AMC LIMITED

K

Naturligturval genom selektion för arter bäst anpassade för sena stadier av succession.


K selection: K-selected species are those adapted to a relatively unchanging environment and are characterised by a low reproductive rate.

Κ -επιλογη: Επιλεγμένα είδη τα οποία έχουν προσαρμοσθεί σε ένα σταθερό περιβάλλον και σαν αποτέλεσμα χαρακτηρίζονται από χαμηλό αναπαραγωγικό ρυθμό.

selecção K : As espécies de selecção K são as que estão adaptadas a um ambiente relativamente constante e são caracterizadas por uma baixa taxa de repordução.

Was this helpful?
(CaCO3) Mineral som finns i två huvudformer, kalkspat och aragonit; de kan bildas som inorganiska fällningar eller som biologiska utsöndringar i kalcifierade delar av organismer. Aragonit har förmågan att tåla mer tryck än kalkspat och följaktligen så är skalen hos många organismer gjorda av denna förening.


calcium carbonate: (CaCO3). A mineral found in two main forms, calcite and aragonite; they can form as inorganic precipitates or as biological secretions in the calcified parts of organisms. Aragonite is capable of withstanding greater degrees of pressure than calcite and hence the shells of many organisms are made of this compound.

ΑΝΘΡΑΚIΚΟ ΑΣΒΕΣΤIΟ: (CaCΟ3) Ορυκτό που βρίσκεται κυρίως σε δύο τύπους, ως ασβεστίτης και αραγωνίτης. Σχηματίζονται από ανόργανα ιζήματα ή βιολογικές εκκρίσεις που σχηματίζουν τα ασβεστούχα μέρη οργανισμών. Ο αραγωνίτης είναι περισσότερο ανθεκτικός στις πιέσεις και για το λόγο αυτό αποτελεί συστατικό των οστράκων πολλών οργανισμών.

Carbonato de cálcio : (CaCo3) Um mineral encontrado em duas formas principais, calcite e aragonite; podem formar-se como precipitados inorgânicos ou como secreções biológicas nas partes calcificadas dos organismos. A aragonite pode suportar maiores pressões do que a calcite e por isso as conchas de muitos organismos são feitas deste composto.

Was this helpful?
Intraspecifikt predation.


cannibalism: Intraspecific predation.

ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική θήρευση.

canibalismo : Predação intra-específica

Was this helpful?
Utövade effekten som angränsande områden har på populationsstrukturen inom kantzonen (ekoton). Denna kantzon har ofta ett högre antal och densitet av vissa arter.


edge effect: The effect exerted by adjoining communities on the population structure within the marginal zone (ecotone), often containing a greater number of species and higher population densities of some species than either of the adjoining communities.

Φαινόμενο ακμής : Φαινόμενο το οποίο δημιουργείται από τις προσαρτημένες κοινωνίες στην δομή του πληθυσμού, μέσα στην περιθωριακή ζώνη (ecotone),και στην οποία περιέχεται συνήθως ένας μεγαλύτερος αριθμός ειδών, ενώ παρατηρείται υψηλότερη πυκνότητα πληθυσμού ορισμένων ειδών έναντι άλλων προσαρτημένων κοινωνιών.

efeito marginal: Efeito usado pela reunião de comunidades na estrutura da população dentro da zona marginal (ecotone), contendo frequentemente um maior número de espécies e densidades populacionais mais elevadas de algumas espécies do que qualquer das comunidades reunidas.

Was this helpful?
Processen där kemiska föreningar bryts ner för att framställa mindre molekyler frambringandes energi för tillväxt, aktivitet eller värme; jfr. anabolism; metabolism.


catabolism: The process by which chemicals are broken down to produce smaller molecules yielding energy for growth, activity or heat.

ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Η διεργασία με την οποία τα χημικά μεγαλομόρια διασπώνται σε μικρότερα. Κατά την διάσπαση εκλύεται ενέργεια που χρησιμεύει στην αύξηση, την κίνηση και την παραγωγή θερμότητας. πρβλ αναβολισμός, μεταβολισμός.

catabolismo: O processo pelo qual os químicos são degradados de modo a produzirem moléculas mais pequenas que contêm a energia necessária para o crescimento, actividade ou aquecimento; c.f. Anabolismo; metabolismo.

Was this helpful?
Syftar till fiskar som vandrar för att leka i havet men lever största delen av sitt liv i sötvattens miljöer (t.ex ålar); jfr. diadromous and anadromous.


catadromous: Refers to fishes that migrate to spawn in the sea but live a large portion of their existence in fresh waters (e.g. eels).

ΚΑΤΑΔΡΟΜΑ: Ο όρος αναφέρεται στα ψάρια που μεταναστεύουν για να γεννήσουν στην θάλασσα, αλλά ζουν το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους σε γλυκά νερά (π.χ. χέλια). Πρβλ. Διάδρομα και ανάδρομα.

catádromo : Refere-se a peixes que migram para desovar no mar mas que vivem uma grande parte da sua vida em água doce (e.g. Enguias) ; c.f. Diádromo e anádromo.

Was this helpful?
Förening som påskyndar, men som själv inte medverkar i, en kemisk reaktion.


catalyst: A compound that accelerates a chemical action and does not itself take part in the chemical reaction.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ : Ενωση, η οποία επιταχύνει μία χημική αντίδραση χωρίς να λαμβάνει η ίδια μέρος σε αυτήν.

catalisador : Um composto que acelera uma acção química e que ele próprio não participa na reacção química.

Was this helpful?
Bildandet av multipla kemiska bindningar där en metal jon blir fast förenat till en organisk jon, och har som följd att elementet hålls kvar i lösningen och framställs som icke-toxiskt.


chelation: Formation of multiple chemical bonds in which a metallic ion is firmly combined with an organic molecule, having the effect of keeping the element in solution and rendering it non-toxic.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΗΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ: Σχημ- ατισμός πολλαπλών χημικών δεσμών στους οποίους ένα μεταλλικό ιόν συνδέεται με ένα οργανικό μόριο. Εχει την ιδιότητα να κρατά το στοιχείο σε διάλυση και να το διατηρεί μή τοξικό.

quelação: Formação de múltiplas ligações químicas em que um ião metálico é firmemente ligado a uma molécula orgânica, tendo o efeito de manter o elemento em solução e torná-lo não tóxico.

Was this helpful?
Brunalg från ordningen Laminariales, inkluderar världens största alg. Växer vanligen på klipp eller sten substrat. Några arter kan bli längre än 30 m, med en bredd på mer än 1 m. Odlas i bl a Asien.


kelp: Brown algae of the order Laminariales, including the largest known algae. Kelp typically grow on rock or stone substrates. Some species can attain a length as great as 30m, with blades in excess of one metre in width. Cultivated in the Far East.

ΚΕΛΠ: Φαιοφύκη της τάξης των Laminariales που περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα γνωστά φύκη. Τα Κελπ αναπτύσσονται συνήθως σε βραχώδεις και πετρώδεις βυθούς. Μερικά είδη φθάνουν σε μήκος τα 30m με πλάτος "φύλλου" που υπερβαίνει το 1m. Καλλιεργούνται στην Απω Ανατολή.

sargaço : Algas castanhas da ordem das laminárias, incluindo as maiores algas conhecidas. O sargaço cresce tipicamente em substractos rochosos. Algumas espécies podem atingir um comprimento de 30 m, com folhas com mais de um metro de largura. É cultivado no Extremo Oriente.

Was this helpful?
Benämning för den kemiska syreförbrukningen. COD är ett mått av mängden organiskt substans som kan oxideras av ett starkt kemiskt oxidationsmedel. Den uttrycks som den mängd syre, som är likvärdigt oxidationsmedeln som används (dikromat), i en vattenprov. Den kemiska syreförbrukningen (COD) tillåter ofta en skattning av BOD. COD bestämningen i brackvatten och marina miljöer störs av saltmatrisen som måste avlägsnas.


chemical oxygen demand (COD): A term for the chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.

ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (COD): Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

exigência química de oxigénio (COD) : Termo utilizado para o consumo químico de oxigénio. COD corresponde à medição da quantidade de matéria orgânica que pode ser oxidada por um forte oxidante químico. Expressa-se como a quantidade de oxigénio equivalente ao oxidante usado (dicromatos) numa amostra de água não tratada. A exigência química de oxigénio (COD) permite muitas vezes uma estimativa de BOD. As determinações de COD em água salobra e marinha são afectados pela matriz de sal, a qual tem de ser removido.

Was this helpful?
Sinnesceller eller sinnesorganer som används för att känna av kemiska stimulanser.


chemoreceptor: Sensory cells or sense organs for the perception of chemical stimuli.

ΧΗΜΕΙΟΫΠΟΔΟΧΕΑΣ: Αισθητήρια κύτταρα ή αισθητήρια όργανα ευαίσθητα στα χημικά ερεθίσ- ματα.

receptor químico: Células ou orgãos sensoriais que percepcionam um estímulo químico.

Was this helpful?
Ett organisms respons mot ett kemisk stimulus (rörelse mot eller från ett kemisk stimulus).


chemotaxis: The response of organisms to chemical stimuli (moving towards or away from a chemical stimulus).

ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑ: Απόκριση ενός οργανισμού σε ένα χημικό ερέθισμα (απομάκρυνση ή κίνηση προς το χημικό ερέθισμα).

quimiotaxia : A resposta dos organismos a estímulos químicos (movendo-se na direcção de ou afastando-se de um estímulo químico).

Was this helpful?
Tusen kalorier: en energienhet som ersatts med joule.


kilocalorie: One thousand calories: a unit of heat now replaced by the joule.

Χιλιοθερμίδα: Χίλιες θερμίδες: Μονάδα μέτρησης της ενέργειας, η οποία έχει αντικατασταθεί από το Τζάουλ (joule).

kilocaloria : Mil calorias; uma unidade de calor substituida agora pela joule.

Was this helpful?
Kisel (Si) grundämne, används i keramiska material, betong, läkenedel, kosmetika, insektisider, m.m. Biologiskt viktig bl.a. i skelettmaterial hos t.ex. kiselalger, radiolarier och många svampdjur (glas-, horn- och kiselsvampar), men är i mindre mängder nödvändigt också för många andra organismer, sannolikt också för människan.


silica: (1) Mineral element (Si) used to make glass ceramics and concrete, and also used in pharmaceuticals, cosmetics and insecticides. (2) Biologically, an important constituent in the thecae of diatoms and therefore it becomes a limiting factor for phytoplankton production.

ΠΥΡΙΤΙΟ: (1) Ανόργανο στοιχείο (Si) χρησιμο- ποιούμενο στη κατασκευή υαλικών, κεραμικών και τσιμέντου, φαρμακευτικών ουσιών, καλλυντικών και εντομοκτόνων. (2) Βιολογικά είναι σημαντικό συστατικό των θηκών των διατόμων και αποτελεί περιοριστικό παράγοντα της παραγωγής φυτοπλαγκτού.

sílica : (1) Elemento mineral (Si) utilizado para fazer vidro e betão, também utilizada em produtos farmacêuticos, cosméticos e insecticidas. (2) Biologicamente, um constituinte importante na teca das diatomáceas, tornando-se por conseguinte um factor limitante na produção do fitoplâncton.

Was this helpful?
Beståndsdel av artropodernas exoskelett; ämne som har en väsentlig mekanisk styrka; kalkspatet i exoskelettet stöds av ett organiskt matris gjord av föreningen chitin och olika protein molekyler.


chitin: A constituent of the arthropod exoskeleton; a material of considerable mechanical strength; the calcite of the exoskeleton is supported by an organic matrix made up of a compound called chitin and various protein molecules.

ΧΙΤΙΝΗ: Πρωτεΐνη του εξωσκελετού των αρθρο- πόδων. Υλικό σημαντικής μηχανικής σκληρότητας. Ο ασβεστίτης του εξωσκελετού υποστηρίζεται από οργανικό πλέγμα που σχηματίζεται από χιτίνη και διάφορα πρωτεïνικά μόρια.

quitina : Um componente do exoesqueleto dos artrópodes; um material de considerável resistência mecânica; a calcite do exoesqueleto é suportada por uma matriz orgânica feita de um composto chamado quitina e várias moléculas de proteínas.

Was this helpful?
Processen där ett embryo lämnar det inneslutande ägget. Märk att i egentlig mening är det inte ägget som kläcks, det är embryot.


hatch: A process by which an embryo leaves the egg envelope(s). (N.B., an egg cannot hatch, it is an embryo that hatches.)

ΕΚΚΟΛΑΨΗ: η διαδικασία με την οποία το έμβρυο εγκαταλείπει το κέλυφος του αυγού (η εκκόλαψη αναφέρεται στο έμβρυο και όχι στο αυγό)

eclosão : Processo através do qual um embrião deixa o ovo . (N.B. Um ovo não eclode, é o embrião que eclode)

Was this helpful?
Förflyttning hos fiskar från födosöksplats eller övervintringslokal till lekområde.


spawning migration: The movement of fishes from the feeding or overwintering grounds to the spawning grounds.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Η μετακίνηση των ψαριών από τα πεδία διατροφής ή διαχείμασης στα πεδία ωοτοκίας.

migração para postura : A deslocação dos peixes das zonas de alimentação ou de passagem do inverno para as zonas de desova.

Was this helpful?
Slutlig fas på den ekologiska sucessionen i en mer eller mindre stabilt biotiskt samhälle som är i jämvikt med omgivningen.


climax: The terminal stage of an ecological succession of a more or less stable biotic community which is in equilibrium with existing environmental conditions.

Καταληκτικό (στάδιο): Το τερματικό στάδιο μιας οικολογικής διαδοχής μιας σταθερής -σε γενικές γραμμές- κοινωνίας και το οποίο είναι σε ισορροπία με τις υπάρχουσες περιβαντολλογικές συνθήκες.

climax: A fase terminal de uma sucessão ecológica de uma comunidade biótica mais ou menos estável, que está em equilíbrio com as condições ambientais existentes.

Was this helpful?
En strand karakteriserad av fast, stabilt substrat.


rocky beach: A shore characterised bv solid stable substrates.

Βραχώδης ακτή : Μια ακτή που χαρακτηρίζεται από σταθερά στέρεα υποστρώματα.

praia rochosa: Uma costa caracterizada por substratos sólidos estáveis.

Was this helpful?
Asexuellt erhållna populationer som har bildats i kultur av en enda isolerad individ eller cell, till exempel makroalger.


clone: Asexually-derived population of organisms that have been established in culture from a single, initially isolated individual or cell, for example, macro-algae.

ΚΛΩΝΟΣ: Πληθυσμός οργανισμών σε μια καλλι- έργεια που έχουν προέλθει με αγενή αναπαραγωγή από ένα μοναδικό, αρχικά απομονωμένο άτομο ή κύτταρο, π.χ. μακροφύκη.

clone : Grupo de organismos de origem assexuada, criados em cultura a partir de uma única célula ou indivíduo isolado, por exemplo as macro algas.

Was this helpful?
(1) Inom akvakultur syftar det till sterilisering av vatten (i synnerhet vatten som innehåller avfallsprodukter) eller utrustning genom att använda klorgas (2) Inom kemi, varje reaktion som innefattar introduktionen av klor i en förening.


chlorination: 1) In aquaculture, the sterilization of water (particularly containing effluents) or equipment using chlorine gas. (2) In chemistry, any reaction involving the introduction of chlorine into a compound.

ΧΛΩΡΙΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια, η αποστεί- ρωση του νερού (ιδίως όταν περιέχει απόβλητα) ή του εξοπλισμού γίνεται χρησιμοποιώντας αέριο χλώριο. (2) Στην χημεία κάθε αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση του χλωρίου σε μία ένωση.

clorinização : 1) Em aquacultura, a esterilização da água (em particular contendo efluentes) ou de equipamento que utilize gás de cloro. (2) Em química, qualquer reacção que envolve a introdução de cloro num composto.

Was this helpful?
Vikten av klor i gram som innehålls i 1kg havsvatten efter att bromiderna och jodiderna har ersatts av klor. Klorinitet är bestämd genom titrering som ett sätt att bestämma saliniteten av ett vattenprov.


chlorinity: The weight of chlorine in grams contained in 1 kg of seawater after the bromides and iodides have been replaced by chloride. Chlorinity is determined by titration as one means of ascertaining the salinity of a water sample.

ΧΛΩΡΙΟΤΗΤΑ: Το βάρος του χλωρίου σε γραμμάρια, που περιέχεται σε 1 kgr θαλασσινού νερού, μετά την αντικατάσταση του βρωμίου και ιωδίου από χλώριο. Η χλωριότητα προσδιορίζεται με τιτλοδότηση ώστε να εξακριβωθεί η αλατότητα του δείγματος του νερού.

clorinidade : O peso de cloro, em gramas, contido em 1 kg de água do mar depois dos brometos e dos iodetos terem sido substituídos pelo cloro. A clorinidade, uma maneira de confirmar a salinidade da uma amostra de água, é determinada por titulação.

Was this helpful?
Grön pigment som finns hos de flesta alger och högre växter. Den är ansvarig för omvandlingen av solenergi till kemisk energi i.e.fotosyntes. (q.v.).


chlorophyll: Green pigment found in most algae and higher plants. It is responsible for the transformation of light energy to chemical energy, i.e., photosynthesis.

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ: Πράσινη χρωστική που συναντάται στα περισσότερα φύκη και ανώτερα φυτά. Είναι υπεύθυνη για την μετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε χημική δηλ. φωτοσύνθεση (πρβλ).

clorofila : Pigmento verde encontrado na maior parte das algas e plantas superiores. É responsável pela transformação da energia luminosa em energia química, i.e. a fotossíntese (q.v.).

Was this helpful?
En fördelning av organismer i rummet, där de uppträder mer klumpat än vad som förutsägs av slumpen.


patchiness: A spatial distribution in which organisms are found more aggregated than predicted by random occurrence.

Χωρομωσαϊκή κατανομή : Μια κατανομή χώρου στην οποία οι οργανισμοί εμφανίζονται σε ένα μεγαλύτερο σύνολο από μια πρόβλεψη τυχαίας εμφάνισης.

despadronizado: Distribuição no espaço na qual os organismos se encontram mais agregados do que o previsto no caso de ocorrência aleatória.

Was this helpful?
Statistisk metod där korrelationer mellan vissa variabler används för att gruppera stickprover.


cluster analysis: A statistical method that groups samples based on a set of highly correlated variables.

Κυτταρική ανάλυση : Μια στατιστική μέθοδος που συγκεντρώνει δείγματα και βασίζεται σε ένα σύνολο συσχετισμένων μεταβλητών.

análise de grupo: Método estatístico que agrupa amostras baseadas num conjunto de variáveis altamente correlecionadas.

Was this helpful?
En hastighets enhet som är lika med en nautisk mil (608 ft, 1,8532 km) per timme.


knot: A unit of velocity equal to one nautical mile (608 ft, 1.8532 km) per hour.

ΚΟΜΒΟΣ (ΚΝ): Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας ίση με ένα ναυτικό μίλι (1,8532 km) ανά ώρα.

nó : Uma unidade de velocidade igual a uma milha náutica (608 pés, 1,8532 Km) por hora.

Was this helpful?
Total ekologisk effektivitet (Gross ecological efficiency); Förhållande mellan energin som assimileras i en viss trofinivå och energin som assimileras i den föregående trofinivån.


coefficient of ecological efficiency: Gross ecological efficiency; the ratio of energy assimilated at a given trophic level to that assimilated at the previous trophic level.

Συντελεστής οικολογικής αποτελεσματικότητας : Μεγάλη οικολογική αποτελεσματικότητα: ο λόγος της ενέργειας που αφομοιώνεται από ένα δεδομένο τροφικό επίπεδο προς την ενέργεια που αφομοιώνεται από το προηγούμενο τροφικό επίπεδο.

coeficiente de eficiência ecológica : Eficiência ecológica bruta; A razão da energia assimilada num determinado nível trófico em relação à energia assimilada no nível imediatamente anterior

Was this helpful?
(1) Grupp individer i samma population som föds under samma tidsperiod (2) Rangorning inom hierarkin av en taxonomisk klassificering; kategori som innefattar en grupp av familjer


cohort: (1) A group of individuals of the same population born over the same period of time. (2) A rank within a hierarchy of taxonomic classification; a category comprising a group of families.

ΚΟΟΡΤΗ: (1) Ομάδα ατόμων ενός και του αυτού πληθυσμού που έχουν γεννηθεί την ίδια χρονική περίοδο. (2) Θέση στην ιεραρχία μιας ταξινομικής κατάταξης. Κατηγορία που περιλαμβάνει μια ομάδα οικογενειών.

coorte : (1) Um grupo de indivíduos da mesma população nascidos no mesmo espaço de tempo. (2) Uma posição dentro de uma hierárquia de classificação taxonómica; uma categoria que compreende um grupo de famílias.

Was this helpful?
Brunt eller svart lagrad organogen bergart som bildas genom anaerobt nerbrytning av växtrester.


coal: Brown or black carbonaceous sedimentary rock formed by the anaerobic decomposition of plant material.

Κάρβουνο : Καφέ ή μαύρο ανθρακούχο πέτρωμα που σχηματίζεται από την αναερόβια αποσύνθεση φυτικών συστατικών.

carvão: Rocha sedimentar carbonatada preta ou castanha formada por decomposição anaerobica de material vegetal.

Was this helpful?
Dynamisk kemisk balans mellan ett karbonats tillförselhastighet och upplösningshastighet.


carbon compensation depth (CCD): The depth at which a dynamic chemical balance between the supply rate and the dissolution rate of carbonate takes place.

Βάθος αντιστάθμισης άνθρακα (CCD) : Το βάθος στο οποίο πραγματοποιείται μια δυναμική χημική ισορροπία μεταξύ του ρυθμού τροφοδοσίας και του ρυθμού διάλυσης του άνθρακα.

profundidade de compensação de carbono (PCC): A profundidade na qual ocorre um equilíbrio químico dinâmico entre a taxa de fornecimento e a taxa de dissolução de carbonato.

Was this helpful?
Biogeokemiska kolcykeln där koldioxid fixeras och organiska föreningar produceras genom fotosyntes, och kol återvänder till atmosfären genom respiration och förmultning.


carbon cycle: The biogeochemical cycle of carbon, involving the production of organic compounds by fixation of carbon dioxide through photosynthesis, to its return in the atmosphere by respiration and decomposition.

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ: Ο βιογεωχημικός κύκλος του άνθρακα, από την παραγωγή οργανικών ενώσεων με δέσμευση του CΟ2 κατά την φωτοσυνθεση ως την επιστροφή του στον ατμοσφαιρικό αέρα με την αναπνοή και την αποσύνθεση.

ciclo do carbono : O ciclo biogeoquímico do carbono, envolvendo a produção de compostos orgânicos pela fixação de dióxido de carbono através da fotossíntese, até ao seu retorno à atmosfera pela respiração e decomposição.

Was this helpful?
Färglös, doftlös gas som bildas när substanser som innehåller kol oxideras. Är mycket vattenlösligt och toxiskt för fiskar vid nivåer nära 20ppm; toxiciteten mot fiskar ökar med en minskad syrenivå. Koldioxid har en sur reaktion i vatten (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Inom bikarbonatsytemet, så beror den relativa mängden av CO2, bikarbonat och karbonat på pH-värdet. Koldioxid förekommer inte över pH 8.3


carbon dioxide: A colourless, odourless gas resulting from the oxidation of carbon containing substances, highly soluble in water, toxic to fish at levels of 20 ppm; toxicity to fish increases with low levels of oxygen. Carbon dioxide has an acidic reaction in water (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3-). Within the bicarbonate system, the relative amount of CO2, bicarbonate and carbonate will depend on pH. Carbon dioxide

ΔIΟΞΕIΔIΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CΟ2): Αχρωμο, άοσμο αέριο το οοποίο παράγεται κατά την οξείδωση των ενώσεων που περιέχουν άνθρακα, πολύ διαλυτό στο νερό, τοξικό για τα ψάρια στα επίπεδα των 20ppm. Η τοξικότητά του για τα ψάρια αυξάνεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει όξινη αντίδραση στο νερό (Η2Ο+CΟ2= Η2323/ = Η+ + ΗCΟ3-). Στο δισανθρακικό ισοζύγιο η σχετική ποσότητα CΟ2, δισανθρακικών και ανθρ

dióxido de carbono : Um gás incolor e inodoro, altamente solúvel em água, tóxico para os peixes quando a níveis de 20ppm, resultante da oxidação das substâncias que contêm carbono; A toxicidade aumenta com baixas concentrações de oxigénio. O dióxido de carbono tem uma reacção ácida na água (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3-). No sistema bicarbonato, a quantidade relativa de CO2, bicarbonato e carbonato dependerá do pH. O dióxid

Was this helpful?
Förmågan att överleva exponering till temperaturer under 0 grader.


cold resistance: The ability to survive exposure to temperatures below 00C.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ: Iκανότητα επιβίωσης ενός οργανισμού που εκτίθεται σε θερμοκρασίες κάτω από 00C.

resistência ao frio : A capacidade de sobrevivência a exposição de temperaturas inferiores a 00 C

Was this helpful?
Föreningar som har den generella formeln Cx(H2O)y t.ex sacharider, stärkelsen och celluloser. Kolhydrater är en essentiell del i metabolismen för alla organismer.


carbohydrate: Compound of general formula Cx(H2O)y e.g. sugars, starches and celluloses. Carbohydrates play an essential part in the energy metabolism of all organisms.

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: Ενώσεις με γενικό τύπο Cx(Η2Ο)y π.χ. σάκχαρα, άμυλο και κυτταρίνη. Οι υδατάνθρακες παίζουν ουσιαστικό ρόλο στον μεταβολισμό της ενέργειας σε όλους τους οργανισμούς.

hidratos de carbono : Composto com a fórmula geral Cx(H2O)y e.g. açúcares, amidos e celuloses. Os hidratos de carbono têm um papel essencial no metabolismo energético de todos os organismos.

Was this helpful?
Två arter som lever ihop utan några skadliga effekter men där ena arten kan eventuellt dra fördel av sambandet.


commensals: Two species which live together with no harmful effects but with possible benefit accruing to one of the species.

ΟΜΟΣΙΤΟΙ: Δύο είδη που ζουν μαζί χωρίς βλαβερές επιπτώσεις, αλλά με πιθανό κέρδος για το ένα είδος.

comensais : Duas espécies que vivem juntas sem quaisquer efeitos nocivos, mas com possíveis benefícios para uma das espécies.

Was this helpful?
En relation mellan två arter eller organismer (kommensaler) som är fördelaktig för en organism men inte för den andra.


commensalism: Association between two species or organisms (known as commensals) that is clearly to the advantage of one member but with no effect on the other.

ΟΜΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Συμβίωση μεταξύ δύο ειδών η οποία συμφέρει καθαρά το ένα είδος ενώ δεν επιδρά στο άλλο.

comensalismo : Associação entre duas espécies ou organismos (conhecidos por comensais) que é claramente vantajosa para um dos membro e que não causa qualquer efeito no outro.

Was this helpful?
Hänför sig till samarbete mellan individer av samma generation, som sker vid bobygge men inte under ruvning.


communal: Pertaining to the cooperation between members of the same generation, which occurs in nest building but not in care of the brood.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ : Αναφέρεται στην συνεργασία μεταξύ των μελών της ίδιας γενιάς στην κατασκευή φωλιάς, αλλά όχι στην φροντίδα των νεογνών.

comunal : Respeitante à cooperação entre membros da mesma geração, que ocorre na construção do ninho mas não nos cuidados com a descendência.

Was this helpful?
Avfall och sopor från urbana samhällen.


munipical waste: Wastes deriving from urban communities.

Αστικά απόβλητα : Λύματα προερχόμενα από τις αστικές κοινωνίες.

lixo municipal: Lixos oriundos das comunidades urbanas.

Was this helpful?
Ljusintensiteten vid kompensationsdjupet.


compensation light intensity: The light intensity at compensation depth.

ΑΝΤIΣΤΑΘΜIΣΤIΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ: Η ένταση του φωτός στο βάθος αντιστάθμισης.

intensidade luminosa de compensação : A intensidade da luz à profundidade de compensação.

Was this helpful?
(1) Vattendjupet där fotosyntesen kompenserar nedbrytningen. Ljusintensiteten vid kompensationsdjupet motsvarar ungefär 1 % av det vid ytan infallande ljuset. Under denna djup sker ingen nettotillväxt av fytoplankton. För praktiska anledningar så kan kompensationsdjupet antas representera undre gränsen av fotiska zonen. (2) Termen används också för att beskriva havsdjupet där lösningshastigheten av kalcium karbonat ökar till den grad att kalkartade snäckor börjar upplösas; vanligen ett djup unde


compensation depth: (1) The depth of water at which photosynthetic oxygen production is balanced by respiratory uptake. The compensation depth is generally assumed to correlate with the depth at which light is 1% of its incident intensity. Below this depth there will be no net phytoplankton growth. For practical purposes the compensation depth can be taken to represent the lower limit of the photic zone (2) The term is also used to describe the ocean depth at which the rate of solution of calcium carbonate increas

ΒΑΘΟΣ ΑΝΤIΣΤΑΘΜIΣΗΣ: (1) Το βάθος στο οποίο η φωτοσυνθετική παραγωγή οξυγόνου και η αναπνευστική κατανάλωση είναι ίσες. Θεωρείται ότι υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στο βάθος αντι- στάθμισης και το βάθος στο οποίο το φως έχει το 1% της προσπίπτουσας έντασής του. Κάτω από αυτό το βάθος δεν υπάρχει καθαρή φυτοπλαγκτονική παραγωγή. Για πρακτικούς λόγους το αντι- σταθμιστικό βάθος μπορεί να θεωρηθεί ως το κατώτερο όριο της ευφωτικής ζώνης. (2) Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει το βάθος του ωκεανού στο οποίο

profundidade de compensação : (1) A profundidade a que a produção fotossintética de oxigénio é compensada pela respiração. A profundidade de compensação é geralmente correlecionada com a profundidade em que a luz está a 1% da sua intensidade de incidência. Abaixo desta profundidade não haverá crescimento de fitoplâncton. Para efeitos práticos a profundidade de compensação pode ser entendida como o limite inferior da zona fótica. (2) O termo é também utilizado para descrever a profundidade no oceano a que a taxa da solução de

Was this helpful?
Relativ mängd av en substans i lösning eller blandning i viss vätska elller gas. Flera enheter används för att beskriva substansmängdskoncentrationen i vatten. Vanliga måttenheten är ett mol (som är lika med Avogadros nummer - 6.02x1023).


concentrations: The quality of a specified substance in a given amount of the medium throughout which it is distributed. Several units are currently used to describe the concentrations of substances in water. Frequently, the weight of the substance contained within 1 litre is used in a weight/volume ratio (e.g. mg l-1.). Such units are often used interchangeably with ratios such as parts per million (ppm; e.g. 1mg of a substance in 1 litre, i.e. 1000g, of pure water = 1 ppm). Care should be taken, however, as t

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η ποσότητα μιας ουσίας η οποία κατανέμεται σε δεδομένη ποσότητα ενός μέσου. Η περιγραφή των συγκεντρώσεων αυτών γίνεται με διάφορες μονάδες. Συχνά χρησιμοποιείται το βάρος της ουσίας που περιέχεται σε 1 λίτρο διαλύτη (π.χ. mg l-1). Τέτοιες μονάδες χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά με λόγους όπως μέρη ανά εκατομμύριο (ppm, πχ. 1mg ουσίας σε 1 λίτρο δηλ. 1000g καθαρού νερού = 1 ppm). Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή καθώς οι μονάδες αυτές είναι όγκος/όγκος ή βάρος/βάρος. Η μονάδα ppb (μέρη

concentrações : A qualidade de uma determinada substância numa dada quantidade de meio através do qual está distribuída. Actualmente, várias unidades são utilizadas para descrever as concentrações de substâncias na água. Frequentemente, o peso da substância contida num litro é utilizado numa relação peso/volume (e.g. mg l-1). Tais unidades são frequentemente utilizadas alternadamente com rácios tais como partes por milhão (ppm; e.g. 1mg de uma substância num litro, i.e. 1000g de água pura = 1 ppm). Contudo, d

Was this helpful?
Grafisk framställning av en organisms respons till varierande koncentrationer av en effektor molekyl (toxiskt eller välgörande) i omgivningen; jfr. dos-respons kurva.


concentration response curve: Graphical representation of the response of an organism to varying concentrations of an effector molecule (toxic or beneficial) in the surrounding medium.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Γραφική αναπαράσταση της απόκρισης ενός οργαν- ισμού σε διάφορες συγκεντρώσεις μιας δραστικής ένωσης (τοξικής ή ωφέλιμης) στο περιβάλλον μέσο (πρβλ. καμπύλη απόκρισης - δόσης).

curva de resposta de concentração : Representação gráfica da resposta de um organismo à variação de concentrações de uma molécula afectora (tóxica ou benéfica) no meio envolvente; cf. curva de resposta doseadora.

Was this helpful?
K Factor. Numerisk index: förhållandet mellan vikten (W) och längden (L) hos ett exemplar, uttryckt som: K = aW/Lb, där a och b är artspecifika konstanter. Konstanten b antas vanligen vara tre, eller en experimentellt bestämd siffra som närmar detta värde. Låga K värden indikerar fiskar i dålig tillstånd. Fiskar som närmar sig könsmognad har en väldig hög konditionsfaktor.


condition factor: K Factor. A numerical index: the relationship between weight (W) and length (L) of a specimen, expressed as: K = aW/Lb, where a and b are species-specific constants. The constant b is usually taken to be three, or an experimentally determined figure close to this value. Low K values indicate fish in a poor condition. Fish approaching sexual maturation have a very high condition factor.

ΔΕIΚΤΗΣ ΕΥΡΩΣΤIΑΣ: Παράγοντας Κ. Αριθμ- ητικός δείκτης, η σχέση βάρους (W) και μήκους (L) ενός δείγματος. Ο τύπος είναι K = aW/Lb όπου a και b είναι ειδο-ειδικές σταθερές. Ο εκθέτης b συνήθως λαμβάνεται ίσος με 3 ή ίσος με έναν πειραματικά προσδιοριζόμενο αριθμό κοντά στο 3. Χαμηλή τιμή Κ δείχνει ένα ψάρι που ζει σε φτωχές συνθήκες. Ενα ψάρι που προσεγγίζει την φυλετική (σεξουαλική) ωριμότητα έχει πολύ υψηλό δείκτη ευρωστίας.

factor de condição : Factor K. Um indíce numérico: a relação entre o peso (P) e o comprimento ( C ) de um espécime, expresso como: K = aP/Cb, onde a e b são constantes específicas para cada espécie. A constante b é normalmente tida como 3, ou um determinado número experimental próximo desse valor. Valores de K baixos indicam peixes em má condição. Peixes próximos da sua maturidade sexual tem um factor de condição muito elevado.

Was this helpful?
Utbredningen av habitat och födopreferenser som orsakas av en minskad intensitet i interspecifikt konkurrens.


competitive release: Expansion of the habitat range and food preferences caused by a reduction in intensity of interspecific competition.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ή ΟIΚΟΛΟΓIΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ : Η διεύρυνση του εύρους του ενδιαιτήματος και των τροφικών προτιμήσεων, που οφείλεται στην μείωση της έντασης του διαειδικού ανταγωνισμού.

liberdade competitiva : Expansão da amplitude do habitat e preferências alimentares provocada por uma redução na intensidade da competição interespecífica.

Was this helpful?
Samexisterande arter, vars utbredning bestäms av konkurrensen för utrymme eller resurser.


competitive association: Coexisting groups of species, the distributional boundaries of which are determined by competition for space or resources.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΣΥΣΧΕΤIΣΗ: Συνυπάρχουσες ομάδες ειδών, τα όρια κατανομής των οποίων προσδιορίζονται από τον ανταγωνισμό για τον χώρο ή τους φυσικούς πόρους.

associação competitiva : Coexistência de grupos de espécies, em que os limites de distribuição são determinados pela competição pelo espaço ou recursos.

Was this helpful?
Samtidig krav av två eller fler organismer (eller arter) för en viktig gemensam resurs som är i själva verket (eller möjligtvis) i begränsad tillgång (exploativ konkurrens). Eller så är det den skadliga interaktionen mellan två eller fler organismer (eller arter) som söker efter en gemensam resurs vars tillgång inte är begränsad.


competition: The simultaneous demand by two or more organisms or species for an essential common resource that is actually or potentially in limited supply (exploitation competition), or the detrimental interaction between two or more organisms or species seeking a common resource that is not limited (interference competition).

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Η ταυτόχρονη διεκδίκηση από δύο ή περισσότερα άτομα ή είδη, ενός κοινού βασικ- ού πόρου, ο οποίος είναι πράγματι ή εν δυνάμει περιορισμένος (Ανταγωνιστική νομή), ή η επιβλαβής αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργαν- ισμών ή ειδών που αναζητούν ένα κοινό πόρο ο οποίος δεν είναι περιορισμένος (Ανταγωνιστική παρενόχληση).

competição : A reivindicação simultânea, por parte de dois ou mais organismos ou espécies, de um recurso comum essencial que está efectivamente ou potencialmente em abastecimento limitado (competição pela utilização), ou a interacção prejudicial entre dois ou mais organismos ou espécies que procuram um recurso comum que não está limitado (competição de intervenção).

Was this helpful?
Process som innebär förändring av sexuella karaktärer hos t.ex. fiskar, vanligen genom tillsättning av hormoner. Resultatet blir en individ med en fenotyp av ett kön och en genotyp av det andra könet.


sex reversal: Process by which the sexual characteristics of fish are changed, usually through sex hormones. This produces fish which are phenotypically of one sex yet genetically of the other.

ΑΝΤIΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΟΥ: Διεργασία με την οποία τα φυλετικά χαρακτηριστικά του ψαριού αλλάζουν. Συνήθως η αλλαγή αυτή προκαλείται με την βοήθεια ορμονών. Τα παραγόμενα ψάρια που είναι φαινοτυπικά ενός φύλου αλλά γενετικά του αντιθέτου φύλου.

reversão sexual: Processo pelo qual as características sexuais dos peixes são alteradas, normalmente através de hormonas sexuais. Este fenómeno produz peixes que são fenotipicamente de um sexo, embora geneticamente sejam de outro.

Was this helpful?
Könsbyte som sker naturligt eller efter tillsatts av könshormoner.


sex inversion: Change of sex occurring naturally or after sex steroid hormone application, e.g. sea bream. Often referred to as sex reversal.

ΦΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ: Αλλαγή φύλου που συμβαίνει με φυσικό τρόπο ή μετά από παροχή φυλετικής στεροειδούς ορμόνης (π.χ. στην τσιπούρα). Συχνά, αναφέρεται ως αντιστροφή του φύλου.

inversão sexual : Mudança de sexo que ocorre naturalmente ou após a aplicação de hormonas sexuais esteroides, e.g. dourada. Muitas vezes referida como reversão sexual.

Was this helpful?
Ämnen som inte bryts ner av bakterier och skingras därför inte i naturen. Dessa ämnen (tungmetaler, radioaktiva ämnen osv) kan reagera på olika sätt med olika organismer och kan ha skadlig effekter.


conservative wastes: Materials which are not degraded by bacterial action, are not dispersed, but react in various ways with organisms (heavy metals, halogenated hydrocarbons and radionuclides), sometimes having harmful effects.

Μη-διασπόμενα/διατηρητέα απόβλητα : Ύλη η οποία δεν αποσυντίθεται από τα βακτηρίδια, δεν διασκορπίζεται άλλα αντιδρά ποικιλοτρόπως με οργανισμούς (βαρέα μέταλλα, αλογονούχους υδατάνθρακες, και ραδιονουκλίδια), με επικίνδυνες ,πολλές φορές, επιπτώσεις.

desperdícios conservadores : Materiais que não são degradados por acção bacteriana, não estão dispersos, mas reagem de várias formas com os organismos (metais pesados, hidrocarbonetos halogenados, radionúcleotidos), tendo por vezes efeitos nocivos.

Was this helpful?
Förhållandet mellan hanar och honor i en given population.


sex ratio: The ratio between males and females in a given population.

ΦΥΛΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΑ: Η αναλογία μεταξύ αρσενικών και θηλυκών σένα πληθυσμό.

rácio sexual : O rácio entre machos e fêmeas numa dada população.

Was this helpful?
Process som innebär att en organism utvecklar gonader och könskaraktärer med hjälp av hormoner, vilket möjliggör reproduktion.


sexual maturity: Process mediated by gonadotrophic hormones from the pituitary in which an organism undergoes development of gonadal and sexual characteristics to such a degree that it is then capable of reproduction.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΩΡIΜΑΝΣΗ: Διεργασία που προκαλείται από τις γοναδοτροπικές ορμόνες της υπόφυσης, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη των γενετικών και γοναδικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού, ο οποίος αποκτά ικανότητα αναπαραγωγής.

maturidade sexual : Processo mediado por hormonas gonadotróficas da pituitária em que um organismo sofre um desenvolvimento de características gonadais e sexuais a ponto de ser capaz de reproduzir.

Was this helpful?
Konstgjord befruktning där befruktningen sker utanför kroppen.


artificial fertilization: Fertilization usually carried out by stripping brood-stock organisms and mixing together sperm and eggs (artificial propagation, artifical reproduction).

ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ : Γονιμοποίηση επιτελούμενη με την μείξη σπέρματος και ωαρίων που αποσπώνται (ή απομυζώνται) από τους γονικούς οργανισμούς. (Τεχνητός πολλαπλασιασμός, αναπαραγωγή).

fertilização artificial : Fertilização normalmente levada a cabo através da separação dos organismos reprodutores e misturando esperma e ovos (propagação artificial, reprodução artificial).

Was this helpful?
(1) En organism som livnär sig på andra organismer eller organiskt material. Inkluderar herbivorer, karnivorer, parasiter, saprofyter och heterotrofa organismer 2) Slutliga användare/köpare av en kommersiell produkt.


consumer: (1) An organism that feeds on another organism or existing organic matter, including herbivores, carnivores, parasites, saprophytic and heterotrophic organisms. (2) Final user/purchaser of a commercial product.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: (1) Οργανισμός που τρέφεται με άλλους οργανισμούς ή υπάρχον οργανικό υλικό. Περιλαμβάνει, φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παράσιτα, σαπρόφυτα και ετερότροφους οργανισμούς. (2) Tελικός χρήστης/αγοραστής προϊόντων υδατο- καλλιέργειας.

consumidor : (1) Um organismo que se alimenta de outro organismo ou da matéria orgânica existente, incluindo herbívoros, carnívoros, parasitas, organismos saprófitos e heterotróficos. (2) Utilizador/comprador final de um produto comercial.

Was this helpful?
Syftar på upphöjda koncentrationer av substanser i vatten, sediment eller organismer.


contamination: Derives from the presence of elevated concentrations of toxic substances in water, sediments, or organisms.

Μόλυνση : Προέρχεται από την παρουσία αυξημένης συγκέντρωσης μολυσματικών ουσιών στο νερό, τα υποστρώματα ή στους οργανισμούς.

contaminação: Deriva da presença de elevadas concentrações de substâncias tóxicas na água, sedimentos ou organismos.

Was this helpful?
En ö i närheten av, och geologiskt relaterad till, en kontinental landmassa, som har bildats genom separation från kontinenten.


continental island: An island close to, and geologically related to, a continental land mass, which was formed by separation from the continent.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΝΗΣΟΣ: Nησί κοντά σε μια ηπερωτική μάζα από την οποία αποχωρίσθηκε και μα την οποία συνδέεται γεωλογικά.

ilha continental : Uma ilha próxima de, e geologicamente relacionada com, uma massa continental, que se formou pela separação do continente.

Was this helpful?
Den del på kontinentalranden som sträcker sig från shelfkanten till kontinentalsluttningen.


continental slope: That part of the continental margin from the edge of the continental shelf extending down to the continental rise.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕIΑ: Το τμήμα της ηπειρωτικής κρηπίδας που εκτείνεται από το άκρο της υφαλοκρηπίδας έως την ηπειρωτική ανωφέρεια.

declive continental : A parte da margem continental desde a plataforma continental prolongando-se para baixo até à elevação continental.

Was this helpful?
Teorin som antar att kontinentala landmassorna har drivit ifrån varandra under den geologiska tidskalan; kontinentalförskjutningsteorin.


continental drift: The theory that the continental land masses have drifted apart over the course of geological time; displacement theory.

ΗΠΕIΡΩΝ ΜΕΤΑΚIΝΗΣΗ: Η θεωρία σύμφωνα με την οποία οι χερσαίες μάζες απομακρύνθηκαν η μια από την άλλη στην διάρκεια του γεωλογικού χρόνου.

deriva continental : A teoria de que as massas continentais se afastaram ao longo do período geológico; teoria do deslocamento.

Was this helpful?
Svagt lutande, grund havsbotten som omger kontinentalranden som ligger på i genomsnitt 130 m djup. Bildas genom att en del av kontinenten har gått under vattenytan.


continental shelf: The shallow gradually sloping seabed around a continental margin, not usually deeper than 200 m and formed by submergence of part of the continent.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠIΔΑ: Βυθός με ελαφρά κλίση γύρω από την ηπειρωτική ακμή. Συνήθως δεν είναι βαθύτερη από 200m και σχηματίζεται από το βυθισμένο τμήμα της ηπείρου.

plataforma continental : O fundo pouco profundo e gradualmente inclinado à volta da margem continental, normalmente não mais fundo do que 200 metros e formado pela submersão de parte do continente.

Was this helpful?
Del av havsbotten som är intilligande kontinenten och separerar den från djuphavet. Kontinentalranden består av kontinentalsluttningen, kontinentalbranten och kontinentalhyllan (shelfen).


continental margin: The portion of the sea floor adjacent to the continent and separating it from the deep sea. The continental margin includes the continental rise, continental slope and continental shelf.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΑΚΜΗ: Το τμήμα του θαλάσσιου βυθού που πρόσκειται στην ηπειρωτική μάζα το οποίο είναι παρακείμενο της ηπείρου και την χωρίζει από την βαθειά θάλασσα. Η ηπειρωτική ακμή περιλαμβάνει την ηπειρωτική ανύψωση, την ηπειρωτική κατωφέρεια και την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα.

margem continental: A parte do fundo do mar adjacente ao continente e que o separa do mar profundo. A margem continental inclui a elevação continental, o declive continental e a plataforma continental.

Was this helpful?
Svagt lutande havsbotten som sträcker sig från kontinentalbranten till djuphavsslätten, med en lutning på ungefär 10.


continental rise: The gently sloping seabed from the continental slope to the abyssal plain, with an average angle of slope of about 10.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ: Βυθός με ελαφρά κλίση από την ηπειρωτική κατωφέρεια προς την αβυσσαία πεδιάδα, με μέση γωνία κλίσης γύρω στην 10.

elevação continental : O declive suave do fundo do mar desde o declive continental até ao planicie abissal, com um ângulo médio de inclinação de 10.

Was this helpful?
Inom taxonomi är det principen där den fortsatta användnigen av ett visst namn ska ha företräde framför prioriteringen av publikation då man ska bestämma vilken av två konkurrerande vetenskapliga namn ska användas.


continuity: In taxonomy, the principle that continuity of usage of a particular name should take precedence over the priority of publication in determining which of two or more competing scientific names should be adopted.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Η αρχή της ταξινόμησης σύμφωνα με την οποία η συνεχής χρήση ενός ονόματος θα πρέπει να έχει το προβάδισμα σε σχέση με ένα άλλο που έχει δημοσιευτεί προγενέστερα, όταν καθορίζεται ποιό από τα δύο ή περισσότερα συγκρουόμενα ονόματα θα πρέπει να υιοθετηθεί.

continuidade : Em taxonomia, o princípio de que a continuidade de utilização de um dado nome deve ter precedência sobre a prioridade de publicação ao determinar qual de dois ou mais nomes científicos em concorrência devem ser adoptados.

Was this helpful?
(1) Biologisk utveckling där likartade strukturer utvecklats från skilda utgångspunkter. Sådan utveckling sker främst då strukturer hos organismer från skilda utvecklingslinjer utsätts för likartad miljöpåverkan. Typiska exempel är den konvergenta utvecklingen av pungdjur som pungvarg i Australien och placentadäggdjur som varg i Eurasien och Nordamerika. (2) Inom hydrologi och oceanografi; horisontell inströmning av vatten i ett område. Vid ytkonvergenser sjunker vatten.


convergence: The coming together of two or more entities, such as cephalopods and vertebrate eyes. (1) Evolution such as to produce an increasing similarity in some characteristic between groups of organisms which were initially different. (2) In hydrology and oceanography: the coming together of two opposing surface currents, which mix and downwell.

ΣΥΓΚΛΙΣΗ : Η προσέγγιση δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών, π.χ. των ματιών των κεφαλο- πόδων και των σπονδυλωτών. (1) Εξελικτική διαδι- κασία που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ομοιότητας ορισμένων χαρακτηριστικών μεταξύ οργανισμών αρχικά διαφορετικών. (2) Στην υδρο- λογία και ωκεανογραφία, η συμβολή δύο αντιθέτων επιφανειακών ρευμάτων, τα οποία αναμιγνύονται και καταβυθίζονται.

convergência : A junção de duas ou mais entidades, tais como os olhos de cefalópodes e de vertebrados. (1) Evolução no sentido de gerar uma crescente semelhança nalgumas características entre grupos de organismos inicialmente diferentes. (2) Na hidrologia e oceanografia: a junção de duas correntes de superfície opostas, que se misturam e afundam.

Was this helpful?
Kräftdjursklass. Vanligtvis små organismer (ett par mm långa) som har inga facettögon eller carapax. Vanligtvis har de sex par extremiteter på thorax som används för simning, och inga extremiteter på bakkroppen. Vissa kopepodarter är parasiter på odlade fiskar, t.ex havslusar, medan andra används som föda åt fisklarver.


copepods: Subclass of Crustacea. Mostly small (a few mm long) no compound eyes or carapace. Usually six pairs of swimming limbs on thorax, no appendages on abdomen. Some copedod species are known to be parasitic to cultivated fish, e.g., sea lice, while others are used as food for fish larvae.

ΚΩΠΗΠΟΔΑ: Υποκλάση των Καρκινοειδών. Μικρά ζώα (λίγα mm μήκους) χωρίς σύνθετα μάτια ή κεφαλοθώρακα. Εχουν 6 ζεύγη θωρακικών κολυμβητικών ποδιών και κανένα κοιλιακό εξάρτημα. Μερικά κωπήποδα είναι γνωστά ως παράσιτα των καλλιεργούμενων ψαριών (π.χ. θαλάσσια ψείρα), ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις νύμφες των ψαριών.

Copépodos: Subclasse dos crustáceos. A maioria pequenos (poucos mm de comprimento), sem olhos compostos ou carapaça. Têm normalmente seis pares de membros natatórios no torax e não apresentam apêndices no abdómen. Algumas espécies de copépodos são conhecidas por serem parasitas dos peixes de aquicultura, enquanto outras são utilizadas como alimento para as larvas de peixe.

Was this helpful?
Livnär sig på exkrement.


coprophagus: Feeding on fecal material.

Κοπροφάγος : Τρέφεται με κόπρανα.

coprófago : Que se alimenta de fezes.

Was this helpful?
Marina coelenterater som har ett kalkskelett och finns främst i tropiska hav. Koraller kan vara ensliga eller kolonibildande. Kolonibildande koraller kan bilda omfattande och vidsträckta korallrev.


corals: Marine coelenterates with a calcium carbonate skeleton found mainly in tropical qand equatorial waters, although some species occur in deep cold water. Corals may be solitary or colonial, the latter having the possibility to develop into extensive coral reefs formation.

Κοράλλια : Θαλάσσιοι οργανισμοί που συναντώνται στα νερά του ισημερινού και των τροπικών αλλά και σε ψυχρές θάλασσες, των οποίων ο σκελετός αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο. Τα κοράλλια μπορεί να βρίσκονται μεμονωμένα ή σε μορφή αποικίας, στη δεύτερη περίπτωση ευνοείται η δυνατότητα σχηματισμού κοραλλιογενών υφάλων.

corais: Celenterados marinhos com um esqueleto de carbonato de cálcio que se encontram principalmente em águas tropicais e equatoriais, apesar de algumas espécies ocorrerem em águas frias profundas. Os corais podem existir solitários ou em colónias, tendo estes últimos a possibilidade de desenvolver formações extensivas de recife de corais.

Was this helpful?
Liknar en korall; innehåller, eller är utgjord av, korall


coralline: Resembling a coral; containing or composed of coral.

ΚΟΡΑΛΛΙΝΟΣ: Ο ομοιάζων με κοράλλι. Αυτός που αποτελείται από ή περιέχει κοράλλι.

coralina : Que se assemelha a um coral; contendo ou composto de coral.

Was this helpful?
Relationen mellan två variabler, beroende på vissa värden.


correlation: The relation between two variables, according to a specific range of values.

Συσχέτιση : Η σχέση μεταξύ δυο μεταβλητών με βάση ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών.

correlação: A relação entre duas variáveis, de acordo com uma amplitude específica de valores.

Was this helpful?
Organismer som har en global spridning i en viss typ av habitat.


cosmopolitan species: Organisms having a worldwide distribution in a given habitat.

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΙΔΗ : Οργανισμοί που κατανέμονται σε όλη τη γη σε ένα δεδομένο ενδιαίτημα.

espécies cosmopolitas : Organismos que têm uma distribuição global num dado habitat.

Was this helpful?
Metod som används för att beräkna kostanden och skilja mellan olika investeringsförslag.


cost-benefit analysis: A technique used to evaluate and distinguish between alternative investment proposals.

Ανάλυση μέγιστου κέρδους : Μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων επενδυτικών προτάσεων.

análise custo-benefício: Uma técnica utilizada para avaliar e distinguir entre propostas alternativas de investimento.

Was this helpful?
Äter djurvävnad


carnivorous: Feeding on animal tissues.

ΣΑΡΚΟΒΟΡΟΣ: Τρεφόμενος με ζωïκούς ιστούς.

carnívoro : Que se alimenta de tecidos animais.

Was this helpful?
Den förväntade värdet av produkten av avvikelserna av två slumpmässiga variabler från deras respektiva medelvärden.


covariance: The expected value of the product of the deviations of two random variables from their respective means.

ΣΥΝΔΙΑΣΠΟΡΑ: Η αναμενόμενη τιμή του γινομένου των αποκλίσεων δύο τυχαίων μεταβλητών από τους αντίστοιχους μέσους όρους.

covariância : O valor esperado do produto dos desvios de duas variáveis aleatórias a partir das suas respectivas médias.

Was this helpful?
Litet (5 cm) räk-liknande marint kräftdjur. Karaktäriseras av ljusorgan under buken och stora svarta ögon. Krill används vid tillverkning av proteinrikt fiskmjöl och på grund av sitt innehåll av pigment används den ofta som del av mat för laxfiskar. Arctiska arter inkluderar Meganyctiphanes norvegica (nordic krill) and Euphasia superba.


krill: Small (5cm) shrimp-like marine crustacea, characterized by light organs under the abdomen and large black eyes. Krill were used to make high protein meal and because of pigmenting properties were also used as a component of wet feeds for Salmonids. Antarctic species include Meganyctiphanes norvegica (nordic krill) and Euphasia superba.

ΚΡΙΛ (Meganyctiphanes norvegica): Mικροί (5cm) γαριδοειδείς θαλάσσιοι οργανισμοί. Χαρακτηρί- ζονται από υποκοιλιακά φωτοφόρα όργανα και μεγάλα μαύρα μάτια. Χρησιμοποιείται γιά την παρασκευή τροφής υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.Λόγω των χρωστικών του έχει χρησιμοποιηθεί ως συστατικό γιά την νωπή τροφή των σολομοειδών.

krill: Pequeno crustáceo marinho (5cm) semelhante ao camarão, caracterizado pela presença de orgãos luminosos sob o abdómen e grandes olhos pretos. O krill foi utilizado para produzir alimentação rica em proteínas e, devido às suas propriedades pigmentares, foi também utilizado como um componente de alimentos húmidos para os salmonídeos. As espécies antárticas incluem os Meganyctiphanes norvegica (krill nórdico) e Euphasia superba.

Was this helpful?
Djupet där den genomsnittliga ljusintensiteten i vattenet är lika med ljuskompensationspunkten.


critical depth: The depth at which the average light intensity of the water column equals the compensation light intensity.

ΚΡΙΣΙΜΟ ΒΑΘΟΣ: Το βάθος στο οποίο η μέση ένταση του φωτός στη στήλη του νερού ισούται με την αντισταθμιστική ένταση φωτός (βλ. λ.).

profundidade crítica : A profundidade à qual a intensidade média da luz da coluna de água iguala a intensidade da luz de compensação (q.v.).

Was this helpful?
(1) Vattenhastighet som är tillräckligt stark att flytta på partiklar av en viss storlek längs ett flodbotten (2) Inom vattenrengörings teknik och akvakultur: Den specifika vattenhastigheten där dom suspenderade avfallsprodukterna fortfarande fälls i en properly designed settling basin.


critical velocity: (1) Speed of water sufficient to move particles of a given size along a channel bed. (2) In waste water technology and aquaculture: a specific water velocity at which the suspended solid load of the effluent is still settling in a properly designed settling basin.

ΚΡΙΣΙΜΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ : (1) Η ταχύτητα του νερού που επαρκεί για να μετακινήσει σωματίδια ορισμένου μεγέθους κατά μήκος του πυθμένα ενός διαύλου. (2) Στη διαχείριση των λυμάτων και στην υδατοκαλλιέργεια, η ταχύτητα του νερού, στην οποία το αιωρούμενο υλικό εξακολουθεί να καθι- ζάνει σε κατάλληλα σχεδιασμένες λεκάνες καθίζησης.

velocidade crítica : (1) Velocidade da água suficiente para movimentar partículas de um determinado tamanho ao longo de um canal. (2) No tratamento de águas resíduais e aquacultura: uma velocidade de água específica em que a carga sólida em suspensão nos efluentes continua a assentar numa bacia apropriada para esse efeito

Was this helpful?
Mörka band som syns vid intervaller längs kromosomer i ett karakteristisk mönster för varje kromosom; står med oförändärlig placering i rak linje under meios


chromomere: Darkly staining bands visible at intervals along chromosomes in a pattern characteristic for each chromosome; in constant aligned arrangement in prophase during meisosis.

ΧΡΩΜΟΜΕΡΗΣ: Σκοτεινόχροες λωρίδες, ορατές κατά διαστήματα κατά μήκος των χρωμοσωμάτων. Η διάταξη των λωρίδων αυτών είναι χαρακτηριστική για κάθε χρωμόσωμα. Η διάταξη αυτή παραμένει σταθερή κατά την πρόφαση. Τοποθετούνται σε σταθερή διαδοχή στην πρόφαση κατά την διάρκεια της μείωσης.

cromómero : Faixas de manchas escuras visíveis a intervalos ao longo dos cromossomas num padrão característico para cada cromossoma; em constante alinhamento na profase durante a meiose (q.v.) .

Was this helpful?
Trådliknande struktur som finns i cellkärnan. Den självreplikerande nukleinsyra-makrokolekylen består av ett antal gener som ligger i rak linje. I diploida celler (kromosomer förekommer i par) så varierar antalet kromosompar per cellkärna, beroende på arten.


chromosome: Thread-shaped basophilic body found in the nuclei of cells. The self-replicating nucleic acid macromolecule consisting of a number of genes arranged in linear sequence. In diploid cells, chromosomes occur in pairs, the number of pairs per nucleus varying according to species.

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ: Νηματόμορφο βασεόφιλο σώμα που βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων. Το αυτοαντιγραφόμενο μακρομόριο των νουκλεϊκού οξέος που αποτελείται από αριθμό γονιδίων διατεταγμένων σε γραμμική αλληλουχία. Στα διπλοειδή κύτταρα τα χρωμοσώματα απαντούν ανά ζεύγη και ο αριθμός των ζευγών ανά πυρήνα ποικίλλει ανάλογα με το είδος.

cromossoma : Corpo basofílico em forma de fio encontrado no núcleo das células. As macromoléculas de ácido nucleico que se auto duplicam consistem num número de genes dispostos numa sequência linear. Nas células diploides, os cromossomas ocorrem aos pares, variando o número de pares por núcleo de acordo com a espécie.

Was this helpful?
(1) Utdragen; syftar på en process som sker under flera veckor, månader eller år. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.


chronic: (1) Prolonged; referring to a process occurring over a period of weeks, months or years. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.

ΧΡΟΝΙΟΣ: (1) Παρατεταμένος. Διεργασία που διαρκεί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. (2) Κάθε εκτεταμένη έκθεση σε ένα παράγοντα καταπόνησης ( κατά συμβατική παραδοχή, τουλάχιστον επί το δέκατο του χρόνου ζωής του είδους) ή τα αποτελέσματα από μια τέτοια έκθεση.

crónico : (1) Prolongado; que se refere a um processo que ocorre durante um período de semanas, meses ou anos. (2) Uma exposição prolongada a um factor agressivo (convencionalmente tem que incluir pelo menos um décimo do tempo de vida da espécie), ou aos efeitos resultantes de tal exposição.

Was this helpful?
Ämnen, föreningar som inte naturligt ingår i kroppens ämnesomsättning. Ett främmande ämne i ett ekosystem som t.ex. pesticider.


xenobiotic: A foreign (allochthonous) organic chemical; used of environmental pollutants such as pesticides in runoff water.

ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΟΣ: Ξενική (αλλόχθων) οργανική χημική ουσία. Χρησιμοποιείται για περιβαλλοντικούς ρύπους, όπως τα φυτοφάρμακα σε νερά απορροής.

xenobiótico : Um químico orgânico estranho (alóctone); termo utilizado para poluentes ambientais tais como os pesticidas nas águas de escoamento.

Was this helpful?
Benämning på den kemiska syreförbrukningen. Detta är ett mått på förekomsten av organiskt material i vatten.


C.O.D.: A term for the chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.

C.O.D.: ΧΗΜIΚΑ ΑΠΑIΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ. Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

C.O.D.: EXIGÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO.Termo utilizado para o consumo químico de oxigénio. COD corresponde à medição da quantidade de matéria orgânica que pode ser oxidada por um forte oxidante químico. Expressa-se como a quantidade de oxigénio equivalente ao oxidante usado (dicromatos) numa amostra de água não tratada. A exigência química de oxigénio (COD) permite muitas vezes uma estimativa de BOD. As determinações de COD em água salobra e marinha são afectados pela matriz de sal, a qual tem de ser rem

Was this helpful?
Stenblock som har nötts ner av vatten (rundad eller delvis rundad) som är mellan 64 och 256mm i diameter, är större än en småsten men mindre än ett stenblock.


cobble: A water-worn rock fragment (rounded or partially rounded) between 64 and 256mm in diameter, larger than a pebble but smaller than a boulder (cobblestone).

ΚΡΟΚΑΛΑ: Θραύσμα πετρώματος το οποίο έχει λευκανθεί από την δράση του νερού (αποστρογγυλευμένο ή εν μέρει αποστρογγυλευμένο), διαμέτρου από 64 μέχρι 256mm, μεγαλύτερο από βότσαλο και μικρότερο από τρόχαλο.

calhau : Fragmento de rocha gasto pela água (arredondado ou parcialmente arredondado) com diâmetro entre 64 e 256 mm, maior do que um seixo mas mais pequeno do que um calhau (pedra rolada).

Was this helpful?
(1) Underhållandet, tillväxten och förökningen av organismer vid olika nivåer av skötsel och kontroll (2) Inom mikrobiologi: förökningen av bakteria eller mikoorganismer i en artificiell miljö. (3) Inom akvakultur: att odla fisk, skaldjur eller andra organismer under (i stort sett) kontrollerade förhållanden.


culture: (1) The maintenance, growth and propagation of organisms under various levels of care and control. (2) In microbiology: the propagation of bacteria or micro-organisms in artificial media. (3) In aquaculture: to grow fish, shellfish and other organisms through stages of development under (largely) controlled conditions.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ουσ.) : (1) Η διατήρηση, αύξηση και πολλαπλασιασμός οργανισμών, υπό ελεγχόμενες συνθήκες φροντίδας και ελέγχου. (2) Στη μικρο- βιολογία: ο πολλαπλασιασμός βακτηρίων ή μικρο- οργανισμών σε τεχνητά μέσα. (3) Στην υδατο- καλλιέργεια το μεγάλωμα ψαριών, οστρακοδέρμων ή άλλων οργανισμών σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, υπό ελεγχόμενες σε μεγάλο βαθμό συνθήκες.

cultura : (1) A manutenção, crescimento e propagação de organismos sob vários níveis de cuidado e controlo. (2) Em microbiologia: a propagação de bactérias ou micro-organismos em meios artificiais. (3) Em aquacultura: cultivo de peixes, bivalves e outros organismos ao longo de estádios de desenvolvimento sob condições (largamente) controladas

Was this helpful?
Effekten av vågor och strömmar på kustzonen.


coastal dynamic processes: The actions of waves and currents on the coastal zone.

Παράκτιες δυναμικές διαδικασίες : Τα αποτελέσματα των κυμάτων και των ρευμάτων στην παράκτια ζώνη.

processos de dinâmica costeira : As acções das ondas e correntes na zona costeira.

Was this helpful?
Zonen som sträcker sig från strandlinjen till området något utanför vågbrytarzonen.


nearshore zone: In beach terminology an indefinite zone extending seaward from the shore line somewhat beyond the breaker zone. It defines the area of nearshore currents.

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ: Μη σαφώς προσδιορισμένη ζώνη εκτεινόμενη προς την θάλασσα από την ακτογραμμή μέχρι περίπου την ζώνη θραύσης των κυμάτων. Ορίζει την περιοχή των παράκτιων ρευμάτων.

zona de rebentação: Em terminologia da praia, uma zona indefinida que se estende na direcção do mar desde a linha de costa até um pouco além da zona de rebentação. Demarca a área das correntes junto à costa.

Was this helpful?
Zon med varierande bredd som sträcker sig från strandkanten genom vågbrytarzoonen.


inshore zone: In beach terminology, the zone of variable width extending from the shore face through the breaker zone.

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ: Ζώνη μεταβλητού πλάτους, η οποία εκτείνεται από την ακτογραμμή μέχρι την ζώνη θραύσης των κυμάτων.

zona costeira: Em terminologia da praia, a zona de largura variável que se estende desde a frente da costa até à zona de rebentação.

Was this helpful?
Beskrivning av de fysiska egenskaperna hos en strand, d.v.s. Kusten från lägsta lågvatten till högsta högvatten.


shore profile: A quantitative description of the physical properties of the shore, i.e. the sea coast, from the lowest low water line to the highest high water line.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΤΗΣ: Ποσοτική περιγραφή των φυσικών ιδιοτήτων μιας ακτής δηλ. της παραλίας από την γραμμή της κατώτατης ρηχίας έως την γραμμή της ανώτατης πλήμμης.

perfil da costa: Um descrição quantitativa das propriedades físicas da costa, i.e. a costa maritima, desde a linha mais baixa da maré vazia até à linha mais alta da maré cheia.

Was this helpful?
Rev som associeras med kusten på en ö eller kontinent.


fringing reef: A reef attached to an insular or continental shore.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΦΑΛΟΣ: Υφαλος σε επαφή με μια νησιωτική ή ηπειρωτική ακτή.

recife marginal : Um recife ligado a uma costa insular ou continental.

Was this helpful?
(Litoral ström) Ström som går parallelt med strandkanten och är resultatet av att vågor bryter mot stranden i en viss vinkel. Strömmen kan transportera material så länge dess hastighet är någorlunda konstant.


longshore current: (Littoral current) The resultant current produced by waves being deflected at an angle by the shore. In this case the current runs roughly parallel to the shoreline. The longshore current is capable of carrying a certain amount of material as long as its velocity remains fairly constant; however, any obstruction, such as a submarine rock ridge or a land point cutting across the path of the current will cause loss of velocity and consequent loss of carrying power.

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑ: (Παραλιακό ρεύμα) Το ρεύμα που παράγεται αποτέλεσμα των κυμάτων που προσκρούουν στην ακτή υπό γωνία. Στην περίπτωση αυτή το ρεύμα ρέει σχεδόν παράλληλα προς την ακτογραμμή. Το παράκτιο ρεύμα είναι ικανό να μεταφέρει μιά ορισμένη ποσότητα υλικών εφόσον η ταχύτητά του παραμένει σχετικά σταθερή. Εν τούτοις κάθε εμπόδιο, όπως μια ύφαλος ή προεκβολή της ξηράς κάθετη στην πορεία του προκαλεί απώλεια ταχύτητας και επομένως μείωση της μεταφορικής του ικανότητας.

corrente litoral: A corrente resultante das ondas estarem a ser desviadas um certo ângulo pela costa. Neste caso a corrente corre quase paralela à linha de costa. A corrente litoral é capaz de transportar uma certa quantidade de matéria desde que a sua velocidade se mantenha relativamente constante; contudo, qualquer obstrução, tais como recifes submersos ou uma elevação de terra atravessando o caminho da corrente, causará uma diminuição de velocidade e consequente perda de poder transportador.

Was this helpful?
Planerad skötsel av kustzonen, där kustzonen ses som en integrerad enhet som omfattar innerskärgården, tidvattenexponerad mark samt de landområden som påverkar eller påverkas av kustaktiviteter eller kustprocesser, vare sig de är naturliga eller skapade av människor. Målet med kustzonsskötseln är att hantera kustnära resurser på ett övergripande sätt, omfattande alla resurser både på land och i vatten inom ett avgränsat område. Områdets avgränsning skall sträcka sig så långt inåt land och utåt h


coastal zone management: The planned management of the coastal zone, in which the coastal zone is understood to be an integrated unit, embracing inshore waters, intertidal areas and those land areas significantly influencing or influenced by coastal activities or coastal processes, whether natural or human. CZM objectives are to manage coastal resources in a comprehensive way, encompassing all resources on both land and water within a specified area, the boundaries of which should extend as far inland and as far seawar

ΔIΑΧΕIΡIΣΗ ΠΑΡΑΚΤIΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΔΠΖ): Η σχεδιασμένη διαχείριση παράκτιων ζώνων , κατά την οποία παράκτια ζώνη θεωρείται ως μια ενό- τητα, που συμπεριλαμβάνει τα παράκτια νερά, την παλιρροιακή ζώνη και εκτάσεις της ξηράς που επηρεάζουν ή επηρέαζαν σημαντικά τις παράκτιες δραστηριότητες, είτε αυτές είναι φυσικές, είτε ανθρωπογενείς. Αντικείμενο της ΔΠΖ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των χερσαίων και των θαλάσσιων φυσικών πόρων της παράκτιας ζώνης. Τα χερσαία και τα θαλάσσια όρια της παράκτιας ζώνης πρέπει να καθορίζονται κατά τρ

gestão de zonas costeiras : Gestão planeada da zona costeira, em que esta é entendida como uma unidade integrada, abrangendo as águas costeiras, áreas intertidais e as áreas terrestres que influenciam significativamente ou são significativamente influenciadas pelas actividades ou processos costeiros, quer sejam naturais ou humanos. Os objectivos do CZM são a gestão dos recursos costeiros de uma forma abrangente, incluindo todos os recursos quer em terra quer na água dentro de uma área específica, cujos limites se devem est

Was this helpful?
Naturlig eller industriell process som omvandlar luftens kväve till mer reaktiva föreningar, t.ex. ammoniak eller kväveoxider. Huvuddelen av den naturliga kvävefixeringen sker i marken med hjälp av kvävebindande bakterier. Vid den bakteriella kvävefixeringen omvandlas luftens kväve till ammoniak, som assimileras i form av aminosyrorna glutamin och glutamat. Dessa utnyttjas som kvävekälla vid syntes av andra kväveinnehållande föreningar. De kvävebindande bakterier som lever i symbios med växter b


nitrogen fixation: The conversion of atmospheric nitrogen (N2 ) to inorganic forms which are available to plants. Nitrogen fixation is not exclusively biological. Biological nitrogen-fixing systems include: (a) free-living bacteria and blue-green algae (several obligate aerobes, facultative and obligate anaerobes, photosynthetic bacteria and species of blue-greens of the orders nostocales, stigone metales, chroococcales, and oscillatoria; (b) plant associations and symbiotic systems (i.e. lichens: f

ΑΖΩΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Η μετατροπή του ατμοσφαιρικού αζώτου (Ν2 ) σε ανόργανες μορφές που είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται από τα φυτά. Η δέσμευση αζώτου δεν είναι αποκλειστικά βιολογική. Τα βιολογικά αζωτο-δεσμευτικά συστήματα περιλαμβάνουν: (α) ελεύθερα βακτήρια και κυανοφύκη (αρκετά υποχρεωτικά αερόβια, προαιρετικά και υποχρεωτικά αναερόβια, φωτοσυνθετικά βακτήρια και είδη κυανοφυκών των κλάσεων Nostocales, Stigonemetales, Chroococcales και Oscillatoriales, (β) κοινωνίες φυτών και συμβιωτικών συστημάτω

fixação do Azoto : A conversão do azoto atmosférico (N2) em formas inorgânicas que estão disponíveis para as plantas. A fixação de azoto não é exclusivamente biológica. Os sistemas biológicos de fixação de azoto incluem: (a) bactérias vivas livres e algas azuis-verdes (alguns aeróbios obrigatórios, anaeróbios facultativos e obrigatórios, bactérias fotossintéticas e espécies de algas azul-verdes da ordem das nostocales, stigone, metales, chroococcales e oscillatoria; (b) associações de plantas e sistema

Was this helpful?
Kylvatten som används vid industriella processer och som släpps ut i miljön vid högre temperatur än det omgivande vattnet. Kan orsaka skador i miljön på grund av den höga temperaturen.


cooling water: Coolant water from industrial processes, released into the environment at temperatures much higher than the ambient water, capable of causing thermal pollution.

Νερό ψύξης : Νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη σε βιομηχανικές διαδικασίες και το οποίο απελευθερώνεται στο περιβάλλον σε θερμοκρασίες υψηλότερες από το νερό του περιβάλλοντος και ικανό να προκαλέσει θερμική ρύπανση.

água de refrigeração: Água de refrigeração de processos industriais, libertada para o meio ambiente a temperaturas muito mais elevadas do que a água ambiente, capaz de causar poluição termal.

Was this helpful?
Naturligturval genom selektion för arter bäst anpassade för sena stadier av succession.


K selection: K-selected species are those adapted to a relatively unchanging environment and are characterised by a low reproductive rate.

Κ -επιλογη: Επιλεγμένα είδη τα οποία έχουν προσαρμοσθεί σε ένα σταθερό περιβάλλον και σαν αποτέλεσμα χαρακτηρίζονται από χαμηλό αναπαραγωγικό ρυθμό.

selecção K : As espécies de selecção K são as que estão adaptadas a um ambiente relativamente constante e são caracterizadas por uma baixa taxa de repordução.

Was this helpful?
(CaCO3) Mineral som finns i två huvudformer, kalkspat och aragonit; de kan bildas som inorganiska fällningar eller som biologiska utsöndringar i kalcifierade delar av organismer. Aragonit har förmågan att tåla mer tryck än kalkspat och följaktligen så är skalen hos många organismer gjorda av denna förening.


calcium carbonate: (CaCO3). A mineral found in two main forms, calcite and aragonite; they can form as inorganic precipitates or as biological secretions in the calcified parts of organisms. Aragonite is capable of withstanding greater degrees of pressure than calcite and hence the shells of many organisms are made of this compound.

ΑΝΘΡΑΚIΚΟ ΑΣΒΕΣΤIΟ: (CaCΟ3) Ορυκτό που βρίσκεται κυρίως σε δύο τύπους, ως ασβεστίτης και αραγωνίτης. Σχηματίζονται από ανόργανα ιζήματα ή βιολογικές εκκρίσεις που σχηματίζουν τα ασβεστούχα μέρη οργανισμών. Ο αραγωνίτης είναι περισσότερο ανθεκτικός στις πιέσεις και για το λόγο αυτό αποτελεί συστατικό των οστράκων πολλών οργανισμών.

Carbonato de cálcio : (CaCo3) Um mineral encontrado em duas formas principais, calcite e aragonite; podem formar-se como precipitados inorgânicos ou como secreções biológicas nas partes calcificadas dos organismos. A aragonite pode suportar maiores pressões do que a calcite e por isso as conchas de muitos organismos são feitas deste composto.

Was this helpful?
Intraspecifikt predation.


cannibalism: Intraspecific predation.

ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική θήρευση.

canibalismo : Predação intra-específica

Was this helpful?
Utövade effekten som angränsande områden har på populationsstrukturen inom kantzonen (ekoton). Denna kantzon har ofta ett högre antal och densitet av vissa arter.


edge effect: The effect exerted by adjoining communities on the population structure within the marginal zone (ecotone), often containing a greater number of species and higher population densities of some species than either of the adjoining communities.

Φαινόμενο ακμής : Φαινόμενο το οποίο δημιουργείται από τις προσαρτημένες κοινωνίες στην δομή του πληθυσμού, μέσα στην περιθωριακή ζώνη (ecotone),και στην οποία περιέχεται συνήθως ένας μεγαλύτερος αριθμός ειδών, ενώ παρατηρείται υψηλότερη πυκνότητα πληθυσμού ορισμένων ειδών έναντι άλλων προσαρτημένων κοινωνιών.

efeito marginal: Efeito usado pela reunião de comunidades na estrutura da população dentro da zona marginal (ecotone), contendo frequentemente um maior número de espécies e densidades populacionais mais elevadas de algumas espécies do que qualquer das comunidades reunidas.

Was this helpful?
Processen där kemiska föreningar bryts ner för att framställa mindre molekyler frambringandes energi för tillväxt, aktivitet eller värme; jfr. anabolism; metabolism.


catabolism: The process by which chemicals are broken down to produce smaller molecules yielding energy for growth, activity or heat.

ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Η διεργασία με την οποία τα χημικά μεγαλομόρια διασπώνται σε μικρότερα. Κατά την διάσπαση εκλύεται ενέργεια που χρησιμεύει στην αύξηση, την κίνηση και την παραγωγή θερμότητας. πρβλ αναβολισμός, μεταβολισμός.

catabolismo: O processo pelo qual os químicos são degradados de modo a produzirem moléculas mais pequenas que contêm a energia necessária para o crescimento, actividade ou aquecimento; c.f. Anabolismo; metabolismo.

Was this helpful?
Syftar till fiskar som vandrar för att leka i havet men lever största delen av sitt liv i sötvattens miljöer (t.ex ålar); jfr. diadromous and anadromous.


catadromous: Refers to fishes that migrate to spawn in the sea but live a large portion of their existence in fresh waters (e.g. eels).

ΚΑΤΑΔΡΟΜΑ: Ο όρος αναφέρεται στα ψάρια που μεταναστεύουν για να γεννήσουν στην θάλασσα, αλλά ζουν το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους σε γλυκά νερά (π.χ. χέλια). Πρβλ. Διάδρομα και ανάδρομα.

catádromo : Refere-se a peixes que migram para desovar no mar mas que vivem uma grande parte da sua vida em água doce (e.g. Enguias) ; c.f. Diádromo e anádromo.

Was this helpful?
Förening som påskyndar, men som själv inte medverkar i, en kemisk reaktion.


catalyst: A compound that accelerates a chemical action and does not itself take part in the chemical reaction.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ : Ενωση, η οποία επιταχύνει μία χημική αντίδραση χωρίς να λαμβάνει η ίδια μέρος σε αυτήν.

catalisador : Um composto que acelera uma acção química e que ele próprio não participa na reacção química.

Was this helpful?
Bildandet av multipla kemiska bindningar där en metal jon blir fast förenat till en organisk jon, och har som följd att elementet hålls kvar i lösningen och framställs som icke-toxiskt.


chelation: Formation of multiple chemical bonds in which a metallic ion is firmly combined with an organic molecule, having the effect of keeping the element in solution and rendering it non-toxic.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΗΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ: Σχημ- ατισμός πολλαπλών χημικών δεσμών στους οποίους ένα μεταλλικό ιόν συνδέεται με ένα οργανικό μόριο. Εχει την ιδιότητα να κρατά το στοιχείο σε διάλυση και να το διατηρεί μή τοξικό.

quelação: Formação de múltiplas ligações químicas em que um ião metálico é firmemente ligado a uma molécula orgânica, tendo o efeito de manter o elemento em solução e torná-lo não tóxico.

Was this helpful?
Brunalg från ordningen Laminariales, inkluderar världens största alg. Växer vanligen på klipp eller sten substrat. Några arter kan bli längre än 30 m, med en bredd på mer än 1 m. Odlas i bl a Asien.


kelp: Brown algae of the order Laminariales, including the largest known algae. Kelp typically grow on rock or stone substrates. Some species can attain a length as great as 30m, with blades in excess of one metre in width. Cultivated in the Far East.

ΚΕΛΠ: Φαιοφύκη της τάξης των Laminariales που περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα γνωστά φύκη. Τα Κελπ αναπτύσσονται συνήθως σε βραχώδεις και πετρώδεις βυθούς. Μερικά είδη φθάνουν σε μήκος τα 30m με πλάτος "φύλλου" που υπερβαίνει το 1m. Καλλιεργούνται στην Απω Ανατολή.

sargaço : Algas castanhas da ordem das laminárias, incluindo as maiores algas conhecidas. O sargaço cresce tipicamente em substractos rochosos. Algumas espécies podem atingir um comprimento de 30 m, com folhas com mais de um metro de largura. É cultivado no Extremo Oriente.

Was this helpful?
Benämning för den kemiska syreförbrukningen. COD är ett mått av mängden organiskt substans som kan oxideras av ett starkt kemiskt oxidationsmedel. Den uttrycks som den mängd syre, som är likvärdigt oxidationsmedeln som används (dikromat), i en vattenprov. Den kemiska syreförbrukningen (COD) tillåter ofta en skattning av BOD. COD bestämningen i brackvatten och marina miljöer störs av saltmatrisen som måste avlägsnas.


chemical oxygen demand (COD): A term for the chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.

ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (COD): Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

exigência química de oxigénio (COD) : Termo utilizado para o consumo químico de oxigénio. COD corresponde à medição da quantidade de matéria orgânica que pode ser oxidada por um forte oxidante químico. Expressa-se como a quantidade de oxigénio equivalente ao oxidante usado (dicromatos) numa amostra de água não tratada. A exigência química de oxigénio (COD) permite muitas vezes uma estimativa de BOD. As determinações de COD em água salobra e marinha são afectados pela matriz de sal, a qual tem de ser removido.

Was this helpful?
Sinnesceller eller sinnesorganer som används för att känna av kemiska stimulanser.


chemoreceptor: Sensory cells or sense organs for the perception of chemical stimuli.

ΧΗΜΕΙΟΫΠΟΔΟΧΕΑΣ: Αισθητήρια κύτταρα ή αισθητήρια όργανα ευαίσθητα στα χημικά ερεθίσ- ματα.

receptor químico: Células ou orgãos sensoriais que percepcionam um estímulo químico.

Was this helpful?
Ett organisms respons mot ett kemisk stimulus (rörelse mot eller från ett kemisk stimulus).


chemotaxis: The response of organisms to chemical stimuli (moving towards or away from a chemical stimulus).

ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑ: Απόκριση ενός οργανισμού σε ένα χημικό ερέθισμα (απομάκρυνση ή κίνηση προς το χημικό ερέθισμα).

quimiotaxia : A resposta dos organismos a estímulos químicos (movendo-se na direcção de ou afastando-se de um estímulo químico).

Was this helpful?
Tusen kalorier: en energienhet som ersatts med joule.


kilocalorie: One thousand calories: a unit of heat now replaced by the joule.

Χιλιοθερμίδα: Χίλιες θερμίδες: Μονάδα μέτρησης της ενέργειας, η οποία έχει αντικατασταθεί από το Τζάουλ (joule).

kilocaloria : Mil calorias; uma unidade de calor substituida agora pela joule.

Was this helpful?
Kisel (Si) grundämne, används i keramiska material, betong, läkenedel, kosmetika, insektisider, m.m. Biologiskt viktig bl.a. i skelettmaterial hos t.ex. kiselalger, radiolarier och många svampdjur (glas-, horn- och kiselsvampar), men är i mindre mängder nödvändigt också för många andra organismer, sannolikt också för människan.


silica: (1) Mineral element (Si) used to make glass ceramics and concrete, and also used in pharmaceuticals, cosmetics and insecticides. (2) Biologically, an important constituent in the thecae of diatoms and therefore it becomes a limiting factor for phytoplankton production.

ΠΥΡΙΤΙΟ: (1) Ανόργανο στοιχείο (Si) χρησιμο- ποιούμενο στη κατασκευή υαλικών, κεραμικών και τσιμέντου, φαρμακευτικών ουσιών, καλλυντικών και εντομοκτόνων. (2) Βιολογικά είναι σημαντικό συστατικό των θηκών των διατόμων και αποτελεί περιοριστικό παράγοντα της παραγωγής φυτοπλαγκτού.

sílica : (1) Elemento mineral (Si) utilizado para fazer vidro e betão, também utilizada em produtos farmacêuticos, cosméticos e insecticidas. (2) Biologicamente, um constituinte importante na teca das diatomáceas, tornando-se por conseguinte um factor limitante na produção do fitoplâncton.

Was this helpful?
Beståndsdel av artropodernas exoskelett; ämne som har en väsentlig mekanisk styrka; kalkspatet i exoskelettet stöds av ett organiskt matris gjord av föreningen chitin och olika protein molekyler.


chitin: A constituent of the arthropod exoskeleton; a material of considerable mechanical strength; the calcite of the exoskeleton is supported by an organic matrix made up of a compound called chitin and various protein molecules.

ΧΙΤΙΝΗ: Πρωτεΐνη του εξωσκελετού των αρθρο- πόδων. Υλικό σημαντικής μηχανικής σκληρότητας. Ο ασβεστίτης του εξωσκελετού υποστηρίζεται από οργανικό πλέγμα που σχηματίζεται από χιτίνη και διάφορα πρωτεïνικά μόρια.

quitina : Um componente do exoesqueleto dos artrópodes; um material de considerável resistência mecânica; a calcite do exoesqueleto é suportada por uma matriz orgânica feita de um composto chamado quitina e várias moléculas de proteínas.

Was this helpful?
Processen där ett embryo lämnar det inneslutande ägget. Märk att i egentlig mening är det inte ägget som kläcks, det är embryot.


hatch: A process by which an embryo leaves the egg envelope(s). (N.B., an egg cannot hatch, it is an embryo that hatches.)

ΕΚΚΟΛΑΨΗ: η διαδικασία με την οποία το έμβρυο εγκαταλείπει το κέλυφος του αυγού (η εκκόλαψη αναφέρεται στο έμβρυο και όχι στο αυγό)

eclosão : Processo através do qual um embrião deixa o ovo . (N.B. Um ovo não eclode, é o embrião que eclode)

Was this helpful?
Förflyttning hos fiskar från födosöksplats eller övervintringslokal till lekområde.


spawning migration: The movement of fishes from the feeding or overwintering grounds to the spawning grounds.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Η μετακίνηση των ψαριών από τα πεδία διατροφής ή διαχείμασης στα πεδία ωοτοκίας.

migração para postura : A deslocação dos peixes das zonas de alimentação ou de passagem do inverno para as zonas de desova.

Was this helpful?
Slutlig fas på den ekologiska sucessionen i en mer eller mindre stabilt biotiskt samhälle som är i jämvikt med omgivningen.


climax: The terminal stage of an ecological succession of a more or less stable biotic community which is in equilibrium with existing environmental conditions.

Καταληκτικό (στάδιο): Το τερματικό στάδιο μιας οικολογικής διαδοχής μιας σταθερής -σε γενικές γραμμές- κοινωνίας και το οποίο είναι σε ισορροπία με τις υπάρχουσες περιβαντολλογικές συνθήκες.

climax: A fase terminal de uma sucessão ecológica de uma comunidade biótica mais ou menos estável, que está em equilíbrio com as condições ambientais existentes.

Was this helpful?
En strand karakteriserad av fast, stabilt substrat.


rocky beach: A shore characterised bv solid stable substrates.

Βραχώδης ακτή : Μια ακτή που χαρακτηρίζεται από σταθερά στέρεα υποστρώματα.

praia rochosa: Uma costa caracterizada por substratos sólidos estáveis.

Was this helpful?
Asexuellt erhållna populationer som har bildats i kultur av en enda isolerad individ eller cell, till exempel makroalger.


clone: Asexually-derived population of organisms that have been established in culture from a single, initially isolated individual or cell, for example, macro-algae.

ΚΛΩΝΟΣ: Πληθυσμός οργανισμών σε μια καλλι- έργεια που έχουν προέλθει με αγενή αναπαραγωγή από ένα μοναδικό, αρχικά απομονωμένο άτομο ή κύτταρο, π.χ. μακροφύκη.

clone : Grupo de organismos de origem assexuada, criados em cultura a partir de uma única célula ou indivíduo isolado, por exemplo as macro algas.

Was this helpful?
(1) Inom akvakultur syftar det till sterilisering av vatten (i synnerhet vatten som innehåller avfallsprodukter) eller utrustning genom att använda klorgas (2) Inom kemi, varje reaktion som innefattar introduktionen av klor i en förening.


chlorination: 1) In aquaculture, the sterilization of water (particularly containing effluents) or equipment using chlorine gas. (2) In chemistry, any reaction involving the introduction of chlorine into a compound.

ΧΛΩΡΙΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια, η αποστεί- ρωση του νερού (ιδίως όταν περιέχει απόβλητα) ή του εξοπλισμού γίνεται χρησιμοποιώντας αέριο χλώριο. (2) Στην χημεία κάθε αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση του χλωρίου σε μία ένωση.

clorinização : 1) Em aquacultura, a esterilização da água (em particular contendo efluentes) ou de equipamento que utilize gás de cloro. (2) Em química, qualquer reacção que envolve a introdução de cloro num composto.

Was this helpful?
Vikten av klor i gram som innehålls i 1kg havsvatten efter att bromiderna och jodiderna har ersatts av klor. Klorinitet är bestämd genom titrering som ett sätt att bestämma saliniteten av ett vattenprov.


chlorinity: The weight of chlorine in grams contained in 1 kg of seawater after the bromides and iodides have been replaced by chloride. Chlorinity is determined by titration as one means of ascertaining the salinity of a water sample.

ΧΛΩΡΙΟΤΗΤΑ: Το βάρος του χλωρίου σε γραμμάρια, που περιέχεται σε 1 kgr θαλασσινού νερού, μετά την αντικατάσταση του βρωμίου και ιωδίου από χλώριο. Η χλωριότητα προσδιορίζεται με τιτλοδότηση ώστε να εξακριβωθεί η αλατότητα του δείγματος του νερού.

clorinidade : O peso de cloro, em gramas, contido em 1 kg de água do mar depois dos brometos e dos iodetos terem sido substituídos pelo cloro. A clorinidade, uma maneira de confirmar a salinidade da uma amostra de água, é determinada por titulação.

Was this helpful?
Grön pigment som finns hos de flesta alger och högre växter. Den är ansvarig för omvandlingen av solenergi till kemisk energi i.e.fotosyntes. (q.v.).


chlorophyll: Green pigment found in most algae and higher plants. It is responsible for the transformation of light energy to chemical energy, i.e., photosynthesis.

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ: Πράσινη χρωστική που συναντάται στα περισσότερα φύκη και ανώτερα φυτά. Είναι υπεύθυνη για την μετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε χημική δηλ. φωτοσύνθεση (πρβλ).

clorofila : Pigmento verde encontrado na maior parte das algas e plantas superiores. É responsável pela transformação da energia luminosa em energia química, i.e. a fotossíntese (q.v.).

Was this helpful?
En fördelning av organismer i rummet, där de uppträder mer klumpat än vad som förutsägs av slumpen.


patchiness: A spatial distribution in which organisms are found more aggregated than predicted by random occurrence.

Χωρομωσαϊκή κατανομή : Μια κατανομή χώρου στην οποία οι οργανισμοί εμφανίζονται σε ένα μεγαλύτερο σύνολο από μια πρόβλεψη τυχαίας εμφάνισης.

despadronizado: Distribuição no espaço na qual os organismos se encontram mais agregados do que o previsto no caso de ocorrência aleatória.

Was this helpful?
Statistisk metod där korrelationer mellan vissa variabler används för att gruppera stickprover.


cluster analysis: A statistical method that groups samples based on a set of highly correlated variables.

Κυτταρική ανάλυση : Μια στατιστική μέθοδος που συγκεντρώνει δείγματα και βασίζεται σε ένα σύνολο συσχετισμένων μεταβλητών.

análise de grupo: Método estatístico que agrupa amostras baseadas num conjunto de variáveis altamente correlecionadas.

Was this helpful?
En hastighets enhet som är lika med en nautisk mil (608 ft, 1,8532 km) per timme.


knot: A unit of velocity equal to one nautical mile (608 ft, 1.8532 km) per hour.

ΚΟΜΒΟΣ (ΚΝ): Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας ίση με ένα ναυτικό μίλι (1,8532 km) ανά ώρα.

nó : Uma unidade de velocidade igual a uma milha náutica (608 pés, 1,8532 Km) por hora.

Was this helpful?
Total ekologisk effektivitet (Gross ecological efficiency); Förhållande mellan energin som assimileras i en viss trofinivå och energin som assimileras i den föregående trofinivån.


coefficient of ecological efficiency: Gross ecological efficiency; the ratio of energy assimilated at a given trophic level to that assimilated at the previous trophic level.

Συντελεστής οικολογικής αποτελεσματικότητας : Μεγάλη οικολογική αποτελεσματικότητα: ο λόγος της ενέργειας που αφομοιώνεται από ένα δεδομένο τροφικό επίπεδο προς την ενέργεια που αφομοιώνεται από το προηγούμενο τροφικό επίπεδο.

coeficiente de eficiência ecológica : Eficiência ecológica bruta; A razão da energia assimilada num determinado nível trófico em relação à energia assimilada no nível imediatamente anterior

Was this helpful?
(1) Grupp individer i samma population som föds under samma tidsperiod (2) Rangorning inom hierarkin av en taxonomisk klassificering; kategori som innefattar en grupp av familjer


cohort: (1) A group of individuals of the same population born over the same period of time. (2) A rank within a hierarchy of taxonomic classification; a category comprising a group of families.

ΚΟΟΡΤΗ: (1) Ομάδα ατόμων ενός και του αυτού πληθυσμού που έχουν γεννηθεί την ίδια χρονική περίοδο. (2) Θέση στην ιεραρχία μιας ταξινομικής κατάταξης. Κατηγορία που περιλαμβάνει μια ομάδα οικογενειών.

coorte : (1) Um grupo de indivíduos da mesma população nascidos no mesmo espaço de tempo. (2) Uma posição dentro de uma hierárquia de classificação taxonómica; uma categoria que compreende um grupo de famílias.

Was this helpful?
Brunt eller svart lagrad organogen bergart som bildas genom anaerobt nerbrytning av växtrester.


coal: Brown or black carbonaceous sedimentary rock formed by the anaerobic decomposition of plant material.

Κάρβουνο : Καφέ ή μαύρο ανθρακούχο πέτρωμα που σχηματίζεται από την αναερόβια αποσύνθεση φυτικών συστατικών.

carvão: Rocha sedimentar carbonatada preta ou castanha formada por decomposição anaerobica de material vegetal.

Was this helpful?
Dynamisk kemisk balans mellan ett karbonats tillförselhastighet och upplösningshastighet.


carbon compensation depth (CCD): The depth at which a dynamic chemical balance between the supply rate and the dissolution rate of carbonate takes place.

Βάθος αντιστάθμισης άνθρακα (CCD) : Το βάθος στο οποίο πραγματοποιείται μια δυναμική χημική ισορροπία μεταξύ του ρυθμού τροφοδοσίας και του ρυθμού διάλυσης του άνθρακα.

profundidade de compensação de carbono (PCC): A profundidade na qual ocorre um equilíbrio químico dinâmico entre a taxa de fornecimento e a taxa de dissolução de carbonato.

Was this helpful?
Biogeokemiska kolcykeln där koldioxid fixeras och organiska föreningar produceras genom fotosyntes, och kol återvänder till atmosfären genom respiration och förmultning.


carbon cycle: The biogeochemical cycle of carbon, involving the production of organic compounds by fixation of carbon dioxide through photosynthesis, to its return in the atmosphere by respiration and decomposition.

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ: Ο βιογεωχημικός κύκλος του άνθρακα, από την παραγωγή οργανικών ενώσεων με δέσμευση του CΟ2 κατά την φωτοσυνθεση ως την επιστροφή του στον ατμοσφαιρικό αέρα με την αναπνοή και την αποσύνθεση.

ciclo do carbono : O ciclo biogeoquímico do carbono, envolvendo a produção de compostos orgânicos pela fixação de dióxido de carbono através da fotossíntese, até ao seu retorno à atmosfera pela respiração e decomposição.

Was this helpful?
Färglös, doftlös gas som bildas när substanser som innehåller kol oxideras. Är mycket vattenlösligt och toxiskt för fiskar vid nivåer nära 20ppm; toxiciteten mot fiskar ökar med en minskad syrenivå. Koldioxid har en sur reaktion i vatten (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Inom bikarbonatsytemet, så beror den relativa mängden av CO2, bikarbonat och karbonat på pH-värdet. Koldioxid förekommer inte över pH 8.3


carbon dioxide: A colourless, odourless gas resulting from the oxidation of carbon containing substances, highly soluble in water, toxic to fish at levels of 20 ppm; toxicity to fish increases with low levels of oxygen. Carbon dioxide has an acidic reaction in water (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3-). Within the bicarbonate system, the relative amount of CO2, bicarbonate and carbonate will depend on pH. Carbon dioxide

ΔIΟΞΕIΔIΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CΟ2): Αχρωμο, άοσμο αέριο το οοποίο παράγεται κατά την οξείδωση των ενώσεων που περιέχουν άνθρακα, πολύ διαλυτό στο νερό, τοξικό για τα ψάρια στα επίπεδα των 20ppm. Η τοξικότητά του για τα ψάρια αυξάνεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει όξινη αντίδραση στο νερό (Η2Ο+CΟ2= Η2323/ = Η+ + ΗCΟ3-). Στο δισανθρακικό ισοζύγιο η σχετική ποσότητα CΟ2, δισανθρακικών και ανθρ

dióxido de carbono : Um gás incolor e inodoro, altamente solúvel em água, tóxico para os peixes quando a níveis de 20ppm, resultante da oxidação das substâncias que contêm carbono; A toxicidade aumenta com baixas concentrações de oxigénio. O dióxido de carbono tem uma reacção ácida na água (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3-). No sistema bicarbonato, a quantidade relativa de CO2, bicarbonato e carbonato dependerá do pH. O dióxid

Was this helpful?
Förmågan att överleva exponering till temperaturer under 0 grader.


cold resistance: The ability to survive exposure to temperatures below 00C.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ: Iκανότητα επιβίωσης ενός οργανισμού που εκτίθεται σε θερμοκρασίες κάτω από 00C.

resistência ao frio : A capacidade de sobrevivência a exposição de temperaturas inferiores a 00 C

Was this helpful?
Föreningar som har den generella formeln Cx(H2O)y t.ex sacharider, stärkelsen och celluloser. Kolhydrater är en essentiell del i metabolismen för alla organismer.


carbohydrate: Compound of general formula Cx(H2O)y e.g. sugars, starches and celluloses. Carbohydrates play an essential part in the energy metabolism of all organisms.

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: Ενώσεις με γενικό τύπο Cx(Η2Ο)y π.χ. σάκχαρα, άμυλο και κυτταρίνη. Οι υδατάνθρακες παίζουν ουσιαστικό ρόλο στον μεταβολισμό της ενέργειας σε όλους τους οργανισμούς.

hidratos de carbono : Composto com a fórmula geral Cx(H2O)y e.g. açúcares, amidos e celuloses. Os hidratos de carbono têm um papel essencial no metabolismo energético de todos os organismos.

Was this helpful?
Två arter som lever ihop utan några skadliga effekter men där ena arten kan eventuellt dra fördel av sambandet.


commensals: Two species which live together with no harmful effects but with possible benefit accruing to one of the species.

ΟΜΟΣΙΤΟΙ: Δύο είδη που ζουν μαζί χωρίς βλαβερές επιπτώσεις, αλλά με πιθανό κέρδος για το ένα είδος.

comensais : Duas espécies que vivem juntas sem quaisquer efeitos nocivos, mas com possíveis benefícios para uma das espécies.

Was this helpful?
En relation mellan två arter eller organismer (kommensaler) som är fördelaktig för en organism men inte för den andra.


commensalism: Association between two species or organisms (known as commensals) that is clearly to the advantage of one member but with no effect on the other.

ΟΜΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Συμβίωση μεταξύ δύο ειδών η οποία συμφέρει καθαρά το ένα είδος ενώ δεν επιδρά στο άλλο.

comensalismo : Associação entre duas espécies ou organismos (conhecidos por comensais) que é claramente vantajosa para um dos membro e que não causa qualquer efeito no outro.

Was this helpful?
Hänför sig till samarbete mellan individer av samma generation, som sker vid bobygge men inte under ruvning.


communal: Pertaining to the cooperation between members of the same generation, which occurs in nest building but not in care of the brood.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ : Αναφέρεται στην συνεργασία μεταξύ των μελών της ίδιας γενιάς στην κατασκευή φωλιάς, αλλά όχι στην φροντίδα των νεογνών.

comunal : Respeitante à cooperação entre membros da mesma geração, que ocorre na construção do ninho mas não nos cuidados com a descendência.

Was this helpful?
Avfall och sopor från urbana samhällen.


munipical waste: Wastes deriving from urban communities.

Αστικά απόβλητα : Λύματα προερχόμενα από τις αστικές κοινωνίες.

lixo municipal: Lixos oriundos das comunidades urbanas.

Was this helpful?
Ljusintensiteten vid kompensationsdjupet.


compensation light intensity: The light intensity at compensation depth.

ΑΝΤIΣΤΑΘΜIΣΤIΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ: Η ένταση του φωτός στο βάθος αντιστάθμισης.

intensidade luminosa de compensação : A intensidade da luz à profundidade de compensação.

Was this helpful?
(1) Vattendjupet där fotosyntesen kompenserar nedbrytningen. Ljusintensiteten vid kompensationsdjupet motsvarar ungefär 1 % av det vid ytan infallande ljuset. Under denna djup sker ingen nettotillväxt av fytoplankton. För praktiska anledningar så kan kompensationsdjupet antas representera undre gränsen av fotiska zonen. (2) Termen används också för att beskriva havsdjupet där lösningshastigheten av kalcium karbonat ökar till den grad att kalkartade snäckor börjar upplösas; vanligen ett djup unde


compensation depth: (1) The depth of water at which photosynthetic oxygen production is balanced by respiratory uptake. The compensation depth is generally assumed to correlate with the depth at which light is 1% of its incident intensity. Below this depth there will be no net phytoplankton growth. For practical purposes the compensation depth can be taken to represent the lower limit of the photic zone (2) The term is also used to describe the ocean depth at which the rate of solution of calcium carbonate increas

ΒΑΘΟΣ ΑΝΤIΣΤΑΘΜIΣΗΣ: (1) Το βάθος στο οποίο η φωτοσυνθετική παραγωγή οξυγόνου και η αναπνευστική κατανάλωση είναι ίσες. Θεωρείται ότι υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στο βάθος αντι- στάθμισης και το βάθος στο οποίο το φως έχει το 1% της προσπίπτουσας έντασής του. Κάτω από αυτό το βάθος δεν υπάρχει καθαρή φυτοπλαγκτονική παραγωγή. Για πρακτικούς λόγους το αντι- σταθμιστικό βάθος μπορεί να θεωρηθεί ως το κατώτερο όριο της ευφωτικής ζώνης. (2) Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει το βάθος του ωκεανού στο οποίο

profundidade de compensação : (1) A profundidade a que a produção fotossintética de oxigénio é compensada pela respiração. A profundidade de compensação é geralmente correlecionada com a profundidade em que a luz está a 1% da sua intensidade de incidência. Abaixo desta profundidade não haverá crescimento de fitoplâncton. Para efeitos práticos a profundidade de compensação pode ser entendida como o limite inferior da zona fótica. (2) O termo é também utilizado para descrever a profundidade no oceano a que a taxa da solução de

Was this helpful?
Relativ mängd av en substans i lösning eller blandning i viss vätska elller gas. Flera enheter används för att beskriva substansmängdskoncentrationen i vatten. Vanliga måttenheten är ett mol (som är lika med Avogadros nummer - 6.02x1023).


concentrations: The quality of a specified substance in a given amount of the medium throughout which it is distributed. Several units are currently used to describe the concentrations of substances in water. Frequently, the weight of the substance contained within 1 litre is used in a weight/volume ratio (e.g. mg l-1.). Such units are often used interchangeably with ratios such as parts per million (ppm; e.g. 1mg of a substance in 1 litre, i.e. 1000g, of pure water = 1 ppm). Care should be taken, however, as t

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η ποσότητα μιας ουσίας η οποία κατανέμεται σε δεδομένη ποσότητα ενός μέσου. Η περιγραφή των συγκεντρώσεων αυτών γίνεται με διάφορες μονάδες. Συχνά χρησιμοποιείται το βάρος της ουσίας που περιέχεται σε 1 λίτρο διαλύτη (π.χ. mg l-1). Τέτοιες μονάδες χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά με λόγους όπως μέρη ανά εκατομμύριο (ppm, πχ. 1mg ουσίας σε 1 λίτρο δηλ. 1000g καθαρού νερού = 1 ppm). Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή καθώς οι μονάδες αυτές είναι όγκος/όγκος ή βάρος/βάρος. Η μονάδα ppb (μέρη

concentrações : A qualidade de uma determinada substância numa dada quantidade de meio através do qual está distribuída. Actualmente, várias unidades são utilizadas para descrever as concentrações de substâncias na água. Frequentemente, o peso da substância contida num litro é utilizado numa relação peso/volume (e.g. mg l-1). Tais unidades são frequentemente utilizadas alternadamente com rácios tais como partes por milhão (ppm; e.g. 1mg de uma substância num litro, i.e. 1000g de água pura = 1 ppm). Contudo, d

Was this helpful?
Grafisk framställning av en organisms respons till varierande koncentrationer av en effektor molekyl (toxiskt eller välgörande) i omgivningen; jfr. dos-respons kurva.


concentration response curve: Graphical representation of the response of an organism to varying concentrations of an effector molecule (toxic or beneficial) in the surrounding medium.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Γραφική αναπαράσταση της απόκρισης ενός οργαν- ισμού σε διάφορες συγκεντρώσεις μιας δραστικής ένωσης (τοξικής ή ωφέλιμης) στο περιβάλλον μέσο (πρβλ. καμπύλη απόκρισης - δόσης).

curva de resposta de concentração : Representação gráfica da resposta de um organismo à variação de concentrações de uma molécula afectora (tóxica ou benéfica) no meio envolvente; cf. curva de resposta doseadora.

Was this helpful?
K Factor. Numerisk index: förhållandet mellan vikten (W) och längden (L) hos ett exemplar, uttryckt som: K = aW/Lb, där a och b är artspecifika konstanter. Konstanten b antas vanligen vara tre, eller en experimentellt bestämd siffra som närmar detta värde. Låga K värden indikerar fiskar i dålig tillstånd. Fiskar som närmar sig könsmognad har en väldig hög konditionsfaktor.


condition factor: K Factor. A numerical index: the relationship between weight (W) and length (L) of a specimen, expressed as: K = aW/Lb, where a and b are species-specific constants. The constant b is usually taken to be three, or an experimentally determined figure close to this value. Low K values indicate fish in a poor condition. Fish approaching sexual maturation have a very high condition factor.

ΔΕIΚΤΗΣ ΕΥΡΩΣΤIΑΣ: Παράγοντας Κ. Αριθμ- ητικός δείκτης, η σχέση βάρους (W) και μήκους (L) ενός δείγματος. Ο τύπος είναι K = aW/Lb όπου a και b είναι ειδο-ειδικές σταθερές. Ο εκθέτης b συνήθως λαμβάνεται ίσος με 3 ή ίσος με έναν πειραματικά προσδιοριζόμενο αριθμό κοντά στο 3. Χαμηλή τιμή Κ δείχνει ένα ψάρι που ζει σε φτωχές συνθήκες. Ενα ψάρι που προσεγγίζει την φυλετική (σεξουαλική) ωριμότητα έχει πολύ υψηλό δείκτη ευρωστίας.

factor de condição : Factor K. Um indíce numérico: a relação entre o peso (P) e o comprimento ( C ) de um espécime, expresso como: K = aP/Cb, onde a e b são constantes específicas para cada espécie. A constante b é normalmente tida como 3, ou um determinado número experimental próximo desse valor. Valores de K baixos indicam peixes em má condição. Peixes próximos da sua maturidade sexual tem um factor de condição muito elevado.

Was this helpful?
Utbredningen av habitat och födopreferenser som orsakas av en minskad intensitet i interspecifikt konkurrens.


competitive release: Expansion of the habitat range and food preferences caused by a reduction in intensity of interspecific competition.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ή ΟIΚΟΛΟΓIΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ : Η διεύρυνση του εύρους του ενδιαιτήματος και των τροφικών προτιμήσεων, που οφείλεται στην μείωση της έντασης του διαειδικού ανταγωνισμού.

liberdade competitiva : Expansão da amplitude do habitat e preferências alimentares provocada por uma redução na intensidade da competição interespecífica.

Was this helpful?
Samexisterande arter, vars utbredning bestäms av konkurrensen för utrymme eller resurser.


competitive association: Coexisting groups of species, the distributional boundaries of which are determined by competition for space or resources.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΣΥΣΧΕΤIΣΗ: Συνυπάρχουσες ομάδες ειδών, τα όρια κατανομής των οποίων προσδιορίζονται από τον ανταγωνισμό για τον χώρο ή τους φυσικούς πόρους.

associação competitiva : Coexistência de grupos de espécies, em que os limites de distribuição são determinados pela competição pelo espaço ou recursos.

Was this helpful?
Samtidig krav av två eller fler organismer (eller arter) för en viktig gemensam resurs som är i själva verket (eller möjligtvis) i begränsad tillgång (exploativ konkurrens). Eller så är det den skadliga interaktionen mellan två eller fler organismer (eller arter) som söker efter en gemensam resurs vars tillgång inte är begränsad.


competition: The simultaneous demand by two or more organisms or species for an essential common resource that is actually or potentially in limited supply (exploitation competition), or the detrimental interaction between two or more organisms or species seeking a common resource that is not limited (interference competition).

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Η ταυτόχρονη διεκδίκηση από δύο ή περισσότερα άτομα ή είδη, ενός κοινού βασικ- ού πόρου, ο οποίος είναι πράγματι ή εν δυνάμει περιορισμένος (Ανταγωνιστική νομή), ή η επιβλαβής αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργαν- ισμών ή ειδών που αναζητούν ένα κοινό πόρο ο οποίος δεν είναι περιορισμένος (Ανταγωνιστική παρενόχληση).

competição : A reivindicação simultânea, por parte de dois ou mais organismos ou espécies, de um recurso comum essencial que está efectivamente ou potencialmente em abastecimento limitado (competição pela utilização), ou a interacção prejudicial entre dois ou mais organismos ou espécies que procuram um recurso comum que não está limitado (competição de intervenção).

Was this helpful?
Process som innebär förändring av sexuella karaktärer hos t.ex. fiskar, vanligen genom tillsättning av hormoner. Resultatet blir en individ med en fenotyp av ett kön och en genotyp av det andra könet.


sex reversal: Process by which the sexual characteristics of fish are changed, usually through sex hormones. This produces fish which are phenotypically of one sex yet genetically of the other.

ΑΝΤIΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΟΥ: Διεργασία με την οποία τα φυλετικά χαρακτηριστικά του ψαριού αλλάζουν. Συνήθως η αλλαγή αυτή προκαλείται με την βοήθεια ορμονών. Τα παραγόμενα ψάρια που είναι φαινοτυπικά ενός φύλου αλλά γενετικά του αντιθέτου φύλου.

reversão sexual: Processo pelo qual as características sexuais dos peixes são alteradas, normalmente através de hormonas sexuais. Este fenómeno produz peixes que são fenotipicamente de um sexo, embora geneticamente sejam de outro.

Was this helpful?
Könsbyte som sker naturligt eller efter tillsatts av könshormoner.


sex inversion: Change of sex occurring naturally or after sex steroid hormone application, e.g. sea bream. Often referred to as sex reversal.

ΦΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ: Αλλαγή φύλου που συμβαίνει με φυσικό τρόπο ή μετά από παροχή φυλετικής στεροειδούς ορμόνης (π.χ. στην τσιπούρα). Συχνά, αναφέρεται ως αντιστροφή του φύλου.

inversão sexual : Mudança de sexo que ocorre naturalmente ou após a aplicação de hormonas sexuais esteroides, e.g. dourada. Muitas vezes referida como reversão sexual.

Was this helpful?
Ämnen som inte bryts ner av bakterier och skingras därför inte i naturen. Dessa ämnen (tungmetaler, radioaktiva ämnen osv) kan reagera på olika sätt med olika organismer och kan ha skadlig effekter.


conservative wastes: Materials which are not degraded by bacterial action, are not dispersed, but react in various ways with organisms (heavy metals, halogenated hydrocarbons and radionuclides), sometimes having harmful effects.

Μη-διασπόμενα/διατηρητέα απόβλητα : Ύλη η οποία δεν αποσυντίθεται από τα βακτηρίδια, δεν διασκορπίζεται άλλα αντιδρά ποικιλοτρόπως με οργανισμούς (βαρέα μέταλλα, αλογονούχους υδατάνθρακες, και ραδιονουκλίδια), με επικίνδυνες ,πολλές φορές, επιπτώσεις.

desperdícios conservadores : Materiais que não são degradados por acção bacteriana, não estão dispersos, mas reagem de várias formas com os organismos (metais pesados, hidrocarbonetos halogenados, radionúcleotidos), tendo por vezes efeitos nocivos.

Was this helpful?
Förhållandet mellan hanar och honor i en given population.


sex ratio: The ratio between males and females in a given population.

ΦΥΛΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΑ: Η αναλογία μεταξύ αρσενικών και θηλυκών σένα πληθυσμό.

rácio sexual : O rácio entre machos e fêmeas numa dada população.

Was this helpful?
Process som innebär att en organism utvecklar gonader och könskaraktärer med hjälp av hormoner, vilket möjliggör reproduktion.


sexual maturity: Process mediated by gonadotrophic hormones from the pituitary in which an organism undergoes development of gonadal and sexual characteristics to such a degree that it is then capable of reproduction.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΩΡIΜΑΝΣΗ: Διεργασία που προκαλείται από τις γοναδοτροπικές ορμόνες της υπόφυσης, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη των γενετικών και γοναδικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού, ο οποίος αποκτά ικανότητα αναπαραγωγής.

maturidade sexual : Processo mediado por hormonas gonadotróficas da pituitária em que um organismo sofre um desenvolvimento de características gonadais e sexuais a ponto de ser capaz de reproduzir.

Was this helpful?
Konstgjord befruktning där befruktningen sker utanför kroppen.


artificial fertilization: Fertilization usually carried out by stripping brood-stock organisms and mixing together sperm and eggs (artificial propagation, artifical reproduction).

ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ : Γονιμοποίηση επιτελούμενη με την μείξη σπέρματος και ωαρίων που αποσπώνται (ή απομυζώνται) από τους γονικούς οργανισμούς. (Τεχνητός πολλαπλασιασμός, αναπαραγωγή).

fertilização artificial : Fertilização normalmente levada a cabo através da separação dos organismos reprodutores e misturando esperma e ovos (propagação artificial, reprodução artificial).

Was this helpful?
(1) En organism som livnär sig på andra organismer eller organiskt material. Inkluderar herbivorer, karnivorer, parasiter, saprofyter och heterotrofa organismer 2) Slutliga användare/köpare av en kommersiell produkt.


consumer: (1) An organism that feeds on another organism or existing organic matter, including herbivores, carnivores, parasites, saprophytic and heterotrophic organisms. (2) Final user/purchaser of a commercial product.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: (1) Οργανισμός που τρέφεται με άλλους οργανισμούς ή υπάρχον οργανικό υλικό. Περιλαμβάνει, φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παράσιτα, σαπρόφυτα και ετερότροφους οργανισμούς. (2) Tελικός χρήστης/αγοραστής προϊόντων υδατο- καλλιέργειας.

consumidor : (1) Um organismo que se alimenta de outro organismo ou da matéria orgânica existente, incluindo herbívoros, carnívoros, parasitas, organismos saprófitos e heterotróficos. (2) Utilizador/comprador final de um produto comercial.

Was this helpful?
Syftar på upphöjda koncentrationer av substanser i vatten, sediment eller organismer.


contamination: Derives from the presence of elevated concentrations of toxic substances in water, sediments, or organisms.

Μόλυνση : Προέρχεται από την παρουσία αυξημένης συγκέντρωσης μολυσματικών ουσιών στο νερό, τα υποστρώματα ή στους οργανισμούς.

contaminação: Deriva da presença de elevadas concentrações de substâncias tóxicas na água, sedimentos ou organismos.

Was this helpful?
En ö i närheten av, och geologiskt relaterad till, en kontinental landmassa, som har bildats genom separation från kontinenten.


continental island: An island close to, and geologically related to, a continental land mass, which was formed by separation from the continent.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΝΗΣΟΣ: Nησί κοντά σε μια ηπερωτική μάζα από την οποία αποχωρίσθηκε και μα την οποία συνδέεται γεωλογικά.

ilha continental : Uma ilha próxima de, e geologicamente relacionada com, uma massa continental, que se formou pela separação do continente.

Was this helpful?
Den del på kontinentalranden som sträcker sig från shelfkanten till kontinentalsluttningen.


continental slope: That part of the continental margin from the edge of the continental shelf extending down to the continental rise.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕIΑ: Το τμήμα της ηπειρωτικής κρηπίδας που εκτείνεται από το άκρο της υφαλοκρηπίδας έως την ηπειρωτική ανωφέρεια.

declive continental : A parte da margem continental desde a plataforma continental prolongando-se para baixo até à elevação continental.

Was this helpful?
Teorin som antar att kontinentala landmassorna har drivit ifrån varandra under den geologiska tidskalan; kontinentalförskjutningsteorin.


continental drift: The theory that the continental land masses have drifted apart over the course of geological time; displacement theory.

ΗΠΕIΡΩΝ ΜΕΤΑΚIΝΗΣΗ: Η θεωρία σύμφωνα με την οποία οι χερσαίες μάζες απομακρύνθηκαν η μια από την άλλη στην διάρκεια του γεωλογικού χρόνου.

deriva continental : A teoria de que as massas continentais se afastaram ao longo do período geológico; teoria do deslocamento.

Was this helpful?
Svagt lutande, grund havsbotten som omger kontinentalranden som ligger på i genomsnitt 130 m djup. Bildas genom att en del av kontinenten har gått under vattenytan.


continental shelf: The shallow gradually sloping seabed around a continental margin, not usually deeper than 200 m and formed by submergence of part of the continent.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠIΔΑ: Βυθός με ελαφρά κλίση γύρω από την ηπειρωτική ακμή. Συνήθως δεν είναι βαθύτερη από 200m και σχηματίζεται από το βυθισμένο τμήμα της ηπείρου.

plataforma continental : O fundo pouco profundo e gradualmente inclinado à volta da margem continental, normalmente não mais fundo do que 200 metros e formado pela submersão de parte do continente.

Was this helpful?
Del av havsbotten som är intilligande kontinenten och separerar den från djuphavet. Kontinentalranden består av kontinentalsluttningen, kontinentalbranten och kontinentalhyllan (shelfen).


continental margin: The portion of the sea floor adjacent to the continent and separating it from the deep sea. The continental margin includes the continental rise, continental slope and continental shelf.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΑΚΜΗ: Το τμήμα του θαλάσσιου βυθού που πρόσκειται στην ηπειρωτική μάζα το οποίο είναι παρακείμενο της ηπείρου και την χωρίζει από την βαθειά θάλασσα. Η ηπειρωτική ακμή περιλαμβάνει την ηπειρωτική ανύψωση, την ηπειρωτική κατωφέρεια και την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα.

margem continental: A parte do fundo do mar adjacente ao continente e que o separa do mar profundo. A margem continental inclui a elevação continental, o declive continental e a plataforma continental.

Was this helpful?
Svagt lutande havsbotten som sträcker sig från kontinentalbranten till djuphavsslätten, med en lutning på ungefär 10.


continental rise: The gently sloping seabed from the continental slope to the abyssal plain, with an average angle of slope of about 10.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ: Βυθός με ελαφρά κλίση από την ηπειρωτική κατωφέρεια προς την αβυσσαία πεδιάδα, με μέση γωνία κλίσης γύρω στην 10.

elevação continental : O declive suave do fundo do mar desde o declive continental até ao planicie abissal, com um ângulo médio de inclinação de 10.

Was this helpful?
Inom taxonomi är det principen där den fortsatta användnigen av ett visst namn ska ha företräde framför prioriteringen av publikation då man ska bestämma vilken av två konkurrerande vetenskapliga namn ska användas.


continuity: In taxonomy, the principle that continuity of usage of a particular name should take precedence over the priority of publication in determining which of two or more competing scientific names should be adopted.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Η αρχή της ταξινόμησης σύμφωνα με την οποία η συνεχής χρήση ενός ονόματος θα πρέπει να έχει το προβάδισμα σε σχέση με ένα άλλο που έχει δημοσιευτεί προγενέστερα, όταν καθορίζεται ποιό από τα δύο ή περισσότερα συγκρουόμενα ονόματα θα πρέπει να υιοθετηθεί.

continuidade : Em taxonomia, o princípio de que a continuidade de utilização de um dado nome deve ter precedência sobre a prioridade de publicação ao determinar qual de dois ou mais nomes científicos em concorrência devem ser adoptados.

Was this helpful?
(1) Biologisk utveckling där likartade strukturer utvecklats från skilda utgångspunkter. Sådan utveckling sker främst då strukturer hos organismer från skilda utvecklingslinjer utsätts för likartad miljöpåverkan. Typiska exempel är den konvergenta utvecklingen av pungdjur som pungvarg i Australien och placentadäggdjur som varg i Eurasien och Nordamerika. (2) Inom hydrologi och oceanografi; horisontell inströmning av vatten i ett område. Vid ytkonvergenser sjunker vatten.


convergence: The coming together of two or more entities, such as cephalopods and vertebrate eyes. (1) Evolution such as to produce an increasing similarity in some characteristic between groups of organisms which were initially different. (2) In hydrology and oceanography: the coming together of two opposing surface currents, which mix and downwell.

ΣΥΓΚΛΙΣΗ : Η προσέγγιση δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών, π.χ. των ματιών των κεφαλο- πόδων και των σπονδυλωτών. (1) Εξελικτική διαδι- κασία που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ομοιότητας ορισμένων χαρακτηριστικών μεταξύ οργανισμών αρχικά διαφορετικών. (2) Στην υδρο- λογία και ωκεανογραφία, η συμβολή δύο αντιθέτων επιφανειακών ρευμάτων, τα οποία αναμιγνύονται και καταβυθίζονται.

convergência : A junção de duas ou mais entidades, tais como os olhos de cefalópodes e de vertebrados. (1) Evolução no sentido de gerar uma crescente semelhança nalgumas características entre grupos de organismos inicialmente diferentes. (2) Na hidrologia e oceanografia: a junção de duas correntes de superfície opostas, que se misturam e afundam.

Was this helpful?
Kräftdjursklass. Vanligtvis små organismer (ett par mm långa) som har inga facettögon eller carapax. Vanligtvis har de sex par extremiteter på thorax som används för simning, och inga extremiteter på bakkroppen. Vissa kopepodarter är parasiter på odlade fiskar, t.ex havslusar, medan andra används som föda åt fisklarver.


copepods: Subclass of Crustacea. Mostly small (a few mm long) no compound eyes or carapace. Usually six pairs of swimming limbs on thorax, no appendages on abdomen. Some copedod species are known to be parasitic to cultivated fish, e.g., sea lice, while others are used as food for fish larvae.

ΚΩΠΗΠΟΔΑ: Υποκλάση των Καρκινοειδών. Μικρά ζώα (λίγα mm μήκους) χωρίς σύνθετα μάτια ή κεφαλοθώρακα. Εχουν 6 ζεύγη θωρακικών κολυμβητικών ποδιών και κανένα κοιλιακό εξάρτημα. Μερικά κωπήποδα είναι γνωστά ως παράσιτα των καλλιεργούμενων ψαριών (π.χ. θαλάσσια ψείρα), ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις νύμφες των ψαριών.

Copépodos: Subclasse dos crustáceos. A maioria pequenos (poucos mm de comprimento), sem olhos compostos ou carapaça. Têm normalmente seis pares de membros natatórios no torax e não apresentam apêndices no abdómen. Algumas espécies de copépodos são conhecidas por serem parasitas dos peixes de aquicultura, enquanto outras são utilizadas como alimento para as larvas de peixe.

Was this helpful?
Livnär sig på exkrement.


coprophagus: Feeding on fecal material.

Κοπροφάγος : Τρέφεται με κόπρανα.

coprófago : Que se alimenta de fezes.

Was this helpful?
Marina coelenterater som har ett kalkskelett och finns främst i tropiska hav. Koraller kan vara ensliga eller kolonibildande. Kolonibildande koraller kan bilda omfattande och vidsträckta korallrev.


corals: Marine coelenterates with a calcium carbonate skeleton found mainly in tropical qand equatorial waters, although some species occur in deep cold water. Corals may be solitary or colonial, the latter having the possibility to develop into extensive coral reefs formation.

Κοράλλια : Θαλάσσιοι οργανισμοί που συναντώνται στα νερά του ισημερινού και των τροπικών αλλά και σε ψυχρές θάλασσες, των οποίων ο σκελετός αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο. Τα κοράλλια μπορεί να βρίσκονται μεμονωμένα ή σε μορφή αποικίας, στη δεύτερη περίπτωση ευνοείται η δυνατότητα σχηματισμού κοραλλιογενών υφάλων.

corais: Celenterados marinhos com um esqueleto de carbonato de cálcio que se encontram principalmente em águas tropicais e equatoriais, apesar de algumas espécies ocorrerem em águas frias profundas. Os corais podem existir solitários ou em colónias, tendo estes últimos a possibilidade de desenvolver formações extensivas de recife de corais.

Was this helpful?
Liknar en korall; innehåller, eller är utgjord av, korall


coralline: Resembling a coral; containing or composed of coral.

ΚΟΡΑΛΛΙΝΟΣ: Ο ομοιάζων με κοράλλι. Αυτός που αποτελείται από ή περιέχει κοράλλι.

coralina : Que se assemelha a um coral; contendo ou composto de coral.

Was this helpful?
Relationen mellan två variabler, beroende på vissa värden.


correlation: The relation between two variables, according to a specific range of values.

Συσχέτιση : Η σχέση μεταξύ δυο μεταβλητών με βάση ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών.

correlação: A relação entre duas variáveis, de acordo com uma amplitude específica de valores.

Was this helpful?
Organismer som har en global spridning i en viss typ av habitat.


cosmopolitan species: Organisms having a worldwide distribution in a given habitat.

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΙΔΗ : Οργανισμοί που κατανέμονται σε όλη τη γη σε ένα δεδομένο ενδιαίτημα.

espécies cosmopolitas : Organismos que têm uma distribuição global num dado habitat.

Was this helpful?
Metod som används för att beräkna kostanden och skilja mellan olika investeringsförslag.


cost-benefit analysis: A technique used to evaluate and distinguish between alternative investment proposals.

Ανάλυση μέγιστου κέρδους : Μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων επενδυτικών προτάσεων.

análise custo-benefício: Uma técnica utilizada para avaliar e distinguir entre propostas alternativas de investimento.

Was this helpful?
Äter djurvävnad


carnivorous: Feeding on animal tissues.

ΣΑΡΚΟΒΟΡΟΣ: Τρεφόμενος με ζωïκούς ιστούς.

carnívoro : Que se alimenta de tecidos animais.

Was this helpful?
Den förväntade värdet av produkten av avvikelserna av två slumpmässiga variabler från deras respektiva medelvärden.


covariance: The expected value of the product of the deviations of two random variables from their respective means.

ΣΥΝΔΙΑΣΠΟΡΑ: Η αναμενόμενη τιμή του γινομένου των αποκλίσεων δύο τυχαίων μεταβλητών από τους αντίστοιχους μέσους όρους.

covariância : O valor esperado do produto dos desvios de duas variáveis aleatórias a partir das suas respectivas médias.

Was this helpful?
Litet (5 cm) räk-liknande marint kräftdjur. Karaktäriseras av ljusorgan under buken och stora svarta ögon. Krill används vid tillverkning av proteinrikt fiskmjöl och på grund av sitt innehåll av pigment används den ofta som del av mat för laxfiskar. Arctiska arter inkluderar Meganyctiphanes norvegica (nordic krill) and Euphasia superba.


krill: Small (5cm) shrimp-like marine crustacea, characterized by light organs under the abdomen and large black eyes. Krill were used to make high protein meal and because of pigmenting properties were also used as a component of wet feeds for Salmonids. Antarctic species include Meganyctiphanes norvegica (nordic krill) and Euphasia superba.

ΚΡΙΛ (Meganyctiphanes norvegica): Mικροί (5cm) γαριδοειδείς θαλάσσιοι οργανισμοί. Χαρακτηρί- ζονται από υποκοιλιακά φωτοφόρα όργανα και μεγάλα μαύρα μάτια. Χρησιμοποιείται γιά την παρασκευή τροφής υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.Λόγω των χρωστικών του έχει χρησιμοποιηθεί ως συστατικό γιά την νωπή τροφή των σολομοειδών.

krill: Pequeno crustáceo marinho (5cm) semelhante ao camarão, caracterizado pela presença de orgãos luminosos sob o abdómen e grandes olhos pretos. O krill foi utilizado para produzir alimentação rica em proteínas e, devido às suas propriedades pigmentares, foi também utilizado como um componente de alimentos húmidos para os salmonídeos. As espécies antárticas incluem os Meganyctiphanes norvegica (krill nórdico) e Euphasia superba.

Was this helpful?
Djupet där den genomsnittliga ljusintensiteten i vattenet är lika med ljuskompensationspunkten.


critical depth: The depth at which the average light intensity of the water column equals the compensation light intensity.

ΚΡΙΣΙΜΟ ΒΑΘΟΣ: Το βάθος στο οποίο η μέση ένταση του φωτός στη στήλη του νερού ισούται με την αντισταθμιστική ένταση φωτός (βλ. λ.).

profundidade crítica : A profundidade à qual a intensidade média da luz da coluna de água iguala a intensidade da luz de compensação (q.v.).

Was this helpful?
(1) Vattenhastighet som är tillräckligt stark att flytta på partiklar av en viss storlek längs ett flodbotten (2) Inom vattenrengörings teknik och akvakultur: Den specifika vattenhastigheten där dom suspenderade avfallsprodukterna fortfarande fälls i en properly designed settling basin.


critical velocity: (1) Speed of water sufficient to move particles of a given size along a channel bed. (2) In waste water technology and aquaculture: a specific water velocity at which the suspended solid load of the effluent is still settling in a properly designed settling basin.

ΚΡΙΣΙΜΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ : (1) Η ταχύτητα του νερού που επαρκεί για να μετακινήσει σωματίδια ορισμένου μεγέθους κατά μήκος του πυθμένα ενός διαύλου. (2) Στη διαχείριση των λυμάτων και στην υδατοκαλλιέργεια, η ταχύτητα του νερού, στην οποία το αιωρούμενο υλικό εξακολουθεί να καθι- ζάνει σε κατάλληλα σχεδιασμένες λεκάνες καθίζησης.

velocidade crítica : (1) Velocidade da água suficiente para movimentar partículas de um determinado tamanho ao longo de um canal. (2) No tratamento de águas resíduais e aquacultura: uma velocidade de água específica em que a carga sólida em suspensão nos efluentes continua a assentar numa bacia apropriada para esse efeito

Was this helpful?
Mörka band som syns vid intervaller längs kromosomer i ett karakteristisk mönster för varje kromosom; står med oförändärlig placering i rak linje under meios


chromomere: Darkly staining bands visible at intervals along chromosomes in a pattern characteristic for each chromosome; in constant aligned arrangement in prophase during meisosis.

ΧΡΩΜΟΜΕΡΗΣ: Σκοτεινόχροες λωρίδες, ορατές κατά διαστήματα κατά μήκος των χρωμοσωμάτων. Η διάταξη των λωρίδων αυτών είναι χαρακτηριστική για κάθε χρωμόσωμα. Η διάταξη αυτή παραμένει σταθερή κατά την πρόφαση. Τοποθετούνται σε σταθερή διαδοχή στην πρόφαση κατά την διάρκεια της μείωσης.

cromómero : Faixas de manchas escuras visíveis a intervalos ao longo dos cromossomas num padrão característico para cada cromossoma; em constante alinhamento na profase durante a meiose (q.v.) .

Was this helpful?
Trådliknande struktur som finns i cellkärnan. Den självreplikerande nukleinsyra-makrokolekylen består av ett antal gener som ligger i rak linje. I diploida celler (kromosomer förekommer i par) så varierar antalet kromosompar per cellkärna, beroende på arten.


chromosome: Thread-shaped basophilic body found in the nuclei of cells. The self-replicating nucleic acid macromolecule consisting of a number of genes arranged in linear sequence. In diploid cells, chromosomes occur in pairs, the number of pairs per nucleus varying according to species.

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ: Νηματόμορφο βασεόφιλο σώμα που βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων. Το αυτοαντιγραφόμενο μακρομόριο των νουκλεϊκού οξέος που αποτελείται από αριθμό γονιδίων διατεταγμένων σε γραμμική αλληλουχία. Στα διπλοειδή κύτταρα τα χρωμοσώματα απαντούν ανά ζεύγη και ο αριθμός των ζευγών ανά πυρήνα ποικίλλει ανάλογα με το είδος.

cromossoma : Corpo basofílico em forma de fio encontrado no núcleo das células. As macromoléculas de ácido nucleico que se auto duplicam consistem num número de genes dispostos numa sequência linear. Nas células diploides, os cromossomas ocorrem aos pares, variando o número de pares por núcleo de acordo com a espécie.

Was this helpful?
(1) Utdragen; syftar på en process som sker under flera veckor, månader eller år. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.


chronic: (1) Prolonged; referring to a process occurring over a period of weeks, months or years. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.

ΧΡΟΝΙΟΣ: (1) Παρατεταμένος. Διεργασία που διαρκεί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. (2) Κάθε εκτεταμένη έκθεση σε ένα παράγοντα καταπόνησης ( κατά συμβατική παραδοχή, τουλάχιστον επί το δέκατο του χρόνου ζωής του είδους) ή τα αποτελέσματα από μια τέτοια έκθεση.

crónico : (1) Prolongado; que se refere a um processo que ocorre durante um período de semanas, meses ou anos. (2) Uma exposição prolongada a um factor agressivo (convencionalmente tem que incluir pelo menos um décimo do tempo de vida da espécie), ou aos efeitos resultantes de tal exposição.

Was this helpful?
Ämnen, föreningar som inte naturligt ingår i kroppens ämnesomsättning. Ett främmande ämne i ett ekosystem som t.ex. pesticider.


xenobiotic: A foreign (allochthonous) organic chemical; used of environmental pollutants such as pesticides in runoff water.

ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΟΣ: Ξενική (αλλόχθων) οργανική χημική ουσία. Χρησιμοποιείται για περιβαλλοντικούς ρύπους, όπως τα φυτοφάρμακα σε νερά απορροής.

xenobiótico : Um químico orgânico estranho (alóctone); termo utilizado para poluentes ambientais tais como os pesticidas nas águas de escoamento.

Was this helpful?
Benämning på den kemiska syreförbrukningen. Detta är ett mått på förekomsten av organiskt material i vatten.


C.O.D.: A term for the chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.

C.O.D.: ΧΗΜIΚΑ ΑΠΑIΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ. Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

C.O.D.: EXIGÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO.Termo utilizado para o consumo químico de oxigénio. COD corresponde à medição da quantidade de matéria orgânica que pode ser oxidada por um forte oxidante químico. Expressa-se como a quantidade de oxigénio equivalente ao oxidante usado (dicromatos) numa amostra de água não tratada. A exigência química de oxigénio (COD) permite muitas vezes uma estimativa de BOD. As determinações de COD em água salobra e marinha são afectados pela matriz de sal, a qual tem de ser rem

Was this helpful?
Stenblock som har nötts ner av vatten (rundad eller delvis rundad) som är mellan 64 och 256mm i diameter, är större än en småsten men mindre än ett stenblock.


cobble: A water-worn rock fragment (rounded or partially rounded) between 64 and 256mm in diameter, larger than a pebble but smaller than a boulder (cobblestone).

ΚΡΟΚΑΛΑ: Θραύσμα πετρώματος το οποίο έχει λευκανθεί από την δράση του νερού (αποστρογγυλευμένο ή εν μέρει αποστρογγυλευμένο), διαμέτρου από 64 μέχρι 256mm, μεγαλύτερο από βότσαλο και μικρότερο από τρόχαλο.

calhau : Fragmento de rocha gasto pela água (arredondado ou parcialmente arredondado) com diâmetro entre 64 e 256 mm, maior do que um seixo mas mais pequeno do que um calhau (pedra rolada).

Was this helpful?
(1) Underhållandet, tillväxten och förökningen av organismer vid olika nivåer av skötsel och kontroll (2) Inom mikrobiologi: förökningen av bakteria eller mikoorganismer i en artificiell miljö. (3) Inom akvakultur: att odla fisk, skaldjur eller andra organismer under (i stort sett) kontrollerade förhållanden.


culture: (1) The maintenance, growth and propagation of organisms under various levels of care and control. (2) In microbiology: the propagation of bacteria or micro-organisms in artificial media. (3) In aquaculture: to grow fish, shellfish and other organisms through stages of development under (largely) controlled conditions.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ουσ.) : (1) Η διατήρηση, αύξηση και πολλαπλασιασμός οργανισμών, υπό ελεγχόμενες συνθήκες φροντίδας και ελέγχου. (2) Στη μικρο- βιολογία: ο πολλαπλασιασμός βακτηρίων ή μικρο- οργανισμών σε τεχνητά μέσα. (3) Στην υδατο- καλλιέργεια το μεγάλωμα ψαριών, οστρακοδέρμων ή άλλων οργανισμών σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, υπό ελεγχόμενες σε μεγάλο βαθμό συνθήκες.

cultura : (1) A manutenção, crescimento e propagação de organismos sob vários níveis de cuidado e controlo. (2) Em microbiologia: a propagação de bactérias ou micro-organismos em meios artificiais. (3) Em aquacultura: cultivo de peixes, bivalves e outros organismos ao longo de estádios de desenvolvimento sob condições (largamente) controladas

Was this helpful?
Effekten av vågor och strömmar på kustzonen.


coastal dynamic processes: The actions of waves and currents on the coastal zone.

Παράκτιες δυναμικές διαδικασίες : Τα αποτελέσματα των κυμάτων και των ρευμάτων στην παράκτια ζώνη.

processos de dinâmica costeira : As acções das ondas e correntes na zona costeira.

Was this helpful?
Zonen som sträcker sig från strandlinjen till området något utanför vågbrytarzonen.


nearshore zone: In beach terminology an indefinite zone extending seaward from the shore line somewhat beyond the breaker zone. It defines the area of nearshore currents.

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ: Μη σαφώς προσδιορισμένη ζώνη εκτεινόμενη προς την θάλασσα από την ακτογραμμή μέχρι περίπου την ζώνη θραύσης των κυμάτων. Ορίζει την περιοχή των παράκτιων ρευμάτων.

zona de rebentação: Em terminologia da praia, uma zona indefinida que se estende na direcção do mar desde a linha de costa até um pouco além da zona de rebentação. Demarca a área das correntes junto à costa.

Was this helpful?
Zon med varierande bredd som sträcker sig från strandkanten genom vågbrytarzoonen.


inshore zone: In beach terminology, the zone of variable width extending from the shore face through the breaker zone.

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ: Ζώνη μεταβλητού πλάτους, η οποία εκτείνεται από την ακτογραμμή μέχρι την ζώνη θραύσης των κυμάτων.

zona costeira: Em terminologia da praia, a zona de largura variável que se estende desde a frente da costa até à zona de rebentação.

Was this helpful?
Beskrivning av de fysiska egenskaperna hos en strand, d.v.s. Kusten från lägsta lågvatten till högsta högvatten.


shore profile: A quantitative description of the physical properties of the shore, i.e. the sea coast, from the lowest low water line to the highest high water line.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΤΗΣ: Ποσοτική περιγραφή των φυσικών ιδιοτήτων μιας ακτής δηλ. της παραλίας από την γραμμή της κατώτατης ρηχίας έως την γραμμή της ανώτατης πλήμμης.

perfil da costa: Um descrição quantitativa das propriedades físicas da costa, i.e. a costa maritima, desde a linha mais baixa da maré vazia até à linha mais alta da maré cheia.

Was this helpful?
Rev som associeras med kusten på en ö eller kontinent.


fringing reef: A reef attached to an insular or continental shore.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΦΑΛΟΣ: Υφαλος σε επαφή με μια νησιωτική ή ηπειρωτική ακτή.

recife marginal : Um recife ligado a uma costa insular ou continental.

Was this helpful?
(Litoral ström) Ström som går parallelt med strandkanten och är resultatet av att vågor bryter mot stranden i en viss vinkel. Strömmen kan transportera material så länge dess hastighet är någorlunda konstant.


longshore current: (Littoral current) The resultant current produced by waves being deflected at an angle by the shore. In this case the current runs roughly parallel to the shoreline. The longshore current is capable of carrying a certain amount of material as long as its velocity remains fairly constant; however, any obstruction, such as a submarine rock ridge or a land point cutting across the path of the current will cause loss of velocity and consequent loss of carrying power.

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑ: (Παραλιακό ρεύμα) Το ρεύμα που παράγεται αποτέλεσμα των κυμάτων που προσκρούουν στην ακτή υπό γωνία. Στην περίπτωση αυτή το ρεύμα ρέει σχεδόν παράλληλα προς την ακτογραμμή. Το παράκτιο ρεύμα είναι ικανό να μεταφέρει μιά ορισμένη ποσότητα υλικών εφόσον η ταχύτητά του παραμένει σχετικά σταθερή. Εν τούτοις κάθε εμπόδιο, όπως μια ύφαλος ή προεκβολή της ξηράς κάθετη στην πορεία του προκαλεί απώλεια ταχύτητας και επομένως μείωση της μεταφορικής του ικανότητας.

corrente litoral: A corrente resultante das ondas estarem a ser desviadas um certo ângulo pela costa. Neste caso a corrente corre quase paralela à linha de costa. A corrente litoral é capaz de transportar uma certa quantidade de matéria desde que a sua velocidade se mantenha relativamente constante; contudo, qualquer obstrução, tais como recifes submersos ou uma elevação de terra atravessando o caminho da corrente, causará uma diminuição de velocidade e consequente perda de poder transportador.

Was this helpful?
Planerad skötsel av kustzonen, där kustzonen ses som en integrerad enhet som omfattar innerskärgården, tidvattenexponerad mark samt de landområden som påverkar eller påverkas av kustaktiviteter eller kustprocesser, vare sig de är naturliga eller skapade av människor. Målet med kustzonsskötseln är att hantera kustnära resurser på ett övergripande sätt, omfattande alla resurser både på land och i vatten inom ett avgränsat område. Områdets avgränsning skall sträcka sig så långt inåt land och utåt h


coastal zone management: The planned management of the coastal zone, in which the coastal zone is understood to be an integrated unit, embracing inshore waters, intertidal areas and those land areas significantly influencing or influenced by coastal activities or coastal processes, whether natural or human. CZM objectives are to manage coastal resources in a comprehensive way, encompassing all resources on both land and water within a specified area, the boundaries of which should extend as far inland and as far seawar

ΔIΑΧΕIΡIΣΗ ΠΑΡΑΚΤIΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΔΠΖ): Η σχεδιασμένη διαχείριση παράκτιων ζώνων , κατά την οποία παράκτια ζώνη θεωρείται ως μια ενό- τητα, που συμπεριλαμβάνει τα παράκτια νερά, την παλιρροιακή ζώνη και εκτάσεις της ξηράς που επηρεάζουν ή επηρέαζαν σημαντικά τις παράκτιες δραστηριότητες, είτε αυτές είναι φυσικές, είτε ανθρωπογενείς. Αντικείμενο της ΔΠΖ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των χερσαίων και των θαλάσσιων φυσικών πόρων της παράκτιας ζώνης. Τα χερσαία και τα θαλάσσια όρια της παράκτιας ζώνης πρέπει να καθορίζονται κατά τρ

gestão de zonas costeiras : Gestão planeada da zona costeira, em que esta é entendida como uma unidade integrada, abrangendo as águas costeiras, áreas intertidais e as áreas terrestres que influenciam significativamente ou são significativamente influenciadas pelas actividades ou processos costeiros, quer sejam naturais ou humanos. Os objectivos do CZM são a gestão dos recursos costeiros de uma forma abrangente, incluindo todos os recursos quer em terra quer na água dentro de uma área específica, cujos limites se devem est

Was this helpful?
Naturlig eller industriell process som omvandlar luftens kväve till mer reaktiva föreningar, t.ex. ammoniak eller kväveoxider. Huvuddelen av den naturliga kvävefixeringen sker i marken med hjälp av kvävebindande bakterier. Vid den bakteriella kvävefixeringen omvandlas luftens kväve till ammoniak, som assimileras i form av aminosyrorna glutamin och glutamat. Dessa utnyttjas som kvävekälla vid syntes av andra kväveinnehållande föreningar. De kvävebindande bakterier som lever i symbios med växter b


nitrogen fixation: The conversion of atmospheric nitrogen (N2 ) to inorganic forms which are available to plants. Nitrogen fixation is not exclusively biological. Biological nitrogen-fixing systems include: (a) free-living bacteria and blue-green algae (several obligate aerobes, facultative and obligate anaerobes, photosynthetic bacteria and species of blue-greens of the orders nostocales, stigone metales, chroococcales, and oscillatoria; (b) plant associations and symbiotic systems (i.e. lichens: f

ΑΖΩΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Η μετατροπή του ατμοσφαιρικού αζώτου (Ν2 ) σε ανόργανες μορφές που είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται από τα φυτά. Η δέσμευση αζώτου δεν είναι αποκλειστικά βιολογική. Τα βιολογικά αζωτο-δεσμευτικά συστήματα περιλαμβάνουν: (α) ελεύθερα βακτήρια και κυανοφύκη (αρκετά υποχρεωτικά αερόβια, προαιρετικά και υποχρεωτικά αναερόβια, φωτοσυνθετικά βακτήρια και είδη κυανοφυκών των κλάσεων Nostocales, Stigonemetales, Chroococcales και Oscillatoriales, (β) κοινωνίες φυτών και συμβιωτικών συστημάτω

fixação do Azoto : A conversão do azoto atmosférico (N2) em formas inorgânicas que estão disponíveis para as plantas. A fixação de azoto não é exclusivamente biológica. Os sistemas biológicos de fixação de azoto incluem: (a) bactérias vivas livres e algas azuis-verdes (alguns aeróbios obrigatórios, anaeróbios facultativos e obrigatórios, bactérias fotossintéticas e espécies de algas azul-verdes da ordem das nostocales, stigone, metales, chroococcales e oscillatoria; (b) associações de plantas e sistema

Was this helpful?
Kylvatten som används vid industriella processer och som släpps ut i miljön vid högre temperatur än det omgivande vattnet. Kan orsaka skador i miljön på grund av den höga temperaturen.


cooling water: Coolant water from industrial processes, released into the environment at temperatures much higher than the ambient water, capable of causing thermal pollution.

Νερό ψύξης : Νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη σε βιομηχανικές διαδικασίες και το οποίο απελευθερώνεται στο περιβάλλον σε θερμοκρασίες υψηλότερες από το νερό του περιβάλλοντος και ικανό να προκαλέσει θερμική ρύπανση.

água de refrigeração: Água de refrigeração de processos industriais, libertada para o meio ambiente a temperaturas muito mais elevadas do que a água ambiente, capaz de causar poluição termal.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES