AMC LIMITED

D

In aquaculture, referring to the estimated quantities of specific drugs found in tissue samples.


ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ: Στην υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται στην εκτιμώμενη ποσότητα ειδικών φαρμάκων που βρίσκεται σε δείγματα ιστών. Βλ. επίσης χρόνος απομάκρυνσης.

TRACES RESIDUELLES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES: En aquaculture, concernent les quantités estimées des produits pharmaceutiques trouvés dans les échantillons de tissus.

RESTOS RESIDUALES DE FÁRMACOS: En acuicultura, se refiere a las cantidades estimadas de productos farmacéuticos encontrados en muestras de tejidos.

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS / DROGAS: En acuicultura, refírese ás cantidades estimadas de medicamentos ou drogas atopados en mostras de tecidos.

GYÓGYSZERMARADVÁNY: Az akvakultúrában a szövetmintákban visszamaradó gyógyszerek mennyiségére utaló fogalom.

MEDISINRESTER: Betegnelsen brukes i akvakultur for å gi et overslag over mengden av spesifikke medikamenter funnet i vevsprøver. Se også tilbakeholdelsestid.

POZOSTAŁOŚCI LEKU: W akwakulturze odnosi się do określonych ilości swoistych leków znajdowanych w próbkach tkanek.

İLAÇ KALINTILARI: Akuakültürde, doku örneklerinde bulunan belirli ilaç miktarlarının tahmin etmeye istinaden.

Was this helpful?
General term encompassing all substances used to prevent, treat or cure any disease or condition: more specifically, referring to narcotizing agents.


ΦΑΡΜΑΚΟ (ΔΡΟΓΗ): Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, αντιμετώπιση ή θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας ή κατάστασης. Με τη στενή έννοια (ιδίως ο αγγλικός όρος drug) αναφέρεται σε ναρκωτικές ουσίες.

PRODUIT PHARMACEUTIQUE: Terme général incluant toutes les substances utilisées pour prévenir, traiter ou soigner les maladies; utilisé plus spécifiquement pour les narcotiques.

PRODUCTO FARMACÉUTICO: Término general que incluye todas las sustancias utilizadas para prevenir, tratar o curar las enfermedades; utilizado más específicamente para drogas.

DROGA/MEDICAMENTO: Termo xeral que inclúe todas as substancias utilizadas para previr, tratar ou curar calquera enfermidade ou condición. Utilizado máis especificamente referido ás drogas.

GYÓGYSZER: Betegségek vagy kóros állapotok megelőzésére, kezelésére és gyógyítására használt anyagok gyűjtőneve.

MEDIKAMENT: Vanlig betegnelse som inneslutter alle substanser brukt til å forebygge, behandle eller kurere en sykdom eller tilstand.

LEKARSTWO: Ogólny termin obejmujący wszystkie substancje używane zapobiegawczo, leczniczo lub w celu wyleczenia jakiejś choroby lub stanu; bardziej specyficznie odnosi się do środków narkotyzujących.

İLAÇ: Herhangi bir hastalığı veya durumu önlemek için kullanılan tedavi veya kür maddelerinin hepsine verilen isimdir; özellikle narkoz ajanlarına atfen.

Was this helpful?
An accumulation of serous fluid in the cellular tissue or in any cavity of the body. Generally used of the abdominal cavity. Not to be confused with oedema.


ΥΔΡΩΠΙΚΙΑ: Συσσώρευση ορώδους υγρού στον κυτταρικό ιστό ή σε οποιαδήποτε κοιλότητα του σώματος. Συνήθως χρησιμοποιείται προκειμένου για την κοιλιακή κοιλότητα. Δεν πρέπει να συγχέεται με το οίδημα (βλ.λ.).

HYDROPISIE: Accumulation pathologique de sérosité dans les tissus cellulaires ou cavités du corps. Ce terme sapplique généralement à des régions bien délimitées du corps, telles les organes.

HIDROPESÍA: Acumulación patológica de la serosidad en los tejidos celulares o cavidades del cuerpo. Este término se aplica generalmente a regiones bien determinadas del cuerpo, tales como órganos.

HIDROPISÍA: Acumulación de líquido seroso no tecido celular de calquera cavidade do corpo. Xeralmente aparece na cavidade abdominal. Non confundir con edema.

VÍZKÓROSSÁG: Savós folyadék felhalmozódása a szövetekben vagy valamelyik testüregben, általában a hasüregben. Nem öszzetévesztendő az ödémával.

VATERSOTT: Opphopning av seros væske i cellulært vev eller i enhver kroppshule. Vanligvis brukt om bukhulen. Ma ikke forveksles med odem.

PUCHLINA : Nagromadzenie się surowiczego płynu w tkance komórkowej lub w jakiejś jamie ciała. Zwykle stosowana w odniesieniu do jamy brzusznej. Nie powinno się mylić tego z obrzękiem.

DROPSİ: Sulu akıntının hücresel dokuda veya vücudun herhangi bir boşluğundaki bir birikimdir. Genellikle abdominal boşlukta kullanılır. Ödemle karıştırılmamalı.

Was this helpful?
Similar to concentration-response curve except that the dose (the quantity) of the substance received by the organism is known and takes the place of concentration in plotting the data.


ΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΚΡIΣΗΣ, ΚΑΜΠΥΛΗ: Παρόμοια με την καμπύλη συγκέντρωσης - απόκρισης, με τη διαφορά ότι η δόση (η ποσότητα) που προσλαμβάνεται από το ψάρι είναι γνωστή και αντικαθιστά τη συγκέντρωση στο διάγραμμα.

COURBE EFFET-DOSE: Similaire à une courbe effet-concentration, à lexception que la concentration ambiante est remplacée par la dose dune substance actuellement reçue par lorganisme.

CURVA EFECTO-DOSIS: Similar a una curva efecto-concentración, a la excepción que la concentración ambiente es reemplazada por la dosis de una sustancia actualmente recibida por el organismo.

CURVA EFECTO-DOSE: Equivalente á curva concentración-resposta salvo en que a dose (cantidade) da substancia recibida polo organismo é coñecida e se sitúa en lugar da concentración no eixe de datos.

DÓZISHATÁSGÖRBE: A koncentráció-hatásgörbéhez hasonló, azzal az eltérésel, hogy a koncentráció helyett a dózist (a beadott mennyiséget) ismerjük és ábrázoljuk.

DOSE-RESPONS KURVE: Lik konsentrasjon-respons kurve bortsett fra at dosen (mengden) av substansen mottatt av organismen er kjent og gis som konsentrasjon ved plotting av data.

KRZYWA REAKCJI NA DAWKĘ: Podobnie, jak w przypadku krzywej reakcji na koncentrację, z wyjątkiem, że dawka (ilość) substancji otrzymana przez organizm jest znana i przy nanoszeniu danych na wykres zajmuje miejsce koncentracji.

DOZ-TEPKİ KIVRIMI: Organizma tarafından maddeye ulaşan dozun haricinde yoğunlaşma-tepki kıvrımı ile benzer olup, veri tertibinde yoğunlaşmanın yerini alır.

Was this helpful?
The quantity of a substance administered to an organism or a system. This term is variously used to described the total amount administered at a single time; the specific amount administered per unit weight or volume of the organism or system concerned; or the amount administered over a given period of time. Great care should therefore be taken in the use of this term.


ΔΟΣΗ: Η ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί ή να χορηγηθεί σε έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σε μία χρονική στιγμή. Στη Μ. Βρετανία ο όρος δηλώνει τη ρύθμιση ή την κλιμάκωση των δόσεων, ποτέ την ποσότητα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή (δοσολογία).

DOSE: Quantité déterminée dun médicament pris ou administré en totalité ou pendant une période de temps donnée. En Grande Bretagne = la régulation ou graduation des doses, et jamais la quantité dune seule prise (dosage). De grandes précautions doivent etre prises dans lutilisation de ce terme.

DOSIS: La cantidad de una sustancia administrada a un organismo o sistema. Este término se usa para describir la cantidad total administrada en un momento dado; la cantidad específica administrada por unidad de peso o de volumen del organismo o del sistema involucrados; o la cantidad administrada durante un período dado. Por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado en el uso de este término.

DOSE: Cantidade dunha substancia administrada a calquera organismo ou sistema. Este termo úsase de forma xeral para describir a cantidade total administrada nun momento dado; a cantidade específica administrada por unidade de peso ou de volume de organismo ou de sistema referidos; ou a cantidade administrada durante un período determinado de tempo. Polo tanto, deberase ter moito coidado no uso deste termo.

DÓZIS: Egy szervezetbe vagy rendszerbe beadott anyag mennyisége. Ezt a fogalmat többféle értelemben használják. Jelentheti az egy adott időpontban beadott teljes mennyiséget; a szervezet egységnyi tömegére vagy a rendszer egységnyi térfogatára alkalmazott mennyiséget; vagy az egy adott időtartamon keresztül alkalmazott mennyiséget. A fogalmat tehát nagyon körültekintően kell használni.

DOSE: Mengden av en substans som blir gitt til en organisme eller et system. Betegnelsen brukes på forskjellige måter for å beskrive samlete mengden som blir tilsatt på et tidspunkt; den spesifikke mengde tilsatt per vekt- eller volumenhet av organismen eller systemet det angår; eller mengden tilsatt over en gitt tidsperiode. Det skal derfor brukes stor forsiktighet ved bruk av denne betegnelsen.

DAWKA: Ilość substancji zadawanej organizmowi lub wprowadzanej do układu. Termin ten jest różnie stosowany przy opisywaniu zadawanej ogólnej ilości substancji w jednostce czasu; zadawana określona ilość na jednostkę masy lub objętości organizmu lub określonego układu; bądź podawana ilość w danym czasie. Stąd należy wykazywać dużą ostrożność w stosowaniu tego terminu.

DOZ : Bir organizmaya veya sisteme uygulanan maddenin miktarı. Bu terim tek seferde çeşitli düzeylerde uygulanan toplam madde miktarını tarif etmek için kullanılır; ilgili organizmanın veya sistemin birim ağırlık ya da hacmine uygulanan özel miktar, veya belirli bir zaman peryodunda uygulanan miktar. Bu terimin kullanılmasında çok dikkatli olunmalıdır.

Was this helpful?
A system of organisms which feed on each other arranged in a graded order.


ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑ: Σύστημα οργανισμών όπου τρέφεται ο ένας από τον άλλο με διαβαθμισμένη σειρά.

DOMINANCE: Système dans lequel des organismes se nourrissent les uns des autres, selon un ordre progressif

JERARQUÍA DOMINANTE: Un sistema de organismos que para alimentarse siguen unorden de graduación.

XERARQUÍA DOMINANTE: Un sistema de organismos que para alimentarse seguen un orden de graduación.

DOMINANCIA-HIERARCHIA: Élülények olyan rendszere, amelyek meghatározott alá-fölérendeltségi rend szerint táplálkoznak egymással.

DOMINANSHIERARKI: Et system der organismer som spiser hverandre er organisert i trinn.

HIERARCHIA DOMINACJI: Układ określający porządek, w jakim organizmy żerują jedne na drugich.

BASKIN HİYERARŞİ: Kademeli sıralamaya göre biribirinden beslenen organizmalar sistemi.

Was this helpful?
Dissolved organic matter: a measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg/l.


D.O.M.: Διαλελυμένο οργανικό υλικό (Dissolved organic matter). Βλ. και DOC.

MOD: Matièlre organique dissoute; Mesure de la quantité de matière organique dissoute dans un volume deau donnée. Habituellement exprimée en mg/l.

MOD: Materia orgánica disuelta: Medida de la cantidad de materia orgánica disuelta en un volumen de agua determinado. Normalmente expresada en mg/l..

MOD: Materia orgánica disolta: Medida da cantidade de materia orgánica disolta nun volume de auga determinado. Normalmente expresada en mg/l.

OLDOTT SZERVESANYAG-TARTALOM: Egy adott víztérfogatban oldott szerves anyag mennyisége. Általában mg/l-ben fejezik ki.

DOM: Oppløst organisk stof: Mål for hvor mye organisk stoff som er løst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg/l.

RMO: Rozpuszczona materia organiczna: miara rozpuszczonego ładunku organicznego w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg/l.

Çözünmüş Organk Madde: Çözünmüş organik madde belirli miktardaki suda çözünmüş organik madde yükünün ölçüsüdür. Genellikle mg/L olarak verilir.

Was this helpful?
Dissolved organic carbon: a measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C/l.


DOC: Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg C -1. Βλ. επίσης και Διαλυμένο οργανικό υλικό.

COD: Carbone Organique Dissoute: mesure de la quantité de carbone organique dissout dans un volume deau donné. Habituellement exprimée en mg C/l.

COD: Carbono orgánico disuelto: La medida del cantidad de carbono orgánico disuelto en un volumen de agua dado. Habitualmente se expresa en mg C/l.

COD: Carbono orgánico disolto: a medida da carga de carbono orgánico disolto nun volume de auga dado. Habitualmente exprésase en mg C/l.

OLDOTT SZERVES SZÉN: Adott víztérfogatban oldott szén mennyisége. Általában mg C/l egységben fejezik ki.

DOC: Lost organisk karbon: Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg C/l. .

RWO: Rozpuszczony węgiel organiczny: miara rozpuszczonego ładunku węgla w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg C/l.

ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK KARBON: Suda çözünmüş karbon yükünün bir ölçüsüdür ve genellikle mg C/l olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell; a polymer of the deoxyribonucleotides. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code. DNA molecules are the largest biologically active molecules known.


DNA: Δεοξυριβουνουκλεϊκό οξύ; το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου; ένα πολυμερές δεοξυριβονουκλεοτιδίων. Τυπικά οι πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπάρχουν με τη μορφή της διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών βάσεων στις αλυσίδες είναι η βάση του γενετικού κώδικα. Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά ενεργά βιολογικά μόρια.

ADN: Acide désoxyribonucléique; matériel génétique primaire de la cellule. Un polymère, désoxyribonucléotide , Typiquement, deux chaînes polynucléotidiques sont appariées en double hélice. La séquence spécifique des nucléotides est lélément fondamental du code génétique. Les molécules dADN sont les plus grandes molécules biologiquement actives connues.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; es el principal material genético de una célula; polímero de desoxirribonucleótidos. De forma general, la cadena de polinucleótidos aparece en forma de doble hélice. La secuencia de nucleótidos apareados en la cadena es la base del código genético. Las moléculas de ADN son las mayores moléculas biológicamente activas conocidas.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; é o principal material xenético dunha célula; polímero de desoxirribonucleótidos. De forma xeral, a cadea de polinucleótidos aparece en forma de dobre hélice. A secuencia de nucleótidos apareados na cadea é a base do código xenético. As moléculas de ADN son as maiores moléculas bioloxicamente activas coñecidas.

DNS: Dezoxiribonucleinsav; a sejt fő genetikai információhordozó anyaga; dezoxiribonukleotidok polimerje. A polinukleotid láncok általában kettős spirál formájában fordulnak elő. A nukleotidpárok sorrendje a láncban a genetikai kód alapja. A DNS-molekula a legnagyobb ismert biológiailag aktív molekula.

DNA: Deoksyribonukleidsyre, det primære genetiske materialet i en celle. Polymer av deoksyribonukleotider; deoksyadenin trifosfat, deoksyguanin trifosfat, deoksycytosin trifosfat og deoksythymin trifosfat. Polynukleoid kjeden foreligger som en dobbel heliks. Sekvensen av nukleotider i kjeden gir grunnlaget for den genetiske koden (q.v.). DNA er de største biologisk aktive molekylet som er kjent.

DNA: Kwas dezoksyrybonukleinowy; podstawowy materiał genetyczny komórki; polimer dezoksyrybonukleotydów. Łańcuchy polinukleotydów występują zazwyczaj w postaci podwójnej helisy. Sekwencja par nukleotydów w łańcuchach jest podstawą kodu genetycznego. Cząsteczki DNA są największymi znanymi biologicznie aktywnymi cząsteczkami.

DNA: Deoksiribonükleik asit; bir hücrenin başlıca materyali; deoksiribonükleotidin bir polimeri. Tipik olarak polinükleotid zincirler ikili sarmal formunda meydana gelir. Nükleotid çiftlerinin zincirlerdeki sekansı genetik kodun temelidir. DNA molekülleri bilinen en geniş biyolojik olarak aktif moleküllerdir.

Was this helpful?
Swollen (caused by pressure from within).


ΔΙΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ: Πεφυσιωμένος (πρησμένος; προκαλείται από εσωτερική πίεση).

DISTENDU: Gonflé , conséquence dune pression qui sexerce de lintérieur.

DILATADO: Hinchado (causado por presión interna).

DILATADO: Inchado (causado por presión interna)

KITERJEDT: Duzzadt (belső nyomás miatt).

OPPSVULMET: Oppblåst fra indre trykk.

OBRZMIAŁ/Y/A/E: Spuchnięt/y/a/e (w wyniku ciśnienia wewnętrznego).

ŞİŞMEK: Şişmek (içerideki basınçtan kaynaklanan).

Was this helpful?
The residue from the total dissolved solid analysis is ignited at 5500C and the weight loss is determined. This measurement indicates the concentration of dissolved organic carbon.


ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΑ ΠΤΗΤIΚΑ ΣΤΕΡΕΑ: Το υπόλειμμα από την ανάλυση των ολικών διαλελυμένων στερεών αναφλέγεται στους 5500C και μετράται η απώλεια βάρους. Με τη μέτρηση αυτή προσδιορίζεται η συγκέντρωση τού διαλελυμένου οργανικού άνθρακα.

SOLIDES VOLATILES DISSOUS: Mesure de la quantité de carbone organique dissous déterminé par la perte de poids résultant de la combustion à 5500C du résidu de lanalyse des solides dissous totaux.

SÓLIDOS VOLÁTILES DISUELTOS: Medida de la cantidad de carbono orgánico disuelto determinado por la pérdida de peso que resulta de la combustión a 5500 C de los residuos del análisis de sólidos disueltos totales.

SÓLIDOS VOLÁTILES DISOLTOS: Perda de peso que resulta da combustión dos sólidos disoltos totais a 550 0C. Esta medida indica a concentración de carbono orgánico disolto.

OLDOTT ILLÉKONY SZILÁRD ANYAGOK: A teljes oldott szilárdanyag-tartalom vizgálatából visszamaradó anyagot 550 0C hőmérsékleten meggyújtják, és meghatározzák a tömegveszteséget. A mérési eredmény jelzi az oldott szerves szén koncentrációját.

LØSTE FLYKTIGE STOFFER: Destillasjonsrest fra analyse av totale mengden av tørrstoff blir tent på ved 5500 C og vektreduksjonen bestemt. Denne målingen indikerer konsentrasjonen av oppløst organisk karbon.

ROZPUSZCZONE ZWIĄZKI LOTNE: Pozostałości po analizie ogólnej ilości rozpuszczonych związków w wodzie po spaleniu w temperaturze 5500<./sup>C a następnie określeniu ich ubytku masy. Pomiar ten pozwala na ustalenie koncentracji rozpuszczonego węgla organicznego.

ÇÖZÜNMÜŞ UÇUCU KATILAR: Toplam çözülmüş katı madde analizlerinden kalan atıklar 550<0>0 derecede yakılır ve verilen ağırlık tespit edilir. Bu ölçüm çözülmüş organik karbonun konsantrasyonunu gösterir.

Was this helpful?
The amount of oxygen, O2, in solution under existing atmospheric pressure and temperature.


ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ: Η ποσότητα του εν διαλύσει οξυγόνου, Ο2, υπό την κρατούσα ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία.

OXYGENE DISSOUS: La quantité doxygène, O2, en solution à température et pression atmosphérique ambiantes.

OXÍGENO DISUELTO: Cantidad de oxígeno, O2, en solución a temperatura y presión atmosférica ambientales.

OSÍXENO DISOLTO: Cantidade de osíxeno, O2, baixo condicións determinadas de presión atmosférica e temperatura.

OLDOTT OXIGÉN: Az oldatban jelenlevő oxigén, O2 mennyisége adott légköri nyomáson és hőmérsékletnél.

LØST OKSYGEN: Mengden oksygen, O2 , som er løst ved eksisterende atmosfærisk trykk og temperatur.

TLEN ROZPUSZCZONY : Ilość tlenu (O2) rozpuszczona w roztworze przy istniejącym ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze.

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN: Mevcut atmosferik basınç ve sıcaklıkta çözünmüş olarak bulunan oksijen, O2, miktarı.

Was this helpful?
A measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg/l.


ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝIΚΗ ΥΛΗ: Μέτρο του οργανικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε δεδομένο όγκο νερού. Συνήθως εκφράζεται ως mg l-1. Βλ. και Διαλυμένος Οργανικός Ανθρακας (DOC)

MATIERE ORGANIQUE DISSOUTE (MOD): Mésure de la quantité de matière organique dissoute dans un volume deau donnée. Habituellement exprimée en mg/l.

MATERIA ORGÁNICA DISUELTA (MOD): Medida de la cantidad de materia orgánica disuelta en un volumen de agua determinado. Normalmente expresada en mg/l..

MATERIA ORGÁNICA DISOLTA (MOD): Medida da cantidade da carga orgánica disolta nun volume de auga determinado. Normalmente expresada en mg C/l.

OLDOTT SZERVESANYAG-TARTALOM: Egy adott víztérfogatban oldott szerves anyag mennyisége. Általában mg/l-ben fejezik ki.

LØST ORGANISK STOFF: Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg/l.

ROZPUSZCZONA MATERIA ORGANICZNA (RMO): Miara rozpuszczonego ładunku organicznego w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg/l. Patrz także ROZPUSZCZONY WĘGIEL ORGANICZNY (RWO).

ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK MADDE: Suda çözünmüş organik yükünün bir ölçüsüdür ve genellikle mg /l olarak ifade edilir.

Was this helpful?
A measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C/l.


ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝIΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (DOC.): Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg C -1. Βλ. επίσης και Διαλυμένο οργανικό υλικό.

CARBONE ORGANIQUE DISSOUTE (COD): Mesure de la quantité de carbone organique dissout dans un volume deau donné. Habituellement exprimée en mg C/l.

CARBONO ORGÁNICO DISUELTO (COD): La medida del cantidad de carbono orgánico disuelto en un volumen de agua dado. Habitualmente se expresa en mg C/l.

CARBONO ORGÁNICO DISOLTO (COD): Medida da cantidade de carbono orgánico disolto nun determinado volume de auga. Habitualmente exprésase en mg C/l.

OLDOTT SZERVES SZÉN: Adott víztérfogatban oldott szén mennyisége. Általában mg C/l egységben fejezik ki.

LØST ORGANISK KARBON (DOC): Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg C/l.

ROZPUSZCZONY WĘGIEL ORGANICZNY (RWO): Miara rozpuszczonego ładunku węgla w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg C/l. Patrz także ROZPUSZCZONA MATERIA ORGANICZNA (RMO).

ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK KARBON (DOC): Su sesine verilen karbonun seviyesi. Genellikle mg C/1 olarak ifade edililr.

Was this helpful?
The scattering or spreading, as of infectious agents, seeds, spores or other propagules.


ΔIΑΣΠΟΡΑ (ΔIΑΔΟΣΗ): Η εξάπλωση ή διασκορπισμός μολυσματικών παραγόντων, σπόρων, σπορίων ή άλλων μονάδων εξάπλωσης (propagules).

DISSEMINATION: Dispersion ou distribution; se dit, par exemple, des agents infectieux, graines, spores ou autres propagules.

DISEMINACIÓN: Dispersión o distribución; dícese, por ejemplo, de los agentes infecciosos, granos, esporas o otros propágulos.

DISEMINACIÓN: Dispersión ou distribución de axentes infecciosos, sementes, esporas ou outras formas de propagación

TERJEDÉS: Magvak, spórák és egyéb szaporítóképletek szétszóródása és elterjedése a fertőző szervezetekéhez hasonlóan.

DISSEMINASJON (SPREDNING): Spredning av infeksiose agens, fro, sporer og andre formerings- eller spredningsstadier.

ROZSIEWANIE: Rozrzucanie lub rozpowszechnianie zarówno czynników zakaźnych, nasion, zarodników bądź innych odrośli.

YAYILMA: Bulaşıcı etkenlerin, sporların veya diğer propagullerin dağılımı veya yayılımı.

Was this helpful?
Destruction of pathogenic micro-organisms, agents or their toxins or vectors. Disinfection is affected adversely by the presence of dissolved and particulate organic carbon. This term is not to be confused with sterilization.


ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: Καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών και παραγόντων, καθώς και των τοξινών τους ή των φορέων τους. Η απολύμανση επηρεάζεται δυσμενώς από την παρουσία διαλυμένου ή διεσπαρμένου οργανικού άνθρακα. Ο όρος αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με την αποστείρωση.

DESINFECTION: Destruction dagents ou de micro-organismes pathogènes ou de leurs toxines ou de leurs vecteurs. La présence de carbone organique dissous ou particulaire a un effet inverse sur la désinfection. La désinfection nest pas à confondre avec la stérilisation.

DESINFECCIÓN(2): Destrucción de agentes o microorganismos patógenos o de sus toxinas o de sus vectores. La presencia de carbono orgánico disuelto o particular tiene un efecto inverso sobre la desinfección. No hay que confundir desinfección y esterilización.

DESINFECCIÓN(2): Destrución de microorganismos patóxenos ou das súas toxinas ou dos seus vectores. A presenza de carbono orgánico disolto ou particulado ten efecto adverso sobre a desinfección. Este termo non debe ser confundido coa esterilización.

FERTŐTLENÍTÉS: A kórokozó mikroorganizmusok és egyéb szervezetek, illetve azok toxinjainak és közvetítőinek elpusztítása. A szemcsés vagy oldott álapotban jelenlévő szerves szén kedvezőtlenül befolyásolja. Nem tévesztendő össze a sterilizálással.

DESINFEKSJON: Ødeleggelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer, agens eller deres gifter eller vektorer. Desinfeksjon påvirkes negativt ved tilstedeværelse av løst eller partikulært organisk karbon. Betegnelsen må ikke forveksles med sterilisering.

ODKAŻANIE/DEZYNFEKCJA: Niszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych, czynników, toksyn lub przenosicieli chorób. Dezynfekcja jest ograniczona obecnością rozpuszczonego i złożonego z cząsteczek węgla organicznego. Terminu tego nie należy mylić ze sterylizacją.

DEZENFEKSİYON: Patojenik mikroorganizmanın, etkenlerin veya bunların toksinlerinin ya da hastalık taşıyıcılarının imhası. Dezenfeksiyon dağılmış ve partikülat organik karbonun varlığına karşılık etkilenir. Bu dönem sterilizasyonla karıştırılmaz.

Was this helpful?
An agent which destroys infective agents. Can be selective without sterilizing the treated medium or treated surfaces.


ΑΠΟΛΥΜΑΝΤIΚΟ: Παράγοντας που καταστρέφει μολυσματικούς παράγοντες. Η δράση του απολυμαντικού είναι δυνατόν να είναι επιλεκτική και να μην αποστειρώνει το μέσο ή την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται.

DESINFECTANT: Substance capable de détruire des agents infectants.Peut être sélectif sans stériliser le milieu ou les surfaces traitées.

DESINFECTANTE: Sustancia capaz de destrozar los agentes infecciosos. Puede ser selectiva, sin esterilizar el medio o las superficies tratadas.

DESINFECTANTE: Substancia capaz de eliminar aos axentes infecciosos. Pode ser selectivo, sen esterilizar o medio ou as superficies tratadas.

FERTŐTLENÍTŐ: A fertőző szervezeteket elpusztító vegyszer. A kezelt közeg vagy felület sterilizálása nélkül szelektív lehet.

DESINFEKSJONSMIDDEL: Middel som dreper smittsomme agens. Kan være selektive selv om det behandlede medium eller overflate ikke er sterilisert.

ŚRODEK ODKAŻAJĄCY/DEZYNFEKUJĄCY: Środek, który niszczy czynniki infekcyjne. Może działać selektywnie nie powodując sterylizacji poddanych działaniu środowisk lub powierzchni.

DEZENFEKTAN: Enfektif etkileri yok eden bir etken. Tedavi edilen yüzeyleri veya çevreyi sterilize etmeden de uygulanabilir.

Was this helpful?
(1) Husbandry strategy aiming to maintain health of cultured species, achieved by frequent monitoring for pathogens so that the presence of diseases is noticed and reacted to quickly. This helps to maintain the stock in a healthy condition for optimal growth. (2) The management of an outbreak of disease in a specific area and time; methods or procedures used to limit the spread of pathogens to areas where they are not known to exist.


ΑΣΘΕΝΕIΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ: (1) Στρατηγική που αποσκοπεί στη διατήρηση της υγείας των καλλιεργούμενων ειδών. Επιτυγχάνεται με τακτικό έλεγχο για την ανίχνευση παθογόνων, έτσι ώστε να διαγιγνώσκεται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως η ύπαρξη ασθενειών. Αυτό βοηθά να διατηρείται το απόθεμα σε υγιή κατάσταση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται άριστη αύξηση. (2) Αντιμετώπιση μιας ασθένειας που εκδηλώθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή και χρόνο. Μέθοδοι ή διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης παθογόνων σε περ

STRATEGIE ANTI-INFECTIEUSE: (1) Stratégie de gestion destinée à assurer le bon état de santé des organismes délevage et ainsi doptimiser leur croissance. Cette stratégie consiste au dépistage régulier de la présence dagents pathogènes avec lapport dune réponse efficace et rapide si nécessaire. (2) Se dit également de la gestion dune épidémie infectieuse ponctuelle dans un lieu spécifique dans le but de limiter la progression de la maladie vers des zones non-contaminées.

ESTRATEGIA ANTI-INFECCIOSA: (1) Estrategia de gestión destinada a asegurar el buen estado de salud de organismos de cultivo y así optimizar su crecimiento. Esta estrategia consiste en eliminar regularmente la presencia de agentes patógenos aportando una respuesta eficaz y rápida si es necesario. (2) Dícese igualmente de la gestión de una epidemia infecciosa puntual en un lugar específico con el fin de limitar la progresión de la enfermedad hacia zonas no contaminadas.

CONTROL DE ENFERMIDADES: (1) Estratexia de cultivo destinada a manter o bo estado de saúde das especies cultivo, lográndoo mediante a frecuente monitorización dos patóxenos así como que a presenza das enfermidades sexa notificada e se reaccione rapidamente. Isto axuda a manter o stock saudable para un crecemento óptimo. (2) Dícese igualmente da xestión dun brote dunha enfermidade nunha área e tempo específico, métodos ou procedementos usados para limitar a expansión de patóxenos ás áreas onde non se coñece a súa existen

BETEGSÉGKEZELÉS: (1) Olyan tenyésztési stratégia, amelynek célja a tenyésztett fajok egészségének biztosítása rendszeres vizsgálatokkal, amelyekkel a kórokozók jelenléte kimutatható, és a megfelelő védekezési módszer gyorsan alkalmazható ellenük. Ez a módszer segít az optimális növekedéshez szükséges jó egészségi állapot fenntartásában. (2) Egy betegség kezelése annak kitörése után egy adott területen és időben, olyan módszerek és eljárások használatával amelyek megakadályozzák a kórokozók átterjedését olyan ter

SYKDOMSKONTROLL: (1) Oppdrettsstrategi som har som mål å opprettholde god helse hos arter holdt i oppdrett, oppnådd ved regelmessig registrering av sykdomsfremkallende organismer slik at utbrudd av sykdommer blir oppdaget raskt og behandling iverksatt. Dette hjelper til med å holde fisken frisk, og god vekst oppnås. (2) Behandling av et sykdomsutbrudd på bestemt plass og tid. Metoder og prosedyrer som brukes til å begrense spredningen av sykdomsfremkallende organismer til områder der de ikke tidligere er kjent.

ZWALCZANIE CHOROBY: (1) Strategia gospodarki hodowlanej zmierza do utrzymania zdrowotności hodowanych gatunków, osiągana poprzez częste sprawdzanie czynników chorobotwórczych, by obecność chorób była możliwie wcześnie zauważona i nastąpiła szybka reakcja. Pomaga to utrzymać obsady w dobrym stanie zdrowotnym i zapewnić im optymalny wzrost. (2) Umiejętne postępowanie w przypadku wybuchu choroby na/w określonym obszarze i czasie; metody lub procedury stosowane w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się czynników choro

Hastalık Kontrolü: 1) Kültür türlerinin sürdürülmesini amaçlayan tarım stratejisi, hastalığın oluşumunun farkedilmesi ve hızlı şekilde tepki verilmesi için patojenlerin sık sık gözlenmesi sayesinde başarılır. Bu optimum büyüme için stoktaki sağlıklı şartları sürdürmeye yardımcı olur. 2) Belirli bir zamanda ve alanda ortaya çıkan hastalığın yönetilmesi; metod ya da prosedürler patojenlerin mevcut olduğu bilinmeyen bölgelere yayılmasını sınırlandırmak için kullanılır.

Was this helpful?
A deviation from the state of complete physical or social well-being of an organism involving a well-defined set of symptoms and aetiology and leading to an impairment of its normal function; any state which results in a gradual degeneration of homeostasis.


ΑΣΘΕΝΕIΑ: Απόκλιση από την κατάσταση της πλήρους φυσικής ή κοινωνικής ευεξίας ενός οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει μια καλά καθορισμένη ομάδα συμπτωμάτων και αιτιολογία και που οδηγεί σε διαταραχή της ομαλής του λειτουργίας. Κάθε κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την βαθμιαία κατάρρευση της ομοιόστασης (βλ.λ.).

MALADIE: Abandon de létat de bien-être complet (physique ou social) dun organisme qui implique une série de symptômes et une étiologie bien définies et qui mène à la détérioration de son fonctionnement normal. Etat résultant de la dégénérescence graduelle de lhoméostasie.

ENFERMEDAD: Abandono del estado de bienestar completo (físico y social) de un organismo que implica una serie de síntomas y una etiología bien definidas y que lleva al deterioro de su funcionamiento normal. Estado que resulta de la degeneración gradual de la homeostasis.

ENFERMIDADE: Desviación do estado de benestar físico ou social dun organismo que inclúa unha serie de síntomas e etioloxía ben definidos e que leven á deterioración do seu funcionamento normal. Estado que resulta da dexeneración gradual da homeostase.

BETEGSÉG: Egy szervezet teljes fizikai és szociális jólététől való eltérése, amely bizonyos tünetekkel és kóroktannal jellemezhető és a normális funkciók zavaraihoz vezet; minden olyan állapot, amely a homeosztázis fokozatos degenerációját eredményezi.

SYKDOM: Et avvik fra fullstendig fysisk eller sosialt velvære hos en organisme. Omfatter et veldefinert sett av symptomer, som fører til svekkelse av normale funksjoner. Enhver tilstand som medfører gradvis degenerering av homeostase.

CHOROBA: Odchylenie od dobrego stanu fizycznego lub socjalnego funkcjonowania organizmu wyrażające się dokładnie określonym zestawem objawów i etiologii, prowadzące do upośledzenia jego prawidłowych funkcji; każdy stan, który wpływa na stopniową degenerację homeostazy (równowagi środowiska wewnętrznego organizmu).

HASTALIK: İyi durumdaki sosyal bir organizmadan ya da fiziksel durumdan sapma. İç dengenin dejenerasyona uğraması durumu.

Was this helpful?
A genus of parasitic tapeworm with a plerocercoid stage in fishes. Known to be transferred to new habitats with stocked juveniles and other intermediate hosts.


DIPHYLLOBOTHRIUM: Γένος κεστωδών με πληροκερκοειδές στάδιο στα ψάρια.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Genre des cestodes avec un stade plerocercoïde parasite des poissons. Ce parasite est transféré par lintermédiaire des juvéniles stockés ou dhôtes intermédiaires.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Género de cestodos con un estado pleurocecoide parásito de peces. Este parásito es transferido a nuevos hábitats mediante stock de jóvenes y otros huéspedes intermediarios.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Xénero de cestodos cun estado pleurocercoide parasito de peixes. Este parasito é transferido a novos hábitats a través de stocks de xuvenís e outros hospedadors intermediarios.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Az élősködő laposférgek egyik nemzetsége, amelyek plerocerkoid fejlődési alakja él a halakban. Új élőhelyekre halivadék és más köztigazdák telepítésével kerül.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Slekt av parasittiske bendelormer med et plerocercoid stadium i fisk. Kjent for å spre seg til nye habitater gjennom utsatt yngel og andre mellomverter.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Rodzaj pasożytniczego tasiemca u ryb w stadium plerocerkoidalnym. Wiadomo, że jest przenoszony do nowych środowisk z materiałem zarybieniowym młodzieży ryb i innych pośrednich żywicieli.

DİFİLLOBOTRİYUM: Balıklarda bir tür parazitik şerit solucan. Yeni habitatlara küçükken bulaştıkları bilinir.

Was this helpful?
Infestation of the eyes of fish by the metacercaria of the eye fluke (Diplostomum sp.), damaging the lens and eventually resulting in blindness. The parasitic life cycle involves snails (intermediate host) and fish-eating birds (final host) and may be broken by the use of molluscicides.


ΔIΣΤΟΜIΑΣΗ: Μόλυνση των ματιών των ψαριών από τρηματώδη σκώληκα (Diplostomum sp.), που προσβάλλει τον φακό και μπορεί να καταλήξει σε τύφλωση. Ο κύκλος ζωής του παρασίτου περιλαμβάνει σαλιγκάρια (ενδιάμεσοι ξενιστές) και ιχθυοφάγα πουλιά (τελικοί ξενιστές). Η καταπολέμηση γίνεται με την βοήθεια χημικών ουσιών που εξολοθρεύουν τα σαλιγκάρια.

DIPLOSTOMIASE: Infestation oculaire chez les poissons par les métacercaires du digène Diplostomum, pouvant aboutir à la cécité. Le cycle vital du parasite comporte des gastéropodes (hôte intermédiaire) et des oiseaux piscivores (hôte final) et peut être rompu par lutilisation de molluscicides.

DIPLOSTOMIASIS: Infestación ocular de peces por la metacercaria de Diplostomum sp. que puede llevar a la ceguera. El ciclo vital del parásito consiste en los gasterópodos (huésped intermediario) y los pájaros piscívoro (huésped final), este ciclo se puede romper utilizando los molusquicidas.

DIPLOSTOMIASE: Infestación ocular de peixes pola metacercaria da catarata verminosa Diplostomum sp. que dana os cristalinos e pode levar á cegueira. O ciclo vital do parasito inclúe gasterópodos (hospedador intermediario) e paxaros piscívoros (hospedador final), este ciclo pódese romper utilizando molusquicidas.

DIPLOSTOMIASIS: Szemférgesség; A halak szemének megfertőződése a Diplostomum nembe tartozó mételyek metacerkária stádiumú lárváival, amely a szemlencsét károsítja és végül vakságot okoz. A parazita első köztigazdái csigák, végleges gazdái pedig halevő madarak. Puhatestűek elleni irtószekkel megelőzhető a fertőzés.

IKTEKATARAKT (IKTESTÆR): Infeksjon av øyet hos fisk med øyeikte (Diplostomum sp.), linsen ødelegges noe som kan føre til blindhet. Den parasittiske livssyklusen omfatter snegler (mellomvert) og fiskespisende fugler (sluttvert), og kan brytes ved bruk av molluskdrepende midler.

DIPLOSTOMULOZA: Zakażenie pasożytami oczu ryb przez metacerkarie przywry ocznej (Diplostomum sp.) uszkadzającej soczewki i ostatecznie powodującej ślepotę. Cykl życiowy pasożyta obejmuje ślimaki (żywiciel pośredni) i ptaki zjadające ryby (żywiciel ostateczny) a może być przerwany zastosowaniem w zbiorniku preparatów mięczakobójczych.

Diplostomiasis (Diplostomum genusuna ait parazitlerin yaptığı enfeksiyon): Balıklarda gözlerin metaserkarya safhadaki göz kurdu (örn; Diplostonum sp.) ile enfestasyonu. Göz lenslerine zarar verir ve genellikle körlük ile sonuçlanır. Hayat döngüsünde ara konakçı olarak salyangozlar ve son konakçı olarak da balıkçıl kuşlar vektör konakçılardır. Bazen özellikle, salyangozlar ile mücadelede kullanılan pestisitler tarafından hayat döngüleri sekteye uğrayabilir.

Was this helpful?
A type of bath treatment which involves dipping the fish into a concentrated solution of a treatment for a short period of time.


ΕΜΒΑΠΤIΣΗ: Τύπος θεραπευτικού λουτρού (βλ.λ.) που συνίσταται στη βραχύχρονη εμβάπτιση ενός ψαριού σε συμπυκνωμένο διάλυμα.

BALNEATION PONCTUELLE: Traitement par trempage, pendant une courte période, des organismes délevages dans un bain concentré dun agent prophylactique.

ZAMBULLIDA: Tipo de tratamiento en baño qué requiere zambullir los animales en un baño concentrado con una solución profiláctica durante un periodo de corta duración.

INMERSIÓN / BAÑO DE INMERSIÓN: Tipo de tratamento de baño que require somerxer os animais nun baño concentrado dunha solución profiláctica durante un curto período de tempo.

MERÍTÉS: A fürdetéses kezelések egyik típusa, amelynél a halat rövid időre valamilyen tömény oldatba helyezik.

DYPPBEHANDLING: Type badebehandling som innebærer dypping av fisk i en konsentrert behandlingsløsning for en kort periode.

LECZENIE METODĄ ZANURZANIA: Rodzaj leczniczej kąpieli, która dotyczy leczenia przez zanurzenie ryb przez krótki czas w stężonym roztworze specyfiku.

SU BANYOSU: Kısa süreli bir tedavi için balığın konsantre bir çözelti içerisine sokularak yapılan bir banyo tedavi şekli.

Was this helpful?
Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.


ΔIΟΞIΝΗ: Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παραμονής). Προïόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.

DIOXINE: Tétrachlorodibenzoparadioxine (TCDD); sous-produit hautement toxique, et très persistant dans lenvironnement, de la fabrication de 2,4,5-T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproducto altamente tóxico y muy persistente en el ambiente, de la fabricación de 2,4,5-T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproduto altamente tóxico e moi persistente no ambiente, da fabricación de 2,4,5-T.

DIOXIN: Tetraklór-dibenzo-para-dioxin (TCDD); súlyosan mérgező és a környezetben hosszú ideig megmaradó vegyület; a 2,4,5 T gyártásának terméke.

DIOKSIN: Tetraklordibenzoparadioksin (TCDD), et svært giftig produkt fra produksjon av 2,4,5, T. Holdes lenge i miljøet.

DIOKSYNA: Trichlorodibenzo-p-dioksyna (TCDD); wysoce toksyczny i utrzymujący się trwale w środowisku produkt wytwarzanego herbicydu 2,4,5-T.

DİOKSİN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); 2,4,5,T.imalatının oldukça zehirli ve çevresel dirençli bir ürünü.

Was this helpful?
Minute, mostly marine, micro-algae having two flagella; they form one of the chief constituents of plankton.


ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΑ: Μικροσκοπικά, κατά κανόνα θαλάσσια, μικροφύκη που έχουν δύο μαστίγια. Αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του πλαγκτού.

DINOFLAGELLÉS: Minuscules protozoaires marins ayant principalement deux flagelles; ils forment un des principaux constituants du plancton.

DINOFLAGELADOS: Minúsculos protozoos marinos que tienen básicamente dos flagelos; forman uno de los principales constituyentes del plancton.

DINOFLAXELADOS: Minúsculas microalgas principalmente mariñas que teñen dous flaxelos; forman un dos principais constituíntes do plancto.

DINOFLAGELLATA: Páncélos ostorosok; kisméretű, sejtjeiken két ostort viselő, elsősorban tengeri algák; a plankton igen jelentős részét alkotják.

DINOFLAGELLATER: Svært små, stortsett marine, mikroalger med to flageller. Er en av de største bestanddelene i plankton.

BRUZDNICE (Dinoflagellata): Drobne, najczęściej morskie mikroglony mające dwie wici; stanowią one jeden z głównych składników planktonu.

Dinoflagellatlar: Dinoflegellat genellikle denizlerde bulunan küçük ve iki kamçı içeren mikro alglerdir ve planktonların bir şubesini oluştururlar.

Was this helpful?
Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).


ΑΚΜΗ ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΩΝ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

BLOOM DE DINOFLAGELLES: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

FLORACIÓN DE DINOFLAGELADOS: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

AFLORAMENTO DE DINOFLAXELADOS: En bioloxía mariña, xermolo rápido (explosivo) e localizado dunha ou varias especies de plancto, sobre todo en primavera e outono, que provoca temporalmente unha concentración masiva destes organismos que dominan a biocenose; puden provocar augas coloreadas (mareas vermellas). Os afloramentos de fitoplancto (algas) poden estar asociados coa liberación de biotoxins (ex., afloramentos do dinoflaxelado Gymnodinium).

KOVAMOSZAT-VIRÁGZÁS: Egy vagy több planktonikus növényfaj gyors és elszigetelt növekedése, általában tavasszal vagy ősszel. Az elszaporodott algafajok olyan ideiglenes koncentrációt érhetnek el, amely dominánssá teheti őket az ökoszisztémában. Néha a víz elszíneződését okozhatja (tengeri algavirágzás esetén). A fitoplankton (algák) virágzása mérgező anyagok vízbe kerülésével lehet kapcsolatos (pl. a Gymnodinium ostoros algák virágzása).

DINOFLAGELLAT OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

ZAKWIT BRUZDNIC: Nagły i zlokalizowany wzrost jednego lub większej liczby gatunków planktonowych, często wiosną lub jesienią, powodujący przejściowo dużą koncentrację tych dominujących organizmów w biocenozie; w rezultacie może powodować to zmianę barwy wody (czerwone przypływy). Zakwitom fitoplanktonu może towarzyszyć uwalnianie toksyn (np. zakwity bruzdnicy Gymnodinium).

Dinoflagellat blom: İlkbahar veya sonbaharda bir veya birkaç planktonik türün hızlı ve ani artışıdır. Bu organizmaların yüksek geçici konsantrasyonları kominite içinde baskın hale geçmesine ve suyun renk değiştirmesine (red -tide) sebep olabilir. Fitoplanktonların blomları toksin salınımıyla bağlantılı olabilir. Örneğin, dinoflagellatların blomları. Gymnodinium.

Was this helpful?
(1) In nutrition: the breakdown, in the alimentary tract, of complex organic substances into simpler substances so that they may be used in metabolisim. (2) In waste water treatment: catalytic activity, enzymatic activity and bacterial action in waste water treatment.


ΠΕΨΗ: (1) Η διάσπαση πολύπλοκων οργανικών ουσιών ( π.χ. στον πεπτικό σωλήνα) σε απλούστερες ουσίες που είναι δυνατό να απορροφηθούν. (2) Καταλυτική, ενζυμική και βακτηριακή δραστηριότητα κατά τη διαχείριση υδατικών αποβλήτων.

DIGESTION: (1) Transformation de substances organiques complexes en substances plus simples; les aliments dans le tube digestif avant leur absorption par exemple. (2) Activités catalytiques, enzymatiques et bactériennes dans le traitement des eaux usées.

DIGESTIÓN: (1) En nutrición: la rotura, en el tracto alimentario, de substancias orgánicas complejas en substancias más sencillas de modo que puedan ser metabolizadas. (2) En el tratamiento de aguas residuales: actividad catalítica, actividad enzimática y acción bacteriana en el tratamiento de aguas residuales.

DIXESTIÓN: (1) En nutrición: a rotura, no tracto alimentario, de substancias orgánicas complexas en substancias máis sinxelas de modo que poidan ser metabolizadas. (2) No tratamento de augas residuais: actividade catalítica, actividade enzimática e acción bacteriana no tratamento de augas residuais.

EMÉSZTÉS: (1) A táplálkozás-tudományban: komplex szerves anyagok lebontása egyszerűbb anyagokká a tápcsatornában, hogy azok felhasználhatóak legyenek az anyagcserében. (2) A szennyvíztisztításban: katalitikus és enzimműködés, illetve bakteriális tevékenység a szennyvíztisztításban.

FORDØYELSE: (1) I ernæring: Nedbrytningen i fordøyelseskanalen av komplekse organiske forbindelser til mindre substanser som kan brukes i metabolismen. (2) I spillvannsbehandling: Katalytisk aktivitet, enzymatisk aktivitet og bakteriell virkning ved spillvannsbehandling.

TRAWIENIE: (1) W odżywianiu: zachodzące w układzie pokarmowym rozkładanie złożonych substancji organicznych na prostsze, które mogą być wykorzystane w przemianie materii. (2) W oczyszczaniu ścieków: efekt katalityczny, oddziaływanie enzymów i aktywność bakterii w odniesieniu do ścieku.

SİNDİRİM: (1) Beslenmede: komplex organik maddelerin basit maddelere sindirim kanalında yıkımı böylece metabolizmada kullanılabilme olanağı ortaya çıkar. (2) Atık su arıtmada: atık su arıtmada katalitik aktivitesi, enzimatik aktivite ve bakteriyal aktivite.

Was this helpful?
Parasitic flatworms with suckers and hooks; their life cycles usually require several hosts.


ΔIΓΕΝΕΤIΚΟI ΤΡΗΜΑΤΩΔΕIΣ: Παρασιτικοί πλατυέλμινθες με μυζητήρες και άγκιστρα. Ο κύκλος ζωής τους απαιτεί συνήθως μια σειρά ξενιστών.

TREMATODE DIGENE: Ver plat parasite armé de ventouses et de crochets. Leur cycle vital requiert habituellement plusieurs hôtes.

TREMATODO DIGÉNEO: Gusano plano parásito armado de ventosas y de ganchos; su ciclo vital requiere normalmente varios huéspedes.

TREMATODO DIXENEO: Verme plano parasito armado de ventosas e de ganchos; o seu ciclo vital require normalmente varios hospedadores.

TÖBBNEMZEDÉKES MÉTELYEK: Életciklusukhoz köztigazdákat igénylő, élősködő laposférgek.

DIGENE TREMATODER (IKTER): Parasittiske flatormer med sugeskiver og kroker. Livssyklusen krever vanligvis flere verter.

PRZYWRY DIGENETYCZNE: Pasożytnicze płazińce z przyssawkami i hakami; ich cykl życiowy wymaga zwykle kilku żywicieli.

Digenetik yassı kurtlar: Digenetik Trematod, Parazitel kamçı ve kancaya sahip yassı kurtlardır. Hayat döngülerinde genellikle çeşitli konakçılara ihtiyaç duyarlar.

Was this helpful?
Class of parasitic flukes or flatworms.


ΔIΓΕΝΕΑ: Τάξη τρηματωδών σκωλήκων ή πλατυελμίνθων.

DIGENE: Classe de vers plats comprenant les douves.

DIGENEA: Clase de gusanos planos parásitos.

DIXENEA: Clase de vermes planos parasitos.

DIGENEA: Az élősködő laposférgek (mételyek) egyik osztálya.

DIGENEA: Underklasse av ikter (Trematoda), bestånde av parasittiske flatormer.

PRZYWRY DIGENETYCZNE (Digenea): Gromada przywr albo płazińców pasożytniczych.

Digenea: Digenea, Parazitik solucanlar veya yassıkurtların sınıfıdır

Was this helpful?
2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP); an organophosphorus insecticide and acaricide of relatively short persistence; frequently used in delousing fish, particularly in salmon net cage farms.


DICHLORVOS: 2,2 Διχλωροβινυλο -διμεθυλο -φωσφορικό (DDVΡ). Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σχετικά μικρό χρόνο διατήρησης. Χρησιμοποιείται συχνά για αποφθειρίωση των ψαριών, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες σολομού σε κλουβιά.

DICHLORVOS: 2,2- dichlorovinyldiméthylphosphate (DDVP); insecticide et acaricide organophosphoré de persistance relativement courte; utilisé pour déparasiter les poissons, surtout en salmoniculture en cages.

DICLORVOS: 2,2-diclorovinilo-dimetilfosfato (DDVP); insecticida y acaricida organofosfatado de una persistencia relativamente corta; utilizado para desparasitar los peces, sobre todo en el cultivo de salmón en jaulas.

DICLORVOS: 2,2-diclorovinilo-dimetilfosfato (DDVP); insecticida e acaricida organofosfatado dunha persistencia relativamente curta; utilizado para desparasitar os peixes, sobre todo no cultivo de salmón en gaiolas.

DIKLÓRFOSZ: 2,2-diklór-vinil-dimetil-foszfát (DDVP); szerves foszfort tartalmazó rovar- és atkairtó. Viszonylag rövid ideig marad meg a környezetben; gyakran használják a haltetű elleni védekezésben, különösen a ketreces lazacnevelő gazdaságokban.

DIKLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimetyl phosphate (DDVP), et organofosfor insekt- og middmiddel med forholdsvis kort vedvarenhet. Ofte brukt til avlusing av fisk, særlig i merdoppdrett av laks.

DICHLORFOS : Dinitroortokrezol/Dinitro-o-cresol (DDVP); insektycyd fosforoorganiczny i środek kleszczobójczy o stosunkowo krótkiej trwałości; często używany do zwalczania splewek i widłonogów pasożytniczych u ryb morskich i słodkowodnych, głównie w farmach chowu sadzowego łososia w wodach morskich.

DİKLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimethyl fosfat (DDVP); bir organofosfor böcek öldürücü ve oldukça kısa persistans; ayıklanmış balıkta, özellikle salmon kafes çiftliklerinde sıklıkla kullanılır.

Was this helpful?
Unicellular algae belonging to the class Bacillariophyceae (Diatomeae) comprising a group of about 6000 species with highly characteristic silica-skeletons (epitheca and hypotheca). Morphologically very diverse, they are ubiquitous phytoplanktonic organisms, contributing substantially to the primary productivity of the oceans. those belonging to the Pennales are mainly freshwater benthic species.


ΔΙΑΤΟΜΑ: Ομάδα μονοκύτταρων φυκών που ανήκει στην κλάση Bacillariophyceae (Diatomeae), αποτελούμενη από 6000 είδη τα οποία περιβάλλονται από μια διπλή πυριτική κάψα (επιθήκιο και υποθήκιο). Χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ποικιλία σχήματος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σπουδαιότερους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς συμβάλλοντας στην πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών. Τα περισσότερα άτομα της ομάδας Pennales, αποτελούν βενθικά είδη των γλυκών νερών.

DIATOMEES : Algues unicellulaires appartenant à la classe des bacillariophyceae. Groupe comprennent environ 6000 espèces avec des squelettes en silice très caractéristiques (epithèque et hypothèque). Morphologiquement très diverse. Organismes ubiquitaires parmi le plancton et contribuant de façon significative à la productivité primaire des océans. Les membres du groupe Pennales sont pour la plupart dulçaquicoles.

DIATOMEAS: Algas pertenecientes al grupo Bacillariofíceas que comprenden 6000 especies con un esqueleto característico de sílice (epiteca e hipoteca). Morfológicamente son muy diversas y tienen reproducción vegetativa mediante divisiones en dos células hermanas. Se encuentran en todo tipo de aguas, en zonas pantanosas y en suelos de todos los climas. Las pertenecientes al Orden Centrales incluyen especies importantes del fitoplancton que contribuyen sustancialmente a la productividad primaria de los océano

DIATOMEAS: Algas unicelulares pertencentes á Clase Bacillariofíceas que comprenden 6000 especies cun esqueleto característico de sílice (epiteca e hipoteca). Morfoloxicamente son moi diversas, son organismos palnctónicos ubiquistas, contribuíndo substancialmente á productivida primaria dos océanos. Aquelas que pertencen a Orde Pennales son maioritariamente especies bentónicas de auga doce. Teñen reprodución vexetativa mediante divisións en dúas células irmás (mitose). Atópanse en todo tipo de augas, en zon

KOVAMOSZATOK: A Bacillariophyceae (Diatomeae) osztályba tartozó egysejtű algák. Kb. 6000 fajuk van. Legfontosabb jellegzetességük a szilikátokból álló külső váz (epitheca és hypotheca). Alakjuk rendkívül változatos. Mindenhol előforduló planktonikus szervezetek, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak az óceánok elsődéeges produkciójához. A Pennales rendbe tartozók általában édesvízi, aljzaton élő (bentikus) fajok.

DIATOMÉER: Kiselalger, klasse Bacillariophyceae (Diatomeae). Består av ca. 6000 arter med svært karakteristiske silisiumskjelett (epitek og hypotek). Svært mangfoldig gruppe morfologisk, har vegetativ formering gjennom celledeling som resulterer i to datterceller. Artene finnes i alle vanntyper, i myrer så vel som i jordsmonn i alle klimatyper. Artene i ordenen Centrales inkluderer viktige fytoplankton som bidrar vesentlig i havets primærproduksjon. Medlemmene i Pennales er for det meste bentiske ferskvann

OKRZEMKI: Jednokomórkowe glony należące do klasy Bacillariophyceae (Diatomeae) obejmującej grupę około 6000 gatunków z bardzo charakterystycznymi szkieletami krzemionkowymi (wieczka i denka). Morfologicznie bardzo zróżnicowane; są wszechobecnymi organizmami fitoplanktonowymi, przyczyniając się znacząco do wielkości produkcji pierwotnej oceanów. Należące do Pennales są głównie dennymi gatunkami słodkowodnymi.

DİYATOM: Silisten iskeletleri (epiteka ve hipoteka) ile karakterize olan, 6000den fazla tür içeren, Bacillariophyceae sınıfını oluşturan tek hücreli alglerdir. Morfolojik olarak çok çeşitlilik gösteren, heryerde bulunabilen fitoplanktonik organizmalardır, okyanuslarda primer prodaktivitenin büyük ölçüde katılımcılarıdır.Onlara ait Pennalesler temel olarak tatlı su bentik türleridir.

Was this helpful?
DSP: Gastro- intestinal disorder usually lasting up to three days caused by ingestion of shellfish produced in waters containing high concentrations of the armoured dinoflagellates Dinophysis fortii and D.acuminata. First recognised in Japan in 1976, now occurring worldwide in shellfish farming areas. The specific toxins are okadoic acid, dinophysistoxines and pecteotoxins.


ΔΙΑΡΡΟΪΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Γαστρεντερική διαταραχή η οποία προκαλείται μετά από βρώση θαλασσινών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε νερά με υψηλή συγκέντρωση των δυνομαστιγοφόρων Dinophysis fortii και D. acuminata και της σχετικές τοξίνες. Τα είδη αυτά παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1976, και αποτελούν σοβαρό πρόβλημα των υδατοκαλλιεργειών, σε παγκόσμια κλίμακα, εξαιτίας των τοξινών (ακοδοϊκό οξύ, δυνοφυσιοτοξίνες και πηκτοτοξίνες) που παράγουν.

INTOXICATION DIARRHEIQUE : Maladie gastro-intestinale qui dure jusqu’à trois jours, provoquée par l’ingestion de coquillages élevés dans des eaux contenant des fortes concentrations des dinoflagellés Dinophysis fortii et D. acuminata . Les toxines responsables sont l’acide akodoïke, les dinophysistoxines et les pecteotoxines.

CONTAMINACIÓN DIARREICA DE MARISCO: Desorden gastrointestinal que normalmente dura hasta 3 días causada por laingestión de marisco producido en aguas que contienen altas concentraciones de dinoflagelados Dinophysis fortii y D. Acuminata y toxinas asociadas. Se descubrió inicialmente en Japón en 1976 y existen ahora episodios en todo el mundo en donde se cultiva marisco. Las toxinas específicas son el ácido akodoico, dinofisistoxinas y pectetoxinas.

ENVELENAMENTO POR TOXINA DIARRÉICA: DSP: Desorde gastrointestinal que normalmente dura ata 3 días causada pola inxestión de moluscos producidos en augas que conteñen altas concentracións de dinoflaxelados tóxicos Dinophysis fortii e D. Acuminata. Descubriuse inicialmente en Xapón en 1976 e agora existen episodios en calquera zona do mundo onde se cultiven moluscos. As toxinas específicas son o ácido okadaico, dinofisistoxinas e pectetoxinas.

HASMENÉSES KAGYLÓMÉRGEZÉS: Legfeljebb három napig tartó gyomor-bélrendszeri megbetegedés. Olyan vízben nevelt kagylók fogyasztásának hatására alakul ki, amely magas koncentrációban tartalmazza a Dinophysis fortii és D.acuminata kovamoszatokat. Először Japánban írták le 1976-ban, de ma már világszerte előfordul. A mérgezést okozó anyagok a dinofízistoxinok és a pekteotoxinok.

DIARETISK SKALLDYRFORGIFTNING (DSP): Mage/tarm syke som varer opp til tre dager, grunnet konsum av skalldyr som er produsert i vannmasser med høyt innhold av de armerte dinoflagellatene Dinophysis fortii og D. acuminata . Ble først oppdaget i Japan i 1976, men forekommer nå i områder det drives skalldyroppdrett over hele verden. De spesifikke DSP-giftene er ”akodoic acid”, dinophysistoksiner og pecteotoksiner.

BIEGUNKOWE ZATRUCIE MAŁŻY (DSP) : Zaburzenie żołądkowo-jelitowe małży trwające zwykle trzy dni, a powodowane hodowlą w wodach o wysokich koncentracjach bruzdnicDinophysis fortii i D. acuminata pokrytych pancerzykami. Pierwszy raz rozpoznane w 1976 roku w Japonii, a obecnie występuje w hodowlach małży na całym świecie. Wydzielają toksyny z grupy: chemotoksyny (np. mikrocystyny, noduloryna), neurotoksyny (np. anatotoksyna-a i saxitoksyna), endoksyny lipopolisacharydy (LPS).

DİYARETİK KABUKLU ZEHİRLENMESİ(İshal yapıcı kabuklu zehirlenmesi): Yüksek konsantrasyonda zırhlı dinoflagellat Dinophysis fortii ve D.acuminata içeren suların mahsülü kabukluların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan ve genellikle 3 gün içinde sonlanan mide-barsak bozuklukları. İlkkez 1976da Japonyada tanımlandı, şimdilerde dünya çapında kabuklu yetiştiricilik alanlarında bulunmaktadır. Özel toksinleri akadoik asit, dinofiysistoksinler ve pekteotoksinlerdir.

Was this helpful?
The identification through analysis of the cause of a given symptom(s), for example, the diagnosis of a disease or the diagnosis of weak points in an aquaculture system.


ΔIΑΓΝΩΣΗ: Ο αναλυτικός προσδιορισμός, της αιτίας ενός συμπτώματος ή συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, η διάγνωση μιας ασθένειας ή των τρωτών σημείων ενός συστήματος υδατοκαλλιέργειας.

DIAGNOSTIC: Identification par analyse de lagent causal de symptomes donnés, par exemple, une maladie ou les points faibles dun système aquacole.

DIAGNOSTICO: Análisis para identificar el agente causativo de un síntoma dado, por ejemplo, una enfermedad o los puntos débiles de un sistema acuícola.

DIAGNOSTICO: Identificación a partir da análise da causa dun síntoma determinado, por exemplo, o diagnóstico dunha enfermidade ou o diagnóstico dos puntos críticos nun sistema acuícola.

DIAGNÓZIS: Adott tünet vagy tünetek okának azonosítása elemzés útján, pl. egy betegség vagy egy akvakultúra-rendszer gyenge pontjának diagnózisa.

DIAGNOSE: Identifisering, gjennom analyse, av årsaken til et gitt symptom(er). F.eks. diagnose av en sykdom eller diagnose av svake punkt i et oppdrettssystem.

ROZPOZNANIE/DIAGNOZA: Identyfikacja przyczyny danego objawu (-ów) w wyniku przeprowadzonej analizy; np. diagnoza choroby lub rozpoznanie słabego punktu w systemie akwakultury.

TANI: Verilen semptom(lar)ın nedeninin analizler vasıtası ile teşhisi, örneğin bir hastalığın teşhisi veya akuakültür içerisindeki zayıf noktaların teşhisi.

Was this helpful?
Tensio-active surfactant compound that features a non-polar, hydrophobic hydrocarbon chain with a polar end. Detergents are often included in cleaning solutions as they emulsify dirt and oil. As waste products of industrial and domestic processes they may have a detrimental effect on the water quality of aquaculture units. In English, the term detergent is often used loosely, to describe any cleaning agent, including soaps.


ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤIΚΟ: Τασιενεργή χημική ένωση που μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού. Αποτελείται από μία μη πολική, υδρόφοβη αλυσίδα υδρογονάνθρακα, με ένα πολικό άκρο. Τα απορρυπαντικά περιέχονται συχνά σε διαλύματα καθαρισμού, επειδή γαλακτοματοποιούν τους ρύπους και τα έλαια. Η παρουσία τους στα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα του νερού των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα για οποιοδήποτε καθαριστικό, των σαπουνιών συμπεριλαμβανο

DETERGENT: Agent tensio-actif, surfactif constitué dune chaîne hydrocarbonée hydrophobe avec une extremité polaire. Les agents nettoyants comportent souvent des détergents puisque ces derniers émulsifient lhuile et les saletés. Leur présence dans les déchets industriels et domestiques peuvent détériorer la qualité de leau destinée à laquaculture. En anglais ce terme est souvent étendu à tout agent nettoyant, y compris le savon.

DETERGENTE: Agente tensioactivo surfactante, compuesto de una cadena de hidrocarburo hidrófoba con una extremidad polar. Los materiales de limpieza se componen a menudo de detergentes dado que estos últimos emulsionan el aceite y la suciedad. Su presencia en los deshechos industriales y domésticos puede deteriorar la calidad del agua destinada a la acuicultura. En inglés, este término es a menudo extendido a todo material de limpieza incluido el jabón.

DETERXENTE: Axente tensioactivo surfactante, composto dunha cadea de hidrocarburo hidrófoba cunha extremidade polar. Os materiais de limpeza compóñense a miúdo de deterxentes dado que estes últimos emulsionan o aceite e a sucidade. A súa presenza nos desfeitos industriais e domésticos pode deteriorar a calidade da auga destinada á acuicultura. En inglés, este termo é a miúdo estendido a todo axente de limpeza incluídos os xabóns.

DETERGENS: Olyan felületaktív vegyület, amelynek molekulái apoláros, hidrofób szénhidrogénláncból és egy poláros végből állnak. A detergenseket gyakran használják tisztítószerként, mivel képesek a szennyeződéseket és olajokat emulgeálni. Háztartási és ipari hulladékként káros hatásuk van az akvakultúra termelőegységeire. A "detergens" kifejezést tágabb értelemben mindenféle tisztítószerre (pl. szappanokra) is alkalmazzák.

DETERGENT: Strekk bestandig overfalteaktivt stoff som består av en ikke-polar, hydrofob hydrokarbon kjede med en polar ende. Detergenter er ofte en bestanddel i vaskemiddler siden de emulgerer skit og olje. Som avfalls produkt fra industri og husholdninger kan detergenter ha en skadelig effekt på oppdettsenheter. I England brukes betegnelsen detergent løst, for å beskrive ethvert rengjøringsmiddel (inkludert såpe).

DETERGENT: Napięciowo aktywny czynnik powierzchniowo czynny, który cechuje się niebiegunowym, hydrofobowym łańcuchem węglowodorowym z biegunowym zakończeniem. Detergenty są często stosowane w roztworach czyszczących, ponieważ emulgują one brud i olej. Jako ściekowe produkty procesów przemysłowych i prac domowych mogą mieć szkodliwy wpływ na jakość wody w urządzeniach akwakultury. W języku angielskim, termin "detergent" jest powszechnie używany, przy opisywaniu jakiegokolwiek czynnika czyszczącego, w tym i

DETERJAN: Kutupsuz özellikte olan yüzey aktif maddelerini hidrofobik hidrokarbon ile bir kutuba zincirleyen bileşiklerdir. Deterjanlar genellikle yağ ve kir emilsiyonlarının temizlenmesinde yer alır. Ev ve endüstriyel atık süreçlerinde deterjanların akuakültür birimlerinin su kalitesi üzerine olumsuz bir etksi olabilir. ingilizce de deterjan terimi sabun da dahil olmak üzere herhangi bir temizleme maddesini tanımlamak için kullanılır.

Was this helpful?
Innermost of the two layers of the skin of vertebrates, the outer being the epidermis. May contain scales or form bones.


ΧΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Το πιο εσωτερικό από τα δύο στρώματα του δέρματος των σπονδυλωτών (το εξωτερικό είναι η επιδερμίδα). Μπορεί να περιέχει λέπια ή οστά.

DERME: La plus profonde des deux couches de la peau des Vertébrés, la couche extérieure est lépiderme. Peut contenir des écailles ou des arêtes.

DERMIS: La más profunda de las dos capas de la piel de los vertebrados, la capa exterior es el epidermis. Puede llevar escamas o espinas.

DERME: A máis profunda das dúas capas da pel dos vertebrados, a capa exterior é a epiderme. Pode levar escamas ou formar espiñas.

IRHA: A gerincesek bőrének belső rétege (a külső a hámréteg). Pikkelyeket tartalmazhat vagy csontokat alkothat.

UNDERHUDEN (DERMIS): Innerste av det lagene i huden hos virveldyr (vertebrater), ytterst ligger epidermis. Kan inneholde skjell eller danne bein.

SKÓRA WŁAŚCIWA: Najgłębsza z dwóch warstw skóry kręgowców; zewnętrzna jej warstwa stanowi naskórek. U ryb osadzone są w niej łuski lub wytwarzane płytki kostne.

Alt Deri: Alt deri tabakası, omurgalılarda derinin en içteki iki tabakası, dıştaki tabaka epidermistir.

Was this helpful?
Any disease of the skin.


ΔΕΡΜΑΤΩΣΗ: Κάθε ασθένεια του δέρματος.

DERMATOSE: Maladie de peau en général.

DERMATOSIS: Enfermedad de piel en general.

DERMATOSE: Enfermidade de pel en xeral.

DERMATÓZIS: Bármilyen bőrbetegség.

DERMATOSE: Enhver hudsykdom.

DERMATOZA: Każda choroba skóry.

DERMATOZ: Cildin herhangi bir hastalığı.

Was this helpful?
An inflammation of the skin.


ΔΕΡΜΑΤIΤIΔΑ: Φλεγμονή του δέρματος.

DERMATITE: Une inflammation de la peau.

DERMATITIS: Inflamación de la piel.

DERMATITE: Inflamación da pel.

DERMATITISZ: Bőrgyulladás.

DERMATITT: Betennelse i huden.

ZAPALENIE SKÓRY: Zapalenie skóry.

DERİ YANGISI: Cildin bir iltihabı.

Was this helpful?
Any fungal infection of the skin.


ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΚΗΤIΑΣΗ: Μόλυνση του δέρματος από μύκητες.

DERMATOMYCOSE: Infection fongique de la peau.

DERMATOMICOSIS: Infección fúngica de la piel.

DERMATOMICOSE: Infección fúnxica da pel.

DERMATOMIKÓZIS: A bőr gombás fertőzése.

DERMATOMYKOSE: Enhver soppinfeksjon i huden.

GRZYBICA SKÓRNA: Każde zakażenie grzybicze skóry.

DERMATİKOZ: Cildin herhangi bir mantar enfeksiyonu.

Was this helpful?
Pertaining to the skin.


ΔΕΡΜΑΤIΚΟΣ: Eλληνικός όρος.

DERMIQUE: Relatif au derme (la peau).

DÉRMICO: Relativo de la dermis (la piel).

DÉRMICO: Relativo á derme (a pel).

DERMÁLIS: A bőrhöz tartozó.

DERMAL (HUD-): Vedrører huden.

SKÓRNY: Odnoszący się do skóry.

DERMAL: Cilde ait.

Was this helpful?
Technique whereby animals that may contain undesirable substances (sand, silt), pollutants, parasites or organisms of possible harm to human beings are placed and held in clean water to clean themselves; usually applied to shellfish.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική, κατά την οποία ζώα που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες (άμμο, λάσπη), ρύπους ή οργανισμούς ενδεχομένως επιβλαβείς για τον άνθρωπο, τοποθετούνται και παραμένουν σε καθαρό νερό για να καθαριστούν. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα δίθυρα μαλάκια.

ÉPURATION: Technique par laquelle les animaux qui peuvent contenir des substances indésirables (sable, vase), des polluants, des parasites ou des organismes pathogènes pour les êtres humains sont maintenus en eau claire afin de les purifier. Principalement appliquée aux coquillages.

DEPURACIÓN: Técnica por la cual los animales que pueden llevar sustancias inorgánicas no deseadas (arena, cieno), contaminantes, parásitos u organismos patógenos para los humanos son mantenidos en sistemas de circulación de agua limpia para purificarlos. Aplicada básicamente en los moluscos.

DEPURACIÓN: Técnica pola cal os animais que poden levar substancias inorgánicas non desexadas (area, lodo), contaminantes, parasitos ou organismos potencialmente daniños para os humanos son colocados e mantidos en sistemas de circulación de auga limpa para purificalos. Aplicada basicamente nos moluscos.

TISZTÍTÓ FÜRDETÉS: Az az eljárás, amellyel a nemkívánatos anyagokat (homokot, iszapot), szennyeződéseket, élősködőket, vagy az ember számára veszélyt jeletnő szervezeteket tartalmazó állatokat bizonyos ideig tiszta vízben tartják, ezáltal megtisztítják őket; általában rákok és kagylók esetében alkalmazzák.

RENSING (LUTRING): Tenikk der dyr som kan inneholde uønskete substanser (sand, mudder), forurensning, parasitter eller organismer som kan være farlige for mennesker holdes i reint vann for rensing. Vanligvis brukt på skalldyr.

ODPIJANIE: Technika, dzięki której organizmy wodne zawierające niepożądane substancje (piasek, muł), czynniki zanieczyszczające, pasożyty lub organizmy mogące być szkodliwe dla ludzi, są umieszczane i trzymane w czystej wodzie celem oczyszczenia się; zwykle stosowane w odniesieniu do małży oraz ryb (odpijanie).

Temizleme: Hayvanların bünyesinde insanlara zararlı olabilecek yabancı maddeller (kum vb.), kirleticiler, parazitler veya diğer organizmaların temizlenmesi için temiz suda bekletilerek hayvanın kendi kendisini temizlemesini öngören tekniktir. Genellikle kabuklu canlılara uygulanmaktadır.

Was this helpful?
Used of an environment depleted of free oxygen.


ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΟ: Αναφέρεται σε περιβάλλον στερούμενο ελεύθερου οξυγόνου (βλ. αναερόβιος).

DEOXYGENE: Se dit dun milieu dépourvu doxygène.

DESOXIGENADO: Dícese de un medio que carece de oxígeno.

DESOSIXENADO: Dise dun medio que carece de osíxeno en forma libre.

DEOXIGENÁLT: Olyan környezetet jelöl, amelyből eltávolították a szabad oxigént.

DEOKSYGENERT: Brukt et miljø uten fritt oksygen.

BEZTLENOWY: Stosowanie środowiska pozbawionego wolnego tlenu; porównaj: anaerobowy.

OKSİJENSİZ: Serbest oksijenin azlmış olduğu bir ortam kullanıldı.

Was this helpful?
The loss of water, as from the body or a tissue.


ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ: Η απώλεια νερού π.χ. από το σώμα ή έναν ιστό.

DESHYDRATATION: La perte deau, dun corps ou dun tissu par exemple.

DESHIDRATACIÓN: La perdida del agua por el cuerpo o por un tejido.

DESHIDRATACIÓN: Perda de auga dun corpo ou un tecido.

DEHIDRATÁCIÓ: A test vagy egy szövet vízvesztése.

DEHYDRERING: Tap av vann fra kropp eller vev.

ODWODNIENIE: Utrata wody, tak z ciała jak i z tkanki.

SU KAYBI: Vücuttan ya da bir dokudan gelen su kaybı.

Was this helpful?
A unit used in the measurement of the duration of a life cycle or a particular growth phase of an organisim (e.g. egg development);calculated as the product of time and temperature average over a specific interval.


ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ: Μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της διάρκειας του κύκλου ζωής ή μιας συγκεκριμένης φάσης κατά την ανάπτυξη ενός οργανισμού (π.χ. κατά την ανάπτυξη των ωαρίων). Υπολογίζεται ως το γινόμενο του χρόνου επί τη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

DEGRES JOURS: Unité de mesure de la durée du cycle de vie dun organisme ou de la durée dune phase de croissance particulière (développement de loeuf par exemple); estimée à partir du produit : temps par température moyenne pour une période donnée.

GRADOS DÍA: Unidad utilizada para la medida de la duración del ciclo de vida o una fase concreta del desarrollo de un organismo (p. ej. desarrollo del huevo); se calcula como el producto del tiempo y la temperatura media en un intervalo determinado.

GRAOS DÍA: Unidade utilizada para a medida da duración do ciclo de vida ou unha fase concreta do desenvolvemento dun organismo (p. ex. desenvolvemento do ovo); calcúlase como o produto do tempo e a temperatura media nun intervalo determinado.

NAPFOK: Valamely élőlény életciklusának vagy egy bizonyos növekedési szakaszának (pl. oogenezis) időtartamát mérő mértékegység; egy adott időszak tartamának és átlaghőmérsékletének szorzataként számítjuk.

DØGNGRADER: Enhet brukt til å måle lengden på en livssyklus eller en spesiell vekstfase hos en organisme (for eksempel eggutvikling). Beregnet som produktet av tid og gjennomsnittstemperatur over et gitt tidsintervall.

STOPNIO-DZIEŃ: Jednostka stosowana w pomiarze czasu trwania cyklu życiowego lub którejś z faz rozwoju organizmu (np. rozwój jaja); określana jako iloczyn czasu i średniej temperatury w danej fazie rozwoju.

GÜN DERECE: Bir organizmanın belli bir büyüme safhası veya hayat döngüsünü ölçmek amacıyla kullanılan bir birim (örn. yumurta gelişimi); zaman ve sıcaklık ortalamasının ürün olarak belli aralıkta hesaplanması.

Was this helpful?
Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.


ΕΚΦΥΛIΣΜΟΣ: Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .

DEGENERESCENCE: Altération de la structure dun organe, tissu ou cellule, génant son fonctionnement. Un changement dégénératif évolue parfois, mais pas toujours, en nécrose.

DEGENERACIÓN: Alteración de la estructura de un órgano, tejido o célula, que altera su funcionamiento. Un cambio degenerativo que evoluciona a veces, aunque no siempre, en necrosis.

DEXENERACIÓN: Calquera alteración estrutural dun órgano, tecido ou célula, pola que se poida alterar o seu funcionamento. Un cambio dexenerativo pode ou non progresar ata alcanzar o estado de necrose.

DEGENERÁCIÓ: Egy szerv, szövet vagy sejt szerkezeti változása, amely következtében annak funkciója károsodik. A degeneratív változás nekrózishoz vezethet.

DEGENERASJON: Enhver strukturell forandring i et organ, vev eller celle slik at funksjon svekkes. Degenerasjonsskaden kan, eller kan ikke, føre til nekrose.

DEGENERACJA/ZWYRODNIENIE: Każda zmiana strukturalna w organie, tkance lub komórce, w wyniku której ich czynnościowa funkcja jest osłabiona.

DEJENERASYON: Fonksiyonel gücü bozulmuş bir organ, doku ya da hücredeki herhangi bir yapısal değişiklik. Dejeneratif değişim nekroza ilerleyebilir de ilerlemeyebilir de.

Was this helpful?
Process by which gas, usually N2, is removed from culture water, an important process because supersaturation of the gas can lead to gas bubble disease. Commonly used methods of degassing are vacuum degassers and packed columns.


ΑΠΑΕΡΩΣΗ: Διαδικασία κατά την οποία αέριο, συνήθως Ν2, απομακρύνεται από το νερό της καλλιέργειας. Πρόκειται για σημαντική διαδικασία, διότι ο υπερκορεσμός του αερίου μπορεί να οδηγήσει στην ασθένεια των αεροφυσαλίδων. Συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι απαέρωσης είναι η απαρέωση σε κενό και η χρήση διαχωριστικών στηλών.

DEGAZER: Processus délimination de gaz (surtout azote,N2) de leau de culture. Ce processus est important parce que la sursaturation en gaz peut aboutir à des embolies gazeuses. Les méthodes usuelles comprennent le dégazage sous vide, et par passage sur colonne de dégazage.

DESGASIFICAR: Proceso de eliminación de gas (sobre todo nitrógenoN2) del agua de cultivo. Este proceso es importante dado que una sobresaturación de gas puede provocar embolias gaseosas. Los métodos más usados son el vacío, y las columnas de desgasificación.

DESGASIFICAR: Proceso de eliminación de gas (sobre todo nitróxeno N2) da auga de cultivo. Este proceso é importante dado que unha sobresaturación de gas pode provocar a enfermidade da burbulla. Os métodos máis usados son desgasificadores de baleiro, e as columnas compactas de desgasificación.

GÁZMENTESÍTÉS: A gázok, általában a nitrogén eltávolítása a haltenyésztésre használt vízből. Fontos eljárás, mivel a nitrogén túltelítettsége gázbuborék-betegséget okozhat. A gázmentesítés két legelterjedtebb módszere a vákuumos gázmentesítők és a kitöltött oszlopok használata.

AVGASSING (LUFTING): Prosess der gass, vanligvis N2, fjernes fra oppdrettsvann. Viktig prosess siden gassovermetning kan føre til gassblæresyke. Mye brukte metoder for avgassing er vakuumluftere og kolonneluftere.

ODGAZOWANIE: Proces, w którym z wody w urządzeniach hodowlanych usuwany jest gaz, zwykle N2; ważny proces, ponieważ przesycenie gazem może prowadzić do choroby gazowej. Zwykle stosowanymi metodami odgazowującymi są: odgazowywacz próżniowy i kolumna z wypełnieniem.

GAZ BOŞALTIMI: Genellikle N2 gazının yetiştirme suyundan ayrıştırılması işlemidir. Bu işlem çok önemlidir çünkü aşırı gaz doygunluğu, gaz kabarcığı hastalığına sebebiyet verebilir. Genelde kullanılan yöntemler, vakumlu gaz çıkarıcılar ve paketlenmiş sütunlardır.

Was this helpful?
Distortion of any part of the body or general malformation of the body.


ΔΥΣΜΟΡΦIΑ: Παραμόρφωση μέρους τού σώματος ή γενική δυσπλασία του σώματος.

DEFORMATION: La distorsion dune partie du corps, ou la malformation générale du corps.

DEFORMACIÓN: Distorsión de una parte del cuerpo, o la malformación general del cuerpo.

DEFORMACIÓN: Distorsión dunha parte do corpo, ou malformación xeral de todo o corpo.

DEFORMITÁS: Bármely testrész vagy az egész test alakjának eltorzulása.

DEFORMITET: Skjevhet i en del av kroppen eller misdannelse av kroppen.

ZNIEKSZTAŁCENIE: Zniekształcenie jakiejś części ciała lub ogólna wada rozwojowa ciała.

DEFORMİTE: Vücudun herhangi bir bölümünün bozulması ya da vücudun genel malformasyonu.

Was this helpful?
A host organism in which the sexual or final stages in the life cycle of a parasite must develop.


ΤΕΛΙΚΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός-ξενιστής, στον οποίο ένα παράσιτο διανύει το φυλετικό ή το τελικό στάδιο του κύκλου ζωής του.

HOTE DEFINITIF: Organisme hôte abritant les stades finaux ou sexués dun parasite.

HUÉSPED DEFINITIVO: Organismo huésped que alberga los estados finales o sexuales de un parásito.

HOSPEDADOR DEFINITIVO: Organismo hospedador no que poden desenvolverse os estados finais ou de madureza sexual dun parasito.

VÉGLEGES GAZDA: Az a gazdaszervezet, amelyben egy parazita szexuális vagy végső életszakasza játszódik le.

SLUTTVERT : Vertsorganisme der det kjønnsmodne eller siste stadiene i livssyklusen til en parasitt må utvikles.

ŻYWICIEL OSTATECZNY: Organizm gospodarza, w którym musi się rozwijać stadium płciowe lub ostateczne cyklu życiowego pasożyta.

KONAK: Bir parazitin yaşam döngüsünün cinsel ya da son aşamasında geliştirmesi gerektiği ev sahibi bir organizma.

Was this helpful?
Disease caused by a lack of some essential constituents in the diet.


ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Ασθένεια που προκαλείται από την έλλειψη ορισμένων βασικών συστατικών στη διατροφή.

SYNDROME DINSUFFISANCE: Etat provoqué par la carence dun élément essentiel dans lalimentation.

SÍNDROME DE MUDA SÍNDROME DE INSUFICIENCIA: Estado provocada por la carencia de un elemento esencial en la alimentación.

SÍNDROME DE MUDA / SÍNDROME DE INSUFICIENCIA: Enfermidade causada pola carencia dun elemento esencial na dieta.

HIÁNYBETEGSÉG: A táplálék nélkülözhetetlen alkotórészeinek hiánya miatt kialakuló betegség.

MANGELSYKDOM: Sykdom forårsaket av mangel på essensielle bestanddeler i dietten.

CHOROBA NIEDOBOROWA: Choroba powodowana przez brak niektórych istotnych składników w diecie.

YETERSİZLİK HASTALIĞI: Diyetteki bazı temel bileşenlerin eksikliğinin sebep olduğu hastalık.

Was this helpful?
A departure of any quality characteristic from its intended (usually specified) level that is severe enough to cause the product or service not to fulfil its anticipated function.


ΕΛΑΤΤΩΜΑ: Απόκλιση ενός χαρακτηριστικού αντικειμένου ή μιας υπηρεσίας από το επιθυμητό (συνήθως καθορισμένο) επίπεδο, ποιότητα αρκετά σοβαρή, ώστε να μην είναι δυνατόν να επιτελεσθεί μια προβλεπόμενη λειτουργία.

DEFAUT: Déviation dun critère de qualité de son niveau voulu (normalement spécifié) suffisament sévère pour que le produit ou service ne remplisse pas ses fonctions anticipées.

DEFECTO: Desviación de un criterio de calidad de su nivel esperado (normalmente especificado) que es normalmente bastante severo para que el producto o el servicio no cumpla sus funciones anticipadas.

DEFECTO: Desviación de calquera característica de calidade do nivel preestablecido (normalmente especificado) normalmente en suficiente grao como para que o produto ou o servizo non cumpra as súas funcións anticipadas.

ELÉGTELENSÉG: Valamilyen minőségi jellemző eltérése a tervezett (általában meghatározott) szinttől, amely elég komoly ahhoz, hogy a termék vagy szolgáltatás emiatt ne tudja betölteni az elvárt funkcióját.

FEIL (DEFEKT): Avvik av en egenskaps karakter fra det påtenkte (spesifiserte) nivå, som er alvorlig nok til at produktet eller tjenesten ikke tilfredsstiller de forventete funksjoner.

DEFEKT (wada, ubytek): Odchylenie jakiejś cechy jakościowej od ustalonego (zwykle sprecyzowanego) poziomu, które jest na tyle duże aby sprawić, że produkt lub usługa nie spełniają oczekiwanej normy.

DEFEKT: Ürünün ya da hizmetin beklenen işlevi yerine getirememesine sebep olacak kadar ciddi olan, amaçlanan (genellikle belirlenmiş) seviyeden herhangi bir kalite özelliğinin ayrılması.

Was this helpful?
To discharge faeces or egesta.


ΑΦΟΔΕΥΣΗ: Η αποβολή περιττωμάτων.

DEFECATION: Lexpulsion des matiéres fécales (fèces).

DEFECACIÓN: Expulsión de las materias fecales (heces).

DEFECACIÓN: Expulsión das materias fecais (feces).

SZÉKLETÜRÍTÉS: A széklet kikerülése a szervezetből.

UTSONDRE: A slippe ut avføring eller ekskretstoffer.

ODDAWAĆ KAŁ: Wydalanie kału lub odchodów.

BOŞALTIM: Dışkı veya egesta boşaltmak.

Was this helpful?
The degradation of organic matter into simple organic and inorganic compounds, with consequent liberation of energy.


ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΣΗ (ΔIΑΣΠΑΣΗ): Η μεταβολική αποδόμηση της οργανικής ύλης σε απλές οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Συνοδεύεται από έκλυση ενέργειας.

DECOMPOSITION: Dégradation métabolique de la matière organique en composés simples organiques et inorganiques avec libération dénergie.

DESCOMPOSICIÓN: Degradación metabólica de la materia orgánica en compuestos orgánicos e inorgánicos más simples acompañada de una liberación de la energía.

DESCOMPOSICIÓN: Degradación da materia orgánica en compostos máis simples, coa conseguinte liberación de enerxía.

LEBONTÁS: A szerves anyagok szétbomlása egyszerű szerves és szervetlen vegyületekké, amelynek következtében energia szabadul fel.

NEDBRYTING: Nedbryting av organisk materiale til enkle organiske og uorganiske forbindelser, der det frisettes energi.

ROZKŁAD: Rozkład materii organicznej do prostych związków organicznych i nieorganicznych, z towarzyszącym mu uwalnianiem energii.

DEKOMPOZİSYON: Basit organik ve inorganik bileşikler halinde organik maddenin bozulması ve sonuç itibariyle enerjinin libertasyonu.

Was this helpful?
Any organism that feeds by degrading organic matter.


ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΤΗΣ (ΔIΑΣΠΑΣΤΗΣ): Οργανισμός που τρέφεται διασπώντας οργανική ύλη.

DECOMPOSEUR: Un organisme qui se nourrit de matière organique, provoquant ainsi sa décomposition.

DESCOMPONEDOR: Todo organismo que se alimenta de la materia orgánica, y que provoca su descomposición.

DESCOMPOÑEDOR: Todo organismo que se alimenta degradando a materia orgánica.

LEBONTÓ: Olyan szervezet, amely a szerves anyagok lebontásával táplálkozik.

NEDBRYTER: Enhver organisme som lever av å bryte ned organisk materiale.

DESTRUENT: Każdy organizm, który powoduje rozkład i odżywia się rozłożoną materią organiczną.

PARÇALAYICI: Parçalanabilir organik madde ile beslenen herhangi bir organizma.

Was this helpful?
The process by which chlorine (acting as an anti-microbial agent) is removed from water before being used as culture water. This can be carried out by aeration of the water. It is also used in microbial analysis of water samples to ensure accurate readings. Dechlorination can also be carried out by the addition of reducing agents (Sodium thiosulphate, Sodium sulphite, Sodium arsenite) to the water sample and/or sample container.


ΑΠΟΧΛΩΡIΩΣΗ: Διαδικασία με την οποία απομακρύνεται το χλώριο (που δρα ως αντιμικροβιακός παράγοντας) από το νερό, πριν αυτό χρησιμοποιηθεί στην υδατοκαλλιέργεια. Πραγματοποιείται με αερισμό του νερού. Χρησιμοποιείται επίσης στη μικροβιακή ανάλυση των δειγμάτων του νερού ώστε οι προδιορισμοί να είναι ακριβείς. Η αποχλωρίωση πραγματοποιείται επίσης με την προσθήκη ενός αναγωγικού παράγοντα, όπως θειοθεϊικό νάτριο ή θειώδες νάτριο στο νερό.

DECHLORATION: Processus délimination du chlore (agent antimicrobien ajouté à leau domestique) de leau avant son utilisation dans un élevage ou avant une analyse microbienne. Souvent accomplie par aération, mais également par lajout dagents réducteurs; hyposulfite de soude, arsenite de soude.

DESCLORACIÓN: Proceso de eliminación del cloro (agente antimicrobiano añadido al agua doméstica) del agua antes de su utilización en un cultivo o antes de un análisis microbiano. A menudo realizado por aireación, pero también añadiendo agentes reductores como el hiposulfato de sodio, o el arseniato de sodio.

DECLORACIÓN: Proceso de eliminación do cloro (actuando como axente antimicrobiano) da auga antes da súa utilización como auga de cultivo. Pode ser eliminado por aireación da auga. Tamén é usado en análises microbiolóxicas de mostras de auga para asegurar lecturas precisas. A decloración tamén pode suceder pola adición de axentes redutores (tiosulfato sódico, sulfito sódico, arseniato sódico) á auga da mostra e/ou ao colector da mostra.

KLÓRMENTESÍTÉS: Az az eljárás, amellyel a klórt (mint antimikrobiális szert) eltávolítják a vízből a haltenyésztési felhasználás előtt. A klórt legegyszerűbben a víz levegőztetésével lehet eltávolítani. Vízminták mikrobiológiai elemzésénél is használják, a pontosság javítására. A klórmentesítés másik módszere a redukálószerek (nátrium-tioszulfát, nátrium-szulfit, nátrium-arzenit) hozzáadása a vízmintákhoz és/vagy a mintattároló edényekhez.

AVKLORING: Prosessen der klor (virker bakteriedrepende) fjernes fra vannet før det brukes til oppdrett. Dette kan gjøres ved lufting av vannet. Brukes også i mikrobiologiske analyser av vannprøver for å sikre nøyaktige målinger. Avkloring kan også gjøres ved å tilsette et reduksjonsmiddel (natrium tiosulfat, natrium sulfitt, natrium arsenitt) til vannprøven.

ODCHLOROWANIE USTROJU: Proces, w którym chlor (działający jak czynnik przeciwbakteryjny) jest usuwany z wody przed jej użyciem jako środowiska hodowlanego. Można tego dokonać przez napowietrzanie wody. Jest ono także stosowane w analizach mikrobiologicznych próbek wody, w celu zapewnienia dokładnych odczytów. Odchlorowywanie może także być przeprowadzane poprzez wprowadzanie czynników redukcyjnych (tiosiarczanu sodowego, siarczynu sodowego, metaarseninu sodowego) do próbki wody i/lub pojemnika próbki.

KLORSUZLAŞTIRMA: Yetiştirme suyu olarak kullanılmadan önce, suyun içinden klorun ( anti mikrobik etkisi olan ) ayrıştırılması işlemidir. Bu işlem suyun havalandırılmasıyla da gerçekleştirilebilir. Bu ayrıca doğru okumaların sağlanabilmesi için su örneklerinin mikrobik analizlerinin yapılmasında da kullanılabilir. Klorsuzlaştırma su örneklerine indirgen maddelerin ( sodium thiosulphate, sodium sulphite, sodium arsenite ) katıştırılmasıyla da sağlanabilir.

Was this helpful?
The condition of being stunted; much smaller than normal; having restricted growth; microsomia.


ΝΑΝΙΣΜΟΣ: Η κατάσταση ενός οργανισμού του οποίου η αύξηση παύει πριν αυτός αποκτήσει φυσιολογικό μέγεθος, Μικροσωμία.

NANISME: Etat dêtre nain ou rabougri, plus petit que la normale; ayant une croissance restreinte; microsomie.

ENANISMO: Estado de ser enano o encogido, más pequeño que lo normal; que tiene un crecimiento restringido; microsomía.

ANANISMO: Condición de baixo desenvolvemento; moito máis pequeno do normal; con crecemento restrinxido; microsomía.

TÖRPESÉG: A növekedés gátoltságának állapota; a normálisnál sokkal kisebb; csökkent növekedésű; mikroszómia

DVERGVEKST: Tilstand der vekst er hemmet. Mye mindre enn normal. Ha redusert vekst, mikrosomi.

KARŁOWATOŚĆ: Stan będący zahamowanym w rozwoju; znacznie mniejszy niż normalny; mający ograniczony wzrost; karłowatość.

CÜCELİK: Yanık olma durumu; normalden çok daha küçük, sınırlı büyümeye sahiptir; vücudun uyumlu ancak yetersiz gelişmesidir.

Was this helpful?
A genus of dinoflagellate (unicellular alga), batch-cultured in hatcheries as a food source for fiilter-feeding organisms, such as bivalve mollusc larvae and spat, or brine shrimp ( Artemia salina). The latter are fed to fish larvae.


DUNALIELLA: Γένος δινομαστιγωτών (μονοκύτταρα φύκη) που καλλιεργείται σε στατικές (batch) καλλιέργειες ως τροφή για τους διηθηματοφάγους οργανισμούς, όπως οι προνύμφες των μαλακίων ή η Artemia salina. Οι τελευταίοι οργανισμοί χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις προνύμφες των ψαριών.

DUNALIELLA: Genre de dinoflagellé (algue unicellulaire), élevé en fournée dans les écloseries comme source dalimentation pour les organismes filtreurs, tels les larves et les naissains de mollusques bivalves ou les Artemies. Ces dernières sont consommées par les larves de poissons.

DUNALIELLA: Género de dinoflagelados (alga unicelular), cultivada en criadores como fuente de alimentación para los organismos filtradores, tales como larvas de moluscos bivalvos o artemias. Estas últimas sirven para alimentar las larvas de peces.

DUNALIELLA: Xénero de dinoflaxelados (alga unicelular), cultivada en criadeiros como fonte de alimentación para os organismos filtradores, tales como larvas e semente de moluscos bivalvos ou artemias ( Artemia salina). Estas últimas serven para alimentar as larvas de peixes.

DUNALIELLA: A páncélos ostorosok (egysejtű algák) egyik nemzetsége. A halkeltetőkben batch-kultúrában tenyésztik, mivel fontos táplálékforrást jelent a szűrve táplálkozó álatok, például a kagylólárvák, fiatal osztrigák és sórákok (Artemia salina) számára. Az utóbbi fajt halivadékok táplálékaként használják.

DUNALIELLA: Slekt av dinoflagelater (encellete alger), dyrket i lukkete kulturer ved klekkerier som fôr for filterspisende organismer, slik som toskjellete bløtdyr (mollusker) larver og østersyngel, eller saltkreps (Artemia salina). Sistnevnte brukes som fôr til fiskelarver.

DUNALIELLA: Rodzaj z bruzdnic (glon jednokomórkowy) hodowany w wylęgarniach w zbiornikach foliowych jako pokarm dla organizmów filtrujących, takich jak larwy mięczaków dwuskorupowych i ostryg, lub solowca (Artemia salina). Te ostatnie służą za pokarm larwom ryb.

Dunaliella: Dinoflagellatların (tek hücreli) bir genusu; midye gastropod larvalarının ve spatlarının veya Artemia salina gibi tuzlu su karideslerinin beslenmesinde gıda kaynağı olarak kuluçkahanelerde kullanılır. Daha sonraki doönemlerde ise balık larvalarının beslenmesinde kullanılır

Was this helpful?
Any tubular channel in the body for the conveyance of secretory or excretory products, e.g., oviduct.


ΑΓΩΓΟΣ: Κάθε κυλινδρικό κανάλι στο σώμα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εκκριτικών ή απεκκριτικών προϊόντων π.χ. ωαγωγός.

CONDUIT: Conduit tubulaire du corps servant au transport des produits sécrétés ou excrétés. Ex : oviducte

DUCTO: Cualquier canal tubular del cuerpo para el transporte de productos excretores o secretores, como por ejemplo un oviducto.

DUCTO: Calquera canle tubular do corpo para o transporte de produtos excretores ou secretores, como por exemplo un oviducto.

VEZETÉK: Bármely cső alakú csatorna a testben, amely belső vagy külső elválasztású termékek szállítását végzi, pl. petevezeték.

LEDER: Enhver rørformet kanal i kroppen for transport av sekretoriske eller ekskresjonsprodukter, f.eks. eggleder.

PRZEWÓD: Każda rurkowata struktura w ciele, która przewodzi produkty wydalnicze lub wydzielnicze, np. jajowód (przewód jajowy).

KANAL: Salgı veya boşaltım ürünlerinin taşınması için vücüttta bulunan herhangi boru kanal, örn. yumurtlama kanalı.

Was this helpful?
A process whereby the capsules of brine shrimp cysts are removed before they are used further in cultivation. The cyst, often called an egg, is an arrested gastrula encapsulated within a hard lipoproteinaceous shell or capsule. An efficient method of hatching Artemia is to decapsulate the cysts with the hypochlorite solution (OCl-, supplied by chlorine bleach) prior to incubation and hatching. Hypochlorite chemically removes the capsule without affecting the viability of the unhatched embryo. De


ΑΦΑIΡΕΣΗ ΚΑΨΑΣ: Διαδικασία κατά την οποία απομακρύνονται οι κάψες από τις κύστεις της "γαρίδας της άλμης" (Artemia), πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην υδατοκαλλιέργεια. Η κύστη, που συχνά αποκαλείται και αυγό, είναι ένα αδρανοποιημένο γαστρίδιο, το οποίο περιβάλλεται από ένα σκληρό λιποπρωτεϊνικό κέλυφος ή κάψα. Μια αποτελεσματική μέθοδος για την εκκόλαψη της Artemia είναι η απομάκρυνση της κάψας από τις κύστεις με υποχλωριώδες διάλυμα (OCl-), πριν απο την επώαση και εκκόλαψη. Το υποχλωριώδες διάλυμα απομακρ

DECAPSULATION: Processus par lequel les capsules des kystes dartémies sont éliminées avant la mise en culture de ces dernières. En effet, le kyste (souvent appellé oeuf) est une larve dont le développement est arrêté suite à la gastrulation et qui est enveloppée par une coque dure de nature lipoprotéique; la capsule. Les solutions dhypochlorite (OCl-, fournie par leau de javel) sont efficaces dans la décapsulation chimique des kystes dartémies. Cette méthode naffecte pas la viabilité des artémies et a lavantag

DESCAPSULAR : Proceso por el cual las cápsulas de los quistes de artemia se eliminan antes de cultivar estos últimos. En efecto, el quiste (a menudo llamado huevo) es una larva cuyo desarrollo se ha parado después de gastrulación y que se ha encapsulado dentro de una cáscara dura de lipoproteínas o cápsula. Las soluciones de hipoclorito (OC1-, proporcionado por la lejía) son eficaces para descapsular químicamente los quistes de Artemia.Desintegración o destrucción de células después de la ruptura de la membra

DESCAPSULACIÓN: Proceso polo que as cápsulas dos quistes de artemia se eliminan antes de usalos en cultivo. O quiste (a miúdo chamado ovo) é unha gástrula detida encapsular dentro dunha casca ou cápsula dura de lipoproteinas. Un eficiente método de eclosión de artemia é descapular os quistes cunha disolución de hipoclorito (NaClO-, proporcionado pola lixivia) antes da incubación e eclosión. El hipoclorito elimina quimicamente a cápsula sen afectar á viabilidade do embrión sen eclosionar. A descapsulación ten a

DEKAPSZULÁCIÓ: Az az eljárás, amellyel a sórákok cisztáit körülvevő kapszulákat eltávolítják, mielőtt a rákokat tovább tenyésztenék. A ciszta, amelyet gyakran petének is neveznek, tulajdonképpen egy gasztula stádiumú embrió, amelyet egy kemény, lipoproteinekből álló burok vagy kapszula vesz körül. Az Artemia keltetésének hatékony módszere a ciszták dekapszulációja hipoklorit oldattal (OCL-, pl. a klórtartalmú lúgokban) az inkubációt és a kelést megelőzően. A hipoklorit kémiai úton távolítja el a kapszulát, és

DEKAPSULERING: Prosessen der kapselen til saltkrepscyster fjernes før krepsen brukes videre i kultiveringen. Cysten, ofte kalt egg, er arrestert i gastrulastadiet og innkapslet i et hardt lipoprotein skall eller kapsel. En effektiv måte å klekke Artemia på er å dekapsulere cysten med hypoklorittløsnig (OCl-, dannet ved klorblekning) før inkubering og klekking. Hypokloritt fjerner kapselen kjemisk uten å påvirke levedyktigheten til det uklekte embryo. En stor fordel ved dekapsulering er at cystene desinfiseres

DEKAPSULACJA (usunięcie torebki): Proces, dzięki któremu kapsułki cyst solowca (Artemia salina), zanim zostaną użyte jako pokarm w hodowli, są usuwane. Cysta, często nazywana jajem, jest zahamowaną otorbioną gastrulą utrzymywaną wewnątrz twardej skorupki lub kapsułki lipoproteinowej. Efektywną metodę hodowli artemii stanowi dekapsulacja cyst − przed inkubacją i wylęganiem − w roztworze podchlorynu [OCl-, dostarczonych przez wapno chlorowane (chlorek bielący)]. Podchloryn usuwa chemicznie kapsułę bez oddziaływania na żywotność

DEKAPSÜLASYON: Yetiştiricilikte kullanılmak üzere Artemia (karides) kistlerinin kapsüllerinin kaldırılması süreci. Kist, sıklıkla kapsül ya da sert lipoproteinaceaus kabuk içindeki kapsüllü gastrulada tutulan bir yumurta olarak adlandırılır. Kuluçkahaneler için etkili bir yöntemdir. Artemia inkübasyon ve döllenme öncesinde hipoklorit solüsyonu ile dekapsüle olur. Hipoklorit kimyasal olarak, döllenmemiş yumurtanın yaşayabilirliğine etkilemeksizin kapsülden uzaklaştırılır. Kuluçkadan çıkmadan önce dekapsülasyo

Was this helpful?
The total and irreversible cessation of all life processes.


ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ολική και μη αναστρέψιμη παύση όλων των διεργασιών της ζωής.

MORT: La cessation totale et irréversible de tout processus vital.

MUERTE: Cesación total irreversible de todo proceso vital.

MORTE: Cesamento total e irreversible de todos os procesos vitais.

HALÁL: Mindennemű életfolyamat teljes és visszafordíthatatlan megszűnése.

DØD: Fullstendig og irreversibel opphør av alle livsprosesser.

ŚMIERĆ /ŚNIĘCIE: Całkowite i nieodwracalne ustanie wszystkich procesów życiowych.

ÖLÜM: Tüm yaşam süreçlerinin toplam ve tersine çevrilemez sona erişi.

Was this helpful?
To remove calcium salts. (1) Used in the processing of histological preparations. (2) Applied to the intake water of aquaculture facilities.


ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ: Η απομάκρυνση των ασβεστούχων αλάτων. (1) Χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία παραγωγής ιστολογικών παρασκευασμάτων. (2) Εφαρμόζεται στην παροχή νερού στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

DECALCIFIER: Elimination des sels de calcium. (1) technique appliquée aux préparations histologiques. (2) Traitement appliqué sur les eaux à usage aquacole.

DESCALCIFICAR: Eliminación de sales de calcio. (1) Técnica aplicada para las preparaciones histológicas. (2) Tratamiento aplicado a las aguas de uso acuícola.

DESCALCIFICAR: Eliminación de sales de calcio. (1) Técnica aplicada para as preparacións histolóxicas. (2) Tratamento aplicado en augas interiores de uso acuícola.

MÉSZTELENÍTÉS: A kalciumsók eltávolítása. (1) Szövettani preparátumok elkészítésénél használatos. (2) Az akvakultúra-rendszerek vízfelvételénél is alkalmazzák.

AVKALKE: A fjerne kalsiumsalter. (1) Brukes ved utarbeidelse av histologiske preparater. (2) Gjennomfores med inntaksvannet til oppdrettsanlegg.

ODWAPNIAĆ: Usuwanie soli wapniowych. (1) Stosowane w przygotowywaniu preparatów histologicznych. (2) Stosowane przy pobieraniu wody do urządzeń akwakultury.

KALSİYUM ARINDIRMA: Kalsiyum tuzlarını kaldırmak. (1) Histolojik hazırlıkların işlenmesinde kullanılır. (2) Akuakültür tesislerinin su alımında uygulanır.

Was this helpful?
The process by which proteins are utilized as an energy source when one amino acid is limiting or the protein component of the diet is in excess.


ΑΠΑΜΙΝΩΣΗ: Η διαδικασία με την οποία οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται ως ενέργεια όταν αμινοξύ είναι περιορισμένο ή όταν ένα πρωτεϊνικό στοιχείο μιας διατροφής είναι σε περίσσεια.

DESAMINATION: Procédé par lequel les protéines sont utilisées comme source dénergie lorsquun acide aminé est facteur liimitant, ou que la quantité de protéine est en excès dans lalimentation.

DESAMINACIÓN: Proceso por el que las proteínas son utilizadas como fuente de energía cuando un aminoácido es limitante o cuando el componente proteíco de un alimento está en proporción excesiva.

DESAMINACIÓN: Proceso polo que as proteínas son utilizadas como fonte de enerxía cando un aminoácido é limitante ou cando o compoñente proteico dun alimento está en proporción excesiva.

DEAMINÁLÁS: Az a folyamat, amely során a fehérjék energiaforrásként használódnak fel, amikor valamely aminosav limitáló, vagy az étrendben túl nagy a fehérjetartalom.

DEAMINERING: Prosessen der proteiner brukes som energikilde når en aminosyre er begrensende eller hvis det er overskytende protein i dietten.

DEZAMINACJA: Proces, w którym białka wykorzystywane są jako źródło energii, gdy jeden aminokwas jest limitujący lub przy nadmiernej zawartości białka w diecie.

DEAMİNASYON: Sınırlı aminoasit veya diyetin protein içeriğinin fazla olduğu durumlarda proteinlerin enerji kaynağı olarak kullanılması işlemi.

Was this helpful?
Genus of monogenic trematode with a worldwide distribution. They are oviparous worms and are gill parasites of fish, especially carp.


DACTYLOGYRUS: Γένος μονογονικών τρηματωδών κοσμοπολιτικής κατανομής. Πρόκειται για ωοτόκα σκουλήκια που παρασιτούν τα βράγχια των ψαριών, ιδιαίτερα του κυπρίνου.

DACTYLOGYRUS: Genre de trématode monogène cosmopolite. Vers ovipares parasites des branchies de poissons, spécialement des carpes.

DACTYLOGYRUS: Genero de trematodo monogeneo cosmopolita. Gusano ovíparo parásito de las branquias de peces, especialmente de las carpas.

DACTYLOGYRUS: Xénero de trematodo monoxeneo cosmopolita. Verme ovíparo parasito das branquias de peixes, especialmente das carpas.

DACTYLOGYRUS: Az egynemzedékes mételyek egyik világszerte elterjedt nemzetsége. Peterakó férgek, amelyek a halak, elsősorban a ponty kopoltyúélősködői.

DACTYLOGYRUS: Genus av monogen trematode (Monogena), med verdensomspennende distribusjon. De er ovipare haptormark som er gjelleparasitter på fisk, spesielt på karpe (se d.o.).

DACTYLOGYRUS: Rodzaj monogenicznej przywry o szerokim światowym rozpowszechnieniu. Stanowią je jajorodne robaki pasożytujące na skrzelach ryb, głównie karpia.

DACTYLOGYRUS: Dünya çapında dağılım gösteren monogenik trematod bir cinstir. Yumurtlayarak çoğalan kurtçuklardır ve balıklarda solungaç parazitidirler özellikle sazanlarda.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES