AMC LIMITED

P

Kemisk betäckning för fosfor.


p-phosphorus: Chemical symbol for phosphorus.

P: Χημικό σύμβολο για τον φωσφόρο.

P-Fósforo : Símbolo químico do fósforo.

Was this helpful?
Havsis som genom vindens och vågornas påverkan brutits sönder och packats ihop så att isflak hamnat på varandra eller kantställts.


pack ice: Any large area of floating ice which has been driven closely together.

PACK ICE: Σωρός πάγου, κάθε μεγάλη περιοχή επιπλέοντος πάγου τα τεμάχια του οποίου έχουν οδηγηθεί το ένα κοντά στο άλλο.

massas de gelo flutuante : Qualquer grande superfície de gelo flutuante que tenha surgido devido à aproximação de várias massas de gelo.

Was this helpful?
Storhet som betraktas som en konstant men som i olika sammanhang kan anta olika värden.


parameter: A quantity which serves to define a certain item, the item itself, a numerical characteristic of a population of items. For physical and chemical properties of water, the term "water quality characteristics" should be used.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Μέγεθος που χρησιμεύει γιά τον προσδιορισμό ενός χαρακτηριστικού. Αριθμητικό χαρακτηριστικό ενός πληθυσμού αντικειμένων. Γιά τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες του νερού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος "χαρακτηριστικά ποιότητας νερού".

parâmetro : Uma quantidade que serve para definir um certo item, o próprio item ou uma característica numérica. Para as propriedades físicas e químicas da água, deveria ser utilizada o termo "características da qualidade da água".

Was this helpful?
Förhållandet att en organism utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad. Den organism som utnyttjar kallas parasit, och den som blir utnyttjad kallas värd. Parasiten är oftast mindre och har ofta kortare generationstid än värden


parasitism: A form of symbiosis based on unilateral physiological dependence, where the parasite temporarily or permanently resides in or on the host during several or all of its developmental stages, usually causing some degree of real damage to the host. The parasite derives part or all of its organic nutrients from the host and in many cases the host serves as a habitat for reproduction. The parasite often causes changes in the physiological performance of the host, depending on specific properties of

ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ: Μορφή συμβίωσης βασιζόμενη σε μονομερή φυσιολογική εξάρτηση, όπου το παράσιτο προσωρινά ή μόνιμα διαμένει εντός ή επί του ξενιστή κατά την διάρκεια ορισμένων ή όλων των αναπτυξιακών του σταδίων, προκαλώντας, ως έναν βαθμό, κάποιου βαθμού βλάβη στον ξενιστή. Το παράσιτο αντλεί μέρος ή όλες τις θρεπτικές οργανικές του ενώσεις από τον ξενιστή και, σε πολλές περιπτώσεις ο ξενιστής χρησιμοποιείται και ως ενδιαίτημα αναπαραγωγής. Το παράσιτο συχνά προκαλεί μεταβολές στις φυσιολογικές διεργασίες

parasitismo : Uma forma de simbiose baseada na dependência fisiológica unilateral, em que o parasita reside temporária ou permanentemente no ou sobre o hospedeiro durante alguns ou todos os estados do seu desenvolvimento, causando normalmente algum grau de dano real ao hospedeiro. O parasita tira parte ou todos os seus nutrientes orgânicos do hospedeiro e em muitos casos o hospedeiro serve como habitat para a reprodução. O parasita provoca muitas vezes alterações no desempenho fisiológico do hospedeiro, depen

Was this helpful?
Karakteristisk beteendemönster som är genetiskt bestämd, och involverar produktionen och mottagandet av ett komplext sekvens av visuella, auditiva och kemiska stimuli av hannen och honan innan de parar sig.


courtship ritual: A genetically determined characteristic behaviour pattern involving the production and reception of a complex sequence of visual, auditory and chemical stimuli by the male and female prior to mating.

ΤΥΠΙΚΟ ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑΣ: Χαρακτηριστικό πρότυπο συμπεριφοράς, γενετικά καθοριζόμενο, το οποίο περιλαμβάνει την εκπομπή και την λήψη, από το αρσενικό και το θηλυκό άτομο, μιας σύν- θετης ακολουθίας οπτικών, ακουστικών και χημικών ερεθισμάτων, πριν από το ζευγάρωμα.

ritual de acasalamento : Padrão característico de comportamento determinado geneticamente que envolve a produção e recepção, por parte dos machos e fêmeas, de uma sequência complexa de estímulos visuais, auditivos e químicos antes do acasalamento.

Was this helpful?
Utvecklandet av en individ från en gamet utan att genomgå befruktning.


parthenogenesis: The development of an individual from a gamete without fertilization.

ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗ: η ανάπτυξη ενός ατόμου από ένα θηλυκό γαμέτη χωρίς γονιμοποίηση από αρσενικό γαμέτη.

partogénese: O desenvolvimento de um indivíduo a partir de um gâmeta sem ocorrer fertilização.

Was this helpful?
Vikten av det torra material som blir kvar efter att ett vattenprov filtrerats genom ett fint filter kallas "total particulate mass" (lösta fasta ämnen).


particulate matter: The weight of dry material retained after passing a water sample through a fine filter is the total particulate matter (suspended solids). Recommended filtration method: vacuum filtration (l2-5 mg Hg) through l µm (e.g. Whatman GF-C) and 0.22 µm (e.g. Millipore) filters (0.45 l µm filters are commonly used by aquatic biologists). In sea water, wash residue with 0.9% ammonium formate. Filters must be pre-weighed, because individual filter sheets vary drastically in weight, somet

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΥΛΗ: Το βάρος του ξηρού υλικού που συγκρατείται μετά την δίοδο ενός δείγματος νερού από λεπτό ηθμό είναι το ολικό σωματιδιακό υλικό (αιωρούμενα στερεά). Συνιστώμενη μέθοδος διήθησης: διήθηση εν κενώ (12-15 mg Ηg) μέσω φίλτρων 1 μm (π.χ. Whatman GF-C) και 0.22 μm (π.χ. Millipore) ενώ (φίλτρα 0.45 μm χρησιμοποιούνται συχνά από υδροβιολόγους). Σε θαλάσσιο νερό, το κατακρατούμενο ίζημα πρέπει να πλένεται με 0.9% μυρμηγκικό αμμώνιο. Τα φίλτρα πρέπει να προζυγίζονται, διότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές βάρ

matéria particulada: O peso da matéria seca retida após passar uma amostra de água através de um filtro fino é o total da matéria particulada (sólidos em suspensão). O método de filtragem recomendado: filtragem por vácuo (2-5 mg Hg) através de filtros 1 l µm (e.g. Whatman GF-C) e 0.22 l µm (e.g. Millipore) (filtros de 0.45 l µm são normalmente usados em biologia marinha). Na água do mar, lavar os resíduos com formiato de amónio a 0.9%. Os filtros têm de ser previamente pesados, porque as folhas do

Was this helpful?
Det organiska material som finns i vattenmassan i form av partiklar. Mängden kan bl.a. fås fram genom att beräkna viktminskningen hos ett prov efter upphättning.


particulate organic matter: Organic matter present in the water column in the form of particles. This fraction may be determined as the weight loss upon ignition at 5500 of the dry material retained on the filter used in the particulate matter analysis or by subtracting total dissolved volatile solids from total volatile solids.

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ: Το οργανικό υλικό που βρίσκεται στην στήλη του νερού υπό μορφή σωματιδίων. Η σωματιδιακή οργανική ύλη προσδιορίζεται από την απώλεια βάρους μετά από καύση σε 5500C του ξηρού υλικού που συγκρατείται σε φίλτρο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση σωματιδιακής ύλης ή από την αφαίρεση των ολικών διαλυμένων πτητικών στερεών από τα ολικά πτητικά στερεά.

matéria orgânica particulada : Matéria orgânica presente numa coluna de água sob a forma de partículas. Esta fracção pode ser determinada pelo peso perdido após o aquecimento a 5500 da matéria seca retida no filtro utilizado na análise da matéria particulada ou pela substracção do total dos sólidos voláteis dissolvidos do total dos sólidos voláteis.

Was this helpful?
En organism som genom att leva på eller inuti en annan organism (värd) ger upphov till sjukdom hos värdorganismen. Syn pathogenic agent.


pathogen: Any organism which in living on or within another organism (the host) causes disease in the host. Syn. pathogenic agent.

ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ: Οργανισμός που ζεί εντός ή επί ενός άλλου οργανισμού (ξενιστή) στον οποίο και προκαλεί ασθένεια. Συνώνυμο. παθογόνος παράγων.

patogéne : Qualquer organismo que ao viver sobre ou dentro de outro organismo (o hospedeiro) provoca doença no hospedeiro. Sin. Agente patogénico.

Was this helpful?
Utvecklandet eller ursprunget hos en sjukdom.


pathogenesis: The origin or development of a disease.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ: Η προέλευση ή ανάπτυξη μιάς ασθένειας.

patogénese : A origem ou desenvolvimento de uma doença

Was this helpful?
Producera sjukdomliga förändringar eller sjukdom.


pathogenic: Producing disease or pathological changes.

ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ: Αίτιο ασθένειας ή παθολογικών αλλαγών.

patogénico : Que produz doenças ou alterações patológicas.

Was this helpful?
En samling akvatiska organismer som fäster sig och växer på föremål under vattnet som båtskrov, hamnstrukturer, fisketinor och flottar.


fouling: The assemblage of aquatic organisms that attach to and grow upon underwater objects, such as ship hulls, harbour structures, net cages, net pens and rafts (floats).

ΜΑΛΟΥΠΑ: Η συνάθροιση θαλάσσιων οργανισμών που προσκολλώνται και μεγαλώνουν πάνω σε αντικείμενα βυθισμένα στο νερό, όπως σε κύτη πλοίων, λιμενικές εγκαταστάσεις, κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας και επιπλέουσες κατασκευές (σχεδίες).

incrustação: O agrupamento de organismos aquáticos que se prendem e crescem sobre objectos submersos, tais como cascos de navios, estruturas portuárias, redes das jaulas e jangadas (flutuadores).

Was this helpful?
I kraftverk så kan det förekomma att djur växer fast på isoleringsmaterialet, kondensorväggarna och andra delar inom kylanläggningen. Detta kan resultera i att värmegenomgången minskar och risken för korrosion ökar. I akvakultersystem så kan dessa organismer hindra vattenflödet (i vattenledningar osv) och minskar livslängden på nätmaterial och annat utrustning. Exempel på dessa organismer är alger, ascidier, långhalsar, havsborstmaskar.


fouling organisms: In power plants, fouling organisms may become attached to the screens, condenser tube walls, and other parts of the cooling system, thereby reducing heat transfer and accelerating corrosion. In aquaculture systems they mainly impede water flow (net cages, water pipes) and reduce the lifetime of netting material and other structures. Examples in aquaculture are algae, ascidians, barnacles, polychaetes.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΛΟΥΠΑΣ: Στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οργανισμοί της μαλούπας μπορεί να προσκολληθούν στα φίλτρα, στα τοιχώματα του σωλήνα συμπύκνωσης και σε άλλα μέρη του συστήματος ψύξης, με αποτέλεσμα να μειώνουν τη μεταφορά της θερμότητας και να επιταχύνουν τη διάβρωση. Στα συστήματα ιχθυοκαλλιέργειας παρεμποδίζουν τη ροή του νερού (κλωβοί, υδροσωλήνες) και μειώνουν τον χρόνο ζωής των διχτυών και των εγκαταστάσεων. Παραδείγματα τέτοιων μικροοργανισμών είναι τα φύκη, τα ασκίδια, τα θυσανόποδα, οι πολύχαι

organismos incrustantes : Nas centrais eléctricas, os organismos incrustrantes podem prender-se a painéis, paredes de tubos de condensação e outras partes do sistema de arrefecimento, reduzindo assim a transferência de calor e acelerando a corrosão. Nos sistemas de aquacultura estes organismos podem, principalmente, impedir o fluxo de água (atráves das redes das jaulas, dos tubos de água) e reduzir o tempo de vida das redes e outras estruturas.

Was this helpful?
Principal Component Analysis.


PCA: Principal Component Analysis.

PCA : Ανάλυση πρωτογενούς υλικού.

PCA: Análise dos Componentes Principais.

Was this helpful?
Polymerase chain reaction, genetisk metod (utvecklad av Kary B. Mullis) som gör det möjligt att inom några timmar göra ett stort antal kopior av ett önskat DNA-segment.


PCR: Polymerase Chain Reaction. Method to exponentially amplify specific regions of DNA using primers and a heat-stable DNA polymerase. This technique may be coupled to the reverse transcription of a specific RNA (RT-PCR) producing an amplified double-stranded DNA that is complementary to the target RNA. In some cases it is possible to detect and identify a single target DNA molecule with this technique.

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ. (PCR): Μέθοδος με την οποία πολλαπλασιάζονται εκθετικά συγκεκριμένες περιοχές DNA, χρησιμοποιώντας κατάλληλους πριμοδότες (βλ.λ.) μαζί με μια ανθεκτική στη θερμοκρασία DNA πολυμεράση. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την ανάστροφη μεταγραφή (βλ.λ) ενός συγκεκριμένου RNA (RT-PCR), παράγοντας ένα ενισχυμένο, δίκλωνο DNA, το οποίο είναι συμπληρωματικό στο RNA στόχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με την τεχνική αυτή ακόμα και ένα μοναδικό μόριο DNA.

PCR: Método para amplificar exponencialmente regiões específicas do ADN utilizando primers (q.v.) e uma polimerase de ADN estável aquecida. Esta técnica pode ser ligada à transcrição inversa (q.v.) de um ARN específico (RT-PCR) produzindo uma dupla hélice de ADN amplificado que é complementar ao ARN alvo. Nalguns casos é possível detectar e identificar uma única molécula de ADN com esta técnica.

Was this helpful?
Lever eller påträffas i de fria vattenmassorna i hav och insjöar.


pelagic: Relating to, living, or occurring in open water areas of lakes or oceans.

ΠΕΛΑΓΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος, ζων ή απαντώμενος σε περιοχές ανοιχτών νερών ή ωκεανών.

pelágico : Relacionado com, que vive ou ocorre em alto mar.

Was this helpful?
Sediment som har sitt ursprung i den pelagiska zonen.


pelagic sediment: Sediment originating exclusively from the pelagic zone.

Πελαγικό ίζημα : Ιζήματα που προέρχονται αποκλειστικά από την πελαγική ζώνη.

sedimento pelágico : Sedimento oriundo exclusivamente da zona pelágica.

Was this helpful?
Klass av akvatiska blötdjur, som karakteriseras genom två kalkartade skal som binds ihop av ett elastiskt ligament. Denna klass innehåller ett antal ätbara arter, varav många odlas ( t.ex musslor, ostron, kammuslor). Syn. Lamellibranchia; Bivalvia.


pelecypoda: Bivalvia. Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia.

ΠΕΛΕΚΥΠΟΔΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα

Pelecypoda : Classe de moluscos aquáticos caracterizados por possuirem duas valvas calcárias unidas por um ligamento flexível. Esta classe inclui várias espécies comestíveis, muitas das quais são cultivadas (e.g. Mexilhões, ostras, vieiras, ameijoas). Conhecidos geralmente por bivalves. Sin. Lamelibrânquios.

Was this helpful?
De tidvatten med ökad amplitud som uppträder då månen befinner sig som närmast jorden.


perigean tides: The tides of increasing amplitude occurring at the time the moon is nearest to the earth.

Περίγειες παλίρροιες : Παλίρροιες με αυξανόμενη ένταση οι οποίες εμφανίζονται τις χρονικές περιόδους κατά της οποίες η Σελήνη βρίσκεται στην ελάχιστη απόσταση από την Γη.

marés de perigeu : As marés de amplitude acrescida que ocorrem na altura em que a lua está no ponto mais próximo da terra.

Was this helpful?
Tiden mellan regelbundet återkommande händelser.


periodicity: The time between regularly re-occurring events.

Περιοδικότητα : Το χρονικό διάστημα μεταξύ δυο κανονικών επανεμφανιζόμενων γεγονότων.

periodicidade : O período entre acontecimentos que ocorrem regularmente.

Was this helpful?
Organismer som periodvis, säsongsvis eller vid vissa tider på dygnet eller månaden uppträder som plankton.


periodic plankton: Organisms that enter the plankton periodically, seasonally or at certain times of the day or month.

Περιοδικό πλαγκτόν : Οργανισμοί που εισέρχονται στους πληθυσμούς του πλαγκτόν περιοδικά, εποχιακά η σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή του μήνα.

plancton periódico: Organismos que fazem parte do plancton periodicamente, sazonalmente ou em certos períodos do dia ou do mês.

Was this helpful?
Ett poröst mediums genomsläpplighet för en fluid (gas eller vätska). Det porösa mediet kan exempelvis vara sand, jord, sprickigt berg, tobak eller snö och genomsläppligheten kan vara olika i skilda riktningar. Permeabilitetens storlek beror både på mediets struktur och på fluidens dynamiska viskositet, dvs. dess "trögflutenhet".


permeability: The rate at which food deteriorates from a high quality to a low quality condition, eventually rendering it unfit for consumption.

ΔIΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: H δυνατότητα μιας πορώδους ουσίας ή μεμβράνης να επιτρέπει την διέλευση ενός υγρού δια μέσου της. Στην γεωργία χρησιμοποιείται ειδικότερα αναφορικά με την ευκολία με την οποία αέρας, νερό ή φυτικές ρίζες διαπερνούν τον ορίζοντα του εδάφους.

permeabilidade : A taxa de deterioração do alimento de um estado de alta qualidade para um de baixa qualidade, tornando-a eventualmente imprópria para consumo.

Was this helpful?
Vattens strömningshastighet genom ett poröst medium vid standardtemperatur (vanligen 200C); jfr. permeabilitet.


coefficient of permeability: The rate of discharge of water under laminar flow conditions through a unit cross-sectional area of a porous medium under a unit hydraulic gradient and standard temperature conditions (usually 200C).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ : Ο όγκος του νερού, ο οποίος, υπό την επίδραση μοναδιαίας πιεζομετρικής διαφοράς, διαπερνά ανά μονάδα χρόνου και υπό συνθήκες στρωτής ροής και σταθερής θερμοκρασίας ( συνήθως 200C), την μοναδιαία εγκάρσια επιφάνεια ενός πορώδους υλικού (ms-1).

coeficiente de permeabilidade: A proporção de descarga de água sob condições de escoamento laminar através de um corte transversal de um meio poroso sob um gradiente hidraulico e condições de temperatura padrão (geralmente 200 C).

Was this helpful?
Artificellt eller naturligt förekommande medel som används för att döda skadedjur.


pesticide: Artificial or natural substance used to kill pests.

ΒIΟΚΤΟΝΟ (ΖIΖΑΝIΟΚΤΟΝΟ): Τεχνητή ή φυσική ουσία χρησιμοποιούμενη γιά την εξολόθρευση ανεπιθύμητων οργανισμών.

pesticida : Substância artificial ou natural utilizada para matar pragas.

Was this helpful?
Mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är. Det används ofta inom bl.a. kemi, biologi, miljövetenskap och agronomi. Vid rumstemperatur svarar pH=7,0 mot en helt neutral lösning (inget överskott på vare sig vätejoner eller hydroxidjoner). Ett lägre värde innebär att lösningen är sur (överskott på vätejoner) och ett högre att lösningen är basisk (överskott på hydroxidjoner).


pH: A term used to describe the hydrogen ion activity of a solution; pH= -Log (H+). For dilute solutions[H+] = molar hydrogen ion concentration. The pH of pure water is 7 and is referred to as neutral. A solution of pH less than 7 is said to be acid whereas a solution of pH above 7 is said to be alkaline. The logarithmic nature of pH means that average pH cannot be calculated from the arithmetic mean of two values.

pH: Mέγεθος που εκφράζει την ενεργότητα των ιόντων υδρογόνου σε ένα διάλυμα. pH= -Log(H+). Στα αραιά διαλύματα [Η+]=μοριακή συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου. Το pΗ του καθαρού ύδατος είναι 7 και η τιμή αυτή χαρακτηρίζει και ουδέτερα καλύματα. Διαλύματα με pH μικρότερο του 7, θεωρούναι όξινα και με μεγαλύτερο από 7 αλκαλικά. Η λογαριθμική φύση του pΗ δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του μέσου με τον αριθμητικό μέσο δύο τιμών.

pH : Um termo utilizado para descrever a actividade dos iões de hidrogénio numa solução; pH = -Log (H+). Para soluções diluídas [H+] = concentração molar de iões de hidrogénio. O pH da água pura é 7 e é referido como neutro. Diz-se ácida uma solução de pH inferior a 7, enquanto uma solução de ph superior a 7 se diz alcalina. A natureza logaritmica do pH significa que o pH médio não pode ser calculado a partir da média aritmética de dois valores.

Was this helpful?
Av pigmentinlagring orsakad färg hos t.ex. hud och hår.


pigmentation: The normal colour of all or part of the body resulting from the concentration of natural colour (pigments) in the tissue, e.g. carotenoid.

ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ: Το κανονικό χρώμα όλου ή μερους του σώματος που οφείλεται στη συγκέντρωση φυσικού χρώματος (χρωστικών) στους ιστούς. π.χ. καροτινοειδή.

pigmentação : A cor normal de todo ou parte do corpo resultante da concentração de cor natural (pigmentos) no tecido, e.g. Carotenóides (q.v.).

Was this helpful?
Organismer som svävar fritt i vattnet i hav (haliplankton) och sjöar (limnoplankton) och därför är mer eller mindre beroende av vattenmassans rörelser, till skillnad från aktivt simmande djur (nekton) och bottenlevande organismer (bentos).


plankton: Passively drifting or weakly swimming organisms, including many microscopic plants and animals, but also some large jellyfish; plant plankton are called phytoplankton; animal plankton, zooplankton.

ΠΛΑΓΚΤΟΝ : Παθητικά παρασυρόμενοι ή ασθενώς κολυμβώντες οργανισμοί που περιλαμβάνουν πολλά μικροσκοπικά φυτά και ζώα, καθώς επίσης και μερικές μεγάλες μέδουσες. Το φυτικό πλαγκτόν ονομάζεται φυτοπλαγκτόν, ενώ το ζωικό ζωοπλαγκτόν.

plâncton : Organismos passivamente à deriva ou fracos nadadores, incluindo muitas plantas e animais microscópicos, mas também algumas larvas de medusas; o plâncton vegetal chama-se fitoplâncton; o plâncton animal chama-se zooplâncton.

Was this helpful?
Lever av plankton.


planktotrophic: Feeding on plankton.

Πλαγκτοτροφικός: Τρέφεται με πλαγκτόν.

planctontrófico: Que se alimenta de plâncton.

Was this helpful?
Hos ett material innebär att detta under inverkan av främst mekanisk belastning undergår en formändring som kvarstår efter det att belastningen upphört.


plasticity: Property of a material which enables it to be continuously deformed without rupture when acted on by a force of sufficient magnitude and allows it to retain its deformed shape after the applied force has been removed. Plasticity, like consistency, is a qualitative term, representing a composite of physical properties.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ιδιότητα ενός υλικού που το καθιστά ικανό να παραμορφώνεται συνεχώς χωρίς να σπάει όταν εξασκείται πάνω του ικανή δυνατή και του επιτρέπει να διατηρεί το σχήμα του και αφού η δύναμη παύσει να ασκείται. Η πλαστικότητα, όπως και η συνοχή, είναι ποιοτικός όρος, που αντιστοιχεί σε ένα πλέγμα φυσικών ιδιοτήτων.

plasticidade : Propriedade de um material que lhe permite ser continuamente deformado sem ruptura quando sobre ele actua uma força de magnitude suficiente e que lhe permite conservar a sua forma deformada depois da força aplicada ter sido retirada. A plasticidade, tal como a consistência, é um termo qualitativo, representando um composto de propriedades físicas.

Was this helpful?
Organismer som permanent befinner sig vid vattenytan och har åtminstone delar av kroppen över vatten.


pleuston: Organisms that remain permanently at the water surface having at least part of the body above the surface.

Πλευστόν: Οργανισμοί που παραμένουν μόνιμα στην επιφάνεια του νερού έχοντας κάποιο τουλάχιστον τμήμα του σώματός τους πάνω από την επιφάνεια του νερού.

pleúston: Organismos que ficam permanentemente à superfície da água tendo pelo menos parte do corpo acima da superfície.

Was this helpful?
Inom statistiken ett mått på sannolikhetsfördelning.


poisson distribution: A mathematical distribution used to test for random distribution or process.

Κατανομή Poisson: Μια μαθηματική κατανομή που χρησιμοποιείται για την δοκιμή σε τυχαία κατανομή ή διαδικασία.

distribuição de poisson : Uma distribuição matemática utilizada para testar a distribuição ou processo aleatórios.

Was this helpful?
Zon mellan 72 och 90 grader på båda halvkloten.


Polar zone: A latitudinal zone between 720 and 900 in either hemisphere.

Πολική ζώνη : Η ζώνη με γεωγραφικό μήκος που κυμαίνεται μεταξύ 720 και 900 και στα δύο ημισφαίρια.

zona polar: Uma zona de latitude entre os 720 e os 900 em cada hemisfério.

Was this helpful?
Bräckt vatten vars salthalt närmar sig havets.


polyhaline: Applied to brackish water whose salinity approaches that of the sea.

Ευρύαλος: Εφαρμόζεται σε εφάλμυρα νερά των οποίων η αλατότητα πλησιάζει αυτή των θαλασσών.

polihalina: Aplica-se a água salobra, cuja salinidade se aproxima da do mar.

Was this helpful?
Fenomenet att individerna i en population förekommer i två eller fler tydligt skilda former, morfer, med olika utseenden eller fysiologiska egenskaper.


polymorphism: Intraspecific variation; the existence of individuals of more than one form within a species. On the DNA level, this refers to differences in base pair sequence between two individuals; occurrence of genomes with different alleles in a population; the differences are often expressed in different phenotypes or in forms of different restrictive patterns.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική ποικιλομορφία. Η ύπαρξη, σένα είδος, ατόμων με περισσότερες από μία μορφές. Στο επίπεδο του DΝΑ αναφέρεται στις διαφορές σε αλληλουχία ζευγών βάσεων μεταξύ δύο ατόμων. Η ύπαρξη γονιδιωμάτων με διαφορετικά αλληλόμορφα σε ένα πληθυσμό. Οι διαφορές συχνά εκφράζονται με διαφορετικούς φαινότυπους ή με μορφές με διαφορετικές περιοριστικές ιδιότητες.

polimorfismo : Variação intraespecífica; a existência de indivíduos com mais de uma forma dentro de uma espécie. Ao nível do ADN, este fenómeno refere-se a diferenças na sequência dos pares de bases entre dois indivíduos; ocorrência de genomas com alelos diferentes numa população; as diferenças são frequentemente expressas por fenótipos diferentes ou sob a forma de diferentes padrões restritivos.

Was this helpful?
Organisk molekyl bestående av två eller mer aromatiska ringar; viktig del i många miljögifter.


polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH): Organic molecules composed of two or more aromatic rings; important pollutant compounds.

ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑ- ΝΘΡΑΚΕΣ (BAH): Οργανικά μόρια αποτελούμενα από δύο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους. Σημαντικός ρύπος.

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) : Moléculas orgânicas compostas de dois ou mais anéis aromáticos; compostos poluentes importantes.

Was this helpful?
Innebär att en organism kan äta flera olika typer av föda, ofta från olika trofinivåer.


polyphagous: Capable of eating various kinds of food, often derived from different trophic levels.

ΠΟΛΥΦΑΓΟΣ: Οργανισμός ικανός να τρέφεται με διάφορα είδη τροφής, συχνά προερχόμενα από διαφορετικά τροφικά επίπεδα.

polífago: Capazes de se alimentarem de diversos tipos de alimento, frequentemente derivados de diferentes níveis tróficos.

Was this helpful?
När en cell eller celler i en organism innehåller tre eller fler haploida uppsättningar av kromosomer, t.ex. triploid.


polyploidy: State in which a cell or cells of an organism contain three or more haploid sets of chromosomes, e.g. triploid.

ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΙΑ: Κατάσταση στην οποία ένα κύτταρο ή κύτταρα ενός οργανισμού περιέχουν τρεις ή περισσότερες απλοειδείς σειρές χρωμοσωμάτων, π.χ. τριπλοειδία (βλ.λ)

poliploidia: Estado em que uma célula ou células de um organismo contem três ou mais conjuntos haplóides de cromossomas, e.g. Triplóide (q.v.).

Was this helpful?
(1) En grupp individer av samma art som upptar ett definierat område och ofta till viss grad är isolerat från andra grupper av samma art. (2) Inom statistiken hela den grupp individer eller karaktärer som undersöks.


population: (1) A group of individuals of one species, occupying a defined area and usually isolated to some degree from other groups of this species. (2) In statistics, the whole group of items or individuals under investigation.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: (1) Ομάδα ατόμων ενός είδους, που καταλαμβάνουν ορισμένη περιοχή, συνήθως σχετικά απομονωμένη από άλλες ομάδες του ιδίου είδους. (2) Στην στατιστική, το σύνολο των υπό μελέτην αντικειμένων.

população : (1) Um grupo de indivíduos de uma espécie, que ocupa uma área definida e normalmente de certo modo isolada de outros grupos da mesma espécie. (2) Em estatística, todo o grupo de items ou indivíduos sob investigação.

Was this helpful?
Ett materials egenskap att vara poröst, försett med håligheter. Porositeten definieras som hålrummens volym per volymsenhet av hela materialet.


porosity: The quality or state of being permeable, i.e., of sufficiently loose texture to permit the passage of fluids or gases through pores. The ratio of the volume of the interstices of the material to the volume of the mass is one measure of porosity; another is the rate of air movement through a test specimen.

ΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ: Ενα σώμα είναι πορώδες όταν η υφή του είναι αρκούντως χαλαρά ώστε να επιτρέπει την διεύλευση υγρών ή αερίων μέσω των πόρων του. Μέτρο του πορώδους είναι ο λόγος του όγκου των διάκενων του υλικού προς τον ολικό όγκο του.

porosidade : A qualidade ou condição de ser permeável, i.e. com uma textura suficientemente alargada para permitir a passagem de fluidos ou gases através dos poros. Uma medição da porosidade consiste na razão entre o volume de instertícios do material e o volume da massa; outra consiste na taxa de movimento de ar através de um especimen teste.

Was this helpful?
Fin lera som används för att tillverka porslin.


china clay: Fine clay used for the manufacture of porcelain.

Κινέζικη άμμος : Ψιλή άμμος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της πορσελάνης.

Argila Chinesa: Argila fina utilizada para a produção de porcelana.

Was this helpful?
Parts per billion.


PPB: Parts per billion.

PPB: Ppb: Μέρη ανά δισεκατομμύριο.

PPB: Partes por Bilião.

Was this helpful?
Parts per million.


ppm: Parts per million.

PPM: Ppm: μέρη ανά εκατομμύριο.

ppm (mg/kg): Partes por Milhão.

Was this helpful?
Parts per thousand.


ppt: Parts per thousand.

PPT: Ppt: Μέρη ανά χίλια.

ppm (g/kg): Partes por mil.

Was this helpful?
Förhållandet att ett djur, en predator, dödar och helt eller delvis konsumerar ett annat djur.


predation: Act of animal capturing or consuming another (prey) of a different and usually smaller species.

ΘΗΡΕΥΣΗ: Η πράξη ενός ζώου όταν τρώγει ένα άλλο ζώο (λεία) διαφορετικού είδους και συνήθως μικρότερου μεγέθους.

predação : Acto de captura ou consumo de um animal (presa) por outro de uma espécie diferente e normalmente maior.

Was this helpful?
Ett djur som dödar och konsumerar andra djur för föda.


predator: An animal which kills and consumes other animals for food.

ΘΗΡΕΥΤΗΣ: Ζώο που σκοτώνει και καταναλώνει άλλα ζώα ως τροφή .

predador : Um animal que mata e consome outros animais como fonte de alimento.

Was this helpful?
Den process varigenom organiska ämnen produceras ur oorganiska ämnen av levande varelser, såsom av gröna växter, alger och vissa bakterier. Det sker vanligen genom fotosyntes, hos en del bakterier genom kemosyntes.


primary production: The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή παραγω

produção primária : A produção de nova matéria orgânica pelos autotróficos, tais como as algas fotossintéticas. Este é, muito frequentemente, o primeiro passo numa cadeia alimentar. Chama-se produção primária bruta a quantidade total de matéria orgânica produzida por unidade de tempo por um indivíduo, uma população, uma área ou um volume de água. Quando perdas simultâneas de matéria orgânica por catabolismo (e.g. respiração) são subtraídas à produção primária bruta, obtém-se uma medição da produção primária líquid

Was this helpful?
En statistisk analysmetod för att bestämma vilken variabel som är ansvarig för en observerad variation.


principal component analysis: A statistical analysis method for determining the variables that explain the observed variation. In this method, the axes of multi-dimensional space are transformed so that the first axis explains the maximum amount of variance, the second axis explains the maximum remaining variance, and so forth.

Ανάλυση πρωτογενούς υλικού : Μια μέθοδος στατιστικής ανάλυσης για τον καθορισμό των μεταβλητών που επεξηγούν την παρατηρούμενη διαφοροποίηση. Σε αυτή τη μέθοδο οι άξονες του πολυδιάστατου χώρου μετασχηματίζονται, ώστε ο πρώτος άξονας να εκφράζει τη μέγιστη ποσότητα διαφοροποίησης, ο δεύτερος άξονας εκφράζει τη μέγιστη υπολειπόμενη διαφοροποίηση κ.ο.κ.

análise dos componentes principais : Um método estatístico de análise para determinar as variáveis que explicam a variação observada. Neste método, os eixos do espaço multi-dimensional são transformados de modo a que o primeiro eixo mostre o valor máximo da variação, o segundo eixo mostre a variação máxima restante e assim por diante.

Was this helpful?
Omvandlandet av energi till organiskt material av en organism, poppulation eller samhälle.


production: The assimilation of energy into organic materials by an organism, population or community.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η δέσμευση ενέργειας μέσω του σχηματισμού οργανικών υλικών από τον οργανισμό, τον πληθυσμό ή την βιοκοινωνία.

produção : A assimilação de energia para a matéria orgânica por um organismo, população ou comunidade.

Was this helpful?
Hastigheten med vilken biomassa produceras i ett system; uttryckt som produktion under ett specifikt tidsintervall. Brutto: Förändringshastigheten i biomassa, inklusive alla förluster som t.ex. respiration, under ett specifikt tidsintervall. Netto: Ackumuleringshastighet eller produktion av nytt organiskt material eller lagrad energi minus förluster, under ett specifikt tidsintervall. Primär: Se PRIMÄRPRODUKTION


productivity: Rate of production of biomass; expressed as production during a specific time interval. Gross: Rate of change in biomass including all losses including respiration during a specific time interval.Net: Rate of accumulation or production of new organic matter or stored energy, less losses, during a specific time interval. Primary: The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matte

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ : Ρυθμός της παραγωγής βιομάζας, εκφραζόμενος ως παραγωγή ανά μονάδα χρόνου. Ολική: Ρυθμός μεταβολής σε βιομάζα, ο οποίος περιλαμβάνει και όλες τις απώλειες (όπως η αναπνοή) εντός ενός χρονικού διαστήματος. Καθαρή: Η ταχύτητα συσσώρευσης ή παραγωγής νέας οργανικής ύλης ή αποθηκευμένης ενέργειας, ύστερα από την αφαίρεση των απωλειών, σε μια χρονική περίοδο. Πρωτογενής: Βλ. ΠPΩTOΓENHΣ ΠAPAΓΩΓH.

produtividade : Taxa de produção de biomassa; expressa como a produção durante um intervalo de tempo específico. Bruta: Taxa de alteração de biomassa incluindo todas as perdas, como a respiração, durante um intervalo de tempo especifico. Líquida: Taxa de acumulação ou produção de nova matéria orgânica ou energia armazenada, menos perdas, durante um intervalo de tempo especifico. Primária: ver PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Was this helpful?
Makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.


protein: Complex, naturally-occurring, polymers comprised of amino acids joined by peptide linkages.

ΠΡΩΤΕΪΝΗ: Φυσικά παραγόμενο σύνθετο πολυμερές αποτελούμενο από αμινοξέα (βλ.λ) που συνδέονται με πεπτιδικούς δεσμούς.

proteína: Polímeros complexos, que ocorrem naturalment, compostos de aminoácidos unidos por ligações peptídicas.

Was this helpful?
Allestädse närvarande grupp av encelliga eukaryota organismer.


protozoa: Ubiquitous group of unicellular eukaryotic organisms.

ΠΡΩΤΟΖΩΑ: Πανταχού παρούσα ομάδα μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών.

protozoários : Grupo de organismos unicelulares eucarióticos com o dom da ubiquidade.

Was this helpful?
En representativ del av en större enhet som används för att studera den stora enheten.


sample: A representative part of a larger unit used to study the properties of the entire unit. For example, a portion or quantity of a population, individual, organ, tissue or liquid.

ΔΕIΓΜΑ : Αντιπροσωπευτικό τμήμα μιας μεγαλύτερης μονάδας, χρησιμοποιούμενο για την μελέτη των ιδιοτήτων της. Για παράδειγμα τμήμα ή μέρος ενός πληθυσμού, ατόμου, οργάνου, ιστού, ή υγρού. Πρβλ. επίσης Δείγμα νερού, τυχαίο δείγμα.

amostra : Parte representativa de uma unidade maior utilizada para estudar as proprieades da unidade total. Por exemplo, uma parte ou quantidade de uma população, indivíduo, órgão, tecido ou líquido; cf. amostra aleatória, amostra de água.

Was this helpful?
Uttagning av en mindre del av ett objekt (kroppsvävnad, varuparti etc.), vars kvalitet eller kvantitativa egenskaper man vill bestämma:


sampling: The process consisting of choosing elements of a population in order to form a subset of that population known as a sample.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ: Διαδικασία επιλογής στοιχείων ενός πληθυσμού με σκοπό την δημιουργία ενός υποσυνόλου αυτού του πληθυσμού, γνωστού ως δείγμα.

amostragem : Um processo que consiste na escolha de elementos de uma população de modo a formar um subconjunto dessa população conhecido como uma amostra.

Was this helpful?
Avser en specifik metod vid provtagningen.


sampling method: This term denotes a specific protocol for sampling.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνώνυμος με τον όρο "πρωτόκολλο δειγματοληψίας" που περιλαμβάνει μια σειρά προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται κατά την απόληψη δειγμάτων.

método de amostragem : Este termo indica um protocolo específico de amostragem (q.v.) .

Was this helpful?
Lever mellan eller sittande på sandpartiklar; arenicolous.


psammobiontic: Living in between or attached to sand particles; arenicolous.

Ψαμμοβιοτικό : Ζουν μεταξύ ή προσκολλημένα σε σωματίδια άμμου:ψαμμοβιοτικα.

psamofauna: Que vive entre ou ligado a partículas de areia; arenícola.

Was this helpful?
Syftar på en sandig strand.


psammolittoral: Referring to a sandy shore.

Ψαμμοπαραλιακή : Αναφέρεται σε αμμώδεις ακτές.

costa arenosa: Que se refere a uma costa arenosa.

Was this helpful?
De organismer som lever eller rör sig mellan sandkorn; interstitial flora och fauna.


psammon: Those organisms living in, or moving through, sand; the interstitial flora and fauna.

ΨΑΜΜΟΝ: Οι οργανισμοί που ζούν εντός, ή κινούνται εντός , της άμμου. Η χλωρίδα και πανίδα των διακένων.

psamófilos : Os organismos que vivem dentro ou se movem através de terrenos arenosos; a flora e fauna interstíciais.

Was this helpful?
Partikulärt material som tas upp och sen stöts bort av filtrerande organismer, t.ex. ostron.


pseudofaeces: Particulate matter that is collected and then rejected by filter feeders, usually through the inhalant aperture, e.g. oysters.

ΨΕΥΔΟΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Σωματιδιακή ύλη που έχει διαχωριστεί από την αρχικά συλλεγείσα τροφή και έχει απορριφθεί από τους διηθηματοφάγους (π.χ. στρείδια) συνήθως από το εισροφητικό άνοιγμα.

pseudofezes : Matéria particulada que é colhida e posteriormente rejeitada pelos filtradores, normalmente através abertura de aspiração, e.g. Ostras.

Was this helpful?
förlamningsframkallande skaldjurs förgiftning (Paralytic Shellfish Poisoning). En typ av skaldjurs förgiftning.


PSP: Paralytic Shellfish Poisoning. A symptom of poisoning from toxins produced by certain dinoflagellates (e.g. red tides).

PSP : Παραλυτική δηλητηρίαση από όστρακα.

PSP(paralytic shellfish poisoning): Intoxicação provocada por toxinas produzidas por certos dinoflagelados (e.g. marés vermelhas).

Was this helpful?
Organismer vars tillväxt optimum ligger under 20 grader C.


psychrophilic: Organisms whose optimum growth temperature lies below 200C.

Ψυχροφιλικοί : Οργανισμοί των οποίων η θερμοκρασία για την βέλτιστη ανάπτυξη είναι κάτω από 20 0C.

Psicrofílico : Organismos cuja temperatura óptima de crescimento se situa abaixo dos 200 C.

Was this helpful?
En vertikal densitetsgradient som delar yt- och djupvattenlager.


pycnocline: Characterised by a vertical density gradient and separates surface and deep water layers.

Πυκνοκλινές: Χαρακτηρίζεται από κατακόρυφη διαβάθμιση της πυκνότητας και διαχωρίζει τα επιφανειακά και τα βαθύτερα στρώματα νερού.

Picnoclina : Caracterizado por um gradiente vertical de densidade e que separa as camadas superficiais da água das camadas profundas.

Was this helpful?
Kemisk betäckning för fosfor.


p-phosphorus: Chemical symbol for phosphorus.

P: Χημικό σύμβολο για τον φωσφόρο.

P-Fósforo : Símbolo químico do fósforo.

Was this helpful?
Havsis som genom vindens och vågornas påverkan brutits sönder och packats ihop så att isflak hamnat på varandra eller kantställts.


pack ice: Any large area of floating ice which has been driven closely together.

PACK ICE: Σωρός πάγου, κάθε μεγάλη περιοχή επιπλέοντος πάγου τα τεμάχια του οποίου έχουν οδηγηθεί το ένα κοντά στο άλλο.

massas de gelo flutuante : Qualquer grande superfície de gelo flutuante que tenha surgido devido à aproximação de várias massas de gelo.

Was this helpful?
Storhet som betraktas som en konstant men som i olika sammanhang kan anta olika värden.


parameter: A quantity which serves to define a certain item, the item itself, a numerical characteristic of a population of items. For physical and chemical properties of water, the term "water quality characteristics" should be used.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Μέγεθος που χρησιμεύει γιά τον προσδιορισμό ενός χαρακτηριστικού. Αριθμητικό χαρακτηριστικό ενός πληθυσμού αντικειμένων. Γιά τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες του νερού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος "χαρακτηριστικά ποιότητας νερού".

parâmetro : Uma quantidade que serve para definir um certo item, o próprio item ou uma característica numérica. Para as propriedades físicas e químicas da água, deveria ser utilizada o termo "características da qualidade da água".

Was this helpful?
Förhållandet att en organism utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad. Den organism som utnyttjar kallas parasit, och den som blir utnyttjad kallas värd. Parasiten är oftast mindre och har ofta kortare generationstid än värden


parasitism: A form of symbiosis based on unilateral physiological dependence, where the parasite temporarily or permanently resides in or on the host during several or all of its developmental stages, usually causing some degree of real damage to the host. The parasite derives part or all of its organic nutrients from the host and in many cases the host serves as a habitat for reproduction. The parasite often causes changes in the physiological performance of the host, depending on specific properties of

ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ: Μορφή συμβίωσης βασιζόμενη σε μονομερή φυσιολογική εξάρτηση, όπου το παράσιτο προσωρινά ή μόνιμα διαμένει εντός ή επί του ξενιστή κατά την διάρκεια ορισμένων ή όλων των αναπτυξιακών του σταδίων, προκαλώντας, ως έναν βαθμό, κάποιου βαθμού βλάβη στον ξενιστή. Το παράσιτο αντλεί μέρος ή όλες τις θρεπτικές οργανικές του ενώσεις από τον ξενιστή και, σε πολλές περιπτώσεις ο ξενιστής χρησιμοποιείται και ως ενδιαίτημα αναπαραγωγής. Το παράσιτο συχνά προκαλεί μεταβολές στις φυσιολογικές διεργασίες

parasitismo : Uma forma de simbiose baseada na dependência fisiológica unilateral, em que o parasita reside temporária ou permanentemente no ou sobre o hospedeiro durante alguns ou todos os estados do seu desenvolvimento, causando normalmente algum grau de dano real ao hospedeiro. O parasita tira parte ou todos os seus nutrientes orgânicos do hospedeiro e em muitos casos o hospedeiro serve como habitat para a reprodução. O parasita provoca muitas vezes alterações no desempenho fisiológico do hospedeiro, depen

Was this helpful?
Karakteristisk beteendemönster som är genetiskt bestämd, och involverar produktionen och mottagandet av ett komplext sekvens av visuella, auditiva och kemiska stimuli av hannen och honan innan de parar sig.


courtship ritual: A genetically determined characteristic behaviour pattern involving the production and reception of a complex sequence of visual, auditory and chemical stimuli by the male and female prior to mating.

ΤΥΠΙΚΟ ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑΣ: Χαρακτηριστικό πρότυπο συμπεριφοράς, γενετικά καθοριζόμενο, το οποίο περιλαμβάνει την εκπομπή και την λήψη, από το αρσενικό και το θηλυκό άτομο, μιας σύν- θετης ακολουθίας οπτικών, ακουστικών και χημικών ερεθισμάτων, πριν από το ζευγάρωμα.

ritual de acasalamento : Padrão característico de comportamento determinado geneticamente que envolve a produção e recepção, por parte dos machos e fêmeas, de uma sequência complexa de estímulos visuais, auditivos e químicos antes do acasalamento.

Was this helpful?
Utvecklandet av en individ från en gamet utan att genomgå befruktning.


parthenogenesis: The development of an individual from a gamete without fertilization.

ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗ: η ανάπτυξη ενός ατόμου από ένα θηλυκό γαμέτη χωρίς γονιμοποίηση από αρσενικό γαμέτη.

partogénese: O desenvolvimento de um indivíduo a partir de um gâmeta sem ocorrer fertilização.

Was this helpful?
Vikten av det torra material som blir kvar efter att ett vattenprov filtrerats genom ett fint filter kallas "total particulate mass" (lösta fasta ämnen).


particulate matter: The weight of dry material retained after passing a water sample through a fine filter is the total particulate matter (suspended solids). Recommended filtration method: vacuum filtration (l2-5 mg Hg) through l µm (e.g. Whatman GF-C) and 0.22 µm (e.g. Millipore) filters (0.45 l µm filters are commonly used by aquatic biologists). In sea water, wash residue with 0.9% ammonium formate. Filters must be pre-weighed, because individual filter sheets vary drastically in weight, somet

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΥΛΗ: Το βάρος του ξηρού υλικού που συγκρατείται μετά την δίοδο ενός δείγματος νερού από λεπτό ηθμό είναι το ολικό σωματιδιακό υλικό (αιωρούμενα στερεά). Συνιστώμενη μέθοδος διήθησης: διήθηση εν κενώ (12-15 mg Ηg) μέσω φίλτρων 1 μm (π.χ. Whatman GF-C) και 0.22 μm (π.χ. Millipore) ενώ (φίλτρα 0.45 μm χρησιμοποιούνται συχνά από υδροβιολόγους). Σε θαλάσσιο νερό, το κατακρατούμενο ίζημα πρέπει να πλένεται με 0.9% μυρμηγκικό αμμώνιο. Τα φίλτρα πρέπει να προζυγίζονται, διότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές βάρ

matéria particulada: O peso da matéria seca retida após passar uma amostra de água através de um filtro fino é o total da matéria particulada (sólidos em suspensão). O método de filtragem recomendado: filtragem por vácuo (2-5 mg Hg) através de filtros 1 l µm (e.g. Whatman GF-C) e 0.22 l µm (e.g. Millipore) (filtros de 0.45 l µm são normalmente usados em biologia marinha). Na água do mar, lavar os resíduos com formiato de amónio a 0.9%. Os filtros têm de ser previamente pesados, porque as folhas do

Was this helpful?
Det organiska material som finns i vattenmassan i form av partiklar. Mängden kan bl.a. fås fram genom att beräkna viktminskningen hos ett prov efter upphättning.


particulate organic matter: Organic matter present in the water column in the form of particles. This fraction may be determined as the weight loss upon ignition at 5500 of the dry material retained on the filter used in the particulate matter analysis or by subtracting total dissolved volatile solids from total volatile solids.

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ: Το οργανικό υλικό που βρίσκεται στην στήλη του νερού υπό μορφή σωματιδίων. Η σωματιδιακή οργανική ύλη προσδιορίζεται από την απώλεια βάρους μετά από καύση σε 5500C του ξηρού υλικού που συγκρατείται σε φίλτρο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση σωματιδιακής ύλης ή από την αφαίρεση των ολικών διαλυμένων πτητικών στερεών από τα ολικά πτητικά στερεά.

matéria orgânica particulada : Matéria orgânica presente numa coluna de água sob a forma de partículas. Esta fracção pode ser determinada pelo peso perdido após o aquecimento a 5500 da matéria seca retida no filtro utilizado na análise da matéria particulada ou pela substracção do total dos sólidos voláteis dissolvidos do total dos sólidos voláteis.

Was this helpful?
En organism som genom att leva på eller inuti en annan organism (värd) ger upphov till sjukdom hos värdorganismen. Syn pathogenic agent.


pathogen: Any organism which in living on or within another organism (the host) causes disease in the host. Syn. pathogenic agent.

ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ: Οργανισμός που ζεί εντός ή επί ενός άλλου οργανισμού (ξενιστή) στον οποίο και προκαλεί ασθένεια. Συνώνυμο. παθογόνος παράγων.

patogéne : Qualquer organismo que ao viver sobre ou dentro de outro organismo (o hospedeiro) provoca doença no hospedeiro. Sin. Agente patogénico.

Was this helpful?
Utvecklandet eller ursprunget hos en sjukdom.


pathogenesis: The origin or development of a disease.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ: Η προέλευση ή ανάπτυξη μιάς ασθένειας.

patogénese : A origem ou desenvolvimento de uma doença

Was this helpful?
Producera sjukdomliga förändringar eller sjukdom.


pathogenic: Producing disease or pathological changes.

ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ: Αίτιο ασθένειας ή παθολογικών αλλαγών.

patogénico : Que produz doenças ou alterações patológicas.

Was this helpful?
En samling akvatiska organismer som fäster sig och växer på föremål under vattnet som båtskrov, hamnstrukturer, fisketinor och flottar.


fouling: The assemblage of aquatic organisms that attach to and grow upon underwater objects, such as ship hulls, harbour structures, net cages, net pens and rafts (floats).

ΜΑΛΟΥΠΑ: Η συνάθροιση θαλάσσιων οργανισμών που προσκολλώνται και μεγαλώνουν πάνω σε αντικείμενα βυθισμένα στο νερό, όπως σε κύτη πλοίων, λιμενικές εγκαταστάσεις, κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας και επιπλέουσες κατασκευές (σχεδίες).

incrustação: O agrupamento de organismos aquáticos que se prendem e crescem sobre objectos submersos, tais como cascos de navios, estruturas portuárias, redes das jaulas e jangadas (flutuadores).

Was this helpful?
I kraftverk så kan det förekomma att djur växer fast på isoleringsmaterialet, kondensorväggarna och andra delar inom kylanläggningen. Detta kan resultera i att värmegenomgången minskar och risken för korrosion ökar. I akvakultersystem så kan dessa organismer hindra vattenflödet (i vattenledningar osv) och minskar livslängden på nätmaterial och annat utrustning. Exempel på dessa organismer är alger, ascidier, långhalsar, havsborstmaskar.


fouling organisms: In power plants, fouling organisms may become attached to the screens, condenser tube walls, and other parts of the cooling system, thereby reducing heat transfer and accelerating corrosion. In aquaculture systems they mainly impede water flow (net cages, water pipes) and reduce the lifetime of netting material and other structures. Examples in aquaculture are algae, ascidians, barnacles, polychaetes.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΛΟΥΠΑΣ: Στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οργανισμοί της μαλούπας μπορεί να προσκολληθούν στα φίλτρα, στα τοιχώματα του σωλήνα συμπύκνωσης και σε άλλα μέρη του συστήματος ψύξης, με αποτέλεσμα να μειώνουν τη μεταφορά της θερμότητας και να επιταχύνουν τη διάβρωση. Στα συστήματα ιχθυοκαλλιέργειας παρεμποδίζουν τη ροή του νερού (κλωβοί, υδροσωλήνες) και μειώνουν τον χρόνο ζωής των διχτυών και των εγκαταστάσεων. Παραδείγματα τέτοιων μικροοργανισμών είναι τα φύκη, τα ασκίδια, τα θυσανόποδα, οι πολύχαι

organismos incrustantes : Nas centrais eléctricas, os organismos incrustrantes podem prender-se a painéis, paredes de tubos de condensação e outras partes do sistema de arrefecimento, reduzindo assim a transferência de calor e acelerando a corrosão. Nos sistemas de aquacultura estes organismos podem, principalmente, impedir o fluxo de água (atráves das redes das jaulas, dos tubos de água) e reduzir o tempo de vida das redes e outras estruturas.

Was this helpful?
Principal Component Analysis.


PCA: Principal Component Analysis.

PCA : Ανάλυση πρωτογενούς υλικού.

PCA: Análise dos Componentes Principais.

Was this helpful?
Polymerase chain reaction, genetisk metod (utvecklad av Kary B. Mullis) som gör det möjligt att inom några timmar göra ett stort antal kopior av ett önskat DNA-segment.


PCR: Polymerase Chain Reaction. Method to exponentially amplify specific regions of DNA using primers and a heat-stable DNA polymerase. This technique may be coupled to the reverse transcription of a specific RNA (RT-PCR) producing an amplified double-stranded DNA that is complementary to the target RNA. In some cases it is possible to detect and identify a single target DNA molecule with this technique.

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ. (PCR): Μέθοδος με την οποία πολλαπλασιάζονται εκθετικά συγκεκριμένες περιοχές DNA, χρησιμοποιώντας κατάλληλους πριμοδότες (βλ.λ.) μαζί με μια ανθεκτική στη θερμοκρασία DNA πολυμεράση. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την ανάστροφη μεταγραφή (βλ.λ) ενός συγκεκριμένου RNA (RT-PCR), παράγοντας ένα ενισχυμένο, δίκλωνο DNA, το οποίο είναι συμπληρωματικό στο RNA στόχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με την τεχνική αυτή ακόμα και ένα μοναδικό μόριο DNA.

PCR: Método para amplificar exponencialmente regiões específicas do ADN utilizando primers (q.v.) e uma polimerase de ADN estável aquecida. Esta técnica pode ser ligada à transcrição inversa (q.v.) de um ARN específico (RT-PCR) produzindo uma dupla hélice de ADN amplificado que é complementar ao ARN alvo. Nalguns casos é possível detectar e identificar uma única molécula de ADN com esta técnica.

Was this helpful?
Lever eller påträffas i de fria vattenmassorna i hav och insjöar.


pelagic: Relating to, living, or occurring in open water areas of lakes or oceans.

ΠΕΛΑΓΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος, ζων ή απαντώμενος σε περιοχές ανοιχτών νερών ή ωκεανών.

pelágico : Relacionado com, que vive ou ocorre em alto mar.

Was this helpful?
Sediment som har sitt ursprung i den pelagiska zonen.


pelagic sediment: Sediment originating exclusively from the pelagic zone.

Πελαγικό ίζημα : Ιζήματα που προέρχονται αποκλειστικά από την πελαγική ζώνη.

sedimento pelágico : Sedimento oriundo exclusivamente da zona pelágica.

Was this helpful?
Klass av akvatiska blötdjur, som karakteriseras genom två kalkartade skal som binds ihop av ett elastiskt ligament. Denna klass innehåller ett antal ätbara arter, varav många odlas ( t.ex musslor, ostron, kammuslor). Syn. Lamellibranchia; Bivalvia.


pelecypoda: Bivalvia. Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia.

ΠΕΛΕΚΥΠΟΔΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα

Pelecypoda : Classe de moluscos aquáticos caracterizados por possuirem duas valvas calcárias unidas por um ligamento flexível. Esta classe inclui várias espécies comestíveis, muitas das quais são cultivadas (e.g. Mexilhões, ostras, vieiras, ameijoas). Conhecidos geralmente por bivalves. Sin. Lamelibrânquios.

Was this helpful?
De tidvatten med ökad amplitud som uppträder då månen befinner sig som närmast jorden.


perigean tides: The tides of increasing amplitude occurring at the time the moon is nearest to the earth.

Περίγειες παλίρροιες : Παλίρροιες με αυξανόμενη ένταση οι οποίες εμφανίζονται τις χρονικές περιόδους κατά της οποίες η Σελήνη βρίσκεται στην ελάχιστη απόσταση από την Γη.

marés de perigeu : As marés de amplitude acrescida que ocorrem na altura em que a lua está no ponto mais próximo da terra.

Was this helpful?
Tiden mellan regelbundet återkommande händelser.


periodicity: The time between regularly re-occurring events.

Περιοδικότητα : Το χρονικό διάστημα μεταξύ δυο κανονικών επανεμφανιζόμενων γεγονότων.

periodicidade : O período entre acontecimentos que ocorrem regularmente.

Was this helpful?
Organismer som periodvis, säsongsvis eller vid vissa tider på dygnet eller månaden uppträder som plankton.


periodic plankton: Organisms that enter the plankton periodically, seasonally or at certain times of the day or month.

Περιοδικό πλαγκτόν : Οργανισμοί που εισέρχονται στους πληθυσμούς του πλαγκτόν περιοδικά, εποχιακά η σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή του μήνα.

plancton periódico: Organismos que fazem parte do plancton periodicamente, sazonalmente ou em certos períodos do dia ou do mês.

Was this helpful?
Ett poröst mediums genomsläpplighet för en fluid (gas eller vätska). Det porösa mediet kan exempelvis vara sand, jord, sprickigt berg, tobak eller snö och genomsläppligheten kan vara olika i skilda riktningar. Permeabilitetens storlek beror både på mediets struktur och på fluidens dynamiska viskositet, dvs. dess "trögflutenhet".


permeability: The rate at which food deteriorates from a high quality to a low quality condition, eventually rendering it unfit for consumption.

ΔIΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: H δυνατότητα μιας πορώδους ουσίας ή μεμβράνης να επιτρέπει την διέλευση ενός υγρού δια μέσου της. Στην γεωργία χρησιμοποιείται ειδικότερα αναφορικά με την ευκολία με την οποία αέρας, νερό ή φυτικές ρίζες διαπερνούν τον ορίζοντα του εδάφους.

permeabilidade : A taxa de deterioração do alimento de um estado de alta qualidade para um de baixa qualidade, tornando-a eventualmente imprópria para consumo.

Was this helpful?
Vattens strömningshastighet genom ett poröst medium vid standardtemperatur (vanligen 200C); jfr. permeabilitet.


coefficient of permeability: The rate of discharge of water under laminar flow conditions through a unit cross-sectional area of a porous medium under a unit hydraulic gradient and standard temperature conditions (usually 200C).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ : Ο όγκος του νερού, ο οποίος, υπό την επίδραση μοναδιαίας πιεζομετρικής διαφοράς, διαπερνά ανά μονάδα χρόνου και υπό συνθήκες στρωτής ροής και σταθερής θερμοκρασίας ( συνήθως 200C), την μοναδιαία εγκάρσια επιφάνεια ενός πορώδους υλικού (ms-1).

coeficiente de permeabilidade: A proporção de descarga de água sob condições de escoamento laminar através de um corte transversal de um meio poroso sob um gradiente hidraulico e condições de temperatura padrão (geralmente 200 C).

Was this helpful?
Artificellt eller naturligt förekommande medel som används för att döda skadedjur.


pesticide: Artificial or natural substance used to kill pests.

ΒIΟΚΤΟΝΟ (ΖIΖΑΝIΟΚΤΟΝΟ): Τεχνητή ή φυσική ουσία χρησιμοποιούμενη γιά την εξολόθρευση ανεπιθύμητων οργανισμών.

pesticida : Substância artificial ou natural utilizada para matar pragas.

Was this helpful?
Mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är. Det används ofta inom bl.a. kemi, biologi, miljövetenskap och agronomi. Vid rumstemperatur svarar pH=7,0 mot en helt neutral lösning (inget överskott på vare sig vätejoner eller hydroxidjoner). Ett lägre värde innebär att lösningen är sur (överskott på vätejoner) och ett högre att lösningen är basisk (överskott på hydroxidjoner).


pH: A term used to describe the hydrogen ion activity of a solution; pH= -Log (H+). For dilute solutions[H+] = molar hydrogen ion concentration. The pH of pure water is 7 and is referred to as neutral. A solution of pH less than 7 is said to be acid whereas a solution of pH above 7 is said to be alkaline. The logarithmic nature of pH means that average pH cannot be calculated from the arithmetic mean of two values.

pH: Mέγεθος που εκφράζει την ενεργότητα των ιόντων υδρογόνου σε ένα διάλυμα. pH= -Log(H+). Στα αραιά διαλύματα [Η+]=μοριακή συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου. Το pΗ του καθαρού ύδατος είναι 7 και η τιμή αυτή χαρακτηρίζει και ουδέτερα καλύματα. Διαλύματα με pH μικρότερο του 7, θεωρούναι όξινα και με μεγαλύτερο από 7 αλκαλικά. Η λογαριθμική φύση του pΗ δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του μέσου με τον αριθμητικό μέσο δύο τιμών.

pH : Um termo utilizado para descrever a actividade dos iões de hidrogénio numa solução; pH = -Log (H+). Para soluções diluídas [H+] = concentração molar de iões de hidrogénio. O pH da água pura é 7 e é referido como neutro. Diz-se ácida uma solução de pH inferior a 7, enquanto uma solução de ph superior a 7 se diz alcalina. A natureza logaritmica do pH significa que o pH médio não pode ser calculado a partir da média aritmética de dois valores.

Was this helpful?
Av pigmentinlagring orsakad färg hos t.ex. hud och hår.


pigmentation: The normal colour of all or part of the body resulting from the concentration of natural colour (pigments) in the tissue, e.g. carotenoid.

ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ: Το κανονικό χρώμα όλου ή μερους του σώματος που οφείλεται στη συγκέντρωση φυσικού χρώματος (χρωστικών) στους ιστούς. π.χ. καροτινοειδή.

pigmentação : A cor normal de todo ou parte do corpo resultante da concentração de cor natural (pigmentos) no tecido, e.g. Carotenóides (q.v.).

Was this helpful?
Organismer som svävar fritt i vattnet i hav (haliplankton) och sjöar (limnoplankton) och därför är mer eller mindre beroende av vattenmassans rörelser, till skillnad från aktivt simmande djur (nekton) och bottenlevande organismer (bentos).


plankton: Passively drifting or weakly swimming organisms, including many microscopic plants and animals, but also some large jellyfish; plant plankton are called phytoplankton; animal plankton, zooplankton.

ΠΛΑΓΚΤΟΝ : Παθητικά παρασυρόμενοι ή ασθενώς κολυμβώντες οργανισμοί που περιλαμβάνουν πολλά μικροσκοπικά φυτά και ζώα, καθώς επίσης και μερικές μεγάλες μέδουσες. Το φυτικό πλαγκτόν ονομάζεται φυτοπλαγκτόν, ενώ το ζωικό ζωοπλαγκτόν.

plâncton : Organismos passivamente à deriva ou fracos nadadores, incluindo muitas plantas e animais microscópicos, mas também algumas larvas de medusas; o plâncton vegetal chama-se fitoplâncton; o plâncton animal chama-se zooplâncton.

Was this helpful?
Lever av plankton.


planktotrophic: Feeding on plankton.

Πλαγκτοτροφικός: Τρέφεται με πλαγκτόν.

planctontrófico: Que se alimenta de plâncton.

Was this helpful?
Hos ett material innebär att detta under inverkan av främst mekanisk belastning undergår en formändring som kvarstår efter det att belastningen upphört.


plasticity: Property of a material which enables it to be continuously deformed without rupture when acted on by a force of sufficient magnitude and allows it to retain its deformed shape after the applied force has been removed. Plasticity, like consistency, is a qualitative term, representing a composite of physical properties.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ιδιότητα ενός υλικού που το καθιστά ικανό να παραμορφώνεται συνεχώς χωρίς να σπάει όταν εξασκείται πάνω του ικανή δυνατή και του επιτρέπει να διατηρεί το σχήμα του και αφού η δύναμη παύσει να ασκείται. Η πλαστικότητα, όπως και η συνοχή, είναι ποιοτικός όρος, που αντιστοιχεί σε ένα πλέγμα φυσικών ιδιοτήτων.

plasticidade : Propriedade de um material que lhe permite ser continuamente deformado sem ruptura quando sobre ele actua uma força de magnitude suficiente e que lhe permite conservar a sua forma deformada depois da força aplicada ter sido retirada. A plasticidade, tal como a consistência, é um termo qualitativo, representando um composto de propriedades físicas.

Was this helpful?
Organismer som permanent befinner sig vid vattenytan och har åtminstone delar av kroppen över vatten.


pleuston: Organisms that remain permanently at the water surface having at least part of the body above the surface.

Πλευστόν: Οργανισμοί που παραμένουν μόνιμα στην επιφάνεια του νερού έχοντας κάποιο τουλάχιστον τμήμα του σώματός τους πάνω από την επιφάνεια του νερού.

pleúston: Organismos que ficam permanentemente à superfície da água tendo pelo menos parte do corpo acima da superfície.

Was this helpful?
Inom statistiken ett mått på sannolikhetsfördelning.


poisson distribution: A mathematical distribution used to test for random distribution or process.

Κατανομή Poisson: Μια μαθηματική κατανομή που χρησιμοποιείται για την δοκιμή σε τυχαία κατανομή ή διαδικασία.

distribuição de poisson : Uma distribuição matemática utilizada para testar a distribuição ou processo aleatórios.

Was this helpful?
Zon mellan 72 och 90 grader på båda halvkloten.


Polar zone: A latitudinal zone between 720 and 900 in either hemisphere.

Πολική ζώνη : Η ζώνη με γεωγραφικό μήκος που κυμαίνεται μεταξύ 720 και 900 και στα δύο ημισφαίρια.

zona polar: Uma zona de latitude entre os 720 e os 900 em cada hemisfério.

Was this helpful?
Bräckt vatten vars salthalt närmar sig havets.


polyhaline: Applied to brackish water whose salinity approaches that of the sea.

Ευρύαλος: Εφαρμόζεται σε εφάλμυρα νερά των οποίων η αλατότητα πλησιάζει αυτή των θαλασσών.

polihalina: Aplica-se a água salobra, cuja salinidade se aproxima da do mar.

Was this helpful?
Fenomenet att individerna i en population förekommer i två eller fler tydligt skilda former, morfer, med olika utseenden eller fysiologiska egenskaper.


polymorphism: Intraspecific variation; the existence of individuals of more than one form within a species. On the DNA level, this refers to differences in base pair sequence between two individuals; occurrence of genomes with different alleles in a population; the differences are often expressed in different phenotypes or in forms of different restrictive patterns.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική ποικιλομορφία. Η ύπαρξη, σένα είδος, ατόμων με περισσότερες από μία μορφές. Στο επίπεδο του DΝΑ αναφέρεται στις διαφορές σε αλληλουχία ζευγών βάσεων μεταξύ δύο ατόμων. Η ύπαρξη γονιδιωμάτων με διαφορετικά αλληλόμορφα σε ένα πληθυσμό. Οι διαφορές συχνά εκφράζονται με διαφορετικούς φαινότυπους ή με μορφές με διαφορετικές περιοριστικές ιδιότητες.

polimorfismo : Variação intraespecífica; a existência de indivíduos com mais de uma forma dentro de uma espécie. Ao nível do ADN, este fenómeno refere-se a diferenças na sequência dos pares de bases entre dois indivíduos; ocorrência de genomas com alelos diferentes numa população; as diferenças são frequentemente expressas por fenótipos diferentes ou sob a forma de diferentes padrões restritivos.

Was this helpful?
Organisk molekyl bestående av två eller mer aromatiska ringar; viktig del i många miljögifter.


polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH): Organic molecules composed of two or more aromatic rings; important pollutant compounds.

ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑ- ΝΘΡΑΚΕΣ (BAH): Οργανικά μόρια αποτελούμενα από δύο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους. Σημαντικός ρύπος.

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) : Moléculas orgânicas compostas de dois ou mais anéis aromáticos; compostos poluentes importantes.

Was this helpful?
Innebär att en organism kan äta flera olika typer av föda, ofta från olika trofinivåer.


polyphagous: Capable of eating various kinds of food, often derived from different trophic levels.

ΠΟΛΥΦΑΓΟΣ: Οργανισμός ικανός να τρέφεται με διάφορα είδη τροφής, συχνά προερχόμενα από διαφορετικά τροφικά επίπεδα.

polífago: Capazes de se alimentarem de diversos tipos de alimento, frequentemente derivados de diferentes níveis tróficos.

Was this helpful?
När en cell eller celler i en organism innehåller tre eller fler haploida uppsättningar av kromosomer, t.ex. triploid.


polyploidy: State in which a cell or cells of an organism contain three or more haploid sets of chromosomes, e.g. triploid.

ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΙΑ: Κατάσταση στην οποία ένα κύτταρο ή κύτταρα ενός οργανισμού περιέχουν τρεις ή περισσότερες απλοειδείς σειρές χρωμοσωμάτων, π.χ. τριπλοειδία (βλ.λ)

poliploidia: Estado em que uma célula ou células de um organismo contem três ou mais conjuntos haplóides de cromossomas, e.g. Triplóide (q.v.).

Was this helpful?
(1) En grupp individer av samma art som upptar ett definierat område och ofta till viss grad är isolerat från andra grupper av samma art. (2) Inom statistiken hela den grupp individer eller karaktärer som undersöks.


population: (1) A group of individuals of one species, occupying a defined area and usually isolated to some degree from other groups of this species. (2) In statistics, the whole group of items or individuals under investigation.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: (1) Ομάδα ατόμων ενός είδους, που καταλαμβάνουν ορισμένη περιοχή, συνήθως σχετικά απομονωμένη από άλλες ομάδες του ιδίου είδους. (2) Στην στατιστική, το σύνολο των υπό μελέτην αντικειμένων.

população : (1) Um grupo de indivíduos de uma espécie, que ocupa uma área definida e normalmente de certo modo isolada de outros grupos da mesma espécie. (2) Em estatística, todo o grupo de items ou indivíduos sob investigação.

Was this helpful?
Ett materials egenskap att vara poröst, försett med håligheter. Porositeten definieras som hålrummens volym per volymsenhet av hela materialet.


porosity: The quality or state of being permeable, i.e., of sufficiently loose texture to permit the passage of fluids or gases through pores. The ratio of the volume of the interstices of the material to the volume of the mass is one measure of porosity; another is the rate of air movement through a test specimen.

ΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ: Ενα σώμα είναι πορώδες όταν η υφή του είναι αρκούντως χαλαρά ώστε να επιτρέπει την διεύλευση υγρών ή αερίων μέσω των πόρων του. Μέτρο του πορώδους είναι ο λόγος του όγκου των διάκενων του υλικού προς τον ολικό όγκο του.

porosidade : A qualidade ou condição de ser permeável, i.e. com uma textura suficientemente alargada para permitir a passagem de fluidos ou gases através dos poros. Uma medição da porosidade consiste na razão entre o volume de instertícios do material e o volume da massa; outra consiste na taxa de movimento de ar através de um especimen teste.

Was this helpful?
Fin lera som används för att tillverka porslin.


china clay: Fine clay used for the manufacture of porcelain.

Κινέζικη άμμος : Ψιλή άμμος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της πορσελάνης.

Argila Chinesa: Argila fina utilizada para a produção de porcelana.

Was this helpful?
Parts per billion.


PPB: Parts per billion.

PPB: Ppb: Μέρη ανά δισεκατομμύριο.

PPB: Partes por Bilião.

Was this helpful?
Parts per million.


ppm: Parts per million.

PPM: Ppm: μέρη ανά εκατομμύριο.

ppm (mg/kg): Partes por Milhão.

Was this helpful?
Parts per thousand.


ppt: Parts per thousand.

PPT: Ppt: Μέρη ανά χίλια.

ppm (g/kg): Partes por mil.

Was this helpful?
Förhållandet att ett djur, en predator, dödar och helt eller delvis konsumerar ett annat djur.


predation: Act of animal capturing or consuming another (prey) of a different and usually smaller species.

ΘΗΡΕΥΣΗ: Η πράξη ενός ζώου όταν τρώγει ένα άλλο ζώο (λεία) διαφορετικού είδους και συνήθως μικρότερου μεγέθους.

predação : Acto de captura ou consumo de um animal (presa) por outro de uma espécie diferente e normalmente maior.

Was this helpful?
Ett djur som dödar och konsumerar andra djur för föda.


predator: An animal which kills and consumes other animals for food.

ΘΗΡΕΥΤΗΣ: Ζώο που σκοτώνει και καταναλώνει άλλα ζώα ως τροφή .

predador : Um animal que mata e consome outros animais como fonte de alimento.

Was this helpful?
Den process varigenom organiska ämnen produceras ur oorganiska ämnen av levande varelser, såsom av gröna växter, alger och vissa bakterier. Det sker vanligen genom fotosyntes, hos en del bakterier genom kemosyntes.


primary production: The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή παραγω

produção primária : A produção de nova matéria orgânica pelos autotróficos, tais como as algas fotossintéticas. Este é, muito frequentemente, o primeiro passo numa cadeia alimentar. Chama-se produção primária bruta a quantidade total de matéria orgânica produzida por unidade de tempo por um indivíduo, uma população, uma área ou um volume de água. Quando perdas simultâneas de matéria orgânica por catabolismo (e.g. respiração) são subtraídas à produção primária bruta, obtém-se uma medição da produção primária líquid

Was this helpful?
En statistisk analysmetod för att bestämma vilken variabel som är ansvarig för en observerad variation.


principal component analysis: A statistical analysis method for determining the variables that explain the observed variation. In this method, the axes of multi-dimensional space are transformed so that the first axis explains the maximum amount of variance, the second axis explains the maximum remaining variance, and so forth.

Ανάλυση πρωτογενούς υλικού : Μια μέθοδος στατιστικής ανάλυσης για τον καθορισμό των μεταβλητών που επεξηγούν την παρατηρούμενη διαφοροποίηση. Σε αυτή τη μέθοδο οι άξονες του πολυδιάστατου χώρου μετασχηματίζονται, ώστε ο πρώτος άξονας να εκφράζει τη μέγιστη ποσότητα διαφοροποίησης, ο δεύτερος άξονας εκφράζει τη μέγιστη υπολειπόμενη διαφοροποίηση κ.ο.κ.

análise dos componentes principais : Um método estatístico de análise para determinar as variáveis que explicam a variação observada. Neste método, os eixos do espaço multi-dimensional são transformados de modo a que o primeiro eixo mostre o valor máximo da variação, o segundo eixo mostre a variação máxima restante e assim por diante.

Was this helpful?
Omvandlandet av energi till organiskt material av en organism, poppulation eller samhälle.


production: The assimilation of energy into organic materials by an organism, population or community.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η δέσμευση ενέργειας μέσω του σχηματισμού οργανικών υλικών από τον οργανισμό, τον πληθυσμό ή την βιοκοινωνία.

produção : A assimilação de energia para a matéria orgânica por um organismo, população ou comunidade.

Was this helpful?
Hastigheten med vilken biomassa produceras i ett system; uttryckt som produktion under ett specifikt tidsintervall. Brutto: Förändringshastigheten i biomassa, inklusive alla förluster som t.ex. respiration, under ett specifikt tidsintervall. Netto: Ackumuleringshastighet eller produktion av nytt organiskt material eller lagrad energi minus förluster, under ett specifikt tidsintervall. Primär: Se PRIMÄRPRODUKTION


productivity: Rate of production of biomass; expressed as production during a specific time interval. Gross: Rate of change in biomass including all losses including respiration during a specific time interval.Net: Rate of accumulation or production of new organic matter or stored energy, less losses, during a specific time interval. Primary: The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matte

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ : Ρυθμός της παραγωγής βιομάζας, εκφραζόμενος ως παραγωγή ανά μονάδα χρόνου. Ολική: Ρυθμός μεταβολής σε βιομάζα, ο οποίος περιλαμβάνει και όλες τις απώλειες (όπως η αναπνοή) εντός ενός χρονικού διαστήματος. Καθαρή: Η ταχύτητα συσσώρευσης ή παραγωγής νέας οργανικής ύλης ή αποθηκευμένης ενέργειας, ύστερα από την αφαίρεση των απωλειών, σε μια χρονική περίοδο. Πρωτογενής: Βλ. ΠPΩTOΓENHΣ ΠAPAΓΩΓH.

produtividade : Taxa de produção de biomassa; expressa como a produção durante um intervalo de tempo específico. Bruta: Taxa de alteração de biomassa incluindo todas as perdas, como a respiração, durante um intervalo de tempo especifico. Líquida: Taxa de acumulação ou produção de nova matéria orgânica ou energia armazenada, menos perdas, durante um intervalo de tempo especifico. Primária: ver PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Was this helpful?
Makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.


protein: Complex, naturally-occurring, polymers comprised of amino acids joined by peptide linkages.

ΠΡΩΤΕΪΝΗ: Φυσικά παραγόμενο σύνθετο πολυμερές αποτελούμενο από αμινοξέα (βλ.λ) που συνδέονται με πεπτιδικούς δεσμούς.

proteína: Polímeros complexos, que ocorrem naturalment, compostos de aminoácidos unidos por ligações peptídicas.

Was this helpful?
Allestädse närvarande grupp av encelliga eukaryota organismer.


protozoa: Ubiquitous group of unicellular eukaryotic organisms.

ΠΡΩΤΟΖΩΑ: Πανταχού παρούσα ομάδα μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών.

protozoários : Grupo de organismos unicelulares eucarióticos com o dom da ubiquidade.

Was this helpful?
En representativ del av en större enhet som används för att studera den stora enheten.


sample: A representative part of a larger unit used to study the properties of the entire unit. For example, a portion or quantity of a population, individual, organ, tissue or liquid.

ΔΕIΓΜΑ : Αντιπροσωπευτικό τμήμα μιας μεγαλύτερης μονάδας, χρησιμοποιούμενο για την μελέτη των ιδιοτήτων της. Για παράδειγμα τμήμα ή μέρος ενός πληθυσμού, ατόμου, οργάνου, ιστού, ή υγρού. Πρβλ. επίσης Δείγμα νερού, τυχαίο δείγμα.

amostra : Parte representativa de uma unidade maior utilizada para estudar as proprieades da unidade total. Por exemplo, uma parte ou quantidade de uma população, indivíduo, órgão, tecido ou líquido; cf. amostra aleatória, amostra de água.

Was this helpful?
Uttagning av en mindre del av ett objekt (kroppsvävnad, varuparti etc.), vars kvalitet eller kvantitativa egenskaper man vill bestämma:


sampling: The process consisting of choosing elements of a population in order to form a subset of that population known as a sample.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ: Διαδικασία επιλογής στοιχείων ενός πληθυσμού με σκοπό την δημιουργία ενός υποσυνόλου αυτού του πληθυσμού, γνωστού ως δείγμα.

amostragem : Um processo que consiste na escolha de elementos de uma população de modo a formar um subconjunto dessa população conhecido como uma amostra.

Was this helpful?
Avser en specifik metod vid provtagningen.


sampling method: This term denotes a specific protocol for sampling.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνώνυμος με τον όρο "πρωτόκολλο δειγματοληψίας" που περιλαμβάνει μια σειρά προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται κατά την απόληψη δειγμάτων.

método de amostragem : Este termo indica um protocolo específico de amostragem (q.v.) .

Was this helpful?
Lever mellan eller sittande på sandpartiklar; arenicolous.


psammobiontic: Living in between or attached to sand particles; arenicolous.

Ψαμμοβιοτικό : Ζουν μεταξύ ή προσκολλημένα σε σωματίδια άμμου:ψαμμοβιοτικα.

psamofauna: Que vive entre ou ligado a partículas de areia; arenícola.

Was this helpful?
Syftar på en sandig strand.


psammolittoral: Referring to a sandy shore.

Ψαμμοπαραλιακή : Αναφέρεται σε αμμώδεις ακτές.

costa arenosa: Que se refere a uma costa arenosa.

Was this helpful?
De organismer som lever eller rör sig mellan sandkorn; interstitial flora och fauna.


psammon: Those organisms living in, or moving through, sand; the interstitial flora and fauna.

ΨΑΜΜΟΝ: Οι οργανισμοί που ζούν εντός, ή κινούνται εντός , της άμμου. Η χλωρίδα και πανίδα των διακένων.

psamófilos : Os organismos que vivem dentro ou se movem através de terrenos arenosos; a flora e fauna interstíciais.

Was this helpful?
Partikulärt material som tas upp och sen stöts bort av filtrerande organismer, t.ex. ostron.


pseudofaeces: Particulate matter that is collected and then rejected by filter feeders, usually through the inhalant aperture, e.g. oysters.

ΨΕΥΔΟΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Σωματιδιακή ύλη που έχει διαχωριστεί από την αρχικά συλλεγείσα τροφή και έχει απορριφθεί από τους διηθηματοφάγους (π.χ. στρείδια) συνήθως από το εισροφητικό άνοιγμα.

pseudofezes : Matéria particulada que é colhida e posteriormente rejeitada pelos filtradores, normalmente através abertura de aspiração, e.g. Ostras.

Was this helpful?
förlamningsframkallande skaldjurs förgiftning (Paralytic Shellfish Poisoning). En typ av skaldjurs förgiftning.


PSP: Paralytic Shellfish Poisoning. A symptom of poisoning from toxins produced by certain dinoflagellates (e.g. red tides).

PSP : Παραλυτική δηλητηρίαση από όστρακα.

PSP(paralytic shellfish poisoning): Intoxicação provocada por toxinas produzidas por certos dinoflagelados (e.g. marés vermelhas).

Was this helpful?
Organismer vars tillväxt optimum ligger under 20 grader C.


psychrophilic: Organisms whose optimum growth temperature lies below 200C.

Ψυχροφιλικοί : Οργανισμοί των οποίων η θερμοκρασία για την βέλτιστη ανάπτυξη είναι κάτω από 20 0C.

Psicrofílico : Organismos cuja temperatura óptima de crescimento se situa abaixo dos 200 C.

Was this helpful?
En vertikal densitetsgradient som delar yt- och djupvattenlager.


pycnocline: Characterised by a vertical density gradient and separates surface and deep water layers.

Πυκνοκλινές: Χαρακτηρίζεται από κατακόρυφη διαβάθμιση της πυκνότητας και διαχωρίζει τα επιφανειακά και τα βαθύτερα στρώματα νερού.

Picnoclina : Caracterizado por um gradiente vertical de densidade e que separa as camadas superficiais da água das camadas profundas.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES