AMC LIMITED

G

Mogen könscell, haploid, som förenar sig med en annan gamet (isogamet eller anisogamet) av andra könet och bildar en diploid zygot; sådan förening är nödvändigt för sann sexuell reproduktion.


gamete: Mature sex cell, haploid, that unites with another (iso- or aniso-gamete) of the opposite sex to form a diploid zygote; such a union is essential for true sexual reproduction.

ΓΑΜΕΤΗΣ: Ωριμο γεννητικό κύτταρο, απλοειδές, το οποίο ενώνεται με ένα άλλο (ισογαμέτη ή ανισογαμέτη) του αντίθετου φύλου, προς σχηματισμό του διπλοειδούς ζυγώτη (ζυγωτού) Η ένωση αυτή είναι απαραίτητη στην φυλετική (αμφιγονική, σεξουαλική) αναπαραγωγή.

gâmeta : Célula haplóide, sexualmente madura, que se une com outra de sexo oposto para formar um zigoto diplóide; esta união é essencial para uma verdadeira reprodução sexual.

Was this helpful?
Gamma hexahydroxicyklohexan.; toxisk kolhydrat som används som beskämpningsmedel, t.ex Lindane.


gamma-HCH: Gamma hexachlorohydrohexane; toxic chlorinated hydrocarbon which is used as an insecticide, i.e., Lindane.

Γάμα-HCH : Γάμα εξαχλωρο-υδρο-εξάνιο: τοξικός χλωριούχος υδρογονάνθρακας που χρησιμοποιείται σαν εντομοκτόνο. Π.χ. Lindane.

gama - HCH: Gamma hexachlorohydrohexane; hidrocarboneto de cloro tóxico que é usado como insecticida, i.e., Lindane.

Was this helpful?
Typ av strålning som har hög penetrerande förmåga.


gamma-radiation: A form of radiation with high penetrative capabilities.

Ακτινοβολία Γάμα : Μια μορφή ακτινοβολίας υψηλής διεισδυτικότητας.

radiação gama: Uma forma de radiação com capacidades altamente penetrantes.

Was this helpful?
Beståndsel av arvsmassan, som utgörs av en specifik nukleotidsekvens på en DNA-kedja, som innehar en specifik lokus på kromosomet; bestämmer sammansättningen hos en viss RNA-molekyl eller polypeptid; många gener förekommer i två eller flera varianter, som då kallas alleler.


gene: The basic unit of inheritance, comprising a specific sequence of nucleotides on a DNA chain, that occupies a specific locus on a chromosome; coding for a specific RNA or polypeptide molecule; alternative forms of a gene on the same relative position on homologous chromosomes are known as alleles.

ΓΟΝIΔIΟ: Η βασική μονάδα της κληρονομικότητας, που αποτελείται από μια ειδική αλληλουχία νουκλεοτιδίων σε μια αλυσίδα DNA, κωδικοποιεί ένα συγκεκριμένο πολυπεπτίδιο και καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση (τόπο) σε ένα χρωμόσωμα. Οι εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου είναι γνωστές ως αλληλόμορφα.

gene : A unidade básica da hereditariedade, engloba uma sequência específica de nucleótidos de uma cadeia de ADN e ocupa um locus específico num cromossoma, codificando para um ARN ou molécula polipeptídea específicos; formas alternativas de um gene, que ocupam a mesma posição relativa, em cromossomas homólogos são conhecidos por alelos.

Was this helpful?
(1) Medelängd på tiden mellan födsel och reproduktion. (2) Den genomsnittliga tid som förflyter mellan två på varandra följande generationers början.


generation time: (1) The average duration of a life cycle between birth and reproduction. (2) The mean period of time between reproduction of the parent generation and reproduction of the first filial generation.

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΑΣ: (1) Η μέση διάρκεια του κύκλου ζωής ανάμεσα στη γέννηση και την αναπαραγωγή. (2) Το μέσο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αναπα- ραγωγή της πατρικής γενιάς και την αναπαραγωγή της πρώτης θυγατρικής γενιάς.

tempo de geração : (1) A duração média de um ciclo de vida entre o nascimento e a reprodução. (2) O período médio de tempo entre a reprodução da geração progenitora e a reprodução da primeira geração descendente.

Was this helpful?
Avdelning inom biologi som har att göra med ärftlighet och variation hos organismer och med mekanismerna som påverkar dessa.


genetics: A branch of biology that deals with the heredity and variation of organisms and with the mechanisms by which these are effected.

ΓΕΝΕΤIΚΗ: Κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με την κληρονομικότητα και την ποικιλότητα των οργανισμών και με τους μηχανισμούς, με τους οποίους αυτές πραγματοποιούνται.

genética : Ramo da biologia que trata da hereditariedade e variação dos organismos e dos mecanismos dai resultantes.

Was this helpful?
Förekomsten av slumpmässiga förändringar i genfrekvensen hos en population från en generation till den andra, på grund av slumpmässiga fluktuationer som inte orsakas av selektion, mutation och migration.


genetic drift: The occurrence of random changes in the gene frequency of a population from one generation to another due to chance fluctuations not caused by selection, mutation and immigration.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛIΣΗ: Η εμφάνιση τυχαίων αλλαγών στις γονιδιακές συχνότητες μικρών, απομονωμένων πληθυσμών, που δεν οφείλονται σε επιλογή, μεταλλαγή ή μετανάστευση.

deriva genética : A ocorrência de alterações aleatórias na frequência genética de uma população de uma geração para a seguinte devido a flutuações ocorridas ao acaso, e não como consequência de selecção, mutação ou imigração.

Was this helpful?
Allmänn, ickespecifik term som beskriver förlusten i genetisk variation som observeras när vilda bestånd förökar sig med rymda tamdjur.


genetic pollution: General, non-specific term for the loss in genetic variation seen in wild stocks when they interbreed with farm-bred escapees.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ: Γενικός (μη ειδικός), όρος για την απώλεια γενετικής ποικιλότητας, που παρατηρείται σε άγρια αποθέματα όταν διασταυ- ρωθούν με φυγάδες από καλλιεργητικές μονάδες.

poluição genética : Termo geral, não específico, para a perda de variação genética observada nos mananciais selvagens, devido ao cruzamento de indivíduos destas populações com peixes que escapam de viveiros (q.v.).

Was this helpful?
Den biokemiska basen av arvsmassan. Koden består av upprepade nukleotidtripletter (kodoner), som sitter på budbärar-RNA (mRNA), och utgör koden för aminosyror. Budbädar-RNA bildas då DNA-koden skall avläsas (transkription).


genetic code: The biochemical basis of heredity. The code consists of series of three successive nucleotide base pairs (codons) on messenger RNA (mRNA) molecules coding for the individual amino acids in translated protein molecules. The specific sequence of mRNA nucleotides is derived from that of the DNA by the process of transcription.

ΓΕΝΕΤIΚΟΣ ΚΩΔIΚΑΣ: Η βιοχημική βάση της κληρονομικότητας. Ο κώδικας συνίσταται σε μια σειρά από τριάδες νουκλεοτιδικών ζευγών βάσεων (κωδικονιών), στα μόρια του αγγελιοφόρου RNA (mRNA). Κάθε κωδικόνιο καθορίζει ένα αμινοξύ κατά την πρωτεïνοσύνθεση (μετάφραση). Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στο mRNA, προκύπτει από την αλληλουχία του DNA με τη διαδικασία της μεταγραφής.

código genético : A base bioquímica da hereditariedade. O código consiste de séries de três pares base de nucleótidos sucessivos (codões) nas moléculas ARN mensageiro (mARN), as quais codificam para amino-ácidos específicos na transcrição de moléculas proteícas. A sequência específica de nucleótidos de ARNm provem do ADN por transcrição.

Was this helpful?
Hela den genetiska variationen i en individ, population eller art.


genetic diversity: All of the genetic variation in an individual, population or species.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΠΟIΚIΛΟΤΗΤΑ : Το σύνολο της γενετικής ποικιλότητας ενός ατόμου πληθυσμού ή είδους.

diversidade genética : Toda a variação genética num indivíduo, espécie ou população.

Was this helpful?
Mått på den genetiska skillnaden mellan två individer eller populationer, uttryckt som sannolikheten av gemensamm innehavande av en viss gen eller karaktär.


genetic distance: A measure of the genetic disparity of two individuals or populations, in terms of the probability of the common possession of a given gene or character.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Μέτρο της γενετικής ανομοιότητας δύο ατόμων ή πληθυσμών. Εκφρά- ζεται ως η πιθανότητα να διαθέτουν ένα όμοιο γονίδιο ή χαρακτήρα.

distância genética : O grau de disparidade genética entre dois indivíduos ou populações, em relação à probabilidade de possuirem um determinado gene ou carácter comum.

Was this helpful?
Flöde av genetiskt material inom och mellan genpooler (q.v.) som uppstår på grund av individers eller gameters rörelse mellan populationer eller subpopulationer.


gene flow: The flow of genetic material within and between gene pools brought about by the movement of individuals, or gametes, between populations or sub populations.

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΟΗ: Η ροή του γενετικού υλικού εντός και μεταξύ διαφορετικών γονιδιακών δεξαμενών (συνδ.) που προκύπτει όταν μετακινούνται άτομα ή γαμέτες ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς.

fluxo genético: O fluxo de material genético dentro e entre pools genéticos (q.v.) provocado pelo movimento de indivíduos, ou gâmetas, entre populações ou sub populações.

Was this helpful?
(1) Arvsmassan eller den genetiska sammansättningen hos en individ; all genetisk material i en cell, vanligtvis syftar det på cellkärnans innehåll. (2) Alla individer som delar på samma genetiska sammansättning; biotyp (3) Provexemplaret som ett genus baseras på; första exemplaret av en typexemplar (4) Alla gener som finns på kromosomerna i en enskild organism, både de som uttrycks och de som är latenta.


genotype: (1) The heredity or genetic constitution of an individual; all the genetic material of a cell, usually referring only to the nuclear material. (2) All the individuals sharing the same genetic constitution; biotype. (3) The specimen on which a genus-group taxon is based; the primary type of the type species. (4) The sum total of the genes contained in the chromosomes of an individual organism, both those that are expressed and those that are latent.

ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ: (1) Το κληρονομικό υλικό ενός ατόμου. Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός κυττάρου, συνήθως μόνο του πυρηνικού υλικού. (2) Το σύνολο των ατόμων με την ίδια γενετική σύσταση. Βιότυπος. (3) Το άτομο στο οποίο βασίστηκε ο προσδιορισμός ενός τάξου στο επίπεδο του γένους. Ο αρχέτυπος ενός είδους. (4) Το σύνολο των γονιδίων που περιέχονται στα χρωμοσώματα ενός ατόμου, τόσο εκείνων που εκφράζονται, όσο και των αδρανών.

genótipo : (1) A hereditariedade ou constituição genética de um indivíduo; todo o material genético de uma célula, normalmente refere-se apenas ao material nuclear. (2) Todos os indivíduos que partilham a mesma constituição genética; biótipo. (3) O espécime no qual um género-grupo taxonómico se baseia; (4) A soma do total de genes contidos nos cromossomas de um único organismo, tanto os expresso como os latentes.

Was this helpful?
Den totala genetiska informationen inom en population eller subpopulation. Inkluderar alla olika alleller hos en gen.


gene pool: The totality of the genetic information within a population or subpopulation. Especially includes all of the different alleles of each gene.

ΓΟΝIΔIΑΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (ΓΟΝIΔIΑΚΟ ΔΥΝΑΜIΚΟ): Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός πληθυσμού με αμφιγονική αναπαραγωγή σε μια συγκεκριμένη γενιά ή χρονική στιγμή.

pool genético : A totalidade da informação genética dentro de uma população ou subpopulação. Inclui todos os diferentes alelos de cada gene.

Was this helpful?
Ändring av en organisms DNA. Detta sker vanligtvis i smaband med exponering till vissa kemikalier och viss typ av strålning.


genetic damage: An alteration in the hereditary DNA material of an organism. Usually occurs as a result of exposure to certain chemicals, and/ or radioactivity.

Γενετική ζημιά: Μια μετάλλαξη στο κληρονομικό υλικό του DNA ενός οργανισμού. Εμφανίζεται συνήθως σαν αποτέλεσμα έκθεσης του οργανισμού σε ορισμένα χημικά, ακτινοβολία, ή ραδιενέργεια.

dano genético: Uma alteração no ADN hereditário de um organismo. Normalmente ocorre como resultado da exposição a certos quimicos, e/ou radioactividade.

Was this helpful?
Kategori inom hierarkiska systemet som består av en eller fler fylogentiskt besläktade, och morfologiskt likformiga, arter; kategori som ligger mellan familje- och artnivån.


genus: A category in biological classification comprising one or more phylogenetically related, and morphologically similar species; a rank in the hierarchy of taxonomic classification forming the principal category between family and species.

ΓΕΝΟΣ: Κατηγορία της βιολογικής κατάταξης, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα φυλογενετικώς συγγενή και μορφολογικώς ομοιάζοντα είδη. Βαθ- μίδα της ταξινομικής κατάταξης, που αποτελεί την κύρια κατηγορία μεταξύ της οικογένειας και του είδους.

género : Uma categoria na classificação biológica que compreende uma ou mais espécies filogeneticamente relacionadas e morfologicamente similares; uma classificação na hierarquia de classificação taxonómica localizada entre a família e a espécie.

Was this helpful?
Databaserat verktyg som har utvecklats för att hantera spatiell data och information. GIS system kan användas för att utvärdera och studera miljöprocesser och kan belysa eventuella konsekvenser hos ett antal händelseförlopp. Inom akvakulturen så har den använts för att bedömma olika geografiska områdens lämplighet och för att undersöka en arts lämplighet i förhållande till ett speciellt område.


geographic information systems: Computer-based tools developed for handling spatially-referenced data and information. GIS can be used to evaluate and study environmental processes and can illustrate the possible consequences of a variety of scenarios. In aquaculture, it has been used to assess the suitability of geographical sectors, and also to investigate the suitability of a species to an area.

ΓΕΩΓΡΑΦIΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ (ΓΣΠ ή GIS): Συστήματα προς χρήση στους Η/Υ για τη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών που κατανέμονται στον χώρο. Χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και μελέτη περιβαλλοντικών διεργασιών και την περιγραφή των πιθανών επιπτώσεων μιας σειράς "σεναρίων". Στην υδατο- καλλιέργεια χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της καταλληλότητας γεωγραφικων περιοχών, καθώς επίσης και για τη μελέτη της καταλληλότητας ενός είδους για μια περιοχή.

sistemas de informação geográfica : Ferramentas computorizadas desenvolvidas para o manusemanento de dados e informação referenciados espacialmente. Os SIGs podem ser utilizados para avaliar e estudar processos ambientais e podem ilustrar as possíveis consequências de uma multiplicidade de cenários. Na aquacultura, têm sido utilizados para avaliar a conveniência de alguns sectores geográficos e investigar a aptidão de espécies a uma determinada área.

Was this helpful?
Mått som ligger mellan aritmetiska medelvärdet och harmoniska delningen, räknas som den n:de roten av produkten på n värden.


geometric mean: A measure of location, lying between the arithmetic mean and the harmonic mean, calculated as the nth root of the product of n values. See also ARITHMETIC MEAN.

ΓΕΩΜΕΤΡIΚΟΣ ΜΕΣΟΣ: Η νιοστή ρίζα του γινομένου ν τιμών. Η τιμή του είναι μεταξύ των τιμών του αριθμητικού και του αρμονικού μέσου.

média geométrica : Uma medição de localização, situada entre a média aritmética e a média harmónica, calculada como a raiz do produto de n valores. Ver também MÉDIA ARITMÉTICA.

Was this helpful?
(1) Avdelning inom fysisk geografi som har att göra med jordens form, jordens allmänna ytbildning, landmassornas distribution, vattenmassor osv. (2) Undersökningen av dom historiska geologiska förändringarna genom tolkandet av topografiska variationen.


geomorphology: (1) That branch of physical geography which deals with the form of the Earth, the general configuration of its surface, the distribution of the land, water, etc. (2) The investigation of the history of geologic changes through the interpretation of topographic forms.

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓIΑ: (1) Ο κλάδος της φυσικής γεωγραφίας που ασχολείται με τη μορφή της γης, τη γενική διαμόρφωση της επιφάνειάς της, την κατανομή της ξηράς και του νερού, κ.λ.π. (2) Η μελέτη της ιστορίας των γεωλογικών αλλαγών, μέσω της ερμηνείας των τοπογραφικών μορφών.

geomorfologia : (1) O ramo da geografia física que trata da forma da Terra, da configuração geral da sua superfície, da distribuição do solo e água, etc. (2) A investigação da história das alterações geológicas através da interpretação de formas topográficas.

Was this helpful?
En giftig (toxisk) substans.


toxin: Any poisonous (toxic) substance.

ΤΟΞΙΝΗ: Κάθε δηλητηριώδης (τοξική) ουσία.

toxina : Qualquer substância venenosa (tóxica).

Was this helpful?
Inom toxikologin en substans som ger upphov till skadlig effekt på en levande organism vid förtäring, inandning eller kontakt.


poison: In toxicology: refers to any substance that causes a harmful effect on a living organism as a result of ingestion, inhalation or contact.

ΔΗΛΗΤΗΡIΟ: Ουσία, της οποίας η σχέση με έναν ζωντανό οργανισμό (κατάποση, εισπνοή, επαφή) έχει επιβλαβείς επιπτώσεις.

veneno : Em toxicologia: refere-se a qualquer substância que causa um efeito nocivo num organismo vivo em resultado da sua ingestão, inalação ou contacto.

Was this helpful?
Organismer med giftiga egenskaper.


toxic organisms: Organism having toxic properties

Τοξικοί οργανισμοί : Οργανισμοί με τοξικές ιδιότητες.

organismos tóxicos : Organismos que tem propriedades tóxicas.

Was this helpful?
Ett relativt mått på giftigheten hos en substans. Hög toxicitet innebär att en liten mängd kan leda till död eller skada.


toxicity: A relative measure of the ability of a chemical to be toxic, i.e. to kill or cause an adverse effect. High toxicity means that small amounts are capable of causing death or ill health.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Σχετικό μέτρο των τοξικών ιδιοτήτων μιας χημικής ουσίας (π.χ. να προκαλεί θάνατο ή βλάβες). Υψηλή τοξικότητα σημαίνει ότι μικρές ποσότητες είναι ικανές να προκαλέσουν θάνατο ή να βλάψουν την υγεία.

toxicidade: Uma medida relativa da capacidade de um químico ser tóxico, i.e. para matar ou provocar efeitos nocivos. Uma alta toxicidade significa que pequenas quantidades são capazes de causar a morte ou doença.

Was this helpful?
Hänför sig till de geologiska tidsperioder som kännetecknas av kalla klimatförhållanden och omfattande kontinentala nedisningar.


glacial: Pertaining to those geological intervals characterized by cold climate conditions and advancing ice sheets and caps (glaciation).

ΠΑΓΕΤΩΔΗΣ, ΠΑΓΕΤΩΝΙΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στα γεωλογικά διαστήματα που χαρακτηρίζονται από ψυχρές κλιματικές συνθήκες και από επεκτεινόμενη κάλυψη με πάγους (παγετώδης περίοδος).

glaciar : Pertencente aos intervalos geológicos caracterizados por condições climáticas frias e avanços nas camadas de gelo e calotas glaciares (glaciação).

Was this helpful?
Marint sediment som innehåller en avsevärd mängd med glacialt ursprung


glacial marine deposit: A marine sediment having a significant allochthonous terrigenous component derived from transportation by icebergs.

ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ: Θαλάσσια ιζήματα που περιέχουν σημαντικό ποσοστό αλλόχθονων, χερσαίας προέλευσης, στοιχείων, τα οποία μεταφέρθηκαν από παγόβουνα.

depósito glaciar marinho : Sedimento marinho que tem um componente alóctone terrígeno significativo derivado do transporte por icebergues.

Was this helpful?
Varje ismassa som är, eller har varit, en del av en glaciär. Den har konsoliderats från FIRN genom fortsatt smältning och återfrysning, och genom statiskt tryck. Is från glaciärer finns i havet i form av isberg.


glacial ice: Any ice that is or was once a part of a glacier. It has been consolidated from FIRN by further melting and refreezing, and by static pressure. Glacier ice may be found in the sea as an iceberg.

ΠΑΓΕΤΩΝΙΚΟΣ ΠΑΓΟΣ: Πάγος που είναι ή ήταν κάποτε μέρος ενός παγετώνα. Σχηματίζεται συνήθως από το χιόνι το οποίο συμπυκνώνεται ύστερα από επανειλλημένη τήξη και ανάπτυξη και υποβολή σε στατικές πιέσεις. Παγετωνικός πάγος συναντάται και στη θάλασσα ως παγόβουνο.

gelo glaciar : Qualquer gelo que faz ou fez alguma vez parte de um glaciar. Tem sido consolidado através de fusões e recongelamentos e pela pressão estática. O gelo glaciar pode ser encontrado no mar sob a forma de icebergues.

Was this helpful?
Lera som bildas av foraminiferas kalkartade skal.


Globigerina ooze: The mud created by the calcareous shells of marine planktonic groups of Foraminifera (e.g., Globigerina)

Globigerina ιλύς : Ιλύς που δημιουργείται από τα σβεστολιθικά κελύφη θαλασσίων πλαγκτονικών ομάδων των Τρηματοφόρων (π.χ. Globigerina)

Vasa globerina: A lama criada pelas conchas cálcareas de grupos planctonicos marinhos de Foraminifera (e.g. Globegerina).

Was this helpful?
Socker som innehåller sex kolmolekyler (hexos) och som bildas när kolhydrater hydrolyseras; huvudsakliga sockret som finns i blodet.


glucose: A six-carbon sugar obtained from the hydrolysis of starches, sucrose, maltose, lactose and others; the major sugar found in the blood.

ΓΛΥΚΟΖΗ: Σάκχαρο με 6 άτομα άνθρακα, το οποίο παράγεται από την υδρόλυση αμύλου, σακχαρόζης, μαλτόζης, λακτόζης κ.α. Το κύριο σάκχαρο του αίματος.

glucose : açúcar obtido da hidrólise do amido, sacarose, maltose, lactose e outros; o principal açúcar encontrado no sangue.

Was this helpful?
Ämne som lagrar kolhydrater inne i levern och andra vävnader och som kan konverteras till glukos när energi behövs. Glykogen är en polysackarid.


glycogen: A carbohydrate storage material in liver and other tissues which is converted into glucose when required for energy. Glycogen is a long-chain polysaccharide.

ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ: Υδατάνθρακας ο οποίος χρησιμεύει για την αποθήκευση ενέργειας στο συκώτι και άλλους ιστούς. Οταν ο οργανισμός χρειάζεται ενέργεια, το γλυκογόνο μετατρέπεται σε γλυκόζη. Το γλυκογόνο είναι πολυσακχαρίτης με μακριά αλυσίδα.

glicogénio : Um armazenamento de hidratos de carbono no fígado e outros tecidos, os quais são convertidos em glucose quando necessários para a obtenção de energia. O glicogénio é um polissacarídeos de cadeia longa.

Was this helpful?
Ämne som appliceras till vatten för att förbättra dess produktivitet.


fertilizer: A material applied to water to improve its productivity.

ΛΙΠΑΣΜΑ: Υλικό που χορηγείται στο νερό για να αυξηθεί η παραγωγικότητά του.

fertilizante: Um material aplicado à água para melhorar a sua productividade.

Was this helpful?
Den varma vattenströmmen som har sin ursprung vid Antillerna och strömmarna som omger florida: den strömmar i en nordöstlig rikning in i Atlanten och bildar den norra delen av den Nordatlantiska virveln.


gulf stream: The warm ocean-surface current derived from the Antilles and Florida currents: it flows north-east into the Atlantic and forms the northern limb of the North Atlantic Gyre.

ΡΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: Το θερμό επιφανειακό ωκεάνειο ρεύμα που ξεκινά από το ρεύμα των Αντιλών και της Φλόριδας, ρέει βορειοανατολικά στον Ατλαντικό και σχηματίζει τον βόρειο βραχίονα του Βορειοατλαντικού Γύρου.

corrente do golfo : Corrente oceância quente e superficial derivada das correntes das Antilhas e da Florida: corre no Atlântico no sentido nordeste e forma o braço norte do giro do Atlântico Norte.

Was this helpful?
Primära könsorganet: testikel eller äggstock.


gonad: The primary sexual organ: testis or ovary.

ΓΟΝΑΔΑ: Το πρωταρχικό σεξουαλικό όργανο. όρχις ή ωοθήκη.

gónada : O principal orgão sexual: testículos e ovários.

Was this helpful?
Förhållandet mellan gonadvikten och den totala kroppsvikten, vanligen uttryckt i procent.


gonadosomatic index: The relationship of gonad weight to total body weight, or total body weight to gonad weight, usually expressed in %.

ΓΟΝΑΔΟΣΩΜΑΤIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Η σχέση του βάρους της γονάδας προς το συνολικό βάρος του σώματος, εκφρασμένη συνήθως %.

índice gonadossomático : A relação do peso do gónada sobre o peso total do corpo, ou o peso total do corpo sobre o peso do gónada, normalmente expressa em %.

Was this helpful?
Tidsenheter som används att mäta längden av ett livscykel eller ett specifikt tillväxtfas av en organism (t.ex tillverkning av ägg); beräknad som produkten av tid och medeltemperaturen under en viss tidsintervall.


degree days: Units used in the measurement of the duration of a life cycle or a particular growth phase of an organism (e.g. egg development); calculated as the product of time and temperature average over a specific interval.

ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ: Μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της διάρκειας τού κύκλου ζωής ή μιας συγκεκριμένης φάσης της ανάπτυξης ενός οργανισμού (π.χ. της ανάπτυξης του ωαρίου). Υπολογίζεται ως το γινόμενο τού χρόνου επί τη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

fase gradual : Unidades utilizadas na medição da duração de um ciclo de vida ou de uma fase particular do crescimento de um organismo (e.g. o desenvolvimento do ovo); calculada como o produto do tempo e temperatura médios num intervalo específico.

Was this helpful?
(1) Hastigheten med vilken en variabel förändras med ökad avstånd. (2) Regelbunden ökning eller minskning på en faktor, som omgivande temperatur och salinitet.


gradient: (1) The rate of change of a variable with distance. (2) A regularly increasing or decreasing change in a factor, such as ambient temperature and salinity.

ΔIΑΒΑΘΜIΣΗ (ΚΛIΣΗ): (1) Ο ρυθμός αλλαγής μιας μεταβλητής συναρτήσει της απόστασης. (2) Ομαλή αύξηση ή μείωση ενός παράγοντα, όπως, π.χ., η θερμοκρασία και η αλατότητα.

gradiente: (1) O grau de alteração de uma variável com a distância. (2) Uma mudança regular crescente ou decrescente num factor, tal como a temperatura ambiente e salinidade.

Was this helpful?
Flytande lager ovanför en yta, där flödet påverkas av friktion mot ytan.


boundary layers: The fluid layer above a surface where flow is affected by friction of a surface.

Οριακο στρωμα: Το υγρό στρώμα πάνω από μια επιφάνεια όπου η ροή επηρεάζεται από ένα κλάσμα της επιφανείας.

camada limite/fronteira: Camada de fluido superfícial onde o fluxo é afectado pelo atrito à superfície.

Was this helpful?
Klorofyta, alger som innehåller kloroplaster. Kloroplaster hyser fotosyntetiska pigment där klorofyll är den viktigaste.


green algae: Chlorophyta, the algae in which photosynthetic pigments are localized in chloroplasts with chlorophyll as the dominating pigment.

ΧΛΩΡΟΦΥΚΗ: Φύκη με φωτοσυνθετική ικανότητα. Διαθέτουν χλωροπλάστες που περιέχουν φωτοσυνθετικές χρωστικές με επικρατέστερη της χλωροφύλης (χλωρόφυτα).

algas verdes: Clorófitas, as algas nas quais os pigmentos fotossintéticos estão localizados nos cloroplastos com a clorofila como pigmento dominante.

Was this helpful?
Grönt, marint sediment som innehåller ferroföreningar, finkornig lera och organisk material.


green mud: A marine sediment of green colour, containing ferrous iron, fine clay and organic matter.

Πράσινη λάσπη : Θαλάσσιο ίζημα πράσινου χρώματος, το οποίο περιέχει υποξείδιο του σιδήρου, λεπτή άμμο, και οργανική ύλη.

lama verde: Sedimento marinho de cor verde, contendo ferro, argila fina e matéria orgânica.

Was this helpful?
En snabb undervattensström av ganska hög densitet som transporterar lösta sedimentpartiklar, ofta i stora mängder.


turbidity current: A rapid underwater current of relatively high density transporting suspended sediments, often in large quantities.

Ελικοειδές ρεύμα : Ένα γρήγορο υποθαλάσσιο ρεύμα με σχετικά μεγάλη πυκνότητα, το οποίο μεταφέρει ιζήματα, πολύ συχνά σε μεγάλες ποσότητες.

corrente turva : Uma forte corrente submarina com uma densidade relativamente alta transportando sedimentos em suspensão, muitas vezes em grandes quantidades.

Was this helpful?
Lång och hög dyning; används också för att beskriva en dyning medan den stiger till en urskiljbar höjd i grund vatten.


ground swell: A long, high ocean swell; also used to describe a swell as it rises to a discernible height in shallow water (not usually as high or as dangerous as blind rollers).

ΑΠΟΘΑΛΑΣΣIΑ: Ωκεάνιος κυματισμός με μεγάλο μήκος και πλατος κύματος. Το ύψος των κυμάτων σε ρηχά νερά είναι σημαντικό, χωρίς ωστόσο να φθάνει το ύψος ( και την επικινδυνότητα) των blind rollers. Ωκεάνεια φουσκοθαλασσιά. καθώς υψώνεται σε σημαντικό ύψος στα ρηχά νερά, χωρίς ωστόσο να φθάνει στο ύψος ή να είναι τόσο επικίνδυνη, όσο τα περιστρεφόμενα διογκούμενα κύματα (blind rollers).

vaga: Vaga oceânica alta e larga; termo também utilizado para descrever uma onda à medida que sobe até uma altura perceptível em águas baixas (normalmente não tão altas ou perigosas como as ondas que formam um tubo).

Was this helpful?
Vattenmassa som befinner sig under ytan och ockuperar mättnadszonen. In a strict sense så aanvänds termen för att beskriva vatten som ligger under grundvattensnivån.


ground water: Subsurface water occupying the zone of saturation. In a strict sense the term is applied only to water below the water table.

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ: Υπόγειο νερό της ζώνης κορεσμού. Υπό τη στενή έννοια, ο όρος αναφέρεται μόνο στο υπόγειο νερό κάτω από την ελεύθερη στάθμη.

água subterrânea : água subterrânea que ocupa a zona de saturação. No sentido estrito o termo aplica-se apenas a água abaixo da camada freática.

Was this helpful?
Den övre ytan av grundvattnet.


water table: The upper surface of ground water.

Υδάτινος ορίζοντας : Η ανώτερη επιφάνεια του επιπέδου του νερού.

superfície da água : A parte superior da superfície da água.

Was this helpful?
En grupp arter som har likartade ekologiska resursbehov och furageringsstrategier och har därför samma roller i samhället.


guild: A group of species having similar ecological resource requirements and foraging strategies and, therefore, having similar roles in the community.

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ: Ομάδα ειδών που έχουν παρόμοιες απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση των οικολογικών πόρων σε μία και παρόμοιες στρατηγικές νομής, και επομένως έχουν παρόμοιους ρόλους στη βιοκοινωνία.

associação : Um grupo de espécies que têm necessidades de recursos ecológicos e estratégias de alimentação similares e, por conseguinte, desempenham papéis semelhantes na comunidade.

Was this helpful?
Sedimentpartiklar som är mellan 2-256mm stora; ibland används det för att beskriva mindre partiklar som har en diameter på 2-4mm.


gravel: Sediment particles between 2-256 mm in diameter; sometimes used for a class of smaller particles between 2-4 mm in diameter.

ΧΑΛΙΚΙ : Αδρομερή συστατικά ενός ιζήματος διαμέτρου 2-256 mm. Μερικές φορές χρησιμο- ποιείται για μικρότερα σωματίδια, διαμέτρου 2-4 mm.

cascalho : Partículas de sedimento entre 2-256 mm de diâmetro, termo algumas vezes utilizado para uma classe de partículas mais pequenas entre 2-4 mm de diâmetro.

Was this helpful?
Små fragment av skiffer, sandsten och kol som innehåller höga metalhalter, och bildas vid olika gruvverksamheter.


colliery waste: Small fragments of shale, sandstone and coal having a high metal content from coal mining operations, dumped as wastes.

Απόβλητα ανθρακωρυχείου: Μικρά ψήγματα άμμου και άνθρακα με μεγάλη περιεκτικότητα σε μέταλλα και τα οποία είναι τα κατάλοιπα των διαδικασιών εξόρυξης άνθρακα.

desperdícios de minas de carvão: Pequenos fragmentos de argila xistosa, grés e carvão contendem elevado teor de metal resultante da actividade das minas de carvão, eliminados como desperdícios.

Was this helpful?
En relativ stor del hos en hav som når långt in på fastlandet, vanligtvis större än en bukt.


gulf: A relatively large portion of an ocean or sea which penetrates into the interior of the land, generally larger than a bay.

ΚΟΛΠΟΣ: Ενα σχετικά μεγάλο τμήμα του ωκεανού ή του πελάγους το οποίο εισχωρεί στην ξηρά. Γενικά, μεγαλύτερος από τον όρμο.

golfo : Uma parte relativamente grande de um oceano ou mar que penetra uma costa, geralmente maior do que uma baía.

Was this helpful?
Genus inom ordningen Dinoflaggeli, som karakteriseras genom innehavandet av en enda flagell; en av grupperna som är ansvariga för farliga algblommningar.


gymnodinium: A genus of Dinoflagellates characterized by the possession of a single flagellum; one of the groups responsible for red tides.

GYMNODINIUM: Γένος δινομαστιγωτών που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός μόνου μαστιγίου. Μία από τις ομάδες που ευθύνονται για τις κόκκινες παλίρροιες.

Gymnodinium: Um género de dinoflagelados caracterizados por possuirem um único flagelo; um dos grupos responsáveis pela marés vermelhas.

Was this helpful?
Mogen könscell, haploid, som förenar sig med en annan gamet (isogamet eller anisogamet) av andra könet och bildar en diploid zygot; sådan förening är nödvändigt för sann sexuell reproduktion.


gamete: Mature sex cell, haploid, that unites with another (iso- or aniso-gamete) of the opposite sex to form a diploid zygote; such a union is essential for true sexual reproduction.

ΓΑΜΕΤΗΣ: Ωριμο γεννητικό κύτταρο, απλοειδές, το οποίο ενώνεται με ένα άλλο (ισογαμέτη ή ανισογαμέτη) του αντίθετου φύλου, προς σχηματισμό του διπλοειδούς ζυγώτη (ζυγωτού) Η ένωση αυτή είναι απαραίτητη στην φυλετική (αμφιγονική, σεξουαλική) αναπαραγωγή.

gâmeta : Célula haplóide, sexualmente madura, que se une com outra de sexo oposto para formar um zigoto diplóide; esta união é essencial para uma verdadeira reprodução sexual.

Was this helpful?
Gamma hexahydroxicyklohexan.; toxisk kolhydrat som används som beskämpningsmedel, t.ex Lindane.


gamma-HCH: Gamma hexachlorohydrohexane; toxic chlorinated hydrocarbon which is used as an insecticide, i.e., Lindane.

Γάμα-HCH : Γάμα εξαχλωρο-υδρο-εξάνιο: τοξικός χλωριούχος υδρογονάνθρακας που χρησιμοποιείται σαν εντομοκτόνο. Π.χ. Lindane.

gama - HCH: Gamma hexachlorohydrohexane; hidrocarboneto de cloro tóxico que é usado como insecticida, i.e., Lindane.

Was this helpful?
Typ av strålning som har hög penetrerande förmåga.


gamma-radiation: A form of radiation with high penetrative capabilities.

Ακτινοβολία Γάμα : Μια μορφή ακτινοβολίας υψηλής διεισδυτικότητας.

radiação gama: Uma forma de radiação com capacidades altamente penetrantes.

Was this helpful?
Beståndsel av arvsmassan, som utgörs av en specifik nukleotidsekvens på en DNA-kedja, som innehar en specifik lokus på kromosomet; bestämmer sammansättningen hos en viss RNA-molekyl eller polypeptid; många gener förekommer i två eller flera varianter, som då kallas alleler.


gene: The basic unit of inheritance, comprising a specific sequence of nucleotides on a DNA chain, that occupies a specific locus on a chromosome; coding for a specific RNA or polypeptide molecule; alternative forms of a gene on the same relative position on homologous chromosomes are known as alleles.

ΓΟΝIΔIΟ: Η βασική μονάδα της κληρονομικότητας, που αποτελείται από μια ειδική αλληλουχία νουκλεοτιδίων σε μια αλυσίδα DNA, κωδικοποιεί ένα συγκεκριμένο πολυπεπτίδιο και καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση (τόπο) σε ένα χρωμόσωμα. Οι εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου είναι γνωστές ως αλληλόμορφα.

gene : A unidade básica da hereditariedade, engloba uma sequência específica de nucleótidos de uma cadeia de ADN e ocupa um locus específico num cromossoma, codificando para um ARN ou molécula polipeptídea específicos; formas alternativas de um gene, que ocupam a mesma posição relativa, em cromossomas homólogos são conhecidos por alelos.

Was this helpful?
(1) Medelängd på tiden mellan födsel och reproduktion. (2) Den genomsnittliga tid som förflyter mellan två på varandra följande generationers början.


generation time: (1) The average duration of a life cycle between birth and reproduction. (2) The mean period of time between reproduction of the parent generation and reproduction of the first filial generation.

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΑΣ: (1) Η μέση διάρκεια του κύκλου ζωής ανάμεσα στη γέννηση και την αναπαραγωγή. (2) Το μέσο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αναπα- ραγωγή της πατρικής γενιάς και την αναπαραγωγή της πρώτης θυγατρικής γενιάς.

tempo de geração : (1) A duração média de um ciclo de vida entre o nascimento e a reprodução. (2) O período médio de tempo entre a reprodução da geração progenitora e a reprodução da primeira geração descendente.

Was this helpful?
Avdelning inom biologi som har att göra med ärftlighet och variation hos organismer och med mekanismerna som påverkar dessa.


genetics: A branch of biology that deals with the heredity and variation of organisms and with the mechanisms by which these are effected.

ΓΕΝΕΤIΚΗ: Κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με την κληρονομικότητα και την ποικιλότητα των οργανισμών και με τους μηχανισμούς, με τους οποίους αυτές πραγματοποιούνται.

genética : Ramo da biologia que trata da hereditariedade e variação dos organismos e dos mecanismos dai resultantes.

Was this helpful?
Förekomsten av slumpmässiga förändringar i genfrekvensen hos en population från en generation till den andra, på grund av slumpmässiga fluktuationer som inte orsakas av selektion, mutation och migration.


genetic drift: The occurrence of random changes in the gene frequency of a population from one generation to another due to chance fluctuations not caused by selection, mutation and immigration.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛIΣΗ: Η εμφάνιση τυχαίων αλλαγών στις γονιδιακές συχνότητες μικρών, απομονωμένων πληθυσμών, που δεν οφείλονται σε επιλογή, μεταλλαγή ή μετανάστευση.

deriva genética : A ocorrência de alterações aleatórias na frequência genética de uma população de uma geração para a seguinte devido a flutuações ocorridas ao acaso, e não como consequência de selecção, mutação ou imigração.

Was this helpful?
Allmänn, ickespecifik term som beskriver förlusten i genetisk variation som observeras när vilda bestånd förökar sig med rymda tamdjur.


genetic pollution: General, non-specific term for the loss in genetic variation seen in wild stocks when they interbreed with farm-bred escapees.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ: Γενικός (μη ειδικός), όρος για την απώλεια γενετικής ποικιλότητας, που παρατηρείται σε άγρια αποθέματα όταν διασταυ- ρωθούν με φυγάδες από καλλιεργητικές μονάδες.

poluição genética : Termo geral, não específico, para a perda de variação genética observada nos mananciais selvagens, devido ao cruzamento de indivíduos destas populações com peixes que escapam de viveiros (q.v.).

Was this helpful?
Den biokemiska basen av arvsmassan. Koden består av upprepade nukleotidtripletter (kodoner), som sitter på budbärar-RNA (mRNA), och utgör koden för aminosyror. Budbädar-RNA bildas då DNA-koden skall avläsas (transkription).


genetic code: The biochemical basis of heredity. The code consists of series of three successive nucleotide base pairs (codons) on messenger RNA (mRNA) molecules coding for the individual amino acids in translated protein molecules. The specific sequence of mRNA nucleotides is derived from that of the DNA by the process of transcription.

ΓΕΝΕΤIΚΟΣ ΚΩΔIΚΑΣ: Η βιοχημική βάση της κληρονομικότητας. Ο κώδικας συνίσταται σε μια σειρά από τριάδες νουκλεοτιδικών ζευγών βάσεων (κωδικονιών), στα μόρια του αγγελιοφόρου RNA (mRNA). Κάθε κωδικόνιο καθορίζει ένα αμινοξύ κατά την πρωτεïνοσύνθεση (μετάφραση). Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στο mRNA, προκύπτει από την αλληλουχία του DNA με τη διαδικασία της μεταγραφής.

código genético : A base bioquímica da hereditariedade. O código consiste de séries de três pares base de nucleótidos sucessivos (codões) nas moléculas ARN mensageiro (mARN), as quais codificam para amino-ácidos específicos na transcrição de moléculas proteícas. A sequência específica de nucleótidos de ARNm provem do ADN por transcrição.

Was this helpful?
Hela den genetiska variationen i en individ, population eller art.


genetic diversity: All of the genetic variation in an individual, population or species.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΠΟIΚIΛΟΤΗΤΑ : Το σύνολο της γενετικής ποικιλότητας ενός ατόμου πληθυσμού ή είδους.

diversidade genética : Toda a variação genética num indivíduo, espécie ou população.

Was this helpful?
Mått på den genetiska skillnaden mellan två individer eller populationer, uttryckt som sannolikheten av gemensamm innehavande av en viss gen eller karaktär.


genetic distance: A measure of the genetic disparity of two individuals or populations, in terms of the probability of the common possession of a given gene or character.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Μέτρο της γενετικής ανομοιότητας δύο ατόμων ή πληθυσμών. Εκφρά- ζεται ως η πιθανότητα να διαθέτουν ένα όμοιο γονίδιο ή χαρακτήρα.

distância genética : O grau de disparidade genética entre dois indivíduos ou populações, em relação à probabilidade de possuirem um determinado gene ou carácter comum.

Was this helpful?
Flöde av genetiskt material inom och mellan genpooler (q.v.) som uppstår på grund av individers eller gameters rörelse mellan populationer eller subpopulationer.


gene flow: The flow of genetic material within and between gene pools brought about by the movement of individuals, or gametes, between populations or sub populations.

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΟΗ: Η ροή του γενετικού υλικού εντός και μεταξύ διαφορετικών γονιδιακών δεξαμενών (συνδ.) που προκύπτει όταν μετακινούνται άτομα ή γαμέτες ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς.

fluxo genético: O fluxo de material genético dentro e entre pools genéticos (q.v.) provocado pelo movimento de indivíduos, ou gâmetas, entre populações ou sub populações.

Was this helpful?
(1) Arvsmassan eller den genetiska sammansättningen hos en individ; all genetisk material i en cell, vanligtvis syftar det på cellkärnans innehåll. (2) Alla individer som delar på samma genetiska sammansättning; biotyp (3) Provexemplaret som ett genus baseras på; första exemplaret av en typexemplar (4) Alla gener som finns på kromosomerna i en enskild organism, både de som uttrycks och de som är latenta.


genotype: (1) The heredity or genetic constitution of an individual; all the genetic material of a cell, usually referring only to the nuclear material. (2) All the individuals sharing the same genetic constitution; biotype. (3) The specimen on which a genus-group taxon is based; the primary type of the type species. (4) The sum total of the genes contained in the chromosomes of an individual organism, both those that are expressed and those that are latent.

ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ: (1) Το κληρονομικό υλικό ενός ατόμου. Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός κυττάρου, συνήθως μόνο του πυρηνικού υλικού. (2) Το σύνολο των ατόμων με την ίδια γενετική σύσταση. Βιότυπος. (3) Το άτομο στο οποίο βασίστηκε ο προσδιορισμός ενός τάξου στο επίπεδο του γένους. Ο αρχέτυπος ενός είδους. (4) Το σύνολο των γονιδίων που περιέχονται στα χρωμοσώματα ενός ατόμου, τόσο εκείνων που εκφράζονται, όσο και των αδρανών.

genótipo : (1) A hereditariedade ou constituição genética de um indivíduo; todo o material genético de uma célula, normalmente refere-se apenas ao material nuclear. (2) Todos os indivíduos que partilham a mesma constituição genética; biótipo. (3) O espécime no qual um género-grupo taxonómico se baseia; (4) A soma do total de genes contidos nos cromossomas de um único organismo, tanto os expresso como os latentes.

Was this helpful?
Den totala genetiska informationen inom en population eller subpopulation. Inkluderar alla olika alleller hos en gen.


gene pool: The totality of the genetic information within a population or subpopulation. Especially includes all of the different alleles of each gene.

ΓΟΝIΔIΑΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (ΓΟΝIΔIΑΚΟ ΔΥΝΑΜIΚΟ): Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός πληθυσμού με αμφιγονική αναπαραγωγή σε μια συγκεκριμένη γενιά ή χρονική στιγμή.

pool genético : A totalidade da informação genética dentro de uma população ou subpopulação. Inclui todos os diferentes alelos de cada gene.

Was this helpful?
Ändring av en organisms DNA. Detta sker vanligtvis i smaband med exponering till vissa kemikalier och viss typ av strålning.


genetic damage: An alteration in the hereditary DNA material of an organism. Usually occurs as a result of exposure to certain chemicals, and/ or radioactivity.

Γενετική ζημιά: Μια μετάλλαξη στο κληρονομικό υλικό του DNA ενός οργανισμού. Εμφανίζεται συνήθως σαν αποτέλεσμα έκθεσης του οργανισμού σε ορισμένα χημικά, ακτινοβολία, ή ραδιενέργεια.

dano genético: Uma alteração no ADN hereditário de um organismo. Normalmente ocorre como resultado da exposição a certos quimicos, e/ou radioactividade.

Was this helpful?
Kategori inom hierarkiska systemet som består av en eller fler fylogentiskt besläktade, och morfologiskt likformiga, arter; kategori som ligger mellan familje- och artnivån.


genus: A category in biological classification comprising one or more phylogenetically related, and morphologically similar species; a rank in the hierarchy of taxonomic classification forming the principal category between family and species.

ΓΕΝΟΣ: Κατηγορία της βιολογικής κατάταξης, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα φυλογενετικώς συγγενή και μορφολογικώς ομοιάζοντα είδη. Βαθ- μίδα της ταξινομικής κατάταξης, που αποτελεί την κύρια κατηγορία μεταξύ της οικογένειας και του είδους.

género : Uma categoria na classificação biológica que compreende uma ou mais espécies filogeneticamente relacionadas e morfologicamente similares; uma classificação na hierarquia de classificação taxonómica localizada entre a família e a espécie.

Was this helpful?
Databaserat verktyg som har utvecklats för att hantera spatiell data och information. GIS system kan användas för att utvärdera och studera miljöprocesser och kan belysa eventuella konsekvenser hos ett antal händelseförlopp. Inom akvakulturen så har den använts för att bedömma olika geografiska områdens lämplighet och för att undersöka en arts lämplighet i förhållande till ett speciellt område.


geographic information systems: Computer-based tools developed for handling spatially-referenced data and information. GIS can be used to evaluate and study environmental processes and can illustrate the possible consequences of a variety of scenarios. In aquaculture, it has been used to assess the suitability of geographical sectors, and also to investigate the suitability of a species to an area.

ΓΕΩΓΡΑΦIΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ (ΓΣΠ ή GIS): Συστήματα προς χρήση στους Η/Υ για τη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών που κατανέμονται στον χώρο. Χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και μελέτη περιβαλλοντικών διεργασιών και την περιγραφή των πιθανών επιπτώσεων μιας σειράς "σεναρίων". Στην υδατο- καλλιέργεια χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της καταλληλότητας γεωγραφικων περιοχών, καθώς επίσης και για τη μελέτη της καταλληλότητας ενός είδους για μια περιοχή.

sistemas de informação geográfica : Ferramentas computorizadas desenvolvidas para o manusemanento de dados e informação referenciados espacialmente. Os SIGs podem ser utilizados para avaliar e estudar processos ambientais e podem ilustrar as possíveis consequências de uma multiplicidade de cenários. Na aquacultura, têm sido utilizados para avaliar a conveniência de alguns sectores geográficos e investigar a aptidão de espécies a uma determinada área.

Was this helpful?
Mått som ligger mellan aritmetiska medelvärdet och harmoniska delningen, räknas som den n:de roten av produkten på n värden.


geometric mean: A measure of location, lying between the arithmetic mean and the harmonic mean, calculated as the nth root of the product of n values. See also ARITHMETIC MEAN.

ΓΕΩΜΕΤΡIΚΟΣ ΜΕΣΟΣ: Η νιοστή ρίζα του γινομένου ν τιμών. Η τιμή του είναι μεταξύ των τιμών του αριθμητικού και του αρμονικού μέσου.

média geométrica : Uma medição de localização, situada entre a média aritmética e a média harmónica, calculada como a raiz do produto de n valores. Ver também MÉDIA ARITMÉTICA.

Was this helpful?
(1) Avdelning inom fysisk geografi som har att göra med jordens form, jordens allmänna ytbildning, landmassornas distribution, vattenmassor osv. (2) Undersökningen av dom historiska geologiska förändringarna genom tolkandet av topografiska variationen.


geomorphology: (1) That branch of physical geography which deals with the form of the Earth, the general configuration of its surface, the distribution of the land, water, etc. (2) The investigation of the history of geologic changes through the interpretation of topographic forms.

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓIΑ: (1) Ο κλάδος της φυσικής γεωγραφίας που ασχολείται με τη μορφή της γης, τη γενική διαμόρφωση της επιφάνειάς της, την κατανομή της ξηράς και του νερού, κ.λ.π. (2) Η μελέτη της ιστορίας των γεωλογικών αλλαγών, μέσω της ερμηνείας των τοπογραφικών μορφών.

geomorfologia : (1) O ramo da geografia física que trata da forma da Terra, da configuração geral da sua superfície, da distribuição do solo e água, etc. (2) A investigação da história das alterações geológicas através da interpretação de formas topográficas.

Was this helpful?
En giftig (toxisk) substans.


toxin: Any poisonous (toxic) substance.

ΤΟΞΙΝΗ: Κάθε δηλητηριώδης (τοξική) ουσία.

toxina : Qualquer substância venenosa (tóxica).

Was this helpful?
Inom toxikologin en substans som ger upphov till skadlig effekt på en levande organism vid förtäring, inandning eller kontakt.


poison: In toxicology: refers to any substance that causes a harmful effect on a living organism as a result of ingestion, inhalation or contact.

ΔΗΛΗΤΗΡIΟ: Ουσία, της οποίας η σχέση με έναν ζωντανό οργανισμό (κατάποση, εισπνοή, επαφή) έχει επιβλαβείς επιπτώσεις.

veneno : Em toxicologia: refere-se a qualquer substância que causa um efeito nocivo num organismo vivo em resultado da sua ingestão, inalação ou contacto.

Was this helpful?
Organismer med giftiga egenskaper.


toxic organisms: Organism having toxic properties

Τοξικοί οργανισμοί : Οργανισμοί με τοξικές ιδιότητες.

organismos tóxicos : Organismos que tem propriedades tóxicas.

Was this helpful?
Ett relativt mått på giftigheten hos en substans. Hög toxicitet innebär att en liten mängd kan leda till död eller skada.


toxicity: A relative measure of the ability of a chemical to be toxic, i.e. to kill or cause an adverse effect. High toxicity means that small amounts are capable of causing death or ill health.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Σχετικό μέτρο των τοξικών ιδιοτήτων μιας χημικής ουσίας (π.χ. να προκαλεί θάνατο ή βλάβες). Υψηλή τοξικότητα σημαίνει ότι μικρές ποσότητες είναι ικανές να προκαλέσουν θάνατο ή να βλάψουν την υγεία.

toxicidade: Uma medida relativa da capacidade de um químico ser tóxico, i.e. para matar ou provocar efeitos nocivos. Uma alta toxicidade significa que pequenas quantidades são capazes de causar a morte ou doença.

Was this helpful?
Hänför sig till de geologiska tidsperioder som kännetecknas av kalla klimatförhållanden och omfattande kontinentala nedisningar.


glacial: Pertaining to those geological intervals characterized by cold climate conditions and advancing ice sheets and caps (glaciation).

ΠΑΓΕΤΩΔΗΣ, ΠΑΓΕΤΩΝΙΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στα γεωλογικά διαστήματα που χαρακτηρίζονται από ψυχρές κλιματικές συνθήκες και από επεκτεινόμενη κάλυψη με πάγους (παγετώδης περίοδος).

glaciar : Pertencente aos intervalos geológicos caracterizados por condições climáticas frias e avanços nas camadas de gelo e calotas glaciares (glaciação).

Was this helpful?
Marint sediment som innehåller en avsevärd mängd med glacialt ursprung


glacial marine deposit: A marine sediment having a significant allochthonous terrigenous component derived from transportation by icebergs.

ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ: Θαλάσσια ιζήματα που περιέχουν σημαντικό ποσοστό αλλόχθονων, χερσαίας προέλευσης, στοιχείων, τα οποία μεταφέρθηκαν από παγόβουνα.

depósito glaciar marinho : Sedimento marinho que tem um componente alóctone terrígeno significativo derivado do transporte por icebergues.

Was this helpful?
Varje ismassa som är, eller har varit, en del av en glaciär. Den har konsoliderats från FIRN genom fortsatt smältning och återfrysning, och genom statiskt tryck. Is från glaciärer finns i havet i form av isberg.


glacial ice: Any ice that is or was once a part of a glacier. It has been consolidated from FIRN by further melting and refreezing, and by static pressure. Glacier ice may be found in the sea as an iceberg.

ΠΑΓΕΤΩΝΙΚΟΣ ΠΑΓΟΣ: Πάγος που είναι ή ήταν κάποτε μέρος ενός παγετώνα. Σχηματίζεται συνήθως από το χιόνι το οποίο συμπυκνώνεται ύστερα από επανειλλημένη τήξη και ανάπτυξη και υποβολή σε στατικές πιέσεις. Παγετωνικός πάγος συναντάται και στη θάλασσα ως παγόβουνο.

gelo glaciar : Qualquer gelo que faz ou fez alguma vez parte de um glaciar. Tem sido consolidado através de fusões e recongelamentos e pela pressão estática. O gelo glaciar pode ser encontrado no mar sob a forma de icebergues.

Was this helpful?
Lera som bildas av foraminiferas kalkartade skal.


Globigerina ooze: The mud created by the calcareous shells of marine planktonic groups of Foraminifera (e.g., Globigerina)

Globigerina ιλύς : Ιλύς που δημιουργείται από τα σβεστολιθικά κελύφη θαλασσίων πλαγκτονικών ομάδων των Τρηματοφόρων (π.χ. Globigerina)

Vasa globerina: A lama criada pelas conchas cálcareas de grupos planctonicos marinhos de Foraminifera (e.g. Globegerina).

Was this helpful?
Socker som innehåller sex kolmolekyler (hexos) och som bildas när kolhydrater hydrolyseras; huvudsakliga sockret som finns i blodet.


glucose: A six-carbon sugar obtained from the hydrolysis of starches, sucrose, maltose, lactose and others; the major sugar found in the blood.

ΓΛΥΚΟΖΗ: Σάκχαρο με 6 άτομα άνθρακα, το οποίο παράγεται από την υδρόλυση αμύλου, σακχαρόζης, μαλτόζης, λακτόζης κ.α. Το κύριο σάκχαρο του αίματος.

glucose : açúcar obtido da hidrólise do amido, sacarose, maltose, lactose e outros; o principal açúcar encontrado no sangue.

Was this helpful?
Ämne som lagrar kolhydrater inne i levern och andra vävnader och som kan konverteras till glukos när energi behövs. Glykogen är en polysackarid.


glycogen: A carbohydrate storage material in liver and other tissues which is converted into glucose when required for energy. Glycogen is a long-chain polysaccharide.

ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ: Υδατάνθρακας ο οποίος χρησιμεύει για την αποθήκευση ενέργειας στο συκώτι και άλλους ιστούς. Οταν ο οργανισμός χρειάζεται ενέργεια, το γλυκογόνο μετατρέπεται σε γλυκόζη. Το γλυκογόνο είναι πολυσακχαρίτης με μακριά αλυσίδα.

glicogénio : Um armazenamento de hidratos de carbono no fígado e outros tecidos, os quais são convertidos em glucose quando necessários para a obtenção de energia. O glicogénio é um polissacarídeos de cadeia longa.

Was this helpful?
Ämne som appliceras till vatten för att förbättra dess produktivitet.


fertilizer: A material applied to water to improve its productivity.

ΛΙΠΑΣΜΑ: Υλικό που χορηγείται στο νερό για να αυξηθεί η παραγωγικότητά του.

fertilizante: Um material aplicado à água para melhorar a sua productividade.

Was this helpful?
Den varma vattenströmmen som har sin ursprung vid Antillerna och strömmarna som omger florida: den strömmar i en nordöstlig rikning in i Atlanten och bildar den norra delen av den Nordatlantiska virveln.


gulf stream: The warm ocean-surface current derived from the Antilles and Florida currents: it flows north-east into the Atlantic and forms the northern limb of the North Atlantic Gyre.

ΡΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: Το θερμό επιφανειακό ωκεάνειο ρεύμα που ξεκινά από το ρεύμα των Αντιλών και της Φλόριδας, ρέει βορειοανατολικά στον Ατλαντικό και σχηματίζει τον βόρειο βραχίονα του Βορειοατλαντικού Γύρου.

corrente do golfo : Corrente oceância quente e superficial derivada das correntes das Antilhas e da Florida: corre no Atlântico no sentido nordeste e forma o braço norte do giro do Atlântico Norte.

Was this helpful?
Primära könsorganet: testikel eller äggstock.


gonad: The primary sexual organ: testis or ovary.

ΓΟΝΑΔΑ: Το πρωταρχικό σεξουαλικό όργανο. όρχις ή ωοθήκη.

gónada : O principal orgão sexual: testículos e ovários.

Was this helpful?
Förhållandet mellan gonadvikten och den totala kroppsvikten, vanligen uttryckt i procent.


gonadosomatic index: The relationship of gonad weight to total body weight, or total body weight to gonad weight, usually expressed in %.

ΓΟΝΑΔΟΣΩΜΑΤIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Η σχέση του βάρους της γονάδας προς το συνολικό βάρος του σώματος, εκφρασμένη συνήθως %.

índice gonadossomático : A relação do peso do gónada sobre o peso total do corpo, ou o peso total do corpo sobre o peso do gónada, normalmente expressa em %.

Was this helpful?
Tidsenheter som används att mäta längden av ett livscykel eller ett specifikt tillväxtfas av en organism (t.ex tillverkning av ägg); beräknad som produkten av tid och medeltemperaturen under en viss tidsintervall.


degree days: Units used in the measurement of the duration of a life cycle or a particular growth phase of an organism (e.g. egg development); calculated as the product of time and temperature average over a specific interval.

ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ: Μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της διάρκειας τού κύκλου ζωής ή μιας συγκεκριμένης φάσης της ανάπτυξης ενός οργανισμού (π.χ. της ανάπτυξης του ωαρίου). Υπολογίζεται ως το γινόμενο τού χρόνου επί τη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

fase gradual : Unidades utilizadas na medição da duração de um ciclo de vida ou de uma fase particular do crescimento de um organismo (e.g. o desenvolvimento do ovo); calculada como o produto do tempo e temperatura médios num intervalo específico.

Was this helpful?
(1) Hastigheten med vilken en variabel förändras med ökad avstånd. (2) Regelbunden ökning eller minskning på en faktor, som omgivande temperatur och salinitet.


gradient: (1) The rate of change of a variable with distance. (2) A regularly increasing or decreasing change in a factor, such as ambient temperature and salinity.

ΔIΑΒΑΘΜIΣΗ (ΚΛIΣΗ): (1) Ο ρυθμός αλλαγής μιας μεταβλητής συναρτήσει της απόστασης. (2) Ομαλή αύξηση ή μείωση ενός παράγοντα, όπως, π.χ., η θερμοκρασία και η αλατότητα.

gradiente: (1) O grau de alteração de uma variável com a distância. (2) Uma mudança regular crescente ou decrescente num factor, tal como a temperatura ambiente e salinidade.

Was this helpful?
Flytande lager ovanför en yta, där flödet påverkas av friktion mot ytan.


boundary layers: The fluid layer above a surface where flow is affected by friction of a surface.

Οριακο στρωμα: Το υγρό στρώμα πάνω από μια επιφάνεια όπου η ροή επηρεάζεται από ένα κλάσμα της επιφανείας.

camada limite/fronteira: Camada de fluido superfícial onde o fluxo é afectado pelo atrito à superfície.

Was this helpful?
Klorofyta, alger som innehåller kloroplaster. Kloroplaster hyser fotosyntetiska pigment där klorofyll är den viktigaste.


green algae: Chlorophyta, the algae in which photosynthetic pigments are localized in chloroplasts with chlorophyll as the dominating pigment.

ΧΛΩΡΟΦΥΚΗ: Φύκη με φωτοσυνθετική ικανότητα. Διαθέτουν χλωροπλάστες που περιέχουν φωτοσυνθετικές χρωστικές με επικρατέστερη της χλωροφύλης (χλωρόφυτα).

algas verdes: Clorófitas, as algas nas quais os pigmentos fotossintéticos estão localizados nos cloroplastos com a clorofila como pigmento dominante.

Was this helpful?
Grönt, marint sediment som innehåller ferroföreningar, finkornig lera och organisk material.


green mud: A marine sediment of green colour, containing ferrous iron, fine clay and organic matter.

Πράσινη λάσπη : Θαλάσσιο ίζημα πράσινου χρώματος, το οποίο περιέχει υποξείδιο του σιδήρου, λεπτή άμμο, και οργανική ύλη.

lama verde: Sedimento marinho de cor verde, contendo ferro, argila fina e matéria orgânica.

Was this helpful?
En snabb undervattensström av ganska hög densitet som transporterar lösta sedimentpartiklar, ofta i stora mängder.


turbidity current: A rapid underwater current of relatively high density transporting suspended sediments, often in large quantities.

Ελικοειδές ρεύμα : Ένα γρήγορο υποθαλάσσιο ρεύμα με σχετικά μεγάλη πυκνότητα, το οποίο μεταφέρει ιζήματα, πολύ συχνά σε μεγάλες ποσότητες.

corrente turva : Uma forte corrente submarina com uma densidade relativamente alta transportando sedimentos em suspensão, muitas vezes em grandes quantidades.

Was this helpful?
Lång och hög dyning; används också för att beskriva en dyning medan den stiger till en urskiljbar höjd i grund vatten.


ground swell: A long, high ocean swell; also used to describe a swell as it rises to a discernible height in shallow water (not usually as high or as dangerous as blind rollers).

ΑΠΟΘΑΛΑΣΣIΑ: Ωκεάνιος κυματισμός με μεγάλο μήκος και πλατος κύματος. Το ύψος των κυμάτων σε ρηχά νερά είναι σημαντικό, χωρίς ωστόσο να φθάνει το ύψος ( και την επικινδυνότητα) των blind rollers. Ωκεάνεια φουσκοθαλασσιά. καθώς υψώνεται σε σημαντικό ύψος στα ρηχά νερά, χωρίς ωστόσο να φθάνει στο ύψος ή να είναι τόσο επικίνδυνη, όσο τα περιστρεφόμενα διογκούμενα κύματα (blind rollers).

vaga: Vaga oceânica alta e larga; termo também utilizado para descrever uma onda à medida que sobe até uma altura perceptível em águas baixas (normalmente não tão altas ou perigosas como as ondas que formam um tubo).

Was this helpful?
Vattenmassa som befinner sig under ytan och ockuperar mättnadszonen. In a strict sense så aanvänds termen för att beskriva vatten som ligger under grundvattensnivån.


ground water: Subsurface water occupying the zone of saturation. In a strict sense the term is applied only to water below the water table.

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ: Υπόγειο νερό της ζώνης κορεσμού. Υπό τη στενή έννοια, ο όρος αναφέρεται μόνο στο υπόγειο νερό κάτω από την ελεύθερη στάθμη.

água subterrânea : água subterrânea que ocupa a zona de saturação. No sentido estrito o termo aplica-se apenas a água abaixo da camada freática.

Was this helpful?
Den övre ytan av grundvattnet.


water table: The upper surface of ground water.

Υδάτινος ορίζοντας : Η ανώτερη επιφάνεια του επιπέδου του νερού.

superfície da água : A parte superior da superfície da água.

Was this helpful?
En grupp arter som har likartade ekologiska resursbehov och furageringsstrategier och har därför samma roller i samhället.


guild: A group of species having similar ecological resource requirements and foraging strategies and, therefore, having similar roles in the community.

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ: Ομάδα ειδών που έχουν παρόμοιες απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση των οικολογικών πόρων σε μία και παρόμοιες στρατηγικές νομής, και επομένως έχουν παρόμοιους ρόλους στη βιοκοινωνία.

associação : Um grupo de espécies que têm necessidades de recursos ecológicos e estratégias de alimentação similares e, por conseguinte, desempenham papéis semelhantes na comunidade.

Was this helpful?
Sedimentpartiklar som är mellan 2-256mm stora; ibland används det för att beskriva mindre partiklar som har en diameter på 2-4mm.


gravel: Sediment particles between 2-256 mm in diameter; sometimes used for a class of smaller particles between 2-4 mm in diameter.

ΧΑΛΙΚΙ : Αδρομερή συστατικά ενός ιζήματος διαμέτρου 2-256 mm. Μερικές φορές χρησιμο- ποιείται για μικρότερα σωματίδια, διαμέτρου 2-4 mm.

cascalho : Partículas de sedimento entre 2-256 mm de diâmetro, termo algumas vezes utilizado para uma classe de partículas mais pequenas entre 2-4 mm de diâmetro.

Was this helpful?
Små fragment av skiffer, sandsten och kol som innehåller höga metalhalter, och bildas vid olika gruvverksamheter.


colliery waste: Small fragments of shale, sandstone and coal having a high metal content from coal mining operations, dumped as wastes.

Απόβλητα ανθρακωρυχείου: Μικρά ψήγματα άμμου και άνθρακα με μεγάλη περιεκτικότητα σε μέταλλα και τα οποία είναι τα κατάλοιπα των διαδικασιών εξόρυξης άνθρακα.

desperdícios de minas de carvão: Pequenos fragmentos de argila xistosa, grés e carvão contendem elevado teor de metal resultante da actividade das minas de carvão, eliminados como desperdícios.

Was this helpful?
En relativ stor del hos en hav som når långt in på fastlandet, vanligtvis större än en bukt.


gulf: A relatively large portion of an ocean or sea which penetrates into the interior of the land, generally larger than a bay.

ΚΟΛΠΟΣ: Ενα σχετικά μεγάλο τμήμα του ωκεανού ή του πελάγους το οποίο εισχωρεί στην ξηρά. Γενικά, μεγαλύτερος από τον όρμο.

golfo : Uma parte relativamente grande de um oceano ou mar que penetra uma costa, geralmente maior do que uma baía.

Was this helpful?
Genus inom ordningen Dinoflaggeli, som karakteriseras genom innehavandet av en enda flagell; en av grupperna som är ansvariga för farliga algblommningar.


gymnodinium: A genus of Dinoflagellates characterized by the possession of a single flagellum; one of the groups responsible for red tides.

GYMNODINIUM: Γένος δινομαστιγωτών που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός μόνου μαστιγίου. Μία από τις ομάδες που ευθύνονται για τις κόκκινες παλίρροιες.

Gymnodinium: Um género de dinoflagelados caracterizados por possuirem um único flagelo; um dos grupos responsáveis pela marés vermelhas.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES