AMC LIMITED

A

O conceito de que um indivíduo tentará maximisar a sua parte de um recurso comum em vez de tentar conservar esse mesmo recurso em benifício de todos.


Tragedy of the Commons: The concept in which an individual will attempt to maximise its share of a commonly shared resource rather than attempting to conserve it for the benefit of all.

Η τραγωδία των Κοινών : Η έννοια στην οποία το άτομο θα επιχειρήσει να μεγιστοποιήσει την μερίδα του σε μια από κοινού μοιραζόμενη πηγή αντί να προσπαθήσει να την διατηρήσει προς όφελος όλων.

Tragedy of the Commons: När allmänna resurser förbrukas pga brist på stimulans och uppmuntran att nyttja dem på ett hållbart sätt.

Was this helpful?
AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL. Um procedimento para optimizar o planeamento e controlo de grandes projectos de desenvolvimento através da avaliação de possíveis impactos. Este processo de avaliação é normalmente levado a cabo por três entidades, o técnico de desenvolvimento, as autoridades públicas e de planeamento.


EIA: Environmental Impact Assessment: A procedure for optimizing the planning and control of major development projects by assessing the likely impacts. This evaluation process is usually carried out by three parties, the Developer, the Public Authorities and the Planning Authorities.

E.I.A.: ΕΚΤIΜΗΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ. Διαδικασία που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του ελέγχου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Στην εκτίμηση αυτή συμμετέχουν κατά κανόνα τρείς φορείς : ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Miljökonsekvensanalys: En process där man försöker optimera planneringstadiet och den framtida regleringen av stora verksamheter genom att göra en bedömning om projektets troliga effekter på miljön. Denna utvärderingsprocess upprättas i samråd med länsstyrelsen, andra myndigheter och enskilda intressenter.

Was this helpful?
Refere-se a substâncias, factores e ambientes não vivos.


abiotic : Refers to non-living substances, factors, environments.

ΑΒIOTIKOΣ: Αναφέρεται σε μή ζώντα περιβάλλοντα, ουσίες, παράγοντες.

abiotisk: Syftar på icke-levande substanser, faktorer och miljöer

Was this helpful?
O fundo do oceano profundo, com um profundidade superior a 2000 metros, representa um dos biomas marinhos mais constantes, com uma temperatura entre 00 e 20 C


abyss : The bottom of the deep oceans, with a depth greater than 2000 metres, representing one of the most constant marine biomes, with temperature between 02 and 22 C.

ΑΒΥΣΣΟΣ: Ο βυθός των βαθειών θαλασσών, όπου το βάθος είναι μεγαλύτερο από 2.000 μέτρα. Αντιπροσωπεύει έναν από τους σταθερότερους θαλάσσιους βιοχώρους, με θερμοκρασία μεταξύ 00 και 20 C.

djuphav: Djuphavens botten, på djup över 2000 meter, representerar ett av de mest konstanta marina biomen, med temperaturer mellan 00 och 20 C.

Was this helpful?
Organismos que vivem sobre ou nos sedimentos do fundo abissal.


abyssobenthic: A flat area of the deep ocean floor beyond the continental slope and continental rise.

Αβυσσοβενθικός: Οργανισμοί που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα της αβύσσου.

djuphavsbotten: Djuphavsslätten. Plan område som sträcker sig vidare från kontinentaranden och kontinentalsluttningen.

Was this helpful?
Organismos pelágicos que vivem a profundidades superiores a 3000 metros.


abyssopelagic: Pelagic organisms living at water depths greater than 3000 metres.

Αβυσσοπελαγικός: Πελαγικοί οργανισμοί οι οποίοι ζουν σε βάθη μεγαλύτερα των 3000 μέτρων.

djuphavspelagial: Pelagiska organismer som lever under 3000 meters djup.

Was this helpful?
Processo de erosão por fricção ou desgaste do material de superficíe; atrito; normalmente um amostra de muco e/ou epitélio por raspagem.


abrasion : The process of erosion by rubbing off or wearing away of surface material; attrition; often a scraped sample of mucus and/or epithelium.

ΕΚΤΡIΒΗ: Η φθορά λόγω τριβής της επιφάνειας ενός υλικού. ΑΠΟΞΕΣΜΑ: Δείγμα βλέννας και/ή επιθηλίου το οποίο έχει ληφθεί με ξύση της επιφανείας.

abrasion : Erosionsprocess där ytmaterial skrapas eller vittrar bort

Was this helpful?
(1) Captação e assimilação através da pele, membranas mucosas e vasos sanguíneos de gases, liquidos e outra matéria. (2) A transferência de nutrientes através das membranas celulares após a digestão.


absorption: (1) The uptake and assimilation of gases, liquids, and other matter by the skin, mucous membranes, and blood vessels. (2) The transfer of nutrients across cell membranes following digestion.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: (1) Η πρόσληψη και αφομοίωση αερίων, υγρών και άλλων υλικών από το δέρμα, τις βλεννογόνους μεμβράνες και τα αιμοφόρα αγγεία. (2) Η μεταφορά θρεπτικών δια μέσου των κυτταρικών μεμβρανών κατά την πέψη.

absorption: (1) Upptag och assimilering av gaser, vätskor och annan materia av hud, membran och blodkroppar. (2) Transport av föda över cell membran efter nedbrytning.

Was this helpful?
O rácio do número de indivíduos de um grupo específico para o número total de indivíduos, dentro de uma certa área, volume ou comunidade sobre um certo período de tempo.


relative abundance: The ratio of the number of individuals of a particular group to the total number of individuals, within a certain area, volume or community over a certain period of time.

Σχετική εγκατάλειψη : Ο λόγος του αριθμού των ατόμων μιας συγκεκριμένης ομάδας προς τον συνολικό αριθμό των ατόμων, σε μια δεδομένη περιοχή, όγκο ή κοινωνία και για δεδομένη χρονική περίοδο.

relativ abundans: Förhållandet mellan antalet individer i en speciell grupp och det totala antalet individer, inomett speciellt område, volym eller samhälle under en viss tidsperiod.

Was this helpful?
Um composto capaz de transferir um ião de hidrogénio em solução. Soluções ácidas têm um pH inferior a 7. Os ácidos são corrosivos para os metais. O equilíbrio ácido-base é um factor importante na fisiologia dos organismos aquáticos.


acid: A compound capable of transferring a hydrogen ion in solution. Acid solutions have a pH of less than 7. Acids are corrosive to metals. Acid-base balance (equilibria) is an important factor in the physiology of aquatic organisms.

ΟΞΥ: Ενωση ικανή να ελευθερώνει ιόντα υδρογόνου σε διάλυμα. Τα όξινα διαλύματα έχουν pH μικρότερο από 7. Tα οξέα διαβρώνουν τα μέταλλα. Η οξεο-βασική ισορροπία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της φυσιολογίας των υδρόβιων οργανισμών.

syra: En förening som kan överföra en vätejon i lösning. Sura lösningar har ett pH lägre än 7. Syror korroderar metaller. Syra-bas balans (jämvikt) är en viktig faktor för akvatiska organismers fysiologi.

Was this helpful?
Prosperar num ambiente ácido.


acidophilic: Thriving in an acidic environment.

ΟΞΕΟΦΙΛΟΣ: Αυτός που ευδοκιμεί (έχει επιτυχή ανάπτυξη) σε όξινο περιβάλλον.

syratålig: Föredrar sura miljöer.

Was this helpful?
Processo através do qual um espécime se adapta a novas condições tais como ser colocado em águas com caracteristicas diferentes, por exemplo com temperatura ou salinidade diferentes, etc.


acclimation : A process in which a specimen becomes adjusted to new circumstances such as being placed in water having different characteristics, such as different temperature or salinity, etc.

ΕΓΚΛIΜΑΤIΣΗ: Η διεργασία κατά την οποία ένα άτομο εξοικειώνεται με νέες συνθήκες όπως είναι η τοποθέτηση σε νερό που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. διαφορετική θερμοκρασία ή αλατότητα, κ.λ.π.).

acklimatisering: Den process där en organism anpassar sig till nya förhållanden, såsom vid placering i vatten med andra karakteristika, som annan temperatur eller salinitet etc.

Was this helpful?
Processo de adaptação a um novo ambiente ou condições climáticas diferentes.


acclimatization : The adaptation process to a new environment or different climatic conditions.

ΕΓΚΛIΜΑΤIΣΜΟΣ: Η διεργασία της προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον ή σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

acklimatisering: Anpassning till en ny miljö eller annat klimat.

Was this helpful?
Processo em que um químico ou elemento está concentrado no ambiente ou no tecido de um organismo.


accumulation: A process whereby a chemical or element is concentrated in the environment or the tissue of an organism.

Απόθεση: Η διαδικασία κατά την οποία μια χημική ουσία ή ένα στοιχείο εναποτίθεται στο περιβάλλον ή στον ιστό ενός οργανισμού

ackumulering: Process varigenom en kemikalie eller ämne koncentreras i miljön eller vävnaden hos en organism.

Was this helpful?
Processo pelo qual indivíduos (ou partes dos indivíduos), populações, ou espécies alteram a sua forma ou função a fim de melhor sobreviver a determinadas ou alteradas condições ambientais. Pode também referir-se ao resultado deste processo.


adaptation: The process by which individuals (or parts of individuals), populations, or species change in form or function in order to better survive under given or changed environmental conditions. May also be used of the results of this process.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Η διεργασία με την οποία άτομα (ή τμήματα ατόμων), πληθυσμοί ή είδη μεταβάλλουν μορφή ή λειτουργία ούτως ώστε να επιβιώνουν καλύτερα σε δεδομένες ή μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι επίσης και το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας.

adaptation: Den process där individer (eller delar av individer), populationer eller arter ändrar form eller funktion för ökad överlevnad under givna eller förändrade miljöbetingelser. Kan också användas för resultatet av denna process.

Was this helpful?
(1) A união de duas superfícies ou estruturas que de outra forma estariam separadas. Como exemplo temos os orgãos viscerais adstritos à parede abdominal, como resultado de uma inflamação aguda ou crónica. (2) Em microbiologia: na natureza, os microorganismos unem-se muitas vezes especificamente ou não especificamente a um substrato ou outras células; nalguns casos sabe-se que a adesão é mediada por componentes ou estruturas microbianas especializadas. Microorganismos de vida livre em habitats aq


adhesion: (1) The union of two surfaces or structures which would otherwise be separate. Examples are visceral organs attached to the abdominal wall, the result of acute or chronic inflammation. (2) In microbiology: in nature, microorganisms often bind specifically or non-specifically to a substratum or to other cells; in some cases adhesion is known to be mediated by specialized microbial components or structures. Free-living microorganisms in aquatic habitats often adhere to submerged surfaces on, for

ΣΥΜΦΥΣΗ: (1)Η ένωση δύο επιφανειών ή δομών, που διαφορετικά θα ήταν χωρισμένες, παράδειγματα αποτελούν σπλαχνικά όργανα που προσφύονται στο κοιλιακό τοίχωμα, ως αποτέλεσμα οξείας ή χρόνιας φλεγμονής. (2) Στην μικροβιολογία: ορισμένοι μικροοργανισμοί συχνά συνδέονται ειδικά ή μη ειδικά με ένα υπόστρωμα ή με άλλα κύτταρα. Σε μερικές περιπτώσεις η σύμφυση είναι γνωστό ότι πραγματοποιείται με την παρεμβολή εξειδικευμένων μικροβιακών παραγόντων. Μικροοργανισμοί που ζούν ελεύθερα σε υδάτινα ενδιαιτήματα, προ-

adhesion: (1) Sammanförandet av två ytor eller strukturer som annars skulle vara separerade. Exempel är viscerala organs fäste till abdominalväggen, resultatet av akut eller kronisk inflammation. (2) I mikrobiologi: i naturen binder ofta mikroorganismer specifikt eller icke-specifikt till ett substrat eller till andra celler; i vissa fall kan vidhäftande medieras av specialiserade mikrobiella komponeneter eller strukturer. I akvatiska habitat är frilevande mikroorganismer ofta vidhäftade ytor på, till exe

Was this helpful?
Ácido deoxiribonúcleico; o material genético fundamental de uma célula. Um polímero de deoxiribo-nucleótidos; trifosfato de deoxiadenina, trifosfato de deoxiguanina, trifosfato de deoxicitocina e trifosfato de deoxi-timina. Tipicamente as cadeias de polinucleótidos ocorrem na forma de dupla espiral. A sequência de cruzamentos de nucleótidos nas cadeias é a base do código genético ( q.v.). As moléculas de ADN são as moleculas biológicas mais amplamente conhecidas.


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell. A polymer of the deoxyribo- nucleotides ; deoxyadenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and deoxy- thymine triphosphate. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code (q.v). DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

DNA: Δεοξυριβονουκλεïκό οξύ, Deoxyribonucleic Acid. Το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου, πολυμερές των δεοξυριβονουκλεοτιδίων της αδενίνης, της γουανίνης, της κυτοσίνης και της θυμίνης. Στην τυπική του μορφή περιέχει τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπό μορφή διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών ζευγών στις αλυσίδες αποτελεί τη βάση του γενετικού κώδικα (βλ. λέξη). Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά βιολογικώς ενεργά μόρια.

DNA: Deoxiribonukleinsyra; en cells primära genetiska material. DNA är en makromolekyl som består av nukleotider. Varje nukleotid består av en fosfatgrupp, en sockergrupp (deoxiribos) samt en av fyra möjliga heterocykliska kvävebaser: adenin (A), tymin (T), guanin (G) eller cytosin (C). Vanligtvis förekommer polynukleotidkedjorna som en dubbelhelix. Ordningsföljden mellan dessa nukleotidpar i kedjorna utgör grunden för den genetiska koden (q.v). DNA molekyler är de största biologiskt aktiva molekyler

Was this helpful?
A atracção de iões ou componentes para a superfície de um sólido; por exemplo, solos coloidais adsorvem grandes quantidades de iões e água.


adsorption: The attraction of ions or compounds to the surface of a solid; for example, soil colloids adsorb large amounts of ions and water.

ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ : Η έλξη ιόντων ή ενώσεων στην επιφάνεια ενός στερεού π.χ. τα κολλοειδή του χώματος προσροφούν μεγάλες ποσότητες ιόντων και νερού.

adsorption: Attraktion av joner eller föreningar till fasta ytor; till exempel adsorberar jord kolloider stora mängder joner och vatten.

Was this helpful?
Qualquer animal que tenha atingido o crescimento total ou seja sexualmente maduro e que não seja precoce.


adult: Any animal that has attained full growth or is sexually mature that is not precocious.

ΕΝΗΛIΚΟ: Κάθε ζώο το οποίο έχει φτάσει σε πλήρη αύξηση ή είναι γεννητικά (σεξουαλικά) ώριμο. Το μή πρώϊμο.

adult: Alla djur som har uppnått full storlek eller är sexuellt mogen.

Was this helpful?
(1) Uma condição ou processo em que o oxigénio está presente ou é necessário; cf. Metabolismo. (2) Em microbiologia: termo utilizado por Pasteur para um micro-organismo que crescem apenas na presença de oxigénio; os que crescem na ausência de oxigénio são anaeróbicos.


aerobic: (1) A condition or process where gaseous oxygen is present or required. (2) In microbiology: Pasteurs term for micro-organisms which grow only in the presence of gaseous oxygen; those which grow without it are anaerobic.

ΑEPOBIOΣ: (1) H κατάσταση ή η διεργασία κατά την οποία το αέριο οξυγόνο είναι παρόν ή απαιτούμενο (πρβλ. μεταβολισμός). 2) Στην μικροβιολογία όρος του Pasteur, για τους μικροοργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται μόνο παρουσία αερίου οξυγόνου. Eκείνοι που αναπτύσσονται χωρίς αυτό ονομάζονται αναερόβιοι.

aerob: (1) Ett tillstånd eller process där syrgas finns närvarande eller krävs; se vidare metabolism. (2) I mikrobiologi: Pasteurs benämning på mikroorganismer som växer enbart i närvaro av syrgas; de som växer utan är anaeroba.

Was this helpful?
As partes mais profundas dos oceanos e lagos onde a luz não penetra.


aphotic: The deeper parts of seas and lakes where light does not penetrate.

Αφωτη ζώνη: Τα βαθύτερα τμήματα των θαλασσών και λιμνών στα οποία δεν φτάνει ηλιακό φως.

afotisk: En djup zon i hav eller sjö, som saknar tillgång till solljus

Was this helpful?
Termo comum utilizado para o grupo de componentes (revestimentos ou pinturas), que muitas vezes contêm metais, que são aplicados em estruturas e equipamento para prevenir a fixação de inscrustações (q.v.); como exemplo refere-se o tributil estanho TBT (q.v.) que é normalmente utilizado em embarcações. Embora estes componentes tenham sido utilizados em muitas situações, o seu uso na aquacultura está agora regulamentado devido aos efeitos prejudiciais sobre os moluscos bem como devido à sua acumul


anti-fouling agent: A collective term used for that group of compounds (coatings or paints), often containing metals, which are applied to structures and equipment to prevent attachment of fouling organisms; examples include tributyl tin TBT which is commonly used in shipping. Though these compounds have been used in many aquatic situations, their use in aquaculture is now regulated because of detrimental effects on molluscs as well as their accumulation in finfish, when used to treat cage netting. Other anti-foul

ΜΟΡΑΒΙΑ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για ομάδα ενώσεων (επιστρώματα ή βαφές), που συχνά περιέχουν μέταλλα. Η επάλειψη με αυτές εμποδίζει την προσκόλληση της μαλούπας (βλ.λ) σε κατα- σκευές και άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Παράδειγμα είναι το TBT (βλ.λ) που χρησιμοποιείται συχνά στα πλοία. Μολονότι αυτές οι ενώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, η χρήση τους στις υδατοκαλλιέργειες υπόκειται σε πολλές χώρες σε περιοριστικούς κανονισμούς (ή απαγορεύεται) λόγω των βλα

båtbottenfärg: Generell benämning som används för att beskriva en grupp föreningar (beläggningar eller målarfärger), som ofta innehåller metaller, som aplliceras på föremål och utrustning för att hindra djur, t.ex. havstulpaner, och alger att växa på dem; tributylten TBT (q.v.) är en vanlig förening som används på båtbottnar med denna syfte. Fast dessa föreningar har använts vid många situationer i akvatiska miljöer, så har man börjat reglera deras användning inom akvakultur på grund av skadliga effekter på

Was this helpful?
A agregação de células ou outras partículas, por exemplo, bacilos móveis, glóbulos vermelhos, etc; por exemplo, quando se misturam tipos de sangue incompatíveis.


agglutination: The clumping together of cells or other particles, for example, mobile bacilli, red blood cells, etc; for example, when mixing incompatible blood types.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ή ΟΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: Συσσωμ- άτωση κυττάρων ή άλλων σωματιδίων, πχ. κινητών βακίλλων, ερυθροκυττάρων κ.λ.π. Παράδειγμα απο- τελεί επίσης η μείξη ομάδων αίματος που είναι ασύμβατες.

agglutination: När celler eller andra partiklar klumpar ihop sig, till exempel rörliga baciller, röda blodkroppar. etc; till exempel när man blandar inkompatibla blodgrupper.

Was this helpful?
Uma sociedade ou grupo de organismos co-específicos que têm uma estrutura social e que consistem de membros ou unidades modulares repetidos mas com um baixo nível de coordenação, integração ou afinidade genotípica


aggregation: A society or group of conspecific organisms which have a social structure and consist of repeated members or modular units but with a low level of coordination, integration or genotypic relatedness.

ΣYNAΘPOIΣH: Κοινωνία ή ομάδα οργανισμών του ιδίου είδους, με κοινωνική δομή η οποία αποτελείται από όμοια μέλη ή αυτοτελείς μονάδες, που έχουν όμως ένα χαμηλό επίπεδο συντονισμού, κοινωνικής ένταξης ή γονοτυπικής συγγένειας.

aggregation: Ett samhälle eller en grupp av konspecifika organismer som har en social struktur och består av upprepade medlemmar eller modulära enheter men med en låg nivå av koordination, integrering eller genotypiskt släktskap.

Was this helpful?
O volume de água utilizado para equilibrar os navios enquanto são carregados nos portos ou quanto estão no mar. A água é colocada a bordo em tanques especialmente desenhados distribuídos ao longo do fundo, ou localizados à popa e proa do navio. Alguns tipos de navio têm também tanques nos flancos. Estima-se que cerca de 12 biliões de toneladas de água de lastro sejam transportadas anualmente em todo o mundo. Sabe-se que cerca de 3000 patogénes de peixes e moluscos, parasitas, algas tóxicas e pat


ballast water: The water mass taken up by ships to balance their position while being loaded in harbours or while at sea. The water is taken on board in specially designed tanks distributed along the bottom, or located at the stern and aft of a ship. Several ship types have also top-wing tanks. It is estimated that about 12 billion tonnes of ballast water are annually transported intercontinentally. About 3000 fish and shellfish pathogens, parasites, toxic algae and human pathogens, many of which affect aquac

ΕΡΜΑ: Ποσότητα ύδατος η οποία χρησιμοποιείται στα πλοία ως αντίβαρο κατά τη φόρτωσή τους στα λιμάνια ή κατά τον πλου. Το νερό συσκευάζεται σε κατάλληλες δεξαμενές και τοποθετείται στον πάτο του πλοίου και προς την πρύμνη. Ορισμένα πλοία φέρουν ειδικές δεξαμενές για αυτό το σκοπό οι οποίες προεξέχουν στα πλευρά του σκάφους. Υπολογίζεται πως περίπου 12 δισεκατομμύρια τόνοι νερού το οποίο χρησιμοποιείται ως έρμα, μεταφέρεται ετησίως μεταξύ των ηπείρων. Μαζί με το νερό αυτό υπολογίζεται πως μεταφέρονται ε

barlastvatten: Vattenmassa som används för att ge fartyg erforderlig stabilitet när de lastas vid hamnar. Vattnet tas ombord genom speciella kärl som är belägna i fartygets skrov, för eller akter. Det beräknas att ungefär 12 miljarder ton barlastvatten transporteras globalt varje år. Ungefär 3000 olika fisk och skaldjurs patogener, parasiter, toxiska alger och mänskliga patogener förflytas genom barlastvatten.

Was this helpful?
Água de refrigeração de processos industriais, libertada para o meio ambiente a temperaturas muito mais elevadas do que a água ambiente, capaz de causar poluição termal.


cooling water: Coolant water from industrial processes, released into the environment at temperatures much higher than the ambient water, capable of causing thermal pollution.

Νερό ψύξης : Νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη σε βιομηχανικές διαδικασίες και το οποίο απελευθερώνεται στο περιβάλλον σε θερμοκρασίες υψηλότερες από το νερό του περιβάλλοντος και ικανό να προκαλέσει θερμική ρύπανση.

kylvatten: Kylvatten som används vid industriella processer och som släpps ut i miljön vid högre temperatur än det omgivande vattnet. Kan orsaka skador i miljön på grund av den höga temperaturen.

Was this helpful?
Todos os elementos conhecidos estão provavelmente dissolvidos nos oceanos. Assim a água do mar contém elementos essenciais aos organismos marinhos além de muitos outros que não exercem qualquer função biológica conhecida. Estes elementos podem ser classificados em dois grupos de acordo com a concentração: (a) principais e (b) vestigiais


seawater, natural: All the known elements are probably dissolved in the oceans. Thus natural seawater contains elements known to be essential to marine organisms in addition to many others that do not serve any known biological function. These elements can be classified into two groups according to concentration: (a) major and (b) trace.

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣIΚΟ: Ολα τα γνωστά στοιχεία είναι πιθανώς διαλυμένα στους ωκεανούς. Ετσι, το φυσικό θαλασσινό νερό περιέχει στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τους θαλάσσιους οργανισμούς και ακόμα, πολλά άλλα που δεν εξυπηρετούν κάποια γνωστή βιολογική λειτουργία. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται σε δύο ομάδες ανάλογα με την συγκέντρωσή τους: μείζονα στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

navsvatten, naturligt: Alla grundämnen är till någon grad lösliga i vatten och bör därför förekomma i varierande halt i havsvatten. Endel är viktiga för havets organismer, andra fyller ingen känd biologisk funktion.

Was this helpful?
Água que se junta no porão de um navio (espaço no casco de cada lado da quilha), normalmente oriunda da chuva ou das ondas que rebentam sobre o convés.


bilge water: Water which collects in the bilges of a ship (space in the hull on each side of the keel), usually derived from rainwater or waves breaking over the deck.

Νερά αμπαριού : Tο νερό το οποίο συλλέγεται στο κήτος ενός πλοίου στο διάστημα που υπάρχει δίπλα από την καρίνα και συνήθως προέρχεται από το νερό της βροχής ή από τα κύματα που καλύπτουν το κατάστρωμα.

slagvatten: Vatten som samlas i slaget på ett fartyg (rundningen på ett fartygs botten), och härstammar från regnvatten eller höga vågor.

Was this helpful?
Água com duas partes por mil, ou menos, de sais dissolvidos.


freshwater: Water with 2 parts per thousand, or less, of dissolved salts.

ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ: Νερό που περιέχει 2 ‰ ή και λιγότερο διαλυμένα άλατα.

sötvatten: Vatten som innehåller mindre än två tusendelar lösta salter.

Was this helpful?
Água originada pela mistura da água salgada e doce com uma salinidade de 0.50 a 17.0‰, ocorrendo normalmente perto da superfície em ambientes estuarinos.


brackish water: Water arising from mixing of salt water and fresh water and having a salinity of 0.50 to 17.0‰, commonly occurring in near-surface estuarine environments.

ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ : Νερά που προέρχονται από ανάμειξη αλμυρών και γλυκών νερών και έχουν αλατότητα απο 0.50 έως 17‰. Συνήθως υφάλμυρα είναι τα επιφανειακά νερά στις εκβολές ποταμών και τις λιμνοθάλασσες.

brackvatten: Vatten som är en blandning av saltvatten och sötvatten och har en salinitet av 0.50 till 17.0%, påträffas vanligtvis vid ytan i miljöer nära flodmyningar.

Was this helpful?
água subterrânea que ocupa a zona de saturação. No sentido estrito o termo aplica-se apenas a água abaixo da camada freática.


ground water: Subsurface water occupying the zone of saturation. In a strict sense the term is applied only to water below the water table.

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ: Υπόγειο νερό της ζώνης κορεσμού. Υπό τη στενή έννοια, ο όρος αναφέρεται μόνο στο υπόγειο νερό κάτω από την ελεύθερη στάθμη.

grundvatten: Vattenmassa som befinner sig under ytan och ockuperar mättnadszonen. In a strict sense så aanvänds termen för att beskriva vatten som ligger under grundvattensnivån.

Was this helpful?
Que tem um período curto e relativamente grave, e.g. Toxicidade aguda, inflamação aguda (inflamação que progride rapidamente e as manifestações são imediatas e pronunciadas).


acute: Having a short and relatively severe course, e.g. acute toxicity, acute inflammation (inflammation in which progress is rapid and manifestations are immediate and pronounced).

ΟΞΥΣ : Αναφέρεται σε πάθηση με ταχεία εξέλιξη και σχετικά σοβαρές συνέπειες, π.χ. οξεία δηλητηρίαση, οξεία φλεγμονή (φλεγμονή της οποίας η εξέλιξη είναι γρήγορη και η εκδήλωση άμεση και καταφανής).

akut: Ha en kort och relativt allvarlig verkan, t. ex. akut toxicitet, akut inflammation (inflammation där utvecklingen är snabb och manifestationer är omedelbara och tydliga).

Was this helpful?
A ausência ou deficiência de pigmentação nos animais; cf. Despigmentação.


albinism: The absence or deficiency of pigmentation in animals.

ΑΛΦIΣMOΣ: Aπουσία ή ανεπάρκεια χρωστικών στα ζώα.

albinism: Frånvaro eller brist på pigmentering hos djur; se vidare felpigmentering.

Was this helpful?
Uma medição do pH da água calculada como o número de miliequivalentes de iões de hidrogénio que são neutralizados por um litro a 200 C. Esta neutralização dá-se pelo efeito combinado do mineral dissolvido (principalmente CO2 e os aniões de bicabornatos) e é normalmente expressa em equivalentes de concentração de carbonato de cálcio.


alkalinity: A measure of the pH of water calculated as the number of milliequivalents of hydrogen ions that is neutralized by one litre at 200C. This neutralization is due to the combined effect of dissolved mineral (mainly CO2 and the anions of bicarbonates) and is usually expressed in equivalents concentration of calcium carbonate.

ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της οξύτητας (του pΗ) του νερού, το οποίο υπολογίζεται ως ο αριθμός των χιλιοστο-ισοδυνάμων των υδρογονοκατιόντων που εξουδετερώνονται από ένα λίτρο δείγματος στους 200C. Αυτή η εξουδετέρωση οφείλεται στην συνδυασμένη επίδραση των διαλυμένων ανόργανων ουσιών (κυρίως CO2 και ΗCΟ3).Συνήθως εκφράζεται σε ισοδύναμες συγκεντώσεις ανθρακικού ασβεστίου.

alkalinitet: Mått på vattens pH beräknad som antal milliekvivalenter vätejoner som neutraliseras av en liter vid 200C. Denna neutralisering sker av den kombinerade effekten av lösta mineral (huvudsakligen CO2 och bikarbonats anjoner) och uttrycks vanligen som motsvarande koncentration av kalciumkarbonat.

Was this helpful?
A expressão "alcalinidade total" refere-se à concentração total de bases na água expressa em miligramas por litro de carbonato de cálcio. A determinação da alcalinidade é levada a cabo pela titulação de dois pontos limite: primeiro, titulando com um ácido padrão até um limite de fenoftaleína, e segundo pela titulação até um limite de alaranjado de metilo. A quantidade total de ácido utilizado na titulação, expressa em carbonato de cálcio equivalente, representa a alcalinidade total. A quantidade


alkalinity, total: The term "total alkalinity" refers to the total concentration of bases in water expressed in milligrams per litre of equivalent calcium carbonate. Determination of alkalinity is carried out by titration to two end points; first, by titrating with standard acid to a phenolphthalein endpoint, and second by titration to a methyl orange endpoint. The total amount of acid used in the titration, expressed as equivalent calcium carbonate, represents the total alkalinity. The amount of acid require

ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ ΟΛIΚΗ : Ο όρος "ολική αλκαλι- κότητα" αναφέρεται στην ολική συγκέντρωση των βάσεων στο νερό και εκφράζεται σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο ισοδυνάμου ανθρακικού ασβεστίου. Ο προσδιορισμός της αλκαλικότητας γίνεται με τιτλο- δότηση σε δύο τελικά σημεία. Το πρώτο τιτλο- δοτείται με ένα τυπικό οξύ σε ένα τελικό σημείο φαινολοφθαλεïνης και το δεύτερο τιτλοδοτείται σε ένα τελικό σημείο πορτοκαλόχροος του μεθυλ- αινίου. Η ολική ποσότητα του οξέος που χρησι- μοποιείται στην τιτλοδότηση, εκφρασμένη σε ισοδύναμο ανθ

alkalinitet, total: Termen "total alkanitet" refererar till den totala koncentrationen av baser i vattnet uttryckt i milligram per liter av motsvarande kalciumkarbonat. Bestämning av alkanitet utförs genom två titreringar; först titreras med en standard syra till fenolftalein, och sedan titreras till metyl orange. Den totala mängd syra som behövs för att titrera till fenolftalein (pH 8,3), uttryckt som motsvarande kalciumkarbonat, är fenolftalein alkaniteten.

Was this helpful?
Na previsão da ondulação, a distância horizontal (na direcção do vento) sobre a qual o vento sopra.


fetch: In wave forecasting, the horizontal distance (in the direction of the wind) over which the wind blows.

ΔIΑΔΡΟΜΗ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ) : Η οριζόντια απόσταση ( προς την φορά του ανέμου), επί της οποίας πνέει ο άνεμος που προκαλεί κυματισμό.

fetch: Vindens väglängd över öppet vatten till en viss plats.

Was this helpful?
Grande classe de compostos químicos derivados da oxidação dos alcoóis primários e contendo o grupo - CHO.


aldehydes: Large class of chemical compounds derived from the primary alcohols by oxidation and containing the -CHO group.

ΑΛΔΕΫΔΕΣ: Μεγάλη κατηγορία χημικών ενώσεων που προέρχονται από τις πρωτοταγείς αλκοόλες με οξείδωση και που περιέχουν την ομάδα -CHO.

aldehyder: Stor grupp av kemiska föreningar som innehåller en -CHO grupp, och produceras av primära alkoholer genom oxidering.

Was this helpful?
Uma de duas ou mais formas alternativas de um gene, cada uma possuindo uma sequência nucleótida única.


allele: One of two or more alternative forms of a gene, each possessing a unique nucleotide sequence.

ΑΛΛHΛA ή AΛΛHΛOMOPΦA : Mια από τις δύο ή περισσότερες εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου. Kαθέ μία έχει μια μοναδική νουκλεοτιδική αλληλουχία.

allel: En av två eller fler alternativa gener, som var och en består av en unik nukleotidsekvens.

Was this helpful?
Planta de água doce ou marinha que contêm clorofila (pl. Algas), variando em tamanhos desde alguns micra até muitos metros de comprimento; unicelulares, coloniais ou filamentosas sem verdadeiras folhas, raízes ou talo.


alga: Freshwater or marine chlorophyll-bearing plant (pl. algae), ranging in size from a few microns to many feet in length; single-celled, colonial, or filamentous without true leaf, root, or stem system.

ΦΥΚΟΣ : Χλωροφυλλούχο φυτό των γλυκών και θαλασσίων νερών. Τα φύκη έχουν μέγεθος από λίγα μικρά έως αρκετά μέτρα, είναι μονοκύτταρα, αποικιακά, ή νηματοειδή, χωρίς πραγματικό φύλλο, ρίζες ή αξονικό σύστημα.

alger: Sötvatten eller marin planta som innehåller klorofyll (pl. alger), varierar i storlek från några få mikroner till flera meter i längd; encelliga, kolonibildande eller filamentösa utan egentliga blad, rötter eller stam.

Was this helpful?
Cianófitas, as únicas algas em que os pigmentos fotossintéticos não estão localizados nos cromoplastos e que não têm um núcleo. Os pigmentos estão dissimulados pelos pigmentos azuis de ficocianina.


blue green algae: Cyanophyta, the only algae in which photosynthetic pigments are not localized in chromatoplasts and which do not have a nucleus. The pigments are masked by the blue pigment phycocyanin.

ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ: Κυανόφυτα, τα μοναδικά φύκη στα οποία οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεν είναι εντοπισμένες στους χρωματοπλάστες και τα οποία δεν έχουν πυρήνα. Οι χρωστικές περιβάλλονται από κυανή χρωστική, την φυκοκυανίνη.

blågröna alger: Cyanofyta, den enda algen där fotosyntetiserande pigment inte är lokaliserade i kromatoplaster och inte har någon cellkärna. Pigmenten maskeras av den blåa pigmenten fycocyanin.

Was this helpful?
Feofíceas; classe de algas marinhas de zonas intertidal e zonas subtidais pouco profundas com mais de 1500 espécies; cf. Sargaço.


brown algae: Phaeophyceae; class of marine seaweed of the intertidal and shallow subtidal zones of more than 1500 species.

ΦΑΙΟΦΥΚΗ: Phaeophycae, ομοταξία θαλασσίων φυκών της παλιρροιακής και της ρηχής υποπαλιρροιακής ζώνης. Η ομοταξία περιλαμβάνει πάνω από 1500 είδη Πρβλ. Λαμιναριώδη.

brunalger: Phaeophyceae; klass av marina alger som lever i intertidala zoner och som innefattar fler än 1500 arter.

Was this helpful?
Algas com um talo filiforme.


filamentous algae: Algae with a threadlike thallus.

ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗ ΦΥΚΗ: Φύκη με νηματοειδή θαλλό.

filamenösa alger: Alger med en trådlik bål.

Was this helpful?
Alga marinha multicelulares.


seaweeds: Marine multicellular algae.

Φύκη: Θαλάσσια πολύκυτταρική Άλγη

sjögräs: Marina flercelliga alger.

Was this helpful?
Clorófitas, as algas nas quais os pigmentos fotossintéticos estão localizados nos cloroplastos com a clorofila como pigmento dominante.


green algae: Chlorophyta, the algae in which photosynthetic pigments are localized in chloroplasts with chlorophyll as the dominating pigment.

ΧΛΩΡΟΦΥΚΗ: Φύκη με φωτοσυνθετική ικανότητα. Διαθέτουν χλωροπλάστες που περιέχουν φωτοσυνθετικές χρωστικές με επικρατέστερη της χλωροφύλης (χλωρόφυτα).

grönalger: Klorofyta, alger som innehåller kloroplaster. Kloroplaster hyser fotosyntetiska pigment där klorofyll är den viktigaste.

Was this helpful?
Agentes químicos que matam as algas, e.g. Sulfato de cobre. Embora alguns herbicidas, tais como o Diquat, Paraquat, ou Terbutrine, sejam também eficazes contra certas algas, assim como também o são vários desinfectantes comuns, tais como o cloro nos abastecimentos de água, apesar de não serem necessariamente algicidas em todos os casos.


algicides: Chemical agents which kill algae, e.g. copper sulphate. Although some herbicides, such as Diquat, Paraquat, or terbutryne, are also effective against certain algae, as are various general disinfectants such as chlorine in water supplies, they are not necessarily in all cases algicides.

ΦΥΚΟΚΤΟΝΑ: Χημικοί παράγοντες, οι οποίοι εξωντόνουν τα φύκη π.χ. θειïκός χαλκός. Μολονότι ορισμένα βοτανοκτόνα (π.χ. Diquat, Paraquat, Terbutryne) είναι αποτελεσματικά για την κατα- πολέμηση ορισμένων φυκών όπως είναι επίσης και διάφορα γενικά απολυμαντικά (π.χ. διαλύματα χλωρίνης οι ουσίες αυτές δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις φυκοκτόνα).

algicid: Kemiskt medel som dödar alger, t ex kopparsulfat. Trots att några herbicider, som Diquat, Paraquat eller terbutryne, också verkar effektivt på vissa alger, så även vissa generella desinfektionsmedel som klor i vatten, så är de inte nödvändigtvis alltid algicider.

Was this helpful?
Não nativo; uma espécie que aparece numa área da qual não é oriunda; não indígena.


alien: Non-native; a species occurring in an area to which it is not native; non-indigenous.

ΑΛΛOXΘON : Mη αυτόχθον. Eίδος που υπάρχει σε μια περιοχή στην οποία δεν είναι αυτόχθον (γηγενές). Mη ιθαγενές είδος.

främmande art: Inte inhemsk; en art som förekommer i ett område där den inte är inhemsk; inte ursprunglig.

Was this helpful?
(1) O fornecimento de alimento aos organismos. (2) O consumo de alimento pelos organismos.


feeding: (1)The supplying of organisms with food. (2) The consuming of food by organisms.

ΔIΑΤΡΟΦΗ: (1) Η παροχή τροφής προς τους οργανισμούς. (2) Η κατανάλωση τροφής από τους οργανισμούς.

utfodra: (1)Tillförsel av mat till organsimer (2) Matkonsumption hos organismer.

Was this helpful?
Estratégia de alimentação dos animais bentónicos, na qual os organismos ingerem detritos vegetais e animais que se encontram na, ou sobre a, superfície sedimentar.


deposit feeding: Feeding strategy of benthic animals, in which organisms ingest plant and animal debris from, on or under the sediment surface.

ΙΖΗΜΑΤΟΦΑΓIΑ : Στρατηγική διατροφής βενθικών ζώων, κατά την οποία οι οργανισμοί τρέφονται με φυτικά και ζωϊκά τρίμματα τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια του ιζήματος ή κάτω από αυτή.

nedfallsätare: Födostrategi hos bentiska djur, där organismer intar organiska partiklar, på eller under subsratytan.

Was this helpful?
Fonte de energia fornecedora de nutrientes (hidratos de carbono, proteínas, gorduras), vitaminas e minerais, necessários para o funcionamento do metabolismo.


food: Source of energy-providing nutrients (carbohydrates, proteins, fats), vitamins and minerals, necessary in order for metabolism to function.

ΤΡΟΦΗ: Πηγή θρεπτικών στοιχείων που παρέχουν ενέργεια (υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, λίπη), βιταμινών και ανοργάνων αλάτων. Τα συστατικά αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μεταβολισμού.

föda: Källa av energigivande näringsämnen (kolhydrater, proteiner, fettämnen), vitaminer och mineraler, som är nödvändig för en fungerande metabolism.

Was this helpful?
Termo referente a populações, espécies ou taxa que ocorre em áreas geográficas diferentes.


allopatric: Used of populations, species or taxa occurring in separate geographical areas.

ΑΛΛOΠATPIOΣ : O όρος χρησιμοποιείται για πληθυσμούς, είδη ή τάξα που βρίσκονται σε διαχωρισμένες γεωγραφικές περιοχές

allopatrisk: Används för populationer, arter eller taxa som förekommer i geografiskt skilda områden.

Was this helpful?
Um tipo de solo, cujos constituintes foram transportados em suspensão pela água e subsequentemente depositados por sedimentação.


alluvium: A type of soil, the constituents of which have been transported in suspension by flowing water and subsequently deposited by sedimentation.

ΠPOΣXΩΣH ή AΛΛOYBION: Tύπος εδάφους, τα συστατικά του οποίου έχουν μεταφερθεί εν αιωρήσει από την ροή του νερού και στη συνέχεια εναποτέθηκαν με την μορφή ιζήματος.

alluvialjord: En sorts jord, vars beståndsdelar har blivit transporterade i suspension av flödande vatten och därefter deponerats genom sedimentation

Was this helpful?
Ocorre em ambos os lados do Oceano Atlântico.


amphiatlantic: Occurring on both sides of the Atlantic ocean.

Αμφιατλαντικός : Εμφανίζεται και στις δύο ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού.

amfiatlantisk: Något som sker på båda sidor om atlanten.

Was this helpful?
Refere-se às condições ambientais que rodeiam um organismo; por exemplo, temperatura ambiente.


ambient: Referring to environmental conditions surrounding an organism; for example, ambient temperature.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN: Αναφέρεται στις εγγύτερες φυσικοχημικές και οικολογικές συνθήκες στις οποίες ζει και αναπαράγεται ένας οργανισμός (π.χ. περιβάλλουσα θερμοκρασία).

omgivande: Hänvisar till miljöförhållanden som omger en organism, till exempel omgivningens temperatur

Was this helpful?
Todos os factores ou condições externos ou internos que suportam ou influenciam a existência ou desenvolvimento de um organismo ou associação de organismos.


environment: All the external or internal factors or conditions supporting or influencing the existence or development of an organism or assemblages of organisms.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Το σύνολο των εξωτερικών ή εσωτερικών παράγοντων ή καταστάσεων που στηρίζουν ή επηρεάζουν την ύπαρξη ή την ανάπτυξη ενός οργανισμού ή συναθροίσεων οργανισμών.

miljö: Alla externa och interna faktorer eller förhållanden som underhåller och påverkar existensen eller utvecklingen hos en organism eller en samling organismer.

Was this helpful?
Classe de componentes orgânicos que contem pelo menos um grupo carboxilo e um grupo amina: os aminoácidos alfa RCH NH2 COOH são constituintes fundamentais da matéria viva que se associam para produzir moléculas de proteína. No DNA estão codificados 20 aminoácidos e vários outros são modificações destes. Os aminoácidos não essenciais são sintetizados pelo organismo, ao passo que os aminoácidos essenciais têm de estar presentes na dieta.


amino acid: Class of organic compounds containing at least one carboxyl group and one amino group: the alpha-amino acids RCH NH2 COOH are fundamental constituents of living matter which combine together to make protein molecules. Twenty amino acids are coded for in DNA and several others are modifications of these. Non-essential amino acids are synthesized by the organism, whereas essential amino acids must be present in the diet.

ΑΜIΝΟΣΑ: Κατηγορία οργανικών ενώσεων που περιέχουν τουλάχιστον μια καρβοξυλική ομάδα και μια αμινοομάδα: τα άλφα-αμινοξέα RCΗ ΝΗ2 CΟΟΗ, είναι θεμελιώδη συστατικά της ζώσας ύλης, και συνδυάζονται για να σχηματίσουν πρωτεϊνικά μόρια. Εικοσιδύο αμινοξέα κωδικοποιούνται από το DNA και ένας αριθμός άλλων είναι μετασχημ- ατισμοί αυτών. Τα μη βασικά αμινοξέα συνθέτονται από τον οργανισμό, ενώ τα βασικά αμινοξέα πρέπει να περιέχονται στη δίαιτα.

aminosyra: Klass av organiska föreningar som innehåller åtminstone en karboxylgrupp och en aminogrupp: alfa-aminosyrorna RCH NH2 COOH är fundamentala beståndsdelar i levande organismer som kan kombineras och bilda proteinmolekyler.Tjugo aminosyror finns kodade i DNA och flera andra är modifikationer av dessa. Icke-essentiella aminosyror syntetiseras av en organism medan de essentiella aminosyrorna måste finnas representerade i dess diet.

Was this helpful?
A amónia total é um termo genérico que se refere à combinação do NH4+ e NH3. Na bibliografia anterior o termo "amónia" é utilizado frequentemente por muitos autores, mas o seu uso não é recomendado no futuro, sem a identificação da sua especificação iónica.


ammonia: Total Ammonia is a general term referring to NH4+ and NH3 combined. In the earlier literature the term "ammonia" is frequently used by many authors, but its use is not recommended for future application without the identification of its ionic speciation.

ΑΜΜΩΝIΑ: Ολική Αμμωνία είναι γενικός όρος που αναφέρεται στο συνδυασμό ΝΗ4+ και ΝΗ3. Στην παλαιότερη βιβλιογραφία, ο όρος "αμμωνία" έχει συχνά χρησιμοποιηθεί από πολλούς συγγραφείς, αλλά δεν συνιστάται για μελλοντική χρήση χωρίς τον προσδιορισμό του τύπου των ιόντων. Αμμώνιο: είναι ειδικός όρος για το ιόν ΝΗ4+, το οποίο είναι η ιονισμένη μορφή της αμμωνίας. Μοριακή Αμμωνία ή Αέριος Αμμωνία: είναι ειδικός όρος για το διαλυμένο αέριο ΝΗ3. Α

ammoniak: Total ammoniak är en generell benämning för kombinationen av NH4+ och NH3. I tidigare litteratur användes benämningen "ammoniak" flitigt av många författare, men dess användning är inte rekommenderad för framtida bruk utan att ha fastställt den joniska specificeringen.

Was this helpful?
Produção de amónia através da decomposição bacteriana de matéria orgânica azotada.


ammonification: The production of ammonia through the bacterial decomposition of nitrogenous organic material.

ΑΜΜΩΝIΟΠΟIΗΣΗ: Παραγωγή αμμωνίας με βακτηριακή αποσύνθεση του αζωτούχου οργανικού υλικού.

ammonifikation: Produktionen av ammoniak genom bakteriell nedbrytning av kväveinnehållande organiskt material.

Was this helpful?
Sem forma; não cristalino.


amorphous: Without shape; non-crystalline.

ΑΜΟΡΦΟΣ: Χωρίς σχήμα, μη κρυσταλλικός.

amorf: Utan form; icke kristallin.

Was this helpful?
Parte representativa de uma unidade maior utilizada para estudar as proprieades da unidade total. Por exemplo, uma parte ou quantidade de uma população, indivíduo, órgão, tecido ou líquido; cf. amostra aleatória, amostra de água.


sample: A representative part of a larger unit used to study the properties of the entire unit. For example, a portion or quantity of a population, individual, organ, tissue or liquid.

ΔΕIΓΜΑ : Αντιπροσωπευτικό τμήμα μιας μεγαλύτερης μονάδας, χρησιμοποιούμενο για την μελέτη των ιδιοτήτων της. Για παράδειγμα τμήμα ή μέρος ενός πληθυσμού, ατόμου, οργάνου, ιστού, ή υγρού. Πρβλ. επίσης Δείγμα νερού, τυχαίο δείγμα.

prov: En representativ del av en större enhet som används för att studera den stora enheten.

Was this helpful?
Uma amostra efectuada de forma que todos os indivíduos numa população seleccionada tem igual oportunidade de serem seleccionados.


random sample: A sample determined in such a way that all the individuals in a selected population have an equal chance of being selected.

ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ: Δείγμα η λήψη του οποίου είναι καθορισμένη κατά τρόπο ώστε όλα τα άτομα του πληθυσμού να έχουν την ίδια πιθανότητα να συλλεγούν στο δείγμα.

slumpmässigt urval: En provtagnings metod som innebär att alla individer i en population har lika stor chans att bli valda.

Was this helpful?
Este termo designa uma parte da água com interesse após ter sido transferida de um ponto de amostragem numa massa de água para outra posição onde ou a análise será iniciada ou uma ou mais "amostras para análise" (q.v.) são preparadas.


water sample: This term denotes a portion of the water of interest when it has been transferred from a sampling point in a water-body to another position where either analysis is started or one or more "samples for analysis" are prepared.

ΔΕIΓΜΑ ΝΕΡΟΥ: Ποσότητα νερού που λαμβάνεται από ένα σημείο δειγματοληψίας. Το δείγμα νερού αναλύεται απ ευθείας ή χρησιμεύει για την παρασκευή περισσοτέρων "δειγμάτων προς ανάλυση".

vattenprov: Ett vattenprov som tagits i ett vattenoråde för undersökning och analys på ett annat ställe.

Was this helpful?
Um processo que consiste na escolha de elementos de uma população de modo a formar um subconjunto dessa população conhecido como uma amostra.


sampling: The process consisting of choosing elements of a population in order to form a subset of that population known as a sample.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ: Διαδικασία επιλογής στοιχείων ενός πληθυσμού με σκοπό την δημιουργία ενός υποσυνόλου αυτού του πληθυσμού, γνωστού ως δείγμα.

provtagning: Uttagning av en mindre del av ett objekt (kroppsvävnad, varuparti etc.), vars kvalitet eller kvantitativa egenskaper man vill bestämma:

Was this helpful?
A dimensão de meio ciclo de deslocamento ou duma flutuação do tipo onda medida a partir do seu valor médio ou de equilibrio. A amplitude de uma onda do oceano é metade da altura da sua cava à crista, ou a altura desde o nível do mar calmo até à crista da onda; no caso de uma maré, a amplitude iguala metade da distância.


amplitude: The magnitude of a half-cycle displacement or a wavelike fluctuation as measured from its mean or equilibrium value. The amplitude of an ocean wave is half its trough-to-crest height, or the height from the still water level to the wave crest; in the case of the tide, amplitude equals half the range.

ΠΛΑΤΟΣ: Η μετατόπιση που αντιστοιχεί στην ημιπερίοδο μιας ταλάντωσης, μετρούμενη από την θέση ισορροπίας. Το πλάτος ενός θαλάσσιου κύματος ισούται προς το ήμισυ της απόστασης από την κοιλία στην κορυφή του κύματος ή προς το ύψος από το επίπεδο του ήρεμου νερού, έως την κορυφή του κύματος. Στην περίπτωση της παλίρροιας, το πλάτος είναι ίσο με το ήμισυ του εύρους.

amplitud: Storleken på den maximala avvikelsen från ett medelvärde hos en periodisk funktion eller svängning. Amplituden hos en havsvåg definieras som maximala utslaget mellan två passager av medelnivån.

Was this helpful?
A diferença, em altura, entre uma preia-mar e uma baixa-mar consecutivas. A amplitude média é a diferença de altura entre a média da maré alta e a média da maré baixa. A amplitude diurna é a diferença, em altura, entre a enchente média mais alta e a vazante média mais baixa. Quando o tipo de maré é diurna a amplitude média é a mesma da amplitude diurna.


tidal range: The difference in height between consecutive high and low waters. The mean range is the difference in height between mean high water and mean low water. The great diurnal range or diurnal range is the difference in height between mean higher high water and mean lower low water. Where the type of tide is diurnal the mean range is the same as the diurnal range.

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛIΡΡΟIΑΣ: Η διαφορά ύψους μεταξύ πλήμμης και ρηχίας. Το μέσο εύρος είναι η διαφορά ύψους μεταξύ μέσης πλήμμης και μέσης ρηχίας. Το ημερήσιο εύρος είναι η διαφορά ύψους μεταξύ μέσης ανωτέρας πλήμμης και μέσης κατωτέρας ρηχίας. Οπου η παλίρροια είναι ημερήσιου τύπου, το μέσο εύρος ισούται με το ημερήσιο εύρος.

tidvattensomfattning: Skillnaden i höjd mellan, på varandra följande, hög- och lågvatten.

Was this helpful?
A diferença de altura entre a maré alta média e a maré baixa média.


mean range of tide: The difference in height between mean high water and mean low water.

ΜΕΣΟ ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ: Η διαφορά της στάθμης μεταξύ μέσης πλήμμης και μέσης ρηχίας.

medellågvattennivå: Skillnaden i höjd mellan medelhögvatten och medellågvatten.

Was this helpful?
Descreve os animais aquáticos tal como os salmonídeos, esturjões e certos membros da família dos clupeideos que se desenvolvem e vivem a maior parte das suas vidas no mar, mas regressam à água doce para procriar e desovar; cf. Catádromo, diadromo.


anadromous: Describing aquatic animals such as most salmonids, sturgeons and certain members of the family Clupeidae which mature and live most of their lives in the sea, but return to freshwater to breed and spawn.

ΑΝΑΔΡΟΜΟΣ: Ο όρος αναφέρεται σε υδρόβια ζώα όπως τα περισσότερα σολομοειδή, μουρούνες, και ορισμένα μέλη της οικογένειας Clupeidae, τα οποία ζουν το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους και ωριμάζουν στην θάλασσα, αλλά επιστρέφουν στα γλυκά νερά για να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν τα αυγά τους (πρβλ. κατάδρομος και διάδρομος).

anadroma: Beskriver akvatiska djur som de flesta laxfiskar, störar och vissa medlemmar ur familjen Clupeidae, som utvecklas och lever en stor del av sitt liv i havet men återvänder till sötvattensmiljöer för att fortplanta sig.

Was this helpful?
Que se refere a uma condição ou processo em que o oxigénio gasoso não está presente ou não é necessário.


anaerobic: Referring to a condition or process where gaseous oxygen is not present or not necessary.

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ: Αναφέρεται σε κατάσταση ή διεργασία κατά την οποία δεν υπάρχει ή δεν απαιτείται αέριο οξυγόνο.

anaerob: Refererar till ett tillstånd eller en process där gasformigt syre inte finns närvarande eller är nödvändigt.

Was this helpful?
Uma técnica utilizada para avaliar e distinguir entre propostas alternativas de investimento.


cost-benefit analysis: A technique used to evaluate and distinguish between alternative investment proposals.

Ανάλυση μέγιστου κέρδους : Μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων επενδυτικών προτάσεων.

kostnads-nyttoanalys : Metod som används för att beräkna kostanden och skilja mellan olika investeringsförslag.

Was this helpful?
Método estatístico que agrupa amostras baseadas num conjunto de variáveis altamente correlecionadas.


cluster analysis: A statistical method that groups samples based on a set of highly correlated variables.

Κυτταρική ανάλυση : Μια στατιστική μέθοδος που συγκεντρώνει δείγματα και βασίζεται σε ένα σύνολο συσχετισμένων μεταβλητών.

klusteranalys: Statistisk metod där korrelationer mellan vissa variabler används för att gruppera stickprover.

Was this helpful?
Análise estatística em que comparações de várias amostras são efectuadas através da separação de fontes da variação total. Este procedimento é utilizado para avaliar a igualdade de médias de uma série de amostras testando se foram retiradas de populações com a mesma distribuição, através da comparação da relação (Testes F) de componentes da variação total. Estas estimações derivam da variação total entre e dentro de todas as sub amostras. De modo geral chamada ANOVA .


analysis of variance: A statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples. Commonly referred to as ANOVA.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔIΑΣΠΟΡΑΣ: Στατιστική μέθοδος για την σύγκριση ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων μεταξύ τους. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ισότητα των μέσων όρων ομάδων δειγμάτων, εκτιμώντας την συμβολή διαφόρων πηγών διασποράς στην ολική διασπορά (F-test). Η μέθοδος ελέγχει αν τα δείγματα έχουν ληφθεί από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην ολική διασπορά εντός και μεταξύ των ομάδων δειγμάτων (μέθοδος ANOVA).

variansanalys: A statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples. Commonly referred to as ANOVA.

Was this helpful?
Um método estatístico de análise para determinar as variáveis que explicam a variação observada. Neste método, os eixos do espaço multi-dimensional são transformados de modo a que o primeiro eixo mostre o valor máximo da variação, o segundo eixo mostre a variação máxima restante e assim por diante.


principal component analysis: A statistical analysis method for determining the variables that explain the observed variation. In this method, the axes of multi-dimensional space are transformed so that the first axis explains the maximum amount of variance, the second axis explains the maximum remaining variance, and so forth.

Ανάλυση πρωτογενούς υλικού : Μια μέθοδος στατιστικής ανάλυσης για τον καθορισμό των μεταβλητών που επεξηγούν την παρατηρούμενη διαφοροποίηση. Σε αυτή τη μέθοδο οι άξονες του πολυδιάστατου χώρου μετασχηματίζονται, ώστε ο πρώτος άξονας να εκφράζει τη μέγιστη ποσότητα διαφοροποίησης, ο δεύτερος άξονας εκφράζει τη μέγιστη υπολειπόμενη διαφοροποίηση κ.ο.κ.

Principal Component Analysis: En statistisk analysmetod för att bestämma vilken variabel som är ansvarig för en observerad variation.

Was this helpful?
Em estatística um conjunto de técnicas para a análise simultânea de mais do que uma variável independente, incluindo a análise de variância (q.v.) e covariância, métodos de regressão e correlação.


multivariate analysis: In statistics a group of techniques for the simultaneous analysis of more than one independent variable, including analysis of variance and of covariance, regression and correlation methods.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ : Ομάδα τεχνικών στην στατιστική γιά την ταυτόχρονη ανάλυση περισσοτέρων της μίας ανεξάρτητων μεταβλητών. Περιλαμβάνει την ανάλυση διακυμά- νσεων και συνδιακυμάνσεων, την παλινδρομική ανάλυση και την συσχέτιση.

multivariataanalys: Statistiska metoder för beskrivning, inte sällan grafisk, och analys av mångdimensionella datamängder. Inkluderar bl a ANOVA, regressinons- och korrelationsanalyser.

Was this helpful?
A análise de um caracter ou variável de cada vez.


univariate analysis: The analysis of one character or variable at a time.

Μονομεταβλητή ανάλυση : Η ανάλυση ενός χαρακτήρα ή μεταβλητής σε μια χρονική στιγμή.

envariats analys: Analysen av en karaktär eller variabel vid en tidpunkt.

Was this helpful?
Hormonas sexuais masculinas nos vertebrados; hormonas de natureza esteróide, que estimulam características sexuais secundárias masculinas; exemplos importantes são as testosteronas e as menos activas androesteronas.


androgens: Male sex hormones in vertebrates; hormones of steroid nature, which promote male secondary sexual characteristics; important examples are testosterones and the less active androsterones.

ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ: Αρσενικές φυλετικές (σεξουαλικές) ορμόνες των σπονδυλωτών. Πρόκειται για στεροειδείς ορμόνες, οι οποίες προάγουν τα αρσενικά δευτερογενή χαρακτηριστικά. Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν οι τεστοστερόνες και οι λιγότερο ενεργές ανδροστερόνες.

androgener: Manliga könshormoner hos vertebrater; hormoner som har steroid egenskaper, som bidrar till utvecklingen av sekundära manliga könsegenskaper; viktiga exempel är testosteroner och de mindre aktiva androsteroner

Was this helpful?
Grande grupo de vermes segmentados (e.g. Poliquetas). São animais de corpo mole alongado com segmentação metamérica bem marcada. Os anelídeos têm um celoma, um sistema sanguíneo, nefrónios e um sistema nervoso central.


annelids: Large group of segmented worms.(e.g. polychaetes). They are soft-bodied elongated animals with well-marked metameric segmentation. Annelids have a coelom, a blood system, nephridia and a central nervous system.

ΔΑΚΤΥΛIΟΣΚΩΛΗΚΕΣ : Μεγάλη ομάδα σκωλήκων με μεταμέρεια (π.χ. πολύχαιτοι). Είναι ζώα επιμηκυσμένα με μαλακό σώμα και ευδιάκριτη μεταμέρεια. Οι δακτυλιοσκώληκες έχουν κοίλωμα, κυκλοφοριακό σύστημα, νεφρίδια και κεντρικό νευρικό σύστημα.

annelider: Stor grupp av segmenterade maskar (t.ex polychaeter). De är långsträckta djur med mjuka kroppar och med tydlig metameriskt segmentering. Annelider har ett coelom, blodsystem, nefridier och ett centralt nervsystem.

Was this helpful?
(1) Que tem fases larvares aquáticas e adultos terrestres. (2) Referente a microorganismos que participam numa relação simbiótica, parasitariamente quer mutualisticamente, com um dado hospedeiro.


amphibiotic: (1) Having aquatic larval stages and terrestrial adults. (2) Used of a microorganism participating in a symbiotic relationship with a given host that can act either parasitically or mutualistically.

ΑΜΦIΒIΟΣ: (1) Οργανισμός που έχει υδρόβια νυμφικά στάδια και χερσαία ενήλικα άτομα. ΑΜΦIΒIΟΤIΚΟΣ: (2) Χρησιμοποιείται και για έναν μικροοργανισμό που συμμετέχει σε μια συμβιωτική σχέση με ένα συγκεκριμένο ξενιστή ο οποίος μπορεί να δρα είτε παρασιτικά είτε αμοιβιωτικά.

amfibiotisk: (1) Med akvatiska larvstadier och terrestra adulter. (2) Used of a microorganism participating in a symbiotic relationship with a given host that can act either parasitically or mutualistically.

Was this helpful?
Termo utilizado para descrever os peixes cuja migração da água doce para o mar ou vice-versa não tem por finalidade a reprodução, mas ocorre regularmente noutras fases do ciclo de vida. Nas espécies anfidrómicas a ocupação das águas doces e salgadas varia grandemente e o ponto chave é que a migração não tem por finalidade a reprodução, mas é tipificada por um retorno de juvenis bem desenvolvidos, que continuam a alimentar-se e crescer durante meses ou mesmo anos antes da maturação ou reprodução.


amphidromous: Used to describe those fishes whose migration from fresh water to the sea or vice-versa is not for the purpose of breeding but occurs regularly at other stages of the life cycle. In amphidromous species occupation of fresh and marine waters varies widely, and the key point is that the migration is not for the purpose of breeding, but is typified by a return migration of well-grown juveniles, which continue to feed and grow for months or even years prior to maturation and breeding.

ΑΜΦIΔΡΟΜΑ: Ψάρια που μεταναστεύουν απο το γλυκό νερό, στην θάλασσα και αντίθετα, όχι για αναπαραγωγή, αλλά για λόγους που σχετίζονται με άλλα στάδια του κύκλου ζωής τους. Στα αμφίδρομα ψάρια, η χρονική περίοδος που βρίσκονται στα γλυκά ή θαλάσσια νερά ποικίλλει ευρέως. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του είδους μετανάστευσης είναι ότι αυτή δεν συμβαίνει για λόγους αναπαραγωγής, αλλά χαρακτηρίζεται από μετακίνηση καλά ανεπτυγμένων νεαρών ψαριών, τα οποία συνεχίζουν να τρέφονται και να αυξάνονται επί μήνες ή

amfidrom: Används för att beskriva de fiskar där migrationen från sötvatten till havet (eller vice-versa) inte sker med fortplantning som syfte utan sker istället regelbundet vid flera livsstadier.

Was this helpful?
Análise estatística em que comparações de várias amostras são efectuadas através da separação de fontes da variação total. Este procedimento é utilizado para avaliar a igualdade de médias de uma série de amostras testando se foram retiradas de populações com a mesma distribuição, através da comparação da relação (Testes F) de componentes da variação total. Estas estimações derivam da variação total entre e dentro de todas as sub amostras. De modo geral chamada ANOVA .


ANOVA: Analysis of variance: a statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples.

ANOVA : ΑNAΛYΣH ΔIAΣΠOPAΣ. Στατιστική μέθοδος για την σύγκριση ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων μεταξύ τους. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ισότητα των μέσων όρων ομάδων δειγμάτων, εκτιμώντας την συμβολή διαφόρων πηγών διασποράς στην ολική διασπορά (F-test). Η μέθοδος ελέγχει αν τα δείγματα έχουν ληφθεί από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην ολική διασπορά εντός και μεταξύ των ομάδων δειγμάτων (μέθοδος ANOVA).

ANOVA: Metod att, via en uppdelning av det statistiska materialets totala variation på komponenter, signifikanspröva skillnader mellan medelvärdena för flera grupper av t.ex. människor, jordstycken, föremål osv. som utsätts för olika behandlingar i en eller flera faktorer (”avseenden”).

Was this helpful?
Falta de oxigénio nas células sanguíneas ou tecidos do corpo em tal grau que causa distúrbios psicológicos e fisiológicos. A anoxia pode resultar de uma escassez de oxigénio no meio ou de uma incapacidade do tecido do corpo de absorver oxigénio sob condições de baixa pressão ambiente; cf. hipoxia.


anoxia: Oxygen deficiency in the blood cells or tissues of the body in such degree as to cause psychological and physiological disturbances. Anoxia may result from a scarcity of oxygen in the medium or from an inability of the body tissue to absorb oxygen under conditions of low ambient pressure.

ΑΝΟΞIΑ: Ανεπάρκεια οξυγόνου στα κύτταρα του αίματος ή στους ιστούς του σώματος, σε βαθμό ώστε να προκαλεί φυσιολογικές και ψυχολογικές διαταραχές. Η ανοξία οφείλεται είτε σε έλλειψη οξυγόνου στο μέσον είτε σε αδυναμία του σωματικού ιστού να απορροφήσει οξυγόνο όταν η μερική του πίεση είναι χαμηλή. Βλ. υποξία.

anoxi: Syrebrist i blodcellerna eller kroppsvävnad på en nivå som kan skapa psykologiska och fysiologiska störningar. Anoxia kan resultera genom brist på syre i omgivningen eller från en oförmåga av kroppsvävnaden att absorbera syre när det omgivande lufttrycket är lågt.

Was this helpful?
Livre de oxigénio


anoxic: Devoid of oxygen.

ΑΝΟΞIΚΟΣ: Χωρίς οξυγόνο.

anoxisk: Syrefri.

Was this helpful?
Refere-se a uma condição em que dois ou mais agentes produzem menos efeito do que estaria previsto da soma dos efeitos individuais. Ant. sinergismo.


antagonism: Refers to a condition wherein two or more agents produce a lesser effect than would be predicted from the sum of the individual effects. Ant. synergism.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΔΡΑΣΗ): Αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου δύο ή περισσότεροι παράγοντες παράγουν μικρότερο αποτέλεσμα, απ ότι προβλέπεται από το άθροισμα των αποτελεσμάτων τους (το αντίθετο του συνεργατισμού).

antagonism: Syftar på ett tillstånd vari två eller fler ämnen producerar en mindre effekt än det som förväntas utifrån summan av deras individuella effekter. Ant. synergism.

Was this helpful?
(1) A parte da costa que fica entre a crista da berma do mar (ou o limite superior do espraiar das ondas na maré alta) e a linha da baixa-mar, que é geralmente atravessada pelo movimento ascendente e de retorno das ondas. (2) Num perfil de praia típico, a zona entre a meia baixa-mar e a meia preia-mar, também usada para a zona que é coberta apenas excepcionalmente pelas marés vivas. (3) A faixa de terra que rodeia a margem de um lago. A utilização da ante-costa pode estar sujeita a restrições r


foreshore: (1) The part of the shore lying between the crest of the seaward berm (or the upper limit of wave wash as high tide) and the ordinary low water mark, that is ordinarily traversed by the uprush and backrush of the waves as the tides rise and fall. (2) Within a typical beach profile, the zone between mean high water and mean low water; also used of the upper intertidal zone that is covered only by exceptional spring tides. (3) The strip of land forming the margin of a lake. Use of the foreshore

ΠΡΟΒΥΘΙΣΜΑ (ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ): Βαθύ, επίμηκες ωκεανικό κοίλωμα, που βρίσκεται μπροστά από μια ορεινή χερσαία περιοχή. Πρόκειται για τάφρο, αν έχει απότομες πλευρές, και για λεκάνη, αν έχει πλευρές με ελαφρή κλίση.

strand: (1) Kustdel som ligger mellan toppen på strandvallen (eller övre gränsen av högvattnet) och lågvattensgränset och är vanligtvis den del av stranden som bearbetas av vågor (2) På en vanlig strand är det zonen mellan hög- och lågvattenmärkerna (3) Kanten på en sjö.Use of the foreshore may be the subject of regulatory restrictions.

Was this helpful?
(1) Originalmente, qualquer produto microbiótico que, em baixas concentrações (à ordem das µg/ml), podem inibir ou matar (é susceptível de) microorganismos. (2) Presentemente, o termo "antibiótico" é geralmente utilizado para referir componentes anti-microbianos naturais semi-sintéticos e totalmente sintéticos que são eficientes a baixas concentrações. Em aquacultura os antibióticos são normalmente administrados como agentes quimioterapêuticos; na natureza muitos ou todos os antibióticos p


antibiotic: (1) Originally, any microbial product which, in low concentrations (of the order of µg/ml), can inhibit or kill (susceptible) microorganisms. (2) Currently, antibiotic is generally used to refer to natural semi-synthetic and wholly synthetic anti- microbial compounds which are effective at low concentrations. In aquaculture antibiotics are usually administered as chemotherapeutic agents; in nature many or all antibiotics may have important ecological roles. Within the microorganism a gi

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΟ: (1) Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό κάθε μικροβιακό παράγωγο, το οποίο σε χαμηλές συγκεντρώσεις (της τάξεως μg/ml), αναστέλλει ή σκοτώνει (ευάλωτους) μικροοργανισμούς. (2) Σήμερα, ο όρος "αντιβιοτικό" χρησιμοποιείται γενικά για ημι-συνθετικές ή πλήρως συνθετικές αντιμικροβιακές ενώσεις, οι οποίες είναι αποτελεσματικες σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Στην ιχθυοκαλλιέργεια τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Περιστασιακά, ορισμένα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για μη-θεραπευτ

antibiotika: Generell benämning som används för att beskriva en grupp föreningar (beläggningar eller målarfärger), som ofta innehåller metaller, som aplliceras på föremål och utrustning för att hindra djur, t.ex. havstulpaner, och alger att växa på dem; tributylten TBT är en vanlig förening som används på båtbottnar med denna syfte. Fast dessa föreningar har använts vid många situationer i akvatiska miljöer, så har man börjat reglera deras användning inom akvakultur på grund av skadliga effekter på mollusk

Was this helpful?
Pertencente às regiões frias ou temperadas do hemisfério sul; austral.


antiboreal: Pertaining to cool or cold temperate regions of the southern hemisphere; austral; notalian.

Αντιβόρεια: Αναφερόμενη σε ιδιαίτερα κρύες ή ψυχρές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου.

antiboreal: Hänför sig till de tempererade regioner på södra hemisfären.

Was this helpful?
Com origem na actividade humana.


anthropogenic: Caused as a result of human activities.

Ανθρωπογενές : Αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

antropogen: Av människan eller mänskliga handlingar framställd eller förorsakad

Was this helpful?
A medição da resposta de um população de organismos à selecção natural; a capacidade competitiva relativa de um dado genótipo conferida por caracteres morfológicos, fisiológicos ou comportamentais adaptativos; expressa e geralmente quantificada como o número médio de descendentes dos genótipos competidores que sobrevivem.


fitness: A measure of the response of a population of organisms to natural selection; the relative competitive ability of a given genotype conferred by adaptive morphological, physiological or behavioural characters; expressed and usually quantified as the average number of surviving progeny of competing genotypes.

ΑΡΜΟΣΤIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της απόκρισης των οργανισμών στη φυσική επιλογή. Η σχετική ανταγωνιστική ικανότητα ενός γονοτύπου, η οποία απορρέει από τα μορφολογικά, φυσιολογικά ή ηθολογικά του προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Ποσοτικά εκφράζεται συνήθως ως ο μέσος αριθμός των απογόνων ανταγωνιζόμενων γονοτύπων.

fitness: Mått på en populations respons på naturlig urval; den konkurrenskraftiga förmågan hos en genotyp beroende på de anpassade morfologiska, fysiologiska eller betteendeegenskaper; uttrycks och vanligtvis kvantifierat som medelantalet av överlevande avkomma av konkurrande genotyper.

Was this helpful?
Cultura de organismos aquáticos, incluindo peixes, moluscos, crustáceos, e plantas aquáticas. A cultura implica alguma forma de intervenção no processo de cultivo de modo a melhorar a produção, tal como, por exemplo, aprovisionamento de animais, alimentação, protecção contra predadores. O cultivo também implica a posse individual ou em sociedade do lote a cultivar. Para efeitos estatísticos, os organismos aquáticos apanhados por um indivíduo ou sociedade proprietários destes lotes ao longo de to


aquaculture: The farming of aquatic organisms, including fish, molluscs, crustaceans and aquatic plants. Farming implies some form of intervention in the rearing process to enhance production, such as, for example, regular stocking, feeding, protection from predators. Farming also implies individual or corporate ownership of the stock being cultivated. For statistical purposes, aquatic organisms which are harvested by an individual or corporate body which have owned these stocks throughout their rearin

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών (ψαριών, μαλακίων, καρκινοειδών και υδρόβιων φυτών). Η καλλιέργεια συνεπάγεται επεμβάσεις στην διαδικασία της εκτροφής με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, όπως είναι η τακτική αποθεματοποίηση, παροχή τροφής, προστασία από θηρευτές. Συνεπάγεται επίσης την έννοια της ατομικής ή συλλογικής ιδιοκτησίας του καλλιεργούμενου αποθέματος. Από στατιστική άποψη, οι υδρόβιοι οργανισμοί των οποίων η συγκομιδή πραγματοποιείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό την κυριότητα τω

akvakultur: Odlandet av akvatiska organismer såsom fisk, blötdjur, kräftdjur och vattenväxter. Odlandet innebär någon slags inblandning för att öka produktionen såsom t.ex. populationsförstärkning, utfodring samt skydd mot rovdjur. Odling innebär även att det som odlas ägs av en individ eller ett företag. För statistiska ändamål för man akvatiska organismer som skördas av en individ eller ett företag, som har ägt denna tillgång under uppfödningsperioden, till akvakultur, medan akvatiska organismer som är ti

Was this helpful?
Uma estratégia comercial global, onde uma aquacultura tem o controlo sobre as suas próprias instalações, reprodutores, recursos alimentares, maternidade, processamento e marketing.


integrated aquaculture: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική, κατά την οποία μιά μονάδα ελέγχει πλήρως τις βοηθητικές της εγκαταστάσεις, τους γενήτορες, την παροχή τροφής, το εκκολαπτήριο, την πάχυνση, την κατεργασία και την προώθηση στην αγορά.

integrerad akvakultur: En kommersiell strategi där en odling har kontroll över sina olika underhålls delar. Allt från avel, kläckning till mattillförsel och marknadsföring.

Was this helpful?
Termo geral para a cultura de plantas e animais no ambiente marinho, através de um sistema de estabulação controlado. Ver AQUACULTURA.


sea farming: General term for the culture of plants and animals in the marine environment by a managed system of husbandry. See AQUACULTURE.

ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Γενικός όρος για την καλλιέργεια φυτών και ζώων στο θαλάσσιο περιβάλλον με ένα διαχειριστικό σύστημα εκτροφής. Βλ. Υδατοκαλλιεργεια.

havsodling: Generell term för odlandet av växter eller djur i en marin miljö. Se AQUACULTURE.

Was this helpful?
Uma formação de água doce que fornece um reservatório de água freática; cf. lençol freático.


aquifer: A freshwater-bearing formation that provides a ground-water reservoir.

ΥΔΡΟΦΟΡΕΑΣ : Υδροφόρος σχηματισμός, ο οποίος περιλαμβάνει απόθεμα υπόγειου νερού, βλ. υπόγειο νερό.

vattenledare: Formation i vilken sötvatten transporteras, t.ex sprickor i marken, och som försörjer grundvattensreservoaren; jfr. grundvatten

Was this helpful?
Uma mistura de gases à volta da terra: cerca de 78% de azoto, 21% de oxigénio, 0,9 % de árgon, 0,03% de dióxido de carbono e vestígios de hélio, crípton, néon e xénon, mais vapor de água.


air: A mixture of gases around the earth: about 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.9% argon, 0.03% carbon dioxide and traces of helium, krypton, neon and xenon, plus water vapour.

ΑΕΡΑΣ: Μείγμα των αερίων που περιβάλλουν την γη: περίπου 78% άζωτο, 21% οξυγόνο, 0.9% αργόν, 0.03% διοξείδιο του άνθρακα και ίχνη ηλίου, κρυπτού, νέου και ξένου, καθώς επίσης και υδρατμοί.

luft: En blandning av gaser runt jorden; ungefär 78% kväve, 21% syre, 0.9% argon, 0.03% koldioxid och spår av helium, krypton, neon and xenon, samt vattenånga.

Was this helpful?
Uma área protegida das influências antropogénicas, com elevados recursos de gestão para a conservação do equilibrio natural e a manutenção da biodiversidade.


conservation area: An area protected from anthropogenic influences, with high management resources for the retention of natural balance and the maintenance of biodiversity.

Προστατευόμενη περιοχή : Μια περιοχή η οποία προστατεύεται από τις ανθρωπογενείς επιδράσεις, με υψηλή διαχείριση των πηγών για την διατήρηση της φυσικής ισορροπίας και της βιοποικιλότητας.

naturvårdsområde: Ett område som skyddas från mänsklig påverkan. Området förvaltas av myndigheterna och har som mål att bevara den naturliga balansen och bibehålla biodiversiteten.

Was this helpful?
Matéria detrítica solta que consiste de pequenos grãos facilmente separáveis variando em diâmetro entre 0.0625 e 2.0000 mm (0.0025 e 0.0787 polegadas).


sand: Loose detrital material consisting of small but easily distinguishable separate grains ranging between 0.0625 and 2.0000 mm ( 0.0025 and 0.0787 inch) in diameter.

ΑΜΜΟΣ: Χαλαρό υλικό που αποτελείται από μικρούς αλλά εύκολα διακριτούς κόκκους διαμέτρου που ποικίλλει από 0.0625 έως 2.0000 mm.

sand: Kornfraktion som består av partiklar med en diameter mellan 0,06 till 2 mm ( 0.0025 till 0.0787 tum).

Was this helpful?
A mistura mecânica de ar e água, geralmente refere-se a um processo através do qual os gases contidos no ar são transferidos através da interface ar-liquído (em contraste com a transferência apenas de oxigénio); cf. Oxigenação.


aeration: The mechanical mixing of air and water; this generally refers to a process by which gases contained in air are transferred across the air-liquid interface (in contrast to the transfer of oxygen alone).

ΑEPIΣMOΣ: H μηχανική μείξη αέρα και νερού. Γενικά αναφέρεται στη διεργασία με την οποία τα αέρια που περιέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα, μεταφέρονται μέσω της διεπιφάνειας αέρα-υγρού στο υγρό. (σε αντιδιαστολή με την αποκλειστική μεταφορά οξυγόνου γιά την οποία βλ.λ. Oξυγόνωση).

luftning: Mekanisk omblandning av luft och vatten; det benämner generellt den process där luftens gaser transporteras över från luft till vätska (till skillnad från trasport av enbart syre); se vidare syresättning.

Was this helpful?
Rocha sedimentar formada por grãos de areia com diâmetro de 0.006-2 milimetros.


arenaceous: A sedimentary rock made up of grains of sand 0.006-2 millimetres in diameter.

Αμμώδης : Ιζηματογενές πέτρωμα το οποίο δημιουργήθηκε από κόκκους άμμου διαμέτρου 0.006-2 mm.

arenit: Sedimentär bergart som är uppgjord av små (0.006-2 milimter i diameter) sandkorn.

Was this helpful?
solo de grão muito fino de tamanho coloidal; um solo de coesão do tipo plástico que encolhe quando seco, expande-se quando molhado e quando comprimido larga água, exibindo uma considerável resistência quando seco ao ar. As argilas são aplicadas na engenharia devido à sua consistência. A argila pode ser considerada muito mole (menos de 5 psi), mole (5 - 10 psi), média ou firme (10 - 20 psi) , dura (20 - 40 psi), sólida ou muito dura (acima de 40 psi). A textura de um solo argiloso é definida como


clay(clay soil): Very fine-grained soil of colloid size; a plastic (putty-like cohesive soil which shrinks on drying, expands on wetting and when compressed gives up water, exhibiting considerable strength when air-dry. Clays are described for engineering purposes by their consistency limits. A clay may be defined as very soft (less than 5 psi), soft (5 - 10 psi), medium or firm (10 - 20 psi), stiff (20 - 40 psi), hard or very stiff (over 40 psi). The texture of a clay soil is described as being neither grit

ΑΡΓIΛΟΣ: Συστατικό του εδάφους αποτελούμενο από πολύ λεπτούς (κολλοειδείς) κόκκους. Οταν η άργιλος υγρανθεί, διογκώνεται και αποκτά πλαστικές ιδιότητες, ενώ όταν ξηρανθεί στον αέρα συρρικνώνεται και αποκτά μεγάλη ανθεκτικότητα. Με βάση τις μηχανικές της ιδιότητες η άργιλος χαρακτηρίζεται ως πολύ μαλακή (0-10 psi), ενδιάμεση (10-20 psi), σκληρή (20-40 psi), πολύ σκληρή (πάνω από 40 psi). Η υφή της αργίλου περιγράφεται ψαμμώδης ως λεία, πλαστική, κολλώδης. Οι πολιτικοί μηχανικοί χρησιμοποιούν τον όρο γι

lera: Mycket finkornig jord av kolloid storlek; plastiskt (degartad) sammanhållande jord som krymper vid torka, expanderar vid väta, avger vatten när den komprimeras och uppvisar en betydlig styrka när den är lufttorkad. Leror beskrivs inom ingenjörssammanhang genom deras fasthet. En lera kan beskrivas som väldigt mjuk (mindre än 5 psi), mjuk (5-10 psi), medelhård eller fast (10-20 psi), hård (20-40 psi), mycket hård (över 40 psi). Strukturen hos en lerig jord beskrivs som varken grynig eller slät, el

Was this helpful?
Sedimento pelágico que inclui uma acumulação de poeira vulcânica e eólica, com menos de 10% de material biogénico; argila vermelha.


brown clay: A pelagic sediment comprising an accumulation of volcanic and aeolian dust with less than 10% biogenic material; red clay.

Καφέ άμμος : Πελαγικό υπόστρωμα στο οποίο εμφανίζεται απόθεση ηφαιστειακής και αιολικής σκόνης με λιγότερο από 10% βιογενετικό υλικό: κόκκινη άμμος.

brunlera: Pelagiskt sediment som består av en ackumulation av vulkaniskt och aeolisk damm, med mindre eän 10% biogeniskt material.

Was this helpful?
Argila fina utilizada para a produção de porcelana.


china clay: Fine clay used for the manufacture of porcelain.

Κινέζικη άμμος : Ψιλή άμμος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της πορσελάνης.

porslinslera: Fin lera som används för att tillverka porslin.

Was this helpful?
Rocha sedimentar formada por grãos de areia com diâmetro de 0.006-2 milimetros.


argillaceous: Rich in clay materials.

Αργιλώδης: Πλούσιο σε αργιλώδη υλικά.

argillaceous: Lerig ämne.

Was this helpful?
Ácido ribonucleico; um polinucleótido formado pela polimerização dos ribonucleótidos trifosfato de adenosina, trifosfato de guanina, trifosfato de citosina e trifosfato de uracilo. O ARN ocorre normalmente como uma cadeia molecular simples, apesar de bases intra-moleculares extensivas fazer com que assuma estruturas secundárias complexas. Serve como genoma em certos vírus mas noutras células efectua uma série de papéis vitais na passagem de informação do ADN para as proteínas. A informação genét


RNA: Ribonucleic acid; a polynucleotide formed by the polymerisation of the ribonucleotides adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate and uracyl triphosphate. RNA usually occurs as single stranded molecules, although extensive intramolecular base pairing causes it to assume complex secondary structures. It serves as genome in certain viruses but in other cells it accomplishes a number of vital roles in the passage of information from DNA to proteins. DNA-based genetic inf

RNA: Ριβονουκλεϊκό όξύ. Πολυνουκλεοτίδιο που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό των ριβονουκλεοτιδίων τριφωσφορική αδενοσίνη, τριφωσφορική γουανοσίνη, τριφωσφορική κυτοσίνη και τριφωσφορική oυριδίνη. Το RNA συνήθως απαντά ως μονόκλωνο μόριο, αν και ο εκτεταμένος ενδομοριακός σχηματισμός δεσμών μεταξύ συμπληροματικών βάσεων δημιουργεί σύνθετες δευτεροταγείς δομές. Λειτουργεί ως γονιδίωμα σε ορισμένους ιούς αλλά στα άλλα είδη κυττάρων εκπληρώνει ενα σημαντικό αριθμό από ζωτικές δημιουργίες για την με

RNA: Ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna. RNA förekommer även som bärare av arvsmassan i vissa virus.

Was this helpful?
Alguma coisa presente de forma não natural num tecido ou noutra estrutura, introduzida durante a preparação ou investigação (por exemplo manipulação post-mortem).


artefact: Something not naturally present in a tissue or other structure, introduced during preparation or investigation (for example by post-mortem manipulation).

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑ: Κάτι που δεν βρίσκεται φυσιολογικά σε έναν ιστό ή άλλη δομή και που έχει εισαχθεί τεχνητά κατά την παρασκευή ή την έρευνα (π.χ. από την μεταθανάτια επεξεργασία του δείγματος).

artefakt: Något som inte naturligt förekommer i en vävnad eller annan struktur, men som introduceras vid preparation eller undersökning (till exempel genom obduktion).

Was this helpful?
Estado encontrado nos humanos que ingeriram marisco contaminado; os sintomas incluem perda de memória e desorientação, causadas pela neurotoxina do ácido domoico, aparentemente produzida por uma diatomácea ingerida pelos mexilhões. Uma espécie de mexilhões ingeridos na ilha Prince Edward (Canadá) afectaram 129 pessoas, causando duas mortes.


amnesic shellfish poisoning (ASP): Condition found in humans that have consumed contaminated shellfish; symptoms include memory loss and disorientation which are caused by neurotoxin domoic acid, apparently produced by a diatom eaten by the mussels. Blue mussels eaten in Prince Edward Island (Canada) affected 129 people, causing two deaths.

ΑΜΝΗΣIΑΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟ- ΔΕΡΜΑ (ASP): Τοξική δηλητηρίαση οφειλόμενη στην κατανάλωση μολυσμένων οστρακοδέρμων. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται απώλεια της μνήμης και της δυνατότητας προσανατολισμού. Προκαλείται από το νευροτοξικό δομοϊκό οξύ, το οποίο παράγεται από διάτομα, που αποτελούν τροφή για τα μύδια. Γαλάζια μύδια που καταναλώ- θηκαν στην νήσο Prince Edward (Καναδάς) προσέβαλαν 129 άτομα και ήταν η αιτία δύο θανάτ- ων. Κατάσταση που συναντάται σε ανθρώπους που καταναλώνουν μολυσμένα οστρακόδερμα. Αυτά καθ αυτά τα οστρακόδερ

amnesisk skaldjursförgiftning: Tillstånd hos människor som har ätit kontaminerade skaldjur; symtomen innefattar minnesförlust och desorientering och orsakas av neurotoxinet "domoic" syra, vilken troligen produceras av en diatom som musslorna livnär sig på. Blåmusslor som konsumerades på Prince Edward Island (Kanada) gav symtom hos 129 människor och orsakade två dödsfall.

Was this helpful?
Ausência de correspondência ou regularidade numa composição.


asymmetry: Lacking correspondence or regularity in arrangement.

ΑΣΥΜΜΕΤΡIΑ: Η έλλειψη συμμετρίας ή κανονικότητας.

asymmetri: Saknar regulbundenhet i ordning och uppställandet.

Was this helpful?
Em estatística, indica a assimetria das distribuições (de frequência). O cálculo da assimetria é chamado algumas vezes o terceiro momento e tomará o valor de zero quando a distribuição é uma curva completamente simétrica. Um valor positivo indica que os casos estão agrupados mais para a esquerda da média com a maioria dos valores extremos para a direita. Um valor negativo indica uma aglomeração para a direita.


skewness: In statistics, skewness indicates the asymmetry of (frequency) distributions. The measure of skewness is sometimes called the third moment and will take on a value of zero when the distribution is a completely symmetric bell-shape curve. A positive value indicates that the cases are clustered more to the left of the mean with most of the extreme values to the right. A negative value indicates clustering to the right.

ΛΟΞΟΤΗΤΑ: Στην στατιστική ή λοξότητα εκφράζει την ασυμμετρία μιας κατανομής συχνοτήτων. Μέτρο της λοξότητας είναι ο συντελεστής λοξότητας (α3) ο οποίος όταν η κατανομή είναι μια απολύτως συμμετρική κωδωνοειδής καμπύλη μηδενίζεται. Θετική τιμή δηλώνει ότι οι περιπτώσεις ομαδοποιούνται περισσότερο στα αριστερά του μέσου, με τις περισσότερες από τις ακραίες τιμές στα δεξιά. Αρνητική τιμή δηλώνει ομαδοποίηση στα δεξιά.

snedhet: Inom statistiken ett uttryck för hur sned, eller osymmetrisk, en sannolikhetsfördelning för en stokastisk variabel X är. Positiv skevhet betyder att fördelningen har långt utdrragen svnas åt höger, negativ tvärt om.

Was this helpful?
Em termos energéticos é a parte da energia adquirida por um indivíduo, população ou nível trófico que está incorporada no sistema metabólico para a produção e respiração por unidade de tempo, por unidade de área; expressa como assimilação (A) = produção (P) + respiração (R), ou A = consumo (C) - fezes (F) - excreção (E).


assimilation: In terms of energetics, that part of the acquired energy of an individual, population or trophic level which is incorporated into the metabolic system for production and respiration per unit time, per unit area; expressed as assimilation (A) = production (P) + respiration (R), or A = consumption (C) - faeces (F) - excretion (E).

ΑΦΟΜΟIΩΣΗ: Tο μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται από έναν οργανισμό, έναν πληθυσμό ή σε μια τροφική βαθμίδα για τον μεταβολισμό (παραγωγή) και την αναπνοή ανά μονάδα χρόνου και επιφάνειας. Η μεταβολιζόμενη ενέργεια εκφράζεται ως: Αφομοίωση (A)= Παραγωγή (P) + Αναπνοή (R) ή A= Κατανάλωση (C) - Περιττώματα (F)- Εκκρίσεις (E).

assimilering: Den del av den upptagna energin av en individ, population eller trofinivå, som deltar i metabolism för produktion och respiration per tids- och areaenhet. Uttryckt i en energibudget: assimilation (A) = produktion (P) + respiration (R), eller: A = konsumtion (C) - faeces (F) - exkretion (E).

Was this helpful?
Um grupo de espécies que têm necessidades de recursos ecológicos e estratégias de alimentação similares e, por conseguinte, desempenham papéis semelhantes na comunidade.


guild: A group of species having similar ecological resource requirements and foraging strategies and, therefore, having similar roles in the community.

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ: Ομάδα ειδών που έχουν παρόμοιες απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση των οικολογικών πόρων σε μία και παρόμοιες στρατηγικές νομής, και επομένως έχουν παρόμοιους ρόλους στη βιοκοινωνία.

grupp: En grupp arter som har likartade ekologiska resursbehov och furageringsstrategier och har därför samma roller i samhället.

Was this helpful?
(1) Em Ecologia, é uma comunidade de organismos reconhecidos e definidos por uma espécie específica, normalmente dominante. (2) Em Estatística, é o grau de dependência ou independência entre duas ou mais variáveis.


association: (1) In ecology, a community of organisms recognised and defined by a particular species, usually dominant. (2) In statistics, the degree of dependence or independence between two or more variables.

Ένωση : (1) Στην Οικολογία, είναι μια κοινωνία οργανισμών που αναγνωρίζεται και καθορίζεται από ένα συγκεκριμένο είδος, συνήθως το επικρατέστερο. (2) Στην στατιστική, είναι ο βαθμός εξάρτησης ή ανεξαρτησίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών.

association: (1) Inom ekologi, ett samhälle av organismer som kännetecknas och definieras av en enda (vanligtvis dominant) art. (2) Inom statistik, syftar det till hur beroende eller oberoende två variabler är mot varandra.

Was this helpful?
Coexistência de grupos de espécies, em que os limites de distribuição são determinados pela competição pelo espaço ou recursos.


competitive association: Coexisting groups of species, the distributional boundaries of which are determined by competition for space or resources.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΣΥΣΧΕΤIΣΗ: Συνυπάρχουσες ομάδες ειδών, τα όρια κατανομής των οποίων προσδιορίζονται από τον ανταγωνισμό για τον χώρο ή τους φυσικούς πόρους.

konkurerande samhälle: Samexisterande arter, vars utbredning bestäms av konkurrensen för utrymme eller resurser.

Was this helpful?
Zona gasosa que envolve um planeta. A atmosfera da Terra consiste em volume, de azoto (79,1 % ) , oxigénio ( 20,9 % ) , dióxido de carbono ( cerca de 0,03 % ) e vestígios de gases raros ( i.e. argon, krypton, xénon, hélio ), vapor de água, vestígios de amonía, matéria orgânica, ozono, sais vários e partículas sólidas em suspensão.


atmosphere: The gaseous zone surrounding a planet. The Earths atmosphere consists by volume, of nitrogen (79.1%), oxygen (20.9%), carbon dioxide (about 0.03%) and traces of the noble gases (I.e., argon, krypton, xenon, helium) plus water vapour, traces of ammonia, organic matter, ozone, various salts and suspended solid particles.

Ατμόσφαιρα : Η αέρια ζώνη που περιβάλλει έναν πλανήτη. Η ατμόσφαιρα της Γης αποτελείται κατ΄ όγκο από άζωτο (79.1%), οξυγόνο (20.9%), διοξείδιο του άνθρακα (περίπου 0.03%) και ίχνη ευγενών αερίων (π.χ. αργόν, κρυπτόν, ξένιο, ήλιον) μαζί με υδρατμούς, ίχνη αμμωνίας, οργανικής ύλης, όζοντος, διάφορα άλατα και αιωρούμενα στερεά σωματίδια.

atmosfär: Gasformig zon som omger en planet. Jordens atmosfär består av kväve (79.1%), syre (20.9%), koldioxid (ungefär 0.003%) och små mängder av ädla gaser, vattenånga, organiska ämnen , ozon och diverse salter.

Was this helpful?
Organismos aquáticos incrustados em substratos vivos e não biológicos, mas que não os penetram.


aufwuchs: Aquatic organisms attached to, but not penetrating, living and non-biological substrates.

ΒΑΚΤΗΡIΔIΑ: Υδρόβιοι οργανισμοί που αναπτύσσονται προσκολλημένοι σε ζώντα ή μη βιολογικά υποστρώματα αλλά δεν επέρχονται σε αυτά.

aufwuchs: Akvatiska organismer som är fästade på levande eller ickebiologiska substrat, men som inte penetrerar substratet.

Was this helpful?
Do Sul: pertencente às regiões frias ou temperadas frias do hemisfério Sul; cf, antiboreal.


austral: Southerly: pertaining to cool or cold temperate regions of the southern hemisphere; antiboreal.

Αυστράλιο : Νότιος: Αναφερόμενη σε ιδιαίτερα κρύες ή ψυχρές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου.

austral: Sydlig: Hänför sig till svala eller kalla tempererade områden på södra hemisfären jfr. antiboreal

Was this helpful?
(1) Indígena em relação a um dado ambiente.( 2) Que se refere a microorganismos do solo, populações autóctones, que mantêm um número ou biomassa mais ou menos constante, reflectindo níveis de nutrientes relativamente constantes (não obstante simbolicamente baixos).


autochthonous: (1) Indigenous to a given environment. (2) Referring to soil microorganisms, autochthonous populations, which maintain more or less constant numbers or biomass, reflecting relatively constant (albeit typically low) levels of nutrients.

ΑΥΤΟΧΘΩΝ: (1) Iθαγενής σε ένα δεδομένο περιβάλλον. (2) Αναφέρεται σε αυτόχθονες πληθυσμούς, μικροοργανισμών του εδάφους των οποίων ο αριθμός ή η βιομάζα διατηρούνται λίγο ως πολύ σταθερος, γεγονός το οποίο αντανακλά το σταθερό (αν και κατά κανόνα χαμηλό) επίπεδο των θρεπτικών.

autokton: (1) Inhemsk i en specifik miljö (2) Syftar på jordlevande mikroorganismer, autochtona populationer, som bibehåller i stort sett ett konstant antal individer eller biomassa och återspeglar en relativt konstant (om än låg) nivå av näring.

Was this helpful?
A ecologia de organismos individuais ou espécies; cf. Sinecologia


autecology: The ecology of individual organisms or species.

ΑΥΤΟIΚΟΛΟΓIΑ: Η οικολογία των μεμονωμένων βλ. συνοικολογία οργανισμών ή ειδών.

autekologi: Ekologin hos enskilda organismer eller arter; jfr. synekologi

Was this helpful?
Um organismo que produz a sua própria alimentação a partir de constituintes inorgânicos, muitas vezes através da utilização de energia obtida da luz (fototrófico, q. v.) ou fontes químicas (quimiotrófico).


autotroph: An organism that manufactures its own food from inorganic constituents, often through the use of energy obtained from light (phototroph) or chemical sources (chemotroph).

ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΣ: Ο οργανισμός ο οποίος παράγει την τροφή του από ανόργανα συστατικά, συνήθως δεσμεύοντας την φωτεινή ενέργεια (φωτότροφος) ή άλλες ενεργειακές πηγές (χημειότροφος).

autotrof: En organism som producerar sin egen näring av inorganiska beståndsdelar, oftast med hjälp av energi som erhålls från ljuset (fototrof organism) eller kemiska källor (kemotrof).

Was this helpful?
Um procedimento para optimizar o planeamento e controlo de grandes projectos de desenvolvimento através da avaliação de possíveis impactos. Este processo de avaliação é normalmente levado a cabo por três entidades, o técnico de desenvolvimento, as autoridades públicas e de planeamento.


environmental impact assessment: A procedure for optimizing the planning and control of major development projects by assessing the likely impacts. This evaluation process is usually carried out by three parties, the Developer, the Public Authorities and the Planning Authorities.

ΕΚΤIΜΗΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ: Διαδικασία που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του ελέγχου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Στην εκτίμηση αυτή συμμετέχουν κατά κανόνα τρείς φορείς : ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

bedömmning av miljöpåverkan: En process där man försöker optimera planneringstadiet och den framtida regleringen av stora verksamheter genom att göra en bedömning om projektets troliga effekter på miljön. Denna utvärderingsprocess upprättas i samråd med länsstyrelsen, andra myndigheter och enskilda intressenter.

Was this helpful?
Sem vida.


azoic: Without life.

Αζωικό : Χωρίς ζωή.

azoisk: Utan liv

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES