AMC LIMITED

G

Genus of monogenetic trematode. Gyrodactylus spp. are small viviparous forms, predominantly ectoparasitic on fishes, and tend to be highly host-specific. They can reproduce very rapidly in favourable conditions and can be a significant pathological feature in freshwater and sea water culture.


GYRODACTYLUS: Γένος μονογονικών τρηματωδών. Τα είδη Gyrodactylus είναι μικρά ζωοτόκα εξωπαράσιτα των ψαριών, με έντονη εξειδίκευση ως προς τον ξενιστή. Υπό ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να αναπαράγονται πολύ γρήγορα και συνιστούν σημαντικό παθολογικό παράγοντα σε καλλιέργειες γλυκού και θαλασσινού νερού.

GYRODACTYLUS: Genre de trématode monogénétique de lespèce Gyrodactylus, de petites formes vivipares, particulièrement ectoparasite des poissons. Ils peuvent se reproduire très rapidement dans des conditions favorables et peuvent être caractéristiques de pathologies en cultures deau douce comme en cultures marines.

GYRODACTYLUS: Género de trematodo monogenético de la especie Gyrodactylus de pequeña forma vivíparo, particularmente ectoparásito de peces. Puede reproducirse rápidamente en las condiciones favorables y puede ser característico de patologías tanto en cultivos de agua dulce como en cultivos de agua marina.

GYRODACTYLUS: Xénero de trematodo monoxenético Gyrodactylus spp.. Teñen formas vivíparas de pequeno tamaño, particularmente ectoparasitas de peixes, tendendo a ser altamente específico co hospedador. Pode reproducirse rapidamente nas condicións favorables e pode ser característico de patoloxías tanto en cultivos de auga doce coma en cultivos de auga mariña.

GYRODACTYLUS: Az egynemzedékes mételyek egyik nemzetsége. A Gyrodactylus fajok kisméretűek, elevenszülők, elsősorban a halak külső élősködői és nagyfokú gazdafajlagosságot mutatnak. Kedvező körülmények között nagyon gyorsan tudnak szaporodni és mind az édesvízi, mind a tengeri haltenyésztés számára komoly veszteségeket képesek okozni.

GYRODACTYLUS: Slekt av monogenetiske trematoder (ikter). Gyrodactylus spp. er små vivipare former, hovedsakelig ektoparasitter på fisk, som er svært vertsspesifikke. De kan formere seg svært raskt ved gunstige miljøforhold, og kan være et signifikant patologisk moment i ferskvanns- og saltvannsoppdrett.

GYRODACTYLUS: Rodzaj monogenetycznych przywr. Gyrodactylus spp. są małymi żyworodnymi formami, przeważnie zewnętrznymi pasożytami (ektoparazyty) ryb, a także są w wysokim stopniu specyficznymi gospodarzami. W korzystnych warunkach mogą rozmnażać się bardzo szybko; u ryb hodowanych w wodach słodkich i morskich charakteryzują się znacznym pasożytnictwem.

GYRODACTYLUS: Monogenetik trematod cinsidir. Gyrodactylus türleri vivipar formlardır, ağırlıklı olarak balıklar üzarinde ektoparazittirler ve özel konakçı eğilimi gösterirler. Elverişli koşullarda çok hızlı üreyebilirler ve tatlı su ve deniz suyu kültürlerinde önemli bir patolojik özelliği olabilir.

Was this helpful?
The development of an ovum following sperm penetration, but without fusion of the gametes. The egg develops parthenogenetically, with all offspring having only maternal inheritance.


ΓΥΝΟΓΕΝΕΣΗ: Η ανάπτυξη ενός ωαρίου μετά την διείσδυση του σπέρματος, αλλά χωρίς σύντηξη των πυρήνων των γαμετών. Το ωάριο αναπτύσσεται παρθενογενετικά. Ολα τα χρωμοσώματα και τα γονίδια προέρχονται από τη μητέρα.

GYNOGENESE: Le développement dun ovule suite à la pénétration dun spermatozoïde, mais sans que la fusion des gamètes ait lieu; loeuf se développe par parthénogenèse. La production dune progéniture de caractère héréditaire uniquement maternelle.

GINOGENESIS: El desarrollo de un óvulo después de la penetración del espermatozoide, pero sin que haya fusión de los gametos; el huevo se desarrolla por partenogénesis. La descendencia tiene únicamente los caracteres hereditarios maternos.

XINOXÉNESE: O desenvolvemento dun óvulo despois da penetración do espermatozoide, pero sen que haxa fusión dos gametos. O ovo desenvólvese por partenoxénese. A descendencia ten unicamente os carácteres xenéticos maternos.

GINOGENEZIS: A petesejt továbbfejlődése a hímivarsejt behatolása után, de a gaméták egyesülése nélkül. A pete szűznemzéssel fejlődik, az összes utód az anyai tulajdonságokat örökli.

GYNOGENESE: Utvikling av et egg etter at sperm har trengt inn i egget, men uten at gametene (kjønnscellene) smelter sammen. Eggene utvikler seg partenogenetisk, og gir kun avkom med moderlig arv.

GYNOGENEZA: Rozwój jaja następuje po przeniknięciu plemnika, ale bez połączenia się gamet. Jajo rozwija się partenogenetycznie a całe potomstwo dziedziczy tylko cechy mateczne.

GİNOGENESİS: Yumurtalar genetik özelliği yok edimiş spermler ile döllenir. Oluşan bireylerin hepsi dişidir.

Was this helpful?
A genus of Dinoflagellates characterized by the possession of a single flagellum; one of the groups responsible for red tides.


GYMNODINIUM: Γένος δινομαστιγωτών που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός μόνου μαστιγίου. Μία από τις ομάδες που ευθύνονται για τις κόκκινες παλίρροιες.

GYMNODINIUM: Genre de Dinoflagellé caractérisé par la possession dun simple flagelle. Un des groupes responsables des marées rouges.

GYMNODINIUM: Género De Dinoflagelados caracterizado por la posesión de un simple flagelo. Uno de los grupos responsables de las mareas rojas.

GYMNODINIUM: Xénero de dinoflaxelados caracterizado por posuír un só flaxelo. É un dos grupos responsables das mareas vermellas.

GYMNODINIUM: A kovamoszatok egyik nemzetsége, amelynek jellegzetessége a sejtenkénti egy ostor, egyik csoportjuk felelős a "vörös dagály" jelenség kialakulásáért.

GYMNODINIUM: En slekt av Dinoflagellater karakterisert ved at de har kun én flagell. En av artene som er ansvarlig for rødt tidevann.

GYMNODINIUM: Rodzaj bruzdnic (Dinoflagellatae) charakteryzujący się posiadaniem pojedynczej wici; jedna z grup odpowiedzialnych za czerwone pływy.

GYMNODINIUM: Tek flagellum ile karakterize edilen bir Dinoflagellate cinsidir. Red tideden sorumlu bir gruptur.

Was this helpful?
Common, non-specific term for the alimentary tract.


ΕΝΤΕΡΟ(2): ΕΝΤΕΡΟ(2): Κοινός, μη ειδικος όρος γιά τον πεπτικό σωλήνα (βλ.λ).

BOYAU: Terme courant et non spécifique désignant le tube digestif.

TRIPA: Termino común y no especifico que designa tubo digestivo.

INTESTINO: Termo común e non especifico que designa tubo dixestivo.

BÉL: Az emésztőtraktus köznyelvi elnevezése.

INNVOLLER (SLO): Vanlig ikke-spesifikk betegnelse for fordøyelseskanalen.

JELITO: Zwykle niespecyficzne określenie przewodu pokarmowego.

BAĞIRSAK: Beslenme yolu için kullanılan teknik olmayan ifade.

Was this helpful?
The SI unit for an absorbed dose of radiation :1 Gy= 1 Joule of energy absorbed per kilogram of tissue. 1 Gy= 100 rads.


GY: Η μονάδα του SI για την απορροφώμενη δόση ακτινοβολίας: 1 Gy= 1 Joule απορροφώμενης ενέργειας ανά χιλιόγραμμο ιστού. 1 Gy= 100 rads.

Gy: GRAY.Unité de mesure de dose absorbée; Un Gy = 1 Joule dénergie absorbée par 1 Kg de tissu. 1 Gy = 100 rads.

Gy: GRAY: Unidad de medida de la dosis absorbida; un Gy = 1 Joule de energía absorbida por 1 Kg de tejido. 1 Gy = 100 rads.

Gy: Unidade do Sistema Inernacional GRAY: Unidade de medida da dose absorbida de radiación; un Gy =1 Xullo de enerxía absorbida por 1 Kg de tecido. 1 Gy =100 rads.

Gy: Gray; az elnyelt sugárzási dózis SI-egysége. 1 Gy = 1 kilogramm szövetben elnyelt 1 Joule energia. 1 Gy = 100 rad.

Gy: GRAY: SI enheten for en absorbert dose av stråling: 1 Gy = 1 Joule av energi absorbert per kilo vev. 1 Gy = 100 rad.

GREJ (Gy): Jednostka SI zaabsorbowanej dawki promieniowania: 1 Gy = 1 J (dżul) zaabsorbowanej energii na kilogram tkanki. 1 Gy = 100 radów.

Gy: Radyasyonun abserbe dozu

Was this helpful?
Gonadotropin: hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor; cf. human chorionic gonadotropin. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period.


GtH: Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.

GTH: Gonadotropine. Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologue

GTH: Gonadotropina: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de as

GTH: Gonadotropina: Hormona que estimula, ou que sostén, a formación e o funcionamento das gónadas. Nos vertebrados, as gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas pola hipófise baixo o control dun factor liberador de gonadotropina. As gonadotropinas estimulan a secreción das hormonas esteroideas sexuais (testosterona ou estróxenos por exemplo). Os extractos pituitarios (a miúdo a partir doutras especies) son administrados aos peixes co fin de asegurar unha produción de alevín fóra do período n

GTH: Gonadotropin: a gonádok kifejlődését és működését serkentő és fenntartó hormon. Gerincesekben a gonadotropinok az agyalapi mirigyben termelődő peptidhormonok, amelyek termelését a gonadotropin serkentő hormon szabályozza; vö: humán magzatburok-gonadotropin. A szteroid szerkezetű nemi hormonok (pl. tesztoszteron, ösztrogének) elválasztását serkenti. A haltenyésztési gyakorlatban gyakran különböző halfajokból származó hipofízis-kivonatokat használnak a szezonon kívüli szaporításhoz.

GTH II: Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

GTH: Hormon, który stymuluje lub podtrzymuje przetwarzanie i funkcjonowanie gonad. U kręgowców hormony gonadotropowe są hormonami peptydowymi wytwarzanymi w przysadce pod kontrolą czynnika uwalnianego przez gonadotropinę; porównaj: gonadotropina kosmówkowa ludzka. Stymulują one wydzielanie steroidowych hormonów płciowych (np. testosteronu, estrogenów). Wyciągi z przysadki mózgowej (często od różnych gatunków) są podawane rybom, w celu doprowadzenia do dojrzałości gonad i produkcji wylęgu poza normaln

GTH: Gonadotropin gonadların fonksiyonlarını ve işleyişlerini uyaran veya muhafaza eden hormondur. Gonadotropinler omurgalıların hipofiz bezinde gonadotropin kontrolü altında salgılatıcı faktör olarak üretilmektedir. Onlar (testosteron, östrojen gibi) steroid cinsiyet hormonlarının salınımını uyarabilir. Hipofizler bunları (sıklıkla farklı türlerde) normal üreme dönemininin dışında fry üretmek için balıkları yönlendirir.

Was this helpful?
Rings or annuli found on fish scales and some bivalve shells that can be used in the interpretation of the organism«s life history. In temperate fishes, the yearly incremental growth prior to capture can be estimated from the growth rings. In some cases, it is possible to estimate the number of times a fish has spawned. In shellfish, growth history can in some cases be interpreted.


ΑΥΞΗΤIΚΟI ΔΑΚΤΥΛIΟI: Ετήσιοι δακτύλιοι που σχηματίζονται στα λέπια των ψαριών και επηρεάζουν την ανασύσταση του ιστορικού της ζωής ενός ψαριού. Από τους δακτύλιους είναι δυνατός ο προσδιορισμός του μήκους που είχε το ψάρι κάθε έτος πριν από τη σύλληψή του. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό να εκτιμηθεί και ο αριθμός των γαμετοτοκιών του ψαριού. Η ανασύσταση του ιστορικού είναι επίσης δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις και για τα οστρακόδερμα. Βλ. επίσης Δακτύλιος.

STRIES DACCROISSEMENT: Anneaux déposés sur les écailles des poissons et des coquilles de certains mollusques bivalves; ils sont souvent utilisés pour linterprétation de lhistorique de la croissance. Chez les poissons des eaux tempérées, laugmentation annuelle de croissance peut être estimée par linterprétation de la disposition de ces anneaux. Dans certains cas, les stries daccroissement chez les mollusques bivalves peuvent être interprétées de façon analogue. Il est quelquefois possible destimer le nombre de pontes r

ANILLOS DE CRECIMIENTO: Anillos de depósitos minerales en las escamas de peces, conchas de ciertos moluscos bivalvos; a menudo utilizados en la interpretación de la secuencia de crecimiento. En ciertos peces de aguas templadas, el aumento anual de crecimiento puede ser estimado por la interpretación de la disposición de estos anillos. En ciertos casos, los anillos de crecimiento de los moluscos bivalvos pueden ser interpretados de manera análoga. A veces es posible estimar el número de desoves para un pez.

ANEIS DE CRECEMENTO: Aneis de depósitos minerais nas escamas de peixes, cunchas de certos moluscos bivalvos; a miúdo utilizados na interpretación da secuencia de crecemento. En certos peixes de augas mornas, o aumento anual de crecemento pode ser estimado pola interpretación da disposición destes aneis. En certos casos, os aneis de crecemento dos moluscos bivalvos poden ser interpretados de xeito análogo. Ás veces é posible estimar o número de desovas para un peixe.

NÖVEKEDÉSI GYŰRŰ: A halak pikkelyeiben és néhány kagyló héjában megfigyelhető gyűrűk, amelyekből az állat élettörténetére lehet következtetni. Mérsékelt égövi halakban az éves növekedés mértékét lehet a növekedési gyűrűkből megbecsülni. Néhány esetben megállapítható, hogy a hal életében hányszor ívott. A kagylók esetében szintén az éves növekedés becsülhető.

ÅRRING: Ringer i skjell og øresten fra fisk og i skjell fra noen muslinger, som kan brukes til å bestemme organismens livshistorie. I fisk fra tempererte områder kan årlig vekst inntil fangst bestemmes ut fra årringene. I noen tilfeller er det mulig å bestemme hvor mange ganger en fisk har gytt. Hos skalldyr kan livshistorien i noen tilfeller tolkes.

PIERŚCIEŃ ROCZNY: Pierścienie znajdujące się na łuskach ryb i niektórych muszlach małży dwuskorupowych mogą być użyte w interpretacji ich cyklu życiowego. U ryb z strefy umiarkowanej, roczne przyrosty wzrostowe przed połowem mogą być określone na podstawie rocznych pierścieni wzrostowych. W niektórych przypadkach jest możliwe ustalenie ile razy ryba przystępowała do tarła. U mięczaków, w niektórych przypadkach może być również oszacowany przebieg wzrostu.

Yaş Halkası: Balıkların pullarında ve bazı çift kabukluların kabuklarında bulunan ve organizmanın yaşının belirlenmesinde kullanılan halka veya çember şeklindeki yapılardır. Ilıman iklim bölgesinde yasayan balıklarında yıllık büyüme önceki yaş halkasına bakılarak tahmin edilebilir. Bazı durumlarda balıkların kaç kere yumurta bıraktıklarıda tahmin edilebilir. Çift kabuklularda büyüme bazı durumlarda yorumlanabilir.

Was this helpful?
A peptide hormone, secreted by the anterior pituitary, whose primary function is the regulation of growth through enhanced feed uptake and improved feed conversion. Stimulation of the growth of fish may be induced by the administration of exogenous GH or by integration of GH genes into the fish genome (transgenic fish). Such practices are subject to regulatory control in many countries. Syn. somatotropin.


ΑΥΞΗΤIΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH): Growth Hormone. Πεπτιδική ορμόνη, που εκκρίνεται από την οπίσθια υπόφυση και που έχει ως κύρια λειτουργία τη ρύθμιση της αύξησης, μέσω αυξημένης λήψης τροφής και βελτιωμένης μετατρεψιμότητας. Η αύξηση των ψαριών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση εξωγενούς GH ή με την εισαγωγή γονιδίων GH στο γονιδίωμα των ψαριών (διαγονιδιακά ψάρια). Τέτοιες μέθοδοι υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες. Συν. σωματοτροπίνη.

HORMONE DE CROISSANCE: Hormone peptidique sécrétée par lépiphyse et dont le rôle principal est la régulation de la croissance à travers lamélioration du taux dalimentation et du taux de conversion des aliments. Une stimulation de la croissance chez les poissons peut être obtenue par ladministration de GH exogène ou par lintégration de gènes codant GH dans le génome du poisson (poisson transgénique). De telles pratiques sont assujetties à un contrôle régulier dans plusieurs pays. Syn. Somatotropine.

HORMONA DE CRECIMIENTO: Hormona peptídica secretada por la pituitaria anterior y cuyo papel principal es la regulación del crecimiento a través de la mejora de la tasa alimentaría y de la tasa de conversión de los alimentos. Una estimulación del crecimiento en los peces puede obtenerse por la administración de GH exógena o por la integración de genes de GH en el genoma del pez (pez transgénico) Tales prácticas son sometidas a controles regulares en varios paises. Syn. Somatotropina.

HORMONA DE CRECEMENTO: Hormona peptídica secretada pola hipófise anterior e que ten o papel principal da regulación do crecemento a través da mellora da asimilación e da taxa de conversión dos alimentos. A estimulación do crecemento nos peixes pode ser inducida pola administración de GH exóxenoa ou pola integración de xenes de GH no xenoma (peixe transxénico) Tales prácticas son sometidas a controis regulados en varios paises. Sin. Somatotropina.

NŐVEKEDÉSI HORMON: A hipofízis elülső lebenye által termelt peptidhormon, amelynek elsődleges funkciója a növekedés szabályozása a a tápanyagfelvétel és-feldolgozás javításán keresztül. A halak növekedése serkenthető exogén NH alkalmazásával vagy NH gének beépítésével a halak genomjába (transzgénikus halak). Az utóbbi gyakorlatot a legtöbb országban szigorúan szabályozzák. Úm. szomatotropin.

VEKSTHORMON (GH): Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.

HORMON WZROSTOWY: Hormon peptydowy, wydzielany przez przednią część przysadki mózgowej, którego zasadniczą funkcją jest regulowanie wzrostu przez zwiększanie pobierania i poprawę wykorzystania pokarmu. Stymulowanie wzrostu ryb może być uzyskane przez podawanie egzogennego GH lub włączenie genów GH do genomu ryb (ryba transgeniczna). Takie postępowanie w wielu krajach jest przedmiotem regulacji prawnych. Syn. somatotropina (hormon wzrostowy).

Büyüme Hormonu: Ön hipofiz tarafından salgılanan bir peptit hormonudur. Birincil fonksiyonu besin alımının geliştirilmesi sayesinde büyümesi ve gelişmiş besin dönüşümünün düzenlenmesidir. Balığın büyümesinin uyarılması eksogen GH ın yönetiminde ya da balık genomu içindeki GH genlerinin bütünleşmesi ( transgenik balık) sayesinde indüklenebilir. Bu uygulamalar bir çok ülkede düzenleyici kontrollere maruz kalır. Sinonim: Somatropin

Was this helpful?
A graphical representation which shows the absolute increase in weight, or other growth indicating parameters, of an organism against a corresponding time period.


ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΥΞΗΣΗΣ: Γραφική παράσταση που δείχνει την απόλυτη αύξηση του βάρους ή άλλης παραμέτρου ενδεικτικής της αύξησης, έναντι της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

COURBE DE CROISSANCE: Représentation graphique des changements absolus de poids ou dun autre paramètre indicatif de croiisance, dun organisme dans le temps.

CURVA DE CRECIMIENTO: Representación gráfica de cambios absolutos de peso o de otro parámetro indicativo de crecimiento, de un organismo en el tiempo.

CURVA DE CRECEMENTO: Representación gráfica de cambios absolutos de incremento en peso ou doutro parámetro indicativo de crecemento, dun organismo fronte ao correspondente período de tempo.

NÖVEKEDÉSI GÖRBE: Egy szervezet testtömegének vagy egyéb növekedési jellemzőjének abszolút növekedését az idő függvényében ábrázoló grafikon.

VEKSTKURVE: Grafisk framstilling som viser den absolutte økningen i vekt, eller andre vekstindikerende parametre, for en organisme over en gitt tid.

KRZYWA WZROSTU: Graficzny obraz, który pokazuje absolutny wzrost masy lub wzrost innego parametru wskaźnikowego organizmu w stosunku do określonego czasu.

BÜYÜME EĞRİSİ: Belli bir süre içersinde bir canlının ağırlığındaki ya da başka özelliklerindeki tam artışın grafiksel temsilidir.

Was this helpful?
The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and


ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή π

GPP: Grosse Production Primaire.La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production pri

GPP: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

PRODUCIÓN PRIMARIA BRUTA (PPB): Produción primaria neta: a produción de nova materia orgánica por autrótofos, como son as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por individuo, poboación, unha área ou volume de auga, é denominada produción primaria bruta. Cando as perdas simultáneas de materia orgánica por catabolismo (ex. respiración) son restadas da produción primaria bruta, obtense a medida de produción primaria neta. Para a

BRUTTÓ ELSŐDLEGES PRODUKCIÓ (BEP): Nettó elsődleges produkció; az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó é

BRUTTO PRIMÆRPRODUKSJON (BPP): Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske alger bestemmes brutto

PRODUKCJA PIERWOTNA/PODSTAWOWA BRUTTO (PPB): Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy (organizmy samożywne), takie jak glony fotosyntetyzujące. Najczęściej jest to pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ogólna ilość materii organicznej produkowana przez jednego osobnika, populację, na jednostkę powierzchni lub objętości wody w jednostce czasu jest określana jako produkcja pierwotna brutto. Kiedy jednocześnie straty materii organicznej na skutek katabolizmu (np. oddychania) są odejmowane od produkcji pierwotnej brutto, uzyskujemy

Bürüt birincil üretim: Fotosentetik algler gibi ötotrof canlılar tarafından üretilen organik maddeler. Besin zincirinin ilk haltasıdır ve çok sık tekrarlanır. Bireysel, populasyonsal, bir alanda veya su ortamındaki birim zaman başına üretilen toplmam organik madde üretim miktarı bürüt birincil üretim olarak isimlendirilir. Aynı anda katabolizma tarafından oluşan organik madde kayıpları bürüt birincil üretimden düşülür ve net birincil üretim miktarı elde edilir. Fotosentetik algler tarafından üretilen bürüt ve net bi

Was this helpful?
The total energy present in a unit of food (also given as gross calories).


ΣΥΝΟΛΙΚΗ (ΜΙΚΤΗ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η συνολική ενέργεια που περιέχεται σε μια μονάδα τροφής (δίνεται επίσης και ως συνολικές θερμίδες).

ENERGIE BRUTE: Lénergie totale présente dans une quantité unitaire dun aliment (exprimée également en calories brutes).

ENERGÍA BRUTA: La energía total presente en una cantidad unitaria de un alimento (expresada igualmente en calorías).

ENERXÍA BRUTA: Enerxía total presente nunha unidade de alimento (tamén expresada como calorías brutas).

BRUTTÓ ENERGIA: Egységnyi táplálék teljes energiatartalma (bruttó kalóriatartalomként is ismert).

BRUTTOENERGI: Den totale mengden energi som er tilstede i en enhet av mat (også gitt som bruttokalorier).

ENERGIA BRUTTO: Ogólna energia zawarta w jednostce pożywienia (także wyrażana w kaloriach brutto).

GROSS ENERJİ: Gıdalarla alınan toplam enerji

Was this helpful?
The enhancement of natural food chains in ponds or tanks by nutrient enrichment, as a means of increasing food supply to an aquaculture species. In Japan, for example, green-water technology is used in the culture of eels. In the culture of marine fish larvae, the food chain includes microalgae, rotifers and often copepods.


ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΕΡΟ: Η ενίσχυση της φυσικής τροφικής αλυσίδας σε λιμνοδεξαμενές ή δεξαμενές μέσω εμπλουτισμού (βλ.λ.) με σκοπό την αύξηση της παροχής τροφής στα καλλιεργούμενα είδη. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, η τεχνολογία του πράσινου νερού χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των χελιών. Στην καλλιέργεια προνυμφών θαλασσίων ψαριών, η τροφική αλυσίδα περιλαμβάνει μικροφύκη, τροχόζωα και συχνά κωπήποδα.

EAU VERTE: Se dit dune méthode de culture des rotifères utilisant le phytoplancton vivant comme source dalimentation (par opposition aux particules non-vivantes telle que la levure déshydratée). Au Japon, par exemple, la technique des eaux vertes dans la culture des anguilles. En culture marine des larves de poisson, la chaine alimentaire inclut les microalgues, les rotifères et souvent les copépodes.

AGUA VERDE: Dícese de un método de cultivo de rotíferos utilizando el fitopláncton como fuente de alimentación (en oposición a las partículas no vivas tales como la levadura deshidratada). En Japón, por ejemplo, la técnica de las aguas verdes en el cultivo de las anguilas. En el cultivo de las larvas de peces marinos, la cadena alimentaria incluye las microalgas, los rotíferos y a menudo los copépodos.

AUGA VERDE: A mellora da cadea alimenticia en estanques ou tanques mediante o enriquecemento con nutrientes, como medio de incrementar a subministración de alimento en especies de acuicultura. En Xapón, por exemplo, a técnica das augas verdes é usada no cultivo das anguías. No cultivo das larvas de peixes mariños, a cadea alimentaria inclúe as microalgas, os rotíferos e a miúdo os copépodos.

ZÖLD VÍZ: A természetes táplálékláncok feljavítása halastavakban és -tartályokban tápanyagdúsítással, amely a tenyésztett fajok tápanyag-ellátásának javítására szolgál. Japánban pl. ilyen technológiát használnak az angolnatenyésztésben. A tengeri halak lárváinak tenyésztésekor a tápláléklánc mikroalgákat, kerekesférgeket és gyakran evezőlábú rákokat is tartalmaz.

GRØNT VANN: Forsterkning av naturlige næringskjeder i dammer eller tanker ved anrikning av næringsstoffer, for å øke fôrtilgangen til en oppdrettsart. I Japan brukes grønt vann f.eks. i åleoppdrett. Ved oppdrett av marine larver innbefatter næringskjeden mikroalger, hjuldyr og ofte hoppekreps.

ZIELONA WODA: Spotęgowanie naturalnego łańcucha pokarmowego w stawach lub basenach poprzez wzbogacenie wody w składniki odżywcze (N,P,K), jako sposób zwiększenia podaży pokarmu gatunkom w akwakulturze. Np. w Japonii, technologia zielonej wody jest stosowana w chowie węgorza. W hodowli larw ryb morskich łańcuch pokarmowy obejmuje glony mikroskopowe, wrotki a często i widłonogi.

YEŞİL SU: Su canlıları için tanklarda veya havuzlardaki doğal besin zincirlerinin, besin zenginleştirmesi yöntemiyle geliştirilmesidir. Örneğin Japonya da yeşil - su teknolojisi yılan balığı yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Deniz balığı larvası üretiminde, besin zincirine mikroalgler, rotiferler ve copepodlar da dahil olurlar.

Was this helpful?
Colloquial term for healthy, newly-fertilized salmonid eggs. At this stage of development, the eggs are very vulnerable to the impacts of shock.


ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΥΓΑ: Συλλογικός όρος για υγιή, νεο-γονιμοποιημένα αυγά σολομοειδών. Σαυτό το στάδιο ανάπτυξης τα αυγά είναι πολύ ευαίσθητα στις κρούσεις.

GREEN EGG: Terme commun pour les oeufs sains de saumons nouvellement fertiles. A ce stade de développement, les oeufs sont très vulnérables aux chocs.

HUEVO INMADURO: Término común para los huevos sanos de salmones recién fertilizados. En este estado de desarrollo, los huevos son fuertemente vulnerables a los choques.

OVO INMATURO: Termo común para os ovos sans de salmóns recén fertilizados. Neste estado de desenvolvemento, os ovos son moi vulnerables aos cambios ambientais bruscos (choques términos, etc.).

ZÖLD IKRA: Frissen megtermékenyült, egészséges lazacikrák köznyelvi elnevezése. Ebben a fejlődési állapotban az ikrák nagyon érzékenyek bármilyen sokkhatásra.

GRØNNEGG: Betegnelse for friske nybefruktede lakseegg. Eggene er svært følsomme for støt/risting på dette utviklingsstadiet, spesielt de første timene etter befruktning.

ZIELONE JAJO: Potoczna nazwa zdrowych, świeżo zapłodnionych jaj ryb łososiowatych. W okresie rozwoju jaja te są bardzo wrażliwe na wstrząs (szok).

YEŞİL YUMURTA: sağlık için halk dilinde kullanılan terim, yeni döllenmiş salmonid yumurtaları. Bu gelişme aşamasında, yumurtalar şok etkilerine daha fazla maruz kalır.

Was this helpful?
Chlorophyta, the algae in which photosynthetic pigments are localized in chloroplasts with chlorophyll as the dominating pigment.


ΧΛΩΡΟΦΥΚΗ: Φύκη με φωτοσυνθετική ικανότητα. Διαθέτουν χλωροπλάστες που περιέχουν φωτοσυνθετικές χρωστικές με επικρατέστερη της χλωροφύλης (χλωρόφυτα).

ALGUES VERTES: Chlorophycées, algues dont les pigments photosynthétiques sont localisés dans des chloroplastes, le pigment dominant étant la chlorophylle.

ALGAS VERDES: Clorofíceas, algas cuyos pigmentos fotosintéticos están localizados en los cloroplastos, el pigmento dominante es la clorofila.

ALGAS VERDES: Clorofíceas. Algas cos pigmentos fotosintéticos localizados nos cloroplastos, sendo a clorofila o pigmento dominante.

ZÖLDMOSZATOK: Chlorophyta; olyan moszatok, amelyek fotoszintetikus festékanyagai zöld színtestekben (kloroplasztokban) fordulnak elő, és domináns festékanyaguk a klorofill.

GRØNNALGE: Alge der fotosyntetiske pigmenter befinner seg i kloroplaster, med klorofyll som det dominerende pigmentet.

ZIELENICE (Chlorophyta): Glony, w których barwniki fotosyntetyzujące są zlokalizowane w chloroplastach, w których barwnikiem dominującym jest chlorofil.

YEŞİL ALGLER: Chlorophyta fotosentezik pigmentlerinde baskın olarak kloroplast ve klorofil bulunur.

Was this helpful?
ICTENOPHARYNGODON IDELLA . A common non-specific name used colloquially.


ΚΥΠΡΙΝΟΣ: Ενδημικό ψάρι της Κίνας και της Α. Σιβηρίας, γνωστό και με την ονομασία λευκή Amur. Το είδος αυτό έχει μεταφερθεί πια στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί σήμερα το πιο σημαντικό είδος στην καλλιέργεια των κυπρίνων στην Κίνα. Πολύ συχνά καλλιεργείται μαζί με άλλα είδη κυπρίνου. Απαντάται κυρίως σε λίμνες, και στέρνες με μικρή ή και καθόλου ροή νερών. Είναι φυτοφάγο είδος και έχει εισαχθεί σε πολλές περιοχές για τον έλεγχο των ζιζανίων, καθώς καταπίνει ολόκληρο το φυτό (μαζί με τις

CARPE HERBIVORE: Ctenopharyngodon idella.

CARPA DE LA HIERBA: Ctenopharyngodon idella.

CARPA HERBÍVORA: Ctenopharyngodon idella. Un nome común inespecífico usado coloquialmente.

AMUR: A pontyfélék közé tartozó Ctenopharyngodon idella faj leggyakoribb köznyelvi elnevezése.

GRESSKARPE: CTENOPHARYNGODON IDELLA .

AMUR BIAŁY (Ctenopharyngodon idella): Pospolita, umownie używana, nieswoista nazwa gatunku z grupy ryb roślinożernych.

GRASS CARP(OT SAZANI): Ctenopharyngodon idellanın halk arasında kullanılan ismidir.

Was this helpful?
Formation of a mass of granules.


ΚΟΚΚΙΩΣΗ: Σχηματισμός μάζας κοκκίων.

GRANULOSE: La formation dune masse de granules.

GRANULOSIS: Formación de una masa de gránulos.

GRANULOSE: Formación dunha masa de gránulos.

GRANULÓZIS: Tömeges szemcseképződés.

GRANULOSE: Dannelse av en klump av granuler.

ZIARNISTOŚĆ: Tworzenie się dużej masy ziarenek.

GRANÜLOZİS: Tanecikli yoğun formlar

Was this helpful?
A condition resulting from multiples of granuloma in organs.


ΚΟΚΚΙΟΜΑΤΩΣΗ: Κατάσταση που προκύπτει από πολλαπλά κοκκιώματα στα όργανα.

GRANULOMATOSE: Condition résultant de la multiplication de granulomes dans un organe.

GRANULOMATOSIS: Condición que resulta de multiplicación de granulomas en un órgano.

GRANULOMATOSE: Condición que resulta da multiplicación de granulomas os órganos.

GRANULOMATÓZIS: Olyan állapot, amely a szervekben előforduló granulómák hatására következik be.

GRANULOMATOS BETENNELSE: Tilstand som skyldes store mengder granulomer i organer.

ZIARNICA: Stan wynikający z licznych ziarniaków w narządach.

GRANÜLOMATOZİS: Organlarda taneciklerin toplanması

Was this helpful?
(1) The aggregation and proliferation of macrophages to form small nodules or granules. (2) A tumour or neoplasm made up of granulation tissue.


ΚΟΚΚΙΩΜΑ: (1) Η συνάθροιση και πολλαπλασιασμός μακροφάγων κυττάρων, τα οποία σχηματίζουν μικρά φυμάτια ή κοκκία. (2) Ογκος ή νεόπλασμα που συνίσταται από κοκκιοποιημένο ιστό.

GRANULOME: (1) Petit nodule ou granule formé par lagrégation et la prolifération de macrophages. (2) Tumeur ou néoplasme formé de tissu de granulation.

GRANULOMA: (1) Pequeño nódulo o granulo formado por la agregación y la proliferación de macrófagos. (2) Tumor o neoplasma formado de tejido de granulación.

GRANULOMA: (1) Pequeno nódulo ou gránulo formado pola agregación e a proliferación de macrófagos. (2) Tumor ou neoplasma formado por tecido granular

GRANULÓMA: (1) Makrofágok osztódása és egyesülése kisebb csomókká vagy szemcsékké. (2) Valamilyen szemcsés (granuláris) szövetből álló daganat.

GRANULOM: (1) Aggregasjon og forøkning av makrofager for å danne små knoller eller granula. (2) Svulst eller neoplasma dannet av granulasjonsvev.

ZIARNIAK: (1) Skupisko i rozrost makrofagów do postaci guzików lub ziarenek. (2) Guz lub nowotwór zbudowany z ziarniny.

GRANÜLOMA: 1-küçük nodül veya tane halinde makrophadelerin çoğalması.2-tımur ve neoplazmanın granula dokulardan oluşması

Was this helpful?
Leucocytes of the immune system which are distinguished by the presence of granular material in the cytoplasm which stain deeply. They are named neutrophils, acidophils, eosinophils, and basophils in fish.


ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑ: Λευκοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία χαρακτηρίζονται από την παρουσία κοκκιωδών σχηματισμών στο κυτταρόπλασμα, οι οποίοι χρωματίζονται έντονα. Ονομάζονται ουδετερόφιλα, οξεόφιλα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα.

GRANULOCYTE: Leucocytes du système immunitaire caractérisés par la présence de granules avec une forte affinité pour les colorants. Chez les poissons ils sont appelés neutrophiles, acidophiles, basophiles ou éosinphiles.

GRANULOCITO: Leucocito del sistema inmunitario caracterizado por la presencia de gránulos con una fuerte afinidad por los colorantes. En los peces, son llamados neutrófilos, acidófilos, basófilos o eosinófilos.

GRANULOCITO: Leucocito do sistema inmunitario caracterizado pola presenza de material granular no citoplasma que teñen alta afinidade polos colorantes. En peixes son denominados neutrófilos, acidófilos, basófilos e eosinófilo.

GRANULOCITA: Az immunrendszer fehérvérsejtjei, amelyek a citoplazmájukban lévő, sötéten festődő szemcsék (granulumok) által különböztethetők meg a többi fehérvérsejttől. A halakban neutrofil, acidofil, eozinofil és bazofil granulociták fordulnak elő.

GRANULOCYTTER: Leukocytter i immunsystemet som gjenkjennes ved tilstedeværelse av granula i cytoplasma, som farges sterkt. De kalles neutrofiler, acidofiler, eosinofiler og basofiler i fisk.

GRANULOCYT: Leukocyty systemu immunologicznego, które wyróżniają się obecnością w cytoplazmie materiału ziarnistego, który intensywnie się barwi. Nazywane są one neutrofilami (leukocyty obojętnochłonne).

GRANÜLOSİT: Bağışıklık sisteminin akyuvarlarında bulunur tanecikli olmalarıyla ayırt edilir. Balıklarda neutrophils, acidophils, eosinophils, ve basophils olarak adlandırılır.

Was this helpful?
A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.


GRAM-ΘΕΤIΚΑ: Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.

GRAM POSITIF: Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

GRAM POSITIVO: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

GRAM POSITIVO: Técnica de tinguidura utilizada na identificación e clasificación de bacterias. As bacterias que perden a coloración púrpura do pigmento violeta cristal, despois de lavado con alcohol, pero que gardan a coloración do contraste son chamados Gram negativas, mentres que as bacterias que conservan a coloración violeta, despois do lavado con alcohol, son chamadas Gram positivas.

GRAM-POZITÍV: Baktériumok azonosítására és osztályozására szolgáló festési eljárás. A baktériumok Gram-negatívak, ha elveszítik a kristályibolya festék által adott bíbor színt, és megtartják az ellenfestéket, illetve Gram-pozitívak, ha megtartják a kristályibolya által adott bíbor színt.

GRAMPOSITIV: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

GRAM-DODATNIE: Procedura barwienia, która jest wykorzystywana w identyfikacji bakterii oraz ich zaklasyfikowaniu do bakterii Gram-ujemnych lub Gram-dodatnich. Bakterie Gram-dodatnie tracą w procesie barwienia Grama barwę purpurową i uzyskują barwę ciemnofioletową, a Gram-ujemne ją zachowują.

GRAM POZİTİF: Bakterileri gram negatif bakteriler olarak ayırt etmek ve sınıflandırmak için kullanılan boyama işlemi Gram-negatif bakteriler olarak kristal viyoletin mor rengini kaybetmek ve gram boyama işleminde counterstaini alıkoymak veya gram pozitif bakterilerde gram boyama işleminde kristal viyolet boyasının mor rengini alıkoymaktadır.

Was this helpful?
A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.


GRAM-ΑΡΝΗΤIΚΑ: Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.

GRAM NEGATIF: Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

GRAM NEGATIVO: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

GRAM NEGATIVO: Técnica de tinguidura utilizada na identificación e clasificación de bacterias. As bacterias que perden a coloración púrpura do pigmento violeta cristal, despois de lavado con alcohol, pero que gardan a coloración do contraste son chamados Gram negativas, mentres que as bacterias que conservan a coloración violeta, despois do lavado con alcohol, son chamadas Gram positivas.

GRAM-NEGATÍV: Baktériumok azonosítására és osztályozására szolgáló festési eljárás. A baktériumok Gram-negatívak, ha elveszítik a kristályibolya festék által adott bíbor színt, és megtartják az ellenfestéket, illetve Gram-pozitívak, ha megtartják a kristályibolya által adott bíbor színt.

GRAMNEGATIV: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

GRAM-UJEMNE: Procedura barwienia, która jest wykorzystywana w identyfikacji bakterii oraz ich zaklasyfikowaniu do bakterii Gram-ujemnych lub Gram-dodatnich. Bakterie Gram-dodatnie tracą w procesie barwienia Grama barwę purpurową i uzyskują barwę ciemnofioletową, a Gram-ujemne ją zachowują.

GRAM NEGATİF: Bakterileri gram negatif bakteriler olarak ayırt etmek ve sınıflandırmak için kullanılan boyama işlemi Gram-negatif bakteriler olarak kristal viyoletin mor rengini kaybetmek ve gram boyama işleminde counterstaini alıkoymak veya gram pozitif bakterilerde gram boyama işleminde kristal viyolet boyasının mor rengini alıkoymaktadır.

Was this helpful?
A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.


ΧΡΩΣΗ κατά GRΑΜ: Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.

COLORANT DE GRAM: Technique de coloration utilisée dans lidentification des bactéries. Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

COLORACIÓN GRAM: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

COLORACIÓN GRAM: Técnica de tinguidura utilizada na identificación e clasificación de bacterias. As bacterias que perden a coloración púrpura do pigmento violeta cristal, despois de lavado con alcohol, pero que gardan a coloración do contraste son chamados Gram negativas, mentres que as bacterias que conservan a coloración violeta, despois do lavado con alcohol, son chamadas Gram positivas.

GRAM-FESTÉS: Baktériumok azonosítására és osztályozására szolgáló festési eljárás. A baktériumok Gram-negatívak, ha elveszítik a kristályibolya festék által adott bíbor színt, és megtartják az ellenfestéket, illetve Gram-pozitívak, ha megtartják a kristályibolya által adott bíbor színt.

GRAM-FARGING: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

BARWIENIE wg GRAMA: Procedura barwienia, która jest wykorzystywana w identyfikacji bakterii oraz ich zaklasyfikowaniu do bakterii Gram-ujemnych lub Gram-dodatnich. Bakterie Gram-dodatnie tracą w procesie barwienia Grama barwę purpurową i uzyskują barwę ciemnofioletową, a Gram-ujemne ją zachowują.

GRAM BOYAMA: Bakterileri gram negatif bakteriler olarak ayırt etmek ve sınıflandırmak için kullanılan boyama işlemi Gram-negatif bakteriler olarak kristal viyoletin mor rengini kaybetmek ve gram boyama işleminde counterstaini alıkoymak veya gram pozitif bakterilerde gram boyama işleminde kristal viyolet boyasının mor rengini alıkoymaktatır.

Was this helpful?
A means of separating larger fish from smaller ones by passing them through a type of sieve, net or a specially-designed grading machine, termed a grader.


ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ: Τρόπος διαχωρισμού των μεγαλύτερων ψαριών από τα μικρότερα, με το πέρασμά τους μέσα από ειδικό κόσκινο, δίχτυ, ή ειδικά σχεδιασμένη μηχανή.

TRIAGE: Technique de séparation des grands poissons des poissons de moindre taille par passage à travers un tamis, un filet ou un autre dispositif de calibrage.

CLASIFICACIÓN: Técnica de separación de grandes peces de otros de menor talla pasándolos por un tamiz, red o a través de otro dispositivo de separación.

CLASIFICACIÓN: Método para a separación de peixes de maior tamaño respecto aos de menor talle, pasándoos a través dalgún tipo de separador, malla ou máquina de peneirar.

OSZTÁLYOZÁS: A nagyobb halak szétválasztása a kisebbektől. A halakat szitán, hálón, vagy valamilyen speciális berendezésen (osztályozón) engedik át.

SORTERING: Uttrykk for å separere fisk i storrelsesgrupper ved la fisken passere en typen sil eller spesialkonstruert sorteringsmaskin.

SORTOWANIE: Sposoby oddzielania większych ryb od mniejszych w wyniku przechodzenia ich przez kraty, rodzaj sita lub sieci oraz przy użyciu specjalnie zaprojektowanej maszyny sortującej, nazywanej sortownią.

SINIFLANDIRMA: Büyük balıklardan küçükleri ayırarak sınıflandırma yapılır. Bunun için sınıflandırma makineleri kullanılır

Was this helpful?
Toxic yellow phenolyic pigment component of cotton seed. Cotton seed meal is a waste product and potentially important alternative to soya meal as a partial substitute for fishmeal in aquaculture feeds. However, free gossypol is toxic; heat treatment reduces the toxicity but reduces protein quality. Genetic selection programmes are leading to the production of cotton seed without the pigment glands which produce gossypol.


ΓΟΣΣΥΠΟΛΗ: Τοξική φαινόλη κίτρινου χρώματος συστατικό των σπορίων του βαμβακιού. Τα σπόρια του βαμβακιού χρησιμοποιούνται, εναλλακτικά της σόγιας, ως τροφικό συμπλήρωμα στις υδατοκαλλιέργειες. Ωστόσο η ελεύθερη γοσσυπόλη αποτελεί πρόβλημα διότι είναι τοξική. Η θερμική επεξεργασία μπορεί να μειώσει την τοξικότητα της αλλά καταστρέφει συγχρόνως και τις πρωτεΐνες. Σήμερα χρησιμοποιούνται προγράμματα γενετικής επιλογής τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή σπορίων βαμβακιού χωρίς την ύπαρξη γοσσυπόλης.

GOSSYPOL: Pigment jaune phénolique issu des graines du coton et qui est toxique. La farine des graines de coton, actuellement regardée comme déchet, est potentiellement un substitut pour la farine de soja utilisée dans le régime alimentaire de poisson. Cependant le gossypol est toxique. Cette toxicité est réduite quand la farine est chauffée, mais ce dernier traitement diminue la qualité des protéines. Des programmes de sélection génétique sont en cours afin de produire de graine de coton sans les glandes

GOSIPOL: Pigmento fenólico amarillo tóxico componente de la semilla de algodón. Esta semilla, siendo un producto de deshecho puede resultar una alternativa parcial a la soja en los piensos para peces. No obstante en su forma libre es tóxico. El tratamiento con calor reduce la toxicidad pero también la calidad proteica (en especial la Liseina). Los programas de selección genética se dirigen a producir gosipol sin los glándulas de pigmento que lo producen.

GOSIPOL: Pigmento fenólico tóxico amarelo compoñente da semente de algodón. A fariña de semente de algodón é un produto de desfeito e unha alternativa potencialmente importante á fariña de soia como substituto da fariña de peixe nos pensos para peixes. Non obstante o gosipol é tóxic, o tratamento con calor reduce a toxicidade, aínda que tamén a calidade proteica (en especial a Liseina). Os programas de selección xenética diríxense a producir sementes de algodón sen as glándulas que producen o pigmento.

GOSSYPOL: A gyapotmag mérgező, sárga színű festékanyaga. A gyapotmagból készült liszt egy melléktermék, amely a szójaliszt mellett alkalmas lehet a halliszt részleges helyettesítésére a haltápokban. A szabad gossypol viszont mérgező. Hőkezeléssel a toxicitás csökkenthető, de ilyenkor a fehérjék minősége leromlik. A genetikai szelekciós kutatások mára lehetővé tették olyan gyapotmagvak termesztését, amelyekből hiányoznak a gossypolt termelő festékmirigyek.

GOSSYPOL: Giftig, gult fenolpigment som finnes i bomullfrø. Mel fra bommulfrø er et avfallsprodukt og et potensielt viktig alternativ til soyamel som substitutt for fiskemel i fôr. Fritt gossypol er imidlertid giftig, og varmebehandling som reduserer giftigheten, reduserer også proteinkvaliteten (særlig lysin). Seleksjonsprogrammer fører til produksjon av bomullfrø uten pigmentkjertlene som produserer gossypol.

GOSSYPOL: Żółty toksyczny barwnik fenolowy, składnik nasion bawełny. Mączka z nasion bawełny jest produktem odpadowym i potencjalnie ważną alternatywą dla mączki sojowej jako częściowego substytutu mączki rybnej w paszach dla akwakultury. Jednakże, wolny gossypol jest toksyczny; jego podgrzanie zmniejsza toksyczność, ale obniża jakość białka. Programy doboru genetycznego doprowadzają do produkcji nasion bawełny bez ciałek pigmentowych, wytwarzających gossypol.

GOSİPOL: Pamuk tohumunun içerdiği toksik, sarı, fenolik pigmenttir. Pamuk tohumu unu atık üründür ve su ürünleri yetiştiricilik beslemelerinde balık yeminde soya ununa alternatif olması nedeniyle önemlidir. Bununla beraber, serbest gosipol toksiktir; ısı uygulaması toksisiteyi düşürür ancak protein kaliteside düşer. Genetik seleksiyon programları gosipol üreten pigment bezsiz pamuk tohumunun üretimine öncülük yapmaktadır.

Was this helpful?
The first two pairs of decapod crustacean pleopods which become cornified and whose function is to transfer sperm to the female.


ΓΟΝΟΠΟΔIΑ: Τα πρώτα δύο ζεύγη των πλεοποδίων των δεκαπόδων καρκινοειδών, τα οποία έχουν αποσκληρυνθεί και έχουν ως λειτουργία τη μεταφορά σπέρματος στο θηλυκό.

GONOPODES: Deux premières paires dappendices abdominaux (pléopodes) dun crustacé décapode mâle, fortement modifiées en forme de cornes et servant au transfert du sperme vers la femelle.

GONOPODOS: Dos primeras pares de apéndices abdominales (pleópodos) de un crustáceo decápodo macho, fuertemente modificado en forma de cuernos y sirve para el transporte de esperma hacia la hembra.

GONOPODOS: Os dous primeiros pares modificados de pleópodos presentes en crustáceos decápodos, a función dos cales é transferir o esperma ás femias.

GONOPÓDIUM: A tízlábú rákok elülső pár úszólába, amely szaporítószervvé módosult. Funkciója a sperma bejuttatása a nőstény testébe.

GONOPODER: De to første parene av bakkroppsføtter (pleopoder) hos tifotreps (dekapoder), som hjelper til med å transportere sperm til hunnen.

GONOPODIA: Pierwsze dwie pary odnóży pływnych skorupiaków dziesięcionogich, które ulegają zrogowaceniu i których funkcją jest przenoszenie przez samca spermy na samicę.

GONOPODLAR: Kabuklularda eklem bacaklılarda yüzme ayakları kısmında bulunan erkek ve dişi gonatlarıdır.

Was this helpful?
A peptide hormone synthesized in the hypothalamus inducing the release of gonadotropin from the pituitary.


ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠIΝΗΣ, ΕΚΛΥΤIΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (GnRH): Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.

GnRH (HORMONE DE LIBERATION DE LA GONADOTROPINE): Hormone peptidique synthétisée dans lhypothalamus et qui induit la libération de la gonadotrophine par lhypophyse.

GnRH (HORMONA LIBERADORA DE LA GONADOTROPINA): Hormona peptídica sintetizada en el hipotálamo y que induce la liberación de la gonadotropina por la hipófisis.

GnRH (HORMONA LIBERADORA DA GONADOTROPINA): Hormona peptídica sintetizada no hipotálamo e que induce a liberación da gonadotropina pola hipófise.

GONADOTROPIN SERKENTŐ HORMON: A hipotalamuszban szintetizálódó hormon, amely serkenti a gonadotropin elválasztását az agyalapi mirigyben.

GONADOTROPIN FRISETTENDE HORMON (GnRH): Peptidhormon syntetisert i hypotalamus, som induserer frisetting av gonadotropiner fra hypofysen.

HORMON UWALNIAJĄCY GONADOTROPINĘ: Hormon peptydowy, syntetyzowany w podwzgórzu, wywołujący uwalnianie z przysadki gonadotropiny.

GONADOTROPIN HORMONU: Hipothalmus sentetik peptit hormonudur.

Was this helpful?
Hormonal factor that inhibits the secretion of gonadotropic hormone. In fish, probably dopamine.


ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (GRΙF): Gonadotropin Release Inhibiting Factor. Ορμονικός παράγοντας που παρεμποδίζει την έκκριση της γοναδοτρόπου ορμόνης. Στα ψάρια, πιθανώς η ντοπαμίνη.

FACTEUR INHIBITEUR DE LA LIBERATION DE GONADOTROPINE: Une hormone qui inhibe la sécrétion de lhormone gonatropode; en toute probabilité, la dopamine chez les poissons.

FACTOR INHIBIDOR DE LIBERACIÓN DE GONADOTROPINA: Hormona que inhibe la secreción de gonadotropina; probablemente dopamina en peces.

FACTOR INHIBIDOR DE LIBERACIÓN DE GONADOTROPINA: Factor hormonal que inhibe a secreción de gonadotropina; probablemente sexa a dopamina en peixes.

GONADOTROPIN ELVÁLASZTÁST GÁTLÓ FAKTOR: A gonadotropin elválasztását gátló hormonális faktor. A halakban valószínűleg dopamin.

GONADOTROPINHEMMER (“GRIF”): Hormonell faktor som hemmer sekresjon av gonadotropin. I fisk, trolig dopamin.

CZYNNIK UWALNIAJĄCY HORMON GONADOTROPOWY (GRIF): Czynnik hormonalny, który wstrzymuje wydzielanie steroidowych hormonów płciowych. U ryb – prawdopodobnie dopamina.

GONADOTROPIN AZALTMA FAKTÖRÜ (GRIF): Gonadotropik hormonlarda oluşan hormonel faktörlerdir. Balıklarda az bulunan dopamine.

Was this helpful?
Hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor; cf. human chorionic gonadotropin. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period.


ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠIΝΗ: Ορμόνη που επάγει ή διατηρεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία των γονάδων. Στα σπονδυλωτά οι γοναδοτροπίνες είναι πεπτιδικές ορμόνες που παράγονται στην υπόφυση, υπό τον έλεγχο του παράγοντα παραγωγής της γοναδοτροπίνης (βλ. όμως ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη). Επάγουν την έκκριση στεροειδών φυλετικών ορμονών (π.χ. τεστοστερόνη, οιστρογόνα). Εκχυλίσματα υπόφυσης (συχνά από άλλα είδη) χορηγούνται στα ψάρια για την παραγωγή ιχθυδίων εκτός αναπαραγωγικής περιόδου. (Συν. Γοναδοτροφική ορμόνη, γονα

GONADOTROPINE: Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologues) sont adminis

GONADOTROPINA: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de asegurar una prod

GONADOTROPINA: Hormona que estimula, ou que sostén, a formación e o funcionamento das gónadas. Nos vertebrados, as gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas pola hipófise baixo o control dun factor de liberador de gonadotropina. As gonadotropinas estimulan a secreción das hormonas esteroideas sexuais (testosterona ou estróxenos por exemplo). Os extractos pituitarios (a miúdo a partir doutras especies) son administrados aos peixes co fin de asegurar a produción de alevíns fóra do período da reprodución

GONADOTROPIN: A gonádok kifejlődését és működését serkentő és fenntartó hormon. Gerincesekben a gonadotropinok az agyalapi mirigyben termelődő peptidhormonok, amelyek termelését a gonadotropin serkentő hormon szabályozza; vö: humán magzatburok-gonadotropin. A szteroid szerkezetű nemi hormonok (pl. tesztoszteron, ösztrogének) elválasztását serkenti. A haltenyésztési gyakorlatban gyakran különböző halfajokból származó hipofízis-kivonatokat használnak a szezonon kívüli szaporításhoz. Úm. gonadotróf hormon, gonad

GTH I: Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

GONADOTROPINA: Hormon, który stymuluje lub podtrzymuje przetwarzanie i funkcjonowanie gonad. U kręgowców hormony gonadotropowe są hormonami peptydowymi, wytwarzanymi w przysadce pod kontrolą czynnika uwalnianego przez gonadotropinę; porównaj: gonadotropina kosmówkowa ludzka. Stymulują one wydzielanie steroidowych hormonów płciowych (np. testosteronu, estrogenów). Wyciągi przysadkowe (często od różnych gatunków) są podawane rybom, w celu doprowadzenia tarlaków do dojrzałości i produkcji wylęgu poza normalnym ok

GONADOTROPIN: Gonadotropin gonadların fonksiyonlarını ve işleyişlerini uyaran veya muhafaza eden hormondur. Gogonadotropinler omurgalıların hipofiz bezinde gonadotropin kontrolü altında salgılatıcı faktör olarak üretilmektedir. Onlar (testosteron, östrojen gibi) steroid cinsiyet hormonlarının salınımını uyarabilir. Hipofizler bunları (sıklıkla farklı türlerde) normal üreme dönemininin dışında fry üretmek için balıkları yönlendirir.

Was this helpful?
Hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor; cf. human chorionic gonadotropin. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period. Syn. Gonadotrophic hormone, gonad


ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ: Ορμόνη που επάγει ή διατηρεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία των γονάδων. Στα σπονδυλωτά οι γοναδοτροπίνες είναι πεπτιδικές ορμόνες που παράγονται στην υπόφυση, υπό τον έλεγχο του παράγοντα παραγωγής της γοναδοτροπίνης (βλ. όμως ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη). Επάγουν την έκκριση στεροειδών φυλετικών ορμονών (π.χ. τεστοστερόνη, οιστρογόνα). Εκχυλίσματα υπόφυσης (συχνά από άλλα είδη) χορηγούνται στα ψάρια για την παραγωγή ιχθυδίων εκτός αναπαραγωγικής περιόδου. (Συν. Γοναδοτροφική ορμόνη, γονα

HORMONE GONADOTROPHE: Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologues) sont adminis

HORMONA GONADOTRÓPICA: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de asegurar una prod

HORMONA GONADOTRÓPICA: Hormona que estimula, ou que sostén, a formación e o funcionamento das gónadas. Nos vertebrados, as gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas pola hipófise baixo o control dun factor liberador de gonadotropina. As gonadotropinas estimulan a secreción das hormonas esteroideas sexuais (testosterona ou estróxenos por exemplo). Os extractos pituitarios (a miúdo a partir doutras especies) son administrados a peixes co fin de asegurar unha produción de alevín fóra do período da reprodución nor

GONADOTRÓP HORMON: A gonádok kifejlődését és működését serkentő és fenntartó hormon. Gerincesekben a gonadotropinok az agyalapi mirigyben termelődő peptidhormonok, amelyek termelését a gonadotropin serkentő hormon szabályozza; vö: humán magzatburok-gonadotropin. A szteroid szerkezetű nemi hormonok (pl. tesztoszteron, ösztrogének) elválasztását serkenti. A haltenyésztési gyakorlatban gyakran különböző halfajokból származó hipofízis-kivonatokat használnak a szezonon kívüli szaporításhoz. Úm. gonadotróf hormon, gonad

GONADOTROPIN (GTH) : Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

HORMON GONADOTROPOWY: Hormon, który stymuluje lub podtrzymuje przetwarzanie i funkcjonowanie gonad. U kręgowców hormony gonadotropowe są hormonami peptydowymi, wytwarzanymi w przysadce pod kontrolą czynnika uwalnianego przez gonadotropinę; porównaj: gonadotropina kosmówkowa ludzka. Stymulują one wydzielanie steroidowych hormonów płciowych (np. testosteronu, estrogenów). Wyciągi przysadkowe (często od różnych gatunków) są podawane rybom, w celu doprowadzenia tarlaków do dojrzałości i produkcji wylęgu poza normalnym o

GONADOTROPİK HORMON: Gonadotropin gonadların fonksiyonlarını ve işleyişlerini uyaran veya muhafaza eden hormondur. Gonadotropinler omurgalıların hipofiz bezinde gonadotropin kontrolü altında salgılatıcı faktör olarak üretilmektedir. Onlar (testosteron, östrojen gibi) steroid cinsiyet hormonlarının salınımını uyarabilir. Hipofizler bunları (sıklıkla farklı türlerde) normal üreme dönemininin dışında fry üretmek için balıkları yönlendirir. Benzerleri; Gonadotrophic hormone, gonadotropin.

Was this helpful?
The relationship of gonad weight to total body weight, or total body weight to gonad weight, usually expressed in %.


ΓΟΝΑΔΟΣΩΜΑΤIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Η σχέση του βάρους της γονάδας προς το συνολικό βάρος του σώματος, εκφρασμένη συνήθως %.

INDICE GONADO-SOMATIQUE: Le rapport du poids de la gonade sur le poids total du corps, exprimé habituellement en %.

INDICE GONADOSOMÁTICO: Relación entre el peso de la gónada y el peso total del cuerpo, expresado normalmente en %.

INDICE GONADOSOMÁTICO: Relación entre o peso da gónada e o peso total do corpo, ou do peso total do corpo fronte ao da gónada expresado normalmente en %.

GONADOSZOMATIKUS INDEX: A gonádok tömegének aránya a teljes testtömeghez képest, vagy a teljes testtömeg aránya a gonádok tömegéhez képest, legtöbbször %-ban kifejezve.

GONADOSOMATISK INDEKS: Forholdet mellom gonadevekt og total kroppsvekt, vanligvis uttrykt i prosent.

INDEKS GONADO-SOMATYCZNY: Stosunek masy gonady do całkowitej masy ciała, lub całkowita masa ciała do masy gonady, wyrażany zwykle w %.

GONADOSOMATİK İNDEKS: Yumurtlama mevsiminin tespitinde kullanılan gonat ağırlığının vücut ağırlığına olan oranıdır.

Was this helpful?
The primary sexual organ: testis or ovary.


ΓΟΝΑΔΑ: Το πρωταρχικό σεξουαλικό όργανο. όρχις ή ωοθήκη.

GONADE: Organe sexuel primaire; testicule ou ovaire.

GÓNADA: Órgano sexual primario; testículo o ovario.

GÓNADA: Órganos sexuais primarios; testículo ou ovario.

GONÁD: Elsődleges nemi szerv: here vagy petefészek.

GONADE: Det primære kjønnsorgan: testikkel og ovarie.

GONADA: Główny narząd płciowy: jądro i jajnik.

GONAT: Cinsiyet organları; testis ve ovaryumlar

Was this helpful?
The cyprinid Carassius auratus, with many domesticated varieties; a commercially important fish in the pet food industry.


ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ: Το κυπρινοειδές ψάρι Carassius auratus, του οποίου συναντώνται πολλές κατοικίδιες ποικιλίες. Ψάρι με μεγάλη εμπορική σημασία στη βιομηχανία κατοικιδίων ζώων.

POISSON ROUGE: Le poisson cyprinidéCarassius auratus, dont les variétés domestiquées sont communes. Poisson de valeur commerciale importante dans lindustrie alimentaire.

PEZ ROJO CARPA ROJA: Pez ciprínido Carassius auratus, cuyas variedades domésticas son comunes. Pez de importante valor comercial en la industria alimentaria.

PEIXE VERMELLO CARPA VERMELLA: Peixe ciprínido Carassius auratus, as variedades domésticas da cal son comúns. Peixe de importante valor comercial na industria alimentaria de mascotas.

ARANYHAL: A pontyfélékhez tartozó ezüstkárász Carassius auratus nemesített változata; kereskedelmi szempontból az egyik legfontosabb díszhal.

GULLFISK: Karpefisken Carassius aurata, med mange domestiserte varianter. Kommersielt viktig art i prydfiskindustrien.

KARAŚ ZŁOCISTY (Carassius auratus) : Ryba z rodziny karpiowatych, z wieloma udomowionymi odmianami; stanowi ważny gospodarczo gatunek wśród ryb ozdobnych oraz dla przemysłu produkującego paszę dla zwierząt domowych.

KIRMIZI BALIK: Carassius auratus sazangilerdendir. Ev hayvanları yem sanayinde ticarı önemi vardır.

Was this helpful?
Gonadotropin releasing hormone: a peptide hormone synthesized in the hypothalamus inducing the release of gonadotropin from the pituitary.


GnRH: Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.

GnRH: Hormone libératrice de la Gonadotropine. Hormone peptidique synthétisée dans lhypothalamus et qui induit la libération de la gonadotrophine par lhypophyse.

GnRH: Hormona liberadora de la gonadtropina: Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración

GnRH: Hormona liberadora da gonadotropina: unha hormona peptídica sintetizada polo hipotálamo que induce a descarga de gonadotropina dende a hipófise.

GnRH: Gonadotropin-serkentő hormon: a hipotalamuszban termelődő peptidhormon, amely serkenti a gonadotropin felszabadulását az agyalapi mirigyből.

GnRH: Gonadotropin frisettende hormon: Peptidhormon syntetisert i hypotalamus, som induserer frisetting av gonadotropiner fra hypofysen.

GnRH: Hormon uwalniający gonadotropinę: peptydowy hormon syntetyzowany w podwzgórzu; powoduje uwalnianie gonadotropiny z przysadki mózgowej.

GnRH: Gonadotropin salınım hormonu: Hipotalmusta sentezlenen ve hipofizden gonadotropin salınımını tetikleyen bir peptid hormonudur.

Was this helpful?
White solid; soluble in water, melts at 2000<.sup>C and decomposes at 2300C. Widely used as a herbicide.Chemical formula: C3H8NO5P.


GLYPHOSATE: Λευκό στερεό, διαλυτό στο νερό, τήκεται στους 2000C και διασπάται στους 2300C. Ευρέως χρησιμοποιούμενο ως ζιζανιοκτόνο. Χημικός τύπος C3Η8ΝΟ5Ρ.

GLYPHOSATE: (Sel dIsopropylamine) Solide blanc, soluble dans leau qui fond à 2000C et se décompose à 2300C. Largement utilisé comme herbicide. Formule chimique: C3H8NO5P.

GLUFOSATO: Sólido blanco, soluble en el agua que se funde a 2000C y se descompone a 2300C. Ampliamente utilizado como herbicida. Su formula química es:C3H8NO5P.

GLIFOSATO: Sólido branco, soluble na auga que se fonde a 200 ºC e se descompón a 230 ºC. Amplamente utilizado como herbicida. A súa formula química é: C3H8NO5P.

GLYPHOSATE: Fehér színű szilárd anyag; vízben oldható, olvadáspontja 2000C, bomláspontja 2300C. Elterjedten használt gyomirtó. Kémiai képlete: C3H8NO5P.

GLYFOSFAT: Hvitt fast stoff. Ikke løselig i vann, smelter ved 2000 C og dekomponerer ved 2300 C. Mye bruk herbicid (ugressmiddel). Kjemisk formel:C3H8NO5P.

GLIFOSAT: Biała bryła; rozpuszczalny w wodzie, topi się przy 2000C, a rozkłada się przy 2300C. Jest powszechnie stosowany jako herbicyd. Wzór chemiczny:C3H8NO5P.

GLYPHOSATE: Beyaz katı; suda çözünüri, erime sıcaklığı 2000 C ve ayrışması 2200 Cdir . Bir herbisit gibi yaygınca kullanılır. Kimyasal formülü : C3H8NO5P

Was this helpful?
A universal cytoplasmic biochemical pathway. Glycolysis is a sequence of reactions (mediated by a complex of enzymes and co-enzymes ) that converts glucose into pyruvate with the concomitant production of ATP. The product of glycolysis is pyruvic acid which is required to initiate the Krebs cycle.


ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ: Σειρά βιομηχανικών αντιδράσεων οι οποίες παρατηρούνται στο κυτταρόπλασμα όλων των εμβίων οργανισμών. Οι αντιδράσεις αυτές, οι οποίες καταλύονται από συμπλέγματα ενζύμων και συνενζύμων, χρησιμεύουν για την μετατροπή της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό οξύ και ΑTP. Το τελικό προϊον της γλυκόσης είναι το πυροσταφυλικό οξύ, που απαιτείται για την έναρξη του κύκλου του Krebs.

GLYCOLYSE: Voie biochimique ubiquitaire cytoplasmique; la glycolyse est une séquence de réactions (dont les médiateurs sont des complexes enzymatiques et des coenzymes) qui convertit le glucose en pyruvate avec une production concomitante dATP. Le produit de la glycolyse est lacide pyruvique qui entre dans le cycle de Krebs.

GLUCÓLISIS: Vía bioquímica citoplásmica; la glucólisis es una secuencia de reacciones (cuyos mediadores son complejos enzimáticos y coenzimas) que convierte la glucosa en piruvato acompañado de una producción concomitante de ATP. El producto de la glucólisis es el ácido pirúvico que entra en el ciclo de Krebs.

GLICÓLISE: Vía bioquímica citoplásmico xeral; a glicólise é unha secuencia de reaccións (os mediadores das cales son complexos encimáticos e coencimas) que converte a glicosa en piruvato acompañado dunha produción concomitante de ATP. O produto da glicólise é o ácido pirúvico que entra no ciclo de Krebs.

GLIKOLÍZIS: Minden sejt citoplazmájában lejátszódó biokémiai reakcióút. A glikolízis azoknak az enzimek és koenzimek által katalizált reakcióknak a sorozata, amelyek a glükózt ATP termelése mellett piruváttá alakítják. A glikolízis végterméke, a piroszőlősav szükséges a citromsavciklus beindításához.

GLYKOLYSE: En universell cytoplasmatisk biokjemisk stoffskiftevei. Inneholder en serie av reaksjoner (katalysert av et kompleks av enzymer og koenzymer) som omdanner glukose til pyruvat, med en medfølgende produksjon av ATP. Produktet fra glykolysen er pyrodruesyre, som går inn i Krebs’ syklus (sitronsyresyklusen).

GLIKOLIZA: Uniwersalna cytoplazmatyczna przemiana biochemiczna. Glikoliza stanowi kolejne reakcje (za pośrednictwem kompleksu enzymów i koenzymów), które zmieniają glukozę w pirogronian, z jednoczesnym wytworzeniem ATP. Produktem glikolizy jest kwas pirogronowy, który jest potrzebny do zainicjowania cyklu Krebsa.

Glikolizis: Genel stoplazmik biokimyasal süreçtir. Glikolizis glikozun ATP üretimine katılan pirüvatlara dönüşümünü saglayan bir dizi reaksiyondur (enzim ve ko enzimlerin kompleksine baglı olarak). Pürivik asit glikolizisin ürünüdür ve bu ürün krebs çeberinin başlaması için gereklidir.

Was this helpful?
The breakdown of stored liver glycogen reserves to glucose-6-phosphate which then enters the glycolytic pathway.


ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΛΥΣΗ: Η διάσπαση του αποθηκευμένου γλυκογόνου προς 6-φωσφορική γλυκόζη, η οποία στη συνέχεια υφίσταται γλυκόλυση.

GLYCOGENOLYSE: La dégradation des réserves de glycogène en glucose - 6 - phosphate qui entre en glycolyse avec libération dénergie.

GLUCOGENÓLISIS: Degradación de las reservas del glucógeno en glucosa –6-fosfato que entra en la glucólisis con formación de energía.

GLUCOXENÓLISE: Degradación das reservas do glicóxeno hepático en glicosa -6-fosfato que entra na glicólise.

GLIKOGENOLÍZIS: A májban raktározott glikogén lebontása glükóz-6-foszfáttá, amely azután belép a glikolízisbe.

GLYKOGENOLYSE: Nedbrytning av glykogenreserver i leveren til glokose-6-fosfat, som går inn i glykolysen.

GLIKOGENOLIZA: Rozkład zmagazynowanych w mięśniach i wątrobie zapasów glikogenu na glukozo-6-fosforan, zachodzący w drodze glikolitycznych przemian.

Glikojenolizis: Karacigerde gilikoz 6 fosfat şeklinde depolanan ve daha sonra gilikolitik sürece katılan glikojen rezervlerinin yıkımıdır.

Was this helpful?
A carbohydrate storage material in liver and other tissues which is converted into glucose when required for energy. Glycogen is a long-chain polysaccharide.


ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ: Υδατάνθρακας ο οποίος χρησιμεύει για την αποθήκευση ενέργειας στο συκώτι και άλλους ιστούς. Οταν ο οργανισμός χρειάζεται ενέργεια, το γλυκογόνο μετατρέπεται σε γλυκόζη. Το γλυκογόνο είναι πολυσακχαρίτης με μακριά αλυσίδα.

GLYCOGENE: Glucide complexe constituant les réserves énergétiques du foie, des muscles et dautres tissus. Converti en glucose quand la demande en énergie est forte. Polysaccharide à chaîne longue.

GLUCÓGENO: Carbohidrato complejo en forma de reservas energéticas del hígado, músculo y otros tejidos. Se convierte en glucosa cuando la demanda en energía es fuerte. Polisacárido con cadena larga.

GLICÓXENO: Hidrato de carbono almacenado como reserva no fígado, músculo e outros tecidos. Convértese en glicosa cando se require enerxía. O glicóxeno é un polisacárido de cadea longa.

GLIKOGÉN: A májban és egyéb szövetekben raktározott szénhidrát, amely nagyobb energiaszükséglet esetén glükózzá bomlik le. Hosszúláncú poliszacharid.

GLYKOGEN: Karbohydrat som lagres som opplagsnæring i leveren og andre vev, og omdannes til glukose når det trengs energi. Glykogen er et langkjedet polysakkarid.

GLIKOGEN: Materiał węglowodanowy magazynowany w wątrobie i innych tkankach, który w przypadku zapotrzebowania na energię jest przekształcany w glukozę. Glikogen jest długołańcuchowym wielocukrem.

GLİKOJEN: Enerji gerektiği zaman glikoza dönüşen dokularda ve özellikle karaciğerde depolanan karbonhidrattır. Glikojen uzun zincirli bir polisakkaritır.

Was this helpful?
A three carbon sugar alcohol, which is an important precursor of many lipids.


ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ: Μια σακαχαρώδης αλκόλη με τρία άτομα άνθρακα που είναι σημαντικό πρόδρομο μόριο σε πολλά λιπίδια.

GLYCEROL: Le glycérol présente trois fonctions alcool. Cest un important précurseur de nombreux lipides.

GLICEROL: Es un compuesto orgánico formado por una cadena de tres carbonos y tres grupos alcohol, el cual es un importante precursor de muchos lípidos.

GLICEROL: É un composto orgánico formado por unha cadea de tres carbonos e tres grupos alcohol, o cal é un importante precursor de moitos lípidos

GLICERIN: Három szénatomot tartalmazó cukoralkohol, amely sok lipid fontos prekurzora.

GLYSEROL: Treverdig sukkeralkohol; viktig forløper for mange lipider.

GLICEROL: Alkohol cukrowy o trzech atomach węgla, będący ważnym prekursorem wielu lipidów.

GLİSERİN: Bir çok yağın öenmli bir öncüsü olan üç karbon şeker alkol.

Was this helpful?
An organic ester of glycerol.


ΓΛΥΚΕΡIΔIΟ: Οργανικός εστέρας της γλυκερόλης.

GLYCERIDE: Ester organique de la glycérine.

GLICÉRIDO: Éster orgánico de glicerina.

GLICÉRIDO: Éster orgánico do glicerol

GLICERID: A glicerin szerves észtere.

GLYSERID: En organisk ester av glyserol.

GLICERYD (ester glicerolu): Organiczny ester glicerolu.

GLİSERİD: Gliserolun organik esteri

Was this helpful?
Protein from wheat and other cereals.


ΓΛΟΥΤΕΝΗ: Πρωτείνη από το σιτάρι και άλλα δημητριακά.

GLUTEN: Protéine contenue dans le blé et dautres céréales.

GLUTEN: Proteína encontrada en el trigo y otros cereales.

GLUTE: Proteína procedente do trigo e outros cereais.

GLUTÉN: A búza és más gabonafélék magjában előforduló fehérje.

GLUTEN: Protein fra hvete og andre kornslag.

GLUTEN: Białko pochodzące z pszenicy i innych roślin zbożowych.

GLUTEN: Buğday ve diğer baklagilerdeki protein

Was this helpful?
A six-carbon sugar obtained from the hydrolysis of starches, sucrose, maltose, lactose and others; the major sugar found in the blood.


ΓΛΥΚΟΖΗ: Σάκχαρο με 6 άτομα άνθρακα, το οποίο παράγεται από την υδρόλυση αμύλου, σακχαρόζης, μαλτόζης, λακτόζης κ.α. Το κύριο σάκχαρο του αίματος.

GLUCOSE: Glucide à six carbones obtenu par hydrolyse damidon, sucrose, glycogène, maltose, lactose et dautres glucides complexes; principal sucre circulatoire.

GLUCOSA: Azucare de seis carbonos que se obtiene por la hidrólisis del almidón, sucrosa, glucógeno, maltosa, lactosa y otros carbohidratos complejos; el azucare más abundante en la circulación sanguínea.

GLICOSA: Azucre de seis carbonos que se obtén a partir da hidrólise do amidón, a sacarosa, o glicóxeno, a maltosa, a lactosa e outros; principal azucre achado no sangue.

SZŐLŐCUKOR (GLÜKÓZ): Hat szénatomos cukor, amely a keményítő, a répacukor, a malátacukor, a tejcukor és egyéb összetett szénhidrátok lebontásakor keletkezik; a vérben a legnagyobb mennyiségben előforduló cukor.

GLUKOSE: Et sukkermolekyl med seks karbonatomer, som fås ved hydrolyse av stivelse, sukrose, maltose, laktose og andre. Det sukkeret som det finnes mest av i blodet.

GLUKOZA: Cukier sześciowęglowy, uzyskiwany z hydrolizy skrobi, sacharozy, maltozy, laktozy i innych; główny cukier występujący we krwi.

GLUKOZ: Kanda bulunan en önemli şekerdir.

Was this helpful?
Formation of glucose from non-carbohydrate substances.


ΓΛΥΚΟΓΕΝΕΣΗ: Σχηματισμός γλυκόζης από μη υδατανθρακικές ενώσεις.

GLUCOGENESE: La formation de glucose à partir de substances non-glucidiques.

GLUCOGÉNESIS: Formación de la glucosa a partir de sustancias que no son los carbohidratos.

GLUCOXÉNESE: Formación da glicosa a partir de substancias que non son hidratos de carbono.

GLÜKONEOGENEZIS: Szőlőcukor (glükóz) előállítása nem-szénhidrát jellegű vegyületekből.

GLUKOGENESE: Dannelse av glukose fra ikke-karbohydrat substanser.

GLUKOGENEZA: Powstawanie glukozy z substancji niewęglowodanowych.

GLUKOGENESİS: Karbonhidrat olmayan maddelerden oluşmuş glikoz.

Was this helpful?
A polysaccharide composed of D-glucose, naturally occurring in yeasts and fungi as water-soluble oliomeres, non-water soluble macromolecules and specific compounds. It assists defence mechanisms by stimulating production of antibiotics (phytoelaxins) in plants, the enzyme polyphenyloxidase in invertebrates, and in vertebrates, including fish, it activates non-specific and humoral immune defence mechanisms and phagocytes and increases levels of lysozyme and interferon, thereby strengthening resis


ΓΛΥΚΑΝΗ: Πολυσακχαρίτης ο οποίος αποτελείται από D-γλυκόζη και εμφανίζεται στη ζύμη και τους μύκητες ως υδατοδιαλυτό ολιγομερές, αδιάλυτο μακρομόριο και τμήμα σύνθετων ενώσεων. Διεγείρει την παραγωγή αντιβιοτικών (φυτοελαξίνες) στα φυτά, του ενζύμου πολυφαινοξυδάση στα ασπόνδυλα και τα σπονδυλωτά, συμπεριλαμβανομένων και των ψαριών, συμβάλλοντας έτσι στην άμυνα τους. Ενεργοποιεί επίσης μη εξειδικευμένους χουμικούς αμυντικούς μηχανισμούς καθώς και τη δημιουργία φαγοκυττάρων ενώ αυξάνει τα επίπεδα της λυσι

GLUCAN: Un polysaccharide composé de D-glucose présent chez les levures et champignons sous la forme d’oligomères solubles à l’eau ou des polymères insolubles. Activent les systèmes de défense de nombreux organismes ; stimule la production d’antibiotiques (phytoelaxins) chez les plantes, l’enzyme polyphényloxidase chez les invertébrés et chez les vertébrés, comme les poissons, stimule le système immune humorale (macrophages, taux de lysozyme et d’interféron). De cette façon la résistance contre des path

GLUCANO: Polisacárido compuesto por D-Glucosa, componente natural de hongos como oligomeros hidrosolubles, macromoléculas no solubles en agua y componentes específicos. Ayudan a la defensa inmune por estimulación de la producción de antibióticos (fitoelaxinas) en las plantas, el enzima polifeniloxidasa en invertebrados y vertebrados incluyendo los peces. Activan los mecanismos de defensa inespecíficos humorales y fagocitosis e incrementa los niveles de lisozima e interferón, fortaleciendo la resistencia

GLUCANO: Polisacarido composto por D-Glicosa, compoñente natural de lévedos e outros fungos como oligomeros hidrosolubles, macromoléculas non solubles en auga e compoñentes específicos. Axudan á defensa por estimulación da produción de antibióticos (fitoelaxinas) nas plantas, o encima polifeniloxidasa en invertebrados e vertebrados incluíndo os peixes. Activan os mecanismos de defensa inespecíficos humorais de defensa inmune e aos fagocitos, e incrementa os niveis de lisozima e interferón, fortalecendo a

GLUKÁN: A természetben a fonalas- és élesztőgombákban előforduló, D-glükózból álló poliszacharid. Vízben oldható oligomerek, oldhatatlan makromolekulák és specifikus vegyületek formájában fordul elő. A növények védekezőrendszerében az antibiotikumok (fitoelaxinok) termelését serkenti. Gerinctelenekben a polifenol-oxidáz enzim működését stimulálja. Gerincesekben (halakban is) a nem-specifikus és a humorális immunválaszt, illetve a fagocitáló sejteket aktiválja, ezen kívül megemeli a vérplazmában a lizozi

GLUKAN: Polysakkarid bygget opp av D-glukose. Forekommer naturlig i gjær og sopp som vannløselige oligomerer, uløselige makromolekyler og spesifikke forbindelser. Hjelper forsvarsmekanismene ved å stimulere produksjonen av antibiotika (fytoelaxiner) i planter og enzymet polyfenyloksidase i evertebrater. I vertebrater (inkludert fisk) aktiverer glukan uspesifikke og humorale forsvarsmekanismer, stimulerer fagocytter og øker nivåene av lysozym og interferon. Glukan øker derved motstanden mot virus-, bakte

GLIKAN: Wielocukier, składający się z D-glukozy, występujący naturalnie w drożdżach i grzybach jako rozpuszczalne w wodzie oligomery, nierozpuszczalne w wodzie cząsteczki olbrzymie oraz związki specyficzne. Towarzyszy on mechanizmom obronnym przez stymulowanie wytwarzania w roślinach antybiotyków (fitoaleksyny), u bezkręgowców enzymu polifenylooksydazy a u kręgowców, w tym i u ryb, aktywizuje immunologiczne niespecyficzne i humoralne mechanizmy obronne i fagocyty oraz zwiększa poziom lizozymu i interfer

GLUKAN: D-glukozun bileşiği bir polisakkarittir. Doğal olarak mayada ve mantarda olmasının yanında suda çözünen oliomerler, suda çözünmeyen makromoleküller ve belirli bileşiklerde bulunur. Bitkilerde Antibiyotiklerin (fitoelaksin) üretimi uyarıcılar vasıtasıyla koruma mekanizmasını destekler, omurgasızlarda ve omurgalılarda, balıklarda dahil polifeniloksidaz enzimi, spesifik olmayan ve vücut sıvılarından ileri gelen bağışıklık savunma mekanizması ve fagosit ve yükselen lizozim seviyeleri ve interferon

Was this helpful?
A small intertwined group of capillaries in vertebrate kidneys which filter blood during urine formation, by reabsorbing useful materials and excreting waste materials from the bloodstream and excretory organs.


ΝΕΦΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ: Μια μικρή ομάδα τριχοειδών στα νεφρά των θηλαστικών τα οποία φιλτράρουν το αίμα κατά το σχηματισμό της ουρίας, απορροφώντας χρήσιμα υλικά και απεκκρίνοντας άχρηστα από τη ροή του αίματος και τα απεκκριτικά όργανα.

GLOMERULE: Chez les vertébrés, petit ensemble de capillaires rénaux entrelacés, qui filtrent le sang pendant la formation de lurine, en réabsorbant les substances utiles et en rejetant les déchets des vaisseaux sanguins et des organes excréteurs.

GLOMÉRULO: Pequeño grupo entrelazado de capilares en riñones de vertebrados, que filtran la sangre durante la formación de la orina, reabsorbiendo los materiales útiles y excretando los desechos del torrente sanguíneo y los órganos excretores.

GLOMÉRULO: Pequeno grupo entrelazado de capilares en riles de vertebrados, que filtran o sangue durante a formación dos ouriños, reabsorbendo os materiais útiles e excretando as escouras do torrente sanguíneo e os órganos excretores.

GLOMERULUS: Hajszálerek kis, összefonódó csoportja a gerincesek veséjében, amelyek a vizeletképződés során a vért szűrik, visszanyerve a hasznos anyagokat és kiválasztva a salakanyagokat a véráramból és kiválasztószervekből.

GLOMMERULUS: Liten, tvinnet gruppe kapillarer i vertebratnyrer som filtrerer blodet under urindannelse, ved å reabsorbere nyttige stoffer og utskille avfallsstoffer fra blodstrømmen og utsondringsorganer.

KŁĘBUSZEK NERKOWY: Mały kłębek splątanych kapilar w nerkach kręgowców, który podczas wytwarzania moczu filtruje krew przez absorbowanie substancji pożytecznych i usuwanie materiałów niepożądanych z krwiobiegu i narządów wydzielniczych.

GLOMERÜL: Omurgalı böbreklerinde idrar oluşumu esnasında kanı filtre eden, yararlı maddeleri emip atık maddeleri kan dolaşımı ve boşaltım organlarından atan küçük içiçe geçmiş kılcal damar grubu.

Was this helpful?
The larval stage of freshwater mussels which are parasitic on the gills of salmonids. After being expelled by the mussel the larva infects the gills which it destroys as it enters the underlying tissue, forming cysts. Glochidia can be identified as white specks on the gill lamellae.


ΓΛΩΧIΔIΟ: Το προνυμφικό στάδιο μυδιών του γλυκού νερού, τα οποία δρούν ως παράσιτα στα βράγχια των σολομοειδών. Μετά την εξώθησή της από το μύδι η προνύμφη προσβάλλει τα βράγχια, τα οποία καταστρέφει καθώς εισέρχεται στους υποκείμενους ιστούς σχηματίζοντας κύστεις. Τα γλωχίδια αναγνωρίζονται ως άσπρα στίγματα πάνω στα βράγχια.

GLOCHIDIA: Stade larvaire de certaines moules deau douce qui sont des parasites des branchies des salmonidés. Expulsés par la moule, les glochidia infestent les branchies qui sont détruites quand les parasites pénètrent les tissus sousjacents et forment des kystes. Linfestation se reconnait par des taches blanchâtres sur les lamelles branchiales.

GLOCHIDIA: Estado larvario de ciertos mejillones de agua dulce que son parásitos de las branquias de los salmónidos. Expulsado por el mejillón, las glochidias infestan las branquias que son destruidas cuando los parásitos penetran en los tejidos y forman quistes. La infección se puede reconocer por unas marcas blancas sobre las laminas branquiales.

GLOCHIDIA: Estado larvario de certos mexillóns de auga doce que son parasitos das branquias dos salmónidos. Despois de seren expulsados polo mexillón, as larvas infestan as branquias, que son destruídas cando os parasitos penetran nos tecidos e forman quistes. A Glochidia pódese recoñecer como unhas manchas brancas sobre as láminas branquiais.

GLOCHIDIA: Édesvízi kagylók egyik lárvaállapota, amely a lazacfélék kopoltyúin élősködik. Kibocsátásukat követően a lárvák megfertőzik a kopoltyúkat, majd behatolnak a mélyebben fekvő szövetekbe. A gloichidiák a kopoltyúlemezeken fehér foltokként látszanak.

GLOCHIDIER: Larvestadium av ferskvannsmuslinger som er parasittiske på gjeller hos laksefisk. Etter at larvene er pumpet ut av muslingen infiserer larvene gjellene, som de ødelegger når de går inn i underliggende vev og former cyster. Glochidier kan sees som små hvite prikker på gjellelamellene.

GLOCHIDIUM: Stadium larwalne małży słodkowodnych, które pasożytują na skrzelach ryb łososiowatych.

MİDYE LARVASI: Salmonidlerin solungaçlarında paraziter olarak bulunan tatlı su midyelerinin yavru dönemidir.Larva midyeden ayrıldıktan sonra kist olrak şekillenip ve dokunun altına yerleştiği için parçaladığı solungaçları hastalığa uğratır. Midye larvası solungaç lamelinde beyaz benek olarak tanımlanabilir.

Was this helpful?
A disease of the eye marked by increased pressure within the eyeball causing damage to the optic disc and gradual loss of vision.


ΓΛΑΥΚΩΜΑ: Ασθένεια του ματιού που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση του οφθαλμικού βολβού, η οποία προκαλεί βλάβη στον οπτικό δίσκο και βαθμιαία απώλεια της όρασης.

GLAUCOME: Maladie de loeil caractérisée par une augmentation de la pression interne du globe oculaire qui endommage les disques optiques et entraîne une diminution progressive de la vision.

GLAUCOMA: Enfermedad del ojo caracterizada por el aumento de la presión interna del globo ocular que daña los disco ópticos y que lleva a una disminución progresiva de la visión.

GLAUCOMA: Enfermidade do ollo caracterizada polo aumento da presión interna do globo ocular que dana o disco óptico e produce unha diminución progresiva da visión.

ZÖLDHÁLYOG: Megemelkedett szemnyomással jellemezhető szembetegség, amely a szemlencse károsodásához és a látás fokozatos elveszítéséhez vezethet.

GLAUKOM (GRØNN STÆR): Sykdom i øyet som skyldes økt trykk i øyeeple, som gir skader på øyet og gradvis blindhet.

JASKRA (choroba): Choroba oczu charakteryzująca się wzrostem ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, powodującego uszkodzenie tarczy nerwu wzrokowego i stopniową utratę widzenia.

GLOKOMA: Göz hastalığıdır görüntü kaybına neden olur

Was this helpful?
An early juvenile stage of the European eel (A. anguilla) characterized by a transparent body.


ΥΑΛΩΔΕΣ ΧΕΛΙ: Πρώιμο ανήλικο στάδιο του ευρωπαϊκού χελιού (A. anguilla), που χαρακτηρίζεται από διαφανές σώμα.

CIVELLE: Stade juvénile précoce des anguilles européennes (A. anguilla) caractérisé par la transparence du corps.

ANGULA: Anguila joven ( A.anguilla). Un estado de desarrollo de la anguila, que tiene la capacidad de osmoregulación y de desplazamiento desde aguas marinas hacia aguas dulces. Las angulas son transparentes y cilíndricos y se vuelven pigmentados cuando suben los ríos y riachuelos.

ANGULA: Un estado xuvenil temperán da anguía europea (A anguía), caracterizado por un corpo transparente

ÜVEGANGOLNA: Az európai angolna (A. anguilla) átlátszó testű, fitalkori életalakja.

GLASSÅL: Et tidlig juvenilt stadium av Europeisk ål (Anguilla anguilla), som karakteriseres av en gjennomsiktig kropp.

WĘGORZ SZKLISTY: Wczesne stadium młodociane węgorza europejskiego (A. anguilla) charakteryzujące się przezroczystym (szklistym) ciałem.

CAM YILAN BALIĞI: Şeffaf vücudu ile karakterize edilen Avrupa yılan balığının(A.anguilla) erken juvenil dönemi

Was this helpful?
An aggregate of cells which synthesizes and releases chemical substances, either for the body to use (secretory gland) or to be eliminated as waste material from the body (excretory gland). If the substance is secreted directly into the bloodstream (e.g. hormones) the gland is termed endocrine.


ΑΔΕΝΑΣ: Iστός που παράγει και εκκρίνει χημικές ουσίες, που χρησιμεύουν στις σωματικές λειτουργίες (εκκριτικός αδένας), ή αποβάλλονται από το σώμα (απεκκριτικός αδένας). Οταν το προïόν του αδένα εκκρίνεται απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος (ορμόνες), ο αδένας λέγεται ενδοκρινής.

GLANDE: Agrégat de cellules qui synthétisent et qui libèrent des substances chimiques. Si elles sont destinées à lutilisation par lorganisme la glande est dite sécrétrice, si elles servent à éliminer des déchets, elle est dite excrétrice. Si les substances sont directement déversées dans le système circulatoire (par exemple,0hormones) la glande est appelée endocrine.

GLÁNDULA: Aglomeración de células que sintetizan y que liberan sustancias químicas. Si estas últimas están utilizadas por el organismo la glándula es llamada secretoria, si sirven eliminar los residuos, la glándula es llamada excretoria. Si las sustancias pasan directamente a la circulación (por ejemplo, hormonas) la glándula es llamada endocrina.

GLÁNDULA: Agregado de células que sintetizan e que liberan substancias químicas, tanto para que o corpo as utilice (gándulas secretoras), como para que sexan eliminadas como material de escoura do corpo (glándulas excretoras). Se as substancias son secretadas directamente á circulación sanguínea (por exemplo, hormonas) a glándula denomínase endócrina.

MIRIGY: Olyan sejtcsoport, amely vegyi anyagokat termel és bocsát ki, a testen belülre (elválasztó mirigyek), vagy a testen kívülre (kiválasztó mirigyek). A termelt anyagot közvetlenül a véráramba juttató mirigyeket belső elválasztású (endokrin) mirigyeknek nevezzük.

KJERTEL: Et aggregat av celler som syntetiserer og skiller ut kjemiske substanser som enten blir brukt i kroppen (sekretoriske kjertler) eller blir skilt ut fra kroppen som avfallsprodukter (ekskretoriske kjertler). Dersom substansen som syntetiseres skilles direkte ut i blodstrømmen (f.eks. hormoner) kalles kjertelen endokrin.

GRUCZOŁ: Zespół komórek, które syntetyzują i uwalniają chemiczne substancje, zarówno do wykorzystania w ciele (gruczoł wydzielniczy) lub mogące być usuwane z ciała jako materiał odpadowy. O ile substancja jest wydzielana bezpośrednio do obiegu krwionośnego (np. hormony), gruczoł jest określany jako wewnątrzwydzielniczy (dokrewny).

GLAND (BEZ): Hücrelerle birleşerek kimyasal maddeleri serbest bırakırlar vücüttaki materyalları yapıcı ve atıkları uzaklaştırıcı olarak bezlerin çeşitli görevleri vardır.

Was this helpful?
An anatomical structure, a thick-walled, muscular digestive pouch in the anterior portion of the stomachs of birds and crocodiles and some fish. It consists of two large masses of muscle enclosing a flat and narrow space of tough membrane, which together grind and soften food before it enters the intestine.


ΠΡΟΛΟΒΟΣ: Μυικός πεπτικός σάκκος με παχιά τοιχώματα στο εμπρόσθιο μέρος των στομαχιών των πτηνών, των κροκοδείλων και μερικών ψαριών. αποτελείται από δύο μεγάλες μυϊκές μάζες που εμπερικλείουν ένα πεπλατυσμένο και στενό χώρο από σκληρή μεμβράνη, η οποία συγχρόνως αλέθει και μαλακώνει την τροφή, πριν αυτή εισέλθει στα έντερα.

GESIER: Structure anatomique se présentant sous la forme dun muscle semblable à un sac de parois épaisses, situé sur la partie antérieure de lestomac des oiseaux, des crocodiles et de certains poissons. Il est constitué de deux grosses masses musculaires entourant un espace plat et rétréci de membrane dure qui moulent ensemble et ramollissent les aliments avant leur introduction dans lintestin.

MOLLEJA: Estructura anatómica que se presenta en forma de un músculo como un saco con paredes gruesas, situado en la parte anterior del estómago de las aves, de los cocodrilos y de algunos peces. Esta formado por dos grandes masas musculares que rodean un especio restringido con membranas robustas y que sirve para triturar y ablandar los alimentos antes de entrar en el intestino.

MOEGA: Estrutura anatómica, con forma saco dixestivo muscular con paredes grosas, situado na parte anterior do estómago das aves, dos crocodilos e dalgúns peixes. Esta formado por dúas grandes masas musculares que rodean un espacio restrinxido con membranas robustas e que serve para triturar e abrandar os alimentos antes de entrar no intestino.

ZÚZÓGYOMOR: Vastag, izmos falú üreg a madarak, krokodilok és bizonyos halak gyomrának elülső részén. Két nagyobb izomkötegből áll, amelyek egy sík felületű, kemény membránnal határolt üreget vesznek körül. A két izomköteg együtt végzi a táplálék összezúzását és megpuhítását, mielőtt az a gyomorba kerül.

KRÅS: En anatomisk struktur, en tykkvegget tyggemage i fremre del av magen hos fugler, krokodiller og noen fisk. Den består av to store muskelmasser som omgir en flat innsnevring med sterke membraner. Knuser og bløtgjør maten før den går inn i tynntarmen.

MIELEC, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY: Budowa anatomiczna grubościennego mięśniowego worka trawiennego w przedniej części żołądków ptaków, krokodyli i niektórych ryb. Składa się on z płaskiej i wąskiej przestrzeni otoczonej dwoma dużymi masywnymi mięśniami i twardą błoną , które równocześnie mielą i zmiękczają pokarm przed jego przejściem do jelita.

TAŞLIK: Kuşlar, krokodiller ve bazı balıklarda midenin ön kısmındaki kalın duvarlı kaslı sindirim kesesi. Bu iki büyük kasın düz ve dar alanda sağlam, bağırsağa girmeden önce yiyeceğin yumuşamasını sağlayan zara ilişmesiyle oluşur.

Was this helpful?
Bony, finger-like projections on the front of the gill arches. They vary in number and shape and are useful taxonomic characteristics. Counts are often given as the number on the upper section + 1 at the angle + number on the lower section of the gill arch.


ΒΡΑΓΧIΑΚΕΣ ΑΚΑΝΘΕΣ: Οστέινες δακτυλοειδείς προεκβολές των βραγχιακών τόξων. Ποικίλλουν ως προς τον αριθμό και το σχήμα. Είναι χρήσιμοι ταξινομικοί χαρακτήρες. Οι μετρήσεις δίνονται συνήθως ως ο αριθμός του άνω τμήματος +1 στη γωνία + ο αριθμός του κάτω τμήματος του βραγχιακού τόξου.

FILAMENTS BRANCHIAUX: Excroissance osseuse filiforme sur la face antérieure des arcs branchiaux. Variables en forme et en nombre, ils constituent des outils taxonomiques. Les numérotations sont souvent données sous forme du nombre de filaments portés par larc branchial + 1 à langle + le nombre de la section inférieure de larc branchial.

FILAMENTOS BRANQUIALES: Excrecencia huesosa filiforme en la superficie anterior de los arcos branquiales. Variables en forma y en número, constituyen unas herramientas taxonómicas. Las numeraciones son a menudo dadas bajo la forma del número de filamentos del arco branquial + 1 al ángulo + el número de la sección inferior del arco branquial.

BRANQUIESPIÑAS: Proxeccións óseas filiformes na superficie anterior dos arcos branquiais. Variables en forma e en número, son unhas características taxonomicamente utis. As numeracións son a miúdo dadas baixo a forma do número na sección superior +1 no ángulo + o número na sección inferior do arco branquial.

KOPOLTYÚFÉSŰK: Elcsontosodott, ujjakhoz hasonló kiemelkedések a kopoltyúívek elülső részén. Számuk és alakjuk fontos rendszertani bélyeg. Számukat általában a következőképpen adják meg: a kopoltyúív felső részén lévő kopoltyúfésűk száma + 1 a szögletben + a kopoltyúív alsó részén lévő kopoltyúfésűk száma.

GJELLEGITTERSTAVER: Benete, fingerlignende utvekster på gjellebuens fremre kant. De varierer i form og størrelse, og er nyttige taksonomiske kjennetegn. Tellinger gis ofte som antall på gjellebuens øvre del + én i vinkelen + antall på gjellebuens nedre del.

WYROSTKI FILTRACYJNE: Skostniałe, palczaste występy na przedniej stronie łuków skrzelowych. Różnią się one liczbą i kształtem i są wykorzystywane w charakterystyce taksonomicznej ryb. Ilości wyrostków są podawane w liczbach: liczba na dolnym odcinku (cerato- i hypobranchiale) + na górnym odcinku (epibranchiale) +1 przy kącie łuku skrzelowego (np. u siei wynosi: 35 - 52).

Solungaç dikenleri: Solungaç yaylarının üzerinde kemiksi parmak benzeri yapılardır. Bunların sayılarının ve yapılarının değişiklik göstermesi taksonomik karesteristiklerde kullanılır. Sayıları genellikle numara olarak solungaç yay sayısının alt veya üst kısmına +1 veya solungaç yaının derecesinin sayısal değerinin yanında + olarak verilir.

Was this helpful?
A net which is usually rectangular in shape, made of thin twine, which catches fish by holding them in the meshes, e.g. drift net or set gill net. Gill nets are held vertically in the water by floats and weights.


ΑΠΛΑΔI ή ΑΠΛΟ ΔIΧΤΥ: Συνήθως παραλληλογράμμου σχήματος, από λεπτό δίχτυ, το οποίο συλλαμβάνει και κρατά τα ψάρια μεταξύ των ματιών του διχτυού. Κρατείται κάθετα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια.

FILET MAILLANT; FILET DROIT: De forme rectangulaire et fabriqué en fils fins, ce type de filets se tient verticalement dans leau, tendu entre les flotteurs de la ralingue supérieure et les plombs de la ralingue inférieure. La largeur des mailles est calculée pour retenir le poisson par la tête ou lavant du corps.

RED AGALLA; RED RECTA: De forma rectangular y fabricada por hilos finos, ese tipo de redes se sostiene verticalmente en la agua, tendido entre los flotadores de la ancla superior y los plomos de la ancla inferior. La anchura de las mallas es calculada para retener el pez por la cabeza o la parte delantera del cuerpo.

RED DE ENMALLE / ARTE DE ENMALLE / TRASMALLO: Rede normalmente de forma rectangular e fabricada con fíos finos, coa que se capturan peixes meidiante o atrapamiento destes na propia malla. As redes cólganse verticalmente na auga mediante flotadores e pesos mortos.

KOPOLTYÚHÁLÓ: Általában négyszögletes alakú, vékony zsinegből készült háló, amely a hálószemekben fogja meg a halakat, pl. a sodróháló vagy a felállított kopoltyúháló. A kopoltyúhálókat úszók és súlyok tartják függőlegesen.

FISKEGARN: Et garn som vanligvis har en rektangulær form, er laget av tynn hyssing (bomull, nylon eller monofilament), som fanger fisk ved at fisken går fast i maskene. Kan være forankret i bunnen (botna-/settegarn) eller overflaten (flytegarn), eller kan drive fritt i overflaten (drivgarn). Fiskegarn holdes vertikalt i vannsøylen av overtelnen (flottører) og undertelnen (lodd).

SIEĆ SKRZELOWA: Sieć, której oka są w kształcie prostokątnym, wykonane z cienkiej przędzy, łowiącej ryby przez uchwycenie ich oczkiem, np. pławnica, lub zestaw sieci skrzelowych (np. wontony i pławnice). Sieci skrzelowe są ustawiane pionowo w wodzie (często w długich zestawach) przy użyciu pływaków i grzęz (ciężarków).

SOLUNGAÇ AĞI: Balıkları yakalamak için kullanılan ağırlıkları ve yüzdürücüleri bulunan vertilal çekimlerde kullanılır.

Was this helpful?
Strictly, there are both primary and secondary gill lamellae.The primary gill lamellae are those soft tissues supported by filaments attached to the branchial (gill) arches in fish. These primary lamellae bear numerous finer layers termed secondary gill lamellae. These are the active regions for both respiration and excretion.


ΒΡΑΓΧIΑΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ: υπάρχουν πρωτογενή και δευτερογενή βραγχιακά ελάσματα. Τα πρωτογενή βραγχιακά ελασματα είναι οι μαλακοί ιστοί, που στηρίζονται από τα νημάτια, τα οποία είναι συνδεδεμένα στα βραγχιακά τόξα του ψαριού. Αυτά τα πρωτογενή ελάσματα φέρουν πολυάριθμα λεπτότερα στρώματα που ονομάζονται δευτερογενή βραγχιακά ελάσματα. Αυτά είναι οι ενεργές περιοχές, τόσο για την αναπνοή, όσο και για την απέκκριση.

LAMELLES BRANCHIALES: Au sens strict, il existe des lamelles branchiales primaires et secondaires. Les lamelles primaires sont les tissus souples supportés par des filaments attachés au arcs branchiaux de poissons. Ces lamelles primaires portent un nombre de couches plus fines appelées lamelles branchiales secondaires. Ce sont les régions dans lesquelles se réalisent à la fois la respiration et lexcrétion.

LAMINILLAS BRANQUIALES: En el sentido estricto, existen laminillas branquiales primarias y secundarias. Las laminillas primarias son los tejidos flexibles apoyadas por los filamentos atados a los arcos branquiales de peses. Estas laminillas primarias llevan varias capas más finas llamadas laminillas branquiales secundarias. Son las regiones en las que se realizan a la vez la respiración y la excreción.

LÁMINAS BRANQUIAIS / LAMELAS BRANQUIAIS: No sentido estrito, existen láminas branquiais primarias e secundarias. As lamelas primarias son os tecidos flexibles suxeitos por filamentos unidos aos arcos branquiais (branquias) dos peixes. Estas láminas primarias levan varias capas máis finas chamadas láminas branquiais secundarias. Son as rexións activas nas que se realizan á vez a respiración e a excreción.

KOPOLTYÚLEMEZ: Szigorú értelemben véve léteznek elsődleges és másodlagos kopoltyúlemezek. Az elsődleges kopoltyúlemezek a kopoltyúívekhez kötődő kopoltyúfonalakkal alátámasztott lágy szövetek. Ezek az elsődleges lemezek számos kisebb lemezt hordoznak, amelyeket másodlagos kopoltyúlemezeknek nevezünk. Ezek a légzés és a kiválasztás aktív helyei.

GJELLELAMELL: Det er to typer gjellelameller: Primær- og sekundærlameller. Primærlamellene der de filamentene som støttes opp av gjellene og kan sees som røde trådaktig frynsete utvekster med det blotte øyet. Primærlamellene bærer store mengder (små) sekundærlameller. Det er disse sekundærlamellene som gir gjellene stor overflate, og det er her osmoregulering og ekskresjon finner sted.

LISTKI SKRZELOWE: Dokładnie mówiąc, występują zarówno podstawowe, jak i drugorzędne listki skrzelowe. Zasadnicze listki skrzelowe stanowią u ryb miękkie tkanki podtrzymywane przez włókna, przytwierdzone do łuków skrzelowych. Te podstawowe listki podtrzymują liczne delikatne warstwy nazywane drugorzędnymi listkami (blaszkami) skrzelowymi. Stanowią one aktywną powierzchnię tak w procesie oddychania, jak i wydalania.

SOLUNGAÇ LAMELİ: Tam olarak birincil ve ikincil solungaç lamelleri vardır. Balıklarda birincil solungaç lamelleri, bu yumuşak dokular, solungaç lamellerine bağlı flamentler tarafından desteklenir. Bu birincil lameller ikincil lamellere çok ince bir tabaka ile değerler. Bunlar solunum ve boşaltım için etkin bölgelerdir.

Was this helpful?
The gill cover is the flat structure that covers the gill chamber of ganoid and bony fishes. It is supported by four bones, the upper, triangular opercle that sometimes bears spines, and the narrow subopercle. Other bones that support the gill cover are the interopercle, just behind the lower jaw, and the preopercle or cheek bone.


ΒΡΑΓΧIΑΚΟ ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑ: Η πεπλατυσμένη δομή που καλύπτει τον βραγχιακό θάλαμο των γανοειδών και των οστεïχθύων. Στηρίζεται από τέσσερα οστά, το ανώτερο τριγωνικό επικαλυμματικό που μερικές φορές φέρει άκανθες, το στενό υποεπικαλυμματικό, το μεσοεπικαλυμματικό που είναι ακριβώς πίσω από την κάτω σιαγόνα και το προεπικαλυμματικό ή ζυγωματικό.

OPERCULE (1): Structure plate recouvrant les ouïes des poissons ganoïdes et des téléostèens. Lopercule est soutenu par quatre formations osseuses : le supérieur, lopercule triangulaire qui porte parfois des épines et le subopercule étroit. Les autres os qui supportent lopercule sont lintéroperculaire situé en arrière de la mandibule et le préoperculaire.

OPÉRCULO(Gill cover): Estructura plana que cubre las branquias de peces ganoideos y de teleósteos. El opérculo se sostiene por cuatro formaciones óseas: superior, opérculo triangular, que lleva a veces espinas, y subopérculo estrecho. Los otros huesos que soportan el opérculo son el interopercular situado detrás de la mandíbula y el preopercular.

OPÉRCULO : Estrutura plana que tapa a cámara branquial de peixes ganoideos e de teleósteos. O opérculo sostense por catro formacións óseas: o opérculo superior, que é triangular e ás veces ten espiñas, e o subopérculo estreito. Os outros ósos que soportan o opérculo son o interopercular situado detrás da mandíbula inferior e o preopercular.

KOPOLTYÚFEDŐ: A kopoltyúfedő a ganoid és csontos halak kopoltyúüregét boritó lapos szerv. Négy csont támasztja alá, amelyek közül a felső, háromszög alakú operculum sok fajnál tüskés. A többi három csont a keskeny suboperculum, az alsó állkapocs mögötti interoperculum és a preoperculum, más néven járomcsont.

GJELLELOKK: Flat struktur som dekker gjellehulen hos ganoider og beinfisk. Støttes av fire flate knokler: Operculum, preoperculum, suboperculum og interoperculum.

WIECZKO SKRZELOWE: Wieczko skrzelowe posiada płaską budowę a u ryb ganoidalnych i kościstych zakrywa komorę skrzelową. Podparte jest ono przez cztery kości: górną, trójkątną płytkę, na której czasami występują kolce, oraz wąską płytkę podwieczkową (suboperculum). Jeszcze innymi kośćmi, które podpierają wieczko skrzelowe są: kość międzypokrywowa (interoperculum) − zaraz z tyłu dolnej żuchwy oraz kość przedpokrywowa (preoperculum) lub kość policzkowa.

Solungaç kapağı: Solungaç kapağı üst üste binen solungaç lamellerinin üstünü kapatan yassı bir yapı olup kemikli balıklarda bulunur. Dört kemik tarafından desteklenen bu yapı en üstte üçgen biçiminde operkul olup çoğuzaman dikenler taşırlar, ve en dar altoperkulum. Diğer kemikler ise ara operkulleri destekler, hemen alt çenenin ve preoperkülün veya yanak kemiğinin gerisinde yer alırlar.

Was this helpful?
The U-shaped cartilaginous or bony structures that support the gill filaments. Most modern fishes have four pairs of gill arches, each supporting two rows of filaments on its posterior side. Each of the gill arches is primarily comprised of four parts: pharyngo-, epi-, cerato- and hypobranchia.


ΒΡΑΓΧIΑΚΟ ΤΟΞΟ: Οι χόνδρινες ή οστέινες δομές σχήματος U που στηρίζουν τα βραγχιακά ελάσματα.Τα περισσότερο εξελιγμένα είδη ψαριών διαθέτουν τέσσερα ζεύγη βραγχιακών τόξων, καθένα από τα οποία φέρει δύο σειρές νηματίων στην πίσω πλευρά του. Κάθε βραγχιακό τόξο αποτελείται από τέσσερα μέρη: φαρυγγο-, επι-, κερατο- και υποβράγχιο.

ARC BRANCHIAL: Elément cartilagineux ou osseux en forme de U qui supporte les filaments branchiaux. Les plus évolués des poissons possèdent 4 paires darcs branchiaux du côté postérieur. Chaque arc branchial comprend quatre parties : pharyngo, épi, cerato et hypobranchial.

ARCO BRANQUIAL: Estructura cartilaginosa u ósea en forma de U con filamentos branquiales. Los peces más evolucionado tiene cuatro pares de arcos branquiales en el lado posterior. Cada arco branquial comprende principalmente cuatro partes: el faringo-, epi -, cerato – e hipobranquial.

ARCO BRANQUIAL: Estrutura cartilaxinosa ou ósea en forma de U que soporta os filamentos branquiais. Os peixes máis evolucionados teñen catro pares de arcos branquiais, cada arco branquial soporta dúas filas de filamentos na súa parte posterior. Cada arco está composto principalmente de catro partes: faringobranquia, epibranquia, ceratobranquia e hipobranquia.

KOPOLTYÚÍV: A kopoltyúfonalakat tartó, U-alakú, porcos vagy csontos struktúrák. A legtőbb ma élő halnak négy kopoltyúíve van, mindegyik két sor kopoltyúfonalat tart a hátulsó oldalán. Minden kopoltyúív négy részből áll, ezeket pharyngo-, epi-, cerato-, és hypobranchiának nevezik.

GJELLEBUE: U-formet brusk- eller beinstruktur som bærer gjellefilamentene. De fleste avanserte fisk har fire par med gjellebuer, hver med to rader av filamenter på sin bakre kant. Hver gjellebue består av fire deler: Pharyngo-, epi-, cerato- og hypobranchia.

ŁUK SKRZELOWY (Laemargus borealis) : Chrząstkowata lub kostna struktura w kształcie litery "U” podtrzymująca listki skrzelowe. Większość współczesnych ryb posiada cztery pary łuków skrzelowych, każdy na tylnej stronie wspierający dwa rzędy listków. Każdy z łuków skrzelowych obejmuje zasadniczo cztery części skrzeli: gardzielowe, górne, gnykowe górne i podskrzela.

GİLLARÇ: Solungaç filamentleri U şeklindeki kıkırdak veya kemiklerin destek yapılarıdır. En modern balıklar dört çift solungaç kemerine sahiptir. Her birinin arka tarafında filamentleri destekleyen iki sıra vardır. Her solungaç kemeri öncelikle dört bölümden oluşur: pharyngo, epi-, eerato ve hypobranchia.

Was this helpful?
The respiratory organs of many aquatic organisms. In fishes and crustaceans, these organs are also important in excretion, osmoregulation and mineral balance. In bivalvia, they play a major role in feeding.


ΒΡΑΓΧIΑ: Το αναπνευστικό όργανο πολλών υδρόβιων οργανισμών. Στα ψάρια και στα καρκινοειδή τα όργανα αυτά είναι επίσης σημαντικά για την απέκκριση, ωσμωρρύθμιση και ισοζύγιο των μετάλλων. Στα δίθυρα παίζουν κύριο ρόλο στη διατροφή.

BRANCHIES: Organes respiratoires et excréteurs des poissons, et dautres organismes, qui permettent labsorption, à partir de leau, doxygène, de leau, de certains éléments nutritifs, des minéraux et dautres substances.

BRANQUIAS: Órgano respiratorio y excretor de los peces, y de otros organismos, que permite la absorción, a partir del agua) de oxígeno, de agua, y de ciertos elementos nutritivos, minerales y otras sustancias.

BRANQUIAS: Órganos respiratorios de moitos organismos acuáticos. En peixes e crustáceos estes órganos son tamén importantes na excreción, osmorregulación e balance de minerais. En bivalvos, xogan un maior papel na alimentación.

KOPOLTYÚ: Sok vízi szervezet légzőszerve. Halakban és rákokban ennek a szervnek fontos szerepe van a kiválasztásban, az ozmoregulációban és az ionháztartás szabályozásában, a kagylók esetében pedig a táplálkozásban.

GJELLE : Respirasjonsorgan hos mange akvatiske organismer. Hos fisk og krepsdyr er gjellene også viktige i forbindelse med ekskresjon, osmoregulering og mineralbalanse. Hos muslinger har gjellene en viktig rolle ved beiting (filtrering).

SKRZELA: Narządy oddechowe wielu organizmów wodnych. U ryb i skorupiaków narządy te są także ważne w wydalaniu, osmoregulacji i w utrzymaniu równowagi w zawartości składników mineralnych. U małży, odgrywają one główną rolę w pobieraniu pokarmu.

SOLUNGAÇ: Kabuklular ve balıklar olmak üzere bir çok akuatik canlının solunum organlarıdır. Bunlar boşaltım, osmoregulasyon ve mineral dengeyi sağlarlar. Çift kabuklularda beslenmede önemli rol oynarlar.

Was this helpful?
Multinucleated cells seen in inflammatory lesions. The cells are formed from macrophages, usually by fusion of many cells. Commonly seen in association with fungal or mycobacterial infections in fish.


ΓIΓΑΝΤIΑIΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Πολυπύρηνα κύτταρα που συναντώνται σε φλεγμονώδεις προσβολές. Σχηματίζονται από μακροφάγα, συνήθως με σύντηξη πολλών κυττάρων. Συνήθως συνδέονται με μυκητικές ή μυκοβακτηριακές μολύνσεις στα ψάρια.

CELLULES GEANTES: Cellules plurinuclées observées dans les lésions inflammatoires. Les cellules géantes sont formées à partir de macrophages, habituellement par fusion cellulaire. Fréquemment observées, chez les poissons, en association avec des infections fongiques ou mycobactériennes.

CÉLULAS GIGANTES: Células plurinucleadas que se observan en las uniones inflamatorias. Las células gigantes son formadas a partir de macrófagos, normalmente por fusión celular. Frecuentemente observadas, en los peces, en asociación con las infecciones fúngicas o micobacterianas.

CÉLULAS XIGANTES: Células plurinucleadas que se observan en lesións inflamatorias. As células xigantes están formadas a partir de macrófagos, normalmente por fusión celular de varias células. Frecuentemente atópanse asociadas a infeccións fúnxicas ou de micobacterias en peixes.

ÓRIÁSSEJTEK: Gyulladásos sebekben előforduló többmagvú sejtek. Makrofágokból alakulnak ki, általában sok sejt egyesülésével. Halakban legtöbbször gombás vagy bakteriális fertőzésekkel együtt fordulnak elő.

KJEMPECELLE: Flerkjernede celler som sees i betennelseslesjoner. Disse cellene dannes av makrofager, vanligvis ved sammensmelting av flere celler. Svært ofte sett i tilknytning til infeksjon av sopp eller mykobakterier på fisk.

KOMÓRKI OLBRZYMIE: Wielojądrowe komórki widoczne w zapalnych organicznych zmianach chorobowych. Komórki te są utworzone z makrofagów, najczęściej poprzez zlewanie się wielu komórek. U ryb najczęściej widoczne w połączeniu z grzybiczym lub mikrobakteryjnym zakażeniem.

BÜYÜK HÜCRELER: İnflamator lezyonlarda görülürler ve makrofajlardan oluşurlar. Balıklarda mantar veya miksobakteriyel enfeksiyolarda bir arada bulunurlar.

Was this helpful?
Growth hormone: a peptide hormone, secreted by the anterior pituitary, whose primary function is the regulation of growth through enhanced feed uptake and improved feed conversion. Stimulation of the growth of fish may be induced by the administration of exogenous GH or by integration of GH genes into the fish genome (transgenic fish). Such practices are subject to regulatory control in many countries. Syn. somatotropin.


GH: ΑΥΞΗΤIΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH): Growth Hormone. Πεπτιδική ορμόνη, που εκκρίνεται από την οπίσθια υπόφυση και που έχει ως κύρια λειτουργία τη ρύθμιση της αύξησης, μέσω αυξημένης λήψης τροφής και βελτιωμένης μετατρεψιμότητας. Η αύξηση των ψαριών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση εξωγενούς GH ή με την εισαγωγή γονιδίων GH στο γονιδίωμα των ψαριών (διαγονιδιακά ψάρια). Τέτοιες μέθοδοι υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες. Συν. σωματοτροπίνη.

GH: Hormone de croissance; hormone peptidique sécrétée par lépiphyse et dont le rôle principal est la régulation de la croissance à travers lamélioration du taux dalimentation et du taux de conversion des aliments. Une stimulation de la croissance chez les poissons peut être obtenue par ladministration de GH exogène ou par lintégration de gènes codant GH dans le génome du poisson (poisson transgénique). De telles pratiques sont assujetties à un contrôle régulier dans plusieurs pays. Syn. Somatotropi

GH: Hormona peptídica secretada por la pituitaria anterior y cuyo papel principal es la regulación del crecimiento a través de la mejora de la tasa alimentaría y de la tasa de conversión de los alimentos. Una estimulación del crecimiento en los peces puede obtenerse por la administración de GH exógena o por la integración de genes de GH en el genoma del pez (pez transgénico) Tales prácticas son sometidas a controles regulares en varios paises. Syn. Somatotropina.

GH: Hormona do crecemento: hormona peptídica secretada pola hipófise anterior e que a súa función principal é a regulación do crecemento a través da mellora da taxa de alimentación e da taxa de conversión dos alimentos. Pódese obter a estimulación do crecemento en peixes mediante a administración de GH exóxena ou a través da integración de xenes de GH no xenoma do peixe (peixe transxénico) Tales prácticas están sometidas a controis reguladores na maioría dos países. Sin. Somatotropina.

NH: Növekedési hormon; a hipofízis elülső lebenye által termelt peptidhormon, amelynek elsődleges funkciója a növekedés szabályozása a a tápanyagfelvétel és-feldolgozás javításán keresztül. A halak növekedése serkenthető exogén NH alkalmazásával vagy NH gének beépítésével a halak genomjába (transzgénikus halak). Az utóbbi gyakorlatot a legtöbb országban szigorúan szabályozzák. Úm. szomatotropin.

GH: Veksthormon: Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.

GH: Hormon wzrostowy: hormon peptydowy, wydzielany przez przednią część przysadki mózgowej, którego zasadniczą funkcją jest regulowanie wzrostu poprzez zwiększanie pobierania i poprawę wykorzystania pokarmu. Stymulowanie wzrostu ryb może być uzyskane przez podawanie egzogennego GH lub włączenie genów GH do genomu ryb (ryba transgeniczna). Takie postępowanie w wielu krajach jest przedmiotem regulacji prawnych. Syn. somatotropina (hormon wzrostowy).

GH (BÜYÜME HORMONU): Büyüme hormonu hipofiz tarafından salgılanır. Önemli işlevleri yem alımını ve büyümeyi düzenler. Balığın büyümesinin sitümülasyonunda eksojen GH tarafından veya GH genleri entegrasyonu ile balık genomu (transgenik balık) oluşumuna neden olabilir. Bu tür uygulamalar düzenleyici kontrole tabi tutularak birçok ülkede bulunmaktadır. Benzeri somatotropin.

Was this helpful?
The use of warm water from wells naturally heated by the earths interior to produce fish or shellfish commercially; permits the raising of warm-water species in colder climates.


ΓΕΩΘΕΡΜIΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Η χρησιμοποίηση του θερμού νερού που αντλείται από γεωτρήσεις σε θερμούς υπόγειους υδροφορείς για την εμπορική παραγωγή ψαριών και μαλακίων. Επιτρέπει τη διατροφή ειδών των θερμών νερών σε ψυχρότερα κλίματα.

AQUACULTURE GÉOTHERMIQUE: Utilisation deau chaude provenant de forages dans des nappes souterraines deau chaude pour la production de poissons ou de coquillages; elle permet délever des espèces tempérées en climat froid.

ACUICULTURA GEOTÉRMICA: Uso de aguas termales procedentes de pozos subterráneos de aguas calientes para producir peces o marisco; eso permite la producción de especies las especies de aguas calientes en climas más fríos.

ACUICULTURA XEOTÉRMICA: Uso de auga quente procedente de pozos subterráneos, quentada de modo natural polo interior da terra, para producir comercialmente peixes ou marisco; iso permite a produción de especies de augas quentes en climas máis fríos.

GEOTERMIKUS AKVAKULTÚRA: A föld belső hője által felmelegített kutakból nyert víz felhasználása kereskedelmi célú haltermelésre; lehetővé teszi a melegvízi fajok tenyésztését a hidegebb éghajlatú területeken.

GEOTERMISK AKVAKULTUR: Bruk av vann fra varme kilder, som er naturlig oppvarmet av jordens indre, til kommersiell produksjon av fisk eller skalldyr. Muliggjør oppdrett av varmekjære arter i kaldt klima, f.eks. abalone på Island.

AKWAKULTURA W WODACH GEOTERMALNYCH: Używanie ciepłych, podgrzewanych przez wnętrze ziemi wód z naturalnym źródłem do przemysłowej produkcji ryb, skorupiaków i mięczaków; pozwala to na chów w chłodniejszym klimacie gatunków ciepłolubnych.

Jeotermal Akuakültür: Doğal olarak yeryüzünden çıkan sıcak suyun ticari balık veya kabuklu yetiştiriciliğnde kullanılması; soğuk iklimlerde sıcak su türlerinin artmasına imkan sağlar.

Was this helpful?
Environment-related flavours, like "muddy" or "musty", which can permeate pond-raised fish. (e.g American cat fish and common carp). This results from the fish eating blue green algae which produce the compound Geosmin. The off-flavour can be removed by holding the fish in flowing water for 7-14 days.


GEOSMIN: Γεύση-οσμή σχετιζόμενη με το περιβάλλον, όπως είναι η οσμή "λάσπης" ή "μούχλας" ή μουχλιασμένη που μπορεί να διαποτίσει τα ψάρια που καλλιεργούνται σε δεξαμενές (π.χ. Αμερικανικό γατόψαρο η κυπρίνος). Αυτό είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης κυανοφυκών που παράγουν την ένωση γεωσμίνη. Η κακοσμία εξαλείφεται με την διατήρηση των ψαριών σε ρέον νερό επί 7-14 ημέρες.

GEOSMINE: Goût dû aux facteurs environnementaux (par exemple vase, moisissure) parfois associés aux poissons élevés en étang (poissons chats et carpe commune Américaine). Ce phénomène provient de la consommation dalgues bleues-vertes qui produisent le composé "Geosmin". Cette mauvaise saveur peut être éliminée en faisant séjourner le poisson de 7 à 14 jours en eau courante.

GEOSMINA: Ver defecto de sabor.

XEOSMINA: Sabor relacionado co ambiente, como a "lama" ou "humidade", que pode impregnar os peixes cultivados é estanques (ex. peixe gato americano e carpa común). Isto sucede cando o peixe inxire algas verde-azuladas que producen o composto Xeosmina. O desagradable sabor pode ser eliminado ao manter os peixes en fluxo de auga durante 7-14 días.

GEOZMIN: A környezettel összefüggő ízek, pl. "iszapíz" vagy "penészíz", amely a halastóban nevelt halak (pl. ponty vagy harcsafélék) húsának jellemzője lehet. Kialakulásának oka az, hogy a halak a geozmin nevű vegyületet termelő kék-zöld algákkal is táplálkoznak. Az ízrontó anyagok eltávolíthatók, ha a halakat 7-14 napig átfolyó vízben tartjuk.

GEOSMIN: Miljørelaterte aromaer, f.eks. evje eller mudder, som kan sette smak på damoppdrettet fisk (f.eks. maller og karper). Skjer på grunn av at fisken spiser blågrønnalger, som produserer stoffet geosmin. Bismaken kan fjernes ved å holde fisk i strømmende vann i 7 – 14 dager. I Norge er bismak ikke noe problem i oppdrett, men er kjent fra villfisk som mudder-/evjesmak (hyse og flyndrer) eller myrsmak (f.eks. ørret).

GEOSMINA (posmak) : Zapachy odnoszące się do środowiska, jak na przykład "błotnisty” lub "zatęchły”, które mogą przenikać chowane w stawach ryby (np. sum amerykański i karp pospolity) nadając im nieprzyjemny posmak. Następuje to w wyniku zjadania przez ryby sinic, które produkują związek geosmina.

Geosmin, balık etindeki çamur kokusu: Çevre ile ilişkili tat lezzet. Gölette yetişmiş balıkların etine çamur veya küf gibi maddelerin nüfüz etmesidir. Geosmin bileşikleri üreten mavi-yeşil alglerle beslenen balıklarda meydana gelir. Balıkları 7-14 gün akan temiz sularda tutarak bu durumdan (tat,koku) kurtulunabilir.

Was this helpful?
(1) The heredity or genetic constitution of an individual; all the genetic material of a cell, usually referring only to the nuclear material. (2) All the individuals sharing the same genetic constitution; biotype. (3) The specimen on which a genus-group taxon is based; the primary type of the type species. (4) The sum total of the genes contained in the chromosomes of an individual organism, both those that are expressed and those that are latent.


ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ: (1) Η κληρονομικότητα ή η γενετική σύνθεση ενός ατόμου. Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός κυττάρου, συνήθως μόνο του πυρηνικού υλικού. (2) Το σύνολο των ατόμων με την ίδια γενετική σύσταση; βιότυπος. (3) Το άτομο στο οποίο βασίστηκε ο προσδιορισμός μιας ταξινομικής μονάδας στο επίπεδο του γένους; ο αρχέτυπος ενός είδους. (4) Το σύνολο των γονιδίων που περιέχονται στα χρωμοσώματα ενός ατόμου, τόσο εκείνων που εκφράζονται, όσο και των αδρανών.

GENOTYPE: (1) La constitution génétique ou héréditaire dun individu; lensemble de toute la matière génétique dune cellule (se réfère normalement à la matière nucléaire uniquement). (2) Tous les individus partageant la même constitution génétique; biotype. (3) Le spécimen type sur lequel est basé un groupe taxonomique du rang de genre; le type primaire de ce spécimen type. (4) La somme totale de tous les gènes portés sur les chromosomes dun individu, quils soient exprimés ou latents.

GENOTIPO: (1) La herencia o constitución genética de un individuo; todo el material genético de la célula, normalmente referido sólo al material nuclear (2) Todos los individuos que comparten la misma constitución genética; biotipo.(3) El especimen en el cuál está basado el grupo taxonómico género; el tipo primario de las especies tipo (4) La suma total de genes contenidos en los cromosomas de un organismo individual, los que se expresan y los que están latentes

XENOTIPO: (1) A herdanza ou constitución xenética dun individuo; todo o material xenético da célula, normalmente referido só ao material nuclear (2) Todos os individuos que comparten a mesma constitución xenética; biotipo.(3) O espécime no cal está baseado o grupo taxonómico xénero; o tipo primario das especies tipo (4) A suma total de xenes contidos nos cromosomas dun organismo individual, os que se expresan e os que están latentes

GENOTÍPUS: (1) Valamely egyed örökölt tulajdonságai vagy genetikai jellegei; a sejt összes genetikai anyaga, általában csak a maganyagra vonatkoztatva. (2) Azonos genetikai tulajdonságokat hordozó egyedek összessége; biotípus. (3) Az az egyed, amelyen egy nemzetségszintű taxon alapszik; a típusfaj holotípusa. (4) Egy adott egyedi szervezet kromoszómáiban található kifejeződő és látens gének összessége.

GENOTYPE: (1) Genetisk sammensetning av et individ. Alt genetisk materiale i en celle, refererer vanligvis kun til kjernematerialet. (2) Alle individer som har samme genetiske sammensetning, biotype. (3) Prøveeksemplar som en slektgruppe-klassifikasjon er basert på. Det opprinnelige eksemplaret av arten. (4) Den totale summen av gener i kromosomer som finnes i en enkelt organisme, både de som er uttrykt og de som er latente.

GENOTYP: (1) Zestaw genów osobnika; cały materiał genetyczny komórki (zwykle w znaczeniu materialu genetycznego w jądrze komórkowym). (2) Wszystkie osobniki mające ten sam zestaw genów; biotyp. (3) Osobnik, na podstawie którego opisano takson o randze rodzaju; pierwotny okaz gatunku typowego. (4) Wszystkie geny, zarówno te podlegające ekspresji, jak i latentne, zawarte w chromosomach organizmu.

GENOTİP: (1) Bireyin katılım veya genetik yapısı; bir hücrenin tüm genetik materyali, çoğunlukla hücresel materyale atfedilir. (2) Aynı genetik yapıyı paylaşan tüm canlılar; biyotip. (3) bir cins-grup takson tabanlı birey; tip türün temel yapısı. (4) tek bir organizmanın kromozomunda bulunan genlerin toplamı, hem gözüken hemde gizli olanlar.

Was this helpful?
Class of molluscs with a univalve shell or none; large musculcar foot, used in locomotion; includes abalone, whelks, winkles, slugs and snails.


ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ: Κλάση μαλακίων με μονόθυρο κέλυφος ή χωρίς κέλυφος. Διαθέτουν μεγάλο μυïκό πόδα που χρησιμοποιείται στην κίνηση. Περιλαμβάνει τα σαλιγκάρια, τους γυμνοσάλιαγκες, τις λιττορίνες, κ.λ.π.

GASTEROPODES: Classe de mollusques comportant (ou non) une coquille univalve, avec muscle pédieux important servant à la locomotion. Il comprend les buccins, les bigorneaux, les limaces, les escargots et les ormeaux.

GASTERÓPODO: Clase ce moluscos que lleva (o no) una concha univalva, con un importante músculo pedio que sirve para la locomoción; incluye los abalones (oreja de mar) buccinos, bígaros y caracoles.

GASTERÓPODO: Clase de moluscos que leva (ou non) unha cuncha univalva, cun importante pé muscular que serve para a locomoción; inclúe os abalóns (orella de mar) buccinos, bígaros ou caramuxos, lesmas e caracois.

GASTROPODA: A puhatestűek egyik osztálya. Az ide tartozó fajoknak lehet egy darabból álló házuk; valamennyi fajnak nagyméretű, izmos lába van, amellyel lassú mozgásra képesek; ebbe az osztályba tartozik a kaliforniai ehető kagyló, valamint a meztelen- és házas csigák.

GASTROPODA (SNEGLER) : Klasse av bløtdyr (mollusker) med ett eller ingen skall. Har en stor muskuløs fot, som brukes til bevegelse. Inkluderer abalone, landsnegler og strandsnegler.

BRZUCHONOGI (Gastropoda): Klasa mięczaków bez lub z jedną muszlą; do poruszania się służy duża muskularna noga; obejmują: słuchotki kalifornijskie, trąbiki sfałdowane, pobrzeżki, nagie ślimaki i ślimaki.

Salyangozlar (Karındanbacaklılar): Karındanbacklılar Yumuşakçalar sınıfında olup kabuklu ve kabuksuz olabilirler , Hareket için büyü ve kaslı ayaklarını kullanırlar. Bu grup deniz kulağı, deniz salyangozu, sümüklü böcekleri içerir.

Was this helpful?
Inflammation of the mucosa of the stomach and intestines.


ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡIΤIΔΑ: Μόλυνση του βλεννογόνου του στομάχου και των εντέρων.

GASTRO-ENTERITE: Inflammation simultanée de la muqueuse de lestomac et de celle des intestins.

GASTROENTERITIS: Inflamación simultanea de la mucosa del estomago y de los intestinos.

GASTROENTERITE: Inflamación da mucosa estomacal e intestinos

GASTROENTERITIS: A gyomor és a belek nyálkahártyájának gyulladása.

GASTROENTERITT (MAGE- OG TARMKATARR): Betennelse av mucosa i tarm og mage.

ZAPALENIE ŹOŁĄDKA I JELIT: Zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit.

GASTROENTERİTİS (MİDE VE BARSAK YANGISI): Barsaklar ve midenin mukozasında oluşan itihaplar

Was this helpful?
Inflammation of the stomach wall.


ΓΑΣΤΡIΤIΔΑ: Μόλυνση του στομαχικού τοιχώματος.

GASTRITE: Inflammation de la muqueuse de lestomac.

GASTRITIS: Inflamación de la mucosa estomacal.

GASTRITE: Inflamación da parede estomacal.

GASTRITIS: A gyomorfal gyulladása.

GASTRITT (MAGEKATARR): Betennelse i mageveggen.

NIEŻYT ŻOŁĄDKA: Zapalenie ściany żołądka.

GASTRİT (MİDE YANMASI): Mide duvarının iltihaplanması

Was this helpful?
Gas embolism in various organs and cavities of the fish, caused by super-saturation of, in the main, the inert gases of the atmosphere. Gas-bubble disease often affects fish in discharge canals below power plants in winter when cold water is rapidly heated by passage through the power plant condensers. It is also a problem in hatcheries, particularly those using bore-hole water. Fish exposed to supersaturated water may exhibit exophthalmia and other symptoms similar to the" bends" experienced by


ΤΡΑΥΜΑ ΑΕΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ: Εμβολή αερίου σε διάφορα όργανα και κοιλότητες του ψαριού, που προκαλείται από υπερκορεσμό κυρίως των αδρανών της ατμόσφαιρας. Η ασθένεια των αεροφυσαλίδων συχνά προσβάλλει τα ψάρια στα κανάλια απορροής των σταθμών παραγωγής ενέργειας τον χειμώνα, οπότε το κρύο νερό θερμαίνεται απότομα με το πέρασμά του από τους συμπυκνωτές. Είναι επίσης πρόβλημα στα εκκολαπτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ψάρια που εκτίθενται στο υπερκορεσμένο νερό είναι δυνατό να παρουσιάσου

EMBOLIES GAZEUSES/TRAUMA: Formation de bulles de gaz dans divers organes chez les poissons, provoquée par la supersaturation de gaz, surtout les gaz inertes de latmosphère. Des embolies gazeuses sont souvent observées chez les poissons dans les canaux dévacuation des centrales électriques en hiver quand leau est chauffée rapidement par les condenseurs de la centrale. Les poissons exposés à leau supersaturée peuvent présenter des symptômes dexopthalmie et dautres symptômes du "mal des caissons" contracté par des plongeurs

EMBOLIA GASEOSA/TRAUMA: Formación de burbujas de gas en diversos órganos en peces, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo por los gases inertes de la atmósfera. Embolias gaseosas son a menudo observadas en peces dentro de los canales de evacuación de las centrales eléctricas en invierno cuando el agua se calienta rápidamente por los condensadores de la central. Los peces expuestos a agua sobresaturada pueden presentar síntomas de exoftalmia y otros síntomas de “narcolepsia” que sufren los buceadores que suben

TRAUMA DA EMBOLIA GASOSA: Embolia gasosa en diversos órganos e cavidades dos peixes, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo polos gases inertes da atmosfera. A enfermidade da embolia gasosa afecta a miúdo peixes que están dentro das canles de evacuación das centrais eléctricas en inverno cando a auga fría se quenta rapidamente ao seu paso polos condensadores da central. Tamén causa problemas nos criadeiros, especialmente nos que utilizan auga de pozo perforado. Os peixes expostos a auga sobresaturada poden pre

LÉGBUBORÉK-TRAUMA: A halak különböző szerveiben és testüregeiben kialakuló levegőzárvány, amelyet elsősorban a légkörben előforduló közömbös gázok túltelítettsége okoz. A légbuborék-betegség gyakran fordul elő az erőművek hűtőcsatornáiban élő halakban télen, amikor a hideg víz gyorsan felmelegszik az erőmű hűtőrendszerén való áthaladás során. A halkeltetők számára is gondot jelent, különösen fúrt kutakból nyert víz használata esetén. A túltelített víz hatására a halak szeme kidülled, és olyan tüneteket is mutathat

GASSBLÆRETRAUME: Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftstasjonens kondensatorer. Sykdommen er også et problem i klekkerier, særlig de som bruker grunnvann. Fisk som utsettes for gassovermettet vann kan vise eksoftalmus (utstående øyne) og andre symptomer som ligner på dykkersyke, erfart av dykkere med

ZATOR GAZOWY: Zatory gazowe w różnych narządach i zagłębieniach u ryb, powodowane przez przesycenie wody głównie obojętnymi gazami atmosferycznymi. Choroba gazowa dotyka często ryby zimą w kanałach odprowadzających podgrzane wody z elektrowni, kiedy zimna woda jest szybko podgrzana w czasie przepływania przez kondensatory bloków energetycznych. Stanowi to również problem w wylęgarniach, szczególnie używających wodę z odwiertów. U ryb wystawionych na działanie przesyconej wody gazami może występować wytrzeszc

Gaz Kabarcığı Travması: Gaz embolisi balıkların çeşitli organlarına ve vücut boşluklarında görülür, atmosferdeki inert gazların su içerisindeki aşırı doygunluğundan ileri gelir. Gaz kabarığı hastalığı genellikle kış aylarında enerji santralerinin soğutma sularının kanallarla verilerek soğuk suların hızlıca ısınmasından dolayı meydan gelir. Bu problem kuluçkahanelerde kuyu suyunun kullanılmasında da ortaya çıkar. Bu durum balıkarda gözlerde ekzoptalmus ve dalgıçlarda da görülen dipten yüzeye çok hızlı çıkma sonucu oluşa

Was this helpful?
Gas embolism in various organs and cavities of the fish, caused by super-saturation of, in the main, the inert gases of the atmosphere. Gas-bubble disease often affects fish in discharge canals below power plants in winter when cold water is rapidly heated by passage through the power plant condensers. It is also a problem in hatcheries, particularly those using bore-hole water. Fish exposed to supersaturated water may exhibit exophthalmia and other symptoms similar to the" bends" experienced by


ΑΣΘΕΝΕIΑ ΑΕΡΟΦΥΣΑΛIΔΩΝ: Εμβολή αερίου σε διάφορα όργανα και κοιλότητες του ψαριού, που προκαλείται από υπερκορεσμό κυρίως των αδρανών της ατμόσφαιρας. Η ασθένεια των αεροφυσαλίδων συχνά προσβάλλει τα ψάρια στα κανάλια απορροής των σταθμών παραγωγής ενέργειας τον χειμώνα, οπότε το κρύο νερό θερμαίνεται απότομα με το πέρασμά του από τους συμπυκνωτές. Είναι επίσης πρόβλημα στα εκκολαπτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ψάρια που εκτίθενται στο υπερκορεσμένο νερό είναι δυνατό να παρουσιάσου

EMBOLIE GAZEUSE (2): Formation de bulles de gaz dans divers organes chez les poissons, provoquée par la supersaturation de gaz, surtout les gaz inertes de latmosphère. Des embolies gazeuses sont souvent observées chez les poissons dans les canaux dévacuation des centrales électriques en hiver quand leau est chauffée rapidement par les condenseurs de la centrale. Les poissons exposés à leau supersaturée peuvent présenter des symptômes dexopthalmie et dautres symptômes du "mal des caissons" contracté par des plongeurs

EMBOLIA GASEOSA (2): Formación de burbujas de gas en diversos órganos en peces, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo por los gases inertes de la atmósfera. Embolias gaseosas son a menudo observadas en peces dentro de los canales de evacuación de las centrales eléctricas en invierno cuando el agua se calienta rápidamente por los condensadores de la central. Los peces expuestos a agua sobresaturada pueden presentar síntomas de exoftalmia y otros síntomas de “narcolepsia” que sufren los buceadores que suben

EMBOLIA GASOSA (2): Formación de burbullas de gas en diversos órganos e cavidades do corpo dos peixes, provocada por sobresaturación de gas, principalemente dos gases inertes da atmosfera. A enfermidade da burbulla a miúdo pódese observar en peixes dentro das canles de evacuación das centrais eléctricas en inverno cando a auga se quenta rapidamente ao pasar polos condensadores da central. Os peixes expostos a auga sobresaturada poden presentar síntomas de exoftalmía e outros síntomas similares aos "bends" (mareos,

GÁZBUBORÉK-BETEGSÉG: A halak különböző szerveiben és testüregeiben kialakuló levegőzárvány, amelyet elsősorban a légkörben előforduló közömbös gázok túltelítettsége okoz. A légbuborék-betegség gyakran fordul elő az erőművek hűtőcsatornáiban élő halakban télen, amikor a hideg víz gyorsan felmelegszik az erőmű hűtőrendszerén való áthaladás során. A halkeltetők számára is gondot jelent, különösen fúrt kutakból nyert víz használata esetén. A túltelített víz hatására a halak szeme kidülled, és olyan tüneteket is mutathat

GASSBLÆRESYKE: Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftstasjonens kondensatorer. Sykdommen er også et problem i klekkerier, særlig de som bruker grunnvann. Fisk som utsettes for gassovermettet vann kan vise eksoftalmus (utstående øyne) og andre symptomer som ligner på dykkersyke, erfart av dykkere med

CHOROBA GAZOWA : Zatory gazowe w różnych narządach i zagłębieniach u ryb, powodowane przez przesycenie wody głównie obojętnymi gazami atmosferycznymi. Choroba gazowa dotyka często ryby zimą w kanałach odprowadzających podgrzane wody z elektrowni, kiedy zimna woda jest szybko podgrzana w czasie przepływania przez kondensatory bloków energetycznych. Stanowi to również problem w wylęgarniach, szczególnie używających wodę z odwiertów. U ryb wystawionych na działanie przesyconej wody gazami może występować wytrzeszc

GAZ KABARCIĞI HASTALIĞI: Balıkların boşluklarında ve organlarında gaz embolizimi ile atmosferdeki gazlar süper doygunluğa sebep olur. Özellikle kış aylarında boşaltım kanallarında soğuk su borulardan geçerken hızlı ısınırsa balıklar gaz hastalığından etkilenir. Bu kuluçkahanelerde önemli problemdir. Özellikleartezyen suları kullanıldığında. Balık doymuş suya maruz bırakıldığında aynen dalgıçların çok hızlı bir tırmanış yaptıklarında uğradıkları "bükme veya gaz hastalığı" benzeri diğer hastalıklar ve exophthalmia görüleb

Was this helpful?
In badly filleted fish, the flakes on the cut surface may separate from one another so that slits or holes appear. Such fillets are said to gape. Freezing fish during rigor mortis leads to gaping, mainly of filleted small fish.


ΚΕΝΑ: Στα ψάρια τα οποία δεν έχουν φιλετοποιηθεί σωστά, τμήματα του φιλέτου που βρίσκονται στην επιφάνεια που τεμαχίζεται, μπορούν να διαχωριστούν δημιουργώντας έτσι σχισμές ή τρύπες. Τα φιλέτα ψαριών που έχουν τη συγκεκριμένη εμφάνιση χαρακτηρίζονται από κενά. Τέτοια κενά δημιοργούνται κατά τη φιλετοποίηση κυρίως μικρών ψαριών όταν αυτά καταψύχονται κατά τη νεκρική ακαμψία.

FISSURE: Lors dun mauvais filetage, les muscles de la surface tranchée ne sont plus solidaires et présentent des fissures.On dit de tels filets quils baillent. Les poissons congelés lors de la rigor mortis présentent de telles fissures, spécialement chez les petits poissons.

GAPING: En peces mal fileteados, las láminas de la superficie de corte puede que se separen entre sí de modo que se forman rajas o agujeros. Se dice que estos filetes se abren. El congelado de los peces durante el rigor mortis conduce a este fenómeno, sobre todo en peces pequeños fileteados.

GAPING: En peixes mal fileteados, as láminas da superficie de corte pode que se separen entre si de modo que se forman regañas ou buratos. Dise que estes filetes se abren. O conxelado dos peixes durante o rigor mortis conduce a este fenómeno, sobre todo en peixes pequenos fileteados.

MÁLLÁS: Rosszul filézett halakban a metszési felületen a miomerek elválhatnak egymástól, és így rések vagy lyukak jelenhetnek meg. Ezt nevezik a filé mállásának. A hullamerevség idején történő filézés málláshoz vezet, különösen filézett kis halak esetében.

FILETSPALTING: Skade på fiskefilet som følge av hard behandling under rigor mortis. Bindevevshinnene mellom myoseptene i kjøttet brytes og fileten får et "oppfliset" utseende. Forekommer hovedsaklig på liten fisk.

DZIURAWE FILETY: W niewłaściwie odfiletowanych rybach nierówne krawędzie na powierzchni cięcia mogą powodować oddzielanie się fragmentów tkanki, wskutek czego na powierzchni filetów pojawiają się szczeliny lub otwory. Do zjawiska tego może dojść w czasie zamrażania ryb (głównie filetów z małych ryb) w stanie rigor mortis (stężenia pośmiertnego).

DELİKLENMEK: Kötü fileto edilmiş balıklarda, kesilmiş yüzeydeki kaslar birbirinden ayrılır ve yarılmalar veya delikler oluşur. Bu tip filetolar deliklenmiş olarak adlandırılır. Balığı rigor mortisde dondurmak özellikle fileto edilmiş küçük balıklarda deliklenmeye sebe

Was this helpful?
An organ occurring in vertebrates, closely associated with the liver and the alimentary tract. The gall bladder releases bile via a duct into the intestine.


ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ: Ένα όργανο που υπάρχει στα θηλαστικά και συνδέεται στενά με το συκώτι και τον πεπτικό σωλήνα. Η χοληδόχος κύστη απελευθερώνει χολή στο λεπτό έντερο μέσω ενός αγωγού.

VESICULE BILIAIRE : Organe rencontré chez les Vertébrés, étroitement associé au foie et au tube digestif. La vésicule biliaire libère la bile dans un canal qui débouche dans lintestin.

VESÍCULA / VESÍCULA BILIAR: Órgano presente en vertebrados, directamente asociado al hígado y al tracto digestivo. La vesícula secreta bilis, a traves de un conducto, al intestino.

VESÍCULA / VESÍCULA BILIAR: Órgano presente en vertebrados, directamente asociado ao fígado e ao tracto dixestivo. A vesícula secreta bile, a traves dun conduto, ao intestino.

EPEHÓLYAG: Gerincesekben található szerv, amely szoros kapcsolatban van a májjal és a tápcsatornával. Az epe az epehólyagból egy vezetéken át ürül a bélbe.

GALLEBLÆRE: Organ som forekommer hos virveldyr (vertebrater), forbundet til lever og fordøyelseskanalen. Galleblæren utskiller galle, via en kanal, til tarmen der den øker pH i den sure magesaften fra magen og emulgerer fett. I tarmen fremmes nedbrytningen av næringsstoffer av økt pH siden enzymene i tarmen har høyere pH-optimum en enzymene i magen. Gallens fett-emulgerende egenskaper gjør at fettet blir lettere nedbrutt av lipaser i tarmen.

PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY: Narząd występujący u kręgowców, ściśle związany z wątrobą i przewodem pokarmowym. Poprzez specjalny przewód pęcherzyk żółciowy wydziela żółć do jelita .

SAFRA KESESİ: Omurgalılarda bulunan bir organ, karaciğer ve sindirim sistemiyle yakından ilişkili. Safra kesesi bir kanal vasıtasıyla safrayı sindirim sistemine aktarır.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES