AMC LIMITED

Ο

Ο ενοιολογικός χώρος που καταλαμβάνει ένα είδος, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον φυσικό χώρο, όσο και τον λειτουργικό ρόλο ενός είδους. Ο χώρος αυτός μπορεί να θεωρηθεί πολυδιάστατος με συντεταγμένες τις ποικίλες παράμετρους που επηρεάζουν την ύπαρξη του είδους. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν φυσικοχημικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία, αλατότητα, pΗ) και βιολογικούς (π.χ. ανταγωνισμός/ θήρευση, διαθεσιμότητα τροφής). Μερικές φορές χρησιμοποιείται εσφαλμένα ως ισοδύναμο του μικροενδιαιτήμα


niche: The conceptual space occupied by a species, which includes both the physical space as well as the functional role of the species; conceptualized as a multidimensional hypervolume, the coordinates of which are the various parameters affecting the existence of the species. These parameters include both physico-chemical factors (e.g., temperature, salinity, pH) and biological factors (e.g., competition/ predation, food availability). Sometimes erroneously used as the equivalent of microhabitat.

nicho : O espaço conceptual ocupado por uma espécie, o qual inclui quer o espaço físico quer o papel funcional da espécie; conceptualizado como um hipervolume multidimensional, cujas coordenadas são os vários parâmetros que afectam a existência da espécie. Estes parâmetros incluem quer factores físico-quimicos (e.g. temperatura, salinidade, pH) quer factores biológicos (e.g. competição/predação, disponibilidade de alimento). Por vezes utilizado erroneamente como o equivalente a microhabitat. Uma espécie

nisch: En viss arts eller populations totala omvärldsrelationer, t.ex. dess krav och toleranser gentemot klimatfaktorer, dess näringsbehov och dess roll som näring för organismer på högre trofisk nivå, dess konkurrens om resurserna och dess direkta inverkan på omvärlden med effekter för andra arter. Används ibland felaktigt som synonym till mikrohabitat. En art kan uppta flera nischer under sin utveckling/levnad.

Was this helpful?
Ο ενοιολογικός χώρος που καταλαμβάνει ένα είδος, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον φυσικό χώρο, όσο και τον λειτουργικό ρόλο ενός είδους. Ο χώρος αυτός μπορεί να θεωρηθεί πολυδιάστατος με συντεταγμένες τις ποικίλες παράμετρους που επηρεάζουν την ύπαρξη του είδους. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν φυσικοχημικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία, αλατότητα, pΗ) και βιολογικούς (π.χ. ανταγωνισμός/ θήρευση, διαθεσιμότητα τροφής). Μερικές φορές χρησιμοποιείται εσφαλμένα ως ισοδύναμο του μικροενδιαιτήμα


ecological niche: The conceptual space occupied by a species, which includes both the physical space as well as the functional role of the species; conceptualized as a multidimensional hypervolume, the coordinates of which are the various parameters affecting the existence of the species. These parameters include both physico-chemical factors (e.g., temperature, salinity, pH) and biological factors (e.g., competition/ predation, food availability). Sometimes erroneously used as the equivalent of microhabitat. A

nicho ecológico : O espaço conceptual ocupado por uma espécie, o qual inclui quer o espaço físico quer o papel funcional da espécie; conceptualizado como um hipervolume multidimensional, cujas coordenadas são os vários parâmetros que afectam a existência da espécie. Estes parâmetros incluem quer factores físico-quimicos (e.g. temperatura, salinidade, pH) quer factores biológicos (e.g. competição/predação, disponibilidade de alimento). Por vezes utilizado erroneamente como o equivalente a microhabitat. Uma espécie

ekologisk nisch: Det begreppsmässiga utrymme som upptas av en art, vilket inkluderar den fysiska utbredningen såväl som artens funktionella roll; föreställs som en multidimensionell volym, vars koordinater utgörs av de parametrar som påverkar artens existens. Dessa parametrar inkluderar både fysiokemiska faktorer (t.ex temperatur, salinitet, pH) och biologiska faktorer (t.ex konkurrens/predation, födotillgång). Ibland felaktigt använt, likställt med mikrohabitat. En art kan uppta olika nicher under sin utvecklin

Was this helpful?
Επιστημονικός κλάδος που μελετά τη σχέση των οργανισμών με το περιβάλλον τους.


ecology: A branch of science concerned with the interrelationships of organisms and their environments.

ecologia : Um ramo da ciência relacionado com as interrelações dos organismos e os seus ambientes.

ekologi: En vetenskaplig gren som intresserar sig för interaktioner mellan organismer och deras miljö.

Was this helpful?
Η αποδοτικότητα της μεταφοράς ενέργειας από ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο.


ecological efficiency: The efficiency of transfer of energy from one trophic level to the next.

eficiência ecológica : A eficiência da transferência de energia de um nível trófico para o seguinte.

ekologisk effektivitet: Effektiviteten i energiöverföring från en trofinivå till nästa nivå.

Was this helpful?
Η συνεχής και σταδιακή επαναρύθμιση της σύνθεσης μιας κοινωνίας σαν αντίδραση σε διάφορες επιρροές.


ecological succession: The continual and gradual readjustment of the composition of a community in response to various influences.

sucessão ecológica : Reajustamento contínuo e gradual da composição de uma comunidade em resposta a várias influências.

ekologisk succesion: Den kontinuerliga och gradvisa återanpassningen i ett samhälles sammansättning, i respons till olika påverkan.

Was this helpful?
Η αναλογία της ενέργειας που αφομοιώθηκε σε ένα τροφικό επίπεδο προς την ενέργεια που αφομοιώθηκε στο προηγούμενο τροφικό επίπεδο. Η ολική (ακαθάριστη) οικολογική αποδοτικότητα.


ecological efficiency, coefficient: The ratio of energy assimilated at a given trophic level to that assimilated at the previous trophic level; gross ecological efficiency.

eficiência ecológica, coeficiente : A razão entre a energia assimilada num dado nível trófico e a assimilada no nível trófico imediatamente anterior; eficiência ecológica bruta.

ekologisk effektivitet: Proportionen av energi som assimileras vid en viss trofinivå i förhållande till den som assimileras vid den föregående trofinivån; ekologisk nettoeffektivitet.

Was this helpful?
Ολοκληρωμένο βιολογικό σύστημα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων ή ενός αριθμού βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων σε ένα καθορισμένο τμήμα της βιόσφαιρας. Οι διαστάσεις ενός οικοσυστήματος δεν είναι σταθερές ή περιορισμένες per se. Τα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος είναι οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες και τα βιοτικά οι πληθυσμοί των ειδών.


ecosystem: An integrated biological system which results from the interaction of all or a limited number of biotic or abiotic factors within a defined section of the biosphere. The dimensions of an ecosystem are not fixed or limited per se. Biotic elements of an ecosystem are populations of species and the abiotic elements (physical and chemical factors).

ecossistema : Um sistema biológico integrado que resulta da interacção de todos ou de um número limitado de factores bióticos ou abióticos dentro de uma área definida da biosfera. As dimensões de um ecossistema não estão fixadas ou limitadas per se. Os elementos bióticos de um ecossistema são as populações de espécies e os elementos abióticos (factores físicos e químicos).

ekosystem: Ett integrerat biologiskt system, som är resultatet av interaktioner mellan alla eller ett begränsat antal biotiska eller abiotiska faktorer inom en definierad sektion av biosfären. Ett ekosystems dimensioner är inte fasta eller begränsade per se. Biotiska element i ett ekosystem är populationer av arter och de abiotiska elementen är de fysiska och kemiska faktorerna.

Was this helpful?
Το όριο ή η μεταβατική ζώνη μεταξύ παρακείμενων κοινοτήτων ή βιομάζας.


ecotone: The boundary or transitional zone between adjacent communities or biomass.

ecótono: A acção de desfazer-se de grandes quantidades de substâncias contaminadoras nos oceanos. Estritamente controlado pela legislação internacional.

ekoton: Gränsen eller övergångszonen mellan två angränsande samhällen.

Was this helpful?
Ένας συγκεκριμένος τύπος οικισμού μέσα σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.


ecotope: A particular habitat type within a larger geographic area.

ecotope: Tipo de habitat particular dentro de uma zona geográfica mais alargada.

ekotop: Särskild habitat inom ett större geografiskt område.

Was this helpful?
(1) διαθέτων χαμηλή πρωτογενή παραγωγικότητα, αναφέρεται σε νερά ή υποστρώματα που παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα συγκεντρώσεων των ανόργανων θρεπτικών αλάτων που απαιτούνται από τα πράσινα φυτά. (2) χρησιμοποιείται γιά κάθε οργανισμό που απαιτεί μικρή μόνο ποσότητα τροφής ή που περιορίζεται σε ένα στενό φάσμα τροφής, ολιγοφάγος. (3) χρησιμοποιείται γιά λίμνες στων οποίων το υπολίμνιο δεν εξαντλείται το οξυγόνο κατά την διάρκεια του θέρους. Πρβ. δυστροφικός, ευτροφικός, μεσοτροφικός.


oligotrophic: (1) Having low primary productivity; pertaining to waters having low levels of the mineral nutrients required by green plants; used of substrates low in nutrients; oligotropic. (2) Used of any organism requiring only a small nutrient supply, or restricted to a narrow range of nutrients. (3) Used of a lake in which the hypolimnion does not become depleted of oxygen during the summer.

oligotrófico: (1) Que tem uma productividade primária baixa; pertencente a águas com baixos níveis de nutrientes minerais necessários às plantas verdes; termo utilizado para referir substractos baixos em nutrientes. (2) Termo utilizado para referir qualquer organismo que necessite apenas de um pequeno fornecimento de nutrientes, ou limitado a uma estreita faixa de nutrientes. (3) Termo utilizado para um lago que não fica esgotado de oxigénio durante o verão; cf. distrófico, eutrófico, mesotrófico.

oligotrof : (1) Om miljöer: näringsfattig och därmed biologiskt lågproduktiv. Sådana miljöer är t.ex. mossar, hedar och många barrskogar. Oligotrofa sjöar förekommer framför allt i urbergsområden med sand eller mager morän, på vissa myrmarker samt i fjällen. (2) Används om organismer som kräver liten tillgång på näring, eller få näringsämnen.

Was this helpful?
Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή παραγω


gross primary production (GPP): The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross an

produção primária bruta (PPB) : Ver PRODUÇÃO PRIMÁRIA. A produção de nova matéria orgânica pelos autotróficos, tais como as algas fotossintéticas. Este é, muito frequentemente, o primeiro passo numa cadeia alimentar. Chama-se produção primária bruta a quantidade total de matéria orgânica produzida por unidade de tempo por um indivíduo, uma população, uma área ou um volume de água. Quando perdas simultâneas de matéria orgânica por catabolismo (e.g. respiração) são subtraídas à produção primária bruta, obtém-se uma medição da p

bruttoprimärproduktion: Förändringshastigheten i biomassa, inklusive alla förluster som t.ex. respiration, under ett specifikt tidsintervall.The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (q.v.) (e.g. respiration q.v.) are s

Was this helpful?
Ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική, κατά την οποία μιά μονάδα ελέγχει πλήρως τις βοηθητικές της εγκαταστάσεις, τους γενήτορες, την παροχή τροφής, το εκκολαπτήριο, την πάχυνση, την κατεργασία και την προώθηση στην αγορά.


integrated aquaculture: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

aquacultura integrada : Uma estratégia comercial global, onde uma aquacultura tem o controlo sobre as suas próprias instalações, reprodutores, recursos alimentares, maternidade, processamento e marketing.

integrerad akvakultur: En kommersiell strategi där en odling har kontroll över sina olika underhålls delar. Allt från avel, kläckning till mattillförsel och marknadsföring.

Was this helpful?
Οι οργανισμοί οι οποίοι είναι μόνιμα μέλη του πλαγκτόν.


holoplankton: Those organisms that are permanent members of the plankton.

holoplâncton: Organismos que são elementos permanentes do plâncton.

holoplankton: Organismer som är en bestående del av plankton.

Was this helpful?
Μια μέτρηση της κατανομής της εγκατάλειψης των ειδών που δείχνει τον βαθμό επικράτησης από λιγοστά είδη.


evenness: A measure of species abundance distributions that shows the degree of dominance by a few species.

uniformidade : Medida da distribuição da abundância das espécies que mostra o grau de domínio por algumas espécies.

jämnhet: Ett mått på artspridning som visar styrkan på vissa arters dominans.

Was this helpful?
Ατομο που έχει ένα ζεύγος πανομοιότυπων αλληλομόρφων σε ένα γενετικό τόπο.


homozygous: The state of having two identical alleles at one gene locus.

homozigoso : A condição de ter dois alelos idênticos no mesmo locus.

homozygot: Ett tillstånd med två identiska alleler på samma locus

Was this helpful?
Η ικανότητα των οργανισμών να διατηρούν σχετικά σταθερό το εσωτερικό τους περιβάλλον παρά τις ευρείες μεταβολές των εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών.


homeostasis: The ability to maintain a relatively stable internal environment in an organism in the face of widely varying external forces.

homeostasia : A capacidade de um organismo manter um ambiente interno relativamente estável face a forças externas muito varáveis.

homeostas: Förmågan att upprätthålla en relativt stabil intern miljö inom en organism under starka yttre miljöförändringar

Was this helpful?
Η διατήρηση μιας σχετικά σταθερής κατάστασης ή ισορροπίας σε ένα οποιοδήποτε βιολογικό σύστημα από εσωτερικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς.


homeostatis: The maintenance of a relatively steady state or equilibrium in any biological system by intrinsic regulatory mechanisms.

homeostático: A manutenção de um estado relativamente estável ou em equilibrio em qualquer sistema biológico através de mecanismos reguladores intrínsecos.

homeostatisk: Samlingsbegrepp för de mekanismer som tillsammans verkar för att hålla den miljö som omger alla organismens celler så konstant som möjligt.

Was this helpful?
Χρησιμοποιείται για δομές, χαρακτήρες, ή ιδιότητες, που έχουν κοινή καταγωγή, αλλά που δεν διατηρούν απαραίτητα ομοιότητα στη δομή, τη λειτουργία ή τη συμπεριφορά.


homologous: Used of structures, traits or properties having a common ancestry but not necessarily retaining any similarities of structure, function or behaviour.

homólogo : Relativo a estruturas, características ou propriedades que têm uma ascendência comum mas que não conservam necessariamente quaisquer semelhanças de estrutura, função ou comportamento.

homologt: Används för att beskriva strukturer eller egenskaper som har ett gemensamt ursprung men inte nödvändigtvis har samma nuvarande funktion

Was this helpful?
Μείωση της αρμοστικότητας και του σφρίγους, λόγω της αυξημένης ομοζυγωτίας, ως αποτέλεσμα της ομομιξίας σε έναν φυσιολογικά ετερομικτικό πληθυσμό.


inbreeding depression: (1) Coefficent: The probability that two genes (alleles) at a locus are identical in descent. The correlation of genes within individuals or the correlation of genes within individuals within populations, Hardy-Weinberg proportions; positive values indicate a deficiency of heterozygotes while negative values indicate an excess of heterozygotes. (2) Depression: a reduction in fitness or vigour due to inbreeding.

depressão de consanguinidade : (1) Coeficiente: A probabilidade de dois genes (alelos) num locus serem idênticos na descendência. A correlação de genes em indivíduos ou a correlação dos genes em indivíduos de uma populações, as proporcionalidades de Hardy-Weinberg (q.v.); valores positivos indicam uma falta de heterozigotos e valores negativos indicam um excesso destes. (2) Depressão: uma redução da aptidão ou vigor devido à consaguinidade (q.v.).

inavelsdepression: (1) Koefficient: Sannolikheten att två gener (alleler) i ett locus har samma ursprung. Korrelationen av gener inom individer eller korrelationen av gener inom individer inom populationer. Hardy-Weinberg förhållanden; positivt värde indikerar en brist hos heterozygoter medan negativt värde visar på ett överflöd av heterozygoter. (2) Depression: en minskad fitness eller livskraft p g a inavel.

Was this helpful?
Διασταύρωση ή σύζευξη ατόμων που συγγενεύουν στενότερα μεταξύ τους, από ό,τι ένα μέσο ζεύγος στον πληθυσμό, ενδογαμία.


inbreeding: Mating or crossing of individuals more closely related than average pairs in the population; endogamy.

consanguinidade : Cruzamento de indivíduos com parentesco mais próximo do que a média dos pares na população; endogamia.

inavel: Parandet eller korsandet av individer närmare besläktade än medel paren i en population; endogami.

Was this helpful?
Συμβίωση μεταξύ δύο ειδών η οποία συμφέρει καθαρά το ένα είδος ενώ δεν επιδρά στο άλλο.


commensalism: Association between two species or organisms (known as commensals) that is clearly to the advantage of one member but with no effect on the other.

comensalismo : Associação entre duas espécies ou organismos (conhecidos por comensais) que é claramente vantajosa para um dos membro e que não causa qualquer efeito no outro.

kommensalism: En relation mellan två arter eller organismer (kommensaler) som är fördelaktig för en organism men inte för den andra.

Was this helpful?
Δύο είδη που ζουν μαζί χωρίς βλαβερές επιπτώσεις, αλλά με πιθανό κέρδος για το ένα είδος.


commensals: Two species which live together with no harmful effects but with possible benefit accruing to one of the species.

comensais : Duas espécies que vivem juntas sem quaisquer efeitos nocivos, mas com possíveis benefícios para uma das espécies.

kommensaler: Två arter som lever ihop utan några skadliga effekter men där ena arten kan eventuellt dra fördel av sambandet.

Was this helpful?
Tαξινομικό όνομα που δίδεται σε ένα συγκεκριμένο είδος. Σε κάθε είδος αντιστοιχεί λατινικό όνομα (με λατινική ή ελληνική προέλευση), το οποίο χρησιμοποιείται ως κοινή ονομασία από την επιστημονική κοινότητα.


specific name: Specific taxonomic name given to a certain species. A Latin name (of Latin or Greek origin) is ascribed to each species and this is used as a common reference term by the international scientific community.

nome específico : Nome taxonómico específico dado a uma certa espécie. Um nome em latim (de origem latina ou grega) é atribuído a cada espécie e é usado como um termo de referência comum pela comunidade científica internacional.

artnamn: Vetenskapligt namn på en organismart på latin, bestående av två led, släktnamn och artepitet.

Was this helpful?
Η τοξική επίδραση μιας ένωσης σε έναν οργανισμό σε βραχεία χρονική περίοδο. Η καμπύλη τοξικότητας χαράσσεται ως συνάρτηση του χρόνου θνησιμότητας του 50% των πειραματοζώων με την συγκέντρωση της ελεγχόμενης τοξίνης που ελέγχεται.


acute toxicity: The damaging effect of a toxic substance on an organism over a short period of time. A toxicity curve is drawn of the median period of survival (usually 50% of the test specimens), against the concentration of the substance or toxin tested.

toxicidade aguda : Efeito prejudicial causado por uma substância tóxica a um organismo num curto periodo de tempo. A curva de toxicidade é obtida do tempo médio de sobrevivência (geralmente 50% dos espécimes testados) sobre a concentração das substâncias ou toxinas testadas.

akut toxicitet: Den skadliga effekt en toxisk förening har på en organism under en kort tidsperiod. En toxicitetskurva görs över överlevnad (vanligen 50% av testorganismerna), mot koncentration av testad substans eller toxin.

Was this helpful?
Χημικό συστατικό της μπογιάς. Η εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου παράγει μεγάλες ποσότητες οξέων του σιδήρου.


titanium dioxide: Chemical compounds found in paints. Extraction of titanium oxide produces large quantities of acid iron

dióxido de titânio: Compostos químicos encontrados nas pinturas.A extracção de óxido de titânio produz grandes quantidades de ácido ferroso.

titanium doixide: Vitt färgpigment populärt för sin vithet, beständighet och ogiftighet.

Was this helpful?
Μέτρο της αναλογίας των οξειδωμένων προς τις ανηγμένες ουσίες σε ένα διάλυμα. Στην πράξη, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό Eh, μετράται χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου. Οταν παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων από το διάλυμα προς το ηλεκτρόδιο θεωρείται ότι επικρατούν αναγωγικές συνθήκες και το δυναμικό (μετρούμενο σε volt) μεταξύ ηλεκτροδίου και διαλύματος έχει αρνητικό πρόσημο. Οξειδωτικές συνθήκες θεωρείται ότι επικρατούν στο διάλυμα όταν τα ηλεκτρόνια ρέουν από το ηλεκτρόδιο προς το διάλυμ


redox potential: This potential of a solution is a measure of the proportion of oxidized to reduced substances. In practice, the redox potential is measured in respect of a platinum electrode and is called the Eh. If electrons flow from the solution to the electrode, reducing conditions are said to exist in the solution and the potential (measured in volts) existing between the electrode and the solution. Oxidizing conditions are said to exist in the solution when electrons flow from the electrode to the soluti

potencial redox : Ver POTENCIAL DE OXIDAÇÃO-REDUÇÃO. (Este potencial de uma solução é uma medição da proporção de substâncias oxidadas para reduzidas. Na prática, o potencial rédox é medido em relação a um eléctrodo de platina e chama-se Eh. Se os electrões passam de uma solução para o eléctrodo, diz-se existirem condições de redução na solução e, existe um potencial (medido em volts) entre o eléctrodo e a solução. Diz-se existirem condições de oxidação na solução quando os electrões passam do eléctrodo para a s

redox potential: Ett mått på förhållandet mellan oxiderade och reducerade substanser. I verkligheten mäts redoxpotentialen som elektrodpotential mellan en inert elektrod (vanligen av platina) och är en normalvätgaselektrod.

Was this helpful?
Η φυσιολογική αναλογία της συγκέντρωσης αλάτων, οξέων και βάσεων στους ιστούς, τα όργανα και τα υγρά.


acid-base balance : The normal proportional concentration of salts, acids, and bases in tissues, organs and fluids.

Equilibrio ácido-base : A concentração proporcional normal de sais, ácidos e bases nos tecidos, orgãos e fluidos

syra-basbalans: Den normala fördelningen av salter, syror och baser i vävnader, organ och vätskor.

Was this helpful?
Αυτός που ευδοκιμεί (έχει επιτυχή ανάπτυξη) σε όξινο περιβάλλον.


acidophilic: Thriving in an acidic environment.

acidofílico : Prosperar num ambiente ácido.

syratålig: Föredrar sura miljöer.

Was this helpful?
Τοξικά συστατικά που συναντώνται σε κατάλοιπα εξόρυξης και προέρχονται από συστατικά σιδήρου καθώς και από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου, τα οποία έχουν υποστεί διάλυση από παράγωγα του θείου.


acid iron waste: Toxic compounds found in mine wastes derived from iron compounds and titanium products which have been dissolved by sulphur derivatives.

detritos acidoferrosos: Compostos tóxicos encontrados em desperdícios de minas derivados de compostos ferrosos e da produção de dióxido de titanio que foram dissolvidos por derivados sulfurosos.

försurande järnföreningar: Toxisk förening som finns i gruvavfall och som härstammar från sura järnföreningar.

Was this helpful?
Ατμοσφαιρική κατακρήμνιση η οποία περιέχει διαλυμένα αέρια τα οποία αποτελούν βιομηχανικούς ρύπους (π.χ. SO2, N02, H2ßS) και τα οποία προσδίδουν όξινο pH στην κατακρήμνιση (βροχή, χιόνι κτλ); μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον εκφυλισμό των δασών, την οξίνιση των υδάτινων μαζών η οποία μπορεί με τη σειρά της να βλάψει τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα και ιδιαίτερα τους πληθυσμούς των ψαριών (μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα). Το λιώσιμο του χιονιού έχει πολλές φορές


acid rain: Atmospheric precipitation containing dissolved gases (e.g., SO2 NO2, H2S created by industrial pollution) that has an acidic pH.

chuva ácida: Precipitação atmosférica contendo gases dissolvidos considerados poluentes industriais ( e.g. SO2, NO2,H2S) e concedento um pH ácido à chuva; pode causar a degeneração das florestas, acidificação das águas afectando a fauna e flora aquáticas, principalmente as populações de peixes (reduzindo o sucesso reprodutivo). O fundir da neve provoca muitas vezes uma quebra significativa no pH numa altura em que os ovos de salmonídeos estão a eclodir e por isso vulneráveis

surt nedfall: Atmosfäriskt nedfall som innehåller lösta gaser, klassade som industriella föroreningar (t. ex. SO2,NO2,H2S), som sänker nedfallets pH; kan orsaka skador på skog, försurning av vatten som påverkar akvatisk fauna och flora, speciellt fiskpopulationer (minskad reproduktion). Snösmältning orsakar ofta en signifikant sänkning av pH vid en tidpunkt då laxfiskars ägg kläcks och därmed är känsliga för pH (5.5). Sänkning av pH i områden som inte är väl buffrade ökar dram

Was this helpful?
Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει εδάφη με pH μικρότερο του 7, για παράδειγμα όξινα θειϊκά εδάφη στις τροπικές περιοχές.


acid -soil: General term used to denote soils with a pH of less than 7, for example, acid sulphate soils in tropical regions.

solo ácido : Termo geralmente utilizado para indicar solos com um pH inferior a 7, por exemplo, solos sulfatosos nas regiões tropicais.

sur jord: Generell term som används för att beteckna jordar med ett pH lägre än 7, t. ex. sura sulfatjordar i tropiska regioner.

Was this helpful?
Ενωση ικανή να ελευθερώνει ιόντα υδρογόνου σε διάλυμα. Τα όξινα διαλύματα έχουν pH μικρότερο από 7. Tα οξέα διαβρώνουν τα μέταλλα. Η οξεο-βασική ισορροπία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της φυσιολογίας των υδρόβιων οργανισμών.


acid: A compound capable of transferring a hydrogen ion in solution. Acid solutions have a pH of less than 7. Acids are corrosive to metals. Acid-base balance (equilibria) is an important factor in the physiology of aquatic organisms.

ácido : Um composto capaz de transferir um ião de hidrogénio em solução. Soluções ácidas têm um pH inferior a 7. Os ácidos são corrosivos para os metais. O equilíbrio ácido-base é um factor importante na fisiologia dos organismos aquáticos.

syra: En förening som kan överföra en vätejon i lösning. Sura lösningar har ett pH lägre än 7. Syror korroderar metaller. Syra-bas balans (jämvikt) är en viktig faktor för akvatiska organismers fysiologi.

Was this helpful?
Η συσσωρευτική επίπτωση της ανεπάρκειας οξυγόνου που υφίσταται ένας οργανισμός, ή ιστός ή όργανο. Χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση μεταβολιτών που αποτελούν τελικά προϊόντα αναερόβιας αναπνοής. Το έλλειμμα οξυγόνου επανορθώνεται όταν αποκατασταθεί ή κανονική παροχή οξυγόνου. Η αποκατάσταση συνοδεύεται από στιγμιαία αύξηση της κανονικής κατανάλωσης οξυγόνου που οφείλεται στην οξείδωση των συσσωρευμένων αναερόβιων τελικών προϊόντων. Το έλλειμμα οξυγόνου παρατηρείται όταν υδρόβιοι οργανισμοί ε


oxygen debt: The cumulative effect of an oxygen deficit endured by an organism or a tissue or organ of that organism. This is represented by the accumulation of anaerobic end-product metabolites. The oxygen debt is redressed when a normal oxygen supply is restored. This is observed as a momentary increase in normal oxygen consumption and corresponds to the oxidation of the accumulated anaerobic end products. An oxygen debt may be incurred when aquatic organisms are subjected to environmental hypoxia or duri

débito de oxigénio: O efeito cumulativo de um deficit de oxigénio suportado por um organismo ou um tecido ou orgão desse organismo. É representado pela acumulação do produto final de metabolitos anaeróbicos. O débito de oxigénio é reparado aquando da restauração do fornecimento normal de oxigénio. Este fenómeno ocorre devido a um aumento momentâneo do consumo normal de oxigénio e corresponde à oxidação dos produtos finais anaeróbicos acumulados. Um débito de oxigénio pode dar-se quando organismos aquáticos ficam su

syre underskott: Den kumultativa effekten av syrebrist hos en utsatt organism eller vävnad/organ hos en organism. Beror på ackumulering av anaeroba slutprodukter vid ämnesomstättningen. Effekten försvinner så fort syrenivån hamnar på normal nivå.

Was this helpful?
Η διαφορά μεταξύ των παρατηρούμενων συγκεντρώσεων οξυγόνου και της ποσότητας που αντιστοιχεί σε κορεσμό 100%.


oxygen deficit: The difference between an observed low oxygen concentration and the amount that would be present at 100 % saturation.

deficit de oxigénio : A diferença entre uma concentração baixa de oxigénio observada e a quantidade que estaria presente em saturação (100%).

syre brist: Skillnaden mellan den observerade låga syrenivån och den mängd syre som skulle finnas vid 100% syresättning.

Was this helpful?
(1) Στην υδατοκαλλιέργεια η εισαγωγή καθαρού οξυγόνου σε ένα μέσο καλλιέργειας ώστε να αυξηθεί η παροχή οξυγόνου με μικρούς ρυθμούς ανταλλαγής νερού στο σύστημα. (2) Στην φυσιολογία, η μεταφορά οξυγόνου στα αιμοκύτταρα (διαδικασίες πρόσληψης και απελευθέρωσης οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη)


oxygenation: (1) In aquaculture: the input of pure oxygen into the culture medium to enhance or supplement its oxygen content; this promotes lower water exchange rates in the system. (2) In physiology: the oxygen transfer to blood cells (processes of uptake and release of haemoglobin bound oxygen).

oxigenação: (1) Em aquacultura: a entrada de oxigénio puro no meio de cultura para melhorar ou suplementar o seu teor de oxigénio; este procedimento favorece menores taxas de troca de água no sistema. (2) Em fisiologia : a transferência de oxigénio para as células do sangue (processos de tomada e libertação de oxigénio pela hemoglobina).

syresättning: (1) I akvakulturer: tillförseln av rent syre i odlingsmediet för att hjälpa till med eller öka syrekoncentrationen. Detta gynnar en lägra vattenutbyteshastighet. (2) Inom fysiologin: syretransport till blodkroppar (upptagandet och lämnandet av hemaglobinbundet syre).

Was this helpful?
Αναφέρεται σε πάθηση με ταχεία εξέλιξη και σχετικά σοβαρές συνέπειες, π.χ. οξεία δηλητηρίαση, οξεία φλεγμονή (φλεγμονή της οποίας η εξέλιξη είναι γρήγορη και η εκδήλωση άμεση και καταφανής).


acute: Having a short and relatively severe course, e.g. acute toxicity, acute inflammation (inflammation in which progress is rapid and manifestations are immediate and pronounced).

agudo : Que tem um período curto e relativamente grave, e.g. Toxicidade aguda, inflamação aguda (inflamação que progride rapidamente e as manifestações são imediatas e pronunciadas).

akut: Ha en kort och relativt allvarlig verkan, t. ex. akut toxicitet, akut inflammation (inflammation där utvecklingen är snabb och manifestationer är omedelbara och tydliga).

Was this helpful?
Θρεπτική παράμετρος η οποία, ισούται προς την διαφορά του ξηρού βάρους ενός δείγματος ιστού, μετά την ξήρανσή του σε θερμοκρασία 1050C από 24 ώρες και του βάρους της τέφρας που απομένει μετά την καύση του ιστού σε κλί βανο σε θερμοκρασία 500-5250C επί 4 έως 6 ώρες.


ash-free dry weight: Nutritional parameter in which a tissue samples dry weight is determined by holding it at 1050 C for 24 hours. The sample is subsequently placed in a muffle furnace at 500 - 5250 C for 4 - 6 hours and the weight of the ash (consisting mainly of the mineral content of the sample) is then estimated and extracted from the dry weight.

peso seco livre de cinzas : Parâmetro nutricional em que o peso seco de uma amostra de tecido é determinado pela sua manutenção a 105V C durante 24 horas. A amostra é subsequentemente colocada numa mufla a 500 - 525 V C durante 4 - 6 horas e o peso da cinza (consistindo principalmente de minerais da amostra) é então calculado e extraído do peso seco.

askfri torrvikt: Näringinnehållsparameter som bestäms genom att först avgöra en vävnads torrvikt genom upphettning till 105°C under 24 timmar. Provet placeras sedan i 500 - 525°C i en högtemperaturugn under 4-6 timmar och den återstående askan (som mest består av provets mineraldel) uppskattas sedan och dras ifrån torrvikten.

Was this helpful?
(1) Αφορά οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από αλυσίδες ή δακτυλίους άνθρακα και περιέχουν επίσης υδρογόνο με ή χωρίς οξυγόνο, άζωτο και άλλα στοιχεία. (2) OPΓANIΣMIKOΣ: Προερχόμενος από, ή σχετιζόμενος με ζωντανούς οργανισμούς.


organic: (1) Concerning chemical compounds based on carbon chains or rings and also containing hydrogen with or without oxygen, nitrogen and other elements. (2) Pertaining to or derived from living organisms.

orgânico : (1) Relativo a compostos químicos baseados em cadeias ou anéis de carbono e contendo também hidrogénio com ou sem oxigénio, azoto e outros elementos. (2) Que pertence a ou deriva de organismos vivos.

organiskt: (1) Kemiska föreningar som är baserade på en kolkedja eller kolring och som innehåller väte, med eller utan syre, kväve eller andra element. (2) Något som avser (eller liknar) organ, organismer eller levande materia.

Was this helpful?
Η αύξηση ή βελτίωση ενός συστατικού ή μιάς ιδιότητας, ιδίως με την προσθήκη ορισμένων υλικών. Στην υδατο- καλλιέργεια, ο όρος έχει δύο σημασίες: (α) προσθήκη των απαραίτητων βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων στις βιομηχανικές τροφές, για την υποκατάσταση των θρεπτικών στοιχείων που πιθανώς χάνονται κατά την επεξεργασία των ιχθυαλεύρων, και (β) οργανικός ή θρεπτικός εμπλουτισμός που αναφέρεται στη ρίψη οργανικών θρεπτικών υλικών από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε υδατοσυλλογές.


organic enrichment: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

enriquecimento orgânico: O processo de aumentar ou melhorar algum constituinte ou propriedade através da adição de certos materiais. Em aquacultura há dois tratamentos principais: (a) a adição às dietas de vitaminas e minerais necessários, de modo a substituir os nutrientes que possam ter sido perdidos no processamento do alimento artificial e (b) enriquecimento, orgânico ou por nutrientes, das águas, devido a descargas de nutrientes orgânicos provenientes das unidades de aquacultura.

organiskt berikning: Process som innebär att man ökar eller förstärker vissa egenskaper eller delar, vanligen genom tilsätting av vissa ämnen. Inomakvakulturer finns det två huvudsakliga innebörder: (a) tillsättandet av viktiga vitaminer och mineraler i fiskmaten för att ersätta viktiga ämnen som kan gå förlorade under fiskmjölsframställningne, och (b) den näringsberikning som sker i omgivande vatten genom utsläpp från akvakulturenheter.

Was this helpful?
Στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οργανισμοί της μαλούπας μπορεί να προσκολληθούν στα φίλτρα, στα τοιχώματα του σωλήνα συμπύκνωσης και σε άλλα μέρη του συστήματος ψύξης, με αποτέλεσμα να μειώνουν τη μεταφορά της θερμότητας και να επιταχύνουν τη διάβρωση. Στα συστήματα ιχθυοκαλλιέργειας παρεμποδίζουν τη ροή του νερού (κλωβοί, υδροσωλήνες) και μειώνουν τον χρόνο ζωής των διχτυών και των εγκαταστάσεων. Παραδείγματα τέτοιων μικροοργανισμών είναι τα φύκη, τα ασκίδια, τα θυσανόποδα, οι πολύχαι


fouling organisms: In power plants, fouling organisms may become attached to the screens, condenser tube walls, and other parts of the cooling system, thereby reducing heat transfer and accelerating corrosion. In aquaculture systems they mainly impede water flow (net cages, water pipes) and reduce the lifetime of netting material and other structures. Examples in aquaculture are algae, ascidians, barnacles, polychaetes.

organismos incrustantes : Nas centrais eléctricas, os organismos incrustrantes podem prender-se a painéis, paredes de tubos de condensação e outras partes do sistema de arrefecimento, reduzindo assim a transferência de calor e acelerando a corrosão. Nos sistemas de aquacultura estes organismos podem, principalmente, impedir o fluxo de água (atráves das redes das jaulas, dos tubos de água) e reduzir o tempo de vida das redes e outras estruturas.

påväxtorganismer: I kraftverk så kan det förekomma att djur växer fast på isoleringsmaterialet, kondensorväggarna och andra delar inom kylanläggningen. Detta kan resultera i att värmegenomgången minskar och risken för korrosion ökar. I akvakultersystem så kan dessa organismer hindra vattenflödet (i vattenledningar osv) och minskar livslängden på nätmaterial och annat utrustning. Exempel på dessa organismer är alger, ascidier, långhalsar, havsborstmaskar.

Was this helpful?
Ένα τοξικό οργανικό συστατικό που περιέχει χλώριο.


organochlorine: A toxic organic compound containing chlorine.

cloro orgânico: Um composto tóxico orgânico contendo cloro.

organochlorine: Ett giftigt organiskt ämne som innehåller klorin.

Was this helpful?
Δευτερεύουσα μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του βάθους. Ισούται με 6 πόδια ή 1,8288 m.


fathom: A secondary fps unit of length; used especially for measuring water depth; equal to 6 feet or 1.8288 m.

braça: Uma unidade de comprimento fps secundária; utilizada especialmente para medir a profundidade da água; igual a 6 pés ou 1,8288 m.

famn: Sekundär längdmått som mäter fot per sekund; används för att mäta djup på vatten; lika med 6 fot eller 1.8288 meter.

Was this helpful?
Το υγρό στρώμα πάνω από μια επιφάνεια όπου η ροή επηρεάζεται από ένα κλάσμα της επιφανείας.


boundary layers: The fluid layer above a surface where flow is affected by friction of a surface.

camada limite/fronteira: Camada de fluido superfícial onde o fluxo é afectado pelo atrito à superfície.

gränsyta: Flytande lager ovanför en yta, där flödet påverkas av friktion mot ytan.

Was this helpful?
Χημική ουσία που εκκρίνεται από ενδοκρινή αδένα (αδένα χωρίς εκφορητικό πόρο), ελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζει τη λειτουργία ενός άλλου οργάνου.


hormones: A chemical substance secreted in a ductless gland and discharged into the blood stream which affects the functioning of another organ.

hormonas: Uma substância química segregada numa glândula sem canais e libertada na corrente sanguínea, a qual afecta o funcionamento de outro orgão.

hormoner: Ett kemiskt ämne som utsöndras ifrån en körtel till blodet och som påverkar functionen av ett annat organ

Was this helpful?
Φυσικό καύσιμο που προέρχεται από αρχαία οργανικά κατάλοιπα όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.


fossil fuel: A naturally-occurring fuel, such as coal, petroleum and natural gas, derived from the anaerobic decomposition of organic material.

combustível fóssil: Combustível natural obtido de restos orgânicos antigos, tais como carvão, petróleo e gaz natural.

fossilt bränsle: Ett naturligt förekommande bränsle, som kol, petroleum och naturgas, uppkommer genom syrefri nedbrytning av organiskt material

Was this helpful?
Bony fish είναι στα αγγλικά το λαïκό όνομα των Τελεόστεων και γενικά των ψαριών που δεν είναι χονδριχθύες, είναι αγγλική μετάφραση του εξαγγλισμένου ελληνικού όρου οστεïχθυες.


bony fishes: Popular name for teleost fishes.

peixes ósseos: Nome popular para os peixes teleósteos.

benfiskar: Allmänn benämning åt fiskar som tillhör gruppen Teleostei.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES