AMC LIMITED

E

Hänvisar till de fysiska, kemiska och biologiska egenskaperna hos jordar.


edaphic: Referring to physical, chemical and biological properties of the soil community.

ΕΔΑΦIΚΟΣ : Με την ευρεία έννοια, ο σχετικός με όλα τα είδη τού εδάφους, τη στρωμνή των δασών, και άλλους τύπους χερσαίων βιοτόπων, συμπερι- λαμβανομένων των βρυόφιλων και λειχηνόφιλων τύπων ενδιαιτημάτων, καθώς και των κορμών και των φύλλων των δέντρων.

edáfico : Que se refere a propriedades físicas, químicas e biológicas de comunidades do solo.

Was this helpful?
Något som varar endast en dag; kortlivade eller övergående, en organism eller livstadie som utvecklas, reproducerar sig och dör inom loppet av några timmar eller dagar.


ephemeral: Lasting for only one day; short-lived or transient, as in an organism or life stage that grows, reproduces and dies within a few hours or days.

ΕΦΗΜΕΡΟΣ: Ο διαρκών μόνο μία μέρα. Βραχύβιος ή μεταβατικός, όπως ένα στάδιο της ζωής ή ένας οργανισμός που αυξάνεται, αναπαράγεται και πεθαίνει μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες.

efémero : Que dura apenas um dia; de vida curta ou transitório, como para o caso de um organismo ou etapa de vida que cresce, reproduz-se e morre em poucas horas ou dias.

Was this helpful?
Effektiv dräneringsporösitet. Förhållandet mellan volymet hos en jordmassa som kan effektivt dräneras och jordmassans totala volym.


effective porosity: Effective drainage porosity. The ratio of the effective volume of the voids of a soil mass that can be drained by gravity to the total volume of the mass.

ΔΡΑΣΤIΚΟ ΠΟΡΩΔΕΣ: (Δραστικό πορώδες αποστράγγισης). Η αναλογία του όγκου των κενών χώρων μιας μάζας εδάφους, οι οποίοι στραγγίζονται βαρυτικά, προς τον ολικό όγκο της.

porosidade efectiva : Porosidade de drenagem efectiva. A razão entre o volume efectivo dos espaços vazios de uma massa de solo que podem ser drenados pela gravidade e o volume total da massa.

Was this helpful?
Utvecklingssteg efter larvstadiet, liknar juvenil men saknar vissa karaktärer.


post-larva: Stage occurring after the larval stage, resembling the juvenile but still lacking certain characteristics.

ΜΕΤΑΝΥΜΦΗ: Στάδιο που ακολουθεί το προνυμφικό στάδιο. Μοιάζει με το νεαρό άτομο αλλά εξακολουθούν να απουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά.

pós-larva: Estado que ocorre após o estado larvar, assemelhando-se ao juvenil mas ainda com falta de certas características.

Was this helpful?
Defekering


egestion: Defaecation

Απέκκριση: Αφόδευση

evacuação: Defecação.

Was this helpful?
Grafisk framställning som visar hur de vinddrivna strömmarna vid havets yta varierar med djup.


Ekman spiral: A graphic representation of the way in which the theoretical wind- driven currents in the surface layers of the sea vary with depth.

ΣΠΕΙΡΑ ΕΚΜΑΝ: Γραφική παράσταση της μεταβολής των ανεμογενών ρευμάτων σε συνάρτηση, με το αυξανόμενο βάθος, σύμφωνα με την θεωρία του ΕΚΜΑΝ.

espiral de ekman : Representação gráfica teórica do modo como as correntes movidas pelo vento nas camadas superficiais do mar variam com a profundidade.

Was this helpful?
Rörelse hos havsvatten orsakad av vind som blåser med konstant riktning över havsytan; om den vinddrivna strömmen är integrerad på alla djup så sker en nettotransport av vatten i en 90 gradig vinkel mot vindriktningen. Denna kraft orsakar en markant rörelse hos ytvattnet (dvs, flödet är åt höger i norra hemisfären och åt vänster i södra hemisfären) och resulterar i både upvällningar och nervällningar, beroende på vindriktningen och geografisk region.


Ekman transport: The movement of ocean water caused by wind blowing steadily over the surface; if the wind drift current is integrated over all depths, there is then a net transport of water which occurs at 900 to the wind direction. This right-angle forcing causes significant movement of surface water (i.e. the flow is to the right in the Northern Hemisphere and to the left in the Southern Hemisphere) with the resulting phenomena of both upwelling and downwelling, depending on wind direction and geo

ΡΕΥΜΑΤΑ EKMAN: Η κίνηση του θαλάσσιου νερού, η οποία προκαλείται από ανέμους που πνέουν σταθερά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η μαθηματική ολοκλήρωση ενός ανεμογενούς ρεύματος ως προς το συνολικό βάθος δείχνει ότι υπάρχει καθαρή μεταφορά νερού προς κατεύθυνση που σχηματίζει γωνία 90ο προς την κατεύθυνση ανέμου. Η υπό ορθή γωνία ασκούμενη δύναμη, σε συνδυασμό με την δύναμη Conolis, δημιουργούν σημαντικά επιφανειακά ρεύματα με φορά, στο Βόρειο Ημισφαίριο, προς τα δεξιά και, στο Νότιο Ημισφαίριο, προς

transporte de ekman : O movimento da água do oceano provocado pelo vento constante sobre a superfície; se a tendência do rumo de vento à superfície está integrada em todas as profundidades, existe então um transporte efectivo de água que ocorre para 900 da direcção do vento. Esta força em ângulo recto origina um movimento significativo da água à superfície (i.e. o fluxo é para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul) resultando nos fenómenos de upwellinge downwellingdependendo da

Was this helpful?
En vetenskaplig gren som intresserar sig för interaktioner mellan organismer och deras miljö.


ecology: A branch of science concerned with the interrelationships of organisms and their environments.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Επιστημονικός κλάδος που μελετά τη σχέση των οργανισμών με το περιβάλλον τους.

ecologia : Um ramo da ciência relacionado com as interrelações dos organismos e os seus ambientes.

Was this helpful?
Effektiviteten i energiöverföring från en trofinivå till nästa nivå.


ecological efficiency: The efficiency of transfer of energy from one trophic level to the next.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η αποδοτικότητα της μεταφοράς ενέργειας από ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο.

eficiência ecológica : A eficiência da transferência de energia de um nível trófico para o seguinte.

Was this helpful?
Proportionen av energi som assimileras vid en viss trofinivå i förhållande till den som assimileras vid den föregående trofinivån; ekologisk nettoeffektivitet.


ecological efficiency, coefficient: The ratio of energy assimilated at a given trophic level to that assimilated at the previous trophic level; gross ecological efficiency.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Η αναλογία της ενέργειας που αφομοιώθηκε σε ένα τροφικό επίπεδο προς την ενέργεια που αφομοιώθηκε στο προηγούμενο τροφικό επίπεδο. Η ολική (ακαθάριστη) οικολογική αποδοτικότητα.

eficiência ecológica, coeficiente : A razão entre a energia assimilada num dado nível trófico e a assimilada no nível trófico imediatamente anterior; eficiência ecológica bruta.

Was this helpful?
Det begreppsmässiga utrymme som upptas av en art, vilket inkluderar den fysiska utbredningen såväl som artens funktionella roll; föreställs som en multidimensionell volym, vars koordinater utgörs av de parametrar som påverkar artens existens. Dessa parametrar inkluderar både fysiokemiska faktorer (t.ex temperatur, salinitet, pH) och biologiska faktorer (t.ex konkurrens/predation, födotillgång). Ibland felaktigt använt, likställt med mikrohabitat. En art kan uppta olika nicher under sin utvecklin


ecological niche: The conceptual space occupied by a species, which includes both the physical space as well as the functional role of the species; conceptualized as a multidimensional hypervolume, the coordinates of which are the various parameters affecting the existence of the species. These parameters include both physico-chemical factors (e.g., temperature, salinity, pH) and biological factors (e.g., competition/ predation, food availability). Sometimes erroneously used as the equivalent of microhabitat. A

ΟΙΚΟΘΕΣΗ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΩΚΟΣ): Ο ενοιολογικός χώρος που καταλαμβάνει ένα είδος, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον φυσικό χώρο, όσο και τον λειτουργικό ρόλο ενός είδους. Ο χώρος αυτός μπορεί να θεωρηθεί πολυδιάστατος με συντεταγμένες τις ποικίλες παράμετρους που επηρεάζουν την ύπαρξη του είδους. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν φυσικοχημικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία, αλατότητα, pΗ) και βιολογικούς (π.χ. ανταγωνισμός/ θήρευση, διαθεσιμότητα τροφής). Μερικές φορές χρησιμοποιείται εσφαλμένα ως ισοδύναμο του μικροενδιαιτήμα

nicho ecológico : O espaço conceptual ocupado por uma espécie, o qual inclui quer o espaço físico quer o papel funcional da espécie; conceptualizado como um hipervolume multidimensional, cujas coordenadas são os vários parâmetros que afectam a existência da espécie. Estes parâmetros incluem quer factores físico-quimicos (e.g. temperatura, salinidade, pH) quer factores biológicos (e.g. competição/predação, disponibilidade de alimento). Por vezes utilizado erroneamente como o equivalente a microhabitat. Uma espécie

Was this helpful?
Den kontinuerliga och gradvisa återanpassningen i ett samhälles sammansättning, i respons till olika påverkan.


ecological succession: The continual and gradual readjustment of the composition of a community in response to various influences.

Οικολογική διαδοχή : Η συνεχής και σταδιακή επαναρύθμιση της σύνθεσης μιας κοινωνίας σαν αντίδραση σε διάφορες επιρροές.

sucessão ecológica : Reajustamento contínuo e gradual da composição de uma comunidade em resposta a várias influências.

Was this helpful?
Ett integrerat biologiskt system, som är resultatet av interaktioner mellan alla eller ett begränsat antal biotiska eller abiotiska faktorer inom en definierad sektion av biosfären. Ett ekosystems dimensioner är inte fasta eller begränsade per se. Biotiska element i ett ekosystem är populationer av arter och de abiotiska elementen är de fysiska och kemiska faktorerna.


ecosystem: An integrated biological system which results from the interaction of all or a limited number of biotic or abiotic factors within a defined section of the biosphere. The dimensions of an ecosystem are not fixed or limited per se. Biotic elements of an ecosystem are populations of species and the abiotic elements (physical and chemical factors).

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένο βιολογικό σύστημα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων ή ενός αριθμού βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων σε ένα καθορισμένο τμήμα της βιόσφαιρας. Οι διαστάσεις ενός οικοσυστήματος δεν είναι σταθερές ή περιορισμένες per se. Τα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος είναι οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες και τα βιοτικά οι πληθυσμοί των ειδών.

ecossistema : Um sistema biológico integrado que resulta da interacção de todos ou de um número limitado de factores bióticos ou abióticos dentro de uma área definida da biosfera. As dimensões de um ecossistema não estão fixadas ou limitadas per se. Os elementos bióticos de um ecossistema são as populações de espécies e os elementos abióticos (factores físicos e químicos).

Was this helpful?
Gränsen eller övergångszonen mellan två angränsande samhällen.


ecotone: The boundary or transitional zone between adjacent communities or biomass.

Οικότονος : Το όριο ή η μεταβατική ζώνη μεταξύ παρακείμενων κοινοτήτων ή βιομάζας.

ecótono: A acção de desfazer-se de grandes quantidades de substâncias contaminadoras nos oceanos. Estritamente controlado pela legislação internacional.

Was this helpful?
Särskild habitat inom ett större geografiskt område.


ecotope: A particular habitat type within a larger geographic area.

Οικοτόπιο : Ένας συγκεκριμένος τύπος οικισμού μέσα σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

ecotope: Tipo de habitat particular dentro de uma zona geográfica mais alargada.

Was this helpful?
Parasit som lever på ytan av sin värd, t.ex laxlus.


ectoparasite: A parasite that lives on the outer surface of the host, e.g. sea lice.

ΕΞΩΠΑΡΑΣIΤΟ: Παράσιτο που ζει στην εξωτερική επιφάνεια του ξενιστή, π.χ. θαλάσσια ψείρα.

ectoparasita : Um parasita que vive na superfície exterior do hospedeiro, e.g. piolho do mar.

Was this helpful?
Tidvattensströmmar som sker två gånger i månaden på grund av att månen befinner sig över ekvatorn. Vid dessa tidspunkter så är den dagliga olikheten minimal.


equatorial tides: Tides occurring semi-monthly as the result of the moon being over the equator. At these times the tendency of the moon to produce a diurnal inequality in the tide is at a minimum.

ΙΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ: Παλίρροιες που εμφανίζονται ανά δεκαπενθήμερο, ως αποτέλεσμα της θέσης της σελήνης πάνω από τον ισημερινό. Σ ευτές τις περιόδους η ικανότητα της σελήνης να προκαλεί ανά δωδεκάωρο διαταραχή της παλίρροιας ελαχιστοποιείται.

marés equatoriais : Marés que ocorrem semi-mensalmente em resultado da lua se encontrar posicionada sobre o equador. Nestas alturas a tendência da lua para originar uma desigualdade diária na maré é mínima.

Was this helpful?
En varm södergående ström utanför Equadors kust som fått sitt namn av att den oftast uppstår i nära anslutning till jul. Under exeptionella år kan den, i samverkan med en sydlig förskjutning av tropiska regnbältet, förstärkas till att även omfatta Perus kust ner till 20:e södra breddgraden. När detta inträffar uppstår plankton- och fiskdöd i de kustnära vattnen. Effekten av detta fenomenet liknar verkningarna efter en giftig algblomning.


El Nino: A warm ocean current setting south along the coast of Ecuador, so called because it generally develops just after Christmas. In exceptional years, concurrently with a southerly shift in the tropical rain belt, the current may extend along the coast of Peru to l20S. When this occurs, plankton and fish are killed in the coastal waters and a phenomenon somewhat like red tides results.

EL NINO: Θερμό ωκεάνειο ρεύμα που κατευθύνεται προς Νότο κατά μήκος των ακτών του κράτους του Iσημερινού, που οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι αναπτύσσεται αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. (El Nino = το θείο Βρέφος). Σε ορισμένα έτη, κατά τα οποία παρατηρείται μετατόπιση προς τα νότια της ζώνης των τροπικών βροχών, το ρεύμα επεκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Περού, μέχρι τις 120S. Αυτό τότε οδηγεί στον θάνατο του πλαγκτού και των παράκτιων ψαριών και προκαλεί ένα φαινόμενο παρόμοιο

el niño : Uma corrente oceânica quente que se desloca ao largo da costa do Equador, assim chamada porque ocorre geralmente logo após o Natal. Em anos excepcionais, quando coincide com um desvio para sul da faixa de chuva tropical, a corrente pode estender-se ao longo da costa do Peru até aos 120 S. Quando este fenómeno ocorre, o plâncton e o peixe das águas costeiras morrem e dá-se um fenómeno parecido com as marés vermelhas.

Was this helpful?
Inom ekologiska energiflöden, varje förlust i biomassa eller energi hos en population eller trofienhet per tidsenhet, ytenhet eller volym; inkluderar förluster på grund av mortalitet, predation, emigration och ömsning; energin i den eliminerade biomassan finns tillgänglig till, eller används av, andra trofinivåer i ekosystemet.


elimination: In ecological energetics, any loss of biomass or energy by a population or trophic unit per unit time, per unit area or volume; including losses due to mortality, predation, emigration and moulting; the energy of eliminated biomass is available to, or utilized by, other trophic levels in the ecosystem.

ΕΞΑΛΕIΨΗ: Απώλεια βιομάζας ή ενέργειας από έναν πληθυσμό ή τροφική μονάδα, ανά μονάδα χρόνου και επιφάνειας ή όγκου. Συμπεριλαμβάνει και τις απώλειες λόγω θνησιμότητας, θήρευσης, μετανάστευσης, απέκδυσης κ.λ.π. Η ενέργεια της εξαλειφθείσας βιομάζας είναι διαθέσιμη ή χρησιμοποιείται σε άλλα τροφικά επίπεδα στο οικοσύστημα.

eliminação : Na energética ecológica, qualquer perda de biomassa ou energia por uma população ou unidade trófica, por unidade de tempo, por unidade de área ou volume; incluindo perdas devido à mortalidade, predação, emigração e mudas; a energia da biomassa eliminada está disponível para, ou é utilizada por, outros níveis tróficos no ecossistema.

Was this helpful?
Den del av havsbottnen som sträcker sig från den sublittorala zonen ner till den afotiska zonen.


elittoral: The zone of the sea bed extending from the sublittoral, to the limit of light penetration.

Ευπαραλιακή : Η θαλάσσια ζώνη του βυθού η οποία εκτείνεται από την υποπαραλιακή ζώνη, μέχρι το σημείο που φτάνει το ηλιακό φώς.

elitoral: Zona do fundo do oceano que se estende desde o sublitoral até ao limite da penetração da luz.

Was this helpful?
(1) Förtflyttning av en individ eller grupp ur ett område eller en population (2) Aktiv rörelse av celler i respons till en stimuli, t.ex makrofager (q.v.).


emigration: (1) The movement of an individual or group out of an area or population. (2) Active movement of cells in response to a stimulus, e.g., macrophages.

ΑΠΟΔΗΜIΑ: Η μετακίνηση ενός ατόμου ή ομάδας έξω από μια περιοχή ή πληθυσμό.

emigração : (1) O movimento de um indivíduo ou grupo para fora de uma área ou população. (2) Movimento activo das células em resposta a um estímulo, e.g., macrófagos (q.v.).

Was this helpful?
Den total mängden fasta substanser, vätskor eller gaser som avges från en given källa per tidsenhet.


emission: The total amount of solid, liquid or gas expelled from a given source.

Εκπομπή : Ο συνολικός αριθμός στερεών, υγρών ή αερίων που αποβάλλονται από μια δεδομένη πηγή.

emissão: A quantidade total de sólidos, líquidos ou gases expelidos por uma dada fonte.

Was this helpful?
Specifik för, eller inhemskt i, ett område; används oftast när man syftar på sjukdomar och sjukdomsbärande vektorer.


endemic: Specific or indigenous to an area; used most often in relation to disease agents and diseases.

ΕΝΔΗΜIΚΟΣ: Χαρακτηριστικός ή ενδογενής σε μια περιοχή. Χρησιμοποιείται συνήθως προκειμένου για ασθένειες ή νοσογόνους παράγοντες.

endémico : Específico ou indígena para uma área; frequentemente utilizado para agentes portadores de doenças e doenças.

Was this helpful?
Används för att beskriva organismer som är nedgrävda eller inborrade i sedimentet på havsbotten eller sjöbotten: infauna.


endobiontic: Used of organisms living within the sediment on the sea bed or lake floor: infauna.

ΕΝΔΟΒIΟΤIΚΟΣ: Χρησιμοποιείται για οργανισμούς που ζουν μέσα στο ίζημα του βυθού των λιμνών ή των θαλασσών: ενδοπανίδα.

endobiótico : Utilizado para organismos que vivem no sedimento marinho ou de um lago; infauna.

Was this helpful?
Uppstår inifrån organismen eller systemet.


endogenous: Arising or originating from within the organism or system.

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ: Εμφανιζόμενος ή προκύπτων στο εσωτερικό του οργανισμού ή συστήματος.

endógeno : Que provêm ou é originário do interior do organismo ou sistema

Was this helpful?
Studien av energitransport och användning i levande system . Detta kan studeras på olika biologiska organisationsnivåer; (a) molekylär och cellulär nivå; (b) organismnivå ; (c) populationsnivå. Inom akvakultur används energetik för att studera energieffektiviteten i tillväxt/reproduktion.


energetics: The study of energy transportation and utilization in living systems. This can be studied at various levels of biological organisation; (a) molecular and cellular ; (b) organismic ; (c) population. In aquaculture, energetics is generally used to study the energy efficiencies of growth/reproduction.

ΕΝΕΡΓΗΤIΚΗ: Η μελέτη της χρήσης και της μεταφοράς της ενέργειας στα ζώντα συστήματα. Η μελέτη αυτή μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης: α) μοριακό και κυτταρικό, β) οργανισμικό και γ) πληθυσμιακό. Στην υδατο- καλλιέργεια, η ενεργητική χρησιμοποιείται γενικά για τη μελέτη της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την αύξηση/αναπαραγωγή.

energética : O estudo do transporte e utilização de energia em sistemas vivos. Pode ser estudado em diversos níveis da organização biológica; (a) molecular e celular; (b) orgânica; (c) população. Em aquacultura, a energética é geralmente utilizada para estudar a eficiência energética de crescimento/reprodução.

Was this helpful?
(1) Inom fysiken är det kapaciteten att genomföra arbete. (2) Inom akvakulturen syftar det till kostbehoven av akvatiska organismer, som består av en viss kvantitet jouler eller kalorier per dag för att kunna genomföra livsviktiga processer t.ex tillväxt, reproduktion. Följaktligen så är energiinnehållet i kosten och fiskkött av stor betydelse jfr. energetik


energy: (1) In physics, the capacity to carry out work. (2) In aquaculture, it usually refers to the dietary requirements of aquatic organisms, comprising a certain quantity of joules or calories per day to undertake essential living processes, e.g., growth, reproduction. Consequently, the energy content of diets and fish flesh is of importance.

ΕΝΕΡΓΕIΑ: (1)Στη φυσική, η ικανότητα παραγωγής έργου. (2) Στην υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται συνήθως στην διαιτητική ανάγκη των υδρόβιων οργανισμών να λαμβάνουν μια συγκεκριμένη ποσότητα joule ή θερμίδων ανά ημέρα, για την επιτέλεση των βασικών διεργασιών της ζωής, π.χ. αύξηση, αναπαραγωγή. Συνακόλουθα, το ενεργειακό περιεχόμενο των τροφών και της σάρκας των ψαριών είναι σημαντικοί παράγοντες. Βλ. επίσης και Ενεργητικη.

energia : (1) En Física, a capacidade de efectuar trabalho. (2) Em aquacultura, refere-se normalmente a necessidades dietéticas de organismos aquáticos, englobando uma certa quantidade de joules ou calorias por dia de modo a realizar os processos essenciais à vida, e.g. crescimento, reprodução. Consequentemente, a energia das dietas e da carne do peixe é importante; cf. energética.

Was this helpful?
Överföringen av energi genom trofinivåerna i en näringskedja.


energy flow: The passage of energy through the trophic levels of a food chain.

Ροή ενέργειας : Το πέρασμα της ενέργειας μέσω των επιπέδων μιας τροφικής αλυσίδας.

fluxo de energia : A passagem de energia através dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar.

Was this helpful?
Kombination av förkortningen EN för El Niño och förkortningen SO för Southern Oscillation, tillkommen sedan man erfarit att de båda geofysiska fenomenen är olika uttryck för samma skeende.


ENSO: El Nino Southern Oscillation. Weather oscillation system in the southern hemisphere.

ENSO: Νότια ταλάντωση του El Niño. Καιρική ταλάντωση του συστήματος στο νότιο ημισφαίριο.

ENSO: El Nino Southern Oscillation. Sistema de oscilação do tempo atmosférico no hemisfério sul.

Was this helpful?
Analysen av en karaktär eller variabel vid en tidpunkt.


univariate analysis: The analysis of one character or variable at a time.

Μονομεταβλητή ανάλυση : Η ανάλυση ενός χαρακτήρα ή μεταβλητής σε μια χρονική στιγμή.

análise univariada: A análise de um caracter ou variável de cada vez.

Was this helpful?
Proteiner med katalytiska egenskaper; enzymer finns i alla levande celler, de ökar reaktionshastigheten genom att sänka aktiveringsenergin. De flesta enzymer är väldigt specifika, kräver specifika förhållanden (t.ex pH, temperatur) för att fungera optimalt och kan enkelt denatureras eller inaktiveras.


enzyme: A protein with catalytic properties; enzymes are present in all living cells, they increase the rate of reactions by lowering the activation energy. Most enzymes are highly specific, require specific conditions (e.g., pH, temperature) for optimum performance and are easily denatured or inactivated.

ΕΝΖΥΜΟ : Πρωτεiνη με καταλυτικές ιδιότητες. Τα ένζυμα υπάρχουν σε όλα τα ζωντανά κύτταρα και αυξάνουν την ταχύτητα των αντιδράσεων μειώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης. Τα περισσότερα ένζυμα είναι πολύ εξειδικευμένα, απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες (π.χ. pΗ, θερμοκρασία) για να έχουν άριστη αποδοτικότητα και μετουσιώνονται/ απενεργοποιούνται εύκολα.

enzima : Uma proteína com propriedades catalíticas; as enzimas estão presentes em todas as células vivas, aumentam a taxa de reacção pela diminuição da energia de activação. A maioria das enzimas são altamente específicas, requerem condições específicas (e.g. pH, temperatura) para um rendimento óptimo e são facilmente desnaturadas ou desactivadas.

Was this helpful?
Avlagring vilken transporterats med vindens hjälp till den plats där den nu finns.


aeolian depostis: Wind-deposited material such as dune sands and loess deposits.

ΑIOΛIKA ENAΠOΘEMATA : Eναποθέσεις υλικού από τον αέρα, όπως θίνες (αμμόλοφοι) και εναποθέσεις λαµς (ασβεστιτικός πηλός).

depósitos eólicos: Materiais depositados pelo vento tais como areias dunares e depósitos de loess (periglaciais).

Was this helpful?
Bentiska organismer som lever på ytan av havsbotten eller sjöbotten.


epibenthos: The benthic organisms living on the surface of the sea bed or lake floor.

ΕΠIΒΕΝΘΟΣ: Η βιοκοινωνία που ζει επί της επιφανείας του πυθμένα της θάλασσας ή των λιμνών.

epibentos : Organismos bentónicos que vivem na superfície do fundo do mar ou de um lago.

Was this helpful?
Bentiska organismer som lever på ytan av havsbotten eller sjöbotten.


epibiotic: The benthic organisms living on the surface of the sea bed or lake floor.

ΕΠIΒIΟΤIΚΟΣ: Οργανισμός που ζει προσ- κολλημένος πάνω σε άλλο οργανισμό, αλλά χωρίς να του προκαλεί βλάβη ή να του παρέχει όφελος.

epibiótico : Organismos bentónicos que vivem na superfície do fundo do mar ou de um lago.

Was this helpful?
Total djurlivet djur som lever på substratytan.


epifauna: The animal life inhabiting a substrate surface.

Επιπανίδα : Ο αριθμός ζώων που κατοικούν σε μια υποστρωματική επιφάνεια.

epifauna: A vida animal que habita a superfície de um substracto.

Was this helpful?
Total växtlivet som lever på ytan av havsbottnen.


epiflora: The plant life living on the surface of the sea floor.

Επιχλωρίδα: Η φυτική ζωή που βρίσκεται στην επιφάνεια του πυθμένα της θάλασσας.

epiflora: A vida vegetal que vive na superfície do fundo do mar.

Was this helpful?
Växt som fäster sig på en annan växt enbart för stöd, till exempel, småalger på en laminarväxt.


epiphyte: A plant attached to another plant purely for support, for example, small algae on laminar .

ΕΠIΦΥΤΟ: Φυτό προσαρτημένο πάνω σε ένα άλλο απλώς και μόνο για στήριξη (π.χ. μικροφύκη πάνω σε ελασματοειδή φύκη).

epífito : Uma planta agregada a outra meramente para apoio, por exemplo, pequenas algas sobre laminarias.

Was this helpful?
Syftar på den del av havet, som sträcker sig från ytan till ett djup på ungefär 200m, där tillräckligt med ljus penetrerar för att tillåta fotosyntetisering.


epipelagic: Pertaining to that portion of the oceanic zone from the surface to about 200m depth into which enough light penetrates to allow photosynthesis.

ΕΠIΠΕΛΑΓIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο θαλάσσιο στρώμα από την επιφάνεια μέχρι βάθους 200 m, μέσα στο οποίο διεισδύει αρκετό φως για φωτοσύνθεση.

epipelágico : Que pertence à parte da zona oceânica desde a superfície até cerca de 200m de profundidade até onde penetra luz suficiente para permitir a fotossíntese.

Was this helpful?
Organismer som lever på ytan av en sandig substrat eller på ytan hos sandpartiklarna.


epipsammon: Organisms living on the surface of a sandy substratum or on the surface of the sand particles.

ΕΠIΨΑΜΜΟ: Οργανισμοί που ζουν στην επιφάνεια αμμώδους υποστρώματος ή στην επιφάνεια των σωματιδίων της άμμου.

episammon : Organismos que vivem na superfície de um substracto arenoso ou na superfície de partículas de areia.

Was this helpful?
Tidvattencykel med stor amlitud som sker vid dagjämningpunkterna.


equinoctial tide: A tide of high amplitude occurring when the sun is at or near the equinox.

ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ: Παλίρροια μεγάλου εύρους που εμφανίζεται όταν ο ήλιος βρίσκεται στην ισημερία.

maré equinocial : Uma maré de grande amplitude que ocorre quando o sol está no, ou perto do, equinócio.

Was this helpful?
Process där ytan hos en material nöts ner genom den hydrauliska kraften hos en strömmande vattenmassa; jfr. finrot.


erosion: The phenomenon of wearing away the surface of a material by the hydraulic action of a moving stream of fluid.

ΔIΑΒΡΩΣΗ : Το φαινόμενο της αποσάθρωσης της επιφάνειας ενός υλικού από την υδραυλική δράση ενός κινούμενου ρεύματος ρευστού. (Βλ. επίσης Αποσυνθεση (σηψη) των πτερυγιων).

erosão : O fenómeno de desgaste da superfície de um material pela acção hidraúlica de uma corrente de um fluido.

Was this helpful?
Område där en flod strömmar ut mot havsvattnet och blandas med den.


estuary: That part of a river where the current meets ocean waters and is subject to its effects.

ΠΟΤΑΜΟΚΟΛΠΟΣ: Το μέρος του ποταμού, στο οποίο το ρεύμα του συναντά τις ωκεανικές παλίρροιες και υπόκειται στην επίδρασή τους.

estuário : A parte de um rio onde a corrente encontra águas oceânicas e fica sujeita aos seus efeitos.

Was this helpful?
Introducerad art med bestående populationer, dvs, det är osannolikt att arten kommer att dö ut på grund av mänskliga eller naturliga orsaker.


established species: An introduced organism with a permanent population(s), i.e., one unlikely to be eliminated by man or by natural causes.

ΕΓΚΑΘIΔΡΥΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Ενας εισηγμένος οργανισμός που έχει μόνιμο πληθυσμό (-ούς), δηλ. πληθυσμό που είναι απίθανο να εξαλειφθεί από τον άνθρωπο ή φυσικές αιτίες.

espécie confirmada : Um organismo introduzido com uma população permanente, i.e. improvável de ser eliminada pelo homem ou por causas naturais.

Was this helpful?
Situation varvid skillnader i värmestabilitet motsvarar olika bentiska samhällen.


etage: A situation in which differences in thermal stability correspond to different benthic communities.

Επίπεδο: Σύστημα υποδιαίρεσης θαλάσσιας περιοχής χρησιμοποιώντας διαφορές στα θερμικά χαρακτηριστικά της στήλης του νερού καθώς και των ιζημάτων του βυθού στα οποία υπάρχουν διαφορετικές βενθικές κοινωνίες.

estádio: Um sistema de subdivisão do ambiente marinho utilizando as diferenças nas características térmicas da coluna de água e do sedimento na superfície do oceano habitado por diferentes comunidades bentónicas.

Was this helpful?
När man utför biologiska studier är det praktiskt att dela havet i tre vertikala zoner med avseende på ljusmängden. Dessa zoner är: (a) eufotiska zonen, tar emot tillräckligt med ljus för att kunna driva fotosyntesen hos växter (ner till 80m i haven); (b) disfotiska zonen, tar emot lite ljus och sträcker sig från en djup på ungefär 80m till ungefär 200m. Ingen effektiv växtproduktion kan ske i denna zon; (c) afotiska zonen, den mörka regionen under disfotiska zonen. Storleken på den eufotiska zo


euphotic zone: For the purpose of biological investigations, it is convenient to consider the sea as divided vertically into three zones with respect to the amount of light that is present. These are: (a) the euphotic zone, which is abundantly supplied with light sufficient for the photosynthetic processes of plants (in oceans down to 80 m); (b) the disphotic zone, which is only dimly lighted and extends in the open ocean from about 80 m to 200 or more metres. No effective plant production can take pla

ΕΥΦΩΤIΚΗ ΖΩΝΗ: Προς διευκόλυνση των βιολογικών ερευνών είναι σκόπιμη η διάκριση τριών θαλασσίων ζωνών ανάλογα με την ένταση του διεισδύουντος φωτός, τη θάλασσα ως υποδιαιρούμενη σε τρεις ζώνες, ανάλογα με την ποσότητα φωτός. Αυτές είναι: (α) Η ευφωτική ζώνη, στην οποία υπάρχει άφθονο φως, επαρκές για τις φωτοσυνθετικές διαδικασίες των φυτών σε θαλάσσιο βάθος ως 80 m). (β) Η δυσφωτική ζώνη, η οποία φωτίζεται μόνο αμυδρά και εκτείνεται στις ανοιχτές θάλασσες από τα 80 m ως τα 200 m ή και περισσότερο. Εδώ δεν

zona eufótica : Para fins de investigação biológica, é conveniente considerar o mar como dividido verticalmente em três zonas com respeito à quantidade de luz presente. Existem: (a) a zona eufótica, com luz abundante e suficiente para os processo fotossintéticos das plantas (nos oceanos até aos 80m); (b) zona disfótica, apenas vagamente iluminada e que se entende, em oceano aberto, dos 80m até aos 200 ou mais metros. A produção por parte das plantas não ocorre nesta zona; (c) zona afótica, a zona sem luz abaixo

Was this helpful?
Används för att beskriva organismer som har förmågan att osmoreglera i en mängd olika salthalter. Ålen (Anguilla anguilla) och atlantiska laxen (Salmo salar) klassificeras som euryhalina.


euryhaline: Used of organisms that are capable of osmoregulating in a relatively wide range of salinities. The eel (Anguilla anguilla) and Atlantic salmon (Salmo salar) are classified as euryhaline.

ΕΥΡΥΑΛΟΣ : Χρησιμοποιείται για οργανισμούς που έχουν την ικανότητα ωσμωρρύθμισης σε ένα σχετικά μεγάλο εύρος αλατότητας. Το χέλι (Anguilla anguilla) και ο σολομός του Ατλαντικού (Salmo salar) κατατάσσονται στα ευρύαλα είδη.

eurialinos: Termo utilizado em relação a organismos capazes de osmo-regulação numa escala de salinidades relativamente ampla. A enguia (Anguilla anguilla) e o salmão (Salmo salar) são classificados como eurialinos.

Was this helpful?
Utveckling mot mera näringsrika förhållanden i en vattenmassa som kan leda till hög algtillväxt och syrebrist.


eutrophy: A state of nutrient enrichment of a water body that could lead to excessive growth of organisms and depletion of oxygen concentration.

Ευτροφισμός: Μια κατάσταση εμπλουτισμό του υδάτινου σώματος με θρεπτικά συστατικά η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική ανάπτυξη των οργανισμών και κατ΄ επέκταση στη μείωση της συγκέντρωσης οξυγόνου.

eutrofia : Estado de enriquecimento de uma massa de água por nutrientes que pode conduzir a um crescimento excessivo de organismos e a um esgotamento da concentração de oxigénio.

Was this helpful?
Naturlig eller artificiell näringsberikning i en vattensmassa som förknipas med omfattande planktonblomningar och den påföljande reduktionen i löst syre.


eutrophication: Natural or artificial nutrient enrichment in a body of water, associated with extensive plankton blooms and subsequent reduction of dissolved oxygen.

ΕΥΤΡΟΦIΣΜΟΣ : Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

eutrofização: Enriquecimento nutricional, natural ou artificial, de uma massa de água, associado a blooms extensivos de plâncton e subsequente redução de oxigénio dissolvido.

Was this helpful?
Utsöndring av avfallsprodukter (exkret).


excretion: The process of discharging waste matter.

ΑΠΕΚΚΡIΣΗ: Η αποβολή αποβλήτων υλικών.

excreção: O processo de descarga de desperdícios.

Was this helpful?
Term som används för att beskriva introducerade arter.


exotic species: Term used for introduced species.

ΕΞΩΤIΚΑ ΕIΔΗ: Ορος που χρησιμοποιείται για τα εισαγόμενα είδη.

espécies exóticas : Termo utilizado para espécies introduzidas. Espécie não indígena. Qualquer espécie intencionalmente ou acidentalmente transportada e libertada pelo homem num ambiente fora do seu alcance actual.

Was this helpful?
Produkter av marina organsimers (t.ex fytoplankton) metaboliska aktiviteten, som släpps i vattnet och kan påverka andra arters utbredning.


external metabolites: Products of the metabolic activity of marine organisms (i.e. phyto- plankton) which are released in the water and which may affect the distribution of other organisms.

Εξωτερικοί μεταβολίτες: Παράγωγα του μεταβολισμού των θαλάσσιων οργανισμών (π.χ. φυτοπλαγκτόν) και τα οποία απελευθερώνονται στο νερό και μπορούν να επηρεάσουν την κατανομή άλλων οργανισμών.

metabolitos externas: Produtos da actividade metabólica dos organismos marinhos ( i.e. fitoplancton ) que são libertados na água e que podem afectar a distribuição de outros organismos.

Was this helpful?
Hänvisar till de fysiska, kemiska och biologiska egenskaperna hos jordar.


edaphic: Referring to physical, chemical and biological properties of the soil community.

ΕΔΑΦIΚΟΣ : Με την ευρεία έννοια, ο σχετικός με όλα τα είδη τού εδάφους, τη στρωμνή των δασών, και άλλους τύπους χερσαίων βιοτόπων, συμπερι- λαμβανομένων των βρυόφιλων και λειχηνόφιλων τύπων ενδιαιτημάτων, καθώς και των κορμών και των φύλλων των δέντρων.

edáfico : Que se refere a propriedades físicas, químicas e biológicas de comunidades do solo.

Was this helpful?
Något som varar endast en dag; kortlivade eller övergående, en organism eller livstadie som utvecklas, reproducerar sig och dör inom loppet av några timmar eller dagar.


ephemeral: Lasting for only one day; short-lived or transient, as in an organism or life stage that grows, reproduces and dies within a few hours or days.

ΕΦΗΜΕΡΟΣ: Ο διαρκών μόνο μία μέρα. Βραχύβιος ή μεταβατικός, όπως ένα στάδιο της ζωής ή ένας οργανισμός που αυξάνεται, αναπαράγεται και πεθαίνει μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες.

efémero : Que dura apenas um dia; de vida curta ou transitório, como para o caso de um organismo ou etapa de vida que cresce, reproduz-se e morre em poucas horas ou dias.

Was this helpful?
Effektiv dräneringsporösitet. Förhållandet mellan volymet hos en jordmassa som kan effektivt dräneras och jordmassans totala volym.


effective porosity: Effective drainage porosity. The ratio of the effective volume of the voids of a soil mass that can be drained by gravity to the total volume of the mass.

ΔΡΑΣΤIΚΟ ΠΟΡΩΔΕΣ: (Δραστικό πορώδες αποστράγγισης). Η αναλογία του όγκου των κενών χώρων μιας μάζας εδάφους, οι οποίοι στραγγίζονται βαρυτικά, προς τον ολικό όγκο της.

porosidade efectiva : Porosidade de drenagem efectiva. A razão entre o volume efectivo dos espaços vazios de uma massa de solo que podem ser drenados pela gravidade e o volume total da massa.

Was this helpful?
Utvecklingssteg efter larvstadiet, liknar juvenil men saknar vissa karaktärer.


post-larva: Stage occurring after the larval stage, resembling the juvenile but still lacking certain characteristics.

ΜΕΤΑΝΥΜΦΗ: Στάδιο που ακολουθεί το προνυμφικό στάδιο. Μοιάζει με το νεαρό άτομο αλλά εξακολουθούν να απουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά.

pós-larva: Estado que ocorre após o estado larvar, assemelhando-se ao juvenil mas ainda com falta de certas características.

Was this helpful?
Defekering


egestion: Defaecation

Απέκκριση: Αφόδευση

evacuação: Defecação.

Was this helpful?
Grafisk framställning som visar hur de vinddrivna strömmarna vid havets yta varierar med djup.


Ekman spiral: A graphic representation of the way in which the theoretical wind- driven currents in the surface layers of the sea vary with depth.

ΣΠΕΙΡΑ ΕΚΜΑΝ: Γραφική παράσταση της μεταβολής των ανεμογενών ρευμάτων σε συνάρτηση, με το αυξανόμενο βάθος, σύμφωνα με την θεωρία του ΕΚΜΑΝ.

espiral de ekman : Representação gráfica teórica do modo como as correntes movidas pelo vento nas camadas superficiais do mar variam com a profundidade.

Was this helpful?
Rörelse hos havsvatten orsakad av vind som blåser med konstant riktning över havsytan; om den vinddrivna strömmen är integrerad på alla djup så sker en nettotransport av vatten i en 90 gradig vinkel mot vindriktningen. Denna kraft orsakar en markant rörelse hos ytvattnet (dvs, flödet är åt höger i norra hemisfären och åt vänster i södra hemisfären) och resulterar i både upvällningar och nervällningar, beroende på vindriktningen och geografisk region.


Ekman transport: The movement of ocean water caused by wind blowing steadily over the surface; if the wind drift current is integrated over all depths, there is then a net transport of water which occurs at 900 to the wind direction. This right-angle forcing causes significant movement of surface water (i.e. the flow is to the right in the Northern Hemisphere and to the left in the Southern Hemisphere) with the resulting phenomena of both upwelling and downwelling, depending on wind direction and geo

ΡΕΥΜΑΤΑ EKMAN: Η κίνηση του θαλάσσιου νερού, η οποία προκαλείται από ανέμους που πνέουν σταθερά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η μαθηματική ολοκλήρωση ενός ανεμογενούς ρεύματος ως προς το συνολικό βάθος δείχνει ότι υπάρχει καθαρή μεταφορά νερού προς κατεύθυνση που σχηματίζει γωνία 90ο προς την κατεύθυνση ανέμου. Η υπό ορθή γωνία ασκούμενη δύναμη, σε συνδυασμό με την δύναμη Conolis, δημιουργούν σημαντικά επιφανειακά ρεύματα με φορά, στο Βόρειο Ημισφαίριο, προς τα δεξιά και, στο Νότιο Ημισφαίριο, προς

transporte de ekman : O movimento da água do oceano provocado pelo vento constante sobre a superfície; se a tendência do rumo de vento à superfície está integrada em todas as profundidades, existe então um transporte efectivo de água que ocorre para 900 da direcção do vento. Esta força em ângulo recto origina um movimento significativo da água à superfície (i.e. o fluxo é para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul) resultando nos fenómenos de upwellinge downwellingdependendo da

Was this helpful?
En vetenskaplig gren som intresserar sig för interaktioner mellan organismer och deras miljö.


ecology: A branch of science concerned with the interrelationships of organisms and their environments.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Επιστημονικός κλάδος που μελετά τη σχέση των οργανισμών με το περιβάλλον τους.

ecologia : Um ramo da ciência relacionado com as interrelações dos organismos e os seus ambientes.

Was this helpful?
Effektiviteten i energiöverföring från en trofinivå till nästa nivå.


ecological efficiency: The efficiency of transfer of energy from one trophic level to the next.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η αποδοτικότητα της μεταφοράς ενέργειας από ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο.

eficiência ecológica : A eficiência da transferência de energia de um nível trófico para o seguinte.

Was this helpful?
Proportionen av energi som assimileras vid en viss trofinivå i förhållande till den som assimileras vid den föregående trofinivån; ekologisk nettoeffektivitet.


ecological efficiency, coefficient: The ratio of energy assimilated at a given trophic level to that assimilated at the previous trophic level; gross ecological efficiency.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Η αναλογία της ενέργειας που αφομοιώθηκε σε ένα τροφικό επίπεδο προς την ενέργεια που αφομοιώθηκε στο προηγούμενο τροφικό επίπεδο. Η ολική (ακαθάριστη) οικολογική αποδοτικότητα.

eficiência ecológica, coeficiente : A razão entre a energia assimilada num dado nível trófico e a assimilada no nível trófico imediatamente anterior; eficiência ecológica bruta.

Was this helpful?
Det begreppsmässiga utrymme som upptas av en art, vilket inkluderar den fysiska utbredningen såväl som artens funktionella roll; föreställs som en multidimensionell volym, vars koordinater utgörs av de parametrar som påverkar artens existens. Dessa parametrar inkluderar både fysiokemiska faktorer (t.ex temperatur, salinitet, pH) och biologiska faktorer (t.ex konkurrens/predation, födotillgång). Ibland felaktigt använt, likställt med mikrohabitat. En art kan uppta olika nicher under sin utvecklin


ecological niche: The conceptual space occupied by a species, which includes both the physical space as well as the functional role of the species; conceptualized as a multidimensional hypervolume, the coordinates of which are the various parameters affecting the existence of the species. These parameters include both physico-chemical factors (e.g., temperature, salinity, pH) and biological factors (e.g., competition/ predation, food availability). Sometimes erroneously used as the equivalent of microhabitat. A

ΟΙΚΟΘΕΣΗ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΩΚΟΣ): Ο ενοιολογικός χώρος που καταλαμβάνει ένα είδος, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον φυσικό χώρο, όσο και τον λειτουργικό ρόλο ενός είδους. Ο χώρος αυτός μπορεί να θεωρηθεί πολυδιάστατος με συντεταγμένες τις ποικίλες παράμετρους που επηρεάζουν την ύπαρξη του είδους. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν φυσικοχημικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία, αλατότητα, pΗ) και βιολογικούς (π.χ. ανταγωνισμός/ θήρευση, διαθεσιμότητα τροφής). Μερικές φορές χρησιμοποιείται εσφαλμένα ως ισοδύναμο του μικροενδιαιτήμα

nicho ecológico : O espaço conceptual ocupado por uma espécie, o qual inclui quer o espaço físico quer o papel funcional da espécie; conceptualizado como um hipervolume multidimensional, cujas coordenadas são os vários parâmetros que afectam a existência da espécie. Estes parâmetros incluem quer factores físico-quimicos (e.g. temperatura, salinidade, pH) quer factores biológicos (e.g. competição/predação, disponibilidade de alimento). Por vezes utilizado erroneamente como o equivalente a microhabitat. Uma espécie

Was this helpful?
Den kontinuerliga och gradvisa återanpassningen i ett samhälles sammansättning, i respons till olika påverkan.


ecological succession: The continual and gradual readjustment of the composition of a community in response to various influences.

Οικολογική διαδοχή : Η συνεχής και σταδιακή επαναρύθμιση της σύνθεσης μιας κοινωνίας σαν αντίδραση σε διάφορες επιρροές.

sucessão ecológica : Reajustamento contínuo e gradual da composição de uma comunidade em resposta a várias influências.

Was this helpful?
Ett integrerat biologiskt system, som är resultatet av interaktioner mellan alla eller ett begränsat antal biotiska eller abiotiska faktorer inom en definierad sektion av biosfären. Ett ekosystems dimensioner är inte fasta eller begränsade per se. Biotiska element i ett ekosystem är populationer av arter och de abiotiska elementen är de fysiska och kemiska faktorerna.


ecosystem: An integrated biological system which results from the interaction of all or a limited number of biotic or abiotic factors within a defined section of the biosphere. The dimensions of an ecosystem are not fixed or limited per se. Biotic elements of an ecosystem are populations of species and the abiotic elements (physical and chemical factors).

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένο βιολογικό σύστημα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων ή ενός αριθμού βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων σε ένα καθορισμένο τμήμα της βιόσφαιρας. Οι διαστάσεις ενός οικοσυστήματος δεν είναι σταθερές ή περιορισμένες per se. Τα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος είναι οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες και τα βιοτικά οι πληθυσμοί των ειδών.

ecossistema : Um sistema biológico integrado que resulta da interacção de todos ou de um número limitado de factores bióticos ou abióticos dentro de uma área definida da biosfera. As dimensões de um ecossistema não estão fixadas ou limitadas per se. Os elementos bióticos de um ecossistema são as populações de espécies e os elementos abióticos (factores físicos e químicos).

Was this helpful?
Gränsen eller övergångszonen mellan två angränsande samhällen.


ecotone: The boundary or transitional zone between adjacent communities or biomass.

Οικότονος : Το όριο ή η μεταβατική ζώνη μεταξύ παρακείμενων κοινοτήτων ή βιομάζας.

ecótono: A acção de desfazer-se de grandes quantidades de substâncias contaminadoras nos oceanos. Estritamente controlado pela legislação internacional.

Was this helpful?
Särskild habitat inom ett större geografiskt område.


ecotope: A particular habitat type within a larger geographic area.

Οικοτόπιο : Ένας συγκεκριμένος τύπος οικισμού μέσα σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

ecotope: Tipo de habitat particular dentro de uma zona geográfica mais alargada.

Was this helpful?
Parasit som lever på ytan av sin värd, t.ex laxlus.


ectoparasite: A parasite that lives on the outer surface of the host, e.g. sea lice.

ΕΞΩΠΑΡΑΣIΤΟ: Παράσιτο που ζει στην εξωτερική επιφάνεια του ξενιστή, π.χ. θαλάσσια ψείρα.

ectoparasita : Um parasita que vive na superfície exterior do hospedeiro, e.g. piolho do mar.

Was this helpful?
Tidvattensströmmar som sker två gånger i månaden på grund av att månen befinner sig över ekvatorn. Vid dessa tidspunkter så är den dagliga olikheten minimal.


equatorial tides: Tides occurring semi-monthly as the result of the moon being over the equator. At these times the tendency of the moon to produce a diurnal inequality in the tide is at a minimum.

ΙΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ: Παλίρροιες που εμφανίζονται ανά δεκαπενθήμερο, ως αποτέλεσμα της θέσης της σελήνης πάνω από τον ισημερινό. Σ ευτές τις περιόδους η ικανότητα της σελήνης να προκαλεί ανά δωδεκάωρο διαταραχή της παλίρροιας ελαχιστοποιείται.

marés equatoriais : Marés que ocorrem semi-mensalmente em resultado da lua se encontrar posicionada sobre o equador. Nestas alturas a tendência da lua para originar uma desigualdade diária na maré é mínima.

Was this helpful?
En varm södergående ström utanför Equadors kust som fått sitt namn av att den oftast uppstår i nära anslutning till jul. Under exeptionella år kan den, i samverkan med en sydlig förskjutning av tropiska regnbältet, förstärkas till att även omfatta Perus kust ner till 20:e södra breddgraden. När detta inträffar uppstår plankton- och fiskdöd i de kustnära vattnen. Effekten av detta fenomenet liknar verkningarna efter en giftig algblomning.


El Nino: A warm ocean current setting south along the coast of Ecuador, so called because it generally develops just after Christmas. In exceptional years, concurrently with a southerly shift in the tropical rain belt, the current may extend along the coast of Peru to l20S. When this occurs, plankton and fish are killed in the coastal waters and a phenomenon somewhat like red tides results.

EL NINO: Θερμό ωκεάνειο ρεύμα που κατευθύνεται προς Νότο κατά μήκος των ακτών του κράτους του Iσημερινού, που οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι αναπτύσσεται αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. (El Nino = το θείο Βρέφος). Σε ορισμένα έτη, κατά τα οποία παρατηρείται μετατόπιση προς τα νότια της ζώνης των τροπικών βροχών, το ρεύμα επεκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Περού, μέχρι τις 120S. Αυτό τότε οδηγεί στον θάνατο του πλαγκτού και των παράκτιων ψαριών και προκαλεί ένα φαινόμενο παρόμοιο

el niño : Uma corrente oceânica quente que se desloca ao largo da costa do Equador, assim chamada porque ocorre geralmente logo após o Natal. Em anos excepcionais, quando coincide com um desvio para sul da faixa de chuva tropical, a corrente pode estender-se ao longo da costa do Peru até aos 120 S. Quando este fenómeno ocorre, o plâncton e o peixe das águas costeiras morrem e dá-se um fenómeno parecido com as marés vermelhas.

Was this helpful?
Inom ekologiska energiflöden, varje förlust i biomassa eller energi hos en population eller trofienhet per tidsenhet, ytenhet eller volym; inkluderar förluster på grund av mortalitet, predation, emigration och ömsning; energin i den eliminerade biomassan finns tillgänglig till, eller används av, andra trofinivåer i ekosystemet.


elimination: In ecological energetics, any loss of biomass or energy by a population or trophic unit per unit time, per unit area or volume; including losses due to mortality, predation, emigration and moulting; the energy of eliminated biomass is available to, or utilized by, other trophic levels in the ecosystem.

ΕΞΑΛΕIΨΗ: Απώλεια βιομάζας ή ενέργειας από έναν πληθυσμό ή τροφική μονάδα, ανά μονάδα χρόνου και επιφάνειας ή όγκου. Συμπεριλαμβάνει και τις απώλειες λόγω θνησιμότητας, θήρευσης, μετανάστευσης, απέκδυσης κ.λ.π. Η ενέργεια της εξαλειφθείσας βιομάζας είναι διαθέσιμη ή χρησιμοποιείται σε άλλα τροφικά επίπεδα στο οικοσύστημα.

eliminação : Na energética ecológica, qualquer perda de biomassa ou energia por uma população ou unidade trófica, por unidade de tempo, por unidade de área ou volume; incluindo perdas devido à mortalidade, predação, emigração e mudas; a energia da biomassa eliminada está disponível para, ou é utilizada por, outros níveis tróficos no ecossistema.

Was this helpful?
Den del av havsbottnen som sträcker sig från den sublittorala zonen ner till den afotiska zonen.


elittoral: The zone of the sea bed extending from the sublittoral, to the limit of light penetration.

Ευπαραλιακή : Η θαλάσσια ζώνη του βυθού η οποία εκτείνεται από την υποπαραλιακή ζώνη, μέχρι το σημείο που φτάνει το ηλιακό φώς.

elitoral: Zona do fundo do oceano que se estende desde o sublitoral até ao limite da penetração da luz.

Was this helpful?
(1) Förtflyttning av en individ eller grupp ur ett område eller en population (2) Aktiv rörelse av celler i respons till en stimuli, t.ex makrofager (q.v.).


emigration: (1) The movement of an individual or group out of an area or population. (2) Active movement of cells in response to a stimulus, e.g., macrophages.

ΑΠΟΔΗΜIΑ: Η μετακίνηση ενός ατόμου ή ομάδας έξω από μια περιοχή ή πληθυσμό.

emigração : (1) O movimento de um indivíduo ou grupo para fora de uma área ou população. (2) Movimento activo das células em resposta a um estímulo, e.g., macrófagos (q.v.).

Was this helpful?
Den total mängden fasta substanser, vätskor eller gaser som avges från en given källa per tidsenhet.


emission: The total amount of solid, liquid or gas expelled from a given source.

Εκπομπή : Ο συνολικός αριθμός στερεών, υγρών ή αερίων που αποβάλλονται από μια δεδομένη πηγή.

emissão: A quantidade total de sólidos, líquidos ou gases expelidos por uma dada fonte.

Was this helpful?
Specifik för, eller inhemskt i, ett område; används oftast när man syftar på sjukdomar och sjukdomsbärande vektorer.


endemic: Specific or indigenous to an area; used most often in relation to disease agents and diseases.

ΕΝΔΗΜIΚΟΣ: Χαρακτηριστικός ή ενδογενής σε μια περιοχή. Χρησιμοποιείται συνήθως προκειμένου για ασθένειες ή νοσογόνους παράγοντες.

endémico : Específico ou indígena para uma área; frequentemente utilizado para agentes portadores de doenças e doenças.

Was this helpful?
Används för att beskriva organismer som är nedgrävda eller inborrade i sedimentet på havsbotten eller sjöbotten: infauna.


endobiontic: Used of organisms living within the sediment on the sea bed or lake floor: infauna.

ΕΝΔΟΒIΟΤIΚΟΣ: Χρησιμοποιείται για οργανισμούς που ζουν μέσα στο ίζημα του βυθού των λιμνών ή των θαλασσών: ενδοπανίδα.

endobiótico : Utilizado para organismos que vivem no sedimento marinho ou de um lago; infauna.

Was this helpful?
Uppstår inifrån organismen eller systemet.


endogenous: Arising or originating from within the organism or system.

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ: Εμφανιζόμενος ή προκύπτων στο εσωτερικό του οργανισμού ή συστήματος.

endógeno : Que provêm ou é originário do interior do organismo ou sistema

Was this helpful?
Studien av energitransport och användning i levande system . Detta kan studeras på olika biologiska organisationsnivåer; (a) molekylär och cellulär nivå; (b) organismnivå ; (c) populationsnivå. Inom akvakultur används energetik för att studera energieffektiviteten i tillväxt/reproduktion.


energetics: The study of energy transportation and utilization in living systems. This can be studied at various levels of biological organisation; (a) molecular and cellular ; (b) organismic ; (c) population. In aquaculture, energetics is generally used to study the energy efficiencies of growth/reproduction.

ΕΝΕΡΓΗΤIΚΗ: Η μελέτη της χρήσης και της μεταφοράς της ενέργειας στα ζώντα συστήματα. Η μελέτη αυτή μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης: α) μοριακό και κυτταρικό, β) οργανισμικό και γ) πληθυσμιακό. Στην υδατο- καλλιέργεια, η ενεργητική χρησιμοποιείται γενικά για τη μελέτη της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την αύξηση/αναπαραγωγή.

energética : O estudo do transporte e utilização de energia em sistemas vivos. Pode ser estudado em diversos níveis da organização biológica; (a) molecular e celular; (b) orgânica; (c) população. Em aquacultura, a energética é geralmente utilizada para estudar a eficiência energética de crescimento/reprodução.

Was this helpful?
(1) Inom fysiken är det kapaciteten att genomföra arbete. (2) Inom akvakulturen syftar det till kostbehoven av akvatiska organismer, som består av en viss kvantitet jouler eller kalorier per dag för att kunna genomföra livsviktiga processer t.ex tillväxt, reproduktion. Följaktligen så är energiinnehållet i kosten och fiskkött av stor betydelse jfr. energetik


energy: (1) In physics, the capacity to carry out work. (2) In aquaculture, it usually refers to the dietary requirements of aquatic organisms, comprising a certain quantity of joules or calories per day to undertake essential living processes, e.g., growth, reproduction. Consequently, the energy content of diets and fish flesh is of importance.

ΕΝΕΡΓΕIΑ: (1)Στη φυσική, η ικανότητα παραγωγής έργου. (2) Στην υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται συνήθως στην διαιτητική ανάγκη των υδρόβιων οργανισμών να λαμβάνουν μια συγκεκριμένη ποσότητα joule ή θερμίδων ανά ημέρα, για την επιτέλεση των βασικών διεργασιών της ζωής, π.χ. αύξηση, αναπαραγωγή. Συνακόλουθα, το ενεργειακό περιεχόμενο των τροφών και της σάρκας των ψαριών είναι σημαντικοί παράγοντες. Βλ. επίσης και Ενεργητικη.

energia : (1) En Física, a capacidade de efectuar trabalho. (2) Em aquacultura, refere-se normalmente a necessidades dietéticas de organismos aquáticos, englobando uma certa quantidade de joules ou calorias por dia de modo a realizar os processos essenciais à vida, e.g. crescimento, reprodução. Consequentemente, a energia das dietas e da carne do peixe é importante; cf. energética.

Was this helpful?
Överföringen av energi genom trofinivåerna i en näringskedja.


energy flow: The passage of energy through the trophic levels of a food chain.

Ροή ενέργειας : Το πέρασμα της ενέργειας μέσω των επιπέδων μιας τροφικής αλυσίδας.

fluxo de energia : A passagem de energia através dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar.

Was this helpful?
Kombination av förkortningen EN för El Niño och förkortningen SO för Southern Oscillation, tillkommen sedan man erfarit att de båda geofysiska fenomenen är olika uttryck för samma skeende.


ENSO: El Nino Southern Oscillation. Weather oscillation system in the southern hemisphere.

ENSO: Νότια ταλάντωση του El Niño. Καιρική ταλάντωση του συστήματος στο νότιο ημισφαίριο.

ENSO: El Nino Southern Oscillation. Sistema de oscilação do tempo atmosférico no hemisfério sul.

Was this helpful?
Analysen av en karaktär eller variabel vid en tidpunkt.


univariate analysis: The analysis of one character or variable at a time.

Μονομεταβλητή ανάλυση : Η ανάλυση ενός χαρακτήρα ή μεταβλητής σε μια χρονική στιγμή.

análise univariada: A análise de um caracter ou variável de cada vez.

Was this helpful?
Proteiner med katalytiska egenskaper; enzymer finns i alla levande celler, de ökar reaktionshastigheten genom att sänka aktiveringsenergin. De flesta enzymer är väldigt specifika, kräver specifika förhållanden (t.ex pH, temperatur) för att fungera optimalt och kan enkelt denatureras eller inaktiveras.


enzyme: A protein with catalytic properties; enzymes are present in all living cells, they increase the rate of reactions by lowering the activation energy. Most enzymes are highly specific, require specific conditions (e.g., pH, temperature) for optimum performance and are easily denatured or inactivated.

ΕΝΖΥΜΟ : Πρωτεiνη με καταλυτικές ιδιότητες. Τα ένζυμα υπάρχουν σε όλα τα ζωντανά κύτταρα και αυξάνουν την ταχύτητα των αντιδράσεων μειώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης. Τα περισσότερα ένζυμα είναι πολύ εξειδικευμένα, απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες (π.χ. pΗ, θερμοκρασία) για να έχουν άριστη αποδοτικότητα και μετουσιώνονται/ απενεργοποιούνται εύκολα.

enzima : Uma proteína com propriedades catalíticas; as enzimas estão presentes em todas as células vivas, aumentam a taxa de reacção pela diminuição da energia de activação. A maioria das enzimas são altamente específicas, requerem condições específicas (e.g. pH, temperatura) para um rendimento óptimo e são facilmente desnaturadas ou desactivadas.

Was this helpful?
Avlagring vilken transporterats med vindens hjälp till den plats där den nu finns.


aeolian depostis: Wind-deposited material such as dune sands and loess deposits.

ΑIOΛIKA ENAΠOΘEMATA : Eναποθέσεις υλικού από τον αέρα, όπως θίνες (αμμόλοφοι) και εναποθέσεις λαµς (ασβεστιτικός πηλός).

depósitos eólicos: Materiais depositados pelo vento tais como areias dunares e depósitos de loess (periglaciais).

Was this helpful?
Bentiska organismer som lever på ytan av havsbotten eller sjöbotten.


epibenthos: The benthic organisms living on the surface of the sea bed or lake floor.

ΕΠIΒΕΝΘΟΣ: Η βιοκοινωνία που ζει επί της επιφανείας του πυθμένα της θάλασσας ή των λιμνών.

epibentos : Organismos bentónicos que vivem na superfície do fundo do mar ou de um lago.

Was this helpful?
Bentiska organismer som lever på ytan av havsbotten eller sjöbotten.


epibiotic: The benthic organisms living on the surface of the sea bed or lake floor.

ΕΠIΒIΟΤIΚΟΣ: Οργανισμός που ζει προσ- κολλημένος πάνω σε άλλο οργανισμό, αλλά χωρίς να του προκαλεί βλάβη ή να του παρέχει όφελος.

epibiótico : Organismos bentónicos que vivem na superfície do fundo do mar ou de um lago.

Was this helpful?
Total djurlivet djur som lever på substratytan.


epifauna: The animal life inhabiting a substrate surface.

Επιπανίδα : Ο αριθμός ζώων που κατοικούν σε μια υποστρωματική επιφάνεια.

epifauna: A vida animal que habita a superfície de um substracto.

Was this helpful?
Total växtlivet som lever på ytan av havsbottnen.


epiflora: The plant life living on the surface of the sea floor.

Επιχλωρίδα: Η φυτική ζωή που βρίσκεται στην επιφάνεια του πυθμένα της θάλασσας.

epiflora: A vida vegetal que vive na superfície do fundo do mar.

Was this helpful?
Växt som fäster sig på en annan växt enbart för stöd, till exempel, småalger på en laminarväxt.


epiphyte: A plant attached to another plant purely for support, for example, small algae on laminar .

ΕΠIΦΥΤΟ: Φυτό προσαρτημένο πάνω σε ένα άλλο απλώς και μόνο για στήριξη (π.χ. μικροφύκη πάνω σε ελασματοειδή φύκη).

epífito : Uma planta agregada a outra meramente para apoio, por exemplo, pequenas algas sobre laminarias.

Was this helpful?
Syftar på den del av havet, som sträcker sig från ytan till ett djup på ungefär 200m, där tillräckligt med ljus penetrerar för att tillåta fotosyntetisering.


epipelagic: Pertaining to that portion of the oceanic zone from the surface to about 200m depth into which enough light penetrates to allow photosynthesis.

ΕΠIΠΕΛΑΓIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο θαλάσσιο στρώμα από την επιφάνεια μέχρι βάθους 200 m, μέσα στο οποίο διεισδύει αρκετό φως για φωτοσύνθεση.

epipelágico : Que pertence à parte da zona oceânica desde a superfície até cerca de 200m de profundidade até onde penetra luz suficiente para permitir a fotossíntese.

Was this helpful?
Organismer som lever på ytan av en sandig substrat eller på ytan hos sandpartiklarna.


epipsammon: Organisms living on the surface of a sandy substratum or on the surface of the sand particles.

ΕΠIΨΑΜΜΟ: Οργανισμοί που ζουν στην επιφάνεια αμμώδους υποστρώματος ή στην επιφάνεια των σωματιδίων της άμμου.

episammon : Organismos que vivem na superfície de um substracto arenoso ou na superfície de partículas de areia.

Was this helpful?
Tidvattencykel med stor amlitud som sker vid dagjämningpunkterna.


equinoctial tide: A tide of high amplitude occurring when the sun is at or near the equinox.

ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ: Παλίρροια μεγάλου εύρους που εμφανίζεται όταν ο ήλιος βρίσκεται στην ισημερία.

maré equinocial : Uma maré de grande amplitude que ocorre quando o sol está no, ou perto do, equinócio.

Was this helpful?
Process där ytan hos en material nöts ner genom den hydrauliska kraften hos en strömmande vattenmassa; jfr. finrot.


erosion: The phenomenon of wearing away the surface of a material by the hydraulic action of a moving stream of fluid.

ΔIΑΒΡΩΣΗ : Το φαινόμενο της αποσάθρωσης της επιφάνειας ενός υλικού από την υδραυλική δράση ενός κινούμενου ρεύματος ρευστού. (Βλ. επίσης Αποσυνθεση (σηψη) των πτερυγιων).

erosão : O fenómeno de desgaste da superfície de um material pela acção hidraúlica de uma corrente de um fluido.

Was this helpful?
Område där en flod strömmar ut mot havsvattnet och blandas med den.


estuary: That part of a river where the current meets ocean waters and is subject to its effects.

ΠΟΤΑΜΟΚΟΛΠΟΣ: Το μέρος του ποταμού, στο οποίο το ρεύμα του συναντά τις ωκεανικές παλίρροιες και υπόκειται στην επίδρασή τους.

estuário : A parte de um rio onde a corrente encontra águas oceânicas e fica sujeita aos seus efeitos.

Was this helpful?
Introducerad art med bestående populationer, dvs, det är osannolikt att arten kommer att dö ut på grund av mänskliga eller naturliga orsaker.


established species: An introduced organism with a permanent population(s), i.e., one unlikely to be eliminated by man or by natural causes.

ΕΓΚΑΘIΔΡΥΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Ενας εισηγμένος οργανισμός που έχει μόνιμο πληθυσμό (-ούς), δηλ. πληθυσμό που είναι απίθανο να εξαλειφθεί από τον άνθρωπο ή φυσικές αιτίες.

espécie confirmada : Um organismo introduzido com uma população permanente, i.e. improvável de ser eliminada pelo homem ou por causas naturais.

Was this helpful?
Situation varvid skillnader i värmestabilitet motsvarar olika bentiska samhällen.


etage: A situation in which differences in thermal stability correspond to different benthic communities.

Επίπεδο: Σύστημα υποδιαίρεσης θαλάσσιας περιοχής χρησιμοποιώντας διαφορές στα θερμικά χαρακτηριστικά της στήλης του νερού καθώς και των ιζημάτων του βυθού στα οποία υπάρχουν διαφορετικές βενθικές κοινωνίες.

estádio: Um sistema de subdivisão do ambiente marinho utilizando as diferenças nas características térmicas da coluna de água e do sedimento na superfície do oceano habitado por diferentes comunidades bentónicas.

Was this helpful?
När man utför biologiska studier är det praktiskt att dela havet i tre vertikala zoner med avseende på ljusmängden. Dessa zoner är: (a) eufotiska zonen, tar emot tillräckligt med ljus för att kunna driva fotosyntesen hos växter (ner till 80m i haven); (b) disfotiska zonen, tar emot lite ljus och sträcker sig från en djup på ungefär 80m till ungefär 200m. Ingen effektiv växtproduktion kan ske i denna zon; (c) afotiska zonen, den mörka regionen under disfotiska zonen. Storleken på den eufotiska zo


euphotic zone: For the purpose of biological investigations, it is convenient to consider the sea as divided vertically into three zones with respect to the amount of light that is present. These are: (a) the euphotic zone, which is abundantly supplied with light sufficient for the photosynthetic processes of plants (in oceans down to 80 m); (b) the disphotic zone, which is only dimly lighted and extends in the open ocean from about 80 m to 200 or more metres. No effective plant production can take pla

ΕΥΦΩΤIΚΗ ΖΩΝΗ: Προς διευκόλυνση των βιολογικών ερευνών είναι σκόπιμη η διάκριση τριών θαλασσίων ζωνών ανάλογα με την ένταση του διεισδύουντος φωτός, τη θάλασσα ως υποδιαιρούμενη σε τρεις ζώνες, ανάλογα με την ποσότητα φωτός. Αυτές είναι: (α) Η ευφωτική ζώνη, στην οποία υπάρχει άφθονο φως, επαρκές για τις φωτοσυνθετικές διαδικασίες των φυτών σε θαλάσσιο βάθος ως 80 m). (β) Η δυσφωτική ζώνη, η οποία φωτίζεται μόνο αμυδρά και εκτείνεται στις ανοιχτές θάλασσες από τα 80 m ως τα 200 m ή και περισσότερο. Εδώ δεν

zona eufótica : Para fins de investigação biológica, é conveniente considerar o mar como dividido verticalmente em três zonas com respeito à quantidade de luz presente. Existem: (a) a zona eufótica, com luz abundante e suficiente para os processo fotossintéticos das plantas (nos oceanos até aos 80m); (b) zona disfótica, apenas vagamente iluminada e que se entende, em oceano aberto, dos 80m até aos 200 ou mais metros. A produção por parte das plantas não ocorre nesta zona; (c) zona afótica, a zona sem luz abaixo

Was this helpful?
Används för att beskriva organismer som har förmågan att osmoreglera i en mängd olika salthalter. Ålen (Anguilla anguilla) och atlantiska laxen (Salmo salar) klassificeras som euryhalina.


euryhaline: Used of organisms that are capable of osmoregulating in a relatively wide range of salinities. The eel (Anguilla anguilla) and Atlantic salmon (Salmo salar) are classified as euryhaline.

ΕΥΡΥΑΛΟΣ : Χρησιμοποιείται για οργανισμούς που έχουν την ικανότητα ωσμωρρύθμισης σε ένα σχετικά μεγάλο εύρος αλατότητας. Το χέλι (Anguilla anguilla) και ο σολομός του Ατλαντικού (Salmo salar) κατατάσσονται στα ευρύαλα είδη.

eurialinos: Termo utilizado em relação a organismos capazes de osmo-regulação numa escala de salinidades relativamente ampla. A enguia (Anguilla anguilla) e o salmão (Salmo salar) são classificados como eurialinos.

Was this helpful?
Utveckling mot mera näringsrika förhållanden i en vattenmassa som kan leda till hög algtillväxt och syrebrist.


eutrophy: A state of nutrient enrichment of a water body that could lead to excessive growth of organisms and depletion of oxygen concentration.

Ευτροφισμός: Μια κατάσταση εμπλουτισμό του υδάτινου σώματος με θρεπτικά συστατικά η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική ανάπτυξη των οργανισμών και κατ΄ επέκταση στη μείωση της συγκέντρωσης οξυγόνου.

eutrofia : Estado de enriquecimento de uma massa de água por nutrientes que pode conduzir a um crescimento excessivo de organismos e a um esgotamento da concentração de oxigénio.

Was this helpful?
Naturlig eller artificiell näringsberikning i en vattensmassa som förknipas med omfattande planktonblomningar och den påföljande reduktionen i löst syre.


eutrophication: Natural or artificial nutrient enrichment in a body of water, associated with extensive plankton blooms and subsequent reduction of dissolved oxygen.

ΕΥΤΡΟΦIΣΜΟΣ : Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

eutrofização: Enriquecimento nutricional, natural ou artificial, de uma massa de água, associado a blooms extensivos de plâncton e subsequente redução de oxigénio dissolvido.

Was this helpful?
Utsöndring av avfallsprodukter (exkret).


excretion: The process of discharging waste matter.

ΑΠΕΚΚΡIΣΗ: Η αποβολή αποβλήτων υλικών.

excreção: O processo de descarga de desperdícios.

Was this helpful?
Term som används för att beskriva introducerade arter.


exotic species: Term used for introduced species.

ΕΞΩΤIΚΑ ΕIΔΗ: Ορος που χρησιμοποιείται για τα εισαγόμενα είδη.

espécies exóticas : Termo utilizado para espécies introduzidas. Espécie não indígena. Qualquer espécie intencionalmente ou acidentalmente transportada e libertada pelo homem num ambiente fora do seu alcance actual.

Was this helpful?
Produkter av marina organsimers (t.ex fytoplankton) metaboliska aktiviteten, som släpps i vattnet och kan påverka andra arters utbredning.


external metabolites: Products of the metabolic activity of marine organisms (i.e. phyto- plankton) which are released in the water and which may affect the distribution of other organisms.

Εξωτερικοί μεταβολίτες: Παράγωγα του μεταβολισμού των θαλάσσιων οργανισμών (π.χ. φυτοπλαγκτόν) και τα οποία απελευθερώνονται στο νερό και μπορούν να επηρεάσουν την κατανομή άλλων οργανισμών.

metabolitos externas: Produtos da actividade metabólica dos organismos marinhos ( i.e. fitoplancton ) que são libertados na água e que podem afectar a distribuição de outros organismos.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES