AMC LIMITED

C

A common non-specific name used colloquially for Brachiura, crustaceans of the decapod (Decapoda) order, mostly marine. Many species of decapod crustaceans are commercially important, e.g., 100.000 t. of Chines river crab (Eriochei sinensis) cultivated annually.


ΚΑΒΟΥΡΙ: Η κοινή ονομασία για τα Brachiura καρκινοειδή που ανήκουν στην τάξη των δεκαπόδων (Decapoda). Τα περισσότερα είναι θαλάσσια είδη και πολλά από αυτά έχουν μεγάλη εμπορική αξία. Για παράδειγμα το είδος Eriochei sinensis καλλιεργείται συστηματικά στην Κίνα και η παραγωγή του φτάνει τους 100.000 t. Ετησίως.

CRABE: Nom familier donné aux brachyures (crustacés décapodes), dont la plupart sont marines. Certains crabes sont commercialement importants, par exemple 100 000 tonnes de la crabe fluviale chinoise (Eriochei sinensis ) sont cultivées chaque année.

CANGREJO: Nombre no-específico usado para designar los Brachiura, crustáceos del orden de los decápodos, mayormente marinos. Muchos crustáceos decápodos son comercialmente importantes.

CANGREXO: Nome común inespecífico usado coloquialmente para designar os Brachiuros, crustáceos da orde dos Decapoda, maioritariamente mariños. Moitos crustáceos decápodos son comercialmente salientables. Por exemplo: 100.000 toneladas de cangrexo de rio chinés (Eriochei sinensis, cultivadas anualmente).

TARISZNYARÁK: Elsősorban a tízlábú rákok Brachiura nemzetségébe tartozó, főleg tengeri fajok elterjedt köznyelvi elnevezése. A tízlábú rákok sok faja fontos gazdasági szempontból, a kínai folyami rákból (Eriochei sinensis) pl. évente 100.000 tonnát termelnek.

KRABBE: Hverdagslig samlebegrep for krepsdyrene i underordenen Brachyura (orden tifotkreps, Decapoda). De fleste er marine. Mange tifotkreps er kommersielt viktige arter.

KRABY: Powszechna, niespecyficzna nazwa używana potocznie w stosunku do Brachyura, skorupiaków z rzędu dziesięcionogów (Decapoda), żyjących głównie w morzu. Wiele gatunków skorupiaków dziesięcionogich jest ważnych gospodarczo, np. roczna produkcja kraba wełnistorękiego (Eriochei sinensis) wynosi 100 000 t.

YENGEÇ: Çoğunlukla denizel Dekapod (Decapoda) krustaselerin (Brachiura) halk arasında kullanılan bir ismi. Dekapod krustaselerin bir çoğu ticari öneme sahiptirler, Örn:Çin nehir yengeci (Eriochei sinensis) 100.000 t.

Was this helpful?
A stain applied to a histological section in order to enhance the effect of an existing or primary stain.


ΕΠIΧΡΩΣΤIΚΗ: Χρωστική που προστίθεται σε μια ιστολογική τομή με σκοπό να ενισχύσει το αποτέλεσμα μιας υπάρχουσας ή πρωτογενούς χρωστικής.

COLORANT SECONDAIRE: Colorant appliqué à une coupe histologique afin de rehausser leffet dun colorant primaire existant.

COLORANTE SECUNDARIO: Colorante aplicado a un corte histológico con el fin de acentuar el efecto de un colorante primario ya aplicado.

COLORANTE SECUNDARIO / COLORANTE DE CONTRASTE: Colorante aplicado a un corte histolóxico co fin de acentuar o efecto dun colorante primario xa aplicado.

ELLENFESTÉS: Szövettani metszeteken alkalmazott festés egy már létező vagy elsődeges festés hatásának javítására.

MOTFARGE: Farge som tilsettes et histologisk preparat for a forsterke effekten til en eksisterende eller opprinnelig farge.

BARWIENIE KONTRASTOWE: Stosowane barwienie do skrawków histologicznych, w celu podniesienia wyrazistości istniejącej lub pierwotnej barwy.

Saprolegniasis: Çoğunlukla salmonid türlerinin solungaçlarında görülen, Saprolegnianın sebep olduğu bir mantar hastalığıdır.

Was this helpful?
Fungal disease caused by Saprolegnia sp.in the gills of salmonids manifesting itself as distinct white growths.


ΒΑΜΒΑΚIΑΣΗ: Μυκητιακή ασθένεια που προκαλείται από τη Saprolegnia στα βράγχια των σολομοειδών. Τα προσβεβλημένα ψάρια εμφανίζουν άσπρες τούφες.

MALADIE DU COTON: Maladie provoquée par une saprolegéniale (champignon) affectant les branchies des salmonidés et caractérisée par des excroissances blanches.

ENFERMEDAD DE ALGODÓN: Enfermedad causada por Saprolegnia que afecta las branquias de salmónidos y se caracteriza por excrecencias blancos.

ENFERMIDADE DO ALGODÓN: Enfermidade fúnxica causada por Saprolegnia sp. que afecta as branquias de salmónidos e se caracteriza por masas brancas marcadas.

SZÁJPENÉSZ: A Saprolegnia fajok által okozott gombás fertőzés, amely a lazacfélék kopoltyúit támadja meg, és jól elkülöníthető fehér kinövéseket okoz.

SAPROLEGNIOSE (COTTON WOOL DISEASE): Soppsykdom forårsaket av Saprolegnia sp. På gjeller fra laksefisk, åpenbarer seg som tydelige hvite vekster.

CHOROBA BAWEŁNIANA: Choroba grzybicza powodowana przez Saprolegnia sp. Atakuje skrzela ryb łososiowatych a manifestuje się wyraźnym białym porostem grzybni.

Saprolegniasis: Çoğunlukla salmonid türlerinin solungaçlarında görülen, Saprolegnianın sebep olduğu bir mantar hastalığıdır.

Was this helpful?
An infection of the skin, fins and gills by the flagellated protozoan, Costia sp.


ΚΟΣΤΙΑΣΗ: Μόλυνση του δέρματος, των πτερυγίων και των βραγχίων από το μαστιγοφόρο πρωτόζωο Costia sp.

BLANC DE LA TRUITE: Infection de la peau, des nageoires et des branchies par le protozoaire flagellé, Costia sp.

COSTIASIS: Infección de la piel, de las aletas, de las branquias por el protozoo flagelado, Costia sp.

COSTIASE: Infección da pel, das aletas, das branquias causada polo protozoo flaxelado, Costia sp.

FÁTYOLBETEGSÉG: A bőrön, az úszókon és a kopoltyúkon megjelenő fertőző betegség, amelyet a Costia nembe tartozó ostoros egysejtűek okoznak.

ICHTHYOBODOSE: Infeksjon av hud, finner og gjeller av flagellaten Costia (protozo).

KOSTIOZA: Zarażenie skóry, płetw i skrzeli przez wiciowcowca Ichthyobodo sp. (poprzednia nazwaCostia sp.).

KOSTİASİS: Flegelat protozoa tarafından deri, palet ve solungaçda yapılan bir enfeksiyon.Costia sp.

Was this helpful?
A glucocorticosteroid, also known as hydrocortisone, one of the steroid hormones produced by the adrenal cortex. The hormone participates in, i.a., protein to sugar transformations, which induce a blood glucose level increase and also affects protein and lipid metabolism. It stimulates phosphorylation in muscles, thereby improving their performance. It is secreted in large amounts under stressful conditions, resulting in increased blood glucose. In addition, it enhances the aorta smooth muscle


ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ: Μια γλυκοκορτικοειδή ορμόνη γνωστή και ως υδροκορτιζόνη που παράγεται από το φλοιό των επινεφριδίων και προάγει τη σύνθεση της γλυκόζης. Είναι υπεύθυνη για την αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, επηρεάζοντας ταυτόχρονα το μεταβολισμό των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. Βελτιώνει την απόδοση των μυών καθώς ενεργοποιεί το μηχανισμό της φωσρφορυλίωση. Εκκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες σε συνθήκες στρες με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Αυξάνει επίσης την ευαισθησ

CORTISOL: Hormone glucocorticosteroid produite par le cortex de la glande adrénale ; appelé également hydrocortisone. Cette hormone stimule les transformations de protéine en sucres, augmentant le taux de glycémie et affectant le métabolisme protéique et lipidique. Augmente la performance musculaire en stimulant la phosphorylation. Secrétées en grande quantité dans des conditions de stress, augmentant la glycémie et sensibilisant les muscles lisse de l’aorte envers l’adrénaline. Connue également pour ces

CORTISOL: Glucocorticoide conocido también como hidrocortisona, una de las hormonas esteroides producidas por las glándulas adrenales de los vertebrados (interrenales en los peces). Participa en la transformación de proteínas hasta azúcares, lo que induce un incremento de la glucosa en sangre y también afecta al metabolismo lipídico y proteínico. Estimula la fosforilación en el músculo, mejorando su rendimiento. Se secreta en grandes cantidades en situaciones de estrés, manifestándose en incremento de glu

CORTISOL: Glucocorticoide coñecido tamén como hidrocortisona, unha das hormonas esteroides producidas polas glándulas adrenais (en concreto, o córtex adrenal) dos vertebrados (interrenais nos peixes). Participa na transformación das proteínas en azucres, o que induce un incremento da glicosa en sangue e do metabolismo lipídico e proteico. Estimula a fosforilación no músculo, mellorando o seu rendemento. Se secreta en grandes cantidades en situacións de estrés, manifestándose en incremento de glicosa en sa

KORTIZOL: Hidrokortizon néven is ismert glükokortikoid, a mellékvesekéreg által kiválasztott szteroidhormon. Fontos szerepe van a fehérjék cukrokká alakításában, amely növeli a vércukorszintet és befolyásolja a fehérje- és lipidanyagcserét. Serkenti a foszforilációt az izmokban, ezzel növeli azok teljesítőképességét. Stresszelt körülmények között nagy mennyiségben termelődik, amely a vércukorszint emelkedéséhez vezet. Ezen kívül növeli az aorta simaizomzatának az adrenalin-érzékenységét. Gyulladásgátló, a

KORTISOL: Et glukokortikosteroid, også kjent som hydrokortison. Et av steroidhormonene produsert av binyrebarken (interrenallegemene hos fisk). Hormonet påvirker bl.a. protein og lipid metabolismen og øker glukosenivået i blodet ved å omdanne protein til sukker. Stimulerer fosforylering i muskler og øker derved deres ytelse. Kortisol skilles ut i store mengder under stressende betingelser, og resulterer i økt blodsukker. I tillegg øker aortas følsomhet for adrenalin. Hormonet er også kjent for dets antiin

KORTYZOL: Glukokortykosteroid, znany także jako hydrocortyzon (i jako kortyzol), jeden z hormonów steroidowych produkowanych przez korę nadnerczy. Bierze on zwykle udział w przemianie białka w cukier, który powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi, a także wpływa na metabolizm białka i lipidów. Stymuluje on fosforylację w mięśniach, przez co poprawia ich sprawność. Wydzielany jest w dużych ilościach w warunkach stresu, dając w wyniku wzrost glukozy we krwi. Ponadto, podnosi on wrażliwość mięśni gładkich ao

KORTİZOL: Bir glukokortikosteroit, hidrokortizon olarak bilinen, böbreküstü bezi tarafından üretilen steroid hormonlarından biridir. Kanda glukoz seviyesinin yükselten ve aynı zamanda protein ve lipid metabolizmasına etki eden, proteinin şekere dönüştürülmesine katılan hormondur. Kaslarda fosforilasyon uyarımı performanslarının gelişimi yoluyla olur. Stressli durumlarda büyük miktarda salgılamaları, kan şekerinin yükselmesi sonucu olur. İlave olarak, aort yumuşak dokusunun adrenaline hassasiyetini gelişt

Was this helpful?
Small white bodies situated in the mid-kidney, participating in the regulation of calcium levels by producing the hormone teleocalcin.


ΣΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ STANNIUS: Μικρά άσπρα σωμάτια τα οποία βρίσκονται στην κεντρική περιοχή του νεφρού, υπεύθυνα για την παραγωγή της ορμόνης τελεοκαλσίνη η οποία συμμετέχει στη ρύθμιση των ιόντων ασβεστίου.

CORPUSCULES DE STANNIUS : Corps blancs situés au niveau du rein moyen et qui participent à la régulation des taux de calcium en libérant l’hormone téléocalcine.

CORPÚSCULOS DE STANNIUS: Pequeñas formaciones blanquecinas situadas en la mitad del riñón y que participan en la regulación del calcio produciendo la hormona teleocalcina.

CORPÚSCULOS DE STANNIUS: Pequenas formacións esbrancuxadas situadas na metade do ril e que participan na regulación do calcio producindo a hormona teleocalcina.

STANNIUS-TESTEK: A vese középső részén található, kisméretű, fehér testek, amelyek a kalciumszint szabályozásában vesznek részt a teleokalcin nevű hormon termelésével.

STANNIUSLEGEMER: Små lyse celleklumper i midtre del av nyren. Produserer hormonet stanniocalcin (teleocalcin, hypocalcin) som bidrar i reguleringen av kalsiumnivået.

CIAŁKA STANNIUSA: Małe białe ciałka położone w środkowej nerce, biorące udział w regulacji poziomów wapnia poprzez wytwarzanie hormonu hipokalcyny.

CORPUSCLES OF STANNIUS: Hormon teleokalkin üretimi tarafından kalsiyum seviyesinin düzenlenmesi amacıyla , böbrek ortasında bulunan küçük beyaz kütle.

Was this helpful?
Any of various cellular or small multicellular structures in the body, especially a red or white blood cell.


ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ: Οποιεσδήποτε κυτταρικές ή μικρές κυτταρικές δομές στο σώμα, κυρίως ερυθρά ή λευκά αιμοσφαίρια.

CORPUSCULE: Toute petite structure variée, cellulaire ou multicellulaire, particulièrement les globules sanguins blancs ou rouges.

CORPÚSCULO: Cualquiera de las diferentes estructuras celulares o pluricelulares de pequeño tamaño del cuerpo presentes en el cuerpo, especialmente glóbulos rojos o blancos.

CORPÚSCULO: Calquera das diferentes estruturas celulares ou pluricelulares de pequeno tamaño do corpo presentes no corpo, especialmente glóbulos vermellos ou brancos.

TESTECSKE: A test valamely egysejtű vagy kisméretű többsejtű struktúrája, főként a vörösvértestek vagy fehérvérsejtek.

LEGEME: Diverse enkelt- eller multicellulære strukturer i kroppen, spesielt røde og hvite blodlegemer.

CIAŁKA: Wszelkie struktury jedno- lub wielokomórkowe w ciele, zwłaszcza krwinki czerwone lub białe.

KORPÜSKÜL: Vücuttaki çeşitli hücresel veya küçük çok hücreli yapıların herbiri, özellikle al veya ak kan hücresi.

Was this helpful?
The transparent epithelium and connective tissue at the surface of the eye of vertebrates and the outer part of the compound eye of a crustacean.


ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝ: Το διαφανές επιθήλιο του συνδετικού ιστού της επιφάνειας του ματιού των σπονδυλωτών και το εξωτερικό τμήμα του σύνθετου ματιού των καρκινοειδών.

CORNEE: Membrane transparente extérieure du globe oculaire des Vertébrés ou de loeil composé dun crustacé.

CÓRNEA: Membrana transparente exterior del globo ocular de Vertebrados o de ojos compuestos de un crustáceo.

CÓRNEA: Membrana transparente exterior do globo ocular nos Vertebrados ou do ollo composto dos crustáceos.

SZARUHÁRTYA: Átlátszó hám- és kötőszövet a gerincesek szemének felszínén, illetve a rákok összetett szemének külső része.

HORNHINNE (CORNEA): Gjennomsiktig epitel og bindevev på øyets overflate hos virveldyr (vertebrater), og ytre delen av det sammensatte øyet hos krepsdyr.

ROGÓWKA: Przezroczysty nabłonek i tkanka łączna na powierzchni oka kręgowców oraz zewnętrzna część oka złożonego skorupiaków.

KORNEA: Omurgalıların gözlerinin yüzeyindeki şeffaf epitel ve bağ dokusu ve kabuklu deniz canlılarının petek gözlerinin dış kısmı.

Was this helpful?
A malleable reddish metallic element occurring as the free metal copper glance, and copper pyrites: used in alloys as brass and bronze. Symbol: Cu, Atomic number: 29.


ΧΑΛΚΟΣ: Ελάσιμο ερυθρίζον μεταλλικό στοιχείο το οποίο υπάρχει ως ελεύθερο μέταλλο και ως χαλκοπυρίτη: χρησιμοποιείται στα κράματα ως ορύχαλκος. Σύμβολο: Cu, Ατομικός αριθμός: 29.

CUIVRE: Métal rougeâtre et malléable, présent dans le sulfate de cuivre et dans la pyrite de cuivre. Utilisé dans des alliages tels que le laiton et le bronze. Symbole : Cu, nombre atomique : 29

COBRE (Cu): Elemento metálico, maleable, de color rojizo y que se presenta en forma de cobre metálico libre y en piritas de cobre: utilizado en aleaciones como latón y bronce. Símbolo: Cu, nº atómico: 29.

COBRE (Cu): Elemento metálico, maleable, de cor avermellada e que se presenta en forma de cobre metálico libre e en piritas de cobre: utilizado en aliaxes como latón e bronce. Símbolo: Cu, nº atómico: 29

RÉZ: Kovácsolható, vöröses színű, fémes elem, amely termésréz, kalkozin (réz-szulfid) és kalkopirit formájában fordul elő: ötvözetekben használják, mint pl. a sárgaréz és a bronz. Vegyjele: Cu, Rendszáma: 29.

KOBBER: Smibart, rødaktig metallisk grunnstoff, forekommer som kobberglans og som kobber-pyritt; brukes i legeringer som messing og bronse. Symbol: Cu; atommnummer: 29.

MIEDŹ: Plastyczny czerwonawy metal występujący jako miedź rodzima i piryty miedziowe; stosowany w stopach (mosiądz i brąz). Symbol: Cu; liczba atomowa: 29.

BAKIR: Yumuşak kırmızımsı metalik element serbest metal bakır minerali piriti olarak ortaya çıkar: pirinç ve bronz alaşım olarak kullanılır. Sembol: Cu, Atomik numarası: 29.

Was this helpful?
Subclass of Crustacea. Mostly small (a few mm long) no compound eyes or carapace. Usually six pairs of swimming limbs on thorax, no appendages on abdomen. Some copedod species are known to be parasitic to cultivated fish, e.g., sea lice, while others are used as food for fish larvae.


ΚΩΠΗΠΟΔΑ: Υποκλάση των Καρκινοειδών. Μικρά ζώα (λίγα mm μήκους) χωρίς σύνθετα μάτια ή κεφαλοθώρακα. Εχουν 6 ζεύγη θωρακικών κολυμβητικών ποδιών και κανένα κοιλιακό εξάρτημα. Μερικά κωπήποδα είναι γνωστά ως παράσιτα των καλλιεργούμενων ψαριών (π.χ. θαλάσσια ψείρα), ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις νύμφες των ψαριών.

COPEPODE: Sous classe de crustacés de petites tailles (quelques millimètres de longueur), sans yeux composés ni carapace, habituellement six paires dappendices natatoires thoraciques, pas dappendices abdominaux. Quelques espèces sont parasites des poissons délevage, tandis que dautres servent de nourriture aux larves de poissons.

COPEPODO: Subclase de crustáceos de pequeñas tallas (algunos milímetros de longitud), sin ojos compuestos ni carcasa, normalmente seis pares de apéndices natatorios torácicos, sín apéndices abdominales. Algunas especies son parásitas de peces de cultivo, mientras que otras sirven de comida para las larvas de peces.

COPÉPODO: Subclase de crustáceos de pequeno tamaño (algúns milímetros de lonxitude), sen ollos compostos nin exoesqueleto endurecido, normalmente con seis pares de apéndices natatorios torácicos, sen apéndices abdominais. Algunhas especies son parasitas de peixes de cultivo, mentres que outras serven de comida para as larvas de peixes.

COPEPODA: A rákok (Crustacea) egyik alosztálya. Általában kisméretűek (néhány mm hosszúak), nincs összetett szemük vagy páncéljuk. A toron rendszerint hat pár úszóvégtagjuk van., a potrohon nincsenek függelékeik. Néhány Copepoda faj a tenyésztett halfajok ismert élősködője, pl. a haltetű, mások viszont a halivadékok táplálására használhatók.

HOPPEKREPS (COPEPODA): Underklasse av krepsdyr. Stort sett små (et par mm lange), uten sammensatte øyne eller ryggskjold. Vanligvis seks par svømmeføtter på brystet (thorax), ingen bein på haleleddene (abdomen). Noen arter av hoppekreps er parasitter på fisk, og da spesielt oppdrettsfisk (f.eks. lakselus), mens andre er fôrorganismer for fiskelarver.

WIDŁONOGI (Copepoda): Podklasa skorupiaków. Przeważnie małe (o długości kilku mm) o niezłożonych oczach i pancerzu. Na tułowiu zwykle sześć par kończyn pływnych, brak odnóży na odwłoku. Niektóre gatunki widłonogów są znane jako pasożyty hodowanych ryb, np. Lernaea elegans, podczas gdy inne są używane jako pokarm dla larw ryb.

KOPEPODS: Eklembacaklı kabukluların alt sınıfı. Genellikle küçük (birkaç mm uzunluğunda), petek gözleri ya da kabuğu yoktur. Genellikle toraksda altı çift yüzme bacakları vardır ve karın bölgesine vücut uzantısı yoktur. Deniz bitleri gibi bazı copedod türleri kültür balıkları için parazit olarak bilinmekte, diğerleri ise balık larvası için yiyecek olarak kullanılmaktadır.

Was this helpful?
To check an experiment or test by using an organism with the experimental substance or condition omitted (negative control). To check an experiment or test with a known positive substance or condition included (positive control).


ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ελεγχος της ορθότητας ενός πειράματος ή εφ ενός οργανισμού, είτε απουσία μιας ουσίας ή μιας πειραματικής συνθήκης (αρνητικός μάρτυρας) είτε με προσθήκη μιας ουσίας ή μιας πειραματικής συνθήκης (θετικός μάρτυρας).

CONTROLE: Vérification de la validité dune expérience sur un organisme, soit par lomission dune substance ou condition expérimentale (contrôle négatif), soit par laddition dune substance ou condition expérimentale (contrôle positif).

CONTROL: Verificación de la validez de una experiencia sobre un organismo, sea por omisión de una sustancia o condición experimental (control negativo), o sea por adición de una sustancia o condición experimental (control positivo).

CONTROL: Verificación da validez dunha experiencia ou ensaio sobre un organismo, sexa por omisión dunha substancia ou condición experimental (control negativo), ou sexa por adición dunha substancia ou condición experimental (control positivo).

KONTROLL: Egy kísérlet vagy teszt ellenőrzésére használt szervezet, amelynél a kísérleti anyagot vagy feltételt nem alkalmazzuk (negatív kontroll). Egy kísérlet vagy teszt ellenőrzésére használt szervezet, amelynél egy ismert, pozitív anyagot vagy feltételt alkalmazunk (pozitív kontroll).

KONTROLL: Kontrollering av et eksperiment eller en test ved a bruke en organisme som ikke utsettes for de eksperimentelle substansene eller forholdene (negativ kontroll). A kontrollere et eksperiment eller en test ved a inkludere kjente positive substanser eller miljoforhold (positiv kontroll).

KONTROLOWANIE/SPRAWDZANIE: Sprawdzanie eksperymentu lub testu używając organizmu i badanej substancji, względnie pominiętych czynników (warunków) środowiskowych (sprawdzanie negatywne). Sprawdzanie eksperymentu lub testu o pozytywnym wyniku ze znaną substancją, albo stosowanymi warunkami (sprawdzanie pozytywne).

KONTROL: Bir deneyi ya da testi deneysel maddeyle organizmayı kullanarak ya da koşul belirtmeden kontrol etmek (negatif kontrol). Bir deneyi ya da testi bilinen bir pozitif maddeyle ya da koşul belirterek kontrol etmek (pozitif kontrol).

Was this helpful?
Sometimes introductions may have adequate health certification but still be viewed as potential ecological risks. To determine the potential of such risks it may ultimately be necessary to establish some animals in an escape-proof environment to carry out tests or for breeding, for example in order to establish monosex or sterile progeny. The essential features of containment facilities are that: (a) animals cannot escape and that the regulatory authority has agreed the design (b) the design min


ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ: Διατήρηση ενός οργανισμού σε αιχμαλωσία υπό συνθήκες υψηλής ασφάλειας που καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε απόδραση. Η απομόνωση εφαρμόζεται με σκοπό την διεξαγωγή ελέγχων και την αναπαραγωγή μονοφυλετικών ή στείρων απογόνων, στις περιπτώσεις που η εισαγωγή ενός οργανισμού σε ένα νέο περιβάλλον ενέχει οικολογικούς κινδύνους ακόμη όταν η εισαγωγή αυτή συνοδεύεται από επαρκή υγειονομικά πιστοποιητικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τα εξής : (α) Οι οργανισμοί δεν πρέπει να

ISOLEMENT: Se dit de la procédure par laquelle un organisme est maintenu en captivité dans des conditions de haute sécurité excluant toute possibilité dévasion. Cette procédure est utilisée afin daccomplir des tests ou pour des fins de reproduction, dans un but détablir une progéniture monosexuée stérile par exemple, dans des cas ou lintroduction dun organisme dans un nouvel environnement présente un risque écologique, même si la certification médicale appropriée a été obtenue. Les critères essentiels dune

AISLAMIENTO: Dícese del procedimiento por el cual un organismo se mantiene en cautividad en condiciones de alta seguridad excluyendo toda posibilidad de fuga. Este procedimiento se utiliza con el fin de realizar pruebas o con fines reproducctivos, con el fin de establecer una descendencia monosexual estéril por ejemplo, cuando la introducción de un organismo en un nuevo ambiente presenta riesgos ecológicos, aunque exista un certificado médico apropiado. Los criterios básicos de esta modalidad son las siguie

ILLAMENTO: Procedemento polo cal un organismo se mantén en catividade en condicións de alta seguridade excluíndo toda posibilidade de fuga. Cando a introdución dun organismo nun novo ambiente presenta riscos ecolóxicos, aínda que exista un certificado médico apropiado. Este procedemento tamén se usa para realizar probas ou con fins reproductivos, por exemplo para establecer unha descendencia monosexual ou estéril. Os criterios básicos desta modalidade son os seguintes: (a) imposibilidade de evasión, deseño

ELSZIGETELÉS: Néha a betelepített fajoknak megfelelő az egészségügyi igazolásuk, de még akkor is ökológiai veszélyforrásként kell őket kezelni. A kockázat meghatározásához szükség lehet arra, hogy az állatokat olyan környezetben tartsuk, ahonnan nem szökhetnek meg. Itt elvégezhetők a tenyésztési tesztek, például azért, hogy egyivarú vagy steril utódokat hozzunk létre. Az elszigetelt környezetnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: (a) az állatok nem szökhetnek meg és az illetékes hatóság a tervet en

KARANTENE, ISOLASJONSAVDELING: Noen ganger kan introduksjoner ha tilfredsstillende helse attestasjon, men blir allikevel betraktet som potensielle økologiske risikoer. For å bestemme risikoen kan det bli nødvendig å etablere noen dyr i et rømningssikkert miljø, for å gjøre tester eller drive avl. F.eks. for å etablere enkjønnet eller sterilt avkom. De viktigste egenskapene til karantenefasiliteter er: (a) Dyr kan ikke rømme og tilsynsmyndigheter har godkjent konstruksjonen. (b) Konstruksjonen minimaliserer faren for at menne

PRZETRZYMYWANIE W IZOLACJI (zwierząt) : Czasami introdukowane organizmy mogą posiadać odpowiedni certyfikat zdrowia, ale nadal będą traktowane jako potencjalne zagrożenie ekologiczne. Zdefiniowanie tego potencjalnego zagrożenia może być niezbędne w stosunku do niektórych zwierząt przetrzymywanych w bezpiecznej izolacji, w celu przeprowadzenia testów lub hodowli; np. celem uzyskania potomstwa jednopłciowego lub sterylnego. Szczególne wymagania dotyczą urządzeń służących do przetrzymywania zwierząt w izolacji, a mianowicie: (a) zwierzęt

ÖNLEME: Bazı durumlarda uygulamalar sağlık ruhsatları için yeterli olabilmektedir ancak ekolojik risk her zaman görülebilir. Benzer riskleri belirlemek amacıyla bazı hayvanlarda sızdırmaz çevrelerin oluşturularak testlerin yapılası gerekmektedir. Bu önemli koruma tesislerin özellikleri şunlardır: (a) hayvanlar kaçamazlar ve düzenleyici kurum dizaynda mutabıktır (b) dizaynı yapan hayvanın kaçmasına neden olacak operatör risklerini en aza indirir (c) yetkili olmayan kişilere giriş hakkı verilemez ve bu

Was this helpful?
The capacity for an infectious or parasitic disease to spread to a host.


ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα μιας μολυσματικής ή παρασιτικής ασθένειας να μεταδίδεται σε έναν νέο ξενιστή.

CONTAGIOSITE: La capacité dun agent pathogène, infectieux ou parasite, à se propager parmi lhôte.

CONTAGIOSIDAD: Capacidad de un agente patógeno, infeccioso o parásito, a propagarse en un huésped.

CAPACIDADE DE CONTAXIO: Capacidade dun axente patóxeno, infeccioso ou parasito, a propagarse nun hospedador.

JÁRVÁNYOSSÁG: Egy fertőző vagy parazita által okozott betegség képessége arra, hogy a gazdaszervezetek között elterjedjen.

SMITTSOMHET: Evnen til en infeksjons- eller parasittisk sykdom til å spre seg til en vert.

ZAKAŹNOŚĆ: Zdolność zakaźna lub pasożytnicza choroby rozszerzania się na żywiciela (gospodarza).

BULAŞICI: İnfeksiyoz veya parazitik bir hastalığın konakçıya yayılma kapasitesi

Was this helpful?
Disease transmitted from one animal to another by either direct or indirect contact. A disease is transmitted but not contagious when the pathogenic agent only makes obligatory use of a vector.


ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταφέρεται από το ένα ζώο στο άλλο είτε με άμεση, είτε με έμμεση επαφή. Μια ασθένεια είναι μεταδοτική αλλά όχι λοιμώδης όταν ο παθογόνος παράγοντας μεταδίδεται υποχρεωτικά μέσω ενός φορέα.

MALADIE CONTAGIEUSE: Maladie transmise dun organisme à un autre par contact direct ou indirect. Une maladie peut être transmise sans être contagieuse quand lagent pathogène se sert uniquement, et par obligation, dun organisme en tant que vecteur.

ENFERMEDAD CONTAGIOSA: Enfermedad transmitida de organismo a otro por contacto directo o indirecto. Una enfermedad puede ser transmitida sin ser contagiosa, cuando el agente patógeno utiliza únicamente, y por obligación, un organismo como vector.

ENFERMIDADE CONTAXIOSA: Enfermidade transmitida dun organismo a outro mediante contacto directo ou indirecto. Unha enfermidade pode ser transmitida sen ser contaxiosa, cando o axente patóxeno só fai un uso obrigado deste como vector.

JÁRVÁNYOS BETEGSÉG: Egyik állatról a másikra közvetlen vagy közvetett kapcsolat útján átterjedő betegség. A betegség átterjed, de nem járványos, ha a kórokozó csak valamilyen vektor közvetítésével képes terjedni.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom overført fra et dyr til et annet enten ved direkte eller indirekte kontakt. En sykdom overføres men er ikke smittsom kun dersom et patogent agens (sykdomsfremkallende organisme) bruker en vektor obligatorisk.

CHOROBA ZAKAŹNA: Choroba przenoszona z jednego zwierzęcia na drugie zarówno przez kontakt bezpośredni lub pośredni. Choroba jest przenoszona ale nie zaraźliwa, kiedy czynnik chorobowy wymaga tylko pośrednictwa bezwzględnego przenosiciela.

BULAŞICI HASTALIK: Bir hastalığın bir hayvandan herhangi birine direkt ve dolaylı yollardan iletilmesi, bulaşması. Taşınan hastalık hastalık etkeni zorunlu bir taşıyıcı kullanması gerektiği durumda bulaşıcı olmayabilir .

Was this helpful?
(1) An organism that feeds on another organism or existing organic matter, including herbivores, carnivores, parasites, saprophytic and heterotrophic organisms. (2) Final user/purchaser of aquaculture products.


ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: Οργανισμός που τρέφεται με άλλους οργανισμούς ή υπάρχον οργανικό υλικό. Περιλαμβάνει, φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παράσιτα, σαπρόφυτα και ετερότροφους οργανισμούς.

CONSOMMATEUR: (1) Un organisme qui se nourrit dun autre organisme ou de la matière organique existante; se dit des herbivores, carnivores, parasites, saprophytes et tout organisme hétérotrophe. (2) Le dernier utilisateur/acquéreur des produits aquacoles.

CONSUMIDOR: (1) Organismo que se alimenta de otro organismo o de la materia orgánica existente; dícese de herbívoros, carnívoros, parásitos, saprofitos y todo organismo heterotrófico. (2) El último usuario/adquiridor de productos acuícolas.

CONSUMIDOR: (1) Organismo que se alimenta doutro organismo ou da materia orgánica existente; dise de herbívoros, carnívoros, parasitos, saprófitos e todo organismo heterotrófico. (2) O usuario final de produtos acuícolas.

FOGYASZTÓ: (1) Olyan élő szervezet, amely más élő szervezetekkel vagy már jelenlevő szerves anyagokkal táplálkozik. Ide tartoznak a növényevők, ragadozók, élősködők, lebontó és heterotróf szervezetek. (2) Az akvakultúra által előállított termékek végfelhasználója/vásárlója.

KONSUMENT: (1) En organisme som beiter på en annen organisme eller eksisterende organisk materiale, medregnet herbivore, carnivore, parasittiske, saprofyttiske og heterotrofe organismer. (2) Siste bruker/kjøper av akvakulturprodukter.

KONSUMENT: (1) Organizm, który żywi się innym organizmem lub istniejącą materią organiczną; obejmuje organizmy: roślinożerne, drapieżne, pasożyty, saprofity i cudzożywne. (2) Końcowy użytkownik/nabywca produktów akwakultury.

TÜKETİCİ: (1) Bir organizmanın başka organızmayı veya ortamda var olan organik maddeleri tüketmesi, hebivor, kanivor, parazit, saprofit ve heterotrof organizmaları içerir, (2) Akuakültür ürünlerinin son kullanıcısı veya alıcs.

Was this helpful?
(1) Excessive or abnormal accumulation of blood in a part of a tissue or an organ so that the natural functions are hindered. It may be active (often called hyperaemia) or passive. Passive congestion is the result of abnormal venous return and is characterized by dark cyanotic blood. (2): Gill congestion: accumulation of excessive amounts of mucus in the gill area, impeding the respiratory function in fish.


ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ: Υπερβολική ή ανώμαλη συγκέντρωση του αίματος στους ιστούς ή στα όργανα η οποία εμποδίζει τις φυσιολογικές λειτουργίες. Η υπεραιμία είναι ενεργός ή παθητική. Η παθητική υπεραιμία είναι αποτέλεσμα ανώμαλης κολπικής επιστροφής και χαρακτηρίζεται από σκούρο κυανοειδές αίμα.

CONGESTION: (1)Accumulation excessive ou anormale de sang dans une partie dun organe ou tissu de telle sorte que ses fonctions normales sont gênées. Elle peut être active (hyperémie) ou passive. Une congestion passive résulte dun retour veineux anormal et se caractérise par la couleur foncée et cyanosée du sang. (2) Congestion des branchies: accumulation excessive de mucus des branchies, empêchant les fonctions respiratoires du poisson.

CONGESTIÓN(1): (1) Acumulación excesiva o anormal de sangre en una parte de un órgano o tejido de tal manera que sus funciones normales se ven afectadas. Puede se activa (hiperemia) o pasiva. La congestión pasiva resulta de un retorno venoso anormal y se caracteriza por el color oscuro y cianosis de sangre. (2) Congestión de branquias: acumulación excesiva de moco en las branquias, lo que impide las funciones respiratorias del pez.

CONXESTIÓN(1): (1) Acumulación excesiva ou anormal de sangue nunha parte dun órgano ou tecido de tal maneira que as súas funcións normais vense afectadas. Pode ser activa (frecuentemente denominada hiperemia) ou pasiva. A conxestión pasiva resulta dun retorno venoso anormal e caracterízase pola cor escura e cianótica do sangue. (2) Conxestión de branquias: acumulación excesiva de moco nas branquias, o que impide as funcións respiratorias do peixe.

PANGÁS: (1) A vér túlzott mértékű vagy abnormális felhalmozódása egy szövetben vagy szervben, amely emiatt nem tudja a természetes funkcióját ellátni. Lehet aktív (ezt gyakran hiperémiának nevezik) és passzív. A passzív vértolulás a vénás vér visszatérésének zavara miatt alakul ki, és elkékült, cianotikus vér jellemzi. (2) Kopoltyúpangás: túlzott mennyiségű nyálka felhalmozódása a kopoltyúk körül, amely gátolja a halak légzését.

KONGESTION (BLODTILSRØMNING): (1) Overdreven eller unormal akkumulering av blod i en del av et vev eller organ slik at naturlige funksjoner hemmes. Den kan være aktiv (ofte kalt hyperemi) eller passiv. Passiv kongestion skyldes unormal venøs retur, og karakteriseres ved mørkt cyanotisk (blålig) blod. (2) Gjellekongestion. Opphopning av overdrevne mengder slim på gjelleoverflaten, hemmer respiratorisk funksjon hos fisk.

PRZEKRWIENIE: (1) Nadmierne lub nienormalne nagromadzanie się krwi w części tkanki lub narządu, których naturalne funkcje zostają wstrzymane. Może być ono czynne (często nazywane przekrwieniem) lub bierne. Bierne przekrwienie jest powodowane nieprawidłowym powracaniem krwi do serca (z krążenia wielkiego) i charakteryzuje się ciemnosinym kolorem krwi. (2) Przekrwienie skrzeli: nagromadzenie się nadmiernej ilości śluzu na powierzchni skrzeli, utrudniające czynności oddechowe ryb.

KONJESYON: (1) Herhangi bir organın veya dokunun normal fonksiyonlarını engelleyecek şekilde yoğun ve anormal bir şekilde kan birikmesi olayı. Bu aktif (hiperemi) veya pasif olabilir. Pasif konjesyon kirli kanın geri dönmesinden kaynaklanır ve koyu siyanotik olması ile karakterize edilir. (2) Solungaç konjesyonu: solungaçlarda aşırı ve anormal bir şekilde mukusunun birikmesi ile meydana gelir ve balığın solunun sistemini engeller.

Was this helpful?
Present at time of birth; geneogenous; used of a condition that has resulted from an embryonic aberration.


ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΝΟΣΟΣ: Παρούσα την στιγμή της γέννησης, κληρονομική. Ο όρος χρησιμοποιείται για καταστάσεις που είναι αποτέλεσμα εμβρυολογικής ανωμαλίας.

CONGENITAL, E: Qui est présent à la naissance; généogène; un état résultant dune anomalie embryonnaire (malformation congénitale).

CONGÉNITO/A: Que es presente al nacer; geneogen; estado que deriva de una anomalía embrionaria (malformación congénita).

CONXÉNITO/A: Que está presente no nacemento; neoxénico; estado que deriva dunha anomalía embrionaria (malformación conxénita).

KONGENITÁLIS: Születéskor jelen levő; olyan állapot leírására használják, amely valamilyen embrionális rendellenesség eredménye.

MEDFØDT (KONGENITAL): Tilstede ved fødsel, genetisk bestemt. Brukt om en tilstand som er et resultat av en embryonisk feil.

WRODZONY: Obecny w czasie urodzenia; wrodzony; termin dotyczący stanu będącego rezultatem zaburzenia rozwoju zarodkowego.

DOĞUŞTAN OLAN: Doğuştan veri var olan, genellikle embriyonik olarak kromozomlardaki anmormalliklerden meydana gelen durumlar için kullanılır.

Was this helpful?
Graphical representation of the response of an organism to varying concentrations of an effector molecule (toxic or beneficial) in the surrounding medium.


ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Γραφική αναπαράσταση της απόκρισης ενός οργανισμού σε διάφορες συγκεντρώσεις μιας δραστικής ένωσης (τοξικής ή ωφέλιμης) στο περιβάλλον μέσο (πρβλ. καμπύλη απόκρισης - δόσης).

COURBE DE REPONSE DE CONCENTRATION: Représentation graphique de la réponse dun organisme à des concentrations variables dun effecteur (toxique ou bénéfique) dans le milieu ambiant.

CURVA DE RESPUESTA DE CONCENTRACIÓN: Representación gráfica de la respuesta de un organismo a concentraciones variables de un realizador (Tóxico o benéfico) en el medio ambiente; la curva de efecto dosis.

CURVA DE RESPOSTA DE CONCENTRACIÓN: Representación gráfica da resposta dun organismo a concentracións variables dunha molécula efector (tóxica ou benéfica) no medio; a curva de efecto dose.

KONCENTRÁCIÓS VÁLASZGÖRBE: Egy szervezet különböző koncentrációjú effektor (mérgező vagy kedvező hatású) molekulákra adott válaszreakciójának grafikus megjelenítése.

KONSENTRASJON- RESPONSKURVE : Grafisk framstilling av responsen til en organisme til ulike konsentrasjoner av et effektormolekyl (giftig eller gunstig) i det omgivende mediet. Jfr. dose-respons kurve.

KRZYWA REAKCJI NA KONCENTRACJE: Graficzne przedstawienie reakcji organizmu (toksycznej lub korzystnej) na zmieniające się koncentracje cząsteczki efektora w otaczającym środowisku.

Konsantrasyon tepki eğrisi: Ortamda bulunan etkin bir moekülün (toksi yada faydalı) organizmanın gösterdiği tepkiye göre değişen konsantrasyonlarının grafiksel gösterimidir.

Was this helpful?
The quality of a specified substance in a given amount of the medium throughout which it is distributed. Several units are currently used to describe the concentrations of substances in water. Frequently, the weight of the substance contained within 1 litre is used in a weight/volume ratio (e.g. mg/l). Such units are often used interchangeably with ratios such as parts per million (ppm; e.g. 1mg of a substance in 1 litre, i.e. 1000g, of pure water = 1 ppm). Care should be taken, however, as thes


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η ποσότητα μιας ορισμένης ουσίας σε δεδομένη ποσότητα ενός μέσου στο οποίο είναι κατανεμημένη. Η περιγραφή των συγκεντρώσεων αυτών γίνεται με διάφορες μονάδες. Συχνά χρησιμοποιείται το βάρος της ουσίας που περιέχεται σε 1 λίτρο διαλύτη (π.χ. mg l-1). Τέτοιες μονάδες χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά με λόγους όπως μέρη ανά εκατομμύριο (ppm, πχ. 1mg ουσίας σε 1 λίτρο δηλ. 1000g καθαρού νερού = 1 ppm). Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή καθώς οι μονάδες αυτές είναι όγκος/όγκος ή βάρος/βάρος.

CONCENTRATION: Les concentrations de substances dans leau sont souvent exprimées en mg.l-1. Les unités : parts par million (ppm) et parts par billion (ppb) sont souvent employées de façon interchangeable avec mg.l-1. Cependant il est déconseillé dutiliser lunité ppb, puisque un billion nest pas interpreté de la même façon en Europe (1012) quen Amérique du Nord (109). Il faut noter que les unités mg/l et ppm ne sont pas strictement équivalentes puisque la première est une mesure poids/volu

CONCENTRACIÓN: Las concentraciones de sustancias en el agua son a menudo expresadas en mg.l-1. Las unidades: partes por millón (ppm) y partes por billón (ppb) son a menudo utilizadas de manera intercambiable con mg.l-1. Sin embargo es no es aconsejable utilizar la unidad ppb, dado que un billón no significa la misma cosa en Europa (1012) que en América del Norte (109). Hay que anotar que las unidades mg/l y ppm no son estrictamente equivalentes dado que la primera es una medida de poso/vo

CONCENTRACIÓN: Cantidade dunha substancia específica no medio no que se distribúe. As concentracións de substancias na auga son a miúdo expresadas en mg/l. As unidades: partes por millón (ppm) e partes por billón (ppb) son a miúdo utilizadas de xeito intercambiable con mg/l. Non obstante non é aconsellable utilizar a unidade ppb, dado que un billón non significa a mesma cousa en Europa (10 12) que en América do Norte (10 9). Hai que anotar que as unidades mg/l e ppm non son estritamente e

KONCENTRÁCIÓ: Valamilyen anyag mennyisége egy adott mennyiségű közegben, amelyben eloszlik. Többféle mértékegységet használnak a vízben oldott anyagok koncentrációjának leírására. Legtöbbször az egy liter vízben feloldott anyag tömegét használják tömeg/térfogat arányban (pl. mg/l). Ez az egység gyakran felcserélhető más arányokkal, mint pl. rész/millió (parts per million (ppm), pl. 1 mg anyag 1 liter, vagyis 1000g tiszta vízben = 1 ppm). Az utóbbi egységeket óvatosan kell használni, mivel ezek térfogat/térfog

KONSENTRASJON: Mengden av en spesifisert substans i et gitt mengde av mediet den er fordelt i. Ulike enheter er brukt for å beskrive konsentrasjonen av substanser i vann. Ofte brukes vekt av substansen i en liter vann i et vekt/volum forhold (f.eks. mg/l). Slike enheter blir ofte brukt vekselvis med forhold som ”parts per million” (ppm; f.eks. 1 mg av en substans i en liter, dvs 1000g reint vann = 1 ppm). En skal likevel være forsiktig siden de sistnevnte enhetene er volum/volum eller vekt/vekt forhold. En kan

KONCENTRACJA : Rodzaj konkretnej substancji w danej ilości medium, w którym jest rozprowadzana. Powszechnie stosowane jest kilka jednostek dla opisania koncentracji substancji w wodzie. Często używana jest masa substancji zawarta w 1 litrze w stosunku: masa/objętości (np. mg/l). Takie jednostki są często używane zamiennie z stosunkiem jak:1 część na milion (ppm, np. 1 mg substancji w 1 litrze, tj. w 1000 g czystej wody = 1 ppm). Należy dołożyć jednak starań, gdy te (ostatnie) jednostki są wyrażane jako stosune

KONSANTRASYON: Belirli bir ortama dağıtılan belirli maddenin kalitesinin bir ifadesidir. Su ortamındaki maddelerin konsantrasyonlarını tanımlamak için yaygın olarak yaygın olarak birkaç birim kullanılır. Yaygın olarak; bir ilitre içerisindeki maddenin ağırlığı için ağırlık/hacim oranı (mg/l) kullanılır. Benzer birimler genellikle değişebilen oranlar örneğin miliyonda bir (ppm; bir litredeki 1 mg madde, 1000 g saf su 1ppm e eşittir.) bu birimler çevrilirken dikkatli olunmalıdır. Aynı zamanda milyarda bir (ppb)

Was this helpful?
A disease that is naturally transmitted directly or indirectly from one individual to another; cf. contagious disease.


ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταδίδεται άμεσα ή έμμεσα από το ένα άτομο στο άλλο. Βλ. επίσης Λοιμώδης ασθένεια.

MALADIE COMMUNICABLE: Se dit dune maladie naturellement transmise, par voie directe ou indirecte, entre individus.

ENFERMEDAD DECLARABLE: Dícese de una enfermedad transmitida de manera natural, por vias directas o indirectas, entre individuos.

ENFERMIDADE COMUNICABLE / INFECCIOSA / TRANSMISIBLE: Enfermidade que se transmite directa ou indirectamente dun individuo a outro; cf. Enfermidade contaxiosa

RAGÁLYOS BETEGSÉG: Olyan betegség, amely természetes úton, közvetlenül vagy közvetetten átterjedhet egyik egyedről egy másikra, vö. járványos betegség.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som overfores naturlig mellom individer, direkte eller indirekte.

CHOROBA ZAKAŹNA: Choroba, która w sposób naturalny jest bezpośrednio lub pośrednio przenoszona z jednego osobnika na innego; porównaj: choroba zaraźliwa.

BULAŞICI HASSTALIK: Bir hastalığın doğal yollarla direkt veya dolaylı yollarla bir bireyden diğer bir bireye bulaşması, deri hastalığı

Was this helpful?
The simultaneous demand by two or more organisms or species for an essential common resource that is actually or potentially in limited supply (exploitation competition), or the detrimental interaction between two or more organisms or species seeking a common resource that is not limited (interference competition).


ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Η ταυτόχρονη διεκδίκηση από δύο ή περισσότερα άτομα ή είδη, ενός κοινού βασικού πόρου, ο οποίος είναι πράγματι ή εν δυνάμει περιορισμένος (Ανταγωνιστική νομή), ή η επιβλαβής αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανισμών ή ειδών που αναζητούν ένα κοινό πόρο ο οποίος δεν είναι περιορισμένος (Ανταγωνιστική παρενόχληση).

CONCURRENCE: Demande simultanée par au moins deux organismes ou espèces pour une ressource commune essentielle qui est actuellement, ou potentiellement, disponible en quantité limitée (concurrence par exploitation), ou linteraction préjudiciable entre au moins deux organismes ou espèces à la recherche dune ressource commune qui nest pas limitée (concurrence par ingérence).

COMPETICIÓN: Demanda simultánea por dos o más organismos o especies de un recurso esencial común que es, real o potencialmente, escaso (competición de explotación), o interacción perjudicial entre dos o más organismos o especies que buscan un recurso común no limitado (competición de interferencia)

COMPETICIÓN: Demanda simultánea por dous ou máis organismos ou especies dun recurso esencial común que é, real ou potencialmente, escaso (competición de explotación), ou interacción prexudicial entre dous ou máis organismos ou especies que buscan un recurso común non limitado (competición de interferencia)

KOMPETÍCIÓ: Két vagy több élőlény vagy faj egyidejű szükséglete egy létfontosságú közös erőforrás iránt, amelynek ellátása ténylegesen vagy potenciálisan korlátozott (exploitatív kompetíció), vagy pedig két vagy több élőlény vagy faj közötti hátrányos kölcsönhatás, amelyek egy nem limitált közös erőforrás megszerzésére törekednek (interferencia-kompetíció).

KONKURRANSE: Samtidig behov fra to eller flere organismer eller arter for en felles avgjørende resurs, som er eller kan bli begrensende. Eller den gjensidige skadelige påvirkningen mellom to eller flere organismer eller arter som søker etter en felles resurs som ikke er begrensende.

KONKURENCJA: Jednoczesne zapotrzebowanie dwóch lub większej liczby organizmów lub gatunków na jakiś podstawowy zasób, którego ilość jest rzeczywiście lub potencjalnie ograniczona (konkurencja eksploatacyjna) lub antagonistyczna interakcja pomiędzy dwoma lub większą liczbą organizmów lub gatunków potrzebujących jakiegoś zasobu, który nie jest ograniczony (konkurencja interferencyjna).

KOMPETİSYON: İki veya daha fazla organizma veya türün gerçekte veya potansiyel olarak sınırlı miktarda zaruri ortak bir kaynağı eşzamanlı isteği (sömürü rekabeti), veya sınırlı olmayan bir kaynağı isteyen iki veya daha fazla organizma veya türün birbirine zarar verici ilişkisi (parazit rekabet).

Was this helpful?
Heat-producing chemical reactions between energy-containing materials (fuels) and oxygen; a component in crude ash determination.


ΚΑΥΣΗ: Είναι η χημική αντίδραση που παράγει θερμότητα και πραγματοποιείται μεταξύ των υλικών που περιέχουν ενέργεια (π.χ. καύσιμα) και του οξυγόνου; στοιχείο που προσδιορίζεται ως κατέργαστη τέφρα.

COMBUSTION: Réaction chimique productrice de chaleur entre des substances porteuses dénergie (combustibles) et loxygéne.

COMBUSTIÓN: Reacciones químicas entre materiales con contenido energético (combustibles) y el oxígeno, que producen calor; un componente para la determinación de la ceniza bruta.

COMBUSTIÓN: Reaccións químicas entre materiais con contido enerxético (combustibles) e o osíxeno, que producen calor; un compoñente para a determinación da cinza bruta

ÉGÉS: Energia-tartalmú anyagok (tüzelőanyagok) és oxigén közötti hőtermelő kémiai reakciók; a nyershamutartalom meghatározásának eleme.

FORBRENNING: Varmedannende kjemisk reaksjon mellom energibærende stoff (drivstoff) og oksygen; inngår i bestemmelse av innhold av råaske.

SPALANIE: Reakcje chemiczne, przebiegające z wydzielaniem ciepła, pomiędzy materiałami będącymi nośnikami energii (paliwa) i tlenem; element oznaczania zawartości popiołu ogólnego.

YANMA: Enerji içeren maddeler (yakıt) ile oksijen arasındaki ısı üreten kimyasal reaksiyon; ham kül tayininin bir bileşeni.

Was this helpful?
An acute systemic and cutaneous disease of freshwater fishes caused by Flexibacter columnaris. The disease is widespread and occurs most frequently during the summer in young-of-the-year fish. Losses are usually quite high. In warm water fish there is frequently a dual infection with Aeromonas liquefaciens. The disease is effectively controlled by systemic and external antibacterials.


ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ COLUMNARIS: Οξεία συστημική και δερματική ασθένεια των ψαριών των γλυκών νερών, οφειλόμενη στο Flexibacter columnaris. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και συμβαίνει συχνότερα κατά το καλοκαίρι στα ψάρια που είναι μικρότερα από ένα έτος. Οι απώλειες είναι συνήθως μεγάλες. Στα ζεστά νερά υπάρχει συχνά διττή μόλυνση με Aeromonas liquefaciens. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημική εξωτερική αντιβακτηρίωση.

INFECTION A FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infection aigüe systémique et cutanée des poissons deau douce provoqué par Flexibacter columnaris. La maladie est cosmopolite et les manifestations sont les plus fréquentes en été chez les jeunes poissons de lannée. Les pertes sont habituellement assez lourdes. Chez les poissons des eaux tempérées, il y a souvent une co-infection avec Aeromonas liquefaciens. Les agents antibactériens externes et systémiques constituent une prophylaxie efficace.

INFECCIÓN POR FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infección aguda sistémica y cutánea de peces de agua dulce provocada por Flexibacter columnaris. Enfermedad cosmopolita cuyas manifestaciones son las más frecuentes durante el verano en los peces jóvenes. Las pérdidas son normalmente muy grandes. En los peces de aguas templadas, a menudo hay una co-infección con Aeromonas liquefaciens. Los agentes antibacterianos externos y sistémicos son una profilaxis eficaz.

INFECCIÓN POR FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infección aguda sistémica e cutánea de peixes de auga doce provocada por Flexibacter columnaris. Enfermidade cosmopolita as manifestacións da cal son as máis frecuentes durante o verán nos peixes novos. As perdas son normalmente moi grandes. Nos peixes de augas mornas, a miúdo hai unha co-infección con Aeromonas liquefaciens. Os axentes antibacterianos externos e sistémicos son unha profilaxe eficaz.

KOLUMNÁRIS BETEGSÉG: Édesvízi halak heveny szisztémás- és bőrbetegsége, amelyet a Flexibacter columnaris baktérium okoz. A betegség gyorsan terjed és általában nyáron jelenik meg a tavasszal szaporított halakon. A veszteség rendszerint igen magas. Melegvízi halakban gyakran kettős fertőződés is bekövetkezhet az Aeromonas liquefaciens baktériummal. A betegség szisztémás és külső antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

FLAVOBACTERIUM COLUMNARE INFEKSJON: Voldsom systemisk eller kutan infeksjon på ferskvanns fisk forårsaket av bakterien Flavobacterium columnare (tidligere Flexibacter columnaris). Sykdommen er utbredt, og er mest vanlig om sommeren på ung fisk. Tapene er som regel store. Hos varmekjære arter er det ofte en dobbel infeksjon med Aeromonas liquefaciens. Sykdommen kan kontrolleres med ytre eller systemiske antibakterieller.

CHOROBA KOLUMNARIS: Ostra systemiczna choroba skórna ryb słodkowodnych, spowodowana przezFlexibacter columnaris. Choroba jest rozpowszechniona i najczęściej występuje w okresie lata u jednorocznych ryb. Straty są zwykle bardzo duże. U ryb ciepłolubnych często występuje dodatkowe zakażenie Aeromonas liquefaciens. Choroba jest skutecznie zwalczana przy użyciu systemicznych, zewnętrznych środków przeciwbakteryjnych.

KOLUMNARİS HASTALIĞI: Flexibacter columnaris tarafından tatlı su balıklarında meydana getirilen sistemik olan akut bir deri hastalığıdır. Hastalık yaygın olup genellikle yaz aylarında bir yıllık genç bireylerde görülür. Kayıplar genellikle oldukça yüksek oranda olmaktadır. Sıcak su balıklarında genellikle Aeromonas liquefaciensında etkili olduğu çift enfeksiyon gmrülür. Hastalık sistemik ve dış antibakteriyallar ile etkili bir şekilde kontrol altına alınabilir.

Was this helpful?
Insertion of a flexible into a body cavity(catheterization) to drain endogenous liquid (sometimes for biopsy) or to deliver an exogenous liquid (treatments.)


ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ(2): Η εισαγωγή ενός εύκαμπτου σωλήνα που εισάγεται σε μια σωματική κοιλότητα (καθετηρίωση) για την παροχέτευση εσωτερικού υγρού (ενίοτε με σκοπό την βιοψία) ή για την διοχέτευση υγρών για θεραπευτικούς σκοπούς.

CATHETIRISME: Pénétration dans une cavité ou conduit du corps (cathéterisme) dans le but dévacuer les liquides endogènes (parfois pour biopsie) ou dintroduire des liquides exogènes (traitements).

CATETERISMO: La inserción de una sonda flexible que se introduce en una cavidad o un conducto del cuerpo (cateterismo) con el fin de evacuar los líquidos endógenos (a veces biopsia) o para introducir líquidos exógenos (tratamientos).

CATETERISMO: Inserción dun tubo flexible (sonda) nunha cavidade para drenar (cateterismo) líquidos endóxenos (ás veces para biopsia) ou para introducir líquidos exóxenos (tratamentos).

KATÉTEREZÉS: Egy hajlékony cső bevezetése valamilyen testüregbe és azon keresztül a testüregfolyadék kiszívása (gyakran biopsziához) vagy külső folyadék bejuttatása (kezeléseknél).

KATETERISERING: Innsetting av et fleksibelt rør som stikkes inn i kroppshulen for å drenere vekk endogene væsker (av og til biopsi) eller for å tilføre eksogene væsker ved dryppbehandling.

CEWNIKOWANIE: Wprowadzenie elastycznej rurki do jamy ciała (cewnikowanie) celem sączkowania endogennego płynu (czasami do biopsji) lub zakropienia egzogennych płynów (leczenie).

KATETERİZASYON: Vücut boşluğundan içeri esnek bir tüp ile girerek içsel (endojen) sıvıların drenajı (bazen biopsi için) ya da dış (ekzojen) aşılama (tedavi).

Was this helpful?
A flexible tube which can be inserted into a body cavity to drain endogenous liquid (sometimes for biopsy) or to instil exogenous liquids (treatments).


ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ: Εύκαμπτος σωλήνας που εισάγεται σε μια σωματική κοιλότητα (καθετηρίωση) για την παροχέτευση εσωτερικού υγρού (ενίοτε με σκοπό την βιοψία) ή για την διοχέτευση υγρών για θεραπευτικούς σκοπούς.

CATHETER: Tige creuse et flexible insérée dans une cavité ou conduit du corps (cathéterisme) dans le but dévacuer les liquides endogènes (parfois pour biopsie) ou dintroduire des liquides exogènes (traitements).

CATÉTER: Sonda flexible que se introduce en una cavidad o un conducto del cuerpo (cateterismo) con el fin de evacuar los líquidos endógenos (a veces biopsia) o para introducir líquidos exógenos (tratamientos).

CATÉTER: Sonda flexible que se introduce nunha cavidade ou un conduto do corpo (cateterismo) co fin de evacuar os líquidos endóxenos (ás veces para biopsia) ou para introducir líquidos exóxenos (tratamentos).

KATÉTER: Flexibilis cső, amely egy belső folyadék leszívása (pl. biopszia) vagy egy külső folyadék bejuttatása (pl. kezelés) céljából valamilyen testüregbe illeszthető.

KATETER: En fleksible tube som kan føres inn en kroppsåpning for å drenere væske (f.eks. i biopsi), eller for å levere væske (f.eks. behandling).

CEWNIK: Giętka rurka wprowadzana zwykle do jamy ciała, celem drenowania endogennego płynu (czasami do biopsji) lub zakropienia egzogennych płynów (leczenie).

KATETER: Vücut boşluğundan içeri esnek bir tüp ile girerek içsel (endojen) sıvıların drenajı (bazen biopsi için) ya da dış (ekzojen) aşılama (tedavi).

Was this helpful?
Partial or complete opacity of the crystalline lens or its capsule.


ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ: Μερική ή πλήρης αδιαφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού ή της κάψας του.

CATARACTE: Opacité totale ou partielle du cristallin ou de ses membranes.

CATARATA: Opacidad total o parcial del cristalino o de sus membranas.

CATARATA: Opacidade total ou parcial da lente do cristalino ou das súas membranas.

HÁLYOG: A szemlencse vagy a szaruhártya részleges vagy teljes átlátszatlansága.

KATARAKT: Delvis eller fullstendig blakking av linsen.

ZAĆMA/KATARAKTA: Częściowe lub całkowite zmętnienie białka soczewki bądź jej torebki.

KATARAKT: Kristal lens veya kapsülün kısmen veya tamamen opaklaşması

Was this helpful?
Hormone released into the general circulatory system of fish from the chromaffin tissue as an immediate response to stress such as hypoxia. Its effects include the release of additional red blood cells from the spleen to enhance oxygen transport. It has both a hyperglaecaemic and lypolytic function; cf. adrenaline, noradrelanine and dopamine.


ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΗ: Ορμόνη η οποία απελευθερώνεται στο κυκλοφορικό σύστημα του ψαριού από το χρωμιόφιλο ιστό (βλ.λ.) ως άμεση αντίδραση σε κατάσταση στρες όπως είναι για παράδειγμα η υποξία. Αποτέλεσμα της αντίδρασης αυτής είναι η άμεση παραγωγή και απελευθέρωση ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μια προσπάθεια αύξησης της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου. Έχει επίσης υπεργλυκαιμική καθώς και λιπολυτική δράση (συγκρ. αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, ντοπαμίνη).

CATECHOLAMINE: Hormone secrétée dans la circulation des poissons, à partir du tissu chromaffin, en réponse immédiate à un stress comme l’hypoxie. Ces effets incluent la libération d’hématies à partir de la rate afin d’augmenter le transport d’oxygène. Cette hormone a des effets hyperglycémiants et lypolytique.

CATECOLAMINA: Moléculas liberadas por el tejido cromafín de los peces al sistema circulatorio como respuesta inmediata al estrés (como la hipoxia). Los efectos incluyen la liberación de glóbulos rojos desde el bazo para incrementar el transporte de oxígeno. Tienen efectos hiperglicémicos y lipolíticos.

CATECOLAMINA: Moléculas liberadas polo tecido cromafín dos peixes ao sistema circulatorio como resposta inmediata ao estrés (como a hipoxia). Os efectos inclúen a liberación de glóbulos vermellos dende o bazo para incrementar o transporte de osíxeno. Teñen efectos hiperglicémicos e lipolíticos. Ex. adrenalina, noradrenalina e dopamina.

KATEKOLAMIN: Valamilyen stresszhatásra, pl. hipoxiára adott azonnali válaszként a kromaffin szövetből a halak vérkeringésébe kerülő hormon. Hatására a lépből újabb fehérvérsejtek kerülnek a vérkeringésbe, ezáltal növekszik a vér oxigénszállító képessége. Hiperglikémikus (a vércukorszintet növelő) és lipolitikus (zsírokat bontó) szerepe van; vö. adrenalin, noradrenalin és dopamin.

KATEKOLAMIN: Frigitt fra kromaffint vev til fiskens sirkulasjonssystem som en umiddelbar stressrespons (f.eks. oksygenmangel). Effektene inkluderer utskillelse av røde blodceller fra milten for å øke oksygentransporten. Har både en hyperglykemisk (øker blodsukkeret) og lipolytisk (bryter ned fett) funksjon.

KATECHOLAMINA: Hormon uwalniany z tkanki chromafinowej do ogólnego systemu krążenia ryb jako natychmiastowa reakcja na stres, np. niedotlenienie narządów i tkanek. Powoduje on uruchomienie uwalniania dodatkowych czerwonych krwinek ze śledziony i polepsza przenoszenie tlenu. Spełnia on zarówno funkcję hiperglikemiczną, jak i lipolityczną; porównaj: adrenalina, noradrenalina i dopamina.

KATEKOLAMİN: Hipoksiya gibi ani stres etkilerinde, balığın kromafin dokularından genel dolaşım sistemine salgılanan hormon. Taşınan oksijen seviyesini artırmak için dalaktan ilave kırmızı kan hücrelerinin salınımını etkiler. Hiperglisemic ve lipolitik fonksiyonununa ; adrenalin, noradrenalin ve dopamine sahiptir

Was this helpful?
A substance that increases the rate of a chemical reaction without itself undergoing any chemical change.


ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ: Ενωση, η οποία επιταχύνει μία χημική αντίδραση χωρίς να λαμβάνει η ίδια μέρος σε αυτήν.

CATALYSEUR: Corps qui augmente la vitesse dune réaction chimique et qui se retrouve inchangé à la fin du processus.

CATALIZADOR: Substancia que aumenta la velocidad de una reacción química sin que ella misma sufra ningún cambio químico.

CATALIZADOR: Substancia que aumenta a velocidade dunha reacción química sen que ela mesma sufra ningún cambio químico.

KATALIZÁTOR: Olyan anyag, amely fokozza egy kémiai reakció sebességét, miközben maga kémiailag nem változik.

KATALYSATOR: Forbindelse som øker hastigheten av en kjemisk reaksjon, men som selv ikke tar del i reaksjonen.

KATALIZATOR: Substancja, która przyspiesza prędkość reakcji chemicznej, lecz sama nie ulega zmianie.

KATALİST: Kendisi kimyasal değişim geçirmeden kimyasal reaksiyon hızını arttıran madde.

Was this helpful?
The process by which chemicals are broken down to produce smaller molecules yielding energy for growth, activity or heat.


ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Διαδικασία με την οποία οι χημικές ενώσεις διασπώνται και παράγουν μικρότερα μόρια που δίνουν ενέργεια για την αύξηση, τη θερμότητα, ή τη δραστηριότητα.

CATABOLISME: Processus par lequel les substances chimiques complexes sont transformées en molécules plus simples, libérant de lénergie utilisée pour la croissance, lactivité ou la chaleur.

CATABOLISMO: Proceso por el cual las sustancias químicas se descomponen en moléculas de menor tamaño proporcionando energía disponible para el crecimiento, para la actividad de los organismos o es liberada en forma de calor...

CATABOLISMO: Proceso polo cal as substancias químicas se descompoñen en moléculas de menor tamaño proporcionando enerxía dispoñible para o crecemento, para a actividade dos organismos ou é liberada en forma de calor.

LEBONTÓ ANYAGCSERE: Folyamat, amelynek során a vegyületek kisebb molekulákká bomlanak le, miközben a növekedéshez vagy tevékenységhez felhasználható, vagy hő formájában távozó energia szabadul fel.

KATABOLISME: Prosessen der næringsstoff brytes ned til mindre molekyler for å gi energi til vekst, bevegelse eller varme. Jfr. anabolisme, metabolisme.

KATABOLIZM: Proces, w którym złożone związki chemiczne rozkładane są na mniejsze cząsteczki, wyzwalający energię wykorzystywaną na wzrost, aktywność życiową lub wytworzenie ciepła.

KATABOLİZMA: Kimyasalların büyüme, aktivite veya sıcaklık için enerji üretmek için küçük moleküllere bölünmesi işlemi.

Was this helpful?
A tiered waterfall: often used in aeration and degassing of water to be supplied to aquaculture units.


ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗ: Κλιμακωτή υδατόπτωση, συχνά χρησιμοποιούμενη για αερισμό του νερού που παρέχεται σε υδατοκαλλιεργητικές μονάδες.

CASCADE: Succession de chutes deau; servant à laération ou au dégazage de leau distribuée aux bassins daquaculture.

CASCADA: Sucesión de caídas de agua, que sirven para la aeración o al (desgasear) el agua distribuida a las balsas de acuicultura.

FERVENZA: Caída de auga en forma de fervenza: a miúdo utilizada para a aireación e a desgasificación da auga en instalacións de acuicultura.

KASZKÁD: Lépcsős vízesés: általában az akvakultúra-rendszerek vizének levegőztetésére vagy gázmentesítésére használják.

KASKADELUFTER (DRYPPELUFTER): Lufter bestående av flere perforerte plater hvor vann sildrer igjennom fra topp til bunn. Brukes for avgassing og lufting av vann som skal føres inn i oppdrettsenheter.

KASKADA: Stopniowany wodospad: często używany w napowietrzaniu i odgazowywaniu wody; bywa stosowany w urządzeniach w akwakulturze.

KASKAT: Katmanlı bir şelale: sıklıkla havalandırmada ve akuatik ünitelere zehirli gazdan arınmış su sağlamada kullanılır.

Was this helpful?
Class of vertebrates containing the Selachii (sharks, dogfish, skates, rays) characterized by the absence of true bone (the presence of cartilage), no air bladder, and the presence of complicated copulatory organs. Almost exclusively marine.


ΧΟΝΔΡΪΧΘΥΕΣ: Ομοταξία σπονδυλωτών που περιλαμβάνει τα Σελάχια (καρχαρίες, σκυλόψαρα, ράγιες). Χαρακτηρίζονται από απουσία πραγματικών οστών, που έχουν αντικατασταθεί από χόνδρο, απουσία νηκτικής κύστης και παρουσία πολύπλοκων οργάνων σύζευξης. Είναι σχεδόν αποκλειστικά θαλάσσιοι οργανισμοί.

POISSONS CARTILAGINEUX: Classe de poissons comprenant les sélaciens (requin, roussette, raies) caractérisés par labsence de véritables os (présence de cartilages). Ne possèdent pas de vessie gazeuse, mais présence dorganes copulateurs complexes. Presque exclusivement marins.

PECES CARTILAGINOSOS: Clase de peces que incluye seláceos (tiburones, gatos de mar, y rayas) que se caracterizan por la ausencia de verdaderos huesos (presencia de cartílagos). No poseen vejiga natatoria pero tienen complejos órganos copuladores. Casi exclusivamente marinos.

PEIXES CARTILAXINOSOS: Clase de vertebrados que inclúe seláceos (quenllas, gatos de mar, e raias) que se caracterizan pola ausencia de verdadeiros ósos (presenza de cartilaxes). Non posúen vexiga natatoria pero teñen complexos órganos copuladores. Case exclusivamente mariños.

PORCOSHALAK: A cápákat és rájákat magában foglaló gerinces osztály, amelynak fő jellegzetessége a valódi csontok hiánya (a porcos váz jelenléte). Nincs úszóhólyagjuk, szaporítószerveik bonyolult felépítésűek. Szinte kizárólag tengerben élnek.

BRUSKFISK: Klasse av vertebrater, inneholder haier, havmus, skater og rokker. Bruskfisk mangler bein (har brusk) og svømmeblære, men har avanserte parringsorganer. Nesten alle er marine.

RYBY CHRZĘSTNE: Gromada kręgowców zawierająca ryby blaszkoskrzelne (m.in. rekiny i płaszczki) charakteryzujące się brakiem prawdziwych kości (obecność chrząstki), brakiem pęcherza pławnego oraz obecnością skomplikowanych narządów kopulacyjnych. Obejmuje prawie wyłącznie ryby morskie.

Kıkırdaklı balıklar: Omurgalı canlılardan Selachii sınıfına dahil olup köpekbalığı, kedi balığı, vatoz, keler gibi türleri kapsar. Omurgalarında kemik içermezler ve aynı zamanda hava eseleride yoktur. Kompilike bir çiftleşme organına sahip olup genelde hepsi denizel formlardır.

Was this helpful?
Skeletal tissue of vertebrates consisting of rounded cells scattered in a resilient polysaccharide containing matrix with numerous collagen fibres. Devoid of blood vessels in the adult.


ΧΟΝΔΡΟΣ: Σκελετικός ιστός των σπονδυλωτών που αποτελείται από αποστρογγυλευμένα κύτταρα, διασκορπισμένα σε μια ελαστική μεσοκυττάρια ουσία, που περιέχει πολυσακχαρίτες, με πολυάριθμες ίνες κολλαγόνου. Χωρίς αιμοφόρα αγγεία στα ενήλικα άτομα.

CARTILAGE: Tissu squelettique des Vertébrés composé de cellules arrondies réparties dans une matrice résistante composée de polysaccharides avec de nombreuses fibres collagènes. Dépourvu dirrigation sanguine chez ladulte.

CARTÍLAGO: Tejido esquelético de vertebrados compuesto de células redondas repartidas en una matrice resistente compuesta de polisacáridos con numerosas fibras colágenas. Carece de irrigación sanguínea en los adultos.

CARTILAXE: Tecido esquelético de vertebrados composto de células redondas repartidas nunha matriz resistente composta de polisacáridos con numerosas fibras coláxenas. Carece de vasos sanguíneos nos adultos.

PORC: A gerincesek vázát alkotó egyik szövettípus, amely rugalmas, poliszacharidokat és kollagén rostokat tartalmazó állományban elszórtan elhelyezkedő, kerek sejtekből áll. Kifejlett állatokban nem tartalmaz vérereket.

BRUSK: Skjellet vev i vertebrater bestående av avrundete celler spredt i en elastisk polysakkarid holdig matriks med tallrike kollagene (bindevevs-) fibre. Fri for blodårer hos voksne.

CHRZĄSTKA: Tkanka szkieletowa kręgowców, składająca się z okrągłych komórek rozproszonych w elastycznym polisacharydzie zawierającym substancję międzykomórkową z licznymi włóknami kolagenowymi.

Kıkırdak: Omurgalılarda sayısız kollajen fibrillerinin oluşturduğu matriks içeren esnek polisakkaritler içerisinde yayılmış yuvarlak hücrelerden oluşan iskelet dokusu. Yetişkin bireylerin kıkırdak dokularında kan damarları bulunmaz.

Was this helpful?
A state of infection in which the hosts defences are balanced with the pathogens virulence resulting in no clinical signs of disease. A change in host resistance of pathogen virulence may result in clinical disease.


ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤIΚΟ ΣΤΑΔIΟ: Στάδιο προσβολής κατά το οποίο η άμυνα του ξενιστή βρίσκεται σε ισορροπία με την τοξικότητα του παθογόνου με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα ή ασθένεια. Αλλαγή της αντίστασης του ξενιστή στην δράση του παθογόνου μπορεί να προκαλέσει κλινικά συμπτώματα.

ETAT PORTEUR: Etat dinfection dans lequel les défenses de lhôte sont en équilibre avec la virulence de lagent pathogène avec comme résultat un manque de symptômes cliniques. Un changement dans la résistance de lhôte envers lagent pathogène peut favoriser lapparition de symptômes cliniques.

ESTADO PORTADOR: Estado de infección en el cual las defensas del huésped están en equilibrio con la virulencia del agente patógeno y por la tanto tienen como resultado una ausencia de síntomas clínicos. Un cambio en la resistencia del huésped hacia el agente patógeno puede favorecer la aparición de síntomas clínicos.

ESTADO PORTADOR: Estado de infección no cal as defensas do hospedador están en equilibrio coa virulencia do axente patóxeno e por a tanto teñen como resultado unha ausencia de síntomas clínicos. Un cambio na resistencia do hospedador cara ao axente patóxeno pode favorecer a aparición de síntomas clínicos.

HORDOZÓÁLLAPOT: Olyan fertőzési állapot, amelyben a gazdaszervezet védekezése és a kórokozó virulenciája kiegyenlíti egymást, emiatt a betegség klinikai jellemzői nem jelennek meg. A gazdaszervezet ellenálló-képességének megváltozása klinikai értelemben vett betegséghez vezethet.

BÆRERSTADIET: Stadie i en infeksjon der vertens immunforsvar holder patogenet i sjakk, ingen kliniske tegn til sykdom. Forandring i vertens resistens mot patogenet kan resultere i klinisk sykdom.

NOSICIELSTWO: Stan zakażenia, w którym wysiłki obronne żywicieli są równoważone zjadliwością patogenów niedających w rezultacie objawów klinicznych choroby. Zmiana w oporności żywiciela na zjadliwość patogenu może wpływać na objawy kliniczne choroby.

TAŞIYICI DURUMU: Konakçının direnç gösterdiği enfeksiyonun durumu ile patojenin hastalık yapıcılığı dengelenir, hastalığın klinik belirtileri olmaz. Patojenin hastalık yapıcılığının konakçı direnci değişirse belki klinik hastalıkla sonuçlanabilir.

Was this helpful?
An organism harbouring a pathogenic agent. The relationship can be active (infection) or passive (without any multiplication of the pathogen). It can be short-term (not in a passive infection), or chronic. The pathogen can be excreted (continuously or occasionally) or it can remain in the tissues permanently.


ΦΟΡΕΑΣ: Οργανισμός που φιλοξενεί παθογόνο παράγοντα. Η μετάδοση πραγματοποιείται κατά τρόπο ενεργό (μόλυνση) ή παθητικό (μηχανική, χωρίς πολλαπλασιασμό του παθογόνου) και είναι παροδική ή χρόνια. Ο παθογόνος παράγοντας απεκκρίνεται από τον οργανισμό (συνεχώς ή περιστασιακά) ή παραμένει στους ιστούς (μόνιμα).

PORTEUR: Organisme porteur dun agent infectieux. Lassociation peut être active (infection) ou passive (purement mécanique, sans la multiplication de lagent pathogène). Elle peut être à court terme ou chronique. Lorganisme pathogène peut être excrété ou non, ou maintenu dans les tissus (porteur permanent, porteur occasionnel).

PORTADOR: Organismo portador de un agente infeccioso. La asociación puede ser activa (infección) o pasiva (puramente mecánica, sin manipulación del agente patógeno). Puede ser aguda o crónica. El organismo patógeno puede ser excretado o no, o mantenido en los tejidos (portador permanente, portador ocasional).

PORTADOR: Organismo portador dun axente infeccioso. A asociación pode ser activa (infección) ou pasiva (sen multiplicación do patóxeno, puramente mecánica, sen manipulación do axente patóxeno). Pode ser aguda ou crónica. O organismo patóxeno pode ser excretado (continua ou ocasionalmente) ou pode permanecer nos tecidos de forma permanente ou non (portador permanente, portador ocasional).

HORDOZÓ: Valamilyen kórokozót hordozó szervezet. Viszonya a kórokozóval lehet aktív (fertőzés) és passzív (a kórokozó szaporodása nélkül). Lehet rövidtávú (passzív fertőződés esetén nem), vagy idült. A kórokozó kibocsátódhat (folyamatosan vagy alkalomszerűen) a környezetbe, vagy hosszabb ideig a szövetekben maradhat.

BÆRER: Organisme som huser et patogent (sykdomsfremkallende) agens. Forholdet kan være aktivt (infeksjon) eller passivt (uten formering av patogenet). Det kan være kortsiktig (ikke ved passiv infeksjon) eller kronisk. Patogenet kan bli utskilt (kontinuerlig eller i perioder) eller det kan forbli i vevet permanent.

NOSICIEL (chorób): Organizm będący siedliskiem czynnika chorobotwórczego. Związek może być aktywny (zarażanie) lub bierny (bez żadnego rozmnażania się patogenu). Może to być krótkotrwałe (nie w zarażaniu biernym) lub przewlekłe. Patogen może być wydalany (nieustannie lub okresowo) bądź może pozostawać w tkankach na stałe.

TAŞIYICI: Bir patojenik ajana ev sahipliği yapan bir organizma. İlişkileri aktif(enfeksiyon) ya da pasif ( patojende herhangi bir çoğalma olmaksızın) olabilir. Kısa süreli ( pasif enfeksiyonda değil) ya da kronik olabilir. Patojen atılabilir ( devamlı ya da arasıra) ya da dokularda kalıcı olabilir.

Was this helpful?
An extract from red seaweeds used chiefly as a suspending agent or binder in foods, pharmaceuticals, cosmetics and industrial liquids; as a clarifying agent for beverages and as an agent to control crystal growth in frozen confections.


ΚΑΡΑΓΗΝΟΝ: Εκχύλισμα φύκους που χρησιμοποιείται κυρίως ως συνδετικός παράγων ή δέτης τροφών, φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και βιομηχανικών υγρών. Χρησιμοποιείται ως διαυγαστικός παράγων που ελέγχει την κρυσταλλική αύξηση κατεψυγμένων γλυκισμάτων.

CARRAGEENIN: Extrait dalgues utilisé en qualité de liant et dagent de suspension dans les aliments, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les liquides industriels; utilisé également comme un agent clarifiant dans les boissons et afin de contrôler la cristallisation dans les produits congelés.

CARRAGENINA: Extracto de algas que se utiliza en calidad de alianza (ligante) y como agente de suspensión en los alimentos, los productos farmacéuticos, los cosméticos y los líquidos industriales; utilizado generalmente como agente clarificador de las bebidas con el fin de controlar la cristalización de los productos congelados.

CARRAXENINA: Extracto obtido a partir de algas vermellas (rodofíceas) que se utiliza como espesante e en calidade de ligante nos alimentos, produtos farmacéuticos, cosméticos e en líquidos industriais; utilízase tamén como axente clarificador de bebidas e co fin de controlar a aparición de cristais en produtos conxelados.

CARRAGEENIN: Vörösmoszatokból készített kivonat, amelye főleg kötőanyagként használnak élelmiszerekben, gyógyszerekben, kozmetikumokban és ipari folyadékokban; derítőanyagként italokban és a kristálynövekedés szabályozására a fagyasztott édességekben.

KARRAGENAN: Ekstrakt fra rødalger hovedsakelig brukt som bindemiddel i mat, legemidler, kosmetikk og væsker brukt i industri (klarningsmiddel i drikkevarer og for å hindre krystalldannelse i frossent syltetøy, frysepulver).

KARRAGENINA: Ekstrakt z krasnorostów używany głównie jako środek do sporządzania zawiesin lub substancja wiążąca w żywności, farmaceutykach, kosmetykach i cieczach przemysłowych; jako środek klarujący w napojach i kontrolujący wzrost kryształków w preparatach mrożonych.

KARRAGENİN: Kırmızı yosunlardan elde edilen bir öz, başlıca gıdalarda, ilaçlarda, kozmatikte ve endüstriyel sıvılarda erteleyici ajan ya da bağlayıcı, içeceklerde berraklaştırma ajanı ve dondurulmuş ürünlerde kristal gelişim kontrol ajanı olarak kullanılır.

Was this helpful?
These pigment molecules are deposited in the endocuticle of many crustaceans and are passed on to their predators.


ΚΑΡΟΤΙΝΟΕΙΔΗ: Χρωστικά μόρια που εναποτίθενται στην κερατοειδή στιβάδα πολλών καρκινοειδών, βλ. ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ, ΚΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ

CAROTENOIDES: Pigments de couleur rouge ou jaune, que lon trouve par exemple dans lendocuticule des écrevisses deau douce.

CAROTENOIDES: Pigmentos de color rojo o amarillo, que por ejemplo se en encuentra en el endocuticule de los cangrejos de agua dulce.

CAROTENOIDES: Estas moléculas pigmentarias deposítanse na endocutícula da maioría dos crustáceos e transfírense aos seus depredadores.

KAROTINOIDOK: Ezek a pigmentmolekulák sok rákfaj belső kutikulájában halmozódnak fel, és átkerülnek a velük táplálkozó halak szervezetébe.

KAROTENOIDER: Pigmentmolekyler som finnes i skallet til mange krepsdyr. Blir overført videre til dyr som beiter på krepsdyr.

KAROTENOIDY: Cząsteczki tych barwników są odkładane w nabłonku wewnętrznym wielu skorupiaków i przekazywane ich drapieżcom; porównaj: astaksantyna, kantaksantyna.

KARETENOİDLER: Bu pigmentler birçok krustasenin endokutikilinde birikir ve diğer diğer predatörlere geçer.

Was this helpful?
(carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) ethylene hydro-chloride. A nitrofuran effective against bacteria such as A. salmonicida.


CAROFUR: 1-(5-Νιτρο-2-Φουρυλ)-2-(6-Αμινο-3-πυριδαζολ) αιθυλενο υδροχλωρίδιο. Αποτελεσματική γιά την καταπολέμηση βακτηρίων όπως το A. salmonicida.

CAROFURE: (Carofure) 1-(5-nitro-2furyl)-2-(6-amino-3-pyridazyle)ethylene hydrochlorure. Une nitrofuranne efficace contre A. salmonicida et dautres bactéries.

CAROFURE: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra la A. salmonicida y otras bacterias.

CAROFUR: (Carofur) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo) etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra a A. salmonicida e outras bacterias.

CAROFUR: 1-(5-nitro-2-furil)-2-(6-amino-3-piridazol)-etilén-hidroklorid. Baktériumok, pl. az A. salmonicida ellen hatékony nitrofurán.

CAROFUR: (Carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) etylen hydroklorid. Et nitrofuran som er effektivt mot bakterier som A. salmonicida.

NITROFURAN: 1-(-5-nitro-2-furyl)-2-(6-amino-3-pirydazol) chlorowodorek etylenu. Nitrofuran jest skuteczny przeciw takim bakteriom jak A. salmonicida.

n–(5–nitro–2–furfurylidene)–1–aminohidantoin, etillenhidroclorid, : A. salmonicida için kullanılan geniş spektrumlu gram (+) ve gram (-) antiseptik.

Was this helpful?
Feeding on animal tissues.


ΣΑΡΚΟΒΟΡΟ: Τρεφόμενος με ζωïκούς ιστούς.

CARNIVORE: Qui se nourrit de chair animale.

CARNÍVORO: Que se alimenta de tejidos animales

CARNÍVORO: Que se alimenta de tecidos animais

RAGADOZÓ: Állati szövetekkel táplálkozó.

KARNIVOR (KJØTTETENDE): Spiser animalsk vev.

MIĘSOŻERN/Y/A/E: Żywiąc/y/a/e się tkankami zwierzęcymi.

KARNİVOR: Hayvan dokularıyla beslenen.

Was this helpful?
The process of drawing blood from the heart by needle and syringe.


ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ: Διαδικασία αιμοληψίας από την καρδιά με σύριγγα και βελόνα.

PONCTION CARDIAQUE: Prélèvement du sang par ponction du coeur à laide dune séringue.

PUNCIÓN CARDIACA: Procedimiento para sacar sangre por punción del corazón mediante agujas o jeringas.

PUNCIÓN CARDÍACA: Procedemento para extraer sangue por punción do corazón mediante agullas ou xiringas.

KARDIÁLIS PUNKCIÓ: Vérvétel közvetlenül a szívből, injekciós tű és fecskendő használatával.

HJERTE PUNKTERING: Metode der blod blir tappet direkte fra hjertet ved hjelp av sproyte med spiss.

PUNKCJA SERCA: Procedura pobierania krwi z serca za pomocą igły i strzykawki.

KALP DELİĞİ : İğne ya da şırıngayla kalpten kan alım süreci.

Was this helpful?
Term given to a collection of symptoms that ultimately produces sudden fish mortalities from a cardiac failure.


ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑΣ: Ορος που αναφέρεται σε ένα σύνολο συμπτωμάτων, τα οποία τελικά προκαλούν αιφνιδίους θανάτους στα ψάρια οφειλόμενους σε καρδιακή βλάβη.

SYNDROME DE LA MYOPATHIE CARDIAQUE: Terme décrivant lensemble des symptômes qui aboutissent à la mort subite des poissons par arrêt cardiaque.

SÍNDROME DE LA MIOPATÍA CARDIACA: Término que describe el conjunto de síntomas que lleva a la muerte súbita de peces por paro cardiaco.

SÍNDROME DE MIOPATÍA CARDÍACA: Termo que describe o conxunto de síntomas que finalmente leva á morte súbita de peixes por paro cardíaco.

CARDIOMYOPATHIÁS TÜNETEGYÜTTES: Olyan tünetek együttes előfordulása, amelyek a halak szívmegállás miatti hirtelen pusztulásához vezethetnek.

KARDIOMYOPATISYNDROM: Betegnelse gitt en gruppe symptomer, som til slutt gir brå dødelighet hos fisk grunnet hjertefeil. Jfr. hjertesprekk.

SYNDROM MIOPATII SERCA: Termin z zakresu objawów, które ostatecznie powodują nagłe śnięcie ryb na skutek niewydolności pracy serca.

KALP MİYOPATİSİ SENDROMU: Kalp yetmezliğinden ani balık ölümlerine neden olan belirtilerin toplamına verilen isim.

Was this helpful?
A malignant tumour derived from epithelial cells.


ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: Κακοήθης όγκος προερχόμενος από επιθηλιακά κύτταρα.

CARCINOME: Tumeur maligne dérivée de cellules epithéliales.

CARCINOMA: Tumor maligno derivado de las células epiteliales.

CARCINOMA: Tumor maligno derivado das células epiteliais.

KARCINÓMA: Az epiteliális (kültakaró-) sejtekből eredő rosszindulatú daganat.

KARCINOM: Ondartet svulst avledet fra epitelceller.

RAK (choroba): Guz złośliwy pochodzący z komórek nabłonkowych.

KARSİNOMA (KANSER): Epitelial hücrelerden türeyen kötü huylu tümör.

Was this helpful?
Capable of producing cancer.


ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΣ: Ικανός να προκαλέσει καρκίνο.

CANCERIGENE (ou CANCEROGENE): Agent capable de provoquer lapparition dun cancer.

CARCINÓGENO (o CANCERÍGENO): Agente capaz de provocar la aparición de un cáncer.

CARCINÓXENO (ou CANCERÍXENO): Axente capaz de provocar a aparición dun cancro. Sin. Carcinoxénico.

KARCINOGÉN: Rákkeltő.

KARCINOGEN: Kan gi kreft (kreftfremkallende).

RAKOTWÓRCZY: Zdolny do wytworzenia raka.

KANSEROJEN: Kanser yapabilme kapasitesine sahip olan

Was this helpful?
A compound containing the carbonate (CO3=) radical, a salt or ester of carbonic acid.


ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΛΑΣ: Ενωση που περιέχει ανθρακική ρίζα (CΟ2), άλας ή εστέρας του καρβονικού οξέος.

CARBONATE: Composé contenant le radical carbonate (CO3), un sel ou un esther dacide carbonique.

CARBONATO: Compuesto que contiene el radical carbonato (CO3=), una sal o éster del ácido carbónico.

CARBONATO: Composto que contén o radical carbonato (CO3=), un sal ou éster do ácido carbónico.

KARBONÁT: Karbonátgyököt (CO3=)tartalmazó vegyület, a szénsav sója vagy észtere.

KARBONAT: Estere av glyserol og tre fettsyrer.

WĘGLAN: Związek zawierający rodnik węglanowy (CO3=); sól lub ester kwasu węgłowego.

KARBONAT: Karbonat (CO3=) içeren bir bileşik, radikal, bir tuz veya karbonik asit esteri.

Was this helpful?
Apparatus used in water treatment in which an adsorption filter of activated carbon is used to remove dissolved organics; cf. activated carbon.


ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ: Συσκευή που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του νερού. Αποτελείται από ένα απορροφητικό φίλτρο ενεργού άνθρακα, που χρησιμοποιείται για να απομακρύνει διαλυμένα οργανικά υλικά. Πρβλ. Ενεργός άνθρακας.

FILTRE A CHARBON: Filtre contenant du charbon actif au travers duquel est retenu la matière organique de leau à filtrer.

FILTRO DE CARBÓN: Filtro que contiene carbón activo a través del cual es retenida la materia orgánica de l a agua a filtrar.

FILTRO DE CARBÓN: Aparato usado no tratamento da auga no cál un filtro de adsorción de carbón activado é usado para eliminar substancias orgánicas disoltas. Ex. carbón activado.

SZÉNSZŰRŐ: Víztisztításra szolgáló berendezés, amelyben egy aktív szénből álló adszorpciós szűrőt használnak az oldott szerves anyagok eltávolítására; vö. aktív szén.

KULLFILTER: Apparat som brukes ved vannbehandling, der et adsorpsjonsfilter bestående av aktivkull brukes til å fjerne løste organiske stoff. Jfr. aktivkull.

FILTR WĘGLOWY: Urządzenie stosowane w oczyszczaniu wody, w którym jest używany filtr adsorpcyjny z węgla aktywowanego, w celu usunięcia substancji organicznych; porównaj: węgiel aktywowany.

KARBON FİLTRESİ: İçinde harekete geçirilmiş karbon soğurma filtresinin çözünmüş canlıları ortadan kaldırmada kullanıldığı su işleme sürecinde kullanılan bir alettir.

Was this helpful?
A colourless, odourless gas resulting from the oxidation of carbon containing substances, highly soluble in water, toxic to fish at levels of 20 ppm; toxicity to fish increases with low levels of oxygen. Carbon dioxide has an acidic reaction in water (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Within the bicarbonate system, the relative amount of CO2, bicarbonate and carbonate will depend on pH. Carbon dioxide does


ΔIΟΞΕIΔIΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CO2): Αχρωμο, άοσμο αέριο το οοποίο παράγεται κατά την οξείδωση των ενώσεων που περιέχουν άνθρακα, πολύ διαλυτό στο νερό, τοξικό για τα ψάρια στα επίπεδα των 20ppm. Η τοξικότητά του για τα ψάρια αυξάνεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει όξινη αντίδραση στο νερό (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Στο δισανθρακικό ισοζύγιο η σχετική ποσότητα CΟ2, διττανθρακικών και ανθρακικών ιόντ

GAZ CARBONIQUE (DIOXYDE DE CARBONE) (CO2): Gaz sans couleur ni odeur résultant de loxydation de substances à base de carbone. Très soluble et toxique envers les poissons à des concentrations supérieures à 20 ppm; cette toxicité est aggravée quand la teneur en oxygène est réduite. Produit un acide dans leau (lacide carbonique)((H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Lacide carbonique forme des sels de carbonate et bicarbonate constituant le système bicarbonate. Les

GAS CARBÓNICO (DIÓXIDO DE CARBONO) (CO2): Gas incoloro y inodoro que resulta de la oxidación de sustancias a base carbono. Muy soluble y tóxico para los peces a concentraciones superiores a 20 ppm; esta toxicidad se agrava cuando el contenido de oxígeno es reducido. Produce un ácido en el agua (el ácido carbónico)(H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). El ácido carbónico forma sales de carbonato y bicarbonato que constituyen el sistema bicarbonato. Las proporcione

GAS CARBÓNICO (DIÓXIDO DE CARBONO) (CO2): Gas incoloro e inodoro que resulta da oxidación de substancias a base de carbono. Moi soluble e tóxico para os peixes a concentracións superiores a 20 ppm; esta toxicidade agrávase cando o contido de osíxeno é reducido. Produce unha reacción acidificante na auga (o ácido carbónico)(H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). O ácido carbónico forma sales de carbonato e bicarbonato que constitúen o sistema bicarbonato. As propor

SZÉN-DIOXID (CO2): A széntartalmú vegyületek oxidációjakor keletkező színtelen, szagtalan gáz, amely vízben jól oldódik és a halak számára 20 ppm-nél magasabb koncentrációban mérgező. A szén-dioxid a vízzel sav-bázis reakcióba lép (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). A bikarbonát-rendszeren belül a szén-dioxid, a karbonát és a bikarbonát relatív mennyisége a pH-tól függ. A szén-dioxid 8,3-as pH-érték alatt nem fordul elő, a karbonát viszo

KARBONDIOKSID (CO2): Fargeløs, luktfri gass dannet ved oksidasjon av karbonholdige forbindelser, godt løselig i vann, giftig for fisk ved nivåer over 20 ppm. Giftighet for fisk øker ved lavere oksygennivåer. Karbondioksid har en sur reaksjon med vann (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Den relative mengden av karbondioksid, bikarbonat og karbonat innen bikarbonatsystemet er avhengig av pH. Karbondioksid finnes ikke ved pH verdier over 8.3,

DWUTLENEK WĘGLA (CO2): Bezbarwny, bezwonny gaz będący wynikiem utleniania substancji zawierających węgiel, wysoce rozpuszczalny w wodzie, toksyczny dla ryb przy 20 ppm; toksyczność dla ryb wzrasta przy niskich poziomach tlenu. Dwutlenek węgla ma w wodzie odczyn kwaśny (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). W ramach systemu wodorowęglowego względne ilości CO2, wodorowęglanu i węglanu będą zależały od pH. Dwutlenek węgla nie występuje

KARBONDİOKSİT(CO2): Karbon oksidasyonu sonucu, renksiz, kokusuz gaz, Suda yüksek oranda çözünür, 20 ppmin üzerinde balıklar için toksiktir; düşük oksijen seviyesi düşük olduğunda balıklar için toksisitesi artar. (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Bikarbonat sistemi içinde CO2 , bikarbonat ve karbonat göreceli miktarı pHı etkileyecektir. pH8.3 üstünde karbondioksit bulunmaz ve karbonat ise yalnızca bu pHda vuku bulur. Bu yüzde

Was this helpful?
The biogeochemical cycle of carbon, involving the production of organic compounds by fixation of carbon dioxide through photosynthesis, to its return in the atmosphere by respiration and decomposition.


ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ: Ο βιογεωχημικός κύκλος του άνθρακα, από την παραγωγή οργανικών ενώσεων με δέσμευση του CΟ2 κατά την φωτοσυνθεση ως την επιστροφή του στον ατμοσφαιρικό αέρα με την αναπνοή και την αποσύνθεση.

CYCLE DU CARBONE: Cycle biogéochimique comprenant la production de composés organiques par intermédiaire de la fixation du gaz carbonique pendant la photosynthèse et le retour du carbone dans latmosphère suite aux processus de respiration et de décomposition.

CICLO DE CARBÓN: Ciclo biogeoquímico que incluye la producción de compuestos orgánicos mediante la fijación del gas carbónico durante la fotosíntesis y el retorno de carbón al atmósfera después de los procesos de respiración y la descomposición.

CICLO DO CARBÓNO: O ciclo bioxeoquímico do carbono, incluíndo a produción de compostos orgánicos por fixación do dióxido de carbono a través da fotosíntese, o cál regresa á atmosfera pola respiración e descomposición.

SZÉNCIKLUS: A szén biogeográfiai körforgása, amely magában foglalja a szerves anyagok termelését a szén-dioxid megkötésével a fotoszintézis során, és a szén-dioxid visszatérését a légkörbe a légzés és a lebomlás folyamatain keresztül.

KARBONSYKLUSEN (KARBONKRETSLOPET): Det biogeokjemiske kretsløpet av karbon, innbefatter produksjonen av organiske sammensetninger gjennom fiksering av karbondioksid i fotosyntesen, til det returnerer i atmosfæren gjennom respirasjon og dekomposisjon (forråtnelse).

CYKL WĘGLOWY: Biochemiczny obieg węgla, związany z produkcją związków organicznych poprzez wiązanie dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy, aż do jego powrotu do atmosfery w procesie oddychania i rozkładu.

KARBON DÖNGÜSÜ: Karbonun, fotosentez yoluyla karbondioksiti sabitleştirip organik bileşenlerin üretimine de yol açarak, solunum ve çözülme yoluyla atmosfere döndüğü biyokimyasal döngüdür.

Was this helpful?
Compound of general formula Cx(H2O)y e.g. sugars, starches and celluloses. Carbohydrates play an essential part in the energy metabolism of all organisms.


ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ: Συστατικό με τη γενική χημική δομή Cx(H2O)y π.χ. σάκχαρα, άμυλο και κυτταρίνη. Οι υδατάνθρακες παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταβολική ενέργεια όλων των οργανισμών.

GLUCIDE (HYDRATE DE CARBONE): Composé chimique de formule générale Cx(H2O)y ; par exemple, sucres, amidon et celluloses. Les hydrates de carbone jouent un rôle essentiel dans le métabolisme énergétique de tous les organismes.

HIDRATO DE CARBONO: Compuestos con la fórmula general Cx(H2O), por ejemplo, los azúcares sencillos o de cadena larga como el almidón o la celulosa... Los hidratos de carbono constituyen parte esencial en el metabolismo energético de todos los organismos.

HIDRATO DE CARBONO: Compostos coa fórmula xeral Cx(H2O), por exemplo, os azucres sinxelos ou de cadea longa como o amidón ou a celulosa. Os hidratos de carbono constitúen parte esencial no metabolismo enerxético de todos os organismos.

SZÉNHIDRÁT: Cx(H2O)y általános képletű vegyület pl. cukrok, keményítő és cellulóz. A szénhidrátok létfontosságú szerepet játszanak minden élőlény energia-anyagcseréjében.

KARBOHYDRAT: Forbindelse med generell formel Cx(H2O)y, f.eks. sukker, stivelse og cellulose. Karbohydrater spiller en viktig rolle i energimetabolismen hos alle organismer.

WĘGLOWODAN: Związek chemiczny o ogólnym wzorze Cx(H2O)y, np. cukier, skrobia czy celuloza. Węglowodany odgrywają zasadniczą rolę w przemianach energetycznych wszystkich organizmów.

KARBONHİDRAT: Genel formülü Cx(H2O)y olan bileşik örn. şeker, nişasta ve selüloz. Karbonhidratlar tüm canlıların enerji metabolizmasında önemli bir rol oynar.

Was this helpful?
A phenomenon caused by surface tension that results in the surface of a liquid rising or falling in contact with a solid.


ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: Φαινόμενο το οποίο προκαλείται από την επιφανειακή πίεση που προκύπτει στην επιφάνεια ενός υγρού που αυξανεται ή ελαττώνεται σε επαφή με ένα στερεό.

CAPILLARITE: Phénomène provoqué par la tension dune surface entrainant une aspiration ou une absoption dun corps liquide en présence dun corps solide

CAPILARIDAD / ABSORCIÓN CAPILAR: Fenómeno causado por la tensión superficial que aparece en la superficie de un líquido circulante en contacto con un sólido.

CAPILARIDADE / ABSORCIÓN CAPILAR: Fenómeno causado pola tensión superficial que aparece na superficie dun líquido circulante en contacto cun sólido.

HAJSZÁLCSÖVESSÉG: A felületi feszültség által okozott jelenség, amelynek eredményeként egy folyadék felszíne szilárd anyaggal érintkezve emelkedik vagy süllyed.

KAPILLAREFFEKT: Fenomen forårsaket av overflatespenning som gjør at overflaten til en væske stiger eller synker ved kontakt med en fast overflate.

EFEKT KAPILARNY: Zjawisko powodowane przez napięcie powierzchniowe, wywołujące podnoszenie się lub opadanie powierzchni płynu w kontakcie z ciałem stałym.

KAPİLLER ETKİ: Yüzey gerilimi sonucu oluşan sıvının yüzeyinin bir katı ile temasında yükselme veya düşme ile sonuçlanan bir fenomen.

Was this helpful?
In anatomy:one of the very fine blood vessels linking the arteries and the veins.


ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ: Στην ανατομία: ένα ή περισσότερα λεπτά αιμοφόρα αγγεία τα οποία συνδέουν τις αρτηρίες και τις φλέβες.

CAPILLAIRE: En anatomie : un très fin vaisseau sanguin reliant les artères aux veines

CAPILAR: En anatomía: cualquiera de los vasos extremadamente finos que relacionan las arterias y las venas.

CAPILAR: En anatomía: calquera dos vasos extremadamente finos que relacionan as arterias e as veas.

HAJSZÁLEREK: Az anatómiában: az artériákat és vénákat összekötő nagyon vékony vérerek.

KAPILLAR: De minste blodkar som knytter sammen vener og arterier.

KAPILARA, NACZYNIE KAPILARNE: W anatomii: jedno z bardzo cienkich naczyń krwionośnych łącączych aorty i żyły.

KAPİLLER: Anatomide arter ve venleri bağlayan çok ince kan damarları.

Was this helpful?
Hitra disease. Also commonly referred to as "cold water Vibrio". Economically important disease of farmed Atlantic salmon, it is caused by a specific Vibrio species active at low temperatures (below 100C), producing muscular and myocardial degeneration. Effective vaccine treatments are now available.


ΒΙΜΠΡΙΟΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: ΑΣΘΕΝΕIΑ HITRA: Αναφέρεται επίσης, κοινά, ως vibrio του κρύου νερού.Ασθένεια του καλλιεργούμενου ατλαντικού σολομού με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Προκαλείται από ένα συγκεκριμένο είδος Vibrio, το οποίο είναι ενεργό σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 100) και προκαλεί μυϊκό και μυοκαρδιακό εκφυλισμό.

MALADIE DHITRA: Maladie ayant important impact économique du saumon délevage Atlantique, causée par un Vibrio spécifique actif à basse température (moins que 100C) produisant une dégénérescence musculaire et myocardiaque.

VIBRIOSIS DEL AGUA FRÍA: Enfermedad de la Hitra. Término común aplicado a la Vibriosis de agua dulce. Enfermedad que tiene un impacto económico importante sobre el cultivo de salmón atlántico, causada por unVibrio específico activo a bajas temperaturas (<100C) que produce degeneración muscular y miocárdica.

VIBRIOSE DA AUGA FRÍA: Enfermidade da Hitra. Termo común aplicado á "Vibriose de auga doce. Enfermidade que ten un impacto económico importante sobre o cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a baixas temperaturas (10 ºC) que produce dexeneración muscular e miocárdica. Non hai dispoñibles tratamentos de vacinación efectivos.

HIDEGVÍZI VIBRIÓZIS: "Hitra betegség" néven is ismert. A tenyésztett atlanti lazacok gazdasági szempontból fontos betegsége. Egy alacsony vízhőmérsékleten (100C alatt) aktív Vibrio faj okozza. Legfontosabb tünete a vázizomzat és a szívizom leépülése. Ma már léteznek ellene hatékony oltóanyagok.

KALDTVANNSVIBRIOSE: Hitrasyke. Økonomisk viktig sykdom i oppdrett av Atlantisk laks, forårsaket av Vibrio salmonicida som er aktiv ved lave temperaturer (under 100 C). Forårsaker nedbrytning av muskler, inkludert hjerte. Effektive vaksiner er tilgjengelige.

WIBRIOZA ZIMNEJ WODY: Choroba Hitra. Zwykle również nazywana jest "Wibrionem zimnej wody". Ważna ekonomicznie choroba w hodowlach łososia atlantyckiego; wywoływana przez specyficzny gatunek wibriona, aktywny w niskiej temperaturze (poniżej 100C), powodujący degenerację mięśni i mięśnia sercowego. Na skuteczne jej leczenie pozwala obecnie istniejąca szczepionka.

SOĞUKSU VİBRİYOSU: Hitra hastalığı. Yaygın olarak soğuksu Vibriosu olarak anılır. Düşük sıcaklıklarda (100Caltında) aktif hale gelen Vibrio türlerinin neden olduğu, ekonomik yönden önemli Atlantik salmonlarının hastalığı, muskular ve miyokardiyal dejenerasyona neden olur. Etkili aşı tedavisi uygulamaları mevcuttur.

Was this helpful?
A chronic external and systemic bacterial disease of juvenile salmonids caused by Cytophaga psychrophila. The disease occurs during the low water temperature months (below 100C). Outbreaks resulting in catastrophic losses have been reported in yolk-sac fry. The disease is controlled by external and systemic antibacterials or by gradually transferring fish to warmer waters. Syn. peduncle disease.


ΑΣΘΕΝΕIΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: Χρόνια εξωτερική και συστημική βακτηριακή ασθένεια των νεαρών ατόμων των σολομοειδών που οφείλεται στο Cytophaga psychrophila. Η ασθένεια εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μηνών που η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (κάτω των 100C). Εξάρσεις με καταστροφικές απώλειες έχουν αναφερθεί σε ιχθυονεοσσούς με λεκιθικό σάκο. Η ασθένεια ελέγχεται με εξωτερική και συστημική αντιβακτηρίωση ή με σταδιακή μεταφορά των ψαριών σε θερμότερα νερά (Ασθένεια ποδίσκου).

MALADIE DE LEAU FROIDE: Infection chronique externe et systémique des salmonidés juveniles provoquée par Cytophaga psychrophila. La maladie se manifeste les mois pendant lesquels la température de leau est basse (en dessous de 100C). Des pertes catastrophiques dalevins à vitellus ont été associées aux manifestations de cette maladie. Le contrôle de cette maladie passe par le traitement externe et systémique avec des agents antibactériens ou par le transfert progressif des poissons en eau chaude. Syn. maladie

ENFERMEDAD DEL AGUA FRÍA: Infección crónica y sistémica de salmónidos juveniles provocada por Cytophaga psychrophila. La enfermedad se manifiesta durante los meses en los cuales la temperatura del agua está por debajo de 100C. Origina pérdidas catastróficas en alevines con vitelo.

ENFERMIDADE DA AUGA FRÍA: Infección crónica e sistémica de salmónidos xuvenís provocada por Cytophaga psychrophila. A enfermidade maniféstase durante os meses nos cales a temperatura da auga está por debaixo de 10 0C. Orixina perdas catastróficas nos alevíns con vitelo. A enfermidade contrólase con axentes antibacterianos externos e sistémicos ou transferindo peixes a augas mornas. Sin. enfermidade do pedúnculo.

HIDEGVÍZI BETEGSÉG: Fiatal lazacok idült külső és szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Cytophaga psychrophila okoz. A betegség a hidegebb hónapokban jelenik meg (ha a vízhőmérséklet alacsonyabb, mint 10°C). Szikzacskós lárva stádiumban a járványok katasztrofális veszteségeket okozhatnak. A betegség külső és szisztémás baktériumölő szerekkel kezehető, és megelőzhető azzal, ha a halakat lassan, fokozatosan helyezik át melegebb vízbe.

BAKTERIELL KALDTVANNSSYKE: Kronisk ytre og systemisk bakteriesykdom på juvenile laksefisk, forårsaket av Cytophaga psychrophila. Forekommer i månedene med lav vanntemperatur (under 100 C). Utbrudd som har ført til katastrofale tap er rapportert fra plommesekkyngel. Sykdommen kan kontrolleres med ytre eller systemiske antibakterieller eller ved å gradvis overføre fisk til varmere vann. Jfr. yngeldødelighetssyndrom.

CHOROBA ZIMNEJ WODY: Przewlekła, zewnętrzna i ogólnoustrojowa choroba bakteryjna młodzieży ryb łososiowatych wywoływana przez miksobakterię Cytophaga psychrophila. Występuje ona w miesiącach z niską temperaturą wody (poniżej 10ºC). Komunikaty o wybuchach choroby połączone z katastrofalnymi śnięciami, odnosiły się do wylęgu z woreczkiem żółtkowym. Choroba jest zwalczana przez zewnętrzne i systemiczne środki przeciwbakteryjne lub poprzez stopniowe przenoszenie ryb do cieplejszej wody. Syn. choroba szypułkowa, lub "cze

SOĞUK SU HASTALIĞI: Cytophaga psychrophila tarafından meydana getirilen ve salomidlerin juvelin formlarında görülen kronik olan sistemik bir bakteriyel hastalıktır. Hastalık sıcaklığın düşük olduğu aylarda (100Cnin altında) meydana gelir. Hastalık özellikle besin kesesini yeni tüketmiş olan frylarda oldukça yıkıcı bir şekilde patlak verir. Hastalık dış ve sistemik antibakteriyallar ile veya balıkların yavaş bir şeklide sıcak suya nakliyle kontrol altına alınabilir.

Was this helpful?
To achieve certain environmental or management objectives, many industries and agencies have developed Codes of Best Practice or Codes of Conduct (in some cases Guidelines) for specific purposes. For example, ICES (International Council for the Exploration of the Sea) has developed a Code of Practice on "The Introduction of non-indigenous marine species" in order to provide guidance on the risks associated with the transfer of parasites, diseases and exotic species into habitats where they coul


ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Πολλές βιομηχανίες ή εταιρίες, για να πετύχουν ορισμένους περιβαλλοντικούς ή διαχειριστικούς αντικειμενικούς σκοπούς, έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Κώδικες Εφαρμογής ή Κώδικες Συμπεριφοράς (αναφέρονται και ως Κατευθυντήριες Οδηγίες). Για παράδειγμα το ICES (Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας), έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Εφαρμογής για «Την εισαγωγή μη εγχώριων θαλάσσιων ειδών με σκοπό την αποτροπή μεταφοράς παράσιτων, ασθενειών και εξωτικών ειδών που θα μπορούσε να αποδειχθεί κατα

CODE DE BONNE PRATIQUE : Afin d’atteindre des objectives en gestion de l’environnement, l’industrie aquacole et les agences qui gèrent les activités aquacoles appliquent des codes de bonne pratique.De tels codes ont été également développés concernant la gestion de la pisciculture (par exemple la Norvège et le Chili, parmi d’autres pays, possèdent actuellement des codes appliqués à la salmoniculture, les écloseries, la smoltification et les aménagements de grossissement). D’autres secteurs vont suivre. De tels codes ne

CÓDIGO DE CONDUCTA: Para conseguir determinados objetivos ambientales o de gestión, muchas industrias y agencias han desarrollado Códigos de Buenas Prácticas o Códigos de Conducta (a veces guías) para fines específicos. Por ejemplo, ICES (Consejo Internacional para la exploración de los mares) ha desarrollado un código de buenas prácticas en su "Introducción a las especies marinas no-indígenas" a fin de promover una guía de riesgos asociados a la transferencia de parásitos, enfermedades y especies exóticas hacia há

CÓDIGO DE CONDUTA: Para conseguir determinados obxectivos ambientais ou de xestión, moitas industrias e axencias desenvolveron Códigos de Boas Prácticas ou Códigos de Conduta (ás veces guías) para fins específicos. Por exemplo, ICES (Consello Internacional para a exploración dos mares) desenvolveu un código de boas prácticas na súa "Introdución ás especies mariñas non-indíxenas" co fin de promover unha guía de riscos asociados á transferencia de parasitos, enfermidades e especies exóticas cara a hábitats onde pode

GYAKORLATI SZABÁLYZAT: Bizonyos környezetvédelmi és vezetési célok megvalósítása érdekében több iparág és hatóság is kidolgozta a meghatározott célokat szolgáló Legjobb Gyakorlat Szabályzatát vagy Vezetési Szabályzatot (néhány esetben Irányelveket). Például az ICES (International Council for the Exploaration of the Sea, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) kidolgozta a "Nem őshonos tengeri fajok betelepítésének" Gyakorlati Szabályzatát azzal a céllal, hogy útmutatást adjon a paraziták, betegségek és idegen fajok betelepí

STANDARD FOR PRAKSIS: For å oppnå visse miljømessige eller forvaltnings mål har mange industrier og foretak utviklet ”Standard for Best Praksis” eller ”Standard for Opptreden” (i noen tilfeller ”Retningslinjer”) for spesifikke formål. Standard for styring av oppdrettsanlegg er under utvikling (for eksempel Norge, Chile og andre land har nå standarder for lakseoppdrett som omfatter klekkeri, smoltproduksjon og matfiskproduksjon) og andre sektorer er ventet å følge dette eksempelet. Selv om slike standarder ikke er lov

KODEKS POSTĘPOWANIA: Dla osiągnięcia określonych celów, bądź właściwego zarządzania środowiskiem, szereg branż przemysłowych i agencji opracowało Kodeksy Dobrej Praktyki (w niektórych wypadkach wytycznych). Np. Międzynarodowa Rada Badań Morza (MRBM) opracowała kodeks postępowania dotyczący "Wprowadzania zamiejscowych gatunków morskich", przekazujący informacje o ryzyku związanym z przenoszeniem obcych gatunków zwierząt wraz z posiadanymi przez nie pasożytami i chorobami do nowego środowiska, gdzie mogą one wyrządzić

UYGULAMA KODU: Belirli amaçlar için birçok sanayi ve acenteler, belirlenmiş çevresel ve yönetim hedeflerini başarmak için yönetim kodu (yönetmelik kodu) ya da uygulama kodu geliştirmiştir. Örneğin, ICES(Uluslar arası Araştırma Konseyi), zarar görebilecek habitatlar içinde egzotik türler, hastalıklar ve parazitlerin transferi ile ilgili risklere rehberlik etmek amacıyla "Yabancı deniz türlerinin girişi" için uygulama yönetmelikler geliştirmiştir. Yönetmelikler balık çiftliklerinin yönetimiyle ilgili olarak g

Was this helpful?
Common term for disease conditions resulting from infections of Coccidia.


ΚΟΚΚΙΔΩΣΗ: Κοινός όρος για τις ασθένειες που οφείλονται σε μόλυνση από Coccidia.

COCCIDIOSE: Terme courant désignant la maladie résultant des infections par Coccidia.

COCCIDOSIS: Termino corriente utilizado para designar la enfermedad que resulta de una infección por Coccidios.

COCCIDOSE: Termo corrente utilizado para designar a enfermidade que resulta dunha infección por Coccidios.

COCCIDOSIS: A Coccidia-fertőzés által okozott betegség megnevezése.

KOKSIDOSE: Sykdomstilstand grunnet infeksjon av koksidier.

KOKCYDIOZA: Powszechne określenie stanu chorobowego będącego wynikiem zakażenia kokcydiami.

COCCIDOSIS: Coccidia enfeksyonlarından kaynaklanan hastalık durumları için genel bir terim.

Was this helpful?
A group of telosporidian sporozoans variously regarded as a separate order or as a suborder of Coccidiomorpha. They are distinguished from the Haemosporidia by the immobile zygote-producing spores containing sporozoites.


ΚΟΚΚΙΔΙΑ: Ομάδα τελοσποριδίων σποροζώων διαφόρων τύπων που θεωρείται ως ξεχωριστή τάξη ή ως υπόταξη των Coccidiomorpha (βλ. λ.). Διαφέρουν από τα Haemosporidia ως προς τα ακίνητα σπόρια τα οποία περιέχουν σποροζωïτες και τα οποία παράγουν ζυγώτες.

COCCIDIES: Protozoaires sporozoaires télosporidés considérés par certains comme un ordre à part entier, et par dautres comme un sous-ordre des coccidiomorphes. Se distingue des haemosporidies par la présence de spores immobiles produisant des zygotes et renfermant des sporozoites.

COCCIDIOS: Protozoarios esporozoarios teloespróridios considerados por algunos como un orden a parte y entero, y por otros como un suborden de coccidiomorfos. Se distingue de los hemoesporidios por la presencia de esporas inmóviles que producen zigotos y encierran esporozoitos.

COCCIDIOS: Protozoarios esporozoarios teloesporidios considerados por algúns como unha orde separada, e por outros como unha suborde de Coccidiomorfos. Distínguese dos Hemoesporidios pola presenza de esporas inmóbiles que producen cigotos e encerran esporozoitos.

COCCIDIA: A spórázó egysejtűek egyik csoportja. Külön rendbe vagy a Coccidiomorpha rend egyik alrendjébe sorolják őket. A Haemosporidia csoporttól a sporozoitokat tartalmazó mozgásképtelen, zigótaképző spóráik alapján különböztethetők meg.

KOKSIDIER: Gruppe av telosporiske sporozoer, noen ganger klassifisert som en egen orden eller som en underorden av Coccidiomorpha. De skiller seg fra Haemosporider ved at de har ubevegelige zygote-produserende sporer som inneholder sporozoitter.

KOKCYDIA (Coccidia): Grupa telosporidialnych (rozmnażających się płciowo i bezpłciowo) sporowców (Sporozoa) uważanych niekiedy za oddzielny rząd lub podrząd Coccidiomorpha. Odróżniają się one od Haemosporidia wytwarzaniem nieruchomej zygoty produkującej spory i zawierające sporozoity.

KOKSİDA: Telosporidian sporozoanların bir grubu olup ayrı bir takım olarak değelenrilirler Coccidiomorpha nın alt takımı olarak da değerlendirilirler. Bunlar Haemosporidia dan hareketsiz zigot oluşturan sporları içeren sporozoitlerin olmasıyla ayırt edilirler.

Was this helpful?
A brittle hard silvery-white element that is a ferromagnetic metal: used in alloys. Atomic No.: 27; atomic weight.: 58.933.


ΚΟΒΑΛΤΙΟ: Ένα ψαθυρό ασημο-λευκό στοιχείο το οποίο είναι σιδηρομαγητικό μέταλλο: χρησιμοποιείται στα κράματα. Ατομικός αριθμός 27; Ατομικό βάρος: 58.933.

COBALT: Métal blanc argenté dur et cassant, ferromagnétique.Utilisé dans des alliages, nombre atomique : 27, poids atomique : 58.933

COBALTO: Elemento duro y quebradizo de color blanco-plateado, metal ferromagnético utilizado en aleaciones. Nº atómico: 27; peso atómico: 58,933.

COBALTO: Elemento duro e quebradizo de cor branco-prateado, metal ferromagnético utilizado en aliaxes. Nº atómico: 27; peso atómico: 58,933

KOBALT: Törékeny, kemény, ezüstfehér színű elem, ferromágneses fém: ötvözetekben használják. Rendszáma: 27; atomsúlya: 58,933.

KOBOLT: Sprøtt, hardt, sølvhvitt, ferromagnetisk grunnstoff; brukes i legeringer. Atomnummer: 27; atomvekt: 58.933.

COBALT: Kruchy, twardy, srebrzysto-biały pierwiastek będący metalem ferromagnetycznym; stosowany w stopach. Symbol: Co. Liczba atomowa: 27; ciężar atomowy: 58,933.

KOBALT: Kırılgan, sert gümüşi- beyaz ferromanyetik metal element, alaşımlarda kullanılır. Atomik No.: 27; atomik ağırlık: 58.933.

Was this helpful?
See COAGULATION


ΠΗΞΗ: Βλ. ΘΡΟΜΒΩΣΗ

FACTEURS DE COAGULATION: Voir Coagulation

FACTOR DE COAGULACIÓN: Ver COAGULACIÓN.

FACTOR DE COAGULACIÓN: Ver COAGULACIÓN.

VÉRALVADÁSI FAKTOR: Ld. VÉRALVADÁS

KOAGULERINGSFAKTORER: Koaguleringsfaktorer er proteiner i blodet som er involvert i (en kompleks) prosessen å omdanne det løselige fibrinogen til fibrin.

CZYNNIK KRZEPNIĘCIA KRWI: patrz: KOAGULACJA

PIHTILAŞMA FAKTÖRÜ: Bkn. KOAGÜLASYON

Was this helpful?
The process of changing into a clot, by which an organic liquid solidifies, i.e. the clotting of blood.


ΠΗΞΗ: Η διαδικασία της μετατροπής σε θρόμβο, με την οποία ένα οργανικό υγρό στερεοποιέιται π.χ. θρόμβωση του αίματος.

COAGULATION: Phénomène par lequel un liquide organique se prend en une masse solide, par exemple coagulation du sang.

COAGULACIÓN: Fenómeno por lo cual un líquido orgánico se convierte en una masa sólida, por ejemplo coagulación de la sangre.

COAGULACIÓN: Fenómeno polo cal un líquido orgánico se solidifica, por exemplo a coagulación do sangue.

ALVADÁS: Az alvadék kialakulásának folyamata valamilyen szerves folyadék megszilárdulásával, pl. véralvadás. Úm. koaguláció.

KOAGULERING: Forandringsprosess der det dannes en klump, der organiske væsker stivner. F.eks. levring av blod.

KOAGULACJA: Proces zamiany w skrzep, w którym płyn organiczny zestala się, np. krzepnięcie krwi.

KOAGÜLASYON: Kanın pıhtılaşması gibi herhnagi bir organik sıvı çökelticiler tarafından meydana getirilen pıhtılaşmadaki değişim süreci, pıhtılaşma.

Was this helpful?
Largely closed system in an aquaculture facility where water is treated and reused, rather than released into receiving waters and continuously replaced by new water in a flow-through situation.


ΚΛΕΙΣΤΟ (ΚΥΚΛΙΚΟ) ΣΥΣΤΗΜΑ: Ενα σε μεγάλο βαθμό κλειστο σύστημα σε μια μονάδα υδατοκαλλιέργειας όπου το νερό καθαρίζεται και ανακυκλώνεται, αντί να χύνεται στο περιβάλλον και να αντικαθίσταται συνεχώς από καινούργιο νερό.

SYSTEME FERMÉ: Système ne réclamant pas dentrée deau; leau est traitée afin de maintenir une bonne qualité et peut être recirculée.

SISTEMA CERRADO: Sistema que no tiene entrada de agua; el agua es tratada con el fin de mantener una buena calidad y puede ser reciclada.

SISTEMA DE CICLO PECHADO: Nunha instalación de acuicultura, sistema en boa medida pechado (que non ten entrada de auga) no que a auga é tratada e reutilizada en lugar de ser descargada en augas receptoras e ser reposta de forma continua con auga nova como cando se trata dun sistema aberto.

ZÁRT (CIKLUSÚ) RENDSZER: Olyan akvakultúra-rendszer, ahol az elfolyóvizet megtisztítják és újra felhasználják. Az átfolyóvizes rendszerektől eltérően az elfolyóvizet nem engedik ki, és nem cserélik folyamatosan.

LUKKET SYSTEM: Stort lukket system i en akvakulturfasilitet der vannet blir behandlet og brukt om igjen, i stedet for å bli sluppet ut og kontinuerlig erstattet av nytt vann i et gjennomstrømningssystem.

SYSTEM/OBIEG ZAMKNIĘTY: W obiektach akwakultury najczęściej system zamknięty, gdzie woda poprodukcyjna jest oczyszczana (uzdatniana) i ponownie używana, zamiast − jak w systemie przepływowym (otwartym) − odprowadzana do odbiornika i bez przerwy zastępowana świeżą wodą.

Kapalı (Devre) Sistem: Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinde suyun iyileştirildiği ve yeniden kullaldığı büyük kapalı devre sistemin kullanılması alıcı ortamdan sürekli su alnıp tekrar verilmesinden daha iyi bir sistemdir.

Was this helpful?
An infection or disease generating obvious signs of pathology.


ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση ή ασθένεια που έχει εμφανή παθολογικά συμπτώματα.

INFECTION CLINIQUE: Infection ou maladie provoquant des signes pathologiques évidents.

INFECCIÓN CLÍNICA: Infección o enfermedad que provoca signos patológicos evidentes.

INFECCIÓN CLÍNICA: Infección ou enfermidade que provoca signos patolóxicos evidentes.

KLINIKAI FERTŐZÉS: Patológiai szempontból nyilvánvaló tüneteket produkáló fertőzés vagy betegség.

KLINISK INFEKSJON: Infeksjon eller sykdom som utvikler klare sykdomstegn.

ZAKAŻENIE KLINICZNE: Zakażenie lub choroba wywołująca wyraźne objawy patologiczne.

KLİNİKAL ENFEKSİYON: Bir hastalık veya enfeksiyonun bariz patoloji belirtisinden meydana gelmesi.

Was this helpful?
The outward observable symptoms of a disease in a living organism.


ΚΛΙΝΙΚΟΣ: Αφορά στα εμφανή συμπτώματα ασθένειας ενός ζώντος οργανισμού.

CLINIQUE: Symptômes apparents dune maladie chez un organisme vivant.

CLÍNICO: Síntomas aparentes de una enfermedad en un organismo vivo.

CLÍNICO: Síntomas aparentes dunha enfermidade nun organismo vivo.

KLINIKAI: Egy élő szervezet betegségének kívülről is látható tünetei.

KLINISK: Utvendige merkbare symptomer av en sykdom på en levende organisme.

KLINICZNY: Zewnętrznie dostrzegalne objawy choroby w żywym organizmie.

KLINİK: Canlı bir organizmadaki herhnagi bir hastalık semptomunun dıştan gözlenebilemesi.

Was this helpful?
The time between end of drug treatment and slaughter which must be observed so that the residues of the drug may reach levels which present no hazard to the consumer. This period is related to the metabolic rate. For homoiothermic organisms withdrawal times are therefore set in terms of days. For poecilotherms (i.e., most aquaculture species) the best approach is to set withdrawal time in terms of degree-days. Syn. with-holding period.


ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από το πέρας μιας φαρμακευτικής θεραπείας ως την σφαγή των ζώων. Κατά το χρόνο αυτό πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι έτσι ώστε τα επίπεδα των καταλοίπων των φαρμάκων να μη συνιστούν κινδύνο για τους καταναλωτές. Η διάρκεια της περιόδου αυτής σχετίζεται με τον μεταβολικό ρυθμό. Για τους ομοιόθερμους οργανισμούς η περίοδος παρακράτησης δίδεται σε ημέρες, ενώ για ποικιλόθερμους (όπως τα περισσότερα είδη στις υδατοκαλλιέργειες) δίδεται κατά προτίμηση σε βαθμοημέ

TEMPS DEVACUATION: Temps réglementaire à respecter entre ladministration dun traitement prophylactique et la vente des organismes. Cette période est conçue de telle façon que les résidus du traitement ne présentent plus aucun danger pour le consommateur. La durée de cette période dépend du taux de métabolisme des organismes traités. Ainsi pour les animaux homéothermes, cette période est normalement exprimée en jours. Pour les organismes poecilothermes (la plupart des espèces cultivées en aquaculture), par contre,

TIEMPO DE EVACUACIÓN: Tiempo reglamentario a respetar entre la administración de tratamiento profiláctico y la venta del organismo. Este periodo está establecido de tal manara que los residuos del tratamiento no presentan ningún peligro para el consumidor. La duración de este período depende de la tasa metabólica de los organismos tratados. Así, para los animales homeotermos, este período se expresa en días. Mientras que para los organismos poiquilotermos (la mayoría de peces cultivados) la temperatura juega un papel

TEMPO DE ELIMINACIÓN: Tempo regulamentario a respectar entre a administración do medicamento e o sacrificio de tal maneira que os residuos do medicamento poidan alcanzar niveis que non representen perigo para o consumidor. A duración deste período depende da taxa metabólica. Para os animais homeotermos, este período exprésase en días. Mentres que para os organismos poiquilotermos (a maioría das especies de acuicultura) a mellor aproximación é establecer o tempo de eliminación en termo de graos-día. Sin. período de re

TISZTULÁSI IDŐ: Egy gyógyszeres kezelés vége és az állat feldolgozása közötti időtartam, amelynek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a gyógyszermaradékok ne jelentsenek semmilyen veszélyt a fogyasztó számára. Ez az időtartam az anyagcsere sebességétől függ. Állandó testhőmérsékletű állatokban a visszavonási idő emiatt napokban mérhető. Változó testhőmérsékletűeknél azonban (ide tartozik a legtöbb faj az akvakultúrában) a visszavonási időt a napfokok alapján kell meghatározni. Úm. visszatartási idő, visszavonási

KLARERINGSTID: Tiden fra en medikament behandling er over til fisken kan slaktes, må være lang nok til at nivåer av medikamentet når verdier som ikke er skadelig for konsument. Perioden er avhengig av den metabolske nedbrytningen. For varmblodige dyr gis tilbakeholdstiden i dager, mens for vekselvarme dyr der den metabolske hastigheten er avhengig av omgivelsestemperaturen gis tilbakeholdstiden i døgngrader.

OKRES KARENCJI: Czas pomiędzy końcem leczenia farmakologicznego a ubojem, który musi być przestrzegany, ażeby pozostałości leków mogły osiągnąć poziomy, które nie przedstawiają ryzyka dla konsumentów. Okres ten jest związany z natężeniem przemiany materii. Dla organizmów stałocieplnych okresy karencyjne są ustalane w dniach. Dla zmiennocieplnych (należą tu prawie wszystkie gatunki z akwakultury) okresy karencji będą podawane w stopniodniach, uwzględniając zależność przemiany materii od temperatury. Syn. okres k

TEMİZLENME ZAMANI: İlaç alımı ile hasat arasındaki zaman. İlaç artıklarının yüksek seviyesi tüketici için tehlike yaratabileceğinden gözlenmesi gereklidir. Bu periyot metabolik hız ile ilişkilidir. Sıcak kanlı organizmalar için bırakma zamanı günlük olarak ayarlanmalıdır. Soğuk kanlılar için ( Örn; pek çok su ürünleri yetiştiricilik türü) en iyi yaklaşım tarzı ile tutma periyodu,bırakma zamanını günlerin derecesine göre ayarlamaktır.

Was this helpful?
A method of raising larval fish crustaceans or molluscs where food organisms (e.g. microalgae, rotifers) are cultured in separate vessels and added to the larval-rearing tanks at regular intervals; cf. green water.


ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΥΓΟΥΣ ΝΕΡΟΥ: Μέθοδος εκτροφής νυμφών ψαριών καρκινοειδών ή μαλακίων, κατά την οποία οι οργανισμοί που χρησιμεύουνν ως τροφή (π.χ. μικροφύκη, τροχόζωα) καλλιεργούνται σε χωριστά δοχεία και προστίθενται στις δεξαμενές πού καλλιεργούνται οι νύμφες σε τακτά διαστήματα, πρβλ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ELEVAGE EN EAU CLAIRE: Méthode délevage de larves de poissons, mollusques ou crustacés dans laquelle les proies (par exemple les microalgues, rotifères) sont cultivées séparément dans des bacs à part et ajoutées aux bassins délévage à des intervalles réguliers.

CULTIVO EN AGUA CLARA: Método de cría de larvas de peces, moluscos o crustáceos en el cual las presas (por ejemplo microalgas, rotíferos) son cultivados por separado en tanques a parte y añadidos a los estanques de cultivo con intervalos de tiempo regulares.

CULTIVO EN AUGA CLARA: Método de cría de larvas de peixes, moluscos ou crustáceos no cal o alimento vivo (por exemplo microalgas, rotíferos) é cultivado por separado en tanques aparte e engadidos aos estanques de cultivo con intervalos de tempo regulares. Contraposta á auga verde, onde se crían xuntos o alimento vivo e a especie a cultivar.

TISZTAVÍZ-MÓDSZER: A halak, rákok és puhatestűek lárváinak nevelésére szolgáló módszer, amelynél a táplálékként szolgáló élő szervezeteket különálló edényekben nevelik és meghatározott időközönként adagolják a lárvanevelő tartályokba; vö. zöld víz.

KLARTVANNSMETODEN: Metode for å oppdrette larver av fisk, krepsdyr og mollusker (bløtdyr) der fôrorganismer (f.eks. hjuldyr, mikroalger) dyrkes i separate enheter og tilsettes larvetankene ved faste intervaller. Jfr. grønt vann.

METODA CZYSTEJ WODY: Metoda hodowli larw ryb, skorupiaków lub mięczaków, w której organizmy pokarmowe (np. mikroglony i wrotki) są hodowane w oddzielnych naczyniach i dodawane w regularnych odstępach czasu do zbiorników z larwami; porównaj: zielona woda.

Temiz Su Metodu: Balık larvalarının kabukluların ve yumuşakçaların yetiştirilmesi metodudur. Bu yöntemde besin organizmaları( mikroalg, rotifer…) farklı tanklarda kültüre alınır ve düzenli aralıklarla larva yetiştirme tanklarına eklenir. Cf (compare) yeşil su

Was this helpful?
Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus) from salmon.


ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ: Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus sp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.

POISSON NETTOYEUR: Poisson de la famille Labridés qui vit en symbiose avec un autre poisson en le débarrassant des ectoparasites et en nettoyant ses lésions. Un exemple de cette symbiose en aquaculture est Ctenolabrus sp qui débarrasse le saumon de ses ectoparasites crustacés (par exemple Lepeophtheirus ou Caligus).

PEZ LIMPIADOR: Pez de la familia Labridae que vive en simbiosis con otro pez quitándole los ectoparásitos y limpiando sus lesiones. Ejemplo de esta simbiosis en acuicultura es Ctenolabrus sp que limpia el salmón de sus ectoparásitos crustáceos (por ejemplo Lepeophtheirus o Caligus).

PEIXE LIMPADOR: Peixes da familia dos Lábridos que viven en simbiose con outro peixe quitándolle os ectoparasitos e limpando as súas lesións. Exemplo desta simbiose en acuicultura é Ctenolabrus sp. que limpa ao salmón dos seus ectoparasitos crustáceos (por exemplo, xéneros Lepeophtheirus e Caligus).

TISZTOGATÓHALAK: A Labridae családba tartozó, más halfajokkal szimbiózisban élő halak, amelyek eltávolítják a gazdahal külső élősködőit és kitisztítják a sérüléseiket. A Ctenolabrus fajok pl. a lazacféléken élősködő haltetveket ( Lepeophtheirus és Caligus fajokat) távolítják el.

RENSEFISKER: Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved å fjerne ytre parasitter og holde sår rene hos vertsfisk. I akvakultur utnyttes dette symbiotisk forholdet f.eks. i oppdrett av atlantisk laks, der leppefisk (f.eks. bergbylt, bergnebb) fjerner lakselus (f.eks. Lepeophtherirus og Caligus) fra laksen (biologisk avlusning).

RYBY CZYŚCICIELE: Ryby z rodziny Labridae, wykazujące związek symbiotyczny poprzez usuwanie pasożytów zewnętrznych i oczyszczaniu uszkodzeń z ryb gospodarzy. Przykładem takiej symbiozy w akwakulturze jest Ctenolabrus rupestris usuwający wszy morskie (np. rodzaje Lepeophtheirus i Caligus) z łososia.

Temizleyici balıklar (Simbioz balıklar): Labridae familyasına ait breyler konakçısı olduğu balık üzerindeki lezyonları ve dış parazitleri temizlemek sureti ile ortak yaşam (simbiyotik) tarzı gösterirler. Yetiştircilikte bu simbiyotik yaşama örnek olarak salmonların üzerindeki deniz bitini (örn. Lepeophteirus sp., Caligus sp. Ctenolabrus sp türü balıklar temizler.

Was this helpful?
A common non-specific name used colloquially for a wide range of bivalve molluscs which are generally classified under the subclass Heterodonta (with the notable exception of the Unionidae). Under the term "clam", members of the following families are commonly named: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, T


ΜΥΔΙ: Κοινή ονομασία που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη για να περιγράψει ένα μεγάλο αριθμό δίθυρων μαλακίων που ανήκουν στην υπόταξη Heterodonta (με την εξαίρεση των Unionidae). Με τον όρο «μύδι» αναφέρονται συνήθως άτομα των παρακάτω οικογενειών: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae

PALOURDE: Nom couramment utilisé pour décrire divers mollusques bivalves, dont la plupart sont classifiées dans la sous classe Herérodonta (avec l’exception notable de l’Unionidae). Les membres des familles suivantes sont appelés « clams » : Gardiidae (Clinocardium nuttalli ); Mactridae (Spisula solidissima ); Solenidae (Siliquis patula ); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ); Myacidae (Mya arena

ALMEJA: Nombre no-específico usado para designar un amplio grupo de moluscos bivalvos generalmente dentro del grupo de los Heterodonta (con excepción del grupo Unionidae). Entre otras familias se incluyen los Gardiidae (Clinocardium nuttalli ); Mactridae (Spisula solidissima ); Solenidae (Siliquis patula ); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ); Myacidae (Mya arenaria ); Hiatellidae (Panope gene

AMEIXA: Nome común inespecífico usado para designar un amplo grupo de moluscos bivalvos xeralmente clasificados dentro da Subclase Heterodonte (coa notable excepción do grupo Unionidae). Baixo o termo "ameixa" denomínanse comunmente as seguintes familias. os Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus xigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myac

EHETŐ KAGYLÓ: Azoknak a kagylóknak a köznyelvi elnevezése, amelyek legtöbb faja a Heterodonta alosztályba tartozik (at Unionidae család kivételével). Az "ehető kagyló" elnevezés a következő családokhoz tartozó fajokat jelöl: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae (Mya arenaria); Hiatellidae (Panope

SKJELL: Vanlig begrep i dagligtalen på en lang rekke muslinger, for det meste klassifisert i underordenen Heterodonta (med unntak av Unionidae). Følgene familier blir ofte nevnt: Gardiidae (Clinocardium nuttalli ), Mactridae (Spisula solidissima ), Solenidae (Siliquis patula ), Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ), Myacidae (Mya arenaria ) og Hiatellidae (Panope generosa ). Forskjellige arter b

MAŁŻ JADALNY: Pospolita, nieścisła nazwa, potocznie stosowana do małży dwuskorupowych (Lamelibranchiata) o szerokim obszarze występowania które generalnie są zaklasyfikowane do podklasy Heterodonta (z wyjątkiem Unionidae). Pod nazwą "małż", są zazwyczaj wymieniani przedstawiciele następujących rodzin: Gardidae (Clinocardium muttalli); Macridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tape

MİDYE: Genellikle Heterodonta altsınıfı altında sınıflandırılan (Unionidae ailesi hariç) bivalve molluskların dünya çapında halk arasında yaygın olan isimleri. "Midye" terimi altında giren ailelerin üyelerinin yaygın ismidir: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae (Mya arenaria); Hiatellidae

Was this helpful?
Chronic interstitial inflammation of any organ followed by increased connective tissue.


ΚΙΡΡΩΣΗ: Χρόνια μολυσματική φλεγμονή ενός οργάνου, ακολουθούμενη από αύξηση του συνδετικού ιστού.

CIRRHOSE: Inflammation chronique interstitielle dun organe donné suivie dune augmentation de la quantité de tissu conjonctif.

CIRROSIS: Inflamación crónica intersticial de un órgano dado seguido de un incremento de tejido conjuntivo.

CIRROSE: Inflamación crónica intersticial dalgún órgano seguido dun incremento de tecido conxuntivo.

CIRRÓZIS: Valamilyen zsigeri szerv idült gyulladása, amelyet a kötőszövet megnagyobbodása követ.

CIRRHOSE: Kronisk betennelse i hvilket som helst organ etterfulgt av en økning i bindevev.

MARSKOŚĆ WĄTROBY: Przewlekłe zapalenie śródmiąższowe wątroby poprzedzone powiększeniem tkanki łącznej.

SİROZ: Herhangi bir organın doku içersindeki kronik yangısının bağ dokudaki artışıyla devam etmesi

Was this helpful?
Denoting a disease of slow progression and long duration.


ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗ: Ασθένεια με βραδεία εξέλιξη και μεγάλη διάρκεια.

INFECTION CHRONIQUE: Se dit dune maladie à progression lente et de longue durée.

INFECCIÓN CRÓNICA: Dícese de una enfermedad con progresión lenta y de larga duración.

INFECCIÓN CRÓNICA: Denota unha enfermidade con progresión lenta e de longa duración.

IDÜLT FERTŐZÉS: Lassan kifejlődő és hosszú ideig tartó betegség.

KRONISK INFEKSJON: Betegner en sykdom med langsom utvikling og lang varighet.

ZAKAŻENIE CHRONICZNE: Określenie wolno postępującej i długo trwającej choroby.

KRONİK ENFEKSİYON: Yavaş ilerleyen, uzun süreli hastalık anlamına gelir.

Was this helpful?
(1) Prolonged; referring to a process occurring over a period of weeks, months or years. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.


ΧΡΟΝΙΟΣ: (1) Παρατεταμένος. Διεργασία που διαρκεί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. (2) Κάθε εκτεταμένη έκθεση σε ένα παράγοντα καταπόνησης ( κατά συμβατική παραδοχή, τουλάχιστον επί το δέκατο του χρόνου ζωής του είδους) ή τα αποτελέσματα από μια τέτοια έκθεση.

CHRONIQUE: (1) Prolongé; processus qui peut durer des semaines, des mois ou des années. (2) Qualifie lexposition prolongée à un agent stressant (considéré par convention comme supérieure à 10% de la durée moyenne de vie de lespèce) ou les effets qui résultent de cette exposition.

CRÓNICO: (1) Prolongado; proceso que puede durar semanas, meses o años. (2) Una exposición prolongada a un agente estresante (convencionalmente considarado superior al 10% de la media vida de una especie) o los efectos que resultan de esta exposición.

CRÓNICO: (1) Prolongado; proceso que pode durar semanas, meses ou anos. (2) Unha exposición prolongada a un axente estresante (convencionalmente considerado superior ao 10% da vida media dunha especie) ou os efectos resultantes desta exposición.

IDÜLT (KRÓNIKUS): (1) Hosszan tartó; olyan folyamatot jelent, amely hetekig, hónapokig vagy évekig tart. (2) Hosszú idejű kitettség valamilyen stresszhatásnak (hagyományosan legalább a fajra jellemző élettartam egytizedéig), vagy egy ilyen kitettség hatásai.

KRONISK: (1) Langvarig. Henviser til en prosess som har pågått i uker, måneder eller år. (2) Utstrakt eksponering for en stressor (minst en tiendedel av dyrets livslengde), eller virkningene av en slik eksponering.

CHRONICZNY/PRZEWLEKŁY: (1) Przedłużający się; odnoszący się do procesu występującego powyżej okresów: tygodniowego, miesięcznego czy rocznego. (2) Przedłużona ekspozycja na stres (standardowo przyjmuje się, aby obejmowała przynajmniej dziesiątą część długości życia gatunku), lub rezultaty wynikające z takiej ekspozycji.

KRONİK: (1) Sürekli; yıllık, aylık veya haftalık peryotlar süresince devam eden süreç, (2) Herhangi bir stres etkenine uzun süre maruz kalma (en azından türlerin yaşam sürelerinin onda birini içerecek bir süreç) veya benzer bir maruz kalma durumundan kaynaklanan sonuçların etkisi.

Was this helpful?
Abnormal pigmentation , also termed dyschromia.


ΧΡΩΜΑΤΩΣΗ: Ανώμαλη εναπόθεση χρωστικής (=δυσχρωμία).

CHROMATOSE: Défaut de la pigmentation , appelé aussi Dyschromie.

CROMATOSIS: Pigmentación anormal, llamada también discromía.

CROMATOSE: Pigmentación anormal, chamada tamén discromía.

KROMATÓZIS: A normálistól eltérő pigmentáció, dyschromiaként is ismert.

KROMATOSE: Unormal pigmentering.

CHOROBA PRZEBIEGAJĄCA Z HIPERPIGMENTACJĄ: Nienormalne zabarwienie, nazywane również zaburzeniem pigmentacji skóry.

KROMATOSİS: Diskromiya olarak da adlandırılan anormal pigmentasyon.

Was this helpful?
One of the group of cells which give colour to fish via cytoplasmic inclusions called pigment granules. Chromatophores are located for the most part in the dermis of the skin either outside or beneath the scales.


ΧΡΩΜΑΤΟΦΟΡΑ: Ομάδα κυττάρων, τα οποία προσδίδουν χρώμα στα ψάρια, μέσω κυτταροπλασματικών εγκλεισμάτων που ονομάζονται χρωματικά κοκκία. Τα χρωματοφόρα είναι κατά κύριο λόγο τοποθετημένα στο χόριο του δέρματος έξω ή κατω από τα λέπια.

CHROMATOPHORES: Groupe de cellules contenant des inclusions cytoplasmiques (granules pigmentaires) responsables de la coloration du tégument des animaux (poissons, crustacés). Chez les poissons les chromatophores sont localisés dans le derme, en dessous ou autour des écailles.

CROMATOFORAS: Grupo de células que contienen partículas citoplásmicas (gránulos pigmentarios) responsables de la coloración de los tegumentos de los animales (peces, crustáceos). En peces, las cromatoforas en el dermis, por debajo y alrededor de las escamas.

CROMATÓFOROS: Un dos grupos de células que proporcionan cor aos peixes a través de inclusións citoplasmático denominadas gránulos pigmentarios. Os cromatóforos están localizados na maior parte dos casos na derme da pel e mesmo por fóra ou arredor das escamas.

KROMATOFÓRÁK: Az a sejttípus, amely a citoplazmájában lévő festékszemcsék által a halak színének kialakításáért felelős. A kromatoforák nagyrészt a bőr irharétegében fordulnak elő, a pikelyek alatt vagy azokon kívül.

KROMATOFORER: En av celletypene som gir farge til fisk gjennom cytoplasmatisk korn kalt pigmentgranula. Kromatoforene er lokalisert i dermis i huden, enten på utsiden av eller under skjellene.

KOMÓRKI BARWNIKONOŚNE: Jedna z grup komórek, które nadają rybie kolor poprzez cytoplazmatyczny wtręt nazwany ziarnistościami barwnikowymi. Komórki barwnikowe w większości są zlokalizowane w skórze właściwej, nad albo pod łuskami.

KROMATOFOR: Sitoplazmik içerik yoluyla balığa renk veren, pigment granülleri olarak adlandırılan hücre gruplarından biri. Kromotoforlar hem derinin alt tabakasının çoğu yerine hem de pulların altına ve dışına yerleşir.

Was this helpful?
Tissue scattered throughout the fish kidney, responsible for the rapid release of the catecholamines adrenaline and noradrenaline, in response to neural stimulation and, to a lesser extent, changes in blood chemistry.


ΧΡΩΜΙΟΦΙΛΟΣ ΙΣΤΟΣ: Iστός ο οποίος βρίσκεται διασκορπισμένος στο νεφρό των ψαριών και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ταχεία απελευθέρωση των κατεχολαμινών (βλ.λ) αδρεναλίνη (βλ.λ) και νοραδρεναλίνη (βλ.λ) μετά από κάποια νευρική διέγερση ή την αλλαγή στη χημική σύσταση του αίματος.

TISSU CROMAFIN: Tissu parsemé à travers le rein des poissons et responsable de la libération rapide de catécholamines, adrénaline et noradrénaline, en réponse à une stimulation nerveuse ou, de façon moindre, à des changements de la composition sanguine.

TEJIDO CROMAFÍN: Tejido distribuido en el riñón de los peces, responsable de la liberación rápida de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) y, en menor medida, de cambios en la química de la sangre como respuesta a una estimulación neural.

TECIDO CROMAFÍN: Tecido distribuído no ril dos peixes, responsable da liberación rápida de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) e, en menor medida, de cambios na química do sangue como resposta a unha estimulación neural.

KROMAFFIN SZÖVET: A halak veséjében elszórtan megtalálható szövet, amely a katekolaminok (adrenalin és noradrenalin) gyors kibocsátását végzi. idegi stimuláció és kisebb mértékben a vér kémiai változásának hatására.

KROMAFFINT VEV: Endokrint vev i fiskenyren. Kler veggene i den bakre kardinalvenen hos beinfisk og skiller raskt ut katekolaminer (adrenalin og noradrenalin) i respons til neurologisk stimulering og i mindre grad forandringer i blodkjemien.

TKANKA CHROMOCHŁONNA: Tkanka rozproszona w całej nerce ryb, odpowiedzialna za szybkie uwalnianie katecholamin − adrenaliny i noradrenaliny w odpowiedzi na pobudzenie nerwowe, a w mniejszym stopniu na zmiany w chemizmie krwi.

KROMAFİN DOKUSU: Doku balık böbreğinin heryerine yayılmıştır, katolamin adrenalin ve noradrenalinin hızlı salınımı, sinir uyarımı ve az miktarda kanın kimyasında değişimden sorumludur.

Was this helpful?
(Hydroxyethyl trimethyl ammonium hydroxide). Choline, grouped along with the B vitamins because of its biochemical properties, is a structural component of adipose and nerve tissue. A deficiency of choline may cause poor growth in salmon and trout.


ΧΟΛΙΝΗ: (Υδρόξυ-αιθύλ-τριμέθυλ-υδροξείδιο του αμμωνίου). Η χολίνη κατατάσσεται με τις βιταμίνες Β, λόγω των βιοχημικών της ιδιοτήτων. Είναι δομικό συστατικό των λιπωδών και νευρικών ιστών. Ανεπάρκεια χολίνης περιορίζει την αύξηση στους σολομούς και τις πέστροφες.

CHOLINE: (Hydroxyétyl, triméthyl hydroyde dammonium). Regroupée avec les vitamines du groupe B à cause de ses propriétés biochimiques. Composé structural des tissus adipeux et nerveux. Une carence en choline peut retarder la croissance des salmonidés.

COLINA: (Hidroxietilo, trimetilo hidroxido de amonio). Agrupado con las vitaminas de grupo B a causa de sus propiedades bioquímicas. Compuesto estructural de los tejidos adiposos y nerviosos. Una carencia en colina puede retrasar el crecimiento de los salmónidos.

COLINA: (Hidroxietil-trimetilamonio ou hidróxido de hidroxietil-trimetilamonio). Incluída no grupo das vitaminas do grupo B a causa das súas propiedades bioquímicas. Composto estrutural dos tecidos adiposos e nerviosos. A carencia da colina pode atrasar o crecemento dos salmónidos.

KOLIN: (Hidroximetil-trimetil-ammónium-hidroxid). A biokémiai tulajdonságai miatt a B-vitamincsoportba sorolt kolin zsír- és idegszövet szerkezeti alkotórésze. A kolin hiánya a növekedési teljesítmény gyengülését okozza lazacokban és pisztrángokban.

CHOLIN: (Hydroksyetyl trimetyl ammonium hydroksid). Grunnet sine biokjemiske egenskaper er cholin gruppert i lag med B-vitaminene. Vitaminet er en strukturkomponent i nerve- og fettvev. Cholinmangel gir dårlig vekst hos ørret og laks.

CHOLINA: Cholina (wodorotlenek trójmetylo-2-hydroksyetyloamoniowy), z uwagi na jej biochemiczne właściwości zaliczana do witamin grupy B; stanowi strukturalny składnik tłuszczu zwierzęcego i tkanki nerwowej. Niedobór choliny u łososia i pstrąga może powodować słaby ich wzrost.

KOLİN: (Hidroksi trimetil amonyum hidroksit). Kolin, biyokimyasal özellikleri nedeniyle B vitaminleri ile birlikte gruplandırılmış, yağ ve sinir dokusunun yapısal bir bileşenidir. Kolin eksikliği somon ve alabalıkta yavaş büyümeye neden olabilir.

Was this helpful?
The most common member of the sterol group. None of the arthropods (including crustaceans) can synthesize sterols de novo. A dietary source of sterol such as cholesterol is essential to most arthropods.


ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ: Το πιό κοινό μέλος της ομάδας των στερολών. Κανένα αρθρόποδο (συμπεραλαμβανομένων των δεκαπόδων) δεν είναι ικανό να συνθέσει de novo στερόλες. Μια τροφική πηγή στερολών, όπως η χοληστερόλη, είναι απαραίτητη για τα περισσότερα αρθρόποδα.

CHOLESTEROL: Le stérol le plus souvent rencontré. Les arthropodes (y compris les crustacés) sont incapables de synthétiser les stérols de novo. Une source alimentaire de stérols, telle que le cholestérol, est donc essentielle pour la plupart des arthropodes.

COLESTEROL: El más común del grupo de los esteroles. Los artrópodos (incluido los crustáceos) son incapaces de sintetizar loe esteroles de novo. Una fuente de esteroles, tal como el colesterol, es por lo tanto necesaria para la mayoría de los artrópodos.

COLESTEROL: O máis común do grupo dos esteroles. Os artrópodos (incluídos os crustáceos) son incapaces de sintetizar os esteroles de novo. Unha fonte de esteroles, tal como o colesterol, é polo tanto necesaria para a maioría dos artrópodos.

KOLESZTERIN: A legismertebb szterol-vegyület. Egyetlen ízeltlábú sem képes a szterolok de novo szintézisére (a rákokat is beleértve). A legtöbb ízeltlábú számára a táplálékban található koleszterin nélkülözhetelen.

KOLESTEROL: Det vanligste steroidet. Ingen artropoder (medregnet krepsdyr) kan syntetisere steroider de novo. En steroidkilde som kolesterol er essensiell i dietten til de fleste artropoder (leddyr).

CHOLESTEROL: Najpowszechniejszy przedstawiciel grupy steroli. Żaden ze stawonogów (w tym i skorupiaki) nie może de novo syntetyzować steroli. Dla większości stawonogów obecność w diecie steroli jest niezbędna (m.in. cholesterolu).

KOLESTEROL: Streol grubunun en yaygın üyesidir. Eklambacaklılardan hiçbiri ( Krustaseleri içeren) de novo steroleri sentezleyemez. Bir beslenme kaynağı olarak sterol örneğin koleterol birçok eklembacaklı (arthropod) için esansiyeldir.

Was this helpful?
Inflammation of the bile-ducts, usually secondary to obstruction by calculus.


ΧΟΛΑΓΓΕΙΤΙΣ: Φλεγμονή του πόρου της χολής, συνήθως δευτερογενώς μετά από απόφραξή της από λίθους.

CHOLANGITE: Inflammation des canaux biliaires souvent secondaire à une obstruction par un calcul biliaire.

COLANGITIS: Inflamación de los canales biliares a menudo después de una obstrucción por un calculo biliar.

COLANXITE: Inflamación das canles biliares a miúdo despois dunha obstrución por un cálculo biliar.

CHOLANGITIS: Az epevezeték gyulladása. Általában másodlagosan alakul ki, az epevezeték elzáródása miatt.

KOLANGITT: Betennelse i gallegangen, vanligvis er gallestein årsaken.

ZAPALENIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH: Zapalenie dróg żółciowych, zazwyczaj wtórne po zaczopowaniu ich przez kamień.

KOLANGİTİS: Safra kanallarının iltihaplanması, genellikle safra kesesi taşı tarafından tıkanmasıyla ikincil olarak gelişir.

Was this helpful?
Carotenoid pigment found in fish flesh, notably in salmonids. As salmonids cannot synthesize carotenoids, these pigments are provided in the diet. Canthaxantin is prohibited as a pigment in fish feed in Japan and the U.S.


ΚΑΝΘΑΞΑΝΘΙΝΗ: Καροτινοειδείς χρωστικές που βρίσκονται στην σάρκα των ψαριών, ιδίως των σολομοειδών. Οταν τα σολομοειδή δεν μπορούν να συνθέσουν καροτινοειδή, οι χρωστικές παρέχονται με την τροφή. Η κανθαξανθίνη απαγορεύεται ως χρωστική της τροφής των ψαριών στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

CANTHAXANTHINE: Pigment carotenoïde rencontré dans la chair des poissons, notamment des salmonidés, qui ne peuvent les synthétiser. Ces pigments sont apportés par la nourriture. Lutilisation de ces pigments dans les aliments pour poissons est interdite au Japon et aux USA.

CATAXANTÍNA: Pigmento carotinoide que se encuentra en la carne de peces, notablemente de salmónidos, que no lo pueden sintetizar. Estos pigmentos son suministrados por la comida. La utilización de estos pigmentos en la comida de peces está prohibida en Japón y en USA.

CANTAXANTINA: Pigmento carotenoide que se atopa na carne de peixes, notablemente de salmónidos, que non o poden sintetizar. Estes pigmentos son subministrados pola comida. A utilización destes pigmentos na comida de peixes está prohibida en Xapón e en USA.

CANTHAXANTHIN: A halak, elsősorban a lazacfélék húsában előforduló karotinoid festékanyag. A lazacfélék képtelenek a pigment szintézisére, emiatt a táplálékkal kell azt felvenniük. A canthaxanthin haltenyésztésbeni alkalmazását Japánban és az Egyesült Államokban betiltották.

KANTAXANTIN: Karotenoid pigment funnet i fiskekjøtt, særlig i laksefisk. Siden laksefisk ikke kan syntetisere karotenoider tilsettes disse i fôret. Kantaxantin er forbudt som pigment i fiskefôr i Japan og USA.

KANTAKSANTYNA: Barwny karotenoid występujący w mięsie ryb, szczególnie u łososiowatych. Ponieważ ryby łososiowate nie mogą syntetyzować karotenoidów, barwniki te są dostarczane z pokarmem. W Japonii i USA stosowanie kantaksantyny jako barwnika w żywieniu ryb jest zabronione.

Kantakasntin: Balık etinde özellikle salmonidlerde bulunan karotenoid pigmenti, salmonidlerde olduğu gibi balık tarafından sentezlenemeyip diyetle beraber alınır. Bu pigment maddesi Amerika ve Japonya da balık beslemede pigmnet maddesi ilavesi olarak yasaklanmıştır.

Was this helpful?
Penetration of a body cavity in order to remove a tissue sample (biopsy), for example, an ovarian sample for the determination of the state of maturity.


ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ(1): Σωληνοειδές όργανο χρησιμοποιούμενο για τον καθετηριασμό μιάς σωματικής κοιλότητας ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού (βιοψία) όπως π.χ. δείγμα ωοθήκης για προσδιορισμό του σταδίου ωριμότητας.

CANNULATION: Pénétration de lintérieur dune cavité du corps dans le but de retirer un échantillon de tissu (biopsie)

CANULACIÓN: Coger una muestra de tejido (biopsia).

CANULACIÓN: Penetración dunha cavidade corporal para realizar a toma dunha mostra de tecido (biopsia),un exemplo sería a toma de mostra de tecido ovárico para a determinación do estado de madureza.

KANÜLÖZÉS: Sebészeti úton történő behatolás valamilyen testüregbe, amelynek célja egy szövetdarab eltávolítása, pl. petefészek-mintáké a peteérés stádiumának megállapításához.

KANYLERING: Hul nål brukt til å penetrere kroppshulen for å ta ut en vevsprøve (biopsi), f.eks. en ovarieprøve for å bestemme kjønnsmodningsstatus.

KANIULACJA: Penetracja jamy ciała, celem pobrania próbki tkanki (biopsja), np. próbki jajnika w celu określenia stadium dojrzałości samicy.

KANULASYON: Doku örneği almak (biyopsi) amacıyla bir vücut boşluğundan içeri girmek, örneğin olgunlaşma evresinin belirlenmesi için bir ovaryum örneği.

Was this helpful?
Pipette-shaped instrument used to penetrate a body cavity (cannulation) in order to remove a tissue sample (biopsy), for example, an ovarian sample for the determination of the state of maturity; cf. catheter.


ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ: Σωληνοειδές όργανο χρησιμοποιούμενο για τον καθετηριασμό μιάς σωματικής κοιλότητας ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού (βιοψία) όπως π.χ. δείγμα ωοθήκης για προσδιορισμό του σταδίου ωριμότητας (πρβλ. καθετήρας)

CANULE: Instrument en forme de pipette utilisé pour pénétrer lintérieur dune cavité du corps dans le but de retirer un échantillon de tissu (biopsie); tissu ovarien pour lévaluation de létat de la maturation des ovocytes.

CÁNULA: Instrumento en forma de pipeta utilizado para penetrar al interior de una cavidad del cuerpo con el fin de coger una muestra de tejido (biopsia); tejido ovario para evaluar el estado de madurez de los ovocitos.

CÁNULA: Instrumento en forma de pipeta utilizado para penetrar no interior de una cavidad del cuerpo (encanular) co fin de recoller unha mostra de tecido (biopsia); por exemplo, unha mostra de ovario para evaluar el estado de madureza de los ovocitos. Sin. catéter.

KANÜL: Pipettához hasonló készülék, amelyet arra használnak, hogy behatoljanak valamilyen testüregbe (kanülözés) és onnan szövetmintát vegyenek (biopszia). Ilyen eljárás pl. a petefészekminta vétele a nemi érettség meghatározásához; vö. katéter.

KANYLE: Hul nål brukt til å penetrere kroppshulen for å ta ut en vevsprøve (biopsi), f.eks. en ovarieprøve for å bestemme kjønnsmodningsstatus. Jfr. kateter.

KANIULA: Przyrząd w kształcie pipety używany do przenikania do jamy ciała (kaniulacja), aby usunąć próbkę tkanki (biopsja), np. próbkę jajnika w celu określenia stanu dojrzałości; porównaj: kateter (cewnik).

KANNULA: Bir vücut boşluğundan içeri girmek için, başka bir deyişle bir vücut dokusu almak için (biyopsi) kullanılan (Kannulasyon) pipet şeklinde bir alettir. Örneğin; yumurtlama evresinin tahmini için ovaryumdan örnek almak için; Kateter.

Was this helpful?
Intraspecific predation.


ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική θήρευση.

CANNIBALISME: Prédation intraspécifique.

CANIBALISMO: Predación intra específica.

CANIBALISMO: Predación intraespecífica.

KANNIBALIZMUS: Fajon belüli zsákmányszerzés.

KANNIBALISME: Nar individer fra samme art spiser hverandre.

KANIBALIZM: Wewnątrzgatunkowe drapieżnictwo.

KANİBALİZİM: Tür içindeki predasyon.

Was this helpful?
(1) In pathology, a malignant neoplasm; occasional, enzootic or epizootic lesions. The most common cancers are found in target organs (e.g. skin, liver and haematopoietic tissues) and can have a metastatic evolution. They generally correspond to cellular genomic alterations, sometimes associated with viruses or chemicals. (2) CANCER; a genus of decapod crustaceans .


ΚΑΡΚΙΝΟΣ: (1) Στην παθολογία. Κακοήθες νεόπλασμα. Περιστασιακή ενδοζωïκή ή επιζωïκή αλλοίωση. Οι συνηθέστεροι καρκίνοι βρίσκονται σε καίρια όργανα (δέρμα, συκώτι, αιμοποιητικά όργανα) και ενδέχεται να έχουν μεταστατική εξέλιξη. Γενικά συνδέονται αλλοίωση του κυτταρικού γονιδιώματος, που ορισμένες φορές οφείλεται σε ιούς ή χημικές ουσίες. (2) Γένος δεκαπόδων καρκινοειδών

CANCER: (1) En pathologie, néoplasme malin; lésions occasionnelles enzootiques ou epizootiques. Les cancers les plus fréquents affectent des organes cibles (par exemple: peau, foie, tissus hématopoïétiques) et peuvent avoir une évolution métastatique. Ces néoplasmes correspondent à des altérations génomiques, parfois associées aux virus ou aux agents chimiques. (2) CANCER ; genre de crustacés décapodes.

CÁNCER : (1) En patología, neoplasma maligno; lesiones ocasionales enzoóticas o epizoóticas. Los canceres más frecuentes afectan los órganos objetivo (por ejemplo: piel, hígado, tejidos hematopoeticos) y pueden tener una evolución metastática. Estos neoplasmas corresponden a alteraciones genómicas, a veces asociadas a viruses o a agentes químicos. (2) CÁNCER ; género de crustáceos decápodos.

CANCRO: (1) En patoloxía, neoplasma maligno; lesións ocasionais enzoóticas ou epizoóticas. Os cancros máis frecuentes afectan a órganos diana (por exemplo: pel, fígado, tecidos hematopoéticos) e poden ter unha evolución metastática. Estes neoplasmas corresponden a alteracións xenómicas, ás veces asociadas a virus ou a axentes químicos. (2) CÁNCER; xénero de crustáceos decápodos.

RÁK: (1) Betegség: rosszindulatú daganat; esetenkénti belső vagy külső elváltozás. A daganatok legtöbbször célszervekben fordulnak elő (pl. bőrben, májban vagy a vérképző szövetekben), és áttéteket képezhetnek. A sejtek génállományának megváltozásával alakulnak ki, gyakran különböző vírusok és vegyszerek hatására. (2) Rákok: az ízeltlábúak törzsének egyik osztálya.

KREFT: (1) I patologi (sykdomslære), en ondartet svulst. De fleste typer kreft er funnet i målorganer (f.eks. hud, lever og bloddannende vev) og kan ha en metastatisk utvikling. De korresponderer som regel med forandringer i det cellulære genomet, noen ganger forbundet med virus eller kjemikalier. (2) CANCER (betyr kreft på engelsk), slekt av decapode (ti-fotede) krepsdyr.

RAK (choroba): (1) W patologii: nowotwór złośliwy; sporadyczne zmiany patologiczne choroby odzwierzęcej lub epizootycznej. Najczęściej schorzenie to jest stwierdzane w narządach docelowych (np. skórze, wątrobie i tkankach krwiotwórczych) i może mieć charakter (rozwój) przerzutowy. Ogólnie odpowiadają one genomowym zmianom komórkowym, czasami związane z wirusami lub substancjami chemicznymi. (2) Rak; rodzaj skorupiaków dziesięcionogich.

KANSER: (1) Patolojide, kötü huylu bir tümör(doku büyümesi) ; Bazen belirli bir bölge de ya da yaygın görülen lezyonlar. En yaygın kanserler hedef organlarda bulunur ( Örn: Deri, karaciğer ve hematopoetik dokular) ve metastatik gelişime sahip olabilirler. Genellikle hücresel genomik değişimlere benzerler, bazen virüsler ya da kimyasallarla ilşkili olabilirler. (2) Cancer; dekapod krustaselerin bir cinsi.

Was this helpful?
A caligid parasitic copepod originally occurring in Asia and historically restricted to the northern hemisphere in the Pacific, now occurring on salmon farms in Chile where it causes severe damage. May have been transmitted to the southern hemisphere by ballast water of bulk carriers. For life stages, see C. elongatus.


CALIGULUS FLEXISPINA: Παρασιτικό κωπήποδο το οποίο μέχρι πρόσφατα περιορίζονταν στην Ασία και το Β. Ειρηνικό ωκεανό. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει κάνει την εμφάνισή του στις ιχθυοκαλλιέργειες σολομού της Χιλής όπου προκαλεί τεράστιες καταστροφές. Πιστεύεται πως εισήχθη στο Ν. ημισφαίριο με το νερό το οποίο χρησιμοποιείται ως έρμα από τα φορτηγά πλοία. Για το βιολογικό του κύκλου βλέπε CALIGUS ELONGATUS.

CALIGUS FLEXISPINA : Parasite copépode caligidé originaire d’Asie et restreint historiquement à l’hémisphère nord dans le Pacifique. Se rencontre aujourd’hui sur les fermes de salmoniculture Chiliennes, provoquant des dégâts considérables. Probablement transporté vers l’hémisphère sud dans l’eau de lestage des bateaux de cargaison. Les stades sont semblables aux stades décrits pour C. elongatus .

CALIGUS FLEXISPINA : Parásito calígido copépodo originario de Asia y restringido históricamente al hemisferio norte del Pacífico. Actualmente se encuentra también en piscifactorías de salmón en Chile en donde produce daños importantes. Puede haberse transmitido al hemisferio sur mediante aguas de lastre de barcos de transporte. Acerca de los estadios vitaleS.

CALIGUS FLEXISPINA: Parasito calíxido copépodo orixinario de Asia e restrinxido historicamente ao hemisferio norte do Pacífico. Actualmente atópase tamén en piscifactorías de salmón en Chile onde produce danos importantes. Puido transmitirse ao hemisferio sur mediante augas de lastre de barcos mercantes graneleiros. Para estados de vida libre ver C. elongatus.

CALIGUS FLEXISPINA: Élősködő evezőlábú rákfaj, amely eredetileg csak Ázsiában és a Csendes-Óceán északi féltekére eső részén fordult elő. Ma már a chilei lazacfarmokon is megjelent, ahol komoly károkat okoz. Valószínűleg a teherszállító hajók ballasztvizével került át a déli féltekére. Az életciklusokhoz ld. C. elongatus.

CALIGUS FLEXISPINA : Parasittisk kopepod med opprinnelig utbredelse i den asiatiske delen av Stillehavet og begrenset til den nordlige halvkule. Nå gjør den stor skade i lakseoppdrett i Chile. Kan ha blitt innført til den sørlige halvkule med ballastvann fra bulkskip. For livssyklus, jfr. C. elongatus .

CALIGULUS FLEXISPINA: Pasożytniczy widłonóg, występujący początkowo w Azji, a historycznie ograniczony do Pacyfiku na półkuli północnej; obecnie występuje w hodowlach łososia w Chile, gdzie powoduje poważne szkody. Może być przenoszony na półkulę południową w wodzie balastowej statków. Odnośnie stadiów życiowych − patrz C. elongatus.

Caligus flexispina: Orijini Asyaya dayanan, tarihi geçmişi Pasifiğin kuzey yarımküredeki kısmı ile sınırlı kaligit parazitik bir kopepod. Son zamanlarda Salmon yetiştiriciliğinin yapıldığı Şilide büyük zararlara sebep olmuştur. Yük taşıyıcıların balast suları ile güney yarımküreye transfer edilmiş olabilir. Hayat döngüsü için, C. elongatus.a bakınız.

Was this helpful?
A caligid parasitic copepod of marine fish with some host preferences. The life cycle of this species includes two free-living larval stages (nauplii I and II), an infective copepodid stage which is free-swimming, four attached juvenile stages (Chalimus I-IV), two pre-adult stages and the adult. Damage to fish is caused by attachment and feeding on the skin, leading to local irritation, greater sensitivity to UV-light, and secondary infections. Integument damage occurs progressively, ultimately


CALIGULUS ELONGATUS: Είδος κωπηπόδου το οποίο παρασιτεί πάνω σε θαλάσσια ψάρια. Ο βιολογικός του κύκλος περιλαμβάνει δύο ελεύθερες προνυμφικές μορφές (ναύπλιος Ι και ΙΙ), ένα στάδιο κωπηποδίτη το οποίο κολυμπά ελεύθερα μέχρις ότου μολύνει κάποιο ξενιστή τέσσερα στάδια ανώριμων ατόμων (Chalimus I-IV), τα οποία είναι προσκολλημένα, δύο στάδια πριν την ωρίμανση και το ώριμο ενήλικο άτομο. Πρόβλημα δημιουργείται στο ψάρι ξενιστή από το στάδιο της προσκόλλησης και μετά καθώς το παράσιτο τρέφεται μέσα από το δέρμα, προκαλ

CALIGUS ELONGATUS : Copépode Caligidé qui est un parasite des poissons marins, avec une certaine préférence d’hôte. Le cycle de cette espèce comprend deux stades larvaires libres (nauplius I et II), un stade infectieuse libre, copépode, quatre stades parasites juvéniles (chalimus I à IV), deux stades pré-adultes et un stade adulte. Les stades parasitaires s’attachent à la peau des poissons et s’en nourrissent. Ceci mène à des irritations localisées, une augmentation de la sensitivité aux ultra violets et des infect

CALIGUS ELONGATUS : Copépodo parásito de peces marinos, con algunos más preferenciales. El ciclo vital incluye dos estadios larvarios libres (nauplio I,II) un estadio infectivo copépodo libre, cuatro estadios juveniles no-libres (Chalimius I-IV), dos estadios pre-adultos y un adulto. Los daños a los peces están causados por adhesión y alimentación en la piel comportando irritación local, sensibilidad elevada a los rayos UV e infecciones secundarias. Los daños se producen progresivamente resultando en erosión y ulce

CALIGUS ELONGATUS: Copépodo calíxido parasito orixinario de Asia e historicamente restrinxido ao hemisferio norte no Pacífico, agora presente nas granxas de salmón en Chile onde causa serios danos. Puido transmitirise ao hemisferio Sur por augas de lastre dos barcos mercantes graneleiros. Para estados de vida libre, ver C. elongatus. Copépodo parasito de peixes mariños, con algúns preferenciais. O ciclo vital inclúe dous estadios larvarios libres (nauplio I,II) un estadio infectivo copépodo libre, catro estadios x

CALIGUS ELONGATUS: Tengeri halakon élősködő evezőlábú rákfaj, amelynek bizonyos mértékű gazdafajlagossága van. A faj életciklusa két szabadon élő lárvaállapottal kezdődik (nauplius I és II), ezek után egy szabadon élő, fertőzőképes állapot (copepodid), négy élősködő lárvaállapot (Chalimus I-IV), két korai kifejlett állapot és végül a kifejlett állapot következik. Az élősködő a halak bőrén tapad meg és ott is táplálkozik, amely helyi irritációkhoz, megnövekedett UV-érzékenységhez és másodlagos fertőzésekhez vezethe

CALIGUS ELONGATUS: Parasittisk kopepod (orden av småkreps) i familien Caligidae. Har en viss vertspreferanse blant marine fisk. Livssyklusen til denne arten består av to frittlevende larvestadier (nauplii I og II), en copepoditt som fester seg til verten, fire juvenile stadier (chalimus I-IV), to preadulte stadier og adult stadium. Skade på fisken skjer ved at parasitten fester seg på og spiser av huden, noe som fører til lokal irritasjon, øket følsomhet for UV-stråling og sekundære infeksjoner. Skadene på skinnet

CALIGULUS ELONGATUS : Pasożytniczy widłonóg ryb morskich z pewną preferencją żywiciela. Cykl życiowy tego gatunku zawiera dwa wolno żyjące stadia larwalne (naupli I i II), zakaźne stadium kopepodit, który jest wolno pływający, cztery przytwierdzone stadia młodociane (halimus I - IV), dwa stadia przeddorosłe oraz stadium dorosłe. Szkodliwość dla ryb wynika z jego przytwierdzania i odżywiania się na skórze, powodujące miejscowe podrażnienie, większą wrażliwość na promieniowanie UV oraz wtórną infekcję. Uszkodzenie powł

Caligus elongatus: Deniz balıklarını ve bazı konakçıları tercih eden kaligit parazitik bir kopepod. Bu türün hayat döngüsü iki serbest-yaşamlı larval evre (nauplii I ve II), serbest yüzdüğü infektif kopepodid evresi ve dört sabit juvenil evresi (Chalimus I-IV), iki ön-erişkin evresi ve erişkin evresi içerir. Balıklara derilerine tutunma ve beslenme yoluyla zarar verirler, lokal irritasyona neden olurlar, UV-Işığına ve ikincil enfeksiyonlara karşı çok hassastırlar. Deri hasarı artan şekildedir, ve sonunda tutunma

Was this helpful?
Process of correlating an instrument to a standard, in which irregularities are calculated and removed, thus allowing accurate readings to be taken.


ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ: Η διαδικασία της συσχέτισης ενός οργάνου με ένα πρότυπο μέτρο, κατά την οποία προσδιορίζονται και απαλείφονται τα σφάλματα προκειμένου να βελτιωθεί σε ακρίβεια των μετρήσεων.

CALIBRAGE: Processus de standardisation dun appareil à mesure par lintermédiaire duquel les irrégularités sont évaluées et éliminées, permettant ainsi une meilleure justesse des mesures.

CALIBRACIÓN (CALIBRADO): Proceso de estandarización de un aparato de medida por lo cual las irregularidades están evaluadas y eliminadas, permitiendo así una mejor precisión de lectura.

CALIBRACIÓN (CALIBRADO): Proceso de correlación dun instrumento respecto a un estándar (patrón) polo cal as irregularidades son avaliadas e eliminadas, permitindo así unhas lecturas máis precisas.

KALIBRÁCIÓ: Egy készülék beállítása bizonyos előre meghatározott (standard) értékekhez, amelynek során kiszámítják és kiküszöbölik a rendellenességeket, ezáltal lehetővé teszik a pontos működést.

KALIBRERING: Prosess der en korrelerer et instrument i forhold til en standard, der uregelmessigheter blir beregnet og fjernet, slik at instrumentet blir nøyaktig og gir riktige verdier.

KALIBRACJA : Proces korelacji (cechowania) przyrządu do standardu, w czasie którego obliczone nieregularności są usuwane; w ten sposób pozwala to na uzyskanie dokładnych odczytów.

KALİBRASYON: Cihazların, düzensizlikleri ölçen ve ortadan kaldıran bir standarda bağlanması ve böylece doğru okumaların sağlanması sürecidir.

Was this helpful?
Calcium oxide(CaO), a white caustic powder in fish culture used primarily as a disinfectant; may also be used to coat oyster spat collectors: quicklime.


ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: (CaΟ). λευκή καυστική σκόνη χρησιμοποιούμενη κυρίως ως απολυμαντικό στις ιχθυοκαλλιέργειες. Χρησιμοποιείται επίσης γιά την επάλειψη των συλλεκτών γόνου στρειδιών.

OXYDE DE CALCIUM: Oxyde de calcium (CaO); poudre caustique employée principalement comme désinfectant des bassins délevage; aussi employée pour enduire les collecteurs dhuîtres.

ÓXIDO DE CALCIO: Óxido de calcio (CaO); polvo cáustico utilizado principalmente como desinfectante de las balsas de cultivo; utilizado también para recubrir los colectores de ostras.

ÓXIDO DE CALCIO: Óxido de calcio (CaO); po branco cáustico utilizado en cultivo de peixes principalmente como desinfectante; pode ser utilizado tamén para recubrir os colectores de ostras. Sin. Cal vivo.

KALCIUM-OXID: Égetett mész (CaO); maró hatású fehér por, amelyet a haltenyésztésben elsősorban fertőtlenítésre használnak; az osztrigaikrákat begyűjtő készülék bevonására is használható.

KALSIUMOKSID: CaO3: Et hvit etsende pulver som brukes ved desinfeksjon i fiskeoppdrett. Kan også brukes for å ”coate” østersyngel-samlere.

TLENEK WAPNIOWY: Tlenek wapniowy (CaO), biały żrący proszek; w chowie ryb jest głównie stosowany jako środek dezynfekcyjny; może być także używany do pokrywania (warstwą) kolektorów z młodymi ostrygami; wapno palone.

KALSİYUM OKSİT: Kalsiyum oksit (CaO), balık kültüründe öncelikle dezenfektan olarak kullanılan beyaz bir toz; spat kollektörlerinde de kullanılabilir: sönmüş kireç

Was this helpful?
A malleable silvery-white netallic element of the alkaline earth group. An essential constituent of bones and teeth. Atomic No.: 20; Atomic weight.: 40.08.


ΑΣΒΕΣΤΙΟ: Ελάσιμο ασημο-λευκό μεταλλικό στοιχείο από την ομάδα των αλκαλικών γαιών. Σημαντικό στοιχείο στα οστά και τα δόντια. Ατομικός αριθμό: 20; Ατομικό βάρος: 40.08.

CALCIUM: Métal blanc argenté malléable, du groupe des alcalino-terreux. Constituant essentiel des os et des dents. Classification des éléments : 20, poids atomique : 40.08 .

CALCIO: Elemento metálico maleable de color blanco-plateado, del grupo de los alcalinotérreos. Componente esencial de huesos y dientes. Nº atómico: 20; peso atómico: 40,08.

CALCIO: Elemento metálico maleable de cor branco-prateado, do grupo dos alcalinotérreos. Compoñente esencial de ósos e dentes. Nº atómico: 20; peso atómico: 40,08

KALCIUM: Az alkáliföldfémek csoportjába tartozó kovácsolható, ezüstfehér színű fémes elem. A csontok és a fogak létfontosságú alkotóeleme. Rendszáma: 20; Atomsúlya: 40,08.

KALSIUM: Smibart, sølvhvitt metallisk grunnstoff i jordalkaliegruppen. En viktig bestanddel i bein og tenner. Atomnummer: 20; atomvekt: 40.08.

WAPŃ: Plastyczny srebrzystono-biały pierwiastek metaliczny z grupy metali ziem alkalicznych. Podstawowy składnik kości i zębów. Symbol: Ca. Liczba atomowa: 20; ciężar atomowy: 40,08.

KALSİYUM: Toprak alkali grubda yumuşak gümüşi-beyaz metalik element. Kemik ve dişlerin temel bileşeni. Atomik No.: 20; Atomik ağırlık: 40.08.

Was this helpful?
The crayfish shell or exoskeleton is made up primarily of inorganic calcium carbonate (CaCO3) in the form of calcite.


ΑΣΒΕΣΤIΤΗΣ: Το κέλυφος των δεκαπόδων ή ο εξωσκελετός, είναι συνήθως φτιαγμένος από ανόργανο ανθρακικό ασβέστιο (CaCΟ3

CALCITE: Carbonate de calcium (CaCO3); constituant majeur de lexosquelette des Crustacés.

CALCITA: Carbonato de calcio (CaCO3); mayor constituyente del exoesqueleto de los crustáceos.

CALCITA: Carbonato de calcio (CaCO3); principal compoñente de cuncha ou exoesqueleto dos crustáceos.

KALCIT: A rákok páncélja, azaz külső váza elsősorban kalcit formájában raktározott, szervetlen kalcium-karbonátból (CaCO3) áll.

KALSITT: Skallet hos kreps er i hovedsak oppbygd av uorganisk kalsiumkarbonat (CaCO3) i form av kalsitt.

WĘGLAN WAPNIA: Muszle mięczaków lub zewnętrzne szkielety skorupiaków składają się głównie z nieorganicznego węglanu wapniowego (CaO3) w postaci węglanu wapnia.

KALSİT: Kerevit kabuk ya da dış kabuğu birincil olarak kalsit formundaki inorganik kalsiyum karbonattan (CaCO3) oluşur.

Was this helpful?
A malleable bluish-white metallic element that occurs in association with zinc ores. Used in electroplating and alloys. Symbol: Cd. Atomic number: 48.


ΚΑΔΜΙΟ: Ελάσιμο γαλαζωπο-λευκό μεταλλικό στοιχείο το οποίο δρα σε συνδυασμό με μεταλλεύματα ψευδαργύρου. Χρησιμοποιείται στα κράματα και στις επιμεταλλώσεις. Σύμβολο: Cd; Ατομικός αριθμός: 48.

CADMIUM: Métal blanc bleuté malléable trouvé en association avec le minerai de zinc. Utilisé dans le procédé de galvanoplastie et dans des alliages. Symbole : Cd, nombre atomique : 48 .

CADMIO: Elemento metálico maleable de color blanco-azulado, que aparece asociado a minerales de zinc. Empleado en galvanoplastia y aleaciones. Símbolo: Cd. Nº atómico: 48.

CADMIO: Elemento metálico maleable de cor branco-azulado, que aparece asociado a minerais de cinc. Empregado en galvanoplastia e aliaxes. Símbolo: Cd. Nº atómico: 48

KADMIUM: Cinkércekkel együtt előforduló kovácsolható, kékesfehér színű, fémes elem. A galvanizálásban és ötvözetekbenhasználják. Vegyjele: Cd. Rendszáma: 48.

KADMIUM: Smibart, blåhvitt metallisk grunnstoff som forekommer i tilknytning til sinkmalm. Brukes i elektroplettering og legeringer. Symbol: Cd. Atomnummer: 48.

KADM: Plastyczny błękitnawo-biały pierwiastek metaliczny występujący w rudach cynku. Stosowany do platerowania i wytwarzania stopów. Symbol: Cd. Liczba atomowa: 48.

KADMİYUM: Çinko cevheri ile oluşan biçimlenebilir mavimsi-beyaz metalik element. Elektroliz ve alaşımlarda kullanılır. Sembol: Cd. Atomik numarası: 48.

Was this helpful?
A term for chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.


C.Ο.D.: Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

D.O.C.: Demande chimique en oxygène. Terme utilisé pour décrire la consommation doxygène. La DCO est une mesure de la quantité de matière organique oxydée par un oxydant chimique fort. Exprimé en quantité doxygène équivalent à loxydant utilisé. Equivalent en oxygène du dichromate consommé pendant loxydation dun échantillon brut deau. La demande chimique en oxygène (DCO) est la mesure de la quantité de matière organique qui permet souvent une estimation de la demande biologique en oxygène (DBO). Les déte

D.Q.O: Demanda Química de Oxígeno.Termino utilizado para describir el consumo de oxígeno. La DQO es una medida de la cantidad de materia orgánica oxidada por un oxidante químico fuerte. Expresada en cantidad de oxígeno equivalente al oxidante utilizado. Equivalente al oxígeno de bicromato consumido durante la oxidación de la muestra bruta de agua. La demanda química de oxígeno (DQO) es la medida de la cantidad de la materia orgánica que permite a veces una estimación de la demanda biológica de oxígeno

D.Q.O: Demanda Química de Oxígeno.Termo utilizado para describir o consumo químico de osíxeno. A DQO é unha medida da cantidade de materia orgánica oxidada por un oxidante químico forte. Exprésase como a cantidade de osíxeno equivalente ao oxidante utilizado (dicromato) nunha mostra de auga en bruto. A demanda química de osíxeno (DQO) tamén permite a estimación da demanda biolóxica de osíxeno (DBO). As determinacións de DQO nas mostras de auga salobre e mariña son alteradas pola matriz salina polo que

KOI: Kémiai oxigénigény; a kémiai oxigénfogyasztás meghatározása. A KOI annak a szerves anyagnak a mennyisége, amely valamilyen erős oxidálószerrel oxidálható. Értéke az az oxigénmennyiség, amely egyenértékű a nyers vízminta oxidációjához szükséges oxidálószerrel (bikromáttal). A kémiai oxigénigény (KOI) ismeretében gyakran megbecsülhető a biokémiai oxigénigény (BOI). A KOI meghatározását a brakkvíz és a tengervíz sótartalma befolyásolhatja, emiatt azt mérés előtt el kell távolítani.

K.O.F.: Kjemisk oksygenforbruk: Betegnelse for det kjemiske oksygenforbruket. KOF er et mål for hvor mye organisk materiale som kan oksideres av en sterk kjemisk oksidant. Uttrykkes som mengden oksygen som er lik mengden oksidant (dikromat) som blir brukt i en råvannsprøve. KOF gir ofte et estimat på biokjemisk oksygenforbruk (BOF). Målinger av KOF i brakk- og saltvann blir forstyrret av saltet, som må fjernes.

ChZT - Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (COD): Określenie chemicznego zapotrzebowania tlenu. ChZT jest miarą ilości materii organicznej, która może być utleniona przez silny utleniacz chemiczny. Wyrażane jest ono w surowej próbce wody jako ilość tlenu, która jest równoważona ilością użytego utleniacza (dwuchromianu). Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) pozwala często na obliczenie BZT. Wartości ChZT oznaczane w wodach słonawych i morskich są zakłócane głównym składnikiem zasolenia, który musi być usunięty.

Kimyasal oksijen ihtiyacı: Kimyasal oksijen tüketimi için terim. Güçlü bir oksidant tarafından oksititlenebilir kimyasal madde miktarıdır. Herhangi bir işleme tutulmamış su numunesi içinde kullanılan oksidant miktarına eşdeğer oksijen miktarı olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Chemical symbol for carbon.


C: Το χημικό σύμβολο του άνθρακα

C: Symbole chimique du carbone.

C: Símbolo químico del carbón.

C: Símbolo químico do carbono.

C: A szén vegyjele.

C: Kjemisk symbol for karbon.

C: Symbol chemiczny węgla.

Karbon: Karbonun kimyasal sembolü.

Was this helpful?
The cytoplasm is the part of a cell that is enclosed within the plasma membrane. In eukaryotic cells, the cytoplasm contains organelles, such as mitochondria, which are filled with liquid that is kept separate from the rest of the cytoplasm by biological membranes. The inner, granular mass is called the endoplasm and the outer, clear and glassy layer, is called the cell cortex or the ectoplasm.


ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ: Το κυτταρόπλασμα είναι το μέρος του κυττάρου που περικλείεται από την πλασματική μεμβράνη. Στα ευκαριωτικά κύτταρα, το κυτταρόπλασμα περιέχει οργανίδια όπως είναι τα μιτοχόνδρια, τα οποία είναι πληρωμένα με υγρό που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κυτταρόπλασμα μέσω βιολογικών μεμβράνών. Η εσωτερική αδρή μορφή του κυτταροπλάσματος καλείται ενδόπλασμα και η εξωτερική, λεία και επίπεδη, καλείται εξώπλασμα.

CYTOPLASME: Le cytoplasme est une partie de la cellule à lintérieur de la membrane plasmique. Dans les cellules eucaryotes, le cytoplasme contient des organites telles que les mitochondries, remplies dun liquide séparé du reste du cytoplasme par des membranes biologiques. A l(intérieur, la masse granuleuse porte le nom dendoplasme, et à lextérieur, la couche claire et transparente sappelle le cortex cellulaire ou ectoplasme.

CITOPLASMA: Es la parte de la célula que se encuentra contenida por la membrana plasmática. En células eucariotas, el citoplasma contiene orgánulos, tales como las mitocondrias, las cuales están llenas de líquido que se mantiene separado del resto del citoplasma a través de membranas biológicas. La masa granular interior se denomina endoplasma y la exterior, clara y vítrea se denomina cubierta o córtex celular o ectoplasma.

CITOPLASMA: É a parte da célula que se atopa contida pola membrana plasmática. En células eucarióticas, o citoplasma contén orgánulos, tales como as mitocondrias, as cales están cheas de líquido que se mantén separado do resto do citoplasma a través de membranas biolóxicas. A masa granular interior denomínase endoplasma e a exterior, clara e vítrea denomínase cuberta ou córtex celular ou ectoplasma.

CITOPLAZMA: A citoplazma a sejtnek a sejthártya által körülvett része. Eukarióta sejtekben a citoplazma organellumokat (sejtszervecskéket), pl. mitokondriumokat tartalmaz, ezekben folyadék található, amelyet a citoplazma többi részétől biológiai membránok választanak el. A belső, szemcsézett masszát endoplazmának nevezzük, a külső, tiszta és üvegszerű réteget ektoplazmának.

CYTOPLASMA: Cytoplasma er den delen av cellen som er innenfor plasmamembranen. I eukaryoter inneholder cytoplasmaen organeller som mitokondria, som er fylt med væske som er adskilt fra resten av cytoplasmaen med membraner. Den indre, granulære massen kalles endoplasma, og det ytre, klare og glassaktige laget kalles cellebark eller ektoplasma.

CYTOPLAZMA: Cytoplazma jest częścią komórki otoczoną błoną plazmatyczną. Cytoplazma komórek eukariontów zawiera organelle wypełnione płynem, takie jak mitochondria, które są oddzielone błonami biologicznymi od pozostałej części cytoplazmy. Wewnętrzna, ziarnista część cytoplazmy nazywana jest endoplazmą, natomiast warstwa zewnętrzna, przezroczysta i szklista, nosi nazwę ektoplazmy.

SİTOPLAZMA: Sitoplazma plazma membranının içerisine yerleştirilmiş hücre parçasıdır. Ökaryot hücrelerde sitoplazma mitokondri gibi biyolojik membranlarla sitoplazmanın kalanından ayrılan sıvı dolu organeller içerir. İç taraftaki taneli kitle endoplazma, dış taraftaki

Was this helpful?
The study of pathological changes in cells.


ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των παθολογικών αλλαγών των κυττάρων.

CYTOPATHOLOGIE: Etude des changements pathologiques des cellules.

CITOPATOLOGÍA: Estudio de cambios patológicos de células.

CITOPATOLOXÍA: Estudio de cambios patolóxicos de células.

CIZOPATOLÓGIA: A sejtek kóros elváltozásainak tudománya.

CYTOPATOLOGI (CELLEPATOLOGI): Studiet av patologiske forandringer i celler.

CYTOPATOLOGIA: Badanie zmian patologicznych w komórkach.

SİTOPATOLOJİ: Hücredeki patolojik değişikliklerin incelenmesi.

Was this helpful?
Destructive of cells.


ΚΥΤΟΚΤΟΝΟΣ: Καταστρεπτικός για τα κύτταρα.

CYTOPATHIE: Destruction des cellules.

CITOPATÍA: Destrucción de células.

CITOPÁTICO: Que destrúe as células.

CITOPATIKUS: A sejteket elpusztító.

CYTOPATISK: Skadelig for celler.

CYTOPATYCZNY: Niszczący komórki.

SİTOPATİK: Hücrelere zararlı.

Was this helpful?
The non-mobile, dehydrated, resistant, inactive, dormant stage in the life cycle of many organisms, generally considered as playing an important role in either protection or dispersal of a species; the organism is typically rounded, surrounded by one or more layers of secreted cystic membranes (exocyst, mesocyst, endocyst, etc.) or envelopes or walls; in some cases the walls may be quite thick, sculptured on the outside and with or without an emergent pore.


ΚΥΣΤΗ: Το ακίνητο, αφυδατωμένο, ανθεκτικό, αδρανές, εν ναρκοβιώσει στάδιο τού κύκλου ζωής πολλών οργανισμών, το οποίο γενικά θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο είτε στην προστασία είτε στη διασπορά ενός είδους. Ο οργανισμός είναι κατά κανόνα αποστρογγυλευμένος, περιβάλλεται από ένα ή περισσότερα στρώματα εκκριμένων κυστικών μεμβρανών (εξωκύστη, μεσοκύστη, ενδοκύστη,κ.λ.π.) ή φακέλλων ή τοιχωμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις τα τοιχώματα έχουν αρκετό πάχος και φέρουν και διαθέτουν ή όχι εμφανή πόρο. ποι

KYSTE: Stade immobile du cycle vital de nombreux organismes. Il est déshydraté, inactif, dormant, résistant et joue un rôle dans la protection et la dissémination de lespèce. Lorganisme est enroulé et recouvert dune ou de plusieurs membranes, parois ou enveloppes kystiques sécrétées (endokyste, mésokyste, exokyste, etc.). La paroi est parfois très épaisse et souvent sculptée. Un pore démergence existe dans certains cas.

QUISTE: Estado inactivo del ciclo vital de numerosos organismos. Deshidratado, inmóvil, durmiente, resistente y juega un papel en la protección de la diseminación de la especie. El organismo está envuelto en una o varias membranas, a veces en capas quísticas secretadas (endoquiste, mesoquiste, exoquiste, etc.). La pared es a veces gruesa y esculpida. Un agujero de emergencia está presente en ciertos casos.

QUISTE: Estado inactivo do ciclo vital de numerosos organismos. Deshidratado, inmóbil, latente, de resistencia e que xoga un papel importante tanto na protección coma na diseminación da especie. O organismo está envolvido nunha ou varias membranas, ou capas quísticas secretadas (endoquiste, mesoquiste, exoquiste, etc.). A parede é grosa ás veces, cunha rugosa superficie externa e con presenza ou non de poro de eclosión.

CISZTA: Sok élő szervezet mozgásképtelen, dehidratált, ellenálló, inaktív, nyugvó életszakasza. Az általános vélemény szerint fontos szerepet játszik a faj védelmében és elterjedésében; a tipikus ciszta gömb alakú és egy vagy több rétegnyi kiválasztott cisztikus hártya veszi körül (exociszta, mezociszta, endociszta, stb.), esetleg burok vagy fal. Néhány esetben a fal igen vastag, külső oldala lehet faragásra emlékeztető, pórussal vagy anélkül.

CYSTE: Det ikke-mobile, dehydrerte, motstandsdyktige, inaktive dvalestadiet i livssyklusen til mange organismer. Spiller en viktig rolle i enten beskyttelse eller spredning for en organisme. Cyster er oftest avrundete, og omgitt av et eller flere lag med membraner (eksocyst, mesocyst, endocyst etc) eller vegger sekrert av cysten. I noen tilfeller kan veggene være ganske tykke, med eller uten porer.

TORBIEL/CYSTA: Nieruchliwe, odwodnione, odporne, nieczynne przetrwalnikowe stadium w cyklu życiowym wielu organizmów, uważane zwykle za odgrywające ważną rolę tak w ochronie, jak i w rozpowszechnianiu gatunku; cysta jest charakterystycznie zaokrąglona, otoczona przez jedną lub więcej warstw, wydzielonych błon torbielowatych (egzocysta, mezocysta, endocysta itp.), okryć bądź ścianek; w niektórych wypadkach ścianki mogą być bardzo grube, na zewnątrz rzeźbione i z/ lub bez powstałych por.

KİST: Pek çok organizmanın yaşam döngüsünde hareketli olmayan, dehidrate, dayanıklı, inaktif, etkisiz evre, genellikle bir türün korunmasında ya da yayılmasında önemli rol oynadığı düşünülür; organizma genellikle salgılanan kistik membranların (exocyst, mesocyst, endocyst, vb) veya dış kabuk ya da duvarkarın bir veya daha fazla katmanı tarafından çevrelenir; bazı durumlarda duvar oldukça ince, dışından oyulmuş ve gelişmekte olan bir gözenekle ya da gözeneksiz olabilir.

Was this helpful?
A family of fresh water teleosts. There are about 1600 species, usually omnivorous or herbivorous. They have been traditionally cultivated in Asia.


ΚΥΠΡΙΝΟΕΙΔΗ (ΚΥΠΡΙΝΟΙ): Οικογένεια τελεόστεων του γλυκού νερού. Υπάρχουν περίπου 1600 είδη, παμφάγα ή φυτοφάγα. Καλλιεργούνται παραδοσιακά εδώ και πολλούς αιώνες στην Ασία.

CYPRINIDES(CARPES): Famille de poissons téléostéens deau douce constituée de plus de 1600 espèces dont la plupart est omnivore ou herbivore. Traditionnellement élevés en Asie.

CIPRÍNIDOS: Familia de teleósteos de agua dulce. Hay unas 1600 especies, normalmente omnívoras o herbívoras. Han sido tradicionalmente cultivados en Asia

CIPRÍNIDOS: Familia de teleósteos de auga doce. Hai unhas 1600 especies, normalmente omnívoras ou herbívoras. Foron tradicionalmente cultivados en Asia

PONTYFÉLÉK: Édesvízi csontoshalcsalád. Mintegy 1600 faj tartozik ide, amelyek általában mindenevők vagy növényevők. Hagyományosan Ázsiában tenyésztik őket.

KARPER: Familie med ferskvannsteleoster (egentlige beinfisk). Omtrent 1600 arter finnes, vanligvis altetere eller planteetere. Tradisjonelt oppdrettet i Asia.

KARPIOWATE: Rodzina słodkowodnych ryb kostnoszkieletowych, grupująca ok. 1600 gatunków. Karpiowate są przeważnie wszystkożerne lub roślinożerne. Tradycyjnie hodowane w Azji.

CYPRİNİD: Tatlısu teleost ailesidir. Yaklaşık 1600 türü bulunur, çoğunlukla omnivor veya herbivordur. Asyada geleneksel metodlarla üretilmişlerdir.

Was this helpful?
(1) A derivative of haemoglobulin in which the iron (Fe) atom is surrounded by six cyanide ions. (2) A method for colorimetric (Stadies method) or spectrophotometric (Drabkins method) determination of cyanohaemoglobulin.


ΚΥΑΝΟΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗ: ΚΥΑΝΟΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗ

CYANOHEMOGLOBINE: CYANOHEMOGLOBINE

CIANOHEMOGLOBINA: (1) Derivado de la hemoglobina en la que el átomo de hierro (Fe), está rodeado por seis iones de azufre. (2) Método para la determinación colorimétrica (método de Stadies), o espectrofotométrico (método de Drabkin) de la cianohemoglobina.

CIANOHEMOGLOBINA: (1) Derivado da hemoglobina na que o átomo de ferro (Fe), está rodeado por seis ións de xofre. (2) Método para a determinación colorimétrica (método de Stadies), ou espectrofotométrico (método de Drabkin) da cianohemoglobina.

CIANO-HEMOGLOBIN: (1) Olyan hemoglobin-származék, amelyben a vasatomot (Fe) hat cianidion veszi körül. (2) A cianohemoglobin. meghatározásának kolorimetriás (Stadie-féle) vagy spektrofotometriás (Drabkin-féle) módszere.

CYANOHEMOGLOBIN: (1) Derivat av hemoglobulin der jernatomet (Fe) er omkranset av seks cyanidioner. (2) En metode for kolorimetrisk (Stadies metode) eller spektrofotometrisk (Drabkins metode) bestemmelse av cyanohemoglobulin.

CYJANOHEMOGLOBINA : (1) Pochodna hemoglobuliny, w której atom żelaza (Fe) otoczony jest sześcioma jonami cyjankowymi. (2) Metoda kolorymetrycznego (metoda Stadie) lub spektrofotometrycznego (metoda Drabkina) oznaczania cyjanohemoglobulin.

SİYANHEMOGLOBİN: (1) Bir hemoglobin derivatividir ki bunlarda demir (Fe) atomu altıncı sianid iyonlarıyla çevrilmiştir. (2) Siyanohemoglobinin, kolorimetrik (Stadienin metodu) ya da spektrofotometrik (Drabkinin metodu) olarak belirlenmesinde kullanılan bir metottur.

Was this helpful?
Microscopic organisms formerly known as blue-green algae which, similar to bacteria, are prokaryotic (Procaryotae), i.e., they lack the nucleus, the nucleoid being its functional equivalent. In contrast to eukaryotic algae, the cyanobacterial nucleoid has no membrane.. The blue-greens occur both in aquatic and terrestrial habitats and some live in symbiosis with fungi or ferns. Cyanobacteria contribute to primary production, serving as food for various aquatic organisms and some planktivorous fi


ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΑ: Μονοκύτταροι οργανισμοί, γνωστοί και με την ονομασία κυανοπράσινα φύκη (βλ.λ), οι οποίοι, όπως και τα βακτήρια, ανήκουν στους προκαρυωτικούς οργανισμούς (Procaryotae). Οι οργανισμοί αυτοί αντί για πυρήνα έχουν ένα πυρηνοειδές το οποίο σε αντίθεση με τα ευκαριωτικά φύκη δεν φέρει μεμβράνη. Τα κυανοβακτήρια απαντώνται σε χερσαία και σε θαλάσσια περιβάλλοντα ενώ μερικά ζουν συμβιωτικά με μύκητες ή φτέρες (βλ. azolla). Συμμετέχουν στην πρωτογενή παραγωγικότητα και αποτελούν τροφή για πολλούς θαλάσσι

CYANOBACTERIES : Micro-organismes connus auparavant sous le nom d’algues bleu-vert. Comme les bactéries, ces organismes sont procaryotes, c’est-à-dire sans noyau. Le noyau est remplacé par un nucléoide sans membrane. Se rencontrent dans les habitats aquatiques et terrestres et certains vivent en symbiose avec des champignons ou fougères. Les cyanobactéries contribuent à la production primaire, et servent d’aliments pour divers organismes aquatiques, y compris certains poissons planctonivores. Leur capacité de pr

CIANOBACTERIA: Algas verde azuladas similares a las bacterias que son también procariotas (Peocariotae) , i.e. les falta el núcleo y el nucleolo es su equivalente funcional. En contraste con las algas eucariotas, el nucleolo no tiene membrana. No tienen plastos ni mitocondrias y sus lípidos de membrana incluyen los esteroides. Los pigmentos fotosintéticos incluyen la clorofila A, B, caroteno y ficobilina. Como los procariotas autótrofos presentan agregados de pigmento fotosintético en forma de platos curvos es

CIANOBACTERIAS: Organismos microscópicos coñecidos como algas verde-azuladas. Similares ás bacterias en que son tamén procariotas (Procariotae), lles falta o núcleo e o nucléolo é o seu equivalente funcional. En contraste coas algas eucarióticas, o nucléolo non ten membrana. Non teñen plastos nin mitocondrias e os seus lípidos de membrana inclúen os esteroides. Os pigmentos fotosintéticos inclúen a clorofila A, B, caroteno e ficobilina. Como os procariotas autótrofos presentan agregados de pigmento fotosintétic

CYANOBACTERIA: Korábban kék-zöld algák néven ismert mikroszkopikus szervezetek, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan prokarióták, azaz nincs sejtmagjuk. A sejtmag szerepét a nukleoid tölti be. Az eukarióta algák sejtmagjától eltérően a cyanobaktériumok nukleoidját nem veszi körül membrán. A kék-zöld algák vízi és szárazföldi élőhelyeken is előfordulnak, több fajuk él szimbiózisban gombákkal vagy páfrányokkal. A cyanobaktériumok hozzájárulnak az elsődleges produkcióhoz és sok vízi szervezet, például néhány plankt

CYANOBAKTERIER: Prokaryoter (mangler cellekjerne, har DNA samlet i et nukleoid) ofte kalt blågrønnalger. I motsetning til hos eukaryote alger mangler nukleoidet hos cyanobakterier membran. De mangler plastider og mitokondrier, og det finnes ikke steroider blant cellens lipider. De fotosyntetiske pigmentene inkluderer klorofyll a, betakaroten og fykobilin. Typisk for prokaryote autotrofer er fotosyntetiske pigmentaggregater formet som buete plater spredt i cytoplasmaet. Fykocyanin gir den karakteristiske blågrøn

SINICE (Cyanopayceae): Organizmy mikroskopowe, dawniej znane jako sinice; podobne do bakterii, są prokariotyczne (Procaryotae), tj. brak u nich jądra, a jego równoważną funkcję pełni jądro prokariotyczne. W przeciwieństwie do glonów eukariotycznych, jądro prokariotyczne nie ma błony. Sinice występują zarówno w środowiskach wodnych, jak i lądowych, a niektóre żyją w symbiozie z grzybami lub paprociami (patrz paproć wodna Azolla). Sinice wraz z innymi organizmami fitoplanktonu biorą udział w produkcji pierwotnej, służąc

CYANOBAKTERİ: Önceleri mavi-yeşil alg olarak bilinen, bakteri benzeri, prokaryotik (Procaryotae) mikroskobik organizmalardır. Ökaryotik alglerin tersine nükleusları yoktur, işlevsel bakımdan benzer nükleoide sahiptirler. Ökaryotik alglerin tersine, Cyanobakteriyel çekirdek zara sahip değildir. Mavi-yeşiller sucul ve karasal ortamlarda, bazıları ise mantar ve eğreltiotu ile simbiyotik bir yaşam sürer. Cyanabakteri primer prodaktiviteye katkıda bulunur, birçok sucul organizmaya ve bazı planktivor balıklara besi

Was this helpful?
Oysters belonging to the Crassostrea genus. These inhabit a wider range of ecological conditions than flat oysters, and can grow well in areas of lower salinities, free from some of the most common predators and parasites. Cupped oysters require higher temperatures (more than 200C) to spawn, than do flat oysters.


ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ (Crassostrea): Στρείδια που ανήκουν στο γένος Crassostrea. Εξαπλώνονται σε ένα μεγαλύτερο εύρος οικολογικών συνθηκών από το επίπεδο στρείδι και αναπτύσσονται καλά σε περιοχές με μικρότερες αλατότητες. Τα στρείδια αυτά απαιτούν μεγαλύτερες θερμοκρασίες (> 200C για γαμετοτοκία) από τα επίπεδα στρείδια. Δεν προσβάλλονται από τους κοινούς θηρευτές και παράσιτα.

HUITRE CREUSE (Crassostrea ): Huîtres appartenant au genre Crassostrea. Les huîtres creuses démontrent certains avantages par rapport aux huîtres plates du genre Ostrea : elles possèdent une étendue écologique plus importante, elles se développent dans des conditions de faible salinité et elles sont résistantes à la plupart des prédateurs et parasites communs. La libération des gamètes, par contre, a lieu à des températures plus élevées (>200C), la reproduction naturelle de ce genre na donc pas lieu dans certaines

OSTRA HUECA (Crassostrea): Ostras que pertenecen a la familia Crassostrea. Las ostras huecas muestran ciertas ventajas respecto a las ostras planas del genero Ostrea, poseen una extensión ecológica más importante, se desarrollan en condiciones de baja salinidad y son resistentes a la mayoría de predadores y parásitos comunes. La liberación de los gametos tiene lugar a temperaturas más elevadas (> 200C); por consiguiente la reproducción natural de este género no tiene lugar en ciertas áreas de cultivo.

OSTRA RIZADA (Crassostrea): Ostras que pertencen ao xénero Crassostrea. Habitan nun maio rango ecolóxico que as ostras planas, e poden crecer ben en áreas de baixas salinidades, libres dalgúns dos depredadores e parasitos máis comúns. As ostras rizadas requiren altas temperaturas (máis de 20 ºC) para a desova, maior que para as ostras planas.

CSÉSZÉS OSZTRIGA: A Crassostrea nemzetségbe tartozó osztrigafajok gyűjtőneve. A lapos osztrigáknál kevésbé igényesek az ökológiai körülményekre. Alacsonyabb sótartalmú vizekben is jól nőnek, a közönséges ragadozók és élősködők nem támadják meg őket. A csészés osztrigák az íváshoz a lapos osztrigáknál magasabb vízhőmérsékletet (200C felettit) igényelnek.

RUNDØSTERS (Crassostrea): Østers som hører til Crassostrea-slekten. Disse er mer robuste enn flatøsters, og kan vokse tilfredsstillende i områder med lav saltholdighet fri for noen av de vanligste predatorene og parasittene. Rundøsters krever høyere temperatur (over 200C) for å gyte enn flatøsters.

OSTRYGA WIELKA (Crassostrea gigas): Ostrygi należące do rodzaju Crassostrea. Zamieszkują one większy obszar bardziej zróżnicowanych warunków ekologicznych niż ostrygi płaskie (Ostrea edulis) i dobrze rosną na obszarach o mniejszym zasoleniu, wolnych od niektórych pospolitych drapieżników i pasożytów. Ostryga wielka do rozrodu wymaga wyższej temperatury (powyżej 200C), niż ostryga płaska.

FİNCAN İSTİRİDYE (Crassostrea): Crassostrea sınıfına mensup olan istiridyelerdir. Bunlar yassı istiridyelerden daha farklı çevresel şartlarda yaşayabilir ve en yaygın yırtıcı ve parazitlerden uzakta düşük tuzluluk oranına sahip alanlarda düzgün bir şekilde gelişebilirler. Bu istirdye türü yumurtlamak için yassı istiridyelerin ihtiyaç duyduğundan daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar.(200Cden daha fazla)

Was this helpful?
Any substrate placed into the environment to provide for the attachment of oyster larvae when they leave the plankton community and become benthic.


ΤΕΧΝΗΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ: Κάθε υπόστρωμα που τοποθετείται στο περιβάλλον για να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των προνυμφών των στρειδιών, όταν αυτές μετατρέπονται από πλαγκτονικές σε βενθικές.

SUPPORT DE CAPTAGE: Se dit de toute matière mise à leau afin de capter des larves dhuître à la fin de leur vie larvaire.

SOPORTE DE CAPTURA: Dícese de toda materia puesta en el agua con el fin de capturar las larvas de ostras en el estado final de su vida larvaria.

SOPORTE DE CAPTURA: Calquera substrato colocado no medio co fin, por exemplo, de capturar larvas de ostras cando abandonan o estadio planctónico e se converten en bentónicas.

OSZTRIGAPAD: Minden olyan aljzat, amely arra szolgál, hogy az osztrigák lárvái megtapadjanak rajtuk, amikor planktonikus életszakaszuk véget ér, és aljzatlakókká válnak.

CULTCH: Ethvert substrat som settes ut slik at østerslarver kan bunnslå på det, når larvene går fra å være frittlevende til bunnlevende.

CULCH: Każdy substrat umieszczony w środowisku stanowiący podłoże do przymocowania się larw ostryg, opuszczający zbiorowisko planktonu i osiedlających się na dnie. Naturalne podłoże ostryg, najczęściej żwir i pokruszone muszle, do którego młode ostrygi się przytwierdzają.

KÜLT: Plankton topluluğundan ayrılıp bentik oldukları zaman istiridye larvası bağlantısı için sağlanacak çevreye yerleştirilen herhangi bir alttaş.

Was this helpful?
A species native to China and Eastern Siberia, commonly called the white Amur, it has been introduced worldwide and is now the most important aquaculture species in China, often produced in polyculture with other carp species. It occurs in lakes, ponds, pools, backwaters, preferring slow-flowing or stagnant waters. It feeds on plants and submerged grasses and has often been introduced for weed control, as it ingests the entire plant (including roots). It is a carrier of the cestode Bothrioceph


CTENOPHARYNGODON IDELLA: Ενδημικό ψάρι της Κίνας και της Α. Σιβηρίας, γνωστό και με την ονομασία λευκή Amur. Το είδος αυτό έχει μεταφερθεί πια στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί σήμερα το πιο σημαντικό είδος στην καλλιέργεια των κυπρίνων στην Κίνα. Πολύ συχνά καλλιεργείται μαζί με άλλα είδη κυπρίνου. Απαντάται κυρίως σε λίμνες, και στέρνες με μικρή ή και καθόλου ροή νερών. Είναι φυτοφάγο είδος και έχει εισαχθεί σε πολλές περιοχές για τον έλεγχο των ζιζανίων, καθώς καταπίνει ολόκληρο το φυτό (μαζί με τις

CTENOPHARYNGODON IDELLA : Espèce de carpe native de la Chine et de la Sibérie de l’Est. Couramment appelée amure blanche. Ce poisson a été introduit mondialement et est devenu l’espece aquacole la plus importante en Chine. Souvent cultivée en polyculture avec d’autres espèces de carpes. Préfère l’eau à faible courante ou stagnante, et de ce fait se retrouve dans les mares et les lacs. Se nourrit de plantes et d’herbes sous-mergées. Souvent utilisée afin de contrôler les mauvaises herbes. En mangeant l’ensemble de la plan

CTENOPHARYNGODON IDELLA : Especie nativa de la zona de China hasta Siberia oriental, habitualmente denominada Amur blanca. Se ha introducido a nivel mundial y es la más importante en la acuicultura china, muy comúnmente cultivada en policultivo con otras especies de carpas. Se encuentra en lagos, estanques, pantanos o aguas estancadas y prefiere aguas con poca corriente o estancadas. Come plantas y hierbas sumergidas y ha sido introducida a menudo como controladora de vegetación ya que se come toda la planta, incluidas l

CTENOPHARYNGODON IDELLA: Especie nativa da zona de China ata Siberia oriental, habitualmente denominada Amur branco. Introduciuse a nivel mundial e é a máis importante na acuicultura chinesa, moi comunmente cultivada en policultivo con outras especies de carpas. Atópase en lagos, estanques, pantanos ou augas estancadas e prefire augas con pouca corrente ou estancadas. Come plantas e herbas mergulladas e foi introducida a miúdo como controladora de vexetación xa que se come toda a planta, incluídas as raíces. É portador

CTENOPHARYNGODON IDELLA: Kínában és Kelet-Szibériában őshonos halfaj. Általában amur vagy fehér amur néven ismert. Világszerte sok országba betelepítették, Kínában pedig a legfontosabb tenyésztett halfaj. Gyakran más pontyfélékkel együtt, polikultúrában tartják. Természetes és mesterséges tavakban, holtágakban él. Kedveli a lassan folyó és az állóvizeket. Növényekkel, víz alatt élő hínárokkal táplálkozik, sok vízterületre a hínárosodás megelőzése végett telepítették be, mivel az egész növényt képes elfogyasztani (a gyök

CTENOPHARYNGODON IDELLA , GRESSKARPE: Fiskeart som forekommer naturlig i Kina og Øst-Sibir. Er i dag en av de viktigste oppdrettsarten i Kina, og den holdes ofte i polykultur sammen med andre karpefisk. Foretrekker sakteflytende eller stillestående vann og finnes i innsjøer, dammer, kulper og bakevjer. Spiser hele planter og undervannsgress (også røtter), og arten har ofte blitt innført for å hindre gjengroing. Fisken er bærer av en bendelorm (Bothriocephalus sp.) og er ansvarlig for spredningen av denne parasitten til mange deler a

AMUR BIAŁY (Ctenopharyngodon idella): Gatunek pochodzący z Chin i Syberii Wschodniej, zwykle nazywany amurem białym; został rozpowszechniony na całym świecie i stanowi dzisiaj najważniejszy gatunek akwakultury w Chinach; często chowany w polikulturze z innymi gatunkami karpia. Występuje w jeziorach, stawach, sadzawkach, wodach stagnujących, preferując wody wolno płynące lub stojące. Odżywia się roślinami i zanurzonymi trawami; często bywa wykorzystywany do zwalczania roślinności wodnej, ponieważ zjada całe rośliny (łącznie z korzen

Ctenopharyngodon idella: Doğu Sibirya ve Çine özgü, yaygın olarak Beyaz Amur olarak bilinen bir türdür. Çinde çok önemli bir akuakültür türüdür, sıklıkla göl ve göletlerde diğer sazan türleriyle birlikte çoklu kültürü yapılır. Göllerde, göletlerde havuzlarda, su birikintilerinde, tercihen yavaş akışalı ya da durgun sularda bulunur. Bitkilerle ve sualtındaki çayırlarla beslenir ve sıklıkla yabani ot kontrolü için getirilir, bitkinin tamamını (kökleri dahil) tüketir. Sestod Bothriocephalus un bir taşıyıcısıdır ve dünyanı

Was this helpful?
Genus of digenea Trematodes. The metacercarial stages are found in fish, commonly occurring in the eye and giving rise to exophthalmia, opacity of the lens and blindness.


CRYPTOCOTYLE: Γένος τρηματωδών (digenea). Τα μετα-κερκάρια στάδια εγκαθίστανται στα ψάρια, συνήθως στα μάτια, και προκαλούν εξοφθαλμία, θολότητα των φακών και τύφλωση.

CRYPTOCOTYLE: Genre de trématodes digènes. Les stades métacercaires sont des parasites des poissons et se rencontrent surtout au niveau des yeux provoquant une exopthalmie, une opacité du cristallin et la cécité.

CRYPTOCOTYLE: Género de trematodo digeneo. Los estados metacercarios son parásitos de peces y se encuentran sobretodo a nivel de los ojos provocando exoftalmia opacidad del cristalino y la ceguera.

CRYPTOCOTYLE: Xénero de trematodos dixeneos. Os estados metacercarios atópanse en peixes, normalmente situados nos ollos e provocando aumento da exoftalmía, opacidade do cristalino e cegueira.

CRYPTOCOTYLE: A kétgenerációs mételyek egyik nemzetsége. A metacerkária állapotú lárváik halakban élnek, általában a szemükben, és szemkidülledést, hályogot vagy vakságot okozhatnak.

CRYPTOCOTYLE: Slekt av digene (underklasse Digenea) ikter (Trematoda). Metacerkarie-stadiet er i fisk, vanligvis funnet i øyet (kan føre til blindhet) og huden. Cryptocotyle lingua gir svartprikksyke.

CRYPTOCOTYLE: Rodzaj digenetycznych przywr (Trematoda). Stadia metacerkarii są znajdowane u ryb, zwykle występują w oku i dają początek wytrzeszczu oczu, zmętnieniu soczewki i ślepocie.

Kriptokotil: Digenia Trematodların sınıfıdır. Metakarsikal aşamaları balıkta bulunur, genel olarak gözde meydana gelir ve eksofalmiaya, lensin opaklığına ve körlüğe neden olur

Was this helpful?
Mainly aquatic arthropods characterized by an exoskeleton of chitin divided into head, thorax and abdomen (e.g., shrimps, lobsters, copepods). Also important as parasites, for example, sea lice, gill lice.


ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ: Υδρόβια κυρίως αρθρόποδα που χαρακτηρίζονται από έναν εξωσκελετό χιτίνης, ο οποίος διαιρείται σε κεφάλι, θώρακα και κοιλία (π.χ. γαρίδες, αστακοί, κωπήποδα). Είναι επίσης σημαντικά ως παράσιτα, π.χ. θαλασσόψειρες, ψείρες των βραγχίων).

CRUSTACÉS: Principalement arthropodes aquatiques caractérisés par un exosquelette de chitine divisé en tête, thorax et abdomen (crevettes, homards, copepodes). Certains sont aussi des parasites importants, par exemple les poux de mer.

CRUSTÁCEOS: Principalmente artrópodos acuáticos caracterizados por un exoesqueleto de quitina dividido en cabeza, tórax y abdomen (camarón, langosta, copepodos). Algunos son también parásitos importantes, por ejemplo las pulgas de mar.

CRUSTÁCEOS: Principalmente artrópodos acuáticos caracterizados por un exoesqueleto de quitina dividido na cabeza, tórax e abdome (p. ex. camaróns, lagostas, copépodos). Algúns son tamén parasitos importantes, por exemplo as pulgas de mar, piollos dos peixes.

RÁKOK: Elsősorban vízben élő ízeltlábúak, amelyek jellegzetessége a fejtorra és potrohra osztható, kitinből álló külső váz (pl. garnélák, tarisznyarákok, vízibolhák). Sok fajuk élősködő, pl. a haltetű.

KREPSDYR: Hovedsakelig akvatiske artropoder (leddyr) karakterisert ved et ytre skjelett av kitin, delt inn i hode (cephalon), bryst (thorax) og bakkropp eller hale (abdomen), f.eks. reker, hummere og hoppekreps. Mange er parasitter, f.eks. lakselus og gjelleorm.

SKORUPIAKI: Głównie wodne stawonogi (Arthropoda) charakteryzujące się zewnętrznym szkieletem chitynowym, podzielonym na głowę, tułów i odwłok (np. krewetki, raki, homary, widłonogi). Ważne są także jako pasożyty, np. wesz morska (Lepeophtheirus salmonis), ergasiloza (Ergasilus sieboldi).

Kabuklular: Kabuklular, Başlıca sucul eklembacaklıların baş, toraks ve karın bölümlerinin dış kabuğunun kitinden oluşması ile karakterizedirler. Örneğin karides, istakoz ve kopepodlar Ayrıca önemli parazitlerden deniz ve solungaç bitide bu gruba dahildir.

Was this helpful?
The transfer of a disease organism from one individual to another of the same species.


ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μεταφορά ενός παθογόνου οργανισμού από άτομο σε άτομο ενός είδους. (σταυρομόλυνση, αλληλομόλυνση)

INFECTION CROISEE: Le transfert dun organisme pathogène dun indivdu à un autre de la même espèce.

INFECCIÓN CRUZADA: Traspaso de organismo patógeno de un individuo a otro de la misma especie.

INFECCIÓN CRUZADA: Transferencia dun organismo patóxeno dun individuo a outro da mesma especie.

KERESZTFERTŐZÉS: Egy betegséget okozó szervezet átterjedése egy faj egyik egyedről a másikra.

KRYSSINFEKSJON: Overføring av en sykdomsorganisme fra et individ til et annet innen samme art.

ZAKAŻENIE KRZYŻOWE: Przenoszenie choroby z jednego na drugi organizm tego samego gatunku.

ENFEKSİYON GEÇİŞİ: Aynı türdeki bir bireyden diğerine hastalık organizmasının transferi.

Was this helpful?
The temperature at which locomotor activity becomes disorganized and an organism loses its ability to escape conditions which will quickly lead to its death. The CTM is determined by heating from acclimation temperature, at a constant rate that is fast enough to allow the deep body temperature to follow without significant time lag.


ΚΡΙΣΙΜΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΚΘΜ): Critical Τhermal Μaximum. Η θερμοκρασία στην οποία η κινητική δραστηριότητα αποδιοργανώνεται και ο οργανισμός χάνει την ικανότητά του να αποφεύγει τις συνθήκες που θα τον οδηγήσουν σύντομα στον θάνατο. Για τον προσδιορισμό της ΜΚΘ, ο οργανισμός θερμαίνεται υπεράνω της θερμοκρασίας με σταθερό ρυθμό που να επιτρέπει στη θερμοκρασία τού εσωτερικού τού σώματος να ακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία χωρίς σημαντική χρονική υστέρηση.

TEMPERATURE CRITIQUE MAXIMALE: Température à laquelle lactivité locomotrice dun organisme devient désorganisée et lorganisme perd sa capacité déchapper aux conditions qui mènent rapidement à sa mort. La température critique maximale est déterminée en chauffant un organisme, à partir de la température dacclimation, à une vitesse telle que la température des tissus profonds de lorganisme suive la température externe avec un delai insignifiant.

TEMPERATURA CRÍTICA MÁXIMA: Temperatura a la cual la actividad locomotora de un organismo se desorganiza y el organismo pierde su capacidad de escapar a condiciones que llevan rápidamente a su muerte. La temperatura crítica máxima se determina calentando un organismo, a partir de la temperatura de aclimatación, a una velocidad en la que la temperatura de los tejidos profundos del organismo sigue la temperatura externa con un retraso no-significativo.

TEMPERATURA CRÍTICA MÁXIMA: Temperatura á cal a actividade locomotora dun organismo se volve desorganizada e este perde a capacidade de escapar a esas condicións que poden levar rapidamente á súa morte. A temperatura crítica máxima determínase quentando un organismo, a partir da temperatura de aclimatación, a unha velocidade constante na que a temperatura dos tecidos internos do organismo adquiran a temperatura externa sen atraso significativo.

KRITIKUS HŐMÉRSÉKLETI MAXIMUM (KHM): Az a hőmérsékleti érték, amelynél a lokomotoros aktivitás szervezetlenné válik, és a szervezet elveszíti azt a képességét, hogy elmeneküljön a gyors halált okozó helyzetek elől. A KHM meghatározása a környezeti hőmérséklet fokozatos, állandó mértékű emelésével történik, amely elég gyors ahhoz, hogy a testhőmérséklet változása jelentősebb késés nélkül követni tudja.

KRITISK TEMPERATURMAKSIMUM: Temperaturen der bevegelse blir hemmet, og en organisme mister evnen til å flykte fra forhold som fort vil føre til dens død. Bestemmes ved oppvarming fra akklimatiseringstemperatur. Hastigheten på oppvarmingen må være hurtig nok til at organismens kjernetemperatur følger uten signifikant forsinkelse.

MAKSYMALNA TEMPERATURA KRYTYCZNA (MTK) : Temperatura, przy której aktywność lokomotoryczna ulega zakłóceniu i organizm traci zdolność do ucieczki, co może szybko doprowadzić do jego śmierci. MTK jest zdeterminowana podnoszeniem temperatury aklimatyzacyjnej ze stałą prędkością, która umożliwia − bez większych opóźnień − w nadążaniu zmianom temperatury w głębi ciała.

KRITİK TERMAL SICAKLIĞI (CTM): Lokomotor aktivitesinin düzensiz olduğu ve organizmanın şartlardan kurtulmak için yeteneğini kaybettiği ve böylelikle hızla ölümüne yol açacak ısı. CTM iklime alıştırma ısısından ısıtılarak belirlenir, sabit bir oranda bu derin vücut ısısını sağlamak, önemli bir zaman gecikmesi olmadan takip etmek için yeterince hızlıdır.

Was this helpful?
Freshwater decapods. There are more than 500 crayfish species worldwide, living in lakes, streams and ponds, usually omnivorous. Common crayfish genera include Astacus, though the term crawfish is used widely and colloquially in the United States with reference to freshwater decapods (Procambarus clarkii).


ΠΟΤΑΜΙΟΙ ΑΣΤΑΚΟΙ (Astacus ): Δεκάποδα του γλυκού νερού. Υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη σε όλο τον κόσμο που ζουν σε ποτάμια, λίμνες και λιμνοδεξαμενές. Συνήθως είναι παμφάγα. Στις ΗΠΑ ο αγγλικός όρος crayfish χρησιμοποιείται ευρέως στην καθομιλουμένη για το είδος Procambarus clarkii .

ECREVISSE: Crustacé décapode vivant en eau douce. Il existe plus de 500 espèces au monde, habitant les lacs les cours deau et les mares. Habituellement omnivores. Le terme "écrevisse" est largement utilisé localement aux Etats-Unis pour décrire le Procambarus clarkii.

CÁMBARO CAMARÓN: Crustáceo decápodo que vive en agua dulce. Existen más de 500 especies en el mundo que viven en los lagos, corrientes de agua y mares. Normalmente omnívoros. El término “cangrejo” es utilizado extensamente en Estados Unidos para describir el Procambarus clarkii.

CANGREXO DE RIO: Crustáceo decápodo que vive en auga doce. Existen máis de 500 especies no mundo de cangrexos de rio que viven nos lagos, correntes de auga e estanques. O xénero común dos cangrexos de rio inclúe Astacus, inclusive o término "cangrexo de rio" é utilizado extensamente en Estados Unidos para describir os decápodos de auga doce (ex. Procambarus clarkii).

FOLYAMI RÁKOK: Édesvízben élő tízlábú rákok. Világszerte több mint 500 fajuk létezik. Nemcsak folyókban élnek, hanem természetes és mesterséges tavakban is. Általában mindenevők. Leggyakoribb nemzetségük az Astacus. A folyami rák helyett a mászórák elnevezést is gyakran használják, elsősorban az Egyesült Államokban, ahol édesvízi tízlábú rákokat (Procambarus clarkii) jelölnek vele.

FERSKVANNSKREPS: Tifotet krepsdyr som lever i ferskvann. Det finnes globalt mer en 500 arter av ferskvannskreps, lever i innsjøer, elver og dammer. De vanligste slektene tilhører Astacus. Betegnelsen kreps brukes i dagligtalen i USA om tifotede ferskvannskreps (Procambarus clarkii).

RAKI: Słodkowodne dziesięcionogi. Na całym świecie jest ponad 500 gatunków raków żyjących w jeziorach, ciekach i stawach, zwykle wszystkożerne. Pospolite raki obejmują rodzaj Astacus, chociaż nazwa "rak" jest potocznie szeroko stosowana w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do dziesięcionoga słodkowodnego (Procambarus clarkii).

KEREVİT: Dünya üzerinde; göllerde, derelerde, ve havuzlarda yaşayan 500 üm üzerinde kerevit türü vardır. Genel olarak hem otçul hem etçildirler.Kerevit kavramı genellikle Astacus u kapsar. Fakat Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın bir biçimde ve özellikle de günlük konuşmalarda kerevit kelimesi onayaklılar (Procambarus clarkii) anlamında kullanılmaktadır.

Was this helpful?
Genus of oysters important in coastal aquaculture, the cupped oyster (C. gigas) originates in the northern Pacific, has been widely transplanted and is now the dominant species in oyster aquaculture. The American Atlantic oyster (C. virginica) occurs naturally from Connecticut to Long Island Sound, New York. C. angulata, the Portuguese oyster, is the European species of the genus, commonly cultured along the Atlantic coast. C. commercialis, the rock oyster is native to Australia.


CRASSOSTREA: Γένος στρειδιών με μεγάλη σημασία για τις παράκτιες υδατοκαλλιέργειες. Το είδος C. gigas, το οποίο προέρχεται από το Β. Ειρηνικό, έχει μεταφερθεί στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί πια το κυρίαρχο είδος στην καλλιέργεια των στρειδιών. Η κατανομή του αμερικανικού στρειδιού του Ατλαντικού (C. virginica), εκτείνεται από το Connecticut έως το Long Island Sound της Νέας Υόρκης. Το πορτογαλικό στρείδι (C. angulata), είναι ο αντιπρόσωπος του γένους στην Ευρώπη και η καλλιέργειά του εκτ

CRASSOSTREA : Genre d’huîtres important dans la conchyliculture côtière. L’huître creuse (C. gigas ), native du Pacifique Nord a été transplantée extensivement et domine l’élevage d’huîtres. D’autres espèces comptent l’huître américaine (C. virginica ), native de la cote est des Etats Unis du Connecticut jusqu’à la baie de Long Island, l’huître Portugaise (C. angulata ) élevée sur le côté Atlantique de l’Europe et l’huître des roches (C. commercialis ) Australienne.

CRASSOSTREA spp: Género de ostras importantes en acuicultura costera; la especie C. gigas , originaria del Pacífico Norte, se ha transplantado y es dominante en la acuicultura mundial de ostras. La ostra americana Atlántica (C. Virginica ) se encuentra de forma natural desde Connecticut hasta Long Island Sound, New York. La ostra portuguesa (C. Angulata )es la especie europea del género, cultivada ampliamente a lo largo de la costa Atlántica. La ostra de las rocas (C. Commercialis ) es nativa de Australia.

CRASSOSTREA SPP.: Xénero de ostras importantes en acuicultura costeira; a ostra rizada C. gigas, orixinaria do Pacífico Norte, transplantouse e agora é a dominante na acuicultura mundial de ostras. A ostra americana Atlántica (C. Virginica) atópase de forma natural dende Connecticut ata Long Island Sound, New York. A ostra portuguesa (C. Angulata)es a especie europea do xénero, cultivada amplamente ao longo da costa Atlántica. A ostra das rochas (C. Commercialis) é nativa de Australia.

CRASSOSTREA: A tengerparti akvakultúra számára fontos osztrigafajok nemzetsége. A csészés osztriga (C. gigas) a Csendes-óceán északi részén őshonos, de ma már világszerte tenyésztik, az osztrigatenyésztés domináns fajává vált. Az amerikai atlanti osztriga (C. virginica) Connecticut államtól a New York államban található Long Island öbölig fordul elő. A nemzetség Európában élő faját, a portugál osztrigát (C. angulata) az Atlanti-óceán európai partvidékén tenyésztik. A sziklaosztriga (C. commercialis) Ausztrá

CRASSOSTREA: Slekt av østers viktige i akvakultur. Rundøsters (Crassostrea gigas ) som stammer fra det nordlige Stillehavet har blitt spredt rundt om i verden og er i dag den vanligste arten i østersoppdrett. Den amerikanske atlantiske østersen (C. virginica ) forekommer naturlig fra Connecticut til Long Island Sound, New York. Den portugisiske østersen (C. angulata ) er den europeiske arten i slekten og er vanlig i oppdrett langs Atlanterhavskysten. C. commercialis hører naturlig hjemme i Australia.

CRASSOSTREA: Rodzaj ważnych w akwakulturze przybrzeżnej ostryg; ostryga wielka (Crassostrea gigas) pochodząca z Północnego Pacyfiku, została bardzo rozpowszechniona i obecnie stanowi dominujący gatunek w akwakulturze ostryg. Amerykańska ostryga wirginijska (C. virginica) występuje naturalnie od Kentucky do Cieśniny Long Island (na terenie Nowego Jorku). Ostryga portugalska (C. angulata), jest gatunkiem rodzaju europejskiego, zwykle hodowana wzdłuż wybrzeży atlantyckich. Ostryga skalna (C. commercialis), jest

CRASSOSTREA: Kıyısal akuakültür için öneml ibir istiridye cinsidir. Crassostrea gigas kuzey pasifik orijinlidir, istiridye kültürünün dünya üzerinde baskın türüdür. Amerikan atlantic istiridyesi (C. virginica)) Connecticuttan New York Long Island koyuna kadar doğal olarak bulunur. C. angulata, Portekiz istiridyesi, cinsin Avrupa türüdür, Atlantik kıyılarında yaygın olarak kültürü yapılır. C. commercialis,, Kaya istiridyesi Avustralyaya özgüdür.

Was this helpful?
A broad spectrum antibiotic produced by Streptomyces aureofaciens effective against gram-negative and -positive bacteria. Ineffective in the control of systemic fish diseases because of rapid uptake by the liver.


ΧΛΩΡΟΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ: Ευρύ φάσμα αντιβιοτικών που παράγεται από το Streptomyces aureofaciens. Είναι αποτελεσματική στην καταπολέμηση των κατά Gram-αρνητικών και θετικών βακτηρίων. Είναι αναποτελεσματική για τον έλεγχο συστημικών ασθενειών των ψαριών λόγω της γρήγορης πρόσληψής τους από το συκώτι

CHLORTETRACYCLINE: Antibiotique à gamme large produit par Streptomyces auréofaciens qui est efficace contre les bactéries gram-négatives et gram-positives. Cet antibiotique est inefficace dans les traitements systémiques chez les poissons à cause de son assimilation rapide par le foie.

CLOROTETRACICLINA: Antibiótico con espectro amplio producido por Streptomyces aureofaciens y que es eficaz contra las bactrias gram-negativas y gram-positivas. Este antibiótico es ineficaz en el tratamiento sistémico en los peces a causa de su rápida asimilación por el hígado.

CLOROTETRACICLINA: Antibiótico de amplo espectro producido por Streptomyces aureofaciens e que é eficaz contra as bacterias gram-negativas e gram-positiva. Este antibiótico é ineficaz no tratamento sistémico nos peixes a causa da súa rápida asimilación polo fígado.

KLÓRTETRACIKLIN: A Streptomyces aureofaciens által termelt, széles spektrumú antibiotikum, amely a Gram-negatív és Gram-pozitív baktériumok ellen hatásos. A szisztémás halbetegségek kezelésére nem alkalmas, mivel gyorsan felszívódik a májban.

KLORTETRACYKLIN: Vidt spekter av antibiotika produsert av Streptomyces aureofaciens, som er effektive mot gramnegative og -positive bakterier. Virkningsløs ved systemiske sykdommer på fisk, grunnet raskt opptak av leveren.

CHLOROTETRACYKLINA: Antybiotyk o szerokim spektrum, produkowany przez Streptomyces aureofaciens; skuteczny przeciw bakteriom Gram-ujemnym i Gram-dodatnim. Nieskuteczny w zwalczaniu chorób ogólnoustrojowych ryb, z uwagi na szybkie pochłanianie go przez wątrobę.

CHLORTETRACYCLINE: Streptomyces aureofaciensden üretilen gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotik. Sistemik balık hastalıklarının kontrolünde etkisizdir, çünkü karaciğer tarafından hızla alınır.

Was this helpful?
Green pigment found in most algae and higher plants. It is responsible for the transformation of light energy to chemical energy, i.e., photosynthesis.


ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ: Πράσινη χρωστική που βρίσκεται στα περισσότερα φύκη και ανώτερα φυτά. Είναι υπέυθυνη για το μετασχηματισμό της ηλιακής ενέργειας σε χημική, π.χ. φωτοσύνθεση.

CHLOROPHYLLE: Pigment vert présent chez les algues et les plantes supérieures. Responsable de la transformation de lénergie lumineuse en énergie chimique par le processus de photosynthèse.

CLOROFILA: Pigmento verde hallado en la mayor parte de las algas y las plantas superiores. Es responsable de la transformación de la energía luminosa en energía química a través de la fotosíntesis.

CLOROFILA: Pigmento verde achado na maior parte das algas e as plantas superiores. É responsable da transformación da enerxía luminosa en enerxía química a través da fotosíntese.

KLOROFILL: A legtöbb algában és magasabbrendű növényben található zöld színanyag. A fényenergia kémiai energiává történő alakításáért, vagyis a fotoszintézisért felelős.

KLOROFYLL: Grønt pigment som finnes i de fleste alger og høyere planter. Pigmentet omformer lysenergi til kjemisk energi i fotosyntesen.

CHLOROFIL: Zielony barwnik zawarty w komórkach większości glonów i roślin wyższych. Odpowiedzialny za przekształcanie energii świetlnej w energię chemiczną, tzn. za fotosyntezę.

KLOROFİL: Çoğu algde ve yüksek yapılı bitkilerde bulunan yeşil pigment. Işık enerjisinin kimyasal enerjiye çevriminde işlevi vardır, örn. fotosentez.

Was this helpful?
The chemical element often used as a biocide in the cooling waters of power plants (mainly those using brackish and marine waters as coolant), and as disinfectant in aquaculture (especially in quarantine stations and hatcheries).


ΧΛΩΡΙΟ: Χημικό στοιχείο που χρησιμοποιείται συχνά ως βιοκτόνο. Χρησιμοποιείται στο νερό του συστήματος ψύξεως σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (κυρίως εκείνων που χρησιμοποιούν υφάλμυρο ή θαλάσσιο νερό ως ψυκτικό μέσο) και ως απολυμαντικό στις υδατοκαλλιέργειες ιδιαίτερα σε σταθμούς καραντίνας (λοιμοκαθαρτήρια).

CHLORE: Substance chimique souvent employée comme biocide dans leau de refroidissement des centrales électriques (surtout quand il sagit de leau de mer ou leau saumâtre), et comme désinfectant en aquaculture (surtout dans les bassins de quarantaine et dans les écloséries).

CLORO: Sustancia química a menudo utilizada como biocida en el agua de enfriamiento de las centrales eléctricas (sobretodo cuando se trata de agua de mar o de agua salobre), y como desinfectante en acuicultura (sobretodo en los estanques de cuarentena y los criaderos).

CLORO: Substancia química a miúdo utilizada como biocida na auga de refrixeración das centrais eléctricas (sobre todo cando se trata de auga de mar ou de auga salobre), e como desinfectante en acuicultura (especialmente o nos estanques de corentena e os criadeiros).

KLÓR: Erőművek (főleg brakkvízzel vagy tengervízzel működő) hűtőrendszerében irtószerként, illetve az akvakultúrában (főleg karanténban vagy keltetőkben) fertőtlenítőként használt, gáz halmazállapotú kémiai elem.

KLOR: Kjemisk grunnstoff som ofte brukes som et biocid i kjølevann fra atomkraftverk (hovedsakelig der det brukes brakk- og saltvann til kjøling), og som desinfeksjonsmiddel i akvakultur (spesielt i karantenestasjoner eller klekkerier).

CHLOR: Pierwiastek chemiczny używany często jako biocyd w wodach chłodzących elektrowni (głównie używających jako czynnika chłodzącego wód słonawych i morskich), a w akwakulturze jako środek dezynfekcyjny (szczególnie w stacjach kwarantannowych i wylęgarniach).

KLOR: Genellikle santrallerin soğutma sularında bir biyosit olarak ( başlıca acısu ve deniz suyunda soğutucu olarak) ve akuakültürde(özellikle karantina istasyonlarında ve kuluçkahanelerde) dezenfektan olarak kullanılan kimyasal element.

Was this helpful?
(1) In aquaculture, the sterilization of water (particularly containing effluents) or equipment using chlorine gas. (2) In chemistry, any reaction involving the introduction of chlorine into a compound.


ΧΛΩΡΙΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια, η αποστείρωση του νερού (ιδίως όταν περιέχει απόβλητα) ή του εξοπλισμού γίνεται χρησιμοποιώντας αέριο χλώριο. (2) Στην χημεία κάθε αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση του χλωρίου σε μία ένωση.

CHLORATION: (1) En aquaculture, stérilisation par le chlore de leau de mer surtout lorsquelle contient des effluents. (2) En chimie, réaction servant à introduire du chlore dans des composés.

CLORACIÓN: (1) En acuicultura, esterilización con el cloro de las aguas marinas sobretodo cuando contienen efluentes. (2) En química, reacción que sirve para introducir el cloro en un compuesto.

CLORACIÓN: (1) En acuicultura, esterilización da auga (particularmente a que contén efluentes) ou equipamento usando cloro. (2) En química, reacción que implica introducir o cloro nun composto.

KLÓROZÁS: (1) Akvakultúrában: a víz (gyakran az elfolyóvíz) vagy a felszerelés sterilizálása klórgázzal. (2) Kémiában: bármilyen reakció, amelynek során egy vegyületbe klór épül be.

KLORERING: (1) I akvakultur. Sterilisering av vann (spesielt utstrømmende vann) eller utstyr ved bruk av klorgass. (2) I kjemi. Alle reaksjoner der klor blir tatt opp i en forbindelse.

CHLOROWANIE: (1) W akwakulturze: stosowanie chloru gazowego do wyjaławiania wody (szczególnie zawierającej ścieki) lub sprzętu i urządzeń . (2) W chemii: każda reakcja wymagająca wprowadzenie chloru do związku.

KLORLAMA: (1)Akuakültürde, su (özellikle akıntılar içeren) veya ekipmanları klor gazı kullanarak steril etme. (2) Kimyada, bileşik içerisine klor girişine yol açan herhangi bir reaksiyon.

Was this helpful?
A broad-spectrum bacteriostatic antibiotic produced by Streptomyces venezuelae or manufactured from p-nitrobenzaldehyde. Effective against Aeromonas, Pseudomonas and Hemophilus. Used to prevent motile aeromonad disease. (Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).


ΧΛΩΡΑΜΦΕΝΙΚΟΛΗ: Ευρύ φάσμα βακτηριοστατικών αντιβιοτικών που παράγονται από το Streptomyces venezuelae ή παρασκευάζονται από p-νιτροβενζαλδεϋδη. Αποτελεσματική στην καταπολέμησή των Aeromonas, Pseudomonas. Ο Hemophilus είναι συνήθως ευαίσθητος. Χρησιμοποιείται για πρόληψη της προσβολής από αερομονάδες. (Χλωρομυκίνη, Λεβομυκίνη, Χλωρονιτρίνη, Λευκομυκίνη).

CHLORAMPHENICOL: Antibiotique bactériostatique à gamme large produit par Streptomyces venezuelaeV ou par synthèse à partir de la p-nitrobenzaldéhyde. Actif contre Aeromonas, Pseudomonas et Hemophilus. Utilisé pour le traitement préventif des infections daeromonas. (Chloromycétine, levomycine, chloronitrine, leukomycine).

CLORANFENICOL: Antibiótico con espectro amplio, producido por Streptomyces venezuelae o por síntesis a partir de p-nitrobenzaldehide. Activo contra Aeromonas, Pseudomonas y Hemophilus. Utilizado para prevenir la infección por aeromonas. (Cloromicina, levomecina, cloronitrina, leucomicina).

CLORANFENICOL: Antibiótico de amplo espectro, producido por Streptomyces venezuelae ou por síntese a partir de p-nitrobenzaldehide. Activo contra Aeromonas, Pseudomonas e Hemophilus. Utilizado para previr a infección por aeromonas. (Cloromicina, levomecina, cloronitrina, leucomicina).

KLORAMFENIKOL: A Streptomyces venezuelae által termelt vagy p-nitro-benzaldehidből előállított széles spektrumú, bakteriosztatikus antibiotikum. Az Aeromonas, Pseudomonas és Hemophilus fajokkal szemben hatékony. Elsősorban a mozgó Aeromonas-fajok által okozott betegségek kezelésére használják (Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).

KLORAMFENIKOL: Bredt spekter av bakteriostatiske antibiotika produsert av Streptomyses venezuela eller produsert fra p-nitrobenzaldehyd. Effektiv mot Areomonas, Pseudomonas og Hemophilus. Brukt for å hindre ”motile aeromonad disease”. (Kloromycetin, levomycin, kloronitrin, leukomycin).

CHLORAMFENIKOL : Antybiotyk o szerokim spektrum bakteriostatycznym produkowany przez Streptomyces venezuelae lub wytwarzany z aldehydu p-nitrobenzoesowego. Skuteczny przeciw bakteriom Aeromonas, Pseudomonas i Hemophilus. Stosowany w zapobieganiu chorobie MAD (Motile Aeromonad Disease) powodowanej przez Aeromonas hydrophila (Chloromycetyna, Lewomycetyna i Leukomycyna).

KLORAMFENİKOL: Streptomyces venezuelae ya da p-nitrobenzaldehydeden üretilen geniş spektrumlu bir bakteriyostatik antibiyotik. Aeromonas, Pseudomonas ve Hemophilusa karşı etkilidir.Hareketli aeromonad hastalığını önlemede kullanılır ( Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).

Was this helpful?
The class of compounds formed by reaction between chlorine and ammonia or natural amino components. Some forms are used as disinfectants in aquaculture.


ΧΛΩΡΑΜΙΝΕΣ: Κατηγορία ενώσεων που σχηματίζονται από την αντίδραση χλωρίνης και αμμωνίας ή φυσικών αμινο-συστατικών. Μερικά είδη χρησιμοποιούνται ως απολυμαντικά στην υδατοκαλλιέργεια.

CHLORAMINE: Composé chimique produit par laction du chlore sur lammoniaque ou les composés aminés neutres. Certaines formes sont utilisées comme désinfectants en aquaculture.

CLORAMINA: Compuesto químico producido por la acción del cloro sobre el amoniaco o sobre los compuestos aminos neutros. Algunas formas son utilizadas como desinfectantes en acuicultura.

CLORAMINA: Composto químico producido pola acción do cloro sobre o amoníaco ou sobre os compostos aminos naturais. Algunhas formas son utilizadas como desinfectantes en acuicultura.

KLÓRAMINOK: A klór és az ammónia vagy egyéb természetes aminovegyületek reakciójával előállítható vegyületek. Némelyiket fertőtlenítőszerként használják az akvakultúrában.

KLORAMINER: Klasse av forbindelser dannet ved reaksjon mellom klor og ammoniakk eller naturlige aminokomponenter. Noen former blir brukt til desinfeksjon i akvakultur.

CHLORAMINY: Grupa związków chemicznych powstałych w wyniku reakcji między chlorem a amoniakiem lub naturalnymi związkami aminowymi. Niektóre ich postacie są stosowane w akwakulturze jako środki dezynfekcyjne.

KLORAMİN: Klor ve amonyak ya da doğal amino bileşenler arasındaki reaksiyon tarafından oluşan bileşiklerin bir sınıfı. Bazı formları akuakültürde dezanfektan olarak kullanılır.

Was this helpful?
A widely-distributed genus of bivalve molluscs (family Pectinacea), found in the Atlantic from west Norway to the Canary Islands and in the Mediterranean.


CHLAMYS: Γένος ενός πολύ κοινού και ευρέως διαδεδομένου δίθυρου μαλακίου (Οικογένεια Pectinacea), η κατανομή του οποίου εκτείνεται από τις Δυτικές ακτές της Νορβηγίας έως τα Κανάρια Νησιά και τη Μεσόγειο.

CHLAMYS : Genre de mollusque bivalve de la famille Pectinacées trouvé dans l’Atlantique de l’ouest de la Norvège jusqu’aux Canaries et également en Méditerranée.

CHLAMYS : Género de moluscos bivalvos (Pectinacea) ampliamente distribuidos que se encuentran en el Atlántico desde Noruega hasta las Islas canarias y en el Mediterráneo. Ocasionalmente puede nadar libremente. Actualmente existen cultivos.

CHLAMYS: Xénero de moluscos bivalvos (Pectinacea) amplamente distribuídos, que se atopan no Atlántico dende o oeste de Noruega ata as Illas Canarias e o Mediterráneo. Ocasionalmente pode nadar libremente. Actualmente existen cultivos.

CHLAMYS: Világszerte elterjedt kagylónemzetség (a Pectinacea családba tartozik), amely az Atlanti-óceánban Nyugat-Norvégiától a Kanári-szigetekig és a Földközi-tengerig fordul elő.

CHLAMYS : Vidt utbredt muslingslekt (familie Pectinacea) som finnes i Atlanterhavet fra Vest-Norge til Kanariøyene og i Middelhavet. Kan av og til svømme fritt i vannet. Oppdrettsforsøk er i gang. Jfr. kamskjell.

PRZEGRZEBEK (Chlamys spp.) : Szeroko rozpowszechniony rodzaj dwuskorupowego mięczaka (rodzina Pectinacea), znajdowanego w Atlantyku od Zachodniej Norwegii do Wysp Kanaryjskich oraz w Morzu Śródziemnym. Patrz: przegrzebek.

İSTİRİDYE: Bivalve molluskların geniş dağılım gösteren bir cinsidir ( Aile: Pectinacea). Atlantikte Norveçin batısından Kanarya adalarına kadar ve Akdenizde bulunur.

Was this helpful?
A polysaccharide that is the principal component of the exoskeleton of arthropods and of the bodies of fungi.


ΧΗΤΙΝΗ: Ένας πολυσακχαρίτης που αποτελεί το κύριο συστατικό του εξωσκελετού των αρθρόπωδων και του σώματος των μυκήτων.

CHITINE: Polysaccharide , principal composant de lexosquelette des arthropodes, et des champignons.

QUITINA: Polisacárido que constituye el principal componente del exoesqueleto de los artrópodos y de las estructuras/cuerpo.. de los hongos.

QUITINA: Polisacárido que constitúe o principal compoñente do exoesqueleto dos artrópodos e das estruturas/corpo.. dos fungos.

KITIN: Poliszacharid, amely az ízeltlábúak külső vázának és a gombák testének fő alkotórésze.

KITIN: Byggestein i det ytre skjelettet hos artropoder (leddyr), har stor mekanisk styrke. Kalsitt i det ytre skjelettet holdes sammen av et organisk bindemiddel laget av karbohydratet kitin og ulike proteiner.

CHITYNA: Wielocukier (polisacharyd), który jest głównym składnikiem pancerza (szkieletu zewnętrznego) stawonogów i ciała grzybów.

KİTİN: Artropodların eksoskeletonu ve mantar vücutlarının başlıca bileşeni olan bir polisakkarit.

Was this helpful?
Protozoan parasite that infects the epithelium in fish such as carp and trout, causing the disease chilodonelliasis. Chilodonella are capable of producing cysts in adverse conditions and the infection often arises in wintering ponds.


CHILODONELLA: Παρασιτικό πρωτόζωο που μολύνει το επιθήλιο σε ψάρια όπως ο κυπρίνος και η πέστροφα, προκαλώντας την ασθένεια χιλοδονελλίαση. Η Chilodonella είναι ικανό να παράγει κύστεις σε αντίξοες συνθήκες και οι μολύνσεις συχνά εκδηλώνονται σε χώρους διαχείμασης.

CHILODONELLA: Protozoaire parasite de lépithélium de poissons tels la carpe et la truite provoquant la maladie chilodonelliose. Cette espèce forme des kystes quand elle est exposée à des conditions adverses. Linfestation a souvent lieu dans les bassins dhivernage.

CHILODONELLA: Protozoario parásito del epitelio de peces tales como la carpa y la trucha y que provoca la enfermedad llamada chilodonelliasis. Esta especie forma quistes cuando está expuesta a condiciones adversas. La infección ocurre a menudo en los invernáculos.

CHILODONELLA: Protozoario parasito do epitelio de peixes tales como a carpa e a troita e que provoca a enfermidade chamada chilodonelliase. A Chilodonella é capaz de producir quistes en condicións adversas e a infección acontece a miúdo nos estanques de invernada.

CHILODONELLA: A halak (pl. ponty vagy pisztráng) hámrétegét fertőző egysejtű élősködő, a chilodonelliasis nevű betegség kórokozója. Kedvezőtlen körülmények között képes cisztákat képezni. A fertőzés leggyakrabban a teleltetőtavakban következik be.

CHILODONELLA: Parasittisk protozo som infiserer epitelet hos fisk (f.eks. karpe og ørret), noe som medfører sykdommen chilodonellose. Chilodonella kan produsere cyster ved ugunstige forhold, og infeksjonen kommer ofte i dammer om vinteren.

CHILODONELLA: Pierwotniak pasożytniczy, który zakaża nabłonek ryb, takich jak karp i pstrąg, powodując chorobę chilodonellozę. W niekorzystnych warunkach Chilodonella wytwarzają cysty, stąd zakażenie ryb w zimochowach często wzrasta.

CHILODONELLA: Sazan ve alabalık gibi balık türlerindeki epitellere bulaşıp chilodonelliasis hastalığına neden olan tek hücreli parazittir.Chilodonella olumsuz şartlar altında kist üretebilmektedir ve bulaşma genelde kışlık havuzlarda gerçekleşir.

Was this helpful?
Treatment of diseases by chemical inhibition without serious toxic effect on the patient.


ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Θεραπεία των ασθενειών με χημική αναστολή, χωρίς σοβαρές τοξικές επιπτώσεις στον ασθενή.

CHIMIOTHERAPIE: Traitement des maladies par inhibition chimique sans effets secondaires toxiques ou graves pour le malade.

QUIMIOTERAPIA: Tratamiento de enfermedades por inhibición química sin efectos segundarios tóxicos o graves para el paciente.

QUIMIOTERAPIA: Tratamento de enfermidades por inhibición química sen efectos secundarios tóxicos ou graves para o paciente.

KEMOTERÁPIA: Betegségek kezelése valamilyen gátló hatású vegyszerrel, amelynek a beteg számára nincs komoly toxikus hatása.

KJEMOTERAPI: Behandling av sykdom ved kjemisk inhibering uten alvorlige giftige virkninger på pasienten.

CHEMIOTERAPIA: Leczenie chorób poprzez ich hamowanie na drodze chemicznej, bez poważnego oddziaływania toksycznego na pacjenta (ryby).

KEMOTERAPİ: Hastada bir seri toksik etki olmaksızın kimyasal engelleme yoluyla hastalıkların tedavisi.

Was this helpful?
A term for the chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.


ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (COD): Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE (DCO): Terme utilisé pour décrire la consommation doxygène. La DCO est une mesure de la quantité de matière organique oxydée par un oxydant chimique fort. Exprimé en quantité doxygène équivalent à loxydant utilisé. Equivalent en oxygène du dichromate consommé pendant loxydation dun échantillon brut deau. La demande chimique en oxygène (DCO) est la mesure de la quantité de matière organique qui permet souvent une estimation de la demande biologique en oxygène (DBO). Les déterminations de DCO dans des éc

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO): Termino utilizado para describir el consumo de oxígeno. La DQO es una medida de la cantidad de materia orgánica oxidada por un oxidante químico fuerte. Expresada en cantidad de oxígeno equivalente al oxidante utilizado. Equivalente al oxígeno de bicromato consumido durante la oxidación de la muestra bruta de agua. La demanda química de oxígeno (DQO) es la medida de la cantidad de la materia orgánica que permite a veces una estimación de la demanda biológica de oxígeno (DBO). Las determinaciones

DEMANDA BIOLÓXICA DE OSÍXENO (DBO)/DEMANDA BIOQUÍMICA DE OSÍXENO: Termo utilizado para describir o consumo de osíxeno. A DQO é unha medida da cantidade de materia orgánica oxidada por un oxidante químico forte. Expresada en cantidade de osíxeno equivalente ao oxidante utilizado. Equivalente ao osíxeno de bicromato consumido durante a oxidación da mostra bruta de auga. A demanda química de osíxeno (DQO) é a medida da cantidade da materia orgánica que permite ás veces unha estimación da demanda biolóxica de osíxeno (DBO). As determinacións de DQO nas mostras de

KÉMIAI OXIGÉNIGÉNY (KOI): A kémiai oxigénfogyasztás meghatározása. A KOI annak a szerves anyagnak a mennyisége, amely valamilyen erős oxidálószerrel oxidálható. Értéke az az oxigénmennyiség, amely egyenértékű a nyers vízminta oxidációjához szükséges oxidálószerrel (bikromáttal). A kémiai oxigénigény (KOI) ismeretében gyakran megbecsülhető a biokémiai oxigénigény (BOI). A KOI meghatározását a brakkvíz és a tengervíz sótartalma befolyásolhatja, emiatt azt mérés előtt el kell távolítani.

KJEMISK OKSYGENFORBRUK (KOF): Betegnelse for det kjemiske oksygenforbruket. KOF er et mål for hvor mye organisk materiale som kan oksideres av en sterk kjemisk oksidant. Uttrykkes som mengden oksygen som er lik mengden oksidant (dikromat) som blir brukt i en råvannsprøve. KOF gir ofte et estimat på biokjemisk oksygenforbruk (BOF). Målinger av KOF i brakk- og saltvann blir forstyrret av saltet, som må fjernes.

CHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU (ChZT): Określenie dla chemicznego zużycia tlenu. ChZT jest miarą ilości materii organicznej, która może być utleniona przez silny utleniacz chemiczny. Wyrażane jest ono ilością tlenu, która stanowi ekwiwalent zużytego utleniacza (dwuchromian) w surowej próbce wody. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) pozwala oszacować BZT. Określanie ChZT w wodzie słonawej i morskiej jest zakłócane przez składnik główny zasolenia, który musi być usunięty.

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI: Kimyasal oksijen sarfiyatı için bir terimdir. COD,güçlü kimyasal oksidanlarla okside olabilen organik maddenin miktarının ölçümüdür. Doğal bir su örneğinde kullanılan oksidana (dikromat) eşit olan oksijen miktarı olarak ifade edilir. Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) genellikle BODnin bir tahminini mümkün kılar. Acısu ve deniz suyunda COD belirlenmesi ortadan kaldırılmak zorunda olan tuz-matrix yoluyla ihlal edilir.

Was this helpful?
The removal of substances (primarily dissolved organics, but also nitrogen and phosphorus compounds) from a solution on a molecular level by adsorption on a porous substrate, or by direct chemical fractionation or oxidation.


ΧΗΜΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ: Η απομάκρυνση των ενώσεων (κυρίως των διαλυμένων οργανικών, αλλά επίσης και αζωτούχων και φωσφορούχων συστατικών), από το διάλυμα σε μοριακό επίπεδο με προσρόφηση σε πορώδες υπόστρωμα, ή με άμεσο χημικό διαχωρισμό ή οξείδωση.

FILTRATION CHIMIQUE: Elimination de substances solubles (essentiellement des substances organiques dissoutes, mais également des composés azotés ou phosphorylés) par adsorption, au niveau moléculaire, sur un substrat poreux ou par fractionnement ou oxydation chimique.

FILTRACIÓN QUÍMICA: Eliminación de sustancias solubles (esencialmente sustancias orgánicas disueltos, pero también componentes nitrogenados o fosforilados) por adsorción, al nivel molecular, sobre un sustrato poroso o por fraccionamiento o oxidación química.

FILTRACIÓN QUÍMICA: Eliminación de substancias solubles (esencialmente substancias orgánicas disoltas, pero tamén compostos de nitróxeno e fósforo) a nivel molecular por adsorción sobre un substrato poroso ou por fraccionamento químico ou oxidación.

KÉMIAI SZŰRÉS: Oldott szerves anyagok, nitrogén, foszforvegyületek vagy egyéb anyagok eltávolítása egy oldatból molekuláris szinten, valamilyen porózus felülethez történő adszorpcióval, közvetlen kémiai frakcionálással vagy oxidációval.

KJEMISK FILTRERING: Fjerning av substanser (helst løste organiske stoff, med også nitrogen- og fosforforbindelser) fra en løsning på molekylnivå, ved adsorpsjon på et porøs substrat eller ved direkte kjemisk fraksjonering eller oksidering.

FILTRACJA CHEMICZNA: Usuwanie substancji (przede wszystkim rozpuszczonych substancji organicznych, ale także związków azotu i fosforu) z roztworu na poziomie cząsteczkowym przez adsorpcję na porowatym podłożu lub przez proste chemiczne frakcjonowanie bądź utlenianie.

KİMYASAL FİLTRASYON: Geçirgen bir substrat ya da kimyasal ayırma ya da oksidasyon yoluyla moleküler düzeyde bir çözeltiden maddelerin uzaklaştırılması, tutulması (Başlıca çözünmüş organik, ama bazen nitrojen ve fosfat bileşikleri)

Was this helpful?
In crustaceans, a claw-bearing appendage; cf. pereiopod.


ΧΗΛΗΠΟΔΙΟ: Τα λαβιδόμορφο εξάρτημα των καρκινοειδών. (βλ. ΘΩΡΑΚΟΠΟΔΙΑ)

CHELIPEDE: Chez les crustacés, lappendice portant la pince.

QUELÍPEDO: En los crustáceos, el apéndice que lleva la pinza; pereiopodo.

QUELÍPEDO: Nos crustáceos, o apéndice que leva a pinza; cf. pereiópodo.

OLLÓSLÁB: A rákok ollót hordozó végtagja, vö. járóláb.

CHELIPED: Bein med klo hos krepsdyr. Jfr. pereiopod.

CHELICER : U skorupiaków podstawa szczypiec (odnóża tułowiowe I pary); porównaj: pereiopod.

Çeliped: Kabuklularda kıskaç taşıyan ekstremite; pereipod.

Was this helpful?
The large claw or pincer of a decapod crustacean, which is an offensive and a defensive appendage.


ΧΗΛΗ: Η μεγάλη δαγκάνα ή λαβίδα ενός δεκαπόδου, η οποία είναι επιθετικό ή αμυντικό εξάρτημα.

CHELIPEDES: Appendices en forme de pince chez les crustacés décapodes, utilisées pour la défense ou lagression.

QUELÍPODOS: Apéndice en forma de pinza en los crustáceos decápodos, utilizados por la defensa o para la agresión.

QUELÍPODOS: Apéndices en forma de pinzas dos crustáceos decápodos, utilizados como apéndice ofensivos ou defensivos.

CHELA: A tízlábú rákok ollóvá módosult elülső vétgatgja, amelynek támadó és védekező szerepe is van.

KLO: Stor klypeklo hos tifotede krepsdyr (f.eks. kreps, hummer og krabbe). Brukes både i kamp og ved fødeinntak.

KLESZCZE: Duże kleszcze lub szczypce dziesięcionogich skorupiaków, które są odnóżami ofensywnymi i obronnymi.

KISKAÇ: Dekapod krustaselerin büyük tırnak ya da tutacı, saldırı ya da korunma uzantısı.

Was this helpful?
A disease caused by a herpes virus which is infectious to channel catfish and blue catfish. A similar disease of blue catfish (Ictalurus furcatus) also exists.. Losses in channel catfish fingerlings (I. punctatus) have been quite high. A typical outbreak may last for several weeks and be complicated by dual infections with Aeromonas liquefaciens and Chondrococcus columnaris. Recommended control methods include using fingerlings only from sources shown to be free of the disease, maintenance of hi


ΑΣΘΕΝΕIΑ IΟΥ ΤΩΝ ΓΑΤΟΨΑΡΩΝ (CCVD): Ασθένεια που οφείλεται σε έναν ιό του έρπη, που μολύνει ορισμένα γατόψαρα. Μια παρόμοια ασθένεια ανιχνεύτηκε στα γαλάζια γατόψαρα. Οι απώλειες είναι αρκετά υψηλές. Μια τυπική έξαρση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και να περιπλακεί από διπλή μόλυνση με Aeromonas liquefaciens και Chondrococcous columnaris. Συνιστώμενες μέθοδοι ελέγχου περιλαμβάνουν την χρησιμοποίηση γόνου που δεν έχει προσβληθεί από την ασθένεια, την διατήρηση υψηλών επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου και την τήρηση αυστηρών

MALADIE VIRALE DU POISSON CHAT: Maladie infectieuse des poissons chats provoquée par un virus du type herpes. Une maladie analogue chez le Ictalurus furcatus (blue catfish) a été décrite. Les pertes des fingerlings du Ictalurus punctatus (channel cat fish) ont été importantes. La manifestation de la maladie peut durer plusieurs semaines et peut être compliquée par des infections secondaires dAeromonas liquefaciens et Chondrococcus columnaris . Le contrôle de cette maladie passe par lutilisation de fingerlings indemnes de ce

ENFERMEDAD VIRAL DEL PEZ GATO: Enfermedad infecciosa del pez gato provocada por un virus de tipo herpes. Se ha descrito una enfermedad análoga en Ictalurus farcatus . Las pérdidas de alevines de pez gato (Ictalurus punctatus ) han sido muy importantes. La manifestación de la enfermedad puede durar varias semanas y puede complicarse por infecciones secundarias de Aeromonas liquifaciens y Chondrococcus columnaris . El control de esta enfermedad pasa por la utilización de alevines indemnes a esta enfermedad, por el mantenimient

ENFERMIDADE VIRAL DO PEIXE GATO: Enfermidade infecciosa do peixe gato provocada por un virus de tipo herpes. Recentemente describiuse unha enfermidade análoga enIctalurus farcatus. As perdas de crías de peixe gato (Ictalurus punctatus ) foron moi importantes. A manifestación da enfermidade pode durar varias semanas e pode complicarse por infeccións secundarias de Aeromonas liquifaciens e Chondrococcus columnaris. O control desta enfermidade pasa pola utilización de alevíns libres desta enfermidade, polo mantemento dunha alta co

CSATORNAHARCSÁK VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSE (CCVD): Egy herpeszvírus által okozott betegség, amely leggyakrabban a csatornaharcsában (Ictalurus punctatus) fordul elő, de újabban a kék harcsából (I. furcatus) is leírták. Előnevelt csatornaharcsákat fertőzve igen magas veszteségeket okozhat. Egy tipikus járvány néhány hétig tart, és szövődményként Aeromonas liquefaciens és Chondrococcus columnaris kettős fertőzés is kialakulhat. Megelőzhető igazoltan betegségmentes tenyészetekből származó ivadék beszerzésével, magas oldottoxigén-szint fenntartásáv

CHANNEL CATFISH VIRUSSYKE: Sykdom forårsaket av et herpesvirus som er smittsomt for ”channel catfish” og ”blue catfish”. En liknende sykdom ble nylig oppdaget på ”blue catfish” (Ictalurus furcatus ). Tap av ”channel catfish”-yngel har vært store. Et typisk utbrudd kan vare i flere uker og kompliseres med dobbelinfeksjon av Aeromonas liquefaciens og Chondrococcus columnaris . Anbefalt sykdomsforebyggende tiltak er å kun bruke yngel fra sykdomsfrie anlegg, holde høye oksygennivåer og strengt renhold.

CHOROBA WIRUSOWA SUMA KANAŁOWEGO (CCVD): Choroba spowodowana przez wirusa opryszczki, który jest zakaźny dla suma kanałowego (Ictalurus punctatus). Ostatnio wykryto podobną chorobę u suma I. furcatus. Straty wśród narybku suma kanałowego były duże. Typowy wybuch choroby może trwać kilka tygodni i może być komplikowany podwójnym zakażeniemAeromonas liquefaciens i Chondrococcus columnaris. Zalecane metody zapobiegania obejmują używanie tylko narybku ze źródeł sprawdzonych i wolnych od choroby, utrzymywanie wysokiego poziomu natlenienia w

KANAL KEDİ BALIĞI VİRÜS HASTALIĞI (CCVD): Kanal kedi balığı ve mavi kedi balığını enfekte eden herpes virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Son zamanlarda mavi kedi balığının (Ictalurus furcatus) benzer hastalığı tespit edilmiştir. Kanal kedi balığının yavru kayıpları biraz yüksek olmuştur. Birkaç hafta sonundatipik bir patlak verebilir, Aeromonas liquefaciens ve Chondrococcus columnarisin ikili enfeksiyonu ile daha da zor hale gelebilir. Kontrol metodu olarak, yavruların hastalık görülmeyen kaynaklar kullanılarak , yüksek çözünmüş o

Was this helpful?
Tapeworms: bilaterally symmetrical, elongate, dorsoventrally flattened worms that are obligate parasites. Most of the adults parasitize the intestine of vertebrates; larval stages develop within a vertebrate or invertebrate intermediate host.


ΚΕΣΤΩΔΕΙΣ: Σκώληκες ταινιόμορφοι, με δίπλευρη συμμετρία, επιμηκυσμένοι, νωτοκοιλιακά πεπλατυσμένοι. Είναι υποχρεωτικά παράσιτα.Τα περισσότερα ενήλικα παρασιτούν στον πεπτικό σωλήνα των σπονδυλωτών. Τα νυμφικά στάδια αναπτύσσονται εντος σπονδυλωτού ή ασπόνδυλου ενδιάμεσου ξενιστή.

CESTODE: Ver allongé et applati dorso-ventralement; parasites obligés. La plupart des stades adultes sont des parasites du tube digestif des Vertébrés, tandis que les stades larvaires se développent chez un hôte intermédiaire (Vertébré ou Invertébré).

CESTODO: Gusano de cuerpo largo y aplanado dorso-ventral (platelmintos), parásitos obligatorios. La mayoría de los estados adultos son parásitos del tubo digestivo de vertebrados, mientras que los estados larvarios se desarrollan en el huésped intermediario (vertebrados o invertebrados).

CESTODO: Verme de corpo longo e aplanado dorso-ventralmente (platelmintos), parasitos obrigados. A maioría dos estados adultos son parasitos do tubo dixestivo de vertebrados, mentres que os estados larvarios se desenvolven no hospedadores intermediarios (vertebrados ou invertebrados).

CESTODA: Kétoldalasan szimmetrikus, hosszúkás, hát-hasi irányban lapított férgek, amelyek kizárólagos paraziták. A legtöbb kifejlett egyed a gerincesek bélrendszerében élősködik; a különböző lárvaalakok gerinces vagy gerinctelen köztigazdákban fejlődnek.

CESTODA (BENDELORM): Bilateralt symmetriske, langstrakte, dorsoventralt flattrykte marker som er obligate parasitter. De fleste voksne er parasitter i tarmen hos vertebrater (virveldyr), larvestadier utvikler seg inni mellomverter som kan være vertebrater eller evertebrater (virvelløse dyr).

TASIEMCE (Cestoda): Robaki dwubocznie symetryczne, wydłużone i spłaszczone grzbietobrzusznie, są bezwzględnymi pasożytami. Większość dorosłych pasożytuje w jelitach kręgowców; stadia larwalne rozwijają się wewnątrz kręgowców lub bezkręgowców − jako żywicielach pośrednich.

SESTOT: Tenya: Bilateral simetrili , uzun, dorsal- ventral yönde basık kurtlardır, zorunlu parazitlerdir.Birçok yetişkin omurgalıların barsaklarındaki parazittir; larval evrelerini bir omurgalı ya da omurgasız ara konakçılarda geliştirirler.

Was this helpful?
Yellow-brown acid-fast pigments representing the end products of peroxidation of unsaturated fatty acids and occurring in many tissues. Found quite often in fish tissues, particularly in the liver and spleen, within macrophages.


ΚΗΡΟΕΙΔΗΣ: Καφε-κίτρινες οξεο-στερεούμενες χρωστικές, ανθεκτικές στα τελικά προïόντα της υπεροξείδωσης ακόρεστων λιπαρών οξέων , οι οποίες βρίσκονται σε πολλούς ιστούς. Συναντώνται αρκετά συχνά στους ιστούς των ψαριών, ιδιαίτερα στο συκώτι και τον σπλήνα, μέσα στα μακροφάγα.

CEROIDE: Pigment jaune-marron résistant à lacide produit par la péroxydation dacides gras insaturés fréquemment trouvés dans un nombre de tissus. Souvent rencontré dans les tissus des poissons, surtout dans les macrophages du foie et de la rate.

CEROIDE: Pigmento amarillo-marrón resistente al ácido, producido por la peroxidación de los ácidos grasos insaturados frecuentemente encontrados en un número de tejidos. Se encuentra bastante a menudo en los tejidos de peces, particularmente en los macrófagos del hígado y el bazo.

CEROIDE: Pigmento amarelo-marrón resistente ao ácido, que representa un produto final da peroxidación dos ácidos graxos insaturados e aparece en diversos tecidos. Atópase bastante a miúdo nos tecidos de peixes, particularmente no o fígado e o bazo, dentro dos macrófagos.

CEROID: Sokféle szövetben előforduló sárgásbarna, savas festékanyag, amely a telítetlen zsírsavak peroxidációjának végterméke. Igen gyakori a halak szöveteiben, főleg a májban és a lépben, illetve a makrofágokban.

CEROID: Oransjebrunt syremotstandig pigment som er sluttprodukt fra peroksidering av umettede fettsyrer, finnes i mange ulike vev. Ofte funnet i fiskevev, spesielt i lever og milt, og inni makrofager.

CEROID : Żółto-brązowe kwasoodporne barwniki stanowiące końcowe produkty wytwarzania grup nadtlenkowych w nienasyconych kwasach tłuszczowych; występują w wielu tkankach. Stwierdzano je dość często w tkankach, szczególnie w wątrobie (barwnik w marskiej wątrobie) i śledzionie oraz wewnątrz makrofagów.

SEROİD: Sarı- kahverengi asit- sabit pigmentleri doymamış yağ asitlerinin preoksidasyonunun son ürünleri olarak ifade edilirler ve birçok dokuda bulunurlar. Makrofajlar içinde balık dokularında biraz sık bulunurlar, özellikle karaciğer ve dalakta.

Was this helpful?
Larval stage of trematodes which produce rediae or sporocysts in infected intermediate hosts. Produced asexually by rediae larvae which are parasitic in snails. Cercariae are infective to a different host.


ΚΕΡΚΑΡΙΟ: Νύμφη των τρηματωδών από την οποία παράγονται ρεδίες ή σποροκύστεις σε μολυσμένα σαλιγκάρια. Πολλαπλασιάζονται αγενώς από νύμφες ρέδιες οι οποίες παρασιτούν σε σαλιγκάρια. Τα κερκάρια μολύνουν διάφορους ξενιστές.

CERCAIRE: Stade larvaire de trématodes parasites produisant des redies ou des sporocystes chez les gastéropodes infectés. Produite de façon asexuelle par les larves de rédies qui vivent en parasites chez les gastéropodes. Les cercaires peuvent aussi infester dautres hôtes.

CERCARIA: Estado larvario de trematodos parásitos que producen (rediae) o soporcitos en los gasterópodos infectados. Producida de manera asexual por las larvas de rediae Que viven como parásitos en los gasterópodos. Las cercarías pueden infectar otros animales diferentes.

CERCARIA: Estado larvario de tTermodos parasitos que producen rediae ou esporocistos nos hospedadores intermedios infectados. Producidos de xeito asexual polas larvas de rediae que viven como parasitos nos gasterópodos. As cercarias poden infectar diferentes hospedadores.

CERKÁRIA: A mételyek (Trematodes) egyik lárvaalakja, amely aszexuális úton a redia stádiumú lárvákból alakul ki a köztigazdában (általában vízicsigákban). A cerkáriák a második köztigazdát fertőzik.

CERKARIE: Larvestadium hos trematoder (ikter) som produserer redier og sporocyster i infiserte mellomverter. Produseres ukjønnet fra redielarver som er parasittiske på snegler. Cerkarie er smittsomt for en annen vert.

CERKARIA: Stadium larwalne przywr, które wytwarza redie lub sporocysty w zakażonym żywicielu pośrednim. Wytwarzane bezpłciowo przez redie larwy prowadzą w ślimakach tryb pasożytniczy. Cerkaria zarażają różnych żywicieli, w tym i ryby.

CERCARIUM: Ara konakçılarda enfekte olan sporosit ya da redia üreten trematodların larval evresi. Salyangozlarda parazitik olan redia larvaları aseksüel olarak ürerler .Cercariae farklı konakçılar için enfektiftir.

Was this helpful?
Any immune response mediated by the cellular components of the immune system.


ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΡΙΣΗ: Κάθε κυτταρική απόκριση που προκαλείται από κυτταρικά στοιχεία του ανοσοποιητικού συστήματος.

REPONSE CELLULAIRE IMMUNITAIRE: Réponse immunitaire induite par les composants cellulaires du système immunitaire.

RESPUESTA INMUNITARIA CELULAR: Cualquier respuesta inmune, del sistema inmunitario, mediada por componentes celulares.

RESPOSTA INMUNITARIA CELULAR: Calquera resposta inmune, do sistema inmunitario, mediada por compoñentes celulares

CELLULÁRIS IMMUNVÁLASZ: Az immunrendszer sejtes komponensei által közvetített immunválasz.

CELLEMEDIERT IMMUNITET: Immunresponser mediert av de cellulære komponenter i immunsystemet

IMMUNOLOGICZNA ODPOWIEDŹ KOMÓRKOWA : Wszelka odpowiedź układu immunologicznego wyzwalana za pośrednictwem komórkowych składników tego układu.

HÜCRESEL İMMÜN TEPKİ: Bağışıklık sisteminin hücresel bileşenleri aracılığıyla oluşan immün tepki.

Was this helpful?
A piece of equipment that puts an object in rotation around a fixed axis, applying a force perpendicular to the axis. The centrifuge works using the sedimentation principle, where the centripetal acceleration causes heavier particles to move out along the radial direction (the bottom) and lighter objects tend to move to the top.


ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ: Μηχάνημα στο εσωτερικό του οποίου τοποθετούνται αντικείμενα έχοντας ροπή ως προς ένα σταθερό άξονα στον οποίο εφαρμόζεται κατακόρυφη δύναμη. Η φυγόκεντρος λειτουργεί έχοντας ως βάση την ιζηματοποίηση, καθώς η κεντρομόλος επιτάχυνση που προκαλείται με τη λειτουργία της, αναγκάζει τα μεγαλύτερα κομμάτια να μετακινηθούν προς τα κάτω και τα πιο ελαφριά προς τα πάνω.

CENTRIFUGEUSE: Appareil destiné à mettre un objet en rotation autour dun axe fixe., en appliquant une force perpendiculaire à laxe. La centrifugeuse fonctionne selon le principe de sédimentation dans lequel laccélération centripète entraîne les particules les plus lourdes vers le bas, alors que les plus lègères vont vers le haut.

CENTRÍFUGA: Aparato que permite colocar un objeto en rotación alrededor de un eje fijo, aplicando una fuerza perpendicular el eje. La centrífuga funciona usando el principio de sedimentación, donde la aceleración centrípeta provoca que las partículas más pesadas se desplacen a lo largo de la dirección radial (al fondo), y las más ligeras tiendan a dirigirse a la superficie.

CENTRÍFUGA: Aparato que permite colocar un obxecto en rotación ao redor dun eixe fixo, aplicando unha forza perpendicular o eixe. A centrífuga funciona usando o principio de sedimentación, onde a aceleración centrípeta provoca que as partículas máis pesadas se despracen ao longo da dirección radial (ao fondo), e onde as máis lixeiras tendan a dirixirse á superficie.

CENTRIFUGA: Valamely tárgyat egy stabil tengely körül forgásba hozó, és a tengelyre merőleges erőhatást kifejtő eszköz. A centrifuga az ülepedés elvén alapszik, amelynél a centripetális gyorsulás miatt a nehezebb részecskék sugárirányban mozognak (a fenék felé), a könnyebbek pedig felfelé.

SENTRIFUGE: Mekanisme som slynger et objekt rundt en fast akse, som gir g-kraft vinkelrett til aksen. En sentrifuge virker etter sedimenteringsprinsippet, hvor sentripetalakselerasjonen får tyngre partikler til å bevege seg ut fra sentralaksen (mot bunnen), og lettere partikler mot toppen.

WIRÓWKA: Urządzenie, które wprowadza obiekt w ruch wirowy dokoła nieruchomej osi przez zastosowanie siły skierowanej prostopadle do tej osi. Wirówka powoduje sedymentację (osadzanie się) materiału, ponieważ przyspieszenie dośrodkowe sprawia, że cięższe cząstki przesuwają się na zewnątrz (na dno naczynia) a obiekty lekkie - do górnej części wirowanego materiału.

SANTRAFÜJ: Bir nesneyi sabit bir eksen etarfında rotasyonla koyan bir parça alet, eksene dik bir kuvvet uygular. Santrafüj sedimentasyon prensibine göre çalışır buna göre merkezcil ivme ağır parçacıkları radyal yönde (alta doğru) taşırken daha hafif nesneleri yukarı

Was this helpful?
The immune responses produced by cytolytic T-cells as distinct from the humoral response mediated by antibodies (immunoglobins)..


ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ: Ανοσολογική αντίδραση που προκαλείται από κυτολιτικά Τ-λεμφοκύτταρα σε αντιδιαστολή με την αντίδραση που προκαλείται από τα αντισώματα (ανοσοσφαιρίνες).

IMMUNITÉ CELLULAIRE : Réponse immunitaire médiée par les cellules T cytolytiques, au contraire de la réponse humorale médiée par la production d’anticorps (immunoglobulines).

INMUNIDAD MEDIADA POR CELULAS: Respuesta inmune producida por células T diferencialmente de las inmunoglobulinas.

INMUNIDADE MEDIADA POR CELULAS: Resposta inmune producida por linfocitos T é diferente á resposta humoral mediada por anticorpos (inmunoglobulinas).

SEJTKÖZVETÍTETT IMMUNITÁS: A citolitikus T-limfociták által közvetített immunválasz, amely különbözik az antitestek (immunoglobulinok) által közvetített humorális immunválasztól.

CELLEMEDIERT IMMUNITET: Immunresponsen produsert av T-celler i motsetning til immunglobuliner (antistoffer).

ODPORNOŚĆ KOMÓRKOWA: Odpowiedź immunologiczna wytwarzana przez cytolityczne komórki T, odmienna od humoralnej odpowiedzi realizowanej za pośrednictwem przeciwciał (immunoglobulin).

BAĞIŞIKLIK ARA HÜCRESİ: Antikorlar (İmmuglobinler) tarafından gelen humoral (vücut sıvılarından ileri gelen) tepkiden farklı olan sitolitik T-hücreleri tarafından üretilen bağışıklık tepkisi.

Was this helpful?
The number of deaths per unit of population within a given period resulting from a particular cause.


ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ: Ο αριθμός των θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού σε μια δεδομένη περίοδο, ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου αιτίου.

TAUX DE MORTALITE CAUSE -SPECIFIQUE: Nombre de mortalités, provoquées par une cause spécifique, par unité de population et pendant une période donnée.

TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA: Número de mortalidades, provocada por una causa específica, por unidad de población durante un periodo dado.

TAXA DE MORTALIDADE ESPECÍFICA: Número de mortos, provocada por unha causa específica, por unidade de poboación e durante un período dado.

OKFÜGGŐ MORTALITÁSI ARÁNY: Egy adott ok miatt bekövetkező elhullások száma egy adott időtartamon belül, a populáció egy egységére vetítve.

ARSAKSSPESIFIKK DODSRATE : Antall dodsfall per populasjonsenhet innen et gitt tidsrom grunnet en spesifikk arsak.

PRZYCZYNA SWOISTA WSPÓŁCZYNNIKA ŚMIERTELNOŚCI: Względna liczba śnięć pogłowia w ciągu danego okresu spowodowana określoną przyczyną.

NEDEN- SPESİFİK ÖLÜM ORANI: Belirli nedenlerin sonucunda belirli bir periyot içinde populasyonun her ünitesindeki ölümlerin miktarı.

Was this helpful?
In aetiology, this is the specific organism (bacteria or virus, for example) responsible for the occurrence of a particular pathological disorder.


ΑIΤIΩΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Στον τομέα της αιτιολογίας είναι ο ειδικός οργανισμός (π.χ. βακτήριο, ιός) που ευθύνεται για την ύπαρξη μιας παθολογικής ανωμαλίας.

AGENT CAUSATIF (FACTITIF): En étiologie, lorganisme spécifique (bactérie, virus par exemple) responsable de lapparition dune maladie donnée.

AGENTE CAUSATIVO: En la etiología, el organismo específico (bacteria o virus) responsable de la aparición de una enfermedad en particular.

AXENTE CAUSAL: Na etioloxía, o organismo específico (bacteria ou virus por exemplo) responsable da aparición dunha desorde patolóxica en particular.

KÓROKOZÓ: Kóroktanban: az a szervezet (pl. baktérium vagy vírus), amely egy bizonyos kóros elváltozás kialakulásáért felelős.

KAUSALT AGENS: I etiologi (læren om sykdommenes tilblivelse) er dette den spesifikke organismen (f.eks. bakterie eller virus) som er skyldig i tilstedeværelsen av en spesiell patologisk (sykelig) tilstand.

CZYNNIK PRZYCZYNOWY: W etiologii, jest to specyficzny organizm (np. bakteria lub wirus) odpowiedzialny za występowanie określonych zaburzeń chorobowych.

ETKİN PATOJEN: Nedenbilimde, belirli bir patolojik bozukluğun ortaya çıkmasına neden olan (bakteri veya virüs) organizmadır.

Was this helpful?
A viral disease of eel; the lesion usually appears on the mandible or maxilla but may also be found on fins and skin.


ΑΣΘΕΝΕIΑ ΒΡΑΣΗΣ ή ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠIΔIΟΥ: Ασθένεια του χελιού που προκαλείται από ιό. Η μόλυνση εμφανίζεται στην άνω και κάτω σιαγώνα, αλλά μπορεί να εμφανιστεί επίσης στα πτερύγια ή στο δέρμα.

CHOUX FLEUR (MALADIE DU): Maladie virale des anguilles; les lésions se situent souvent sur les machoires, mais apparaissent également sur la peau et les nageoires.

COLIFLOR (ENFERMEDAD DE): Enfermedad viral de anguilas; las lesiones se encuentran a menudo en las mandíbulas, pero aparecen también en la piel y las aletas.

ENFERMIDADE DA COLIFLOR: Enfermidade viral de anguías; as lesións atópanse a miúdo nas mandíbulas, pero tamén pode aparecer na pel e as aletas.

KARFIOLBETEGSÉG: Angolnák vírusos megbetegedése; a sebek általában az állkapcson jelennek meg, de megfigyelhetők a bőrön vagy az úszókon is.

BLOMKÅLSYKE (VORTESYKE): Virussykdom på laksefisk og ål. Hos ål opptrer blomkålsyke helst i munn- og kjeveparti, men kan og forekomme på finner og huden.

CHOROBA KALAFIOROWA: Choroba wirusowa węgorza; zmiany chorobowe pojawiają się na żuchwie lub szczęce, ale mogą także występować na płetwach i skórze.

KARNABAHAR HASTALIĞI: Yılan balıklarının bir viral hastalığı; genellikle lezyon alt çene ya da üst çenede görülür ama ayrıca yüzgeçlerde ve deride de bulunabilir.

Was this helpful?
The relatively thin posterior section of the body to which the caudal fin is attached; region between base of caudal fin and base of the last ray of the anal fin.


ΟΥΡΑΙΟΣ ΠΟΔΙΣΚΟΣ: Το σχετικά λεπτό οπίσθιο τμήμα του σώματος όπου βρίσκεται το ουραίο πτερύγιο; περιοχή μεταξύ της βάσης του ουραίου πτερυγίου και της βάσης της τελευταίας ακτίνας του εδρικού πτερυγίου.

PEDICULE CAUDAL: Partie étroite du coté postérieur du corps dun poisson; région entre la base de la nageoire caudale et la base du dernier rayon de la nageoire anale.

PEDÚNCULO CAUDAL: Sección posterior, relativamente estrecha, del cuerpo a la que está unida la aleta caudal; región localizada entre la base de la aleta caudal y el último radio de la aleta anal.

PEDÚNCULO CAUDAL: Sección posterior, relativamente estreita, do corpo á que está unida a aleta caudal; rexión localizada entre a base da aleta caudal e o último radio da aleta anal.

FAROKNYÉL: A test viszonylag vékony hátulsó része, amelyhez a farokúszó csatlakozik; a farokúszó alapja és a farokalatti úszó utolsó sugarának alapja közötti testrégió.

HALEROT: Den tynne bakre delen av fiske kroppen, der halefinnen er festet. Området mellom basis av halefinne og basis av siste finnestråle i analfinnen (gattfinnen).

TRZON OGONA: Zwężona tylna część ciała ryby, z której wyrasta płetwa ogonowa; obszar ciała pomiędzy podstawą płetwy ogonowej a podstawą ostatniego promienia płetwy odbytowej.

KAUDAL PEDİNKUL: Kuyruk yüzgeciyle sonlanan vücudun nispeten ince arka bölümü; kuyruk yüzgeci kaidesi ile son yüzgeç ışını kaidesi arasında kalan bölge.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES