AMC LIMITED

K

Modern type and design of nylon net in which there are no knots in the mesh and as a result the problems of scale loss and stress in fish are reduced.


ΑΚΟΜΠΑ ΔIΧΤΥΑ: Σύγχρονος τύπος πλαστικών διχτυών στον οποίο δεν υπάρχουν κόμποι με αποτέλεσμα να μειώνεται το ξελέπισμα και η καταπόνηση των ψαριών.

FILETS SANS NOEUDS: Technologie moderne de filet en nylon dans laquelle il ny a aucun noeud dans les mailles, diminuant ainsi les problèmes de stress sur les prises.

REDES SIN NUDOS: Tecnología moderna de red de nylon en la cual no existe nigua nodo en les malles, disminuyendo así los problemas de estrés sobre las capturas.

REDES SEN NÓS: Tecnoloxía moderna e deseño de rede de nailon na cal non existe nigún nó nas mallas, diminuíndo así os problemas perdas de escamas e de estrés.

CSOMÓ NÉLKÜLI HÁLÓ: Nejlonból készült korszerű halászháló, amelyben a szálak csomók nélkül kapcsolódnak egymáshoz, emiatt csökken a pikkelyveszteség és a halakat érő stresszhatás.

KNUTELØS NOT: Moderne nylonnot uten knuter i maskene. Dette gir mindre skader (f.eks. skjelltap) på fisk.

SIECI BEZWĘZŁOWE: Nowoczesny typ konstrukcji sieci nylonowej niemającej węzłów w oczkach, ale na skutek problemów z ubytkami łusek i stresem u ryb są ograniczane w użyciu.

Düğümsüz Ağ: Ağda düğüm olmayan naylon ağının modern tip ve dizaynı, sonuç olarak ölçü kaybı problemi ve balıklardaki stres azalır.

Was this helpful?
Term applied to the practice in which some of, or an entire stock are slaughtered, usually because of the presence of notifiable diseases (e.g. VHS); the destruction of runts with poor growth.


ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ: Ορος που περιγράφει την πρακτική κατά την οποία μέρος του αποθέματος ή και όλο, θανατώνεται, συνήθως λόγω της παρουσίας ασθενειών (πχ. VHS). Η καταστροφή καχεκτικών ατόμων με μικρό ρυθμό αύξησης.

ABATTAGE: Terme sappliquant à la destruction de tout ou une partie dun stock, habituellement à cause de la présence de maladies caractérisées (par exemple VHS); labattage des bovidés de faible croissance.

ABATAMIENTO: Término que se aplica a la destrucción de toda o una parte de un stock, habitualmente a causa de la presencia de enfermedades notificables (Ej. VHS): abatamiento de bovinos de pobre crecimiento.

EXTERMINIO / SACRIFICIO: Termo que se aplica á práctica na cal unha parte ou o stock completo, son sacrificados, normalmente debido á presenza dunha enfermidade notificable (ex. VHS; a eliminación dos de menor tamaño con pobre crecemento).

KIIRTÁS: A tenyésztési gyakorlatban az állomány egy részének vagy egészének elpusztítását jelenti, általában valamilyen azonosított betegség (pl. VHS) jelenléte miatt; a gyenge növekedési teljesítményű egyedek elpusztítása.

NEDSLAKTING: Betegnelse brukt om praksis der en slakter ned deler eller hele beholdningen av fisk. Det er pålagt å slakte ut all fisken i et anlegg dersom det påvises ondartede smittsomme sykdommer (A-sykdommer, f.eks. VHS).

WYBICIE, LIKWIDACJA POGŁOWIA : Termin stosowany w praktyce; oznacza, że część lub całe pogłowie poddaje się ubojowi, zwykle z powodu występowania choroby podlegającej obowiązkowi zgłoszenie (np. VHS); zniszczenie młodych ryb o słabym wzroście.

İmha etmek: Pratikte tüm stoğun ya da bir kısmının toplu olarak ölmesi olarak kullanılır, genellikle bildirilmesi zorunlu olan hastalığın (örneğin VHS) mevcudiyeti yüzünden; yavaş büyüme ile cücelerin ortadan kaybolması

Was this helpful?
Organ of excretion and water regulation in vertebrates, consisting of numerous nephrons and their blood supply.


ΝΕΦΡΟΣ: Οργανο έκκρισης και ρύθμισης του νερού στα σπονδυλόζωα, αποτελούμενο από πολυάριθμους νεφρώνες και το αγγειακό σύστημα.

REIN, NEPHROS: Organe des Vertébrés, siège de lexcrétion et de la régulation hydrominérale. Composé de nombreuses néphridies et de leur irrigation sanguine.

RIÑÓN, NEPHROS: Órgano de los vertebrados, en donde se da la excreción y regulación hidromineral. Compuesto de varios nefridios y de sus irrigaciones sanguíneas.

RIL, NEFROS: Órgano de excreción e regulación de auga nos vertebrados, consistente en numerosas nefronas e a súa subministración sanguínea.

VESE, NEPHROS: A kiválasztás és a vízháztartás szabályozásának szerve a gerincesekben. Nagy számú vesetestecskéből (nefronból) és a vérellátásukat biztosító erekből áll.

NYRE, NEPHROS: Organ for ekskresjon og vannregulering hos virveldyr (vertebrater). Består av en mengde nefroner og deres blodforsyninger.

NERKA: U kręgowców narząd wydalania i regulacji wody zawierający liczne nefrony i naczynia doprowadzające krew.

BÖBREK, NEFROZ: Çok sayıda nefrondan oluşan ve kan ihtiyacını bu nefronlardan sağlayan bu organ omurgalılarda boşaltım sistemini ve su düzenini ayarlar.

Was this helpful?
Excessive amounts of ketones in the body, resulting from incomplete oxidation of fatty acids.


ΟΞΟΝΑΙΜΙΑ: Κατάσταση προκαλούμενη από ατελή οξείδωση των λιπαρών οξέων στο σώμα.

CETOSE: Accumulation excessive de cétones dans le corps, résultant de loxydation incomplète des acides gras.

CETOSIS: Acumulación excesiva de cetona en el cuerpo, como resultado de la oxidación incompleta de los ácidos grasos.

CETOSE: Acumulación excesiva de cetona no corpo, como resultado da oxidación incompleta dos ácidos graxos.

KETÓZIS: A ketontestek túl nagy mennyisége, amely a zsírsavak hiányos oxidációjának eredménye.

KETOSE: Forhøyede nivåer av ketoner i kroppen, dannes ved ufullstendig oksidering av fettsyrer.

KWASICA KETONOWA: Nadmierna ilość ketonów w ciele, spowodowana niepełnym utlenianiem kwasów tłuszczowych.

KETOZ: Vücuttaki ketonosin miktarının aşırılığı yağ asitlerinin eksik oksidasyonunun sunucudur.

Was this helpful?
A large group of hydrocarbon derivates containing one or more =C=O-groups (keto-groups). An organic compound that contains a carbonyl group attached to two carbons.


ΚΕΤΟΝΕΣ: Μεγάλη ομάδα οργανικών ενώσεων που περιέχουν μία ή περισσότερες κετονομάδες (=C=Ο). Οργανική ένωση που περιέχει καρβοξυλομάδα ενωμένη με δύο άνθρακες.

CÉTONES: Grand groupe de dérivés dhydrocarbure contenant un ou plusieurs groupes =C=O. Composé organique qui contient des groupes carbonyl attachés par deux carbones.

CETONAS: Gran grupo de derivados de hidrocarburo que contiene uno o muchos grupos =C=O. Compuesto orgánico que contiene grupos carbonilos ligados por dos carbonos.

CETONAS: Grande grupo de derivados de hidrocarburo que contén un ou moitos grupos =C=O. Composto orgánico que contén grupos carbonilos ligados a dous carbonos.

KETONOK: Egy vagy több =C=O csoportot (karbonil- vagy ketocsoportot) tartalmazó szénhidrogén-származékok. Olyan szerves vegyületek, amelyeknél a karbonilcsoport két szénatomhoz kapcsolódik.

KETONER: En stor gruppe med hydrokarbonderivater, består av forbindelser med en eller flere =C=O grupper (ketogrupper). En organisk forbindelse som inneholder en karbonylgruppe som er festet til to karbonatomer

KETONY: Duża grupa pochodnych węglowodorowych zawierających jedną lub więcej grup =C=O − (grupy ketonowe). Związek organiczny, który zawiera grupę karbonylową, przyłączoną do dwóch węgli.

KETONLAR: Bir veya daha fazla =C=O- grupları (keto-gruplar) içeren büyük hidrokarbon gruplardır. İki karbonlu karbonil grup içeren organik bileşiktir.

Was this helpful?
Formation of ketones from fatty acids and certain amino acids.


ΚΕΤΟΝΟΓΕΝΕΣΗ: Σχηματισμός κετονών από λιπαρά οξέα και ορισμένα αμινοξέα.

CETOGENESE: La formation de cétones à partir dacides gras et certains acides aminés.

CETOGENESIS: La formación de cetonas a partir de ácidos grasos y ciertos aminoácidos.

CETOXÉNESE: A formación de cetonas a partir de ácidos graxos e certos aminoácidos.

KETOGENEZIS: Ketontestek keletkezése zsírsavakból és bizonyos aminosavakból.

KETOGENESE: Dannelse av ketoner fra fettsyrer og visse aminosyrer.

KETOGENEZA: Tworzenie się ciał ketonowych z kwasów tłuszczowych i niektórych aminokwasów.

KETOJENEZ: Belirli amino asitler ve yağ asitlerinden ketonların oluşması

Was this helpful?
(11-Keto-testosterone) A naturally-occurring male steroid which controls the development of secondary sexual characteristics and influences metabolic rates. In the past it has been used in masculinization experiments.


ΚΕΤΟ-ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ: (11-κετο-τεστοστερόνη) Φυσιολογικά αρσενική στεροειδής ορμόνη που ελέγχει την ανάπτυξη των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστικών και επιδρά στους μεταβολικούς ρυθμούς. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για πειράματα αρρενοποίησης.

CETO-TESTERONE: (11-Céto-testérone) Hormone stéroïde mâle naturelle qui joue un rôle dans le contrôle du développement des caractères sexuels secondaires et qui influence le taux de métabolisme. Auparavant, cette hormone a été utilisée dans des expériences de masculisation.

CETO-TESTOSTERONA: (11-ceto-testosterona) Hormona esteroide masculina que juega un papel el control y el desarrollo de los caracteres sexuales segundarios y que influye la tasa metabólica. En el pasado esta hormona ha sido utilizada en los experimentos de masculinización.

CETO-TESTOSTERONA: (11-ceto-testosterona) Hormona esteroide masculina natural que controla o desenvolvemento dos carácteres sexuais secundarios e as influencias na taxa metabólica. No pasado esta hormona foi utilizada nos experimentos de masculinización.

KETO-TESZTOSZTERON: (11-keto-tesztoszteron) A természetben előforduló, szteroid szerkezetű hím nemi hormon, amely a másodlagos nemi jellegek kifejlődését szabályozza és befolyásolja az anyagcsere sebességét. Régebben maszkulinizációs (hímivarúvá alakító) kísérletekben alkalmazták őket.

KETOTESTOSTERON: (11-keto-testosteron) Et naturlig forekommende hannlig steroidhormon som kontrollerer utviklingen av sekundære kjønnskarakterer og påvirker den metabolske aktiviteten. Er tidligere brukt i maskuliniseringseksperimenter. Jfr. testosteron.

KETOTESTOSTERON: (11-keto-testosteron). Męski steroid występujący naturalnie, który kontroluje rozwój drugorzędnych cech płciowych i wpływa na tempo przemiany materii. W przeszłości był używany w doświadczeniach maskulinizacyjnych (kobiet).

Keto- Testesteron: (11-Keto-testesteron) İkincil seküel karakterlerin gelişimini kontrol eden erkek steroidlerlerinde doğal olarak meydana gelir ve metabolik oranı etkiler. Geçmişte erkekleştirme deneylerinde kullanılırdı.

Was this helpful?
Inflammation of the cornea.


ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΤΙΣ: Φλεγμονή του κερατοειδούς.

KERATITE: Inflammation de la cornée.

KERATITIS: Inflamación de la córnea.

KERATITE: Inflamación da córnea.

KERATITIS: A szaruhártya gyulladása.

KERATITT: Betennelse i øyets hornhinne.

ZAPALENIE ROGÓWKI: Zapalenie rogówki.

KERATİT: Korneanın iltihaplanması

Was this helpful?
The characteristics of a set of chromosomes (number, size, shape) of a typical somatic cell of a given species, individual or cell strain.


ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ: Τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου χρωμοσωμάτων (αριθμός, μέγεθος σχήμα) σε ένα σύνηθες σωματικό κύτταρο ενός δεδομένου είδους, ατόμου ή στελέχους κυττάρων.

CARYOTYPE: La caractérisation des chromosomes (nombre, tailles, formes) dune cellule somatique typique dune espèce, individu ou souche cellulaire.

CARIOTIPO: La caracterización de cromosomas (número, tallas, formas) de una célula somática típica de una especie, individuo o cepa celular.

CARIOTIPO: As características dunha serie de cromomas (número, talles, formas) dunha célula somática típica dunha especie dada, individuo ou cepa celular.

KARIOTÍPUS: Egy adott faj, egyed vagy sejtvonal tipikus testi sejtjeiben megtalálaható kromoszómakészlet jellemzői (szám, méret, alak).

KARYOTYPE: Egenskapene til en samling kromosomer (antall, størrelse, form) i en typisk somatisk celle fra en gitt art, individ eller cellelinje.

KARIOTYP: Cechy gametycznego zespołu chromosomów (liczba, wielkość, kształt) typowej komórki somatycznej danego gatunku, osobnika lub szczepu komórki.

KARYOTİP: Belirli bir türün tipik gövde hücresindeki ( sayı, büyüklük, yapı ) kromozom topluluklarının nitelikleridir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES