AMC LIMITED

A-Z

ΑNAΛYΣH ΔIAΣΠOPAΣ. Στατιστική μέθοδος για την σύγκριση ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων μεταξύ τους. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ισότητα των μέσων όρων ομάδων δειγμάτων, εκτιμώντας την συμβολή διαφόρων πηγών διασποράς στην ολική διασπορά (F-test). Η μέθοδος ελέγχει αν τα δείγματα έχουν ληφθεί από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην ολική διασπορά εντός και μεταξύ των ομάδων δειγμάτων (μέθοδος ANOVA).


ANOVA: Analysis of variance: a statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples.

ANOVA: Análise estatística em que comparações de várias amostras são efectuadas através da separação de fontes da variação total. Este procedimento é utilizado para avaliar a igualdade de médias de uma série de amostras testando se foram retiradas de populações com a mesma distribuição, através da comparação da relação (Testes F) de componentes da variação total. Estas estimações derivam da variação total entre e dentro de todas as sub amostras. De modo geral chamada ANOVA .

ANOVA: Metod att, via en uppdelning av det statistiska materialets totala variation på komponenter, signifikanspröva skillnader mellan medelvärdena för flera grupper av t.ex. människor, jordstycken, föremål osv. som utsätts för olika behandlingar i en eller flera faktorer (”avseenden”).

Was this helpful?
Μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται από τη βιομηχανία με σκοπό τον έλεγχο των περι- βαλλοντικών επιπτώσεων μιας συγκεκριμένης δράσης χωρίς την υπερβολική αύξηση του κόστους της δράσης. Η ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνής νομοθεσία υποστηρίζουν την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου δύο επιπέδων, αυτών της βέλτιστης Περιβαλλοντικής Πρακτικής/Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας με σκοπό τον έλεγχο των επιπτώσεων με βάση τα διεθνή κριτήρια ποιότητας του περι- βάλλοντος. Οι αρχές ορισμένων κρατών, προκειμένου να ελαχιστ


best available technology (BAT): BATs are used by the industry in conjunction with BATNEECs (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) as an acceptable method of controlling environmental impacts. European and international legislation supports the use of Best Environmental Practice/Best Available Techniques in a two-tier approach to environmental controls using Environmental Quality Standards. Some regulatory authorities incorporate in their aquaculture licence/permit/ consent procedures the requirement to use B

melhor tecnologia disponível: As BATs são utilizadas pela indústria em conjunto com a Melhor Tecnologia Disponível que não Implique em Custos Excessivos (BATNEECs - Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) como um método aceitável para o controlo do impacte ambiental. A legislação europeia e internacional apoia a utilização das Melhores Praticas Ambientais/ Melhores Técnicas Disponíveis numa dupla abordagem ao controlo ambiental utilizando os Padrões de Qualidade Ambiental. Algumas autoridades reguladoras inco

bästa möjliga teknologi: BMT används av industrin tillsammans med BMP (Bästa miljöpraxis) som an acceptabel metod att kontrollera miljöpåverkan. Europeisk och internationell lag stödjer användandet av dessa begrepp i ett tvåhövdat angreppssätt för miljökontrol som använder miljökvalitetsmål. Vissa myndigheter lägger in krav på bästa miljöpraxis i sina tillstånd för att bedriva akvakultur.

Was this helpful?
Πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να ακολουθείται με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων. Καλύπτει θέματα όπως μέγιστες συγκεντρώσεις αποβλήτων, μεθόδους τροφοδοσίας, διαχείριση θεραπευτικών, αγρανά- παυση με σκοπό την ανάκαμψη του βυθού κ.α. Είναι δυνατόν να καθορίζεται από εξουσιοδοτημένες αρχές και τη βιομηχανία. BEP έχουν αναπτυχθεί για τις περισσότερες μεθόδους καλλιέργειας και συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις των BAT (Βέλτιστη Διαθέσιμη


best practicable environmental option: BEP (Best Environmental Practice): A defined environmental target protocol that should be followed to minimise interactions between aquaculture and other activities, covering aspects such as discharge limits, feeding methods and efficiency, management of therapeutics, fallowing to allow sea bed recovery. Can be defined by regulatory authorities and the industry in Codes of Practice. BEPs are being developed for most aquaculture systems and are often linked to BAT (Best Available Technology) requ

melhor opção de práticas ambiental: BEP (Best Environmental Practice - Melhor Prática Ambiental): Um protocolo dirigido ao ambiente que deve ser seguido de modo a minimizar as interacções entre a aquacultura e outras actividades, cobrindo aspectos tais como os limites de descarga, métodos e eficiência alimentar, gestão de terapêuticos, recuperação do fundo marinho após aquacultura. Pode ser definido pelas autoridades reguladoras e pela indústria através de Códigos de Boas Práticas. Os BEP estão a ser desenvolvidos para a maioria d

bästa miljöpraxis: BMÅ (Bästa Miljöpraxis): Ett definierat miljömålsprotokoll som bör följas för att minimera interaktioner mellan akvakultur och andra aktiviteter. BMÅ behandlar aspekter såsom utsläppsgränser, utfodringsmetoder och -effektivitet, läkemedelshantering, bottenvändning för återhämtning av sjöbotten. BMÅ kan bestämmas av reglerande myndigheter och näringslivet enligt praxis. BMÅ utvecklas för de flesta akvakultursystemen och har ofta samband med BTT-krav (Bästa tillgängliga teknologi). Ett exempel är

Was this helpful?
Το χημικό σύμβολο του άνθρακα.


C (carbon): Chemical symbol for carbon.

C (carbono) : Símbolo químico do carbono.

C (kol): Kemiska symbolen för kol.

Was this helpful?
ΧΗΜIΚΑ ΑΠΑIΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ. Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.


C.O.D.: A term for the chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.

C.O.D.: EXIGÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO.Termo utilizado para o consumo químico de oxigénio. COD corresponde à medição da quantidade de matéria orgânica que pode ser oxidada por um forte oxidante químico. Expressa-se como a quantidade de oxigénio equivalente ao oxidante usado (dicromatos) numa amostra de água não tratada. A exigência química de oxigénio (COD) permite muitas vezes uma estimativa de BOD. As determinações de COD em água salobra e marinha são afectados pela matriz de sal, a qual tem de ser rem

KSF: Benämning på den kemiska syreförbrukningen. Detta är ett mått på förekomsten av organiskt material i vatten.

Was this helpful?
Όρος που χρησιμοποιείται σε στρατηγικές διατροφής, συνύπαρξης, συσχετιζόμενων ειδών τα οποία είναι ανόμοια μορφολογικά και καταναλώνουν διαφορετική τροφή.


coarse-grained species: Term used in feeding strategies, coexisting, related species that are morphologically dissimilar and consume different food sources.

espécie grosseira : Termo utilizado nas estratégias de alimentação, coexistindo, espécies relacionadas que são morfologicamente diferentes e utilizam fontes de alimentação diferentes.

coarse-grained species: Benämning som används att beskriva födosöksstrategier. Samexisterande, besläktade arter som är morfologiskt olika och intar olika födoämnen.

Was this helpful?
ΔIAΛEΛYMENO OPΓANIKO YΛIKO (Dissolved organic matter).


dissolved organic matter (DOM): A measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg l-1.

D.O.M.: MATÉRIA ORGÂNCIA DISSOLVIDA. Medição da carga orgânica dissolvida num dado volume de água. Normalmente expressa em mg I - 1.

löst organiskt material: Mängden löst organiskt material i en faställd volym vatten. Vanligtvis uttryckt mg l-1.

Was this helpful?
1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2,2- τριχλω- ροαιθάνιο. Ενα από τα κατά το παρελθόν ευρύτερα χρησιμοποιούμενα παρασιτοκτόνα. Σήμερα, η χρήση του υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Στην υδατοκαλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, το DDΤ και το προϊόν της διάσπασής του, DDD (1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2-διχλωροαιθάνιο), τα οποία προέρχονται απο τις γεωργικές καλλιέργειες, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.


DDT: 1,1-p,p-dichloro-diphenyl-2,2,2- trichloroethane. Formerly one of the most commonly used pesticides, its use is now subject to severe regulatory control. In pond culture, DDT and its breakdown product DDD, of agricultural origin, can cause severe problems,

DDT: 1,1-p,p-dicloro-difenil-2,2,2-tricloroetano. Antigamente um dos pesticidas mais utilizados, o seu uso está actualmente sujeito a um severo controlo. Em tanques de cultura, o DDT, e o seu produto reduzido, o DDD, de origem agrícola, podem causar problemas graves.

DDT: 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan. Medlet fick omfattande användning fram till mitten av 1960-talet, men nu har dess användning utsatts för sträng reglering. Besprutning med DDT förbjöds i Sverige och många andra länder i början av 1970-talet. DDT, och dess nedbrytningsprodukt DDD, kan orsaka allvarliga problem i miljöer som småsjöar.

Was this helpful?
Δεοξυριβονουκλεïκό οξύ, Deoxyribonucleic Acid. Το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου, πολυμερές των δεοξυριβονουκλεοτιδίων της αδενίνης, της γουανίνης, της κυτοσίνης και της θυμίνης. Στην τυπική του μορφή περιέχει τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπό μορφή διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών ζευγών στις αλυσίδες αποτελεί τη βάση του γενετικού κώδικα (βλ. λέξη). Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά βιολογικώς ενεργά μόρια.


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell. A polymer of the deoxyribo- nucleotides ; deoxyadenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and deoxy- thymine triphosphate. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code (q.v). DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

ADN : Ácido deoxiribonúcleico; o material genético fundamental de uma célula. Um polímero de deoxiribo-nucleótidos; trifosfato de deoxiadenina, trifosfato de deoxiguanina, trifosfato de deoxicitocina e trifosfato de deoxi-timina. Tipicamente as cadeias de polinucleótidos ocorrem na forma de dupla espiral. A sequência de cruzamentos de nucleótidos nas cadeias é a base do código genético ( q.v.). As moléculas de ADN são as moleculas biológicas mais amplamente conhecidas.

DNA: Deoxiribonukleinsyra; en cells primära genetiska material. DNA är en makromolekyl som består av nukleotider. Varje nukleotid består av en fosfatgrupp, en sockergrupp (deoxiribos) samt en av fyra möjliga heterocykliska kvävebaser: adenin (A), tymin (T), guanin (G) eller cytosin (C). Vanligtvis förekommer polynukleotidkedjorna som en dubbelhelix. Ordningsföljden mellan dessa nukleotidpar i kedjorna utgör grunden för den genetiska koden (q.v). DNA molekyler är de största biologiskt aktiva molekyler

Was this helpful?
ΕΚΤIΜΗΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ. Διαδικασία που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του ελέγχου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Στην εκτίμηση αυτή συμμετέχουν κατά κανόνα τρείς φορείς : ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.


EIA: Environmental Impact Assessment: A procedure for optimizing the planning and control of major development projects by assessing the likely impacts. This evaluation process is usually carried out by three parties, the Developer, the Public Authorities and the Planning Authorities.

A.I.A.: AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL. Um procedimento para optimizar o planeamento e controlo de grandes projectos de desenvolvimento através da avaliação de possíveis impactos. Este processo de avaliação é normalmente levado a cabo por três entidades, o técnico de desenvolvimento, as autoridades públicas e de planeamento.

Miljökonsekvensanalys: En process där man försöker optimera planneringstadiet och den framtida regleringen av stora verksamheter genom att göra en bedömning om projektets troliga effekter på miljön. Denna utvärderingsprocess upprättas i samråd med länsstyrelsen, andra myndigheter och enskilda intressenter.

Was this helpful?
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ. Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.


EIS: Environmental Impact Statement: A report or study which evaluates the potential effects or impacts of a proposed development on the ambient environment. The E.I.S. is then submitted to the Planning Authority along with the formal planning application.

D.I.S.: DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL. Um relatório ou estudo que avalia os potenciais efeitos ou impactos no ambiente de um projecto de desenvolvimento proposto. A D.I.A. é então submetida ao Ministério do Planeamento juntamente com o formulário de planificação.

Miljökonsekvensbeskrivning: Miljökonsekvensbeskrivning. Rapport eller studie som utgör en beskrivning av en planerad verksamhet och en bedömning av dess effekter på miljön. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen skall kungöras och kungörelsen publiceras i ortstidningen så att alla intressenter får tillfälle att reagera.

Was this helpful?
Θερμό ωκεάνειο ρεύμα που κατευθύνεται προς Νότο κατά μήκος των ακτών του κράτους του Iσημερινού, που οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι αναπτύσσεται αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. (El Nino = το θείο Βρέφος). Σε ορισμένα έτη, κατά τα οποία παρατηρείται μετατόπιση προς τα νότια της ζώνης των τροπικών βροχών, το ρεύμα επεκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Περού, μέχρι τις 120S. Αυτό τότε οδηγεί στον θάνατο του πλαγκτού και των παράκτιων ψαριών και προκαλεί ένα φαινόμενο παρόμοιο


El Nino: A warm ocean current setting south along the coast of Ecuador, so called because it generally develops just after Christmas. In exceptional years, concurrently with a southerly shift in the tropical rain belt, the current may extend along the coast of Peru to l20S. When this occurs, plankton and fish are killed in the coastal waters and a phenomenon somewhat like red tides results.

el niño : Uma corrente oceânica quente que se desloca ao largo da costa do Equador, assim chamada porque ocorre geralmente logo após o Natal. Em anos excepcionais, quando coincide com um desvio para sul da faixa de chuva tropical, a corrente pode estender-se ao longo da costa do Peru até aos 120 S. Quando este fenómeno ocorre, o plâncton e o peixe das águas costeiras morrem e dá-se um fenómeno parecido com as marés vermelhas.

el nino: En varm södergående ström utanför Equadors kust som fått sitt namn av att den oftast uppstår i nära anslutning till jul. Under exeptionella år kan den, i samverkan med en sydlig förskjutning av tropiska regnbältet, förstärkas till att även omfatta Perus kust ner till 20:e södra breddgraden. När detta inträffar uppstår plankton- och fiskdöd i de kustnära vattnen. Effekten av detta fenomenet liknar verkningarna efter en giftig algblomning.

Was this helpful?
Νότια ταλάντωση του El Niño. Καιρική ταλάντωση του συστήματος στο νότιο ημισφαίριο.


ENSO: El Nino Southern Oscillation. Weather oscillation system in the southern hemisphere.

ENSO: El Nino Southern Oscillation. Sistema de oscilação do tempo atmosférico no hemisfério sul.

ENSO: Kombination av förkortningen EN för El Niño och förkortningen SO för Southern Oscillation, tillkommen sedan man erfarit att de båda geofysiska fenomenen är olika uttryck för samma skeende.

Was this helpful?
Προσκολλημένος πάγος που συγκρατείται στη θέση του με επαφή ή προσκόλληση στην ακτή ή στον πυθμένα. Αποκαλείται "ice foot" αν έχει παγώσει στην άκρη της ακτής, "shore ice" αν έχει παγώσει πάνω στην ακτή "stranded", αν προσαράξει στην ξηρά, και "bottom ice", αν έχει παγώσει στον πυθμένα. Πάγος που δεν βρίσκεται σε επαφή ή σε προσκόλληση με την ακτή ή τον πυθμένα αποκαλείται επιπλέων πάγος (coastal ice, coast ice, landfast ice).


fast ice: Ice which is held in position by contact with or attachment to the shore or bottom. It is called foot ice if frozen to the shore, shore ice if cast onto the shore or beached, stranded ice if grounded, and bottom ice if frozen to the bottom. Ice which is not in contact with or attached to the shore or bottom is called floating ice (coastal ice, coast ice, landfast ice).

gelo fixo : Gelo que é mantido em posição pelo contacto ou por estar preso à costa ou fundo. Chama-se gelo de base quando fundido à costa, gelo de costa quando lançado na costa ou praia, gelo encalhado quando dá à costa e gelo de fundo quando fundido ao fundo. O gelo que não está em contacto ou preso à costa ou fundo chama-se gelo flutuante (gelo costeiro, gelo de costa).

fast is: Is som hålls fast genom kontakt med eller förankring till kusten eller botten. Den kallas för isfot om den är fastfrusen till strandlinjen och inlandsis om den täcker en stor landareal. Is som inte är förankrad till kusten eller botten kallas havsis eller drivis.

Was this helpful?
Όρος που χρησιμοποιείται σε στρατηγικές διατροφής, για συγγενικά είδη που συνυπάρχουν και τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες, τόσο μορφολογικά, όσο και διατροφικά.


fine-grained species: Term used in feeding strategies, for coexisting related species that are morphologically similar and consume similar food sources.

espécies de grão fino : Termo utilizado em estratégias de alimentação, para espécies coexistentes muito próximas que são morfologicamente similares e consomem fontes similares de alimentação.

finkorniga arter: Benämning som används att beskriva födosöksstrategier. Samexisterande, besläktade arter som är morfologiskt lika och intar liknande födoämnen.

Was this helpful?
Ιλύς που δημιουργείται από τα σβεστολιθικά κελύφη θαλασσίων πλαγκτονικών ομάδων των Τρηματοφόρων (π.χ. Globigerina)


Globigerina ooze: The mud created by the calcareous shells of marine planktonic groups of Foraminifera (e.g., Globigerina)

Vasa globerina: A lama criada pelas conchas cálcareas de grupos planctonicos marinhos de Foraminifera (e.g. Globegerina).

globigerinaslam: Lera som bildas av foraminiferas kalkartade skal.

Was this helpful?
Γένος δινομαστιγωτών που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός μόνου μαστιγίου. Μία από τις ομάδες που ευθύνονται για τις κόκκινες παλίρροιες.


gymnodinium: A genus of Dinoflagellates characterized by the possession of a single flagellum; one of the groups responsible for red tides.

Gymnodinium: Um género de dinoflagelados caracterizados por possuirem um único flagelo; um dos grupos responsáveis pela marés vermelhas.

gymnodinium: Genus inom ordningen Dinoflaggeli, som karakteriseras genom innehavandet av en enda flagell; en av grupperna som är ansvariga för farliga algblommningar.

Was this helpful?
Βλ. Θανατηφόρος συγκέντρωση. Ορος που χρησιμοποιείται ως μέτρο για την τοξικότητα μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.


LC: Lethal concentration: Term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC70 indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

CL : CONCENTRAÇÃO LETAL. Termo utilizado para expressar quantitativamente o grau de toxicidade de uma substância. Neste caso é a morte do organismo testado que serve de critério de toxicidade. A CL é expressa numericamente, e.g. CL50, CL70 indicam a percentagem de organismos mortos para uma determinada concentração. O tempo de exposição à toxina também é dado.

LC: Lethal concentration. Term som används för att uttrycka giftigheten hos ett ämne. I detta fallet är det förmågan att döda en testorganism som är kriteriumet för giftighet. LC uttrycks numeriskt, t.e.x LC70 anger antalet organismer som dött i procent vid en given koncentration. Hur lång tid testorganismen blivit utsatt för ämnet anges också.

Was this helpful?
Βλ.Θανατηφόρος συγκέντρωση. Ορος που χρησιμοποιείται ως μέτρο για την τοξικότητα μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.


LC 50: Term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC50, indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

CL 50: CONCENTRAÇÃO LETAL. Termo utilizado para expressar quantitativamente o grau de toxicidade de uma substância. Neste caso é a morte do organismo testado que serve de critério de toxicidade. A CL é expressa numericamente, e.g. CL50, CL70 indicam a percentagem de organismos mortos para uma determinada concentração. O tempo de exposição à toxina também é dado.

LC 50: Lethal concentration. Term som används för att uttrycka giftigheten hos ett ämne. I detta fallet är det förmågan att döda en testorganism som är kriteriumet för giftighet. LC uttrycks numeriskt, t.e.x LC50 anger antalet organismer som dött i procent vid en given koncentration. Hur lång tid testorganismen blivit utsatt för ämnet anges också.

Was this helpful?
Βλ. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΟΣΗ. Mέτρο του αριθμού των ιών σε ένα δείγμα. Οργανισμοί ή κυτταροκαλλιέργειες εμβολιάζονται με διαδοχικές αραιώσεις ενός αιωρήματος ιών και καταγράφεται το ποσοστό των κατεστραμμένων κυττάρων. Η συγκέντρωση που προκαλεί θνησιμότητα 50% χρησιμοποιείται συνήθως ως σημείο αναφοράς.


LD: Lethal dose. A quantification of the number of virus particles in a sample. Organisms or cell cultures are inoculated with serial dilutions of a viral suspension, the percentage of dead or damaged cells is recorded and the dilution that causes 50% mortality is usually used as a reference point.

DL 50 : DOSE LETAL. A quantificação do número de vírus numa amostra. Os organismos ou culturas de células são inoculados com diluições em série de uma suspensão viral, regista-se a percentagem de células mortas ou danificadas e a diluição que causa 50% de mortalidade é normalmente tomada como ponto de referência.

LD: Lethal dose. En kvantifiering av antalet viruspartiklar i ett prov. Organism- eller cellkulturer smittas med olika utspädningar av viruslösningar, antalet döda eller förstörda celler noteras och lösningen som orsakar 50% dödlighet används som referenspunkt.

Was this helpful?
Βλ. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΟΣΗ. Αναφέρεται στην δόση μιάς ουσίας ή τον αριθμό των οργανισμών που μπορούν να θανατώσουν 50% του πειραματικού πληθυσμού (ή ξενιστών) σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.


LD 50: Lethal dose. Refers to the dose or number of organisms that will kill 50% of an experimental group of hosts in a specified time period.

DL 50 : DOSE LETAL. Refere-se à dose ou número de organismos que matam 50% de um grupo experimental de hospedeiros num período de tempo específico.

LD 50: Lethal dose. Hänvisar till den dos eller det antal organismer som dödar 50% av en experimentgrupp under en specific tidsperiod.

Was this helpful?
Μονάδα του συστήματος SI, η οποία μετρά την ένταση του φωτός. γιά την ποσοτική εκτίμηση. Ο φωτισμός ορίζεται ως lux ανά μονάδα επιφανείας.


lux: The SI unit of illumination: used as a quantitative assessment of light intensity. Illumination is defined as lux per unit area.

lux: A unidade SI de iluminação: utilizada para referir a avaliação quantitativa da intensidade da luz. A iluminação é definida em lux por unidade de área.

lux: SI-enhet för belysning (illuminans); beteckning lx. 1 lx=1 lm/m2, dvs. 1 lumen per kvadratmeter.

Was this helpful?
Πολυδιάστατη κλιμάκωση: Μαθηματική τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και την ανάλυση των παρατηρούμενων ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων παρατηρούμενων αντικειμένων ή δειγμάτων.


MDS: Multi-dimensional scaling: a mathematical multivariate technique used to detect and explain observed similarities or dissimilarities between two or more investigated objects or samples.

MDS: Escalonamento multi-dimensional: uma técnica matemática multivariada utilizada para detectar e explicar semelhanças ou diferenças observadas entre dois ou mais objectos ou amostra.

MDS: Multi-dimensional scaling: en matematisk multivariata metod som används för att upptäcka och förklara observerade likheter eller olikheter mellan två eller fler undersökta objekt eller prover.

Was this helpful?
Χημικός συμβολισμός του αζώτου.


N-nitrogen: Chemical symbol for nitrogen.

N - azoto : Símbolo químico do azoto.

N-Kväve: Kemiskbeteckning för kväve.

Was this helpful?
Χημικό σύμβολο για τον φωσφόρο.


p-phosphorus: Chemical symbol for phosphorus.

P-Fósforo : Símbolo químico do fósforo.

P-fosfor: Kemisk betäckning för fosfor.

Was this helpful?
Σωρός πάγου, κάθε μεγάλη περιοχή επιπλέοντος πάγου τα τεμάχια του οποίου έχουν οδηγηθεί το ένα κοντά στο άλλο.


pack ice: Any large area of floating ice which has been driven closely together.

massas de gelo flutuante : Qualquer grande superfície de gelo flutuante que tenha surgido devido à aproximação de várias massas de gelo.

packis: Havsis som genom vindens och vågornas påverkan brutits sönder och packats ihop så att isflak hamnat på varandra eller kantställts.

Was this helpful?
Ανάλυση πρωτογενούς υλικού.


PCA: Principal Component Analysis.

PCA: Análise dos Componentes Principais.

PCA: Principal Component Analysis.

Was this helpful?
Mέγεθος που εκφράζει την ενεργότητα των ιόντων υδρογόνου σε ένα διάλυμα. pH= -Log(H+). Στα αραιά διαλύματα [Η+]=μοριακή συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου. Το pΗ του καθαρού ύδατος είναι 7 και η τιμή αυτή χαρακτηρίζει και ουδέτερα καλύματα. Διαλύματα με pH μικρότερο του 7, θεωρούναι όξινα και με μεγαλύτερο από 7 αλκαλικά. Η λογαριθμική φύση του pΗ δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του μέσου με τον αριθμητικό μέσο δύο τιμών.


pH: A term used to describe the hydrogen ion activity of a solution; pH= -Log (H+). For dilute solutions[H+] = molar hydrogen ion concentration. The pH of pure water is 7 and is referred to as neutral. A solution of pH less than 7 is said to be acid whereas a solution of pH above 7 is said to be alkaline. The logarithmic nature of pH means that average pH cannot be calculated from the arithmetic mean of two values.

pH : Um termo utilizado para descrever a actividade dos iões de hidrogénio numa solução; pH = -Log (H+). Para soluções diluídas [H+] = concentração molar de iões de hidrogénio. O pH da água pura é 7 e é referido como neutro. Diz-se ácida uma solução de pH inferior a 7, enquanto uma solução de ph superior a 7 se diz alcalina. A natureza logaritmica do pH significa que o pH médio não pode ser calculado a partir da média aritmética de dois valores.

pH: Mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är. Det används ofta inom bl.a. kemi, biologi, miljövetenskap och agronomi. Vid rumstemperatur svarar pH=7,0 mot en helt neutral lösning (inget överskott på vare sig vätejoner eller hydroxidjoner). Ett lägre värde innebär att lösningen är sur (överskott på vätejoner) och ett högre att lösningen är basisk (överskott på hydroxidjoner).

Was this helpful?
Ppb: Μέρη ανά δισεκατομμύριο.


PPB: Parts per billion.

PPB: Partes por Bilião.

PPB: Parts per billion.

Was this helpful?
Ppm: μέρη ανά εκατομμύριο.


ppm: Parts per million.

ppm (mg/kg): Partes por Milhão.

ppm: Parts per million.

Was this helpful?
Ppt: Μέρη ανά χίλια.


ppt: Parts per thousand.

ppm (g/kg): Partes por mil.

ppt: Parts per thousand.

Was this helpful?
Παραλυτική δηλητηρίαση από όστρακα.


PSP: Paralytic Shellfish Poisoning. A symptom of poisoning from toxins produced by certain dinoflagellates (e.g. red tides).

PSP(paralytic shellfish poisoning): Intoxicação provocada por toxinas produzidas por certos dinoflagelados (e.g. marés vermelhas).

PSP: förlamningsframkallande skaldjurs förgiftning (Paralytic Shellfish Poisoning). En typ av skaldjurs förgiftning.

Was this helpful?
Συντελεστής θερμοκρασίας ανταπόκρισης.


Q10: Temperature response coefficient.

Q 10: Coeficiente de resposta da temperatura.

Q10: Temperaturresponskoefficient.

Was this helpful?
Ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου από έναν οργανισμό ο οποίος εκφράζεται σε μικρολίτρα οξυγόνου ανά mg (καθαρό βάρος) και ανά ώρα.


Q10/Q2: The rate of oxygen consumption of an organism expressed in microlitres oxygen per milligram (dry weight) per hour.

Q10/Q2: A taxa de consumo de oxigénio de um organismo expressa em microlitros de oxigénio por miligrama (peso seco ) por hora.

Q10/Q2: Syreförbrukningshastigheten hos en organism uttryckt i mikroliter syre per milligram (torrvikt) och timme.

Was this helpful?
Έπιλεγμένα είδη που εξελίχθηκαν σε ένα ασταθές, μεταβλητό και απρόβλεπτο περιβάλλον και τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό αναπαραγωγικό ρυθμό.


r-selected species: R-selected species evolved to take advantage of fluctuating, randomly-changing, unpredictable environmental features and so characterised by a high reproductive rate.

selecção r. : Espécies r-seleccionadas desenvolveram-se de modo a beneficiar das flutuações, mudanças aleatórias, características ambientais imprevisíveis e, portanto, são caracterizadas por uma taxa de reprodução elevada.

r-selected species: To be done

Was this helpful?
Η μονάδα της απορροφούμενης δόσης ακτινοβολίας. Η απορροφούμενη δόση είναι ένα rad όταν ένα kg ενός σώματος απορροφά ακτινοβολία ενέργειας 0.01 joule. Το 1956, το rad αντικατέστησε το roentgen (μονάδα έκθεσης σε ακτινοβολία) στις κλινικές εφαρμογές, όπου υπεισέρχονται οι ακτίνες Χ ή άλλες ραδιενεργές πηγές ακτινοβολίας. Στην πράξη, το rad και το roentgen αντιπροσωπεύουν και τα δύο το ίδιο ποσό ενέργειας, αφού 1000 rads ισοδυναμούν με 1000 ± 50 roentgen, όμως σε αντίθεση με το roentgen, το r


RAD: The unit of absorbed dose of radiation. The absorbed dose is one rad when one kg absorbs 102 joules of energy. In 1956 the rad replaced the roentgen (unit of radiation exposure) for clinical work involving X-rays or radioactive sources. In practice the rad and the roentgen both represent about the same amount of energy since 1,000 rads equal 1100 ± 50 roentgen but unlike the roentgen the rad is applicable to all types of radiation.

rad : A unidade de radiação absorvida. A dose absorvida é de 1 rad quando 1 kg absorve 10-2 joules de energia. Em 1956 o rad substituiu o roentgen (unidade de exposição à radiação) em trabalhos clínicos envolvendo Raios X ou fontes radioactivas. Na prática o rad e o roentgen representam ambos cerca da mesma quantidade de energia dado que 1000 rads são iguais a 1100 +/- 50 roentgen, mas ao contrário do roentgen o rad é aplicável a todos os tipos de radiação.

rad: Namn och beteckning för äldre enhet för absorberad dos strålning. 1 rad=0,01 gray (Gy).

Was this helpful?
Ριβονουκλεϊκό όξύ. Πολυνουκλεοτίδιο που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό των ριβονουκλεοτιδίων τριφωσφορική αδενοσίνη, τριφωσφορική γουανοσίνη, τριφωσφορική κυτοσίνη και τριφωσφορική oυριδίνη. Το RNA συνήθως απαντά ως μονόκλωνο μόριο, αν και ο εκτεταμένος ενδομοριακός σχηματισμός δεσμών μεταξύ συμπληροματικών βάσεων δημιουργεί σύνθετες δευτεροταγείς δομές. Λειτουργεί ως γονιδίωμα σε ορισμένους ιούς αλλά στα άλλα είδη κυττάρων εκπληρώνει ενα σημαντικό αριθμό από ζωτικές δημιουργίες για την με


RNA: Ribonucleic acid; a polynucleotide formed by the polymerisation of the ribonucleotides adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate and uracyl triphosphate. RNA usually occurs as single stranded molecules, although extensive intramolecular base pairing causes it to assume complex secondary structures. It serves as genome in certain viruses but in other cells it accomplishes a number of vital roles in the passage of information from DNA to proteins. DNA-based genetic inf

ARN : Ácido ribonucleico; um polinucleótido formado pela polimerização dos ribonucleótidos trifosfato de adenosina, trifosfato de guanina, trifosfato de citosina e trifosfato de uracilo. O ARN ocorre normalmente como uma cadeia molecular simples, apesar de bases intra-moleculares extensivas fazer com que assuma estruturas secundárias complexas. Serve como genoma em certos vírus mas noutras células efectua uma série de papéis vitais na passagem de informação do ADN para as proteínas. A informação genét

RNA: Ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna. RNA förekommer även som bärare av arvsmassan i vissa virus.

Was this helpful?
Σχηματισμός χοντρού στρώματος πάγου του οποίου η επιφάνεια επεκτείνεται στη θάλασσα αλλά είναι προσαρτημένη στην ξηρά.


shelf ice: A thick ice formation with level surface extension seaward from the land but attached thereto.

plataforma glaciar: Uma formação gelada fina que causa o prolongamento do nível da superfície terrestre na direcção do mar.

shelf is: En tjock isformation som sträcker sig från land (där den sitter fast) ut mot havet.

Was this helpful?
Διεθνές σύστημα μονάδων.


SI Units: International System of Units.

unidades SI : Sistema Internacional de Unidades .

SI enheter: Système International dUnités, det internationella enhetssystemet.

Was this helpful?
ΤRI-BUTYLTIN.Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.


TBT: Tri-butyltin. A chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TBT: TRIBUTIL-ESTANHO. Um composto químico encontrado em certos agentes anti-incrustantes. Conhecido po causar imposex nos moluscos.

TBT: Tri-butyltenn. En kemisk koponent i vissa båtbottenfärger för att förhindra påväxt. Ger könsförändringar hos mollusker.

Was this helpful?
Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.


tributyl tin: A chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

Tributil-estanho : Um composto químico encontrado em certos agentes anti-incrustantes. Conhecido po causar imposex nos moluscos.

tributyl tin: Kemisk substans ibland annat båtbottenfärger. Ger könsrubbningar hos blötdjur.

Was this helpful?

.

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES