AMC LIMITED

Δ

Δίαιτες που έχουν τυποποιηθεί για την παροχή επαρκών επιπέδων πρωτεϊνης και περιέχουν αυξημένα επίπεδα ελαίου (<20%). Η βασική αρχή αυτών των διαιτών είναι ότι τα περιεχόμενα έλαια παρέχουν επαρκή ενέργεια για τον βασικό μεταβολισμό, αφήνοντας έτσι την πρωτεϊνη για σωματική αύξηση. Τα έλαια (λίπη) είναι η πλουσιότερη τροφική πηγή ενέργειας, και γι αυτό οι δίαιτες αυτές αποκαλούνται "υψηλής ενέργειας". Η διατροφή με τροφές υψηλής ενέργειας πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή, προς αποφυγήν υψηλ


HIGH ENERGY DIETS: Diets that are formulated to provide adequate levels of protein and contain elevated oil levels (>20%). The basic concept in such formulations is that the oil component provides sufficient energy for basic metabolism, thus sparing the protein for somatic growth. Oil (fat) is the richest dietary energy source, and consequently such diets are termed "high energy". Feeding of high energy diets should be monitored carefully to avoid high fat levels in the fish flesh.

REGIME HAUTEMENT ENERGETIQUE: Régime formulés pour fournir les niveaux convenables de protéines et de lipides (>20%) le concept de base de telles formulations est que le composant lipidique fournisse suffisamment dénergie pour le métabolisme de base, les protéines servant à la croissance somatique. Les lipides sont la source dénergie la plus riche et de tels régimes sont appelés "hautement énergétique". Les régimes à haute énergie doivent être gérés soigneusement pour éviter des taux de graisses élevées dans la chair de pois

DIETA ALTAMENTE ENERGÉTICA: Dieta formulada para suministrar niveles convenientes de proteínas y de lípidos (> 20%); el concepto básico de tales formulaciones se resume en que los compuestos lipídicos suministran suficiente energía para el metabolismo básico, las proteínas sirven para el crecimiento somático. Los lípidos son la fuente de energía más rica y tales dietas son llamadas “altamente energéticas”. Las dietas de alta energía deben ser gestionadas cuidadosamente para evitar elevadas tasas de grasa en la carne de pec

DIETA ALTAMENTE ENERXÉTICA: Dieta formulada para subministrar niveis axeitados de proteínas e que conteñen niveis elevados de lípidos (>20%); o concepto básico de tales formulacións resúmese en que os compostos lipídicos subministran suficiente enerxía para o metabolismo básico, as proteínas serven para o crecemento somático. Os lípidos son a fonte de enerxía máis rica e tales dietas son chamadas "altamente enerxéticas". As dietas de alta enerxía deben ser xestionadas coidadosamente para evitar elevadas taxas de graxa na c

MAGAS ENERGIATARTALMÚ TÁPOK: Megfelelő mennyiségű fehérjét és az átlagosnál nagyobb mennyiségű olajat (>20%) tartalmazó formulált tápok. Elvi alapjuk az, hogy az olajösszetevő elegendő energiát biztosít az egyszerű anyagcseréhez, és az így megtakarított fehérje a testi növekedésben hasznosítható. Az olajok (zsírok) a legmagasabb energiatartalmú tápanyagok, emiatt nevezik az ilyen tápokat "magas energiatartalmúnak". A magas energiatartalmú tápok etetését gondosan figyelemmel kell kísérni, hogy elkerüljük a halak húsának elzs

HØYENERGIFÔR: Fôr som er formulert for å gi tilfredstillende mengder protein og inneholder store mengder fett (>20%). Det grunnleggende konseptet ved en slik fôr formulering er at oljen (fett) skal gi tilstrekkelig energi til basalmetabolismen, for å spare protein til somatisk vekst. Fett er den energikilden som inneholder mest energi, og slike fôr kalles derfor høyenergifôr. Fôring med høyenergifôr må overvåkes nøye for å hindre høyt fettinnhold i fiskekjøttet.

DIETY WYSOKOENERGETYCZNE: Diety, które są sporządzone w celu dostarczenia rybom właściwych zawartości białka i podwyższonych poziomów oleju (>20%). Podstawową koncepcją takich receptur jest, aby zawarty w nich tłuszcz dostarczał podstawowej przemianie dostateczną ilość energii, przeznaczając w ten sposób białko na wzrost somatyczny (masy ciała). Olej (tłuszcz) jest najbogatszym źródłem energii i dlatego takie diety są określane "wysokoenergetycznymi”. Żywienie dietami wysokoenergetycznymi powinno być dokładnie kontrolowa

Yüksek enerji diyeti: Yükseltilmiş yağ seviyeli (% 20) ve yeteri kadar protein içerecek şekilde formule edilmiş diet. Formulasyondaki ana fikir, yağ unsurları temel metobolizma için yeterince enerji sağlarken somatik büyüme için kafi proteini içermesidir. Yağ, dietlerde zengin enerji kaynağıdır ve sonuç olarak bu şekildeki diyetler yüksek enerjili olarak isimlendirilirler. Balık etindeki yüksek yağ miktarını engellemek için yüksek enerjili dietlerle beslenme dikkatlice izlenmelidir.

Was this helpful?
Το φαινόμενο της αποσάθρωσης της επιφάνειας ενός υλικού από την υδραυλική δράση ενός κινούμενου ρεύματος ρευστού. (Βλ. επίσης ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ (ΣΗΨΗ) ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓIΩΝ).


EROSION: The phenomenon of wearing away the surface of a material by the hydraulic action of a moving stream of fluid; cf. finrot.

EROSION: Phénomène de dégradation de la surface dune matière par laction dun fluide en mouvement;cf. érosion des nageoires.

EROSIÓN: Fenómeno de degradación de la superficie de una materia par la acción de un fluido en movimiento.

EROSIÓN: Fenómeno de desgaste da superficie dun material polo efecto hidráulico do movemento de corrente dun fluído..

ERÓZIÓ: Az a jelenség, amelynek során egy anyag felülete valamilyen mozgó áramlat vagy folyadék hatására lekopik; vö. úszórothadás.

EROSJON: Nedsliting av overflaten på et materiale grunnet en væske som er i bevegelse, jfr. forvitring.

EROZJA: Zjawisko mechanicznego ścierania się powierzchni materiałów (podłoża) przez hydrauliczne działanie przepływającej wody w strumieniu; porównaj: choroba płetw − fin rot.

EROZYON: Bir malzemenin yüzeyinin akış halindeki bir sıvının hidrolik hareketleri tarafından aşındırılma olgusu

Was this helpful?
Ο αναλυτικός προσδιορισμός, της αιτίας ενός συμπτώματος ή συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, η διάγνωση μιας ασθένειας ή των τρωτών σημείων ενός συστήματος υδατοκαλλιέργειας.


DIAGNOSIS: The identification through analysis of the cause of a given symptom(s), for example, the diagnosis of a disease or the diagnosis of weak points in an aquaculture system.

DIAGNOSTIC: Identification par analyse de lagent causal de symptomes donnés, par exemple, une maladie ou les points faibles dun système aquacole.

DIAGNOSTICO: Análisis para identificar el agente causativo de un síntoma dado, por ejemplo, una enfermedad o los puntos débiles de un sistema acuícola.

DIAGNOSTICO: Identificación a partir da análise da causa dun síntoma determinado, por exemplo, o diagnóstico dunha enfermidade ou o diagnóstico dos puntos críticos nun sistema acuícola.

DIAGNÓZIS: Adott tünet vagy tünetek okának azonosítása elemzés útján, pl. egy betegség vagy egy akvakultúra-rendszer gyenge pontjának diagnózisa.

DIAGNOSE: Identifisering, gjennom analyse, av årsaken til et gitt symptom(er). F.eks. diagnose av en sykdom eller diagnose av svake punkt i et oppdrettssystem.

ROZPOZNANIE/DIAGNOZA: Identyfikacja przyczyny danego objawu (-ów) w wyniku przeprowadzonej analizy; np. diagnoza choroby lub rozpoznanie słabego punktu w systemie akwakultury.

TANI: Verilen semptom(lar)ın nedeninin analizler vasıtası ile teşhisi, örneğin bir hastalığın teşhisi veya akuakültür içerisindeki zayıf noktaların teşhisi.

Was this helpful?
Ο πολλαπλασιασμός οργανισμών με oποιαδήποτε μέθοδο από το πατρικό απόθεμα.


PROPAGATION: The multiplication of organisms by any method from the parent stock.

PROPAGATION: Multiplication des organismes, par toutes méthodes, à partir de parents géniteurs.

PROPAGACIÓN: Multiplicación de organismos, mediante cualquier método, a partir de parientes genitores.

PROPAGACIÓN: Multiplicación de organismos, mediante calquera método, a partir de proxenitores.

SZAPORÍTÁS: A szülőállomány egyedeinek sokszorozása valamilyen mesterséges módszerrel.

PROPAGASJON (FORPLANTNING): Formering av en organisme ved hvilken som helst metode.

ROZMNAŻANIE : Rozmnażanie organizmów przy użyciu wybranej metody i wykorzystaniu stada rodzicielskiego.

YAYILMA: Ana stoktan herhangi bir biçimde organizmanın çoğalması

Was this helpful?
Αναφερόμενος σε περιστατικά ή σχέσεις που συμβαίνουν μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών. Συχνά χρησιμοποιείται γιά ένα υβρίδιο μεταξύ δύο διακριτών ειδών.


INTERSPECIFIC: Referring to events or relationships which occur between individuals of different species; often used of a hybrid between two distinct species.

INTERSPECIFIQUE: Se dit des rapports ou des événements ayant lieu entre des individus despèce différente. Se dit dun hybride résultant du croisement de deux espèces distinctes.

INTERESPECÍFICO: Dícese de las relaciones o hechos que tienen lugar entre individuos de especies diferentes. Dícese de un híbrido que resulta del cruce de dos especies distintas.

INTERESPECÍFICO: Dise das relacións ou feitos que teñen lugar entre individuos de especies diferentes. Dise dun híbrido que resulta do cruzamento de dúas especies distintas.

INTERSPECIFIKUS: Olyan események vagy viszonyok megnevezése, amelyek különböző fajok egyedei között jönnek létre; gyakran két különböző faj hibridjeit jelenti.

INTERSPESIFIKK : Viser til hendelser eller forhold som forekommer mellom individer fra forskjellige arter. Ofte brukt om hybrider mellom to atskilte arter.

MIĘDZYGATUNKOWY: Odnoszący się do zdarzeń lub stosunków, które występują między osobnikami różnych gatunków; często używany w stosunku do krzyżówki między dwoma odrębnymi gatunkami.

İNTERSPESİFİK: Farklı bireyler arasında meydana gelen ilişki ya da olayları işaret eder. Özellikle hibrit/melez türleri tanımlar.

Was this helpful?
Μέτρο του μεγέθους ενός αναλαμβανομένου κινδύνου. Είναι ανάλογο προς την πιθανότητα του κινδύνου και την ένταση και την έκταση της αναμενόμενης ζημίας.


RISK: Chance or possibility of danger, loss or injury or other adverse consequences.

RISQUE: La possibilité ou chance de subir un danger, perte, lésion ou autre conséquence adverse.

RIESGO: Posibilidad o probabilidad de pérdida, lesión y otras consecuencias adversas.

RISCO: Posibilidade ou probabilidade de perigo, perda ou lesión ou outras consecuencias adversas.

KOCKÁZAT: Veszély, veszteség, sérülés, vagy egyéb kedvezőtlen körülmény bekövetkezésének valószínűsége.

RISIKO: Sjansen eller muligheten for fare, tap, skade eller andre uheldige følger.

RYZYKO: Ryzyko lub możliwość zagrożenia, strata lub uszkodzenie, bądź inne niekorzystne konsekwencje.

Risk: Kayıp veya zarar yada diğer kötü sonuçlar, tehlikenin gerçekleşme şansı veya ihtimali.

Was this helpful?
Το υπόλειμμα από την ανάλυση των ολικών διαλελυμένων στερεών αναφλέγεται στους 5500C και μετράται η απώλεια βάρους. Με τη μέτρηση αυτή προσδιορίζεται η συγκέντρωση τού διαλελυμένου οργανικού άνθρακα.


DISSOLVED VOLATILE SOLIDS: The residue from the total dissolved solid analysis is ignited at 5500C and the weight loss is determined. This measurement indicates the concentration of dissolved organic carbon.

SOLIDES VOLATILES DISSOUS: Mesure de la quantité de carbone organique dissous déterminé par la perte de poids résultant de la combustion à 5500C du résidu de lanalyse des solides dissous totaux.

SÓLIDOS VOLÁTILES DISUELTOS: Medida de la cantidad de carbono orgánico disuelto determinado por la pérdida de peso que resulta de la combustión a 5500 C de los residuos del análisis de sólidos disueltos totales.

SÓLIDOS VOLÁTILES DISOLTOS: Perda de peso que resulta da combustión dos sólidos disoltos totais a 550 0C. Esta medida indica a concentración de carbono orgánico disolto.

OLDOTT ILLÉKONY SZILÁRD ANYAGOK: A teljes oldott szilárdanyag-tartalom vizgálatából visszamaradó anyagot 550 0C hőmérsékleten meggyújtják, és meghatározzák a tömegveszteséget. A mérési eredmény jelzi az oldott szerves szén koncentrációját.

LØSTE FLYKTIGE STOFFER: Destillasjonsrest fra analyse av totale mengden av tørrstoff blir tent på ved 5500 C og vektreduksjonen bestemt. Denne målingen indikerer konsentrasjonen av oppløst organisk karbon.

ROZPUSZCZONE ZWIĄZKI LOTNE: Pozostałości po analizie ogólnej ilości rozpuszczonych związków w wodzie po spaleniu w temperaturze 5500<./sup>C a następnie określeniu ich ubytku masy. Pomiar ten pozwala na ustalenie koncentracji rozpuszczonego węgla organicznego.

ÇÖZÜNMÜŞ UÇUCU KATILAR: Toplam çözülmüş katı madde analizlerinden kalan atıklar 550<0>0 derecede yakılır ve verilen ağırlık tespit edilir. Bu ölçüm çözülmüş organik karbonun konsantrasyonunu gösterir.

Was this helpful?
Μέτρο του οργανικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε δεδομένο όγκο νερού. Συνήθως εκφράζεται ως mg l-1. Βλ. και Διαλυμένος Οργανικός Ανθρακας (DOC)


DISSOLVED ORGANIC MATTER (DOM): A measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg/l.

MATIERE ORGANIQUE DISSOUTE (MOD): Mésure de la quantité de matière organique dissoute dans un volume deau donnée. Habituellement exprimée en mg/l.

MATERIA ORGÁNICA DISUELTA (MOD): Medida de la cantidad de materia orgánica disuelta en un volumen de agua determinado. Normalmente expresada en mg/l..

MATERIA ORGÁNICA DISOLTA (MOD): Medida da cantidade da carga orgánica disolta nun volume de auga determinado. Normalmente expresada en mg C/l.

OLDOTT SZERVESANYAG-TARTALOM: Egy adott víztérfogatban oldott szerves anyag mennyisége. Általában mg/l-ben fejezik ki.

LØST ORGANISK STOFF: Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg/l.

ROZPUSZCZONA MATERIA ORGANICZNA (RMO): Miara rozpuszczonego ładunku organicznego w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg/l. Patrz także ROZPUSZCZONY WĘGIEL ORGANICZNY (RWO).

ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK MADDE: Suda çözünmüş organik yükünün bir ölçüsüdür ve genellikle mg /l olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Η ποσότητα του εν διαλύσει οξυγόνου, Ο2, υπό την κρατούσα ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία.


DISSOLVED OXYGEN: The amount of oxygen, O2, in solution under existing atmospheric pressure and temperature.

OXYGENE DISSOUS: La quantité doxygène, O2, en solution à température et pression atmosphérique ambiantes.

OXÍGENO DISUELTO: Cantidad de oxígeno, O2, en solución a temperatura y presión atmosférica ambientales.

OSÍXENO DISOLTO: Cantidade de osíxeno, O2, baixo condicións determinadas de presión atmosférica e temperatura.

OLDOTT OXIGÉN: Az oldatban jelenlevő oxigén, O2 mennyisége adott légköri nyomáson és hőmérsékletnél.

LØST OKSYGEN: Mengden oksygen, O2 , som er løst ved eksisterende atmosfærisk trykk og temperatur.

TLEN ROZPUSZCZONY : Ilość tlenu (O2) rozpuszczona w roztworze przy istniejącym ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze.

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN: Mevcut atmosferik basınç ve sıcaklıkta çözünmüş olarak bulunan oksijen, O2, miktarı.

Was this helpful?
Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg C -1. Βλ. επίσης και Διαλυμένο οργανικό υλικό.


DISSOLVED ORGANIC CARBON (DOC): A measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C/l.

CARBONE ORGANIQUE DISSOUTE (COD): Mesure de la quantité de carbone organique dissout dans un volume deau donné. Habituellement exprimée en mg C/l.

CARBONO ORGÁNICO DISUELTO (COD): La medida del cantidad de carbono orgánico disuelto en un volumen de agua dado. Habitualmente se expresa en mg C/l.

CARBONO ORGÁNICO DISOLTO (COD): Medida da cantidade de carbono orgánico disolto nun determinado volume de auga. Habitualmente exprésase en mg C/l.

OLDOTT SZERVES SZÉN: Adott víztérfogatban oldott szén mennyisége. Általában mg C/l egységben fejezik ki.

LØST ORGANISK KARBON (DOC): Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg C/l.

ROZPUSZCZONY WĘGIEL ORGANICZNY (RWO): Miara rozpuszczonego ładunku węgla w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg C/l. Patrz także ROZPUSZCZONA MATERIA ORGANICZNA (RMO).

ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK KARBON (DOC): Su sesine verilen karbonun seviyesi. Genellikle mg C/1 olarak ifade edililr.

Was this helpful?
Το υγρό μέσον που χρησιμοποιείται για να διαλύσει μια ουσία.


SOLVENT: The liquid medium used to dissolve a substance (the solute).

SOLVANT: Milieu, normalement liquide, utilisé pour dissoudre une substance (le soluté).

DISOLVENTE: Medio, normalmente líquido, utilizado para disolver una sustancia (solución).

DISOLVENTE: Medio líquido utilizado para disolver unha substancia (soluto).

OLDÓSZER: Az oldandó anyag feloldására használt folyékony közeg.

LØMSRENNERSNINGSMIDDEL: Væsken som brukes til å løse opp en substans.

ROZPUSZCZALNIK: Ciekły środek używany do rozpuszczania substancji.

ÇÖZÜCÜ: Maddelerin çözünmesinde kullanılan sıvı ortam.

Was this helpful?
Στην ιολογία: η συγκέντρωση (ή δόση) μιάς ουσίας που απαιτείται για να προκαλέσει την επιθυμητή αντίδραση στο ήμισυ του δείγματος στο οποίο χορηγείται.


MEDIAN EFFECTIVE DOSE: In virology: the concentration (or dose) of a substance that is required to produce a response in 50% of the sample to which it is administered.

DOSE MOYENNE EFFICACE: La dose dun produit chimique ou dune drogue produisant leffet désiré chez la moitié des animaux en expérience.

DOSIS MEDIA EFICAZ: Dosis de un producto químico o de una droga que produce el efecto esperado en la mitad de los animales de un experimento.

DOSE MEDIA EFICAZ: En viroloxía: concentración (ou dose) dunha substancia que se require para producir unha resposta no 50% da mostra na que se está a administrar.

KÖZÉPHATÉKONY DÓZIS: Virológiában: egy anyagnak az a koncentrációja (vagy dózisa), amely ahhoz szükséges, hogy a vele kezelt minta 50%-ában válaszreakciót váltson ki.

MIDLERE VIRKNINGSDOSE: Konsentrasjonen (eller dosen) som trengs for å gi respons i 50% av forsøksdyrene.

ŚREDNIA SKUTECZNA DAWKA : W wirusologii: koncentracja (lub dawka) substancji, która wymagana jest aby spowodować reakcję u 50% próbki, do której jest wprowadzona.

ORTA ETKİLİ DOZ: Virolojide, örneğin %50 sinde cevap üretmek için uygulanması gerekli olan konsantrasyon veya doz

Was this helpful?
Ο χρόνος που απαιτείται από την έναρξη της αγωγής ως την απόκριση ή την παρατήρηση αποτελεσμάτων στο ήμισυ των πειραματοζώων.


MEDIAN EFFECTIVE TIME: The time required for a response or effect in 50% of the test animals after the treatment has been started.

TEMPS MOYEN EFFICACE: Lintervalle de temps entre le début dun traitement jusquà la manifestation dune réponse ou dun effet chez la moitié des animaux experimentés.

TIEMPO EFICAZ MEDIO: Intervalo de tiempo entre el inicio de un tratamiento hasta la manifestación de una respuesta o de un efecto en la mitad de los animales experimentados.

TEMPO EFICAZ MEDIO: Intervalo de tempo entre o inicio dun tratamento ata a manifestación dunha resposta ou efecto na metade dos animais ensaiados.

KÖZÉPHATÉKONY IDŐ: Az a kezelés kezdetétől számított időtartam, amely ahhoz szükséges, hogy a kísérleti állatok 50%-ában válaszreakció alakuljon ki.

MIDLERE VIRKNINGSTID: Tiden som trengs for å gi respons eller effekt i 50% av forsøksdyrene fra behandlingen begynner.

CZAS SKUTECZNEGO STĘŻENIA: Wymagany czas reakcji lub działania u 50% testowanych zwierząt od momentu rozpoczęcia poddania ich działaniu danego środka.

ORTA ETKİLİ ZAMAN: Uygulamanın başlamasından sonra test hayvanının % 50 sinin etkilenmesi veya cevap vermesi için gerekli zaman.

Was this helpful?
Ο ξενιστής στον οποίο ζουν τα νεαρά στάδια ενός παρασίτου πριν από τον τελικό ξενιστή (βλ. λήμμα) και εντός του οποίου συχνά συντελείται η αγενής αναπαραγωγή. Δευτερεύων ξενιστής.


INTERMEDIATE HOST: The host occupied by juvenile stages of a parasite prior to the definitive host and in which asexual reproduction frequently occurs; secondary host.

HOTE INTERMEDIAIRE: Lhôte infesté par les stades juvéniles dune espèce parasite, avant linfestation de lhôte définitif; la reproduction asexuée du parasite est fréquente chez lhôte intermédiaire; lhôte secondaire.

HUÉSPED INTERMEDIARIO: Huésped infestado por los estados juveniles de una especie parásita, antes de la infestación del huésped definitivo; la reproducción asexuada del parásito es frecuente en el huésped intermediario; huésped secundario.

HOSPEDADOR / ANFITRIÓN INTERMEDIARIO / (hospedador): Anfitrión infestado polos estados xuvenís dunha especie parasita, antes da infestación do hospedador definitivo; a reprodución asexuada do parasito é frecuente no anfitrión intermediario. Véxase ademáis: hospedador secundario.

KÖZTIGAZDA: Egy parazita korai életszakaszai során, a végleges gazda előtt megfertőzött gazdaszervezet, amelyben gyakran ivartalan szaporodás megy végbe; másodlagos gazda.

MELLOMVERT: Verten som de juvenile stadiene av parasitter lever i eller på, før de infiserer sluttverten. Parasitter har ofte ukjønnet formering i mellomverten.

ŻYWICIEL POŚREDNI: Żywiciel zajmowany przez młodociane stadia pasożyta przed żywicielem ostatecznym, u którego często występuje reprodukcja bezpłciowa; żywiciel pośredni.

ARA KONAKÇI: Parazitlerin son konakçıya yerleşmesi öncesinde jüvenil evrelerini geçirdikleri konakçıdır.

Was this helpful?
Η μέγιστη ή μέση διάρκεια ζωής ενός ατόμου ή ομάδος.


LIFE SPAN: Longevity; the maximum or mean duration of the life of individuals or groups.

DUREE DE VIE: Longévité; la durée maximale, ou moyenne, de la vie des individus ou des groupes.

DURACIÓN DE VIDA: Longevidad; duración máxima o media, de la vida de individuos o de grupos.

DURACIÓN DA VIDA / ESPERANZA DE VIDA: Lonxevidade; duración máxima ou media, da vida de individuos ou de grupos.

ÉLETTARTAM: Az egyedek vagy csoportok leghosszabb átlagos életideje.

LEVETID: Maksimal eller gjennomsnittlig livslengde for individer eller grupper.

DŁUGOŚĆ ŻYCIA: Długowieczność: maksymalny lub średni czas trwania życia pojedynczych lub grup osobników.

YAŞAM SÜRESİ: Uzun ömür, bireylerin veya grupların maksimum veya ortalama yaşam süreleri

Was this helpful?
Η εξάπλωση ή διασκορπισμός μολυσματικών παραγόντων, σπόρων, σπορίων ή άλλων μονάδων εξάπλωσης (propagules).


DISSEMINATION: The scattering or spreading, as of infectious agents, seeds, spores or other propagules.

DISSEMINATION: Dispersion ou distribution; se dit, par exemple, des agents infectieux, graines, spores ou autres propagules.

DISEMINACIÓN: Dispersión o distribución; dícese, por ejemplo, de los agentes infecciosos, granos, esporas o otros propágulos.

DISEMINACIÓN: Dispersión ou distribución de axentes infecciosos, sementes, esporas ou outras formas de propagación

TERJEDÉS: Magvak, spórák és egyéb szaporítóképletek szétszóródása és elterjedése a fertőző szervezetekéhez hasonlóan.

DISSEMINASJON (SPREDNING): Spredning av infeksiose agens, fro, sporer og andre formerings- eller spredningsstadier.

ROZSIEWANIE: Rozrzucanie lub rozpowszechnianie zarówno czynników zakaźnych, nasion, zarodników bądź innych odrośli.

YAYILMA: Bulaşıcı etkenlerin, sporların veya diğer propagullerin dağılımı veya yayılımı.

Was this helpful?
(1)Μέθοδος που στοχεύει στην διατήρηση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση ή επιλεγμένων περιοχών στην φυσική τους κατάσταση. (2) στα τροφιμα: πρβλ ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ (3)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Χημκή μονιμοποίηση υλικού βιολογικών δειγμάτων (π.χ. με φορμόλη)


PRESERVATION: (1) Conservation practices aimed at preserving disappearing species of organisms, or selected areas, in their natural state. (2) In food, cf. perishability (3) Chemical fixation of biological sample material (e.g. by formalin).

PRESERVATION: (1) Pratiques destinées à préserver une espèce en voie de disparition ou de préserver une zone géographique dans son état naturel. (2) Conservation des aliments. (3) Fixation chimique des échantillons biologiques (par le formol par exemple).

PRESERVACIÓN: (1) Prácticas destinadas a preservar una especie en vía de desaparición o de preservar una zona geográfica en un estado natural. (2) Concervación de alimentos, cf. corruptibilidad. (3) Fijación química de muestras biológicas (con formol por ejemplo).

PRESERVACIÓN: (1) Prácticas destinadas a preservar unha especie en vía de desaparición ou de preservar unha zona xeográfica nun estado natural. (2) Conservación de alimentos, cf. corruptibilidade. (3) Fixación química de mostras biolóxicas (con formol por exemplo).

PREZERVÁCIÓ: (1) Eltűnőben lévő fajok vagy szervezetek, illetve kiválasztott területek megőrzését szolgáló gyakorlati tevékenység. (2) Az élelmiszeriparban vö. minőségmegőrzés. (3) Biológiai minták kémiai fixálása (pl. formalinnal).

PRESERVERING: (1) Konserveringspraksis der målet er å bevare arter som er i ferd med å bli utryddet, eller utvalgte landområder i deres naturlige tilstand. (2) Konservering av matvarer. (3) Kjemisk fiksering av biologisk materiale (f.eks. ved hjelp av formalin).

ZACHOWANIE/UTRWALANIE : (1) Praktyka konserwacyjna (ochronna) zmierzająca do zachowania zanikających gatunków organizmów lub wybranych obszarów w ich naturalnym stanie. (2) W żywności, porównaj: psucie się. (3) Chemiczne utrwalanie próbki biologicznego materiału (np. w formalinie).

KORUMA: 1) Koruma, organizmaların ortadan kaybolmaya yakın türlerini yada belli bölgeleri onların doğal durumları içerisinde koruma amacıyla uygulanır. 2) besinlerde dayanıksızlık ile karşılaştır. 3)biyolojik örnek materyalinin kimyasal fiksasyonu. (örneğin , formalin tarafından)

Was this helpful?
Υπερπλασία των βραγχίων προκαλούμενη από την ανεπάρκεια σε παντοθενικό οξύ στην διατροφή.


NUTRITIONAL GILL DISEASE: Gill hyperplasia caused by a deficiency of pantothenic acid in the diet.

MALADIE DES BRANCHIES: Hyperplasie des branchies provoquée par une carence en acide pantothénique dans le régime alimentaire.

ENFERMEDAD DE BRANQUIAS: Hiperplasia de branquias provocada por carencia en ácido pantoténico en la dieta alimentaria.

ENFERMIDADE NUTRICIONAL DAS BRANQUIAS: Hiperplasia de branquias provocada por carencia en ácido pantoténico na dieta alimentaria.

TÁPLÁLKOZÁS-EREDETŰ KOPOLTYÚBETEGSÉG: A kopoltyú kóros túlnövekedése, amelyet a táplálék pantoténsav-hiánya okoz.

ERNÆRINGSRELATERTE GJELLESKADER: Mangel på B-vitaminene biotin og pantotensyre i fiskefôr fører til hypertrofi og hyperplasi i gjellevevet, med sammenvoksninger av sekundærlamellene (fortykning av gjellelamellene).

CHOROBA ŻYWIENIOWA SKRZELI: Wybujałość skrzeli, spowodowane niedoborem w diecie kwasu pantotenowego.

BESİNSEL SOLUNGAÇ HASTALIĞI: Solungaç hyperplazi diyet içerisindeki pantothenic asit eksikliğinden kaynaklanır.

Was this helpful?
Το σύνολο των διεργασιών με τις οποίες ένα ζώο (ή φυτό) προσλαμβάνει και χρησιμοποιεί την τροφή.


NUTRITION: The sum of the processes in which an animal (or plant) takes in and utilizes food; the act or process of being nourished.

NUTRITION: Ensemble des processus par lesquels un organisme absorbe et utilise la nourriture; lacte dêtre nourri.

NUTRICIÓN: Conjunto de procesos por los cuales un organismo absorbe y usa la comida; el hecho de ser alimentado.

NUTRICIÓN: Conxunto de procesos polos cales un organismo absorbe e usa a comida; o feito ou proceso de ser alimentado.

TÁPLÁLKOZÁS: Azoknak a folyamatoknak az összessége, amelyekkel egy állat (vagy növény) felveszi és hasznosítja a táplálékot.

ERNÆRING: Summen av prosesser der et dyr (eller plante) tar opp og bruker næring. Handlingen eller prosessen å bli ernært.

ODŻYWIANIE : Suma procesów, w których zwierzę (lub roślina) przyjmuje i wykorzystuje pokarm; zachowanie lub reakcja żywionego.

BESLEME: Bir hayvanın (veya bitkinin) besini vücuduna alması ve kullanması işlemlerinin tümü; doyurulma işi veya işlemi.

Was this helpful?
(1) Σταθερό ή κινητό πέτασμα χρησιμοποιούμενο για τον διαχωρισμό ή την κατακράτηση σωματιδιακού υλικού στο νερό. (2) ΕΞΕΤΑΣΗ: Η εξέταση ατόμων γιά την παρουσία μιάς ασθένειας.


SCREEN: (1)(n.) A fixed or movable partition used to separate or retain particulate matter in water. (2) (v.) To examine specimens for the presence of a disease.

GRILLE/CRIBLE: Cloison fixe ou amovible utilisée pour filtrer et retenir la matière particulaire suspendue dans leau. (2) Cribler: Examiner un nombre de spécimens afin de déceler la présence dune condition spécifique (maladie par exemple).

CRIBA: (1) Partición fija o movible utilizada para filtrar e retener la materia particular suspendida en el agua (2) Cribar: Examinar un número de especimenes con el fin de detectar la presencia de una enfermedad.

REIXA / FILTRO (1) / REVISIÓN (2): (1) Partición fixa ou móbil utilizada para separar ou reter a materia particulada en auga. (2) Examinar especimes co fin de detectar a presenza dunha enfermidade.

VÉDŐRÁCS; SZŰRÉS: (1) Védőrács: Rögzített vagy mozgatható szerkezet, amely a vízben lebegő anyagszemcsék kiszűrésére vagy visszatartására szolgál. (2) Szűrés: Valamilyen betegség vagy tulajdonság jelenlétének kimutatása az egyedek átvizsgálásával.

SILPLATE: Stasjonært eller flyttbart filter for å holde tilbake partikulært materiale.

SORTOWAĆ: (1) Stała lub ruchoma przegroda (z pionowych prętów) używana do wyodrębnienia z materiału w wodzie jednorodnej grupy wielkościowej ryb; w przypadku użycia 2 - 3 przegród o różnych odstępach prętów, można posortować ryby na 2 - 3 grupy wielkościowe. (2) W celu zbadania osobników (ryb) na obecność choroby.

Elek, İzlemek: 1. Sudaki partükülleri bırakmak veya ayırmak için kullanılan sabit veya taşınabilir ayıraç. 2. Numunelerin hastalık açısından incelenmesi.

Was this helpful?
Ατομο ενός διφυλετικού είδους που διαθέτει αναπαραγωγικά όργανα και δευτερογενείς φυλετικούς χαρακτήρες εν μέρει του ενός φύλου και εν μέρει του άλλου, αλλά το οποίο γενετικά είναι ενός μόνο φύλου.


INTERSEX: An individual of a bisexual species possessing reproductive organs and secondary sexual characters partly of one sex and partly of the other, but which, genetically, is of one sex only .

INTERSEXUELS: Se dit des individus dune espèce bisexuée qui possèdent les organes génitaux et les caractères sexuels secondaires dun sexe et, en partie, de lautre sexe, mais qui sont génétiquement mâle ou femelle.

INTERSEXUAL: Dícese de individuos de una especie bisexual que poseen órganos genitales y caracteres sexuales de un sexo y, en parte del otro sexo, pero que son genéticamente machos o hembras.

INTERSEXUAL: Dise de individuos dunha especie dioica que posúen órganos xenitais e carácteres sexuais dun sexo e, en parte do outro sexo, pero que son xeneticamente dun só sexo.

INTERSZEX: Egy kétnemű faj olyan egyede, amelynek részben az egyik, részben a másik nemre jellemző szaporítószervei és másodlagos nemi jellegei vanak, de genetikai értelemben csak az egyik nemhez tartozik.

INTETKJONN: Individ fra en tokjønnet art, som har kjønnsorgan og sekundære kjønnskarakterer fra begge kjønn, men som er genetisk bare ett kjønn.

OSOBNIK INTERSEKSUALNY: Osobnik dwupłciowego/obojnaczego gatunku posiadający narządy rozrodcze i wtórne cechy płciowe częściowo jednej a częściowo drugiej płci, ale który genetycznie jest tylko jednopłciowy.

İNTERSEKS/ERDİŞİ: Bir canlıda erkek ve dişi üreme organlarının her ikisininin de bir arada bulunması durumudur.

Was this helpful?
Διάταξη η οποία χρησιμεύει γιά την διάθεση λυμάτων με περισσότερα από ένα (συνήθως πολλά) ανοίγματα. Διευκολύνει την ταχεία ανάμιξη.


MULTI-PORT DIFFUSER: An effluent discharge structure having more than one (usually many) openings. It promotes rapid mixing.

DIFFUSEUR MULTIPLE: Dispositif de décharge deffluent pourvu de plusieurs orifices. Permet un mixage rapide.

DIFUSOR: Dispositivo poroso utilizado para mejorar el intercambio de gases entre el aire y el agua. Eso mejora el transporte del oxígeno hacia el agua y la eliminación del gas carbónico.

DIFUSOR: Dispositivo poroso utilizado para mellorar o intercambio de gases entre o aire e a auga. Iso mellora o transporte do osíxeno cara á auga e a eliminación do gas carbónico.

TÖBBNYÍLÁSÚ PORLASZTÓ: Az elfolyóvíz elvezetésére szolgáló, sok nyílással ellátott szerkezet, amely elősegíti a gyors keveredést.

PERFORERT INNLOPSROR: Innløpsrør til fiskekar som er perforert med små hull i deler av eller hele sin lengde. Antall og størrelse på hull er avhengig av vannforbruket. Sikrer et godt strømbilde i karet.

WIELOKROTNY DYFUZOR: Układ wypływu ścieków mający więcej niż jeden wylotów. Sprzyja to szybszemu mieszaniu.

ÇOKLU BOŞALTIM AÇIKLIĞI: Birden fazla açıklığı olan boşaltım yapısı atığı

Was this helpful?
Τάξη τρηματωδών σκωλήκων ή πλατυελμίνθων.


DIGENEA: Class of parasitic flukes or flatworms.

DIGENE: Classe de vers plats comprenant les douves.

DIGENEA: Clase de gusanos planos parásitos.

DIXENEA: Clase de vermes planos parasitos.

DIGENEA: Az élősködő laposférgek (mételyek) egyik osztálya.

DIGENEA: Underklasse av ikter (Trematoda), bestånde av parasittiske flatormer.

PRZYWRY DIGENETYCZNE (Digenea): Gromada przywr albo płazińców pasożytniczych.

Digenea: Digenea, Parazitik solucanlar veya yassıkurtların sınıfıdır

Was this helpful?
Παρασιτικοί πλατυέλμινθες με μυζητήρες και άγκιστρα. Ο κύκλος ζωής τους απαιτεί συνήθως μια σειρά ξενιστών.


DIGENETIC TREMATODES: Parasitic flatworms with suckers and hooks; their life cycles usually require several hosts.

TREMATODE DIGENE: Ver plat parasite armé de ventouses et de crochets. Leur cycle vital requiert habituellement plusieurs hôtes.

TREMATODO DIGÉNEO: Gusano plano parásito armado de ventosas y de ganchos; su ciclo vital requiere normalmente varios huéspedes.

TREMATODO DIXENEO: Verme plano parasito armado de ventosas e de ganchos; o seu ciclo vital require normalmente varios hospedadores.

TÖBBNEMZEDÉKES MÉTELYEK: Életciklusukhoz köztigazdákat igénylő, élősködő laposférgek.

DIGENE TREMATODER (IKTER): Parasittiske flatormer med sugeskiver og kroker. Livssyklusen krever vanligvis flere verter.

PRZYWRY DIGENETYCZNE: Pasożytnicze płazińce z przyssawkami i hakami; ich cykl życiowy wymaga zwykle kilku żywicieli.

Digenetik yassı kurtlar: Digenetik Trematod, Parazitel kamçı ve kancaya sahip yassı kurtlardır. Hayat döngülerinde genellikle çeşitli konakçılara ihtiyaç duyarlar.

Was this helpful?
Η είσοδος ή εισαγωγή ενός γονιδίου από ένα σύμπλεγμα (δεξαμενή) γονιδίων σε ένα άλλο.


INTROGRESSION: The entry or introduction of a gene from one gene complex (pool) into another.

INTROGRESSION: Lentrée ou lintroduction dun gène dans un complexe génique (pool génique) à partir dun autre complexe génique.

INTROGRESIÓN: Entrada o introducción de un gen en un complejo genético (pool genético) a partir de otro complejo genético.

INTROGRESIÓN: Entrada ou introdución dun xene nun complexo xenético (pool xenético) a partir doutro complexo xenético.

INTROGRESSZIÓ: Egy gén átkerülése egy génkomplexből (génkészletből) egy másikba.

INTROGRESJON: Innkomst eller introduksjon av et gen fra et kompleks (pol) til et annet.

INTROGRESJA: (1) Wejście lub wprowadzenie genu z jednego zespołu genów (puli) do drugiego. (2) Przenikanie plazmy zarodkowej jednego gatunku do innego.

İNTROGRESYON: Bir genin başka bir gen kompleksine (havuzuna) girmesi yada sokulması

Was this helpful?
Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια, Πελεκύποδα. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.


BIVALVIA (bivalves): Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

BIVALVIA (bivalves): Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple : moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

BIVALVOS: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos. Syn. Lamelibranquios; Pelecípodos.

BIVALVOS: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por unha cuncha formada por dúas valvas unidas por un ligamento flexible na zona da charneira. Varias especies son comestibles e algunhas cultívanse (por exemplo: o mexillóns, a ostras, a ameixas, etc.). A miúdo chamados bivalvos. Sin. Lamelibranquios; Pelecípodos.

KAGYLÓK (BIVALVIA): A puhatestűek egyik osztálya, amelynek fajai kizárólag vízben élnek és jellegzetességük a két félből álló meszes külső héj, amelyet egy hajlékony szalag tart össze. Ebbe az osztályba sok ehető faj tartozik, amelyek közül sokat tenyésztenek is (kékkagylók, osztrigák, fésűkagylók, stb.). Egyéb elnevezéseik: Lamellibranchia, Pelecypoda.

MUSLINGER (BIVALVIA): Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Lamellibranchia, Pelecypoda.

BIVALVIA (małże dwuskorupowe): Gromada małży wodnych charakteryzujących się dwiema wapiennymi muszlami połączonymi giętkim wiązadłem wzdłuż linii zawiasowej. Zawiera ona rozmaite gatunki jadalne, z których wiele jest hodowanych (np. omułki, ostrygi, przegrzebki, małże). Zwykle nazywane małżami. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

ÇİFT KABUKLU: Menteşe boyunca esnek ligamentlerle bağlanmış iki kalkerli kabuklarıyla özdeşleşmiş su omurgasızları sınıfıdır. Bu sınıfta çoğu kültürü yapılan (midye, istiridye, deniz tarağı) bir çok tüketilebilir türler vardır. Genelde çift kabuklula olarak bilinir. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda

Was this helpful?
Σύστημα κυττάρων, το οποίο συγκεντρώνει σωματίδια και συγκεκριμένες χρωστικές που εγχέονται στο σώμα. Περιλαμβάνει μακροφάγα, ιστοκύτταρα, μονοκύτταρα που βρίσκονται ειδικά σε όργανα όπως ο σπλήν, το ήπαρ και ο νεφρός.


RETICULO-ENDOTHELIAL SYSTEM: A system of cells that take up particles and certain dyes injected into the body; comprises macrophages, histocytes, monocytes, found especially in such organs as the spleen, liver and kidney.

RETICULO-ENDOTHELIAL: Se dit dun tissu formé de cellules endothéliales disposées en réseau et qui absorbent des particules et certains colorants administrés par injection; et comprenant des macrophages, des histocytes, des monocytes, surtout quand ces cellules constituent la trame de la rate, du foie, des reins ou des ganglions lymphatiques.

RETÍCULO ENDOTELIAL: Dícese de tejido formado por células endoteliales dispuestas en red y que absorben partículas y ciertos colorantes administrados por inyección; incluyen macrófagos, histócitos, monocitos, encontrados sobre todo en órganos como, bazo, hígado y riñón.

SISTEMA DO RETÍCULO ENDOTELIAL: Sistema de células endoteliais que absorben partículas e certos colorantes administrados por inxección; inclúen macrófagos, histocitos, monocitos, atopados sobre todo en órganos como, bazo, fígado e ril.

RETIKULO-ENDOTELIÁLIS HÁLÓZAT: A testbe fecskendezett szemcséket és bizonyos festékeket felvenni képes sejtek rendszere; makrofágokból, hisztocitákból, monocitákból áll, főleg olyan szervekben fordul elő, mint a lép, a máj vagy a vese.

RETIKULOENDOTEL SYSTEM: System av celler som tar opp partikler og visse fargestoffer som injiseres inn i kroppen. Består av makrofager, histocytter og monocytter. Finnes spesielt i nyre, milt og lever.

UKŁAD SIATECZKOWO-ŚRÓDBŁONKOWY: Sieć komórek absorbujących cząstki i niektóre barwniki wstrzyknięte do ciała; obejmuje on makrofagi, histiocyty i monocyty, a występuje w szczególności w takich narządach jak: śledziona, wątroba i nerka.

RETİCULA ENDOTELYAL SİSTEM : Vücuta enjekte edilen partikülleri ve belli boyaları kabul eden bir hücreler sistemidir; böbrek, karaciğer ve dalak gibi organlarda bulunan makrofaj, histosit, monositleri kapsar

Was this helpful?
Μικροσκοπικά, κατά κανόνα θαλάσσια, μικροφύκη που έχουν δύο μαστίγια. Αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του πλαγκτού.


DINOFLAGELLATES: Minute, mostly marine, micro-algae having two flagella; they form one of the chief constituents of plankton.

DINOFLAGELLÉS: Minuscules protozoaires marins ayant principalement deux flagelles; ils forment un des principaux constituants du plancton.

DINOFLAGELADOS: Minúsculos protozoos marinos que tienen básicamente dos flagelos; forman uno de los principales constituyentes del plancton.

DINOFLAXELADOS: Minúsculas microalgas principalmente mariñas que teñen dous flaxelos; forman un dos principais constituíntes do plancto.

DINOFLAGELLATA: Páncélos ostorosok; kisméretű, sejtjeiken két ostort viselő, elsősorban tengeri algák; a plankton igen jelentős részét alkotják.

DINOFLAGELLATER: Svært små, stortsett marine, mikroalger med to flageller. Er en av de største bestanddelene i plankton.

BRUZDNICE (Dinoflagellata): Drobne, najczęściej morskie mikroglony mające dwie wici; stanowią one jeden z głównych składników planktonu.

Dinoflagellatlar: Dinoflegellat genellikle denizlerde bulunan küçük ve iki kamçı içeren mikro alglerdir ve planktonların bir şubesini oluştururlar.

Was this helpful?
Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παραμονής). Προïόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.


DIOXIN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.

DIOXINE: Tétrachlorodibenzoparadioxine (TCDD); sous-produit hautement toxique, et très persistant dans lenvironnement, de la fabrication de 2,4,5-T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproducto altamente tóxico y muy persistente en el ambiente, de la fabricación de 2,4,5-T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproduto altamente tóxico e moi persistente no ambiente, da fabricación de 2,4,5-T.

DIOXIN: Tetraklór-dibenzo-para-dioxin (TCDD); súlyosan mérgező és a környezetben hosszú ideig megmaradó vegyület; a 2,4,5 T gyártásának terméke.

DIOKSIN: Tetraklordibenzoparadioksin (TCDD), et svært giftig produkt fra produksjon av 2,4,5, T. Holdes lenge i miljøet.

DIOKSYNA: Trichlorodibenzo-p-dioksyna (TCDD); wysoce toksyczny i utrzymujący się trwale w środowisku produkt wytwarzanego herbicydu 2,4,5-T.

DİOKSİN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); 2,4,5,T.imalatının oldukça zehirli ve çevresel dirençli bir ürünü.

Was this helpful?
Αχρωμο, άοσμο αέριο το οοποίο παράγεται κατά την οξείδωση των ενώσεων που περιέχουν άνθρακα, πολύ διαλυτό στο νερό, τοξικό για τα ψάρια στα επίπεδα των 20ppm. Η τοξικότητά του για τα ψάρια αυξάνεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει όξινη αντίδραση στο νερό (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Στο δισανθρακικό ισοζύγιο η σχετική ποσότητα CΟ2, διττανθρακικών και ανθρακικών ιόντ


CARBON DIOXIDE (CO2): A colourless, odourless gas resulting from the oxidation of carbon containing substances, highly soluble in water, toxic to fish at levels of 20 ppm; toxicity to fish increases with low levels of oxygen. Carbon dioxide has an acidic reaction in water (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Within the bicarbonate system, the relative amount of CO2, bicarbonate and carbonate will depend on pH. Carbon dioxide does

GAZ CARBONIQUE (DIOXYDE DE CARBONE) (CO2): Gaz sans couleur ni odeur résultant de loxydation de substances à base de carbone. Très soluble et toxique envers les poissons à des concentrations supérieures à 20 ppm; cette toxicité est aggravée quand la teneur en oxygène est réduite. Produit un acide dans leau (lacide carbonique)((H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Lacide carbonique forme des sels de carbonate et bicarbonate constituant le système bicarbonate. Les

GAS CARBÓNICO (DIÓXIDO DE CARBONO) (CO2): Gas incoloro y inodoro que resulta de la oxidación de sustancias a base carbono. Muy soluble y tóxico para los peces a concentraciones superiores a 20 ppm; esta toxicidad se agrava cuando el contenido de oxígeno es reducido. Produce un ácido en el agua (el ácido carbónico)(H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). El ácido carbónico forma sales de carbonato y bicarbonato que constituyen el sistema bicarbonato. Las proporcione

GAS CARBÓNICO (DIÓXIDO DE CARBONO) (CO2): Gas incoloro e inodoro que resulta da oxidación de substancias a base de carbono. Moi soluble e tóxico para os peixes a concentracións superiores a 20 ppm; esta toxicidade agrávase cando o contido de osíxeno é reducido. Produce unha reacción acidificante na auga (o ácido carbónico)(H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). O ácido carbónico forma sales de carbonato e bicarbonato que constitúen o sistema bicarbonato. As propor

SZÉN-DIOXID (CO2): A széntartalmú vegyületek oxidációjakor keletkező színtelen, szagtalan gáz, amely vízben jól oldódik és a halak számára 20 ppm-nél magasabb koncentrációban mérgező. A szén-dioxid a vízzel sav-bázis reakcióba lép (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). A bikarbonát-rendszeren belül a szén-dioxid, a karbonát és a bikarbonát relatív mennyisége a pH-tól függ. A szén-dioxid 8,3-as pH-érték alatt nem fordul elő, a karbonát viszo

KARBONDIOKSID (CO2): Fargeløs, luktfri gass dannet ved oksidasjon av karbonholdige forbindelser, godt løselig i vann, giftig for fisk ved nivåer over 20 ppm. Giftighet for fisk øker ved lavere oksygennivåer. Karbondioksid har en sur reaksjon med vann (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Den relative mengden av karbondioksid, bikarbonat og karbonat innen bikarbonatsystemet er avhengig av pH. Karbondioksid finnes ikke ved pH verdier over 8.3,

DWUTLENEK WĘGLA (CO2): Bezbarwny, bezwonny gaz będący wynikiem utleniania substancji zawierających węgiel, wysoce rozpuszczalny w wodzie, toksyczny dla ryb przy 20 ppm; toksyczność dla ryb wzrasta przy niskich poziomach tlenu. Dwutlenek węgla ma w wodzie odczyn kwaśny (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). W ramach systemu wodorowęglowego względne ilości CO2, wodorowęglanu i węglanu będą zależały od pH. Dwutlenek węgla nie występuje

KARBONDİOKSİT(CO2): Karbon oksidasyonu sonucu, renksiz, kokusuz gaz, Suda yüksek oranda çözünür, 20 ppmin üzerinde balıklar için toksiktir; düşük oksijen seviyesi düşük olduğunda balıklar için toksisitesi artar. (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Bikarbonat sistemi içinde CO2 , bikarbonat ve karbonat göreceli miktarı pHı etkileyecektir. pH8.3 üstünde karbondioksit bulunmaz ve karbonat ise yalnızca bu pHda vuku bulur. Bu yüzde

Was this helpful?
Ποντιζόμενοι μεταλλικοί δίσκοι οι οποίοι χρησιμεύουν για την προσκόλληση των οργανισμών μαλούπας, αναλύονται σε μηνιαία ή εποχιακή βάση. Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των ειδών, καθώς και των επιδράσεων των περιβαλλοντικών συνθηκών και του χρόνου στον ρυθμό και τον τρόπο με τον οποίο αυξάνονται.


FOULING PLATES: Plates submerged to allow attachment of the fouling organisms, which are analyzed on a monthly or seasonal schedule. Determination of species, growth rate, and growth pattern, as influenced by environmental conditions and time, are the aims of such programmes.

PLAQUES DE FOULING: Des plaques, souvent métalliques, submergées et analysées sur une base mensuelle ou saisonière afin détudier la composition et le développement des communautés dorganismes du fouling sous les effets du temps et des conditions environnementales.

PLACAS DE CONTAMINACIÓN: Placas, a menudo metálicas, sumergidas y analizadas mensualmente o estacionalmente con el fin de estudiar la descomposición y el desarrollo de comunidades de organismos de fooling bajo los efectos del tiempo y del las condiciones ambientales.

PLACAS DE CONTAMINACIÓN: Placas, somerxidas para permitir a fixación de organismos do fouling, que son mostradas e analizadas mensual ou estacionalmente. Determínanse as especies, a taxa de crecemento, os patróns de crecemento e a influencia das condicións ambientais e o tempo, como obxectivo nestes estudios.

TAPADÓLEMEZEK: Az eltömődést okozó szervezetek megtapadását lehetővé tevő lemezek, amelyeket havonta vagy időszakonkémt ellenőriznek. Az ellenőrzés magában foglalja a faj, növekedési sebesség és mintázat, valamint az azokat befolyásoló környezeti feltételek vizsgálatát.

BEGROINGSPLATER: Plater som senkes ned i sjøen for at begroingsorganismer skal feste seg, analyseres hver måned. Bestemmelse av art, vekstrate og vekstmønster, som påvirkes av miljøforhold og tid, undersøkes i en slik studie.

PŁYTKA POROSTOWA: Zanurzanie płytek w celu przytwierdzenia się organizmów porostowych, których miesięczne i sezonowe zestawienia są przedmiotem analizy. Celem tych programów jest poznanie gatunków, zbadanie ich tempa i modelu wzrostu (w czasie) oraz oddziaływania warunków środowiskowych.

FOULİNG OLUŞUMLAR: Fouling organizmalar su altındaki tabakalara (oluşumlara) bağlanır mevsimsel ve aylık analiz edilirler. Bu programların amacı; zaman ve çevresel şartlardaki etkileri gelişme durumları örneklerle belirlenir.

Was this helpful?
Ρηχό, συνήθως ορθογώνιο, δοχείο που χρησιμοποιείται για την τεχνητή εκκόλαψη των αυγών των ψαριών, π.χ. δίσκος Καλιφόρνιας.


HATCHERY TRAY: A shallow, usually rectangular vessel used in artificial hatching of fish eggs, e.g., Californian Tray.

PLATEAU DECLOSION: Bac peu profond et habituellement rectangulaire, utilisé pour faire éclore les oeufs de poisson.

BANDEJA DE ECLOSIÓN: Recipiente poco profundo y normalmente rectangular, utilizado para hacer eclosionar los huevos de peces.

BANDEXA DE ECLOSIÓN: Recipiente pouco profundo e normalmente rectangular, utilizado para facer eclosionar ovos dalgunhas especies de peixes.

KELTETŐTÁLCA: Sekély, általában téglatest alakú edény, amelyet a halikra keltetéséhez használnak; pl. kaliforniai tálca (Californian Tray).

KLEKKEBAKKE: En grunn, vanligvis firkantet beholder som brukes ved kunstig klekking av fiskeegg, f.eks. kalifornisk klekkebakke.

TACA WYLĘGOWA: Płytkie, zwykle prostokątne naczynie używane w sztucznym wylęganiu ikry ryb; np. aparat szafkowy.

KULUÇKA TAVASI: Balık yumurtalarının insan kontrolünde kuluçkalanmasında kullanılan, genellikle dikdörtgen şeklinde ve derin olmayan yapıdaki kap, örneğin; Kaliforniya tavası.

Was this helpful?
Μόλυνση των ματιών των ψαριών από τρηματώδη σκώληκα (Diplostomum sp.), που προσβάλλει τον φακό και μπορεί να καταλήξει σε τύφλωση. Ο κύκλος ζωής του παρασίτου περιλαμβάνει σαλιγκάρια (ενδιάμεσοι ξενιστές) και ιχθυοφάγα πουλιά (τελικοί ξενιστές). Η καταπολέμηση γίνεται με την βοήθεια χημικών ουσιών που εξολοθρεύουν τα σαλιγκάρια.


DIPLOSTOMIASIS: Infestation of the eyes of fish by the metacercaria of the eye fluke (Diplostomum sp.), damaging the lens and eventually resulting in blindness. The parasitic life cycle involves snails (intermediate host) and fish-eating birds (final host) and may be broken by the use of molluscicides.

DIPLOSTOMIASE: Infestation oculaire chez les poissons par les métacercaires du digène Diplostomum, pouvant aboutir à la cécité. Le cycle vital du parasite comporte des gastéropodes (hôte intermédiaire) et des oiseaux piscivores (hôte final) et peut être rompu par lutilisation de molluscicides.

DIPLOSTOMIASIS: Infestación ocular de peces por la metacercaria de Diplostomum sp. que puede llevar a la ceguera. El ciclo vital del parásito consiste en los gasterópodos (huésped intermediario) y los pájaros piscívoro (huésped final), este ciclo se puede romper utilizando los molusquicidas.

DIPLOSTOMIASE: Infestación ocular de peixes pola metacercaria da catarata verminosa Diplostomum sp. que dana os cristalinos e pode levar á cegueira. O ciclo vital do parasito inclúe gasterópodos (hospedador intermediario) e paxaros piscívoros (hospedador final), este ciclo pódese romper utilizando molusquicidas.

DIPLOSTOMIASIS: Szemférgesség; A halak szemének megfertőződése a Diplostomum nembe tartozó mételyek metacerkária stádiumú lárváival, amely a szemlencsét károsítja és végül vakságot okoz. A parazita első köztigazdái csigák, végleges gazdái pedig halevő madarak. Puhatestűek elleni irtószekkel megelőzhető a fertőzés.

IKTEKATARAKT (IKTESTÆR): Infeksjon av øyet hos fisk med øyeikte (Diplostomum sp.), linsen ødelegges noe som kan føre til blindhet. Den parasittiske livssyklusen omfatter snegler (mellomvert) og fiskespisende fugler (sluttvert), og kan brytes ved bruk av molluskdrepende midler.

DIPLOSTOMULOZA: Zakażenie pasożytami oczu ryb przez metacerkarie przywry ocznej (Diplostomum sp.) uszkadzającej soczewki i ostatecznie powodującej ślepotę. Cykl życiowy pasożyta obejmuje ślimaki (żywiciel pośredni) i ptaki zjadające ryby (żywiciel ostateczny) a może być przerwany zastosowaniem w zbiorniku preparatów mięczakobójczych.

Diplostomiasis (Diplostomum genusuna ait parazitlerin yaptığı enfeksiyon): Balıklarda gözlerin metaserkarya safhadaki göz kurdu (örn; Diplostonum sp.) ile enfestasyonu. Göz lenslerine zarar verir ve genellikle körlük ile sonuçlanır. Hayat döngüsünde ara konakçı olarak salyangozlar ve son konakçı olarak da balıkçıl kuşlar vektör konakçılardır. Bazen özellikle, salyangozlar ile mücadelede kullanılan pestisitler tarafından hayat döngüleri sekteye uğrayabilir.

Was this helpful?
Στην ιχθυοκαλλιέργεια των ακανθοπτερυγίων ψαριών είναι το δίχτυ που περιορίζει τα ψάρια και που βρίσκεται στερεωμένο στον σκελετό του κλωβού. Αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επισκευαστεί και να καθαριστεί. Βλέπε ΔIΧΤΥ.


BAG NET: In finfish aquaculture, it is the fish holding net attached to the cage support frame. It is regularly changed for repairs and to remove fouling.

FILET DE CULTURE: En aquaculture de poisson en cage, le filet fixé au cadre support. Est régulièrement changé pour réparations et traitement du fouling.

RED DE CULTURA: En la acuicultura de peces en jaulas, la red fijada al cuadro del soporte. Es regularmente cambiada para las reparaciones y tratamientos del fouling.

GAIOLA DE REDE: Na acuicultura de peixes, é a rede que mantén os peixes, fixada á gaiola por un marco de soporte. É regularmente cambiada para reparacións e eliminar o fouling.

ZSÁKOS HÁLÓ: A haltenyésztésben használt háló, amelyet a ketrecek tartókeretéhez erősítenek. Javítás vagy a szennyezőanyagok eltávolítása végett rendszeresen cserélik.

NOTPOSE: Notposen som er festet til flyteelementet i et merdanlegget (sjøbasert fiskeoppdrett). Skiftes regelmessig for reparasjoner eller for å fjerne groing.

SIATKA SADZOWA: W chowie ryb jest to siatka utrzymująca ryby w sadzu, przytwierdzona do ramy podtrzymującej sadz. Jest ona regularnie zmieniana celem naprawy i usunięcia zamulenia oraz porostu osiadłych organizmów.

TORBA AĞ: Balık yetiştiriciliğinde, balıkların içinde tutulduğu çerçeve destekli kafese bağlı ağ. Düzenli olarak fauling oluşumu ve tamir için değiştirilir.

Was this helpful?
Αντιπροσωπευτικό τμήμα μιας μεγαλύτερης μονάδας, χρησιμοποιούμενο για την μελέτη των ιδιοτήτων της. Για παράδειγμα τμήμα ή μέρος ενός πληθυσμού, ατόμου, οργάνου, ιστού, ή υγρού. Πρβλ. επίσης Δείγμα νερού, τυχαίο δείγμα.


SAMPLE: A representative part of a larger unit used to study the properties of the entire unit. For example, a portion or quantity of a population, individual, organ, tissue or liquid; cf. random sample, water sample.

ECHANTILLON: Partie représentative dun grand ensemble pour étudier les propriétés de lensemble. Par exemple une partie dune population dindividus, dorganes, de tissus ou de liquide; échantillonage représentatif, échantillon deau.

MUESTRA: Parte representativa de un gran conjunto para estudiar las propiedades del conjunto. Por ejemplo una parte de una población de individuos, de órganos, de tejidos o líquidos; muestreo representativo, muestreo de agua.

MOSTRA: Parte representativa dun conxunto maior que se utiliza para estudar as propiedades do conxunto. Por exemplo, unha parte dunha poboación, dun individuo, dun órgano, tecido ou líquido; cf. mostraxe ao chou, mostraxe de auga.

MINTA: Egy nagyobb egységet megjelenítő kisebb egység, amelyet az egész egység tulajdonságainak vizsgálatára használnak. Például egy populáció része vagy mennyisége, egyed, szerv, szövet vagy folyadék; vö. véletlen minta, vízminta.

PRØVE: En representativ del av en større enhet, brukt til å undersøke egenskapene til hele enheten. F.eks. en del av en populasjon, et individ, et organ, et vev eller en væske.

PRÓBKA/PRÓBA: Reprezentacyjna część większej grupy używana do badania właściwości całej grupy. Np. partia lub część populacji, osobnika, narządu, tkanki lub płynu; porównaj: próba losowa, próbka wody.

ÖRNEK: Daha büyük bir birimin temsili bir kısmı tüm birimlerin özelliklerinin çalışılmak için kullanılır. Örneğin, Bir populasyonun, bireyin, organın, dokunun veya sıvının (su örneği gibi) miktarı veya parçası.

Was this helpful?
Ποσότητα νερού που λαμβάνεται από ένα σημείο δειγματοληψίας. Το δείγμα νερού αναλύεται απ ευθείας ή χρησιμεύει για την παρασκευή περισσοτέρων "δειγμάτων προς ανάλυση".


WATER SAMPLE: This term denotes a portion of the water of interest when it has been transferred from a sampling point in a water-body to another position where either analysis is started or one or more "samples for analysis" are prepared.

ECHANTILLON DEAU: Ce terme désigne une portion de leau étudiée, transférée dun lieu déchantillonnage (une masse deau) vers un autre endroit où elle est analysée ou utilisée afin de préparer un ou plusieurs échantillons pour analyse.

MUESTREO DE AGUA: Este término está destinado a la porción del agua a estudiar, es transferida desde un lugar de muestreo (masa de agua) hacia otro lugar dónde será analizada o utilizada para preparar una o varias muestras para analizar.

MOSTRA DE AUGA: Este termo refírese á porción da auga de interese cando foi transferida dende o punto de mostraxe na masa de auga a outro punto onde ou ben comezarase a súa análise ou ben prepararanse unha ou máis "mostras para análise".

VÍZMINTA: Ez a fogalom a víznek egy olyan részét jelenti, amelyet a mintavételi pontról egy másik helyszínre szállítanak, ahol elemzik vagy előkészítik a későbbi vizsgálatokra.

VANNPRØVE: Et uttak gjort fra en større vannmengde i fokus. Blir fraktet fra et prøvetakingspunkt til et sted hvor enten analysen kan starte eller flere prøver for analyse blir klargjort.

PRÓBKA WODY: Termin ten oznacza porcję określonej wody, która została przeniesiona z punktu poboru prób w zbiorniku na stanowisko, gdzie rozpoczyna się analizę, albo większa liczba próbek jest przygotowywana do analizy.

Su Örneği: Bu terim, su kütlesindeki örnekleme noktasından başka bir analizlerin yapılacağı veya bir veya daha fazla örneğin analiz için hazırlanacağı konuma transfer edildiğinde, ilgili suyun bir parçasını ifade eder.

Was this helpful?
Ο όρος δηλώνει όλο ή μέρος του δείγματος αφού αυτό προετοιμαστεί για ανάλυση. Αυτή η προετοιμασία αναφέρεται ως "προπαρασκευή δείγματος". Οταν είναι αναγκαία, θεωρείται ότι αποτελεί μέρος όλης της διαδικασίας δειγματοληψίας. Ομως, δεν απαιτείται πάντα προπαρασκευή του δείγματος. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να γίνει ανάλυση ενός δείγματος ή μιας σειράς δειγμάτων απευθείας μόλις παραληφθούν. Σημειωτέον ότι ο όρος "δείγμα προς ανάλυση" αναφέρεται μόνο σένα μέρος του νερού που μας ενδιαφέρει και


SAMPLE FOR ANALYSIS: This term denotes all or a part of a sample after it has been prepared for analysis. This preparation is referred to as "sample preparation". When such preparation is necessary, it is regarded as an integral part of the total sampling process. Sample preparation is, however, not always required; for example, analysis may be made of a sample or sample stream directly it becomes available at the sample delivery point. Note that "sample for analysis" refers to a portion of the water of interest onl

ECHANTILLON POUR ANALYSE: Ce terme signifie lensemble ou une partie dun échantillon après sa préparation pour analyse. Cette préparation est appelée "la préparation de léchantillon". Quand une telle préparation savère nécessaire elle est considérée être une partie intégrale du processus global déchantillonnage. La préparation de léchantillon nest pas toujours nécessaire; certains échantillons ou un écoulement déchantillonnage, par exemple, peuvent être analysés directement, dès quils deviennent disponibles au lieu de liv

MUESTRA PARA ANALIZAR: Este término significa el conjunto o una parte de una muestra después de su preparación para el análisis. Esta preparación es llamada “preparación de muestra”. Cuando tal preparación se estima necesaria, es considerada una parte integral del proceso global de muestreo. La preparación de la muestra no es siempre necesaria; algunas muestras o flujo de muestras, por ejemplo, pueden ser analizadas directamente, a partir del momento que estén disponibles. Hay que anotar que el término “muestra para a

MOSTRA PARA ANALIZAR: Este termo significa o conxunto ou unha parte dunha mostra despois da súa preparación para a análise. Esta preparación é chamada "preparación de mostra". Cando tal preparación se considera necesaria, é considerada unha parte integral do proceso global de mostraxe. A preparación da mostra non é sempre necesaria; algunhas mostras ou fluxo de mostras, por exemplo, poden ser analizadas directamente, a partir do momento que estean dispoñibles. Hai que anotar que o termo "mostra para analizar" se refi

FELDOLGOZANDÓ MINTA: Ez a fogalom olyan mintákat vagy részmintákat jelent, amelyeket már előkészítettek a későbbi vizsgálatokra (feldolgozásra). Az erre szolgáló eljárást "mintaelőkészítésnek" nevezik. Ez az előkészítés általában a teljes mintavétel folyamatának egyik része. A minták előkészítésére nincs mindig szükség; például akkor nincs, amikor egy minta vagy mintasor elemzése a mintavételi helyen megoldható. Megjegyzendő, hogy a "feldolgozandó minta" kifejezés csak a vizsgálandó víz egy résézre utal, és hogy a "

PRØVE FOR ANALYSE: Betegner hele eller deler av en prøve etter at den er gjort klar for analyse. Forberedelsen kalles prøvepreparering. Når slike forberedelser er nødvendige inngår de som en integrert del av hele prøvetakingsprosessen. Forberedelser er ikke alltid nødvendig, prøver kan da analyseres direkte. Tre prosedyrer er inkludert i prøvepreparering: (i) Merking av prøven. (ii) Overføring av prøven til en eller flere ”prøve beholdere”. (iii) Fysisk og/eller kjemisk behandling av prøven for å hindre at konsent

PRÓBKI DO ANALIZY: Termin ten oznacza wszystkie lub część próbek po tym, jak zostały przygotowane do analizy. Przygotowanie jest nazywane "przygotowaniem próbki". O ile takie przygotowanie jest konieczne, uznaje się to jako integralną część całego procesu pobierania prób. Jednakże przygotowywanie próbki nie zawsze jest wymagane; np. analiza może być wykonana na próbce, ale próbce bezpośrednio z potoku, gdzie jest dostępna w punkcie dostarczenia próbek. Zauważ, że "próbka do analizy” odnosi się jedynie do porcji wo

ANALİZ İÇİN ÖRNEK: Bu terim analiz için hazırlandıktan sonra bir örneğin bir kısmını veya tümü anlamına gelir. Bu hazırlık "basit hazırlık" olarak ifade edilir. Böyle bir hazırlık gerekli olduğunda toplam örnekleme işleminin tamamlayıcı kısmı dikkate alınır. Örnek hazırlama genellikle gerekli değildir. Örneğin, analizler direkt olarak örneğin yapımında ve ya örnek akımınında olmalıdır, bu örnek dağıtım noktasında mevcut bulunur. Dikkat edilmelidir ki, analiz için örnek ilgilenilen suyun sadece bir kısmını göster

Was this helpful?
Συσκευή ή οργανο που χρησιμοποιείται γιά την λήψη δειγμάτων. (βλ.λ).


SAMPLERS: Any device used to take a sample.

ECHANTILLONNEUR: Dispositif servant à récolter un échantillon.

MUESTRARIO: Dispositivo que sirve para coleccionar muestras.

MOSTRADOR: Dispositivo que serve para tomar mostras.

MINTAVEVŐ: Bármilyen, mintavételre használatos készülék.

PRØVETAKINGSUTSTYR: Enhver anordning som brukes til å ta prøver.

PRZYRZĄD DO POBIERANIA PRÓBEK: Każde urządzenie używane do pobierania próbek.

ÖRNEKLEYİCİ: Örnek almak için kullanılan herhangi bir alet.

Was this helpful?
Διαδικασία επιλογής στοιχείων ενός πληθυσμού με σκοπό την δημιουργία ενός υποσυνόλου αυτού του πληθυσμού, γνωστού ως δείγμα.


SAMPLING: The process consisting of choosing elements of a population in order to form a subset of that population known as a sample.

ECHANTILLONNAGE: Processus qui comprend la sélection déléments dune population afin de constituer un sous-ensemble de cette population appelé un échantillon.

MUESTREO: Proceso que comprende la selección de elementos de una población con el fin de constituir un subconjunto de esta población llamada muestra.

MOSTRAXE: Proceso que comprende a selección de elementos dunha poboación co fin de constituír un subconxunto desta poboación chamada mostra.

MINTAVÉTEL: Az a folyamat, amelynek során kiválasztjuk a populációnak azokat az elemeit, amelyek mintaként fognak szolgálni.

PRØVETAKING: Prosessen der en velger ut deler av en populasjon ved tilfeldig utvalg for å danne en gruppe (prøve) som skal kunne representere hele populasjonen.

POBIERANIE PRÓBEK: Proces obejmujący wybór składników populacji, w celu utworzenia podzespołu tej populacji, nazywanego próbą.

ÖRNEKLEME : Bir örnek olarak bilinen bir populasyonu grup olarak değerlendirmek için bu populasyonun elemanlarının seçimi işlemidir.

Was this helpful?
Συνώνυμος με τον όρο "πρωτόκολλο δειγματοληψίας" που περιλαμβάνει μια σειρά προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται κατά την απόληψη δειγμάτων.


SAMPLING METHOD: This term denotes a specific protocol for sampling.

TECHNIQUE DECHANTILLONNAGE: Protocole spécifique déchantillonnage.

TÉCNICA DE MUESTREO: Protocolo específico de muestreo.

TÉCNICA DE MOSTRAXE: Protocolo específico de mostraxe.

MINTAVÉTELI ELJÁRÁS: Ez a fogalom a mintavételre alkalmazott módszerek összességét jelenti.

PRØVETAKINGSMETODE: Betegner en spesifikk prøvetakingsprotokoll.

METODA POBIERANIA PRÓBKI: Termin ten oznacza specjalny protokół przy pobieraniu próbek.

ÖRNEKLEME YÖNTEMİ: Bu terim, örnekleme için özel bir protokolü ifade eder.

Was this helpful?
Η επάρκεια του ιχθυαποθέματος να μετατρέπει την τροφή σε αύξηση; ο λόγος του βάρους της τροφής που χρησιμοποιήθηκε και του σωματικού βάρους που κερδήθηκε.


FOOD CONVERSION RATIO: Efficiency of the stock at converting food into growth; the ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain.

TAUX DE CONVERSION ALIMENTAIRE: Rapport, entre le poids daliment et le gain de poids. Mesure (rapport) de lefficacité de conversion des aliments en biomasse. La somme totale daliments distribués en kilogramme pendant un nombre de jours (T) est divisée par laugmentation de poids frais du poisson (kg) pendant cette même période.

TASA DE CONVERSIÓN DEL ALIMENTO: Eficiencia del stock para transformar el alimento en crecimiento; ratio entre el peso de alimento suministrado y el peso del aumento de la producción.

TAXA DE CONVERSIÓN DO ALIMENTO: Eficiencia do stock para transformar o alimento en crecemento; ratio entre o peso de alimento subministrado e o peso do aumento da produción.

TAKARMÁNY-HASZNOSÍTÁSI EGYÜTTHATÓ: A hatékonyság, amellyel egy állomány növekedéssé alakítja a táplálékot; az etetett táp tömege és a halak tömegnövekedése közötti arány.

FÔRFAKTOR: Forhold mellom vekten på fôr som er utfôret og vektøkning i biomasse. Mål på effektiviteten på omdannelsen av fôr til kjøtt. Summen av alt fôret i kilo som er utfôret i løpet av et antall dager (T) delt på økning i våtvekt (kg) av fisk over samme tidsrommet (T). Høy fôrfaktor ved bruk av formulert fôr kan indikere overfôring (spillfôr).

WSPÓŁCZYNNIK POKARMOWY: Efektywność, z jaką obsada przekształca pokarm na wzrost; stosunek między ciężarem zadanego pokarmu a uzyskanym przyrostem masy ryb.

YEM DEĞERLENDİRME ORANI: Yemi büyümeye çevirmede stoğun verimliliği; tüketilen yem ağırlığı ile kazanılan ürün ağırlığı arasındaki oran.

Was this helpful?
(1) Στην στατιστική, μία ποσότητα, η πλήρης περιγραφή της οποίας απαιτεί δύο ή περισσότερους αριθμούς. (2) Μία μήτρα με μία μόνο στήλη ή σείρα. Τα στοιχεία της καλούνται ως "στοιχεία της μήτρας". (3) ΦΟΡΕΑΣ : Οργανισμός που φέρει ή μεταδίδει ένα παθογόνο παράγοντα.


VECTOR: (1) In statistics, a quantity whose complete description requires two or more numbers. (2) A matrix with only one row or column; its elements are referred to as components. (3) An organism that carries or transmits a pathogenic agent; cf. carrier. (4) Any agent responsible for the introduction or dispersal of an animal or plant species.

VECTEUR: (1) En statistiques, une quantité dont la déscription complète nécessite au moins deux nombres. (2) Une matrice avec une seule rangée ou colonne; les eléments sont appelées des composantes. (3) Un agent qui porte ou qui transmet un agent pathogène; cf. porteur. (4) Un agent responsable de lintroduction ou de la dispersion dune espèce animal ou végétale.

VECTOR: (1) En estadística, una cantidad cuya descripción necesita al menos dos números. (2) Una matriz con un solo rango o columna; los elementos son llamados componentes. (3) Agente que porta o que transmite un agente patógeno; cf. portador. (4) Agente responsable de la introducción o la dispersión de una especie animal o vegetal.

VECTOR: (1) En estatística, unha cantidade para cuxa descrición precísanse polo menos dous números. (2) Unha matriz cunha soa fila ou columna; os seus elementos son chamados compoñentes. (3) Organismo que porta ou que transmite un axente patóxeno; cf. portador. (4) Axente responsable da introdución ou a dispersión dunha especie animal ou vexetal.

VEKTOR: (1) Statisztikában: olyan mennyiség, amelynek teljes leírásához kettő vagy több szám szükséges. (2) Egy sorból vagy oszlopból álló mátrix; elemeit komponenseknek nevezzük. (3) olyan szervezet, amely hordoz vagy átad egy kórokozót; vö. hordozó. (4) Bármilyen hatás, amely egy állat- vagy növényfaj betelepedéséért és elterjedéséért felelős.

VEKTOR: (1) I statistikk: En mengde som må beskrives med to eller flere tall. (2) En matrise som består av kun en rad eller kolonne. Dens elementer kalles komponenter. (3) En organisme som bærer eller overfører et sykdomsfremkallende agens. Jfr. bærer. (4) Ethvert virkemiddel som er ansvarlig for innføring eller spredning av en dyre- eller en planteart.

PRZENOŚNIK/WEKTOR: (1) W statystyce: wielkość, której całkowite opisanie wymaga dwóch lub więcej liczb. (2) Macierz: układ liczb w postaci kolumn i wierszy, który charakteryzuje jednakowa ilość elementów we wszystkich kolumnach, a każdy wiersz ma dokładnie tyle elementów, ile jest kolumn; jej elementy są nazywane częściami składowymi. (3) Organizmy, które przemieszczają lub przenoszą czynnik patogenny; porównaj: nosiciel. (4) Każdy czynnik odpowiedzialny za wprowadzanie lub rozprzestrzenianie gatunków roślin i zwi

Vektör: (1) İstatistik: iki vey daha çok sayı gerektiren miktarın tam ifadesi, (2) Sadece bir çizgi veya sütunu olan matrix, (3) Patojen taşıyan bir oganizma, taşıyıcı, (4) Herhangi bir hayvan veya bitkinin yayılmasından sorumlu olan herhangi bir etken.

Was this helpful?
Χερσαίες δεξαμενές-σκάμματα με μικρή επιφάνεια, μεγάλο βάθος (1.8-2.5m) και σχετικά υψηλό ρυθμό ροής. Επιτρέπουν καλή παροχή οξυγόνου στα ψάρια ακόμη και αν υπάρχει πάγος στην επιφάνειά τους και χρησιμοποιούνται από τους καλλιεργητές κυπρίνου όταν επίκειται παρατεταμένη περίοδος ψύχους.


WINTER POND: Earthen ponds with a small surface area, large depth (1.8-2.5m) and a relatively high flow rate. This type of pond gives good oxygen supply to fish even if surface ice is present and they are usually used by carp producers when spells of prolonged cold weather are likely to occur.

ETANG DHIVER: Etang artificiel de petite surface, mais de grande profondeur (1,8 à 2,5 m) et dont le débit en eau est rélativement élevé. Ce type détang fournit un taux doxygène convenable pour lelévage des poissons, même quand sa surface est recouverte de glace. Souvent utilisé pour la culture des carpes quand des périodes froides de longue durée sont prévues.

ESTANQUE DE INVIERNO: Estanque artificial de pequeña superficie pero de gran profundidad (1,8 a 2,5 m) y cuyo flujo de agua es relativamente grande. Este tipo de estanque permite una tasa elevada de oxígeno, conveniente para la cría de peces, incluso cuando su superficie está cubierta de hielo. A menudo utilizada para el cultivo de carpas cuando se prevén largos periodos fríos.

ESTANQUE DE INVERNO: Estanque en terra de pequena área pero de grande profundidade (1,8 a 2,5 m) e relativamente alto fluxo de auga. Este tipo de estanque permite unha boa subministración de osíxeno aos peixes mesmo se se forma xeo na superficie e son frecuentemente usados polos produtores de carpas cando se prevén que é probable que acontezan longos períodos fríos.

TELELTETŐTÓ: Kis területű, mély (1,8-2,5m) tavak viszonylag nagy vízátfolyással. Ez a tótípus akkor is képes a halak megfelelő oxigénellátását biztosítani, ha a felszíne befagy. Általában a pontytenyésztők használják, ha hosszabb hideg időszak várható.

OVERVINTRINGSDAM: Dype (1,8 – 2,5 meter) jorddammer med lite areal og høy vanngjennomstrømning. Denne typen dam gir fisken god oksygentilførsel selv om det ligger is på overflaten. Brukes av karpeoppdrettere når lange kuldeperioder er i vente.

ZIMOCHOWY: Stawy ziemne o niewielkiej powierzchni, dużej głębokości (1,8 - 2,5 m) i możliwości wymiany wody. Ten typ stawu pozwala na stworzenie dobrych warunków środowiskowych (np. tlenowych) nawet przy wystąpieniu pokrywy lodowej; są one używane w hodowli karpia do przetrzymywania przez okres zimowy ryb obsadowych (narybek, kroczek).

Kış Havuzu: küçük yüzey alanlı çanak havuz, geniş derin (1.8- 2.5 m) ve nispeten yüksek akış oranlıdır. Bu tip havuz yüzeyi buzlu olsa bile balıklar için yüksek oksijen kaynağı sağlar, ve genellikle sazan üreticileri tarafından kullanılır soğuk hava dönemi uzadığı zaman muhtemelen meydana gelir.

Was this helpful?
Απλή εγκατάσταση καθαρισμού αποβλήτων στην οποία τα οργανικά φορτία οξειδώνονται και σταθεροποιούνται (μετατρεπόμενα σε αδρανή υπολείμματα). Πρβλ. Δεξαμενή καθίζησης.


STABILIZATION POND: A simple waste-water treatment facility in which organic loads are oxidized and stabilized (converted to inert residues).

BASSIN DE STABILISATION: Dispositif simple de traitement des eaux usées dans lequel des charges organiques sont oxydées et stabilisées (transformées en résidus inertes).

ESTANQUE DE ESTABILIZACIÓN: Dispositivo simple de tratamiento de aguas usadas en el cual la carga orgánica es oxidada y estabilizada (transformada en residuos inertes); cf. Estanque de sedimentación.

ESTANQUE DE ESTABILIZACIÓN: Dispositivo simple de tratamento de augas residuais nas cal a carga orgánica é oxidada e estabilizada (transformada en residuos inertes); cf. Estanque de sedimentación.

STABILIZÁCIÓS MEDENCE: Egyszerű elfolyóvíz-kezelő berendezés, amelyben a víz szervesanyag-terhelése oxidálódik és stabilizálódik (semleges maradékokká alakul).

STABILISERINGSDAM: Enkel fasilitet for behandling av avløpsvann, der organiske stoffer blir oksidert og stabilisert (omdannet til uvirksomme rester).

STAW STABILIZACYJNY: Proste urządzenie oczyszczające wodę poprodukcyjną, w którym ładunki organiczne są utleniane i stabilizowane (przekształcane w obojętną pozostałość).

ARITIM HAVUZLARI: Suda bulunan organik yüklerin oksşdasyonunun gerçekleştirildiği basit yapılı avuzlardır.

Was this helpful?
Eλληνικός όρος.


DERMAL: Pertaining to the skin.

DERMIQUE: Relatif au derme (la peau).

DÉRMICO: Relativo de la dermis (la piel).

DÉRMICO: Relativo á derme (a pel).

DERMÁLIS: A bőrhöz tartozó.

DERMAL (HUD-): Vedrører huden.

SKÓRNY: Odnoszący się do skóry.

DERMAL: Cilde ait.

Was this helpful?
Φλεγμονή του δέρματος.


DERMATITIS: An inflammation of the skin.

DERMATITE: Une inflammation de la peau.

DERMATITIS: Inflamación de la piel.

DERMATITE: Inflamación da pel.

DERMATITISZ: Bőrgyulladás.

DERMATITT: Betennelse i huden.

ZAPALENIE SKÓRY: Zapalenie skóry.

DERİ YANGISI: Cildin bir iltihabı.

Was this helpful?
Μόλυνση του δέρματος από μύκητες.


DERMATOMYCOSIS: Any fungal infection of the skin.

DERMATOMYCOSE: Infection fongique de la peau.

DERMATOMICOSIS: Infección fúngica de la piel.

DERMATOMICOSE: Infección fúnxica da pel.

DERMATOMIKÓZIS: A bőr gombás fertőzése.

DERMATOMYKOSE: Enhver soppinfeksjon i huden.

GRZYBICA SKÓRNA: Każde zakażenie grzybicze skóry.

DERMATİKOZ: Cildin herhangi bir mantar enfeksiyonu.

Was this helpful?
Κάθε ασθένεια του δέρματος.


DERMATOSIS: Any disease of the skin.

DERMATOSE: Maladie de peau en général.

DERMATOSIS: Enfermedad de piel en general.

DERMATOSE: Enfermidade de pel en xeral.

DERMATÓZIS: Bármilyen bőrbetegség.

DERMATOSE: Enhver hudsykdom.

DERMATOZA: Każda choroba skóry.

DERMATOZ: Cildin herhangi bir hastalığı.

Was this helpful?
Νηματοειδές μέρος του Πρωτογενούς ελάσματος στα βράγχια των ψαριών και των ασπονδύλων. Χρησιμεύει γιά την αύξηση της επιφανείας του βραγχίου διευκολύνοντας την ανταλλαγή των αερίων.


SECONDARY LAMELLA: Filamentous part of the primary lamellae in the gills of fish and shellfish. It serves as a way of greatly increasing the surface area of the gill for optimal gaseous exchange.

LAMELLE SECONDAIRE: Partie filamenteuse des lamelles primaires des branchies de poissons et de mollusques bivalves servant à augmenter considérablement la surface des branchies afin de rendre optimaux les échanges gazeux.

LAMINILLA SECUNDARIA: Parte filamentosa de laminillas primarias de branquias de peses y moluscos bivalvos que sirven para aumentar considerablemente la superficie de las branquias para devolver óptimos los intercambios de gases.

LAMELA / LÁMINA SECUNDARIA: Parte filamentosa das láminas primarias de branquias de peixes e moluscos bivalvos. Serven para aumentar considerablemente a superficie das branquias para o óptimo intercambio gasoso.

MÁSODLAGOS LEMEZ: A halak, kagylók és rákok kopoltyúin az elsődleges kopoltyúlemezek fonalas részei. Nagy mértékben megnövelik a kopoltyú felületét, ezáltal optimális feltételeket teremtenek a gázcseréhez.

SEKUNDÆRLAMELLE: Serier av plateformede utvekster på gjellebuenes primærlameller. Her skjer gassutvekslingen i gjellene. Gir gjellen stor overflate.

BLASZKA WTÓRNA : Nitkowata lub płytkowata część pierwotnej blaszki w skrzelach ryb, mięczaków i skorupiaków. Służy ona jako sposób znacznego zwiększenia powierzchni strefy skrzelowej, w celu wspomagania wymiany gazowej.

Solungaç flamenti: Kabuklu ve balıklarda solungaç lamellerinin falment kısımları. Optimum gaz alışverişi için solungacın yüzey alanını artmasını sağlar.

Was this helpful?
Μόλυνση που προσβάλλει ένα ζώο που έχει ήδη μολυνθεί από έναν άλλου είδους παθογόνο οργανισμό. π.χ. σαπρολεγνίαση.


SECONDARY INFECTION: An infection in an animal which is already infected by a pathogenic organism of another kind, e.g. saprolegniasis.

INFECTION SECONDAIRE: Infection dun organisme qui est déjà atteint dune infection différente. Par exemple saprolegnose.

INFECCIÓN SECUNDARIA: Infección de un organismo que ya esta infectado por un agente patógeno diferente. Por ejemplo saprolegniasis.

INFECCIÓN SECUNDARIA: Infección dun organismo previamente infectado por un axente patóxeno diferente. Por exemplo, a saprolegniase.

MÁSODLAGOS FERTŐZÉS: Olyan szervezetben bekövetkező fertőzés, amely már valamilyen más kórokozóval fertőzött. Pl. saprolegniasis.

SEKUND?RINFEKSJON: Infeksjon av et dyr som allerede er infisert av en annen sykdomsfremkallende organisme. F.eks. saprolegniose.

WTÓRNE ZAKAŻENIE: Zakażenie zwierzęcia, które jest już zakażone przez organizm patogenny innego rodzaju, np. saprolegniozę.

SEKONDER ENFEKSİYON: Hastalık bulaşmış bir canlıya farklı bir tür hastalık etkeninin bulaşmasıyla oluşan ikinci enfeksiyon, Örneğin saprolegniazis.

Was this helpful?
Οι επιβλαβείς επιπτώσεις ενός δηλητηρίου (ή τοξικής ένωσης, φυσικής τοξίνης, ρύπου) σε έναν ζωντανό οργανισμό.


POISONING: In toxicology: refers to the harmful effects of a poison (or toxic substance, natural toxin, pollutant) on a living organism.

EMPOISONNEMENT: En toxicologie, concerne les effets nocifs dun poison (ou toxine) sur un organisme vivant.

ENVENENAMIENTO: En toxicología, concierne los efectos nocivos de un veneno (o toxina) en un organismo vivo.

ENVELENAMENTO: En toxicoloxía, refírese aos efectos nocivos dun veleno (ou toxina, toxina natural, contaminante) nun organismo vivo.

MÉRGEZÉS: Toxikológiában: egy méreg (vagy mérgező anyag, természetes toxin, szennyezőanyag) káros hatása egy élő szervezetre.

FORGIFTNING: I toksikologi (giftlære): Henviser til de skadelige effektene til en gift (q.v.) (eller giftstoff, naturlig toksin, forurensning) på en levende organisme.

ZATRUCIE: W toksykologii: odnosi się do szkodliwego oddziaływania trucizny (lub substancji toksycznej, naturalnej toksyny, czynnika zanieczyszczającego) na organizm żywy.

Zehirlenme: Zehirbilim terimi; Yaşayan bir canlı üzerine bir zehirin zararlı etkileri.

Was this helpful?
Ορος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή δηλητηρίασης που οφείλεται στην κατανάλωση μολυσμένων ασπονδύλων. Οι δηλητηριάσεις από οστρακοειδή οφείλονται σε ποικιλία αιτίων όπως τοξίνες φυκών, μόλυνση από ιούς ή βακτήρια ή ρύπανση από βαρέα μέταλλα.


SHELLFISH POISONING: Term used to describe poisoning as a result of eating contaminated shellfish. Shellfish poisoning can be due to a variety of causes: algal, viral bacterial and heavy metal pollutants.

INTOXICATION ALIMENTAIRE PAR CONSOMMATION DE COQUILLAGES: Intoxication alimentaire provoquée par la consommation de coquillages contaminées. Les agents toxiques sont dorigines diverses: microalgues, bactéries, virus, métaux lourds.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MARISCO: Intoxicación provocada por el consumo de marisco contaminado. Los agentes tóxicos son de orígenes diversos: microalgas, virus y metales pesados.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MOLUSCOS: Termo empregado para describir a intoxicación provocada polo consumo de moluscos contaminados. Os axentes tóxicos son de orixes diversas: microalgas, virus e metais pesados.

KAGYLÓMÉRGEZÉS: Szennyezett kagylóhús elfogyasztása után kialakuló mérgezés. A kagylóhúsban lévő méreganyagok lehetnek algás, vírusos, bakteriális eredetűek vagy származhatnak nehézfémekkel történt szennyezésből.

SKALLDYRFORGIFTNING: Betegnelse brukt for å beskrive forgiftninger som er et resultat av konsumpsjon av forurensede (kontaminerte) skalldyr. Kan ha ulikt opphav, f.eks. fra alger, virus, og tungmetaller.

ZATRUCIE MIĘCZAKAMI I SKORUPIAKAMI: Termin używany przy zatruciu na skutek zjedzenia zanieczyszczonych mięczaków i skorupiaków. Zatrucie mięczakami i skorupiakami może być spowodowane różnymi przyczynami, najczęściej zaś stanowią je: glony, bakterie, wirusy i zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Kabuklu Zehirlenmesi: Kabuklularla kontamine olmuş yiyeceklerin sonucundaki zehirlenmeyi tanımlamak için kullanılır. Kabuklu zehirlenmesi çeşitli sebeplerle olabilir; algal, viral, bakteriyal, ağir metal kirleticileri.

Was this helpful?
Ουσία, της οποίας η σχέση με έναν ζωντανό οργανισμό (κατάποση, εισπνοή, επαφή) έχει επιβλαβείς επιπτώσεις.


POISON: In toxicology: refers to any substance that causes a harmful effect on a living organism as a result of ingestion, inhalation or contact.

POISON: En toxicologie, se rapporte à toute substance qui cause des effets nocifs sur un organisme vivant par ingestion, inhalation ou contact.

VENENO: En toxicología, se refiere a toda sustancia que causa efectos nocivos en un organismo vivo por ingestión, inhalación o contacto.

VELENO: En toxicoloxía, refírese a toda substancia que causa efectos nocivos nun organismo vivo por inxestión, inhalación ou contacto.

MÉREG: Toxikológiában: minden olyan anyag, amely elfogyasztás, belélegzés vagy érintkezés útján valamilyen káros hatást képes okozni egy élő szervezet számára.

GIFT: I toksikologi (giftlære): Et stoff som gir en skadelig effekt hos en levende organisme ved svelging, inhalering eller kontakt.

TRUCIZNA/JAD: W toksykologii: odnosi się do każdej substancji, która wywiera szkodliwy skutek na organizm żywy w wyniku: przyjmowania pokarmu, oddychania lub kontaktowania się z nim.

Toksin: Zehirbilim terimi; Yeme, nefes alma veya temas ile yaşayan bir canlı üzerine zararlı etkiye neden olan her hangi bir madde.

Was this helpful?
Ασθένεια, η οποία μόλις εντοπίζεται πρέπει να δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία, κυβερνητικά όργανα, ή τα εντεταλμένα τους όργανα). Κατάλογοι τέτοιων ασθενειών υπάρχουν σε διάφορες χώρες, είναι σοβαρές και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται μέτρα για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωσή τους. Μια ασθένεια ενδέχεται να θεωρείται δηλωτέα σε μια χώρα, χωρίς να έχει ποτέ εμφανισθεί στην χώρα αυτή.


NOTIFIABLE DISEASE: A disease which, when first identified, must be reported to the appropriate authority (i.e. the Police, Government Departments, or their delegated bodies). Notifiable diseases are listed by various countries; the more serious of these may need some form of containment or eradication. Diseases may be listed in countries where they no longer exist.

MALADIE A DECLARER: Une maladie qui doit être déclarée aux autorités compétentes (cest-à-dire le commissariat, le ministère ou ses délégués). Des listes des maladies à déclarer sont tenues par plusieurs pays; les plus graves peuvent nécessiter lisolement ou léradication. Certaines maladies figurent sur les listes dun pays dans lequel elles ne se manifestent pas.

ENFERMEDAD A DECLARAR: Enfermedad que debe ser declarada a las autoridades competentes (es decir, comisaría, ministerio o sus delegados). Las enfermedades a declarar están reguladas en varios países; las más graves pueden necesitar el aislamiento o la erradicación. Algunas enfermedades figuran incluso en las listas de algunos países en los cuales no se manifiestan nunca.

ENFERMIDADE A DECLARAR: Enfermidade que debe ser declarada ás autoridades competentes (é dicir, comisaría, ministerio ou ás súas delegacións). As enfermidades a declarar están reguladas en varios países; as máis graves poden necesitar o illamento ou a erradicación. Algunhas enfermidades poden figurar mesmo nas listas dalgúns países nos cales xa non están presentes.

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ ESŐ BETEGSÉG: Olyan betegség, amelyet azonosítása után jelenteni kell az illetékes hatóságnak (pl. rendőrség, kormányhivatalok és kirendeltségeik). A bejelententendő betegségek országonként eltérők; ezek közül a súlyosabbakat valamilyen elzárási vagy megsemmisítési eljárásnak kell alávetni. Bizonyos országokban olyan betegségek is bejelentendők lehetnek, amelyek az adott országban már nem fordulnak elő.

MELDEPLIKTIG SYKDOM: Sykdom som det må meldes ifra om til myndigheten dersom den påvises. Meldepliktige sykdommer er notert i mange land. De alvorligste sykdommene krever en form for avgrensing eller nedslakting. Sykdommer kan være notert som meldepliktige i land der de ikke lenger eksisterer.

CHOROBA PODLEGAJĄCA ZGŁOSZENIU: Choroba po raz pierwszy zidentyfikowana, musi być zgłoszona do odpowiedniego urzędu (tj. policji, inspekcji sanitarnej, odpowiedniego departamentu rządowego lub ich przedstawicielstw terenowych). Choroby podlegające zgłoszeniu są podawane przez różne państwa do wiadomości; poważniejsze z nich mogą wymagać podjęcia pewnych działań zapobiegających ich ekspansji lub je eliminujące.

BELİRLİ HASTALIK: İlk olarak yetkili otoriteler tarafından belirlenmesi gereken bir hastalık. Haber verilen hastalık bir çok ülkede kayıt altına lınır. Bu ciddi bir şekilde yapılmalı ve hemen kontrol altına alınmalı ya da yok edilmeli. Uzun süre görülmeyen ülkelerde hastalık listelenmeli.

Was this helpful?
Γαστρεντερική διαταραχή η οποία προκαλείται μετά από βρώση θαλασσινών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε νερά με υψηλή συγκέντρωση των δυνομαστιγοφόρων Dinophysis fortii και D. acuminata και της σχετικές τοξίνες. Τα είδη αυτά παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1976, και αποτελούν σοβαρό πρόβλημα των υδατοκαλλιεργειών, σε παγκόσμια κλίμακα, εξαιτίας των τοξινών (ακοδοϊκό οξύ, δυνοφυσιοτοξίνες και πηκτοτοξίνες) που παράγουν.


DIARRHOETIC SHELLFISH POISONING: DSP: Gastro- intestinal disorder usually lasting up to three days caused by ingestion of shellfish produced in waters containing high concentrations of the armoured dinoflagellates Dinophysis fortii and D.acuminata. First recognised in Japan in 1976, now occurring worldwide in shellfish farming areas. The specific toxins are okadoic acid, dinophysistoxines and pecteotoxins.

INTOXICATION DIARRHEIQUE : Maladie gastro-intestinale qui dure jusqu’à trois jours, provoquée par l’ingestion de coquillages élevés dans des eaux contenant des fortes concentrations des dinoflagellés Dinophysis fortii et D. acuminata . Les toxines responsables sont l’acide akodoïke, les dinophysistoxines et les pecteotoxines.

CONTAMINACIÓN DIARREICA DE MARISCO: Desorden gastrointestinal que normalmente dura hasta 3 días causada por laingestión de marisco producido en aguas que contienen altas concentraciones de dinoflagelados Dinophysis fortii y D. Acuminata y toxinas asociadas. Se descubrió inicialmente en Japón en 1976 y existen ahora episodios en todo el mundo en donde se cultiva marisco. Las toxinas específicas son el ácido akodoico, dinofisistoxinas y pectetoxinas.

ENVELENAMENTO POR TOXINA DIARRÉICA: DSP: Desorde gastrointestinal que normalmente dura ata 3 días causada pola inxestión de moluscos producidos en augas que conteñen altas concentracións de dinoflaxelados tóxicos Dinophysis fortii e D. Acuminata. Descubriuse inicialmente en Xapón en 1976 e agora existen episodios en calquera zona do mundo onde se cultiven moluscos. As toxinas específicas son o ácido okadaico, dinofisistoxinas e pectetoxinas.

HASMENÉSES KAGYLÓMÉRGEZÉS: Legfeljebb három napig tartó gyomor-bélrendszeri megbetegedés. Olyan vízben nevelt kagylók fogyasztásának hatására alakul ki, amely magas koncentrációban tartalmazza a Dinophysis fortii és D.acuminata kovamoszatokat. Először Japánban írták le 1976-ban, de ma már világszerte előfordul. A mérgezést okozó anyagok a dinofízistoxinok és a pekteotoxinok.

DIARETISK SKALLDYRFORGIFTNING (DSP): Mage/tarm syke som varer opp til tre dager, grunnet konsum av skalldyr som er produsert i vannmasser med høyt innhold av de armerte dinoflagellatene Dinophysis fortii og D. acuminata . Ble først oppdaget i Japan i 1976, men forekommer nå i områder det drives skalldyroppdrett over hele verden. De spesifikke DSP-giftene er ”akodoic acid”, dinophysistoksiner og pecteotoksiner.

BIEGUNKOWE ZATRUCIE MAŁŻY (DSP) : Zaburzenie żołądkowo-jelitowe małży trwające zwykle trzy dni, a powodowane hodowlą w wodach o wysokich koncentracjach bruzdnicDinophysis fortii i D. acuminata pokrytych pancerzykami. Pierwszy raz rozpoznane w 1976 roku w Japonii, a obecnie występuje w hodowlach małży na całym świecie. Wydzielają toksyny z grupy: chemotoksyny (np. mikrocystyny, noduloryna), neurotoksyny (np. anatotoksyna-a i saxitoksyna), endoksyny lipopolisacharydy (LPS).

DİYARETİK KABUKLU ZEHİRLENMESİ(İshal yapıcı kabuklu zehirlenmesi): Yüksek konsantrasyonda zırhlı dinoflagellat Dinophysis fortii ve D.acuminata içeren suların mahsülü kabukluların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan ve genellikle 3 gün içinde sonlanan mide-barsak bozuklukları. İlkkez 1976da Japonyada tanımlandı, şimdilerde dünya çapında kabuklu yetiştiricilik alanlarında bulunmaktadır. Özel toksinleri akadoik asit, dinofiysistoksinler ve pekteotoksinlerdir.

Was this helpful?
Ομάδα μονοκύτταρων φυκών που ανήκει στην κλάση Bacillariophyceae (Diatomeae), αποτελούμενη από 6000 είδη τα οποία περιβάλλονται από μια διπλή πυριτική κάψα (επιθήκιο και υποθήκιο). Χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ποικιλία σχήματος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σπουδαιότερους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς συμβάλλοντας στην πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών. Τα περισσότερα άτομα της ομάδας Pennales, αποτελούν βενθικά είδη των γλυκών νερών.


DIATOMS: Unicellular algae belonging to the class Bacillariophyceae (Diatomeae) comprising a group of about 6000 species with highly characteristic silica-skeletons (epitheca and hypotheca). Morphologically very diverse, they are ubiquitous phytoplanktonic organisms, contributing substantially to the primary productivity of the oceans. those belonging to the Pennales are mainly freshwater benthic species.

DIATOMEES : Algues unicellulaires appartenant à la classe des bacillariophyceae. Groupe comprennent environ 6000 espèces avec des squelettes en silice très caractéristiques (epithèque et hypothèque). Morphologiquement très diverse. Organismes ubiquitaires parmi le plancton et contribuant de façon significative à la productivité primaire des océans. Les membres du groupe Pennales sont pour la plupart dulçaquicoles.

DIATOMEAS: Algas pertenecientes al grupo Bacillariofíceas que comprenden 6000 especies con un esqueleto característico de sílice (epiteca e hipoteca). Morfológicamente son muy diversas y tienen reproducción vegetativa mediante divisiones en dos células hermanas. Se encuentran en todo tipo de aguas, en zonas pantanosas y en suelos de todos los climas. Las pertenecientes al Orden Centrales incluyen especies importantes del fitoplancton que contribuyen sustancialmente a la productividad primaria de los océano

DIATOMEAS: Algas unicelulares pertencentes á Clase Bacillariofíceas que comprenden 6000 especies cun esqueleto característico de sílice (epiteca e hipoteca). Morfoloxicamente son moi diversas, son organismos palnctónicos ubiquistas, contribuíndo substancialmente á productivida primaria dos océanos. Aquelas que pertencen a Orde Pennales son maioritariamente especies bentónicas de auga doce. Teñen reprodución vexetativa mediante divisións en dúas células irmás (mitose). Atópanse en todo tipo de augas, en zon

KOVAMOSZATOK: A Bacillariophyceae (Diatomeae) osztályba tartozó egysejtű algák. Kb. 6000 fajuk van. Legfontosabb jellegzetességük a szilikátokból álló külső váz (epitheca és hypotheca). Alakjuk rendkívül változatos. Mindenhol előforduló planktonikus szervezetek, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak az óceánok elsődéeges produkciójához. A Pennales rendbe tartozók általában édesvízi, aljzaton élő (bentikus) fajok.

DIATOMÉER: Kiselalger, klasse Bacillariophyceae (Diatomeae). Består av ca. 6000 arter med svært karakteristiske silisiumskjelett (epitek og hypotek). Svært mangfoldig gruppe morfologisk, har vegetativ formering gjennom celledeling som resulterer i to datterceller. Artene finnes i alle vanntyper, i myrer så vel som i jordsmonn i alle klimatyper. Artene i ordenen Centrales inkluderer viktige fytoplankton som bidrar vesentlig i havets primærproduksjon. Medlemmene i Pennales er for det meste bentiske ferskvann

OKRZEMKI: Jednokomórkowe glony należące do klasy Bacillariophyceae (Diatomeae) obejmującej grupę około 6000 gatunków z bardzo charakterystycznymi szkieletami krzemionkowymi (wieczka i denka). Morfologicznie bardzo zróżnicowane; są wszechobecnymi organizmami fitoplanktonowymi, przyczyniając się znacząco do wielkości produkcji pierwotnej oceanów. Należące do Pennales są głównie dennymi gatunkami słodkowodnymi.

DİYATOM: Silisten iskeletleri (epiteka ve hipoteka) ile karakterize olan, 6000den fazla tür içeren, Bacillariophyceae sınıfını oluşturan tek hücreli alglerdir. Morfolojik olarak çok çeşitlilik gösteren, heryerde bulunabilen fitoplanktonik organizmalardır, okyanuslarda primer prodaktivitenin büyük ölçüde katılımcılarıdır.Onlara ait Pennalesler temel olarak tatlı su bentik türleridir.

Was this helpful?
Πεφυσιωμένος (πρησμένος; προκαλείται από εσωτερική πίεση).


DISTENDED: Swollen (caused by pressure from within).

DISTENDU: Gonflé , conséquence dune pression qui sexerce de lintérieur.

DILATADO: Hinchado (causado por presión interna).

DILATADO: Inchado (causado por presión interna)

KITERJEDT: Duzzadt (belső nyomás miatt).

OPPSVULMET: Oppblåst fra indre trykk.

OBRZMIAŁ/Y/A/E: Spuchnięt/y/a/e (w wyniku ciśnienia wewnętrznego).

ŞİŞMEK: Şişmek (içerideki basınçtan kaynaklanan).

Was this helpful?
Εξόλκηση ή διάλυση συγκεκριμένων υλικών (π.χ. βιταμίνες, αμινοξεά, φωσφορικά κτλ.) από ή στο νερό, από μια ανάμικτη τροφή.


LEACHING: Extraction of or dissolution of certain materials (e.g. vitamins, amino acids, phosphate etc.) from a compounded feed into the water.

LESSIVAGE: Extraction ou dissolution dans leau de certains éléments (comme les vitamines, les acides aminés, le phosphate, etc...) à partir dun aliment composé .

LIXIVIADO: Extracción o disolución en el agua de ciertos materiales (p. ex. vitaminas, aminoácidos, fosfato etc.) de un alimento compuesto.

LIXIVIADO: Extracción ou disolución na auga de certos materiais (p. ex. vitaminas, aminoácidos, fosfato etc.) dun alimento composto.

KIMOSÓDÁS: Bizonyos anyagok (pl. vitaminok, aminosavak, foszfátok, stb.) kilépése vagy kioldódása valamely mesterséges tápból a vízbe.

UTVASKING: Ekstrahering eller oppløsning av visse materialer (f.eks. vitaminer, aminosyrer, fosfater etc.) fra sammensatt fôr til vannet.

WYCIEKANIE: Ekstrakcja lub ubywanie pewnych materiałów (np. witamin, kwasów tłuszczowych, fosforanów itp.) z mieszanki paszowej do wody.

SÜZÜLMEK: Su içerisine bir yemden ekstraksiyon veya belirli maddelerin (örn. vitaminler, amino asitler, fosfat vs.) çözünmesi.

Was this helpful?
Εντοπισμένη μόλυνση του δέρματος, υποδερματικών ιστών ή μυών, η οποία αναπτύσσεται ως ένα (μεμονωμένο) απόστημα που μπορεί να πυορροεί ή να μην πυορροεί.


FURUNCLE: A localized infection of the skin, subcutaneous tissue or muscle which develops a solitary abscess and may drain externally.

FURONCLE: Infection localisée de la peau, du tissu sous-cutané ou du muscle qui se développe en abcès qui draine, ou ne draine pas, vers lextérieur.

FURÚNCULO: Infección localizada de la piel, de tejido subcutáneo o de músculo que se desarrolla en abscesos que drenan o no hacía el exterior.

FURÚNCULO: Infección localizada da pel, en tecido subcutáneo ou en músculo que se desenvolve como un absceso solitario e pode zumegar ao exterior.

KELÉS: A bőr, a bőr alatti kötőszövet vagy az izmok helyi fertőzése, amely tályoggá fejlődik és kívülről leszívással megszűntethető.

FURUNKEL (BYLL): En lokalisert infeksjon i huden, subkutant vev eller muskel, som utvikler en isolert byll som kan tømmes utvendig.

CZYRAK: Miejscowe zakażenie skóry, tkanki podskórnej lub mięśnia, które wywołuje pojedynczy ropień mogący sączyć się na zewnątrz.

FURUNKUL (ÇIBAN): Deride oluşmuş enfeksiyonlar, dokularda ve kaslarda yara halinde gelişir irin halinde dışa doğru akar.

Was this helpful?
Συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από την Αeromonas salmonicida. Ολα τα είδη και ηλικίες των ψαριών είναι ευάλωτα. Η πλειονότητα των προσβολών εκδηλώνονται στα ψάρια ηλικίας περίπου ενός έτους. Η εκδήλωση της ασθένειας διευκολύνεται από την καταπόνηση και ελέγχεται από συστημικά αντιβακτηριακά. Υπάρχουν σήμερα αποτελεσματικά εμβόλια, αλλά ο καλύτερος τρόπος ελέγχου είναι η κατάλληλη διαχείριση των καλλιεργούμενων αποθεμάτων.


FURUNCULOSIS: A systemic bacterial disease caused by Aeromonas salmonicida. All species and ages of fish are susceptible with the majority of outbreaks occurring in 1st year class fish. These outbreaks can occur at any time, are stress-mediated, and can be controlled by systemic antibacterials. Effective vaccines are now available, but the best form of control is good husbandry practice.

FURONCULOSE: Infection bactérienne systémique provoquée par Aeromonas salmonicida. Les poissons de toutes espèces et de tous âges sont prédisposés, et la majorité des manifestations affectent les jeunes poissons de lannée. La maladie, dont le stress est un médiateur, peut se manifester à tout moment. Les agents antibactériens systémiques sont efficaces dans le contrôle de cette maladie. Des vaccins efficaces existent maintenant, mais la meilleure forme de contrôle reste une bonne gestion de lélevage.

FURUNCULOSIS: Infección bacteriana sistémica provocada por Aeromonas salmonicida. Los peces de todas las especies y todas las edades están predepuestas, y la mayoría de las manifestaciones afectan los jóvenes peces del año. La enfermedad, cuyo mediador es el estrés, puede manifestarse en todo momento. Los agentes antibacterianos sistémicos son eficaces en el control de esta enfermedad. Actualmente existen vacunas para esta infección, paro la mejor forma de control es una buena gestión de cultivo.

FURUNCULOSE: Infección bacteriana sistémica provocada por Aeromonas salmonicida. Os peixes de todas as especies e todas as idades son susceptibles a esta enfermidade, e a maioría das manifestacións afectan poboacións de peixes no seu primeiro ano de vida. A enfermidade, pode manifestarse en todo momento e vén mediada polo estrés. Pode ser controlada mediante axentes antibacterianos sistémicos. Actualmente existen vacinas para esta infección, paro a mellor forma de control é unha boa xestión do cultivo.

FURUNKULÓZIS: Az Aeromonas salmonicida baktérium által okozott szisztémás halbetegség. Minden halfaj összes korosztálya érzékeny a fertőzésre, de leggyakrabban mégis egyéves halakon fordul elő. A betegség a stressz hatására alakul ki, és szisztémás antibakteriális szerekkell kezelhető. Ma már léteznek hatékony vakcinák is, de a betegség megelőzésének leghatékonyabb módja a helyes haltenyésztési gyakorlat alkalmazása.

FURUNKULOSE: Systemisk bakteriesykdom grunnet infeksjon av Areomonas salmonicida. Alle arter og aldre av fisk er mottakelige, men de fleste utbruddene er på 1. årsklasse fisk. Utbruddene kan komme når som helst, være forårsaket av stress, og kontrolleres effektivt ved hjelp av systemiske antibakterieller. Effektive vaksiner er tilgjengelige, men beste kontrollmekanisme er gode oppdrettsrutiner.

FURUNKULOZA: Ogólnoustrojowa choroba bakteryjna powodowana przez Aeromonas salmonicida. Podatne są na nią wszystkie gatunki i roczniki, przy czym w większości dotyka ona pierwszego rocznika ryb. Wybuchy choroby mogą pojawiać się o każdej porze roku; wywołują stres; do zwalczania choroby używane są systemiczne środki przeciwbakteryjne. Dostępne są obecnie skuteczne szczepionki, ale najlepszą formą jej opanowania jest właściwa technologia hodowli ryb.

FURUNKULOZİS: Aeromonas salmonicida.nın neden olduğu bakteriyel hastalıktır. Bütün balık türlerinde ve yaşlarda özellikle balıkların birinci yaşları hassastır. Bu hastalıkta stres aracı olup, antibakteriler tarafından kontrol edilebilirler. Yetiştirme sistemlerinde etkili aşılar uygulanarak kontrol altına alınır.

Was this helpful?
Δοκιμασία χρησιμοποιούμενη για την εκτίμηση της ρυθμιστικής ικανότητας των νεαρών σολομοειδών (SMOLT) και επομένως της καταλληλότητάς τους γιά μεταφορά στο θαλασσινό νερό. Συνήθως ένα δείγμα 30 ατόμων εκτίθεται σε πρότυπο διάλυμα άλατος (35 ppt) επί ένα χρονικό διάστημα (συνήθως 24 ώρες) και παρακολουθείται ή ομοίως ωσμωρρυθμιστική τους ικανότητα (συγκέντρωση ιόντων νατρίου και χλωρίου στο αίμα) και η επιβίωση. Η πρακτική αυτή διασφαλίζει την αποτελεσματική μεταφορά των αποθεμάτων, με ελάχιστες


SALT TOLERANCE TEST: A test to evaluate the regulatory ability of salmonid smolts and thus to determine their fitness for transfer to salt water. Normally, a sample (n=30) of smolts is exposed to a standard salt solution (35 ppt) for a period of time (usually 24 hours) and their osmoregulatory ability (sodium or chloride ion concentration in blood plasma) and survival are monitored. This practice ensures the effective transfer of stocks with minimal losses and good sea performance.

TEST DE TOLERANCE AU MILIEU SALIN: Test destiné à évaluer la capacité de régulation des saumoneaux afin de déterminer le moment propice pour leur transfert en eau de mer. Normalement, un échantillon de saumoneaux (n = 30) est exposé à une solution saline standard (35 _/__) pendant une période prédéterminée (normalement 24 h). La survie et la capacité dosmorégulation de ces poissons sont suivies. Cette procédure assure le transfert efficace des stocks de poissons avec un minimum de pertes et une bonne performance en eau de mer.

PRUEBA DE TOLERANCIA AL MEDIO SALINO: Prueba para evaluar la capacidad de regulación salina en peces como los salmónidos con el fin de determinar el momento propicio para trasladarlos al agua de mar. Normalmente, una muestra de salmónidos (n = 30) es expuesta a solución salina estándar (35 ppm) durante un periodo predeterminado (24 h). La supervivencia y la capacidad de osmoregulación de estos peces están sometidas a un seguimiento regular. Este procedimiento asegura la transferencia eficaz de los stocks de peces con pérdidas mínima

PROBA DE TOLERANCIA AO MEDIO SALINO: Proba para avaliar a capacidade de regulación salina de smolts de salmónidos co fin de determinar a súa saúde para trasladalos á auga de mar. Normalmente, unha mostra de salmónidos (n=30) é exposta a solución salina estándar (35 ppm) durante un período predeterminado (24 h), observándose a súa capacidade osmorregulatoria (concentración de ión sodio ou cloro en plasma) e a taxa de supervivencia. Esta práctica asegura a transferencia eficaz dos stocks de peixes con perdas mínimas e bo rendemento e

SÓTŰRÉSI TESZT: Fiatal lazacfélék sótűrésének kiértékelésére használt teszt, amelynek eredménye alapján döntik el, hogy a halak kihelyezhetőek-e a tengervízbe. Általában egy mintapopulációt (n=30) helyeznek standard sóoldatba (35 ppt), általában 24 órára. Vizsgálják az ozmoregulációs képességüket (a nátrium- vagy kloridionok koncentrációját a vérplazmában) és a megmaradásukat. Ez az eljárás lehetővé teszi az állományok minimális veszteséggel járó, hatékony kihelyezését és az optimális tengeri növekedést.

SJØVANNSTEST: Test for å evaluere evnen smolt (q.v.) fra laksefisk har til å osmoregulere, for på den måten å bestemme om smolten er klar for utsetning i sjø. Vanligvis utsettes en gruppe smolt (n = 30) for en standard saltløsning (35‰) over en tidsperiode (vanligvis 24 timer). Deretter bestemmes osmoreguleringsevne (klor eller natrium i blod) og overlevelse. Denne praksisen sikrere effektiv og sikker overføring av smolt til sjøvann, med minimale tap og god vekst. Samtidig analyse av NaK-ATPase aktivitet (sal

TEST TOLERANCJI ZASOLENIA: Test oceniający zdolność osmoregulacyjną smoltów łososiowatych, określający ich gotowość przeniesienia z wody słodkiej do zasolonej. Zazwyczaj próba (n=30) smoltów jest poddana działaniu standardowego roztworu soli (35 ppt) przez okres (zwykle 24 godz.) i kontrolowana jest ich zdolność osmoregulacyjna (koncentracja jonów sodu lub chlorku w osoczu krwi) i stopień przeżycia. Takie postępowanie gwarantuje efektywne przeniesienie smoltów z minimalnymi stratami i właściwe ich funkcjonowanie w morzu.

TUZLULUK TOLERANS TESTİ: Salmonid smoltlarının tuzlu suya transferi için kabiliyetlerini düzenlemek ve sağlık durumlarını tespit etmek için yapılan bir test. Normalde, bir grup smolt (n=30) genellikle 24 saaatlik periyotta standart tuz çözeltisine (35 ppt) maruz bırakılır ve onların osmoregasyon kabiliyetleri (kan plazmasında sodyum yada klor iyon konsantrasyonu) ve hayatta kalmaları izlenir. Bu uygulama, iyi deniz performansı ve minimum kayıp ile stokların etkili transferini sağlar.

Was this helpful?
Τρόπος μάθησης μέσω πειραματισμού.


TRIAL AND ERROR: A mode of learning by experience.

TATONNEMENT; ESSAI ET ECHEC: Mode dapprentissage par expérience.

TANTEO: Modo de apprentizaje por experienca.

TENTEO / ENSAIO E ERRO: Modo de aprendizaxe pola experimentación de tipo ensaio e erro.

PRÓBA-SZERENCSE: A tapasztalati úton történő tanulás egyik módja.

TRIAL AND ERROR: A mode of learning y experience.

METODA PRÓB I BŁĘDÓW: Sposób uczenia się przez doświadczenie (praktykę).

Deneme ve yanılma: Tecrübe ile öğrenme yöntemi.

Was this helpful?
Ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων ανθρώπων οι οποίοι αποτιμούν την ποιότητα της παρασκευασμένης τροφής κάτω από συγκεκριμένες και ελεγχόμενες συνθήκες. Οι παράγοντες που αποτιμούνται, όπως η οσμή, ο χρωματισμός και η παρουσία οστών, βαθμολογούνται με σκοπό την αντικειμενική εκτίμηση της συνολικής ποιότητας του προϊόντος. Για παράδειγμα, η αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών συμπεριλαμβάνει τη βαθμολόγηση της σκληρότητας, της συνεκτικότητας, του ιξώδους, της ελαστικότητας, της κολλώδους κατάστασης,


TASTE PANEL: Group of specially trained and experienced people who assess the properties of prepared food under controlled conditions of light and other variables. Properties assessed (organoleptic properties) including colour, smell, presence of bones are all scored to give an overall objective measurement. Example – evaluation of mechanical textural characteristics involves scoring hardness, cohesiveness, viscosity, springiness, adhesiveness, fracturability, chewiness and gumminess.

GROUPE DE DÉGUSTATION : Groupe de personnes convenablement formées et experimentées qui analysent les propriétés des produits alimentaires sous des conditions de lumière, et d’autres variables, strictement contrôlées. Les propriétés évaluées (les propriétés organoleptiques) comprennent la couleur, l’odeur, la présence d’arêtes etc. Une note est attribuée pour chaque propriété afin de fournir une mesure globale et objective. Par exemple, l’évaluation de la texture implique la notation de la dureté, la qualité cohésive,

PANEL DE DEGUSTACIÓN: Grupo de personas especializadas y entrenadas en valorar las propiedades de comida preparada en condiciones controladas de luz, temperatura y otras variables. Las propiedades que se juzgan (organolépticas) incluyendo color, olor, presencia de huesos, se valoran para dar una medida cuantificable. Ejemplo: La evaluación de características mecánicas y texturas implica valorar dureza, cohesión, viscosidad, elasticidad, adhesividad, fracturabilidad, masticabilidad.

PANEL DE CATA: Grupo de persoas especializadas e adestradas en valorar as propiedades de comida preparada en condicións controladas de luz e outras variables. As propiedades que se xulgan (organolépticas) incluíndo cor, olor, presenza de ósos, valóranse para dar unha medida cuantificable. Exemplo: a avaliación da mecánica da textura implica avaliar dureza, cohesión, viscosidade, elasticidade, adhesividade, fracturabilidade, masticabilidade e gomosidade.

KÓSTOLÓ PANEL: Különlegesen képzett és tapasztalt emberek csoportja, akik megállapítják valamilyen étel tulajdonságait szabályozott fényviszonyok és egyéb változó tényezők mellett. Ilyen (organoleptikus) tulajdonság a szín, az illat, a szálkák mennyisége, amelyeket pontoznak, és a pontszámok alapján értékelik a mintákat. Például a mechanikai jellemzők értékelése magában foglalja a keménység, tapadósság, viszkozitás, rugalmasság, ragadósság, törhetőség, rágósság és nyúlósság pontozását.

SMAKSPANEL: Gruppe spesielt trente og erfarne mennesker som vurderer egenskapene til tilberedt mat under kontrollerte og standardiserte forhold (lys og andre variabler).Organoleptiske egenskaper som farge, lukt, tilstedeværelse av bein blir alle gitt poeng for å gi en helhetlig objektivt bedømmelse. Evaluering av konsistens vil f.eks. involvere bedømming av hardhet, sammenheng, viskositet, elastisitet, klebrighet, brytbarhet, tyggbarhet og seighet.

PANEL SENSORYCZNY: Grupa specjalnie przeszkolonych i doświadczonych osób, które oceniają właściwości przygotowanej żywności w kontrolowanych warunkach oświetleniowych i innych zmiennych. Oceniane właściwości (w. organoleptyczne) obejmujące barwę, zapach, obecność kości (ości), wszystkie są punktowane w celu uzyskania ogólnej obiektywnej oceny. Przykład: ocena cech tekstury mechanicznej obejmuje punktowanie − twardości, spójności, lepkości, sprężystości, zwięzłości, kruchości, ciągliwości i kleistości.

LEZZET PANELİ: Özel eğitim almış ve deneyimli bir grup insan, ışık ve diger değişkenlerin kontrol altında hazır yemeklerin özelliklerini belirlemektir. Bu özellikler( organnoleptik özellikler), renk, koku, kemik durumu bütün puanların verilmesinde kullanılır. Örneğin mekanik dokusal karakterlerin değerlendirilmesi, sertlik, bağlılık, viskosite, esneklik, yapışkanlık, kırılganlık, çiğnenebilirlik ve yumuşaklık içerir.

Was this helpful?
Η ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί ή να χορηγηθεί σε έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σε μία χρονική στιγμή. Στη Μ. Βρετανία ο όρος δηλώνει τη ρύθμιση ή την κλιμάκωση των δόσεων, ποτέ την ποσότητα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή (δοσολογία).


DOSE: The quantity of a substance administered to an organism or a system. This term is variously used to described the total amount administered at a single time; the specific amount administered per unit weight or volume of the organism or system concerned; or the amount administered over a given period of time. Great care should therefore be taken in the use of this term.

DOSE: Quantité déterminée dun médicament pris ou administré en totalité ou pendant une période de temps donnée. En Grande Bretagne = la régulation ou graduation des doses, et jamais la quantité dune seule prise (dosage). De grandes précautions doivent etre prises dans lutilisation de ce terme.

DOSIS: La cantidad de una sustancia administrada a un organismo o sistema. Este término se usa para describir la cantidad total administrada en un momento dado; la cantidad específica administrada por unidad de peso o de volumen del organismo o del sistema involucrados; o la cantidad administrada durante un período dado. Por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado en el uso de este término.

DOSE: Cantidade dunha substancia administrada a calquera organismo ou sistema. Este termo úsase de forma xeral para describir a cantidade total administrada nun momento dado; a cantidade específica administrada por unidade de peso ou de volume de organismo ou de sistema referidos; ou a cantidade administrada durante un período determinado de tempo. Polo tanto, deberase ter moito coidado no uso deste termo.

DÓZIS: Egy szervezetbe vagy rendszerbe beadott anyag mennyisége. Ezt a fogalmat többféle értelemben használják. Jelentheti az egy adott időpontban beadott teljes mennyiséget; a szervezet egységnyi tömegére vagy a rendszer egységnyi térfogatára alkalmazott mennyiséget; vagy az egy adott időtartamon keresztül alkalmazott mennyiséget. A fogalmat tehát nagyon körültekintően kell használni.

DOSE: Mengden av en substans som blir gitt til en organisme eller et system. Betegnelsen brukes på forskjellige måter for å beskrive samlete mengden som blir tilsatt på et tidspunkt; den spesifikke mengde tilsatt per vekt- eller volumenhet av organismen eller systemet det angår; eller mengden tilsatt over en gitt tidsperiode. Det skal derfor brukes stor forsiktighet ved bruk av denne betegnelsen.

DAWKA: Ilość substancji zadawanej organizmowi lub wprowadzanej do układu. Termin ten jest różnie stosowany przy opisywaniu zadawanej ogólnej ilości substancji w jednostce czasu; zadawana określona ilość na jednostkę masy lub objętości organizmu lub określonego układu; bądź podawana ilość w danym czasie. Stąd należy wykazywać dużą ostrożność w stosowaniu tego terminu.

DOZ : Bir organizmaya veya sisteme uygulanan maddenin miktarı. Bu terim tek seferde çeşitli düzeylerde uygulanan toplam madde miktarını tarif etmek için kullanılır; ilgili organizmanın veya sistemin birim ağırlık ya da hacmine uygulanan özel miktar, veya belirli bir zaman peryodunda uygulanan miktar. Bu terimin kullanılmasında çok dikkatli olunmalıdır.

Was this helpful?
Παρόμοια με την καμπύλη συγκέντρωσης - απόκρισης, με τη διαφορά ότι η δόση (η ποσότητα) που προσλαμβάνεται από το ψάρι είναι γνωστή και αντικαθιστά τη συγκέντρωση στο διάγραμμα.


DOSE-RESPONSE CURVE: Similar to concentration-response curve except that the dose (the quantity) of the substance received by the organism is known and takes the place of concentration in plotting the data.

COURBE EFFET-DOSE: Similaire à une courbe effet-concentration, à lexception que la concentration ambiante est remplacée par la dose dune substance actuellement reçue par lorganisme.

CURVA EFECTO-DOSIS: Similar a una curva efecto-concentración, a la excepción que la concentración ambiente es reemplazada por la dosis de una sustancia actualmente recibida por el organismo.

CURVA EFECTO-DOSE: Equivalente á curva concentración-resposta salvo en que a dose (cantidade) da substancia recibida polo organismo é coñecida e se sitúa en lugar da concentración no eixe de datos.

DÓZISHATÁSGÖRBE: A koncentráció-hatásgörbéhez hasonló, azzal az eltérésel, hogy a koncentráció helyett a dózist (a beadott mennyiséget) ismerjük és ábrázoljuk.

DOSE-RESPONS KURVE: Lik konsentrasjon-respons kurve bortsett fra at dosen (mengden) av substansen mottatt av organismen er kjent og gis som konsentrasjon ved plotting av data.

KRZYWA REAKCJI NA DAWKĘ: Podobnie, jak w przypadku krzywej reakcji na koncentrację, z wyjątkiem, że dawka (ilość) substancji otrzymana przez organizm jest znana i przy nanoszeniu danych na wykres zajmuje miejsce koncentracji.

DOZ-TEPKİ KIVRIMI: Organizma tarafından maddeye ulaşan dozun haricinde yoğunlaşma-tepki kıvrımı ile benzer olup, veri tertibinde yoğunlaşmanın yerini alır.

Was this helpful?
Δοχείο με μορφή φιάλης, που χρησιμοποιείται για την επώαση των αυγών των ψαριών. Συνήθως μέσα στο δοχείο εκκόλαψης περνάει ρεύμα νερού για οξυγόνωση και απομάκρυνση των μεταβολιτών, π.χ. δοχείο zonger.


HATCHING JAR: A bottle-like container used to incubate fish eggs. Usually a current of water is passed through the jar to maintain the dissolved oxygen level and carry away metabolites, e.g. zonger jar.

BAC DECLOSION: Récipient en forme de bouteille utilisé pour lincubation des oeufs de poisson. Le bac est habituellement pourvu dun écoulement deau afin de maintenir le taux doxygène dissous et déliminer lexcès de métabolites.

FRASCO (JARRA) DE INCUBACIÓN: Recipiente en forma de botella utilizado para la incubación de huevos de peces. Normalmente la corriente de agua pasa a través del frasco para mantener el nivel de oxígeno disuelto y eliminar los excesos de metabolitos.

FRASCO (XERRA) DE INCUBACIÓN: Recipiente en forma de botella utilizado para a incubación de ovos de peixes. Normalmente a corrente de auga pasa a través do recipiente para manter o nivel de osíxeno disolto e eliminar os excesos de metabolitos.

KELTETŐÜVEG: Üvegszerű tárolóedény, amelyet a halikra keltetéséhez használnak. A vizet általában átáramoltatják az üvegen, ezzel fenntartják a megfelelő oldottoxigén-szintet és eltávolítják az anyagcseretermékeket; pl. Zuger-üveg.

KLEKKESYLINDER: En flaskelignende beholder som brukes til å inkubere fiskeegg. En strøm av vann føres som regel gjennom sylinderen for å opprettholde gode oksygennivåer og transportere bort avfallsstoffer.

SŁÓJ/APARAT WYLĘGOWY: Podobny do butelki pojemnik używany do inkubacji ikry ryb. Przez słój przepływa z dołu do góry strumień wody, w celu ciągłego lekkiego mieszania ikry, utrzymywania odpowiedniego poziomu tlenu i odprowadzenia metabolitów; np. słój Zugera.

KULUÇKA ŞİŞESİ: Balık yumurtalarının kuluçkalanmasında kullanılan şişe benzeri kap. Su şişeden geçerken oksijen sağlar ve metabolik atıkları uzaklaştırır, örneğin Zuger şişesi

Was this helpful?
Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ


POTENTIATED SULPHONAMIDES: Refers to any antimicrobial agent comprising a specific member of the sulphonamide group in combination with a potentiator, usually trimethoprim. Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5

SULFANOMIDES POTENTIALISES: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

SULFONÁMIDAS POTENCIADAS: Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.

SULFONAMIDAS POTENCIADAS: Referido a calquera axente microbiano que comprende un membro específico do grupo das sulfonamidas en combinación dun potenciador, normalmente trimetoprima. As sulfonamidas potenciadas bloquean unha etapa diferente do metabolismos do ácido fólico respecto a outras sulfonamidas. A relación entre o sulfonamida e o axente potenciador esta idealmente baseada sobre o comportamento farmacolóxico dos dous medicamentos. Tales datos, non obstante, son escasos para peixes. A sulfonamida potenciada máis co

POTENCIÁLT SZULFONAMIDOK: Olyan antimikrobiális szerek, amelyek egy szulfonamid típusú vegyület és valamilyen potenciátor, általában trimetoprim kombinációjából állnak. A potenciált szulfonamidok a többi szulfonamidtól eltérő ponton blokkolják a folsav-anyagcserét. A szulfonamid és a potenciátor aránya ideális esetben a két gyógyszer farmakokinetikai tulajdonságain alapul. A halakkal kapcsolatban kevés ilyen adat ismert. A leggyakrabban használt potenciált szulfonamid a cotrimazine (TM) (szulfadiazin:trimetoprim 5:1). Id

POTENSERTE SULFONAMIDER: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

SULFONAMIDY POTENCJONOWANE : Odnosi się do każdego czynnika zabójczego dla mikroorganizmów, w tym i swoistego przedstawiciela grupy sulfonamidów w kombinacji z potentiatorem, który zwykle stanowi trimetoprim. Potencjonowane sulfonamidy hamują metabolizm różnych stadiów kwasu foliowego do innych sulfonamidów. Stosunek sulfonamidu do potentiatora powinien być idealnie oparty na farmakokinetycznym zachowaniu się tych dwóch leków. Jednakże takie dane są dla ryb rzadkie. Najbardziej powszechne w użyciu potęgowane sulfonamidy sta

Potansiyel sülfonamid: Bir artırıcı ,genellikle trimethoprim, ile birleşmiş sülfonamid grubunun spesifik bir üyesinin oluşturduğu herhangi bir antimikrobiyal aktiviteyi gösterir. Potansiyel sülfonamidler diğer sülfonamidlerin folik asit metabolizmasının farklı aşamalarınıengeller. Artırıcının sülfonamid derecesi ideal olarak iki ilacın farmokinetik davranışına dayalı olmalıdır. Ancak bu bilgiler balıklar için yetersizdir. Kullanımdaki en yaygın potansiyel sülfonamid co-trimazin TM dir. (sülfadiazin : trimethoprim, 5:1

Was this helpful?
Μέτρο της αναλογίας οξειδωμένων προς ανηγμένες ουσίες σε ένα διάλυμα. Στην πράξη, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό μετράται χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου και συμβολίζεται σαν Eh. Οταν παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων από το διάλυμα προς το ηλεκτρόδιο θεωρείται ότι επικρατούν αναγωγικές συνθήκες και το δυναμικό (μετρούμενο σε volt) μεταξύ ηλεκτροδίου και διαλύματος έχει αρνητικό πρόσημο. Οξειδωτικές συνθήκες θεωρείται ότι επικρατούν στο διάλυμα όταν τα ηλεκτρόνια ρέουν από το ηλεκτρόδιο πρ


OXIDATION-REDUCTION (REDOX) POTENTIAL: This potential of a solution is a measure of the proportion of oxidized to reduced substances. In practice, the redox potential is measured in respect of a platinum electrode and is called the Eh. If electrons flow from the solution to the electrode, reducing conditions are said to exist in the solution and the potential (measured in volts) existing between the electrode and the solution. Oxidizing conditions are said to exist in the solution when electrons flow from the electrode to the solutio

POTENTIEL DOXYDO-REDUCTION (REDOX): Potentiel mesuré dans une solution qui représente la proportion des substances oxydées par rapport aux substances réduites. En pratique, le potentiel Redox est mesuré par lintermédiaire dune électrode en platine (Eh). Si des électrons passent de la solution à lélectrode, la solution est dite réductrice et le flux délectrons, mesuré en Volts, porte le signe négatif. Dans le cas inverse la solution est dite oxydative et le voltage porte le signe positif. Les conditions doxydation existent dans la

POTENCIAL REDOX: Potencial medido en una solución que representa la proporción de sustancias oxidadas con respecto a sustancias reducidas. En la práctica, el potencial Redox se mide mediante un electrodo de platino (Eh). Si los electrones pasan de la solución al electrodo, la solución es llamada reductora y el flujo de electrones, expresado en Voltios, lleva el signo negativo. En el caso inverso la solución se llama oxidante y el voltaje lleva el símbolo positivo. Las condiciones de oxidación existen en la soluc

POTENCIAL REDOX: Potencial medido nunha solución que representa a proporción de substancias oxidadas con respecto a substancias reducidas. Na práctica, o potencial Redox mídese mediante un electrodo de platino (chamado Eh). Se os electróns pasan da solución ao electrodo, a solución é chamada redutora e o fluxo de electróns, expresado en Voltios, leva o signo negativo. No caso inverso a solución chámase oxidante e a voltaxe leva o símbolo positivo. As condicións de oxidación existen na solución cando os electróns

OXIDÁCIÓS-REDUKCIÓS (REDOX) POTENCIÁL: Egy oldatban lévő oxidált és redukált összetevők aránya. A gyakorlatban a redoxpotenciált platinaelektródához viszonyítva mérik, és Eh-val jelölik. Ha elektronok áramlanak az oldatból az elektród felé, akkor az oldatot redukáló tulajdonságúnak nevezzük, és a (voltokban mért) potenciál az elektród és az oldat között negatív előjelű. Oxidáló tulajdonságú egy oldat, ha az elektronok az elektród felől az oldatba áramlanak, és az így létrejövő feszültség pozitív előjelű.

OKSIDASJON-REDUKSJONS-(REDOKS-) POTENSIAL: Redokspotensialet for en løsning er et mål på forholdet mellom oksyderte og reduserte substanser. Måles med en platinaelektrode, kalt Eh. Dersom elektroner strømmer fra løsningen til elektroden er det reduserende forhold i løsningen, og spenningen i volt er negativ. Dersom elektroner strømmer fra elektroden til løsningen er det oksiderende forhold i løsningen, og spenningen i volt er positiv.

POTENCJAŁ OKSYDO-REDUKCYJNY (redox) : Potencjał roztworu jest mierzony stosunkiem utlenienia do redukcji substancji. W praktyce, potencjał redox jest mierzony w stosunku do elektrody platynowej i jest nazywany Eh. Jeśli elektrony przepływają z roztworu do elektrody mówi się, że istnieją w roztworze warunki redukcyjne, zaś istniejący potencjał (mierzony w woltach) występuje między elektrodą i roztworem. Odwrotnie mówi się, że istnieją w roztworze warunki utleniające, gdy elektrony przepływają z elektrody do roztworu a napięcie wykazu

OKSİDASYON-İNDİRGENME (REDOKS) POTANSİYELİ: Bir sıvının bahsedilen potansiyeli oksidasyona uğramış indirgenmiş maddelerin yüzdesinin ölçümüdür. Pratikte, redoks potansiyeli bir platin elektroduna göre ölçülür ve Eh olarak adlandırılır. Eğer elektronlar eriyikten elektroda doğru akarsa eriyikte indirgenmiş durumların var olduğundan ve elektrod ile eriyik arasında potansiyel (volt ile ölçülür) olduğundan bahsedilir. Elektronlar elektrodtan eriyiğe doğru akarsa eriyikte oksidasyon durumlarının varlığından söz edilir ve voltaj pozitif işaret

Was this helpful?
Παραμόρφωση μέρους τού σώματος ή γενική δυσπλασία του σώματος.


DEFORMITY: Distortion of any part of the body or general malformation of the body.

DEFORMATION: La distorsion dune partie du corps, ou la malformation générale du corps.

DEFORMACIÓN: Distorsión de una parte del cuerpo, o la malformación general del cuerpo.

DEFORMACIÓN: Distorsión dunha parte do corpo, ou malformación xeral de todo o corpo.

DEFORMITÁS: Bármely testrész vagy az egész test alakjának eltorzulása.

DEFORMITET: Skjevhet i en del av kroppen eller misdannelse av kroppen.

ZNIEKSZTAŁCENIE: Zniekształcenie jakiejś części ciała lub ogólna wada rozwojowa ciała.

DEFORMİTE: Vücudun herhangi bir bölümünün bozulması ya da vücudun genel malformasyonu.

Was this helpful?
Διαφυλετική κατάσταση εμφανιζόμενη σε ορισμένες ομάδες μαλακίων (κυρίως Βuccinum sp) υπό την επίδραση ορισμένων ανόργανων ρύπων, π.χ. ΤΒΤ.


IMPOSEX: A condition found in certain groups of molluscs, particularly whelks (Buccinum sp) where an intersex state arises as a result of the effects of certain inorganic pollutants, for example, TBT.

CHANGEMENTS DE SEXE: Situation rencontrée dans certains groupes de mollusques, particulièrement les buccins (Buccinum sp) chez lesquels un état intersexe survient comme résultat des effets de certains polluants inorganiques, par exemple TBT.

CAMBIO DE SEXO: Situación encontrada en ciertos grupos de moluscos, particularmente los buccinos (Buccinum sp) en los cuales un estado ínter-sexuado surge como resultado del efecto de ciertos contaminantes inorgánicos, por ejemplo, TBT.

IMPOSEX: Situación atopada en certos grupos de moluscos, particularmente os buccinos (Buccinum sp.) nos cales un estado intersexual xorde como resultado do efecto de certos contaminantes inorgánicos, por exemplo, TBT.

IMPOSEX: Puhatestűek, elsősorban kürtcsigák (Buccinum sp) bizonyos csoportjaiban előforduló állapot, amelyben a kétivarúság bizonyos szervetlen szennyezőanyagok, pl. TBT hatására következik be.

TVEKJØNNET: Tilstand funnet i visse grupper av bløtdyr (mollusker), spesielt snegler (Buccinum sp), der eksponering for uorganiske miljøgifter (f.eks. TBT) gir tvekjønnethet.

IMPOSEX: Stan stwierdzany u pewnych grup mięczaków, szczególnie u trąbika sfałdowanego (Buccinum sp.), u których pojawiały się stany interseksualne jako rezultat oddziaływania niektórych zanieczyszczeń nieorganicznych, np. TBT (tributylocyna).

İmposeks: Bu durum belli grup yumuşakçalarda özellikle deniz salyangozunda (Buccinum sp.) bulunur. Belli organik kirleticilerin etkileri sonucunda ortaya çıkan interseks (her iki cins özelliklerini de taşıyan) durumudur. Örneğin, TBT

Was this helpful?
Η απόκλιση του χρώματος του σώματος ή μέρους του από το κανονικό, πέρα από τα όρια της φυσικής ποικιλομορφίας.


MALPIGMENTATION: The deviation of the colour of the body or part of it from the normal, beyond the limits of natural variability.

DYSPIGMENTATION: Modification de la coloration normale de lensemble ou dune partie du corps, en deça des limites de variabilité naturelle.

DESPIGMENTACIÓN: Modificación de la coloración normal de todo o de una parte del cuerpo, más allá de los límites de la variabilidad natural.

MALA PIGMENTACIÓN: Modificación da coloración normal de todo ou dunha parte do corpo, máis alá dos límites da variabilidade natural.

PIGMENTÁCIÓS ZAVAR: A test vagy egy testrész színének olyan mértékű eltérése a normálistól, amely meghaladja a természetes változékonyság határait.

FEILPIGMENTERING: Avvik i farge av kropp eller deler av kropp fra det normale, utenfor grensene for naturlig variasjon.

ZŁA PIGMENTACJA : Odchylenie koloru ciała, całego lub jego części od normalnej poza naturalnymi granicami zmienności.

MALPİGMENTASYON: Doğal değişkenlik sınırları haricinde vücudun veya bir kısmının normal renginden sapması.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES