AMC LIMITED

Y

Many fishes hatch while they still have a considerable amount of yolk remaining. From the time of hatching until the yolk sac is fully absorbed, they are referred to as yolk-sac larvae .


ΠΡΟΝΥΜΦΗ ΜΕ ΛΕΚΙΘΟ: Μερικά ψάρια εκκολάπτονται ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη σημαντική ποσότητα λεκίθου. Αναφέρονται ως προνύμφες από την στιγμή εκκόλαψης και μέχρις ότου απορροφηθεί εντελώς ο λεκιθικός σάκκος και στη συνέχεια ως νύμφες.

ALEVIN A VITELLUS: Chez plusieurs espèces de poissons, léclosion des larves a lieu avant la résorption totale du vitellus. Les larves sont appelées alevins à vitellus jusquà résorption totale du sac vitellin.

ALEVÍN CON VITELO: En muchos especies de peces, la eclosión de larvas tiene lugar antes de la absorción total del vitelo. Las larvas son llamadas alevín con vitelo hasta la absorción total del saco vitelino.

LARVAS CON VITELO: Moitas especies de peixes eclosionan cando aínda lles queda unha cantidade de vitelo considerable. Chámaselles larvas con vitelo dende o momento da eclosión ata a reabsorción total do saco vitelino.

SZIKZACSKÓS LÁRVA: Sok halfaj ivadékai kelnek ki úgy, hogy még sok megmaradt szikanyaguk van. A kikeléstől a szikzacskó teljes felszívódásáig szikzacskós lárváknak nevezzük őket.

PLOMMESEKKLARVE: Mange fiskelarver klekkes med en stor del av plommemassen intakt. Betegnelsen plommesekklarve blir benyttet fra klekking til plommemassen er fullstendig absorbert.

LARWA Z WORECZKIEM ŻÓŁTKOWYM: Larwy wielu ryb posiadające jeszcze znaczne ilości niezresorbowanego żółtka. Od momentu wyklucia, aż do całkowitej resorpcji, nazywane są larwami z woreczkiem żółtkowym.

Besin Keseli Larva: Birçok balık türü lavasının kulucka aşamasında oldukça fazla miktarda besin kesesi bulundurması, kulukça ünitesinde besin kesesinin tamamen tüketene kadar larvaya verilen ad.

Was this helpful?
A sac-like organ that encloses the yolk. It is typical for embryos which develop from telolecithal eggs. In fishes, the yolk sac is formed from the external areas of the disco-blastula where initially the ectoderm and later the entoderm and parietal and visceral germ layer of the mesoderm envelop the yolk.


ΛΕΚΙΘΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ: Σακόμορφο όργανο που περικλείει την λέκιθο. Είναι τυπικό γιά έμβρυα που αναπτύσσονται από τελολεκιθικά αυγά. Στα ψάρια, ο λεκιθικός σάκος σχηματίζεται από τις εξωτερικές περιοχές του δισκο-βλαστιδίου, όπου αρχικά το εξώδερμα και αργότερα το ενδόδερμα και η βρεγματική και σπλαγχνική βλαστική στιβάδα του μεσοδέρματος περικλείουν την λέκιθο.

SAC VITELLIN: Organe en forme de petite boule qui renferme le vitellus. Typique des embryons issus doeufs télolécithes. Chez les poissons, le sac vitellin est élaboré à partir des régions extérieures de la disco-blastula ou initialement lectoderme et plus tard lentoderme ainsi que les feuillets viscéraux et pariétaux du mésoderme enveloppent le vitellus.

SACO VITELINO: Órgano en forma de pequeña bola que contiene vitelo. Típico de embriones derivados de huevos telolecíticos. En peces, el saco vitelino es elaborado a partir de las zona externas del disco blastular o inicialmente el ectodermo y más tarde el endodermo así que las capas viscerales y parietales del mesodermo envuelven el vitelo.

SACO VITELINO: Órgano en forma de pequena bóla que contén vitelo. Típico de embrións derivados de ovos telolecíticos. En peixes, o saco vitelino é elaborado a partir de as zona externas do disco blastular ou inicialmente o ectodermo e máis tarde o endoderma de tal xeito que as capas viscerais e parietais do mesoderma envolven o vitelo.

SZIKZSÁK: A szikanyagot tartalmazó zsákszerű szerv. A telolecitális (a szikanyagot az egyik pólusán tartalmazó) petékből kifejlődő embriókra jellemző. Halakban a szikzsák a diszkoblasztula külső részeiből alakul ki, ahol kezdetben az ektoderma, később az entoderma, és a mezoderma szélső és zsigeri ivarsejt-rétegei veszik körül a szikanyagot.

PLOMMESEKK: Et sekkliknende organ (lat. Syncytium) som omslutter plommemassen. Typisk for embryo som utvikles fra telolecitale egg (egg med stor plommemasse). Hos fisk dannes plommesekken fra de eksterne områdene av discoblastula der først ectoderm og deretter entoderm og parietale og vicerale cellelag fra mesoderm omslutter plommemassen.

WORECZEK ŻÓŁTKOWY: Narząd podobny do woreczka, który otacza żółtko. Jest on charakterystyczny dla embrionów, które rozwinęły się z telolecytalnych jaj (jaja mające na jednym biegunie żółtka). U ryb, woreczek żółtkowy powstaje z zewnętrznych stref blastuli tarczowej, gdzie w rozwoju żółtka biorą udział początkowo ektoderma a później entoderma a także ścienna i trzewna warstwa zawiązków zarodka mezodermy.

YUMURTA KESESİ: Vitellüs ile çevrili kese benzeri bir organ. Telolesit yumurtalardan gelişen embriyolar için tipik bir özelliğe sahiptir. Balıklarda yumurta kesesi, başlangıçta yumurta sarısını çevreleyen mezoderm tabakası sonra dış tabaka bundan sonra da iç tabaka ve iç organlara ait hücrelerin gelişmesiyle blastulanın dış bölümlerinden oluşur.

Was this helpful?
(1) Total nutritive reserves incorporated into the egg cytoplasm such as amino acids, proteins, glycogen, phospholipids (lecithin) and vitamins. (2) Cells and structures that are concerned with or associated to the egg yolk and its production and development.


ΛΕΚΙΘΟΣ: (1) Σύνολο θρεπτικών αποθεμάτων που ενσωματώνονται στο κυτταρόπλασμα του αυγού όπως αμινοξέα, πρωτεΐνες, γλυκογόνο, φωσφολιπίδια (λεκιθίνη) και βιταμίνες. (2) Κύτταρα και δομές που σχετίζονται ή αφορούν τον κρόκο του αυγού και την παραγωγή και ανάπτυξή του.

VITELLUS: (1) Réserves nutritives renfermées dans le cytoplasme ovulaire tels les acides aminés, protéine, glycogène, phospholipides (lécitine) et vitamines. (2) Cellules, substances ou structures nutritives servant lalimentation endogène doeufs ou de larves.

VITELO: (1) Reservas nutritivas encerradas en el citoplasma ovular tales como los aminoácidos, proteínas, glucógeno, fosfolípidos (lecitina) y vitaminas. (2) Células, sustancias o estructuras nutritivas que sirven para la alimentación endógena de huevos o de larvas.

VITELO: (1) Reservas nutritivas totais encerradas no citoplasma do ovo tales como os aminoácidos, proteínas, glicóxeno, fosfolípidos (lecitina) e vitaminas. (2) células e estruturas relacionadas ou asociadas ao vitelo para a súa produción e desenvolvemento.

SZIK (VITELLUS): (1) A pete, ikra vagy tojás citoplazmájában felhalmozott tápanyagtartalékok (aminosavak, fehérjék, foszfolipidek (lecitin) és vitaminok). (2) A szikanyaggal, annak termelésével és fejlődésével kapcsolatos sejtek vagy struktúrák.

PLOMMEMASSE (VITELLUS): (1) Fullstendig næringsreserve inkorporert i eggcytoplasma, som aminosyrer, protein, glycogen, fosfolipid (lecitin) og vitaminer. (2) Celler og strukturer forbundet eller assosiert med plommemassen, og danning og utvikling av denne.

ŻÓŁTKO (żółtko jaja): (1) Ogólny zapas składników pokarmowych zawartych w cytoplazmie jaja, zawierających m.in. aminokwasy, białka, glikogen, fosfolipidy (lecytyna) i witaminy. (2) Komórki i struktury, które współdziałają lub są związane z żółtkiem jaja względnie z jego produkcją i rozwojem.

YUMURTA SARISI (VİTELLÜS): (1) Aminoasitler, proteinler, glikojen, fosfolipidler (lesitin) ve vitaminler gibi besleyici rezervlerin yumurta stoplazması içerisinde birleşmiş hali. (2) Yumurta sarısı ve onun üretimi ve gelişmesiyle ilgili olan hücre ve yapılar.

Was this helpful?
(1) A production value understood as a fish biomass (kg ha) harvested from a water body or produced in a culture unit during a period of time or a growth season; the magnitude of yield depends on water fertility, quality, and culture intensification methods (fertilisation and feeding) used and on fish species, density, health and age. (2) Economic: the difference between initial stock biomass and biomass gain.


ΑΠΟΔΟΣΗ: (1) Μονάδα μέτρησης της παραγωγής. Συνήθως αναφέρεται στη βιομάζα των ψαριών (kg ανά ha) που παράγονται ανά μονάδα παραγωγής σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια μιας αναπαραγωγικής περιόδου. Η βαθμός απόδοσης εξαρτάται από την ευφορία των νερών, την ποιότητα και την ένταση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων (παροχή τροφής, γονιμοποίηση), καθώς και από το είδος, την πυκνότητα, την κατάσταση υγείας και την ηλικία των καλλιεργούμενων ψαριών. (2) Οικονομικά: η διαφορά της βιομάζας που προ

RENDEMENT : (1) Valeur de production exprimée en biomasse (kg/ha) récoltée d’un corps d’eau ou d’une unité d’élevage pendant une période de temps donnée (saison de croissance par exemple) ; le rendement dépend de la fécondité et de la qualité de l’eau, des méthodes de culture et d’intensification (fumage, alimentation) et de la densité, de l’état de santé et de l’age des poissons. (2) Économie : la différence entre la biomasse du stock d’origine et la gaine de biomasse.

CARGA: (1) Producción entendida como biomasa de peces (kg/ha) obtenida por masa de agua o producida en un cultivo durante un periodo de tiempo o una fase de crecimiento; la magnitud de la carga depende de la fertilidad del agua, calidad y métodos de intensificación de los cultivos (fertilización y alimentación) y de las especies, densidad, sanidad y edad. (2) Diferencia económica entre el stock inicial de biomasa y la ganancia de biomasa.

CARGA: (1) Produción entendida como biomasa de peixes (kg/ha) cultivada partir dunha masa de auga ou producida nunha unidade de cultivo durante un período de tempo ou unha estación de crecemento; a magnitude da carga depende da fertilidade da auga, calidade e métodos de intensificación dos cultivos (fertilización e alimentación) e das especies de peixes, densidade, saúde e idade. (2) En economía é a diferenza entre o stock inicial de biomasa e a ganancia de biomasa.

HOZAM: (1) Egy adott időtartam alatt vagy tenyésztési időszak során egy vízterületről lehalászott vagy egy tenyésztési egységben nevelt hal-biomassza tömegével kifejezett termelési érték (kg/ha). A hozam nagysága a víz termelőképességétől és minőségétől, a tenyésztés intenzívvé tételének módszereitől (termékenyítés és takarmányozás), a népesítési sűrűségtől, a halak egészségi állapotától és korától függ. (2) Gazdasági: a kezdeti állomány biomasszája és a biomassza gyarapodása közötti különbség.

AVKASTNING: (1) En produksjonsverdi forstått som biomasse (kg/ha) høstet fra naturlige vannmasser eller produsert i oppdrettsenheter i løpet av en periode eller vekstsesong. Størrelsesordenen på avkastningen er avhengig av næringsinnholdet i vannet, vannkvalitet, oppdrettsintensiverende metoder tatt i bruk (gjødsling og fôring) og av fiskeart(er), tetthet, helse og alder på fisk. (2) Økonomisk: Gevinst på forøkelsen av den opprinnelige biomassen.

WYDAJNOŚĆ: (1) Wielkość produkcji rozumiana jako biomasa ryb (kg/ha) odłowiona ze zbiornika wodnego lub wyprodukowana w urządzeniu hodowlanym w sprecyzowanym okresie lub sezonie wzrostowym; uzyskiwane wydajności zależą od: żyzności gruntów pod wodą i w jej otoczeniu, jakości wody i stosowanych metod intensyfikujących chów (nawożenie i żywienie), a także od gatunku, gęstości obsady, zdrowotności i wieku hodowanych ryb. (2) Ekonomiczna: różnica między początkową a zwiększoną biomasą obsady ryb (biomasą końco

VERİM: 1) bir büyütme sezonu yada belli bir periyotta bir akuakültür ünitesinden hasat edilen toplambalık ağırlığını (kg ha) ifade eden üretim değeri anlaşılır; verim suyun fertilitesine, kalitesine, üretim metoduna (döle verimi ve yemleme)ve kullanılan balık türüne, yoğunluk sağlık ve yaşa bağlıdır.2) Ekonomik: ilk stok ağırlığı ile son stok ağırlığı arasındaki farkttır.

Was this helpful?
A genus of Gram-negative bacteria that produce septicaemias in fish: Y. ruckeri is the causative agent of Enteric Redmouth Disease. The symptoms of the disease are similar to necrosis and haemorrhagy.


YERSINIA: Γένος κατά Gram αρνητικών βακτηρίων που προκαλούν σηψαιμίες στα ψάρια. Το Y. ruckeri προκαλεί την ασθένεια της εντερικής ερυθροστομίασης (βλ.λ.). Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι παρεμφερή με αυτά της νέκρωσης και της αιμορραγίας.

YERSINIA: Genre de bactéries gram-négatives à lorigine des septicémies des poissons. Y. ruckeri est lagent causal de la maladie de la "Bouche Rouge". Les symptômes ressemblent à des nécroses ou des hémorragies.

YERSINIA: Género de bacterias gram negativas que da origen a septicemias en peces. Y. Ruckeri es el agente causante de la enfermedad de la "boca roja". Los síntomas se parecen a necrosis o a hemorragias.

YERSINIA: Xénero de bacterias Gram negativas que dá orixe a septicemias en peixes. < i>Y. Ruckeri é o axente causante da enfermidade entérica da "boca vermella". Os síntomas parécense os da necrose ou as hemorraxias.

YERSINIA: Fekélyesedést (szeptikémiát) okozó Gram-negatív baktériumok nemzetsége. A Y. ruckeri a vörösszájúság kórokozója. A betegség a nekrózishoz és a hemorrhágiához hasonló tüneteket mutat.

YERSINIA: En slekt av gramnegative bakterier som forårsaker septikemi (blodforgiftning) hos fisk. Y. ruckeri forårsaker sykdommen Rødmunnsjuke (Yersinose), i engelsk litteratur kjent som ”Enteric Redmouth Disease”. Symptomer som blødninger og nekrose har sykdommen felles med mange andre tilstander og sikker diagnose stilles ved isolering og identifisering av bakterier.

YERSINIOZA: Rodzaj bakterii Gram-ujemnej, która wywołuje posocznicę u ryb; Yersinia ruckeri jest czynnikiem przyczynowym choroby "red mouth” (choroba "czerwonej gęby”). Objawy choroby wyrażają się nekrozą i krwotokiem.

YERSİNİA: Balıklarda septisemi oluşturan gram negatif bir bakteri türü. Yersinia ruckeri balıklarda kızıl ağız hastalığına sebep olan bir ajandır. Hastalığın belirtileri kanama ve nekrozlardır.

Was this helpful?
General non-specific term for a variety of fishes with distinctive yellow tails, e.g. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Farmed in Japan.


ΚΙΤΡΙΝΟΚΕΡΚΟ: Γενικός μη ειδικός όρος για μια ποικιλία ψαριών με κίτρινη ουρά συγγενή με το Μαγιάτικο και τον Λουτιάνο πχ. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Καλλιεργούνται στην Ιαπωνία

QUEUES JAUNES: Nom commun décrivant certains poissons dont les nageoires caudales sont jaunes; par exemple la sériole Seriola lalandei et le vivaneau Ocyurus chrysurus, tout deux sujets de la pisciculture japonaise.

COLA AMARILLA: Nombre común para describir ciertos peces cuyas aletas caudales son amarillas; por ejemplo la Seriola lalandei y Ocyurus chrysurus cultivadas en Japón.

COLA AMARELA: Nome común inespecifico para unha variedade de peixes con distintivas aletas caudais amarelas; por exemplo Seriola lalandei e Ocyurus chrysurus. Cultivadas en Xapón.

ÉRDESFARKÚ HALAK: Több halfaj közös gyűjtőneve. A fajok jellegzetessége a sárga farokrész. Ilyen pl. a Seriola lalandei és az Ocyurus chrysurus. Japánban tenyésztik őket.

YELLOW TAIL: Generell benevnelse på flere fiskearter med karakteristisk gul halefinne, f.eks. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. ArteniSeriola quinqueradiata/i er en vanlig oppdrettsart i Japan.

SERIOLA: Ogólna niespecyficzna nazwa ryb z rodzaju Seriola, wyróżniających się żółtymi ogonami; np. hodowane w Japonii seriola lalanda (Seriola lalandei) i seriola olbrzymia (Seriola quinqueradiata).

Sarı kuyruk: Ayırt edici sarı kuyruklu balıkların topluluğu için kullanılan spesifik olmayan bir kavramdır. Örneğin, (Seriola lalandei), (Ocyurus chrysurus). Japonya da üretilir.

Was this helpful?
A broad collective name for a ubiquitous group of Fungi that possess, under normal conditions of growth, a vegetative body which includes some individual cells: selected strains are widely used in the food industry.


ΜΑΓΙΑ (ΖΥΜΗ): Συλλογικός όρος για ευρέως διαδεδομένη ομάδα μυκήτων που διαθέτουν, υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, βλαστητικό σώμα που περιλαμβάνει έναν αριθμό μεμονωμένων κυττάρων. Ορισμένα στελέχη χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία τροφίμων.

LEVURE: Terme général décrivant un groupe de champignons ubiquitaires possédant, dans des conditions de croissance normale, un corps végétatif et dont certaines cellules sont unicellulaires: certaines souches sélectionnées sont couramment employées dans lindustrie alimentaire.

LEVADURA: Término general que describe un grupo de hongos ubicuitarios que possen , en condiciones de crecimiento normal, un cuerpo vegetativo y de que algunas células son unicellulares: algunas cepas seleccionadas se usan corrientemente en la industria alimentaria.

LÉVEDO: Termo xeral amplo que describe un grupo de fungos ubicuos que posúen, en condicións normais de crecemento, un corpo vexetativo que inclúe algunhas células individuais. Algunhas cepas seleccionadas úsanse extensamente na industria alimentaria.

ÉLESZTŐ: Olyan gombafajokra használt gyűjtőfogalom, amelyek tremőteste normális növekedési körülmények között elkülönült sejtekből áll. Bizonyos törzseiket elterjedten használják az élelmiszeriparban.

GJÆR: Bred samlebetegnelse på en gruppe sopp som forekommer alle steder. Består under normale vekstbetingelser av et vegetativt legeme som inkluderer noen individuelle celler. Selekterte stammer brukes i stort omfang i matvareindustrien.

DROŻDŻE: Ogólna zbiorowa nazwa wszechobecnej grupy grzybów, które w normalnych warunkach wzrostu wytwarzają masę wegetatywną, zawierającą owalne lub cylindryczne komórki; rozmnażają się głównie wegetatywnie przez pączkowanie; wyselekcjonowane szczepy są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym.

MAYA: Normal büyüme koşulları altında her yerde bulunan bir grup mantar için toplu isim, bazı bireysel hücreler içeren bitkisel bir yapı, seçilen soylar yaygın olarak gıda sektöründe kullanılır.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES