AMC LIMITED

F

Influência exercida sobre um habitat pelas plantas e animais que habitam a área. Causalidade gerada pelos organismos.


biotic factor: The influence exerted upon a habitat by the plant and animal organisms which inhabit the area. Causality generated by organisms.

Βιοτικός δείκτης : Η επιρροή που ασκείται σε ένα περιβάλλον από τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς που εντοπίζονται στην περιοχή.

biotisk faktor: Påverkan som utövas på ett habitat av växt- och djursamhällen som lever där. Kausalitet som orsakas av organsimer.

Was this helpful?
A medição do grau em que um composto (normalmente um xenobiótico), presente num ambiente aquático, está acumulado na biomassa dos organismos (e.g. Algas) que habitam nesse ambiente. BCF = Co/Cw onde Co = concentração do composto nos organismos e Cw é a concentração do composto na água.


bioconcentration factor (BCF): A measure of the degree to which a compound (commonly a xenobiotic), present in an aquatic environment, is accumulated in the biomass of organisms (e.g. algae) living in that environment. BCF = Co/Cw where Co = concentration of the compound in the organisms, and Cw is the concentration of the compound in the water.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΙΟΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ: Μέτρο του βαθμού στον οποίο ένα συστατικό (συνήθως ξενοβιοτικό), το οποίο είναι παρόν σε ένα υδάτινο περιβάλλον, συσσωρεύεται στην βιομάζα των οργανισμών (π.χ. φύκη) που ζουν στο περιβάλλον. BCF=Co/Cw, όπου Co= η συγκέντρωση του συστατικού στους οργανισμούς και Cw= η συγκέντρωση του συστατικού στο νερό.

biokoncentrationsfaktor -BCF: Måttet på den grad som en förening (vanligtvis en xenobiot), närvarande i en akvatiskt miljö, ackumuleras i biomassan av organismer (t. ex alger) som lever i den miljön. Bjfr = Co/Cw där Co = koncentrationen av föreningen i organismerna, och Cw är koncentrationen av föreningen i vattnet.

Was this helpful?
Factor K. Um indíce numérico: a relação entre o peso (P) e o comprimento ( C ) de um espécime, expresso como: K = aP/Cb, onde a e b são constantes específicas para cada espécie. A constante b é normalmente tida como 3, ou um determinado número experimental próximo desse valor. Valores de K baixos indicam peixes em má condição. Peixes próximos da sua maturidade sexual tem um factor de condição muito elevado.


condition factor: K Factor. A numerical index: the relationship between weight (W) and length (L) of a specimen, expressed as: K = aW/Lb, where a and b are species-specific constants. The constant b is usually taken to be three, or an experimentally determined figure close to this value. Low K values indicate fish in a poor condition. Fish approaching sexual maturation have a very high condition factor.

ΔΕIΚΤΗΣ ΕΥΡΩΣΤIΑΣ: Παράγοντας Κ. Αριθμ- ητικός δείκτης, η σχέση βάρους (W) και μήκους (L) ενός δείγματος. Ο τύπος είναι K = aW/Lb όπου a και b είναι ειδο-ειδικές σταθερές. Ο εκθέτης b συνήθως λαμβάνεται ίσος με 3 ή ίσος με έναν πειραματικά προσδιοριζόμενο αριθμό κοντά στο 3. Χαμηλή τιμή Κ δείχνει ένα ψάρι που ζει σε φτωχές συνθήκες. Ενα ψάρι που προσεγγίζει την φυλετική (σεξουαλική) ωριμότητα έχει πολύ υψηλό δείκτη ευρωστίας.

konditionsfaktor: K Factor. Numerisk index: förhållandet mellan vikten (W) och längden (L) hos ett exemplar, uttryckt som: K = aW/Lb, där a och b är artspecifika konstanter. Konstanten b antas vanligen vara tre, eller en experimentellt bestämd siffra som närmar detta värde. Låga K värden indikerar fiskar i dålig tillstånd. Fiskar som närmar sig könsmognad har en väldig hög konditionsfaktor.

Was this helpful?
O volume final acima do volume original quando se dilui uma substância.


dilution factor: The final volume over the original volume when diluting a substance.

Δείκτης διαλυτότητας: Ο τελικός όγκος που προέρχεται από την διάλυση μιας ουσίας προς τον αρχικό όγκο της ουσίας.

spädningsfaktor: Slutgiltiga volymet delat genom originalvolymet, när man spär en substans.

Was this helpful?
A probabilidade de cancro e leucemia ou danos hereditários. Normalmente refere-se a doenças malignas fatais e danos hereditários graves; expressa como a probabilidade por sievert ( q.v.) .


risk factor: The probability of cancer and leukemia or hereditary damage per unit dose equivalent. Usually refers to fatal malignant diseases and serious hereditary damage; expressed as the probability per sievert.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Πιθανότητα καρκίνου, λευχαιμίας ή κληρονομήσιμης βλάβης ανά μονάδα ισοδύναμου δόσης. Συνήθως, αναφέρεται σε μοιραίες κακοήθεις ασθένειες και σοβαρές κληρονομικές βλάβες. Εκφράζεται ως πιθανότητα ανά sievert.

riskfaktor: Epidemiologisk term för en egenskap eller en exponering som innebär en ökad risk att insjukna i en viss sjukdom. Rökning är t.ex. riskfaktor för lungcancer.

Was this helpful?
Qualquer factor ambiental, ou grupo de factores relacionados, que existe ao nível suboptimo e por conseguinte impede um organismo de atingir o seu total potencial biótico.


limiting factor: Any environmental factor, or group of related factors, which exists at suboptimal level and thereby prevents an organism from reaching its full biotic potential.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ : Περιβαλλοντικός, σε επίπεδα κάτω από το άριστο και γιαυτό εμποδίζουν έναν οργανισμό να φθάσει στο πλήρες βιοτικό του δυναμικό.

begränsande faktor: En miljöfaktor eller grupp av faktorer som finns närvarande på en ej optimal nivå och därför hindrar organismen att nå sin fulla biologiska potential.

Was this helpful?
Que se reproduz por sementes.


phanerogamous: Reproducing by seeds.

Φανερογαμική : Αναπαραγωγή με σπόρους.

fanerogam: Förökar sig genom frön.

Was this helpful?
Unidades utilizadas na medição da duração de um ciclo de vida ou de uma fase particular do crescimento de um organismo (e.g. o desenvolvimento do ovo); calculada como o produto do tempo e temperatura médios num intervalo específico.


degree days: Units used in the measurement of the duration of a life cycle or a particular growth phase of an organism (e.g. egg development); calculated as the product of time and temperature average over a specific interval.

ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ: Μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της διάρκειας τού κύκλου ζωής ή μιας συγκεκριμένης φάσης της ανάπτυξης ενός οργανισμού (π.χ. της ανάπτυξης του ωαρίου). Υπολογίζεται ως το γινόμενο τού χρόνου επί τη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

graddagar: Tidsenheter som används att mäta längden av ett livscykel eller ett specifikt tillväxtfas av en organism (t.ex tillverkning av ägg); beräknad som produkten av tid och medeltemperaturen under en viss tidsintervall.

Was this helpful?
Animais que vivem no fundo ou perto do fundo de uma massa de água.


benthic (benthonic) fauna: Animals living on or near the bottom of a body of water.

ΒΕΝΘIΚΗ ΠΑΝIΔΑ: Οργανισμοί που ζουν πάνω, μέσα ή κοντά στον βυθό, ή σε στενή σχέση με αυτόν.

bentisk fauna: Djur som lever på eller nära botten i en vattenmassa.

Was this helpful?
Animais que vivem nos espaços entre as partículas de sedimento.


interstitial fauna: Animals living in the spaces between sediment particles.

Υποπαραλιακή πανίδα : Ζωικοί οργανισμοί που κατοικούν στα κενά που δημιουργούνται μεταξύ των ιζημάτων.

interstitial fauna: Organism som lever i hålrummen mellan sedimentpartiklarOrganisms living in the spaces between sediment particles.

Was this helpful?
O número de ovos ou juvenis produzidos anualmente por uma fêmea ou por unidade de peso do corpo de uma fêmea.


fecundity: The number of eggs or young produced annually by a female animal or per unit body weight of a female.

ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑ : Ο αριθμός των αυγών ή των απογόνων που παράγονται ετησίως από ένα θηλυκό ζώο ή ο αριθμός αυγών ανά μονάδα βάρους σώματος ενός θηλυκού.

fekunditet: Antalet ägg eller avkomma som produceras årligen av en djurhona, eller kroppsvikten hos en hona.

Was this helpful?
Processo de reversão sexual em que machos juvenis são fisiologicamente induzidos, por esteroides sexuais apropriados, para produzir ovos que são geneticamente masculinos, i.e., heterogamêticos XY . Este procedimento é utilizado para facilitar certas estratégias de gestão/produção.


feminization: Process of sex reversal in which young male fish are physiologically induced, by appropriate sex steroids, to produce eggs that are genetically male, i.e., heterogametic XY. This procedure is used to facilitate certain management/production strategies.

ΘΗΛΕΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία αναστροφής φύλου, κατά την οποία, με τη χορήγηση κατάλληλων στεροειδών ορμονών, νεαρά αρσενικά άτομα εξωθούνται να παραγάγουν αυγά, τα οποία είναι γενετικά αρσενικά, δηλ. ετερογαμετικά, ΧΥ. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση ορισμένων στρατηγικών διαχεί- ρισης/παραγωγής.

feminisering: Könsbyte där unga fiskhanar induceras fysiologiskt, genom användningen av lämpliga könshormoner, till att producera ägg som utvecklas till hannar, dvs, heterogametisk XY. Denna process används för att främja vissa skötsel/produktions strategier.

Was this helpful?
Fórmula química: C5H5O. Massa branca cristalina, solúvel em água e álcool. O Fenol é utilizado em solventes, resinas e herbicidas. Esta classe de compostos aromáticos é caracterizada pela união de pelo menos um grupo hidroxilo a um anel de benzeno.


phenol: Chemical formula: C5H5O. White crystalline mass, soluble in water and alcohol. Phenol is used in solvents, resins and herbicides. This class of aromatic compounds is characterized by the attachment of at least one hydroxy group to the benzene ring.

ΦΑΙΝΟΛΗ: Χημ. τύπος C5Η5ΟΗ. Λευκή κρυσταλλική μάζα, διαλυτή στο νερό και την αλκοόλη. Χρησιμοποιείται σε διαλύτες, ρητίνες και ζιζανιοκτόνα. Η κατηγορία αυτή των αρωματικών ενώσεων χαρακτηρίζεται από την προσθήκη ενός τουλάχιστον υδροξυλίου σε ένα βενζοϊκό δακτύλιο.

fenol: Beteckning för karbolsyra, hydroxibensen, C6H5OH, den enklaste aromatiska hydroxiföreningen. Den ingår i stenkolstjära. Fenol bildar lågsmältande, färglösa kristaller, som långsamt blir rödaktiga under inverkan av ljus och luft. Den är starkt frätande och giftig. Allmän beteckning för kemisk förening innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring.

Was this helpful?
A soma de todas as propriedades estruturais e funcionais observadas num organismo; o produto da interacção entre o genótipo e o ambiente.


phenotype: The sum total of observable structural and functional properties of an organism; the product of the interaction between the genotype and the environment.

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ: Tο σύνολο των παρατηρήσιμων δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων ενός οργανισμού. Το προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονοτύπου και περιβάλλοντος.

fenotyp: Resultatet av genotypens reaktion med miljön. Fenotypen är således ett uttryck för den samverkan mellan arv och miljö som kommer till uttryck både vad gäller en enskild egenskap och summan av en individs egenskaper. I de fall då miljöfaktorer inte påverkar en ärftlig egenskap, t.ex. blodgruppstillhörighet, bestäms fenotypen direkt av genotypen.

Was this helpful?
Uma substância produzida pelos organismos, que transmite informação entre os indivíduos de uma espécie.


pheromone: A substance produced by organisms, that transmits information between individuals of a species.

ΦΕΡΟΜΟΝΗ: Ουσία εκκρινόμενη από οργανισμούς η οποία μεταφέρει πληροφορία μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους.

feromon: Ämne som produceras av en organism och används för att förmedla information mellan individer av samma art.

Was this helpful?
Que se refere à adição de nutrientes (fertilizantes) a uma massa de água, de tanques, lagos, rios, com o fim do seu enriquecimento artificial de modo a estimular a produção primária como base da cadeia alimentar. O tipo e quantidade de fertilizante depende do tipo da massa de água (ou sistema de cultura) e da espécie a ser cultivada.


fertilization (water): Relating to ponds, lakes, rivers; the addition of nutrients (fertilizers) to a water body for the purpose of artificial enrichment in order to stimulate primary production as the base of the food chain. Type and amount of fertilization depends on the type of water body (or culture system) and on the species to be cultivated.

ΛΙΠΑΝΣΗ: Προσθήκη θρεπτικών υλικών σε ένα υδατικό σύστημα με σκοπό τον τεχνητό εμπλουτισμό του, έτσι ώστε να αυξηθεί η πρωτογενής παραγωγή, ως βάση της τροφικής αλυσίδας. Ο τύπος και η ποσότητα της λίπανσης εξαρτάται από τον τύπο του νερού (ή του συστήματος καλλιέργειας) και από το καλλιεργούμενο είδος.

övergödning: Syftar på dammar, sjöar, flodar; tillsättningen av näringsämnen (gödningsmedel) i en vattenmassa för att stimulera primärproduktionen i basen av näringskedjan genom artificiell berikning. Typen och mängden gödningsmedel beror på vilken slags vattenmassa (eller odlingssystem) ska användas och vilken art som ska odlas.

Was this helpful?
A união de dois gâmetas para formar um zigoto.


fertilisation (sexual): The union of two gametes to form a zygote.

ΓΟΝIΜΟΠΟIΗΣΗ: Ενωση δύο γαμετών προς σχηματισμό ζυγώτη.

befruktning: Föreningen av två gameter för att skapa en zygot.

Was this helpful?
Fertilização normalmente levada a cabo através da separação dos organismos reprodutores e misturando esperma e ovos (propagação artificial, reprodução artificial).


artificial fertilization: Fertilization usually carried out by stripping brood-stock organisms and mixing together sperm and eggs (artificial propagation, artifical reproduction).

ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ : Γονιμοποίηση επιτελούμενη με την μείξη σπέρματος και ωαρίων που αποσπώνται (ή απομυζώνται) από τους γονικούς οργανισμούς. (Τεχνητός πολλαπλασιασμός, αναπαραγωγή).

konstbefruktning: Konstgjord befruktning där befruktningen sker utanför kroppen.

Was this helpful?
Um material aplicado à água para melhorar a sua productividade.


fertilizer: A material applied to water to improve its productivity.

ΛΙΠΑΣΜΑ: Υλικό που χορηγείται στο νερό για να αυξηθεί η παραγωγικότητά του.

gödning: Ämne som appliceras till vatten för att förbättra dess produktivitet.

Was this helpful?
Resíduos alimentares não digeridos, juntamente com resíduos de secreções, bactérias, etc, expelidos do trato alimentar ( q.v.) através do ânus.


faeces: Undigested food residue, together with residue of secretions, bacteria, etc., expelled from alimentary canal through the anus.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Απεπτα υπολείμματα τροφής, μαζί με υπολείμματα εκκρίσεων, βακτηρίων, κ.λ.π., που αποβάλλονται από την πεπτική οδό μέσω της έδρας.

feces: Osmälta matrester, tillsammas med sekretrester, bakterier osv, som har stöts ut ur magsmältningskanalet (q.v.) genom anus.

Was this helpful?
(1) A história da evolução de um grupo ou raça. (2) A origem e evolução de taxas mais elevadas.


phylogeny: (1) The evolutionary history of a group or lineage. (2) The origin and evolution of higher taxa.

ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ: (1) η εξελικτική ιστορία μιά ομάδας ή γενεάς. 2) Η καταγωγή και εξέλιξη των ανώτερων ταξινομικών ομάδων.

fylogeni: (1) En grupp eller linjes evolutionära historia. (2) Ursprunget och utvecklandet av högre taxa.

Was this helpful?
Animal que se alimenta pela filtração de partículas minúsculas da água em que vive. Muitos moluscos bivalves são filtradores (mexilhões, ostras, etc.) assim como certos estados larvares de crustáceos cultivados.


filter feeder: Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.

ΔIΗΘΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

filtrerare: Djur som livnär sig genom filtrering av små partiklar i vattnet. Många odlade bivalver är filtrerare (musslor, ostron) i likhet med larvstadiet hos vissa odlade kräfdjur.

Was this helpful?
Um braço de mar de origem glaciar que se estende para terra, normalmente longo, estreito e profundo, confinado por penhascos ingremes e muitas vezes com uma entrada para o mar pouco profunda.


fjord: An arm of the sea of glacial origin extending inland, usually long, narrow and deep, bordered by steep cliffs and often with a shallow sill towards the sea.

ΦΙΟΡΔ: Θαλάσσιος όρμος, ο οποίος έχει σχηματισθεί από την δράση των παγετώνων. Είναι συνήθως επιμήκης, στενός, βαθύς, και περιβάλλεται από απότομα βράχια, συχνά με ένα ρηχό κρηπίδωμα προς τη θάλασσα.

fjord: En djup, långt inskjutande, smal havsvik med höga, branta stränder. Oftast med glaciär ursprung.

Was this helpful?
Plantas minúsculas em suspensão na água com pouca ou nenhuma capacidade de controlar a sua posição na massa de água; referidas frequentemente como microalgas (componente vegetal do plâncton).


phytoplankton: Minute plants suspended in water with little or no capability of controlling their position in the water mass; frequently referred to as microalgae (the plant component of plankton).

ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Μικροσκοπικά φυτά που αιωρούνται στο νερό με μικρή ή καθόλου ικανότητα ελέγχου της θέσης τους στην υδάτινη μάζα. Συχνά αναφέρονται ως μικροφύκη (το φυτικό μέρος του πλαγκτού).

fytoplankton: Plankton som utgörs av alger och vissa bakterier. I såväl sött som salt vatten är fytoplankton ett viktigt första led i näringskedjorna.

Was this helpful?
A fixação ou ligação de moluscos bivalves jovens após completarem os seus estado larvares.


spat-fall: The settling or attachment of young bivalve molluscs which have completed their larval stages.

ΒΡΟΧΗ ΓΟΝΟΥ: Η εγκατάσταση ή προσκόλληση των νεαρών στρειδιών που έχουν ολοκληρώσει τα νυμφικά τους στάδια.

settling: Processen när unga musslor sätter sig fast på hårt underlag efter passerat larvstadie.

Was this helpful?
A conversão do azoto atmosférico (N2) em formas inorgânicas que estão disponíveis para as plantas. A fixação de azoto não é exclusivamente biológica. Os sistemas biológicos de fixação de azoto incluem: (a) bactérias vivas livres e algas azuis-verdes (alguns aeróbios obrigatórios, anaeróbios facultativos e obrigatórios, bactérias fotossintéticas e espécies de algas azul-verdes da ordem das nostocales, stigone, metales, chroococcales e oscillatoria; (b) associações de plantas e sistema


nitrogen fixation: The conversion of atmospheric nitrogen (N2 ) to inorganic forms which are available to plants. Nitrogen fixation is not exclusively biological. Biological nitrogen-fixing systems include: (a) free-living bacteria and blue-green algae (several obligate aerobes, facultative and obligate anaerobes, photosynthetic bacteria and species of blue-greens of the orders nostocales, stigone metales, chroococcales, and oscillatoria; (b) plant associations and symbiotic systems (i.e. lichens: f

ΑΖΩΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Η μετατροπή του ατμοσφαιρικού αζώτου (Ν2 ) σε ανόργανες μορφές που είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται από τα φυτά. Η δέσμευση αζώτου δεν είναι αποκλειστικά βιολογική. Τα βιολογικά αζωτο-δεσμευτικά συστήματα περιλαμβάνουν: (α) ελεύθερα βακτήρια και κυανοφύκη (αρκετά υποχρεωτικά αερόβια, προαιρετικά και υποχρεωτικά αναερόβια, φωτοσυνθετικά βακτήρια και είδη κυανοφυκών των κλάσεων Nostocales, Stigonemetales, Chroococcales και Oscillatoriales, (β) κοινωνίες φυτών και συμβιωτικών συστημάτω

kvävefixering: Naturlig eller industriell process som omvandlar luftens kväve till mer reaktiva föreningar, t.ex. ammoniak eller kväveoxider. Huvuddelen av den naturliga kvävefixeringen sker i marken med hjälp av kvävebindande bakterier. Vid den bakteriella kvävefixeringen omvandlas luftens kväve till ammoniak, som assimileras i form av aminosyrorna glutamin och glutamat. Dessa utnyttjas som kvävekälla vid syntes av andra kväveinnehållande föreningar. De kvävebindande bakterier som lever i symbios med växter b

Was this helpful?
Classe dos protozoários caracterizada por possuirem no seu estado normal um ou mais flagelos.


flagellates: Class of protozoa characterized by possession of one or more flagella in their usual state.

ΜΑΣΤΙΓΩΤΑ (=ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ) : Κλάση πρωτο- ζώων τα οποία, στη συνήθη καταστασή τους, διαθέτουν ένα ή περισσότερα μαστίγια.

flagellater: Klass inom protozoerna som karakteriseras genom innehavandet av en eller fler flageller.

Was this helpful?
O processo de formação de flocos; a agregação de pequenas partículas na fase de dispersão de um coloidal.


flocculation: The process of forming flocs; the aggregation of fine particles in the disperse phase of a colloid.

ΚΡΟΚΥΔΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού κροκύδων. Η συσσωμάτωση λεπτών σωματιδίων στη φάση διασποράς ενός κολλοειδούς.

flockning: Process där flockar formas; samlingen av småpartiklar vid skingringsfasen hos en kolloid.

Was this helpful?
A emissão de radiação electromagnética por uma substância produzida pela estimulação de uma substância com uma fonte de energia diferente. Este termo é normalmente aplicado à emissão de luz visível onde uma substância é irradiada por luz ultravioleta. Este fenómeno é explorado para a detecção e quantificação de vários compostos por fluorometria (por exemplo, pigmentos de algas em estudos de produção primária e ácidos nucleicos na biologia molecular) bem como num número de modernas técnicas de lu


fluorescence: The emission of electromagnetic radiation by a substance induced by the stimulation of a substance with a different energy source. This term is most often applied to the emission of visible light where a substance is irradiated by ultraviolet light. This phenomenon is exploited for the detection and quantification of various compounds by fluorimetry (for instance, algal pigments in studies of primary production and nucleic acids in molecular biology) as well as in a number of light resolutive mo

ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Η εκπομπή φωτός από ένα σώμα το οποίο διεγείρεται από την απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ο όρος χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την εκπομπή ορατού φωτός, όταν το σώμα ακτινοβολείται από υπεριώδες φως. Το φαινομένο αυτό χρησιμεύει στη φθοριομετρία, με την οποία ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά χημικές ενώσεις (π.χ. νουκλεικά οξέα στη μοριακή βιολογία, χρωστικές των φυκών σε μελέτες πρωτογενούς παραγωγής), καθώς επίσης και σε έναν αριθμό σύγχρονων τεχνικών των βιολογικώ

fluorescens: En form av luminiscens från ett system. Fluorescens förutsätter att systemet först har exciterats (utifrån tillförts energi) genom absorption av ljusstrålning. Termen används som oftast för att beskriva utsrålningen av ljus hos en substans som bestrålas med ultraviolet ljus. Denna fenomen används för att upptäcka och kvantifiera olika föreningar genom fluorometri (till exempel, algpigmenter i studier av primärproduktion och nukleinsyror inom molekylärbiologi), såväl som inom ett stort antal and

Was this helpful?
A força ascendente exercida sobre um objecto ou parte de um fluido devido à diferença de densidade entre este e o fluido envolvente; quantitativamente é igual ao peso da água deslocada pelo objecto.


buoyancy: The net upward force exerted on an object or parcel of fluid due to the difference in density between it and the surrounding fluid; quantitatively equal to the weight of the water displaced by the object.

ΑΝΩΣΗ-ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η καθαρή προς τα άνω δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο ή τμήμα υγρού και η οποία οφείλεται στην διαφορά πυκνότητας του αντικειμένου και του υγρού. Ποσοτικά είναι ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το αντικείμενο.

flytförmåga: Uppåtriktad kraft som utövas på ett föremål eller vattenmassa på grund av skillnaden i densitet mellan den och den omgivande vätskan; kvantitativt lika med vikten på vattenmassan som trängs undan av föremålet.

Was this helpful?
(1) A quantidade de matéria orgância e/ou energia transferida de um compartimento de uma rede alimentar para outro por unidade de tempo. (2) A quantidade de matéria que atravessa uma dada superfície numa unidade de tempo.


flux: (1) The amount of organic matter and/or energy transferred from one compartment of a food web to another per unit time. (2) The quantity of substance that crosses a given surface in a unit time.

ΡΟΗ: (1) Η ποσότητα οργανικού υλικού ή/και ενέργειας που μεταφέρεται από ένα τμήμα ενός τροφικού πλέγματος σε ένα άλλο από μονάδα χρόνου. (2) Η ποσότητα ενός υλικού που διέρχεται από μια μοναδιαία επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

flöde: (1) Mängden organiskt material och/eller energi som överförs från en del i en näringskedja till en annan per tidsenhet. (2) Mängden av en substans som passerar en yta per tidsenhet.

Was this helpful?
A passagem de energia através dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar.


energy flow: The passage of energy through the trophic levels of a food chain.

Ροή ενέργειας : Το πέρασμα της ενέργειας μέσω των επιπέδων μιας τροφικής αλυσίδας.

energiflöde: Överföringen av energi genom trofinivåerna i en näringskedja.

Was this helpful?
O fluxo de material genético dentro e entre pools genéticos (q.v.) provocado pelo movimento de indivíduos, ou gâmetas, entre populações ou sub populações.


gene flow: The flow of genetic material within and between gene pools brought about by the movement of individuals, or gametes, between populations or sub populations.

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΟΗ: Η ροή του γενετικού υλικού εντός και μεταξύ διαφορετικών γονιδιακών δεξαμενών (συνδ.) που προκύπτει όταν μετακινούνται άτομα ή γαμέτες ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς.

genflöde: Flöde av genetiskt material inom och mellan genpooler (q.v.) som uppstår på grund av individers eller gameters rörelse mellan populationer eller subpopulationer.

Was this helpful?
Um fluxo onde o líquido se move suavemente num leito ou camadas aerodinâmicas paralelas; uma corrente não turbulenta. (corrente laminar, corrente em camadas).


laminar flow: A flow in which the fluid moves smoothly in streamlined parallel layers or sheets; a non-turbulent flow. (Laminary flow, sheet flow, streamline flow).

ΣΤΡΩΤΗ ΡΟΗ: Το είδος της ροής κατά την οποία το υγρό κινείται ομαλά σε παράλληλα στρώματα. Η μη τυρβώδης ροή.

laminärt flöde: Strömning av en vätska där rörelse kan sägas vara välordnad (all rörelse sker i skikt i strömningsriktningen). Motsatsen är turbulent strömning, som är kaotisk.

Was this helpful?
A concentração total de iões numa solução dada pela fórmula I = 1/2 ∑ mi zi2; onde I: força iónica, mi: a concentração molar da espécie i e zi: a massa da espécie iónica i. Para soluções electrólito com concentrações de 1/1 de aniões a catiões a força iónica é equivalente à molaridade da solução. Para qualquer outra estequiometria de espécies iónicas a força iónica é maior do que a molaridade da solução. Sin. concentração iónica.


ionic strength: The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution.

ΙΟΝΤIΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: Η ολική συγκέντρωση ιόντων σε ένα διάλυμα οριζόμενη από τον τύπο I = ½ ∑ mi zi 2 όπου mi είναι η μοριακή συγκέντρωση του ιόντος i και zi το φορτίο του. Στην περίπτωση διαλυμάτων ηλεκτρολυτών με συγκεντρώσεις 1:1 ανιόντων προς κατιόντα η ιοντική δύναμη ισούται προς την μοριακότητα. Γιά κάθε άλλη στοιχειομετρική σύσταση, η ιοντική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την μοριακότητα. Συνών. Iοντικη συγκεντρωση.

jonstyrka: Ett mått på graden av elektrisk växelverkan i en saltlösning. Definitionen av jonstyrkan I tar hänsyn både till jonernas koncentrationer (ci) och laddningar (zi) enligt formeln I = 1/2 ∑ mi zi2; där index i betecknar jonslaget och summan tas över alla sådana.

Was this helpful?
FÓSFORO: Um elemento inorgânico comum. O fósforo é um dos nutrientes mais importantes na produtividade primária e está envolvido em muitos processos metabólicos que ocorrem nos ácidos nucléicos, em ATP ADP e AMP bem como nos fosfolípidos das membranas. As formas do fósforo encontradas na água são normalmente referidas como produtos de ionização do ácido ortofosfórico (H3PO4) e são referidos como “fosfatos”. Estas formas podem ser sumarisadas do seguinte modo: H3P


phosphates: See PHOSPHORUS.A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as ""phosphates"". These forms can be summarised as follows:

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ: Βλ. ΦΩΣΦΟΡΟΣ. Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H<

fosfor: Ett vanligt förekommande oorganiskt grundämne. Fosfor är ett av de viktigaste ämnena i primärproduktionen och är inblandad i många grundläggande processer, bl a som strukturelement i nukleinsyrorna DNA och RNA, som förmedlare av energilagring i ATP, ADP och AMP samt som komponent i biologiska membraner i form av fosfolipider. Fosfor som påträffas i naturligt vatten är joniserade former av ortofosforsyra (H3PO4) och kallas för ”fosfater”. Deras kemiska beteckning är:

Was this helpful?
Um elemento inorgânico comum. O fósforo é um dos nutrientes mais importantes na produtividade primária e está envolvido em muitos processos metabólicos que ocorrem nos ácidos nucléicos, em ATP ADP e AMP bem como nos fosfolípidos das membranas. As formas do fósforo encontradas na água são normalmente referidas como produtos de ionização do ácido ortofosfórico (H3PO4) e são referidos como “fosfatos”. Estas formas podem ser sumarisadas do seguinte modo:


phosphorus: A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as ""phosphates"". These forms can be summarised as follows: H

ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO<

fosfat-fosfor: Se fosfor. Ett vanligt förekommande oorganiskt grundämne. Fosfor är ett av de viktigaste ämnena i primärproduktionen och är inblandad i många grundläggande processer, bl a som strukturelement i nukleinsyrorna DNA och RNA, som förmedlare av energilagring i ATP, ADP och AMP samt som komponent i biologiska membraner i form av fosfolipider. Fosfor som påträffas i naturligt vatten är joniserade former av ortofosforsyra (H3PO4) och kallas för ”fosfater”. Deras kemiska beteckning

Was this helpful?
Processos oxidativos inofensivos causados por um excesso de luz durante a fotosíntese.


photo-oxydation: Harmful oxidative processes caused by an overflow of light energy during photosynthesis.

Φωτοοξείδωση : Επικίνδυνες οξειδωτικές διαδικασίες που προκαλούνται από την υπερβολική ροή ενέργειας του φωτός κατά την διάρκεια της φωτοσύνθεσης.

fotooxydering: Skadlig oxiderande process som orsakas av ett överskott av ljusenergi under fotosyntesen.

Was this helpful?
Resposta fisiológica à duração da noite ou do dia, ou ambos.


photoperiodism: Physiological responses to the length of night or day, or both.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΙΣΜΟΣ: Φυσιολογικές αποκρίσεις στη χρονική διάρκεια της νύχτας ή/και της ημέρας.

fotoperiodisk: Styrning av fysiologiska reaktioner genom längden hos dygnets ljus- och mörkerperioder (dag resp. natt).

Was this helpful?
A duração do tempo num determinado dia durante o qual os organismos de cultura estão expostos à luz e escuridão. A fonte de luz pode ser natural ou artificial, e.g. um fotoperíodo de 12L:12D descreve um ambiente em que há 12 horas de luz seguidas de 12 horas de escuridão.


photoperiod: The duration of time in a given day during which the culture organsims are exposed to light and dark. The light source can be natural or artificial, e.g. a 12L:12D photoperiod describes an environment where there are 12 hours of light followed by 12 hours of darkness.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η χρονική διάρκεια σε μια δεδομένη ημέρα κατά την οποία οι καλλιεργούμενοι οργανισμοί εκτίθενται στο φώς και το σκότος. Η πηγή του φωτός μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή, π.χ. 12L:12D φωτοπερίοδος περιγράφει ένα περιβάλλον όπου μετά από 12 ώρες φωτός ακολουθούν 12 ώρες σκότους.

fotoperiod: Den tid under en given dag som en odlad organism utsätts för ljus och mörker, t.ex. en 12L-12D fotoperiod beskriver en miljö med 12 timmars ljus följt av 12 timmars mörker.

Was this helpful?
Síntese efectuada pelas células das plantas, na presença de luz, dos compostos orgânicos (principalmente hidratos de carbono) a partir do dióxido de carbono e água com a produção simultânea de oxigénio.


photosynthesis: Synthesis by plant cells of organic compounds (mainly carbohydrates) in the presence of light from carbon dioxide and water, with simultaneous production of oxygen.

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ : Χρησιμοποίηση της ενέργειας του φυτού από τα φυτικά κύτταρα για την σύνθεση οργανικών ενώσεων (κυρίως υδατανθράκων) από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου.

fotosyntes: Den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi (främst i form av kolhydrater)

Was this helpful?
Movimento de organismos influenciados por um gradiente de luz.


phototaxis: Movement of organisms influenced by a light gradient.

Φωτοταξικός : Η κίνηση των οργανισμών που επηρεάζονται από την διαβάθμιση του φωτός.

fototaxis: Rörelser hos djur inducerade av en ljusgradient.

Was this helpful?
Organismo autotrófico que utiliza energia derivada da luz para produzir moléculas orgânicas a partir de matéria inorgânica; autotróficos obrigatórios podem sobreviver e multiplicar-se apenas através dos seus plastídios fotossintéticos, mas muitos fototróficos são também parcialmente heterotróficos, capazes de degradar matéria orgânica como fonte de alguma da energia de que necessitam, no entanto, muitos também necessitam de factores de crescimento suplementares (vitaminas); a maioria das plantas


phototroph: Autotrophic organism that uses energy derived from light to build up organic molecules from inorganic materials; obligate autotrophs can survive and multiply via their photosynthetic plastids alone, but many phototrophs are also partially heterotrophic, able to break down organic materials as a source of some of the energy they need, but many also require supplementary growth factors (vitamins); most chlorophyll- containing plants are phototrophs as are some bacteria; the so-called "phytoflagel

ΦΩΤΟΤΡΟΦΟΣ : Αυτότροφος οργανισμός που χρησιμοποιεί ενέργεια που προέρχεται από το φως για να οικοδομήσει οργανικά μόρια από ανόργανα υλικά. Οι αποκλειστικά αυτότροφοι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιασθούν μόνο μέσω των φωτοσυνθετικών τους πλαστιδίων, αλλά πολλοί φωτοτρόφοι οργανισμοί είναι επίσης μερικώς ετερότροφοι, ικανοί να αποικοδομούν οργανικά υλικά ως πηγή ενέργειας (τουλάχιστον, ένα μέρος από αυτήν που χρειάζονται), και/αλλά, πολλοί οργανισμοί απαιτούν επιπλέον αυξητικούς παρά- γον

fototrof: Autotrof organism som kan utnyttja ljus för sin energiförsörjning. Den finns hos gröna växter, alger och fototrofa bakterier.

Was this helpful?
A sub-divisão superior de uma zona marinha sublitoral.


infralittoral fringe: The upper sub-division of the marine sublittoral zone.

Υποπαραλιακή παρυφή : Η ανώτερη υποδιαίρεση της θαλάσσιας υποπαραλιακής ζώνης.

infralittoral randzon: Den övre undergruppen av den marina sublitorala zonen.

Was this helpful?
A zona de fronteira entre duas massas de ar ou de água com propriedades diferentes, tais como densidade, pressão, temperatura ou salinidade.


front: The boundary zone between two air or water masses differing in properties, such as density, pressure, temperature or salinity.

ΜΕΤΩΠΟ: Η ζώνη επαφής μεταξύ δύο αερίων ή υδάτινων μαζών, που διαφέρουν ως προς τις φυσικές τους ιδιότητες , όπως είναι πυκνότητα, πίεση, θερμοκρασία ή αλατότητα.

front: Gränsen mellan två luftmassor eller vattenmassor som har olika egenskaper, som densitet, tryck, temepratur eller salinitet.

Was this helpful?
A proporção de um alelo sobre o total de todos os alelos num mesmo local do mapa genético.


allelic frequency: The proportion of one allele to the total number of all alleles at the same locus in the gene pool.

ΑΛΛHΛIKH ΣYXNOTHTA : Tο ποσοστό ενός αλληλομόρφου ως προς τον ολικό αριθμό όλων των αλληλομόρφων, στον ίδιο γενετικό τόπο, μιας γονιδιακής δεξαμενής

allelfrekvens: En allels proportion av totala antalet alleler vid samma locus i genpoolen.

Was this helpful?
Uma disposição de dados agrupados em classes, cada uma com a sua correspondente frequência de ocorrência.


frequency distribution: An arrangement of data grouped into classes, each with its corresponding frequency of occurrence.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: Κατάταξη των δεδομένων σε κλάσεις ανάλογα με τη συχνότητα με την οποία παρατηρούνται.

frekvensdistribution: Uppställning av data i olika klasser med olika förekomstfrekvenser.

Was this helpful?
Grupo de organismos eucariotas simples aos quais falta clorofila (cogumelos, bolor, ferrugem, levedura, etc.) que se reproduzem de forma sexuada e assexuada com consequente formação de esporos. Muitos fungos são microscópicos.


fungus: Group of simple eukaryotic organisms lacking chlorophyll (mushrooms, moulds, rusts, yeasts etc.) which reproduce sexually and asexually with formation of spores. Many fungi are microscopic.

ΜΥΚΗΤΕΣ: Ομάδα απλών ευκαρυωτικών οργανισμών, οι οποίοι δεν έχουν χλωροφύλλη (μανιτάρια, ερυσίβες των φυτών, μούχλες, ζύμες). Αναπαράγονται αμφιγονικά και μονογονικά με παραγωγή σπορίων. Πολλοί μύκητες είναι μικροσκοπικοί.

svampar: Grupp av enkla eukaryoter som saknar klorofyll (svampar, mögel, jäst) och som reproducerar sexuellt och asexuellt genom sporer. Många svampar är mikroskopiska.

Was this helpful?
Comunidade bentónicas de organismos microscópicos que se desenvolvem em ambientes de água doce fortemente poluídos pelos efluentes dos esgotos. Aparece como um crescimento macroscópico agregado que forma uma lama branca ou castanha clara. Normalmente é a bactéria Sphaerotilus natans, e não um fungo, que domina na comunidade de fungos de esgotos.


sewage fungus: Benthic community of microscopic organisms which develop in fresh water environments that are heavily polluted by sewage effluents. It appears as an attached macroscopic growth which forms a white or light brown slime. It is usually the bacteria Sphaerotilus natans, not a fungus, that dominate in the sewage fungus community.

ΜΥΚΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: Βενθική κοινωνία μικροσκοπικών οργανισμών που αναπτυσσονται σε περιβάλλοντα γλυκού νερού βαρέως ρυπασμένου από λύματα. Εμφανίζεται ως μακροσκοπική διάπλαση που έχει μορφή λευκής ή ανοιχτοκίτρινης βλέννας. Η κοινωνία του μύκητα των λυμάτων συνήθως κυριαρχείται όχι από μύκητες αλλά από το βακτήριο Sphaerotilus natans .

avloppssvamp: Bottensamhälle av mikroskopiska organimer som utvecklas i, av avloppsutsläpp kraftigt förorenade sötvattenmiljöer. Syns som ett vitt eller ljusbrunt slemlager på botten, och domineras vanligen av bakterien Sphaerotilus natans.

Was this helpful?
Vento com uma força que excede um valor específico, a partir de 50 Km/h . Ver ESCALA DE BEAUFORT.


gale: Wind of a force exceeding a specific value, from 50 km/h.

ΘΥΕΛΛΑ: Ανεμος ισχύος μεγαλύτερης από μια οριακή τιμή, κατά κανόνα 50κμ την ώρα.

stormvind: Vind med en hastighet som överstiger 50 kilometer i timmen.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES