AMC LIMITED

Σ

Κοινωνία ή ομάδα οργανισμών του ιδίου είδους, με κοινωνική δομή η οποία αποτελείται από όμοια μέλη ή αυτοτελείς μονάδες, που έχουν όμως ένα χαμηλό επίπεδο συντονισμού, κοινωνικής ένταξης ή γονοτυπικής συγγένειας.


aggregation: A society or group of conspecific organisms which have a social structure and consist of repeated members or modular units but with a low level of coordination, integration or genotypic relatedness.

agregação : Uma sociedade ou grupo de organismos co-específicos que têm uma estrutura social e que consistem de membros ou unidades modulares repetidos mas com um baixo nível de coordenação, integração ou afinidade genotípica

aggregation: Ett samhälle eller en grupp av konspecifika organismer som har en social struktur och består av upprepade medlemmar eller modulära enheter men med en låg nivå av koordination, integrering eller genotypiskt släktskap.

Was this helpful?
Φονική τοξίνη η οποία παράγεται από το δινομαστιγωτό Gonyaulax catenella .


saxitoxin: Lethal toxin produced by the dinoflagellate Gonyaulax catenella .

saxitocina: Toxina letal produzida pelo dinoflagelado Gonyaulax catenella .

saxitoxin: Dödligt gift producerat av dinoflagellaten Gonyaulax catenella.

Was this helpful?
Τρεφόμενος με ζωïκούς ιστούς.


carnivorous: Feeding on animal tissues.

carnívoro : Que se alimenta de tecidos animais.

köttätande: Äter djurvävnad

Was this helpful?
Ένα σταθερό σημείο στο οποίο αναφέρονται τα βάθη της θάλασσας ή τα ύψη της παλίρροιας. Στο παρελθόν σχετιζόταν με την αμπώτιδα, αλλά πρόσφατα σχετίζεται με την μικρότερη αστρονομική παλίρροια.


chart datum: The permanently established surface from which depth soundings or tide levels are referenced; formerly related to low water but more recently to the lowest astronomical tide datum; datum plane; tidal datum; a permanently established reference level usually relating to tide levels, water depth, etc.

gráfico de dados : Superfície permanentemente estabelecida a partir da qual são referenciados a profundidade dos fundos ou os níveis das marés; relacionada antigamente com a maré baixa ( q.v.) , mas mais recentemente com os dados da mais baixa maré astronómica (q.v.); plano de dados; dados das marés; um nível de referência permanentemente estabelecido normalmente relacionado com níveis de marés, profundidade das águas, etc.

referensyta: Fastställd yta som djupmätningar och tidvattensnivåer hänvisar till.

Was this helpful?
Συλλογικός όρος γιά το σωματιδιακό υλικό που αιωρείται στη στήλη του νερού. Περιλαμβάνει την σωματιδιακή οργανική ύλη όπως πλαγκτόν και οργανικό τριπτόν καθώς και ανόργανα σωματίδια όπως η ιλύς.


seston: Collective term for the particulate material suspended within the water column. Seston includes particulate organic matter such as plankton and organic detritus as well as inorganic particles such as silt.

séston : Termo colectivo para as partículas de matéria em suspensão dentro de uma coluna de água. O séston inclui matéria orgânica particulada, tal como o plâncton e detritos orgânicos, e partículas inorgânicas, tal como o sedimento.

seston: Sammlingsnamn för partiklar som simmar eller svävar i vatten eller luft. Inkluderar både organiskt material som t.ex. plankton men också oorganiska partiklar.

Was this helpful?
Η πυκνότητα του νερού σε ατμοσφαιρική πίεση.


sigma-t: The density of sea water at atmospheric pressure.

Sigma-t: A densidade da água do mar à pressão atmosférica.

sigma-t: Densiteten hos havsvatten vid normalt tryck.

Was this helpful?
Γραφική παράσταση της μεταβολής των ανεμογενών ρευμάτων σε συνάρτηση, με το αυξανόμενο βάθος, σύμφωνα με την θεωρία του ΕΚΜΑΝ.


Ekman spiral: A graphic representation of the way in which the theoretical wind- driven currents in the surface layers of the sea vary with depth.

espiral de ekman : Representação gráfica teórica do modo como as correntes movidas pelo vento nas camadas superficiais do mar variam com a profundidade.

ekmanspiral: Grafisk framställning som visar hur de vinddrivna strömmarna vid havets yta varierar med djup.

Was this helpful?
Ζώα με σπονδυλική στήλη.


vertebrates: Animals with backbones (vertebrae).

vertebrados : Animais com espinha dorsal (vértebras).

vertebrat: Djur med ryggrad.

Was this helpful?
Ποσοτική εκτίμηση της ολικής μάζας των οργανισμών που συναποτελούν έναν πληθυσμό ή τμήμα ενός πληθυσμού ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη βιολογική ενότητα σε μια δεδομένη περιοχή και σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μετρείται ως όγκος, μάζα (ζωντανή, νεκρή, ξηρό ή οργανικό βάρος) ή ενέργεια (Joules, calories).


standing stock: Any quantitative estimate of the total mass of organisms comprising all or part of a population or any other specified unit, or within a given area at a given time; measured as volume, mass (live, dead, dry or ash-free weight) or energy (Joules, calories).

carga instantanea do manancial : Qualquer estimação quantitativa da massa total dos organismos compreendendo a totalidade ou parte de uma população ou qualquer outra unidade especificada, ou dentro de uma dada área num dado período; calculada como o volume, peso (vivo, morto, seco ou livre de cinzas) ou energia (Joules, calorias).

stående biomassa: Kvantitativ uppskattning av den totala massan organismer som utgör alla delar av en godtycklig enhet (t.ex. en population), eller lever inom ett område en viss tidpunkt; mätt som volym, massa (levande,död,torr eller askfri vikt) eller energi (joule, kalorier).

Was this helpful?
Ποσοτική εκτίμηση της ολικής μάζας των οργανισμών που συναποτελούν έναν πληθυσμό ή τμήμα ενός πληθυσμού ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη βιολογική ενότητα σε μια δεδομένη περιοχή και σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μετρείται ως όγκος, μάζα (ζωντανή, νεκρή, ξηρό ή οργανικό βάρος) ή ενέργεια (Joules, calories).


standing crop: Any quantitative estimate of the total mass of organisms comprising all or part of a population or any other specified unit, or within a given area at a given time; measured as volume, mass (live, dead, dry or ash-free weight) or energy (Joules, calories).

carga instantanea : Qualquer estimação quantitativa da massa total dos organismos compreendendo a totalidade ou parte de uma população ou qualquer outra unidade especificada, ou dentro de uma dada área num dado período; calculada como o volume, peso (vivo, morto, seco ou livre de cinzas) ou energia (Joules, calorias).

stående gröda: Kvantitativ uppskattning av den totala massan organismer som utgör alla delar av en godtycklig enhet (t.ex. en population), eller lever inom ett område en viss tidpunkt; mätt som volym, massa (levande,död,torr eller askfri vikt) eller energi (joule, kalorier).

Was this helpful?
(1) Ειδική ποικιλία ή απόθεμα οργανισμών του ιδίου είδους που διαθέτει διακριτά κληρονομικά χαρακτηριστικά που το διαφορο- ποιούν από άλλα ανάλογα αποθέματα. (2) ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: στην μηχανική η σχετική μεταβολή των διαστάσεων ενός σώματος εξαιτίας της εφαρμογής μιάς δύναμης π.χ. η παραμόρφωση ενός υλικού που υποβάλλεται σε τάση.


strain: (1) A specific breed or stock of organisms of the same species possessing distinctive hereditary characteristics that distinguish them from other such breeds or stocks. (2) In mechanics: a relative change in the dimensions of a body in response to an applied force, e.g. the deformation of a material under stress.

estirpe : (1) Uma geração ou manancial de organismos específicos pertencentes à mesma espécie que possuem características hereditárias distintas que os distinguem de outras gerações ou mananciais. (2) Em mecânica: uma alteração relativa nas dimensões de um corpo em resposta a uma força aplicada, e.g. a deformação de um material sob tensão.

linje: (1) En specifik sort eller ras av av individer av samma art som innehar distinkta ärftliga karaktärer som skiljer dem från andra. (2) Inom mekaniken: en relativ förändring av en kropps dimensioner som svar på den kraft den utsätts för, deformationen av material under stress.

Was this helpful?
Οργανισμός ικανός να ζήσει μόνο μέσα σε μικρό εύρος αλατότητας. Πρβλ. Ολιγόαλος, Ευρύαλος.


stenohaline: Organisms that can exist only within a narrow range of salinity.

estenohalina/ estenossalina: Organismos que podem existir apenas numa estreita amplitude de salinidade; cf. oligohalina, eurihalina.

stenohalin: Organismer som bara kan leva i ett smalt salthaltsintervall. Jmf oligohaline, euryhaline.

Was this helpful?
Ανεκτικό σε μικρό εύρος βάθους.


stenobathic: Tolerant of a narrow range of depth.

estenobático : Tolerância de uma estreita amplitude de profundidade.

stenobatiskt: Tollererar ett snävt djupintervall.

Was this helpful?
Ο έχων στενό εύρος ανοχής για ένα συγκεκριμένο παράγοντα όπως η θερμοκρασία, τουτέστιν στενόθερμος.


stenotypic: Having a narrow tolerance range for a given factor such as temperature; i.e. stenothermal.

estenótipico : Que tem um estreita margem de tolerância para um dado factor tal como a temperatura; i.e. estenotérmico.

stenotypisk: Att ha ett smalt tolerans intervall för en given faktor som t.ex. temperatur.

Was this helpful?
Κοινός όρος γιά τα αναβολικά στεροειδή. Ομάδα βιολογικά ενεργών οργανικών ενώσεων που εκκρίνονται από τον φλοιό των επινεφριδίων, τους όρχεις, τις ωοθήκες και τον πλακούντα. Χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός δακτυλίου cyclopentanoperhydrophenanthrene και περιλαμβάνουν τα οιστρογόνα, ανδρογόνα και τα μεταλλοκορτικοειδή.


steroid: Common term for anabolic steroids. They are a group of biologically active organic compounds secreted by the adrenal cortex, testis, ovary and placenta and are characterized by the presence of a cyclopentanoperhydrophenanthrene ring. They include the oestrogens, androgens and mineralocorticoids.

esteróide : Termo comum para esteróides anabolizantes. São um grupo de compostos orgânicos biologicamente activos secretados pelo córtex supra-renal, testículo, ovário e placenta e são caracterizados pela presença de um anel de ciclopentanoperhidrofenantereno. Incluem os estrógenios, androgénios e corticóides minerais.

steroid: En grupp fettsubstanser (lipider) vilkas grundstruktur är ringsystemet cyklopentanoperhydrofenantren (gonan). Gruppen har stor biologisk och medicinsk betydelse.

Was this helpful?
Μαθηματικό μοντέλο ενός συστήματος που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα τυχαίων γεγονότων.


stochastic model: Mathematical model of a system that includes the effect of random events.

estocástico: Exemplo matemático de um sistema que inclui o efeito dos casos aleatórios.

stokastisk model: Mattematisk modell av ett system där upprepat skeende eller fenomen tillåts ske slumpartat.

Was this helpful?
Ο όρος χρησιμοποιείται (μεταξύ άλλων) στην καλλιέργεια των ασπονδύλων και αναφέρεται στον βαθμό επιτυχίας στην εγκατάσταση νεαρών ατόμων σε ένα δεδομένο υπόστρωμα εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος.


recruitment: Term used in shellfish farming referring to the degree that successful juvenile settlement has occurred over a given time period.

recrutamento : Termo utilizado no cultivo de bivalves para referir o grau de sucesso da fixação de juvenis num dado período de tempo.

rekrytering: Mängden larver som genomgått metamorfos och slagit sig ner per tidsenhet, används bl.a. om fastsittande nässeldjur och blötdjur.

Was this helpful?
Κυκλική ή σπειροειδής κίνηση του νερού , χαρακτηριστική των θαλάσσιων ρευμάτων, και άλλων μετατοπίσεων υδάτινων μαζών.


gyre: A circular or spiral system of movement, characteristic of oceanic currents, and other systems of water movement.

giro : Um movimento circular ou em espiral, característico das correntes oceânicas, e de outros sistemas de movimento de água.

virvel: Circulär eller spiral rörelse som karakteriserar havströmmar eller andra system av vattenrörelse.

Was this helpful?
Η ζώνη στην οποία οι συνθήκες αλλάζουν από αερόβιες σε αναερόβιες σε θαλάσσια ιζήματα.


Redox discontinuity layer: A zone where conditions change from aerobic to anaerobic in marine sediments.

camada redox descontínua: Zona de sedimentos marinhos onde as condições mudam de aerobicas para anaerobicas.

Redox lager: Zon i marina sediment där förhållandena ändras från aeroba till anaeroba.

Was this helpful?
Ένα πολύ λεπτό στρώμα πετρελαίου που σχηματίζεται στην επιφάνεια του νερού , συχνά σαν αποτέλεσμα πετρελαιοκηλίδας.


oil film: A very thin layer of oil formed on top of the surface of water often as a result of an oil spill.

película de óleo: Uma camada muito fina de óleo formada à superfície da água normalmente como resultado de um derrame.

olje film: Ett väldigt tunt lager olja ovanpå vattenytan ofta i samband med oljeutsläpp.

Was this helpful?
Εκτεταμένες κοινωνίες μυδιών οι οποίες εμφανίζονται σε διάφορους τύπους υποστρώματος.


mussel beds: Extensive mussel communities that occur on several types of substrate.

bancos de mexilhão: Grandes comunidades de mexilhões que aparecem em vários tipos de substrato.

musselbank: Stora musselsamhällen som kan påträffas på en mängd olika substrat.

Was this helpful?
Ο σχηματισμός οριζόντιων επιπέδων νερού εξ αιτίας των διαφορετικών φυσικών ιδιοτήτων.


stratification: The formation of horizontal layers of water due to different physical properties.

estratificação: A formação de camadas horizontais de água devido a diferentes propriedades fisicas.

stratifiera: Bildandet av horizontella lager av vatten på grund av skillnad i fysiska egenskaper.

Was this helpful?
Το είδος της ροής κατά την οποία το υγρό κινείται ομαλά σε παράλληλα στρώματα. Η μη τυρβώδης ροή.


laminar flow: A flow in which the fluid moves smoothly in streamlined parallel layers or sheets; a non-turbulent flow. (Laminary flow, sheet flow, streamline flow).

fluxo laminar : Um fluxo onde o líquido se move suavemente num leito ou camadas aerodinâmicas paralelas; uma corrente não turbulenta. (corrente laminar, corrente em camadas).

laminärt flöde: Strömning av en vätska där rörelse kan sägas vara välordnad (all rörelse sker i skikt i strömningsriktningen). Motsatsen är turbulent strömning, som är kaotisk.

Was this helpful?
Η ποσότητα μιας ουσίας η οποία κατανέμεται σε δεδομένη ποσότητα ενός μέσου. Η περιγραφή των συγκεντρώσεων αυτών γίνεται με διάφορες μονάδες. Συχνά χρησιμοποιείται το βάρος της ουσίας που περιέχεται σε 1 λίτρο διαλύτη (π.χ. mg l-1). Τέτοιες μονάδες χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά με λόγους όπως μέρη ανά εκατομμύριο (ppm, πχ. 1mg ουσίας σε 1 λίτρο δηλ. 1000g καθαρού νερού = 1 ppm). Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή καθώς οι μονάδες αυτές είναι όγκος/όγκος ή βάρος/βάρος. Η μονάδα ppb (μέρη


concentrations: The quality of a specified substance in a given amount of the medium throughout which it is distributed. Several units are currently used to describe the concentrations of substances in water. Frequently, the weight of the substance contained within 1 litre is used in a weight/volume ratio (e.g. mg l-1.). Such units are often used interchangeably with ratios such as parts per million (ppm; e.g. 1mg of a substance in 1 litre, i.e. 1000g, of pure water = 1 ppm). Care should be taken, however, as t

concentrações : A qualidade de uma determinada substância numa dada quantidade de meio através do qual está distribuída. Actualmente, várias unidades são utilizadas para descrever as concentrações de substâncias na água. Frequentemente, o peso da substância contida num litro é utilizado numa relação peso/volume (e.g. mg l-1). Tais unidades são frequentemente utilizadas alternadamente com rácios tais como partes por milhão (ppm; e.g. 1mg de uma substância num litro, i.e. 1000g de água pura = 1 ppm). Contudo, d

koncentration: Relativ mängd av en substans i lösning eller blandning i viss vätska elller gas. Flera enheter används för att beskriva substansmängdskoncentrationen i vatten. Vanliga måttenheten är ett mol (som är lika med Avogadros nummer - 6.02x1023).

Was this helpful?
Μέτρο της οξύτητας ή βασικότητας των διαλυμάτων.


hydrogen ion concentration: A measure of the acidity or basicity of solutions. See pH.

concentração de hidrogénio : Medição da acidez ou basicidade das soluções. Ver pH.

vätejonkoncentration: Ett mått på hur sura eller basiska lösningar är. Se pH.

Was this helpful?
Η προσέγγιση δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών, π.χ. των ματιών των κεφαλο- πόδων και των σπονδυλωτών. (1) Εξελικτική διαδι- κασία που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ομοιότητας ορισμένων χαρακτηριστικών μεταξύ οργανισμών αρχικά διαφορετικών. (2) Στην υδρο- λογία και ωκεανογραφία, η συμβολή δύο αντιθέτων επιφανειακών ρευμάτων, τα οποία αναμιγνύονται και καταβυθίζονται.


convergence: The coming together of two or more entities, such as cephalopods and vertebrate eyes. (1) Evolution such as to produce an increasing similarity in some characteristic between groups of organisms which were initially different. (2) In hydrology and oceanography: the coming together of two opposing surface currents, which mix and downwell.

convergência : A junção de duas ou mais entidades, tais como os olhos de cefalópodes e de vertebrados. (1) Evolução no sentido de gerar uma crescente semelhança nalgumas características entre grupos de organismos inicialmente diferentes. (2) Na hidrologia e oceanografia: a junção de duas correntes de superfície opostas, que se misturam e afundam.

konvergens: (1) Biologisk utveckling där likartade strukturer utvecklats från skilda utgångspunkter. Sådan utveckling sker främst då strukturer hos organismer från skilda utvecklingslinjer utsätts för likartad miljöpåverkan. Typiska exempel är den konvergenta utvecklingen av pungdjur som pungvarg i Australien och placentadäggdjur som varg i Eurasien och Nordamerika. (2) Inom hydrologi och oceanografi; horisontell inströmning av vatten i ett område. Vid ytkonvergenser sjunker vatten.

Was this helpful?
Συσσωμ- άτωση κυττάρων ή άλλων σωματιδίων, πχ. κινητών βακίλλων, ερυθροκυττάρων κ.λ.π. Παράδειγμα απο- τελεί επίσης η μείξη ομάδων αίματος που είναι ασύμβατες.


agglutination: The clumping together of cells or other particles, for example, mobile bacilli, red blood cells, etc; for example, when mixing incompatible blood types.

aglutinação : A agregação de células ou outras partículas, por exemplo, bacilos móveis, glóbulos vermelhos, etc; por exemplo, quando se misturam tipos de sangue incompatíveis.

agglutination: När celler eller andra partiklar klumpar ihop sig, till exempel rörliga baciller, röda blodkroppar. etc; till exempel när man blandar inkompatibla blodgrupper.

Was this helpful?
Εξωτερικό ερέθισμα που αποτελεί το έναυσμα ή συγχρονίζει έναν βιολογικό ρυθμό.


zeitgeber: Any external stimulus that acts to trigger or phase a biological rhythm; synchronizer.

zeitgeber: Qualquer estímulo externo que actua para disparar ou fasear um ritmo biológico; sincronizador.

zeitgeber: Ett externt stimuli som synkroniserar eller fasar en biologisk rytm.

Was this helpful?
Η κοινή διαβίωση, με περισσότερο ή λιγότερο στενό και συνεχή τρόπο, δύο ειδών οργανισμών, του ξενιστή και του συμβιώτη. Αν η σχέση είναι αμοιβαία ευεργετική, ονομάζεται αμοιβαιότητα. Αν είναι ευεργετική για τον συμβιώτη και με μικρές επιπτώσεις (επωφελείς ή επιβλαβείς) για τον (ξενιστή ονομάζεται ομοσιτισμός. Αν είναι ευεργετική για τον συμβιώτη και επιβλαβής σε διαφορετικούς βαθμούς, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του ξενιστή, θεωρείται παρασιτισμός.


symbiosis: The more or less intimate and continuous association between individuals of two or more species. If the relationship is mutually beneficial, it is called mutualism. If it is beneficial to one of the individuals (symbiont) with little effect (beneficial or harmful) on the other (host), it is termed commens- alism. If it is beneficial to the symbiont and harmful in various degrees, including fatal, to the host, it is termed parasitism.

simbiose : A associação contínua entre indivíduos de duas ou mais espécies. Se o relacionamento é mutuamente benéfico, chama-se mutualismo. Se é benéfico para um dos indivíduos (simbionte) com pouco efeito (benéfico ou prejudicial) sobre o outro (hospedeiro), diz-se comensalismo. Se é benéfico para o simbionte e prejudicial em vários graus, incluindo o fatal para o hospedeiro, diz-se parasitismo.

symbios: Mer eller mindre intim och varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer. Vanligen avses bara sådan samlevnad som är väsentlig för båda parter. Mer vittomfattande är mutualism, som utöver verklig symbios kan innefatta också mer tillfälliga eller för endera parten oväsentliga men dock positiva relationer.

Was this helpful?
Η παγίδευση οργανισμών μέσα στο νερό εισροής. Στα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος αναγνωρίζονται δύο τύποι συμπα- ράσυρσης: θυσάνου (εκροής) και αντλίας.


entrainment: The capture and inclusion of organisms into intake water. In power plants, two types of entrainment are recognized: plume entrainment and pump entrainment.

entrada: A captação e inclusão de organismos na água de entrada. Nas centrais eléctricas, são reconhecidos dois tipos de entradas: sob a forma de pluma ou bombeada.

intag: När organismer fångas upp i intagsvattnet.

Was this helpful?
(1) Χρησιμοποιείται γιά πληθυσμούς, είδη ή ταξινομικές μονάδες που συναντώνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Οι πληθυσμοί είτε καταλαμβάνουν το ίδιο ενδιαίτημα (βιοτική συμπατρία) είτε διαφορετικά ενδιαιτήματα (γειτονική συμπατρία) στην ίδια γεωγραφική περιοχή. (2) συμπάτριος υβριδισμός: η περιστασιακή παραγωγή υβριδίων μεταξύ δύο καλά ορισμένων συμπάτριων ειδών.


sympatric: (1) Used of populations, species or taxa occurring together in the same geographical area; the populations may occupy the same habitat (biotic sympatry) or different habitats (neighbouring sympatry) within the same geographical area. (2) Sympatric hybridization: the occasional production of hybrids between two well-defined sympatric species.

simpatria : (1) Utilizado para populações, espécies ou táxons que ocorrem juntos na mesma área geográfica; as populações podem ocupar o mesmo habitat (simpatria biótica) ou habitats diferentes (simpatria limítrofe) na mesma área geográfica. (2) Hibridação simpátrica: a produção ocasional de híbridos entre duas espécies simpátricas bem definidas.

sympatrisk: (1) Förhållandet att två skilda arter eller andra organismgrupper förekommer inom samma geografiska område (samma eller olika habitat). Motsatsen är allopatri. (2) Sympatriskhybridisering: hybridiering mellan två väl definierade sympatriska arter.

Was this helpful?
Διαδικασίες της φυσιολογίας ή της συμπεριφοράς που εμφανίζονται σε ένα τουλάχιστον από τα δύο φύλα κατά την διαδικασία της ωοτοκίας. Bλ. ΕΡΩΤΟΤΡΟΠIΑ.


spawning behaviour: Any physiological or behavioural processes that arise in either sex during the process of spawning.

comportamento de postura : Qualquer processo fisiológico ou comportamental que surge em ambos os sexos durante o processo de desova.

lekbeteende: Den fysiologiska eller beteende process som uppstår i de båda könen vid lek processen.

Was this helpful?
(1)Η ένωση δύο επιφανειών ή δομών, που διαφορετικά θα ήταν χωρισμένες, παράδειγματα αποτελούν σπλαχνικά όργανα που προσφύονται στο κοιλιακό τοίχωμα, ως αποτέλεσμα οξείας ή χρόνιας φλεγμονής. (2) Στην μικροβιολογία: ορισμένοι μικροοργανισμοί συχνά συνδέονται ειδικά ή μη ειδικά με ένα υπόστρωμα ή με άλλα κύτταρα. Σε μερικές περιπτώσεις η σύμφυση είναι γνωστό ότι πραγματοποιείται με την παρεμβολή εξειδικευμένων μικροβιακών παραγόντων. Μικροοργανισμοί που ζούν ελεύθερα σε υδάτινα ενδιαιτήματα, προ-


adhesion: (1) The union of two surfaces or structures which would otherwise be separate. Examples are visceral organs attached to the abdominal wall, the result of acute or chronic inflammation. (2) In microbiology: in nature, microorganisms often bind specifically or non-specifically to a substratum or to other cells; in some cases adhesion is known to be mediated by specialized microbial components or structures. Free-living microorganisms in aquatic habitats often adhere to submerged surfaces on, for

adesão : (1) A união de duas superfícies ou estruturas que de outra forma estariam separadas. Como exemplo temos os orgãos viscerais adstritos à parede abdominal, como resultado de uma inflamação aguda ou crónica. (2) Em microbiologia: na natureza, os microorganismos unem-se muitas vezes especificamente ou não especificamente a um substrato ou outras células; nalguns casos sabe-se que a adesão é mediada por componentes ou estruturas microbianas especializadas. Microorganismos de vida livre em habitats aq

adhesion: (1) Sammanförandet av två ytor eller strukturer som annars skulle vara separerade. Exempel är viscerala organs fäste till abdominalväggen, resultatet av akut eller kronisk inflammation. (2) I mikrobiologi: i naturen binder ofta mikroorganismer specifikt eller icke-specifikt till ett substrat eller till andra celler; i vissa fall kan vidhäftande medieras av specialiserade mikrobiella komponeneter eller strukturer. I akvatiska habitat är frilevande mikroorganismer ofta vidhäftade ytor på, till exe

Was this helpful?
Η αναμενόμενη τιμή του γινομένου των αποκλίσεων δύο τυχαίων μεταβλητών από τους αντίστοιχους μέσους όρους.


covariance: The expected value of the product of the deviations of two random variables from their respective means.

covariância : O valor esperado do produto dos desvios de duas variáveis aleatórias a partir das suas respectivas médias.

kovarians: Den förväntade värdet av produkten av avvikelserna av två slumpmässiga variabler från deras respektiva medelvärden.

Was this helpful?
Ο ανήκων στο ίδιο είδος.


conspecific: Belonging to the same species.

co-específico : Pertencente às mesmas espécies.

samma art: Tillhörande samma art.

Was this helpful?
Αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου δύο παράγοντες παράγουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που θα αναμενόταν από το σύνολο των ατομικών τους αποτελεσμάτων.


synergism: Refers to a condition wherein two agents produce a greater effect than might be predicted from the sum of their individual effects.

sinergismo : Refere-se a uma condição em que dois agentes produzem um efeito maior do que seria previsto da soma dos seus efeitos individuais.

synergism: Samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller negativt, påverkar en process på ett sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningarna av faktorerna var för sig.

Was this helpful?
Η αρχή της ταξινόμησης σύμφωνα με την οποία η συνεχής χρήση ενός ονόματος θα πρέπει να έχει το προβάδισμα σε σχέση με ένα άλλο που έχει δημοσιευτεί προγενέστερα, όταν καθορίζεται ποιό από τα δύο ή περισσότερα συγκρουόμενα ονόματα θα πρέπει να υιοθετηθεί.


continuity: In taxonomy, the principle that continuity of usage of a particular name should take precedence over the priority of publication in determining which of two or more competing scientific names should be adopted.

continuidade : Em taxonomia, o princípio de que a continuidade de utilização de um dado nome deve ter precedência sobre a prioridade de publicação ao determinar qual de dois ou mais nomes científicos em concorrência devem ser adoptados.

kontinuitet: Inom taxonomi är det principen där den fortsatta användnigen av ett visst namn ska ha företräde framför prioriteringen av publikation då man ska bestämma vilken av två konkurrerande vetenskapliga namn ska användas.

Was this helpful?
Η συνολική ενέργεια που περιέχεται σε μια μονάδα τροφής (δίνεται επίσης και ως συνολικές θερμίδες).


gross energy: The total energy present in a unit of food (also given as gross calories).

energia bruta : A energia total presente numa unidade de alimento (também referida como calorias brutas).

bruttoenergi: Den totala energin som finns i födan (kan uttryckas som den totala antal kalorier).

Was this helpful?
Στην ανάλυση διασποράς (βλ.λ), το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων όλων των παρατηρήσεων από τους μέσους τους.


total sum of squares: In an Analysis of Variance, the sum of the squared deviations of all observations from their means.

soma total dos quadrados : Na Análise de Variância, a soma dos desvios quadrados de todos as observações das suas respectivas médias.

totala kvadratsumman: Inom variansanalys: summan av kvadraten på avikelsen från medelvärdet hos alla observationer.

Was this helpful?
Η δεδομένη απόκλιση που εκφράζεται σαν ένα ποσοστό του μέσου όρου. Μια μέτρηση του μεγέθους της απόκλισης μέσα σε έναν πληθυσμό.


coefficient of variation: The standard deviation expressed as a percentage of the mean. A measure of the amount of variation within a population.

coeficiente de variação : Desvio padrão expresso em percentagem da média. Medida do valor da variação dentro de uma população.

variationskoefficient: Standardavvikelsen uttryckt i procent av medelvärdet. Mått på variationen inom en population.

Was this helpful?
Μέτρο του βαθμού στον οποίο ένα συστατικό (συνήθως ξενοβιοτικό), το οποίο είναι παρόν σε ένα υδάτινο περιβάλλον, συσσωρεύεται στην βιομάζα των οργανισμών (π.χ. φύκη) που ζουν στο περιβάλλον. BCF=Co/Cw, όπου Co= η συγκέντρωση του συστατικού στους οργανισμούς και Cw= η συγκέντρωση του συστατικού στο νερό.


bioconcentration factor (BCF): A measure of the degree to which a compound (commonly a xenobiotic), present in an aquatic environment, is accumulated in the biomass of organisms (e.g. algae) living in that environment. BCF = Co/Cw where Co = concentration of the compound in the organisms, and Cw is the concentration of the compound in the water.

factor de bioconcentração (BCF) : A medição do grau em que um composto (normalmente um xenobiótico), presente num ambiente aquático, está acumulado na biomassa dos organismos (e.g. Algas) que habitam nesse ambiente. BCF = Co/Cw onde Co = concentração do composto nos organismos e Cw é a concentração do composto na água.

biokoncentrationsfaktor -BCF: Måttet på den grad som en förening (vanligtvis en xenobiot), närvarande i en akvatiskt miljö, ackumuleras i biomassan av organismer (t. ex alger) som lever i den miljön. Bjfr = Co/Cw där Co = koncentrationen av föreningen i organismerna, och Cw är koncentrationen av föreningen i vattnet.

Was this helpful?
Ο όγκος του νερού, ο οποίος, υπό την επίδραση μοναδιαίας πιεζομετρικής διαφοράς, διαπερνά ανά μονάδα χρόνου και υπό συνθήκες στρωτής ροής και σταθερής θερμοκρασίας ( συνήθως 200C), την μοναδιαία εγκάρσια επιφάνεια ενός πορώδους υλικού (ms-1).


coefficient of permeability: The rate of discharge of water under laminar flow conditions through a unit cross-sectional area of a porous medium under a unit hydraulic gradient and standard temperature conditions (usually 200C).

coeficiente de permeabilidade: A proporção de descarga de água sob condições de escoamento laminar através de um corte transversal de um meio poroso sob um gradiente hidraulico e condições de temperatura padrão (geralmente 200 C).

permeabilitetskoefficient: Vattens strömningshastighet genom ett poröst medium vid standardtemperatur (vanligen 200C); jfr. permeabilitet.

Was this helpful?
Η δύναμη που απαιτείται ανά μονάδα επιφανείας για την εξουδετέρωση της εσωτερικής τριβής ενός ρευστού, ώστε να διαιρείται η διαφορά ταχυτήτων μεταξύ δύο παραλλήλων στρωμμάτων του ρευστού που απέχουν μεταξύ τους κατά μια μονάδα μηκους.


coefficient of viscosity: The shearing force per unit area required to maintain a unit difference in velocity between two parallel layers of a fluid a unit distance apart.

coeficiente de viscosidade: A força de corte por unidade de área necessária para manter uma unidade de diferença em velocidade entre duas camadas paralelas de um fluido a uma unidade de distância

viskositetskoefficient: Skjuvspänningen per ytenhet som behövs för att bibehålla en konstant skillnad i skjuvningshastighet mellan två parallella vätskeskikt.

Was this helpful?
Πιθανότητα καρκίνου, λευχαιμίας ή κληρονομήσιμης βλάβης ανά μονάδα ισοδύναμου δόσης. Συνήθως, αναφέρεται σε μοιραίες κακοήθεις ασθένειες και σοβαρές κληρονομικές βλάβες. Εκφράζεται ως πιθανότητα ανά sievert.


risk factor: The probability of cancer and leukemia or hereditary damage per unit dose equivalent. Usually refers to fatal malignant diseases and serious hereditary damage; expressed as the probability per sievert.

factor de risco : A probabilidade de cancro e leucemia ou danos hereditários. Normalmente refere-se a doenças malignas fatais e danos hereditários graves; expressa como a probabilidade por sievert ( q.v.) .

riskfaktor: Epidemiologisk term för en egenskap eller en exponering som innebär en ökad risk att insjukna i en viss sjukdom. Rökning är t.ex. riskfaktor för lungcancer.

Was this helpful?
Μεγάλη οικολογική αποτελεσματικότητα: ο λόγος της ενέργειας που αφομοιώνεται από ένα δεδομένο τροφικό επίπεδο προς την ενέργεια που αφομοιώνεται από το προηγούμενο τροφικό επίπεδο.


coefficient of ecological efficiency: Gross ecological efficiency; the ratio of energy assimilated at a given trophic level to that assimilated at the previous trophic level.

coeficiente de eficiência ecológica : Eficiência ecológica bruta; A razão da energia assimilada num determinado nível trófico em relação à energia assimilada no nível imediatamente anterior

koefficient på ekologisk effektivitet: Total ekologisk effektivitet (Gross ecological efficiency); Förhållande mellan energin som assimileras i en viss trofinivå och energin som assimileras i den föregående trofinivån.

Was this helpful?
Ομάδα ειδών που έχουν παρόμοιες απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση των οικολογικών πόρων σε μία και παρόμοιες στρατηγικές νομής, και επομένως έχουν παρόμοιους ρόλους στη βιοκοινωνία.


guild: A group of species having similar ecological resource requirements and foraging strategies and, therefore, having similar roles in the community.

associação : Um grupo de espécies que têm necessidades de recursos ecológicos e estratégias de alimentação similares e, por conseguinte, desempenham papéis semelhantes na comunidade.

grupp: En grupp arter som har likartade ekologiska resursbehov och furageringsstrategier och har därför samma roller i samhället.

Was this helpful?
Υπαρξη δύο ή περισσοτέρων ειδών στην ίδια περιοχή ή στο ίδιο ενδιαίτημα. Συνήθως ο όρος χρησιμοποιείται για εν δυνάμει ανταγωνιστές.


coexistence: The occurrence of two or more species in the same area or habitat, usually used of potential competitors.

coexistência : O aparecimento de duas ou mais espécies na mesma área ou habitat, geralmente potenciais rivais.

samlevnad: Förekomsten av två eller fler arter i samma område eller habitat. Vanligen använd för att beskriva relationen mellan potentiella konkurrenter.

Was this helpful?
Η σχέση μεταξύ δυο μεταβλητών με βάση ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών.


correlation: The relation between two variables, according to a specific range of values.

correlação: A relação entre duas variáveis, de acordo com uma amplitude específica de valores.

korrelation: Relationen mellan två variabler, beroende på vissa värden.

Was this helpful?
Στη στατιστική ανάλυση, αναφέρεται στον βαθμό συσχέτισης δυο τυχαίων μεταβλητών, των οποίων οι τιμές έχουν αντικατασταθεί από σειρές μέσα στα αντίστοιχα δείγματα.


rank correlation: In statistical analysis, the degree of association between two random variables, whose values have been replaced by ranks within their respective samples.

correlação de classes : Na análise estatística, o grau de associação entre duas variáveis aleatórias, cujos valores foram substituIdos por classes dentro das suas respectivas amostras.

rank korrelation: Inom statistiskanalys graden av sammhörighet mellan två slumpvis valda variabler, vilkas värde ersatts av rankingplacering inom varje stickprov.

Was this helpful?
Ο λόγος του αριθμού των ατόμων μιας συγκεκριμένης ομάδας προς τον συνολικό αριθμό των ατόμων, σε μια δεδομένη περιοχή, όγκο ή κοινωνία και για δεδομένη χρονική περίοδο.


relative abundance: The ratio of the number of individuals of a particular group to the total number of individuals, within a certain area, volume or community over a certain period of time.

abundância relativa : O rácio do número de indivíduos de um grupo específico para o número total de indivíduos, dentro de uma certa área, volume ou comunidade sobre um certo período de tempo.

relativ abundans: Förhållandet mellan antalet individer i en speciell grupp och det totala antalet individer, inomett speciellt område, volym eller samhälle under en viss tidsperiod.

Was this helpful?
Σχημ- ατισμός πολλαπλών χημικών δεσμών στους οποίους ένα μεταλλικό ιόν συνδέεται με ένα οργανικό μόριο. Εχει την ιδιότητα να κρατά το στοιχείο σε διάλυση και να το διατηρεί μή τοξικό.


chelation: Formation of multiple chemical bonds in which a metallic ion is firmly combined with an organic molecule, having the effect of keeping the element in solution and rendering it non-toxic.

quelação: Formação de múltiplas ligações químicas em que um ião metálico é firmemente ligado a uma molécula orgânica, tendo o efeito de manter o elemento em solução e torná-lo não tóxico.

kelering: Bildandet av multipla kemiska bindningar där en metal jon blir fast förenat till en organisk jon, och har som följd att elementet hålls kvar i lösningen och framställs som icke-toxiskt.

Was this helpful?
Το οργανικό υλικό που βρίσκεται στην στήλη του νερού υπό μορφή σωματιδίων. Η σωματιδιακή οργανική ύλη προσδιορίζεται από την απώλεια βάρους μετά από καύση σε 5500C του ξηρού υλικού που συγκρατείται σε φίλτρο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση σωματιδιακής ύλης ή από την αφαίρεση των ολικών διαλυμένων πτητικών στερεών από τα ολικά πτητικά στερεά.


particulate organic matter: Organic matter present in the water column in the form of particles. This fraction may be determined as the weight loss upon ignition at 5500 of the dry material retained on the filter used in the particulate matter analysis or by subtracting total dissolved volatile solids from total volatile solids.

matéria orgânica particulada : Matéria orgânica presente numa coluna de água sob a forma de partículas. Esta fracção pode ser determinada pelo peso perdido após o aquecimento a 5500 da matéria seca retida no filtro utilizado na análise da matéria particulada ou pela substracção do total dos sólidos voláteis dissolvidos do total dos sólidos voláteis.

partikulärt organiskt material: Det organiska material som finns i vattenmassan i form av partiklar. Mängden kan bl.a. fås fram genom att beräkna viktminskningen hos ett prov efter upphättning.

Was this helpful?
Το βάρος του ξηρού υλικού που συγκρατείται μετά την δίοδο ενός δείγματος νερού από λεπτό ηθμό είναι το ολικό σωματιδιακό υλικό (αιωρούμενα στερεά). Συνιστώμενη μέθοδος διήθησης: διήθηση εν κενώ (12-15 mg Ηg) μέσω φίλτρων 1 μm (π.χ. Whatman GF-C) και 0.22 μm (π.χ. Millipore) ενώ (φίλτρα 0.45 μm χρησιμοποιούνται συχνά από υδροβιολόγους). Σε θαλάσσιο νερό, το κατακρατούμενο ίζημα πρέπει να πλένεται με 0.9% μυρμηγκικό αμμώνιο. Τα φίλτρα πρέπει να προζυγίζονται, διότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές βάρ


particulate matter: The weight of dry material retained after passing a water sample through a fine filter is the total particulate matter (suspended solids). Recommended filtration method: vacuum filtration (l2-5 mg Hg) through l µm (e.g. Whatman GF-C) and 0.22 µm (e.g. Millipore) filters (0.45 l µm filters are commonly used by aquatic biologists). In sea water, wash residue with 0.9% ammonium formate. Filters must be pre-weighed, because individual filter sheets vary drastically in weight, somet

matéria particulada: O peso da matéria seca retida após passar uma amostra de água através de um filtro fino é o total da matéria particulada (sólidos em suspensão). O método de filtragem recomendado: filtragem por vácuo (2-5 mg Hg) através de filtros 1 l µm (e.g. Whatman GF-C) e 0.22 l µm (e.g. Millipore) (filtros de 0.45 l µm são normalmente usados em biologia marinha). Na água do mar, lavar os resíduos com formiato de amónio a 0.9%. Os filtros têm de ser previamente pesados, porque as folhas do

partikulärt material: Vikten av det torra material som blir kvar efter att ett vattenprov filtrerats genom ett fint filter kallas "total particulate mass" (lösta fasta ämnen).

Was this helpful?
(1) Μια υπερυψωμένη μάζα άμμου που συχνά αποτελεί ναυτικό κίνδυνο. (2) Ένα κοπάδι ψαριών.


shoal: (1) A submerged sand bank or sand bar that is often a navigational hazard. (2) A school of fish.

baixio : (1) Um banco de areia submerso ou língua de areia que é muitas vezes um risco para a navegação. (2) . (2) Cardume.

sandbank : (1) A submerged sand bank or sand bar that is often a navigational hazard. (2) A large school of fish.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES