AMC LIMITED

F

Sekundär längdmått som mäter fot per sekund; används för att mäta djup på vatten; lika med 6 fot eller 1.8288 meter.


fathom: A secondary fps unit of length; used especially for measuring water depth; equal to 6 feet or 1.8288 m.

ΟΡΓΙΑ (αρχ. Οργυιά): Δευτερεύουσα μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του βάθους. Ισούται με 6 πόδια ή 1,8288 m.

braça: Uma unidade de comprimento fps secundária; utilizada especialmente para medir a profundidade da água; igual a 6 pés ou 1,8288 m.

Was this helpful?
Förökar sig genom frön.


phanerogamous: Reproducing by seeds.

Φανερογαμική : Αναπαραγωγή με σπόρους.

fanerogamica : Que se reproduz por sementes.

Was this helpful?
Ett mer eller mindre välavgränsad lager som finns i de flesta havsvatten och som reflekterar ljudvågor från ett ekolod; framkallas av stratifierade (skiktade) populationer av organismer som skingrar ljudvågor och registreras på ett ekolod som ett horizontellt lager, ett falskt botten.


deep scattering layer (DSL): A more or less well-defined layer present in most oceanic waters which reflects sound from echosounding equipment; produced by stratified populations of organisms which scatter sound waves and are recorded on an echo-sounder as a horizontal layer; false bottom.

ΒΑΘΥ ΣΤΡΩΜΑ ΣΚΕΔΑΣΗΣ (DSL): Deep Scattering Layer. Λιγότερο ή περισσότερο καλά καθορισμένο στρώμα που υπάρχει στα περισσότερα ωκεάνεια ύδατα, το οποίο ανακλά τον ήχο των ηχοβολιστικών συσκευών. Παράγεται από στρωματοποιημένους πληθυσμούς οργανισμών που ανακλούν τα ηχητικά κύματα που καταγράφονται ως οριζόντιο στρώμα από έναν ηχοβολιστή. Ψευδοπυθμένας. Εμφανίζεται στις περισσότερες θάλασσες και ωκεανούς.

camada de dispersão profunda (CDP) : Uma camada mais ou menos bem definida presente na maioria das águas oceânicas a qual reflecte o som de equipamento com ecosondas; produzido por populações estratificadas de organismos que dispersam as ondas sonoras e são gravadas em ecosonda como uma camada horizontal; fundo falso.

Was this helpful?
Avfall som innehåller toxiska föreningar.


hazardous waste: Any material which contains highly toxic compounds, e.g., metallic elements of high specific gravity, radioactivity, etc.

Επικίνδυνα απόβλητα : Οποιαδήποτε ύλη που περιέχει συστατικά υψηλής τοξικότητας, όπως μεταλλικά στοιχεία συγκεκριμένου ειδικού βάρους, ακτινοβολίας κ.α.

resíduos perigosos: Qualquer material que contem compostos altamente tóxicos, e.g., elementos metálicos de elevada gravidade específica, radioactividade, etc.

Was this helpful?
Is som hålls fast genom kontakt med eller förankring till kusten eller botten. Den kallas för isfot om den är fastfrusen till strandlinjen och inlandsis om den täcker en stor landareal. Is som inte är förankrad till kusten eller botten kallas havsis eller drivis.


fast ice: Ice which is held in position by contact with or attachment to the shore or bottom. It is called foot ice if frozen to the shore, shore ice if cast onto the shore or beached, stranded ice if grounded, and bottom ice if frozen to the bottom. Ice which is not in contact with or attached to the shore or bottom is called floating ice (coastal ice, coast ice, landfast ice).

FAST ICE : Προσκολλημένος πάγος που συγκρατείται στη θέση του με επαφή ή προσκόλληση στην ακτή ή στον πυθμένα. Αποκαλείται "ice foot" αν έχει παγώσει στην άκρη της ακτής, "shore ice" αν έχει παγώσει πάνω στην ακτή "stranded", αν προσαράξει στην ξηρά, και "bottom ice", αν έχει παγώσει στον πυθμένα. Πάγος που δεν βρίσκεται σε επαφή ή σε προσκόλληση με την ακτή ή τον πυθμένα αποκαλείται επιπλέων πάγος (coastal ice, coast ice, landfast ice).

gelo fixo : Gelo que é mantido em posição pelo contacto ou por estar preso à costa ou fundo. Chama-se gelo de base quando fundido à costa, gelo de costa quando lançado na costa ou praia, gelo encalhado quando dá à costa e gelo de fundo quando fundido ao fundo. O gelo que não está em contacto ou preso à costa ou fundo chama-se gelo flutuante (gelo costeiro, gelo de costa).

Was this helpful?
Sitter fast på substratet.


sedentary: Attached to the substrate.

Επιστρωματικό : Προσκολλημένο στο υπόστρωμα.

sedentário : Agregado ao substrato.

Was this helpful?
Huvudsakligen djuphavsägg ägg som aktivt fästs på substrat (sand, grus, alger, akvatiska växter) under leken. Äggens yta innehåller ett klibbigt material. Fiskodlingsstekniker har utvecklats för flera akvakulturarter för att avlägsna den klibbiga ytan för att förhindra ihopklumpning av ägg under kläckningen. Material som används är fin sand, mjölk eller tannin (för karpar).


adhesive eggs: Mainly demersal eggs that are actively deposited on substrates (sand, gravel, algae, aquatic plants) during spawning. The egg coating contains sticky material. Hatchery techniques have been developed for several aquaculture species to remove the sticky egg coating in order to avoid clumping during egg incubation. Materials used include fine sand, milk or tannin (in carp).

ΚΟΛΛΩΔΗ ΑΥΓΑ: Βενθικά κυρίως αυγά που αποτίθενται ενεργά σε υποστρώματα (άμμος, χαλίκια, φύκη, υδρόβια φυτά) κατά την γαμετοτοκία. Το περίβλημα τους περιέχει κολλώδεις ουσίες. Γιά πολλά καλλιεργούμενα είδη, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές εκκόλαψης που επιτρέπουν την απο- μάκρυνση του κολλώδους περιβλήματος του αυγού ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός ορμαθών κατά την διάρκεια της επώασης. Γιά τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται υλικά όπως λεπτή άμμος ή ταννίνη (στους κυπρίνους).

ovos aderentes : Principalmente ovos pelágicos que são activamente depositados sobre substractos (areia, cascalho, algas, plantas aquáticas) durante a desova. O invólucro do ovo contém matéria pegajosa. Foram desenvolvidas técnicas de incubação para diversas espécies de aquacultura para remover o invólucro pegajoso do ovo a fim de evitar a aglomeração durante a incubação. Os materiais usados são a areia fina, leite ou tanina (para a carpa).

Was this helpful?
Osmälta matrester, tillsammas med sekretrester, bakterier osv, som har stöts ut ur magsmältningskanalet (q.v.) genom anus.


faeces: Undigested food residue, together with residue of secretions, bacteria, etc., expelled from alimentary canal through the anus.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Απεπτα υπολείμματα τροφής, μαζί με υπολείμματα εκκρίσεων, βακτηρίων, κ.λ.π., που αποβάλλονται από την πεπτική οδό μέσω της έδρας.

fezes : Resíduos alimentares não digeridos, juntamente com resíduos de secreções, bactérias, etc, expelidos do trato alimentar ( q.v.) através do ânus.

Was this helpful?
Reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda systemets beteende återförs till den styrande mekanismen. Därigenom kan systemet styras mot det önskade målet trots förändringar eller störningar i omgivningen. Det finns både negativ feedback och positiv feedback. Feedback kan fungera som en metod att kontrollera kemiska reaktionssekvenser, där en reaktionssekvens som innefattar flera enzymer leder till bildningen av en viktig metabolit. Metaboliten kan kontrollera aktiviteten hos


feedback: Those elements of a control system or homeostatic mechanism linked by reciprocal influences, so that the source or input is continuously modified by a product of the process in order to maintain the necessary degree of constancy; a feedback loop may be of negative or positive effect, for example, as a method of biochemical pathway control, where a pathway of successive enzymes leads to the formation of an important metabolite. The amount of the metabolite present may control the activity of one

ΑΝΑΔΡΑΣΗ: Η συνεχής τροποποίηση ή ο έλεγχος ενός συστήματος ή ενός ομοιοστατικού μηχανισμού, μέσω των προϊόντων ή των επιπτώσεών τους. Η ανάδραση διακρίνεται σε αρνητική, όταν το προίόν επιδρά ανασταλτικά στην περαιτέρω παραγωγή του, οπότε διατηρείται η σταθερότητα του συστήματος (ομοιόσταση) και σε θετική, όταν το προϊόν επιδρά ενισχυτικά στην περαιτέρω παραγωγή του ( καταστροφική εξέλιξη). Ως παράδειγμα αναφέρουμε τη μέθοδο ελέγχου μιας βιοχημικής οδού, που περιλαμβάνει μια σειρά ενζύμων και που καταλ

reacção/retorno : Os elementos de um sistema de controlo ou mecanismo homeoestático ligados por influências recíprocas, de modo a que a fonte ou entrada é continuamente modificada por um produto do processo a fim de manter o necessário grau de constância; um ciclo de retorno pode ser de efeito negativo ou positivo, por exemplo, como um método de controlo do percurso bioquímico, onde um percurso de sucessivas enzimas conduz à formação de um metabolito importante. A quantidade de matabolito presente pode controlar

Was this helpful?
Ström som flödar parallelt med kusten innan de konvergerar och bildar en utåtriktad ripström.


feeder current: The current which flows parallel to shore before converging and forming the neck of a rip current.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: Ρεύμα που ρέει παράλληλα προς τις ακτές πριν να συγκλίνει και να σχηματίσει τον λαιμό ενός ρεύματος επιστροφής.

corrente alimentadora: A corrente que corre paralela à costa antes de convergir e formar o colo de uma corrente encrespada.

Was this helpful?
Koliform bakterier som hittas i exkrement.


faecal coliforms: Coliform bcteria found in excrement.

Κοπρανώδη κωλοβακτηρίδια: Κωλοβακτηρίδια που βρίσκονται στα κόπρανα.

coliformes fecais: Bactéria coliforme encontrada nos excrementos.

Was this helpful?
Bakterier som tillhör familjen Streptococcus. De lever i tarmkanalerna hos djur och männsikor.


faecal streptococci: Bacteria of the germs Streptococcus which live in the gut of humans and animals.

Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι: Βακτηρίδια του ιού Streptococcus τα οποία ζουν στα έντερα του ανθρώπου και των ζώων.

estreptococos fecais: Bactéria dos germes Streptococcus que vivem no intestino dos humanos e animais.

Was this helpful?
Antalet ägg eller avkomma som produceras årligen av en djurhona, eller kroppsvikten hos en hona.


fecundity: The number of eggs or young produced annually by a female animal or per unit body weight of a female.

ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑ : Ο αριθμός των αυγών ή των απογόνων που παράγονται ετησίως από ένα θηλυκό ζώο ή ο αριθμός αυγών ανά μονάδα βάρους σώματος ενός θηλυκού.

fecundidade: O número de ovos ou juvenis produzidos anualmente por uma fêmea ou por unidade de peso do corpo de uma fêmea.

Was this helpful?
Avvikelse från normen.


errant: Deviation from a correct standard.

Πλανώμενο: Η απόκλιση από ένα σωστό δεδομένο.

erro: Desvio de uma norma correcta.

Was this helpful?
Könsbyte där unga fiskhanar induceras fysiologiskt, genom användningen av lämpliga könshormoner, till att producera ägg som utvecklas till hannar, dvs, heterogametisk XY. Denna process används för att främja vissa skötsel/produktions strategier.


feminization: Process of sex reversal in which young male fish are physiologically induced, by appropriate sex steroids, to produce eggs that are genetically male, i.e., heterogametic XY. This procedure is used to facilitate certain management/production strategies.

ΘΗΛΕΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία αναστροφής φύλου, κατά την οποία, με τη χορήγηση κατάλληλων στεροειδών ορμονών, νεαρά αρσενικά άτομα εξωθούνται να παραγάγουν αυγά, τα οποία είναι γενετικά αρσενικά, δηλ. ετερογαμετικά, ΧΥ. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση ορισμένων στρατηγικών διαχεί- ρισης/παραγωγής.

feminização : Processo de reversão sexual em que machos juvenis são fisiologicamente induzidos, por esteroides sexuais apropriados, para produzir ovos que são geneticamente masculinos, i.e., heterogamêticos XY . Este procedimento é utilizado para facilitar certas estratégias de gestão/produção.

Was this helpful?
Beteckning för karbolsyra, hydroxibensen, C6H5OH, den enklaste aromatiska hydroxiföreningen. Den ingår i stenkolstjära. Fenol bildar lågsmältande, färglösa kristaller, som långsamt blir rödaktiga under inverkan av ljus och luft. Den är starkt frätande och giftig. Allmän beteckning för kemisk förening innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring.


phenol: Chemical formula: C5H5O. White crystalline mass, soluble in water and alcohol. Phenol is used in solvents, resins and herbicides. This class of aromatic compounds is characterized by the attachment of at least one hydroxy group to the benzene ring.

ΦΑΙΝΟΛΗ: Χημ. τύπος C5Η5ΟΗ. Λευκή κρυσταλλική μάζα, διαλυτή στο νερό και την αλκοόλη. Χρησιμοποιείται σε διαλύτες, ρητίνες και ζιζανιοκτόνα. Η κατηγορία αυτή των αρωματικών ενώσεων χαρακτηρίζεται από την προσθήκη ενός τουλάχιστον υδροξυλίου σε ένα βενζοϊκό δακτύλιο.

fenol : Fórmula química: C5H5O. Massa branca cristalina, solúvel em água e álcool. O Fenol é utilizado em solventes, resinas e herbicidas. Esta classe de compostos aromáticos é caracterizada pela união de pelo menos um grupo hidroxilo a um anel de benzeno.

Was this helpful?
Resultatet av genotypens reaktion med miljön. Fenotypen är således ett uttryck för den samverkan mellan arv och miljö som kommer till uttryck både vad gäller en enskild egenskap och summan av en individs egenskaper. I de fall då miljöfaktorer inte påverkar en ärftlig egenskap, t.ex. blodgruppstillhörighet, bestäms fenotypen direkt av genotypen.


phenotype: The sum total of observable structural and functional properties of an organism; the product of the interaction between the genotype and the environment.

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ: Tο σύνολο των παρατηρήσιμων δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων ενός οργανισμού. Το προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονοτύπου και περιβάλλοντος.

fenótipo: A soma de todas as propriedades estruturais e funcionais observadas num organismo; o produto da interacção entre o genótipo e o ambiente.

Was this helpful?
Ämne som produceras av en organism och används för att förmedla information mellan individer av samma art.


pheromone: A substance produced by organisms, that transmits information between individuals of a species.

ΦΕΡΟΜΟΝΗ: Ουσία εκκρινόμενη από οργανισμούς η οποία μεταφέρει πληροφορία μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους.

feromona : Uma substância produzida pelos organismos, que transmite informação entre os indivíduos de uma espécie.

Was this helpful?
Vindens väglängd över öppet vatten till en viss plats.


fetch: In wave forecasting, the horizontal distance (in the direction of the wind) over which the wind blows.

ΔIΑΔΡΟΜΗ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ) : Η οριζόντια απόσταση ( προς την φορά του ανέμου), επί της οποίας πνέει ο άνεμος που προκαλεί κυματισμό.

alcance : Na previsão da ondulação, a distância horizontal (na direcção do vento) sobre a qual o vento sopra.

Was this helpful?
Alger med en trådlik bål.


filamentous algae: Algae with a threadlike thallus.

ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗ ΦΥΚΗ: Φύκη με νηματοειδή θαλλό.

algas filamentosas : Algas com um talo filiforme.

Was this helpful?
Syftar på den totala vätskevolym som, genom filtrering under en viss tid, har effektivt rensats från partiklar. Om filtreringseffektiviteten hos filtret är lägre än 100%, så är filteringshastigheten lika med vätskevolymet som passeras genom filtret under en viss tid, gånger den relativa effektivitetetn hos filtret.


filtration rate: Refers to the total volume of a fluid effectively cleared of particles by a filter in a given time. If the filtration efficiency of a filter is less than 100%, the filtration rate is equivalent to the volume of the fluid passing through the filter in a given time multiplied by the relative efficiency of the filter.

ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΔΙΗΘΗΣΗΣ: Αναφέρεται στον συνολικό όγκο ενός υγρού, ο οποίος καθαρίζεται αποτελεσματικά από ένα φίλτρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν η αποδοτικότητα φιλτραρίσματος ενός φίλτρου είναι μικρότερη του 100%, ο ρυθμός φιλτραρίσματος ισοδυναμεί προς το γινόμενο του όγκου του υγρού που περνάει μέσα από το φίλτρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επί την αποδοτικότητα του φίλτρου.

taxa de filtração: Refere-se ao volume total de um fluido efectivamente limpo de partículas por um filtro num dado período de tempo. Se a eficiência de filtração é inferior a 100%, a taxa de filtração é equivalente ao volume do fluido que passa pelo filtro num dado período de tempo multiplicado pela eficiência relativa do filtro.

Was this helpful?
Djur som livnär sig genom filtrering av små partiklar i vattnet. Många odlade bivalver är filtrerare (musslor, ostron) i likhet med larvstadiet hos vissa odlade kräfdjur.


filter feeder: Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.

ΔIΗΘΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

filtrador : Animal que se alimenta pela filtração de partículas minúsculas da água em que vive. Muitos moluscos bivalves são filtradores (mexilhões, ostras, etc.) assim como certos estados larvares de crustáceos cultivados.

Was this helpful?
Djur som lever av att filtrera småpartiklar från vattnet de lever i. Många odlade mollusker är filtrerare (musslor, ostron, etc.) liksom vissa larvstadier hos odlade skaldjur.


suspension feeder: Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.

ΑIΩΡΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

suspensívoro : Animal que se alimenta pela filtração de partículas minúsculas da água em que vive. Muitos moluscos bivalves são filtradores (mexilhões, ostras, etc.) assim como certos estados larvares de crustáceos cultivados.

Was this helpful?
Benämning som används att beskriva födosöksstrategier. Samexisterande, besläktade arter som är morfologiskt lika och intar liknande födoämnen.


fine-grained species: Term used in feeding strategies, for coexisting related species that are morphologically similar and consume similar food sources.

Fine-grained species : Όρος που χρησιμοποιείται σε στρατηγικές διατροφής, για συγγενικά είδη που συνυπάρχουν και τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες, τόσο μορφολογικά, όσο και διατροφικά.

espécies de grão fino : Termo utilizado em estratégias de alimentação, para espécies coexistentes muito próximas que são morfologicamente similares e consomem fontes similares de alimentação.

Was this helpful?
Hel fisk: Fisk som den fångas, orensad hel fisk


fish: (definitions used in the ""Code of Practice for fresh fish""; FAO, Fisheries report No. 74 (1969). Whole Fish: fish as captured, ungutted. Gutted fish: fish from which the guts have been removed. Fresh fish: have either received no preserving treatment or have been preserved only by chilling. Fillet: a slice of fish, removed from the carcass by cuts made parallel to the backbone. Keeping time: refers to the length of time that fish will remain wholesome and acceptable as human food. Bulk stowage

ΨΑΡΙ -ΙΧΘΥΣ : [Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο "Code of Practice for fresh fish", FAO, Fisheries report No. 74 (1969)]

Ολόκληρο ψάρι: Ψάρι όπως πιάστηκε, από το οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί τα εντόσθια.

Καθαρισμένο ψάρι: Ψάρι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα εντόσθια.

Νωπό ψάρι: Ψάρι, στο οποίο είτε δεν έγινε καμμιά κατεργασία συντήρησης, είτε διατηρήθηκε μόνο σε ψύξη.

Φιλέτο: Φέτα ψαριού που κόπηκε από το σώμα με τομές παράλληλες προς τη σπονδυλική στήλη.

Διάρκεια: Αναφέρεται

peixe : PEIXE (definição utilizada no “Código de Práticas para o peixe fresco”; FAO, Fisheries report No. 74 (1969).

Peixe inteiro: peixe como capturado, com vísceras.

Peixe eviscerado: peixe após a remoção das vísceras.

Peixe fresco: peixe que não sofreu nenhum tratamento de preservação ou que foi preservado apenas por resfriamento.

Filete: uma fatia de peixe, removida da carcaça por cortes efectuados paralelamente à espinha.

Tempo de retenção: refere-se ao tempo em que o

Was this helpful?
Benämning på akvakultursanläggningar (antingen vatten eller land baserat); består vanligtvis av lagringsfaciliteter (kärl, dammar, burar), översiktsutrustning och förråd.


fish farm: Non-specific term describing an aquaculture production unit (either land- or water-based); usually consisting of holding facilities (tanks, ponds, raceways, cages), plant (buildings, storage, processing), service equipment and stock.

ΜΟΝΑΔΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ : Μη ειδικός όρος που αναφέρεται σε μια παραγωγική υδατοκαλλιεργητική μονάδα, που συνήθως αποτελείται από τον εξοπλισμό (δεξαμενές, λιμνοδεξαμενές, κλωβούς), τις εγκαταστάσεις (κτίρια, αποθήκες, χώρους επεξεργασίας) και τα αποθέματα.

piscicultura: Termo não específico que descreve uma unidade de produção de aquacultura (instalada em terra ou na água); normalmente consiste em instalações de estabulação (tanques, viveiros, raceways, jaulas) instalações de equipamento (edifícios, armazéns, processamento), material e stock .

Was this helpful?
Mått på en populations respons på naturlig urval; den konkurrenskraftiga förmågan hos en genotyp beroende på de anpassade morfologiska, fysiologiska eller betteendeegenskaper; uttrycks och vanligtvis kvantifierat som medelantalet av överlevande avkomma av konkurrande genotyper.


fitness: A measure of the response of a population of organisms to natural selection; the relative competitive ability of a given genotype conferred by adaptive morphological, physiological or behavioural characters; expressed and usually quantified as the average number of surviving progeny of competing genotypes.

ΑΡΜΟΣΤIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της απόκρισης των οργανισμών στη φυσική επιλογή. Η σχετική ανταγωνιστική ικανότητα ενός γονοτύπου, η οποία απορρέει από τα μορφολογικά, φυσιολογικά ή ηθολογικά του προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Ποσοτικά εκφράζεται συνήθως ως ο μέσος αριθμός των απογόνων ανταγωνιζόμενων γονοτύπων.

aptidão: A medição da resposta de um população de organismos à selecção natural; a capacidade competitiva relativa de um dado genótipo conferida por caracteres morfológicos, fisiológicos ou comportamentais adaptativos; expressa e geralmente quantificada como o número médio de descendentes dos genótipos competidores que sobrevivem.

Was this helpful?
Insamlandet och analyserandet av data från ett studieområde eller organism som ej befinner sig i närheten av mätutrustningen.


remote sensing: The gathering and analysis of data from the study area or organism that is physically removed from the sensing equipment; e.g sub water surface detection instruments.

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων από μιά μελετώμενη περιοχή ή έναν οργανισμό από ειδικούς αισθητήρες π.χ. υποβρύχιους ανιχνευτές.

detecção remota : A captura e análise de dados de uma área ou organismo em estudo que é fisicamente retirado do equipamento de captura de dados; e.g. instrumentos de detecção submersos.

Was this helpful?
En djup, långt inskjutande, smal havsvik med höga, branta stränder. Oftast med glaciär ursprung.


fjord: An arm of the sea of glacial origin extending inland, usually long, narrow and deep, bordered by steep cliffs and often with a shallow sill towards the sea.

ΦΙΟΡΔ: Θαλάσσιος όρμος, ο οποίος έχει σχηματισθεί από την δράση των παγετώνων. Είναι συνήθως επιμήκης, στενός, βαθύς, και περιβάλλεται από απότομα βράχια, συχνά με ένα ρηχό κρηπίδωμα προς τη θάλασσα.

fiorde : Um braço de mar de origem glaciar que se estende para terra, normalmente longo, estreito e profundo, confinado por penhascos ingremes e muitas vezes com uma entrada para o mar pouco profunda.

Was this helpful?
Klass inom protozoerna som karakteriseras genom innehavandet av en eller fler flageller.


flagellates: Class of protozoa characterized by possession of one or more flagella in their usual state.

ΜΑΣΤΙΓΩΤΑ (=ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ) : Κλάση πρωτο- ζώων τα οποία, στη συνήθη καταστασή τους, διαθέτουν ένα ή περισσότερα μαστίγια.

flagelados : Classe dos protozoários caracterizada por possuirem no seu estado normal um ou mais flagelos.

Was this helpful?
Process där flockar formas; samlingen av småpartiklar vid skingringsfasen hos en kolloid.


flocculation: The process of forming flocs; the aggregation of fine particles in the disperse phase of a colloid.

ΚΡΟΚΥΔΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού κροκύδων. Η συσσωμάτωση λεπτών σωματιδίων στη φάση διασποράς ενός κολλοειδούς.

floculação : O processo de formação de flocos; a agregação de pequenas partículas na fase de dispersão de um coloidal.

Was this helpful?
Inom oceanografin, den fas i tidvattenscykeln som sker mellan lågvatten och högvatten.


flood tide: In oceanography, that part of the tidal cycle between low water and the following high water.

ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ: Στην ωκεανογραφία, το μέρος εκείνο του παλιρροιακού κύκλου μεταξύ της ρηχίας και της επόμενης πλήμμης.

enchente: Em oceanografia, a parte do ciclo de marés entre a baixa-mar e a preia-mar que se segue.

Was this helpful?
(1) Mängden organiskt material och/eller energi som överförs från en del i en näringskedja till en annan per tidsenhet. (2) Mängden av en substans som passerar en yta per tidsenhet.


flux: (1) The amount of organic matter and/or energy transferred from one compartment of a food web to another per unit time. (2) The quantity of substance that crosses a given surface in a unit time.

ΡΟΗ: (1) Η ποσότητα οργανικού υλικού ή/και ενέργειας που μεταφέρεται από ένα τμήμα ενός τροφικού πλέγματος σε ένα άλλο από μονάδα χρόνου. (2) Η ποσότητα ενός υλικού που διέρχεται από μια μοναδιαία επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

fluxo: (1) A quantidade de matéria orgância e/ou energia transferida de um compartimento de uma rede alimentar para outro por unidade de tempo. (2) A quantidade de matéria que atravessa uma dada superfície numa unidade de tempo.

Was this helpful?
Vattenvolymen som flödar förbi en given punkt under en viss tid.


flow rate: The volumetric movement of water past a given point in a unit of time.

ΡΟΗΣ, ΡΥΘΜΟΣ : Ο όγκος ενός ρευστού ο οποίος διέρχεται από μια κάθετη επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

taxa de fluxo: O movimento volumétrico da água que passa num dado ponto numa unidade de tempo.

Was this helpful?
Hastigheten som en vattenmängd passerar genom en vattendrags mynning i en sjö, bukt, behållare eller kärl.


flushing rate: The rate at which a quantity of water from a lake, bay, tank or container passes through its outlet.

ΡΥΘΜΟΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ (ΕΚΡΟΗΣ) : Ο ρυθμός με τον οποίο μία ποσότητα νερού από λίμνη, όρμο, δοχείο ή δεξαμενή διέρχεται από το στόμιο εκροής.

taxa de inundação: A taxa da quantidade de água de um lago, baia, tanque ou reservatório que passa através da sua saída.

Was this helpful?
Rörelsen hos en tidvattenström mot kustlinjen, eller mot havet i en tidvattenspåverkad flod. I en tidvattensregim med två ebbperioder per dygn, används termerna "större ebb" och "mindre ebb" för att beskriva den ebb med större respektive mindre strömhastighet per dygn.


flood current: The movement of a tidal current toward the shore and up a tidal stream. In the semidiurnal type of reversing current, the terms greater flood and lesser flood are applied respectively to the flood currents of greater and lesser velocity each day.

ΡΕΥΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑΣ: Ρεύμα οφειλόμενο στη ροή της παλίρροιας προς την ακτή. Σε ένα σύστημα αναστροφής των ρευμάτων ανά δωδεκαήμερο, οι όροι ανώτερη (μείζων) και κατώτερη (ελάσσων) πλημμυρίδα αναφέρονται αντιστοίχως στα, ανάλογα με την ημέρα, ταχύτερα ή βραδύτερα ρεύματα πλημμυρίδας.

inundação : O movimento de uma corrente de maré na direcção da costa e para cima no fluxo de maré.

Was this helpful?
En form av luminiscens från ett system. Fluorescens förutsätter att systemet först har exciterats (utifrån tillförts energi) genom absorption av ljusstrålning. Termen används som oftast för att beskriva utsrålningen av ljus hos en substans som bestrålas med ultraviolet ljus. Denna fenomen används för att upptäcka och kvantifiera olika föreningar genom fluorometri (till exempel, algpigmenter i studier av primärproduktion och nukleinsyror inom molekylärbiologi), såväl som inom ett stort antal and


fluorescence: The emission of electromagnetic radiation by a substance induced by the stimulation of a substance with a different energy source. This term is most often applied to the emission of visible light where a substance is irradiated by ultraviolet light. This phenomenon is exploited for the detection and quantification of various compounds by fluorimetry (for instance, algal pigments in studies of primary production and nucleic acids in molecular biology) as well as in a number of light resolutive mo

ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Η εκπομπή φωτός από ένα σώμα το οποίο διεγείρεται από την απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ο όρος χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την εκπομπή ορατού φωτός, όταν το σώμα ακτινοβολείται από υπεριώδες φως. Το φαινομένο αυτό χρησιμεύει στη φθοριομετρία, με την οποία ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά χημικές ενώσεις (π.χ. νουκλεικά οξέα στη μοριακή βιολογία, χρωστικές των φυκών σε μελέτες πρωτογενούς παραγωγής), καθώς επίσης και σε έναν αριθμό σύγχρονων τεχνικών των βιολογικώ

fluorescência : A emissão de radiação electromagnética por uma substância produzida pela estimulação de uma substância com uma fonte de energia diferente. Este termo é normalmente aplicado à emissão de luz visível onde uma substância é irradiada por luz ultravioleta. Este fenómeno é explorado para a detecção e quantificação de vários compostos por fluorometria (por exemplo, pigmentos de algas em estudos de produção primária e ácidos nucleicos na biologia molecular) bem como num número de modernas técnicas de lu

Was this helpful?
Avfall från koldrivna kraftverk, bestående av delvis eldade kolklumpar och väldigt finkornig puder.


fly ash: Waste material from coal-fired power stations consisting of lumps of partly-burnt coal and very fine powder.

Απόβλητα καυστήρα : Απόβλητα που προέρχονται από σταθμούς καύσης άνθρακα και αποτελούνται από καμένο άνθρακα και ψιλή σκόνη.

cinza volante : Desperdício das centrais de carvão consistindo em pedaços de carvão parcialmente queimados e de pó muito fino.

Was this helpful?
Flytande avfallsprodukt


effluent: (1) Referring to water flowing out or from a tank, pond, aquafarm or power station. (2) Discharged polluted water, including water released after purification treatment.

ΕΚΡΟΗ: (1) Νερό που αδειάζει από μια δεξαμενή, λιμνοδεξαμενή ή σταθμό παραγωγής ενέργειας. (2) Εκροή ακάθαρτων. Ο αγγλικός όρος χρησιμοποιείται επίσης για τις εκροές μονάδων καθαρισμού λυμάτων, επίσης και μετά από επεξεργασία καθαρισμού.

efluentes: (1) Referente a água que corre de um reservatório, tanque, aquacultura ou hidroeléctricas. (2) descargas de água poluída, incluindo a água eliminada após tratamento de purificação.

Was this helpful?
Utsläpp av industriellt avfall eller hushållsavfall i naturen.


effluent discharge: The discharge of industrial or urban waste material into the environment.

Ρίψη απορριμμάτων : Η ρίψη βιομηχανικών ή αστικών αποβλήτων στο περιβάλλον.

descarga de efluentes: Descarga de lixo industrial ou urbano no meio ambiente.

Was this helpful?
Uppåtriktad kraft som utövas på ett föremål eller vattenmassa på grund av skillnaden i densitet mellan den och den omgivande vätskan; kvantitativt lika med vikten på vattenmassan som trängs undan av föremålet.


buoyancy: The net upward force exerted on an object or parcel of fluid due to the difference in density between it and the surrounding fluid; quantitatively equal to the weight of the water displaced by the object.

ΑΝΩΣΗ-ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η καθαρή προς τα άνω δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο ή τμήμα υγρού και η οποία οφείλεται στην διαφορά πυκνότητας του αντικειμένου και του υγρού. Ποσοτικά είναι ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το αντικείμενο.

flutuabilidade : A força ascendente exercida sobre um objecto ou parte de um fluido devido à diferença de densidade entre este e o fluido envolvente; quantitativamente é igual ao peso da água deslocada pelo objecto.

Was this helpful?
Källa av energigivande näringsämnen (kolhydrater, proteiner, fettämnen), vitaminer och mineraler, som är nödvändig för en fungerande metabolism.


food: Source of energy-providing nutrients (carbohydrates, proteins, fats), vitamins and minerals, necessary in order for metabolism to function.

ΤΡΟΦΗ: Πηγή θρεπτικών στοιχείων που παρέχουν ενέργεια (υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, λίπη), βιταμινών και ανοργάνων αλάτων. Τα συστατικά αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μεταβολισμού.

alimento: Fonte de energia fornecedora de nutrientes (hidratos de carbono, proteínas, gorduras), vitaminas e minerais, necessários para o funcionamento do metabolismo.

Was this helpful?
Intagandet av föda genomsväljning eller absorbering.


ingestion: The process of taking in food, by swallowing or absorbing.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η κατάποση ή απορρόφηση της τροφής

ingestão : O processo de ingerir alimento, por ingestão ou absorção.

Was this helpful?
Mått på hur effektivt föda konverteras till kroppmassa. Summan på födomängden som tillförs (i kilogram) under en viss tidsperiod (T), genom fiskens viktökning under samma tidsperiod.


food conversion ratio: Ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain. Measure (ratio) of the efficiency of conversion of food to flesh. The sum of the amount of food offered in kilograms over a number of days (T) divided by the increase in wet fish weight (kg) over the time period (T).

ΔΕIΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ: Η αναλογία του βάρους της τροφής που χορηγήθηκε προς την αύξηση του βάρους (παραγωγής). Μέτρο (αναλογία) της αποδοτικότητας της μετατροπής της τροφής σε σάρκα. Το πηλίκο του αθροίσματος της ποσότητας της τροφής (σε kg) που χορηγήθηκε έναν ορισμένο αριθμό ημερών (Τ), προς την αύξηση του υγρού βάρους των ψαριών (kg) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

taxa de conversão alimentar : Razão entre o peso do alimento fornecido e o peso ganho pelo organismo. A medição (taxa) da eficiência da conversão do alimento em carne. A soma da quantidade de alimento fornecido em quilos sobre um número de dias (T) dividido pelo aumento de peso de peixe fresco (Kg) sobre o período de tempo (T) .

Was this helpful?
Mängden mat som ges till fiskar per tidenhet (T), vanligtvis uttryckt som procenten av fiskens kroppsvikt per tidsenhet (T).


feeding level: The level at which food is offered to fish over an unit time (T), usually given as the percentage of fish body weight per time T.

ΕΠIΠΕΔΟ ΔIΑΤΡΟΦΗΣ: Το επίπεδο στο οποίο παρέχεται τροφή στα ψάρια στη μονάδα του χρόνου (Τ), συνήθως εκφραζόμενο ως επί τοις εκατό ποσοστό του σωματικού βάρους των ψαριών ανά μονάδα χρόνου (Τ).

nível alimentar : O nível de alimento fornecido aos peixes durante uma unidade de tempo (T), normalmente dada como a percentagem do peso do corpo do peixe por tempo T.

Was this helpful?
Metoder som används av en organism när den letar efter föda.


foraging strategy: The methods employed by an organism in its search for food.

ΝΟΜΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Οι μέθοδοι που μεταχειρίζεται ένας οργανισμός για την αναζήτηση της τροφής του.

estratégia alimentar : Os métodos empregados por um organismo na procura por alimento.

Was this helpful?
Ett symtom på förgiftning av gifter producerade av speciella dinoflagelater (t.ex. red tides).


paralytic shellfish poisoning: A symptom of poisoning from toxins produced by certain dinoflagellates (e.g. red tides).

Παραλυτική δηλητηρίαση από όστρακα: Ένα σύμπτωμα δηλητηρίασης από τοξίνες παραγόμενες από συγκεκριμένα δινομαστιγωτά (π.χ. κόκκινες παλίρροιες).

PSP(paralytic shellfish poisoning): Intoxicação provocada por toxinas produzidas por certos dinoflagelados (e.g. marés vermelhas).

Was this helpful?
En resurs som kan återskapas.


renewable resource: A resource which can be regenerated.

Ανανεώσιμη πηγή : Μια πηγή η οποία μπορεί να επαναλειτουργήσει.

recurso renovável: Um recurso que pode ser regenerado.

Was this helpful?
Genom mänsklig aktivitet i naturen introducerat ämne eller energi som har skadlig effekt på levanden organismer


pollution: The introduction by human activities, directly or indirectly, of substances or energy into the environment resulting in deleterious effects on living organisms. While aquaculture often suffers from specific impairments of water quality by sewage, pesticides, and industrial wastes, it can, as an industry, also negatively affect the environment if not properly managed.

ΡΥΠΑΝΣΗ: Η εισαγωγή μέσω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας στο περιβάλλον με επιβλαβείς επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς. Μολονότι η υδατοκαλλιέργεια συχνά υποφέρει από την κακή ποιότητα νερού λόγω των αστικών λυμάτων, των φυτοφαρμάκων και των βιομηχανικών αποβλήτων, προκαλεί και η ίδια, όταν η διαχείρισή της δεν είναι η ορθή προβλήματα στο περιβάλλον.

poluição : A introdução, devido a actividades humanas, directas ou indirectas, de substâncias ou energia no ambiente que resultam em efeitos nocivos para os organismos vivos. Enquanto a aquacultura sofre muitas vezes de depreciações específicas da qualidade da água devido aos esgostos, pesticidas e lixos industriais, pode, como indústria, afectar também negativamente o ambiente se não for devidamente gerida.

Was this helpful?
Koncept som utformades under Rio de Janeiro Convention on Biological Diversity (1992), som säger att åtgärder skall vidtas för att förhindra storskalig irreversibel skada från klimatförändring eller olika typer av mänsklig påverkan.


precautionary principle: An approach based on the principle that lack of full scientific certainty does not impede action to prevent environmental degradation.

Αρχή προφύλαξης : Μία προσέγγιση η οποία βασίζεται στην αρχή ότι η απουσία πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν εμποδίζει οποιαδήποτε ενέργεια για να αποφευχθεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση.

princípio da precaução: Um conceito baseado no príncipio de que a falta de total certeza científica não impede as acções para prevenir a degradação ambiental.

Was this helpful?
Det första steget av avloppsrening där lösta fasta ämnen (solids) tas bort.


primary treatment: The first stage in the treatment of sewage during which suspended solids are removed.

Πρωτογενής επεξεργασία : Το πρώτο επίπεδο στην συντήρηση αποχετεύσεων κατά την οποία αφαιρούνται τα στερεά απόβλητα.

tratamento primário: O primeiro estágio no tratamento de esgotos durante o qual os resíduos sólidos em suspensão são removidos.

Was this helpful?
Toxisk förening som finns i gruvavfall och som härstammar från sura järnföreningar.


acid iron waste: Toxic compounds found in mine wastes derived from iron compounds and titanium products which have been dissolved by sulphur derivatives.

Όξινα κατάλοιπα σιδήρου: Τοξικά συστατικά που συναντώνται σε κατάλοιπα εξόρυξης και προέρχονται από συστατικά σιδήρου καθώς και από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου, τα οποία έχουν υποστεί διάλυση από παράγωγα του θείου.

detritos acidoferrosos: Compostos tóxicos encontrados em desperdícios de minas derivados de compostos ferrosos e da produção de dióxido de titanio que foram dissolvidos por derivados sulfurosos.

Was this helpful?
Tid mellan födsel och fecunditet hos en kohort.


breeding cycle: A period between hatching and the first spawning of a given generation.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓIΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Η περίοδος ανάμεσα στην εκκόλαψη και την πρώτη ωοτοκία μιας δεδομένης γενεάς ενός είδους.

ciclo de reprodução : O período entre a incobação e a primeira desova de uma dada geração.

Was this helpful?
Se fosfor. Ett vanligt förekommande oorganiskt grundämne. Fosfor är ett av de viktigaste ämnena i primärproduktionen och är inblandad i många grundläggande processer, bl a som strukturelement i nukleinsyrorna DNA och RNA, som förmedlare av energilagring i ATP, ADP och AMP samt som komponent i biologiska membraner i form av fosfolipider. Fosfor som påträffas i naturligt vatten är joniserade former av ortofosforsyra (H3PO4) och kallas för ”fosfater”. Deras kemiska beteckning


phosphorus: A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as ""phosphates"". These forms can be summarised as follows: H

ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO<

fósforo : Um elemento inorgânico comum. O fósforo é um dos nutrientes mais importantes na produtividade primária e está envolvido em muitos processos metabólicos que ocorrem nos ácidos nucléicos, em ATP ADP e AMP bem como nos fosfolípidos das membranas. As formas do fósforo encontradas na água são normalmente referidas como produtos de ionização do ácido ortofosfórico (H3PO4) e são referidos como “fosfatos”. Estas formas podem ser sumarisadas do seguinte modo:

Was this helpful?
Ett vanligt förekommande oorganiskt grundämne. Fosfor är ett av de viktigaste ämnena i primärproduktionen och är inblandad i många grundläggande processer, bl a som strukturelement i nukleinsyrorna DNA och RNA, som förmedlare av energilagring i ATP, ADP och AMP samt som komponent i biologiska membraner i form av fosfolipider. Fosfor som påträffas i naturligt vatten är joniserade former av ortofosforsyra (H3PO4) och kallas för ”fosfater”. Deras kemiska beteckning är:


phosphates: See PHOSPHORUS.A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as ""phosphates"". These forms can be summarised as follows:

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ: Βλ. ΦΩΣΦΟΡΟΣ. Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H<

fosfatos : FÓSFORO: Um elemento inorgânico comum. O fósforo é um dos nutrientes mais importantes na produtividade primária e está envolvido em muitos processos metabólicos que ocorrem nos ácidos nucléicos, em ATP ADP e AMP bem como nos fosfolípidos das membranas. As formas do fósforo encontradas na água são normalmente referidas como produtos de ionização do ácido ortofosfórico (H3PO4) e são referidos como “fosfatos”. Estas formas podem ser sumarisadas do seguinte modo: H3P

Was this helpful?
Ett naturligt förekommande bränsle, som kol, petroleum och naturgas, uppkommer genom syrefri nedbrytning av organiskt material


fossil fuel: A naturally-occurring fuel, such as coal, petroleum and natural gas, derived from the anaerobic decomposition of organic material.

Ορυκτά καύσιμα: Φυσικό καύσιμο που προέρχεται από αρχαία οργανικά κατάλοιπα όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

combustível fóssil: Combustível natural obtido de restos orgânicos antigos, tais como carvão, petróleo e gaz natural.

Was this helpful?
Skadlig oxiderande process som orsakas av ett överskott av ljusenergi under fotosyntesen.


photo-oxydation: Harmful oxidative processes caused by an overflow of light energy during photosynthesis.

Φωτοοξείδωση : Επικίνδυνες οξειδωτικές διαδικασίες που προκαλούνται από την υπερβολική ροή ενέργειας του φωτός κατά την διάρκεια της φωτοσύνθεσης.

foto-oxidação: Processos oxidativos inofensivos causados por um excesso de luz durante a fotosíntese.

Was this helpful?
Den tid under en given dag som en odlad organism utsätts för ljus och mörker, t.ex. en 12L-12D fotoperiod beskriver en miljö med 12 timmars ljus följt av 12 timmars mörker.


photoperiod: The duration of time in a given day during which the culture organsims are exposed to light and dark. The light source can be natural or artificial, e.g. a 12L:12D photoperiod describes an environment where there are 12 hours of light followed by 12 hours of darkness.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η χρονική διάρκεια σε μια δεδομένη ημέρα κατά την οποία οι καλλιεργούμενοι οργανισμοί εκτίθενται στο φώς και το σκότος. Η πηγή του φωτός μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή, π.χ. 12L:12D φωτοπερίοδος περιγράφει ένα περιβάλλον όπου μετά από 12 ώρες φωτός ακολουθούν 12 ώρες σκότους.

fotoperíodo : A duração do tempo num determinado dia durante o qual os organismos de cultura estão expostos à luz e escuridão. A fonte de luz pode ser natural ou artificial, e.g. um fotoperíodo de 12L:12D descreve um ambiente em que há 12 horas de luz seguidas de 12 horas de escuridão.

Was this helpful?
Styrning av fysiologiska reaktioner genom längden hos dygnets ljus- och mörkerperioder (dag resp. natt).


photoperiodism: Physiological responses to the length of night or day, or both.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΙΣΜΟΣ: Φυσιολογικές αποκρίσεις στη χρονική διάρκεια της νύχτας ή/και της ημέρας.

fotoperiodismo: Resposta fisiológica à duração da noite ou do dia, ou ambos.

Was this helpful?
Den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi (främst i form av kolhydrater)


photosynthesis: Synthesis by plant cells of organic compounds (mainly carbohydrates) in the presence of light from carbon dioxide and water, with simultaneous production of oxygen.

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ : Χρησιμοποίηση της ενέργειας του φυτού από τα φυτικά κύτταρα για την σύνθεση οργανικών ενώσεων (κυρίως υδατανθράκων) από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου.

fotossíntese : Síntese efectuada pelas células das plantas, na presença de luz, dos compostos orgânicos (principalmente hidratos de carbono) a partir do dióxido de carbono e água com a produção simultânea de oxigénio.

Was this helpful?
Rörelser hos djur inducerade av en ljusgradient.


phototaxis: Movement of organisms influenced by a light gradient.

Φωτοταξικός : Η κίνηση των οργανισμών που επηρεάζονται από την διαβάθμιση του φωτός.

fototaxia: Movimento de organismos influenciados por um gradiente de luz.

Was this helpful?
Autotrof organism som kan utnyttja ljus för sin energiförsörjning. Den finns hos gröna växter, alger och fototrofa bakterier.


phototroph: Autotrophic organism that uses energy derived from light to build up organic molecules from inorganic materials; obligate autotrophs can survive and multiply via their photosynthetic plastids alone, but many phototrophs are also partially heterotrophic, able to break down organic materials as a source of some of the energy they need, but many also require supplementary growth factors (vitamins); most chlorophyll- containing plants are phototrophs as are some bacteria; the so-called "phytoflagel

ΦΩΤΟΤΡΟΦΟΣ : Αυτότροφος οργανισμός που χρησιμοποιεί ενέργεια που προέρχεται από το φως για να οικοδομήσει οργανικά μόρια από ανόργανα υλικά. Οι αποκλειστικά αυτότροφοι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιασθούν μόνο μέσω των φωτοσυνθετικών τους πλαστιδίων, αλλά πολλοί φωτοτρόφοι οργανισμοί είναι επίσης μερικώς ετερότροφοι, ικανοί να αποικοδομούν οργανικά υλικά ως πηγή ενέργειας (τουλάχιστον, ένα μέρος από αυτήν που χρειάζονται), και/αλλά, πολλοί οργανισμοί απαιτούν επιπλέον αυξητικούς παρά- γον

fototrófico : Organismo autotrófico que utiliza energia derivada da luz para produzir moléculas orgânicas a partir de matéria inorgânica; autotróficos obrigatórios podem sobreviver e multiplicar-se apenas através dos seus plastídios fotossintéticos, mas muitos fototróficos são também parcialmente heterotróficos, capazes de degradar matéria orgânica como fonte de alguma da energia de que necessitam, no entanto, muitos também necessitam de factores de crescimento suplementares (vitaminas); a maioria das plantas

Was this helpful?
Område där en spricka har skett i jordskorpan.


fracture zone.: An area along which a crack in the earth’s crust (fault) has occurred.

Ζώνη ρήγματος: Μια περιοχή στην οποία εμφανίζεται σπάσιμο του φλοιού της γης.

zona de factura: Uma área ao longo da qual apareceu uma fenda na crosta terrestre (falha).

Was this helpful?
Inte inhemsk; en art som förekommer i ett område där den inte är inhemsk; inte ursprunglig.


alien: Non-native; a species occurring in an area to which it is not native; non-indigenous.

ΑΛΛOXΘON : Mη αυτόχθον. Eίδος που υπάρχει σε μια περιοχή στην οποία δεν είναι αυτόχθον (γηγενές). Mη ιθαγενές είδος.

alienígena : Não nativo; uma espécie que aparece numa área da qual não é oriunda; não indígena.

Was this helpful?
(1) En ström utanför stranden (2) En ström som flyter från stranden.


offshore current: (1) Any offshore current. (2) Any current flowing away from the shore.

ΑΠΟΓΕIΟ ΡΕΥΜΑ: (1) Κάθε ρεύμα στα ανοιχτά. 2) Κάθε ρεύμα που ρέει προς τα ανοιχτά.

corrente offshore : (1) Qualquer corrente de largo. (2) Qualquer corrente que se afasta da costa.

Was this helpful?
En vind som blåser från land ut mot havet i ett kustområde.


offshore wind: A wind blowing seaward from the land in the coastal area.

ΑΠΟΓΕIΟΣ ΑΝΕΜΟΣ: Ανεμος ο οποίος πνέει από την ξηρά προς την θάλασσα στην παράκτια περιοχή.

vento offshore : Nas áreas costeiras o vento que sopra, a partir de terra, no sentido do mar.

Was this helpful?
Uppställning av data i olika klasser med olika förekomstfrekvenser.


frequency distribution: An arrangement of data grouped into classes, each with its corresponding frequency of occurrence.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: Κατάταξη των δεδομένων σε κλάσεις ανάλογα με τη συχνότητα με την οποία παρατηρούνται.

frequência de distribuição : Uma disposição de dados agrupados em classes, cada uma com a sua correspondente frequência de ocorrência.

Was this helpful?
Fragment av en förening eller element som innehåller en oparad elektron. Fria radikaler är väldigt reaktiva och toxiska.


free radical: A fragment of a compound or an element that contains an unpaired electron. Free radicals are highly reactive and chemically toxic.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡIΖΑ: Τμήμα χημικής ένωσης ή στοιχείο, το οποίο περιέχει αδέσμευτα ηλεκτρόνια. Οι ελεύθερες ρίζες είναι πολύ δραστικές και χημικά τοξικές.

radical livre : Um fragmento de um composto ou elemento que contem um electrão livre. Os radicais livres são altamente reactivos e quimicamente tóxicos.

Was this helpful?
Andelen av klorkoncentrationen som existerar som hypoklorisk syra och/eller hypokloritjoner.


free chlorine: That portion of the chlorine concentration present as hypochlorous acid and/or hypochlorite ion.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡIΟ: Το κλάσμα της συγκέντρωσης του χλωρίου που βρίσκεται υπό μορφή υποχλωριώδους οξέος ή/και υποχλωριωδών ιόντων.

cloro livre : A porção da concentração de cloro presente como ácido hipocloroso e/ou iões de hipocloretos.

Was this helpful?
Gränsen mellan två luftmassor eller vattenmassor som har olika egenskaper, som densitet, tryck, temepratur eller salinitet.


front: The boundary zone between two air or water masses differing in properties, such as density, pressure, temperature or salinity.

ΜΕΤΩΠΟ: Η ζώνη επαφής μεταξύ δύο αερίων ή υδάτινων μαζών, που διαφέρουν ως προς τις φυσικές τους ιδιότητες , όπως είναι πυκνότητα, πίεση, θερμοκρασία ή αλατότητα.

frente : A zona de fronteira entre duas massas de ar ou de água com propriedades diferentes, tais como densidade, pressão, temperatura ou salinidade.

Was this helpful?
(1) En grupp eller linjes evolutionära historia. (2) Ursprunget och utvecklandet av högre taxa.


phylogeny: (1) The evolutionary history of a group or lineage. (2) The origin and evolution of higher taxa.

ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ: (1) η εξελικτική ιστορία μιά ομάδας ή γενεάς. 2) Η καταγωγή και εξέλιξη των ανώτερων ταξινομικών ομάδων.

filogenia : (1) A história da evolução de um grupo ou raça. (2) A origem e evolução de taxas mais elevadas.

Was this helpful?
Plankton som utgörs av alger och vissa bakterier. I såväl sött som salt vatten är fytoplankton ett viktigt första led i näringskedjorna.


phytoplankton: Minute plants suspended in water with little or no capability of controlling their position in the water mass; frequently referred to as microalgae (the plant component of plankton).

ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Μικροσκοπικά φυτά που αιωρούνται στο νερό με μικρή ή καθόλου ικανότητα ελέγχου της θέσης τους στην υδάτινη μάζα. Συχνά αναφέρονται ως μικροφύκη (το φυτικό μέρος του πλαγκτού).

fitoplâncton : Plantas minúsculas em suspensão na água com pouca ou nenhuma capacidade de controlar a sua posição na massa de água; referidas frequentemente como microalgas (componente vegetal do plâncton).

Was this helpful?
Sekundär längdmått som mäter fot per sekund; används för att mäta djup på vatten; lika med 6 fot eller 1.8288 meter.


fathom: A secondary fps unit of length; used especially for measuring water depth; equal to 6 feet or 1.8288 m.

ΟΡΓΙΑ (αρχ. Οργυιά): Δευτερεύουσα μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του βάθους. Ισούται με 6 πόδια ή 1,8288 m.

braça: Uma unidade de comprimento fps secundária; utilizada especialmente para medir a profundidade da água; igual a 6 pés ou 1,8288 m.

Was this helpful?
Förökar sig genom frön.


phanerogamous: Reproducing by seeds.

Φανερογαμική : Αναπαραγωγή με σπόρους.

fanerogamica : Que se reproduz por sementes.

Was this helpful?
Ett mer eller mindre välavgränsad lager som finns i de flesta havsvatten och som reflekterar ljudvågor från ett ekolod; framkallas av stratifierade (skiktade) populationer av organismer som skingrar ljudvågor och registreras på ett ekolod som ett horizontellt lager, ett falskt botten.


deep scattering layer (DSL): A more or less well-defined layer present in most oceanic waters which reflects sound from echosounding equipment; produced by stratified populations of organisms which scatter sound waves and are recorded on an echo-sounder as a horizontal layer; false bottom.

ΒΑΘΥ ΣΤΡΩΜΑ ΣΚΕΔΑΣΗΣ (DSL): Deep Scattering Layer. Λιγότερο ή περισσότερο καλά καθορισμένο στρώμα που υπάρχει στα περισσότερα ωκεάνεια ύδατα, το οποίο ανακλά τον ήχο των ηχοβολιστικών συσκευών. Παράγεται από στρωματοποιημένους πληθυσμούς οργανισμών που ανακλούν τα ηχητικά κύματα που καταγράφονται ως οριζόντιο στρώμα από έναν ηχοβολιστή. Ψευδοπυθμένας. Εμφανίζεται στις περισσότερες θάλασσες και ωκεανούς.

camada de dispersão profunda (CDP) : Uma camada mais ou menos bem definida presente na maioria das águas oceânicas a qual reflecte o som de equipamento com ecosondas; produzido por populações estratificadas de organismos que dispersam as ondas sonoras e são gravadas em ecosonda como uma camada horizontal; fundo falso.

Was this helpful?
Avfall som innehåller toxiska föreningar.


hazardous waste: Any material which contains highly toxic compounds, e.g., metallic elements of high specific gravity, radioactivity, etc.

Επικίνδυνα απόβλητα : Οποιαδήποτε ύλη που περιέχει συστατικά υψηλής τοξικότητας, όπως μεταλλικά στοιχεία συγκεκριμένου ειδικού βάρους, ακτινοβολίας κ.α.

resíduos perigosos: Qualquer material que contem compostos altamente tóxicos, e.g., elementos metálicos de elevada gravidade específica, radioactividade, etc.

Was this helpful?
Is som hålls fast genom kontakt med eller förankring till kusten eller botten. Den kallas för isfot om den är fastfrusen till strandlinjen och inlandsis om den täcker en stor landareal. Is som inte är förankrad till kusten eller botten kallas havsis eller drivis.


fast ice: Ice which is held in position by contact with or attachment to the shore or bottom. It is called foot ice if frozen to the shore, shore ice if cast onto the shore or beached, stranded ice if grounded, and bottom ice if frozen to the bottom. Ice which is not in contact with or attached to the shore or bottom is called floating ice (coastal ice, coast ice, landfast ice).

FAST ICE : Προσκολλημένος πάγος που συγκρατείται στη θέση του με επαφή ή προσκόλληση στην ακτή ή στον πυθμένα. Αποκαλείται "ice foot" αν έχει παγώσει στην άκρη της ακτής, "shore ice" αν έχει παγώσει πάνω στην ακτή "stranded", αν προσαράξει στην ξηρά, και "bottom ice", αν έχει παγώσει στον πυθμένα. Πάγος που δεν βρίσκεται σε επαφή ή σε προσκόλληση με την ακτή ή τον πυθμένα αποκαλείται επιπλέων πάγος (coastal ice, coast ice, landfast ice).

gelo fixo : Gelo que é mantido em posição pelo contacto ou por estar preso à costa ou fundo. Chama-se gelo de base quando fundido à costa, gelo de costa quando lançado na costa ou praia, gelo encalhado quando dá à costa e gelo de fundo quando fundido ao fundo. O gelo que não está em contacto ou preso à costa ou fundo chama-se gelo flutuante (gelo costeiro, gelo de costa).

Was this helpful?
Sitter fast på substratet.


sedentary: Attached to the substrate.

Επιστρωματικό : Προσκολλημένο στο υπόστρωμα.

sedentário : Agregado ao substrato.

Was this helpful?
Huvudsakligen djuphavsägg ägg som aktivt fästs på substrat (sand, grus, alger, akvatiska växter) under leken. Äggens yta innehåller ett klibbigt material. Fiskodlingsstekniker har utvecklats för flera akvakulturarter för att avlägsna den klibbiga ytan för att förhindra ihopklumpning av ägg under kläckningen. Material som används är fin sand, mjölk eller tannin (för karpar).


adhesive eggs: Mainly demersal eggs that are actively deposited on substrates (sand, gravel, algae, aquatic plants) during spawning. The egg coating contains sticky material. Hatchery techniques have been developed for several aquaculture species to remove the sticky egg coating in order to avoid clumping during egg incubation. Materials used include fine sand, milk or tannin (in carp).

ΚΟΛΛΩΔΗ ΑΥΓΑ: Βενθικά κυρίως αυγά που αποτίθενται ενεργά σε υποστρώματα (άμμος, χαλίκια, φύκη, υδρόβια φυτά) κατά την γαμετοτοκία. Το περίβλημα τους περιέχει κολλώδεις ουσίες. Γιά πολλά καλλιεργούμενα είδη, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές εκκόλαψης που επιτρέπουν την απο- μάκρυνση του κολλώδους περιβλήματος του αυγού ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός ορμαθών κατά την διάρκεια της επώασης. Γιά τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται υλικά όπως λεπτή άμμος ή ταννίνη (στους κυπρίνους).

ovos aderentes : Principalmente ovos pelágicos que são activamente depositados sobre substractos (areia, cascalho, algas, plantas aquáticas) durante a desova. O invólucro do ovo contém matéria pegajosa. Foram desenvolvidas técnicas de incubação para diversas espécies de aquacultura para remover o invólucro pegajoso do ovo a fim de evitar a aglomeração durante a incubação. Os materiais usados são a areia fina, leite ou tanina (para a carpa).

Was this helpful?
Osmälta matrester, tillsammas med sekretrester, bakterier osv, som har stöts ut ur magsmältningskanalet (q.v.) genom anus.


faeces: Undigested food residue, together with residue of secretions, bacteria, etc., expelled from alimentary canal through the anus.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Απεπτα υπολείμματα τροφής, μαζί με υπολείμματα εκκρίσεων, βακτηρίων, κ.λ.π., που αποβάλλονται από την πεπτική οδό μέσω της έδρας.

fezes : Resíduos alimentares não digeridos, juntamente com resíduos de secreções, bactérias, etc, expelidos do trato alimentar ( q.v.) através do ânus.

Was this helpful?
Reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda systemets beteende återförs till den styrande mekanismen. Därigenom kan systemet styras mot det önskade målet trots förändringar eller störningar i omgivningen. Det finns både negativ feedback och positiv feedback. Feedback kan fungera som en metod att kontrollera kemiska reaktionssekvenser, där en reaktionssekvens som innefattar flera enzymer leder till bildningen av en viktig metabolit. Metaboliten kan kontrollera aktiviteten hos


feedback: Those elements of a control system or homeostatic mechanism linked by reciprocal influences, so that the source or input is continuously modified by a product of the process in order to maintain the necessary degree of constancy; a feedback loop may be of negative or positive effect, for example, as a method of biochemical pathway control, where a pathway of successive enzymes leads to the formation of an important metabolite. The amount of the metabolite present may control the activity of one

ΑΝΑΔΡΑΣΗ: Η συνεχής τροποποίηση ή ο έλεγχος ενός συστήματος ή ενός ομοιοστατικού μηχανισμού, μέσω των προϊόντων ή των επιπτώσεών τους. Η ανάδραση διακρίνεται σε αρνητική, όταν το προίόν επιδρά ανασταλτικά στην περαιτέρω παραγωγή του, οπότε διατηρείται η σταθερότητα του συστήματος (ομοιόσταση) και σε θετική, όταν το προϊόν επιδρά ενισχυτικά στην περαιτέρω παραγωγή του ( καταστροφική εξέλιξη). Ως παράδειγμα αναφέρουμε τη μέθοδο ελέγχου μιας βιοχημικής οδού, που περιλαμβάνει μια σειρά ενζύμων και που καταλ

reacção/retorno : Os elementos de um sistema de controlo ou mecanismo homeoestático ligados por influências recíprocas, de modo a que a fonte ou entrada é continuamente modificada por um produto do processo a fim de manter o necessário grau de constância; um ciclo de retorno pode ser de efeito negativo ou positivo, por exemplo, como um método de controlo do percurso bioquímico, onde um percurso de sucessivas enzimas conduz à formação de um metabolito importante. A quantidade de matabolito presente pode controlar

Was this helpful?
Ström som flödar parallelt med kusten innan de konvergerar och bildar en utåtriktad ripström.


feeder current: The current which flows parallel to shore before converging and forming the neck of a rip current.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: Ρεύμα που ρέει παράλληλα προς τις ακτές πριν να συγκλίνει και να σχηματίσει τον λαιμό ενός ρεύματος επιστροφής.

corrente alimentadora: A corrente que corre paralela à costa antes de convergir e formar o colo de uma corrente encrespada.

Was this helpful?
Koliform bakterier som hittas i exkrement.


faecal coliforms: Coliform bcteria found in excrement.

Κοπρανώδη κωλοβακτηρίδια: Κωλοβακτηρίδια που βρίσκονται στα κόπρανα.

coliformes fecais: Bactéria coliforme encontrada nos excrementos.

Was this helpful?
Bakterier som tillhör familjen Streptococcus. De lever i tarmkanalerna hos djur och männsikor.


faecal streptococci: Bacteria of the germs Streptococcus which live in the gut of humans and animals.

Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι: Βακτηρίδια του ιού Streptococcus τα οποία ζουν στα έντερα του ανθρώπου και των ζώων.

estreptococos fecais: Bactéria dos germes Streptococcus que vivem no intestino dos humanos e animais.

Was this helpful?
Antalet ägg eller avkomma som produceras årligen av en djurhona, eller kroppsvikten hos en hona.


fecundity: The number of eggs or young produced annually by a female animal or per unit body weight of a female.

ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑ : Ο αριθμός των αυγών ή των απογόνων που παράγονται ετησίως από ένα θηλυκό ζώο ή ο αριθμός αυγών ανά μονάδα βάρους σώματος ενός θηλυκού.

fecundidade: O número de ovos ou juvenis produzidos anualmente por uma fêmea ou por unidade de peso do corpo de uma fêmea.

Was this helpful?
Avvikelse från normen.


errant: Deviation from a correct standard.

Πλανώμενο: Η απόκλιση από ένα σωστό δεδομένο.

erro: Desvio de uma norma correcta.

Was this helpful?
Könsbyte där unga fiskhanar induceras fysiologiskt, genom användningen av lämpliga könshormoner, till att producera ägg som utvecklas till hannar, dvs, heterogametisk XY. Denna process används för att främja vissa skötsel/produktions strategier.


feminization: Process of sex reversal in which young male fish are physiologically induced, by appropriate sex steroids, to produce eggs that are genetically male, i.e., heterogametic XY. This procedure is used to facilitate certain management/production strategies.

ΘΗΛΕΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία αναστροφής φύλου, κατά την οποία, με τη χορήγηση κατάλληλων στεροειδών ορμονών, νεαρά αρσενικά άτομα εξωθούνται να παραγάγουν αυγά, τα οποία είναι γενετικά αρσενικά, δηλ. ετερογαμετικά, ΧΥ. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση ορισμένων στρατηγικών διαχεί- ρισης/παραγωγής.

feminização : Processo de reversão sexual em que machos juvenis são fisiologicamente induzidos, por esteroides sexuais apropriados, para produzir ovos que são geneticamente masculinos, i.e., heterogamêticos XY . Este procedimento é utilizado para facilitar certas estratégias de gestão/produção.

Was this helpful?
Beteckning för karbolsyra, hydroxibensen, C6H5OH, den enklaste aromatiska hydroxiföreningen. Den ingår i stenkolstjära. Fenol bildar lågsmältande, färglösa kristaller, som långsamt blir rödaktiga under inverkan av ljus och luft. Den är starkt frätande och giftig. Allmän beteckning för kemisk förening innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring.


phenol: Chemical formula: C5H5O. White crystalline mass, soluble in water and alcohol. Phenol is used in solvents, resins and herbicides. This class of aromatic compounds is characterized by the attachment of at least one hydroxy group to the benzene ring.

ΦΑΙΝΟΛΗ: Χημ. τύπος C5Η5ΟΗ. Λευκή κρυσταλλική μάζα, διαλυτή στο νερό και την αλκοόλη. Χρησιμοποιείται σε διαλύτες, ρητίνες και ζιζανιοκτόνα. Η κατηγορία αυτή των αρωματικών ενώσεων χαρακτηρίζεται από την προσθήκη ενός τουλάχιστον υδροξυλίου σε ένα βενζοϊκό δακτύλιο.

fenol : Fórmula química: C5H5O. Massa branca cristalina, solúvel em água e álcool. O Fenol é utilizado em solventes, resinas e herbicidas. Esta classe de compostos aromáticos é caracterizada pela união de pelo menos um grupo hidroxilo a um anel de benzeno.

Was this helpful?
Resultatet av genotypens reaktion med miljön. Fenotypen är således ett uttryck för den samverkan mellan arv och miljö som kommer till uttryck både vad gäller en enskild egenskap och summan av en individs egenskaper. I de fall då miljöfaktorer inte påverkar en ärftlig egenskap, t.ex. blodgruppstillhörighet, bestäms fenotypen direkt av genotypen.


phenotype: The sum total of observable structural and functional properties of an organism; the product of the interaction between the genotype and the environment.

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ: Tο σύνολο των παρατηρήσιμων δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων ενός οργανισμού. Το προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονοτύπου και περιβάλλοντος.

fenótipo: A soma de todas as propriedades estruturais e funcionais observadas num organismo; o produto da interacção entre o genótipo e o ambiente.

Was this helpful?
Ämne som produceras av en organism och används för att förmedla information mellan individer av samma art.


pheromone: A substance produced by organisms, that transmits information between individuals of a species.

ΦΕΡΟΜΟΝΗ: Ουσία εκκρινόμενη από οργανισμούς η οποία μεταφέρει πληροφορία μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους.

feromona : Uma substância produzida pelos organismos, que transmite informação entre os indivíduos de uma espécie.

Was this helpful?
Vindens väglängd över öppet vatten till en viss plats.


fetch: In wave forecasting, the horizontal distance (in the direction of the wind) over which the wind blows.

ΔIΑΔΡΟΜΗ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ) : Η οριζόντια απόσταση ( προς την φορά του ανέμου), επί της οποίας πνέει ο άνεμος που προκαλεί κυματισμό.

alcance : Na previsão da ondulação, a distância horizontal (na direcção do vento) sobre a qual o vento sopra.

Was this helpful?
Alger med en trådlik bål.


filamentous algae: Algae with a threadlike thallus.

ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗ ΦΥΚΗ: Φύκη με νηματοειδή θαλλό.

algas filamentosas : Algas com um talo filiforme.

Was this helpful?
Syftar på den totala vätskevolym som, genom filtrering under en viss tid, har effektivt rensats från partiklar. Om filtreringseffektiviteten hos filtret är lägre än 100%, så är filteringshastigheten lika med vätskevolymet som passeras genom filtret under en viss tid, gånger den relativa effektivitetetn hos filtret.


filtration rate: Refers to the total volume of a fluid effectively cleared of particles by a filter in a given time. If the filtration efficiency of a filter is less than 100%, the filtration rate is equivalent to the volume of the fluid passing through the filter in a given time multiplied by the relative efficiency of the filter.

ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΔΙΗΘΗΣΗΣ: Αναφέρεται στον συνολικό όγκο ενός υγρού, ο οποίος καθαρίζεται αποτελεσματικά από ένα φίλτρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν η αποδοτικότητα φιλτραρίσματος ενός φίλτρου είναι μικρότερη του 100%, ο ρυθμός φιλτραρίσματος ισοδυναμεί προς το γινόμενο του όγκου του υγρού που περνάει μέσα από το φίλτρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επί την αποδοτικότητα του φίλτρου.

taxa de filtração: Refere-se ao volume total de um fluido efectivamente limpo de partículas por um filtro num dado período de tempo. Se a eficiência de filtração é inferior a 100%, a taxa de filtração é equivalente ao volume do fluido que passa pelo filtro num dado período de tempo multiplicado pela eficiência relativa do filtro.

Was this helpful?
Djur som livnär sig genom filtrering av små partiklar i vattnet. Många odlade bivalver är filtrerare (musslor, ostron) i likhet med larvstadiet hos vissa odlade kräfdjur.


filter feeder: Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.

ΔIΗΘΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

filtrador : Animal que se alimenta pela filtração de partículas minúsculas da água em que vive. Muitos moluscos bivalves são filtradores (mexilhões, ostras, etc.) assim como certos estados larvares de crustáceos cultivados.

Was this helpful?
Djur som lever av att filtrera småpartiklar från vattnet de lever i. Många odlade mollusker är filtrerare (musslor, ostron, etc.) liksom vissa larvstadier hos odlade skaldjur.


suspension feeder: Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.

ΑIΩΡΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

suspensívoro : Animal que se alimenta pela filtração de partículas minúsculas da água em que vive. Muitos moluscos bivalves são filtradores (mexilhões, ostras, etc.) assim como certos estados larvares de crustáceos cultivados.

Was this helpful?
Benämning som används att beskriva födosöksstrategier. Samexisterande, besläktade arter som är morfologiskt lika och intar liknande födoämnen.


fine-grained species: Term used in feeding strategies, for coexisting related species that are morphologically similar and consume similar food sources.

Fine-grained species : Όρος που χρησιμοποιείται σε στρατηγικές διατροφής, για συγγενικά είδη που συνυπάρχουν και τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες, τόσο μορφολογικά, όσο και διατροφικά.

espécies de grão fino : Termo utilizado em estratégias de alimentação, para espécies coexistentes muito próximas que são morfologicamente similares e consomem fontes similares de alimentação.

Was this helpful?
Hel fisk: Fisk som den fångas, orensad hel fisk


fish: (definitions used in the ""Code of Practice for fresh fish""; FAO, Fisheries report No. 74 (1969). Whole Fish: fish as captured, ungutted. Gutted fish: fish from which the guts have been removed. Fresh fish: have either received no preserving treatment or have been preserved only by chilling. Fillet: a slice of fish, removed from the carcass by cuts made parallel to the backbone. Keeping time: refers to the length of time that fish will remain wholesome and acceptable as human food. Bulk stowage

ΨΑΡΙ -ΙΧΘΥΣ : [Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο "Code of Practice for fresh fish", FAO, Fisheries report No. 74 (1969)]

Ολόκληρο ψάρι: Ψάρι όπως πιάστηκε, από το οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί τα εντόσθια.

Καθαρισμένο ψάρι: Ψάρι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα εντόσθια.

Νωπό ψάρι: Ψάρι, στο οποίο είτε δεν έγινε καμμιά κατεργασία συντήρησης, είτε διατηρήθηκε μόνο σε ψύξη.

Φιλέτο: Φέτα ψαριού που κόπηκε από το σώμα με τομές παράλληλες προς τη σπονδυλική στήλη.

Διάρκεια: Αναφέρεται

peixe : PEIXE (definição utilizada no “Código de Práticas para o peixe fresco”; FAO, Fisheries report No. 74 (1969).

Peixe inteiro: peixe como capturado, com vísceras.

Peixe eviscerado: peixe após a remoção das vísceras.

Peixe fresco: peixe que não sofreu nenhum tratamento de preservação ou que foi preservado apenas por resfriamento.

Filete: uma fatia de peixe, removida da carcaça por cortes efectuados paralelamente à espinha.

Tempo de retenção: refere-se ao tempo em que o

Was this helpful?
Benämning på akvakultursanläggningar (antingen vatten eller land baserat); består vanligtvis av lagringsfaciliteter (kärl, dammar, burar), översiktsutrustning och förråd.


fish farm: Non-specific term describing an aquaculture production unit (either land- or water-based); usually consisting of holding facilities (tanks, ponds, raceways, cages), plant (buildings, storage, processing), service equipment and stock.

ΜΟΝΑΔΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ : Μη ειδικός όρος που αναφέρεται σε μια παραγωγική υδατοκαλλιεργητική μονάδα, που συνήθως αποτελείται από τον εξοπλισμό (δεξαμενές, λιμνοδεξαμενές, κλωβούς), τις εγκαταστάσεις (κτίρια, αποθήκες, χώρους επεξεργασίας) και τα αποθέματα.

piscicultura: Termo não específico que descreve uma unidade de produção de aquacultura (instalada em terra ou na água); normalmente consiste em instalações de estabulação (tanques, viveiros, raceways, jaulas) instalações de equipamento (edifícios, armazéns, processamento), material e stock .

Was this helpful?
Mått på en populations respons på naturlig urval; den konkurrenskraftiga förmågan hos en genotyp beroende på de anpassade morfologiska, fysiologiska eller betteendeegenskaper; uttrycks och vanligtvis kvantifierat som medelantalet av överlevande avkomma av konkurrande genotyper.


fitness: A measure of the response of a population of organisms to natural selection; the relative competitive ability of a given genotype conferred by adaptive morphological, physiological or behavioural characters; expressed and usually quantified as the average number of surviving progeny of competing genotypes.

ΑΡΜΟΣΤIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της απόκρισης των οργανισμών στη φυσική επιλογή. Η σχετική ανταγωνιστική ικανότητα ενός γονοτύπου, η οποία απορρέει από τα μορφολογικά, φυσιολογικά ή ηθολογικά του προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Ποσοτικά εκφράζεται συνήθως ως ο μέσος αριθμός των απογόνων ανταγωνιζόμενων γονοτύπων.

aptidão: A medição da resposta de um população de organismos à selecção natural; a capacidade competitiva relativa de um dado genótipo conferida por caracteres morfológicos, fisiológicos ou comportamentais adaptativos; expressa e geralmente quantificada como o número médio de descendentes dos genótipos competidores que sobrevivem.

Was this helpful?
Insamlandet och analyserandet av data från ett studieområde eller organism som ej befinner sig i närheten av mätutrustningen.


remote sensing: The gathering and analysis of data from the study area or organism that is physically removed from the sensing equipment; e.g sub water surface detection instruments.

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων από μιά μελετώμενη περιοχή ή έναν οργανισμό από ειδικούς αισθητήρες π.χ. υποβρύχιους ανιχνευτές.

detecção remota : A captura e análise de dados de uma área ou organismo em estudo que é fisicamente retirado do equipamento de captura de dados; e.g. instrumentos de detecção submersos.

Was this helpful?
En djup, långt inskjutande, smal havsvik med höga, branta stränder. Oftast med glaciär ursprung.


fjord: An arm of the sea of glacial origin extending inland, usually long, narrow and deep, bordered by steep cliffs and often with a shallow sill towards the sea.

ΦΙΟΡΔ: Θαλάσσιος όρμος, ο οποίος έχει σχηματισθεί από την δράση των παγετώνων. Είναι συνήθως επιμήκης, στενός, βαθύς, και περιβάλλεται από απότομα βράχια, συχνά με ένα ρηχό κρηπίδωμα προς τη θάλασσα.

fiorde : Um braço de mar de origem glaciar que se estende para terra, normalmente longo, estreito e profundo, confinado por penhascos ingremes e muitas vezes com uma entrada para o mar pouco profunda.

Was this helpful?
Klass inom protozoerna som karakteriseras genom innehavandet av en eller fler flageller.


flagellates: Class of protozoa characterized by possession of one or more flagella in their usual state.

ΜΑΣΤΙΓΩΤΑ (=ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ) : Κλάση πρωτο- ζώων τα οποία, στη συνήθη καταστασή τους, διαθέτουν ένα ή περισσότερα μαστίγια.

flagelados : Classe dos protozoários caracterizada por possuirem no seu estado normal um ou mais flagelos.

Was this helpful?
Process där flockar formas; samlingen av småpartiklar vid skingringsfasen hos en kolloid.


flocculation: The process of forming flocs; the aggregation of fine particles in the disperse phase of a colloid.

ΚΡΟΚΥΔΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού κροκύδων. Η συσσωμάτωση λεπτών σωματιδίων στη φάση διασποράς ενός κολλοειδούς.

floculação : O processo de formação de flocos; a agregação de pequenas partículas na fase de dispersão de um coloidal.

Was this helpful?
Inom oceanografin, den fas i tidvattenscykeln som sker mellan lågvatten och högvatten.


flood tide: In oceanography, that part of the tidal cycle between low water and the following high water.

ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ: Στην ωκεανογραφία, το μέρος εκείνο του παλιρροιακού κύκλου μεταξύ της ρηχίας και της επόμενης πλήμμης.

enchente: Em oceanografia, a parte do ciclo de marés entre a baixa-mar e a preia-mar que se segue.

Was this helpful?
(1) Mängden organiskt material och/eller energi som överförs från en del i en näringskedja till en annan per tidsenhet. (2) Mängden av en substans som passerar en yta per tidsenhet.


flux: (1) The amount of organic matter and/or energy transferred from one compartment of a food web to another per unit time. (2) The quantity of substance that crosses a given surface in a unit time.

ΡΟΗ: (1) Η ποσότητα οργανικού υλικού ή/και ενέργειας που μεταφέρεται από ένα τμήμα ενός τροφικού πλέγματος σε ένα άλλο από μονάδα χρόνου. (2) Η ποσότητα ενός υλικού που διέρχεται από μια μοναδιαία επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

fluxo: (1) A quantidade de matéria orgância e/ou energia transferida de um compartimento de uma rede alimentar para outro por unidade de tempo. (2) A quantidade de matéria que atravessa uma dada superfície numa unidade de tempo.

Was this helpful?
Vattenvolymen som flödar förbi en given punkt under en viss tid.


flow rate: The volumetric movement of water past a given point in a unit of time.

ΡΟΗΣ, ΡΥΘΜΟΣ : Ο όγκος ενός ρευστού ο οποίος διέρχεται από μια κάθετη επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

taxa de fluxo: O movimento volumétrico da água que passa num dado ponto numa unidade de tempo.

Was this helpful?
Hastigheten som en vattenmängd passerar genom en vattendrags mynning i en sjö, bukt, behållare eller kärl.


flushing rate: The rate at which a quantity of water from a lake, bay, tank or container passes through its outlet.

ΡΥΘΜΟΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ (ΕΚΡΟΗΣ) : Ο ρυθμός με τον οποίο μία ποσότητα νερού από λίμνη, όρμο, δοχείο ή δεξαμενή διέρχεται από το στόμιο εκροής.

taxa de inundação: A taxa da quantidade de água de um lago, baia, tanque ou reservatório que passa através da sua saída.

Was this helpful?
Rörelsen hos en tidvattenström mot kustlinjen, eller mot havet i en tidvattenspåverkad flod. I en tidvattensregim med två ebbperioder per dygn, används termerna "större ebb" och "mindre ebb" för att beskriva den ebb med större respektive mindre strömhastighet per dygn.


flood current: The movement of a tidal current toward the shore and up a tidal stream. In the semidiurnal type of reversing current, the terms greater flood and lesser flood are applied respectively to the flood currents of greater and lesser velocity each day.

ΡΕΥΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑΣ: Ρεύμα οφειλόμενο στη ροή της παλίρροιας προς την ακτή. Σε ένα σύστημα αναστροφής των ρευμάτων ανά δωδεκαήμερο, οι όροι ανώτερη (μείζων) και κατώτερη (ελάσσων) πλημμυρίδα αναφέρονται αντιστοίχως στα, ανάλογα με την ημέρα, ταχύτερα ή βραδύτερα ρεύματα πλημμυρίδας.

inundação : O movimento de uma corrente de maré na direcção da costa e para cima no fluxo de maré.

Was this helpful?
En form av luminiscens från ett system. Fluorescens förutsätter att systemet först har exciterats (utifrån tillförts energi) genom absorption av ljusstrålning. Termen används som oftast för att beskriva utsrålningen av ljus hos en substans som bestrålas med ultraviolet ljus. Denna fenomen används för att upptäcka och kvantifiera olika föreningar genom fluorometri (till exempel, algpigmenter i studier av primärproduktion och nukleinsyror inom molekylärbiologi), såväl som inom ett stort antal and


fluorescence: The emission of electromagnetic radiation by a substance induced by the stimulation of a substance with a different energy source. This term is most often applied to the emission of visible light where a substance is irradiated by ultraviolet light. This phenomenon is exploited for the detection and quantification of various compounds by fluorimetry (for instance, algal pigments in studies of primary production and nucleic acids in molecular biology) as well as in a number of light resolutive mo

ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Η εκπομπή φωτός από ένα σώμα το οποίο διεγείρεται από την απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ο όρος χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την εκπομπή ορατού φωτός, όταν το σώμα ακτινοβολείται από υπεριώδες φως. Το φαινομένο αυτό χρησιμεύει στη φθοριομετρία, με την οποία ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά χημικές ενώσεις (π.χ. νουκλεικά οξέα στη μοριακή βιολογία, χρωστικές των φυκών σε μελέτες πρωτογενούς παραγωγής), καθώς επίσης και σε έναν αριθμό σύγχρονων τεχνικών των βιολογικώ

fluorescência : A emissão de radiação electromagnética por uma substância produzida pela estimulação de uma substância com uma fonte de energia diferente. Este termo é normalmente aplicado à emissão de luz visível onde uma substância é irradiada por luz ultravioleta. Este fenómeno é explorado para a detecção e quantificação de vários compostos por fluorometria (por exemplo, pigmentos de algas em estudos de produção primária e ácidos nucleicos na biologia molecular) bem como num número de modernas técnicas de lu

Was this helpful?
Avfall från koldrivna kraftverk, bestående av delvis eldade kolklumpar och väldigt finkornig puder.


fly ash: Waste material from coal-fired power stations consisting of lumps of partly-burnt coal and very fine powder.

Απόβλητα καυστήρα : Απόβλητα που προέρχονται από σταθμούς καύσης άνθρακα και αποτελούνται από καμένο άνθρακα και ψιλή σκόνη.

cinza volante : Desperdício das centrais de carvão consistindo em pedaços de carvão parcialmente queimados e de pó muito fino.

Was this helpful?
Flytande avfallsprodukt


effluent: (1) Referring to water flowing out or from a tank, pond, aquafarm or power station. (2) Discharged polluted water, including water released after purification treatment.

ΕΚΡΟΗ: (1) Νερό που αδειάζει από μια δεξαμενή, λιμνοδεξαμενή ή σταθμό παραγωγής ενέργειας. (2) Εκροή ακάθαρτων. Ο αγγλικός όρος χρησιμοποιείται επίσης για τις εκροές μονάδων καθαρισμού λυμάτων, επίσης και μετά από επεξεργασία καθαρισμού.

efluentes: (1) Referente a água que corre de um reservatório, tanque, aquacultura ou hidroeléctricas. (2) descargas de água poluída, incluindo a água eliminada após tratamento de purificação.

Was this helpful?
Utsläpp av industriellt avfall eller hushållsavfall i naturen.


effluent discharge: The discharge of industrial or urban waste material into the environment.

Ρίψη απορριμμάτων : Η ρίψη βιομηχανικών ή αστικών αποβλήτων στο περιβάλλον.

descarga de efluentes: Descarga de lixo industrial ou urbano no meio ambiente.

Was this helpful?
Uppåtriktad kraft som utövas på ett föremål eller vattenmassa på grund av skillnaden i densitet mellan den och den omgivande vätskan; kvantitativt lika med vikten på vattenmassan som trängs undan av föremålet.


buoyancy: The net upward force exerted on an object or parcel of fluid due to the difference in density between it and the surrounding fluid; quantitatively equal to the weight of the water displaced by the object.

ΑΝΩΣΗ-ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η καθαρή προς τα άνω δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο ή τμήμα υγρού και η οποία οφείλεται στην διαφορά πυκνότητας του αντικειμένου και του υγρού. Ποσοτικά είναι ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το αντικείμενο.

flutuabilidade : A força ascendente exercida sobre um objecto ou parte de um fluido devido à diferença de densidade entre este e o fluido envolvente; quantitativamente é igual ao peso da água deslocada pelo objecto.

Was this helpful?
Källa av energigivande näringsämnen (kolhydrater, proteiner, fettämnen), vitaminer och mineraler, som är nödvändig för en fungerande metabolism.


food: Source of energy-providing nutrients (carbohydrates, proteins, fats), vitamins and minerals, necessary in order for metabolism to function.

ΤΡΟΦΗ: Πηγή θρεπτικών στοιχείων που παρέχουν ενέργεια (υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, λίπη), βιταμινών και ανοργάνων αλάτων. Τα συστατικά αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μεταβολισμού.

alimento: Fonte de energia fornecedora de nutrientes (hidratos de carbono, proteínas, gorduras), vitaminas e minerais, necessários para o funcionamento do metabolismo.

Was this helpful?
Intagandet av föda genomsväljning eller absorbering.


ingestion: The process of taking in food, by swallowing or absorbing.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η κατάποση ή απορρόφηση της τροφής

ingestão : O processo de ingerir alimento, por ingestão ou absorção.

Was this helpful?
Mått på hur effektivt föda konverteras till kroppmassa. Summan på födomängden som tillförs (i kilogram) under en viss tidsperiod (T), genom fiskens viktökning under samma tidsperiod.


food conversion ratio: Ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain. Measure (ratio) of the efficiency of conversion of food to flesh. The sum of the amount of food offered in kilograms over a number of days (T) divided by the increase in wet fish weight (kg) over the time period (T).

ΔΕIΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ: Η αναλογία του βάρους της τροφής που χορηγήθηκε προς την αύξηση του βάρους (παραγωγής). Μέτρο (αναλογία) της αποδοτικότητας της μετατροπής της τροφής σε σάρκα. Το πηλίκο του αθροίσματος της ποσότητας της τροφής (σε kg) που χορηγήθηκε έναν ορισμένο αριθμό ημερών (Τ), προς την αύξηση του υγρού βάρους των ψαριών (kg) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

taxa de conversão alimentar : Razão entre o peso do alimento fornecido e o peso ganho pelo organismo. A medição (taxa) da eficiência da conversão do alimento em carne. A soma da quantidade de alimento fornecido em quilos sobre um número de dias (T) dividido pelo aumento de peso de peixe fresco (Kg) sobre o período de tempo (T) .

Was this helpful?
Mängden mat som ges till fiskar per tidenhet (T), vanligtvis uttryckt som procenten av fiskens kroppsvikt per tidsenhet (T).


feeding level: The level at which food is offered to fish over an unit time (T), usually given as the percentage of fish body weight per time T.

ΕΠIΠΕΔΟ ΔIΑΤΡΟΦΗΣ: Το επίπεδο στο οποίο παρέχεται τροφή στα ψάρια στη μονάδα του χρόνου (Τ), συνήθως εκφραζόμενο ως επί τοις εκατό ποσοστό του σωματικού βάρους των ψαριών ανά μονάδα χρόνου (Τ).

nível alimentar : O nível de alimento fornecido aos peixes durante uma unidade de tempo (T), normalmente dada como a percentagem do peso do corpo do peixe por tempo T.

Was this helpful?
Metoder som används av en organism när den letar efter föda.


foraging strategy: The methods employed by an organism in its search for food.

ΝΟΜΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Οι μέθοδοι που μεταχειρίζεται ένας οργανισμός για την αναζήτηση της τροφής του.

estratégia alimentar : Os métodos empregados por um organismo na procura por alimento.

Was this helpful?
Ett symtom på förgiftning av gifter producerade av speciella dinoflagelater (t.ex. red tides).


paralytic shellfish poisoning: A symptom of poisoning from toxins produced by certain dinoflagellates (e.g. red tides).

Παραλυτική δηλητηρίαση από όστρακα: Ένα σύμπτωμα δηλητηρίασης από τοξίνες παραγόμενες από συγκεκριμένα δινομαστιγωτά (π.χ. κόκκινες παλίρροιες).

PSP(paralytic shellfish poisoning): Intoxicação provocada por toxinas produzidas por certos dinoflagelados (e.g. marés vermelhas).

Was this helpful?
En resurs som kan återskapas.


renewable resource: A resource which can be regenerated.

Ανανεώσιμη πηγή : Μια πηγή η οποία μπορεί να επαναλειτουργήσει.

recurso renovável: Um recurso que pode ser regenerado.

Was this helpful?
Genom mänsklig aktivitet i naturen introducerat ämne eller energi som har skadlig effekt på levanden organismer


pollution: The introduction by human activities, directly or indirectly, of substances or energy into the environment resulting in deleterious effects on living organisms. While aquaculture often suffers from specific impairments of water quality by sewage, pesticides, and industrial wastes, it can, as an industry, also negatively affect the environment if not properly managed.

ΡΥΠΑΝΣΗ: Η εισαγωγή μέσω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας στο περιβάλλον με επιβλαβείς επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς. Μολονότι η υδατοκαλλιέργεια συχνά υποφέρει από την κακή ποιότητα νερού λόγω των αστικών λυμάτων, των φυτοφαρμάκων και των βιομηχανικών αποβλήτων, προκαλεί και η ίδια, όταν η διαχείρισή της δεν είναι η ορθή προβλήματα στο περιβάλλον.

poluição : A introdução, devido a actividades humanas, directas ou indirectas, de substâncias ou energia no ambiente que resultam em efeitos nocivos para os organismos vivos. Enquanto a aquacultura sofre muitas vezes de depreciações específicas da qualidade da água devido aos esgostos, pesticidas e lixos industriais, pode, como indústria, afectar também negativamente o ambiente se não for devidamente gerida.

Was this helpful?
Koncept som utformades under Rio de Janeiro Convention on Biological Diversity (1992), som säger att åtgärder skall vidtas för att förhindra storskalig irreversibel skada från klimatförändring eller olika typer av mänsklig påverkan.


precautionary principle: An approach based on the principle that lack of full scientific certainty does not impede action to prevent environmental degradation.

Αρχή προφύλαξης : Μία προσέγγιση η οποία βασίζεται στην αρχή ότι η απουσία πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν εμποδίζει οποιαδήποτε ενέργεια για να αποφευχθεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση.

princípio da precaução: Um conceito baseado no príncipio de que a falta de total certeza científica não impede as acções para prevenir a degradação ambiental.

Was this helpful?
Det första steget av avloppsrening där lösta fasta ämnen (solids) tas bort.


primary treatment: The first stage in the treatment of sewage during which suspended solids are removed.

Πρωτογενής επεξεργασία : Το πρώτο επίπεδο στην συντήρηση αποχετεύσεων κατά την οποία αφαιρούνται τα στερεά απόβλητα.

tratamento primário: O primeiro estágio no tratamento de esgotos durante o qual os resíduos sólidos em suspensão são removidos.

Was this helpful?
Toxisk förening som finns i gruvavfall och som härstammar från sura järnföreningar.


acid iron waste: Toxic compounds found in mine wastes derived from iron compounds and titanium products which have been dissolved by sulphur derivatives.

Όξινα κατάλοιπα σιδήρου: Τοξικά συστατικά που συναντώνται σε κατάλοιπα εξόρυξης και προέρχονται από συστατικά σιδήρου καθώς και από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου, τα οποία έχουν υποστεί διάλυση από παράγωγα του θείου.

detritos acidoferrosos: Compostos tóxicos encontrados em desperdícios de minas derivados de compostos ferrosos e da produção de dióxido de titanio que foram dissolvidos por derivados sulfurosos.

Was this helpful?
Tid mellan födsel och fecunditet hos en kohort.


breeding cycle: A period between hatching and the first spawning of a given generation.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓIΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Η περίοδος ανάμεσα στην εκκόλαψη και την πρώτη ωοτοκία μιας δεδομένης γενεάς ενός είδους.

ciclo de reprodução : O período entre a incobação e a primeira desova de uma dada geração.

Was this helpful?
Se fosfor. Ett vanligt förekommande oorganiskt grundämne. Fosfor är ett av de viktigaste ämnena i primärproduktionen och är inblandad i många grundläggande processer, bl a som strukturelement i nukleinsyrorna DNA och RNA, som förmedlare av energilagring i ATP, ADP och AMP samt som komponent i biologiska membraner i form av fosfolipider. Fosfor som påträffas i naturligt vatten är joniserade former av ortofosforsyra (H3PO4) och kallas för ”fosfater”. Deras kemiska beteckning


phosphorus: A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as ""phosphates"". These forms can be summarised as follows: H

ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO<

fósforo : Um elemento inorgânico comum. O fósforo é um dos nutrientes mais importantes na produtividade primária e está envolvido em muitos processos metabólicos que ocorrem nos ácidos nucléicos, em ATP ADP e AMP bem como nos fosfolípidos das membranas. As formas do fósforo encontradas na água são normalmente referidas como produtos de ionização do ácido ortofosfórico (H3PO4) e são referidos como “fosfatos”. Estas formas podem ser sumarisadas do seguinte modo:

Was this helpful?
Ett vanligt förekommande oorganiskt grundämne. Fosfor är ett av de viktigaste ämnena i primärproduktionen och är inblandad i många grundläggande processer, bl a som strukturelement i nukleinsyrorna DNA och RNA, som förmedlare av energilagring i ATP, ADP och AMP samt som komponent i biologiska membraner i form av fosfolipider. Fosfor som påträffas i naturligt vatten är joniserade former av ortofosforsyra (H3PO4) och kallas för ”fosfater”. Deras kemiska beteckning är:


phosphates: See PHOSPHORUS.A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as ""phosphates"". These forms can be summarised as follows:

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ: Βλ. ΦΩΣΦΟΡΟΣ. Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H<

fosfatos : FÓSFORO: Um elemento inorgânico comum. O fósforo é um dos nutrientes mais importantes na produtividade primária e está envolvido em muitos processos metabólicos que ocorrem nos ácidos nucléicos, em ATP ADP e AMP bem como nos fosfolípidos das membranas. As formas do fósforo encontradas na água são normalmente referidas como produtos de ionização do ácido ortofosfórico (H3PO4) e são referidos como “fosfatos”. Estas formas podem ser sumarisadas do seguinte modo: H3P

Was this helpful?
Ett naturligt förekommande bränsle, som kol, petroleum och naturgas, uppkommer genom syrefri nedbrytning av organiskt material


fossil fuel: A naturally-occurring fuel, such as coal, petroleum and natural gas, derived from the anaerobic decomposition of organic material.

Ορυκτά καύσιμα: Φυσικό καύσιμο που προέρχεται από αρχαία οργανικά κατάλοιπα όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

combustível fóssil: Combustível natural obtido de restos orgânicos antigos, tais como carvão, petróleo e gaz natural.

Was this helpful?
Skadlig oxiderande process som orsakas av ett överskott av ljusenergi under fotosyntesen.


photo-oxydation: Harmful oxidative processes caused by an overflow of light energy during photosynthesis.

Φωτοοξείδωση : Επικίνδυνες οξειδωτικές διαδικασίες που προκαλούνται από την υπερβολική ροή ενέργειας του φωτός κατά την διάρκεια της φωτοσύνθεσης.

foto-oxidação: Processos oxidativos inofensivos causados por um excesso de luz durante a fotosíntese.

Was this helpful?
Den tid under en given dag som en odlad organism utsätts för ljus och mörker, t.ex. en 12L-12D fotoperiod beskriver en miljö med 12 timmars ljus följt av 12 timmars mörker.


photoperiod: The duration of time in a given day during which the culture organsims are exposed to light and dark. The light source can be natural or artificial, e.g. a 12L:12D photoperiod describes an environment where there are 12 hours of light followed by 12 hours of darkness.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η χρονική διάρκεια σε μια δεδομένη ημέρα κατά την οποία οι καλλιεργούμενοι οργανισμοί εκτίθενται στο φώς και το σκότος. Η πηγή του φωτός μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή, π.χ. 12L:12D φωτοπερίοδος περιγράφει ένα περιβάλλον όπου μετά από 12 ώρες φωτός ακολουθούν 12 ώρες σκότους.

fotoperíodo : A duração do tempo num determinado dia durante o qual os organismos de cultura estão expostos à luz e escuridão. A fonte de luz pode ser natural ou artificial, e.g. um fotoperíodo de 12L:12D descreve um ambiente em que há 12 horas de luz seguidas de 12 horas de escuridão.

Was this helpful?
Styrning av fysiologiska reaktioner genom längden hos dygnets ljus- och mörkerperioder (dag resp. natt).


photoperiodism: Physiological responses to the length of night or day, or both.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΙΣΜΟΣ: Φυσιολογικές αποκρίσεις στη χρονική διάρκεια της νύχτας ή/και της ημέρας.

fotoperiodismo: Resposta fisiológica à duração da noite ou do dia, ou ambos.

Was this helpful?
Den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi (främst i form av kolhydrater)


photosynthesis: Synthesis by plant cells of organic compounds (mainly carbohydrates) in the presence of light from carbon dioxide and water, with simultaneous production of oxygen.

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ : Χρησιμοποίηση της ενέργειας του φυτού από τα φυτικά κύτταρα για την σύνθεση οργανικών ενώσεων (κυρίως υδατανθράκων) από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου.

fotossíntese : Síntese efectuada pelas células das plantas, na presença de luz, dos compostos orgânicos (principalmente hidratos de carbono) a partir do dióxido de carbono e água com a produção simultânea de oxigénio.

Was this helpful?
Rörelser hos djur inducerade av en ljusgradient.


phototaxis: Movement of organisms influenced by a light gradient.

Φωτοταξικός : Η κίνηση των οργανισμών που επηρεάζονται από την διαβάθμιση του φωτός.

fototaxia: Movimento de organismos influenciados por um gradiente de luz.

Was this helpful?
Autotrof organism som kan utnyttja ljus för sin energiförsörjning. Den finns hos gröna växter, alger och fototrofa bakterier.


phototroph: Autotrophic organism that uses energy derived from light to build up organic molecules from inorganic materials; obligate autotrophs can survive and multiply via their photosynthetic plastids alone, but many phototrophs are also partially heterotrophic, able to break down organic materials as a source of some of the energy they need, but many also require supplementary growth factors (vitamins); most chlorophyll- containing plants are phototrophs as are some bacteria; the so-called "phytoflagel

ΦΩΤΟΤΡΟΦΟΣ : Αυτότροφος οργανισμός που χρησιμοποιεί ενέργεια που προέρχεται από το φως για να οικοδομήσει οργανικά μόρια από ανόργανα υλικά. Οι αποκλειστικά αυτότροφοι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιασθούν μόνο μέσω των φωτοσυνθετικών τους πλαστιδίων, αλλά πολλοί φωτοτρόφοι οργανισμοί είναι επίσης μερικώς ετερότροφοι, ικανοί να αποικοδομούν οργανικά υλικά ως πηγή ενέργειας (τουλάχιστον, ένα μέρος από αυτήν που χρειάζονται), και/αλλά, πολλοί οργανισμοί απαιτούν επιπλέον αυξητικούς παρά- γον

fototrófico : Organismo autotrófico que utiliza energia derivada da luz para produzir moléculas orgânicas a partir de matéria inorgânica; autotróficos obrigatórios podem sobreviver e multiplicar-se apenas através dos seus plastídios fotossintéticos, mas muitos fototróficos são também parcialmente heterotróficos, capazes de degradar matéria orgânica como fonte de alguma da energia de que necessitam, no entanto, muitos também necessitam de factores de crescimento suplementares (vitaminas); a maioria das plantas

Was this helpful?
Område där en spricka har skett i jordskorpan.


fracture zone.: An area along which a crack in the earth’s crust (fault) has occurred.

Ζώνη ρήγματος: Μια περιοχή στην οποία εμφανίζεται σπάσιμο του φλοιού της γης.

zona de factura: Uma área ao longo da qual apareceu uma fenda na crosta terrestre (falha).

Was this helpful?
Inte inhemsk; en art som förekommer i ett område där den inte är inhemsk; inte ursprunglig.


alien: Non-native; a species occurring in an area to which it is not native; non-indigenous.

ΑΛΛOXΘON : Mη αυτόχθον. Eίδος που υπάρχει σε μια περιοχή στην οποία δεν είναι αυτόχθον (γηγενές). Mη ιθαγενές είδος.

alienígena : Não nativo; uma espécie que aparece numa área da qual não é oriunda; não indígena.

Was this helpful?
(1) En ström utanför stranden (2) En ström som flyter från stranden.


offshore current: (1) Any offshore current. (2) Any current flowing away from the shore.

ΑΠΟΓΕIΟ ΡΕΥΜΑ: (1) Κάθε ρεύμα στα ανοιχτά. 2) Κάθε ρεύμα που ρέει προς τα ανοιχτά.

corrente offshore : (1) Qualquer corrente de largo. (2) Qualquer corrente que se afasta da costa.

Was this helpful?
En vind som blåser från land ut mot havet i ett kustområde.


offshore wind: A wind blowing seaward from the land in the coastal area.

ΑΠΟΓΕIΟΣ ΑΝΕΜΟΣ: Ανεμος ο οποίος πνέει από την ξηρά προς την θάλασσα στην παράκτια περιοχή.

vento offshore : Nas áreas costeiras o vento que sopra, a partir de terra, no sentido do mar.

Was this helpful?
Uppställning av data i olika klasser med olika förekomstfrekvenser.


frequency distribution: An arrangement of data grouped into classes, each with its corresponding frequency of occurrence.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: Κατάταξη των δεδομένων σε κλάσεις ανάλογα με τη συχνότητα με την οποία παρατηρούνται.

frequência de distribuição : Uma disposição de dados agrupados em classes, cada uma com a sua correspondente frequência de ocorrência.

Was this helpful?
Fragment av en förening eller element som innehåller en oparad elektron. Fria radikaler är väldigt reaktiva och toxiska.


free radical: A fragment of a compound or an element that contains an unpaired electron. Free radicals are highly reactive and chemically toxic.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡIΖΑ: Τμήμα χημικής ένωσης ή στοιχείο, το οποίο περιέχει αδέσμευτα ηλεκτρόνια. Οι ελεύθερες ρίζες είναι πολύ δραστικές και χημικά τοξικές.

radical livre : Um fragmento de um composto ou elemento que contem um electrão livre. Os radicais livres são altamente reactivos e quimicamente tóxicos.

Was this helpful?
Andelen av klorkoncentrationen som existerar som hypoklorisk syra och/eller hypokloritjoner.


free chlorine: That portion of the chlorine concentration present as hypochlorous acid and/or hypochlorite ion.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡIΟ: Το κλάσμα της συγκέντρωσης του χλωρίου που βρίσκεται υπό μορφή υποχλωριώδους οξέος ή/και υποχλωριωδών ιόντων.

cloro livre : A porção da concentração de cloro presente como ácido hipocloroso e/ou iões de hipocloretos.

Was this helpful?
Gränsen mellan två luftmassor eller vattenmassor som har olika egenskaper, som densitet, tryck, temepratur eller salinitet.


front: The boundary zone between two air or water masses differing in properties, such as density, pressure, temperature or salinity.

ΜΕΤΩΠΟ: Η ζώνη επαφής μεταξύ δύο αερίων ή υδάτινων μαζών, που διαφέρουν ως προς τις φυσικές τους ιδιότητες , όπως είναι πυκνότητα, πίεση, θερμοκρασία ή αλατότητα.

frente : A zona de fronteira entre duas massas de ar ou de água com propriedades diferentes, tais como densidade, pressão, temperatura ou salinidade.

Was this helpful?
(1) En grupp eller linjes evolutionära historia. (2) Ursprunget och utvecklandet av högre taxa.


phylogeny: (1) The evolutionary history of a group or lineage. (2) The origin and evolution of higher taxa.

ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ: (1) η εξελικτική ιστορία μιά ομάδας ή γενεάς. 2) Η καταγωγή και εξέλιξη των ανώτερων ταξινομικών ομάδων.

filogenia : (1) A história da evolução de um grupo ou raça. (2) A origem e evolução de taxas mais elevadas.

Was this helpful?
Plankton som utgörs av alger och vissa bakterier. I såväl sött som salt vatten är fytoplankton ett viktigt första led i näringskedjorna.


phytoplankton: Minute plants suspended in water with little or no capability of controlling their position in the water mass; frequently referred to as microalgae (the plant component of plankton).

ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Μικροσκοπικά φυτά που αιωρούνται στο νερό με μικρή ή καθόλου ικανότητα ελέγχου της θέσης τους στην υδάτινη μάζα. Συχνά αναφέρονται ως μικροφύκη (το φυτικό μέρος του πλαγκτού).

fitoplâncton : Plantas minúsculas em suspensão na água com pouca ou nenhuma capacidade de controlar a sua posição na massa de água; referidas frequentemente como microalgas (componente vegetal do plâncton).

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES