AMC LIMITED

Ν

Μειωμένη ανάπτυξη φυτού που εμφανίζεται στα όρια του οικολογικού του θώκου.


nanism: A stunting of plant growth that occurs at the limits of their ecological niche.

nanismo: Um impedimento do crescimento das plantas que ocorre nos limites do seu nicho ecológico.

nanism: När en växt befinner sig i utkanten av sin ekologiska nisch och för vad den fysiskt klarar av och därför växer långsamt.

Was this helpful?
Πολύ μικροί πλαγκτονικοί οργανισμοί με διάμετρο σώματος 2 έως 20 μm. Παλαιότερα ο όρος εχρησιμοποιείτο για τους πλαγκτονικούς οργανισμούς που διέρχονται από δίχτυ ανοίγματος 0.03-0,04 mm.


nanoplankton: Minute planktonic organisms with a body diameter of 2 to 20 micrometers, formerly used of those planktonic organisms that are not retained by a 0.03-0.04 mm mesh silk bolting cloth.

nanoplâncton : Organismos planctónicos minúsculos com um diâmetro de 2 a 20 micrómetros. Termo anteriormente utilizado para referir os organismos planctónicos que não eram retidos em crivos de 0.03-0.04mm.

nanoplankton: Mycket små planktonorganismer med en diameter mellan 2 och 20 mikrometer, tidigare använd för plankton som inte fastnar i ett såll med 0,03-0,04 mm hål.

Was this helpful?
Μονάδα μήκους ίση προς 1852 μέτρα στο σύστημα SI. Η μέση απόσταση στην επιφάνεια της γής η οποία αντιστοιχεί σε γεωγραφικό πλάτος ενός πρώτου λεπτού.


nautical mile: A unit of length equal to the average distance on the EarthΪs surface subtended by one minute of latitude. This distance is variously considered to be 1852 metres in the SI system, 6080 feet by the British Hydrographic Office or 6082.27 feet by the US Coastal Survey.

milha náutica : Uma unidade de comprimento igual à distância média de um minuto de latitude à superfície da Terra. Esta distância é considerada como sendo de 1,852 metros no sistema SI, 6080 pés pelo Instituto Hidrográfico Britânico ou 6082,27 pés pelo Serviço Hidrográfico Norte-Americano.

nautisk mil: Sjömil eller nautisk mil, inom sjö- och luftfart vanlig längdenhet (1 852 m i SI systemet), som också kallas distansminut. Ordet användes förr om 1/15 latitudgrad, dvs. fyra nutida sjömil (7 408 m).

Was this helpful?
Βρώση νεκρής ύλης.


necrophagus: Feeding on dead material.

necrófago : Que se alimenta de matéria morta.

nekrofagi: Lever av dött material.

Was this helpful?
Οργανισμός που τρέφεται με νεκρή ή αποσυντιθέμενη οργανική ύλη.


scavenger: An organism that feeds on dead or decomposing organic matter.

necrófago : Um organismo que se alimenta de matéria orgânica morta ou em decomposição.

asätare: En organism som lever av redan dött material.

Was this helpful?
Tο νερό το οποίο συλλέγεται στο κήτος ενός πλοίου στο διάστημα που υπάρχει δίπλα από την καρίνα και συνήθως προέρχεται από το νερό της βροχής ή από τα κύματα που καλύπτουν το κατάστρωμα.


bilge water: Water which collects in the bilges of a ship (space in the hull on each side of the keel), usually derived from rainwater or waves breaking over the deck.

água do porão : Água que se junta no porão de um navio (espaço no casco de cada lado da quilha), normalmente oriunda da chuva ou das ondas que rebentam sobre o convés.

slagvatten: Vatten som samlas i slaget på ett fartyg (rundningen på ett fartygs botten), och härstammar från regnvatten eller höga vågor.

Was this helpful?
Νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη σε βιομηχανικές διαδικασίες και το οποίο απελευθερώνεται στο περιβάλλον σε θερμοκρασίες υψηλότερες από το νερό του περιβάλλοντος και ικανό να προκαλέσει θερμική ρύπανση.


cooling water: Coolant water from industrial processes, released into the environment at temperatures much higher than the ambient water, capable of causing thermal pollution.

água de refrigeração: Água de refrigeração de processos industriais, libertada para o meio ambiente a temperaturas muito mais elevadas do que a água ambiente, capaz de causar poluição termal.

kylvatten: Kylvatten som används vid industriella processer och som släpps ut i miljön vid högre temperatur än det omgivande vattnet. Kan orsaka skador i miljön på grund av den höga temperaturen.

Was this helpful?
Η διαχείριση της γης και των πηγών φυσικού νερού κατά τρόπο ώστε η συνδυασμένη χρήση του νερού να παρέχει μέγιστη ωφέλεια για όλους τους χρήστες.


water management: The management of land and natural water resources in such a manner that the combined use of the water provides maximum benefits for all concerned.

gestão dos recursos hídricos : A gestão dos recursos hídricos de tal forma que o uso combinado da água fornece o máximo benefício para todos.

vatten förvaltning: Skötsel och administration av mark- och vattenresurser på ett sätt som ger maximal fördel för alla inblandade med hänseende på vattenanvändning.

Was this helpful?
(1) Κάθε ελάττωση της καταλληλότητας του νερού για οποιαδήποτε ωφέλιμη χρήση, πραγματική ή δυνητική, από οποιοδήποτε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, εξαιτίας προσθήκης οποιασδήποτε ξένης ύλης. (2) Η εντατική υδατοκαλλιέργεια είναι δυνατόν, αν δεν ελέγχεται κατάλληλα, να συμβάλει στη ρύπανση του νερού μέσω της υπερβολικής απελευθέρωσης θρεπτικών (έκκριση αμμωνίας από τα βράγχια. περιττώματα και αχρησιμοποίητη τροφή), οδηγώντας στην υπερλίπανση του υδάτινου αποδέκτη και/η τον εμπλουτι


water pollution: (1)Any impairment of the suitability of water for any beneficial use, actual or potential, by any organism, including man, by any foreign matter added thereto. (2) Intensive aquaculture can, if not properly controlled, contribute to water pollution through excessive release of nutrients (ammonia excretion through gills, faeces and lost food), leading to hypernutrification of the receiving water and/or benthic sediment enrichment with organic solids (in the case of fish farming). In most countrie

poluição da água : (1) Qualquer diminuição da aptidão da água para qualquer uso benéfico, actual ou potencial, por qualquer organismo, incluindo o homem, por meio da adição à água de qualquer matéria estranha. (2) A aquacultura intensiva pode, quando não devidamente controlada, contribuir para a poluição da água através da libertação excessiva de nutrientes (excreção de amónia pelas guelras, fezes e excedentes aliemtares), conduzindo à hipernutrificação das águas receptoras e/ou enriquecimento do sedimento bentóni

vattenförorening: En inskränkning i möjligheten för en organism att utnyttja vattnets goda egenskaper, verkliga eller potentiella, p.g.a tillsättandet av främande ämnen i vattnet.

Was this helpful?
Οργανισμοί μικρού έως μεσαίου μεγέθους που ζουν επί του (επινευστόν) ή υπό (υπονευστόν) το επιφανειακό υδαατικό στρώμα.


neuston: Small to medium size organisms that live on (epineuston) or under (hyponeuston) the surface film of water bodies.

neúston: Organismos de tamanho pequeno a médio que vivem sobre (epineúston) ou sob (hiponeúston) o filme superficial das massas de água.

neuston: Det samhälle av mikroskopiskt små organismer som finns i anslutning till vattensamlingars ytfilmer

Was this helpful?
Το σύνολο των πελαγικών οργανισμών που έχουν την ικανότητα να κινούνται αναξάρτητα από τα υδάτινα ρεύματα. Το μέγεθό τους κυμαί- νεται από 20mm ως 20m. Το νηκτόν υπο- διαιρείται σε τρείς κατηγορίες βάσει του σωματικού μεγέθους, νηκτόν εκατοστού, νηκτόν δεκάτου, νηκτόν μέτρου.


nekton: Those actively-swimming pelagic organisms able to move independently of water currents; typically within the size range 20 mm-20 m, divided into three categories on the basis of body size: centimetre nekton, decimetre nekton, metre nekton.

nécton: Conjunto de organismos marinhos, pelágicos, que nadam livremente; tipicamente dentro da escala de tamanho de 2mm a 20m, divididos em três categorias com base do tamanho do corpo: nécton centímetro, nécton decímetro, nécton metro.

nekton: De pelagiska organismer som aktivt simmar i vatten. Hit hör t.ex. fiskar och valar. Delas in i tre kategorier beroende på kroppsstorlek, centimeter nekton, decimeter nekton och meter nekton.

Was this helpful?
Φύκη με νηματοειδή θαλλό.


filamentous algae: Algae with a threadlike thallus.

algas filamentosas : Algas com um talo filiforme.

filamenösa alger: Alger med en trådlik bål.

Was this helpful?
(1) Η περιοχή που συγκεντρώνονται τα νεαρά άτομα άγριων πληθυσμών μαλακίων, καρκινοειδών ή ψαριών μετά την προνυμφική και πριν την ενήλικη φάση. (2) Στη υδατοκαλλιέργεια (προπάχυνση): ενδιάμεσο σύστημα καλλιέργειας μεταξύ του εκκολαπτηρίου και της πάχυνσης


nursery: (1) In wild molluscs, crustaceans and fish: refers to the site occupied by juveniles between the larval and adult stages. (2) In aquaculture: a farming system intermediate between the hatchery and grow-out stages.

pré-engorda : (1) Nos moluscos, crustáceos e peixes selvagens: refere-se ao local ocupado pelos juvenis entre os estados larvar e adulto. (2) Em aquacultura: um sistema de cultura intermédio entre a maternidade e engorda.

barnkammare : (1) Bland vilda blötdjur, kräftdjur och fiskar hänvisar den här termen till den plats där dessa organismer lever mellan larv- och adultstadiet. (2) Inom akvakulturer: ett odlingssystem somligger mellan kläckningen och uttagssteget.

Was this helpful?
Σχετιζόμενος με αβαθή νερά υπερκείμενα της υφαλοκρηπίδας. πρβ. ωκεάνειος.


neritic: Pertaining to the shallow waters overlying the continental shelf.

nerítico : Pertencentes às águas pouco profundas situadas sobre a plataforma continental; cf. Oceânico.

neritisk region: Vattenmassan som ligger ovanför kontinentalhyllan.

Was this helpful?
Η ζώνη που περιβάλλει μία νήσο και που εκτείνεται από την χαμηλότερη ίσαλο γραμμή μέχρι το βάθος (συνήθως περίπου 200 μ) όπου η κλίση του βυθού προς την αβυσσαία ζώνη γίνεται έντονη.


insular shelf: The zone surrounding an island extending from the line of permanent immersion to the depth (usually about 200 m) where there is a marked or rather steep descent toward the abyssal zone.

plataforma insular : A zona circundante de uma ilha que se estende desde a linha de imersão permanente até à profundidade (normalmente cerca de 200 m) onde existe um declive vincado em direcção à zona abissal.

öshelf: Område som omger öar, från området utanför kusten som aldrig hamnar ovanför ytan till den markerade branten som leder ner till de abyssala regionerna.

Was this helpful?
Ενωση περιέχουσα άζωτο ενωμένο με τρία άτομα οξυγόνου. Το τελικό προϊόν της αερόβιας σταθεροποίησης του οργανικού αζώτου. Η παρ- ουσία του στο νερό είναι ένδειξη οργανικού εμπλουτισμού ή αγροτικής ή βιομηχανικής ρύπαν- σης. Σε αντίθεση με τα νιτρώδη, τα νιτρικά είναι γενικά χαμηλής τοξικότητας για τα ψάρια. Επομένως το νερό στις μονάδες εκτροφής μπορεί να απο- τοξικοποιείται με οξείδωση των νιτρωδών προς νιτρικά. Συχνά χρησιμοποιείται ως λίπασμα σε δεξαμενές καλλιέργειας.


nitrate: A compound which contains nitrogen bound to three oxygen atoms. The end product of the aerobic stabilization of organic nitrogen; presence in water indicates organic enrichment or agricultural or industrial contamination. In contrast to nitrites, nitrates are generally of low toxicity to fish. Water in rearing units can, therefore be detoxified by oxidizing nitrites to nitrates. Often used as fertilizer in pond culture.

nitrato : Um composto que contém azoto ligado a três átomos de oxigénio. O produto final da estabilização aeróbica do azoto orgânico; a sua presença na água indica um enriquecimento orgânico ou contaminação agrícola ou industrial. Em contraste com os nitritos, os nitratos são geralmente de baixa toxicidade para os peixes. A água em unidades de produção pode, por conseguinte ser destoxificada pela oxidação dos nitiritos em nitratos. É utilizado frequentemente como fertilizante.

nitrat: Salt av salpetersyra anv. bl.a. som konstgödsel och för konserveringsändamål. Består av kväve bundet till tre syreatomer. Dess närvaro visar på organisk berikning i vattnet, jordbruks- eller industriutsläpp. Nitrater är till skillnad från nitriter inte speciellt giftiga för fiskar. Används ofta som gödning i odligar.

Was this helpful?
Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και >i>Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση (βλ.λ).


nitrification: The aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates): commonly by Nitrosomonas and Nitrobacter sp. bacteria. Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

nitrificação : A conversão bacteriana aeróbica (oxidação) da amónia e azoto orgânico em sais estáveis (nitratos): normalmente através das bactérias Nitrosomonas e Nitrobacter sp. A amónia é oxidado num processo de dois passos: primeiro é convertida em nitrito (q.v.) pelas Nitrosomonas sp., este é convertido em nitrato (q.v.) pelas Nitrobacter sp. O segundo passo é denominado nitrificação (q.v.)

nitrifikation: Energigivande bakteriell process där ammoniumjoner oxideras först till nitrit, sedan vidare till nitrat. Processen försiggår främst i mark och vatten med god syretillförsel. Inom bakteriefamiljen Nitrobactera´ceae utför de kemolitotrofa släktena Nitrosomo´nas och Nitrosoco´ccus det första steget, medan representanter för släktet Nitrobacter utför det sista. I miljöer där de kemolitotrofa bakterierna har svårt att leva, t.ex. i sura och/eller syrefattiga jordar, finns i stället nitrifierande hete

Was this helpful?
Ενωση περιέχουσα άζωτο συνδεδεμένο με δύο άτομα οξυγόνου. Είναι το πρώτο βήμα στην οξείδωση της αμμωνίας που εκκρίνεται από υδρόβιους οργανισμούς ως τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πρωτεϊνών. Τα νιτρώδη παρεμποδίζουν την πρόσληψη οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη και για τον λόγο αυτό είναι τοξικά για τα ψάρια. Τα καρκινοειδή επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό καθώς η αιμοκυανίνη παρεμποδίζεται μόνο εν μέρει. Το pΗ επηρεάζει την τοξικότητα των νιτρωδών και η παρουσία μονο- σθενών ιόντων (χλωριούχω


nitrite: A compound which contains nitrogen bound to two oxygen atoms. It is the first step in the oxidation of the ammonia excreted by aquatic organisms as the endproduct of the protein metabolism. Nitrite inhibits the uptake of oxygen by haemoglobin and is thus toxic to fish. Crustaceans are affected to a lesser extent as haemocyanin is only partially inhibited. pH modulates nitrite toxicity, and the presence of monovalent ions (chlorides or bicarbonates) strongly reduces nitrite toxicity. For a given

nitrito : Um composto que contém azoto ligado a dois átomos de oxigénio. É o primeiro passo na oxidação da amónia expelida pelos organismos aquáticos como produto final do metabolismo proteico. O nitrito inibe a hemoglobina de recolher oxigénio tornando-se, assim, tóxico para os peixes. Os crustáceos são menos afectados porque a hemocianina é apenas parcialmente inibida. O pH actua como modelador da toxicidade do nitrito, e a presença de iões monovalentes (cloretos ou bicarbonatos) reduz fortemente a sua

nitrit: Salt av salpetersyrlighet anv. bl.a. vid framställning av vissa färgämnen och för konserveringsändamål. Består av kväve bundet till två syreatomer. Nitrit inhiberar syreupptagandet av hemoglobin i blodet och är därför giftigt för fiskar. Kräftdjur är ej lika utsatta då hemocyanin bara delvis inhiberas.

Was this helpful?
Ονομασία που έχει δοθεί στη θεωρία που περιγράφει την εξελικτική επιλογή των στρατηγικών νομής, οι οποίες αριστοποιούν το καθαρό ενεργειακό κέρδος ανά μονάδα χρόνου διατροφής.


optimal foraging: Name given to a theory which describes the evolutionary selection of foraging strategies optimizing net energy gain per unit feeding time.

captura óptima : Nome dado a uma teoria que descreve a selecção evolutiva das estratégias decaptura optimizando o ganho líquido de energia por unidade de tempo de alimentação.

optimalt födosök: Teori som beskriver den evolutionära utvecklingen av födosöksstrategier med hänseende till energioptimering.

Was this helpful?
Οι μέθοδοι που μεταχειρίζεται ένας οργανισμός για την αναζήτηση της τροφής του.


foraging strategy: The methods employed by an organism in its search for food.

estratégia alimentar : Os métodos empregados por um organismo na procura por alimento.

födosöksstrategi: Metoder som används av en organism när den letar efter föda.

Was this helpful?
Ενεργός κατά τις ώρες του σκότους. Πρβ. ημερόβιος.


nocturnal: Active during the hours of darkness.

nocturno : Activo durante as horas de escuridão.

nattlig: Aktiv under dygnets mörka timmar, jmf. diurnal.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES