AMC LIMITED

I

A measure of the daily weight increase. The instantaneous growth rate (g) is determined from a sample of fish over a short period of time and calculated by the following equation: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0), where Wt is the weight of the fish after t1 days and W0 is the initial weight.


ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Μέτρο για την ημερήσια αύξηση του βάρους. Προσδιορίζεται βάσει ενός δείγματος ψαριών επί μια μικρή χρονική περίοδο και υπολογίζεται με την εξίσωση: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0). Οπου Wt είναι το βάρος του ψαριού μετά απο t1 ημέρες και W0 το αρχικό βάρος. Βλ. και Ειδικός ρυθμός αύξησης (G).

TAUX DE CROISSANCE INSTANTANEE: La mesure de laugmentation journaliere pondérale. Le taux de croissance instantanée (G) est déterminé a partir dun échantillon de poisson durant une courte durée et calculé par la formule suivante (g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0) ou Wt est le poids du poisson apres le jours t1 et Wo le poids initial.

TASA DE CRECIMIENTO INSTANTÁNEO: Medida de aumento diario ponderal. La tasa de crecimiento instantánea (G) se determina a partir de una muestra de peces durante una periodo corto y se calcula a partir de la formula siguiente: G = _(Ln(Wt) – Ln(W0)_ / (t1- t0), donde Wt es el peso de pez después del día t1 y W0 es el peso inicial.

TAXA DE CRECEMENTO INSTANTÁNEO: Medida de aumento diario de peso. A taxa de crecemento instantáneo (g) determínase a partir dunha mostra de peixes durante unha período curto e calcúlase a partir da seguinte ecuación: g = (Ln(Wt) - Ln(W0) / (t1- t0), onde Wt é o peso de peixe despois t1 días e W0 é o peso inicial.

PILLANATNYI NÖVEKEDÉSI RÁTA: Egy nap alatt bekövetkező tömeggyarapodás. A pillanatnyi növekedési rátát (g) egy rövid időtartam alatt begyűjtött mintapopulációból határozzák meg a következő egyenlettel: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0), ahol Wt a halak tömege t1 nap elteltével, W0 pedig a kezdeti tömeg.

OYEBLIKKELIG VEKSTRATE: Mål på den daglige vekstraten. Den øyeblikkelige vekstraten bestemmes for en gruppe fisk over en kortere tidsperiode ut fra følgende ligning: : g = [ln(Wt) – ln(W0)]/(t1 – t0), der Wt er fiskens vekt etter t1 dager, og W0 er startvekt ved t0.

CHWILOWE TEMPO WZROSTU: Miara dobowego wzrostu masy. Chwilowe tempo wzrostu (g) jest ustalane z próby ryb po krótkim okresie i obliczane z następującego równania: g = [Ln(Wt) − Ln(W0)]/t1− t0), gdzie: Wt − masa ryb po t-dniach, W0 − masa początkowa.

Anlık Büyüme Oranı: Günlük ağırlık artışının bir ölçüsüdür. Anlık büyüme oranı (g) kısa bir zaman peryodundaki balık örneğinden belirlenir ve şu denklemle hesaplanır: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0). Burada Wt, balığın son ağırlığı, t1 gün ve W0 başlangıç ağırlığıdır

Was this helpful?
A range of compounds (usually neurotoxins) which are toxic to insects; used to protect crops.


ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ: Φάσμα ενώσεων (συνήθως νευροτοξίνες) που είναι τοξικές γιά τα έντομα. Χρησιμοποιούνται για την προστασία της σοδειάς.

INSECTICIDE: Gamme de composés (généralement des neurotoxines) qui sont toxiques pour les insectes; utilisé pour protéger des récoltes.

INSECTICIDA: Abanico de compuestos (generalmente neurotoxinas) que son tóxicas para los insectos; utilizado para proteger las cosechas.

INSECTICIDA: Abano de compostos (xeralmente neurotoxinas) que son tóxicas para os insectos; utilizado para protexer os cultivos.

ROVARIRTÓK: A rovarok számára mérgező vegyületek (elsősorban idegmérgek) csoportja; a növényvédelemben használják őket.

INSEKTMIDDEL: En rekke sammensetninger (vanligvis neurotoksiner) som er giftige for insekter.

INSEKTYCYDY: Gama związków (zazwyczaj neurotoksyn), które są trujące dla owadów; stosowane do ochrony i zwalczania szkodników w uprawach.

İnsektisit: Ürünleri korumak için kullanılan böcekleri öldürücü ve genellikle nörotoksin içeren bileşikler.

Was this helpful?
A water soluble alcohol which is sometimes grouped with the vitamins (B complex): it functions as a growth factor.


IΝΟΣIΤΟΛΗ: Υδατοδιαλυτή αλκοόλη η οποία ορισμένες φορές κατατάσσεται στις βιταμίνες (σύμπλεγμα Β) και η οποία δρα ως αυξητικός παράγοντας.

INOSITOL: Alcool soluble dans leau, parfois considéré comme faisant partie du complexe des vitamines B; une fonction de facteur de croissance.

INOSITOL: Alcohol soluble en agua, a veces considerado como parte de del complejo de la vitamina B; función del factor de crecimiento.

INOSITOL: Alcohol soluble en auga, ás veces considerado como parte de do complexo da vitamina B; funciona como un factor de crecemento.

INOZITOL: Vízoldékony alkohol, amelyet néha a vitaminokhoz sorolnak (a B-vitaminkomplexhez). Növekedési faktorként funkcionál.

INOSITOL: Vannløselig alkohol, som noen ganger grupperes i lag med vitaminene (B kompleks). Virker som en vekstfaktor.

INOZYTOL: Rozpuszczalny w wodzie alkohol, który czasami jest łączony z witaminami (B kompleks): działa on jako czynnik wzrostu.

İNOSİTOL: Bazen vitaminlerle birlikte gruplandırılan alkolde çözülebilen bir su. (B Karışık) : Bir büyüme faktörü olarak fonksiyon görür.

Was this helpful?
Chemical compounds not containing carbon as the principal element, with the exception of carbonates, cyanides and cyanates.


ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣIΕΣ: Χημικές ενώσεις που δεν περιέχουν άνθρακα με εξαίρεση τις ανθρακικές, κυανιούχες και κυανικές ουσίες.

INORGANIQUE: Se dit des composés chimiques sans carbone comme élément principal, à lexception des carbonates, cyanures et cyanates; minérale.

INORGÁNICO: Dícese de los compuestos químicos sin carbón como elemento principal, a la excepción de carbonatos, cianuros y cianatos; mineral.

INORGÁNICO: Dise dos compostos químicos que non conteñen carbono como principal elemento, coa excepción dos carbonatos, cianuros e cianatos.

SZERVETLEN: Olyan vegyület, amely lényeges alkotóelemként nem tartalmaz szénatomokat. Ez alól kivételt képeznek a karbonát-, cianid- és cianát-típusú vegyületek.

UORGANISK: Kjemiske sammensetninger som ikke har karbon som ”hovedbyggestein”. Med unntak av karbonater, cyanider og cyanater.

NIEORGANICZNY: Związki chemiczne niezawierające węgla jako głównego składnika z wyjątkiem węglanów, cyjanków i cyjanianów.

İNORGANİK: Karbonat, siyanid ve siyanat istisna olmak üzere ana element olarak karbon içermeyen kimyasal bileşiklerdir.

Was this helpful?
The individual or group of individuals comprising the founders of a colony or newly-established population.


ΕΝΟΦΘΑΛΜIΣΜΑ: Το άτομο ή η ομάδα ατόμων που περιλαμβάνει τους ιδρυτές μιάς αποικίας ή ενός πρόσφατα εγκατεστημένου πληθυσμού.

INOCULUM: Individu ou groupe dindividus servant à fonder une nouvelle colonie ou population; géniteurs.

INÓCULO: Individuo o grupo de individuos utilizados para formar una nueva colonia o población; genitores.

INÓCULO: Individuo ou grupo de individuos utilizados para formar unha nova colonia ou poboación; xenitores.

INOKULUM: Egy újonnan alapított populáció alapító egyede, vagy olyan egyedek csoportja, amelyek között megtalálhatók az alapítók.

INOKULAT: Stoff som blir inokulert.

MATERIAŁ INOKULACYJNY (inokulum): Osobnik lub grupa osobników stanowiących założycieli kolonii lub świeżo założonej populacji.

İNOKÜLÜM (AŞI MADDESİ): Çökmüş kolonilerden veya yeni kurulmuş popülasyonlardan oluşan grup veya birey

Was this helpful?
The introduction of an organism, pathogenic or otherwise, into the tissues of a living host organism or into an appropriate culture medium.


ΕΜΒΟΛIΑΣΜΟΣ (ΕΝΟΦΘΑΛΜIΣΜΟΣ?): Η εισαγωγή ενός παθογόνου ή μη οργανισμού στους ιστούς ενός ζωντανού οργανισμού-ξενιστή ή σε κατάλληλο μέσο καλλιέργειας.

INOCULATION: Introduction dun organisme, pathogène ou non, dans les tissus dun hôte vivant ou dans un milieu de culture approprié.

INOCULACIÓN: Introducción de organismos, patógenos o no, en los tejidos de un huésped o en un medio de cultivo apropiado.

INOCULACIÓN: Introdución de organismos, patóxenos ou non, nos tecidos dun hospedador vivo ou nun medio de cultivo apropiado.

INOKULÁCIÓ: Kórokozó vagy egyéb mikroorganizmusok bejuttatása egy élő gazdaszervezet szöveteibe vagy egy megfelelő táptalajba.

INOKULASJON: Innføring av en organisme, sykdomsfremkallende eller ikke, inn i en levende organismes vev eller i et passende vekstmedium.

SZCZEPIENIE: Wprowadzenie do tkanek żywego organizmu lub do odpowiedniego podłoża/pożywki służącej do hodowli (np. bakterii) patogennego bądź niepatogennego organizmu.

EKİM (AŞILAMA): Patojenik veya başka bir organizmanın, yaşayan konakçı organizmanın dokusuna veya uygun bir kültür ortamına ekilmesi

Was this helpful?
The act of directly administering a substance in solution into the body usually via the venous system, muscle system or into the peritoneal cavity.


ΕΝΕΣΗ: Η απ ευθείας χορήγηση μιας διαλελυμένης ουσίας στο σώμα συνήθως μέσω του φλεβικού συστήματος, του μυϊκού συστήματος ή της περιτοναιϊκής κοιλότητας.

INJECTION: Action consistant à administrer une solution directement dans le corps, habituellement par le système veineux, le système musculaire ou dans la cavité péritonéale.

INYECCIÓN: Acción que consiste en administrar directamente en el cuerpo una solución; normalmente a través del sistema venoso, sistema muscular o en la cavidad peritoneal.

INXECCIÓN: Acción que consiste en administrar directamente no corpo unha solución, normalmente por vía venosa, intramuscular ou na cavidade peritoneal.

INJEKCIÓ: Valamilyen oldott anyag bejuttatása a testbe a véráramon, az izomrendszeren keresztül, vagy közvetlenül a hasüregbe.

INJEKSJON: Direkte tildeling av en oppløst substans inn i kroppen, vanligvis via vene, muskel eller inn i bukhulen.

WSTRZYKNIĘCIE: Czynność bezpośredniego podawania substancji w roztworze do ciała, zwykle poprzez układ żylny, układ mięśniowy lub do jamy otrzewnowej.

Aşı: Genellikle damar sistemi kas sistemi ya da peritional boşluk yoluyla vücut içine bir maddenin direkt olarak uygulanması

Was this helpful?
The process of taking in food, by swallowing or absorbing.


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η κατάποση ή απορρόφηση της τροφής

INGESTION: Processus par lequel les aliments sont incorporés, par avalement ou par absorption.

INGESTIÓN: Proceso por el cual los alimentos son tragados o absorbidos.

INXESTIÓN: Proceso polo cal os alimentos son tragados ou absorbidos.

ELFOGYASZTÁS: A táplálék felvétele lenyelés vagy felszívás útján.

FÔROPPTAK: Prosessen der fôr tas opp ved svelging eller oppsuging.

PRZYJMOWANIE POKARMU: Proces pobierania pokarmu poprzez połykanie lub absorpcję.

YEME, MİDEYE İNDİRME: Yutarak ya da emerek besin alma işlemidir.

Was this helpful?
The reaction of the tissues to injury or presence of any antigen characterised clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin.


ΜΟΛΥΝΣΗ: Η αντίδραση των ιστών σε τραυματισμό ή παρουσία κάποιου αντιγόνου που χαρακτηρίζεται από καύσος, πρήξιμο, ερυθρότητα, πόνο και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσωματώματα λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρών και απόθεση φιβρίνης.

REPONSE INFLAMMATOIRE: Réaction des tissus à une blessure ou à la présence de tout antigène caractérisé cliniquement par la température, l’inflammation, la rougeur ou la douleur et pathologiquement par la vaso-dilatation, l’hyperémie, l’accumulation de leucocytes, l’écoulement de fluide et le dépôt de fibrine. Cette réaction est appelée réponse inflammatoire.

RESPUESTA INFLAMATORIA: Reacción de los tejidos a las heridas o a la presencia de cualquier antígeno, caracterizada clínicamente por calor, hinchazón, rojez y dolor, y patológicamente por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluido y depósitos de fibrina.

RESPOSTA INFLAMATORIA: Reacción dos tecidos ás feridas ou á presenza de calquera antíxeno, caracterizada clinicamente por calor, inchazo, roibén e dor, e patoloxicamente por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluído e depósitos de fibrina.

GYULLADÁSOS VÁLASZ: Szövetek sérülésre vagy antigén jelenlétére adott válasza, amelyet klinikailag melegség, duzzanat, vöröses szín és fájdalom, patológiásan pedig az erek kitágulása, vérbőség, fehérvérsejtek felhalmozódása, nedvedzés és fibrin kiválása jellemez.

BETENNELSESREAKSJON: Reaksjonen vevet utfører etter skade fra eller nærvær av antigen. Dette blir karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved vasodilatering, hyperanemi, akkumulering av leukocytter, utskillelse av væske og deponering av firbrin.

ODCZYN ZAPALNY: Reakcja tkanki na uszkodzenie lub obecność antygenu, charakteryzująca się - w postaci klinicznej - wydzielanem ciepła, obrzękiem, zaczerwieniem i bólem a patologicznie - rozszerzeniem naczyń krwionośnych, przekrwieniem, nagromadzenem leukocytów, wysiękiem płynu i odkładaniem się fibryny.

İNFLAMATUVAR TEPKİ: Dokunun yaralanmaya karşı reaksiyonu veya klinik olarak ateş, şişme, kızarma ve ağrı ve patolojik olarak damar genişlemesi, hiperemi, lökosit birikimi, sıvı ve fibrin birikimi ile karakterize antijen varlığı.

Was this helpful?
The reaction of the tissues to injury characterized clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin. This reaction is termed the inflammatory response.


ΦΛΕΓΜΟΝΗ: Η αντίδραση των ιστών στον τραυματισμό χαρακτηριζόμενη κλινικά από πυρετό, οίδημα, ερύθημα και πόνο, και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσώρευση λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρού και απόθεση ινώδους. Η αντίδραση περιγράφεται με τον όρο φλεγμονώδης απόκριση.

INFLAMMATION: Réaction pathologique des tissus qui sétablit à la suite dune agression traumatique, chimique ou microbienne; se caractérise cliniquement par la chaleur, la rougeur, la tuméfaction et la douleur; se caractérise pathologiquement par une vasodilatation, de lhyperémie, une accumulation de leucocytes, lexudation de fluide et la formation de fibrine.

INFLAMACIÓN: Reacción patológica de tejidos que se establece después de agresión traumática, química o microbiana; clínicamente caracterizada por el calor, enrojecimiento, tumefacción y el dolor; patológicamente caracterizada por una vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación y formación de fibrina.

INFLAMACIÓN: Reacción dos tecidos ás feridas, caracterizada clinicamente por calor, arrubiamento, tumefacción e dor; patoloxicamente caracterizada por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluídos e depósitos de fibrina. Esta reacción está mediada pola resposta inflamatoria.

GYULLADÁS: A szövetek fertőzésre adott reakciója, amelynek klinikai jellemzői a melegség, duzzadtság, vörösség és fájdalom, patológiai jellemzői pedig az értágulat, hiperémia, a fehérvérsejtek felhalmozódása, folyadék-kiválasztás és a fibrin lerakódása. Ezt a reakciót gyulladásos válasznak nevezik.

BETENNELSE: Vevsreaksjon mot skader. Karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved utvidelse av blodkarene, hyperemi (økt blodmengde), opphopning av leukocytter, utsondring av væske og avsetning av fibrin. Denne reaksjonen kalles en betennelsesreaksjon.

ZAPALENIE : Reakcja tkanek na uszkodzenie; klinicznie charakteryzuje się gorączką, puchnięciem, zaczerwienieniem i bólem, a patologicznie − rozszerzeniem naczyń krwionośnych, przekrwieniem, nagromadzeniem się leukocytów, wysiękiem płynu i odkładaniem się włóknika. Reakcja ta jest nazywana odpowiedzią zapalną.

YANGI: İncinen veya yaralanan bir dokuda oluşan ve klinik olarak ateş, şişme, kızarma, ağrı, patolojik olarak damar genişlemesi, kan birikmesi, lökosit birikimi, sıvı sızması ve fibrin oluşumu gibi olaylarla karakterize edilen reaksiyon durumu. Bu reaksiyon yangısal tepki olarak da ifade edilir.

Was this helpful?
Presence of parasites in or upon a host organism.


ΠΡΟΣΒΟΛΗ: Παρουσία παρασίτων επί ή εντός ενός οργανισμού-ξενιστή.

INFESTATION: Présence de parasites dans ou sur un organisme (hôte) qui vivent au dépens de celui-ci.

INFESTACIÓN: Presencia de parásitos en un organismo (huésped) que viven en dependencia de este último.

INFESTACIÓN: Presenza de parasitos en ou sobre un organismo anfitrión ou hospedador.

PARAZITAFERTŐZÉS: Élősködők jelenléte egy szervezeten vagy szervezetben.

ANGREP: Tilstedeværelse av parasitter i eller pa en vertsorganisme.

ZAKAŻENIE PASOŻYTAMI: Obecność pasożytów w/lub na organizmie gospodarza.

PARAZİTER HASTALIK: Bir konak organizmaya bağlı veya içindeki parazitelerin varlığı

Was this helpful?
A contagious viral disease of farmed Atlantic salmon found in Norway, Canada and Scotland. The causative agent, ISAV, is an enveloped single-stranded RNA virus of the Orthomyxoviridae family. ISA is a notifiable List 1 disease under EU fish health regulations, characterised by severe anaemia, darkening of the liver, enlargement and darkening of the spleen, haemorrhage of the visceral organs, accumulation of fluid in the body cavity and high rate of mortality.


ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ (ISA): Μεταδοτική ασθένεια του καλλιεργούμενου σολομού η οποία εμφανίζεται στη Νορβηγία, τον Καναδά και τη Σκοτία. Προκαλείται από τον παράγοντα ISAV, ο οποίος είναι ένας ιός με ενθυλακωμένο μονόκλωνο RNA της οικογένειας Orthomyxoviridae. Η ISA αποτελεί ασθένεια η οποία σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ πρέπει να αναγγέλλεται άμεσα για λήψη μέτρων. Χαρακτηρίζεται από σοβαρή αναιμία, μαύρισμα του ήπαρ, διόγκωση και μαύρισμα της σπλήνας, αιμορραγία των σπλάγχνων, συγκέντρωση υγρών στις κοιλότητες του σώ

ANÉMIE INFECTIEUSE DE SAUMONS : Maladie virale contagieuse du saumon Atlantique élevé en Norvège, Canada et l’Ecosse. L’agent causal est un virus de la famille des orthomyxoviridées avec un génome ARN simple brin. Les règlements Européens exigent la notification de cette maladie de la liste I. Les symptômes sont lanémie sévère, le noircissement du foie, lhypertrophie et le noircissement de la rate, l’hémorragie des organes viscéraux et laccumulation de fluide dans la cavité péritonéale. Le taux de mortalité est élevé.

ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMON (ISA): Enfermedad viral contagiosa del salmón Atlántico encontrada en Noruega, Canadá y Escocia. El agente causante, ISAV, es un virus ARN de cadena simple de la familia Orthomyxoviridae. Esta enfermedad está en la lista 1 de las regulaciones europeas de sanidad acuática y se caracteriza por anemia severa, oscurecimiento del hígado, oscurecimiento e hinchamiento del bazo, acumulación de líquido en la cavidad del cuerpo y alta mortalidad.

ANEMIA INFECCIOSA DO SALMON (ISA): Enfermidade viral contaxiosa do salmón Atlántico de cultivo atopada en Noruega, Canadá e Escocia. O axente causante, ISAV, é un virus ARN de cadea simple da familia Orthomyxoviridae. Esta é unha enfermidade a declarar (débese notificar ás autoridades sanitarias) que está na lista 1 das regulacións europeas de sanidade piscícola e caracterízase por anemia severa, oscurecimiento do fígado, oscurecimiento e inchazo do bazo, hemorraxia dos órganos viscerais,acumulación de líquido nas cavidades do co

LAZACOK FERTŐZŐ VÉRSZEGÉNYSÉGE: Tenyésztett atlanti lazacok vírusos eredetű fertőző betegsége. Norvégiában, Kanadában és Skóciában fordul elő. A kórokozó egy burkolt, egyszálú RNS-vírus, amely az Orthomyxoviridae családba tartozik. Ez a betegség szerepel az EU halegészségügyi szabályzatának 1. listáján, bejelentési kötelezettség alá esik. Fontosabb tünetei a súlyos vérszegénység, a máj sötétedése, a lép megnagyobbodása és sötétedése, a zsigeri szervek bevérzése, folyadék felgyülemlése a testüregben, illetve a magas mortalitás.

INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA): Smittsom virussykdom hos atlantisk laks, funnet i Norge, Canada og Skottland. Kausativt agens, ILAV, er et membranomgitt enkelttrådet RNA-virus i familien Orthomyxoviridae. ILA er en meldepliktig liste 1 sykdom i EU’s fiskehelseforskrifter. Karakteriseres av alvorlig anemi, mørk lever, forstørret og mørk milt, blødninger på indre organer, væskeansamling i kroppshulen og høy dødelighet.

ZAKAŹNA ANEMIA ŁOSOSIA (ISA): Zaraźliwa choroba wirusowa hodowanych łososi atlantyckich stwierdzona w Norwegii, Kanadzie i Szkocji. Czynnik sprawczy ISAV stanowi osłonięty pojedynczo skręcony wirus RNA z rodziny Orthomyxoviridae. Zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą zdrowotności ryb, ISA jest na Liście 1 chorób podlegających zgłoszeniu; charakteryzuje się silną anemią, pociemnieniem wątroby, powiększeniem i pociemnieniem śledziony, krwotokiem narządów wewnętrznych, gromadzeniem się płynu w jamie ciała i wysokim wskaźnikiem śmier

ENFEKSİYÖZ SALMON ANEMİSİ: Çiftlik Atlantik somonunda bulaşıcı viral hastalığı, Norveç, Kanada ve İskoçya da bulunmuştur. Etken, Orthomyxoviridae familyasından bir zarlı tek iplikçikli RNA virusu olmasıdır. ISA Avrupa balık sağlığı yönetmeliği altında bildirilmesi gereken List 1hastalık olup, ciddi kansızlık, karaciğerde kararma, dalakta büyüme ve iç organlarda kararma, viseral organların kanaması, vücut boşluğunda sıvı birikmesi, mortalitenin yüksek oranda olması karaktersizedir.

Was this helpful?
A peracute to acute viral disease of juvenile salmonids. It is widespread and considered to be egg-transmitted. Losses are generally quite high in fish less than 5 cm long. The recommended control methods include chemical disinfection of eggs, elimination of carrier females through broodstock testing and depopulation of affected stocks.


ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΙΣ: Υπεροξεία έως οξεία ίωση των νεαρών σολομοειδών. Ευρύτατα διαδεδομένη, θεωρείται ότι μεταδίδεται διά των αυγών. Προκαλεί σημαντικές απώλειες μεταξύ των ψαριών μήκους μικρότερου από 5 εκατοστά. Οι μέθοδοι ελέγχου που συνιστώνται περιλαμβάνουν χημική απολύμανση των αυγών, εξολόθρευση των θηλυκών-φορέων και αποπληθυσμό των μολυσμένων αποθεμάτων.

NECROSE PANCREATIQUE INFECTIEUSE: Maladie virale aiguë à subaiguë des saumonidés juvéniles, surtout des truites; cosmopolite. On considère que le virus est transmis avec les oeufs. En général, les pertes sont relativement importantes chez les poissons de moins de 5 cm. Les techniques prophylactiques consistent en la désinfection chimique des oeufs, lélimination de femelles porteuses et lélimination des stocks atteints.

NECROSIS PANCREÁTICO INFECCIOSA: Enfermedad viral aguda a subaguda de jóvenes salmónidos, sobre todo de truchas; cosmopolita. Se considera que el virus se transmite con los huevos. En general, las pérdidas son relativamente importantes en peces de menos de 5 cm. Las técnicas profilácticas consisten en la desinfección química de los huevos, la eliminación de las hembras portadoras y la supresión de las reservas afectadas.

NECROSE PANCREÁTICO INFECCIOSA: Enfermidade viral aguda a subaguda de xuvenís de salmónidos. Transmítese a través dos ovos. As perdas son xeralmente bastante altas en exemplares de menos de 5 cm de longo. Os métodos de control recomendados inclúen a desinfección química de ovos, a eliminación de femias portadoras mediante probas xenéticas e a eliminación de stocks afectados.

FERTŐZŐ HASNYÁLMIRIGY-NEKRÓZIS: Fiatal lazacok heveny vagy félig heveny vírusos megbetegedése. Sokfelé előfordul és az általános vélemény szerint az ikra közvetítésével adódik át. 5 cm-nél kisebb halakban igen súlyos veszteségeket okozhat. A javasolt megelőzési módszerek közé tartozik az ikrák kémiai úton történő fertőtlenítése, a hordozó nőstények eltávolítása és az érintett állomány ritkítása.

INFEKSIØS PANKREAS NEKROSE: En akutt til svært akutt virussykdom på juvenil laksefisk. Den er vidt utbredt, og antas å være overførbar gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Tapene er vanligvis store på fisk under 5 cm. Anbefalte kontrollmetoder inkluderer kjemisk desinfeksjon av egg, fjerning av bærer-hunner ved testing av stamfisk og nedslakting av berørte beholdninger.

ZAKAŹNA MARTWICA TRZUSTKI: Bardzo ostra do ostrej choroba wirusowa młodzieży ryb łososiowatych. Choroba rozprzestrzeniona i przyjmuje się, że jest przenoszona z ikrą. Na ogół straty są bardzo duże u ryb o długości poniżej 5 cm. Zalecane metody zapobiegania obejmują chemiczną dezynfekcję ikry, eliminację nosicielskich samic poprzez sprawdzanie stada matecznego i likwidację dotkniętych obsad.

BULAŞICI PANKREATİK NEKROZ: Genç salmonidlerde görülen keskin akut viral bir hastalıktır. Yaygın olarak görülür ve yumurta yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Kayıplar genellikle 5 cmden daha küçük balıklarda oldukça yüksektir. Tavsiye edilen kontrol metotları, etkilenmiş stokların nüfusunun azaltıması, kuluçkahanalerin kontrol edilmesi, taşıyıcı dişilerinin çıkartılması, yumurtaların kimyasal dezenfekte edilmesini kapsar.

Was this helpful?
An acute viral disease of juvenile salmonids. Historically, this disease was recorded as Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease, and Leavenworth Sockeye Disease. The primary species affected are Chinook salmon, Rainbow trout and Sockeye salmon. The disease is endemic in the western U.S. with sporadic outbreaks occurring in other parts of the country. The virus is considered to be egg-transmitted. Losses are quite high in fish of less than 5 cm in


ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ: Οξεία ιογενής νόσος των νεαρών σολομοειδών. Εις ιό παρελθον αναφερόταν ως Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease, και Leavenworth Sockeye Disease. Τα είδη που κυρίως προσβάλλονται είναι ο σολομός Chinook, η ιριδίζουσα πέστροφα, και ο σολομός Sockeye. Η ασθένεια είναι ενδημική των δυτικών Η.Π.Α. με σποραδικές εκδηλώσεις και σε άλλα μέρη της χώρας. Ο ιός θεωρείται ότι διαδίδεται μέσω των αυγών. Οι απώλειες είναι υψηλές στα ψάρια μεγέθους κάτω α

NECROSE HEMATOPOIETIQUE INFECTIEUSE: Maladie virale aiguë des saumonidés juvéniles. Auparavent cette maladie a été décrite sous des appellations diverses; Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease and Leavenworth Sockeye Disease. Les espèces principales atteintes par cette maladie sont les saumons Chinook et Sockeye et la truite arc-en-ciel. La maladie est endémique dans louest des Etats Unis et se manifeste sporadiquement ailleurs dans le pays. On considère que le virus est transmis a

NECROSIS HEMATOPOIETICA INFECCIOSA: Enfermedad viral aguda de salmónidos juveniles. En el pasado esta enfermedad ha sido descrita bajo varias denominaciones: Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease o Leavenworth Sockeye Disease. Las especies principales afectadas por esta enfermedad son el salmón Chinook y Sockeye y la trucha arco iris. La enfermedad es endémica en el oeste de los Estados Unidos y se manifiesta esporádicamente en otras partes del país. Se considera que el virus se t

NECROSE HEMATOPOÉTICA INFECCIOSA: Enfermidade viral aguda de xuvenís de salmónidos. No pasado esta enfermidade foi descrita baixo varias denominacións: Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease ou Leavenworth Sockeye Disease. As principais especies afectadas por esta enfermidade son o salmón Chinook e Sockeye e a troita arco iris. A enfermidade é endémica no oeste dos Estados Unidos e maniféstase esporadicamente noutras partes do país. Considérase que o virus se transmite cos ovos.

FERTŐZŐ HEMATOPOIETIKUS NEKRÓZIS: Fiatal lazacok heveny vírusos megbetegedése. Egészen mostanáig ezt a betegséget Oregon Sockeye-betegség, Sacramento-folyó Chinook-betegség, Columbia-folyó Sockeye-betegség és Leavenworth Sockeye-betegség néven ismerték. A leginkább érintett halfajok a Chinook lazac, a szivárványos pisztráng és a Sockeye lazac. A betegség az Egyesült Államok nyugati részén fordul elő, de időnként megjelenhet az ország többi részében is. Az általános vélemény szerint a vírus az ikra közvetítésével adódik át. 5 cm

INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE (IHN): Akutt virussykdom på juvenile laksefisk. Inntil nylig var sykdommen kjent som ”Oregon Sockeye Disease”, ”Sacramento River Chinook Disease”, ”Columbia River Sockeye Disease” og ”Leavenworth Sockeye Disease”. Artene som sykdommen hovedsakelig berører er kongelaks (Chinook), regnbueørret og rødlaks (Sockeye). Sykdommen er endemisk i det vestlige USA, med sporadiske utbrudd i andre deler av landet. Viruset overføres trolig gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Det er store tap av fisk mindre enn

ZAKAŹNA MARTWICA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO: Ostra choroba wirusowa młodzieży ryb łososiowatych. Dopiero ostatnio choroba ta została zarejestrowana jako: Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease i Leavenworth Sockeye Disease. Głównymi gatunkami dotkniętymi chorobą są: czawycza (Oncorhynchus tschawytscha), pstrąg tęczowy (O. mykiss) i nerka (O. nerka). W zachodniej części USA jest to choroba endemiczna (lokalna) ze sporadycznym pojawieniem się w innych częściach kraju. Uważa się, że wirus te

BULAŞICI HEMATOPOİETİK NEKROZ: Salmonların genç bireylerinde görülen viral akut bir hastalıktır. Son zamanlara kadar, bu hastalık, Oregon Sockeye Hastalık, Sacramento River Chinook Hastaligi, Columbia River Sockeye Hastalık ve Leavenworth Sockeye Hastalığı olarak kaydedilmiştir. Chinook somon, Gökkuşağı alabalık ve somon Sockeye türleri birincil olarak etkilenmiştir. Hastalık ABDnin batısında, ülkenin diğer bölgelerinde meydana gelen tek dük salgınlar şeklinde görülen endemik bir hastalıktır. Virüs yumurta ile bulaştığı düşü

Was this helpful?
An acute haemorrhagic contagious viral infection typical of cyprinids, especially the common carp (Cyprinus carpio). This disease condition typically erupts in spring , causing mortalities in adults and juveniles: hence it is also known as spring viraemia of carp.


ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ: Οξεία αιμορραγική μεταδοτική ιογενής μόλυνση εμφανιζόμενη κυρίως στα κυπρινοειδή, και ειδικότερα στον κοινό κυπρίνο (Cyprinus carpio). Η ασθένεια αυτή συνήθως εμφανίζεται την άνοιξη. Προκαλεί τον θάνατο σε ενήλικα και νεαρά άτομα και για τούτο είναι γνωστή και ως ανοιξιάτικη ιαιμία του κυπρίνου.

HYDROPISIE INFECTIEUSE: Infection hémorragique aigüe caractéristique des cyprinidés, spécialement de la carpe (Cyprinus carpio). Cette maladie se déclenche particulièrement au printemps, provoquant des mortalités dadultes et de juvéniles : maintenant elle est aussi connue comme virose printanière des carpes.

HIDROPESÍA INFECCIOSA: Infección hemorrágica aguda característica de los ciprínidos, especialmente de la carpa (Cyprinus carpio). Esta enfermedad se manifiesta especialmente en primavera y provoca importantes mortalidades de adultos y juveniles: Actualmente es conocida como virosis primaveral de carpas.

HIDROPISÍA INFECCIOSA: Infección viral contaxiosa, hemorráxica aguda, característica dos ciprínidos, especialmente da carpa común (Cyprinus carpio). Esta enfermidade maniféstase especialmente en primavera, causando mortalidades de adultos e xuvenís. Por isto, tamén é coñecida como viremia primaveral de carpas.

FERTŐZŐ HASVÍZKÓR: Elsősorban a pontyfélékre jellemző heveny, vírusos eredetű, hemorrhágikus megbetegedés. A betegség általában tavasszal jelenik meg, és egyformán veszélyezteti a fiatalabb és idősebb korosztályú halakat. A ponty tavaszi virémiájának is nevezik.

INFEKSIØS VATERSOTT (ØDEM): En akutt smittsom blødende virusinfeksjon typisk for karpefisk, spesielt vanlig karpe (Cyprinus carpio). Denne sykdomstilstanden bryter vanligvis ut om våren, og forårsaker dødelighet på voksne og juvenile fisk. Tilstanden er derfor også kjent som vårviremi på karpefisk.

PUCHLINA (OBRZĘK) ZAKAŹNA: Ostre krwotoczne zaraźliwe zakażenie wirusowe u ryb karpiowatych, w szczególności u karpia pospolitego (Cyprinus carpio). Typową cechą tej choroby jest zwykle jej wiosenny wybuch, powodujący śmiertelność wśród narybku i dorosłych karpi: stąd nazywana jest także wiosenną wiremią karpi.

Damlacık Enfeksiyonu: Cyprinidlere özgün akut kanamalı bulaşıcı viral enfeksiyon, özellikle aynalı sazan (Cyprinus carpio) Bu hastalık şartları genel anlamda ilkbaharda ortaya çıkar, yetişkin ve juvenillerde ölümlere sebep olur: bundan dolayı, sazanların ilkbahar viremisi olarak bulunur.

Was this helpful?
Disease due to the microbial multiplication in the affected organism.


ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια οφειλόμενη στον μικροβιακό πολλαπλασιασμό εντός του ασθενούντος οργανισμού.

MALADIE INFECTIEUSE: Maladie provoquée par la multiplication de microbes dans lorganisme atteint.

ENFERMEDAD INFECCIOSA: Enfermedad provocada por la multiplicación de microbios en el organismo afectado.

ENFERMIDADE INFECCIOSA: Enfermidade provocada pola multiplicación de microorganismos no organismo afectado.

FERTŐZŐ BETEGSÉG: Az érintett szervezetben a mikroorganizmusok szaporodása miatt kialakuló betegség.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som videreføres på grunn av mikrobiell formering (forøkelse) i smittede organismer.

CHOROBA ZAKAŹNA: Choroba spowodowana namnożeniem się bakterii w dotkniętym organizmie.

BULAŞICI HASTALIK: Mikrobik çoğalmalar nedeniyle etkilenen organizmalarda meydana gelen hastalık

Was this helpful?
(1) Invasion and multiplication of pathogenic agents (e.g. bacteria, viruses, fungi) into the body with or without manifestation of the disease. (2) Specific infectious disease.


ΜΟΛΥΝΣΗ: (1) Εισβολή και πολλαπλασιασμός παθογόνων παραγόντων (π.χ. βακτηρίων, ιών, μυκήτων) στο σώμα ανεξάρτητα από το αν αυτό οδηγεί σε εκδήλωση ασθένειας ή όχι. (2) ειδική μολυσματική νόσος.

INFECTION: (1) Etat maladif résultant de lintroduction ou de la pénétration dun agent pathogène (par exemple bactérie, parasite, champignon) dans le corps, les tissus ou les cellules dun hôte. (2) Maladie infectieuse specifique.

INFECCIÓN: (1) Estado que resulta de la introducción o penetración de un agente patógeno (por ejemplo bacteria, parásito, hongo) en el cuerpo, tejidos o células de un huésped. (2) Enfermedad infecciosa específica.

INFECCIÓN: (1) Estado que resulta da introdución ou penetración dun axente patóxeno (por exemplo bacteria, parasito, fungo) no corpo, tecidos ou células dun hospedador, con ou sen manifestación da enfermidade. (2) Enfermidade infecciosa específica.

FERTŐZÉS: (1) Kórokozók (pl. vírusok, baktériumok, gombák) bejutása a szervezetbe és szaporodása a szervezetben, a betegség tüneteinek megjelenésével vagy anélkül. (2) Specifikus fertőző betegség.

INFEKSJON: (1) Invasjon og oppformering av patogene agens (f.eks. bakterier og virus) i kroppen, med eller uten utbrudd av sykdom. (2) Spesifikk smittsom sykdom.

ZAKAŻENIE: (1) Inwazja i mnożenie się czynników patogennych (np. bakterie, wirusy, grzyby) w ciele z/lub bez ujawnienia się choroby. (2) Swoista choroba zakaźna.

ENFEKSİYON: (1) Bakteri, virüs, mantar gibi patojenik ajanların saldırısı ve çoğalmasıyla oluşan hastalık durumu. (2) Özel bulaşıcı hastalık

Was this helpful?
Egg-laying brought about by manipulation of the environment or treatment of the animal, for example, temperature and fertility cycle, osmotic shock, UV irradiation of water, hormone injections.


ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑ: Απόθεση αυγών που επέρχεται ως αποτέλεσμα εκούσιας μεταβολής των συνθηκών του περιβάλλοντος ή χειρισμού του ζώου με μεθόδους όπως: ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, ωσμωτικό σόκ, ακτινοβόληση του νερού με υπεριώδη ακτινοβολία ή ένεση με ορμόνες.

PONTE INDUITE: Pontes obtenues par manipulation environnementale ou traitement sur lanimal. par exemple, cycle des températures et de fertilité, choc osmotique, irradiation de leau par UV, injections hormonales.

DESOVE INDUCIDO: Desove obtenido por manipulación ambiental o tratamiento del animal, por ejemplo, ciclo de temperaturas y de fertilidad, choque osmótico, irradiación de la piel por UV, inyecciones hormonales.

DESOVA INDUCIDA: Desove obtido por manipulación ambiental ou tratamento do animal, por exemplo, ciclo de temperaturas e de fertilidade, choque osmótico, irradiación da auga con UV, inxeccións hormonais.

MESTERSÉGES ÍVATÁS: Olyan ikrarakás, amely a környezet vagy az állatok befolyásolásának hatására következik be (pl. hőmérséklet és szaporodási ciklus, ozmotikus sokk, UV-besugárzás, hormoninjekciók).

INDUSERT GYTING: Gyting framskyndet ved manipulering av miljøet (lys og temperatur) eller behandling av fisken (hormoninjeksjon).

WZBUDZANIE TARŁA: Składanie jaj może być spowodowane manipulacją warunkami środowiskowymi lub poddawaniem zwierzęcia zabiegom, np. cykl temperatury i dojrzałości, temperatury i długości dnia, wstrząs osmotyczny, napromieniowanie UV wody, wstrzykiwanie hormonów.

YUMURTANIN UYARIMI: Hayvanları tedavi (muamele) veya çevresel olarak etkileyerek yumurta bırakımı, örneğin; sıcaklık ve üreme döngüsü, ozmotik basınç, UV, aydınlatma, hormon enjeksiyonu.

Was this helpful?
A species, the presence or absence of which is indicative of a particular habitat, community or set of environmental conditions; Syns. characteristic species; guide species; index species.


ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Ενα είδος, του οποίου η παρουσία ή απουσία είναι ενδεικτική ενός ορισμένου ενδιαιτήματος, κοινότητας ή ενός συνόλου περιβαλλοντικών συνθηκών.

ESPECES INDICATRICES: Espèces dont la présence ou labsence est indicatrice dun habitat ou dune communauté déterminée ou dun ensemble de conditions environnementales particulières; espèces caractéristiques.

ESPECIES INDICADORAS: Especies cuya presencia o ausencia es indicativa de un hábitat o de una comunidad o de un conjunto de condiciones ambientales particulares; especies características.

ESPECIES INDICADORAS: Especies a presenza da cal ou ausencia é indicativa dun hábitat ou dunha comunidade ou dun conxunto de condicións ambientais particulares. Sins. especies características; especies guía; especies índice.

INDIKÁTORFAJ: Olyan faj, amelynek jelenlétéből vagy hiányából következtethetünk egy élőhely vagy közösség állapotára, illetve bizonyos környezeti feltételekre; Úm. jellemző faj, mutatófaj.

INDIKATORART : En art som med sin tilstedeværelse eller sitt fravær er en indikator på en spesiell type habitat, samfunn eller miljøforhold.

GATUNEK WSKAŹNIKOWY: Gatunek, którego obecność lub brak jest wskaźnikiem jakości naturalnego środowiska lub zespołu warunków środowiskowych bytowania danego gatunku bądź biocenozy. Syn.: gatunki charakterystyczne; gatunki przewodnie; gatunki wskaźnikowe.

İNDİKATÖR TÜR: Belirli bir ortama adapte olmuş, belirli bir habitatta yaşayan mevcut veya yok olmuş tür. Karaktristik türler, rehber türler, indeks türler indikatör tür kelimesiyle aynı anlamda kullanılmaktadır.

Was this helpful?
The period during which embryos develop inside the egg; usually given in days or hours from fertilization until 50% of the embryos have hatched.


ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: Η περίοδος κατά την οποία το ψάρι αναπτύσσεται στο εσωτερικό του αυγού. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη του 50% των νεοσσών από ένα σύνολο εππαλημένων αυγών.

TEMPS DINCUBATION: La période pendant laquelle le développement dun poisson a lieu à lintérieur de loeuf; exprimé habituellement par le nombre de jours ou dheures entre la fécondation et léclosion de 5O% des embryons.

TIEMPO DE INCUBACIÓN: Período durante el cual el desarrollo de un pez tiene lugar dentro del huevo; normalmente es el número de días o de horas entre la fecundación y la eclosión del 50% de embriones.

TEMPO DE INCUBACIÓN: Período durante o cal os embrións se desenvolven no interior do ovo; normalmente é o número de días ou de horas entre a fecundación e a eclosión do 50% de embrións.

INKUBÁCIÓS IDŐ: Az az időtartam, amely alatt az embriók az ikrákon belül fejlődnek;általában az a napokban vagy órákban megadott idő, amely a megtermékenyítéstől az embriók 50%-ának kikeléséig tart.

INKUBASJONSTID: Perioden når embryoer utvikler seg inni egget. Vanligvis gitt i dager eller timer fra befruktning til 50% av embryoene er klekket.

CZAS INKUBACJI: Okres, w czasie którego embrion rozwija się wewnątrz jaja; zazwyczaj podawany w dniach lub godzinach zanim nie wykluje się 50% embrionów.

KULUÇKA ZAMANI: Embriyonun yumurta içersinde geliştiği, yumurtaların %50sinin açılmasıyla sonlanan ve genellikle gün veya saat olarak verilen süre.

Was this helpful?
The time during which eggs (embryos) develop, for example in a hatchery. Usually the period between fertilization and hatching of the last embryo of a given egg population.


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: Η περίοδος κατά την οποία συντελείται ή επώαση των αυγών. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη και των τελευταίων νεοσσών από ένα σύνολο επηρεαζόμενων αυγών.

PERIODE DINCUBATION: La période de temps pendant laquelle lincubation des oeufs de poisson a lieu, dans une éclosérie par exemple. Se dit habituellement de la période entre la fécondation et léclosion du dernier embryon dune population donnée.

PERIODO DE INCUBACIÓN: Periodo durante el cual tiene lugar la incubación de huevos de peces, en un criadero por ejemplo. Dícese normalmente del periodo entre la fecundación y la eclosión del último embrión de una población determinada.

PERÍODO DE INCUBACIÓN: Período durante o cal se desenvolven os ovos (embrións), por exemplo nun criadeiro. Dise normalmente do período entre a fecundación e a eclosión do último embrión dunha poboación de ovos determinada.

INKUBÁCIÓS PERIÓDUS: Az az időtartam, amely alatt az ikrák (embriók) kifejlődnek, például egy keltetőben. Általában a megtermékenyítés és egy adott populációban lévő utolsó embrió kikelése közöti időtartam.

INKUBASJONSPERIODE: Utviklingsperioden for egg, f.eks. i et klekkeri. Vanligvis perioden mellom befruktning og klekking av det siste embryoet i en gitt eggruppe (eggbatch).

OKRES INKUBACJI: Okres, w czasie którego jaja (embriony) rozwijają się, np. w wylęgarni. Zazwyczaj okres między zapłodnieniem a wykluciem ostatniego embrionu z danej populacji jaj.

KULUÇKALAMA DÖNEMİ: Kuluçkahanelerde yumurta ya da embriyonun gelişme süresi. Genellikle bu süre yumurtanın döllenmesiyle başlar ve embriyonun yumurtadan çıkışıyla sona erer ve türden türe değişim gösterir.

Was this helpful?
(1) The holding of eggs from fertilization to hatching. (2) In pathology: the period between the time of entry of an infecting agent and the onset of symptoms of the disease. (3) In microbiology: culture of bacteria on specific media under controlled conditions.


ΕΠΩΑΣΗ: (1) γενικά: η διατήρηση των αυγών από την γονιμοποίηση έως την εκκόλαψη. (2) στην παθολογία: η περίοδος από τον χρόνο εισόδου ενός μολυσματικού παράγοντα ως την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου. (3) στην μικροβιολογία: καλλιέργεια μικροβίων σε ειδικά μέσα υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

INCUBATION: (1) En aquaculture: la conservation des oeufs de la fécondation jusquà léclosion. (2) En pathologie: la période de temps qui sécoule entre la pénétration dun agent pathogène dans le corps et lapparition des premiers symptômes de la maladie provoquée. (3) En microbiologie: la culture de bactéries sur un milieu spécifique et dans des conditions déterminées.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: conservación de huevos fecundados hasta la incubación. (2) En patología: periodo que pasa entre la penetración de un agente patógeno en el cuerpo y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad que provoca. (3) en microbiología: cultivo ce bacterias en un medio específico en condiciones determinadas.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: proceso ao que se somete aos ovos dende a fecundación ata a eclosión. (2) En patoloxía: período que transcorre entre a penetración dun axente patóxeno no corpo e a aparición dos primeiros síntomas da enfermidade que provoca. (3) en microbioloxía: cultivo de bacterias nun medio específico en condicións determinadas.

INKUBÁCIÓ: (1) Az ikra tartása a megtermékenyítéstől a kikelésig. (2) Patológiában: egy fertőző organizmus szervezetbe kerülésének idejétől a betegség tüneteinek megjelenéséig eltelt idő. (3) Mikrobiológiában: baktériumok tenyésztése specifikus táptalajon, ellenőrzött körülmények között.

INKUBASJON: (1) Å holde egg fra befruktning til klekking. (2) I patologi (sykdomslære): Perioden fra et sykdomsfremkallende agens kommer inn i kroppen til sykdommen bryter ut. (3) I mikrobiologi: Dyrking av bakterier på spesielle vekstmedier under kontrollerte forhold.

INKUBACJA: (1) Przetrzymywanie jaj od zapłodnienia do wyklucia. (2) W patologii: okres pomiędzy czasem wniknięcia czynnika zakażającego a początkiem objawów choroby. (3) W mikrobiologii: hodowla bakterii na specyficznej pożywce w warunkach kontrolowanych.

KULUÇKALAMA: (1) Yumurtaların döllenmesinden açılmasına kadar kontrol altında tutulması. (2) Patolojide; enfeksiyon etkeni ajanın girmesinden ilk hastalık belirtilerini gösterinceye kadar geçen süre. (3) Mikrobiyolojide; özel besi ortamında ve kontrollü şartlarda bakterinin kültür edlmesi.

Was this helpful?
Intracellular bodies formed in response to exogenous material, e.g. viral particles.


ΕΓΚΛΕIΣΤΑ ΣΩΜΑΤIΑ: Ενδοκυτταρικά σωμάτια που σχηματίζονται κατά την απόκριση σε εξωγενές υλικό π.χ. ιικά σωματίδια.

CORPS DINCLUSION: Corps intracellulaires qui se forment en réponse à linclusion de la matière exogène, les particules virales par exemple.

CUERPO DE INCLUSIÓN: Cuerpos intracelulares que se forman en respuesta a la materia exógena, partículas virales por ejemplo.

CORPO DE INCLUSIÓN: Corpos intracelulares que se forman en resposta á materia exóxena, partículas virais por exemplo.

ZÁRVÁNYOK: Valamilyen külső anyagra (pl. vírusrészecskékre) adott válaszként kialakuló sejten belüli szemcsék.

INKLUSJONSLEGEME: Intracellulære legemer dannet som respons til eksogene materialer, f.eks. viruspartikler.

CIAŁKA WTRĘTOWE: Ciałka wewnątrzkomórkowe utworzone w odpowiedzi na egzogenny materiał, np. cząsteczki wirusowe.

İÇERME ORGANLARI: Virüs parçacıkları gibi dış kaynaklı maddelere karşılık olarak oluşan hücrelerarası cisimledir.

Was this helpful?
The concentration of a toxicant at which lethal effects are first observed.


ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η συγκέντρωση μιάς τοξικής ουσίας στην οποία αρχίζει να παρατηρείται θνησιμότητα.

CONCENTRATION LETALE: La concentration dun agent toxique qui entraine les premières mortalités.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración de un agente tóxico que provoca las primeras mortalidades.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración dun axente tóxico á que se poden observar os pimeros efectos letais.

KEZDETI HALÁLOS KONCENTRÁCIÓ: Egy mérgező anyagnak az a koncentrációja, amelynél a halálos hatás először megfigyelhető.

BEGYNNENDE DODELIG (LETAL) KONSENTRASJON: Konsentrasjonen av en gift som gir de første tegn til dødelige effekter.

LETALNA KONCENTRACJA/DAWKA (DL50): Koncentracja trucizny, przy której są obserwowane pierwsze objawy letalne.

İLK LETAL KONSANTRASYON: Öldürücü etkilerin ilk görüldüğü toksik madde konsantrasyonu.

Was this helpful?
The number of new cases of a particular disease occurring within a specified period in a given population or unit of the population. Incidence may be expressed as a percentage if the number of new cases per unit of time is based upon a sample of known size; if the population size remains fairly stable, but is not exactly known, incidence may be expressed somewhat less precisely, but nevertheless usefully, as the number of new cases per unit of time for the entire population.


ΣΥΧΝΟΤΗΣ (ΝΟΣΟΥ): Ο αριθμός νέων περιστατικών μιάς συγκεκριμένης ασθένειας που εμφανίζονται σε έναν δεδομένο πληθυσμό ή μονάδα πληθυσμού. Η συχνότητα εκφράζεται ως ποσοστό εάν ο αριθμός των νέων περιστατικών ανά μονάδα χρόνου βασίζεται σε δείγμα γνωστού μεγέθους. Εάν το μέγεθος του πληθυσμού παραμένει αρκετά σταθερό, αλλά δεν είναι ακριβώς γνωστό, η συχνότητα εκφράζεται, με μικρότερη μεν ακρίβεια, αλλά με επαρκή βεβαιότητα, με κάπως μικρότερη ακρίβεια, ως ο αριθμός νέων περιστατικών σε ολόκληρο τον πληθυσμ

INCIDENCE: Nombre de nouveaux cas dune maladie spécifique apparaissant dans une population donnée, ou sur partie déterminée de cette population, au cours dune période déterminée. Si léchantillon, dans lequel le nombre de nouveaux cas enregistrés pendant un temps unitaire, est de taille connue, lincidence peut être exprimée en pourcentage. Si létendue de la population est plus ou moins stable, mais sa taille exacte inconnue, lincidence peut être exprimée de façon moins stricte, mais néanmoins utile, comme l

INCIDENCIA: Nombre de nuevos casos de una enfermedad que aparece en una población dada, o en parte determinada de esta población, durante un periodo determinado. Si la muestra en la cual el número de nuevos casos registrados durante una unidad de tiempo es de rango conocido, la incidencia puede ser expresada en porcentaje. Si la extensión de la población es más o menos estable, pero su talla es desconocida, la incidencia puede ser expresada de manera más o menos estricta, como el número de nuevos casos por

INCIDENCIA: Número de novos casos dunha enfermidade que aparece nunha poboación dada, ou en parte determinada desta poboación, durante un período determinado. A incidencia pode ser expresada como unha porcentaxe se o número de casos por unidade de tempo está baseado nunha mostra de tamaño coñecido; se o tamaño da poboación é máis ou menos estable pero non é exactamente coñecido, a incidencia pode ser expresada con menor precisión, aínda que dun modo moi útil, como o número de novos casos por unidade de temp

MEGBETEGEDÉSI ARÁNYSZÁM: Egy adott betegség új eseteinek előfordulása egy adott időtartamon belül egy egységnyi méretű populációban vagy a populáció egészében. A megbetegedési arányt az időegység alatti új megbetegedések ismert méretű mintához viszonyított százalékával fejezik ki; ha a populáció mérete viszonylag állandó marad, de pontosan nem ismert, akkor a megbetegedési arány kevésbé pontos, ennek ellenére továbbra is hasznos, mivel megadja az egész populációban időegység alatt előforduló új esetek számát.

HYPPIGHET: Antall nye tilfeller av en spesiell sykdom som forekommer innen en viss periode i en gitt populasjon eller andel av populasjonen. Hyppighet kan uttrykkes i prosent dersom antall nye tilfeller per tidsenhet er basert på en prøve med kjent størrelse. Dersom populasjonsstørrelsen holder seg forholdsvis stabil, men den eksakte størrelsen ikke er kjent, blir hyppigheten uttrykt mindre presist. Den vil allikevel være nyttig, som antall nye tilfeller per tidsenhet for hele populasjonen.

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA: Liczba nowych przypadków określonej choroby występującej w ciągu dokładnego okresu w danej populacji lub jednostce populacji. Częstość występowania wśród osobników może być wyrażona jako procent, jeśli liczba nowych przypadków w jednostce czasu jest oparta na próbie o znanej wielkości; jeżeli wielkość populacji pozostaje dość stabilna, ale nie jest to dokładnie wiadome, częstość występowania dla całej populacji może być wyrażona nieco mniej dokładnie, ale niemniej użytecznie, jako liczba nowych

İNSİDENS (GÖRÜLME SIKLIĞI): Belirli bir populayonun tümünde veya bir kısmında belirli bir sürede spesifik bir hastalıkla ilgili yeni durumların görülme sıkığı. İnsidens bazan yüzde olarak da ifade edilir, ancak bu durumda populasyon sayısının sabit olduğunun bilinmesi gerekir. Genellikle belirli bir zamanda ve belirli bir grup için kullanılır.

Was this helpful?
(1) Coefficent: The probability that two genes (alleles) at a locus are identical in descent. The correlation of genes within individuals or the correlation of genes within individuals within populations, Hardy-Weinberg proportions; positive values indicate a deficiency of heterozygotes while negative values indicate an excess of heterozygotes. (2) Depression: a reduction in fitness or vigour due to inbreeding.


ΟΜΟΜΙΞΙΑΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ): (1) Συντελεστής: Η πιθανότητα δύο γονίδια (αλληλόμορφα) σε έναν τόπο να είναι πανομοιότυπα. Η συσχέτιση γονιδίων μεταξύ ατόμων ή η συσχέτιση γονιδίων ανάμεσα σε άτομα πληθυσμών, οι αναλογίες Hardy-Weinberg (βλ.λ.). Θετικές τιμές υποδηλώνουν ανεπάρκεια ετεροζυγωτών ενώ αρνητικές τιμές υποδηλώνουν περισσότερους ετεροζυγώτες. (2) Υποβιβασμός: μείωση της αρμοστικότητας και του σφρίγους λόγω της ομομιξίας (βλ.λ.).

CONSANGUINITE : (1) Coefficient de consanguinité : la probabilité que deux allèles d’un locus sont identiques chez la progéniture. Se refère aux gènes à l’intérieur d’un individu ou au niveau d’une population. Se décrit par une valeur d’équilibre Harvey-Weinberg : une valeur positive indiquant une déficience d’hétérozygotes alors qu’une valeur négative indique un excès d’hétérozygotes. (2) Dépression de consanguinité : diminution du dégré d’adaptation ou vigueur provoquée par la consanguinité .

ENDOGAMIA (COEFICIENTE/ DEPRESION): (1) Coeficiente: Probabilidad deque dos genes (alelos) en un locus sean idénticos en la descendencia. Correlación de genes entre individuos o entre individuos de una población; proporciones de Hardy-Weinberg; los valores positivos indican una deficiencia de heterocigotos mientras que los negativos indican un exceso (2) Depresión: Reducción en el éxito o vigor reproductivo debido a la endogamia.

COEFICIENTE ENDOGÁMICO / DEPRESIÓN ENDOGÁMICA: (1) Coeficiente: Probabilidade de que dous xenes (alelos) nun locus sexan idénticos na descendencia. Correlación de xenes entre individuos ou entre individuos dunha poboación; proporcións de Hardy-Weinberg; os valores positivos indican unha deficiencia de heterocigotos mentres que os negativos indican un exceso de heterocigotos. (2) Depresión: Redución no éxito ou vigor reprodutivo debido á endogamia.

BELTENYÉSZTETTSÉG (EGYÜTTHATÓ/LEROMLÁS): (1) Beltenyésztettségi együttható: Annak a valószínűsége, hogy az utódokban egy lókuszban lévő két gén (allél) azonos. A gének közötti összefüggés az egyedeken belül, vagy az egyedek génjei közötti összefüggés egy populáción belül, (Hardy-Weinberg-arány); a pozitív értékek a heterozigóták hiányát, a negatív értékek pedig a heterozigóták túlsúlyát jelzik. (2) Beltenyésztettségi leromlás: a beltenyésztettség miatt kialakuló csökkent életképesség.

INNAVLSKOEFFISIENT/-DEPRESJON: (1) Innavlskoeffisient: Sannsynligheten for at to alleler i et locus er identiske i avkom som følge av innavl; Et mål på reduksjon av heterozygositet som følge av innavl. (2) Innavlsdepresjon: Reduksjon i levedyktighet eller livskraft som følge av innavl.

CHÓW WSOBNY (wskaźnik/depresja): (1) Wskaźnik: prawdopodobieństwo, że łączące się dwa geny (allele) w locus są identyczne. Korelacja genów wśród osobników lub korelacja genów wśród osobników wewnątrz populacji, prawo Hardy-Weinberga; dodatnie wyniki wskazują na deficyt heterozygot, podczas gdy ujemny wynik − na nadmiar heterozygot. (2) Depresja: redukcja wydolności lub wigoru z powodu chowu wsobnego.

ÇİFTLEŞTİRME(KATSAYI/ DEPRESYON): (1) Katsayı:Soy içinde bir lokustaki iki genin (allel) eş olma ihtimali. Bireylerdeki genlerin korelasyonu ya da populasyondaki bireylerdeki genlerin korelasyonu, Hardy-Weinberg oranı: pozitif değerler heterozigot eksikliğini belirlerken negatif değerler heterozigot fazlalığını belirler. (2) Depresyon: çiftlerştirme yüzünden canlılık ve zindeliğin bir azalışı.

Was this helpful?
Mating or crossing of individuals more closely related than average pairs in the population; endogamy.


ΟΜΟΜΙΞΙΑ: Διασταύρωση ή σύζευξη ατόμων που συγγενεύουν στενότερα μεταξύ τους, από ό,τι ένα μέσο ζεύγος στον πληθυσμό, ενδογαμία. Πρβ. ετερομιξία

ENDOGAMIE: Croisement ou accouplement dindividus dont la parenté est plus proche que celle attendue des couples formés par hasard dans une population.

ENDOGAMIA: Cruce o acoplamiento de individuos cuyos parentescos son más próximos que lo esperado en una pareja formada al azar dentro de una pobación.

ENDOGAMIA: Cruzamento ou acoplamento de individuos cun parentesco máis próximos que o esperado para unha parella formada ao chou dentro dunha pobación.

BELTENYÉSZTÉS: Olyan egyedek párosítása vagy keresztezése, amelyek közelebbi rokonok, mint az átlagos párok a populációban. Úm. endogámia.

INNAVL: Paring eller kryssing mellom individer som er nærmer i slekt enn de gjennomsnittlige parene i populasjonen. Endogami.

CHÓW WSOBNY/W POKREWIEŃSTWIE: Parzenie lub krzyżowanie osobników bliżej spokrewnionych niż przeciętne pary w populacji; endogamia.

YETİŞTİRİCİLİK: Birbirlerine genetik olarak yakın türlerin birebir eşleştirilme veya çaprazlama suretiyle üretiminin yapılması.

Was this helpful?
A state where there are no clinical or biological signs of disease.


ΜΟΛΥΝΣΗ, ΑΦΑΝΗΣ: Στάδιο στο οποίο δεν εμφανίζονται τα κλινικά ή βιολογικά συμπτώματα μιας ασθένειας.

INFECTION INAPPARENTE: Etat dans lequel il n y a aucun symptôme clinique ou biologique dune maladie.

INFECCIÓN INAPARENTE: Estado en el cual no hay ningún síntoma clínico o biológico de una enfermedad.

INFECCIÓN INAPARENTE: Estado no cal non hai ningún síntoma clínico ou biolóxico dunha enfermidade.

NEM LÁTHATÓ FERTŐZÉS: Olyan állapot, amelyben a betegségnek nincsenek klinikai vagy biológiai jelei.

SKJULT INFEKSJON: Stadium der det ikke er noen synlige biologiske tegn til infeksjon.

ZAKAŻENIE BEZOBJAWOWE: Stan, w którym nie są widoczne kliniczne lub biologiczne objawy choroby.

GİZLİ ENFEKSİYON: Hastalığın biyolojik veya klinik belirti göstermeme durumu.

Was this helpful?
Used in reference to tests or experiments conducted in or on, intact living organisms.


IN VIVO: χρησιμοποιείται αναφορικά με πειράματα ή δοκιμές που διεξάγονται επί ή εντός ζωντανών οργανισμών.

IN VIVO: Employé en référence aux essais ou expériences faits sur ou dans un organisme vivant.

IN VIVO: Usado en referencia a ensayos o experimentos llevados a cabo en un organismo vivo.

IN VIVO: Usado en referencia a ensaios ou experimentos levados a cabo en ou sobre organismos vivos

IN VIVO: Élő szervezeten vagy szervezetben végrehajtott. Tesztek vagy kísérletek jellemzésére használják.

IN VIVO: Brukt i forbindelse med tester og eksperimenter gjennomført i eller på intakte levende organismer.

IN VIVO: Stosowane w odniesieniu do poddawanych próbie lub eksperymentom, które prowadzone są w/lub na żywych i nieuszkodzonych organizmach.

IN VIVO: Belirli bir refens izlenerek yaşayan canlı üzerinde testlerin veya denemelerin yapılması.

Was this helpful?
Used with reference to tests or experiments including cell or tissue cultures, conducted in an artificial environment.


IN VITRO: Αναφέρεται σε δοκιμές ή πειράματα, περιλαμβανομένων των κυτταροκαλλιεργειών και ιστοκαλλιεργειών, που διεξάγονται σε τεχνητό περιβάλλον.

IN VITRO: En référence aux essais ou expériences concernant des cultures de cellules ou de tissus, conduits dans un environnement artificiel.

IN VITRO: En referencia a ensayos o experimentos que conciernen el cultivo de células o de tejidos, mantenidos en medio artificial.

IN VITRO: Usado en relación a ensaios ou experimentos incluíndo cultivos de tecidos ou células, realizados nun medio artificial

IN VITRO: Mesterséges környezetben végrehajtott. Tesztek vagy kísérletek (beleértve a sejt- és szövettenyésztést is) jellemzésére használják.

IN VITRO: Bruk i forbindelse med tester eller eksperimenter, inkludert celle- eller vevskulturer, gjennomført i et kunstig miljø.

IN VITRO: Stosowane w odniesieniu do poddawanych próbie lub eksperymentom, łącznie z hodowlami komórkowymi i tkankowymi, prowadzonych w sztucznym środowisku.

IN VITRO: Oluşturulan suni çevresel şartlarda, doku veya hücre kültürü üzerinde belirli bir referans izlenerek denemeler veya testler yapılması.

Was this helpful?
In the original location.


ΕΠI ΤΟΠΟΥ(IN SITU): Στον φυσικό τόπο όπου παρατηρείται ένα φαινόμενο.

IN SITU: Dans son lieu dorigine.

IN SITU: En su medio de origen.

IN SITU: No seu medio orixinal.

IN SITU: Az eredeti helyen.

IN SITU: I den opprinnelige (originale) lokaliseringen.

IN SITU: W pierwotnym miejscu (w miejscu/na miejscu).

IN SITU: Bir şeyin orijinal yerinde incelendiğini ifade eder.

Was this helpful?
A condition found in certain groups of molluscs, particularly whelks (Buccinum sp) where an intersex state arises as a result of the effects of certain inorganic pollutants, for example, TBT.


ΔΥΣΦΥΛΕΤIΣΜΟΣ: Διαφυλετική κατάσταση εμφανιζόμενη σε ορισμένες ομάδες μαλακίων (κυρίως Βuccinum sp) υπό την επίδραση ορισμένων ανόργανων ρύπων, π.χ. ΤΒΤ.

CHANGEMENTS DE SEXE: Situation rencontrée dans certains groupes de mollusques, particulièrement les buccins (Buccinum sp) chez lesquels un état intersexe survient comme résultat des effets de certains polluants inorganiques, par exemple TBT.

CAMBIO DE SEXO: Situación encontrada en ciertos grupos de moluscos, particularmente los buccinos (Buccinum sp) en los cuales un estado ínter-sexuado surge como resultado del efecto de ciertos contaminantes inorgánicos, por ejemplo, TBT.

IMPOSEX: Situación atopada en certos grupos de moluscos, particularmente os buccinos (Buccinum sp.) nos cales un estado intersexual xorde como resultado do efecto de certos contaminantes inorgánicos, por exemplo, TBT.

IMPOSEX: Puhatestűek, elsősorban kürtcsigák (Buccinum sp) bizonyos csoportjaiban előforduló állapot, amelyben a kétivarúság bizonyos szervetlen szennyezőanyagok, pl. TBT hatására következik be.

TVEKJØNNET: Tilstand funnet i visse grupper av bløtdyr (mollusker), spesielt snegler (Buccinum sp), der eksponering for uorganiske miljøgifter (f.eks. TBT) gir tvekjønnethet.

IMPOSEX: Stan stwierdzany u pewnych grup mięczaków, szczególnie u trąbika sfałdowanego (Buccinum sp.), u których pojawiały się stany interseksualne jako rezultat oddziaływania niektórych zanieczyszczeń nieorganicznych, np. TBT (tributylocyna).

İmposeks: Bu durum belli grup yumuşakçalarda özellikle deniz salyangozunda (Buccinum sp.) bulunur. Belli organik kirleticilerin etkileri sonucunda ortaya çıkan interseks (her iki cins özelliklerini de taşıyan) durumudur. Örneğin, TBT

Was this helpful?
A mechanism for producing a specific state of immunological unresponsiveness by the induction of suppressor T-cells. This type of unresponsiveness is passively transferrable by suppressor T-cells or their soluble products.


ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ: Μηχανισμός γιά την πρόκληση ενός ειδικού τύπου ανοσολογικής απάθειας με την εισαγωγή κατασταλτικών κυττάρων-Τ. Αυτός ο τύπος απάθειας μεταδίδεται παθητικά από τα κατασταλτικά κύτταρα-Τ ή τα διαλυτά τους προϊόντα.

IMMUNO SUPPRESSION: Mécanisme produisant un état spécifique de non-réponse immunologique par induction de cellule-T suppresseur. Ce type de non-réponse est tranféré passivement par les cellules-T suppresseurs ou leur produit soluble.

INMUNOSUPRESIÓN: Mecanismo que produce un estado específico de no-respuesta inmunológica por inducción de células-T supresoras. Este tipo de no respuesta es inducido pasivamente por células-T supresoras o por sus productos solubles.

INMUNOSUPRESIÓN: Mecanismo que produce un estado específico de non-resposta inmunolóxica por indución de células-T supresoras. Este tipo de non resposta é inducido pasivamente por células-T supresoras ou polos seus produtos solubles.

IMMUNSZUPPRESSZIÓ: Az immunológiai válaszképtelenség előidézése a szuppresszor T-sejtek indukciójával. Ez a fajta válaszképtelenség a szuppresszor T-sejtekkel vagy oldható fehérjetermékeikkel passzívan átvihető.

IMMUNSUPPRESJON: Mekanisme som gir en immunologisk passiv tilstand, ved induksjon av suppresor T-celler. Denne typen passivitet kan transporteres passivt ved hjelp av suppresor T-celler eller deres løselige produkter.

IMMUNOSUPRESJA: Mechanizm wytwarzania specyficznego stanu niereagującego immunologicznie przez wzbudzenie czynnika tłumiącego (supresor) komórki-T. Ten niereagujący czynnik jest biernie przenoszony przez supresor komórek-T lub ich rozpuszczalne produkty.

İMMUNSUPRESYON: T-hücrelerinin baskılamasının neden olmasıyla imunolojik tepkisizliğin belirli bir evresinin üretilmesi için bir mekanizma. Tepkisizliğin bu tipi T-hücreleri ya da onları çözen ürenler tarafında pasif taşınabilirdir.

Was this helpful?
The study and science of immune systems and reactions.


ΑΝΟΣΟΛΟΓIΑ: Η επιστήμη που εξετάζει το ανοσοποιητικό σύστημα και τις αντιδράσεις του.

IMMUNOLOGIE: Science qui étudie limmunité et les réactions immunologiques.

INMUNOLOGÍA: Ciencia que estudia la inmunidad y las reacciones inmunológicas.

INMUNOLOXÍA: Ciencia que estuda os sistemas inmunolóxicos e as reaccións inmunolóxicas.

IMMUNOLÓGIA: Az immunrendszerrel és immunreakciókkal foglalkozó tudományág.

IMMUNOLOGI: Læren og vitenskapen om immunsystemer og -reaksjoner.

IMMUNOLOGIA: Nauka zajmująca się badaniami systemów odpornościowych organizmu i jego reakcji (odczynów) na bakterie, wirusy, toksyny, grzyby itp.

BAĞIŞIKLIK BİLİMİ: Bağışıklık sistemi ve tepkilerin çalışma ve bilim alanı.

Was this helpful?
Compound (e.g., glucan) included in the diet in order to enhance the immune response.


ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟ: Ένωση (π.χ. γλυκάνη) η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό την ενίσχυση της ανοσοποιητικής αντίδρασης.

IMMUNOSTIMULANT: Composé (glucan par exemple) incorporé dans le régime alimentaire afin de stimuler la réponse immunitaire.

INMUNOESTIMULANTE: Compuestos específicos añadidos a la dieta (Vg. glucanos) que potencian la respuesta inmune.

INMUNOESTIMULANTE: Compostos específicos engadidos á dieta (ex. glucanos) para potenciar a resposta inmune.

IMMUNSTIMULÁTOR: Olyan vegyület (pl. glukán), amely a táphoz keverve javítja az állatok immunválaszát.

IMMUNSTIMULANT: Spesielle komponenter (f.eks. glukaner) som tilsatt i fôret har en positiv effekt på immunforsvaret.

IMMUNOSTYMULANT: Związek chemiczny (np. glukan) zawarty w diecie, mający zdolność zwiększenia odpowiedzi immunologicznej.

İMMÜNOSTİMULANT: Bağışıklığı geliştirmek için diyete eklenen bileşikler.

Was this helpful?
Glycoproteins having the ability to bind other molecules with a high degree of specificity.


ΑΝΟΣΟΣΦΑIΡIΝΕΣ: Γλυκοπρωτεΐνες οι οποίες δρούν ως αντισώματα.

IMMUNOGLOBULINE: Protéine du plasma sanguin, de la fraction globuline, douée de propriétés danticorps.

INMUNOGLOBULINA: Proteína de plasma sanguíneo, de la fracción globulina, con propiedades de anticuerpo.

INMUNOGLOBULINA: Glicoproteinas capaces de unir outras moléculas cun alto grao de especificidade.

IMMUNOGLOBULINOK: Más molekulákat nagyfokú fajlagossággal megkötni képes glikoproteinek.

IMMUNGLOBULINER: Glykoproteiner med evne til å binde seg spesifikt til andre molekyler.

IMMUNOGLOBULINY: Glikoproteiny mające zdolność wiązania innych cząsteczek o dużym stopniu specyficzności.

İMMUNOGLOBULİN: Yüksek bir derecede özellikleri ile diğer moleküllerle bağ kurma yeteneğine sahip glikoproteinler.

Was this helpful?
A technique where the presence of particular antigens in tissue materials is confirmed microscopically through binding to a fluorescent antibody conjugate. Such techniques are often referred to as IFAT.


ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική όπου η ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων επιβεβαιώνεται μικροσκοπικά μέσα από τη σύνδεση των αντισωμάτων τους με κάποια φθορίζουσα ένωση. Οι τεχνικές αυτές αναφέρονται και ως IFAT.

IMMUNOFLUORESCENCE: Se dit des techniques dans lesquelles la présence d’un antigène spécifique est décelée par l’intermédiaire d’un anticorps couplé à un fluorochrome. Souvent appelé IFAT.

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica en la que la presencia de antígenos específicos es confirmada microscópicamente en tejidos mediante unión con un anticuerpo conjugado fluorescente.

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica na que a presenza de antíxenos específicos é confirmada microscopicamente en tecidos mediante unión cun anticorpo conxugado fluorescente. Tal técnica é a miúdo citada como IFAT.

IMMUNFLUORESZCENCIA: Olyan mikroszkópos vizsgálati módszer, amellyel egy bizonyos antigén jelenlétét lehet kimutatni egy szövetmintában, az antigénhez specifikusan kötődő, fluoreszensen jelölt antitest-konjugátumok használatával. Az ilyen módszereket gyakran az IFAT rövidítéssel jelölik.

IMMUNFLUORESCENS: Teknikk hvor tilstedeværelsen av spesielle antigener i vevsprøver blir stadfestet i mikroskop gjennom kompleksdannelse med et fluorescerende antistoffkonjugat.

IMMUNOFLUORESCENCJA : Technika, w której obecność określonych przeciwciał w materiale tkankowym jest potwierdzona mikroskopowo w badaniach immunohistochemicznych wykorzystując fluorochromy, którymi znakuje się antygen lub przeciwciało; wynik reakcji w postaci świecących kompleksów odczytuje się w świetle ultrafioletowym w mikroskopie lub za pomocą cytometru przepływowego. Takie techniki są nazywane często jako IFAT.

İMMÜNOFLORASAN: Bir doku ya da hücredeki belirli antijenleri, floresan boyalarla ile bağlanmış antikorlarla işaretleyerek floresan mikroskobu ile inceleme tekniği. Bu teknik sıklıkla IFAT olarak adlandırılır.

Was this helpful?
A histo- or cytochemical technique for the detection and localization of antigens in which a specific antibody is conjugated with fluorescent compounds , resulting in a sensitive tracer that can be detected by fluorometric measurements.


ΑΝΟΣΟΦΘΟΡIΣΜΟΣ: Iστο- ή κυτταροχημική τεχνική γιά την ανίχνευση και τον εντοπισμό αντιγόνων των οποίων τα αντισώματα έχουν συνδεθεί με φθορίζουσα ένωση που χρησιμεύει ως ιχνηθέτης ανιχνευόμενος με φθοριομετρικές μεθόδους.

IMMUNOFLUORESCENCE: Technique histo-cytochimique permettant la détection et la localisation intracellulaire dantigènes par lintermédiaire danticorps spécifiques, conjugués à des composés fluorescents visualisés par mesure fluorimétrique.

IMMUNOFLUORESCENCIA: Técnica histoquímica que permite la detección y la localización intracelular de antígenos mediante anticuerpos específicos, combinados con compuestos fluorescentes visualizados por fluorimetría.

IMMUNOFLUORESCENCIA: Técnica histoquímica que permite a detección e a localización intracelular de antíxenos mediante anticorpos específicos, combinados con compostos fluorescentes visualizados por fluorimetría.

IMMUNFLUORESZCENCIA: Antigének detektálására és lokalizálására szolgáló hiszto- vagy citokémiai módszer, amelynél egy specifikus antitestet egyesítenek valamilyen fluoreszcens vegyülettel, létrehozva egy érzékeny nyomkövetőt, amely fluorimetriás módszerekkel detektálható.

IMMUNFLUORESCENS: Histokjemisk eller cytokjemisk metode der spesifikke antigener påvises ved hjelp av spesifikke antistoffer konjugert med fluorescerende komponenter. Komponentene kan detekteres ved måling av fluorescens.

IMMUNOFLUORESCENCJA: Technika histo- lub cytochemiczna do wykrywania i lokalizacji antygenów, w której swoiste przeciwciało jest złączone z substancją fluoryzującą dając w wyniku czuły identyfikator, który może być zlokalizowany poprzez pomiary fluorymetryczne.

İMMUNOFLORESANS: Floresan bileşenleri ile birleşen belirli antikordaki antijenlerin yerleşmesi ve tanımlanması için bir histo ya da sitokimyasal teknik, Florometrik ölçümlerle tespit edilebilen hassas izleyiceler ile sonuçlanır.

Was this helpful?
A technique combining an initial electrophoretic separation of proteins followed by immunodiffusion with resultant precipitation arcs.


ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ: Τεχνική προσδιορισμού πρωτεϊνών οι οποίες διαχωρίζονται με ηλεκτροφόρηση και στην συνέχεια καθιζάνει με ανοσιοδιάχυση.

IMMUNOELECTROPHOR_SE: Technique combinant la séparation électrophorétique des protéines suivie de leur analyse par immunodiffusion, se traduisant par la formation darcs de précipitation.

INMUNOELECTROFORESIS: Técnica que combina separación electroforética de proteínas seguida de su análisis por inmunodiffusión, que se traduce por la formación de arcos de precipitación.

INMUNOELECTROFORESE: Técnica que combina separación electroforética inicial de proteínas seguida da súa análise por inmunodifusión, que se traduce na formación de arcos de precipitación.

IMMUNELEKTROFORÉZIS: Fehérjék elektroforetikus elválasztását és immunológiai azonosítását egyesítő laboratóriumi módszer.

IMMUNELEKTROFORESE: Metode som kombinerer en innledende elektroforetisk separering av proteiner etterfulgt av immunodiffusjon med resulterende presipiteringsbuer.

IMMUNOELEKTROFOREZA : Technika łącząca początkowy elektroforetyczny rozdział białek, po którym następuje immunodyfuzja połączona z wytrąceniem (precypitacją) kompleksu antygen-przeciwciało.

İMMÜNOELEKTROFOREZ: İmmunodifüzyon yoluyla proteinlerin ilk elektroforetik ayırımı ile arkların çöktürülmesi bileşkesini biraraya getiren bir teknik.

Was this helpful?
The diagnosis of disease, using immunological techniques.


ΑΝΟΣΟΔIΑΓΝΩΣΗ: Η διάγνωση ασθένειας με χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

IMMUNODIAGNOSTIC: Identification dune maladie par des techniques immunologiques.

INMUNODIAGNOSIS: Identificación de una enfermedad por técnicas inmunológicas.

INMUNODIAGNOSE: Diagnóstico dunha enfermidade, utilizando técnicas inmunolóxicas.

IMMUNDIAGNÓZIS: Valamilyen betegség diagnosztizálása immunológiai módszerekkel.

IMMUNDIAGNOSE: Diagnose av en sykdom ved hjelp av immunkjemiske metoder.

IMMUNODIAGNOSTYKA: Diagnoza choroby przy użyciu technik immunologicznych.

İMMÜNOLOJİK TANI: Hastalığın teşhisinin immunolojik yöntmlerle yapılması

Was this helpful?
An immunological assay that monitors reaction of antibody and antigen as they move towards each other in agar gels; the complex formed is revealed as a preciptin mark/line.


ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ: Ανοσολογική μέθοδος με την οποία ελέγχεται η αντίδραση των αντισωμάτων καθώς αυτά μετακινούνται προς τα αντιγόνα σε πήγμα άγαρ. Στο σημείο συνάντησης εμφανίζεται μια χαρακτηριστική γραμμή.

IMMUNODIFFUSION: Test immunologique utilisé pour analyser la réaction entre un anticorps et un antigène. Les deux se rencontrent lors de leur diffusion dans un gel d’agar et les complexes formés par leur interaction forment une précipité visible (appelé couramment un test d’Ouchterlony) .

INMUNODIFUSION: Análisis inmunológico por el que se monitoriza una reacción antígeno-anticuerpo por la migración de uno hacia el otro en un gel de agar; el complejo formado se revela con precipitina.

INMUNODIFUSIÓN: Experimento inmunolóxico polo que se comproba unha reacción antíxeno-anticorpo pola migración dun cara ao outro nun xel de ágar. O complexo formado revélase como unha marca de precipitina.

IMMUNDIFFÚZIÓ: Olyan immunológiai vizsgálati módszer, amely az antigén és az antitest reakcióját követi nyomon, amint azok egymás felé mozognak egy agaróz gélben; a kialakuló komplexet precipitációs jelnek vagy -vonalnak nevezik.

IMMUNDIFFUSJON: Immunologisk analyse som overvåker reaksjonen mellom antistoff og antigen når de beveger seg mot hverandre i en agar. Komplekset som dannes blir synliggjort som en utfelt linje.

IMMUNODYFUZJA : Test immunologiczny, który monitoruje odczyn przeciwciała i antygenu, gdy zbliżają się do siebie w żelu agarowym; utworzony kompleks jest podawany jako oznaczenie/linia precypityny; drugi etap immunoelektoforezy polegający na dyfuzji przeciwciał w kierunku antygenu (białka) i ich połączeniu, czego efektem jest wytrącenie (precypitacja) kompleksu antygen-przeciwciało.

İMMÜNODİFFÜZYON: Bir immünolojik tahlilidir, antijen ve antikorların agar jelinde birbirlerine doğru hareket ederken reaksiyonlarını izler. Preciptin mark/linenın ortaya konulan komplex formudur.

Was this helpful?
The ability of an individual to acquire an immune resistance.


ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕIΑ: Η δυνατότητα ενός ατόμου να αποκτά ανοσία.

IMMUNOCOMPETENCE: La capacité dun individu daquérir une résistance immunitaire.

INMUNOCOMPETENCIA: Capacidad de un individuo de adquirir resistencia inmunitaria.

INMUNOCOMPETENCIA: Capacidade dun individuo de adquirir resistencia inmunitaria.

IMMUNKOMPETENCIA: Egy egyed képessége az immunitás megszerzésére.

IMMUNKOMPETENT: Evnen til å oppnå immunologisk resistens.

IMMUNIKOMPETENCJA: Zdolność osobnika do nabycia odporności immunologicznej.

BAĞIŞIKLIK YETENEĞİ: Bireylerin bağışıklık direnci kazanma yeteneği.

Was this helpful?
The detection and quantification of biological components using immunological techniques.


ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜIΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση βιολογικών παραγόντων με την χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

IMMUNO ESSAI: Dosage de composés biologiques par des méthodes immunologiques.

INMUNOANÁLISIS: Medida de compuestos biológicos por métodos inmunológicos.

INMUNOANÁLISE: Medida de compostos biolóxicos por métodos inmunolóxicos.

IMMUNOASSAY: A biológiai alkotóelemek jelenlétének és mennyiségének megállapítása immunológiai módszerekkel.

IMMUNOASSAY (IMMUNOLOGISK ANALYSE): Deteksjon og mengdebestemmelse av biologiske komponenter ved immunkjemiske metoder (f.eks. ELISA.).

TEST IMMUNOLOGICZNY: Wykrywanie i ilościowe określanie biologicznych składników przy użyciu technik immunologicznych.

İMMÜNOASSAY: Biyolojik bileşenlerin algılama ve miktarında kullanılan immünolojik teknikler.

Was this helpful?
Process or procedure by which an individual is made resistant to disease, specifically infectious disease, generally through exposure to antigens or immunogens.


ΑΝΟΣΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία ή λειτουργία με την οποία ένα άτομο καθίσταται ανθεκτικό σε μία ασθένεια, ιδίως σε μια μολυσματική ασθένεια. Η ανοσοποίηση επιτυγχάνεται με έκθεση σε αντιγόνα ή ανοσογόνα.

IMMUNISATION: Processus ou procédure par lequel un individu est rendu résistant envers une maladie, spécifiquement une maladie infectieuse, par exposition aux antigènes ou immunogènes.

INMUNIZACIÓN: Proceso o procedimiento por el cual un individuo se convierte en resistente hacia una enfermedad, específicamente una enfermedad infecciosa, por exposición a antígenos o inmunógenos.

INMUNIZACIÓN: Proceso ou procedemento polo cal un individuo se converte en resistente a unha enfermidade, especificamente unha enfermidade infecciosa, mediante a exposición a antíxenos ou inmunóxenos.

IMMUNIZÁLÁS: Az a folyamat vagy eljárás, amelynek eredményeként egy egyed ellenállóvá válik egy betegséggel, elsősorban fertőző betegséggel szemben, általában antigénekkel vagy immunogénekkel való találkozás hatására.

IMMUNISERING (VAKSINERING): Prosessen eller fremgangsmåten der et individ blir gjort immun mot en sykdom. Spesielt smittsomme sykdommer, vanligvis ved eksponering av antigener eller immunogener.

UODPARNIANIE/IMMUNIZACJA: Proces lub procedura, w których osobnik staje się odporny na chorobę, określoną chorobę zakaźną, zazwyczaj przez ekspozycję na antygeny lub immunogeny.

AŞILAMA (BAĞIŞIKLIK KAZANDIRMA): Bireylerin özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlamak için genellikle antijenlere veya immunojenlere maruz bırakılmak süretiyle uygulanan bir işlem.

Was this helpful?
Lack of susceptibility; resistance. An inherited (innate) or experience-mediated (acquired) status in which various factors result in an individual, group or race being resistant or relatively resistant to the occurrence and effects of a specified adverse condition (for instance, the presence of an infectious agent or its toxic products).


ΑΝΟΣIΑ: Ελλειψη ευπάθειας, αντίσταση. Κληρονομική (συγγενής) ή επίκτητη ικανότητα ενός οργανισμού (ομάδας οργανισμών, ποικιλίες), να ανθίσταται σε παθογόνους προσβολές (στην παρουσία ενός μολυσματικού ή τοξικού παράγοντα). ή σχετικά ανθεκτικό στην παρουσία και την επίδραση μιάς ορισμένης αρνητικής κατάστασης (π.χ. της παρουσίας ενός μολυσματικού παράγοντα ή των τοξικών προϊόντων του).

IMMUNITE: Manque de sensibilité ; résistance. Statut hérité (inné) ou acquis (médiation par expérience) dans lequel, et grâce à divers facteurs, un individu, un groupe ou une race sont résistants ou relativement résistants aux manifestations et aux effets dune condition adverse spécifique (par exemple la présence dun agent infectieux ou des toxines quil produit).

INMUNIDAD: Falta de sensibilidad; resistencia. Estado heredado (innato) o adquirido (mediación por experiencia) en el cual, y gracias a diversos factores, un individuo, un grupo o una raza son resistentes o relativamente resistentes a manifestaciones o a efectos de una condición adversa específica (por ejemplo la presencia de agente infeccioso o toxinas que produce).

INMUNIDADE: Falta de sensibilidade; resistencia. Estado herdado (innato) ou adquirido (a través da experiencia) no cal, e grazas a diversos factores, un individuo, un grupo ou unha raza son resistentes ou relativamente resistentes a manifestacións ou para os efectos dunha condición adversa específica (por exemplo a presenza dun axente infeccioso ou dos seus produtos tóxicos).

IMMUNITÁS: Az érzékenység hiánya, ellenálló-képesség. Öröklött vagy szerzett állapot, amelyben sok tényező hatására egy egyed, csoport vagy faj ellenáló vagy viszonylag ellenálló lesz valamilyen kedvezőtlen körülménnyel szemben (pl. egy fertőző organizmus vagy annak toxikus termékeivel szemben).

IMMUNITET: Mangel på mottakelighet, dvs. resistens. En arvet eller ervervet tilstand, der ulike faktorer fører til at et individ, en gruppe eller en rase blir resistente eller forholdsvis resistente mot forekomst og effekter av en spesifiserte skadelige tilstand (f.eks. , tilstedeværelse av et infeksiøst agens eller dets giftige produkter).

ODPORNOŚĆ/OPORNOŚĆ: Brak wrażliwości, oporność. Stan dziedziczny (wrodzony) lub nabyty na drodze doświadczenia, w którym różne czynniki wpływają na wykształcenie się osobnika, grupy lub rasy będących odpornymi lub względnie odpornymi na występowanie specyficznych niekorzystnych warunków (np. obecność czynników zakażających lub ich produktów toksycznych).

BAĞIŞIKLIK: Dayanıksızlığın kalkması, direnç kazanma. Bu direnç hastalık etkenine veya bu etkenin toksik ürününe karşı doğuştan veya sonradan kazanılmış bağışıklık şeklinde olmaktadır

Was this helpful?
This disease presents itself as whitish spots in the tail muscle of penaeid shrimps, affecting their commercial value. Though the aetiology is unknown, it is thought that it may be caused by a cation-anion imbalance (due to either inadequate feed or poor water quality).


ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ (IMNS): Η ασθένεια αυτή εμφανίζεται με τη μορφή λευκών κηλίδων στους ουραίους μυς της γαρίδας, μειώνοντας έτσι την εμπορική της αξία. Αν και η αιτία που την προκαλεί είναι άγνωστη, υπάρχει η εικασία πως οφείλεται σε κακή ρύθμιση της ισορροπίας ιόντων – κατιόντων, η οποία μπορεί να προκαλείται από τροφική ανεπάρκεια ή κακή ποιότητα νερών.

SYNDROME DE NECROSE IDIOPATHIQUE MUSCULAIRE : Maladie qui se manifeste comme des points blanchâtres sur l’abdomen des crevettes penaeidées, diminuant leur valeur commerciale. L’étiologie exacte est inconnue, mais un déséquilibre cations :anions (provoqué par lalimentation inadéquate ou la mauvaise qualité deau) est soupçonné d’être impliqué.

SÍNDROME DE LA NECROSIS IDIOPÁTICA DEL MUSCULO (SNIM): Esta enfermedad se expresa mediante manchas blancas en el músculo de la cola de las gambas o peneidos y que afectan su valor comercial. Aunque la etiología no es conocida se piensa que puede ser causada por un desequilibrio catión-anión (debido a una dieta inadecuada o poca calidad del agua).

SÍNDROME DA NECROSE IDIOPÁTICA DO MUSCULO (SNIM): Esta enfermidade exprésase mediante manchas esbrancuxadas no músculo do abdome de lagostinos peneidos e afecta ao seu valor comercial. Aínda que a etioloxía non é coñecida se pensa que pode ser causada por un desequilibrio catión-anión (debido a unha dieta inadecuada ou pouca calidade da auga).

IDIOPATIKUS IZOMNEKRÓZIS SZINDRÓMA (IMNS): Ez a betegség a Penaeidae családba tartozó rákfajokban fordul elő. A farokizom fehér foltosodását okozza, amely csökkenti a rákok kereskedelmi értékét. A betegség eredete ismeretlen, de valószínűleg a kationok és anionok közötti egyensúly felborulása okozza (amely a nem megfelelő táplálás vagy a rossz vízminőség miatt következik be).

IDIOPATISK MUSKEL NEKROSE SYNDROM: Denne sykdommen er karakterisert av hvitaktige flekker i halemuskelen på reker (Penaeus sp.), noe som påvirker den kommersielle verdien. Selv om årsaksforløpet er ukjent, tror man at sykdommen skyldes kation – anion ubalanse (grunnet enten utilstrekkelig fôr eller dårlig vannkvalitet).

SYNDROM SAMOISTNEJ MARTWICY MIĘŚNIA (IMNS): Choroba samoistna objawiająca się w postaci białawych kropek w odwłokowym mięśniu krewetek z rodzaju Penaeid, wpływająca na ich wartość handlową. Chociaż etiologia nie jest znana przypuszcza się, że może być ona powodowana przez brak równowagi kationowo-jonowej (z racji nieodpowiedniej paszy albo niskiej jakości wody).

İDİYOPATİK KAS NEKROZU SENDROMU: Bu hastalık, penaeid karideslerinin arka kasında beyazımsı lekeler olarak kendisini gösterir ve onların ticari değerlerini etkiler. Etiyolojisi henüz bilinmemektedir, katyon-anyon dengesizliliğinin (kötü ya da yetersiz beslenmeden dolayı) neden olabileceği düşünülmektedir.

Was this helpful?
A family of six genera of freshwater fishes of North and Central America with an adipose fin, important in aquaculture (e.g., I. punctatus). Some species have been transferred to Europe for cultivation purposes.


ICTALURIDAE: Οικογένεια ψαριών του γλυκού νερού με έξι συνολικά γένη. Τα ψάρια αυτά έχουν ένα λιπώδες πτερύγιο και είναι σημαντικά για τις υδατοκαλλιέργειες της νοτίου και κεντρικής Αμερικής (π.χ. I. punctatus). Ορισμένα είδη έχουν μεταφερθεί για καλλιέργεια στην Ευρώπη.

ICTALURIDAE: Famille de poissons-chats comportant six genres. Poissons des eaux douces de l’Amérique Centrale et du Nord. Possèdent une nageoire adipeuse. Certaines espèces sont cultivées, par exempleI. punctatus . Introduite en Europe pour élevage.

ICTALURIDAE: Familia de peces de agua dulce compuesta de seis géneros de América del Norte y Central, con una aleta adiposa (Vg. I. Punctatus ) y que son importantes en acuicultura. Algunas especies han sido transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Familia de peixes de auga doce composta de seis xéneros de América do Norte e Central, cunha aleta adiposa (ex I. Punctatus) e que son importantes en acuicultura. Algunhas especies foron transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Az akvakultúra számára fontos halfajok családja. Hat nemzetség tartozik ide, amelyek fajai Észak- és Közép-Amerikában élnek. Valamennyi fajnak van zsírúszója. Néhány fajukat tenyésztési céllal Európába is betelepítették.

ICTALURIDAE: Familie med seks slekter ferskvannsfisk i Nord- og Mellom-Amerika. Har fettfinne. Viktige i akvakultur (f.eks. Ictalurus punctatus ), og noen arter har blitt innført til Europa for oppdrett.

ICTALURIDAE: Rodzina z sześcioma rodzajami ryb słodkowodnych Ameryki Północnej i Centralnej z płetwą tłuszczową, ważna w akwakulturze (np. I. punctatus). Niektóre gatunki zostały przesiedlone do Europy w celach hodowlanych. Patrz: SUM KANAŁOWY.

ICTALURIDAE: Kuzey ve orta Amerika tatlı su balıklarının 6 generasının bir yağ yüzgecine sahip ailesidir ve akuakültür için önem taşır (Örn: I.punctatus).Bazı türleri yetiştiricilik amacıyla Avrupaya gönderilmiştir.

Was this helpful?
(=Ichthyosporidium) Genus of fungi which causes internal infection in fishes.


ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) - Γένος μύκητα που προκαλεί εσωτερική μόλυνση στα ψάρια.

ICHTHYOPHONUS: Genre de champignon qui provoque une infection interne chez les poissons.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTHYOSPORIDIUM) Género de hongos que provoca infección interna de peces.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTHYOSPORIDIUM) Xénero do grupo dos fungos que provoca infeccións internas en peixes.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium). A gombák egyik nemzetsége, amelynek fajai a halakat belülről fertőzik.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Soppslekt som gir indre infeksjoner hos fisk.

ICHTIOFONOZA: (Ichthyosporidium). Rodzaj grzybów, które powodują wewnętrzne zakażenie u ryb.

ICHTHYOPHONUS: Balıklarda iç enfeksiyona sebep olan mantar genusu

Was this helpful?
Synonym of Costia.


ICHTHYOBODO: Συνώνυμο του Costia.

ICHTHYOBODO: Synonyme de Costia.

ICHTHYOBODO: Sinónimo de Costia.

ICTIOBODO: Sinónimo de "Costia".

ICHTHYOBODO: A Costia szinonimája.

ICHTHYOBODO NECATOR: Costia.

ICHTHYOBODO: Synonim: Costia.

Costia: Costianın sinonimi.

Was this helpful?
Species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".


ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Γένος βλεφαριδωτών πρωτοζώων που προσβάλλει τα επιδερμικά στρώματα των ψαριών του γλυκού νερού. Στην καθομιλουμένη η ασθένεια αναφέρεται ως "ασθένεια λευκών στιγμάτων" ή "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICHTHIOHTHIRIUS MULTIFILIIS: Especie de protozoo ciliado que infesta capas epidérmicas en peixes de auga doce. Coloquialmente chamada "enfermidade do punto branco" ou "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: A csillós egysejtűek egyik faja, amely az édesvízi halak hámrétegét fertőzi, ezzel a darakór nevű betegséget okozza.

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

ICHTIOFTIRIOZA: Gatunek z pierwotniaków orzęsionych, który zakaża naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Potocznie nazywana jest "Białą kropką” lub "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS (BEYAZ BENEK HASTALIĞI ETKENİ): Tatlısularda bulunan balıkların epidermal tabakasına yerleşen, silli bir protozoan parazit türü. Beyaz benek benek veya iht olarak da bilinir.

Was this helpful?
ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".


ICH: Ichthyophthirius multifiliis.

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Especie de protozoos ciliados que infestan a epiderme de peixes de auga doce. Chamada habitualmente "enfermidade do punto branco" ou "ICH".

DARAKÓR: Az Ichtiophthirius multifiliis nevű csillós egysejtű által okozott halbetegség, amely az édesvízi halak bőrének hámrétegét támadja meg.

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

ICHTIOFTIRIOZA : Ichthiophthirius multifilis: gatunek z pierwotniaków orzęsionych, który zakaża naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Potocznie nazywana jest "Białą kropką” lub "Ich”.

BEYAZ BENEK: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Tatlısu balıklarında epidermal katmanlara zarar veren silli protozoan türüdür. Halk arasında beyaz benek olarak bilinir.

Was this helpful?
Infectious pancreatic necrosis: an acute, contagious, systemic Birnavirus disease, usually affecting fry and fingerling salmonids, and gives rise to a high juvenile mortality rate. The IPN virus, originally thought to affect salmonids only, has now been found in a range of non-salmonid fish. The IPN virus occurs as multiple strains that differ in virulence and serological response. It has a worldwide distribution and may be the most widespread of the aquatic viruses.


I.P.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, μεταδοτική, συστημική ιογενής ασθένεια, που προσβάλλει συνήθως τον γόνο των σολομοειδών με αποτέλεσμα υψηλή θνησιμότητα των νεαρών ατόμων. Ο ιός IPN, που αρχικα εθεωρείτο ότι προσβάλλει μόνο τα σολομοειδή, έχει βρεθεί και σε άλλα είδη. Απαντάται σε διάφορα στελέχη που διαφέρουν σε μολυσματικότητα και ορολογικές αντιδράσεις και παρουσιάζει παγκόσμια εξάπλωση τόσο ώστε να θεωρείται ίσως ο πλέον διαδεδομένος ιός στο υδάτινο περιβάλλον.

NECROSE INFECTIEUSE PANCREATIQUE: Maladie aigüe, contagieuse et systémique, touchant habituellement les alevins des salmonidés, provoquant un taux important de mortalité. Le virus IPN, originalement affectant seulement les salmonidés, a été maintenant détecté aux espèces non-salmonidés. Le virus IPN apparait en plusieurs souches qui diffèrent en virulence et en réponse serologique. Il a une distribution mondiale et est sans doute le plus répandu des virus aquatiques.

NECROSIS INFECCIOSA DEL PÁNCREAS: Enfermedad aguda, contagiosa y sistémica, normalmente afecta los alevines de salmónidos, provocando una tasa importante de mortalidad. El virus IPN, originalmente afectando sólo los salmónidos, ha sido detectado ahora en especies no- salmónidos. El virus IPN aparece en varias cepas que difieren en la virulencia y en la respuesta serológica. Tiene una distribución mundial y es sin duda el más abundante de los virus acuáticos.

I.P.N. / N.P.I.: Necrose pancreática infeciosa: unha enfermidade producida por un Birnavirus, aguda, contaxiosa e sistémica. Normalmente afecta a larvas e alevín de salmónidos, provocando unha taxa importante de mortalidade xuvenil. O virus IPN, orixinalmente afectaba só aos salmónidos, foi detectado agora noutras especies distintas de salmónidos. O virus IPN aparece como varias cepas que difiren na virulencia e na resposta serolóxica. Ten distribución mundial e sen dúbida é o máis estendido dos virus acuáticos.

I.P.N.: Fertőző hasnyálmirigy-nekrózis; elsősorban a lazacfélék lárváit és fiatal egyedeit veszélyeztető heveny, szisztémás fertőző betegség, amelyet a Birnavirus okoz. Az IPN vírusról eredetileg azt gondolták, hogy csak a lazacféléket fertőzi, de újabban más halfajokban is kimutatták. A vírusnak sokféle, virulenciáját és szerológiai tulajdonságait tekintve különböző törzse van. Az egész világon előfordul, valószínűleg a legelterjedtebb halvírus.

IPN: Infeksiøs pankreasnekrose: En akutt til svært akutt virussykdom på juvenil laksefisk. Den er vidt utbredt, og antas å være overførbar gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Tapene er vanligvis store på fisk under 5 cm. Anbefalte kontrollmetoder inkluderer kjemisk desinfeksjon av egg, fjerning av bærer-hunner ved testing av stamfisk og nedslakting av berørte beholdninger.

I.P.N.: Zakaźna martwica trzustki łososiowatych: ostra, zaraźliwa, ogólnoustrojowa choroba wirusowa, zwykle atakuje wylęg i narybek ryb łososiowatych i powoduje wśród młodzieży podwyższone do wysokich ubytki w obsadach. Uważano początkowo, że wirus IPN atakuje tylko ryby łososiowate, ale ostatnio został stwierdzony u wielu gatunków ryb niełososiowatych. Wirus IPN występuje w postaci różnych szczepów, które różnią się zjadliwością i reakcją serologiczną. Jest on rozpowszechniony w świecie i stanowi najb

I.P.N: Enfekte olmuş Pankreatik nekroz: Akut, bulaşıcı, sistemik Birnavirus hastalığıdır. Genellikle fry ve fingerlink aşamasındaki salmonidleri etkiler ve yüksek ergin ölüm oranına sebep olur. IPN virüsü farklı virulans ve serolojik cevaba sahip çoklu zincirler olarak meydana gelirler. Tüm dünyada yayılım gösterir ve akuatik virüslerin en yaygını olabilir.

Was this helpful?
Infectious haematopoietic necrosis:an acute, systemic and usually virulent rhabdoviral disease occurring in the wild, though more typically seen in epizootic proportions among cultured trout and some salmon species.


I.H.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΑIΜΑΤΟΠΟIΗΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, συστημική και συνήθως μολυσματική ασθένεια οφειλόμενη σε ραβδοϊούς. Προσβάλλει και άγριους πληθυσμούς, μολονότι συνήθως συναντάται σε επιζωοτικές αναλογίες σε καλλιεργούμενες πέστροφες και μερικά είδη σολομού.

N.I.H.: Necrose Infectieuse Hematopietique. Maladie rhabdovirale aigüe, systémique et habituellement virulente survenant en milieu sauvage, quoique rencontrée dans des proportions épizootiques dans les cultures de truites et dans quelques espèces de saumon.

N.H.I.: Necrosis hematopoietica infecciosa: Enfermedad rabdoviral aguda, sistémica y normalmente virulenta que tiene lugar en medios salvajes, aunque se encuentra en proporciones epizoóticas en cultivos de truchas y en algunas especies de salmón.

N.H.I.: Necrose hematopoética infecciosa: Enfermidade rabdoviral aguda, sistémica e normalmente virulenta que ten lugar en estado salvaxe, aínda que se atopa en proporcións epizoóticas en cultivos de troitas e nalgunhas especies de salmón.

I.H.N.: Fertőző hematopoietikus nekrózis; heveny, szisztémás és rendszerint gyorsan terjedő, rhabdovírus által okozott betegség. Vadon élő populációkban is előfordul, de leginkább tenyésztett pisztrángokban és bizonyos lazacfajokban okoz járványos mértékű megbetegedéseket.

IHN: INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE. En akutt systemisk og vanligvis ondartet sykdom forårsaket av rhabdovirus. Hovedsakelig på villfisk, men forekommer oftere på oppdrettet ørret og noen laksearter (Salmo).

I.H.N.: Zakaźna martwica układu krwiotwórczego łososiowatych: ostra, ogólnoustrojowa i zwykle zjadliwa choroba rhabdowirusowa występująca u ryb dzikich, chociaż o zaraźliwych właściwościach; zwykle jest częściej spotykana wśród hodowanych pstrągów i niektórych gatunków łososi.

I.H.N.: Haematopoietic enfeksiyon nekrozu; vahşi doğada meydana gelen akut, sistematik ve genellikle şiddetli rhabdoviral bir hastalıktır, daha çok kültür alabalık ve bazı salmon türleri arasında salgın olarak görülmesine rağmen.

Was this helpful?
A macrolide antibiotic (avermectin) produced from a fungus, shown to be effective against internal and external arthropod and nematode parasites of mammals. Acts as an agonist for the neurotransmitter gamma amino butyric acid (GABA) found in the peripheral nervous system in invertebrates in contrast to the CNS of mammals. Has been trialled as an in-feed treatment for salmonids infested with sea lice but not recommended for use in water because of its long half-life.


ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗ: Αντιβιοτικό το οποίο ανήκει στην ομάδα των μακρολιδίων, παράγεται από μύκητες και είναι αποτελεσματικό ενάντια σε αρθρόποδα και νηματώδεις που παρασιτούν επάνω σε θηλαστικά. Δρα ανταγωνιστικά για το νευροδιαβιβαστικό γάμα αμινοβουτιρικό οξύ (GABA), το οποίο βρίσκεται στο περιφερειακό νευρικό σύστημα των ασπόνδυλων, ενώ το αντίστοιχο των θηλαστικών είναι το CNS. Έχει δοκιμαστεί ως πρόσθετο στην τροφή των σολομών για την καταπολέμηση των παρασίτων, δεν συνίσταται όμως για χρήση στο νερό εξαιτίας

IVERMECTIN: Macrolide antibiotique (avermectin) produite par un champignon, efficace dans le traitement de mammifères contre les crustacées et nématodes parasites externes et internes. Agit en agoniste du neurotransmetteur du système nerveux périphérique des invertébrés, le g-a-acide butyrique (GABA). Ce neurotransmetteur est absent dans le système nerveux central des mammifères. L’Ivermectin a été évalué en tant que traitement alimentaire pour les salmonidés infestés de poux de mer, mais n’est pas recomman

IVERMECTINA: Antibiótico macrolídico (avermectina) producido a partir de un hongo que es efectivo contra artrópodos externos y nematodos parásitos de mamíferos. Actúa como antagonista del neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) del sistema nervioso periférico de los invertebrados, en contraste con su localización en el SNC de los mamíferos. Se ha probado añadido a la comida para el tratamiento contra el piojo marino (sea lice) pero no se recomienda su uso en el agua debido a su larga permanencia.

IVERMECTINA: Antibiótico macrólido (avermectina) producido a partir dun fungo que é efectivo contra artrópodos externos e internos e nematodos parasitos de mamíferos. Actúa como antagonista do neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) do sistema nervioso periférico dos invertebrados, en contraste coa súa localización no SNC (Sistema Nervioso Central) dos mamíferos. Probouse engadido á comida para o tratamento contra o piollo mariño (sea lice) pero non se recomenda o seu uso na auga debido á súa longa

IVERMECTIN: Gombák által termelt antibiotikum, amely hatékony az emlősökben vagy emlősökön élősködő ízeltlábúak és férgek ellen. A gamma-amino-vajsav (GABA) nevű neurotranszmitter antagonistája, amely a gerinctelenek környéki idegrendszerében fordul elő, ellentétben a gerincesekkel, ahol a központi idegrendszerben található meg. Lazacféléken tápkiegészítőként alkalmazva hatékonynak bizonyult, de hosszú féléletideje miatt a vízben való használata nem javasolt .

IVERMECTIN: Antibiotikum produsert av en sopp. Har vist seg å være effektivt mot endo- og ektoparasittiske artropoder og nematoder hos pattedyr. Virker som en antagonist for neurotransmitteren gammaamino-smørsyre (GABA) som finnes i det perifere nervesystemet hos evertebrater og i sentralnervesystemet hos vertebrater. Har blitt brukt i forsøk med oral behandling mot lakselus, men anbefales ikke for bruk i vann pga. den lange halveringstiden.

IWERMEKTYNA: Antybiotyk makrolidowy (awermektyna) produkowany przez grzyby, okazuje się skuteczny przeciw pasożytom ssaków, tj. wewnętrznym i zewnętrznym stawonogom (Arthropoda) oraz nicieniom (Nematoda). Jako agonistyczny (współdziałający) działa w przekaźniku nerwowym kwasu gamma-amino-masłowego (GABA), stwierdzanego w systemie nerwu obwodowego u bezkręgowców, w przeciwieństwie do CNS (ośrodkowy układ nerwowy) ssaków. Został wypróbowany w leczeniu ryb łososiowatych porażonych wszą morską, którym podawano g

İVERMEKTİN: Bir makrolit antibiyotik (avermectin) mantardan oluşur, eklembacaklılar ve nemotot memelililerin iç ve dış parasitlerine karşı etki gösterirler. Etkileri mesela neurotransmitter GABA için bir agnosit, prefirik sinir sisteminde, omurgasızlarda, memelilerin CNSlere karşı bulundu. Denemelerde, salmonidler için yemleme tedavisinde su pireleri istila etti ve suda uzun yarı ömüründen dolayı kullanımı tavsiye edilmez.

Was this helpful?
Localized tissue anaemia due to obstruction of the inflow of arterial blood.


ΙΣΧΑΙΜΙΑ: Αναιμία εντοπισμένη σε έναν ιστό, η οποία οφείλεται στην εισροή του αρτηριακού αίματος.

ISCHEMIE: Anémie tissulaire localisée provoquée par locclusion de lafflux sanguin artériel.

ISQUEMIA: Anemia tisular localizada y provocada por la oclusión del flujo sanguíneo arterial.

ISQUEMIA: Anemia tisular localizada e provocada pola oclusión do fluxo sanguíneo arterial.

ISÉMIA: A szövetekben az artériás vér beáramlásának gátoltsága miatt bekövetkező vérszegénység.

ISKEMI: Lokal vevsanemi, oppstår ved hindring av innstrømning av arterielt blod.

NIEDOKRWIENIE: Miejscowa anemia tkanki na skutek zatkania dopływu krwi tętniczej.

LOKAL ANEMİ: Atardamardaki kan akışının engellenmesi yüzenden belirli bir bölgede oluşan doku anemisi

Was this helpful?
An essential micronutrient, a component of haemoglobin and several enzymes.


ΣΙΔΗΡΟ(Pb): Βασικό μικροθρεπτικό στοιχείο; στοιχείο της αιμογλοβίνης.

FER (Fe): Minéral, micro-nutriment essentiel dans lalimentation, entre dans la composition de lhémoglobine.

HIERRO (Fe): Un micronutriente esencial, un componente de la hemoglobina y numerosos enzimas.

FERRO (Fe): Un micronutriente esencial, un compoñente da hemoglobina e numerosos encimas

VAS (Fe): Esszenciális mikrotápanyag, a hemoglobin alkotóeleme.

JERN: Et essensielt næringsstoff, en komponent i hemoglobin.

ŻELAZO (Fe): Niezbędny mikroelement, składnik hemoglobiny.

DEMİR (Pb): Bir esansiyel mikronütrüent, hemoglobin bileşeni.

Was this helpful?
The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution. Syn. Ionic concentration.


IΟΝΤIΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: Η ολική συγκέντρωση ιόντων σε ένα διάλυμα οριζόμενη από τον τύπο I = 1/2 ∑ mi zi2; όπου mi είναι η μοριακή συγκέντρωση του ιόντος i και zi το φορτίο του. Στην περίπτωση διαλυμάτων ηλεκτρολυτών με συγκεντρώσεις 1:1 ανιόντων προς κατιόντα η ιοντική δύναμη ισούται προς την μοριακότητα. Γιά κάθε άλλη στοιχειομετρική σύσταση, η ιοντική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την μοριακότητα. Συνών. IΟΝΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.

FORCE IONIQUE: La concentration totale dions dans une solution définie par léquation I = 1/2 ∑ mi zi2. Où mi est la concentration de lion I et zi est sa charge. Dans le cas des solutions délectrolytes dans lesquelles les concentrations des anions et des cations sont égales, la concentration ionique est égale à la molarité. Pour dautres stoichiométries, la concentration ionique est supérieure à la molarité.La concentration totale en ions dune solution. Syn. concentration ionique.

FUERZA IÓNICA: La concentración total de iones en una solución definida por la ecuación I = 1/2 ∑ mi zi2. Donde mi es la concentración del ion I y zi es su carga. En el caso de soluciones de electrolitos en las cuales las concentraciones de los aniones y de los cationes son iguales, la concentración iónica es igual a la molaridad. Para otros stoichiometrias, la concentración iónica es superior a la molaridad. La concentración total en iones de una solución. Syn. Concentración iónica.

FORZA IÓNICA: A concentración total de ións nunha solución definida pola ecuación I =1/2 &sum(ci zi2). Onde ci é a concentración do ión I e zi é a súa carga. No caso de solucións de electrólitos con concentracións 1/1 de anións e catións a concentración iónica é equivalente á molaridad da solución. Para calquera outra mostra estoiquiométrica de ións a concentración iónica é mayor que a molaridad da solución. Sin. concentración iónica.

IONERŐSSÉG: Egy oldatban lévő ionok összes koncentrációja, amelyet az I = 1/2 ∑ mi zi2 formulával adnak meg, amelyben I: ionerősség, mi: az "i" ion moláris koncentrációja, zi: az "i" ion töltése. Olyan elektrolitoldatokban, amelyben az anionok és kationok aránya 1/1, az ionerősség az oldat molaritásával egyenlő. Másmilyen sztöchiometriai arány esetén az ionerősség az oldat molaritásánál nagyobb. Úm. ionkoncentráció.

IONESTYRKE: Den totale konsentrasjonen av ioner i en løsning, gitt ved formelen I = _ ∑ mi zi2. der I = inoestyrke, mi = molar konsentrasjon til i og zi = ladningen til i. For elektrolytter med en 1/1 konsentrasjon av anioner og kationer er ionestyrken lik molariteten. Ved alle andre tilfeller er ionestyrken større en molariteten. Syn. ionekonsentrasjon.

STĘŻENIE JONÓW: Ogólna koncentracja jonów w danym roztworze wyrażona wzorem: I = 1/2 ∑ mi zi2;, gdzie: I = moc jonowa, mi = koncentracja molarna i gatunku oraz zi = ładunek jonowy gatunku i. Dla roztworów elektrolitu o koncentracjach 1/1 anionów do kationów, moc jonowa jest ekwiwalentna molarności roztworu. Dla każdej innej stechiometrii gatunku jonowego moc jonowa jest większa od molarności roztworu. Syn. koncentracja jonowa.

İYONİK KUVVET: Bir çözeltidekii iyunun toplam konsantrasyonu; I = 1/2 ∑ mi zi2 formülüyle hesaplanır. Burada; I : iyonik kuvvet, mi : türlerin molar konsantarasyonu ve zi: iyonik türün yükü. Çünkü elektrolit çözeltiler iyonik kuvvetin anyon ve kadyonun 1 e 1 konsantrasyonu ile çözeltinin molaritesi eşittir. İyonik türün herhengi bir diğer stokiyometri kuvveti çözeltinin molaritesinden daha büyüktür. Eş anlam: İyonik konsantrasyon

Was this helpful?
Process by which fish maintain and control their ionic balance, i.e. osmoregulate. Freshwater fish achieve this by actively taking up salt and producing large quantities of dilute urine. Conversely, saltwater fish excrete sodium salts, drink large quantities of water and produce small quantities of concentrated urine.


IΟΝΤIΚΗ ΡΥΘΜIΣΗ: Διαδικασία με την οποία τα ψάρια διατηρούν και ελέγχουν την ιοντική τους ισορροπία, δηλ. ωσμωρρυθμίζονται. Τα ψάρια των γλυκών νερών το επιτυγχάνουν με την ενεργή πρόσληψη αλάτων και την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αραιών ούρων. Αντίθετα τα θαλάσσια ψάρια αποβάλλουν άλατα νατρίου, πίνουν μεγάλες ποσότητες νερού και παράγουν μικρές ποσότητες πυκνών ούρων.

REGULATION IONIQUE: Processus par lequel les poissons maintiennent et contrôlent leur équilibre ionique, cest-à-dire losmorégule. Les poissons deau douce laccomplissent en prélevant le sel en léliminant en grande quantité dans leur urine. Les poissons deau salée, eux, excrétent les sels de sodium, boivent de grandes quantités deau et produisent de petites quantités durine concentrée.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso por el cual los peces mantienen y regulan el equilibrio iónico, es decir la osmoregulación. Los peces de agua dulce cumplen esta función extrayendo sal y eliminando agua en grandes cantidades en la orina. Los peces de agua salada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de agua y producen pequeñas cantidades de orina concentrada.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso polo cal os peixes manteñen e regulan o equilibrio iónico, é dicir a osmorregulación. Os peixes de auga doce logran esta función tomando sal e producindo grandes cantidades de ouriños diluídos. En cambio, os peixes de auga salgada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de auga e producen pequenas cantidades de ouriños concentrados.

IONREGULÁCIÓ: Az a folyamat, amellyel a halak fenntartják és szabályozzák az ionháztartásukat (ozmoreguláció néven is ismert). Az édesvízi halak sókat vesznek fel a környezetükből és nagy mennyiségű, híg vizeletet ürítenek. A tengeri halak viszont nátriumsókat választanak ki, sok vizet vesznek fel, és kis mennyiségű, tömény vizeletet ürítenek.

IONEREGULERING: Prosess der fisk kontrollerer og opprettholder ionebalansen, dvs osmoregulere. Ferskvannsfisk oppnår dette ved aktivt opptak av salt og produksjon av store mengder fortynnet urin. Saltvannsfisk skiller ut salt, drikker store mengder vann og produserer små mengder konsentrert urin.

REGULACJA JONOWA: Proces, w wyniku którego utrzymuje się i reguluje rybom równowagę jonową, tj. dokonuje się osmoregulacji. Ryby słodkowodne osiągają to przez aktywne pobieranie soli i wytwarzanie dużych ilości rozcieńczonego moczu. Na odwrót, ryby morskie wydalają sole sodu, piją duże ilości wody i wytwarzają małe ilości stężonego moczu.

İyonik Regülasyon: Balıkların iyonik dengesinin kontrol edilmesi ve sürdürülmesi sürecidir. Başka bir ifadeyle osmoregülasyon. Tatlı su balıkları aktif olarak tuzu tutar ve yüksek miktarda saf idrar üreterek bunu başarırlar. Tersine, tuzlu su balıkları sodyum tuzunu dışarı atarlar, fazla miktarda su içerler ve az miktarda yoğun idrar üretirler.

Was this helpful?
A complex chemical compound which, on exposure to water, releases iodine. Can be used in appropriate concentrations for disinfecting eggs or equipment, but is highly toxic to fish.


ΙΩΔΟΦΟΡΟΣ: Σύνθετη χημική ένωση η οποία, όταν εκτεθεί στο νερό, ελευθερώνει ιώδιο. Χρησιμοποιείται σε κατάλληλες συγκεντρώσεις, γιά την απολύμανση αυγών ή εξοπλισμού, αλλά είναι εξαιρετικά τοξική γιά τα ψάρια.

IODOPHORE: Composé chimique complexe qui libère de liode au contact de leau. Utile, aux concentrations appropriées, pour la désinfection des oeufs de poissons ou des installation aquacoles, mais savère très toxique envers les poissons.

YODÓFORO: Compuesto químico muy complejo que en contacto con el agua libera yodo. Útil, a concentraciones apropiadas, para la desinfección de huevos de peces o de instalaciones acuícolas, pero es tóxico para los peces.

IODÓFORO: Composto químico complexo que en contacto coa auga libera iodo. Pode ser usado en concentracións apropiadas para desinfectar ovos ou equipos, pero é altamente tóxico para os peixes.

JODOFOR: Olyan összetett veyület, amely vízzel érintkezve jódot képes kibocsátani. Megfelelő koncentrációban az ikra és a berendezések fertőtlenítésére használható, de a halak számára súlyosan mérgező.

JODOFOR: En kompleks kjemisk forbindelse som frisetter jod dersom den tilsettes vann. Kan i passende konsentrasjoner brukes til å desinfisere egg og utstyr, men er svært giftig for fisk.

JODOFORM: Kompleksowy związek chemiczny, który w zetknięciu z wodą uwalnia jod. W odpowiednich koncentracjach może być stosowany do dezynfekcji ikry lub narzędzi, ale jest wysoce toksyczny dla ryb.

İYODOFOR: Suya maruz bırakıldığında iyotu bırakan kompleks bir kimyasal karışımdır. Yumurtaları veya ekipmanları dezenfekte etmek için uygun konsantrasyonlarda kullanılabilir fakat balık için yüksek oranda zehirlidir.

Was this helpful?
The mass movement or encroachment of organisms or cells from one area into another.


ΕIΣΒΟΛΗ: Η μαζική μετακίνηση ή επέκταση οργανισμών ή κυττάρων από μιά περιοχή σε μία άλλη.

INVASION: Déplacement massif ou empiétement dorganismes dune région vers une autre.

INVASIÓN: Desplazamiento masivo de organismos o de células de un área a otra.

INVASIÓN: Desprazamento masivo de organismos ou de células dunha área a outra.

INVÁZIÓ: Élő szervezetek vagy sejtek tömeges mozgása egyik területről a másikra.

INVASJON: Masseforflytning eller inntrenging av organismer eller celler fra et område til et annet.

INWAZJA.: Masowy ruch lub wtargnięcie organizmów lub komórek z jednej strefy do innej.

İSTİLA: Organizmalar veya hücrelerin bir alandan başka bir alana hareket etmeleri vaya saldırmaları

Was this helpful?
The entry or introduction of a gene from one gene complex (pool) into another.


ΔIΕIΣΔΥΣΗ: Η είσοδος ή εισαγωγή ενός γονιδίου από ένα σύμπλεγμα (δεξαμενή) γονιδίων σε ένα άλλο.

INTROGRESSION: Lentrée ou lintroduction dun gène dans un complexe génique (pool génique) à partir dun autre complexe génique.

INTROGRESIÓN: Entrada o introducción de un gen en un complejo genético (pool genético) a partir de otro complejo genético.

INTROGRESIÓN: Entrada ou introdución dun xene nun complexo xenético (pool xenético) a partir doutro complexo xenético.

INTROGRESSZIÓ: Egy gén átkerülése egy génkomplexből (génkészletből) egy másikba.

INTROGRESJON: Innkomst eller introduksjon av et gen fra et kompleks (pol) til et annet.

INTROGRESJA: (1) Wejście lub wprowadzenie genu z jednego zespołu genów (puli) do drugiego. (2) Przenikanie plazmy zarodkowej jednego gatunku do innego.

İNTROGRESYON: Bir genin başka bir gen kompleksine (havuzuna) girmesi yada sokulması

Was this helpful?
Introduced species:Transferred species: (=transplanted species) any species intentionally or accidentally transported and released within its present range.


ΕIΣΑΓΩΓΕΣ (ΕIΔΩΝ): Ξενικό είδος (μεταφυτευμένο είδος). Είδος που μεταφέρθηκε τυχαία ή από πρόθεση και απελευθερώθηκε στην σημερινή περιοχή εξάπλωσής του.Είδος σε καραντίνα: Είδος που κρατείται σε ένα κλειστό ή περιφραγμένο σύστημα σχεδιασμένο έτσι ώστε να εμποδίζεται κάθε πιθανότητα διαφυγής στο περιβάλλον τόσο του είδους όσο και κάθε σχετιζόμενου με αυτό οργανισμού.Εξάγωγική Χώρα: Η χώρα από την οποία παραλαμβάνεται μία συγκεκριμένη αποστολή ενός είδους (ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσεώς του)

INTRODUCTIONS: Espèce transférée: (= espèce transplantée) espèce transportée et libérée intentionnellement ou accidentellement dans son aire de répartition actuelle.

INTRODUCCIONES: Ver también especie introducida.Especie transferida: (= especie transplantada) especie transportada intencionadamente o accidentalmente y liberada en su medio actual.

INTRODUCIÓNS: Ver tamén especie introducida.Especie transferida: (= especie transplantada) calquera especie transportada intencionada ou accidentalmente e liberada no seu medio actual.

BETELEPÍTÉS: Betelepített faj: Olyan faj, amely szándékos vagy véletlen emberi beavatkozás miatt került eredeti elterjedési területén kívülre.

INTRODUKSJONER (INNFØRSLER) : Forflyttede arter: Enhver art som er transportert, med eller uten vilje, og satt fri innen sitt utbredelsesområde.

INTRODUKCJA : Gatunek wprowadzony. Gatunek przeniesiony: (= gatunek transplantowany/przesiedlony) każdy gatunek przeniesiony umyślnie lub przypadkowo i wypuszczony poza dotychczasowe jego granice. Gatunek poddany kwarantannie: każdy gatunek trzymany w systemie zamkniętym lub ogrodzeniowym, w celu zapobieżenia ewentualnemu jego uwolnieniu do środowiska bądź towarzyszącego jemu organizmu. Kraj eksportujący: kraj, z którego został przyjęty określony gatunek w przesyłce (niezależnie od rejonu pochodzenia). Kraj p

ZİYARETÇİ: Yabancı türler: Transfer edilen türler: (Taşınan türler) Herhangi bi r tür kasıtlı veya kazara taşınmış ve onun mevcut yerine bırakılmıştır.

Was this helpful?
Non-indigenous species. Any species intentionally or accidentally transported and released by man into an environment outside its present range.


ΕIΣΑΓΟΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Μη ιθαγενές είδος. Κάθε είδος που μεταφέρεται τυχαία ή σκόπιμα και απελευθερώνεται από τον άνθρωπο σε ένα περιβάλλον έξω από τα σημερινά όρια διασποράς του.

ESPECES INTRODUITES: Espèce non-indigène; une espèce transportée par lhomme et libérée intentionnellement ou accidentellement dans un environnement en dehors de sa région dorigine.

ESPECIES INTRODUCIDAS: Especies no indígenas; especies transportadas por el hombre y liberadas intencionalmente o accidentalmente en un ambiente fuera de su región de origen.

ESPECIES INTRODUCIDAS: Especies non indíxenas; especies transportadas polo home e liberadas intencionalmente ou accidentalmente nun ambiente fóra da súa rexión de orixe.

BETELEPÍTETT FAJ: Nem őshonos faj. Olyan faj, amely szándékos vagy véletlen emberi beavatkozás miatt került eredeti elterjedési területén kívülre.

INTRODUSERT ART: Art som ikke hører naturlig hjemme i et område. Enhver art som er satt ut, med eller uten vilje, av mennesker i et område den ikke finnes i fra før. F.eks. kanadagås, mink, fasan og bekkerøye.

WPROWADZANY GATUNEK: Gatunek niemiejscowy. Każdy gatunek przeniesiony umyślnie lub przypadkowo i wypuszczony przez człowieka do środowiska poza dotychczasowymi jego granicami.

YABANCI TÜRLER: Yerli olmayan türler. Herhangi bir tür kasten veya kazara taşınmış ve onun mevcut alanının dışında bir çevreye insan tarafından bırakılmıştır.

Was this helpful?
Within a vein or within the veinous system; generally used to indicate the administration of substances to an individual via the veins.


ΕΝΔΟΦΛΕΒIΟΣ: Εντός φλέβας ή εντός του φλεβικού συστήματος. Γενικά χρησιμοποιείται για τη χορήγηση με ένεση ουσιών σε ένα άτομο μέσω των φλεβών.

INTRAVEINEUX: A lintérieur de la veine ou du système veineux; généralement utilisé pour qualifier ladministration de substances à un individu par le canal des veines.

INTRAVENOSO: En el interior de la vena o del sistema venoso; generalmente utilizado para designar la administración de sustancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVENOSO: No interior da vea ou do sistema venoso; xeralmente utilizado para designar a administración de substancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVÉNÁS: A vérereken vagy az érrendszeren belüli; általában valamilyen anyag ereken keresztül történő szervezetbe juttatását jelenti.

INTRAVENØS: Inni en vene eller det venøse systemet. Vanligvis brukt for å beskrive tildeling av en substans til et individ via venene.

DOŻYLNY: Wewnątrz żyły lub wewnątrz systemu żylnego; termin zwykle stosowany przy podawaniu osobnikowi substancji do żyły.

Damar içi (Entravenöz): Bir damar içi veya damar sistemi içi; genel olarak bir bireye damar yoluyla madde uygulanmasını belirtmek için kullanılır.

Was this helpful?
Within the peritoneal body cavity: often used to describe the administration of a substance into the peritoneal cavity (body cavity).


ΕΝΔΟΠΕΡIΤΟΝΑΪΚΟΣ: Εντός της περιτοναιϊκής σωματικής κοιλότητας. Συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χορήγηση, με ένεση μιάς ουσίας εντός της περιτοναιϊκής κοιλότητας (σωματικής κοιλότητας).

INTRAPERITONEAL: Qui est ou se fait à lintérieur du péritoine. Se dit de ladministration dune substance dans le péritoine.

INTRAPERITONEAL: Que es o que se hace en el interior del peritoneo. Dícese de la administración de una sustancia dentro del peritoneo.

INTRAPERITONEAL: Dentro da cavidade peritoneal; a miúdo usada para describir a administración dunha substancia na cavidade peritoneal (cavidade do corpo).

INTRAPERITONEÁLIS: A hasüregen belüli, ill. valamilyen anyag bejuttatása a hasüregbe.

INTRAPERITONEAL: Inni bukhulen. Ofte bruk for å beskrive injeksjon av en substans inn i bukhulen.

OTRZEWNOWY: Wewnątrz otrzewnowej jamy ciała: często stosowany przy opisie podawania substancji do otrzewnowej jamy ciała.

PERİTON İÇİ: Periton vücut boşluğu içinde: Çoğunlukla periton boşluğu içine bir maddenin idaresini tanımlamada kullanılırdı (Vücut boşluğu)

Was this helpful?
Within the dermal layers.


ΕΝΔΟΔΕΡΜIΚΟΣ: Mεταξύ των δερμικών στιβάδων.

INTRADERMIQUE: Dans lépaisseur du derme.

INTRADÉRMICO: Dentro de la piel.

INTRADÉRMICO: Dentro da pel.

INTRADERMÁLIS: A bőr rétegei közötti.

INTRADERMAL: Inni hudlagene.

ŚRÓDSKÓRNY/DOSKÓRNY: Wewnątrz warstw skórnych.

DERİ İÇİNDE: Deri tabakalarının iç kısmı

Was this helpful?
Within the substance of a muscle: often used to describe the administration of a substance between the muscle layers.


ΕΝΔΟΜΥΪΚΟΣ: Εντός της μυϊκής μάζας, συχνά χρησιμοποιείται αναφορικά με την ένεση μιάς ουσίας μεταξύ των στρωμάτων του μυός.

INTRAMUSCULAIRE: Dans lépaisseur du muscle. Se dit de ladministration dune substance dans la masse dun muscle.

INTRAMUSCULAR: Dentro del músculo. Dícese de la administración de una sustancia en la masa muscular.

INTRAMUSCULAR: Dentro do músculo. Dise da administración dunha substancia dentro das capas musculares.

INTRAMUSZKULÁRIS: Az izmok állományán belüli; valamilyen anyag bejuttatása az izomrétegek közé.

INTRAMUSKULÆR: Inni muskelmassen. Brukes ofte for å beskrive injeksjon av en substans mellom muskellagene.

WEWNĄTRZMIĘŚNIOWY/DOMIĘŚNIOWY: Wewnątrz substancji mięśnia: często używane przy opisie podawania substancji między warstwy mięśni.

KAS İÇİ: Bir kas maddesinin içinde: Çoğunlukla kas tabakalarının arasında bir maddenin idaresini tanımlamada kullanılırdı

Was this helpful?
Administration of a substance between the skin layers, within the skin.


ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ: Χορήγηση με ένεση μίας ουσίας στις εσωτερικές στιβάδες του δέρματος.

INTRACUTANE: Se dit de ladministration dune substance dans lépaisseur de la peau.

INTRACUTÁNEO: Dícese de administración de una sustancia en la piel.

INTRACUTÁNEO: Dise de administración dunha substancia entre as capas da pel, dentro da pel.

INTRAKUTÁN: Valamilyen anyag bejuttatása a bőr rétegei közé, a bőrön belülre.

INTRAKUTAN: Injeksjon av en substans mellom hudlagene, innen huden.

ŚRÓDSKÓRNY/DOSKÓRNY: Podawanie substancji między warstwy skóry, doskórnie.

İNTRAKUTANEUS: Deri içerisine ait olan, derinin yüzeye yakın olan kısmı

Was this helpful?
Within a cell.


ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡIΚΟΣ: Εντός του κυττάρου.

INTRACELLULAIRE: Dans la cellule.

INTRACELULAR: Dentro de las células.

INTRACELULAR: Dentro das células.

INTRACELLULÁRIS: Sejten belüli.

INTRACELLULÆR: Inni cellen.

WEWNĄTRZKOMÓRKOWY: Wewnątrz komórki.

HÜCREİÇİ: Hücre içinde.

Was this helpful?
The posterior part of the alimentary tract from the pyloric end of the stomach to the anus.


ΕΝΤΕΡΟ(1): Το κατώτερο μέρος του πεπτικού σωλήνα από το πυλωρικό στόμιο του στομάχου μέχρι τον πρωκτό.

INTESTIN: Partie inférieure du tube digestif allant du pylore à lanus.

INTESTINO: Parte inferior del tubo digestivo que va desde el píloro al ano.

INTESTINO: Parte posterior do tracto dixestivo, dende o extremo pilórico do estómago ata o ano.

BÉL: Az emésztőcsatorna hátulsó része, amely a gyomor pylorus végétől a végbélnyílásig tart.

TARM: Den bakre delen av fordøyelseskanalen, fra magesekkens slutt til anus. Hos fisk er denne tarmen delt opp i midttarm og baktarm.

JELITO: Tylna część przewodu pokarmowego od końca pylorycznego/odźwiernikowego żołądka do odbytu.

BAĞIRSAK: Mide ile anüs arasında bulunan sindirim sisteminin bir parçası

Was this helpful?
Referring to events or relationships which occur between individuals of different species; often used of a hybrid between two distinct species.


ΔIΑΕIΔIΚΟΣ: Αναφερόμενος σε περιστατικά ή σχέσεις που συμβαίνουν μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών. Συχνά χρησιμοποιείται γιά ένα υβρίδιο μεταξύ δύο διακριτών ειδών.

INTERSPECIFIQUE: Se dit des rapports ou des événements ayant lieu entre des individus despèce différente. Se dit dun hybride résultant du croisement de deux espèces distinctes.

INTERESPECÍFICO: Dícese de las relaciones o hechos que tienen lugar entre individuos de especies diferentes. Dícese de un híbrido que resulta del cruce de dos especies distintas.

INTERESPECÍFICO: Dise das relacións ou feitos que teñen lugar entre individuos de especies diferentes. Dise dun híbrido que resulta do cruzamento de dúas especies distintas.

INTERSPECIFIKUS: Olyan események vagy viszonyok megnevezése, amelyek különböző fajok egyedei között jönnek létre; gyakran két különböző faj hibridjeit jelenti.

INTERSPESIFIKK : Viser til hendelser eller forhold som forekommer mellom individer fra forskjellige arter. Ofte brukt om hybrider mellom to atskilte arter.

MIĘDZYGATUNKOWY: Odnoszący się do zdarzeń lub stosunków, które występują między osobnikami różnych gatunków; często używany w stosunku do krzyżówki między dwoma odrębnymi gatunkami.

İNTERSPESİFİK: Farklı bireyler arasında meydana gelen ilişki ya da olayları işaret eder. Özellikle hibrit/melez türleri tanımlar.

Was this helpful?
An individual of a bisexual species possessing reproductive organs and secondary sexual characters partly of one sex and partly of the other, but which, genetically, is of one sex only .


ΔIΑΦΥΛΟ: Ατομο ενός διφυλετικού είδους που διαθέτει αναπαραγωγικά όργανα και δευτερογενείς φυλετικούς χαρακτήρες εν μέρει του ενός φύλου και εν μέρει του άλλου, αλλά το οποίο γενετικά είναι ενός μόνο φύλου.

INTERSEXUELS: Se dit des individus dune espèce bisexuée qui possèdent les organes génitaux et les caractères sexuels secondaires dun sexe et, en partie, de lautre sexe, mais qui sont génétiquement mâle ou femelle.

INTERSEXUAL: Dícese de individuos de una especie bisexual que poseen órganos genitales y caracteres sexuales de un sexo y, en parte del otro sexo, pero que son genéticamente machos o hembras.

INTERSEXUAL: Dise de individuos dunha especie dioica que posúen órganos xenitais e carácteres sexuais dun sexo e, en parte do outro sexo, pero que son xeneticamente dun só sexo.

INTERSZEX: Egy kétnemű faj olyan egyede, amelynek részben az egyik, részben a másik nemre jellemző szaporítószervei és másodlagos nemi jellegei vanak, de genetikai értelemben csak az egyik nemhez tartozik.

INTETKJONN: Individ fra en tokjønnet art, som har kjønnsorgan og sekundære kjønnskarakterer fra begge kjønn, men som er genetisk bare ett kjønn.

OSOBNIK INTERSEKSUALNY: Osobnik dwupłciowego/obojnaczego gatunku posiadający narządy rozrodcze i wtórne cechy płciowe częściowo jednej a częściowo drugiej płci, ale który genetycznie jest tylko jednopłciowy.

İNTERSEKS/ERDİŞİ: Bir canlıda erkek ve dişi üreme organlarının her ikisininin de bir arada bulunması durumudur.

Was this helpful?
Fish endocrine glands represented by yellowish patches in the vicinity of the kidneys and posterior cardinal veins. They produce corticosteroid hormones (e.g. cortisol) that appear to be important regulators of osmoregulation. Elevated blood cortisol levels are characteristic of handling stress.


ΜΕΣΟΝΕΦΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: Ενδοκρινείς αδένες των ψαριών που εμφανίζονται ως κιτρινωπές κηλίδες κοντά στους νεφρούς και τις οπίσθιες καρδιακές φλέβες. Παράγουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες (π.χ. κορτιζόλη) που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ωσμωρρύθμιση. Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα είναι χαρακτηριστικό έντασης (στρες) λόγω χειρισμού.

TISSU INTERRENAL: Léquivalent, chez les poissons, de la corticosurrénale. Ce tissu produit et sécrète des hormones stéroïdes et de lépinéphrine sous le contrôle de lACTH. Il produit des hormones corticosteroïdes (par exemple cortisol) qui semblent être important au niveau de losmorégulation. Laugmentation du niveau de cortisol dans le sang est provoquée par le stress du aux manipulations.

TEJIDO INTERRENAL: Equivalente, en peces, a la glándula adrenal. Este tejido produce y secreta adrenalina y también hormonas esteroides bajo el control de la ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por ejemplo cortisol) que importantes en la osmoregulación y la adaptación al estrés. El aumento del nivel de cortisol en la sangre es provocado por el estrés debido a la manipulación u otras alteraciones ambientales.

TECIDO INTERRENAL: Equivalente, en peixes, á glándula adrenal (ou glándulas suprarrenales en humanos). Este tecido produce e secreta adrenalina e tamén hormonas esteroides baixo o control da ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por exemplo cortisol) que son importantes na osmorregulación e a adaptación ao estrés. Elevados niveis en sangue de cortisol son característicos de estrés por manipulación.

INTERRENÁLIS SZÖVET: A halak belső elválasztású mirigyei, amelyek sárgás foltokként láthatók a vesék és a hátulsó kardinális vénák közelében. Kortikoszteroid hormonokat termelnek, amelyeknek az ozmoregulációban van fontos szerepük. A vér megnövekedett kortizolszintje a kezelési stressz jellemző következménye.

INTERRENALLEGEMER : Endokrine kjertler hos fisk som viser seg som spredte gule flekker på nyren. Den produserer kortikosteroider (kortisol og kortikosteron), som er viktige ved regulering av saltbalansen. Høye nivåer av kortisol i blodet oppstår ved behandlingsstress.

TKANKA MIĘDZYNERKOWA: Gruczoły wydzielania wewnętrznego ryb reprezentowane przez żółtawe plamy w sąsiedztwie nerek i głównych tylnych żył. Produkują one hormony kortykosteroidowe (np. kortyzol), które okazują się ważnymi regulatorami stopnia i szybkości osmozy. Podwyższone poziomy kortyzolu we krwi są znamienne przy usuwaniu stresu.

İNTERRENAL DOKU: Balıklarda böbreklerde bulunan, ozmoregulasyonu düzenleyen kortikositeroit hormonların üretilmesinde görev alan bir dokudur. Üretilen kortikositeroit hormonlar (örneğin kortizol) ozmoregülasyonu düzenleyici olarak önemli olarak görülmektedir. Kanda yükselen kortizol seviyeleri stresi kontrol edici bir karakteristiktir.

Was this helpful?
Hormone which stimulates melanocytes in amphibians, reptiles and fish. It is secreted from the intermediate lobe of the pituitary gland.


IΝΤΕΡΜΕΔIΝΗ: Ορμόνη που διεγείρει τα μελανοκύτταρα των αμφιβίων ερπετών και ψαριών. Εκκρίνεται από τον ενδιάμεσο λοβό της υπόφυσης.

INTERMEDINE: Hormone qui stimule les mélanocytes chez les amphibiens, les reptiles et les poissons. Sécrétée par le lobe intermédiaire de lhypophyse.

INTERMEDINA: Hormona que estimula los melanocitos en los anfibios, reptiles y peces. Secretada por el lóbulo intermedio de la hipófisis.

INTERMEDINA: Hormona que estimula os melanocitos nos anfibios, réptiles e peixes. Secretada polo lóbulo intermedio da hipófise.

INTERMEDIN: Kétéltűekben, hüllőkben és halakban a melanocitákat stimuláló hormon. Az agyalapi mirigy középső lebenye termeli.

INTERMEDIN: Hormon som stimulerer melanocytter hos amfibier, krypdyr og fisker. Utskilles fra hypofysen.

HORMON MELANOTROPOWY: Hormon, który stymuluje melanocyty u płazów, gadów i ryb. Jest on wydzielany z płata pośredniego gruczołu przysadki mózgowej.

İntermedin: Hem suda hem karada yaşayan (amfibiler), sürüngenler ve balıklarda melanositi uyaran hormon. Hipofiliz bezinin orta lobunda saklıdır.

Was this helpful?
The host occupied by juvenile stages of a parasite prior to the definitive host and in which asexual reproduction frequently occurs; secondary host.


ΔIΑΜΕΣΟΣ ΞΕΝIΣΤΗΣ: Ο ξενιστής στον οποίο ζουν τα νεαρά στάδια ενός παρασίτου πριν από τον τελικό ξενιστή (βλ. λήμμα) και εντός του οποίου συχνά συντελείται η αγενής αναπαραγωγή. Δευτερεύων ξενιστής.

HOTE INTERMEDIAIRE: Lhôte infesté par les stades juvéniles dune espèce parasite, avant linfestation de lhôte définitif; la reproduction asexuée du parasite est fréquente chez lhôte intermédiaire; lhôte secondaire.

HUÉSPED INTERMEDIARIO: Huésped infestado por los estados juveniles de una especie parásita, antes de la infestación del huésped definitivo; la reproducción asexuada del parásito es frecuente en el huésped intermediario; huésped secundario.

HOSPEDADOR / ANFITRIÓN INTERMEDIARIO / (hospedador): Anfitrión infestado polos estados xuvenís dunha especie parasita, antes da infestación do hospedador definitivo; a reprodución asexuada do parasito é frecuente no anfitrión intermediario. Véxase ademáis: hospedador secundario.

KÖZTIGAZDA: Egy parazita korai életszakaszai során, a végleges gazda előtt megfertőzött gazdaszervezet, amelyben gyakran ivartalan szaporodás megy végbe; másodlagos gazda.

MELLOMVERT: Verten som de juvenile stadiene av parasitter lever i eller på, før de infiserer sluttverten. Parasitter har ofte ukjønnet formering i mellomverten.

ŻYWICIEL POŚREDNI: Żywiciel zajmowany przez młodociane stadia pasożyta przed żywicielem ostatecznym, u którego często występuje reprodukcja bezpłciowa; żywiciel pośredni.

ARA KONAKÇI: Parazitlerin son konakçıya yerleşmesi öncesinde jüvenil evrelerini geçirdikleri konakçıdır.

Was this helpful?
Glycoproteins secreted by a variety of leucocytes that have effects on other leucocytes, i.e., stimulating growth and promoting differentiation. A range of interleukins has been identified in fish. Their activities include involvement in the recognition of foreign antigens by T cells, amplifying the proliferation of activated T cells, attracting macrophages and increasing the effectiveness of phagocytic ingestion of microorganisms by enhancing the macrophage’s respiratory burst activity, promo


ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ: Γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκκρίνεται από τα λευκά αιμοσφαίρια και επιδρά επάνω σε άλλα λευκά αιμοσφαίρια, π.χ. προκαλώντας αύξηση και συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση. Στα ψάρια έχουν αναγνωριστεί διάφορες ιντερλευκίνες. Ανάμεσα στις δραστηριότητές τους συμπεριλαμβάνεται η αναγνώριση ξένων αντιγόνων από τα Τ κύτταρα, η εξάπλωση των ενεργοποιημένων Τ κυττάρων, η προσέλκυση φαγοκυττάρων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φαγοκυττάρων για φαγοκύτωση ενισχύοντας την αναπνευστική έκρηξη, η παρακίνη

INTERLEUKINE: Glycoprotéines secrétées par divers leucocytes qui stimulent la croissance et la différentiation d’autres leucocytes. Plusieurs interleukins ont été identifiés chez les poissons. Ils jouent un rôle dans la récognition d’antigènes par les cellules T. Ils promeuvent la prolifération de cellules T activées, l’hématopoïèse et l’attraction de macrophages et l’augmentation de leur efficacité de phagocytose par induction d’un choc oxidatif.

INTERLEUCINA: Glucoproteína secretada por linfocitos que tienen efectos sobre otros leucocitos, i.e., estimulando su crecimiento, promoviendo su diferenciación. Se han identificado algunas interleucinas en peces y sus actividades incluyen la participación en el reconocimiento de antígenos foráneos por las células T, la amplificación de la proliferación de las células T activadas, la atracción de macrófagos y el incremento de eficacia fagocítica en la ingestión de microorganismos potenciando la explosión respi

INTERLEUCINA: Glicoproteína secretada por linfocitos que teñen efectos sobre outros leucocitos, ex, estimulando o seu crecemento ou promovendo a súa diferenciación. Identificáronse alguns tipos de interleucina en peixes. Actúan no recoñecemento de antíxenos foráneos polas células T, na amplificación da proliferación das células T activadas, na atracción de macrófagos e no incremento de eficacia fagocíticoa na inxestión de microorganismos potenciando o estoupido respiratorio do macrófago, promovendo o crecemen

INTERLEUKIN: Bizonyos fehérvérsejtek által termelt glikoproteinek, amelyek más fehérvérsejtekre hatnak, pl. serkentik az osztódásukat és a differenciálódásukat. Halakban is többféle interleukint azonosítottak. Szerepük van az idegen antigének T-sejtek általi azonosításában, serkentik az aktivált T-sejtek osztódását, irányítják a makrofágok mozgását, javítják a bekebelezett mikroorganizmusok elpusztítását a makrofágok respirációs aktivitásának növelésével, elősegítik a hematopoietikus sejtek osztódását.

INTERLEUKIN: Glykoproteiner som skilles ut av ulike leukocytter og som påvirker andre leukocytter, f.eks. ved å stimulere vekst og differensiering. En rekke interleukiner har blitt identifisert hos fisk. Deres aktivitetsområder inkluderer T-cellers deteksjon av fremmede antigener, forsterkning av celledeling hos aktiverte T-celler, stimulering av vekst hos blodceller og tiltrekning av makrofager og effektivisering av deres evne til å ta opp mikroorganismer.

INTERLEUKINA : Glikoproteidy wydzielane przez rozmaite leukocyty, które mają wpływ na inne leukocyty, tj. stymulują wzrost i wspierają ich różnicowanie się. Szereg interleukin została zidentyfikowana u ryb. Ich działalność łączy się z zaangażowaniem w rozpoznawaniu obcych antygenów przez komórki T, zwiększając proliferację przez uaktywnione komórek T, przyciągają makrofagi i zwiększają skuteczność fagocytarną połykania mikroorganizmów przez polepszenie działalności makrofagów częstością wybuchów tlenowych oraz

İNTERLÖYKİN: Glycoproteinler bir çeşit akyuvarda sağlar bunlar diğer akyuvarları etkiler mesela, uyarıcı büyüme ve artırıcı farklılaşma. İnterleukinin bir dizisi balıkta tanımlanmıştır. İnterleukinin aktivitelerinin arasında, T hücreleriyle yabancı antijenleri tanıyıp bağlanmalrını, aktive edilmiş T hücrelerin üremelerini, makrofajların respirator burst aktivitelrini kullanarak fagositoz aktivitelerinin artırılmasını ve etkinleştirilmasini, haemopoetic hücrelerin büyümesini içerir.

Was this helpful?
Any of a group of glycoproteins secreted by virus infected cells, which can protect non-infected cells from replication of the virus; they also have immunoregulatory functions and can inhibit the growth of nonviral intracellular parasites.


IΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ: Ορος αναφερόμενος στα μέλη ομάδας γλυκοπρωτεϊνών που εκκρίνονται από κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιούς και προστατεύουν τα μη προσβεβλημένα κύτταρα από την αναπαραγωγή του ιού. Παρουσιάζουν επίσης ανοσορρυθμιστικές λειτουργίες και μπορούν να αναστέλλουν την αύξηση μη ιικών ενδοκυτταρικών παρασίτων.

INTERFERON: Groupe de glycoprotéines secrétées par les cellules infectées par un virus, qui peut protéger les cellules non infectées de la reproduction de ce virus; elles ont aussi des fonctions dimmunorégulation et peuvent inhiber la croissance des parasites intracellulaires non viraux.

INTERFERÓN: Grupo de glucoproteínas secretadas por las células infectadas por un virus, que puede proteger las células no infectadas de la reproducción de este virus; tienen también funciones de inmunoregulación y pueden inhibir el crecimiento de parásitos intracelulares no virales.

INTERFERÓN: Grupo de glicoproteinas secretadas polas células infectadas por virus, que pode protexer as células non infectadas da replicación do virus; teñen tamén funcións de inmunorregulación e poden inhibir o crecemento doutros parasitos intracelulares non virais.

INTERFERON: Vírusfertőzött sejtek által termelt glikoproteinek, amelyek képesek megvédeni a nem fertőzött sejteket a vírus replikációjától; az immunválasz szabályozásában is fontos szerepük van, és képesek gátolni a sejtélősködők (nem vírusok) szaporodását.

INTERFERON: Ethvert av en gruppe glykoproteiner utskilt av virusinfiserte celler, kan verne uinfiserte celler mot virus. De har også immunregulatoriske funksjoner og kan hemme vekst hos intracellulære parasitter (ikke virus).

INTERFERONY: Każda grupa glikoprodeidów wydzielanych przez komórki zarażone wirusem, która może ochraniać niezakażone komórki przed replikacją wirusa; posiadają one także funkcje immunoregulacyjne i mogą hamować wzrost niewirusowych pasożytów wewnątrzkomórkowych.

İnterferon: Virüsle enfekte olmuş hücreler tarafından salgılanan bir çeşit glikoproteindir, enfekte olmamış hücreleri virüslerin replikasyonundan korur; ayrıca immun sistemi düzenleyici fonksiyonlara sahiptir ve viral olmayan hücre içi parazitlerin büyümesini engeller.

Was this helpful?
Cultivation (in hatchery, nursery, ongrowing stages) in a largely controlled environment (covering for example temperature, predators, pests), involving a high input of energy to optimize growth and survival, in for example, salmonids, shellfish.


ΕΝΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Εκτροφή (εκκόλαψη, ανάπτυξη, πάχυνση) υπό σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενες συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, θήρευση, ασθένειες), και υψηλή προσθήκη ενέργειας ώστε να βελτιστοποιηθούν η ανάπτυξη και η επιβίωση. Π.χ. σολομοειδή, ασπόνδυλα.

CULTURE INTENSIVE: Elevage (en écloserie, en vivier, en bassin) dans un vaste environnement contrôlé (température, prédateurs, parasites) nécessitant une grande dépense dénergie pour optimiser croissance et survie, par exemple avec les salmonidés et les coquillages exotiques.

CULTIVO INTENSIVO: Cultivo (en hueveros, ríos y estanque) en un medio controlado (temperatura, predadores, parásitos) necesita un gran gasto de energía para optimizar el crecimiento y la supervivencia, por ejemplo con salmónidos y mariscos exóticos.

CULTIVO INTENSIVO: Cultivo (en criadeiros, viveiros, instalacións de engorde) en condicións ambientais moi controladas (temperatura, predadores, parasitos) para o que se necesita un grande gasto de enerxía dirixida a optimizar o crecemento e a supervivencia, por exemplo con salmónidos e moluscos.

INTENZÍV TENYÉSZTÉS: Nagyrészt ellenőrzött körülmények (hőmérséklet, ragadozók, kártevők) között történő tenyésztés (keltetés, elő- és utónevelés), amely sok energia befektetését igényli az optimális növekedés és megmaradás biztosításához. Pl. lazacfélék, rákok.

INTENSIVT OPPDRETT: Oppdrett (klekkeri, settefisk, matfisk) under kontrollerte miljøforhold (lys, temperatur, predatorer, skadedyr etc.), med stor tilførsel av energi (produsert levendefôr eller formulert fôr) for å optimalisere vekst og overlevelse.

HODOWLA (CHÓW) INTENSYWNA: Hodowanie (w wylęgarni, w okresach odchowu oraz tuczu), głównie w środowisku kontrolowanym (obejmującym m.in. temperaturę, drapieżniki, szkodniki), wymagająca wysokiego nakładu energii w celu optymalizacji wzrostu i przeżywalności, np. hodowanie ryb łososiowatych, małży i skorupiaków.

ENTANSİF KÜLTÜR: Kuluçka, yavru büyütme ve ön büyütme yapılan ve çevre şartlarının geniş ölçüde kontrol edildiği, yoğun üretim faaliyetlerinin yapıldığı kültür sistemidir. Örnek olarak alabalık ve kabuklu yetiştiriciliği verilebilir.

Was this helpful?
(1) In parasitology: (of infestation) the number of parasites per host in a population. (2) In ecology: (of abundance) the number of individuals per habitable site in a community. (3) In physics: the power transmitted by a light or sound wave across a unit area perpendicular to the wave.


ΕΝΤΑΣΗ: (1) Στην Παρασιτολογία (~ μόλυνσης): ο αριθμός των παρασίτων ανά ξενιστή σε έναν πληθυσμό. (2) Στην Οικολογία (~ αφθονίας) ο αριθμός ατόμων ανά κατοικήσιμη θέση σε μιά κοινότητα. (3) Στην Φυσική: η ενέργεια που μεταδίδεται από ένα κύμα φωτός ή ήχου ανά μονάδα επιφανείας κάθετη προς την διεύθυνση προς την οποία αποδίδεται.

INTENSITÉ: (1) En parasitologie (de linfection): nombre de parasites par hôte dans une population. (2) En écologie (dabondance) : nombre dindividus par site habitable dans une communauté. (3) En physique: puissance transmise par la lumière ou les ondes sonores à travers une unité de surface perpendiculaire aux ondes.

INTENSIDAD: (1) En parasitología (de la infección): número de parásitos por huésped en una población. (2) En ecología (de abundancia): número de individuos por sitios habitables en una comunidad. (3) En física: potencia transmitida por la luz o por ondas sonoras a través de unidad de superficie perpendicular a las ondas.

INTENSIDADE: (1) En parasitoloxía (da infección): número de parasitos por hospedador nunha poboación. (2) En ecoloxía (de abundancia): número de individuos por sitios habitables nunha comunidade. (3) En física: potencia transmitida pola luz ou por ondas sonoras a través de unidade de superficie perpendicular ás ondas.

INTENZITÁS: (1) Parazitológiában: egy gazdaszervezeten előforduló élősködők száma egy populációban. (2) Ökológiában: egy élőhelyen élő egyedek száma egy közösségen belül. (3) Fizikában: fény- vagy hanghullám által a hullám terjedési irányára merőleges egységnyi felületen átvitt energia.

INTENSITET: (1) I parasittologi: Antall parasitter per vert. (2) I økologi: Antall individer per beboelige område i et samfunn. (3) I fysikk: Kraften som blir overført av en lys- eller lydbølge over en lengdeenhet normalt på bølgen.

INTENSYWNOŚĆ: (1) W parazytologii: (w zarażeniu pasożytami) liczba pasożytów przypadająca na (jednego) gospodarza w populacji. (2) W ekologii: (w obfitości) liczba osobników przypadających na miejsce w biocenozie nadające się do zasiedlenia. (3) W fizyce: moc przenoszona przez fale świetlne lub dźwiękowe przez prostopadłą powierzchnię do kierunku rozchodzenia się fali.

YOĞUNLUK: (1) Parazitoloji: (İstila) Bir populasyonda konakçı üzerindeki parazit sayısı. (2) Ekoloji: (Bolluk, çokluk) Yaşanabilir bir yer üzerindeki topluluktaki bireyler sayısı. (3) Fizik: Dalganın tek dik bölgesine karşı ses ve ışık dalgası tarafından güç dönüşümü.

Was this helpful?
A polypeptide hormone secreted by the pancreatic islets, which plays an important role in the regulation of blood glucose levels.


IΝΣΟΥΛIΝΗ: Πολυπεπτιδική ορμόνη, εκκρινόμενη από τα νησίδια του παγκρέατος, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα.

INSULINE: Hormone polypeptidique sécrétée par les îlots de Langerhans du pancréas et qui a une activité hypoglycémiante (diminution du taux de glucose dans le sang).

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada por las células de Langerhans del páncreas y que juega un papel importante en la regulación del nivel de la glucosa sanguínea.

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada polas células de Langerhans do páncreas e que xoga un papel importante na regulación dos niveis de glicosa sanguínea.

INZULIN: A hasnyálmirigy szigetei által termelt polipeptid hormon, amelynek fontos szerepe van a vércukorszint szabályozásában.

INSULIN: Polypeptid-hormon som produseres i den endokrine delen av pankreas, De Langerhanske celleøyer. Spiller en viktig rolle i reguleringen av glukosenivået i blodet.

INSULINA: Hormon polipeptydowy wydzielany przez wysepki trzustki, który odgrywa ważną rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi.

İNSÜLİN: Kandaki glikoz seviyesinin düzenlenmesinde görevli ve pankreas adacıklarından salgılanan polipeptid bir hormondur.

Was this helpful?
An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική, κατά την οποία μιά μονάδα ελέγχει πλήρως τις βοηθητικές της εγκαταστάσεις, τους γενήτορες, την παροχή τροφής, το εκκολαπτήριο, την πάχυνση, την κατεργασία και την προώθηση στην αγορά.

AQUACULTURE INTEGREE: Stratégie commerciale dans laquelle une entreprise aquacole contrôle lensemble des activités de soutien, des géniteurs, de la fourniture des aliments décloserie, de préparation et de la vente des produits.

ACUICULTURA INTEGRADA: Estrategia comercial dónde una empresa tiene el control del conjunto de actividades de apoyo, incubación, suministro de alimentos de cría, preparación y venta de productos.

ACUICULTURA INTEGRADA: Estratexia comercial total onde unha granxa ten o control sobre as súas propias instalacións de cultivo, reprodutores, subministración de alimento, viveiros de alevíns, engorde, procesado e mercadotecnia.

INTEGRÁLT AKVAKULTÚRA: Olyan kereskedelmi stratégia, amelynél ugyanahhoz a gazdasághoz tartoznak a kiszolgáló létesítmények, a törzsállomány, a takarmányellátás, a nevelés, a feldolgozás és a marketing.

INTEGRERT OPPDRETT: I kommersielt oppdrett: Strategi der oppdrettsselskaper har kontroll over hele produksjonslinjen fra stamfisk til salg av slaktet fisk/bearbeidede fiskeprodukter.

ZINTEGROWANA AKWAKULTURA: Ogólna strategia gospodarcza, w której farma może zarządzać własnymi urządzeniami produkcyjnymi, stadem podstawowym, zaopatrzeniem w paszę, wylęgarnią, gospodarstwem rolnym, przetwórstwem i marketingiem.

BİRLEŞİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ: Bir çiftliğin kendi destekleme imkanlarını, damızlıklarını, yem olanaklarını, üretme yerini, kendine has yöntemlerini, işleme ve pazarlamasını idare edebildiği tamamen ticari bir taktiktir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES