AMC LIMITED

Ε

Ο βαθμός στον οποίο ένα ενήλικο παράσιτο περιορίζεται, όσον αφορά την ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιεί ως ξενιστές.


HOST SPECIFICITY: The degree to which an adult parasite is restricted in its use of host species.

SPECIFICITE VIS A VIS DE LHOTE: Degré de limitation de la variété despèces hôtes strictement inféodées à une espèce de parasite à létat adulte.

ESPECIFICIDAD HACIA EL HUÉSPED: Grado de limitación de la variedad de especies huéspedes estrictamente enfeudados a una especie de parásito en estado adulto.

MALA PIGMENTACIÓN: Modificación da coloración normal de todo ou dunha parte do corpo, máis alá dos límites da variabilidade natural.

GAZDAFAJLAGOSSÁG: Annak mértéke, hogy egy kifejlett élősködő hányféle gazdaszervezetet képes megfertőzni.

VERTSSPESIFISITET: Til hvilken grad en voksen parasitt er avgrenset i sin bruk av vertsarter.

SPECYFICZNOŚĆ GOSPODARZA/ŻYWICIELA: Stopień, do którego dorosły pasożyt jest ograniczony w swoim wyborze gatunku gospodarza.

KONAKÇI ÖZELLİĞİ: Yetişkin parazitin kullandığı konakçı türleri sınırlama derecesi.

Was this helpful?
Εκφραση της ημερήσιας αύξησης σε βάρος, οριζόμενη ως G=g x 100; όπου g είναι ο στιγμιαίος ρυθμός αύξησης. Ο ειδικός ρυθμός αύξησης είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη παράμετρος γιά την περιγραφή της αύξησης των ψαριών σε εμπορικές μονάδες καλλιέργειας.


SPECIFIC GROWTH RATE: An expression of daily increase in weight defined as G=g x 100; where g= instantaneous growth rate. The specific growth rate is the most commonly used parameter used to describe fish growth in commercial farms.

TAUX DE CROISSANCE SPECIFIQUE: La croissance pondérale journalière définie par léquation G = g. x 100; où g = le taux de croissance instantané. Ce paramètre est celui le plus souvent rencontré dans la description de la croissance des poissons délevage.

RANGO ESPECÍFICO DE CRECIMIENTO (REC): Una expresión del incremento diario en peso definido como C=c x 100; donde c= rango instantáneo de crecimiento. El rango específico de crecimiento es parámetro más comúnmente usado para describir el crecimiento de los peces en las piscifactorías

RANGO ESPECÍFICO DE CRECEMENTO (REC): Unha expresión do incremento diario en peso definido como C=c x 100; onde c= rango instantáneo de crecemento. O rango específico de crecemento é parámetro máis comunmente usado para describir o crecemento dos peixes nas piscifactorías

FAJLAGOS NÖVEKEDÉSI SEBESSÉG (SGR): A napi tömegnövekedés kifejezése, amely a G=g x 100 képlettel írható le, ahol a g = pillanatnyi növekedési sebesség. A fajlagos növekedési sebesség a halak kereskedelmi célú halgazdaságokon történő növekedésének leírására legáltalánosabban használt paraméter.

SPESIFIKK VEKSTRATE (SGR): Uttrykk for den daglige vektokningen, definert som: SGR = ((ln V2 – ln V1)/(T2-T1)) x 100 eventuelt SGR = g x 100, der V1 og V2 er vekten (g) ved tidspunkt T1 og T2, og g er den øyeblikkelige vekstraten. SGR er den mest brukte parameteren for å beskrive vekst i kommersielt oppdrett.

SPECYFICZNE TEMPO WZROSTU (SGR): Określenie dziennego zwiększenia masy ciała zdefiniowane jako: SGR = (lnwt - lnwo)/t x100, gdzie: SGR = specyficzne (dobowe) tempo wzrostu ryb w stawie (g), wo = średnia początkowa masa jednostkowa ryb w stawie (g), wt = średnia końcowa masa jednostkowa ryb w stawie (g), t = liczba dni chowu. Specyficzne tempo wzrostu jest najczęściej używanym parametrem w gospodarstwach towarowych do przedstawienia szybkości wzrostu ryb.

SPESİFİK BÜYÜME ORANI (SBO): Ağırlıkca günlük artışın bir ifadesi G=g x 100 ; g= anlık büyüme hızı. Spesifik büyüme oranı ticari işletmelerde balık büyümesini ifade etmek için kullanılan en yaygın parametredir

Was this helpful?
Κάθε είδος το οποίο κρατείται σε περιορισμένο ή κλειστό σύστημα σχεδιασμένο ώστε να μην είναι δυνατή η διαφυγή του ή διάδοση ασθενειών ή παρασίτων τους. Μεταφερόμενα είδη πρέπει να παραμένουν σε απομόνωση επί επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να εκδηλωθούν τυχόν ασθένειες από τις οποίες πάσχουν.


QUARANTINED SPECIES: Any species held in a confined or enclosed system designed to prevent any possibility of the release of the species or any of its diseases or any associated organism (e.g. parasites). The species must be held in the environment for a period sufficient to expose any disease problems.

ESPECE MISE EN QUARANTAINE: Une espèce maintenue en réclusion ou dans un système fermé conçu pour prévenir de toute possibilité de libération dans lenvironnement de cette espèce, de ces maladies ou dautres organismes qui lui sont associés. La durée de cette isolation est suffisante pour que des problèmes de maladie soient révélés.

ESPECIE EN CUARENTENA: Especie mantenida en reclusión o dentro de un sistema cerrado designado para prevenir toda posibilidad de liberación en el medio ambiente de esta especie, de sus enfermedades o de otros organismos asociados a esta especie. La duración de este aislamiento debe ser suficiente para que los problemas de la enfermedad sean reveladas.

ESPECIE EN CORENTENA: Especie mantida en reclusión ou dentro dun sistema pechado deseñado para previr toda posibilidade de liberación no medio desta especie, das súas enfermidades ou doutros organismos asociados a esta especie (p. ex. parasitos). A duración deste illamento debe ser suficiente para que os problemas da enfermidade sexan reveladas.

KARANTÉNFAJ: Olyan faj, amelyet zárt vagy elszigetelt rendszerben kell tartani, hogy megakadályozzuk a faj megszökését, vagy betegégeinek, illetve a vele együtt élő szervezeteknek (pl. élősködőknek) az elterjedését. A fajt annyi ideig kell ebben a környezetben tartani, amennyi elegendő a betegségekkel kapcsolatos problémák megfigyelésére.

ARTER I KARANTENE: Enhver art som holdes i avgrensede eller lukkede systemer som er konstruert for å hindre at organismen, noen av dens sykdommer eller tilknyttede organismer (f.eks. parasitter) slepper ut i miljøet. Artene må holdes i systemet lenge nok til at eventuelle sykdommer avsløres.

GATUNEK PRZECHODZĄCY KWARANTANNĘ: Gatunek trzymany w zamknięciu lub zaprojektowanym systemie ogrodzeniowym, celem zapobieżenia możliwości jego uwolnienia się lub posiadanej przez niego chorobie, czy związanego z nim organizmu (np. pasożytów). Gatunek musi być trzymany przez dostatecznie długi czas, aby mogły się ujawnić posiadane przez niego choroby.

KARANTİNA ALTINA ALINMIŞ TÜRLER: Herhangi bir türün, ilişkili bir organizma (parazit vb.), hastalığı veya türün yayılma ihtimaline önlemek için dizayn edilen sınırlandırılmış veya kapatılmış sistemde tutulması. Türlerin herhangi bir hastalık problemini ortaya çıkarmak için yeterli bir zaman aralığında bir ortamda tutulması gerekir.

Was this helpful?
Μη ιθαγενές είδος. Κάθε είδος που μεταφέρεται τυχαία ή σκόπιμα και απελευθερώνεται από τον άνθρωπο σε ένα περιβάλλον έξω από τα σημερινά όρια διασποράς του.


INTRODUCED SPECIES: Non-indigenous species. Any species intentionally or accidentally transported and released by man into an environment outside its present range.

ESPECES INTRODUITES: Espèce non-indigène; une espèce transportée par lhomme et libérée intentionnellement ou accidentellement dans un environnement en dehors de sa région dorigine.

ESPECIES INTRODUCIDAS: Especies no indígenas; especies transportadas por el hombre y liberadas intencionalmente o accidentalmente en un ambiente fuera de su región de origen.

ESPECIES INTRODUCIDAS: Especies non indíxenas; especies transportadas polo home e liberadas intencionalmente ou accidentalmente nun ambiente fóra da súa rexión de orixe.

BETELEPÍTETT FAJ: Nem őshonos faj. Olyan faj, amely szándékos vagy véletlen emberi beavatkozás miatt került eredeti elterjedési területén kívülre.

INTRODUSERT ART: Art som ikke hører naturlig hjemme i et område. Enhver art som er satt ut, med eller uten vilje, av mennesker i et område den ikke finnes i fra før. F.eks. kanadagås, mink, fasan og bekkerøye.

WPROWADZANY GATUNEK: Gatunek niemiejscowy. Każdy gatunek przeniesiony umyślnie lub przypadkowo i wypuszczony przez człowieka do środowiska poza dotychczasowymi jego granicami.

YABANCI TÜRLER: Yerli olmayan türler. Herhangi bir tür kasten veya kazara taşınmış ve onun mevcut alanının dışında bir çevreye insan tarafından bırakılmıştır.

Was this helpful?
Ξενικό είδος (μεταφυτευμένο είδος). Είδος που μεταφέρθηκε τυχαία ή από πρόθεση και απελευθερώθηκε στην σημερινή περιοχή εξάπλωσής του.Είδος σε καραντίνα: Είδος που κρατείται σε ένα κλειστό ή περιφραγμένο σύστημα σχεδιασμένο έτσι ώστε να εμποδίζεται κάθε πιθανότητα διαφυγής στο περιβάλλον τόσο του είδους όσο και κάθε σχετιζόμενου με αυτό οργανισμού.Εξάγωγική Χώρα: Η χώρα από την οποία παραλαμβάνεται μία συγκεκριμένη αποστολή ενός είδους (ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσεώς του)


INTRODUCTIONS: Introduced species:Transferred species: (=transplanted species) any species intentionally or accidentally transported and released within its present range.

INTRODUCTIONS: Espèce transférée: (= espèce transplantée) espèce transportée et libérée intentionnellement ou accidentellement dans son aire de répartition actuelle.

INTRODUCCIONES: Ver también especie introducida.Especie transferida: (= especie transplantada) especie transportada intencionadamente o accidentalmente y liberada en su medio actual.

INTRODUCIÓNS: Ver tamén especie introducida.Especie transferida: (= especie transplantada) calquera especie transportada intencionada ou accidentalmente e liberada no seu medio actual.

BETELEPÍTÉS: Betelepített faj: Olyan faj, amely szándékos vagy véletlen emberi beavatkozás miatt került eredeti elterjedési területén kívülre.

INTRODUKSJONER (INNFØRSLER) : Forflyttede arter: Enhver art som er transportert, med eller uten vilje, og satt fri innen sitt utbredelsesområde.

INTRODUKCJA : Gatunek wprowadzony. Gatunek przeniesiony: (= gatunek transplantowany/przesiedlony) każdy gatunek przeniesiony umyślnie lub przypadkowo i wypuszczony poza dotychczasowe jego granice. Gatunek poddany kwarantannie: każdy gatunek trzymany w systemie zamkniętym lub ogrodzeniowym, w celu zapobieżenia ewentualnemu jego uwolnieniu do środowiska bądź towarzyszącego jemu organizmu. Kraj eksportujący: kraj, z którego został przyjęty określony gatunek w przesyłce (niezależnie od rejonu pochodzenia). Kraj p

ZİYARETÇİ: Yabancı türler: Transfer edilen türler: (Taşınan türler) Herhangi bi r tür kasıtlı veya kazara taşınmış ve onun mevcut yerine bırakılmıştır.

Was this helpful?
Η μαζική μετακίνηση ή επέκταση οργανισμών ή κυττάρων από μιά περιοχή σε μία άλλη.


INVASION: The mass movement or encroachment of organisms or cells from one area into another.

INVASION: Déplacement massif ou empiétement dorganismes dune région vers une autre.

INVASIÓN: Desplazamiento masivo de organismos o de células de un área a otra.

INVASIÓN: Desprazamento masivo de organismos ou de células dunha área a outra.

INVÁZIÓ: Élő szervezetek vagy sejtek tömeges mozgása egyik területről a másikra.

INVASJON: Masseforflytning eller inntrenging av organismer eller celler fra et område til et annet.

INWAZJA.: Masowy ruch lub wtargnięcie organizmów lub komórek z jednej strefy do innej.

İSTİLA: Organizmalar veya hücrelerin bir alandan başka bir alana hareket etmeleri vaya saldırmaları

Was this helpful?
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειριστικών δραστηριοτήτων όπως είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η βελτίωση της ποιότητας με στόχο μια διαδικασία, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να είναι ενός συγκεκριμένου ποιοτικού επιπέδου τέτοιου ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών.


QUALITY ASSURANCE: Also known by the acronym QA: an integrated system of management activities involving planning, implementation, assessment and reporting and quality improvement to ensure that a process, item or service is of the type and quality needed and the client expects.

ASSURANCE DE QUALITÉ: Système intégré de gestion comprenant l’ensemble de la planification, l’intégration, l’évaluation, le compte rendu et l’amélioration de qualité qui assure qu’un procédé, une entité ou un service est du type et da la qualité requise et compatible avec les attentes du client.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC): Sistema integrado de de gestión de actividades incluyendo planificación , implementación , asesoramiento e informes sobre la mejora de la calidad para asegurar que este proceso, tema o servicio está dentro de la tipología y calidad requerida y esperada por los clientes.

ASEGURAMENTO DA CALIDADE (AC): Tamén coñecido como QA (AC); é o sistema integrado de xestión de actividades que inclúe a planificación, implementación, asesoramento e informes sobre a mellora da calidade para asegurarse de que un proceso, tema ou servizo estea dentro da tipoloxía e calidade requirida e esperada polo cliente.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS: Tervezést, a tervek alkalmazását, értékelést, jelentést és a minőség javítását magában foglaló vezetési tevékenységek integrált rendszere, amelynek célja, hogy a folyamat, árucikk vagy szolgáltatás az ügyfél elvárásainak megfelelő típusú és minőségű legyen.

KVALITETSSIKRING: Et integrert styringssystem. Involverer planlegging, utførelse, vurdering, rapportering og kvalitets forbedring for å sikre at en prosess, artikkel eller tjeneste er av den typen og kvaliteten som trengs og kunden forventer.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI: Również znane z akronimu QA: zintegrowanego systemu w zarządzaniu czynnościami wymagającymi planowania, wdrażania nowych technologii, oceny i sprawozdawczości oraz poprawy jakości w celu zapewnienia, że proces, artykuł lub usługa są wzorowe i zgodne z wymogami jakości oraz oczekiwaniami klientów.

KALİTE GÜVENCESİ: Kısaltması QA olarak bilir: planlamayı, uygulamayı, değerlendirmeyi ve raporlamayı, kalite gelişimini içeren entegre bir aktivite yönetimi sistemidir ki bu süreç müşteri beklentilerini karşılamalıdır.

Was this helpful?
Διαδικασία με την οποία οι προνύμφες των μαλακίων σταματούν την κινητική φάση της ζωής τους και αρχίζουν την εδραία φάση προσκολλώμενες σε κατάλληλο υποστήριγμα. Η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση του πέπλου από βράγχια και την αναδιοργάνωση όλων των οργάνων.


SETTLEMENT: Process by which molluscan larvae undergo a cessation of their mobile stage and begin a sedentary life stage by attachment to a suitable support. Settlement is characterized by replacement of the velum by the gills and a reorganization of all organs.

METAMORPHOSE(2): Processus par lequel les larves des mollusques bivalves terminent leur vie mobile en sattachant à un substrat convenable. La métamorphose est caractérisée par le remplacement du vélum par les branchies ainsi que par un profond remaniement des organes.

METAMORFOSIS (2): Proceso por el cual las larvas de moluscos bivalvos terminan su vida móvil y empiezan una vida sedentaria pegados a un substrato conveniente. La metamorfosis se caracteriza por la sustitución de velo (velum) por branquias así como por una profunda reorganización de órganos.

FIXACIÓN / METAMORFOSE (2): Proceso polo cal as larvas de moluscos bivalvos rematan a súa vida móbil e empezan unha vida sedentaria adheridos a un substrato conveniente. A fixación caracterízase pola metamorfose de velum en branquias así como por unha reorganización de todos órganos.

MEGTELEPEDÉS: Az a folyamat, amelynek során a puhatestűek lárvái beszűntetik mozgó életmódjukat, és valamilyen megfelelő aljzathoz tapadva helytülőkké válnak. A megtelepedés során a velum helyén kopoltyúk jekennek meg, illetve minden szerv átrendeződik.

BUNNSLAING: Prosess der blotdyrlarver gar fra a være frittlevende til a være fastsittende. Karakteriseres ved at velum erstattes av gjeller, og ved en omorganisering av alle organer.

OSIEDLANIE SIĘ: Proces, w wyniku którego larwy mięczaków (weliger) kończą stadium aktywnego poruszania się i rozpoczynają osiadłe stadium życia w wyniku przytwierdzenia się do odpowiedniego podłoża. Osiedlanie się larw charakteryzuje się zastępowaniem velum przez skrzela i reorganizacją wszystkich narządów.

Yerleşme: Yumuşakça larvalarının hareketli aşamalarına bir ara vermesi sürecine maruz kalmalarıdır ve elverişli bir yere yapışması ile sabit bir yaşam aşaması başlar. Yerleşme, solungaç zarlarının yenilenmesiyle ve tüm organların yeniden düzenlenmesiyle karakterize edilir.

Was this helpful?
Ενδοκυτταρικά σωμάτια που σχηματίζονται κατά την απόκριση σε εξωγενές υλικό π.χ. ιικά σωματίδια.


INCLUSION BODIES: Intracellular bodies formed in response to exogenous material, e.g. viral particles.

CORPS DINCLUSION: Corps intracellulaires qui se forment en réponse à linclusion de la matière exogène, les particules virales par exemple.

CUERPO DE INCLUSIÓN: Cuerpos intracelulares que se forman en respuesta a la materia exógena, partículas virales por ejemplo.

CORPO DE INCLUSIÓN: Corpos intracelulares que se forman en resposta á materia exóxena, partículas virais por exemplo.

ZÁRVÁNYOK: Valamilyen külső anyagra (pl. vírusrészecskékre) adott válaszként kialakuló sejten belüli szemcsék.

INKLUSJONSLEGEME: Intracellulære legemer dannet som respons til eksogene materialer, f.eks. viruspartikler.

CIAŁKA WTRĘTOWE: Ciałka wewnątrzkomórkowe utworzone w odpowiedzi na egzogenny materiał, np. cząsteczki wirusowe.

İÇERME ORGANLARI: Virüs parçacıkları gibi dış kaynaklı maddelere karşılık olarak oluşan hücrelerarası cisimledir.

Was this helpful?
Ο περικλειόμενος σε κύστη ή κυστίδιο.


ENCYSTED: Enclosed in a cyst or vesicle.

ENKYSTE: Se dit dun organisme renfermé dans un kyste ou vésicule.

ENQUISTADO: Dícese de un organismo encerrado dentro de un quiste o vesícula.

ENCISTADO: Dise dun organismo encerrado dentro dun quiste ou vesícula.

BETOKOSODOTT: Valamilyen cisztába vagy hólyagba zárt.

INNKAPSLET: Innesperret i en cyste eller blære.

ZAMKNIĘTE/OSŁONIĘTE: Zamknięte w cyście, otorbieniu lub pęcherzyku.

KİSTLEŞMİŞ: Bir kist veya kese içine alınmış

Was this helpful?
Σύνολο παθολογικών περιστατικών, με ή χωρίς κλινικά συμπτώματα, σε συγκεκριμένο χώρο (καλλιέργεια) και χρόνο. Η εκδήλωση της επιδημίας είναι δυνατό να περιορίζεται σε ένα μόνο περιστατικό ή να αφορά μεγάλο ποσοστό του αποθέματος.


OUTBREAK: An epidemiological unit of pathological cases, clinically expressed or not, on a site over a limited period of time. An outbreak can range in severity from a single case (only one affected organism) to a large proportion of the stock.

MANIFESTATION EPIDEMIQUE: Une unité epidémiologique des cas pathologiques, avec ou sans manifestations cliniques, dans un même site (piscicole) et pendant une durée limitée. La manifestation peut impliquer un seul cas (lorganisme affecté uniquement) jusquà plusieurs milliers de cas.

MANIFESTACIÓN EPIDÉMICA: Manifestación epidemiológica de casos patológicos, con o sin alteraciones clínicas, en un mismo lugar (piscícola) y durante un periodo limitado. La manifestación puede implicar un solo caso (el organismo afectado únicamente) hasta varios miles de casos.

MANIFESTACIÓN EPIDÉMICA: Manifestación epidemiolóxica de casos patolóxicos, con ou sen alteracións clínicas, nun mesmo lugar (piscícola) e durante un período limitado. A manifestación pode implicar un só caso (o organismo afectado unicamente) ata un número de casos que afecten a unha grande proporción do stock.

KITÖRÉS: Egy adott helyszínen, adott időtartam alatt előforduló kóros esetek (klinikai kifejeződéssel vagy anélkül) járványtani egyége. A kitörés súlyossága egyetlen esettől (csak egy érintett szervezet) az állomány jelentős részéig terjedhet.

UTBRUDD: En epidemiologisk enhet for patologiske tilfeller, kliniske uttrykt eller ikke, på en bestemt plass over en begrenset tidsperiode. Et utbrudd kan variere i omfang fra å ramme kun én enkelt organisme til ramme en stor del av beholdningen.

WYBUCH (choroby) : Jednostka epidemiologiczna przypadku chorobowego, wyrażona klinicznie lub nie, występująca w ograniczonym czasie na określonym terenie. Stopień ostrości wybuchu (choroby) może być zróżnicowany od pojedynczego przypadku (tylko jeden dotknięty organizm) do ubytków dużej części pogłowia.

SALGIN: Klinik tanımları yapılmış olsun veya olmasın, patolojik vakaların belli bir bölgede kısa zaman içerisinde oluşan epidomolojik kısmı, bir salgın tek bir vakadan (sadece tek bir organizmanın etkilendiği) stoğun büyük bir kısmını etkileyecek şiddete kadar yayılabilir.

Was this helpful?
Το επιδερμίδιο που αποβάλλεται με απέκδυση, ιδιαίτερα των εντόμων και των αστακοειδών.


EXUVIUM: (pl. Exuvia): That which is cast by moulting, particularly the sloughed external cuticle of insects/lobsters.

EXUVIE: Ce qui est rejeté au cours de la mue, particulièrement le cuticle éliminé par les insectes ou les homards.

EXUVIUM: (pl. Exuvia): Que se desprende por muda, particularmente la cutícula externa desprendida por insectos o por crustáceos.

EXUVIA: (pl. Exuvias): O exoesqueleto que se desprende por muda, particularmente a cutícula externa desprendida por insectos ou crustáceos.

EXUVIUM: (Tbsz. Exuvia): Elsősorban rovarok és rákok vedléskor levetett kültakarója.

EXUVIA (HAM): Det som felles ved hamskifte, spesielt det felte ytre kutikula fra leddyr.

ZRZUCANIE OSKÓRKA (wylinka): To co jest zrzucane w czasie wylinki, w szczególności przez owady i skorupiaki (np. homary), tj. skorupa (pancerz) lub oskórek zewnętrzny.

DERİ DEĞİŞTİME: (dökülmüş epidermis) Böcek/ıstakozlarda özellikle ölü dış derinin atılması.

Was this helpful?
Κοινό όνομα για το έκδυμα, δηλ. τον αποβαλλόμενο εξωσκελετό των αρθροπόδων.


MOULT: Common name for the exuvium, i.e., the shed exoskeleton of arthopods, or the process by which it is shed. Also used as a verb.

MUE: Nom commun pour lexuvium, cest-à-dire la perte de lexosquelette chez les arthopodes.

MUDA: Nombre común que se da al exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

MUDA: Nome común que se dá a exuvia, ex. o exoesqueleto mudado dos artrópodos ou o proceso polo que é mudado. Tamén é usado como verbo.

KITINPÁNCÉL: Az ízeltlábúak külső váza, amely vedléskor leválik a testükről.

SKIFTE SKALL: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

LINKA/WYLINKA: Powszechna nazwa wylinki, tj. pozbywania się zewnętrznego szkieletu skórnego u stawonogów lub proces, w którym następuje linienie.

Deri değiştirme: Deri değiştirenler için yaygınca kullanılan bir isimdir. Örneğin, eklembacaklıların dış kabuk sıyrılması ya da bunun oluşma süreci. Bir fiil olarak da kullanılır.

Was this helpful?
Περιοδική εποβολή του εξωτερικού καλύμματος, όπως ο εξωσκελετός στα Αρθρόποδα (γαρίδες, καβούρια, αστακοί κλπ). Μετά την έκδυση τα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην θήρευση. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτές οι φάσεις έκδυσης είναι ιδιαιτέρας σημασίας λόγω της αυξημένης τρωτότητας στον καννιβαλισμό.


MOULTING: Periodic shedding of the outer covering, such as the exoskeleton in the Arthropoda (shrimps, crabs, lobsters). After moulting specimens are particularly vulnerable to predation. In aquaculture these moulting phases are of particular importance because of the increased vulnerability to cannibalism.

MUE: Lacte du rejet total et périodique du tégument externe, comme lexosquelette des Arthropodes (crevettes, homards). Après avoir mué les individus sont particulièrement vulnérables à la prédation. En aquaculture ces phases de mue ont une grande importance en augmentant la vulnérabilité par cannibalisme.

PELECHAR: Despojo total y periódico del tegumento externo, como el exoesqueleto de artrópodos (gambas, cangrejos y langostas). Después de la muda los individuos son vulnerables a la predación. En acuicultura estas fases de muda tienen gran importancia aumentando la vulnerabilidad frente al canibalismo.

ECDISE / MUDA: Desprendemento periódico da cuberta externa, como acontece co exoesqueleto en Artrópodos (camaróns, cangrexos, lagostas). Despois da muda os espécimes son particularmente vulnerables á depredación. En acuicultura estas fases de muda son particularmente importantes porque incrementan a vulnerabilidade fronte ao canibalismo.

VEDLÉS: A kültakaró, például az ízeltlábúak (rákok) külső vázának időszakonkénti elveszítése. Vedlés után az egyedek könnyebben áldozatul esnek a ragadozóknak. Az akvakultúrában a vedlési életszakasznak különleges jelentősége van, mivel ilyenkor megnő a kannibalizmus veszélye.

SKALSKIFTE: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

ZRZUCANIE SKÓRY: Okresowe pozbywanie się zewnętrznego pokrycia, takiego jak szkielet skórny u stawonogów (krewetek, krabów, homarów). Po wylince osobniki są szczególnie podatne na drapieżnictwo. W akwakulturze fazy wylinki są szczególnie ważne, ze względu na zwiększoną podatność na kanibalizm.

KABUK DEĞİŞTİRME: Arkropoda ( karides, yengeç, istakoz) gibi kabuklu su ürünlerinin belli aralıklarla kabuk değiştirmesi, Kabuk değiştirdikten sonra genelde saldırganlara karşı zayıf olurlar. Yetiştiricilikte bu kabuk değiştirme safhası, kanibalizim olabileceği için, çok önemlidir.

Was this helpful?
Η απόρριψη της επιδερμίδας ή του επιδερμιδίου, ιδιαίτερα στα καρκινοειδή.


ECDYSIS: Periodic shedding of the outer covering, such as the exoskeleton in the Arthropoda (shrimps, crabs, lobsters). After moulting specimens are particularly vulnerable to predation. In aquaculture these moulting phases are of particular importance because of the increased vulnerability to cannibalism.

ECDYSIS: Lacte du rejet total et périodique du tégument externe, comme lexosquelette des Arthropodes (crevettes, homards). Après avoir mué les individus sont particulièrement vulnérables à la prédation. En aquaculture ces phases de mue ont une grande importance en augmentant la vulnérabilité par cannibalisme.

ECDISIS: Exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

ECDISE: Muda periódica da cuberta externa, como acontece co exosesqueleto dos Artrópodos (lagostinos, cangrexos e lumbrigantes). Tras a exuvia ou muda os espécimes son particularmente vulnerables á predación. En acuicultura esta fase de muda é particularmente importante porque increméntase o risco de canibalismo.

EKDÍZIS: Vedlés; a kültakaró, például az ízeltlábúak (rákok) külső vázának időszakonkénti elveszítése. Vedlés után az egyedek könnyebben áldozatul esnek a ragadozóknak. Az akvakultúrában a vedlési életszakasznak különleges jelentősége van, mivel ilyenkor megnő a kannibalizmus veszélye.

HAMSKIFTE: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

WYLINKA/LINKA: Okresowa wymiana zewnętrznego pokrycia, takiego jak szkielet zewnętrzny stawonogów (Arthropoda), jak np.: raków, krewetek, krabów i homarów. Po wylince osobniki są wrażliwe na drapieżnictwo. W akwakulturze fazy wylinki są szczególnie ważne ze względu na podatność organizmów na kanibalizm.

EPİDREMİSİNİN DÖKÜLMESİ: Dış tabakanın periyodik olarak dökülmesi, Arthropodadaki (karidesler, yengeçler, istakozlar) dış yüzeyi örten sert kabuk gibi. Tüy dökümünden sonra bireyler predasyonlar tarafından incinebilirler. Akuakültürde bu tüy dökümü safhaları kanibalizmin incinebilirliği artırmasından dolayı özel önem taşımaktadır.

Was this helpful?
Η εκκένωση λυμάτων υπό πίεση μέσω ανοίγματος σε έναν αποδέκτη. Η εκκένωση υπό πίεση διευκολύνει την ταχεία ανάμειξη και την διάχυση της θερμότητας.


JET DISCHARGE: The high speed release of an effluent through an opening into the receiving medium. A jet discharge promotes rapid mixing and heat dissipation.

ECOULEMENT EN JET: Lécoulement à haute vitesse dun effluent, à travers une ouverture, vers le milieu récepteur destiné à promouvoir un brassage et une dissipation de chaleur rapides.

DESCARGA EN PROPULSIÓN: Flujo con alta velocidad de un efluente a través una apertura hacia el medio receptor destinado a promover la mezcla y la disipación de calor.

DESCARGA EN PROPULSIÓN: Fluxo con alta velocidade dun efluente a través unha apertura cara ao medio receptor. Unha descarga a presión promove a mestura rápida e o descenso de temperatura

KIFÚJÁS: Egy folyadék nagy sebességű kibocsátása egy nyíláson keresztül a befogadó közegbe. Gyorsítja a keveredést és a hőátadást.

JETSTRØM: Utslipp av en væske i stor hastighet, gjennom en dyse, i mottakermediet (resipienten). Jetstrøm fremmer rask blanding og varmespredning.

WYPŁYW STRUMIENIOWY: Wysoka szybkość wypuszczania ścieku przez otwór do odbieralnika. Wypływ strumieniowy sprzyja szybkiemu mieszaniu i rozproszeniu ciepła.

HIZLI BOŞALTIM: Bir atık suyun ortamda bulunan bir açıklık boyunca hızlı bir şekilde tahliye edilmesi. Hızlı boşaltım hızlı karışımı ve ısı dağılımını teşvik eder.

Was this helpful?
Η παραγωγή και έκλυση μιας ουσίας από κύτταρα (συχνά αδένες), η οποία επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία εντός ή εκτός του οργανισμού.


SECRETION: The production and release of a substance by a cell (often in a gland), which performs a specific function inside or outside the organism.

SECRETION: Production et libération dune substance secrétée par une cellule (souvent par une glande) qui remplit une fonction spécifique à lintérieur ou à lextérieur dun organisme.

SECRECIÓN: Producción y liberación de una sustancia secretada por una célula (a menudo por una glándula) que cumple una función específica en el interior o exterior de un organismo.

SECRECIÓN: Produción e liberación dunha substancia por unha célula (a miúdo nunha glándula) que cumpre unha función específica no interior ou exterior dun organismo.

ELVÁLASZTÁS: Valamilyen sejt (általában mirigysejt) által termelt, a szervezeten kívül vagy belül specifikus feladatot ellátó vegyület kibocsátása.

SEKRESJON: Produksjon og frisetting av en substans i en celle (ofte kjertel), som har en spesifikk funksjon i eller utenfor organismen.

WYDZIELANIE: Wytwarzanie i uwalnianie przez komórkę (często w gruczole) substancji, która wykonuje specyficzne funkcje wewnątrz lub na zewnątrz organizmu.

SALGI: Belirli spesifik görevleri yerine getirmek amacıyla genellikle salgı bezleri tarafından salgılanan canlı organizmaların iç yapısında ya da dış ortamda kullanılan ürünlerdir.

Was this helpful?
(1) Νερό που αδειάζει από μια δεξαμενή, λιμνοδεξαμενή ή σταθμό παραγωγής ενέργειας. (2) Εκροή ακάθαρτων. Ο αγγλικός όρος χρησιμοποιείται επίσης για τις εκροές μονάδων καθαρισμού λυμάτων, επίσης και μετά από επεξεργασία καθαρισμού.


EFFLUENT: (1) Referring to water flowing out or from a tank, pond, aquafarm or power station. (2) Discharged polluted water, including water released after purification treatment.

EFFLUENT: (1) Eau évacuée dun réservoir, dun bassin, dune installation aquacole ou dune centrale électrique. (2) Evacuation de leau polluée ayant été purifiée (dépolluée).

EFLUENTE: (1) Agua evacuada de un tanque, de un estanque, de una instalación acuícola o de una central eléctrica. (2) Evacuación de agua contaminada después de haber sido purificada (descontaminada).

EFLUENTE: (1) Referido á auga evacuada a partir dun tanque, dun estanque, dunha instalación acuícola ou dunha central eléctrica. (2) Descarga de augas contaminadas incluíndo augas liberadas tras tratamentos de purificación

ELFOLYÓVÍZ: (1) Egy tartáyból, halastóból, halgazdaságból vagy erőműből kifolyó víz. (2) A környezetbe kieresztett szennyvíz, a tisztított szennyvizet is beleértve.

AVLOP: (1) Henviser til vann som strommer ut eller fra en tank, dam, oppdrettsanlegg eller kraftstasjon. (2) Forurenset avlopsvann, inkluderer vann som slippes ut etter rensebehandling.

WODA POPRODUKCYJNA (ściek): (1) Odnosi się do wody odprowadzanej ze zbiornika, stawu, farmy rybnej lub elektrowni. (2) Zrzut zanieczyszczonej wody, obejmuje wodę wypuszczaną po kąpieli leczniczej.

ATIK SULAR: (1) Bir tank, gölet, balık çiftliği ya da elektrik santralinden akan sular. (2) Temizleme-arındırma sonrasında salıverilen, tahliye edilmiş kirli su.

Was this helpful?
Μονάδα επιφάνειας του μετρικού συστήματος. Iσούται με 10.000 m2 ή με 2,47 ακρ.


EFFLUENT: (1) Referring to water flowing out or from a tank, pond, aquafarm or power station. (2) Discharged polluted water, including water released after purification treatment.

EFFLUENT: (1) Eau évacuée dun réservoir, dun bassin, dune installation aquacole ou dune centrale électrique. (2) Evacuation de leau polluée ayant été purifiée (dépolluée).

EFLUENTE: (1) Agua evacuada de un tanque, de un estanque, de una instalación acuícola o de una central eléctrica. (2) Evacuación de agua contaminada después de haber sido purificada (descontaminada).

EFLUENTE: (1) Referido á auga evacuada a partir dun tanque, dun estanque, dunha instalación acuícola ou dunha central eléctrica. (2) Descarga de augas contaminadas incluíndo augas liberadas tras tratamentos de purificación

ELFOLYÓVÍZ: (1) Egy tartáyból, halastóból, halgazdaságból vagy erőműből kifolyó víz. (2) A környezetbe kieresztett szennyvíz, a tisztított szennyvizet is beleértve.

AVLOP: (1) Henviser til vann som strommer ut eller fra en tank, dam, oppdrettsanlegg eller kraftstasjon. (2) Forurenset avlopsvann, inkluderer vann som slippes ut etter rensebehandling.

WODA POPRODUKCYJNA (ściek): (1) Odnosi się do wody odprowadzanej ze zbiornika, stawu, farmy rybnej lub elektrowni. (2) Zrzut zanieczyszczonej wody, obejmuje wodę wypuszczaną po kąpieli leczniczej.

ATIK SULAR: (1) Bir tank, gölet, balık çiftliği ya da elektrik santralinden akan sular. (2) Temizleme-arındırma sonrasında salıverilen, tahliye edilmiş kirli su.

Was this helpful?
Η φθορά λόγω τριβής της επιφάνειας ενός υλικού. ΑΠΟΞΕΣΜΑ: Δείγμα βλέννας και/ή επιθηλίου το οποίο έχει ληφθεί με ξύση της επιφανείας.


ABRASION: The process of erosion by rubbing off or wearing away of surface material; attrition; often a scraped sample of mucus and/or epithelium.

ABRASION: Action duser par frottement ou denlever la surface dun matériau par grattage: attrition. Se dit souvent dun échantillon de mucus et/ou dépithélium prélevé par frottis.

ABRASIÓN: Acción de pulir frotando o de quitar rascando la superficie de un material: La atrición, indica a menudo una muestra de mucosa y/o de epitelio rascado.

ABRASIÓN: Acción de pulir fregando ou de quitar resgando a superficie dun material; desgaste; a miúdo móstrase mucosa e/ou de epitelio raspado.

KOPÁS: A felszínt alkotó anyag lemorzsolódása kaparás vagy elhasználódás miatt.

ABRASJON: En erosjonsprosess ved avskraping eller slitasje av overflatemateriale.

ABRAZJA: Proces erozji w wyniku ścierania lub wietrzenia powierzchni materiałów; ścieranie; często zeskrobane próbki śluzu i/lub tkanki nabłonkowej.

AŞINMA: Bir materyal yüzeyinin ovalanarak erozyona uğraması yada aşınması; aşındırma; epitel yada mukozanın kazınması

Was this helpful?
Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .


DEGENERATION: Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.

DEGENERESCENCE: Altération de la structure dun organe, tissu ou cellule, génant son fonctionnement. Un changement dégénératif évolue parfois, mais pas toujours, en nécrose.

DEGENERACIÓN: Alteración de la estructura de un órgano, tejido o célula, que altera su funcionamiento. Un cambio degenerativo que evoluciona a veces, aunque no siempre, en necrosis.

DEXENERACIÓN: Calquera alteración estrutural dun órgano, tecido ou célula, pola que se poida alterar o seu funcionamento. Un cambio dexenerativo pode ou non progresar ata alcanzar o estado de necrose.

DEGENERÁCIÓ: Egy szerv, szövet vagy sejt szerkezeti változása, amely következtében annak funkciója károsodik. A degeneratív változás nekrózishoz vezethet.

DEGENERASJON: Enhver strukturell forandring i et organ, vev eller celle slik at funksjon svekkes. Degenerasjonsskaden kan, eller kan ikke, føre til nekrose.

DEGENERACJA/ZWYRODNIENIE: Każda zmiana strukturalna w organie, tkance lub komórce, w wyniku której ich czynnościowa funkcja jest osłabiona.

DEJENERASYON: Fonksiyonel gücü bozulmuş bir organ, doku ya da hücredeki herhangi bir yapısal değişiklik. Dejeneratif değişim nekroza ilerleyebilir de ilerlemeyebilir de.

Was this helpful?
Ενα μικρό απόστημα στο δέρμα.


PUSTULE: A small abscess in the skin.

PUSTULE: Petit soulèvement inflammatoire de la peau, qui devient purulent.

PÚSTULA: Pequeño absceso en la piel.

PÚSTULA: Pequeno absceso na pel.

PATTANÁS: A bőrön található kisméretű tályog.

PUSTEL: Liten byll i huden.

KROSTA: Mały ropień w skórze.

SİVİLCE: Derideki küçük apse.

Was this helpful?
Σημαντική ασθένεια που προσβάλλει τα σολομοειδή, προκαλώντας μεγάλες αλλοιώσεις στο ήπαρ που οφείλονται σε ένα μυξοσποριακό πρωτόζωο. Σημαντικές απώλειες από την ασθένεια παρατηρούνται συνήθως μετά από χειρισμούς ή άλλους καταπονητικούς παράγοντες και επομένως η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής είναι δύσκολη. Εξαρτάται από την θερμοκρασία.


PROLIFERATIVE KIDNEY DISEASE; PKD: An important, temperature- dependent disease affecting salmonids, caused by a myxsosporeanean protozoan, and producing gross changes in the kidney. Heavy losses from this disease usually arise after handling or because of the presence of other stress factors, thus making administration of treatment difficult.

MALADIE PROLIFERANTE DU REIN (MPR): Maladie importante des salmonidés provoquant des grosses altérations du rein. Les symptômes sont semblables à ceux de lInfection Bactérienne Rénale, mais lagent responsable est un protozoaire myxosporidé. Des mortalités importantes dues à cette maladie ont lieu lors de la manipulation des poissons ou en présence de facteurs stressants. Ceci rend difficile ladministration dun traitement.

ENFERMEDAD PROLIFERATIVA DEL RIÑÓN : Importante enfermedad de salmónidos que provoca grandes alteraciones del riñón. Los síntomas son parecidos a los de la Infección Bacteriana Renal, pero el agente responsable es un protozoo mixoesporidio. La mortalidades más importantes debidas a esta enfermedad tienen lugar durante la manipulación de peces o en presencia de factores estresantes, lo que dificulta el tratamiento.

ENFERMIDADE PROLIFERATIVA DO RIL: Importante enfermidade dependente da temperatura que afecta a salmónidos, é causada por un protozoo mixosporidio e produce grandes modificacións no ril. As mortalidades máis importantes debidas a esta enfermidade normalmente xorden despois da manipulación dos peixes ou en presenza doutros factores estresantes, o que dificulta a administración do tratamento.

PROLIFERATÍV VESEBETEGSÉG; PVB: A lazacféléket veszélyeztető, hőmérséklettől függő megbetegedés, amelyet a Myxosporidea osztályba tartozó egysejtűek okoznak. A betegség súlyosan károsítja a veséket. A veszteségek általában a kezelési- vagy egyéb stressztényezők hatására következnek be, amely megnehezíti a betegség kezelését és az ellene való védekezést.

PROLIFERATIV NYRESYKE (PKD): Viktig temperaturavhengig sykdom som rammer laksefisk, forårsaket av en myxosporidie tilhørende slektenSphaerospora. Skaper store forandringer i nyren. Sykdommen kan bryte ut med påfølgende store tap etter håndtering eller andre stressituasjoner, noe som vanskeliggjør behandling.

PRZEROSTOWA CHOROBA NEREK (PKD): Ważna choroba, zależna od temperatury, atakująca ryby łososiowate; powodowana jest przez pierwotniaki zaliczane do typu Ascetospora i wywołujących zwykle zmiany w nerkach. Choroba powoduje wysokie straty występujące najczęściej po manipulacji, bądź przy występowaniu innych czynników stresujących; leczenia choroby jest trudne.

ÇOĞALAN BÖBREK HASTALIĞI ; ÇBH: Böbrekte çok büyük değişikliklere sebep olan ve "myxsosporeanean" tek hücreli bir hayvanın neden olduğu, somon balıklarını etkileyen sıcaklık kaynaklı ve çok önemli bir hastalıktır. Tedavi sonrasında ya da diğer stres kaynakları sebebiyle, hastalığın tedavisini de zorlaştırarak, büyük kayıplar yaşanır.

Was this helpful?
Σπειροειδής δέσμη μυικών ινών. Ο κάθε τύπος κυττάρων που διατάσσονται σε σπείρες, π.χ. επιθηλιακά κύτταρα.


WHORL: A spiral twist of muscular fibres. It can also mean any cell types formed in spirals, e.g. epithelial cells.

VOLUTE, SPIRALE: Une torsade spirale des fibres musculaires. Relatif également aux types cellulaires en forme de spirale, par exemple des cellules épithéliales.

ESPIRAL: Contorsión espiral de fibras musculares. Relativo también a los tipos de celulares en forma de espiral, por ejemplo células epiteliales.

ESPIRAL: Contorsión espiral de fibras musculares. Relativo tamén aos tipos celulares en forma de espiral, por exemplo células epiteliais.

CSIGAFORDULAT: Az izomrostok spirál alakú tekeredése. Egyéb, spirálokat alkotó sejteket (pl. hámsejteket) is jelenthet.

SPIRAL: En spiral med muskelfibre. Betegner alle celler som danner spiraler, f.eks. epitelceller.

ZWÓJ/SKRĘT: Spiralny skręt włókien mięśniowych. Może to także oznaczać każdy rodzaj komórki uformowanej w kształcie spirali, np. komórki nabłonkowe.

Halka: Halka şeklinde dizili,Sarmal kas lifleri , Sipiral şeklindeki herhangi bir hücre tipi örneğin epitel hücreleri.

Was this helpful?
Λεπτού πάχους μεμβράνες ή δισκοειδείς δομές. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται για τα βράγχια.


LAMELLAE: Thin layered membrane or plate-like structures; used in reference to gills.

LAMELLE: Membrane ou structure en forme de plaque mince souvent utilisée pour décrire les structures branchiales.

LAMINILLA: Membrana o estructura en forma de placa delgada utilizada a menudo para describir estructuras branquiales.

LAMELA / LÁMINA : Membrana ou estrutura en forma de placa delgada utilizada a miúdo para describir estruturas branquiais.

LAMELLÁK: Vékony, rétegelt membránok vagy lemezszerű struktúrák; a kopoltyúkra vonatkozóan használt fogalom.

LAMELL: Tynn membran eller platelignende struktur. Brukt i forbindelse med gjeller (primær- og sekundærlameller).

LISTEK, BLASZKA: Cienkowarstwowa błona lub płytkopodobne struktury; używane w odniesieniu do skrzeli.

LAMEL: Solungaçlara ait olan ince katmanlı membran veya plaka yapılar.

Was this helpful?
Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Πελεκύποδα. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.


LAMELLIBRANCHIA: Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Pelecypoda.

LAMELLIBRANCHIE: Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple : moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Pelecypoda.

LAMELIBRANQUIA : Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos.

LAMELIBRANQUIA: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por dúas valvas calcáreas unidas por un ligamento flexible ao longo da zona de unión. Esta clase inclúe varias especies comestibles e algunhas cultívanse (por exemplo: mexillóns, ostras, vieiras, ameixas, etc.). A miúdo son chamados bivalvos. Sin. Pelecípodo.

LAMELLIBRANCHIA: A puhatestűek egyik osztálya, amelynek fajai kizárólag vízben élnek és jellegzetességük a két félből álló meszes külső héj, amelyet egy hajlékony szalag tart össze. Ebbe az osztályba sok ehető faj tartozik, amelyek közül sokat tenyésztenek is (kékkagylók, osztrigák, fésűkagylók, stb.). Egyéb elnevezéseik: Bivalvia, Pelecypoda (kagylók).

LAMELLIBRANCHIA: Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Pelecypoda.

MAŁŻE (Lamellibranchia): Klasa wodnych mięczaków, charakteryzujących się dwiema wapiennymi skorupami, połączonymi giętkim wiązadłem wzdłuż linii zawiasu. Klasa ta obejmuje różne jadalne gatunki, z których wiele jest przedmiotem hodowli (np. omułki, ostrygi, przegrzebki, małże). Powszechnie nazywane są małżami dwuskorupowymi.

LAMELLIBRANCHIA: Menteşe görevi gören esnek bir bağ ile birbirine bağlı iki kalkerli kapakçığı bulunan yumuşakça sınıfıdır. Bu sınıf kültüre edilmiş yenilebilir bir çok tür içerir (bkn. midye, istiridye, deniz tarağı). Bivalvia olarak da bilinir. Syn. Pelecypoda.

Was this helpful?
Απόκλιση ενός χαρακτηριστικού αντικειμένου ή μιας υπηρεσίας από το επιθυμητό (συνήθως καθορισμένο) επίπεδο, ποιότητα αρκετά σοβαρή, ώστε να μην είναι δυνατόν να επιτελεσθεί μια προβλεπόμενη λειτουργία.


DEFECT: A departure of any quality characteristic from its intended (usually specified) level that is severe enough to cause the product or service not to fulfil its anticipated function.

DEFAUT: Déviation dun critère de qualité de son niveau voulu (normalement spécifié) suffisament sévère pour que le produit ou service ne remplisse pas ses fonctions anticipées.

DEFECTO: Desviación de un criterio de calidad de su nivel esperado (normalmente especificado) que es normalmente bastante severo para que el producto o el servicio no cumpla sus funciones anticipadas.

DEFECTO: Desviación de calquera característica de calidade do nivel preestablecido (normalmente especificado) normalmente en suficiente grao como para que o produto ou o servizo non cumpra as súas funcións anticipadas.

ELÉGTELENSÉG: Valamilyen minőségi jellemző eltérése a tervezett (általában meghatározott) szinttől, amely elég komoly ahhoz, hogy a termék vagy szolgáltatás emiatt ne tudja betölteni az elvárt funkcióját.

FEIL (DEFEKT): Avvik av en egenskaps karakter fra det påtenkte (spesifiserte) nivå, som er alvorlig nok til at produktet eller tjenesten ikke tilfredsstiller de forventete funksjoner.

DEFEKT (wada, ubytek): Odchylenie jakiejś cechy jakościowej od ustalonego (zwykle sprecyzowanego) poziomu, które jest na tyle duże aby sprawić, że produkt lub usługa nie spełniają oczekiwanej normy.

DEFEKT: Ürünün ya da hizmetin beklenen işlevi yerine getirememesine sebep olacak kadar ciddi olan, amaçlanan (genellikle belirlenmiş) seviyeden herhangi bir kalite özelliğinin ayrılması.

Was this helpful?
Ρήξη του δέρματος ή βλεννογόνου υμένα συνοδευόμενη από απώλεια του επιφανειακού ιστού. Αποσύνθεση και νέκρωση.


ULCER: A break in the skin or mucous membrane with loss of surface tissue; disintegration and necrosis.

ULCERE: Lésion de la peau ou dune muqueuse avec une perte de tissu superficiel; désintégration et nécrose.

ÚLCERA: Lesión de la piel o de una mucosa acompañada de la pérdida del tejido superficial; desintegración y necrosis.

ÚLCERA: Lesión da pel ou dunha mucosa acompañada da perda do tecido superficial; desintegración e necrose. Sin. ulcus.

FEKÉLY: A bőr vagy a nyálkahártya megszakadása a felszíni szövet elvesztésével, széthullásával és nekrózisával.

ULCUS: Sår eller skade med substanstap på overflaten av hud eller slimhinne, ofte etterfulgt av betennelsesforandringer.

WRZÓD (owrzodzenie): Przerwa w skórze lub błonie śluzowej z ubytkiem tkanki powierzchniowej; rozpad i martwica.

Ülser: Yüzey dokusunun kaybolması ile deride veya mukoza tabakasındaki kopmalar, parçalanmalar, parçalanma veya nekrosis.

Was this helpful?
Ρήξη του δέρματος ή βλεννογόνου υμένα συνοδευόμενη από απώλεια του επιφανειακού ιστού. Αποσύνθεση και νέκρωση.


ULCUS: A break in the skin or mucous membrane with loss of surface tissue; disintegration and necrosis.

ULCUS: Lésion de la peau ou dune muqueuse avec une perte de tissu superficiel; désintégration et nécrose.

ULCUS: Lesión de la piel o de una mucosa acompañada de la pérdida del tejido superficial; desintegración y necrosis.

ULCUS: Lesión da pel ou dunha mucosa acompañada da perda do tecido superficial; desintegración e necrose. Sin. úlcera.

ULCUS: Fekély; A bőr vagy a nyálkahártya megszakadása a felszíni szövet elvesztésével, széthullásával és nekrózisával.

ULCERA: Flertall av ulcus.

WRZÓD: Przerwanie ciągłości naskórka i uszkodzenie leżących głębiej struktur tkankowych połączone z ubytkiem nabłonka i mające charakter zapalno-martwicowy

Ulkus: Yüzey dokusunun kaybolması ile deride veya mukoza tabakasındaki kopmalar, parçalanmalar, parçalnma veya nekrosis.

Was this helpful?
Υποξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Hemophilus piscium. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημικά αντιβακτηριακά.


ULCER DISEASE: A subacute to chronic systemic bacterial disease of salmonids caused by Hemophilus piscium. The disease is effectively controlled by systemic antibacterials.

MALADIE ULCERANTE: Maladie bactérienne des salmonidés, allant du subaiguë au chronique, provoquée par Hemophilus piscium. La maladie est traitée efficacement par les agents antibactériens systémiques.

ENFERMEDAD ULCEROSA : Enfermedad bacteriana de salmónidos, de subaguda a crónica, provocada por Hemophilus piscium. Los agentes antibacterianos representan un tratamiento eficaz contra esta enfermedad.

ENFERMIDADE ULCEROSA: Enfermidade bacteriana de salmónidos, de subaguda a crónica, provocada por Hemophilus piscium. Os axentes antibacterianos sistémicos representan un tratamento eficaz contra esta enfermidade.

FEKÉLYESSÉG: Lazacfélék félig heveny vagy idült szisztémás, bakteriális megbetegedése, amelyet a Hemophilus piscium okoz. Szisztémás antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

ULCUSSYKDOM : En subakutt til kronisk systemisk bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Hemophilus piscium. Kan behandles effektivt med systemiske antibakterieller.

CHOROBA WRZODOWA: Podostra do przewlekłej bakteryjna choroba układowa ryb łososiowatych, wywołana przez Hemophilus piscium. Choroba jest skutecznie zwalczana przy użyciu antybiotyków układowych.

Ülser hastalığı: Hemophilus piscium tür bakteri tarafından meydana getirilen subakuttan kronike doğru seyreden sistemik bakteriyel bir hastalıktır. Hastalık etkili bir şekilde sistemik antibakteriyellerle kontrol altına alınabilir.

Was this helpful?
Ασθένεια αβέβαιης αιτιολογίας (πιθανόν ιογενής) που προσβάλλει σολομοειδή που επιστρέφουν από την θάλασσα στο γλυκό νερό. Αρχικά εμφανίζεται υπό μορφή κακώσεων στην κεφαλική περιοχή που εν συνεχεία μολύνονται από βακτήρια και μύκητες.


ULCERATIVE DERMAL NECROSIS (UDN): A disease of uncertain aetiology (possibly viral) which affects salmonids returning from sea to freshwater. Initially it appears as lesions in the head region which usually become infected by bacteria and fungi.

NECROSE ULCERATIVE DERMIQUE: Maladie détiologie inconnue (peut-être virale) affectant les salmonidés à leur retour dans les eaux douces à partir de la mer. Les premières symptômes sont des lésions de la région céphaliques qui ensuite sont infectées par des bactéries et des champignons.

NECROSIS ULCERATIVA DÉRMICA: Enfermedad de etiología desconocida (puede ser viral) que afecta los salmónidos en su retorno a las aguas dulces desde el mar. Los primeros síntomas son lesiones de la región cefálica que son después infectadas por bacterias y hongos.

NECROSE ULCERATIVA DÉRMICA: Enfermidade de etioloxía incerta (posiblemente viral) que afecta os salmónidos no seu retorno ás augas doces dende o mar. Os primeiros síntomas son lesións da rexión cefálica que son despois infectadas por bacterias e fungos.

FEKÉLYES BŐRELHALÁS: Tisztázatlan kóroktanú (valószínűleg vírusos) betegség, amely a tengerből édesvízbe visszatérő lazacféléket veszélyezteti. Kezdetben a fejen és a fej körül alakulnak ki fekélyek, amelyeken keresztül rendszerint bakteriális vagy gombás eredetű másodlagos fertőzés történik.

ULCERATIV DERMAL NEKROSE (UDN): Sykdom med usikkert opphav (mulig viral), som bare er registrert på villaks og sjøørret under gytevandring. Oppstår som lesjoner i hoderegionen, som vanligvis blir infisert av bakterier og sopp. Finnes ingen behandling.

WRZODZIEJĄCA MARTWICA SKÓRY : Wrzodziejąca martwica skóry; choroba o niewyjaśnionej etiologii (prawdopodobnie wirusowa), która zakaża ryby łososiowate powracające z morza do wody słodkiej. Początkowo objawia się ona w postaci zmian chorobowych w rejonie głowy, które zwykle są zakażone bakteriami i grzybami.

Ülserli Deri Nekrosisi (UDN): Denizden tatlı suya dönen salmonidleri etkileyen etiyolojisi (muhtemelen viral) belli olmayan bir hastalık. Başlangıçta genellikle mantar vey bakteri tarafından enfekte olmuş gibi baş bölgesinde lezyonlar şeklinde görülür.

Was this helpful?
Η διαδικασία σχηματισμού του έλκους.


ULCERATION: The process of formation of ulcers.

ULCERATION: Le processus de formation dulcères.

ULCERACIÓN: Proceso de formación de úlceras.

ULCERACIÓN: Proceso de formación de úlceras.

FEKÉLYESEDÉS: A fekélyek kialakulásának folyamata.

ULCERASJON: Dannelse av ulcera.

OWRZODZENIE: Proces tworzenia się wrzodów.

Ülserasyon, ülser oluşması: Ülserleşmenin meydana gelmesi.

Was this helpful?
Μέτρηση της ποσότητας νερού που λείπει από ένα ιστό σχετικά με την κατάσταση πλήρους κορεσμού. Υπολογίζεται ως WSD = (Ws - Wact)/(Ws)x100, όπου Ws είναι το περιεχόμενο νερό υπό συνθήκες κορεσμού και Wact το πραγματικό περιεχόμενο νερό.


WATER SATURATION DEFICIT (WSD): A measure of the quantity of water lacking from a tissue as compared to complete saturation; calculated as WSD = (Ws - Wact)/(Ws)x100 where Ws is the water content under conditions of saturation and Wact the actual water content.

DEFICIT DE SATURATION DEAU (DSE): Mesure de la quantité deau qui manque dans un tissu par rapport aux conditions de saturation; calculé par la formule DSE = (Es - Eact)/ (Es) x 100, où Es = le contenu deau dans des conditions de saturation et Eact = le contenu deau actuel.

DÉFICIT DE SATURACIÓN DEL AGUA (DSA): Medición de la cantidad de agua que falta a un tejido con respecto a las condiciones de saturación; calculado por la formula DSA = (Es – Eact)/(Es)x100,, dónde Es = el contenido de agua en las condiciones de saturación y Eact = el contenido actual de agua.

DÉFICIT DE SATURACIÓN DA AUGA (DSA): Medida da cantidade de auga que falta a un tecido con respecto ás condicións de saturación; calculado por formúlaa DSA = (Es - Eact)/(Es)x100, onde Es = o contido de auga nas condicións de saturación e Eact = o contido real de auga.

VÍZTELÍTETTSÉGI HIÁNY (VTH): A szövetekből hiányzó víz mennyisége a teljes telítettség estén mérhető értékhez képest; kiszámítási módja: VTH = (Vt - Vact)/(Vt)x100, ahol Vt a telítettség esetén mérhető, Vt pedig az aktuális víztartalom.

VANNMETNINGSUNDERSKUDD: Et mål på vannmengden som mangler i et vev i forhold til fullstendig metningsgrad. Uttrykt i prosent som differansen mellom vanninnholdet ved 100% metning og faktisk vanninnhold, i forhold til vanninnholdet ved 100% metning.

DEFICYT NASYCENIE WODY: Miara wielkości niedoboru wody w tkance, w porównaniu do całkowitego nasycenia; wylicza się ją jako: WSD = (Ws – Wact) : (Ws) x 100, gdzie: Ws = zawartość wody w warunkach nasycenia, Wact = aktualna zawartość wody.

Suyun doyma açıklığı: suyun bir miktar ölçümünün tamamıyla kıyaslandığındaki eksikliği; SDA= (SD-Sm)/(Sd)x100 SD: doygunluk koşulları altındaki suyun içeriği, Sm: mevcut su içeriği.

Was this helpful?
Κοινός όρος για τους παρασιτικούς σκώληκες του φύλου Πλατυέλμινθες.


HELMINTH: Common term for parasitic worms of the Phylum Platyhelminthes.

HELMINTHE: Terme commun désignant des vers parasites des Phylum Platyhelminthes.

HELMINTO: Término común designado a los gusanos parásitos del filo de los platelmintos.

HELMINTO: Termo común designado para vermes parasitos do filo dos platelmintos.

BÉLFÉRGEK: A laposférgek (Platyhelminthes) törzsének élősködő fajait jelentő gyűjtőfogalom.

INNVOLLSORM: Vanlig betegnelse for parasittiske marker som tilhører rekke Platyhelminthes (flatormer).

ROBAKI: Ogólna nazwa robaków pasożytniczych z gromady płazińców (Platyhelminthes).

Kurt: Platyhelmintes şubesi parazit kurtları için kullanılan yaygın terim.

Was this helpful?
Τύπος θεραπευτικού λουτρού (βλ.λ.) που συνίσταται στη βραχύχρονη εμβάπτιση ενός ψαριού σε συμπυκνωμένο διάλυμα.


DIP: A type of bath treatment which involves dipping the fish into a concentrated solution of a treatment for a short period of time.

BALNEATION PONCTUELLE: Traitement par trempage, pendant une courte période, des organismes délevages dans un bain concentré dun agent prophylactique.

ZAMBULLIDA: Tipo de tratamiento en baño qué requiere zambullir los animales en un baño concentrado con una solución profiláctica durante un periodo de corta duración.

INMERSIÓN / BAÑO DE INMERSIÓN: Tipo de tratamento de baño que require somerxer os animais nun baño concentrado dunha solución profiláctica durante un curto período de tempo.

MERÍTÉS: A fürdetéses kezelések egyik típusa, amelynél a halat rövid időre valamilyen tömény oldatba helyezik.

DYPPBEHANDLING: Type badebehandling som innebærer dypping av fisk i en konsentrert behandlingsløsning for en kort periode.

LECZENIE METODĄ ZANURZANIA: Rodzaj leczniczej kąpieli, która dotyczy leczenia przez zanurzenie ryb przez krótki czas w stężonym roztworze specyfiku.

SU BANYOSU: Kısa süreli bir tedavi için balığın konsantre bir çözelti içerisine sokularak yapılan bir banyo tedavi şekli.

Was this helpful?
Η εισαγωγή ενός παθογόνου ή μη οργανισμού στους ιστούς ενός ζωντανού οργανισμού-ξενιστή ή σε κατάλληλο μέσο καλλιέργειας.


INOCULATION: The introduction of an organism, pathogenic or otherwise, into the tissues of a living host organism or into an appropriate culture medium.

INOCULATION: Introduction dun organisme, pathogène ou non, dans les tissus dun hôte vivant ou dans un milieu de culture approprié.

INOCULACIÓN: Introducción de organismos, patógenos o no, en los tejidos de un huésped o en un medio de cultivo apropiado.

INOCULACIÓN: Introdución de organismos, patóxenos ou non, nos tecidos dun hospedador vivo ou nun medio de cultivo apropiado.

INOKULÁCIÓ: Kórokozó vagy egyéb mikroorganizmusok bejuttatása egy élő gazdaszervezet szöveteibe vagy egy megfelelő táptalajba.

INOKULASJON: Innføring av en organisme, sykdomsfremkallende eller ikke, inn i en levende organismes vev eller i et passende vekstmedium.

SZCZEPIENIE: Wprowadzenie do tkanek żywego organizmu lub do odpowiedniego podłoża/pożywki służącej do hodowli (np. bakterii) patogennego bądź niepatogennego organizmu.

EKİM (AŞILAMA): Patojenik veya başka bir organizmanın, yaşayan konakçı organizmanın dokusuna veya uygun bir kültür ortamına ekilmesi

Was this helpful?
Τύπος καλλιέργειας κατά την οποία ένας δεδομένος όγκος υγρού θρεπτικού μέσου εμβολιάζεται με κύτταρα (π.χ. βακτήρια ή μονοκύτταρα φύκη) ικανά να αναπτυχθούν σε αυτό. Το εμβολιαζόμενο μέσο επηρεάζεται επί ένα επαρκές χρονικό διάστημα. Τα κύτταρα που αυξάνονται υπό τις συνθήκες αυτές εκτίθενται σε συνεχείς μεταβολές του περιβάλλοντος, οφειλόμενες μεταξύ άλλων, στην σταδιακή κατανάλωση των θρεπτικών και την συσσώρευση αποβλήτων του μεταβολισσμού. Στις καλλιέργειες του τύπου αυτού, η αυξητική καμπύλ


BATCH CULTURE: A form of culture in which a given volume of liquid medium is inoculated with cells (e.g. bacteria,unicellular algae) capable of growth in that medium, and the inoculated medium is incubated for an appropriate period of time. Cells growing under these conditions are exposed to a continually changing environment caused by the gradual consumption of nutrients and the accumulation of metabolic wastes, among other factors. The growth curve obtained by monitoring a batch culture commonly exhibits a s

CULTURE EN MILIEU CLOS: (Culture fermée) Forme de culture dans laquelle un volume de milieu nutritif liquide adéquat est inoculé de cellules (bactériennes ou algues unicellulaires), et incubé pendant une période appropriée. Les cellules qui se développent ainsi sont soumises à une évolution constante des caractéristiques du milieu, due à lépuisement des substances nutritives et à laccumulation de déchets métaboliques, parmi dautres facteurs. La courbe de croissance dune telle culture est essentiellement composée de qua

CULTIVO EN MEDIO CERRADO: Forma de cultivo en la cual un volumen de medio nutritivo líquido adecuado es inoculado de células (bacterianas o algas unicelulares), y incubado durante un periodo apropiado. Las células que se desarrollan son sometidas a una evolución constante de características del medio, debido a agotamiento de las sustancias nutritivas y la acumulación de los deshechos metabólicos entre otros factores. La curva de crecimiento de tal cultivo es esencialmente compuesta de cuatro fases principales. En la prim

CULTIVO NO MEDIO PECHADO: Forma de cultivo na cal un volume determinado de medio nutritivo líquido axeitado é inoculado con células (bacterianas ou algas unicelulares), e incubado durante un período apropiado. As células que se desenvolven son sometidas a unha evolución constante das características do medio, debido ao esgotamento das substancias nutritivas e á acumulación das escouras metabólicas entre outros factores. A curva de crecemento de tal cultivo está esencialmente composta por catro fases principalmente. Na pr

BATCH-KULTÚRA: A sejttenyésztésnek az a típusa, amelynél egy adott mennyiségű folyékony táptalajt beoltanak olan sejtekkel, amelyek képesek benne növekedni (pl. baktériumokkal, egysejtű algákkal), majd a beoltott táptalajt megfelelő ideig inkubálják. Az ilyen körülmények között növesztett sejetek a környezet folyamatos változásának vannak kitéve, mivel (más tényezőkön kívül) fokozatosan elfogynak a tápanyagok és felszaporodnak a mérgező anyagcseretermékek. A batch-kultúra folyamatos megfigyelésével kapott növe

LUKKET KULTUR: En form for kultur hvor et gitt volum av en væske er inokulert med celler (f.eks. bakterier eller encellede alger) som er i stand til å vokse i mediet. Det inokulerte mediet inkuberes i passende tid. Celler som vokser i en lukket kultur er utsatt for ett kontinuerlig skiftende miljø forårsaket av gradvis forbruk av næringsstoffer og opphopning av avfallsstoffer. Vekstkurven til en lukket kultur består vanligvis av fire steg. I første fase er vekstraten (raten for økning i celle antall eller biom

METODA HODOWLI ZAMKNIĘTEJ (m. BATCH CULTURE): Metoda hodowli (m. Batch Culture), w której daną objętość płynnej pożywki zaszczepia się komórkami (np. bakterii, jednokomórkowymi glonami) zdolnymi do wzrostu w tym środowisku, a zaszczepiona pożywka jest inkubowana przez odpowiedni okres. Rozwijające się w tych warunkach komórki są narażone na nieustannie zmieniające się środowisko, na skutek z jednej strony stopniowego zużywania się środków odżywczych, z drugiej zaś nagromadzania się metabolicznych produktów odpadowych. Uzyskana krzywa wzrost

PARTİ KÜLTÜR : İcerisine canlı hücre ekilmiş (Örneğin bakteri veya tek hücreli alg) istenilen hacimde, ekilen hücrenin çoğalması yeterli süre bekletilen sıvı besiyerinden oluşan kültür şeklidir. Hücerlerin gelişimi tüketilen besin madelerinin miktarı, metabolik artıklar gibi çevresel faktörlerin etkisiyle ve diğer faktörlerle sürekli değişmektedir. Parti kültürde gelişim eğrisinde genellikle dört temel faz gösterir. Duraklama( Başlangıç) fazı, bu fazda gelişim başlangıçta minumum düzeydedir sonrdan ise geli

Was this helpful?
Παρασκεύασμα εξασθενημένων η άνοσογόνων οργανισμών που εξακολουθούν να διατηρούν την ικανότητα να ενεργοποιούν την παραγωγή αντισωμάτων ή την αντίσταση ενός οργανισμού σε μια ασθένεια. Βλ. αντιγόνο.


VACCINE: A preparation of non-virulent disease organisms or immunogens which still retain the capacity to stimulate the production of antibodies or resistance to them.

VACCIN: Une préparation non-virulente dun agent microbien, ou dimmunogènes, qui conservent leur capacité de stimuler la production danticorps ou de la résistance à leur encontre.

VACUNA: Preparación no virulenta de un agente microbiano, o de inmunógenos que conservan sus capacidades de estimular la producción de anticuerpos o de la resistencia en su contra.

VACINA: Preparación non virulenta dun axente microbiano, ou de inmunóxenos que conservan as súas capacidades de estimular a produción de anticorpos ou da resistencia no seu contra.

VAKCINA: Oltóanyag; nem virulens kórokozókból vagy antigénekből készített preparátum, amely még képes stimulálni az antitestek termelését.

VAKSINE: En vaksine består av døde eller svekkede mikroorganismer (eller deler av disse) som injiseres i kroppen for å fremkalle en beskyttende antistoffrespons mot eventuelle senere infeksjoner med samme mikroorganisme.

SZCZEPIONKA: Preparat z organizmów niezjadliwej choroby lub immunogenów (antygen pełnowartościowy), który ciągle zachowuje zdolność stymulowania produkcji przeciwciał lub odporności.

Aşı: Öldürücü olmayan hastalık organizmalarının hazırlanması veya antikor üretimini uyarma yeteneği veya onlara karşı dayanımı mevcuttur olan immunogense denir.

Was this helpful?
Η δημιουργία τέτοιων εμβολίων, επιτρέπει την εισαγωγή τους από το στόμα, προστατεύοντας τις ουσίες που περιέχουν από τη δράση των πεπτικών ενζύμων και την οξύτητα στο πρόσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση του εμβολίου στο οπίσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα.


ENCAPSULATED VACCINES: Encapsulation enables vaccines to be delivered orally by protecting the active components from the action of digestive enzymes and acidity in the foregut. The vaccine can therefore be targeted to an area of maximum absorption in the hindgut.

VACCINS ENCAPSULÉS : L’encapsulation des vaccins permet leur administration par voie orale en les protégeant de l’acidité et des enzymes digestives de l’estomac. Ainsi, le vaccin peut être ciblé à une région d’absorption maximale intestinale.

VACUNAS ENCAPSULADAS: Proceso por el cual de encapsulan las vacunas dispensadas oralmente y que permiten proteger los componentes activos de la acción de las enzimas digestivas del estómago. La vacuna puede así absorberse en áreas activas inmunológicamente del estómago posterior, actuando en el punto de máxima absorción.

VACINAS ENCAPSULADAS: A encapsulación permite a administación de vacinas por via oral pola protección dos compoñentes activos da acción das encimas dixestivas e a acidez no tracto dixestivo. A vacina pode así actuar nunha área de máxima absorción na parede intestinal, absorbéndose así en áreas activas inmunolóxicamente do estómago posterior.

KAPSZULÁBA ZÁRT OLTÓANYAG: Az enkapszuláció lehetővé teszi az oltóanyagok szájon át történő alkalmazását, mivel megvédi az aktív komponenseket az emésztőnedvektől és az előbél savas környezetétől. Emiatt a vakcina a legkedvezőbb helyen, az utóbélben szívódhat fel.

INNKAPSLEDE VAKSINER: Innkapsling gjør det mulig å vaksinere oralt ved at de aktive komponentene beskyttes mot fordøyelsesenzymer i fortarmen. Vaksinen kan derfor absorberes av immunologisk aktive områder i baktarmen.

SZCZEPIONKA KAPSUŁKOWANA: Kapsułkowanie pozwala podawanie szczepionki doustnie poprzez chronienie aktywnych składników przed działaniem enzymów trawiennych i kwasowością w przedniej części prajelita. Dlatego szczepionka może być nastawiona na rejon maksymalnego wchłaniania w jelicie grubym.

KAPSÜLLÜ AŞILAR: Üst sindirim sistemindeki asidite ve sindirim enzimlerinin faliyeti dolayısıyla kapsüllenen aşılar ağız yoluyla verilebilir. Böylece aşı, rektumda (sindirim kanalının bitimi) maksimum absorpsiyon alanı hedef alabilir.

Was this helpful?
Η έμφραξη μιας φλεβάς η οποία προκαλείται από μάζα μεταφερόμενου υλικού στο αίμα. Η έμφραξη μπορεί να προκληθεί από θρόμβο αίματος, από φυσαλίδα αέρα, λίπος, βακτηριακές μάζες, ξένα σώματα ή ιστούς κυττάρων (π.χ. καρκίνος).


EMBOLISM: An obstruction of a blood vessel caused by a mass of material transported by the blood stream. The obstruction may be caused by a blood clot, air bubble, fat, clumps of bacteria, foreign body or tissue cells (e.g. cancer).

EMBOLIE: Oblitération dun vaisseau sanguin par un amas de matière dans le flux sanguin. Lobstruction peut être de plusieurs origines (caillot, bulle dair, cellules cancéreuses ou non, graisse, amas de bactéries, ou corps étranger).

EMBOLIA: Obstrucción de un vaso sanguíneo causado por una masa de material transportado por el flujo sanguíneo. La obstrucción puede ser causada por un trombo/coágulo, una burbuja de aire, grasa, grupos de bacterias, cuerpos extraños o tejidos celulares (ej. cáncer).

EMBOLIA: Obstrución dun vaso sanguíneo causado por unha masa de material transportado polo fluxo sanguíneo. A obstrución pode ser causada por un trombo/coágulo, unha burbulla de aire, graxa, grupos de bacterias, corpos estraños ou tecidos celulares (ex. cancro).

EMBÓLIA: A vérárammal szállított valamely anyag felhalmozódása miatt fellépő vérérelzáródás. Az elzáródást okozhazja vérrög, légbuborék, zsír, baktériumhalmaz, idegen test vagy szöveti sejtek (pl. rák).

BLODPROPP (EMBOLUS): En hindring i en blodåre som skylles en klump av materiale transportert i blodstrømmen. Hindringen kan skylles en blodklump, luftboble, fett, bakterieklump eller fremmede kropps- eller vevsceller (f.eks. kreft).

EMBOLIA: Zatkanie naczynia krwionośnego przez czop z materiału przenoszonego w krwiobiegu. Przyczyną zatkania naczynia krwionośnego może być skrzep krwi, pęcherzyk powietrza, bakterie, ciało obce lub fragmenty tkanki (np. komórki rakowe).

EMBOLİ: Kanda akışıyla taşınan bir kitle tarafından kan damarının tıkanması. Tıkanma bir kan pıhtısı , hava kabarcığı, yağ, bakteri kümeleri, yabancı cisim veya doku hücrelerinden (örn. kanser) kaynaklanabilir.

Was this helpful?
Τεχνική κατά την οποία διάφορες ουσίες π.χ. θρεπτικά στοιχεία και προληπτικές ουσίες χορηγούνται σε ζώντες οργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμεύουν ως τροφή για άλλα ζώα. Για παράδειγμα η ενσωμάτωση της PUFA (βλ.λέξη) σε τροχόζωα, τα οποία χρησιμοποιούνται για θρέψη θαλασσίων ιχθυο-νυμφών.


BIOENCAPSULATION: A technique whereby various substances, for example, nutritional elements and prophylactics, are administered into living organisms, which can then be administered as feed to another animal, i.e., the process of incorporating PUFA into rotifers for feeding to marine fish larvae.

BIOENCAPSULATION: Technique par laquelle diverses substances, par exemple, éléments nutritionnels ou prophylactiques sont administrés dans des organismes vivants servant de nourritures à dautres animaux. Par exemple le processus dincorporation de PUFA dans des rotifères servant de nourriture aux larves de poissons marins.

BIOENCAPSULACIÓN: Técnica por la cual diversas sustancias, por ejemplo elementos nutricionales o profilácticos, son administrados a organismos que a su vez sirven de comida a otros animales. Por ejemplo el proceso de incorporación de PUFA (ver PUFA) en los rotíferos que sirven de comida para las larvas de peces marinos.

BIOENCAPSULACIÓN: Técnica pola que diversas substancias, por exemplo elementos nutricionales ou profilácticos, son administradas dentro de organismos vivos, que poden ser administrados como alimento a outro animal, como por exemplo o proceso de incorporación de PUFA (ver PUFA) nos rotíferos para alimentar ás larvas de peixes mariños.

BIOENKAPSZULÁCIÓ: Olyan eljárás, amellyel különböző anyagokat, például tápanyagokat vagy gyógyszereket juttatnak be élő szervezetekbe, amelyek azután állati táplálékként szolgálnak. Pl. a többszörösen telítetlen zsírsavak beépítése a kerekesférgekbe, amelyeket a tengeri halak lárváinak takarmányozásában használnak.

BIOINNKAPSLING: Teknikk der ulike substanser, f.eks. ernæringselementer og sykdomsforebyggende midler, blir gitt til og tatt opp av levende organismer som igjen blir brukt som fôr til et annet dyr. F.eks. prosessen der PUFA blir tatt opp av hjuldyr som igjen blir brukt som fôr til marine larver.

BIOENKAPSULACJA: Technika, w wyniku której różne substancje, np. składniki odżywcze i profilaktyczne, są wprowadzane do żywych organizmów, które później mogą być stosowane jako pokarm dla innych zwierząt; np. proces wprowadzania PUFA do wrotków, podawanych jako pokarm larwom ryb morskich.

BİOENKAPSÜLASYON: Çeşitli maddeler aracılığıyla uygulanan bir teknik. Örneğin başka bir hayvanı beslemek için verilen canlı organizmalara besin elemntleri ve koruyucular verilir. Deniz balıkları larvalarını beslemek için rotiferlere PUFA katılma işlemi.

Was this helpful?
Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.


NUTRIENT ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ENRICHISSEMENT NUTRITIONNEL: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

ENRIQUECIMIENTO NUTRICIONAL: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

ENRIQUECEMENTO NUTRICIONAL: Proceso de aumentar ou engadir algúns constituíntes ou propiedades, particularmente a través da adición de certos materiais. En acuicultura, hai dous usos principais: (a) adición de vitaminas e minerais necesarios para pensos formulados para peixes, co fin de substituír os nutrientes que se poden perder durante o procesado e moenda da fariña de peixe e (b) enriquecemento orgánico ou de nutrientes, en referencia á descarga de nutrientes orgánicos dende as instalacións de acuicultura.

TÁPANYAGDÚSÍTÁS: Az az eljárás, amellyel növelik valamelyik alkotórész mennyiségét vagy javítanak valamilyen tulajdonságot, elsősorban bizonyos anyagok hozzáadásával. Az akvakultúrában két fontosabb felhasználási területe van: (a) vitaminok és ásványi anyagok hozzáadása a formulált haltápokhoz azért, hogy pótolják azokat a tápanyagokat, amelyek a halliszt feldolgozása során elvesznek; (b) a szervesanyag- vagy tápanyagdúsítás fogalma az akvakultúra termelőegységeiből a vízi környezetbe kerülő szennyvízre is utalh

NÆRINGSSTOFFSANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

WZBOGACANIE POKARMU/POŻYWIENIA: Proces zwiększania lub podnoszenia jakiegoś składnika lub jego właściwości, głównie przez dodawanie niektórych materiałów. W akwakulturze jest stosowana podwójna praktyka: (a) dodawanie niezbędnych witamin i minerałów do wytwarzanych pasz dla ryb celem uzupełnienia tych składników odżywczych, które być może zostały utracone w procesie produkcji mączki rybnej oraz przemiału zbóż (b) wzbogacanie składnikami organicznymi lub odżywczymi, odnoszące się do usuwania organicznych składników odżywczych z

BESİN ZENGİNLEŞTİRME: Özellikle doğrudan belirli maddeleri ekleyerek, bazı bileşen veya özelliklerini arttırma veya zenginleştirme süreci. Akuakültürde iki ana kullanımı vardır; (a) balık yemini öğütme ve işleme sırasında kaybolabilen nütrientlerin yerini doldurmak için, formüle edilmiş balık diyetlerine gerekli vitamin ve minerallerin eklenmesi ve (b) organik veya besin zenginleştirme, organik nütrientlerin akuakültürdeki su kolonundan boşalmasına istinaden.

Was this helpful?
Υποξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που εμφανίζεται στα ηλικίας ενός έτους γατόψαρα (channel catfish) και που προκαλείται από την Edwardsiela tarda. Η ασθένεια εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 30 C και η θνησιμότητα σε λιμνοδεξαμενές σπάνια ξεπερνά το 5%. Υψηλότερες θνησιμότητες εμφανίζονται σε εντατικές (confined) καλλιέργειες. Συστημικά αντιβιοτικά καταπολεμούν αποτελεσματικά την ασθένεια.


EMPHYSEMATOUS PUTREFACTIVE DISEASE OF CATFISH: A subacute systemic bacterial disease of yearling channel catfish caused by Edwardsiella tarda. The disease occurs when water temperatures exceed 300C and mortalities in ponds seldom exceed 5%. Higher mortalities occur in fish cultured at high densities. Systemic antibacterials effectively prevent the disease.

EMPHYSEME PUTRESCENT DES POISSONS CHAT: Infection bactérienne subaiguë des poissons-chat dun an provoquée par Edwardsiella tarda. La maladie se manifeste quand les températures sont supérieures à 300C et les mortalités en bassin dépassent rarement 5%. Les mortalités sont plus importantes lorsque les poissons sont stockés à forte densité. Les agents antibactériens systémiques préviennent efficacement cette maladie.

ENFISEMA PUTREFACTIVA DE LOS BARBOS: Infección bacteriana subaguda de los barbos de un año, provocada por Edwardsiella tarda. La enfermedad se manifiesta cuando las temperaturas son superiores a 300 C y la mortalidad en los estanques de cría raramente superan el 5%. Las mortalidades son más importantes cuando los peces son mantenidos a alta densidad. Los agentes antibacterianos sistémicos previenen eficazmente esta enfermedad.

ENFISEMA PUTREFACTIVO DOS BARBOS: Infección bacteriana subaguda dos barbos dun ano, provocada por Edwardsiella tarda. A enfermidade maniféstase cando as temperaturas son superiores a 30 0C e a mortalidade nos estanques de cría raramente superan o 5%. As maiores mortalidades prodúcense cando os peixes se cultivan a altas densidades. Os axentes antibacterianos sistémicos preveñen eficazmente esta enfermidade.

HARCSÁK ROTHADÁSOS BETEGSÉGE: Egyéves csatornaharcsák félig heveny szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet az Edwardsiella tarda okoz. A betegség akkor jelenik meg, ha a vízhőmérséklet meghaladja a 300C-ot. Az elhullás mértéke a halastavakban ritkán haladja meg az 5%-ot. Magas népesítési sűrűség esetén az elhullás mértéke is magasabb lehet. A szisztémás antibakteriális szerek jól használhatók a betegség megelőzésére.

EMFYSEMATISK FORRATNELSESYKE HOS MALLE: En subakutt systemisk bakteriell sykdom på årsgammel ”channel catfish” (nordamerikansk malle) forårsaket av Edwardsiella tarda. Sykdommen forekommer ved vanntemperaturer over 300 C, og dødeligheten i dammer overstiger sjelden 5%. Høyere dødeligheter forekommer når fisk holdes ved høyere tettheter. Systemiske antibakerieller hindre effektivt sykdommen.

CHOROBA ROZEDMOWO-GNILNA SUMA KANAŁOWEGO: Podostra ogólnoustrojowa choroba bakteryjna narybku suma kanałowego powodowana przez Edwardsiella tarda, od 1981 roku nazywana E. ictaluri. Choroba występuje, gdy temperatury wody przekraczają 300C, zaś śmiertelność w stawach rzadko przekracza 5%. Duża śmiertelność występuje przy chowie ryb w zagęszczonych obsadach. Skutecznie zapobiegają chorobie systemiczne środki przeciwbakteryjne.

KANAL YAYIN BALIĞININ EMFİSEMATUS PUTREFAKTİV HASTALIĞI: Edwardsiella tarda nın sebep olduğu bir yıllık kanal yayın balığının subakut sistemik bir hastalığı. Hastalık su ısısı 300 C derecenin üstüne çıktığı zaman gerçekleşir ve ölüm oranları nadiren %5in üzerine çıkar. Daha yüksek ölüm oranları yüksek yoğunlukta yetiştirilen balılarda meydana gelir. Sistemik antibakteriyeller etkili bir şekilde hastalığı önlerler.

Was this helpful?
Ασθένεια που εμφανίζεται σε τακτά διαστήματα σε ένα πληθυσμό σε μια συγκεκριμένη περιοχή.


ENDEMIA: Disease occurring regularly in a population in a given area.

ENDEMIE: Maladie se manifestant régulièrement dans une population ou contrée déterminée.

ENDEMIA: Enfermedad que se manifiesta regularmente en una población en un área determinada.

ENDEMIA: Enfermidade que se manifesta regularmente nunha poboación nunha área determinada.

ENDÉMIA: Egy adott területen élő népességben rendszeresen előforduló betegség.

ENDEMISK SYKDOM: Sykdommer som forekommer regelmessig i en populasjon i et gitt område.

ENDEMIA: Choroba pojawiająca się regularnie w populacji na danym obszarze.

ENDEMİYA: Belirli bir alanda, bir popülasyonda düzenli bir şekilde gerçekleşen hastalık.

Was this helpful?
Χαρακτηριστικός ή ενδογενής σε μια περιοχή. Χρησιμοποιείται συνήθως προκειμένου για ασθένειες ή νοσογόνους παράγοντες.


ENDEMIC: Specific or indigenous to an area; used most often in relation to disease agents and diseases.

ENDEMIQUE: Indigène ou spécifique à une région; se réfère habituellement aux maladies ou agents pathogènes.

ENDÉMICO: Indígena o específico a una región; se refiere normalmente a la enfermedades u agentes patógenos.

ENDÉMICO: Indíxena ou específico dunha rexión; utilizado na maioría dos casos en relación con enfermidades ou axentes patóxenos.

ENDEMIKUS: Egy adott területre jellemző vagy őshonos; leggyakrabban betegségekre és kórokozóikra használják.

ENDEMISK: Spesifikk eller innfødt for et område. Brukes oftest i relasjon til sykdomsfremkallende organismer eller sykdommer.

ENDEMICZNY: Swoisty lub miejscowy na danym obszarze; używany bardzo często w stosunku do czynników chorobotwórczych i chorób.

ENDEMİK: Bir bölgeye özel ya da özgü; genellikle hastalık etkenleri ve hastalıklar ile ilgili olarak kullanılır.

Was this helpful?
Η θέση, το σημείο και ο συγκεκριμένος τύπος τοπικού περιβάλλοντος που καταλαμβάνεται από έναν οργανισμό.


HABITAT: The locality, site and particular type of local environment occupied by an organism.

HABITAT: (1) Lieu, site ou environnement local particulièr, occupé par un organisme. (2) Les éléments biologiques et physiques de lenvironnement qui constituent les conditions physico-chimiques et alimentaires nécessaires à un organisme, et remplissent ses besoins de couverture.

HÁBITAT: Localización, lugar y tipo particular de ambiente ocupado por un organismo.

HÁBITAT: Localización, lugar e tipo particular de ambiente ocupado por un organismo.

ÉLŐHELY: Az a hely, terület, vagy a természeti környezet azon típusa, amelyet valamely élőlény elfoglalt.

HABITAT: (1) Lokaliteten og den spesielle typen lokalt miljø okkupert av en organisme. (2) De dyr, planter, og fysiske komponenter i miljøet som utgjør den naturlige føden, de fysisk-kjemiske betingelsene, og dekker organismenes behov.

SIEDLISKO (BIOTOP): Miejsce i szczególny typ środowiska lokalnego, zajmowanego przez organizm, populację lub biocenozę.

HABİTAT: Mevkii, mahal ve bir organizma tarafından işgal edilmiş belirli türdeki yerel çevre.

Was this helpful?
Εμφανιζόμενος ή προκύπτων στο εσωτερικό του οργανισμού ή συστήματος.


ENDOGENOUS: Arising or originating from within the organism or system.

ENDOGENE: Dorigine interne dun système ou dun organisme.

ENDÓGENO: De origen interno de un sistema o de un organismo.

ENDÓXENO: Que xorde ou se orixina dende o interior dun organismo ou sistema

ENDOGÉN: A szervezeten vagy rendszeren belül keletkező, vagy belülről eredő.

ENDOGEN: Oppstår eller stammer innenfra organismen eller systemet.

ENDOGENNY: Powstający lub biorący początek z wnętrza organizmu lub systemu (wewnątrzpochodny).

ENDOJEN: Organizma veya sistemden doğan veya kaynaklanan

Was this helpful?
Το μέρος του κύκλου ζωής ενός οργανισμού (π.χ. ενός παρασιτικού σποροζώου) που εκτυλίσσεται εντός ενός ξενιστή.


ENDOGENOUS CYCLE: That part of the life cycle of an organism (e.g., in parasitic sporozoa) taking place within the host.

CYCLE ENDOGENE: Une partie du cycle de vie dun organisme ayant lieu à lintérieur de lhôte (les stades sporozoaires des parasites par exemple).

CICLO ENDÓGENO: Una parte del ciclo de vida de un organismo que tiene lugar en el interior de un huésped (estados esporozoos de parásitos por ejemplo).

CICLO ENDÓXENO: Parte do ciclo de vida dun organismo que ten lugar no interior do hospedador (por exemplo esporozoos parasitos).

ENDOGÉN CIKLUS: Egy szervezet (pl. egy parazita spórás egysejtű) életciklusának az a része, amely a gazdaszervezeten belül játszódik le.

ENDOGEN SYKLUS: Delen av livssyklusen til en organisme (f.eks. for parasittiske sporedyr) som finner sted inni en vert.

CYKL ROZWOJOWY PASOŻYTA W USTROJU KRĘGOWCA: Ta część cyklu rozwojowego organizmu (np. u pasożytniczych sporowców), która ma miejsce wewnątrz żywiciela (tj. któregoś z kręgowców).

ENDOJEN HAYAT DÖNGÜSÜ: Konakla birlikte yer alan bir organizmanın yaşam döngüsünün bir parçası (örneğin:parazit sporlularda)

Was this helpful?
Mεταξύ των δερμικών στιβάδων.


INTRADERMAL: Within the dermal layers.

INTRADERMIQUE: Dans lépaisseur du derme.

INTRADÉRMICO: Dentro de la piel.

INTRADÉRMICO: Dentro da pel.

INTRADERMÁLIS: A bőr rétegei közötti.

INTRADERMAL: Inni hudlagene.

ŚRÓDSKÓRNY/DOSKÓRNY: Wewnątrz warstw skórnych.

DERİ İÇİNDE: Deri tabakalarının iç kısmı

Was this helpful?
Ορος που αναφέρεται στους αδένες, οι εκκρίσεις των οποίων (αδένες) διοχετεύονται απευθείας στο αίμα ή τη λέμφο.


ENDOCRINE: Term applied to direct hormonal secretions and allied systems and processes.

ENDOCRINE: Relatif aux systèmes de sécrétion interne, dont les produits sont déversés dans le sang ou la lymphe.

ENDOCRINO: Relativo a los sistemas de secreción interna, cuyas secreciones son liberados en la sangre o la linfa.

ENDÓCRINO: Termo aplicado á secreción hormonal directa e aos sistemas e procesos relacionados con ela.

ENDOKRIN: A belső elválasztású mirigyekből és egyéb szervekből álló hormonrendszerre és a vele kapcsolatos folyamatokra használt kifejezés.

ENDOKRIN: Betegnelse anvendt om direkte hormonell sekresjon og tilknyttede systemer og prosesser.

WEWNĄTRZWYDZIELNICZY: Termin stosowany do bezpośredniego dokrewnego wydzielania hormonów oraz systemów i procesów pokrewnych.

ENDOKRİN: Doğrudan hormonal salgılara ve benzer sistem ve süreçlere uygulanan terim.

Was this helpful?
Εντός του κυττάρου.


INTRACELLULAR: Within a cell.

INTRACELLULAIRE: Dans la cellule.

INTRACELULAR: Dentro de las células.

INTRACELULAR: Dentro das células.

INTRACELLULÁRIS: Sejten belüli.

INTRACELLULÆR: Inni cellen.

WEWNĄTRZKOMÓRKOWY: Wewnątrz komórki.

HÜCREİÇİ: Hücre içinde.

Was this helpful?
Εντός της μυϊκής μάζας, συχνά χρησιμοποιείται αναφορικά με την ένεση μιάς ουσίας μεταξύ των στρωμάτων του μυός.


INTRAMUSCULAR: Within the substance of a muscle: often used to describe the administration of a substance between the muscle layers.

INTRAMUSCULAIRE: Dans lépaisseur du muscle. Se dit de ladministration dune substance dans la masse dun muscle.

INTRAMUSCULAR: Dentro del músculo. Dícese de la administración de una sustancia en la masa muscular.

INTRAMUSCULAR: Dentro do músculo. Dise da administración dunha substancia dentro das capas musculares.

INTRAMUSZKULÁRIS: Az izmok állományán belüli; valamilyen anyag bejuttatása az izomrétegek közé.

INTRAMUSKULÆR: Inni muskelmassen. Brukes ofte for å beskrive injeksjon av en substans mellom muskellagene.

WEWNĄTRZMIĘŚNIOWY/DOMIĘŚNIOWY: Wewnątrz substancji mięśnia: często używane przy opisie podawania substancji między warstwy mięśni.

KAS İÇİ: Bir kas maddesinin içinde: Çoğunlukla kas tabakalarının arasında bir maddenin idaresini tanımlamada kullanılırdı

Was this helpful?
Εσωτερικό παράσιτο, π.χ. η mysticola στα μύδια.


ENDOPARASITE: An internal parasite, e.g. mysticola in mussels.

ENDOPARASITE: Parasite interne, par exemple, mysticola dans les moules.

ENDOPARÁSITO: Parásito interno, por ejemplo, mysticola en los mejillones.

ENDOPARASITO: Parasito interno, por exemplo, Myticola intestinalis nos mexillóns.

ENDOPARAZITA: Belső élősködő, pl. a Mysticola fajok kagylókban.

ENDOPARASITT: En indre parasitt, f.eks. mysticola i blåskjell.

PASOŻYT WEWNĘTRZNY: Pasożyt wewnętrzny, np. mysticola u małży.

ENDOPARAZİT: Bir iç parazit, örneğin; midyelerin içindeki mysticola

Was this helpful?
Φλεγμονή της εσωτερικής επιφάνειας του περιτοναίου.


ENDOPERITONITIS: Inflammation of the lining of the peritoneal cavity.

ENDOPERITONITE: Inflammation du péritoine.

ENDOPERITONITIS: Inflamación de la cavidad peritoneal.

ENDOPERITONITE: Inflamación da cuberta da cavidade peritoneal.

ENDOPERITONITIS: A hashártya gyulladása.

ENDOPERITONITT: Betennelse på overflaten av bukhulen.

ZAPALENIE POWIERZCHNIOWE OTRZEWNEJ: Zapalenie wyściółki jamy otrzewnowej.

ENDOPERİTONİTİS: Periton boşluğunun astarının inflamasyonu.

Was this helpful?
Εντός της περιτοναιϊκής σωματικής κοιλότητας. Συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χορήγηση, με ένεση μιάς ουσίας εντός της περιτοναιϊκής κοιλότητας (σωματικής κοιλότητας).


INTRAPERITONEAL: Within the peritoneal body cavity: often used to describe the administration of a substance into the peritoneal cavity (body cavity).

INTRAPERITONEAL: Qui est ou se fait à lintérieur du péritoine. Se dit de ladministration dune substance dans le péritoine.

INTRAPERITONEAL: Que es o que se hace en el interior del peritoneo. Dícese de la administración de una sustancia dentro del peritoneo.

INTRAPERITONEAL: Dentro da cavidade peritoneal; a miúdo usada para describir a administración dunha substancia na cavidade peritoneal (cavidade do corpo).

INTRAPERITONEÁLIS: A hasüregen belüli, ill. valamilyen anyag bejuttatása a hasüregbe.

INTRAPERITONEAL: Inni bukhulen. Ofte bruk for å beskrive injeksjon av en substans inn i bukhulen.

OTRZEWNOWY: Wewnątrz otrzewnowej jamy ciała: często stosowany przy opisie podawania substancji do otrzewnowej jamy ciała.

PERİTON İÇİ: Periton vücut boşluğu içinde: Çoğunlukla periton boşluğu içine bir maddenin idaresini tanımlamada kullanılırdı (Vücut boşluğu)

Was this helpful?
Ο εσωτερικός και ακραίος βραχίονας των διχαλωτών εξαρτημάτων με δύο βραχίονες των καρκινοειδών. Είναι πρασαρτημένος στον βασοποδίτη και μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα μεταμερή.


ENDOPODITE: The inner and distal branch of the biramous crustacean appendages. It is attached to the basopodite and may be composed of one or of many segments.

ENDOPODITE: La branche distale interne des appendices birames des crustacés. Composée dun ou de plusieurs segments, lendopodite est attachée à la basopodite.

ENDOPODIO: La rama distal interna de los apéndices ramificados de los crustáceos. Compuesto de uno o varios segmentos, el endopodio esta ligado al basopodio.

ENDOPODITO: A rama distal interna dos apéndices birrámeos ramificados dos crustáceos. Está unido ao basopodito e pode estar composto por un ou varios segmentos.

ENDOPODIT: A rákok hasadt végtagjainak disztális (a végtag vége felőli) része. A bazopodithoz kapcsolódik és egy vagy több szegmensből állhat.

ENDOPODITT: Den innerste, distale forgreiningen på birame gangbein hos krepsdyr. Er festet til basipoditten og kan bestå av ett eller flere segmenter.

ENDOPODIT: Odnóże pływne skorupiaka zakończone dwuramiennym rozgałęzieniem: gałęzi zewnętrznej (egzopodit) i gałęzi wewnętrznej (endopodit). Ta ostatnia połączona jest z drugim członem podstawowym (basipodit) i może składać się z jednego lub wielu członów.

ENDOPODITE: Kabuklu iki uzantıdan içerde ve merkezden uzakta kalan koldur. "Basopodite" ye bağlıdır ve bir ya da daha fazla bölümden oluşur.

Was this helpful?
Τοξική ουσία που παράγεται από μικροοργανισμούς και παραμένει μέσα στο κύτταρο μέχρι τη λύση του.


ENDOTOXIN: A toxic substance produced by microorganisms and retained within the cell until lysis occurs.

ENDOTOXINE: Substance toxique produite par des bactéries et retenue à lintérieur des cellules jusquà la lyse cellulaire.

ENDOTOXINA: Sustancia tóxica producida por bacterias y retenida en el interior de las células hasta la lisis celular.

ENDOTOXINA: Substancia tóxica producida por microorganismos e incluída no interior da célula ata a lise celular

ENDOTOXIN: Mikroorganizmusok által termelt mérgező anyag, amely a lízis bekövetkezéséig a sejtben marad.

ENDOTOKSIN: En giftig substans produsert av mikroorganismer. Holdes tilbake i cellen til den sprekker (lysis).

ENDOTOKSYNA: Substancja toksyczna produkowana przez mikroorganizmy i pozostająca wewnątrz komórki dopóki nie nastąpi jej liza.

ENDOTOKSİN: Mikroorganizmalar tarafından üretilen ve hücre çözülmesi oluşana kadar hücre içinde muhafaza edilen toksik bir madde.

Was this helpful?
Εντός φλέβας ή εντός του φλεβικού συστήματος. Γενικά χρησιμοποιείται για τη χορήγηση με ένεση ουσιών σε ένα άτομο μέσω των φλεβών.


INTRAVENOUS: Within a vein or within the veinous system; generally used to indicate the administration of substances to an individual via the veins.

INTRAVEINEUX: A lintérieur de la veine ou du système veineux; généralement utilisé pour qualifier ladministration de substances à un individu par le canal des veines.

INTRAVENOSO: En el interior de la vena o del sistema venoso; generalmente utilizado para designar la administración de sustancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVENOSO: No interior da vea ou do sistema venoso; xeralmente utilizado para designar a administración de substancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVÉNÁS: A vérereken vagy az érrendszeren belüli; általában valamilyen anyag ereken keresztül történő szervezetbe juttatását jelenti.

INTRAVENØS: Inni en vene eller det venøse systemet. Vanligvis brukt for å beskrive tildeling av en substans til et individ via venene.

DOŻYLNY: Wewnątrz żyły lub wewnątrz systemu żylnego; termin zwykle stosowany przy podawaniu osobnikowi substancji do żyły.

Damar içi (Entravenöz): Bir damar içi veya damar sistemi içi; genel olarak bir bireye damar yoluyla madde uygulanmasını belirtmek için kullanılır.

Was this helpful?
(Νιτραμίνη, Εντραμίνη) 2-Αμινο-5-Νιτροθειαζόλη. Ουσία αποτελεσματική για τον έλεγχο των μολύνσεων από Ηexamita (βλ.λ.) στην πέστροφα.


ENHEPTIN: (Nitramin, Entramin) 2-Amino-5-Nitrothiazola. Effective in the control of Hexamita infections in trout.

ENHEPTINE: (Nitramine, Entramine); 2-amino-5-nitrothiazole. substance efficace dans la prophylaxie des infection à Hexamita chez les truites.

ENHEPTINA: (Nitramina, Entramina); 2-amino-5-nitrotiazol. Sustancia eficaz en el control de la Hexamita, infección de la trucha.

ENHEPTINA: (Nitramina, Entramina); 2-amino-5-nitrotiazol. Substancia eficaz no control da < i>Hexamita, infección da troita.

ENHEPTIN: (Nitramin, Entramin) 2-amino-5-nitro-tiazol. Pisztrángok Hexamita fertőzése ellen hatékony.

ENHEPTIN: (Nitramin, Entramin) 2-Amino-5-Nitrothiazola. Effektiv ved kontrollering av infeksjon av Hexamita hos ørret.

ENHEPTIN: (Nitramin, Entramin) 2-amino-5-nitrotiazol. Skuteczny w zwalczaniu wiciowca Hexamita u pstrągów.

ENHEPTİN: (Nitramin, Entramin) 2-Amino-5-Nitrothiazola. Alabalıkta Hexamita enfeksiyonunun kontrolünde etkilidir.

Was this helpful?
Οι διατροφικές ανάγκες των οργανισμών να λαμβάνουν μια συγκεκριμένη ποσότητα Joule ή θερμίδων ανά ημέρα, για την επιτέλεση των βασικών διεργασιών της ζωής, π.χ. αύξηση, αναπαραγωγή.


ENERGY BUDGET: The dietary requirements of organisms, comprising a certain quantity of joules or calories per day to carry out certain living processes, e.g., growth, reproduction.

ENERGIE: (1) En physique, désigne la capacité de produire un travail. (2) En aquaculture, concerne habituellement la demande alimentaire des organismes aquatiques pour une quantité de joules/calories par jour pour assurer les processus de vie, cest-à-dire, la croissance, la reproduction. En conséquence, le contenu énergétique des régimes et de la chair de poissons est important.

BALANCE ENERGÉTICO: Necesidades nutritivas de los organismos consistentes en una cierta cantidad de julios o calorías por día para realizar ciertos procesos biológicos, p. ej. el crecimiento, la reproducción.

BALANCE ENERXÉTICO: Necesidades nutritivas dos organismos consistentes en certa cantidade de xulios ou calorías por día para realizar certos procesos biolóxicos, p. ex. o crecemento, a reprodución.

ENERGIAMÉRLEG: Valamely szervezet táplálékigénye, amely bizonyos számú joule-t vagy kalóriát foglal magába bizonyos életfolyamatok fenntartásához, pl. növekedés, szaporodás

ENERGIBUDSJETT: (1) I fysikk, kapasitet til å utføre arbeid. (2) I akvakultur, henviser vanligvis til ernæringsbehov hos akvatiske organismer. Utgjør et gitt antall joule eller kalorier per dag for å opprettholde livsviktige prosesser, f.eks. vekst eller reproduksjon. Dette gjør at energiinnholdet i ernæring og fiskekjøtt er viktig, jfr. energetikk.

BILANS ENERGETYCZNY: Dzienne zapotrzebowanie organizmu na pokarm zawierający określoną ilość energii (mierzoną w Joulach lub kaloriach) niezbędnej dla realizacji procesów życiowych, takich jak wzrost czy rozmnażanie.

ENERJİ İHTİYACI: Belirli yaşam işleyişini, örn. büyüme, üreme, sürdürebilmek için organizmaların günlük belli miktarda jul ve kalori ihtiva eden besin ihtiyacı.

Was this helpful?
Η απ ευθείας χορήγηση μιας διαλελυμένης ουσίας στο σώμα συνήθως μέσω του φλεβικού συστήματος, του μυϊκού συστήματος ή της περιτοναιϊκής κοιλότητας.


INJECTION: The act of directly administering a substance in solution into the body usually via the venous system, muscle system or into the peritoneal cavity.

INJECTION: Action consistant à administrer une solution directement dans le corps, habituellement par le système veineux, le système musculaire ou dans la cavité péritonéale.

INYECCIÓN: Acción que consiste en administrar directamente en el cuerpo una solución; normalmente a través del sistema venoso, sistema muscular o en la cavidad peritoneal.

INXECCIÓN: Acción que consiste en administrar directamente no corpo unha solución, normalmente por vía venosa, intramuscular ou na cavidade peritoneal.

INJEKCIÓ: Valamilyen oldott anyag bejuttatása a testbe a véráramon, az izomrendszeren keresztül, vagy közvetlenül a hasüregbe.

INJEKSJON: Direkte tildeling av en oppløst substans inn i kroppen, vanligvis via vene, muskel eller inn i bukhulen.

WSTRZYKNIĘCIE: Czynność bezpośredniego podawania substancji w roztworze do ciała, zwykle poprzez układ żylny, układ mięśniowy lub do jamy otrzewnowej.

Aşı: Genellikle damar sistemi kas sistemi ya da peritional boşluk yoluyla vücut içine bir maddenin direkt olarak uygulanması

Was this helpful?
Πρωτεiνη με καταλυτικές ιδιότητες. Τα ένζυμα υπάρχουν σε όλα τα ζωντανά κύτταρα και αυξάνουν την ταχύτητα των αντιδράσεων μειώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης. Τα περισσότερα ένζυμα είναι πολύ εξειδικευμένα, απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες (π.χ. pΗ, θερμοκρασία) για να έχουν άριστη αποδοτικότητα και μετουσιώνονται/ απενεργοποιούνται εύκολα.


ENZYME: A protein with catalytic properties; enzymes are present in all living cells, they increase the rate of reactions by lowering the activation energy. Most enzymes are highly specific, require specific conditions (e.g., pH, temperature) for optimum performance and are easily denatured or inactivated.

ENZYME: Protéine avec des propriétés catalytiques; les enzymes sont présentes dans toutes les cellules vivantes. Elles augmentent la vitesse des réactions chimiques en abaissant lénergie dactivation. Beaucoup denzymes sont hautement spécifiques. Elles requièrent des conditions définies (par exemple, pH, température) pour un optimum de performances et sont facilement dénaturées/inactivées.

ENZIMA: Proteína con propiedades catalíticas; las enzimas son presentes en todas las células vivas. Aumentan la velocidad de las reacciones químicas bajando la energía de activación. Varias enzimas son altamente específicas. Requieren condiciones definidas (por ejemplo, pH, temperatura) para un rendimiento óptimo y son fácilmente desnaturados/inactivados.

ENCIMA: Proteína con propiedades catalíticas; as encimas están presentes en todas as células vivas. Incrementana a taxa de reaccións químicas reducindo a enerxía de activación. A maior parte das encimas son altamente específicas e requiren condicións específicas (por exemplo, pH, temperatura) para un rendemento óptimo e son desnaturalizadas o inactivadas doadamente.

ENZIM: Katalitikus hatású fehérje; az enzimek valamennyi élő sejtben megtalálhatók, a reakciókat gyorsítják az aktivációs energia csökkentésével. A legtöbb enzim erősen specifikus, az optimális működéshez sajátos feltételeket (pl. pH, hőmérséklet) igényel, illetve könnyen denaturálható vagy inaktiválható.

ENZYM: Et protein med katalytiske egenskaper, som finnes i alle levende celler. Øker hastigheten på reaksjoner ved å senke aktiveringsenergien. De fleste enzymer er svært spesifikke, trenger spesielle betingelser (f.eks. pH og temperatur) for maksimal yteevne og denatureres eller inaktiveres lett.

ENZYM: Białko o właściwościach katalitycznych; enzymy są obecne we wszystkich żywych komórkach, zwiększając tempo reakcji przy obniżającej się energii aktywującej. Większość enzymów jest wysoce specyficzna i wymaga swoistych warunków (np. pH, temperatury) do wykonywania swojego zadania; ulegają łatwo denaturacji lub inaktywacji.

ENZİM: Katalizör özellikleri olan bir protein; enzimler tüm canlı hücrelerde mevcuttur, enzimler aktivasyon enerjisini azaltarak reaksiyonların oranını arttırır. Pek çok enzim oldukça özeldir, optimum performans için özel koşullar (örneğin pH ısısı) gerektirir ve kolayca denatüre edilebilir ya da pasif kılınabilir.

Was this helpful?
Χρωματισμένες ζώνες που παράγονται κατά την ηλεκτροφόρηση.


ZYMOGRAM: Pattern of stained bands produced during electrophoresis.

ZYMOGRAM: Ensemble de bandes produit par la révélation d’activités enzymatiques après leur séparation par électrophorèse. Souvent utilisé pour la révélation d’isoenzymes en génétique de populations.

ZIMOGRAMA: Patrón de bandas teñidas en una electroforesis.

ZIMOGRAMA: Patrón de bandas tinguidas nunha electroforese.

ZIMOGRAM: Az elektroforézis során keletkező festett sávok eloszlási mintázata.

ZYMOGRAM: Mønster av fargede bånd dannet under elektroforese.

DIAGRAM POZIOMU ENZYMU W TKANCE: Wzór barwnego prążka powstającego w czasie elektroforezy.

ZYMOGRAM: Elektroforezle boyanmış olan bandın özelliğidir.

Was this helpful?
Ασθένεια που έχει συνεχή παρουσία σε ένα ζωικό πληθυσμό, αλλά που εμφανίζεται σε μικρό αριθμό ατόμων κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σημείωση: αντίστοιχος είναι ο όρος ενδημική.


ENZOOTIC: A disease which is present in an animal population at all times but which occurs in small numbers of individuals only at any given time ; cf. endemic.

ENZOOTIQUE: Maladie présente en permanence dans une population mais qui se manifeste, à un moment donné, uniquement chez un petit nombre dindividus.

ENZOÓTICO: Enfermedad presente permanentemente en una población pero que se manifiesta, en un momento dado, únicamente en un pequeño número de individuos.

ENZOÓTICO: Enfermidade presente permanentemente nunha poboación pero que se manifesta, nun momento dado, unicamente nun pequeno número de individuos; endémico.

ENZOOTIKUS: Olyan betegség, amely egy állatpopulációban mindig jelen van, de egy adott időpontban csak kevés egyed mutatja a betegség tüneteit; vö: endemikus.

ENZOOTISK: En sykdom som er tilstede i en dyrepopulasjon til alle tider, men som inntreffer hos et lite antall av individer til enhver tid. Jfr. endemisk.

ENZOOTYCZNY: Choroba, która występuje przez cały czas w populacji zwierząt, ale notowana jest tylko u małej liczby osobników; porównaj: endemiczny.

HAYVANSAL HASTALIK: Her zaman bir hayvan populasyonunda mevcut olan fakat az sayıda bireylerde belirli zamanlarda meydana gelen bir hastalık; cf. Endemik

Was this helpful?
Το άτομο ή η ομάδα ατόμων που περιλαμβάνει τους ιδρυτές μιάς αποικίας ή ενός πρόσφατα εγκατεστημένου πληθυσμού.


INOCULUM: The individual or group of individuals comprising the founders of a colony or newly-established population.

INOCULUM: Individu ou groupe dindividus servant à fonder une nouvelle colonie ou population; géniteurs.

INÓCULO: Individuo o grupo de individuos utilizados para formar una nueva colonia o población; genitores.

INÓCULO: Individuo ou grupo de individuos utilizados para formar unha nova colonia ou poboación; xenitores.

INOKULUM: Egy újonnan alapított populáció alapító egyede, vagy olyan egyedek csoportja, amelyek között megtalálhatók az alapítók.

INOKULAT: Stoff som blir inokulert.

MATERIAŁ INOKULACYJNY (inokulum): Osobnik lub grupa osobników stanowiących założycieli kolonii lub świeżo założonej populacji.

İNOKÜLÜM (AŞI MADDESİ): Çökmüş kolonilerden veya yeni kurulmuş popülasyonlardan oluşan grup veya birey

Was this helpful?
Κατάσταση προκαλούμενη από έναν περιβαλλοντικό παράγοντα που υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια προσαρμοστικής απόκρισης ενός οργανισμού, ή που διαταράσσει την κανονική λειτουργία σε τέτοιο βαθμό ώστε οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται σημαντικά. Η ένταση ενδέχεται να είναι οξεία ή χρονία. Η οξεία ένταση είναι μικρής διάρκειας, (από λεπτά έως ώρες) κατά την οποία ο χρόνος απόκρισης διαρκεί περισσότερο από την διάρκεια της έντασης. Η χρόνια περιβαλλοντική ένταση είναι συνεχής μορφή έντασης, από τη


STRESS: A state produced by any environmental factor which extends the normal adaptive response of an animal, or which disturbs the normal functioning to such an extent that the chances of survival are significantly reduced. Stress can be acute or chronic. An acute stress is one of short duration, minutes or hours, in which the time course of the response of the first outlasts that of the stress. Chronic environmental stresses are continuous forms of stress, from which, under aquaculture conditions, the

STRESS: Etat produit chez un organisme par un facteur environnemental tel que la réponse adaptative et le fonctionnement normal soient suffisamment perturbés de sorte que les chances de survie de cet organisme soient réduites de façon significative. Un stress aigu est de courte durée (minutes ou heures) et la réponse physiologique dure plus longtemps que le stress. Les stress chroniques environnementaux sont continus et souvent impossibles à éviter dans les conditions normales délevage. Surpopulation, v

ESTRÉS: Estado provocado en un organismo por un factor ambiental de tal manera que la respuesta de adaptación y el funcionamiento normal se ven suficientemente perturbados y que las probabilidades de supervivencia de este organismo se reducen de manera significativa. Un estés agudo es de corta duración (minutos a horas) y la respuesta fisiológica dura más que el estrés. Los estreses crónicos ambientales son continuados y a menudo imposibles de evitar en las condiciones de cultivo. Hacinamiento, variacio

ESTRÉS: Estado provocado nun organismo por un factor ambiental de tal maneira que se prolonga a resposta normal de adaptación ou que perturba o funcionamento normal ata o punto de reducir de forma significativa as probabilidades de supervivencia. O estrés pode ser agudo ou crónico.Un estrés agudo é de curta duración (minutos a horas) e a resposta fisiolóxica dura máis que o estrés. Os estreses crónicos ambientais son continuados e a miúdo imposibles de evitar nas condicións de cultivo. Amoreamento, vari

STRESSZ: Olyan állapot, amelyet egy környezeti tényező olyan mértékű megváltozása okoz, amely meghaladja a szervezet normális alkalmazkodóképességét, vagy megzavarja a normális működését olyan mértékben, amely csökkenti az életben maradás esélyeit. A stressz lehet akut vagy krónikus. Az akut stressz rövid ideig, percekig vagy órákig tart, és a stresszre adott válasz időtartama meghaladja magáét a stresszét. A krónikus környezeti stressz a stressz folyamatos formája, amelytől az akvakultúra körülményei kö

STRESS: Summen av alle fysiologiske responser et dyr bruker til å opprettholde eller gjenopprette en normal metabolisme etter fysiske eller kjemiske endringer i miljøet. Stress kan være akutt eller kronisk. Akutt stress har kort varighet (minutter eller timer). Kronisk miljøstress er kontinuerlige former for stress, som fisk i oppdrett ikke kan rømme fra (f.eks. høy tetthet, sosial dominans, variabel vannkvalitet og uvanlige miljøforhold). Som et resultat aktiveres HHI-aksen (hypotalamus hypofyse interr

STRES: Stan spowodowany przez jakiś czynnik środowiskowy, który przekracza normalną reakcję adaptacyjną zwierząt, lub który zakłóca normalne funkcjonowanie w takim stopniu, że możliwości przeżycia są wyraźnie zmniejszone. Stres może być ostry lub przewlekły. Ostry stres jest krótkotrwały, minuty lub godziny, w których przebiega czas pierwszych reakcji przeżywania tego stresu. Przewlekłe stresy środowiskowe są nieprzerwanymi formami stresu, od których w warunkach akwakultury może nie być ucieczki. Prze

STRES: Herhangi bir çevresel faktör tarafından canlının normal adaptif vücut fonksiyonlarında meydana getirilen tepki durumu. Stres akut veya kronik olabilir. Akut stres kısa süreli olup, dakikalar veya saatler sürebilir. Kronik çevresel stres stresin sürekli hali olup, akuakültür şartlarında bu durumdan kaçış mümkün değildir. Aşırı stok, değişken su kalitesi, sosyal baskı, yeni çevresel koşullara maruz kalma gibi durumlar balık hasadıyla birlikte kronik stres nedenleridir. Sonuç olarak HPI (Hipotalami

Was this helpful?
(1) Στην Παρασιτολογία (~ μόλυνσης): ο αριθμός των παρασίτων ανά ξενιστή σε έναν πληθυσμό. (2) Στην Οικολογία (~ αφθονίας) ο αριθμός ατόμων ανά κατοικήσιμη θέση σε μιά κοινότητα. (3) Στην Φυσική: η ενέργεια που μεταδίδεται από ένα κύμα φωτός ή ήχου ανά μονάδα επιφανείας κάθετη προς την διεύθυνση προς την οποία αποδίδεται.


INTENSITY: (1) In parasitology: (of infestation) the number of parasites per host in a population. (2) In ecology: (of abundance) the number of individuals per habitable site in a community. (3) In physics: the power transmitted by a light or sound wave across a unit area perpendicular to the wave.

INTENSITÉ: (1) En parasitologie (de linfection): nombre de parasites par hôte dans une population. (2) En écologie (dabondance) : nombre dindividus par site habitable dans une communauté. (3) En physique: puissance transmise par la lumière ou les ondes sonores à travers une unité de surface perpendiculaire aux ondes.

INTENSIDAD: (1) En parasitología (de la infección): número de parásitos por huésped en una población. (2) En ecología (de abundancia): número de individuos por sitios habitables en una comunidad. (3) En física: potencia transmitida por la luz o por ondas sonoras a través de unidad de superficie perpendicular a las ondas.

INTENSIDADE: (1) En parasitoloxía (da infección): número de parasitos por hospedador nunha poboación. (2) En ecoloxía (de abundancia): número de individuos por sitios habitables nunha comunidade. (3) En física: potencia transmitida pola luz ou por ondas sonoras a través de unidade de superficie perpendicular ás ondas.

INTENZITÁS: (1) Parazitológiában: egy gazdaszervezeten előforduló élősködők száma egy populációban. (2) Ökológiában: egy élőhelyen élő egyedek száma egy közösségen belül. (3) Fizikában: fény- vagy hanghullám által a hullám terjedési irányára merőleges egységnyi felületen átvitt energia.

INTENSITET: (1) I parasittologi: Antall parasitter per vert. (2) I økologi: Antall individer per beboelige område i et samfunn. (3) I fysikk: Kraften som blir overført av en lys- eller lydbølge over en lengdeenhet normalt på bølgen.

INTENSYWNOŚĆ: (1) W parazytologii: (w zarażeniu pasożytami) liczba pasożytów przypadająca na (jednego) gospodarza w populacji. (2) W ekologii: (w obfitości) liczba osobników przypadających na miejsce w biocenozie nadające się do zasiedlenia. (3) W fizyce: moc przenoszona przez fale świetlne lub dźwiękowe przez prostopadłą powierzchnię do kierunku rozchodzenia się fali.

YOĞUNLUK: (1) Parazitoloji: (İstila) Bir populasyonda konakçı üzerindeki parazit sayısı. (2) Ekoloji: (Bolluk, çokluk) Yaşanabilir bir yer üzerindeki topluluktaki bireyler sayısı. (3) Fizik: Dalganın tek dik bölgesine karşı ses ve ışık dalgası tarafından güç dönüşümü.

Was this helpful?
Ονομαστική καταπόνηση που αναπτύσσεται σε ένα υλικό που υποβάλλεται σε ειδική καταπόνηση, όπως σε δοκιμή εφελκυσμού. Επάνω από το "ελαστικό όριο", η ονομαστική καταπόνηση εφελκυσμού είναι σημαντικά μικρότερη από την πραγματική διότι δεν αντανακλά την μείωση της επιφάνειας της διατομής που συνοδεύει την συνεχή παραμόρφωση.


TENSILE STRESS: The nominal stress developed by a material subjected to a specified stretching load, as in the Tension Test. Above the "Elastic Limit", nominal tensile stress is considerably lower than the true stress because it does not reflect the decrease in cross-section area accompanying continued deformation. Sometimes called modulus.

RESISTANCE A LA TENSION: Le stress nominal développé par une matière soumise à une tension spécifiée, dans un test de résistance à la tension par exemple. Au dessus de la "limite délasticité", le stress nominal de tension est considérablement moins élevé que le stress actuel parce quil ne reflète pas le changement de la surface du coupe transversale qui accompagne la déformation continue. Parfois appellé modulus.

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: Tensión nominal desarrollada por una materia sometida a una fuerza específica, en la prueba de resistencia a la tensión por ejemplo. Por debajo del “límite de elasticidad”, la tensión nominal es considerablemente menos elevada que la tensión actual, porque no refleja el cambio de superficie transversal que acompaña la deformación continua. A veces llamado modulus.

ESTRÉS POR TENSIÓN: Tensión nominal desenvolvida por unha materia sometida a unha forza de estiramento específica, na proba de resistencia á tensión por exemplo. Por enriba do "límite de elasticidade", o estrés nominal por tensión é considerablemente menos elevado que o estrés real, porque non reflicte a redución da superficie da sección transversal que acompaña a deformación continua. Ás veces tamén é chamado modulus ou módulo de elasticidade.

HÚZÓFESZÜLTSÉG: Egy olyan anyagban keletkező névleges feszültség, amelyre meghatározott húzóerők hatnak. A "rugalmassági határ" fölött a névleges húzófeszültség jelentősen alacsonyabb, mint a tényleges feszültség, mivel nem utal a folyamatos deformációt kisérő keresztmetszet-csökkenésre. Rugalmassági modulusnak is nevezik.

TREKKSPENNING: Spenningen som utvikler seg i et materiale som utsettes for en strekkbelastning, som i en strekkproving. Over den elastiske grensen er strekkspenningen betydelig lavere enn den sanne spenningen siden den ikke tar hensyn til minskning i tverrsnitt.

NAPRĘŻENIE ROZCIĄGAJĄCE : Znamionowy stres wywoływany przez poddawanie materiału określonemu obciążeniu naprężającemu, jak w próbie rozciągania. Powyżej "granicy sprężystości” znamionowe naprężenie rozciągające jest znacznie niższe niż prawdziwy stres, ponieważ nie odzwierciedla ono zmniejszenia powierzchni przekroju towarzyszące przedłużonej deformacji.

Çekme gerilmesi: Gerilme testine benzer şekilde belirli bir esneme kuvvetine maruz kalan bir madde tarafından oluşturuln nominal baskı. Yukarıdaki "Elastik Sınırı", nominal çekme gerilmesi gerçek stresten daha düşüktür, çünkü devam eden deformasyonla beraber arakesit (profil) alanındaki azalmayı yansıtmaz. Bazı durumlarda genlik olarak adlandırılır.

Was this helpful?
Εκτροφή (εκκόλαψη, ανάπτυξη, πάχυνση) υπό σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενες συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, θήρευση, ασθένειες), και υψηλή προσθήκη ενέργειας ώστε να βελτιστοποιηθούν η ανάπτυξη και η επιβίωση. Π.χ. σολομοειδή, ασπόνδυλα.


INTENSIVE CULTURE: Cultivation (in hatchery, nursery, ongrowing stages) in a largely controlled environment (covering for example temperature, predators, pests), involving a high input of energy to optimize growth and survival, in for example, salmonids, shellfish.

CULTURE INTENSIVE: Elevage (en écloserie, en vivier, en bassin) dans un vaste environnement contrôlé (température, prédateurs, parasites) nécessitant une grande dépense dénergie pour optimiser croissance et survie, par exemple avec les salmonidés et les coquillages exotiques.

CULTIVO INTENSIVO: Cultivo (en hueveros, ríos y estanque) en un medio controlado (temperatura, predadores, parásitos) necesita un gran gasto de energía para optimizar el crecimiento y la supervivencia, por ejemplo con salmónidos y mariscos exóticos.

CULTIVO INTENSIVO: Cultivo (en criadeiros, viveiros, instalacións de engorde) en condicións ambientais moi controladas (temperatura, predadores, parasitos) para o que se necesita un grande gasto de enerxía dirixida a optimizar o crecemento e a supervivencia, por exemplo con salmónidos e moluscos.

INTENZÍV TENYÉSZTÉS: Nagyrészt ellenőrzött körülmények (hőmérséklet, ragadozók, kártevők) között történő tenyésztés (keltetés, elő- és utónevelés), amely sok energia befektetését igényli az optimális növekedés és megmaradás biztosításához. Pl. lazacfélék, rákok.

INTENSIVT OPPDRETT: Oppdrett (klekkeri, settefisk, matfisk) under kontrollerte miljøforhold (lys, temperatur, predatorer, skadedyr etc.), med stor tilførsel av energi (produsert levendefôr eller formulert fôr) for å optimalisere vekst og overlevelse.

HODOWLA (CHÓW) INTENSYWNA: Hodowanie (w wylęgarni, w okresach odchowu oraz tuczu), głównie w środowisku kontrolowanym (obejmującym m.in. temperaturę, drapieżniki, szkodniki), wymagająca wysokiego nakładu energii w celu optymalizacji wzrostu i przeżywalności, np. hodowanie ryb łososiowatych, małży i skorupiaków.

ENTANSİF KÜLTÜR: Kuluçka, yavru büyütme ve ön büyütme yapılan ve çevre şartlarının geniş ölçüde kontrol edildiği, yoğun üretim faaliyetlerinin yapıldığı kültür sistemidir. Örnek olarak alabalık ve kabuklu yetiştiriciliği verilebilir.

Was this helpful?
Οι εντατικές προσπάθειες καλλιέργειας χαρακτηρίζονται από: α) μικρού βαθμού έλεγχο, π.χ. περιβαλλοντικό, διατροφικό, ανταγωνιστικό, έλεγχο στελεχών παθογένειας; β) χαμηλού κόστους έναρξη, χαμηλού-επιπέδου τεχνολογία και μικρής επάρκειας παράγωγή; γ) υψηλή εξάρτηση στο τοπικό κλίμα και στην ποιότητα νερού; χρήση φυσικών σωμάτων νερού (δεξαμενές, κόλπους, όρμους) και φυσικών οργανισμών, συνήθως αδιευκρίνιστων, ως τροφής.


EXTENSIVE SYSTEM/CULTURE: Extensive culture operations are characterized by: (a) a low degree of control, i.e., of environment, nutrition, predators, competitors, disease agents; (b) low initial costs, low-level technology and low production efficiency; (c) high dependence on local climate and water quality; use of natural water bodies (ponds, bays, embayments) and of natural, often unspecified, food organisms.

CULTURE EXTENSIVE: La culture extensive est caractérisée par: (a) un faible degré de contrôle, de lenvironnement, de la nutrition, des prédateurs, des compétiteurs, des agents pathogènes; (b) un niveau faible de technologie et un rendement de production faible; (c) une grande dépendance du climat local et de la qualité de leau; utilisée dans des étendues deau naturelles (étangs, baies), avec des proies naturelles non spécifiées.

SISTEMA EXTENSIVO/CULTIVO EXTENSIVO: Las operaciones de cultivo extensivo se caracterizan por: a) un bajo grado de control del medio, de la nutrición, los depredadores, competidores o agentes patógenos, entre otros; b) bajos costes iniciales, bajos niveles tecnológicos y baja eficiencia de producción; c) alta dependencia de los factores climáticos locales y de la calidad del agua; uso de masas de agua naturales (estanques, bahías, esteros) y de alimento vivo natural, frecuentemente inespecífico.

SISTEMA EXTENSIVO/CULTIVO EXTENSIVO: As operacións de cultivo extensivo caracterízanse por: a) un baixo grao de control do medio, da nutrición, os depredadores, competidores ou axentes patóxenos, entre outros; b) baixos custos iniciais, baixos niveis tecnolóxicos e baixa eficiencia de produción; c) alta dependencia dos factores climáticos locais e da calidade da auga; uso de masas de auga naturais (estanques, baías, esteiros) e de alimento vivo natural, frecuentemente inespecífico.

EXTENZÍV RENDSZER/TARTÁS: Az extenzív tartástechnológiát az alábbiak jellemzik: (a) a környezet, takarmányozás, ragadozók, vetélytársak, kórokozók, stb. csekély mértékű ellenőrzése; (b) alacsony kezdeti költségek, technológiai szint és termelési hatékonyság; (c) a helyi klímától és vízminőségtől való erős függés; természetes víztestek (tavak, öblök, öblözetek) és természetes, gyakran meghatározatlan, táplálékszervezetek használata.

EKSTENSIV KULTUR: Ekstensive kulturer er karakterisert ved: (a) Lav grad av kontroll, dvs. av miljø, ernæring, predatorer, konkurrenter og sykdomsfremkallende organismer. (b) Små investeringer, lavteknologiske løsninger og lav produksjonseffektivitet. (c) høy grad av avhengighet av det lokale klima og vannkvalitet. Bruk av naturlige vannsystemer (dammer, bassenger eller bukter) og naturlige, ofte uspesifiserte, fôrorganismer.

HODOWLA EKSTENSYWNA: Hodowle ekstensywne charakteryzują się: (a) niewielką możliwością kontrolowania czynników środowiskowych, pokarmowych, drapieżnictwa, konkurencji i czynników chorobotwórczych; (b) niskimi kosztami początkowymi, niskim poziomem technicznym oraz niską produktywnością; (c) silnym uzależniem od lokalnych warunków klimatycznych i od jakości wody; prowadzone są w zbiornikach naturalnych (stawach, zatokach); pokarm organizmów hodowanych w ten sposób nie zawsze jest dobrze poznany.

EKSTANSİF SİSTEM/KÜLTÜR: Ekstansif kültür operasyonları şu şekilde karakterize edilir: (a) düşük derecede kontrol örn., çevrenin, besinin, predatörlerin, rekabetçilerin, hastalık etmenlerinin: (b) düşük başlangıç maliyetleri, düşük düzey teknoloji ve düşük üretim verimliliği; (c

Was this helpful?
Οξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια της πέστροφας, που προκαλείται από τη Yersinia ruckeri. Ελέγχεται αποτελεσματικά από συστημικά αντιβακτηριακά.


ENTERIC REDMOUTH DISEASE: An acute to chronic systemic bacterial disease of fish, primarily salmonids, caused by Yersinia ruckeri: ERM can be responsible for significant economic losses. There is an effective commercial vaccine available; it can also be controlled by systemic antibacterials.

MALADIE ENTERIQUE DE LA BOUCHE ROUGE: Infection bactérienne systémique, chronique ou aiguë des poissons provoquée par Yersinia ruckeri. Les antibactériens systémiques sont des agents prophylactiques efficaces dans le cas de cette maladie.

ENFERMEDAD ENTÉRICA DE LA BOCA ROJA: Infección bacteriana sistémica, crónica o aguda de peces, provocada por Yersinia ruckeri. Los agentes antibacterianos sistémicos son agentes profilácticos eficaces en el caso de esta enfermedad.

ENFERMIDADE ENTÉRICA DA BOCA VERMELLA: Infección bacteriana sistémica, crónica ou aguda de peixes, principalmente salmónidos, provocada por Yersinia ruckeri. A ERM é responsable de perdas económicas significativas. Existe unha vacina comercial efectiva dispoñible. Tamén pode ser controlada mediante antibacterianos sistémicos.

VÖRÖSSZÁJÚSÁG: Elsősorban a lazacfélék heveny vagy idült, szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Yersinia ruckeri okoz. A betegség jelentős gazdasági károkat okoz. Létezik ellene a kereskedelmi forgalomban kapható oltóanyag, de szisztémás antibakteriális szerekkel is kezelhető.

YERSINOSE: Akutt til kronisk systemisk bakteriesykdom hos fisk, hovedsakelig laksefisk, forårsaket av Yersinia ruckeri. Yersinose kan gi store økonomiske tap. En effektiv kommersiell vaksine er tilgjengelig, men sykdommen kan også kontrolleres med systemiske antibakterieller.

CHOROBA JELITOWA CZERWONEGO PYSKA (Redmouth): Ostra do chronicznej bakteryjna choroba systemiczna ryb, głównie łososiowatych, powodowana przez Yersinia ruckeri; ERM może być odpowiedzialna za znaczne straty ekonomiczne w obsadach. Obecnie dostępna jest skuteczna szczepionka stosowna już na skalę przemysłową; może także być zwalczana systemicznymi środkami przeciwbakteryjnymi.

ENTERİK KIZIL AĞIZ HASTALIĞI: Balıkların, özellikle salmonidlerin, Yersinia ruckerinin sebep olduğu, yoğun etkili kronik sistemik bakteriyel hastalığı. ERM önemli ekonomik kayıplardan sorumlu olabilir. Etkin bir ticari aşı mevcuttur; hastalık aynı zamanda sistemik antibakteriyellerle kontrol altına alınabilir.

Was this helpful?
[Ελλ.] Ο σχετικός με τον πεπτικό σωλήνα.


ENTERIC: Pertaining to the alimentary canal.

ENTERIQUE: Relatif aux intestins.

ENTÉRICO: Relativo a los intestinos.

ENTÉRICO: Relativo aos intestinos.

ENTERIKUS: A tápcsatornával kapcsolatos.

TARM-: Vedrører fordøyelseskanalen.

JELITOWY: Odnoszący się do przewodu pokarmowego.

ENTERİK: Sindirim borusu ile ilgili

Was this helpful?
Φλεγμονή των εντέρων, ιδιαιτέρως της εσωτερικής επιφάνειας του λεπτού εντέρου . Συνήθως προκαλείται από βακτηριακές μολύνσεις ή ιώσεις.


ENTERITIS: Inflammation of the intestine, especially of the lining of the small intestine; generally caused by bacterial or viral infections.

ENTERITE: Inflammation des intestins, spécialement de la paroi du petit intestin, généralement provoquée par des infections virales ou bactériennes.

ENTERITIS: Inflamación de los intestinos, especialmente de la pared del intestino delgado, generalmente provocada por infecciones virales o bacterianas.

ENTERITE: Inflamación do intestino, especialmente da parede do intestino delgado, xeralmente provocada por infeccións virais ou bacterianas.

BÉLGYULLADÁS: A bélcsatorna, elsősorban a vékonybél hámjának gyulladása; általában vírusos vagy bakteriális fertőzés okozza.

ENTERITT: Betennelse i tarm, spesielt i epitelet i tynntarmen. Vanligvis grunnet infeksjon av bakterie eller virus.

ZAPALENIE JELITA: Zapalenie surowicze jelita, w szczególności wyściółki jelita cienkiego; generalnie spowodowane przez zakażenie bakteryjne lub wirusowe. U ryb, przy zapaleniu surowiczym błony śluzowej jelita, mającego charakter nieżytowy, na jej powierzchni wydzielany jest płyn surowiczy, tworzący wraz z śluzem wysięk surowiczo-śluzowy z dodatkiem obumarłych, złuszczonych komórek nabłonkowych i białych krwinek.

ENTERİT: özellikle ince bağırsağın iç yüzeyinde genellikle bakteriyel veya virüs enfeksiyonlarının neden olduğu bağırsak iltihabı.

Was this helpful?
Το κατώτερο μέρος του πεπτικού σωλήνα από το πυλωρικό στόμιο του στομάχου μέχρι τον πρωκτό.


INTESTINE: The posterior part of the alimentary tract from the pyloric end of the stomach to the anus.

INTESTIN: Partie inférieure du tube digestif allant du pylore à lanus.

INTESTINO: Parte inferior del tubo digestivo que va desde el píloro al ano.

INTESTINO: Parte posterior do tracto dixestivo, dende o extremo pilórico do estómago ata o ano.

BÉL: Az emésztőcsatorna hátulsó része, amely a gyomor pylorus végétől a végbélnyílásig tart.

TARM: Den bakre delen av fordøyelseskanalen, fra magesekkens slutt til anus. Hos fisk er denne tarmen delt opp i midttarm og baktarm.

JELITO: Tylna część przewodu pokarmowego od końca pylorycznego/odźwiernikowego żołądka do odbytu.

BAĞIRSAK: Mide ile anüs arasında bulunan sindirim sisteminin bir parçası

Was this helpful?
ΕΝΤΕΡΟ(2): Κοινός, μη ειδικος όρος γιά τον πεπτικό σωλήνα (βλ.λ).


GUT: Common, non-specific term for the alimentary tract.

BOYAU: Terme courant et non spécifique désignant le tube digestif.

TRIPA: Termino común y no especifico que designa tubo digestivo.

INTESTINO: Termo común e non especifico que designa tubo dixestivo.

BÉL: Az emésztőtraktus köznyelvi elnevezése.

INNVOLLER (SLO): Vanlig ikke-spesifikk betegnelse for fordøyelseskanalen.

JELITO: Zwykle niespecyficzne określenie przewodu pokarmowego.

BAĞIRSAK: Beslenme yolu için kullanılan teknik olmayan ifade.

Was this helpful?
Φάσμα ενώσεων (συνήθως νευροτοξίνες) που είναι τοξικές γιά τα έντομα. Χρησιμοποιούνται για την προστασία της σοδειάς.


INSECTICIDE: A range of compounds (usually neurotoxins) which are toxic to insects; used to protect crops.

INSECTICIDE: Gamme de composés (généralement des neurotoxines) qui sont toxiques pour les insectes; utilisé pour protéger des récoltes.

INSECTICIDA: Abanico de compuestos (generalmente neurotoxinas) que son tóxicas para los insectos; utilizado para proteger las cosechas.

INSECTICIDA: Abano de compostos (xeralmente neurotoxinas) que son tóxicas para os insectos; utilizado para protexer os cultivos.

ROVARIRTÓK: A rovarok számára mérgező vegyületek (elsősorban idegmérgek) csoportja; a növényvédelemben használják őket.

INSEKTMIDDEL: En rekke sammensetninger (vanligvis neurotoksiner) som er giftige for insekter.

INSEKTYCYDY: Gama związków (zazwyczaj neurotoksyn), które są trujące dla owadów; stosowane do ochrony i zwalczania szkodników w uprawach.

İnsektisit: Ürünleri korumak için kullanılan böcekleri öldürücü ve genellikle nörotoksin içeren bileşikler.

Was this helpful?
Υγρό που έχει εισέλθει στους ιστούς από το αίμα με μια ενεργό διαδικασία, ως αποτέλεσμα της φλεγμονής. Το υγρό αυτό περιέχει φλεγμονικά κύτταρα και ινώδες και έχει υψηλότερα επίπεδα πρωτεïνών, αλβουμίνης, αλάτων και κολλοειδών.


EXUDATE: A fluid which has entered the tissues from the blood in an active process as a result of inflammation. This fluid contains inflammatory cells and fibrin and has high levels of protein, albumin, salts and colloids.

EXSUDAT: Liquide pénétrant les tissus, à partir du sang, par un processus actif résultant de linflammation. Liquide produit en réponse à une inflammation et qui contient des cellules inflammatoires et de la fibrine ainsi que des teneurs plus élevées en protéines, albumine, sels et colloïdes que celles dun transudat.

EXUDADO: Líquido que penetra en los tejidos, a partir de la sangre, por un proceso activo que resulta de una inflamación. Líquido producido en respuesta a una inflamación y que contiene células inflamatorias y fibrina así como elevadas tasas de proteínas, albúmina, sales y coloides.

EXUDADO: Líquido que penetra nos tecidos, a partir do sangue, por un proceso activo que resulta dunha inflamación. Este fluído contén células e fibrina e ten altos niveis de proteína, albumina, sales e coloides.

EXSZUDÁTUM: Valamilyen gyulladás eredményeképpen a vérből a szövetekbe kerülő folyadék. Gyulladásos sejteket és fibrint tartalmaz, és magas benne a fehérjék, albuminok, sók és kolloidok koncentrációja.

EKSUDAT: En væske som har gått inn i vevet fra blodet ved en aktiv prosess som et resultat av en betennelse. Væsken inneholder betennelsesceller og fibrin, og har et høyt innhold av protein, albumin, salter og kolloider.

WYSIĘK: Płyn, który w wyniku stanu zapalnego przedostał się w aktywnym procesie z krwi do tkanek. Płyn ten zawiera komórki nacieku zapalnego i włóknik oraz wysoki poziom: białka, albumin, soli i koloidów.

AKMA, SIZMA: Bir sıvı kandan dokulara gelir irin oluştırur.Bu sıvı yüksek seviyede protein, albumin, tuz ve koloit içerir.

Was this helpful?
Μηχανική απομάκρυνση των διαλυμένων αερίων από το νερό με ανάδευση του νερού ώστε να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής αέρα και νερού.


AIR STRIPPING: Mechanical reduction of dissolved gases from water to air by agitation of the water to increase the area of air to water contact.

DEGAZAGE: Transfert mécanique des gaz dissous dans leau vers lair par agitation de leau servant à augmenter la surface dinterface air/eau.

DESGASE: Reducción mecánica del gas disuelto en agua y su transferencia hacia el aire por agitación que sirve para aumentar la superficie de contacto aire/agua.

DESGASE: Redución mecánica do gas disolto en auga a través da súa transferencia cara ao aire. A propia axitación da auga permite aumentar a superficie de contacto aire/auga.

KILEVEGŐZTETÉS: A vízben oldott gázok koncentrációjának mechanikai úto történő csökkentése a víz felkeverésével, ill. ezáltal a levegővel érintkező vízfelület növelésével.

UTLUFTING: Mekanisk utdriving av gasser løst i vann (ved gassovermetning) ved å øke kontaktflaten mellom luft og vann.

ODGAZOWYWANIE: Mechaniczne usuwanie rozpuszczonych gazów z wody poprzez jej bełtanie, w celu zwiększenia powierzchni kontaktowej powietrza i wody.

HAVA SIYIRMA : Su bağlantılı hava sahalarını artırmak için suyun çalkalanmasıyla suda çözünmüş gazların mekanik yolla azaltılmas.

Was this helpful?
Εξαρση παροδικής φλεγμονής ή κηλίδων του δέρματος.


RASH: An outbreak of transitory redness or generalized eruption of the skin.

ERUPTION CUTANEE: Sortie transitoire de boutons, de taches, de rougeurs qui se forment sur la peau.

ERUPCIÓN CUTÁNEA: Aparición transitoria en la piel de granos, manchas o zonas enrojecidas.

ERUPCIÓN CUTÁNEA: Aparición transitoria na pel de grans, manchas ou zonas arrubiar.

KIÜTÉS: Átmeneti bőrpir megjelenése.

UTSLETT: Utbrudd av forbigående rødhet eller hevelse i huden.

WYSYPKA: Przejściowe pojawienie się czerwoności lub równomierne pojawienia się wykwitów na skórze.

KIZARIKLIK: Geçici bir kızarıklığın ortaya çıkması ya da derinin genele yayılan patlaması.

Was this helpful?
Μόλυνση χωρίς έκδηλα συμπτώματα.


ATTENUATED INFECTION: An infection giving no overt sign of its presence.

INFECTION ATTENUEE: Une infection qui ne provoque aucun symptôme apparent.

INFECCIÓN ATENUADA: Infección que no provoca ningún síntoma aparente.

INFECCIÓN ATENUADA: Infección que non provoca ningún síntoma aparente.

GYENGÍTETT FERTŐZÉS: Olyan fertőzés, amelynek nincs nyilvánvaló jele.

ATTENUERT INFEkSJON: En infeksjon som ikke viser åpenlyse tegn på å være tilstede.

ZAKAŻENIE OSŁABIONE: Zakażenie nie dające widocznych objawów swojej obecności.

ZAYIFLATILMIŞ ENFEKSİYON: Enfeksiyon oluşturduğunda bile açık işaret vermeyen enfeksiyon durumu.

Was this helpful?
Εμβόλιο το οποίο περιέχει ζώντα παθογόνα, των οποίων η μολυσματικότητα για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, έχει μειωθεί ή απαλειφθεί με εξασθένιση: (1) Η μείωση της μολυσματικότητας ενός παθογόνου υπο φυσικές συνθήκες. (2) Κάθε διεργασία στην οποία η μολυσματικότητα ενός δεδομένου (ζώντος) παθογόνου έχει μειωθεί ή απαλειφθεί για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων. Η εξασθένιση επιτυγχάνεται με σειρά διελεύσεων μέσω ενός οργανισμού και χρησιμεύει στ


ATTENUATED VACCINE: (1) A vaccine containing live pathogens whose virulence for a given host species has been reduced or abolished by attenuation. (2) A reduction in the virulence of a pathogen under natural conditions. (3) Any procedure in which the virulence of a given (live) pathogen for a particular host species is reduced or abolished without altering its immunogenicity; attenuation may be achieved by serial passage through an organism, and may be used to prepare vaccines.

VACCIN ATTENUE: (1) Un vaccin constitué de microbes pathogènes vivants dont la virulence vis-à-vis dune espèce hôte donnée, à été réduite ou abolie par atténuation. (2) Diminution de la virulence dun microbe pathogène dans des conditions naturelles.(3) Tous procédés utilisés afin de réduire ou dabolir la virulence dun microbe pathogène donné, vis-à-vis dune espèce hôte particulière, sans altérer son immunogénicité. Lattenuation, qui peut être accomplie au moyen de passages repetés à travers un organisme, peut ê

VACUNA ATENUADA: (1) Vacuna constituida de microbios patógenos cuya virulencia hacia una especie huésped dada ha sido reducida o abolida por atenuación. (2) Disminución de la virulencia de un microbio patógeno en condiciones naturales. (3) Todo procedimiento utilizado con el fin de reducir o de abolir la virulencia de un microbio patógeno dado hacia una especie huésped particular sin alertar su inmunogenicidad. La atenuación, que puede ser conseguida por medio de contacto repetido, puede ser útil en la preparaci

VACINA ATENUADA: (1) Vacina constituída de microbios patóxenos cunha virulencia que cara a unha especie hospedadora dada foi reducida ou abolida por atenuación. (2) Diminución da virulencia dun microbio patóxeno en condicións naturais. (3) Todo procedemento utilizado co fin de reducir ou de abolir a virulencia dun microbio patóxeno dado cara a unha especie hospedadora particular sen alertar a súa inmunoxenicidade. A atenuación, que pode ser conseguida por medio de contacto repetido, pode ser útil na preparación

GYENGÍTETT VAKCINA: (1) Olyan élő patogéneket tartalmazó oltóanyag (vakcina), amelyek virulenciáját egy adott gazdaszervezettel szemben gyengítéssel (attenuációval) csökkentették vagy megszüntették. (2) Egy kórokozó virulenciájának csökkenése természetes körülmények között. (3) Olyan eljárás, amellyel egy adott (élő) kórokozónak egy adott gazdaszervezetel szembeni virulenciáját csökkentik vagy megszüntetik, az immunogén tulajdonság befolyásolása nélkül; a gyengítést egy szervezeten keresztüli sorozatos passzálással

ATTENUERT VAKSINE: En vaksine som inneholder levende patogener som ved attenuering (svekking) har redusert eller helt mistet sin virulens for en gitt vertsart. Attenuering: (1) Reduksjon i et patogens virulens under naturlige forhold. (2) Enhver prosess der virulensen til et gitt (levende) patogen gjøres avirulent (ikke sykdomsfremkallende) uten å endre de immuniserende egenskapene. Attenuering kan oppnås ved serielle passasjer gjennom en organisme og kan brukes til å lage vaksiner.

SZCZEPIONKA Z OSŁABIONYM ZARAZKIEM: (1) Szczepionka zawierająca żywe zarazki, których zjadliwość (wirulencja) dla danego gatunku żywiciela została zredukowana lub usunięta przez atenuację (osłabienie). (2) Redukcja zjadliwości zarazka w warunkach naturalnych. (3) Każda procedura, w której zjadliwość danego zarazka (żywego) na poszczególne gatunki żywicieli jest zmniejszona lub usunięta bez zmieniania jego immunogenności; osłabienie może być osiągnięte przez seryjne pasażowanie przez organizm i może być stosowane przy przygotowywa

SEYRELTİK AŞI: (1) Konakçı türe mikroorganizmaların etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla verilen enfeksiyon yapıcı canlı patojenler içeren bir aşı. (2) Doğal koşullar altında bir patojenin enfeksiyon yapma şiddetini azaltma. (3) Belirli bir konakçıya bağışıklığını değiştirmedenverilen patojenin (canlı) hastalık yapma şiddetini azaltma ya da ortadan kaldırmanın bir süreci; Bir mikroorganizmanın etkisini ortadan kaldırma işlemi bir organizma içinden seri geçişler yoluyla başarılı olabilir ve aşı ha

Was this helpful?
Μέθοδος επεξεργασίας του νερού που χρησιμοποιείται ευρέως στην υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα συστήματα καλλιέργειας (π.χ. δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. τεμαχίδια τροφής) απομακρύνονται από το σύστημα υπό μορφή αφρού που "ξαφρίζεται" από την επιφάνεια του νερού. Η δημιουργία του αφρού γίνεται με αύξηση της διεπαφής νερού - αέρα, με την βοήθεια ισχυρού αερισμού. Ο όρος "εξάφρωση πρωτεϊνών" χρησιμοποιείται εσφαλμένα αντί της εξάφρω


FOAM FRACTIONATION: A water treatment method widely used in aquaculture to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (for example, broken food pellets and particles of debris) are removed from the installation as foam that can be skimmed from the water surface. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration. The overflowing foam, after collapse, is called the foamate. The term "protein skimming" is incorrectly used for fo

FRACTIONNEMENT PAR ECUMAGE: Technique de traitement de leau fréquemment employée en aquaculture afin daméliorer la qualité de leau des systèmes délevage (bassins par exemple). Les colloïdes et les particules solides (débris et particules alimentaires résiduelles) sont éliminés de la surface de linstallation sous forme décume. Lécume est générée en augmentant linterface air-eau par lintermédiaire dune aération puissante. Lécume qui déborde de linstallation est appelée écumat. Le terme anglo-saxon "protein skimming" (écumage

FRACCIONAMIENTO POR ESPUMAJE: Técnica de tratamiento de la agua frecuentemente empleado en acuicultura por fin de mejorar la cualidad de la agua de los sistemas de ganadería (estanque por ejemplo). Los coloides y les partículas solides (restos y partículas alimentarias residuales) son eliminadas de la superficie de la instalación bajo la forma de espuma. La espuma es generada aumentando la interfaz aire - agua por el intermediario de una ventilación potente. La espuma que desborda de la instalación es llamada écumat. El term

FRACCIONAMENTO POR ESCUMA: Método de tratamento de auga frecuentemente empregado en acuicultura co fin de mellorar a calidade da auga nos sistemas de cultivo (ex. tanques de peixes). As partículas coloidais e os sólidos (por exemplo, gránulos de penso rotos ou partículas de escoura), retíranse da instalación como escuma que pode ser xerada na superficie da auga. A espumación pode ser promovida incrementando a interfase auga-aire mediante aireación forte. O fluxo de escuma retirado tras a súa acumulación coñécese como escu

HABFRAKCIONÁLÁS: Az akvakultúra rendszerekben a termelőegységek (pl. tartályok) vízminőségének javítására használt vízkezelési módszer. A kolloid és szilárd állapotú részecskéket (pl. a tápmaradékokat és egyéb törmeléket) a rendszerből habként távolítják el, amely leszedhető ("lefölözhető") a víz felszínéről. A habzás annak eredménye, hogy erőteljes levegőztetéssel megnövelik a víz-levegő határfelületet. A "habfrakcionálás" helyett gyakran használják a "fehérjefölözés" ("protein skimming") kifejezést is a díszha

LØST-LUFT-TRYKK FLOTASJON: Vannbehandlingsmetode mye brukt i akvakultur for å forbedre vannkvaliteten i oppdrettssystemer (f.eks. fiskekar), der vannet trykksettes. Kolloider og faste partikler (f.eks. ødelagte fôrpelleter og avfallspartikler) fjernes fra anlegget som skum. Skummet dannes ved at overflaten mellom luft og vann økes ved sterk lufting. Overløpende skum, etter forfall (nedbryting) kalles slam. Betegnelsen ”proteinskumming” brukes uriktig om løst-luft-trykk flotasjon, men ble innført og brukes i stor utstrekni

FRAKCJONOWANIE PIANY: Metoda oczyszczania wody, często stosowana w akwakulturze, w celu poprawienia jakości wody w urządzeniach akwakultury (np. w zbiornikach z rybami). Koloidy i stałe cząsteczki (np. pokruszone granule paszy i resztki rozpadłych szczątków) są usuwane z instalacji w postaci piany, która może być zbierana z powierzchni wody. Pienienie jest spowodowane przez zwiększającą się granicę faz powietrza i wody na skutek silnego napowietrzania. Wytworzona na powierzchni luźna piana nagle słabnie a pozostały n

KÖPÜK PARÇALANMASI: Su ürünleri yetiştiriciliği kültür sistemlerinde (örneğin balık tanklarında) suyun kalitesini artırmak için kullanılan tedavi yöntemidir. Katı ve çözünmüş partiküller (örneğin pelet yemlerin bozulması ve dağılması) köpük uygulamasıyla su yüzeyinden alınarak uzaklaştırılır. Köpük oluşturmak amacıyla hava-su arayüzeyine güçlü havalandırma yapılır. Taşan bu köpüğe foamate denir. Yanlış uygulandığında protein skimming terimi kullanılır. Protein kaybına neden olmasına rağmen su ürünleri kültür sana

Was this helpful?
Μέθοδος επεξεργασίας του νερού που χρησιμοποιείται ευρέως στην υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα συστήματα καλλιέργειας (π.χ. δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. τεμαχίδια τροφής) απομακρύνονται από το σύστημα υπό μορφή αφρού που "ξαφρίζεται" από την επιφάνεια του νερού. Η δημιουργία του αφρού γίνεται με αύξηση της διεπαφής νερού - αέρα, με την βοήθεια ισχυρού αερισμού. Ο όρος "εξάφρωση πρωτεϊνών" χρησιμοποιείται εσφαλμένα αντί της εξάφρω


FOAM STRIPPING: A water treatment method widely used in aquaculture to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (for example, broken food pellets and particles of debris) are removed from the installation as foam that can be skimmed from the water surface. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration. The overflowing foam, after collapse, is called the foamate. The term "protein skimming" is incorrectly used for fo

STRIPPING DE L ECUME: Technique de traitement de leau fréquemment employée en aquaculture afin daméliorer la qualité de leau des systèmes délevage (bassins par exemple). Les colloïdes et les particules solides (débris et particules alimentaires résiduelles) sont éliminés de la surface de linstallation sous forme décume. Lécume est générée en augmentant linterface air-eau par lintermédiaire dune aération puissante. Lécume qui déborde de linstallation est appelée écumat. Le terme anglo-saxon "protein skimming" (écumage

STRIPPING DE ESPUMA: Técnica de tratamiento de la agua frecuentemente empleado en acuicultura por fin de mejorar la cualidad de la agua de los sistemas de ganadería (estanque por ejemplo). Los coloides y les partículas solides (restos y partículas alimentarias residuales) son eliminadas de la superficie de la instalación bajo la forma de espuma. La espuma es generada aumentando la interfaz aire - agua por el intermediario de una ventilación potente. La espuma que desborda de la instalación es llamada écumat. El term

STRIPPING DE ESCUMA: Método de purificación de auga extensamente usado en acuicultura para mellorar a calidade de auga dos sistemas de cultivo (p. ex. acuarios). Os coloides e partículas sólidas (por exemplo, gránulos rotos de penso e partículas de escoura) son retirados da instalación como escuma que pode ser separada da superficie de auga. A escuma é producida aumentando a interfase de auga e aire con aireación forte. O termo "escumado proteico" é incorrectamente usado en lugar de escumado por fraccionamento pero

HABMENTESÍTÉS: Az akvakultúra rendszerekben a termelőegységek (pl. tartályok) vízminőségének javítására használt vízkezelési módszer. A kolloid és szilárd állapotú részecskéket (pl. a tápmaradékokat és egyéb törmeléket) a rendszerből habként távolítják el, amely leszedhető ("lefölözhető") a víz felszínéről. A habzás annak eredménye, hogy erőteljes levegőztetéssel megnövelik a víz-levegő határfelületet. A "habmentesítés" helyett gyakran használják a "fehérje-eltávolítás" ("protein skimming") kifejezést is a dís

AVSKUMMING: Vannbehandlingsmetode mye brukt i akvakultur for å forbedre vannkvaliteten i oppdrettssystemer (f.eks. fiskekar), der vannet trykksettes. Kolloider og faste partikler (f.eks. ødelagte forpelleter og avfallspartikler) fjernes fra anlegget som skum. Skummet dannes ved at overflaten mellom luft og vann økes ved sterk lufting. Overløpende skum, etter forfall (nedbryting) kalles slam. Betegnelsen ”proteinskumming” brukes uriktig om løst-luft-trykk flotasjon, men ble innført og brukes i stor utstrekni

ODSZUMOWAĆ: Metoda oczyszczania wody często stosowana w akwakulturze w celu poprawienia jakości wody w urządzeniach akwakultury (np. w zbiornikach z rybami). Koloidy i stałe cząsteczki (np. pokruszone granule paszy i resztki rozpadłych szczątków) są usuwane z instalacji w postaci piany, która może być zbierana z powierzchni wody. Pienienie jest spowodowane przez zwiększającą się granicę faz powietrza i wody na skutek silnego napowietrzania. Wytworzona na powierzchni luźna piana nagle słabnie, zaś pozostały

KÖPÜKLEME: Su ürünleri yetiştiriciliğinde kültür sistemlerinde (örneğin balık tanklarında) suyun kalitesini artırmak için kullanılan tedavi yöntemidir.Katı ve çözünmüş partiküller (örneğin pelet yemlerin bozulması ve dağılması) su yüzeyinde yayılması uzaklaştırılır.Güçlü havalandırma kullanılır. Taşan bu köpüğe foamate denir Yanlış uygulandığında protein skimming terimi kullanılır. Protein kaybına neden olmasına rağmen su ürünleri kültür sanayında ve akvaryum balıkcılığında tanıtılarak yoğun kullanılır.

Was this helpful?
(1) Σχετιζόμενο με την μοναδικότητα ή την καταλληλότητα της σχέσης μεταξύ δύο ειδών ή συνθέσεων. (2) ΕIΔIΚΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΞΕΝIΣΤΗ Ο βαθμός στον οποίο ένα ενήλικο παράσιτο περιορίζεται, όσον αφορά την ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιεί ως ξενιστές.


SPECIFICITY: (1) Relating to the uniqueness or appropriateness of the relationship between two species or compounds. (2) HOST SPECIFICITY The degree to which an adult parasite is restricted in its use of host species.

SPECIFICITE: (1) Qui concerne le caractère unique ou ladéquation dune relation entre deux espèces ou deux composés. (2) SPECIFICITE DE LHÔTE : le niveau auquel un parasite adulte est limité dans son utilisation de lhôte.

ESPECIFICIDAD: (1) Relativo a la singularidad o la pertinencia de la relación entre dos especies o compuestos. (2) ESPECIFICIDAD HACIA EL HUÉSPED: Grado de limitación de la variedad de especies huéspedes estrictamente enfeudados a una especie de parásito en estado adulto.

ESPECIFICIDADE: (1) Relativo a la singularidad o la pertinencia de la relación entre dos especies o compuestos. (2) ESPECIFICIDADE HACIA EL HUÉSPED: O grao polo que un parasito adulto está restrinxido ás súas especies hospedadoras. (2)

SPECIFICITÁS: Fajlagosság; annak mértéke, hogy egy élősködő hányféle gazdaszevezetet képes megfertőzni.

SPESIFISITET: Til hvilken grad en voksen parasitt er avgrenset i sin bruk av vertsarter.

SWOISTOŚĆ/SPECYFICZNOŚĆ: Stopień (pierwszy i ostatni), do którego dorosły pasożyt jest ograniczony, np. w wykorzystaniu gatunku gospodarza.

BELİRLİLİK / ÖZELLİK: Konakçı türleri sınırlı bir şekilde kullanabilen yetişkin bir parazitin derecesi.

Was this helpful?
Ορος που περιγράφει την πρακτική κατά την οποία μέρος του αποθέματος ή και όλο, θανατώνεται, συνήθως λόγω της παρουσίας ασθενειών (πχ. VHS). Η καταστροφή καχεκτικών ατόμων με μικρό ρυθμό αύξησης.


KILL-OUT: Term applied to the practice in which some of, or an entire stock are slaughtered, usually because of the presence of notifiable diseases (e.g. VHS); the destruction of runts with poor growth.

ABATTAGE: Terme sappliquant à la destruction de tout ou une partie dun stock, habituellement à cause de la présence de maladies caractérisées (par exemple VHS); labattage des bovidés de faible croissance.

ABATAMIENTO: Término que se aplica a la destrucción de toda o una parte de un stock, habitualmente a causa de la presencia de enfermedades notificables (Ej. VHS): abatamiento de bovinos de pobre crecimiento.

EXTERMINIO / SACRIFICIO: Termo que se aplica á práctica na cal unha parte ou o stock completo, son sacrificados, normalmente debido á presenza dunha enfermidade notificable (ex. VHS; a eliminación dos de menor tamaño con pobre crecemento).

KIIRTÁS: A tenyésztési gyakorlatban az állomány egy részének vagy egészének elpusztítását jelenti, általában valamilyen azonosított betegség (pl. VHS) jelenléte miatt; a gyenge növekedési teljesítményű egyedek elpusztítása.

NEDSLAKTING: Betegnelse brukt om praksis der en slakter ned deler eller hele beholdningen av fisk. Det er pålagt å slakte ut all fisken i et anlegg dersom det påvises ondartede smittsomme sykdommer (A-sykdommer, f.eks. VHS).

WYBICIE, LIKWIDACJA POGŁOWIA : Termin stosowany w praktyce; oznacza, że część lub całe pogłowie poddaje się ubojowi, zwykle z powodu występowania choroby podlegającej obowiązkowi zgłoszenie (np. VHS); zniszczenie młodych ryb o słabym wzroście.

İmha etmek: Pratikte tüm stoğun ya da bir kısmının toplu olarak ölmesi olarak kullanılır, genellikle bildirilmesi zorunlu olan hastalığın (örneğin VHS) mevcudiyeti yüzünden; yavaş büyüme ile cücelerin ortadan kaybolması

Was this helpful?
Κατάσταση κατά την οποία οι οφθαλμικοί βολβοί αρχίζουν να προεκβάλλουν έξω από το κεφάλι (συνήθως συναντιέται στα ψάρια), ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης υγρού ή αερίων στο πίσω μέρος των οφθαλμικών κογχών. Η εξωφθαλμία είναι σύμπτωμα της "ασθένειας των αεροφυσαλίδων", αλλά προκαλείται και από ορισμένες άλλες μολύνσεις.


POPEYE: Common term for exophthalmia.

POPEYE: Nom commun pour exophthalmie.

POPEYE: En inglés, nombre común para exoftalmia.

POPEYE / POP-EYE: En inglés, nome común para exoftalmía.

SZEMKIDÜLLEDÉS: Az exophthalmia köznyelvi elnevezése.

UTSTÅENDE ØYNE: Vanlig betegnelse for eksoftalmus.

WYŁUPIASTOŚĆ OCZU: Pospolita nazwa wytrzeszcz oczu.

PATLAK (ŞİŞKİN) GÖZ: Eksoftalmiya için genel bir terim.

Was this helpful?
Απολύμανση μιας μονάδας καλλιέργειας.


SANITATION: The disinfection of a culture unit.

ASSAINISSEMENT: Désinfection dune installation de culture.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección de una instalación de cultivo.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección dunha instalación de cultivo.

HIGIÉNIA: Egy termelőegység fertőtlenítése.

RENHOLD: Desinfeksjon av en oppdrettsenhet.

HIGIENA : Dezynfekcja zespołu urządzeń akwakultury; utrzymanie warunków sanitarnych i higienicznych otoczenia.

SANİTASYON: Toplum birimlerinin mikroplardan arıtılması.

Was this helpful?
Παράσιτο που ζει στην εξωτερική επιφάνεια του ξενιστή, π.χ. θαλάσσια ψείρα.


ECTOPARASITE: A parasite that lives on the outer surface of the host, e.g. sea lice.

ECTOPARASITE: Parasite vivant sur la surface externe de son hôte (par exemple poux de mer).

ECTOPARÁSITO: Parásito en la superficie externa de su huésped (por ejemplo la pulga del mar).

ECTOPARASITO: Parasito que vive sobre a superficie do hospedador; ex. Piollo de mar.

EKTOPARAZITA: A gazdaszervezet külső testfelületén élő parazita (pl. a haltetű).

EKTOPARASITT: Parasitter som lever på vertens ytre overflatene, f.eks. lakselus.

PASOŻYT ZEWNĘTRZNY: Pasożyt, który żyje na zewnętrznej powierzchni żywiciela, np. wesz morska.

EKTOPARAZİT: Canlı organizmanın dış yüzeyinde yaşayan bir parazit, örneğin deniz biti.

Was this helpful?
Ο εξωσκελετός των καρκινοειδών αποτελείται από τέσσερα στρώματα. Αυτά είναι το εξωτερικό μη αποτιτανωμένο epicuticle, το αποτιτανωμένο exocuticle, το αποτιτανωμένο endocuticle και το εσωτερικό μη αποτιτανωμένο μεμβρανώδες στρώμα.


EXOSKELETON: Skeleton covering the outside of the body, or situated in the skin. The exoskeleton of crustaceans consists of four layers. These are the outer, uncalcified epicuticle, the calcified exocuticle, the calcified endocuticle and the inner, uncalcified membranous layer.

EXOSQUELETTE: Squelette recouvrant lextérieur du corps, ou situé dans la peau. Lexosquelette des crustacés est composé de quatres couches; lepicuticule non calcifiée, lexocuticule calcifiée, lendocuticule calcifiée, et la membrane interne non calcifiée.

EXOESQUELETO: Esqueleto que cubre el exterior del cuerpo, o situado en la piel. El exoesqueleto de los crustáceos se compone de cuatros capas; la epicutícula no calcificada, exocutícula calcificada, endocutícula calcificada, y la membrana interna no calcificada (epidermis).

EXOESQUELETO: Esqueleto que cobre o exterior do corpo, ou que se atopa na pel. O exoesqueleto dos crustáceos componse de catro capas; a epicutícula non calcificada, a exocutícula calcificada, a endocutícula calcificada, e a membrana interna non calcificada.

EXOSZKELETON: A test külső felszínét borító vagy a bőrben található váz. A rákok külső váza négy rétegből áll. Ezek a külső, mészmentes epikutikula, az elmeszesedett exokutikula és endokutikula, valamint a belső, mészmentes membránréteg.

HUDSKJELETT (YTRE SKJELETT): Skjelett som dekker utsiden av kroppen eller som er i huden. Hudskjelettet hos krepsdyr består av fire lag. Disse er det ytre ikke-forkalkede epikutikula, det forkalkede eksokutikula, det forkalkede endokutikula og det indre ikke-forkalkede hinneaktige laget.

SZKIELET ZEWNĘTRZNY: Szkielet pokrywający ciało z zewnątrz lub umieszczony w skórze. Szkielet zewnętrzny skorupiaków składa się z czterech warstw. Stanowią je: warstwa okrywająca (epicuticula) nienasycona solami Ca i P, oskórek zewnętrzny albo pigmentowy (exocuticula) i oskórek wewnętrzny (endocuticula) nasycone solami Ca i P oraz wewnętrzna warstwa błoniasta nienasycona solami Ca i P.

DIŞ İSKELET: Balıkların derisinde veya balıkların dışında yer alan iskelet, kabukluların dış iskeleti 4 tabakadan oluşur.

Was this helpful?
Κατάσταση κατά την οποία οι οφθαλμικοί βολβοί αρχίζουν να προεκβάλλουν έξω από το κεφάλι (συνήθως συναντιέται στα ψάρια), ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης υγρού ή αερίων στο πίσω μέρος των οφθαλμικών κογχών. Η εξωφθαλμία είναι σύμπτωμα της "ασθένειας των αεροφυσαλίδων", αλλά προκαλείται και από ορισμένες άλλες μολύνσεις.


EXOPHTHALMIA: A condition in which the eyeballs begin to protrude from the head (usually seen in fish) as a result of the accumulation of liquid or gases at the back of the eye socket. Exophthalmia ("popeye") is a symptom of gas bubble disease and may be caused by other infections.

EXOPHTHALMIE: Condition, fréquente chez les poissons, dans laquelle le globe oculaire saille hors de son orbite à cause dune accumulation de liquide ou de gaz derrière loeil. Lexophthalmie est un symptôme de "gas-bubble disease" et certaines autres maladies.

EXOFTALMIA: Condición frecuente en los peces, en la cual los globos oculares salen fuera de su órbita a causa de una acumulación de líquido o gas detrás del ojo. La exoftalmia es un síntoma de la enfermedad de la burbuja de aire y puede ser causada por otras infecciones.

EXOFTALMÍA: Condición pola cal os globos oculares devienen en protuberancias da cabeza (normalmente observado en peixes) como resultado da acumulación de líquido ou gases trás a órbita. A exoftalmía é un síntoma da enfermidade da burbulla de aire e pode ser causada por outras infeccións. Tamén chamada "popeye".

SZEMKIDÜLLEDÉS: Az az állapot, amelyben a szemgolyók kiállnak a fej síkjából (leggyakrabban halakon figyelhető meg). Oka valamilyen folyadék vagy gáz felhalmozódása a szemüreg alján. A szemkidülledés (exophthalmia) a gázbuborék-betegség egyik jellegzetes tünete, de más betegségek is okozhatják.

EKSOFTALMUS (UTSTÅENDE ØYNE): Tilstand der øyeeple begynner å stikke ut av hodet (vanligvis sett hos fisk), som et resultat av akkumulering av væske eller gass bak i øyehulen. Utstående øye er et symptom på gassblæresyke, men kan og oppstå ved andre infeksjoner.

WYTRZESZCZ (oczu): Stan, w którym gałki oczne zaczynają wystawać z oczodołów głowy (zazwyczaj widoczne u ryb) jako skutek nagromadzenia się płynu lub gazów na dnie oczodołu. Wytrzeszcz ("wyłupiaste oczy") jest objawem choroby gazowej, ale może być też powodowany przez inne infekcje.

EXOPHTHALMIA: Balıklarda görülen gözlerin dışarı fırlaması hastalığı

Was this helpful?
Στον φυσικό τόπο όπου παρατηρείται ένα φαινόμενο.


IN SITU: In the original location.

IN SITU: Dans son lieu dorigine.

IN SITU: En su medio de origen.

IN SITU: No seu medio orixinal.

IN SITU: Az eredeti helyen.

IN SITU: I den opprinnelige (originale) lokaliseringen.

IN SITU: W pierwotnym miejscu (w miejscu/na miejscu).

IN SITU: Bir şeyin orijinal yerinde incelendiğini ifade eder.

Was this helpful?
Αύξηση της σοβαρότητας μιας ασθένειας ή των συμπτωμάτων της.


EXACERBATION: An increase in the severity of a disease or its symptoms.

EXACERBATION: Une augmentation de la sévérité dune maladie ou de ses symptômes.

EXACERBACIÓN: Aumento de la dureza de una enfermedad o de sus síntomas.

EXACERBACIÓN: Aumento da gravidade dunha enfermidade ou dos seus síntomas.

SÚLYOSBODÁS: Egy betegségnek vagy a betegség tüneteinek súlyosabbá válása.

EKSASERBASJON: En økning i styrke av en sykdom eller dens symptomer.

OBOSTRZENIE: Zwiększenie ostrości choroby lub jej objawów.

KÖTÜLEŞME: Hastalık veya septomlarının şiddetini artırması

Was this helpful?
Το εξωτερικό μέρος του δέρματος, που καλύπτεται από το υπερκείμενο κέλυφος των καρκινοειδών.


EPIDERMIS: The outer layer of the skin.

EPIDERME: La couche externe de la peau.

EPIDERMIS: La capa externa de la piel.

EPIDERME: Capa externa da pel.

HÁMRÉTEG: A bőr külső rétege.

EPIDERMIS: Det ytterste laget i huden.

NASKÓREK: Zewnętrzna warstwa skóry.

ÜST DERİ: Cildin en dış katmanı

Was this helpful?
Επίθετο που αναφέρεται σε ασθένεια που εκδηλώνεται ξαφνικά ή εμφανίζει υψηλή νοσηρότητα σε μια δεδομένη περιοχή ή πληθυσμό.


EPIDEMIC: Relating to a disease which appears suddenly and which has a high morbidity in a given area or population.

EPIDEMIQUE: Se dit dune maladie qui apparait subitement, ou avec un fort taux de morbidité dans une région ou une population déterminée.

EPIDÉMICO: Dícese de una enfermedad que aparece de repente, o con una alta tasa de mortalidad en una región o en una población determinada.

EPIDÉMICO: Dise dunha enfermidade que aparece de súpeto, ou cunha alta taxa de mortalidade nunha rexión ou nunha poboación determinada.

JÁRVÁNYOS: Olyan betegségre használt kifejezés, amely hirtelen jelenik meg, és nagyarányú elhullást okoz egy adott területen vagy populációban.

EPIDEMI: Angår sykdommer som forekommer plutselig og har høy morbiditet i et gitt område eller en gitt populasjon.

EPIDEMICZNY: Odnosi się do choroby, która pojawia się nagle i powoduje wysoką chorobowość na danym obszarze lub w populacji.

EPİDEMİK: Aniden beliren ve belli bir alanda ve populasyonda ölüm oranı olan hastalığa ilişkin.

Was this helpful?
Η μελέτη των ασθενειών (επιδημιών) ή των υγιεινολογικών παραγόντων και των σχέσεών τους με τον πληθυσμό και το περιβάλλον. (1) Περιγραφική επιδημιολογία: μελετά τον χαρακτηρισμό τους και την εξέλιξή τους στον χρόνο και τον χώρο, (2) Αναλυτική επιδημιολογία: μελετά τους παράγοντες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εκδήλωση των ασθενών, (3) Εφαρμοσμένη επιδημιολογία: λαμβάνει υπόψη τα περιγραφικά και τα αναλυτικά δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.


EPIDEMIOLOGY: The study of diseases or health factors and their relations with the population aand the environment. (1) Descriptive epidemiology: studies their characterization and their evolution in time and space. (2) Analytical epidemiology: studies the factors which are involved directly or indirectly in their occurrence. (3) Operational epidemiology: takes the descriptive and analytical data into account with the object of improving the health of the population.

EPIDEMIOLOGIE: Létude des maladies et dautres facteurs de santé et leurs rapports avec la population et lenvironnement. (1) Epidémiologie descriptive: létude de la caractérisation des maladies et de leur évolution dans le temps et dans lespace. (2) Epidémiologie analytique: létude des facteurs impliqués directement ou indirectement dans la manifestation des maladies. (3) Epidémiologie opérationnelle: exploitation des données fournies par lépidémiologie descriptive et lépidémiologie analytique afin daméliorer l

EPIDEMIOLOGÍA: El estudio de las enfermedades y de otros factores de la salud y su relación con la población y el medio ambiente. (1) Epidemiología descriptiva: estudio de la caracterización de las enfermedades y de su evolución en el tiempo y en el espacio. (2) Epidemiología analítica: estudio de los factores implicados directamente o indirectamente en la manifestación de las enfermedades. (3) Epidemiología operacional: explotación de los datos suministrados por la epidemiología descriptiva y analítica con el

EPIDEMIOLOXÍA: O estudio das enfermidades e doutros factores da saúde e a súa relación coa poboación e o medio. (1) Epidemioloxía descritiva: estudio da caracterización das enfermidades e da súa evolución no tempo e no espazo. (2) Epidemioloxía analítica: estudio dos factores implicados directamente ou indirectamente na manifestación das enfermidades. (3) Epidemioloxía operacional: utilización dos datos subministrados pola epidemioloxía descritiva e analítica co fin de mellorar a sanidade pública.

JÁRVÁNYTAN: A betegségekkel vagy egészségügyi tényezőkkel, illetve azok populációkra és a környezetre gyakorolt hatásával foglalkozó tudomány. (1) Leíró járványtan: a betegségek jellemzőit, valamint térbeli és időbeli evolúciójukat kutatja. (2) Elemző járványtan: a betegségek kialakulásában közvetlenül vagy közvetve szerepet játszó tényezőket kutatja. (3) Eljárási járványtan: a leíró és elemzési adatok átültetése a gyakorlatba, és ezáltal a populáció egészségi állapotának javítása.

EPIDEMIOLOGI: Studiet av sydommer eller helsefaktorer og deres forbindelse med populasjonen og miljøet. (1) Beskrivende epidemiologi: Studerer deres karakteristikker og deres utvikling i tid og rom. (2) Analytisk epidemiologi: Studerer faktorene som er direkte eller indirekte innblandet i deres tilstedeværelse. (3) Operativ epidemiologi: Tar de beskrevne og analytiske data med i betraktingen når formålet er å forbedre helsetilstanden i populasjonen.

EPIDEMIOLOGIA: Badanie czynników chorobowych lub zdrowotności i ich powiązań z populacją i środowiskiem. (1) Epidemiologia opisowa: badania charakterystyki czynników chorobowych lub zdrowotności oraz ich rozwoju w czasie i przestrzeni. (2) Epidemiologia analityczna: badanie tych czynników, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w ich występowaniu. (3) Epidemiologia operatywna: bierze pod uwagę opisowe i analityczne dane w celu poprawy zdrowotności populacji.

EPİDEMİYOLOJİ: Hastalıkların ya da sağlık faktörlerinin araştırılması ve bunların populasyon ve çevre ile ilişkileri. (1) Tanımlayıcı epidemiyoloji karakterizasyonunu ve zaman ve mekan içerisinde evrimini inceler. (2 )Analitik epidemiyoloji bunların oluşumunda doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan faktörleri inceler. (3) Operasyonel epidemioloji populasyonun sağlık durumunu geliştirme konusu ile baraber tanımlayıcıve analitik bilgiyi dikkate alır.

Was this helpful?
Αναφέρεται στα συμπτώματα μιας ασθένειας που σχετίζονται με τη συχνότητα εμφάνισης, την εξάπλωση και τον έλεγχο μιας ασθένειας σε έναν πληθυσμό, ή με το σύνολο των παραγόντων που ελέγχουν την παρουσία ή την απουσία μιας ασθένειας ή ενός παθογόνου παράγοντα.


EPIDEMIOLOGICAL EFFECT: The effect relating to or involving the incidence, distribution, and control of disease in a population, or the sum of the factors controlling the presence or absence of a disease or pathogen.

EFFET EPIDEMIOLOGIQUE: Les effets relatifs à, ou impliqués dans, lincidence, la distribution et le contrôle dune maladie dans une population; lensemble des facteurs qui gouvernent la présence ou labsence dune maladie ou dun agent pathogène.

EFECTO EPIDEMIOLÓGICO : Efectos relativos a, o implicados en, la incidencia, distribución y el control de una enfermedad en una población; el conjunto de factores que gobiernan la presencia o la ausencia de una enfermedad o de un agente patógeno.

EFECTO EPIDEMIOLÓXICO: Efecto que fai relación á incidencia, distribución, e control dunha enfermidade nunha poboación, ou á suma de factores que controlan a presenza ou ausencia dunha enfermidade ou patóxeno.

JÁRVÁNYTANI HATÁS: Egy betegség előfordulását, terjedését és kezelését befolyásoló vagy azzal kapcsolatos hatás, illetve egy betegség vagy kórokozó jelenlétét vagy hiányát befolyásoló tényezők összessége.

EPIDEMISK EFFEKT: Effekter som er beslektet eller innblandet i forekomst, fordeling og kontroll av sykdom i en populasjon, eller summen av faktorene som kontrollerer tilstedeværelse eller fravær av en sykdom eller et patogen.

EFEKT EPIDEMIOLOGICZNY: Odnosi się do występowania, rozszerzania i opanowania choroby w populacji lub określeniu sumy wszystkich czynników, kontrolujących obecność lub nieobecność choroby bądź zarazków.

EPİDEMİYOLOJİK ETKİ: Bir hastalığın bir populasyon içinde ortaya çıkmasını, yayılmasını ve kontrolunü içeren yada bunlara ilişkin etki, ya da bir hastalığın ya da patojenin varlığını ya da yokluğunu kontrol eden faktörler toplamı

Was this helpful?
Ασθένεια που προσβάλλει συγχρόνως πολλά ζώα σε έναν πληθυσμό, διαδίδεται ευρέως και εξαπλώνεται ταχέως. Σημείωση: αντίστοιχος είναι ο όρος επιδημικός.


EPIZOOTIC: A disease attacking many animals (anomen) in a population at the same time; widely diffused and rapidly spreading; cf. epidemic.

EPIZOOTIQUE: Maladie contagieuse qui atteint simultanément un grand nombre danimaux dans une population; largement répandu et à propagation rapide.

EPIZOÓTICO: Enfermedad contagiosa que afecta simultáneamente a un número de animales en una población, que está muy expandida y con una propagación rápida.

EPIZOÓTICO: Enfermidade que afecta moitos aninales dunha poboación ao mesmo tempo; extensamente difundida e con rápida propagación; epidemia

EPIZOOTIKUS: Olyan betegség amely egy populáció sok egyedét fertőzi meg rövid idő alatt; gyorsan és széles körben terjed; vö. járványos.

EPIZOOTI: En sykdom som angriper mange individer i en populasjon på samme tid; vidt spredt og raskt spredning. Jfr. epidemisk.

EPIZOOTYCZNY: Choroba atakująca w tym samym czasie wiele zwierząt w populacji; szeroko rozprzestrzeniona i szybko rozszerzająca się; porównaj: epidemiczny.

SALGIN: Bir populasyondaki pek çok hayvana (anomen) aynı zamanda zarar veren bir hastalık; geniş çapta ve hızlıca yayılır; cf. Epidemik.

Was this helpful?
Στα ψάρια, οπίσθιο οστούν του καλύμματος των βραγχίων.


OPERCULAR: In fishes, the posterior bone of the gill cover.

OPERCULAIRE: Chez les poissons, pièce osseuse postérieure protégeant les branchies.

OPERCULAR: En los peces, referente a la pieza ósea posterior que protege las branquias.

OPERCULAR: Nos peixes, referente á peza ósea posterior do opérculo.

KOPOLTYÚFEDŐ CSONT: A halak kopoltyúfedőjének hátulsó csontja.

GJELLELOKK-KNOKLER: Gjellelokket hos fisk består av fire flate knokler: Operculum, preoperculum, suboperculum og interoperculum.

KOŚĆ WIECZKOWA (Operculare) : U ryb tylna kość pokrywy skrzelowej.

SOLUNGAÇ KAPAĞINA AİT: Balıklarda solungaç kapağının arkasındaki kemik.

Was this helpful?
Ο συνολικός αριθμός περιστατικών ασθένειας σένα πληθυσμό. Εκφράζεται ως ποσοστό επί του πληθυσμού.


PREVALENCE: The total number of disease cases in a population. It can be represented as a percentage of that population.

PREDOMINANCE: Le nombre total de cas de maladie dans une population, parfois exprimé comme un pourcentage de la population.

PREDOMINANCIA: Número total de casos de enfermedad en una población, a veces expresado como porcentaje de población.

PREDOMINANCIA: Número total de casos de enfermidade nunha poboación, ás veces expresado como porcentaxe de poboación.

ELTERJEDTSÉG: Egy betegés összes eseteinek száma egy populációban. A populáció százalékában fejezik ki.

PREVALENS: Utbredelse av en sykdom må lt i antall syke individer dividert med det totale antall individer i populasjonen.

CHOROBOWOŚĆ/PREWELENCJA: Ogólna liczba przypadków choroby w populacji. Może być przedstawiona jako odsetek populacji.

YAYGINLIK: Bir populasyondaki hastalık vakalarının toplam miktarı. Populasyonun yüzdesi olarak gösterilebilir.

Was this helpful?
Επιλογή των συντρόφων σένα πρόγραμμα αναπαραγωγής ώστε να παραχθούν απόγονοι με συγκεκριμένα και καθορισμένα χαρακτηριστικά.


SELECTIVE BREEDING: Selection of mates in a breeding programme to produce offspring possessing certain defined characteristics.

CROISEMENT SELECTIF: Lacte de choisir les géniteurs dans un programme delévage afin de produire une progéniture possedant certains caractères définis.

CRUCE SELECTIVO: El hecho de escoger los genitores en un programa de cultivo con el fin de producir una progenitura que posee ciertos caracteres definidos.

CRUZAMENTO SELECTIVO: O feito de escoller os xenitores nun programa de reprodución co fin de producir unha descendencia que posúa certos carácteres definidos.

SZELEKTÍV TENYÉSZTÉS: Egy tenyésztési programban a keresztezések kiválasztása azért, hogy valamilyen tulajdonság megjelenését előidézzük.

SELEKSJONSAVL: Seleksjon av par i et avlsprogram for å produsere avkom med visse definerte egenskaper.

HODOWLA SELEKCYJNA: Selekcja materiału w programie hodowlanym celem uzyskania stada rodzicielskiego (samic i samców), pozwalającego uzyskać potomstwo o określonych cechach.

SEÇİCİ ANAÇ YÖNETİMİ: Belirli özelliklerle tanımlanmış yeni bireylerin elde edilmesi amacıyla uygulanan bilinçli anaç yönetim programı.

Was this helpful?
Κοινός όρος που χρησιμοποιείται για τις καλλιέργειες διθύρων μαλακίων, π.χ. στρειδιών και μυδιών, στον πυθμένα της θάλασσας ή στην ακτογραμμή.


FLAT CULTURE: Colloquial term used to describe the culture of shellfish on the sea bed or shore line, e.g. oysters and mussels.

CULTURE DE FOND: Terme commun décrivant la culture de coquillages sur le fond de la mer, sur lestran ou des tables, moules et huîtres par exemple.

CULTIVO DE FONDO: Término que describe el cultivo de conchas sobre el fondo del mar, en la orilla o de mejillones y ostras por ejemplo.

CULTIVO DE FONDO: Termo coloquial usado para describir o cultivo de moluscos bivalvos sobre o fondo do mar ou na beiramar, mexillóns e ostras por exemplo.

SÍKKULTÚRA: Tengeri puhatestűek (pl. osztrigák és étikagylók) tenyésztése a tengeri aljzaton vagy a part mentén.

FLATKULTUR: Dagligdags betegnelse brukt for å beskrive kulturer av skalldyr på havbunnen, f.eks. østers og blåskjell.

HODOWLA DENNA: Potocznie termin stosowany przy opisywaniu hodowli małży na dnie morskim lub w strefie brzegowej, np. ostrygi i omułki.

SABİT KÜLTÜR: Deniz yatağında veya kıyı hattında kabukluların ytiştiriciliğini tanımlamak için kullanılan halk dilindeki terim.örneğin istiridye ve midyeler

Was this helpful?
(1) Δισκοειδές κάλυμα που κλείνει την είσοδο του κέλυφους στα περισσότερα προσόβραχνα. (2) τμήμα του αναβολέα στο έσ ούς των σποδυλατών.(3) ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑ: Προστατευτικό κάλυμμα των βραγχίων που ομοιάζει με πτερύγιο. Απουσιάζει στα ανώτερα ψάρια, στους καρχαρίες και στα σαλάχια.(4) Επίπωμα: Εξάρτημα που ομοιάζει με πώμα στο άκρο των αυγών των τρηματωδών και ορισμένων κεστωδών το οποίο ανοίγει ώστε να απελευθερωθεί η προνύμφη.


OPERCULUM: (1) Plate-like cover of most prosobranchs which closes the shell entrance. (2) Plate of the stirrup in the inner ear of vertebrates. (3) A flaplike protective gill covering, present in higher fishes, but absent in the lower species, the sharks and rays. (4) A lid; the lid-like structure on the end of trematode and some cestode eggs which opens to release the larva.

OPERCULE (2): (1) Partie du poisson recouvrant et protégeant les branchies chez les poissons osseux. (2) Partie de létrier de loreille interne des Vertébrés. (3) Membrane protégeant les branchies chez les poissons osseux, mais qui est absente chez les poissons cartilagineux, les requins et les raies. (4) Couvercle; la membrane en forme de couvercle située à lextrémité des oeufs de trématodes et de certains céstodes et par laquelle passe la larve au moment de léclosion.

OPÉRCULO : (1) Parte de pez que cubre y protege las branquias en los peces óseos. (2) Parte del estribo de la oreja interna en los vertebrados. (3) Membrana que protege las branquias en los peces óseos, pero que es ausente en los peces cartilaginosos, tiburones y rayas. (4) cubierta; membrana en forma de cubierta situada en la extremidad de los huevos de trematodos y ciertos cestodos y por la cual pasa la larva en el momento de la eclosión.

OPÉRCULO: (1) Cuberta en forma de placa da maior parte dos prosobranquios que pecha a entrada da cuncha. (2) Parte do estribo da orella interna nos vertebrados. (3) Cuberta a xeito de tapa que protexe as branquias nos peixes óseos, pero que está ausente nos peixes cartilaxinosos, quenllas e raias. (4) cuberta; estrutura en forma de cuberta situada na extremidade dos ovos de tTermodos e certos cestodos que se abre para liberar a larva.

OPERCULUM: (1) A Prosobranchia alosztályba tartozó csigák lemezhez hasonló szerve, amely a csigaház bejáratát zárja el. (2) A gerincesek belső fülében található dobhártya. (3) A magasabbrendű halak kopoltyúfedője, amely a cápákban és rájákban hiányzik. (4) A mételyek és egyes laposférgek petéjén megtalálható fedőszerű szerkezet, amely a lárva kikelésekor felnyílik.

OPERCULUM: (1) Platelignende deksel hos de fleste forgjellesnegler. Lukker åpningen til sneglehuset. (2) Plate på stigbøylen i det indre øret hos virveldyr (vertebrater). (3) Brukes både som navn på hele gjellelokket, og på den øverste av knoklene i gjellelokket hos fisk. (4) Lokklignende struktur pa enden av trematoder (parasittiske flatmark). Hos noen cestoder (bendelmark) et lokk som åpnes nar larven klekker ut av egget.

KOŚĆ POKRYWOWA (Operculum) : (1) U większości przodoskrzelnych (mięczaków) podobna do płytki pokrywa zamykająca wejście do muszli. (2) Płytka strzemiączka w wewnętrznym uchu kręgowców. (3) Pokrywa skrzelowa, podobna do płata skóry, występująca u ryb wyższych, ale brak jej u gatunków niższych, np. rekinów i płaszczek. (4) Powieka − podobna do powieki struktura na końcu przywry i w niektórych jajach tasiemca, otwierająca się celem uwolnienia larwy.

OPERKULUM: (1) Çoğu prosobranchiaların kabuklarının girişini kapatan tabak benzeri yüzey. (2) Omurgalıların iç kulağında bulunan üzengi kemiğinin kaplaması. (3) Kemikli balıkarda bulunan fakat kıkırdaklı türlerde, köpekbalıkları ve vatozlar, bulunmayan solungacı örten kapağımsı koruyucu yüzey. (4) Bir kapak; larvayı serbest bırakmak için açılan tremetod ve bazı çestod yumurtalarının sonunda bulunan kapak benzeri yapı.

Was this helpful?
Αναφερόμενος στον αδένα της επίφυσης.


PINEAL: Referring to the pineal gland.

PINEAL: Qui se rapporte à la glande pinéale.

PINEAL: Referido a glándula pineal.

PINEAL: Referido a glándula pineal.

PINEÁLIS: A tobozmiriggyel (corpus pineale) kapcsolatos.

PINEAL: Henviser til epifysen (pinealorganet).

SZYSZYNKA (Corpus pinellae): Odnosi się do gruczołu szyszynki.

Epifiliz bezzi: Epifiliz bezi.

Was this helpful?
Χρωστική που προστίθεται σε μια ιστολογική τομή με σκοπό να ενισχύσει το αποτέλεσμα μιας υπάρχουσας ή πρωτογενούς χρωστικής.


COUNTERSTAIN: A stain applied to a histological section in order to enhance the effect of an existing or primary stain.

COLORANT SECONDAIRE: Colorant appliqué à une coupe histologique afin de rehausser leffet dun colorant primaire existant.

COLORANTE SECUNDARIO: Colorante aplicado a un corte histológico con el fin de acentuar el efecto de un colorante primario ya aplicado.

COLORANTE SECUNDARIO / COLORANTE DE CONTRASTE: Colorante aplicado a un corte histolóxico co fin de acentuar o efecto dun colorante primario xa aplicado.

ELLENFESTÉS: Szövettani metszeteken alkalmazott festés egy már létező vagy elsődeges festés hatásának javítására.

MOTFARGE: Farge som tilsettes et histologisk preparat for a forsterke effekten til en eksisterende eller opprinnelig farge.

BARWIENIE KONTRASTOWE: Stosowane barwienie do skrawków histologicznych, w celu podniesienia wyrazistości istniejącej lub pierwotnej barwy.

Epifiliz bezzi: Epifiliz bezi.

Was this helpful?
Απόθεση αυγών που επέρχεται ως αποτέλεσμα εκούσιας μεταβολής των συνθηκών του περιβάλλοντος ή χειρισμού του ζώου με μεθόδους όπως: ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, ωσμωτικό σόκ, ακτινοβόληση του νερού με υπεριώδη ακτινοβολία ή ένεση με ορμόνες.


INDUCED SPAWNING: Egg-laying brought about by manipulation of the environment or treatment of the animal, for example, temperature and fertility cycle, osmotic shock, UV irradiation of water, hormone injections.

PONTE INDUITE: Pontes obtenues par manipulation environnementale ou traitement sur lanimal. par exemple, cycle des températures et de fertilité, choc osmotique, irradiation de leau par UV, injections hormonales.

DESOVE INDUCIDO: Desove obtenido por manipulación ambiental o tratamiento del animal, por ejemplo, ciclo de temperaturas y de fertilidad, choque osmótico, irradiación de la piel por UV, inyecciones hormonales.

DESOVA INDUCIDA: Desove obtido por manipulación ambiental ou tratamento do animal, por exemplo, ciclo de temperaturas e de fertilidade, choque osmótico, irradiación da auga con UV, inxeccións hormonais.

MESTERSÉGES ÍVATÁS: Olyan ikrarakás, amely a környezet vagy az állatok befolyásolásának hatására következik be (pl. hőmérséklet és szaporodási ciklus, ozmotikus sokk, UV-besugárzás, hormoninjekciók).

INDUSERT GYTING: Gyting framskyndet ved manipulering av miljøet (lys og temperatur) eller behandling av fisken (hormoninjeksjon).

WZBUDZANIE TARŁA: Składanie jaj może być spowodowane manipulacją warunkami środowiskowymi lub poddawaniem zwierzęcia zabiegom, np. cykl temperatury i dojrzałości, temperatury i długości dnia, wstrząs osmotyczny, napromieniowanie UV wody, wstrzykiwanie hormonów.

YUMURTANIN UYARIMI: Hayvanları tedavi (muamele) veya çevresel olarak etkileyerek yumurta bırakımı, örneğin; sıcaklık ve üreme döngüsü, ozmotik basınç, UV, aydınlatma, hormon enjeksiyonu.

Was this helpful?
Αναφέρεται σε περιπτώσεις προσβολής από τον ίδιο μολυσματικό παράγοντα που ήδη προκαλεί ή έχει πρόσφατα προκαλέσει μόλυνση.


RE-INFECTION: Refers to acquiring more of the same infectious agent that is present in a current or recent infection.

REINFECTION: Se dit de lacquisition à nouveau du même agent infectieux que celui présent dans une infection actuelle ou récente.

REINFECCIÓN: Dícese de la adquisición de nuevo del mismo agente infeccioso presente en una infección anterior o reciente.

REINFECCIÓN: Dise da adquisición de novo do mesmo axente infeccioso presente nunha infección actual ou recente.

ÚJRAFERTŐZŐDÉS: Ugyanazzal a kórokozóval való fertőződés, mint amelyik egy folyamatban lévő vagy nemrég lezajlott fertőzést is okozott.

REINFEKSJON: Henviser til fornyet smitte med smittestoff fra en tidligere infeksjon.

PONOWNE ZAKAŻENIE (p. infekcja): Odnosi się do ponownego nabywania tego samego czynnika zakażającego, który jest stale obecny bądź utrzymuje się w środowisku od niedawnego zakażenia.

RE- ENFEKSİYON: Son veya mevcut enfeksiyona sebep olan aynı enfeksiyon etkenine daha fazla maruz kalmayı ifade eder.

Was this helpful?
Συλλογή στρειδιών και μυδιών σε μια τοποθεσία και τοποθέτησή τους σε μια άλλη για να επιτευχθεί καλύτερη ανάπτυξη ή καλύτερη ποιότητα.


RELAYING: Collecting oysters, clams, or mussels in one location and planting them in another to obtain better growth or better quality meats.

RE-ENSEMENCEMENT: La récolte dhuîtres, palourdes ou moules afin de les ensemencer dans un lieu où les conditions du milieu sont plus favorables à la croissance ou la qualité de la chair.

RESIEMBRA: Recolecta de ostras, almejas o mejillones con el fin de sembrarlos en un sitio dónde las condiciones de medio son más favorables para el crecimiento o para la calidad de carne.

RESEMENTEIRA: Recollida de ostras, ameixas ou mexillóns para sementalos nun sitio onde as condicións de medio son máis favorables para o crecemento ou para a calidade de carne.

ÁTHELYEZÉS: Osztrigák és kagylók begyűjtése az egyik helyen, és lerakása egy másikon a gyorsabb növekedés és a jobb húsminőség érdekében.

FORFLYTTING: Samler inn østers eller blåskjell på en lokalitet og setter dem ut på en annen for å oppnå bedre vekst eller kvalitet.

PRZEKŁADANIE (w hodowli ostryg): Zbieranie ostryg, małży lub omułków z jednej lokalizacji i przenoszenie ich do nowej, celem uzyskania lepszego wzrostu lub lepszej jakości mięsa.

DÜZENLEME: İstiridye, deniz tarağı ya da midyelerin bir bölgede toplanması ve onların daha iyi büyümesi ya da daha kaliteli et elde etmek için düzenlemesi.

Was this helpful?
Ο καθαρισμός του νερού πριν την επαναχρησιμοποίηση.


RECONDITIONING: The treatment of water before reuse.

RECONDITIONNEMENT: Le traitement deau avant quelle soit réutilisée.

REACONDICIONAMIENTO: Tratamiento de agua antes de ser reutilizada.

REACONDICIONAMENTO: Tratamento da auga antes de se reutilizar.

REKONDICIONÁLÁS: A víz kezelése újrafelhasználás előtt.

VANNBEHANDLING: Behandling av utstrømmende vann før brukes på nytt i et landbasert oppdrettsanlegg.

UZDATNIANIE: Uzdatnianie wody przed jej ponownym użyciem.

YENİLEŞTİRME: Suyun yeniden kullanılmadan önce arıtılması.

Was this helpful?
Τροφή αποτελούμενη από επιλεγμένες πρώτες ύλες που έχει παρασκευασθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας τροφίμων.


PROCESSED DIET: A formulated diet made of selected crude raw materials which has been designed by means of food technology/engineering.

ALIMENT FORMULE: Aliment confectionné à partir de matières premières sélectionnées et conçu par les technologues de lindustrie alimentaire.

ALIMENTO PROCESADO: Alimento confeccionado a partir de materias primas seleccionadas y conocidas por los tecnólogos de alimentación.

ALIMENTO PROCESADO: Alimento formulado confeccionado a partir de materias primas seleccionadas, que foron deseñados por enxeñeiros de tecnoloxía aliementaria.

FELDOLGOZOTT TÁP: Olyan formulált táp, amelyet élelmiszeripari/technológiai módszerekkel kiválogatott nyersanyagokból készítenek.

BEARBEIDET FÔR: Formulert fôr laget av utvalgte råvarer, utformet ved bruk av ”fôrteknologi”.

WYTWARZANIE PASZY: Wytwarzanie paszy z wyselekcjonowanych nieprzetworzonych surowców, która według przygotowanej receptury jest produkowana przy użyciu technologii/techniki spożywczej.

İŞLENMİŞ DİYET: Yem teknolojisi/mühendisliği tarafından işlenmeden seçilmiş hammedelerden formüle edilmiş beslenme diyeti.

Was this helpful?
Η επάρκεια που έχει μια τροφή ώστε να πετυχαίνει κάθε φορά τους καθορισμένους στόχους της.


FEED PERFORMANCE: The effectiveness of a feed in achieving its (present) targets.

PERFORMANCE ALIMENTAIRE: Lefficacité dun aliment à atteindre ses objectfs

RENDIMIENTO DEL PIENSO: Efectividad de un pienso en la consecución de sus objetivos (actuales).

RENDEMENTO DO PENSO: Efectividade dun penso na consecución dos seus obxectivos (actuais).

TAKARMÁNY-HATÉKONYSÁG: Az a hatékonyság, amellyel egy táp eléri a (jelenlegi) célokat

FÔRYTELSE: Hvor effektivt en fôrtype er i forhold til målsetningen.

EFEKTYWNOŚĆ SKARMIANIA: Efektywność, z jaką stosowanie danej paszy zapewnia osiągnięcie zakładanego celu żywienia.

YEM PERFORMANSI: Bir yemin belirlenen hedeflerini sağlama başarısı.

Was this helpful?
Σύστημα οργανισμών όπου τρέφεται ο ένας από τον άλλο με διαβαθμισμένη σειρά.


DOMINANCE HIERARCHY: A system of organisms which feed on each other arranged in a graded order.

DOMINANCE: Système dans lequel des organismes se nourrissent les uns des autres, selon un ordre progressif

JERARQUÍA DOMINANTE: Un sistema de organismos que para alimentarse siguen unorden de graduación.

XERARQUÍA DOMINANTE: Un sistema de organismos que para alimentarse seguen un orden de graduación.

DOMINANCIA-HIERARCHIA: Élülények olyan rendszere, amelyek meghatározott alá-fölérendeltségi rend szerint táplálkoznak egymással.

DOMINANSHIERARKI: Et system der organismer som spiser hverandre er organisert i trinn.

HIERARCHIA DOMINACJI: Układ określający porządek, w jakim organizmy żerują jedne na drugich.

BASKIN HİYERARŞİ: Kademeli sıralamaya göre biribirinden beslenen organizmalar sistemi.

Was this helpful?
Ό,τι εξαρτάται ή σχετίζεται από ή με μια συγκεκριμένη εποχή.


SEASONALITY: Of, or dependent on, a particular season.

SAISONNIER: Qui dépend dune saison particulière

ESTACIONALIDAD: De, o dependiente de, una estación determinada.

ESTACIONALIDADE: De, ou dependente de, unha estación determinada.

SZEZONÁLIS: Egy bizonyos évszakhoz tartozó, vagy egy bizonyos évszaktól függő.

SESONGPREG: I, eller avhengig av, en spesiell sesong eller årstid.

SEZONOWOŚĆ: Występowanie zmienności związanej z porami roku.

MEVSİMSELLİK: Dair veya bağımlı, belirli bir mevsim.

Was this helpful?
(1) γενικά: η διατήρηση των αυγών από την γονιμοποίηση έως την εκκόλαψη. (2) στην παθολογία: η περίοδος από τον χρόνο εισόδου ενός μολυσματικού παράγοντα ως την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου. (3) στην μικροβιολογία: καλλιέργεια μικροβίων σε ειδικά μέσα υπό ελεγχόμενες συνθήκες.


INCUBATION: (1) The holding of eggs from fertilization to hatching. (2) In pathology: the period between the time of entry of an infecting agent and the onset of symptoms of the disease. (3) In microbiology: culture of bacteria on specific media under controlled conditions.

INCUBATION: (1) En aquaculture: la conservation des oeufs de la fécondation jusquà léclosion. (2) En pathologie: la période de temps qui sécoule entre la pénétration dun agent pathogène dans le corps et lapparition des premiers symptômes de la maladie provoquée. (3) En microbiologie: la culture de bactéries sur un milieu spécifique et dans des conditions déterminées.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: conservación de huevos fecundados hasta la incubación. (2) En patología: periodo que pasa entre la penetración de un agente patógeno en el cuerpo y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad que provoca. (3) en microbiología: cultivo ce bacterias en un medio específico en condiciones determinadas.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: proceso ao que se somete aos ovos dende a fecundación ata a eclosión. (2) En patoloxía: período que transcorre entre a penetración dun axente patóxeno no corpo e a aparición dos primeiros síntomas da enfermidade que provoca. (3) en microbioloxía: cultivo de bacterias nun medio específico en condicións determinadas.

INKUBÁCIÓ: (1) Az ikra tartása a megtermékenyítéstől a kikelésig. (2) Patológiában: egy fertőző organizmus szervezetbe kerülésének idejétől a betegség tüneteinek megjelenéséig eltelt idő. (3) Mikrobiológiában: baktériumok tenyésztése specifikus táptalajon, ellenőrzött körülmények között.

INKUBASJON: (1) Å holde egg fra befruktning til klekking. (2) I patologi (sykdomslære): Perioden fra et sykdomsfremkallende agens kommer inn i kroppen til sykdommen bryter ut. (3) I mikrobiologi: Dyrking av bakterier på spesielle vekstmedier under kontrollerte forhold.

INKUBACJA: (1) Przetrzymywanie jaj od zapłodnienia do wyklucia. (2) W patologii: okres pomiędzy czasem wniknięcia czynnika zakażającego a początkiem objawów choroby. (3) W mikrobiologii: hodowla bakterii na specyficznej pożywce w warunkach kontrolowanych.

KULUÇKALAMA: (1) Yumurtaların döllenmesinden açılmasına kadar kontrol altında tutulması. (2) Patolojide; enfeksiyon etkeni ajanın girmesinden ilk hastalık belirtilerini gösterinceye kadar geçen süre. (3) Mikrobiyolojide; özel besi ortamında ve kontrollü şartlarda bakterinin kültür edlmesi.

Was this helpful?
Κάθε αλλαγή στο περιβάλλον ενός οργανισμού ή μέρους του, που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην φυσιολογία ή στην συμπεριφορά του.


STIMULUS: Any change in the environment of an organism or part of it, which produces a change in its physiology or behaviour.

STIMULUS: Changement dans lenvironnement dun organisme ou dans une partie de celui-ci, induisant un changement de sa physiologie ou de son comportement.

ESTÍMULO: Cambio en el ambiente de un organismo o en una parte de este último, que induce un cambio de su fisiología o de su comportamiento.

ESTÍMULO: Cambio no ambiente dun organismo ou nunha parte deste último, que induce un cambio da súa fisioloxía ou do seu comportamento.

STIMULUS: Bármilyen változás egy szervezet környezetében, amely abban a szervezetben élettani vagy viselkedésbeli változást okoz.

STIMULUS: En forandring i en organismes miljø, som gir en forandring i organismens fysiologi eller atferd.

BODZIEC: Każda zmiana w środowisku bytowania organizmu lub jego części, która wywołuje zmianę w jego fizjologii lub zachowaniu się.

UYARICI: Bir organizma veya onun bir bölümünün davranış veya fizyolojisinde değişiklik meydana getiren çevredeki herhangi bir değişiklik.

Was this helpful?
Σωματικά σημάδια ή πρότυπα συμπεριφοράς που προκαλούν στον δέκτη μια συγκεκριμένη αντίδραση.


RELEASER: Body markings or behavioural patterns that create a specific reaction in the receiver .

DECLENCHEUR: Marques corporelles ou comportement qui déclenchent une réaction spécifique chez un individu réceptif.

DISPARADOR: Manchas corporales o comportamiento que desencadena una reacción específica en un individuo receptivo.

DISPARADOR: Manchas corporais ou patrón de comportamento que desencadea unha reacción específica no individuo destinatario.

KIOLDÓ: Olyan testi jellegek vagy viselkedési mintázatok, amelyek a befogadóban specifikus reakciót váltanak ki.

UTLOSER: Kroppsmerker (f.eks. gytedrakt) eller atferdsmønster som gir en spesifikk reaksjon i mottakeren.

NADAWCA : Sygnały ciała lub wzorce (typy) zachowań, które wyzwalają swoiste reakcje odbiorcy.

SERBEST BIRAKAN: Reseptör içinde özel bir tepki yaratan vücut işaretleri yada davranışsal yapılar.

Was this helpful?
Αναφέρεται σε ένα άτομο ικανό να παράγει τόσο θηλυκούς, όσο και αρσενικούς γαμέτες. Σε έναν τύπο ερμαφροδιτισμού (=σύγχρονο ερμαφροδιτισμό) παράγονται συγχρόνως λειτουργικοί αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες. Σε έναν δεύτερο τύπο, τον διαδοχικό ερμαφροδιτισμό, συμβαίνει αλλαγή φύλου σε κάποιο σημείο της ζωής του ατόμου. Ο διαδοχικός ερμαφροδιτισμός ονομάζεται πρωτανδρία όταν το αρχικό φύλο είναι το αρσενικό και πρωτογυνία όταν το αρχικό φύλο είναι το θηλυκό. Η πρωτανδρία είναι συνηθέστερη της πρωτ


HERMAPHRODITE: Refers to an individual organism which is capable of producing both male and female gametes. In one type of hermaphroditism (simultaneous), functional male and female gametes are produced at the same time; in a second type, consecutive hermaphroditism, a sex change occurs at some point in the life of the individual. Consecutive hermaphroditism is known as protandry when the initial sex is male and protogyny when the initial sex is female; the former is more common than the latter. Hermaphroditis

HERMAPHRODISME: Condition dans laquelle un individu est capable de produire des gamètes mâles et femelles. Dans une forme dhermaphrodisme (=simultané) les gamètes fonctionnelles mâles et femelles sont produites en même temps; dans une deuxième forme (=consécutif), un changement de sexe a lieu à un moment donné de la vie dun individu. Lhermaphrodisme consécutif est appelé protandre quand le sexe initial est mâle, et protogyne quand le sexe initial est femelle; cette dernière forme est plus rare. Lhermaphrodisme

HERMAFRODITA (HERMAFRODITISMO): Condición por la cual un individuo es capaz de producir gametos masculinos y femeninos. En una de las formas de hermafroditismo (simultáneo) los gametos masculinos y femeninos son producidos al mismo tiempo; en un segundo caso (consecutivo), un cambio de sexo tiene lugar en un momento dado de la vida del individuo. El hermafroditismo consecutivo es llamado protándrico cuando el sexo inicial es masculino, y proterógino cuando el sexo inicial es femenino; esta última forma es muy rara. El hermafro

HERMAFRODITA (HERMAFRODITISMO): Referido a un individuo que é capaz de producir gametos masculinos e femininos. Nunha das formas de hermafroditismo (simultáneo) os gametos masculinos e femininos funcionais son producidos ao mesmo tempo; nun segundo tipo (consecutivo), acontece un cambio de sexo nun momento dado da vida do individuo. O hermafroditismo consecutivo é chamado protándrico/proterándrico cando o sexo inicial é masculino, e protoxinia/ proteroxinia cando o sexo inicial é feminino; esta última forma é máis rara que a p

HERMAFRODITA: Olyan egyedi szervezet, amely egyaránt képes hím- és nőivarú gaméták képzésére. A hermafroditizmus egyik típusa (szimultán) esetében a hím- és nőivarú gaméták egyszerre képződnek; a másik típusban (egymást követő) az egyed bizonyos életszakaszában nemváltás történik. Az egymást követő hermafroditizmus lehet proterandria, ha a himnem van először, illetve protoginia, ha a nőnem. Az előbbi gyakrabban fordul elő. A hermafroditizmus a halak 18 családjában fordul elő, és igen elterjedt a gerinctelenek

HERMAFRODITT: Refererer til en organisme som er i stand til å produsere både hunnlige og hannlige gameter (kjønnsceller). Ved en type hermafrodittisme produseres funksjonelle hunnlige og hannlige gameter samtidig. Ved en annen type hermafrodittisme skifter organismen kjønn i løpet av livssyklusen. Sistnevnte formen for hermafrodittisme kalles protandri når organismen først er hann, og protogyni når organismen først er hunn. Protandri er mest vanlig. Hermafrodittisme finnes i 18 familier av fisk, og er utbredt

OBOJNAK/HERMAFRODYTA: Odnosi się to do pojedynczego organizmu, który jest zdolny wytwarzać zarówno gamety żeńskie jak i męskie. W pierwszym typie, hermafrodytyzmie prawdziwym, w tym samym czasie są wytwarzane funkcjonalne gamety męskie i żeńskie; w drugim typie, hermafrodytyzmie rzekomym, zmiany płciowe występują w tym samym momencie życia osobnika. Kolejny hermafrodytyzm, zwany jest przedprątnym, gdy początkowa płeć jest męska oraz inny, gdy początkowa płeć jest żeńska a następnie zmienia się na męską (protoginia);

HERMAFRODİT: Hem erkek ve hem de dişi gamet üretme yeteneği olan canlı olarak tanımlanır. İki tip hermofroditlik vardır. Birincisinde aynı birey hem yumurta hem de sperm üreterek üremesini gerçekleştirir. İkincisi ise ardışık hermofroditlikliktir. Bunda hayat siklusunun belirli safhasında cinsiyet değişimi görülür. Ardışık hermofroditizmde ilk cinsiyet erkek ise protandri, dişi ise protogini olarak bilinir ve ilki daha fazla görülür. Hermofroditizm 18 balık familyasında görülmekle birlikte, omurgasızlar aras

Was this helpful?
Ιός ο οποίος προκαλεί θνησιμότητα στα σπονδυλωτά συμπεριλαμβανομένων των ψαριών. Αν και υπάρχουν αναφορές εδώ και 400 χρόνια (ως ευλογιά του κυπρίνου), η πρώτη απομόνωση ιών σε κυπρίνους έγινε τη δεκαετία του 1970. Οι ερπετοιοί αποτελούν σημαντικό πρόβλημα σε πολλά καλλιεργούμενα ψάρια (π.χ. Cyprinids, Anguillids, Percids και άλλα). Προκαλούν, όπως οι αντίστοιχοι ιοί των ανώτερων σπονδυλωτών, μεγάλο εύρος ασθενειών. Ανάμεσα στους πιο γνωστούς ιούς είναι ο ερπετοιός salmonis, οι ιοί της πέστροφας


HERPES VIRUS: These viruses cause diseases in vertebrates including fish. Records dating back 400 years refer to "carp pox"; however, the first isolates from salmonid fishes date back to the 1970s. Herpes viruses are important in many cultured fish species ( e.g., Cyprinids, Anguillids, Percids and others). The herpes viruses mimic their counterparts in higher vertebrates in the diversity of diseases they can induce. The most important types known are the Herpesvirus salmonis (rainbow trout and other salmon

VIRUS DE L’HERPES : Virus pathogènes des vertébrés, y compris les poissons. Des records datant de 400 ans font référence au « carp-pox ». Cependant le premier isolat des salmonidés date des années 70. Les virus herpes sont des pathogènes importantes de plusieurs poissons d’élevage (par exemple leHerpesvirus salmonis et Oncorhyncus masou (chez la truite arc en ciel et les salmonidés), Herpesvirus ictaluri (virus de poisson-chat), Herpesvirus vitreum (Stizostedion vitrium ), les Herpesvirus des anguilles et Herp

VIRUS DEL HERPES: Estos virus causan distintas enfermedades en vertebrados, incluyendo los peces. Existen antiguos registros (de 400 años atrás) que se refieren a la "sífilis de la carpa". No obstante no se han podido aislar hasta 1970. Los virus del herpes son relevantes para muchas especies de cultivo (Ciprínidos, anguilas, perciformes y otros). Los virus del herpes en peces se parecen a sus correspondientes en vertebrados superiores en la diversidad de enfermedades que pueden inducir. Los virus más importantes

HERPES VIRUS: Estes virus causan distintas enfermidades en vertebrados, incluíndo os peixes. Existen antigos rexistros (de 400 anos atrás) que se refiren á "varíola da carpa". Non obstante non se puideron illar ata 1970. Os virus do herpes son relevantes para moitas especies de cultivo (Ciprínidos, anguías, perciformes e outros). Os virus do herpes en peixes parécense aos seus correspondentes en vertebrados superiores na diversidade de enfermidades que poden inducir. Os virus máis importantes son o Herpesviru

HERPESZVÍRUS: Gerincesekben (halakban is) különböző betegségeket okozó vírusok. A "pontyhimlőt" már 400 évvel ezelőtt leírták, lazacfélékből viszont csak az 1970-es években mutatták ki először. A herpeszvírusok sok tenyésztett halfajt veszélyeztetnek (pl. ponty-, angolna- és sügérféléket). A magasabbrendű gerincesekben előforduló herpeszvírusokhoz hasonlóan a halak herpeszvírusai is sokféle betegséget képesek okozni. A legfontosabbak a Herpesvirus salmonis (a szivárványos pisztráng és más lazacfélék, pl. az

HERPESVIRUS: Virus som forårsaker sykdommer hos vertebrater, inkludert fisk. 400 år gamle dokumenter beskriver “karpekopper”, men virus ble imidlertid først isolert fra laksefisk i 1970-årene. Herpesvirus har stor betydning på mange oppdrettsfisk, f.eks. karpefisk, piggfinnefisk, åler og andre. Herpesvirusene hos fisk minner om deres motstykker hos høyere vertebrater i diversiteten av sykdommer de kan medføre. De viktigste kjente typene er Herpesvirus salmonis (regnbueørret og visse stillehavslaks), Oncorhy

HERPESWIRUS: Wirus wywołujący choroby u kręgowców, łącznie z rybami. Zapiski datowane 400 lat temu wspominały o "ospie karpia”, jednakże pierwsze wyizolowania z ryb łososiowatych pochodzą z roku 1970. Herpeswirusy są ważne dla wielu gatunków ryb hodowlanych (np. ryb: karpiowatych, węgorzowatych, okoniowatych i innych). Herpeswirusy mogą wywołać różnorodne choroby naśladując ich odpowiedniki u wyższych kręgowców. Najważniejszymi znanymi typami są: Herpesvirus salmonis [pstrąg tęczowy oraz inne herpeswirusy ło

HERPES VİRÜSÜ: Bu virüs balıkları da içine alan omurgalılarda hastalığa neden olur. Kayıtlara bakıldığında 400 yıl geriye dayanmaktadır, "Sazan frengisi" olarak adlandırılmaktadır. Bununla beraber salmonitlerden ilk izolasyonu 1970lere dayanmaktadır. Herpes virüsü kültürü yapılan birçok balık türü için çok önemlidir (Örn: Sazanlar, Kefaller, Persitler ve diğerleri). Herpes virüsü sebep olabildikleri hastalıkların çeşitliliğinde yüksek omurgalılarda onların benzerlerini taklit eder. En önemli bilinen türü Herpe

Was this helpful?
Ερυθρότητα του δέρματος που εμφανίζεται σε κηλίδες ποικίλου μεγέθους και μορφής.


ERYTHEMA: Redness of the skin occurring in patches of variable size and shape.

ERYTHEME: Congestion cutanée qui donne lieu à une rougeur de taille et forme variables.

ERITEMA: Inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas de tamaños y formas variables.

ERITEMA: Arrubiamento da pel que se manifesta en forma de manchas de diferente tamaño e forma

BŐRPIROSSÁG: A bőr vöröses elszíneződése, különböző alakú és méretű foltokban.

ERYTEM (HUDRØDME): Rødfarging av huden, som inntreffer i flekker av varierende størrelse og fasong.

RUMIEŃ: Zaczerwienienie skóry występujące w postaci plam o zmiennej wielkości i kształcie.

ERYTHEMA: Çeşitli şekil ve boyutlarda oluşan derideki kırmızılık

Was this helpful?
Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)


RED TIDE: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

MAREE ROUGE: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

MAREA ROJA: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

MAREA VERMELLA: En bioloxía mariña, brote rápido e localizado dunha ou varias especies de plancto que provoca temporalmente unha concentración masiva destes organismos que dominan a biocenose. Os afloramentos ou floracións teñen a miúdo lugar durante a primavera e o outono e poden dar coloración á auga (mareas vermellas). Algunhas floracións fitoplanctónicas son ás veces chamadas "augas vermellas" e poden estar asociadas coa emisión de substancias toxicas (por exemplo as floracións do dinoflaxelado Gymnodinium)

VÖRÖS DAGÁLY: Egy vagy több planktonikus növényfaj gyors és elszigetelt növekedése, általában tavasszal vagy ősszel. Az elszaporodott algafajok olyan ideiglenes koncentrációt érhetnek el, amely dominánssá teheti őket az ökoszisztémában. Néha a víz elszíneződését okozhatja (tengeri algavirágzás esetén). A fitoplankton (algák) virágzása mérgező anyagok vízbe kerülésével lehet kapcsolatos (pl. a Gymnodinium ostoros algák virágzása).

OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

CZERWONY PRZYPŁYW : Szybki i zlokalizowany wzrost jednego lub większej liczby gatunków planktonowych, często wiosną lub jesienią, powodujących przejściowe duże koncentracje tych dominujących w biocenozie organizmów; mogą również powodować zmianę barwy wody (czerwone przypływy). Zakwitom fitoplanktonu może towarzyszyć uwalnianie toksyn (np. zakwit bruzdnicy Gymnodinium).

KIRMIZI TIDE: Bir veya daha fazla sayıdaki planktonik türün lokalize bir şekilde hızla artarak çoğunlukla ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde geçici bir şekilde büyük konsantrasyonlarda artış göstererek komüniteyi baskılaması; bu durum suyun renginin değişmesi ile sonuçlanır(red tide). Fitoplankton (algal) çiçeklenmesi bazı toksinlerin salınmasına neden olurlar (Örneğin dinoflagellatlarda Gymnodinium çiçeklenmesi).

Was this helpful?
Σοβαρή ασθένεια που εμφανίζεται στην καλλιέργεια του κυπρίνου και οφείλεται στο βακτήριο Aeronomas spp., ή σε βακτήρια που σχετίζονται με τα A. salminicida και A. Pseudosalmonicida. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι συνήθως: υπεραιμία, αιμορραγία, εκδορές που περιβάλλονται από ένα αιμορραγικό δακτύλιο, νέκρωση και έλκος του δέρματος.


ERYTHRODERMATITIS: Bacterial disease of external surfaces in carp, common in pond carp cultures where it results in high losses, caused by Aeronomas spp. and by bacteria related to the A.salminicida and A. pseudosalmonicida group. Symptoms: congestion, haemorrhages, blisters surrounded by a pigmented haemorrhagic ring, necrosis, skin ulcers.

ERYTHRODERMATITE : Maladie ectodermique de carpe, d’origine bactérienne. Courant dans l’élevage en étang, engendrant des pertes importantes. L’agent causal est Aeromonas Spp., surtout les bactéries des groupes A. salmonicida et A. pseudosalmonicida . Les symptômes comprennent la congestion, les hémorragies, des ampoules entourées d’anneaux hémorragiques, la nécrose et l’ulcération ectodermique.

ERITRODERMATITIS: Enfermedad bacteriana de las superficies externas de la carpa, habitual en cultivos de estanques en donde produce mortalidad importante y que está causada por Aeromonas spp. Y por bacterias relacionadas con A.salmonicida y A. Pseudosalmonicida . Los síntomas son hemorragias, ampollas rodeadas de un halo hemorrágico, necrosis y úlceras en la piel.

ERITRODERMATITE: Enfermidade bacteriana das superficie externa da carpa, habitual en cultivos de estanques de carpas onde produce mortalidade importante e que está causada por Aeromonas spp. e por bacterias relacionadas con A.salmonicida e A. Pseudosalmonicida. Os síntomas son conxestión, hemorraxias, ampolas rodeadas dun halo pigmentado hemorráxico, necrose e úlceras na pel.

ERYTHRODERMATITIS: Fekélyes bőrgyulladás; a pontyfélék kültakarójának bakteriális fertőzése. Pontynevelő halastavakban gyakori, ahol súlyos veszteségeket okozhat. Az Aeronomas fajok, illetve az A.salmonicida és A. pseudosalmonicida csoportokkal rokon baktériumok okozzák. Tünetek: vértolulás, bevérzések, bevérzett gyűrűvel körülvett hólyagok, nekrózis, fekélyek.

ERYTRODERMATITT: Bakteriell sykdom på ytre overflater hos karpe, vanlig i damoppdrett hvor sykdommen gir store tap. Forårsakes av bakterier i slekt medAeronomas salmonicida og A. pseudosalmonicida gruppen. Symptomer: blodstigning, blødninger, blemmer omkranset av en pigmentert, hemoragisk ring, nekrose og åpne sår i huden.

ERYTHRODERMATITIS (CE): Choroba bakteryjna powierzchni skóry u karpia, powszechna w chowie stawowym powodująca duże straty w obsadach; powodowane przez Aeronomas spp. i bakterie z grupy A. salmonicida i A. pseudosalmonicida. Objawy: przekrwienie, krwotoki, pęcherzyki na skórze otoczone barwnym krwotocznym pierścieniem, martwica i wrzody na skórze.

ERYTHRODERMATİTİS: Sazan kültürünün yapıldığı havuzlarda Sazanların dış yüzeyinde görülen ,Aeronomas spp., A.salminicida ve A. pseudosalmonicida nın neden oldukları bakteriyel bir hastalıktır. Semptomları: kanamalı pigment daireleri, nekroz ve deri ülserleri yoluyla kan toplanması, kanama, kabartı.

Was this helpful?
Ερυθρό αιμοσφαίριο.


ERYTHROCYTE: A red blood cell.

ERYTHROCYTE: Hématie.

ERITROCITO: Hematíe.

ERITROCITO: Glóbulo vermello ou hemacias

ERITROCITA: Vörösvérsejt.

ERYTROCYTT: En rød blodcelle.

ERYTROCYT: Krwinka czerwona.

ERİTROSİT: Kırmızı kan hücresi

Was this helpful?
Ο σχηματισμός των ερυθρών κυττάρων του αίματος (αλλιώς ερυθροκυττάρων).


ERYTHROPOEISIS: The formation of red blood cells, or erythrocytes.

ERYTHRIPOIESE: Formation de globules rouges du sang, ou érythrocytes

ERITROPOYESIS: Formación de los glóbulos rojos o eritrocitos.

ERITROPOESE: Formación dos glóbulos vermellos ou eritrocitos

ERYTHROPOIESIS: Vörösvértestek (eritrociták) keletkezése.

ERYTROPOESE: Dannelse av røde blodlegemer, eller erytrocytter.

ERYTROPOEZA: Wytwarzanie krwinek czerwonych (czerwonych ciałek krwi) czyli erytrocytów.

ERİTROPOİEZ: Kırmızı kan hücrelerinin veya eritrositlerin oluşumu.

Was this helpful?
Κοινό όνομα για μόλυνση από το βακτήριο Vibrio anguillarum που αναφέρεται και ως ασθένεια Hitra και βιμπρίωση. Η ασθένεια αυτή μπορεί να προκαλεί σημαντικές απώλειες στην υδατοκαλλιέργεια και έχει εμφανισθεί σε 14 χώρες όπου έχει προσβάλλει 48 θαλάσσια ψάρια.


RED PEST: Common name for infections by Vibrio anguillarium, also referred to as Hitra disease and vibriosis. Red pest disease which can cause significant economic losses in aquaculture, has been reported in 14 countries as infecting 48 species of marine fish.

PESTE ROUGE: Nom commun utilisé afin de décrire les infections par Vibrio anguillarium. Synonyme de la maladie dHitra ou vibriose. Provoque des pertes importantes en aquaculture. Sa présence est rapportée dans 14 pays et pour 48 espèces de poissons marins.

PESTE ROJA: Nombre común utilizado para describir las infecciones por Vibrio anguillarium sinónimo de la enfermedad de Hitra o vibriosis. Provoca pérdidas importantes en acuicultura. Su presencia es denunciada en 14 países y la sufren 48 especies de peces marinos.

PESTE VERMELLA: Nome común utilizado para describir as infeccións por Vibrio anguillarium sinónimo da enfermidade de Hitra ou vibriose. A enfermidade da boca vermella provoca perdas importantes en acuicultura, declarándose a súa presenza en 14 países como infección que afecta a 48 especies de peixes mariños.

VÖRÖS PESTIS: A Vibrio anguillarium-fertőzés köznyelvi elnevezése. Hitra-betegség és vibriózis néven is ismert. A vörös pestis komoly gazdasági károkat képes okozni. Eddig 14 országban, 48 tengeri halfajon észlelték.

RØDSYKE: Navn brukt om infeksjoner av Vibrio anguillarium, også kalt vibrose. Kan gi betydelig økonomiske tap i oppdrettsnæringen, men det er utviklet gode vaksiner mot bakterien. Sykdommen er rapportert i 14 land, og har infisert 48 arter av marin fisk.

CZERWONA ZARAZA: Pospolita nazwa dla zakażeń przez Vibrio anguillarium, także nazywane chorobą Hitra i wibriozą. Czerwona zaraza, powodująca w akwakulturze znaczne straty ekonomiczne, została zgłoszona przez 14 krajów, w których zakażała 48 gatunków ryb morskich.

Kızıl bela: Vibrio anguillarium enfeksiyonu için kullanılan yaygın bir isim. Hitra hastalığı ve vibriosiz olarakta bilinir. Kültür balıkçılığında önemli okonomik kayıplara neden olan kızıl bela hastalığının 14 ülkede 48 deniz canlısına bulaştığı bildirilmiştir.

Was this helpful?
Κατάσταση που προκαλείται από μόλυνση με Aeromonas hydrophila, αρχικά γινόταν σύγχυση με την βακτηριακή αιμορραγική σηψαιμία (βλ.λ.)


REDMOUTH DISEASE: A condition resulting from an infection of Aeromonas hydrophila, originally mistaken for bacterial haemorrhagic septicaemia.

MALADIE DE LA BOUCHE ROUGE: Résulte dune infection par Aeromonas hydrophila, originairement confondue avec la septicémie hémorragique bactérienne.

ENFERMEDAD DE LA BOCA ROJA: Enfermedad resultante de una infección por Aeromonas hydrophila, originariamente confundida con la septicemia hemorrágica bacteriana.

ENFERMIDADE DA BOCA VERMELLA: Enfermidade resultante dunha infección por Aeromonas hydrophila, orixinariamente confundida coa septicemia hemorráxica bacteriana.

VÖRÖSSZÁJÚSÁG: Az Aeromonas hydrophila fertőzés eredményeként bekövetkező állapot, eredetileg összetévesztették a bakteriális hemorrhágikus szeptikémiával.

AEROMONAS HYDROPHILA INFEKSJON.: På engelsk kalt redmouth disease. Tilstand som skylles infeksjon av bakterien Aeromonas hydrophila. Opprinnelig forvekslet med A. liquefaciens infeksjon.

CHOROBA CZERWONEGO PYSKA (ERM): Stan wynikający z zakażenia Aeromonas hydrophila, początkowo mylona z bakteryjną krwotoczną posocznicą. Często występuje u pstrąga tęczowego w postaci uśpionej, a ujawnia się w okresie stresu. Początkowe objawy – osłabienie i pociemnienie skóry, dalsze zaś – zapalenie: błony śluzowej jamy gębowej, skóry około otworu gębowego, głowy, pokryw skrzelowych i nasady płetw piersiowych. Spotykana w USA, Kanadzie, Australii i w Europie (Włochy, Francja, Niemcy i Wielka Brytania).

KIZILAĞIZ HASTALIĞI: Önceden tanımlanamayan bakteriyel kan zehirlenmeleri için Aeromonas hydrophilanın enfekte etmesi sonucu oluşan durum.

Was this helpful?
Ατομο που έχει δύο ανόμοια αλληλόμορφα σε ένα γονιδιακό τόπο.


HETEROZYGOUS: The state of having a pair of dissimilar alleles at one gene locus.

HETEROZYGOTE: Se dit dun sujet ou dun de ses caractères dont les gènes allèles sont différents.

HETEROCIGOTO: Dícese de un sujeto o de uno de sus caracteres cuyos genes alelos son diferentes.

HETEROCIGOTO: Posesión dun par de alelos diferentes nun locus xenético determinado.

HETEROZIGÓTA: Olyan diploid vagy poliploid egyed, amelynek egy adott génlókuszra eltérő alléljei (génváltozatai) vannak.

HETEROZYGOT: Det å ha et par ulike alleler på et genlokus.

HETEROZYGOTYCZNY: Stan, w którym występuje para różnych alleli w tym samym locus genu.

HETEROZİGOTLUK: Bir gen lokusunda bir çift birbirine benzemeyen allellere sahip olma durumu.

Was this helpful?
Η ύπαρξη διαφορετικών αλληλόμορφων στα ομόλογα χρωμοσώματα ενός ατόμου. Η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων αλληλόμορφων μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα διαφορετικών πληθυσμών.


HETEROZYGOSITY (GENE DIVERSITY): Gene diversity:the presence of distinguishable alleles on homologous chromosomes within an individual. The frequency of occurrence of different alleles can be characteristic of different populations.

HETEROZYGOSITE (Diversité génique) : La présence d’allèles distincts sur les chromosomes homologues d’un individu. La fréquence d’occurrence des différents allèles peut être caractéristique de différentes populations.

HETEROCIGOSIDAD: (diversidad genética). Proporciones de individuos cuyos cromosomas homólogos llevan alelos distintivos. La frecuencia de aparición de los diferentes alelos es característica de las diferentes poblaciones.

HETEROCIGOSIDAD (DIVERSIDADE XENÉTICA): (Diversidade xenética). A presenza de alelos distinguibles en cromosomas homólogos dun mismo individuo. A frecuencia de aparición dos diferentes alelos é característica das diferentes poboacións. Sin. heterocigocidad.

HETEROZIGOZITÁS (GENETIKAI SOKFÉLESÉG): Különböző allélok jelenléte egy egyed homológ kromoszómáin. A különböző allélok előfordulásának gyakorisága az egyes populációkra jellemző lehet.

HETEROZYGOSITET: Andelen av individer som for et gitt gen har forskjellige alleler på de homologe kromosomene. Frekvensen eller forekomsten av forskjellige alleler kan være karakteristisk for ulike populasjoner.

HETEROZYGOTYCZNOŚĆ (różnorodność genowa): Różnorodność genowa: obecność u osobnika w chromosomach homologicznych różnych alleli. Częstość występowania różnych alleli może stanowić cechę charakterystyczną dla różnych populacji.

HETEROZİGOSİTE (GEN ÇEŞİTLİLİĞİ): Gen çeşitliliği: Bir bireydeki homolg kromozomlarda ayırt edilebilir alel genlerin varlığıdır. Varolan farklı allellerin sıklığı farklı populasyonları karakterizie edebilir.

Was this helpful?
Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.


HETEROSIS: Hybrid vigour: the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

HETEROSIS: La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise.

HETEROSIS: Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.

HETEROSE: Heterose: o cruzamento de individuos con distancia xenética entre eles pode causar un aumento do índice de crecemento, da eficacia de conversión de alimentos, da porcentaxe de muda, ou dalgunha outra característica desexable. Sin. vigor híbrido.

HETERÓZIS: Hibrid vigor; egymástól genetikailag távol lévő egyedek keresztezése a növekedési teljesítmény, a takarmányhasznosítási ráta vagy egyéb fontos tulajdonság javulását eredményezheti.

KRYSNINGSFRODIGHET: Hybridkraft: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i økt vekstrate, fôromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre ønskede egenskaper.

HETEROZJA: Wigor mieszańcowy (bujność mieszańców): hodowla osobników o odległym pokrewieństwie może czasami dawać w wyniku zwiększenie tempa wzrostu, poprawę współczynnika wykorzystania pokarmu i lepszą wydajność mięsa a także poprawę innych pożądanych cech.

HETEROTLUK: Hibrit azmanlığı: Uzak akraba olan bireylerin eşlenmesinden hızlı gelişim gösteren, yem değerlendirme oranı daha iyi olan, daha iri yapıda bireylerin gösterdiği bir durum.

Was this helpful?
Εμφανώς βαδίζων προς τον θάνατο, σχεδόν νεκρός.


MORIBUND: Obviously progressing towards death, nearly dead.

MORIBOND(E): Qui est près de mourir, mourant.

AGONIZANTE: Que esta a punto de morir, muriendo

AGONIZANTE: Con evidencia de que está próxima a súa morte

MORIBUND: Halálhoz közeli állapotú.

DØENDE : Nærmer seg tydelig døden, nesten død.

UMIERAJĄCY: Najwyraźniej zbliżanie się do śmierci; blisko śmierci.

MORIBUND: Ölmek üzere olan, neredeyse ölmüş

Was this helpful?
Οργανισμός ικανός να εκμεταλλεύεται νέα ενδιαιτήματα ή φυσικές πηγές.


OPPORTUNISTIC: Having the ability to exploit newly available habitats or resources.

OPPORTUNISTE: Ayant la capacité dexploiter des habitats ou des ressources nouvellement disponibles.

OPORTUNISTA: Que tiene capacidad de sacar provecho de los hábitats o recursos disponibles. Dícese del microorganismo que infecta un huésped debido a la debilidad transitoria de éste.

OPORTUNISTA: Que ten capacidade de tirar proveito dos hábitats ou recursos dispoñibles. Dise do microorganismo que infecta un hospedador debido á debilidade transitoria deste.

OPPORTUNISTA: Képes az új élőhelyek vagy erőforrások kihasználására.

OPPORTUNISTISK: Har evnen til å utnytte nylig tilgjengelige habitater og ressurser.

OPORTUNISTYCZNY: Mający zdolność wykorzystywania nowych dostępnych środowisk lub zasobów.

OPORTUNİSTİK: Yeni uygun habitat veya kaynakları kullanma becerisine sahip olmak

Was this helpful?
Είδος ικανό να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες απρόβλεπτες και μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνεται και εξαπλώνεται είναι μεγάλοι.


OPPORTUNISTIC SPECIES: A species adapted for utilising variable, unpredictable or transient environments, typically with a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

ESPECE OPPORTUNISTE: Se dit dune espèce adaptée pour lexploitation denvironnements variables, ephémères ou imprévisibles, caractérisée par un fort pouvoir de dispersion et un taux de croissance de population rapide; espèce sélectionnée.

ESPECIE OPORTUNISTA: Dícese de una especie adaptada a la explotación de ambientes variables, efímeros o imprevisibles, caracterizada por un fuerte poder de dispersión y una rápida tasa de crecimiento de la población.

ESPECIE OPORTUNISTA: Dise dunha especie adaptada á explotación de ambientes variables, efémeros ou imprevisibles, caracterizada por un forte poder de dispersión e unha rápida taxa de crecemento da poboación.

OPPORTUNISTA FAJ: Olyan faj, amely a változékony, megjósolhatatlan vagy átmeneti környezetek elviseléséhez alkalmazkodott, és jellemzően gyors a növekedése és a terjedési sebessége.

OPPORTUNISTISKE ARTER: Arter som er tilpasset å utnytte variable, uforutsigbare eller flyktige miljøer. Typisk med stor evne til å spre seg, og rask populasjonsvekst.

GATUNEK OPORTUNISTYCZNY: Gatunek przystosowany do wykorzystywania zmiennych, niemożliwych do przewidzenia lub przejściowych środowisk i zazwyczaj mają dużą zdolność rozprzestrzeniania się i szybkiego tempa wzrostu populacji.

OPORTUNİSTİK TÜRLER: Çeşitli, belirisz ve geçici çevreleri kullanmaya adapte olmuş tür, genellikle yüksek yayılma kapasitesi ve yüksek oranda populasyon artış özelliğine sahip.

Was this helpful?
Οργανισμός που εκδηλώνει την παθογόνο του δράση μόνο επί ενός ήδη καταβεβλημένου οργανισμού. Τα ευκαιριακά είδη έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενες, απρόβλεπτες ή μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνονται και εξαπλώνονται είναι μεγάλοι.


OPPORTUNISTIC AGENT: An organism which expresses a pathogenic power only upon a previously debilitated organism. Opportunistic species are adapted to utilize variable, unpredictable or transient environments and typically have a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

AGENT OPPORTUNISTE: Se dit des organismes adaptés à lexploitation denvironnements variables imprévisibles ou transitoires. Typiquement, ces organismes démontrent de hautes capacités de dispersion et un fort taux de croissance de leur population. Cest un organisme qui exprime son pouvoir pathogène uniquement chez les organismes affaiblis.

AGENTE OPORTUNISTA: Dícese de los organismos adaptados a la explotación de entornos variables imprevisibles o transitorios. Típicamente, estos organismos demuestran altas capacidades de dispersión y un fuerte índice de crecimiento de sus poblaciones. Es un organismo que expresa su poder patogénico únicamente en los organismos débiles.

AXENTE OPORTUNISTA: Dise dos organismos adaptados á explotación de ámbitos variables imprevisibles ou transitorios. Tipicamente, estes organismos demostran altas capacidades de dispersión e un forte índice de crecemento das súas poboacións. É un organismo que expresa o seu poder patoxénico unicamente nos organismos débiles.

OPPORTUNISTA PATOGÉN: Olyan szervezet, amely csak egy előzőleg legyengült gazdaszervezetben képes betegséget okozni. Az opportunista szervezetek a változékony, megjósolhatatlan vagy átmeneti környezetek elviseléséhez alkalmazkodtak, és jellemzően gyors a növekedésük és a terjedési sebességük.

OPPORTUNISTISKE PATOGENER: Hovedtype av patogene (sykdomsfremkallende) bakterier som forårsaker sykdom bare under gitte omstendigheter (verten er svekket på forhand av stress eller andre ytre faktorer). Bakteriene er ofte vanlig forekommende i miljøet uten at de skaper problemer.

OPORTUNISTYCZNY CZYNNIK : Organizm, który wykazuje chorobotwórcze działanie tylko na osłabiony wcześniej organizm. Gatunki oportunistyczne są przystosowane do wykorzystywania zmiennych, niemożliwych do przewidzenia lub przejściowych środowisk i zazwyczaj mają dużą zdolność szybkiego rozprzestrzeniania się i tempa wzrostu populacji.

OPORTUNİSTİK AJAN: Daha önceden zayıflatılmış bir organizmaya patonejik aktivite uygulayan bir organizma. Oportunistik türler değişken, kararsız veya geçici ortamlara adapte olurlar ve yüksek yayılma kabiliyetine sahiptirler ve populasyon artışı hızlı gerçekleşir.

Was this helpful?
Αναφέρεται σε κύτταρα που καλά σχηματισμένο πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από μεμβράνη. Χρησιμοποιείται και προκειμένου για οργανισμούς που διαθέτουν ευκαρυωτικά κύτταρα. Πρβ. προκαρυωτικός.


EUKARYOTIC: Referring to cells which have a definitive nucleus delineated by a membrane and used in relation to organisms with such a feature; cf. prokaryotic.

EUCARYOTE: Organisme dont les cellules possèdent un noyau bien défini, délimité par une enveloppe nucléaire.

EUCARIOTA: Dícese de células con núcleo diferenciado, envuelto por una membrana y con un citoplasma organizado; aplícase a las células y organismos animales y vegetales.

EUCARIOTA: Dise de células con núcleo diferenciado, envolvido por unha membrana e cun citoplasma organizado e usado en organismos con esa aparencia; ant: procariotas.

EUKARIÓTA: Olyan sejt, amelynek membránnal körülvett, határozott sejtmagja van, illetve ilyen sejtekből álló szervezet; vö. prokarióta.

EUKARYOT: Henviser til alle celler som har en definert kjerne omsluttet av en membran, og brukt i forbindelse med organismer som har dette trekket. Jfr. prokaryot.

EUKARIOTYCZNY: Odnosi się do komórek, które mają jądro o wyższym stopniu organizacji a komórki wykazują złożoną strukturę wewnętrzną, której przestrzeń jest podzielona błonami na przedziały (organelle), które zawierają własne DNA oraz aparat syntezy białek; porównaj: prokariotyczny.

Ökaryotik: Zarla çevrili belirgin bir çekirdeğe sahip hücreleri belirtir ve böyle özellikli organizmalar için kullanılır. (Kıyasla prokaryotik)

Was this helpful?
Η κοινή ονομασία του δίθυρου μαλακίου Ostrea edulis, το οποίο ανήκει στην οικογένεια Ostreidae. Χαρακτηριστικά του είδους είναι το ακανόνιστο κέλυφος, η ύπαρξη ενός μόνο προσαγωγού μυός, το μικρό μέγεθος του πόδα και η απουσία σιφωBonamia ostrea. Συνδ.


EUROPEAN FLAT OYSTER: The common name for Ostrea edulis, a member of the family Ostreidae of bivalve molluscs, having an irregular shell with single adductor muscle, a small foot, and no siphon, occurring in the lower intertidal and farmed in temperate waters of Western Europe. Stocks have been severely affected by the parasite Bonamia Ostrea.

HUITRE PLATE EUROPÉENNE: Nom courant d’Ostréa edulis , un mollusque bivalve de la famille Ostréidés. Cette huître possède une coquille de forme irrégulière, un seul muscle adducteur, un petit pied et est dépourvue de siphons. Se rencontre en bas de la zone découverte par les marées. Elle est élevée dans les eaux tempérées de l’Europe de l’Ouest. Les stocks ont été sévèrement touchés par le parasite Bonamia ostrea .

OSTRA PLANA EUROPEA: Nombre común de laOstrea edulis , miembro de la familia Ostreidae de moluscos bivalvos con una concha irregular y un músculo abductor simple y sin sifón. Se encuentra durante las bajas mareas en aguas templadas de Europa occidental. Los stocks son afectados severamente por el parásitoBonamia .

OSTRA PLANA EUROPEA: Nome común de la Ostrea edulis, membro da familia Ostreidae de moluscos bivalvos cunha cuncha irregular e un músculo abdutor simple, un pequeno pé e sen sifón. Atópase no intermareal baixo en augas mornas de Europa Occidental. Os stocks foron afectados severamente polo parásito Bonamia ostreae.

EURÓPAI LAPOS OSZTRIGA: A kagylók Ostreidae családjába tartozó Ostrea edulis faj köznyelvi elnevezése. A faj jellegzetesége a szabálytalan alakú kagylóhéj, az egyetlen záróizom, a kisméretű láb. Szifonja nincs. Az árapályzóna alsó részén fordul elő. Nyugat-Európa mérsékelt övi tengerpartjain tenyésztik. Az állományok számára komoly veszélyt jelent a Bonamia ostrea nevű élősködő.

EUROPEISK FLATØSTERS (VANLIG ØSTERS): Navn på muslingen Ostrea edulis (familie Ostreidae). Den har et uregelmessig skall med enkel lukkemuskel, en liten fot og ingen sifon. Forekommer i den lavere tidevannssonen og oppdrettes i temperert sjøvann i Vest-Europa. Stammer har blitt alvorlig rammet av parasittenBonamia .

PŁASKA OSTRYGA EUROPEJSKA : Pospolita nazwa ostrygi Ostrea edulis, przedstawiciela rodziny Ostreidae − mięczaków dwuskorupowych, mających nieregularną muszlę z pojedynczym mięśniem przywodzącym, małą nogę i brak syfonu; występują w niższej strefie przypływu i są przedmiotem hodowli w wodach umiarkowanych Europy Zachodniej.

AVRUPA YASSI İSTİRİDYESİ: Bivalve molluskların Ostreidae familyasının bir üyesi olan Ostrea edulisin yaygın olarak bilinen ismidir. Ostrea edulisin sifonu yoktur, tek adduktor kaslı, düz olmayan bir kabuğa sahiptir. Sığ intertidal bölgede yaygın olarak bulunur ve Batıda ılıman sularda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Stoklar ciddi düzeyde Bonamia ostrea parazitiyle etkilenmiştir.

Was this helpful?
Βλ. ευτροφισμός.Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.


EUTROPHY: Natural or artificial nutrient enrichment in a body of water, associated with extensive plankton blooms and subsequent reduction of dissolved oxygen.

EUTROPHIE: Lenrichissement dune masse deau en sels nutritifs, de manière naturelle ou artificielle, caractérisé par des blooms planctoniques étendus et la diminution subséquente de la teneur en oxygène.

EUTROFIA: Enriquecimiento de una masa de agua por sales nutritivas, de manera natural o artificial, caracterizada por un bloom planctónico y una disminución subsiguiente de oxígeno disuelto.

EUTROFIA: Enriquecemento natrural ou artificial de nutrientes nunha masa de auga caracterizado polo afloramento planctónico e a subseguinte diminución do osíxeno disolto.

EUTRÓFIA: Természetes vagy mesterséges eredetű tápanyag-felhalmozódás egy víztömegben, amely nagymértékű planktonvirágzással és az oldottoxigén-tartalom csökkenésével jár együtt.

EUTROFI: Naturlig eller kunstig berikelse av næringsstoffer i en vannmasse, tilknyttet store planktonoppblomstringer og følgende reduksjon i løst oksygen.

EUTROFIA: Naturalne lub sztuczne wzbogacenie wody zbiornika w składniki odżywcze, połączone z ekstensywnym zakwitem fitoplanktonu a często z redukcją rozpuszczonego tlenu.

ÖTROFİKASYON: Suda doğal veya doğal olmayan besin bolluğu yoğun plankton artmasıyla birleşerek oksijen azalması oluşturur.

Was this helpful?
Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.


EUTROPHICATION: Natural or artificial nutrient enrichment in a body of water, associated with extensive plankton blooms and subsequent reduction of dissolved oxygen.

EUTROPHISATION: Lenrichissement dune masse deau en sels nutritifs, de manière naturelle ou artificielle, caractérisé par des blooms planctoniques étendus et la diminution subséquente de la teneur en oxygène.

EUTROFIZACIÓN: Enriquecimiento de una masa de agua por sales nutritivas, de manera natural o artificial, caracterizada por un bloom planctónico y una disminución subsiguiente de oxígeno disuelto.

EUTROFIZACIÓN: Enriquecemento natrural ou artificial de nutrientes nunha masa de auga caracterizado polo afloramento planctónico e a subseguinte diminución do osíxeno disolto.

EUTROFIZÁLÓDÁS: Természetes vagy mesterséges eredetű tápanyag-felhalmozódás egy víztömegben, amely nagymértékű planktonvirágzással és az oldottoxigén-tartalom csökkenésével jár együtt.

EUTROFIERING: Naturlig eller kunstig berikelse av næringsstoffer i en vannmasse, tilknyttet store planktonoppblomstringer og følgende reduksjon i løst oksygen.

EUTROFIZACJA: Naturalne lub sztuczne wzbogacenie wody zbiornika w składniki odżywcze, połączone z ekstensywnym zakwitem fitoplanktonu a często z redukcją rozpuszczonego tlenu.

ÖTROFİKASYON: Suda doğal veya doğal olmayan besin bolluğu yoğun plankton artmasıyla birleşerek oksijen azalması oluşturur.

Was this helpful?
Τμήμα νεκρού (ή νεκρωμένου) ιστού που έχει χωριστεί από την επιφάνεια μιας πληγής ή φλεγμονής.


SLOUGH: A piece of dead (necrosed) tissue which has been separated from a wound or inflamed surface.

ESCARRE: Morceau de peau morte (nécrosée) qui se sépare dune plaie ou dune surface enflammée.

COSTRA: Trozo de piel muerta (necrosis) que se separa de una herida o de una superficie inflamada.

BOSTELA: Anaco de tecido morto (necrótico) que se separa dunha ferida ou dunha superficie inflamada.

PÖRK: A sebtől vagy gyulladt felszíntől elhatárolt, halott (nekrotikus) szövetdarab.

DAUKJØTT: Et stykke dødt vev som har falt av et sår eller en betent overflate.

MARTWICOWA CZĘŚĆ TKANKI: Część martwej tkanki oddzielonej od rany lub powierzchni objętej stanem zapalnym.

SLAÇ: Yaralanmış veya iltihaplanmış deri yüzeyinden kopmuş ölü doku (çürümüş doku) parçası

Was this helpful?
Φύλο αποκλειστικά θαλάσσιων οργανισμών που χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό αγγειακό σύστημα κυκλοφορίας του νερού, το οποίο χρησιμεύει στη διατροφή, κίνηση, αναπνοή και αντίληψη. Το φύλο αυτό περιλαμβάνει τους αστερίες, τα ολοθούρια και τους αχινούς. Ορισμένα είδη της τελευταίας ομάδας καλλιεργούνται.


ECHINODERM: A phylum of exclusively marine organisms characterized by a unique water vascular system used for nutrition, locomotion, respiration and perception. This Phylum includes starfish, holothurians and sea urchins; certain species of the two latter groups are cultured.

ECHINODERME: Embranchement dorganismes exclusivement marins possédant un système vasculaire à eau servant à lalimentation, à la locomotion, à la respiration et à la perception. Cet embranchement inclut les étoiles de mer, les holothuries et les oursins. Certaines espèces de ces deux derniers groupes sont cultivées.

EQUINODERMOS: Filum de organismos exclusivamente marinos que poseen un sistema vascular de agua que sirve para la alimentación, la locomoción, la respiración y la percepción. Este filum incluye las estrellas de mar, holoturoideos erizos de mar. Algunas especies de estos dos últimos grupos se cultivan.

EQUINODERMOS: Filo de organismos exclusivamente mariños caracterizados por un sistema vascular acuoso único que serve para a alimentación, a locomoción, a respiración e a percepción. Este filo inclúe as estrelas de mar, holoturoideos e ourizos de mar, entres outros. Algunhas especies destes dous últimos grupos cultívanse.

TÜSKÉSBŐRŰEK: Kizárólag tengerben élő állati szervezetek által alkotott rendszertani törzs. Jellegzetességük a táplálkozásra, mozgásra, légzésre és érzékelésre szolgáló vízedényrendszer. Ebbe a törzsbe tartoznak a tengeri csillagok, tengeri sünök és tengeri uborkák, a két utóbbi csoport bizonyos fajait tenyésztik is.

PIGGHUD (ECHINODERMATA): Et fylum (rekke) kun bestående av marine organismer, karakterisert ved et unikt vaskularsystem brukt til ernæring, bevegelse, respirasjon og oppfatning. Dette fylumet inkluderer sjøstjerner, sjøpølser (q.v.) og sjøpinnsviner. Det drives oppdrett på visse arter av de to sistnevnte gruppene.

SZKARŁUPIEŃ (Echinoderma): Typ wyłącznie organizmów morskich charakteryzujących się unikalnym wodnym układem naczyniowym, używanym do odżywiania się, poruszania, oddychania i ogólnej orientacji. Typ ten obejmuje rozgwiazdy, strzykwy i jeżowce morskie; niektóre gatunki dwóch ostatnich grup są przedmiotem hodowli.

DERİSİ DİKENLİLER: Yalnızca deniz organizmalarında, beslenme, solunum, hareket ve algı için kullanılan benzersiz bir damar sistemiyle karakterize edilen bir filum.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES