AMC LIMITED

S

Distributed generally throughout an organism, e.g. systemic infection.


ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ: Διαδεδομένος γενικά σε όλο τον οργανισμό, π.χ. συστημική μόλυνση.

SYSTEMIQUE: Distribué généralement dans tout lorganisme, par exemple une infection systémique.

SISTÉMICO: Distribuido generalmente en todo el organismo, por ejemplo, infección sistémica.

SISTÉMICO: Distribuído xeralmente en todo o organismo, por exemplo, infección sistémica.

SZISZTÉMÁS: Az egész szervezetre kiterjedő, pl. szisztémás betegségek.

SYSTEMISK: Spredd i hele organismen, f.eks. systemisk infeksjon.

UKŁADOWY/OGÓLNOUSTROJOWY: Rozmieszczenie najczęściej w całym organizmie, np. zakażenie ogólnoustrojowe.

VÜCUDA AİT / SİSTEMİK: Genel olarak bir organizmanın hertarafına yayılmış, örn. sistemik enfeksiyon.

Was this helpful?
A group of signs or symptoms which, when considered together, characterize a disease.


ΣΥΝΔΡΟΜΟ: Σύνολο σημείων ή συμπτωμάτων τα οποία, χαρακτηρίζουν μία ασθένεια.

SYNDROME: Ensemble des signes ou des symptômes qui caractérisent une maladie.

SÍNDROME: Conjunto de signos o síntomas que caracterizan una enfermedad.

SÍNDROME: Conxunto de signos ou síntomas que, examinados conxuntamente, caracterizan unha enfermidade.

TÜNETEGYÜTTES: Egy betegség jeleinek vagy tüneteinek csoportja, amelyek az adott betegségre együttesen jellemzőek.

SYNDROM: En gruppe med tegn eller symptomer som når de betraktes ilag karakteriseres som en sykdom.

ZESPÓŁ/SYNDROM: Grupa objawów lub symptomów, które łącznie rozważane, charakteryzują daną chorobę.

Sendrom: Bir hastalığı tanımlayan birkaç işaret veya semptom.

Was this helpful?
The process or result of building up separate elements, into a connected whole.In English, the adjective synthetic means artificial, from its use in chemistry, as artificial production of compounds, e.g., synthetic rubber.


ΣΥΝΘΕΣΗ: Η διαδικασία ή το αποτέλεσμα που προκύπτει από την ένωση ξεχωριστών στοιχείων ώστε να δημιουργεί μια ενιαιά ουσία. Στα αγγλικά το επίθετο "συνθετικός" σημαίνει κάτι το τεχνητό. Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στη Χημεία (π.χ. Συνθετική Χημεία), για να περιγράψει τη σύνθεση τεχνητών προϊόντων, π.χ. συνθετικό καουτσούκ.

SYNTHESE: Procédé ou résultat dune construction à partir déléments séparés, dans un ensemble logique. En Anglais, ladjectif synthétique signfie artificiel, tel quil est utilisé en chimie pour la production artificielle de substances, par exemple le caoutchouc synthétique.

SÍNTESIS: Proceso o resultado de la acumulación de elementos independientes en un todo interconectado. En español, el adjetivo sintético significa artificial, por su empleo en química, como la producción artificial de compuestos, p. ej., caucho sintético.

SÍNTESE: Proceso ou resultado da acumulación de elementos independentes nun todo interconectado. En español, o adxectivo sintético significa artificial, polo seu emprego en química, como a produción artificial de compostos, p. ex., caucho sintético.

SZINTÉZIS: Különböző anyagok egységes egésszé való egyesítésének folyamata. A magyar nyelvben a "szintetikus" melléknév mesterségest jelent, és a kémiai szóhasználatból ered, ahol vegyületek mesterséges előállítását jelenti, pl. szintetikus gumi.

SYNTESE: Prosessen, eller resultatet av, å sette sammen enkeltelementer til en sammensatt helhet. Adjektivet Syntetisk betyr kunstig, fra dets bruk i kjemi ved kunstig produksjon av materialer, f.eks. syntetisk gummi.

SYNTEZA: Proces lub wynik łączenia odrębnych elementów w całość. W znaczeniu przymiotnikowym syntetyczn/y/a/e oznacza sztuczn/y/a/e - w sensie chemicznym, przy sztucznym wytwarzaniu pewnych substancji, np. guma syntetyczna.

SENTETİK: Ayrı elemanları bir bütün halinde birleştirme işleminin sonucu. İngilizcede sıfat sentezin anlamı yapaydır kimyadaki kullanımından gelir, örneğin bileşiklerin yapay üretimi, örn. sentetik kauçuk.

Was this helpful?
Any manifestation of disease, such as an aberration in structure, physiology, or behaviour, as interpreted by an observer.


ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Κάθε εκδήλωση ασθένειας, όπως διαταραχή της δομής, φυσιολογίας ή συμπεριφοράς όπως αυτά ερμηνεύονται από έναν παρατηρητή.

SYMPTOME: Manifestation élémentaire dune maladie, par exemple une anomalie de structure, de physiologie ou de comportement, qui est significative de la présence de cette maladie.

SÍNTOMA: Manifestación de una enfermedad, por ejemplo en anomalías de estructura, de fisiología o de comportamiento, que indican la presencia de esta enfermedad.

SÍNTOMA: Manifestación dunha enfermidade, por exemplo en anomalías na estrutura, fisioloxía ou comportamento, que é interpretada por un observador.

TÜNET: Egy betegség megjelenési formája, például szerkezeti, élettani vagy viselkedésbeli változás, amelyet a megfigyelő értelmez.

SYMPTOM: Et hvert sykdomstegn, f.eks. observerbart avvik i fysiologi, struktur eller atferd.

OBJAW/SYMPTOM: Każde ujawnienie się choroby, jak np. odchylenie w budowie od normy, fizjologii lub zachowaniu się, które zostało zauważone przez obserwatora.

Semptom: Hastalık belirtilerinin ortaya çıkması, yapının, fizyolojinin ya da davranışların bozulması, gözlemin değerlendirilmesi

Was this helpful?
The more or less intimate and continuous association between individuals of two or more species. If the relationship is mutually beneficial, it is called mutualism. If it is beneficial to one of the individuals (symbiont) with little effect (beneficial or harmful) on the other (host), it is termed commensalism. If it is beneficial to the symbiont and harmful in various degrees, including fatal, to the host, it is termed parasitism.


ΣΥΜΒΙΩΣΗ: Η περισσότερο ή λιγότερο οικεία και συνεχής σχέση μεταξύ ατόμων ενός ή περισσοτέρων ειδών. Εάν η σχέση είναι αμοιβαίως ευργετική τότε καλείται αμοιβιαότητα. Εάν είναι ευεργετική μόνο για το ένα από τα άτομα (συμβιωτής) με λιγότερη επίδραση (είτε ευεργετική είτε επιβλαβή) στο άλλο (ξενιστής), τότε ονομάζεται μονόπλευρως επωφελής συμβίωση (ομοσιτισμός). Εάν είναι επωφελής για το συμβιωτή και επιβλαβής, σε ένα σημαντικό εύρος, συμπεριλαμβανομένης και της θανατηφόρου περίπτωσης, για τον ξενιστή, τότ

SYMBIOSE: Lassociation vitale, plus ou moins intime et continue, de deux types dorganismes, lhôte et le symbiote. Le mutualisme est une symbiose bénéfique aux deux partenaires. Si lassociation est bénéfique au symbiote mais affecte peu lhôte, le terme de commensalisme sapplique. Si lassociation est bénéfique au symbiote mais tourne au détriment ou à la mort de lhôte elle est considérée comme étant du parasitisme.

SIMBIOSIS: Asociación íntima y continua entre individuos de dos o más especies a partir de la cual ambos salen beneficiados. La dependencia de ambos organismos en este tipo de asociación es tan importante que la supervivencia depende del mantenimiento de su relación a lo largo del tiempo.

SIMBIOSE: Asociación íntima e continua entre individuos de dous ou máis especies a partir da cal ambos os dous saen beneficiados. A dependencia de ambos os dous organismos neste tipo de asociación é tan importante que a supervivencia depende do mantemento da súa relación ao longo do tempo.

SZIMBIÓZIS: Két vagy több faj egyedei között fennálló többé-kevésbé szoros és állandó kölcsönhatás. Ha a kapcsolat kölcsönösen előnyös, mutualizmusnak nevezzük. Ha az egyik egyed (szimbionta) számára előnyös, a másikra (a gazdára) nézve csekély (kedvező vagy kedvezőtlen) hatással bír, vagy pedig semleges, ezt kommenzalizmusnak hívjuk. Ha a szimbionta számára előnyös, a gazda számára pedig különböző mértékben káros, vagy akár halálos, ennek a neve parazitizmus.

SYMBIOSE: Samliv mellom organismer av forskjellig slag. Dersom forholdet er gjensidig fordelaktig kalles det mutualisme. Dersom forholdet er fordelaktig for ene organismen (kommensalet) og har liten effekt (fordelaktig eller skadelig) på den andre (verten) kalles samlivet for kommensalisme. Dersom forholdet er fordelaktig for den ene organismen (parasitten) og skadelig for verten kalles samlivet for parasittisme.

SYMBIOZA: Mniej lub bardziej ścisły związek pomiędzy osobnikami dwóch lub więcej gatunków. Jeśli związek ten jest korzystny dla wszystkich jego członków, nazywany jest mutualizmem. Jeśli korzystny jest tylko dla jednego z nich (symbionta), a oddziaływanie (korzystne lub szkodliwe) na drugiego jest niewielkie, jest to komensalizm. Związek korzystny dla symbionta a szkodliwy, w różnym stopniu (włącznie ze śmiercią) dla drugiego organizmu określany jest mianem pasożytnictwa.

SİMBİOZİS: İki veya daha fazla türün bireyleri arasında az çok yakından ve sürekli birliktelik. Eğer ilişki karşılıklı yararlı olursa, mutualizm denir. Eğer fayda bir taraftaki bireye (simbiyant) ve diğerine (konakçı) az bir etki (yararlı veya zararlı) varsa , buna

Was this helpful?
Paired abdominal appendages of crustaceans often referred to as swimmerets.The two first pairs in the male are modified to transfer sperm to females.


ΠΛΕΟΠΟΔΙΑ: Ζεύγη κοιλιακών εξαρτημάτων των καρκινοειδών αναφερόμενα συχνά ως κολυμβητικά εξαρτήματα. Στο αρσενικό τα δύο πρώτα ζεύγη έχουν τροποποιηθεί γιά να μεταφέρουν το σπέρμα στα θηλυκά.

PLEOPODES: Swimmerets est un nom commun anglo-saxon qui signifie pléopodes; Appendice abdominal natatoire des crustacés jouant souvent le rôle de nageoires. Chez le mâle, les deux premières paires sont modifiées pour le transfert du sperme dans la femelle.

PLEÓPODOS: Apéndice abdominal natatorio de crustáceos que juega a menudo un papel de aleta. En el macho, los dos primeros pares son modificados para transferir esperma en la hembra.

PLEÓPODOS: Apéndices abdominais natatorios pares de crustáceos (en inglés tamén chamados "swimmerets", ou sexa "remos" ou "pas, paletas"). No macho, os dous primeiros pares están modificados para transferir esperma á femia.

ÚSZÓLÁB: A rákok páros potrohfüggelékei, amelyek közül a hímekben az első két pár szaporítószervvé módosult.

BAKKROPPSFOT: Parede føtter på bakkroppen hos krepsdyr. Brukes til svømming og/eller feste for befruktet rogn. De første par pleopoder ofte omdannet til paringsorgan.

ODNÓŻA PŁYWNE: Parzyste odnóża odwłokowe skorupiaków, często nazywane odnóżami pływnymi. Pierwsze dwie pary u samców są zmodyfikowane i służą do przenoszenia spermy na samice.

Yüzgeç ayak, pereipod: Kabuklularda karın kısmında bulunan yüzücü ayak olarak tanımlanan vücut ekstremiteleri, bunlardan ilk iki çifti erkeklerde dişilere sperm iletilmesinde kullanıldığından değişik yapı kazanmıştır.

Was this helpful?
Organ (bladder) containing gas, present in the roof of the abdominal cavity in bony fish. It allows the specific gravity of the fish to vary in order to match the depth at which the fish is swimming or resting.


ΝΗΚΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ: Οργανο (κύστη) η οποία περιέχει αέριο. Βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας των Οστεϊχθύων. Επιτρέπει στο ειδικό βάρος του ψαριού να ποικίλλει, ανάλογα με το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Πρβλ. Φυσόκλειστος, Φυσόστομος

VESSIE NATATOIRE: Organe qui contient des gaz localisés sur la plancher de la cavité abdominale chez les téléostéens. Cet organe permet la modification de la densité du poisson afin déquilibrer celle-ci avec la densité de leau à la profondeur à laquelle il évolue.

VEJIGA NATATORIA: Órgano (vejiga) que contiene aire, localizada en el techo de la cavidad abdominal de los teleósteos. Este órgano permite la modificación de la densidad del pez con el fin de equilibrar esta última con la densidad del agua a la profundidad en la cual se encuentra el pez; cf. fisoclistos y fisóstomos.

VEXIGA NATATORIA: Órgano (vexiga) que contén gas, localizado no teito da cavidade abdominal dos teleósteos. Este órgano permite a modificación da gravidade específica do peixe co fin de variar durante o desprazamento a profundidade á cal o peixe nada ou repousa.

ÚSZÓHÓLYAG: Gázt tartalmazó szerv (hólyag), amely a csontos halak hasüregének felső részén helyezkedik el. Lehetővé teszi a hal fajsúlyának szabályozását, és ezáltal annak a mélységnek a kiválasztását, amelyen a hal úszik vagy pihen.

SVØMMEBLÆRE: Organ som inneholder gass, ligger i taket i kroppshulen hos beinfisk. Sikrer oppdrift hos fisk. To hovedtyper av svommebl?rer: Fysostom og fysoclist.

PĘCHERZ PŁAWNY: Narząd (pęcherz) u ryb kostnoszkieletowych zawierający gaz, występujący w górnej części jamy brzusznej. Pozwala on różnicować ciężar właściwy ryb tak, by dopasować go do głębokości, na której ryba pływa lub odpoczywa.

HAVA KESESİ: Kemikli balıklarda karın boşluğunun üst kısmında bulunan içinde hava bulunan organ. Hava kesesi balıklarda çeşitli derinliklerde yüzme veya dinlenmesinde belirli yerçekimi farklılaşması sağlar.

Was this helpful?
Term usually used in relation to salmonid culture referring to fish fry which have just absorbed almost all of their yolk, becoming buoyant and ready to consume food.


ΑΝΑΔΥΣΗ IΧΘΥΔIΩΝ: Ορος που χρησιμοποιείται συνήθως στην καλλιέργεια των σολομοειδών και αναφέρεται σε στα ιχθύδια που έχουν μόλις απορροφήσει τον λεκιθικό τους σάκο, επιπλέουν και είναι έτοιμα να καταναλώσουν τροφή.

SWIM-UP FRY: Terme anglo-saxon décrivant les alevins de salmonidés qui viennent dabsorber leurs réserves vittellines et sont prêts à consommer de la nourriture.

ALEVÍN DE SUPERFICIE: Término anglosajón que describe los alevines de salmónidos que acaban de absorber sus reservas vitelinas están preparados para empezar a comer.

ALEVÍN DE SUPERFICIE: Termo xeralmente empregado no cultivo de salmónidos que a describe os alevín que acaban de absorber as súas reservas vitelinas, empezan a flotar e están preparados para empezar a comer.

ELÚSZÓ LÁRVA: Elsősorban a lazacfélék tenyésztésében használt fogalom, amely azokra a lárvákra utal, amelyek csaknem az összes szikanyagot elfogyasztották, úszóképessé váltak és képesek az önálló táplálkozásra.

STARTFÔRINGSKLAR YNGEL: Yngle (laksefisk) som har brukt opp mesteparten av plommesekken og er klar for å ta opp næring fra omgivelsene (startfôring).

WYLĘG PŁYWAJĄCY: Termin używany w stosunku do hodowlanych ryb łososiowatych, a odnosi się do wylęgu, który właśnie zresorbował prawie w całości zawartość woreczka żółtkowego, napełnił pęcherz pławny powietrzem i staje się zdolny do pływania oraz gotowy do pobierania pokarmu (zewnętrznego).

Şişlik: Herhangi bir organın anormal şekilde büyümesi.

Was this helpful?
The abnormal enlargement of any part of an organ.


ΟΙΔΗΜΑ (2): Μη φυσιολογική διόγκωση οποιουδήποτε μέρους ενός οργάνου.

ENFLURE: Le gonflement anormal dune partie dun organe.

HINCHAZÓN: Ensanchamiento anormal de una parte de un órgano.

INCHAZO: Ensanchamento anormal dunha parte dun órgano.

DUZZANAT: Valamilyen testrész vagy szerv rendellenes megnagyobbodása.

HEVELSE: Unormal forstørrelse av en hvilken som helst del av et organ.

OBRZĘK: Anormalne powiększenie każdej części narządu.

Şişlik: Herhangi bir organın anormal şekilde büyümesi.

Was this helpful?
A mounted piece of cotton wool used for cleansing cavities or for obtaining specimens of a secretion, etc., for laboratory examination.


ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ: Κομμάτι βαμβακιού τοποθετημένο στο άκρο μιας γλυφίδας που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κοιλοτήτων ή για την λήψη δείγματος από μια έκκριση, κλπ., για εργαστηριακή εξέταση.

ECOUVILLON: Morceau de coton monté sur une manche servant à nettoyer des cavités ou pour obtenir des prélevements dune sécrétion etc., pour analyse en laboratoire.

ESTROPAJO: Trozo de algodón utilizado para limpiar las cavidades o para obtener muestras de una secreción etc., para el análisis en el laboratorio.

TORUNDA: Anaco de algodón inserido ao extremo de nunha asa utilizado para limpar cavidades ou para obter mostras dunha secreción etc., para a análise no laboratorio.

VATTA: Hosszú szálú gyapotdarab, amelyet üregek tisztítására vagy testfolyadék-mintagyűjtésre használnak (laboratóriumi vizsgálatokhoz).

VATTPINE: Et festet stykke med bomull som brukes til å rense sår, eller til å ta opp en prøve fra en sekresjon.

WACIK/GAZIK: Przygotowane kawałki waty, używane do oczyszczania ubytków tkanki zęba, dezynfekcji rany lub do otrzymywania próbek wydzieliny itp. do badań laboratoryjnych.

Swab: Bir parça pamuk yumağı sarılarak oluşturulmuş boşlukların temizlenmesinde veya salgı örneklerinin alınmasında örneğin laboratuvar incelemelerinde kullanılan araç.

Was this helpful?
The use of components of biological diversity (and resources generally) in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity or of any of its components, thereby maintaining their potential to meet the needs and aspirations of present and future generations.


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ: Η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του φυσικού μας πλούτου με τρόπο ώστε να αποφευχθεί η σταδιακή μείωση της βιολογικής του ποικιλομορφίας, ή της υποβάθμισης κάποιου άλλου στοιχείου αυτού του πλούτου και ως εκ τούτου, η διατήρηση της δυνατότητας να χρησιμοποιηθεί ο φυσικός αυτός πλούτος με τον ίδιο και καλλίτερο τρόπο από τις τωρινές και μελλοντικές γενιές.

UTILISATION SOUTENABLE : L’utilisation des éléments composant la diversité biologique (et les ressources en général) de telle façon, et à un taux tel, que la diminution à long terme de la diversité biologique ou de ses éléments soit évitée. De cette façon, le potentiel de la diversité biologique est maintenu afin de pouvoir satisfaire les aspirations de la génération présente et les générations futures.

USO SOSTENIBLE: Uso de los componentes de la diversidad biológica (y los recursos en general) de modo y en una tasa que no lleve a la reducción a largo plazo de la diversidad biológica o de sus componentes, manteniendo el potencial para conseguir las necesidades y aspiraciones para generaciones futuras y presentes.

USO SOSTIBLE: Emprego dos compoñentes da diversidade biolóxica (e os recursos en xeral) en modo e ritmo tales que non se produza a longo prazo ningunha redución da diversidade biolóxica (ou dalgún dos seus compoñentes). Desta forma mantense o seu potencial para satisfacer as necesidades e aspiracións das xeracións actuais e futuras.

FENNTARTHATÓ HASZNÁLAT: A biológiai sokféleség (és általában az erőforrások) felhasználása olyan módon és mértékben, amely nem vezet a biológiai sokféleség (vagy annak bármilyen alkotórésze) hosszútávú leromlásához, fenntartva ezzel annak a lehetőségét, hogy a jelen és a jövő generációinak szándékai és igényei megvalósíthatók lesznek.

BÆREKRAFTIG BRUK: Bruk av komponenter av biologisk diversitet (og resurser generelt) på en måte og ved en hastighet som ikke fører til langsiktige nedgang i biologisk diversitet eller noen av dens komponenter. Opprettholder på denne måten dere potensial til å møte behovene til fremtidige generasjoner.

ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE: Użytkowanie składników biologicznie zróżnicowanych (ogólnych zasobów) w taki sposób i w takim tempie, które nie prowadzi do długotrwałej degradacji bioróżnorodności, jak i żadnego z jej składników, aby w ten sposób zachować ich potencjał, a także wyjść naprzeciw potrzebom i aspiracjom obecnego i przyszłych pokoleń.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIM: Bir yol ve oranla biyolojik çeşitliliğin bileşenlerinin( ve genel kaynaklar ) kullanılmasıdır. Ki bu biyolojik çeşitlilik ve onun herhangi bir bileşeninin uzun süreli azalmasına sebep olmaz, dolayısıyla potansiyel ihtiyaçları karşılamak ve mevcut gelecek nesillerin beklentilerini korumak.

Was this helpful?
The management and conservation of the natural resource base and the orientation of technological and institutional change in such a manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for present and future generations. Such sustainable development (in the agriculture, forestry and fisheries sectors) conserves land, water, plant and animal genetic resources, is environmentally non-degrading, technically appropriate, economically viable and socially acceptable.


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων καθώς και ο τεχνολογικός και ιδρυματικός προσανατολισμός με τρόπο ώστε να είναι η δυνατή η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές. Αυτή η αειφόρος ανάπτυξη (στον τομέα της γεωργίας, της δασοπονίας και της αλιείας) έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση του φυσικού πλούτου (γης, υδάτων, φυτών και ζώων) καθώς και την αποφυγή της υποβάθμισης αυτού του πλούτου με τρόπο ο οποίος είναι τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά αποδ

DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE : La gestion et la conservation des ressources naturelles et l’orientation des changements techniques et institutionnelles de telle façon que les besoins humains soient satisfaits pour la génération présente et les générations futures. Un tel développement soutenable (dans les domaines de l’agriculture, forets et pêche) conserve la terre, l’eau, ainsi que les ressources génétiques animales et végétales, ne dégradent pas l’environnement, et sont techniquement appropriées, économiquement viables et

DESARROLLO SOSTENIBLE: El manejo y la conservación de las bases de recursos naturales y la orientación de los cambios institucionales y tecnológicos de manera que aseguren la satisfacción continuada de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo sostenible (en la agricultura, silvicultura y acuicultura) trata de conservar la tierra, agua, plantas y recursos genéticos animales, de no degradar el medio ambiente, ser técnicamente apropiada, económicamente viable y socialmente acept

DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE: O manexo e a conservación dos recursos naturais básicos e a orientación dos cambios institucionais e tecnolóxicos de maneira que aseguren a satisfacción continuada das necesidades humanas para as xeracións presentes e futuras. Este desenvolvemento sostible (na agricultura, silvicultura e acuicultura) trata de conservar a terra, a auga, as plantas e os recursos xenéticos de animais e plantas, de non degradar o medio, ser tecnicamente apropiada, economicamente viable e socialmente aceptable.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A természeti erőforrások megfelelő kezelése és megőrzése, illetve a technológiai és intézményi változások irányítása olyan módon, hogy biztosítani lehessen az emberi szükségletek megvalósítását és folyamatos kielégítését a jelen és a jövő generációi számára. Ez a fenntartható fejlődés (a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a halászatban) megőrzi a szárazföldi, vízi, növény- és állatgenetikai erőforrásokat, a környezetet nem károsítja, technikailag megfelelő, gazdaságilag életképes és a tár

BÆREKRAFTIG UTVIKLING: Forvaltningen og bevaring av en naturresurs og retningen av teknologiske og institusjonelle forandringer, som sikrer at nåværende og kommende generasjoner kan høste av den. En slik bærekraftig utvikling (i landbruk, skogbruk og fiskerier) bevarer land, vannmasser og genetisk grunnlag for planter og dyr, og er ikke-nedbrytende på miljøet, teknologisk hensiktsmessig, økonomisk levedyktig og sosialt tilfredsstillende.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: Zasada oparta na zarządzaniu i ochronie naturalnych zasobów a zorientowana na zmiany technologiczne i instytucjonalne w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwane osiąganie satysfakcji w zaspokajaniu ludzkich potrzeb tak obecnego, jak i przyszłych pokoleń. Taki zrównoważony rozwój (w sektorach rolnictwa, leśnictwa i rybactwa) chroni obszary lądowe, wody i roślinność oraz zasoby genetyczne zwierząt, nie pogarsza środowiska, jest technicznie poprawny, ekonomicznie wykonalny i społecznie możliwy do za

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME: Şimdi ve gelecek nesiller için doğal kaynakları yönetme , idaresi , teknolojik yönlendirme ve endüstriyel değişim böyle bir şekli elde etmek için ve insan memnuniyetinin devamı için sürdürülebilir kalkınmaya ihtiyaç vardır. Bu tür sürdürülebilir kalkınma ( tarımda, ormancılıkta ve balık sektöründe) korumalı toprak , su , bitki , hayvan genetik kaynakları , çevresel olarak daraltıcı olmamak teknik olarak uygun olmak ve ekonomik ve sosyal acıdan kabul edilebilir olması gerekir.

Was this helpful?
Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.


ΑIΩΡΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

SUSPENSION FEEDER: Filtreur. Animal qui se nourrit de minuscules particules retirées de leau par un courant deau interne créé par un organe filtreur. Répandu chez les animaux aquatiques comme les crustacés et les ascidies.

ALIMENTADOR SUSPENDIDO: Animal que se alimenta de minúsculas partículas extraídas de la agua por una corriente de agua interna provocada por un órgano filtrador. Extendido en los animales acuáticos como los crustáceos y los ascidies.

SUSPENSÍVORO: Animal que se alimenta de minúsculas partículas extraidas da auga por unha corrente de auga interna provocada por un órgano filtrador. Estendido nos animais acuáticos como os moluscos (mexillóns, ostras, etc), estadios larvarios de crustáceos e as ascidias.

SZŰRÖGETVE TÁPLÁLKOZÓK: A vízben lebegő táplálékszemcsék kiszűrésével táplálkozó állatok. Sok tenyésztett puhatestű faj (pl. kékkagylók, osztrigák) szűrögetve táplálkozik csakúgy, mint a tenyésztett rákfajok bizonyos lárvaalakjai.

SUSPENSJONSSPISER: Dyr som beiter ved å filtrere små partikler fra vannet de lever i. Mange oppdrettede muslinger (blåskjell, østers etc) og visse larvestadier av oppdrettede krepsdyr er filterspisere.

DETRYTUSOFAGI: Zwierzęta, które odżywiają się przez filtrację drobnych cząsteczek z wody, w której żyją. Szereg hodowanych małży dwuskorupowych jest filtratorami (omułki, ostrygi itp.), podobnie jak pewne stadia larwalne hodowanych skorupiaków.

ASKI MALZEME YİYEN: İçerisinde yaşadığı sudaki küçük partikülleri süzerek beslenen hayvan. Larval aşamadaki bazı kabuklularda olduğu gibi, kültürü yapılan pekçok çift kabuklu yumuşakçalar da (midye, istiridye vb.) suyu süzerek beslenir

Was this helpful?
Term used to describe the presence of sediment in culture water. This sediment may consist of silt, detritus, fish faeces or disintegrated feed. Suspended solids in culture water can have harmful effects on incubation and fry rearing. With fish at the on-growing stage, reduced visibility can affect feeding behaviour, and when associated with other factors such as pathogens they may cause gill damage.


ΑIΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή της παρουσίας στερεών στο νερό καλλιέργειας. Τα στερεά αυτά αποτελούνται από ιλύ, τριπτόν, απεκκρίματα ψαριών ή αποσυντιθέμενη τροφή, και παρεμποδίζουν την εκκόλαψη ή την εκτροφή των ψαριών. Στο στάδιο της πάχυνσης, η μειωμενη ορατότητα επηρεάζει την συμπεριφορά και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως παθογόνα, προκαλεί βλάβες στα βράγχια.

SOLIDES EN SUSPENSION: Terme décrivant la présence de sédiments en suspension dans leau. Ce sédiment peut être composé de vase, détritus, fécès danimaux cultivés ou daliments désintégrés. Les solides en suspension peuvent être délétère envers les alévins. Lors du grossissement des poissons, la diminution de la visibilité quils provoquent peuvent influencer le comportement dalimentation, et en association avec dautres facteurs tels que des agents pathogènes peuvent déteriorer les branchies.

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN: Término que describe la presencia de sedimentos en suspensión en el agua. Este sedimento puede ser compuesto de cieno, detritus, heces de animales cultivados o alimentos desintegrados. Los sólidos en suspensión pueden ser dañinos para los alevines. Durante el engorde de peces, la disminución de la visibilidad que provocan puede influir en el comportamiento de alimentación, y en asociación con otros factores tales como los agentes patógenos pueden deteriorar las branquias.

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN: Termo que describe a presenza de sedimentos na auga de cultivo. Este sedimento pode ser composto de limo, detrito, feces de peixes ou penso desintegrado. Os sólidos en suspensión na auga de cultivo poden ser daniños na incubación e cría de alevín. Durante a etapa de engorde de peixes, a diminución da visibilidade que provocan pode influír no comportamento de alimentación, e cando están asociados con outros factores como patóxenos poden deteriorar as branquias.

LEBEGŐ SZILÁRD ANYAGOK: Az üledék jelenléte a haltenyésztésre használt vízben. Ez az üledék állhat iszapból, ürülékből vagy széthullott tápszemcsékből. A vízben lebegő szilárd anyagoknak káros hatásuk lehet az ikra keltetésére és a lárvanevelésre. Idősebb korosztályú halaknál a víz zavarossága befolyásolhatja a táplálkozási viselkedést, és egyéb tényezőkkel, például kórokozókkal együtt kopoltyúkárosodáshoz vezethet.

SUSPENDERT STOFF (SS): Suspendert stoff defineres som vannets innhold av organiske og uorganiske partikler, og måles med 1 mm filterduk. Kan bestå av partikler fra vannkilden (td humus), men det største problemet er fôrspill og feces som skapes i oppdrettsenhetene. Konsentrasjonen av SS i oppdrettsvann bør ligger under 25 mg/l. Kan være skadelig ved inkubasjon av egg og oppdrett av yngel, samt gi nedsatt sikt og gjelleskader ved senere stadier.

ZAWIESINA STAŁA: Termin używany do opisywania obecności osadu w wodzie hodowlanej. Osad ten może zawierać drobne części gleby, detrytus, odchody ryb lub paszę, która uległa rozpadowi. Zawiesina stała w wodzie hodowlanej może oddziaływać szkodliwie w czasie inkubacji ikry i podchowu wylęgu. Dla ryb w okresie odrostowym, w wyniku zmniejszenia widzialności może utrudniać żerowanie, a gdy połączone jest to z innymi czynnikami, np. czynnikami chorobotwórczymi, może spowodować uszkodzenie skrzeli.

Askıda katı maddeler: Yetiştirme suyundaki sediman mevcudiyetini tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu sedimanlar mil, kum balık atıkları veya parçalanmayan yemlerden oluşur. Askıda katı maddeler kültür sularında inkübasyon ve fry gelişiminde zararlı etkilere sahip olabilir. Büyüme aşamasındaki balıkta düşük görünürlük beslenme davranışını etkileyebilir ve patojenler gibi diğer faktörlerle bağlantılı olarak solungaçlara zarar verebilir.

Was this helpful?
Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. hanging culture; cf. raft-culture, long-line culture.


ΑIΩΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια. Βλ. και Καλλιέργεια σε σχεδίες.

CULTURE EN SUSPENSION: Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO EN SUSPENSIÓN: Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.

CULTIVO SUSPENDIDO: Tipo de cultivo onde as especies de cultivo están a engordar en cordas suspendidas (tambien chamado cultivo en corda), ou outras estruturas, suspendidas de instalacións fixas ou flotantes (boias, marcos, plataformas flotantes, long lines). Sin. cultivo suspendido, cultivo en batea, cultivo en long-line.

FÜGGESZTETT KULTÚRA: Olyan tenyésztési módszer, amelynél a tenyésztett fajokat rögzített, vagy a vízen lebegő tárgyakról (bójákról, keretekről, stb.) lelógatott köteleken vagy más szerkezeteken nevelik. Úm. kötélkultúra; vö. tutajkultúra, hosszúzsinóros kultúra.

HENGEKULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym linekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem.

HODOWLA ZAWIESZONA: Metoda hodowli, w której hodowane gatunki wyrastają na zawieszonych linach (także nazywane hodowlą sznurową) lub innych konstrukcjach zawieszonych na stałych lub pływających instalacjach (pławy, tratwy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowla tratwowa, hodowla długolinowa.

ASILI KÜLTÜR: Sabit veya sabit olmayan tesisatlardan (şamandıra, çerçeve, yüzer platform, uzun halat), halatlara veya diğer yapılara asılmasıyla (halat kültürü de denir) kültür türlerinin büyütüldüğü kültür metodu. Syn. asılı kültür; cf. sal kültürü, uzun halat kültürü.

Was this helpful?
The percentage of organisms remaining alive after a defined time period, e.g., to the smolt stage of salmon or from smolt transfer to seawater to harvest.


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Το ποσοστό των οργανισμών που επιβιώνουν μετά από ένα καθορισμένο διάστημα, π.χ. στους σολομούς μέχρι την ηλικία αναπαραγωγής ή από την ηλικία αναπαραγωγής έως τη μεταφορά σε θαλασσινό νερό για συγκομιδή.

TAUX DE SURVIE : Le pourcentage des animaux restant en vie après une période de temps définie, par exemple de l’éclosion à la smoltification ou du transfert des saumoneaux en eau de mer à la récolte.

TASA DE SUPERVIVENCIA: Porcentaje de organismos vivos después de un periodo de tiempo predefinido, dependiendo del sistema de cultivo.

TAXA DE SUPERVIVENCIA: Porcentaxe de organismos vivos que permanecen despois dun período de tempo predefinido, ex. dende a etapa de smolt do salmón ou dende a transferencia á auga mariña para o cultivo.

MEGMARADÁSI ARÁNY: Egy meghatározott időtartam után életben maradó szervezetek százalékos aránya. Pl. fiatal lazacok átalakulást követő megmaradási aránya.

OVERLEVINGSRATE: Prosenten av organismer som er i live etter en gitt tid. Avhengig av oppdretts- eller dyrkingsmetoden.

WSKAŹNIK PRZEŻYCIA: Odsetek organizmów pozostałych przy życiu po upływie określonego czasu; np. łososi do stadium smolt, bądź od przeniesienia smoltów do wody morskiej do ich odłowu jako ryb towarowych.

YAŞAMA ORANI: Belli bir zaman periyodunun ardından hayatta kalanların yüzdesini ifade eder örneğin salmonun smoltifikasyon ya da denizden hasada geçerken ki hayata kalma oranı

Was this helpful?
In fishes, a small bone lying along the upper edge of the rear part of the maxillary bone. The supramaxillary usually appears to be separated from the maxillary bone by a shallow, externally visible groove.


ΥΠΕΡΓΝΑΘΙΚΟ: Στο ψάρια μικρό οστούν ευρισκόμενο κατά μήκος του άνω άκρου του γναθικού οστού. Συνήθως το υπεργναθικό φαίνεται ότι χωρίζεται από το γναθικό από μιά ρηχή, εξωτερικά ορατή , αύλακα.

SUPRAMAXILLAIRE: Chez les poissons, petit os situé sur le bord supérieur de la partie postérieure du maxillaire. Habituellement séparé de ce dernier par un sillon peu profond visible de lextérieur.

SUPRAMAXILAR: En peces, pequeño hueso situado en el borde superior de la parte posterior de la maxilar. Normalmente separado de este último por un surco poco profundo y visible desde el exterior.

SUPRAMAXILAR: En peixes, pequeno óso situado no bordo superior da parte posterior do maxilar. Normalmente separado deste último por un suco pouco profundo e visible dende o exterior.

SZUPRAMAXILLÁRIS CSONT: Halakban a felső állkapocs (maxilla) hátulsó részének felső széle mentén elhelyezkedő kisméretű csont. A szupramaxilláris csontot általában egy kívülről is látható, sekély barázda választja el a maxillától.

SUPRAMAXILLARE: Hos fisk: Liten knokkel hos som ligger på oversiden av maxillare (tannbærende bein i overkjeven). Supramaxillare er skilt fra maxillare med en smal og grunn fure som er synlig fra utsiden.

KOŚĆ GÓRNOSZCZĘKOWA: U ryb, mała kość leżąca wzdłuż górnej krawędzi, częściowo z tyłu kości szczękowej. Kość górnoszczękowa bywa zwykle oddzielona od kości szczękowej przez widoczny z zewnątrz płytki rowek.

ÜST ÇENEYE KEMİĞİ: Balıklarda üst çene kemiğinin arka kısmının üst kenarı boyunca uzanan küçük bir kemik. Bu kemik genellikle üst çene kemiğinden yüzeysel ve dıştan görülebilir bir oluk şeklinde olmasıyla ayırt edilebilir.

Was this helpful?
Considered to be a type of T- cell that turns off antibody production.


ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ Τ ΚΥΤΤΑΡΟ: Ενας τύπος Τ-κυττάρου που θεωρείται ότι αναστέλλει την παραγωγή αντισωμάτων.

CELLULE T-SUPPRESSEUR: Un type de cellule T qui arrête la production danticorps.

CÉLULA T-SUPRESORA: Tipo de célula T que bloquea la producción de anticuerpos.

CÉLULA T-SUPRESORA: Tipo de célula T que bloquea a produción de anticorpos.

SZUPPRESSZOR T-SEJT: A T-sejteknek az a típusa, amely képes leállítani az antitestek termelését.

SUPPRESSOR-T-CELLE: Type T-celle som ”skrur av” antistoff produksjonen.

SUPRESYJNA KOMÓRKA T: Uważana bywa za typ komórki T, która wyłącza produkcję przeciwciał.

Baskılayıcı T hücresi: Vücutta antikor üretimini baskılayan T tipi hücre.

Was this helpful?
A prepared diet formulated to provide additional nutrients to those obtained from natural food organisms grown in the culture environment (usually ponds).


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΤΑ: Παρασκευασμένη δίαιτα σχεδιασμένη ώστε να παρέχει συμπληρωματικά θρεπτικά εκτός από αυτά που λαμβάνονται από φυσικούς τροφικούς οργανισμούς που έχουν αναπτυχθεί στο περιβάλλον της καλλιέργειας (συνήθως υδατοσυλλογές).

ALIMENT DE SUPPLEMENT: Aliment préparé dont la composition est destinée à fournir un supplément déléments nutritifs par rapport aux proies naturelles élevées dans lenvironnement de culture (normalement en bassins).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado y formulado para proporcionar nutrimentos adicionales a aquellos obtenidos a partir de organismos que crecen en el ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado e formulado para proporcionar nutrientes adicionais a aqueles obtidos a partir de organismos que crecen no ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY: Olyan takarmány, amelyet úgy állítanak össze, hogy kiegészítse a természetes tenyésztési környezetben (általában halastavakban) nevelt halak által a környezetből felvett tápanyagokat.

SUPPLEMENTFOR: Et formulert fôr som skal fôres i tillegg til de naturlige fôrorganismene som dyrkes i en oppdrettsdam.

DIETA UZUPEŁNIAJĄCA: Przygotowana upostaciowiona dieta, w celu dostarczenia rybom dodatkowych składników odżywczych do tych, uzyskiwanych z naturalnych organizmów pokarmowych rozwijających się w środowisku hodowlanym (zwykle w stawach).

Tamamlayıcı diet: Kültür ortamlarında (genellikle havuzlar) yetişen doğal besin organizmalarından elde edilen ilave besin elementleri sağlayan gıdalardan formüle edilerek hazırlanmış diet.

Was this helpful?
A condition in which a medium, such as a solvent, contains concentrations of a substance higher than it normally holds at a given temperature and pressure. Nitrogen supersaturation in water can lead to gas bubble formation in the blood of fish or invertebrates, often causing death. Supersaturation may be caused by pumping water and air bubbles together under pressure or by raising water temperature.


ΥΠΕΡΚΟΡΕΣΜΟΣ: Κατάσταση στην οποία ένα μέσον, όπως ένα διαλυτικό, περιέχει συγκέντρωση μιας ουσίας μεγαλύτερη από την μέγιστη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας (συγκέντρωση κορεσμού) που αντιστοιχεί σε μια δεδομένη θερμοκρασία και πίεση. Υπερκορεσμός του νερού σε άζωτο οδηγεί σε δημιουργία φυσαλίδων αερίου στο αίμα των ψαριών ή ασπονδύλων, που προκαλεί συχνά θάνατο. Υπερκορεσμός προκαλείται από άντληση νερού και φυσαλίδων αέρα μαζί υπό πίεση, ή ανυψώνοντας την θερμοκρασία του νερού.

SURSATURATION: Condition dans laquelle un milieu, un solvant par exemple, renferme une substance à une concentration qui dépasse celle qui est normalement tolérée à une température et une pression déterminées. La sursaturation de lazote dans leau peut mener à la formation dembolies gazeuses dans le sang des poissons et des Invertébrés, provoquant souvent leur mort. La sursaturation peut être provoquée par le pompage sous pression de leau avec des bulles dair ou en augmentant la température de leau.

SOBRESATURACIÓN: Condición en la cuál un medio, un solvente por ejemplo, contiene una sustancia con una concentración que sobrepasa la concentración normalmente tolerada a una temperatura y presión determinadas. La sobresaturación del nitrógeno en el agua puede llevar a la formación de embolias gaseosas en la sangre de peces y de invertebrados, provocando a menudo su muerte. La sobresaturación puede ser provocada por bombeo de agua bajo presión con burbujas de aire o aumentando la temperatura del agua.

SOBRESATURACIÓN: Condición na cál un medio, un solvente por exemplo, contén unha substancia cunha concentración que supera a concentración normalmente tolerada a unha temperatura e presión determinadas. A sobresaturación do nitróxeno na auga pode levar á formación de embolias gasosas no sangue de peixes e de invertebrados, provocando a miúdo a súa morte. A sobresaturación pode ser provocada por bombeo baixo presión de auga con burbullas de aire ou aumentando a temperatura da auga.

TÚLTELÍTETTSÉG: Olyan állapot, amelyben egy közeg, például oldószer egy anyagnak magasabb koncentrációját tartalmazza, mint amire normális esetben képes lenne az adott nyomás- és hőmérsékleti viszonyok között. A víz nitrogénnel való túltelítettsége gázbuborékok képződéséhez vezethet a halak vagy gerinctelenek vérében, gyakran halált okozva. A túltelítettséget a víz és a gázbuborékok együttes, nyomás alatt történő fecskendezésével vagy a hőmérséklet fokozatos emelésével lehet megvalósítani.

OVERMETNING: Tilstand der et medium inneholder konsentrasjoner av en substans, som er over det normalt ved en gitt temperatur. Nitrogenovermetning i vann kan føre til dannelse av gassbobler i blodet hos fisk eller virvelløse dyr, som ofte gir dødelighet. Overmetting kan skapes ved å pumpe vann og luftbobler ilag under trykk eller ved å heve vanntemperatur.

PRZESYCENIE (roztworu): Stan, w którym środowiska, jak np. woda i inne rozpuszczalniki, zawierają wyższe koncentracje substancji przy danej temperaturze i ciśnieniu niż normalnie. Przesycenie wody azotem może prowadzić do wytwarzania się we krwi ryb lub bezkręgowców pęcherzyków gazowych (choroba gazowa), powodujących często ich śnięcie (np. czopowanie naczyń włosowatych). Przesycenie może być też powodowane pompowaniem wody, połączone z podciśnieniem i tworzącymi się pęcherzykami powietrza oraz podnoszeniem temperatur

Aşırıdoygunluk: Bir çözücünün belirli bir sıcaklık ve basınç altında normal olarak taşıyabileceği konsantrasyondan daha fazla madde bulundurması. Sudaki aşırı azot doygunluğu balıkların veya omurgalıların kanında gaz kabarcığı formasyonlarına neden olur, sık olarak ölüme neden olur. Artan sıcaklıkla beraber veya basınç altında su pompalanması aşırıdoygunluğa sebep olabilir

Was this helpful?
The term includes many freshwater centrarchids of the genus Lepomis. In Britain, the name is used for the molid Mola mola.


ΦΕΓΓΑΡΟΨΑΡΟ: Ο όρος περιλαμβάνει πολλά centrarchids του γλυκού νερού του γένους Lepomis. Στην Βρετανία, το όνομα χρησιμοποιείται για το είδος Mola mola.

POISSON SOLEIL: Ce terme comprend les centrarchidés du genre Lepomis. En Grande Bretagne, ce nom sapplique au molidé Mola mola.

PEZ LUNA: Este término incluye peces de agua dulce de la familia de Centrárquidos del género Lepomis. En Gran Bretaña, este nombre se aplica a la molida Mola mola.

PEIXE LÚA: Este termo inclúe peixes de auga doce da familia de Centrárquidos do xénero Lepomis. En Gran Bretaña, este nome aplícase ao peixe lúa Mola mola.

NAPHAL: A Lepomis nemzetségbe tartozó édesvízi díszsügérfélék gyűjtőneve, Nagy-Britanniában viszont a holdhal (Mola mola) elnevezése.

SOLABBORER: Ferskvannsfisker tilhørende familie Centrarchidae, klasseLepomis. Den engelsk betegnelsen ”sunfish” betyr og månefisk (Mola mola) og laksestørje (Lampris guttatus).

RYBA SŁONECZNA: Nazwa obejmuje szereg słodkowodnych gatunków z rodziny Centrarchidae z rodzaju Lepomis. W Wielkiej Brytanii nazwa ta jest używana w stosunku do ryby morskiej moli Mola mola).

Güneş balığı: Centrarchid genusu tatlı su balıklarını içeren bir terim, Lepomis, İngilterede Mola mola için Molid ismi kullanılır

Was this helpful?
Inflammation of the skin caused by overexposure to the sun. Occasionally occurs in finfish culture.


ΗΛIΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ: Φλεγμονή του δέρματος προκαλούμενη από υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Περιστασιακά συμβαίνει σε αποθέματα καλλιεργούμενων ψαριών.

COUP DE SOLEIL: Inflammation de la peau provoquée par une exposition excessive au soleil, dont les stocks de poissons élevés sont parfois victimes.

INSOLACIÓN: Inflamación de la piel provocada por una exposición excesiva al sol, los stocks de peces de cultivo pueden ser víctimas.

INSOLACIÓN: Inflamación da pel provocada por unha exposición excesiva ao sol. Ocasionalmente acontece en cultivo de peixes.

LEÉGÉS: A bőr gyulladása, amelyet a túlzott mértékű napfény-besugárzás okoz. Időnként a tenyésztett halakon is előfordul.

SOLFORBRENNING: Inflammasjon i huden grunnet overeksponering med sol. Finner av og til sted i fiskeoppdrett.

OPARZENIE SŁONECZNE (rumień słoneczny): Zapalenie skóry spowodowane nadmierną ekspozycją na słońce (nadmiernym opalaniem się).

Güneş yanığı: Güneşe aşırı maruziyet yüzünden derinin kızarması. Genel olarak kemikli balık kültürlerinde olur.

Was this helpful?
The sudden mortality of fish which occurs in summer, usually as a direct result of suffocation.


ΘΕΡIΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ξαφνική θνησιμότητα που εμφανίζεται στα ψάρια το καλοκαίρι, συνήθως ως άμεσο αποτέλεσμα ασφυξίας.

MORTALITE ESTIVALE: La mortalité subite de poissons pendant lété, normalement à cause de la suffocation.

MORTALIDAD ESTIVAL: Mortalidad súbita de peces durante el verano, normalmente a causa de sofocación (hipoxia).

MORTALIDADE ESTIVAL: Mortalidade súbita de peixes durante o verán, normalmente por asfixia (hipoxia).

NYÁRI ELHULLÁS: Nyáron bekövetkező hirtelen halpusztulás, amelynek oka rendszerint az oxigénhiány miatti fulladás.

SOMMERDØD: Brå dødelighet av fisk om sommerne, oftest som et resultat av kvelning.

LETNIA PRZYDUCHA: Nagłe śnięcie ryb, które ma miejsce latem, zwykle jako bezpośredni rezultat przyduchy (uduszenie na skutek braku tlenu).

Yaz ölümleri: Yaz mevsimlerinde meydana gelen ani balık ölümleri, genellikle direkt olarak osijensizliğin bir sonucudur.

Was this helpful?
Antimicrobial compounds having the general formula RNO2SH2 and acting via competition with p-aminobenzoic acid in folic acid metabolism (i.e. sulfamerazine, sulfamethazine, sulfadimethoxine).


ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ: Αντιμικροβιακές ενώσεις με γενικό τύπο RNO2SH2 που δρουν μέσω ανταγωνισμού με το p-αμινοβενζοϊκό οξύ στον μεταβολισμό του φολλικού οξέος (δηλ., σουλφαμεραζίνη, σουλφαμεθαζινη, σουλφαμεθοξίνη). Πρβλ. Δραστικές σουλφαμίδες.

SULFONAMIDES: Agents antimicrobiens à formule générale RNO2SH2 agissant par compétition avec lacide p-aminobenzoique dans le métabolisme de lacide folique (par exemple sulfamérazine, sulfaméthazine, sulfadimethoxine).

SULFONÁMIDOS: Agente antimicrobiano de fórmula general RNO2SH2 que actúa por competición con el ácido p-aminobenzoico en el metabolismo del ácido fólico (por ejemplo sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); cf. sulfonamidas potenciados.

SULFONAMIDAS: Axentes antimicrobianos de fórmula xeral RNO2SH2 que actúa por competición co ácido p-aminobenzoico no metabolismo do ácido fólico (por exemplo sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); cf. sulfonamidas potenciadas.

SZULFONAMIDOK: Antimikrobiális vegyületek, amelyek a következő általános képlettel írhatók le: RNO2SH2. Hatásukat a folsav-anyagcserén keresztül, a para-amino-benzoesavval versengve (kompetálva) fejtik ki (pl. szulfamerazin, szulfametazin, szulfadimetoxin).

SULFONAMIDER: Antibakterielle sammensetninger med generell formel RNO2SH2, som virker via konkurranse med p-aminobenzosyre i folinsyremetabolismen. F.eks. sulfamerazin, sulfamethazin og sulfadimethoxin. Jfr. potenserte sulfonamider.

SULFAMIDY: Przeciwbakteryjne substancje mające ogólny wzór RNO2SH2 a działające przez współzawodnictwo z kwasem p-aminobenzoesowym w metabolizmie kwasu foliowego (tj. sulfamerazyna, sulfametazyna, sulfadimetoksyna).

Sülfanamidler: Genel formülü RNO2SH2 olan ve folik asit metabolizmalarında p-aminobenzoic asit ile rekabete girerek hareket eden antimikrobiyal bileşikler

Was this helpful?
Antimicrobial compounds having the general formula RNO2SH2 and acting via competition with p-aminobenzoic acid in folic acid metabolism (i.e. sulfamerazine, sulfamethazine, sulfadimethoxine); cf. potentiated sulphonamides.


ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ: Αντιμικροβιακό συστατικό με τη γενική χημική δομή RNO2SH2 που δρά μέσω ανταγωνισμού με το ρ-αμινοβενζοϊκό οξύ στο μεταβολισμό του φολικού οξέος (π.χ. σουλφομεραζόνη, σουλφομεθαζόνη, σουλφοδιμεθοξίνη); αναφερόμενες ως πιθανές σουλφοναμίδες.

SULFAMIDE: Composé antimicrobien dont la formule est : RNO2SH2, qui entre en compétition avec lacide aminobenzoïque dans le métabolisme de lacide folique (ex: : sulfamérazine, sulfaméthazine, sulfadiméthoxine) voir : sulfamides potentialisés.

SULFONAMIDA: Compuestos antimicrobianos que tienen la fórmula general RNO2SH2 y actúan por competición con el ácido p-aminobenzóico en el metabolismo del ácido fólico (Ej. sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); ej. Sulfonamidas potenciadas.

SULFONAMIDA: Compostos antimicrobianos que teñen a fórmula xeral RNO2SH2 e actúan por competición co ácido p-aminobenzóico no metabolismo do ácido fólico (Ex. sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); ex. Sulfonamidas potenciadas.

SZULFONAMIDOK: Antimikrobiális vegyületek, amelyek általános képlete RNO2SH2, és amelyek a folsavanyagcserében szereplő p-aminobenzoesavval való versengés révén hatnak (pl. szulfamerazin, szulfametazin, szulfadimetoxin); vö. potenciált szulfonamidok.

SULFONAMID: Antimikrobielt stoff med generell formel RNO2SH2; virker via konkurranse med p-aminobenzoicsyre i folinsyremetabolisme (dvs. sulfamerazine, sulfamethazine, sulfadimethoxine); jfr. potensiert sulphonamid.

SULFONAMIDY: Grupa związków o działaniu antybakteryjnym, o ogólnym wzorze RNO2SH2 i działających poprzez zastąpienie kwasu p-aminobenzoesowego w metabolizmie kwasu foliowego (sulfamerazyna, sulfametazyna, sulfadimetoksyna); por. sulfonamidy potencjonowane.

SÜLFONAMİD: RNO2SH2 genel formulüne sahip antimikrobiyal karışımlar ve folik asit metabolizmasında (örn. sülfamerazin, sülfamethazin, sülfadimethoksin) p-aminobenzoik asit ile rekabet yoluyla hareket eder; cf. potentiated sülfonamidler.

Was this helpful?
In pharmacology, a readily- absorbed sulfonamide usually used in combination with other sulfonamide drugs to reduce renal toxicity.


ΣΟΥΛΦΑΜΕΡΙΖΙΝΗ: Εύκολα απορροφούμενη σουλφαμίδη που χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με άλλες σουλφαμίδες γιά την μείωση της νεφρικής τοξικότητας.

SULFAMERIZENE: En pharmacologie; sulfamide facilement absorbée, utilisée en combinaison avec dautres sulfamides afin de réduire la toxicité rénale.

SULFAMERIZENO: En farmacología; sulfamida fácilmente absorbida, utilizada en combinación con otras sulfamidas con el fin de reducir la toxicidad renal.

SULFAMERAZINA: En farmacoloxía; sulfonamida doadamente asimilable, utilizada en combinación con outras sulfonamidas co fin de reducir a toxicidade renal.

SZULFAMERIZÉN: Közvetlenül felszívódó szulfonamid, amelyet általában más szulfonamid jellegű gyógyszerekkel együtt alkalmaznak a vesét ért mérgezések hatásának csökkentésére.

SULFAMERIZIN: I farmakologi: Lett absorberbart sulfonamid som ofte brukes i lag med andre sulfonamider for å redusere renal giftighet.

SULFAMERAZYNA: W farmakologii, łatwo wchłaniany sulfamid używany zwykle w kombinacji z innym lekiem sulfamidowym, aby zmniejszyć zatrucie nerek.

Sülfamerizen: İlaç sanayinde, kolayca absorbe edilen sülfonamid; genellikle böbrek toksisitesini düşürmek için diğer sülfamidlerle karıştırılarak kullanılır.

Was this helpful?
Sugars are carbon compounds with many alcohol groups (-OH) attached. They are burned or oxidized by animal cells to carbon dioxide and water, via a complex process known as glycolysis ("sugar-splitting"). Sugars polymerize to form oligosaccharides, macrolides (large rings) and branched and linear polymers. Since their empirical formulas are [C(H2O)]n, sugars and their polymers are termed carbohydrates.


ΣΑΚΧΑΡΑ: Τα σάκχαρα είναι συστατικό τα οποία περιέχουν πολλές αλκολικές ομάδες (-ΟΗ). Μπορούν να υποστούν καύση ή οξείδωση από τα ζωϊκά κύτταρα δίνοντας διοξείδιο του άνθρακα και νερό μέσω μιας πολυσύνθετης διαδικασίας που καλείται γλυκόλυσης. Τα σάκχαρα πολυμερίζονται σχηματίζοντας ολιγοσακχαρίτες, μακρολίδες (μεγάλοι δακτύλιοι) και διακλαδιζόμενα ή γραμμικά πολυμερή. Επειδή ο εμπειρικός τους τύπος είναι [C(H2O)]n, τα σάκχαρα και τα πολυμερή τους ονομάζονται υδατάνθρακες.

SUCRE: Les sucres sont des composés carboniques liés à de nombreux groupes alcooliques (-OH) Ils sont brûlés ou oxydés par les cellules animales pour être transformés en gaz carbonique et eau, grâce à un procédé connu sous le nom de « glycolyse » (fission du sucre). Les polymères de sucre forment les oligosaccharides, les macrolides (grands anneaux), et les polymères ramifiés ou linéaires. Puisque leurs formules empiriques sont [C(H2O)]n, les sucres et leurs polymères sont appelés hydrate

AZÚCAR/GLÚCIDOS: Los azúcares son compuestos carbonados con varios grupos alcohol (-OH) unidos. Son quemados u oxidados por las células (animales y vegetales) a dióxido de carbono y agua, mediante un proceso complejo conocido como glucólisis (“división del azúcar”). Los azúcares polimerizan para formar oligosacáridos, macrólidos (grandes anillos) y polímeros lineales y ramificados. Debido que sus fórmulas empíricas son [CH2O]n, los azúcares y sus polímeros se denominan carbohidratos.

AZUCRE/GLÍCIDOS: Os azucres son compostos carbonados con varios grupos alcohol (-OH) unidos. Son queimados ou oxidados polas células (animais e vexetais) a dióxido de carbono e auga, mediante un proceso complexo coñecido como glicólise ("división do azucre"). Os azucres polimerizan para formar oligosacáridos, macrólidos (grandes aneis) e polímeros lineais e ramificados. Debido que as súas fórmulas empíricas son [CH2O]n, os azucres e os seus polímeros denomínanse carbohidratos.

CUKOR: A cukrok olyan szénvegyületek, amelyekhez több alkoholos hidroxilcsoport (-OH) csatlakozik. Ezek az állati sejtekben a glikolízisnek ("cukorhasítás") nevezett komplex folyamat során szén-dioxiddá és vízzé égnek el, vagy oxidálódnak. A cukrok oligoszacharidokká, makrolidekké (nagyméretű gyűrűkké), valamint elágazó és egyenes polimerekké polimerizálódnak. Mivel tapasztalati képletük [C(H2O)]n, a cukrokat és polimerjeiket szénhidrátoknak nevezzük.

SUKKER: Sukkere er karbonforbindelser med mange alkoholgrupper (-OH). Sukkere forbrennes eller oksideres av dyreceller til karbondioksid og vann via en kompleks prosess kjent som glykolyse ("sukker-splitting"). Sukkere kan polymerisere til oligosakkarider; makrolider (store ringer); og forgrenede og lineære polymerer. Siden deres kjemiske formel er [C(H2O)]n, kalles sukkere og deres polymerer for karbohydrater.

CUKIER: Cukry są związkami organicznymi z wieloma resztami alkoholowymi (-OH). Są one spalane lub utleniane w komórkach zwierzęcych do dwutlenku węgla i wody poprzez złożony proces nazywany glikolizą. Cukry polimeryzują tworząc oligosacharydy, makrolidy oraz polimery rozgałęzione i liniowe. Ze względu na to, że empiryczny wzór cukru to [C(H2O)]n, cukry i ich polimery nazywane są węglowodanami.

ŞEKER: Şekerler bir çok alkol grubuyla ekli karbon bileşikleridir. Glikoliz (şeker-yakma) olarak bilinen karmaşık bir işlemle hayvan hücrelerince karbondioksit ve suya yakılır veya okside edilirler. Şekerler oligosakkaritformuna polimerize, makrolit (geniş halka

Was this helpful?
Death resulting from a lack of oxygen.


ΑΣΦΥΞIΑ: Θάνατος οφειλόμενος από έλλειψη οξυγόνου.

SUFFOCATION: La mort provoquée par un manque doxygène.

SOFOCACIÓN: Muerte provocada por falta de oxígeno.

ASFIXIA: Morte provocada por falta de osíxeno.

FULLADÁS: Oxigénhiány miatt bekövetkező halál.

KVELNING: Død grunnet oksygenmangel.

UDUSZENIE: Śnięcie spowodowane brakiem tlenu.

Sufokasyon (Boğulma): Oksijen azlığından dolayı meydana gelen ölüm

Was this helpful?
Parasitic ciliate that attacks the gills of fish.


ΜΥΖΗΤΙΚΑ: Παρασιτικά βλεφαριδωτά πρωτόζωα που προσβάλλουν τα βράγχια των ψαριών.

SUCTORIA: Cilié parasite qui sattaque aux branchies de poissons.

SUCTORIA: Parásito ciliado que ataca las branquias de peces.

SUCTORIA: Parasito ciliado que ataca as branquias de peixes.

SUCTORIA: Élősködő csillós egysejtűek, amelyek a halak kopoltyúit támadják meg.

SUCTORIA: Parasittisk ciliat som angriper fiskens gjeller.

SUCTORIA: Pasożytniczy wymoczek (Ciliata) atakujący skrzela ryb.

SUKTORIA: Balıkların solungaçlarında hasara neden olan parazitik bir siliat.

Was this helpful?
Sugar, a disaccharide obtained from sugar cane, sugar beet, etc.


ΣΟΥΚΡΟΖΗ: Σάκχαρο, ένας δισακχαρίτης που προέρχεται από το σαχαροκάλαμο, από τα ζαχαρότευτλα, κτλ.

SUCROSE: Un disaccharide extrait de la canne à sucre , de la betterave à sucre...

SACAROSA: Azúcar/Glúcido, un disacárido obtenido de la caña de azúcar, remolacha azucarera, etc.

SACAROSA: Azucre/Glícido, un disacárido obtido da cana de azucre, remolacha azucreira, etc.

SZACHARÓZ: Cukor, a cukornádból, cukorrépából, stb. kivont diszacharid.

SUKROSE: Sukker, et disakkarid fra sukkerrør, sukkerroe, etc.

SACHAROZA: Cukier, dwusacharyd uzyskiwany z trzciny cukrowej, buraka cukrowego itp.

SAKAROZ: Şeker kamışı, şeker kamışı vb. elde edilen şeker, bir disakkarit.

Was this helpful?
Near the end.


ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟΣ: Κοντά στο τέλος.

SUBTERMINAL: Près de lextrémité.

SUBTERMINAL : Cerca de la extremidad.

SUBTERMINAL: Preto do extremo.

SZUBTERMINÁLIS: Valaminek a végéhez közeli.

SUBTERMINAL: Nær slutten.

LEŻĄCY PONIŻEJ CZĘŚCI KRAŃCOWEJ: Blisko końca.

SONA YAKIN: Sona yakın olmak.

Was this helpful?
A vaccine produced from a part only of an infectious agent.


ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟ: Εμβόλιο που παράγεται μόνο από ένα μέρος του μολυσματικού παράγοντα.

VACCIN SOUSUNITAIRE: Vaccin élaboré à partir dune partie dun agent infectieux.

VACUNA SUBUNITARIA: Vacuna elaborada a partir de una parte de un agente infeccioso.

VACINA SUBUNITARIA: Vacina elaborada a partir dunha parte dun axente infeccioso.

FELSZÍNI VAKCINA: Valamilyen fertőző szervezet egyik részéből készített vakcina.

SUB-UNIT-VAKSINE: En vaksine som kun er produsert fra en del av det smittsomme agens.

SZCZEPIONKA PODJEDNOSTKOWA: Szczepionka produkowana tylko częściowo z czynnika zakaźnego.

Altbirim aşı: Enfekte bir organizmanın sadece bir kısmından üretilen aşı.

Was this helpful?
The tissue lying beneath the mucosa membrane.


ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ: Ο ιστός που βρίσκεται κάτω από τον βλεννογόνο (βλ.λ).

SOUS-MUQUEUSE: Le tissu situé sous la membrane muqueuse.

SUBMUCOSA: Tejido situado debajo de la membrana mucosa.

SUBMUCOSA: Tecido situado debaixo da membrana mucosa.

SUBMUCOSA: A mucosa (nyálkahártya) alatt elhelyezkedő szövet.

SUBMUCOSA: Vevet som ligger under mucosa membranen.

WARSTWA PODŚLUZÓWKOWA: Tkanka leżąca pod błoną śluzową.

Submukoza: Mukus katmanının altında yer alan doku.

Was this helpful?
A general term used to describe processes (e.g. effects of toxins) which cause damage but not fatalities.


ΥΠΟΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για πχ. επίδραση τοξινών ή διαδικασιών που μπορεί να προκαλέσουν φθορά αλλά όχι θάνατο.

SUBLETAL, E: Terme généralement employé pour décrire les processus (effets toxiques) courants des préjudices mais non la mort des organismes.

SUBLETAL: Término generalmente utilizado para describir procesos (efectos tóxicos) que causan daños pero no la muerte de organismos.

SUBLETAL: Termo xeralmente utilizado para describir procesos (efectos tóxicos) que causan danos pero non a morte de organismos.

SZUBLETÁLIS: Olyan folyamatokat (pl. hatásokat vagy mérgezéseket) jelentő fogalom, amelyek károsodást okoznak, de nem végzetesek.

SUBLETAL: Beskriver dosen eller konsentrasjonen av en substans (f.eks. giftstoff) som gir skader, men som ikke er dødelig.

SUBLETALNY: Ogólny termin używany do opisania procesów (np. wpływu toksyn), które powodują uszkodzenie, ale nie ofiary śmiertelne.

Subletal: Hasara neden olan ancak ölüm meydana getirmeyen prosesler için (örneğin toksinlerin etkisi) kullanılan genel bir terim.

Was this helpful?
(1) Administration of a substance below the skin but not into the muscle. (2) Located under the skin.


ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΟΣ: (1) Χορήγηση μιας ουσίας κάτω από το δέρμα, όχι όμως μέσα στον μυ. (2) Αυτός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα.

SOUS-CUTANE(E): (1) Ladministration dune substance sous la peau, mais pas dans la masse musculaire. (2) Situé sous la peau.

SUBCUTÁNEO, HIPODÉRMICO: (1) Administración de una sustancia debajo de la piel, pero no en la masa muscular. (2) Situado debajo de la piel.

SUBCUTÁNEO / HIPODÉRMICO: (1) Administración dunha substancia debaixo da pel, pero non na masa muscular. (2) Situado debaixo da pel.

SZUBKUTÁN: (1) Valamilyen anyag beadása a bőr alá, de nem az izomba. (2) A bőr alatt elhelyezkedő.

SUBKUTANT: (1) Injisering av en substans mellom huden og muskulaturen. (2) Befinner seg under huden.

PODSKÓRNY: (1) Podawanie substancji pod skórę, ale nie do mięśni. (2) Umiejscowiony pod skórą.

Subkutan: (1) Bir maddenin kas içerisine değil de deri altına verilmesi işlemi. (2) Deri altında yerleşmek.

Was this helpful?
Not acute; an exposure period arbitrarily limited to a period longer than one week, but less than one generation of the hosts life. Often used as an adjective to describe effects occurring during such exposures.


ΥΠΟΞΥΣ: Οχι οξύς. Περίοδος έκθεσης που αυθαίρετα περιορίζεται σε διάστημα μεγαλύτερο από μια εβδομάδα, αλλά μικρότερο από μια γενιά της ζωής του ξενιστή. Χρησιμοποιείται συχνά ως επίθετο για να περιγράψει επιδράσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια τέοιου είδους εκθέσεων.

SUBAIGU, E: Non aigu; une période dexposition arbitrairement limité à une durée de plus dune semaine, mais moins quune génération de la vie de lhôte. Souvent employé comme adjectif pour décrire les effets occasionnés pendant une telle exposition.

SUBAGUDO: No agudo; periodo de exposición arbitrariamente limitado a una duración de más de una semana, pero menos que una generación de vida de un huésped. A menudo utilizado como adjetivo para describir los efectos ocasionados durante tal exposición.

SUBAGUDO: Non agudo; período de exposición arbitrariamente limitado a unha duración de máis dunha semana, pero menos que unha xeración da vida do hospedador. A miúdo utilizado como adxectivo para describir os efectos ocasionados durante tal exposición.

FÉLIG HEVENY: Nem heveny; a kitettség ideje egy hétnél hosszabb, de rövidebb, mint a gazdaszervezet generációs ideje. Gyakran melléknévként használják az ilyen kitettségi idő alatt létrejövő hatások leírására.

SUBAKUTT: Ikke akutt. En eksponeringsperiode som er lengre enn en uke, men kortere enn vertens generasjonstid. Ofte brukt som et adjektiv for å beskrive effekter som oppstår under slike eksponeringer.

PODOSTRY: Mniej niż ostry; okres ekspozycji ograniczony arbitralnie do okresu nie dłuższego niż jeden tydzień, ale mniej niż jedno pokolenie życia gospodarza. Często używany jako przymiotnik do opisania występujących skutków w czasie takich ekspozycji.

Subakut: Akut olmayan: bir haftadan daha uzun olan herhangi bir sınırlı duruma maruz kalma, ancak bir konakçının yaşam süresinden daha az bir süre olup genellikle buna benzer durumların olduğu durumlar için kullanılan bir sıfattır.

Was this helpful?
Common term for members of the family Acipenseridae. Mostly found in fresh water in the northern hemisphere. They are characterised by a spindle-shaped body, bony scutes on the body and four barbels on the mouth. Economically important for their flesh and roe (caviar). Examples of sturgeon species include: the beluga (Husu huso), the Atlantic or Baltic (Acipenser sturio), the Siberian (A. baeri), the Russian (A. guldenstaedti), and the sterlet or European freshwater sturgeon (A. ruthenus). Hybri


ΣΤΟΥΡΓΙΟΝΙ: Κοινό όνομα για τα μέλη της οικογένειας των Αcipenseridae που βρίσκεται κυρίως στα γλυκά νερά του βορείου ημισφαιρίου. Χαρακτηρίζονται από ατρακτοειδές σώμα, οστέϊνα λέπια γύρω από το σώμα και τέσσερις μύστακες στο στόμα. Οικονομικής σημασίας γιά την σάρκα και τις γονάδες τους (χαβιάρι). Παραδείγματα ειδών είναι η μουρούνα ή μπελούγκα (Husu huso), το στουργιόνι του Ατλαντικού και της Βαλτικής ή ξυρήχι (Acipencer sturio), της Σιβηρίας(A. baeri), το ρωσικό (A. guldenstaedti), και το στέρλετ ή ευ

ESTURGEON: Terme populaire désignant les membres de la famille Acipenseridae, poissons rencontrés, pour la plupart dentre eux, dans les eaux douces de lhémisphère nord. Caractérisés par leur profil effilé, des scutes osseux et quatre barbes autour de la bouche. Dimportance économique compte tenu de leur chair et leur rogue (caviar). Comprend les espèces suivantes: béluga (Huso huso), lesturgéon baltique (Acipenser sturio), lesturgeon de Sibérie (A. baeri), lesturgeon Russe (A. guldenstaedti) et lesturgeon

ESTURIÓN: Término popular que designa los miembros de la familia de los Acipenseridae, peces que se encuentran en general en las aguas dulces del hemisferio norte. Se caracterizan por un perfil afilado, escamas óseas y cuatro barbillas alrededor de la boca. Se considera de gran importancia económica por su carne y por las huevas (caviar). El esturión incluye las siguientes especies: el beluga (Huso huso), el esturión atlántico o báltico (Acipenser sturio), El siberiano (A. baeri), el ruso (A. guldenstaedt

ESTURIÓN: Termo popular que designa os membros da familia dos Acipenseridae. Maioritariamente atópanse nas augas doce do hemisferio norte. Caracterízanse por un corpo afusado, escamas óseas no corpo e catro barbela na boca. Considérase de grande importancia económica pola súa carne e polas ovas (caviar). Los exemplos de especies de esturión inclúen: o beluga (Huso huso), o esturión atlántico ou báltico (Acipenser sturio), el siberiano (A. baeri), o ruso (A. guldenstaedti), e o "sterlet" ou esturión de aug

TOK: Az Acipenseridae családba tartozó halfajok köznyelvi elnevezése. Legtöbb fajuk az északi félteke édesvízeiben él. Jellegzetességük az orsó alakú test, az elcsontosodott pikkelyek és a szájnyílás körüli négy bajusszál. Húsuk és ikrájuk (kaviár) miatt is kiemelkedő a gazdasági jelentőségük. A fontosabb tokhalfajok a következők: viza (Huso huso), atlanti vagy balti tok (Acipenser sturio), vágótok (A. guldenstaedti), lénai tok (A. baeri) és a kecsege (A. ruthenus). Hibrideket is gyakran tenyésztenek

STØR: Vanlig betegnelse for medlemmer av familien Acipenseridae. Vanligst i ferskvann på nordlige halvkule. Karakterisert ved en spindelformet kropp, beinplater på kroppen og fire barber i munnviken. Økonomisk viktige arter på grunn av kjøttet og rognen (kaviar). Eksempler på arter er: Beluga (Huso huso), atlantisk eller østersjøs (Acipenser sturio), sibirsk (A. baeri), russisk (A. guldenstaedti) og europeisk ferskvannsstør (A. ruthenus). Hybrider brukes i oppdrett, f.eks. hybrid mellom H. Huso og A

JESIOTR: Powszechna nazwa przedstawicieli rodziny Acipenseridae. Występują przeważnie w wodzie słodkiej półkuli północnej. Charakteryzują się wrzecionowatym kształtem ciała, tarczami kostnymi na ciele i czterema wąsikami na dolnej stronie pyska. Ważne gospodarczo z uwagi na mięso i ikrę (kawior). Przykładowe gatunki obejmują jesiotry: bieługę (Huso huso), j. atlantyckiego lub bałtyckiego (Acipenser sturio), j. syberyjskiego (A. baeri), j. rosyjskiego (A. guldenstaedti) i sterleta lub europejskiego jesiot

Mersin balığı: Acipenseridae familyasının üyeleri için kullanılan yaygın bir terimdir. Çoğunlukla kuzey yarım küredeki tatlı sularda bulunurlar. İğne şekilli vücutları, vücut üzerindeki kemiksi ince pulları ve ağzının üstündeki 4 adet anten benzeri organlarıyla(barbel) karakterize edilirler. Eti ve yumurtası (havyar) ekonomik olarak önemlidir. Mersin balığı türlerine örnek olarak; mersin morinası (Huso huso), Atlantik ya da Baltık denizine özgü (Acipenser sturio), Sibirya ya özgü (A.baeri), Rusyaya ait (A. gul

Was this helpful?
(1) Physical removal of milt or ova from sexually mature fish. (2) Air stripping.


ΑΜΕΛΞΗ: (1) Εξαγωγή του σπέρματος ή των αυγών από φυλετικά ώριμα ψάρια. (2) Εξάστρωση : Εξαγωγή του αέρα.

STRIPPING: (1) Terme anglais décrivant la récolte des produits sexuels mûrs des poissons par pression physique sur les flancs des poissons. (2) Pour le terme anglais "air-stripping", DEGAZAGE.

MASAJE “STRIPPING”: Recogida de productos sexuales maduros de peces mediante presión física. (2) Para el término anglosajón “air-stripping”.

MASAXE "STRIPPING": (1) Recollida de produtos sexuais maduros (esperma ou ovos) de peixes mediante presión física. (2) Para o termo anglosaxón "air-stripping".

FEJÉS; LEVEGŐZTETÉS: (1) Fejés: A sperma vagy az ikrák fizikai eltávolítása az ivarérett halakból. (2) Levegőztetés: Folyadékok levegőztetése.

STRYKING: Fysisk fjerning av melke og rogn fra gytemoden fisk.

WYCIERANIE RYB: (1) Fizyczne usunięcie spermy lub ikry z dojrzałych płciowo ryb. (2) Sztuczne tarło z wykorzystaniem ciśnienia powietrza (wprowadzanego do jamy ciała).

BOŞALTMA: (1) Cinsiyet olgunluğuna erişmiş balıklardan fiziksel olarak sperm veya yumurta alınması. (2) Hava boşaltma.

Was this helpful?
Describes the physico-chemical conditions in which a labelled probe is hybridised to a target nucleic acid sequence. Decreased temperature and increased salt concentration favour hybridisation, allowing the probe to hybridise to partially complementary targets. Such conditions are referred to as low stringency. Under high stringency conditions (increased temperature and decreased salt concentration), only sequences with high complementarity to the probe will hybridise.


ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ: Περιγράφει τη φυσικοχημική κατάσταση κατά την οποία ένας σημασμένος ανιχνευτής (βλ.λ.) υβριδοποιείται με μια αλληλουχία νουκλεοτιδίων στόχο. Η χαμηλή θερμοκρασία και η αυξημένη περιεκτικότητα σε άλατα ευνοούν την υβριδοποίηση, επιτρέποντας τον ανιχνευτή να συνδεθεί σε στόχους με σχετικά μικρή συμπληρωματικότητα. Τέτοιες συνθήκες ονομάζονται συνθήκες μειωμένης αυστηρότητας. Κάτω από συνθήκες υψηλής αυστηρότητας (αυξημένη θερμοκρασία, χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα) μόνο οι αλληλουχίες με μεγάλη σ

STRINGENCE : Terme décrivant les conditions physico-chimiques dans lesquelles une sonde est hybridée à une séquence d’acide nucléique cible. L’hybridation est favorisée par une température faible et une forte concentration en sel. Ces conditions sont dites de basse stringence et permettent l’hybridation de la sonde à des séquences partiellement complémentaires. Dans des conditions de forte stringence, c’est-à-dire température élevée et faible concentration en sel, seules les séquences entièrement complément

ESTRINGENCIA: Condiciones de hibridización (ADN-ADN o ADN-ARN) como temperatura o concentración de aditivos químicos que determinan el grado de similitud que dará lugar a moléculas híbridas.

ESTRINXENCIA: Describe as condicións físico-químicas nas cales as sondas marcadoras hibridan coa secuencia de ácidos nucleicos obxectivo. Decrece coa temperatura e increméntase coa concentración de sales, que favorecen a hibridación, permitindo que a sonda hibride parcialmente coa diana complementaria. Tales condicións son referidas como de baixa estrinxencia. Baixo altas condicións de estrinxencia (incremento da temperatura e decrecemento da concentración de sal), só hibridarán as secuencias con alta complem

SZTRINGENCIA: Azoknak a fizikai-kémiai körülményeknek a leírása, amelyeknél egy jelölt próba hibridizál egy nukleinsav-célszekvenciához. Alacsony hőmérséklet és magas sókoncentráció kedvez a hibridizációnak, lehetővé teszi, hogy a próba részlegesen komplementer szekvenciákhoz hibridizáljon. Az ilyen körülményeket alacsony sztringenciának nevezzük. Magas sztringencia esetén (magasabb hőmérséklet, alacsonyabb sókoncentráció), csak a magas komplementaritású szekvenciák fognak a próbával hibridizálni.

STRINGENS: Forholdene ved DNA-DNA, DNA-RNA eller RNA-RNA hybridisering som bestemmer hvor stor grad av overensstemmelse som trengs for å danne hybrider (dobbeltstrenger). Påvirkes av temperatur og konsentrasjonen av kjemiske tilsetningsstoffer (f.eks. Na+ og formamid). Høyere stringens gir mer spesifikke hybrider.

OSTROŚĆ (selekcji) : Opisanie warunków fizykochemicznych, w których oznaczona próba jest krzyżowana z docelową sekwencją kwasu nukleinowego. Hybrydyzacji sprzyja obniżenie temperatury i zwiększenie koncentracji soli, pozwalające próbie skrzyżować się w celu docelowego częściowego uzupełnienia. Takie warunki nazywane są niską ostrością. Przy wysokich warunkach ostrości (wzrastająca temperatura i obniżona koncentracja soli), będą krzyżowały się jedynie sekwencje o wysokiej komplementarności do próby.

STRINGENCY: İşaretli bir probun nükleik asit dizilimiyle hibridize olduğu fiziko-kimyasal durumu ifade eder. Düşük sıcaklıkta ve yüksek tuz konsantrasyonun kısmi complementer hedefe probun hibrid olmasını sağlayarak hibridasyonu zayıflatır. Bu tür şartlar düşük stringency olarak ifade edlir. Güçlü stringency şartlarında (yüksek sıcalık düşük tuz konsantrasyonu), yalnızca yüksek sekans benzerliği bulunan complementer ile hibridize olabilir.

Was this helpful?
Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. hanging culture; cf. raft-culture, long-line culture.


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙΑ: Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια.

CULTURE SUR CORDES(STRING): Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO EN CUERDAS (STRING): Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.

CULTIVO EN CORDAS (STRING): Tipo de cultivo polo que as especies cultivadas se engordan sobre cordas colgantes ou outras estruturas, suspendidas de instalacións fixas ou flotantes (boias, emparillados, plataformas flotantes, palangres). Sin. cultivos suspendidos; cf. cultivo en bateas, cultivo en long-line ou palangres.

KÖTÉLKULTÚRA: Olyan tenyésztési módszer, amelynél a tenyésztett fajokat rögzített, vagy a vízen lebegő tárgyakról (bójákról, keretekről, stb.) lelógatott köteleken vagy más szerkezeteken nevelik. Úm. függesztett kultúra; vö. tutajkultúra, hosszúzsinóros kultúra.

LINEKULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym hengekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem

HODOWLA SZNUROWA : Metoda hodowli, w której hodowane gatunki małży wyrastają na zawieszonych linach (także nazywana hodowlą sznurową) lub innych konstrukcjach zawieszonych na stałych lub pływających instalacjach (pławy, tratwy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowla tratwowa, hodowla długolinowa.

Halat kültürü: Asılı halde bulunan halatlar veya diğer yapılar, sabit bir yapıya asılmış yada yüzer sistemler (yüzdürücü, çerçeve, yüzer platformlar, uzun halatlar) üzerinde türlerin büyütülerek yapıldığı kültür.Benz. Uzun halat kültürü, asma kültürü vb.

Was this helpful?
Any adverse stimulus, causing stress, that tends to disrupt the normal stability of an animal.


ΚΑΤΑΠΟΝΗΤΗΣ: Κάθε δυσμενές ερέθισμα που οδηγεί σε καταπόνηση και που τείνει να διασπάσει την φυσιολογική σταθερότητα ενός ζώου.

AGENT STRESSANT: Stimulus nocif qui provoque un stress susceptible de déséquilibrer la stabilité normale dun animal.

FACTOR ESTRESANTE: Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar la estabilidad de un animal.

FACTOR ESTRESANTE: Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar a estabilidade dun animal.

STRESSZOR: Stresszt okozó inger, amelynek hatására megbomlik a szervezet normális stabilitása.

STRESSOR: Det stimulus som fører til stress.

CZYNNIK STRESOTWÓRCZY: Każdy niekorzystny bodziec powodujący stres, który przyczynia się do zakłócenia normalnej stabilności zwierzęcia.

Stres nedeni: Hayvanın (canlının) normal stabilitesinde rahatsızlığa, strese neden olan herhangi bir ters durum

Was this helpful?
A state produced by any environmental factor which extends the normal adaptive response of an animal, or which disturbs the normal functioning to such an extent that the chances of survival are significantly reduced. Stress can be acute or chronic. An acute stress is one of short duration, minutes or hours, in which the time course of the response of the first outlasts that of the stress. Chronic environmental stresses are continuous forms of stress, from which, under aquaculture conditions, the


ΕΝΤΑΣΗ: Κατάσταση προκαλούμενη από έναν περιβαλλοντικό παράγοντα που υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια προσαρμοστικής απόκρισης ενός οργανισμού, ή που διαταράσσει την κανονική λειτουργία σε τέτοιο βαθμό ώστε οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται σημαντικά. Η ένταση ενδέχεται να είναι οξεία ή χρονία. Η οξεία ένταση είναι μικρής διάρκειας, (από λεπτά έως ώρες) κατά την οποία ο χρόνος απόκρισης διαρκεί περισσότερο από την διάρκεια της έντασης. Η χρόνια περιβαλλοντική ένταση είναι συνεχής μορφή έντασης, από τη

STRESS: Etat produit chez un organisme par un facteur environnemental tel que la réponse adaptative et le fonctionnement normal soient suffisamment perturbés de sorte que les chances de survie de cet organisme soient réduites de façon significative. Un stress aigu est de courte durée (minutes ou heures) et la réponse physiologique dure plus longtemps que le stress. Les stress chroniques environnementaux sont continus et souvent impossibles à éviter dans les conditions normales délevage. Surpopulation, v

ESTRÉS: Estado provocado en un organismo por un factor ambiental de tal manera que la respuesta de adaptación y el funcionamiento normal se ven suficientemente perturbados y que las probabilidades de supervivencia de este organismo se reducen de manera significativa. Un estés agudo es de corta duración (minutos a horas) y la respuesta fisiológica dura más que el estrés. Los estreses crónicos ambientales son continuados y a menudo imposibles de evitar en las condiciones de cultivo. Hacinamiento, variacio

ESTRÉS: Estado provocado nun organismo por un factor ambiental de tal maneira que se prolonga a resposta normal de adaptación ou que perturba o funcionamento normal ata o punto de reducir de forma significativa as probabilidades de supervivencia. O estrés pode ser agudo ou crónico.Un estrés agudo é de curta duración (minutos a horas) e a resposta fisiolóxica dura máis que o estrés. Os estreses crónicos ambientais son continuados e a miúdo imposibles de evitar nas condicións de cultivo. Amoreamento, vari

STRESSZ: Olyan állapot, amelyet egy környezeti tényező olyan mértékű megváltozása okoz, amely meghaladja a szervezet normális alkalmazkodóképességét, vagy megzavarja a normális működését olyan mértékben, amely csökkenti az életben maradás esélyeit. A stressz lehet akut vagy krónikus. Az akut stressz rövid ideig, percekig vagy órákig tart, és a stresszre adott válasz időtartama meghaladja magáét a stresszét. A krónikus környezeti stressz a stressz folyamatos formája, amelytől az akvakultúra körülményei kö

STRESS: Summen av alle fysiologiske responser et dyr bruker til å opprettholde eller gjenopprette en normal metabolisme etter fysiske eller kjemiske endringer i miljøet. Stress kan være akutt eller kronisk. Akutt stress har kort varighet (minutter eller timer). Kronisk miljøstress er kontinuerlige former for stress, som fisk i oppdrett ikke kan rømme fra (f.eks. høy tetthet, sosial dominans, variabel vannkvalitet og uvanlige miljøforhold). Som et resultat aktiveres HHI-aksen (hypotalamus hypofyse interr

STRES: Stan spowodowany przez jakiś czynnik środowiskowy, który przekracza normalną reakcję adaptacyjną zwierząt, lub który zakłóca normalne funkcjonowanie w takim stopniu, że możliwości przeżycia są wyraźnie zmniejszone. Stres może być ostry lub przewlekły. Ostry stres jest krótkotrwały, minuty lub godziny, w których przebiega czas pierwszych reakcji przeżywania tego stresu. Przewlekłe stresy środowiskowe są nieprzerwanymi formami stresu, od których w warunkach akwakultury może nie być ucieczki. Prze

STRES: Herhangi bir çevresel faktör tarafından canlının normal adaptif vücut fonksiyonlarında meydana getirilen tepki durumu. Stres akut veya kronik olabilir. Akut stres kısa süreli olup, dakikalar veya saatler sürebilir. Kronik çevresel stres stresin sürekli hali olup, akuakültür şartlarında bu durumdan kaçış mümkün değildir. Aşırı stok, değişken su kalitesi, sosyal baskı, yeni çevresel koşullara maruz kalma gibi durumlar balık hasadıyla birlikte kronik stres nedenleridir. Sonuç olarak HPI (Hipotalami

Was this helpful?
A chronic systemic bacterial disease of salmonids and certain other freshwater fish caused by members of the genus Streptomyces. It has rarely been diagnosed; there is no known effective treatment.


ΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΙΑΣΗ: Χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών και ορισμένων άλλων ψαριών του γλυκού νερού που οφείλεται σε μέλη του γένους Streptomyces. Σπάνια έχει διαγνωσθεί και δεν είναι γνωστή καμία αποτελεσματική θεραπεία.

SEPTICEMIE STREPTOMYCTIQUE: Maladie bactérienne systémique chronique des saumonidés et certaines autres espèces de poisson deau douce provoquée par des bactéries du genre Streptomyces. Cette maladie a rarement été diagnostiquée et il ny a pas de traitement connu.

SEPTICEMIA DEL ESTREPOMYCES: Enfermedad bacteriana crónica de salmónidos y algunas otras especies de peces de agua dulce, provocada por bacterias del género Streptomyces. Esta enfermedad ha sido raramente diagnosticada y no se le conoce ningún tratamiento.

ESTREPTOMICITE: Enfermidade bacteriana crónica de salmónidos e algunhas outras especies de peixes de auga doce, provocada por bacterias do xénero Streptomyces. Esta enfermidade foi raramente diagnosticada e non se lle coñece ningún tratamento eficaz.

STREPTOMYCTES: A lazacfélék és néhány egyéb édesvízi halfaj idült, szisztémás betegsége, amelyet a Streptomyces nemzetségbe tartozó baktériumok okoznak. Ritkán diagnosztizálták, és nincs ismert kezelési módja.

STREPTOMYCES-INFEKSJON: Kronisk systemisk bakteriesykdom på laksefisk og visse andre ferskvannsfisk grunnet infeksjon av bakterier tilhørende slekten Streptomyces. Har knapt vært diagnostisert. Ingen effektive behandlinger.

STREPTOMYCES: Przewlekła systemiczna choroba bakteryjna ryb łososiowatych i niektórych innych gatunków słodkowodnych, spowodowana przez przedstawiciela rodzajuStreptomyces. Jest ona rzadko diagnozowana i nieznane są metody skutecznego jej leczenia.

STREPTOMİKTES: Streptomyctes genusuna ait üyelerin Salmonidler ve diğer tatlı su balıklarında neden olduğu sistemik kronik bir bakteriyel hastalık. Nadiren teşhis edilmekle birlikte etkili bir tedavi yöntemi bilinmemektedir.

Was this helpful?
An acute systemic bacterial disease of warm water fishes caused by Streptococcus sp. Only a few outbreaks of this disease have been recorded.


ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ: Οξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια των ψαριών των θερμών νερών που οφείλεται στον Streptococcus sp. Μόνο λίγες επιδημίες από την ασθένεια αυτή έχουν αναφερθεί.

SEPTICEMIE STREPTOCOCCIQUE: Maladie bactérienne systémique aiguë des poissons des eaux tempérées provoquée par des espèces de bactéries du genre Streptococcus. Peu de manifestations de cette maladie sont rapportées.

SEPTICEMIA DEL ESTREPTOCOCO: Enfermedad bacteriana sistémica aguda de aguas templadas provocada por especies de bacterias del género Streptococcus. Se conocen pocas manifestaciones de esta enfermedad.

SEPTICEMIA DO ESTREPTOCOCO: Enfermidade bacteriana sistémica aguda de peixes de auga quente provocada por especies de bacterias do xénero < i>Streptococcus. Só foron rexistrados uns poucos brotes desta enfermidade.

STREPTOCOCCUS-SZEPTIKÉMIA: Melegvízi halak heveny, szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Streptococcus fajok okoznak. A betegség kitörését csak néhány esetben regisztrálták.

SEPTIKEMI GRUNNET ENTEROCOCCUS-INFEKSJON: Akutt systemisk bakteriesykdom på varmtvannsarter grunnet Streptococcus sp. Bare noen fa tilfeller er registrert.

POSOCZNICA STREPTOKOKOZALNA: Ostra systemiczna choroba bakteryjna ryb ciepłolubnych powodowana przez Streptococcus sp. Zanotowano tylko kilka wybuchów tej choroby.

STREPTOKOK SEPTİSEMİ: Strepreptococcus sptarafından meydana getirilen ve sıcak su balıklarında görülen akut sistemik bir bakteriyel balık hastalığı. Bu hastalıkla ilgili sadece birkaç tane salgın/hastalık vakası rapor edilmiştir.

Was this helpful?
That strand of the DNA double helix that does not serve as a template for RNA transcription.


ΑΛΥΣIΔΑ ΜΗ ΚΩΔIΚΟΠΟIΟΥΣΑ: Η αλυσίδα του δίκλωνου DNA που δεν χρησιμοποιείται ως μήτρα γιά την μεταγραφή του RNA.

BRIN NON-CODON: Brin dADN ne servant pas de matrice pour la transcription de lARN.

HEBRA NO-CODIFICADA: Hebra de ADN que no sirve de matriz para la trascripción de la ARN.

FEBRA NON-CODIFICADA: Febra de ADN que non serve de matriz para a trascripción da ARN.

NEM-KÓDOLÓ SZÁL: A DNS kettős spiráljának az a szála, amelyik nem szolgál templátként az RNS-szintézis számára.

KJEDE, IKKE-KODENDE: Den kjeden (av de to kjedene) i DNA som ikke er templat ved RNA transkripsjon.

ŁAŃCUCH NIEKODOWANY: Podwójny spiralny łańcuch DNA nie służący jako matryca do transkrypcji RNA.

DİZİ, KODLAMAYAN: RNA kopyalanması için bir kalıp olarak görev almayan çift sarmal yapılı DNA dizisi.

Was this helpful?
(1) A specific breed or stock of organisms of the same species possessing distinctive hereditary characteristics that distinguish them from other such breeds or stocks. (2) In mechanics: a relative change in the dimensions of a body in response to an applied force, e.g. the deformation of a material under stress.


ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: (1) Ειδική ποικιλία ή απόθεμα οργανισμών του ιδίου είδους που διαθέτει διακριτά κληρονομικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από άλλα ανάλογα αποθέματα. (2) ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: στην μηχανική η σχετική μεταβολή των διαστάσεων ενός σώματος εξαιτίας της εφαρμογής μιάς δύναμης π.χ. η παραμόρφωση ενός υλικού που υποβάλλεται σε τάση.

SOUCHE: (1) Classe ou groupe dorganismes de la même espèce possédant des traits héréditaires caractéristiques qui les distinguent dautres classes ou groupes. (2) Mécanique: changement relatif dans les dimensions dun corps, résultant de lapplication dune force à ce corps ; par exemple la déformation sous stress.

CEPA: (1) Clase o grupo de organismos de la misma especie que posee rasgos hereditarios característicos que les distinguen de otras clases o grupos. (2) Mecánica: cambio relativo en las dimensiones de un cuerpo, y que resulta de la aplicación de una fuerza a este cuerpo; por ejemplo deformación bajo tensión

CEPA(1) DEFORMACIÓN (2): (1) Unha raza ou grupo específico de organismos da mesma especie que posúe trazos hereditarios característicos que os distinguen doutras razas ou grupos. (2) Mecánica: cambio relativo nas dimensións dun corpo, e que resulta da aplicación dunha forza a este corpo; por exemplo deformación dun material baixo tensión

TÖRZS: Élő szervezetek olyan tenyészete vagy állománya, amely örökletes sajátosságai alapján megkülönböztethető más hasonló tenyészetektől vagy állományoktól.

RASE: En spesifikk bestand bestående av organismer av samme art, som viser distinkte arvelige karakterer som skiller dem fra andre bestander av samme art.

SZCZEP/LINIA: (1) Specyficzny wylęg lub linia organizmów tego samego gatunku, posiadający wyróżniające cechy dziedziczne, które odróżniają go od innego takiego wylęgu lub linii. (2) W mechanice: względna zmiana w wymiarach korpusu w reakcji na przyłożoną siłę, np. odkształcenie materiału pod obciążeniem.

IRK, SOY: (1) Ayırt edici kalıtsal özelliklere sahip aynı türlerden üreme bakımından benzer diğer türlerden ayrılan organizmalar, (2) mekanik; uygulanan bir güce karşı vücut boyutlarındaki değişim ile verilen tepki örneğin basınç altındaki metalde meydana gelen deformasyon.

Was this helpful?
The last planktonic larval stage of shellfish prior to settlement .


ΩΡΙΜΕΣ ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ: Το τελευταίο στάδιο των πλαγκτονικών προνυμφών ασπονδύλων πριν την εγκατάσταση στον πυθμένα.

LARVE A CHARNIERE DROITE: Le dernier stade de développement des larves planctonique des mollusques bivalves avant leur fixation au susbstrat.

LARVA A CHARNELA RECTA: El último estado del desarrollo de larvas planctónicas de molusco bivalvos antes de su fijación al substrato.

LARVA D: A última fase planctónica do desenvolvemento larvario de molusco bivalvos antes da súa fixación ao substrato.

EGYENES ZÁRÓIZMÚ LÁRVA: A kagylók utolsó lebegő lárvaalakja a megtelepedés előtt.

STRAIGHT-HINGE LARVE: Siste frittlevende larvestadium hos skalldyr før de bunnslår.

WCZESNE STADIUM LARWY WENIGER : Wczesna postać rozwojowa ostatniego planktonowego stadium larwalnego małży przed osiedleniem się.

STR: Mikrosatelete alternetif bir terim olarak kullınmaktadır ve genom üzerindeki kısa tekrar dizilerini ifade eder.

Was this helpful?
Short tandem repeats. An alternative term for microsatellite.


STR: Σύντομες διαδοχικές επαναλήψεις. Εναλλακτικός όρος για το μικροδορυφορικά (βλ.λ.).

STR: Courtes séquences répétées en tandem. Nom alternatif pour Microsatellite

STR: Repeticiones de tándems cortos. Término alternativo de microsatélite.

STR: Repeticións de tándems curtos. Termo alternativo ao de microsatélite.

STR: Rövid tandem ismétlődések. A mikroszatelitek egyik elnevezése.

STR: Repeterende DNA-sekvenser på 1-6 basepar. Også kalt “short tandem repeats”(STR).

STR (short tandem repeats): (Krótkie tandemowe powtórzenia). Termin alternatywny dla mikrosatelitarnego STR, który stanowi kilkunukleotydowe, tandemowe powtórzenia o długości od 2 do 6 par zasad, powtarzających się określoną ilość razy w sekwencji.

STR: Mikrosatelete alternetif bir terim olarak kullınmaktadır ve genom üzerindeki kısa tekrar dizilerini ifade eder.

Was this helpful?
Inflammation of the soft tissues of the mouth.


ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ: Φλεγμονή των μαλακών ιστών του στόματος.

STOMATITE: Inflammation de la muqueuse buccale.

ESTOMATITIS: Inflamación de la mucosa bucal.

ESTOMATITE: Inflamación dos tecidos brandos bucais.

STOMATITIS: A száj lágy szöveteinek gyulladása.

STOMATITT (MUNNSAR): Betennelse i munnens slimhinne.

ZAPALENIE JAMY GĘBOWEJ: Zapalenie miękkich tkanek jamy gębowej.

STOMATİT (AĞIZ İLTİHABI): Ağzın yumuşak dokularındaki yanma, iltihaplanma.

Was this helpful?
The tubular or sacular part of the digestive tract, between the oesophagus and the intestine. It functions in the short-term storage of food and partial digestion of proteins. In piscivorous fish, the stomach tends to be well defined; in herbivorous/ omnivorous fish, it is somewhat tubular in shape and there is a continuum from tubular to sac form which has an effect on the feeding regime. Cyprinids have neither stomachs nor digestive fluid-secreting glands.


ΣΤΟΜΑΧΟΣ: Το σωληνοειδές ή ασκοειδές τμήμα του πεπτικού συστήματος το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στον οισοφάγο και το έντερο. Χρησιμεύει στην προσωρινή αποθήκευση της τροφής και την απορρόφηση πρωτεϊνών. Στα ιχθυοφάγα ψάρια είναι συνήθως καλά αναπτυγμένος. Στα φυτοφάγα/ παμφάγα ψάρια έχει συνήθως σωληνοειδή μορφή, ενώ υπάρχει μια συνέχεια από τη σωληνοειδή στην ασκοειδή μορφή γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στις δυνατότητες παροχής της τροφής. Οι κυπρίνοι δεν διαθέτουν στόμαχο ούτε αδένες απορρόφησης υγρών.

ESTOMAC : Région, tubulaire ou en forme de sac, du tube digestif entre l’œsophage et l’intestin. Sa fonction réside dans le stockage à courte terme des aliments et la digestion partielle des protéines. Chez les poissons piscivores, l’estomac est généralement bien défini. Par contre, chez les poissons herbivores et omnivores l’estomac est plutot tubulaire avec une transition progressive entre une forme tubulaire et en sac suivant le régime alimentaire.

ESTÓMAGO: Parte tubular o sacular del tubo digestivo de vertebrados, entre el esófago y el intestino; normalmente es la parte más amplia, fusiforme y muscular. Funciona durante el almacenamiento transitorio de la comida y digiere parcialmente las proteínas. En peces piscívoros, el estómago tiende a ser muy definido. En cambio en herbívoros y omnívoros es un continuum tubular o sacular, lo cual tiene efectos en el régimen de alimentación. Los ciprínidos no tienen estómago ni glándulas secretoras de jugos g

ESTÓMAGO: Parte tubular ou sacular do tubo dixestivo de vertebrados, entre o esófago e o intestino; normalmente é a parte máis ampla, fusiforme e muscular. Funciona durante o almacenamento transitorio da comida e dixire parcialmente as proteínas. En peixes piscívoros, o estómago tende a ser moi definido. En cambio, en herbívoros e omnívoros é un continuum tubular ou sacular, o cal ten efectos no réxime de alimentación. Os ciprínidos non teñen estómago nin glándulas secretoras de zumes gástricos.

GYOMOR: Az emésztőrendszer csőhöz vagy zsákhoz hasonló része a nyelőcső és a vékonybél között. Szerepe a táplálék rövid ideig tartó tárolása és a fehérjék részleges emésztése. Ragadozó halakban a gyomor határozottan elkülöníthető az emésztőrendszer többi részétől. Növényevő vagy mindenevő halakban a gyomor csőhöz hasonló alakú, folyamatos átmenettel a zsákos forma felé, amely befolyásolja a táplálkozás módját. A pontyféléknek nincs gyomruk vagy emésztőnedveket elválasztó mirigyük.

MAGE(SEKK): Den tubulære eller poseformete delen av fordøyelseskanalen mellom spiserøret og tarmen hos vertebrater. Ofte den videste delen av fordøyelsessystemet og ofte spindelformet og veldig muskulær. Har funksjon som korttidslager for føde og delvis fordøyelse av proteiner. Hos fiskeetende fisk pleier magesekken a være veldefinert, mens den hos herbi- og omnivorer er mer pose- til tubeformet og med uklar (makroskopisk) overgang til tarmen. Karpefisk mangler magesekk og tilhørende fordøyelseskjertler.

ŻOŁĄDEK: Rurkowata lub workowata część przewodu pokarmowego, pomiędzy przełykiem a jelitem. Jego funkcje polegają na zmagazynowaniu pokarmu na krótki okres i częściowym trawieniu białek. U ryb drapieżnych żołądek jest zwykle łatwo wyróżnić; u ryb roślinożernych i wszystkożernych ma on kształt rurkowaty i zmienia się od postaci rurkowatej do workowatej, która ma wpływ na sposób odżywiania się. Ryby karpiowate nie mają ani żołądków ani gruczołów wydzielających soki trawienne.

MİDE: özefagusla bağırsak arasında kalan tubuler ve sakuler sindirim kanalı kısmıdır. Mide, besinlerin kısa süre depolanması ve proteinlerin kısmi sindirimi işlevlerini yerine getirir. Pisivorus balıklarda midenin yapısı iyi bilinmektedir. Herbivor ve omnivor balıklarda ise beslenme rejimlerine bağlı olarak tubuler yapıdan saculer yapıya doğru bir tekamül vardır. Sazanlarda ne mideleri nede sindirim salgısı yapan bir bez bulunmaktadır.

Was this helpful?
The number of fish released per unit of area or volume.


ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αριθμός ψαριών που ελευθερώνονται ανά μονάδα επιφανείας ή όγκου.

TAUX DE STOCKAGE: Nombre de poissons libérés par unité de surface ou de volume.

TASA DE ALMACENAMIENTO: Número de peces liberados por unidad de superficie o de volumen.

TAXA DE CULTIVO: Número de peixes liberados por unidade de superficie ou de volume.

NÉPESÍTÉSI ARÁNY: Egy területre vagy térfogatba kiengedett halak száma.

UTSETTINGSRATE: Antall fisk utsatt per areal- eller volumenhet.

OBSADA RYB : Liczba ryb wypuszczonych na jednostkę powierzchni lub objętości zbiornika.

STOKLAMA ORANI: Belirli bir alan veya hacimden elde edilen balık miktarı (canlı kütle sayısı).

Was this helpful?
The amount (number or biomass) of fish stocked per unit of area or volume.


ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ: Η ποσότητα (σε αριθμό ή βιομάζα) ψαριών του αποθέματος ανά μονάδα επιφάνειας ή όγκου.

DENSITE DE STOCKAGE: Quantité (nombre ou biomass) dorganismes stockés par unité de surface ou de volume.

DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO: Cantidad (número o biomasa) de organismos almacenados por unidad de superficie o de volumen.

DENSIDADE DE CULTIVO: Cantidade (número ou biomasa) de peixes en cultivo por unidade de superficie ou de volume.

NÉPESÍTÉSI SŰRŰSÉG: Egy területre vagy térfogatba helyezett halak mennyisége (száma vagy össztömege).

TETTHET: Kilo fisk per kubikkmeter oppdrettsvolum.

GĘSTOŚĆ OBSADY : Ilość (liczba lub masa) obsadzonych ryb na jednostkę powierzchni zbiornika lub objętości.

STOKLAMA YOĞUNLUĞU: Belirli bir alan veya hacimdeki stoklanan balık miktarı (canlı kütle sayısı).

Was this helpful?
Process of moving live organisms to a farm or to a body of water so that ongrowing may take place.


ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία με την οποία ζωντανοί οργανισμοί τοποθετούνται σε μία μονάδα καλλιέργειας ή σε ένα σώμα νερού ώστε να καλλιεργηθούν.

STOCKAGE: Processus dintroduction dorganismes vivants vers une unité aquacole ou vers un plan deau dans le but de leur grossissement.

ALMACENAMIENTO: Procesos de introducción de organismos vivos en una unidad acuícola o en una masa de agua para el engorde.

ALMACENAMENTO: Procesos de introdución de organismos vivos a unha unidade acuícola ou a unha masa de auga para o engorde.

KIHELYEZÉS: Élő szervezetek telepítése egy gazdaságba vagy vízterületre, ahol a nevelésük történik.

UTSETTING: Prosessen der en overfører en levende organismer til et oppdrettsanlegg eller en vannmasse for påvekst, f.eks. overføring av smolt fra settefisk- til matfiskanlegg.

OBSADZANIE: Proces wprowadzania żywych organizmów do gospodarstwa stawowego lub do zbiornika wodnego tak, by mógł odbywać się w nich podchów etapowy (np. stawy przesadkowe i kroczkowe w obiektach karpiowych) lub odchów końcowy do wielkości konsumpcyjnej (stawy towarowe).

Stoklama: Yetiştirmenin gerçekleştirilmesi için canlı organizmaların çifliklere veya su sütünuna taşınma işlemi.

Was this helpful?
Any change in the environment of an organism or part of it, which produces a change in its physiology or behaviour.


ΕΡΕΘIΣΜΑ: Κάθε αλλαγή στο περιβάλλον ενός οργανισμού ή μέρους του, που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην φυσιολογία ή στην συμπεριφορά του.

STIMULUS: Changement dans lenvironnement dun organisme ou dans une partie de celui-ci, induisant un changement de sa physiologie ou de son comportement.

ESTÍMULO: Cambio en el ambiente de un organismo o en una parte de este último, que induce un cambio de su fisiología o de su comportamiento.

ESTÍMULO: Cambio no ambiente dun organismo ou nunha parte deste último, que induce un cambio da súa fisioloxía ou do seu comportamento.

STIMULUS: Bármilyen változás egy szervezet környezetében, amely abban a szervezetben élettani vagy viselkedésbeli változást okoz.

STIMULUS: En forandring i en organismes miljø, som gir en forandring i organismens fysiologi eller atferd.

BODZIEC: Każda zmiana w środowisku bytowania organizmu lub jego części, która wywołuje zmianę w jego fizjologii lub zachowaniu się.

UYARICI: Bir organizma veya onun bir bölümünün davranış veya fizyolojisinde değişiklik meydana getiren çevredeki herhangi bir değişiklik.

Was this helpful?
Common term for anabolic steroids. They are a group of biologically active organic compounds secreted by the adrenal cortex, testis, ovary and placenta and are characterized by the presence of a cyclopentanoperhydrophenanthrene ring. They include the oestrogens, androgens and mineralocorticoids.


ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ: Συνήθως αναφερόμενα ως αναβολικά. Είναι μια ομάδα βιολογικά ενεργών οργανικών συστατικών τα οποία εκκρίνονται από το φλοιό των επινεφριδίων, τους όρχεις, τις ωοθήκες και τον πλακούντα. Χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός κυκλοπεντανοπεριδροφενανθρινικού δακτυλίου. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα ανδρογόνα, τα οιστρογόνα και τα μεταλλοκορτικοειδή.

STEROIDE: Membre dun groupe de composés organiques caractérisés par la présence dun cycle cyclopentane-perhydro-phenanthrene. Hormones importantes sécrétées par le cortex adrénal et les gonades qui comprennent les estrogènes, les androgènes et les minéralo-corticoïdes.

ESTEROIDE: Miembro de un grupo de compuestos orgánicos caracterizados por la presencia de un grupo ciclopentano-peridro-fenantreno. Hormonas importantes secretadas por la corteza suprarrenal y las gónadas que incluye los estrógenos, andrógenos y mineralocorticoides.

ESTEROIDE: Termo común para os esteroides anabólicos. Son un grupode compostos orgánicos activos bioloxicamente secretados pola codia adrenal, testículos, ovario e placenta e están caracterizados pola presenza dun anel de perhidro-ciclopentano-fenantreno. Inclúen estróxenos, andrógenos e mineralocosticoides.

SZTEROID: Az anabolikus szteroidokra használt gyűjtőfogalom, amelyek a mellékvesekéreg, a here, a petefészek és a méhlepény által elválasztott biológiailag aktív vegyületek. Jellegzetességük a ciklopentano-perhidro-fenantrén gyűrű. Az ösztrogének, androgének és mineralokortikoidok tartoznak ebbe a csoportba.

STEROID: Vanlig betegnelse for anabole steroider. Er en gruppe biologisk aktive organiske komponenter som hos fisk skilles ut fra interrenallegeme, testikkel og ovarie. Alle steroidene er kolesterol derivater med en karakteristisk ringstruktur. Inkluderer androgener, østrogener og kortikosteroider.

STEROID: Powszechny termin steroidów anabolicznych. Stanowią one grupę aktywnych biologicznie związków organicznych wydzielanych przez korę nadnerczy, jądra, jajniki i łożysko, a charakteryzują się obecnością pierścienia cyklopentanoperhydrofenantrenu. Obejmują one estrogeny, androgeny i mineralokortykoidy.

Steroid: Anabolik steroidler için yaygınca kullanılan kavramdır. Adrenal korteks, testis, ovaryum ve plesenta tarafından uyarılan biyolojik olarak aktif olan organik bileşiklerdir ve siklopentanoperhidrofenantren halkasının bulunmasıyla karakterize edilir. Bunlar östrojen, androjen ve mineralkortikoidleri içerirler.

Was this helpful?
(1) The destruction of all forms of microbial life on or in objects/samples: there are several methods of sterilization, e.g. chemical compounds, ultra-violet radiation, ionizing radiation and heat (autoclave). (2) Rendering infertile.


ΑΠΟΣΤΕIΡΩΣΗ, ΣΤΕIΡΩΣΗ: (1) Η καταστροφή όλων των μορφών μικροβιακής ζωής σε αντικείμενα ή δείγματα: Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αποστείρωσης όπως: με χημικά μέσα, με υπεριώδη ακτινοβολία, ιονίζουσα ακτινοβολία και θερμότητα (αυτόκαυστο). (2) Στείρωση: Μετατροπή ενός οργανισμού σε μή γόνιμο.

STERILISATION: (1) Destruction de toutes formes de vie microbienne sur/ou dans un objet ou échantillon. Il existe plusieurs méthodes de stérilisation; chimique, thermique (autoclave), irradiation par des rayons ultraviolets, rayons ionisants. (2) Rendre infertile.

ESTERILIZACIÓN: (1) Destrucción de todas las formas de vida microbiana en objeto o una muestra. Existen muchos métodos de esterilización; química, térmica (autoclave), irradiación por rayos ultravioletas, rayos ionizantes. (2) Hacer infértil.

ESTERILIZACIÓN: (1) Destrución de todas as formas de vida microbiana en obxectos ou mostras. Existen moitos métodos de esterilización; compostos químicos, radiación ultravioleta, radiación ionizante e calor (autoclave). (2) Facer infértil.

STERILIZÁLÁS: (1) Valamennyi mikrobiális életforma elpusztítása valamilyen tárgyban vagy mintában; többféle sterilizálási módszer létezik, pl. a vegyszerekkel, ultraibolya sugárzással, ionizáló sugárzással vagy hővel (autoklávban) történő sterilizáció. (2) Terméketlenné tétel.

STERILISASJON: (1) Utrydding av alle former for mikrobielt liv på eller i en prøve. Det finnes flere metoder for sterilisasjon, f.eks. ved hjelp av kjemiske forbindelserer, UV-stråling, ioniserende tråling og varme (autoklavering). (2) Ufruktbargjøring.

STERYLIZACJA/WYJAŁAWIANIE: (1) Zniszczenie wszystkich form życia drobnoustrojowego na/lub w obiektach/próbach: istnieje kilka metod sterylizacji, np. związkami chemicznymi, promieniowaniem ultrafioletowym, promieniowaniem jonizującym i ciepłem (autoklaw). (2) Dokonanie sterylizacji (wyjałowienia).

STERİLİZASYON: (1) Bir nesne veya örneğin içinde veya üzerinde bulunan her türlü mikrobiyal hayatın yok edilmesi. Birkaç sterilizasyon yöntemi vardır, kimyasal bileşikler, ultraviole radyasyon, iyonlaştırıcı radyasyon ve sıcaklık (otoklav). (2) Kısırlaştıma.

Was this helpful?
(1) Free from microorganisms. (2) Infertile.


ΣΤΕΙΡΟΣ: (1) Ελεύθερος μικρο-οργανισμών. (2) Αγονος.

STERILE: (1) Qui est exempt de tout micro-organisme. (2) Infertile.

ESTÉRIL: (1) Libre de microorganismos. (2) Infértil.

ESTÉRIL: (1) Libre de microorganismos. (2) infértil.

STERIL: (1) Mikroorganizmusoktól mentes. (2) Terméketlen.

STERIL: (1) Fri for mikroorganismer. (2) Ufruktbar.

STERYLNY/JAŁOWY : (1) Wolny od mikroorganizmów. (2) Nieurodzajny, niepłodny.

STERİL: (1) Mikroorganizma içermeyen, (2) kısır, verimsiz.

Was this helpful?
Having a narrow tolerance range for a given factor such as temperature; i.e. stenothermal.


ΣΤΕΝΟΤΥΠΙΚΟΣ: Ο έχων στενό εύρος ανοχής για ένα συγκεκριμένο παράγοντα όπως η θερμοκρασία, τουτέστιν στενόθερμος.

STENOTYPIQUE: Ayant une gamme étroite de tolérance dun facteur déterminé, telle que la température; cest-à-dire sténothermique.

ESTENOTÍPICO: Que tiene una gama estrecha de tolerancia a un factor determinado, tal como la temperatura; es decir estenotérmico.

ESTENOTÍPICO: Que ten unha gama estreita de tolerancia a un factor determinado, tal como a temperatura; é dicir estenotérmico.

SZTENOTIPIKUS: Egy adott tényezővel (pl. hőmérséklettel) szemben szűk tűrőképességű; pl. sztenotermikus.

STENOTYP: Har et trangt toleranseområde for en gitt faktor, f.eks. temperatur (stenoterm).

STENOTYPOWY: Mający wąski zakres tolerancji na dany czynnik, jak np. temperaturę (stenotermiczny).

STENOTİPİK: Verilen bri faktör için sıcaklık gibi dar bir tölerans aralığına sahip anlamımda kullanılır,sıcaklık için stenotermal gibi.

Was this helpful?
A parasite with a phylogenetically narrow range of hosts.


ΣΤΕΝΟΞΕΝΙΚΟ: Παράσιτο με φυλογενετικά περιορισμένο εύρος ξενιστών.

STENOHOSPITALIQUE: Se dit dun parasite ayant une gamme dhôtes très étroite.

ESTENOHOSPITÁLICO: Dícese de un parásito que posee una gama reducida de huéspedes.

ESTENOHOSPITÁLICO: Dise dun parasito que posúe unha gama reducida de hospedadores.

SZTENOHOSZPITALIKUS: Olyan parazita, amely csak kevés, törzsfejlődési szempontból egymáshoz közel álló gazdaszervezetet képes megfertőzni.

STENOHOSPITAL: Parasitt med et fylogenetisk trangt spekter av verter.

STENOKSENICZNY: Pasożyt o filogenetycznie wąskim zakresie gospodarzy (żywicieli).

STENOHOSPİTALİK: Belli konakçı hassasiyeti olan parazitler.

Was this helpful?
Organisms that can exist only within a narrow range of salinity; cf. oligohaline, euryhaline.


ΣΤΕΝΟΑΛΟΣ: Οργανισμός ικανός να ζήσει μόνο μέσα σε μικρό εύρος αλατότητας. Πρβλ. Ολιγόαλος, Ευρύαλος.

STENOHALIN(E): Se dit des organismes qui ne peuvent vivre que dans les eaux ayant une gamme de salinité très étroite.

ESTENOHALINOS: Dícese de organismos sólo pueden vivir en aguas que tienen una gama de salinidad muy estrecha.

ESTENOHALINO: Dise de organismos que só poden vivir en augas que teñen unha oscilación da salinidade moi estreita.

SZTENOHALIN: Olyan szervezet, amely csak egy adott vagy attól kismértékben különböző sótartalmú vízben tud életben maradni.

STENOHALIN: Dyr som har vanskelig for å tåle sterke vekslinger i vannets saltholdighet.

STENOHALINOWY: Organizmy, które mogą tylko bytować w środowisku o wąskim zakresie zasolenia; porównaj: oligohalinowy, stenohalinowy.

STENOHALİN: Belirli tuzluluk oranlarında hayatlarının sürdürebilen canlılar.

Was this helpful?
The abnormal accumulation of fat.


ΣΤΕΑΤΩΣΗ: Μη φυσιολογική συσσώρευση λίπους.

STEATOSE: Laccumulation anormale de graisse.

ESTEATOSIS: Acumulación anormal de grasa.

ESTEATOSE: Acumulación anormal de graxa.

ELZSÍROSODÁS: A zsír rendellenes mértékű felhalmozódása.

STEATOSE: Unormal akkumulasjon av fett.

ZWYRODNIENIE TŁUSZCZOWE : Nienormalne nagromadzenie tłuszczu.

STEATOSİS: Normal olmayan yağ birikimi

Was this helpful?
A flow is said to be steady if it is invariant with time, i.e., the mass flow rate is constant, and all other quantities (temperature, pressure, velocity) are independent of time.


ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ: Μια ροή θεωρείται σταθερή όταν δεν αλλάζει στη διάρκεια του χρόνου, τουτέστιν, όταν η ταχύτητα ροής μάζας είναι σταθερή και όταν όλα τα άλλα μεγέθη (θερμοκρασία, πίεση, ταχύτητα) είναι ανεξάρτητα του χρόνου.

DEBIT DECOULEMENT REGULIER: Un écoulement est considéré régulier sil ne varie pas dans le temps, cest-à-dire que le débit massique reste constant, ainsi que toutes les autres quantités (température, pression, vitesse) sont indépendant du temps.

CAUDAL DE ESCURRIMIENTO ESTABLE: Un caudal es considerado estable cuando no varía en el tiempo; es decir que el flujo másico queda constante, mientras que las otras variables (temperatura, presión, velocidad) son independientes del tiempo.

CAUDAL CONSTANTE: Un caudal é considerado estable cando non varía no tempo; é dicir que o fluxo másico queda constante, mentres que as outras variables (temperatura, presión, velocidade) son independentes do tempo.

ÁLLANDÓ ÁRAMLÁS: Egy áramlás akkor tekinthető állandónak, ha időben nem változik, azaz az áramlás mértéke azonos, a többi mennyiség (hőmérséklet, nyomás, sebesség) pedig független az időtől.

KONSTANT STRØMHASTIGHET: En strøm er konstant dersom den ikke varierer over tid, dvs at massens strømhastighet er konstant og alle andre kvantiteter (temperatur, trykk, fart) er uavhengige av tid.

USTALONY PRZEPŁYW (p. stacjonarny): Mówi się, że przepływ jest ustalony, jeśli jest on niezmienny w czasie, tj. szybkość przepływu wody jest stała i wszystkie inne wielkości (temperatura, ciśnienie, prędkość) są w czasie niezmienne.

SABİT AKIŞ ORANI: Zamanla değişmiyorsa akış sabit olarak adlandırılır, mesela, kütle akış oranı sabittir ve diğer tüm nicelikler (sıcaklık, basınç, hız) zamandan bağımsızdır.

Was this helpful?
Organ of balance consisting of a vesicle containing granules (statoliths) of, for instance, lime or sand; present in some invertebrates, e.g. crustacea, flatworms.


ΣΤΑΤΟΚΥΣΤΗ: Οργανο ισορροπίας αποτελούμενο από ένα κυστίδιο που περιέχει κοκκία (στατόλιθους) άμμου ή ασβεστικά. Απαντάται σε μερικά ασπόνδυλα πχ. καρκινοειδή και πλατυέλμινθες.

STATOCYSTE: Organe déquilibration consistant en une vésicule ciliée contenant des granules, des grains de sable ou certains produits élaborés par lanimal; on les rencontre chez beaucoup dinvertébrés, par exemple crustacés, vers plats.

ESTATOCISTO : Órgano de equilibrio que consiste en una vesícula ciliada que contiene gránulos, granos de arena o ciertos productos elaborados por el animal; se encuentran en muchos invertebrados, por ejemplo crustáceos, gusanos planos.

ESTATOCISTO: Órgano de equilibrio que consiste nunha vesícula ciliada que contén gránulos, grans de area ou certos produtos elaborados polo animal; atópanse en moitos invertebrados, por exemplo crustáceos, vermes planos.

SZTATOCISZTA: Mészkő- vagy homokszemcséket (sztatolitokat) tartalmazó üregből álló egyensúlyozószerv a gerinctelen állatokban, például egyes rákokban vagy laposférgekben.

STATOCYST: Balanseorgan bestående av en blære som inneholder små sandkorn (statolitter). Finnes hos noen virvelløse dyr (evertebrater), f.eks. krepsdyr og flatmarker.

STATOCYSTA: Narząd zmysłu równowagi składający się z pęcherzyka zawierającego ziarenka (statolity); u niektórych bezkręgowców stanowią je sole wapnia lub piasek, np. u skorupiaków i płazińców.

DENGE ORGANI: Granüller (statolitler) içeren bir keseden oluşan denge organı. Örnek; kireç veya kum ; bazı omurgalılarda bulunur, örn. eklembacaklılar, at solucanı.

Was this helpful?
In aquaculture, the period usually expressed in days or degree-days, between cessation of feeding and handling or slaughter. In the case of handling operations such as grading or transport this reduces metabolic rate and therefore oxygen demand. Before slaughter the starvation period is species specific and size dependent, e.g., typically 7-14days for salmon.


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ (ΑΣΙΤΙΑΣ): Στις υδατοκαλλιέργειες εκφράζει το διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που σταματάει η παροχή τροφής έως τη σφαγή ή την εφαρμογή κάποιου χειρισμού. Στην περίπτωση που πρόκειται να ακολουθήσει κάποιος χειρισμός, όπως είναι για παράδειγμα ο διαχωρισμός ή η μεταφορά, η πρακτική αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ο μεταβολικός ρυθμός άρα και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο. Πριν τη σφαγή η περίοδος νηστείας που εφαρμόζεται εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του ψαριού, π.χ. για το σολομό είναι μεταξ

DURÉE DE JEUNE : En aquaculture, se dit de la période de temps entre la cessation de l’alimentation et l’abattage ou manutention des poissons. Dans le cas des opérations impliquant une manutention (triage et transport par exemple), le jeûne réduit le taux métabolique et donc la demande en oxygène. Avant abattage, la durée de jeûne dépend de l’espèce et de la taille, par exemple 7 à 14 jours pour les saumons.

TIEMPO DE AYUNO: En acuicultura este término es usado para designar el periodo (normalmente expresado en días o días-grado) entre que se terminó la alimentación y una manipulación o sacrificio. En el caso de operaciones de manejo (clasificación, transporte) esto reduce la tasa metabólica y la demanda de oxígeno. En el caso de sacrificio el periodo de ayuno a observar depende de la especie y del tamaño, Vg. normalmente 7-21 días para el salmón.

XAXÚN / PERÍODO DE XAXÚN: En acuicultura este termo é usado para designar o período (normalmente expresado en días ou días-grao) entre o cesamento da alimentación e a manipulación ou sacrificio. No caso de operacións de manexo (clasificación, transporte) isto reduce a taxa metabólica e a demanda de osíxeno. Antes do sacrificio o período de xaxún a observar depende da especie e do tamaño, ex. normalmente 7-21 días para o salmón.

ÉHEZTETÉS (KOPLALÁSI IDŐ): Az akvakultúrában az etetés leállítása és a kezelés vagy vágás közötti idő. Általában napokban fejezik ki. A kezelések, például osztályozás vagy szállítás előtt a koplalás csökkenti az anyagcsere intenzitását, ezáltal az oxigénigényt is. A vágás előtti éheztetési idő hossza a hal fajától és méretétől függ. Lazacoknál általában 7-14 nap.

SULTPERIODE: I akvakultur brukes begrepet om tidsrommet mellom opphør av fôring og håndtering eller slakting. Vanligvis uttrykt i dager eller døgngrader. Ved håndteringsprosedyrer som størrelsessortering og transport reduseres metabolismen og derfor også oksygenbehovet. Sultperioden før slakting er artsspesifikk og størrelsesavhengig, f.eks. er 7-21 dager typisk for laks.

GŁODZENIE : W akwakulturze: okres – wyrażany zwykle w dniach lub stopniodniach – pomiędzy zaprzestaniem żywienia i manipulacją lub ubojem. W przypadku czynności manipulacyjnych, jak np. sortowanie lub transport, obniża to przemianę materii a zatem i zapotrzebowanie tlenowe. Przed ubojem okres głodzenia jest gatunkowo swoisty i zależny od wielkości ryb; np. dla łososia wynosi zazwyczaj 7 - 14 dni.

AÇLIK SÜRESİ: su ürünlerinde, yemlemeyi kesme, elleme veya hasat zamanları arasındaki geçen zaman periyotunu ifade eder. Örneğin bir yerden bir yere taşıma veya boylama uygulaması metabolik hızı veya oksijen ihtiyacını azaltır. Hasat öncesi, türe ve boya bağlı bekletme süresi uygulanmaktadır örneğin salmonlarda genelde 7-14 gündür.

Was this helpful?
Molecular biological technique in which a mixture of electrostatically charged molecules (usually proteins) are separated on a supporting starch gell medium by the amount of charge they possess, under the influence of a small electric field. This technique can be used for the detection of genetic variation and is cheaper than using agar media.


ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΗΚΤΩΜΑΤΟΣ ΑΜΥΛΟΥ: Τεχνική της μοριακής βιολογίας κατά την οποία ένα μείγμα ηλεκτροστατικά φορτισμένων μορίων (συνήθως πρωτεΐνών) διαχωρίζεται εντός πηκτώματος αμύλου λόγω του διαφορετικού τους φορτίου, υπό την επίδραση ασθενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται γιά την ανίχνευση γενετικής ποικιλότητας και είναι φθηνότερη από την χρήση άγαρ.

ELECTROPHORESE SUR GEL DAMIDON: Technique de biologie moléculaire dans laquelle les molécules porteuses de charges électrostatiques (souvent des protéines) sont séparées dans un support de gel damidon sous linfluence dun champ électrique suivant limportance de leur charge. Cette technique est utilisée pour déceler des variations génétiques.

ELECTROFORESIS SOBRE GEL DE ALMIDÓN: Técnica de biología molecular en la cual las moléculas que llevan cargas electroestáticas (a menudo proteínas) son separadas en un suporte de gel de almidón, bajo la influencia de un campo eléctrico según la importancia de su carga. Esta técnica es utilizada para detectar variaciones genéticas y además es más barata que utilizar un medio de agar.

ELECTROFORESE SOBRE XEL DE AMIDÓN: Técnica de bioloxía molecular na cal as moléculas que levan cargas electroestáticas (a miúdo proteínas) son separadas nun soporte de xel de amidón, baixo a influencia dun campo eléctrico pequeno segundo a cantidade de carga que posúe. Esta técnica é utilizada para detectar variacións xenéticas e ademais é máis barata que utilizar un medio de ágar.

KEMÉNYÍTŐGÉL-ELEKTROFORÉZIS: Olyan molekuláris biológiai módszer, amelynél elektrosztatikusan feltöltött molekulák (általában fehérjék) keverékét az általuk hordozott töltés alapján egy keményítőgélen választják el, elektromos mező segítségével. Ez a módszer alkalmas a genetikai változatok detektálására és az agaróz elektroforézisnél jóval olcsóbb.

STIVELSE GEL ELEKTROFORESE: Molekylærbiologisk metode der en blanding av elektrostatisk ladete molekyler (vanligvis proteiner) separeres på en stivelsegel ut fra ladningen de får når de settes i et elektrisk felt. Kan brukes til å undersøke genetisk variasjon, og er billigere enn agarosegel.

ELEKTROFOREZA NA ŻELU KROCHMALOWYM: Biologiczna technika molekularna, w której mieszanki cząsteczek o ładunkach elektrostatycznych (zwykle białka) są rozdzielane na nośniku żelu skrobiowego pod wpływem pola elektrycznego o niskim napięciu i natężeniu, przy posiadanych przez nie ładunkach. Technika ta może być używana do wykrywania zmienności genetycznej i jest tańsza niż przy użyciu nośnika agarowego.

NİŞASTA JEL ELEKTROFOREZİ: Birbirine girmiş statik enerji ile yüklü moneküllerin (genellikle proteinlerin) nişasta jeli yardımı ile sahip oldukları yükün değerine göre küçük elektirik alanlarının etkisi altında ayrıştırılması için kullanılan moneküler biyoloji tekniğidir. Bu teknik genetik varyasyonların tespiti için kullanılabilir ve agar aracına göre daha ucuzdur.

Was this helpful?
Any member of a group of polysaccharides that act as energy stores in plants. They have the general formula (C6H10O5)n. Starch, an important constituent of rice, corn and wheat, is an important source of nutrition for plant-eating organisms.


ΑΜΥΛΟ: Πολυσακχαρίτης που δρά σαν αποθήκη ενέργειας στα φυτά με γενικό χημικό τύπο (C6H10O5)n. . Το άμυλο αποτελεί σημαντικό συστατικό του ρυζιού και των δημητριακών και σημαντική πηγή διατροφής για τους φυτοφάγους οργανισμούς.

AMIDON: Polysaccharide de formule générale (C6H10O5)n). Importante réserve énérgétique des plantes. Abondant dans le riz, le maïs et le blé. Source alimentaire importante pour les organismes herbivores.

ALMIDÓN: Cualquier miembro del grupo de polisacáridos que actúan como energía almacenada en plantas. Tienen la fórmula general (C6H10O5)n. El almidón es abundante en arroz, maíz y trigo. Fuente importante de nutrición para los herbívoros.

AMIDÓN: Calquera membro do grupo de polisacaridos que actúan como enerxía almacenada en plantas. Teñen a fórmula xeral (C6H10O5)n. O amidón é abundante en arroz, millo e trigo. Fonte importante de nutrición para os herbívoros.

KEMÉNYÍTŐ: A poliszacharidok közé tartozó vegyület, amely a növények számára energia raktározására szolgál. Összegképlete (C6H10O5)n. A keményítő fontos alkotórésze a rizsnek, a kukoricának és a búzának, illetve a növényevő állatok számára nélkülözhetetlen energiaforrás.

STIVELSE: En gruppe polysakkarider som er lagringsenergi i planter, med generelle formelen (C6H10O5)n. Er en viktig bestanddel i ris, mais og hvete. Viktig ernæringskilde for plantespisende organismer.

SKROBIA: Każdy przedstawiciel grupy wielocukrowców, który spełnia w roślinach funkcję substancji zapasowej. Mają one ogólny wzór (C6H10O5)n)n. Skrobia, ważny składnik ryżu, kukurydzy i pszenicy, jest podstawowym źródłem pokarmu dla organizmów roślinożernych.

Nişasta: Bitkilerde enerji deposu olarak görev yapan polisakkarit grubunun herhangi bir üyesi. Genel formülü (C6H10O5)n)n dir. Nişasta ;pirinç, mısır ve buğdayın önemli bir bileşenidir ve bitki ile beslenen organizmalar için önemli bir besin kaynağıdır.

Was this helpful?
That metabolic rate of poikilothermic animals expressed as the minimum amount of oxygen per unit time, per unit body weight, at the optimal environmental temperatures for the species concerned.


ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΤΑΧΟΣ: Το μεταβολικό τάχος των ποικιλόθερμων ζώων, όταν αυτά καταναλώνουν την ελάχιστη ποσότητα οξυγόνου ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους, στις άριστες περιβαλλοντικές θερμοκρασίες για το είδος αυτό.

TAUX DE METABOLISME STANDARD: Taux de métabolisme dun animal pœcilotherme exprimé sous forme de la consommation minimale doxygène par temps unitaire et par poids corporel unitaire, mesuré à la température environnementale optimale pour cette espèce.

TASA METABÓLICA ESTÁNDAR: Tasa de metabolismo de un animal poiquilotermo expresada en forma del consumo mínimo de oxígeno por unidad de tiempo y por unidad de peso corporal, medida a la temperatura óptima para esta especie.

TAXA METABÓLICA ESTÁNDAR: Taxa de metabolismo dun animal poiquilotermo expresada en forma do consumo mínimo de osíxeno por unidade de tempo e por unidade de peso corporal, medida á temperatura óptima para esta especie.

STANDARD ANYAGCSEREARÁNY: A változó testhőmérsékletű állatok anyagcseréjének mértéke, amelyet az adott faj számára optimális hőmérsékleten, időegység alatt elfogyasztott, egységnyi testtömegre vetített minimális oxigénmennyiséggel fejeznek ki

STANDARD METABOLISMEHASTIGHET: Den metabolske hastigheten hos et vekselvarmt dyr uttrykt som den minste mengden oksygen per tidsenhet, per kroppsvektsenhet, ved artens optimale omgivelsestemperaturen.

PODSTAWOWA PRZEMIANA MATERII: Jest to przemiana materii zwierząt zmiennocieplnych, wyrażona jako minimalna ilość tlenu zużywana w jednostce czasu na jednostkę masy ciała w optymalnych (dla danego gatunku) temperaturach środowiskowych.

STANDART METABOLİZMA: Standart metabolizma yada soğuk kanlı hayvanların metabolik oranı, ilgili canlı türünün kendisi için uygun olan optimum çevresel sıcaklık şartlarında birim vücud ağırlığına göre birim zamanda minimum miktarda tüketilen oksijen olarak ifade edilir.

Was this helpful?
The concentration of a water constituent (pollutant) or degree of intensity of some other adverse condition which is permitted in a body of water. Standards are developed and established from judgements made from the criteria involved.


ΤΥΠΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ: Τα ανώτατα επιτρεπτόμενα όρια για ορισμένες ουσίες (ρύπους) ή για ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά.

STANDARD (QUALITE DEAU): La limite de concentration dun composant de leau (polluant) ou du degré dintensité dune autre condition adverse permise dans un plan deau. Les standards sont établis à partir de lanalyse des critères impliqués.

ESTÁNDAR DE AGUA : Limite de concentración de un compuesto del agua (contaminante) o del grado de intensidad de una condición adversa de una masa de agua. Los estándares son establecidos a partir del análisis de los criterios implicados.

ESTÁNDAR (CALIDADE DE AUGA): A concentración dun constituínte da auga (contaminante) ou o grao de intensidade doutras condicións adversas que son permitidas nunha masa de auga. Os estándares son desenvolvidos e establecidos a partir das estimacións dos criterios implicados.

SZABVÁNY (VÍZMINŐSÉGI): Egy vízszennyező anyag koncentrációjának vagy egyéb ártalmas körülmény intenzitásának maximális megengedett értéke. A szabványokat a kérdéses jellemzők megítélésével állapítják meg.

VANNKVALITET: Den konsentrasjonen av et vannløst stoff (forurenser) eller graden av et annen ugunstig forhold som tillates i vann. Normer utvikles og bestemmes ut i fra involverte kriterier.

STANDARDOWA JAKOŚĆ WODY: Koncentracja składników (czynników zanieczyszczających) lub podwyższona wartość w wodzie jakiejś innej niekorzystnej cechy, normalnie dozwolonej w zbiorniku wodnym. Standardy są opracowane i ustanowione przez odpowiednie władze (parlament, rząd), które wprowadzają i egzekwują obowiązujące kryteria.

Standart (Su kalitesi): Suyu oluşturan maddelerin konsantrasyonu (kirleticiler), ya da suyun kütlesi içinde mümkün kılınan bazı diğer zıt şartların yoğunluğunun seviyesi. Standartlar belli kriterleri kapsayan değerlendirmelerden geliştirilmiş ve yerleştirilmiştir.

Was this helpful?
A section of pipe usually surrounded by a screen inserted into the central outlet of circular tanks. This regulates the tank water depth and when temporarily removed aids cleaning of the tank by flushing water through the outlet.


ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ: Μέρος ενός σωλήνα, συνήθως περιβαλλόμενο από δικτυωτό πλέγμα, που προσαρμόζεται στην κεντρική έξοδο των κυκλικών δεξαμενών. Ρυθμίζει το βάθος του νερού στην δεξαμενή και η προσωρινή του απομάκρυνση βοηθά τον εύκολο καθαρισμό της, διοχετεύοντας νερό υπό πίεση μέσω της εξόδου.

TROP PLEIN: Tuyau inséré dans le trou de vidange central au fond des bassins circulaires. Souvent protégé par une grille, le trop plein sert à réguler le niveau deau dans le bassin. Quand il est retiré, la vidange totale qui en résulte facilite le nettoyage du bassin.

PEDESTAL DE CAÑERÍA: Tubo insertado en agujero de desagüe central en fondos de estanques circulares, a menudo protegido. Sirve para regular el nivel de agua en el estanque. Cuando se retira, el desagüe total facilita la limpieza del estanque.

TUBO DE NIVEL: A sección dun tubo rodeado por unha malla inserido o burato de desaugadoiro central de tanques circulares. Serve para regular o nivel de auga no tanque. Cando se retira temporalmente axuda á limpeza do tanque polo fluxo da auga a través do desaugadoiro.

ÁLLÓCSŐ: Általában szűrővel körülvett függőleges cső, amely egy henger alakú tartály középső lefolyónyílásához csatlakozik. A vízszint szabályozására szolgál, ideiglenes eltávolításával pedig gyorsítható a tartály tisztítása, mivel ilyenkor a szennyezőanyagok a vízzel együtt kimosódnak a lefolyón keresztül.

TÅRNSLUK: Avløpssystem i midten av sirkulære oppdrettskar. Består av to rør (munksystem) og en sil. Høyden på det indre røret bestemmer vannstanden i karet, og kortvarig fjerning av dette fører til at spillfôr og feces dras ut gjennom silen.

RURA PRZELEWOWA: Przekrój rury otoczony zwykle osłoną siatkową wstawioną do centralnego odpływu zbiorników o okrężnym przepływie wody. Reguluje ona głębokość wody w zbiorniku, a przy krótkotrwałym i szybkim (częściowym) spuszczaniu wody przez odpływ ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z dna zbiornika.

DENGE BORUSU: Boruda, genelde yuvarlak tankların iç kısmına yerleştirilen bir perdeyle etrafı çevrilmiş bir bölüm. Tank suyunun derinliğini ayarlar ve geçici olarak çıkartıldığında tankın ağzına su fışkırtarak tank temizliğine yardımcı olur.

Was this helpful?
(1) For light microscopy, organic dyes which attach selectively to positively or negatively charged ions producing characteristic colour effects. Staining techniques can be used, for example, to identify tissues, matter within tissues, bacterial types, and to aid disease diagnosis. (2) Stains used in transmission electron microscopy contain heavy metal ions. Chemical groups found in different parts of the cell combine with these stains and alter the passage of electrons.


ΧΡΩΣΤΙΚΗ: Οργανικές χρωστικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην οπτική μικροσκοπία και οι οποίες συνδέονται επιλεκτικά με θετικά ή αρνητικά ιόντα με αποτέλεσμα τη χρώση συγκεκριμένων δομών. Τεχνικές χρώσης χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για την αναγνώριση ιστών, συγκεκριμένων δομών μέσα στους ιστούς, τύπων βακτηρίων καθώς και στη διάγνωση ασθενειών. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης περιέχουν ιόντα από βαρέα μέταλλα. Οι διάφορες χημικές ενώσεις που βρίσκονται σ

COLORANT : (1) En microscopie optique, des colorants organiques sont utilisés pour colorer sélectivement des anions ou des cations, produisant des effets de coloration caractéristiques qui sont utiles dans l’identification de tissus ou de structures tissulaires, des types de bactéries ou dans le diagnostique des maladies.(2) Les colorants utilisés dans la microscopie électronique contiennent des ions de métaux lourds. Les groupements chimiques à l’Intérieure de la cellule interagissent avec ces colorants

TINCIÓN: (1) En microscopía óptica, tintes orgánicos que se unen selectivamente a iones cargados positivamente o negativamente que producen efectos de color característicos. Las técnicas de tinción pueden ser usadas por ejemplo, para identificar tejidos, materiales dentro de los tejidos, tipos bacterianos y para diagnosticar enfermedades. (2) Los grupos químicos presentes en diferentes partes de las células se combinan con estos tintes y alteran el paso de los electrones.

TINGUIDURA: (1) En microscopía óptica, tinguiduras orgánicas que se unen selectivamente a ións cargados positiva ou negativamente que producen efectos de cor característicos. As técnicas de tinguidura poden ser usadas por exemplo, para identificar tecidos, materiais dentro dos tecidos, tipos bacterianos e como axuda para diagnosticar enfermidades. (2) Os grupos químicos presentes en diferentes partes das células combínanse con estas tinguiduras e alteran o paso dos electróns.

FESTÉS: (1) A fénymikroszkópos vizsgálatokhoz használt szerves festékek, amelyek szelektíven kötődnek pozitív vagy negatív töltésű ionokhoz, jellegzetes színhatásokat előidézve. A festési technikák például szövetek, a szöveteken belüli anyagok, baktériumok azonosítására és betegségek diagnosztizálására használhatók. (2) A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz használt festékek nehézfém-ionokat tartalmaznak. A sejt külöböző részeiben található kémiai csoportok ezekkel a festékekkel egyesülve

FARGE: (1) Lysmikroskopi: Organiske fargestoff som festes selektivt til positivt eller negativt ladete ioner og gir karakteristiske fargereaksjoner. Fargetenikker kan brukes f.eks. for å påvise vev, materialer inni vev, ulike typer bakterie og for å hjelpe til ved diagnostisering av sykdommer. (2) Elektronmikroskopi: Farger som inneholder tungmetaller. Kjemiske grupper som finnes i de ulike deler av cellen forenes med disse fargene og enderer forbigangen av elektroner.

BARWNIK: Barwniki organiczne do mikroskopów świetlnych, które łączą się selektywnie z dodatnio lub ujemnie naładowanymi jonami dając charakterystyczne efekty barwne. Techniki barwienia można używać np. do: identyfikacji tkanek, substancji wewnątrz tkanek, typów bakterii a także pomagają w rozpoznawaniu chorób. Barwniki używane w mikroskopie elektronowym prześwietleniowym zawierają jony metali ciężkich. Grupy chemiczne występujące w różnych częściach komórki reagują z tymi barwnikami i zmieniają przepływ

STAIN: 1) Pozitif ve/veya negatif yüklü iyonlara tutunmak suretiyle tipik renk veren, ışık mikroskobisinde kullanılan organik boyalardır. Mikroskobik boyamalar dokuların tanımlanmasında, bakterilerin karakterizasyonunda ve hastalıkların teşhisi amacıyla kullanılabilir. 2) Ağır metal iyonları ihtiva eden boyalar TEM (Transmisyon Elektron Mikroskop) de kullanılır. Bu boyalar hücrelerin değişik kısımlarında bulunan kimyasal madde guruplarının elektron yapısını değiştirerek birleşmek suretiyle boyarlar.

Was this helpful?
Microscopic slide on which a millimetre scale is engraved in 1/10 and 1/100 graduations which is used to calibrate the ocular micrometer so that a number of ocular divisions equals a number of stage divisions.


ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΑ: Αντικειμενοφόρος πλάκα μικροσκοπίου στην οποία έχουν χαραχθεί υποδιαιρέσεις 1/10 και 1/100mm και η οποία χρησιμοποιείται γιά την βαθμονόμηση του προσοφθάλμιου μικρομέτρου (βλ.λ.) έτσι ώστε ένας αριθμός υποδιαιρέσεων του προσοφθάλμιου να αντιστοιχεί σε έναν αριθμό υποδιαιρέσεων της μικρομετρικής πλάκας.

PLATINE MICROMETRIQUE: Lame de microscope gravée dune échelle graduée au 1/10 ème et au 1/100 ème. Utilisée afin de calibrer un micromètre oculaire de telle façon que le nombre de divisions oculaires soit égal au nombre de divisions sur la platine.

PLATINA MICROMÉTRICA: Placa de microscopio grabada con escala graduada a 1/10 y 1/100. Utilizada para calibrar un micrómetro ocular de tal manera que el número de divisiones oculares sea igual al número de divisiones en la platina.

PLATINA MICROMÉTRICA: Placa de microscopio gravada con escala graduada a 1/10 e 1/100. Utilizada para calibrar un micrómetro ocular de tal maneira que o número de divisións oculares sexa igual ao número de divisións na platina.

SZAKASZ-MIKROMÉTER: Olyan mikroszkópos tárgylemez, amelybe 1/10-es és 1/100-os ostásokkal egy 1 mm-es skálát gravíroztak. A mikroszkóp okulárjának (szemlencséjének) kalibrálására használják. Egy bizonyos számú okulár-beosztásnak egyenlő méretűnek kell lennie ugyanannyi szakasz-beosztással.

KALIBRERINGSOBJEKTGLASS: Objektglass der en millimeterskala er gravert inn med 1/10 og 1/100 gradinndeling. Brukes til å kalibrere okularmikrometer.

STOLIK PRZEDMIOTOWY MIKROSKOPU: Suwak mikroskopowy, na którym jest wygrawerowana skala milimetrowa z podziałkami 1/10 i 1/100, który jest wykorzystywany do kalibrowania mikrometru okularu, tak że liczba podziałek na okularze jest równa liczbie podziałek na stoliku.

DERECELİ MİKROMETRE: Lamın üzerindeki bölümü okülerdeki bir birime eşit olan oküler mikrometreye kalibre edilmiş 1/10 veya 1/100 ölçeğinde mikrometrik cetvel bulunan mikroskop lamı.

Was this helpful?
A simple waste-water treatment facility in which organic loads are oxidized and stabilized (converted to inert residues).


ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟIΗΣΗΣ: Απλή εγκατάσταση καθαρισμού αποβλήτων στην οποία τα οργανικά φορτία οξειδώνονται και σταθεροποιούνται (μετατρεπόμενα σε αδρανή υπολείμματα). Πρβλ. Δεξαμενή καθίζησης.

BASSIN DE STABILISATION: Dispositif simple de traitement des eaux usées dans lequel des charges organiques sont oxydées et stabilisées (transformées en résidus inertes).

ESTANQUE DE ESTABILIZACIÓN: Dispositivo simple de tratamiento de aguas usadas en el cual la carga orgánica es oxidada y estabilizada (transformada en residuos inertes); cf. Estanque de sedimentación.

ESTANQUE DE ESTABILIZACIÓN: Dispositivo simple de tratamento de augas residuais nas cal a carga orgánica é oxidada e estabilizada (transformada en residuos inertes); cf. Estanque de sedimentación.

STABILIZÁCIÓS MEDENCE: Egyszerű elfolyóvíz-kezelő berendezés, amelyben a víz szervesanyag-terhelése oxidálódik és stabilizálódik (semleges maradékokká alakul).

STABILISERINGSDAM: Enkel fasilitet for behandling av avløpsvann, der organiske stoffer blir oksidert og stabilisert (omdannet til uvirksomme rester).

STAW STABILIZACYJNY: Proste urządzenie oczyszczające wodę poprodukcyjną, w którym ładunki organiczne są utleniane i stabilizowane (przekształcane w obojętną pozostałość).

ARITIM HAVUZLARI: Suda bulunan organik yüklerin oksşdasyonunun gerçekleştirildiği basit yapılı avuzlardır.

Was this helpful?
An acute disease of carp associated with a high mortality. The etiological agent is a rhabdovirus. Naturally and experimentally infected fish show peritonitis, enteritis, haemorrhages and oedema.


ΑΝΟIΞIΑΤIΚΗ IΑIΜIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΝΟΥ: Οξεία ασθένεια του κυπρίνου που σχετίζεται με μεγάλη θνησιμότητα και οφείλεται σε ένα ραβδοϊό. Φυσικά ή πειραματικά μολυνθέντα ψάρια εμφανίζουν περιτονίτιδα, εντερίτιδα, αιμορραγίες και οιδήματα.

VIROSE PRINTANIERE DES CARPES: Maladie aiguë des carpes associée à un fort taux de mortalité. Lagent étiologique est un rhabdovirus. Les signes pathologiques chez les poissons infectés naturellement ou expérimentalement sont la péritonite, lentérite, les hémorragies et des œdèmes.

VIBRIOSIS PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermedad aguda de las carpas asociada con una fuerte tasa de mortalidad. El agente etiológico es un rhabdovirus. Los síntomas patológicos en los peces infectados naturalmente o experimentalmente son la peritonitis, enteritis, hemorragia y edema.

VIROSE PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermidade aguda das carpas asociada cunha forte taxa de mortalidade. O axente etiolóxico é un rabdovirus. Os síntomas patolóxicos nos peixes infectados natural ou experimentalmente son a peritonite, enterite, hemorraxia e edema.

A PONTY TAVASZI VIRÉMIÁJA: Pontyok heveny, magas mortalitással járó betegsége, amelyet egy rhabdovírus okoz. Természetes vagy mesterséges úton fertőzött halakban a legfontosabb tünetek a hashártya- és bélgyulladás, a bevérzések és az ödéma.

VÅRVIREMI: Akutt rhabdovirusinfeksjon på karpe som gir høy dødelighet. Infisert fisk utvikler bukhinnebetennelse, enteritt, blødninger og ødemer.

WIOSENNA WIREMIA KARPI: Ostra choroba karpi połączona z wysoką śmiertelnością. Czynnikiem przyczynowym jest Rhabdovirus carpio. Naturalnie i doświadczalnie zakażone ryby wykazywały zapalenie otrzewnej i jelita oraz krwotok i obrzęk.

SAZANLARDA BAHAR VEREMİSİ (SVC): Sazanlarda akut olarak meydana gelen yüksek ölüm oranlarıyla karakterize bir hastalıktır. Hastalık ajanı bir rabdovirus türüdür. Doğal ya da deneysel olarak meydana gelen enfeksiyonlarda, ödemler ve kanamalar gözlenir.

Was this helpful?
The production of spores.


ΣΠΟΡΙΩΣΗ: Παραγωγή σπόρων.

SPORULATION: La production de spores.

ESPORULACIÓN: Producción de esporas.

ESPORULACIÓN: Produción de esporas.

SPORULÁCIÓ: A sporák termelése.

SPORULASJON : Sporedannelse. Produksjon av sporer.

SPORULACJA/ZARODNIKOWANIE: Produkowanie spor.

SPORULASYON: Spor oluşumu.

Was this helpful?
Group of intracellular parasitic protozoans; without macronucleus; mature stage without locomotor organelles.


ΣΠΟΡΟΖΩΑ: Ομάδα ενδοκυτταρικών παρασιτικών πρωτοζώων, χωρίς μακροπυρήνα. Το ώριμο στάδιό τους δεν διαθέτει κινητήρια οργανίδια.

SPOROZOAIRE: Groupe de protozoaires parasites intracellulaires, sans macronucleus; le stade mature na pas dorganites locomoteurs.

ESPOROZOO: Grupo de protozoos parásitos intracelulares, sin macronúcleos; el estado maduro no tiene orgánulos locomotores.

ESPOROZOO: Grupo de protozoos parasitos intracelulares, sen macronúcleos; o estado maduro non ten orgánulos locomotores.

SPOROZOA: Sejtélősködő egysejtűek csoportja;nincs nagyobb sejtmagjuk (macronucleus); kifejlett állapotban nincsenek mozgásszerveik.

SPOROZOER (SPOREDYR): Gruppe med intracellulære parasittiske protozoer (encelledyr), uten makronukleus. Modent stadium uten bevegelses organeller.

SPOROWCE (Sporozoa): Grupa wewnątrzkomórkowych pasożytniczych sporowców bez jądra głównego; stadium dojrzałe bez narządów ruchowych komórki.

SPORLULAR: Hücre içi parazitik protozoanlar grubu; yetişkin bireylerde makronükleus ve hareket organelleri yoktur.

Was this helpful?
(1) (Of trematodes) A sack-like larval structure inside the snail host. (2) (Of coccidia) an egg-like cyst which is passed with the faeces.


ΣΠΟΡΟΚΥΣΤΗ: (1) Tων τρηματωδών, σακόμορφη προνυμφική διάπλαση στα σαλιγκάρια-ξενιστές. (2) Tων κοκκιδίων, ωοειδής κύστη που μεταφέρεται με τα κόπρανα.

SPOROCYSTE: (1) Chez les trématodes, stade larvaire en forme de sac, parasite de mollusque gastéropode. (2) Chez les coccidies, un kyste en forme doeuf qui est expulsé avec les fèces.

ESPOROCITO (SACO DE ESPORAS): (1) En los trematodos, estado larvario en forma de saco, parásito de moluscos gasterópodos. (2) En coccidios, quiste en forma de huevo que se expulsa con las heces.

ESPOROCITO (SACO DE ESPORAS): (1) Nos tTermodos, estado larvario en forma de saco, parasito de moluscos gasterópodos. (2) En coccidios, quiste en forma de ovo que se expulsa coas feces.

SPOROCISZTA: (1) (Mételyeknél) Zsákszerű lárvastruktúra a köztigazdaként szolgáló csigák testében. (2) (A Coccidia nembe tartozó élősködő egysejtűeknél) Tojás alakú ciszta, amely az ürülék közvetítésével terjed.

SPOROCYSTE: (1) Trematoder (ikter): Sekkelignende larvestadium i 1. mellomvert (snegle). (2) Koksidier: Egglignende cyste som føres videre gjennom feces.

SPOROCYSTA: (1) Przywry: workowata budowa larwy wewnątrz gospodarza ślimaka. (2) Kokcydia – rząd pierwotniaków: jajopodobna cysta, która jest wydalana z odchodami.

SPOROSIST: (1) (Trematodlarda) Salyangoz konağının içinde kese gibi bir larval yapı. (2) (Coccidialarda) Dışkıyla geçen yumurta gibi bir kist.

Was this helpful?
Reproductive structure which is adapted for dispersal and can survive for extended periods of time in unfavorable conditions. Spores form part of the life cycles of many bacteria, plants, algae, fungi and some protozoans. Spores have very little stored food resources compared with seeds. The production of spores is known as sporulation.


ΣΠΟΡΟΣ: Αναπαραγωγική δομή που μπορεί να επιβιώσει για μεγάλες χρονικές περιόδους σε δυσμενής συνθήκες, συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση των οργανισμών. Τα σπόρια αποτελούν τμήμα του κύκλου ζωής σε πολλά βακτήρια, φυτά, φύκη, μύκητες και μερικά πρωτόζωα. Τα σπόρια έχουν μικρά διατροφικά αποθέματα. Η παραγωγή σπόριων είναι γνωστή ως σποριλίωση.

SPORE: Structure de reproduction adaptée à la dispersion, qui peut survivre pendant de longues périodes dans des conditions défavorables. Les spores forment une partie du cycle de vie de nombreuses bactéries, plantes, algues, champignons et certains protozoaires. Les spores ont très peu de réserves alimentaires comparées aux graines. La production de spores est connue sous le nom de sporulation.

ESPORA: Estructura reproductora que está adaptada para la dispersión, puede sobrevivir durante largos periodos de tiempo en condiciones desfavorables. Las esporas forman parte del ciclo de vida de muchas bacterias, plantas, hongos y algunos protozoos. Las esporas tienen muy pocas sustancias de reserva comparadas con las semillas. La producción de esporas se conoce como esporulación.

ESPORA: Estrutura reprodutora que está adaptada para a dispersión, pode sobrevivir durante longos períodos de tempo en condicións desfavorables. As esporas forman parte do ciclo de vida de moitas bacterias, plantas, fungos e algúns protozoos. As esporas teñen moi poucas substancias de reserva comparadas coas sementes. A produción de esporas coñécese como esporulación.

SPÓRA: Szétterjedéshez alkalmazkodott szaporítószerv, amely kedvezőtlen körülmények között hosszú ideig életben képes maradni. A spórák sok baktérium, növény, alga, gomba és néhány egysejtű életciklusának részét képezik. A magokhoz képest a spórák nagyon kevés tartalék tápanyagot raktároznak. A spórák termelésének folyamatát sporulációnak nevezzük.

SPORE: Formeringsenhet som er tilpasset spredning og kan overleve lange perioder under vanskelige forhold. Sporer er en del av livssyklusen hos planter, alger, sopp, bakterier og en del protozoer. Sporer har lite energireserver sammenlignet med frø. Produksjon av sporer kalles sporulering.

SPORA (ZARODNIK): Struktura rozrodcza przystosowana do przenoszenia na różne odległości; może przetrwać długi okres czasu w warunkach niekorzystnych. Spory stanowią część cyklu życiowego wielu bakterii, roślin, glonów, grzybów i niektórych pierwotniaków. W porównaniu z nasionami spory zawierają bardzo niewiele materiałów zapasowych. Wytwarzanie spor określa się mianem sporulacji.

SPOR: Yayılma ve olumsuz koşullarda uzun süreler hayatta kalabilmek için geliştirilmiş üreme strüktürü. Spor birçok bakteri, bitki, alg, mantar ve bazı protozoanların hayat döngüsünün bir parçasıdır. Spor tohumla karşılaştırıldığında çok az besin deposuna sahip

Was this helpful?
Pertaining to, or affecting, the spleen.


ΣΠΛΗΝΙΚΟΣ: Ο αναφερόμενος ή ο επηρεάζων τον σπλήνα.

SPLENIQUE: Qui concerne, ou qui affecte la rate.

ESPLÉNICO: Que concierne, o que afecta la bazo.

ESPLÉNICO: Pertencente ao bazo, ou que o afecta.

LÉP-: A léppel összefüggő vagy arra ható.

MILT- (Adj.): Vedrører eller påvirker milten.

ŚLEDZIONOWY: Odnosi się do/lub oddziaływujący na śledzionę.

SPLİNİK: Dalak ya da dalak iltihabıyla ilgili bir kavramdır.

Was this helpful?
Organ comprising a mass of lymphoid tissue in the mesentery; unlike lymph nodes it is interposed in the blood circulation.


ΣΠΛΗΝΑΣ: Οργανο αποτελούμενο από μάζα λεμφικού ιστού στο μεσεντέριο. Σε αντίθεση με τους λεμφαδένες, παρεμβάλλεται στην κυκλοφορία του αίματος.

RATE: Organe constitué dun ensemble de tissu lymphoïde situé dans le mésentère; au contraire des noeuds lymphatiques, elle est interposée dans le système sanguin.

BAZO: Órgano formado por conjunto de tejido linfoide situado en el mesenterio; al contrario de los nodos linfáticos, este órgano está interpuesto en el sistema circulatorio.

BAZO: Órgano formado por conxunto de tecido linfoide situado no mesenterio; ao contrario dos nódulos linfáticos, este órgano está interposto no sistema circulatorio.

LÉP: Limfoid szövetből álló szerv a hasüregben; A nyirokcsomókkal ellentétben a lép csatlakozik a vérkeringéshez.

MILT: Mørkerødt organ i bukhulen som produserer og bryter ned blodceller.

ŚLEDZIONA: Narząd składający się z masy tkanki limfoidalnej w krezce; w odróżnieniu od węzłów chłonnych jest on włączony do obiegu krwionośnego.

DALAK: Kan dolaşımında aracılık yapan lenf bezesine benzemeyen ve lenfoid doku kitlesinden oluşan mezenterdeki bir organ.

Was this helpful?
Small spine.


ΑΚΑΝΘIΔIΟ: Μικρή άκανθα.

SPINULE: Petite épine dorsale.

ESPINILLA: Pequeña espina dorsal.

ESPÍNULA: Espiña pequena.

SPINULA: Kisméretű tüske.

LITEN PIGG: Liten torn.

MAŁY KOLEC: Mały ostry, kolczasty wyrostek.

DİKENCİK: Küçük diken.

Was this helpful?
The process by which spermatogonia undergo meiosis, eventually resulting in the formation of spermatozoa.


ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ: Η διαδικασία με την οποία τα σπερματογόνια υφίστανται μείωση με αποτέλεσμα τον σχηματισμό των σπερματοζωαρίων.

SPERMATOGENESE: Processus de développement par meïose des spermatogonies jusquaux spermatozoïdes.

ESPERMATOGENÉSIS: Proceso de desarrollo por meiosis de espermatogonias hasta los espermatozoides.

ESPERMATOXENÉSE: Proceso polo que as espermatogonias sofren a meiose, dando lugar aos espermatozoides.

SPERMATOGENEZIS: Az a folyamat, amelynek során a spermatógóniumok meiózison mennek keresztül, és végül hímivarsejtekké válnak.

SPERMATOGENESE: Prosessen der spermatogonier gjennomgår meiose, fører til slutt til dannelse av spermier.

SPERMATOGENEZA: Proces, w którym spermatogonia przechodzą mejozę, a ostatecznie kończy się powstawaniem plemników. .

SPERMATOGENEZİS: Spermatozoanın oluşumunda mayoz bölünme sonunda gerçekleşen spermatogonya oluşum süreci.

Was this helpful?
A packet or capsule enclosing spermatozoa extruded by the male and conveyed to the female in the insemination of certain aquatic animals (e.g. Penaeids, Cephalopods).


ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΟΡΟ: Θύλακας ή κάψουλα που περικλείει τα σπερματοζωάρια που εξάγονται από το αρσενικό και μεταφέρονται στο θηλυκό κατά την σύζευξη ορισμένων ασπονδύλων. (π.χ. Peneidae, Κεφαλόποδα).

SPERMATOPHORE: Capsule renfermant des spermatozoïdes, qui est expulsée par le mâle et transmise à la femelle pendant linsémination chez certains animaux aquatiques tels que les penaeidées et les céphalopodes.

ESPERMATOFORO: Cápsula que encierra espermatozoides, que es expulsada por el macho y transmitida a la hembra durante la inseminación en ciertos animales acuáticos tales como los peneidos y los cefalópodos.

ESPERMATÓFORO: Cápsula ou paquete que encerra os espermatozoides, que é expulsado polo macho e transmitido á femia durante a inseminación en certos animais acuáticos tales como os peneidos e os cefalópodos.

SPERMATOFÓRA: Hímivarsejtket körülvevő köteg vagy kapszula, amelyet a hím állat bocsát ki és ad át a nősténynek bizonyos vízi állatok (pl. Penaeidae, Cephalopoda) megtermékenyítésekor.

SPERMATOFOR: Kapsel med spermier som overføres fra hannen til hunnen hos arter med indre befruktning.

SPERMATOFOR: Kieszeń lub torebka (u raków spermatofor) zawierająca wyciskane przez samca plemniki a u niektórych zwierząt wodnych przenoszona w czasie zaplemnienia do/na samicę (np. ostrygi, głowonogi, raki).

SPERMATOFOR: Bazı sucul hayvanlarda döllenmede dişiye döl aktarılan ve erkek bireyler tarafından üretilen spermatozoaları içeren kapsül veya paket. (Mesela, Penaeidler, Kafadanbacaklılar)

Was this helpful?
The movements of fish spermatozoa in water; determined as velocity (>>>>>) and duration (s or min) of movement; the value range being species-dependent; can be used in the assessment of the status of male broodstock; high sperm motility is not always a criterion of sperm quality and fertilisation ability.


ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η κίνηση των σπερματοζωαρίων εκφρασμένη σε ταχύτητα ή διάρκεια (s ή min). Το εύρος τιμών εξαρτάται από το είδος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της κατάστασης των αρσενικών γεννητόρων. Μεγάλη σπερματική κινητικότητα δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μεγαλύτερη ικανότητα γονιμοποίησης.

MOTILITÉ DES SPERMATOZOIDES : Quantification des mouvements de spermatozoïdes dans l’eau, évaluée en termes de vélocité et de duration de mouvement. La gamme de valeurs dépend de l’espèce. Cette valeur est utilisée dans l’évaluation de l’état des géniteurs mâles. Une valeur élevée n’est pas toujours un critère de qualité ou de capacité de fécondation.

MOTILIDAD DEL ESPERMA: Los movimientos de espermatozoides de peces en agua; determinados según la velocidad y duración del movimiento (segundos o minutos) ; los valores del margen de movimientos dependen de cada especie; pueden ser usados como test del estatus del estock de reproductores machos; la motilidad elevada del esperma no es siempre un criterio de calidad del esperma y de capacidad de fertilización.

MOTILIDADE DO ESPERMA: Movementos dos espermatozoides de peixes na auga; determinados segundo a velocidade e duración do movemento (segundos ou minutos). Os rangos de valores do movemento dependen de cada especie; poden ser usados como test do estatus do stock de reprodutores machos; a motilidade elevada do esperma non é sempre un criterio de calidade do esperma e de capacidade de fertilización.

SPERMAMOTILITÁS: A halak spermiumainak mozgékonysága a vízben; a sebesség és a másodpercekben vagy percekben mért idő határozza meg. Az értéktartomány a halfajtól függ. A hím tenyészállomány állapotának becslésére használható. A magas spermamotilitás nem feltétlenül jelent jobb spermaminőséget vagy termékenyítő képességet.

SPERMA MOTILITET: Fiskespermatozoas bevegelse i vann; bestemt som hastighet og bevegelsens varighet; hvor verdiomfanget er artsavhengig; kan brukes til å vurdere status av den hannlige stamfisken; høy sperma motilitet er ikke alltid et kriterium på sperma kvalitet og høy befruktningsevne.

RUCHLIWOŚĆ PLEMNIKA: Ruchliwość plemników ryb w wodzie określają: prędkość i czas trwania ruchu (s lub min); wartości te bywają zależne od gatunku i mogą być użyte do oceny stanu jakościowego stada samców tarlaków; większa ruchliwość plemników nie zawsze stanowi kryterium jakości spermy i jej zdolności do zapłodnienia.

SPERM MOTILITY: Sudaki balık spermatozoa hareketleri; hızı ve hareket uzunluğu gibi yapılarla belirlenir: türe bağlı bir değerdir. Sperm mortalitesi erkek anaçların durum değerlendirmesinde kullanılır; yüksek sperm mortalitesi her zaman sperm kalite kriterlerine ve döllenme yeteneğine bağlı değildir.

Was this helpful?
A mature male germ cell consisting usually of a nucleus, a central region (accommodating the mitochondria) and a flagellum. Sperm released into the water is commonly called aquasperm while sperm transmitted for internal fertilization is called introsperm. Most teleost sperm heads are round though some are elongated. In several groups, sperm have two flagella and curved heads.


ΣΠΕΡΜΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟ): Αρσενικό γεννητικό κύτταρο το οποίο αποτελείται από έναν πυρήνα, μια κεντρική περιοχή (στην οποία βρίσκονται τα μιτοχόνδρια) και ένα μαστίγιο. Σπερματοζωάρια τα οποία απελευθερώνονται στο νερό αποκαλούνται aquasperm ενώ αυτά με τα οποία γίνεται εσωτερική γονιμοποίηση ενδοσπερματοζωάρια.Το τμήμα της κεφαλής στα σπερματοζωάρια των περισσότερων τελεόστεων είναι στρόγγυλο αν και σε μερικά είναι επίμηκες. Σε ορισμένα είδη τα σπερματοζωάρια φέρουν δύο μαστίγια και κυρτωμένα κεφαλικά τμήματα.

SPERMATOZOIDE : Cellule germinale mâle mature, comprenant un noyau, une région centrale (contenant les mitochondries) et une flagelle. Les spermatozoïdes sont libérés dans un liquide séminal, et l’ensemble liquide séminale-spermatozoïdes est appelé sperme. Le sperme libéré dans l’eau est appelé aquasperme. Du sperme transmis pour la fécondation interne est appelé intro-sperme. La région apicale de la plupart des spermatozoïdes est ronde, mais chez certaines espèces, elle est allongée. Chez certains groupes de p

ESPERMA: Célula germinal madura masculina que se compone de un núcleo, una parte media (con mitocondrias) y un flagelo (normalmente de 2+9 miofibrillas). La estructura varía según la categoría sistemática y la función: Algunos tienen acrosoma otros no, algunos no tienen flagelo. El esperma liberado en el agua es denominado habitualmente "aquasperma" mientras que el que se transmite por fertilización interna se llama introsperma. Muchos de los espermas de teleósteos tienen una parte anterior (cabeza) redo

ESPERMATOZOIDE / ESPERMA: Célula xerminal madura masculina que se compón dun núcleo, unha parte central (con mitocondrias) e un flaxelo. O esperma liberado na auga é denominado habitualmente "aquasperma" mentres que o que se transmite por fertilización interna se chama introsperma. Moitos dos espermatozoides de teleósteos teñen a cabeza redonda aínda que algúns algo téñena alongada. En algúns grupos teñen dous flaxelos e cabezas curvadas. La estrutura varía segundo a categoría sistemática e a función: algúns teñen acroso

SPERMIUM: Érett hímivarsejt, amely általában sejtmagból, a mitokondriumokat tartalmazó központi részből és egy ostorból áll. A vízbe eresztett spermiumokat aquaspermának, a belső megtermékenyítés során átadott spermiumokat pedig introspermának is nevezik. A legtöbb csontoshal spermiuma kerek fejű, de néhány fajban hosszúkás is lehet. Néhány rendszertani csoportban a spermiumoknak két ostora és hajlított feje van.

SPERMIE (SÆDCELLE): Moden hannlig kjønnscelle som vanligvis består av en kjerne, en midtre del (inneholder mitokondriene) og en flagell (vanlig 2+9 arrangering av fibriller). Strukturen avhenger av systematisk kategori og av funksjon (bare noen få har acrosom og noen har mistet flagellen). Sædceller frigitt i vannet blir vanligvis kalt akvaspermier (melke) mens celler overført for indre befruktning kalles introspermier. Hos de fleste teleoster er spermiehodet rundt, men det kan også være avlangt. I flere grupper ha

NASIENIE, SPERMA (plemnik): Dojrzała męska komórka rozrodcza zawiera zwykle jądro, strefę środkową (mieszczącą mitochondria) i witkę. Plemnik uwolniony do wody jest nazywany zwykle plemnikiem wodnym (aquasperm), podczas gdy plemnik przesłany do zapłodnienia wewnętrznego jest nazywany wewnętrznym plemnikiem (introsperm). U większości ryb kostnoszkieletowych główki plemników są okrągłe, chociaż niektóre są wydłużone. U kilku grup plemniki mają dwie witki i łukowate główki.

SPERM: Bir olgun erkek üreme hücresi genellikle çekirdek, bir merkez bölgede oluşan (yerleşmiş mitokondri) ve flagellumu kapsar. Sperm,iç döllenmede gerçekleşiyorsa introsperm denilirken dışarıda su yayılmasına da genelikle akuasperm denilir. Çoğu teleost sperm başları yuvarlak olmasına rağmen bazılarıda uzun olmaktadır. Çoğu grupta spermçift flagella kavisli başlığa sahiptir.

Was this helpful?
A device used to measure the intensity of light absorbed at different wavelengths by looking at the spectral reflectance, transmittance or emission.


ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ: Μηχανήνμα που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ένταση του φωτός που απορροφάται σε διαφορετικά μήκη κύματος ελέγχοντας τη διαφορετική φασματική αποκρίση, εκπομπή και διάδοση του φωτός.

SPECTROPHOTOMETRE: Appareil permettant de mesurer lintensité de la lumière à différentes longueurs dondes en observant le facteur de réflection spectrale, sa transmission ou son émission.

ESPECTROFOTÓMETRO: Aparato empleado para medir la intensidad de la luz absorbida a diferentes longitudes de onda examinando la reflectancia espectral, la transmitancia o la emisión.

ESPECTROFOTÓMETRO: Aparato empregado para medir a intensidade da luz absorbida a diferentes lonxitudes de onda examinando a reflectancia espectral, a transmitancia ou a emisión.

SPEKTROFOTOMÉTER: A spektrális reflektancia, transzmittancia vagy emisszió vizsgálatának segítségével a különböző hullámhosszokon elnyelődő fény intenzitásának mérésére használt műszer.

SPEKTROFOTOMETER: Instrument for å måle lysintensitet på forskjellige bølgelengder; måler refleksjon, transmisjon, eller emmisjon.

SPEKTROFOTOMETR: Urządzenie stosowane do analizy spektralnej i pomiaru strumienia światła - do pomiaru absorpcji promieniowania w funkcji długości fali świetlnej.

SPEKTROFOTOMETRE: Işığın yoğunluğunu farklı dalga boylarında spektral yansıma olarak, geçirgenlik veya emisyonuna bakarak ölçmek için kullanılan bir cihaz.

Was this helpful?
(1) Relating to the uniqueness or appropriateness of the relationship between two species or compounds. (2) HOST SPECIFICITY The degree to which an adult parasite is restricted in its use of host species.


ΕΞΕIΔIΚΕΥΣΗ: (1) Σχετιζόμενο με την μοναδικότητα ή την καταλληλότητα της σχέσης μεταξύ δύο ειδών ή συνθέσεων. (2) ΕIΔIΚΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΞΕΝIΣΤΗ Ο βαθμός στον οποίο ένα ενήλικο παράσιτο περιορίζεται, όσον αφορά την ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιεί ως ξενιστές.

SPECIFICITE: (1) Qui concerne le caractère unique ou ladéquation dune relation entre deux espèces ou deux composés. (2) SPECIFICITE DE LHÔTE : le niveau auquel un parasite adulte est limité dans son utilisation de lhôte.

ESPECIFICIDAD: (1) Relativo a la singularidad o la pertinencia de la relación entre dos especies o compuestos. (2) ESPECIFICIDAD HACIA EL HUÉSPED: Grado de limitación de la variedad de especies huéspedes estrictamente enfeudados a una especie de parásito en estado adulto.

ESPECIFICIDADE: (1) Relativo a la singularidad o la pertinencia de la relación entre dos especies o compuestos. (2) ESPECIFICIDADE HACIA EL HUÉSPED: O grao polo que un parasito adulto está restrinxido ás súas especies hospedadoras. (2)

SPECIFICITÁS: Fajlagosság; annak mértéke, hogy egy élősködő hányféle gazdaszevezetet képes megfertőzni.

SPESIFISITET: Til hvilken grad en voksen parasitt er avgrenset i sin bruk av vertsarter.

SWOISTOŚĆ/SPECYFICZNOŚĆ: Stopień (pierwszy i ostatni), do którego dorosły pasożyt jest ograniczony, np. w wykorzystaniu gatunku gospodarza.

BELİRLİLİK / ÖZELLİK: Konakçı türleri sınırlı bir şekilde kullanabilen yetişkin bir parazitin derecesi.

Was this helpful?
An expression of daily increase in weight defined as G=g x 100; where g= instantaneous growth rate. The specific growth rate is the most commonly used parameter used to describe fish growth in commercial farms.


ΕIΔIΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Εκφραση της ημερήσιας αύξησης σε βάρος, οριζόμενη ως G=g x 100; όπου g είναι ο στιγμιαίος ρυθμός αύξησης. Ο ειδικός ρυθμός αύξησης είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη παράμετρος γιά την περιγραφή της αύξησης των ψαριών σε εμπορικές μονάδες καλλιέργειας.

TAUX DE CROISSANCE SPECIFIQUE: La croissance pondérale journalière définie par léquation G = g. x 100; où g = le taux de croissance instantané. Ce paramètre est celui le plus souvent rencontré dans la description de la croissance des poissons délevage.

RANGO ESPECÍFICO DE CRECIMIENTO (REC): Una expresión del incremento diario en peso definido como C=c x 100; donde c= rango instantáneo de crecimiento. El rango específico de crecimiento es parámetro más comúnmente usado para describir el crecimiento de los peces en las piscifactorías

RANGO ESPECÍFICO DE CRECEMENTO (REC): Unha expresión do incremento diario en peso definido como C=c x 100; onde c= rango instantáneo de crecemento. O rango específico de crecemento é parámetro máis comunmente usado para describir o crecemento dos peixes nas piscifactorías

FAJLAGOS NÖVEKEDÉSI SEBESSÉG (SGR): A napi tömegnövekedés kifejezése, amely a G=g x 100 képlettel írható le, ahol a g = pillanatnyi növekedési sebesség. A fajlagos növekedési sebesség a halak kereskedelmi célú halgazdaságokon történő növekedésének leírására legáltalánosabban használt paraméter.

SPESIFIKK VEKSTRATE (SGR): Uttrykk for den daglige vektokningen, definert som: SGR = ((ln V2 – ln V1)/(T2-T1)) x 100 eventuelt SGR = g x 100, der V1 og V2 er vekten (g) ved tidspunkt T1 og T2, og g er den øyeblikkelige vekstraten. SGR er den mest brukte parameteren for å beskrive vekst i kommersielt oppdrett.

SPECYFICZNE TEMPO WZROSTU (SGR): Określenie dziennego zwiększenia masy ciała zdefiniowane jako: SGR = (lnwt - lnwo)/t x100, gdzie: SGR = specyficzne (dobowe) tempo wzrostu ryb w stawie (g), wo = średnia początkowa masa jednostkowa ryb w stawie (g), wt = średnia końcowa masa jednostkowa ryb w stawie (g), t = liczba dni chowu. Specyficzne tempo wzrostu jest najczęściej używanym parametrem w gospodarstwach towarowych do przedstawienia szybkości wzrostu ryb.

SPESİFİK BÜYÜME ORANI (SBO): Ağırlıkca günlük artışın bir ifadesi G=g x 100 ; g= anlık büyüme hızı. Spesifik büyüme oranı ticari işletmelerde balık büyümesini ifade etmek için kullanılan en yaygın parametredir

Was this helpful?
A specially-designed pond where fish spawn naturally.


ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Ειδικά σχεδιασμένη δεξαμενή όπου τα ψάρια γεννούν φυσιολογικά.

BASSIN DE REPRODUCTION: Un bassin de conception spécifique dans lequel les poissons frayent naturellement.

ESTANQUE DE REPRODUCCIÓN(1): Estanque diseñado especialmente para que los peces desoven naturalmente.

ESTANQUE DE DESOVA: Estanque deseñado especialmente para que os peixes desoven naturalmente.

ÍVATÓTÓ: Speciálisan megtervezett mesterséges tó, ahol a halak természetes körülmények között ívni tudnak.

GYTEDAM: Spesialbygget dam der fisk (f.eks. maller og tilapia) gyter naturlig.

TARLISKO: Specjalnie zaprojektowany staw, gdzie ryby odbywają naturalne tarło.

YUMURTLAMA HAVUZU: Balıkların doğal olarak çoğalabilecekleri özel dizayn edilmiş havuz.

Was this helpful?
The movement of fishes from the feeding or overwintering grounds to the spawning grounds.


ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Η μετακίνηση των ψαριών από τα πεδία διατροφής ή διαχείμασης στα πεδία ωοτοκίας.

MIGRATION REPRODUCTIVE: La migration des poissons à partir des zones dalimentation ou dhivernage vers les zones de reproduction.

MIGRACIÓN REPRODUCTIVA: Migración de peces a partir de zonas de alimentación o hibernación hacia zonas de reproducción.

MIGRACIÓN REPRODUTIVA: Migración de peixes dende zonas de alimentación ou invernación cara a zonas de desova.

ÍVÁSI VÁNDORLÁS: A halak mozgása a táplálkozó- vagy telelőhelyről az ívóhelyre.

GYTEVANDRING: En fisk`s vandring fra beite- eller overvintringsområde til gyteområdet.

WĘDRÓWKA TARŁOWA: Przemieszczanie się ryb z terenów żerowiskowych lub zimowiskowych na miejsca (tereny) tarliskowe.

YUMURTLAMA GÖÇÜ: Balıkların, yumurtlama ya da beslenme amacıyla farklı bölgelere göç etmesi.

Was this helpful?
Any physiological or behavioural processes that arise in either sex during the process of spawning.


ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΑΜΕΤΟΤΟΚΙΑΣ: Διαδικασίες της φυσιολογίας ή της συμπεριφοράς που εμφανίζονται σε ένα τουλάχιστον από τα δύο φύλα κατά την διαδικασία της ωοτοκίας.

COMPORTEMENT NUPTIAL: Processus comportemental ou physiologique manifesté pour un organisme mâle ou femelle lors du frai.

COMPORTAMIENTO NUPCIAL: Proceso comportamental o sicológico manifestado por un organismo macho o hembra durante la reproducción.

COMPORTAMENTO NUPCIAL: Proceso etolóxico ou fisiológico que xorde en cada sexo durante o proceso de desova.

ÍVÁSI VISELKEDÉS: Minden olyan élettani vagy viselkedésbeli folyamat, amely az ívás során játszódik le, mindkét ivarhoz tartozó halakban.

GYTEATFERD: Enhver fysiologisk eller atferdsmessig prosess som oppstår i begge kjønn under gyteprosessen.

ZACHOWANIE TARŁOWE: Każdy proces fizjologiczny lub behawioralny, który pojawia się zarówno u dojrzałych płciowo osobników, jak i w czasie aktu tarła.

Üreme davranışı: Yumurtlama esnasında her iki cinste ortaya çıkan fizyolojik veya davranışsal değişiklikler.

Was this helpful?
The release of male and female gametes (sperm and ova) resulting in fertilized eggs.


ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑ: Η απελευθέρωση αρσενικών ή θηλυκών γαμετών (σπέρμα και ωάρια) που έχει ως αποτέλεσμα γονιμοποιημένα αυγά.

FRAI: La libération de spermatozoïdes (spermiation) et doeufs (ponte) donnant lieu aux oeufs fécondés.

DESOVE: La liberación de espermatozoides (espermiación) y de huevos (puesta) dando lugar a los huevos fecundados.

DESOVA: A liberación de gametos masculinos e femininos (espermatozoides e óvulos) dando lugar aos ovos fecundados.

ÍVÁS: A hím- és nőivarú ivarsejtek (spermiumok és petesejtek) kibocsátása, amely a peték megtermékenyítéséhez vezet.

GYTING: Frisetting av hanlige og hunlige kjønnsceller (spermier og egg), som fører til befruktning av rognen.

TARŁO (wycieranie się ryb): Uwalnianie (wyrzucanie) przez samicę i samca gamet (spermy i ikry) kończące się zapłodnieniem jaj.

YUMURTLAMA: Erkek (sperm) ve dişi (yumurta) bireylerin döllenmeyle gerçekleşen üreme faaliyetidir.

Was this helpful?
The settling or attachment of young bivalve molluscs which have completed their larval stages.


ΒΡΟΧΗ ΓΟΝΟΥ: Η εγκατάσταση ή προσκόλληση των νεαρών στρειδιών που έχουν ολοκληρώσει τα νυμφικά τους στάδια.

CAPTAGE DE NAISSAIN: Fixation de jeunes huîtres, et autres mollusques bivalves, qui ont fini leur développement larvaire.

CAPTURA DE RECIEN NACIDOS: Fijación de los jóvenes mejillones o moluscos bivalvos que han completado sus fases larvales.

FIXACIÓN: Fixación dos xuvenís de moluscos bivalvos que completaron as súas fases larvarias.

LÁRVATELEPEDÉS: Az összes lárvaállapoton átment fiatal kagylók (pl. osztrigák) megtelepedése vagy megtapadása egy szilárd felületen.

SPAT-FALL(.BUNNSLAING): Finnes ikke på norsk. Prosess der blotdyrlarver gar fra a være frittlevende til a være fastsittende

OSIADANIE (opad) MŁODYCH OSTRYG: Osiadanie lub przyczepianie się młodych mięczaków dwuskorupowych, które zakończyły stadium larwalne.

SPAT DÖKÜMÜ: Larval gelişimleri tamamlanmış genç çift kabuklu yumuşakçaların yapışması veya yerleşmesi.

Was this helpful?
Young bivalve molluscs (e.g. oysters) just past the veliger stage, which have settled and become attached to some hard object.


ΓΟΝΟΣ (ΜΑΛΑΚIΩΝ): Νεαρά δίθυρα (πχ στρείδια) που μόλις πέρασαν το στάδιο της πεπλοφόρου, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο σκληρό αντικείμενο.

NAISSAIN(2): Larves de mollusques bivalves (huîtres par exemple), après le stade véligère, qui se fixent sur un substrat solide.

HUEVA (2): Larvas de moluscos bivalvos (ostras por ejemplo), después del estado velígera, que se fijan en un substrato sólido.

SEMENTE: Xuvenís de moluscos bivalvos (ostras por exemplo), despois da fase velíger, que se fixaron nun substrato sólido.

OSZTRIGALÁRVA: Fiatal puhatestűek (osztrigák), amelyek a veliger lárvastádium után megtelepednek és hozzátapadnak valamilyen szilárd felülethez.

SKJELLYNGEL: Unge toskjellete (bivalve) bløtdyr (mollusker) som er forbi veligerstadiet og har bunnslått på et passende substrat.

MŁODA OSTRYGA: Młody dwuskorupowy mięczak (np. ostryga) zaraz po stadium weliger (mobilnym), który osiadł i przyczepił się do twardego przedmiotu.

SPAT: Bazı sert yüzeylere tutunan istiridye gibi çift kabuklu genç yumuşakça bireyleri

Was this helpful?
Colloquial collective name for members of the sea bream family (Sparidae). Sparids have oval, bilaterally flattened bodies with a moderate or small mouth set low in the head. Both the body and the head have large distinct scales.


ΣΠΑΡΟΕΙΔΕΣ: Συλλογικό όνομα στην καθομιλουμένη γιά τα μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει η τσιπούρα (Sparidae). Εχουν ελλειψοειδές, αμφίπλευρα πεπλατυσμένο σώμα με μικρό ή μεσαίου μεγέθους στόμα τοποθετημένο χαμηλά στο κεφάλι. Τόσο το σώμα όσο και το κεφάλι φέρουν διακριτά μεγάλα λέπια.

SPARIDE: Poisson, membre de la famille des Sparidae caractérisé par un corps oval et applati bilatéralement et une bouche de petite à moyenne taille localisée en bas de la tête; les daurades. Corps et tête portent des grandes écailles caractéristiques.

ESPÁRIDO: Pez, miembro de la familia de los espáridos caracterizado por un cuerpo oval y aplanado bilateralmente y una boca pequeña o mediana localizada en la parte baja de la cabeza; doradas. Cuerpo y cabeza con grandes escamas características.

ESPÁRIDO: Nome colectivo coloquial para membros da familia da dourada (Sparidae). Os espáridos teñen corpos ovais, bilateralmente comprimidos cunha boca moderada ou pequena de posición baixa na cabeza. Ambos os dous, o corpo e a cabeza teñen escamas grandes e distintas.

TENGERIKESZEG-FÉLÉK: A Sparidae családba tartozó halfajok köznyelvi elnevezése. Az ide tartozó fajok teste ovális, két oldalról lapított, szájuk alsó állású, kicsi vagy közepes méretű. A fejet és a testet nagyméretű, különálló pikkelyek borítják.

SPARIDAE: Familie bestående av havkarusser. Disse fiskene har en oval kropp som er sammentrykket fra sidene og en moderat eller liten munn som sitter langt nede. Både kroppen og hodet har tydelige skjell.

SPARID : Potoczna wspólna nazwa przedstawicieli rodziny ryb prażmowatych (Sparidae), w tym i dorady (Sparus sp.). Mają one ciało owalne, spłaszczone bocznie i mały, dolny otwór gębowy. Zarówno ciało, jak i głowa są pokryte dużymi, wyraźnymi łuskami.

Sparid: Karagöz (Sparidae) familyasına ait balıkların toplu ismidir. Sparidler oval, bilateral yassı vücut yapısına ve baş kısmının altında konumlanmış orta veya küçük boyutlarda ağıza sahiptirler. Baş ve gövde de büyük belirgin pullar mevcuttur.

Was this helpful?
Large device used for water aeration or oxygenation, e.g. sparge pipe.


ΑΕΡIΣΤΗΡΑΣ (SPARGE): Μεγάλη συσκευή χρησιμοποιούμενη γιά τον αερισμό και την οξυγόνωση του νερού.

AERATEUR (SPARGE): Dispositif de taille importante utilisé pour laération de leau.

AIREADOR (SPARGE): Dispositivo de gran tamaño utilizado para aireación del agua.

AIREADOR: Dispositivo de grande tamaño utilizado para aireación ou osixenación do agua. Ex. tubo de aireación

KEVERŐ: A víz levegőztetésére vagy oxigenálására szolgáló nagymérerű berendezés, pl. keverőcső.

EJEKTORLUFTER: Stor anordning som brukes til lufting eller oksygenering av vann.

ZRASZACZ: Duże urządzenie używane do napowietrzania lub natleniania wody, np. rura zraszająca.

PÜSKÜRTME ALETİ: Suyun havalandırılmasında veya oksijenlenmesinde kullanılan büyük alet, örneğin püskürtme pipeti.

Was this helpful?
Technique in which DNA fragments, that have been separated by gel electrophoresis, are transferred to a membrane (usually nylon) and immobilised. The presence of specific sequences can then be detected using labelled probes.


ΣΤΥΠΩΜΑ ΚΑΤΑ SOUTHERN: Τεχνική κατά την οποία θραύσματα DNA, τα οποία έχουν απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση πήγματος, μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη (συνήθως νάιλον). Η παρουσία συγκεκριμένων αλληλουχιών μπορεί να ανιχνευτεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους ανιχνευτές (βλ.λ.).

TRANSFERT DE TYPE SOUTHERN : Technique dans laquelle des molécules d’ADN qui ont été séparées les unes des autres par électrophorèse en gel d’agarose sont transférées sur une membrane (normalement du nylon) et immobilisées. La présence de séquences spécifiques peut être ainsi décelée à l’aide de sondes marquées (normalement radioctivement).

SOUTHERN BLOT: (Del inglés original) Método diseñado por E.M.Southern usado para la identificación de ADN. Permite la comparación entre fragmentos de restricción de secuencias de ADN y sondas de ADN marcado radiactivamente. Los fragmentos de restricción se separan con un gel de agarosa, electroforesis y son desnaturalizados para formar hebras simples. Después son captadas en un filtro de nitrocelulosa en el cual se echa la sonda en suspensión. Los fragmentos hibridizados se detectan por autoradiografía.

SOUTHERN BLOT: Técnica mediante a que fragmentos de ADN que foron separados mediante xel de electroforese, son transferidos a unha membrana (normalmente nailon) e inmobilizados. A presenza de secuencias específicas pode ser entón detectada utilizando sondas marcadas. (Do inglés orixinal): Método deseñado por E.M.Southern usado para a identificación de ADN. Permite a comparación entre fragmentos de restrición de secuencias de ADN e sondas de ADN marcado radiactivamente. Os fragmentos de restrición sepáranse cun

SOUTHERN BLOT: Olyan kísérleti módszer, amellyel a gélelektroforézissel elválasztott DNS-fragmentumokat egy (általában nejlon-) membránra viszik át, és ott immobilizálják. A specifikus szekvenciák jelenléte jelölt próbákkal detektálható.

SOUTHERN BLOT: Metode utviklet av E.M. Southern, brukt i DNA-profilering. Gjør det mulig å sammenligne restriksjonsfragmenter av DNA-sekvenser og radioaktivt merkede DNA-prober. DNA restriksjonsfragmenter blir separert vha. elektroforese i agarosegel og denaturert til enkeltstrengede kjeder. Disse blir så overført til cellulosenitrat-filter som får reagere med proben. Hybridiserte fragmenter detekteres ved autoradiografi.

HYBRYDYZACJA SOUTHERNA: Technika, w której fragmenty DNA rozdzielone w elektroforezie żelowej są przenoszone na błonę (zwykle nylonową) i unieruchamiane. Wówczas, przy użyciu znakowanych przeciwciał, może być wykryta obecność niespecyficznych białek.

SOUTHERN BLOT: teknik, DNA parçalarını jel elektroforez yardımıyla ayrılır, bir membrana transfer edilir (genellikle nylon) ve hareketsiz hale getirilir. Hazır spesifik sekanslarla etiketli probları kullanarak tespit edilir.

Was this helpful?
Hormone secreted by the anterior lobe of the pituitary; promotes growth by stimulating protein synthesis.


ΣΩΜΑΤΟΤΡΟΠΙΝΗ: Ορμόνη εκκρινόμενη από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Προάγει την αύξηση διεγείροντας την πρωτεϊνοσύνθεση.

SOMATOTROPINE: Hormone sécrétée par le lobe antérieur de lhypophyse; elle stimule la croissance en stimulant la synthèse protéique.

SOMATOTROPINA: Hormona secretada por el lóbulo anterior de la pituitaria; estimula el crecimiento mediante la síntesis de proteínas.

SOMATOTROPINA: Hormona secretada polo lóbulo anterior da hipófise; promove o crecemento estimulando a síntese de proteínas.

SZOMATOTROPIN: Az agyalapi mirigy elülső lebenye által elválasztott hormon; a fehérjeszintézis serkentésével elősegíti a szervezet növekedését.

SOMATOTROPIN: Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse.

SOMATOTROPINA: Hormon wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej, pobudzający wzrost przez stymulację syntezy białka.

SOMATOTROPİN: Potein sentezini uyararak büyümeyi sağlayan ve hipofizin ön lobundan salgılanan hormon.

Was this helpful?
The growth of those tissues of an organism other than the germ line.


ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ: Η ανάπτυξη των ιστών ενός οργανισμού που δεν σχετίζονται με τις γονάδες.

CROISSANCE SOMATIQUE: Cette partie de la croissance tissulaire qui ninclut pas le développement des gonades.

CRECIMIENTO SOMÁTICO: Esta parte del crecimiento de tejido que no incluye el desarrollo de las gónadas.

CRECEMENTO SOMÁTICO: Esta parte do crecemento de tecido que non inclúe o desenvolvemento das gónadas.

TESTI NÖVEKEDÉS: Az ivarvonaltól különböző szövetek növekedése.

SOMATISK VEKST: Vekst av somatisk vev, ikke av gonader.

WZROST SOMATYCZNY: Wzrost tych tkanek organizmu, które są odmienne od sfery zarodkowej.

GÖVDESEL BÜYÜME: Eşey hücre öncüllerinden ayrı olarak dokularda meydana gelen büyümedir.

Was this helpful?
All cells of an organism except those of the germ line. Somatic cells are usually diploid cells.


ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Ολα τα κύτταρα ενός οργανισμού εκτός από τα γεννητικά κύτταρα. Τα σωματικά είναι συνήθως διπλοειδή κύτταρα.

CELLULES SOMATIQUES: Toutes les cellules dun organisme à lexception des cellules sexuelles.

CÉLULAS SOMÁTICAS: Todas las células de un organismo excepto las células sexuales.

CÉLULAS SOMÁTICAS: Todas as células dun organismo agás as células sexuais. Normalmente, as células somáticas son células diploides

TESTI SEJTEK: Egy szervezet összes sejtje, az ivarsejtek kivételével. A testi sejtek általában diploidok.

SOMATISKE CELLER: Alle cellene i en organisme unntatt kjonnscellene. Er vanligvis diploide.

KOMÓRKI SOMATYCZNE: Wszystkie komórki organizmu oprócz sfery zarodkowej. Komórki somatyczne są zwykle komórkami diploidalnymi.

VÜCUT HÜCRELERİ: Üreme hücreleri hariç bir organizmadaki bütün hücreler. Vücut hücreleri genellikle diploid hücrelerdir.

Was this helpful?
The liquid medium used to dissolve a substance (the solute).


ΔIΑΛΥΤIΚΟ: Το υγρό μέσον που χρησιμοποιείται για να διαλύσει μια ουσία.

SOLVANT: Milieu, normalement liquide, utilisé pour dissoudre une substance (le soluté).

DISOLVENTE: Medio, normalmente líquido, utilizado para disolver una sustancia (solución).

DISOLVENTE: Medio líquido utilizado para disolver unha substancia (soluto).

OLDÓSZER: Az oldandó anyag feloldására használt folyékony közeg.

LØMSRENNERSNINGSMIDDEL: Væsken som brukes til å løse opp en substans.

ROZPUSZCZALNIK: Ciekły środek używany do rozpuszczania substancji.

ÇÖZÜCÜ: Maddelerin çözünmesinde kullanılan sıvı ortam.

Was this helpful?
Marine demersal fish of the genus Solea (family: Pleuronectidae); native to coastal zones of the Mediterranean, North and Baltic Seas, and the Atlantic. Research on cultivation was carried out in the 60s but because of biological characteristics and price structure, culture was not economically viable. However, sole stocking in saline lakes (ranching) has been very successful, e.g., Lake Querun in Egypt.


ΓΛΩΣΣΑ: Θαλάσσιο βενθικό ψάρι του γένους Solea (family: Pleuronectidae) το οποίο είναι ενδημικό στις ακτές της Μεσογείου, της Βόρειας και Βαλτικής Θάλασσας και του Ατλαντικού. Στη δεκαετία του 60 έγιναν σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες για την καλλιέργεια της, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν εξαιτίας των ιδιαίτερων βιολογικών χαρακτηριστικών αλλά και των οικονομικών μεγεθών. Ωστόσο η μέθοδος του ranching (βλ.λ.) σε αλμυρές λίμνες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική π.χ. λίμνη Querun στην Αίγυπτο.

LIMANDE : Poisson marin demersal du genre Solea (famille : pleuronectidés). Natif des zones côtières du bassin Méditerranéen, de l’océan Atlantique et des mers du Nord et Baltique. Les recherches des années 60 ont démontré la non-viabilité économique de l’élevage de cette espèce, à cause de la structuration des prix et de certains critères biologiques. Cependant le ranching est pratiqué dans certains lacs salés (par exemple : le lac Querun en Egypte).

LENGUADO: Pez marino del género Solea (familia Pleuronectidae); peces demersales de zonas costeras del Mediterráneo, Báltico, Norte y Atlántico. Los estudios para su cultivo de los años 60 no resultaron viables debido a la estructura de precios y a las características biológicas de los peces. No obstante, el engorde en lagos salinos (ranching) ha dado buenos resultados.

LINGUADO: Peixe mariño do xénero Solea (familia Pleuronectidae); peixes demersales de zonas costeiras do Mediterráneo, Báltico, Norte e Atlántico. Os estudios para o seu cultivo dos anos 60 non resultaron viables debido á estrutura de prezos e ás características biolóxicas dos peixes, o cultivo non era economicamente viable. Non obstante, o engorde en lagoas salinas (ranching) deu bos resultados. Ex. Lago Querum en Exipto.

NYELVHAL: A Solea nemzetségbe tartozó, tengerfenéken élő halfaj (Pleuronectidae család); A Földközi-tenger, az Északi- és a Balti tenger, illetve az Atlanti-óceán partközeli vizeiben őshonos. A halfaj kutatása és tenyésztése az 1960-as években kezdődött, de a biológiai jellemzők és az árképzés miatt a tenyésztés nem volt gazdaságilag életképes. Ennek ellenére igen sikeresnek bizonyult a nyelvhal betelepítése a sóstavakba, pl. az egyiptomi Querun-tóba.

TUNGE: Marine flatfisk i slekten Solea (familie Pleuronectidae). Demersale fisk som finnes i kystsonene i Middelhavet, Atlanterhavet, Nordsjøen og Østersjøen. Forskning med henblikk på kultivering ble utført i 1960-årene, men oppdrett viste seg å være ulønnsomt pga. biologiske egenskaper og markedspris. Utsetting av tunge i saltsjøer har imidlertid vært suksessfullt, f.eks. i Lake Querun i Egypt.

SOLA (Solea solea): Morska denna ryba z rodzaju Solea (rodzina: Pleuronecitidae); rodzima w strefie brzegowej mórz: Śródziemnego, Północnego i Bałtyckiego oraz w Atlantyku. Badania nad jej hodowlą były prowadzone w latach 60., ale ze względu na właściwości biologiczne i strukturę ceny, chów był ekonomicznie nieuzasadniony. Jednakże wpuszczanie soli do zasolonych jezior (ranching) cieszy się wielkim powodzeniem, np. Jezioro Querun w Egipcie.

DİL BALIĞI: Genusu Solea (familya; Pleuronectidae) olan demersal deniz balığı; Akdeniz kıyı bölgeleri, Kuzey ve Baltık Denizi , ve Atlantik yerleşim bölgeleridir. Kültür alma çalışmaları biyolojik özellikleri ve fiyat yapısı nedeniyle 60lı yıllarda başarılı olmuştur ancak kültür ekonomik açıdan uygun değildir. Buna rağmen dil balığı stoğu tuzlu suda(çiftliklerde) başarılı olmuştur, örneğin Mısırdaki Querun Gölü.

Was this helpful?
A soft silver-white reactive metallic element, occurring naturally in soda, salt, etc., that is important in industry and is an essential element in living organisms.


ΝΑΤΡΙΟ (Na): Ένα μαλακό ασημόλευκο μεταλλικό στοιχείο, το οποίο υπάρχει φυσικά στη σόδα, στο αλάτι κτλ., απαραίτητο για τη βιομηχανία και πολύ σημαντικό στοιχείο για τους ζωντανούς οργανισμούς.

SODIUM (Na): Elément métallique blanc-argenté, naturellement présent dans la soude, le sel etc... qui a son importance dans lindustrie et est un élément essentiel des organismes vivants.

SODIO (Na): Elemento reactivo metálico de color blanco-plateado claro, se encuentra de manera natural en la sosa, sal, etc, es importante en la industria y es un elemento esencial en los organismos vivos.

SODIO (Na): Elemento reactivo metálico de cor branco-prateado clara, atópase de xeito natural na sosa, sal, etc, é importante na industria e é un elemento esencial nos organismos vivos

NÁTRIUM (Na): Puha, ezüstfehér, nagy reakcióképességű fémes elem, amely a természetben szóda, só, stb. formájában fordul elő. Fontos szerepet játszik az iparban, és létfontosságú az élőlények számára.

NATRIUM: Et mykt, sølvhvitt, reaktivt grunnstoff; forekommer i natriumkarbonat, salt etc.; er viktig i industri, og er et essesient grunnstoff i levende organismer.

SÓD (Na): Miękki, srebrzystono-biały reaktywny pierwiastek metaliczny, występujący w sposób naturalny w sodzie, soli, itp., mający duże znaczenie dla przemysłu i będący niezbędnym pierwiastkiem dla żywych organizmów.

SODYUM (Na): Soda, tuz vs., doğal olarak bulunan, sanayide önemli ve canlı organizmalar için esansiyel yumuşak gümüş-beyaz reaktif metal element.

Was this helpful?
A series of physical and physiological changes mediated by hormones that occur in anadromous salmonids enabling them to move from marine to fresh water. Smoltification typically occurs when the fish is 1 - 2 years old. It involves the effective reversal of the function of the kidneys and the gills, i.e., in marine water chloride cells in the gills excrete salts and the kidneys avoid water loss by virtually stopping urine production, whereas in fresh water, salts are actively taken up by the gill


ΣΟΛΟΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ SMOLT): Σειρά φυσικών και φυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν με την επίδραση ορμονών στα ανάδρομα σολομοειδή καθιστώντας τα ικανά να μετακινηθούν από το γλυκό νερό στη θάλασσα. Η σολομοποίηση πραγματοποιείται όταν το ψάρι βρίσκεται σε ηλικία 1-2 ετών. Περιλαμβάνει την δραστική αναστροφή της λειτουργίας των νεφρών και των βραγχίων δηλ. στο θαλασσινό νερό τα χλωριοκύτταρα των βραγχίων εκκρίνουν άλατα και οι νεφροί αποφεύγουν την απώλεια ύδατος αναστέλλοντας αντίστοιχα την παραγωγή ούρων, ενώ στο γλυκ

SMOLTIFICATION: Série de changements physiques et physiologiques dont les médiateurs sont des hormones permettant aux salmonidés anadromes de migrer de leau douce à leau de mer. A lieu habituellement quand le poisson est agé de 1 à 2 ans. La smoltification implique un renversement du fonctionnement du rein et des branchies. En effet, dans leau de mer, les chlorocytes des branchies excrètent des sels et la production durine par les reins est virtuellement arrêtée afin de minimiser les pertes deau, alors quen eau

ESMOLTIFICACIÓN: Serie de cambios físicos y fisiológicos cuyos mediadores son hormonas que permiten a los salmónidos anádromos migrar del agua dulce hacia agua de mar. Tiene lugar normalmente cuando el pez llega a la edad de 1 a 2 años. La esmoltificación implica un cambio del funcionamiento de riñones y de branquias. En efecto, en las aguas marinas, las células de cloruro de las branquias excretan sales y la producción de orina por los riñones es virtualmente bloqueada con el fin de minimizar las pérdidas de ag

ESMOLTIFICACIÓN: Serie de cambios físicos e fisiolóxicos as mediadoras dos cales son hormonas que permiten aos salmónidos anadromos migrar da auga doce cara a auga de mar. Ten lugar normalmente cando o peixe chega á idade de 1 a 2 anos. A esmoltificación implica un cambio completo do funcionamento de riles e de branquias. En efecto, nas augas mariñas, as células de cloruro das branquias excretan sales e a produción de ouriños polos riles é virtualmente bloqueada co fin de minimizar as perdas de auga, mentres que

SZMOLTIFIKÁCIÓ: Hormonok által közvetített fizikai és élettani változások sorozata, amely az anadrom lazacfélékben játszódik le, lehetővé téve azok vándorlását a tengerből az édesvízbe. Általában 1-2 éves korban történik. Magában foglalja a vesék és a kopoltyúk szerepének megfordulását. Tengervízben a kopoltyúk kloridsejtjei sót választanak ki, a vesék pedig a vizeletkiválasztás megszűntetésével akadályozzák meg a vízveszteséget. Ezzel szemben édesvízben a kopoltyúk sejtjei sókat vesznek fel, a vese pedig nagy

SMOLTIFISERING: En rekke fysiologiske, morfologiske og atferdsmessige endringer i anadrom laksefisk, som gjør at juvenil laksefisk kan vandre ut i havet (fra ferskvann). Dette involverer blant annet økt antall og aktivitet av kloridceller i gjellene (fysiologi), parrmerkene forsvinner, økt sølvfarging, minsking i K-faktor, sørgerander på finnene (morfologi), nedstrømssvømming og økt stiming (atferd). Prosessene styres av hormoner (bla veksthormon, prolaktin og kortisol), som igjen kontrolleres av det ytre miljø

SMOLTYFIKACJA: Szereg fizycznych i fizjologicznych zmian za pośrednictwem hormonów, które występują u anadromicznych ryb łososiowatych, umożliwiających im przechodzenie z wody słodkiej do morskiej. Smoltyfikacja występuje zwykle, kiedy ryby osiągają wiek 1 - 2 lat. Pociąga to za sobą efektywne odwrócenie funkcji nerek i skrzeli, tj. w wodzie morskiej komórki chlorkowe w skrzelach wydalają sole a nerki ograniczają straty wody przez faktyczne zatrzymywanie produkcji moczu, podczas gdy w wodzie słodkiej sole są z

SMOLTİFİKASYON: Anadrom somon balıklarında görülen ve onların denizlerden tatlı sulara girebilmelerini sağlayan, hormonlar vasıtasıyla ortaya çıkan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler dizisidir. "Smoltifikasyon" genelde balıkların 1. veya 2. yaşına girdiğinde gerçeklerşir. Bu solungaçların ve böbreklerin fonksiyonlarının ani olarak değişmesini sağlar, örneğin tuzlu sularda solungaçlardaki klorid hücreleri tuzları ayrıştır ve böbrekler fiilen üre üretiminin durdurlumasıyla su kaybını engellerken tatlısularda

Was this helpful?
A piece of dead (necrosed) tissue which has been separated from a wound or inflamed surface.


ΕΦΕΛΚIΔΑ: Τμήμα νεκρού (ή νεκρωμένου) ιστού που έχει χωριστεί από την επιφάνεια μιας πληγής ή φλεγμονής.

ESCARRE: Morceau de peau morte (nécrosée) qui se sépare dune plaie ou dune surface enflammée.

COSTRA: Trozo de piel muerta (necrosis) que se separa de una herida o de una superficie inflamada.

BOSTELA: Anaco de tecido morto (necrótico) que se separa dunha ferida ou dunha superficie inflamada.

PÖRK: A sebtől vagy gyulladt felszíntől elhatárolt, halott (nekrotikus) szövetdarab.

DAUKJØTT: Et stykke dødt vev som har falt av et sår eller en betent overflate.

MARTWICOWA CZĘŚĆ TKANKI: Część martwej tkanki oddzielonej od rany lub powierzchni objętej stanem zapalnym.

SLAÇ: Yaralanmış veya iltihaplanmış deri yüzeyinden kopmuş ölü doku (çürümüş doku) parçası

Was this helpful?
Killing an animal under prescribed technological and sanitary conditions, to obtain desired products. Before processing, the fish may be killed using a range of techniques including percussive stunning, electrocution, immersion in a CO2 saturated solution and anaesthesia. Proper use of these techniques can help improve product quality


ΣΦΑΓΉ: Η θανάτωση των ζώων κάτω από τεχνολογικά και υγειονομικά προκαθορισμένες συνθήκες με σκοπό την αποκόμιση ενός τελικού προϊόντος με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ειδικά στα ψάρια πριν τη θανάτωση εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές όπως είναι το ζάλισμα με κρούση, ή ηλεκτροπληξία, ή βύθιση σε υγρό κορεσμένο με CO2 και ή αναισθησία. Η σωστή χρήση αυτών των τεχνικών βοηθάει συνήθως στην καλυτέρευση της ποιότητας του προϊόντος.

ABATTAGE : La mise à mort d’animaux d’élevage dans des conditions technologiques et sanitaires contrôlées. Les poissons sont abattus par une variété de techniques comme la frappe precussive, l’électrocution, l’immersion dans de l’eau saturée en gaz carbonique ou un excès d’anesthésiants. L’utilisation correcte de ces techniques améliore la qualité du produit.

SACRIFICIOPROCESAMIENTO: Matanza de los animales bajo condiciones sanitarias y tecnológicas reguladas, para obtener los productos deseados del animal. Antes del procesado el pez puede ser sacrificado usando un conjunto de técnicas que incluyen la inmersión en agua con hielo, CO2 o anestesia. El uso apropiado de estas técnicas ayuda a mejorar la calidad del producto.

SACRIFICIO / PROCESADO: Matanza dos animais baixo condicións sanitarias e tecnolóxicas reguladas, para obter os produtos desexados. Antes do procesado o peixe pode ser sacrificado usando un conxunto de técnicas que inclúen un golpe contundente, electrocución, inmersión en auga con xeo, inmersión en solución saturada de CO2 e anestesia. O uso apropiado destas técnicas axuda a mellorar a calidade do produto.

VÁGÁS: Egy állat elpusztítása előre meghatározott technológiai és higiéniai körülmények között. Feldolgozás előtt a halakat többféle módon el lehet pusztítani, például ütéssel, elektromos árammal, szén-dioxiddal telített oldatba merítéssel vagy altatással. Ezeknek a technikáknak a megfelelő alkalmazása javíthatja a termék minőségét.

SLAKTING: Avlivning av dyr under foreskrevne og hygieniske forhold for å oppnå ønskede produkter. Før prosessering kan fisken avlives ved bruk av en rekke teknikker, inkludert nedsenking i isvann, CO2 og bedøvelse. Riktig bruk av disse teknikkene kan forbedre kvaliteten på det endelige produktet.

UBÓJ: Zabijanie zwierząt według obowiązującej technologii i wymogów sanitarnych, celem uzyskania pożądanych produktów. Przed obróbką, ryby mogą być zabijane przy użyciu różnych technik, np.: uderzenia oszałamiającego, śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym, zanurzenie w roztworze nasyconym CO2. Odpowiednie użycie tych technik może wpłynąć na poprawę jakości produktu.

KESİM: İstenilen ürünü elde etmek için tuzluluk şartlarında ve verilen teknoloji altında balık ölümüdür. İşlemlerden önce, balığı sersemleştirici vuruş, elektrik, imersiyonla CO 2 doymuş çözelti ve anestezi teknikleri de dahil olmak üzere bir dizi teknoloji kullanarak öldürülebilinir. Bu teknolojileri uygun kullanımı ürün kalitesi artırılabilir.

Was this helpful?
(1) Tunnel-shaped structure in aquatic molluscs through which water is drawn in and out. (2) A hose used to remove fluid (e.g. bottom sludge) from culture tanks, the end of which is either below the water surface of the tank (operated by gravity) or connected to a pump or airlift.


ΣΙΦΩΝ: (1) Σωληνοειδής δομή στα υδρόβια μαλάκια μέσω της οποίας αντλείται νερό. (2)(ή σιφώνι). Εξάρτημα που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των δεξαμενών (από το ίζημα στο δάπεδό τους) το άκρο εξόδου του οποίου βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το άκρο εισόδου (και λειτουργεί με την βαρύτητα) ή συνδέεται με αντλία.

SIPHON: (1) Structure tubulaire servant laspiration et lexpulsion de leau chez les mollusques aquatiques. (2) Tuyau servant lévacuation de fluides (débris du fond par exemple) des bassins de culture, soit par gravité, soit à laide dune pompe ou dun exhausteur.

SIFÓN: (1) Estructura tubular que sirve para la aspiración y expulsión de agua en los moluscos acuáticos. (2) Tubo que sirve para evacuar los fluidos (fango por ejemplo) de los estanques de cultivo, por gravedad, con una bomba o con aireador (air lift).

SIFÓN: (1) Estrutura tubular que serve para a aspiración e expulsión de auga nos moluscos acuáticos. (2) Tubo que serve para evacuar os fluídos (lama do fondo por exemplo) dos tanques de cultivo, o extremo do cal está, ou ben por debaixo do nivel da superficie da auga (funcionamento por gravidade), ou ben conectado a unha bomba ou aireador (air lift).

SZIFON: (1) A vízi puhatestűek alagútszerű szerve, amelyen keresztül a vizet beszívják és kieresztik. (2) A tenyésztőtartályokból folyadék (pl. a tartály alját borító iszap) eltávolítására használt tömlő, amelynek vége a tartály vízszintje alatt van (ekkor a gravitáció működteti), vagy egy szivattyúhoz csatlakozik.

SIFON: (1) Rørformet organ hos akvatiske bløtdyr (mollusker), som vann dras inn og ut gjennom. (2) Den engelske betegnelsen ”siphon” betyr også hevert (gr. sifong), som brukes til å suge ut f.eks. slam og død rogn/larver fra oppdrettskar.

SYFON: (1) Konstrukcja w kształcie tunelu u mięczaków wodnych, przez którą woda jest wciągana i wyciągana. (2) Wąż używany do usuwania płynu (np. muł denny) ze zbiorników hodowlanych, którego drugi koniec jest poniżej powierzchni dna zbiornika (działa na zasadzie grawitacji), albo połączony do pompy bądź wyciągu powietrznego.

SİFON: (1) Sucul yumuşakçalarda suyu içeri çeken ve dışarı boşaltan tünel şekilli yapı. (2) Uçları hem tankın su yüzeyinin altına hem de pompaya veya havalandırmaya bağlı olan, yetiştiricilik tanklarından pis suyun (örn. dip çamuru) uzaklaştırılması için kullanılan bir hortum.

Was this helpful?
(1) In anatomy: a passage, channel or cavity. (2) In fish: refers more specifically to a series of sinuses largely responsible for the return of venous blood to the heart.


ΚΟΛΠΟΣ (2): Στην ανατομία ένα πέρασμα, δίαυλος ή κοιλότητα. Ειδικότερα στα ψάρια μιά σειρά από κόλπους εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την επιστροφή του φλεβικού αίματος στην καρδιά.

SINUS: (1) En anatomie, une passage creux; canal ou cavité.(2) Chez les poissons par exemple, le retour du sang des tissus vers le coeur a lieu largement à travers une série de sinus veineux.

SENO: (1) En anatomía, pasaje hueco; canal o cavidad. (2) En peces por ejemplo, retorno de tejidos hacía el corazón que tiene lugar a través una serie de vasos venosos.

SEO: (1) En anatomía, pasaxe oca; canle ou cavidade. (2) En peixes, máis especificamente, serie de seos responsables en boa medida do retorno do sangue venoso cara o corazón.

SZINUSZ: (1) Anatómiában: átjáró, csatorna vagy üreg. (2) halakban: a vénás vért a szívbe visszavezető csatornák sorozatára utal.

SINUS: (1) I anatomi: Passasje, kanal eller hule. (2) I fisk: Henviser spesifikt til en rekke sinuser som transporterer venost blod til hjertet.

ZATOKA: (1) W anatomii: pasażowanie kanału lub zagłębienia; (2) U ryb: dotyczy w szczególności szeregu zatok (rozszerzone narządy rurowe w obrębie układu krwionośnego) odpowiedzialnych w większości za zawracanie krwi żylnej do serca.

SİNÜS: (1) Anatomide: bir geçit, kanal veya boşluk. (2) Balıkta: daha özelde kalbe kan taşıyan toplar damarlarda geri dönüşten sorumlu bir seri genişçe boşluklara atfedilir.

Was this helpful?
In salmonid culture the use of separate sites for different year classes of fish cuts down the transmission of parasites, e.g., sea lice and diseases from older to younger fish, thus reducing reliance on chemicals. It is good practice for a farm to operate at least three sites; one for newly transferred smolts, one for older fish and one left fallow for 6-12 months.


ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ: Στην καλλιέργεια των σολομοειδών χρησιμοποιούνται πολύ συχνά διαφορετικές και απομακρυσμένες τοποθεσίες για ψάρια διαφορετικής ηλικίας. Η πρακτική αυτή μειώνει τη μετάδοση παρασίτων π.χ. θαλάσσιες ψείρες (βλ.λ.) καθώς και άλλων ασθενειών από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα ψάρια μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης χημικών. Μια μονάδα είναι καλό να χρησιμοποιεί τουλάχιστον τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, μία για τα νεαρά άτομα που είναι έτοιμα για ωοτοκία, μία για τα μεγαλύτερα ψάρια και μία τρίτη γ

SITE A CLASSE D’AGE UNIQUE: L’utilisation de sites séparés pour les poissons de classe différente en salmoniculture. Ceci réduit la transmission de parasites (poux de mer) et maladies des poissons plus âgés vers les poissons plus jeunes et de se fait réduit la nécessité d’utiliser des traitements prophylactiques. Il est généralement considéré que trois sites devraient être utilisés: un pour les saumoneaux recemment transférés, un pour les poissons plus âgés et un qui est laissé en jachère pendant 6 à 12 mois.

SEPARACIÓN POR CLASES DE EDAD: Los salmones necesitan tres años para alcanzar el tamaño comercial. La separación por clases de edad en cultivos de salmón en jaulas y su mantenimiento separado (varios Km. de distancia) ha ayudado en la reducción de infestaciones por piojo marino en peces grandes respecto de los más jóvenes con natación más lenta en donde el piojo marino se adhiere más fácilmente. Por lo tanto las tasas de infestación probables en peces de un año pasarían a jaulas adyacentes de peces mayores. Estas separaciones

SEPARACIÓN POR CLASES DE IDADE: En salmonicultura é o uso de lugares separados para as diferentes clases de idade de peixes, cortando a transmisión de parasitos ej: piollo mariño e enfermidades dos peixes maiores aos mozos, reducindo dese xeito o uso de compostos químicos. É unha boa práctica para as granxas operar en polo menos tres sitios; unha para os novos smolts transferidos, outra para os peixes vellos e unha para deixar baleira durante 6-12 meses. Os salmóns necesitan tres anos para alcanzar o tamaño comercial. A separa

KOROSZTÁLYOS NEVELÉS: A lazacfélék tenyésztésénél a különböző korosztályok elkülönített nevelése gátolja az élősködők, pl. a haltetű átterjedését az idősebb halakról a fiatalabbakra, ezáltal csökkenthető a vegyszerigény. Egy gazdaságban legalább három korosztály helyileg elkülönített nevelése ajánlott: az egyik a frissen kihelyezett fiatal halaké, a másik az idősebbeké, a harmadik helyszínt pedig üresen kell hagyni 6-12 hónapig.

ÅRSKLASSE SEPARASJON: Laks bruker normalt to til tre år på å nå markedsstørrelse. Ved å holde årsklassene av laks i merder med forskjellig beliggenhet (flere kilometers avstand) har en greid å redusere antall lakselus på eldre fisk. Lakselus fester seg lettest til saktesvømmende juveniler. Det er derfor mest sannsynlig at påslaget av lakselus vil være størst på den første årsklassen, som igjen kan smitte eldre fisk i nærliggende merder. Denne atskillelsen har i stor grad bidratt til å redusere bruken av kjemikalier m

OBIEKT JEDNOROCZNEJ HODOWLI KLASOWEJ : W hodowli ryb łososiowatych używanie oddzielnych obiektów dla różnych roczników, ograniczając w ten sposób przenoszenie pasożytów, np. wszy morskiej oraz chorób ze starszych na młodsze roczniki, zmniejszając w ten sposób pokładane zaufanie do chemikalii. Zalecana praktyka dla gospodarstw, ażeby pracować przynajmniej na trzech obiektach, z których jeden przeznaczony jest dla nowo przeniesionych smoltów, drugi dla starszych ryb, a ostatni jest ugorowany przez 6 -12 miesięcy.

SINGLE YEAR CLASS SITE: Farklı yıllardaki sınıflandırılmış salmonid balıkları için ayrılmış bölmelerde parazit transferini kesmek, olgun balıklardan genç balıklara deniz piresi ve hastalıklardan kimyasalları kullanarak parazit transferini kesmek gibi, bunu bir çiftlikte en az üç bölgede çalışılarak iyi bir denemedir; biri yeni transferden smoltifikasyon olmuş, diğeri yaşlı balıklar için bir diğeri de 6-12 ay olmuş balıklar.

Was this helpful?
The selection or rearing of a single sex of a given species in an aquaculture unit in order to avoid uncontrolled reproduction or to obtain higher yields. Commonly used with salmonids and tilapias in which there is a dichotomy between the growth of the two sexes that is activated after the onset of sexual maturity.


ΜΟΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η επιλογή ή καλλιέργεια ενός μόνο φύλου από ένα είδος σε μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή ή γιά να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες αποδόσεις. Συχνά χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των σολομοειδών και της τιλάπια τα οποία, από την στιγμή που φθάνουν στο στάδιο της ωριμότητας, παρουσιάζουν διαφορετική αύξηση ανάλογα με το φύλο τους. (Συν. Καλλιέργεια ενός φύλου)

CULTURE MONOSEXE: Lélevage dorganismes de sexe unique dune espèce donnée dans une installation aquacole dans le but déviter la reproduction incontrôlée ou afin daugmenter la production. Cette technique est souvent appliquée aux salmonidés et Tilapia, poissons démontrant une dichotomie entre le taux de croissance des deux sexes qui apparait au début de la maturation sexuelle.

CULTIVO MONOSEXO: Cultivo de organismos de sexo único de una especie determinada en una instalación acuícola con el fin de evitar la reproducción incontrolada o para aumentar la producción. Esta técnica es a menudo aplicada a los salmónidos i Tilapia.

CULTIVO MONOSEXO: Selección ou cultivo de organismos de sexo único dunha especie determinada nunha instalación acuícola co fin de evitar a reprodución incontrolada ou para aumentar a produción. Esta técnica é a miúdo aplicada aos salmónidos e tilapias nos cales hai unha dicotomia entre crecemento dos dous sexos que é activada despois de alcanzar a madureza sexual.

EGYIVARÚ KULTÚRA: Egy adott faj egyik nemhez tartozó egyedeinek kiválogatása és nevelése valamilyen akvakultúra-rendszerben azzal a céllal, hogy elkerüljük a nem kívánt szaporodást vagy nagyobb hozamot érjünk el. Általában lazacfélék és tilápiák esetében alkalmazzák, ahol a két nem növekedési sebessége között jelentős eltérés van, amely csak a nemi érés befejeződése után jelenik meg. Úm. monoszex kultúra.

ETTKJØNNSOPPDRETT: Oppdrett av kun ett kjønn av en art, for å forhindre ukontrollert forplantning eller for å oppnå høyere utbytte. Ofte brukt i oppdrett av tilapia, der det er en kjønnsdimorfisme i vekst etter kjønnsmodning. Har potensiale i piggvaroppdrett, der veksten hos hannene stagnerer etter første gyting, mens hunnene fortsetter å vokser mellom gytesesongene.

HODOWLA JEDNOPŁCIOWA: Selekcja lub chów jednej płci danego gatunku w urządzeniach akwakultury, w celu uniknięcia niekontrolowanego rozmnażania się, lub uzyskania wyższej wydajności. Najczęściej stosowana w chowie ryb łososiowatych i tilapii, u których występuje zróżnicowanie wzrostu między obu płciami, a które ujawnia się głównie w okresie dojrzewania.

TEK CİNSİYET KÜLTÜRÜ: Kontrolsüz üremeyi önlemek veya yüksek verimliliği elde etmek için bir akuakültür biriminde bir türün seleksiyonu veya tek bir cinsiyetini yetiştirme. Genelde salmonlarda ve tilapialarda kullanılır. Cinsel olgunluğun başlangıcından sonra iki cinsiyete ayırılarak etkinleştirilir.

Was this helpful?
Protein derived from bacteria that have been genetically manipulated by the addition of a DNA sequence to produce large amounts of a specific protein. This is used to produce a cheap source of low grade protein.


ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ: Πρωτεΐνη προερχόμενη από βακτήρια που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση με την προσθήκη μιάς αλληλουχίας DΝΑ ώστε να παράγουν μεγάλες ποσότητες μιάς ειδικής πρωτεΐνης. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ως φθηνή πηγή απλών πρωτεϊνών.

PROTEINE RECOMBINANTE: Protéine issue de bactéries recombinées génétiquement avec lincorporation dune séquence dADN exogène codant pour une protéine donnée qui est ainsi produite en grande quantité.

PROTEÍNA RECOMBINANTE: Proteína derivada de bacterias recombinadas genéticamente con la incorporación de una secuencia de ADN exógeno que codifica una proteína determinada que se produce en grandes cantidades.

PROTEÍNA UNICELULAR (proteina recombinante/proteina de fusión): Proteína derivada de bacterias manipuladas xeneticamente coa incorporación dunha secuencia de ADN que produce unha grande cantidade dunha proteína específica. Úsase como unha fonte barata de proteína de baixa calidade.

EGYSEJTES FEHÉRJE (REKOMBINÁNS FEHÉRJE, FÚZIÓS FEHÉRJE): Olyan baktériumok által termelt fehérje, amelyeket genetikai úton, egy DNS-szakasz beépítésével egy adott fehérje nagy mennyiségben történő termelésére módosítottak. Olcsó, de gyenge minőségű fehérjék állíthatók elő ezzel a módszerrel.

ENCELLEPROTEIN: Protein avledet fra en bakterie, som er genmanipulert til å produsere store mengder av proteinet ved innsetting av en DNA sekvens. Brukes til å produsere en billig proteinkilde bestående av kortkjedete proteiner. Det drives i Norge produksjon av encelleprotein basert på metangass.

BIAŁKO ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH : (Białko rekombinacyjne/białko fuzyjne). Białko pochodzące z bakterii, które poddane zostało genetycznej manipulacji przez dodanie sekwencji DNA celem produkowania dużej ilości swoistego białka. Używane jest ono do produkcji taniego źródła białka o niskiej jakości.

TEK HÜCRE PROTEİNİ ( Rekombinant protein / kaynaşma proteini ): Belli bir proteinden büyük miktarlarda üretmek için bir dizi DNA eklenerek genetik olarak üzerinde oynanmış bakterilerden ortaya çıkarılan proteindir. Ucuz protein elde etmek için kullanılır.

Was this helpful?
Catfish, family of the sub-order Siluroides, comprising 15 genera and about 70 freshwater species occurring in Asia and Europe with a scale-less body and a dorsoventrally flattened head, growing from 10cm to 3 m. Silurids, which are mostly nocturnal, occur both in rivers and in lentic waters. Spawning takes place in late May/early June in nests made in shallow, grass-vegetated sites, guarded by the male. It is reared in pond cultures together with carp, or, alternatively, in cages or tanks fed w


SILURIDAE: Οικογένεια με γατόψαρα, της υπόταξης Siluroides, η οποία αποτελείται από 15 γένη και περίπου 70 είδη των γλυκών υδάτων. Εμφανίζονται στην Ασία και την Ευρώπη, δεν φέρουν λέπια και διαθέτουν ένα νωτοκοιλιακό πεπλατυσμένο κεφάλι το μέγεθος του οποίου μπορεί να φτάσει από 10cm έως 3 m. Τα γατόψαρα είναι συνήθως νυκτόβια είδη και απαντώνται σε ποτάμια και στάσιμα νερά. Η ωοτοκία λαμβάνει χώρα στο τέλος του Μαίου/ αρχές Ιουνίου και τα αυγά αποτίθενται σε ρηχά νερά με βλάστηση, και φυλάσσονται από το

SILURIDES: Famille de poissons-chats du sous-ordre Siluroidés, comportant 15 genres et environ 70 espèces d’eau douce en Asie et Europe. Dépourvus d’écailles et avec une tête applatie dorso-ventralement. De 10 cm à 3 m de long, les siluridés sont pour la plupart nocturnes et habitent les cours d’eau et les eaux lentiques. La ponte a lieu à la fin mai-début juin dans des nids construits dans des zones peu profondes à herbier. Les nids sont surveillés par les mâles. L’espèce la plus abondante en Europe est

SILURIDOS: Gato de río, familia del suborden Siluroideos que comprende 15 géneros y cerca de 70 especies de agua dulce que se dan en Asia y Europa con un cuerpo poco escamoso y una cabeza plana dorsoventralmente y que crece desde 10 cm a 3 m. Los silúridos, que son sobre todo nocturnos, se dan tanto en ríos como en aguas estancadas. La eclosión tiene lugar a finales de mayo o principios de junio en "nidos" hechos en lugares con vegetación, aguas poco profundas, guardados por el macho. Crece en cultivod en

SILURIDAE / SILÚRIDOS: Silúridos ou peixes gato, familia da suborde Siluroideos que comprende 15 xéneros e preto de 70 especies de auga doce que se dan en Asia e Europa cun corpo sen escamas e unha cabeza plana dorsoventralmente e que crece dende 10 cm a 3 m. Os silúridos, que son sobre todo nocturnos, danse tanto en ríos coma en augas lénticas. A eclosión ten lugar a finais de maio ou principios de xuño en "niños" feitos en lugares con vexetación, augas pouco profundas, gardados polo macho. Crece en cultivos en estan

SILURIDAE: Harcsafélék; a Siluroides alrend egyik családja, amelybe 15 nemzetség körülbelül 70 édesvízi faja tartozik. Ázsiában és Európában őshonosak. Testük pikkelyek nélküli, fejük hát-hasi irányban lapított. Testhosszuk 10 cm és 3 m között változik. A legtöbbször éjszakai életmódú harcsafélék folyó- és állóvizekben is előfordulnak. Május végén vagy június elején ívnak, sekély vizű, fűvel benőtt területeken épített fészkekben, amelyeket a hím őriz. Halastavakban a ponttyal együtt nevelik, esetleg meleg

SILURIDAE: Mallefamilie tilhørende orden Siluriformes, består av 15 slekter og rundt 70 ferskvannsarter som lever i Asia og Europa. Har ingen skjell på kroppen og et dorsoventralt sammentrykt hode. Blir fra 10 cm til 3 m. Er oftest nattaktive, og lever både i elver og lentiske (stillestående) vannmasser. Gyter seint i mai eller tidlig i Juni i reder som er bygget på grunne gressbegrodde lokaliteter, redet beskyttes av hannen. Oppdrettes i dammer i lag med karper (polykultur), samt i merder eller i tanker f

SUMOWATE (Siluridae): Rodzina ryb sumowatych, podrząd Suloroidei obejmującym 15 rodzajów i około 70 gatunków słodkowodnych występujących w Azji i Europie, o ciele pozbawionym łusek i spłaszczonej grzbietobrzusznie głowie, osiągających długość ciała od 10 cm do 3 m. Sumowate, które w większości są rybami nocnymi, występują zarówno w rzekach, jak i w wodach lenitycznych. Tarło odbywają na przełomie maja i czerwca w gniazdach wykonanych w miejscach płytkich, porośniętych roślinnością, strzeżonych przez samca. Hodowane s

SILURIDAE: Yayın balığı, alt-ordosu Siluroides, 15 cinsi ve yaklaşık 70 tatlı su türü kapsar, Avrupa ve Asyada 10cmden 3m ye kadar yetişirken pulsuz vücut ve dorsal ventral doyunca devam eden düz başı vardır. Silurids, çoğu nokturnal, hem nehirde hemde lentik sistemlerde olur. Yumurtlama, mayıs ayının sonunda haziran başında sığ yerlerde yuva yaparak gerçekleşir , ot- çimenlik bölgelerde, erkekleri tarafından korunur. Sazanla birlikte havuz yetiştiriciliği yapılır yada alternatif , kafeslerde yada tanklar

Was this helpful?
Culture systems employing culture chambers (usually circular) that utilise more vertical than horizontal space (height usually larger than diameter), used in eel culture.


ΣΙΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Συστήματα καλλιέργειας που πραγματοποιούνται σε χώρους καλλιέργειας (συνήθως κυλινδρικούς) των οποίων η κατακόρυφη διάσταση είναι μεγαλύτερη από την οριζόντια (ύψος μεγαλύτερο από την διάμετρο). Χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια χελιών.

CULTURE EN SILO: Système de culture dans une chambre de culture qui emploie davantage despace vertical quhorizontal (cest à dire la hauteur est plus importante que le diamètre); utilisé dans la culture des anguilles.

CULTIVO EN SILO: Sistema de cultivo en una cámara de cultivo que utiliza bastante espacio vertical que horizontal (es decir la altura es más importante que el diámetro); utilizado en el cultivo de anguilas.

CULTIVO EN SILO: Sistema de cultivo nunha cámara de cultivo (normalmente circular) que utiliza mais o espazo vertical que o horizontal (é dicir a altura é máis importante que o diámetro); utilizado no cultivo de anguías.

SILÓKULTÚRA: Olyan tenyésztőrendszer, amely függőleges irányban nagyobb, vízszintes irányban kisebb, általában henger alakú nevelőtartályokból áll (a magasságuk nagyobb, mint az átmérőjük). Az angolnatenyésztésben használják.

SILOOPPDRETT: Oppdrettssystem der oppdrettsenhetene (ofte sirkulære) bruker mer vertikal enn horisontal plass (høyden er ofte større enn diameteren). Brukes ved oppdrett av ål og kveiteyngel.

HODOWLA SILOSOWA: System hodowli używający zbiorników silosowych (zwykle okrągłych), które zajmują więcej przestrzeni pionowej niż poziomej (zwykle wysokość większa od średnicy); używane w hodowli węgorza.

SİLO YETİŞTİRİCİLİĞİ: Yatay düzlemden daha fazla dikey düzlemde kullanılan (genellikle yükseklikleri çaplarından daha büyük) yetiştiricilik hücrelerinden oluşan (genellikle dairesel) yılan balığı kültüründe kullanılan yetiştiricilik sistemleri.

Was this helpful?
Deep circular tank or "vertical raceway", requiring a relatively large flow of high-quality water in order to provide a gravitational head sufficient to flush wastes from the tanks; a cheap method of handling high stocking density and holding large biomass in a small area. Disadvantages include the difficulties experienced when grading fish to control cannibalism and in harvesting a portion only of the fish in the silo.


ΣΙΡΟΣ (Σιλό): Βαθειά κυλινδρική δεξαμενή ή "κατακόρυφη διαδρομοδεξαμενή", που απαιτεί σχετικά έντονη ροή καλής ποιότητας ύδατος ώστε να επιτυγχάνεται η απόπλυση των ακαθαρσιών από τις δεξαμενές. Φθηνή μέθοδος γιά την επίτευξη υψηλής ιχθυοφόρτισης. Μειονεκτήματα είναι η δυσκολία στην διαλογή των ψαριών κατά μέγεθος για τον έλεγχο του καννιβαλισμού και στην συγκομιδή των ψαριών.

SILO: Bassin circulaire et profond ou race-way vertical requérant un fort courant deau de grande qualité afin de fournir une pression suffisante pour éliminer les déchets. Système utile pour le stockage à forte densité sur surface limitée et à faible coût. Avec ce système il savère difficile de sélectionner les tailles des poissons donc de contrôler le cannibalisme, et de récolter seulement une partie du cheptel.

SILO: Estanque circular y profundo o canal de molino vertical que requiere fuerte corriente de agua de gran calidad con el fin de proporcionar presión suficiente para eliminar los deshechos. Sistema útil para almacenaje a gran densidad en una superficie limitada y con poco coste. Con este sistema parece difícil seleccionar las tallas de peces y controlar el canibalismo, y recoger una parte del silo.

SILO: Estanque circular e profundo ou "canal de circuito vertical" que require dunha forte corrente de auga de gran calidade co fin de proporcionar presión abonda para eliminar os desfeitos dos tanques mediante o arrastre pola auga. Sistema útil para o manexo de altas densidades de cultivo e o mantemento de grandes biomasas nunha superficie limitada e con pouco custo. Con este sistema faise difícil seleccionar os talles de peixes para ter controlado o canibalismo e tamén o poder despescar só unha part

SILÓ: Mély, henger alakú tartály vagy "függőleges csatorna", amely nagy mennyiségű és jó minőségű vizet igényel a tartályokban összegyűlő szennyezőanyagok gravitációs úton történő kimosásához; ezzel az olcsó módszerrel nagy mennyiségű biomasszát lehet kis térfogatban, magas népesítési sűrűségben tartani. A rendszer hátrányait a halak osztályozásával, a kannibalizmus megakadályozásával és az állomány egy részének lehalászásával kapcsolatos nehézségek jelentik.

OPPDRETTSSILO: Dyp sirkulær tank som trenger stor vanngjennomstrømning for å oppnå selvrensing. Billig måte å oppdrette fisk på ved høye tettheter. Vanskelig å sortere fisk for å kontrollere kannibalisme. Siloer brukes i Norge ved oppdrett av kveiteyngel, der inkubasjonen av egg og plommesekkyngel finner sted i store mørke siloer.

SILOS (zbiornik): Głęboki, okrągły zbiornik lub "pionowy raceway” wymagający stosunkowo dużego przepływu wysokiej jakości wody, aby umożliwić dostatecznie dobre grawitacyjne spłukiwanie osadu poprodukcyjnego ze zbiornika; tania metoda chowu ryb w gęstych obsadach i uzyskiwania dużej biomasy na małej powierzchni. Niekorzystne strony, to utrudnienia praktyczne przy sortowaniu ryb w celu ograniczenia kanibalizmu a przy odłowach, możliwość jednorazowego wyłowienia tylko części ryb z silosu.

SİLO: Tanklardaki atıkların temizlenmesi için yeterli yerçekimi kuvveti sağlayan ve yüksek su kalitesi için nispeten yoğun bir su akışı olan derin dairesel tank veya "dikey kanal". Küçük bir alanda yüksek stok yoğunluğu ve geniş biyokütle tutulabilmesine olanak sağlayan ucuz bir elleçleme yöntemidir. Kanibalizm kontrolü için boylamadaki ve silolarda sadece porsiyonluk boydaki balıkların hasat edilmesi konusundaki deneyimli eleman eksikliği bu sistemin dezavantajlarıdır.

Was this helpful?
Any manifestation of disease, such as an aberration in structure, physiology, or behaviour, as interpreted by an observer.


ΣΗΜΑΔΙ, ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Κάθε εκδήλωση ασθένειας, όπως διαταραχή της δομής, φυσιολογίας ή συμπεριφοράς όπως αυτά ερμηνεύονται από έναν παρατηρητή.

SIGNE: Manifestation élémentaire dune maladie, par exemple une anomalie de structure, de physiologie ou de comportement, qui est significative de la présence de cette maladie.

SIGNO: Síntoma: manifestación de una enfermedad, por ejemplo en anomalías de estructura, de fisiología o de comportamiento, que indican la presencia de esta enfermedad.

SÍNTOMA: Manifestación dunha enfermidade, como anomalías de estrutura, de fisioloxía ou de comportamento, tal como é interpretado por un observador.

TÜNET: Valamilyen betegség megjelenése, pl. szerkezeti, élettani vagy viselkedésbeli változás, amely a megfigyelő számára értelmezhető.

TEGN: Et hvert sykdomstegn, f.eks. observerbart avvik i fysiologi, struktur eller atferd.

OBJAW: Każde ujawnianie się choroby, jak np. aberracja w strukturze, fizjologii lub zachowaniu się, jak odczytywane (odbierane) są przez obserwatora.

BELİRTİ-SEMPTOM: Hastalığa ait yapısal, fiziksel ya da davranış bakımından meydana gelen bozulmalardır.

Was this helpful?
An undesirable effect which occurs in addition to the useful effect of a treatment. Usually related to some degree of toxicity.


ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ανεπιθύμητη επίδραση που παρατηρείται ταυτόχρονα με την χρήσιμη επίδραση μιας ένωσης. Συνήθως οι παρενέργειες είναι τοξικές.

EFFET SECONDAIRE: Effet indésiré dun composé qui sajoute à son effet utile. Normalement observé sous la forme dun degré de toxicité.

EFECTO SECUNDARIO: Efecto indeseado de un compuesto que se añade a su efecto útil. Normalmente observado debido a un cierto grado de toxicidad.

EFECTO SECUNDARIO: Efecto indesexado producido ademais do efecto útil dun tratamento. Normalmente asociado a certo grao de toxicidade.

MELLÉKHATÁS: Olyan nemkívánatos hatás, amely egy kezelés hasznos hatása mellett következik be. Általában valamennyire mérgező hatás.

BIVIRKNING: En uønsket virkning som inntreffer ilag med den ønskede virkningen av en behandling. Er ofte giftig.

EFEKT UBOCZNY: Niepożądany efekt, który występuje również w zabiegu obok efektu korzystnego. W pewnym zakresie odnosi się to również do toksyczności.

YAN ETKİ: Bir tedavi uygulamasında beklenen olumlu etkilerin dışında istenmeyen etkilerdir. Bu etkiler genellikle zehirlenmenin farklı dereceleri şeklinde meydana gelmektedir.

Was this helpful?
To remove oysters, clams, or other bivalves from their shells for market in preparation for processing or consumption.


ΑΠΟΣΤΡΑΚΩΣΗ: Αφαίρεση των οστράκων από στρείδια, μύδια και άλλα δίθυρα πριν την διαθεσή τους στην αγορά.

ECAILLER: Enlever les coquilles des huîtres, palourdes etc. pour la vente prêt à consommer.

DESCASCARAR: Quitar la cáscara de las ostras, almejas etc. Para la venta al consumidor.

DESCASCAR: Quitar a cuncha das ostras, ameixas ou outros bivalvos. Para a venda ao consumidor ou preparación para o procesado.

LEHÁNTÁS: Osztrigák és más kagylófajok héjának eltávolítása feldolgozás vagy fogyasztás előtt.

SKJELLÅPNING: Å fjerne østers og andre spiselige muslinger fra skallet for videreforedling eller konsumpsjon.

ŁUSZCZENIE: Wydobywanie ostryg, małży lub innych dwuskorupowych mięczaków z ich muszli, które po wstępnej obróbce przekazywane są do zbytu, przetwórstwa lub konsumpcji.

ŞAK: İşleme ya da direk tüketim amacıyla istiridye gibi çift kabukluların iç kısmıyla kabuk kısmının ayrılması..

Was this helpful?
Decapod crustaceans of the suborder Natantia, commonly the Penaeus spp. Traditionally the terms for shrimp and prawn are interchangeably used of different species in different parts of the world. The FAO convention is to call marine and brackish water forms shrimps, and fresh water forms prawns.


ΓΑΡIΔΑ: Δεκάποδο καρκινοειδές της υποτάξης Κολυμβητικά (Natantia), συνήθως του γένους Penaeus. Παραδοσιακά οι όροι γαρίδα και καραβίδα χρησιμοποιούνται εναλλάξ γιά διάφορα είδη σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με την σύμβαση του FAO οι μορφές που ζούν στην θάλασσα και τα υφάλμυρα νερά καλούνται γαρίδες (shrimps) ενώ εκείνες του γλυκού νερού καραβίδες (prawns).

CREVETTES: Crustacé décapode appartenant au sous-ordre des Natantia; souvent des espèces de Penaeus. Deux termes anglo-saxons sont utilisés afin de décrire les crevettes; "shrimp" et "prawn". Les deux termes sont couramment employés de façon interchangeable, mais la convention de la FAO est de réserver le terme "shrimp" pour les crevettes marines et deau douce et le terme "prawn" pour les espèces dulçaquicoles.

CAMARÓN: Crustáceo decápodo que pertenece al suborden de Natantia; a menudo especies de Penaeus. Dos términos anglosajonos son utilizados con el fin de describir los camarones; “shrimp” y “prawn”. Los dos términos son normalmente utilizados de manera intercambiable, pero la convención de la FAO se reserva el termino “shrimp” para los camarones marinos y de agua salobre y el término “prawn” para las especies de agua dulce.

LAGOSTINO OU GAMBA (GL) / CAMARÓN (SUDAMÉRICA): Crustáceo decápodo que pertence á suborde de Natantia; a miúdo especies de Penaeus. Tradicionalmente úsanse dous termos anglosaxons co fin de describir os lagostinos; "shrimp" e "prawn", "lagostino e "camarón". Os dous termos son normalmente utilizados de indistinta forma para diferentes especies en diferentes partes do mundo. A convención da FAO resérvase o termo "shrimp" para os lagostinos mariños e de auga salobre e o termo "prawn" para as especies de camaróns de auga doce.

GARNÉLA: A Natantia alrendbe tartozó tízlábú rákok, általában a Penaeus nemzetség fajai. A "garnélarák" és a "királyrák" megnevezéseket hagyományosan megkülönböztetés nélkül használják. A FAO meghatározása szerint a tengerben és kevert vízben élő fajokat garnélarákoknak, az édesvízi fajokat királyrákoknak nevezzük.

SHRIMP(PENAEUS spp): Tifotet krepsdyr, vanligvis Penaeus spp. Tradisjonelt brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” (på engelsk) på forskjellig måte ulike plasser i verden. FAO definisjon: Marine og brakkvannsarter kalles ”shrimps”, og ferskvannsarter kalles ”prawns”.

KREWETKA: Skorupiaki dziesięcionogie z podrzędu Natantia, zazwyczaj z rodzaju Penaeus spp. Tradycyjnie terminu krewetka (shrimp) i krewetka (prawn) są używane zamiennie w stosunku do różnych gatunków w różnych częściach kuli ziemskiej. Konwencja FAO wymaga nazywania morskich i słonowodnych gatunków krewetek "shrimps” a słodkowodnych "prawns”.

Karides: Natantia subordosunun dekapod kabukluları, yaygın olarak Penaeus spp. dir. Geleneksel olarak karidesler ve deniz tekeleri için kullanılan terim dünyanın farklı bölgelerindeki farklı türler için değiştirilerek kullanılır. FAO sözleşmesi deniz ve tuzlu su türlerini karides ve tatlı su formlarını da deniz tekesi olarak isimlendirir.

Was this helpful?
The application of a physical (e.g. mechanical agitation, pressure, temperature) or chemical shock to the eggs of aquatic organisms in order to induce triploidy.


ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ: Εφαρμογή ενός φυσικού (π.χ. μηχανικής ανάδευσης, πίεσης, θερμοκρασίας) ή χημικού σόκ στα αυγά υδρόβιων οργανισμών ώστε να προκληθεί τριπλοειδία.

CHOC: Application dune force physique (par exemple: agitation mécanique, pression élevée, température) ou chimique aux oeufs dorganismes aquatiques afin dinduire une triploidie.

CHOQUES: Aplicación de una fuerza (por ejemplo: agitación, presión elevada, temperatura) o química a los huevos de organismos acuáticos para inducir una triploide.

CHOQUES: Aplicación dun choque físico (por exemplo: axitación mecánica, presión, temperatura) ou químico aos ovos de organismos acuáticos para provocar a triploidia.

SOKKOLÁS: Fizikai (pl. mozgatás, nyomás, hőmérséklet) vagy kémiai sokkhatás alkalmazása triploidia előidézésére a vízi állatok ikráiban.

SJOKKING: Anvendelse av fysisk (f.eks. mekanisk risting, trykk eller temperatur) eller kjemisk sjokk på egg fra akvatiske organismer for å indusere triploidi (q.v.). I Norge brukes betegnelsen for sjokkbehandling av rogn fra laksefisk, for å sortere ut ubefruktet rogn (solegg).

WSTRZĄS/SZOK: Zastosowanie wstrząsu fizycznego (np. mechaniczne wstrząsanie, ciśnienie, temperatura), lub chemicznego w stosunku do jaj organizmów wodnych w celu uzyskania osobników triploidalnych.

ŞOK UYGULAMA: Sucul organizmalarda triploid bireyler elde etmek amacıyla yumurtalara uygulanan fiziksel ya da kimyasal müdehaleler.

Was this helpful?
Term used to describe any of a number of physical (heat/pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.


ΘΕΡΑΠΕIΑ ΜΕ ΚΛΟΝIΣΜΟ (ΣΟΚ): Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

TRAITEMENT PAR CHOC: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

TRATAMIENTO POR CHOQUE: Término que agrupa un número de tratamientos físico-químicos (calor, presión, irradiación por ejemplo) utilizado con el fin de (a) separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma o (b) inducir triploide.

TRATAMENTO DE CHOQUE: Termo usado para describir calquera tratamento físico (calor/presión) ou procedemento (irradiación) aplicado sobre os ovos de peixes que son usados: (a) para separar os ovos de peixes mortos dos fertilizados; (b) para crear triploides.

SOKK-KEZELÉS: Az ikrákon alkalmazott olyan fizikai (hő- vagy nyomás-) kezelés vagy eljárás (pl. besugárzás), amelynek célja: (a) a megtermékenyített és a elpusztult ikrák szétválasztása vagy (b) triploidok előállítása.

SJOKKBEHANDLING: Samlebetegnelse som beskriver ulike fysiske (varme/trykk) behandlinger eller prosedyrer (stråling) som brukes på fiskeegg for å: (a) Skille befruktede egg fra døde egg. (b) Skape triploider.

ZABIEGI SZOKOWE/WSTRZĄSOWE: Ogólne pojęcie obejmujące szereg zabiegów fizycznych (ciepło/ciśnienie) lub innych procedur (np. napromieniowanie); w przypadku jaj ryb, używane są do: (a) oddzielenia zapłodnionych ziaren ikry od martwych (mechanicznie), (b) wyprodukowania potomstwa triploidalnego.

ŞOK TEDAVİSİ: Balık yumurtalarında (a) ölü yumurtalardan döllenmiş yumurtaları ayırmak için (b) mekanik olarak triploid oluşturmak için kullanılan herhangi bir dizi fiziksel (ısı/basınç) tedaviler veya prosedürler (ışın tedavisi)i tanımlamak için kullanılan terim.

Was this helpful?
Toxins found in shellfish as a result of bioaccumulation of algal toxins and heavy metals. These toxins can produce DSP (diarrhoetic shellfish poisoning ) and PSP (Paralytic shellfish poisoning)


ΤΟΞΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ: Τοξίνες που απαντούν στα θαλασσινά ως αποτέλεσμα της βιοσυσσώρευσης τοξινών από φύκη και βαρέα μέταλλα. Οι τοξίνες αυτές προκαλούν σε ορισμένες περιπτώσεις Διαρροιακή Δηλητηρίαση ή Παραλυτική Δηλητηρίαση.

TOXINES DE COQUILLAGES: Toxines accumulées chez les coquillages résultant de la bioaccumulation de toxines algales ou de métaux lourds. Ces toxines induisent divers troubles chez lhomme, tels la toxicose diarrhéique ou la toxicose paralytique.

TOXINAS DE CONCHAS: Toxinas acumuladas en las conchas como resultado de la bioacumulación de toxinas algales o de metales pesados. Estas toxinas inducen diversos trastornos en el hombre, tales como toxicosis diarreica o toxicosis paralítica.

TOXINAS DE MOLUSCOS: Toxinas acumuladas nos moluscos como resultado da bioacumulación de toxinas algais e metais pesados. Estas toxinas poden producir DSP (envelenamento por toxina diarreica) e PSP (envelenamento por toxina paralizante).

KAGYLÓTOXINOK: A kagylókban az algatoxinok és nehézfémek felhalmozódásának hatására kialakuló méreganyagok. Ezek a toxinok hasmenéses kagylómérgezést (DSP) vagy parailtikus kagylómérgezést (PSP) okozhatnak.

SKALLDYRGIFTER: Toksiner i skalldyr som er et resultat av bioakkumulering av algetoksiner og/eller tungmetaller. Disse toksinene kan gi DSP (diaretisk skalldyrforgiftning) og PSP (paralytisk skalldyrforgiftning).

TOKSYNY MIĘCZAKÓW I SKORUPIAKÓW: Toksyny występujące w mięczakach i skorupiakach na skutek bioakumulacji toksyn glonów i metali ciężkich. Toksyny te mogą powodować DSP (zatrucie biegunkowe mięczakami) i PSP (paralityczne zatrucia mięczakami).

Kabuklu toksinleri: Alg toksinleri ve ağır metallerin biyokümülasyonu sonucunda kabuklu su ürünlerinde toksinler bulunur. Bu toksinler DSP (Diarrhoetic kabuklu zehiri) ve PSP (Paralytic kabuklu zehiri) zehirlerini üretebilir.

Was this helpful?
Term used to describe poisoning as a result of eating contaminated shellfish. Shellfish poisoning can be due to a variety of causes: algal, viral bacterial and heavy metal pollutants.


ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟΕIΔΗ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή δηλητηρίασης που οφείλεται στην κατανάλωση μολυσμένων ασπονδύλων. Οι δηλητηριάσεις από οστρακοειδή οφείλονται σε ποικιλία αιτίων όπως τοξίνες φυκών, μόλυνση από ιούς ή βακτήρια ή ρύπανση από βαρέα μέταλλα.

INTOXICATION ALIMENTAIRE PAR CONSOMMATION DE COQUILLAGES: Intoxication alimentaire provoquée par la consommation de coquillages contaminées. Les agents toxiques sont dorigines diverses: microalgues, bactéries, virus, métaux lourds.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MARISCO: Intoxicación provocada por el consumo de marisco contaminado. Los agentes tóxicos son de orígenes diversos: microalgas, virus y metales pesados.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MOLUSCOS: Termo empregado para describir a intoxicación provocada polo consumo de moluscos contaminados. Os axentes tóxicos son de orixes diversas: microalgas, virus e metais pesados.

KAGYLÓMÉRGEZÉS: Szennyezett kagylóhús elfogyasztása után kialakuló mérgezés. A kagylóhúsban lévő méreganyagok lehetnek algás, vírusos, bakteriális eredetűek vagy származhatnak nehézfémekkel történt szennyezésből.

SKALLDYRFORGIFTNING: Betegnelse brukt for å beskrive forgiftninger som er et resultat av konsumpsjon av forurensede (kontaminerte) skalldyr. Kan ha ulikt opphav, f.eks. fra alger, virus, og tungmetaller.

ZATRUCIE MIĘCZAKAMI I SKORUPIAKAMI: Termin używany przy zatruciu na skutek zjedzenia zanieczyszczonych mięczaków i skorupiaków. Zatrucie mięczakami i skorupiakami może być spowodowane różnymi przyczynami, najczęściej zaś stanowią je: glony, bakterie, wirusy i zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Kabuklu Zehirlenmesi: Kabuklularla kontamine olmuş yiyeceklerin sonucundaki zehirlenmeyi tanımlamak için kullanılır. Kabuklu zehirlenmesi çeşitli sebeplerle olabilir; algal, viral, bakteriyal, ağir metal kirleticileri.

Was this helpful?
Aquatic invertebrates possessing a shell or exoskeleton, usually molluscs and/or crustaceans.


ΘΑΛΑΣΣIΝΑ: Υδρόβια ασπόνδυλα που φέρουν όστρακο ή εξωσκελετό, συνήθως μαλάκια και/ή καρκινοειδή.

FRUITS DE MER: Se dit des Invertébrés aquatiques possedant une coquille ou un exosquelette; se dit surtout des mollusques et/ou crustacés.

FRUTOS DE MAR: Dícese de Invertebrados acuáticos que poseen concha o exoesqueleto; dícese sobretodo de moluscos y/o crustáceos.

MARISCO: Dise de Invertebrados acuáticos que posúen cuncha ou exoesqueleto; dise especialmente de moluscos e/ou crustáceos.

PÁNCÉLOS ÁLLATOK: Olyan vízi gerinctelenek, amelyeknek meszes héjuk vagy külső vázuk van, általában puhatestűek és/vagy rákok.

SKALLDYR: Akvatiske virvelløse (evertebrate) organismer som har skall eller ytre skjellet, vanligvis bløtdyr (mollusker) og/eller krepsdyr.

MIĘCZAKI I SKORUPIAKI : Bezkręgowce wodne posiadające muszlę lub szkielet zewnętrzny; są to zwykle mięczaki i/lub skorupiaki.

DENİZ KABUKLULARI: Sucul ortamda yaşayan molluska ve/veya krustasea türü organizmalar.

Was this helpful?
Pitting and erosion of the exoskeleton of marine and freswater crustaceans, believed to be caused by chitin-destroying bacteria and fungi of several genera; may result in the death of stressed animals.


ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΥ: Διάβρωση και σχηματισμός ουλών στον εξωσκελετό των καρκινοειδών του γλυκού νερού και της θάλασσας που πιστεύεται ότι προκαλείται από διάφορα γένη μυκήτων και βακτηρίων που καταστρέφουν την χιτίνη. Σε περίπτωση εξασθενημένημένων ζώων έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

MALADIE DE LA CARAPACE: Taches et attaques de lexosquelette de crustacés marins et deau douce, on pense quelles seraient dûes à des bactéries et des champignons de divers genres destructeurs de la chitine; peut être fatal chez les animaux stressés.

ENFERMEDAD DE CONCHA: Manchas y ataques del exoesqueleto de crustáceos marinos y de agua dulce; se piensa que es debida a bacterias y hongos de diversos géneros que destruyen la quitina; puede ser mortal en animales estresados.

ENFERMIDADE DA CUNCHA: Perforacións e erosión do exoesqueleto de crustáceos mariños e de auga doce; pénsase que é debida a bacterias e fungos de diversos xéneros que destrúen a quitina; pode ser mortal en animais estresados.

KAGYLÓBETEGSÉG-SZINDRÓMA: Édesvízi és tenger rákok külső vázának kagylósodása és lekopása, amelyet a kitint pusztító baktériumok és néhány gombafaj okozhat; a stresszelt állatok elhullását eredményezheti.

SKJELLSYKDOM HOS KREPSDYR: Gropdanning eller forvitring av det ytre skjelettet hos marine og ferskvanns levende krepsdyr. Trolig grunnet kitinolytiske bakterier og sopp. Kan fore til dod hos hardt angrepne individer.

SYNDROM CHOROBY PANCERZA : Korozyjne zagłębienia i erozja zewnętrznego szkieletu skorupiaków słodkowodnych i morskich, spowodowane przypuszczalnie przez kilka rodzajów bakterii i grzybów niszczących chitynowy pancerz; może spowodować śmierć dotkniętych chorobą zwierząt.

KABUK HASTALIĞI SENDROMU: Deniz ve tatlısu kabuklu organizmalarının dış kabuğunda oluşan oyuk ve erozyonlar. Bu duruma birkaç tür kitin yıkıcı mantar ve bakterinin sebep olduğuna inanılmaktadır. Bu sendrom hayvanların ölümüne neden olabilir.

Was this helpful?
An individual which sheds infective agents (via faeces or other body discharges).


ΜΟΛΥΝΤΗΣ: Ατομο που αποβάλλει μολυσματικούς παράγοντες (μέσω κοπράνων ή άλλων σωματικών εκκριμάτων).

CONTAMINATEUR: Un individu qui répand des agents infectieux (par lintermédiare des fèces ou autre décharge corporelle par exemple).

CONTAMINANTE: Individuo que expande agentes infecciosos (mediante feces o otra descarga corporal por ejemplo).

PORTADOR: Individuo que expande axentes infecciosos (mediante feces ou outras emisións corporais).

ÜRÍTŐ: Olyan egyed, amely fertőző szervezeteket ürít (az ürülékkel vagy testváladékokkal).

SMITTEBÆRER : En organisme som sprer en smittsom sykdom (via feces eller andre kroppslige utskillinger).

ROZNOSICIEL : Osobnik, który wydala zakażające czynniki (w odchodach lub innych wydzielanych substancjach).

BOŞALTICI HAYVAN: Enfekte maddeleri (dışkı veya vücud atıkları) boşaltan birey veya canlı.

Was this helpful?
Length of time that any item,e.g., food product, can be kept under specified storage conditions before it becomes either significantly poorer in quality or unsuitable for sale or consumption.


ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Χρονική περίοδος κατά την οποία ένα τρόφιμο, μπορεί να διατηρηθεί υπό καθορισμένες συνθήκες αποθήκευσης πριν η ποιότητά του αλλοιωθεί ή γίνει ακατάλληλο γιά πώληση/κατανάλωση.

DUREE DE CONSOMMATION: Durée dun produit alimentaire, initialement de bonne qualité et qui peut être conservé dans des conditions de stockage spécifiées avant quil ne devienne soit de plus mauvaise qualité, soit impropre à la vente et à la consommation.

FECHA DE CADUCIDAD: Duración del tiempo que un artículo, por ejemplo, produto alimentario, puede permanecer bajo condiciones específicas de almacenamiento antes de empobrecerse significativamente en calidad o poco apropiado para la venta o consumo.

DATA DE CADUCIDADE: Duración do tempo que un artigo, por exemplo, produto alimentario, pode permanecer baixo condicións específicas de almacenamento antes de empobrecerse significativamente en calidade ou pouco apropiado para a venda ou consumo.

ELTARTHATÓSÁG: Az az időtartam, amíg valamely anyag, pl. élelmiszer, bizonyos tárolási körülmények között tárolható, anélkül, hogy jelentősen romlana a minősége, vagy pedig eladhatatlanná vagy fogyaszthatatlanná válna.

HOLDBARHET: Tidsperioden et matprodukt kan lagres ved spesifiserte lagringsforhold, før det får merkbar reduksjon i kvalitet eller blir ubrukelig for salg/konsumpsjon.

PRZYDATNOŚĆ DO SPOŻYCIA: Długość okresu czasu, w którym produkt spożywczy może być przechowywany w odpowiednich warunkach zanim istotnie obniży się jego jakość lub stanie się niezdatny do sprzedaży lub konsumpcji.

RAF ÖMRÜ: Herhangi bir maddenin örn. gıda ürünleri belirli saklama koşulları altında önemli kalite kaybı, satış veya tüketim için uygun olmadığı duruma kadar geçen zaman.

Was this helpful?
Uniting of haploid gametes as a result of meiotic division (male or female, micro- or macro-) to form a diploid zygote that, by subsequent fission, will yield multiple offspring.


ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ενωση ενός θυληκού (μακρο) γαμέτη με έναν αρσενικό (μικρό) γαμέτη και , μικρο- ή μακρο-) προς σχηματισμό διπλοειδούς ζυγώτη, ο οποίος, με διαδοχικές διαιρέσεις, παράγει πολλαπλά κύτταρα- απογόνους.

REPRODUCTION SEXUELLE: Union de gamètes haploïdes (mâle ou femelle, micro- ou macro-, par exemple) pour former un zygote diploïde, qui produira (éventuellement) par ses divisions immédiates une progéniture multiple.

REPRODUCCIÓN SEXUAL: Unión de gametos haploides (masculino o femenino, micro- o macro-, por ejemplo) para formar un cigoto diploide, que producirá descendencia múltiple por divisiones múltiples.

REPRODUCIÓN SEXUAL: Unión de gametos haploides resultantes da división meiótica (masculino ou feminino, micro- ou macro-) para formar un cigoto diploide, que producirá descendencia múltiple mediante divisións posteriores.

IVAROS SZAPORODÁS: A meiotikus osztódás eredményeképpen létrejövő haploid ivarsejtek (hím- vagy nő- , mikro- vagy makro-) egyesülése diploid zigótává, amely sorozatos osztódások révén létrehozza az utódot.

KJØNNET FORMERING: Sammensmelting av haploide gameter som er et resultat av meiotisk deling (hanlig eller hunlig, mikro- eller makro-), for å danne en diploid zygote.

ROZMNAŻANIE PŁCIOWE : Połączenie haploidalnych gamet dające w wyniku diploidalną zygotę, z której przez późniejszy podział mejotyczny otrzymuje się potomka (samca lub samicę).

EŞEYLİ ÜREME: Diploid zigotun oluşumu için mayoz bölünmenin sonunda oluşan haploid gametlerin birleşmesi (dişi veya erkek, mikro- veya makro-) çok sayıda döller oluşturacaktır.

Was this helpful?
Process mediated by gonadotrophic hormones from the pituitary in which an organism undergoes development of gonadal and sexual characteristics to such a degree that it is then capable of reproduction.


ΓΕΝΕΤIΚΗ ΩΡIΜΑΝΣΗ: Διεργασία που προκαλείται από τις γοναδοτροπικές ορμόνες της υπόφυσης, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη των γενετικών και γοναδικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού, ο οποίος αποκτά ικανότητα αναπαραγωγής.

MATURITE SEXUELLE: Aboutissement dun procesus, intervenant à partir des hormones gonadotrophes sécrétées par lhypophyse, et par lequel lorganisme développe des gonades ainsi que des caractères sexuels sécondaires, le rendant capable de la reproduction sexuée.

MADURACIÓN SEXUAL: Proceso mediado por hormonas gonadotróficas secretadas por la hipófisis y por el cual el organismo desarrolla gónadas así como caracteres sexuales secundarios, y que les convierte en capaces de reproducirse sexualmente.

MADURACIÓN SEXUAL: Proceso mediado por hormonas gonadotróficas secretadas pola hipófise e polo cal o organismo desenvolve as gónadas así como carácteres sexuais secundarios, e que o capacita para reproducirse.

NEMI ÉRÉS: Az agyalapi mirigy gonadotrop hormonjai által szabályozott folyamat, amelynek során a szervezet elsődleges és másodlagos nemi jellegei olyan szintre fejlődnek, hogy képes legyen utódokat létrehozni.

KJØNNSMODNING: Prosess som styres av gonadotrofe hormoner fra hypofysen (q.v.), der en organisme gjennomgår forandringer i gonader og kjønnskarakterer slik at den kan forplante seg. En prosess som både er uønsket (matfisk) og ønsket (stamfisk) i oppdrettssammenheng.

DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA: Proces zachodzący za pośrednictwem hormonów gonadotropowych z przysadki mózgowej, w czasie którego następuje w organizmie rozwój gonad i cech płciowych w takim stopniu, że staje się on zdolny do reprodukcji.

Cinsi Olgunluk: Süreç hipofizden salınan gonadotropik hormonlar tarafından yönetilir, organizma üreme yeteneği seviyesine gelinceye kadar gonadal ve seksüel karakterlerin gelişimine maruz kalır.

Was this helpful?
Process by which the sexual characteristics of fish are changed, usually through sex hormones. This produces fish which are phenotypically of one sex yet genetically of the other.


ΑΝΤIΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΟΥ: Διεργασία με την οποία τα φυλετικά χαρακτηριστικά του ψαριού αλλάζουν. Συνήθως η αλλαγή αυτή προκαλείται με την βοήθεια ορμονών. Τα παραγόμενα ψάρια που είναι φαινοτυπικά ενός φύλου αλλά γενετικά του αντιθέτου φύλου.

RENVERSEMENT DE SEXE: Processus par lequel les caractéristiques sexuelles dun organisme sont changées. Ce changement est habituellement induit par ladministration dhormones sexuelles dans le but de produire des poissons au phénotype dun sexe, mais qui reste génétiquement de lautre.

CONVERSIÓN DE SEXO: Proceso por lo cual las características sexuales de un organismo cambian. Este cambio es normalmente inducido por la inyección de hormonas sexuales con el fin de producir peces con el fenotipo de un sexo, pero que son genéticamente del otro sexo.

REVERSIÓN SEXUAL: Proceso polo que cambian as características sexuais dun peixe, normalmente mediante hormonas sexuais. Isto produce peixes que son fenotipicamente dun sexo aínda que xenotipicamente son doutro.

IVARÁTFORDÍTÁS: Olyan eljárás, amellyel meg lehet változtatni a halak nemi jellegeit, általában nemi hormonok alkalmazásával. Olyan halakat lehet így előállítani, amelyek fenotípusosan az egyik ivarhoz tartoznak, genetikai szempontból viszont a másikhoz.

KJØNNSSKIFTE: Prosess der kjønnskarakterene hos fisk forandres, vanligvis ved hormonbehandling. Dette fører til produksjon av fisk som er fenotypisk et kjønn, mens de er genotypisk motsatt kjønn.

PRZEOBRAŻENIE PŁCI: Proces, w którym cechy płciowe ryb są zmieniane, zwykle przez hormony płciowe. Otrzymuje się ryby, które fenotypowo są podobne do jednej płci, jednak genetycznie do drugiej.

Cins değiştirme: Genellikle cinsel hormonlarının etkisiyle balıkların seksüel karakterinin değişmesi işlemidir. Bu işlem balıkların fenotip olarak bir cinsiyet, genetik olarak diğer cinsiyet olmasını sağlar.

Was this helpful?
The ratio between males and females in a given population.


ΦΥΛΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΑ: Η αναλογία μεταξύ αρσενικών και θηλυκών σένα πληθυσμό.

SEX RATIO: Rapport entre le nombre de mâles et de femelles dans une population donnée.

PROPORCIÓN SEXUAL: Relación entre el número de machos y hembras en una población determinada.

PROPORCIÓN SEXUAL: Relación entre o número de machos e femias nunha poboación determinada.

IVARARÁNY: A hímek és nőstények aránya egy adott populációban.

KJØNNSFORDELING: Forholdet mellom hanner og hunner i en gitt populasjon.

STOSUNEK PŁCI: W danej populacji stosunek między samcami a samicami.

CİNSİYET ORANI: Bir populasyondaki erkek ve dişi bireylerin oranı

Was this helpful?
Change of sex occurring naturally or after sex steroid hormone application, e.g. sea bream. Often referred to as sex reversal.


ΦΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ: Αλλαγή φύλου που συμβαίνει με φυσικό τρόπο ή μετά από παροχή φυλετικής στεροειδούς ορμόνης (π.χ. στην τσιπούρα). Συχνά, αναφέρεται ως αντιστροφή του φύλου.

INVERSION DE SEXE: Changement de sexe ayant lieu naturellement ou induit par ladministration dhormones sexuelles stéroïdes; appellé également renversement de sexe.

INVERSIÓN DE SEXO: Cambio de sexo que tiene lugar naturalmente (por ejemplo en la dorada) o inducido mediante la administración de hormonas sexuales esteroides. Llamada también cambio de sexo.

INVERSIÓN DE SEXO: Cambio de sexo que ten lugar naturalmente (por exemplo na dourada) ou inducido mediante a administración de hormonas sexuais esteroides. Chamada tamén cambio de sexo.

IVARÁTFORDULÁS: Az ivar megváltozása természetes úton vagy vagy szteroid nemi hormonok alkalmazásának hatására (pl. a tengeri sügérben).

KJØNNSENDRING: Naturlig skifte av kjønn (hermafroditter) eller etter injeksjon med steroider. Ofte henvist til som kjønnsskifte.

ODWRÓCENIE PŁCI: Zmiana płci występująca naturalnie, albo po zastosowaniu steroidowego hormonu płciowego, np. u dorady. Często nazywa się to przeobrażeniem płci.

CİNSİYET DEĞİŞİMİ: Doğal ya da hormonal müdahele sonucu bireylerde cinsiyet değişimi olayı (çipura).

Was this helpful?
Benthic community of microscopic organisms which develop in fresh water environments that are heavily polluted by sewage effluents. It appears as an attached macroscopic growth which forms a white or light brown slime. It is usually the bacteria Sphaerotilus natans, not a fungus, that dominate in the sewage fungus community.


ΜΥΚΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: Βενθική κοινωνία μικροσκοπικών οργανισμών που αναπτυσσονται σε περιβάλλοντα γλυκού νερού βαρέως ρυπασμένου από λύματα. Εμφανίζεται ως μακροσκοπική διάπλαση που έχει μορφή λευκής ή ανοιχτοκίτρινης βλέννας. Η κοινωνία του μύκητα των λυμάτων συνήθως κυριαρχείται όχι από μύκητες αλλά από το βακτήριο Sphaerotilus natans .

VOILE BACTERIEN: Communauté dorganismes benthiques qui se développe dans des environnements dulçaquicole à forte charge deffluent des eaux usées. La communauté prend la forme dun humeur visqueux macroscopique blanchâtre ou brunâtre. Habituellement dominé par la bactérie Sphaerotilus natans.

VELO BACTERIANO: Comunidad de organismos bénticos que se desarrollan en agua dulce con una fuerte carga de efluentes de aguas usadas. La comunidad coge la forma de un tarquín macroscópico viscoso de color blanco o moreno. Normalmente dominada por la bacteria Sphaerotilus natans.

FUNGOS DE AUGAS RESIDUAIS: Comunidade bentónica de organismos microscópicos que se desenvolven en ambientes de auga doce cunha forte carga de efluentes de augas residuais. A aparencia é dun unha adherencia macroscópica que crece formando un limo branco ou marrón claro. Normalmente é a bacteria Spaeroyilus natans, non un fungo, a que predomina na comunidade de fungos de augas residuais.

SZENNYVÍZI GOMBÁK: Olyan mikroszkopikus szervezetek aljzaton élő közössége, amelyek az elfolyóvizekben lévő szerves anyagokkal nagy mértékben szennyezett édesvízben élnek. Makroszkopikus méretűre is megnőhetnek, ilyenkor az aljzaton fehér vagy barna színű nyálka formájában láthatók. Legtöbbször a Sphaerotilus natans baktérium és nem valamilyen gomba a domináns faj a közösségben.

KLOAKKSOPP: Bunnlevende mikroorganismesamfunn som utvikler seg i sterkt forurensede ferskvannsmiljøer. Gjør seg synlig som fastsittende makroskopiske vekster som danner et hvit eller lysebrunt slim. Det er vanligvis bakterien Sphaerotilus natans, ikke sopp, som dominerer kloakksopp-samfunnet.

GRZYBY ŚCIEKOWE: Denna biocenoza mikroskopijnych organizmów, która rozwija się w środowisku wody słodkiej silnie zanieczyszczonej odpływającymi ściekami. Występuje ona w postaci osiadłego mikroskopijnego porostu, który tworzy biały lub jasnobrązowy szlam. Stanowią go zwykle bakterie Sphaerotilus natans, a nie grzyby, które dominują w biocenozie grzybów ściekowych.

Lağım mantarı: Lazım suşarı tarafından ağır bir şekilde kirletilmiş tatlı sulara gelişen bentik mikroskobik organizma topluluğu. Açık kahve rengi veya beyaz bir çamur şeklinde gözle görülebilir yapışkan bir madde gibidir. Genellikle Sphaerotilus natans bakterisidir, mantar değildir, lağım mantarı olarak hükmedilir.

Was this helpful?
A tank (pond) in which suspended solids are removed from sewage and wastes by the process of sedimentation.


ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Δεξαμενή στην οποία τα αιωρούμενα στερεά απομακρύνονται από τα απόβλητα με την μέθοδο της καθίζησης.

BASSIN DE SEDIMENTATION/SETTLING TANK: Bassin dans lequel les solides en suspension dans les eaux usées sont éliminées par un processus de sédimentation.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN/SETTLING TANK: Estanque en el cual los sólidos en suspensión de las aguas usadas son eliminados por un proceso de sedimentación.

TANQUE DE SEDIMENTACIÓN: Tanque (estanque) no cal os sólidos en suspensión son eliminados das augas residuais e das escouras por un proceso de sedimentación.

ÜLEPÍTŐTARTÁLY: Olyan tartály vagy medence, amelyben a lebegő szilárd anyagok kiülepedés útján távoznak a szennyvízből.

HVIRVELSEPARATOR: Beholder der partikulært materiale fjernes fra f.eks. utløpsvann fra oppdrettsanlegg ved hjelp av et hvirveloverløp.

ODSTOJNIK (osadnik) : Zbiornik (staw), w którym cząstki stałe zawiesiny są usuwane z ścieków i wód poprodukcyjnych w procesie sedymentacji.

ÇÖKERTME HAVUZU: Sedimentasyon sürecinde, kullanılan ve atık sulardan katı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan tanklardır.

Was this helpful?
One of a series of chambers included in the recirculating water systems located between the biofilter and the culture units. These facilitate the sedimentation of faeces and other particulate matter.


ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘIΖΗΣΗΣ: Ενας από την σειρά των θαλάμων στα ανακυκλούμενα συστήματα νερού, ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ του βιολογικού φίλτρου και του χώρου καλλιέργειας. Διευκολύνει την καθίζηση των περιττωμάτων και άλλων σωματιδιακών υλικών.

CHAMBRE DE SEDIMENTATION: Une dune série de chambres placéès entre le filtre biologique et les bassins de culture. Ces chambres facilitent la sédimentation de fécès et dautres particules en suspension dans leau.

CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN: Una de una serie de cámaras situadas entre el filtro biológico y las balsas de cultivo. Estas cámaras facilitan la sedimentación de los excrementos y de otras partículas en suspensión en el agua.

CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN: Unha dunha serie de cámaras dos sistemas de recirculación de auga situada entre o filtro biolóxico e as balsas de cultivo. Estas cámaras facilitan a sedimentación dos excrementos e doutras partículas en suspensión na auga.

ÜLEPÍTŐKAMRA: A recirkulációs rendszerekben a bioszűrő és a nevelőegységek között elhelyezett kamrasor egyik eleme. Ezek a kamrák gyorsítják az ürülék és más szemcsés anyagok leülepedését.

SEDIMENTASJONSBASSENG: Basseng i resirkuleringssystem for sedimentering av feces og annet partikulært materiale (partikkelfjerning). Er ofte plassert mellom biofilter og oppdrettskar.

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY: Jeden z szeregu zbiorników występujących w systemach recyrkulacyjnych wody, usytuowany między biofiltrem a zbiornikami hodowlanymi. Ułatwia on sedymentację odchodów oraz innej drobnocząsteczkowej materii.

DURULTMA ÇEMBERİ: Kapalı devre sistemlerinde, kültür sistemi ve biyofilitre arasında yer alan bir dizi çember sistemidir. Dışkı ve diğer atık materyallerin temizlenmesinde rol alır.

Was this helpful?
Process by which molluscan larvae undergo a cessation of their mobile stage and begin a sedentary life stage by attachment to a suitable support. Settlement is characterized by replacement of the velum by the gills and a reorganization of all organs.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Διαδικασία με την οποία οι προνύμφες των μαλακίων σταματούν την κινητική φάση της ζωής τους και αρχίζουν την εδραία φάση προσκολλώμενες σε κατάλληλο υποστήριγμα. Η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση του πέπλου από βράγχια και την αναδιοργάνωση όλων των οργάνων.

METAMORPHOSE(2): Processus par lequel les larves des mollusques bivalves terminent leur vie mobile en sattachant à un substrat convenable. La métamorphose est caractérisée par le remplacement du vélum par les branchies ainsi que par un profond remaniement des organes.

METAMORFOSIS (2): Proceso por el cual las larvas de moluscos bivalvos terminan su vida móvil y empiezan una vida sedentaria pegados a un substrato conveniente. La metamorfosis se caracteriza por la sustitución de velo (velum) por branquias así como por una profunda reorganización de órganos.

FIXACIÓN / METAMORFOSE (2): Proceso polo cal as larvas de moluscos bivalvos rematan a súa vida móbil e empezan unha vida sedentaria adheridos a un substrato conveniente. A fixación caracterízase pola metamorfose de velum en branquias así como por unha reorganización de todos órganos.

MEGTELEPEDÉS: Az a folyamat, amelynek során a puhatestűek lárvái beszűntetik mozgó életmódjukat, és valamilyen megfelelő aljzathoz tapadva helytülőkké válnak. A megtelepedés során a velum helyén kopoltyúk jekennek meg, illetve minden szerv átrendeződik.

BUNNSLAING: Prosess der blotdyrlarver gar fra a være frittlevende til a være fastsittende. Karakteriseres ved at velum erstattes av gjeller, og ved en omorganisering av alle organer.

OSIEDLANIE SIĘ: Proces, w wyniku którego larwy mięczaków (weliger) kończą stadium aktywnego poruszania się i rozpoczynają osiadłe stadium życia w wyniku przytwierdzenia się do odpowiedniego podłoża. Osiedlanie się larw charakteryzuje się zastępowaniem velum przez skrzela i reorganizacją wszystkich narządów.

Yerleşme: Yumuşakça larvalarının hareketli aşamalarına bir ara vermesi sürecine maruz kalmalarıdır ve elverişli bir yere yapışması ile sabit bir yaşam aşaması başlar. Yerleşme, solungaç zarlarının yenilenmesiyle ve tüm organların yeniden düzenlenmesiyle karakterize edilir.

Was this helpful?
That part of suspended solids which will settle under calm conditions.


ΚΑΘΙΖΗΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ: Το μέρος των αιωρούμενων στερεών που καθιζάνει υπό συνθήκες ηρεμίας.

SOLIDES SEDIMENTABLES: La portion des solides en suspension dans leau qui sédimente pendant les conditions de calme.

SÓLIDOS DE SEDIMENTACIÓN: Porción de sólidos en suspensión en agua que sedimenta en condiciones de aguas calmadas.

SÓLIDOS SEDIMENTABLES: Porción de sólidos en suspensión en auga que sedimenta en condicións de augas calmadas.

KIÜLEPEDŐ SZILÁRD ANYAGOK: Azok a lebegő szilárd anyagok, amelyek nyugodt körülmények között kiülepednek a vízből.

UTFELLBARE STOFF: Andelen av de løste patiklene som bunnfeller under rolige forhold.

CZĄSTKI OSIADAJĄCE: Ta część cząstek zawiesiny, która w spokojnych warunkach będzie sedymentować.

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE: Durgun şartlarda bir havuzda dibe çöken katı madde miktarıdır.

Was this helpful?
The fibrinogen-free fluid fraction of blood or haemolymph. In invertebrates serum is separated from haemolymph by the removal of circulatory cells by centrifugation. In vertebrates, the blood is first allowed to clot (i.e. fibrinogen is converted to insoluble fibrin) and then centrifuged to remove blood cells and fibrin.


ΟΡΟΣ: Τo ελεύθερο ινωδογόνου υγρό μέρος του αίματος ή της αιμολέμφου. Στα ασπόνδυλα ο ορός διαχωρίζεται από την αιμολέμφο με απομάκρυνση των κυττάρων με φυγοκέντρηση. Στα σπονδυλωτά το αίμα αφήνεται αρχικά να πήξει (με μετατροπή του ινωδογόνου σε ινώδες) και στη συνέχεια υπόκειται σε φυγοκέντρηση ώστε να απομακρυνθούν τα αιμοκύτταρα και το ινώδες. Πρβλ. Πλάσμα.

SERUM: La portion fluide, dépourvue de fibrinogène, du sang ou de lhémolymphe. Chez les Invertébrés, le sérum est obtenu par centrifugation de lhémolymphe afin denlever les cellules circulantes. Chez les vertébrés, le sang est dabord coagulé (le fibrinogène est converti en fibrine insoluble) avant centrifugation. Le caillot de sang et les cellules sanguines sont ainsi éliminés du sérum.

SUERO: Porción fluida, que carece de fibrinógeno, de sangre o de hemolinfa. En los vertebrados, el suero se obtiene por centrifugación de la sangre para extraer las células circulantes. En los vertebrados, la sangre se coagula previamente (el fibrinógeno se convierte en fibrina insoluble) antes de la centrifugación. El coágulo y las células sanguíneas son así eliminadas del suero.

SORO: Porción fluída, que carece de fibrinóxeno, de sangue ou de hemolinfa. Nos invertebrados, o soro sepárase da hemolinfa mediante a extracción das células circulantes por centrifugación. Nos vertebrados, o sangue coagúlase previamente (o fibrinóxeno convértese en fibrina insoluble) antes da centrifugación. O coágulo e as células sanguíneas son así eliminadas do soro.

SZÉRUM: Vérsavó; a vér vagy hemolimfa fibrinogénmentes, folyékony frakciója. Gerinctelenek hemolimfájából a szérum elválasztható centrifugálással, amely eltávolítja a sejtes elemeket. Gerincesek esetében a vért először hagyni kell megalvadni (a fibrinogén ilyenkor oldhatatlan fibrinné alakul), majd le kell centrifugálni, hogy eltávolítsuk a vérsejteket és a fibrint.

SERUM: Den flytende fibrinogenfri fraksjonen i blodet. Hos virvelløse dyr (evertebrater) skilles serum fra hemolymfen ved fjerning av sirkulatoriske celler ved sentrifugering. Hos virveldyr (vertebrater) koaguleres blodet først (dvs fibrinogen omdannes til uløselig fibrin), før det sentrifugeres for fjerning av blodceller og fibrin. Jfr. plasma.

SUROWICA (krwi): Pozbawiona fibrynogenu płynna frakcja krwi lub hemolimfy. U bezkręgowców surowica jest oddzielana od hemolimfy przez usunięcie komórek z krwi obiegowej przez odwirowanie. U kręgowców, pozwala się wpierw skrzepnąć krwi (tj. fibrynogen jest przekształcany w nierozpuszczalną fibrynę) a następnie odwirowuje się ją, w celu usunięcia krwinek i włóknika.

SERUM: Fibrinojen içermeyen kan dokusu. Serum omurgasızlarda dolaşım dokusunun santrifüj edilmesiyle elde edilirken, omurgalılarda ise fibrinojen önce fibrine çevrilir ve daha sonra santrifüj edilerek, fibrin ve kan hücreleri uzaklaştırılarak elde edilir.

Was this helpful?
A fish family belonging to the order Perciformes, usually hermaphroditic, comprising species inhabiting warm shelf waters; of some commercial importance, with tasty, moderately fatty and white meat. Some species pursued as game fish, others cultured in fish farms.


SERRANIDAE: Οικογένεια ερμαφρόδιτων κυρίως ψαριών τα οποία ανήκουν στην τάξη Perciformes, και κατοικούν συνήθως στα θερμά νερά των ηπειρωτικών υφαλοκρηπίδων. Το κρέας τους είναι λευκό και σχετικά λιπώδες με κάποιο σχετικό εμπορικό ενδιαφέρων. Ορισμένα είδη καλλιεργούνται σε μονάδες εκτροφής.

SERRANIDES: Poisson appartenant à la famille des perciformes, appelé bar, normalement hermaphrodite. Poissons du plateau continental de valeur commerciale. Le chair est blanc, goutteux et modérément gras. Certaines espèces sont pêchées, d’autres élevées.

SERRANIDAE: Familia de peces perteneciente al orden de los Perciformes, normalmente hermafroditas, que comprende un grupo de especies de aguas cálidas no profundas ; con cierta importancia comercial y una carne blanca, apetitosa y moderadamente grasa. Algunas especies son apreciadas en la pesca deportiva y otras cultivadas en piscifatorías.

SERRANIDAE: Serránidos: familia de peixes pertencente á orde dos Perciformes, normalmente hermafroditas, que comprende un grupo de especies de augas cálidas pouco profundas; con certa importancia comercial e unha carne branca, apetitosa e moderadamente graxa. Algunhas especies son apreciadas na pesca deportiva e outras cultivadas en piscifatorías.

SERRANIDAE: A sügéralkatúak (Perciformes) rendjének egyik családja. Az ide tartozó fajok általában hermafroditák, meleg, partközeli vizekben élnek. Húsuk fehér, ízletes, mérsékelten zsíros, emiatt magas kereskedelmi értékű. Néhány fajuk népszerű horgászzsákmány, másokat pedig halgazdaságokban tenyésztenek.

SEROS: Vedrører serum.

STRZĘPIELOWATE (Serranidae): Rodzina ryb należących do rzędu Perciformes, zwykle obojnacze, obejmująca gatunki zamieszkujące ciepłe wody szelfowe; niektóre o ważnym znaczeniu gospodarczym, smacznym, białym i umiarkowanie tłustym mięsie. Niektóre gatunki są traktowane jako ryby sportowe, inne natomiast są przedmiotem hodowli.

SERRANIDAE: Ordosu Perciformese ait balık familyasındandır, genellikle erseliktir, ılık şelf sularda hayatlarını sürdürürler; bazı ticari önemi olan,lezzetli, orta yağlı ve beyaz etlidir. Bazı türleri sportif balıkçılık amacıyla değerlendirilirken diğerleri ise çiftliklerde kültüre edilir.

Was this helpful?
Pertaining to the serum.


ΟΡΟΓΟΝΟΣ: Αναφέρεται στον ορό του αίματος.

SERIQUE: Relatif au sérum sanguin.

SERICO: Relativo al suero sanguíneo.

SERICO: Relativo ao soro.

SAVÓS: A szérummal kapcsolatos

SEROS: Vedrører serum.

SUROWICZY: Odnoszący się do surowicy krwi.

SERÖZ: Serum ile ilgili bir terim.

Was this helpful?
Serous membrane.


ΟΡΟΓΟΝΟΣ ΥΜΕΝΑΣ: ΟΡΟΓΟΝΟΣ ΥΜΕΝΑΣ.

SEREUSE: Membrane qui recouvre certains organes.

SEROSA: Membrana que cubre ciertos órganos.

SEROSA: Membrana que cobre certos órganos.

SEROSA: Savós hártya.

SEROSA: Membranen som omgjor de indre organene.

BŁONA SUROWICZA: Błona surowicza; surowicówka.

SEROSA: Önemli bir zar.

Was this helpful?
A clinical syndrome characterized by a bacterial infection of the blood stream.


ΣΗΨΑΙΜΙΑ: Κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από βακτηριακή μόλυνση, στο κυκλοφορικό σύστημα.

SEPTICEMIE: Syndrome clinique caractérisé par une infection bactérienne du système sanguin.

SEPTICEMIA: Síndrome clínico caracterizado por infección bacteriana del sistema sanguíneo.

SEPTICEMIA: Síndrome clínica caracterizada por infección bacteriana do sistema sanguíneo.

SZEPTIKÉMIA: A véráram bakteriális fertőzésével jellemezhető klinikai tünetegyüttes.

SEPTIKEMI (BLODFORGIFTNING): Klinisk syndrom karakterisert ved bakterieinfeksjon i blodet.

POSOCZNICA: Syndrom kliniczny charakteryzujący się zakażeniem bakteryjnym płynącej krwi.

SEPTİSEMİ: Bakteriyel enfeksiyonların kan akışında bulunmasıyla karakterize olan klinik bir sendromdur.

Was this helpful?
A term applied to a condition of the tissues caused by micro-organisms living on them, leading ultimately to putrefactions.


ΣΗΠΤΙΚΟΣ: Ορος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση των ιστών που προκαλείται από μικροοργανισμούς που ζουν πάνω σ αυτούς και που οδηγεί τελικά στην σήψη των ιστών αυτών.

SEPTIQUE: Se dit dune condition des tissus provoquée par les micro-organismes qui y vivent; putrescent.

SÉPTICO: Dícese de un estado de tejidos provocado por los microorganismos que viven en estos tejidos y que conducen a la putrefacción.

SÉPTICO: Dise dun estado de tecidos provocado polos microorganismos que viven nestes tecidos e que conducen á putrefacción.

SZEPTIKUS: A szöveteknek azt az állapotát jelentő fogalom, amelyet a szövetekben élő mikroorganizmusok idéznek elő, és amely végül rothadáshoz vezet.

SEPTISK: Betegnelse brukt om en tilstand i vev som er forårsaket av mikroorganismer som lever i dem, fører til slutt til forråtnelse.

SEPTYCZNY/ZAKAŹNY: Termin stosowany w odniesieniu do stanu tkanek, spowodowanego przez żyjące na nich mikroorganizmy, powodujące ostatecznie ich gnicie.

SEPTİK: Yaşayan organizmaların dokusunda, mikroorganizmaların faaliyetleri tarafından meydana gelen kokuşma ile sonuçlana bozulmalar.

Was this helpful?
In physiology: refers to any organ receiving stimuli that give rise to sensations; translating certain forms of energy into nerve impulses which are perceived as special sensations. They include the visual, olfactory , vestibulocular organs each characterized by highly specialized neuroreceptors.


ΑIΣΘΗΤΗΡIΟ ΟΡΓΑΝΟ: Όργανο που δέχεται ερεθίσματα τα οποία προκαλούν αισθήματα. Μετατρέπει ορισμένες μορφές ενέργειας σε νευρικούς παλμούς που γίνονται αντιληπτοί ως ειδικά αισθήματα. Στα αισθητήρια όργανα περιλαμβάνονται τα οπτικά, εμοσφρητικά, τα ακουστικά οργανα καθένα από τα οποία διαθέτει υψηλά εξειδικευμένους νευροϋποδοχείς.

ORGANE SENSORIEL: En physiologie, se dit de tout organe récepteur de stimulation sensorielle, le contenu énergétique de ses stimulations étant converti en influx nerveux. Par exemple les organes visuels, olfactifs et vestibulaires dont les neurorécepteurs sont hautement spécialisés.

ÓRGANO SENSORIAL: En fisiología, dícese de todo órgano receptor de estimulación sensorial; el resultado de su estimulación se convierte en impulsos nerviosos. Por ejemplo órganos visuales, olfativos y vestibulares cuyos neuroreceptores son altamente especializados.

ÓRGANO SENSORIAL: En fisioloxía, referido a calquera órgano receptor de estimulo sensorial; traducindo certas formas de enerxía en impulso nervioso que se perciben como sensacións especiais. Estes inclúen órganos visuais, olfactivos e vestibulares, cada un deles caracterizado por neurorreceptores altamente especializados.

ÉRZÉKSZERV: Élettanban: minden olyan szerv, amely a kapott ingereket képes érzetté alakítani; bizonyos energiaformákat alakítanak át idegi impulzusokká, amelyek az ingernek megfelelő érzetet keltenek. Léteznek látó, szagló és halló-egyensúlyozó szervek, amelyek jellegzetességei a nagymértékben specializált érzékelő idegsejtek.

SANSEORGAN: I fysiologi: Henviser til ethvert organ som ved beroring/stimulering fremkaller folelser. Omformer visse former for energi til nerveimpulser, som oppfattes som spesielle folelser. Inkluderer synssansen, luktesansen, smakssansen, likevekt, sidelinjesystemet og elektroresepsjon.

NARZĄD ZMYSŁU: W fizjologii: odnosi się do każdego narządu odbierającego bodźce, które wywołują doznania; przenoszący pewne formy energii do impulsów nerwowych, które są percypowane jako specjalne doznania. Obejmują one narządy: wzrokowy, węchowy i przedsionkowo-oczny, z których każdy charakteryzuje się bardzo wyspecjalizowanymi neuroreceptorami.

Duyu organı: Fizyolojide uyarıyı alıp hissetmeyi sağlayan herhangi bir organı belirtir; enerji formlarını özel duyular olarak algılanan sinir iletilerine dönüştürür. Herbiri özel sinir reseptörleri ile karakterize edilmiş görme, tat alma, işitme organlarını içerir.

Was this helpful?
Generally used to describe a method of farming in which only part of the life cycle of the cultured organism is under managed control. Usually early rearing is controlled and subsequently the organism is released for ongrowing.The term, however, is not clearly defined. All intensity levels are subject to interpretation. The term must be used along with a clear description of the intensity level employed, preferably by providing numbers in terms of stocking density, feeding level or other factors


ΗΜI-ΕΝΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Ορος μη επαρκώς οριζόμενος. Κάθε ορισμός της εντατικότητας υπόκειται συνεπώς σε υποκειμενικύ ερμηνεία. Η χρήση του όρου πρέπει συνεπώς να συνοδεύεται από ακριβή ποσοτικά στοιχεία που να επιτρέπουν τον ασαφή προσδιορισμό του επιπέδου εντατικότητας, όπως είναι η πυκνότητα του εποθέματος, η ποσότητα της παρεχόμενης τροφής κ.λ.π. Συνεπώς ο όρος χρησνιμοποιείται για τις καλλιέργειες όπου οι οργανισμοί ππερνούν μέρος του κύκλου της ζωής τους υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Συνήθως αυτό συμβαίνει κατά τα α

CULTURE SEMI-INTENSIVE: Méthode délevage dans laquelle seule une partie du cycle vital de lorganisme élevé est contrôlée. Généralement les premiers stades sont contrôlés, les organismes étant ensuite libérés pendant la phase de grossissement. Cependant ce terme nest pas strictement défini, et tous les niveaux dintensité sont ouverts à linterprétation subjective. Quand ce terme est utilisé, il est indispensable de citer le degré dintensité (densité de stockage, taux dalimentation).

CULTIVO SEMI-INTENSIVO: Método de cultivo en el cual solo una parte del ciclo vital del organismo cultivado es controlada. Generalmente las primeras etapas están controladas, los organismos están después liberados durante la fase de crecimiento. Sin embargo este término no está estrictamente definido, y todos los niveles de intensidad abiertos a la interpretación subjetiva. Cuando se utiliza este término es necesario citar el grado de intensidad (densidad de almacenamiento, densidad de alimentación).

CULTIVO SEMI INTENSIVO: Método de cultivo no cal só unha parte do ciclo vital do organismo cultivado é controlada. Xeralmente as primeiras etapas están controladas, os organismos son despois liberados para o seu engorde. Non obstante, este termo non está estritamente definido, e todos os niveis de intensidade poden ser obxecto de interpretacións distintas. Cando se utiliza este termo é necesario describir con claridade o grao de intensidade, preferiblemente proporcionando cifras de densidade de cultivo, nivel de alimen

FÉLINTENZÍV KULTÚRA: Általában olyan tenyésztési módszert jelentő fogalom, amelynél a tenyésztett faj az életciklusának csak egy részét éli le ellenőrzött körülmények között. Legtöbbször az előnevelés történik ellenőrzőtt körülmények között, az állatokat ezután természetes környezetben nevelik tovább. A fogalom meghatározása nem egészen pontos. Az intenzitás mértéke mindig értelmezés kérdése. A fogalmat mindig az intenzitás szintjének pontos megjelölésével együtt kell használni. Célszerű a népesítési sűrűség, a taka

SEMI-INTENSIVT OPPDRETT: Brukt for å beskrive oppdrettsmetoder der bare deler av livssyklusen til oppdrettsorganismen styres intensivt. Vanligvis oppdrettes tidlige stadier, så settes organismene ut for påvekst. Betegnelsen er ikke klart definert, og må brukes ilag med en klar beskrivelse av hvor intensivt oppdrettet er (skala for tetthet, fôringsintensitet eller andre faktorer).

HODOWLA PÓŁINTENSYWNA: Określenie stosowane do metody gospodarowania, w której tylko część cyklu życiowego hodowanego organizmu jest prowadzona pod kontrolą. Najczęściej wczesne stadia są hodowane w warunkach kontrolowanych, później zaś organizmy są wypuszczane na odrost/odchów. Jednakże termin ten nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Wszystkie poziomy intensywności są przedmiotem interpretacji. Termin ten musi być stosowany wraz z jasnym opisem używanego poziomu intensywności, głównie w zakresie informacji co do licz

YARI ENTANSİF KÜLTÜR: Kontrollü şartlar altında yetiştiriciliği yapılan organizmaların hayat döngülerinin sadece bir bölümünde uygulanan yetiştiricilik metodunu ifade etmek için kullanılır. Genellikle erken hayat dönemlerinde kültüre alınan canlılar daha sonra büyümeleri için salıverilir. Bununla birlikte, bu ifade tam olarak tanımlayıcı değildir. Yoğunluk düzeylerinin tümü yoruma açıktır. Kullanılan yoğunluk düzeyinin açık bir ifadesiyle birlikte uzun süre ifadesi kullanılmalıdır. Stok yoğunluğu, besleme düzeyi vey

Was this helpful?
Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.


ΤΑΪΣΤΡΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Συσκευή που διανέμει σβώλους τροφής όταν ενεργοποιείται από το ψάρι. Πολλά είδη ψαριών εκπαιδεύονται στην χρήση των συσκευών αυτών.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DALIMENTS: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE ALIMENTOS: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ALIMENTADOR DE DEMANDA: Dispositivo que distribúe os gránulos alimentarios despois da súa activación polos peixes mesmos. Moitas especies de peixes poden ser adestrados no uso deste tipo de aparato. Chamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estes dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ÖNETETŐ: Olyan készülék, amely a hallal történő érintkezés hatására tápszemcséket bocsát ki. Több halfajt is be lehet tanítani az önetetők használatára. Gyakran ingás etetőnek is nevezik, mivel legtöbbször egy ingával lehet őket működésbe hozni.

SELVFÔRER: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

KARMNIK/PODAJNIK SAMOCZYNNY: Urządzenie, które wydaje pasze granulowane, a uruchamiane jest poprzez kontakt z rybą. Wiele gatunków ryb może być przyuczona do wykorzystywaniu tych karmników. Dotyczy to również karmników "na żądanie" lub "wahadłowych", które są zwykle uruchamiane przez ryby za pomocą wahadła.

OTOMATİK BESLEYİCİ: Balığın temas etmesiyle hareket eden ve pelet yemleri dağıtan alet. Pek çok balık türü için bu besleyiciler kullanılabilir. Talep besleyici veya sarkaç besleyici olarak da adlandırılmaktadır. Bu besleyiciler genelde sarkaçlar tarafından hareket ettirilmektedir.

Was this helpful?
Term applied to tanks in which the directional flow of water assists in the movement of faeces and discarded feed to the effluent out flow, e.g. circular tanks with a central stand pipe.


ΑΥΤΟΚΑΘΑΡIΖΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος γιά δεξαμενές στις οποίες η κατευθυνόμενη ροή του νερού υποβοηθά την μεταφορά των περιττωμάτων και της αχρησιμοποίητης τροφής προς την αποχέτευση, π.χ. κυκλικές δεξαμενές με κεντρικό σωλήνα υπερχείλισης.

BASSIN AUTO-NETTOYANT: Bassin dans lequel le flux deau est dirigé de telle façon que les fécès et dépôts alimentaires soient éliminés par leau effluent; par exemple les bassins circulaires à trop plein central.

TANQUE AUTOLIMPIADO: Tanque en el cual el flujo de agua está dirigido de tal manera que los desechos alimentarios estén eliminados por el agua efluente; por ejemplo los tanques redondos con una cañería en posición central.

TANQUE AUTOLIMPANTE: Termo aplicado a tanques nos cales o fluxo direccional da auga axuda no movemento das feces e o alimento desbotado, que son conducidos cara ao efluente de desaugadoiro; por exemplo os tanques circulares cun tubo de desaugadoiro colocado no centro.

ÖNTISZTULÓ TARTÁLY: Olyan tartály, amelyben az irányított vízáramlás segít az ürülék és a tápmaradványok eltávolításában. Pl. henger alakú tartály függőleges, középső lefolyócsővel.

SELVRENSENDE KAR: Betegnelse brukt om kar der vannstrømmen hjelper til med å føre fôrrester og avføring til utløpet, f.eks. sirkulære kar med sentralt utløp.

ZBIORNIK SAMOOCZYSZCZAJĄCY SIĘ: Termin stosowany do zbiorników, w których ukierunkowany przepływ wody pomaga w usunięciu odchodów i niezjedzonego pokarmu do odpływu wody; np. zbiorniki o okrężnym przepływie wody z centralnie usytuowanym odpływem.

Kendini Temizleyen Tank: Tanklar için uygulanan kavramdır. Suyun yönlü akışı dışkıların hareketine ve atık yemlerin akışla atılmasına yardım eder. Örneğin, merkezi tribünlü bir boru ile dairesel tank

Was this helpful?
Selection of mates in a breeding programme to produce offspring possessing certain defined characteristics.


ΕΠIΛΕΚΤIΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Επιλογή των συντρόφων σένα πρόγραμμα αναπαραγωγής ώστε να παραχθούν απόγονοι με συγκεκριμένα και καθορισμένα χαρακτηριστικά.

CROISEMENT SELECTIF: Lacte de choisir les géniteurs dans un programme delévage afin de produire une progéniture possedant certains caractères définis.

CRUCE SELECTIVO: El hecho de escoger los genitores en un programa de cultivo con el fin de producir una progenitura que posee ciertos caracteres definidos.

CRUZAMENTO SELECTIVO: O feito de escoller os xenitores nun programa de reprodución co fin de producir unha descendencia que posúa certos carácteres definidos.

SZELEKTÍV TENYÉSZTÉS: Egy tenyésztési programban a keresztezések kiválasztása azért, hogy valamilyen tulajdonság megjelenését előidézzük.

SELEKSJONSAVL: Seleksjon av par i et avlsprogram for å produsere avkom med visse definerte egenskaper.

HODOWLA SELEKCYJNA: Selekcja materiału w programie hodowlanym celem uzyskania stada rodzicielskiego (samic i samców), pozwalającego uzyskać potomstwo o określonych cechach.

SEÇİCİ ANAÇ YÖNETİMİ: Belirli özelliklerle tanımlanmış yeni bireylerin elde edilmesi amacıyla uygulanan bilinçli anaç yönetim programı.

Was this helpful?
Division into parts or segments, as in annelid worms.


ΜΕΤΑΜΕΡΕΙΑ: Διαίρεση σε τμήματα (μεταμερή), όπως στους δακτυλιοσκώληκες.

SEGMENTATION: Division en plusieurs parties ou segments, comme chez les annélides.

SEGMENTACIÓN: División en varias partes o segmentos, como es el caso de los anélidos.

SEGMENTACIÓN: División en varias partes ou segmentos, como é o caso dos anélidos.

SZELVÉNYEZETTSÉG: A test felosztása részekre vagy szelvényekre, pl. a gyűrűsférgeknél.

SEGMENTERING: Oppdeling i segmenter, som hos leddmarkene (Annelida).

SEGMENTACJA: Podział na części lub segmenty (człony) jak u pierścienic (Annelida).

BÖLÜMLEME: Halkalı solucanlarda parçalara veya segmentlere ayrılma.

Was this helpful?
Young animals (generally oysters, clams, mussels, or fish) collected or raised in large quantities to stock grow-out areas or ponds.


ΓΟΝΟΣ: Νεαρά ζώα (γενικά στρείδια, μύδια ή ψάρια) που έχουν συλλεγεί ή εκτρέφονται σε μεγάλες ποσότητες ώστε να εμπλουτίσουν περιοχές προς καλλιέργεια ή υδατοσυλλογές.

GRAINE: Jeunes animaux (généralement des huîtres, des palourdes, des moules ou des poissons) recoltés ou élevés en grandes quantités afin de les stocker dans des bassins ou des zones de grossissement.

SEMILLA (LARVA): Animales jóvenes (generalmente ostras, almejas, mejillones o peces) recogidas o criadas en grandes cuantidades con el fin de almacenarlas en estanques o en zonas de engorde.

SEMENTE: Animais novos (xeralmente ostras, ameixas, mexillóns ou peixes) recollidos ou criados en grandes cantidades co fin de almacenalos en estanques ou en zonas de engorde.

IVADÉK: Fiatal állatok (általában osztrigák, kagylók vagy halak), amelyeket nagy mennyiségben gyűjtenek vagy nevelnek azért, hogy az utónevelő területeket vagy tavakat benépesítsék velük.

YNGEL: Unge dyr (vanligvis østers, blåskjell eller fisk) som samles eller oppdrettes i store mengder for utsetting i påvekstsområder eller dammer (oppdrettsenheter).

LARWY RYB/MAŁŻY: Młode zwierzęta (zazwyczaj ostrygi, małże, omułki lub ryby) zebrane lub wyhodowane w dużych ilościach, w celu obsadzenia powierzchni odrostowych lub stawów narybkowych bądź towarowych.

LARVA: Doğadan yoğun üretim sistemlerinde yetiştirilmek üzere toplanan yavru (istiridye, yengeç, midye ya da balık) bireyler.

Was this helpful?
A water treatment facility in which sedimentable solids are removed from the water; it may be sited at the inflow or outflow of a farm.


ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ (2): Τμήμα των εγκαταστάσεων καθαρισμού του νερού στο οποίο απομακρύνονται τα καθιζήσιμα στερεά. Βρίσκεται στην είσοδο ή στην έξοδο του νερού από τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

BASSIN DE SEDIMENTATION: Dispositif de traitement des eaux, dans lequel les solides sont éliminés par sédimentation. Un tel dispositif peut être placé en amont ou en aval des installations aquacoles.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN: Dispositivo para el tratamiento de agua, en el cual los elementos sólidos son eliminados por sedimentación. Tal dispositivo puede estar en la entrada o en la salida de una instalación acuícola.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN: Dispositivo para o tratamento de auga, no cal os sólidos sedimentables son eliminados do auga por sedimentación. Tal dispositivo pode estar na entrada ou na saída dunha instalación acuícola.

ÜLEPÍTŐMEDENCE: Olyan vízkezelő egység, amelyben az ülepíthető szilárd anyagok eltávolítódnak a vízből; egy halgazdaság befolyó vagy kifolyó vizének tisztítására használható.

RENSEBASSENG: Vannbehandlings fasilitet der sedimenterbare faste stoff fjernes fra vannet, kan være plassert i innløpet til eller utløpet fra ett oppdrettsanlegg.

STAW SEDYMENTACYJNY (odstojnik): Urządzenie do oczyszczania wody, w którym osadzające się cząstki zawiesiny są usuwane z wody; W gospodarstwie stawowym może być on usytuowany na dopływie lub odpływie wody.

SEDİMANTASYON ÇÖKTÜRME HAVUZU: Çiftliklerin su giriş ya da çıkış kısımlarında bulunan ve suda bulunan sediment olabilecek katı maddelerin uzaklaştırıldığı havuz.

Was this helpful?
A tank (pond) in which suspended solids are removed from sewage and wastes by the process of sedimentation.


ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ: Τμήμα των εγκαταστάσεων καθαρισμού του νερού στο οποίο απομακρύνονται τα καθιζήσιμα στερεά. Βρίσκεται στην είσοδο ή στην έξοδο του νερού από τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

BASSIN DE SEDIMENTATION/SETTLING POND: Dispositif de traitement des eaux, dans lequel les solides sont éliminés par sédimentation. Un tel dispositif peut être placé en amont ou en aval des installations aquacoles.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN/SETTLING POND: Dispositivo para el tratamiento de agua, en el cual los elementos sólidos son eliminados por sedimentación. Tal dispositivo puede estar en la entrada o en la salida de una instalación acuícola.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN: O tanque (ou estanque) no que os sólidos en suspensión son eliminados das augas residuais por sedimentación. Este tanque pode estar á entrada ou á saída da instalación.

ÜLEPÍTŐMEDENCE: Olyan tartály vagy medence, amelyben a lebegő szilárd anyagok kiülepedés útján távoznak a szennyvízből.

HVIRVELSEPARATOR: Beholder der partikulært materiale fjernes fra f.eks. utløpsvann fra oppdrettsanlegg ved hjelp av et hvirveloverløp.

STAW OSADNIKOWY : Zbiornik (staw), w którym w procesie sedymentacji usuwana jest z ścieku zawiesina stała i inne zanieczyszczenia.

TORTU HAVUZU: Sedimentasyon süreciyle atık ve pis sudan katı maddenin süspanse edildiği tanktır.

Was this helpful?
The volume or weight (preferably dry) of solid material which will , during one hour, settle to the bottom of an Imhoff cone containing a measured volume of water.


ΚΑΘΙΖΗΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ: Ογκος ή βάρος (ξηρό, κατά προτίμηση) της στερεάς ύλης που καθιζάνει κατά τη διάρκεια μιάς ώρας στον πυθμένα ενός κώνου Ιmhoff που περιέχει έναν δεδομένο όγκο νερού.

VOLUME OU POIDS DE SEDIMENTATION: Le volume ou le poids (de préférence le poids sec) de matière solide qui se dépose en une heure au fond dun entonnoir dImhoff rempli dun volume déterminé deau.

SÓLIDOS SEDIMENTADOS: Volumen o peso (de preferencia peso seco) de materia sólida que se deposita en una hora en el fondo del cono de Imhoff lleno de un volumen determinado de agua.

SÓLIDOS SEDIMENTABLES: Volume ou peso (en concreto, o peso seco) de materia sólida que se deposita nunha hora no fondo do cono de Imhoff cheo dun volume determinado de auga.

ÜLEPÍTHETŐ SZILÁRD ANYAGOK: Azoknak a szilárd anyagoknak a tömege vagy térfogata, amelyek egy óra alatt kiülepednek egy adott víztérfogatot tartalmazó Imhoff-tölcsér aljára.

SEDIMENTERBART STOFF: Stoff som sedimenterer i et gradert konisk glass (Imhoff-glass) i løpet av 0,5 eller 2 timer, måles per liter vann (ml/l).

SEDYMENTUJĄCA ZAWIESINA: Objętość lub masa (wskazana sucha) stałych cząstek materiału, które osiądą w ciągu jednej godziny na dnie stożka Imhoffa zawierającego odmierzoną objętość wody.

ÇÖKEBİLEN KATI MADDE: Belirli bir miktarda su içeren Imhoff konisinin tabanında bir saatlik süre içersinde biriken katı maddelerin ağırlığı veya hacmi (tercihen kuru).

Was this helpful?
Solid particulate material, both mineral and organic, that has settled from suspension in the water column (sedimentation) when hydrographic conditions favour this phenomenon.


IΖΗΜΑ: Στερεά σωματιδιακή ύλη, ανόργανη ή οργανική που καθιζάνει όταν οι υδρογραφικές συνθήκες το επιτρέπουν.

SEDIMENT: Matière particulaire solide, minérale et organique, qui sest déposée au fond de leau quand les conditions hydrologiques ne les maintiennent plus en suspension.

SEDIMENTO: Materia particular sólida, mineral y orgánica, que se deposita en el fondo del agua cuando las condiciones hidrológicas no les mantienen en suspensión.

SEDIMENTO: Materia particular sólida, mineral ou orgánica, que se depositou no fondo da auga (sedimentación) cando as condicións hidrolóxicas non os manteñen en suspensión.

ÜLEDÉK: Szilárd részecskékből álló szervetlen vagy szerves anyag, amely kiülepszik a vízoszlopból, ha a vízrajzi viszonyok ezt lehetővé teszik.

SEDIMENT: Fast partikulært materiale, både mineralt og organisk, som består av utfelt materiale fra vannsøylen (sedimentering). Slik sedimentering finner sted der/når de hydrografiske forholdene favoriserer fenomenet.

NAMUŁ (osad): Stałe cząstki materiału, tak mineralnego jak i organicznego, sedymentujące z zawiesiny wody w zbiorniku w warunkach hydrograficznych sprzyjających temu zjawisku.

SEDİMENT: Hidrografik şartlar olayı desteklediğinde su sütunu (sedimentasyon) içerisinden çökelen mineral ve organik maddelerin her ikisinden oluşan katı partikül maddeler.

Was this helpful?
(1) (v.) To divide by cutting into thin slices for examination by microscopy. (2) (n.) Any such thin slice.


ΤΕΜΝΩ, ΤΟΜΗ: Διαιρώ με κόψιμο σε λεπτές φέτες γιά εξέταση σε μικροσκόπιο. ΤΟΜΗ: Κάθε τέτοια λεπτή φέτα.

SECTIONNER: (1) (v.) Diviser par sections. (2) Le terme anglais "section"signifie aussi, une section (s.).

SECCIONAR : Dividir cortando.

SECCIONAR: Dividir cortando.

METSZET: Mikroszkópos vizsgálatok céljára készített vékony szelet.

SNITT: (1) Tynt utsnitt av et vev eller en organisme som undersøkes under mikroskop. (2) Ethvert tynt utsnitt.

SKRAWEK HISTOLOGICZNY: (1) Podzielenie przez pocięcie na cienkie płatki/skrawki do badania pod mikroskopem. (2) Każdy cienki skrawek.

KESİT: (1) Mikroskobik incelemelerin yapılabilmesi amacıyla örneklerin ince dilimlere kesilerek ayrılması. (2) ince dilimlerden herhangi biri.

Was this helpful?
The production and release of a substance by a cell (often in a gland), which performs a specific function inside or outside the organism.


ΕΚΚΡIΣΗ: Η παραγωγή και έκλυση μιας ουσίας από κύτταρα (συχνά αδένες), η οποία επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία εντός ή εκτός του οργανισμού.

SECRETION: Production et libération dune substance secrétée par une cellule (souvent par une glande) qui remplit une fonction spécifique à lintérieur ou à lextérieur dun organisme.

SECRECIÓN: Producción y liberación de una sustancia secretada por una célula (a menudo por una glándula) que cumple una función específica en el interior o exterior de un organismo.

SECRECIÓN: Produción e liberación dunha substancia por unha célula (a miúdo nunha glándula) que cumpre unha función específica no interior ou exterior dun organismo.

ELVÁLASZTÁS: Valamilyen sejt (általában mirigysejt) által termelt, a szervezeten kívül vagy belül specifikus feladatot ellátó vegyület kibocsátása.

SEKRESJON: Produksjon og frisetting av en substans i en celle (ofte kjertel), som har en spesifikk funksjon i eller utenfor organismen.

WYDZIELANIE: Wytwarzanie i uwalnianie przez komórkę (często w gruczole) substancji, która wykonuje specyficzne funkcje wewnątrz lub na zewnątrz organizmu.

SALGI: Belirli spesifik görevleri yerine getirmek amacıyla genellikle salgı bezleri tarafından salgılanan canlı organizmaların iç yapısında ya da dış ortamda kullanılan ürünlerdir.

Was this helpful?
Filamentous part of the primary lamellae in the gills of fish and shellfish. It serves as a way of greatly increasing the surface area of the gill for optimal gaseous exchange.


ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΕΛΑΣΜΑ: Νηματοειδές μέρος του Πρωτογενούς ελάσματος στα βράγχια των ψαριών και των ασπονδύλων. Χρησιμεύει γιά την αύξηση της επιφανείας του βραγχίου διευκολύνοντας την ανταλλαγή των αερίων.

LAMELLE SECONDAIRE: Partie filamenteuse des lamelles primaires des branchies de poissons et de mollusques bivalves servant à augmenter considérablement la surface des branchies afin de rendre optimaux les échanges gazeux.

LAMINILLA SECUNDARIA: Parte filamentosa de laminillas primarias de branquias de peses y moluscos bivalvos que sirven para aumentar considerablemente la superficie de las branquias para devolver óptimos los intercambios de gases.

LAMELA / LÁMINA SECUNDARIA: Parte filamentosa das láminas primarias de branquias de peixes e moluscos bivalvos. Serven para aumentar considerablemente a superficie das branquias para o óptimo intercambio gasoso.

MÁSODLAGOS LEMEZ: A halak, kagylók és rákok kopoltyúin az elsődleges kopoltyúlemezek fonalas részei. Nagy mértékben megnövelik a kopoltyú felületét, ezáltal optimális feltételeket teremtenek a gázcseréhez.

SEKUNDÆRLAMELLE: Serier av plateformede utvekster på gjellebuenes primærlameller. Her skjer gassutvekslingen i gjellene. Gir gjellen stor overflate.

BLASZKA WTÓRNA : Nitkowata lub płytkowata część pierwotnej blaszki w skrzelach ryb, mięczaków i skorupiaków. Służy ona jako sposób znacznego zwiększenia powierzchni strefy skrzelowej, w celu wspomagania wymiany gazowej.

Solungaç flamenti: Kabuklu ve balıklarda solungaç lamellerinin falment kısımları. Optimum gaz alışverişi için solungacın yüzey alanını artmasını sağlar.

Was this helpful?
An infection in an animal which is already infected by a pathogenic organism of another kind, e.g. saprolegniasis.


ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση που προσβάλλει ένα ζώο που έχει ήδη μολυνθεί από έναν άλλου είδους παθογόνο οργανισμό. π.χ. σαπρολεγνίαση.

INFECTION SECONDAIRE: Infection dun organisme qui est déjà atteint dune infection différente. Par exemple saprolegnose.

INFECCIÓN SECUNDARIA: Infección de un organismo que ya esta infectado por un agente patógeno diferente. Por ejemplo saprolegniasis.

INFECCIÓN SECUNDARIA: Infección dun organismo previamente infectado por un axente patóxeno diferente. Por exemplo, a saprolegniase.

MÁSODLAGOS FERTŐZÉS: Olyan szervezetben bekövetkező fertőzés, amely már valamilyen más kórokozóval fertőzött. Pl. saprolegniasis.

SEKUND?RINFEKSJON: Infeksjon av et dyr som allerede er infisert av en annen sykdomsfremkallende organisme. F.eks. saprolegniose.

WTÓRNE ZAKAŻENIE: Zakażenie zwierzęcia, które jest już zakażone przez organizm patogenny innego rodzaju, np. saprolegniozę.

SEKONDER ENFEKSİYON: Hastalık bulaşmış bir canlıya farklı bir tür hastalık etkeninin bulaşmasıyla oluşan ikinci enfeksiyon, Örneğin saprolegniazis.

Was this helpful?
A circular plate (20 cm diameter), the upper surface of which is divided into four equal quadrants and so painted that two quadrants directly opposite each other are black and the intervening ones white. It is used to measure light penetration or transparency of water and lowered on a calibrated line until it disappears. A relatively inexpensive means of measuring turbidity in the water column.


SECCHI ΔΙΣΚΟΣ: Κυκλικός δίσκος (διαμέτρου 20 cm), η άνω επιφάνεια του οποίου χωρίζεται σε 4 ίσα μεταξύ τους τεταρτημόρια και βάφεται κατά τρόπο ώστε τα 2 ακριβώς απέναντι είναι μαύρα ενώ τα 2 ενδιάμεσα λευκά. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διείσδυσης του φωτός ή την διαύγεια του νερού. Καταδύεται πάνω σ ένα βαθμολογημένο σχοινί ώσπου να εξαφανιστεί. Αποτελεί ένα σχετικά φθηνό μέσον για την μέτρηση της θολότητας της υδάτινης στήλης, που είναι ενδεικτική γιά την ποιότητα του νερού.

DISQUE DE SECCHI: Disque circulaire (denviron 20 cm de diamètre) dont la surface supérieure est divisée en quatre secteurs égaux qui sont peints alternativement en noir et blanc; dispositif utilisé afin de mesurer la pénétration de la lumière dans leau; il est immergé au bout dun filin étalonné jusquà sa disparition. Un moyen peu cher de mesurer la turbidité de leau, un indicateur de la qualité de cette dernière.

DISCO DE SECCHI: Disco circular (20 cm de diámetro) cuya superficie esta dividida en cuatro sectores iguales pintados alternativamente en negro y blanco; dispositivo utilizado para medir la penetración de la luz o la transparencia del agua; sumergido en una línea calibrada hasta su desaparición. Representa un medio relativamente barato para medir la turbidez en columna de agua.

DISCO DE SECCHI: Disco circular (20 cm de diámetro) a superficie superior da cal esta dividida en catro sectores iguais pintados alternativamente en negro e branco; dispositivo utilizado para medir a penetración da luz ou a transparencia da auga, somerxínndoo nunha liña calibrada ata a súa desaparición. Representa un medio relativamente barato para medir a turbidez na columna de auga.

SECCHI-KORONG: 20 cm átmérőjű, kör alakú lemez, amelynek felső felszínét négy, egyenlő negyedre osztják és úgy festik ki, hogy két, egymással szemben lévő negyed fekete lesz, a másik kettő pedig fehér. A fény behatolási mélységének, illetve a víz átlátszóságának mérésére szolgál. A vízbe egy kalibrált zsinóron eresztik le addig, amíg a negyedek még megkülönböztethetők egymástól. A vízoszlop zavarosságának mérésére szolgáló, viszonylag olcsó módszer.

SECCHI-SKIVE : Sirkulær plate (20 cm i diameter), der øvre overflate er delt opp i fire like deler. Annenhver del er malt svart, mens de resterende er hvite (to svarte og to hvite). Brukes til å måle siktedyp i vannmasser, ved at den senkes ned med et måletau. Enkel og billig metode for å måle turbiditet i en vannsøyle.

KRĄŻEK SECCHIEGO: Okrągła płytka (średnica 20 cm), której górna powierzchnia jest podzielona na cztery ćwiartki, które są tak pomalowane, że dwie ćwiartki położone naprzeciw siebie są czarne a leżące między nimi są białe. Służy on do pomiaru przenikania światła lub przezroczystości wody; spuszczana jest na kalibrowanej lince do momentu, aż zniknie z pola widzenia. Stosunkowo tani sposób pomiaru mętności w słupie wody.

SEKİ DİSKİ: Üst kısmı dört eşit bölüme ayrılmış ve karşılıklı bölümler zıt renklere (siyah-beyaz) boyanmış çapı 20 cm olam yuvarlak bir daire şeklinde tasarlamış özel bir aparattır. Su içerisine daldırılarak kaybolduğu derinliğin ölçülmesiyle ışığın suda absorbe olduğu derinliği ölçmede kullanılır. Su kolonunun bulanıklığını beli,rlemede kolay ve ucuz bir metottur.

Was this helpful?
All the known elements are probably dissolved in the oceans. Thus natural seawater contains elements known to be essential to marine organisms in addition to many others that do not serve any known biological function. These elements can be classified into two groups according to concentration: (a) major and (b) trace.


ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣIΚΟ: Ολα τα γνωστά στοιχεία είναι πιθανώς διαλυμένα στους ωκεανούς. Ετσι, το φυσικό θαλασσινό νερό περιέχει στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τους θαλάσσιους οργανισμούς και ακόμα, πολλά άλλα που δεν εξυπηρετούν κάποια γνωστή βιολογική λειτουργία. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται σε δύο ομάδες ανάλογα με την συγκέντρωσή τους: μείζονα στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

EAU DE MER, NATURELLE: Tous les éléments connus existent probablement en solution dans la mer. Ainsi, leau de mer naturelle contient des éléments connus comme étant essentiels aux organismes marins et beaucoup dautres qui nont pas de fonction biologique connue. Ces éléments peuvent être classés en deux groupes, suivant leurs concentrations: (a) majeurs et (b) traces.

AGUA MARINA NATURAL: Todos los elementos conocidos existen en solución en el mar. Así, el agua marina natural contiene elementos conocidos como esenciales para los organismos marinos y muchos otros que no tienen funciones biológicas conocidas. Estos elementos pueden ser clasificados en dos grupos, según sus concentraciones: (a) mayores y (b) trazas.

AUGA MARIÑA NATURAL: Todos os elementos coñecidos existen en solución no mar. Así, a auga mariña natural contén elementos coñecidos como esenciais para os organismos mariños e moitos outros que non teñen funcións biolóxicas coñecidas. Estes elementos poden ser clasificados en dous grupos, segundo as súas concentracións: (a) maiores e (b) trazas.

TENGERVÍZ, TERMÉSZETES: Valószínűleg az öszzes ismert elem megtalálható a tengervízben feloldva. Emiatt a természetes tengervíz tartalmazza az összes elemet, amely a tengeri szervezetek számára szükséges, és sok olyat, amelynek nincs ismert biológiai szerepe. A szükséges koncentrációtól függően ezek az elemek két csoportba oszthatók: (a) főelemek és (b) nyomelemek.

SJOVANN, NATURLIG: Vann fra havet. Alle kjente elementer er trolig løst i havet. Mange av elementene er essensielle for marine organismer, mens andre ikke har noen kjent biologisk funksjon. Elementene klassifiseres i to grupper etter konsentrasjon: (a) Hoved- og (a) sporelementer.

NATURALNA WODA MORSKA: W wodach oceanów są prawdopodobnie rozpuszczone wszystkie znane pierwiastki. Stąd naturalna woda morska zawiera wszystkie pierwiastki, które są niezbędne dla organizmów morskich, w porównaniu do innych, których funkcje biologicznie są niewiadome. Według koncentracji pierwiastki te mogą być zaklasyfikowane do dwóch grup: (a) głównych i (b) śladowych.

DOĞAL DENİZ SUYU : Bilinen bütün elementler muhtemelen okyanusta çözünmüştür. Bu nedenle doğal deniz suları bilinen herhangi bir biyolojik fonksiyona hizmet vermeyenlere ek olarak denizel organizmalar için gerekli olduğu bilinen elementleri içerir. Bu elementler konsantrasyonlarına göre iki gruba ayrılabilir: (a) esas ve (b) iz.

Was this helpful?
Natural seawater to which nutrients have been added to promote the growth of algae. In most cases the media are sterilized by autoclaving or microfiltration to eliminate contaminant microorganisms.


ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΕΝΟ: Φυσικό θαλασσινό νερό στο οποίο προστίθενται θρεπτικά ιόντα για να προάγουν την ανάπτυξη των φυκών. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα θρεπτικά υλικά αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο ή με μικρο-διήθηση ώστε να απομακρύνονται οι μολυσματικοί μικροοργανισμοί.

EAU DE MER, ENRICHIE: Eau de mer naturelle additionnée de sels nutritifs afin de promouvoir le développement des algues. Dans la plupart des cas, les milieux sont stérilisés en autoclave ou par microfiltration afin déliminer les micro-organismes.

AGUA MARINA ENRIQUECIDA: Agua marina natural enriquecida con sales minerales con el fin de promover el desarrollo de algas. En la mayoría de los casos, los medios son esterilizados en autoclave o por microfiltración para eliminar los microorganismos.

AUGA MARIÑA ENRIQUECIDA: Auga mariña natural enriquecida con nutrientes co fin de promover o desenvolvemento de algas. Na maioría dos casos, os medios son esterilizados en autoclave ou por microfiltración para eliminar os microorganismos.

TENGERVÍZ, DÚSÍTOTT: Olyan természetes tengervíz, amelyhez kiegészító tápanyagokat adnak, hogy az algák növekedését serkentsék. A legtöbb esetben a tápoldatot mikroszűréssel sterilizálják, ezáltal megszabadulnak a nemkívánatos mikroorganizmusoktól.

SJØVANN, ANRIKET (GJODSLET): Naturlig sjøvann som er tilsatt næringsstoffer for å øke produksjon av alger. I de fleste tilfeller steriliseres mediet ved autoklavering eller mikrofiltrering for å fjerne kontaminerende mikroorganismer.

WZBOGACONA WODA MORSKA: Naturalna woda morska, do której dodano preparaty odżywcze, celem stymulowania rozwoju glonów. W wielu przypadkach pożywki te są poddawane wyjałowieniu w autoklawie lub mikrofiltracji, aby wyeliminować zanieczyszczenia drobnoustrojowe.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DENİZ SUYU: Doğal deniz suyuna alg gelişimini desteklemek için besin eklenir. Çoğu durumda, ortam bulaşıcı mikroorganizmaları elemine etmek için mikrofiltrasyon veya otoklavlama ile mikroplarda arındırılır.

Was this helpful?
Sea water prepared from premixed salts or sea salt. A good artificial seawater is characterized by four factors: (i) it is simple but still contains, in reasonable concentrations, elements known to be essential to animals and plants; (ii) it is relatively easy to measure and mix; (iii) major ions are present in concentrations and ratios that approximate to natural seawater and (iv) the components consist of salts that do not precipitate easily. Artificial seawater mixes can be purchased from man


ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΤΕΧΝΗΤΟ: Θαλασσινό νερό που παρασκευάζεται από προαναμεμειγμένα άλατα ή θαλασσινό αλάτι. Ενα καλό, τεχνητό θαλασσινό νερό χαρακτηρίζεται από 4 παράγοντες: (α) είναι απλό αλλά εξακολουθεί να περιέχει, σε επαρκείς συγκεντρώσεις, στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τα ζώα και τα φυτά (β) είναι σχετικά εύκολο να μετρηθεί και να αναμειχθεί (γ) τα κυριότερα ιόντα βρίσκονται σε συγκεντρώσεις και αναλογίες που πλησιάζουν αυτές του φυσικού θαλασσινού νερού και (δ) τα συστατικά του είναι άλατα που δεν καθιζάνουν ε

EAU DE MER ARTIFICIELLE: Eau de mer préparée à partir dune prémélange de sels ou de sel de mer. Une bonne eau de mer artificielle est caractérisée par quatre facteurs: (i) elle est simple, mais contient toujours, et en concentrations raisonnables, des éléments essentiels aux animaux et aux plantes; (ii) elle est relativement facile à mesurer et à mélanger; (iii) les ions principaux sont présents à des concentrations semblables à celles rencontrées dans leau de mer naturelle; (iv) les composants comprennent des sels qui

AGUA MARINA ARTIFICIEL: Agua marina preparada a partir de una mezcla de sales marinas. Una buena agua marina artificial se caracteriza por cuatro factores; (i) es simple, pero contiene siempre, y en concentraciones razonables, elementos esenciales para los animales o para las plantas; (ii) es relativamente fácil de medir y de mezclar; (iii) los iones principales se encuentran en concentraciones similares a las encontradas en agua marina natural; (iv) sus componentes son sales que no precipitan fácilmente. Las aguas mar

AUGA MARIÑA ARTIFICIAL: Auga mariña preparada a partir dunha mestura de sales ou de sal mariño. Unha boa auga mariña artificial caracterízase por catro factores; (i) é simple, pero contén sempre, en concentracións razoables, elementos esenciais para os animais ou para as plantas; (ii) é relativamente doado de medir e de mesturar; (iii) os ións principais atopan en concentracións e proporcións similares ás atopadas en auga mariña natural; (iv) os seus compoñentes son sales que non precipitan doadamente. As augas mariñas

TENGERVÍZ, MESTERSÉGES: Előre összekevert sók vagy tengeri só feloldásával készített tengervíz. A jó mesterséges tengervíz négy alapvető jellemzője: (i) a lehető legegyszerűbb, de az állatok és növények számára szükséges elemeket a megfelelő koncentrációban tartalmazza; (ii) viszonylag könnyű összemérni és összekeverni; (iii) a főbb ionok olyan koncentrációban és arányban vannak jelen, amely megközelíti a természetes tengervíz értékeit, és (iv) olyan sókat tartalmaz, amelyek nehezen csapódnak ki az oldatból. Sok vállal

SJØVANN, KUNSTIG: Sjøvann laget på basis av saltblandinger eller havsalt. Godt kunstig sjøvann karakteriseres av fire faktorer: (i) Er enkelt, men inneholder tilstrekkelige mengder av ulike elementer som er essensielle for planter og dyr. (ii) Lett å måle opp og blande. (iii) De viktigste ionene er tilstede i konsentrasjoner og forhold som tilsvarer naturlig sjøvann. (iv) Bestanddelene består av salter som viser liten grad av utfelling. Kunstige sjøvanns blandinger kan kjøpes fra ulike selskaper, og mange ulike o

SZTUCZNA WODA MORSKA: Woda morska przygotowana z przedmieszki soli lub soli morskiej. Dobra sztuczna woda morska charakteryzuje się czterema wskaźnikami: (1) jest nieskomplikowana, ale nadal zawiera umiarkowane koncentracje pierwiastków, uważane za niezbędne dla zwierząt i roślin; (2) jest stosunkowo łatwa do odmierzenia i zmieszania; (3) główne jony występują w koncentracjach i proporcjach, które są zbliżone do naturalnej wody morskiej i (4) w skład soli wchodzą składniki, które nie ulegają łatwo wytrąceniu. Sztuczn

YAPAY DENİZ SUYU : Deniz suyu deniz tuzu önceden karıştırılmış tuzlardan hazırlanır. İyi bir yapay deniz suyu 4 unsur ile karakterize edilir: (1) basittir fakat hayvanlar ve bitkiler için gerekli olduğu bilinen elementleri makul konsantrasyonlarda hala içerir; (2) karıştırılması ve ölçümü nispeten kolaydır; (3) başlıca iyonlar, yaklaşık olarak doğal deniz suyundaki oran ve konsantrasyonlara bulunur ve (4) bileşenler kolayca çökelmeyen tuzlardan oluşur.Yapay deniz suyu karışımları birçok firmadan satın alınabilir v

Was this helpful?
System intended for the culture or maintenance of marine organisms; there are several types, including both open and closed-cycle systems.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ: Σύστημα χρησιμοποιούμενο γιά την καλλιέργεια και διατήρηση θαλάσσιων οργανισμών. Υπάρχουν πολλοί τύποι τέτοιων συστημάτων τόσο ανοικτού (βλ.λ.) όσο και κλειστού κύκλου (βλ.λ.).

SYSTEME DE CIRCULATION DEAU DE MER: Système employé pour lélevage ou le maintien des organismes marins. Il en existe plusieurs types en circuit ouvert ou en circuit fermé.

SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AGUA DE MAR: Sistema utilizado para el cultivo o el mantenimiento de organismos marinos. Existen muchos tipos en circuitos abiertos o en circuitos cerrados.

SISTEMA DE AUGA DE MAR: Sistema utilizado para o cultivo ou o mantemento de organismos mariños. Existen moitos tipos, incluídos tanto os sistemas abertos como os de circuíto pechado.

TENGERVIZES RENDSZER: Tengeri szervezetek tartására és tenyésztésére szolgáló rendszer; többféle típusa van, köztük nyílt és zárt rendszerek is.

SJØVANNSSYSTEM: System som er tilsiktet oppdrett av marine organismer. Det finnes flere ulike typer, medregnet åpne og lukkede systemer.

SYSTEM WODY MORSKIEJ: System przeznaczony do hodowli lub przetrzymywania organizmów morskich; istnieje kilka typów obejmujących zarówno otwarte, jak i zamkniętoobiegowe systemy.

DENİZSUYU SİSTEMİ: Denizel organizmaların kültürünün ve yetiştiriciliğinin yapılabilmesine yönelik kurulmuş sistem. Hem açık hem de kapalı döngü olmak üzere birkaç çeşidi vardır.

Was this helpful?
Of, or dependent on, a particular season.


ΕΠΟΧΙΚΟΣ: Ό,τι εξαρτάται ή σχετίζεται από ή με μια συγκεκριμένη εποχή.

SAISONNIER: Qui dépend dune saison particulière

ESTACIONALIDAD: De, o dependiente de, una estación determinada.

ESTACIONALIDADE: De, ou dependente de, unha estación determinada.

SZEZONÁLIS: Egy bizonyos évszakhoz tartozó, vagy egy bizonyos évszaktól függő.

SESONGPREG: I, eller avhengig av, en spesiell sesong eller årstid.

SEZONOWOŚĆ: Występowanie zmienności związanej z porami roku.

MEVSİMSELLİK: Dair veya bağımlı, belirli bir mevsim.

Was this helpful?
The common name for echinoderms in the Class Echinoidea with spherical bodies covered by movable spines. Certain members of this group are reared in culture conditions.


ΑΧIΝΟI: Κοινό όνομα των εχινοδέρμων της ομοταξίας Echinoidea με σφαιρικό σώμα καλυμμένο με κινούμενες ακάνθους. Ορισμένα μέλη της ομάδας αυτής καλλιεργούνται.

OURSIN: Echinodermes de lordre Echinodea de forme sphérique et recouvert dépines mobiles. Certains oursins sont cultivés.

ERIZO DE MAR: Equinodermo del orden de los Equinoideos de forma esférica y cubierto de espinas móviles. Algunos erizos de mar son cultivados.

OURIZO DE MAR: Nome común para equinodermos da Clase Equinoideos, con corpos esféricos cubertos de espiñas móbiles. Algúns membros deste grupo se cultivan.

TENGERI SÜN: Az Echinoidea osztályba tartozó tüskésbőrűek köznyelvi elnevezése. Az ide tartozó fajok teste gömb alakú, és mozgatható tüskék borítják. Néhány fajukat tenyésztik.

KRÅKEBOLLE (SJØPINNSVIN): Kuleformede pigghuder (Echinodermata) tilhørende klasse Echinoidea, som er dekket av bevegelige pigger. Det drives oppdrett på visse arter. Rogn fra kråkeboller har svært høy verdi i Japan.

JEŻOWIEC: Powszechna nazwa szkarłupni z klasy Echinoidea o kulistych kształtach ciała, pokrytych ruchomymi kolcami. Niektóre gatunki z tej grupy są przedmiotem hodowli.

Deniz kestanesi: Küresel gövdeli ve üzeri hareketli dikenlerle çevrili Echinoidea sınıfı üyeleri için kullanılan genel isim. Bu grubun belirli üyeleri kültür ortamında yetiştirilir.

Was this helpful?
Commonly used non-specific name for anadromous trout Salmo trutta but also used for rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) on-grown in sea water.


ΠΕΣΤΡΟΦΑ: Κοινό μη ειδικό όνομα το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάδρομη πέστροφα Salmo trutta αλλά και για την κοινή πέστροφα (O. Mykiss) η οποία μεγαλώνει σε θαλασσινό νερό.

TRUITE DE MER : Nom couramment attribué aux truites anadromes Salmo trutta , mais également la truite arc-en-ciel, grossie en mer.

TRUCHA MARINA: Nombre no específico usado comunmente para la trucha anádroma Salmo trutta pero también usada para la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss ) cultivada en agua salada.

TROITA MARIÑA: Nome inespecífico usado comunmente para a troita anadroma (Salmo trutta) pero tamén usada para a troita arco iris (Oncorhynchus mykiss) cultivada en auga salgada.

TENGERI PISZTRÁNG: A Salmo trutta (sebes pisztráng) anadrom változatának köznyelvi elnevezése. A tengervízben nevelt szivárványos/acélfejű pisztrángokra is használják.

SJØØRRET: Den anadrome formen for ørret (Salmo trutta ). Den engelske betegnelsen ”sea trout” brukes også om regnbueørret (Oncorhynchus mykiss ).

TROĆ: Niespecyficzna nazwa używana zwykle w stosunku do anadromicznej troci Salmo trutta, ale także stalogłowego pstrąga tęczowego (O. mykiss) również spędzającego okres troficzny w wodzie morskiej.

DENİZ ALABALIĞI: Genellikle anadrom alabalıklara Salmo trutta için spesifik olmayan isim kullanılır fakat deniz suyuyla yetiştirilen rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) olarakta bahsedilir.

Was this helpful?
A non-specific name used colloquially for a range of species of parasitic copepod crustaceans, most commonly used of Lepeophtheirus salmonis and Caligus elongatus, parasites of farmed salmonids.


ΘΑΛΑΣΣIΕΣ ΨΕIΡΕΣ: Μη ειδικό όνομα που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη γιά διάφορα παρασιτικά κωπήποδα, και συνηθέστερα για τα παράσιτα των καλλιεργούμενων σολομοειδών Lepeophtherius salmonis και Caligus elongatus. Συνιστάται η χρήση πιό ειδικών ταξινομικών ονομάτων.

POU DE MER: Terme regroupant un grand nombre de parasites copépodes (crustacés) de poisson. Le terme sapplique surtout aux deux parasites de salmonidés cultivés Lepeophtheirus salmonis et Caligus elongatus. Il est préférable dutiliser des termes plus spécifiques.

PIOJO DE MAR: Término que agrupa un gran número de parásitos copépodos (crustáceos) de peces. Término que se aplica sobre todo a dos parásitos de salmónidos cultivados Lepeopheirus salmonis y Caligus elongatus. Es preferible utilizar términos más específicos.

PIOLLO DE MAR: Termo inespecífico usado coloquialmente para un grupo de especies de crustáceos copépodos parasitos, a mayoria comunmente usado para Lepeopheirus salmonis e Caligus elongatus. Parasitos de salmónidos cultivados.

HALTETŰ: Élősködő rákok több fajának köznyelvi elnevezése. Leggyakrabban a tenyésztett lazacféléken élősködő Lepeophtheirus salmonis és Caligus elongatus fajokra használják.

SJØLUS: Uspesifikt navn som i dagligtalen brukes om en rekke parasittiske hoppekreps arter. Oftest brukt om Lepeophtheirus salmonis (lakselus) og Caligus elongatus (skottelus), som er parasittiske på oppdrettede laksefisk (og villfisk). Det anbefales at mer spesifikke taksonomiske navn brukes.

WESZ MORSKA: Nieswoista nazwa używana umownie w stosunku do pasożytniczych gatunków widłonogów (skorupiaki) o szerokim zasięgu występowania, najczęściej dotycząca Lepeophtheirus salmonis i Caligus elongatus − pasożytów ryb łososiowatych w hodowli.

DENİZ BİTİ: Bir dizi parazitik copepod ve kabuklular için halk dilinde kullanılan özel olmayan isim, en yaygın kullanılan Lepeophtherius salmonis ve Caligus elongatus, salmon çiftlikleri parazitlerindendir.

Was this helpful?
Coastal marine fishes of the genus Sparus found in the Mediterranean, the Bay of Biscay and the Irish and Spanish coasts. Gilthead Sea Bream (S. auratus) is a highly valued fish product and is produced on a large scale in the Mediterranean region.


ΤΣΙΠΟΥΡΑ (Sparus spp.): Παράκτια θαλάσσια ψάρια του γένους Sparus που απαντούν στην Μεσόγειο, τον Βισκαϊκό κόλπο και στις ακτές της Ιρλανδίας και της Ισπανίας. Το είδος τσιπούρας S. auratus είναι προϊόν υψηλής αξίας και καλλιεργείται σε μαζική κλίμακα στην Μεσόγειο.

DAURADE (Sparus spp.): Poissons marins côtiers du genre Sparus distribués de la Méditerranée aux côtes Espagnoles et des côtes Irlandaises à la Baie de Biscaye. S. auratus est un poisson à grande valeur marchande et très prisé en pêche sportive. Actuellement élevé à grande échelle en Méditerranée.

DORADA (SPARUS SPP): Pez marino costero del género Sparus que se encuentra en todo el Mediterráneo y desde las costas Irlandesas hasta el Golfo de Vizcaya. S. Auratus es un pez de gran valor mercantil y muy bien valorado en la pesca deportiva. Actualmente su producción se ha incrementado a gran escala en el Mediterráneo.

DOURADA (SPARUS SPP.): Peixe mariño costeiro do xénero Sparus que se atopa en todo o Mediterráneo, o Golfo de Vizcaia, costa irlandesa e española. A dourada é un peixe de grande valor comercial e prodúcese a grande escala na área Mediterránea.

TENGERI KESZEG (Sparus spp.): A Sparus nemzetségbe tartozó tengeri halfajok, amelyek a Földközi-tenger, a Vizcayai-öböl parközeli vizeiben, illetve az ír és a spanyol partok mentén élnek. A S. auratus igen népszerű étkezési hal, a Földközi-tenger vidékén nagy mennyiségben termelik.

HAVKARUSSER (SEA BREAM): Saltvannsfisker tilhørende slekten Sparus, lever i Middelhavet og Biscayabukta, og langs spanskekysten og kysten av Irland. ”Gilthead Sea Bream” (Sparus auratus) er en høyt aktet matfisk, som produseres i stor skala i Middelhavet. Syn. pagell.

DORADY (Sparus spp.): Przybrzeżne ryby morskie rodzaju Sparus występują w Morzu Śródziemnym, w Zatoce Biskajskiej oraz w przybrzeżnych wodach Irlandii i Hiszpanii. Dorada (Sparus auratus) jest bardzo cenioną rybą konsumpcyjną i jest produkowana na dużą skalę w rejonie Morza Śródziemnego.

ÇİPURA(Sparus spp.): Akdeniz de, Biscay Körfezi nde, İrlanda ve İspanya kıyılarında bulunan Sparus cinsinin bir kıyı balığıdır. Yaldız kafalı deniz çipurası (S. auratus) çok değerli bir balık ürünüdür ve büyük ölçüde Akdeniz bölgesinde üretilmektedir.

Was this helpful?
External scale or horny plate on some fishes and many reptiles.


ΦΟΛΙΔΑ: Εξωτερικό λέπι ή κεράτινος δίσκος σε μερικά ψάρια και σε πολλά ερπετά.

BOUCLE: Ecaille externe ou formations cornées rencontrées chez quelques poissons et de nombreux reptiles.

BUCLE: Escamas externas o formaciones corneadas encontradas en algunos peces y en numerosos reptiles.

ESCUDO / CUNCHA: Capa escamosa externa ou placa córnea atopada nalgúns peixes (p. ex. nos placodermos) e en numerosos réptiles acorazados.

PÁNCÉL: Külső pikkelyes vagy elszarusodott lemez néhány hal- és sok hüllőfajban.

HORNPLATE (BEINPLATE): Skjellene i huden hos mange krypdyr (reptiler). Noen fisker har beinplater i huden.

TARCZKA (łuska) : Zewnętrzna łuska lub rogowa tarczka na niektórych rybach i wielu gadach.

SIRT KABUĞU: Bazı balıklarda ve sürüngenlerde vücut dışında bulunan pul veya sert plak.

Was this helpful?
Common name for several species but most often used of Dicentrarchus labrax. Ubiquitous sea fish, highly valued as a fish product as well as a sporting catch. It is currently produced in large quantities by fish farms, especially in the Mediterranean.


ΛΑΒΡΑΚΙ: Κοινό όνομα χρησιμοποιούμενο γιά διάφορα είδη αλλά κυρίως γιά τοDicentrarchus labrax. Ευρέως διαδεδομένο ψάρι, υψηλής αξίας τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ερασιτεχνική αλιεία. Παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από μονάδες ιχθυοακλλιέργειας στην Μεσόγειο.

BAR: Nom courant donné à un nombre despèces de poisson, surtoutDicentrarchus labrax. Poisson marin cosmopolite à grande valeur marchande et très prisé en pêche sportive. Actuellement élevé en grand nombre, surtout en Méditerranée. Appelé également Loup.

LUBINA: Nombre común para varias especies de peces, aunque en particular se aplica principalmente a Dicentrarchus labrax. Pez marino muy extendido y valorado tanto como producto mercantil como en la pesca deportiva. Se produce actualmente en acuicultura en grandes cantidades sobre todo en el Mediterráneo.

ROBALIZA: Nome común para varias especies de peixes, aínda que en particular se aplica principalmente a Dicentrarchus labrax. Peixe mariño moi estendido e valorado tanto como produto comercial como na pesca deportiva. Prodúcese normalmente en acuicultura en grandes cantidades en piscifactorías, sobre todo no Mediterráneo.

TENGERI SÜGÉR: Több halfaj közös gyűjtőneve, de leginkább a Dicentrarchus labrax-ra használják. Mindenütt előforduló tengeri halfaj, halételként és horgászzsákmányként is igen népszerű. Elsősorban a Földközi-tenger vidékének halgazdaságai termelik nagy mennyiségben.

HAVABBOR (SEA BASS): Vanlig uspesifikt navn brukt for en rekke arter , men henviser oftest til Dicentrarchus labrax. Allestedsnærværende saltvannsfisk, høyt verdsatt av både fiskehandlere og sportsfiskere. Det drives mye oppdrett av denne arten, særlig i Middelhavet.

LABRAKS: Pospolita nazwa kilku gatunków, ale najczęściej stosowana w stosunku do labraksa, Dicentrarchus labrax. Wszędobylska ryba morska, bardzo ceniona jako artykuł spożywczy, a także w połowach sportowych. Aktualnie jest produkowana w dużych ilościach przez farmy rybne, w szczególności w rejonie Morza Śródziemnego.

DENİZ LEVREĞİ: Birkaç tür için kullanılan bir isim olmasına rağmen genelde Dicentrarchus labrax ı karşılayan bir isimdir. Heryerde bulunabilen bir deniz balığıdır. Bir balık ürünü olarak olduğu gibi bir av türü olarak da çok değerlidir. Günümüzde balık çiftliklerinde, özellikle de Akdeniz de, çok büyük miktarlarda üretilmektedir.

Was this helpful?
(1)(n.) A fixed or movable partition used to separate or retain particulate matter in water. (2) (v.) To examine specimens for the presence of a disease.


ΔIΑΦΡΑΓΜΑ: (1) Σταθερό ή κινητό πέτασμα χρησιμοποιούμενο για τον διαχωρισμό ή την κατακράτηση σωματιδιακού υλικού στο νερό. (2) ΕΞΕΤΑΣΗ: Η εξέταση ατόμων γιά την παρουσία μιάς ασθένειας.

GRILLE/CRIBLE: Cloison fixe ou amovible utilisée pour filtrer et retenir la matière particulaire suspendue dans leau. (2) Cribler: Examiner un nombre de spécimens afin de déceler la présence dune condition spécifique (maladie par exemple).

CRIBA: (1) Partición fija o movible utilizada para filtrar e retener la materia particular suspendida en el agua (2) Cribar: Examinar un número de especimenes con el fin de detectar la presencia de una enfermedad.

REIXA / FILTRO (1) / REVISIÓN (2): (1) Partición fixa ou móbil utilizada para separar ou reter a materia particulada en auga. (2) Examinar especimes co fin de detectar a presenza dunha enfermidade.

VÉDŐRÁCS; SZŰRÉS: (1) Védőrács: Rögzített vagy mozgatható szerkezet, amely a vízben lebegő anyagszemcsék kiszűrésére vagy visszatartására szolgál. (2) Szűrés: Valamilyen betegség vagy tulajdonság jelenlétének kimutatása az egyedek átvizsgálásával.

SILPLATE: Stasjonært eller flyttbart filter for å holde tilbake partikulært materiale.

SORTOWAĆ: (1) Stała lub ruchoma przegroda (z pionowych prętów) używana do wyodrębnienia z materiału w wodzie jednorodnej grupy wielkościowej ryb; w przypadku użycia 2 - 3 przegród o różnych odstępach prętów, można posortować ryby na 2 - 3 grupy wielkościowe. (2) W celu zbadania osobników (ryb) na obecność choroby.

Elek, İzlemek: 1. Sudaki partükülleri bırakmak veya ayırmak için kullanılan sabit veya taşınabilir ayıraç. 2. Numunelerin hastalık açısından incelenmesi.

Was this helpful?
The close examination of a population (or its representative sample) to determine the presence of a condition (e.g. disease or trait).


SCREENING: Εξέταση ενός πληθυσμού (ή αντιπροσωπευτικού του δείγματος) με σκοπό να ανιχνευθεί η παρουσία μιας κατάστασης ή ενός χαρακτηριστικού (π.χ. μιας ασθένειας).

CRIBLAGE: Examen dune population (ou dun échantillon représentatif) afin de déceler la présence dune condition spécifique (une maladie ou un trait par exemple).

CRIBADO: Comprobación de una población (o de una muestra representativa) con el fin de detectar la presencia de una condición específica (una enfermedad o un rasgo por ejemplo).

CRIBADO: Exame minucioso dunha poboación (ou dunha mostra representativa) co fin de detectar a presenza dunha condición específica (unha enfermidade ou un trazo por exemplo).

SZŰRÉS: Egy populáció (vagy az azt jelképező minta) közeli vizsgálata, amelynek célja egy állapot (pl. betegség vagy tulajdonság) jelenlétének megállapítása.

KONTROLL: Kontrollering av et eksperiment eller en test ved å bruke en organisme som ikke utsettes for de eksperimentelle substansene eller forholdene (negativ kontroll). Å kontrollere et eksperiment eller en test ved å inkludere kjente positive substanser eller miljøforhold (positiv kontroll).

SORTOWANIE: Ścisły przegląd pogłowia (obsady) bądź jego próby reprezentatywnej, w celu określenia aktualnego stanu zdrowotnego (np. choroby) lub wyglądu.

TARAMA: Bir populasyonun veya o populasyonu temsil eden örneklerin bir durumun (hastalık veya özellik gibi) varlığının belirlenmesi için detaylı incelenmesi.

Was this helpful?
Lateral curvature of the spine, often a product of malnutrition.


ΣΚΟΛΙΩΣΗ: Πλευρική κύρτωση της σπονδυλικής στήλης, συχνά οφειλόμενη σε κακή διατροφή.

SCOLIOSE: Déviation latérale de la colonne vertébrale, souvent provoquée par la malnutrition.

ESCOLIOSIS: Desviación lateral de la columna vertebral, a menudo provocada por mala nutrición.

ESCOLIOSE: Desviación lateral da columna vertebral, a miúdo provocada por mala nutrición.

SCOLIOSIS: Gerincferdülés; a gerinc oldalirányú görbülete, amely gyakran alultápláltság eredménye.

SKOLIOSE: Sidebøying av ryggsøylen (deformasjon), ofte som et resultat av feilernæring.

SKOLIOZA: Skrzywienie boczne kręgosłupa, często na skutek złego odżywiania.

SKOLYOZ: Sıklıkla kötü veya yetersiz beslenmenin bir ürünü olan omurganın yana doğru eğriliği.

Was this helpful?
Stage or form in the life cycle that undergoes Schizogony (multiple fission): schizont is used mainly with reference to sporozoa only.


ΣΧΙΖΟΝΤΗΣ: Στάδιο ή μορφή του κύκλου ζωής που υφίσταται σχιζογονία (πολλαπλή διαίρεση). Ο όρος σχιζόντης χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για τα σπορόζωα.

SCHIZONTE: Un stade ou une forme dans le cycle de vie dune espèce chez laquelle la schizogonie (fission multiple) a lieu. Schizonte est un terme essentiellement réservé aux sporozoaires.

ESQUIZONTE : Estado o forma en el ciclo de vida de una especie en la cual la esquizogénesis (fisión múltiple) tiene lugar. Esquizonte es un término principalmente reservado a los esporozoarios.

ESQUIZONTE: Estado ou forma no ciclo de vida dunha especie na cal a esquizogénesis (fisión múltiple) ten lugar. Esquizonte é un termo principalmente reservado aos esporozoarios.

SCHIZONT: Az életciklusnak az a szakasza, amely schizogónián (többszörös hasadáson) megy keresztül: általában csak a spórás egysejtűekre használt fogalom.

SCHIZONT: Stadium i livssyklusen som gjennømgar schizogoni. Brukes vanligvis kun i forbindelse med sporozoer.

SCHIZONT: Stadium lub faza cyklu rozwojowego, która przechodzi schizogonię, tj. rozmnażanie przez wielokrotny podział; określenie schizont jest używane głównie w odniesieniu do sporowców.

ŞİZONT: Şizogoniye (çoklu parçalanmaya) maruz kalan yaşam döngüsü formu yada evresi: Şizont temel de sadece sprozoa lar için kullanılır.

Was this helpful?
Common non-specific name used colloquially for a range of bivalve mollusc species including members of the genera Pecten, Chlamys Pectinopecten. The common cultured species in Europe are Pecten maximus (coquille St. Jacques) and Chlamys opercularis, and in Japan Pecten yessoensis.


ΧΤΕΝΙ: Κοινό μη ειδικό όνομα χρησιμοποιούμενο γιά διάφορα είδη διθύρων περιλαμβανομένων πολλών μελών των γενών Pecten και Chlamys Pectinopecten. Το "Χτένι του Ατλαντικού" (Pecten maximus) και το Chlamys opercularis είναι τα συνηθέστερα καλλιεργούμενα είδη στην Ευρώπη. Συνιστάται η χρήση πιό ειδικών ταξινομικών ονομάτων.

COQUILLE ST. JACQUES: Nom courant décrivant un nombre de mollusques bivalves cosmopolites. La coquille St Jacques Européenne Pecten maximus) et la coquille St Jacques Japonaise (Pecten yessoensis) sont des espèces cultivées. Le terme anglo-saxon scallop peut décrire les pétoncles (Chlamys).

VIEIRA: Nombre que describe un número de moluscos bivalvos. Vieira Europea (Pecten maximus) y vieira Japonesa (Pecten yessoensis) son especies cultivadas. Se recomienda utilizar nombres taxonómicos específicos.

VIEIRA: Nome común non específico usado coloquialmente que describe un grupo de moluscos bivalvos incluíndo membros do xénero Pecten, Chlamys, Pectinipecten. As especies cultivadas máis comúns en Europa son Pecten maximus (vieira europea) e Chlamys opercularis, e en Xapón Pecten yessoensis.

FÉSŰKAGYLÓ: Közkeletű gyűjtőneve bizonyos kagylóféléknek, amelyek közé a Pecten, Chlamys és Pectinopecten nemzetségek fajai tartoznak. Európában a Pecten maximus és a Chlamys opercularis, Japánban pedig a Pecten yessoensis fajt tenyésztik leggyakrabban.

KAMSKJELL: Vanlig uspesifikt navn brukt for en rekke arter av toskjellete (bivalve) bløtdyr (mollusker), inkluderer medlemmer fra slektene Pecten, Chlamys og Pectinopecten. Arten det drives oppdrett på i Europa er Pecten maximus, mens det i Japan drives oppdrett på Chlamys opercularis og Pecten yessoensis. Anbefales at spesifikke taksonomiske navn brukes.

PRZEGRZEBEK (Pecton): Pospolita nieswoista nazwa, używana umownie na obszarze występowania gatunków małży dwuskorupowych, łącznie z przedstawicielami rodzajów Pecten, Chlamys i Pectinopecten. W Europie hodowane są zwykle gatunkiPecten maximus i Chlamys opercularis, a w Japonii Pecten yessoensis.

TARAK: Pekten cinsine ait bireylerin bulunduğu yumuşakçalardan çift kabuklular için yaygın olarak kullanılan özel olmayan isim, Pecten, Chlamys Pectinopecten. Avrupada yaygın olarak kültürü yapılan türler Pecten maximus (coquille St. Jacques) and Chlamys opercularis, ve Japonyada ise Pecten yessoensis. tir.

Was this helpful?
(1) In anatomy: small, compacted, flake-like structure forming part of the protective layer on the external body surface. They are deposited in large numbers in the epidermis of fishes, reptiles, legs of birds and tails of some mammals. In fish there is a variety of forms (e.g. ganoid, cycloid, placoid, ctenoid) and these are often taxonomically specific. (2) General term referring to any device or instrument for measuring weight. (3) In chartography: a guide showing the relationship between act


ΛΕΠΙ, ΖΥΓΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ: (1) στην ανατομία: Μικρό, φολιδωτό, σκληρό στοιχείο του προστατευτικού στρώματος της εξωτερικής σωματικής επιφάνειας. Απαντούν σε μεγάλους αριθμούς στην επιδερμίδα των ψαριών, των ερπετών, των ποδιών, των πτηνών και της ουράς ορισμένων θηλαστικών. Στα ψάρια εμφανίζονται υπό διάφορες μορφές (π.χ. γανοειδή, κυκλοειδή, πλακοειδή, κτενοειδή) που συχνά αποτελούν ταξινομικά γνωρίσματα. (2) ΖΥΓΟΣ: γενικός όρος γιά κάθε συσκευή που μετρά βάρος. (3)ΚΛΙΜΑΚΑ: στην χαρτογραφία, οδηγός που δείχνει την

ECAILLE: (1) En anatomie; structure plate de petite taille formant partie de la couche protectice externe. Habituellement présente en grand nombre sur la surface externe de corps des poissons, reptiles, et les pattes des oiseaux. Chez les poissons, on distingue plusieurs types (ganoïde, cycloïde, placoïde, ctenoïde par exemple) qui constituent des marqueurs taxonomiques importants. Le terme anglo-saxon "scale" a plusieurs autres définitions. (2) Dispositif de pesage; une balance. (3) Distance par exemple

ESCAMA: En anatomía; estructura plana de pequeña talla que forma parte de la capa protectora externa. Normalmente está presente en gran número en la superficie externa del cuerpo de peces, reptiles, y patas de pájaros. En los peces, se pueden distinguir varios tipos (por ejemplo ganoide, cicloide, placoide, ctenoide) que constituyen marcadores taxonómicos importantes.

ESCAMA (1) BALANZA (2) ESCALA (3)(4): En anatomía; estrutura en forma de folerpa, plana, de pequeno tamaño que forma parte da capa protectora externa do corpo. Normalmente está presente en grande número na epiderme de peixes, réptiles, parrulos de paxaros e colas dalgúns mamíferos. En peixes, pódense distinguir varios tipos (por exemplo ganoide, cicloide, placoide, ctenoide) e a miúdo teñen especificidade taxonónica (2) xeralmente referido a calquera dispositivo ou instrumento para medida de peso. (3) En cartografía: a referencia qu

PIKKELY; MÉRLEG; LÉPTÉK; SKÁLA: (1) Pikkely: Anatómiában: kisméretű, tömör, lemezszerű képletek, amelyek a külső testfelület védőrétegét alkotják. Nagy mennyiségben találhatók a halak és hüllők testét, a madarak lábát és néhány emlősfaj farkát borító hámrétegben. Halakban többféle változatuk létezik (pl. ganoid, cikloid, plakoid, ktenoid), és ezek gyakran egy adott rendszertani csoportra jellemzők. (2) Mérleg: Bármilyen tömegmérésre szolgáló készülék vagy műszer. (3) Lépték: Kartográfiában: a valós és a leképezett méretek közö

SKJELL: (1) I anatomi: Liten, flat og kompakt struktur som danner et beskyttende lag på den ytre kroppsoverflaten. Finnes i stort antall i epidermis hos fisk, reptiler (krypdyr), fugleføtter og på halen til enkelte pattedyr. Finnes mange ulike former hos fisk (f.eks. ganoid, cycloid, placoid og ctenoid), disse er ofte taksonomisk spesifikke. (2) Annet ord for muslinger. (3) Den engelske betegnelsen ”scale” betyr også vekt og skala.

ŁUSKA : W anatomii: mała, zbita, w kształcie płatka struktura, tworząca na powierzchni ciała część zewnętrznej warstwy ochronnej. Są one osadzone w dużej ilości w naskórku ryb, gadów, nogach ptaków i ogonach niektórych ssaków. U ryb łuski są rozmaitego kształtu [np. ganoidalna, cykloidalna (okrągława), plakoidalna, ktenoidalna (zgrzebłowata)] i są one taksonomicznie specyficzne.

PUL: (1) Anatomide; vücut yüzeyinin dış kısmındaki koruyucu tabakayı oluşturan sık, küçük, ince tabaka benzeri bir yapıdır. Bazı memeli hayvanların kuyruklarında, kuşların bacaklarında, sürüngenlerde, balıkların üst derilerinde çok miktarlarda bulunurlar. Balıklarda farklı çeşitlerde bulunurlar ( parlak, sikloit, tabak ... ) ve genelde taksonomik açıdan kendilerine özgüdürler. (2) Ağırlık ölçmede kullanılan alet ya da cihaza verilen genel isimdir. (3) Kartografide gerçek ve temsili boyutlar arasındak

Was this helpful?
An instrument used for the measurement of the total partial gas pressure in water.


ΚΟΡΕΣΜΟΜΕΤΡΟ: Οργανο χρησιμοποιούμενο γιά την μέτρηση του συνόλου των μερικών πιέσεων των αερίων στο νερό.

SATUROMETRE: Instrument qui sert à mesurer la totalité des pressions partielles des gaz dans leau. Instrument qui sert à mesurer le degré de saturation des gaz dans leau.

SATURÓMETRO: Instrumento que sirve para medir la totalidad de presiones parciales de gases en agua. Instrumento que sirve para medir el grado de saturación de gas en agua.

SATURÓMETRO: Instrumento que serve para medir a totalidade de presións parciais de gases en auga. Instrumento que serve para medir o grao de saturación de gas en auga.

TELÍTETTSÉGMÉRŐ: A vízben oldott gázok teljes vagy részleges nyomását mérő műszer.

SATUROMETER : Instrument for å måling av det totale partialtrykket av gass i vann.

SATUROMETR: Przyrząd służący do pomiaru ogólnego ciśnienia parcjalnego gazów w wodzie.

SATUROMETRE: Sudaki toplam kısmi gaz basıncını ölçmek için kullanılan bir araçtır.

Was this helpful?
Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with no double bond.


ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα τα οποία περιέχουν μια καροξυλομάδα (COOH) και μια γραμμική ανθρακική ( C) αλυσίδα χωρίς διπλούς δεσμούς.

ACIDE GRAS SATURE: Acide gras sans aucune double liaison .

ÁCIDO GRASO SATURADO: Ácido graso que contiene un único grupo carboxilo (COOH) y una cadena carbonada (C) derecha, sin ramificaciones y sin doble enlace.

ÁCIDO GRAXO SATURADO: Ácido graxo que contén un único grupo carboxilo (COOH) e unha cadea carbonada (C) dereita, sen ramificacións e sen dobre enlace.

TELÍTETT ZSÍRSAV: Egy karboxilcsoportot (COOH) és egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben nincs kettős kötés.

METTEDE FETTSYRER: Fettsyre som inneholder en enkelt karboksylgruppe (COOH) og en rett uforgrenet karbonkjede uten dobbeltbindinger.

NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY: Kwas tłuszczowy zawierający pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch atomów węgla (C) bez podwójnych wiązań.

DOYMUŞ YAĞ ASİDİ: Tek bir karboksil grubu (COOH) ve çift bağı olmayan düz bir dallanmamış karbon (C) zincir ihtiva eden yağ asidi.

Was this helpful?
Maximum amount of food an individual will consume in a single meal, usually expressed as a percentage body weight.


ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΚΟΡΕΣΜΟΥ: Η μέγιστη ποσότητα τροφής που μπορεί να καταναλώσει ένα άτομο ανά γεύμα συνήθως εκφραζόμενη ως ποσοστό επί του σωματικού βάρους.

RATION DE SATIÉTÉ: Quantité maximale daliments consommés par un individu; habituellement exprimée en pourcentage du poids corporel par jour.

RACIÓN DE MANTENIMIENTO: En energética, nivel de consumo que permite mantener todas las funciones fisiológicas, pero que no permite un aumento de la biomasa.

PORCIÓN A SACIEDADE: Cantidade máxima de comida que consume un animal nunha soa toma, normalmente expresada como porcentaxe do peso corporal.

TELÍTÉSI ADAG: Egy egyed által egy alkalommal elfogyasztott maximális táplálékmennyiség, amelyet általában a testtömeg százalékában fejeznek ki.

MAKSIMALT FÔROPPTAK: Den maksimale mengden fôr et individ kan konsumere i løpet av en enkelt fôring, vanligvis uttrykt som prosent av kroppsvekt.

PROCENT NASYCENIA: Maksymalna ilość pokarmu, która może być skonsumowana przez osobnika w pojedynczym posiłku, wyrażana zwykle w procentach masy ciała.

DOYMA PAYI: Bir bireyin bir öğünde tüketebileceği maksimum besin miktarıdır ve genellikle vücut ağırlığının bir yüzdesi olarak ifade edilir.

Was this helpful?
A malignant tumour whose parenchyma is composed of anaplastic cells (anaplasia) resembling those of the supportive tissues of the body.


ΣΑΡΚΩΜΑ: Κακοήθης όγκος, το παρέγχυμα του οποίου αποτελείται από αναπλαστικά κύτταρα (πρβλ. αναπλασία) που μοιάζουν με τα κύτταρα του ερειστικού (στηρικτικού) ιστού του σώματος.

SARCOME: Tumeur maligne dont le parenchyme est composé de cellules anaplastiques qui ressemblent à celles des tissus conjonctifs du corps.

SARCOMA: Tumor maligno cuyo parénquima se compone de células anaplásticas (cf. anaplastia) que se asemeja a células de tejidos conjuntivos del cuerpo.

SARCOMA: Tumor maligno cuxo parénquima componse de células anaplásticas (cf. anaplastia) que se asemella a células de tecidos conxuntivos do corpo.

SZARKÓMA: Rosszindulatú daganat, amelynek szövete anaplasztikus sejtekből áll. A sejtek a test támasztószöveteinek sejtjeihez hasonlóak.

SARKOM: Ondartet svulst der parenkymet er bygd opp av anaplastiske celler (anaplasi), som ligner på cellene i kroppens støttevev.

MIĘSAK: Złośliwy guz, którego miąższ składa się z komórek anaplastycznych (anaplazja) przypominających te, które stanowią podporę tkanek ciała.

SARKOMA: Kanserli dokunun kötü huylu tümörü vücudun destek dokularına benzeyen bozuk hücrelerden oluşur.

Was this helpful?
An infection of freshwater fish (including salmonids) by fungi from the class Oomycetes (most commonly from the genera Saprolegnia or Achlya). This infection is usually secondary, following wounding or skin damage (e.g scale loss during handling). Also refers to an infection which causes mortalities of eggs in hatcheries; it is combated by (a) the removal of dead eggs to prevent fungal hyphae from spreading to healthy eggs and (b) fungicidal treatments in severe cases.


ΣΑΠΡΟΛΕΓΝΙΑΣΗ: Μόλυνση των ψαριών του γλυκού νερού, περιλαμβανομένων των σολομοειδών, από μύκητες της κλάσης των ωομυκήτων (κυρίως από τα γένη Saprolegnia ή Achlya). Συνήθως είναι δευτερογενής μόλυνση που ακολουθεί τραυματισμό ή άλλη δερματική βλάβη (π.χ. απώλεια λεπιών κατά τον χειρισμό). Επίσης μόλυνση που προκαλεί θνησιμότητα των αυγών σε εκκολαπτήρια και που αντιμετωπίζεται με απομάκρυνση των νεκρών αυγών, ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση των μυκητικών υφών στα υγιή αυγά και με χρήση μυκητοκτόνων σε σοβαρές

SAPROLAGENIOSE: Infection affectant les poissons deau douce, y compris les salmonidés, par des champignons de la classe des Oomycetes (surtout des genres Saprolegnia et Achyla). La saprolageniose est habituellement une infection secondaire suite à des lésions dermiques (perte décailles pendant la manipulation des poissons par exemple). Egalement une infection doeufs de poissons qui provoque des mortalités. La prophylaxie consiste en lélimination des oeufs morts afin dempêcher les hyphes fongiques de sétaler sur

SAPROLEGNIASIS: Infección que afecta peces de agua dulce, incluidos los salmónidos, por hongos de la clase de Oomicetos (sobre todo de los géneros Saprolegnia y Achlya). La saprolegniasis es normalmente una infección secundaria después de lesiones dérmicas (pérdida de escamas durante la manipulación de peces por ejemplo). También una infección de huevos de peces que provoca mortalidades. La profilaxis consiste en eliminar huevos muertos para impedir las hifas fúngicas de extenderse sobre los huevos sanos. En lo

SAPROLEGNIASE: Infección que afecta peixes de auga doce, incluídos os salmónidos, por fungos da clase de Oomicetos (sobre todo dos xéneros Saprolegnia e Achlya). A saprolegniase é normalmente unha infección secundaria despois de lesións dérmicas (perda de escamas durante a manipulación de peixes por exemplo). Tamén unha infección de ovos de peixes que provoca mortalidades. A profilaxe consiste en eliminar ovos mortos para impedir as hifas fúnxicas de estenderse sobre os ovos sans. Nos casos agudos, imponse un

SAPROLEGNIASIS: Édesvízi halak (ideértve a lazacféléket is) gombás fertőzése, amelyet az Oomycetes osztályba tartozó gonbafajok okoznak (általában a Saprolegnia vagy az Achlya nemzetség fajai). A fertőzés gyakran másodlagosan, valamilyen sebet vagy bőrsérülést követően alakul ki (pl. kezelés során bekövetkező pikkelyvesztés). Olyan fertőzést is jelent, amely az ikrák pusztulását okozza a keltetőkben; ilyen esteben a védekezés módja (a) az elpusztult ikrák eltávolítása, és ezzel a fertőzés terjedésének megakad

SAPROLEGNIOSE: Infeksjon av sopp tilhørende klasse Oomycetes (oftest fra slektene Saprolegnia og Achlya) på ferskvannsfisk (inkludert laksefisk). Infeksjonen er oftest sekundær som følge av skader eller ødeleggelser på huden (f.eks. skjelltap ved håndtering). Henviser også til en infeksjon som gir økt dødelighet på egg i klekkerier. Bekjempes ved: (a) Fjerning av døde egg for å hindre at sopphyfer sprer seg på friske egg. (b) Behandling med soppdrepende midler i alvorlige tilfeller.

SAPROLEGNIOZA: Infekcja ryb słodkowodnych (łącznie z rybami łososiowatymi) grzybami z klasy Oomycetes (najbardziej powszechne z rodzaju Saprolegnia lub Achlya). Infekcja ta jest zwykle wtórna, następuje po zranieniu lub uszkodzeniu skóry (np. utrata łuski w czasie manipulacji). Również odnosi się do infekcji, która powoduje obumieranie jaj w wylęgarniach; jest zwalczana przez: (a) usuwanie obumarłych jaj, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się strzępkom grzybiczym na zdrowe jaja oraz (b) w ostrych przypadkach – p

SAPROLEGNAZ: Oomycetes sınıfından (en yaygın Saprolegnia ve Achlya da) mantarların neden olduğu alabalıklarında dahil olduğu bir tatlı su balık enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon, genellikle deri zararı (temas sonucu pul kaybı) veya takip eden lezyon oluşumudur. Üretme çiftliklerinde yumurta kaybına neden olan bir enfeksiyon olarak ta ifade edilir. Bu durumla, (a) mantar hiflerinin sağlıklı yumurtalara bulaşmasını önlemek için ölü yumurtaların atılması ve (b) ağır vakalarda mantara karşı tedaviler ile mücadele e

Was this helpful?
A genus of fungi found in fresh water and in soil.


SAPROLEGNIA: Γένος μυκήτων που απαντά στο έδαφος και στο γλυκό νερό.

SAPROLEGNIA: Genre de champignon rencontré dans les eaux douces et le sol.

SAPROLEGNIA: Género de hongo encontrado en las aguas dulces y en el suelo.

SAPROLEGNIA: Xénero de fungo atopado en augas doces e chan.

SAPROLEGNIA: Édesvízben és a talajban előforduló gombák nemzetsége.

SAPROLEGNIA: Soppslekt som lever i ferskvann og jord.

SAPROLEGNIA: Rodzaj grzyba występującego w wodzie słodkiej i glebie.

Saprolegnia: Toprakta ve tatlı sularda bulunan bir mantar cinsi.

Was this helpful?
(1) Term used for a large group of plant glycosides that foam in water; they are used in detergent-based cleaning agents as an emulsifier and as a foaming agent in beverages. (2) Saponins are also part of the haemolytic components of the tea seed cakes (e.g. mahua oil cake derived from Bassia latifolia) used in several Asian countries to kill nuisance species in fish and shrimp ponds (so-called "pond cleaners"). In shrimps, excessive use of saponin causes shell-softening. (3) Some saponins have


ΣΑΠΩΝΙΝΗ: (1) Ορος χρησιμοποιούμενος γιά μιά μεγάλη ομάδα φυτικών γλυκοζιτών που αφρίζουν στο νερό. Χρησιμοποιούνται ως γαλακτωματοποιητές σε απορρυπαντικά και για την παραγωγή αφρού στην ποτοποιΐα. (2) Οι σαπωνίνες αποτελούν μέρος των αιμολυτικών παραγόντων της "τεϊόπιττας" (π.χ. mahua, που παράγεται από Bassia latifolia) που χρησιμοποιείται σε πολλές ασιατικές χώρες για την θανάτωση ανεπιθύμητων ειδών σε δεξαμενές εκτροφής ψαριών και γαρίδων. Υπερβολική χρήση σαπωνίνης προκαλεί αποσκλήρυνση του εξωσκ

SAPONINE: (1) Terme décrivant un groupe de glycosides végétales qui moussent dans leau; utilisé dans les agents nettoyants à base de détergent ainsi que comme agent émulsifiant et agent moussant dans les boissons. (2) Agent hémolytique des extraits de Bassia latifolia utilisé dans plusieurs pays asiatiques afin de tuer des espèces nuisibles dans les bassins à poissons ou à crevettes. Une utilisation excessive provoque un ramollissement de la carapace des crevettes. (3) Certaines saponines ont une action m

SAPONINA: (1) Término que describe un grupo de glucósidos vegetales que espumajean en el agua; utilizada en los agentes de limpieza como detergentes así como agentes de emulsión y agentes de espuma en las bebidas. (2) Agente hemolítico de extractos de Bassia latifolia utilizado en varios países asiáticos con el fin de matar especies molestas en los estanques de peces o gambas. Una utilización excesiva provoca un ablandamiento de la carcasa de camarones y gambas. (3) Ciertas saponinas tienen capacidad de m

SAPONINA: (1) Termo usado para un grande grupo de glucósidos vexetais que escuman en auga; utilizada nos produtos de limpeza como deterxentes así como axente de emulsión e axente espumante en bebidas. (2) As saponinas tamén son parte dos compostos hemolíticos das tortas de semente de té (ex. Bassia latifolia) utilizadas en varios países asiáticos co fin de matar especies molestas nos estanques de peixes e lagostinos (tamén chamados "limpiador de estanques"). Unha utilización excesiva de saponina no cultiv

SZAPONIN: (1) A vízben habot képező növényi glikozidokat jelentő fogalom;a detergensalapú tisztítószerekben emulgálóként, illetve az üdítőitalokban habosító anyagként használják őket. (2) A szaponinok a kaméliaolaj-készítmények (pl. a Bassia latifolia-ból készített olajpogácsa) hemolitikus alkotórészei is. Néhány ázsiai országban a hal- és ráktenyésztés számára gondot jelentő halfajok ellen használják őket (ún. "tótisztítók"). A szaponinok túlzott használata a rákok pácéljának lágyulását okozhatja. (3) N

SAPONIN: (1) Betegnelsen er brukt for å beskrive store mengder glykosider fra planter, som danner skum på vannet. Brukes i vaskemidler og som emulgator i drikkevarer. (2) Saponiner er også del av den hemolytiske komponenten i ”tefrøkake” (f.eks. ”mahuaoljekake avledet fra Bassia latifolia), som brukes i flere asiatiske land for å drepe uønskete arter i fiske- og rekedammer. I rekeoppdrett fører overflødig bruk av saponin til at rekeskallet blir mykt. (3) Noen saponiner er giftige for en rekke schistosomi

SAPONINA: Termin używany w stosunku do dużej grupy glikozydów roślinnych, które pienią się w wodzie; są one używane w środkach czyszczących opartych na detergentach jako środek emulgujące i jako czynniki pieniące w napojach. (2) Saponiny są także częścią związków hemolitycznych makuchów z nasion herbaty (np. makuch uzyskiwany przy produkcji oleju mahua z nasion Bassia latifolia) używanych w kilku krajach Azji do zabijania niepożądanych gatunków ryb i krewetek w stawach (tzw. "oczyszczacze stawu”). U krew

Saponin: 1) Suda köpüren bitki glikozlarının geniş bir grubudur; bunlar deterjan bazlı temizleyici ajanlarda emülsifiyer ve meşrubatlarda köpürtücü ajan olarak kullanılır. 2) Saponin aynı zamanda çay tohumu küspesinin hemolitik bileşenlerinin parçasıdır. (örn. mahua yağı küspesi , Bassia latifolia danmeydana gelmiştir. Bir çok Asya ülkesinde balıklardaki ve karides göllerindeki (göl temizleyici olarak isimlendirilir) rahatsızlık veren türleri öldürmek için kullanılır. Karideslerde saponin aşırı kullanılm

Was this helpful?
(1) Refers generally to the acidification of esters; a process often used in nutritional assays such as vitamin E analysis to increase water solubility. (2) In fish such as eels the determination of residue polycyclic aromatic hydrocarbons (such as chlorobiphenyls in fat tissues) is based on saponification of samples prior to liquid chromatography or capillary gas chromatography. In mollusc samples (Mytilus edulis) saponification has been shown to aid recovery of petroleum hydrocarbons from tiss


ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗ: (1) Ορος αναφερόμενος γενικώς στην οξίνιση των εστέρων. Διαδικασία συχνά χρησιμοποιούμενη στις αναλύσεις ουσιών όπως είναι η ανάλυση βιταμίνης Ε με σκοπό να αυξηθεί η διαλυτότητα των ουσιών αυτών στο νερό. (2) Σε ψάρια όπως τα χέλια ο προσδιορισμός των καταλοίπων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (πχ χλωροδιφαινύλια) στον λιπώδη ιστό βασίζεται στη σαπωνοποίηση του δείγματος που προηγείται της υγρής ή της τριχοειδούς χρωματογραφίας. Σε δείγματα μαλακίων (Mytillus edulis) έχει δειχθεί

SAPONIFICATION: (1) De manière générale, fait référence à lacidification des esters. Ceci peut augmenter la solubilité de certains composés, comme la vitamine A, et sert donc dans les analyses nutritionnelles. (2) Chez certains poissons, tels que les anguilles, le dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (chlorobiphényl par exemple) dans les tissus gras passe par la saponification des échantillons avant analyse par chromatographie liquide ou en phase gazeuse. Dans les tissus de mollusques (Mytilus edu

SAPONIFICACIÓN: (1) En general, hace referencia a la acidificación de ésteres. Eso puede aumentar la solubilidad de ciertos compuestos, como la vitamina A, y sirve entonces para los análisis nutricionales. (2) Para ciertos peces, tales como anguilas, la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (clorobifenilo por ejemplo) en los tejidos grasos pasa por la saponificación de muestras antes del análisis por cromatografía líquida o gaseosa. En los tejidos de moluscos (Mytilus edulis), la saponificació

SAPONIFICACIÓN: (1) En xeral, fai referencia á acidificación de ésteres. O proceso é usado con frecuencia en ensaios nutricionales como as análises de vitamina E para incrementar a solubilidade en agua.(2) Para certos peixes, tales como as anguías, a determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (clorobifenilo por exemplo) nos tecidos graxos pasa pola saponificación de mostras antes da análise por cromatografía líquida ou gasosa. Nos tecidos de moluscos (Mytilus edulis), a saponificación de mostras de

SZAPPANOSODÁS: (1) Általánosan az észterek savasítását (acidifikációját) jelenti, amelyet gyakran használnak a táplálkozástani vizsgálatokban, pl. az E-vitamin meghatározásánál a vízoldékonyság növelésére. (2) Halakban, például angolnákban a szappanosítás az alapja a policiklusos aromás szénhidrogén-maradékok (pl. a zsírszövetben a poliklórozott bifenilek) meghatározásának vagy a minták előkészítésének a folyadék-, vagy kapilláris gázkromatográfiai vizsgálatok előtt. Puhatestűekből (pl. Mytilus edulis) szárma

SÅPEDANNELSE: (1) Henviser vanligvis til forsuring av estere. Prosess som ofte brukes i ernæringsstudier, som ved økning av løselighet i vann ved E-vitamin analyse. (2) Hos fisk (bla ål) er bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (som klorobifenyler i fettvev) basert på såpedannels av prøvene før de analyseres ved væskekromatografi eller kapillær gasskromatografi. I vevsprøver fra bløtdyr (mollusker) har såpedannelse gitt høyere gjenvinning av hydrokarboner.

ZMYDLANIE: (1) Generalnie odnosi się do zakwaszania estrów; proces często używany w testach żywieniowych, jak np. analizie witaminy E celem zwiększenia rozpuszczalności w wodzie. (2) U ryb, takich jak węgorze, oznaczenie pozostałości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (takich jak polichlorowane bifenyle w tkankach tłuszczowych) jest oparte na zmydlaniu próbek przed ciekłą chromatografią lub kapilarną chromatografią gazową. W próbach mięczaków (Mytilus edulis) zmydlanie okazało się pomocne w od

SABUNLAŞMA: (1) Daha ziyade besinlerle ilgili tahlillerde su çözünürlüğünü artırmak için kullnılan bir işlem olan esterlerin asitleştirilmesi anlamına gelir. (2) Yılanbalığı gibi türlerde çok devirli aromatik atık hidrokarbonların belirlenmesi, sıvı kromatografiden veya kılcal gaz kromatografiden önce numunelerin sabunlaşmasına dayanır. Yumuşakça örneklerinde(Mytilus edulis) sabunlaşmanın, petrol hidrokarbonlarının doku örneklerinden dönüşümüne yardımcı olduğu görülmüştür.

Was this helpful?
The disinfection of a culture unit.


ΕΞΥΓIΑΝΣΗ, (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕIΟΝΟΜIΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ): Απολύμανση μιας μονάδας καλλιέργειας.

ASSAINISSEMENT: Désinfection dune installation de culture.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección de una instalación de cultivo.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección dunha instalación de cultivo.

HIGIÉNIA: Egy termelőegység fertőtlenítése.

RENHOLD: Desinfeksjon av en oppdrettsenhet.

HIGIENA : Dezynfekcja zespołu urządzeń akwakultury; utrzymanie warunków sanitarnych i higienicznych otoczenia.

SANİTASYON: Toplum birimlerinin mikroplardan arıtılması.

Was this helpful?
This term denotes a specific protocol for sampling.


ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνώνυμος με τον όρο "πρωτόκολλο δειγματοληψίας" που περιλαμβάνει μια σειρά προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται κατά την απόληψη δειγμάτων.

TECHNIQUE DECHANTILLONNAGE: Protocole spécifique déchantillonnage.

TÉCNICA DE MUESTREO: Protocolo específico de muestreo.

TÉCNICA DE MOSTRAXE: Protocolo específico de mostraxe.

MINTAVÉTELI ELJÁRÁS: Ez a fogalom a mintavételre alkalmazott módszerek összességét jelenti.

PRØVETAKINGSMETODE: Betegner en spesifikk prøvetakingsprotokoll.

METODA POBIERANIA PRÓBKI: Termin ten oznacza specjalny protokół przy pobieraniu próbek.

ÖRNEKLEME YÖNTEMİ: Bu terim, örnekleme için özel bir protokolü ifade eder.

Was this helpful?
The process consisting of choosing elements of a population in order to form a subset of that population known as a sample.


ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ: Διαδικασία επιλογής στοιχείων ενός πληθυσμού με σκοπό την δημιουργία ενός υποσυνόλου αυτού του πληθυσμού, γνωστού ως δείγμα.

ECHANTILLONNAGE: Processus qui comprend la sélection déléments dune population afin de constituer un sous-ensemble de cette population appelé un échantillon.

MUESTREO: Proceso que comprende la selección de elementos de una población con el fin de constituir un subconjunto de esta población llamada muestra.

MOSTRAXE: Proceso que comprende a selección de elementos dunha poboación co fin de constituír un subconxunto desta poboación chamada mostra.

MINTAVÉTEL: Az a folyamat, amelynek során kiválasztjuk a populációnak azokat az elemeit, amelyek mintaként fognak szolgálni.

PRØVETAKING: Prosessen der en velger ut deler av en populasjon ved tilfeldig utvalg for å danne en gruppe (prøve) som skal kunne representere hele populasjonen.

POBIERANIE PRÓBEK: Proces obejmujący wybór składników populacji, w celu utworzenia podzespołu tej populacji, nazywanego próbą.

ÖRNEKLEME : Bir örnek olarak bilinen bir populasyonu grup olarak değerlendirmek için bu populasyonun elemanlarının seçimi işlemidir.

Was this helpful?
Any device used to take a sample.


ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ: Συσκευή ή οργανο που χρησιμοποιείται γιά την λήψη δειγμάτων. (βλ.λ).

ECHANTILLONNEUR: Dispositif servant à récolter un échantillon.

MUESTRARIO: Dispositivo que sirve para coleccionar muestras.

MOSTRADOR: Dispositivo que serve para tomar mostras.

MINTAVEVŐ: Bármilyen, mintavételre használatos készülék.

PRØVETAKINGSUTSTYR: Enhver anordning som brukes til å ta prøver.

PRZYRZĄD DO POBIERANIA PRÓBEK: Każde urządzenie używane do pobierania próbek.

ÖRNEKLEYİCİ: Örnek almak için kullanılan herhangi bir alet.

Was this helpful?
This term denotes all or a part of a sample after it has been prepared for analysis. This preparation is referred to as "sample preparation". When such preparation is necessary, it is regarded as an integral part of the total sampling process. Sample preparation is, however, not always required; for example, analysis may be made of a sample or sample stream directly it becomes available at the sample delivery point. Note that "sample for analysis" refers to a portion of the water of interest onl


ΔΕIΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο όρος δηλώνει όλο ή μέρος του δείγματος αφού αυτό προετοιμαστεί για ανάλυση. Αυτή η προετοιμασία αναφέρεται ως "προπαρασκευή δείγματος". Οταν είναι αναγκαία, θεωρείται ότι αποτελεί μέρος όλης της διαδικασίας δειγματοληψίας. Ομως, δεν απαιτείται πάντα προπαρασκευή του δείγματος. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να γίνει ανάλυση ενός δείγματος ή μιας σειράς δειγμάτων απευθείας μόλις παραληφθούν. Σημειωτέον ότι ο όρος "δείγμα προς ανάλυση" αναφέρεται μόνο σένα μέρος του νερού που μας ενδιαφέρει και

ECHANTILLON POUR ANALYSE: Ce terme signifie lensemble ou une partie dun échantillon après sa préparation pour analyse. Cette préparation est appelée "la préparation de léchantillon". Quand une telle préparation savère nécessaire elle est considérée être une partie intégrale du processus global déchantillonnage. La préparation de léchantillon nest pas toujours nécessaire; certains échantillons ou un écoulement déchantillonnage, par exemple, peuvent être analysés directement, dès quils deviennent disponibles au lieu de liv

MUESTRA PARA ANALIZAR: Este término significa el conjunto o una parte de una muestra después de su preparación para el análisis. Esta preparación es llamada “preparación de muestra”. Cuando tal preparación se estima necesaria, es considerada una parte integral del proceso global de muestreo. La preparación de la muestra no es siempre necesaria; algunas muestras o flujo de muestras, por ejemplo, pueden ser analizadas directamente, a partir del momento que estén disponibles. Hay que anotar que el término “muestra para a

MOSTRA PARA ANALIZAR: Este termo significa o conxunto ou unha parte dunha mostra despois da súa preparación para a análise. Esta preparación é chamada "preparación de mostra". Cando tal preparación se considera necesaria, é considerada unha parte integral do proceso global de mostraxe. A preparación da mostra non é sempre necesaria; algunhas mostras ou fluxo de mostras, por exemplo, poden ser analizadas directamente, a partir do momento que estean dispoñibles. Hai que anotar que o termo "mostra para analizar" se refi

FELDOLGOZANDÓ MINTA: Ez a fogalom olyan mintákat vagy részmintákat jelent, amelyeket már előkészítettek a későbbi vizsgálatokra (feldolgozásra). Az erre szolgáló eljárást "mintaelőkészítésnek" nevezik. Ez az előkészítés általában a teljes mintavétel folyamatának egyik része. A minták előkészítésére nincs mindig szükség; például akkor nincs, amikor egy minta vagy mintasor elemzése a mintavételi helyen megoldható. Megjegyzendő, hogy a "feldolgozandó minta" kifejezés csak a vizsgálandó víz egy résézre utal, és hogy a "

PRØVE FOR ANALYSE: Betegner hele eller deler av en prøve etter at den er gjort klar for analyse. Forberedelsen kalles prøvepreparering. Når slike forberedelser er nødvendige inngår de som en integrert del av hele prøvetakingsprosessen. Forberedelser er ikke alltid nødvendig, prøver kan da analyseres direkte. Tre prosedyrer er inkludert i prøvepreparering: (i) Merking av prøven. (ii) Overføring av prøven til en eller flere ”prøve beholdere”. (iii) Fysisk og/eller kjemisk behandling av prøven for å hindre at konsent

PRÓBKI DO ANALIZY: Termin ten oznacza wszystkie lub część próbek po tym, jak zostały przygotowane do analizy. Przygotowanie jest nazywane "przygotowaniem próbki". O ile takie przygotowanie jest konieczne, uznaje się to jako integralną część całego procesu pobierania prób. Jednakże przygotowywanie próbki nie zawsze jest wymagane; np. analiza może być wykonana na próbce, ale próbce bezpośrednio z potoku, gdzie jest dostępna w punkcie dostarczenia próbek. Zauważ, że "próbka do analizy” odnosi się jedynie do porcji wo

ANALİZ İÇİN ÖRNEK: Bu terim analiz için hazırlandıktan sonra bir örneğin bir kısmını veya tümü anlamına gelir. Bu hazırlık "basit hazırlık" olarak ifade edilir. Böyle bir hazırlık gerekli olduğunda toplam örnekleme işleminin tamamlayıcı kısmı dikkate alınır. Örnek hazırlama genellikle gerekli değildir. Örneğin, analizler direkt olarak örneğin yapımında ve ya örnek akımınında olmalıdır, bu örnek dağıtım noktasında mevcut bulunur. Dikkat edilmelidir ki, analiz için örnek ilgilenilen suyun sadece bir kısmını göster

Was this helpful?
A representative part of a larger unit used to study the properties of the entire unit. For example, a portion or quantity of a population, individual, organ, tissue or liquid; cf. random sample, water sample.


ΔΕIΓΜΑ: Αντιπροσωπευτικό τμήμα μιας μεγαλύτερης μονάδας, χρησιμοποιούμενο για την μελέτη των ιδιοτήτων της. Για παράδειγμα τμήμα ή μέρος ενός πληθυσμού, ατόμου, οργάνου, ιστού, ή υγρού. Πρβλ. επίσης Δείγμα νερού, τυχαίο δείγμα.

ECHANTILLON: Partie représentative dun grand ensemble pour étudier les propriétés de lensemble. Par exemple une partie dune population dindividus, dorganes, de tissus ou de liquide; échantillonage représentatif, échantillon deau.

MUESTRA: Parte representativa de un gran conjunto para estudiar las propiedades del conjunto. Por ejemplo una parte de una población de individuos, de órganos, de tejidos o líquidos; muestreo representativo, muestreo de agua.

MOSTRA: Parte representativa dun conxunto maior que se utiliza para estudar as propiedades do conxunto. Por exemplo, unha parte dunha poboación, dun individuo, dun órgano, tecido ou líquido; cf. mostraxe ao chou, mostraxe de auga.

MINTA: Egy nagyobb egységet megjelenítő kisebb egység, amelyet az egész egység tulajdonságainak vizsgálatára használnak. Például egy populáció része vagy mennyisége, egyed, szerv, szövet vagy folyadék; vö. véletlen minta, vízminta.

PRØVE: En representativ del av en større enhet, brukt til å undersøke egenskapene til hele enheten. F.eks. en del av en populasjon, et individ, et organ, et vev eller en væske.

PRÓBKA/PRÓBA: Reprezentacyjna część większej grupy używana do badania właściwości całej grupy. Np. partia lub część populacji, osobnika, narządu, tkanki lub płynu; porównaj: próba losowa, próbka wody.

ÖRNEK: Daha büyük bir birimin temsili bir kısmı tüm birimlerin özelliklerinin çalışılmak için kullanılır. Örneğin, Bir populasyonun, bireyin, organın, dokunun veya sıvının (su örneği gibi) miktarı veya parçası.

Was this helpful?
Collective name for fish species belonging to the genus Salvelinus. These are distributed throughout the Holarctic regions of the Northern Hemisphere.


ΣΑΛΒΕΛΙΝΟΕΙΔΗ: Συλλογικό όνομα γιά τα είδη ψαριών του γένους Salvelinus. Απαντώνται σε όλες τις ολαρκτικές περιοχές του Βορείου ημισφαιρίου.

SALVELINIDES: Nom générique décrivant les poissons du genre Salvelinus, dont la distribution couvre les régions holarctique de lhémisphère nord.

SALVELÍNIDOS: Nombre genérico que describe peces del género Salvelinus, cuya distribución cubre zonas holárticas del hemisferio norte.

SALVELÍNIDOS: Nome xenérico que describe peixes do xénero Salvelinus, cunha distribución que cobre zonas holárticas do Hemisferio Norte.

SZAJBLING: A Salvelinus nemzetségbe tartozó lazacfélék gyűjtőneve. Ezek a fajok az északi félteke holarktikus területein őshonosak.

SALVELINUS: Slekt av laksefisk. Inneholder ulike røyer: Salvelinus alpinus (røye), S. malma (nordvest-amerikansk røye), S. fontinalis (bekkerøye), S. namaycush (kanadarøye) og S. leucomaensis (japansk røye).Er utbredt i holarktiske strøk på nordlige halvkule.

RYBY Z RODZAJY SALVELINUS: Zbiorowa nazwa gatunków ryb należących do rodzaju Salvelinus. Są one rozsiedlone w rejonach holarktycznych półkuli północnej.

Salvenilid: Salvenilus genusuna ait balık türleri için kullanılan yaygın bir isimdir. Bunlar Kuzey Yarımkürenin tüm Holarktik bölgelerinde bulunur.

Was this helpful?
An acute external bacterial disease of juvenile anadromous salmonids in saltwater, caused by members of the genus Sporocysthophaga, occurring sporadically during the early summer. It is effectively controlled by external antibacterials.


ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΥΞΟΒΑΚΤΗΡIΩΣΗ: Οξεία εξωτερική βακτηριακή νόσος των νεαρών ανάδρομων σολομοειδών στο θαλασσινό νερό. Προκαλείται από μέλη του γένους Sporocysthophaga. Εμφανίζεται σποραδικά στην αρχή του καλοκαιριού. Ελέγχεται αποτελεσματικά με εξωτερικά αντιβακτηριακά.

MYXOBACTERIOSE DE LEAU SALEE: Affection bactérienne externe aiguë des salmonidés juvéniles anadromes en eau salée, provoquée par les membres du genre Sporocysthophaga. Les manifestations sont sporadiques en début dété. Contrôlées efficacement par des agents antibactériens externes.

MIXOBACTERIOSIS DE AGUA SALADA: Infección bacteriana aguda de salmónidos juveniles anádromos en agua salada, provocada por miembros del género Sporocysthophaga. Las manifestaciones son esporádicas al principio de verano. Puede ser eficazmente controlada por agentes antibacterianos externos.

MIXOBACTERIOSE DE AUGA SALGADA: Infección bacteriana aguda de salmónidos xuvenís anádromos en auga salgada, provocada por membros do xénero Sporocysthophaga. As manifestacións son esporádicas ao principio de verán. Pode ser eficazmente controlada por axentes antibacterianos externos.

SÓSVÍZI MYXOBAKTERIÓZIS: Vándorló lazacfajok tengerben élő, fiatal egyedeinek heveny, külső, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Sporocysthophaga nemzetségbe tartozó baktériumok okoznak. A nyár korai időszakában alkalmilag jelenik meg. Külső antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

SALTVANNS MYKOBAKTERIOSE: Akutt ytre bakteriesykdom på juvenile anadrome laksefisk i saltvann. Forårsaket av medlemmer av slekten Sporocysthophaga, og forekommer sporadisk tidlig på sommeren. Kontrolleres effektivt med ytre antibakterieller.

MYKSOBAKTERIOZA SŁONOWODNA: Ostra zewnętrzna choroba bakteryjna młodzieży anadromicznych ryb łososiowatych, powodowana przez przedstawiciela rodzajuSporocysthophaga, pojawiająca się sporadycznie w okresie wczesnego lata. Skutecznie zwalczana przy użyciu zewnętrznych środków bakteriobójczych.

TUZLU SU MİKSOBACTER ENFEKSİYONU: Sporocysthophaga cinsi üyelerinin neden olduğu tuzlu sulardaki genç anadrom salmonidlerin akut harici bakteriyel hastalığıdır. Yaz mevsiminin başlangıcında ceyran eder. Harici antibakterieller ile etkin biçimde kontrol edilir.

Was this helpful?
A test to evaluate the regulatory ability of salmonid smolts and thus to determine their fitness for transfer to salt water. Normally, a sample (n=30) of smolts is exposed to a standard salt solution (35 ppt) for a period of time (usually 24 hours) and their osmoregulatory ability (sodium or chloride ion concentration in blood plasma) and survival are monitored. This practice ensures the effective transfer of stocks with minimal losses and good sea performance.


ΔΟΚIΜΑΣIΑ ΑΛΑΤΟΑΝΤΟΧΗΣ: Δοκιμασία χρησιμοποιούμενη για την εκτίμηση της ρυθμιστικής ικανότητας των νεαρών σολομοειδών (SMOLT) και επομένως της καταλληλότητάς τους γιά μεταφορά στο θαλασσινό νερό. Συνήθως ένα δείγμα 30 ατόμων εκτίθεται σε πρότυπο διάλυμα άλατος (35 ppt) επί ένα χρονικό διάστημα (συνήθως 24 ώρες) και παρακολουθείται ή ομοίως ωσμωρρυθμιστική τους ικανότητα (συγκέντρωση ιόντων νατρίου και χλωρίου στο αίμα) και η επιβίωση. Η πρακτική αυτή διασφαλίζει την αποτελεσματική μεταφορά των αποθεμάτων, με ελάχιστες

TEST DE TOLERANCE AU MILIEU SALIN: Test destiné à évaluer la capacité de régulation des saumoneaux afin de déterminer le moment propice pour leur transfert en eau de mer. Normalement, un échantillon de saumoneaux (n = 30) est exposé à une solution saline standard (35 _/__) pendant une période prédéterminée (normalement 24 h). La survie et la capacité dosmorégulation de ces poissons sont suivies. Cette procédure assure le transfert efficace des stocks de poissons avec un minimum de pertes et une bonne performance en eau de mer.

PRUEBA DE TOLERANCIA AL MEDIO SALINO: Prueba para evaluar la capacidad de regulación salina en peces como los salmónidos con el fin de determinar el momento propicio para trasladarlos al agua de mar. Normalmente, una muestra de salmónidos (n = 30) es expuesta a solución salina estándar (35 ppm) durante un periodo predeterminado (24 h). La supervivencia y la capacidad de osmoregulación de estos peces están sometidas a un seguimiento regular. Este procedimiento asegura la transferencia eficaz de los stocks de peces con pérdidas mínima

PROBA DE TOLERANCIA AO MEDIO SALINO: Proba para avaliar a capacidade de regulación salina de smolts de salmónidos co fin de determinar a súa saúde para trasladalos á auga de mar. Normalmente, unha mostra de salmónidos (n=30) é exposta a solución salina estándar (35 ppm) durante un período predeterminado (24 h), observándose a súa capacidade osmorregulatoria (concentración de ión sodio ou cloro en plasma) e a taxa de supervivencia. Esta práctica asegura a transferencia eficaz dos stocks de peixes con perdas mínimas e bo rendemento e

SÓTŰRÉSI TESZT: Fiatal lazacfélék sótűrésének kiértékelésére használt teszt, amelynek eredménye alapján döntik el, hogy a halak kihelyezhetőek-e a tengervízbe. Általában egy mintapopulációt (n=30) helyeznek standard sóoldatba (35 ppt), általában 24 órára. Vizsgálják az ozmoregulációs képességüket (a nátrium- vagy kloridionok koncentrációját a vérplazmában) és a megmaradásukat. Ez az eljárás lehetővé teszi az állományok minimális veszteséggel járó, hatékony kihelyezését és az optimális tengeri növekedést.

SJØVANNSTEST: Test for å evaluere evnen smolt (q.v.) fra laksefisk har til å osmoregulere, for på den måten å bestemme om smolten er klar for utsetning i sjø. Vanligvis utsettes en gruppe smolt (n = 30) for en standard saltløsning (35‰) over en tidsperiode (vanligvis 24 timer). Deretter bestemmes osmoreguleringsevne (klor eller natrium i blod) og overlevelse. Denne praksisen sikrere effektiv og sikker overføring av smolt til sjøvann, med minimale tap og god vekst. Samtidig analyse av NaK-ATPase aktivitet (sal

TEST TOLERANCJI ZASOLENIA: Test oceniający zdolność osmoregulacyjną smoltów łososiowatych, określający ich gotowość przeniesienia z wody słodkiej do zasolonej. Zazwyczaj próba (n=30) smoltów jest poddana działaniu standardowego roztworu soli (35 ppt) przez okres (zwykle 24 godz.) i kontrolowana jest ich zdolność osmoregulacyjna (koncentracja jonów sodu lub chlorku w osoczu krwi) i stopień przeżycia. Takie postępowanie gwarantuje efektywne przeniesienie smoltów z minimalnymi stratami i właściwe ich funkcjonowanie w morzu.

TUZLULUK TOLERANS TESTİ: Salmonid smoltlarının tuzlu suya transferi için kabiliyetlerini düzenlemek ve sağlık durumlarını tespit etmek için yapılan bir test. Normalde, bir grup smolt (n=30) genellikle 24 saaatlik periyotta standart tuz çözeltisine (35 ppt) maruz bırakılır ve onların osmoregasyon kabiliyetleri (kan plazmasında sodyum yada klor iyon konsantrasyonu) ve hayatta kalmaları izlenir. Bu uygulama, iyi deniz performansı ve minimum kayıp ile stokların etkili transferini sağlar.

Was this helpful?
The common collective term used for the family Salmonidae which includes the genera Salmo, Oncorhynchus and Salvelinus. Native to the northern hemisphere. All breed in freshwater; most species are fully or partly anadromous.


ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΗ: Κοινός συλλογικός όρος που αναφέρεται στην οικογένεια Salmonidae και περιλαμβάνει τα γένη Salmo, Oncorhynchus και Salvelinus. Προέρχονται από το Βόρειο ημισφαίριο και αναπαράγονται σε γλυκό νερό. Τα περισσότερα είδη είναι πλήρως ή εν μέρει ανάδρομα (βλ.λ)

SALMONIDÉS: Nom générique décrivant les poissons de la famille des Salmonidae qui comprend les genres Salmo, Oncorhynchus et Salvelinus. Inféodés à lhémisphère Nord. La reproduction a lieu en eau douce. La plupart des espèces sont pleinement ou partiellement anadrome.

SALMÓNIDOS: Nombre genérico que describe peces de la familia Salmonidae que incluye los génerosSalmo, Oncorhynchus y Salvelinus. Nativos del hemisferio norte. La reproducción tiene lugar en agua dulce. La mayoría de especies son totalmente o parcialmente anádromas.

SALMÓNIDOS: Nome xenérico que describe peixes da familia Salmonidae que inclúe os génerosSalmo, Oncorhynchus e Salvelinus. Nativos do hemisferio norte. A reprodución ten lugar en auga doce. A maioría de especies son totalmente ou parcialmente anadromas.

LAZACFÉLÉK: A Salmonidae családba tartozó halfajokat jelentő gyűjtőfogalom, amely a következő nemzetségeket foglalja magában: Salmo, Oncorhynchus és Salvelinus. Az északi féltekén őshonosak. Valamennyi faj édesvízben szaporodik; a legtöbb faj részben vagy teljesen anadrom.

LAKSEFISK: Samlebetegnelse for medlemmer av laksefamilien (Salmonidae), som inneholder slektene Salmo, Oncorhynchus og Salvelinus. Hører opprinnelig hjemme på nordlige halvkule.Alle gyter i ferskvann, de fleste artene er helt eller delvis anadrome.

RYBY ŁOSOSIOWATE: Powszechny umowny termin stosowany do ryb z rodziny łososiowatych, które obejmują rodzaje: Salmo, Oncorhynchus iSalvelinus. Są one rodzime dla półkuli północnej. Wszystkie rozradzają się w wodzie słodkiej; większość gatunków stanowią ryby w pełni lub częściowo anadromiczne.

ALABALIKLAR: Salmo, Oncorhynchus ve Salvelinus türlerini içine alan alabalık ailesi için kullanılan yaygın bir balık grubu adıdır. Pek çok türün tamamı ya da bir kısmı anadromdur.

Was this helpful?
A relatively primitive teleost family (Protocanthopterygii) with unclear relations to other families (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) within the order Salmoniformes. Most of the species possess an adipose fin. They are physostomes (open Ductus pneumaticus) with cycloid scales. Most salmonids are anadromous fish with a well-developed homing instinct; some species are capable of forming landlocked populations.


SALMONIDAE: Αρχέγονη οικογένεια τελεοστέων (Protocanthopterygii) ιχθύων με ασαφής σχέσεις με τις άλλες οικογένειες (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) της τάξης Salmoniformes. Τα περισσότερα είδη διαθέτουν ένα λιπώδες πτερύγιο. Τα περισσότερα είδη είναι φυσοστόμια (Ductus pneumaticus), με κυκλοειδή λέπια. Τα περισσότερα σολομοειδή είναι ανάδρομα ψάρια με ένα καλά αναπτυγμένο μηχανισμό παλιννόστησης. Ορισμένα είδη είναι σε θέση να δημιουργούνε πληθυσμούς απομονωμένους σε κλειστούς κόλπους (βλ.λ.)

SALMONIDAE: Famille de téléostéens relativement primitifs (protocanthopterygés) avec des affinités incertaines avec d’autres familles (coregonidés, thymallidés, plecoglossidés) parmi l’ordre salmoniformes. La plupart des espèces possèdent une nageoire adipeuse. Poissons physostomes (conduit pneumatique ouvert) avec des écailles cycloïdes. La plupart des salmonidés sont anadromes. Certaines espèces sont capables de former des populations en baies fermées à la mer.

SALMONIDAE: Familia de teleósteos primitivos (Protocantopterigios) sin una clara relación con otras familias (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) dentro del orden de los salmoniformes. Muchas de las especies tienen una escama adiposa. Son fisóstomos (con el Ductus pneumaticus abierto y con escamas cicloides. Muchos salmónidos son anádromos con un instinto de procedencia muy desarrollad. Muchas especies son capaces de formar poblaciones aisladas.

SALMONIDAE: Salmónidos: familia de teleósteos relativamente primitivos (Protocantopterigios) sen unha clara relación con outras familias (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) dentro da orde dos salmoniformes. Moitas das especies teñen unha aleta adiposa. Son fisóstomos (co conduto pneumático aberto) e con escamas cicloides. Moitos salmónidos son anadromos cun instinto de procedencia moi desenvolvido. Algunhas especies son capaces de formar poboacións illadas.

SALMONIDAE: Lacacfélék; viszonylag primitív csontoshalak (Protocanthopterygii) családja, amelynek rokonsága a lazacalkatúak (Salmoniformes) rendjének többi családjával (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) nem teljesen tisztázott. A legtöbb fajnak van zsírúszója. Légvezetékük (Ductus pneumaticus) nyitott, cikloid pikkelyeik vannak. A legtöbb lazacféle anadrom, hazatérési ösztönük jól fejlett. Néhány fajuk a tengertől elszakított populációk kialakítására is képes.

SALMONIDAE: Relativt primitiv teleostfamilie (overorden Protocanthopterygii) med uklart slektskap til andre familier (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) i ordenen Salmoniformes (laksefisk). De fleste artene har fettfinne. Alle har fysostom svømmeblære (åpen Ductus pneumaticus ) og sykloide skjell. De fleste artene i familien er anadrome fisk med en velutviklet evne til å finne tilbake til oppvekstområdene. Noen arter kan ha populasjoner med hele livssyklusen i ferskvann.

RODZINA RYB ŁOSOSIOWATYCH (Salmonidae): Stosunkowo prymitywna rodzina ryb kostnoszkieletowych (Protocanthopterygii) z niejasnym pokrewieństwem z innymi rodzinami (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) wewnątrz rzędu Salmoniformes. Większość gatunków posiada płetwę tłuszczową. Są to ryby otwartopęcherzowe z łuskami cykloidalnymi. Większość łososiowatych stanowią ryby anadromiczne z dobrze rozwiniętym instynktem umożliwiającym powrót do miejsca urodzenia; niektóre gatunki tworzą śródlądowe populacje (np. troć jeziorowa, S. trutta m.

SALMONIDAE: Nispeten ilkel bir teleost familyasından (Protocanthopterygii) diğer familyalarla ilişkisi net olmayan (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) ordosu Salmoniformesdir. Çoğu türlerinde adipoz yüzgeç vardır. Bunlar yuvarlak pullara sahip fizostomlardır (open Ductus pneumaticus). bunların çoğu anadromdur çok iyi gelişmiş doğduğu yere dönüş iç güdüsü vardır (open Ductus pneumaticus); bazı türlerde sınırlı bölgede yaşamaya uyum sağlayabilirler.

Was this helpful?
Degenerative disease caused by the obligately parasitic gram negative bacteria (Piscirickettsia salmonis) first seen in Chile in 1989, where it was referred to as Coho salmon syndrome, Huito Disease or SRS. Known to affect coho, chinook and Atlantic salmon and rainbow trout. Stock losses can be 3 – 7% per week, rising to 90% overall.


ΣΗΨΑΙΜΙΚΗ ΡΙΚΕΤΣΙΑ ΤΩΝ ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΩΝ (ΡΙΚΕΤΣΙΑΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΩΝ): Εκφυλιστική ασθένεια που προκαλείται από κατά Gram αρνητικά βακτήρια (Piscirickettsia salmonis). Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Χιλή το 1989 όπου αναφέρθηκε ως η ασθένεια του σολομού coho, ασθένεια Huito, ή SRS. Προσβάλει τους σολομούς coho και Chinook, καθώς και το σολομό του Ατλαντικού και την πέστροφα. Οι απώλειες μπορεί να είναι 3-7% εβδομαδιαίως φτάνοντας συνολικά μέχρι και το 90% της συνολικής παραγωγής.

SEPTICÉMIE RICKETTSIOSE DE SALMONIDES : Maladie dégénérative par la bactérie gram négative parasite obligé, Piscirickettsia salmonidés. Constatée pour la première fois au Chili en 1989 et appelée à ce moment syndrome de saumon Coho ou maladie d’Huito. Affecte les saumons Coho, Chinook et Atlantiques ainsi que les truites arc-en-ciel. Les pertes sont de 3 à 7% des stocks par semaine et peuvent atteindre 90 % globalement.

SEPTICEMIA RICKETSIAL DE LOS SALMÓNIDOS(SÍNDROME DE LA RICKETSIA DEL SALMON): Bacteria parásita obligada Gram. negativa degenerativa del salmón (Piscirickettsia salmoni ) encontrada en Chile en 1989 por primera vez en donde fue definida como síndrome del salmón Coho, Enfermedad de Huito o SRS. Afecta a las variedades de salmón del Atlántico, Coho, chinook y también a truchas. Las pérdidas pueden llegar al 3-7% semanal llegando a un 90% en su conjunto.

SEPTICEMIA RICKETSIAL DOS SALMÓNIDOS (SÍNDROME DA RICKETSIA DO SALMON): Enfermidade dexenerativa causada por unha bacteria parasita obrigada Gram. negativa (Piscirickettsia salmoni) atopada en Chile en 1989 por primeira vez, onde foi definida como síndrome do salmón Coho, Enfermidade de Huito ou SRS. Afecta ás variedades de salmón do Atlántico, Coho, Chinook e tamén a troitas arcoiris. As perdas no stock poden chegar ao 3-7% semanal chegando a un 90% no seu conxunto.

LAZACOK RICKETTSIA SZEPTIKÉMIÁJA: A Piscirickettsia salmonis nevű, obligát parazita Gram-negatív baktérium által okozott degeneratív betegség, amelyet először Chilében észleltek 1989-ben. Coho lazac szindrómának, Huito-betegségnek vagy SRS-nek is nevezik. A coho, chinook és atlanti lazacot. illetve a szivárványos pisztrángot veszélyezteti. Az állomány fogyása elérheti a 3-7%-ot hetente, öszzesen pedig a 90%-ot.

SALMONID RICKETTSIA SEPTIKEMI: Degenerativ eller obligat parasittisk gramnegativ bakterie (Piscirickettsia salmonis ) først oppdaget i Chile i 1989, hvor sykdommen den medførte ble referert til som Coho salmon syndrome, Huito disease eller SRS. Kjent fra coho, chinook og atlantisk laks og regnbueørret. Dødeligheten kan være 3-7% hver uke og 90% totalt.

RIKETSIALNA POSOCZNICA ŁOSOSIOWATYCH: Choroba zwyrodnieniowa, powodowana przez pasożytnicze obligatoryjne bakterie Gram-ujemne (Piscirickettsia salmonis); pierwszy raz stwierdzona w Chile w 1989 r., gdzie wywołała syndrom u łososia kiżuczy (Oncorhynchus kisutch), chorobę Huito lub SRS. Wiadomo, że atakuje łososie: kiżucz, czawycza (O. tschawytscha) i ł. atlantyckiego (Salmo salar) oraz pstrąga tęczowego (O. mykiss). Tygodniowe straty w obsadach mogą sięgać 3 - 7%, a ogółem dochodzą do 90%.

SALMONID RICKSETTSIA SEPTICAEMIA (RICKETTSIAL SALMON SYNDROME): Zorunlu parazitik gram negatif bakteri (Piscirickettsia salmonis)), dejeneratif hastalığa neden olmakta, ilk olarak Çinde 1989 yılında görülmüş, Coho salmon syndrome, Huito Disease ya da SRS oalrak bahsedilir. Coho, chinook ve Atlantic salmon ve gökkuşağı alabalığına etkilediği bilinmeketedir. Stok kayıpları haftada %3-7 olup toplamda % 90a ulaşabilmektedir

Was this helpful?
International System of Units.


SI: SI: Διεθνές σύστημα μονάδων.

UNITES S.I.: Système International des unités.

UNIDADES S.I.: Sistema internacional de unidades.

S.I. / Unidades S.I.: Sistema Internacional de Unidades. / Unidades do Sistema Internacional.

SI-egységek: A mértékegységek nemzetközi rendszere.

S.I. enheter: ”International System of Units”. Internasjonalt enhetssytem.

JEDNOSTKI SI: Międzynarodowy system jednostek.

ULUSLAR ARASI BİRİMLER SİSTEMİ: ULUSLAR ARASI BİRİMLER SİSTEMİ.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES