AMC LIMITED

V

Referring to animals in which larval development occurs within the parental organism; often in close contact with the maternal tissue from which nutrients are received.


ΖΩΟΤΟΚΟΣ: Αναφέρεται σε ζώα των οποίων η προνυμφική ανάπτυξη γίνεται μέσα στον μητρικό οργανισμό, συχνά σε στενή επαφή με τους μητρικούς ιστούς από τους οποίους αντλούνται θρεπτικά συστατικά. Πρβλ. Ωοτόκος.

vivíparo : Que se refere a animais em que o desenvolvimento larvar ocorre dentro do organismo parental; muitas vezes em contacto próximo com o tecido materno de onde são recebidos os nutrientes; cf. ovíparos.

vivipar: Fortplantning som innebär att embryot utvecklas inne i moderns kropp och får näring och syre via någon form av moderkaka. Exempel på vivipara djur är däggdjur (utom kloakdjur), några hajarter samt vissa klomaskar och skorpioner. Ibland betecknas alla djur som föder ungar som vivipara, oavsett hur ungarna har fått sin näring. Jmf. oviparous.

Was this helpful?
The resistance of liquids, semi-solids, and gases to movement or flow.


ΙΞΩΔΕΣ: Η αντίσταση των υγρών, ημι-στερεών και αερίων στην κίνηση ή την ροή.

viscosidade : A resistência de líquidos, semi-sólidos e gases ao movimento ou corrente.

viskositet: Seghet hos vätskor och gaser som beror av den inre friktionen.

Was this helpful?
The incorporation of vitellus from the liver into the growing oocyte.


ΛΕΚΙΘΟΓΕΝΕΣΗ: Ενσωμάτωση λεκίθου από το συκώτι στο αναπτυσσόμενο ωοκύτταρο.

vitelogénese : A incorporação de vitelo do fígado no oócito em crescimento.

vitellogenes: Införseln av äggula (vitellus) från levern till den växande oocyten.

Was this helpful?
Very small particle consisting of nucleic acid (either DNA or RNA) core surrounded by a proteinaceous coat. Viral replication can only occur at the expense of an infected host cells metabolic processes. This often provokes a specific pathogenic reaction.


ΙΟΣ: Μικρό σωματίδιο αποτελούμενο από νουκλεϊκό οξύ (DNA ή RNA) περιβαλλόμενο από πρωτεϊνική θήκη. Η αναπαραγωγή του ιού γίνεται μόνο εις βάρος των μεταβολικών διεργασιών του κυττάρου του ξενιστή. Συχνά αυτό προκαλεί μιά ειδική παθογόνο αντίδραση.

vírus: Partículas muito pequenas consistindo de um núcleo de ácido nucleico (ou ADN ou ARN) envolvido por uma camada proteica. A reprodução viral pode ocorrer apenas à custa dos processos metabólicos de células de um hospedeiro infectado. Isto provoca muitas vezes uma reacção patogénica específica.

virus: Typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande. Utanför värdcellen existerar virus som livlösa komplex av protein och nukleinsyra (dvs. DNA eller RNA), ibland även omgivna av ett lipidhaltigt membran; virus har ingen egen ämnesomsättning. Inuti sin värdcell har de däremot förmåga att inträda i en förökningsfas (replikationsfas) med varierande grad av värdcellsberoende.

Was this helpful?
The vertical movement of animal members of plankton.


Κατακόρυφη μετανάστευση του ζωοπλαγκτόν : Η κάθετη κίνηση των ζωικών μελών του πλαγκτόν.

migração vertical de zooplâncton: O movimento vertical dos componentes animais do plancton.

vertikal migration: Den vertikala förflyttningen av djurplankton i vattenmassan.

Was this helpful?
The relative capacity of a pathogen (particularly a virus) to invade host tissue, reproduce and to produce disease; the degree of pathogenicity.


ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η σχετική ικανότητα ενός παθογόνου (κυρίως ιού) να εισβάλει στον ιστό ξενιστή, να αναπαράγεται και να προκαλεί ασθένεια. Ο βαθμός παθογένειας.

virulência : A capacidade relativa de um patógeno (particularmente um vírus) de invadir um tecido hospedeiro, reproduzir-se e provocar doença; o grau de patogenicidade.

virulens: Graden av förmåga hos en patogen att invadera värdvävnad, reproducera sig och framkalla sjukdom. Virulens kan mätas genom djurförsök.

Was this helpful?
A group of plants or animals that differ distinctly from others within the same subspecies


Ποικιλία : Ένα σύνολο φυτών ή ζώων τα οποία διαφέρουν εμφανώς από άλλα παρόλο που ανήκουν στο ίδιο υποείδος.

diversidade : Um grupo de plantas ou animais que difere distintamente de outros dentro da mesma subespécie.

varitet: En grupp växter eller djur som distinkt skiljer sig från övriga medlemmar av samma art eller underart.

Was this helpful?
Animals with backbones (vertebrae).


ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ: Ζώα με σπονδυλική στήλη.

vertebrados : Animais com espinha dorsal (vértebras).

vertebrat: Djur med ryggrad.

Was this helpful?
Wandering; freely motile; mobile.


Περιπλανόμενο : Περιπλανόμενο, ελέυθερα μετακινούμενο.

variável : Inconstante; que se move livremente.

vagil: Vandrande; fritt rörlig; rörlig.

Was this helpful?
A statistical measure of variation (the dispersion of the data about the mean) calculated as the sum of the squares of the differences between individual values and the sample mean divided by the sample number minus one. This is one method of measuring how closely the individual scores of the variable cluster about the mean.


ΔIΑΣΠΟΡΑ: Στατιστικό μέτρο της διακύμανσης ( της κατανομής των δεδομένων γύρω από τον μέσο όρο). Iσούται προς το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών κάθε μιάς τιμής από τον μέσο του δείγματος διαιρούμενο με τον αριθμό των δειγμάτων μείον ένα. Βλ. επίσης Ανάλυση διασποράς.

variância: Cálculo estatístico da variação (a dispersão dos dados à volta da média) calculada como a soma dos quadrados das diferenças entre valores individuais e a média da amostra dividida pelo número da amostra menos um. Este é um método para determinar quão próximo os valores indivíduais da variável agrupada estão da média; cf. análise de variância.

varians: Ett statistiskt mått på variation (som är kvadraten på standardavvikelsen). Variansen är ett mått på utbredningen av ett datamaterial eller en statistisk fördelning kring medelvärdet. Jmf. analysis of variance.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES