AMC LIMITED

D

En av två tidpunkter varje år (mars, september) där solen korsar ekvatorn och tiden mellan solens upp- och nedgång är exakt ett halvt dygn.


equinox: Either of the two occasions each year (March, September) when the sun crosses the equator, producing days and nights of equal duration.

ΙΣΗΜΕΡΙΑ: Κάθε μία από τις δύο περιόδους έτους (Μάιος, Σεπτέμβριος), κατά τις οποίες ο ήλιος διέρχεται φαινεμονικά υπεράνω του ισημερινού, με αποτέλεσμα η ημέρα και η νύχτα να έχουν ίση διάρκεια.

equinócio : Qualquer das duas ocasiões anuais (Março, Setembro) em que o sol atravessa o equador, produzindo dias e noites de igual duração.

Was this helpful?
Term som används att beskriva varaktigheten av ljusperioden under 24 timmar ; jfr. photoperiod.


day length: Term used to describe the duration of the light period in a given 24 hours.

ΔIΑΡΚΕIΑ ΗΜΕΡΑΣ (ΦΩΤΟΣ): Ορος που αναφέρεται στη διάρκεια της φωτεινής περιόδου ενός ορισμένου 24ώρου. Πρβ. φωτοπερίοδος.

comprimento do dia : Termo utilizado para descrever a duração do período de luz em 24 horas: cf. fotoperíodo

Was this helpful?
Återkommer varje 24 timmar; är huvudsakligen aktivt, eller sker, vid dagsljus.


diurnal: Recurring every 24 hours; occurring, or chiefly active, during daylight hours.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ : Επαναλαμβανόμενος κάθε 24 ώρες. Εμφανιζόμενος ή κυρίως δραστήριος κατά τις ώρες του φωτός της ημέρας.

diurno : Repete-se todas as 24 horas; ocorre, ou especialmente activo, durante a luz do dia.

Was this helpful?
Organismers dagliga förflyttning mellan olika djup.


diurnal vertical migration: Daily movement of organisms between different depths.

Ημερήσια κάθετη μετανάστευση : Η καθημερινή κίνηση των οργανισμών μεταξύ διαφορετικών βαθών.

migração vertical diurna : Movimentação diária dos organismos entre diferentes profundidades.

Was this helpful?
Biologisk rytm som har en periodicitet på ungefär 24 timmar.


diurnal rhythm: A biological rhythm having a periodicity of about 24 hours.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Βιολογικός ρυθμός με περίοδο περίπου 24 ωρών.

ritmo diurno : Ritmo biológico que tem uma periodicidade de cerca de 24 horas.

Was this helpful?
Informationsenheter, fakta; observationer; resultaten från en experiment eller en studie.


datum-data: Units of information, facts; observations; results from an experiment or study.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Μονάδες πληροφορίας, παρα- τηρήσεις, αποτελέσματα πειράματος ή μελέτης.

dados : Unidades de informação, factos; observações; resultados de uma experiência ou estudo.

Was this helpful?
1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan. Medlet fick omfattande användning fram till mitten av 1960-talet, men nu har dess användning utsatts för sträng reglering. Besprutning med DDT förbjöds i Sverige och många andra länder i början av 1970-talet. DDT, och dess nedbrytningsprodukt DDD, kan orsaka allvarliga problem i miljöer som småsjöar.


DDT: 1,1-p,p-dichloro-diphenyl-2,2,2- trichloroethane. Formerly one of the most commonly used pesticides, its use is now subject to severe regulatory control. In pond culture, DDT and its breakdown product DDD, of agricultural origin, can cause severe problems,

DDT: 1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2,2- τριχλω- ροαιθάνιο. Ενα από τα κατά το παρελθόν ευρύτερα χρησιμοποιούμενα παρασιτοκτόνα. Σήμερα, η χρήση του υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Στην υδατοκαλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, το DDΤ και το προϊόν της διάσπασής του, DDD (1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2-διχλωροαιθάνιο), τα οποία προέρχονται απο τις γεωργικές καλλιέργειες, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

DDT: 1,1-p,p-dicloro-difenil-2,2,2-tricloroetano. Antigamente um dos pesticidas mais utilizados, o seu uso está actualmente sujeito a um severo controlo. Em tanques de cultura, o DDT, e o seu produto reduzido, o DDD, de origem agrícola, podem causar problemas graves.

Was this helpful?
Ha avföring eller exkrementer.


defaecate: To discharge faeces or egesta.

ΑΦΟΔΕΥΣΗ: Η αποβολή περιττωμάτων.

defecar : Libertação de fezes.

Was this helpful?
En avvikelse av en egenskap från dess avsiktliga (vanligen specificerad) syfte, som är allvarlig nog att orsaka att produkten eller tjänsten inte kan fylla dess förväntade funktion.


defect: A departure of any quality characteristic from its intended (usually specified) level that is severe enough to cause the product or service not to fulfil its anticipated function.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ: Απόκλιση ενός χαρακτηριστικού αντικειμένου ή μιας υπηρεσίας από το επιθυμητό (συνήθως καθορισμένο) επίπεδο, ποιότητα αρκετά σοβαρή, ώστε να μην είναι δυνατόν να επιτελεσθεί μια προβλεπόμενη λειτουργία.

defeito : O desvio de qualquer característica natural do seu suposto padrão (normalmente especificado) suficientemente grave para que o produto ou serviço não consiga cumprir a função a que se destina

Was this helpful?
Varje strukturell förändring i ett organ, vävnad eller cell som orsakar en försämring i dess funktionella kapacitet. Ändringarna på grund av degeneration kan leda till nekros.


degeneration: Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.

ΕΚΦΥΛIΣΜΟΣ: Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .

degeneração : Qualquer alteração estrutural de um orgão, tecido ou célula através da qual o seu poder funcional é prejudicado. A alteração degenerativa pode ou não progredir para a necrose (q.v.) .

Was this helpful?
Ordning i Malacostraca som innehåller räkor, hummrar och krabbor. Tre par extremiteter har modifierats för födointag, de kvarvarande används för rörelse, även om ett par kan ha chelae (q.v.). Ordning inom kräftdjuren som innehåller räkor, hummrar och krabbor osv.


decapods: Order of Malacostraca including prawns, lobsters, crabs. Three pairs of appendages are modified for feeding, the remaining five for locomotion, though one pair may bear chelae. Order of Crustacea comprising prawns, lobsters, crabs etc.

ΔΕΚΑΠΟΔΑ: Τάξη των Μαλακοστράκων που περιλαμβάνει τις γαρίδες, τα καβούρια και τους αστακούς. Τρία ζεύγη εξαρτημάτων έχουν τροποποιηθεί για την πρόσληψη τροφής , τα υπόλοιπα πέντε για την κίνηση, αν και ένα ζεύγος μπορεί να φέρει χηλές.

decápodes : Ordem dos Malacostraca incluindo lagostins, lagostas, caranguejos. Três pares de apêndices estão modificados para a alimentação, os restantes cinco servem para a locomoção, embora um par possa conter cílios (q.v.) . Ordem dos crustáceos que engloba lagostins, lagostas, caranguejos, etc.

Was this helpful?
Lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.


delta: An area at the mouth of the river where sediment accumulates.

Δέλτα: Η περιοχή στις εκβολές των ποταμών όπου εναποτίθενται τα ιζήματα.

lixos degradáveis: Lixos que podem ser desfeitos em pedaços mais pequenos.

Was this helpful?
Ett förgrenande diagram som liknar ett träd. Används för att visa graden av släktskap eller liknelse.


dendrogram: A branching diagram in the form of a "tree" used to depict degrees of relationship or resemblance.

ΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜΜΑ: Διακλαδιζόμενο, δενδροειδές διάγραμμα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των βαθμών συγγένειας ή ομοιότητας.

dendograma : Diagrama ramificado com a forma de "árvore" utilizado para representar graus de relacionamento ou semelhança

Was this helpful?
Sönderfall av oxiderade kväveföreningar (nitrat, NO-3r, eller nitrit, NO-2q) under bildande av kvävgas (N2), kväveoxid (NO) eller dikväveoxid (N2O). Denna process är mest effektiv i syrefria miljöer (t.ex under 0.5 mg/L). Bakterierna som är inblandade i processen kallas för denitrifierare. Denitrifiering kan användas inom akvakultur för att In aquaculture, denitrification becomes a necessary treatment process in recycling systems with little or no water exchange because of


denitrification: The biochemical reduction of nitrate via the intermediate nitrite to molecular (gaseous) nitrogen and carbon dioxide through microbiological activity. This process occurs most efficiently in oxygen-deficient environments (e.g. below 0.5 mg/L). The bacterial groups involved are generally called denitrifiers. In aquaculture, denitrification becomes a necessary treatment process in recycling systems with little or no water exchange because of the rapid nitrate accumultion derived from effective bio

ΑΠΟΝIΤΡΩΣΗ : Η βιοχημική αναγωγή των νιτρικών, μέσω νιτρωδών, προς μοριακό (αέριο) άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα. Η διεργασία αυτή είναι αποτελεσματικότερη σε περιβάλλοντα με μειωμένο οξυγόνο (π.χ. κάτω από 0.5 mg/L). Τα βακτήρια που συμμετέχουν σ αυτή τη διεργασία ονομάζονται γενικά απονιτροποιά. Στην υδατο- καλλιέργεια η απονίτρωση αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για την διαχείριση ανακυκλωνομένων συστημάτων με μικρή ή μηδενική ανανέωση του νερού, οφειλόμενη στην ταχεία συσσώρευση νιτρι- κών από τη

desnitrificação : A redução bioquímica de nitratos via nitritos para azoto molecular (gasoso) e dióxido de carbono através de actividade microbiológica. Este processo ocorre mais eficientemente em ambientes pobres em oxigénio (e.g. abaixo de 0,5 mg/l). Os grupos de bactérias envolvidas são geralmente chamadas desnitrificadoras. Em aquacultura, a desnitrificação torna-se um processo de tratamento necessário em sistemas onde a água é reciclada devido à rápida acumulação de nitratos derivada da efectiva nitrificaçã

Was this helpful?
Antalet individer inom ett visst område eller volym.


density: (1) The number of individuals within a given area or volume. (2) In physics: the mass is divided by volume.

Πυκνότητα : (1) Ο αριθμός των ατόμων για μια δεδομένη περιοχή ή ανά όγκο. (2) Στη φυσική η μάζα διαιρούμενη δια του όγκου.

densidade: (1) O número de indivíduos por uma dada área ou volume.(2) Em física, a massa é dividida pelo volume.

Was this helpful?
Ekologisk princip där en ändring av en miljöfaktors inflytande påverkar populationstillväxten, allteftersom populationsdensitetet förändras; till exempel, genom att minska populationstillväxten (genom att öka mortalitet eller minska fekunditet) medan densitet ökar. Detta gäller inom intensiv akvakultur eller andra produktionssystem (t.ex rotiferaodlingar i marina annläggningar) där produktivitet beror i stor del på naturliga näringskedjor. Inom kommerciell akvakultur kan denna princip kringgås,


density dependence: An ecological principle in which a change in the influence of an environmental factor affects population growth as population density changes, for example by tending to retard population growth (by increasing mortality or decreasing fecundity) as density increases. This applies to extensive aquaculture (as in conventional pond culture) or other production systems (for example, rotifer production in marine hatcheries) where productivity largely depends on natural food chains. In commercial intens

ΠΥΚΝΟ-ΕΞΑΡΤΗΣΗ: Οικολογική αρχή, σύμφωνα με την οποία η μεταβολή της πυκνότητας ενός πληθυσμού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο επιδρά ένας δεδομένος οικολογικός παράγοντας στην αύξηση του πληθυσμού. Για παράδειγμα, η αύξηση της πυκνότητας ενός πληθυσμού οδηγεί σε αύξηση της θνησιμότητας (ή μείωση της γονιμό- τητας) και συνεπώς τείνει να ανακόψει την αύξηση του ληθυσμού (με αύξηση της θνησιμότητας ή με μείωση της γονιμότητας). Η αρχή αυτή ισχύει στην περίπτωση της εκτατικής υδατοκαλλιέργειας (π.χ. παραδοσιακ

dependência de densidade : Um princípio ecológico no qual uma alteração na influência de um factor ambiental afecta o crescimento da população à medida que a densidade populacional se altera, por exemplo tendendo a retardar o crescimento populacional (aumentando a mortalidade ou diminuindo a fecundidade) à medida que a densidade aumenta. Este fenómeno aplica-se à aquacultura extensiva (como na cultura em tanques convencionais) ou noutros sistemas de produção (por exemplo, produção de rotíferos em maternidades) onde a pro

Was this helpful?
Mortalitet som står i samband med populationsdensitetet.se DENSITETSBEROENDE


density dependent mortality: Mortality related to the population density.

ΠΥΚΝΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Θνησιμότητα που σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού.

mortalidade dependente da densidade : Mortalidade relacionada com a densidade populacional. Ver DEPENDÊNCIA DE DENSIDADE

Was this helpful?
Teknik där djur som kan innehålla ogynsamma ämnen (sand, slam), föroreningar, parasiter eller organismer som kan vara skadliga för människor, placeras och hålls i ren vatten tills de rengör sig själva; vanligen tillämpad på skaldjur.


depuration: Technique whereby animals that may contain undesirable substances (sand, silt), pollutants, parasites or organisms of possible harm to human beings are placed and held in clean water to clean themselves; usually applied to shellfish.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ : Τεχνική, κατά την οποία ζώα που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες (άμμο, λάσπη), ρύπους ή οργανισμούς ενδεχομένως επιβλαβείς για τον άνθρωπο, τοποθετούνται και παραμένουν σε καθαρό νερό για να καθαριστούν. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα δίθυρα μαλάκια.

depuração : Técnica através da qual animais que podem conter substâncias indesejáveis (areia, lama), poluentes, parasitas ou organismos potencialmente perigosos para o homem são colocados e mantidos em água limpa para eles próprios se purificarem; normalmente aplicada aos bivalves.

Was this helpful?
Kemisk modifikation som oskadliggör en xenobiotisk substans.


detoxification: The chemical modification of a xenobiotic substance that renders it harmless.

Αποτοξικοποίηση: Η χημική μετατροπή μιας ξενοβιοτικής ουσίας η οποία την καθιστά ακίνδυνη.

detoxificação: A modificação química de uma substância xenobiotica que a torna inofensiva

Was this helpful?
(1) Inom limnologi och oceanografi: organiska partiklar eller annat upplöst material som flyttas runt av vattnet. (2) Inom patologi: en samling eller hög av finfördelat material som har bildats genom avnötning, i synerhet i fiskgälar.


detritus: (1) In limnology and oceanography: the fragments of organic matter or other disintegrated material moved about by water. (2) In pathology: a collection or heap of fragments formed by detrition, especially in fish gills.

ΤΡΙΠΤΟΝ: (1) Στη λιμνολογία και την ωκεανο- γραφία, τα τρίμματα οργανικού ή άλλου απο- σαρθρωμένου υλικού που μετακινούνται από το νερό. (2) Στην παθολογία μια μάζα ή συσσωμάτωμα τριμμάτων που προέρχονται από αποσάθρωση, ιδιαίτερα στα βράγχια των ψαριών.

detrito : (1) Em limnologia e oceanografia: os fragmentos de matéria orgânica ou outro material desagregado transportados pela água. (2) Em patologia: um conjunto de fragmentos formados por atrito, especialmente nas guelras dos peixes.

Was this helpful?
Organismer som lever på dött, finfördelat organiskt material.


detritivore: Feeding on fragmented particulate organic matter.

ΤΡΙΜΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ο διατρεφόμενος από τρίμματα οργανικού υλικού.

detritívoro : Que se alimenta de particulas fragmentadas de matéria orgânica

Was this helpful?
Omfattande term som beskriver fiskar som migrerar fritt mellan havet och sötvattensmiljöer. Anadroma fiskar (q.v.) flyttar från salt- till sötvattensmiljöer och katadroma fiskar (q.v.) flyttar från söt- till saltvattensmiljöer (huvudsakligen för att leka).


diadromous: A comprehensive term used of fish which migrate freely between the sea and fresh water. Anadromous fish move from salt to fresh water and catadromous fish move from fresh to salt water (mainly to spawn).

ΔIΑΔΡΟΜΑ: Ορος που αναφέρεται σε ψάρια που μεταναστεύουν ελεύθερα μεταξύ του θαλασσινού και του γλυκού νερού. Τα ανάδρομα ψάρια μεταναστεύουν από το αλμυρό στο γλυκό νερό και τα κατάδρομα κινούνται από το γλυκό στο αλμυρό νερό (κυρίως για γαμετοτοκία).

diádromo : Termo utilizado para referir peixes que migram livremente entre o mar e a água doce. Peixes anádromos (q.v.) movem-se da água salgada para a água doce e peixes catádromos (q.v.) movem-se da água doce para a água salgada (principalmente para desovar).

Was this helpful?
Genetisk locus med två alleler.


diallelic: Genetic locus with two different alleles.

ΔIΑΛΛΗΛIΚΟΣ: Γενετικός τόπος με δύο διαφορετικά αλληλόμορφα.

dialélico : Local genético com dois alelos diferentes.

Was this helpful?
Vilostadie; en period av suspenderad tillväxt eller utveckling, som karakteriseras av en kraftigt nedsatt metaboliskt aktivitet. Sker vanligtvis när ett organism går i ide.


diapause: A resting phase; a period of suspended growth or development, characterized by greatly reduced metabolic activity, usually during hibernation or estivation.

ΔIΑΠΑΥΣΗ: Φάση αδράνειας. Περίοδος αναστολής της αύξησης ή της ανάπτυξης, η οποία χαρα- κτηρίζεται από έντονα μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα, συνήθως κατά τη διάρκεια της χειμέριας ή της θερινής νάρκης.

diapausa : Uma fase de descanso; um período de suspensão do crescimento ou desenvolvimento, caracterizado por uma grande redução da actividade metabólica, normalmente durante a hibernação ou estivação.

Was this helpful?
Encelliga alger (fytoplankton) som täcks av två överlappande, porösa, kiselartade skal: bland de mest abundanta marina organismer; odlas som föda åt rotiferer och mollusklarver.


diatom: A single-celled alga (phytoplankton) covered by two overlapping porous, silaceous shells: among the most abundant marine organisms; cultured as food for rotifers and mollusc larvae.

ΔΙΑΤΟΜΑ: Ομάδα μονοκύτταρων φυκών που ανήκει στην κλάση Bacillariophyceae (Diatomeae), αποτελούμενη από 6000 είδη τα οποία περιβάλλονται από μια διπλή πυριτική κάψα (επιθήκιο και υποθήκιο). Χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ποικιλία σχήματος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σπουδαιότερους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς συμβάλλοντας στην πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών. Τα περισσότερα άτομα της ομάδας Pennales, αποτελούν βενθικά είδη των γλυκών νερών. Καλλιεργούνται ως τροφή για τα τροχόζωα και τις προ

diatomáceas : Uma alga unicelular (fitoplâncton) coberta por duas conchas, siliciosas e porosas, sobrepostas: estão entre os organismos marinhos mais abundantes; são cultivadas como alimento para os rotíferos e larvas de moluscos.

Was this helpful?
Syftar på en 24-timmars period.


diel: Daily; pertaining to a 24-hour period.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ: Αναφερόμενος σε ένα 24ωρο.

diário : Diário; que diz respeito a um período de 24 horas.

Was this helpful?
Naturligt eller föreskriven födoregim.


diet: Natural or prescribed feeding regime.

ΔIΑIΤΑ: Παροχή τροφής, σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα.

dieta : Regime alimentar natural ou fornecido

Was this helpful?
1) Spridningen av ett beståndsdel i en gas, vätska eller fast ämne som leder till att sammansättningen av alla delar blir uniformt. (2) Den spontana rörelsen av atomer eller molekyler till nya platser inom ett ämne.


diffusion: 1) Spreading of a constituent in a gas, liquid or solid, tending to make the composition of all parts uniform. (2) The spontaneous movement of atoms or molecules to new sites within a material.

ΔIΑΧΥΣΗ : (1) Η εξάπλωση ενός συστατικού σε αέριο, υγρό ή στερεό μέσο, η οποία τείνει να ομογενοποιήσει τη σύσταση όλων των μερών. (2) Η αυθόρμητη μετατόπιση των ατόμων και των μορίων σε ένα υλικό.

difusão : (1) Dispersão de um constituinte num gás, líquido ou sólido, com a intenção de tornar uniforme a composição de todas as partes. (2) Movimento espontâneo dos átomos ou moléculas para novos locais dentro de um material.

Was this helpful?
Mikroskopiska, mestadels marina, mikroalger som har två flageller; de utgör en av de viktigaste beståndsdelarna av plankton.


dinoflagellates: Minute, mostly marine, micro-algae having two flagella; they form one of the chief constituents of plankton.

ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΑ: Μικροσκοπικά, κατά κανόνα θαλάσσια, μικροφύκη που έχουν δύο μαστίγια. Αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του πλαγκτού.

dinoflagelados : Microalgas de pequenas dimenções, a maioria marinhas, que têm dois flagelados; formam um dos mais importantes constituintes do plâncton.

Was this helpful?
Hastig och lokal ökning av mängden planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar. Sker vanligtvis på hösten eller våren och kan orsaka i stora blomningar där dessa organismer dominerar samhället. Algblomningar kan förknippas med frigörandet av toxiska substanser (när dinoflaggelaten Gymnodioum blommar).


dinoflagellate bloom: Rapid and localized increase of planktonic species, often in spring or autumn, can cause large temporary concentrations of these organisms to dominate the community and result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΑΝΘIΣΗ ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΩΝ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium)

bloom dinoflagelados : Aumento rápido e localizado de uma ou mais espécies planctónicas, frequentemente na Primavera ou Outono, originando grandes concentrações temporárias destes organismos que passam a dominar a comunidade; pode resultar em águas descoloradas (marés vermelhas). Os blooms de fitoplâncton (algas) podem estar associados à libertação de toxinas (e.g. blooms de dinoflagelados Gymnodinium).

Was this helpful?
Tetraklorodibenzoparadioxin (TCDD); mycket toxiskt och svårnedbrytbar, och kan bildas vid framställningen av ogräsmedlet 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra.


dioxin: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.

ΔIΟΞIΝΗ : Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παρα- μονής). Προïόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.

dioxina : Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); um produto da produção de 2,4,5 T altamente tóxico e persistente no ambiente.

Was this helpful?
Innehar en dubbel uppsättning av homologa kromosomer, typiskt för de flesta organismer som härstammar från befruktade äggceller.


diploid: Having a double set of homologous chromosomes, typical of most organisms derived from fertilized egg cells.

ΔIΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο διαθέτων δύο ομάδες ομολόγων χρωμοσωμάτων. Είναι η τυπική κατάσταση των οργανισμών που προκύπτουν από γονιμοποιημένα ωοκύτταρα.

diplóide : Que possui um conjunto duplo de cromossomas homólogos, típico da maioria dos organismos derivados de células de óvulos fertilizados.

Was this helpful?
Kemisk eller fysisk medel som sprider eller distribuerar material. Används ofta för att kontrollera föroreningar som olja. En bieffekt kan vara att den underlättar föroreningen att komma i kontakt med organismen.


dispersant: Chemical or physical agents used to disperse or distribute materials. Often used in the control of pollutants such as oil. A side effect may be the promotion of more effective contact between the pollutants and the organism.

ΔIΑΣΚΟΡΠIΣΤIΚΟ: Χημικοί ή φυσικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον διασκορπισμό ή τη διερεύνηση της κατανομής ουσιών. Συχνά χρησιμο- ποιούνται για την αντιμετώπιση ρύπων, όπως π.χ. πετρελαίου. Μια από τις παρενέργειες των διασκο- ρπιστικών είναι ότι καθιστούν αποτελεσματικότερη την επαφή των τοξικών παραγόντων με τον οργαν- ισμό, την περισσότερο αποτελεσματική επαφή μετ- αξύ των τοξικών παραγόντων και του οργανισμού.

dispersor : Agentes químicos ou físicos utilizados para dispersar ou distribuir materiais. Frequentemente utilizados no controle de poluentes tais como o petróleo. Como efeito colateral pode ocorrer a promoção de um contacto mais eficaz entre os poluentes e o organismo.

Was this helpful?
Spridningen av smittbärande vektorer, frön, sporer eller andra spridningsenheter.


dissemination: The scattering or spreading, as of infectious agents, seeds, spores or other propagules.

ΔIΑΣΠΟΡΑ (ΔIΑΔΟΣΗ): Η εξάπλωση ή διασκορπισμός μολυσματικών παραγόντων, σπόρων, σπορίων ή άλλων μονάδων εξάπλωσης (propagules).

disseminação : Dispersão ou propagação,de agentes infecciosos, sementes, esporos ou outros propagadores.

Was this helpful?
(1) Utvecklingen av olika karaktärer eller egenskaper hos närbesläktade organismer; divergerande evolution. (2) Oceaniska uppvällningszoner där djupt vatten stiger och sprider ut sig på ytan, as in the Antarctic divergence; jfr. konvergens.


divergence: (1) The acquisition of dissimilar characters or traits by related organisms; divergent evolution. (2) A zone of oceanic upwelling where deep water rises and spreads out over the surface, as in the Antarctic divergence.

ΑΠΟΚΛIΣΗ : (1) Η εμφάνιση ανόμοιων χαρακτήρων ή γνωρισμάτων σε συγγενείς οργανισμούς. Απο- κλίνουσα εξέλιξη. (2) Ζώνη ωκεάνιας ανάβλυσης (up-welling), όπου νερό ανέρχεται από βαθειά στρώματα και απλώνεται στην επιφάνεια, όπως π.χ. στην απόκλιση της Ανταρκτικής (πρβ. σύγκλιση).

divergência : (1) A aquisição de caracteres ou características diferentes por organismos relacionados; evolução divergente. (2) uma zona de upwelling oceânico onde a água do fundo sobe e se propaga à superfície, como na divergência Antártica; cf. convergência.

Was this helpful?
(1) Antalet arter i en samling, ett samhälle eller ett prov; artrikedom (2) Mått på antalet arter och deras relativa abundanser i ett samhälle; en låg diversitet syftar att det finns få arter eller olika abundanser, hög diversitet syftar på att det finns många arter och jämna abundanser. (3) Tillstånd där det finns skillnader på vissa karaktärer eller egenskaper.


diversity: (1) The absolute number of species in an assemblage, community or sample; species richness. (2) A measure of the number of species and their relative abundance in a community; low diversity refers to few species or unequal abundances, high diversity to many species or equal abundances. (3) The condition of having differences with respect to a given character or trait.

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: (1) Ο απόλυτος αριθμός ειδών σε μια συνάθροιση, κοινότητα ή δείγμα. Η αφθονία των ειδών. (2) Μέτρο τού αριθμού των ειδών και της σχετικής τους αφθονίας σε μια βιοκοινότητα. Μικρή ποικιλότητα σημαίνει λίγα είδη ή διαφορές στην αφθονία, μεγάλη ποικιλότητα σημαίνει πολλά είδη ή παρόμοιες αφθονίες. (3) Η ύπαρξη διαφορών σε ένα χαρακτήρα ή γνώρισμα.

diversidade : (1) O número absoluto de espécies numa reunião, comunidade ou amostra; riqueza especifica. (2) A quantificação do número de espécies e da sua abundância relativa numa comunidade; baixa diversidade refere-se a poucas espécies ou abundâncias desiguais, elevada diversidade a muitas espécies ou abundâncias iguais. (3) A condição de ter diferenças com respeito a um dado carácter ou característica .

Was this helpful?
Mått på antalet arter i ett samhälle och deras relativa abundanser; såna mått innefattar förhållandet mellan antal arter och antal individer. Shannon- Wiener index, richness index, Brillouin index och Simpson index.


diversity index: A measure of the number of species in a community and their relative abundances; such measures include the ratio between number of species and number of individuals, the Shannon- Wiener index, richness index, Brillouin index and Simpson index.

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ: Μέτρο του αριθμού των ειδών και της σχετικής τους αφθονίας σε μια βιοκοινότητα. Παραδείγματα δεικτών ποικιλότητας η αναλογία του αριθμού των ειδών προς τον αριθμό των ατόμων, ο δείκτης Shannon - Wiener, ο δείκτης αφθονίας, ο δείκτης Brillouin και ο δείκτης Simpson.

índice de diversidade : A quantificação do número de espécies e da sua abundância relativa numa comunidade; este cálculo inclui a razão entre o número de espécies e o número de indivíduos, índice Shannon-Wiener, índice de riqueza, índice Brillouin e índice Simpson.

Was this helpful?
Djuphavens botten, på djup över 2000 meter, representerar ett av de mest konstanta marina biomen, med temperaturer mellan 00 och 20 C.


abyss : The bottom of the deep oceans, with a depth greater than 2000 metres, representing one of the most constant marine biomes, with temperature between 02 and 22 C.

ΑΒΥΣΣΟΣ: Ο βυθός των βαθειών θαλασσών, όπου το βάθος είναι μεγαλύτερο από 2.000 μέτρα. Αντιπροσωπεύει έναν από τους σταθερότερους θαλάσσιους βιοχώρους, με θερμοκρασία μεταξύ 00 και 20 C.

abissal : O fundo do oceano profundo, com um profundidade superior a 2000 metros, representa um dos biomas marinhos mais constantes, com uma temperatura entre 00 e 20 C

Was this helpful?
Djuphavsslätten. Plan område som sträcker sig vidare från kontinentaranden och kontinentalsluttningen.


abyssobenthic: A flat area of the deep ocean floor beyond the continental slope and continental rise.

Αβυσσοβενθικός: Οργανισμοί που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα της αβύσσου.

abissobentónicos: Organismos que vivem sobre ou nos sedimentos do fundo abissal.

Was this helpful?
Pelagiska organismer som lever under 3000 meters djup.


abyssopelagic: Pelagic organisms living at water depths greater than 3000 metres.

Αβυσσοπελαγικός: Πελαγικοί οργανισμοί οι οποίοι ζουν σε βάθη μεγαλύτερα των 3000 μέτρων.

abissopelágicos: Organismos pelágicos que vivem a profundidades superiores a 3000 metros.

Was this helpful?
Djuphavsslätten. Plan område som sträcker sig vidare från kontinentaranden och kontinentalsluttningen.


abyssal plain: A flat area of the deep ocean floor beyond the continental slope and continental rise.

Αβυσσική πεδιάδα: Μια επίπεδη περιοχή του βυθού των ωκεανών μεγάλου βάθους πέρα από την ηπειρωτική κατωφέρεια και την ηπειρωτική ανύψωση

planicie abissal: Área plana do fundo oceânico para além do talude e elevações continentais.

Was this helpful?
Linje på sjökort som förbinder punkter av samma djup i sjöar eller havet; djupkontur.


bathymetric contour: A line on a chart connecting points of equal depth in an ocean or lake; depth contour.

ΙΣΟΒΑΘΗΣ: Καμπύλη που ενώνει σημεία ίσου βάθους μιας θαλάσσιας περιοχής ή μιας λίμνης. Iσοβαθής καμπύλη.

perfil batimétrico : Uma linha numa carta ligando pontos de igual profundidade num oceano ou lago: curva de profundidade.

Was this helpful?
Organism som lever på eller nära botten i dammar, en sjöar eller havet.


demersal: Living on or close to the bottom of a pond, lake, or the sea.

ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓIΚΟΣ: Αυτός που ζει πάνω ή κοντά στον πυθμένα μιας υδατοσυλλογής, λίμνης ή της θάλασσας.

demersal : Que vive no, ou perto do, fundo de um tanque, lago ou mar.

Was this helpful?
Djurdelen av planktonorganismerna.


zooplankton: The animal component of plankton which serves as food for large animals.

ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Το ζωϊκό μέρος του πλαγκτού. Χρησιμοποιείται ως τροφή από μεγαλύτερα ζώα.

zooplâncton : A componente animal do plâncton, o qual serve de alimento a animais de grandes dimensões.

Was this helpful?
Deoxiribonukleinsyra; en cells primära genetiska material. DNA är en makromolekyl som består av nukleotider. Varje nukleotid består av en fosfatgrupp, en sockergrupp (deoxiribos) samt en av fyra möjliga heterocykliska kvävebaser: adenin (A), tymin (T), guanin (G) eller cytosin (C). Vanligtvis förekommer polynukleotidkedjorna som en dubbelhelix. Ordningsföljden mellan dessa nukleotidpar i kedjorna utgör grunden för den genetiska koden (q.v). DNA molekyler är de största biologiskt aktiva molekyler


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell. A polymer of the deoxyribo- nucleotides ; deoxyadenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and deoxy- thymine triphosphate. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code (q.v). DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

DNA: Δεοξυριβονουκλεïκό οξύ, Deoxyribonucleic Acid. Το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου, πολυμερές των δεοξυριβονουκλεοτιδίων της αδενίνης, της γουανίνης, της κυτοσίνης και της θυμίνης. Στην τυπική του μορφή περιέχει τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπό μορφή διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών ζευγών στις αλυσίδες αποτελεί τη βάση του γενετικού κώδικα (βλ. λέξη). Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά βιολογικώς ενεργά μόρια.

ADN : Ácido deoxiribonúcleico; o material genético fundamental de uma célula. Um polímero de deoxiribo-nucleótidos; trifosfato de deoxiadenina, trifosfato de deoxiguanina, trifosfato de deoxicitocina e trifosfato de deoxi-timina. Tipicamente as cadeias de polinucleótidos ocorrem na forma de dupla espiral. A sequência de cruzamentos de nucleótidos nas cadeias é a base do código genético ( q.v.). As moléculas de ADN são as moleculas biológicas mais amplamente conhecidas.

Was this helpful?
Mängden kol som förekommer i löst form i en given volym vatten. Vanligtvis uttryckt i mg C l-1.


DOC: Dissolved Organic Carbon. A measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C l-1.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝIΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (DOC.): Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg Cl-1.

D.O.C.: CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO. Medição da carga de carbono dissolvido num dado volume de água. Normalmente expresso em mg C I -1 .

Was this helpful?
Den totala och irreversibla upphävandet av alla livsprocesser.


death: The total and irreversible cessation of all life processes.

ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ολική και μη αναστρέψιμη παύση όλων των διεργασιών της ζωής.

morte: A cessação total e irreversível de todos os processos vitais.

Was this helpful?
Mängden organisk material som förekommer i löst form i en given volym vatten. Vanligtvis uttryckt i mg l-1.


DOM: Dissolved Organic Matter. A measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg l-1.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝIΚΗ ΥΛIKO (DOM): Μέτρο του οργανικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε δεδομένο όγκο νερού. Συνήθως εκφράζεται ως mg l-1.

matéria orgância dissolvida : Medição da carga orgânica dissolvida num dado volume de água. Normalmente expressa em mg I - 1.

Was this helpful?
(1) Den utsträckning i vilken en art dominerar ett samhälle på grund av sin storlek, abundans eller täckningsgrad och därigenom påverkar fitness hos andra arter i samhället. (2) Tendensen hos fenotypiska egenskaper som kontrolleras av en allell (dominant) att uttryckas över egenskaper kontrollerade av andra alleller (recessiva) på samma lokus. (3) Fysisk dominering som påbörjas och upprätthålls genom aggression eller andra beteendemönster hos en individ.


dominance: (1) The extent to which a given species predominates in a community because of its size, abundance or coverage, and affects the fitness of associated species. (2) The tendency of the phenotypic traits controlled by one allele (dominant) to be expressed over traits controlled by other alleles (recessive) at the same locus. (3) Physical domination initiated and sustained by aggression or other behavioural patterns of an individual.

ΕΠIΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΥΡIΑΡΧIΑ) : (1) Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο είδος κυριαρχεί σε μια βιοκοινότητα, λόγω τού μεγέθους του, της αφθονίας ή της κάλυψής του, και επηρεάζει την αρμοστ- ικότητα των άλλων ειδών. (2) Η τάση των φαινοτυπικών γνωρισμάτων που ελέγχονται από ένα αλληλόμορφο (επικρατές ή κυρίαρχο) να εκφράζονται επικαλύπτοντας γνωρίσματα που ελέγχονται από άλλα αλληλόμορφα (υπολειπόμενα) στον ίδιο γενετικό τόπο. (3) Η φυσική κυριαρχία που πηγάζει και συντηρείται από την επιθετικότητα ή άλλα πρότυπα συμπεριφορά

dominância : (1) O grau de predominância de uma espécie numa comunidade devido ao seu tamanho, abundância ou cobertura, e o modo como afecta a adaptação das espécies associadas. (2) A tendência das características fenótipicas controlada por um alelo (dominante) que se expressa sobre características controladas por outros alelos (recessivos) no mesmo local. (3) Domínio físico iniciado e sustentado pela agressão ou outros padrões de comportamento de um indivíduo.

Was this helpful?
(1) Den högst rankade individen i en hierarki; alfa. (2) En organism som utövar ett avsevärt inflytande på ett samhälle genom sin storlek, abundans eller täckningsgrad. (3) En allell som bestämmer fenotypen hos en heterozygot.


dominant: (1) The highest ranking individual in a dominance hierarchy; alpha. (2) An organism exerting considerable influence upon a community by its size, abundance or coverage. (3) An allele which determines the phenotype of a heterozygote.

ΕΠIΚΡΑΤΕΣ (ΚΥΡIΑΡΧΟ): (1) Το άτομο που κατέχει την πρώτη θέση σε μια κυριαρχική ιεραρχία. (2) Οργανισμός που ασκεί σημαντική επίδραση σε μια βιοκοινότητα, λόγω μεγέθους, αφθονίας ή κάλυψης. (3) Το αλληλόμορφο που καθορίζει τον φαινότυπο του ετεροζυγώτη.

dominante: (1) A posição mais elevada numa hierarquia de dominância; alfa. (2) Um organismo que exerce uma influência considerável sobre uma comunidade devido ao seu tamanho, abundância ou cobertura. (3) Um alelo que determina o fenótipo de um heterozigoto.

Was this helpful?
En gen eller den korresponderande genprodukten som uttrycks i alla heterozygoter; motsatsen till recessiva gener (q.v).


dominant gene: A gene or the corresponding gene product, that is manifest in all heterzygotes; the opposite of recessive gene.

ΕΠIΚΡΑΤΕΣ (ΚΥΡIΑΡΧΟ) ΓΟΝIΔIΟ: Γονίδιο (ή το αντίστοιχο γονιδιακό προïόν) που εκφράζεται σε όλους τους ετεροζυγώτες. Το αντίθετο του υπολειπόμενου γονιδίου.

gene dominante : Um gene ou o correspondente produto do gene, que se manifesta em todos os heterozigotos; o oposto de gene recessivo (q.v.).

Was this helpful?
Kvantiteten av en substans som tilldelas en organism eller system. Denna term används antingen för att beskriva den totala mängden som tilldelas vid ett tillfälle, den mängd som tilldelas per viktenhet eller volym till en organism eller system, eller mängden som tilldelas under en tidsperiod. Denna term bör därför användas med försiktighet.


dose: The quantity of a substance administered to an organism or a system. This term is variously used to described the total amount administered at a single time; the specific amount administered per unit weight or volume of the organism or system concerned; or the amount administered over a given period of time. Great care should therefore be taken in the use of this term.

ΔΟΣΗ: Η ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί ή να χορηγηθεί σε έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σε μία χρονική στιγμή. Στη Μ. Βρετανία ο όρος δηλώνει τη ρύθμιση ή την κλιμάκωση των δόσεων, ποτέ την ποσότητα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή (δοσολογία).

dose : A quantidade de uma substãncia administrada a um organismo ou sistema. O termo é utilizado de diversas formas para descrever a quantidade total administrada de uma única vez; a quantidade específica administrada por unidade de peso ou volume do organismo ou sistema; ou a quantidade administrada num dado período de tempo. Por conseguinte deve-se ter muito cuidado no uso deste termo.

Was this helpful?
Liknande en koncentrations-respons kurva, förutom att dosen (kvantiteten) av substansen som mottages av en organism är känd och ersätter koncentration när data plottas.


dose response curve: Similar to concentration-response curve except that the dose (the quantity) of the substance received by the organism is known and takes the place of concentration in plotting the data.

ΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΚΡIΣΗΣ, ΚΑΜΠΥΛΗ: Παρόμοια με την καμπύλη συγκέντρωσης - απόκρισης, με τη διαφορά ότι η δόση (η ποσότητα) που προσλαμβάνεται από το ψάρι είναι γνωστή και αντικαθιστά τη συγκέντρωση στο διάγραμμα.

curva de resposta : Parecido à curva de resposta de concentração excepto que a porção (quantidade) da substância recebida pelo organismo é conhecida e toma o lugar da concentração na determinação dos dados.

Was this helpful?
Tidvatten som har två hög och två lågvatten varje dag.


semi-diurnal tide: Tide having two high and two low waters each lunar day.

Παλίρροια μισής ημέρας : Παλίρροια που εμφανίζει δυο πλημμυρίδες και δυο άμπωτες κάθε σεληνιακή ημέρα.

Maré semidiurna : Com duas marés altas e duas baixas em cada dia lunar.

Was this helpful?
Process där stora avfallsmängder slängs i havet. Kontrolleras enligt internationell lagstiftning.


dumping: The action of discarding large quantities of contaminants in the oceans. Strictly controlled by international legislation.

Ρίψη : Η πράξη της απόρριψης μεγάλων ποσοτήτων ρυπογόνων ουσιών στους ωκεανούς. Ελέγχεται αυστηρά από την διεθνή νομοθεσία.

descarga: A acção de desfazer-se de grandes quantidades de substâncias contaminadoras nos oceanos. Estritamente controlado pela legislação internacional.

Was this helpful?
Dag-natt rytm hos fysiologiska kroppsfunktioner eller beteenden.


circadian rhythm: A 24-hour rhythm or day-night rhythm in physiological or behavioural body functions.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: 24-ωρος ρυθμός των σωματικών λειτουργιών καθορίζεται από την φυσιολογία ή την συμεριφορά ενός οργανισμού.

ritmo circadiano : Um ritmo de 24 horas ou de dia-noite nas funções fisiológicas ou comportamentais do corpo.

Was this helpful?
Stora regelbundna vågor med lång period i mellan.


swell: Large regular waves with long periods.

Φουσκοκύματα : Μεγάλοι τακτικοί κυματισμοί με μεγάλες περιόδους.

ondulação : Ondas regulares com período longo.

Was this helpful?
(1) Används för att beskriva vattenmassor med rik förekomst av organiskt material, vanligen i form av suspenderade växtkolloider och större växtfragment, men med låga näringshalter. (2) Används för att beskriva arter som förekommer i dystrofiska habitat.


dystrophic: (1) Used of water bodies rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content; dystrophic lake. (2) Used of species characteristic of dystrophic habitats.

ΔΥΣΤΡΟΦIΚΟΣ: (1 )Χρησιμοποιείται για μάζες γλυκού νερού πλούσιες σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, τα οποία όμως έχουν χαμηλό θρεπτικό περιεχόμενο. Δυστροφική λίμνη. (2) Χρησιμοποιείται για είδη χαρακτηριστικά των δυστροφικών ενδιαιτημάτων.

distrófico : (1) Termo utilizado para massas de água ricas em matéria orgânica principalmente na forma de coloides de plantas em suspensão e fragmentos de plantas de maiores dimensões, mas tendo um conteúdo nutritivo baixo; lago distrófico. (2) Termo utilizado para espécies características de habitats distróficos.

Was this helpful?
Tillstånd där färskvatten har en rik förekomst av organiskt material, vanligen i form av suspenderade växtkolloider och större växtfragment, men med låga näringshalter.


dystrophy: Condition in which freshwater is rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content (bog lake, brown water lake).

ΔΥΣΤΡΟΦIΑ: Κατάσταση του νερού, κατά την οποία αυτό είναι πλούσιο σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, αλλά είναι φτωχό σε (ανόργανα) θρεπτικά υλικά.

distrofia : Circunstância em que a água doce é rica em matéria orgância principalmente na forma de coloides de plantas em suspensão e fragmentos de plantas de maiores dimensões, mas tendo um conteúdo baixo em nutrientes (pântano, lago de águas castanhas).

Was this helpful?
En av två tidpunkter varje år (mars, september) där solen korsar ekvatorn och tiden mellan solens upp- och nedgång är exakt ett halvt dygn.


equinox: Either of the two occasions each year (March, September) when the sun crosses the equator, producing days and nights of equal duration.

ΙΣΗΜΕΡΙΑ: Κάθε μία από τις δύο περιόδους έτους (Μάιος, Σεπτέμβριος), κατά τις οποίες ο ήλιος διέρχεται φαινεμονικά υπεράνω του ισημερινού, με αποτέλεσμα η ημέρα και η νύχτα να έχουν ίση διάρκεια.

equinócio : Qualquer das duas ocasiões anuais (Março, Setembro) em que o sol atravessa o equador, produzindo dias e noites de igual duração.

Was this helpful?
Term som används att beskriva varaktigheten av ljusperioden under 24 timmar ; jfr. photoperiod.


day length: Term used to describe the duration of the light period in a given 24 hours.

ΔIΑΡΚΕIΑ ΗΜΕΡΑΣ (ΦΩΤΟΣ): Ορος που αναφέρεται στη διάρκεια της φωτεινής περιόδου ενός ορισμένου 24ώρου. Πρβ. φωτοπερίοδος.

comprimento do dia : Termo utilizado para descrever a duração do período de luz em 24 horas: cf. fotoperíodo

Was this helpful?
Återkommer varje 24 timmar; är huvudsakligen aktivt, eller sker, vid dagsljus.


diurnal: Recurring every 24 hours; occurring, or chiefly active, during daylight hours.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ : Επαναλαμβανόμενος κάθε 24 ώρες. Εμφανιζόμενος ή κυρίως δραστήριος κατά τις ώρες του φωτός της ημέρας.

diurno : Repete-se todas as 24 horas; ocorre, ou especialmente activo, durante a luz do dia.

Was this helpful?
Organismers dagliga förflyttning mellan olika djup.


diurnal vertical migration: Daily movement of organisms between different depths.

Ημερήσια κάθετη μετανάστευση : Η καθημερινή κίνηση των οργανισμών μεταξύ διαφορετικών βαθών.

migração vertical diurna : Movimentação diária dos organismos entre diferentes profundidades.

Was this helpful?
Biologisk rytm som har en periodicitet på ungefär 24 timmar.


diurnal rhythm: A biological rhythm having a periodicity of about 24 hours.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Βιολογικός ρυθμός με περίοδο περίπου 24 ωρών.

ritmo diurno : Ritmo biológico que tem uma periodicidade de cerca de 24 horas.

Was this helpful?
Informationsenheter, fakta; observationer; resultaten från en experiment eller en studie.


datum-data: Units of information, facts; observations; results from an experiment or study.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Μονάδες πληροφορίας, παρα- τηρήσεις, αποτελέσματα πειράματος ή μελέτης.

dados : Unidades de informação, factos; observações; resultados de uma experiência ou estudo.

Was this helpful?
1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan. Medlet fick omfattande användning fram till mitten av 1960-talet, men nu har dess användning utsatts för sträng reglering. Besprutning med DDT förbjöds i Sverige och många andra länder i början av 1970-talet. DDT, och dess nedbrytningsprodukt DDD, kan orsaka allvarliga problem i miljöer som småsjöar.


DDT: 1,1-p,p-dichloro-diphenyl-2,2,2- trichloroethane. Formerly one of the most commonly used pesticides, its use is now subject to severe regulatory control. In pond culture, DDT and its breakdown product DDD, of agricultural origin, can cause severe problems,

DDT: 1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2,2- τριχλω- ροαιθάνιο. Ενα από τα κατά το παρελθόν ευρύτερα χρησιμοποιούμενα παρασιτοκτόνα. Σήμερα, η χρήση του υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Στην υδατοκαλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, το DDΤ και το προϊόν της διάσπασής του, DDD (1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2-διχλωροαιθάνιο), τα οποία προέρχονται απο τις γεωργικές καλλιέργειες, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

DDT: 1,1-p,p-dicloro-difenil-2,2,2-tricloroetano. Antigamente um dos pesticidas mais utilizados, o seu uso está actualmente sujeito a um severo controlo. Em tanques de cultura, o DDT, e o seu produto reduzido, o DDD, de origem agrícola, podem causar problemas graves.

Was this helpful?
Ha avföring eller exkrementer.


defaecate: To discharge faeces or egesta.

ΑΦΟΔΕΥΣΗ: Η αποβολή περιττωμάτων.

defecar : Libertação de fezes.

Was this helpful?
En avvikelse av en egenskap från dess avsiktliga (vanligen specificerad) syfte, som är allvarlig nog att orsaka att produkten eller tjänsten inte kan fylla dess förväntade funktion.


defect: A departure of any quality characteristic from its intended (usually specified) level that is severe enough to cause the product or service not to fulfil its anticipated function.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ: Απόκλιση ενός χαρακτηριστικού αντικειμένου ή μιας υπηρεσίας από το επιθυμητό (συνήθως καθορισμένο) επίπεδο, ποιότητα αρκετά σοβαρή, ώστε να μην είναι δυνατόν να επιτελεσθεί μια προβλεπόμενη λειτουργία.

defeito : O desvio de qualquer característica natural do seu suposto padrão (normalmente especificado) suficientemente grave para que o produto ou serviço não consiga cumprir a função a que se destina

Was this helpful?
Varje strukturell förändring i ett organ, vävnad eller cell som orsakar en försämring i dess funktionella kapacitet. Ändringarna på grund av degeneration kan leda till nekros.


degeneration: Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.

ΕΚΦΥΛIΣΜΟΣ: Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .

degeneração : Qualquer alteração estrutural de um orgão, tecido ou célula através da qual o seu poder funcional é prejudicado. A alteração degenerativa pode ou não progredir para a necrose (q.v.) .

Was this helpful?
Ordning i Malacostraca som innehåller räkor, hummrar och krabbor. Tre par extremiteter har modifierats för födointag, de kvarvarande används för rörelse, även om ett par kan ha chelae (q.v.). Ordning inom kräftdjuren som innehåller räkor, hummrar och krabbor osv.


decapods: Order of Malacostraca including prawns, lobsters, crabs. Three pairs of appendages are modified for feeding, the remaining five for locomotion, though one pair may bear chelae. Order of Crustacea comprising prawns, lobsters, crabs etc.

ΔΕΚΑΠΟΔΑ: Τάξη των Μαλακοστράκων που περιλαμβάνει τις γαρίδες, τα καβούρια και τους αστακούς. Τρία ζεύγη εξαρτημάτων έχουν τροποποιηθεί για την πρόσληψη τροφής , τα υπόλοιπα πέντε για την κίνηση, αν και ένα ζεύγος μπορεί να φέρει χηλές.

decápodes : Ordem dos Malacostraca incluindo lagostins, lagostas, caranguejos. Três pares de apêndices estão modificados para a alimentação, os restantes cinco servem para a locomoção, embora um par possa conter cílios (q.v.) . Ordem dos crustáceos que engloba lagostins, lagostas, caranguejos, etc.

Was this helpful?
Lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.


delta: An area at the mouth of the river where sediment accumulates.

Δέλτα: Η περιοχή στις εκβολές των ποταμών όπου εναποτίθενται τα ιζήματα.

lixos degradáveis: Lixos que podem ser desfeitos em pedaços mais pequenos.

Was this helpful?
Ett förgrenande diagram som liknar ett träd. Används för att visa graden av släktskap eller liknelse.


dendrogram: A branching diagram in the form of a "tree" used to depict degrees of relationship or resemblance.

ΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜΜΑ: Διακλαδιζόμενο, δενδροειδές διάγραμμα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των βαθμών συγγένειας ή ομοιότητας.

dendograma : Diagrama ramificado com a forma de "árvore" utilizado para representar graus de relacionamento ou semelhança

Was this helpful?
Sönderfall av oxiderade kväveföreningar (nitrat, NO-3r, eller nitrit, NO-2q) under bildande av kvävgas (N2), kväveoxid (NO) eller dikväveoxid (N2O). Denna process är mest effektiv i syrefria miljöer (t.ex under 0.5 mg/L). Bakterierna som är inblandade i processen kallas för denitrifierare. Denitrifiering kan användas inom akvakultur för att In aquaculture, denitrification becomes a necessary treatment process in recycling systems with little or no water exchange because of


denitrification: The biochemical reduction of nitrate via the intermediate nitrite to molecular (gaseous) nitrogen and carbon dioxide through microbiological activity. This process occurs most efficiently in oxygen-deficient environments (e.g. below 0.5 mg/L). The bacterial groups involved are generally called denitrifiers. In aquaculture, denitrification becomes a necessary treatment process in recycling systems with little or no water exchange because of the rapid nitrate accumultion derived from effective bio

ΑΠΟΝIΤΡΩΣΗ : Η βιοχημική αναγωγή των νιτρικών, μέσω νιτρωδών, προς μοριακό (αέριο) άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα. Η διεργασία αυτή είναι αποτελεσματικότερη σε περιβάλλοντα με μειωμένο οξυγόνο (π.χ. κάτω από 0.5 mg/L). Τα βακτήρια που συμμετέχουν σ αυτή τη διεργασία ονομάζονται γενικά απονιτροποιά. Στην υδατο- καλλιέργεια η απονίτρωση αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για την διαχείριση ανακυκλωνομένων συστημάτων με μικρή ή μηδενική ανανέωση του νερού, οφειλόμενη στην ταχεία συσσώρευση νιτρι- κών από τη

desnitrificação : A redução bioquímica de nitratos via nitritos para azoto molecular (gasoso) e dióxido de carbono através de actividade microbiológica. Este processo ocorre mais eficientemente em ambientes pobres em oxigénio (e.g. abaixo de 0,5 mg/l). Os grupos de bactérias envolvidas são geralmente chamadas desnitrificadoras. Em aquacultura, a desnitrificação torna-se um processo de tratamento necessário em sistemas onde a água é reciclada devido à rápida acumulação de nitratos derivada da efectiva nitrificaçã

Was this helpful?
Antalet individer inom ett visst område eller volym.


density: (1) The number of individuals within a given area or volume. (2) In physics: the mass is divided by volume.

Πυκνότητα : (1) Ο αριθμός των ατόμων για μια δεδομένη περιοχή ή ανά όγκο. (2) Στη φυσική η μάζα διαιρούμενη δια του όγκου.

densidade: (1) O número de indivíduos por uma dada área ou volume.(2) Em física, a massa é dividida pelo volume.

Was this helpful?
Ekologisk princip där en ändring av en miljöfaktors inflytande påverkar populationstillväxten, allteftersom populationsdensitetet förändras; till exempel, genom att minska populationstillväxten (genom att öka mortalitet eller minska fekunditet) medan densitet ökar. Detta gäller inom intensiv akvakultur eller andra produktionssystem (t.ex rotiferaodlingar i marina annläggningar) där produktivitet beror i stor del på naturliga näringskedjor. Inom kommerciell akvakultur kan denna princip kringgås,


density dependence: An ecological principle in which a change in the influence of an environmental factor affects population growth as population density changes, for example by tending to retard population growth (by increasing mortality or decreasing fecundity) as density increases. This applies to extensive aquaculture (as in conventional pond culture) or other production systems (for example, rotifer production in marine hatcheries) where productivity largely depends on natural food chains. In commercial intens

ΠΥΚΝΟ-ΕΞΑΡΤΗΣΗ: Οικολογική αρχή, σύμφωνα με την οποία η μεταβολή της πυκνότητας ενός πληθυσμού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο επιδρά ένας δεδομένος οικολογικός παράγοντας στην αύξηση του πληθυσμού. Για παράδειγμα, η αύξηση της πυκνότητας ενός πληθυσμού οδηγεί σε αύξηση της θνησιμότητας (ή μείωση της γονιμό- τητας) και συνεπώς τείνει να ανακόψει την αύξηση του ληθυσμού (με αύξηση της θνησιμότητας ή με μείωση της γονιμότητας). Η αρχή αυτή ισχύει στην περίπτωση της εκτατικής υδατοκαλλιέργειας (π.χ. παραδοσιακ

dependência de densidade : Um princípio ecológico no qual uma alteração na influência de um factor ambiental afecta o crescimento da população à medida que a densidade populacional se altera, por exemplo tendendo a retardar o crescimento populacional (aumentando a mortalidade ou diminuindo a fecundidade) à medida que a densidade aumenta. Este fenómeno aplica-se à aquacultura extensiva (como na cultura em tanques convencionais) ou noutros sistemas de produção (por exemplo, produção de rotíferos em maternidades) onde a pro

Was this helpful?
Mortalitet som står i samband med populationsdensitetet.se DENSITETSBEROENDE


density dependent mortality: Mortality related to the population density.

ΠΥΚΝΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Θνησιμότητα που σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού.

mortalidade dependente da densidade : Mortalidade relacionada com a densidade populacional. Ver DEPENDÊNCIA DE DENSIDADE

Was this helpful?
Teknik där djur som kan innehålla ogynsamma ämnen (sand, slam), föroreningar, parasiter eller organismer som kan vara skadliga för människor, placeras och hålls i ren vatten tills de rengör sig själva; vanligen tillämpad på skaldjur.


depuration: Technique whereby animals that may contain undesirable substances (sand, silt), pollutants, parasites or organisms of possible harm to human beings are placed and held in clean water to clean themselves; usually applied to shellfish.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ : Τεχνική, κατά την οποία ζώα που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες (άμμο, λάσπη), ρύπους ή οργανισμούς ενδεχομένως επιβλαβείς για τον άνθρωπο, τοποθετούνται και παραμένουν σε καθαρό νερό για να καθαριστούν. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα δίθυρα μαλάκια.

depuração : Técnica através da qual animais que podem conter substâncias indesejáveis (areia, lama), poluentes, parasitas ou organismos potencialmente perigosos para o homem são colocados e mantidos em água limpa para eles próprios se purificarem; normalmente aplicada aos bivalves.

Was this helpful?
Kemisk modifikation som oskadliggör en xenobiotisk substans.


detoxification: The chemical modification of a xenobiotic substance that renders it harmless.

Αποτοξικοποίηση: Η χημική μετατροπή μιας ξενοβιοτικής ουσίας η οποία την καθιστά ακίνδυνη.

detoxificação: A modificação química de uma substância xenobiotica que a torna inofensiva

Was this helpful?
(1) Inom limnologi och oceanografi: organiska partiklar eller annat upplöst material som flyttas runt av vattnet. (2) Inom patologi: en samling eller hög av finfördelat material som har bildats genom avnötning, i synerhet i fiskgälar.


detritus: (1) In limnology and oceanography: the fragments of organic matter or other disintegrated material moved about by water. (2) In pathology: a collection or heap of fragments formed by detrition, especially in fish gills.

ΤΡΙΠΤΟΝ: (1) Στη λιμνολογία και την ωκεανο- γραφία, τα τρίμματα οργανικού ή άλλου απο- σαρθρωμένου υλικού που μετακινούνται από το νερό. (2) Στην παθολογία μια μάζα ή συσσωμάτωμα τριμμάτων που προέρχονται από αποσάθρωση, ιδιαίτερα στα βράγχια των ψαριών.

detrito : (1) Em limnologia e oceanografia: os fragmentos de matéria orgânica ou outro material desagregado transportados pela água. (2) Em patologia: um conjunto de fragmentos formados por atrito, especialmente nas guelras dos peixes.

Was this helpful?
Organismer som lever på dött, finfördelat organiskt material.


detritivore: Feeding on fragmented particulate organic matter.

ΤΡΙΜΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ο διατρεφόμενος από τρίμματα οργανικού υλικού.

detritívoro : Que se alimenta de particulas fragmentadas de matéria orgânica

Was this helpful?
Omfattande term som beskriver fiskar som migrerar fritt mellan havet och sötvattensmiljöer. Anadroma fiskar (q.v.) flyttar från salt- till sötvattensmiljöer och katadroma fiskar (q.v.) flyttar från söt- till saltvattensmiljöer (huvudsakligen för att leka).


diadromous: A comprehensive term used of fish which migrate freely between the sea and fresh water. Anadromous fish move from salt to fresh water and catadromous fish move from fresh to salt water (mainly to spawn).

ΔIΑΔΡΟΜΑ: Ορος που αναφέρεται σε ψάρια που μεταναστεύουν ελεύθερα μεταξύ του θαλασσινού και του γλυκού νερού. Τα ανάδρομα ψάρια μεταναστεύουν από το αλμυρό στο γλυκό νερό και τα κατάδρομα κινούνται από το γλυκό στο αλμυρό νερό (κυρίως για γαμετοτοκία).

diádromo : Termo utilizado para referir peixes que migram livremente entre o mar e a água doce. Peixes anádromos (q.v.) movem-se da água salgada para a água doce e peixes catádromos (q.v.) movem-se da água doce para a água salgada (principalmente para desovar).

Was this helpful?
Genetisk locus med två alleler.


diallelic: Genetic locus with two different alleles.

ΔIΑΛΛΗΛIΚΟΣ: Γενετικός τόπος με δύο διαφορετικά αλληλόμορφα.

dialélico : Local genético com dois alelos diferentes.

Was this helpful?
Vilostadie; en period av suspenderad tillväxt eller utveckling, som karakteriseras av en kraftigt nedsatt metaboliskt aktivitet. Sker vanligtvis när ett organism går i ide.


diapause: A resting phase; a period of suspended growth or development, characterized by greatly reduced metabolic activity, usually during hibernation or estivation.

ΔIΑΠΑΥΣΗ: Φάση αδράνειας. Περίοδος αναστολής της αύξησης ή της ανάπτυξης, η οποία χαρα- κτηρίζεται από έντονα μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα, συνήθως κατά τη διάρκεια της χειμέριας ή της θερινής νάρκης.

diapausa : Uma fase de descanso; um período de suspensão do crescimento ou desenvolvimento, caracterizado por uma grande redução da actividade metabólica, normalmente durante a hibernação ou estivação.

Was this helpful?
Encelliga alger (fytoplankton) som täcks av två överlappande, porösa, kiselartade skal: bland de mest abundanta marina organismer; odlas som föda åt rotiferer och mollusklarver.


diatom: A single-celled alga (phytoplankton) covered by two overlapping porous, silaceous shells: among the most abundant marine organisms; cultured as food for rotifers and mollusc larvae.

ΔΙΑΤΟΜΑ: Ομάδα μονοκύτταρων φυκών που ανήκει στην κλάση Bacillariophyceae (Diatomeae), αποτελούμενη από 6000 είδη τα οποία περιβάλλονται από μια διπλή πυριτική κάψα (επιθήκιο και υποθήκιο). Χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ποικιλία σχήματος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σπουδαιότερους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς συμβάλλοντας στην πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών. Τα περισσότερα άτομα της ομάδας Pennales, αποτελούν βενθικά είδη των γλυκών νερών. Καλλιεργούνται ως τροφή για τα τροχόζωα και τις προ

diatomáceas : Uma alga unicelular (fitoplâncton) coberta por duas conchas, siliciosas e porosas, sobrepostas: estão entre os organismos marinhos mais abundantes; são cultivadas como alimento para os rotíferos e larvas de moluscos.

Was this helpful?
Syftar på en 24-timmars period.


diel: Daily; pertaining to a 24-hour period.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ: Αναφερόμενος σε ένα 24ωρο.

diário : Diário; que diz respeito a um período de 24 horas.

Was this helpful?
Naturligt eller föreskriven födoregim.


diet: Natural or prescribed feeding regime.

ΔIΑIΤΑ: Παροχή τροφής, σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα.

dieta : Regime alimentar natural ou fornecido

Was this helpful?
1) Spridningen av ett beståndsdel i en gas, vätska eller fast ämne som leder till att sammansättningen av alla delar blir uniformt. (2) Den spontana rörelsen av atomer eller molekyler till nya platser inom ett ämne.


diffusion: 1) Spreading of a constituent in a gas, liquid or solid, tending to make the composition of all parts uniform. (2) The spontaneous movement of atoms or molecules to new sites within a material.

ΔIΑΧΥΣΗ : (1) Η εξάπλωση ενός συστατικού σε αέριο, υγρό ή στερεό μέσο, η οποία τείνει να ομογενοποιήσει τη σύσταση όλων των μερών. (2) Η αυθόρμητη μετατόπιση των ατόμων και των μορίων σε ένα υλικό.

difusão : (1) Dispersão de um constituinte num gás, líquido ou sólido, com a intenção de tornar uniforme a composição de todas as partes. (2) Movimento espontâneo dos átomos ou moléculas para novos locais dentro de um material.

Was this helpful?
Mikroskopiska, mestadels marina, mikroalger som har två flageller; de utgör en av de viktigaste beståndsdelarna av plankton.


dinoflagellates: Minute, mostly marine, micro-algae having two flagella; they form one of the chief constituents of plankton.

ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΑ: Μικροσκοπικά, κατά κανόνα θαλάσσια, μικροφύκη που έχουν δύο μαστίγια. Αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του πλαγκτού.

dinoflagelados : Microalgas de pequenas dimenções, a maioria marinhas, que têm dois flagelados; formam um dos mais importantes constituintes do plâncton.

Was this helpful?
Hastig och lokal ökning av mängden planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar. Sker vanligtvis på hösten eller våren och kan orsaka i stora blomningar där dessa organismer dominerar samhället. Algblomningar kan förknippas med frigörandet av toxiska substanser (när dinoflaggelaten Gymnodioum blommar).


dinoflagellate bloom: Rapid and localized increase of planktonic species, often in spring or autumn, can cause large temporary concentrations of these organisms to dominate the community and result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΑΝΘIΣΗ ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΩΝ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium)

bloom dinoflagelados : Aumento rápido e localizado de uma ou mais espécies planctónicas, frequentemente na Primavera ou Outono, originando grandes concentrações temporárias destes organismos que passam a dominar a comunidade; pode resultar em águas descoloradas (marés vermelhas). Os blooms de fitoplâncton (algas) podem estar associados à libertação de toxinas (e.g. blooms de dinoflagelados Gymnodinium).

Was this helpful?
Tetraklorodibenzoparadioxin (TCDD); mycket toxiskt och svårnedbrytbar, och kan bildas vid framställningen av ogräsmedlet 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra.


dioxin: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.

ΔIΟΞIΝΗ : Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παρα- μονής). Προïόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.

dioxina : Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); um produto da produção de 2,4,5 T altamente tóxico e persistente no ambiente.

Was this helpful?
Innehar en dubbel uppsättning av homologa kromosomer, typiskt för de flesta organismer som härstammar från befruktade äggceller.


diploid: Having a double set of homologous chromosomes, typical of most organisms derived from fertilized egg cells.

ΔIΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο διαθέτων δύο ομάδες ομολόγων χρωμοσωμάτων. Είναι η τυπική κατάσταση των οργανισμών που προκύπτουν από γονιμοποιημένα ωοκύτταρα.

diplóide : Que possui um conjunto duplo de cromossomas homólogos, típico da maioria dos organismos derivados de células de óvulos fertilizados.

Was this helpful?
Kemisk eller fysisk medel som sprider eller distribuerar material. Används ofta för att kontrollera föroreningar som olja. En bieffekt kan vara att den underlättar föroreningen att komma i kontakt med organismen.


dispersant: Chemical or physical agents used to disperse or distribute materials. Often used in the control of pollutants such as oil. A side effect may be the promotion of more effective contact between the pollutants and the organism.

ΔIΑΣΚΟΡΠIΣΤIΚΟ: Χημικοί ή φυσικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον διασκορπισμό ή τη διερεύνηση της κατανομής ουσιών. Συχνά χρησιμο- ποιούνται για την αντιμετώπιση ρύπων, όπως π.χ. πετρελαίου. Μια από τις παρενέργειες των διασκο- ρπιστικών είναι ότι καθιστούν αποτελεσματικότερη την επαφή των τοξικών παραγόντων με τον οργαν- ισμό, την περισσότερο αποτελεσματική επαφή μετ- αξύ των τοξικών παραγόντων και του οργανισμού.

dispersor : Agentes químicos ou físicos utilizados para dispersar ou distribuir materiais. Frequentemente utilizados no controle de poluentes tais como o petróleo. Como efeito colateral pode ocorrer a promoção de um contacto mais eficaz entre os poluentes e o organismo.

Was this helpful?
Spridningen av smittbärande vektorer, frön, sporer eller andra spridningsenheter.


dissemination: The scattering or spreading, as of infectious agents, seeds, spores or other propagules.

ΔIΑΣΠΟΡΑ (ΔIΑΔΟΣΗ): Η εξάπλωση ή διασκορπισμός μολυσματικών παραγόντων, σπόρων, σπορίων ή άλλων μονάδων εξάπλωσης (propagules).

disseminação : Dispersão ou propagação,de agentes infecciosos, sementes, esporos ou outros propagadores.

Was this helpful?
(1) Utvecklingen av olika karaktärer eller egenskaper hos närbesläktade organismer; divergerande evolution. (2) Oceaniska uppvällningszoner där djupt vatten stiger och sprider ut sig på ytan, as in the Antarctic divergence; jfr. konvergens.


divergence: (1) The acquisition of dissimilar characters or traits by related organisms; divergent evolution. (2) A zone of oceanic upwelling where deep water rises and spreads out over the surface, as in the Antarctic divergence.

ΑΠΟΚΛIΣΗ : (1) Η εμφάνιση ανόμοιων χαρακτήρων ή γνωρισμάτων σε συγγενείς οργανισμούς. Απο- κλίνουσα εξέλιξη. (2) Ζώνη ωκεάνιας ανάβλυσης (up-welling), όπου νερό ανέρχεται από βαθειά στρώματα και απλώνεται στην επιφάνεια, όπως π.χ. στην απόκλιση της Ανταρκτικής (πρβ. σύγκλιση).

divergência : (1) A aquisição de caracteres ou características diferentes por organismos relacionados; evolução divergente. (2) uma zona de upwelling oceânico onde a água do fundo sobe e se propaga à superfície, como na divergência Antártica; cf. convergência.

Was this helpful?
(1) Antalet arter i en samling, ett samhälle eller ett prov; artrikedom (2) Mått på antalet arter och deras relativa abundanser i ett samhälle; en låg diversitet syftar att det finns få arter eller olika abundanser, hög diversitet syftar på att det finns många arter och jämna abundanser. (3) Tillstånd där det finns skillnader på vissa karaktärer eller egenskaper.


diversity: (1) The absolute number of species in an assemblage, community or sample; species richness. (2) A measure of the number of species and their relative abundance in a community; low diversity refers to few species or unequal abundances, high diversity to many species or equal abundances. (3) The condition of having differences with respect to a given character or trait.

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: (1) Ο απόλυτος αριθμός ειδών σε μια συνάθροιση, κοινότητα ή δείγμα. Η αφθονία των ειδών. (2) Μέτρο τού αριθμού των ειδών και της σχετικής τους αφθονίας σε μια βιοκοινότητα. Μικρή ποικιλότητα σημαίνει λίγα είδη ή διαφορές στην αφθονία, μεγάλη ποικιλότητα σημαίνει πολλά είδη ή παρόμοιες αφθονίες. (3) Η ύπαρξη διαφορών σε ένα χαρακτήρα ή γνώρισμα.

diversidade : (1) O número absoluto de espécies numa reunião, comunidade ou amostra; riqueza especifica. (2) A quantificação do número de espécies e da sua abundância relativa numa comunidade; baixa diversidade refere-se a poucas espécies ou abundâncias desiguais, elevada diversidade a muitas espécies ou abundâncias iguais. (3) A condição de ter diferenças com respeito a um dado carácter ou característica .

Was this helpful?
Mått på antalet arter i ett samhälle och deras relativa abundanser; såna mått innefattar förhållandet mellan antal arter och antal individer. Shannon- Wiener index, richness index, Brillouin index och Simpson index.


diversity index: A measure of the number of species in a community and their relative abundances; such measures include the ratio between number of species and number of individuals, the Shannon- Wiener index, richness index, Brillouin index and Simpson index.

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ: Μέτρο του αριθμού των ειδών και της σχετικής τους αφθονίας σε μια βιοκοινότητα. Παραδείγματα δεικτών ποικιλότητας η αναλογία του αριθμού των ειδών προς τον αριθμό των ατόμων, ο δείκτης Shannon - Wiener, ο δείκτης αφθονίας, ο δείκτης Brillouin και ο δείκτης Simpson.

índice de diversidade : A quantificação do número de espécies e da sua abundância relativa numa comunidade; este cálculo inclui a razão entre o número de espécies e o número de indivíduos, índice Shannon-Wiener, índice de riqueza, índice Brillouin e índice Simpson.

Was this helpful?
Djuphavens botten, på djup över 2000 meter, representerar ett av de mest konstanta marina biomen, med temperaturer mellan 00 och 20 C.


abyss : The bottom of the deep oceans, with a depth greater than 2000 metres, representing one of the most constant marine biomes, with temperature between 02 and 22 C.

ΑΒΥΣΣΟΣ: Ο βυθός των βαθειών θαλασσών, όπου το βάθος είναι μεγαλύτερο από 2.000 μέτρα. Αντιπροσωπεύει έναν από τους σταθερότερους θαλάσσιους βιοχώρους, με θερμοκρασία μεταξύ 00 και 20 C.

abissal : O fundo do oceano profundo, com um profundidade superior a 2000 metros, representa um dos biomas marinhos mais constantes, com uma temperatura entre 00 e 20 C

Was this helpful?
Djuphavsslätten. Plan område som sträcker sig vidare från kontinentaranden och kontinentalsluttningen.


abyssobenthic: A flat area of the deep ocean floor beyond the continental slope and continental rise.

Αβυσσοβενθικός: Οργανισμοί που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα της αβύσσου.

abissobentónicos: Organismos que vivem sobre ou nos sedimentos do fundo abissal.

Was this helpful?
Pelagiska organismer som lever under 3000 meters djup.


abyssopelagic: Pelagic organisms living at water depths greater than 3000 metres.

Αβυσσοπελαγικός: Πελαγικοί οργανισμοί οι οποίοι ζουν σε βάθη μεγαλύτερα των 3000 μέτρων.

abissopelágicos: Organismos pelágicos que vivem a profundidades superiores a 3000 metros.

Was this helpful?
Djuphavsslätten. Plan område som sträcker sig vidare från kontinentaranden och kontinentalsluttningen.


abyssal plain: A flat area of the deep ocean floor beyond the continental slope and continental rise.

Αβυσσική πεδιάδα: Μια επίπεδη περιοχή του βυθού των ωκεανών μεγάλου βάθους πέρα από την ηπειρωτική κατωφέρεια και την ηπειρωτική ανύψωση

planicie abissal: Área plana do fundo oceânico para além do talude e elevações continentais.

Was this helpful?
Linje på sjökort som förbinder punkter av samma djup i sjöar eller havet; djupkontur.


bathymetric contour: A line on a chart connecting points of equal depth in an ocean or lake; depth contour.

ΙΣΟΒΑΘΗΣ: Καμπύλη που ενώνει σημεία ίσου βάθους μιας θαλάσσιας περιοχής ή μιας λίμνης. Iσοβαθής καμπύλη.

perfil batimétrico : Uma linha numa carta ligando pontos de igual profundidade num oceano ou lago: curva de profundidade.

Was this helpful?
Organism som lever på eller nära botten i dammar, en sjöar eller havet.


demersal: Living on or close to the bottom of a pond, lake, or the sea.

ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓIΚΟΣ: Αυτός που ζει πάνω ή κοντά στον πυθμένα μιας υδατοσυλλογής, λίμνης ή της θάλασσας.

demersal : Que vive no, ou perto do, fundo de um tanque, lago ou mar.

Was this helpful?
Djurdelen av planktonorganismerna.


zooplankton: The animal component of plankton which serves as food for large animals.

ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Το ζωϊκό μέρος του πλαγκτού. Χρησιμοποιείται ως τροφή από μεγαλύτερα ζώα.

zooplâncton : A componente animal do plâncton, o qual serve de alimento a animais de grandes dimensões.

Was this helpful?
Deoxiribonukleinsyra; en cells primära genetiska material. DNA är en makromolekyl som består av nukleotider. Varje nukleotid består av en fosfatgrupp, en sockergrupp (deoxiribos) samt en av fyra möjliga heterocykliska kvävebaser: adenin (A), tymin (T), guanin (G) eller cytosin (C). Vanligtvis förekommer polynukleotidkedjorna som en dubbelhelix. Ordningsföljden mellan dessa nukleotidpar i kedjorna utgör grunden för den genetiska koden (q.v). DNA molekyler är de största biologiskt aktiva molekyler


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell. A polymer of the deoxyribo- nucleotides ; deoxyadenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and deoxy- thymine triphosphate. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code (q.v). DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

DNA: Δεοξυριβονουκλεïκό οξύ, Deoxyribonucleic Acid. Το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου, πολυμερές των δεοξυριβονουκλεοτιδίων της αδενίνης, της γουανίνης, της κυτοσίνης και της θυμίνης. Στην τυπική του μορφή περιέχει τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπό μορφή διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών ζευγών στις αλυσίδες αποτελεί τη βάση του γενετικού κώδικα (βλ. λέξη). Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά βιολογικώς ενεργά μόρια.

ADN : Ácido deoxiribonúcleico; o material genético fundamental de uma célula. Um polímero de deoxiribo-nucleótidos; trifosfato de deoxiadenina, trifosfato de deoxiguanina, trifosfato de deoxicitocina e trifosfato de deoxi-timina. Tipicamente as cadeias de polinucleótidos ocorrem na forma de dupla espiral. A sequência de cruzamentos de nucleótidos nas cadeias é a base do código genético ( q.v.). As moléculas de ADN são as moleculas biológicas mais amplamente conhecidas.

Was this helpful?
Mängden kol som förekommer i löst form i en given volym vatten. Vanligtvis uttryckt i mg C l-1.


DOC: Dissolved Organic Carbon. A measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C l-1.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝIΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (DOC.): Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg Cl-1.

D.O.C.: CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO. Medição da carga de carbono dissolvido num dado volume de água. Normalmente expresso em mg C I -1 .

Was this helpful?
Den totala och irreversibla upphävandet av alla livsprocesser.


death: The total and irreversible cessation of all life processes.

ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ολική και μη αναστρέψιμη παύση όλων των διεργασιών της ζωής.

morte: A cessação total e irreversível de todos os processos vitais.

Was this helpful?
Mängden organisk material som förekommer i löst form i en given volym vatten. Vanligtvis uttryckt i mg l-1.


DOM: Dissolved Organic Matter. A measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg l-1.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝIΚΗ ΥΛIKO (DOM): Μέτρο του οργανικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε δεδομένο όγκο νερού. Συνήθως εκφράζεται ως mg l-1.

matéria orgância dissolvida : Medição da carga orgânica dissolvida num dado volume de água. Normalmente expressa em mg I - 1.

Was this helpful?
(1) Den utsträckning i vilken en art dominerar ett samhälle på grund av sin storlek, abundans eller täckningsgrad och därigenom påverkar fitness hos andra arter i samhället. (2) Tendensen hos fenotypiska egenskaper som kontrolleras av en allell (dominant) att uttryckas över egenskaper kontrollerade av andra alleller (recessiva) på samma lokus. (3) Fysisk dominering som påbörjas och upprätthålls genom aggression eller andra beteendemönster hos en individ.


dominance: (1) The extent to which a given species predominates in a community because of its size, abundance or coverage, and affects the fitness of associated species. (2) The tendency of the phenotypic traits controlled by one allele (dominant) to be expressed over traits controlled by other alleles (recessive) at the same locus. (3) Physical domination initiated and sustained by aggression or other behavioural patterns of an individual.

ΕΠIΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΥΡIΑΡΧIΑ) : (1) Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο είδος κυριαρχεί σε μια βιοκοινότητα, λόγω τού μεγέθους του, της αφθονίας ή της κάλυψής του, και επηρεάζει την αρμοστ- ικότητα των άλλων ειδών. (2) Η τάση των φαινοτυπικών γνωρισμάτων που ελέγχονται από ένα αλληλόμορφο (επικρατές ή κυρίαρχο) να εκφράζονται επικαλύπτοντας γνωρίσματα που ελέγχονται από άλλα αλληλόμορφα (υπολειπόμενα) στον ίδιο γενετικό τόπο. (3) Η φυσική κυριαρχία που πηγάζει και συντηρείται από την επιθετικότητα ή άλλα πρότυπα συμπεριφορά

dominância : (1) O grau de predominância de uma espécie numa comunidade devido ao seu tamanho, abundância ou cobertura, e o modo como afecta a adaptação das espécies associadas. (2) A tendência das características fenótipicas controlada por um alelo (dominante) que se expressa sobre características controladas por outros alelos (recessivos) no mesmo local. (3) Domínio físico iniciado e sustentado pela agressão ou outros padrões de comportamento de um indivíduo.

Was this helpful?
(1) Den högst rankade individen i en hierarki; alfa. (2) En organism som utövar ett avsevärt inflytande på ett samhälle genom sin storlek, abundans eller täckningsgrad. (3) En allell som bestämmer fenotypen hos en heterozygot.


dominant: (1) The highest ranking individual in a dominance hierarchy; alpha. (2) An organism exerting considerable influence upon a community by its size, abundance or coverage. (3) An allele which determines the phenotype of a heterozygote.

ΕΠIΚΡΑΤΕΣ (ΚΥΡIΑΡΧΟ): (1) Το άτομο που κατέχει την πρώτη θέση σε μια κυριαρχική ιεραρχία. (2) Οργανισμός που ασκεί σημαντική επίδραση σε μια βιοκοινότητα, λόγω μεγέθους, αφθονίας ή κάλυψης. (3) Το αλληλόμορφο που καθορίζει τον φαινότυπο του ετεροζυγώτη.

dominante: (1) A posição mais elevada numa hierarquia de dominância; alfa. (2) Um organismo que exerce uma influência considerável sobre uma comunidade devido ao seu tamanho, abundância ou cobertura. (3) Um alelo que determina o fenótipo de um heterozigoto.

Was this helpful?
En gen eller den korresponderande genprodukten som uttrycks i alla heterozygoter; motsatsen till recessiva gener (q.v).


dominant gene: A gene or the corresponding gene product, that is manifest in all heterzygotes; the opposite of recessive gene.

ΕΠIΚΡΑΤΕΣ (ΚΥΡIΑΡΧΟ) ΓΟΝIΔIΟ: Γονίδιο (ή το αντίστοιχο γονιδιακό προïόν) που εκφράζεται σε όλους τους ετεροζυγώτες. Το αντίθετο του υπολειπόμενου γονιδίου.

gene dominante : Um gene ou o correspondente produto do gene, que se manifesta em todos os heterozigotos; o oposto de gene recessivo (q.v.).

Was this helpful?
Kvantiteten av en substans som tilldelas en organism eller system. Denna term används antingen för att beskriva den totala mängden som tilldelas vid ett tillfälle, den mängd som tilldelas per viktenhet eller volym till en organism eller system, eller mängden som tilldelas under en tidsperiod. Denna term bör därför användas med försiktighet.


dose: The quantity of a substance administered to an organism or a system. This term is variously used to described the total amount administered at a single time; the specific amount administered per unit weight or volume of the organism or system concerned; or the amount administered over a given period of time. Great care should therefore be taken in the use of this term.

ΔΟΣΗ: Η ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί ή να χορηγηθεί σε έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σε μία χρονική στιγμή. Στη Μ. Βρετανία ο όρος δηλώνει τη ρύθμιση ή την κλιμάκωση των δόσεων, ποτέ την ποσότητα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή (δοσολογία).

dose : A quantidade de uma substãncia administrada a um organismo ou sistema. O termo é utilizado de diversas formas para descrever a quantidade total administrada de uma única vez; a quantidade específica administrada por unidade de peso ou volume do organismo ou sistema; ou a quantidade administrada num dado período de tempo. Por conseguinte deve-se ter muito cuidado no uso deste termo.

Was this helpful?
Liknande en koncentrations-respons kurva, förutom att dosen (kvantiteten) av substansen som mottages av en organism är känd och ersätter koncentration när data plottas.


dose response curve: Similar to concentration-response curve except that the dose (the quantity) of the substance received by the organism is known and takes the place of concentration in plotting the data.

ΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΚΡIΣΗΣ, ΚΑΜΠΥΛΗ: Παρόμοια με την καμπύλη συγκέντρωσης - απόκρισης, με τη διαφορά ότι η δόση (η ποσότητα) που προσλαμβάνεται από το ψάρι είναι γνωστή και αντικαθιστά τη συγκέντρωση στο διάγραμμα.

curva de resposta : Parecido à curva de resposta de concentração excepto que a porção (quantidade) da substância recebida pelo organismo é conhecida e toma o lugar da concentração na determinação dos dados.

Was this helpful?
Tidvatten som har två hög och två lågvatten varje dag.


semi-diurnal tide: Tide having two high and two low waters each lunar day.

Παλίρροια μισής ημέρας : Παλίρροια που εμφανίζει δυο πλημμυρίδες και δυο άμπωτες κάθε σεληνιακή ημέρα.

Maré semidiurna : Com duas marés altas e duas baixas em cada dia lunar.

Was this helpful?
Process där stora avfallsmängder slängs i havet. Kontrolleras enligt internationell lagstiftning.


dumping: The action of discarding large quantities of contaminants in the oceans. Strictly controlled by international legislation.

Ρίψη : Η πράξη της απόρριψης μεγάλων ποσοτήτων ρυπογόνων ουσιών στους ωκεανούς. Ελέγχεται αυστηρά από την διεθνή νομοθεσία.

descarga: A acção de desfazer-se de grandes quantidades de substâncias contaminadoras nos oceanos. Estritamente controlado pela legislação internacional.

Was this helpful?
Dag-natt rytm hos fysiologiska kroppsfunktioner eller beteenden.


circadian rhythm: A 24-hour rhythm or day-night rhythm in physiological or behavioural body functions.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: 24-ωρος ρυθμός των σωματικών λειτουργιών καθορίζεται από την φυσιολογία ή την συμεριφορά ενός οργανισμού.

ritmo circadiano : Um ritmo de 24 horas ou de dia-noite nas funções fisiológicas ou comportamentais do corpo.

Was this helpful?
Stora regelbundna vågor med lång period i mellan.


swell: Large regular waves with long periods.

Φουσκοκύματα : Μεγάλοι τακτικοί κυματισμοί με μεγάλες περιόδους.

ondulação : Ondas regulares com período longo.

Was this helpful?
(1) Används för att beskriva vattenmassor med rik förekomst av organiskt material, vanligen i form av suspenderade växtkolloider och större växtfragment, men med låga näringshalter. (2) Används för att beskriva arter som förekommer i dystrofiska habitat.


dystrophic: (1) Used of water bodies rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content; dystrophic lake. (2) Used of species characteristic of dystrophic habitats.

ΔΥΣΤΡΟΦIΚΟΣ: (1 )Χρησιμοποιείται για μάζες γλυκού νερού πλούσιες σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, τα οποία όμως έχουν χαμηλό θρεπτικό περιεχόμενο. Δυστροφική λίμνη. (2) Χρησιμοποιείται για είδη χαρακτηριστικά των δυστροφικών ενδιαιτημάτων.

distrófico : (1) Termo utilizado para massas de água ricas em matéria orgânica principalmente na forma de coloides de plantas em suspensão e fragmentos de plantas de maiores dimensões, mas tendo um conteúdo nutritivo baixo; lago distrófico. (2) Termo utilizado para espécies características de habitats distróficos.

Was this helpful?
Tillstånd där färskvatten har en rik förekomst av organiskt material, vanligen i form av suspenderade växtkolloider och större växtfragment, men med låga näringshalter.


dystrophy: Condition in which freshwater is rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content (bog lake, brown water lake).

ΔΥΣΤΡΟΦIΑ: Κατάσταση του νερού, κατά την οποία αυτό είναι πλούσιο σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, αλλά είναι φτωχό σε (ανόργανα) θρεπτικά υλικά.

distrofia : Circunstância em que a água doce é rica em matéria orgância principalmente na forma de coloides de plantas em suspensão e fragmentos de plantas de maiores dimensões, mas tendo um conteúdo baixo em nutrientes (pântano, lago de águas castanhas).

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES