AMC LIMITED

Φ

Χημ. τύπος C5Η5ΟΗ. Λευκή κρυσταλλική μάζα, διαλυτή στο νερό και την αλκοόλη. Χρησιμοποιείται σε διαλύτες, ρητίνες και ζιζανιοκτόνα. Η κατηγορία αυτή των αρωματικών ενώσεων χαρακτηρίζεται από την προσθήκη ενός τουλάχιστον υδροξυλίου σε ένα βενζοϊκό δακτύλιο.


phenol: Chemical formula: C5H5O. White crystalline mass, soluble in water and alcohol. Phenol is used in solvents, resins and herbicides. This class of aromatic compounds is characterized by the attachment of at least one hydroxy group to the benzene ring.

fenol : Fórmula química: C5H5O. Massa branca cristalina, solúvel em água e álcool. O Fenol é utilizado em solventes, resinas e herbicidas. Esta classe de compostos aromáticos é caracterizada pela união de pelo menos um grupo hidroxilo a um anel de benzeno.

fenol: Beteckning för karbolsyra, hydroxibensen, C6H5OH, den enklaste aromatiska hydroxiföreningen. Den ingår i stenkolstjära. Fenol bildar lågsmältande, färglösa kristaller, som långsamt blir rödaktiga under inverkan av ljus och luft. Den är starkt frätande och giftig. Allmän beteckning för kemisk förening innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring.

Was this helpful?
Φαινόμενο το οποίο δημιουργείται από τις προσαρτημένες κοινωνίες στην δομή του πληθυσμού, μέσα στην περιθωριακή ζώνη (ecotone),και στην οποία περιέχεται συνήθως ένας μεγαλύτερος αριθμός ειδών, ενώ παρατηρείται υψηλότερη πυκνότητα πληθυσμού ορισμένων ειδών έναντι άλλων προσαρτημένων κοινωνιών.


edge effect: The effect exerted by adjoining communities on the population structure within the marginal zone (ecotone), often containing a greater number of species and higher population densities of some species than either of the adjoining communities.

efeito marginal: Efeito usado pela reunião de comunidades na estrutura da população dentro da zona marginal (ecotone), contendo frequentemente um maior número de espécies e densidades populacionais mais elevadas de algumas espécies do que qualquer das comunidades reunidas.

kanteffekt: Utövade effekten som angränsande områden har på populationsstrukturen inom kantzonen (ekoton). Denna kantzon har ofta ett högre antal och densitet av vissa arter.

Was this helpful?
Παγιδευμένη θερμική ενέργεια από τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, σαν αποτέλεσμα της αύξησης του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα και των υδρατμών. Το φαινόμενο είναι κατά πολλούς υπεύθυνο για τις μακροχρόνιες κλιματολογικές αλλαγές.


greenhouse effect: Trapping of radiated heat by the lower layers of the atmosphere caused by an increase in atmospheric carbon dioxide and water vapour. This phenomenon is considered by many to be responsible for long-term climate change.

efeito de estufa : Aprisionamento do calor irradiado pelas camadas mais baixas da atmosfera causado por um aumento do dióxido de carbono e vapor de água na atmosfera. Este fenómeno é considerado por muitos como o responsável pelas alterações do clima a longo prazo.

växthuseffekt: Den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan p.g.a. sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder och som ökar på grund av högre mängder koldioxid och vattenånga i atmosfären. Detta fenomen tycks orsaka långsiktiga klimatförändringar.

Was this helpful?
Tο σύνολο των παρατηρήσιμων δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων ενός οργανισμού. Το προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονοτύπου και περιβάλλοντος.


phenotype: The sum total of observable structural and functional properties of an organism; the product of the interaction between the genotype and the environment.

fenótipo: A soma de todas as propriedades estruturais e funcionais observadas num organismo; o produto da interacção entre o genótipo e o ambiente.

fenotyp: Resultatet av genotypens reaktion med miljön. Fenotypen är således ett uttryck för den samverkan mellan arv och miljö som kommer till uttryck både vad gäller en enskild egenskap och summan av en individs egenskaper. I de fall då miljöfaktorer inte påverkar en ärftlig egenskap, t.ex. blodgruppstillhörighet, bestäms fenotypen direkt av genotypen.

Was this helpful?
Phaeophycae, ομοταξία θαλασσίων φυκών της παλιρροιακής και της ρηχής υποπαλιρροιακής ζώνης. Η ομοταξία περιλαμβάνει πάνω από 1500 είδη Πρβλ. Λαμιναριώδη.


brown algae: Phaeophyceae; class of marine seaweed of the intertidal and shallow subtidal zones of more than 1500 species.

algas castanhas : Feofíceas; classe de algas marinhas de zonas intertidal e zonas subtidais pouco profundas com mais de 1500 espécies; cf. Sargaço.

brunalger: Phaeophyceae; klass av marina alger som lever i intertidala zoner och som innefattar fler än 1500 arter.

Was this helpful?
Αναπαραγωγή με σπόρους.


phanerogamous: Reproducing by seeds.

fanerogamica : Que se reproduz por sementes.

fanerogam: Förökar sig genom frön.

Was this helpful?
Ουσία εκκρινόμενη από οργανισμούς η οποία μεταφέρει πληροφορία μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους.


pheromone: A substance produced by organisms, that transmits information between individuals of a species.

feromona : Uma substância produzida pelos organismos, que transmite informação entre os indivíduos de uma espécie.

feromon: Ämne som produceras av en organism och används för att förmedla information mellan individer av samma art.

Was this helpful?
Η μέγιστη βιομάζα ενός ορισμένου είδους, την οποία είναι ικανό να δεχθεί ένα πεπερασμένο ενδιαίτημα επί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην υδατοκαλλιέργεια, συνήθως θεωρείται ότι είναι η μέγιστη ποσότητα ψαριών που μπορεί να δεχθεί ένα ορισμένο σώμα νερού επί μεγάλη χρονική περίοδο, χωρίς αρνητικές επιδράσεις στα ψάρια και στο περιβάλλον.


carrying capacity: The maximum biomass of a given species that a limited and specific habitat may support during a stated interval of time. In aquaculture, usually considered to be the maximum quantity of fish that any particular body of water can support over a long period without negative effects to the fish and to the environment.

capacidade de carga : A biomassa máxima de uma dada espécie que um habitat específico e limitado pode suportar durante um determinado intervalo de tempo. Em aquacultura, é normalmente considerada a quantidade máxima de peixe que um determinado volume de água pode suportar durante um período alargado sem efeitos negativos para os peixes e para o ambiente.

bärförmåga: Maximala biomassan av en given art som ett begränsat och specifikt habitat kan uppehålla under en angiven tidsintervall. Inom akvakulturen, så är det vanligtvis ansedd att vara den maximala mängd fisk som någon vattenmassa kan uppehålla under en lång tidsperiod utan att framkalla negativa effekter mot fiskarna och miljön.

Was this helpful?
Η εκπομπή φωτός από ένα σώμα το οποίο διεγείρεται από την απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ο όρος χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την εκπομπή ορατού φωτός, όταν το σώμα ακτινοβολείται από υπεριώδες φως. Το φαινομένο αυτό χρησιμεύει στη φθοριομετρία, με την οποία ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά χημικές ενώσεις (π.χ. νουκλεικά οξέα στη μοριακή βιολογία, χρωστικές των φυκών σε μελέτες πρωτογενούς παραγωγής), καθώς επίσης και σε έναν αριθμό σύγχρονων τεχνικών των βιολογικώ


fluorescence: The emission of electromagnetic radiation by a substance induced by the stimulation of a substance with a different energy source. This term is most often applied to the emission of visible light where a substance is irradiated by ultraviolet light. This phenomenon is exploited for the detection and quantification of various compounds by fluorimetry (for instance, algal pigments in studies of primary production and nucleic acids in molecular biology) as well as in a number of light resolutive mo

fluorescência : A emissão de radiação electromagnética por uma substância produzida pela estimulação de uma substância com uma fonte de energia diferente. Este termo é normalmente aplicado à emissão de luz visível onde uma substância é irradiada por luz ultravioleta. Este fenómeno é explorado para a detecção e quantificação de vários compostos por fluorometria (por exemplo, pigmentos de algas em estudos de produção primária e ácidos nucleicos na biologia molecular) bem como num número de modernas técnicas de lu

fluorescens: En form av luminiscens från ett system. Fluorescens förutsätter att systemet först har exciterats (utifrån tillförts energi) genom absorption av ljusstrålning. Termen används som oftast för att beskriva utsrålningen av ljus hos en substans som bestrålas med ultraviolet ljus. Denna fenomen används för att upptäcka och kvantifiera olika föreningar genom fluorometri (till exempel, algpigmenter i studier av primärproduktion och nukleinsyror inom molekylärbiologi), såväl som inom ett stort antal and

Was this helpful?
Πορώδες μέσο γαι την απομάκρυνση προσμίξεων ή σωματιδιακής ύλης από ένα υγρό.


recycling: Process of converting material (especially waste) to a previous state so that it is a reusable material.

reciclagem : Processo de conversão de matérias (especialmente lixo) a um estado anterior de forma a poder ser reutilizados.

återvinning: Återföring av använt material eller flytande restprodukter i tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.

Was this helpful?
Θαλάσσιος όρμος, ο οποίος έχει σχηματισθεί από την δράση των παγετώνων. Είναι συνήθως επιμήκης, στενός, βαθύς, και περιβάλλεται από απότομα βράχια, συχνά με ένα ρηχό κρηπίδωμα προς τη θάλασσα.


fjord: An arm of the sea of glacial origin extending inland, usually long, narrow and deep, bordered by steep cliffs and often with a shallow sill towards the sea.

fiorde : Um braço de mar de origem glaciar que se estende para terra, normalmente longo, estreito e profundo, confinado por penhascos ingremes e muitas vezes com uma entrada para o mar pouco profunda.

fjord: En djup, långt inskjutande, smal havsvik med höga, branta stränder. Oftast med glaciär ursprung.

Was this helpful?
Οργανισμός που φιλοξενεί παθογόνο παράγοντα. Η μετάδοση πραγματοποιείται κατά τρόπο ενεργό (μόλυνση) ή παθητικό (μηχανική, χωρίς πολλαπλασιασμό του παθογόνου) και είναι παροδική ή χρόνια. Ο παθογόνος παράγοντας απεκκρίνεται από τον οργανισμό (συνεχώς ή περιστασιακά) ή παραμένει στους ιστούς (μόνιμα).


carrier: An organism harbouring a pathogenic agent. The relationship can be active (infection) or passive (without any multiplication of the pathogen). It can be short-term (not in a passive infection), or chronic. The pathogen can be excreted (continuously or occasionally) or it can remain in the tissues permanently.

portador : Um organismo que alberga um agente patogénico. A relação pode ser activa (infecção) ou passiva (sem qualquer multiplicação do agente patogénico). Pode ser de curto prazo (não no caso de numa infecção passiva) ou crónica. O agente patogénico pode ser expelido (continuamente ou ocasionalmente) ou pode ficar nos tecidos permanentemente.

smittbärare: Organism som bär på ett patogeniskt medel. Förhållandet kan vara aktiv (infektion) eller passiv (utan någon förökning av patogenet). Den kan vara kortvarig (inte i en passiv förhållande) eller kronisk. Patogenet kan utsöndras (kontinuerligt eller emellanåt) eller så kan den stanna kvar i vävnaden för alltid.

Was this helpful?
Μεγάλοι τακτικοί κυματισμοί με μεγάλες περιόδους.


swell: Large regular waves with long periods.

ondulação : Ondas regulares com período longo.

dyning: Stora regelbundna vågor med lång period i mellan.

Was this helpful?
Θαλάσσια πολύκυτταρική Άλγη


seaweeds: Marine multicellular algae.

algas marinhas : Alga marinha multicelulares.

sjögräs: Marina flercelliga alger.

Was this helpful?
Χημικοί παράγοντες, οι οποίοι εξωντόνουν τα φύκη π.χ. θειïκός χαλκός. Μολονότι ορισμένα βοτανοκτόνα (π.χ. Diquat, Paraquat, Terbutryne) είναι αποτελεσματικά για την κατα- πολέμηση ορισμένων φυκών όπως είναι επίσης και διάφορα γενικά απολυμαντικά (π.χ. διαλύματα χλωρίνης οι ουσίες αυτές δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις φυκοκτόνα).


algicides: Chemical agents which kill algae, e.g. copper sulphate. Although some herbicides, such as Diquat, Paraquat, or terbutryne, are also effective against certain algae, as are various general disinfectants such as chlorine in water supplies, they are not necessarily in all cases algicides.

algicidas : Agentes químicos que matam as algas, e.g. Sulfato de cobre. Embora alguns herbicidas, tais como o Diquat, Paraquat, ou Terbutrine, sejam também eficazes contra certas algas, assim como também o são vários desinfectantes comuns, tais como o cloro nos abastecimentos de água, apesar de não serem necessariamente algicidas em todos os casos.

algicid: Kemiskt medel som dödar alger, t ex kopparsulfat. Trots att några herbicider, som Diquat, Paraquat eller terbutryne, också verkar effektivt på vissa alger, så även vissa generella desinfektionsmedel som klor i vatten, så är de inte nödvändigtvis alltid algicider.

Was this helpful?
Χλωροφυλλούχο φυτό των γλυκών και θαλασσίων νερών. Τα φύκη έχουν μέγεθος από λίγα μικρά έως αρκετά μέτρα, είναι μονοκύτταρα, αποικιακά, ή νηματοειδή, χωρίς πραγματικό φύλλο, ρίζες ή αξονικό σύστημα.


alga: Freshwater or marine chlorophyll-bearing plant (pl. algae), ranging in size from a few microns to many feet in length; single-celled, colonial, or filamentous without true leaf, root, or stem system.

alga : Planta de água doce ou marinha que contêm clorofila (pl. Algas), variando em tamanhos desde alguns micra até muitos metros de comprimento; unicelulares, coloniais ou filamentosas sem verdadeiras folhas, raízes ou talo.

alger: Sötvatten eller marin planta som innehåller klorofyll (pl. alger), varierar i storlek från några få mikroner till flera meter i längd; encelliga, kolonibildande eller filamentösa utan egentliga blad, rötter eller stam.

Was this helpful?
Δηλητηρίαση οφειλόμενη στην λήψη ή την κατάποση τοξινών ή φυκών. Συνήθως σχετίζεται με την ανθιση των κυανοφυκών και των δινομαστιγωτών.


algal toxicosis: Toxicity resulting from the uptake or ingestion of toxins or toxin-producing algae; usually associated with blooms of blue-green algae or dinoflagellates.

toxicose por algas: Toxicidade resultante da ingestão de toxinas ou algas produtoras de toxinas; normalmente associada a blooms de algas azuis-verdes (Cianófitas) ou dinoflagelados.

algtoxicitet: Toxicitet som resultat av upptag eller intag av toxiner eller toxinproducerande alger; vanligen associerat till blomningar av blå-gröna alger eller dinoflagellater.

Was this helpful?
Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium).


algal bloom: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

bloom de algas : Aumento rápido e localizado de uma ou mais espécies planctónicas, frequentemente na Primavera ou Outono, originando grandes concentrações temporárias destes organismos que passam a dominar a comunidade; pode resultar em águas descoloradas (marés vermelhas) . Os blooms de fitoplâncton (algas) podem estar associada à libertação de tóxinas (e.g. blooms de dinoflagelados Gymnodinium).

algblomning: Snabb och lokal ökning av en eller flera arter plankton, ofta under vår eller höst, som under en tid orsakar stora koncentrationer av dessa organismer som kommer att dominera samhället; kan resultera i färgning av vattnet (red tides). Fytoplankton (alg) blomningar kan vara associerade med frisläppandet av toxiner (t ex blomningar av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
Ενωση ενός θυληκού (μακρο) γαμέτη με έναν αρσενικό (μικρό) γαμέτη και , μικρο- ή μακρο-) προς σχηματισμό διπλοειδούς ζυγώτη, ο οποίος, με διαδοχικές διαιρέσεις, παράγει πολλαπλά κύτταρα- απογόνους.


sexual reproduction: Uniting of haploid gametes as a result of meiotic division (male or female, micro- or macro-) to form a diploid zygote that, by subsequent fission, will yield multiple offspring.

reprodução sexual : União de gâmetas haplóides em resultado de uma divisão meiótica (masculino ou feminino, micro ou macro) para formar um zigoto diplóide que, por subsequente fissão, produzirá multiplos descendentes.

sexuell förökning: Sammansmältandet av haploida könsceller som är ett resultat av meios, till en diploid zygot, vilket leder till avkomma.

Was this helpful?
(1) η εξελικτική ιστορία μιά ομάδας ή γενεάς. 2) Η καταγωγή και εξέλιξη των ανώτερων ταξινομικών ομάδων.


phylogeny: (1) The evolutionary history of a group or lineage. (2) The origin and evolution of higher taxa.

filogenia : (1) A história da evolução de um grupo ou raça. (2) A origem e evolução de taxas mais elevadas.

fylogeni: (1) En grupp eller linjes evolutionära historia. (2) Ursprunget och utvecklandet av högre taxa.

Was this helpful?
Η αναλογία μεταξύ αρσενικών και θηλυκών σένα πληθυσμό.


sex ratio: The ratio between males and females in a given population.

rácio sexual : O rácio entre machos e fêmeas numa dada população.

könskvot: Förhållandet mellan hanar och honor i en given population.

Was this helpful?
Αλλαγή φύλου που συμβαίνει με φυσικό τρόπο ή μετά από παροχή φυλετικής στεροειδούς ορμόνης (π.χ. στην τσιπούρα). Συχνά, αναφέρεται ως αντιστροφή του φύλου.


sex inversion: Change of sex occurring naturally or after sex steroid hormone application, e.g. sea bream. Often referred to as sex reversal.

inversão sexual : Mudança de sexo que ocorre naturalmente ou após a aplicação de hormonas sexuais esteroides, e.g. dourada. Muitas vezes referida como reversão sexual.

könsbyte: Könsbyte som sker naturligt eller efter tillsatts av könshormoner.

Was this helpful?
Περιοχές οι οποίες έχουν επιλεγεί σαν αντιπροσωπευτικά οικοσυστήματα, για την διατήρηση της χλωρίδας, της πανίδας και του περιβάλλοντος, με κριτήρια όπως το μέγεθος, η ποικιλία, η σπανιότητα και η ευαισθησία.


natural reserves: Areas selected as representative ecosystems to safeguard fauna, flora and habitats, using criteria such as size, diversity, rarity and fragility.

reservas naturais: Áreas seleccionadas como ecosistemas representativos para salvaguarda da fauna, flora e habitats, utilizando critérios tais como o tamanho, diversidade, raridade e fragilidade.

naturreservat: Område valt för att representera ecosystem med syfte på att skydda flora, fauna och habitat. Väljs på kriterier som storlek, diversitet, sällsynthet och känslighet.

Was this helpful?
Ραδιενεργή ακτινοβολία που εκπέμπεται με την μορφή κυμάτων ή σωματιδίων προερχόμενα από στοιχεία που βρίσκονται στην φύση.


natural radiation: Radioactive energy emitted in the form of waves or particles from naturally-occurring elements.

radiação natural: Energia radioactiva emitida na forma de ondas ou partículas oriundas de elementos que aparecem naturalmente.

naturlig strålning: Radioaktiv energi som avges i form av vågor eller partiklar från naturligt förekommande ellement.

Was this helpful?
Θεωρία που προτάθηκε από τον Δαρβίνο και η οποία αφορά τον βασικό μηχανισμό που προκαλεί την εξελικτική αλλαγή.


natural selection: Theory proposed by Charles Darwin, concerning the principal causal mechanism of evolutionary change.

selecção natural: Teoria proposta por Charles Darwin, sobre o principal mecanismo causal das alterações evolucionárias.

naturlig selektion: Teori framlagd av Charles Darwin rörande de grundläggande mekanismerna bakom evolution av arter.

Was this helpful?
Ουσίες παραγόμενες με φυσικό τρόπο, όπως η ηφαιστειακή σκόνη, το αλάτι της θάλασσας, κ.τ.λ. και οι οποίες είναι ικανές να επιβαρύνουν/επηρεάσουν την δομή και την λειτουργία ενός οικοσυστήματος.


natural pollutant: Naturally-occurring substances, volcanic dust, sea salt, etc., which are capable of having adverse effects on ecosystem structure and function.

poluente natural: Substâncias que aparecem naturalmente, poeira vulcânica, sal marinho, etc., as quais são capazes de produzir efeitos adversos na estrutura e função do ecosistema.

naturlig förorening: Naturligt förekommande substanser, t.ex. vulkanisk aska, havssalt, m.m., vilka har förmåga att påverka ekosystems struktur och funktion negativt.

Was this helpful?
Μικροσκοπικά φυτά που αιωρούνται στο νερό με μικρή ή καθόλου ικανότητα ελέγχου της θέσης τους στην υδάτινη μάζα. Συχνά αναφέρονται ως μικροφύκη (το φυτικό μέρος του πλαγκτού).


phytoplankton: Minute plants suspended in water with little or no capability of controlling their position in the water mass; frequently referred to as microalgae (the plant component of plankton).

fitoplâncton : Plantas minúsculas em suspensão na água com pouca ou nenhuma capacidade de controlar a sua posição na massa de água; referidas frequentemente como microalgas (componente vegetal do plâncton).

fytoplankton: Plankton som utgörs av alger och vissa bakterier. I såväl sött som salt vatten är fytoplankton ett viktigt första led i näringskedjorna.

Was this helpful?
Ετερότροφο ζώο, που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με φυτά.


herbivore: A heterotrophic animal that consumes plants almost exclusively.

herbívoro : Um animal heterotrófico que consome quase exclusivamente plantas.

herbivor: Ett heterotroft djur som nästan uteslutande livnär sig på växter. växtätande 937 Termen används i allmänna ordalag även för att beskriva organismer som äter alger eller fytoflagellater. I sin bredaste betydelse används termen även ibland för att beskriva organismer som äter bakterier (bakterievorer).

Was this helpful?
Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται, όχι μόνο για τους οργανισμούς που τρώνε φυτά, αλλά και με ευρύτερη έννοια για οργανισμούς που τρέφονται με φύκη (φυκοφάγοι) ή με φυτομαστιγωτά. Στην ευρύτατη έννοιά του ο όρος χρησιμοποιείται και για τους οργανισμούς που τρέφονται με βακτήρια.


herbivorous: Plant-eating; the term is also used in a general way to embrace the habit of many organisms that feed on algae (algivorous), or phytoflagellates. In its widest sense, the term is occasionally used to include organisms that feed also on bacteria (bacterivorous).

herbívoro : Que se alimentam de plantas; o termo é também utilizado, de um modo mais generalista, para incluir os organismos que se alimentam de algas (algívoros), ou fitoflagelados. No seu sentido mais amplo, o termo é ocasionalmente utilizado para inclir organismos que se alimentam também de bactérias (bacterívoros).

växtätande: Plant-eating; the term is also used in a general way to embrace the habit of many organisms that feed on algae (algivorous), or phytoflagellates. In its widest sense, the term is occasionally used to include organisms that feed also on bacteria (bacterivorous).

Was this helpful?
Βλ. ΦΩΣΦΟΡΟΣ. Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H<


phosphates: See PHOSPHORUS.A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as ""phosphates"". These forms can be summarised as follows:

fosfatos : FÓSFORO: Um elemento inorgânico comum. O fósforo é um dos nutrientes mais importantes na produtividade primária e está envolvido em muitos processos metabólicos que ocorrem nos ácidos nucléicos, em ATP ADP e AMP bem como nos fosfolípidos das membranas. As formas do fósforo encontradas na água são normalmente referidas como produtos de ionização do ácido ortofosfórico (H3PO4) e são referidos como “fosfatos”. Estas formas podem ser sumarisadas do seguinte modo: H3P

fosfor: Ett vanligt förekommande oorganiskt grundämne. Fosfor är ett av de viktigaste ämnena i primärproduktionen och är inblandad i många grundläggande processer, bl a som strukturelement i nukleinsyrorna DNA och RNA, som förmedlare av energilagring i ATP, ADP och AMP samt som komponent i biologiska membraner i form av fosfolipider. Fosfor som påträffas i naturligt vatten är joniserade former av ortofosforsyra (H3PO4) och kallas för ”fosfater”. Deras kemiska beteckning är:

Was this helpful?
Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO<


phosphorus: A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as ""phosphates"". These forms can be summarised as follows: H

fósforo : Um elemento inorgânico comum. O fósforo é um dos nutrientes mais importantes na produtividade primária e está envolvido em muitos processos metabólicos que ocorrem nos ácidos nucléicos, em ATP ADP e AMP bem como nos fosfolípidos das membranas. As formas do fósforo encontradas na água são normalmente referidas como produtos de ionização do ácido ortofosfórico (H3PO4) e são referidos como “fosfatos”. Estas formas podem ser sumarisadas do seguinte modo:

fosfat-fosfor: Se fosfor. Ett vanligt förekommande oorganiskt grundämne. Fosfor är ett av de viktigaste ämnena i primärproduktionen och är inblandad i många grundläggande processer, bl a som strukturelement i nukleinsyrorna DNA och RNA, som förmedlare av energilagring i ATP, ADP och AMP samt som komponent i biologiska membraner i form av fosfolipider. Fosfor som påträffas i naturligt vatten är joniserade former av ortofosforsyra (H3PO4) och kallas för ”fosfater”. Deras kemiska beteckning

Was this helpful?
Επικίνδυνες οξειδωτικές διαδικασίες που προκαλούνται από την υπερβολική ροή ενέργειας του φωτός κατά την διάρκεια της φωτοσύνθεσης.


photo-oxydation: Harmful oxidative processes caused by an overflow of light energy during photosynthesis.

foto-oxidação: Processos oxidativos inofensivos causados por um excesso de luz durante a fotosíntese.

fotooxydering: Skadlig oxiderande process som orsakas av ett överskott av ljusenergi under fotosyntesen.

Was this helpful?
Φυσιολογικές αποκρίσεις στη χρονική διάρκεια της νύχτας ή/και της ημέρας.


photoperiodism: Physiological responses to the length of night or day, or both.

fotoperiodismo: Resposta fisiológica à duração da noite ou do dia, ou ambos.

fotoperiodisk: Styrning av fysiologiska reaktioner genom längden hos dygnets ljus- och mörkerperioder (dag resp. natt).

Was this helpful?
Η χρονική διάρκεια σε μια δεδομένη ημέρα κατά την οποία οι καλλιεργούμενοι οργανισμοί εκτίθενται στο φώς και το σκότος. Η πηγή του φωτός μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή, π.χ. 12L:12D φωτοπερίοδος περιγράφει ένα περιβάλλον όπου μετά από 12 ώρες φωτός ακολουθούν 12 ώρες σκότους.


photoperiod: The duration of time in a given day during which the culture organsims are exposed to light and dark. The light source can be natural or artificial, e.g. a 12L:12D photoperiod describes an environment where there are 12 hours of light followed by 12 hours of darkness.

fotoperíodo : A duração do tempo num determinado dia durante o qual os organismos de cultura estão expostos à luz e escuridão. A fonte de luz pode ser natural ou artificial, e.g. um fotoperíodo de 12L:12D descreve um ambiente em que há 12 horas de luz seguidas de 12 horas de escuridão.

fotoperiod: Den tid under en given dag som en odlad organism utsätts för ljus och mörker, t.ex. en 12L-12D fotoperiod beskriver en miljö med 12 timmars ljus följt av 12 timmars mörker.

Was this helpful?
Χρησιμοποίηση της ενέργειας του φυτού από τα φυτικά κύτταρα για την σύνθεση οργανικών ενώσεων (κυρίως υδατανθράκων) από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου.


photosynthesis: Synthesis by plant cells of organic compounds (mainly carbohydrates) in the presence of light from carbon dioxide and water, with simultaneous production of oxygen.

fotossíntese : Síntese efectuada pelas células das plantas, na presença de luz, dos compostos orgânicos (principalmente hidratos de carbono) a partir do dióxido de carbono e água com a produção simultânea de oxigénio.

fotosyntes: Den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi (främst i form av kolhydrater)

Was this helpful?
Η κίνηση των οργανισμών που επηρεάζονται από την διαβάθμιση του φωτός.


phototaxis: Movement of organisms influenced by a light gradient.

fototaxia: Movimento de organismos influenciados por um gradiente de luz.

fototaxis: Rörelser hos djur inducerade av en ljusgradient.

Was this helpful?
Αυτότροφος οργανισμός που χρησιμοποιεί ενέργεια που προέρχεται από το φως για να οικοδομήσει οργανικά μόρια από ανόργανα υλικά. Οι αποκλειστικά αυτότροφοι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιασθούν μόνο μέσω των φωτοσυνθετικών τους πλαστιδίων, αλλά πολλοί φωτοτρόφοι οργανισμοί είναι επίσης μερικώς ετερότροφοι, ικανοί να αποικοδομούν οργανικά υλικά ως πηγή ενέργειας (τουλάχιστον, ένα μέρος από αυτήν που χρειάζονται), και/αλλά, πολλοί οργανισμοί απαιτούν επιπλέον αυξητικούς παρά- γον


phototroph: Autotrophic organism that uses energy derived from light to build up organic molecules from inorganic materials; obligate autotrophs can survive and multiply via their photosynthetic plastids alone, but many phototrophs are also partially heterotrophic, able to break down organic materials as a source of some of the energy they need, but many also require supplementary growth factors (vitamins); most chlorophyll- containing plants are phototrophs as are some bacteria; the so-called "phytoflagel

fototrófico : Organismo autotrófico que utiliza energia derivada da luz para produzir moléculas orgânicas a partir de matéria inorgânica; autotróficos obrigatórios podem sobreviver e multiplicar-se apenas através dos seus plastídios fotossintéticos, mas muitos fototróficos são também parcialmente heterotróficos, capazes de degradar matéria orgânica como fonte de alguma da energia de que necessitam, no entanto, muitos também necessitam de factores de crescimento suplementares (vitaminas); a maioria das plantas

fototrof: Autotrof organism som kan utnyttja ljus för sin energiförsörjning. Den finns hos gröna växter, alger och fototrofa bakterier.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES