AMC LIMITED

Hungarian (HU)

A

Olyan eljárás, amellyel a fotoperiódus mesterségesen megváltoztatható (pl. megvilágítással vagy takarással). Felhasználható az ívás, a szmoltifikáció kiváltására vagy valamilyen tenyészet fenntartására állandó megvilágítás mellett.


PHOTOPERIOD MANIPULATION: The process by which the photoperiod is altered by artificial means (e.g. lights or covers). It may be used to assist the inducement of spawning, smoltification or to maintain culture organisms under constant light conditions.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ: Η διαδικασία με την οποία η φωτοπερίοδος μεταβάλλεται με τεχνητά μέσα (π.χ. φώτα ή καλύμματα). Χρησιμοποιείται για την επαγωγή της γαμετοτοκίας, τη σολομοποίηση ή για την διατήρηση καλλιεργούμενων οργανισμών υπό σταθερές συνθήκες φωτισμού.

MANIPULATION DE LA PHOTOPERIODE: Procédé par lequel la photopériode est modifié artificiellement (par ex. luminosité, occultation de la lumière). Peut être utilisé pour linduction de la ponte, la smoltification ou le maintien en culture dorganismes dans des conditions de luminosité constante.

MANIPULACIÓN DEL FOTOPERIODO: Procedimiento por el cual el fotoperiodo se modifica artificialmente (por ejemplo. luminosidad, ocultación de la luz). Puede ser utilizado para la inducir la puesta, esmoltificación o para mantener en cultivo organismos en condiciones de luminosidad constante.

MANIPULACIÓN DO FOTOPERIODO: Procedemento polo cal o fotoperiodo se modifica artificialmente (por exemplo, con focos ou toldos opacos). Pode ser utilizado para a inducir a posta, a esmoltificación ou para manter organismos de cultivo en condicións de luminosidade constante.

FOTOPERIODEMANIPULERING: Prosessen der fotoperiode (q.v.) endres ved hjelp av kunstige hjelpemidler (f.eks. lys og overbygg). Brukes til å styre kjønnsmodning, vekst og smoltifisering, eller for å holde oppdrettsorganismer under konstant lys.

MANIPULACJA FOTOPERIODEM: Proces, w którym fotoperiod jest zmieniany przy pomocy sztucznych środków (np. światła lub przykrycia). Może być stosowany w celu wspomagania pobudzenia tarła, smoltyzacji lub utrzymywania hodowanych organizmów w stałych warunkach oświetlenia.

Fotoperiyot uygulaması: Yapay olarak fotoperiyot değiştirilmesi yöntemi ışıklandırarak veya örterek). Bu yöntem yumurtlamaya teşvik etmekte, smoltifikasyon veya sabit ışık kaynakları altında kültür canlılarını beslemekte yardımcı olabilir.

Was this helpful?
Pontyok heveny, magas mortalitással járó betegsége, amelyet egy rhabdovírus okoz. Természetes vagy mesterséges úton fertőzött halakban a legfontosabb tünetek a hashártya- és bélgyulladás, a bevérzések és az ödéma.


SPRING VIRAEMIA OF CARP: An acute disease of carp associated with a high mortality. The etiological agent is a rhabdovirus. Naturally and experimentally infected fish show peritonitis, enteritis, haemorrhages and oedema.

ΑΝΟIΞIΑΤIΚΗ IΑIΜIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΝΟΥ: Οξεία ασθένεια του κυπρίνου που σχετίζεται με μεγάλη θνησιμότητα και οφείλεται σε ένα ραβδοϊό. Φυσικά ή πειραματικά μολυνθέντα ψάρια εμφανίζουν περιτονίτιδα, εντερίτιδα, αιμορραγίες και οιδήματα.

VIROSE PRINTANIERE DES CARPES: Maladie aiguë des carpes associée à un fort taux de mortalité. Lagent étiologique est un rhabdovirus. Les signes pathologiques chez les poissons infectés naturellement ou expérimentalement sont la péritonite, lentérite, les hémorragies et des œdèmes.

VIBRIOSIS PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermedad aguda de las carpas asociada con una fuerte tasa de mortalidad. El agente etiológico es un rhabdovirus. Los síntomas patológicos en los peces infectados naturalmente o experimentalmente son la peritonitis, enteritis, hemorragia y edema.

VIROSE PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermidade aguda das carpas asociada cunha forte taxa de mortalidade. O axente etiolóxico é un rabdovirus. Os síntomas patolóxicos nos peixes infectados natural ou experimentalmente son a peritonite, enterite, hemorraxia e edema.

VÅRVIREMI: Akutt rhabdovirusinfeksjon på karpe som gir høy dødelighet. Infisert fisk utvikler bukhinnebetennelse, enteritt, blødninger og ødemer.

WIOSENNA WIREMIA KARPI: Ostra choroba karpi połączona z wysoką śmiertelnością. Czynnikiem przyczynowym jest Rhabdovirus carpio. Naturalnie i doświadczalnie zakażone ryby wykazywały zapalenie otrzewnej i jelita oraz krwotok i obrzęk.

SAZANLARDA BAHAR VEREMİSİ (SVC): Sazanlarda akut olarak meydana gelen yüksek ölüm oranlarıyla karakterize bir hastalıktır. Hastalık ajanı bir rabdovirus türüdür. Doğal ya da deneysel olarak meydana gelen enfeksiyonlarda, ödemler ve kanamalar gözlenir.

Was this helpful?
A vízminták stabilizálására szolgáló módszereknek az analitikai eljárásokra nézve fontos következményei lehetnek . A mintákat gyakran savasítják, amellyel megőrzik bizonyos alkotóelemek koncentrációját, de ennek hatására a szilárd anyagok is gyakran feloldódnak. A minta stabilizálása az analitikai és nem a mintavételi eljárás része.


WATER SAMPLE STABILIZATION: Sample stabilization procedures may have important consequences for analytical procedures. Samples are often acidified to stabilize the total concentrations of certain constituents, but this acidification also tends to dissolve solids within the sample. Sample stabilization is part of an analytical procedure and not the sampling process.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ: Προσθήκη ουσιών οι οποίες εμποδίζουν την αλλοίωση του δείγματος, συνήθως προσθήκη οξέων που σταθεροποιούν τις συνολικές συγκεντρώσεις ορισμένων ουσιών. Τα οξέα όμως τείνουν να διαλύουν τα στερεά που περιέχονται σε ένα δείγμα. Η σταθεροποίηση των δειγμάτων μπορεί συνεπώς να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάλυση. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να θεωρείται μέρος της αναλυτικής διαδικασίας και όχι της δειγματοληψίας.

STABILISATION DUN ECHANTILLON DEAU: Les procédures de stabilisation des échantillons deau peuvent avoir des conséquences importantes pour les procédés analytiques (les échantillons sont souvent acidifiés afin de stabiliser les concentrations totales de certains éléments, mais cette acidification a une tendance à dissoudre les solides contenus dans léchantillon). La stabilisation des échantillons constitue une partie des procédés analytiques, et non une partie des procédés déchantillonnage.

ESTABILIZACIÓN DE UNA MUESTRA DE AGUA: Los procedimientos de estabilización de muestras de agua pueden tener consecuencias importantes para los procesos analíticos (las muestras son a menudo acidificadas para establecer concentraciones totales de ciertos elementos, pero esta acidificación tiene tendencia a disolver los sólidos de la muestra). La estabilización de muestras forma parte de los procedimientos analíticos, aunque no de procedimientos de muestreo.

ESTABILIZACIÓN DUNHA MOSTRA DE AUGA: Os procedementos de estabilización de mostras de auga poden ter consecuencias importantes para os procesos analíticos (as mostras son a miúdo acidificadas para estabilizar ás concentracións totais de certos elementos, pero esta acidificación ten tendencia a disolver os sólidos da mostra). A estabilización de mostras forma parte dos procedementos analíticos, e non do procedemento de mostraxe.

VANNPRØVESTABILISERING: Stabilisering av vannprøver kan ha betydningsfulle konsekvenser for analytiske analyser. Prøver blir ofte tilsatt syre for å stabilisere den totale konsentrasjonen av visse oppløste stoffer, selv om dette i mange tilfeller kan medføre at faste stoffer løses opp. Vannprøvestabilisering er en del av analysen og ikke prøvetakingen.

STABILIZACJA PRÓBKI WODY: Postępowanie stabilizacyjne próbki może mieć poważne konsekwencje dla procedury analitycznej. Próbki są często zakwaszane w celu utrwalenia ogólnej koncentracji niektórych składników, ale zakwaszanie to przyczynia się również do rozpuszczenia części stałych w próbce. Stabilizacja próbki jest częścią procedury analitycznej a nie procesu pobierania próbki.

Su örneğinin stabilizasyonu: örnek stabilizasyonu prosedürleri analitik prosedürler için önemli sonuçları olabilir. Toplam konsantrasyonun gerçek bileşenlerini stabilize etmek için genellikle örnekler asitlendirilir, ancak bu işlem örneğin içindeki katıların da çözünmesine neden olur. örnek stabilizasyonu, örnekleme prosedürü değil, analitik bir prosedür parçasıdır.

Was this helpful?
Élettelen anyagokkal, tényezőkkel vagy környezettel kapcsolatos.


ABIOTIC: Refers to non-living substances, factors, environments.

ΑΒΙΟΤΙΚΟΣ: Αναφέρεται σε μη ζωντανό υλικό, σε παράγοντες, σε περιβάλλοντα.

ABIOTIQUE: Se dit de lenvironnement des matériaux, ou des facteurs non-vivants.

ABIÓTICO: Referido a la materia inerte o no viva, tanto si se trata de substancias, factores ou medios

ABIÓTICO: Referido á materia inerte ou non viva, tanto se se trata de substancias, factores ou medios

ABIOTISK: Ikke-levende. Viser til ikkelevende substanser, faktorer og ikkelevende omgivelser generelt.

ABIOTYCZN/Y/A/E: Termin odnoszący się do czynników (środowiskowych) nieożywionych.

ABİYOTİK: Cansız maddeler, faktörler, çevreyi belirtir.

Was this helpful?
Egy adott állatnak egy 24 órás időtartam alatt adott táplálékmennyiség.


RATION: The amount of feed allowed for a given animal over a 24-hour period.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ, ΜΕΡΙΔΑ ΤΡΟΦΗΣ: Η συνολική ποσότητα τροφής που χορηγείται για ένα ορισμένο ζώο στη διάρκεια 24 ωρών.

RATION: Quantité de nourriture distribuée à un animal pendant une durée de 24 heures.

RACIÓN: Cantidad de comida distribuida a un animal durante un periodo de 24 horas.

PORCIÓN: Cantidade de comida distribuída a un animal durante un período de 24 horas.

RASJON: Fôrmengden et gitt dyr får i løpet av en 24-timers periode.

DAWKA ( porcja, racja): Ilość pokarmu przeznaczona dla danego zwierzęcia na okres 24 godzin.

İSTİHKAK: 24 saat boyunca hayvana verilmesine izin verilen besin miktarı.

Was this helpful?
Bérmely anyag, amelyet egy takarmányhoz adnak, hogy tápértékét javítsák, vagy romlását akadályozzák.


FOOD ADDITIVE: Any substance added to a feed to improve it nutritionally, to prevent deterioration.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΩΝ: Κάθε ουσία η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό να τη βελτιώσει διατροφικά και να αποτρέψει την απώλεια της ποιότητας.

ADDITIFS ALIMENTAIRES: Un additif alimentaire est une substance, ou un mélange de substances, autre que les composants nutritifs de base, présent dans laliment à nimporte quel moment de la production, transformation, stockage ou emballage. Le terme ninclue pas les substances contaminantes fortuites. Les additifs sont classés suivant leurs qualités fonctionnelles:(i) additifs intentionnels: améliorant les qualités nutritives, de maintien, sensorielles ou de fabrication; (ii) additifs fortuits: sans fonction délibérée d

ADITIVO ALIMENTARIO: Cualquier substancia añadida a un alimento para mejorarlo nutricionalmente, para evitar su deterioro.

ADITIVO ALIMENTARIO: Calquera substancia engadida a un alimento para melloralo nutricionalmente, para evitar a súa deterioración.

FÔRTILSETNINGSSTOFF: Stoff eller blandingsstoffer, andre enn de fundamentale fôrkomponentene, som er til stede i fôr som et resultat av ethvert aspekt ved produksjon, bearbeiding, lagring eller pakking. Betegnelsen inkluderer ikke tilfeldige kontaminanter. Fôrtilsetningsstoffer kan klassifiseres som: (i) Angitte fôrtilsetningsstoffer som hjelper til med å opprettholde næringsaspektre som friskhet, vedlikehold, sensoriske og bearbeidingshjelpemidler. (ii)Tilfeldige fôrtilsetningsstoffer som ikke har noen påtenkt funk

DODATKI DO ŻYWNOŚCI: Substancje dodawane do paszy dla polepszenia jej wartości odżywczej lub dla zapobieżenia jej zepsuciu.

GIDA KATKISI: Yemin besleyiciliğini arttırmak bozulmasını engellemek için eklenen herhangi bir madde.

Was this helpful?
Mirigyszövetből eredő, rosszindulatú, kóros szövetképződés.


ADENOCARCINOMA: A malignant neoplasm derived from glandular tissue.

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚIΝΩΜΑ: Κακοήθες νεόπλασμα, προερχόμενο από αδενώδη ιστό.

ADENOCARCINOME: Néoplasme malin dun épithélium glandulaire.

ADENOCARCINOMA: Tumor maligno derivado del tejido glandular

ADENOCARCINOMA: Tumor maligno derivado do tecido glandular.

ADENOKARSINOM: Ondartet kreftsvulst som oppstår fra kjertelvev.

RAK GRUCZOŁOWY: Złośliwy nowotwór tkanki gruczołowej: gruczolakorak.

ADENOKARSİNOM (bezsel dokularda oluşan kötü huylu tümörlere verilen ad tır) : Salgı bezlerinden sağlanan kötülcül tümör.

Was this helpful?
A mirigyszövet kóros növekedése vagy szövetképzése. Lehet jó- és rosszindulatú.


ADENOMA: A new growth or neoplasm composed of glandular tissue. May be benign or malignant.

ΑΔΕΝΩΜΑ: Καλοήθης ή κακοήθης νεοπλασία που σχηματίζεται από αδενώδη ιστό.

ADENOME: Tumeur dune glande: bénigne ou maligne.

ADENOMA: Tumor que puede ser benigno o maligno.

ADENOMA: Tumor que pode ser benigno ou maligno.

ADENOM: God- eller ondartet kreftsvulst i kjertelvev.

GRUCZOLAK: Złośliwy lub łagodny nowotwór tkanki gruczołowej.

ADENOM: Glandular (bez) dokudan sağlanan kötü ur. Salgı bezi dokusunda oluşan bir tümör.

Was this helpful?
Az ATP 3 foszfátcsoportot tartalmazó nukleotid. Ha az ATP-molekuláról leválasztunk egy foszfátot (miáltal ADP: adenozin-difoszfát képződik), a molekulából nagymennyiségű energia szabadul fel. Ezt az energiát a sejt egyes kémiai reakcióinak működtetéséhez használhatja fel.


ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): ATP is a nucleotide with 3 phosphate groups. When a phosphate is cut off from the ATP molecule (forming ADP: adenine diphosphate) a large amount of energy is released from the ATP molecule. This energy can be used by the cell to run some of its chemical reactions.

ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ (ATP): Το ΑΤΡ είναι ένα νουκλεοτιδικό μόριο με 3 φωσφορικές ομάδες. Όταν από το μόριο του ΑΤΡ αποκόπτονται φωσφορικά (σχηματισμός ADP: διφωσφορικής αδενοσίνης) ένα μεγάλο ποσό ενέργειας απελευθερώνεται από το μόριο του ATP. Η αυτή ενέργεια χρησιμοποιείται από το κύτταρο σε διάφορες χημικές αντιδράσεις.

ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).

TRIFOSFATO DE ADENOSINA / ADENOSÍN TRIFOSFATO (ATP): El ATP es un nucleótido con tres grupos fosfato. Cuando se produce la separación de un grupo fosfato de la molécula de ATP (formándose ADP: difosfato de adenosina) se libera una gran cantidad de energía de la molécula de ATP. Esta energía puede ser utilizada por las células para llevar a cabo algunas de sus reacciones químicas

TRIFOSFATO DE ADENOSINA / ADENOSÍN TRIFOSFATO (ATP): O ATP é un nucleótido con tres grupos fosfato. Cando se produce a separación dun grupo fosfato da molécula de ATP (formándose ADP: difosfato de adenosina) libérase unha grande cantidade de enerxía da molécula de ATP. Esta enerxía pode ser utilizada polas células para levar a cabo algunhas das súas reaccións químicas

ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP): ATP er en nukleotid med 3 fosfatgrupper. Når en fosfat fjernes fra ATP-molekylet (og ADP dannes: adenine difosfat) frigjøres mye energi fra ATP-molekylet. Denne energien kan brukes av cellen til å drive noen av dens kjemiske reaksjoner.

TRÓJFOSFORAN ADENOZYNY (ATP): ATP jest nukleotydem z 3 grupami fosforanowymi. Po oderwaniu fosforanu od cząsteczki ATP (powstaje wówczas ADP, czyli dwufosforan adeniny) uwalniana jest duża ilość energii. Ta energia może być w komórce wykorzystana do przeprowadzenia pewnych reakcji chemicznych.

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP): ATP 3 fosfat gruplu bir nükleotiddir. ATPden bir fosfat koptuğunda (ADP: adenin difosfat oluşur) ATP molekülünden büyük çapta enerji ayrılır. Bu enerji hücrenin bazı kimyasal reaksiyonlarını yapabilmesi için kullanılır.

Was this helpful?
(1) Tapadás. Két, egyébként különálló felszín egyesülése. Például a zsigeri szervek tapadása a hátulsó hasfalhoz, vagy a heveny, illetve idült gyulladás eredménye. (2) Mikrobiológiában: a természetben a mikroorganizmusok gyakran tapadnak specifikusan vagy nem-specifikusan egy szubsztrátumhoz (felszínhez) vagy más sejtekhez; néhány esetben az adhéziót specializált mikrobiális alkotórészek vagy struktúrák közvetítik. A szabadon élő mikroorganizmusok a vízi környezetben gyakran tapadnak víz alatti


ADHESION: (1) The union of two surfaces or structures which would otherwise be separate. Examples are visceral organs attached to the abdominal wall, the result of acute or chronic inflammation. (2) In microbiology: in nature, microorganisms often bind specifically or non-specifically to a substratum or to other cells; in some cases adhesion is known to be mediated by specialized microbial components or structures. Free-living microorganisms in aquatic habitats often adhere to submerged surfaces on, for e

ΣΥΜΦΥΣΗ: Η ένωση δύο επιφανειών ή δομών, που διαφορετικά θα ήταν χωρισμένες, παράδειγματα αποτελούν (1) σπλαχνικά όργανα που προσφύονται στο κοιλιακό τοίχωμα, ως αποτέλεσμα οξείας ή χρόνιας φλεγμονής. (2) Στην μικροβιολογία: ορισμένοι μικροοργανισμοί συχνά συνδέονται ειδικά ή μη ειδικά με ένα υπόστρωμα ή με άλλα κύτταρα. Σε μερικές περιπτώσεις η σύμφυση είναι γνωστό ότι πραγματοποιείται με την παρεμβολή εξειδικευμένων μικροβιακών παραγόντων. Μικροοργανισμοί που ζούν ελεύθερα σε υδάτινα ενδιαιτήματα, προσ

ADHERENCE: (1) Lunion dune surface ou dune structure, à une autre; les deux étant normalement séparées. Par exemple, ladhérence des organes aux parois abdominales provoquée par une inflammation aiguë ou chronique. (2) En microbiologie: certains micro-organismes adhérent, spécifiquement ou non, au substrat ou à dautres cellules. Il a été démontré que dans certains cas des structures microbiennes, ou des substances émises par les microbes, sont les médiateurs de cette adhérence. Les micro-organismes vivant l

ADHERENCIA: (1) La unión de dos superficies o estructuras que están normalmente separadas. Por ejemplo, la adherencia de los órganos a la pared abdominal provocada por una inflamación aguda o crónica. (2). En Microbiología : En la naturaleza, microorganismos a menudo unidos específicamente o no-específicamente al sustrato o a otras células ; en algunos casos la adhesión se sabe que está mediada por componentes o estructuras microbianas específicas. Los microorganismos que viven libremente en hábitats acuát

ADHERENCIA: (1) Unión de dúas superficies ou estruturas que están normalmente separadas. Por exemplo, a adherencia dos órganos á parede abdominal provocada por unha inflamación aguda ou crónica. (2). En Microbioloxía: propiamente, microorganismos unidos a miúdo especificamente ou inespecíficamente ao substrato ou a outras células; sábese que nalgúns casos a adhesión faise por mediación de compoñentes ou estruturas microbianas específicas. Os microorganismos que viven libremente en hábitats acuáticos, a miú

ADHESJON: (1)Sammenfesting/sammenklebing av to strukturer som ellers ville være separate. F.eks. innvoller festet til bukhulen som resultat av kronisk betennelse. (2) I mikrobiologi og i naturen, den spesifikke eller uspesifikke bindingen av mikroorganismer til et substrat eller til celler. I noen tilfeller skjer adhesjon ved hjelp av spesielle mikrobielle strukturer/tilheftingsmekanismer kalt adhesiner. Frittlevende organismer i akvatiske miljø fester seg ofte til overflater under vann, f.eks. partikler,

ADHEZJA: (1) Połączenie dwóch powierzchniowych warstw lub faz, w wyniku oddziaływań międzycząsteczkowych (stałych lub ciekłych). Przykładem tego są narządy wewnętrzne połączone z ścianą brzucha, w wyniku ostrego lub przewlekłego zapalenia. (2) W mikrobiologii: w przyrodzie, powiązanie swoiste lub nieswoiste drobnoustrojów z tkanką lub innymi komórkami; jak wiadomo, adhezja w pewnych przypadkach zmienia pośrednio charakterystyczne składniki lub struktury mikrobiologiczne. Wolno żyjące w środowiskach wodn

YAPIŞMA, TUTUNMA, BAĞLI OLMA : (1) Birleşmiş iki yüzey yada yapılar farklı olurlar. Örneğin kronik yada akut iltihaplanma sonucu karın bölgeye yapışmış iç organlar. (2) Mikrobiyolojide: doğada, Mikto organizmalar özel yada her hangi bir özellik olmadan bir zemine yada hücreye bağlanmaları; Bazı tutunmalarözel mikrobial bileşenler yada yapılar tarafından oluştorolduğu bilinmekte.Sucul habitat içersinde serbes yaşayan organizmalar deeniz alti yüzeylere (batıklar) sıkça uyapışırlar, örneğin, çöp parçaları, diğer organizmalar, in

Was this helpful?
(1) Minden olyan anyag, amely valamilyen gyógyszerhez vagy egyéb vegy anyaghoz (például fertőtlenítőszerhez) adva erősíti annak hatását. (2) Immunológiában: minden olyan anyag, amely az antigén előtt vagy azzal együtt beadva erősíti és/vagy módosítja az immunválaszt, elsősorban az antitestképződést és/vagy a sejtközvetített választ. Ilyen adjuváns például a BCG, az alumínium-hidroxid, vagy a víz-olaj emulziók (pl. Freund-féle adjuváns).


ADJUVANT: (1) Any substance which is added to a drug or other chemical (for instance, a disinfectant) to enhance its activity. (2) In immunology: any substance which, when administered with or before an antigen, heightens and/or affects qualitatively the immune response in terms of antibody formation and/or the cell-mediated response. Adjuvants include BCG, aluminium hydroxide, and water-in-oil emulsions (e.g. Freunds adjuvant).

ΑΝΟΣΟΕΝIΣΧΥΤIΚΟ, ΕΚΔΟΧΟ: (1)(ανοσολογία) ουσία η οποία όταν χορηγηθεί μαζί ή πριν από ένα αντιγόνο αυξάνει (ενισχύει) και/ή επιδρά ποιοτικά στην ανοσολογική απόκριση, όσον αφορά τον σχηματισμό αντισωμάτων και/ή την κυτταρική απόκριση. Στις ουσίες αυτές περιλαμβάνονται τα: BCG, υδροξείδιο του αργιλίου και γαλακτώματα νερού-ελαίου (π.χ. έκδοχο του Freund). (2) Συστατικό το οποίο προστίθεται σε ένα φαρμακευτικόν προïόν ή άλλο χημικό (π.χ. απολυμαντικό) για να αυξήσει την ενεργότητά του.

ADJUVANT: (1) Se dit dune substance qui renforce laction dun médicament, ou dune autre substance (par exemple: un désinfectant). (2) En immunologie: se dit dune substance qui améliore, de manière qualitative ou quantitative , la réponse immunologique humorale et/ou cellulaire. Elle est administrée avant, ou avec, lantigène . Les adjuvants comprennent le BCG, lhydroxyde daluminium et des émulsions dhuile dans leau (adjuvant de Freund).

ADYUVANTE: (1) Dícese de una sustancia que enriquece la actividad de un medicamento o de otra sustancia (por ejemplo: un desinfectante). (2) En Inmunología: Dícese de una sustancia que cuando se administra antes o con el antígeno, mejora, de una manera cualitativa o cuantitativa, la respuesta inmunológica, humoral y/o celular. Los adyuvantes incluyen la BCG, el hidróxido de aluminio y emulsiones de aceite en agua (adyuvante de Freund).

ADXUVANTE: (1) Dícese da substancia que enriquece a actividade dun medicamento ou doutra substancia (por exemplo: un desinfectante). (2) En Inmunoloxía: Dise dunha substancia que cando se administra antes ou co antíxeno, mellora, dun xeito cualitativo ou cuantitativo, a resposta inmunolóxica, humoral e/ou celular. Os adxuvantes inclúen a BCG, o hidróxido de aluminio e emulsións de aceite en auga (adxuvante de Freund).

ADJUVANT: (1) Hjelpestoff i medikamenter eller andre kjemikalier (f.eks. desinfeksjonsmiddel). (2) Immunologisk: En subsans som forsterker eller kvalitativt påvirker immunreaksjonen (dannelsen av antikropper og/eller uspesifikke mekanismer) når det gis før eller sammen med et antigen (vaksine). Adjuvanter kan være BCG, Aluminiumhydroksyd og vann i oljeemulsjon.

ŚRODEK WSPOMAGAJĄCY: (1) Każda substancja, która jest dodawana do leków lub innego środka chemicznego (np. środka dezynfekującego) celem zwiększenia jej efektywności. (2) W immunologii: każda substancja, która aplikowana z /lub przed antygenem, podnosi i/lub wywiera jakościowy wpływ na odpowiedź immunologiczną w zakresie wytwarzania przeciwciał i/lub odpowiedzi (reakcji) komórkowej. Adiuwanty zawierają BCG (prątek Calmettea Guérina), wodorotlenek glinowy i emulsje typu woda w oleju (np. adiuwant Freunda).

ARTTIRICI, DESTEK, YARDIMCI: (1 )Herhengi bir maddenin aktivitesini arttırmak için ilaç yada diğer kimyasal maddelirin ilave edilmesi (örneğin; desenfektan, antiseptik). (2) Bağışıklıkta; herhangi bir madde bir antijenden önce veya antijenle birlikte vücuda verildiğinde, hücresel cevap ve/veya antikorun yapısı açısından immun cevabın miktarını etkiler ve/veya attırır. Adjuvantlar BCG, aliminyum hidroksit ve su-yağ emüsiyonu içerr (örneğin Freunds adjuvant).

Was this helpful?
A tirozin aminosav katekolamin származékai, amelyeket a halak veséjében elszórtan elhelyezkedő kromaffin szövet termel. A vér adrenalinszintjének emelkedése fokozza az agyban az acetilkolin-észteráz enzim aktivitását, amely kiváltja a támadási/menekülési viselkedést. Az USA-ban epinefrin és norepinefrin néven ismerik.


ADRENALINE/NORADRELINE: Catecholamine derivatives of the amino acid tyrosine secreted by the chromaffin tissue scattered throughout the fish kidney. Increase in adrenaline in the blood stream elevates acetylcholinesterase activity in the brain, initiating the fight/flight response. Referred to as epinephrine and norepinephrine in the USA.

ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ/ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ: Ορμόνη που ανήκει στις κατεχολαμίνες, παράγωγο του αμινοξέως τυροσίνη. Παράγεται από το χρωμιόφιλο ιστό και διανέμεται στην κυκλοφορία διαμέσου των επινεφριαδιακών αδένων του ψαριού. Η αύξηση της αδρεναλίνης στο αίμα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη δράση της ακετυλχωλινεστεράσης στον εγκέφαλο, ενεργοποιώντας την αντίδραση άμυνας/ φυγής. Αναφέρεται και σαν επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη στις ΗΠΑ.

ADRENALINE/NORADRNALINE: Dérivés catécholamines de l’acide aminé tyrosine sécrétés par le tissu chromaffin dispersé à travers le rein des poissons. Une augmentation du taux d’adrénaline circulante provoque une augmentation de l’activité acétylcholinestérasique cérébrale et initie la réponse à l’action-fuite. Appelés épinéphrine et nor épinéphrine aux Etats-unis.

ADRENALINA/NORADRENALINA: Catecolaminas derivadas del aminoácido Tirosina y secretadas por el tejido cromafín del riñón de los peces. El incremento de adrenalina en sangre eleva los niveles de acetilcolinesterasa en el cerebro, iniciándose una respuesta de comportamiento fight/flight (lucha o huída). En los USA se denominan epinefrina y norepinefrina respectivamente.

ADRENALINA / NORADRENALINA: Catecolaminas derivadas do aminoácido tirosina secretadas polo tecido cromafín diseminado polo ril dos peixes. O incremento de adrenalina na corrente sanguínea eleva os niveis de acetilcolinesterasa no cerebro, iniciándose unha resposta de comportamento fight / flight (loita ou fuxida / reacción de estrés agudo). En USA denomínanse epinefrina e norepinefrina respectivamente.

ADRENALIN/NORADRENALIN: Katekolaminderivater av aminosyren tyrosin, utskilt av kromaffint vev spredt i fiskenyren som suprarenallegemer. Høynet plasmanivå av adrenalin øker aktiviteten til acetylcholinesterase i hjernen, og setter derved i gang en flukt- eller kamprespons.

ADRENALINA/NORADRENALINA: Pochodne katecholaminowe aminokwasu tyrozyny, wydzielane przez tkankę chromochłonną, rozproszoną u ryb w całej nerce. Zwiększanie się adrenaliny w strumieniu krwi podnosi aktywność acetylocholinoesterazy w mózgu, inicjując reakcję zagrożenia (walcz albo uciekaj). W USA nazwano je adrenaliną i noradrenaliną.

ADRENALİN: Balık böbreğinin heryerine dağılmış kromofin dokuları tarafından salgılanan amino asit trozinin türevi katolamin. Kandaki adrenalin arttıkça beyindeki asetilkolinstiraz aktivitesi yükselir.

Was this helpful?
A stressztényezők érzékelése után néhány másodpercen belül bekövetkező válasz. Az idegi stimuláció és kisebb mértékben a vér kémiai összetétele megváltozásának hatására a katekolaminok (adrenalin és noradrenalin) felszabadulnak a vesében elszórtan elhelyezkedő kromaffin szövetből.


ADRENERGIC RESPONSE: Response occurring within a few seconds of the perception of stress factors. In response to neural stimulation and, to a lesser degree, changes in blood chemistry, the catecholamines, adrenaline and noradrenaline are released from the chromaffin tissue distributed throughout the kidney.

ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Αντίδραση η οποία εμφανίζεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εξαιτίας της δράσης κάποιου παράγοντα που προκαλεί στρες. Εξαιτίας της νευρικής ενεργοποίησης που ακολουθεί και σε μικρότερο βαθμό της αλλαγής στη χημεία του αίματος, απελευθερώνονται από το χρωμιόφιλο ιστό (βλ.λ.), κατεχολαμίνες (βλ.λ.), αδρεναλίνη (βλ.λ.) και νοραδρεναλίνη (βλ.λ.), οι οποίες διανέμονται διαμέσου των επινεφριαδιακών αδένων

RÉPONSE ADRÉNERGIQUE : Réponse précoce (quelques secondes) suite à la perception de facteurs de stress. En réponse à un stimulus nerveux et, en moindre dégré, aux changements de la composition chimique du sang, les catécholamines, adrénaline et la noradrénalinesont secrétées par le tissu chromaffin distribué à travers le rein.

RESPUESTA ADRENERGICA: Respuesta rápida (segundos) a la percepción de factores estresantes. Como respuesta a la estimulación neural y en menor medida a los cambios en los parámetros sanguíneos, las catecolaminas adrenalina y noradrenalina) son liberadas por el tejido cromafín distribuido en el tejido renal.

RESPOSTA ADRENÉXICA: Resposta rápida (segundos) á percepción de factores estresantes. Como resposta á estimulación neural e en menor medida aos cambios na química sanguínea, as catecolaminas adrenalina e noradrenalina son liberadas polo tecido cromafín distribuído no tecido renal.

ADRENERG RESPONS: Reaksjon som skjer i løpet av få sekunder etter eksponering for en stressfaktor. I respons til neural stimulering, og i mindre grad forandringer i blodkjemien, blir katekolaminer skilt ut fra det kromaffine vevet i nyren.

REAKCJA ADRENERGICZNA: Reakcja występująca w ciągu kilku sekund po percepcji czynników stresu. W reakcji na neutralne pobudzenie i mniejsze zmiany w chemii krwi, katecholaminy (adrenalina i noradrenalina) są uwalniane z tkanki chromochłonnej, rozproszonej w całej nerce.

ADRENERJİK TEPKİ: Balık böbreğinin heryerine dağılmış kromofin dokuları tarafından salgılanan amino asit trozinin türevi katolamin. Kandaki adrenalin arttıkça beyindeki asetilkolinstiraz aktivitesi yükselir, savunma/kaçış direnci başlar. Amerika Birleşik Devletlerinde epinefrin ve nöropinefrin olarak adlandırılır.

Was this helpful?
(1) Olyan állapot vagy folyamat, amelyben gázállapotú oxigén van jelen, vagy szükséges hozzá; vö. anyagcsere. (2) Mikrobiológiában: Pasteur meghatározása az olyan mikroorganizmusokra, amelyek csak gázállapotú oxigén jelenlétében nőnek; amelyek oxigén hiányában nőnek, azok anaerobok.


AEROBIC: (1) A condition or process where gaseous oxygen is present or required; cf. metabolism. (2) In microbiology: Pasteurs term for micro-organisms which grow only in the presence of gaseous oxygen; those which grow without it are anaerobic.

ΑΕΡΟΒIΟΣ: (1) Η κατάσταση ή η διεργασία η οποία συντελείται παρουσία οξυγόνου ή απαιτεί την παρουσία οξυγόνου(πρβλ. μεταβολισμός). (2) Στην μικροβιολογία όρος του Ρasteur, για τους μικροοργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται μόνο παρουσία αερίου οξυγόνου. Οι οργανισμοί που αναπτύσσονται χωρίς οξυγόνο ονομάζονται αναερόβιοι.

AEROBIE: (1) Condition ou processus dans lequel loxygène gazeux est présent ou nécessaire; cf. metabolisme. (2) En microbiologie: terme proposé par Pasteur pour décrire les micro-organismes se développant uniquement en présence doxygène gazeux; les micro-organismes se développant en absence doxygène sont anaérobies.

AEROBIO: (1) Condición o proceso en el cual el oxígeno está presente o es necesario; cf. metabolismo. (2) En microbiología: término propuesto por Pasteur para describir los microorganismos que se desarrollan únicamente en presencia del oxígeno. Los microorganismos que se desarrollan en ausencia del oxígeno son anaerobios.

AEROBIO (AERÓBICO): (1) Condición ou procesos nos cales o osíxeno está presente ou é necesario; cf. metabolismo. (2) En microbioloxía: termo proposto por Pasteur para aqueles microorganismos que se desenvolven unicamente en presenza do osíxeno. Pola súa banda, os microorganismos que se desenvolven en ausencia do osíxeno son anaerobios ou anaeróbicos.

AEROB: (1) En tilstand eller prosess der oksygengass er tilstede eller nødvendig. (2) I mikrobiologi: Pasteurs betegnelse for mikroorganismer som bare vokser når det er oksygengass tilstede. Mikroorganismer som vokser uten oksygengass kalles anaerobe.

TLENOWY: (1) Stan lub proces, gdzie występuje lub wymagany jest tlen gazowy; porównaj: metabolizm. (2) W mikrobiologii: określenie Pasteura odnoszące się do mikroorganizmów, które rozwijają się tylko w obecności tlenu gazowego; te, które rozwijają się bez tlenu, nazywane są anaerobami.

OKSİJENLİ, HAVA İLE YAŞAYAN: (1) Bir ortam yada süreç burada oksijen gazı bulunur yada gereklidir; metabolizma için. (2) Mikrobiyolojide: Pasteurun deyimiyle oksijenli ortamda yanlızca büyüyen mkteoorganızmalar; oksijen olmadan büyüyenler ise anaerobiktir.

Was this helpful?
A Vibrionaceae családhoz tartozó Gram-negatív baktériumok egyik nemzetsége. Sejtjeik változatos alakúak: egyenes, lekerekített végű pálcák, más néven coccobacillusok (0,3-1,0 x 1,0-3,5 μm). Egyesével, párokban, rövid láncokat vagy fonalakat alkotva fordulnak elő. A nemzetség két csoportra osztható: nem mozgó hidegtűrőkre (A. salmonicida) és mozgó melegkedvelőkre (A. hydrophila). A mozgó sejtek ostora általában szabad, egyedülálló, poláris (1,7 μm hullámhosszal). Az Aeromonas fajok oxidáz-pozitív


AEROMONAS: A genus of Gram-negative bacteria of the Vibrionaceae. Cells variable: straight, round-ended rods or coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) - occurring singly, in pairs or in short chains - or short filaments. The genus is divided into two groups: non-motile psychrotrophs (A. salmonicida ) and motile mesophiles iA. hydrophila group). Motile cells usually have a single, polar, unsheathed flagellum (wavelength ca. 1.7 µm). Aeromonas spp are oxidase +ve. The taxonomy of the motile strains

AEROMONAS: Γένος των κατά Gram-αρνητικών βακτηρίων της οικογενείας Vibrionaceae. Το σχήμα των κυττάρων ποικίλλει: ευθύγραμμα, ραβδία με αποστρογγυλευμένα άκρα ή κοκκοβάκιλλοι (0.3-1.0 x 1.0 x 3.5 µm). Συναντώνται μονήρη, σε ζεύγη, ή σε κοντές αλυσίδες, ή σε κοντές ίνες. Το γένος διαιρείται σε δύο ομάδες: ακίνητα ψυχρότροφα (A. salmonicida) και κινητά μεσόφιλά (ομάδα του A. hydrophila). Τα κινητά κύτταρα έχουν συνήθως ένα μοναδικό, πολικό, χωρίς θήκη μαστίγιο (μήκος κύματος περίπου 1.7μm). Αeromonas s

AEROMONAS: Genre de bactéries Vibrionaceae gram-négatives. Les cellules sont de forme variable: droites, bâtonnets à bouts arrondis ou coccobacillies (0,3 - 1,0 x 1,0 - 3,5 µm). Se rencontrent isolées, en paires ou en courtes chaînes ou filaments. Le genre est divisé en deux groupes: les psychotrophes qui sont immobiles (A. salmonicida ) et les mésophiles qui sont mobiles (lensemble: A. hydrophila). Les cellules mobiles possèdent, normalement, un flagelle simple, polaire et dépourvu de gaine (longueu

AEROMONAS: Género de las bacterias Vibrionaceae gram-negativas. Las células tienen forma variable: rectos, bastones con extremo redondo o cocobacilos (0,3 – 1,0 x 1,0 – 3,5 µm). Se encuentran aislados, en pares o en cortas cadenas o filamentos. El género está dividido en dos grupos: los psicotrofos que son inmóviles (A. salmonicida) y mesófilos que son móviles (el grupo: A. hidrófila). Las células móviles disponen, normalmente, de un flagelo simple, polar y sin vaina (longitud ca 1,7 µm). Aero

AEROMONAS: Xénero das bacterias Vibrionaceae gram-negativas. As células teñen forma variable: rectos, bastóns con extremo redondo ou cocobacilos (0,3 -1,0 x 1,0 -3,5 µm). Atópanse illados, en pares ou en curtas cadeas ou filamentos. O xénero está dividido en dous grupos: os psicotrofos que son inmóbiles (A. salmonicida) e mesófilos que son móbiles (o grupo: A. hydrophila). As células móbiles dispoñen, normalmente, dun flaxelo simple, polar e sen vaíña (lonxitude ca 1,7 µm). Aeromonas spp son ox

AEROMONAS: En slekt av gramnegative bakterier i familien Vibrionaceae. Cellene er variable, rette, avrundede staver eller kokker (0,3-1,0 x 1,0-3,5 µm) som opptrer enslig, i par eller korte kjeder, eller i korte filament. Slekten er delt inn i to grupper: ikke-bevegelige psykrotrofe (A. salmonicida) og bevegelige mesofile (A. hydrophila gruppen). Bevegelige celler har vanligvis en enkel, polar flagell uten skjede (bølgelengde ca 1,7 µm). Taksonomien til de bevegelige stammene er omstridt, til n

AEROMONAS : Rodzaj Gram-ujemnych bakterii Vibrionaceae. Komórki zmienne: pałeczki proste, na końcach zaokrąglone lub kuliste ((0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) − występują pojedynczo, parami, bądź w krótkich łańcuszkach i nitkach. Rodzaj ten dzieli się na dwie grupy: nieruchome psychrotrofy (A. salmonocida) i ruchliwe mezofile (grupa A. hydrofila). Komórki ruchliwe mają zwykle pojedynczą, biegunową, wysuwaną z pochwy rzęskę (długość fali ca. 1,7 µm). Aeromanas spp. stanowią oksydazę+ve (reakcja utleniając

AEROMONAS: Vibrionaceaenın gram-negatif bakterinin bir cinsi (genus). Değişebilen hücreler: düz, kuyruklara sahip dare biçiminde yada coccobacilli (1.3-3.5 mikron) tek, çift yada kısa zincirli veya kısa flamentli olurlar. Bu cins veya genus iki gruptan oluşur: soğuğa yatkın hareket yteneği olmayan (non-motile) (A. salmonicida ) ve ılımana yatkın hareket yeteneği olan (motile) ( iA. hydrophila group). Harketli hücreler tek, kutuplu ve kılıfından çıkmış kamçılara sahip (dalga boylar ca. 1.7 µm). Aer

Was this helpful?
(1) Enzimológiában: két molekula, pl. egy enzim és szubsztrátja vagy egy antitest és az epitópja közötti interakció erőssége. (2) Immunológiában: Egy antitest képessége arra, hogy egy specifikus kötőhelyen egy antigénhez kapcsolódjon. Az antitest és az antigén közötti kötés erősségére is utal.


AFFINITY: (1) In enzymology: Characterises the force of interaction between two entities, e.g., the interaction between an enzyme and its substrate or an antibody and its epitope. (2) In immunology: the ability of an antibody to an antigen at a specific binding site. Also refers to the binding strength of an antibody to an antigen.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ: (1) Στην ενζυμολογία: Χαρακτηρίζει το βαθμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο οντοτήτων πχ η αντίδραση μεταξύ ενός ενζύμου και ενός υποστρώματος ή ενός αντισώματος και του επίτοπου. (2) Στην ανοσολογία: Η ικανότητα σύνδεσης ανάμεσα στο αντιγόνο και το αντίσωμα. Αναφέρεται επίσης και στην ευστάθεια της σύνδεσης μεταξύ αντιγόνου και αντισώματος.

AFFINITÉ : Caractérise la force d’interaction entre deux entités : (1) En enzymologie : l’interaction entre une enzyme et son substrat. (2) En immunologie : l’interaction entre un anticorps et un site spécifique de liaison sur un antigène.

AFINIDAD: (1) En enzimología: Define la fuerza de interacción entre dos entidades, p.ej., la interacción entre un enzima y su sustrato o anticuerpo y su epítopo. (2) En Inmunología: capacidad de un anticuerpo para unirse a sitios específicos de antígenos. También referido a la fuerza de unión entre antígeno y anticuerpo.

AFINIDADE: (1) En encimoloxía: define a forza de interacción entre dúas entidades, p. ex., a interacción entre un encima e o seu substrato ou anticorpo e o seu epítopo. (2) En Inmunología: capacidade dun anticorpo para unirse a receptores específicos de antíxenos. Tamén referido á forza de unión entre antíxeno e anticorpo.

AFFINITET: (1) Enzymologi: Et enzyms evne til å binde seg til et substrat. Dess høyere affinitet, dess lavere er substratkonsentrasjonen som vil gi full enzymaktivitet. (2) Immunologi: Mål på bindingsstyrke mellom antistoffets bindende sete og antigenets determinant. Antistoffers evne til å danne kompleks med antigen.

POWINOWACTWO: (1) W enzymatologii: Charakteryzuje siłę wzajemnego oddziaływania pomiędzy dwiema jednostkami, np. interakcja pomiędzy enzymem a jego substratem bądź przeciwciałem i jego determinantem. (2) W immunologii: zdolność wiązania się przeciwciała z antygenem o specyficznym położeniu wiązania. Dotyczy to również siły wiązania się przeciwciała z antygenem.

İLİŞKİ: (1) Enzimolojide: İki varlık arasındaki ilişkinin gücünü karakterize eder, örn; bir enzim ve onun substratı ya da antikor ve onun epitopu arasındaki ilişki. (2) İmmünolojide:Bir antikorun bir antijeni bağlama becerisi. Aynı zamanda bir antikorun antijeni bağlama gücü olarak adlandırılır.

Was this helpful?
Az Aspergillus flavus és A. parasiticus törzsek által termelt, rendkívül hőstabil mikotoxinok, amelyek ultraibolya fényben fluoreszkálnak. Az aflatoxinok a legtöbb eukarióta szervezet számára mérgezőek. Az aflatoxinnal szennyezett táp (föleg földimogyoró- és gabonatakarmány) a háziállatokban rákkeltőnek bizonyult. Az aflatoxinok az immunrendszerre is hatással vannak, csökkentik a fertőzésekkel szembeni ellenálló-képességet és valószínűleg növelik a hepatitis-b vírus hatására kialakuló májsejtes


AFLATOXINS: A group of extremely heat-stable mycotoxins, produced by strains of Aspergillus flavus and A. parasiticus, which exhibit fluorescence on UV irradiation. Aflatoxins are toxic to a wide range of eukaryotes. Cases of cancer have occurred in domestic animals and poultry fed with aflatoxin-contaminated foodstuffs, particularly groundnut and cereal feeds. Aflatoxins can affect the immune system, reducing resistance to infection and possibly increasing the risk of hepatocellular carcinoma due to hepat

ΑΦΛΑΤΟΞIΝΕΣ: Μια ομάδα εξαιρετικά θερμοανθεκτικών μυκητοξινών, που παράγονται από ποικιλίες του Aspergillus flavus και του A. parasitus, οι οποίες φθορίζουν με ακτινοβολία U.V. Οι αφλατοξίνες είναι τοξικές για ένα φάσμα ευκαρυωτικών οργανισμών. Σε οικόσιτα ζώα και πουλερικά που τράφηκαν με τροφές που είχαν μολυνθεί από αφλατοξίνες, έχουν παρατηρηθεί σοβαρά περιστατικά καρκινοπαθεών (ιδιαίτερα με τροφές που περιείχαν φυστίκια και δημητριακά). Οι αφλατοξίνες επιδρούν στο ανοσολογικό σύστημα, μειώνοντας την

AFLATOXINES: Un groupe de mycotoxines produites par diverses souches dAspergillus flavus et A. parasiticus. Ces toxines sont extrêmement thermostables et sont rendues fluorescentes sous une irradiation ultra-violette. Les aflatoxines sont toxique envers une grande variété deucaryotes. Des endémies de cancer ont été provoquées chez les animaux domestiques et les volailles nourris aux aliments contaminés avec des aflatoxines, particulièrement avec des aliments à base de cacahuètes ou céréales. Les aflatoxines

AFLATOXINAS: Un grupo de micotoxinas producido por diversas cepas deAspergillus flavus y A. Parasiticus. Estas toxinas son extremadamente termoestables y son fluorescentes bajo la irradiación ultravioleta. Las aflatoxinas son tóxicas para una gran variedad de eucariotas. Se han provocado casos de cáncer en animales domésticos y aves de corral mediante alimentación con comida contaminada por aflatoxinas, particularmente con alimentos a base de cacahuetes o cereales. Las aflatoxinas pueden afectar el sistema

AFLATOXINAS: Un grupo de micotoxinas producido por diversas cepas deAspergillus flavus e < i>A. Parasiticus. Estas toxinas son extremadamente termoestables e son fluorescentes baixo a irradiación ultravioleta. As aflatoxinas son tóxicas para unha grande variedade de eucarióticas. Provocáronse casos de cancro en animais domésticos e aves de curral mediante alimentación con comida contaminada por aflatoxinas, particularmente con alimentos a base de cacahuetes ou cereais. As aflatoxinas poden afectar

AFLATOKSIN: En gruppe ekstremt varmestabile mykotoksin produsert av stammer av soppene Aspergillius flavus og iA. parasiticus. Disse Aspergillius artene er fluorescerende under UV-stråling. Aflatoksinene virker toksisk på mange eukaryoter. Hos husdyr og fjærfe har det forekommet alvorlige tilfeller av kreft etter at dyrene har blitt fôret med aflatoksinkontaminert fôr (spesielt jordnøtt og korn). Aflatoksin kan angripe immunsystemet, redusere motstandskraften mot infeksjoner og induserer ulike typer hepatok

AFLATOKSYNY: Grupa niezwykle odpornych na ciepło mykotoksyn, wytwarzanych przez szczepy Aspergillus flavus i A. parasiticus, które wykazują fluorescencję przy napromieniowaniu UV. Aflatoksyny są w szerokim zakresie toksyczne dla eukariontów (organizmy jądrowe). Przypadki raka występowały u zwierząt domowych i drobiu żywionych karmą skażoną aflatoksynami, szczególnie orzeszkami ziemnymi i paszami zbożowymi. Aflatoksyny mogą oddziaływać na system odpornościowy, zmniejszając odporność na infekcję i w jakimś st

AFLATOKSİN: Aspergillus flavus ve A. Parasiticus türler tarafında üretilen yüksek sıcaklıkta oluşan küf grubudur, UV irradyasyon üzerine ışını sergilerler. Alfatoksin ökaryotU büyük oranda zehirler. Özellikle kümes ve evcil hayvanların beslendiği hububat ve yer fistığına bulaşmış alfotoksin kansere neden olur.Alfatoksin hebtit b vürüsü enfeksiyonu yüzünden hepatitsellüler karsinom (trosier düğümleri) riskini arttırır, enfeksiyon için direnci azaltır ve immun sitemi etkileyebilir.Alfatoksin stoplazma ve nukl

Was this helpful?
Vörösmoszatokból készített kolloidális kivonat, amelyet gélképző és stabilizáló anyagként használnak az élelmiszeriparban, a mikrobiológiában pedig szilárd táptalajok készítéséhez; vö: agarlemez.


AGAR: A colloidal extract from red algae used as a gelling and stabilising agent in foods and in the preparation of solid media for microbiology; cf. agar plate, carrageenin.

ΑΓΑΡ: Εκχύλισμα ροδοφυκών που χρησιμοποιείται ως πηκτικός και στερεωτικός παράγοντας στα τρόφιμα και στην προετοιμασία στερεών μέσων στην μικροβιολογία βλ. λ. ΤΡΥΒΛIΟ ΑΓΑΡ, ΚΑΡΑΓΗΝΟΝ.

AGAR: Agent gélifiant et stabilisateur extrait dalgues rouges et employé dans la confection daliments ainsi que dans la préparation de milieux solides en microbiologie.

AGAR: Agente estabilizador y gelatinoso, extracto de algas rojas y empleado en la confección de alimentos y en la preparación de medios sólidos en microbiología.

ÁGAR: Axente estabilizador e xelatinoso, extracto de algas vermellas e empregado na confección de alimentos e na preparación de medios sólidos en microbioloxía. Véxase ademáis: carraxenina.

AGAR: Produkt fra rødalger. Polysakkarid som benyttes til fortykning, geldannelse og stabilisering blant annet i næringsmiddelindustrien og i tilvirking av fast vekstmedium i mikrobiologien. Jfr. agarplate og karragenan.

AGAR: Koloidalny wyciąg z krasnorostów; służy jak środek żelujący i stabilizujący w przemysłach: spożywczym, farmakologicznym i kosmetycznym, zaś w mikrobiologii − do przygotowywania stałych podłoży; porównaj: płytka agarowa, karragenina.

AGAR: Kırmızı alklerden çıkarılan koloidal (içselçözücü) gıgalarda jelleştirici, sabitleştirici ve mikrobiyolojide katı ortam hazırlayıcısı olarak kullanılır; agar plate, carageening (kırmızı alglerden oluşan jelimsi yapı).

Was this helpful?
Mikroorganizmusok tenyésztésére szolgáló, agaros táptalajjal megtöltött Petri-csésze.


AGAR PLATE: Petri dish filled with an agar medium used to cultivate micro-organisms.

ΤΡΥΒΛΙΟ ΑΓΑΡ: Τρυβλίο πετρί που περιέχει άγαρ και χρησιμοποιείται για καλλιέργεια μικρο-οργανισμών.

BOITE DAGAR: Boîte de Pétri garnie de milieu agorosé utilisé dans la culture des micro-organismes.

PLACA DE AGAR: Placa de Petri rellena del medio Agar utilizado en el cultivo de microorganismos.

PLACA DE ÁGAR: Placa de Petri rechea do medio Ágar utilizado no cultivo de microorganismos.

AGARPLATE: Petriskål fylt med agarmedium brukt til dyrking av mikroorganismer.

PŁYTKA AGAROWA: Płytka Petriego pokryta pożywką agarową, używaną do hodowli mikroorganizmów.

AGAR PLAĞI: Mikroorganizma kültürü yapmak için bir agar medyum ile doldurulmuş petri plağı.

Was this helpful?
Sejtek vagy egyéb részecskék, például mozgó baktériumok, vörösvérsejtek, stb. összetapadása; pl. nem-kompatibilis vércsoportok összekeverésekor.


AGGLUTINATION: The clumping together of cells or other particles, for example, mobile bacilli, red blood cells, etc; for example, when mixing incompatible blood types.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ή ΟΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: Συσσωμάτωση κυττάρων ή άλλων σωματιδίων, πχ. κινητών βακίλλων, ερυθροκυττάρων κ.λ.π. Παράδειγμα αποτελεί επίσης η μείξη ομάδων αίματος που είναι ασύμβατες.

AGGLUTINATION: Réunion en masse immobile de bactéries, dhématies ou dautres particules.

AGLUTINACIÓN: Reunión en masa homogénea de bacterias, de glóbulos rojos u otras partículas.

AGLUTINACIÓN: Reunión en masa homoxénea de bacterias, glóbulos vermellos ou outras partículas. Acontece por exemplo cando se mesturan tipos sanguíneos incompatibles

AGGLUTINASJON: Reaksjonen mellom antistoff og cellebundet antigen som resulterer i sammenklumping av celler som f.eks. når inkompatible blodgrupper blandes.

AGLUTYNACJA: Zlepianie się komórek lub innych cząsteczek, np. ruchliwych laseczek bakterii, czerwonych krwinek itp.; np. przy mieszaniu krwi o niezgodnych grupach.

AGLÜTİNASYON, BİTİŞKENLİK, YAPIŞTIRMA, BAĞLANTI: Birkisim parçaların yada hücrelerin bir arada kümeleşmesi; örneğin, hareketli bacilli (gram pozitıf bakteri cinsi), kırmızı kan hücreleri vb. örneğin farklı kan hücreleri karıştırıldığı zaman.

Was this helpful?
A vérszérumban előforduló fehérjék, amelyek képesek baktériumokat vagy egyéb sejteket ,például vörösvérsejteket egymáshoz tapasztani (agglutinálni).


AGGLUTININ: A specific substance in blood serum which has the property of agglutinating bacteria, or other particles, for example, red blood cells.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΗ: Ειδικό συστατικό του ορού του αίματος το οποίο έχει την ιδιότητα να συγκολλά βακτήρια ή άλλα σωματίδια π.χ. ερυθροκύτταρα.

AGGLUTININE: Substance spécifique du sérum sanguin ayant la proprieté dagglutiner les bactéries ou dautres particules; les hématies par exemple.

AGLUTININA: Sustancia específica del suero sanguíneo que tiene la propiedad de aglutinar las bacterias u otras partículas; los glóbulos rojos.

AGLUTININA: Substancia específica do soro sanguíneo que ten a propiedade de aglutinar as bacterias ou outras partículas como por exemplo os glóbulos vermellos.

AGGLUTININ: En spesifikk substans i blodserum som har evnen til å agglutinere antigenpartikler eller andre partikler, f.eks. røde blodceller.

AGLUTYNINA: Specyficzna substancja w surowicy krwi, która ma właściwości zlepiania bakterii lub innych cząsteczek, np. czerwonych krwinek.

AGLUTİNİN, SERUMDA MEYDANA GELEN ANTİKOR: Kan serumunda özel bir madde, aglütin bakterilerinin özelliğnde yada diğer partküller; örneğin, kırmızı kan hücreleri.

Was this helpful?
Nem szemcsés fehérvérsejt.


AGRANULOCYTE: A non-granular leucocyte .

ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΤΑΡΟ: Ακοκκιώδες λευκοκύτταρο.

AGRANULOCYTE: Leucocyte agranulaire.

AGRANULOCITO: Leucocito agranulado.

AGRANULOCITO: Leucocito agranulado.

AGRANULOCYTT: En ikke-granulær leukocytt.

AGRANULOCYT: Granulocyt nieziarnisty.

GRANÜLSÜZ LOKOSİTLER: Granul içermeyen lokositle.r

Was this helpful?
A polimorfonukleáris fehérvérsejtek csökkent száma vagy hiánya. Úm. granulocitikus leukémia.


AGRANULOCYTOSIS: Deficiency or absence of polymorpho-nuclear white blood cells. Syn. granulocytic leukaemia.

ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΤΑΡΑIΜIΑ ή ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΩΣΗ: Ελλειψη ή απουσία πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων (Συνώνυμο: Κοκκιοκυτταρική λευχαιμία).

AGRANULOCYTOSE: Diminution ou disparition des globules blancs polynucléaires (granulocytes). Syn. Leucémie granulocytaire.

AGRANULOCITOSIS: Disminución o desaparición de los glóbulos blancos polinucleados (granulocitos). Syn. Leucemia granulocitaria.

AGRANULOCITOSE: Diminución ou desaparición dos glóbulos brancos polinucleados (granulocitos). Sin. Leucemia granulocitaria.

AGRANULOCYTOSE: Mangel eller feil på hvite blodceller med polymorf cellekjerne. Syn. granulocyttisk leukemi.

AGRANULOCYTOZA: Niedobór lub brak białych krwinek charakteryzujących się różnym kształtem jąder komórkowych. Syn. białaczka szpikowa (b. granulocytowa).

GRANULÖSİTOZ: Beyaz kan hücrelerinde değişime uğramış nukleusların azlığı; Syn. granulocytic leukaemia (Kanda oluşan bir hastalık).

Was this helpful?
A gerincesek agyának alsó felszínén elhelyezkedő, kisméretű endokrin mirigy. A következő hormonokat választja el: adrenokortikotróp hormon, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH és prolaktin. Ezek a hormonok a növekedést és a nemi működést szabályozzák.


PITUITARY GLAND: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions. Syn. hypophysis.

ΥΠΟΦΥΣΗ: Ο μικρός ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται στην κοιλιακή επιφάνεια του εγκεφάλου των σπονδυλωτών. Οι εκκρίσεις του περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ορμόνες: αδρενο-κορτικοτροπίνη, θυροτροπίνη, γοναδοτροπίνη, ΜCΗ, ΜSΗ και προλακτίνη. Αυτές οι ορμόνες ρυθμίζουν την αύξηση και τις φυλετικές λειτουργίες.

GLANDE PITUITAIRE: Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine. Syn. hypophysis.

GLÁNDULA PITUITARIA: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina. Sin. Hipófisis.

GLÁNDULA PITUITARIA (HIPÓFISE): Pequena glándula endócrina situada na zona ventral do encéfalo dos vertebrados e que secreta diversas hormonas que xogan un papel na regulación do crecemento e das funcións sexuais: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, e prolactina. Sin. Hipófise.

PITUITÆRKJERTEL: Liten endokrin kjertel funnet pa undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

PRZYSADKA MÓZGOWA: Mały gruczoł wydzielania wewnętrznego znajdujący się na dolnej stronie mózgu kręgowców. Jego wydzieliny zawierają następujące hormony: tyreotropinę, gonadotropinę, MCH (h. melanotropowy), MSH (h. stymulujący apetyt) i prolaktynę. Hormony te regulują wzrost i funkcje seksualne. Syn. przysadka mózgowa.

PITUITARY BEZİ: Omurgalılarının beyninin alt yüzeyinde bulunan küçük endokrin bez. Salgıladığı hormonlar sırasıyla: adreno-corticotropin, tirotropin, gonadotropin, MCH, MSH, ve prolaktin. Bu hormonlar büyüme ve seksüel işlevleri düzenler. Syn. hipofiz.

Was this helpful?
Ctenolabrus spp. A Labridae családba tartozó halfajok, amelyek más halfajokkal szimbiózist alakítanak ki. Eltávolítják a gazdahal külső élősködőit és kitisztítják a sebeit. Az akvakultúrában ilyen szimbiózis pl. a lazacok és az ajakoshalak együttélése, amelynél az utóbbiak a haltetveket (Lepeophtheirus és Caligus nemzetség) távolítják el.


WRASSE: Ctenolabrus spp. Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus) from salmon.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus spp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Poisson de la famille Labridés qui vit en symbiose avec un autre poisson en le débarrassant des ectoparasites et en nettoyant ses lésions. Un exemple de cette symbiose en aquaculture est Ctenolabrus sp qui débarrasse le saumon de ses ectoparasites crustacés (par exemple Lepeophtheirus ou Caligus).

LABRIDO: Ctenolabrus spp. Pez de la familia Labridae que vive en simbiosis con otro pez quitándole los ectoparásitos y limpiando sus lesiones. Ejemplo de esta simbiosis en acuicultura es Ctenolabrus sp que limpia el salmón de sus ectoparásitos crustáceos (por ejemplo Lepeophtheirus o Caligus).

LÁBRIDO: Ctenolabrus spp. Peixe da familia Labridae que vive en simbiose quitándolle os ectoparasitos e limpando as lesións a un peixe hospedador. Exemplo desta simbiose en acuicultura é Ctenolabrus sp. que elimina os piollos mariños (ej. xénero Lepeophtheirus e Caligus) del salmón.

LEPPEFISK: Ctenolabrus spp. Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved a fjerne ytre parasitter og holde sar rene hos vertsfisk. I akvakultur utnyttes dette symbiotisk forholdet f.eks. i oppdrett av atlantisk laks, der leppefisk (f.eks. bergbylt, bergnebb) fjerner lakselus (f.eks. Lepeophtherirus og Caligus) fra laksen (biologisk avlusning).

WARGACZE (Ctenolabrus spp.) : Ryby z rodziny wargaczowatych (Labridae), które wykazują zależność symbiotyczną usuwając pasożyty zewnętrzne i zmiany chorobowe z ryb gospodarzy. Przykładem tej symbiozy w akwakulturze jest wargacz skalik (Ctenolabrus rupestris) usuwający wszy morskie (np. z rodzaju Lepeophtheirus i Caligus) z łososia.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Labridae familyasından simbiyotik ilişki sergiler konakçı balıkta ektoparaziti azaltır , lezyonları temizler. Akuakültürde bu simbiyoza örnek goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp)dır,salmonlardan deniz piresini (e.g. genera Lepeophtheirus ve Caligus) temizler.

Was this helpful?
Csökkent vagy hiányzó pigmentáció állatokban; vö: pigmenthiány.


ALBINISM: The absence or deficiency of pigmentation in animals; cf. malpigmentation.

ΑΛΦIΣΜΟΣ: Απουσία ή ανεπάρκεια χρωστικών στα ζώα. Βλ. επίσης δυσχρωμία.

ALBINISME: Diminution ou disparition de la pigmentation chez les animaux.

ALBINISMO: La ausencia o deficiencia de pigmentación en los animales.

ALBINISMO: A ausencia ou deficiencia de pigmentación nos animais.

ALBINISME: Feil eller mangel på pigmentering hos dyr. Jfr. feilpigmentering.

ALBINIZM: Brak lub niedobór pigmentacji u zwierząt; porównaj: brak pigmentacji.

ALBİNİZM: Hayvanlarad pigment yetersizliği veya yokluğu; pigment bozukluğu.

Was this helpful?
Számos kisméretű fehérjét magába foglaló csoport, amelyek a plazma fehérjetartalmának nagy részét alkotják. Ők felelősek a szabad zsírsavak transzportjáért.


ALBUMINS: Group of several small proteins, forming a large part of the plasma protein content. They are responsible for the transport of free fatty acids.

ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ: Ομάδα μικρών πρωτεϊνών, οι οποίες αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του περιεχόμενου των πρωτεϊνών του πλάσματος. Είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά των ελεύθερων λιπαρών οξέων.

ALBUMINES: Groupe de plusieurs petites protéines formant une grande partie du contenu protéinique du plasma, responsables du transport des acides gras libres.

ALBÚMINAS: Grupo de varias proteínas de pequeño tamaño, que constituyen una gran parte del contenido proteico del plasma. Son responsables del transporte de los ácidos grasos libres.

ALBÚMINAS: Grupo de varias proteínas de pequeno tamaño, que constitúen unha grande parte do contido proteico do plasma. Son responsables do transporte dos ácidos graxos libres.

ALBUMINER: Albuminer er en gruppe av flere små proteiner som utgjør en stor del av plasmaproteinet. De er ansvarlige for transporten av frie fettsyrer.

ALBUMINY: Grupa małocząsteczkowych białek stanowiących dużą część białek osocza krwi. Albuminy odpowiadają za transport wolnych kwasów tłuszczowych.

ALBÜMİNLER: Büyük bir parça plazma protein içeriğini oluşturan birçok küçük protein grubu.Serbest yağ asitlerinin taşınması işlevi vardır.

Was this helpful?
Olyan vegyi anyagok, amelyek elpusztítják az algákat, pl. réz-szulfát. Sok gyomírtó, pl. a Diquat, a Paraquat vagy a terbutrin is hatékony bizonyos algák ellen, mint ahogy a különböző általános fertőtlenítőszerek, pl. az ivóvízellátásban alkalmazott klór is, de ez utóbbiak nem minden esetben tekinthetők algairtóknak.


ALGICIDES: Chemical agents which kill algae, e.g. copper sulphate. Although some herbicides, such as Diquat, Paraquat, or terbutryne, are also effective against certain algae, as are various general disinfectants such as chlorine in water supplies, they are not necessarily in all cases algicides.

ΦΥΚΟΚΤΟΝΑ: Χημικοί παράγοντες, οι οποίοι εξωντόνουν τα φύκη π.χ. θειïκός χαλκός. Μολονότι ορισμένα βοτανοκτόνα (π.χ. Diquat, Paraquat, Terbutryne) είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση ορισμένων φυκών όπως είναι επίσης και διάφορα γενικά απολυμαντικά (π.χ. διαλύματα χλωρίνης οι ουσίες αυτές δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις φυκοκτόνα).

ALGICIDE: Agent chimique qui tue les algues, par exemple le sulfate de cuivre. Quoique certains herbicides (Diquat, Paraquat, terbutyrène), sont également actifs envers certaines algues ainsi que divers désinfectants généraux, tel le chlore de leau domestique, ils ne sont pas obligatoirement des algicides.

ALGICIDAS: Agente químico que mata algas, por ejemplo el sulfato de cobre. Aunque ciertos herbicidas (Diquat, Paraquat, o Terbutine), son igualmente activos frente a las algas, así como diversos desinfectantes generales como el cloro de agua doméstico que no son obligatoriamente algicidas.

ALGUICIDAS : Axentes químicos que matan algas, como por exemplo o sulfato de cobre. Aínda que certos herbicidas (Diquat, Paraquat, ou Terbutine), son activos fronte a algúns tipos de algas, ao igual que diversos desinfectantes xerais como a lixivia doméstica, que non é alguicida en todos os casos.

ALGICIDER: Kjemisk virkestoff som dreper alger f.eks. koppersulfat. Selv om noen sprøytemidler (herbicider) (f. eks Diquat, Paraquat og Terbutryne) og forskjellige desinfeksjonsmidler (f.eks. klor i drikkevann) er effektive mot algevekst, er de ikke nødvendigvis og i alle tilfeller algicider.

ALGICYDY: Aktywne substancje chemiczne, które niszczą glony; np. siarczan miedziowy. Chociaż niektóre herbicydy (Diquat, Paraquat bądź Terbutryna) są tak samo skuteczne przeciw pewnym glonom, podobnie jak powszechnie stosowane środki dezynfekujące (np. chlor w wodzie wodociągowej), co oznacza, że nie we wszystkich wypadkach algicydy muszą być stosowane.

ALG ÖLDÜRÜCÜ: Algleri öldüren kiyasal oluşumlar, bakır sülfat vb.Diquat, Paraquat veya terbutryne gibi bazi herbisitler alga karşı etkilidirler, sudaki klorur gibi dezenfektedirler, Tüm alg oluşumlarında kullanılmalarında gerek yoktur

Was this helpful?
Az algák méreganyagai (toxinjai), ill. a toxint termelő algák felvételének vagy lenyelésének hatására bekövetkező mérgezés; általában a kék, zöld vagy ostoros algák virágzásával kapcsolatos.


ALGAL TOXICOSIS: Toxicity resulting from the uptake or ingestion of toxins or toxin-producing algae; usually associated with blooms of blue-green algae or dinoflagellates.

ΦΥΚΟΤΟΞΙΝΩΣΗ: Δηλητηρίαση οφειλόμενη στην λήψη ή την κατάποση τοξινών ή φυκών. Συνήθως σχετίζεται με την ανθιση των κυανοφυκών και των δινομαστιγωτών.

TOXICOSE ALGALE: Intoxication provoquée par labsorption ou lingestion de toxines ou dalgues toxiques; habituellement associées à des blooms dalgues bleue-vertes ou de dinoflagellés.

TOXICOSIS ALGAL: Intoxicación provocada por la absorción o ingestión de toxinas o de algas tóxicas; normalmente asociadas a blooms de algas verdes, azules o de dinoflagelados.

TOXICOSE ALGAL: Intoxicación provocada pola absorción ou inxestión de toxinas ou de algas tóxicas; normalmente asociadas a afloramientos de algas verdes, azuis ou de dinoflaxelados.

ALGEFORGIFTNING: Forgiftning forårsaket av opptak eller inntak av toksiner eller toksinproduserende alger. Vanligvis i sammenheng med oppblomstring av blågrønnalger eller dinoflagellater.

ZATRUCIE GLONAMI: Toksyczność wynikająca z wychwytywania lub połykania przez zwierzęta wodne toksyn lub glonów produkujących toksyny; zazwyczaj związana jest z zakwitem sinic lub bruzdnic.

ALG ZEHİRLENMESİ: Toksin üreten alglerin yada toksinin alınması veya tüketilmesinden oluşan zehirlenme; genellikle dinoflagellatların yada mavi-yeşil algleri patlamasıyla ilişkilendirilir.

Was this helpful?
Egy vagy több planktonikus növényfaj gyors és elszigetelt növekedése, általában tavasszal vagy ősszel. Az elszaporodott algafajok olyan ideiglenes koncentrációt érhetnek el, amely dominánssá teheti őket az ökoszisztémában. Néha a víz elszíneződését okozhatja (tengeri algavirágzás esetén). A fitoplankton (algák) virágzása mérgező anyagok vízbe kerülésével lehet kapcsolatos (pl. a Gymnodinium ostoros algák virágzása).


ALGAL BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΦΥΚΩΝ ΑΚΜΗ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

BLOOM PHYTOPLANCTONIQUE: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

FLORACIÓN FITOPLANCTÓNICA: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

AFLORAMENTO FITOPLANCTÓNICO: Incremento rápido e localizado dunha ou máis especies planctónicas, frecuentemente en primavera ou outono, causando importantes concentracións celulares destes organismos de forma temporal, de modo que poidan chegar a dominar a devandita comunidade. Este fenómeno pode dar lugar a cambios de coloración na auga (as chamadas "mareas vermellas"). Este tipo de afloramentos de fitoplancto poden estar asociadas á presenza de toxinas (por exemplo cando se localizan afloramentos do dinoflaxelado Gymnodin

ALGEOPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

ZAKWIT WODY: Szybki, często lokalny wzrost jednego lub większej liczby gatunków fitoplanktonowych, najczęściej wiosną lub jesienią, powodujący okresowo duże koncentracje tych dominujących organizmów w środowisku; mogą wpływać na zmianę barwy wody w zbiornikach (czerwone pływy). Zakwitom fitoplanktonu (glonów) może towarzyszyć wydzielanie toksyn (np. zakwit bruzdnic z rodzaju Gymnodinium).

ALG ÇOĞALMASI, YOSUN PATLAMASI: Genelde ilkbahar ve sonbaharda oluşan, dominant komminite olarak geçici geniş konsantrasyonlara sebeb olman bir veya birçok plakton türünün hızlı şekilde lokal olarak artması (red-tide). Plankton patlaması toksitlerin serbest brakılmasıle ilşkiledirilemilir (Gymnodinium, dinoflagelletların patlaması.)

Was this helpful?
Kékkagylók, osztrigák és fésűkagylók tenyésztésére szolgáló extenzív rendszer, amelynél az állatokat a tengeri aljzaton nevelik. A nevelési időszak végén a kagylókat fenékkotró hálóval gyűjtik be. Az így nevelt állományok lassabban nőnek és több üledéket tartalmaznak, mint a modernebb technikákkal tenyésztett kagylók.


BOTTOM CULTURE: Type of extensive culture of mussels, oysters, scallops and clams in which ongrowing occurs on the sea bed. After an appropriate growth period, the shellfish are harvested by dredging. Stocks produced in this way grow more slowly and contain higher levels of silt than those produced from more modern techniques.

ΒΥΘΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Τύπος εκτατικής καλλιέργειας μυδιών και στρειδιών, κατά τον οποίο η πάχυνση συντελείται στον βυθό της θάλασσας. Μετά την απαιτούμενη χρονική διάρκεια τα μύδια συλλέγονται με δράγα (στρειδολόγο). Τα μύδια που καλλιεργούνται με αυτό τον τρόπο μεγαλώνουν αργά και περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις ιλύος από τα μύδια που προέρχονται από πιο σύγχρονες καλλιέργειες.

CULTURE A PLAT: Forme délevage extensif de moules dans lequel le grossissement a lieu sur le fond de la mer. Suite à une période de grossissement appropriée, les moules sont récoltées par dragage. Les moules cultivées ainsi ont un taux de croissance inférieur, et contiennent davantage de sédiments que les moules cultivées par des techniques plus récentes.

CULTIVO EN EL FONDO: Forma de cultivo extensivo de moluscos en el cual el engorde tiene lugar en el fondo del mar. Después de un periodo de engorde apropiado, los mejillones y mariscos son recogidos dragando. Los mejillones cultivados tienen así una tasa de crecimiento inferior, y contienen más sedimentos que los mejillones cultivados por técnicas recientes.

CULTIVO DE NO FONDO: Forma de cultivo extensivo de mexillóns, ostras, vieiras e ameixas no cal o engorde ten lugar no fondo do mar. Despois dun período de engorde apropiado, los moluscos son recollidos con dragas. Os stocks producidos mexillóns cultivados teñen así unha taxa de crecemento inferior e conteñen máis sedimentos que os moluscos cultivados con técnicas modernas.

BUNNKULTUR: Utstrakt type oppdrett av blåskjell, østers, kamskjell og muslinger der tilvekstfasen skjer på sjøbunnen. Etter en passende vekstperiode høstes skjellene ved skraping/pløying (østersskrape, skjellplog).

HODOWLA DENNA: Rodzaj ekstensywnej hodowli omułków, ostryg, przegrzebków i małży, których wzrost przebiega na dnie morskim. Po odpowiednim okresie wzrostowym, mięczaki odławiane są dragą. Produkowane w ten sposób mięczaki rosną znacznie wolniej i są bardziej zamulone niż pochodzące z bardziej nowoczesnych hodowli.

DİP KÜLTÜRÜ: Deniz yatağında olanlarda gelişme gözlenebilen midye, istiridye ve tarak gibi türlerin kültürüdür.Ortalama bir büyüme döneminin ardından, sözkonusu kabuklu deniz ürünleri tarak makinasıyla toplanır.Bu yöntemle üretilen damızlıklar daha yavaş gelişir ve daha modern yöntemlerle üretilmiş olanlardan daha fazla alüvyon içerirler.

Was this helpful?
A halak esetében olyan vegyszerek, amelyeket a halak lenyugtatására használnak a kezelés, sebészeti eljárások és a mesterséges szaporítás során. A leggyakraban használt altatószerek a trikain-metán-szulfonát (MS-222), a benzakain, a quinaldin és a szén-dioxid. Leggyakoribb alkalmazási módjuk a fürdetés.


ANAESTHETICS: In the case of fish, chemicals used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Commonly-used agents include tricane methane sulfonate (MS-222), benzocaine, quinaldine, and carbon dioxide. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

ΑΝΑIΣΘΗΤIΚΑ: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

ANESTHESIQUES: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

ANESTÉSICOS: En el caso de peces, sustancias químicas utilizadas para relajar el pez con el fin de facilitar su manejo, cirugía o desove. Los agentes normalmente usados incluyen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, y dióxido de carbono.

ANESTÉSICOS: No caso de peixes, substancias químicas utilizadas para relaxar o peixe co fin de facilitar o seu manexo, cirurxía ou desova. Os axentes normalmente usados inclúen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, e dióxido de carbono.

BEDØVELSESMIDDEL: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

ANASTETYKI: W przypadku ryb, chemikalia używane do zwiotczenia i ułatwienia przeprowadzania manipulacji z rybami, zabiegów chirurgicznych i w czasie sztucznego tarła. Powszechnie używane środki zawierają: metanosulfonian trikainy (MS-222), benzokainę, quinaldinę i dwutlenek węgla. Zazwyczaj stosowane są przez zanurzenie ryb w roztworze anestetyku.

ANESTETİKLER: Balıklarda kimyasallar rahatlatma ve cerrahi ve yumurtlama prosedürlerinde elde tutmayı kolaylaştırmak için kullanılır. Genellikle kullanılan ajanlar, trikan metan sülfonat(MS-222), benzokain, kuinaldin ve karbondioksittir.Genellikle banyo çözeltisi içine balık daldırılarak uygulanır.

Was this helpful?
Hiányos táplálkozás; olyan helyzet, amelyben egy vagy több tápanyag nincs jelen a normális növekedéshez és az életfunkciók fenntartásához szükséges mértékben.


MALNUTRITION: Undernourishment; a deficiency condition in which one or more necessary nutrients is available in an insufficient amount for normal growth and maintenance.

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Υποδιατροφή // κατάσταση σην οποία ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα συστατικά της διατροφής είναι διαθέσιμο σε ποσότητες ανεπαρκείς γιά την φυσιολογική ανάπτυξη και συντήρηση ενός οργανισμού ή ενός πληθυσμού.

MALNUTRITION: Alimentation insuffissante; un état de déficience dans lequel un, ou plusieurs éléments nutritifs essentiels sont indisponibles en quantité insuffisante pour combler les besoins physiologiques et de croissance normaux.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN) : Alimentación insuficiente; estado de deficiencia en el cual uno o varios elementos nutritivos esenciales no son disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades normales, fisiológicas y de crecimiento.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN): Alimentación insuficiente; estado de deficiencia no cal un ou varios elementos nutritivos esenciais non están dispoñibles en cantidades abondas para o crecemento e a supervivencia.

FEILERNÆRING: Mangelsykdom der en eller flere nødvendige næringsstoffer er tilgjengelige i for små mengder til å opprettholde normal vekst og vedlikehold.

NIEDOŻYWIENIE: Niedożywienie, brak kondycji, kiedy jeden lub więcej niezbędnych składników odżywczych jest niedostępnych w dostatecznej ilości dla normalnego wzrostu i utrzymania organizmu.

KÖTÜ BESLENME: Gıda yetersizliği; normal büyüme ve bakım için bir veya daha fazla gerekli besinin mevcutta olmadığı eksiklik durumudur.

Was this helpful?
Az alvadék kialakulásának folyamata valamilyen szerves folyadék megszilárdulásával, pl. véralvadás. Úm. koaguláció.


COAGULATION: The process of changing into a clot, by which an organic liquid solidifies, i.e. the clotting of blood.

ΠΗΞΗ: Η διαδικασία της μετατροπής σε θρόμβο, με την οποία ένα οργανικό υγρό στερεοποιέιται π.χ. θρόμβωση του αίματος.

COAGULATION: Phénomène par lequel un liquide organique se prend en une masse solide, par exemple coagulation du sang.

COAGULACIÓN: Fenómeno por lo cual un líquido orgánico se convierte en una masa sólida, por ejemplo coagulación de la sangre.

COAGULACIÓN: Fenómeno polo cal un líquido orgánico se solidifica, por exemplo a coagulación do sangue.

KOAGULERING: Forandringsprosess der det dannes en klump, der organiske væsker stivner. F.eks. levring av blod.

KOAGULACJA: Proces zamiany w skrzep, w którym płyn organiczny zestala się, np. krzepnięcie krwi.

KOAGÜLASYON: Kanın pıhtılaşması gibi herhnagi bir organik sıvı çökelticiler tarafından meydana getirilen pıhtılaşmadaki değişim süreci, pıhtılaşma.

Was this helpful?
Az aminosavak kis molekulaméretű szerves savak, amelyek egy aminocsoportot (-NH2) és egy karboxilcsoportot (-COOH) tartalmaznak. A fehérjék alapvető építőkövei. Emésztés után a szabad aminosavak a bélcsatornából felszívódnak, és a keringési rendszer juttatja el őket a szervekhez és szövetekhez. Összesen 20 aminosav létezik, amelyek közül a halakban 10-et azonosítottak esszenciális tápanyagként.


AMINO ACID: Amino acids are small organic acids containing an amine (-NH2) group and a carboxylic acid group (-COOH).They are the basic building blocks of proteins. Following digestion, free amino acids are absorbed from the intestine and distributed by the circulatory system to organs and tissues. There are 20 amino acids in total and in fish, 10 have been identified as essential dietary ingredients.

ΑΜΙΝΟΞΕΑ: Τα αμινοξέα είναι μικρά οργανικά οξέα τα οποία περιέχουν μια αμινοομάδα (-ΝΗ2) και μια καρβοξυλομάδα (-COOH). Είναι οι βασικοί δομικοί λίθοι των πρωτεϊνών. Μετά από την πέψη τα ελεύθερα αμινοξέα απορροφώνται από το λεπτό έντερο και διανέμονται μέσω του κυκλοφορικού συστήματος στους ιστούς και στα όργανα. Υπάρχουν 20 αμινοξέα στο σύνολο, ενώ στα ψάρια έχουν αναγνωριστεί 10 αμινοκξέα ως κύρια διατροφικά στοιχεία.

ACIDE AMINE: Les acides aminés sont des acides organiques qui présentent une fonction amine (-NH2) et une fonction acide carboxylique (-COOH). Ce sont les éléments constitutifs des protéines. Au cours de la digestion, les acides aminés libres sont absorbés par lintestin et transportés par le système sanguin vers les organes et les tissus. Il existe 20 acides aminés au total, et chez les poissons, 10 ont été identifiés comme acides aminés essentiels dans le régime alimentaire.

AMINOÁCIDO: Los aminoácidos son pequeños ácidos orgánicos que contienen un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH). Son los componentes fundamentales de las proteínas. Después de la digestión, los aminoácidos libres son absorbidos en el intestino y son distribuidos por el sistema circulatorio a los órganos y tejidos. En total, hay 20 aminoácidos y en peces se han identificado 10 que son componentes esenciales de la dieta.

AMINOÁCIDO: Os aminoácidos son pequenos ácidos orgánicos que conteñen un grupo amino (-NH2) e un grupo carboxilo (-COOH). Son os compoñentes fundamentais das proteínas. Despois da dixestión, os aminoácidos libres son absorbidos no intestino e son distribuídos polo sistema circulatorio aos órganos e tecidos. En total, hai 20 aminoácidos e en peixes identificáronse 10 que son compoñentes esenciais da dieta.

AMINOSYRE: Aminosyrer er små organiske syrer som inneholder en amingruppe (-NH2) og en karboksylsyregruppe (-COOH). De er de grunnleggende byggeblokkene i proteiner. Etter å ha blitt fordøyet blir frie aminosyrer absorbert i tarmen og distribuert i sirkulasjonssystemet til organer og vev. Det finnes totalt 20 aminosyrer, og i fisk er 10 av dem essensielle og må tilføres gjennom kostholdet.

AMINOKWAS: Aminokwasy są drobnocząsteczkowymi kwasami organicznymi zawierającymi grupę aminową (-NH2) oraz resztę kwasu karboksylowego (-COOH).Są one podstawowymi elementami białek. Po strawieniu pokarmu wolne aminokwasy pochłaniane są z jelita i rozprowadzane przez układ krążenia do narządów i tkanek. Istnieje 20 aminokwasów; u ryb określono 10 aminokwasów jako niezbędne.

AMİNO ASİT: Amino asitler bir amin (-NH2) grubu ve bir karboksil asit grubu (-COOH) ihtiva eden küçük organik asitlerdir. Protein ana yapı taşlarıdır. Sindirimi takiben serbest aminoasitler bağırsaklardan emilir ve dolaşım sistemiyle organlara ve dokulara

Was this helpful?
Színtelen, erősen lúgos, jellegzetesen szúrós szagú gáz. Kémiai képlete: NH3.


AMMONIA: A colourless strongly alkaline gas with a characteristic pungent smell. Chemical formula: NH3.

ΑΜΜΩΝΙΑ: Ένα άχρωμο ισχυρά αλκαλικό αέριο με χαρακτηριστική καυστική μυρωδιά. Χημικός τύπος: ΝΗ3

AMMONIAC: Gaz incolore et fortement basique, à l odeur âcre charactéristique. Formule chimique : NH3.

AMONIACO: Gas incoloro y muy alcalino con un característico olor acre. Fórmula química:NH3.

AMONÍACO: Gas incoloro e moi alcalino cun característico cheiro agre. Fórmula química:NH3.

AMMONIAKK: En fargeløs, sterkt alkalisk gass med en karakteristisk skarp lukt. Kjemisk formel: NH3.

AMONIAK: Bezbarwny, silnie zasadotwórczy gaz o charakterystycznym ostrym zapachu, określany przez wzór chemiczny NH3.

AMONYAK: Karakteristik yakıcı kokulu renksiz güçlü alkali gaz. Kimyasal formülü: NH3.

Was this helpful?
Az ammónia bizonyos koncentrációkban mérgező a vízi szervezetek számára. Toxicitása az iondisszociációtól függ, amelyet több tényező is befolyásol, pl. a pH, a hőmérséklet, a szalinitás, az oldott sók és az oldott szén-dioxid koncentrációja. A halak számára az egyik legfontosabb vízminőségi mutató. Az egyes halfajok számára különböző ammóniaszintek tekinthetők mérgezőnek.


AMMONIA TOXICITY: Ammonia is toxic to aquatic organisms at certain concentrations. Toxicity depends on its ionic dissociation which is influenced by parameters such as pH, temperature, salinity, suspended solids and carbon dioxide. It is one of the most important water quality parameters for fish. The level at which ammonia is considered toxic varies for different fish species.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ: Η αμμωνία σε ορισμένες συγκεντρώσεις είναι τοξική γιά τους υδρόβιους οργανισμούς. Η τοξικότητα εξαρτάται από την ιοντική διάσταση που επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, το pH η αλατότητα, τα αιωρούμενα στερεά και το διοξείδιο του άνθρακα. Γιά τα ψάρια αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους ποιότητας του νερού. Το επίπεδο στο οποίο η αμμωνία θεωρείται τοξική ποικίλλει γιά τα διάφορα είδη ψαριών.

TOXICITE AMMONIACALE: A certaines concentrations, lammoniaque est toxique envers les organismes aquatiques. Le degré de cette toxicité dépend du degré de dissociation ionique de lammoniaque qui est à son tour influencé par plusieurs paramètres tels que la température, le pH, la salinité, le taux de gaz carbonique et les particules en suspension dans leau. En ce qui concerne les poissons, ce facteur est le paramètre le plus important de la qualité de leau, après le taux doxygène. Le taux dammoniaque considéré comme to

TOXICIDAD AMONIACAL: A ciertas concentraciones, el amoniaco es tóxico para los organismos acuáticos. El grado de esta toxicidad depende del grado de disociación iónica del amoniaco que a su vez está bajo la influencia de varios parámetros tales como la temperatura, el pH, la salinidad, la tasa de gas carbónico y las partículas en suspensión en el agua. En cuanto a los peces, este factor el parámetro más importante de la calidad de agua, después de la tasa de oxígeno. La tasa de amoniaco considerada como tóxica varía

TOXICIDADE AMONIACAL: A certas concentracións, o amoníaco é tóxico para os organismos acuáticos. O grao desta toxicidade depende do grao de disociación iónica do amoníaco que á súa vez está baixo a influencia de varios parámetros tales como a temperatura, o pH, a salinidade, a taxa de dióxido de carbono e as partículas en suspensión na auga. En canto aos peixes, este factor é un dos parámetros máis importantes da calidade de auga. A taxa de amoníaco considerada como tóxica varía segundo a especie de peixe.

AMMONIAKKFORGIFTNING: Ammonium er lite giftig mens ammoniakk er giftig for akvatiske organismer selv ved lave konsentrasjoner. Giftigheten avhenger av den ioniske dissosieringen som igjen er avhengig av pH, temperatur, salinitet, faste stoffer som er løste og karbondioksid. I sjø ved normal saltholdighet og temperatur vil 2-4% av total ammonium foreligge som ammoniakk, likevekten mellom de to vil være relativt stabil og under slike forhold vil det normalt ikke være nødvendig å skille mellom de to.

TOKSYCZNOŚĆ AMONIAKU: W pewnych koncentracjach amoniak jest toksyczny dla organizmów wodnych. Toksyczność zależy od jego dysocjacji jonowej, na którą wpływają takie parametry jak: pH, temperatura, zasolenie, zawiesina stała i dwutlenek węgla. Jest ona jednym z najważniejszych parametrów jakości wody dla ryb. Poziom, przy którym amoniak jest uważany za toksyczny jest różny dla rozmaitych gatunków ryb.

AMONYAK TOKSİSİTESİ: Amonyak, suda yaşayan canlılar için belirli konsantrasyonlarda toksiktir. Toksisite amonyağın bazı parametreler örneğin; pH, sıcaklık, tuzluluk, askıda katı madde ve karbondioksit, tarafından etkilenen iyonik ayrışımına bağlıdır. Balık için en önemli su kalite parametrelerinden biridir. Amonyağın toksik seviyesi farklı balık türleri için değişken olduğu düşünülmektedir.

Was this helpful?
Ammónia keletkezése a nitrogéntartalmú szerves anyagok bakteriális lebontása során.


AMMONIFICATION: The production of ammonia through the bacterial decomposition of nitrogenous organic material.

ΑΜΜΩΝIΟΠΟIΗΣΗ: Παραγωγή αμμωνίας με βακτηριακή αποσύνθεση του αζωτούχου οργανικού υλικού.

AMMONIFICATION: La production dammoniaque à travers la décomposition bactérienne de la matière organique azotée.

AMONIFICACIÓN: La producción de amoníaco a través de la descomposición bacteriana de materia orgánica nitrogenada.

AMONIFICACIÓN: A produción de amoníaco a través da descomposición bacteriana de materia orgánica nitroxenada.

AMMONIFIKASJON: Produksjon av ammoniakk ved bakteriell nedbryting av nitrogenholdig organisk materiale.

AMONIFIKACJA: Produkcja amoniaku powstająca w wyniku bakteryjnego rozkładu organicznego materiału azotowego (białkowego).

AMONYAKLAŞMA: Azotlu organik materyalin bakteriyel ayrışması esnasında amonyak üretimi.

Was this helpful?
Fertőzött kagylóhús elfogyasztása után kialakuló humán betegség; legfontosabb tünetei az emlékezetvesztés és zavarodottság, amelyeket a domoiksav nevű idegméreg okoz. Ezt az anyagot a kagylók táplálékául szolgáló kovamoszatok termelik.


AMNESIC SHELLFISH POISONING (ASP): Condition found in humans that have consumed contaminated shellfish; symptoms include memory loss and disorientation which are caused by neurotoxin domoic acid, apparently produced by a diatom eaten by the mussels.

ΑΜΝΗΣIΑΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ (ΑSΡ): Τοξική δηλητηρίαση οφειλόμενη στην κατανάλωση ομοειδών. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται απώλεια της μνήμης και της δυνατότητας προσανατολισμού. Προκαλείται από το νευροτοξικό δομοϊκό οξύ, το οποίο παράγεται από διάτομα, που αποτελούν τροφή για τα μύδια. Γαλάζια μύδια που καταναλώθηκαν στην νήσο Prince Edward (Καναδάς) προσέβαλαν 129 άτομα και ήταν η αιτία δύο θανάτων. Κατάσταση που συναντάται σε ανθρώπους που καταναλώνουν μολυσμένα οστρακόδερμα. Αυτά καθ αυτά τα οστρακόδερμα έχουν πέψει διάτο

INTOXICATION AMNESIQUE PAR COQUILLAGE: Intoxication alimentaire chez les humains ayant consommé des coquillages contaminés. Les symptômes de cette intoxication comprennent la perte de mémoire et de léquilibre due à une neurotoxine, lacide domoïque, produite apparamment par une diatomée consommée par les moules.

INTOXICACIÓN AMNÉSICA POR MARISCO: Intoxicación alimentaria en humanos que han consumido marisco contaminado. Los síntomas de esta intoxicación incluyen la pérdida de memoria y del equilibrio debido a una neurotoxina, el ácido domoico, producto que pertenece a un diatomea consumida por mariscos como los mejillones.

INTOXICACIÓN AMNÉSICA POR MARISCO: Intoxicación alimentaria en humanos que consumiron marisco contaminado. Os síntomas desta intoxicación inclúen a perda de memoria e desorientación debido a unha neurotoxina, o ácido domoico, producida ao parecer por unha diatomea consumida por mariscos como os mexillóns.

AMNESISK SKALLDYRFORGIFTNING (ASP): Oppdaget i 1987 i forbindelse med en oppblomstring av diatoméen Pseudonitzshia pungens i farvannene rundt Prince Edvard Island, Canada, der mange ble syke etter å ha spist forgiftede blåskjell. Symptomene innbefatter kramper, hukommelsestap og desorientering. I visse tilfeller kan forgiftning medføre at pasienten dør. Forgiftningen er forårsaket av neurotoksinet dominsyre.

AMNESTYCZNE ZATRUCIE MAŁŻY (ASP): Stan stwierdzony u ludzi, którzy spożywali skażone mięczaki i skorupiaki wodne; objawy obejmują utratę pamięci i dezorientację, które są spowodowane neurotoksycznym kwasem domoikowym, najwyraźniej produkowanym przez okrzemki zjadane przez małże.

Amnezik kabuklu zehirlenmesi: Kontamine olmuş kabuklu tüketen insanlarda görülen bir zehirlenme tipi, neurotoksin olan domaik asitin neden olduğu zehirlenmenin belirtileri hafıza ve denge kaybıdır. Genellikle diatom tüketen midyeler tarafından kaynaklanmaktadır.

Was this helpful?
A pontyfélék közé tartozó Ctenopharyngodon idella faj leggyakoribb köznyelvi elnevezése.


GRASS CARP: ICTENOPHARYNGODON IDELLA . A common non-specific name used colloquially.

ΚΥΠΡΙΝΟΣ: Ενδημικό ψάρι της Κίνας και της Α. Σιβηρίας, γνωστό και με την ονομασία λευκή Amur. Το είδος αυτό έχει μεταφερθεί πια στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί σήμερα το πιο σημαντικό είδος στην καλλιέργεια των κυπρίνων στην Κίνα. Πολύ συχνά καλλιεργείται μαζί με άλλα είδη κυπρίνου. Απαντάται κυρίως σε λίμνες, και στέρνες με μικρή ή και καθόλου ροή νερών. Είναι φυτοφάγο είδος και έχει εισαχθεί σε πολλές περιοχές για τον έλεγχο των ζιζανίων, καθώς καταπίνει ολόκληρο το φυτό (μαζί με τις

CARPE HERBIVORE: Ctenopharyngodon idella.

CARPA DE LA HIERBA: Ctenopharyngodon idella.

CARPA HERBÍVORA: Ctenopharyngodon idella. Un nome común inespecífico usado coloquialmente.

GRESSKARPE: CTENOPHARYNGODON IDELLA .

AMUR BIAŁY (Ctenopharyngodon idella): Pospolita, umownie używana, nieswoista nazwa gatunku z grupy ryb roślinożernych.

GRASS CARP(OT SAZANI): Ctenopharyngodon idellanın halk arasında kullanılan ismidir.

Was this helpful?
Új molekulák és szövetek képződését eredményező kémiai reakció.


ANABOLISM: Chemical reaction resulting in the production of new molecules and tissues.

ΑΝΑΒΟΛIΣΜΟΣ: Χημική αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέων μορίων και ιστών.

ANABOLISME: Se dit de lensemble des voies métaboliques qui mènent à la synthèse de substances complexes à partir de molécules plus simples, nécessitant lutilisation dénergie.

ANABOLISMO: Reacción química que origina la producción de moléculas y tejidos nuevos.

ANABOLISMO: Reacción química que orixina a produción de moléculas e tecidos novos.

ANABOLISME: Den delen av metabolismen som bygger opp komplekse substanser fra enklere substrat og som fører til oppbygning av nytt vev eller vekst.

ANABOLIZM: Reakcja chemiczna, w wyniku której powstają nowe cząsteczki i tkanki.

ANABOLİZMA: Yeni moleküller ve dokuların üretimiyle sonuçlanan kimyasal reaksiyon.

Was this helpful?
Olyan állapotra vagy folyamatra utal, amelyben gázállapotú oxigén nincs jelen, vagy nem szükséges hozzá.


ANAEROBIC: Referring to a condition or process where gaseous oxygen is not present or not necessary.

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ: Αναφέρεται σε κατάσταση ή διεργασία κατά την οποία δεν υπάρχει ή δεν απαιτείται αέριο οξυγόνο.

ANAEROBIE: Se dit des conditions ou des processus où loxygène gazeux nest pas présent ou nest pas nécessaire.

ANAEROBIO: Dícese de las condiciones donde el gas oxígeno no está presente o no es necesario.

ANAERÓBICO/A: Dise das condicións onde o gas osíxeno non está presente ou non é necesario.

ANAEROB: Et forhold eller en prosess oksygen i gassform ikke er til stede eller ikke er nødvendig.

BEZTLENOWY: Odnosi się do warunków lub procesów, w których tlen gazowy nie występuje lub jest on niepotrzebny.

ANAEROBİK: Oksijen gazının olmadığı yada gerekliği olmadığı durum ya da süreç olarak tanımlanır.

Was this helpful?
Az összetett szerves anyagok anaerob úton történő lebontása egyszerűbb vegyületekké, amely nagy mennyiségű gázhalmazállapotú és oldható terméket eredményez; sokféle baktérium közreműködésével történik, amelyek anyagcseréje hasonló és általában a természetes vizek aljzatát borító iszapban, kérődző emlősök bendőjében vagy szennyvizekben élnek. Az anaerob lebontás érzékelhető mértékben csökkenti a biológiai úton lebomló szilárd anyagok mennyiségét azáltal, hogy a szerves szenet metánná alakítja. Ez


ANAEROBIC DIGESTION: The anaerobic breakdown of complex organic materials to simple substances which include a high proportion of gaseous and soluble products; it involves a diverse range of bacteria whose metabolic pathways are closely interrelated, and it occurs in benthic muds, in the rumen, in certain types of sewage treatment plant, etc. The process of anaerobic digestion results in an appreciable reduction in the bulk of biodegradable solids, with the conversion of organic carbon to methane forming an importan

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ ΔIΑΣΠΑΣΗ (ΧΩΝΕΥΣΗ): Η αναερόβιος αποικοδόμηση σύνθετων οργανικών υλικών σε απλούστερες ενώσεις, μεγάλο μέρος από τις οποίες είναι αέριες ή διαλυτές. Στην διάσπαση συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα βακτηρηδίων με στενά διαπλεκόμενες διεργασίες μεταβολισμού. Τα βακτηρίδια αυτά απαντούν στην βενθική ιλύ, στο στομάχι διαφόρων μυρηκαστικών, σε ορισμένους τύπους σταθμών επεξεργασίας λυμάτων. Η αναερόβιος "χώνευση" οδηγεί σε σημαντική μείωση του όγκου των βιο-αποκοδομήσιμων στερεών. Η μετατροπή, κατά την διαδικασία αυτή, του ορ

DIGESTION ANAEROBIE: Le catabolisme anaérobie de matériaux complexes dorigine animale ou végétale conduisant à la formation de substances plus simples dont une grande proportion sont solubles ou gazeuses; une gamme de bactéries diverses, dont les voies métaboliques sont étroitement corrélées, sont impliquées dans ce processus qui a lieu dans les sédiments benthiques, dans la panse des ruminants et dans certains systèmes de traitement des eaux usées, etc. La digestion anaérobie conduit à une diminution importante de

DIGESTIÓN ANAERÓBICA: Catabolismo anaerobio de materiales complejos de origen animal o vegetal que conducen a la formación de sustancias más simples donde una gran proporción es soluble o gaseiforme; diversas bacterias, cuya vías metabólicas están estrechamente relacionadas, están implicadas en el proceso que tiene lugar en los sedimentos bentónicos, en los rumiantes y en ciertos sistemas de tratamiento de aguas residuales, etc. La digestión anaeróbica conduce a una disminución de la masa de sólidos biodegradables. L

DIXESTIÓN ANAERÓBICA: Catabolismo anaerobio de materiais complexos de orixe animal ou vexetal que conducen á formación de substancias máis simples onde unha gran proporción é soluble ou gasiforme; diversas bacterias, cuxa vías metabólicas están estreitamente relacionadas, están implicadas no proceso que ten lugar nos sedimentos bentónicos, nos ruminantes e en certos sistemas de tratamento de augas residuais, etc. A dixestión anaeróbica conduce a unha diminución da masa de sólidos biodegradables. A conversión do carbo

ANAEROB NEDBRYTNING : Den anaerobe nedbrytningen av komplekse organiske materialer til enklere substanser og som fører til produksjon av gasser og løslige produkter. Anaerob nedbrytning skjer ved hjelp av mange forskjellige bakteriegrupper hvis metabolisme står i nær sammenheng med hverandre og nedbrytningen skjer i bunnslam under oppdrettsanlegg, i rumen, i forskjellige typer kloakkbehandlingsanlegg etc. Den anaerobe nedbrytingsprosessen resulterer i en stor reduksjon i massen av biologisk nedbrytbart materiale der

FERMENTACJA BEZTLENOWA : Beztlenowy rozkład kompleksu materiałów organicznych do prostych związków chemicznych, które zawierają wysoki udział produktów gazowych i rozpuszczalnych; angażowane są tu bakterie o rozmaitym zakresie, których drogi przemian metabolicznych są ściśle ze sobą powiązane, a występują one w mule dennym, w żwaczu, w pewnych typach oczyszczalni ścieków, itp. Proces fermentacji beztlenowej powoduje w efekcie znaczną redukcję większości stałych substancji ulegających metabolizmowi, z przekształceniem w

ANAEROBİK SİNDİRİM: Kompleks organik materyalden çözülebilir ürünler ve gazların yüksek oranını içeren basit maddelere kadar olan anaerobik bozulma. Metabolik gidişatları biribiriyle yakından ilişkili çok çeşitli bakterileri içerir ve bentik çamurda , işkembe içinde ve çeşitli tipte kanalizasyon arıtma tesislerinde vb. vuku bulurlar. Anaerobik sindirim sonucu biyolojik olarak parçalanabilen katıların büyük kısmında farkedilir azalma ile karbon döngüsünün önemli bir kısmı olan organik karbonun metana dönüşümünü şek

Was this helpful?
Katadrom angolnafajok nemzetsége (nagyméretű Leptocephalus lárvájuk az "üvegangolnává" történő átalakulás során kisebb lesz), amelybe kb. 20 faj tartozik. Ezek közül az európai vagy közönséges angolna (A. anguilla), az amerikai angolna (A.rostrata) és a japán angolna (A. japonica) a legfontosabb fajok az északi féltekén. A két előbbi sokfelé elterjedt az Atlanti-óceán keleti partja mentén, míg az utóbbi a Távol-Keleten (Japánban és Kínában) fordul elő. Fogságban nem szaporítható, tenyésztése emi


ANGUILLA: A genus of catadromous eels (with large Leptocephalus larvae that shrink in size during metamorphosis to "glass eels"), which includes about 20 species of which the European, or common eel (A. anguilla), the American eel (A.rostrata) and the Japanese eel (A. japonica) are the most important species in the northern hemisphere. The two former are widely distributed along eastern Atlantic regions, while the latter occurs in the Far East (Japan and China). Cannot be reproduced in captivity and cultu

ANGUILLA: Γένος κατάδρομων χελιών (με μεγάλους λεπτοκέφαλους που το μέγεθος μειώνεται κατά την μεταμόρφωση σε "υαλώδη χέλια"), τα οποία περιλαμβάνουν περίπου 20 είδη μεταξύ των οποίων το ευρωπαϊκό χέλι (A. anguilla ), το Αμερικανικό χέλι (A.rostrata ) και το Iαπωνικό χέλι (A. japonica ), είναι τα σημαντικότερα είδη του Βορείου ημισφαιρίου. Τα δύο πρώτα είναι ευρέως διαδεδομένα στις ανατολικές περιοχές του Ατλαντικού ενώ το τρίτο συναντάται στην Απω Ανατολή (Iαπωνία, Κίνα). Δεν αναπαράγωνται σε αιχμαλωσία

ANGUILLA: Un genre danguille catadrome à larves leptocéphales de grande taille se métamorphosant en civelles. Ce genre renferme environ vingt espèces dont languille Européenne ou anguille commune A. anguilla; languille Américaine A. rostrata et languille Japonaise A. japonica qui sont les espèces les plus importantes de lhémisphère nord. Les deux premières espèces se situent le long des régions Est Atlantique, tandis que la troisième fréquente lExtrême-Orient (Japon et Chine). Elles ne se reproduisent pas

ANGUILLA: Un género de anguilas catadromas (con larva Leptocéfala de gran tamaño que se encoge durante la metamorfosis y angula transparente) que incluye aproximadamente 20 especies de las cuales la anguila europea o la anguila común (A.anguilla), la anguila americana (A.rostrata) y la anguila japonesa (A.japonica) son las especies más importantes del hemisferio norte. Los dos primeras están distribuidas a lo largo de las regiones Atlánticas orientales, mientras que la tercera frecuenta el oriente lejano

ANGUILLA: Un xénero de anguías catadromas (con larva Leptocéfala de grande tamaño que se reduce de tamaño durante a metamorfose a "angula" ) que inclúe aproximadamente 20 especies das cales a anguía europea ou a anguía común (A.anguilla), a anguía americana (A.rostrata) e a anguía xaponesa (A.japonica) son as especies máis importantes do hemisferio norte. As dúas primeiras están amplamente distribuídas ao longo das rexións Atlánticas orientais, mentres que a última frecuenta o Afastado Oriente (Xapón e Ch

ANGUILLA: En slekt av katadrome ål med store leptocephalus larver som under metamorfosen "krymper" i størrelse til glassål. Slekten omfatter ca 20 arter og den europeiske ålen (A. anguilla), den amerikanske ålen (A. rostrata) og den japanske ålen (A. japonica) er de viktigste artene på den nordlige hemisfæren. De to førstnevnte artene har vid utbredelse i den atlantiske regionen (kun A. anguilla i Norge) mens sistnevnte er utbredt i Det fjerne østen (Japan og Kina). Etter larvestadiet går A. anguilla gjen

ANGUILLA: Rodzaj katadromicznych węgorzy (z dużymi larwami leptocefali, których wielkość kurczy się w czasie metamorfozy do "węgorzyków szklistych") obejmujących około 20 gatunków, z których na półkuli północnej węgorz europejski lub w. pospolity (A. anguilla), węgorz amerykański ( A. rostrata) i węgorz japoński (A. japonica) stanowią najważniejsze gatunki. Dwa pierwsze są szeroko rozpowszechnione wzdłuż wschodnich rejonów atlantyckich, podczas gdy ostatni na Dalekim Wschodzie (Japonia i Chiny). Nie mogą

ANGUILLA: Avrupada yaklaşık 20 cins bulunan katadrom (metamorfoz sırasında ebatı küçülen Leptocephalus larva) yılan balıklarından birisidir, veya yaygın yılan balıkları (A. Anguilla), Amerikan yılan balığı ( A. rostrata) ve Japon yıulan balığı (A. Japonica) kuzey yarım kürede en önemli türlerdir. İki tür doğu Atlantik bölgeleri boyunca yaygın şekilde dağılmıştır diğerleri ise uzak doğuda (Japonya ve Çin) görülür. Çoğaltılamazlar, kültürü kıyı boyunca yakalanan yılan balıklarına bağlıdır. A. anguilla genel

Was this helpful?
Az angolnák úszóhólyagjában élősködő fonálféreg, amely eredetileg Délkelet-Ázsiában honos, de ma már Európában is elterjedt. Az életciklusához szükséges köztigazda ismeretlen.


ANGUILLICOLA CRASSA: A nematode parasite of eel swim bladders which originated in south east Asia and spread to Europe, its life cycle requires an unknown intermediate host.

ANGUILLICOLA CRASSA: Νηματώδες παράσιτο της νηκτικής κύστης του χελιού που προέρχεται από την νοτιο-ανατολική Ασία και διαδόθηκε στην Ευρώπη. Ο κύκλος ζωής του απαιτεί έναν άγνωστο ενδιάμεσο ξενιστή.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nématode parasite des anguilles affectant les vessies natatoires. Cette espèce originaire du Sud Est de lAsie se propage en Europe; lhôte secondaire du cycle de ce parasite est encore inconnu.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nematodo parásito de las anguilas, afecta las vejigas natatorias. Estas especies originarias del sur este de Asia se extienden a Europa; el huésped secundario de su ciclo de vida es todavía desconocido.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nematodo parasito das anguías, afecta as vexigas natatorias. Estas especies orixinarias do sueste de Asia esténdense a Europa; o hospedador intermediario do seu ciclo de vida é aínda descoñecido.

ANGUILLICOLA CRASSA: SlektenAnguillicola er parasittiske store røde mark (nematoder) i svømmeblæren hos ål. A. crassa stammer opphavlig fra Sørøst-Asia men har spredd seg til Europa. Livssyklusen krever en ukjent mellomvert.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nicień pasożytujący w pęcherzu pławnym węgorzy, który pojawił się w południowo-wschodniej Azji i rozprzestrzenił w Europie; jego cykl życiowy wymaga nieznanego żywiciela pośredniego.

Anguillicola crassa (yuvarlak kurtlardan bir parazit türü): Yılan balıklarının yüzme kesesinde bulunan yuvarlak kurtlar ailesinden bir parazit türüdür. Güney Doğu Asya kökenli olup Avrupayada yayılmıştır. Hayat döngüsünde bilinmeyen bir ana konakçıya ihtiyaç duyar.

Was this helpful?
Étvágytalanság; az étvágy és az éhségérzet kóros elvesztése.


ANOREXIA: Pathological absence of appetite or hunger in spite of a need for food; loss of appetite.

ΑΝΟΡΕΞIΑ: Παθολογική απουσία όρεξης ή πείνας παρά την ύπαρξη ανάγκης για θρέψη. Απώλεια όρεξης.

ANOREXIE: Absence pathologique de lappétit, malgré le besoin de salimenter; perte de lappétit.

ANOREXIA: Ausencia patológica de apetito a pesar de tener hambre o necesidad de comer; la pérdida de apetito.

ANOREXIA: Ausencia patolóxica de apetito a pesar de ter fame ou necesidade de comer; a perda de apetito.

ANOREKSI: Patologisk fravær av appetitt eller sult selv om næringsopptak er nødvendig. Tap av appetitt.

ANOREKSJA: Patologiczny brak apetytu lub głodu, pomimo widocznej potrzeby pożywienia; utrata apetytu, brak łaknienia.

ANOREKSİYA: İhtiyaç olmasına rağmen açlık ve iştahın patolojik kaybı; iştah kaybı.

Was this helpful?
A vérsejtek vagy a test szöveteinek olyan mértékű oxigénhiánya, amely pszichológiai és élettani zavarokat okozhat. Az anoxia oka lehet a környezet oxigénhiánya vagy az, hogy a test szövetei képtelenek az oxigén felvételére az alacsony környezeti nyomás miatt.


ANOXIA: Oxygen deficiency in the blood cells or tissues of the body in such degree as to cause psychological and physiological disturbances. Anoxia may result from a scarcity of oxygen in the medium or from an inability of the body tissue to absorb oxygen under conditions of low ambient pressure.

ΑΝΟΞIΑ: Ανεπάρκεια οξυγόνου στα κύτταρα του αίματος ή στους ιστούς του σώματος, σε βαθμό ώστε να προκαλεί φυσιολογικές και ψυχολογικές διαταραχές. Η ανοξία οφείλεται είτε σε έλλειψη οξυγόνου στο μέσον είτε σε αδυναμία του σωματικού ιστού να απορροφήσει οξυγόνο όταν η μερική του πίεση είναι χαμηλή.

ANOXIE: Déficience doxygène dans les cellules sanguines ou les tissus, capable dengendrer des perturbations physiologiques ou psychologiques. Lanoxie résulte du manque doxygène dans le milieu ou de lincapacité des tissus à absorber loxygène quand sa pression partielle est faible dans le milieu. Le terme dhypoxie sapplique au manque partiel doxygène.

ANOXIA: Deficiencia de oxígeno en las células sanguíneas o en tejidos del cuerpo, capaz de causar perturbaciones psicológicas o fisiológicas. La anoxia puede ser el resultado de una escasez de oxígeno en el medio o de una incapacidad de los tejidos de absorber el oxígeno cuando su presión parcial es baja en el ambiente.

ANOXIA: Deficiencia de osíxeno nas células sanguíneas ou en tecidos do corpo, capaz de causar perturbacións psicolóxicas ou fisiolóxicas. A anoxia pode ser o resultado dunha escaseza de osíxeno no medio ou dunha incapacidade dos tecidos de absorber o osíxeno cando a súa presión parcial é baixa no ambiente.

ANOKSI: Surstoffmangel i blodceller eller kroppsvev under det som er fysiologisk slik at det medfører psykologiske og fysiologiske forstyrrelser. Anoksi kan fremkalles av mangel på oksygen i mediet eller av en manglende evne i kroppsvevet til å ta opp oksygen. .

ANOKSJA: Niedobór tlenu w krwinkach lub tkankach ciała w takim stopniu, że powoduje psychologiczne i fizjologiczne zaburzenia. Anoksja (niedotlenienie tkanek) może być rezultatem niedoboru tlenu w środowisku lub niezdolności tkanek ciała do absorbowania tlenu w warunkach niskiego jego ciśnienia w otoczeniu.

ANOKSİYA: Vücut dokularında ve kan hücrelerinde çeşitli derecelerde fizyolojik ya da psikolojik bozuklukların neden olduğu oksijen eksikliği. Anoksiya ortada oksijen azlığı ya da düşük ortam basıncı koşullarında vücut dokularının oksijen absorbsiyonundaki yetersizliğinden kaynaklanabilir.

Was this helpful?
Oxigénhiányos


ANOXIC: Devoid of oxygen.

ΑΝΟΞIΚΟΣ: Χωρίς οξυγόνο.

ANOXIQUE: Dépourvu doxygène.

ANÓXICO: Desprovisto de oxígeno.

ANÓXICO: Desprovisto de osíxeno.

ANOKSISK: Oksygenfritt.

NIEDOTLENIONY: Pozbawiony tlenu.

ANOKSİK: Oksijensiz.

Was this helpful?
Az elülső testvéghez közelebb elhelyezkedő vagy arrafelé irányuló testrész vagy szerv (a hal orra, feje vagy koponyája).


ANTERIOR: Part of body or organ directed or positioned towards the front end of the body (nose, head or skull of fish).

ΠΡΟΣΘΙΟ: Αναφέρεται σε τμήμα ή όργανο του οποίο βρίσκεται ή ευθυγραμμίζεται με το μπροστά μέρος του σώματος (π.χ. μύτη, κεφάλι ή κρανίο ψαριού).

ANTERIEUR: Partie du corps ou dun organe, dirigée ou positionnée vers lavant du corps. (nez, tête ou crâne dun poisson.)

ANTERIOR: Parte del cuerpo o de un órgano dirigida o posicionada hacia el extremo frontal del cuerpo (morro, cabeza o cráneo de un pez).

ANTERIOR: Parte do corpo ou dun órgano dirixida ou posicionada cara ao extremo frontal do corpo (morro, cabeza ou cranio dun peixe)

FREMRE: Kroppsdel eller organ som befinner seg eller peker mot fremre del av kroppen (nese, hode, skallen hos fisk).

PRZEDNI/A/E: Część ciała lub narządu skierowana do przodu lub umieszczona w początkowej części ciała (nos, głowa lub czaszka ryb).

ANTERİOR: Vücudun önünde en son noktasında konumlanmış olan vücut parçası veya organ (balığın burnu, kafası veya kafatası).

Was this helpful?
Egy adott baktériumtörzs különböző antibiotikumokra való érzékenységének elemzése, amely a törzs azonosítására is felhasználható.


ANTIBIOGRAM: The analysis of the susceptibility of a given strain of bacteria to a range of antibiotics. This may be used in the characterization of the strain.

ΑΝΤIΒIΟΓΡΑΜΜΑ: Ανάλυση της ευαισθησίας ενός δεδομένου στελέχους βακτηρίων σε ευρύ φάσμα αντιβιοτικών. Χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό του στελέχους.

ANTIBIOGRAMME: Lanalyse de la susceptibilité dune souche donnée de bactérie à une gamme dantibiotiques. Cette information peut être utilisée dans la caractérisation de la souche.

ANTIBIOGRAMA: El análisis de la susceptibilidad de una cepa dada de bacterias a un rango de antibióticos. Puede usarse para la caracterización de la cepa.

ANTIBIOGRAMA: A análise da susceptibilidade dunha cepa dada de bacterias a un rango de antibióticos. Pódese usar para a caracterización da cepa.

ANTIBIOGRAM: Analyse av en gitt bakteriestammes mottakelighet for en rekke forskjellige antibiotikum. Kan brukes for å karakterisere en stamme.

ANTYBIOTYKOGRAM: Analiza podatności danego szczepu bakterii na szereg antybiotyków. Może być wykorzystane do charakteryzacji szczepu.

ANTIBIOGRAM: suş verilen bakterinin değişik antibiyotiklere duyarlılığının analizi. Bu suş karekterizasyonunda kullanılabilir.

Was this helpful?
(1) Eredetileg bármilyen mikrobiális termék, amely alacsony (μg/ml nagyságrendű) koncentrációban képes a rá érzékeny mikroorganizmusokat elpusztítani vagy a növekedésüket gátolni. (2) Újabban az "antibiotikum" megnevezés vonatkozik minden természetes, félszintetikus vagy szintetikus, antimikrobiális vegyületre, amely alacsony koncentrációban is hatásos. A haltenyésztésben az antibiotikumokat rendszerint kemoterápiás szerekként alkalmazzák; a természetben a legtöbb (vagy az összes) antibiotikumna


ANTIBIOTIC: (1) Originally, any microbial product which, in low concentrations (of the order of µg/ml), can inhibit or kill (susceptible) microorganisms. (2) Currently, antibiotic is generally used to refer to natural semi-synthetic and wholly synthetic antimicrobial compounds which are effective at low concentrations. In aquaculture antibiotics are usually administered as chemotherapeutic agents; in nature many or all antibiotics may have important ecological roles. Within the microorganism a given a

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΟ: (1) Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό κάθε μικροβιακό παράγωγο, το οποίο σε χαμηλές συγκεντρώσεις (της τάξεως μg/ml), αναστέλλει ή σκοτώνει (ευάλωτους) μικροοργανισμούς. (2) Σήμερα, ο όρος "αντιβιοτικό" χρησιμοποιείται γενικά για ημι-συνθετικές ή πλήρως συνθετικές αντιμικροβιακές ενώσεις, οι οποίες είναι αποτελεσματικες σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Στην ιχθυοκαλλιέργεια τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Περιστασιακά, ορισμένα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για μη-θεραπευτ

ANTIBIOTIQUE: (1) Originellement toute substance dorigine microbienne capable, à faible dose (µg/ml), dinhiber ou de tuer des micro-organismes sensibles.(2) Actuellement le terme "antibiotique" est employé pour tout agent antimicrobien agissant à faible dose, quil soit naturel, synthétique ou sémi-synthétique. Beaucoup dantibiotiques sont employés en chimiothérapie (antibiothérapie), beaucoup jouent un rôle écologique important. Un antibiotique déterminé agit caractéristiquement sur un site cible spécif

ANTIBIÓTICO: (1) Originalmente, cualquier producto microbiano que, en concentraciones bajas (del orden de µg/ml), puede inhibir o puede matar microorganismos. (2) actualmente, el término “antibiótico” se usa generalmente para referirse a cualquier agente antimicrobiano, natural, sintético o semisintético, que es eficaz a bajas concentraciones. Muchos antibióticos son utilizados en quimioterapia (antibioterapia); muchos antibióticos pueden tener un papel ecológico importante. Dentro del microorganismo un anti

ANTIBIÓTICO: (1) Orixinalmente, calquera produto microbiano que, en concentracións baixas (da orde de µg/ml), pode inhibir ou pode matar microorganismos. (2) actualmente, o termo "antibiótico" úsase xeralmente para referirse a calquera axente antimicrobiano, natural, sintético ou semisintético, que é eficaz a baixas concentracións. Moitos antibióticos son utilizados en quimioterapia (antibioterapia); moitos antibióticos poden ter un papel ecolóxico importante. Dentro do microorganismo un antibiótico dado act

ANTIBIOTIKA: (1) Opprinnelig ethvert mikrobielt produkt (produsert av mikroorganismer) som i lave konsentrasjoner (µg/ml), hemmer eller dreper andre mikroorganismer. (2) Blir brukt som en generell betegnelse på naturlige, halvsyntetiske eller syntetiske antibakterielle forbindelser som er effektive i lave konsentrasjoner. Syntetisk fremstilte forbindelser som virker antibakterielt kalles kjemoterapeutika, men grensen mellom antibiotika og kjemoterapeutika kan være uklar og begrepene blir delvis brukt o

ANTYBIOTYK: Pierwotnie, każdy produkt mikrobiologiczny, który w niskich koncentracjach (rzędu µg/ml) może hamować lub niszczyć podatne drobnoustroje. (2) Aktualnie, nazwa "antybiotyk" jest na ogół używana w odniesieniu do naturalnych, półsyntetycznych i syntetycznych przeciwbakteryjnym związkom chemicznym, które są skuteczne już w niskich koncentracjach. W akwakulturze antybiotyki są zwykle stosowane jako środki lecznicze; większość bądź wszystkie antybiotyki mogą odgrywać ważną rolę ekologiczną w prz

ANTİBİYOTİK : (1) Orijinalde, çok düşük konsantrasyonlarda (mikro; g/ml) herhangi bir mikrobial üretimi durduran ya da ortadan kaldıran (duyarlı) mikroorganizmalar. (2) Güncel olarak, "antibiyotik" genellikle düşük dozlarda etkili olan doğal yarı sentetik ve tamamen sentetik antimikrobiyal bileşiklerin adlandırmada kullanılır.Akuakültürde antibiyotik genellikle kemoterapatik ajanlar gibi uygulanır;doğada antibiyotiklerin birçoğu ya da hepsi ekolojik role sahip olabilirler. Mikroorganizma içinde, verilen antib

Was this helpful?
Olyan laboratóriumi teszt, amelynek célja egy adott patogén különféle antibiotikumokra való érzékenységének meghatározása. A tesztek eredményeit a megfelelő kemoterápiás szer kiválasztására, esetleg a patogén azonosítására használják; vö. gombaölő szerek, egysejtű paraziták elleni szerek, fertőzésgátló és fertőtlenítő szerek.


ANTIBIOTIC SENSITIVITY TEST: Laboratory test carried out to determine the susceptibility of a pathogen to a range of antibiotics. The results of such tests are used to select optimally active chemotherapeutic agents and may be useful in identifying the pathogen; cf. antifungal agents, antiprotozoal agents, antiseptics and disinfectants.

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΩΝ, ΔΟΚIΜΑΣIΑ ΕΥΑIΣΘΗΣIΑΣ: Εργαστηριακός έλεγχος γιά τον προσδιορισμό της ευαισθησίας ενός παθογόνου σε ένα φάσμα αντιβιοτικών. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών χρησιμοποιούνται γιά την επιλογή των καλύτερων χημειοθεραπευτικών δραστικών ουσιών και χρησιμεύουν στην ταυτοποίηση του παθογόνου. (Βλ. Αντι-μυκητιακοί παράγοντες, Αντιπρωτοζωïκοί παραγοντες, Αντισηπτικά και Απολυμαντικά).

ANTIBIOGRAMME EXAMEN: Examen micro- biologique permettant dapprécier la sensibilité dun agent pathogène vis-à-vis de divers antibiotiques. Les résultats dun tel examen permettent le choix dune antibiothérapie optimale et peuvent être utiles dans lidentification de lagent pathogène; cf. agents antifongiques, agents antiprotozoaires, antiseptiques, agents antiviraux et désinfectants).

TEST ANTIBIOGRAMA: Test microbiológico usado para determinar la susceptibilidad de un patógeno a un rango de antibióticos. Los resultados permiten seleccionar una antibioterapia óptima y pueden ser útiles para identificar el agente patógeno.

TEST ANTIBIOGRAMA: Test microbiolóxico usado para determinar a susceptibilidade dun patóxeno a un rango de antibióticos. Os resultados permiten seleccionar unha antibioterapia óptima e poden ser útiles para identificar o axente patóxeno.

ANTIBIOTISK FØLSOMHETSTEST: Laboratorietest utført for å teste en patogen bakteries følsomhet for forskjellige antibiotika. Testresultatet kan benyttes til å velge det optimale antibakterielle middelet for behandling av en infeksjon og til å identifisere patogenet. Jfr. soppmiddel, middel mot protozoer, antiseptiske middel og desinfeksjonsmiddel.

TEST WRAŻLIWOŚCI NA ANTYBIOTYK: Test laboratoryjny przeprowadzany w celu określenia podatności patogenu na zakres działania antybiotyków. Wyniki takich testów są stosowane do wyselekcjonowania najbardziej aktywnych chemioterapeutycznych środków i być może użytecznych w identyfikowaniu czynników chorobotwórczych; porównaj − środki: przeciwgrzybicze, przeciwpierwotniacze, antyseptyczne i dezynfekujące.

ANTİBİYOTİK HASSASİYET TESTİ: Antibiyotik çeşitlerine patojenlerin duyarlılıklarını tespit etmek için yürütülen laboratuar testi. Bu gibi testler sonucu optimal aktif kemoterapatik ajanların seçilmesinde kullanılır ve patojenlerin teşhisinde yararlı olabilir; antifungal ajanlar, antiprotozoal ajanlar, antiseptikler ve dezenfektanlar karşılaştırılır.

Was this helpful?
Egy adott antibiotikummal szembeni ellenálló-képesség (reszisztencia) állandó (= belső) az olyan sejtekben, amelyekből hiányoznak az antibiotikum specifikus célhelyei, vagy amelyekbe az antibiotikum nem képes behatolni. Egy sejt többféle módon is szert tehet örökletes rezisztenciára. Például egy adott antibiotikum célhelye egy kromoszomális mutáció eredményeként megváltozhat, emiatt az antibiotikum egyébként hatásos koncentrációjának jelenlétében is normálisan működhet (ld. pl. sztreptomicin). E


ANTIBIOTIC RESISTANCE: Resistance to a given antibiotic (drug resistance} is said to be constitutive (= intrinsic ) in cells which lack the specific target site(s) of the antibiotic and/or which are inherently impermeable to the antibiotic. A cell may acquire heritable resistance to antibiotic(s) in several ways. For example, the target site of a given antibiotic may be modified as a result of a chromosomal mutation, so that it functions more or less normally in the presence of otherwise inhibitory concentrations of t

ΑΝΤIΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤIΒIΟΤIΚΑ: Η αντίσταση σε ένα δεδομένο αντιβιοτικό (φαρμακευτική αντίσταση ) θεωρείται εγγενής σε κύτταρα τα οποία δεν διαθέτουν τις θέσεις-στόχους και/ή είναι μη διαπερατά στο αντιβιοτικό. Ενα κύτταρο αποκτά κληρονομική αντίσταση σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά με διάφορους τρόπους. Γιά παράδειγμα, η θέση-στόχος ενός δεδομένου αντιβιοτικού τροποποιείται ύστερα από χρωμοσωμική μετάλλαξη. Το κύτταρο τότε λειτουργεί λίγο ως πολύ φυσιολογικά όταν σε συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού που υπό κανονικές σ

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES: Résistance aux antibiotiques déterminés (résistance aux drogues) est dite constitutive (=intrinsèque) chez les cellules qui ne possèdent pas le site spécifique cible de lantibiotique et/ou qui ne sont pas par nature imperméables à cet antibiotique. Une cellule peut acquérir une résistance héreditaire à un antibiotique de plusieurs façons. Par exemple le site cible de lantibiotique peut être modifié par une mutation chromosomique, de telle façon quil fonctionne plus ou moins normalement aux conce

RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS: La resistencia a antibióticos determinados (resistencia a drogas) se llama intrínseca; en los moluscos, que no poseen dianas específicas de antibiótico y/o que no son impermeables a este antibiótico. Se puede adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneras diferentes. Por ejemplo, el sitio o diana del antibiótico puede ser modificado por una mutación cromosómica, de tal manera que funciona más o menos normal a concentraciones de este antibiótico normalmente inhibidoras (ver por ejem

RESISTENCIA AOS ANTIBIÓTICOS: A resistencia á administración de antibióticos (resistencia aos medicamentos) dise que é constitutiva (=intrínseca) en células con carencia de receptor(es) específico(s) para antibióticos e/ou que son inherentemente impermeables ao antibiótico. A célula pode adquirir resistencia hereditaria aos antibióticos de diversas formas. Por exemplo, o receptor do antibiótico administrado pode ser modificado como resultado dunha mutación cromosómica, así que funciona máis ou menos normalmente en presenza d

ANTIBIOTIKARESISTENS: Motstandsdyktighet (resistens) mot et gitt antibiotikum kalles konstitutiv hos celler som mangler bindingsseter for og/eller er arvelig ugjennomtrengelige for antibiotikumet. En celle kan opparbeide seg arvelig antibiotikaresistens pa flere mater. Malet (bindingssetet) for antibiotikumet kan forandres ved kromosommutasjoner. I bakterier kan resistensgener (mot antibiotika) transporteres til antibiotikasensitive celler ved konjugasjon, transduksjon eller transformasjon. Resistens som har oppstatt

OPORNOŚĆ ANTYBIOTYKOWA: Przyjmuje się, że oporność na dany antybiotyk ("lekooporność") jest składową (= częścią wewnętrzną) komórek, którym brak swoistego miejsca docelowego antybiotyku i/lub są właściwie nieprzepuszczalne dla antybiotyku. Komórka może nabywać dziedziczną oporność na antybiotyk (-i) na kilka sposobów. Na przykład, docelowe miejsce danego antybiotyku może być zmodyfikowane wskutek mutacji chromosomowej, tak aby jego działania mogły być mniej więcej prawidłowe w obecności hamujących koncentracji tego ant

ANTİBİYOTİK DİRENCİ: Verilen bir antibiyotiğe gösterilen direncin (ilaç direnci) niteliği gereği antibiyotiğin geçebileceği özel hedef bölgeleri olmayan hücrelerde meydana geldiği söylenebilir. Bir hücre farklı birkaç yolla kalıtımsal direnç kazanabilir. Örneğin; antibiyotiğin hedef bölgesi o antibiyotiğin diğer inhibisyon konsantrasyonlarının varlığında normalden daha fazla veya az işlev görebilsin diye (bkz. striptomisin) kromozomal bir mutasyon sonucu değişimime uğramış olabilir. Bu yüzden antibiyotiğe hassas bir

Was this helpful?
Minden olyan tényező, amely immunválaszt vált ki. Az "antigén" megnevezés vonatkozhat egyetlen makromolekulára, vagy antigén jelegű makromolekulák homogén vagy heterogén csoportjára. Egy adott antigén általában egynél több determinánst tartalmaz. Egy antigén lehett oldott (szolubilis) (pl. mikrobiális toxinok, kivonatok) vagy szemcsés (partikulált). A leghatásosabb antigének a fehérjék és a poliszacharidok. Egy mikroorganizmus felszíne általában ismétlődő antigén-mintázatokból áll, és a mikroorg


ANTIGEN: Any agent which can elicit an immune response. The term antigen may refer to an individual macromolecule or to a homogeneous or heterogeneous population of antigenic macromolecules. A given antigen usually contains more than one determinant. An antigen may be soluble (e.g. microbial toxins, extracts) or particulate. The most effective antigens are proteins and polysaccharides. The surface of a microorganism typically consists of repeating patterns of antigens, and the classification of some grou

ΑΝΤIΓΟΝΟ: Δραστική ουσία ικανή να προκαλέσει απόκριση του ανοσιοποιητικού. Ο όρος αντιγόνο αναφέρεται σε ένα μεμονωμένο μακρομόριο ή σε έναν ομογενή ή ετερογενή πληθυσμό αντιγονικών μακρομορίων. Ενα δεδομένο αντιγόνο συνήθως περιέχει περισσότερους από έναν καθοριστικούς παράγοντες. Τα αντιγόνα είναι διαλυτά (π.χ. μικροβιακές τοξίνες, εκχυλίσματα) ή έχουν μορφή σωματιδίου. Τα αποτελεσματικότερα αντιγόνα είναι οι πρωτεΐνες και οι πολυσακχαρίτες. Η επιφάνεια των μικροοργανισμών αποτελείται κατά κανόνα α

ANTIGENE: Agent capable dinduire une réponse immunitaire. Se dit dune macromolécule individuelle ainsi que dune population homogène ou hétérogène de macromolécules. Un antigène donné est souvent constitué de plusieurs déterminants (épitopes). Un antigène peut être soluble (toxines et extraits microbiens par exemple) ou particulaire. Les molécules les plus antigéniques sont des protéines ou des polysaccharides. La surface des micro-organismes est typiqement constituée darrangements repetés de molécules ant

ANTÍGENO: Cualquier agente que puede inducir una respuesta inmunitaria. El término “antígeno” puede referirse a un macromolécula individual o a una población homogénea o heterogénea de macromoléculas. Un antígeno dado normalmente contiene más de un determinante. Un antígeno puede ser soluble (e.g. toxinas y extractos microbianos) o particulado. Los antígenos más eficaces son proteínas y polisacáridos. La superficie de un microorganismo consiste típicamente en una combinación repetida de moléculas antigéni

ANTÍXENO: Calquera axente que pode inducir unha resposta inmunitaria. O termo "antíxeno" pode referirse a un macromolécula individual ou a unha poboación homoxénea ou heteroxénea de macromoléculas. Un antíxeno dado normalmente contén máis dun determinante. Un antíxeno pode ser soluble (p.ex. toxinas e extractos microbianos) ou particulado. Os antíxenos máis eficaces son proteínas e polisacáridos. A superficie dun microorganismo consiste tipicamente nunha combinación repetida de moléculas antixénicas. A cl

ANTIGEN: Betegnelse for alt som kan fremkalle en immunrespons, men vanligvis substanser som er fremmede for kroppen. Et antigen kan være et enkelt makromolekyl, eller heterogene eller homogene populasjoner av slike molekyler. De mest effektive antigener er høymolekylære proteiner eller polysakkarider, men kan kjemisk tilhøre alle viktige klasser av naturstoffer. Antigener kan være løslige eller faste Mikroorganismers overflate består typisk av repeterende mønster av antigener, og klassifiseringen av noen

ANTYGEN: Każdy czynnik, który może wywoływać odpowiedź immunologiczną. Termin "antygen" może odnosić się do jednostkowych cząsteczek olbrzymich lub populacji jednorodnych bądź różnorodnych antygenowych cząsteczek olbrzymich. Dany antygen zawiera zazwyczaj więcej niż jeden czynnik determinujący. Antygen może być rozpuszczalny (np. toksyny bakteryjne) lub złożony z cząstek. Najefektywniejsze antygeny stanowią białka i wielocukry. Powierzchnia mikroorganizmu składa się zazwyczaj z powtarzających się wzorów

ANTİJEN: Herhangi bir etken bağışıklık direnci ortaya çıkarabilir. "Antijen" terimi bir bireysel makromolekül ya da antijenik makromoleküllerin homojen ya da heterojen populasyonu olarak tanımlanabilir. Bir antijen genellikle birden fazla etken içermektedir.Bir antijen eriyebilir (Örn: mikrobiyal toksinler, özler) ya da partiküler olabilir.En etkili antijenler proteinler ve polisakkaritlerdir.Bir mikroorganizmanın yüzeyi tipik olarak antijenlerin modellerinin tekrarınından meydana gelir ve farklı soyları

Was this helpful?
Specifikus antitestet vagy antitesteket tartalmazó szérum.


ANTISERUM: A serum containing a specific antibody or antibodies.

ΑΝΤIΟΡΟΣ: Ορός που περιέχει ένα ειδικό αντίσωμα ή αντισώματα.

ANTISERUM: Un sérum contenant un anticorps, ou des anticorps spécifiques.

ANTISUERO: Suero que contiene un anticuerpo o anticuerpos específicos.

ANTISORO: Soro que contén un anticorpo ou anticorpos específicos.

ANTISERUM: Serum som inneholder antistoff.

SUROWICA ODPORNOŚCIOWA: Surowica zawierająca specyficzne przeciwciało lub przeciwciała.

ANTİSERUM: Belirli bir antikor ya da antikorlar içeren bir serum.

Was this helpful?
A gerincesekben az antigénre adott válaszként termelődő specifikus immunoglobulin-molekula; az antitesteket a B-limfociták és a plazmasejtek termelik és specifikusan ahhoz az antigénhez képesek kötődni, amely a termelésüket beindította; az antigént hordozó fertőző organizmusok ellen biztosít védelmet.


ANTIBODY: A specific immunoglobulin molecule produced by vertebrates in response to an antigen; antibodies are produced by B-Lymphocytes and plasma cells and exhibit specific binding properties for the antigen which has caused their production; confers protection against infective agents exhibiting this antigen.

ΑΝΤIΣΩΜΑ: Ειδικό μόριο ανοσοσφαιρίνης που παράγεται στα σπονδυλωτά ως απόκριση σε αντιγόνο. Αντισώματα παράγονται από τα β-λεμφοκύτταρα και τα πλασμοκύτταρα και διαθέτουν την ικανότητα να δεσμεύουν κατά κύριο λόγο το αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους. Τα αντισώματα προστατεύουν τον οργανισμό από μολυσματικούς παράγοντες που περιέχουν το δεδομένο αντιγόνο.

ANTICORPS: Immunoglobuline spécifique produite par les lymphocytes des Vertébrés en réponse à un antigène, conferrant, ainsi une protection immunitaire contre les agents infectieux exhibant cet antigène. Les anticorps sont produits par les lymphocytes et les plasmocytes et présentent des propriétés de liaisons spécifiques avec lantigène ayant causé leur production.

ANTICUERPO: Inmunoglobulina específica producida por los linfocitos de vertebrados en respuesta a un antígeno; confiere así una protección inmunitaria contra agentes infecciosos que exhibe este antígeno. Los anticuerpos son producidos por Linfocitos B y células plasmáticas, exhibiendo propiedades de identificación específica para el antígeno que ha causado su producción.

ANTICORPO: Inmunoglobulina específica producida polos linfocitos de vertebrados en resposta a un antíxeno; confire así unha protección inmunitaria contra axentes infecciosos que exhibe este antíxeno. Os anticorpos son producidos por Linfocitos B e células plasmáticas, exhibindo propiedades de identificación específica para o antíxeno que causou a súa produción.

ANTISTOFF: Et spesifikt plasmaprotein (immunglobulin) produsert av B-lymfocytter og plasmaceller hos vertebrater som respons på et antigen (f.eks. bakterie). Antistoff innehar spesielle bindingsegenskaper mot det antigenet som utløste antistoffproduksjonen. De har beskyttelsesfunksjon mot infeksiøse substanser som inneholder dette antigenet.

PRZECIWCIAŁA: Specyficzne cząsteczki immunoglobulin produkowane przez kręgowce w odpowiedzi na antygen; przeciwciała są produkowane przez B-limfocyty i protoplazmę komórek i wykazują specyficzne właściwości wiązania antygenów, które przyczyniły się do ich wytworzenia; porównaj: ochrona przed czynnikami zakaźnymi wykazującymi ten antygen.

ANTİKOR: Omurgalılar tarafından antijenlere tepki olarak üretilen belirli bir immunuglobulin molekülü; antikorlar B-lenfositler ve plazma hücreleri tarafından üretilirler ve üretimlerine neden olan antijenleri bağlayıcı özellik gösterirler; bu antijenlerin hastalık yapıcı ajanlarınıa karşı koruma sağlarlar.

Was this helpful?
A vizeletürítés visszatartása


ANURIA: The suppression of urinary excretion.

ΑΝΟΥΡIΑ: Η καταστολή της εκκρίσεως ούρων.

ANURIE: Suppression de lexcrétion urinaire.

ANURIA: La supresión de excreción urinaria.

ANURIA: A supresión de excreción urinaria.

ANURI: Undertrykkelse av urinekskresjon.

BEZMOCZ: Zahamowanie wydalania moczu.

ANÜRİ: İdrar boşaltımının durdurulması.

Was this helpful?
Azok a biológiai folyamatok, amelyekkel a tápanyagok összetett anyagokká alakulnak (anabolizmus), vagy az összetett anyagok egyszerűbb anyagokká bomlanak le (katabolizmus). Az utóbbi folyamat során a szervezet által felhasználható energia termelődik.


METABOLISM: The biochemical processes by which feed stuffs are transformed into complex matter (anabolism), complex substances are decomposed into simple ones (catabolism), and energy is made available for use by an organism.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Βιοχημικές διεργασίες με τις οποίες αποθέματα τροφής μετασχηματίζονται σε σύνθετη ύλη (αναβολισμός), σύνθετες ουσίες αποσυντίθενται σε απλές (καταβολισμός), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση χρήσιμης ενέργειας για τον οργανισμό.

METABOLISME: Processus physiques et chimiques par lesquels les aliments sont transformés en matière complexe, les substances complexes sont décomposées en substances simples et de lénergie est mise à la disposition de lorganisme.

METABOLISMO: Proceso físico y químico por el cual los alimentos se transforman en materia compleja; las sustancias complejas se descomponen en sustancias simples y la energía se pone a disposición del organismo.

METABOLISMO: Procesos bioquímicos polos cales os alimentos se transforman en materia complexa (anabolismo); as substancias complexas descompóñense en substancias simples (catabolismo) e a enerxía ponse a disposición do organismo.

METABOLISME: Biokjemisk prosess der næringsstoff omgjøres til komplekse substanser/kroppsvev (anabolisme = oppbygning), kroppsvev/komplekse substanser brytes ned (katabolisme = nedbrytning) og energi gjøres tilgjengelig for organismen.

PRZEMIANA MATERII (metabolizm): Procesy biochemiczne, w których składniki pokarmowe są przekształcane na substancje kompleksowe (anabolizm), a substancje te z kolei są rozkładane na związki proste (katabolizm); powstająca energia jest zużytkowywana na potrzeby organizmu.

METABOLIZMA: besin maddeleri ile alınan karmaşık yapıdaki elementleri biyokimyasal yöntemler haline getirmek ve bir organizma tarafından kullanılabilir enerji haline dönüştürmek

Was this helpful?
A teljes anyagcseréhez felhasznált oxigén mennyisége időegységre és egységnyi testtömegre vetítve.


METABOLIC RATE: The amount of oxygen used for total metabolism, per unit of time, per unit body weight.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Η ποσότητα οξυγόνου που χρησιμοποιείται γιά τον συνολικό μεταβολισμό, ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους.

TAUX METABOLIQUE: Quantité doxygène consommée par le métabolisme, dans un temps unitaire et par poids corporel unitaire.

TASA METABÓLICA: Cantidad de oxígeno consumida por el metabolismo durante una unidad de tiempo y por unidad de peso corporal.

TAXA METABÓLICA: Cantidade de osíxeno utilizada para manter todo o o metabolismo, por unidade de tempo, por unidade de peso corporal.

METABOLSK RATE (AKTIVITET): Mengden oksygen brukt til all metabolsk aktivitet, per tidsenhet, per enhet kroppsvekt.

NATĘŻENIE PRZEMIANY MATERII: Ilość tlenu zużyta w ogólnej przemianie na jednostkę czasu i na jednostkę masy ciała.

METABOLIK ORAN: Her birim zamanda, her birim vücut ağırlığında, toplam metabolizma için kullanılan oksijen miktarı

Was this helpful?
A rákpestis kórokozója, amely az európai, ázsiai és ausztráliai populációkra van hatással, az amerikai populációkra viszont nem hat.


APHANOMYCES ASTACI: The causative agent of crayfish plaque which affects European, Asian and Australian species but not North American species.

APHANOMYCES ASTACI: Το αίτιο της ασθένειας πλάκας της καραβίδας (γλυκού νερού). Προσβάλλει τα είδη της Ευρώπης, Ασίας και Αυστραλίας αλλά όχι τα Βορειο-αμερικανικά είδη.

APHANOMYCES ASTACI: Agent responsable de plaques chez les écrevisses européennes, asiatiques et australiennes; maladie absente chez les espèces nord américaines.

APHANOMYCES ASTACI: Agente causativo de placas que afecta el cangrejo europeo, asiático y australiano; esta enfermedad está ausente en las especies norteamericanas.

APHANOMYCES ASTACI: Axente causante de placas no cangrexo europeo, asiático e australiano; esta enfermidade está ausente nas especies norteamericanas.

APHANOMYCES ASTACI (krepsepest): Alvorlig soppsykdom som har utryddet edelkrepsbestander i flere land i Europa. Europeisk, asiatisk og australsk kreps er mottakelig for sykdommen, men ikke den nordamerikanske.

APHANOMYCES ASTACI: Czynnik przyczynowy "dżumy" raków, która atakuje gatunki europejskie, azjatyckie i australijskie; gatunki z Ameryki Północnej są na ten czynnik odporne.

APHANOMYCES ASTACI: Kuzey Amerika hariç, Avustralya, Asya ve Avrupada kerevitlerin plaklarının etkilenmesine sebep olan ajan.

Was this helpful?
Olyan vérszegénység, amelyet a sejtképződés zavara okoz a lép és a vese vérképző szöveteiben. A vér összes sejtes elemének és előalakjainak hiányával jellemezhető.


APLASTIC ANAEMIA: Anaemia resulting from failure of cell production in the haematopoietic tissue of the spleen or kidney, and characterized by decrease in all formed elements of the peripheral blood and their precursors.

ΑΠΛΑΣΤIΚΗ ΑΝΑIΜIΑ: Αναιμία οφειλόμενη σε διαταραχή της παραγωγής αιμοκυττάρων στους αιμοποιητικούς ιστούς του σπλήνα ή του συκωτιού και που χαρακτηρίζεται από μείωση όλων των έμμορφων στοιχείων του αίματος και των προδρόμων τους.

ANEMIE APLASIQUE: Anémie qui résulte dun défaut de production cellulaire des tissus hématopoïétiques de la rate ou du rein. Caractérisée par la diminution de toutes les cellules différenciées du sang périphérique, ainsi que de leurs précurseurs.

ANEMIA APLÁSTICA: Anemia que resulta de una producción celular defectuosa de los tejidos hematopoyéticos en el bazo y riñón. Caracterizada por una disminución, tanto de células diferenciadas de la sangre periférica como de sus precursores.

ANEMIA APLÁSTICA: Anemia que resulta dunha produción celular defectuosa dos tecidos hematopoéticos do bazo e ril. Caracterizada por unha diminución, tanto de células diferenciadas do sangue periférico coma dos seus precursores.

APLASTISK ANEMI: Anemi som er resultatet av forstyrrelser i produksjonen av blodceller i milt eller nyre og som karakteriseres av nedgang i alle blodlegemer og deres forstadier.

NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA: Niedokrwistość wynikająca z upośledzenia produkcji komórek w tkance krwiotwórczej śledziony lub nerki, a charakteryzującej się zmniejszeniem wszystkich uformowanych elementów krwi obwodowej i ich prekursorów.

APLASTİK ANEMİ: Dalağın ya da böbreğin hematopoietik dokularında hücre üretiminin eksikliği sonucu oluşan kansızlık ve periferik kanın ve habercilerinin azalmasıyla karakterize olur.

Was this helpful?
A légzés megszűnése vagy hiánya.


APNEA: A cessation or absence of breathing.

ΑΠΝΟIΑ: Διακοπή ή απουσία αναπνοής.

APNEE: Cessation ou absence momentanée de respiration ventilée.

APNEA: Falta o suspensión momentánea de la respiración.

APNEA: Falta ou suspensión momentánea da respiración.

APNÉ: Opphør eller fravær av ånding.

BEZDECH: Ustanie lub brak oddychania.

Apne: Nefesin kesilmesi veya solunum yokluğu.

Was this helpful?
A pontyfélékhez tartozó ezüstkárász Carassius auratus nemesített változata; kereskedelmi szempontból az egyik legfontosabb díszhal.


GOLDFISH: The cyprinid Carassius auratus, with many domesticated varieties; a commercially important fish in the pet food industry.

ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ: Το κυπρινοειδές ψάρι Carassius auratus, του οποίου συναντώνται πολλές κατοικίδιες ποικιλίες. Ψάρι με μεγάλη εμπορική σημασία στη βιομηχανία κατοικιδίων ζώων.

POISSON ROUGE: Le poisson cyprinidéCarassius auratus, dont les variétés domestiquées sont communes. Poisson de valeur commerciale importante dans lindustrie alimentaire.

PEZ ROJO CARPA ROJA: Pez ciprínido Carassius auratus, cuyas variedades domésticas son comunes. Pez de importante valor comercial en la industria alimentaria.

PEIXE VERMELLO CARPA VERMELLA: Peixe ciprínido Carassius auratus, as variedades domésticas da cal son comúns. Peixe de importante valor comercial na industria alimentaria de mascotas.

GULLFISK: Karpefisken Carassius aurata, med mange domestiserte varianter. Kommersielt viktig art i prydfiskindustrien.

KARAŚ ZŁOCISTY (Carassius auratus) : Ryba z rodziny karpiowatych, z wieloma udomowionymi odmianami; stanowi ważny gospodarczo gatunek wśród ryb ozdobnych oraz dla przemysłu produkującego paszę dla zwierząt domowych.

KIRMIZI BALIK: Carassius auratus sazangilerdendir. Ev hayvanları yem sanayinde ticarı önemi vardır.

Was this helpful?
Kopoltyúélősködő rákok egy nemzetsége, amelynek fajai gyakran megfigyelhetők tenyésztett édesvízi halakon; pontytetű néven is ismert.


ARGULUS: A genus of ectoparasitic branchiuran crustacean frequently observed in freshwater fish culture, commonly referred to as a fish louse.

ARGULUS: Γένος παρασιτικών βραχύουρων καρκινοειδών που συναντάται συχνά σε ιχθυοκαλλιέργειες γλυκών νερών. Κοινώς αναφέρεται ως ψείρα των ψαριών.

ARGULUS: Genre de Crustacés Brachioures; parasite fréquemment rencontré dans les élevages aquacoles intensifs.

ARGULUS: Género de crustáceos branquiuros; ectoparásito frecuentemente encontrado en cultivo intensivo.

ARGULUS: Xénero de crustáceos branquiuros; ectoparasito frecuentemente atopado en cultivos intensivos de peixes de auga doce, comunmente chamado piollo do peixe.

ARGULUS: Fiskelus. Et ektoparasittisk krepsdyr vanlig på en rekke ferskvannsfisk på Østlandet. Parasittens munn er formet som et sugerør som stikker hull på vertens hud. Den lever av vertens blod og vevsvæske og skiller ut et antikoagulerende stoff som virker sterkt irriterende.

ARGULUS: Rodzaj zewnętrznego pasożyta skorupiaków tarczenic (Branchiura), często występującego u słodkowodnych ryb hodowlanych, nazywanego zwykle wszą rybią lub splewką.

ARGULUS: Tatlısu balık kültüründe sıklıkla gözlenen, çoğunlukla balık biti olarak adlandırılan, krutaaselere dahil dış parazitik bir kopepod cinsi.

Was this helpful?
Sórák; az egyik leggyakrabban használt élő táplálék a halivadékok számára. Általában az Artemia cisztából kifejlődő nauplius stádiumú lárváit használják fagyasztva vagy közvetlenül kikelésük után. A sóstavak partjairól begyűjtött száraz ciszták kereskedelmi forgalomban kaphatók.


ARTEMIA SALINA: A brine shrimp, one of the most commonly-used live animal foods for larval stages of fish. Usually Artemia are used as nauplii that have developed from the cyst form, presented either frozen or freshly hatched. Dry cysts gathered from accumulations along salt lake shores are commercially available.

ARTEMIA SALINA: Το γαριδάκι της άλμης που είναι από τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες ζωντανές τροφές για τις νύμφες των ψαριών. Συνήθως χρησιμοποιούνται ναύπλιοι Artemia, που έχουν αναπτυχθεί από κύστεις. Αυτοί οι ναύπλιοι διατίθενται είτε κατεψυγμένοι, είτε αμέσως μετά την εκκόλαψή τους. Ξηρές κύστεις διατίθενται στο εμπόριο και συλλέγονται από σωρούς στις ακτές αλμυρών λιμνών και αλυκών.

ARTEMIA SALINA: Crustacé deau saumâtre fréquemment employé comme aliment vivant pour les stades larvaires des poissons. Habituellement, cest le stade nauplius qui est utilisé. Issu doeufs enkystés, les nauplii sont distribués vivants ou congelés. Les oeufs enkystés sont récoltés le long des lacs salés et commercialisés.

ARTEMIA SALINA: Crustáceo de aguas someras frecuentemente utilizado como alimento vivo durante las fases larvarias de peces. Normalmente se usa Artemia en estado nauplio que se ha desarrollado a partir huevos enquistados, vivos o congelados. Los huevos enquistados se recogen a lo largo de las orillas de los lagos salados y se comercializan.

ARTEMIA SALINA: Crustáceo de augas hipersalinas, un dos máis frecuentemente utilizados como alimento vivo durante as fases larvarias de peixes. Normalmente úsase Artemia en estado nauplio que se desenvolveu a partir ovos encistados, conxelados ou recén eclosionados. Pódense obter comercialmente os quistes secos recolectar dos acumulos formados ao longo das beiras dos lagos salgados.

ARTEMIA SALINA: En saltkreps og en av de mest brukte som levendefôr for fiskelarver i oppdrett. Artemia blir vanligvis benyttet som nauplii som har utviklet seg fra cystestadiet og blir gitt enten som frosset eller som nyklekket. Tørkede cyster er kommersielt tilgjengelig og blir samlet inn langs strendene rundt saltsjøer.

SOLOWIEC (Artemia salina): Skorupiak wód zasolonych, jeden z najpowszechniej używany jako żywy pokarm zwierzęcy dla ryb w stadium larwalnym. Zwykle Artemie są używane w postaci naupli, które rozwinęły się z cyst; podawane są albo w postaci mrożonej, albo świeżo wylęgniętych naupli. Suche cysty są zbierane ze skupień (wyrzucane na brzeg przez fale) znajdujących się wzdłuż brzegów słonych jezior; są dostępne w handlu.

Artemia salina: Tuzlu su karidesi, balıkların larval beslenme dönemlerinde yaygın olarak kullanılan canlı yemlerden biridir. Genellikle artemia ifadesi naupli olarak bilinir, bu terim kist formundan gelişmiş veya dondrulumuş yada tae olarak kuluçka edilmiş bireyler için kullanılır. Tuz göllerinden elde edilen kuru kistler ticari olarak bulunabilir.

Was this helpful?
Kóros folyadék-felhalmozódás a testüregekben, általában a hasüregben (hasvízkór).


ASCITES: Gross pathological accumulation of serous fluid, usually in the peritoneal cavity.

ΑΣΚIΤΗΣ: Παθολογική συγκέντρωση υγρών, συνήθως μέσα στην περιτοναιϊκή κοιλότητα.

ASCITES: Accumulation anormale de liquide sérique, habituellement dans le péritoine.

ASCITIS: Acumulación anormal de serosidad en la cavidad del peritoneo.

ASCITE: Acumulación patolóxica e importante de líquido seroso, normalmente na cavidade peritoneal.

ASCITES: Sykelig ansamling av serøs væske i bukhulen. Kalles også bukvattersott.

PUCHLINA BRZUSZNA, WODOBRZUSZE: Ogólne patologiczne nagromadzenie się surowiczego płynu, zwykle w jamie otrzewnowej.

ASKİTES (KARINDA SIVI TOPLANMASI): Genellikle periton (karınzarı) boşluğunda serum sıvısının büyük patolojik birikimi,

Was this helpful?
Mérsékelt égövi tengerpartok mentén előforduló barnamoszat (hínár), amelyet néhány délkelet-ázsiai országban termesztenek is. Az élelmiszer- és kozmetikai iparban kötőanyagként használják. Ázsiában zöldségféleként (Kombu) fogyasztják.


ASCOPHYLLUM: A brown alga(seaweed) occurring naturally on coastlines in temperate areas containing alginates, cultured in some South-east Asian countries and used as a binding agent by the food and cosmetic industries or as feed or as a vegetable (Kombu) in Asia.

ASCOPHYLLUM: Θαλάσσιο φύκος το οποίο εμφανίζεται στην παράκτια ζώνη των εύκρατων περιοχών και το οποίο περιέχει αλγινικά (βλ. & λ.). Καλλιεργείται σε ορισμένες χώρες της ΝΑ Ασίας και χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό στη βιομηχανία κοσμημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανία τροφίμων ως ζωοτροφή ενώ ορισμένα είδη τρώγονται ως λαχανικά (Kombu).

ASCOPHYLLUM: Macro Algue brune qui se développe dans les régions côtières des zones tempérées. Cultivé au sud-est d’Asie comme source d’alginates, utilisé comme un liant dans les industries alimentaires et cosmétiques. Également consommé comme aliment (Kombu) en Asie.

ASCOPHYLLUM: Alga marrón que se encuentra en líneas costeras en áreas templadas y que contienen alginatos; cultivadas en algunos países del sureste asiático y usado como agente ligante en la industria alimentaria y cosmética o como verdura (Kombu) en Asia

ASCOPHYLLUM: Alga marrón (macroalga mariña) que se atopa nas costas de áreas mornas e que contén alxinato. Cultívanse nalgúns países do Sueste Asiático e é usado como axente ligante na industria alimentaria e cosmética ou como hortaliza (Kombu) en Asia.

ASCOPHYLLUM: Brunalge som forekommer naturlig langs kystlinjen i tempererte områder. Inneholder alginat. Blir dyrket i noen sørøst-asiatiske land og brukes som bindemiddel i industrien, som fôr eller som en grønnsak (Kobu).

ASCOPHYLLUM: Brunatnica (wodorost morski), występująca naturalnie w wodach przybrzeżnych w rejonach o umiarkowanym klimacie; zawiera alginiany; uprawiana w niektórych krajach Południowo-Wschodniej Azji, a używana jako czynnik wiążący w przemysłach spożywczym i kosmetycznym lub jako pokarm, zaś w Azji jako warzywo (kombu).

ASCOPHYLLUM: Sahillerin alginat içeren ılıman bölgelerinde doğal olarak bulunan bir kahverengi alg (yosun). Bazı güney-doğu Asya ülkelerinde kültürü yapılmakta ve Asyada (Kombu) sebze olarak, gıda ve kozmetik endüstrisinde ve yemlerde bağlayıcı ajan olarak kullanılır.

Was this helpful?
Gyakori gombafaj, amely a májat károsító, rákkeltő aflatoxint tartalmaz. Nedves vagy dohos haltápokban fordul elő.


ASPERGILLUS FLAVUS: A common fungus containing carcinogenic aflatoxins which can damage the liver, found in moist or damp fish feed.

ASPERGILLUS FLAVUS: Μύκητας ο οποίος περιέχει μεγάλες ποσότητες aflatoxins (βλ. & λ.) οι οποίες αποτελούν ισχυρές καρκινογόνες ουσίες που μπορούν να καταστρέψουν το συκώτι. Ο μύκητας αυτός απαντάται σε ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται στα ιχθυοτροφία και οι οποίες περιέχουν μεγάλα ποσοστά υγρασίας.

ASPERGILLUS FLAVUS: Champignon qui se développe dans les aliments pour poissons stockés dans des endroits humides. Provoque des lésions du foie à cause des aflatoxines cancérogènes qu’il contient.

ASPERGILLUS FLAVUS: Hongo común que contiene aflatoxinas carcinogénicas que pueden atacar el hígado; se encuentran en pienso de pescado humedecido.

ASPERGILLUS FLAVUS: Fungo común que contén aflatoxinas carcinoxénico que poden atacar o fígado; atópanse en penso húmido para peixes.

ASPERGILLUS FLAVUS: En vanlig sopp som inneholder karsinogene aflatoksiner som kan skade leveren. Kan forekomme i rått eller fuktig fiskefôr.

ASPERGILLUS FLAVUS: Pospolity grzyb zawierający rakotwórcze aflatoksyny, które mogą uszkodzić wątrobę; spotykany w wilgotnej lub zbutwiałej paszy dla ryb.

Aspergillus flavus : Nemli ya da rutubetli balık yemlerinde bulunan, karaciğere zarar veren kanserojen aflotoksin içeren yaygın bir mantardır.

Was this helpful?
A vér oxigénhiányos állapota, amelyet légzéshiány vagy fulladás okoz.


ASPHYXIA: A condition of low oxygen in blood caused by impaired respiration or suffocation.

ΑΣΦΥΞIΑ: Ελλειψη οξυγόνου στο αίμα οφειλόμενη σε εξασθένηση της αναπνοής ή σε πνιγμό.

ASPHYXIE: Se dit de la suffocation et de la privation doxygène.

ASFIXIA: Condición de bajos niveles de oxígeno en la sangre causada por una respiración incorrecta o sofocación.

ASFIXIA: Condición de baixos niveis de osíxeno no sangue causado por dificultades respiratorias ou sufocación.

ASFYKSI: Lavt oksygeninnhold i blod grunnet hemmet respirasjon eller kvelning.

ASFIKSJA/ZAMARTWICA: Stan niskiego poziomu tlenu we krwi, spowodowany upośledzeniem oddychania lub duszeniem się.

ASFEKSİ: Boğulma ya da solunumun bozulması sonucu kandaki düşük oksijen seviyesinin bir durumu.

Was this helpful?
Különböző rákfélékben előforduló, karotinoid festékanyag, amely a rákokkal táplálkozó lazacfélék húsának jellegzetes színét adja.


ASTAXANTHIN: Carotenoid pigment occurring naturally in various crustaceans, the consumption of which gives salmonid flesh its distinctive pink coloration.

ΑΣΤΑΞΑΝΘIΝΗ: Καροτινοειδής χρωστική που απαντά φυσιολογικά σε διάφορα καρκινοειδή. Η καταναλωση της δίνει στα σολομοειδή τον χαρακτηριστικό ρόζ χρωματισμό της σάρκας τους.

ASTAXANTHINE: Pigment caroténoïde se trouvant naturellement dans diverses espèces de crustacés. Sa consommation confère une coloration distinctive rose chez les salmonidés.

ASTAXANTINA: Pigmento carotinoide natural en varias especies de crustáceos. Su consumo confiere una coloración rosada distintiva en los salmónidos.

ASTAXANTINA: Pigmento carotenoide presente de forma natural en varias especies de crustáceos. O seu consumo confire á carne dos salmónidos o seu distintiva coloración rosada.

ASTAXANTIN: Karotenoidpigment som opptrer naturlig i forskjellige krepsdyr, og som i fôr til fisk, gir fiskekjøttet den rødlige fargen (i akvakultur hovedsakelig salmonider). Jfr. cantaxantin.

ASTAKSANTYNA: Karotenoid, barwnik występujący naturalnie u rozmaitych skorupiaków, których konsumpcja przez ryby łososiowate nadaje ich mięsu wyróżniające się różowe ubarwienie.

Astaksantin: Kabukluların çeşitli türlerinde doğal olarak bulunan renk maddesi, salmondidlerde etin ayırt edici pembe rengini verilmesinde kullanılır.

Was this helpful?
Ivartalan.


ASEXUAL: Without sexual reproduction.

ΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ: Χωρίς γενετήσια αναπαραγωγή.

ASEXUE: Sans reproduction sexuelle.

ASEXUAL: Sin reproducción sexual. Que se reproduce asexualmente.

ASEXUAL: Sin reproducción sexual. Que se reproduce asexualmente

ASEKSUELL: Uten seksuell reproduksjon.

BEZPŁCIOW/Y/A/E: Nie wykazując/y/a/e rozmnażania płciowego

ASEKSÜEL: Cinsiyetsiz.

Was this helpful?
Oldatok és eszközök magas hőmérsékleten (pl. >1000C), nagy nyomású gőzzel történő sterilizálására szolgáló automatizált készülék.


AUTOCLAVE: Automated device using high pressure steam to sterilize materials or solutions at high temperatures (i.e. >1000C).

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ: Αυτόματη συσκευή που χρησιμεύει για την αποστείρωση υλικών ή διαλυμάτων με την βοήθεια ατμού υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία.

AUTOCLAVE: Stérilisateur automatique utilisant la vapeur deau à forte pression et haute température (>1000C).

AUTOCLAVE: Dispositivo automatizado que usa la alta presión de vapor para esterilizar materiales o soluciones a temperaturas altas (es decir >1000 C).

AUTOCLAVE: Dispositivo automatizado que usa a alta presión de vapor para esterilizar materiais ou solucións a temperaturas altas (é dicir >100 0C).

AUTOKLAV: Automatisk innretning som steriliserer materialer eller løsninger ved hjelp av høytrykksdamp ved høye temperaturer (>1000).

AUTOKLAW: Zautomatyzowane urządzenie używające wysokiego ciśnienia pary i wysokich temperatur (np.>1000C) do sterylizacji materiałów lub roztworów.

OTOKLAV: Yüksek sıcaklıklarda >1000C) çözeltileri veya materyalleri steril etmek için yüksek basınçlı buhar kullanan otomatik cihaz

Was this helpful?
Önemésztés; önfeloldás; a szövetek vagy sejtek spontán szétesése saját autogén enzimjeik hatására, például a halál után vagy bizonyos kóros állapotok esetén. A halál után a lizoszóma-membránok áteresztőképessége megnövekszik és fehérjebontó enzimek kerülnek a citoplazmába, amelyek önemésztést okoznak. A fixálás ezeknek az enzimeknek a működését gátolja.


AUTOLYSIS: Auto-digestion; self-dissolution; the spontaneous disintegration of tissues or cells by the action of their own autogenous enzymes, such as occurs after death and in some pathological conditions. After death, lysosome membranes become more permeable and protease enzymes will penetrate into cell plasma thereby causing auto-digestion. Fixation stops the action of these enzymes.

ΑΥΤΟΛΥΣΗ: Αυτοχώνευση, αυτοδιάσπαση. Αυθόρμητη διάσπαση ιστών ή κυττάρων υπό την επίδραση των δικών τους αυτογενών ενζύμων. Συμβαίνει μετά τον θάνατο και υπό ορισμένες παθολογικές συνθήκες. Μετά τον θάνατο οι μεμβράνες των λυσοσωμάτων γίνονται περισσότερο διαπερατές και οι πρωτεάσες εισχωρούν στο κυτταρόπλασμα προκαλώντας την αυτοχώνευση. Η μονιμοποίηση σταματά την δράση αυτών των ενζύμων.

AUTOLYSE: Une désintégration spontanée de tissus ou de cellules due à laction de leurs propres enzymes; telle observée après la mort et dans certaines conditions pathologiques; autodigestion. Après la mort, les membranes lysosomes deviennent plus perméables et les enzymes protéases pénètrent à lintérieur des cellules plasmatiques causant ainsi une auto-digestion. Laction de ces enzymes est arrêtée par la fixation.

AUTÓLISIS: Desintegración espontánea de tejidos o células por acción de sus propias enzimas, como ocurre después de la muerte, y en algunas condiciones patológicas; autodigestión. Después de la muerte, las membranas lisosomales son más permeables y los enzimas proteo líticos penetrarán en el plasma celular y causarán así una autodigestión. La acción de estas enzimas se detiene por fijación.

AUTOLISE: Desintegración espontánea de tecidos ou células por acción das súas propias encimas, como acontece despois da morte, e nalgunhas condicións patolóxicas; autodixestión. Despois da morte, as membranas lisosomais son máis permeables e os encimas proteolíticos penetrarán no plasma celular causando así unha autodixestión. A acción destas encimas detense por fixación.

AUTOLYSE: Selvfordøyelse, selvoppløsning eller selvødeleggelse. Spontan nedbrytning eller oppløsning av vev eller celler ved hjelp av deres egne autogene enzymer som f.eks. etter død, eller under en del patologiske tilstander. Etter døden blir organismens lysosommembraner mer gjennomtrengelige og proteaseenzymer siver ut i celleplasmaet og forårsaker selvfordøyelse. Fiksering stopper aktiviteten til disse enzymene.

AUTOLIZA: Samotrawienie; samorozpuszczanie się; samorzutny rozpad tkanek lub komórek w wyniku działania ich własnych samorodnych enzymów, takich jakie występują po śmierci oraz w pewnych warunkach patologicznych. Po śmierci błony lizosomowe stają się bardziej przepuszczalne i enzymy proteolityczne będą przenikać do protoplazmy komórki i w ten sposób powodować jej samotrawienie. Utrwalanie zatrzymuje działanie tych enzymów.

OTOLİZ: Oto-hazım; kendinden bozulma; örneğin bazı patolojik durumlarda ve öldükten sonra vuku bulan kendi antijen enzimlerinin aktivitesi tarafından hücre ya da dokuların kendi kendine parçalanması. Ölümden sonra lizozom membranları daha geçirgen hale gelir ve protaz enzimleri hücre plazmasının içine girecektir dolayısıyla oto-hazıma neden olacaktır. Fiksasyon bu enzimlerin işleyişini durdurur.

Was this helpful?
Romlott zsírok szagát vagy ízét árasztó; általában a fogyasztásra alkalmatlan ételt jelenti.


RANCID: Smelling or tasting of rank stale fat; term used to describe food that is unfit for consumption.

ΤΑΓΓΟΣ: Με οσμή ή γεύση παρόμοια με δύσοσμου πολυκαιρισμένου λίπους.

RANCE: Un goût et odeur de gras ranci; impropre à la consommation.

RANCIO: Gusto y olor de grasa rancio; malo para el consumo.

RANCIO: Gusto e olor de graxa rancia; termo usado para describir un penso que é non apto para o consumo.

HARSK: Lukt eller smak av oksidert fett. Betegnelse som brukes om mat som ikke er egnet til konsumpsjon.

ZJEŁCZAŁY: Tłuszcz zjełczały o stęchłej woni bądź smaku; określenie używane do opisania pożywienia, które jest niezdatne do spożycia.

EKŞİME: Tadın ya da kokunun bozulması; tüketim için uygun olmayan yiyeceği tanımlarken kullanılan bir terimdir.

Was this helpful?
Nem erezett.


AVASCULAR: Non-vascular.

ΑΝΑΓΓΕIΩΤΟΣ: Χωρίς αγγεία.

AVASCULARISE: Sans vascularisation.

AVASCULAR: No vascular.

AVASCULAR: Non vascular.

AVASKULÆR : Ikke-vaskulær. Som ikke er forsynt med blodkar.

BEZNACZYNIOWY: Nienaczyniowy.

AVASKÜLER: Damarsız.

Was this helpful?

Á

A halak első kopoltyúívének maradványa, amelynek általában nincs légzőfunkciója, és a hormonrendszerben, vagy a széntartalmú anyagok kiválasztásában van szerepe. Az álkopoltyú sok szén-anhidráz enzimet tartalmaz.


PSEUDOBRANCH: In fish, the remnant of the first gill arch which often does not have a respiratory function and is thought to be involved in hormonal activation or carbonaceous secretion. The pseudobranch is rich in carbonic anhydrase.

ΨΕΥΔΟΒΡΑΓΧΙΟ: Στα ψάρια τo υπόλειμμα του πρώτου βραγχιακού τόξου, το οποίο συχνά δεν επιτελεί αναπνευστική λειτουργία και το οποίο ενδέχεται να έχει σχέση με ορμονική ενεργοποίηση της ανθρακικής έκκρισης. Το ψευδοβράγχιο είναι πλούσιο σε ανθρακική ανυδράση.

PSEUDOBRANCHIE: Chez les poissons, le reste de la première arche branchiale qui ne joue souvent pas de rôle respiratoire, mais qui est vraisemblablement impliqué dans le contrôle endocrine de la sécrétion carbonique, et qui est riche en anhydrase carbonique.

PSEUDOBRANQUIA: En peces, el resto del primer arco branquial que no juega a menudo ningún papel respiratorio, pero que está implicado en el control endocrino de la secreción carbónica, que es rica en anhidrasa carbónica.

PSEUDOBRANQUIA: En peixes, o resto do primeiro arco branquial que non xoga a miúdo ningún papel respiratorio, pero se pensa que está implicado no control endócrino da secreción carbónica. A pseudo branquia é rica en anhidrasa carbónica.

PSEUDOBRANCH: Hos fisk, restene av den tilbakedannede første gjellbuen. Har ingen respiratorisk funksjon, men er trolig innblandet i hormonell aktivering eller utskillelse av karbonholdige stoffer. Pseudobranchen inneholder mye karbonanhydrase.

PSEUDOBRANCHIA: U ryb, pozostałość pierwszego łuku skrzelowego, która nie spełnia często funkcji oddechowej. Przypuszcza się, że jest zaangażowana w aktywacje hormonalne lub wydzielanie związków węglowych. Pseudobranchia są bogate w węglową anhydrazę.

PSEUDOBRANŞİ: Solunum özelliğine sahip olmaya ve hormonla aktivasyonu veya karbon salgılanımı ile ilgili birinci solungaç yayının bir parçası. Pseudobranchi korbonik anhidrazlar bakımından zengindir.

Was this helpful?
Egy áramlás akkor tekinthető állandónak, ha időben nem változik, azaz az áramlás mértéke azonos, a többi mennyiség (hőmérséklet, nyomás, sebesség) pedig független az időtől.


STEADY FLOW RATE: A flow is said to be steady if it is invariant with time, i.e., the mass flow rate is constant, and all other quantities (temperature, pressure, velocity) are independent of time.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ: Μια ροή θεωρείται σταθερή όταν δεν αλλάζει στη διάρκεια του χρόνου, τουτέστιν, όταν η ταχύτητα ροής μάζας είναι σταθερή και όταν όλα τα άλλα μεγέθη (θερμοκρασία, πίεση, ταχύτητα) είναι ανεξάρτητα του χρόνου.

DEBIT DECOULEMENT REGULIER: Un écoulement est considéré régulier sil ne varie pas dans le temps, cest-à-dire que le débit massique reste constant, ainsi que toutes les autres quantités (température, pression, vitesse) sont indépendant du temps.

CAUDAL DE ESCURRIMIENTO ESTABLE: Un caudal es considerado estable cuando no varía en el tiempo; es decir que el flujo másico queda constante, mientras que las otras variables (temperatura, presión, velocidad) son independientes del tiempo.

CAUDAL CONSTANTE: Un caudal é considerado estable cando non varía no tempo; é dicir que o fluxo másico queda constante, mentres que as outras variables (temperatura, presión, velocidade) son independentes do tempo.

KONSTANT STRØMHASTIGHET: En strøm er konstant dersom den ikke varierer over tid, dvs at massens strømhastighet er konstant og alle andre kvantiteter (temperatur, trykk, fart) er uavhengige av tid.

USTALONY PRZEPŁYW (p. stacjonarny): Mówi się, że przepływ jest ustalony, jeśli jest on niezmienny w czasie, tj. szybkość przepływu wody jest stała i wszystkie inne wielkości (temperatura, ciśnienie, prędkość) są w czasie niezmienne.

SABİT AKIŞ ORANI: Zamanla değişmiyorsa akış sabit olarak adlandırılır, mesela, kütle akış oranı sabittir ve diğer tüm nicelikler (sıcaklık, basınç, hız) zamandan bağımsızdır.

Was this helpful?
Olyan szerzett (kiváltott) érzékenység, amelynél az érzékeny szervezet egy antigénre (allergénre) túlságosan erős immunológiai reakcióval válaszol. Az allergiás reakciók több csoportba oszthatók, pl. bakteriális, kontakt, késleltetett, gyógyszer-, azonnali, látens és polivalens reakciók.


ALLERGIC REACTION: Acquired (induced) sensitivity where a susceptible subject responds to an allergen (antigen) with a marked change in immun- ological reactivity. Allergic reactions can be further classified into : bacterial, contact, delayed, drug, immediate, latent or polyvalent .

ΑΛΛΕΡΓIΚΗ ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Επίκτητη ευαισθησία κατά την οποία ένα ευαίσθητο υποκείμενο αντιδρά σε μια ουσία που προκαλεί αλλεργία (αντιγόνο), με μια σημαντική αλλαγή στην ανοσολογική του αντίδραση. Οι αλλεργικές αντιδράσεις διαχωρίζονται σε: βακτηριακές, επαφής, αναβολικές, φαρμακευτικές, άμεσες, λανθάνουσες.

REACTION ALLERGIQUE: Sensibilité acquise (induite) dans laquelle un sujet susceptible répond à un allergène par une réaction immunologique marquée. Les réactions allergiques sont classées comme suit: bactérienne, de contact, tardive, aux drogues, immédiate, latente ou polyvalente.

REACCIÓN ALÉRGICA: Sensibilidad adquirida en la cual un sujeto susceptible responde a un alérgeno con reacción inmunológica marcada. Las reacciones alérgicas se clasifican como: bacterianas, de contacto, tardías, a drogas, inmediatas, latentes o polivalentes.

REACCIÓN ALÉRXICA: Sensibilidade adquirida (inducida) na cal un suxeito susceptible responde a un alérxeno (antíxeno) cunha marcada reacción inmunolóxica. As reaccións alérxicas clasifícanse como: bacterianas, de contacto, tardías, ás drogas, inmediatas, latentes ou polivalentes.

ALLERGISK REAKSjON: En indusert (påført) følsomhet der en mottakelig organisme reagerer på et allergen (antigen) med en tydelig forandring i immunologisk reaktivitet. Allergiske reaksjoner kan vider deles opp i bakteriell, kontakt, forsinket, medikament, latent eller polyvalent.

REAKCJA ALERGICZNA/UCZULENIOWA: Nabyta (wzbudzona) wrażliwość, przy której podatny osobnik reaguje na alergen (antygen) z wyraźnymi zmianami w odczynowości odpornościowej. Reakcje alergiczne mogą być dodatkowo podzielone na: bakteryjne, kontaktowe, opóźnione, po lekarstwach, natychmiastowe, utajone lub wieloczynnikowe.

Alerjik Reaksiyon: Edinilmiş duyarlılık , duyarlı cevaplar bağışılık cevabında işaretlenmiş bir allerjene (antijen) maruz kalır. Alerjik reaksiyonlar bakteriyal, taşıyıcı, gecikmeli, ilaç, ani, belirti göstermeyen yada çok değerlikli şeklinde sınıflandırılır.

Was this helpful?
Általában szűrővel körülvett függőleges cső, amely egy henger alakú tartály középső lefolyónyílásához csatlakozik. A vízszint szabályozására szolgál, ideiglenes eltávolításával pedig gyorsítható a tartály tisztítása, mivel ilyenkor a szennyezőanyagok a vízzel együtt kimosódnak a lefolyón keresztül.


STAND PIPE: A section of pipe usually surrounded by a screen inserted into the central outlet of circular tanks. This regulates the tank water depth and when temporarily removed aids cleaning of the tank by flushing water through the outlet.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ: Μέρος ενός σωλήνα, συνήθως περιβαλλόμενο από δικτυωτό πλέγμα, που προσαρμόζεται στην κεντρική έξοδο των κυκλικών δεξαμενών. Ρυθμίζει το βάθος του νερού στην δεξαμενή και η προσωρινή του απομάκρυνση βοηθά τον εύκολο καθαρισμό της, διοχετεύοντας νερό υπό πίεση μέσω της εξόδου.

TROP PLEIN: Tuyau inséré dans le trou de vidange central au fond des bassins circulaires. Souvent protégé par une grille, le trop plein sert à réguler le niveau deau dans le bassin. Quand il est retiré, la vidange totale qui en résulte facilite le nettoyage du bassin.

PEDESTAL DE CAÑERÍA: Tubo insertado en agujero de desagüe central en fondos de estanques circulares, a menudo protegido. Sirve para regular el nivel de agua en el estanque. Cuando se retira, el desagüe total facilita la limpieza del estanque.

TUBO DE NIVEL: A sección dun tubo rodeado por unha malla inserido o burato de desaugadoiro central de tanques circulares. Serve para regular o nivel de auga no tanque. Cando se retira temporalmente axuda á limpeza do tanque polo fluxo da auga a través do desaugadoiro.

TÅRNSLUK: Avløpssystem i midten av sirkulære oppdrettskar. Består av to rør (munksystem) og en sil. Høyden på det indre røret bestemmer vannstanden i karet, og kortvarig fjerning av dette fører til at spillfôr og feces dras ut gjennom silen.

RURA PRZELEWOWA: Przekrój rury otoczony zwykle osłoną siatkową wstawioną do centralnego odpływu zbiorników o okrężnym przepływie wody. Reguluje ona głębokość wody w zbiorniku, a przy krótkotrwałym i szybkim (częściowym) spuszczaniu wody przez odpływ ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z dna zbiornika.

DENGE BORUSU: Boruda, genelde yuvarlak tankların iç kısmına yerleştirilen bir perdeyle etrafı çevrilmiş bir bölüm. Tank suyunun derinliğini ayarlar ve geçici olarak çıkartıldığında tankın ağzına su fışkırtarak tank temizliğine yardımcı olur.

Was this helpful?
Előrehaladott vérszegénység, amely a vörösvértestek számának és formai változatosságának csökkenésével jellemezhető, és a B12-vitamin hiányára vezethető vissza.


PERNICIOUS ANAEMIA: A progressive anaemia characterized by lessening in numbers and variation in form of the red corpuscles, related to deficiency in Vitamin B12.

ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ: Προϊούσα αναιμία χαρακτηριζόμενη από ελάττωση σε αριθμό και ποικιλία των ερυθρών αιμοσφαιρίων, σχετιζόμενη με ανεπάρκεια σε βιταμίνη Β12.

ANEMIE PERNICIEUSE: Anémie progressive caractérisée par une diminution du nombre des hématies et par une variation de leur forme, par suite dune déficience en vitamine B12.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia de progresiva caracterizada por una disminución en número de los hematíes y una variación en su forma, relacionado con deficiencia de Vitamina B12.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia progresiva caracterizada por unha diminución en número das hemacias e unha variación na súa forma, relacionado con deficiencia de Vitamina B12.

PERNISIOS ANEMI: Progressiv anemi karakterisert ved en minking og variasjon i form av rode blodceller. Står i sammenheng med mangel på folat og/eller vitamin B12.

NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA: Postępowa anemia, charakteryzująca się zmniejszającymi się pod względem liczebności i postaci krwinek, związana z niedoborem witaminy B12.

PERNİSYOZ ANEMİ: B12 vitamininin eksikliğiyle ilişkili, alyuvarların sayıca azalmasıyla ve şekil değişikliğiyle karakterize olan ilerleyen anemi.

Was this helpful?
A vízi szervezetek élettani funkcióinak ellátásához korlátozott vagy nyomnyi mennyiségben szükséges szervetlen sók. Az akvakultúrában használt tápok rendszerint elegendő ásványi anyagot tartalmaznak, amelyek a felhasznált nyersanyagokból származnak. A vitaminokkal ellentétben az ásványi anyagok olcsók és stabilak, ezért a tápok dúsítása további ásványi anyagokkal nem növeli jelentős mértékben a takarmányozás költségeit.


MINERAL: Inorganic salts required by aquatic organisms in moderate or trace quantities, for the correct functioning of an organisms physiological activities. Sufficient quantities of minerals are usually present in aquaculture feeds from the raw materials used. Compared to vitamins, minerals are cheap and stable and so addition of minerals to feeds does not contribute to higher feed costs.

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ: Αλατα που απαιτούνται από τους θαλάσσιους οργανισμούς σε μέτριες ή ελάχιστες ποσότητες, γιά την ορθή λειτουργία των φυσιολογικών δραστηριοτήτων τους. Επαρκείς ποσότητες των ανόργανων είναι συνήθως παρούσες στις τροφές που χρησιμοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια. Σε σχέση με τις βιταμίνες τα ανόργανα είναι φθηνά και σταθερά και επομένως η προσθήκη τους στην τροφή δεν αυξάνει το κόστος της τροφής.

SELS MINERAUX: Sels inorganiques nécessaires, en faible quantité ou en quantité trace, pour le bon fonctionnement physiologique des organismes aquatiques. Normalement présents en quantité suffisante dans les aliments composés. Au contraire des vitamines, les sels minéraux sont stables et peu coûteux; leur adjonction aux aliments nentraîne pas une augmentation du prix de ceux-ci.

SALES MINERALES: Sales orgánicas necesarias en bajas cantidades, para el buen funcionamiento fisiológico de los organismos acuáticos. Normalmente presentes en cantidad suficiente en los alimentos compuestos. Al contrario de las vitaminas, las sales minerales son estables y poco costosas; su adición a los alimentos no conlleva una subida de precio de estos últimos.

SALES MINERAIS: Sales inorgánicos requiridos polos organismos acuáticos en baixas cantidades ou cantidades traza, para o correcto funcionamento das actividades fisiolóxicas dun organismo. Normalmente presentes en cantidade abonda nos pensos de acuicultura, provenientes das materias primas usadas. Comparadas coas vitaminas, os sales minerais son estables e baratos e así que a adición de minerais aos pensos non contribúe a incrementar o seu custo

MINERAL: Uorganiske salt som trengs av akvatiske organismer i små mengder, for riktig funksjon av fysiologiske prosesser. Det er som regel tilstrekkelige nivåer av mineraler i råvarene som benyttes i produksjon av formulert fôr til bruk i akvakultur.

MINERAŁ: Sole nieorganiczne wymagane przez organizmy wodne w średnich lub śladowych ilościach celem poprawy funkcjonowania aktywności fizjologicznej organizmu. W akwakulturze zwykle występuje wystarczająca ilość minerałów w postaci surowców używanych w paszach. W porównaniu do witamin, sole mineralne są tanie i trwałe, a więc ich dodatek do pasz nie powoduje wzrostu ich kosztów.

MİNERALLER: Deniz canlılarının işlevsel eylemlerini düzgün bir şekilde yürütebilmeleri için çok az ya da makul ölçülerde ihtiyaç duydukları inorganik tuzlardır. Taze kullanılan yemlerde yeterli miktarlarda mineral daima mevcuttur. Vitaminlerle karşılaştırıldıklarında, mineraller ucuz ve kalıcıdırlar ve bu yüzden yemlere mineral eklenmesi çok fazla bir ek masrafa neden olmaz

Was this helpful?
A recirkulációs egységekkel és akváriumokkal kapcsolatban használt fogalom, amely a szerves anyagok szervetlen alkotórészeikre történő lebomlását jelenti, pl. az ammonifikációt, amelynél a szerves anyag ammóniává bomlik le.


MINERALIZATION: Term used in recirculation units and aquaria to describe the breakdown of organic matter to its inorganic constituents, e.g. ammonification where the organic matter decomposes to ammonia.

ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟIΗΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος σε μονάδες ανακύκλωσης και ενυδρεία για την περιγραφή της διάσπασης της οργανικής ύλης στα ανόργανα συστατικά της, π.χ. αμμωνιοποίηση όπου η οργανική ύλη αποσυντίθεται σε αμμωνία.

MINERALISATION: Terme utilisé dans les unités de recyclage et dans les aquariums pour décrire la décomposition dune matière organique en ses constituants inorganiques.

MINERALIZACIÓN: Término utilizado en las unidades de reciclaje y en los acuarios para describir la descomposición de una materia orgánica en sus componentes inorgánicos.

MINERALIZACIÓN: Termo utilizado nas unidades de recirculación e nos acuarios para describir a descomposición da materia orgánica nas súas compoñentes inorgánicos. Ex. amonificación, onde a materia orgánica se descompón en amoníaco.

MINERALISERING: Betegnelse brukt i forbindelse med resirkuleringsenheter og akvarier, for å beskrive nedbrytningen av organisk materiale til uorganiske bestanddeler. F.eks. ammonifikasjon, der organisk materiale spaltes ned til ammoniakk.

MINERALIZACJA: Termin używany w przypadku urządzeń recyrkulacyjnych i akwariów w celu opisania rozkładu materii organicznej na składniki nieorganiczne; np. amonifikacja, w której materia organiczna ulega rozkładowi do amoniaku.

Mineralleşme: Organik materyallerin organik bileşenlerine geri dönüşümü için kullanılan terim. Örneğin amonyaklaşma, organik maddelerin amonyağa ayrıştırılması.

Was this helpful?
Olyan akvakultúra-rendszer, amelynél a vizet csak egyszer használják fel, majd előzetes tisztítás után vagy anélkül kieresztik valamilyen befogadóvízbe (ez a népesítési sűrűségtől és az elfolyóvíz szennyezőanyag-tartalmától függ).


FLOW-THROUGH SYSTEM: A culture system in which the water supplied to it is used once only and then discharged into the receiving water with or without primary treatment (depending on stocking density and waste output).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ: Σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο το νερό παρέχεται στο σύστημα, χρησιμοποιείται για μία μόνο φορά και στη συνέχεια αποχετεύεται σε έναν αποδέκτη, μετά από ή χωρίς πρωτογενή επεξεργασία (ανάλογα με την πυκνότητα του καλλιεργούμενου αποθέματος και την ποσότητα αποβλήτων). Τα συστήματα αυτά αποκαλούνται συχνά "ανοιχτά συστήματα", όμως η χρήση αυτού του όρου δεν συνιστάται. (Πρβ. συστήματα ανακύκλωσης).

SYSTEME OUVERT: Système de culture dans lequel lalimentation en eau est seulement utilisée une fois et évacuée dans le milieu récepteur avec ou sans traitement primaire (suivant la densité de stockage et la nature des rejets).

SISTEMA ABIERTO: Sistema de cultivo en el cual la alimentación de agua se utiliza solamente una vez y se evacua en el medio de recepción con o sin tratamiento primario (según la densidad de almacenaje y la naturaleza de los deshechos). No es aconsejable utilizar este término.

SISTEMA ABERTO: Sistema de cultivo no cal a auga subministrada se utiliza soamente unha vez e se evacúa no medio de recepción con ou sen tratamento primario (segundo a densidade de cultivo e a produción de desfeitos).

GJENNOMSTRØMNINGSSYSTEM: Et oppdrettssystem der vannet brukes kun én gang, og deretter slippes ut behandlet eller ubehandlet (avhengig av tetthet og avfallsmengde). Betegnelsen ”åpne systemer” bør ikke brukes.

SYSTEM PRZEPŁYWOWY: System hodowli, w którym doprowadzana woda do urządzeń jest używana tylko jeden raz, a woda odprowadzana do odbiornika poddawana jest oczyszczeniu lub nie (zależnie od zagęszczenia obsady i ładunku zanieczyszczeń).

Akar Sistem: Yetiştirme ortamına bir kez verilen suyun ön işlemden geçirilerek (stoklama yoğunluğu ve oluşan atığa bağlı olarak) veya geçirilmeden ortamdan uzaklaştırıldığı yetiştiricilik sistemidir.

Was this helpful?
Osztrigák és kagylók begyűjtése az egyik helyen, és lerakása egy másikon a gyorsabb növekedés és a jobb húsminőség érdekében.


RELAYING: Collecting oysters, clams, or mussels in one location and planting them in another to obtain better growth or better quality meats.

ΕΠΑΝΑΠΟΘΕΣΗ, (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ): Συλλογή στρειδιών και μυδιών σε μια τοποθεσία και τοποθέτησή τους σε μια άλλη για να επιτευχθεί καλύτερη ανάπτυξη ή καλύτερη ποιότητα.

RE-ENSEMENCEMENT: La récolte dhuîtres, palourdes ou moules afin de les ensemencer dans un lieu où les conditions du milieu sont plus favorables à la croissance ou la qualité de la chair.

RESIEMBRA: Recolecta de ostras, almejas o mejillones con el fin de sembrarlos en un sitio dónde las condiciones de medio son más favorables para el crecimiento o para la calidad de carne.

RESEMENTEIRA: Recollida de ostras, ameixas ou mexillóns para sementalos nun sitio onde as condicións de medio son máis favorables para o crecemento ou para a calidade de carne.

FORFLYTTING: Samler inn østers eller blåskjell på en lokalitet og setter dem ut på en annen for å oppnå bedre vekst eller kvalitet.

PRZEKŁADANIE (w hodowli ostryg): Zbieranie ostryg, małży lub omułków z jednej lokalizacji i przenoszenie ich do nowej, celem uzyskania lepszego wzrostu lub lepszej jakości mięsa.

DÜZENLEME: İstiridye, deniz tarağı ya da midyelerin bir bölgede toplanması ve onların daha iyi büyümesi ya da daha kaliteli et elde etmek için düzenlemesi.

Was this helpful?
(1) Állapot, helyzet vagy működés megváltozása. (2) Kórokozók szétterjedése a gazdaszervezet testében.


METASTASIS: (1) A change of state, form, position or function. (2) The transportation of pathogenic organisms around the host body.

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ: (1) Αλλαγή της κατάστασης, μορφής, θέσης ή λειτουργίας (2) Η μετανάστευση παθογόνων οργανισμών εντός του σώματος του ξενιστή.

METASTASE: (1) Changement détat, de forme, de position ou de fonction. (2) Le transport dorganismes pathogènes à travers le corps de lhôte.

METÁSTASIS: (1) Cambio de estado, de forma, de posición o de función. (2) Transporte de organismos patógenos a través del cuerpo huésped.

METÁSTASE: (1) Cambio de estado, de forma, de posición ou de función. (2) Transporte de organismos patóxenos a través do corpo hospedador.

METASTASE: (1) Forandring i tilstand, form, posisjon eller funksjon. (2) Transport av patogene (sykdomsfremkallende) organismer rundt i vertens kropp.

METASTAZA/ZMIANA: (1) Zmiana stanu, formy, pozycji lub funkcji. (2) Rozrzucenie organizmów chorobotwórczych po całym ciele gospodarza.

METASTAS: 1. Şekil, safha, konum veya fonksiyon değişikliği, 2. Konakçı vücut etrafında bulunan bulaşmış organizmanın uzaklaştırılması

Was this helpful?

B

Az immunrendszernek azok a fehérvérsejtjei, amelyek a csontvelőből erednek és az antitestek termelésében játszanak szerepet.


B CELL (B LYMPHOCYTE): White blood cells of the immune system derived from bone marrow and involved in the production of antibodies.

ΚΥΤΤΑΡΑ-Β (ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ-Β): Λευκοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που προέρχονται από τον μυελό των οστών και συμμετέχουν στην παραγωγή αντισωμάτων.

LYMPHOCYTE B: Lymphocyte du système immunitaire, élaboré dans la moëlle osseuse et impliqué dans la fabrication danticorps.

LINFOCITO B: Linfocitos del sistema inmunológico, elaborado en la médula ósea y implicado en la fabricación de anticuerpos.

LINFOCITO B: Linfocitos do sistema inmunolóxico, elaborados na medula ósea e implicados na fabricación de anticorpos.

B CELLER (B LYMFOCYTTER): Hvite blodceller i immunforsvaret. Blir hos pattedyr dannet i benmargen. Hos fisk som mangler benmarg skjer dannelsen av hvite blodceller i milt, hodenyre og thymus. Involvert i produksjonen av antistoff.

KOMÓRKA B (limfocyt B): Białe krwinki układu odpornościowego wytwarzane w szpiku kostnym i zaangażowane w proces produkcji przeciwciał.

B HÜCRE (B LENFOSİT): Kemik iliğinden türeyen bağışıklık sisteminin beyaz kan hücreleridir ve antikor üretimi ile ilişkilidir.

Was this helpful?
Pálca alakú (baktérium).


BACILLIFORM: Rod-shaped, as in bacteria.

ΒΑΚIΛΛΟΜΟΡΦΟΣ: Ραβδόμορφος, όπως μερικά βακτήρια.

BACILLIFORME: En forme de bâtonnet; se dit des bactéries en forme de bâtonnet.

BACILLIFORME: En forma de bastoncillo, dícese de bacterias en forma de bastoncillos.

BACILIFORME: En forma de bastonciño, dise das bacterias en forma de bastonciños.

BACILLUS: Slekt av stavformede bakterier.

W KSZTAŁCIE PRĄTKA: W kształcie laseczki − jak u bakterii.

BACİLLİFORM: Bakteride çubuk şekilli.

Was this helpful?
A pálca alakú baktériumok egyik nemzetsége.


BACILLUS: A genus of rod-like bacteria.

BACILLUS: Γένος ραβδόμορφων βακτηρίων.

BACILLUS: Bacille; bactérie en forme de bâtonnet.

BACILLUS: Bacilo; bacteria en forma de bastoncillo o filamento.

BACILLUS: Bacilo; bacteria en forma de bastonciño ou filamento.

BACILLIFORM: Stavformet, som i bakterier.

PRĄTEK/LASECZKA: Rodzaj bakterii podobnej do pałeczki.

BACİLLUS: Çubuk benzeri bakterilerin bir cinsi.

Was this helpful?
A szervezet kórokozó baktériumok általi inváziója.


BACTERIAL INFECTION: Invasion of the body by pathogenic bacteria.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Εισβολή παθογόνων βακτηρίων στο σώμα.

INFECTION BACTERIENNE: Invasion du corps par une bactérie pathogène.

INFECCIÓN BACTERIANA: Invasión del cuerpo por bacterias patógenas.

INFECCIÓN BACTERIANA: Invasión do corpo por bacterias patóxenas.

BAKTERIEINFEKSJON: Når kroppen invaderes av sykdomsfremkallende bakterier.

INFEKCJA BAKTERYJNA: Inwazja patogennych bakterii do ciała.

BAKTERİYAL ENFEKSİYON: Patojenik bakteriler tarafından vücudun istila edilmesi.

Was this helpful?
Élő baktériumok jelenléte a vérben, a gazdaszervezet kóros válaszával vagy anélkül.


BACTERAEMIA: The presence of living bacteria in the blood with or without significant pathological response on the part of the host.

ΒΑΚΤΗΡΑIΜIΑ: Η παρουσία ζώντων βακτηρίων στο αίμα με ή χωρίς σημαντική παθολογική αντίδραση εκ μέρους του ξενιστή.

BACTERIEMIE: Présence dans le sang de bactéries vivantes, provoquant ou non une réaction pathologique significative chez lhôte.

BACTEREMIA: Presencia de bacterias vivientes, provocando o no una reacción patológica significativa en el huésped.

BACTEREMIA: Presenza de bacterias viventes, provocando ou non unha reacción patolóxica significativa no hospedador.

BAKTERIEMI: Tilstedeværelse av levende bakterier i blodet, med eller uten signifikant patologisk effekt.

BAKTERIEMIA: Obecność żywych bakterii we krwi z/lub bez znaczącej reakcji patologicznej ze strony żywiciela.

BAKTEREMİYA: Konakçının önemli patolojik direnci olan ya da olmayan kısmında kanda bakteri yaşamının olması.

Was this helpful?
Heveny vagy félig heveny, bakteriális eredetű, szisztémás halbetegség, amelyet az Aeromonas liquefaciens baktérium okoz. Minden halfaj és fejlődési állapot érzékeny a betegségre, amely általában jelentős veszteségeket okoz. Legtöbbször tavasszal fordul elő, és hatékonyan kezelhető baktériumölő szerekkel.


BACTERIAL HAEMORRHAGIC SEPTICEMIA: An acute to subacute systemic bacterial disease caused by Aeromonas liquefaciens. All species and ages of fish are susceptible and losses are usually significant. It usually occurs in spring and is effectively controlled by systemic antibacterials.

ΒΑΚΤΗΡIΑΚΗ ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΣΗΨΑIΜIΑ: Οξεία έως υποξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από το Aeromonas liquefaciens. Ολα τα είδη και όλες οι ηλικίες των ψαριών είναι ευάλωτα και οι απώλειες είναι συχνά σημαντικές. Συνήθως η ασθένεια εκδηλώνεται την άνοιξη και ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημικά αντιβακτηριακά.

SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE BACTERIENNE: Infection bactérienne aiguë ou subaiguë provoquée par Aeronomas liquefaciens . Les poissons de toutes espèces et tous âges y sont sensibles et les pertes sont normalement significatives. La maladie se manifeste souvent au printemps et se traite à laide dagents antibactériens systémiques.

SEPTICEMIA HEMORRAGICA AGUDA: Infección bacteriana aguda o subaguda provocada por Aeromonas liquefaciens . Los peces de todas las especies y de todas las edades son muy sensibles y las pérdidas son normalmente significativas. La enfermedad se manifiesta a menudo en primavera y se trata con agentes antibacterianos sistémicos.

SEPTICEMIA HEMORRÁXICA AGUDA: Infección bacteriana aguda ou subaguda provocada por Aeromonas liquefaciens. Os peixes de todas as especies e de todas as idades son moi sensibles e as perdas son normalmente significativas. A enfermidade maniféstase a miúdo en primavera e trátase con axentes antibacterianos sistémicos.

AEROMONAS LIQUEFACIENS INFEKSJON: En akutt til subakutt systemisk (angriper hele organismen) bakteriesykdom forårsaket av Aeromonas liquefaciens . Alle arter og livsstadier av fisk er mottakelige, og tapene er ofte signifikante. Sykdommen er vanligst om våren og kan effektivt behandles med systemiske antibakterieller.

KRWOTOCZNA POSOCZNICA BAKTERYJNA: Ostra do podostrej ogólnoustrojowa choroba bakteryjna powodowana przez Aeromonas liquefaciens. Podatne są wszystkie gatunki, roczniki ryb; powoduje znaczne straty. Występuje zazwyczaj wiosną i jest skutecznie zwalczana przez układowe leki przeciwbakteryjne.

BAKTERİYEL HEMORAJİK SEPTİSEMİ: Aeromonas liquefaciensin neden olduğu akut ya da subakut sistemik bakteriyel hastalık. Balıkların her yaşında ve türünde görülürve önemli kayıplara neden olur. Genellikle baharda ortaya çıkar ve sistemik antibiyotiklerle etkili biçimde kontrol edilir.

Was this helpful?
Fiatal, keltetőházban nevelt halak (elsősorban lazac- és harcsafélék) légzőszervi betegsége. Kialakulása különböző környezeti, élettani és bakteriális tényezők együttes hatásának eredménye. Leggyakrabban tavasszal jelenik meg, amikor a halak gyorsan növekednek, és nagy egyedsűrűségben tartják őket alacsony oxigén- és magas ammóniatartalmú vízben. A betegség kialakulásában szerepet játszó baktériumok nem azonosított myxobacterium-fajok. A Flexibacter columnaris fajt néhány esetben azonosították.


BACTERIAL GILL DISEASE: A respiratory disease of juvenile hatchery-raised fish (primarily salmonids and ictalurids). An outbreak generally results from a complex of environmental, physiological and bacterial factors. The disease occurs most frequently in the springtime when the fish are actively growing and are crowded in waters of low oxygen and high ammonia. The bacteria involved are for the most part unspecified myxobacteria. Flexibacter columnaris has been implicated on several occasions. The disease is controlled

ΒΑΚΤΗΡIΑΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΒΡΑΓΧIΩΝ: Αναπνευστική ασθένεια των νεαρών ψαριών που προέρχονται από εκκολαπτήρια (κυρίως σολομοειδών και γατόψαρων). Ενα σύνολο περιβαλλοντικών φυσιολογικών και βακτηριακών παραγόντων προκαλεί την εκδήλωση της ασθένειας. Η ασθένεια εκδηλώνεται συχνότερα κατά την διάρκεια της άνοιξης, όταν τα ψάρια έχουν ενεργό ανάπτυξη και συνωστίζονται σε νερά με λίγο οξυγόνο και πολλή αμμωνία. Τα βακτήρια που την προκαλούν είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ανεξειδίκευτα μυξοβακτήρια. Σε πολλές περιπτώσεις έχει βρεθεί ό

MALADIE BACTERIENNE DES BRANCHIES: Maladie respiratoire des poissons juvéniles délevage (surtout les Salmonidés et Ictaluridés). Un complexe de facteurs environnementaux, physiologiques et bactériens sont impliqués dans la manifestation de cette maladie, qui apparaît le plus souvent au printemps pendant la période de croissance active des poissons maintenus à forte densité dans des eaux pauvres en oxygène et riches en ammoniaque. Les bactéries pathogènes sont des espèces, souvent non spécifiées de myxobactéries. Dans beaucoup de

ENFERMEDAD BACTERIANA DE BRANQUIAS: Enfermedad respiratoria de peces juveniles de cultivo (sobre todo Salmónidos e Ictalúridos). Un complejo de factores ambientales, fisiológicos y bacterianos están implicados en la manifestación de estas enfermedades, que aparece muy a menudo en primavera durante el periodo de crecimiento activo de peces mantenidos en gran densidad en agua pobres en oxígeno y ricos en amoníaco. Las bacterias patógenas involucradas son especies a menudo mixobacterias no específicas. En varios casos se ha identific

ENFERMIDADE BACTERIANA DE BRANQUIAS: Enfermidade respiratoria de peixes xuvenís de cultivo (sobre todo Salmónidos e Ictalúridos). Unha variedade de factores ambientais, fisiolóxicos e bacterianos están implicados na manifestación destas enfermidades, que aparece moi a miúdo en primavera durante o período de crecemento activo de peixes mantidos en grande densidade en augas pobres en osíxeno e ricas en amoníaco. As bacterias patóxenas involucradas son a miúdo mixobacterias non específicas. En varios casos identificouse Flexibacter co

BAKTERIELL GJELLESYKDOM (BGD): En åndedrettssykdom på oppdrettet yngel (primært hos laksefisk og nordamerikanske maller). Utbrudd kommer som regel som et resultat av en sammenheng mellom miljømessige, fysiologiske og bakterielle faktorer. Sykdommen er mest hyppig om våren når fisken vokser fort og tettheten øker, med følge at oksygennivået synker mens ammoniakkonsentrasjonen øker i oppdrettsenheten. Bakteriene som er involvert er for det meste myxobakterier. Flexibacter columnaris har vært implisert ved flere anledninger. Sy

MYKSOBAKTERIOZA SKRZELI: Choroba aparatu oddechowego młodocianych ryb podchowanych w wylęgarni (przede wszystkim łososiowatych i sumów z rodzaju Ictalurus). Wybuch jej bywa na ogół wynikiem złożonego wpływu środowiska oraz czynników fizjologicznych i bakteryjnych. Najczęściej choroba występuje w okresie wiosennym, kiedy ryby szybko rosną i obsady są zagęszczone w wodzie o niskim natlenieniu i wysokiej zawartości amoniaku. Występujące tu bakterie są w większości niespecyficznymi miksobakteriami. Czasami bywa w to zamiesz

BAKTERİYEL SOLUNGAÇ HASTALIĞI: Juvenil kuluçkahane balıklarının (başlıca salmonidler ve iktaluritler) solunum hastalığı. Bakteriyel ve fiziksel faktörler ve çevresel karışıklık sonucu patlak verir. Hastalık sıklıkla bahar zamanı balıkların aktif olarak büyüdüğü ve kalabalıklaştığı düşük oksijen ve yüksek amonyaklı sularda ortaya çıkar. Bakteri çoğunlukla belirtilmemiş myxobakteri kısmını içerir. Flexibacter columnaris birçok durumda enfekte etmiştir. Hastalık dış antibiyotik uygulaması ve populasyon yoğunluğunun düşürülmesiyl

Was this helpful?
A lazacfélék szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Renibacterium salmoninus okoz. A betegség széles körben elterjedt, és általában akkor okoz járványokat, ha a víz hőmérséklete lecsökken. Heveny és idült formája is ismert.


BACTERIAL KIDNEY DISEASE: A systematic bacterial disease of salmonids caused by Renibacterium salmoninus. The disease is widespread and epidemics occur usually when water temperatures are declining. The disease has both chronic and acute forms.

ΒΑΚΤΗΡIΑΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ: Συστηματικά βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Renibacterium salmoninus. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και οι επιδημίες εκδηλώνονται συνήθως όταν μειώνεται η θερμοκρασία του νερού. Η ασθένεια έχει και χρόνιο (βλ. λέξη) και οξύ τύπο (βλ. λέξη).

INFECTION BACTERIENNE RENALE: Infection bactérienne systématique chez les Salmonidés provoquée par Renibacterium salmoninus . La maladie est largement répandue et les manifestations épidémiques sont souvent associées au refroidissement de leau. La maladie comporte des formes chroniques et aiguës.

INFECCIÓN BACTERIANA: Infección bacteriana sistemática en los salmónidos provocada por Renibacterium salmoninu . La enfermedad está muy extendida y las manifestaciones epidémicas van a menudo asociadas al enfriamiento de agua. La enfermedad incluye formas crónicas y agudas.

INFECCIÓN BACTERIANA: Infección bacteriana sistemática nos salmónidos provocada por Renibacterium salmoninu. A enfermidade está moi estendida e as manifestacións epidémicas van a miúdo asociadas ao arrefriamento de auga. A enfermidade inclúe formas crónicas e agudas.

BAKTERIELL NYRESYKE (BKD): Systemisk (angriper hele organismen) bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Renibacterium salmoninus . Sykdommen er vidt utbredt, og utbrudd er vanligst ved synkende vanntemperaturer. Sykdommen har både kroniske og akutte former.

BAKTERYJNA CHOROBA NEREK (BKD): Ogólnoustrojowa choroba bakteryjna ryb łososiowatych powodowana przez Renibacterium salmoninus. Choroba jest dość rozpowszechniona a epidemicznie występuje zwykle w sytuacjach obniżania się temperatury wody. Ma zarówno postać ostrą, jak i przewlekłą.

BAKTERİYEL BÖBREK HASTALIĞI: Renibacterium salmoninusun neden olduğu salmonidlerin bir sistemik bakteriyel hastalığıdır. Hastalık su sıcaklığının düştüğü zaman geniş çapta salgın şeklinde vuku bulur. Hastalığın akut ne kronik formları mevcuttur.

Was this helpful?
Olyan vakcina, amelyet hővel vagy vegyszerekkel elölt baktériumokból készítenek, olyan módszerrel, amely nem befolyásolja a sejtes antigéneket vagy immunogéneket.


BACTERIN: A vaccine prepared from bacteria, inactivated by heat or chemicals in a manner that does not alter the cell antigens or immunogens.

ΒΑΚΤΗΡIΝΗ: Εμβόλιο που παρασκευάζεται από βακτήρια, τα οποία έχουν αδρανοποιηθεί με την βοήθεια θερμότητας ή χημικών ουσιών με τρόπο ώστε να μην αλλάζουν τα αντιγόνα των κυττάρων ή τα ανοσογόνα.

BACTERINE: Un vaccin préparé à partir de bactéries inactivées chimiquement ou par la chaleur, sans altération de leurs antigènes ou immunogènes cellulaires.

BACTERINA: Vacuna preparada a partir de bacterias vueltas inactivas químicamente o por calor o de una manera que no altera los antígenos o inmunógenos celulares.

BACTERINA: Vacina preparada a partir de bacterias voltas inactivas quimicamente ou por calor ou dun xeito que non altera os antíxenos ou inmunóxenos celulares.

BAKTERIN: Vaksine laget av bakterier som inaktiveres av varme eller kjemikalier slik at bakteriens antigene egenskaper beholdes, mens sykdomsfremkallende egenskaper ødelegges.

SZCZEPIONKA BAKTERYJNA: Szczepionka przygotowana z bakterii, inaktywowana za pośrednictwem ciepła lub chemikaliów, w sposób niezmieniający antygenów komórkowych lub immunogenów.

BAKTERİN: bakteriden hazırlanan bir aşı, Hücre antijenlerinin ya da imunojenlerinin değiştirilemediği surette kimyasallar ya da ısı tarafından inaktif edilir.

Was this helpful?
A bakteriofágok a vírusok igen változatos csoportját alkotják. A legtöbb vagy az összes baktérium megfertőzhető bizonyos fágokkal. Általában egy adott fág csak egy vagy néhány baktériumtörzset vagy -fajt képes fertőzni. A fágfertőzés következményei a fágtól és a gazdától, ill. kisebb mértékben a környezeti feltételektől függenek. A virulens fágok mindig litikus ciklust indukálnak a gazdaszervezetben, míg a temperált fágok egy stabil, nem-litikus állapotot (lizogéniát) alakítanak ki a gazdasejten


BACTERIOPHAGE: Bacteriophages are a highly diverse group of viruses. Most or all bacteria can be infected by particular phages. Commonly, a given phage can infect only one or a few strains or species of bacteria. The consequences of phage infection depend on phage and host, and to some extent on conditions. Virulent phages always induce a lytic cycle in the host cell, while temperate phages can establish a stable, non-lytic relationship (lysogeny) with the host. Some phages can replicate and produce progeny vi

ΒΑΚΤΗΡIΟΦΑΓΟΣ (ΦΑΓΟΣ): Iός που παρασιτεί ένα βακτήριο. Οι βακτηριοφάγοι είναι μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη ομάδα ιών. Τα περισσότερα ή όλα τα βακτήρια προσβάλλονται από ορισμένους φάγους. Συνήθως, ένας δεδομένος φάγος προσβάλλει μόνο ένα ή λίγα στελέχη ή είδη βακτηρίων. Οι συνέπειες της προσβολής από φάγο εξαρτώνται από τον φάγο και τον ξενιστή και ως έναν βαθμό από τις συνθήκες. Οι μολυσματικοί φάγοι επάγουν έναν λυτικό κύκλο στα κύτταρα του ξενιστή, ενώ οι ήπιοι φάγοι δημιουργούν μία σταθερή, μη-λυτική σχέση

BACTERIOPHAGE: Un virus dont lhôte est une bactérie. Les bactériophages forment un groupe de virus très divers. La plupart des bactéries peuvent être infectées par un bactériophage donné. Souvent, un bactériophage donné ne peut infester quune souche, ou un nombre restreint de souches. Les conséquences de linfection des bactéries par des bactériophages dépendent de la souche bactérienne, du type de bactériophage et des conditions du milieu. Les bactériophages virulents induisent toujours un cycle lytique de la

BACTERIÓFAGO: Cualquier virus cuyo huésped es una bacteria. Los bacteriófagos forman un grupo muy diverso de virus. La mayoría de las bacterias pueden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado sólo puede infectar una cepa, o a un número restringido de cepas de bacterias. Las consecuencias de infección de las bacterias por bacteriófagos dependen de la cepa bacteriana, del tipo de bacteriófago y de las condiciones ambientales. Los bacteriófagos virulentos siempre inducen u

BACTERIÓFAGO: Calquera virus que ten por hospedador a unha bacteria. Os bacteriófagos forman un grupo moi diverso de virus. A maioría das bacterias poden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado só pode infectar unha cepa, ou a un número restrinxido de cepas de bacterias. As consecuencias da infección das bacterias por bacteriófagos dependen da cepa bacteriana, do tipo de bacteriófago e das condicións ambientais. Os bacteriófagos virulentos sempre inducen un ciclo lític

BAKTERIOFAG: Virus som bruker bakterier som vert. Bakteriofager er en meget mangfoldig gruppe av virus. De fleste eller alle bakterier kan bli infisert av bestemte bakteriofager. Svært ofte kan en bestemt bakteriofag kun angripe en eller noe få sorter eller arter av bakterier. Konsekvensene av en infeksjon avhenger av både bakteriofag og vert, men også til en viss grad av forhold. Ondartede bakteriofager induserer alltid en nedbrytning av bakeriens cellevegg slik at bakterien sprekker, mens mindre farlige ba

BAKTERIOFAGI: Bakteriofagi stanowią wysoce zróżnicowaną grupę wirusów. Większość lub wszystkie bakterie mogą być zakażone przez określone bakteriofagi. Zwykle dany bakteriofag może zakazić tylko jeden lub kilka szczepów bądź gatunków bakterii. Skutki zakażenia bakteriofagiem zależą od faga i żywiciela, a w pewnej mierze i od warunków. Zjadliwe fagi zawsze wywołują cykl lityczny w komórce żywiciela, podczas gdy umiarkowane fagi mogą ustalić stabilny, nielityczny stosunek (lizogenia) z żywicielem. Niektóre fagi

BAKTERİYOFAJ: bakteriyofajlar virüslerin yüksek çeşitli grubudur. Çoğu ya da tüm bakteriler özelfaj tarafından enfekte olabilir. Çoğunlukla bir belirli faj, bakteri türlerini ya da yalnızca bir veya birkaç soyu enfekte edebilir. Faj enfeksiyonunun sonuçları faj ve konakçıya ve bazı şartların derecesine bağlıdır. Ilıman fajlar konakçı ile kararlı bir non-litik bağ (lisojeni) kurarken, öldürücü fazlar daima konakçı hücrelerinde bir litik döngüye sebep olur. Bazı fajlar konakçı hücresi içinde onu yok etmeden ya

Was this helpful?
Képes meggátolni vagy csökkenteni a baktériumok növekedését vagy szaporodását.


BACTERIOSTATIC: Having the ability to inhibit or retard the growth or reproduction of bacteria.

ΒΑΚΤΗΡIΟΣΤΑΤIΚΟ: Αυτός που έχει την ικανότητα να αναστέλλει ή να διακόπτει την αύξηση ή την αναπαραγωγή των βακτηρίων.

BACTERIOSTATIQUE: Substance ayant la proprieté dinhiber la croissance ou la reproduction des bactéries.

BACTERIOSTÁTICO: Sustancia con la capacidad de inhibir o retardar el crecimiento o la reproducción de bacterias.

BACTERIOSTÁTICO: Substancia coa capacidade de inhibir ou atrasar o crecemento ou a reprodución de bacterias.

BAKTERIOSTATISK: Er i stand til å hemme eller bremse ned vekst eller formering av bakterier.

BAKTERIOSTATYCZNY: Mający zdolność hamować lub opóźniać wzrost bądź reprodukcję bakterii.

BAKTERİOSTATİK: Bakterilerin üremesini ya da büyümesini geciktirmek ya da engellemek.

Was this helpful?
Olyan szervezet (pl. csillós egysejtű vagy amőba), amelynek legfontosabb vagy egyetlen tápanyagforrását a baktériumok jelentik.


BACTERIVORE: Any organism (for example, a ciliate or amoeba) which ingests bacteria as its main or sole source of nutrients.

ΒΑΚΤΗΡIΟΒΟΡΟΣ: Οργανισμός (π.χ. βλεφαριδωτά ή αμοιβάδες) που καταναλώνει βακτήρια, ως κύρια ή μοναδική πηγή τροφής (πρβλ. τριπτοβόρος).

BACTERIVORE (subst.): Un organisme salimentant principalement de bactéries; protozoaires ciliées ou amibes par exemple.

BACTERÍVORO (subst.): Cualquier organismo que ingiere las bacterias como su principal fuente de nutrientes; protozoos ciliados o amebas por ejemplo.

BACTERÍVORO (subst.): Calquera organismo que inxire as bacterias como a súa principal fonte de nutrientes; protozoos ciliados ou amebas por exemplo.

BAKTERIVOR (1): Organisme (f.eks. ciliat eller amøbe) som har bakterier som hoved eller eneste føde.

BAKTERIVOR: Organizmy, zwykle bardzo małe (np. orzęska lub ameba), w których odżywianiu bakterie stanowią główne lub wyłączne źródło pożywienia.

BAKTERİOVOR: Bakterilerle beslenen herhangi bir organizma (Örn: bir siliat ya da amip) Onların ana ya da tek nütrient kaynağı bakterilerdir.

Was this helpful?
Baktériumokkal táplálkozó.


BACTERIVOROUS: Feeding on bacteria; (sometimes spelled "bactivorous").

ΒΑΚΤΗΡIΟΒΟΡΟΣ: Τρεφόμενος με βακτήρια.

BACTERIVORE (adj.): Se nourrissant de bactéries.

BACTERÍVORO (adj.): Que se alimentan de bacterias.

BACTERÍVORO (adx.): Que se alimentan de bacterias.

BAKTERIVOR (2): Spiser bakterier.

BAKTERIOŻERNY: Odżywiający się bakteriami; czasami określane "bactivorous".

BAKTERİYOVORUS: Bakterilerle beslenme (bazen baktivorus olarakta ifade edilir).

Was this helpful?
Viszonylag egyszerű, mindenhol előforduló prokarióta mikroorganizmusok.


BACTERIA: Relatively simple ubiquitous prokaryotic microorganisms.

ΒΑΚΤΗΡIΔIΑ: Σχετικά απλοί, πανταχού παρόντες, προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί.

BACTERIE: Micro-organisme ubiquitaire et de structure relativement simple.

BACTERIAS: Microorganismos ubicuos y de estructura relativamente simple.

BACTERIAS: Microorganismos ubicuos e de estrutura relativamente simple.

BAKTERIE: Relativt enkel allestedsnærværende prokaryot mikroorganisme.

BAKTERIE: Stosunkowo proste, wszechobecne prokariotyczne drobnoustroje.

BAKTERİ: Oldukça basit heryerde bulunabilen prokaryotik organizmalar.

Was this helpful?
Olyan anyag, amely képes elpusztítani a baktériumokat.


BACTERICIDE: An agent which kills bacteria.

ΒΑΚΤΗΡIΟΚΤΟΝΟ: Παράγοντας που σκοτώνει βακτήρια.

BACTERICIDE: Se dit dune substance ayant la capacité de tuer les bactéries.

BACTERICIDA: Dícese de una sustancia con capacidad de matar bacterias.

BACTERICIDA: Dise dunha substancia con capacidade de matar bacterias.

BAKTERICID: Middel som dreper bakterier.

ŚRODEK BAKTERIOBÓJCZY: Środek, który niszczy bakterie.

BAKTERİSİT: Bakteri öldüren bir ajan.

Was this helpful?
Baktériumszerű sejt vagy módosított baktériumsejt. A gyökérgümő (aktinorrhiza) esetében a "bakteroid" megnevezés pl. az elöregedő hifa-fragmentumokra utal.


BACTEROID: A bacterium-like cell or a modified bacterial cell. In an actinorrhiza, the term bacteroid may refer for instance to a senescent hyphal fragment.

ΒΑΚΤΗΡIΟΕIΔΕΣ: Βακτηριόμορφο ή μετασχηματισμένο βακτηριακό κύτταρο. Σε μια ακτινόρριζα ο όρος "βακτηριοειδές" αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε γηρασμένα τμήματα της υφής.

BACTEROIDE: Cellule semblable à une bactérie ou une cellule bactérienne modifiée. Se dit, par exemple, des fragments sénescents chez les actinorrhiza.

BACTEROIDE: Célula en forma de bacteria o bacteria modificada. Dícese, por ejemplo, de los fragmentos de hifas envejecidos en la actinoriza.

BACTEROIDE: Célula en forma de bacteria ou bacteria modificada. Dise, por exemplo, dos fragmentos de hifas envellecidos na actinoriza.

BAKTEROID: En bakterielignende celle eller en modifisert bakteriecelle. ”Bakteroid” refererer hos actinorrhiza til aldrende hyfesegmenter.

BAKTEROID: Bakteriopodobna komórka lub przekształcona komórka bakteryjna. W przypadku Actinorrhiza określenie "bacteroid" może odnosić się np. do starzejącego się fragmentu strzępka grzyba; postać rozwojowa bakterii brodawkowej, współżyjącej z roślinami bobowatymi.

BAKTEROİT: Bakteri benzeri bir hücre ya da modifiye bakteri hücresidir. Bir actinorrhizada, "bakteroit" terimi örneğin yaşlanan hipal kısım olarak adlandırılabilir.

Was this helpful?
Az Angliában élő királyrák (Palaemon serratus) és garnélarákok külső vázát megtámadó betegség. Valószínűleg bakteriális eredetű és általában a túlzsúfolt állományokban jelenik meg.


BROWN SPOT DISEASE: Disease affecting the exoskeleton of English prawns (Palaemon serratus) and shrimps, it is particularly evident in prawns held in conditions of crowding and is possibly of bacterial etiology.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΦΑIΩΝ ΚΗΛIΔΩΝ: Ασθένεια που προσβάλλει τον εξωσκελετό της γαρίδας (Palaemon serratus). Εκδηλώνεται ιδιαίτερα σε γαρίδες που ζούν σε συνθήκες συνωστισμού και οφείλεται πιθανότατα σε βακτηριακή αιτία.

MALADIE DES TACHES BRUNES: Maladie affectant lexosquelette de la crevette Palaemon serratus. Cette maladie est peut être dorigine bactérienne et affecte surtout les crevettes maintenues à une forte densité de stockage.

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS MARRONES: Enfermedad que afecta el exoesqueleto de gambas Palaemon serratus. Esta enfermedad puede ser de origen bacteriano y afecta sobre todo las gambas a grandes densidades de almacenamiento.

ENFERMIDADE DAS MANCHAS MARRONS: Enfermidade que afecta o exoesqueleto de camaróns, lagostinos e gambas Palaemon serratus, é particularmente evidente en lagostinos mantidos a altas densidades e é posiblemente de orixe bacteriana. .

BRUNPRIKKSYKE: Sykdom som påvirker det ytre skjelettet til engelske reker (Palaemon serratus), er spesielt vanlig når reker holdes svært tett og er muligens en bakteriell sykdom.

CHOROBA BRĄZOWEJ PLAMKI: Choroba atakująca szkielet zewnętrzny krewetek angielskich (Palaemon serratus) i garneli; jest ona szczególnie widoczna u krewetek przetrzymywanych w warunkach dużego zagęszczenia i stąd możliwość łatwego zakażenia bakteryjnego.

KAHVERENGİ BENEK HASTALIĞI: İngiliz karidesi (Palaemon serratus) ve karidesin dış kabuğunu etkileyen bir hastalıktır. Özellikle stok halinde tutulan karideslerde görülür. Muhtemelen bakteri kökenli bir hastalıktır.

Was this helpful?
Ehető kagylók gazdasági szempontból fontos betegsége, amelyet valószínűleg Vibrio fajok okoznak. A kagylóhéj deformációjával és a belső felszínén megfigyelhető barna gyűrűvel jellemezhető.


BROWN RING DISEASE: Economically important disease of the manilla clam in which Vibrio may be the causative agent, characterized by shell deformation. and a distinctive brown ring on the internal surface.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Οικονομικά σημαντική ασθένεια των θιδύρων της Iαπωνίας, η οποία μάλλον προκαλείται από το vibrio. Χαρακτηρίζεται από παραμόρφωση του οστράκου και έναν διακριτό καφέ δακτύλιο στην εσωτερική επιφάνεια.

MALADIE DE LANNEAU BRUN: Maladie à impact économique important de la palourde de Manille dans laquelle le Vibrio peut être lagent responsable. Elle est caractérisée par une déformation de la coquille et un anneau brun repérable sur la surface interne.

ENFERMEDAD DEL ANILLO MARRÓN: Enfermedad de impacto importante sobre el cultivo de almeja en Manila, en la cual el Vibrio puede ser el agente responsable. Se caracteriza por una deformación de la concha y un anillo marrón distintivo en su parte interna.

ENFERMIDADE DO ANEL MARRÓN: Enfermidade cun impacto económico importante na ameixa japónica, na cal o Vibrio pode ser o axente responsable, caracterízase por unha deformación da cuncha e un anel marrón distintivo na súa parte interna.

BRUNRINGSYKE: Økonomisk viktig sykdom på manillaskjell (Japansk teppeskjell) der Vibrio kan være det kausale agens, karakterisert ved deformasjon av skjell og en markant brun ring på indre overflate.

CHOROBA BRĄZOWEGO PIERŚCIENIA : Ważna ekonomicznie choroba manilijskiego małża, w której wibrion może stanowić czynnik przyczynowy; charakteryzuje się zniekształceniem skorupy i charakterystycznym brązowym pierścieniem na jej wewnętrznej powierzchni.

KAHVERENGİHALKA HASTALIĞI: Manila istiridyesinde görülen ekonomik önemli belkide Vibrio bir ajanın neden olduğu bir hastalık, kabuk deformasyonu ve iç yüzeyinde belirgin kahverengi halkalar ile karakterize edilir.

Was this helpful?
A sejttenyésztésnek az a típusa, amelynél egy adott mennyiségű folyékony táptalajt beoltanak olan sejtekkel, amelyek képesek benne növekedni (pl. baktériumokkal, egysejtű algákkal), majd a beoltott táptalajt megfelelő ideig inkubálják. Az ilyen körülmények között növesztett sejetek a környezet folyamatos változásának vannak kitéve, mivel (más tényezőkön kívül) fokozatosan elfogynak a tápanyagok és felszaporodnak a mérgező anyagcseretermékek. A batch-kultúra folyamatos megfigyelésével kapott növe


BATCH CULTURE: A form of culture in which a given volume of liquid medium is inoculated with cells (e.g. bacteria,unicellular algae) capable of growth in that medium, and the inoculated medium is incubated for an appropriate period of time. Cells growing under these conditions are exposed to a continually changing environment caused by the gradual consumption of nutrients and the accumulation of metabolic wastes, among other factors. The growth curve obtained by monitoring a batch culture commonly exhibits a s

ΕΜΒΟΛIΑΣΜΟΥ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Τύπος καλλιέργειας κατά την οποία ένας δεδομένος όγκος υγρού θρεπτικού μέσου εμβολιάζεται με κύτταρα (π.χ. βακτήρια ή μονοκύτταρα φύκη) ικανά να αναπτυχθούν σε αυτό. Το εμβολιαζόμενο μέσο επηρεάζεται επί ένα επαρκές χρονικό διάστημα. Τα κύτταρα που αυξάνονται υπό τις συνθήκες αυτές εκτίθενται σε συνεχείς μεταβολές του περιβάλλοντος, οφειλόμενες μεταξύ άλλων, στην σταδιακή κατανάλωση των θρεπτικών και την συσσώρευση αποβλήτων του μεταβολισσμού. Στις καλλιέργειες του τύπου αυτού, η αυξητική καμπύλ

CULTURE EN MILIEU CLOS: (Culture fermée) Forme de culture dans laquelle un volume de milieu nutritif liquide adéquat est inoculé de cellules (bactériennes ou algues unicellulaires), et incubé pendant une période appropriée. Les cellules qui se développent ainsi sont soumises à une évolution constante des caractéristiques du milieu, due à lépuisement des substances nutritives et à laccumulation de déchets métaboliques, parmi dautres facteurs. La courbe de croissance dune telle culture est essentiellement composée de qua

CULTIVO EN MEDIO CERRADO: Forma de cultivo en la cual un volumen de medio nutritivo líquido adecuado es inoculado de células (bacterianas o algas unicelulares), y incubado durante un periodo apropiado. Las células que se desarrollan son sometidas a una evolución constante de características del medio, debido a agotamiento de las sustancias nutritivas y la acumulación de los deshechos metabólicos entre otros factores. La curva de crecimiento de tal cultivo es esencialmente compuesta de cuatro fases principales. En la prim

CULTIVO NO MEDIO PECHADO: Forma de cultivo na cal un volume determinado de medio nutritivo líquido axeitado é inoculado con células (bacterianas ou algas unicelulares), e incubado durante un período apropiado. As células que se desenvolven son sometidas a unha evolución constante das características do medio, debido ao esgotamento das substancias nutritivas e á acumulación das escouras metabólicas entre outros factores. A curva de crecemento de tal cultivo está esencialmente composta por catro fases principalmente. Na pr

LUKKET KULTUR: En form for kultur hvor et gitt volum av en væske er inokulert med celler (f.eks. bakterier eller encellede alger) som er i stand til å vokse i mediet. Det inokulerte mediet inkuberes i passende tid. Celler som vokser i en lukket kultur er utsatt for ett kontinuerlig skiftende miljø forårsaket av gradvis forbruk av næringsstoffer og opphopning av avfallsstoffer. Vekstkurven til en lukket kultur består vanligvis av fire steg. I første fase er vekstraten (raten for økning i celle antall eller biom

METODA HODOWLI ZAMKNIĘTEJ (m. BATCH CULTURE): Metoda hodowli (m. Batch Culture), w której daną objętość płynnej pożywki zaszczepia się komórkami (np. bakterii, jednokomórkowymi glonami) zdolnymi do wzrostu w tym środowisku, a zaszczepiona pożywka jest inkubowana przez odpowiedni okres. Rozwijające się w tych warunkach komórki są narażone na nieustannie zmieniające się środowisko, na skutek z jednej strony stopniowego zużywania się środków odżywczych, z drugiej zaś nagromadzania się metabolicznych produktów odpadowych. Uzyskana krzywa wzrost

PARTİ KÜLTÜR : İcerisine canlı hücre ekilmiş (Örneğin bakteri veya tek hücreli alg) istenilen hacimde, ekilen hücrenin çoğalması yeterli süre bekletilen sıvı besiyerinden oluşan kültür şeklidir. Hücerlerin gelişimi tüketilen besin madelerinin miktarı, metabolik artıklar gibi çevresel faktörlerin etkisiyle ve diğer faktörlerle sürekli değişmektedir. Parti kültürde gelişim eğrisinde genellikle dört temel faz gösterir. Duraklama( Başlangıç) fazı, bu fazda gelişim başlangıçta minumum düzeydedir sonrdan ise geli

Was this helpful?
Olyan anyag vagy szöveti elem (pl. fehérvérsejt), amely bázikus festékekkel festhető, pl. granulociták, amelyek képesek megemészteni a mikroorganizmusokat. Ezek száma a vérben általában nagyon alacsony. Nem tisztázott, hogy a halak vérében vannak-e ilyen sejtek.


BASOPHIL: A substance or tissue element (e.g. white blood cell) showing an affinity for basic dyes, for instance granulocytes that can digest microorganisms. Their numbers are normally very low in blood. There is some question as to whether such cells are present in fish.

ΒΑΣΕΟΦIΛΟΣ (ουσ.): Ουσία ή συστατικό ιστού (π.χ. λευκοκύτταρο), το οποίο έχει την τάση να χρωματίζεται από αλκαλικές χρωστικές (π.χ. ένα κοκκιοκύτταρο, ικανό να πέψει μικροοργανισμούς). Κανονικά, ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός στο αίμα. Υπάρχουν μερικά ερωτηματικά για το αν τέτοια κύτταρα υπάρχουν στα ψάρια.

BASOPHILE (subst.): Substance ou élément tissulaire (par exemple un leucocyte) montrant une affinité pour les colrants basiques (par exemple les granulocytes capables de digérer les microorganismes). Le nombre de granulocytes est normalement peu élevé dans le sang. Lexistence de telles cellules chez les poissons est controversée.

BASÓFILO (subst): Sustancia o elemento de un tejido (por ejemplo leucocito) que muestra una afinidad por los tintes básicos (por ejemplo granulocitos capaces de digerir los microorganismos). El número de granulocitos es normalmente muy bajo en la sangre. La existencia de tales células en peces ha sido cuestionada.

BASÓFILO (subst.): Substancia ou elemento dun tecido que mostra unha afinidade polas tinguiduras básicas (por exemplo, os granulocitos capaces de dixerir os microorganismos). O número de granulocitos é normalmente moi baixo no sangue. A existencia de tales células en peixes foi cuestionada.

BASOFIL (1): Substans eller vevselement (f.eks. hvite blodceller) med affinitet for basiske fargestoffer, f.eks. granulocytter (gruppe hvite blodceller) som kan innta mikroorganismer. Antallet er normalt veldig lavt i blod. Det stilles spørsmål til om slike celler finnes i fisk.

LEUKOCYT ZASADOCHŁONNY: Substancja lub element tkanki (np. biała krwinka) wykazujące powinowactwo do barwników zasadowych; na przykład granulocyty, które mogą trawić drobnoustroje. Ich liczebności we krwi są zwykle bardzo niskie. Istnieją pewne wątpliwości co do tego, czy takie komórki występują u ryb.

BAZOFİL: Basit boyalara benzerlik gösteren bir madde ya da doku elementi (örn: beyaz kan hücresi) Örneğin granülosit mikroorganizmaları sindirebilir. Kandaki miktarları normalde çok düşüktür. Bu gibi hücrelerin balıklarda bulunması hakkında bazı sorular vardır.

Was this helpful?
Olyan, sejten belüli anyag, amely a hematoxillinhoz vagy más festékekhez képes kötődni.


BASOPHILIC: An adjective describing a substance in a cell which has an affinity for haemotoxylin or other dyes.

ΒΑΣΕΟΦIΛIΚΟΣ: Επίθετο που περιγράφει ένα υπόστρωμα στο κύτταρο, το οποίο παρουσιάζει χημική συγγένεια με την αιματοξυλίνη ή άλλες όξινες χρωστικές.

BASOPHILE (adj.a): Se dit des structures cellulaires ayant une affinité pour les colorants basiques tels que lhématoxyline.

BASÓFILO (adj.a): Dícese de estructuras celulares que tienen afinidad para colorantes básicos tales como la hematoxilina.

BASÓFILO (adx.a): Dise de estruturas celulares que teñen afinidade por colorantes básicos tales como a hematoxilina.

BASOFIL (2): Adjektiv som beskriver en substans i en celle med affinitet for hemotoksylin eller andre fargestoffer.

ZASADOCHŁONNY: Dodatkowe określenie substancji w komórce, która ma powinowactwo do hematoksyliny lub innych barwników.

BAZOFİLİK: Hematoksilin ya da diğer boyalara benzerliği olan hücre içeriğinin doğal tanımı.

Was this helpful?
Lúgos (bázikus) környezetben növekedő.


BASOPHILOUS: Thriving in alkaline habitats.

ΒΑΣΕΟΦIΛΟΣ (επιθ.): Ο αναπτυσσόμενος σε αλκαλικά ενδιαιτήματα.

BASOPHILE (adj.b): Se dit des organismes se développant dans des milieux alcalins.

BASÓFILO (adj.b): Dícese de organismos que crecen en medios alcalinos.

BASÓFILO (adx.b): Dise de organismos que crecen en medios alcalinos.

BASOFIL (3): Oppblomstrende i alkaliske habitater.

ZASADOCHŁONNY: Rozwijający się prawidłowo w środowiskach zasadowych.

BAZOFİLUS: Alkaline habitat gelişimi.

Was this helpful?
Olyan állapot, amelyben a bazofil sejtek aránytalanul nagy számban vannak jelen a vérben, pl. ólommérgezés vagy leukémia esetén.


BASOPHILIA: A condition in which basophils are present in undue numbers, e.g., lead poisoning, leukaemia.

ΒΑΣΕΟΦIΛIΑ: Κατάσταση στην οποία τα βασεόφιλα είναι παρόντα σε υπερβολικούς αριθμούς, όπως κατά την δηλητηρίαση με μόλυβδο, την λευχαιμία κ.λ.π.

BASOPHILIE: Pathologie caractérisée par un excés numérique de basophiles, provoquée par lintoxication par le plomb, par les leucémies.

BASOFILIA: Condición patológica caracterizada por un exceso de basófilos, provocada por una intoxicación por plomo, o por las leucemias.

BASOFILIA: Condición patolóxica caracterizada por un exceso de basófilos, provocada por unha intoxicación por chumbo, ou polas leucemias.

BASOFILI: Tilstand hvor basofiler er tilstede i unormalt høyt antall, som f.eks. blyforgiftning eller leukemi.

BAZOFILIA: Stan, w którym leukocyty zasadowe są obecne w nadmiernej liczbie; np. zatrucie ołowiem, białaczka.

BAZOFİLİA: Aşırı miktarda basofil bulunması durumu, Örn: zehirlenme nedeniyle, lösemi.

Was this helpful?
A Gram- negatív baktériumok egyik nemzetsége, amelynek fajai jellemzően más baktériumokkal táplálkoznak. Világszerte előfordulnak a talajban és a szennyvizekben, illetve édesvízi és tengeri élőhelyeken. Valamennyi fajuk bizonyos Gram-negatív baktériumok, pl. I>Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, Rhodospirillum rubrum obligát parazitája, a gazdaspecificitás mindig az adott Bdellovibrio törzstől függ. A kizárólagos parazita életmódú törzsekből zsákmányfüggetlen, tenyészthető


BDELLOVIBRIO: A genus of aerobic Gram-negative bacteria which are characteristically predatory on other bacteria. They occur worldwide in soil and sewage, and in freshwater and marine habitats. On primary isolation, all strains are obligately parasitic on certain Gram-negative bacteria, including Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, and Rhodospirillum rubrum, the range of prey species varying with the strain of Bdellovibrio. Prey-independent, cultivable strains can develop from strictly p

BDELLOVIBRIO: Γένος αεροβίων, κατά Gram-αρνητικών βακτηρίων, τα οποία είναι θηρευτές άλλων βακτηρίων (πρβλ. Vampirovibrio). Η εξάπλωσή τους είναι παγκόσμια και συναντώνται στο χώμα και στις αποχετεύσεις, καθώς και σε ενδιαιτήματα γλυκών και θαλασσίων νερών. Κατά την αρχική απομόνωση, όλα τα στελέχη είναι υποχρεωτικώς παρασιτικά ορισμένων κατα Gram- αρνητικών βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων και των Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp και Rhodospirillum rubrum. Το εύρος των θηρευομένων ειδ

BDELLOVIBRIO : Genre de bactéries aérobies gram-négatives, prédatrices dautres bactéries. Elles sont cosmopolites, et se trouvent dans la terre, les égouts ainsi que dans les habitats marins et deau douce. Après leur isolation primaire, elles sont des parasites obligés de certaines bactéries gram-négatives telles quAquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp. et Rhodospirillum rubrum ; la gamme despèces proies varie avec la souche de Bdellovibrio . Des souches cultivables en labsence de proies pe

BDELLOVIBRIO : Género de bacterias aerobias Gram-negativas, predatorias de otras bacterias. Son ubicuas y se encuentran en la tierra, alcantarillas así como en hábitat de agua dulce y marina. Después de su aislamiento primario, son obligatoriamente parásitos de ciertas bacterias Gram-negativas, tales como Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, y Rhodospirillum rubrum ; el rango de especies presa varía con la cepa de iBdellovibrio . Algunas cepas cultivadas en ausencia de presas pueden desar

BDELLOVIBRIO: Xénero de bacterias aerobas Gram-negativas, predadoras doutras bacterias. Son ubicuas e atópanse no chan, escouras así como en hábitats de auga doce e mariña. Tras un primeiro illamento todas as cepas son parasitos obrigados de certas bacterias Gram-negativas, tales como < i>Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, e < i>Rhodospirillum rubrum; o rango de especies presa varía coa cepa de iBdellovibrio. Algunhas cepas cultivadas en ausencia de presas poden desenvolv

BDELLOVIBRIO: Slekt av aerobe gramnegative bakterier som karakteriseres ved at de dreper andre bakterier. Finnes over hele verden i jord og avløpsvann, og i marine- og ferskvannshabitater. Ved første isolasjon er alle stammene obligate parasitter på visse gramnegative bakterier (Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp og Rhodospirillum rubrum ). Bredden av byttearter varierer mellom stammer av Bdellovibrio . Kultiverte bytte-uavhengige stammer kan utvikles fra mer predatoriske stammer, og no

PRZECINKOWIEC PIJAWEK : Rodzaj bakterii tlenowych Gram-ujemnych, które w sposób charakterystyczny są drapieżne w stosunku do innych bakterii. Występują one na całym świecie w glebie i ściekach, w wodach słodkich i morskim. Po pierwszym wyizolowaniu wszystkie szczepy są bezwzględnymi pasożytami występującymi na pewnych bakteriach Gram-ujemnych, obejmujących Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp. i Rhodospirillum rubrum, przy czym zakres gatunków ofiar zmienia się w zależności od szczepu przecinkowca p

BDELLOVIBRIO: Diğer bakterileri avlayarak beslenen Gram-negatif aerobik bakteri cinsidir. Dünyadaki tatlısu ve deniz habitatlarında toprak ve lağım sularında yaygındırlar. Birincil izalasyonu, tüm suşlarda zorunlu parazitik gram negatif bakteri Aquaspirillum serpens,Escherichia coli, Pseudomonas spp, ve Rhodospirillum rubrum içerir, Bdellovibrionun suşlarıyla av türlerinin aralığı çeşitlenir. Bağımsız av, eklebilir suşları sıkı avcı suşlarından gelişebilir ve bazı suşlar isteğe bağlı predatördür. Predatör s

Was this helpful?
A baktériumok egyik nemzetsége, amelynek bizonyos tagjai a gram-negatív Eubactria osztályba, mások pedig a kék-zöld algák közé (Cyanophyta) tartoznak. Pigmentet nem tartalmazó Beggiatoa baktériumok rétegét gyakran meg lehet figyelni az oxigénmentes, kénhidrogén-tartalmú szerves üledéken, amelyen a baktériumok lassan képesek mozogni. A nyílt tengerekben is előfordulnak, a kénhidrogénben és oxigénben gazdag vízrétegek határán. A szulfidokat szulfátokká oxidálják, amely folyamat során a kén átmen


BEGGATIATOA SPP.: Bacteria genus, some members of which belong to the gram-negative class of Eubacteria and some to the Cyanophyta (bluegreens). Pigment-free Beggiatoa mats are often found as covering layers of anoxic, H2S-containing organic sediments where they can move about slowly. They can also occur in open seawater at the boundary between H2S and oxygen-rich layers. They oxidize sulphide to sulphate whereby sulphur will temporarily be stored as an energy source in the cells. Beggiatoa

BEGGATIATOA SPP.: Γένος βακτηρίων. Συμπεριλαμβάνει είδη τα οποία ανήκουν στην αρνητική κατά gram κλάση των Eubacteria καθώς και είδη τα οποία ανήκουν στα Cyanophyta (κυανοβακτήρια). Εμφανίζονται κυρίως στα θαλάσσια ανοξικά ιζήματα (ιζήματα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες H2S) όπου αναπτύσσονται σε μεγάλους αριθμούς δημιουργώντας ένα παχύ στρώμα επικάλυψης. Μπορεί να εμφανιστούν όμως και στη στήλη του νερού κυρίως στη διεπιφάνεια ανάμεσα σε καλά οξυγονωμένα νερά και σε νερά που περιέχουν μεγάλες ποσότη

BEGGATIATOA SPP.: Genre de bactéries. Certains membres appartiennent aux Eubactéries Gram négative et d’autres aux Cyanophytes (bleu-vert). Des tapis mobiles de Beggiatoa sans pigments couvrent souvent les sédiments organiques riche en H2S. Se trouve également dans la mer à l’interface entre des couches riches en H2S et en oxygène. Ces bactéries sont capables d’oxyder le sulfite en sulfate qui est stocké de façon transitoire dans les cellules comme source énergétique. Se développe de façon

BEGGIATOA spp: Género de bacterias, algunas de las cuales son Eubacterias gram-negativas y algunas Cianófitas (verde azuladas). Las placas que están libres de pigmento a menudo cubren capas de sedimentos anóxicos ricos en H2S en donde se mueven lentamente. También se encuentran en aguas abiertas en la interfase entre zonas ricas en H2S y zonas ricas en oxígeno. Oxidan el sulfhídrico al sulfato aunque el azufre se almacena temporalmente como fuente energética en las células. Se encuentra

BEGGIATOA SPP.: Xénero de bacterias, das cales algúns membros son da Clase Gram negativa Eubacterias e algunhas das Cianófitas (verde azuladas). Os céspedes de Beggiatoa que están libres de pigmento, a miúdo cobren capas de sedimentos anóxicos orgánicos ricos en H2S onde se moven lentamente. Tamén se atopan en augas abertas na interfase entre zonas ricas en H2S e zonas ricas en osíxeno. Oxidan o sulfhídrico a sulfato, aínda que o xofre se almacena temporalmente como fonte enerxética nas cé

BEGGIATOA: Bakterieslekt med noen arter i gruppen gramnegative Eubacteria og noen i Cyanophyta (blågrønnalger, cyanobakterier). Beggiatoa danner ofte pigmentfrie matter over anoksiske, H2S-holdige organiske sedimenter hvor de kan forflytte seg sakte. Kan også forekomme i åpent sjøvann på grensen mellom H2S og oksygenrike lag. Bakteriene oksiderer sulfid til sulfat hvorved svovel blir lagret midlertidig som energikilde i cellen. Artene forekommer i vann med høy organisk forurensning

BEGGIATOA spp.: Rodzaj bakterii, których niektórzy przedstawiciele należą do gromady Gram-ujemnych bakterii właściwych, inne zaś do Cyanophyta (sinice). Często spotykane są bezbarwne Beggiatoa, pokrywające warstwami niedotlenione, zawierające H2S osady organiczne, gdzie mogą powoli się poruszać. Mogą one również występować w otwartych wodach morskich na granicy między warstwami z H2S a bogatymi w tlen. Utleniają one siarczki do siarczanów, dzięki czemu siarka przez jakiś czas będzie zmagazynowana w

Beggatiatoa spp.: Bakteri cinsi. Bazı Cyanophyta (mavi-yeşil alg) ve Öbakterinin gram-negatif sınıfına dahil olan bazı üyeler. Pigmentsiz Beggiatoa sıklıkla yavaşça hareket edebildikleri Hidrojen Sülfür içeren organik sedimentlerin bulunduğu anoksik tabakayı kaplar. Onlar aynı zamanda açık denizde oksijence zengin tabaka ve Hidrojen Sülfür tabakası arasındaki sınırda da bulunabilir.Onlar Sülfiti Sülfata okside eder, böylelikle Sülfürbir enerji kaynağı olarak hücrelerde geçici olarak depolanabilecektir. Beggiatoa

Was this helpful?
Olyan betegség, amelyet azonosítása után jelenteni kell az illetékes hatóságnak (pl. rendőrség, kormányhivatalok és kirendeltségeik). A bejelententendő betegségek országonként eltérők; ezek közül a súlyosabbakat valamilyen elzárási vagy megsemmisítési eljárásnak kell alávetni. Bizonyos országokban olyan betegségek is bejelentendők lehetnek, amelyek az adott országban már nem fordulnak elő.


NOTIFIABLE DISEASE: A disease which, when first identified, must be reported to the appropriate authority (i.e. the Police, Government Departments, or their delegated bodies). Notifiable diseases are listed by various countries; the more serious of these may need some form of containment or eradication. Diseases may be listed in countries where they no longer exist.

ΔΗΛΩΤΕΑ ΑΣΘΕΝΕIΑ: Ασθένεια, η οποία μόλις εντοπίζεται πρέπει να δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία, κυβερνητικά όργανα, ή τα εντεταλμένα τους όργανα). Κατάλογοι τέτοιων ασθενειών υπάρχουν σε διάφορες χώρες, είναι σοβαρές και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται μέτρα για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωσή τους. Μια ασθένεια ενδέχεται να θεωρείται δηλωτέα σε μια χώρα, χωρίς να έχει ποτέ εμφανισθεί στην χώρα αυτή.

MALADIE A DECLARER: Une maladie qui doit être déclarée aux autorités compétentes (cest-à-dire le commissariat, le ministère ou ses délégués). Des listes des maladies à déclarer sont tenues par plusieurs pays; les plus graves peuvent nécessiter lisolement ou léradication. Certaines maladies figurent sur les listes dun pays dans lequel elles ne se manifestent pas.

ENFERMEDAD A DECLARAR: Enfermedad que debe ser declarada a las autoridades competentes (es decir, comisaría, ministerio o sus delegados). Las enfermedades a declarar están reguladas en varios países; las más graves pueden necesitar el aislamiento o la erradicación. Algunas enfermedades figuran incluso en las listas de algunos países en los cuales no se manifiestan nunca.

ENFERMIDADE A DECLARAR: Enfermidade que debe ser declarada ás autoridades competentes (é dicir, comisaría, ministerio ou ás súas delegacións). As enfermidades a declarar están reguladas en varios países; as máis graves poden necesitar o illamento ou a erradicación. Algunhas enfermidades poden figurar mesmo nas listas dalgúns países nos cales xa non están presentes.

MELDEPLIKTIG SYKDOM: Sykdom som det må meldes ifra om til myndigheten dersom den påvises. Meldepliktige sykdommer er notert i mange land. De alvorligste sykdommene krever en form for avgrensing eller nedslakting. Sykdommer kan være notert som meldepliktige i land der de ikke lenger eksisterer.

CHOROBA PODLEGAJĄCA ZGŁOSZENIU: Choroba po raz pierwszy zidentyfikowana, musi być zgłoszona do odpowiedniego urzędu (tj. policji, inspekcji sanitarnej, odpowiedniego departamentu rządowego lub ich przedstawicielstw terenowych). Choroby podlegające zgłoszeniu są podawane przez różne państwa do wiadomości; poważniejsze z nich mogą wymagać podjęcia pewnych działań zapobiegających ich ekspansji lub je eliminujące.

BELİRLİ HASTALIK: İlk olarak yetkili otoriteler tarafından belirlenmesi gereken bir hastalık. Haber verilen hastalık bir çok ülkede kayıt altına lınır. Bu ciddi bir şekilde yapılmalı ve hemen kontrol altına alınmalı ya da yok edilmeli. Uzun süre görülmeyen ülkelerde hastalık listelenmeli.

Was this helpful?
A halak izmainak fertőződése a Microsporidia csoportba tartozó egysejtűekkel.


BEKO DISEASE: Microsporean infection in fish muscles.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΜΠΕΚΟ: Μικροσποριακή μόλυνση των μυών των ψαριών.

MALADIE DE BEKO: Atteinte des muscles des poissons par une microsporidie.

ENFERMEDAD DE BEKO: Infección en músculos de peces por microesporídeos.

ENFERMIDADE DE BEKO: Infección en músculos de peixes por microesporidios.

BEKO SYKDOM: Engelsk uttrykk for infeksjon i fiskemuskel forårsaket av mikrosporidier.

CHOROBA BEKO: Zakażenie mikrosporowe w mięśniach ryb.

Beko Hastalığı: Küçük sporlu mikroorganizmaların balık kaslarında yaptığı hastalık.

Was this helpful?
Az emésztőcsatorna hátulsó része, amely a gyomor pylorus végétől a végbélnyílásig tart.


INTESTINE: The posterior part of the alimentary tract from the pyloric end of the stomach to the anus.

ΕΝΤΕΡΟ(1): Το κατώτερο μέρος του πεπτικού σωλήνα από το πυλωρικό στόμιο του στομάχου μέχρι τον πρωκτό.

INTESTIN: Partie inférieure du tube digestif allant du pylore à lanus.

INTESTINO: Parte inferior del tubo digestivo que va desde el píloro al ano.

INTESTINO: Parte posterior do tracto dixestivo, dende o extremo pilórico do estómago ata o ano.

TARM: Den bakre delen av fordøyelseskanalen, fra magesekkens slutt til anus. Hos fisk er denne tarmen delt opp i midttarm og baktarm.

JELITO: Tylna część przewodu pokarmowego od końca pylorycznego/odźwiernikowego żołądka do odbytu.

BAĞIRSAK: Mide ile anüs arasında bulunan sindirim sisteminin bir parçası

Was this helpful?
Az emésztőtraktus köznyelvi elnevezése.


GUT: Common, non-specific term for the alimentary tract.

ΕΝΤΕΡΟ(2): ΕΝΤΕΡΟ(2): Κοινός, μη ειδικος όρος γιά τον πεπτικό σωλήνα (βλ.λ).

BOYAU: Terme courant et non spécifique désignant le tube digestif.

TRIPA: Termino común y no especifico que designa tubo digestivo.

INTESTINO: Termo común e non especifico que designa tubo dixestivo.

INNVOLLER (SLO): Vanlig ikke-spesifikk betegnelse for fordøyelseskanalen.

JELITO: Zwykle niespecyficzne określenie przewodu pokarmowego.

BAĞIRSAK: Beslenme yolu için kullanılan teknik olmayan ifade.

Was this helpful?
A laposférgek (Platyhelminthes) törzsének élősködő fajait jelentő gyűjtőfogalom.


HELMINTH: Common term for parasitic worms of the Phylum Platyhelminthes.

ΕΛΜIΝΘΑΣ: Κοινός όρος για τους παρασιτικούς σκώληκες του φύλου Πλατυέλμινθες.

HELMINTHE: Terme commun désignant des vers parasites des Phylum Platyhelminthes.

HELMINTO: Término común designado a los gusanos parásitos del filo de los platelmintos.

HELMINTO: Termo común designado para vermes parasitos do filo dos platelmintos.

INNVOLLSORM: Vanlig betegnelse for parasittiske marker som tilhører rekke Platyhelminthes (flatormer).

ROBAKI: Ogólna nazwa robaków pasożytniczych z gromady płazińców (Platyhelminthes).

Kurt: Platyhelmintes şubesi parazit kurtları için kullanılan yaygın terim.

Was this helpful?
A beleket és zsigeri szerveket körülvevő hártya.


MESENTERY: The membrane supporting the intestines and viscera.

ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ: Μεμβράνη που συγκρατεί τα έντερα και τα σπλάχνα.

MESENTERE: Membrane conjonctive soutenant lintestin et les viscères.

MESENTERIO: Membrana que sostiene el intestino y las vísceras.

MESENTERIO: Membrana que sostén o intestino e as vísceras.

MESENTERIUM: Membranen som støtter opp innvollene.

KREZKA: Błona podtrzymująca jelita i wnętrzności.

MEZENTER ZAR: Bağırsakları ve iç organları destekleyen ince zar

Was this helpful?
A bélcsatorna, elsősorban a vékonybél hámjának gyulladása; általában vírusos vagy bakteriális fertőzés okozza.


ENTERITIS: Inflammation of the intestine, especially of the lining of the small intestine; generally caused by bacterial or viral infections.

ΕΝΤΕΡIΤIΔΑ: Φλεγμονή των εντέρων, ιδιαιτέρως της εσωτερικής επιφάνειας του λεπτού εντέρου . Συνήθως προκαλείται από βακτηριακές μολύνσεις ή ιώσεις.

ENTERITE: Inflammation des intestins, spécialement de la paroi du petit intestin, généralement provoquée par des infections virales ou bactériennes.

ENTERITIS: Inflamación de los intestinos, especialmente de la pared del intestino delgado, generalmente provocada por infecciones virales o bacterianas.

ENTERITE: Inflamación do intestino, especialmente da parede do intestino delgado, xeralmente provocada por infeccións virais ou bacterianas.

ENTERITT: Betennelse i tarm, spesielt i epitelet i tynntarmen. Vanligvis grunnet infeksjon av bakterie eller virus.

ZAPALENIE JELITA: Zapalenie surowicze jelita, w szczególności wyściółki jelita cienkiego; generalnie spowodowane przez zakażenie bakteryjne lub wirusowe. U ryb, przy zapaleniu surowiczym błony śluzowej jelita, mającego charakter nieżytowy, na jej powierzchni wydzielany jest płyn surowiczy, tworzący wraz z śluzem wysięk surowiczo-śluzowy z dodatkiem obumarłych, złuszczonych komórek nabłonkowych i białych krwinek.

ENTERİT: özellikle ince bağırsağın iç yüzeyinde genellikle bakteriyel veya virüs enfeksiyonlarının neden olduğu bağırsak iltihabı.

Was this helpful?
Olyan egyedek párosítása vagy keresztezése, amelyek közelebbi rokonok, mint az átlagos párok a populációban. Úm. endogámia.


INBREEDING: Mating or crossing of individuals more closely related than average pairs in the population; endogamy.

ΟΜΟΜΙΞΙΑ: Διασταύρωση ή σύζευξη ατόμων που συγγενεύουν στενότερα μεταξύ τους, από ό,τι ένα μέσο ζεύγος στον πληθυσμό, ενδογαμία. Πρβ. ετερομιξία

ENDOGAMIE: Croisement ou accouplement dindividus dont la parenté est plus proche que celle attendue des couples formés par hasard dans une population.

ENDOGAMIA: Cruce o acoplamiento de individuos cuyos parentescos son más próximos que lo esperado en una pareja formada al azar dentro de una pobación.

ENDOGAMIA: Cruzamento ou acoplamento de individuos cun parentesco máis próximos que o esperado para unha parella formada ao chou dentro dunha pobación.

INNAVL: Paring eller kryssing mellom individer som er nærmer i slekt enn de gjennomsnittlige parene i populasjonen. Endogami.

CHÓW WSOBNY/W POKREWIEŃSTWIE: Parzenie lub krzyżowanie osobników bliżej spokrewnionych niż przeciętne pary w populacji; endogamia.

YETİŞTİRİCİLİK: Birbirlerine genetik olarak yakın türlerin birebir eşleştirilme veya çaprazlama suretiyle üretiminin yapılması.

Was this helpful?
(1) Beltenyésztettségi együttható: Annak a valószínűsége, hogy az utódokban egy lókuszban lévő két gén (allél) azonos. A gének közötti összefüggés az egyedeken belül, vagy az egyedek génjei közötti összefüggés egy populáción belül, (Hardy-Weinberg-arány); a pozitív értékek a heterozigóták hiányát, a negatív értékek pedig a heterozigóták túlsúlyát jelzik. (2) Beltenyésztettségi leromlás: a beltenyésztettség miatt kialakuló csökkent életképesség.


INBREEDING (CO-EFFICIENT/DEPRESSION): (1) Coefficent: The probability that two genes (alleles) at a locus are identical in descent. The correlation of genes within individuals or the correlation of genes within individuals within populations, Hardy-Weinberg proportions; positive values indicate a deficiency of heterozygotes while negative values indicate an excess of heterozygotes. (2) Depression: a reduction in fitness or vigour due to inbreeding.

ΟΜΟΜΙΞΙΑΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ): (1) Συντελεστής: Η πιθανότητα δύο γονίδια (αλληλόμορφα) σε έναν τόπο να είναι πανομοιότυπα. Η συσχέτιση γονιδίων μεταξύ ατόμων ή η συσχέτιση γονιδίων ανάμεσα σε άτομα πληθυσμών, οι αναλογίες Hardy-Weinberg (βλ.λ.). Θετικές τιμές υποδηλώνουν ανεπάρκεια ετεροζυγωτών ενώ αρνητικές τιμές υποδηλώνουν περισσότερους ετεροζυγώτες. (2) Υποβιβασμός: μείωση της αρμοστικότητας και του σφρίγους λόγω της ομομιξίας (βλ.λ.).

CONSANGUINITE : (1) Coefficient de consanguinité : la probabilité que deux allèles d’un locus sont identiques chez la progéniture. Se refère aux gènes à l’intérieur d’un individu ou au niveau d’une population. Se décrit par une valeur d’équilibre Harvey-Weinberg : une valeur positive indiquant une déficience d’hétérozygotes alors qu’une valeur négative indique un excès d’hétérozygotes. (2) Dépression de consanguinité : diminution du dégré d’adaptation ou vigueur provoquée par la consanguinité .

ENDOGAMIA (COEFICIENTE/ DEPRESION): (1) Coeficiente: Probabilidad deque dos genes (alelos) en un locus sean idénticos en la descendencia. Correlación de genes entre individuos o entre individuos de una población; proporciones de Hardy-Weinberg; los valores positivos indican una deficiencia de heterocigotos mientras que los negativos indican un exceso (2) Depresión: Reducción en el éxito o vigor reproductivo debido a la endogamia.

COEFICIENTE ENDOGÁMICO / DEPRESIÓN ENDOGÁMICA: (1) Coeficiente: Probabilidade de que dous xenes (alelos) nun locus sexan idénticos na descendencia. Correlación de xenes entre individuos ou entre individuos dunha poboación; proporcións de Hardy-Weinberg; os valores positivos indican unha deficiencia de heterocigotos mentres que os negativos indican un exceso de heterocigotos. (2) Depresión: Redución no éxito ou vigor reprodutivo debido á endogamia.

INNAVLSKOEFFISIENT/-DEPRESJON: (1) Innavlskoeffisient: Sannsynligheten for at to alleler i et locus er identiske i avkom som følge av innavl; Et mål på reduksjon av heterozygositet som følge av innavl. (2) Innavlsdepresjon: Reduksjon i levedyktighet eller livskraft som følge av innavl.

CHÓW WSOBNY (wskaźnik/depresja): (1) Wskaźnik: prawdopodobieństwo, że łączące się dwa geny (allele) w locus są identyczne. Korelacja genów wśród osobników lub korelacja genów wśród osobników wewnątrz populacji, prawo Hardy-Weinberga; dodatnie wyniki wskazują na deficyt heterozygot, podczas gdy ujemny wynik − na nadmiar heterozygot. (2) Depresja: redukcja wydolności lub wigoru z powodu chowu wsobnego.

ÇİFTLEŞTİRME(KATSAYI/ DEPRESYON): (1) Katsayı:Soy içinde bir lokustaki iki genin (allel) eş olma ihtimali. Bireylerdeki genlerin korelasyonu ya da populasyondaki bireylerdeki genlerin korelasyonu, Hardy-Weinberg oranı: pozitif değerler heterozigot eksikliğini belirlerken negatif değerler heterozigot fazlalığını belirler. (2) Depresyon: çiftlerştirme yüzünden canlılık ve zindeliğin bir azalışı.

Was this helpful?
A víztestek fenéküledékeivel kapcsolatos; a vízi környezetnek az üledéken vagy üledékben élő szervezetek által lakott részére vonatkozó.


BENTHIC: Pertaining to the bottom terrain of water bodies; describing the portion of the aquatic environment inhabited by organisms that live on or in the sediment.

ΒΕΝΘIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο έδαφος του βυθού των θαλασσών, λιμνών ή ποταμών. Περιγράφει το τμήμα του υδατικού περιβαλλοντος, το οποίο κατοικείται από οργανισμούς που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα.

BENTHIQUE: Qui appartient aux fonds des régions aquatiques; se dit de la partie de lenvironnement aquatique habitée par des organismes, vivant sur, ou dans, le substrat.

BENTÓNICO: Perteneciente al sustrato del fondo de las masas de agua; define la parte del medio acuático habitado por organismos que viven sobre o dentro del sedimento.

BENTÓNICO: Pertencente ao substrato do fondo das masas de auga; define a parte do medio acuático habitado por organismos que viven sobre ou dentro do sedimento.

BENTISK: Vedrører bunnområdene i vannmassene, beskriver den delen av det akvatiske miljøet som er habitat for organismer som lever på eller i sedimentene.

BENTONICZN/Y/A/E: Termin odnoszący się do obszaru dna zbiorników wodnych, opisujący część środowiska wodnego zamieszkałą przez organizmy, które bytują na powierzchni osadu dennego lub pod nią.

BENTİK: Dipteki su kolonuna ait; su ortamında sedimentin üzerinde veya içerisindeki organizmaların yaşadığı kısmı tanımlar.

Was this helpful?
A halak esetében olyan vegyszerek, amelyeket a halak lenyugtatására használnak a kezelés, sebészeti eljárások és a mesterséges szaporítás során. A leggyakraban használt altatószerek a trikain-metán-szulfonát (MS-222), a benzakain, a quinaldin és a szén-dioxid. Leggyakoribb alkalmazási módjuk a fürdetés.


BENZOCAINE: In the case of fish, a chemical used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Commonly-used agents include tricane methane sulfonate (MS-222), benzocaine, quinaldine, and carbon dioxide. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

ΒΕΝΖΟΚΑΪΝΗ: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

BENZOCAINE: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

BENZOCAÍNA: En el caso de peces, sustancias químicas utilizadas para relajar el pez con el fin de facilitar su manejo, cirugía o desove. Los agentes normalmente usados incluyen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, y dióxido de carbono.

BENZOCAÍNA: No caso de peixes, substancia química utilizada para relaxar o peixe co fin de facilitar o seu manexo, cirurxía ou desova. Os axentes normalmente usados inclúen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, e dióxido de carbono. Normalmente é administrado por inmersión dos peixes nun baño de disolución.

BENZOKAIN: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

BENZOKAINA: W przypadku ryb, substancja chemiczna używana do zwiotczenia i ułatwienia przeprowadzania wszelkich manipulacji i tarła ryb oraz zabiegów chirurgicznych. Powszechnie używane środki zawierają: metanosulfonian trikainy (MS-222), benzokainę, quinaldinę i dwutlenek węgla. Zazwyczaj podawany przez zanurzenie ryb w roztworze preparatu.

BENZOCAINE: Balıkları sakinleştirmek, cerrahi operasyonlar, üreme sürecinde ve rahatça tutulmasını kolaylaştırmak için kullanılan bir kimyasaldır. Yaygın olarak kullanılan maddeler trimetan sülfonat (MS-222), benzokayn, kuinaldin ve karbondioksit içerir. Genellikle banyo çözeltilerinde balık daldırılarak kullanılır.

Was this helpful?
Olyan vérplazmafehérjék, amelyek a többi globulintól elektroforetikus tulajdonságaik alapján különíthetők el, és a halak immunoglobulinjainak többségét alkotják.


BETA GLOBULINS: Blood plasma proteins distinguished from other globulins by their differing electrophoretic characteristics, and making up the majority of fish immunoglobulins.

ΒΗΤΑ ΣΦΑIΡIΝΕΣ: Πρωτεΐνες του πλάσματος του αίματος, διακρινόμενες από τις άλλες σφαιρίνες από τον ρυθμό μετατόπισής τους σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Αποτελούν την πλειονότητα των ανοσοσφαιρινών στα ψάρια.

BETA GLOBULINES: Protéines sériques se distinguant des autres protéines sériques par ses caractéristiques électrophorétiques. Composant majoritaire des immunoglobulines des poissons.

BETA GLOBULINA: Proteínas plasmáticas que se distinguen de las otras proteínas plasmáticas por sus características electroforéticas. Compuesto mayoritario de las inmunoglobulinas de peces.

BETA GLOBULINA: Proteínas plasmáticas que se distinguen das outras proteínas plasmáticas polas súas características electroforéticas. Composto maioritario das inmunoglobulinas de peixes.

BETAGLOBULINER: Blodplasma proteiner som kan skilles elekroforetisk fra andre globuliner, utgjør det meste av immunglobuliner (antistoff) i fisk.

GLOBULINY BETA: Białka osocza krwi odróżniające się od innych globulin swoimi właściwościami elektroforetycznymi; stanowią większość immunoglobulin u ryb.

BETA GLOBULİNLER: Çoğunlukla balık immunoğlobulinlerini oluşturan, elektroforetik karakteri ile diğer globulinlerden ayrılan kan plazma proteinleri.

Was this helpful?
Egy szervezet teljes fizikai és szociális jólététől való eltérése, amely bizonyos tünetekkel és kóroktannal jellemezhető és a normális funkciók zavaraihoz vezet; minden olyan állapot, amely a homeosztázis fokozatos degenerációját eredményezi.


DISEASE: A deviation from the state of complete physical or social well-being of an organism involving a well-defined set of symptoms and aetiology and leading to an impairment of its normal function; any state which results in a gradual degeneration of homeostasis.

ΑΣΘΕΝΕIΑ: Απόκλιση από την κατάσταση της πλήρους φυσικής ή κοινωνικής ευεξίας ενός οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει μια καλά καθορισμένη ομάδα συμπτωμάτων και αιτιολογία και που οδηγεί σε διαταραχή της ομαλής του λειτουργίας. Κάθε κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την βαθμιαία κατάρρευση της ομοιόστασης (βλ.λ.).

MALADIE: Abandon de létat de bien-être complet (physique ou social) dun organisme qui implique une série de symptômes et une étiologie bien définies et qui mène à la détérioration de son fonctionnement normal. Etat résultant de la dégénérescence graduelle de lhoméostasie.

ENFERMEDAD: Abandono del estado de bienestar completo (físico y social) de un organismo que implica una serie de síntomas y una etiología bien definidas y que lleva al deterioro de su funcionamiento normal. Estado que resulta de la degeneración gradual de la homeostasis.

ENFERMIDADE: Desviación do estado de benestar físico ou social dun organismo que inclúa unha serie de síntomas e etioloxía ben definidos e que leven á deterioración do seu funcionamento normal. Estado que resulta da dexeneración gradual da homeostase.

SYKDOM: Et avvik fra fullstendig fysisk eller sosialt velvære hos en organisme. Omfatter et veldefinert sett av symptomer, som fører til svekkelse av normale funksjoner. Enhver tilstand som medfører gradvis degenerering av homeostase.

CHOROBA: Odchylenie od dobrego stanu fizycznego lub socjalnego funkcjonowania organizmu wyrażające się dokładnie określonym zestawem objawów i etiologii, prowadzące do upośledzenia jego prawidłowych funkcji; każdy stan, który wpływa na stopniową degenerację homeostazy (równowagi środowiska wewnętrznego organizmu).

HASTALIK: İyi durumdaki sosyal bir organizmadan ya da fiziksel durumdan sapma. İç dengenin dejenerasyona uğraması durumu.

Was this helpful?
Minden olyan folyamat, amelynek során a kórokozók egyik szervezetből a másikba kerülnek. Két fő típusa van: horizontális és vertikális.


TRANSMISSION OF DISEASE: Any process by which pathogens are transported from organism to organism. There are two main categories, i.e. vertical and horizontal.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Διεργασία με την οποία παθογόνα μεταφέρονται από οργανισμό σε οργανισμό. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες μετάδοσης: η κάθετη (βλ.λ) και η οριζόντια.

TRANSMISSION DUNE MALADIE: Relatif à tout processus par lintermédiaire duquel un agent pathogène est transmis dun organisme à un autre. Il existe deux catégories principales; verticale et horizontale.

TRANSMISIÓN DE ENFERMEDAD: Relativo a los procesos mediante los cuales un agente patógeno es transmitido de un organismo a otro. Existen dos categorías principales; vertical y horizontal.

TRANSMISIÓN DE ENFERMIDADES: Calquera proceso polo que os patóxenos son transportados de organismo a organismo. Existen dúas categorías principais; vertical e horizontal.

SYKDOMSOVERFØRING: Enhver prosess der sykdomsfremkallende agens overfores mellom organismer. To hovedkategorier, dvs vertikal og horisontal.

PRZENOSZENIE CHOROBY: Każdy proces, w którym czynniki chorobotwórcze są przenoszone z jednego organizmu na drugi. Są dwa główne rodzaje przenoszenia, tj. pionowy i poziomy.

Hastalığın bulaşması: Patojenlerin organizmadan diğer organizmaya geçmesinin her hangi bir yolu. Dikey ve yatay olarak iki esas yolu vardır.

Was this helpful?
(1) Olyan tenyésztési stratégia, amelynek célja a tenyésztett fajok egészségének biztosítása rendszeres vizsgálatokkal, amelyekkel a kórokozók jelenléte kimutatható, és a megfelelő védekezési módszer gyorsan alkalmazható ellenük. Ez a módszer segít az optimális növekedéshez szükséges jó egészségi állapot fenntartásában. (2) Egy betegség kezelése annak kitörése után egy adott területen és időben, olyan módszerek és eljárások használatával amelyek megakadályozzák a kórokozók átterjedését olyan ter


DISEASE CONTROL: (1) Husbandry strategy aiming to maintain health of cultured species, achieved by frequent monitoring for pathogens so that the presence of diseases is noticed and reacted to quickly. This helps to maintain the stock in a healthy condition for optimal growth. (2) The management of an outbreak of disease in a specific area and time; methods or procedures used to limit the spread of pathogens to areas where they are not known to exist.

ΑΣΘΕΝΕIΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ: (1) Στρατηγική που αποσκοπεί στη διατήρηση της υγείας των καλλιεργούμενων ειδών. Επιτυγχάνεται με τακτικό έλεγχο για την ανίχνευση παθογόνων, έτσι ώστε να διαγιγνώσκεται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως η ύπαρξη ασθενειών. Αυτό βοηθά να διατηρείται το απόθεμα σε υγιή κατάσταση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται άριστη αύξηση. (2) Αντιμετώπιση μιας ασθένειας που εκδηλώθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή και χρόνο. Μέθοδοι ή διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης παθογόνων σε περ

STRATEGIE ANTI-INFECTIEUSE: (1) Stratégie de gestion destinée à assurer le bon état de santé des organismes délevage et ainsi doptimiser leur croissance. Cette stratégie consiste au dépistage régulier de la présence dagents pathogènes avec lapport dune réponse efficace et rapide si nécessaire. (2) Se dit également de la gestion dune épidémie infectieuse ponctuelle dans un lieu spécifique dans le but de limiter la progression de la maladie vers des zones non-contaminées.

ESTRATEGIA ANTI-INFECCIOSA: (1) Estrategia de gestión destinada a asegurar el buen estado de salud de organismos de cultivo y así optimizar su crecimiento. Esta estrategia consiste en eliminar regularmente la presencia de agentes patógenos aportando una respuesta eficaz y rápida si es necesario. (2) Dícese igualmente de la gestión de una epidemia infecciosa puntual en un lugar específico con el fin de limitar la progresión de la enfermedad hacia zonas no contaminadas.

CONTROL DE ENFERMIDADES: (1) Estratexia de cultivo destinada a manter o bo estado de saúde das especies cultivo, lográndoo mediante a frecuente monitorización dos patóxenos así como que a presenza das enfermidades sexa notificada e se reaccione rapidamente. Isto axuda a manter o stock saudable para un crecemento óptimo. (2) Dícese igualmente da xestión dun brote dunha enfermidade nunha área e tempo específico, métodos ou procedementos usados para limitar a expansión de patóxenos ás áreas onde non se coñece a súa existen

SYKDOMSKONTROLL: (1) Oppdrettsstrategi som har som mål å opprettholde god helse hos arter holdt i oppdrett, oppnådd ved regelmessig registrering av sykdomsfremkallende organismer slik at utbrudd av sykdommer blir oppdaget raskt og behandling iverksatt. Dette hjelper til med å holde fisken frisk, og god vekst oppnås. (2) Behandling av et sykdomsutbrudd på bestemt plass og tid. Metoder og prosedyrer som brukes til å begrense spredningen av sykdomsfremkallende organismer til områder der de ikke tidligere er kjent.

ZWALCZANIE CHOROBY: (1) Strategia gospodarki hodowlanej zmierza do utrzymania zdrowotności hodowanych gatunków, osiągana poprzez częste sprawdzanie czynników chorobotwórczych, by obecność chorób była możliwie wcześnie zauważona i nastąpiła szybka reakcja. Pomaga to utrzymać obsady w dobrym stanie zdrowotnym i zapewnić im optymalny wzrost. (2) Umiejętne postępowanie w przypadku wybuchu choroby na/w określonym obszarze i czasie; metody lub procedury stosowane w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się czynników choro

Hastalık Kontrolü: 1) Kültür türlerinin sürdürülmesini amaçlayan tarım stratejisi, hastalığın oluşumunun farkedilmesi ve hızlı şekilde tepki verilmesi için patojenlerin sık sık gözlenmesi sayesinde başarılır. Bu optimum büyüme için stoktaki sağlıklı şartları sürdürmeye yardımcı olur. 2) Belirli bir zamanda ve alanda ortaya çıkan hastalığın yönetilmesi; metod ya da prosedürler patojenlerin mevcut olduğu bilinmeyen bölgelere yayılmasını sınırlandırmak için kullanılır.

Was this helpful?
Betelepített faj: Olyan faj, amely szándékos vagy véletlen emberi beavatkozás miatt került eredeti elterjedési területén kívülre.


INTRODUCTIONS: Introduced species:Transferred species: (=transplanted species) any species intentionally or accidentally transported and released within its present range.

ΕIΣΑΓΩΓΕΣ (ΕIΔΩΝ): Ξενικό είδος (μεταφυτευμένο είδος). Είδος που μεταφέρθηκε τυχαία ή από πρόθεση και απελευθερώθηκε στην σημερινή περιοχή εξάπλωσής του.Είδος σε καραντίνα: Είδος που κρατείται σε ένα κλειστό ή περιφραγμένο σύστημα σχεδιασμένο έτσι ώστε να εμποδίζεται κάθε πιθανότητα διαφυγής στο περιβάλλον τόσο του είδους όσο και κάθε σχετιζόμενου με αυτό οργανισμού.Εξάγωγική Χώρα: Η χώρα από την οποία παραλαμβάνεται μία συγκεκριμένη αποστολή ενός είδους (ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσεώς του)

INTRODUCTIONS: Espèce transférée: (= espèce transplantée) espèce transportée et libérée intentionnellement ou accidentellement dans son aire de répartition actuelle.

INTRODUCCIONES: Ver también especie introducida.Especie transferida: (= especie transplantada) especie transportada intencionadamente o accidentalmente y liberada en su medio actual.

INTRODUCIÓNS: Ver tamén especie introducida.Especie transferida: (= especie transplantada) calquera especie transportada intencionada ou accidentalmente e liberada no seu medio actual.

INTRODUKSJONER (INNFØRSLER) : Forflyttede arter: Enhver art som er transportert, med eller uten vilje, og satt fri innen sitt utbredelsesområde.

INTRODUKCJA : Gatunek wprowadzony. Gatunek przeniesiony: (= gatunek transplantowany/przesiedlony) każdy gatunek przeniesiony umyślnie lub przypadkowo i wypuszczony poza dotychczasowe jego granice. Gatunek poddany kwarantannie: każdy gatunek trzymany w systemie zamkniętym lub ogrodzeniowym, w celu zapobieżenia ewentualnemu jego uwolnieniu do środowiska bądź towarzyszącego jemu organizmu. Kraj eksportujący: kraj, z którego został przyjęty określony gatunek w przesyłce (niezależnie od rejonu pochodzenia). Kraj p

ZİYARETÇİ: Yabancı türler: Transfer edilen türler: (Taşınan türler) Herhangi bi r tür kasıtlı veya kazara taşınmış ve onun mevcut yerine bırakılmıştır.

Was this helpful?
Nem őshonos faj. Olyan faj, amely szándékos vagy véletlen emberi beavatkozás miatt került eredeti elterjedési területén kívülre.


INTRODUCED SPECIES: Non-indigenous species. Any species intentionally or accidentally transported and released by man into an environment outside its present range.

ΕIΣΑΓΟΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Μη ιθαγενές είδος. Κάθε είδος που μεταφέρεται τυχαία ή σκόπιμα και απελευθερώνεται από τον άνθρωπο σε ένα περιβάλλον έξω από τα σημερινά όρια διασποράς του.

ESPECES INTRODUITES: Espèce non-indigène; une espèce transportée par lhomme et libérée intentionnellement ou accidentellement dans un environnement en dehors de sa région dorigine.

ESPECIES INTRODUCIDAS: Especies no indígenas; especies transportadas por el hombre y liberadas intencionalmente o accidentalmente en un ambiente fuera de su región de origen.

ESPECIES INTRODUCIDAS: Especies non indíxenas; especies transportadas polo home e liberadas intencionalmente ou accidentalmente nun ambiente fóra da súa rexión de orixe.

INTRODUSERT ART: Art som ikke hører naturlig hjemme i et område. Enhver art som er satt ut, med eller uten vilje, av mennesker i et område den ikke finnes i fra før. F.eks. kanadagås, mink, fasan og bekkerøye.

WPROWADZANY GATUNEK: Gatunek niemiejscowy. Każdy gatunek przeniesiony umyślnie lub przypadkowo i wypuszczony przez człowieka do środowiska poza dotychczasowymi jego granicami.

YABANCI TÜRLER: Yerli olmayan türler. Herhangi bir tür kasten veya kazara taşınmış ve onun mevcut alanının dışında bir çevreye insan tarafından bırakılmıştır.

Was this helpful?
Valamilyen cisztába vagy hólyagba zárt.


ENCYSTED: Enclosed in a cyst or vesicle.

ΕΓΚΥΣΤΩΜΕΝΟΣ: Ο περικλειόμενος σε κύστη ή κυστίδιο.

ENKYSTE: Se dit dun organisme renfermé dans un kyste ou vésicule.

ENQUISTADO: Dícese de un organismo encerrado dentro de un quiste o vesícula.

ENCISTADO: Dise dun organismo encerrado dentro dun quiste ou vesícula.

INNKAPSLET: Innesperret i en cyste eller blære.

ZAMKNIĘTE/OSŁONIĘTE: Zamknięte w cyście, otorbieniu lub pęcherzyku.

KİSTLEŞMİŞ: Bir kist veya kese içine alınmış

Was this helpful?
Az a folyamat, melynek során valamilyen vegyi anyag, pl. a kadmium nagyobb mértékben koncentrálódik egy szervezetben szervben vagy szövetben, mint amekkorában a környezetben vagy a táplálékban megtalálható; vö. biológiai felhalmozódás


BIOACCUMULATION: The process whereby a chemical, for example, cadmium, is concentrated in an organism, organ or tissue at a concentration higher than that found in the environment or food; cf. biological magnification.

ΒIΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ: Διεργασία κατά την οποία μια χημική ουσία συγκεντρώνεται σε έναν οργανισμό, όργανο ή ιστό σε συγκέντρωση υψηλότερη από αυτή που συναντάται στο περιβάλλον ή στην τροφή (Βλ. βιομεγέθυνση).

BIOACCUMULATION: Accumulation dune substance chimique dans un organisme, un organe ou un tissu, à une concentration supérieure à celle rencontrée dans le milieu ou lalimentation.

BIOACUMULACIÓN: Acumulación de una sustancia química en un organismo, órgano o tejido, a una concentración superior a la del ambiente o de los alimentos.

BIOACUMULACIÓN: Acumulación dunha substancia química nun organismo, órgano ou tecido, a unha concentración superior á do ambiente ou dos alimentos.

BIOAKKUMULERING: Prosess der et kjemikalie, f.eks. kadmium, blir konsentrert i en organisme, organ eller vev i en konsentrasjon høyere enn den som er funnet i miljøet eller fôret, jfr. biologisk forstørrelse.

BIOAKUMULACJA: Proces, w wyniku którego substancja chemiczna, np. kadm, nagromadza się w organizmie, narządach lub tkance w stężeniach większych niż spotykane w środowisku lub pokarmie; porównaj: biologiczne powiększenie.

BİYOAKÜMÜLASYON: Çevre veya gıdalarda bulunan örneğin kadminyum gibi kimyasalların doku ve organlardaki mikatrının arttığı kimyasal işlem, biyolojik büyüme.

Was this helpful?
Élő rendszereken keresztül történő energia-áramlás.


BIOENERGETICS: Energy flow through living systems.

ΒΙΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ: Η ενέργεια που ρέει μέσω των οργανισμών.

BIOENERGETIQUE: Flux énergétique des systèmes vivants

BIOENERGÍA: Flujo de energía a través de los sistemas vivos.

BIOENERXÍA: Fluxo de enerxía a través dos sistemas vivos.

BIO-ENERGETIKK: Energistrøm gjennom biologiske systemer, som cellerespirasjon og andre metabolske prosesser.

BIOENERGETYKA: Przepływ energii przez układy ożywione.

BİYOENERJİTİK: Canlı sistemler yoluyla enerji akışı.

Was this helpful?
Olyan eljárás, amellyel különböző anyagokat, például tápanyagokat vagy gyógyszereket juttatnak be élő szervezetekbe, amelyek azután állati táplálékként szolgálnak. Pl. a többszörösen telítetlen zsírsavak beépítése a kerekesférgekbe, amelyeket a tengeri halak lárváinak takarmányozásában használnak.


BIOENCAPSULATION: A technique whereby various substances, for example, nutritional elements and prophylactics, are administered into living organisms, which can then be administered as feed to another animal, i.e., the process of incorporating PUFA into rotifers for feeding to marine fish larvae.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ: Τεχνική κατά την οποία διάφορες ουσίες π.χ. θρεπτικά στοιχεία και προληπτικές ουσίες χορηγούνται σε ζώντες οργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμεύουν ως τροφή για άλλα ζώα. Για παράδειγμα η ενσωμάτωση της PUFA (βλ.λέξη) σε τροχόζωα, τα οποία χρησιμοποιούνται για θρέψη θαλασσίων ιχθυο-νυμφών.

BIOENCAPSULATION: Technique par laquelle diverses substances, par exemple, éléments nutritionnels ou prophylactiques sont administrés dans des organismes vivants servant de nourritures à dautres animaux. Par exemple le processus dincorporation de PUFA dans des rotifères servant de nourriture aux larves de poissons marins.

BIOENCAPSULACIÓN: Técnica por la cual diversas sustancias, por ejemplo elementos nutricionales o profilácticos, son administrados a organismos que a su vez sirven de comida a otros animales. Por ejemplo el proceso de incorporación de PUFA (ver PUFA) en los rotíferos que sirven de comida para las larvas de peces marinos.

BIOENCAPSULACIÓN: Técnica pola que diversas substancias, por exemplo elementos nutricionales ou profilácticos, son administradas dentro de organismos vivos, que poden ser administrados como alimento a outro animal, como por exemplo o proceso de incorporación de PUFA (ver PUFA) nos rotíferos para alimentar ás larvas de peixes mariños.

BIOINNKAPSLING: Teknikk der ulike substanser, f.eks. ernæringselementer og sykdomsforebyggende midler, blir gitt til og tatt opp av levende organismer som igjen blir brukt som fôr til et annet dyr. F.eks. prosessen der PUFA blir tatt opp av hjuldyr som igjen blir brukt som fôr til marine larver.

BIOENKAPSULACJA: Technika, w wyniku której różne substancje, np. składniki odżywcze i profilaktyczne, są wprowadzane do żywych organizmów, które później mogą być stosowane jako pokarm dla innych zwierząt; np. proces wprowadzania PUFA do wrotków, podawanych jako pokarm larwom ryb morskich.

BİOENKAPSÜLASYON: Çeşitli maddeler aracılığıyla uygulanan bir teknik. Örneğin başka bir hayvanı beslemek için verilen canlı organizmalara besin elemntleri ve koruyucular verilir. Deniz balıkları larvalarını beslemek için rotiferlere PUFA katılma işlemi.

Was this helpful?
Legtöbbször baktériumok által alkotott vékony (egyszeres vagy többszörös) réteg valamilyen víz alatti felületen. A modern akvakultúrában a bioszűrő anyagait borító, mikroorganizmusokból és gerinctelenekből álló szőnyeg. A bioszűrőben történik meg az összes szerves anyag és a tápmaradványok lebomlása. Ezek a szervezetek optimális biofilm-vastagság esetén a leghatékonyabbak, de hatékonyságuk a hidrodinamikától is függ (pl. a víz áramlásának sebességétől a megtapadási felületen). A gombák és csilló


BIOFILM: A thin carpet mostly of bacteria (single or multilayered) or general "Aufwuchs" on substrate surfaces submerged in water. In modern aquaculture, the microbial and invertebrate mats settling on biofilter material, in which all degradation processes of organic substances and nutrients take place. These organisms work best at an optimal film thickness and their efficiency is also related to the hydrodynamics (e.g. exchange rate of water-substrate interface). Excessive growth of fungi and ciliate

ΒΙΟΦΙΛΜ: Λεπτό στρώμα βακτηρίων (απλό ή πολλαπλό) το οποίο σχηματίζεται σε επιφάνειες που έχουν βυθιστεί μέσα στο νερό. Στις υδατοκαλλιέργειες, εννοείται το στρώμα βακτηρίων το οποίο σχηματίζεται επάνω στα βιολογικά φίλτρα (βλ.λ.) όπου λαμβάνει χώρα η αποικοδόμηση όλων των οργανικών ενώσεων. Η απόδοση των οργανισμών αυτών είναι βέλτιστη όταν το στρώμα το οποίο σχηματίζουν έχει ένα συγκεκριμένο πάχος και επηρεάζεται από διάφορα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά (π.χ. ο ρυθμός ανανέωσης του νερού στη διεπιφάνεια

BIOFILME: Filme de bactéries (mono- ou pluri-couche) ou d’autres organismes qui se développe sur les surfaces soumergées. En aquaculture moderne, un tel filme microbienne associée aux divers invertébrés qui se dépose sur les bio filtres est le cœur de tout processus de dégradation de substances organiques et sels nutritifs. L’efficacité d’une telle bio filme dépend de l’épaisseur et des hydrodynamiques (c’est-à-dire le taux d’échange à l’interface eau-substrat). Un développement excessif de champignons et

BIOFILM: Fina capa mayoritariamente bacteriana (simple o mullticapa) o "Aufwuchs" general sobre superficies de sustrato sumergido en el agua. En acuicultura moderna una capa microbiana y de invertebrados depositada en los biofiltros en la que tienen lugar los procesos de degradación de las sustancias orgánicas. Estos organismos trabajan mejor a un grosor óptimo y su eficiencia está relacionada a la hidrodinámica (e.g. tasa de intercambio de la interfase agua-sustrato). El excesivo crecimiento de hongos y

BIOFILM: Fina capa ou película maioritariamente bacteriana (simple ou mullticapa) ou "Aufwuchs" xeneral sobre superficies de substrato somerxido na auga. En acuicultura moderna unha capa microbiana e de invertebrados depositada nos biofiltros na que teñen lugar os procesos de degradación das substancias orgánicas. Estes organismos traballan mellor a un grosor óptimo e a súa eficiencia está relacionada á hidrodinámica (p. ex. taxa de intercambio da interfase auga-substrato). O excesivo crecemento de fungo

BIOFILM: Tynt lag hovedsakelig bestående av bakterier (ett eller flere lag), eller generell påvekst på substrater som er sunket ned i vann. I moderene akvakultur: Den mikrobielle hinnen på substrat i biofiltre, der alle nedbrytingsprosesser av organisk materiale og næringsstoffer finner sted. Organismene i biofilmen er mest effektive ved optimal tykkelse på biofilmen, og deres effektivitet er også påvirket av hydrodynamikk (f.eks. utvekslingshastigheten i vann-substrat grenseflaten). Overdreven vekst av

BIOFILM : Cienka warstwa, w większości z bakterii (pojedyncza lub wielowarstwowa), lub ogólnie "porost" na powierzchni podłoża zanurzonego w wodzie. W nowoczesnej akwakulturze warstwy z drobnoustrojów i bezkręgowców osiedlające się na materiale biofiltru, w których przebiegają wszystkie procesy degradacji substancji organicznych i składników pokarmowych. Organizmy te pracują najlepiej przy optymalnej grubości błony a ich efektywność łączy się także z hydrodynamiką (np. szybkość wymiany wody podłoża na gra

BİYOFİLM: Suya gömülü substrat yüzeylerini örten çoğunlukla ince bakteri (tek ya da çok tabakalı) tabakası ya da genellikle "Aufwuchs" Modern su ürünleri yetiştiriciliğinde, mikrobiyal ve omurgasız matları (yatak) nütrientlerin yer aldığı ve organik maddenin tamamıyla bozulma sürecinin gerçekleştiği biyofiltre materyalinin üzerine yerleşir. Bu organizmalar optimum bir film kalınlığında en iyi düzeyde çalışırlar ve onların verimlilikleri aynı zamanda hidrodinamiklerle ilişkilidir ( örn; su- substrat arayü

Was this helpful?
A baktériumok légzési folyamatai, illetve a szerves anyag oxidációja során elfogyasztott oxigén mennyisége, amely sötétben, meghatározott hőmérsékleten és meghatározott ideig tartott vízmintákon mérhető. A BOI meghatározásának standard inkubációs ideje 5 nap, standard hőmérséklete pedig 20 °C (BOI 5). Mindig meg kell említeni, hogy a vízminta szűrt-e (szolubilis BOI) vagy sem (összes BOI). A biokémiai oxigénigényt gyakran helytelenül biológiai oxigénigénynek is nevezik. A helyes BOI érték megál


BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD): The amount of oxygen consumed by respiratory processes of bacteria and the oxidation of organic material which measured in a water sample maintained in darkness at a specified temperature for a specified amount of time. Standard BOD determinations are for 5-day incubations at 200C (BOD 5). It should always be stated whether a water sample has been filtered (soluble BOD) or not (total BOD). The biochemical oxygen demand is often wrongly reported as biological oxygen demand. Nitrifying

ΒIΟΧΗΜIΚΩΣ ΑΠΑIΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ: (ΒOD): Η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται από την διεργασία της αναπνοής των βακτηρίων και της οξείδωσης οργανικής ύλης, η οποία μετράται σε ένα δείγμα νερού που επωάζεται στο σκοτάδι και σε συγκεκριμένη θερμοκρασία επί ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Ο τυπικός προσδιορισμός ΒOD γίνεται με επώαση 5 ημερών στους 200C (ΒOD 5). Θα πρέπει πάντα να αναφέρεται εάν το δείγμα του νερού έχει διηθηθεί (ΒOD διαλυτών) ή όχι (ολικό ΒOD). Η βιοχημική απαίτηση οξυγόνου συχνά αναφέρεται λανθασμ

DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGENE (DBO): La consommation doxygène, due aux processus de la respiration, mesurée dans une bouteille deau incubée à lobscurité et à température constante pendant une durée déterminée. La détermination standard de DBO implique une incubation de 5 jours à une température de 200C (DBO 5). Il est impératif de préciser si léchantillon deau a été filtré avant la détermination de la DBO (DBO soluble). Le terme "Demande Biochimique en Oxygène" est souvent employé à tort à la place de "Demande Biologique

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO): Consumo de oxígeno, debido a los procesos de respiración, medido en una botella de agua incubada en oscuridad y a temperatura constante durante un período determinado. La determinación estándar de DBO implica una incubación durante 5 días a una temperatura de 200C (DBO 5). Es imprescindible precisar si la muestra de agua ha sido filtrada antes de la determinación de la DBO (DBO soluble, cf. DBO total). El término “Demanda Bioquímica de Oxígeno” es a menudo utilizado en lugar de “Deman

DEMANDA BIOLÓXICA DE OSÍXENO (DBO) / DEMANDA BIOQUÍMICA DE OSÍXENO: Cantidade de osíxeno consumido, debido aos procesos de respiración bacteriana e á oxidación de materia orgánica, medido nunha botella de auga mantida en escuridade e a temperatura constante durante un período determinado. A determinación estándar de DBO implica unha incubación durante 5 días a unha temperatura de 200C (DBO 5). É imprescindible precisar se a mostra de auga foi filtrada antes da determinación da DBO (DBO soluble, cf. DBO total). O termo "Demanda Biolóxica de Osíxeno" ut

BIOKJEMISK OKSYGENFORBRUK (BOF): Mengden oksygen tatt opp i respiratoriske prosesser i bakterier og oksidering av organisk materiale som blir målt i en vannprøve holdt i mørke ved en spesifikk temperatur i en spesifikk tid. Standard BOF bestemmelser gjennomføres ved 200 over 5 dager (BOF 5). Det skal alltid dokumenteres om en vannprøve er filtrert (løselig BOF) eller ikke (total BOF). Biokjemisk oksygenforbruk blir ofte feil framstilt som biologisk oksygenforbruk. Nitrifiserende bakterier tilstede i høye konsentras

BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU (BZT): Ilość tlenu zużywana w procesach oddechowych bakterii i utleniania substancji organicznej w próbce wody trzymanej w ciemności w określonej temperaturze i w określonym czasie. Standardowe BZT ustalane są dla 5-dobowych okresów inkubacji i w temperaturze 200C (BZT5). Należy zawsze ustalić, czy próbka wody została przesączona (rozpuszczalne BZT) lub nie (ogólne BZT). Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu jest często podawane błędnie jako biologiczne zapotrzebowanie tlenu. Bakterie nitryfik

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ veya BOD): Belirli bir zamanda, belirli bir sürede karanlıkta saklanan bir su örneğinde ölçülen organik maddenin oksidasyonu ve bakterilerin solunum sürecinde harcanan oksijen miktarının ölçümüdür. Standart BOİ 20 0C de 5 gün ikübasyon ile tespit edilir (BOD 5). Herzaman bir su örneğinin filtre edilip (Çözünür BOD) edilmediği (Toplam BOD) belirlenmelidir. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı genellikle biyolojik oksijen ihtiyacı olarak yalnış belirtilir. Akuakültür ünitelerinden su örneklerindeki yü

Was this helpful?
Annak mérőszáma, hogy egy vízi környezetben előforduló vegyület (általában xenobiotikum) milyen mértékben halmozódott fel az abban a környezetben élő szervezetek (pl. algák) biomasszájában. BCF = Co/Cw, ahol Co a vegyület koncentrációja az élő szervezetekben, Cw pedig a vegyület koncentrációja a vízben.


BIOCONCENTRATION FACTOR (BCF): A measure of the degree to which a compound (commonly a xenobiotic), present in an aquatic environment, is accumulated in the biomass of organisms (e.g. algae) living in that environment. BCF = Co/Cw where Co = concentration of the compound in the organisms, and Cw is the concentration of the compound in the water.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΙΟΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ : Μέτρο του βαθμού στον οποίο ένα συστατικό (συνήθως ξενοβιοτικό), το οποίο είναι παρόν σε ένα υδάτινο περιβάλλον, συσσωρεύεται στην βιομάζα των οργανισμών (π.χ. φύκη) που ζουν στο περιβάλλον. BCF=Co/Cw, όπου Co= η συγκέντρωση του συστατικού στους οργανισμούς και Cw= η συγκέντρωση του συστατικού στο νερό.

FACTEUR DE BIOCONCENTRATION: Mesure de laccumulation dune substance (normalement xénobiotique) par la biomasse des organismes vivant dans le milieu ou cette substance est présente. FBC = Co/Cw où Co est la concentration de la substance dans les organismes, et Cw est la concentration dans leau.

FACTOR DE BIOCONCENTRACIÓN: Medida de acumulación de una sustancia (normalmente xenobiótica) para la biomasa de los organismos vivientes en el medio en el cuál esta sustancia es presente. FBC = Co/Cw dónde Co es la concentración de la sustancia en los organismos, y Cw es la concentración en agua.

FACTOR DE BIOCONCENTRACIÓN: Medida de acumulación dunha substancia (normalmente xenobiótica) en relación coa biomasa dos organismos viventes no medio no que esta substancia está presente. FBC = Co/Cw onde Co é a concentración da substancia nos organismos, e Cw é a concentración en auga.

BIOKONSENTRERINGSFAKTOR (BKF): Måling for til hvilken grad en sammensetning (vanligvis et xenobiotika), tilstede i et akvatisk miljø, blir akkumulert i biomassen til en organisme (f.eks. alge) som lever i dette miljøet. BKF = Co/Cw der Co = konsentrasjonen av sammensetningen i organismen, og Cw = konsentrasjonen av sammensetningen i vannet.

WSKAŹNIK BIOAKUMULACJI (WBA) : Pomiar stopnia, do którego związek chemiczny (zwykle ksenobiotyczny) obecny w środowisku wodnym jest nagromadzony w biomasie organizmów (np. glonów) żyjących w tym środowisku. WBA = Ko/Kw, gdzie: Ko = nagromadzenie związku w organizmach, Kw = nagromadzenie związku w wodzie.

BİYOLOJİK KONSANTRASYON FAKTÖRÜ (BCF): Akuatik çevrede bulunan bir bileşiğin (genellikle bir ksenobiyotik) derecesinin ölçüsü, bu çevrede yaşayan canlı organizma biyomasında birikir ( Örn: alg)BCF=Co/Cw, Co =Organizmadaki bileşiklerin konsantrasyonu ve Cw= sudaki bileşiklerin konsantrasyonudur.

Was this helpful?
Valamilyen vegyület nagy mennyiségben történő felhalmozódása egy élő szervezetben, a vízben vagy a táplálékban alacsony koncentrációban előforduló vegyület visszatartásával.


BIOLOGICAL MAGNIFICATION: The accumulation of high concentrations in an organism through the retention of a compound found in low levels in the diet and water. Syn. biomagnification.

ΒIΟΛΟΓIΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ: Συσσώρευση σε έναν οργανισμό, υψηλών συγκεντρώσεων, με την κατακράτηση ενός συστατικού που βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στην δίαιτα ή στο νερό (συνώνυμο: Βιομεγέθυνση).

BIOMAGNIFICATION: Accumulation de fortes concentrations dune substance dans un organisme grâce à sa rétention, alors quelle est présente à faible concentration dans leau ou dans lalimentation.

BIOMAGNIFICACIÓN: Acumulación de fuertes concentraciones de una sustancia en un organismo a través de su retención, mientras que la concentración de esta sustancia es baja en el agua o en el alimento.

BIOMAGNIFICACIÓN: Acumulación de elevadas concentracións dunha determinada substancia nun organismo a través da retención dese composto que se atopa en baixas concentracións na dieta e na auga

BIOLOGISK FORSTØRRELSE: Akkumulasjon av høye konsentrasjoner i en organisme gjennom opphopning av et stoff funnet i lave konsentrasjoner i diett eller vann.

BIOPOWIĘKSZENIE: Akumulacja w organizmach wysokich koncentracji (w wyniku zatrzymywania) związku chemicznego, który występuje w diecie i w wodzie na niskich poziomach. Syn. Biopowiększenie.

BİYOLOJİK BÜYÜME: Su ve gıdalarda bulunan düşük sevilerdeki bileşiklerin birikmesi sonucnda organizmada yüksek konsantrasyonlara ulaşması. Sinonimi Biyoljik büyüme

Was this helpful?
A szerves anyagokat lebontó és az oldott anyagcseretermékeket, például az ammóniát oxidáló mikroorganizmusok megtelepedésére szolgáló anyag. A hagyományos bioszűrőkben homokot és kavicsot használnak. A szabályos felszínű anyagok (pl. Raschig-gyűrűk, műanyag szemcsék vagy gyöngyök) általában jobban használhatók, mint a szabálytalan felszínűek (pl. salak). Modernebb szűrőkben (pl. csepegtetőszűrő, süllyesztett felfelé vagy lefelé folyó szűrő) különböző műanyagokat használnak háló, hullámos lap, va


BIOLOGICAL FILTER MEDIA: Substrates for attachment of the microflora that degrade organics and oxidize soluble metabolic end products such as ammonia. Conventional biofilters employ sand and gravel . Materials with regular surface structures (e.g. Raschig-rings, plastic granules or beads) are preferred to those with irregular surfaces (e.g. slag). Modern filters (e.g. trickling filters, submerged downflow or upflow filters) make use of various plastic media structured as grids, corrugated sheets, balls, or honeycomb-sha

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ: Υπόστρωμα επί του οποίου αναπτύσσεται η μικροχλωρίδα που αποσυνθέτει μικροοργανισμούς και οξειδώνει τα διαλυτά τελικά προϊόντα όπως η αμμωνία. Τα συμβατικά βιοφίλτρα χρησιμοποιούν αμμο και χαλίκια. Προτιμούνται υλικά ομαλή επιφάνεια (π.χ. πλαστικοί κόκκοι) από αυτά με ανώμαλες επιφάνειες (π.χ. σκωρία). Στα σύγχρονα φίλτρα (π.χ. φίλτρα ενστάλαξης, εμβυθιζόμενα φίλτρα) χρησιμοποιούν πλαστικά μέσα διαφόρων μορφών (π.χ. σφαιρίδια, πλέγματα κ.λ.π.). Στην υδατοκαλλιέργεια προτιμούνται τα υποστρώ

SUPPORTS DE FILTRATION BIOLOGIQUE: Substrats sur lesquels se développe la microflore qui dégrade la matière organique et qui oxyde les métabolites excrétés tels que lammoniaque. Les biofiltres conventionnels sont constitués par du sable et du gravier. Les matières à surface (les anneaux de Raschig, les granulés en plastique, les billes) sont à préférer par rapport aux matières à surface rugueuse. Les filtres modernes emploient diverses matières plastiques sous forme de grilles, de feuilles ondulées, de billes ou de structures en

SOPORTE DE FILTRACIÓN BIOLÓGICA: Substrato sobre el cual de desarrolla la microflora que degrada la materia orgánica y que oxida los metabolitos excretados tal como el amoníaco. Los biofiltros convencionales son constituidos de arena y de gravilla. Las materias con superficies regulares (anillos de Raschig, gránulos de plástico, cuentecilla) son preferidos a los de las materias con superficies irregulares. Los filtros modernos utilizan diversas materias plásticas en forma de rejilla, de hojas onduladas, bolas o estructuras como

MEDIOS MÉTODOS DE FILTRACIÓN BIOLÓXICA / MÉTODOS DE FILTRACIÓN BIOLÓXICA: Substrato sobre o cal se desenvolve a microflora que degrada a materia orgánica e que oxida metabolitos excretados como o amoníaco. Os biofiltros convencionais están constituídos de area e de grava. Os materiais con superficies regulares (aneis de Raschig, gránulos de plástico, biobolas) son preferidos aos dos materiais con superficies irregulares (ex. sedimentos depositados). Os filtros modernos (ex. filtros de leito fluído, filtros mergullados con fluxo cara abaixo ou cara arriba) utilizan div

BIOLOGISK FILTERMEDIUM: Festesubstrat for biofilm (mikroflora) som bryter ned organisk materiale og oksyderer løselige metabolske sluttprodukt som ammonium. Konvensjonelle biofiltre bruker sand og grus. Materialer med jevn overflate (f.eks. Raschig-ringer, plastikkpartikler eller kuler) er foretrukket før de med uregelmessige overflater (f.eks. slagg). Moderne filtre (f.eks. sildrefiltre, nedsunket nedstrøms- eller oppstrømsfiltre) bruker forskjellige plastikkmedier utformet som gitter, bølgeplater, baller, eller voksk

MATERIAŁY FILTRACYJNE FILTRU BIOLOGICZNEGO: Podłoża do związania mikroflory, która degraduje substancje organiczne i utlenia rozpuszczalne produkty końcowej przemiany materii, jak np. amoniak. W biofiltrach konwencjonalnych używane są piasek i żwir. Materiały o regularnej strukturze powierzchni (np. pierścienie Raschiga, granulki z tworzywa sztucznego lub kulki) są preferowane w przeciwieństwie do tych o powierzchni nieregularnej (np. żużel). Nowoczesne filtry (np. złoże biologiczne zraszane, zanurzane dolnoprzepływowe lub filtry górnopr

BIYOLOJİK FİLİTRE ARAÇLARI: Organikler ve oksidize çözünür metabolik son ürünlerden örnek amonyak substratları miktoflora için indirger. Konvansiyonel biofilitreler kum ve çakıl kullanır. Düzgün yüzeyli (bkn. raschin halkaları, plastik granüller veya boncuk) yapılar düzgün olmayan yüzeyli malzemeler (bkn. mucur) yerine tercih edilir. Modern filitreleri (bkn. akıtmalı filitreler, gizli aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı filitreler) yapmak için ızgara, oluklu levha, toplar veya petekli, geniş açık bloklu plastik yapıda ma

Was this helpful?
Olyan vizsgálati módszer, amelyben élő szervezeteket használnak valamilyen anyag vagy körülmény jelenlétének, illetve hatásának megállapítására vagy mérésére.


BIOASSAY: Any test in which organisms are used to detect or measure the presence or effect of one or more substances or conditions.

ΒIΟΑΝΑΛΥΣΗ: Δοκιμασία στην οποία χρησιμοποιούνται οργανισμοί για τον εντοπισμό ή την μέτρηση της παρουσίας ή της επίδρασης μιάς ή περισσοτέρων ενώσεων ή συνθηκών.

BIOESSAI: Lutilisation dorganismes vivants afin de déceler la présence ou les effets d une ou plusieurs substances ou conditions environnementales.

BIOENSAYO: Utilización de organismos vivos para detectar la presencia o el efecto de una o varias sustancias o condiciones ambientales.

BIOENSAIO: Utilización de organismos vivos para detectar a presenza ou o efecto dunha ou varias substancias ou condicións ambientais.

BIOASSAY (TOKSISK PRØVING): Hvilken som helst test der levende organismer blir brukt til å påvise eller måle tilstedeværelse eller effekt av en eller flere substanser eller forhold.

TEST BIOLOGICZNY: Każdy test, w którym używane są organizmy w celu wykrycia lub pomiaru obecności albo oddziaływania na nie jednego lub większej liczby substancji bądź warunków.

BİYOLOJİK TAHMİN: Bir veya daha fazla madde ve etkinin bir organizma üzerine etkisini tespit için uygulanan test.

Was this helpful?
Valamely populációban, vagy bármely más meghatározott egységben, vagy egy adott területen adott időben előforduló szervezetek össztömegének mennyiségi becslése; kifejezhető térfogatként, tömegként (élő, holt, száraz vagy hamumentes tömeg) vagy energiaként (joule, kalória).


BIOMASS: Any quantitative estimate of the total mass of organisms comprising all or part of a population or any other specified unit, or within a given area at a given time; measured as volume, mass (live, dead, dry or ash-free weight) or energy (joules, calories).

ΒIΟΜΑΖΑ: Ποσοτική εκτίμηση της ολικής μάζας των οργανισμών που συναποτελούν έναν πληθυσμό ή τμήμα ενός πληθυσμού ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη βιολογική ενότητα σε μια δεδομένη περιοχή και σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μετράται ως όγκος, μάζα (ζωντανή, νεκρή, ξηρό ή οργανικό βάρος) ή ενέργεια (Joules, calories).

BIOMASSE: Estimation quantitative de la masse des organismes constituant tout ou partie dune population, ou dune autre unité donnée, ou renfermée dans une surface donnée pendant une période donnée. Exprimée en termes de volume, de masse (poids frais de matière vivante ou morte, poids sec ou poids hors cendres),ou dénergie (Joules, Calories).

BIOMASA: Estimación cuantitativa de la masa total de organismos de toda una población o de una parte de ella o de cualquier otra unidad especificada, o dentro de un area determinada en un tiempo dado; medido en volumen, masa (viva, muerta, seca, o en peso libre de cenizas) o energía (julios, calorías)

BIOMASA: Estimación cuantitativa da masa total de organismos de toda unha poboación ou dunha parte dela ou de calquera outra unidade especificada, ou dentro dun área determinada nun tempo dado; medido en volume, masa (viva, morta, seca, ou en peso libre de cinzas) ou enerxía (xulios, calorías)

BIOMASSE: Et kvantitativt overslag over den totale massen av organismer i hele eller deler av en populasjon eller annen spesifisert enhet. Eller innen et gitt område ved et gitt tidspunkt. Målt som volum, masse (levende, død, tørr eller askefri vekt) eller energi (Joules, kalorier). I oppdrettssammenheng brukes biomasse om den samlede mengden fisk (i kilo) i en oppdrettsenhet (kar/merd) eller i hele anlegget.

BIOMASA: Ilościowe oznaczenie całkowitej masy organizmów stanowiących całość lub część populacji lub innej kategorii organizmów, często w odniesieniu do określonego obszaru w danym czasie; mierzona w jednostkach objętości, ciężaru (masa mokra, żywa, sucha, lub bezpopiołowa) lub energii (Joule, kalorie).

BİYOMAS: Organizmaların belirli bir zamanda tamamını veya bir kısmını bir populasyon veya başka belirtilen birim ya da belirli bir alan içinde oluşan toplam kütlesinin herhangi bir sayısal tahmini; hacim, kütle (canlı, ölü, kuru ya da kül-harici ağırlık) veya canlı enerji (joule, kalori) olarak ölçülür.

Was this helpful?
Az akvakultúra rendszereknek az az alkotórésze, amelyben a szerves anyagok eltávolítása és az oldott anyagcseretermékek átalakítása (elsősorban oxidációja) történik, mikrobiológiai aktivitás révén. A legfontosabb folyamat a szerves anyagok lebontása heterotróf baktériumok által, illetve az ammónia oxidációja nitritté, majd nitráttá (kétlépcsős nitrifikáció).


BIOFILTER: A component of the treatment units of a culture system in which the removal of organic matter takes place and dissolved metabolic byproducts are converted (mainly oxidized) as a result of micro-biological activity. The most important processes are the degradation of organics by heterotrophic bacteria and the oxidation of ammonia via nitrite to nitrate (two-step nitrification).

ΒIΟΗΘΜΟΣ ή ΒIΟΦIΛΤΡΟ: Μέρος μιας μονάδας κατεργασίας σε ένα σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο πραγματοποιείται η απομάκρυνση του οργανικού υλικού και η μετατροπή (οξείδωση) με την βοηθεια μικροοργανισμών των προίόντων του μεταβολισμού, τα διαλυμένα μεταβολικά υποπροïόντα, ως αποτέλεσμα της μικροβιακής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη διεργασία είναι η αποδόμηση των οργανικών υλικών από ετεροτροφικά βακτήρια και η οξείδωση της αμμωνίας σε νιτρώδη και των νιτρωδών σε νιτρικά (δύο βήματα νιτροποίησης).

FILTRE BIOLOGIQUE: Composant d un système de culture dans lequel la matière organique est supprimé et les sousproduits metaboliques sont convertis (surtout par oxydation) par lactivité bactérienne. Les processus les plus importants sont la dégradation de la matière organique par les bactéries hétérotrophes et loxydation de lammoniaque en nitrite, puis en nitrate (nitrification en deux étapes).

FILTRO BIOLOGICO: Componente de un sistema de cultivo en el cual la materia orgánica es suprimida y los subproductos metabólicos son convertidos (sobre todo por oxidación) por la actividad bacteriana. Los procesos los más importantes son la degradación de la materia orgánica por las bacterias heterotrofas y la oxidación del amoniaco en nitrito, después en nitrato (nitrificación en dos etapas).

FILTRO BIOLÓXICO: Compoñente dun sistema de cultivo no cal a materia orgánica é retirada e os subprodutos metabólicos son convertidos (sobre todo por oxidación) mediante a actividade bacteriana. Os procesos máis importantes son a degradación da materia orgánica polas bacterias heterótrofas e a oxidación do amoníaco a nitritos e nitratos (os dous pasos da nitrificación).

BIOFILTER: Enheten i et resirkuleringsanlegg der organisk materiale blir fjernet og løste avfallsstoff blir omdannet (hovedsakelig oksidert) som et resultat av mikrobiologisk aktivitet. Den viktigste prosessen er nedbrytningen av organiske materiale av heterotrofe bakterier og oksideringen av amoniakk til nitrat via nitritt (tostegs nitrifikasjon).

BIOFILTR: Składnik urządzeń oczyszczalni w systemie akwakultury, w którym następuje usuwanie substancji organicznej, zaś rozpuszczone uboczne produkty metaboliczne zostają przekształcone (głównie utlenione) w wyniku aktywności mikrobiologicznej. Najważniejsze procesy stanowią: degradacja substancji organicznych przez bakterie heterotroficzne i utlenianie amoniaku poprzez azotyn do azotanu (dwustopniowa nitryfikacja).

BİYOLOJİK FİLİTRE: Filtre ünitesi,kültür sistemlerinde organik madelerin ve çözünmüş bulunan organik metabolik atıklaların mikro-biyolojik aktivite (Büyük ölçüde oksidasyonla) sonucunda uzaklaştırlması. En önemli işlem organik maddelerin heterotrofik bakteri ve oksisisayonla amonyağa, nitrit yolu ile nitrata kadar yıklılmasıdır( iki aşamalı nitrifikasyon).

Was this helpful?
Fejlett genetikai módszerek alkalmazása élő szervezetek olyan új törzseinek és mutáns változatainak előállítására, amelyek javított mennyiséget vagy minőséget képesek előállítani.


BIOTECHNOLOGY: The use of advanced genetic techniques to create new strains of organisms and obtain mutated forms which can produce enhanced quantity or quality.

ΒIΟΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ: Η χρήση προηγμένων γενετικών τεχνικών στην παραγωγή νέων στελεχών οργανισμών ή μεταλλαγμένων τύπων με σκοπό αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της ποσότητας.

BIOTECHNOLOGIE: Utilisation des techniques génétiques avancées afin de créer des souches nouvelles ou mutants dans le but daméliorer la productivité ou la qualité.

BIOTECNOLOGÍA: La utilización de técnicas genéticas avanzadas para crear nuevas cepas o mutantes con el fin de mejorar la productividad o la calidad.

BIOTECNOLOXÍA: A utilización de técnicas xenéticas avanzadas para crear novas variedades de organismos e obtención de formas mutantes que poden producir melloras de cantidade ou calidade.

BIOTEKNOLOGI: Bruken av avanserte genteknologiske metoder til å danne nye sorter av organismer og få nye mutante former som kan produsere forsterket kvalitet eller kvantitet.

BIOTECHNOLOGIA: Użycie zaawansowanych technik genetycznych do wytwarzania nowych szczepów organizmów i uzyskanie form zmutowanych, które mogą zwiększać produkcję ilościową, jak i jakościową.

BIOTEKNOLOJİ: Yeni organizma ırkları, bol ve kaliteli olan mutasyon formları elde edebilmek için kullanılan ileri genetik teknikleridir.

Was this helpful?
Az élettel vagy élő anyaggal kapcsolatos


BIOTIC: Relating to life or living matter

ΒIΟΤIΚΟ: Σχετικός με τη ζωή ή τη ζωντανή ύλη

BIOTIQUE: Relatif à la vie ou à la matière vivante.

BIÓTICO: Relativo a la vida o a la materia viva

BIÓTICO: Relativo á vida ou á materia viva

BIOTISK: I forbindelse med liv eller levende materiale.

BIOTYCZN/Y/A/E: Termin odnoszący się do życia lub materii ożywionej

BİYOTİK: Hayatla ilişkili veya yaşayan madde

Was this helpful?
H-vitamin; a B-vitaminkomplexum része; a karboxiláció és dekarboxiláció folyamatában szerepet játszó koenzim. A vitamin hiánya bizonyos halfajokban rángatózást, nyálkatermelési zavarokat és kéknyálka-betegséget idéz elő.


BIOTIN: Vitamin H; a vitamin of the B complex: a coenzyme concerned in carboxylation and decarboxylation. Deficiency of this vitamin in certain fish causes convulsions, impaired mucus production, and blue slime disease.

ΒIΟΤIΝΗ: Βιταμίνη H. Βιταμίνη του συμπλόκου-Β: συνένζυμο που λαμβάνει μέρος στην καρβοξυλίωση και την αποκαρβοξυλίωση. Ανεπάρκεια αυτής της βιταμίνης σε ορισμένα ψάρια προκαλεί σπασμούς, ελάττωση της παραγωγής βλέννας και την ασθένεια "γαλάζια βλέννα".

BIOTINE: Vitamine H. Un des constituants de lensemble des vitamines du groupe B: elle intervient comme coenzyme dans la carboxylation et la décarboxylation. Chez les poissons, une carence de cette vitamine provoque des convulsions, une détérioration de la production de mucus et la maladie du mucus bleu.

BIOTINA: Vitamina H. Uno de los constituyentes del conjunto de vitaminas del grupo B: interviene como coenzima en la carboxilación y la descarboxilación. En peces, una carencia de esta vitamina provoca convulsiones, un deterioro de la producción de la mucosa y la enfermedad de la mucosa azul.

BIOTINA: Vitamina H. Vitamina do complexo da vitamina B; intervén como coenzima na carboxilación e a descarboxilación. En peixes, unha carencia desta vitamina provoca convulsións, deterioración da produción da mucosa e a enfermidade da mucosa azul.

BIOTIN: Vitamin H. Et B-vitamin, koenzym som deltar i karboksylering og dekarboksylering. Mangel av dette vitaminet kan i visse typer fisk medføre spasmer, nedsatt slimproduksjon og blåslimsyke.

BIOTYNA (witamina H lub B7 ) : Witamina z grupy B, koenzym zaangażowany w karboksylacji i dekarboksylacji. Niedobór lub brak tej witaminy u niektórych ryb powoduje konwulsje i osłabienie wytwarzania śluzu oraz chorobę niebieskiego śluzu (blue-slime).

BİYOTİN: Vitamin H, bir vitamin B compleksi, bir koenzim karboksilasion ve de karboksilasionla ilişkilidir. Bu vitaminin eksikliğinde balıkta çırpınmaya ve mukus salınımına ve mavi mukus hastalığına neden olur.

Was this helpful?
Folyadékot tartalmazó hólyag a bőrön.


BLEB: A skin vesicle containing fluid.

ΦΛΥΚΤΑΙΝΑ ή ΦΟΥΣΚΑΛΑ: Κύστη του δέρματος η οποία περιέχει υγρό.

CLOQUE: Vésicule sous-cutanée remplie de liquide.

AMPOLLA: Vesícula subcutánea llena de líquido

AMPOLA: Vesícula subcutánea chea de líquido

BLEMME: Skinnblære som inneholder væske.

PĘCHERZYK PODSKÓRNY: Pęcherzyk skórny zawierający płyn.

KABARCIK: Deride içi sıvı dolu kesecik ( yada şişlik)

Was this helpful?
A hemoglobin oxigénkötő képességének csökkenése a magas CO2-szint hatására, amely az oxigén túl korai leadását eredményezi.


BOHR-EFFECT: The action of high CO2 concentrations in reducing the affinity of haemoglobin for oxygen, resulting in the early release of oxygen into the body tissue.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ BOHR: Μείωση της ικανότητας της αιμοσφαιρίνης να δεσμεύει το οξυγονο προκαλούμενη από την επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων CΟ2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση οξυγόνου στους σωματικούς ιστούς.

EFFET DE BOHR: Diminution de laffinité de lhémoglobine pour loxygène provoquée par des teneurs élevées en gaz carbonique. Ceci a pour effet de libérer doxygène dans les tissus.

EFECTO BOHR: Disminución de la afinidad de la hemoglobina al oxígeno, provocada por altas tasas de gas carbónico, lo que provoca una liberación precoz de oxígeno en los tejidos.

EFECTO BOHR: Diminución da afinidade da hemoglobina ao osíxeno, provocada por altas taxas de gas carbónico, o que provoca unha liberación precoz de osíxeno nos tecidos.

BOHR-EFFEKT: Prosessen der høye CO2 konsentrasjoner reduserer hemoglobinets oksygenaffinitet, noe som fører til for tidlig frisetting av oksygen over i vevet.

EFEKT BOHRA: Działanie wysokich koncentracji CO2 w obniżaniu powinowactwa hemoglobiny do tlenu, doprowadzające do wcześniejszego uwalniania tlenu w tkankach ciała.

Bohr etkisi: Vucut dokusunda bulunan yüksek karbondioksit konsantrasyonu hemoglobin ve oksijenin ilişkisini düşürerek dokulardaki oksijenin erken bırakılmasına neden olur.

Was this helpful?
A baktériumok légzési folyamatai, illetve a szerves anyag oxidációja során elfogyasztott oxigén mennyisége, amely sötétben, meghatározott hőmérsékleten és meghatározott ideig tartott vízmintákon mérhető. A BOI meghatározásának standard inkubációs ideje 5 nap, standard hőmérséklete pedig 20 °C (BOI 5). Mindig meg kell említeni, hogy a vízminta szűrt-e (szolubilis BOI) vagy sem (összes BOI). A biokémiai oxigénigényt gyakran helytelenül biológiai oxigénigénynek is nevezik. A helyes BOI érték megál


BOD: Biochemical oxygen demand: the amount of oxygen consumed by respiratory processes of bacteria and the oxidation of organic material which measured in a water sample maintained in darkness at a specified temperature for a specified amount of time. Standard BOD determinations are for 5-day incubations at 200C (BOD 5). It should always be stated whether a water sample has been filtered (soluble BOD) or not (total BOD). The biochemical oxygen demand is often wrongly reported as biological

ΒOD: Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο. Ακρωνύμιο από τον Αγγλικό όρο Biochemical oxygen demand.

DBO: Demande biochimique en oxygène. La consommation doxygène, due aux processus de la respiration, mesurée dans une bouteille deau incubée à lobscurité et à température constante pendant une durée déterminée. La détermination standard de DBO implique une incubation de 5 jours à une température de 200C (DBO 5). Il est impératif de préciser si léchantillon deau a été filtré avant la détermination de la DBO (DBO soluble). Le terme "Demande Biochimique en Oxygène" est souvent employé à tort à

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno. Consumo de oxígeno, debido a los procesos de respiración, medido en una botella de agua incubada en oscuridad y a temperatura constante durante un período determinado. La determinación estándar de DBO implica una incubación durante 5 días a una temperatura de 200C (DBO 5). Es imprescindible precisar si la muestra de agua ha sido filtrada antes de la determinación de la DBO (DBO soluble). El término “Demanda Bioquímica de Oxígeno” es a menudo utilizado en

DBO: Demanda Bioquímica de Osíxeno. Consumo de osíxeno, debido aos procesos de respiración, medido nunha botella de auga incubada en escuridade e a temperatura constante durante un período determinado. A determinación estándar de DBO implica unha incubación durante 5 días a unha temperatura de 20 0C (DBO 5). É imprescindible precisar se a mostra de auga foi filtrada antes da determinación da DBO (DBO soluble). O termo "Demanda Bioquímica de Osíxeno" é a miúdo utilizado en lugar de "Demanda

BOF: Biokjemisk oksygenforbruk: Mengden oksygen tatt opp i respiratoriske prosesser i bakterier og oksidering av organisk materiale som blir målt i en vannprøve holdt i mørke ved en spesifikk temperatur i en spesifikk tid. Standard BOF bestemmelser gjennomføres ved 200 C over 5 dager (BOF 5). Det skal alltid dokumenteres om en vannprøve er filtrert (løselig BOF) eller ikke (total BOF). Biokjemisk oksygenforbruk blir ofte feil framstilt som biologisk oksygenforbruk. Nitrifiserende bakterie

BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU (BZT): Ilość tlenu zużywana w procesach oddechowym bakterii i utleniania substancji organicznej w próbce wody trzymanej w ciemności w określonej temperaturze i w określonym czasie. Standardowe BZT ustalane są dla 5-dobowych okresów inkubacji i w temperaturze 200C (BZT5). Powinno się zawsze ustalić, czy próbka wody była przesączona (BZT subst. rozpuszczonych) lub nie (BZT ogólne). Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu jest często mylnie podawane jako biologiczne zapotrzebowanie tlenu. Bakterie

BOİ: Biyokimyasal oksijen İhtiyacı: Belirli bir sürede ve belirli bir sıcaklıkta, karanlık bir ortamda, belirli bir miktardaki su örneği içerisindeki organik maddenin oksidasyonu, bakteilerin solunumu için tüketilen oksijen miktarıdır. Standart BOD tespiti, 5 gün 200 C inkübasyonla yapılır (BOD 5). Her zaman filitre edilerek ( Çözünür BOD ) veya filtre edilmeden (Toplam BOD) yapıldığı ifade edilmelidir. Biyokimyasl oksijen ihtiyacı çoğu zaman biyolojik oksijen ihtiyacı ile karıştırıl

Was this helpful?
Az európai osztriga (Ostrea edulis) egyik egysejtű kórokozója, amely a bonamiasis nevű betegséget okozza. A betegség legfontosabb jellemzője az osztriga sárga elszineződése. Európában a Bonamia először Nagy-Britanniában jelent meg 1979-ben, onnan terjedt tovább Hollandiába és Írországba, megtizedelve a természetes osztrigaállományokat, amely együtt járt a Bonamia-rezisztens csendes-óceáni osztriga, a Crassostrea gigas tenyésztésének felfutásával. A betegség főleg idősebb osztrigákat érint, emia


BONAMIA OSTREA: Protozoan pathogen of the European flat oyster (Ostrea edulis) affecting oysters and causing the disease bonamiasis. The disease is characterized by yellow discolouration of the oyster. Bonamia was first observed in Europe in Brittany in 1979, and has since spread to Holland and Ireland, decimating the native oyster stocks. This had led to a concomitant increase in the culturing of the introduced species Crassostrea gigas , the Pacific oyster, which is not susceptible to Bonamia. The pathogen af

BONAMIA OSTREA: Παθογόνo πρωτόζωo των ευρωπαϊκών στρειδιών (Ostrea edulis) που προσβάλλει τα στρείδια προκαλώντας την ασθένεια Μποναμίαση. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από κίτρινο δυσχρωματισμό των στρειδιών . Το Bonamia παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1979 στην Βρετάνη και στη συνέχεια μεταδόθηκε στην Ολλανδία και την Iρλανδία, αποδεκατίζοντας τα ιθαγενή αποθέματα των στρειδιών. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της καλλιέργειας του εισαχθέντος είδους στρειδιού Crassostrea gigas που δεν προσβάλλεται από το Bonamia. Το παθογ

BONAMIA OSTREA: Protozoaire pathogène de lhuître plate Européenne (Ostrea edulisLarval stage of some arthropods, such as shrimp and crabs.) qui est lagent de la maladie bonamiose. Cette maladie est caractérisée par la discoloration des huîtres. Elle a été signalée pour la première fois en Europe en Bretagne en 1979, et sest répandue depuis à la Hollande et à lIrlande où elle a décimé les stocks dhuîtres indigènes. Ces stocks ont été remplacés par des espèces introduites comme lhuître Pacifique, Crassostrea giga

BONAMIA OSTREA: Protozoo patógeno de la ostra plana europea (Ostrea edulis) que es el causante de la enfermedad bonamiasis. La enfermedad se caracteriza por la decoloración de la ostra Bonamia se observó primero en Europa en Bretaña en 1979, y se ha extendido subsecuentemente a Holanda e Irlanda dónde ha diezmando los stocks de las ostras nativas. Esto ha llevado a un aumento concomitante del cultivo de especies introducidas como la ostra del Pacífico, Crassostrea gigas, que no es susceptible a Bonamia. El pató

BONAMIA OSTREA: Protozoo patóxeno da ostra plana europea (Ostrea edulis) que é o causante da enfermidade bonamiase. A enfermidade caracterízase pola descoloración amarela da ostra Bonamia observouse primeiro en Europa en Bretaña en 1979, e logo estendeuse a Holanda e Irlanda onde decimou os stocks das ostras nativas. Isto levou a un aumento concomitante do cultivo de especies introducidas como a ostra do Pacífico, Crassostrea gigas, que non é susceptible a Bonamia. O patóxeno afecta principalmente as ostras mái

BONAMIA OSTREA: Patogen protozo på europeisk flatøsters (Ostrea edulis), som fører til sykdommen bonamiose. Sykdommen gjenkjennes ved gul misfarging av østersen. Bonamia blei for først gang i Europa observert i Bretagne i 1979, og har siden spredd seg til Holland og Irland hvor den har redusert ville østersbestander. Dette har ført til en økning i oppdrett av den innførte arten Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) som ikke er mottakelig for Bonamia. Patogenet påvirker i størst grad eldre østers og kan derfor ko

BONAMIA OSTREA: Patogenny pierwotniak europejskiej ostrygi jadalnej (Ostrea edulis) atakujący ostrygi i powodujący chorobę bonamiozę. Choroba ta charakteryzuje się zmianą zabarwienia ostryg na żółto. Po raz pierwszy zauważono tę chorobę w Europie w Bretanii w 1979 roku i od tego czasu rozszerzyła się na Holandię i Irlandię dziesiątkując rodzime linie ostryg. Doprowadziło to do zwiększenia udziału towarzyszącego mu już wcześniej w hodowli gatunku Crassostrea gigas, ostrygi pacyficznej, która nie jest wrażliwa na

BONAMIA OSTREA: Istiridyeleri etkileyen ve binomiazis hastalığına sebep olan protozoan, Avrupa istiridyesi (Ostrea edulis) patojeni. Hastalık istiridyenin sarı rengini bozmasıyla karakterize olmuştur. Bonamia ilk defa 1979 da İngilterede görülmüş Hollanda ve İrlandaya kadar yayılara doğal istiridye stoklarının büyük bir kısmını yok etmiştir. Bu yetiştiriciliği yapılan türlere bulaşmasını arttırmıştır. Pasifik istiridyesi Crassostrea gigas , Bonamiaya duyarlı değildir. Patojen esas olarak yaşlı istiridyeleri e

Was this helpful?
Az európai osztriga (Ostrea edulis) egyik betegsége, amelynek legfontosabb jellemzője az osztriga sárga elszineződése. Európában a Bonamia először Nagy-Britanniában jelent meg 1979-ben, onnan terjedt tovább Hollandiába és Írországba, megtizedelve a természetes osztrigaállományokat, amely együtt járt a Bonamia-rezisztens Csendes-óceáni osztriga, a Crassostrea gigas tenyésztésének felfutásával. A betegség főleg idősebb osztrigákat érint, emiatt megfelelő tartási gyakorlattal megelőzhető a fertőzé


BONAMIASIS: A disease characterized by yellow discolouration of the oyster, Bonamia was first observed in Europe in Brittany in 1979, and has since spread to Holland and Ireland, decimating the native oyster stocks. This had led to a concomitant increase in the culturing of the introduced species Crassostrea gigas , the Pacific oyster, which is not susceptible to Bonamia. The pathogen affects older oysters in the main and can therefore be controlled by appropriate management strategies.

ΜΠΟΝΑΜΙΑΣΗ: Παθογόνo πρωτόζωo των ευρωπαϊκών στρειδιών (Ostrea edulis) που προσβάλλει τα στρείδια προκαλώντας την ασθένεια Μποναμίαση. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από κίτρινο δυσχρωματισμό των στρειδιών . Το Bonamia παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1979 στην Βρετάνη και στη συνέχεια μεταδόθηκε στην Ολλανδία και την Iρλανδία, αποδεκατίζοντας τα ιθαγενή αποθέματα των στρειδιών. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της καλλιέργειας του εισαχθέντος είδους στρειδιού Crassostrea gigas που δεν προσβάλλεται από το Bonamia. Το παθογ

BONAMIASIS: La maladie bonamiose. Cette maladie est caractérisée par la discoloration des huîtres. Elle a été signalée pour la première fois en Europe en Bretagne en 1979, et sest répandue depuis à la Hollande et à lIrlande où elle a décimé les stocks dhuîtres indigènes. Ces stocks ont été remplacés par des espèces introduites comme lhuître Pacifique, Crassostrea gigas, qui nest pas affectée par Bonamia. La maladie affecte surtout les huîtres plus âgées et son contrôle passe donc par la gestion rigoureuse d

BONAMIASIS: La enfermedad se caracteriza por la decoloración de la ostraBonamia se observó primero en Europa en Bretaña en 1979, y se ha extendido subsecuentemente a Holanda e Irlanda dónde ha diezmando los stocks de las ostras nativas. Esto ha llevado a un aumento concomitante del cultivo de especies introducidas como la ostra del Pacífico, Crassostrea gigas, que no es susceptible a Bonamia. El patógeno afecta principalmente las ostras más viejas y por consiguiente, puede controlarse por estrategias apropi

BONAMIASE: A enfermidade caracterízase pola descoloración amarelenta da ostra Bonamia. Observouse primeiro en Europa en Bretaña en 1979, e estendeuse despois a Holanda e Irlanda onde decimou as poboacións de ostras nativas. Isto levou ao simultáneo aumento do cultivo de especies introducidas como a ostra do Pacífico, Crassostrea gigas, que non é susceptible á Bonamia. O patóxeno afecta principalmente as ostras máis vellas e por conseguinte, pode controlarse con estratexias apropiadas.

BONAMIOSE: Patogen protozo på europeisk flatøsters (Ostrea edulis), som fører til sykdommen bonamiose. Sykdommen gjenkjennes ved gul misfarging av østersen. Bonamia blei for først gang i Europa observert i Bretagne i 1979, og har siden spredd seg til Holland og Irland hvor den har redusert ville østersbestander. Dette har ført til en økning i oppdrett av den innførte arten Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) som ikke er mottakelig for Bonamia. Patogenet påvirker i størst grad eldre østers og kan derfor ko

BONAMIOZA: Choroba charakteryzująca się zmianą zabarwienia ostryg na kolor żółty. Po raz pierwszy pasożyty Bonamia zostały zanotowane w 1979 roku w Bretanii i od tego czasu rozszerzyła się na Holandię i Irlandię dziesiątkując rodzime linie ostryg. Doprowadziło to do zwiększenia w hodowli sprowadzonego wcześniej gatunku Crassostrea gigas, ostrygi pacyficznej, która jest niewrażliwa na pierwotniaki Bonamia. Patogen ten atakuje głównie starsze ostrygi i dlatego może być zwalczany poprzez odpowiednią strategię

BONAMIASIS: İstiridyelerde sarı lekeler ile karakterize edilen bir hastalıktır. İlk kez 1979 da Avrupada Britanyada fark edilmiştir, Hollanda ve İrlandaya yayılmış, yerli stokları önemli ölçüde azaltmıştır. Bu hastalığa duyarlı olmayan Pasifik istiridyesi (Crassostrea gigas)nin a piyasada artışına neden olmuştur. Bu patojen büyük istiridyeleri etkiler bu nedenle uygun yönetim stratejileri ile kontrol edilebilir.

Was this helpful?
Halál utáni (post mortem) vizsgálat és annak leírása.


AUTOPSY: A post-mortem examination and its description.

ΑΥΤΟΨIΑ: Η μεταθανάτια εξέταση και η περιγραφή της.

AUTOPSIE: Examen post-mortem et sa description.

AUTOPSIA: Examen post-mortem y su descripción.

AUTOPSIA: Exame post mortem e a súa descrición.

AUTOPSI: Post mortem undersøkelse og en beskrivelse av organismen.

AUTOPSJA: Pośmiertne badanie i jego opis.

OTOPSİ: Ölüm sonrası yapılan bir çalışma ve tanımlama.

Was this helpful?
A test halál utáni orvosi vizsgálata, amelynek célja a halál okának kiderítése.


NECROPSY: A medical examination of the body after death to ascertain the cause of death. Generally, this term is reserved for the examination of an animal, other than human, body.

ΝΕΚΡΟΨΙΑ: Ιατρική μετά θάνατον εξέταση του σώματος ώστε να διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου. Γενικά ο όρος χρησιμοποιείται (στην αγγλική) γιά την εξέταση ενός ζώικού, μη ανθρώπινου, σώματος.

NECROPSIE: Examen médical du corps après la mort afin didentifier la cause du décès. Ce terme sapplique généralement aux cadavres animaux plutôt quaux etres humains.

NECROPSIA: Examen médico del cuerpo después de la muerte para identificar la causa del fallecimiento. Este término se aplica generalmente a los cadáveres animales más que a los seres humanos.

NECROPSIA: Exame médico do corpo despois da morte para determinar a causa do falecemento. Este termo aplícase xeralmente ao exame dos cadáveres animais máis que ao dos seres humanos.

NEKROPSI: Medisinsk undersokelse av kroppen etter dod, for a fastsla dodsarsak. Betegnelsen blir vanligvis brukt for undersokelse av dyrekropper, ikke av menneskekropper (obduksjon).

NEKROPSJA/SEKCJA: Badanie lekarskie ciała po śmierci celem upewnienia się o jej przyczynach. Zazwyczaj termin ten odnosi się do badania zwierząt i jest inny niż w przypadku ludzkiego ciała.

NECROPSİ (OTOPSİ): Ölümün sebebini anlamak için, ölüm sonrası vücutta yapılan tıbbi deney. Genel olarak bu terim hayvan ve insan vücudunda yapılan denemeler için kullanılır.

Was this helpful?
A bőr vöröses elszíneződése, különböző alakú és méretű foltokban.


ERYTHEMA: Redness of the skin occurring in patches of variable size and shape.

ΕΡΥΘΗΜΑ: Ερυθρότητα του δέρματος που εμφανίζεται σε κηλίδες ποικίλου μεγέθους και μορφής.

ERYTHEME: Congestion cutanée qui donne lieu à une rougeur de taille et forme variables.

ERITEMA: Inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas de tamaños y formas variables.

ERITEMA: Arrubiamento da pel que se manifesta en forma de manchas de diferente tamaño e forma

ERYTEM (HUDRØDME): Rødfarging av huden, som inntreffer i flekker av varierende størrelse og fasong.

RUMIEŃ: Zaczerwienienie skóry występujące w postaci plam o zmiennej wielkości i kształcie.

ERYTHEMA: Çeşitli şekil ve boyutlarda oluşan derideki kırmızılık

Was this helpful?
A Bothriocephalidae családba tartozó mételyek, amelyek legfontosabb jellemzője a fedeles, nem embrionált petesejt. Bizonyos fajokat Ázsiából hurcoltak be Európába és az Egyesült Államokba az amur (Ctenopharyngodon idella)) betelepítésekor. Ezek a fajok komoly problémát jelentenek a halastavi pontytenyésztés számára. A B. acheilognathi a nemzetség európai édesvizekben élő faja, a B.scorpii pedig az érdes lepényhalban (Platichthys flesus) és a rombuszhalban (Scopthamus maxima) fordul elő.


BOTHRIOCEPHALUS: Cestodes of the family Bothriocephalidae are characterised by the presence of operculated and unembryonated eggs. Certain species of Asian origin (B. gowkongensis ) introduced into Europe and the USA with the transfer of grass carp (Ctenopharyngodon idella) can cause difficulties in the pond culture of cyprinid fish. B. acheilognathi is the European freshwater species of the genus while B.scorpii occurs in European marine flatfish (Platichthys flesus) and turbot (Scopthamus maxima).

BOTHRIOCEPHALUS: Κεστώδεις πλατυέλμινθες οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια Bothriocephalidae. Ο βιολογικός τους κύκλος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αυγών με κάλυμμα καθώς και τη δημιουργία προνυμφικών σταδίων. Ορισμένα είδη (B. gowkongensis) τα οποία εισήχθησαν στην Ευρώπη και την Αμερική από την Ασία με τη μεταφορά του Ctenopharyngodon idella προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην καλλιέργεια των κυπρινοειδών. Ο αντιπρόσωπος των γλυκών υδάτων στην Ευρώπη είναι το είδος B. acheilognathi ενώ το είδος B.scorpii παρασιτ

BOTHRIOCEPHALUS : Les cestodes de la famille Bothriocephalidae sont caractérisés par la présence d’un opercule sur les œufs non embryonnaires. Certaines espèces d’origine asiatique (B. gowkongensis ) ont été introduites en Europe et aux Etats-unis avec le transfert du carpe (Ctenopharyngodon idella ) et provoquent des problèmes dans la cultivation en bassin de poissons cyprinidés. B. acheilognathi est l’espèce des eaux douces d’Europe alors que B. scorpii est trouvé chez les poissons plats marins Européens (Pla

BOTHRIOCEPHALUS : Cestodos de la familia Botriocefalidae caracterizados por la presencia de huevos operculados y no embrionados. Algunas especies de origen asiático (B. Gowkongensis ) introducidos a Europa y USA debido a la transferencia de la carpa Ctenopharyngodon idella puede originar dificultades en los cultivos de ciprínidos en estanques. B. Acheilognathi es la especie de agua dulce europea del género B.scorpii y se encuentra en la platija (Platichthys flesus ) y el rodaballo (Scophthalmus maximus ).

BOTHRIOCEPHALUS: Cestodos da familia Botriocefalidae caracterizados pola presenza de ovos operculados e non embrionados. Algunhas especies de orixe asiática (B. Gowkongensis) introducidos a Europa e USA debido á transferencia da carpa Ctenopharyngodon idella pode orixinar dificultades nos cultivos de ciprínidos en estanques. B. Acheilognathi é a especie europea de auga doce do xénero mentres que B.scorpii atópase en peixes mariños europeos, por exemplo na solla (Platichthys flesus) e o rodaballo (Scophthalmus ma

BOTHRIOCEPHALUS: Bendelormer i familien Bothriocephalidae. Tilstedeværelse av tomme egg med lokk karakteristisk. Noen arter av asiatisk opprinnelse (B. gowkongensis ) er introdusert til Europa og USA med innføring av gresskarpe (Ctenopharyngodon idella ). Kan føre til problemer i oppdrett av karpefisk i dammer. B. acheilognathi er den europeiske representanten i ferskvann, mens B. scorpii forekommer hos marine europeiske flatfisk, f.eks. hos skrubbe (Platichthys flesus ) og piggvar (Scopthalmus maximus ).

BOTHRIOCEPHALUS: Tasiemce z rodziny Bothriocephalidae charakteryzują się obecnością jaj mających wieczko i niezawierających zarodka. Pewien gatunek pochodzący z Azji (B. gowkongensis) zawleczony do Europy i USA z introdukowanym amurem białym (Ctenopharyngodon idella) może powodować kłopoty w hodowli stawowej ryb karpiowatych. Z tego rodzaju pochodzi europejski gatunek słodkowodny B. acheilognathi, podczas gdy B. scorpii występuje w europejskich morskich gatunkach, tj. we flądrze (Platichthys flesus) i turbocie (

BOTHRIOCEPHALUS: Bothriocephalidae ailesine ait yassı kurtlardır. Operkulumlarının varlığıyla ve döllenmemiş yumurtalarıyla karakterize olurlar. Ot sazanının (Ctenopharyngodon idella) transferi ile giriş yapan Asya orijinli mevcut tür (B. gowkongensis ) sazan balığı havuz kültüründe zorluklara neden olabilir. B.scorpii Avrupa deniz Kalkan (Scopthamus maxima) ve Dil balığında ( Platichthys flesus) ) ortaya çıkarken, B. acheilognathi cinsin Avrupa tatlı su türüdür.

Was this helpful?
A Clostridium botulinum mikroorganizmus toxinja által okozott súlyos ételmérgezés.


BOTULISM: Serious food poisoning caused by the toxin in food infected with the organism, Clostridium botulinum.

ΑΛΛΑΝΤIΑΣΗ: Σοβαρή τροφική δηλητηρίαση από τοξίνες που βρίσκονται σε τρόφιμα μολυσμένα από τον οργανισμό Clostridium botulinum.

BOTULISME: Empoisonnement grave produit par la toxine contenue dans les aliments contaminés par la bactérie Clostridium botulinum .

BOTULISMO: Envenenamiento grave, producido por la toxina de los alimentos contaminados por la bacteria Clostridium botulinum .

BOTULISMO: Envelenamento grave, producido pola toxina dos alimentos contaminados pola bacteria Clostridium botulinum.

BOTULISME: Alvorlig matforgiftning forårsaket av giften i mat infisert av organismen, Clostridium botulinum .

ZATRUCIE JADEM KIEŁBASIANYM: Poważne zatrucie pokarmowe spowodowane przez toksyny zawarte w pokarmach zakażonych bakterią Clostridium botulinum.

BOTULİZİM: Organizma tarfından enfekte edilmiş gııdalrın sebep olduğu ciddi gıda zehirlenmesi

Was this helpful?
A kerekesférgek (Rotifera) törzsének egyik nemzetsége. Áltestüreges (pseudocoelomata) állatok, amelyek szűznemzéssel és ivarosan is szaporodnak. A B.plicatilis fajt elterjedten tenyésztik és a tengeri halivadék táplálására használják.


BRACHIONUS: A genus of the Phylum Rotifera (minute aquatic organisms), pseudocoelomates, which exhibit parthenogenetic and sexual reproduction. The species B.plicatilis is widely cultured for use as a feed source, as prey for larval marine fish.

BRACHIONUS: Γένος τροχοζώων (μικρών υδρόβιων οργανισμών,). Ψευδοκοιλωματικά, τα οποία πολλαπλασιαζόμενα με φυλετική ή παρθενογεννετική αναπαραγωγή. Το είδος B. plicatilis καλλιεργείται ευρέως και χρησιμεύει ως τροφή για τις νύμφες των θαλασσίων ψαριών.

BRACHIONUS: Genre de lembranchement des rotifères (organismes aquatiques minuscules), pseudocœlomates, se reproduisant sexuellement et par parthénogenèse. Lespèce B.plicatilis est couramment élevée pour servir de nourriture aux alevins de poissons.

BRACHIONUS: Género del Filum de los Rotíferos (organismos acuáticos minúsculos), pseudocelomados; se reproducen sexualmente y por partenogénesis. La especie B.plicatilis es extensamente cultivada para servir como alimento a los alevines de peces.

BRACHIONUS: Xénero do Filum dos Rotíferos (organismos acuáticos minúsculos), pseudocelomados; reprodúcense sexualmente e por partenoxénese. A especie B.plicatilis é extensamente cultivada para servir como fonte de alimento, como presa das larvas de peixes mariños.

BRACHIONUS: Slekt tilhørende rekke (fylum) Rotifera (pseudocoelomater, hjuldyr), som viser både partenogenetisk og seksuell formering. Arten B. plicatilis blir oppdrettet som fôr for marine larver.

BRACHIONUS: Rodzaj należący do typu wrotków (bardzo drobne organizmy wodne), z pierwotną jamą ciała, które rozmnażają się partenogenetycznie i płciowo. B. plicatilis jest powszechnie hodowanym gatunkiem jako żywy pokarm, przeznaczony dla larw ryb morskich.

BrachionusV: Rotifera (çok küçük sucul organizmalar) şubesinin bir cinsi olup, yalancı sölom (vücut boşluğu)lu olup partenogenetik ve eşeysel olarak ürerler. B.plicatilis türü yaygın olarak kültürü yapılarak denizel balıkların larval beslenmesinde besin kaynağı olarak kullanılır.

Was this helpful?
Sós- és édesvíz összekeveredésének eredményeként kialakuló víz, 0.50 és 17.0ä közötti sótartalommal. Általában a folyótorkolatok felszínközeli részén fordul elő.


BRACKISH WATER: Water arising from mixing of salt water and fresh water and having a salinity of 0.50 to 17.0ä, commonly occurring in near-surface estuarine environments.

ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ: Νερά που προέρχονται από ανάμειξη αλμυρών και γλυκών νερών και έχουν αλατότητα απο 0.50 έως 17‰. Συνήθως υφάλμυρα είναι τα επιφανειακά νερά στις εκβολές ποταμών και τις λιμνοθάλασσες.

EAU SAUMATRE: Eau issue dun mélange deau douce et deau de mer, de salinité entre 0,5 et 17,0 _ S, fréquente en surface dans les estuaires.

AGUA SALOBRE: Agua que resulta de una mezcla de agua dulce y de agua de mar, su salinidad esta entre 0,5 y 17 %o, frecuente en los estuarios.

AUGA SALOBRE: Auga que resulta dunha mestura de auga doce e de auga de mar, a súa salinidade esta entre 0,5 e 17 ‰, frecuente nos esteiros preto da superficie.

BRAKKVANN: Vann dannet ved blanding av salt og ferskvann, har salinitet på 0,5 til 17,0‰. Forekommer vanligvis i overflaten nær elvemunninger.

WODY SŁONAWE: Woda powstająca z wymieszania wody słonej z wodą słodką i mająca zasolenie od 0,5 do 17,0‰; zwykle występuje w przypowierzchniowych warstwach wód estuariowych.

ACI SU: Tatlısu ve deniz suyunun karışımıyla tuzluluğu 0,5 ila 17 arasında değişen, çoğunlukla nehir ağızlarında yüzeye yakın oluşan sular.

Was this helpful?
A kopoltyúkkal kapcsolatos.


BRANCHIAL: Pertaining to gills.

ΒΡΑΓΧIΑΚΟΣ: Ελλ. όρος.

BRANCHIAL, E: Relatif aux branchies.

BRANQUIAL: Relativo a las branquias.

BRANQUIAL: Relativo ás branquias.

BRANCHIAL: Angår gjeller.

SKRZELOWY: Właściwy dla skrzeli.

BRANŞİYAL: Solungaçlarla ilgili.

Was this helpful?
A folyami rákokon élősködő kisméretű (3-10mm) gyűrűsférgek (Annelida); az édesvízi rákok belső élősködői; testük 15 szelvényből áll, minden szelvényben két-két gyűrűvel; elülső és hátulsó szívószerveik is vannak; egyetlen család, amelybe tíz nemzetség tartozik, korábban a kevéssertéjűek (Oligochaeta) közé sorolták őket.


BRANCHIOBDELLIDS: Parasitic leeches of crayfish; sub-class of minute (3-10mm) hirudinoidean worms (Annelida) ectoparasitic on freshwater crayfish; body with 15 segments each bearing two annulii; anterior and posterior sucker present; comprises a single family containing ten genera, formerly classified with oligochaetes.

ΒΡΑΓΧIΟΒΔΕΛΛIΔΕΣ: Βδελλόμορφα παράσιτα των καραβίδων (του γλυκού νερού).Υφομοταξία των μικροσκοπικών (3-10mm) βδελλών (Αννελίδες) που είναι έξωπαράσιτα των καραβίδων του γλυκού νερού. Το σώμα τους αποτελείται από 15 μεταμερή, που το καθένα φέρει δύο δακτυλίους. Υπάρχουν πρόσθιος και οπισθιος μυζητήρες. Αποτελούν μία μοναδική οικογένεια που περιλαμβάνει δέκα γένη, παλαιότερα κατατάσσονταν στους Ολιγόχαιτους.

BRANCHIOBDELLIDES: Hirudinée (sangsue) ectoparasite des écrevisses, à corps composé de 15 segments, chacun portant deux anneaux avec ventouses antérieure et postérieure. Cette famille contient dix genres précédemment classés avec les oligochètes.

BRANQUIOBDÉLIDOS: Tipo de sanguijuela, ectoparásito de cangrejos, con un cuerpo compuesto de 15 segmentos, cada segmento lleva dos anillos con ventosas anteriores y posteriores. Esta familia tiene diez géneros clasificados dentro de los oligoquetos.

BRANQUIOBDÉLIDOS: Tipo de sambesuga, parasito de cangrexos; subclase de diminutos (3-10 mm) vermes hirudíneos (Anélidos) ectoparasitos dos cangrexos de río; corpo composto de 15 segmentos, cada segmento leva dous aneis; presenza de ventosa anterior e posterior. Esta familia ten dez xéneros, anteriormente clasificados dentro dos oligoquetos.

BRANCHIOBDELLIDE: Små (3-10 mm) parasittiske igler (Klasse Hirudinea, Fylum Annelida) på ferskvannskreps. Kroppen består av 15 segmenter, hvert med to ringer. Har en sugekopp i hver ende. Innbefatter kun en familie bestående av ti slekter, tilhørte tidligere børstemarkene (Fylum Oligochaeta).

BRANCHIOBDELLA: Pasożytnicze pijawki raków, podklasa drobnych (3 - 10 mm) pierścienic (Annelida), zewnętrznych pasożytów raków słodkowodnych; ciało składa się z 15 członów a każdy zawiera dwa pierścienie; posiadają przedni i tylny narząd ssący; stanowią pojedynczą rodzinę obejmującą dziesięć rodzajów; wcześniej zaliczano je do skąposzczetów (Oligochaeta).

Branchiobdellis: Tatlı su ıstakozlarında bulunan parazitik sülükler; sülüklerin (Annelida: Halkalı solucanlar) çok küçük (3-10 mm) alt sınıfı olup kerevitlerde dış parazit olarak bulunur; vücut 15 tane segmnetten oluşmuş olup her bir segmentte iki halka mevcuttur, hayvanın anterior ve porterior kısmında vantuzları bulunur; önceden oligoketlerle (karasal halkalı kurtlar) sınflandırılan bu alt sınıf bir aile ve on tane cins içerir.

Was this helpful?
Haltetű.


BRANCHIURA: Fish lice.

ΒΡΑΓΧIΟΥΡΑ: Ψείρες ψαριών.

BRANCHIURES: Parasites des salmonidés.

BRANQUIUROS: Parásitos de los salmónidos.

BRANQUIUROS: "Piollos dos peixes".

BRANCHIURA: Fiskelus.

SPLEWKI - TARCZENICE: Wesz rybia.

Branchıura: Balık biti.

Was this helpful?
Nettó elsődleges produkció; az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó é


GROSS PRIMARY PRODUCTION(GPP): The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή π

GPP: Grosse Production Primaire.La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production pri

GPP: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

PRODUCIÓN PRIMARIA BRUTA (PPB): Produción primaria neta: a produción de nova materia orgánica por autrótofos, como son as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por individuo, poboación, unha área ou volume de auga, é denominada produción primaria bruta. Cando as perdas simultáneas de materia orgánica por catabolismo (ex. respiración) son restadas da produción primaria bruta, obtense a medida de produción primaria neta. Para a

BRUTTO PRIMÆRPRODUKSJON (BPP): Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske alger bestemmes brutto

PRODUKCJA PIERWOTNA/PODSTAWOWA BRUTTO (PPB): Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy (organizmy samożywne), takie jak glony fotosyntetyzujące. Najczęściej jest to pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ogólna ilość materii organicznej produkowana przez jednego osobnika, populację, na jednostkę powierzchni lub objętości wody w jednostce czasu jest określana jako produkcja pierwotna brutto. Kiedy jednocześnie straty materii organicznej na skutek katabolizmu (np. oddychania) są odejmowane od produkcji pierwotnej brutto, uzyskujemy

Bürüt birincil üretim: Fotosentetik algler gibi ötotrof canlılar tarafından üretilen organik maddeler. Besin zincirinin ilk haltasıdır ve çok sık tekrarlanır. Bireysel, populasyonsal, bir alanda veya su ortamındaki birim zaman başına üretilen toplmam organik madde üretim miktarı bürüt birincil üretim olarak isimlendirilir. Aynı anda katabolizma tarafından oluşan organik madde kayıpları bürüt birincil üretimden düşülür ve net birincil üretim miktarı elde edilir. Fotosentetik algler tarafından üretilen bürüt ve net bi

Was this helpful?
Egységnyi táplálék teljes energiatartalma (bruttó kalóriatartalomként is ismert).


GROSS ENERGY: The total energy present in a unit of food (also given as gross calories).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ (ΜΙΚΤΗ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η συνολική ενέργεια που περιέχεται σε μια μονάδα τροφής (δίνεται επίσης και ως συνολικές θερμίδες).

ENERGIE BRUTE: Lénergie totale présente dans une quantité unitaire dun aliment (exprimée également en calories brutes).

ENERGÍA BRUTA: La energía total presente en una cantidad unitaria de un alimento (expresada igualmente en calorías).

ENERXÍA BRUTA: Enerxía total presente nunha unidade de alimento (tamén expresada como calorías brutas).

BRUTTOENERGI: Den totale mengden energi som er tilstede i en enhet av mat (også gitt som bruttokalorier).

ENERGIA BRUTTO: Ogólna energia zawarta w jednostce pożywienia (także wyrażana w kaloriach brutto).

GROSS ENERJİ: Gıdalarla alınan toplam enerji

Was this helpful?
Egy víz alá merített, perforált tömlőből kibocsátott, állandó intenzitású légbuborék-áramlat; felhasználható bizonyos halfajok mozgásának korlátozására vagy irányítására.


BUBBLE FENCE (SCREEN): A continuous stream of air bubbles emitted from a sunken hose or pipe, perforated at intervals, through which compressed air is released; acts as a fence by restricting or guiding movement of some fish species.

ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ: Συνεχής ροή φυσαλίδων που αναδύονται από κατά διαστήματα διάτρητους ποντισμένους σωλήνες, μέσω των οποίων διοχετεύεται πεπιεσμένος αέρας. Δρα ως παραπέτασμα το οποίο περιορίζει ή καθοδηγεί την κίνηση ορισμένων ειδών ψαριών.

BUBBLE FENCE/RIDEAU DAIR: Bulles dair émises en continu par des perforations éspacées sur un tuyau placé au fond de leau dans lequel passe de lair comprimé; agit comme une barrière en restreignant ou guidant les mouvements de certains poissons.

CORTINA DE BURBUJAS: Burbujas de aire emitidas continuamente por los agujeros de una manguera situado en el fondo del agua dónde pasa aire comprimido; actúa como barrera restringiendo o guiando el movimiento de ciertos peces.

CORTINA DE BURBULLAS: Burbullas de aire emitidas continuamente polos buratos dunha mangueira situado no fondo da auga por onde pasa aire comprimido; actúa como barreira restrinxindo ou guiando o movemento de certos peixes.

BOBLEGJERDE: Kontinuerlig strøm av luftbobler avgitt fra en nedsunket ledning med hull i faste intervall. Drives av komprimert luft. Virker som et gjerde ved å hindre eller lede bevegelse av fisk.

PRZEGRODA/KURTYNA POWIETRZNA: Ciągły strumień emitowanych pęcherzyków powietrza z zanurzonych i w odstępach perforowanych węży lub rur, przez które uwalniane jest sprężone powietrze, działające jak kurtyna odgradzająca lub kierująca ruchem niektórych gatunków ryb.

HAVA KABARCIĞI ÇİTİ (EKRAN): Batık hortum ya da borudan delikli aralıklarla devamlı hava kabarcığı akımı çıkarmak suretiyle basınçlı hava salımı; bazı balık türlerinin hareketlerini sınırlayıcı ya da yol gösterici bir çit gibi davranır.

Was this helpful?
A fehérvérsejtek által alkotott réteg, amely a vér centrifugálása után a vörösvérsejtek rétege fölött látható. A fogalom a vér összes fehérvérsejtjére is utal.


BUFFY COAT: Term used for the layer of white blood cells that occurs above the erythrocytes after blood has been centrifuged. Corresponds to the white blood cell fraction of whole blood.

ΑΔΡΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ (ΑΙΜΑΤΟΣ): Tο υπερκείμενο στρώμα που προκύπτει μετά από φυγοκέντριση του αίματος και αντιστοιχεί στο κλάσμα των λευκών αιμοσφαιρίων.

BUFFY COAT: Couche de leucocytes qui se forme au-dessus des cellules rouges quand le sang est fractionné par centrifugation.

CAPA BLANCA: Término usado en inglés para designar la capa de color blanquecino situada por encima de los eritrocitos después de centrifugar la sangre y que corresponde a los leucocitos.

BUFFY COAT / CAPA MARRÓN CLARO: Termo usado en inglés para designar a capa de leococitos situada por enriba dos eritrocitos despois de centrifugar o sangue e que corresponde á fracción de leucocitos do total de sangue.

LEUKOCYTTFRAKSJON: Betegnelse brukt på laget av hvite blodceller ovenpå de røde blodcellene etter at en blodprøve har blitt sentrifugert. Tilsvarer fraksjonen av hvite blodceller i blodet.

KOŻUSZEK: Określenie stosowane w odniesieniu do warstwy białych krwinek, która występuje nad warstwą erytrocytów po odwirowaniu krwi. Odpowiada ona frakcji białych krwinek w całej krwi.

BUFFY COAT: Santirfüjden sonra eritrositlerin üzerinde bulunan beyaz kan hücrelerinin tabakaları için kullanılan terim.

Was this helpful?

C

A szén vegyjele.


C: Chemical symbol for carbon.

C: Το χημικό σύμβολο του άνθρακα

C: Symbole chimique du carbone.

C: Símbolo químico del carbón.

C: Símbolo químico do carbono.

C: Kjemisk symbol for karbon.

C: Symbol chemiczny węgla.

Karbon: Karbonun kimyasal sembolü.

Was this helpful?
Tengeri halakon élősködő evezőlábú rákfaj, amelynek bizonyos mértékű gazdafajlagossága van. A faj életciklusa két szabadon élő lárvaállapottal kezdődik (nauplius I és II), ezek után egy szabadon élő, fertőzőképes állapot (copepodid), négy élősködő lárvaállapot (Chalimus I-IV), két korai kifejlett állapot és végül a kifejlett állapot következik. Az élősködő a halak bőrén tapad meg és ott is táplálkozik, amely helyi irritációkhoz, megnövekedett UV-érzékenységhez és másodlagos fertőzésekhez vezethe


CALIGUS ELONGATUS: A caligid parasitic copepod of marine fish with some host preferences. The life cycle of this species includes two free-living larval stages (nauplii I and II), an infective copepodid stage which is free-swimming, four attached juvenile stages (Chalimus I-IV), two pre-adult stages and the adult. Damage to fish is caused by attachment and feeding on the skin, leading to local irritation, greater sensitivity to UV-light, and secondary infections. Integument damage occurs progressively, ultimately

CALIGULUS ELONGATUS: Είδος κωπηπόδου το οποίο παρασιτεί πάνω σε θαλάσσια ψάρια. Ο βιολογικός του κύκλος περιλαμβάνει δύο ελεύθερες προνυμφικές μορφές (ναύπλιος Ι και ΙΙ), ένα στάδιο κωπηποδίτη το οποίο κολυμπά ελεύθερα μέχρις ότου μολύνει κάποιο ξενιστή τέσσερα στάδια ανώριμων ατόμων (Chalimus I-IV), τα οποία είναι προσκολλημένα, δύο στάδια πριν την ωρίμανση και το ώριμο ενήλικο άτομο. Πρόβλημα δημιουργείται στο ψάρι ξενιστή από το στάδιο της προσκόλλησης και μετά καθώς το παράσιτο τρέφεται μέσα από το δέρμα, προκαλ

CALIGUS ELONGATUS : Copépode Caligidé qui est un parasite des poissons marins, avec une certaine préférence d’hôte. Le cycle de cette espèce comprend deux stades larvaires libres (nauplius I et II), un stade infectieuse libre, copépode, quatre stades parasites juvéniles (chalimus I à IV), deux stades pré-adultes et un stade adulte. Les stades parasitaires s’attachent à la peau des poissons et s’en nourrissent. Ceci mène à des irritations localisées, une augmentation de la sensitivité aux ultra violets et des infect

CALIGUS ELONGATUS : Copépodo parásito de peces marinos, con algunos más preferenciales. El ciclo vital incluye dos estadios larvarios libres (nauplio I,II) un estadio infectivo copépodo libre, cuatro estadios juveniles no-libres (Chalimius I-IV), dos estadios pre-adultos y un adulto. Los daños a los peces están causados por adhesión y alimentación en la piel comportando irritación local, sensibilidad elevada a los rayos UV e infecciones secundarias. Los daños se producen progresivamente resultando en erosión y ulce

CALIGUS ELONGATUS: Copépodo calíxido parasito orixinario de Asia e historicamente restrinxido ao hemisferio norte no Pacífico, agora presente nas granxas de salmón en Chile onde causa serios danos. Puido transmitirise ao hemisferio Sur por augas de lastre dos barcos mercantes graneleiros. Para estados de vida libre, ver C. elongatus. Copépodo parasito de peixes mariños, con algúns preferenciais. O ciclo vital inclúe dous estadios larvarios libres (nauplio I,II) un estadio infectivo copépodo libre, catro estadios x

CALIGUS ELONGATUS: Parasittisk kopepod (orden av småkreps) i familien Caligidae. Har en viss vertspreferanse blant marine fisk. Livssyklusen til denne arten består av to frittlevende larvestadier (nauplii I og II), en copepoditt som fester seg til verten, fire juvenile stadier (chalimus I-IV), to preadulte stadier og adult stadium. Skade på fisken skjer ved at parasitten fester seg på og spiser av huden, noe som fører til lokal irritasjon, øket følsomhet for UV-stråling og sekundære infeksjoner. Skadene på skinnet

CALIGULUS ELONGATUS : Pasożytniczy widłonóg ryb morskich z pewną preferencją żywiciela. Cykl życiowy tego gatunku zawiera dwa wolno żyjące stadia larwalne (naupli I i II), zakaźne stadium kopepodit, który jest wolno pływający, cztery przytwierdzone stadia młodociane (halimus I - IV), dwa stadia przeddorosłe oraz stadium dorosłe. Szkodliwość dla ryb wynika z jego przytwierdzania i odżywiania się na skórze, powodujące miejscowe podrażnienie, większą wrażliwość na promieniowanie UV oraz wtórną infekcję. Uszkodzenie powł

Caligus elongatus: Deniz balıklarını ve bazı konakçıları tercih eden kaligit parazitik bir kopepod. Bu türün hayat döngüsü iki serbest-yaşamlı larval evre (nauplii I ve II), serbest yüzdüğü infektif kopepodid evresi ve dört sabit juvenil evresi (Chalimus I-IV), iki ön-erişkin evresi ve erişkin evresi içerir. Balıklara derilerine tutunma ve beslenme yoluyla zarar verirler, lokal irritasyona neden olurlar, UV-Işığına ve ikincil enfeksiyonlara karşı çok hassastırlar. Deri hasarı artan şekildedir, ve sonunda tutunma

Was this helpful?
Élősködő evezőlábú rákfaj, amely eredetileg csak Ázsiában és a Csendes-Óceán északi féltekére eső részén fordult elő. Ma már a chilei lazacfarmokon is megjelent, ahol komoly károkat okoz. Valószínűleg a teherszállító hajók ballasztvizével került át a déli féltekére. Az életciklusokhoz ld. C. elongatus.


CALIGUS FLEXISPINA: A caligid parasitic copepod originally occurring in Asia and historically restricted to the northern hemisphere in the Pacific, now occurring on salmon farms in Chile where it causes severe damage. May have been transmitted to the southern hemisphere by ballast water of bulk carriers. For life stages, see C. elongatus.

CALIGULUS FLEXISPINA: Παρασιτικό κωπήποδο το οποίο μέχρι πρόσφατα περιορίζονταν στην Ασία και το Β. Ειρηνικό ωκεανό. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει κάνει την εμφάνισή του στις ιχθυοκαλλιέργειες σολομού της Χιλής όπου προκαλεί τεράστιες καταστροφές. Πιστεύεται πως εισήχθη στο Ν. ημισφαίριο με το νερό το οποίο χρησιμοποιείται ως έρμα από τα φορτηγά πλοία. Για το βιολογικό του κύκλου βλέπε CALIGUS ELONGATUS.

CALIGUS FLEXISPINA : Parasite copépode caligidé originaire d’Asie et restreint historiquement à l’hémisphère nord dans le Pacifique. Se rencontre aujourd’hui sur les fermes de salmoniculture Chiliennes, provoquant des dégâts considérables. Probablement transporté vers l’hémisphère sud dans l’eau de lestage des bateaux de cargaison. Les stades sont semblables aux stades décrits pour C. elongatus .

CALIGUS FLEXISPINA : Parásito calígido copépodo originario de Asia y restringido históricamente al hemisferio norte del Pacífico. Actualmente se encuentra también en piscifactorías de salmón en Chile en donde produce daños importantes. Puede haberse transmitido al hemisferio sur mediante aguas de lastre de barcos de transporte. Acerca de los estadios vitaleS.

CALIGUS FLEXISPINA: Parasito calíxido copépodo orixinario de Asia e restrinxido historicamente ao hemisferio norte do Pacífico. Actualmente atópase tamén en piscifactorías de salmón en Chile onde produce danos importantes. Puido transmitirse ao hemisferio sur mediante augas de lastre de barcos mercantes graneleiros. Para estados de vida libre ver C. elongatus.

CALIGUS FLEXISPINA : Parasittisk kopepod med opprinnelig utbredelse i den asiatiske delen av Stillehavet og begrenset til den nordlige halvkule. Nå gjør den stor skade i lakseoppdrett i Chile. Kan ha blitt innført til den sørlige halvkule med ballastvann fra bulkskip. For livssyklus, jfr. C. elongatus .

CALIGULUS FLEXISPINA: Pasożytniczy widłonóg, występujący początkowo w Azji, a historycznie ograniczony do Pacyfiku na półkuli północnej; obecnie występuje w hodowlach łososia w Chile, gdzie powoduje poważne szkody. Może być przenoszony na półkulę południową w wodzie balastowej statków. Odnośnie stadiów życiowych − patrz C. elongatus.

Caligus flexispina: Orijini Asyaya dayanan, tarihi geçmişi Pasifiğin kuzey yarımküredeki kısmı ile sınırlı kaligit parazitik bir kopepod. Son zamanlarda Salmon yetiştiriciliğinin yapıldığı Şilide büyük zararlara sebep olmuştur. Yük taşıyıcıların balast suları ile güney yarımküreye transfer edilmiş olabilir. Hayat döngüsü için, C. elongatus.a bakınız.

Was this helpful?
A halak, elsősorban a lazacfélék húsában előforduló karotinoid festékanyag. A lazacfélék képtelenek a pigment szintézisére, emiatt a táplálékkal kell azt felvenniük. A canthaxanthin haltenyésztésbeni alkalmazását Japánban és az Egyesült Államokban betiltották.


CANTHAXANTHIN: Carotenoid pigment found in fish flesh, notably in salmonids. As salmonids cannot synthesize carotenoids, these pigments are provided in the diet. Canthaxantin is prohibited as a pigment in fish feed in Japan and the U.S.

ΚΑΝΘΑΞΑΝΘΙΝΗ: Καροτινοειδείς χρωστικές που βρίσκονται στην σάρκα των ψαριών, ιδίως των σολομοειδών. Οταν τα σολομοειδή δεν μπορούν να συνθέσουν καροτινοειδή, οι χρωστικές παρέχονται με την τροφή. Η κανθαξανθίνη απαγορεύεται ως χρωστική της τροφής των ψαριών στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

CANTHAXANTHINE: Pigment carotenoïde rencontré dans la chair des poissons, notamment des salmonidés, qui ne peuvent les synthétiser. Ces pigments sont apportés par la nourriture. Lutilisation de ces pigments dans les aliments pour poissons est interdite au Japon et aux USA.

CATAXANTÍNA: Pigmento carotinoide que se encuentra en la carne de peces, notablemente de salmónidos, que no lo pueden sintetizar. Estos pigmentos son suministrados por la comida. La utilización de estos pigmentos en la comida de peces está prohibida en Japón y en USA.

CANTAXANTINA: Pigmento carotenoide que se atopa na carne de peixes, notablemente de salmónidos, que non o poden sintetizar. Estes pigmentos son subministrados pola comida. A utilización destes pigmentos na comida de peixes está prohibida en Xapón e en USA.

KANTAXANTIN: Karotenoid pigment funnet i fiskekjøtt, særlig i laksefisk. Siden laksefisk ikke kan syntetisere karotenoider tilsettes disse i fôret. Kantaxantin er forbudt som pigment i fiskefôr i Japan og USA.

KANTAKSANTYNA: Barwny karotenoid występujący w mięsie ryb, szczególnie u łososiowatych. Ponieważ ryby łososiowate nie mogą syntetyzować karotenoidów, barwniki te są dostarczane z pokarmem. W Japonii i USA stosowanie kantaksantyny jako barwnika w żywieniu ryb jest zabronione.

Kantakasntin: Balık etinde özellikle salmonidlerde bulunan karotenoid pigmenti, salmonidlerde olduğu gibi balık tarafından sentezlenemeyip diyetle beraber alınır. Bu pigment maddesi Amerika ve Japonya da balık beslemede pigmnet maddesi ilavesi olarak yasaklanmıştır.

Was this helpful?
Olyan tünetek együttes előfordulása, amelyek a halak szívmegállás miatti hirtelen pusztulásához vezethetnek.


CARDIAC MYOPATHY SYNDROME: Term given to a collection of symptoms that ultimately produces sudden fish mortalities from a cardiac failure.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑΣ: Ορος που αναφέρεται σε ένα σύνολο συμπτωμάτων, τα οποία τελικά προκαλούν αιφνιδίους θανάτους στα ψάρια οφειλόμενους σε καρδιακή βλάβη.

SYNDROME DE LA MYOPATHIE CARDIAQUE: Terme décrivant lensemble des symptômes qui aboutissent à la mort subite des poissons par arrêt cardiaque.

SÍNDROME DE LA MIOPATÍA CARDIACA: Término que describe el conjunto de síntomas que lleva a la muerte súbita de peces por paro cardiaco.

SÍNDROME DE MIOPATÍA CARDÍACA: Termo que describe o conxunto de síntomas que finalmente leva á morte súbita de peixes por paro cardíaco.

KARDIOMYOPATISYNDROM: Betegnelse gitt en gruppe symptomer, som til slutt gir brå dødelighet hos fisk grunnet hjertefeil. Jfr. hjertesprekk.

SYNDROM MIOPATII SERCA: Termin z zakresu objawów, które ostatecznie powodują nagłe śnięcie ryb na skutek niewydolności pracy serca.

KALP MİYOPATİSİ SENDROMU: Kalp yetmezliğinden ani balık ölümlerine neden olan belirtilerin toplamına verilen isim.

Was this helpful?
1-(5-nitro-2-furil)-2-(6-amino-3-piridazol)-etilén-hidroklorid. Baktériumok, pl. az A. salmonicida ellen hatékony nitrofurán.


CAROFUR: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) ethylene hydro-chloride. A nitrofuran effective against bacteria such as A. salmonicida.

CAROFUR: 1-(5-Νιτρο-2-Φουρυλ)-2-(6-Αμινο-3-πυριδαζολ) αιθυλενο υδροχλωρίδιο. Αποτελεσματική γιά την καταπολέμηση βακτηρίων όπως το A. salmonicida.

CAROFURE: (Carofure) 1-(5-nitro-2furyl)-2-(6-amino-3-pyridazyle)ethylene hydrochlorure. Une nitrofuranne efficace contre A. salmonicida et dautres bactéries.

CAROFURE: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra la A. salmonicida y otras bacterias.

CAROFUR: (Carofur) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo) etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra a A. salmonicida e outras bacterias.

CAROFUR: (Carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) etylen hydroklorid. Et nitrofuran som er effektivt mot bakterier som A. salmonicida.

NITROFURAN: 1-(-5-nitro-2-furyl)-2-(6-amino-3-pirydazol) chlorowodorek etylenu. Nitrofuran jest skuteczny przeciw takim bakteriom jak A. salmonicida.

n–(5–nitro–2–furfurylidene)–1–aminohidantoin, etillenhidroclorid, : A. salmonicida için kullanılan geniş spektrumlu gram (+) ve gram (-) antiseptik.

Was this helpful?
Vörösmoszatokból készített kivonat, amelye főleg kötőanyagként használnak élelmiszerekben, gyógyszerekben, kozmetikumokban és ipari folyadékokban; derítőanyagként italokban és a kristálynövekedés szabályozására a fagyasztott édességekben.


CARRAGEENIN: An extract from red seaweeds used chiefly as a suspending agent or binder in foods, pharmaceuticals, cosmetics and industrial liquids; as a clarifying agent for beverages and as an agent to control crystal growth in frozen confections.

ΚΑΡΑΓΗΝΟΝ: Εκχύλισμα φύκους που χρησιμοποιείται κυρίως ως συνδετικός παράγων ή δέτης τροφών, φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και βιομηχανικών υγρών. Χρησιμοποιείται ως διαυγαστικός παράγων που ελέγχει την κρυσταλλική αύξηση κατεψυγμένων γλυκισμάτων.

CARRAGEENIN: Extrait dalgues utilisé en qualité de liant et dagent de suspension dans les aliments, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les liquides industriels; utilisé également comme un agent clarifiant dans les boissons et afin de contrôler la cristallisation dans les produits congelés.

CARRAGENINA: Extracto de algas que se utiliza en calidad de alianza (ligante) y como agente de suspensión en los alimentos, los productos farmacéuticos, los cosméticos y los líquidos industriales; utilizado generalmente como agente clarificador de las bebidas con el fin de controlar la cristalización de los productos congelados.

CARRAXENINA: Extracto obtido a partir de algas vermellas (rodofíceas) que se utiliza como espesante e en calidade de ligante nos alimentos, produtos farmacéuticos, cosméticos e en líquidos industriais; utilízase tamén como axente clarificador de bebidas e co fin de controlar a aparición de cristais en produtos conxelados.

KARRAGENAN: Ekstrakt fra rødalger hovedsakelig brukt som bindemiddel i mat, legemidler, kosmetikk og væsker brukt i industri (klarningsmiddel i drikkevarer og for å hindre krystalldannelse i frossent syltetøy, frysepulver).

KARRAGENINA: Ekstrakt z krasnorostów używany głównie jako środek do sporządzania zawiesin lub substancja wiążąca w żywności, farmaceutykach, kosmetykach i cieczach przemysłowych; jako środek klarujący w napojach i kontrolujący wzrost kryształków w preparatach mrożonych.

KARRAGENİN: Kırmızı yosunlardan elde edilen bir öz, başlıca gıdalarda, ilaçlarda, kozmatikte ve endüstriyel sıvılarda erteleyici ajan ya da bağlayıcı, içeceklerde berraklaştırma ajanı ve dondurulmuş ürünlerde kristal gelişim kontrol ajanı olarak kullanılır.

Was this helpful?
Az immunrendszer sejtes komponensei által közvetített immunválasz.


CELLULAR IMMUNE RESPONSE: Any immune response mediated by the cellular components of the immune system.

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΡΙΣΗ: Κάθε κυτταρική απόκριση που προκαλείται από κυτταρικά στοιχεία του ανοσοποιητικού συστήματος.

REPONSE CELLULAIRE IMMUNITAIRE: Réponse immunitaire induite par les composants cellulaires du système immunitaire.

RESPUESTA INMUNITARIA CELULAR: Cualquier respuesta inmune, del sistema inmunitario, mediada por componentes celulares.

RESPOSTA INMUNITARIA CELULAR: Calquera resposta inmune, do sistema inmunitario, mediada por compoñentes celulares

CELLEMEDIERT IMMUNITET: Immunresponser mediert av de cellulære komponenter i immunsystemet

IMMUNOLOGICZNA ODPOWIEDŹ KOMÓRKOWA : Wszelka odpowiedź układu immunologicznego wyzwalana za pośrednictwem komórkowych składników tego układu.

HÜCRESEL İMMÜN TEPKİ: Bağışıklık sisteminin hücresel bileşenleri aracılığıyla oluşan immün tepki.

Was this helpful?
Valamely tárgyat egy stabil tengely körül forgásba hozó, és a tengelyre merőleges erőhatást kifejtő eszköz. A centrifuga az ülepedés elvén alapszik, amelynél a centripetális gyorsulás miatt a nehezebb részecskék sugárirányban mozognak (a fenék felé), a könnyebbek pedig felfelé.


CENTRIFUGE: A piece of equipment that puts an object in rotation around a fixed axis, applying a force perpendicular to the axis. The centrifuge works using the sedimentation principle, where the centripetal acceleration causes heavier particles to move out along the radial direction (the bottom) and lighter objects tend to move to the top.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ: Μηχάνημα στο εσωτερικό του οποίου τοποθετούνται αντικείμενα έχοντας ροπή ως προς ένα σταθερό άξονα στον οποίο εφαρμόζεται κατακόρυφη δύναμη. Η φυγόκεντρος λειτουργεί έχοντας ως βάση την ιζηματοποίηση, καθώς η κεντρομόλος επιτάχυνση που προκαλείται με τη λειτουργία της, αναγκάζει τα μεγαλύτερα κομμάτια να μετακινηθούν προς τα κάτω και τα πιο ελαφριά προς τα πάνω.

CENTRIFUGEUSE: Appareil destiné à mettre un objet en rotation autour dun axe fixe., en appliquant une force perpendiculaire à laxe. La centrifugeuse fonctionne selon le principe de sédimentation dans lequel laccélération centripète entraîne les particules les plus lourdes vers le bas, alors que les plus lègères vont vers le haut.

CENTRÍFUGA: Aparato que permite colocar un objeto en rotación alrededor de un eje fijo, aplicando una fuerza perpendicular el eje. La centrífuga funciona usando el principio de sedimentación, donde la aceleración centrípeta provoca que las partículas más pesadas se desplacen a lo largo de la dirección radial (al fondo), y las más ligeras tiendan a dirigirse a la superficie.

CENTRÍFUGA: Aparato que permite colocar un obxecto en rotación ao redor dun eixe fixo, aplicando unha forza perpendicular o eixe. A centrífuga funciona usando o principio de sedimentación, onde a aceleración centrípeta provoca que as partículas máis pesadas se despracen ao longo da dirección radial (ao fondo), e onde as máis lixeiras tendan a dirixirse á superficie.

SENTRIFUGE: Mekanisme som slynger et objekt rundt en fast akse, som gir g-kraft vinkelrett til aksen. En sentrifuge virker etter sedimenteringsprinsippet, hvor sentripetalakselerasjonen får tyngre partikler til å bevege seg ut fra sentralaksen (mot bunnen), og lettere partikler mot toppen.

WIRÓWKA: Urządzenie, które wprowadza obiekt w ruch wirowy dokoła nieruchomej osi przez zastosowanie siły skierowanej prostopadle do tej osi. Wirówka powoduje sedymentację (osadzanie się) materiału, ponieważ przyspieszenie dośrodkowe sprawia, że cięższe cząstki przesuwają się na zewnątrz (na dno naczynia) a obiekty lekkie - do górnej części wirowanego materiału.

SANTRAFÜJ: Bir nesneyi sabit bir eksen etarfında rotasyonla koyan bir parça alet, eksene dik bir kuvvet uygular. Santrafüj sedimentasyon prensibine göre çalışır buna göre merkezcil ivme ağır parçacıkları radyal yönde (alta doğru) taşırken daha hafif nesneleri yukarı

Was this helpful?
A mételyek (Trematodes) egyik lárvaalakja, amely aszexuális úton a redia stádiumú lárvákból alakul ki a köztigazdában (általában vízicsigákban). A cerkáriák a második köztigazdát fertőzik.


CERCARIUM: Larval stage of trematodes which produce rediae or sporocysts in infected intermediate hosts. Produced asexually by rediae larvae which are parasitic in snails. Cercariae are infective to a different host.

ΚΕΡΚΑΡΙΟ: Νύμφη των τρηματωδών από την οποία παράγονται ρεδίες ή σποροκύστεις σε μολυσμένα σαλιγκάρια. Πολλαπλασιάζονται αγενώς από νύμφες ρέδιες οι οποίες παρασιτούν σε σαλιγκάρια. Τα κερκάρια μολύνουν διάφορους ξενιστές.

CERCAIRE: Stade larvaire de trématodes parasites produisant des redies ou des sporocystes chez les gastéropodes infectés. Produite de façon asexuelle par les larves de rédies qui vivent en parasites chez les gastéropodes. Les cercaires peuvent aussi infester dautres hôtes.

CERCARIA: Estado larvario de trematodos parásitos que producen (rediae) o soporcitos en los gasterópodos infectados. Producida de manera asexual por las larvas de rediae Que viven como parásitos en los gasterópodos. Las cercarías pueden infectar otros animales diferentes.

CERCARIA: Estado larvario de tTermodos parasitos que producen rediae ou esporocistos nos hospedadores intermedios infectados. Producidos de xeito asexual polas larvas de rediae que viven como parasitos nos gasterópodos. As cercarias poden infectar diferentes hospedadores.

CERKARIE: Larvestadium hos trematoder (ikter) som produserer redier og sporocyster i infiserte mellomverter. Produseres ukjønnet fra redielarver som er parasittiske på snegler. Cerkarie er smittsomt for en annen vert.

CERKARIA: Stadium larwalne przywr, które wytwarza redie lub sporocysty w zakażonym żywicielu pośrednim. Wytwarzane bezpłciowo przez redie larwy prowadzą w ślimakach tryb pasożytniczy. Cerkaria zarażają różnych żywicieli, w tym i ryby.

CERCARIUM: Ara konakçılarda enfekte olan sporosit ya da redia üreten trematodların larval evresi. Salyangozlarda parazitik olan redia larvaları aseksüel olarak ürerler .Cercariae farklı konakçılar için enfektiftir.

Was this helpful?
Sokféle szövetben előforduló sárgásbarna, savas festékanyag, amely a telítetlen zsírsavak peroxidációjának végterméke. Igen gyakori a halak szöveteiben, főleg a májban és a lépben, illetve a makrofágokban.


CEROID: Yellow-brown acid-fast pigments representing the end products of peroxidation of unsaturated fatty acids and occurring in many tissues. Found quite often in fish tissues, particularly in the liver and spleen, within macrophages.

ΚΗΡΟΕΙΔΗΣ: Καφε-κίτρινες οξεο-στερεούμενες χρωστικές, ανθεκτικές στα τελικά προïόντα της υπεροξείδωσης ακόρεστων λιπαρών οξέων , οι οποίες βρίσκονται σε πολλούς ιστούς. Συναντώνται αρκετά συχνά στους ιστούς των ψαριών, ιδιαίτερα στο συκώτι και τον σπλήνα, μέσα στα μακροφάγα.

CEROIDE: Pigment jaune-marron résistant à lacide produit par la péroxydation dacides gras insaturés fréquemment trouvés dans un nombre de tissus. Souvent rencontré dans les tissus des poissons, surtout dans les macrophages du foie et de la rate.

CEROIDE: Pigmento amarillo-marrón resistente al ácido, producido por la peroxidación de los ácidos grasos insaturados frecuentemente encontrados en un número de tejidos. Se encuentra bastante a menudo en los tejidos de peces, particularmente en los macrófagos del hígado y el bazo.

CEROIDE: Pigmento amarelo-marrón resistente ao ácido, que representa un produto final da peroxidación dos ácidos graxos insaturados e aparece en diversos tecidos. Atópase bastante a miúdo nos tecidos de peixes, particularmente no o fígado e o bazo, dentro dos macrófagos.

CEROID: Oransjebrunt syremotstandig pigment som er sluttprodukt fra peroksidering av umettede fettsyrer, finnes i mange ulike vev. Ofte funnet i fiskevev, spesielt i lever og milt, og inni makrofager.

CEROID : Żółto-brązowe kwasoodporne barwniki stanowiące końcowe produkty wytwarzania grup nadtlenkowych w nienasyconych kwasach tłuszczowych; występują w wielu tkankach. Stwierdzano je dość często w tkankach, szczególnie w wątrobie (barwnik w marskiej wątrobie) i śledzionie oraz wewnątrz makrofagów.

SEROİD: Sarı- kahverengi asit- sabit pigmentleri doymamış yağ asitlerinin preoksidasyonunun son ürünleri olarak ifade edilirler ve birçok dokuda bulunurlar. Makrofajlar içinde balık dokularında biraz sık bulunurlar, özellikle karaciğer ve dalakta.

Was this helpful?
Kétoldalasan szimmetrikus, hosszúkás, hát-hasi irányban lapított férgek, amelyek kizárólagos paraziták. A legtöbb kifejlett egyed a gerincesek bélrendszerében élősködik; a különböző lárvaalakok gerinces vagy gerinctelen köztigazdákban fejlődnek.


CESTODA: Tapeworms: bilaterally symmetrical, elongate, dorsoventrally flattened worms that are obligate parasites. Most of the adults parasitize the intestine of vertebrates; larval stages develop within a vertebrate or invertebrate intermediate host.

ΚΕΣΤΩΔΕΙΣ: Σκώληκες ταινιόμορφοι, με δίπλευρη συμμετρία, επιμηκυσμένοι, νωτοκοιλιακά πεπλατυσμένοι. Είναι υποχρεωτικά παράσιτα.Τα περισσότερα ενήλικα παρασιτούν στον πεπτικό σωλήνα των σπονδυλωτών. Τα νυμφικά στάδια αναπτύσσονται εντος σπονδυλωτού ή ασπόνδυλου ενδιάμεσου ξενιστή.

CESTODE: Ver allongé et applati dorso-ventralement; parasites obligés. La plupart des stades adultes sont des parasites du tube digestif des Vertébrés, tandis que les stades larvaires se développent chez un hôte intermédiaire (Vertébré ou Invertébré).

CESTODO: Gusano de cuerpo largo y aplanado dorso-ventral (platelmintos), parásitos obligatorios. La mayoría de los estados adultos son parásitos del tubo digestivo de vertebrados, mientras que los estados larvarios se desarrollan en el huésped intermediario (vertebrados o invertebrados).

CESTODO: Verme de corpo longo e aplanado dorso-ventralmente (platelmintos), parasitos obrigados. A maioría dos estados adultos son parasitos do tubo dixestivo de vertebrados, mentres que os estados larvarios se desenvolven no hospedadores intermediarios (vertebrados ou invertebrados).

CESTODA (BENDELORM): Bilateralt symmetriske, langstrakte, dorsoventralt flattrykte marker som er obligate parasitter. De fleste voksne er parasitter i tarmen hos vertebrater (virveldyr), larvestadier utvikler seg inni mellomverter som kan være vertebrater eller evertebrater (virvelløse dyr).

TASIEMCE (Cestoda): Robaki dwubocznie symetryczne, wydłużone i spłaszczone grzbietobrzusznie, są bezwzględnymi pasożytami. Większość dorosłych pasożytuje w jelitach kręgowców; stadia larwalne rozwijają się wewnątrz kręgowców lub bezkręgowców − jako żywicielach pośrednich.

SESTOT: Tenya: Bilateral simetrili , uzun, dorsal- ventral yönde basık kurtlardır, zorunlu parazitlerdir.Birçok yetişkin omurgalıların barsaklarındaki parazittir; larval evrelerini bir omurgalı ya da omurgasız ara konakçılarda geliştirirler.

Was this helpful?
A tízlábú rákok ollóvá módosult elülső vétgatgja, amelynek támadó és védekező szerepe is van.


CHELA: The large claw or pincer of a decapod crustacean, which is an offensive and a defensive appendage.

ΧΗΛΗ: Η μεγάλη δαγκάνα ή λαβίδα ενός δεκαπόδου, η οποία είναι επιθετικό ή αμυντικό εξάρτημα.

CHELIPEDES: Appendices en forme de pince chez les crustacés décapodes, utilisées pour la défense ou lagression.

QUELÍPODOS: Apéndice en forma de pinza en los crustáceos decápodos, utilizados por la defensa o para la agresión.

QUELÍPODOS: Apéndices en forma de pinzas dos crustáceos decápodos, utilizados como apéndice ofensivos ou defensivos.

KLO: Stor klypeklo hos tifotede krepsdyr (f.eks. kreps, hummer og krabbe). Brukes både i kamp og ved fødeinntak.

KLESZCZE: Duże kleszcze lub szczypce dziesięcionogich skorupiaków, które są odnóżami ofensywnymi i obronnymi.

KISKAÇ: Dekapod krustaselerin büyük tırnak ya da tutacı, saldırı ya da korunma uzantısı.

Was this helpful?
A halak (pl. ponty vagy pisztráng) hámrétegét fertőző egysejtű élősködő, a chilodonelliasis nevű betegség kórokozója. Kedvezőtlen körülmények között képes cisztákat képezni. A fertőzés leggyakrabban a teleltetőtavakban következik be.


CHILODONELLA: Protozoan parasite that infects the epithelium in fish such as carp and trout, causing the disease chilodonelliasis. Chilodonella are capable of producing cysts in adverse conditions and the infection often arises in wintering ponds.

CHILODONELLA: Παρασιτικό πρωτόζωο που μολύνει το επιθήλιο σε ψάρια όπως ο κυπρίνος και η πέστροφα, προκαλώντας την ασθένεια χιλοδονελλίαση. Η Chilodonella είναι ικανό να παράγει κύστεις σε αντίξοες συνθήκες και οι μολύνσεις συχνά εκδηλώνονται σε χώρους διαχείμασης.

CHILODONELLA: Protozoaire parasite de lépithélium de poissons tels la carpe et la truite provoquant la maladie chilodonelliose. Cette espèce forme des kystes quand elle est exposée à des conditions adverses. Linfestation a souvent lieu dans les bassins dhivernage.

CHILODONELLA: Protozoario parásito del epitelio de peces tales como la carpa y la trucha y que provoca la enfermedad llamada chilodonelliasis. Esta especie forma quistes cuando está expuesta a condiciones adversas. La infección ocurre a menudo en los invernáculos.

CHILODONELLA: Protozoario parasito do epitelio de peixes tales como a carpa e a troita e que provoca a enfermidade chamada chilodonelliase. A Chilodonella é capaz de producir quistes en condicións adversas e a infección acontece a miúdo nos estanques de invernada.

CHILODONELLA: Parasittisk protozo som infiserer epitelet hos fisk (f.eks. karpe og ørret), noe som medfører sykdommen chilodonellose. Chilodonella kan produsere cyster ved ugunstige forhold, og infeksjonen kommer ofte i dammer om vinteren.

CHILODONELLA: Pierwotniak pasożytniczy, który zakaża nabłonek ryb, takich jak karp i pstrąg, powodując chorobę chilodonellozę. W niekorzystnych warunkach Chilodonella wytwarzają cysty, stąd zakażenie ryb w zimochowach często wzrasta.

CHILODONELLA: Sazan ve alabalık gibi balık türlerindeki epitellere bulaşıp chilodonelliasis hastalığına neden olan tek hücreli parazittir.Chilodonella olumsuz şartlar altında kist üretebilmektedir ve bulaşma genelde kışlık havuzlarda gerçekleşir.

Was this helpful?
Világszerte elterjedt kagylónemzetség (a Pectinacea családba tartozik), amely az Atlanti-óceánban Nyugat-Norvégiától a Kanári-szigetekig és a Földközi-tengerig fordul elő.


CHLAMYS: A widely-distributed genus of bivalve molluscs (family Pectinacea), found in the Atlantic from west Norway to the Canary Islands and in the Mediterranean.

CHLAMYS: Γένος ενός πολύ κοινού και ευρέως διαδεδομένου δίθυρου μαλακίου (Οικογένεια Pectinacea), η κατανομή του οποίου εκτείνεται από τις Δυτικές ακτές της Νορβηγίας έως τα Κανάρια Νησιά και τη Μεσόγειο.

CHLAMYS : Genre de mollusque bivalve de la famille Pectinacées trouvé dans l’Atlantique de l’ouest de la Norvège jusqu’aux Canaries et également en Méditerranée.

CHLAMYS : Género de moluscos bivalvos (Pectinacea) ampliamente distribuidos que se encuentran en el Atlántico desde Noruega hasta las Islas canarias y en el Mediterráneo. Ocasionalmente puede nadar libremente. Actualmente existen cultivos.

CHLAMYS: Xénero de moluscos bivalvos (Pectinacea) amplamente distribuídos, que se atopan no Atlántico dende o oeste de Noruega ata as Illas Canarias e o Mediterráneo. Ocasionalmente pode nadar libremente. Actualmente existen cultivos.

CHLAMYS : Vidt utbredt muslingslekt (familie Pectinacea) som finnes i Atlanterhavet fra Vest-Norge til Kanariøyene og i Middelhavet. Kan av og til svømme fritt i vannet. Oppdrettsforsøk er i gang. Jfr. kamskjell.

PRZEGRZEBEK (Chlamys spp.) : Szeroko rozpowszechniony rodzaj dwuskorupowego mięczaka (rodzina Pectinacea), znajdowanego w Atlantyku od Zachodniej Norwegii do Wysp Kanaryjskich oraz w Morzu Śródziemnym. Patrz: przegrzebek.

İSTİRİDYE: Bivalve molluskların geniş dağılım gösteren bir cinsidir ( Aile: Pectinacea). Atlantikte Norveçin batısından Kanarya adalarına kadar ve Akdenizde bulunur.

Was this helpful?
Az epevezeték gyulladása. Általában másodlagosan alakul ki, az epevezeték elzáródása miatt.


CHOLANGITIS: Inflammation of the bile-ducts, usually secondary to obstruction by calculus.

ΧΟΛΑΓΓΕΙΤΙΣ: Φλεγμονή του πόρου της χολής, συνήθως δευτερογενώς μετά από απόφραξή της από λίθους.

CHOLANGITE: Inflammation des canaux biliaires souvent secondaire à une obstruction par un calcul biliaire.

COLANGITIS: Inflamación de los canales biliares a menudo después de una obstrucción por un calculo biliar.

COLANXITE: Inflamación das canles biliares a miúdo despois dunha obstrución por un cálculo biliar.

KOLANGITT: Betennelse i gallegangen, vanligvis er gallestein årsaken.

ZAPALENIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH: Zapalenie dróg żółciowych, zazwyczaj wtórne po zaczopowaniu ich przez kamień.

KOLANGİTİS: Safra kanallarının iltihaplanması, genellikle safra kesesi taşı tarafından tıkanmasıyla ikincil olarak gelişir.

Was this helpful?
(1) Olyan hemoglobin-származék, amelyben a vasatomot (Fe) hat cianidion veszi körül. (2) A cianohemoglobin. meghatározásának kolorimetriás (Stadie-féle) vagy spektrofotometriás (Drabkin-féle) módszere.


CYANOHAEMOGLOBIN: (1) A derivative of haemoglobulin in which the iron (Fe) atom is surrounded by six cyanide ions. (2) A method for colorimetric (Stadies method) or spectrophotometric (Drabkins method) determination of cyanohaemoglobulin.

ΚΥΑΝΟΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗ: ΚΥΑΝΟΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗ

CYANOHEMOGLOBINE: CYANOHEMOGLOBINE

CIANOHEMOGLOBINA: (1) Derivado de la hemoglobina en la que el átomo de hierro (Fe), está rodeado por seis iones de azufre. (2) Método para la determinación colorimétrica (método de Stadies), o espectrofotométrico (método de Drabkin) de la cianohemoglobina.

CIANOHEMOGLOBINA: (1) Derivado da hemoglobina na que o átomo de ferro (Fe), está rodeado por seis ións de xofre. (2) Método para a determinación colorimétrica (método de Stadies), ou espectrofotométrico (método de Drabkin) da cianohemoglobina.

CYANOHEMOGLOBIN: (1) Derivat av hemoglobulin der jernatomet (Fe) er omkranset av seks cyanidioner. (2) En metode for kolorimetrisk (Stadies metode) eller spektrofotometrisk (Drabkins metode) bestemmelse av cyanohemoglobulin.

CYJANOHEMOGLOBINA : (1) Pochodna hemoglobuliny, w której atom żelaza (Fe) otoczony jest sześcioma jonami cyjankowymi. (2) Metoda kolorymetrycznego (metoda Stadie) lub spektrofotometrycznego (metoda Drabkina) oznaczania cyjanohemoglobulin.

SİYANHEMOGLOBİN: (1) Bir hemoglobin derivatividir ki bunlarda demir (Fe) atomu altıncı sianid iyonlarıyla çevrilmiştir. (2) Siyanohemoglobinin, kolorimetrik (Stadienin metodu) ya da spektrofotometrik (Drabkinin metodu) olarak belirlenmesinde kullanılan bir metottur.

Was this helpful?
Fémes kémiai elem, amely a sejtosztódáshoz és -javításhoz szükséges enzimekben játszik fontos szerepet, és az immunrendszer megfelelő működését segíti. Rendszáma: 30.


ZINC (Zn): Metallic chemical element important to the activity of enzymes needed for cell division and repair, aiding the proper functioning of the immune system. Atomic no.: 30.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn): Μεταλλικό χημικό στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό για τη δραστηριότητα των ενζύμων που χρειάζονται για την κυτταρική διαίρεση, βοηθώντας στην κανονική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ατομικός αριθμός: 30.

ZINC (Zn): Elément chimico-métallique important dans lactivité des enzymes nécessaires à la division et à la réparation cellulaires, et qui favorise le fonctionnement correct du système immunitaire. Nombre atomique : 30.

ZINC (Zn): Elemento químico metálico importante en la actividad de los enzimas necesarios para la división y reparación celular, ayudando al correcto funcionamiento del sistema inmune. Nº Atómico: 30.

CINC (Zn): Elemento químico metálico importante na actividade dos encimas necesarios para a división e reparación celular, axudando ao correcto funcionamento do sistema inmune. Nº Atómico: 30

SINK: Metallisk grunnstoff viktig for enzymaktivitet; nødvendig for celledeling og reparasjoner; medvirker til at immunsystemet fungerer rett. Atomnummer:30.

CYNK (Zn): Metalowy pierwiastek chemiczny ważny dla aktywności enzymów niezbędnych w podziale komórki i naprawie jej uszkodzeń, pomagający w odpowiednim funkcjonowaniu układu odpornościowego. Liczba atomowa: 30.

ÇİNKO (Zn): Hücre bölünmesi ve onarımı için gerekli enzimlerin aktivitesi için önemli metalik kimyasal element, immün sisteminin düzenli işleyişini destekler. Atomik no.: 30.

Was this helpful?
Valamilyen zsigeri szerv idült gyulladása, amelyet a kötőszövet megnagyobbodása követ.


CIRRHOSIS: Chronic interstitial inflammation of any organ followed by increased connective tissue.

ΚΙΡΡΩΣΗ: Χρόνια μολυσματική φλεγμονή ενός οργάνου, ακολουθούμενη από αύξηση του συνδετικού ιστού.

CIRRHOSE: Inflammation chronique interstitielle dun organe donné suivie dune augmentation de la quantité de tissu conjonctif.

CIRROSIS: Inflamación crónica intersticial de un órgano dado seguido de un incremento de tejido conjuntivo.

CIRROSE: Inflamación crónica intersticial dalgún órgano seguido dun incremento de tecido conxuntivo.

CIRRHOSE: Kronisk betennelse i hvilket som helst organ etterfulgt av en økning i bindevev.

MARSKOŚĆ WĄTROBY: Przewlekłe zapalenie śródmiąższowe wątroby poprzedzone powiększeniem tkanki łącznej.

SİROZ: Herhangi bir organın doku içersindeki kronik yangısının bağ dokudaki artışıyla devam etmesi

Was this helpful?
Sok élő szervezet mozgásképtelen, dehidratált, ellenálló, inaktív, nyugvó életszakasza. Az általános vélemény szerint fontos szerepet játszik a faj védelmében és elterjedésében; a tipikus ciszta gömb alakú és egy vagy több rétegnyi kiválasztott cisztikus hártya veszi körül (exociszta, mezociszta, endociszta, stb.), esetleg burok vagy fal. Néhány esetben a fal igen vastag, külső oldala lehet faragásra emlékeztető, pórussal vagy anélkül.


CYST: The non-mobile, dehydrated, resistant, inactive, dormant stage in the life cycle of many organisms, generally considered as playing an important role in either protection or dispersal of a species; the organism is typically rounded, surrounded by one or more layers of secreted cystic membranes (exocyst, mesocyst, endocyst, etc.) or envelopes or walls; in some cases the walls may be quite thick, sculptured on the outside and with or without an emergent pore.

ΚΥΣΤΗ: Το ακίνητο, αφυδατωμένο, ανθεκτικό, αδρανές, εν ναρκοβιώσει στάδιο τού κύκλου ζωής πολλών οργανισμών, το οποίο γενικά θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο είτε στην προστασία είτε στη διασπορά ενός είδους. Ο οργανισμός είναι κατά κανόνα αποστρογγυλευμένος, περιβάλλεται από ένα ή περισσότερα στρώματα εκκριμένων κυστικών μεμβρανών (εξωκύστη, μεσοκύστη, ενδοκύστη,κ.λ.π.) ή φακέλλων ή τοιχωμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις τα τοιχώματα έχουν αρκετό πάχος και φέρουν και διαθέτουν ή όχι εμφανή πόρο. ποι

KYSTE: Stade immobile du cycle vital de nombreux organismes. Il est déshydraté, inactif, dormant, résistant et joue un rôle dans la protection et la dissémination de lespèce. Lorganisme est enroulé et recouvert dune ou de plusieurs membranes, parois ou enveloppes kystiques sécrétées (endokyste, mésokyste, exokyste, etc.). La paroi est parfois très épaisse et souvent sculptée. Un pore démergence existe dans certains cas.

QUISTE: Estado inactivo del ciclo vital de numerosos organismos. Deshidratado, inmóvil, durmiente, resistente y juega un papel en la protección de la diseminación de la especie. El organismo está envuelto en una o varias membranas, a veces en capas quísticas secretadas (endoquiste, mesoquiste, exoquiste, etc.). La pared es a veces gruesa y esculpida. Un agujero de emergencia está presente en ciertos casos.

QUISTE: Estado inactivo do ciclo vital de numerosos organismos. Deshidratado, inmóbil, latente, de resistencia e que xoga un papel importante tanto na protección coma na diseminación da especie. O organismo está envolvido nunha ou varias membranas, ou capas quísticas secretadas (endoquiste, mesoquiste, exoquiste, etc.). A parede é grosa ás veces, cunha rugosa superficie externa e con presenza ou non de poro de eclosión.

CYSTE: Det ikke-mobile, dehydrerte, motstandsdyktige, inaktive dvalestadiet i livssyklusen til mange organismer. Spiller en viktig rolle i enten beskyttelse eller spredning for en organisme. Cyster er oftest avrundete, og omgitt av et eller flere lag med membraner (eksocyst, mesocyst, endocyst etc) eller vegger sekrert av cysten. I noen tilfeller kan veggene være ganske tykke, med eller uten porer.

TORBIEL/CYSTA: Nieruchliwe, odwodnione, odporne, nieczynne przetrwalnikowe stadium w cyklu życiowym wielu organizmów, uważane zwykle za odgrywające ważną rolę tak w ochronie, jak i w rozpowszechnianiu gatunku; cysta jest charakterystycznie zaokrąglona, otoczona przez jedną lub więcej warstw, wydzielonych błon torbielowatych (egzocysta, mezocysta, endocysta itp.), okryć bądź ścianek; w niektórych wypadkach ścianki mogą być bardzo grube, na zewnątrz rzeźbione i z/ lub bez powstałych por.

KİST: Pek çok organizmanın yaşam döngüsünde hareketli olmayan, dehidrate, dayanıklı, inaktif, etkisiz evre, genellikle bir türün korunmasında ya da yayılmasında önemli rol oynadığı düşünülür; organizma genellikle salgılanan kistik membranların (exocyst, mesocyst, endocyst, vb) veya dış kabuk ya da duvarkarın bir veya daha fazla katmanı tarafından çevrelenir; bazı durumlarda duvar oldukça ince, dışından oyulmuş ve gelişmekte olan bir gözenekle ya da gözeneksiz olabilir.

Was this helpful?
A sejteket elpusztító.


CYTOPATHIC: Destructive of cells.

ΚΥΤΟΚΤΟΝΟΣ: Καταστρεπτικός για τα κύτταρα.

CYTOPATHIE: Destruction des cellules.

CITOPATÍA: Destrucción de células.

CITOPÁTICO: Que destrúe as células.

CYTOPATISK: Skadelig for celler.

CYTOPATYCZNY: Niszczący komórki.

SİTOPATİK: Hücrelere zararlı.

Was this helpful?
A citoplazma a sejtnek a sejthártya által körülvett része. Eukarióta sejtekben a citoplazma organellumokat (sejtszervecskéket), pl. mitokondriumokat tartalmaz, ezekben folyadék található, amelyet a citoplazma többi részétől biológiai membránok választanak el. A belső, szemcsézett masszát endoplazmának nevezzük, a külső, tiszta és üvegszerű réteget ektoplazmának.


CYTOPLASM: The cytoplasm is the part of a cell that is enclosed within the plasma membrane. In eukaryotic cells, the cytoplasm contains organelles, such as mitochondria, which are filled with liquid that is kept separate from the rest of the cytoplasm by biological membranes. The inner, granular mass is called the endoplasm and the outer, clear and glassy layer, is called the cell cortex or the ectoplasm.

ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ: Το κυτταρόπλασμα είναι το μέρος του κυττάρου που περικλείεται από την πλασματική μεμβράνη. Στα ευκαριωτικά κύτταρα, το κυτταρόπλασμα περιέχει οργανίδια όπως είναι τα μιτοχόνδρια, τα οποία είναι πληρωμένα με υγρό που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κυτταρόπλασμα μέσω βιολογικών μεμβράνών. Η εσωτερική αδρή μορφή του κυτταροπλάσματος καλείται ενδόπλασμα και η εξωτερική, λεία και επίπεδη, καλείται εξώπλασμα.

CYTOPLASME: Le cytoplasme est une partie de la cellule à lintérieur de la membrane plasmique. Dans les cellules eucaryotes, le cytoplasme contient des organites telles que les mitochondries, remplies dun liquide séparé du reste du cytoplasme par des membranes biologiques. A l(intérieur, la masse granuleuse porte le nom dendoplasme, et à lextérieur, la couche claire et transparente sappelle le cortex cellulaire ou ectoplasme.

CITOPLASMA: Es la parte de la célula que se encuentra contenida por la membrana plasmática. En células eucariotas, el citoplasma contiene orgánulos, tales como las mitocondrias, las cuales están llenas de líquido que se mantiene separado del resto del citoplasma a través de membranas biológicas. La masa granular interior se denomina endoplasma y la exterior, clara y vítrea se denomina cubierta o córtex celular o ectoplasma.

CITOPLASMA: É a parte da célula que se atopa contida pola membrana plasmática. En células eucarióticas, o citoplasma contén orgánulos, tales como as mitocondrias, as cales están cheas de líquido que se mantén separado do resto do citoplasma a través de membranas biolóxicas. A masa granular interior denomínase endoplasma e a exterior, clara e vítrea denomínase cuberta ou córtex celular ou ectoplasma.

CYTOPLASMA: Cytoplasma er den delen av cellen som er innenfor plasmamembranen. I eukaryoter inneholder cytoplasmaen organeller som mitokondria, som er fylt med væske som er adskilt fra resten av cytoplasmaen med membraner. Den indre, granulære massen kalles endoplasma, og det ytre, klare og glassaktige laget kalles cellebark eller ektoplasma.

CYTOPLAZMA: Cytoplazma jest częścią komórki otoczoną błoną plazmatyczną. Cytoplazma komórek eukariontów zawiera organelle wypełnione płynem, takie jak mitochondria, które są oddzielone błonami biologicznymi od pozostałej części cytoplazmy. Wewnętrzna, ziarnista część cytoplazmy nazywana jest endoplazmą, natomiast warstwa zewnętrzna, przezroczysta i szklista, nosi nazwę ektoplazmy.

SİTOPLAZMA: Sitoplazma plazma membranının içerisine yerleştirilmiş hücre parçasıdır. Ökaryot hücrelerde sitoplazma mitokondri gibi biyolojik membranlarla sitoplazmanın kalanından ayrılan sıvı dolu organeller içerir. İç taraftaki taneli kitle endoplazma, dış taraftaki

Was this helpful?
A sejtek kóros elváltozásainak tudománya.


CYTOPATHOLOGY: The study of pathological changes in cells.

ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των παθολογικών αλλαγών των κυττάρων.

CYTOPATHOLOGIE: Etude des changements pathologiques des cellules.

CITOPATOLOGÍA: Estudio de cambios patológicos de células.

CITOPATOLOXÍA: Estudio de cambios patolóxicos de células.

CYTOPATOLOGI (CELLEPATOLOGI): Studiet av patologiske forandringer i celler.

CYTOPATOLOGIA: Badanie zmian patologicznych w komórkach.

SİTOPATOLOJİ: Hücredeki patolojik değişikliklerin incelenmesi.

Was this helpful?
A spórázó egysejtűek egyik csoportja. Külön rendbe vagy a Coccidiomorpha rend egyik alrendjébe sorolják őket. A Haemosporidia csoporttól a sporozoitokat tartalmazó mozgásképtelen, zigótaképző spóráik alapján különböztethetők meg.


COCCIDIA: A group of telosporidian sporozoans variously regarded as a separate order or as a suborder of Coccidiomorpha. They are distinguished from the Haemosporidia by the immobile zygote-producing spores containing sporozoites.

ΚΟΚΚΙΔΙΑ: Ομάδα τελοσποριδίων σποροζώων διαφόρων τύπων που θεωρείται ως ξεχωριστή τάξη ή ως υπόταξη των Coccidiomorpha (βλ. λ.). Διαφέρουν από τα Haemosporidia ως προς τα ακίνητα σπόρια τα οποία περιέχουν σποροζωïτες και τα οποία παράγουν ζυγώτες.

COCCIDIES: Protozoaires sporozoaires télosporidés considérés par certains comme un ordre à part entier, et par dautres comme un sous-ordre des coccidiomorphes. Se distingue des haemosporidies par la présence de spores immobiles produisant des zygotes et renfermant des sporozoites.

COCCIDIOS: Protozoarios esporozoarios teloespróridios considerados por algunos como un orden a parte y entero, y por otros como un suborden de coccidiomorfos. Se distingue de los hemoesporidios por la presencia de esporas inmóviles que producen zigotos y encierran esporozoitos.

COCCIDIOS: Protozoarios esporozoarios teloesporidios considerados por algúns como unha orde separada, e por outros como unha suborde de Coccidiomorfos. Distínguese dos Hemoesporidios pola presenza de esporas inmóbiles que producen cigotos e encerran esporozoitos.

KOKSIDIER: Gruppe av telosporiske sporozoer, noen ganger klassifisert som en egen orden eller som en underorden av Coccidiomorpha. De skiller seg fra Haemosporider ved at de har ubevegelige zygote-produserende sporer som inneholder sporozoitter.

KOKCYDIA (Coccidia): Grupa telosporidialnych (rozmnażających się płciowo i bezpłciowo) sporowców (Sporozoa) uważanych niekiedy za oddzielny rząd lub podrząd Coccidiomorpha. Odróżniają się one od Haemosporidia wytwarzaniem nieruchomej zygoty produkującej spory i zawierające sporozoity.

KOKSİDA: Telosporidian sporozoanların bir grubu olup ayrı bir takım olarak değelenrilirler Coccidiomorpha nın alt takımı olarak da değerlendirilirler. Bunlar Haemosporidia dan hareketsiz zigot oluşturan sporları içeren sporozoitlerin olmasıyla ayırt edilirler.

Was this helpful?
A Coccidia-fertőzés által okozott betegség megnevezése.


COCCIDOSIS: Common term for disease conditions resulting from infections of Coccidia.

ΚΟΚΚΙΔΩΣΗ: Κοινός όρος για τις ασθένειες που οφείλονται σε μόλυνση από Coccidia.

COCCIDIOSE: Terme courant désignant la maladie résultant des infections par Coccidia.

COCCIDOSIS: Termino corriente utilizado para designar la enfermedad que resulta de una infección por Coccidios.

COCCIDOSE: Termo corrente utilizado para designar a enfermidade que resulta dunha infección por Coccidios.

KOKSIDOSE: Sykdomstilstand grunnet infeksjon av koksidier.

KOKCYDIOZA: Powszechne określenie stanu chorobowego będącego wynikiem zakażenia kokcydiami.

COCCIDOSIS: Coccidia enfeksyonlarından kaynaklanan hastalık durumları için genel bir terim.

Was this helpful?
A rákok (Crustacea) egyik alosztálya. Általában kisméretűek (néhány mm hosszúak), nincs összetett szemük vagy páncéljuk. A toron rendszerint hat pár úszóvégtagjuk van., a potrohon nincsenek függelékeik. Néhány Copepoda faj a tenyésztett halfajok ismert élősködője, pl. a haltetű, mások viszont a halivadékok táplálására használhatók.


COPEPODS: Subclass of Crustacea. Mostly small (a few mm long) no compound eyes or carapace. Usually six pairs of swimming limbs on thorax, no appendages on abdomen. Some copedod species are known to be parasitic to cultivated fish, e.g., sea lice, while others are used as food for fish larvae.

ΚΩΠΗΠΟΔΑ: Υποκλάση των Καρκινοειδών. Μικρά ζώα (λίγα mm μήκους) χωρίς σύνθετα μάτια ή κεφαλοθώρακα. Εχουν 6 ζεύγη θωρακικών κολυμβητικών ποδιών και κανένα κοιλιακό εξάρτημα. Μερικά κωπήποδα είναι γνωστά ως παράσιτα των καλλιεργούμενων ψαριών (π.χ. θαλάσσια ψείρα), ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις νύμφες των ψαριών.

COPEPODE: Sous classe de crustacés de petites tailles (quelques millimètres de longueur), sans yeux composés ni carapace, habituellement six paires dappendices natatoires thoraciques, pas dappendices abdominaux. Quelques espèces sont parasites des poissons délevage, tandis que dautres servent de nourriture aux larves de poissons.

COPEPODO: Subclase de crustáceos de pequeñas tallas (algunos milímetros de longitud), sin ojos compuestos ni carcasa, normalmente seis pares de apéndices natatorios torácicos, sín apéndices abdominales. Algunas especies son parásitas de peces de cultivo, mientras que otras sirven de comida para las larvas de peces.

COPÉPODO: Subclase de crustáceos de pequeno tamaño (algúns milímetros de lonxitude), sen ollos compostos nin exoesqueleto endurecido, normalmente con seis pares de apéndices natatorios torácicos, sen apéndices abdominais. Algunhas especies son parasitas de peixes de cultivo, mentres que outras serven de comida para as larvas de peixes.

HOPPEKREPS (COPEPODA): Underklasse av krepsdyr. Stort sett små (et par mm lange), uten sammensatte øyne eller ryggskjold. Vanligvis seks par svømmeføtter på brystet (thorax), ingen bein på haleleddene (abdomen). Noen arter av hoppekreps er parasitter på fisk, og da spesielt oppdrettsfisk (f.eks. lakselus), mens andre er fôrorganismer for fiskelarver.

WIDŁONOGI (Copepoda): Podklasa skorupiaków. Przeważnie małe (o długości kilku mm) o niezłożonych oczach i pancerzu. Na tułowiu zwykle sześć par kończyn pływnych, brak odnóży na odwłoku. Niektóre gatunki widłonogów są znane jako pasożyty hodowanych ryb, np. Lernaea elegans, podczas gdy inne są używane jako pokarm dla larw ryb.

KOPEPODS: Eklembacaklı kabukluların alt sınıfı. Genellikle küçük (birkaç mm uzunluğunda), petek gözleri ya da kabuğu yoktur. Genellikle toraksda altı çift yüzme bacakları vardır ve karın bölgesine vücut uzantısı yoktur. Deniz bitleri gibi bazı copedod türleri kültür balıkları için parazit olarak bilinmekte, diğerleri ise balık larvası için yiyecek olarak kullanılmaktadır.

Was this helpful?
A tengerparti akvakultúra számára fontos osztrigafajok nemzetsége. A csészés osztriga (C. gigas) a Csendes-óceán északi részén őshonos, de ma már világszerte tenyésztik, az osztrigatenyésztés domináns fajává vált. Az amerikai atlanti osztriga (C. virginica) Connecticut államtól a New York államban található Long Island öbölig fordul elő. A nemzetség Európában élő faját, a portugál osztrigát (C. angulata) az Atlanti-óceán európai partvidékén tenyésztik. A sziklaosztriga (C. commercialis) Ausztrá


CRASSOSTREA: Genus of oysters important in coastal aquaculture, the cupped oyster (C. gigas) originates in the northern Pacific, has been widely transplanted and is now the dominant species in oyster aquaculture. The American Atlantic oyster (C. virginica) occurs naturally from Connecticut to Long Island Sound, New York. C. angulata, the Portuguese oyster, is the European species of the genus, commonly cultured along the Atlantic coast. C. commercialis, the rock oyster is native to Australia.

CRASSOSTREA: Γένος στρειδιών με μεγάλη σημασία για τις παράκτιες υδατοκαλλιέργειες. Το είδος C. gigas, το οποίο προέρχεται από το Β. Ειρηνικό, έχει μεταφερθεί στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί πια το κυρίαρχο είδος στην καλλιέργεια των στρειδιών. Η κατανομή του αμερικανικού στρειδιού του Ατλαντικού (C. virginica), εκτείνεται από το Connecticut έως το Long Island Sound της Νέας Υόρκης. Το πορτογαλικό στρείδι (C. angulata), είναι ο αντιπρόσωπος του γένους στην Ευρώπη και η καλλιέργειά του εκτ

CRASSOSTREA : Genre d’huîtres important dans la conchyliculture côtière. L’huître creuse (C. gigas ), native du Pacifique Nord a été transplantée extensivement et domine l’élevage d’huîtres. D’autres espèces comptent l’huître américaine (C. virginica ), native de la cote est des Etats Unis du Connecticut jusqu’à la baie de Long Island, l’huître Portugaise (C. angulata ) élevée sur le côté Atlantique de l’Europe et l’huître des roches (C. commercialis ) Australienne.

CRASSOSTREA spp: Género de ostras importantes en acuicultura costera; la especie C. gigas , originaria del Pacífico Norte, se ha transplantado y es dominante en la acuicultura mundial de ostras. La ostra americana Atlántica (C. Virginica ) se encuentra de forma natural desde Connecticut hasta Long Island Sound, New York. La ostra portuguesa (C. Angulata )es la especie europea del género, cultivada ampliamente a lo largo de la costa Atlántica. La ostra de las rocas (C. Commercialis ) es nativa de Australia.

CRASSOSTREA SPP.: Xénero de ostras importantes en acuicultura costeira; a ostra rizada C. gigas, orixinaria do Pacífico Norte, transplantouse e agora é a dominante na acuicultura mundial de ostras. A ostra americana Atlántica (C. Virginica) atópase de forma natural dende Connecticut ata Long Island Sound, New York. A ostra portuguesa (C. Angulata)es a especie europea do xénero, cultivada amplamente ao longo da costa Atlántica. A ostra das rochas (C. Commercialis) é nativa de Australia.

CRASSOSTREA: Slekt av østers viktige i akvakultur. Rundøsters (Crassostrea gigas ) som stammer fra det nordlige Stillehavet har blitt spredt rundt om i verden og er i dag den vanligste arten i østersoppdrett. Den amerikanske atlantiske østersen (C. virginica ) forekommer naturlig fra Connecticut til Long Island Sound, New York. Den portugisiske østersen (C. angulata ) er den europeiske arten i slekten og er vanlig i oppdrett langs Atlanterhavskysten. C. commercialis hører naturlig hjemme i Australia.

CRASSOSTREA: Rodzaj ważnych w akwakulturze przybrzeżnej ostryg; ostryga wielka (Crassostrea gigas) pochodząca z Północnego Pacyfiku, została bardzo rozpowszechniona i obecnie stanowi dominujący gatunek w akwakulturze ostryg. Amerykańska ostryga wirginijska (C. virginica) występuje naturalnie od Kentucky do Cieśniny Long Island (na terenie Nowego Jorku). Ostryga portugalska (C. angulata), jest gatunkiem rodzaju europejskiego, zwykle hodowana wzdłuż wybrzeży atlantyckich. Ostryga skalna (C. commercialis), jest

CRASSOSTREA: Kıyısal akuakültür için öneml ibir istiridye cinsidir. Crassostrea gigas kuzey pasifik orijinlidir, istiridye kültürünün dünya üzerinde baskın türüdür. Amerikan atlantic istiridyesi (C. virginica)) Connecticuttan New York Long Island koyuna kadar doğal olarak bulunur. C. angulata, Portekiz istiridyesi, cinsin Avrupa türüdür, Atlantik kıyılarında yaygın olarak kültürü yapılır. C. commercialis,, Kaya istiridyesi Avustralyaya özgüdür.

Was this helpful?
A kétgenerációs mételyek egyik nemzetsége. A metacerkária állapotú lárváik halakban élnek, általában a szemükben, és szemkidülledést, hályogot vagy vakságot okozhatnak.


CRYPTOCOTYLE: Genus of digenea Trematodes. The metacercarial stages are found in fish, commonly occurring in the eye and giving rise to exophthalmia, opacity of the lens and blindness.

CRYPTOCOTYLE: Γένος τρηματωδών (digenea). Τα μετα-κερκάρια στάδια εγκαθίστανται στα ψάρια, συνήθως στα μάτια, και προκαλούν εξοφθαλμία, θολότητα των φακών και τύφλωση.

CRYPTOCOTYLE: Genre de trématodes digènes. Les stades métacercaires sont des parasites des poissons et se rencontrent surtout au niveau des yeux provoquant une exopthalmie, une opacité du cristallin et la cécité.

CRYPTOCOTYLE: Género de trematodo digeneo. Los estados metacercarios son parásitos de peces y se encuentran sobretodo a nivel de los ojos provocando exoftalmia opacidad del cristalino y la ceguera.

CRYPTOCOTYLE: Xénero de trematodos dixeneos. Os estados metacercarios atópanse en peixes, normalmente situados nos ollos e provocando aumento da exoftalmía, opacidade do cristalino e cegueira.

CRYPTOCOTYLE: Slekt av digene (underklasse Digenea) ikter (Trematoda). Metacerkarie-stadiet er i fisk, vanligvis funnet i øyet (kan føre til blindhet) og huden. Cryptocotyle lingua gir svartprikksyke.

CRYPTOCOTYLE: Rodzaj digenetycznych przywr (Trematoda). Stadia metacerkarii są znajdowane u ryb, zwykle występują w oku i dają początek wytrzeszczu oczu, zmętnieniu soczewki i ślepocie.

Kriptokotil: Digenia Trematodların sınıfıdır. Metakarsikal aşamaları balıkta bulunur, genel olarak gözde meydana gelir ve eksofalmiaya, lensin opaklığına ve körlüğe neden olur

Was this helpful?
Egy herpeszvírus által okozott betegség, amely leggyakrabban a csatornaharcsában (Ictalurus punctatus) fordul elő, de újabban a kék harcsából (I. furcatus) is leírták. Előnevelt csatornaharcsákat fertőzve igen magas veszteségeket okozhat. Egy tipikus járvány néhány hétig tart, és szövődményként Aeromonas liquefaciens és Chondrococcus columnaris kettős fertőzés is kialakulhat. Megelőzhető igazoltan betegségmentes tenyészetekből származó ivadék beszerzésével, magas oldottoxigén-szint fenntartásáv


CHANNEL CATFISH VIRUS DISEASE (CCVD): A disease caused by a herpes virus which is infectious to channel catfish and blue catfish. A similar disease of blue catfish (Ictalurus furcatus) also exists.. Losses in channel catfish fingerlings (I. punctatus) have been quite high. A typical outbreak may last for several weeks and be complicated by dual infections with Aeromonas liquefaciens and Chondrococcus columnaris. Recommended control methods include using fingerlings only from sources shown to be free of the disease, maintenance of hi

ΑΣΘΕΝΕIΑ IΟΥ ΤΩΝ ΓΑΤΟΨΑΡΩΝ (CCVD): Ασθένεια που οφείλεται σε έναν ιό του έρπη, που μολύνει ορισμένα γατόψαρα. Μια παρόμοια ασθένεια ανιχνεύτηκε στα γαλάζια γατόψαρα. Οι απώλειες είναι αρκετά υψηλές. Μια τυπική έξαρση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και να περιπλακεί από διπλή μόλυνση με Aeromonas liquefaciens και Chondrococcous columnaris. Συνιστώμενες μέθοδοι ελέγχου περιλαμβάνουν την χρησιμοποίηση γόνου που δεν έχει προσβληθεί από την ασθένεια, την διατήρηση υψηλών επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου και την τήρηση αυστηρών

MALADIE VIRALE DU POISSON CHAT: Maladie infectieuse des poissons chats provoquée par un virus du type herpes. Une maladie analogue chez le Ictalurus furcatus (blue catfish) a été décrite. Les pertes des fingerlings du Ictalurus punctatus (channel cat fish) ont été importantes. La manifestation de la maladie peut durer plusieurs semaines et peut être compliquée par des infections secondaires dAeromonas liquefaciens et Chondrococcus columnaris . Le contrôle de cette maladie passe par lutilisation de fingerlings indemnes de ce

ENFERMEDAD VIRAL DEL PEZ GATO: Enfermedad infecciosa del pez gato provocada por un virus de tipo herpes. Se ha descrito una enfermedad análoga en Ictalurus farcatus . Las pérdidas de alevines de pez gato (Ictalurus punctatus ) han sido muy importantes. La manifestación de la enfermedad puede durar varias semanas y puede complicarse por infecciones secundarias de Aeromonas liquifaciens y Chondrococcus columnaris . El control de esta enfermedad pasa por la utilización de alevines indemnes a esta enfermedad, por el mantenimient

ENFERMIDADE VIRAL DO PEIXE GATO: Enfermidade infecciosa do peixe gato provocada por un virus de tipo herpes. Recentemente describiuse unha enfermidade análoga enIctalurus farcatus. As perdas de crías de peixe gato (Ictalurus punctatus ) foron moi importantes. A manifestación da enfermidade pode durar varias semanas e pode complicarse por infeccións secundarias de Aeromonas liquifaciens e Chondrococcus columnaris. O control desta enfermidade pasa pola utilización de alevíns libres desta enfermidade, polo mantemento dunha alta co

CHANNEL CATFISH VIRUSSYKE: Sykdom forårsaket av et herpesvirus som er smittsomt for ”channel catfish” og ”blue catfish”. En liknende sykdom ble nylig oppdaget på ”blue catfish” (Ictalurus furcatus ). Tap av ”channel catfish”-yngel har vært store. Et typisk utbrudd kan vare i flere uker og kompliseres med dobbelinfeksjon av Aeromonas liquefaciens og Chondrococcus columnaris . Anbefalt sykdomsforebyggende tiltak er å kun bruke yngel fra sykdomsfrie anlegg, holde høye oksygennivåer og strengt renhold.

CHOROBA WIRUSOWA SUMA KANAŁOWEGO (CCVD): Choroba spowodowana przez wirusa opryszczki, który jest zakaźny dla suma kanałowego (Ictalurus punctatus). Ostatnio wykryto podobną chorobę u suma I. furcatus. Straty wśród narybku suma kanałowego były duże. Typowy wybuch choroby może trwać kilka tygodni i może być komplikowany podwójnym zakażeniemAeromonas liquefaciens i Chondrococcus columnaris. Zalecane metody zapobiegania obejmują używanie tylko narybku ze źródeł sprawdzonych i wolnych od choroby, utrzymywanie wysokiego poziomu natlenienia w

KANAL KEDİ BALIĞI VİRÜS HASTALIĞI (CCVD): Kanal kedi balığı ve mavi kedi balığını enfekte eden herpes virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Son zamanlarda mavi kedi balığının (Ictalurus furcatus) benzer hastalığı tespit edilmiştir. Kanal kedi balığının yavru kayıpları biraz yüksek olmuştur. Birkaç hafta sonundatipik bir patlak verebilir, Aeromonas liquefaciens ve Chondrococcus columnarisin ikili enfeksiyonu ile daha da zor hale gelebilir. Kontrol metodu olarak, yavruların hastalık görülmeyen kaynaklar kullanılarak , yüksek çözünmüş o

Was this helpful?
Két piramis alakú lebenyből álló limfoid szerv, amely a szív fölötti mediasztinális üregben helyezkedik el. Itt történik a T-limfociták érése, amelyet a csecsemőmirigy hámsejtjei által termelt hormonok szabályoznak.


THYMUS: A lymphoid gland consisting of two pyramidal lobes situated in the mediastinal cavity above the heart, the site of t-lymphocyte production, which is regulated by hormones produced by thymic epithelial cells.

ΘΥΜΟΣ: Λεμφαδένας αποτελούμενος από δύο πυραμιδοειδείς λοβούς ευρισκόμενος στην μεσοθωρακική κοιλότητα επάνω από την καρδιά. Παράγει τα - t λεμφοκύτταρα κατόπιν ρύθμισης από ορμόνες που εκκρίνονται από τα θυμικά επιθηλιακά κύτταρα.

THYMUS: Glande lymphatique composée de deux lobes de forme pyramidale située dans la cavité médiastinale au dessus du coeur. Le site de production de lymphocytes T sous le contrôle dhormones produites par les cellules épithéliales du thymus.

TIMO: Glándula linfática compuesta de dos lóbulos de forma piramidal situada en la cavidad mediastinal por debajo del corazón. Es el lugar de producción de linfocitos T bajo el control de hormonas producidas por células epiteliales del timo.

TIMO: Glándula linfática composta de dous lóbulos de forma piramidal situada na cavidade mediastinal por debaixo do corazón. É o lugar da produción dos linfocitos T, que se regula por hormonas producidas por células epiteliais do timo.

THYMUS: Bloddannende organ som produserer lymfocytter (lymfoid organ), lokalisert dorsalt for gjellebuene.

GRASICA: Gruczoł limfoidalny zawierający dwa piramidowe płaty, usytuowane w jamie śródpiersiowej nad sercem, będący miejscem produkcji limfocytów T; jest on regulowany przez hormony wytwarzane w grasicznych komórkach nabłonkowych.

Timus: Kalbin üstündeki mediastinal boşlukta yerleşmiş bulunan iki piramidal lobdan oluşan lenfoid bezidir, timik epitelyal hücreler tarafından üretilen hormonlar vasıtasıyla düzenlenen T- lenfositlerin üretim bölgesidir

Was this helpful?
A Crassostrea nemzetségbe tartozó osztrigafajok gyűjtőneve. A lapos osztrigáknál kevésbé igényesek az ökológiai körülményekre. Alacsonyabb sótartalmú vizekben is jól nőnek, a közönséges ragadozók és élősködők nem támadják meg őket. A csészés osztrigák az íváshoz a lapos osztrigáknál magasabb vízhőmérsékletet (200C felettit) igényelnek.


CUPPED OYSTER (Crassostrea ): Oysters belonging to the Crassostrea genus. These inhabit a wider range of ecological conditions than flat oysters, and can grow well in areas of lower salinities, free from some of the most common predators and parasites. Cupped oysters require higher temperatures (more than 200C) to spawn, than do flat oysters.

ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ (Crassostrea): Στρείδια που ανήκουν στο γένος Crassostrea. Εξαπλώνονται σε ένα μεγαλύτερο εύρος οικολογικών συνθηκών από το επίπεδο στρείδι και αναπτύσσονται καλά σε περιοχές με μικρότερες αλατότητες. Τα στρείδια αυτά απαιτούν μεγαλύτερες θερμοκρασίες (> 200C για γαμετοτοκία) από τα επίπεδα στρείδια. Δεν προσβάλλονται από τους κοινούς θηρευτές και παράσιτα.

HUITRE CREUSE (Crassostrea ): Huîtres appartenant au genre Crassostrea. Les huîtres creuses démontrent certains avantages par rapport aux huîtres plates du genre Ostrea : elles possèdent une étendue écologique plus importante, elles se développent dans des conditions de faible salinité et elles sont résistantes à la plupart des prédateurs et parasites communs. La libération des gamètes, par contre, a lieu à des températures plus élevées (>200C), la reproduction naturelle de ce genre na donc pas lieu dans certaines

OSTRA HUECA (Crassostrea): Ostras que pertenecen a la familia Crassostrea. Las ostras huecas muestran ciertas ventajas respecto a las ostras planas del genero Ostrea, poseen una extensión ecológica más importante, se desarrollan en condiciones de baja salinidad y son resistentes a la mayoría de predadores y parásitos comunes. La liberación de los gametos tiene lugar a temperaturas más elevadas (> 200C); por consiguiente la reproducción natural de este género no tiene lugar en ciertas áreas de cultivo.

OSTRA RIZADA (Crassostrea): Ostras que pertencen ao xénero Crassostrea. Habitan nun maio rango ecolóxico que as ostras planas, e poden crecer ben en áreas de baixas salinidades, libres dalgúns dos depredadores e parasitos máis comúns. As ostras rizadas requiren altas temperaturas (máis de 20 ºC) para a desova, maior que para as ostras planas.

RUNDØSTERS (Crassostrea): Østers som hører til Crassostrea-slekten. Disse er mer robuste enn flatøsters, og kan vokse tilfredsstillende i områder med lav saltholdighet fri for noen av de vanligste predatorene og parasittene. Rundøsters krever høyere temperatur (over 200C) for å gyte enn flatøsters.

OSTRYGA WIELKA (Crassostrea gigas): Ostrygi należące do rodzaju Crassostrea. Zamieszkują one większy obszar bardziej zróżnicowanych warunków ekologicznych niż ostrygi płaskie (Ostrea edulis) i dobrze rosną na obszarach o mniejszym zasoleniu, wolnych od niektórych pospolitych drapieżników i pasożytów. Ostryga wielka do rozrodu wymaga wyższej temperatury (powyżej 200C), niż ostryga płaska.

FİNCAN İSTİRİDYE (Crassostrea): Crassostrea sınıfına mensup olan istiridyelerdir. Bunlar yassı istiridyelerden daha farklı çevresel şartlarda yaşayabilir ve en yaygın yırtıcı ve parazitlerden uzakta düşük tuzluluk oranına sahip alanlarda düzgün bir şekilde gelişebilirler. Bu istirdye türü yumurtlamak için yassı istiridyelerin ihtiyaç duyduğundan daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar.(200Cden daha fazla)

Was this helpful?
Az izomrostok spirál alakú tekeredése. Egyéb, spirálokat alkotó sejteket (pl. hámsejteket) is jelenthet.


WHORL: A spiral twist of muscular fibres. It can also mean any cell types formed in spirals, e.g. epithelial cells.

ΕΛIΚΑΣ: Σπειροειδής δέσμη μυικών ινών. Ο κάθε τύπος κυττάρων που διατάσσονται σε σπείρες, π.χ. επιθηλιακά κύτταρα.

VOLUTE, SPIRALE: Une torsade spirale des fibres musculaires. Relatif également aux types cellulaires en forme de spirale, par exemple des cellules épithéliales.

ESPIRAL: Contorsión espiral de fibras musculares. Relativo también a los tipos de celulares en forma de espiral, por ejemplo células epiteliales.

ESPIRAL: Contorsión espiral de fibras musculares. Relativo tamén aos tipos celulares en forma de espiral, por exemplo células epiteliais.

SPIRAL: En spiral med muskelfibre. Betegner alle celler som danner spiraler, f.eks. epitelceller.

ZWÓJ/SKRĘT: Spiralny skręt włókien mięśniowych. Może to także oznaczać każdy rodzaj komórki uformowanej w kształcie spirali, np. komórki nabłonkowe.

Halka: Halka şeklinde dizili,Sarmal kas lifleri , Sipiral şeklindeki herhangi bir hücre tipi örneğin epitel hücreleri.

Was this helpful?
Kisméretű sejttömeg vagy daganat. Ásványi anyagok vagy sejtek aggregátumaira, tumorokra, a gazdaszervezet sejtjeinek egy idegen test vagy élősködő körüli csoportosulására vagy a lymphocystis betegséggel kapcsolatos sejtes hipertrófiára is utalhat.


NODULE: A small mass or lump. Can refer to minerals, or mineral aggregates, or to aggregations of cells such as small tumours (neoplastic or not), the granulomatous formation of host cells surrounding a foreign body or parasite, or the cellular hypertrophy associated with lymphocystis disease.

ΟΖΙΔΙΟ, ΦΥΜΑΤΙΟ: Μικρή μάζα ή βώλος. Αναφέρεται σε ανόργανα συσσωματώματα ή σε συναθροίσεις κυττάρων όπως μικροί όγκοι (νεοπλασίες ή μη), ο κοκκιώδης σχηματισμός των κυττάρων του ξενιστή που περιβάλλει το σώμα του παρασίτου, ή η κυτταρική υπερτροφία που σχετίζεται με την ασθένεια της λεμφοκύστης.

NODULE: Petit amas ou grosseur. Ce terme décrit certaines formations minérales ainsi que des amas de cellules tels que les petites tumeurs (quelles soient néoplastique ou non), les formations de tissu hôte granuleux qui entoure un corps étranger ou un parasite, ou aux hypertrophies cellulaires associées à une affection lymphocytique.

NÓDULO: Pequeña concreción de forma esferoidal. Este término describe algunas formaciones minerales así como acumulaciones de células como los pequeños tumores (que sean neoplásicos o no), las formaciones de tejidos huéspedes granulares que rodean un cuerpo extraño o un parásito, o la hipertrofia celular asociada a una infección linfática.

NÓDULO: Pequena concreción de forma esferoidal. Este termo pode referirse a minerais ou aglomerados minerais, así como a acumulacións de células como os pequenos tumores (que sexan neoplásicos ou non), a formación granulomatosa de células do hospedador que rodean un corpo estraño ou un parasito, ou a hipertrofia celular asociada a unha infección por linfociste.

KNOLL (KNUTE): Liten klump eller masse. Kan henvise til mineraler/mineralaggregater, opphopinger av celler i form av små svulster (neoplastiske eller ikke), innkapsling av en parasitt eller et fremmedlegeme av vertens celler eller cellehypotrofi i forbindelse med lymfocystissyke.

GUZEK: Mała bryłka lub guzek. Może dotyczyć minerałów lub skupisk mineralnych, albo skupiska komórek, jak np. małe guzy (nowotworowe lub nie), formacji ziarniakowej komórek gospodarza otaczających obce ciało lub pasożyta, albo przerost komórkowy połączony z limfocytozą − chorobą układu limfatycznego.

KİTLE: Küçük bir kütle ya da şişlik. Küçük tümör hücreleri gibi hücrelerin minerallerin bir araya gelmesiyle belirlenebilir. Yabancı vücut yada parazit konakçı hücrenin etrAFINI sararakoluşur veya lymphocystis hastalığı ile oluşur.

Was this helpful?
Nejlonból készült korszerű halászháló, amelyben a szálak csomók nélkül kapcsolódnak egymáshoz, emiatt csökken a pikkelyveszteség és a halakat érő stresszhatás.


KNOTLESS NETS: Modern type and design of nylon net in which there are no knots in the mesh and as a result the problems of scale loss and stress in fish are reduced.

ΑΚΟΜΠΑ ΔIΧΤΥΑ: Σύγχρονος τύπος πλαστικών διχτυών στον οποίο δεν υπάρχουν κόμποι με αποτέλεσμα να μειώνεται το ξελέπισμα και η καταπόνηση των ψαριών.

FILETS SANS NOEUDS: Technologie moderne de filet en nylon dans laquelle il ny a aucun noeud dans les mailles, diminuant ainsi les problèmes de stress sur les prises.

REDES SIN NUDOS: Tecnología moderna de red de nylon en la cual no existe nigua nodo en les malles, disminuyendo así los problemas de estrés sobre las capturas.

REDES SEN NÓS: Tecnoloxía moderna e deseño de rede de nailon na cal non existe nigún nó nas mallas, diminuíndo así os problemas perdas de escamas e de estrés.

KNUTELØS NOT: Moderne nylonnot uten knuter i maskene. Dette gir mindre skader (f.eks. skjelltap) på fisk.

SIECI BEZWĘZŁOWE: Nowoczesny typ konstrukcji sieci nylonowej niemającej węzłów w oczkach, ale na skutek problemów z ubytkami łusek i stresem u ryb są ograniczane w użyciu.

Düğümsüz Ağ: Ağda düğüm olmayan naylon ağının modern tip ve dizaynı, sonuç olarak ölçü kaybı problemi ve balıklardaki stres azalır.

Was this helpful?
A csontokkal vagy csontszövettel kapcsolatos.


OSSEOUS: Refers to bone or bony tissue.

ΟΣΤΕΪΝΟΣ: Αναφέρεται σε οστά ή οστίτη ιστό.

OSSEUX: Relatif aux os; qui a des os; poisson osseux.

ÓSEO: Relativo al hueso; que tiene huesos; pez óseo.

ÓSEO: Relativo ao óso ou ao tecido óseo; que ten ósos; peixe óseo.

BENET: Henviser til bein eller beinvev.

KOSTNY: Odnosi się do kości lub tkanki kostnej.

OSSEOUS: Kemik yada kemiksi dokuyla ilgili.

Was this helpful?
A Teleostei alosztályágba tartozó halak népszerű elnevezése.


BONY FISHES: Popular name for teleost fishes.

ΟΣΤΕΪΧΘΥΕΣ: Bony fish είναι στα αγγλικά το λαïκό όνομα των Τελεόστεων και γενικά των ψαριών που δεν είναι χονδριχθύες, είναι αγγλική μετάφραση του εξαγγλισμένου ελληνικού όρου οστεïχθυες.

POISSONS OSSEUX: Nom populaire décrivant les poissons Téléostéens.

PECES ÓSEOS: Nombre popular que describe los peces teleósteos.

PEIXES ÓSEOS: Nome popular que describe os peixes teleósteos.

BEINFISKER: Populærnavn for teleoster.

RYBY OŚCISTE (Osteichthyes): Popularna nazwa ryb kostnoszkieletowych (Teleostei).

KEMİKLİ BALIKLAR: Telost balıkların popüler adı

Was this helpful?
Valamilyen szövet (általában porc) helyettesítődése csontszövettel.


OSSIFICATION: Replacement of a tissue (usually cartilage) by bone.

ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ: Αντικατάσταση ενός ιστού (συνήθως χόνδρου) από οστούν.

OSSIFICATION: Conversion dun tissu (normalement cartilagineux) en os.

OSIFICACIÓN: Conversión de tejido (normalmente a partir del cartilaginoso) en hueso.

OSIFICACIÓN: Conversión de tecido (normalmente a partir do cartilaxinoso) en óso.

OSSIFIKASJON (BEINDANNELSE): Erstatning av et vev (vanligvis brusk) med bein.

KOSTNIENIE: Zastępowanie tkanki (zwykle chrzęstnej) przez kość.

KEMİKLEŞME: Bir dokunun (genellikle kıkırdak) kemikle yer değiştirmesi.

Was this helpful?
Kínában és Kelet-Szibériában őshonos halfaj. Általában amur vagy fehér amur néven ismert. Világszerte sok országba betelepítették, Kínában pedig a legfontosabb tenyésztett halfaj. Gyakran más pontyfélékkel együtt, polikultúrában tartják. Természetes és mesterséges tavakban, holtágakban él. Kedveli a lassan folyó és az állóvizeket. Növényekkel, víz alatt élő hínárokkal táplálkozik, sok vízterületre a hínárosodás megelőzése végett telepítették be, mivel az egész növényt képes elfogyasztani (a gyök


CTENOPHARYNGODON IDELLA: A species native to China and Eastern Siberia, commonly called the white Amur, it has been introduced worldwide and is now the most important aquaculture species in China, often produced in polyculture with other carp species. It occurs in lakes, ponds, pools, backwaters, preferring slow-flowing or stagnant waters. It feeds on plants and submerged grasses and has often been introduced for weed control, as it ingests the entire plant (including roots). It is a carrier of the cestode Bothrioceph

CTENOPHARYNGODON IDELLA: Ενδημικό ψάρι της Κίνας και της Α. Σιβηρίας, γνωστό και με την ονομασία λευκή Amur. Το είδος αυτό έχει μεταφερθεί πια στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί σήμερα το πιο σημαντικό είδος στην καλλιέργεια των κυπρίνων στην Κίνα. Πολύ συχνά καλλιεργείται μαζί με άλλα είδη κυπρίνου. Απαντάται κυρίως σε λίμνες, και στέρνες με μικρή ή και καθόλου ροή νερών. Είναι φυτοφάγο είδος και έχει εισαχθεί σε πολλές περιοχές για τον έλεγχο των ζιζανίων, καθώς καταπίνει ολόκληρο το φυτό (μαζί με τις

CTENOPHARYNGODON IDELLA : Espèce de carpe native de la Chine et de la Sibérie de l’Est. Couramment appelée amure blanche. Ce poisson a été introduit mondialement et est devenu l’espece aquacole la plus importante en Chine. Souvent cultivée en polyculture avec d’autres espèces de carpes. Préfère l’eau à faible courante ou stagnante, et de ce fait se retrouve dans les mares et les lacs. Se nourrit de plantes et d’herbes sous-mergées. Souvent utilisée afin de contrôler les mauvaises herbes. En mangeant l’ensemble de la plan

CTENOPHARYNGODON IDELLA : Especie nativa de la zona de China hasta Siberia oriental, habitualmente denominada Amur blanca. Se ha introducido a nivel mundial y es la más importante en la acuicultura china, muy comúnmente cultivada en policultivo con otras especies de carpas. Se encuentra en lagos, estanques, pantanos o aguas estancadas y prefiere aguas con poca corriente o estancadas. Come plantas y hierbas sumergidas y ha sido introducida a menudo como controladora de vegetación ya que se come toda la planta, incluidas l

CTENOPHARYNGODON IDELLA: Especie nativa da zona de China ata Siberia oriental, habitualmente denominada Amur branco. Introduciuse a nivel mundial e é a máis importante na acuicultura chinesa, moi comunmente cultivada en policultivo con outras especies de carpas. Atópase en lagos, estanques, pantanos ou augas estancadas e prefire augas con pouca corrente ou estancadas. Come plantas e herbas mergulladas e foi introducida a miúdo como controladora de vexetación xa que se come toda a planta, incluídas as raíces. É portador

CTENOPHARYNGODON IDELLA , GRESSKARPE: Fiskeart som forekommer naturlig i Kina og Øst-Sibir. Er i dag en av de viktigste oppdrettsarten i Kina, og den holdes ofte i polykultur sammen med andre karpefisk. Foretrekker sakteflytende eller stillestående vann og finnes i innsjøer, dammer, kulper og bakevjer. Spiser hele planter og undervannsgress (også røtter), og arten har ofte blitt innført for å hindre gjengroing. Fisken er bærer av en bendelorm (Bothriocephalus sp.) og er ansvarlig for spredningen av denne parasitten til mange deler a

AMUR BIAŁY (Ctenopharyngodon idella): Gatunek pochodzący z Chin i Syberii Wschodniej, zwykle nazywany amurem białym; został rozpowszechniony na całym świecie i stanowi dzisiaj najważniejszy gatunek akwakultury w Chinach; często chowany w polikulturze z innymi gatunkami karpia. Występuje w jeziorach, stawach, sadzawkach, wodach stagnujących, preferując wody wolno płynące lub stojące. Odżywia się roślinami i zanurzonymi trawami; często bywa wykorzystywany do zwalczania roślinności wodnej, ponieważ zjada całe rośliny (łącznie z korzen

Ctenopharyngodon idella: Doğu Sibirya ve Çine özgü, yaygın olarak Beyaz Amur olarak bilinen bir türdür. Çinde çok önemli bir akuakültür türüdür, sıklıkla göl ve göletlerde diğer sazan türleriyle birlikte çoklu kültürü yapılır. Göllerde, göletlerde havuzlarda, su birikintilerinde, tercihen yavaş akışalı ya da durgun sularda bulunur. Bitkilerle ve sualtındaki çayırlarla beslenir ve sıklıkla yabani ot kontrolü için getirilir, bitkinin tamamını (kökleri dahil) tüketir. Sestod Bothriocephalus un bir taşıyıcısıdır ve dünyanı

Was this helpful?
A cukrok olyan szénvegyületek, amelyekhez több alkoholos hidroxilcsoport (-OH) csatlakozik. Ezek az állati sejtekben a glikolízisnek ("cukorhasítás") nevezett komplex folyamat során szén-dioxiddá és vízzé égnek el, vagy oxidálódnak. A cukrok oligoszacharidokká, makrolidekké (nagyméretű gyűrűkké), valamint elágazó és egyenes polimerekké polimerizálódnak. Mivel tapasztalati képletük [C(H2O)]n, a cukrokat és polimerjeiket szénhidrátoknak nevezzük.


SUGAR: Sugars are carbon compounds with many alcohol groups (-OH) attached. They are burned or oxidized by animal cells to carbon dioxide and water, via a complex process known as glycolysis ("sugar-splitting"). Sugars polymerize to form oligosaccharides, macrolides (large rings) and branched and linear polymers. Since their empirical formulas are [C(H2O)]n, sugars and their polymers are termed carbohydrates.

ΣΑΚΧΑΡΑ: Τα σάκχαρα είναι συστατικό τα οποία περιέχουν πολλές αλκολικές ομάδες (-ΟΗ). Μπορούν να υποστούν καύση ή οξείδωση από τα ζωϊκά κύτταρα δίνοντας διοξείδιο του άνθρακα και νερό μέσω μιας πολυσύνθετης διαδικασίας που καλείται γλυκόλυσης. Τα σάκχαρα πολυμερίζονται σχηματίζοντας ολιγοσακχαρίτες, μακρολίδες (μεγάλοι δακτύλιοι) και διακλαδιζόμενα ή γραμμικά πολυμερή. Επειδή ο εμπειρικός τους τύπος είναι [C(H2O)]n, τα σάκχαρα και τα πολυμερή τους ονομάζονται υδατάνθρακες.

SUCRE: Les sucres sont des composés carboniques liés à de nombreux groupes alcooliques (-OH) Ils sont brûlés ou oxydés par les cellules animales pour être transformés en gaz carbonique et eau, grâce à un procédé connu sous le nom de « glycolyse » (fission du sucre). Les polymères de sucre forment les oligosaccharides, les macrolides (grands anneaux), et les polymères ramifiés ou linéaires. Puisque leurs formules empiriques sont [C(H2O)]n, les sucres et leurs polymères sont appelés hydrate

AZÚCAR/GLÚCIDOS: Los azúcares son compuestos carbonados con varios grupos alcohol (-OH) unidos. Son quemados u oxidados por las células (animales y vegetales) a dióxido de carbono y agua, mediante un proceso complejo conocido como glucólisis (“división del azúcar”). Los azúcares polimerizan para formar oligosacáridos, macrólidos (grandes anillos) y polímeros lineales y ramificados. Debido que sus fórmulas empíricas son [CH2O]n, los azúcares y sus polímeros se denominan carbohidratos.

AZUCRE/GLÍCIDOS: Os azucres son compostos carbonados con varios grupos alcohol (-OH) unidos. Son queimados ou oxidados polas células (animais e vexetais) a dióxido de carbono e auga, mediante un proceso complexo coñecido como glicólise ("división do azucre"). Os azucres polimerizan para formar oligosacáridos, macrólidos (grandes aneis) e polímeros lineais e ramificados. Debido que as súas fórmulas empíricas son [CH2O]n, os azucres e os seus polímeros denomínanse carbohidratos.

SUKKER: Sukkere er karbonforbindelser med mange alkoholgrupper (-OH). Sukkere forbrennes eller oksideres av dyreceller til karbondioksid og vann via en kompleks prosess kjent som glykolyse ("sukker-splitting"). Sukkere kan polymerisere til oligosakkarider; makrolider (store ringer); og forgrenede og lineære polymerer. Siden deres kjemiske formel er [C(H2O)]n, kalles sukkere og deres polymerer for karbohydrater.

CUKIER: Cukry są związkami organicznymi z wieloma resztami alkoholowymi (-OH). Są one spalane lub utleniane w komórkach zwierzęcych do dwutlenku węgla i wody poprzez złożony proces nazywany glikolizą. Cukry polimeryzują tworząc oligosacharydy, makrolidy oraz polimery rozgałęzione i liniowe. Ze względu na to, że empiryczny wzór cukru to [C(H2O)]n, cukry i ich polimery nazywane są węglowodanami.

ŞEKER: Şekerler bir çok alkol grubuyla ekli karbon bileşikleridir. Glikoliz (şeker-yakma) olarak bilinen karmaşık bir işlemle hayvan hücrelerince karbondioksit ve suya yakılır veya okside edilirler. Şekerler oligosakkaritformuna polimerize, makrolit (geniş halka

Was this helpful?
Korábban kék-zöld algák néven ismert mikroszkopikus szervezetek, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan prokarióták, azaz nincs sejtmagjuk. A sejtmag szerepét a nukleoid tölti be. Az eukarióta algák sejtmagjától eltérően a cyanobaktériumok nukleoidját nem veszi körül membrán. A kék-zöld algák vízi és szárazföldi élőhelyeken is előfordulnak, több fajuk él szimbiózisban gombákkal vagy páfrányokkal. A cyanobaktériumok hozzájárulnak az elsődleges produkcióhoz és sok vízi szervezet, például néhány plankt


CYANOBACTERIA: Microscopic organisms formerly known as blue-green algae which, similar to bacteria, are prokaryotic (Procaryotae), i.e., they lack the nucleus, the nucleoid being its functional equivalent. In contrast to eukaryotic algae, the cyanobacterial nucleoid has no membrane.. The blue-greens occur both in aquatic and terrestrial habitats and some live in symbiosis with fungi or ferns. Cyanobacteria contribute to primary production, serving as food for various aquatic organisms and some planktivorous fi

ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΑ: Μονοκύτταροι οργανισμοί, γνωστοί και με την ονομασία κυανοπράσινα φύκη (βλ.λ), οι οποίοι, όπως και τα βακτήρια, ανήκουν στους προκαρυωτικούς οργανισμούς (Procaryotae). Οι οργανισμοί αυτοί αντί για πυρήνα έχουν ένα πυρηνοειδές το οποίο σε αντίθεση με τα ευκαριωτικά φύκη δεν φέρει μεμβράνη. Τα κυανοβακτήρια απαντώνται σε χερσαία και σε θαλάσσια περιβάλλοντα ενώ μερικά ζουν συμβιωτικά με μύκητες ή φτέρες (βλ. azolla). Συμμετέχουν στην πρωτογενή παραγωγικότητα και αποτελούν τροφή για πολλούς θαλάσσι

CYANOBACTERIES : Micro-organismes connus auparavant sous le nom d’algues bleu-vert. Comme les bactéries, ces organismes sont procaryotes, c’est-à-dire sans noyau. Le noyau est remplacé par un nucléoide sans membrane. Se rencontrent dans les habitats aquatiques et terrestres et certains vivent en symbiose avec des champignons ou fougères. Les cyanobactéries contribuent à la production primaire, et servent d’aliments pour divers organismes aquatiques, y compris certains poissons planctonivores. Leur capacité de pr

CIANOBACTERIA: Algas verde azuladas similares a las bacterias que son también procariotas (Peocariotae) , i.e. les falta el núcleo y el nucleolo es su equivalente funcional. En contraste con las algas eucariotas, el nucleolo no tiene membrana. No tienen plastos ni mitocondrias y sus lípidos de membrana incluyen los esteroides. Los pigmentos fotosintéticos incluyen la clorofila A, B, caroteno y ficobilina. Como los procariotas autótrofos presentan agregados de pigmento fotosintético en forma de platos curvos es

CIANOBACTERIAS: Organismos microscópicos coñecidos como algas verde-azuladas. Similares ás bacterias en que son tamén procariotas (Procariotae), lles falta o núcleo e o nucléolo é o seu equivalente funcional. En contraste coas algas eucarióticas, o nucléolo non ten membrana. Non teñen plastos nin mitocondrias e os seus lípidos de membrana inclúen os esteroides. Os pigmentos fotosintéticos inclúen a clorofila A, B, caroteno e ficobilina. Como os procariotas autótrofos presentan agregados de pigmento fotosintétic

CYANOBAKTERIER: Prokaryoter (mangler cellekjerne, har DNA samlet i et nukleoid) ofte kalt blågrønnalger. I motsetning til hos eukaryote alger mangler nukleoidet hos cyanobakterier membran. De mangler plastider og mitokondrier, og det finnes ikke steroider blant cellens lipider. De fotosyntetiske pigmentene inkluderer klorofyll a, betakaroten og fykobilin. Typisk for prokaryote autotrofer er fotosyntetiske pigmentaggregater formet som buete plater spredt i cytoplasmaet. Fykocyanin gir den karakteristiske blågrøn

SINICE (Cyanopayceae): Organizmy mikroskopowe, dawniej znane jako sinice; podobne do bakterii, są prokariotyczne (Procaryotae), tj. brak u nich jądra, a jego równoważną funkcję pełni jądro prokariotyczne. W przeciwieństwie do glonów eukariotycznych, jądro prokariotyczne nie ma błony. Sinice występują zarówno w środowiskach wodnych, jak i lądowych, a niektóre żyją w symbiozie z grzybami lub paprociami (patrz paproć wodna Azolla). Sinice wraz z innymi organizmami fitoplanktonu biorą udział w produkcji pierwotnej, służąc

CYANOBAKTERİ: Önceleri mavi-yeşil alg olarak bilinen, bakteri benzeri, prokaryotik (Procaryotae) mikroskobik organizmalardır. Ökaryotik alglerin tersine nükleusları yoktur, işlevsel bakımdan benzer nükleoide sahiptirler. Ökaryotik alglerin tersine, Cyanobakteriyel çekirdek zara sahip değildir. Mavi-yeşiller sucul ve karasal ortamlarda, bazıları ise mantar ve eğreltiotu ile simbiyotik bir yaşam sürer. Cyanabakteri primer prodaktiviteye katkıda bulunur, birçok sucul organizmaya ve bazı planktivor balıklara besi

Was this helpful?

D

Az egynemzedékes mételyek egyik világszerte elterjedt nemzetsége. Peterakó férgek, amelyek a halak, elsősorban a ponty kopoltyúélősködői.


DACTYLOGYRUS: Genus of monogenic trematode with a worldwide distribution. They are oviparous worms and are gill parasites of fish, especially carp.

DACTYLOGYRUS: Γένος μονογονικών τρηματωδών κοσμοπολιτικής κατανομής. Πρόκειται για ωοτόκα σκουλήκια που παρασιτούν τα βράγχια των ψαριών, ιδιαίτερα του κυπρίνου.

DACTYLOGYRUS: Genre de trématode monogène cosmopolite. Vers ovipares parasites des branchies de poissons, spécialement des carpes.

DACTYLOGYRUS: Genero de trematodo monogeneo cosmopolita. Gusano ovíparo parásito de las branquias de peces, especialmente de las carpas.

DACTYLOGYRUS: Xénero de trematodo monoxeneo cosmopolita. Verme ovíparo parasito das branquias de peixes, especialmente das carpas.

DACTYLOGYRUS: Genus av monogen trematode (Monogena), med verdensomspennende distribusjon. De er ovipare haptormark som er gjelleparasitter på fisk, spesielt på karpe (se d.o.).

DACTYLOGYRUS: Rodzaj monogenicznej przywry o szerokim światowym rozpowszechnieniu. Stanowią je jajorodne robaki pasożytujące na skrzelach ryb, głównie karpia.

DACTYLOGYRUS: Dünya çapında dağılım gösteren monogenik trematod bir cinstir. Yumurtlayarak çoğalan kurtçuklardır ve balıklarda solungaç parazitidirler özellikle sazanlarda.

Was this helpful?
Szó szerinti jelentése bármilyen duzzanat, de közmegegyezés alapján nem tartoznak ide a heveny gyuladás vagy a granulóma által okozott átmeneti duzzanatok. Legtöbbször a rákos elváltozásokra használják, amelyeknek két típusa van: (a) jóindulatú (benignus), amely egy ponton, lassan növekszik, a szomszédos szöveteket szétválasztja, de nem hatol beléjük, és normális esetben nem károsítja a szervezetet, és (b) rosszindulatú (malignus), egy rendellenes szövetburjánzás, amelynek növekedését nem korlát


TUMOUR: Literally means any swelling but, by common consent the term is not held to include passing swellings caused by acute inflammation or granuloma. It should be restricted to neoplasms, of which there are two categories: (a) benign or simple, which grows slowly at one spot, pressing neighbouring parts aside but not invading them, and normally not doing any harm to the animal, and (b) malignant or invasive, which is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with th

ΟΓΚΟΣ: Στην κυριολεξία σημαίνει διόγκωση, οίδημα, αλλά ο όρος δεν χρησιμοποιείται γιά παροδικά οιδήματα προκαλούμενα από οξεία φλεγμονή ή κοκκίωμα. Χρησιμοποιείται μόνο γιά νεοπλάσματα τα οποία είναι δύο κατηγοριών: (α) καλοήθη τα οποία αναπτύσσονται αργά σε ένα σημείο, πιέζοντας τα γειτονικά μέρη, αλλά χωρίς να εισβάλλουν σαυτά και τα οποία φυσιολογικά δεν βλάπτουν το ζώο και (β) κακοήθη, που ανώμαλη μάζα ιστού η οποία αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα υπερβαίνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης των άλλων ιστών και η

TUMEUR: Signifie littéralement une grosseur, mais, ne comprend pas les enflures passagères provoquées par linflammation aiguë ou des granulomes. Ce terme devrait être limité aux néoplasmes dont il existe deux catégories: (a) tumeurs bénignes à croissance lente qui sont bien circonscrites, repoussent les tissus voisins sans les envahir et qui ne nuit pas à lanimal; (b) tumeurs malignes ou envahissantes qui sont des masses anormales de tissu dont la croissance excède, et nest pas coordonnée avec celle des

TUMOR: Literalmente significa bulto, pero no incluye hinchazones pasajeras provocadas por inflamación aguda o granulomas. Este término debe limitarse a los neoplasmas que son dos categorías: (a) tumores benignos con crecimiento lento que están bien localizados, presionan los tejidos de alrededor sin invadirlos y que no molestan al animal; (b) tumores malignos o invasores que son masas anormales de tejido cuyo crecimiento supera el de los otros tejidos y que persisten de manera excesiva después cesar el

TUMOR: Literalmente significa calquera tipo de inchazo, pero por común acordo este termo non se aplica a inchazos pasaxeiros provocados por inflamación aguda ou granulomas. Este termo debe limitarse aos neoplasmas dos que hai dúas categorías: (a) tumores benignos con crecemento lento que están ben localizados, premen os tecidos de arredor sen invadilos e que non provocan danos ao animal; (b) tumores malignos ou invasivos que son masas anormais de tecido o crecemento do cal supera o dos outros tecidos e

SVULST : Bokstavelig betegner ordet enhver svulming, men i den vanlige sammenhengen inkluderer svulst ikke forbigående svulming grunnet akutt betennelse eller en granulom. Bør kun brukes om neoplasmer (to typer): (a) Godartet, som vokser sakte på en plass og presser nabovev til siden uten å trenge inn i dem. Gjør vanligvis ikke skade på dyret. (b) Vondartet, som er en unormal vevsmasse med hurtigere vekst enn andre vev. Disse fortsetter å vokse i samme tempo etter at stimulus som gav opphav til den ukont

GUZ/NOWOTWÓR: Oznacza dosłownie każdą opuchliznę, ale przy jego wprowadzaniu termin ten nie uzyskał akceptacji, aby objąć nim przemijające opuchlizny spowodowane ostrym zapaleniem lub ziarniakiem. Należy go zawężyć do nowotworów, występujących w dwóch kategoriach: (a) nowotwór łagodny lub prosty, który rozwija się powoli w jednym miejscu, naciskając przylegające tkanki, ale je nie atakuje i zwykle nie wyrządza zwierzęciu żadnej szkody, (b) złośliwy lub inwazyjny, który stanowi nienormalną masę tkanki, której

Tümör: Literatür olarak anlamı akut inflamasyon veya granulomanın neden olduğu herhangi bir şişme, Bu neoplasmada sınırlı olmalıdır ve iki kategori altında toplanır: (a) bir noktada yavaş bir şekilde büyüyen, komşu bölgelere basınç yapan ancak yayılmayan iki taraflı veya basit olup normal olarak hayvan (canlı) üzerinde herhangi bir zararı yoktur, (b) Kötü huylu veya yayılmacı tip, anormal doku kütlesine sahip olup, aşırı derecede büyüme gösterir. Malignant tümörler hayvanın ölümüne neden olabilir.

Was this helpful?
Az Ichtiophthirius multifiliis nevű csillós egysejtű által okozott halbetegség, amely az édesvízi halak bőrének hámrétegét támadja meg.


ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ICH: Ichthyophthirius multifiliis.

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Especie de protozoos ciliados que infestan a epiderme de peixes de auga doce. Chamada habitualmente "enfermidade do punto branco" ou "ICH".

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

ICHTIOFTIRIOZA : Ichthiophthirius multifilis: gatunek z pierwotniaków orzęsionych, który zakaża naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Potocznie nazywana jest "Białą kropką” lub "Ich”.

BEYAZ BENEK: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Tatlısu balıklarında epidermal katmanlara zarar veren silli protozoan türüdür. Halk arasında beyaz benek olarak bilinir.

Was this helpful?
Az Ichthyophthirius nevű egysejtű élősködő által okozott betegség; legfontosabb tünetei a hal testén megjelenő fehér pontok vagy foltok.


WHITE SPOT: Colloquial term for infections of the protozoan parasite Ichthyophthirius; characterized by "white spot" lesions.

ΛΕΥΚΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

TACHES BLANCHES: Terme dusage populaire pour désigner les infestations du parasite Ichthyophthirius qui provoque des lésions caractéristiques en forme de tâches blanches.

MANCHAS BLANCAS: Término de uso popular para designar infestaciones por el parásito Ichthyophthirius que provoca lesiones características en forma de manchas blancas.

MANCHA BRANCA: Termo de uso coloquial para infestacións polo protozoo parasito Ichthyophthirius que provoca lesións características en forma de manchas ou puntiños brancos.

INFEKSJONER MED PARASITTEN ICHTHYOPHTHITIUS: Vanlig betegnelse for infeksjoner med parasitten Ichthyophthirius, kjennetegnes ved hvite prikker/lesjoner.

BIAŁE PLAMKI (ichtioftyrioza): Umowny termin dla zakażeń pasożytniczych pierwotniakiemIchthyophthirius; charakteryzują się one zmianami w postaci białych plamek pod naskórkiem oraz pod nabłonkiem blaszek skrzelowych i jamy gębowej.

Beyaz Benek: Beyaz leke lezyonlarıyla karakterize edilen protozoa paraziti (Ichthyophthirius) enfeksiyonunun halk arasında kullanılan şeklidir.

Was this helpful?
Olyan csillós egysejtűek által okozott betegség, amelyek az édesvízi halak bőrének hámrétegét fertőzik meg. Viszketőkórnak is nevezik.


WHITE SPOT DISEASE: Caused by species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΣΤIΓΜΑΤΩΝ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

MALADIE DES TACHES BLANCHES: Maladie provoquée par un genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS: Llamada habitualmente enfermedad de las manchas blancas o ICH (Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce).

ENFERMIDADE DA MANCHA BRANCA: Causada por especies de protozoos ciliados que infectan as capas epidérmicas de peixes de auga doce. Chamada coloquialmente "enfermidade do punto branco" ou ICH

HVITPRIKKSYKE: Vanlig betegnelse for infeksjoner med parasitten Ichthyophthirius, kjennetegnes ved hvite prikker/lesjoner.

CHOROBA BIAŁYCH PLAMEK: Gatunki orzęsionych pierwotniaków, które zakażają naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Umownie nazywana jest "biała plamka” lub "Ich”.

Beyaz Benek Hastalığı: Tatlı sulardaki balıkların epidermal tabakasının siliatlı protozoalar tarafından enfekte edilmesinden kaynaklanır. Konuşma diliyle "beyaz benek" veya "ıch" olarak belirtilir.

Was this helpful?
Az a folyamat, amely során a fehérjék energiaforrásként használódnak fel, amikor valamely aminosav limitáló, vagy az étrendben túl nagy a fehérjetartalom.


DEAMINATION: The process by which proteins are utilized as an energy source when one amino acid is limiting or the protein component of the diet is in excess.

ΑΠΑΜΙΝΩΣΗ: Η διαδικασία με την οποία οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται ως ενέργεια όταν αμινοξύ είναι περιορισμένο ή όταν ένα πρωτεϊνικό στοιχείο μιας διατροφής είναι σε περίσσεια.

DESAMINATION: Procédé par lequel les protéines sont utilisées comme source dénergie lorsquun acide aminé est facteur liimitant, ou que la quantité de protéine est en excès dans lalimentation.

DESAMINACIÓN: Proceso por el que las proteínas son utilizadas como fuente de energía cuando un aminoácido es limitante o cuando el componente proteíco de un alimento está en proporción excesiva.

DESAMINACIÓN: Proceso polo que as proteínas son utilizadas como fonte de enerxía cando un aminoácido é limitante ou cando o compoñente proteico dun alimento está en proporción excesiva.

DEAMINERING: Prosessen der proteiner brukes som energikilde når en aminosyre er begrensende eller hvis det er overskytende protein i dietten.

DEZAMINACJA: Proces, w którym białka wykorzystywane są jako źródło energii, gdy jeden aminokwas jest limitujący lub przy nadmiernej zawartości białka w diecie.

DEAMİNASYON: Sınırlı aminoasit veya diyetin protein içeriğinin fazla olduğu durumlarda proteinlerin enerji kaynağı olarak kullanılması işlemi.

Was this helpful?
Bármely testrész vagy az egész test alakjának eltorzulása.


DEFORMITY: Distortion of any part of the body or general malformation of the body.

ΔΥΣΜΟΡΦIΑ: Παραμόρφωση μέρους τού σώματος ή γενική δυσπλασία του σώματος.

DEFORMATION: La distorsion dune partie du corps, ou la malformation générale du corps.

DEFORMACIÓN: Distorsión de una parte del cuerpo, o la malformación general del cuerpo.

DEFORMACIÓN: Distorsión dunha parte do corpo, ou malformación xeral de todo o corpo.

DEFORMITET: Skjevhet i en del av kroppen eller misdannelse av kroppen.

ZNIEKSZTAŁCENIE: Zniekształcenie jakiejś części ciała lub ogólna wada rozwojowa ciała.

DEFORMİTE: Vücudun herhangi bir bölümünün bozulması ya da vücudun genel malformasyonu.

Was this helpful?
Egy szerv, szövet vagy sejt szerkezeti változása, amely következtében annak funkciója károsodik. A degeneratív változás nekrózishoz vezethet.


DEGENERATION: Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.

ΕΚΦΥΛIΣΜΟΣ: Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .

DEGENERESCENCE: Altération de la structure dun organe, tissu ou cellule, génant son fonctionnement. Un changement dégénératif évolue parfois, mais pas toujours, en nécrose.

DEGENERACIÓN: Alteración de la estructura de un órgano, tejido o célula, que altera su funcionamiento. Un cambio degenerativo que evoluciona a veces, aunque no siempre, en necrosis.

DEXENERACIÓN: Calquera alteración estrutural dun órgano, tecido ou célula, pola que se poida alterar o seu funcionamento. Un cambio dexenerativo pode ou non progresar ata alcanzar o estado de necrose.

DEGENERASJON: Enhver strukturell forandring i et organ, vev eller celle slik at funksjon svekkes. Degenerasjonsskaden kan, eller kan ikke, føre til nekrose.

DEGENERACJA/ZWYRODNIENIE: Każda zmiana strukturalna w organie, tkance lub komórce, w wyniku której ich czynnościowa funkcja jest osłabiona.

DEJENERASYON: Fonksiyonel gücü bozulmuş bir organ, doku ya da hücredeki herhangi bir yapısal değişiklik. Dejeneratif değişim nekroza ilerleyebilir de ilerlemeyebilir de.

Was this helpful?
A test vagy egy szövet vízvesztése.


DEHYDRATION: The loss of water, as from the body or a tissue.

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ: Η απώλεια νερού π.χ. από το σώμα ή έναν ιστό.

DESHYDRATATION: La perte deau, dun corps ou dun tissu par exemple.

DESHIDRATACIÓN: La perdida del agua por el cuerpo o por un tejido.

DESHIDRATACIÓN: Perda de auga dun corpo ou un tecido.

DEHYDRERING: Tap av vann fra kropp eller vev.

ODWODNIENIE: Utrata wody, tak z ciała jak i z tkanki.

SU KAYBI: Vücuttan ya da bir dokudan gelen su kaybı.

Was this helpful?
Az az eljárás, amellyel a sórákok cisztáit körülvevő kapszulákat eltávolítják, mielőtt a rákokat tovább tenyésztenék. A ciszta, amelyet gyakran petének is neveznek, tulajdonképpen egy gasztula stádiumú embrió, amelyet egy kemény, lipoproteinekből álló burok vagy kapszula vesz körül. Az Artemia keltetésének hatékony módszere a ciszták dekapszulációja hipoklorit oldattal (OCL-, pl. a klórtartalmú lúgokban) az inkubációt és a kelést megelőzően. A hipoklorit kémiai úton távolítja el a kapszulát, és


DECAPSULATION: A process whereby the capsules of brine shrimp cysts are removed before they are used further in cultivation. The cyst, often called an egg, is an arrested gastrula encapsulated within a hard lipoproteinaceous shell or capsule. An efficient method of hatching Artemia is to decapsulate the cysts with the hypochlorite solution (OCl-, supplied by chlorine bleach) prior to incubation and hatching. Hypochlorite chemically removes the capsule without affecting the viability of the unhatched embryo. De

ΑΦΑIΡΕΣΗ ΚΑΨΑΣ: Διαδικασία κατά την οποία απομακρύνονται οι κάψες από τις κύστεις της "γαρίδας της άλμης" (Artemia), πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην υδατοκαλλιέργεια. Η κύστη, που συχνά αποκαλείται και αυγό, είναι ένα αδρανοποιημένο γαστρίδιο, το οποίο περιβάλλεται από ένα σκληρό λιποπρωτεϊνικό κέλυφος ή κάψα. Μια αποτελεσματική μέθοδος για την εκκόλαψη της Artemia είναι η απομάκρυνση της κάψας από τις κύστεις με υποχλωριώδες διάλυμα (OCl-), πριν απο την επώαση και εκκόλαψη. Το υποχλωριώδες διάλυμα απομακρ

DECAPSULATION: Processus par lequel les capsules des kystes dartémies sont éliminées avant la mise en culture de ces dernières. En effet, le kyste (souvent appellé oeuf) est une larve dont le développement est arrêté suite à la gastrulation et qui est enveloppée par une coque dure de nature lipoprotéique; la capsule. Les solutions dhypochlorite (OCl-, fournie par leau de javel) sont efficaces dans la décapsulation chimique des kystes dartémies. Cette méthode naffecte pas la viabilité des artémies et a lavantag

DESCAPSULAR : Proceso por el cual las cápsulas de los quistes de artemia se eliminan antes de cultivar estos últimos. En efecto, el quiste (a menudo llamado huevo) es una larva cuyo desarrollo se ha parado después de gastrulación y que se ha encapsulado dentro de una cáscara dura de lipoproteínas o cápsula. Las soluciones de hipoclorito (OC1-, proporcionado por la lejía) son eficaces para descapsular químicamente los quistes de Artemia.Desintegración o destrucción de células después de la ruptura de la membra

DESCAPSULACIÓN: Proceso polo que as cápsulas dos quistes de artemia se eliminan antes de usalos en cultivo. O quiste (a miúdo chamado ovo) é unha gástrula detida encapsular dentro dunha casca ou cápsula dura de lipoproteinas. Un eficiente método de eclosión de artemia é descapular os quistes cunha disolución de hipoclorito (NaClO-, proporcionado pola lixivia) antes da incubación e eclosión. El hipoclorito elimina quimicamente a cápsula sen afectar á viabilidade do embrión sen eclosionar. A descapsulación ten a

DEKAPSULERING: Prosessen der kapselen til saltkrepscyster fjernes før krepsen brukes videre i kultiveringen. Cysten, ofte kalt egg, er arrestert i gastrulastadiet og innkapslet i et hardt lipoprotein skall eller kapsel. En effektiv måte å klekke Artemia på er å dekapsulere cysten med hypoklorittløsnig (OCl-, dannet ved klorblekning) før inkubering og klekking. Hypokloritt fjerner kapselen kjemisk uten å påvirke levedyktigheten til det uklekte embryo. En stor fordel ved dekapsulering er at cystene desinfiseres

DEKAPSULACJA (usunięcie torebki): Proces, dzięki któremu kapsułki cyst solowca (Artemia salina), zanim zostaną użyte jako pokarm w hodowli, są usuwane. Cysta, często nazywana jajem, jest zahamowaną otorbioną gastrulą utrzymywaną wewnątrz twardej skorupki lub kapsułki lipoproteinowej. Efektywną metodę hodowli artemii stanowi dekapsulacja cyst − przed inkubacją i wylęganiem − w roztworze podchlorynu [OCl-, dostarczonych przez wapno chlorowane (chlorek bielący)]. Podchloryn usuwa chemicznie kapsułę bez oddziaływania na żywotność

DEKAPSÜLASYON: Yetiştiricilikte kullanılmak üzere Artemia (karides) kistlerinin kapsüllerinin kaldırılması süreci. Kist, sıklıkla kapsül ya da sert lipoproteinaceaus kabuk içindeki kapsüllü gastrulada tutulan bir yumurta olarak adlandırılır. Kuluçkahaneler için etkili bir yöntemdir. Artemia inkübasyon ve döllenme öncesinde hipoklorit solüsyonu ile dekapsüle olur. Hipoklorit kimyasal olarak, döllenmemiş yumurtanın yaşayabilirliğine etkilemeksizin kapsülden uzaklaştırılır. Kuluçkadan çıkmadan önce dekapsülasyo

Was this helpful?
Olyan környezetet jelöl, amelyből eltávolították a szabad oxigént.


DEOXYGENATED: Used of an environment depleted of free oxygen.

ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΟ: Αναφέρεται σε περιβάλλον στερούμενο ελεύθερου οξυγόνου (βλ. αναερόβιος).

DEOXYGENE: Se dit dun milieu dépourvu doxygène.

DESOXIGENADO: Dícese de un medio que carece de oxígeno.

DESOSIXENADO: Dise dun medio que carece de osíxeno en forma libre.

DEOKSYGENERT: Brukt et miljø uten fritt oksygen.

BEZTLENOWY: Stosowanie środowiska pozbawionego wolnego tlenu; porównaj: anaerobowy.

OKSİJENSİZ: Serbest oksijenin azlmış olduğu bir ortam kullanıldı.

Was this helpful?
A bőrhöz tartozó.


DERMAL: Pertaining to the skin.

ΔΕΡΜΑΤIΚΟΣ: Eλληνικός όρος.

DERMIQUE: Relatif au derme (la peau).

DÉRMICO: Relativo de la dermis (la piel).

DÉRMICO: Relativo á derme (a pel).

DERMAL (HUD-): Vedrører huden.

SKÓRNY: Odnoszący się do skóry.

DERMAL: Cilde ait.

Was this helpful?
Bőrgyulladás.


DERMATITIS: An inflammation of the skin.

ΔΕΡΜΑΤIΤIΔΑ: Φλεγμονή του δέρματος.

DERMATITE: Une inflammation de la peau.

DERMATITIS: Inflamación de la piel.

DERMATITE: Inflamación da pel.

DERMATITT: Betennelse i huden.

ZAPALENIE SKÓRY: Zapalenie skóry.

DERİ YANGISI: Cildin bir iltihabı.

Was this helpful?
A bőr gombás fertőzése.


DERMATOMYCOSIS: Any fungal infection of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΚΗΤIΑΣΗ: Μόλυνση του δέρματος από μύκητες.

DERMATOMYCOSE: Infection fongique de la peau.

DERMATOMICOSIS: Infección fúngica de la piel.

DERMATOMICOSE: Infección fúnxica da pel.

DERMATOMYKOSE: Enhver soppinfeksjon i huden.

GRZYBICA SKÓRNA: Każde zakażenie grzybicze skóry.

DERMATİKOZ: Cildin herhangi bir mantar enfeksiyonu.

Was this helpful?
Bármilyen bőrbetegség.


DERMATOSIS: Any disease of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΩΣΗ: Κάθε ασθένεια του δέρματος.

DERMATOSE: Maladie de peau en général.

DERMATOSIS: Enfermedad de piel en general.

DERMATOSE: Enfermidade de pel en xeral.

DERMATOSE: Enhver hudsykdom.

DERMATOZA: Każda choroba skóry.

DERMATOZ: Cildin herhangi bir hastalığı.

Was this helpful?
Olyan felületaktív vegyület, amelynek molekulái apoláros, hidrofób szénhidrogénláncból és egy poláros végből állnak. A detergenseket gyakran használják tisztítószerként, mivel képesek a szennyeződéseket és olajokat emulgeálni. Háztartási és ipari hulladékként káros hatásuk van az akvakultúra termelőegységeire. A "detergens" kifejezést tágabb értelemben mindenféle tisztítószerre (pl. szappanokra) is alkalmazzák.


DETERGENT: Tensio-active surfactant compound that features a non-polar, hydrophobic hydrocarbon chain with a polar end. Detergents are often included in cleaning solutions as they emulsify dirt and oil. As waste products of industrial and domestic processes they may have a detrimental effect on the water quality of aquaculture units. In English, the term detergent is often used loosely, to describe any cleaning agent, including soaps.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤIΚΟ: Τασιενεργή χημική ένωση που μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού. Αποτελείται από μία μη πολική, υδρόφοβη αλυσίδα υδρογονάνθρακα, με ένα πολικό άκρο. Τα απορρυπαντικά περιέχονται συχνά σε διαλύματα καθαρισμού, επειδή γαλακτοματοποιούν τους ρύπους και τα έλαια. Η παρουσία τους στα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα του νερού των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα για οποιοδήποτε καθαριστικό, των σαπουνιών συμπεριλαμβανο

DETERGENT: Agent tensio-actif, surfactif constitué dune chaîne hydrocarbonée hydrophobe avec une extremité polaire. Les agents nettoyants comportent souvent des détergents puisque ces derniers émulsifient lhuile et les saletés. Leur présence dans les déchets industriels et domestiques peuvent détériorer la qualité de leau destinée à laquaculture. En anglais ce terme est souvent étendu à tout agent nettoyant, y compris le savon.

DETERGENTE: Agente tensioactivo surfactante, compuesto de una cadena de hidrocarburo hidrófoba con una extremidad polar. Los materiales de limpieza se componen a menudo de detergentes dado que estos últimos emulsionan el aceite y la suciedad. Su presencia en los deshechos industriales y domésticos puede deteriorar la calidad del agua destinada a la acuicultura. En inglés, este término es a menudo extendido a todo material de limpieza incluido el jabón.

DETERXENTE: Axente tensioactivo surfactante, composto dunha cadea de hidrocarburo hidrófoba cunha extremidade polar. Os materiais de limpeza compóñense a miúdo de deterxentes dado que estes últimos emulsionan o aceite e a sucidade. A súa presenza nos desfeitos industriais e domésticos pode deteriorar a calidade da auga destinada á acuicultura. En inglés, este termo é a miúdo estendido a todo axente de limpeza incluídos os xabóns.

DETERGENT: Strekk bestandig overfalteaktivt stoff som består av en ikke-polar, hydrofob hydrokarbon kjede med en polar ende. Detergenter er ofte en bestanddel i vaskemiddler siden de emulgerer skit og olje. Som avfalls produkt fra industri og husholdninger kan detergenter ha en skadelig effekt på oppdettsenheter. I England brukes betegnelsen detergent løst, for å beskrive ethvert rengjøringsmiddel (inkludert såpe).

DETERGENT: Napięciowo aktywny czynnik powierzchniowo czynny, który cechuje się niebiegunowym, hydrofobowym łańcuchem węglowodorowym z biegunowym zakończeniem. Detergenty są często stosowane w roztworach czyszczących, ponieważ emulgują one brud i olej. Jako ściekowe produkty procesów przemysłowych i prac domowych mogą mieć szkodliwy wpływ na jakość wody w urządzeniach akwakultury. W języku angielskim, termin "detergent" jest powszechnie używany, przy opisywaniu jakiegokolwiek czynnika czyszczącego, w tym i

DETERJAN: Kutupsuz özellikte olan yüzey aktif maddelerini hidrofobik hidrokarbon ile bir kutuba zincirleyen bileşiklerdir. Deterjanlar genellikle yağ ve kir emilsiyonlarının temizlenmesinde yer alır. Ev ve endüstriyel atık süreçlerinde deterjanların akuakültür birimlerinin su kalitesi üzerine olumsuz bir etksi olabilir. ingilizce de deterjan terimi sabun da dahil olmak üzere herhangi bir temizleme maddesini tanımlamak için kullanılır.

Was this helpful?
Adott tünet vagy tünetek okának azonosítása elemzés útján, pl. egy betegség vagy egy akvakultúra-rendszer gyenge pontjának diagnózisa.


DIAGNOSIS: The identification through analysis of the cause of a given symptom(s), for example, the diagnosis of a disease or the diagnosis of weak points in an aquaculture system.

ΔIΑΓΝΩΣΗ: Ο αναλυτικός προσδιορισμός, της αιτίας ενός συμπτώματος ή συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, η διάγνωση μιας ασθένειας ή των τρωτών σημείων ενός συστήματος υδατοκαλλιέργειας.

DIAGNOSTIC: Identification par analyse de lagent causal de symptomes donnés, par exemple, une maladie ou les points faibles dun système aquacole.

DIAGNOSTICO: Análisis para identificar el agente causativo de un síntoma dado, por ejemplo, una enfermedad o los puntos débiles de un sistema acuícola.

DIAGNOSTICO: Identificación a partir da análise da causa dun síntoma determinado, por exemplo, o diagnóstico dunha enfermidade ou o diagnóstico dos puntos críticos nun sistema acuícola.

DIAGNOSE: Identifisering, gjennom analyse, av årsaken til et gitt symptom(er). F.eks. diagnose av en sykdom eller diagnose av svake punkt i et oppdrettssystem.

ROZPOZNANIE/DIAGNOZA: Identyfikacja przyczyny danego objawu (-ów) w wyniku przeprowadzonej analizy; np. diagnoza choroby lub rozpoznanie słabego punktu w systemie akwakultury.

TANI: Verilen semptom(lar)ın nedeninin analizler vasıtası ile teşhisi, örneğin bir hastalığın teşhisi veya akuakültür içerisindeki zayıf noktaların teşhisi.

Was this helpful?
<