AMC LIMITED

U

The sterilization of water by means of UV radiation.


ΑΠΟΣΤΕIΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡIΩΔΗ ΑΚΤIΝΟΒΟΛIΑ: Η αποστείρωση του νερού με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας.

STERILISATION PAR UV: La stérilisation de leau par la radiation ultraviolette.

ESTERILIZACIÓN POR UV: Esterilización de agua por irradiación ultravioleta.

ESTERILIZACIÓN POR UV: Esterilización de auga por irradiación ultravioleta.

UV-STERILIZÁLÁS: A víz sterilizálása UV-sugárzással.

UV-DESINFISERING: Desinfeksjon av vann ved bruk av UV-straling.

STERYLIZACJA UV: Sterylizacja wody za pomocą promieniowania UV.

UV Sterilizasyonu: UV ışını kullanılarak suyun sterilize edilmesi.

Was this helpful?
A long, unsegmented section of the vertebral column which acts as a support for the caudal fin.


ΟΥΡΟΣΤΥΛΟ: Μακρύ, χωρίς διαιρέσεις τμήμα της σπονδυλικής στήλης που δρα ως υποστήριγμα του ουραίου πτερυγίου.

UROSTYLE: Longue portion non-segmentée de la colonne vertébrale servant de support à la nageoire caudale.

UROSTILO: Larga porción no segmentada de la columna vertebral que sirve como soporte para la aleta caudal.

UROSTILO: Larga porción non segmentada da columna vertebral que serve como soporte para a aleta caudal.

UROSTYLE: A halak gerincoszlopának hosszú, nem szelvényezett szakasza, amely a farokúszót támasztja.

UROSTYL: Bruskforlengelse av chorda (ryggstrengen) dorsalt i halefinnen.

UROSTYL: Długi, niesegmentowany odcinek kręgosłupa ryb (kilka ostatnich kręgów stopionych w wydłużoną blaszkę), który stanowi rodzaj wspornika płetwy ogonowej.

Ürostil: Kaudal yüzgeci destekleyecek şekilde hareket eden omurga kolununun segmentsiz uzun kısmı.

Was this helpful?
The back parts of the abdomen on both sides of the telson in crustaceans.


ΟΥΡΟΠΟΔΙΑ: Τα οπίσθια τμήματα της κοιλίας στις δύο πλευρές του τέλσου των καρκινοειδών.

UROPODE: Appendices latéraux du telson chez les crustacés.

URÓPODO: Apéndices laterales de telson de los crustáceos.

URÓPODO: Apéndices abdominais posteriores situados a ambos os dous lados do telson dos crustáceos.

UROPÓDIUM: Rákokban a potroh hátulsó része a telson mindkét oldalán.

UROPODE: Bakerste delen av bakkroppen (abdomen) på begge sider av telson hos krepsdyr.

TYLNA KOŃCZYNA OBUNOGÓW: U skorupiaków, w tylnej części odwłoka − po obu stronach telsona.

Üropod: Kabuklularda telsonun her iki tarafında bulunan abdomenin son parçası.

Was this helpful?
Excretory fluid produced by the kidneys that plays an important role in the elimination of nitrogenous wastes and in the maintenance of hydro-mineral balance.


ΟΥΡΟ: Υγρή απέκκριση παραγόμενη στους νεφρούς η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην εκκένωση των αζωτούχων αποβλήτων και στη διατήρηση της ισορροπίας νερού και αλάτων.

URINE: Liquide excrété par les reins qui joue un rôle important dans lélimination des métabolites azotés et dans le maintien de lequilibre hydro-minéral.

ORINA: Líquido excretado por los riñones que juega un papel muy importante en la eliminación de los metabolitos nitrogenados y el mantenimiento del equilibrio hidromineral.

OURIÑOS: Líquido excretado polos riles que xoga un papel moi importante na eliminación dos metabolitos nitroxenados e o mantemento do equilibrio hidromineral.

VIZELET: A vesék által kiválasztott folyadék, amelynek fontos szerepe van nitrogéntartalmú bomlástermékek eltávolításában, illetve a víz és az ásványi anyagok egyensúlyának fenntartásában.

URIN: Ekskresjonsvæske som produseres i nyrene. Spiller en viktig rolle ved fjerning av nitrogenholdige avfallsprodukter og i ionereguleringen.

MOCZ: Wydalany płyn wytwarzany przez nerki, który odgrywa ważną rolę w usuwaniu azotowych produktów odpadowych oraz w utrzymaniu w organizmie równowagi wodno-mineralnej.

İdrar: Azotlu atıkların ayrıştırılmasında ve hidro mineral dengenin devam ettirilmesinde önemli rol oynayan böbrekler tarafından üretilen atık sıvıdır.

Was this helpful?
The formation of calcareous granules in the urinary tract. Syn.urolithiasis.


ΟΥΡΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ: Σχηματισμός πέτρας στην ουροδόχο οδό. Συνώνυμο: ουρολιθίαση.

CALCUL URINAIRE: Formation de concrétions pierreuse (calculs) dans le système urinaire. Syn. urolithiase.

CÁLCULO URINARIO: Concreción anormal (cálculo) que se forma en el sistema urinario. Sin. Urolitiasis.

CÁLCULO URINARIO: Concreción anormal (cálculo) que se forma no tracto urinario. Sin. Urolitiase.

VESEKŐ: Mésztartalmú szemcsék felhalmozódása a kiválasztórendszerben. Úm. urolithiasis.

UROLITIASIS: Avleiring av kalkholdig materiale i urinledere (ureter).

WAPNICA MOCZOWA: Tworzenie granul wapiennych w przewodzie moczowym. Syn. kamica moczowa.

Üriner kalkinoris (kireçlenme): Üriner sistemde kalkerli granüllerin meydana gelmesi, Benzeri ürolityaz olarak bilinir.

Was this helpful?
The condition caused by dysfunction of the kidney and resulting in excessive nitrogenous compounds in the blood.


ΟΥΡΑΙΜΙΑ: Κατάσταση που οφείλεται σε νεφρική δυσλειτουργία και οδηγεί σε υπερβολική συγκέντρωση αζωτούχων ενώσεων στο αίμα.

UREMIE: Condition provoquée par le mauvais fonctionnement rénal et qui est caractérisée par un taux excessif de composés azotés dans le sang.

UREMIA: Condición provocada por el mal funcionamiento renal y que está caracterizada por una tasa excesiva de compuesto nitrogenados en la sangre.

UREMIA: Estado provocado polo mal funcionamento renal e que está caracterizada por unha taxa excesiva de compostos nitroxenados no sangue.

URÉMIA: A vesék működési zavara miatt kialakuló állapot, amelynek eredményeként a vérben túlzott mennyiségű nitrogéntartalmú vegyület halmozódik fel.

UREMI (URINFORGIFTNING): Tilstand forårsaket av svikt i nyrefunksjon, som gir høyt nivå av nitrogenforbindelser i blodet.

MOCZNICA: Stan, spowodowany zaburzeniem czynności nerek i kończący się nadmiarem związków azotowych we krwi.

Üremi: Böbreklerin işlev bozukluğunun neden olduğu bir durum olup kanda yoğun miktarda azotlu bileşiklerin bulunmasına neden olur.

Was this helpful?
Producing urea and/or uric acid as the major nitrogenous metabolic waste product of protein catabolism.


ΟΥΡΙΟΤΕΛΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει ουρία και/ή ουρικό οξύ ως κύρια αζωτούχα μεταβολικά απόβλητα του καταβολισμού των πρωτεϊνών.

UROTELIQUE: Se dit des animaux dont les produits principaux de la catabolisme des protéines sont de lurée ou de lacide urique.

UREOTÉLICO: Dícese de los animales cuyos productos principales del catabolismo de proteínas son la urea o el ácido úrico.

UREOTÉLICO: Dise dos animais que teñen a urea ou o ácido úrico como produtos principais do catabolismo das proteínas.

UREOTÉL: Karbamidot és/vagy húgysavat, a fehérjelebontás végtermékeit előállító.

UROTEL: Produserer urea og/eller urinsyre som de viktigste nitrogenholdige avfallsproduktene fra proteinkatabolismen.

WYDALAJĄCY AZOT W POSTACI MOCZNIKA: Wytwarzający mocznik i/lub kwas moczowy jako główny metaboliczny azotowy produkt odpadowy stanowiący efekt katabolizmu białka (rozkład w ustroju związku złożonego na prostsze).

Üreotelik: Protein yıkımı sonucu büyük miktarda azotlu metabolik atık şeklinde ürenin veya ürik asitin üretimi.

Was this helpful?
One end product of metabolism that is excreted via the kidney. In fish the excretion of urea occurs largely at a constant rate. The majority of the nitrogen derived from protein metabolism is excreted in the form of ammonia via the gills.


ΟΥΡΙΑ: Αζωτούχοςς ένωση που εκκρίνεται από τα ψάρια μέσω των ούρων. Στα ψάρια η έκκριση ουσρίας πραγματοποιείται με σταθερό ρυθμό. Η μεγαλύτερη ποσότητα του αζώτου, που παράγεται από τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, απομακρύνεται ως αμμωνία μέσω των βραγχίων.

UREE: Un des produits finaux du métabolisme excrété par le rein. Chez le poisson, lexcrétion durée a lieu à un taux relativement constant. La majorité de lazote dérivé du métabolisme des protéines est excrétée sous forme damoniaque par les branchies.

UREA: Uno de los productos finales del metabolismo excretado por los riñones. En los peces, la excreción de la urea tiene una tasa relativamente constante. La mayor parte del nitrógeno del metabolismo de proteínas es excretado en forma de amoniaco por la branquias.

UREA: Un dos produtos finais do metabolismo excretado polos riles. Nos peixes, a excreción da urea ten unha taxa relativamente constante. A maior parte do nitróxeno do metabolismo de proteínas é excretada en forma de amoníaco polas branquias.

KARBAMID: A vesék által kiválasztott anyagcsere-végtermék. Halakban a karbamid kiválasztásának mértéke nagyrészt állandó. A fehérjeanyagcseréből származó nitrogén nagy része ammónia formájában a kopoltyúkon keresztül ürül ki.

UREA: Nitrogenholdig sluttprodukt fra metabolismen som skilles ut via nyrene. Utskillelsen av urea er hos fisk stort sett konstant. Mesteparten av nitrogenet som dannes i proteinmetabolismen skilles ut over gjellene som ammoniakk eller ammonium.

MOCZNIK: Jeden z końcowych produktów przemiany materii, który jest wydalany przez nerki. U ryb wydalanie mocznika występuje na ogół ze stałą prędkością. Większość azotu pochodząca z metabolizmu białka jest wydalana w formie amoniaku przez skrzela.

Üre: Böbrek tarafından üretilen metabolizmanın son ürünü. Balıklarda üre üretimi genellikle büyük miktarlarda belli oranda meydana gelir. Azotun büyük bir kısmı protein metabolizmasından gelirki bu da solungaçlar vasıtası ile amonyak formunda salgılanır.

Was this helpful?
Feature of brachiopod and mollusc shells which have a protuberance on the surface, usually indicating the area of earliest shell growth.


ΚΟΡΥΦΗ: Χαρακτηριστικό του κελύφους των βραγχιονοπόδων και των μαλακίων. Προεξοχή στην επιφάνεια, η οποία συνήθως χαρακτηρίζει την περιοχή γύρω από την οποία άρχισε η άυξηση του κελύφους.

UMBO: Protubérance à lapex des coquilles des mollusques bivalves et de brachiopodes indiquant la zone du début de la croissance.

UMBO: Protuberancia de la concha de los moluscos bivalvos y braquiópodos que indica la zona del inicio de crecimiento.

UMBO: Protuberancia da cuncha dos moluscos bivalvos e braquiópodos que indica a zona do inicio de crecemento da cuncha.

PAJZSDUDOR: A pörgekarúak és a puhatestűek külső vázának felszínén megfigyelhető kidudorodás, amely általában a váz legkorábbi növekedését jelzi.

UMBO: Karakteristisk trekk hos bladføttinger (klasse Branchipoda) og skjell som har en utvekst på overflaten, indikerer vanligvis området for tidlig skallvekst.

UMBO : Cecha ramienionogów i muszli mięczaków, które mają wypukłość na powierzchni, wskazującą zazwyczaj miejsce o najwcześniejszym wzroście muszli.

UMBO: Kolsu ayaklılar ve yumuşakça kabuklarının yüzeyinde bulunan şişlik, genellikle kabuktaki büyüme alanını gösterir.

Was this helpful?
Non-visible electromagnetic waves which follow at the end of the violet end of the light spectrum. That part of the solar radiation spectrum between 40 and 400 nm wavelength. The range overlaps the wavelengths of long x-rays. The radiation produced by this light is used in aquaculture to disinfect water and prevent diseases caused by pathogenic microorganisms.


ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Mη ορατά ηλεκτρομαγνητικά κύματα με την ζώνη του ιώδους στο φάσμα του φωτός. Η περιοχή του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας με μήκος κύματος μεταξύ 40 και 400nm. Η περιοχή αυτή του φάσματος επικαλύπτει την περιοχή της μακράς ακτινοβολίας Χ. Η ακτινοβολία αυτή χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια γιά την απολύμανση του νερού και την πρόληψη ασθενειών που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς.

RADIATION ULTRAVIOLETTE (UV): Ondes électromagnétiques non-visibles qui font suite aux longueurs dondes violette dans le spectre lumineux. Cette partie du spectre des radiations solaires de longueur donde entre 40 et 400 nm. Cette gamme de longueurs donde chevauche celle des rayons X. Ces radiations sont utilisées pour la désinfection de leau, et la prévention des maladies issues de germes pathogènes.

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: Ondas electromagnéticas no visibles que siguen las ondas violetas en el espectro de luz. La longitud de onda de esta parte del espectro de radiaciones solares esta entre 40 y 400nm. Esta gama de longitudes de ondas se superpone a la longitud de rayos X. Estas radiaciones son utilizadas para desinfectar el agua, y para prevenir enfermedades derivadas de gérmenes patógenos.

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: Ondas electromagnéticas non visibles que, no espectro de luz, están situadas despois do extremo das ondas violetas. A lonxitude de onda desta parte do espectro de radiacións solares esta entre 40 e 400 nm. Esta gama de lonxitudes de ondas superponse á lonxitude de raios X. Estas radiacións son utilizadas en acuicultura para desinfectar a auga, e para previr enfermidades derivadas de xermes patóxenos.

ULTRAIBOLYA (UV) SUGÁRZÁS: Láthatatlan elektromágneses hullámok, amelyek a látható fény színképének ibolya vége után következnek. A napfény spektrumának ez a része 40 és 400 nm hullámhossz között helyezkedik el. Ez a terjedelem átfedi a hosszú hullámú röntgensugarakat. Az akvakultúrában ultraibolya sugárzást használnak a víz fertőtlenítésére és a patogén mikroorganizmusok által okozott betegségek megelőzésére.

ULTRAFIOLETT (UV) STRÅLING: Usynlige elektromagnetiske bølger, som befinner seg i den fiolette enden av lysspekteret. Delen av solstrålespekteret som ligger mellom 40 og 400 nm. Overlapper bølgelengdene for røntgenstråler. UV-stråling brukes i akvakultur for å desinfisere vann og hindre sykdom forårsaket av sykdomsfremkallende organismer.

PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE (UV): Niewidoczne fale elektromagnetyczne, które występują na końcu fioletowego zakończenia widma światła. Jest to część widma promieniowania słonecznego między 40 a 400 nm długości fali. Zakres długości fal pokrywający się z długością promieniowania rentgenowskiego (p. X). Promieniowanie wytwarzane przez to światło jest wykorzystywane do dezynfekcji wody i zapobiegania chorobom powodowanych przez drobnoustroje chorobotwórcze.

Ultraviole (UV) radyasyonu: Mor ışık spektrumunun sonundan başlayan ve gözle görülemeyen elektromanyetik dalgalara denir. Güneş radyasyonunun 40-400 nm spektral aralığını kapsar. Işığın bu dalga boyu akuakültürde suların dezebfeksiyonunda ve patojenik mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların önlenmesinde kullanılır.

Was this helpful?
Similar to reverse osmosis, ultrafiltration is a pressure-driven membrane process being capable of separating solution components on the basis of molecular size and shape. Under an applied pressure difference across an ultrafiltration membrane, solvent and small solute species pass through the membrane, while larger solute species are retained by the membrane and recovered as a concentrated retentate. Ultrafiltration involves solutes whose molecular dimensions are l0 or more times larger than th


ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ: Παρόμοια με την ανάστροφη ώσμωση, η υπερδιήθηση είναι μέθοδος διαχωρισμού η οποία βασίζεται στην ροή μέσω μεμβράνης υπό πίεση. Η υπορδιήθηση, ικανή να διαχωρίσει τις ενώσεις ενός διαλύματος με βάση το μοριακό μεγέθος και σχήμα. Χάρη στην διαφορά πιέσεως στις δύο πλευρές μιας υπερδιηθητικής μεμβράνης, τα διαλυτικά και τα μικρά διαλυτά συστατικά περνούν μέσω της μεμβράνης, ενώ τα μεγαλύτερα διαλυτά κατακρατούνται από την μεμβράνη και ανακτώνται συμπυκνωμένα. Η υπερδιήθηση εφαρμόζεται διαλυτά

ULTRAFILTRATION: Semblable à losmose inverse, lultrafiltration est un processus de passage sous pression à travers une membrane capable de séparer des composées dune solution sur la base de leur taille moléculaire et de leur forme. Sous linfluence dune différence de pression de côté et dautre dune membrane dultrafiltration, le solvant et les petites molécules dissoutes passent à travers la membrane, alors que les grosses molécules dissoutes sont retenues par la membrane et concentrées. Lultrafiltration implique

ULTRAFILTRACIÓN: Similar a la ósmosis inversa, la ultrafiltración es un proceso de paso bajo presión a través de una membrana capaz de separar los compuestos de una solución en base a su talla molecular y de su forma. Bajo la influencia de la diferencia de presión de un lado y otro de la membrana de ultrafiltración, el solvente y las pequeñas moléculas disueltas pasan a través de la membrana, mientras que las grandes moléculas disueltas son retenidas por la membrana y son concentradas. La ultrafiltración implica

ULTRAFILTRACIÓN: Similar á osmose inversa, a ultrafiltración é un proceso de paso baixo presión a través dunha membrana capaz de separar os compostos dunha solución baseándose no seu talle molecular e á súa forma. Aplicando unha presión diferencial a través da membrana de ultrafiltración, o solvente e as pequenas moléculas disoltas pasan a través da membrana, mentres que as grandes moléculas disoltas son retidas pola membrana e recuperadas como un concentrado. A ultrafiltración implica ás moléculas disoltas con

ULTRASZŰRÉS: A reverz ozmózishoz hasonlóan az ultraszűrés is egy nyomásközvetített membránfolyamat, amely képes egy oldat összetevőit molekulaméretük és -alakjuk alapján elválasztani. Egy ultraszűrő membrán két oldala között fennálló nyomáskülönbség hatására az oldószer és a kisméretű, oldott részecskék képesek átjutni a membránon, míg a nagyobb oldott részecskéket a membrán visszatartja. Az ultraszűrés olyan oldott anyagok esetében alkalmazható, amelyek molekulamérete legalább tízszerese az oldószerének, és

ULTRAFILTRERING: I likhet med revers osmose er ultrafiltering en trykkdrevet membranprosess der komponenter i en løsning kan separeres ut fra molekylær størrelse og form. Oppløsningsmiddel og små løste stoffer går gjennom membranen mens større løste stoffer holdes tilbake som et konsentrat. Konsentratet inneholder stoffer som har 10 ganger eller større molekyler enn oppløsningsmiddelet, og er vanligvis under 0,5 mm.

ULTRAFILTRACJA/ULTRASĄCZENIE: Podobna do odwróconej osmozy, ultrafiltracja jest procesem przetłaczania pod ciśnieniem gazu przez błonę zdolną do rozdzielania komponentów roztworu na podstawie ich wielkości cząsteczkowej i kształtu. Pod wpływem stosowanej różnicy ciśnień na błonie ultrafiltracyjnej, przechodzą przez nią rozpuszczalnik wraz z małymi rozpuszczonymi cząsteczkami, podczas gdy większe są zatrzymywane i odzyskiwane w postaci zagęszczonego retentatu. Ultrafiltracja odnosi się do substancji rozpuszczonych, których

Ultrafiltrasyon: Osmosizin tersi durumuna benzer, ultrafililtrasyon basınç meknaizması ile çalışan membran bir proses olup çözelti bileşiklerinin molekül şekil ve büyüklüklerine göre ayırma yeteneğidir.Uygulanan basınç filtreye, çözücüye ve filtereden geçen çözünmüş küçük parçacıklara göre değişirken, büyük parçalar ise membran üzerinde kalır. Ultrafiltrasyon molekül büyüklükleri 1.0 mm veya bundan daha fazla olan çözünmüş maddeleri içerir ve bunlar genllikle 0,5 mm den aşağıdadır.

Was this helpful?
A break in the skin or mucous membrane with loss of surface tissue; disintegration and necrosis.


ΕΛΚΟΣ(2): Ρήξη του δέρματος ή βλεννογόνου υμένα συνοδευόμενη από απώλεια του επιφανειακού ιστού. Αποσύνθεση και νέκρωση.

ULCUS: Lésion de la peau ou dune muqueuse avec une perte de tissu superficiel; désintégration et nécrose.

ULCUS: Lesión de la piel o de una mucosa acompañada de la pérdida del tejido superficial; desintegración y necrosis.

ULCUS: Lesión da pel ou dunha mucosa acompañada da perda do tecido superficial; desintegración e necrose. Sin. úlcera.

ULCUS: Fekély; A bőr vagy a nyálkahártya megszakadása a felszíni szövet elvesztésével, széthullásával és nekrózisával.

ULCERA: Flertall av ulcus.

WRZÓD: Przerwanie ciągłości naskórka i uszkodzenie leżących głębiej struktur tkankowych połączone z ubytkiem nabłonka i mające charakter zapalno-martwicowy

Ulkus: Yüzey dokusunun kaybolması ile deride veya mukoza tabakasındaki kopmalar, parçalanmalar, parçalnma veya nekrosis.

Was this helpful?
A disease of uncertain aetiology (possibly viral) which affects salmonids returning from sea to freshwater. Initially it appears as lesions in the head region which usually become infected by bacteria and fungi.


ΕΛΚΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ: Ασθένεια αβέβαιης αιτιολογίας (πιθανόν ιογενής) που προσβάλλει σολομοειδή που επιστρέφουν από την θάλασσα στο γλυκό νερό. Αρχικά εμφανίζεται υπό μορφή κακώσεων στην κεφαλική περιοχή που εν συνεχεία μολύνονται από βακτήρια και μύκητες.

NECROSE ULCERATIVE DERMIQUE: Maladie détiologie inconnue (peut-être virale) affectant les salmonidés à leur retour dans les eaux douces à partir de la mer. Les premières symptômes sont des lésions de la région céphaliques qui ensuite sont infectées par des bactéries et des champignons.

NECROSIS ULCERATIVA DÉRMICA: Enfermedad de etiología desconocida (puede ser viral) que afecta los salmónidos en su retorno a las aguas dulces desde el mar. Los primeros síntomas son lesiones de la región cefálica que son después infectadas por bacterias y hongos.

NECROSE ULCERATIVA DÉRMICA: Enfermidade de etioloxía incerta (posiblemente viral) que afecta os salmónidos no seu retorno ás augas doces dende o mar. Os primeiros síntomas son lesións da rexión cefálica que son despois infectadas por bacterias e fungos.

FEKÉLYES BŐRELHALÁS: Tisztázatlan kóroktanú (valószínűleg vírusos) betegség, amely a tengerből édesvízbe visszatérő lazacféléket veszélyezteti. Kezdetben a fejen és a fej körül alakulnak ki fekélyek, amelyeken keresztül rendszerint bakteriális vagy gombás eredetű másodlagos fertőzés történik.

ULCERATIV DERMAL NEKROSE (UDN): Sykdom med usikkert opphav (mulig viral), som bare er registrert på villaks og sjøørret under gytevandring. Oppstår som lesjoner i hoderegionen, som vanligvis blir infisert av bakterier og sopp. Finnes ingen behandling.

WRZODZIEJĄCA MARTWICA SKÓRY : Wrzodziejąca martwica skóry; choroba o niewyjaśnionej etiologii (prawdopodobnie wirusowa), która zakaża ryby łososiowate powracające z morza do wody słodkiej. Początkowo objawia się ona w postaci zmian chorobowych w rejonie głowy, które zwykle są zakażone bakteriami i grzybami.

Ülserli Deri Nekrosisi (UDN): Denizden tatlı suya dönen salmonidleri etkileyen etiyolojisi (muhtemelen viral) belli olmayan bir hastalık. Başlangıçta genellikle mantar vey bakteri tarafından enfekte olmuş gibi baş bölgesinde lezyonlar şeklinde görülür.

Was this helpful?
The process of formation of ulcers.


ΕΛΚΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού του έλκους.

ULCERATION: Le processus de formation dulcères.

ULCERACIÓN: Proceso de formación de úlceras.

ULCERACIÓN: Proceso de formación de úlceras.

FEKÉLYESEDÉS: A fekélyek kialakulásának folyamata.

ULCERASJON: Dannelse av ulcera.

OWRZODZENIE: Proces tworzenia się wrzodów.

Ülserasyon, ülser oluşması: Ülserleşmenin meydana gelmesi.

Was this helpful?
A subacute to chronic systemic bacterial disease of salmonids caused by Hemophilus piscium. The disease is effectively controlled by systemic antibacterials.


ΕΛΚΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕIΑ: Υποξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Hemophilus piscium. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημικά αντιβακτηριακά.

MALADIE ULCERANTE: Maladie bactérienne des salmonidés, allant du subaiguë au chronique, provoquée par Hemophilus piscium. La maladie est traitée efficacement par les agents antibactériens systémiques.

ENFERMEDAD ULCEROSA : Enfermedad bacteriana de salmónidos, de subaguda a crónica, provocada por Hemophilus piscium. Los agentes antibacterianos representan un tratamiento eficaz contra esta enfermedad.

ENFERMIDADE ULCEROSA: Enfermidade bacteriana de salmónidos, de subaguda a crónica, provocada por Hemophilus piscium. Os axentes antibacterianos sistémicos representan un tratamento eficaz contra esta enfermidade.

FEKÉLYESSÉG: Lazacfélék félig heveny vagy idült szisztémás, bakteriális megbetegedése, amelyet a Hemophilus piscium okoz. Szisztémás antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

ULCUSSYKDOM : En subakutt til kronisk systemisk bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Hemophilus piscium. Kan behandles effektivt med systemiske antibakterieller.

CHOROBA WRZODOWA: Podostra do przewlekłej bakteryjna choroba układowa ryb łososiowatych, wywołana przez Hemophilus piscium. Choroba jest skutecznie zwalczana przy użyciu antybiotyków układowych.

Ülser hastalığı: Hemophilus piscium tür bakteri tarafından meydana getirilen subakuttan kronike doğru seyreden sistemik bakteriyel bir hastalıktır. Hastalık etkili bir şekilde sistemik antibakteriyellerle kontrol altına alınabilir.

Was this helpful?
A break in the skin or mucous membrane with loss of surface tissue; disintegration and necrosis.


ΕΛΚΟΣ(1): Ρήξη του δέρματος ή βλεννογόνου υμένα συνοδευόμενη από απώλεια του επιφανειακού ιστού. Αποσύνθεση και νέκρωση.

ULCERE: Lésion de la peau ou dune muqueuse avec une perte de tissu superficiel; désintégration et nécrose.

ÚLCERA: Lesión de la piel o de una mucosa acompañada de la pérdida del tejido superficial; desintegración y necrosis.

ÚLCERA: Lesión da pel ou dunha mucosa acompañada da perda do tecido superficial; desintegración e necrose. Sin. ulcus.

FEKÉLY: A bőr vagy a nyálkahártya megszakadása a felszíni szövet elvesztésével, széthullásával és nekrózisával.

ULCUS: Sår eller skade med substanstap på overflaten av hud eller slimhinne, ofte etterfulgt av betennelsesforandringer.

WRZÓD (owrzodzenie): Przerwa w skórze lub błonie śluzowej z ubytkiem tkanki powierzchniowej; rozpad i martwica.

Ülser: Yüzey dokusunun kaybolması ile deride veya mukoza tabakasındaki kopmalar, parçalanmalar, parçalanma veya nekrosis.

Was this helpful?
Ulcerative dermal necrosis: a disease of uncertain aetiology (possibly viral) which affects salmonids returning from sea to freshwater. Initially it appears as lesions in the head region which usually become infected by bacteria and fungi.


UDN: ΕΛΚΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Ασθένεια αβέβαιης αιτιολογίας (πιθανόν ιογενής) που προσβάλλει σολομοειδή που επιστρέφουν από την θάλασσα στο γλυκό νερό. Αρχικά εμφανίζεται υπό μορφή κακώσεων στην κεφαλική περιοχή που εν συνεχεία μολύνονται από βακτήρια και μύκητες.

NUD: Necrose Ulcérative Dermique. Maladie détiologie inconnue (peut-être virale) affectant les salmonidés à leur retour dans les eaux douces à partir de la mer. Les premières symptômes sont des lésions de la région céphaliques qui ensuite sont infectées par des bactéries et des champignons.

NUD: Necrosis Ulcerativa Dérmica: Enfermedad de etiología desconocida (puede ser viral) que afecta los salmónidos en su retorno a las aguas dulces desde el mar. Los primeros síntomas son lesiones de la región cefálica que son después infectadas por bacterias y hongos.

NUD: Necrose Ulcerativa Dérmica: Enfermidade de etioloxía descoñecida (posiblemente viral) que afecta os salmónidos no seu retorno ás augas doces dende o mar. Os primeiros síntomas son lesións da rexión cefálica que son despois infectadas por bacterias e fungos.

UDN: Fekélyes bőrnekrózis (Ulcerative dermal necrosis): tisztázatlan eredetű (valószínűleg vírusos) betegség, amely a tengerből édesvízbe visszatérő lazacféléket támadja meg. Kezdetben fekélyek jelennek meg a halak feji részén, amelyeket azután baktériumok és gombák fertőznek meg.

UDN: Ulcerativ dermal nekrose: Sykdom med usikkert opphav (mulig viral), som bare er registrert på villaks og sjøørret under gytevandring. Oppstår som lesjoner i hoderegionen, som vanligvis blir infisert av bakterier og sopp. Finnes ingen behandling.

UDN (Ulcerative dermal necrosis): Wrzodziejąca martwica skóry; choroba o niewyjaśnionej etiologii (prawdopodobnie wirusowa), która zakaża ryby łososiowate powracające z morza do wody słodkiej. Początkowo objawia się ona w postaci zmian chorobowych w rejonie głowy, które zwykle są zakażone bakteriami i grzybami.

ÜLSERATİF DERİ NEKROZU: Ülseratif deri nekrozu: Salmonidlerin denizden tatlı suya döndükten sonra etkilendikleri (muhtemelen viral), etiyolojisi belirsiz bir hastalık. Genellikle mantar ve bakteri ile enfekte olmuş baş bölgesinde lezyonlarla ortaya çıkar.

Was this helpful?
Found everywhere.


ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ: Βρίσκεται παντού.

UBIQUISTE ou OMNIPRESENT: Que lon trouve partout

UBÍCUO: Hallado en todas partes.

UBÍCUO: Achado en tódalas partes

UBIKVISTA: Mindenhol megtalálható

ALLESTEDSNÆRVÆRENDE: Tilstede overalt.

POWSZECHNIE WYSTĘPUJĄC/Y/A/E: Spotykan/y/a/e wszędzie

UBİKUİTÖZ: Heryerde bulunan.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES