AMC LIMITED

Δ

Παροχή τροφής, σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα.


diet: Natural or prescribed feeding regime.

dieta : Regime alimentar natural ou fornecido

diet: Naturligt eller föreskriven födoregim.

Was this helpful?
(1) Ο ρυθμός αλλαγής μιας μεταβλητής συναρτήσει της απόστασης. (2) Ομαλή αύξηση ή μείωση ενός παράγοντα, όπως, π.χ., η θερμοκρασία και η αλατότητα.


gradient: (1) The rate of change of a variable with distance. (2) A regularly increasing or decreasing change in a factor, such as ambient temperature and salinity.

gradiente: (1) O grau de alteração de uma variável com a distância. (2) Uma mudança regular crescente ou decrescente num factor, tal como a temperatura ambiente e salinidade.

gradient: (1) Hastigheten med vilken en variabel förändras med ökad avstånd. (2) Regelbunden ökning eller minskning på en faktor, som omgivande temperatur och salinitet.

Was this helpful?
Το φαινόμενο της αποσάθρωσης της επιφάνειας ενός υλικού από την υδραυλική δράση ενός κινούμενου ρεύματος ρευστού. (Βλ. επίσης Αποσυνθεση (σηψη) των πτερυγιων).


erosion: The phenomenon of wearing away the surface of a material by the hydraulic action of a moving stream of fluid.

erosão : O fenómeno de desgaste da superfície de um material pela acção hidraúlica de uma corrente de um fluido.

erosion: Process där ytan hos en material nöts ner genom den hydrauliska kraften hos en strömmande vattenmassa; jfr. finrot.

Was this helpful?
Ζώο ή φυτό στο οποίο έχουν εισαχθεί σκόπιμα, γονίδια από άλλο είδος μέσω γενετικής μηχανικής.


transgenic species: Animal or plant into which genes from another species have been deliberately introduced by genetic engineering.

espécies transgénicas : Animal ou planta em que foram deliberadamente introduzidos genes de outras espécies pela engenharia genética

transgena arter: Ett djur eller en växt som med hjälp av genteknik fått gener från en annan art insatta i sitt genom.

Was this helpful?
Ορος που αναφέρεται σε ψάρια που μεταναστεύουν ελεύθερα μεταξύ του θαλασσινού και του γλυκού νερού. Τα ανάδρομα ψάρια μεταναστεύουν από το αλμυρό στο γλυκό νερό και τα κατάδρομα κινούνται από το γλυκό στο αλμυρό νερό (κυρίως για γαμετοτοκία).


diadromous: A comprehensive term used of fish which migrate freely between the sea and fresh water. Anadromous fish move from salt to fresh water and catadromous fish move from fresh to salt water (mainly to spawn).

diádromo : Termo utilizado para referir peixes que migram livremente entre o mar e a água doce. Peixes anádromos (q.v.) movem-se da água salgada para a água doce e peixes catádromos (q.v.) movem-se da água doce para a água salgada (principalmente para desovar).

diadroma fiskar: Omfattande term som beskriver fiskar som migrerar fritt mellan havet och sötvattensmiljöer. Anadroma fiskar (q.v.) flyttar från salt- till sötvattensmiljöer och katadroma fiskar (q.v.) flyttar från söt- till saltvattensmiljöer (huvudsakligen för att leka).

Was this helpful?
Η οριζόντια απόσταση ( προς την φορά του ανέμου), επί της οποίας πνέει ο άνεμος που προκαλεί κυματισμό.


fetch: In wave forecasting, the horizontal distance (in the direction of the wind) over which the wind blows.

alcance : Na previsão da ondulação, a distância horizontal (na direcção do vento) sobre a qual o vento sopra.

fetch: Vindens väglängd över öppet vatten till en viss plats.

Was this helpful?
Ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών γιά τον ίδιο φυσικό πόρο.


interspecific competition: Competition among members of different species for the same resource.

competição interespecífica : Competição pelo mesmo recurso entre membros de diferentes espécies.

mellanartkonkurrens: Kamp mellan olika arter för en och samma resurs.

Was this helpful?
(1) Η διαδικασία βάσει της οποίας αλλάζει η διεύθυνση ενός κύματος που κινείται σε ρηχά νερά με γωνία ως προς τις ισοβαθείς. Το τμήμα του κύματος που προχωράει στα ρηχότερα νερά, κινείται πιο αργά από το τμήμα που εξακολουθεί να προχωράει σε βαθύτερα νερά, έτσι ώστε η κορυφή του κύματος καμπτεται ώστε να τείνει να ευθυγραμμισθεί με τις υποθαλάσσιες ισοβαθείς. (2) Η κάμψη της κορυφής των κυμάτων από τα ρεύματα.


refraction of water waves: (1) The process by which the direction of a wave moving in shallow water at an angle to the contours is changed. The part of the wave advancing in shallower water moves more slowly than that part still advancing in deeper water, causing the wave crest to bend toward alignment with the underwater contours. (2) The bending of wave crests by currents.

refracção das ondas: (1) O processo pelo qual a direcção de uma onda que se move em águas pouco profundas sofre uma mudança de ângulo. A parte da onda que avança em águas menos profundas move-se mais lentamente do que a parte que ainda se desloca em águas mais profundas, fazendo com que a crista da onda se incline em direcção ao contorno do fundo. (2) A curvatura da crista de uma onda causada pela corrente.

brytning av vateen vågor: (1) Den process som ändrar riktningen på vågor som rör sig över grunt vatten i vinkel mot bottenkonturen. Den del av vågen som befinner sig på grundare vatten rör sig långsammare än den del som befinner fig på djupare vatten vilket leder till att vågen böjer sig och följer bottenkonturen. (2) När strömmar får vågorna att böja sig.

Was this helpful?
Μέτρο του μεγέθους ενός αναλαμβανομένου κινδύνου. Είναι ανάλογο προς την πιθανότητα του κινδύνου και την ένταση και την έκταση της αναμενόμενης ζημίας.


risk: Chance or possibility of danger, loss or injury or other adverse consequences.

risco : Risco ou possibilidade de perigo, perda ou lesão ou outras consequências adversas.

risk: Sannolikheten för skada, förlust, fara eller andra negativa konsekvenser.

Was this helpful?
Το υπό- λειμμα από την ανάλυση των ολικών διαλελυμένων στερεών αναφλέγεται στους 5500C και μετράται η απώλεια βάρους. Με τη μέτρηση αυτή προσδιορί- ζεται η συγκέντρωση τού διαλελυμένου οργανικού άνθρακα.


dissolved volatile solids: The residue from the total dissolved solid analysis is ignited at 5500C and the weight loss is determined. This measurement indicates the concentration of dissolved organic carbon.

sólidos voláteis dissolvidos : A determinação do peso perdido através da análise do resíduo do total de sólidos dissolvidos quando inflamados a 5500 C. Esta medição indica a concentração de carbono orgânico dissolvido.

lösta flyktiga ämnen: Kvarvarande ämne efter att ett prov upphettats till 550 grade C. Detta mått indikerar concentrationen av löst organiskt kol

Was this helpful?
Μέτρο του οργανικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε δεδομένο όγκο νερού. Συνήθως εκφράζεται ως mg l-1.


DOM: Dissolved Organic Matter. A measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg l-1.

matéria orgância dissolvida : Medição da carga orgânica dissolvida num dado volume de água. Normalmente expressa em mg I - 1.

DOM: Mängden organisk material som förekommer i löst form i en given volym vatten. Vanligtvis uttryckt i mg l-1.

Was this helpful?
Η ποσότητα του εν διαλύσει οξυγόνου, Ο2, υπό την κρατούσα ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία.


dissolved oxygen: The amount of oxygen, O2, in solution under existing atmospheric pressure and temperature.

oxigénio dissolvido : A quantidade de oxigénio, O22, em solução à pressão atmosférica e temperatura existentes.

löst syre: Mängden av syre, O2, i en lösning under rådande atmosferisk tryck och temperatur.

Was this helpful?
Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg Cl-1.


dissolved organic carbon (DOC): A measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C l-1.

carbono orgânico dissolvido (COD) : Medição da carga de carbono dissolvido num dado volume de água. Normalmente expresso em mg C I -1 .

löst organisk kol: Mängden löst kol i en fastställd volym vatten. Vanligtvis uttryckt som mg C l-1.

Was this helpful?
Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg Cl-1.


DOC: Dissolved Organic Carbon. A measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C l-1.

D.O.C.: CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO. Medição da carga de carbono dissolvido num dado volume de água. Normalmente expresso em mg C I -1 .

DOC: Mängden kol som förekommer i löst form i en given volym vatten. Vanligtvis uttryckt i mg C l-1.

Was this helpful?
Γενετικός τόπος με δύο διαφορετικά αλληλόμορφα.


diallelic: Genetic locus with two different alleles.

dialélico : Local genético com dois alelos diferentes.

diallelic: Genetisk locus med två alleler.

Was this helpful?
Η αριθμητική τιμή που καταλαμβάνει την μέση θέση σε μια σειρά τιμών που έχουν διαταχθεί σε φθίνουσα σειρά.


median: The median is the numerical value of the middle case or the case lying exactly on the 50th percentile, when all the cases have been rank-ordered from highest to lowest.

mediana: A mediana é o valor numérico do caso do meio ou que se encontra exactamente no percentil 50, quando todos os casos foram ordenados por ordem decrescente.

median: Det värde för ett ordnat datamaterial som delar materialet i två lika stora delar, dvs. det ligger lika många värden över medianen som under den.

Was this helpful?
Διαμήκες κύμα είναι ένα κύμα στο οποίο η μετατόπιση των σωματιδίων του υλικού μέσου (υγρού) είναι κάθετη προς το μέτωπο του κύματος. Τα ηχητικά κύματα στον αέρα ή στο νερό είναι διαμήκη κύματα.


longitudinal wave: A longitudinal wave is a wave in which the direction of displacement of each particle in the medium is perpendicular to the wave itself. Sound waves in air or water are longitudinal waves.

onda longitudinal : Um onda longitudinal é uma onda em que a direcção de deslocamento de cada partícula no meio é perpendicular à própria onda. As ondas sonoras, no ar ou na água, são ondas longitudinais.

longitudinell våg: Vågrörelse i vilken svängningarna sker i samma riktning som vågutbredningen. Ljudvågor är exempel på longitudinella vågor.

Was this helpful?
H εκροή υγρού από αγωγούς (αγγεία) προς τα περιβάλλοντα μέρη.


effusion: Escape of fluid from vessels into the surrounding parts.

efusão : Fuga de um fluido de um navio para as zonas circundantes.

utgjutelse: Utströmning av vätska från kärl till de omgivande delarna.

Was this helpful?
Φάση αδράνειας. Περίοδος αναστολής της αύξησης ή της ανάπτυξης, η οποία χαρα- κτηρίζεται από έντονα μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα, συνήθως κατά τη διάρκεια της χειμέριας ή της θερινής νάρκης.


diapause: A resting phase; a period of suspended growth or development, characterized by greatly reduced metabolic activity, usually during hibernation or estivation.

diapausa : Uma fase de descanso; um período de suspensão do crescimento ou desenvolvimento, caracterizado por uma grande redução da actividade metabólica, normalmente durante a hibernação ou estivação.

diapaus: Vilostadie; en period av suspenderad tillväxt eller utveckling, som karakteriseras av en kraftigt nedsatt metaboliskt aktivitet. Sker vanligtvis när ett organism går i ide.

Was this helpful?
H δυνατότητα μιας πορώδους ουσίας ή μεμβράνης να επιτρέπει την διέλευση ενός υγρού δια μέσου της. Στην γεωργία χρησιμοποιείται ειδικότερα αναφορικά με την ευκολία με την οποία αέρας, νερό ή φυτικές ρίζες διαπερνούν τον ορίζοντα του εδάφους.


permeability: The rate at which food deteriorates from a high quality to a low quality condition, eventually rendering it unfit for consumption.

permeabilidade : A taxa de deterioração do alimento de um estado de alta qualidade para um de baixa qualidade, tornando-a eventualmente imprópria para consumo.

permeabilitet: Ett poröst mediums genomsläpplighet för en fluid (gas eller vätska). Det porösa mediet kan exempelvis vara sand, jord, sprickigt berg, tobak eller snö och genomsläppligheten kan vara olika i skilda riktningar. Permeabilitetens storlek beror både på mediets struktur och på fluidens dynamiska viskositet, dvs. dess "trögflutenhet".

Was this helpful?
Η μέγιστη ή μέση διάρκεια ζωής ενός ατόμου ή ομάδος.


life span: Longevity; the maximum or mean duration of the life of individuals or groups.

longevidade : A duração máxima ou média de vida de indivíduos ou grupos.

livslängd: Maximala eller medel längden på en organisms eller grupps liv.

Was this helpful?
Ορος που αναφέρεται στη διάρκεια της φωτεινής περιόδου ενός ορισμένου 24ώρου. Πρβ. φωτοπερίοδος.


day length: Term used to describe the duration of the light period in a given 24 hours.

comprimento do dia : Termo utilizado para descrever a duração do período de luz em 24 horas: cf. fotoperíodo

daglängd: Term som används att beskriva varaktigheten av ljusperioden under 24 timmar ; jfr. photoperiod.

Was this helpful?
(1) Η διεύρυνση της εξάπλωσης στον χώρο οργανισμών ή μονάδων εξάπλωσης (propagules), από το σημείο καταγωγής ή ελευθέρωσής τους. (2) Η διεύρυνση του φάσματος κατανομής ενός είδους, κατά κανόνα εξαιτίας τυχαίου γεγονότος. Βλ. ωκεανοκαλλιέργεια, βλ. δραπέτης.


dispersal: (1) Outward spreading of organisms or propagules from their point of origin or release. (2) The outward extension of a species range, typically by a chance event; accidental migration.

dispersivo : (1) Dispersão em direcção ao exterior de organismos ou propagadores do seu ponto de origem ou libertação. (2) A extensão para o exterior de uma espécie, tipicamente por um acontecimento fortuito; migração acidental; cf. cultivo, fuga.

spridning: (1) Spridning av organismer eller spridningsenheter från den plats där de uppkom (2) Expansion av en arts utbredning, vanligtvis genom en slumpmässig händelse; slumpmässig migration; jfr. rymling.

Was this helpful?
Χημικοί ή φυσικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον διασκορπισμό ή τη διερεύνηση της κατανομής ουσιών. Συχνά χρησιμο- ποιούνται για την αντιμετώπιση ρύπων, όπως π.χ. πετρελαίου. Μια από τις παρενέργειες των διασκο- ρπιστικών είναι ότι καθιστούν αποτελεσματικότερη την επαφή των τοξικών παραγόντων με τον οργαν- ισμό, την περισσότερο αποτελεσματική επαφή μετ- αξύ των τοξικών παραγόντων και του οργανισμού.


dispersant: Chemical or physical agents used to disperse or distribute materials. Often used in the control of pollutants such as oil. A side effect may be the promotion of more effective contact between the pollutants and the organism.

dispersor : Agentes químicos ou físicos utilizados para dispersar ou distribuir materiais. Frequentemente utilizados no controle de poluentes tais como o petróleo. Como efeito colateral pode ocorrer a promoção de um contacto mais eficaz entre os poluentes e o organismo.

dispersant: Kemisk eller fysisk medel som sprider eller distribuerar material. Används ofta för att kontrollera föroreningar som olja. En bieffekt kan vara att den underlättar föroreningen att komma i kontakt med organismen.

Was this helpful?
(1) Το πρότυπο κατανομής οργανισμών ή πληθυσμών στον χώρο. (2) Η μη περιστασιακή κίνηση ατόμων τα οποία εισέρχονται σε μια περιοχή ή πληθυσμό. Κατά κανόνα οι κινήσεις αυτές είναι τακτικές και εκτείνονται σε μικρές αποστάσεις. (3) Στη στατιστική, η κατανομή των παρατηρήσεων ή τιμών γύρω από τον μέσο όρο ή την κεντρική τιμή.


dispersion: (1) The spatial pattern of distribution of organisms or populations. (2) The non-accidental movement of individuals into or out of an area or population, typically a movement over a relatively short distance and of a more or less regular nature. (3) In statistics, the distribution or scatter of observations or values about the mean or central value.

dispersivo : (1) Dispersão em direcção ao exterior de organismos ou propagadores do seu ponto de origem ou libertação. (2) A extensão para o exterior de uma espécie, tipicamente por um acontecimento fortuito; migração acidental; cf. cultivo, fuga.

spridningsmönster: (1) Organismers och populationers fördelningsmönster i rum (2) Icke-slumpmässig rörelse av individer in och ut från ett område eller population. (3) Inom statistik är det spridningen av observationer eller värden kring ett medelvärde eller centralmått.

Was this helpful?
Στατιστικό μέτρο της διακύμανσης ( της κατανομής των δεδομένων γύρω από τον μέσο όρο). Iσούται προς το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών κάθε μιάς τιμής από τον μέσο του δείγματος διαιρούμενο με τον αριθμό των δειγμάτων μείον ένα. Βλ. επίσης Ανάλυση διασποράς.


variance: A statistical measure of variation (the dispersion of the data about the mean) calculated as the sum of the squares of the differences between individual values and the sample mean divided by the sample number minus one. This is one method of measuring how closely the individual scores of the variable cluster about the mean.

variância: Cálculo estatístico da variação (a dispersão dos dados à volta da média) calculada como a soma dos quadrados das diferenças entre valores individuais e a média da amostra dividida pelo número da amostra menos um. Este é um método para determinar quão próximo os valores indivíduais da variável agrupada estão da média; cf. análise de variância.

varians: Ett statistiskt mått på variation (som är kvadraten på standardavvikelsen). Variansen är ett mått på utbredningen av ett datamaterial eller en statistisk fördelning kring medelvärdet. Jmf. analysis of variance.

Was this helpful?
Η εξάπλωση ή διασκορπισμός μολυσματικών παραγόντων, σπόρων, σπορίων ή άλλων μονάδων εξάπλωσης (propagules).


dissemination: The scattering or spreading, as of infectious agents, seeds, spores or other propagules.

disseminação : Dispersão ou propagação,de agentes infecciosos, sementes, esporos ou outros propagadores.

dissemination: Spridningen av smittbärande vektorer, frön, sporer eller andra spridningsenheter.

Was this helpful?
(1)Μέθοδος που στοχεύει στην διατήρηση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση ή επιλεγμένων περιοχών στην φυσική τους κατάσταση. (2) στα τροφιμα: πρβλ ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ (3)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Χημκή μονιμοποίηση υλικού βιολογικών δειγμάτων (π.χ. με φορμόλη).


preservation: (1) Conservation practices aimed at preserving disappearing species of organisms, or selected areas, in their natural state. (2) In food, cf. perishability (3) Chemical fixation of biological sample material (e.g. by formalin).

preservação : (1) Práticas de conservação com o objectivo de preservar, no seu estado natural, espécies de organismos ou áreas seleccionadas em risco de desaparecer. (2) Na alimentação, cf. morte. (3) Fixação química de uma amostra de material biológico (e.g. pela formalina).

bevarande: (1) Bevarande metoder med målet att bevara hotade djur eller miljöer i sitt naturliga tillstånd. (2) Inom mat. Metod för att förlänga hållbarheten. (3) Kemisk fixering av biologiskt material (t.ex. genom formailin behandling).

Was this helpful?
(1) Σχεδιασμένη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας, ποικιλότητας και εξελικτικών αλλαγών στο περιβάλλον. πρβλ. Διατήρηση. (2) Ταξινομική τακτική που επιτρέπει την διατήρηση ενός επιστημονικού ονόματος, μολονότι αυτό παραβιάζει τις διατάξεις του Κώδικα και κανονικά δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται (Συντηρητική ονομασία).


conservation: (1) The planned management of natural resources; the preservation of natural balance, diversity and evolutionary change in the environment. (2) A taxonomic procedure to conserve a scientific name which would otherwise contravene the provisions of the Code and thus be unavailable (conserved name).

conservação: (1) Gestão planeada dos recursos naturais; a preservação do equilíbrio natural, diversidade e alterações evolutivas no ambiente; cf. Preservação. (2) Procedimento taxonómico para a conservação de um nome científico que de outro modo infringiria as normas do Código e assim estaria indisponível (nome conservado).

naturvård: (1)Skötsel av naturresurser; bevarandet av den naturliga balansen, diversiteten och evolutionära processerna i miljön; jfr. bevarande. (2) Process inom taxonomi som går ut på att bevara ett vetenskaplig namn som skulle annars strida emot Kodens bestämmelser och därmed inte kunna användas. (bevarad namn).

Was this helpful?
Το σύνολο των διεργασιών με τις οποίες ένα ζώο (ή φυτό) προσλαμβάνει και χρησιμοποιεί την τροφή.


nutrition: The sum of the processes in which an animal (or plant) takes in and utilizes food; the act or process of being nourished.

nutrição: O conjunto dos processos pelos quais um animal (ou planta) ingere e utiliza o alimento; o acto ou processo de ser alimentado.

nutrition: Summan av de processer som innebär att ett djur eller en växt tar in och använder föda; tillförsel av näring

Was this helpful?
(1) Η παροχή τροφής προς τους οργανισμούς. (2) Η κατανάλωση τροφής από τους οργανισμούς.


feeding: (1)The supplying of organisms with food. (2) The consuming of food by organisms.

alimentação : (1) O fornecimento de alimento aos organismos. (2) O consumo de alimento pelos organismos.

utfodra: (1)Tillförsel av mat till organsimer (2) Matkonsumption hos organismer.

Was this helpful?
Βραχύς και στενός θαλάσσιος δρόμος που ενώνει μιά λίμνη, λιμνοθάλασσα ή παρόμοιο υδατικό σύστημα με ένα μεγαλύτερο υδατικό σύστημα. Ενας επιμήκης θαλάσσιος (ή λιμναίος) βραχίονας που εκτείνεται σε αρκετά μεγάλη απόσταση εντός της χέρσου.


inlet: Short narrow waterway connecting a bay, lagoon, or similar body of water with a large parent body of water; arm of the sea (or other body of water), which is long compared to its width, and which may extend for a considerable distance.

enseada : Canal pequeno e estreito que liga uma baía, lagoa ou uma massa de água similar com uma grande massa de água semelhante; braço de mar (ou outra massa de água), comprido e estreito, e que se pode estender por uma distância considerável.

intag: Kort, smal vatten förbindelse som kopplar samman en vik, lagun eller likannde med en större vattenkropp. Del av hav (eller annat vatten) som är lång jämfört med dess bredd, och som kan sträcka si avsevärda avstånd.

Was this helpful?
Ατομο ενός διφυλετικού είδους που διαθέτει αναπαραγωγικά όργανα και δευτερογενείς φυλετικούς χαρακτήρες εν μέρει του ενός φύλου και εν μέρει του άλλου, αλλά το οποίο γενετικά είναι ενός μόνο φύλου.


intersex: An individual of a bisexual species possessing reproductive organs and secondary sexual characters partly of one sex and partly of the other, but which, genetically, is of one sex only .

intersexo : Um indivíduo de uma espécie bissexuada que possui orgãos reprodutores e carácteres sexuais secundárias em parte de um sexo e em parte de outro, mas que, geneticamente, possui apenas um sexo.

intersex: En individ av en tvåkönad art som besitter reproduktionsorgan och andra könskaraktärer delvis från ena könet och delvis från andra, dock oftast bara från ett kön.

Was this helpful?
Η σχεδιασμένη διαχείριση παράκτιων ζώνων , κατά την οποία παράκτια ζώνη θεωρείται ως μια ενό- τητα, που συμπεριλαμβάνει τα παράκτια νερά, την παλιρροιακή ζώνη και εκτάσεις της ξηράς που επηρεάζουν ή επηρέαζαν σημαντικά τις παράκτιες δραστηριότητες, είτε αυτές είναι φυσικές, είτε ανθρωπογενείς. Αντικείμενο της ΔΠΖ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των χερσαίων και των θαλάσσιων φυσικών πόρων της παράκτιας ζώνης. Τα χερσαία και τα θαλάσσια όρια της παράκτιας ζώνης πρέπει να καθορίζονται κατά τρ


coastal zone management: The planned management of the coastal zone, in which the coastal zone is understood to be an integrated unit, embracing inshore waters, intertidal areas and those land areas significantly influencing or influenced by coastal activities or coastal processes, whether natural or human. CZM objectives are to manage coastal resources in a comprehensive way, encompassing all resources on both land and water within a specified area, the boundaries of which should extend as far inland and as far seawar

gestão de zonas costeiras : Gestão planeada da zona costeira, em que esta é entendida como uma unidade integrada, abrangendo as águas costeiras, áreas intertidais e as áreas terrestres que influenciam significativamente ou são significativamente influenciadas pelas actividades ou processos costeiros, quer sejam naturais ou humanos. Os objectivos do CZM são a gestão dos recursos costeiros de uma forma abrangente, incluindo todos os recursos quer em terra quer na água dentro de uma área específica, cujos limites se devem est

kustzonsförvaltning: Planerad skötsel av kustzonen, där kustzonen ses som en integrerad enhet som omfattar innerskärgården, tidvattenexponerad mark samt de landområden som påverkar eller påverkas av kustaktiviteter eller kustprocesser, vare sig de är naturliga eller skapade av människor. Målet med kustzonsskötseln är att hantera kustnära resurser på ett övergripande sätt, omfattande alla resurser både på land och i vatten inom ett avgränsat område. Områdets avgränsning skall sträcka sig så långt inåt land och utåt h

Was this helpful?
(1) Η εξάπλωση ενός συστατικού σε αέριο, υγρό ή στερεό μέσο, η οποία τείνει να ομογενοποιήσει τη σύσταση όλων των μερών. (2) Η αυθόρμητη μετατόπιση των ατόμων και των μορίων σε ένα υλικό.


diffusion: 1) Spreading of a constituent in a gas, liquid or solid, tending to make the composition of all parts uniform. (2) The spontaneous movement of atoms or molecules to new sites within a material.

difusão : (1) Dispersão de um constituinte num gás, líquido ou sólido, com a intenção de tornar uniforme a composição de todas as partes. (2) Movimento espontâneo dos átomos ou moléculas para novos locais dentro de um material.

diffusion: 1) Spridningen av ett beståndsdel i en gas, vätska eller fast ämne som leder till att sammansättningen av alla delar blir uniformt. (2) Den spontana rörelsen av atomer eller molekyler till nya platser inom ett ämne.

Was this helpful?
Η είσοδος ή εισαγωγή ενός γονιδίου από ένα σύμπλεγμα (δεξαμενή) γονιδίων σε ένα άλλο.


introgression: The entry or introduction of a gene from one gene complex (pool) into another.

inserção : A entrada ou introdução de um gene, proveniente de um pool genético, noutro.

introgression: Införandet eller intruducerandet av en gen från en genpool till en annan.

Was this helpful?
Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.


filter feeder: Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.

filtrador : Animal que se alimenta pela filtração de partículas minúsculas da água em que vive. Muitos moluscos bivalves são filtradores (mexilhões, ostras, etc.) assim como certos estados larvares de crustáceos cultivados.

filtrerare: Djur som livnär sig genom filtrering av små partiklar i vattnet. Många odlade bivalver är filtrerare (musslor, ostron) i likhet med larvstadiet hos vissa odlade kräfdjur.

Was this helpful?
Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια, Πελεκύποδα. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.


bivalvia: Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

bivalves: Classe de moluscos aquáticos caracterizados por possuirem duas valvas calcárias unidas por um ligamento flexível. Esta classe inclui várias espécies comestíveis, muitas das quais são cultivadas (e.g. Mexilhões, ostras, vieiras, ameijoas). Conhecidos geralmente por bivalves. Sin. Lamelibrânquios.

bivalvia: Klass av akvatiska blötdjur, som karakteriseras genom två kalkartade skal som binds ihop av ett elastiskt ligament. Denna klass innehåller ett antal ätbara arter, varav många odlas ( t.ex musslor, ostron, kammuslor). Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

Was this helpful?
(Στατιστική). Κατανομή τιμών, στην οποία υπάρχουν δύο κορυφές.


bimodal distribution: (Statistics) A distribution of data which has two modes.

distribuição bimodal : (Estatística) Uma distribuição de dados que tem dois modos.

bimodalfördelning: (Statistik) Spridningen av data som har två "modes", två värden med högst frekvens.

Was this helpful?
Κυκλοτερής κίνηση του νερού, σε μικρή σχετικά περιοχή, που σχηματίζεται στην πίσω (προστατευόμενη) πλευρά εμποδίων, ή κατά μήκος της διεπαφής δύο ρευμάτων με διαφορετική ταχύτητα ή κατεύθυνση.


eddy: A quasi-circular movement of water, of relatively small area, formed in the lee of obstructions or along the edge of two regions with different current speeds or directions.

remoinho : Um movimento quase circular da água, numa área relativamente pequena, formado numa zona abrigada ou ao longo da margem de duas zonas com correntes de diferentes velocidade ou direcções.

strömvirvel: En kvasicirkulär vattenrörelse, på ett relativt begränsat område, formas på läsidan av en barriär eller längs kanten på två områden med olika strömhastigheter eller strömriktningar.

Was this helpful?
Μικροσκοπικά, κατά κανόνα θαλάσσια, μικροφύκη που έχουν δύο μαστίγια. Αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του πλαγκτού.


dinoflagellates: Minute, mostly marine, micro-algae having two flagella; they form one of the chief constituents of plankton.

dinoflagelados : Microalgas de pequenas dimenções, a maioria marinhas, que têm dois flagelados; formam um dos mais importantes constituintes do plâncton.

dinoflagellater: Mikroskopiska, mestadels marina, mikroalger som har två flageller; de utgör en av de viktigaste beståndsdelarna av plankton.

Was this helpful?
Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παρα- μονής). Προïόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.


dioxin: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.

dioxina : Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); um produto da produção de 2,4,5 T altamente tóxico e persistente no ambiente.

dioxin: Tetraklorodibenzoparadioxin (TCDD); mycket toxiskt och svårnedbrytbar, och kan bildas vid framställningen av ogräsmedlet 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra.

Was this helpful?
Αχρωμο, άοσμο αέριο το οοποίο παράγεται κατά την οξείδωση των ενώσεων που περιέχουν άνθρακα, πολύ διαλυτό στο νερό, τοξικό για τα ψάρια στα επίπεδα των 20ppm. Η τοξικότητά του για τα ψάρια αυξάνεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει όξινη αντίδραση στο νερό (Η2Ο+CΟ2= Η2323/ = Η+ + ΗCΟ3-). Στο δισανθρακικό ισοζύγιο η σχετική ποσότητα CΟ2, δισανθρακικών και ανθρ


carbon dioxide: A colourless, odourless gas resulting from the oxidation of carbon containing substances, highly soluble in water, toxic to fish at levels of 20 ppm; toxicity to fish increases with low levels of oxygen. Carbon dioxide has an acidic reaction in water (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3-). Within the bicarbonate system, the relative amount of CO2, bicarbonate and carbonate will depend on pH. Carbon dioxide

dióxido de carbono : Um gás incolor e inodoro, altamente solúvel em água, tóxico para os peixes quando a níveis de 20ppm, resultante da oxidação das substâncias que contêm carbono; A toxicidade aumenta com baixas concentrações de oxigénio. O dióxido de carbono tem uma reacção ácida na água (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3-). No sistema bicarbonato, a quantidade relativa de CO2, bicarbonato e carbonato dependerá do pH. O dióxid

koldioxid: Färglös, doftlös gas som bildas när substanser som innehåller kol oxideras. Är mycket vattenlösligt och toxiskt för fiskar vid nivåer nära 20ppm; toxiciteten mot fiskar ökar med en minskad syrenivå. Koldioxid har en sur reaktion i vatten (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Inom bikarbonatsytemet, så beror den relativa mängden av CO2, bikarbonat och karbonat på pH-värdet. Koldioxid förekommer inte över pH 8.3

Was this helpful?
Ο διαθέτων δύο ομάδες ομολόγων χρωμοσωμάτων. Είναι η τυπική κατάσταση των οργανισμών που προκύπτουν από γονιμοποιημένα ωοκύτταρα.


diploid: Having a double set of homologous chromosomes, typical of most organisms derived from fertilized egg cells.

diplóide : Que possui um conjunto duplo de cromossomas homólogos, típico da maioria dos organismos derivados de células de óvulos fertilizados.

diploid: Innehar en dubbel uppsättning av homologa kromosomer, typiskt för de flesta organismer som härstammar från befruktade äggceller.

Was this helpful?
Μεγάλη ομάδα σκωλήκων με μεταμέρεια (π.χ. πολύχαιτοι). Είναι ζώα επιμηκυσμένα με μαλακό σώμα και ευδιάκριτη μεταμέρεια. Οι δακτυλιοσκώληκες έχουν κοίλωμα, κυκλοφοριακό σύστημα, νεφρίδια και κεντρικό νευρικό σύστημα.


annelids: Large group of segmented worms.(e.g. polychaetes). They are soft-bodied elongated animals with well-marked metameric segmentation. Annelids have a coelom, a blood system, nephridia and a central nervous system.

anelídeos : Grande grupo de vermes segmentados (e.g. Poliquetas). São animais de corpo mole alongado com segmentação metamérica bem marcada. Os anelídeos têm um celoma, um sistema sanguíneo, nefrónios e um sistema nervoso central.

annelider: Stor grupp av segmenterade maskar (t.ex polychaeter). De är långsträckta djur med mjuka kroppar och med tydlig metameriskt segmentering. Annelider har ett coelom, blodsystem, nefridier och ett centralt nervsystem.

Was this helpful?
Αντιπροσωπευτικό τμήμα μιας μεγαλύτερης μονάδας, χρησιμοποιούμενο για την μελέτη των ιδιοτήτων της. Για παράδειγμα τμήμα ή μέρος ενός πληθυσμού, ατόμου, οργάνου, ιστού, ή υγρού. Πρβλ. επίσης Δείγμα νερού, τυχαίο δείγμα.


sample: A representative part of a larger unit used to study the properties of the entire unit. For example, a portion or quantity of a population, individual, organ, tissue or liquid.

amostra : Parte representativa de uma unidade maior utilizada para estudar as proprieades da unidade total. Por exemplo, uma parte ou quantidade de uma população, indivíduo, órgão, tecido ou líquido; cf. amostra aleatória, amostra de água.

prov: En representativ del av en större enhet som används för att studera den stora enheten.

Was this helpful?
Ποσότητα νερού που λαμβάνεται από ένα σημείο δειγματοληψίας. Το δείγμα νερού αναλύεται απ ευθείας ή χρησιμεύει για την παρασκευή περισσοτέρων "δειγμάτων προς ανάλυση".


water sample: This term denotes a portion of the water of interest when it has been transferred from a sampling point in a water-body to another position where either analysis is started or one or more "samples for analysis" are prepared.

amostra de água : Este termo designa uma parte da água com interesse após ter sido transferida de um ponto de amostragem numa massa de água para outra posição onde ou a análise será iniciada ou uma ou mais "amostras para análise" (q.v.) são preparadas.

vattenprov: Ett vattenprov som tagits i ett vattenoråde för undersökning och analys på ett annat ställe.

Was this helpful?
Διαδικασία επιλογής στοιχείων ενός πληθυσμού με σκοπό την δημιουργία ενός υποσυνόλου αυτού του πληθυσμού, γνωστού ως δείγμα.


sampling: The process consisting of choosing elements of a population in order to form a subset of that population known as a sample.

amostragem : Um processo que consiste na escolha de elementos de uma população de modo a formar um subconjunto dessa população conhecido como uma amostra.

provtagning: Uttagning av en mindre del av ett objekt (kroppsvävnad, varuparti etc.), vars kvalitet eller kvantitativa egenskaper man vill bestämma:

Was this helpful?
Συνώνυμος με τον όρο "πρωτόκολλο δειγματοληψίας" που περιλαμβάνει μια σειρά προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται κατά την απόληψη δειγμάτων.


sampling method: This term denotes a specific protocol for sampling.

método de amostragem : Este termo indica um protocolo específico de amostragem (q.v.) .

provtagnings metod: Avser en specifik metod vid provtagningen.

Was this helpful?
Παράγοντας Κ. Αριθμ- ητικός δείκτης, η σχέση βάρους (W) και μήκους (L) ενός δείγματος. Ο τύπος είναι K = aW/Lb όπου a και b είναι ειδο-ειδικές σταθερές. Ο εκθέτης b συνήθως λαμβάνεται ίσος με 3 ή ίσος με έναν πειραματικά προσδιοριζόμενο αριθμό κοντά στο 3. Χαμηλή τιμή Κ δείχνει ένα ψάρι που ζει σε φτωχές συνθήκες. Ενα ψάρι που προσεγγίζει την φυλετική (σεξουαλική) ωριμότητα έχει πολύ υψηλό δείκτη ευρωστίας.


condition factor: K Factor. A numerical index: the relationship between weight (W) and length (L) of a specimen, expressed as: K = aW/Lb, where a and b are species-specific constants. The constant b is usually taken to be three, or an experimentally determined figure close to this value. Low K values indicate fish in a poor condition. Fish approaching sexual maturation have a very high condition factor.

factor de condição : Factor K. Um indíce numérico: a relação entre o peso (P) e o comprimento ( C ) de um espécime, expresso como: K = aP/Cb, onde a e b são constantes específicas para cada espécie. A constante b é normalmente tida como 3, ou um determinado número experimental próximo desse valor. Valores de K baixos indicam peixes em má condição. Peixes próximos da sua maturidade sexual tem um factor de condição muito elevado.

konditionsfaktor: K Factor. Numerisk index: förhållandet mellan vikten (W) och längden (L) hos ett exemplar, uttryckt som: K = aW/Lb, där a och b är artspecifika konstanter. Konstanten b antas vanligen vara tre, eller en experimentellt bestämd siffra som närmar detta värde. Låga K värden indikerar fiskar i dålig tillstånd. Fiskar som närmar sig könsmognad har en väldig hög konditionsfaktor.

Was this helpful?
Η αναλογία του βάρους της τροφής που χορηγήθηκε προς την αύξηση του βάρους (παραγωγής). Μέτρο (αναλογία) της αποδοτικότητας της μετατροπής της τροφής σε σάρκα. Το πηλίκο του αθροίσματος της ποσότητας της τροφής (σε kg) που χορηγήθηκε έναν ορισμένο αριθμό ημερών (Τ), προς την αύξηση του υγρού βάρους των ψαριών (kg) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.


food conversion ratio: Ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain. Measure (ratio) of the efficiency of conversion of food to flesh. The sum of the amount of food offered in kilograms over a number of days (T) divided by the increase in wet fish weight (kg) over the time period (T).

taxa de conversão alimentar : Razão entre o peso do alimento fornecido e o peso ganho pelo organismo. A medição (taxa) da eficiência da conversão do alimento em carne. A soma da quantidade de alimento fornecido em quilos sobre um número de dias (T) dividido pelo aumento de peso de peixe fresco (Kg) sobre o período de tempo (T) .

födokonverterings faktor: Mått på hur effektivt föda konverteras till kroppmassa. Summan på födomängden som tillförs (i kilogram) under en viss tidsperiod (T), genom fiskens viktökning under samma tidsperiod.

Was this helpful?
Δείκτης που χρησιμοποιείται συχνά στις μελέτες της επιδρασης του περιβάλλοντος. Αποτελεί μέτρο της ομοιότητας μεταξύ δειγμάτων λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τον αριθμό ειδών όσο και των ατόμων. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες αυτού του τύπου όπως: Ευκλείδεια απόσταση, Bray-Curtis, Canberra etc.


similarity index: An index often used in environmental impact studies. A measure of the similarity in composition between samples comparing both the numbers of individuals and species. There are several indices of this kind such as Euclidian distance, Bray-Curtis, Canberra.

índice de similaridade : Um índice utilizado muitas vezes em estudos de impacto ambiental. Uma medição da similaridade de composição entre amostras comparando o número de indivíduos como as espécies. Existem vários índices deste tipo tais como a distância euclidiana, Bray-Curtis, Camberra.

likhetsindex: Index som ofta används i studier som rör mijöpåverkan. Ett mått på likheten i art och abundans sammansättningen mellan prov.

Was this helpful?
Μονάδες πληροφορίας, παρα- τηρήσεις, αποτελέσματα πειράματος ή μελέτης.


datum-data: Units of information, facts; observations; results from an experiment or study.

dados : Unidades de informação, factos; observações; resultados de uma experiência ou estudo.

data: Informationsenheter, fakta; observationer; resultaten från en experiment eller en studie.

Was this helpful?
Ο τελικός όγκος που προέρχεται από την διάλυση μιας ουσίας προς τον αρχικό όγκο της ουσίας.


dilution factor: The final volume over the original volume when diluting a substance.

factor de diluição: O volume final acima do volume original quando se dilui uma substância.

spädningsfaktor: Slutgiltiga volymet delat genom originalvolymet, när man spär en substans.

Was this helpful?
Μέτρηση της ομοιότητας της σύνθεσης των ειδών μεταξύ βιοκοινωνιών.


affinity index: A measure of the similarity in species composition between communities.

indíce de afinidade: Uma medida da similaridade na composição de espécies entre comunidades.

affinitets index: Mått som jämför artsammansättningen mellan två samhällen.

Was this helpful?
Τάξη των Μαλακοστράκων που περιλαμβάνει τις γαρίδες, τα καβούρια και τους αστακούς. Τρία ζεύγη εξαρτημάτων έχουν τροποποιηθεί για την πρόσληψη τροφής , τα υπόλοιπα πέντε για την κίνηση, αν και ένα ζεύγος μπορεί να φέρει χηλές.


decapods: Order of Malacostraca including prawns, lobsters, crabs. Three pairs of appendages are modified for feeding, the remaining five for locomotion, though one pair may bear chelae. Order of Crustacea comprising prawns, lobsters, crabs etc.

decápodes : Ordem dos Malacostraca incluindo lagostins, lagostas, caranguejos. Três pares de apêndices estão modificados para a alimentação, os restantes cinco servem para a locomoção, embora um par possa conter cílios (q.v.) . Ordem dos crustáceos que engloba lagostins, lagostas, caranguejos, etc.

dekapoder: Ordning i Malacostraca som innehåller räkor, hummrar och krabbor. Tre par extremiteter har modifierats för födointag, de kvarvarande används för rörelse, även om ett par kan ha chelae (q.v.). Ordning inom kräftdjuren som innehåller räkor, hummrar och krabbor osv.

Was this helpful?
Η περιοχή στις εκβολές των ποταμών όπου εναποτίθενται τα ιζήματα.


delta: An area at the mouth of the river where sediment accumulates.

lixos degradáveis: Lixos que podem ser desfeitos em pedaços mais pequenos.

delta: Lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.

Was this helpful?
Διακλαδιζόμενο, δενδροειδές διάγραμμα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των βαθμών συγγένειας ή ομοιότητας.


dendrogram: A branching diagram in the form of a "tree" used to depict degrees of relationship or resemblance.

dendograma : Diagrama ramificado com a forma de "árvore" utilizado para representar graus de relacionamento ou semelhança

dendrogram: Ett förgrenande diagram som liknar ett träd. Används för att visa graden av släktskap eller liknelse.

Was this helpful?
Απομάκρυνση της διαλυμένης οργανικής ύλης και της μείωσης των στερεών αποβλήτων σε νερά αποχετεύσεων.


secondary treatment: Removal of dissolved organic matter and reduction of suspended solids in waste water treatment plants.

tratamento secundário: Remoção de matéria orgânica dissolvida e redução dos sólidos em suspensão nas estações de tratamento de águas.

andra steget: Borttagandet av löst organiskt material och minskandet av löst fastmaterial (solids) i vattenreningsverk.

Was this helpful?
Ορος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή δηλητηρίασης που οφείλεται στην κατανάλωση μολυσμένων ασπονδύλων. Οι δηλητηριάσεις από οστρακοειδή οφείλονται σε ποικιλία αιτίων όπως τοξίνες φυκών, μόλυνση από ιούς ή βακτήρια ή ρύπανση από βαρέα μέταλλα.


shellfish poisoning: Term used to describe poisoning as a result of eating contaminated shellfish. Shellfish poisoning can be due to a variety of causes: algal, viral bacterial and heavy metal pollutants.

envenenamento por bivalves : Termo utilizado para descrever o envenenamento em resultado da ingestão de bivalves contaminados. Este envenenamento pode dever-se a várias causas: algas, bactérias, virus e poluição por metais pesados.

skaldjurs förgiftning: Förgiftning till följd av förtäring av dåliga/smittade eller förorenade skaldjur. Kan bero på ett flertal orsaker: alger, virulenta bakterier eller tungmetaller.

Was this helpful?
Ουσία, της οποίας η σχέση με έναν ζωντανό οργανισμό (κατάποση, εισπνοή, επαφή) έχει επιβλαβείς επιπτώσεις.


poison: In toxicology: refers to any substance that causes a harmful effect on a living organism as a result of ingestion, inhalation or contact.

veneno : Em toxicologia: refere-se a qualquer substância que causa um efeito nocivo num organismo vivo em resultado da sua ingestão, inalação ou contacto.

gift: Inom toxikologin en substans som ger upphov till skadlig effekt på en levande organism vid förtäring, inandning eller kontakt.

Was this helpful?
Η ικανότητα του αέριου διοξειδίου του άνθρακα να διαλυθεί και να εισαχθεί σαν διάλυμα στο νερό.


solubility of carbon dioxide: The property of a gas CO2 being dissolved and going into solution in water.

solubilidade do dióxido de carbono: A propriedade de um gás CO2se dissolver e ir em solução na água.

löslighet av koldioxid: Förmågan hos gasen koldioxid att lösa sig i vatten.

Was this helpful?
Η ικανότητα του αέριου οξυγόνου να διαλυθεί στο νερό.


solubility of oxygen: The ability of gaseous oxygen to dissolve in water.

solubilidade do oxigénio: A capacidade do oxigénio gasoso se dissolver na água.

löslighet av syre: Förmågan hos gasen syre att lösa sig i vatten.

Was this helpful?
Απόβλητα τα οποία μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα μέρη.


degradable wastes: Wastes that can be broken down into smaller parts.

delta: Área da foz do rio onde se acumulam os sedimentos.

nedbrytbar avfall: Avfall som kan brytas ner till mindre beståndsdelar.

Was this helpful?
Ομάδα μονοκύτταρων φυκών που ανήκει στην κλάση Bacillariophyceae (Diatomeae), αποτελούμενη από 6000 είδη τα οποία περιβάλλονται από μια διπλή πυριτική κάψα (επιθήκιο και υποθήκιο). Χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ποικιλία σχήματος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σπουδαιότερους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς συμβάλλοντας στην πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών. Τα περισσότερα άτομα της ομάδας Pennales, αποτελούν βενθικά είδη των γλυκών νερών. Καλλιεργούνται ως τροφή για τα τροχόζωα και τις προ


diatom: A single-celled alga (phytoplankton) covered by two overlapping porous, silaceous shells: among the most abundant marine organisms; cultured as food for rotifers and mollusc larvae.

diatomáceas : Uma alga unicelular (fitoplâncton) coberta por duas conchas, siliciosas e porosas, sobrepostas: estão entre os organismos marinhos mais abundantes; são cultivadas como alimento para os rotíferos e larvas de moluscos.

diatom: Encelliga alger (fytoplankton) som täcks av två överlappande, porösa, kiselartade skal: bland de mest abundanta marina organismer; odlas som föda åt rotiferer och mollusklarver.

Was this helpful?
Η διαδικασία διείσδυσης του φωτός μέσω μιας ουσίας, όπως το νερό.


light penetration: The process of light going through a substance such as water.

penetração da luz: O processo em que a luz passa através de uma substância tal como a água.

ljusgenomsläpplighet: Fenomenet när ljus går genom en substans, t.ex. vatten.

Was this helpful?
Μια μαθηματική κατανομή, κάθε τιμή της οποίας εκφράζει την πιθανότητα εμφάνισης ενός συγκεκριμένου γεγονότος, το γεγονός έχει μια συνεχή πιθανότητα εμφάνισης από δοκιμή σε δοκιμή: χρησιμοποιείται σαν μοντέλο όταν κάθε άτομο σε ένα δείγμα μπορεί να παρουσιάσει ένα χαρακτήρα σε οποιαδήποτε εκ των δυο εναλλακτικών καταστάσεων.


binomial distribution: A mathematical distribution, each value of which gives the probability that a particular event will occur, that event having a constant probability of occurrence from test to test; used as a model when each individual in a sample may exhibit a character in either of two alternative states.

distribuição binómial: Distribuição matemática, onde cada valor é a probabilidade de ocorrência de um acontecimento específico, tendo esse acontecimento uma probabilidade constante de ocorrência de teste para teste; utilizado como um modelo em que cada indivíduo numa amostra pode exibir uma característica em cada um de dois estados alternativos.

binomialfördelning: Matematisk sannolikhetfördelning, som används när man räknar antalet gånger en viss intressant händelse A inträffar då ett försök upprepas flera gånger; används som model när en individ i ett stickprov kan uppvisa en karaktär i två olika tillstånd.

Was this helpful?
Μη παραμετρική στατιστική μέθοδος κατά την οποία οι μετρήσεις ταξινομούνται σε απλή αύξουσα (ή φθίνουσα) σειρά. Χρησιμοποιείται γιά να προσδιοριστεί αν δύο ανεξάρτητα τυχαία δείγματα έχουν ληφθεί από πληθυσμούς που έχουν ίδιες κατανομές.


mann-whitney u-test: A non-parametric statistical method in which sample values/counts are ranked in a simple decreasing (or increasing) sequence; it is used to determine whether two independent random samples are drawn from populations having the same distributions.

U-test de Mann-Whitney : Método estatístico não paramétrico em que a amostra de valores/somas são escalonados numa sequência decrescente (ou crescente) simples; é utilizado para determinar se 2 amostras aleatórias independentes são retiradas de populações com a mesma distribuição.

mann-whitney u-test: En icke-parametrisk statistisk metod som används för att se om två oberoende provserier är tagna från populationer med samma spridning.

Was this helpful?
Η ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί ή να χορηγηθεί σε έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σε μία χρονική στιγμή. Στη Μ. Βρετανία ο όρος δηλώνει τη ρύθμιση ή την κλιμάκωση των δόσεων, ποτέ την ποσότητα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή (δοσολογία).


dose: The quantity of a substance administered to an organism or a system. This term is variously used to described the total amount administered at a single time; the specific amount administered per unit weight or volume of the organism or system concerned; or the amount administered over a given period of time. Great care should therefore be taken in the use of this term.

dose : A quantidade de uma substãncia administrada a um organismo ou sistema. O termo é utilizado de diversas formas para descrever a quantidade total administrada de uma única vez; a quantidade específica administrada por unidade de peso ou volume do organismo ou sistema; ou a quantidade administrada num dado período de tempo. Por conseguinte deve-se ter muito cuidado no uso deste termo.

dos: Kvantiteten av en substans som tilldelas en organism eller system. Denna term används antingen för att beskriva den totala mängden som tilldelas vid ett tillfälle, den mängd som tilldelas per viktenhet eller volym till en organism eller system, eller mängden som tilldelas under en tidsperiod. Denna term bör därför användas med försiktighet.

Was this helpful?
Παρόμοια με την καμπύλη συγκέντρωσης - απόκρισης, με τη διαφορά ότι η δόση (η ποσότητα) που προσλαμβάνεται από το ψάρι είναι γνωστή και αντικαθιστά τη συγκέντρωση στο διάγραμμα.


dose response curve: Similar to concentration-response curve except that the dose (the quantity) of the substance received by the organism is known and takes the place of concentration in plotting the data.

curva de resposta : Parecido à curva de resposta de concentração excepto que a porção (quantidade) da substância recebida pelo organismo é conhecida e toma o lugar da concentração na determinação dos dados.

dos-respons kurva: Liknande en koncentrations-respons kurva, förutom att dosen (kvantiteten) av substansen som mottages av en organism är känd och ersätter koncentration när data plottas.

Was this helpful?
(Δραστικό πορώδες αποστράγγισης). Η αναλογία του όγκου των κενών χώρων μιας μάζας εδάφους, οι οποίοι στραγγίζονται βαρυτικά, προς τον ολικό όγκο της.


effective porosity: Effective drainage porosity. The ratio of the effective volume of the voids of a soil mass that can be drained by gravity to the total volume of the mass.

porosidade efectiva : Porosidade de drenagem efectiva. A razão entre o volume efectivo dos espaços vazios de uma massa de solo que podem ser drenados pela gravidade e o volume total da massa.

effektiv porositet: Effektiv dräneringsporösitet. Förhållandet mellan volymet hos en jordmassa som kan effektivt dräneras och jordmassans totala volym.

Was this helpful?
Μέτρο της αναλογίας των οξειδωμένων προς τις ανηγμένες ουσίες σε ένα διάλυμα. Στην πράξη, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό Eh, μετράται χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου. Οταν παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων από το διάλυμα προς το ηλεκτρόδιο θεωρείται ότι επικρατούν αναγωγικές συνθήκες και το δυναμικό (μετρούμενο σε volt) μεταξύ ηλεκτροδίου και διαλύματος έχει αρνητικό πρόσημο. Οξειδωτικές συνθήκες θεωρείται ότι επικρατούν στο διάλυμα όταν τα ηλεκτρόνια ρέουν από το ηλεκτρόδιο προς το διάλυμ


oxidation-reduction potential: This potential of a solution is a measure of the proportion of oxidized to reduced substances. In practice, the redox potential is measured in respect of a platinum electrode and is called the Eh. If electrons flow from the solution to the electrode, reducing conditions are said to exist in the solution and the potential (measured in volts) existing between the electrode and the solution. Oxidizing conditions are said to exist in the solution when electrons flow from the electrode to the soluti

potencial de oxidação-redução: Este potencial de uma solução é uma medição da proporção de substâncias oxidadas para reduzidas. Na prática, o potencial rédox é medido em relação a um eléctrodo de platina e chama-se Eh. Se os electrões passam de uma solução para o eléctrodo, diz-se existirem condições de redução na solução e, existe um potencial (medido em volts) entre o eléctrodo e a solução. Diz-se existirem condições de oxidação na solução quando os electrões passam do eléctrodo para a solução e a voltagem é de sinal posit

redox potential: Den här potentialen är ett mått på proportionerna mellan oxiderade och reducerade delar i en lösning. Den elektrodpotential som kan uppmätas i en cell där den ena halvcellen består av en inert elektrod (vanligen av platina) i kontakt med något redoxpar och där den andra halvcellen är en normalvätgaselektrod.

Was this helpful?
Κατάσταση του νερού, κατά την οποία αυτό είναι πλούσιο σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, αλλά είναι φτωχό σε (ανόργανα) θρεπτικά υλικά.


dystrophy: Condition in which freshwater is rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content (bog lake, brown water lake).

distrofia : Circunstância em que a água doce é rica em matéria orgância principalmente na forma de coloides de plantas em suspensão e fragmentos de plantas de maiores dimensões, mas tendo um conteúdo baixo em nutrientes (pântano, lago de águas castanhas).

dystrofisk: Tillstånd där färskvatten har en rik förekomst av organiskt material, vanligen i form av suspenderade växtkolloider och större växtfragment, men med låga näringshalter.

Was this helpful?
(1 )Χρησιμοποιείται για μάζες γλυκού νερού πλούσιες σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, τα οποία όμως έχουν χαμηλό θρεπτικό περιεχόμενο. Δυστροφική λίμνη. (2) Χρησιμοποιείται για είδη χαρακτηριστικά των δυστροφικών ενδιαιτημάτων.


dystrophic: (1) Used of water bodies rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content; dystrophic lake. (2) Used of species characteristic of dystrophic habitats.

distrófico : (1) Termo utilizado para massas de água ricas em matéria orgânica principalmente na forma de coloides de plantas em suspensão e fragmentos de plantas de maiores dimensões, mas tendo um conteúdo nutritivo baixo; lago distrófico. (2) Termo utilizado para espécies características de habitats distróficos.

dystrofisk: (1) Används för att beskriva vattenmassor med rik förekomst av organiskt material, vanligen i form av suspenderade växtkolloider och större växtfragment, men med låga näringshalter. (2) Används för att beskriva arter som förekommer i dystrofiska habitat.

Was this helpful?
Διαφυλετική κατάσταση εμφανιζόμενη σε ορισμένες ομάδες μαλακίων (κυρίως Βuccinum sp) υπό την επίδραση ορισμένων ανόργανων ρύπων, π.χ. ΤΒΤ (βλ.λ)


imposex: A condition found in certain groups of molluscs, particularly whelks (Buccinum sp) where an intersex state arises as a result of the effects of certain inorganic pollutants, for example, TBT.

imposex: Uma característica encontrada em certos grupos de molucos, particularmente búzios (Buccinum sp) em que ocorre uma mudança de sexo como resultado dos efeitos de certos poluentes inorgânicos, por exemplo, TBT (q.v.).

imposex: Ett tillstånd som påträffas i vissa moluskgrupper, särskilt Buccinum sp., som när de blir utsatta för vissa oorganiska föroreningar t ex TBT, visar könsförändringar.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES