AMC LIMITED

Ζ

Γονιμοποιημένο ωάριο. Διπλοειδές κύτταρο που σχηματίζεται από την σύντηξη δύο απλοειδών γαμετών.


zygote: A fertilized gamete; a diploid cell formed by the fusion of two haploid gametes.

zigoto: Um gâmeta fertilizado; uma célula diplóide formada pela fusão de dois gâmetas haplóides.

zygot: En befruktad gamet; en diploid cell som bildas genom fusion av två haploida gameter.

Was this helpful?
Η επιστρωμάτωση σε έναν οποιοδήποτε όγκο νερού που αναμιγνύεται από τον κυματισμό, τα ρεύματα, ή την διάσπαση του θερμοκλινούς


mixing zone: The layer in any water body mixed by wave action, wind, current, or thermocline convention.

zona de mistura: Camada de água misturada por acção das ondas, vento, corrente ou combinação térmica.

omrörningszon: Den del av en vattenmassa som rörs om av vågor, vind, strömmar, eller förändringar i termoklinen.

Was this helpful?
Μια περιοχή στην οποία εμφανίζεται σπάσιμο του φλοιού της γης.


fracture zone.: An area along which a crack in the earth’s crust (fault) has occurred.

zona de factura: Uma área ao longo da qual apareceu uma fenda na crosta terrestre (falha).

frakturzon: Område där en spricka har skett i jordskorpan.

Was this helpful?
Η διασκορπισμένη ζώνη στην ακτογραμμή που βρίσκεται πάνω από το υψηλότερο σημείο της παλίρροιας.


supralittoral zone: The spray zone at the shoreline located above the highest high tide mark.

zona supralitoral: Zona de espuma da linha de costa localizada acima do ponto mais alto da maré.

supralittoral zon: Den zon ovanför högsta tidvatten märket där vågvatten kan skvätta.

Was this helpful?
Η περιοχή μιας ακτής που βρίσκεται αμέσως μετά το υψηλότερο επίπεδο νερού, και το οποίο βρέχεται από τους κυματισμούς που δημιουργούνται.


splash zone: The region of the shore immediately above the highest water level, subject to wetting by splashes from breaking waves.

zona de rebentação : A zona da costa imediatamente acima do nível mais alto das águas, sujeita a ser molhada pelos salpicos da rebentação das ondas.

stänkzon: Området av stranden precis ovanför högsta vattennivån som blöts av vattenskvätt från brytande vågor.

Was this helpful?
Τμήματα μιας διαβάθμισης με τυπικά χαρακτηριστικά, όπως περιβαλλοντικές συνθήκες ή συγκεκριμένους οργανισμούς.


zonation: Parts of a gradient with typical characteristics such as environmental conditions or particular organisms.

zonações: Partes de um declive com caracteristicas típicas, tais como condições ambientais ou organismos específicos.

zonering: Del av en gradient med typisk karaktär, som t ex speciella miljöfaktorer eller organismer.

Was this helpful?
Μικροσκοπικά κίτρινα ή καστανά φύκη που ζουν συμβιωτικά σε διάφορα ζώα (ιδίως σε κοράλλια)


zooxanthellae: Microscopic yellow or brown algae that live symbiotically in various animals (particularly in corals).

zooxantelas : Algas microscópicas amarelas ou castanhas que vivem em simbiose com vários animais (particularmente corais).

zooxanthell: Microskopiska alger som lever i symbios med olika djur (jättemusslor, koraller, m.m.)

Was this helpful?
Το ζωϊκό μέρος του πλαγκτού. Χρησιμοποιείται ως τροφή από μεγαλύτερα ζώα.


zooplankton: The animal component of plankton which serves as food for large animals.

zooplâncton : A componente animal do plâncton, o qual serve de alimento a animais de grandes dimensões.

djurplankton: Djurdelen av planktonorganismerna.

Was this helpful?
Αναφέρεται σε ζώα των οποίων η προνυμφική ανάπτυξη γίνεται μέσα στον μητρικό οργανισμό, συχνά σε στενή επαφή με τους μητρικούς ιστούς από τους οποίους αντλούνται θρεπτικά συστατικά. Πρβλ. Ωοτόκος.


viviparous: Referring to animals in which larval development occurs within the parental organism; often in close contact with the maternal tissue from which nutrients are received.

vivíparo : Que se refere a animais em que o desenvolvimento larvar ocorre dentro do organismo parental; muitas vezes em contacto próximo com o tecido materno de onde são recebidos os nutrientes; cf. ovíparos.

vivipar: Fortplantning som innebär att embryot utvecklas inne i moderns kropp och får näring och syre via någon form av moderkaka. Exempel på vivipara djur är däggdjur (utom kloakdjur), några hajarter samt vissa klomaskar och skorpioner. Ibland betecknas alla djur som föder ungar som vivipara, oavsett hur ungarna har fått sin näring. Jmf. oviparous.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES