AMC LIMITED

N

Neurotoxin used to remove ectoparasitic infestations of fish (notably sea lice on salmonids). Nuvan can be administered only in the form of a solution; treatment of fish with nuvan must be suspended previous to harvesting. Nuvan use is not permitted in certain countries (e.g. Canada). The active ingredient is dichlorvos.


NUVAN: Νευροτοξίνη που χρησιμοποιείται γιά την εξάλειψη ενδοπαρασιτικών μολύνσεων των ψαριών (κυρίως "θαλάσσιες ψείρες" των σολομοειδών). Χορηγείται μόνο υπό μορφή διαλύματος και η χρήση του αναστέλλεται πριν την συγκομιδή ενώ σε μερικές χώρες (π.χ. Καναδάς) απαγορεύεται τελείως. Το ενεργό συστατικό του ονομάζεται dichlorvos.

NUVAN: Substance neurotoxique utilisée dans le traitement des infestations dectoparasites de poissons (surtout les poux de mer sur les salmonidés). Administré sous forme de solution, le traitement est suspendu avant la récolte des poissons. Lutilisation de Nuvan est interdite dans certains pays (par exemple le Canada).

NUVANO: Sustancia neurotóxica utilizada en el tratamiento de infestaciones de ectoparásitos de peces (sobre todo los parásitos marinos de los salmónidos). Administrada en forma de solución, el tratamiento se suspende antes de la recogida de peces. Se prohíbe la utilización del Nuvano en ciertos países (por ejemplo en Canadá).

NUVAN: Neurotóxico usado para eliminar infestacIones de ectoparasitos de peixes (en particular piollo mariño en salmónidos). NUVAN pode ser unicamente administrado en forma de solución; o tratamento con NUVAN debe ser suspendido antres do obtido. O uso do NUVAN non está permitido nalgúns países (ex. Canadá). O ingrediente activo é o Dichlorvos.

NUVAN: A külső élősködők (pl. haltetű) eltávolítására használt idegméreg. A Nuvant csak oldat formájában lehet alkalmazni; a kezelést a lehalászás előtt fel kell függeszteni. Néhány országban (pl. Kanadában) tiltják a használatát. Aktív komponense a diklórfosz.

NUVAN: Neurotoksin som brukes til å fjerne ytre parasitter på fisk (hovedsakelig lakselus). Kan kun brukes i form av en løsning. Momenter som må tas i betraktning før en eventuell behandling er tid til levering/slakting (temperaturavhengig tilbakeholdelsestid) og strøm ved merdoppdrett (bør være strømstille). Er ulovlig i noen land, f.eks. Canada. Den aktive bestandelen er diklorvos.

NUVAN: Neurotoksyna stosowana do usuwania inwazyjnych pasożytów zewnętrznych ryb (w szczególności pasożytniczych widłonogów na rybach łososiowatych). Nuvan może być podawany tylko w postaci roztworu; przed planowanym terminem odłowu leczenie ryb Nuvanem musi być odpowiednio wcześniej wstrzymane. W niektórych krajach (np. Kanadzie) stosowanie Nuvanu jest niedozwolone. Aktywnym składnikiem jest dichlorfos.

NUVAN: Balıklarda ektoparasitik istilasını ortadan kaldırmak için kullanılan nörotoksindir. Nuvan sadece çözelti haline muhafaza edilebilir ; nuvanla balık tedavisine rekolte zamanından önce ara verilmelidir. Bazı ülkelerde nuvan kullanımı yasaktır( Ör: Kanada ). Temel madde dichlorvostur.

Was this helpful?
The numerical deficiency of the first limiting amino acid in the protein being fed in a ration.


ΘΡΕΠΤIΚΗ ΑΞIΑ (ΧΗΜIΚΗ ΑΞIΑ): Καθορίζεται από το πιο ελλειματικό από τα απαραίτητα αμινοξέα που χορηγούνται σε ένα σιτηρίσκο.

COMPTE NUTRITIONELLE: Déficience numérique du premier acide aminé limitant de la protéine fournie dans un régime alimentaire.

CUENTA NUTRITIVA: Deficiencia numérica del primer amino-ácido limitante de una proteína suministrada en un régimen alimentario.

CONTA NUTRITIVA: Deficiencia numérica do primeiro aminoácido limitante dunha proteína subministrada nun réxime alimentario.

TÁPLÁLÉKADÓSSÁG (KÉMIAI ADÓSSÁG): A táplálékkal feletetett fehérjék első limitáló aminosavának számszerű értékben kifejezett hiánya.

NÆRINGSVERDI: Den numeriske mangelen på den første begrensende aminosyren i fôrprotein.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA BIAŁKA (określana chemicznie) : Chemiczny miernik jakości białka (CS), lub wskaźnik aminokwasu ograniczającego (WAO), tj. pierwszego aminokwasu limitującego. Określa on stosunek zawartości egzogennego aminokwasu ograniczającego w testowanym białku do zawartości tego samego aminokwasu w białku wzorcowym.

BESİNSEL SIRALAMA (KİMYASAL SIRALAMA): Beslemede kullanılan bir rasyondaki proteinin içerisindeki ilk sınırlı aminoasitin sayıca yetersiz olması durumu.

Was this helpful?
Gill hyperplasia caused by a deficiency of pantothenic acid in the diet.


ΔIΑΤΡΟΦIΚΗ ΒΡΑΓΧIΑΚΗ ΝΟΣΟΣ: Υπερπλασία των βραγχίων προκαλούμενη από την ανεπάρκεια σε παντοθενικό οξύ στην διατροφή.

MALADIE DES BRANCHIES: Hyperplasie des branchies provoquée par une carence en acide pantothénique dans le régime alimentaire.

ENFERMEDAD DE BRANQUIAS: Hiperplasia de branquias provocada por carencia en ácido pantoténico en la dieta alimentaria.

ENFERMIDADE NUTRICIONAL DAS BRANQUIAS: Hiperplasia de branquias provocada por carencia en ácido pantoténico na dieta alimentaria.

TÁPLÁLKOZÁS-EREDETŰ KOPOLTYÚBETEGSÉG: A kopoltyú kóros túlnövekedése, amelyet a táplálék pantoténsav-hiánya okoz.

ERNÆRINGSRELATERTE GJELLESKADER: Mangel på B-vitaminene biotin og pantotensyre i fiskefôr fører til hypertrofi og hyperplasi i gjellevevet, med sammenvoksninger av sekundærlamellene (fortykning av gjellelamellene).

CHOROBA ŻYWIENIOWA SKRZELI: Wybujałość skrzeli, spowodowane niedoborem w diecie kwasu pantotenowego.

BESİNSEL SOLUNGAÇ HASTALIĞI: Solungaç hyperplazi diyet içerisindeki pantothenic asit eksikliğinden kaynaklanır.

Was this helpful?
The sum of the processes in which an animal (or plant) takes in and utilizes food; the act or process of being nourished.


ΔIΑΤΡΟΦΗ: Το σύνολο των διεργασιών με τις οποίες ένα ζώο (ή φυτό) προσλαμβάνει και χρησιμοποιεί την τροφή.

NUTRITION: Ensemble des processus par lesquels un organisme absorbe et utilise la nourriture; lacte dêtre nourri.

NUTRICIÓN: Conjunto de procesos por los cuales un organismo absorbe y usa la comida; el hecho de ser alimentado.

NUTRICIÓN: Conxunto de procesos polos cales un organismo absorbe e usa a comida; o feito ou proceso de ser alimentado.

TÁPLÁLKOZÁS: Azoknak a folyamatoknak az összessége, amelyekkel egy állat (vagy növény) felveszi és hasznosítja a táplálékot.

ERNÆRING: Summen av prosesser der et dyr (eller plante) tar opp og bruker næring. Handlingen eller prosessen å bli ernært.

ODŻYWIANIE : Suma procesów, w których zwierzę (lub roślina) przyjmuje i wykorzystuje pokarm; zachowanie lub reakcja żywionego.

BESLEME: Bir hayvanın (veya bitkinin) besini vücuduna alması ve kullanması işlemlerinin tümü; doyurulma işi veya işlemi.

Was this helpful?
The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.


ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ ΜΕ ΘΡΕΠΤIΚΑ: Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

ENRICHISSEMENT NUTRITIONNEL: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

ENRIQUECIMIENTO NUTRICIONAL: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

ENRIQUECEMENTO NUTRICIONAL: Proceso de aumentar ou engadir algúns constituíntes ou propiedades, particularmente a través da adición de certos materiais. En acuicultura, hai dous usos principais: (a) adición de vitaminas e minerais necesarios para pensos formulados para peixes, co fin de substituír os nutrientes que se poden perder durante o procesado e moenda da fariña de peixe e (b) enriquecemento orgánico ou de nutrientes, en referencia á descarga de nutrientes orgánicos dende as instalacións de acuicultura.

TÁPANYAGDÚSÍTÁS: Az az eljárás, amellyel növelik valamelyik alkotórész mennyiségét vagy javítanak valamilyen tulajdonságot, elsősorban bizonyos anyagok hozzáadásával. Az akvakultúrában két fontosabb felhasználási területe van: (a) vitaminok és ásványi anyagok hozzáadása a formulált haltápokhoz azért, hogy pótolják azokat a tápanyagokat, amelyek a halliszt feldolgozása során elvesznek; (b) a szervesanyag- vagy tápanyagdúsítás fogalma az akvakultúra termelőegységeiből a vízi környezetbe kerülő szennyvízre is utalh

NÆRINGSSTOFFSANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

WZBOGACANIE POKARMU/POŻYWIENIA: Proces zwiększania lub podnoszenia jakiegoś składnika lub jego właściwości, głównie przez dodawanie niektórych materiałów. W akwakulturze jest stosowana podwójna praktyka: (a) dodawanie niezbędnych witamin i minerałów do wytwarzanych pasz dla ryb celem uzupełnienia tych składników odżywczych, które być może zostały utracone w procesie produkcji mączki rybnej oraz przemiału zbóż (b) wzbogacanie składnikami organicznymi lub odżywczymi, odnoszące się do usuwania organicznych składników odżywczych z

BESİN ZENGİNLEŞTİRME: Özellikle doğrudan belirli maddeleri ekleyerek, bazı bileşen veya özelliklerini arttırma veya zenginleştirme süreci. Akuakültürde iki ana kullanımı vardır; (a) balık yemini öğütme ve işleme sırasında kaybolabilen nütrientlerin yerini doldurmak için, formüle edilmiş balık diyetlerine gerekli vitamin ve minerallerin eklenmesi ve (b) organik veya besin zenginleştirme, organik nütrientlerin akuakültürdeki su kolonundan boşalmasına istinaden.

Was this helpful?
A substance which provides nourishment; the term is often used to refer to dietary components.


ΘΡΕΠΤIΚΗ ΟΥΣIΑ: Ουσία η οποία χρησιμεύει στην θρέψη. Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για τα συστατικά που περιλαμβάνονται στην τροφή.

ELEMENT NUTRITIF: Substance nutritive ou substance qui fournit une alimentation. Terme souvent employé pour décrire les eléments constitutifs dun régime alimentaire.

ELEMENTO NUTRITIVO: Sustancia nutritiva o sustancia que suministra una alimentación. Término utilizado para describir los alimentos que forman una dieta alimentaria.

ELEMENTO NUTRITIVO: Substancia nutritiva ou substancia con valor nutritivo. Termo utilizado para referirse aos compoñentes dunha dieta alimentaria.

TÁPANYAG: Olyan vegyület, amely a táplálkozást biztosítja.; a fogalmat gyakran a tápok összetevőire alkalmazzák.

NÆRINGSSTOFF: Substans som gir næring. Betegnelsen er ofte brukt om fôrkomponenter (mikro- og makronæringsstoffer).

SKŁADNIK ODŻYWCZY/POKARMOWY: Substancja, która dostarcza pożywienia; termin jest często używany w stosunku do składników pokarmowych.

NUTRİENT: Beslenmeyi sağlayan bir madde; terim çoğunlukla diyet bileşenlerini kastetmek için kullanılır.

Was this helpful?
Type of basal nutrient medium, made from beef extract or yeast, used in microbiology to support the growth of various nutritionally undemanding chemotrophs. These can be supplemented with additives to promote or inhibit growth of specific microorganisms.


ΘΡΕΠΤIΚΟΣ ΖΩΜΟΣ: Τύπος βασικού θρεπτικού μέσου, παραγόμενου από ζωμό βοδινού ή μαγιά, που χρησιμοποιείται στην μικροβιολογία για την στήριξη της ανάπτυξης χημειότροφων μικροοργανισμών με μικρές διατροφικές απαντήσεις. Η προαγωγή ή αναστολή της ανάπτυξης ειδικών κατηγοριών μικροοργανισμών επιτυγχάνεται με την προσθήκη ορισμένων ουσιών.

MILIEU DE CULTURE NUTRITIF: Milieu nutritif minimal, fabriqué à partir dextrait de boeuf, utilisé en microbiologie pour la culture de divers chémotrophes à demande nutritionnelle simple. Le développement de divers micro-organismes peut être spécifiquement induit ou inhibé par ladjonction dadditifs.

MEDIO NUTRITIVO DE CULTIVO: Medio nutritivo mínimo, fabricado a partir de extracto de carne de vacuno, utilizado en microbiología para el cultivo de diversos organismos quimiótrofos con demanda nutricional simple. El desarrollo de diversos microorganismos puede ser específicamente inducido o inhibido añadiendo aditivos.

MEDIO NUTRITIVO DE CULTIVO/ CALDO DE CULTIVO: Tipo de medio de cultivo basee, feito de extracto de carne ou fermento, usado en microbioloxía como medio de crecemento de numerosos quimiotrofos nutricionalmente pouco esixentes. Pode ser suplementado con aditivos para promover ou inhibir o crecemento de microorganismos específicos.

FOLYÉKONY TÁPTALAJ: Az alapvető tápanyagokat tartalmazó tápoldat, amelyet marhahús- vagy élesztőkivonatból készítenek. A mikrobiológiában különféle, nem különleges tápanyagigényű mikroorganizmusok tenyésztésére használják. Kiegészíthető különböző adalékanyagokkal, amelyek elősegítik vagy gátolják bizonyos mikroorganizmusok növekedését.

VEKSTMEDIUM: Type basalt næringsmedium, laget av buljong eller gjær, som brukes i mikrobiologi for å gi grunnlag for vekst for lite næringskrevende kjemotrofe organismer. Kan suppleres med tilsetningsstoffer for å hemme eller fremme vekst/formering av spesifikke mikroorganismer.

BULIONOWA POŻYWKA BAKTERYJNA: Rodzaj podstawowej pożywki bakteryjnej sporządzonej z ekstraktu wołowiny lub drożdży, stosowanej w mikrobiologii jako pożywka wzrostowa dla różnych niewymagających żywieniowo chemotrofów.

SIVI BESİ YERİ: Temel besleyici madde örneğidir, mayadan veya sığır etinden yapılır ve mikrobiyolojide, çeşitli besleyici basit chemotrofların büyümesini desteklemek için kullanılır. Bunlara, spesifik mikroorganizmaların üremesi desteklemek veya kısıtlamak için katkı maddeleri ilave edilebilir.

Was this helpful?
Net Protein Utilisation.The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.


NPU: Ο λόγος της διαφοράς του σωματικού αζώτου στο τέλος και στην αρχή μιας περιόδου προς την ποσότητα αζώτου που προσλήφθηκε σε όλη την περίοδο αυτή.

UPN: Utilisation proteique nette.Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UPN: UTILIZACIÓN NETA PROTEICA. La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

UPN: Utilización de proteína neta: A proporción entre a cantidade de proteínas (nitróxeno) asimiladas por un animal sobre o total de proteínas (nitróxeno) consumidas. tamén chamado valor de proteína produtiva. A relación entre a cantidade de proteínas inxeridas para obtención de enerxía e crecemento.

NFH: Nettó fehérjehasznosítás; egy állati szervezet által visszatartott fehérje (nitrogén) aránya az összes elfogyasztott fehérjéhez (nitrogénhez) képest. Fehérjeprodukciós értéknek is nevezik. Az energiatermelésre és a növekedésre fordított fehérjemennyiség viszonyát adja meg.

NPU: NETTO PROTEINUTNYTTELSE. Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon (q.v.). Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

NPU: Stosunek zretencjonowanego białka (azotu) w ciele zwierzęcia do ogólnej ilości skonsumowanego białka (azotu). Nazywany również wartością produktywną białka. Stosunek skarmionego białka do zużytego na energię i wzrost.

Net protein kullanımı: Hayvanlar tarafından tüketilen toplam protein (azot) ürezinden alıkonulan protein (azot) miktarı. Üretimde kullanılan protein değeri olarakta isimlendirilebilir. Alınan protein ile enerji ve büyüme için kullanılan arasındaki ilişkidir.

Was this helpful?
Net primary production: the production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosy


NPP: ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΚΠΠ). Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυ

PPN: Production primaire nette. La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production pri

PPN: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

PRODUCIÓN PRIMARIA NETA (PPN): Produción primaria neta: a produción de nova materia orgánica por autrótofos, como son as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por individuo, poboación, unha área ou volume de auga, é denominada produción primaria bruta. Cando as perdas simultáneas de materia orgánica por catabolismo (ex. respiración) son restadas da produción primaria bruta, obtense a medida de produción primaria neta. Para a

NEP: Nettó elsődleges produkció; az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó é

NPP: NETTO PRIMÆRPRODUKSJON. Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske

PRODUKCJA PIERWOTNA NETTO (PPN): Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy, jak np. fotosyntetyzujące glony. Jest to najczęściej pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ogólna ilość materii organicznej produkowanej w jednostce czasu przez osobnika, populację, powierzchnię lub objętość wody jest nazywana produkcją pierwotną brutto. Kiedy równocześnie odejmujemy od produkcji pierwotnej brutto ubytki materii organicznej zachodzące w wyniku katabolizmu (np. oddychania), uzyskujemy wielkość nazywaną produkcją pierwotną net

Net birincil üretim: Net birincil üretim; fotosentetik algler gibi ötotrof canlıların organik maddeleri üretmesidir. Besin zincirinin ilk adımıdır. Bireysel, populasyonsal, bir alanda veya su ortamındaki birim zaman başına üretilen toplam organik madde üretim miktarı bürüt birincil üretim olarak isimlendirilir. Aynı anda katabolizma tarafından oluşan organik madde kayıpları bürüt birincil üretimden düşülür ve net birincil üretim miktarı elde edilir. fotosentetik algler tarafından üretilen bürüt ve net birincil üre

Was this helpful?
A scientific classification of diseases.


ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ: Επιστημονική κατάταξη των ασθενειών.

NOSOLOGIE: La classification scientifique des maladies.

NOSOLOGÍA: Clasificación científica de las enfermedades.

NOSOLOXÍA: Clasificación científica das enfermidades.

NOSOLÓGIA: A betegségek tudományos osztályozása.

NOSOLOGI (SYKDOMSL?RE): Vitenskapelig klassifikasjon av sykdommer.

NOZOLOGIA: Naukowa klasyfikacja chorób.

NOZOLOJİ (HASTALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI): Hastalıkların bilimsel olarak sınıflandırılması

Was this helpful?
A disease which, when first identified, must be reported to the appropriate authority (i.e. the Police, Government Departments, or their delegated bodies). Notifiable diseases are listed by various countries; the more serious of these may need some form of containment or eradication. Diseases may be listed in countries where they no longer exist.


ΔΗΛΩΤΕΑ ΑΣΘΕΝΕIΑ: Ασθένεια, η οποία μόλις εντοπίζεται πρέπει να δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία, κυβερνητικά όργανα, ή τα εντεταλμένα τους όργανα). Κατάλογοι τέτοιων ασθενειών υπάρχουν σε διάφορες χώρες, είναι σοβαρές και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται μέτρα για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωσή τους. Μια ασθένεια ενδέχεται να θεωρείται δηλωτέα σε μια χώρα, χωρίς να έχει ποτέ εμφανισθεί στην χώρα αυτή.

MALADIE A DECLARER: Une maladie qui doit être déclarée aux autorités compétentes (cest-à-dire le commissariat, le ministère ou ses délégués). Des listes des maladies à déclarer sont tenues par plusieurs pays; les plus graves peuvent nécessiter lisolement ou léradication. Certaines maladies figurent sur les listes dun pays dans lequel elles ne se manifestent pas.

ENFERMEDAD A DECLARAR: Enfermedad que debe ser declarada a las autoridades competentes (es decir, comisaría, ministerio o sus delegados). Las enfermedades a declarar están reguladas en varios países; las más graves pueden necesitar el aislamiento o la erradicación. Algunas enfermedades figuran incluso en las listas de algunos países en los cuales no se manifiestan nunca.

ENFERMIDADE A DECLARAR: Enfermidade que debe ser declarada ás autoridades competentes (é dicir, comisaría, ministerio ou ás súas delegacións). As enfermidades a declarar están reguladas en varios países; as máis graves poden necesitar o illamento ou a erradicación. Algunhas enfermidades poden figurar mesmo nas listas dalgúns países nos cales xa non están presentes.

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ ESŐ BETEGSÉG: Olyan betegség, amelyet azonosítása után jelenteni kell az illetékes hatóságnak (pl. rendőrség, kormányhivatalok és kirendeltségeik). A bejelententendő betegségek országonként eltérők; ezek közül a súlyosabbakat valamilyen elzárási vagy megsemmisítési eljárásnak kell alávetni. Bizonyos országokban olyan betegségek is bejelentendők lehetnek, amelyek az adott országban már nem fordulnak elő.

MELDEPLIKTIG SYKDOM: Sykdom som det må meldes ifra om til myndigheten dersom den påvises. Meldepliktige sykdommer er notert i mange land. De alvorligste sykdommene krever en form for avgrensing eller nedslakting. Sykdommer kan være notert som meldepliktige i land der de ikke lenger eksisterer.

CHOROBA PODLEGAJĄCA ZGŁOSZENIU: Choroba po raz pierwszy zidentyfikowana, musi być zgłoszona do odpowiedniego urzędu (tj. policji, inspekcji sanitarnej, odpowiedniego departamentu rządowego lub ich przedstawicielstw terenowych). Choroby podlegające zgłoszeniu są podawane przez różne państwa do wiadomości; poważniejsze z nich mogą wymagać podjęcia pewnych działań zapobiegających ich ekspansji lub je eliminujące.

BELİRLİ HASTALIK: İlk olarak yetkili otoriteler tarafından belirlenmesi gereken bir hastalık. Haber verilen hastalık bir çok ülkede kayıt altına lınır. Bu ciddi bir şekilde yapılmalı ve hemen kontrol altına alınmalı ya da yok edilmeli. Uzun süre görülmeyen ülkelerde hastalık listelenmeli.

Was this helpful?
Technique in which RNA molecules, that have been separated by gel electrophoresis, are transferred to a membrane (usually nylon) and immobilised. The presence of specific sequences can then be detected using labelled probes.


ΣΤΥΠΩΜΑ ΚΑΤΑ NORTH: Τεχνική κατά την οποία μόρια RNA, τα οποία έχουν απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση πήγματος, μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη (συνήθως νάιλον). Η παρουσία συγκεκριμένων αλληλουχιών μπορεί να ανιχνευτεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους ανιχνευτές (βλ.λ.).

TRANSFERT DE TYPE NORTHERN : Technique dans laquelle des molécules d’ARN qui ont été séparées les unes des autres par électrophorèse en gel d’agarose sont transférées sur une membrane (normalement du nylon) et immobilisées. La présence de séquences spécifiques peut être ainsi décelée à l’aide de sondes marquées (normalement).

NORTHERN BLOT: Técnica en la que las moléculas de ARN, que han sido separadas por electroforesis en gel, son transferidas a una membrana (normalmente de nylon) e inmobilizadas. La presencia de secuencias específicas pueden ser detectadas usando sondas marcadas.

NORTHERN BLOT: Técnica na que as moléculas de ARN, que foron separados por electroforese en xel, son transferidas a unha membrana (normalmente de nailon) e inmobilizadas. A presenza de secuencias específicas poden ser detectadas usando marcadores.

NORTHERN BLOT: Olyan kísérleti módszer, amelynél a gélelektroforézissel elválasztott RNS-molekulákat egy (rendszerint nejlon-) membránra viszik át, majd immobilizálják. A specifikus szekvenciák jelenléte jelölt próbákkal mutatható ki.

NORTHERN BLOT: Metode der RNA-molekyler som har blitt separert ved gel elektroforese transporteres til en membran (vanligvis nylon) og immobiliseres. Tilstedeværelse av spesifikke sekvenser kan da påvises ved å bruke av merkede prober.

NORTHERN BLOT: Technika, w której cząsteczki RNA, wcześniej rozdzielone elektroforetycznie na żelu, są przenoszone na membranę (zwykle nylonową) i unieruchamiane. Występująca specyficzna ich kolejność może być wówczas zbadana przy użyciu prób znakowanych.

NORTHERN BLOT: Teknik, RNA moleküleri jel elektroforez yardımıyla ayrılır, bir membrana transfer edilir (genellikle nylon) ve hareketsiz hale getirilir. Hazır spesifik sekanslarla işaretli probları kullanarak tespit edilir.

Was this helpful?
A small mass or lump. Can refer to minerals, or mineral aggregates, or to aggregations of cells such as small tumours (neoplastic or not), the granulomatous formation of host cells surrounding a foreign body or parasite, or the cellular hypertrophy associated with lymphocystis disease.


ΟΖΙΔΙΟ, ΦΥΜΑΤΙΟ: Μικρή μάζα ή βώλος. Αναφέρεται σε ανόργανα συσσωματώματα ή σε συναθροίσεις κυττάρων όπως μικροί όγκοι (νεοπλασίες ή μη), ο κοκκιώδης σχηματισμός των κυττάρων του ξενιστή που περιβάλλει το σώμα του παρασίτου, ή η κυτταρική υπερτροφία που σχετίζεται με την ασθένεια της λεμφοκύστης.

NODULE: Petit amas ou grosseur. Ce terme décrit certaines formations minérales ainsi que des amas de cellules tels que les petites tumeurs (quelles soient néoplastique ou non), les formations de tissu hôte granuleux qui entoure un corps étranger ou un parasite, ou aux hypertrophies cellulaires associées à une affection lymphocytique.

NÓDULO: Pequeña concreción de forma esferoidal. Este término describe algunas formaciones minerales así como acumulaciones de células como los pequeños tumores (que sean neoplásicos o no), las formaciones de tejidos huéspedes granulares que rodean un cuerpo extraño o un parásito, o la hipertrofia celular asociada a una infección linfática.

NÓDULO: Pequena concreción de forma esferoidal. Este termo pode referirse a minerais ou aglomerados minerais, así como a acumulacións de células como os pequenos tumores (que sexan neoplásicos ou non), a formación granulomatosa de células do hospedador que rodean un corpo estraño ou un parasito, ou a hipertrofia celular asociada a unha infección por linfociste.

CSOMÓ: Kisméretű sejttömeg vagy daganat. Ásványi anyagok vagy sejtek aggregátumaira, tumorokra, a gazdaszervezet sejtjeinek egy idegen test vagy élősködő körüli csoportosulására vagy a lymphocystis betegséggel kapcsolatos sejtes hipertrófiára is utalhat.

KNOLL (KNUTE): Liten klump eller masse. Kan henvise til mineraler/mineralaggregater, opphopinger av celler i form av små svulster (neoplastiske eller ikke), innkapsling av en parasitt eller et fremmedlegeme av vertens celler eller cellehypotrofi i forbindelse med lymfocystissyke.

GUZEK: Mała bryłka lub guzek. Może dotyczyć minerałów lub skupisk mineralnych, albo skupiska komórek, jak np. małe guzy (nowotworowe lub nie), formacji ziarniakowej komórek gospodarza otaczających obce ciało lub pasożyta, albo przerost komórkowy połączony z limfocytozą − chorobą układu limfatycznego.

KİTLE: Küçük bir kütle ya da şişlik. Küçük tümör hücreleri gibi hücrelerin minerallerin bir araya gelmesiyle belirlenebilir. Yabancı vücut yada parazit konakçı hücrenin etrAFINI sararakoluşur veya lymphocystis hastalığı ile oluşur.

Was this helpful?
A chronic systematic bacterial disease of all fish caused by Nocardia asteroides. It occurs very rarely and there is no known effective treatment.


ΝΟΚΑΡΔΙΑΣΙΑ: Χρόνια συστηματική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από την Νocardia asteroides. Συμβαίνει σπάνια και δεν είναι γνωστή καμμία αποτελεσματική θεραπεία.

NOCARDIOSE: Maladie systémique chronique bactérienne provoquée par Nocardia asteroides; maladie très rare dont aucun traitement efficace nest connu.

NOCARDIOSIS: Enfermedad crónica bacteriana sistémica provocada por Nocardia asteroides; enfermedad muy rara sin ningún tratamiento eficaz conocido.

NOCARDIOSE: Enfermidade crónica bacteriana sistémica de todos os peixes provocada por Nocardia asteroides; enfermidade moi rara sen ningún tratamento eficaz coñecido.

NOCARDIOSIS: Valamennyi halfajt érintő, idült, szisztémás betegség, amelyet a Nocardia asteroides baktérium okoz. Nagyon ritkán fordul elő, és nincs ismert kezelési módja.

NOCARDIOSE: Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk, grunnet infeksjon avNocardia asteroides. Forekommer svært sjelden, finnes ingen effektive behandlinger.

NOKARDIOZA: Chroniczna systemiczna choroba bakteryjna wszystkich ryb, powodowana przez Nocardia asteroides. Występuje bardzo rzadko, ale dotychczas nie są znane skuteczne metody jej leczenia.

NOKARDIOZIZ: Nocardia asteroidesin sebep olduğu ve tüm balıkları etkileyen kronik bir bakteriyel hastalık. Çok nadir olarak görülür ve tedavisi henüz bilinmiyor.

Was this helpful?
Nitrobactersp. bacteria (and Nitrosomas) play an important role in the aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates). Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.


NITROSOMONAS: Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.

NITROSOMONAS: La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.

NITROSOMONAS: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp.

NITROSOMONAS: As bacterias Nitrobacter sp. (e Nitrosomonas ) xogan un importante papel na conversión bacteriana aeroba (oxidación) do amoníaco e nitróxeno orgánico en sales estables (nitratos). O amoníaco é oxidado a nitrato nun proceso de dous pasos: primeiro o amoníaco é convertido en nitrito polas Nitrosomonas e a continuación o nitrito é convertido a nitrato polas bacterias Nitrobacter. Este segundo paso chámase nitración.

NITROSOMONAS: A Nitrobacter és Nitrosomas nemzetségekbe tartozó baktériumfajok fontos szerepet játszanak az ammónia és a szerves nitrogénformák stabil sókká (nitrátokká) alakításában. Az ammónia egy kétlépéses folyamatban alakul át nitráttá: először a Nitrosomonas fajok az ammóniát nitritté alakítják, majd a nitritet a Nitrobacter fajok alakítják tovább nitráttá. Ezt a második lépést nitrációnak nevezik.

NITROSOMONAS: Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt a Nitrosomona, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.

NITROSOMONAS: Bakterie Nitrosomonas (i Nitrobacter) odgrywając ważną rolę w bakteryjnej konwersji tlenowej (utlenienie) amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotanów). Amoniak jest utleniany do azotanów w dwuetapowym procesie: wpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas na azotyny, a następnie azotyn jest przekształcany przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

Nitrosomas: Nitrobacteriaceae ailesinden bir bakteri cinsi. Amonyağın oksidasyonunda ve organik azotun kararlı turzlara (azota) dönüştürülmesinde (oksidasyon) önemli rol oynarlar. Amonyak iki aşamada azota oksitlenir; birinci adım nitromanaslar tarafından nitrite dönüştürülür ardından nitrit nitrobakterler tarafından nitrata çevrilir. ikinci adım nitrasyon olarak isimlendirilir.

Was this helpful?
The conversion of atmospheric nitrogen (N2 ) to inorganic forms which are available to plants. Nitrogen fixation is not exclusively biological. Biological nitrogen-fixing systems include: (a) free-living bacteria and blue-green algae (several obligate aerobes, facultative and obligate anaerobes, photosynthetic bacteria and species of blue-greens of the orders nostocales, stigone metales, chroococcales, and oscillatoria; (b) plant associations and symbiotic systems (i.e. lichens: fungu


ΑΖΩΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Η μετατροπή του ατμοσφαιρικού αζώτου (Ν2) σε ανόργανες μορφές που είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται από τα φυτά. Η δέσμευση αζώτου δεν είναι αποκλειστικά βιολογική. Τα βιολογικά αζωτο-δεσμευτικά συστήματα περιλαμβάνουν: (α) ελεύθερα βακτήρια και κυανοφύκη (αρκετά υποχρεωτικά αερόβια, προαιρετικά και υποχρεωτικά αναερόβια, φωτοσυνθετικά βακτήρια και είδη κυανοφυκών των κλάσεων Nostocales, Stigonemetales, Chroococcales και Oscillatoriales, (β) κοινωνίες φυτών και συμβιωτικών συστημάτων

FIXATION DAZOTE: La conversion de lazote atmosphérique (N2 ) en formes inorganiques disponibles aux plantes. La fixation dazote nest pas exclusivement biologique. Des systèmes de fixation dazote biologique ont lieu et comprennent: (a) des bactéries libres et des algues bleu-vertes (plusieurs espèces daerobies obligées, danaerobies facultatives et obligées, de bactéries photosynthétiques, et despèces dalgues bleu-vertes: des nostocales, stigone metales, chroococcales, et oscillatoria; (b) associations

FIJACIÓN DE NITROGENO: La conversión del nitrógeno atmosférico (N2) en formas inorgánicas disponibles a las plantas. La fijación de nitrógeno no es exclusivamente biológica. Los sistemas de fijación de nitrógeno biológico tienen lugar y incluyen: (a) bacterias libres y des algas azul-verde (varias especies aeróbicas obligatorias, de anaerobias facultativas y obligatorias, de bacterias fotosintéticas, y de especies de algas azul-verdes: las nostocales, stigone metales, chroococcales, y oscillatoria; (b) asoc

FIXACIÓN DE NITRÓXENO: A conversión do nitróxeno atmosférico (N2) en formas inorgánicas dispoñibles para as plantas. A fixación de nitróxeno non é exclusivamente biolóxica. Os sistemas de fixación de nitróxeno biolóxico teñen lugar e inclúen: (a) bacterias libres e de algas verde-azuladas (varias especies aeróbicas obrigadas, de anaerobias facultativas e obrigadas, de bacterias fotosintéticas, e de especies de algas verde-azuladas: ordenes nostocales, stigone metais, chroococcales, e oscillatoria; (b) asoci

NITROGÉNKÖTÉS: A légköri nitrogén (N2 ) átalakítása a növények által felvehető szervetlen vegyületekké. Nem csak biológiai folyamatra értendő. A biológiai nitrogénkötő rendszerek lehetnek: (a) szabadon élő baktériumok és kék-zöld algák (néhány obligát aerob faj, fakultatív és obligát anaerobok, fotoszintetizáló baktériumok és a Nostocales, Stigonemetales, Chroococcales és Oscillatoria nemzetségekbe tartozó kék-zöld algák; (b) a növényekkel alkotott szimbiotiukus rendszerek (pl. zuzmók: gombák és kék

NITROGENBINDING: Omdanning av atmosfærisk nitrogen (N2) til uorganiske former som er tilgjengelige for planter. Nitrogenbinding er ikke utelukket biologisk. Biologiske nitrogenbindingssystemer innbefatter: (a) Frittlevende alger og blågrønnalger (flere obligat aerobe, fotosyntetiserende bakterier og arter av blågrønnalger tilhørende ordenene Nostocales, stigone Metales, Chroococcales og Oscillatoria); (b) Plantesamfunn og symbiotiske systemer (dvs lav: sopp pluss blågrønnalger, azolla: vannbregne plus

WIĄZANIE AZOTU: Konwersja azotu atmosferycznego (N2) do form nieorganicznych, które są przyswajalne dla roślin. Wiązanie azotu nie jest wyłącznie biologiczne. Systemy biologicznego wiązania azotu obejmują: (a) bakterie swobodnie żyjące i sinice (kilka bezwzględnych bakterii tlenowych, względne i bezwzględne bakterie tlenowe, fotosyntetyzujące bakterie i gatunki sinic z rzędu Nostocales, Chroococcales i Oscillatori; (b) rośliny związane z systemem symbiotycznym (np. porosty: grzyby + sinice; paproć wo

NITROJEN DÖNÜŞÜMÜ: Bitkiler tarafından kullanlabilen inorganik formlardan atmosferik nitrojen dönüşümü. Nitrojenin sabitlenmesi çoğu zaman biyolojik bir olay değildir. Biyolojik nitrojen sabitleme bazı sistemleri içerir: a) serbest yaşayan bakteri ve mavi-yeşil algler (bir çok zorlayıcı oksijen severler, isteğe bağlı ve zorlayıcı anayroblar, mavi yeşil noktokales, stigone metales, chroococcales ve oscillatoria), b) Bitki bağlantıları ve simbiotik sistemler ( likenler, mavi-yeşil mantar, mavi-yeşil eğrelti otları,

Was this helpful?
Antimicrobial agents derived from furfural with a nitro group in the 5 position and various radicals substituted in the 2 position. They are active primarily against Gram negative bacteria, e.g. Nifurprazine.


ΝΙΤΡΟΦΟΥΡΑΝΙΑ: Αντιμικροβιακοί παράγοντες προερχόμενοι από φουρφουρόλη με μία νιτροομάδα στην 5 θέση και διάφορες ρίζες υποκατάστασης στην 2 θέση. Επιδρούν κυρίως στα κατά Gram αρνητικά βακτήρια, π.χ. Νιφουρπραζίνη (βλ.λ)

NITROFURANES: Agents antimicrobiens dérivés du furfural avec un groupement nitro- en position 5 et divers radicaux substitués en position 2. Efficace surtout contre les bactéries Gram-négatives (par exemple Nifurprazine).

NITROFURANOS: Agentes antimicrobianos derivados del furfuralo con agrupación nitro en posición 5 y varios radicales sustituidos en posición 2. Eficaz sobre todo contra las bacterias Gram-negativas (por ejemplo Nifurprazina).

NITROFURANOS: Axentes antimicrobianos derivados do furfuralo con grupo nitro en posición 5 e varios radicais substituídos na posición 2. Eficaz sobre todo contra as bacterias Gram-negativas (por exemplo Nifurprazina).

NITROFURÁNOK: Antimikrobiális szerek, amelyeket furfurálból állítanak elő egy nitrocsoport rögzítésével az 5. pozícióhoz, különböző csoportokéval pedig a 2. pozícióhoz. Elsősorban Gram-negatív baktériumok ellen hatékony, pl. a Nifurprazin.

NITROFURANER: Antibakerieller avledet fra furfural med en nitro-gruppe i 5. posisjon og ulike radikaler satt inn i 2. posisjon. Hovedsakelig aktive mot gramnegative bakterier, f.eks. Nifurprazin.

NITROFURANY: Środki przeciwbakteryjne pochodne furfuralu z grupą nitro w położeniu 5 i różnymi rodnikami podstawionymi w położeniu 2. Są one aktywne głównie przeciw bakteriom Gram-ujemnym, np. nifurprazyna.

NITROFURANLAR: 5 durumlu bir nitro grubu ve 2 durum yerine kullanılan çeşitli radikaller ile furfuraldan çıkarılan antimikrobiyal maddeler. Onlar gram negatif bakterilerde aktif olabilirler.

Was this helpful?
Nitrobactersp. bacteria (and Nitrosomas) play an important role in the aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates). Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.


NITROBACTER: Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.

NITROBACTER: La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.

NITROBACTER: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp.

NITROBACTER: As bacterias Nitrobacter sp. (e Nitrosomonas ) xogan un importante papel na conversión bacteriana aeróbica (oxidación) do amoníaco e nitróxeno orgánico en sales estables (nitratos). O amoníaco é oxidado a nitrato nun proceso de dous pasos: primeiro o amoníaco é convertido en nitrito polas Nitrosomonas e a continuación o nitrito é convertido a nitrato polas bacterias Nitrobacter. Este segundo paso chámase nitración.

NITROBACTER: A Nitrobacter és Nitrosomas nemzetségekbe tartozó baktériumfajok fontos szerepet játszanak az ammónia és a szerves nitrogénformák stabil sókká (nitrátokká) alakításában. Az ammónia egy kétlépéses folyamatban alakul át nitráttá: először a Nitrosomonas fajok az ammóniát nitritté alakítják, majd a nitritet a Nitrobacter fajok alakítják tovább nitráttá. Ezt a második lépést nitrációnak nevezik.

NITROBACTER: Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt a Nitrosomona, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.

NITROBACTER: Bakterie Nitrobacter sp. (i Nitrosomas) odgrywając ważną rolę w bakteryjnej konwersji tlenowej (utlenianie) amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotanów). Amoniak jest utleniany do azotanów w dwuetapowym procesie: najpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas na azotyn, a następnie azotyn przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

Nitrobacter sp, : Nitrobacteriaceae ailesinden bir bakteri cinsi. Amonyağın oksidasyonunda ve organik azotun kararlı turzlara (azota) dönüştürülmesinde (oksidasyon) önemli rol oynarlar. Amonyak iki aşamada azota oksitlenir; birinci adım nitromanaslar tarafından nitrite dönüştürülür ardından nitrit nitrobakterler tarafından nitrata çevrilir. ikinci adaım nitrasyon olarak isimlendirilir.

Was this helpful?
A compound which contains nitrogen bound to two oxygen atoms. It is the first step in the oxidation of the ammonia excreted by aquatic organisms as the endproduct of the protein metabolism. Nitrite inhibits the uptake of oxygen by haemoglobin and is thus toxic to fish. Crustaceans are affected to a lesser extent as haemocyanin is only partially inhibited. pH modulates nitrite toxicity, and the presence of monovalent ions (chlorides or bicarbonates) strongly reduces nitrite toxicity. For a given


ΝΙΤΡΩΔΗΣ ΕΝΩΣΗ: Ενωση περιέχουσα άζωτο συνδεδεμένο με δύο άτομα οξυγόνου. Είναι το πρώτο βήμα στην οξείδωση της αμμωνίας που εκκρίνεται από υδρόβιους οργανισμούς ως τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πρωτεϊνών. Τα νιτρώδη παρεμποδίζουν την πρόσληψη οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη και για τον λόγο αυτό είναι τοξικά για τα ψάρια. Τα καρκινοειδή επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό καθώς η αιμοκυανίνη παρεμποδίζεται μόνο εν μέρει. Το pΗ επηρεάζει την τοξικότητα των νιτρωδών και η παρουσία μονοσθενών ιόντων (χλωριούχων

NITRITE: Composé contenant de lazote lié à deux atomes doxygène. Il constitue la première étape dans loxydation de lammonium excrété par les organismes aquatiques comme produit final de la dégradation métabolique. Le nitrite inhibe la fixation de loxygène par lhémoglobine et devient ainsi toxique pour les poissons. Les crustacés sont moins affectés parce que lhémocyanine nest que partiellement inhibée. Le pH module la toxicité des nitrites et la présence dions monovalents (chlorures ou bicarbonates) la r

NITRITO: Compuesto que contiene nitrógeno unido a dos átomos de oxígeno. Constituye la primera fase de la oxidación del amonio excretado por los organismos acuáticos como producto final de la degradación metabólica. El nitrito inhibe la fijación del oxígeno por la hemoglobina resultando así tóxico para los peces. Los crustáceos son menos afectados porque la hemocianina esta parcialmente inhibida. El pH modula la toxicidad de los nitritos y la presencia de los iones monovalentes (cloruros o bicarbonatos)

NITRITO: Composto que contén nitróxeno unido a dous átomos de osíxeno. Constitúe a primeira fase da oxidación do amonio excretado polos organismos acuáticos como produto final do metabolismo das proteínas. O nitrito inhibe a fixación do osíxeno pola hemoglobina resultando así tóxico para os peixes. Os crustáceos son menos afectados porque a hemocianina é só parcialmente inhibida. O pH modula a toxicidade dos nitritos e a presenza dos ións monovalentes (cloruros ou bicarbonatos) redúcea fortemente. Polo t

NITRIT: Két oxigénatomhoz kötött nitrogénatomot tartalmazó molekulákból álló vegyület. A fehérjék lebontásának végtermékeként a vízi szervezetek által a környezetbe kibocsátott ammónia oxidációjának első lépésében keletkezik. A nitrit gátolja a hemoglobin oxigénfelvételét, emiatt a halak számára mérgező. A rákokra kevésbé veszélyes, mivel a hemocianint csak részben gátolja. A nitrit toxicitása a pH-értéktől függ, monovalens ionok (kloridok vagy bikarbonátok) jelenléte pedig csökkenti a toxicitást. Emiat

NITRITT: Forbindelse som inneholder ett nirogenatom (N) bundet til to oksygenatomer (O). Dannes i det første steget av oksideringen av ammoniakk som skilles ut av akvatiske organismer (sluttprodukt fra proteinmetabolismen). Nitritt hemmer opptak av oksygen i hemoglobin og er derfor giftig for fisk. Er ikke så giftig for krepsdyr siden nitritt bare delvis hemmer opptak av oksygen i hemocyanin. Giftigheten er avhengig av pH, og tilstedev?relse av monovalente ioner (klorider og bikarbonater) reduserer gifti

AZOTYN: Związek zawierający azot połączony z dwoma atomami tlenu. Jest on pierwszym etapem utleniania amoniaku wydalanego przez organizmy wodne jako końcowy produkt przemiany białka. Azotyn hamuje przyswajanie tlenu przez hemoglobinę i dlatego jest toksyczny dla ryb. Skorupiaki są w mniejszym stopniu tym dotknięte, ponieważ aktywność hemocyjaniny ulega tylko częściowo zahamowaniu. Toksyczność azotynu modulowana jest przez pH, a obecność jednowartościowych jonów (chlorki lub wodorowęglany) silnie obniża

NITRIT: Nitrojen bağı ile iki oksijen atomu içeren bir bileşik. İlk adımda Protein metabolizmasının son ürünü olan su canlıları tarafından amonyağın ayrışması sonucu oluşur. Nitrit homoglobin tarafından oksijenden tutulur ve balıklar için zehirlidir. Kabuklular daha az etkilenirler, sadece belli bölümleri. Nitrat zehirlenmesinde pH molekülleri, klorit ve bikarbonat gibi monovalent iyonları, nitrat zehirlenmesinin etkisini önemli ölçüde azaltır.Nitrat tatlı sularda, denizlerde ve acı sulara göre daha faz

Was this helpful?
The aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates): commonly by Nitrosomonas and Nitrobacter sp. bacteria. Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.


ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ: Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.

NITRIFICATION: La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.

NITRIFICACIÓN: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp. El amoníaco se oxida y se transforma en nitrato en dos fases: primero se transforma en nitrito por Nitrosomonas y después se transforma en nitrato por Nitrobacter. Esta segunda fase se llama nitración.

NITRIFICACIÓN: A conversión aeróbica (oxidación) do amoníaco, e do nitróxeno orgánico, en sales de nitróxeno estables (nitratos) pola acción de bacterias, a miúdo Nitrosomonas e < i>Nitrobacter sp. O amoníaco oxídase e transfórmase en nitrato en dúas fases: primeiro transfórmase en nitrito por Nitrosomonas e despois transfórmase en nitrato por Nitrobacter. Esta segunda fase chámase nitración.

NITRIFIKÁCIÓ: Az ammónia és a szerves nitrogén aerob, bakteriális átalakítása (oxidációja) stabil sókká (nitrátokká). Általában Nitrosomonas és Nitrobacter fajok végzik. Az ammónia két lépésben oxidálódik nitráttá: először a Nitrosomonas fajok nitritté alakítják, majd a Nitrobacter fajok tovább oxidálják nitráttá. A második lépést nitrációnak is nevezik.

NITRIFIKASJON: Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt av Nitrosomonas, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.

NITRYFIKACJA: Bakteryjne utlenianie amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotany), zwykle przez bakterie Nitrosomonas i Nitrobacter sp. Amoniak jest utleniany w dwuetapowym procesie do azotanu: najpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas w azotyn, następnie azotyn przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

NITRIFIKASYON: Amonyak ve organik nitrojenin ayrobik bakteri dönüşümüyle sabit tuzlara (nitratlar) çevrilmesi: çoğunlukla Nitrosomonas ve Nitrobacter bakteri türleriyle çevrim olur. Amonyak iki aşamada nitrojene dönüşür, önce amonyak Nitrosomonas tarafından nitrite dönüştürülür, sonra nitrit Nitrobacter tarafından nitrata indirgenir. Bu iki adım nitrasyon olarak isimlendirilir.

Was this helpful?
The oxidation of nitrite to nitrate (second step of nitrification), especially via aerobic micro-organisms of the genus Nitrobacter.


ΝΙΤΡΩΣΗ: Η οξείδωση των νιτρωδών σε νιτρικά (δεύτερο στάδιο της νιτροποίησης), μέσω αερόβιων μικροοργανισμών του γένους Nitrobacter.

NITRATION: Oxydation des nitrites en nitrates, surtout par des micro-organismes aérobies du genreNitrobacter.

NITRACIÓN: Oxidación de los nitritos en nitratos, sobre todo por microorganismos aeróbicos del genero Nitrobacter.

NITRACIÓN: Oxidación dos nitritos en nitratos (segundo paso da nitrificación), sobre todo por microorganismos aeróbicos do xénero Nitrobacter.

NITRÁCIÓ: A nitrit oxidációja nitráttá (a nitrifikáció második lépése), elsősorban a Nitrobacter nemzetségbe tartozó aerob baktériumok által.

NITRERING: Oksidasjon av nitritt til nitrat (andre steg i nitrifikasjon), spesielt ved hjelp av aerobe mikroorganismer fra slekten Nitrobacter.

NITROWANIE: Utlenianie azotynu do azotanu (drugi etap nitryfikacji), w szczególności poprzez mikroorganizmy tlenowe rodzaju Nitrobacter.

NİTRASYON: Özellikle Nitrobacter genusundaki aerobik mikroorganizmalar yoluyla nitritin nitrata yükseltgenmesidir ( nitrifikasyonun ikinci basamağı).

Was this helpful?
A compound which contains nitrogen bound to three oxygen atoms. The end product of the aerobic stabilization of organic nitrogen; presence in water indicates organic enrichment or agricultural or industrial contamination. In contrast to nitrites, nitrates are generally of low toxicity to fish. Water in rearing units can, therefore be detoxified by oxidizing nitrites to nitrates. Often used as fertilizer in pond culture.


ΝΙΤΡΙΚΟ: Ενωση περιέχουσα άζωτο ενωμένο με τρία άτομα οξυγόνου. Το τελικό προϊόν της αερόβιας σταθεροποίησης του οργανικού αζώτου. Η παρουσία του στο νερό είναι ένδειξη οργανικού εμπλουτισμού ή αγροτικής ή βιομηχανικής ρύπανσης. Σε αντίθεση με τα νιτρώδη, τα νιτρικά είναι γενικά χαμηλής τοξικότητας για τα ψάρια. Επομένως το νερό στις μονάδες εκτροφής μπορεί να αποτοξικοποιείται με οξείδωση των νιτρωδών προς νιτρικά. Συχνά χρησιμοποιείται ως λίπασμα σε δεξαμενές καλλιέργειας.

NITRATE: Substance composée dun atome dazote lié à trois atomes doxygène. Produit terminal de la stabilisation de lazote organique; sa présence dans leau est indicative dun enrichissement organique dorigine agricole ou industrielle. Contrairement aux nitrites, les nitrates sont généralement peu toxiques pour les poissons. Leau des systèmes aquacoles peut donc être détoxifiée en transformant les nitrites en nitrates par oxydation. Souvent utilisé comme fertilisant en culture en étang.

NITRATO: Sustancia compuesta de un átomo de nitrógeno unido a tres átomos de oxígeno. Producto final de la estabilización del nitrógeno orgánico; su presencia en el agua es indicativo de un enriquecimiento orgánico de origen agrícola o industrial. Contrariamente a los nitritos, los nitratos son generalmente poco tóxicos para los peces. El agua de los sistemas de acuicultura puede ser detoxificada transformando los nitritos en nitratos por oxidación. Usado a menudo como fertilizante en cultivo en estanque

NITRATO: Substancia que contén un átomo de nitróxeno unido a tres átomos de osíxeno. Produto final da estabilización aeróbica do nitróxeno orgánico; a súa presenza na auga é indicativo dun enriquecemento orgánico ou de contaminación de orixe agrícola ou industrial. Contrariamente aos nitritos, os nitratos son xeralmente pouco tóxicos para os peixes. A auga dos sistemas de acuicultura pode ser detoxificada transformando os nitritos en nitratos por oxidación. Usado a miúdo como fertilizante en cultivo en e

NITRÁT: Három oxigénatomhoz kötött nitrogénatomot tartalmazó molekulákból álló vegyület. A szerves nitrogén aerob stabilizációjának végterméke; jelenléte a vízben a szerves anyagok gyarapodását vagy mezőgazdasági, esetleg ipari eredetű szennyezést jelez. A nitritekhez viszonyítva a nitrátok a halak számára kevéssé mérgezőek. A termelőegységek vizét emiatt a nitritek nitrátokká oxidálásával méregteleníteni lehet. Tavi kultúrákban műtrágyaként is használják.

NITRAT: Sammensetning som inneholder ett nitrogenatom (N) bundet til tre oksygenatomer (O). Sluttproduktet ved aerob stabilisering av organisk N. Tilstedeværelse i vann tyder på tilførsel av organiske stoffer eller utslipp fra landbruk/industri. I motsetning til nitritt er nitrat lite giftig for fisk. Vann i oppdrettsanlegg kan derfor gjøres mindre giftig ved oksidering av nitritt til nitrat. Ofte bruk som gjodsel i damoppdrett for å øke primærproduksjonen.

AZOTAN: Związek zawierający azot związany z trzema atomami tlenu. Końcowy produkt stabilizacji tlenowej azotu organicznego; obecność w wodzie wskazuje użyźnienie materią organiczną, względnie zanieczyszczenie rolnicze lub przemysłowe. W przeciwieństwie do azotynów, azotany są na ogół mało toksyczne dla ryb. Dlatego woda w urządzeniach hodowlanych może być poddana detoksykacji przez utlenianie azotynów do azotanów. Często stosowany jest do nawożenia stawów hodowlanych.

NITRAT: Nitrojen bağı ile Üç oksijen atomu içeren bir bileşik. Organik nitrojenin ayrobik ortamda son ürünü, organik zenginlik, yetiştiricilik ya da endüstriyel bulaşmada sularda var olur. Nitirtin aksine balıklar için nitrat daha az zehirlidir. Su kültürlerinde kullanılabilir, üstelik nitrittan nitrat oluşturarak zehirin etkisini yok eder. Havuz kültürlerinde dezenfektan olarak kullanılır.

Was this helpful?
(carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) ethylene hydro-chloride. A nitrofuran effective against bacteria such as A. salmonicida.


ΝΙΦΟΥΡΠΡΑΖΙΝΗ: 1-(5-Νιτρο-2-Φουρυλ)-2-(6-Αμινο-3-πυριδαζολ) αιθυλενο υδροχλωρίδιο. Αποτελεσματική γιά την καταπολέμηση βακτηρίων όπως το A. salmonicida.

NIFURPRAZINE: (Carofure) 1-(5-nitro-2furyl)-2-(6-amino-3-pyridazyle)ethylene hydrochlorure. Une nitrofuranne efficace contre A. salmonicida et dautres bactéries.

NIFURPRAZINA: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra la A. salmonicida y otras bacterias.

NIFURPRAZINA: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra a A. salmonicida e outras bacterias.

NIFURPRAZIN: (Karofur) 1-(5-nitro-2-furil)-2-(6-amino-3-piridazol)-etilén-hidroklorid. Pl. A. salmonicida. ellen hatásos nitrofurán-vegyület.

NIFURPRAZIN: (Carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) etylen hydroklorid. Et nitrofuran som er effektivt mot bakterier som A. salmonicida.

NIFURPRAZYNA: (carofur) 1-(5-nitro-2-furyl)-2-(6-amino-3-pirydazol) chlorowodorek etylenowy. Nitrofuran jest skuteczny przeciw bakteriom, jak np. A. salmonicida.

NIFURPRAZIN: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) .Etilen hidro klorit.A Salmonicida gibi tekrar etkin hale gelen nitrofuran.

Was this helpful?
A leucocyte having no affinity for acid or basic dyes, but stainable by neutral dyes. The most abundant type of leucocyte; they are able to move out of the blood and into the tissues of the body to engulf bacteria wherever they invade.


ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΟΣ: Λευκοκύτταρο που δεν έχει συγγένεια προς τις όξινες ή βασικές χρωστικές, είναι όμως δυνατόν να χρωσθεί με ουδέτερες χρωστικές.

NEUTROPHILE: Leucocytes nayant pas daffinité pour les colorants acides et basiques mais qui sont sensibles aux colorants neutres. Cest le type le plus abondant des leucocytes. Ils sont capables dinfiltrer les tissus à partir du sang et de phagocyter les bactéries envahissantes.

NEUTRÓFILO: Leucocitos que no tienen afinidad por los colorantes ácidos y básicos pero que son sensibles a los colorantes neutros. Es el tipo más abundante de leucocitos. Son capaces de infiltrar tejidos a partir de la sangre y de fagocitar las bacterias invasoras.

NEUTRÓFILO: Leucocitos que non teñen afinidade polos colorantes ácidos e básicos pero que son tinguibles cos colorantes neutros. É o tipo máis abundante de leucocitos. Son capaces de infiltrarse nos tecidos saliendo de os vasos sanguíneos e de fagocitar as bacterias onde queira que provoquen unha invasión.

NEUTROFIL GRANULOCITA: Olyan fehérvérsejt, amely nem festődik savas vagy bázikus festékkel, semleges kémhatású festékekkel viszont festhető. A legnagyobb számban előforduló fehérvérsejtek; képesek a vérből a szövetekbe vándorolni, hogy még a behatolás helyén elnyeljék a baktériumokat.

NEUTROFIL: Leukocytt uten affinitet for basiske eller sure fargestoff, men som farges av nøytrale fargestoff. Den mest tallrike leukocyttypen. Er i stand til å gå fra blod og over i kroppsvev for å drepe bakterier.

NEUTROFIL : Krwinka biała obojętnochłonna, tj. leukocyt niemający powinowactwa chemicznego do barwników kwaśnych i zasadowych, ale barwiony przez barwniki obojętne. Najliczniejszy typ leukocytów; są one zdolne do przechodzenia z krwi do tkanek ciała i pochłaniania bakterii w organizmie wszędzie tam, gdzie one się pojawią.

NÖTROFIL: Asit ya da boyar içerisinde sabitlenemeyen fakat nötral boyalar tarafından sabitlenebilen bir lökosit. Çok bol olan lökosit tipi, kandan dışarı çıkabilirler ve bakteri nerede olursa olsun vücut içerisindeki dokulara girer

Was this helpful?
A bud-like sensory organ located just under the epidermis of the lateral line of fish and composed of sensory cells and a cupula.


ΝΕΥΡΟΜΑΣΤΟΣ: Ασκοειδές αισθητήριο όργανο ευρισκόμενο ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα της πλευρικής γραμμής των ψαριών και αποτελούμενο από αισθητήρια κύτταρα και μία ζελατινώδη κάψα.

NEUROMASTE: Ampoule sensorielle sous lépiderme de la ligne latérale des poissons, composée de cellules sensorielles et dune cupule.

NEUROMASTO: Órgano sensorial debajo de la epidermis de la línea lateral de peces, compuesta de células sensoriales y de una cúpula.

NEUROMASTO: Órgano sensorial con forma de xema situado xusto debaixo da epiderme da liña lateral de peixes, composta de células sensoriais e dunha cúpula.

NEUROMASZT: Bimbóhoz hasonló érzékszerv, amely a halak oldalvonalában, az epidermisz alatt helyezkedik el, és egy érzékelősejtből, valamint egy cupulából áll.

NEUROMAST: Sansecelle (hårcelletype) i sidelinjesystemet hos fisk, som består av en flagell og flere mikrovilli som stikker ut i en geleaktig masse (cupula).

CIAŁKO CZUCIOWE NARZĄDU LINII NABOCZNEJ: Kubkopodobny narząd usytuowany tuż pod naskórkiem linii nabocznej ryb. Składa się on z płytki podstawnej i osadzonego na niej nabłonka zmysłowego, przykrytego osklepkiem (kopułką). W płytce podstawowej rozgałęziają się nerwy czuciowe i naczynia krwionośne obsługujące komórki nabłonka.

NÖROMAST (DUYU ORGANELİ): Balıklarda line lateralede epidelmisin hemen altında yerleşmiş ve sinie hücreleri ile cupula oluşturan tomurcuk şekklinde duyu organelleri,

Was this helpful?
Degenerative or inflammatory nerve lesions.


ΝΕΥΡΙΤΙΣ: Εκφυλιστική ή φλεγμονική αλλοίωση των νεύρων.

NEURITE: Lésion des nerfs, du genre dégénératif ou inflammatoire.

NEURITÍS: Lesión de nervios, del tipo degenerativo o inflamatorio.

NEURITE: Lesión de nervios, do tipo dexenerativo ou inflamatorio.

NEURITIS: Degeneratív vagy gyulladásos idegsérülés.

NEURITT: (1) Utloper fra nervecelle. (2) Nervebetennelse.

ZAPALENIE NERWU: Degeneracyjne lub zapalne uszkodzenie nerwów.

NÖRITIS: Dejeneratif veya inflamatuar sinir lezyonla.r

Was this helpful?
Mutations that do not affect the "fitness" of the individual. Most microsatellites are regarded as neutral mutations.


ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ: Μεταλλαγές οι οποίες δεν την αρμοστικότητα του οργανισμού. Τα περισσότερα μικροδορυφορικά θεωρούνται ουδέτερες μεταλλαγές.

MUTATIONS NEUTRES : Mutations qui n’affectent pas le dégré d’adaptation de l’individu. La plupart de microsatellites sont considérées d’être des mutations neutres.

MUTACIONES NEUTRALES: Mutaciones que no afectan el éxito individual. Muchos microsatélites son considerados mutaciones neutrales.

MUTACIÓNS NEUTRAIS: Mutacións que non afectan a "aptidud" do individuo. A maioría dos microsatélites son consideradas mutacións neutrais.

SEMLEGES MUTÁCIÓK: Az egyed "életképességét" nem érintő mutációk. A legtöbb mikroszatelit-mutáció semlegesnek minősül.

NØYTRAL MUTASJON: En mutasjon som ikke påvirker et individs evne til å bidra genetisk til neste generasjon. De fleste mikrosatellitter blir regnet som nøytrale mutasjoner.

MUTACJE NERWOWE : Mutacje, które nie wpływają na "przydatność” osobnika. Większość mikrosatelitów (powtórzenia sekwencji) są uznawane za mutacje neutralne.

ETKİSİZ MUTASYON: Mutasyon, bireysel formu etkilemez. Çoğu mikrosatalitler, etkisiz mutasyon olarak değerlendirilir.

Was this helpful?
Relating to the nervous system.


ΝΕΥΡΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος με το νευρικό σύστημα.

NEURAL(E): Relatif au système nerveux.

NEURAL: Relativo al sistema nervioso.

NEURAL: Relativo ao sistema nervioso.

NEURÁLIS: Az idegrendszerrel kapcsolatos.

NEVRAL: Som gjelder nervene.

NERWOWY: Odnoszący się do układu nerwowego.

NÖRAL: Sinir sistemi ile ilişkili olan.

Was this helpful?
The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.


ΚΑΘΑΡΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ: Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή π

UTILISATION NETTE PROTEIQUE: Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UTILIZACIÓN NETA PROTEICA: La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

UTILIZACIÓN DE PROTEINA NETA (UPN): A proporción entre a cantidade de proteínas (nitróxeno) asimiladas por un animal sobre o total de proteínas (nitróxeno) consumidas. tamén chamado valor de proteína produtiva. A relación entre a cantidade de proteínas inxeridas para obtención de enerxía e crecemento.

NETTÓ FEHÉRJEHASZNOSÍTÁS: Egy állati szervezet által visszatartott fehérje (nitrogén) aránya az összes elfogyasztott fehérjéhez (nitrogénhez) képest. Fehérjeprodukciós értéknek is nevezik. Az energiatermelésre és a növekedésre fordított fehérjemennyiség viszonyát adja meg.

NETTO PROTEINUTNYTTELSE: Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon (q.v.). Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

RETENCJA BIAŁKA PASZOWEGO: Stosunek białka (azotu) retencjonowanego w organizmie zwierzęcia do ogólnej ilości skonsumowanego białka (azotu). Nazywany również wielkością produkcyjną białka. Stosunek skarmionego białka do zużytego na wydatki energetyczne i wzrost.

Net protein kullanımı: Hayvanlar tarafından tüketilen toplam protein (azot) ürezinden alıkonulan protein (azot) miktarı. Üretimde kullanılan protein değeri olarakta isimlendirilebilir. Alınan protein ile enerji ve büyüme için kullanılan arasındaki ilişkidir.

Was this helpful?
The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and


ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΚΠΠ): Πρβλ. ολική (ακαθάριστη) πρωτογενής παραγωγή.

PRODUCTION PRIMAIRE NETTE: La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production primaire nette.

PRODUCCIÓN PRIMARIA NETA: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

PRODUCIÓN PRIMARIA NETA: Produción de materia orgánica formada de novo por organismos autótrofos como as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por un individuo, poboación, zona ou volume de auga é cualificada de produción primaria bruta. Cando as perdas simultaneas da materia orgánica polo catabolismo (p. ex. respiración) son subtraídas da produción primaria bruta, obtense a medida da produción primaria neta. Para as al

NETTÓ ELSŐDLEGES PRODUKCIÓ (NEP): Az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó és nettó elsődleges produkció

NETTO PRIM?RPRODUKSJON (NPP): Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske alger bestemmes brutto o

PRODUKCJA PODSTAWOWA NETTO (NPP): Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy (organizmy samożywne), jak np. fotosyntetyzujące glony. Jest to bardzo często pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego. Ogólna ilość produkowanej materii organicznej w jednostce czasu przez osobnika, populację na jednostkę powierzchni lub objętości wody jest nazywana produkcją pierwotną brutto. Gdy jednocześnie odejmiemy straty materii organicznej powstałe w wyniku katabolizmu (rozkład w organizmie związku złożonego na prostszy, np. w procesie oddy

NET PRİMER ÜRETİM (NPP): Fotosentez yapan alg gibi ototrofik yeni organik maddelerin üretimi. Bu besin zincirinin ilk adımını oluşturur. Bir birey, populasyon, bölge yada su ortamında toplam organik madde miktarının yüzdesi brüt birincil üretim olarak adlandırılır. Catabolizm ile organik madde eş zamanlı olarak kaybolduğu zaman brüt birincil üretim, net üretim olarak isimlendirilir. Fotosentez yapan alglerde brüt veya net birincil üretim, parlak ve koyu şişe metodu ile belirlenir.

Was this helpful?
The individual units, each consisting of a renal corpuscle and a kidney tubule, which make up a typical fish kidney.


ΝΕΦΡΩΝΑΣ: Τα στοιχειώδη μέρη από τα οποία αποτελείται ο νεφρός. Κάθε νεφρώνας αποτελείται από ένα νεφρικό σωμάτιο και ένα νεφρικό σωλινίσκο.

NEPHRON: Unité sécrétrice élémentaire du rein (de poisson par exemple) composé des glomérules et du tubule rénal.

NEFRONA: Unidad de secreción elemental del riñón (de pez por ejemplo) compuesta de glomérulos y de túbulos renales.

NEFRONA: As unidades individuais,compostas cada unha dun glomérulo e un túbulo renal, que constitúen un típico ril de peixe.

NEFRON: A halak veséjének egységei, amelyek egy-egy vesetestecskéből, illetve egy-egy csövecskéből állnak.

NEFRON: Den funksjonelle enheten i den ekskretoriske delen av nyren. Består i prinsippet av glomerulus, proksimal tubulus og distal tubulus. Ligger spredt i nyren uten noe spesielt mønster.

NEFRON: Jednostka morfologiczno-czynnościowa nerki, zawierająca kłębek nerkowy z torebką i kanalik nerkowy, które składają się na typową nerkę u ryb.

NEFRON: böbrek kan hücreleri ve böbrek tüpünde tipik balık böbreği inceleyen bireysel konular

Was this helpful?
Sclerosis or hardening of the kidney due to precipitation of calcium salts leading to degeneration and fibrosis of renal tubules, interstitial tissue and glomeruli which may ultimately lead to renal insufficiency; often shows precipitation of calciumphosphates in the kidney tubule; may lead to kidney failure caused by the accumulation of calcium salts in the tubule of the kidneys; observed frequently in cultured salmonids.


ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ: Σκλήρυνση του νεφρού προκαλούμενη από την απόθεση αλάτων ασβεστίου που οδηγεί σε εκφυλισμό και ίνωση των νεφρικών σωληνίσκων, του μεσοδιαστηματικού ιστού και των σπειραμάτων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια. Παρατηρείται συχνά στα καλλιεργούμενα σολομοειδή.

NEPHROCALCINOSE: Sclérose ou durcissement des reins provoqué par la précipitation des sels de calcium et qui aboutit à la dégénérescence et à la fibrose des tubules rénaux, des tissus intersticiels et des glomérules. Elle peut entraîner une insuffisance rénale. Elle est fréquemment observée dans les élevages des salmonidés.

NEFROCALCINOSIS: Esclerosis o endurecimiento de los riñones provocado por la precipitación de sal de calcio y que lleva a la degeneración y a la fibrosis de los túbulos renales, de tejidos intersticiales y de glomérulos. Puede conducir a una insuficiencia renal. Frecuentemente observada en los cultivos de salmónidos.

NEFROCALCINOSE: Esclerose ou endurecemento dos riles provocada pola precipitación de sales de calcio que leva á dexeneración e á fibrose dos túbulos renais, de tecidos intersticiais e de glomérulos. Pode conducir a unha insuficiencia renal. Frecuentemente aparece precipitación de fosfatos de calcio nos túbulos renais.Puede levar fallo renal provocado pola acumulación de sales de calcio no túbulo renal. Observouse nos salmónidos de piscicultura.

NEPHROCALCINOSIS: Vesekő; a vesék elmeszesedése vagy megkeményedése kalciumsók lerakódásának hatására, amely a vesecsövecskék, a köztes állomány és az érgomolyagok leépüléséhez vagy fibrózisához vezet.; gyakran kalcium-foszfát lerakódása figyelhető meg a vesecsövecskékben; veseelégtelenséghez vezethet, amelyet a vesecsövecskékben lerakódó kalciumsók okoznak; gyakran megfigyelhető tenyésztett lazacféléken.

NEFROKALSINOSE: Avsetning av kalsiumsalt (ofte kalsiumfosfat) i nyren, fører til degenerering og fibrose av nyretubuli, mellomvev og glomeruli. Kan til slutt gi nyresvikt. Er et økende problem i intensiv smoltproduksjon. Det er vist økt frekvens av nefrokalsinose hos regnbueørret ved høye konsentrasjoner av karbondioksid i vannet.

ZWAPNIENIE NEREK: Stwardnienie lub utwardzenie nerek spowodowane wytrącaniem się soli wapniowych, prowadzące do degeneracji i zwłóknienia kanalików nerkowych, tkanki śródmiąższowej i kłębuszków nerkowych, które ostatecznie mogą prowadzić do niewydolności nerek; często występuje w kanalikach nerkowych wytrącanie się fosforanu wapniowego; może powodować niewydolność nerek na skutek nagromadzenia się w kanalikach nerkowych soli wapniowych; obserwowane jest to często u hodowanych ryb łososiowatych.

NEFROKALKINOSIZ: Sikloris veya böbreklerde kalsiyum tuzlarının yükselmesi sonucu dejenerasyon, böbrek tüplerde fibrosis, instertitial dokuda ve gromerulde görülen böbrek yetersizliği; böbrek tüplerinde kalsiyum fosfotasın azalması sonuıcu görülür; sonuçla böbrekler kalsiyum tuzlarını süzemez hale gelirler, çoğu salmonlarda görülür.

Was this helpful?
Uncontrolled cell growth; tumour.


ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ: Ανεξέλεγκτη αύξηση των κυττάρων, όγκος.

NÉOPLASME: Croissance cellulaire incontrôlée; tumeur.

NEOPLASMA: Crecimiento celular no controlado; tumor.

NEOPLASMA: Crecemento celular non controlado; tumor.

NEOPLAZMA: Szabályozatlan sejtnövekedés; daganat.

NEOPLASMA: Ukontrollert cellevekst, svulst.

NOWOTWÓR: Niekontrolowany wzrost komórki; guz.

TÜMÖR: Hücrenin kontrolsüz büyümesi; tümör.

Was this helpful?
Inflammation of the kidneys.


ΝΕΦΡΙΤΙΣ: Φλεγμονή των νεφρών.

NEPHRITE: Inflammation du rein.

NEFRITIS: Inflamación del riñón.

NEFRITE: Inflamación do ril.

NEPHRITIS: A vesék gyulladása.

NEFRITT : Nyrebetennelse.

ZAPALENIE NEREK: Zapalenie nerek.

NEFRIT: Böbrek iltihabı.

Was this helpful?
Roundworms that are both free-living and parasitic in plants and animals, occurring in many species of aquatic animals.


ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ: Ασκαρίδες, οι οποίες ζουν ελεύθερα ή παρασιτούν σε ζώα και φυτά. Απαντούν σε πολλά είδη υδρόβιων ζώων.

NEMATODES: Vers ronds, vivant librement ou parasites; beaucoup despèces se retrouvent chez les animaux aquatiques.

NEMATODOS: Gusanos de sección redonda, que viven libremente o en forma de parásitos; muchas especies parásitas se encuentran en el interior de los animales acuáticos.

NEMATODOS: Vermes de sección redonda, que viven libremente ou en forma de parasitos de plantas e animais, presentándose en moitas especies de animais acuáticos.

NEMATODA: Szabadon élő vagy állati- és növényparazita hengeresférgek, amelyek sok vízi állatfajban előfordulnak.

NEMATODER: Rundmarker som både er frittlevende og parasittiske på planter og dyr. Finnes i mange akvatiske dyr. F.eks. kveis.

NICIENIE (Nematoda): Glisty, są formami zarówno swobodnie żyjącymi, jak i pasożytującymi u roślin i zwierząt; występują u wielu gatunków zwierząt wodnych, w tym i u ryb.

NEMATODLAR (İPLİKSİ KURTLAR): Hem serbest yaşayan hemde bitki ve hayvanlar üzerinde parazit yaşayan yuvarlak kurtlardır. Akuatik hayvanların birçok türünde meydana gelirler.

Was this helpful?
A chemical used to kill nematode worms.


ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ: Χημική ουσία που χρησιμοποιείται γιά να την εξολόθρευση νηματωδών σκωλήκων.

NEMATICIDE: Substance chimique utilisée pour tuer les nématodes.

NEMATICIDA: Sustancia química utilizada para matar los nematodos.

NEMATICIDA: Substancia química utilizada para matar os nematodos.

NEMATICID: Fonálférgek írtására használt vegyszer.

ANTHELMINTIKUM.: Kjemikalie brukt for a drepe rundmarker (nematoder).

NEMATOCYD: Chemiczny środek nicieniobójczy używany do zabijania nicieni.

NEMATISID: Nematod kurtçukların öldürülmesinde kullanılan kimyasal.

Was this helpful?
The death of cells or tissues within the living body.


ΝΕΚΡΩΣΗ: Νεκρά ή θνήσκοντα κύτταρα ή ιστοί σε ένα ζωντανό σώμα.

NECROSE: Mort de cellules ou de tissus au sein du corps vivant.

NECROSIS: Muerte de células o de tejidos dentro del cuerpo vivo.

NECROSE: Morte de células ou de tecidos dentro do corpo vivo.

NEKRÓZIS: Az élő test sejtjeinek vagy szöveteinek elhalása.

NEKROSE: Død av celler eller vev i en levende organisme.

NEKROZA/MARTWICA: Śmierć komórek lub tkanek wewnątrz żywego organizmu.

NEKROZİZ: Yaşayan organizmada doku ya da hücre ölümü.

Was this helpful?
A medical examination of the body after death to ascertain the cause of death. Generally, this term is reserved for the examination of an animal, other than human, body.


ΝΕΚΡΟΨΙΑ: Ιατρική μετά θάνατον εξέταση του σώματος ώστε να διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου. Γενικά ο όρος χρησιμοποιείται (στην αγγλική) γιά την εξέταση ενός ζώικού, μη ανθρώπινου, σώματος.

NECROPSIE: Examen médical du corps après la mort afin didentifier la cause du décès. Ce terme sapplique généralement aux cadavres animaux plutôt quaux etres humains.

NECROPSIA: Examen médico del cuerpo después de la muerte para identificar la causa del fallecimiento. Este término se aplica generalmente a los cadáveres animales más que a los seres humanos.

NECROPSIA: Exame médico do corpo despois da morte para determinar a causa do falecemento. Este termo aplícase xeralmente ao exame dos cadáveres animais máis que ao dos seres humanos.

BONCOLÁS: A test halál utáni orvosi vizsgálata, amelynek célja a halál okának kiderítése.

NEKROPSI: Medisinsk undersokelse av kroppen etter dod, for a fastsla dodsarsak. Betegnelsen blir vanligvis brukt for undersokelse av dyrekropper, ikke av menneskekropper (obduksjon).

NEKROPSJA/SEKCJA: Badanie lekarskie ciała po śmierci celem upewnienia się o jej przyczynach. Zazwyczaj termin ten odnosi się do badania zwierząt i jest inny niż w przypadku ludzkiego ciała.

NECROPSİ (OTOPSİ): Ölümün sebebini anlamak için, ölüm sonrası vücutta yapılan tıbbi deney. Genel olarak bu terim hayvan ve insan vücudunda yapılan denemeler için kullanılır.

Was this helpful?
Black spot: usually refers to black cysts of intermediate stages of trematodes in fish, often situated just beneath the epidermis.


ΝΕΑΣΚΩΣΗ: Ασθένεια μαύρων στιγμάτων. Συνήθως αναφέρεται στις μαύρες κύστεις του ενδιαμέσου σταδίου των τρηματωδών, στα ψάρια. Συχνά εμφανίζονται ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα.

NEASCIOSE: Taches Noires. Se dit souvent de kystes, de couleur noire, des stades intermédiaires de parasites trématodes de poissons, situés souvent en-dessous de lépiderme.

NEASCIOSIS: Manchas Negras: Dícese de los quistes de color negro, originados por estados intermediarios de parásitos trematodos de peces, situados a menudo debajo de la epidermis.

NEASCOSE: Enfermidade das manchas negras: normalmente refírese aos quistes de cor negra de estados intermedios de trematodos en peixes, situados a miúdo debaixo da epiderme.

NEASCOSIS: Feketefoltosság; általában a halakban élősködő mételyek köztes állapotainak fekete cisztáira utal, amelyek közvetlenül a hámréteg alatt találhatók.

CRYPTOCOTYLE LINGUA INFEKSJON : Svartsprokksykdom: Brukes vanligvis om svarte cyster som er et mellomstadium av en flatorm (trematod) i fisk, ofte beliggende under epidermis.

CZERNIACZKA : Czarne plamki; zwykle odnosi się do czarnych cyst stanowiących pośrednie stadia przywr u ryb, często usytuowanych zaraz pod naskórkiem.

NEASCOSİS: Siyah leke: balıklarda genellikle orta derecede trematodes siyah kistin belirtisidir ve genellikle epidermisin hemen altında bulunur.

Was this helpful?
Chemical symbol for nitrogen.


Ν: Χημικός συμβολισμός του αζώτου.

N: Symbole chimique de lazote.

N: Símbolo químico del nitrógeno.

N: Símbolo químico do nitróxeno.

N: A nitrogén vegyjele.

N: Kjemisk symbol for nitrogen.

N: Symbol chemiczny azotu.

Azot: Azotun kimyasal sembolü.

Was this helpful?
A characteristic crustacean larva which exhibits the simplest type of head region. The nauplius hatches with only three pairs of appendages (antennules, antennae, and mandibles). Although the nauplius larva is typical, it does not appear in all crustaceans. It is common in lower forms, but in many of the higher forms it occurs during development in the egg, and the young are hatched as differentiated and more advanced larvae.


ΝΑΥΠΛΙΟΣ: Χαρακτηριστική προνύμφη των καρκινοειδών, ο ναύπλιος, παρουσιάζει τον απλούστερο τύπο κεφαλικής περιοχής. Εκκολάπτεται μέ τρία μόνο ζεύγη εξαρτημάτων (κεραιϊδια, κεραίες και γνάθους). Μολονότι η προνύμφη ναύπλιος είναι τυπική δεν εμφανίζεται σε όλα τα καρκινοειδή. Είναι κοινή στις κατώτερες μορφές, αλλά σε πολλές από τις ανώτερες μορφές εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη εντός του αυγού, και τα νεογνά εκκολάπτονται ως διαφορετικές πλέον ανεπτυγμένες προνύμφες.

NAUPLIUS: Forme larvaire caractéristique des crustacés avec une région céphalique très simple. Le nauplius éclôt avec trois paires dappendices (antennules, antennes, mandibules). Malgré le fait que le nauplius est typique, cette forme larvaire nest pas observée chez toutes les espèces de crustacés. Elle est fréquente chez les crustacés primitifs, mais souvent absente chez les crustacés plus avancés, le stade nauplius dans ce cas ayant lieu lors du développement de loeuf, avec léclosion dun stade larvaire

NAUPLIO: Forma larvaria característica de crustáceos con una región cefálica muy simple. El Nauplio nace con tres pares de apéndices (anténulas, antenas, las mandíbulas). A pesar de que el nauplio es típico, esta forma larvaria no se observa en todas las especies de crustáceos. Esta forma es frecuente en los crustáceos primitivos, pero a menudo ausente en los crustáceos más avanzados. En este caso el estado nauplio tiene lugar durante el desarrollo del huevo, con la eclosión en un estado larvario más ava

NAUPLIO: Forma larvaria característica de crustáceos cunha rexión cefálica moi simple. O Nauplio nace con tres pares de apéndices (anténulas, antenas, mandíbulas). A pesar de que o nauplio é típico, esta forma larvaria non se observa en todas as especies de crustáceos. Esta forma é frecuente nos crustáceos primitivos, pero a miúdo ausente nos crustáceos máis avanzados. Neste caso o estado nauplio ten lugar durante o desenvolvemento do ovo, coa eclosión nun estado larvario máis avanzado.

NAUPLIUS: A rákok egyik jellegzetes lárvaalakja, amelynek feji része a legegyszerűbb felépítésű. A nauplius mindössze három feji függelékkel (antennulákkal, csápokkal és mandibulával) kel ki. Habár a nauplius lárva tipikusnak tekinthető, mégsem fordul elő minden rákfajban. Alsóbbrendű rákoknál közönséges, de sok magasabbrendű ráknál a petén belül alakul ki, és csak a kifejletteb, jobban differenciálódott lárvaalakok kelnek ki.

NAUPLIUS: Karakteristisk krepsdyrlarve, med enkleste form for hoderegion. Nauplius klekker med kun tre par vedheng (1. antennepar, 2. antennepar og mandibler). Ikke alle krepsdyr har et napliusstadium. Er vanlig hos primitive former, mens stadiet forekommer under eggutviklingen hos mer avanserte arter der larvene er avanserte ved klekking.

PŁYWIK/NAUPLIUS : Charakterystyczna larwa skorupiaków, która posiada najprostszy układ okolicy głowy. Wylęgnięte pływiki mają tylko trzy pary odnóży (odpowiadające I i II parze czułków oraz żuwaczkom postaci dorosłej). Chociaż larwa pływika jest typowa, to jednak nie występuje u wszystkich skorupiaków. Jest ona powszechna u form niższych, ale u wielu wyższych form występuje w jaju w okresie rozwoju larwalnego, a młode larwy wylęgają się bardziej zaawansowane w rozwoju.

NAUPLIYUS: Kabuklu larvalarının baş bölgesine yerleşen basit bir kurtçuk türü. Naiplius başı üç parçadan oluşur; antenuller, anten ve çene. Nauplis larvaları tipik olmalarına rağmen bütün kabuklularda görülmezler. İyi bilinen daha alt düzey formdur fakat daha üst formların çoğunda gelişme sürecinde yumurtada oluşur ve genç bireyler yumurtadan çıkarak daha ileri gelişmiş larvaya dönüşür.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES