AMC LIMITED

Γ

Γάμα εξαχλωρο-υδρο-εξάνιο: τοξικός χλωριούχος υδρογονάνθρακας που χρησιμοποιείται σαν εντομοκτόνο. Π.χ. Lindane.


gamma-HCH: Gamma hexachlorohydrohexane; toxic chlorinated hydrocarbon which is used as an insecticide, i.e., Lindane.

gama - HCH: Gamma hexachlorohydrohexane; hidrocarboneto de cloro tóxico que é usado como insecticida, i.e., Lindane.

gamma-HCH: Gamma hexahydroxicyklohexan.; toxisk kolhydrat som används som beskämpningsmedel, t.ex Lindane.

Was this helpful?
Ωριμο γεννητικό κύτταρο, απλοειδές, το οποίο ενώνεται με ένα άλλο (ισογαμέτη ή ανισογαμέτη) του αντίθετου φύλου, προς σχηματισμό του διπλοειδούς ζυγώτη (ζυγωτού) Η ένωση αυτή είναι απαραίτητη στην φυλετική (αμφιγονική, σεξουαλική) αναπαραγωγή.


gamete: Mature sex cell, haploid, that unites with another (iso- or aniso-gamete) of the opposite sex to form a diploid zygote; such a union is essential for true sexual reproduction.

gâmeta : Célula haplóide, sexualmente madura, que se une com outra de sexo oposto para formar um zigoto diplóide; esta união é essencial para uma verdadeira reprodução sexual.

gamet: Mogen könscell, haploid, som förenar sig med en annan gamet (isogamet eller anisogamet) av andra könet och bildar en diploid zygot; sådan förening är nödvändigt för sann sexuell reproduktion.

Was this helpful?
Η απελευθέρωση αρσενικών ή θηλυκών γαμετών (σπέρμα και ωάρια) που έχει ως αποτέλεσμα γονιμοποιημένα αυγά.


spawning: The release of male and female gametes (sperm and ova) resulting in fertilized eggs.

desova : A libertação de gâmetas masculinos e femininos (esperma e óvulos) resultando em ovos fertilizados.

lek: Processen när hanliga och honliga könsceller släpps ut vilket resulterar i ett befruktat ägg.

Was this helpful?
Η μετακίνηση των ψαριών από τα πεδία διατροφής ή διαχείμασης στα πεδία ωοτοκίας.


spawning migration: The movement of fishes from the feeding or overwintering grounds to the spawning grounds.

migração para postura : A deslocação dos peixes das zonas de alimentação ou de passagem do inverno para as zonas de desova.

kläcknings migration: Förflyttning hos fiskar från födosöksplats eller övervintringslokal till lekområde.

Was this helpful?
Κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με την κληρονομικότητα και την ποικιλότητα των οργανισμών και με τους μηχανισμούς, με τους οποίους αυτές πραγματοποιούνται.


genetics: A branch of biology that deals with the heredity and variation of organisms and with the mechanisms by which these are effected.

genética : Ramo da biologia que trata da hereditariedade e variação dos organismos e dos mecanismos dai resultantes.

genetik: Avdelning inom biologi som har att göra med ärftlighet och variation hos organismer och med mekanismerna som påverkar dessa.

Was this helpful?
Μέτρο της γενετικής ανομοιότητας δύο ατόμων ή πληθυσμών. Εκφρά- ζεται ως η πιθανότητα να διαθέτουν ένα όμοιο γονίδιο ή χαρακτήρα.


genetic distance: A measure of the genetic disparity of two individuals or populations, in terms of the probability of the common possession of a given gene or character.

distância genética : O grau de disparidade genética entre dois indivíduos ou populações, em relação à probabilidade de possuirem um determinado gene ou carácter comum.

genetiskt avstånd: Mått på den genetiska skillnaden mellan två individer eller populationer, uttryckt som sannolikheten av gemensamm innehavande av en viss gen eller karaktär.

Was this helpful?
Η εμφάνιση τυχαίων αλλαγών στις γονιδιακές συχνότητες μικρών, απομονωμένων πληθυσμών, που δεν οφείλονται σε επιλογή, μεταλλαγή ή μετανάστευση.


genetic drift: The occurrence of random changes in the gene frequency of a population from one generation to another due to chance fluctuations not caused by selection, mutation and immigration.

deriva genética : A ocorrência de alterações aleatórias na frequência genética de uma população de uma geração para a seguinte devido a flutuações ocorridas ao acaso, e não como consequência de selecção, mutação ou imigração.

genetisk drift: Förekomsten av slumpmässiga förändringar i genfrekvensen hos en population från en generation till den andra, på grund av slumpmässiga fluktuationer som inte orsakas av selektion, mutation och migration.

Was this helpful?
Το σύνολο της γενετικής ποικιλότητας ενός ατόμου πληθυσμού ή είδους.


genetic diversity: All of the genetic variation in an individual, population or species.

diversidade genética : Toda a variação genética num indivíduo, espécie ou população.

genetisk mångfald: Hela den genetiska variationen i en individ, population eller art.

Was this helpful?
Γενικός (μη ειδικός), όρος για την απώλεια γενετικής ποικιλότητας, που παρατηρείται σε άγρια αποθέματα όταν διασταυ- ρωθούν με φυγάδες από καλλιεργητικές μονάδες.


genetic pollution: General, non-specific term for the loss in genetic variation seen in wild stocks when they interbreed with farm-bred escapees.

poluição genética : Termo geral, não específico, para a perda de variação genética observada nos mananciais selvagens, devido ao cruzamento de indivíduos destas populações com peixes que escapam de viveiros (q.v.).

genetisk förorening: Allmänn, ickespecifik term som beskriver förlusten i genetisk variation som observeras när vilda bestånd förökar sig med rymda tamdjur.

Was this helpful?
Διεργασία που προκαλείται από τις γοναδοτροπικές ορμόνες της υπόφυσης, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη των γενετικών και γοναδικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού, ο οποίος αποκτά ικανότητα αναπαραγωγής.


sexual maturity: Process mediated by gonadotrophic hormones from the pituitary in which an organism undergoes development of gonadal and sexual characteristics to such a degree that it is then capable of reproduction.

maturidade sexual : Processo mediado por hormonas gonadotróficas da pituitária em que um organismo sofre um desenvolvimento de características gonadais e sexuais a ponto de ser capaz de reproduzir.

könsmognad: Process som innebär att en organism utvecklar gonader och könskaraktärer med hjälp av hormoner, vilket möjliggör reproduktion.

Was this helpful?
Η βιοχημική βάση της κληρονομικότητας. Ο κώδικας συνίσταται σε μια σειρά από τριάδες νουκλεοτιδικών ζευγών βάσεων (κωδικονιών), στα μόρια του αγγελιοφόρου RNA (mRNA). Κάθε κωδικόνιο καθορίζει ένα αμινοξύ κατά την πρωτεïνοσύνθεση (μετάφραση). Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στο mRNA, προκύπτει από την αλληλουχία του DNA με τη διαδικασία της μεταγραφής.


genetic code: The biochemical basis of heredity. The code consists of series of three successive nucleotide base pairs (codons) on messenger RNA (mRNA) molecules coding for the individual amino acids in translated protein molecules. The specific sequence of mRNA nucleotides is derived from that of the DNA by the process of transcription.

código genético : A base bioquímica da hereditariedade. O código consiste de séries de três pares base de nucleótidos sucessivos (codões) nas moléculas ARN mensageiro (mARN), as quais codificam para amino-ácidos específicos na transcrição de moléculas proteícas. A sequência específica de nucleótidos de ARNm provem do ADN por transcrição.

genetisk kod: Den biokemiska basen av arvsmassan. Koden består av upprepade nukleotidtripletter (kodoner), som sitter på budbärar-RNA (mRNA), och utgör koden för aminosyror. Budbädar-RNA bildas då DNA-koden skall avläsas (transkription).

Was this helpful?
Μια μετάλλαξη στο κληρονομικό υλικό του DNA ενός οργανισμού. Εμφανίζεται συνήθως σαν αποτέλεσμα έκθεσης του οργανισμού σε ορισμένα χημικά, ακτινοβολία, ή ραδιενέργεια.


genetic damage: An alteration in the hereditary DNA material of an organism. Usually occurs as a result of exposure to certain chemicals, and/ or radioactivity.

dano genético: Uma alteração no ADN hereditário de um organismo. Normalmente ocorre como resultado da exposição a certos quimicos, e/ou radioactividade.

genskada: Ändring av en organisms DNA. Detta sker vanligtvis i smaband med exponering till vissa kemikalier och viss typ av strålning.

Was this helpful?
Κατηγορία της βιολογικής κατάταξης, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα φυλογενετικώς συγγενή και μορφολογικώς ομοιάζοντα είδη. Βαθ- μίδα της ταξινομικής κατάταξης, που αποτελεί την κύρια κατηγορία μεταξύ της οικογένειας και του είδους.


genus: A category in biological classification comprising one or more phylogenetically related, and morphologically similar species; a rank in the hierarchy of taxonomic classification forming the principal category between family and species.

género : Uma categoria na classificação biológica que compreende uma ou mais espécies filogeneticamente relacionadas e morfologicamente similares; uma classificação na hierarquia de classificação taxonómica localizada entre a família e a espécie.

genus: Kategori inom hierarkiska systemet som består av en eller fler fylogentiskt besläktade, och morfologiskt likformiga, arter; kategori som ligger mellan familje- och artnivån.

Was this helpful?
Συστήματα προς χρήση στους Η/Υ για τη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών που κατανέμονται στον χώρο. Χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και μελέτη περιβαλλοντικών διεργασιών και την περιγραφή των πιθανών επιπτώσεων μιας σειράς "σεναρίων". Στην υδατο- καλλιέργεια χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της καταλληλότητας γεωγραφικων περιοχών, καθώς επίσης και για τη μελέτη της καταλληλότητας ενός είδους για μια περιοχή.


geographic information systems: Computer-based tools developed for handling spatially-referenced data and information. GIS can be used to evaluate and study environmental processes and can illustrate the possible consequences of a variety of scenarios. In aquaculture, it has been used to assess the suitability of geographical sectors, and also to investigate the suitability of a species to an area.

sistemas de informação geográfica : Ferramentas computorizadas desenvolvidas para o manusemanento de dados e informação referenciados espacialmente. Os SIGs podem ser utilizados para avaliar e estudar processos ambientais e podem ilustrar as possíveis consequências de uma multiplicidade de cenários. Na aquacultura, têm sido utilizados para avaliar a conveniência de alguns sectores geográficos e investigar a aptidão de espécies a uma determinada área.

geografiskt informationssystem: Databaserat verktyg som har utvecklats för att hantera spatiell data och information. GIS system kan användas för att utvärdera och studera miljöprocesser och kan belysa eventuella konsekvenser hos ett antal händelseförlopp. Inom akvakulturen så har den använts för att bedömma olika geografiska områdens lämplighet och för att undersöka en arts lämplighet i förhållande till ett speciellt område.

Was this helpful?
Αναφέρεται στα όρια της γεωγραφικής κατανομής ενός ζώου ή μιας ομάδας ζώων.


range: Refers to the limits of the geographical distribution of an animal or group of animals

habitat: Refere-se aos limites da distribuição geográfica de um animal ou grupo de animais.

utbredning: Syftar på en arts eller grupp av djurs begränsning i geografisk utbredning.

Was this helpful?
Η νιοστή ρίζα του γινομένου ν τιμών. Η τιμή του είναι μεταξύ των τιμών του αριθμητικού και του αρμονικού μέσου.


geometric mean: A measure of location, lying between the arithmetic mean and the harmonic mean, calculated as the nth root of the product of n values. See also ARITHMETIC MEAN.

média geométrica : Uma medição de localização, situada entre a média aritmética e a média harmónica, calculada como a raiz do produto de n valores. Ver também MÉDIA ARITMÉTICA.

geometriskt medel: Mått som ligger mellan aritmetiska medelvärdet och harmoniska delningen, räknas som den n:de roten av produkten på n värden.

Was this helpful?
(1) Ο κλάδος της φυσικής γεωγραφίας που ασχολείται με τη μορφή της γης, τη γενική διαμόρφωση της επιφάνειάς της, την κατανομή της ξηράς και του νερού, κ.λ.π. (2) Η μελέτη της ιστορίας των γεωλογικών αλλαγών, μέσω της ερμηνείας των τοπογραφικών μορφών.


geomorphology: (1) That branch of physical geography which deals with the form of the Earth, the general configuration of its surface, the distribution of the land, water, etc. (2) The investigation of the history of geologic changes through the interpretation of topographic forms.

geomorfologia : (1) O ramo da geografia física que trata da forma da Terra, da configuração geral da sua superfície, da distribuição do solo e água, etc. (2) A investigação da história das alterações geológicas através da interpretação de formas topográficas.

geomorfologi: (1) Avdelning inom fysisk geografi som har att göra med jordens form, jordens allmänna ytbildning, landmassornas distribution, vattenmassor osv. (2) Undersökningen av dom historiska geologiska förändringarna genom tolkandet av topografiska variationen.

Was this helpful?
Απόβλητα και παραπροϊόντα της γεωργικής δραστηριότητας, όπως ανόργανα λιπάσματα και εντομοκτόνα.


agricultural waste: Wastes and by-products of agricultural activity, such as inorganic fertilisers and pesticides.

lixo agrícola: Desperdícios e produtos acessórios da actividade agrícola, tais como fertilizantes inorgânicos e pesticidas.

jordbruksavfall: Avfall och biprodukter som orsakas av olika jordbruks aktiviteter.

Was this helpful?
Νερό που περιέχει 2 ‰ ή και λιγότερο διαλυμένα άλατα.


freshwater: Water with 2 parts per thousand, or less, of dissolved salts.

água doce : Água com duas partes por mil, ou menos, de sais dissolvidos.

sötvatten: Vatten som innehåller mindre än två tusendelar lösta salter.

Was this helpful?
Υδατάνθρακας ο οποίος χρησιμεύει για την αποθήκευση ενέργειας στο συκώτι και άλλους ιστούς. Οταν ο οργανισμός χρειάζεται ενέργεια, το γλυκογόνο μετατρέπεται σε γλυκόζη. Το γλυκογόνο είναι πολυσακχαρίτης με μακριά αλυσίδα.


glycogen: A carbohydrate storage material in liver and other tissues which is converted into glucose when required for energy. Glycogen is a long-chain polysaccharide.

glicogénio : Um armazenamento de hidratos de carbono no fígado e outros tecidos, os quais são convertidos em glucose quando necessários para a obtenção de energia. O glicogénio é um polissacarídeos de cadeia longa.

glykogen: Ämne som lagrar kolhydrater inne i levern och andra vävnader och som kan konverteras till glukos när energi behövs. Glykogen är en polysackarid.

Was this helpful?
Σάκχαρο με 6 άτομα άνθρακα, το οποίο παράγεται από την υδρόλυση αμύλου, σακχαρόζης, μαλτόζης, λακτόζης κ.α. Το κύριο σάκχαρο του αίματος.


glucose: A six-carbon sugar obtained from the hydrolysis of starches, sucrose, maltose, lactose and others; the major sugar found in the blood.

glucose : açúcar obtido da hidrólise do amido, sacarose, maltose, lactose e outros; o principal açúcar encontrado no sangue.

glukos: Socker som innehåller sex kolmolekyler (hexos) och som bildas när kolhydrater hydrolyseras; huvudsakliga sockret som finns i blodet.

Was this helpful?
Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός πληθυσμού με αμφιγονική αναπαραγωγή σε μια συγκεκριμένη γενιά ή χρονική στιγμή.


gene pool: The totality of the genetic information within a population or subpopulation. Especially includes all of the different alleles of each gene.

pool genético : A totalidade da informação genética dentro de uma população ou subpopulação. Inclui todos os diferentes alelos de cada gene.

genpool: Den totala genetiska informationen inom en population eller subpopulation. Inkluderar alla olika alleller hos en gen.

Was this helpful?
Η θέση ενός γονιδίου σε ένα χρωμόσωμα.


gene locus: Position of genes in a chromosome representing a specific property; a locus can be occupied by any allele of a gene.

locus genético : Posição dos genes num cromossoma representando uma característica específica; um locus pode ser ocupado por qualquer alelo de um gene.

locus: En gens position på en kromosom som representerar en specifik egenskap; ett locus kan upptas av varje allel av ett gen.

Was this helpful?
Η βασική μονάδα της κληρονομικότητας, που αποτελείται από μια ειδική αλληλουχία νουκλεοτιδίων σε μια αλυσίδα DNA, κωδικοποιεί ένα συγκεκριμένο πολυπεπτίδιο και καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση (τόπο) σε ένα χρωμόσωμα. Οι εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου είναι γνωστές ως αλληλόμορφα.


gene: The basic unit of inheritance, comprising a specific sequence of nucleotides on a DNA chain, that occupies a specific locus on a chromosome; coding for a specific RNA or polypeptide molecule; alternative forms of a gene on the same relative position on homologous chromosomes are known as alleles.

gene : A unidade básica da hereditariedade, engloba uma sequência específica de nucleótidos de uma cadeia de ADN e ocupa um locus específico num cromossoma, codificando para um ARN ou molécula polipeptídea específicos; formas alternativas de um gene, que ocupam a mesma posição relativa, em cromossomas homólogos são conhecidos por alelos.

gen: Beståndsel av arvsmassan, som utgörs av en specifik nukleotidsekvens på en DNA-kedja, som innehar en specifik lokus på kromosomet; bestämmer sammansättningen hos en viss RNA-molekyl eller polypeptid; många gener förekommer i två eller flera varianter, som då kallas alleler.

Was this helpful?
Ενωση δύο γαμετών προς σχηματισμό ζυγώτη.


fertilisation (sexual): The union of two gametes to form a zygote.

fertilização (sexual) : A união de dois gâmetas para formar um zigoto.

befruktning: Föreningen av två gameter för att skapa en zygot.

Was this helpful?
Ο αριθμός των αυγών ή των απογόνων που παράγονται ετησίως από ένα θηλυκό ζώο ή ο αριθμός αυγών ανά μονάδα βάρους σώματος ενός θηλυκού.


fecundity: The number of eggs or young produced annually by a female animal or per unit body weight of a female.

fecundidade: O número de ovos ou juvenis produzidos anualmente por uma fêmea ou por unidade de peso do corpo de uma fêmea.

fekunditet: Antalet ägg eller avkomma som produceras årligen av en djurhona, eller kroppsvikten hos en hona.

Was this helpful?
Το πρωταρχικό σεξουαλικό όργανο. όρχις ή ωοθήκη.


gonad: The primary sexual organ: testis or ovary.

gónada : O principal orgão sexual: testículos e ovários.

gonad: Primära könsorganet: testikel eller äggstock.

Was this helpful?
Η σχέση του βάρους της γονάδας προς το συνολικό βάρος του σώματος, εκφρασμένη συνήθως %.


gonadosomatic index: The relationship of gonad weight to total body weight, or total body weight to gonad weight, usually expressed in %.

índice gonadossomático : A relação do peso do gónada sobre o peso total do corpo, ou o peso total do corpo sobre o peso do gónada, normalmente expressa em %.

gonadosomatiskt index: Förhållandet mellan gonadvikten och den totala kroppsvikten, vanligen uttryckt i procent.

Was this helpful?
Η ροή του γενετικού υλικού εντός και μεταξύ διαφορετικών γονιδιακών δεξαμενών (συνδ.) που προκύπτει όταν μετακινούνται άτομα ή γαμέτες ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς.


gene flow: The flow of genetic material within and between gene pools brought about by the movement of individuals, or gametes, between populations or sub populations.

fluxo genético: O fluxo de material genético dentro e entre pools genéticos (q.v.) provocado pelo movimento de indivíduos, ou gâmetas, entre populações ou sub populações.

genflöde: Flöde av genetiskt material inom och mellan genpooler (q.v.) som uppstår på grund av individers eller gameters rörelse mellan populationer eller subpopulationer.

Was this helpful?
Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός νεαρού ψαριού στο μετα-προνυμφικό στάδιο. Ολα τα στάδια από την εκκόλαψη μέχρι το στάδιο του fingerling (=λιανώματα), μπορεί να καλυφθούν από τον όρο "ιχθύδιο". Μεταλεκιθικό ιχθύδιο: Κάθε νεαρό ψάρι από την αρχή της εξωγενούς διατροφής (μετά την απορρόφηση της λεκίθου). Για τον σολομό και τη μεταναστευτική πέστροφα βλ. "PARR". Λεκιθοφόρο ιχθύδιο: νεαρό ψάρι από τη στιγμή της εκκόλαψης μέχρι την απορρόφηση του λεκιθικού σάκκου.


fry: A term used to describe a young fish at the post-larval stage. All stages from hatching to fingerling stage can potentially be covered by "fry". Advanced fry: any young fish from the start of exogenous feeding (after the yolk is absorbed).

juvenil: Termo utilizado para descrever um peixe jovem no estado pós-larvar. Todos os estados desde a eclosão até ao estado de pós-larva podem ser potencialmente chamados “juvenil”. Advanced fry: qualquer peixe jovem desde o início da alimentação exógena (após o saco vitelino ter sido absorvido). Para o salmão e trutas, ver PARR.Larvas com saco vitelino: peixes desde o tempo de eclosão até ao momento em que o saco vitelino é absorvido.

yngel: En allmän term som beskriver en ung fisk som befinner sig mellan larvstadiet och könsmognad. Avancerat yngel [Advanced fry]: en ung fisk som tar upp föda utifrån (efter gulsäcken är absorberad). För lax och öring se STIRR.Säckyngel [Sac fry]: ung fisk från det att den kläcks till gulsäcken är absorberad

Was this helpful?
Νεαρά δίθυρα (πχ στρείδια) που μόλις πέρασαν το στάδιο της πεπλοφόρου, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο σκληρό αντικείμενο.


spat: Young bivalve molluscs (e.g. oysters) just past the veliger stage, which have settled and become attached to some hard object.

juvenis de bivalves : Moluscos bivalves jovens (e.g. ostras) logo após o estado velígera, que se estabeleceram e fixaram a um objecto duro.

musselyngel: Ung mussla som precis satt sig fast på ett hårt substrat.

Was this helpful?
(1) Το κληρονομικό υλικό ενός ατόμου. Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός κυττάρου, συνήθως μόνο του πυρηνικού υλικού. (2) Το σύνολο των ατόμων με την ίδια γενετική σύσταση. Βιότυπος. (3) Το άτομο στο οποίο βασίστηκε ο προσδιορισμός ενός τάξου στο επίπεδο του γένους. Ο αρχέτυπος ενός είδους. (4) Το σύνολο των γονιδίων που περιέχονται στα χρωμοσώματα ενός ατόμου, τόσο εκείνων που εκφράζονται, όσο και των αδρανών.


genotype: (1) The heredity or genetic constitution of an individual; all the genetic material of a cell, usually referring only to the nuclear material. (2) All the individuals sharing the same genetic constitution; biotype. (3) The specimen on which a genus-group taxon is based; the primary type of the type species. (4) The sum total of the genes contained in the chromosomes of an individual organism, both those that are expressed and those that are latent.

genótipo : (1) A hereditariedade ou constituição genética de um indivíduo; todo o material genético de uma célula, normalmente refere-se apenas ao material nuclear. (2) Todos os indivíduos que partilham a mesma constituição genética; biótipo. (3) O espécime no qual um género-grupo taxonómico se baseia; (4) A soma do total de genes contidos nos cromossomas de um único organismo, tanto os expresso como os latentes.

genotyp: (1) Arvsmassan eller den genetiska sammansättningen hos en individ; all genetisk material i en cell, vanligtvis syftar det på cellkärnans innehåll. (2) Alla individer som delar på samma genetiska sammansättning; biotyp (3) Provexemplaret som ett genus baseras på; första exemplaret av en typexemplar (4) Alla gener som finns på kromosomerna i en enskild organism, både de som uttrycks och de som är latenta.

Was this helpful?
Η τομή του επιπέδου της μέσης πλήμμης με την ακτή. Η ακτογραμμή των ναυτικών χαρτών της "Coast and Geodetic Survey" είναι μια προσέγγιση της γραμμής της πλήμμης.


high water line: The intersection of the plane of mean high water with the shore. The shore line delineated of the nautical charts of the Coast and Geodetic Survey is an approximation to the high water line.

linha da maré alta : A intersecção do linha da meia maré com a costa. A linha de costa delineada nas cartas náuticas da costa e estudos geodésicos são uma aproximação à linha de maré alta.

högvattenlinje: Brytpunkten mellan medelhögvattennivån och stranden. Strandlinjen på kartor över kusten utgörs av en uppskattning av högvattenlinjen.

Was this helpful?
Η τομή της μέσης στάθμης της ραχης επιπέδου με την ακτή.


low water line: The intersection of any standard low tide datum plane with the shore.

linha de maré baixa : A intersecção de qualquer dado padrão de maré baixa com a costa.

lågvattenlinje: Skärningen mellan lågvatten planet och stranden.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES