AMC LIMITED

W

Ctenolabrus spp. Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus) from salmon.


WRASSE: Ctenolabrus spp. Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus spp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Poisson de la famille Labridés qui vit en symbiose avec un autre poisson en le débarrassant des ectoparasites et en nettoyant ses lésions. Un exemple de cette symbiose en aquaculture est Ctenolabrus sp qui débarrasse le saumon de ses ectoparasites crustacés (par exemple Lepeophtheirus ou Caligus).

LABRIDO: Ctenolabrus spp. Pez de la familia Labridae que vive en simbiosis con otro pez quitándole los ectoparásitos y limpiando sus lesiones. Ejemplo de esta simbiosis en acuicultura es Ctenolabrus sp que limpia el salmón de sus ectoparásitos crustáceos (por ejemplo Lepeophtheirus o Caligus).

LÁBRIDO: Ctenolabrus spp. Peixe da familia Labridae que vive en simbiose quitándolle os ectoparasitos e limpando as lesións a un peixe hospedador. Exemplo desta simbiose en acuicultura é Ctenolabrus sp. que elimina os piollos mariños (ej. xénero Lepeophtheirus e Caligus) del salmón.

AJAKOSHAL: Ctenolabrus spp. A Labridae családba tartozó halfajok, amelyek más halfajokkal szimbiózist alakítanak ki. Eltávolítják a gazdahal külső élősködőit és kitisztítják a sebeit. Az akvakultúrában ilyen szimbiózis pl. a lazacok és az ajakoshalak együttélése, amelynél az utóbbiak a haltetveket (Lepeophtheirus és Caligus nemzetség) távolítják el.

LEPPEFISK: Ctenolabrus spp. Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved a fjerne ytre parasitter og holde sar rene hos vertsfisk. I akvakultur utnyttes dette symbiotisk forholdet f.eks. i oppdrett av atlantisk laks, der leppefisk (f.eks. bergbylt, bergnebb) fjerner lakselus (f.eks. Lepeophtherirus og Caligus) fra laksen (biologisk avlusning).

WARGACZE (Ctenolabrus spp.) : Ryby z rodziny wargaczowatych (Labridae), które wykazują zależność symbiotyczną usuwając pasożyty zewnętrzne i zmiany chorobowe z ryb gospodarzy. Przykładem tej symbiozy w akwakulturze jest wargacz skalik (Ctenolabrus rupestris) usuwający wszy morskie (np. z rodzaju Lepeophtheirus i Caligus) z łososia.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Labridae familyasından simbiyotik ilişki sergiler konakçı balıkta ektoparaziti azaltır , lezyonları temizler. Akuakültürde bu simbiyoza örnek goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp)dır,salmonlardan deniz piresini (e.g. genera Lepeophtheirus ve Caligus) temizler.

Was this helpful?
Species of marine fin fish of which there are two species, viz. the common (Anarrhichas lupus) and the spotted wolf fish (Anarrhichas minor). They are deep water fish which typically have a wide mouth with large bluntly conical teeth. Wolf fish skin can be used as a material for making wallets, or hand bags.


ANARRICΗAS: Ειδη θαλάσσιων ψαριών που διακρίνονται στο κοινό (Anarrhichas lupas) και το στικτό (Anarrhichas minor). Ψάρια των βαθειών νερών, με συνήθως ευρύ στόμα και μεγάλα αμβλυμένα κωνικά δόντια. Το δέρμα του χρησιμοποιείται ως υλικό γιά την κατασκευή δερματίνων ειδών

LOUP DATLANTIQUE: Anarrhichas lupus, espèce de poisson marin des eaux profondes dont la grande bouche et les grandes dents coniques sont caractéristiques. En anglais, le terme wolf fish est également utilisé pour Anarrhichas minor, le loup tacheté ou poisson léopard. La peau de ces poissons est utilisée afin de confectionner des sacs à main et des porte-feuilles. A ne pas confondre avec Dicentrarchus, un autre poisson appellé loup ou bar.

LOBO DEL ATLÁNTICO: Anarrhichas lupus, especie de pez marino de las aguas profundas de que la grande boca y los grandes dientes cónicos son característicos. En inglés, el término pez lobo es también usado para Anarrhichas minor, el lobo manchado o pez leopardo. La piel de éstos peses se usa para confeccionar des bolsos a mano y porta-hojas.

PEIXE LOBO ATLÁNTICO: Especies de peixes mariños das cales hai dúas especies principais, o común (Anarrhichas lupus) e o peixe lobo manchado (Anarrhchas minor). Son peixes de augas profundas que teñen unha boca ancha con dentes cónicos grandes e rotundos. A pel destes peixes úsase para confeccionar maletas e carteiras.

FARKASHAL: Tengeri halak egyik nemzetsége, amelybe két faj tartozik, a pásztás (Anarrhichas lupus) és a pettyes (Anarrhichas minor) farkashal. Mélytengeri halak, szájuk széles, tompa, kúpos fogakkal. A farkashalak bőréből pénztárcákat és kézitáskákat készítenek.

STEINBIT: Det finnes tre steinbitarter i norske farvann, gråsteinbit (Anarhichas lupus), flekksteinbit (Anarhichas minor) og blåsteinbit (Anarhichas denticulatus). De to førstnevnte er høyt aktete matfisker, mens blåsteinbiten er uspiselig. Flekksteinbit er valgt som en lovende oppdrettsart siden den vokser mye hurtigere enn gråsteinbit, og har store egg med yngel som kan startfôres på formulert fôr (dette gjelder også gråsteinbit). Steinbitskinn brukes i tekstilindustri til bla vester og lommebøker.

ZĘBACZ SMUGOWY: Dwa gatunki morskich ryb hodowlanych z rodzajuAnarrhichas, a mianowicie zębacz smugowy (Anarrhichas lupus) i zębacz pstry (A. minor). Są to ryby głębokowodne, które mają charakterystyczny szeroki pysk z dużymi tępymi i stożkowymi zębami. Skóra zębaczy może być użyta jako materiał do wytwarzania portfeli lub torebek.

Kurt Balığı: İki türü olan denizsel bir kemikli balık türüdür. Yaygın olanı (Anarrhichas lupus)ve benekli kurt balığı (Anarrhichas minor). Bunlar türüne özgü olarak geniş ağızlı basit şekilli konikal dişe sahip derin deniz balığıdır. Kurt balığı derisi cüzdan ya da el çantası yapmak için kullanılabilir.

Was this helpful?
The time between end of drug treatment and slaughter which must be observed so that the residues of the drug may reach levels which present no hazard to the consumer. This period is related to the metabolic rate. For homoiothermic organisms withdrawal times are therefore set in terms of days. For poecilotherms (i.e., most aquaculture species) the best approach is to set withdrawal time in terms of degree-days. Syn. with-holding period; clearance time.


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από το πέρας μιας φαρμακευτικής θεραπείας ως την σφαγή των ζώων. Κατά το χρόνο αυτό πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι έτσι ώστε τα επίπεδα των καταλοίπων των φαρμάκων να μη συνιστούν κινδύνο για τους καταναλωτές. Η διάρκεια της περιόδου αυτής σχετίζεται με τον μεταβολικό ρυθμό. Για τους ομοιόθερμους οργανισμούς η περίοδος παρακράτησης δίδεται σε ημέρες, ενώ για ποικιλόθερμους (όπως τα περισσότερα είδη στις υδατοκαλλιέργειες) δίδεται κατά προτίμηση σε βαθμοημέ

TEMPS DELIMINATION: Temps réglementaire à respecter entre ladministration dun traitement prophylactique et la vente des organismes. Cette période est conçue de telle façon que les résidus du traitement ne présentent plus aucun danger pour le consommateur. La durée de cette période dépend du taux de métabolisme des organismes traités. Ainsi pour les animaux homéothermes, cette période est normalement exprimée en jours. Pour les organismes poecilothermes (la plupart des espèces cultivées en aquaculture), par contre,

TIEMPO DE ELIMINACIÓN: Tiempo reglamentario a respetar entre la administración de tratamiento profiláctico y la venta del organismo. Este periodo está establecido de tal manara que los residuos del tratamiento no presentan ningún peligro para el consumidor. La duración de este período depende de la tasa metabólica de los organismos tratados. Así, para los animales homeotermos, este período se expresa en días. Mientras que para los organismos poiquilotermos (la mayoría de peces cultivados) la temperatura juega un papel

PERÍODO DE ELIMINACIÓN: Tempo regulamentario a respectar entre a administración do medicamento e o sacrificio de tal maneira que os residuos do medicamento poidan alcanzar niveis que non presentan perigo para o consumidor. A duración deste período depende da taxa metabólica. Para os animais homeotermos, este período exprésase en días. Mentres que para os organismos poiquilotermos (a maioría das especies de acuicultura) a mellor aproximación é establecer o tempo de eliminación en termo de graos-día. Sin. período de rete

VISSZAVONÁSI IDŐ: Egy gyógyszeres kezelés vége és az állat feldolgozása közötti időtartam, amelynek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a gyógyszermaradékok ne jelentsenek semmilyen veszélyt a fogyasztó számára. Ez az időtartam az anyagcsere sebességétől függ. Állandó testhőmérsékletű állatokban a visszavonási idő emiatt napokban mérhető. Változó testhőmérsékletűeknél azonban (ide tartozik a legtöbb faj az akvakultúrában) a visszavonási időt a napfokok alapján kell meghatározni. Úm. visszatartási idő, tisztulási id

TILBAKEHOLDELSESFRIST: Tiden fra en medikament behandling er over til fisken kan slaktes, må være lang nok til at nivåer av medikamentet når verdier som ikke er skadelig for konsument. Perioden er avhengig av den metabolske nedbrytningen. For varmblodige dyr gis tilbakeholdstiden i dager, mens for vekselvarme dyr der den metabolske hastigheten er avhengig av omgivelsestemperaturen gis tilbakeholdstiden i døgngrader. Syn. klareringstid.

OKRES KARENCYJNY: Czas między terminem zakończenia podawania leku a ubojem, który musi być przestrzegany, tak aby pozostałości leku mogły osiągnąć poziomy, których obecność nie stworzy zagrożenia dla konsumentów. Okres ten jest związany z szybkością metabolizmu. Dla organizmów stałocieplnych okresy karencyjne są podawane zatem w dniach. Dla zmiennocieplnych (tj. większość gatunków akwakultury) najlepszym podejściem byłoby ustalenie okresu karencyjnego w stopniodniach. Syn. okres powstrzymania; czas oczyszczania.

GERİLEME PERİYODU: İlaç tedavisinin sonu ve gözlemlenen toplu ölüm arasında kalan zaman böylece ilaç kalıntılarında müşteriler için tehlikeli olmayan seviyelere ulaşılabilir. Bu dönem metabolik oranla ilgilidir. Bundan dolayı sıcak kanlı organizmalar için gerileme zamanları günler açısından ayarlanır. soğuk kanlılar için (çoğu akuakültür tirleri) en iyi yaklaşım gerileme zamanını gün-derece açısından ayarlamaktır. sinonim duraklama periyodu, tasfiye zamanı

Was this helpful?
The loss of animals in a lake, pond, or other water body as a result of heavy ice cover, which restricts photosynthesis and leads to oxygen depletion. Can also refer to a condition in which oysters are frozen and die when exposed to cold temperatures at low tide in intertidal beds.


ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Απώλειες των οργανισμών σε μια λίμνη, υδατοσυλλογή ή άλλο υδατικό σύστημα οφειλόμενες στον σχηματισμό πάγου, ο οποίος εμποδίζει την φωτοσύνθεση και οδηγεί σε εξάντληση του οξυγόνου. Επίσης, απώλειες των στρειδιών που παγώνουν όταν εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά την ρηχία στην διαπαλιρροιακή ζώνη.

MORTALITE HIVERNALE: La perte danimaux dans un lac, un bassin ou autre masse deau est provoquée par une couverture épaisse de glace, qui diminue la photosynthèse et conduit à un épuisement de loxygène. Se dit également dun état dans lequel les huîtres, des bancs littoraux, gèlent et meurent pendant lexposition aux températures basses à marée basse.

MUERTE INVERNAL: Pérdida de animales en un lago, estanque o otra masa de agua provocada por una cobertura masiva de hielo que disminuye la fotosíntesis y conduce a un agotamiento de oxígeno. Dícese también del estado en el que las ostras se congelan y mueren cuando están expuestas a muy bajas temperaturas en los bancos litorales durante las mareas bajas.

MORTE INVERNAL: Perda de animais nun lago, estanque ou outra masa de auga provocada por unha cobertura masiva de xeo que diminúe a fotosíntese e conduce a un esgotamento de osíxeno. Dise tamén do estado no que as ostras se conxelan e morren cando están expostas a moi baixas temperaturas nos bancos intermareais durante as mareas baixas.

TÉLI HALPUSZTULÁS: Egy tóban, halastóban vagy más vízben élő állatok elhullása a vastag jégtakaró miatt, amely gátolja a fotoszintézist és oxigénhiányhoz vezet. Azt az állapotot is jelenti, amikor az apálykor beálló hideg hatására az osztrigák megfagynak és elpusztulnak.

VINTERDØD: Tap av dyr i innsjø, dam eller andre vannmasser som et resultat av kraftig isdekking, som hemmer fotosyntese og fører til oksygensvikt. Kan også henvise til en tilstand der østers i litoralsonen ”fryser i hjel” ved lavvann.

ŚNIĘCIE ZIMOWE : Ubytki ryb w jeziorach, stawach lub innych zbiornikach wodnych na skutek grubej pokrywy lodowej, która ogranicza fotosyntezę i prowadzi do wyczerpania zapasów tlenu. Może także odnosić się do stanu, w którym ostrygi ulegają zamarznięciu i giną, gdy są hodowane w strefie przybrzeżnej i w czasie pływów (odsłonięcie hodowli) są wystawione na niskie temperatury.

Kış Ölümü: Göl, gölcük ve diger su kütlelerinin kışın yüzeyinin kalın bir buz tabakası ile kaplanması neticesinde ortamda fotosentezin engellenir ve bu dogrultuda oksijenin azalması nedeni ile canlıların ölmesidir. Ayrıca gel git oranının az olduğu kıyı bölgelerinde düşük sıcaklık nedeni ile istiridyelerin donarak ölmesi olarakta nitelendirilir.

Was this helpful?
Superficial skin ulcers, surrounded by a patch of scale loss. Ulcers may fuse together increasing the area covered. Caused by Vibrio viscosus or Vibrio wodanis. Prevention is through husbandry and vaccination. Treatment where appropriate uses antibiotics, administered in feed.


ΧΕΙΜΕΡΙΟ ΕΛΚΟΣ: Επιφανειακό έλκος του δέρματος, το οποίο περιβάλλεται από μια περιοχή στην οποία καταστρέφονται τα λέπια. Γειτονικές περιοχές με έλκος μπορεί να συνενώνονται αυξάνοντας έτσι την επιφάνεια που καλύπτουν. Προκαλείται από το είδος Vibrio viscosus ή το Vibrio wodanis. Η καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται με καλή διαχείριση και εμβολιασμό. Όταν απαιτείται θεραπεία, χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά τα οποία παρέχονται με την τροφή.

VIBRIOSE EPIDERMALE : Ulcération superficielle de la peau accompagnée d’une perte d’écailles. Les ulcères peuvent fusionner dans des cas sévères. L’agent causatif est Vibrio viscosus ou Vibrio wodanis. La prévention passe par la bonne gestion de l’élevage et par vaccination. Le traitement est par antibiotiques administrés avec l’alimentation.

ULCERAS INVERNALES: Ulceras superficiales en la piel rodeadas por una mancha debida a pérdida de escamas. Están causadas por Vibrio viscosus y Vibrio wodanis. La prevención se hace a través de mejora del manejo y vacunación. En casos apropiados se usan antibióticos administrados con la comida.

ÚLCERAS INVERNAIS: Úlceras superficiais na pel rodeadas por unha mancha debida a perda de escamas. As úlceras pódense fusionar incrementando o área cuberta por elas. Están causadas por Vibrio viscosus e Vibrio wodanis. A prevención faise a través da mellora do manexo e da vacinación. En casos apropiados úsanse antibióticos administrados coa comida.

TÉLI FEKÉLYESEDÉS: Pikkelyhiányos foltokkal körülvett felszíni bőrfekélyek, amelyek egyesülhetnek egymással, növelve ezzel a fekélyes terület nagyságát. A Vibrio viscosus vagy a Vibrio wodanis okozza. Vakcinálással és a megfelelő tartási körülmények biztosításával megelőzhető. Kezelésére a táphoz kevert antibiotikumok alkalmazhatók.

VINTERSÅR: Overflatiske åpne sår i huden, omkranset av flekker uten skjell. Slike sår kan vokse sammen. Forårsaket av Vibrio viscosus eller V. wodanis. Forebyggende tiltak er gode oppdrettsrutiner og vaksinasjon. Behandling, der det er passende, er antibiotika gitt via fôret.

WRZODY ZIMOWE : Powierzchniowe wrzody skórne, otoczone pierścieniem pozbawionym łusek. Wrzody mogą zlewać się i w ten sposób zwiększać zajętą powierzchnię. Powodowane są przez Vibrio viscosus lub Vibrio wodanis. Zapobieganie – przez odpowiednią technologię chowu oraz szczepienie. Leczenie – przez podawanie w paszy stosownych antybiotyków.

KIŞ ÜLSERİ (YARALAR): Pulsuz bir kısımla çevrelenmiş deri ülserleridir. Ülserlerin kapladığı alan arttıkça o bölge erimeye başlar. Vibrio viscosus yada Vibrio wodanis. tarafından ülserlere sebep olur. Koruyucu olarak çiftliklerde aşılama ve damızlık seçimi uygulanabilir, tedavide yemle beraber uygun antibiyotik kullanılabilir .

Was this helpful?
Earthen ponds with a small surface area, large depth (1.8-2.5m) and a relatively high flow rate. This type of pond gives good oxygen supply to fish even if surface ice is present and they are usually used by carp producers when spells of prolonged cold weather are likely to occur.


ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔIΑΧΕIΜΑΣΗΣ: Χερσαίες δεξαμενές-σκάμματα με μικρή επιφάνεια, μεγάλο βάθος (1.8-2.5m) και σχετικά υψηλό ρυθμό ροής. Επιτρέπουν καλή παροχή οξυγόνου στα ψάρια ακόμη και αν υπάρχει πάγος στην επιφάνειά τους και χρησιμοποιούνται από τους καλλιεργητές κυπρίνου όταν επίκειται παρατεταμένη περίοδος ψύχους.

ETANG DHIVER: Etang artificiel de petite surface, mais de grande profondeur (1,8 à 2,5 m) et dont le débit en eau est rélativement élevé. Ce type détang fournit un taux doxygène convenable pour lelévage des poissons, même quand sa surface est recouverte de glace. Souvent utilisé pour la culture des carpes quand des périodes froides de longue durée sont prévues.

ESTANQUE DE INVIERNO: Estanque artificial de pequeña superficie pero de gran profundidad (1,8 a 2,5 m) y cuyo flujo de agua es relativamente grande. Este tipo de estanque permite una tasa elevada de oxígeno, conveniente para la cría de peces, incluso cuando su superficie está cubierta de hielo. A menudo utilizada para el cultivo de carpas cuando se prevén largos periodos fríos.

ESTANQUE DE INVERNO: Estanque en terra de pequena área pero de grande profundidade (1,8 a 2,5 m) e relativamente alto fluxo de auga. Este tipo de estanque permite unha boa subministración de osíxeno aos peixes mesmo se se forma xeo na superficie e son frecuentemente usados polos produtores de carpas cando se prevén que é probable que acontezan longos períodos fríos.

TELELTETŐTÓ: Kis területű, mély (1,8-2,5m) tavak viszonylag nagy vízátfolyással. Ez a tótípus akkor is képes a halak megfelelő oxigénellátását biztosítani, ha a felszíne befagy. Általában a pontytenyésztők használják, ha hosszabb hideg időszak várható.

OVERVINTRINGSDAM: Dype (1,8 – 2,5 meter) jorddammer med lite areal og høy vanngjennomstrømning. Denne typen dam gir fisken god oksygentilførsel selv om det ligger is på overflaten. Brukes av karpeoppdrettere når lange kuldeperioder er i vente.

ZIMOCHOWY: Stawy ziemne o niewielkiej powierzchni, dużej głębokości (1,8 - 2,5 m) i możliwości wymiany wody. Ten typ stawu pozwala na stworzenie dobrych warunków środowiskowych (np. tlenowych) nawet przy wystąpieniu pokrywy lodowej; są one używane w hodowli karpia do przetrzymywania przez okres zimowy ryb obsadowych (narybek, kroczek).

Kış Havuzu: küçük yüzey alanlı çanak havuz, geniş derin (1.8- 2.5 m) ve nispeten yüksek akış oranlıdır. Bu tip havuz yüzeyi buzlu olsa bile balıklar için yüksek oksijen kaynağı sağlar, ve genellikle sazan üreticileri tarafından kullanılır soğuk hava dönemi uzadığı zaman muhtemelen meydana gelir.

Was this helpful?
A method to determine the oxygen content by titration. In the basic Winkler procedure, a sample of water is treated with manganous sulphate, potassium iodide, and sodium hydroxide. Under highly alkaline conditions, the manganous ion is oxidized by molecular oxygen to manganous dioxide, a brown precipitate. Next, sulphuric acid is added to the sample to dissolve the precipitate and produce acid conditions for the oxidation of iodide to iodine by manganous dioxide. The quantity of I2 re


ΜΕΘΟΔΟΣ WΙΝΚLΕR: Μέθοδος προσδιορισμού του περιεχομένου οξυγόνου με τιτλοδότηση. Στην βασική μέθοδο Winkler, το δείγμα νερού υφίστανται επεξεργασία με θειικό μαγγάνιο, ιωδιούχο κάλιο και υδροξείδιο του νατρίου. Σε πολύ αλκαλικές συνθήκες, το ιόν του μαγγανίου οξειδώνεται από το μοριακό οξυγόνο σε διοξείδιο του μαγγανίου, ένα καφέ ίζημα. Ακολούθως, προστίθεται στο δείγμα θειικό οξύ για να διαλύσει το ίζημα και να δημιουργήσει όξινες συνθήκες για την οξείδωση των ιωδιούχων ενώσεων σε ιώδιο από διοξείδιο το

METHODE DE WINKLER: Méthode titrimétrique de détermination de la concentration doxygène. Dans la procédure de base de Winkler, un échantillon deau est traité avec du sulfate de manganèse, de liodure de potassium et de la soude. Dans ces conditions fortement alcalines, les ions de manganèse sont oxydés, par loxygène moléculaire, pour donner du dioxyde manganèse, un précipité marron. Ensuite, de lacide sulfurique est ajouté à léchantillon afin de dissoudre ce précipité et de produire des conditions acides dans lesque

MÉTODO DE WINKLER: Método utilizado para la determinación de oxígeno. En el procedimiento de base de Winkler, una muestra de agua es tratada con sulfato de magnesio, de yoduro de potasio y de hidróxido de sodio. En estas condiciones fuertemente alcalinas, los iones de magnesio son oxidados por el oxígeno molecular para dar un precipitado marrón, el dióxido de magnesio. Después, el ácido sulfúrico es añadido a la muestra con el fin de disolver este precipitado y de producir condiciones ácidas en las que el yoduro e

MÉTODO DE WINKLER: Método utilizado para a determinación de osíxeno por valoración. No procedemento de base de Winkler, unha mostra de auga é tratada con sulfato de manganeso, ioduro de potasio e hidróxido de sodio. Nestas condicións fortemente alcalinas, os ións de manganeso son oxidados polo osíxeno molecular para dar un precipitado marrón, o dióxido de manganeso. Despois, o ácido sulfúrico é engadido á mostra co fin de disolver este precipitado e de producir condicións ácidas nas que o ioduro é oxidado a iodo p

WINKLER-MÓDSZER: Az oxigéntartalom titrálásos meghatározásának módszere. Az egyszerű Winkler-féle eljárásnál a vízmintát mangán-szulfáttal, kálium-jodiddal és nátrium-hidroxiddal kezelik. Erősen lúgos környezetben a molekuláris oxigén a mangániont mangán-dioxiddá, egy barna színű csapadékká oxidálja. A következő lépésben kénsavat adnak a mintához, amely feloldja a csapadékot és savas környezetet teremt a jodidionok jóddá oxidálásához a mangán-dioxid által. A keletkező jód mennyisége az eredetileg jelen lévő oxig

WINKLER-METODEN: Metode for å bestemme oksygeninnhold ved titrering. I den opprinnelige Winkler metoden behandles en vannprøve med mangansulfat, kaliumklorid og natriumhydroksid. Ved høy pH oksideres manganionene med molekylært oksygen til manganoksid, et brunt bunnfall. Etter dette tilsettes prøven svovelsyre for å løse opp bunnfallet og skape surt miljø for oksidasjonen jodid til jod ved hjelp av manganoksid. Mengden Isub>2 som produseres er proporsjonal med mengden Osub>2 som opprinnelig var til s

METODA WINKLERA: Metoda określania zawartości tlenu przez miareczkowanie. W podstawowej procedurze Winklera do próbki wody dodawany jest siarczan manganowy, jodek potasowy i wodorotlenek sodowy. W warunkach wysokiej alkaliczności jon manganowy jest utleniany tlenem cząsteczkowym do dwutlenku manganowego, brązowego osadu. Następnie, do próbki dodawany jest kwas siarkowy w celu rozpuszczenia osadu i wytworzenia środowiska kwaśnego, aby utlenić jodek przez dwutlenek manganowy do jodu. Ilość uwolnionego J2

Wınkler metodu: Titrasyon yöntemi ile oksijen içeriğinin belirlenmesi. Temel Wınkler prosedüründe, su örneği magnezyum sülfat, potasyum iyodür ve sodyum hidroksit ile muamele edilir. Yüksek alkali koşullar altında, magnezyum iyonu moleküler oksijen tarafından oksitlenir, kahverengi çökelti oluşur. Sonra, çökeltiyi çözmek için sülfürik asit eklenir ve magnezyum dioksit tarafından iyodin oksidasyonu için prosedür asidik durumdadır. İyodin miktarı Oksijen mikarı ile orantılı şekilde serbest kalır. iyodin mikarı st

Was this helpful?
A spiral twist of muscular fibres. It can also mean any cell types formed in spirals, e.g. epithelial cells.


ΕΛIΚΑΣ: Σπειροειδής δέσμη μυικών ινών. Ο κάθε τύπος κυττάρων που διατάσσονται σε σπείρες, π.χ. επιθηλιακά κύτταρα.

VOLUTE, SPIRALE: Une torsade spirale des fibres musculaires. Relatif également aux types cellulaires en forme de spirale, par exemple des cellules épithéliales.

ESPIRAL: Contorsión espiral de fibras musculares. Relativo también a los tipos de celulares en forma de espiral, por ejemplo células epiteliales.

ESPIRAL: Contorsión espiral de fibras musculares. Relativo tamén aos tipos celulares en forma de espiral, por exemplo células epiteliais.

CSIGAFORDULAT: Az izomrostok spirál alakú tekeredése. Egyéb, spirálokat alkotó sejteket (pl. hámsejteket) is jelenthet.

SPIRAL: En spiral med muskelfibre. Betegner alle celler som danner spiraler, f.eks. epitelceller.

ZWÓJ/SKRĘT: Spiralny skręt włókien mięśniowych. Może to także oznaczać każdy rodzaj komórki uformowanej w kształcie spirali, np. komórki nabłonkowe.

Halka: Halka şeklinde dizili,Sarmal kas lifleri , Sipiral şeklindeki herhangi bir hücre tipi örneğin epitel hücreleri.

Was this helpful?
Caused by species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".


ΑΣΘΕΝΕIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΣΤIΓΜΑΤΩΝ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

MALADIE DES TACHES BLANCHES: Maladie provoquée par un genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS: Llamada habitualmente enfermedad de las manchas blancas o ICH (Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce).

ENFERMIDADE DA MANCHA BRANCA: Causada por especies de protozoos ciliados que infectan as capas epidérmicas de peixes de auga doce. Chamada coloquialmente "enfermidade do punto branco" ou ICH

DARAKÓR: Olyan csillós egysejtűek által okozott betegség, amelyek az édesvízi halak bőrének hámrétegét fertőzik meg. Viszketőkórnak is nevezik.

HVITPRIKKSYKE: Vanlig betegnelse for infeksjoner med parasitten Ichthyophthirius, kjennetegnes ved hvite prikker/lesjoner.

CHOROBA BIAŁYCH PLAMEK: Gatunki orzęsionych pierwotniaków, które zakażają naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Umownie nazywana jest "biała plamka” lub "Ich”.

Beyaz Benek Hastalığı: Tatlı sulardaki balıkların epidermal tabakasının siliatlı protozoalar tarafından enfekte edilmesinden kaynaklanır. Konuşma diliyle "beyaz benek" veya "ıch" olarak belirtilir.

Was this helpful?
Colloquial term for infections of the protozoan parasite Ichthyophthirius; characterized by "white spot" lesions.


ΛΕΥΚΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

TACHES BLANCHES: Terme dusage populaire pour désigner les infestations du parasite Ichthyophthirius qui provoque des lésions caractéristiques en forme de tâches blanches.

MANCHAS BLANCAS: Término de uso popular para designar infestaciones por el parásito Ichthyophthirius que provoca lesiones características en forma de manchas blancas.

MANCHA BRANCA: Termo de uso coloquial para infestacións polo protozoo parasito Ichthyophthirius que provoca lesións características en forma de manchas ou puntiños brancos.

DARAKÓR: Az Ichthyophthirius nevű egysejtű élősködő által okozott betegség; legfontosabb tünetei a hal testén megjelenő fehér pontok vagy foltok.

INFEKSJONER MED PARASITTEN ICHTHYOPHTHITIUS: Vanlig betegnelse for infeksjoner med parasitten Ichthyophthirius, kjennetegnes ved hvite prikker/lesjoner.

BIAŁE PLAMKI (ichtioftyrioza): Umowny termin dla zakażeń pasożytniczych pierwotniakiemIchthyophthirius; charakteryzują się one zmianami w postaci białych plamek pod naskórkiem oraz pod nabłonkiem blaszek skrzelowych i jamy gębowej.

Beyaz Benek: Beyaz leke lezyonlarıyla karakterize edilen protozoa paraziti (Ichthyophthirius) enfeksiyonunun halk arasında kullanılan şeklidir.

Was this helpful?
Fish in which the main reserves of fat are in the liver (e.g. Gadidae); as distinct from fatty fish (e.g. Salmonidae).


ΑΣΠΡΟ ΨΑΡI: Ψάρι του οποίου τα κύρια αποθέματα λίπους βρίσκονται στο συκώτι (π.χ. Gadidae). Προς διάκριση από τα λιπώδη ψάρια.

POISSON MAIGRE: Poisson dont les principales réserves de graisse sont dans le foie (par ex. Gadidae) par opposition à poisson gras.(par ex. Salmonidae).

PEZ DELGADO: Pez cuyas principales reservas de grasa se encuentran el hígado (por ejemplo. Gadiae) al contrario de pez graso (por ejemplo. Salmónidos).

PEIXE BRANCO: Peixe as principais reservas de graxa do cal atopan o fígado (por exemplo, Gadiae) ao contrario de peixe graxo (por exemplo, Salmónidos).

FEHÉRHAL: Olyan halfajok, amelyben a zsír főleg a májban raktározódik (pl. tőkehalfélék), a zsíros halaktól (pl. lazacféléktől) eltérően.

MAGER FISK: Fisk der det meste av fettet lagres i leveren (f.eks. torskefisk). Motsatt av fet fisk (f.eks. laksefisk).

RYBA BIAŁA: Ryba, w której główne zasoby tłuszczu są zgromadzone w wątrobie (np. dorszowate, Gadidae), w odróżnieniu od ryby tłustej (np. łososiowate, Salmonidae).

BEYAZ BALIK: Yağlı balıklardan (örn. Salmonid) farklı olarak karaciğerinde (örn. Gadidae) yağ depolayan balık türü.

Was this helpful?
(1) A disease of trout caused by the sporozoan protozoan Myxosoma cerebralis manifested in circular movements of fish around their vertical axis (so- called "tail hunting"). Myxosoma penetretes destructively into the cephalic structures. Trout fingerlings are particularly at risk. Infectivity decreases with increasing ossification of the headbones.


ΑΣΘΕΝΕIΑ ΣΤΡΟΒIΛIΣΜΟΥ(1): Ασθένεια της πέστροφας που οφείλεται στο σπορόζωο πρωτόζωο Myxosoma cerebralis. Εκδηλώνεται με κυκλικές κινήσεις του ψαριού γύρω από τον κατακόρυφο άξονα (καλούμενες "κυνήγι της ουράς"). Το Myxosoma διεισδύει στα οστά και τους χόνδρους της κεφαλής τους οποίους καταστρέφει. Iδιαίτερα κινδυνεύουν τα νεαρά άτομα της πέστροφας (λιανώματα) ενώ η μολυσματικότητα μειώνεται με την αυξανόμενη οστεοποίηση των οστών της κεφαλής.

MALADIE DU TOURNIS(1): (1) Une maladie des truites, causée par le sporozoaire Myxosoma cerebralis qui provoque des mouvements circulaires chez les poissons autour de laxe vertical (appelé aussi "se mordre la queue"). Myxosoma pénètre de façon destructive dans lossature crânienne ou les cartilages. Les truitelles sont particulièrement sensibles; la sensibilité à linfection diminue avec lévolution de lossification crânienne. (2) Perte de contrôle nerveux chez le calmar qui se met à tourner sur lui-même. Peut être provoq

PEZ QUE SE MUERDE LA COLA: Enfermedad de truchas, causada por esporozoarios Myxosoma cerebralis que provoca movimientos circulares de los peces alrededor de un eje vertical (llamada también “morder la cola”). El Myxosoma penetra de manera destructiva en el esqueleto craneal o en el cartílago. Las truchas jóvenes son particularmente sensibles; esta sensibilidad disminuye con la evolución de la osificación craneal.

ENFERMIDADE DO TORNEO: Enfermidade de troitas, causada polo protozoo esporozoario Myxosoma cerebralis que provoca movementos circulares dos peixes arredor do seu eixe vertical (chamada "tamén morder a cola"). O Myxosoma penetra de xeito destrutivo no esqueleto cranial ou na cartilaxe. As troitas novas son particularmente sensibles; esta sensibilidade diminúe coa evolución da osificación cranial.

ÖRVÉNYBETEGSÉG: Pisztrángok betegsége, amelyet a Myxosoma cerebralis nevű spórázó egysejtű okoz, és amelynek hatására a halak függőleges tengelyük körül körben mozognak ("a farkukat kergetik"). A Myxosoma az agy szöveteit pusztítja, és főleg az ivadékokat veszélyezteti. A koponya elcsontosodásával párhuzamosan csökken a fertőzés veszélye.

DREIESYKE: Sykdom forårsaket av Myxosoma cerebralis , en parasitt i gruppen myxosporidier som angriper laksefisk både i naturen og i oppdrettsanlegg. Dreiesyke forekommer hos juveniler (yngel) og fører til skjelettdeformiteter og nevrologiske skader. Etter hvert oppstår det karakteristiske dreiebevegelser; det ser ut som om fisken jager sin egen hale. Matinntak blir vanskelig og fisken blir mer utsatt for predasjon.

KOŁOWACIZNA PSTRĄGÓW: Choroba pstrągów powodowana przez pierwotniaka sporowcowego Myxosoma cerebralis, objawiająca się ruchem kołowym ryb dookoła osi pionowej (tzw. "kołowacizna”). Myksosama przenikają do wnętrza głowy powodując deformacje kości czaszki i kręgosłupa. Narybek pstrągów jest narażony w szczególności. Zakażalność zmniejsza się wraz ze wzrostem procesu kostnienia kości czaszki.

Dönme Hastalığı: Myxosoma cerebralis adı verilen protozoanların neden olduğu alablıklardaki hastalıktır. Balık daresel hareketlerle dikey eksen etrafında döner bu olaya kuyruk avcılığı denir. Myxosoma kafa yapısında yıkıcı etki gösterir ve özellikle alabalık yavruları için risklidir ancak enfeksiyon kafa kemiklerinin gelişimi ile düşüş gösterir.

Was this helpful?
Technique in which proteins that have been separated by gel electrophoresis are transferred to a membrane (usually nitrocellulose) and immobilised. The presence of specific proteins can then be detected using labelled antibodies.


ΣΤΥΠΩΜΑ ΚΑΤΑ WESTERN: Τεχνική κατά την οποία πρωτείνες που έχουν απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση πήγματος, μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη (συνήθως από νιτροκυτταρίνη). Η παρουσία συγκεκριμένων πρωτεϊνών μπορεί να ανιχνευτεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους σημασμένα αντισώματα.

IMMUNOTRANSFERT : Technique par laquelle des protéines, préalablement séparées par électrophorèse en gel d’acrylamide, sont transférées sur une membrane (habituellement en nitrocellulose) et immobilisées. La présence de protéines spécifiques peut être ainsi décelée utilisant des anticorps marqués.

WESTERN BLOT: Técnica en la que las preoteínas que han sido separadas por electroforesis en gel son transferidas a una membrana (normalmente de nitrocelulosa) e inmobilizadas. La presencia de proteínas específicas pueden ser detectadas usando anticuerpos marcados.

WESTERN BLOT: Técnica na que as proteinas que foron separadas por electroforese en xel son transferidas a unha membrana (normalmente de nitrocelulosa) e inmovilizadas. A presenz de proteinas específicas poden ser detectadas usando anticorpos marcados.

WESTERN BLOT: Olyan kísérleti módszer, amellyel a gélelektroforézissel elválasztott fehérjemolekulákat egy (általában nitrocellulóz) membránra viszik át, és azon immobilizálják őket. Specifikus fehérjék jelenléte jelzett antitestekkel mutatható ki.

WESTERN BLOT: Metode der proteiner separert ved gel elektroforese overføres til en membran (vanligvis mikrocellulose) og immobiliseres. Tilstedeværelse av spesifikke proteiner (på membranen) påvises ved hjelp av merkede antistoff.

METODA WESTERN BLOTTING: Technika, w której rozdzielone białka w elektroforezie żelowej są przenoszone na błonę (zwykle nitrocelulozową) i unieruchomione. Wówczas, przy użyciu znaczonych przeciwciał, może być wykryta obecność specyficznych białek.

WESTERN BLOT: Teknik, proteinler jel elektroforez yardımıyla ayrılır, bir membrana transfer edilir (genellikle nitrocellulose) ve hareketsiz hale getirilir. Spesifik proteinin varlığı işaretli probları kullanarak tespit edilir.

Was this helpful?
A chain of small bones (tripus, intercalaria, scaphium and claustrum) which run along both sides of the vertebral column in some bony fishes and connect the anterior part of the swimbladder with the labyrinth. They are a specific feature of the Ostariophysi and originate from anterior vertebrae. They are of high taxonomic importance. The Weberian ossicles are comparable to the acoustic apparatus of terrestrial vertebrates, although fishes do not possess a middle ear. Some bony fishes (catfishes,


ΟΣΤΑΡΙΑ WEBER (ΣΥΣΚΕΥΗ WEBER): Αλυσίδα μικρών οστών (τρίπους, εμβόλιμο, σκάφιον και ταινιώδες), τα οποία διατρέχουν την σπονδυλική στήλη μερικών ψαριών και από τις δύο πλευρές, συνδέοντας το πρόσθιο μέρος της νηκτικής κύστης με τον λαβύρινθο. Αποτελούν ειδικό χαρακτηριστικό των οσταριόφυσων και προέρχονται από τους εμπρόσθιους σπονδύλους. Εχουν μεγάλη ταξινομική σημασία. Τα οστάρια Weber είναι συγκρίσιμα με την ακουστική συσκευή των χερσαίων σπονδυλοζώων, μολονότι τα ψάρια δεν διαθέτουν μέσο ους. Ορισμένοι οστεϊχθύες (γατό

APPAREIL DE WEBER: Chaîne de petits osselets (tripus, intercalia, scaphium et claustrum) située de chaque côté de la colonne vertébrale chez certains téléostéens et qui relie la partie antérieure de la vessie gazeuse avec le labyrinthe. Il est caractéristique des Ostariophysi et trouve son origine à partir des vertèbres antérieures. Ces osselets sont dune grande importance taxonomique et sont analogues à ceux de lappareil acoustique des vertébrés supérieurs malgré le fait que les poissons ne possèdent pas doreille

APARATO DE WEBER: Cadena de huesos pequeños (tripus, intercalia, scaphium y claustrum) que corre a lo largo de ambos lados de la columna vertebral en algunos Teleósteos y conecta la parte anterior de la vejiga natatoria con el laberinto. Es un rasgo específico de los Ostariophysi y se originan a partir de vértebras anteriores. Son de una gran importancia taxonómica. Los osículos de Weber son análogos al aparato acústico de vertebrados superiores, aunque los peces no poseen un oído medio. Algunos Teleósteos (los

APARATO DE WÉBER / OSÍCULOS DE WEBER: Cadea de ósos pequenos (tripus, intercalia, scaphium e claustrum) que corre ao longo de ambos os dous lados da columna vertebral nalgúns Teleósteos e conecta a parte anterior da vexiga natatoria co labirinto. É un trazo específico dos Ostariophysi e orixínanse a partir de vértebras anteriores. Son dunha grande importancia taxonómica. Os osículos de Wéber son análogos ao aparato acústico de vertebrados superiores, aínda que os peixes non posúen un oído medio. Algúns Teleósteos (os barbos, cipríni

WEBER-CSONTOK: Kisméretű csontokból (tripus, intercalaria, scaphium és claustrum) álló lánc, amely bizonyos csontoshal-fajokban a gerincoszlop két oldala mentén fut végig és az úszóhólyag elülső részét köti össze a labirintussal. Az Ostariophysi rendszertani csoportba tartozó halakra jellemző, és az elülső csigolyákból alakul ki. Rendszertani szempontból igen fontosak. A Weber-csontok a szárazföldi gerincesek hallószerveihez hasonlóak, habár a halakban nincs középfül. Néhány csontoshal-fajban (harcsa- és pont

WEBERSKE KNOKLER: En kjede små knokler (tripus, intercalaria, scaphium og claustrum) sOstariophysi og er av stor taksonomisk betydning. De er utviklet fra deler av de fire første ryggvirvlene og er sammenlignbare med apparatet for lydoverførsel hos terrestre vertebrater, selv om fisk ikke har mellomøre. Noen beinfisker (f.eks. maller og karpefisk) bruker svømmeblæren som et resonanskammer og overfører vibrasjoner til det indre øret via de Weberske knoklene.

NARZĄD WEBERA: Parzysty łańcuch kostek (kostka trójdzielna, kostka wstawkowa, czółenko i kostka wieszakowa), który u niektórych ryb kostnoszkieletowych biegnie wzdłuż obu stron kręgosłupa i łączy przednią część pęcherza pławnego z błędnikiem. Stanowi on specyficzną cechę ryb otwartopęcherzowych a bierze początek w przednich kręgach. Stanowią one ważną cechę taksonomiczną. Narząd Webera jest porównywany z aparatem słuchowym kręgowców lądowych, chociaż ryby nie posiadają ucha środkowego. Niektóre ryby kostnoszki

WEBER KEMİKCİĞİ: Bazı kemikli balıklarda omurga kemiğinin her iki yanında uzanan küçük kemikler (tripus, intercalaria, scaphium ve claustrum) zinciri; iç kulak ile yüzme kesesinin ön kısmına bağlıdır. Bu kemikler ön omurgadan başlar ve "kemik destekli keseli" balıkların belirli bir özelliğidir. Bu balıklar yüksek taksonomik öneme sahiptir. Balıklar bir orta kulağa sahip olmamalarına rağmen, weber kemikcikleri karasal omurgalıların akustik aygıtı ile mukayese edilebilir. Bazı kemikli balıklar (yayın balıkları, sa

Was this helpful?
A measure of the quantity of water lacking from a tissue as compared to complete saturation; calculated as WSD = (Ws - Wact)/(Ws)x100 where Ws is the water content under conditions of saturation and Wact the actual water content.


ΕΛΛΕIΜΜΑ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ: Μέτρηση της ποσότητας νερού που λείπει από ένα ιστό σχετικά με την κατάσταση πλήρους κορεσμού. Υπολογίζεται ως WSD = (Ws - Wact)/(Ws)x100, όπου Ws είναι το περιεχόμενο νερό υπό συνθήκες κορεσμού και Wact το πραγματικό περιεχόμενο νερό.

DEFICIT DE SATURATION DEAU (DSE): Mesure de la quantité deau qui manque dans un tissu par rapport aux conditions de saturation; calculé par la formule DSE = (Es - Eact)/ (Es) x 100, où Es = le contenu deau dans des conditions de saturation et Eact = le contenu deau actuel.

DÉFICIT DE SATURACIÓN DEL AGUA (DSA): Medición de la cantidad de agua que falta a un tejido con respecto a las condiciones de saturación; calculado por la formula DSA = (Es – Eact)/(Es)x100,, dónde Es = el contenido de agua en las condiciones de saturación y Eact = el contenido actual de agua.

DÉFICIT DE SATURACIÓN DA AUGA (DSA): Medida da cantidade de auga que falta a un tecido con respecto ás condicións de saturación; calculado por formúlaa DSA = (Es - Eact)/(Es)x100, onde Es = o contido de auga nas condicións de saturación e Eact = o contido real de auga.

VÍZTELÍTETTSÉGI HIÁNY (VTH): A szövetekből hiányzó víz mennyisége a teljes telítettség estén mérhető értékhez képest; kiszámítási módja: VTH = (Vt - Vact)/(Vt)x100, ahol Vt a telítettség esetén mérhető, Vt pedig az aktuális víztartalom.

VANNMETNINGSUNDERSKUDD: Et mål på vannmengden som mangler i et vev i forhold til fullstendig metningsgrad. Uttrykt i prosent som differansen mellom vanninnholdet ved 100% metning og faktisk vanninnhold, i forhold til vanninnholdet ved 100% metning.

DEFICYT NASYCENIE WODY: Miara wielkości niedoboru wody w tkance, w porównaniu do całkowitego nasycenia; wylicza się ją jako: WSD = (Ws – Wact) : (Ws) x 100, gdzie: Ws = zawartość wody w warunkach nasycenia, Wact = aktualna zawartość wody.

Suyun doyma açıklığı: suyun bir miktar ölçümünün tamamıyla kıyaslandığındaki eksikliği; SDA= (SD-Sm)/(Sd)x100 SD: doygunluk koşulları altındaki suyun içeriği, Sm: mevcut su içeriği.

Was this helpful?
Sample stabilization procedures may have important consequences for analytical procedures. Samples are often acidified to stabilize the total concentrations of certain constituents, but this acidification also tends to dissolve solids within the sample. Sample stabilization is part of an analytical procedure and not the sampling process.


ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ: Προσθήκη ουσιών οι οποίες εμποδίζουν την αλλοίωση του δείγματος, συνήθως προσθήκη οξέων που σταθεροποιούν τις συνολικές συγκεντρώσεις ορισμένων ουσιών. Τα οξέα όμως τείνουν να διαλύουν τα στερεά που περιέχονται σε ένα δείγμα. Η σταθεροποίηση των δειγμάτων μπορεί συνεπώς να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάλυση. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να θεωρείται μέρος της αναλυτικής διαδικασίας και όχι της δειγματοληψίας.

STABILISATION DUN ECHANTILLON DEAU: Les procédures de stabilisation des échantillons deau peuvent avoir des conséquences importantes pour les procédés analytiques (les échantillons sont souvent acidifiés afin de stabiliser les concentrations totales de certains éléments, mais cette acidification a une tendance à dissoudre les solides contenus dans léchantillon). La stabilisation des échantillons constitue une partie des procédés analytiques, et non une partie des procédés déchantillonnage.

ESTABILIZACIÓN DE UNA MUESTRA DE AGUA: Los procedimientos de estabilización de muestras de agua pueden tener consecuencias importantes para los procesos analíticos (las muestras son a menudo acidificadas para establecer concentraciones totales de ciertos elementos, pero esta acidificación tiene tendencia a disolver los sólidos de la muestra). La estabilización de muestras forma parte de los procedimientos analíticos, aunque no de procedimientos de muestreo.

ESTABILIZACIÓN DUNHA MOSTRA DE AUGA: Os procedementos de estabilización de mostras de auga poden ter consecuencias importantes para os procesos analíticos (as mostras son a miúdo acidificadas para estabilizar ás concentracións totais de certos elementos, pero esta acidificación ten tendencia a disolver os sólidos da mostra). A estabilización de mostras forma parte dos procedementos analíticos, e non do procedemento de mostraxe.

A VÍZMINTÁK STABILIZÁLÁSA: A vízminták stabilizálására szolgáló módszereknek az analitikai eljárásokra nézve fontos következményei lehetnek . A mintákat gyakran savasítják, amellyel megőrzik bizonyos alkotóelemek koncentrációját, de ennek hatására a szilárd anyagok is gyakran feloldódnak. A minta stabilizálása az analitikai és nem a mintavételi eljárás része.

VANNPRØVESTABILISERING: Stabilisering av vannprøver kan ha betydningsfulle konsekvenser for analytiske analyser. Prøver blir ofte tilsatt syre for å stabilisere den totale konsentrasjonen av visse oppløste stoffer, selv om dette i mange tilfeller kan medføre at faste stoffer løses opp. Vannprøvestabilisering er en del av analysen og ikke prøvetakingen.

STABILIZACJA PRÓBKI WODY: Postępowanie stabilizacyjne próbki może mieć poważne konsekwencje dla procedury analitycznej. Próbki są często zakwaszane w celu utrwalenia ogólnej koncentracji niektórych składników, ale zakwaszanie to przyczynia się również do rozpuszczenia części stałych w próbce. Stabilizacja próbki jest częścią procedury analitycznej a nie procesu pobierania próbki.

Su örneğinin stabilizasyonu: örnek stabilizasyonu prosedürleri analitik prosedürler için önemli sonuçları olabilir. Toplam konsantrasyonun gerçek bileşenlerini stabilize etmek için genellikle örnekler asitlendirilir, ancak bu işlem örneğin içindeki katıların da çözünmesine neden olur. örnek stabilizasyonu, örnekleme prosedürü değil, analitik bir prosedür parçasıdır.

Was this helpful?
This term denotes a portion of the water of interest when it has been transferred from a sampling point in a water-body to another position where either analysis is started or one or more "samples for analysis" are prepared.


ΔΕIΓΜΑ ΝΕΡΟΥ: Ποσότητα νερού που λαμβάνεται από ένα σημείο δειγματοληψίας. Το δείγμα νερού αναλύεται απ ευθείας ή χρησιμεύει για την παρασκευή περισσοτέρων "δειγμάτων προς ανάλυση".

ECHANTILLON DEAU: Ce terme désigne une portion de leau étudiée, transférée dun lieu déchantillonnage (une masse deau) vers un autre endroit où elle est analysée ou utilisée afin de préparer un ou plusieurs échantillons pour analyse.

MUESTREO DE AGUA: Este término está destinado a la porción del agua a estudiar, es transferida desde un lugar de muestreo (masa de agua) hacia otro lugar dónde será analizada o utilizada para preparar una o varias muestras para analizar.

MOSTRA DE AUGA: Este termo refírese á porción da auga de interese cando foi transferida dende o punto de mostraxe na masa de auga a outro punto onde ou ben comezarase a súa análise ou ben prepararanse unha ou máis "mostras para análise".

VÍZMINTA: Ez a fogalom a víznek egy olyan részét jelenti, amelyet a mintavételi pontról egy másik helyszínre szállítanak, ahol elemzik vagy előkészítik a későbbi vizsgálatokra.

VANNPRØVE: Et uttak gjort fra en større vannmengde i fokus. Blir fraktet fra et prøvetakingspunkt til et sted hvor enten analysen kan starte eller flere prøver for analyse blir klargjort.

PRÓBKA WODY: Termin ten oznacza porcję określonej wody, która została przeniesiona z punktu poboru prób w zbiorniku na stanowisko, gdzie rozpoczyna się analizę, albo większa liczba próbek jest przygotowywana do analizy.

Su Örneği: Bu terim, su kütlesindeki örnekleme noktasından başka bir analizlerin yapılacağı veya bir veya daha fazla örneğin analiz için hazırlanacağı konuma transfer edildiğinde, ilgili suyun bir parçasını ifade eder.

Was this helpful?
The concentration of a water constituent (pollutant) or degree of intensity of some other adverse condition which is permitted in a body of water. Standards are developed and established from judgements made from the criteria involved.


ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ: Τα ανώτατα επιτρεπτόμενα όρια για ορισμένες ουσίες (ρύπους) ή για ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά.

STANDARD DE QUALITE DEAU: La limite de concentration dun composant de leau (polluant) ou du degré dintensité dune autre condition adverse permise dans un plan deau. Les standards sont établis à partir de lanalyse des critères impliqués.

ESTÁNDAR DE CALIDAD DE AGUA: Limite de concentración de un compuesto del agua (contaminante) o del grado de intensidad de una condición adversa de una masa de agua. Los estándares son establecidos a partir del análisis de los criterios implicados.

ESTÁNDAR DE CALIDADE DE AUGA: Limite de concentración dun composto da auga (contaminante) ou do grao de intensidade dunha condición adversa dunha masa de auga. Os estándares son establecidos a partir da análise dos criterios implicados.

VÍZMINŐSÉGI SZABVÁNY: Egy vízszennyező anyag koncentrációjának vagy egyéb ártalmas körülmény intenzitásának maximális megengedett értéke. A szabványokat a kérdéses jellemzők megítélésével állapítják meg.

VANNKVALITETSNORM/STANDARDER: Den konsentrasjonen av et vannlost stoff (forurenser) eller graden av et annen ugunstig forhold som tillates i vann. Normer utvikles og bestemmes ut i fra involverte kriterier.

STANDARD JAKOŚCI WODY: Koncentracja składników obciążających (czynników zanieczyszczających) wody lub stopień nasilenia jakieś innej niekorzystnej cechy, która jest dozwolona w zbiorniku wodnym. Standardy są opracowane i ustanowione przez odpowiednie władze (rząd, parlament), które wprowadzają i egzekwują obowiązujące kryteria.

SU KALİTE STANDARTI: uyun kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini tanımlamada kullanılan bir terim. Kirleticiler bakteriler ve çeşitli kimyasalların, belirli kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan, su içerisinde bulunması gerekli miktarları.

Was this helpful?
(1) Any impairment of the suitability of water for any beneficial use, actual or potential, by any organism, including man, by any foreign matter added thereto. (2) Intensive aquaculture can, if not properly controlled, contribute to water pollution through excessive release of nutrients (ammonia excretion through gills, faeces and lost food), leading to hypernutrification of the receiving water and/or benthic sediment enrichment with organic solids (in the case of fish farming). In most countri


ΝΕΡΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗ: (1) Κάθε ελάττωση της καταλληλότητας του νερού για οποιαδήποτε ωφέλιμη χρήση, πραγματική ή δυνητική, από οποιοδήποτε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, εξαιτίας προσθήκης οποιασδήποτε ξένης ύλης. (2) Η εντατική υδατοκαλλιέργεια είναι δυνατόν, αν δεν ελέγχεται κατάλληλα, να συμβάλει στη ρύπανση του νερού μέσω της υπερβολικής απελευθέρωσης θρεπτικών (έκκριση αμμωνίας από τα βράγχια. περιττώματα και αχρησιμοποίητη τροφή), οδηγώντας στην υπερλίπανση του υδάτινου αποδέκτη και/η τον εμπλουτι

POLLUTION AQUATIQUE: (1) Toute détérioration de la qualité de leau pour une utilisation bénéfique, actuelle ou potentielle, provoquée par un organisme, y compris lhomme, ou par laddition de matières étrangères. (2) La mauvaise gestion de laquaculture intensive peut contribuer à la pollution de leau à travers la libération excessive de sels nutritifs (excrétion dammoniaque à travers les branchies, fécès et surplus daliments). Ceci mène à une hypernitrification des eaux ou lenrichissement des sédiments benthiques par

POLUCIÓN ACUÁTICA: (1) Todo deterioro de la calidad del agua para una utilización benéfica, actual o potencial, provocada por un organismo, incluido el hombre, o por la adición de materias extrañas. (2) La mala gestión de la acuicultura intensiva puede contribuir a la contaminación del agua a través de la liberación excesiva de sales nutritivas (excreción de amoniaco por las branquias, feces y exceso de alimentos). Eso lleva a una hipernitrificación de las aguas o el enriquecimiento de los sedimentos bentónicos po

CONTAMINACIÓN ACUÁTICA: (1) Toda deterioración da aptitude da auga para a súa utilización proveitosa, real ou potencial, provocado por un organismo, incluído o home, ou pola adición de materias estrañas a esta. (2) A mala xestión da acuicultura intensiva pode contribuír á contaminación da auga a través da liberación excesiva de nutrientes (excreción de amoníaco polas branquias, feces e exceso de alimentos). Iso leva a unha hipernitrificación das augas e/ou o enriquecemento dos sedimentos bentónicos por sólidos orgánico

VÍZSZENNYEZÉS: (1) A víz bármilyen előnyös célra való felhasználásának tényleges vagy lehetséges károsítása valamilyen idegen anyag hozzáadásával, bármilyen szervezet által, ideértve az embert is. (2) Nem megfelelő ellenőrzés mellett az intenzív akvakultúra is hozzájárulhat a vízszennyezéshez a tápanyagok túlzott mértékű kibocsátásával (ammónia kiválasztása a kopoltyúkon, az ürüléken és a tápmaradékokon keresztül), amely túlzott tápanyagfelhalmozódáshoz vezet a befogadó vízben és/vagy feldúsítja az iszapot szi

VANNFORURENSNING: (1) Enhver forringelse av vannkvaliteten gjennom tilførsel av fremmedstoffer. Gjør eller kan gjøre vannet mindre egnet for organismer, inkludert menneske. (2) Intensiv akvakultur kan, dersom ikke riktig kontrollert, bidra til vannforurensing gjennom utslipp av næringsstoffer (f.eks. ammoniakk fra ekskresjon, fekalier og spillfôr). Dette kan føre til hypereutrofiering av vannresipienten og/eller sedimentering av organiske partikler. I de fleste land blir forurensing forårsaket av akvakultur regul

ZANIECZYSZCZENIE WODY : (1) Każde pogorszenie właściwości wody dla aktualnego bądź potencjalnego jej pożytecznego wykorzystania przez któryś organizm, bądź człowieka, na skutek wprowadzenia do niej jakiegoś obcego materiału. (2) Intensywna akwakultura, o ile brak urządzeń regulacyjno-oczyszczających, przyczynia się do zanieczyszczenia wody przez nadmierne zrzucanie nutrientów (amoniaku wydalanego przez skrzela, odchody i reszki paszy), prowadzących do przeżyźnienia i/lub zwiększenia osadów dennych z organiczną suchą p

Su kirliliği: (1) Herhangibir kullanım için gerçek veya potansiyel, insan da dahil olmak üzere herhangi bir organizma tarafından, yabancı madde eklenmesiyle su uygunluğunun bozulması. (2) yoğun akuakültür yetiştiriciliği tamamen kontrol altına alınmazsa, besinlerin (solungaçlardan amonyak boşaltımı, dışkı ve yem kayıpları) aşırı artışı su kirliliğine katkıda bulunur, bentik sedimentin organik katı maddelerle zenginleşmesi ve/veya alıcı ortamın hipernutrifikasyonuna sebep olur. çoğu ülkelerde, akuakültürün ne

Was this helpful?
Discharge of water from a vessel (tank, raceway, pond) by partially or completely displacing its internal volume with another batch of water. The term "water exchange" is often confused in aquaculture with the term "water flow rate".


ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ (ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ): Εκκένωση του νερού από ένα δοχείο (δεξαμενή, διαδρομοδεξαμενή, υδατοσυλλογή) με αντικατάσταση, μερική ή ολική, του όγκου του με νέο νερό. Ο όρος "αλλαγή νερού" συγχέεται συχνά στις υδατοκαλλιέργειες με τον όρο "ρυθμός ροής νερού".

DEPLACEMENT DEAU (ECHANGE DEAU): Lévacuation décharge leau à partir dun récipient (aquarium, bac, bassin) et le remplacement partiel ou total de son volume interne par une autre masse deau. Le terme "échange deau" est souvent confondu en aquaculture avec le terme "débit découlement".

DESPLAZAMIENTO DEL AGUA (INTERCAMBIO DE AGUA): Descarga del agua de un recipiente (acuario, canal, estanque) y el cambio parcial o total de su volumen interno por otra masa de agua. El término “intercambio de agua” es a menudo confundido con término “flujo de agua”.

DESPRAZAMENTO DA AUGA (INTERCAMBIO DE AUGA): Descarga da auga dun recipiente (tanque, canle, estanque) mediante o cambio parcial ou total do seu volume interno por outra masa de auga. O termo "intercambio de auga" é a miúdo confundido co termo "caudal de auga".

VÍZCSERE: A víz kiáramlása valamilyen tárolóból (tartályból, árokból, medencéből), miközben a térfogat egy része vagy egésze egy másik víztérfogatra cserélődik. A "vízcsere" és a "vízátfolyás" fogalmakat gyakran összekeverik.

VANNUTVEKSLING: Delvis eller hel utveksling av vannvolumet i en beholder (kar, lengdestrømsrenne, dam) med en annen vannmengde. Forveksles ofte i akvakultur med ”vanngjennomstrømning”.

WYMIANA WODY: Usunięcie wody ze zbiornika (basenu, racewaysu, stawu) poprzez częściowe lub całkowite zastąpienie jej objętości świeżą wodą. Termin "wymiana wody” jest często mylony w akwakulturze z terminem "szybkość przepływu wody”.

Su değişimi: Bir üniteden ( tank, akar sistem, havuz) tamamen veya kısmen yeni bir miktar su ile değiştirilmesi, su boşaltımı. Bu terim su değişimi akuakürde su debisi ile karıştırılmaktadır.

Was this helpful?
This term is used to describe any type of discarded material. In aquaculture, it usually refers to the effluent water that emanates from a farm unit.


ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Ορος χρησιμοποιούμενος για κάθε τύπο αποβαλλόμενου υλικού. Στην υδατοκαλλιέργεια συχνά αναφέρεται στο νερό που εκρέει από μιά μονάδα.

DECHARGE: Terme décrivant toute matière à éliminer. En aquaculture cet terme sapplique souvent aux effluents issus des unités de production aquacole.

RESIDUAL: Termino que describe toda materia a eliminar. En acuicultura este término se aplica a menudo a los efluentes de las unidades de producción acuícola.

RESIDUO: Termo que describe toda materia desbotada ou refugada. En acuicultura, este termo refírese a miúdo ás augas efluentes que emanan das unidades de produción acuícola.

HULLADÉK: Bármilyen kidobott anyagot jelentő fogalom. Az akvakultúrában egy termelőegységből elfolyó szennyvízre utal.

AVFALL: Uttrykket brukes om alle typer kassert materiale. I akvakultursammenheng brukes det som regel om spillvannet fra et anlegg.

ODPADKI/ODPADY: Termin ten jest używany do opisywania każdego typu niepotrzebnego materiału. W akwakulturze odnosi się to zwykle do wody poprodukcyjnej, która wypływa z urządzeń hodowlanych gospodarstwa.

Atık: Bütün atık materyalleri tanımlamak için kullanılır. Yetiştiricilikte genelikle, yetiştirme ünitesinden çıkan çıkış suyunu belirtir.

Was this helpful?
A papilloma formed by hypertrophy of the skin papillae.


ΚΡΕΑΤΟΕΛΙΑ: Θήλωμα που σχηματίζεται από υπερτροφία των δερματικών θηλών.

VERRUE: Papillome formé par lhypertrophie des papilles de la peau.

VERRUGA: Papiloma formado por la hipertrofia de las papilas de la piel.

ESPULLA: Papiloma formado pola hipertrofia das papilas da pel.

SZEMÖLCS: A bőr helyi túlnövekedése miatt kialakuló hámdaganat.

VORTE: Papilloma (hudsvulst) dannet ved hypertrofi av hudpapiller.

BRODAWKA: Brodawczak powstały na skórze na skutek przerostu brodawki.

Sigil: Deri üzerinde siğillerin arışı büyümesi.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES