AMC LIMITED

O

(1) In aquaculture: the input of pure oxygen into the culture medium to enhance or supplement its oxygen content; this promotes lower water exchange rates in the system. (2) In physiology: the oxygen transfer to blood cells (processes of uptake and release of haemoglobin bound oxygen).


ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια η εισαγωγή καθαρού οξυγόνου σε ένα μέσο καλλιέργειας ώστε να αυξηθεί η παροχή οξυγόνου με μικρούς ρυθμούς ανταλλαγής νερού στο σύστημα. (2) Στην φυσιολογία, η μεταφορά οξυγόνου στα αιμοκύτταρα (διαδικασίες πρόσληψης και απελευθέρωσης οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη)

oxigenação: (1) Em aquacultura: a entrada de oxigénio puro no meio de cultura para melhorar ou suplementar o seu teor de oxigénio; este procedimento favorece menores taxas de troca de água no sistema. (2) Em fisiologia : a transferência de oxigénio para as células do sangue (processos de tomada e libertação de oxigénio pela hemoglobina).

syresättning: (1) I akvakulturer: tillförseln av rent syre i odlingsmediet för att hjälpa till med eller öka syrekoncentrationen. Detta gynnar en lägra vattenutbyteshastighet. (2) Inom fysiologin: syretransport till blodkroppar (upptagandet och lämnandet av hemaglobinbundet syre).

Was this helpful?
The amount of oxygen which is necessary for life and for the optimal development of an organism.


ΑΠΑIΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ: Η ποσότητα διαλελυμένου στο νερό οξυγόνου που είναι απαραί- τητη γιά την επιβιώνει και γιά την άριστη ανάπτυξη ενός οργανισμού.

necessidades de oxigénio: O volume de oxigénio que é necessário para a vida e desenvolvimento óptimo de um organismo.

syre behov: Den mängd syre som behövs för att en organsim ska kunna leva och utvecklas optimalt.

Was this helpful?
The difference between an observed low oxygen concentration and the amount that would be present at 100 % saturation.


ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑ: Η διαφορά μεταξύ των παρατηρούμενων συγκεντρώσεων οξυγόνου και της ποσότητας που αντιστοιχεί σε κορεσμό 100%.

deficit de oxigénio : A diferença entre uma concentração baixa de oxigénio observada e a quantidade que estaria presente em saturação (100%).

syre brist: Skillnaden mellan den observerade låga syrenivån och den mängd syre som skulle finnas vid 100% syresättning.

Was this helpful?
The cumulative effect of an oxygen deficit endured by an organism or a tissue or organ of that organism. This is represented by the accumulation of anaerobic end-product metabolites. The oxygen debt is redressed when a normal oxygen supply is restored. This is observed as a momentary increase in normal oxygen consumption and corresponds to the oxidation of the accumulated anaerobic end products. An oxygen debt may be incurred when aquatic organisms are subjected to environmental hypoxia or duri


ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Η συσσωρευτική επίπτωση της ανεπάρκειας οξυγόνου που υφίσταται ένας οργανισμός, ή ιστός ή όργανο. Χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση μεταβολιτών που αποτελούν τελικά προϊόντα αναερόβιας αναπνοής. Το έλλειμμα οξυγόνου επανορθώνεται όταν αποκατασταθεί ή κανονική παροχή οξυγόνου. Η αποκατάσταση συνοδεύεται από στιγμιαία αύξηση της κανονικής κατανάλωσης οξυγόνου που οφείλεται στην οξείδωση των συσσωρευμένων αναερόβιων τελικών προϊόντων. Το έλλειμμα οξυγόνου παρατηρείται όταν υδρόβιοι οργανισμοί ε

débito de oxigénio: O efeito cumulativo de um deficit de oxigénio suportado por um organismo ou um tecido ou orgão desse organismo. É representado pela acumulação do produto final de metabolitos anaeróbicos. O débito de oxigénio é reparado aquando da restauração do fornecimento normal de oxigénio. Este fenómeno ocorre devido a um aumento momentâneo do consumo normal de oxigénio e corresponde à oxidação dos produtos finais anaeróbicos acumulados. Um débito de oxigénio pode dar-se quando organismos aquáticos ficam su

syre underskott: Den kumultativa effekten av syrebrist hos en utsatt organism eller vävnad/organ hos en organism. Beror på ackumulering av anaeroba slutprodukter vid ämnesomstättningen. Effekten försvinner så fort syrenivån hamnar på normal nivå.

Was this helpful?
The rate of use of oxygen (O2 mg/kg/hr) by the culture organisms in a holding unit. The oxygen consumption is essentially determined by the fish species, size and water temperature. Oxygen consumption increases with feeding/swimming activity and poor water quality conditions (for example, high ammonia levels).


ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ: Ο ρυθμός με τον οποίο προσλαμβάνεται το οξυγόνο (Ο2 mg/kg/hr) από τους καλλιεργούμενους οργανισμούς σε μία μονάδα. Η κατανάλωση οξυγόνου καθορίζεται βασικά από το είδος των ψαριών, το μέγεθος και την θερμοκρασία του νερού. Η κατανάλωση οξυγόνου αυξάνεται με την διατροφική/κολυμβητική δραστηριότητα και την χειροτέρευση της ποιότητας του νερού (π.χ. υψηλά επίπεδα αμμωνίας).

consumo de oxigénio : A taxa de utilização de oxigénio (O2 mg/kg/hr) por uma cultura de organismos numa unidade de retenção. O consumo de oxigénio é determinado essencialmente pela espécie e tamanho do peixe e temperatura da água. O consumo de oxigénio aumenta com a actividade de alimentação/natação e com fraca qualidade da água (por exemplo, níveis elevados de amónia).

syre förbrukning: Mängden syre en kultur av organismer i en behållare använder per tidsenhet (O2 mg/kg/timme). Syreförbrukningne påverkas av temperatur, organismstorlek och art. Den ökar om aktiviteten hos djuren ökar eller om vattenkvaliten försämras (exempelvis höga amonium nivåer).

Was this helpful?
Producing eggs that are fertilized inside the body, though expulsion may occur prior to hatching, as in dogfish.


ΩΟΖΩΟΤΟΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία γονιμοποιούνται εντός του σώματος, αλλά η απελευθέρωσή τους πραγματοποιείται μετά την εκκόλαψη (π.χ. σκυλόψαρο)

ovovivíparos : Animais que produzem ovos que são fertilizados dentro do corpo, embora a expulsão possa ocorrer antes da eclosão, como é o caso para alguns tubarões.

oviparisk: Djur som producerar ägg som befruktas inne i kroppen och även kan kläckas innan de lämnar kroppen, som t.ex. hos pigghajen.

Was this helpful?
This potential of a solution is a measure of the proportion of oxidized to reduced substances. In practice, the redox potential is measured in respect of a platinum electrode and is called the Eh. If electrons flow from the solution to the electrode, reducing conditions are said to exist in the solution and the potential (measured in volts) existing between the electrode and the solution. Oxidizing conditions are said to exist in the solution when electrons flow from the electrode to the soluti


ΔΥΝΑΜIΚΟ ΟΞΕIΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ: Μέτρο της αναλογίας των οξειδωμένων προς τις ανηγμένες ουσίες σε ένα διάλυμα. Στην πράξη, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό Eh, μετράται χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου. Οταν παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων από το διάλυμα προς το ηλεκτρόδιο θεωρείται ότι επικρατούν αναγωγικές συνθήκες και το δυναμικό (μετρούμενο σε volt) μεταξύ ηλεκτροδίου και διαλύματος έχει αρνητικό πρόσημο. Οξειδωτικές συνθήκες θεωρείται ότι επικρατούν στο διάλυμα όταν τα ηλεκτρόνια ρέουν από το ηλεκτρόδιο προς το διάλυμ

potencial de oxidação-redução: Este potencial de uma solução é uma medição da proporção de substâncias oxidadas para reduzidas. Na prática, o potencial rédox é medido em relação a um eléctrodo de platina e chama-se Eh. Se os electrões passam de uma solução para o eléctrodo, diz-se existirem condições de redução na solução e, existe um potencial (medido em volts) entre o eléctrodo e a solução. Diz-se existirem condições de oxidação na solução quando os electrões passam do eléctrodo para a solução e a voltagem é de sinal posit

redox potential: Den här potentialen är ett mått på proportionerna mellan oxiderade och reducerade delar i en lösning. Den elektrodpotential som kan uppmätas i en cell där den ena halvcellen består av en inert elektrod (vanligen av platina) i kontakt med något redoxpar och där den andra halvcellen är en normalvätgaselektrod.

Was this helpful?
Animals which lay eggs rather than give birth to live young.


ΩΟΤΟΚΟΣ: Ζώα που γεννούν αυγά μάλλον παρά ζωντανά μικρά. Πρβλ. Ζωοτόκος.

ovíparo: Animais que põem ovos em vez de darem à luz; cf. Vivíparos.

ovipari: Djur som lägger ägg i stället för att föda levande ungar. Jmf viviparous.

Was this helpful?
Feeding which exceeds the regeneration rate of the grazed community and thus depletes the available food resources.


Υπερβόσκηση : Κατανάλωση τροφής που υπερβαίνει τον ρυθμό αναπαραγωγής των πληθυσμών και κατά συνέπεια απεμπλουτίζονται οι διαθέσιμες πηγές τροφής.

sobre pastagem : Alimentação que excede a taxa de regeneração da comunidade produzida e portanto reduz os recursos alimentares disponíveis.

överbetning: Betning som överstiger återväxthastigheten hos bytet (växten) och leder till att födoresursen tar slut.

Was this helpful?
Diffusion of a solvent through a semipermeable membrane from a region of low solute concentration to one of high solute concentration, thereby diluting the latter. Osmosis will continue until the concentrations of the two solutions are equalized.


ΩΣΜΩΣΗ: διάχυση ενός διαλύτη μέσω μιάς ημιπερατής μεμβράνης από την περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης διαλελυμένης ουσίας στην περιοχή υψηλής συγκέντρωσης. Η ώσμωση θα συνεχιστεί μέχρι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των δύο διαλυμάτων.

osmose: Difusão de um solvente através de uma membrana semi-permeável de uma zona de baixa concentração de soluto para uma de alta concentração de soluto, diluindo a última. A osmose continuará até que as concentrações das duas soluções se igualem.

osmos: Transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.

Was this helpful?
The pressure needed to prevent water from flowing into a more concentrated solution from a less concentrated one across a semipermeable membrane. The physical pressure exerted by solutions on each side of a semipermeable membrane.


ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: Η πίεση που απαιτείται γιά να εμποδίσει την ροή του νερού από ένα διάλυμα με χαμηλή συγκέντρωση προς ένα διάλυμα με υψηλότερη συγκέντρωση μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης που διαχωρίζει τα δύο διαλύματα. Η πίεση που ασκείται από τα διαλύματα σε κάθε πλευρά της ημιπερατής μεμβράνης.

pressão osmótica : A pressão necessária para evitar que a água passe de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada através de uma membrana semi-permeável. A pressão física exercida pelas soluções de cada lado de uma membrana semi-permeável.

osmotiskt tryck: Tryckskillnad när jämvikt råder vid osmos. Det tryck som behövs för att hindra vatten från att strömma in till en mer koncentrerad lösning från en lösning med lägre koncentration.

Was this helpful?
The process by which organisms maintain a stable solute concentration. The maintenance of osmotic pressure on each side of a semipermeable membrane, i.e. osmotic balance.


ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί διατηρούν στο σώμα τους σταθερή συγκέντρωση διαλελυμένων ουσιών. Η διατήρηση της ωσμωτικής πίεσης εκατέρωθεν μιάς ημιπερατής μεμβράνης, δηλαδή η ωσμωτική ισορροπία.

osmoregulação : O processo através do qual os organismos mantêm uma concentração de soluto estável. A manutenção da pressão osmótica de cada lado de uma membrana semi-permeável, i.e., equilíbrio osmótico.

osmoregulering: Mekanismer varmed celler eller organismer håller vattenbalans med omgivningen. I osmotiskt tunn (hypoton) miljö strömmar vatten in och behöver avlägsnas, medan det motsatta sker i koncentrerad (hyperton) miljö.

Was this helpful?
A toxic organic compound containing chlorine.


Οργανοχλωριομένες ενώσεις : Ένα τοξικό οργανικό συστατικό που περιέχει χλώριο.

cloro orgânico: Um composto tóxico orgânico contendo cloro.

organochlorine: Ett giftigt organiskt ämne som innehåller klorin.

Was this helpful?
The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.


ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ: Η αύξηση ή βελτίωση ενός συστατικού ή μιάς ιδιότητας, ιδίως με την προσθήκη ορισμένων υλικών. Στην υδατο- καλλιέργεια, ο όρος έχει δύο σημασίες: (α) προσθήκη των απαραίτητων βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων στις βιομηχανικές τροφές, για την υποκατάσταση των θρεπτικών στοιχείων που πιθανώς χάνονται κατά την επεξεργασία των ιχθυαλεύρων, και (β) οργανικός ή θρεπτικός εμπλουτισμός που αναφέρεται στη ρίψη οργανικών θρεπτικών υλικών από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε υδατοσυλλογές.

enriquecimento orgânico: O processo de aumentar ou melhorar algum constituinte ou propriedade através da adição de certos materiais. Em aquacultura há dois tratamentos principais: (a) a adição às dietas de vitaminas e minerais necessários, de modo a substituir os nutrientes que possam ter sido perdidos no processamento do alimento artificial e (b) enriquecimento, orgânico ou por nutrientes, das águas, devido a descargas de nutrientes orgânicos provenientes das unidades de aquacultura.

organiskt berikning: Process som innebär att man ökar eller förstärker vissa egenskaper eller delar, vanligen genom tilsätting av vissa ämnen. Inomakvakulturer finns det två huvudsakliga innebörder: (a) tillsättandet av viktiga vitaminer och mineraler i fiskmaten för att ersätta viktiga ämnen som kan gå förlorade under fiskmjölsframställningne, och (b) den näringsberikning som sker i omgivande vatten genom utsläpp från akvakulturenheter.

Was this helpful?
(1) Concerning chemical compounds based on carbon chains or rings and also containing hydrogen with or without oxygen, nitrogen and other elements. (2) Pertaining to or derived from living organisms.


ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ : (1) Αφορά οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από αλυσίδες ή δακτυλίους άνθρακα και περιέχουν επίσης υδρογόνο με ή χωρίς οξυγόνο, άζωτο και άλλα στοιχεία. (2) OPΓANIΣMIKOΣ: Προερχόμενος από, ή σχετιζόμενος με ζωντανούς οργανισμούς.

orgânico : (1) Relativo a compostos químicos baseados em cadeias ou anéis de carbono e contendo também hidrogénio com ou sem oxigénio, azoto e outros elementos. (2) Que pertence a ou deriva de organismos vivos.

organiskt: (1) Kemiska föreningar som är baserade på en kolkedja eller kolring och som innehåller väte, med eller utan syre, kväve eller andra element. (2) Något som avser (eller liknar) organ, organismer eller levande materia.

Was this helpful?
Name given to a theory which describes the evolutionary selection of foraging strategies optimizing net energy gain per unit feeding time.


ΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΗ: Ονομασία που έχει δοθεί στη θεωρία που περιγράφει την εξελικτική επιλογή των στρατηγικών νομής, οι οποίες αριστοποιούν το καθαρό ενεργειακό κέρδος ανά μονάδα χρόνου διατροφής.

captura óptima : Nome dado a uma teoria que descreve a selecção evolutiva das estratégias decaptura optimizando o ganho líquido de energia por unidade de tempo de alimentação.

optimalt födosök: Teori som beskriver den evolutionära utvecklingen av födosöksstrategier med hänseende till energioptimering.

Was this helpful?
A species adapted for utilising variable, unpredictable or transient environments, typically with a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.


ΕΥΚΑIΡIΑΚΟ (ΟΠΟΡΤΟΥΝIΣΤIΚΟ) ΕIΔΟΣ : Είδος ικανό να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες απρόβλεπτες και μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνεται και εξαπλώνεται είναι μεγάλοι.

espécie oportunista : Uma espécie adaptada para a utilização de ambientes variáveis, imprevistos ou transitórios, tipicamente com uma elevada capacidade de dispersão e uma rápida taxa de crescimento populacional.

opportuna arter: Inom biologi en art som med avseende på t.ex. ståndort, födoval eller boplats utnyttjar vad som för stunden finns rikligen tillgängligt.

Was this helpful?
A fine-grained pelagic deposit consisting of sand or silt-sized skeletal remains of marine organisms and amorphous clay-sized particles.


Ιλύς : Πελαγική δεξαμενή λεπτόκοκκης άμμου, αποτελούμενη από άμμο, υπολείμματα οστών θαλάσσιων οργανισμών σε μέγεθος κόκκου άμμου και άμορφα σωματίδια μικρού μεγέθους.

vasa: Depósito pelágico de grão fino consistindo de areia ou de restos de esqueletos de organismos marinhos e partículas amorfas argilosas.

slam: En finkornig pelagisk avlagring bestående av sand- eller siltstora skelettlämningar efter marina djur, och formlösa lerstora partiklar.

Was this helpful?
Having the ability to exploit newly available habitats or resources.


ΕΥΚΑIΡIΑΚΟ: Οργανισμός ικανός να εκμεταλλεύεται νέα ενδιαιτήματα ή φυσικές πηγές.

oportunista: Que tem a capacidade de explorar habitats ou recursos recentemente disponíveis.

opportunistisk: Att ha möjligheten att exploatera nya tillgängliga habitat eller resurser.

Was this helpful?
Literally, eats all or any kind of food; among protozoa, including many ciliates, such species appear to be satisfied in their feeding habits by nutritive substances ranging from bacteria and algae to ciliates, tissues of multicellular organisms, and even detritus. Among crustaceans and fish, species feeding on a range of substances such as algae, plants, weeds, detritus, plankton and/or larger benthic and neritic organisms.


ΠΑΜΦΑΓΟΣ: Στην κυριολεξία ο τρώγων όλα τα είδη τροφής. Μεταξύ των πρωτοζώων, περι- λαμβανομένων και πολλών βλεφαριδωτών, τα είδη αυτά ικανοποιούν τις τροφικές τους ανάγκες με θρεπτικές ουσίες που εκτείνονται από τα βακτήρια και τα φύκη ως τα πρωτόζωα, τους ιστούς από πολυκύτταρους οργανισμούς και το τριπτόν. Μεταξύ των καρκινοειδών και των ψαριών, είδη που τρέφονται με ποικιλία ουσιών όπως φύκη, φυτά, σπόρους, τριπτόν, πλαγκτόν και/ή μεγαλύτερους βενθικούς και νηριτικούς οργανισμούς.

omnívoro : Literalmente, alimenta-se de todo ou qualquer tipo de alimento; entre os protozoários, incluindo muitos ciliados, tais espécies parecem alimentar-se de substâncias nutritivas que vão desde as bactérias e algas até aos ciliados, tecidos de organismos multicelulares, e mesmo detritos. Entre os crustáceos e os peixes, estas espécies alimentam-se de uma grande gama de substâncias tais como algas, plantas, ervas, detritos, plâncton e/ou grandes organismos bentónicos ou neríticos.

allätande: Organismer som livnär sig av såväl vegetabilisk som animalisk föda, dvs. inte har specialiserat sig som växtätare eller rovdjur.

Was this helpful?
An organism that eats more than one type of food such as autotrophs, heterotrophs, detritus or dead organisms.


Παμφάγος : Ένας οργανισμός που καταναλώνει περισσότερα από μια είδους τροφή, όπως αυτότροφα, ετερότροφα, detritus ή νεκρούς οργανισμούς.

omnívoro: Um organismo que come mais do que um tipo de comida tal como autotróficos, heterotróficos, detritos ou organismos mortos.

allätare: En organism som äter flera typer av föda som t.ex. autotrofer, heterotrofer, detritus eller döda organismer.

Was this helpful?
(1) Having low primary productivity; pertaining to waters having low levels of the mineral nutrients required by green plants; used of substrates low in nutrients; oligotropic. (2) Used of any organism requiring only a small nutrient supply, or restricted to a narrow range of nutrients. (3) Used of a lake in which the hypolimnion does not become depleted of oxygen during the summer.


ΟΛΙΓΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: (1) διαθέτων χαμηλή πρωτογενή παραγωγικότητα, αναφέρεται σε νερά ή υποστρώματα που παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα συγκεντρώσεων των ανόργανων θρεπτικών αλάτων που απαιτούνται από τα πράσινα φυτά. (2) χρησιμοποιείται γιά κάθε οργανισμό που απαιτεί μικρή μόνο ποσότητα τροφής ή που περιορίζεται σε ένα στενό φάσμα τροφής, ολιγοφάγος. (3) χρησιμοποιείται γιά λίμνες στων οποίων το υπολίμνιο δεν εξαντλείται το οξυγόνο κατά την διάρκεια του θέρους. Πρβ. δυστροφικός, ευτροφικός, μεσοτροφικός.

oligotrófico: (1) Que tem uma productividade primária baixa; pertencente a águas com baixos níveis de nutrientes minerais necessários às plantas verdes; termo utilizado para referir substractos baixos em nutrientes. (2) Termo utilizado para referir qualquer organismo que necessite apenas de um pequeno fornecimento de nutrientes, ou limitado a uma estreita faixa de nutrientes. (3) Termo utilizado para um lago que não fica esgotado de oxigénio durante o verão; cf. distrófico, eutrófico, mesotrófico.

oligotrof : (1) Om miljöer: näringsfattig och därmed biologiskt lågproduktiv. Sådana miljöer är t.ex. mossar, hedar och många barrskogar. Oligotrofa sjöar förekommer framför allt i urbergsområden med sand eller mager morän, på vissa myrmarker samt i fjällen. (2) Används om organismer som kräver liten tillgång på näring, eller få näringsämnen.

Was this helpful?
A very thin layer of oil formed on top of the surface of water often as a result of an oil spill.


Στρώμα πετρελαίου : Ένα πολύ λεπτό στρώμα πετρελαίου που σχηματίζεται στην επιφάνεια του νερού , συχνά σαν αποτέλεσμα πετρελαιοκηλίδας.

película de óleo: Uma camada muito fina de óleo formada à superfície da água normalmente como resultado de um derrame.

olje film: Ett väldigt tunt lager olja ovanpå vattenytan ofta i samband med oljeutsläpp.

Was this helpful?
General term for any of a variety of greasy, viscous combustible substances that are insoluble in water. Oils are liquid at room temperature or when slightly warmed; can be derived from animal or vegetable sources.


ΕΛΑIΟ: Γενικός όρος γιά λιπαρές μεγάλου ιξώδους αναφλέξιμες ουσίες που είναι αδιάλυτες στο νερό. Σε θερμοκρασία δωματίου ή όταν θερμανθούν ελαφρά βρίσκονται σε υγρή μορφή. Παράγονται από ζωϊκές ή φυτικές πηγές.

óleo : Termo genérico para uma grande variedade de substâncias combustíveis oleosas, viscosas e insolúveis em água. Os óleos são líquidos à temperatura ambiente ou quando levemente aquecidos; podem ser oriundos de fontes animais ou vegetais.

olja: Allmän term för tjockflytande organiskt ämne med fet konsistens; kan pressas ur fettrika djur- el. växtdelar.

Was this helpful?
A wind blowing seaward from the land in the coastal area.


ΑΠΟΓΕIΟΣ ΑΝΕΜΟΣ: Ανεμος ο οποίος πνέει από την ξηρά προς την θάλασσα στην παράκτια περιοχή.

vento offshore : Nas áreas costeiras o vento que sopra, a partir de terra, no sentido do mar.

frånlands vind: En vind som blåser från land ut mot havet i ett kustområde.

Was this helpful?
(1) In beach terminology, the comparatively flat zone of variable width, extending from the breaker zone to the seaward edge of the continental shelf. (2.) The seaward direction from the shore.


ΑΝΟIΚΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ (ΑΝΟIΧΤΑ): Στην παραλιακή ορολογία η σχετικά επίπεδη ζώνη μεταβλητού πλάτους, εκτεινόμενη από την ζώνη θραύσης των κυμάτων έως το όριο της υφαλοκρηπίδας. (2) H κατεύθυνση από την ακτή προς την θάλασσα.

largo / mar alto : (1) Em terminologia de praia, a zona relativamente plana de largura variável, que se estende da zona de rebentação para o lado do mar até à margem da plataforma continental. (2) A direcção para o mar a partir da costa.

utanför kusten: (1) Den jämförelsevis platta zonen av varierande bredd som sträcker sig från vågbrytarzonen till kontinentalbranten. (2) Riktningnen från stranden ut mot havet.

Was this helpful?
(1) Any offshore current. (2) Any current flowing away from the shore.


ΑΠΟΓΕIΟ ΡΕΥΜΑ: (1) Κάθε ρεύμα στα ανοιχτά. 2) Κάθε ρεύμα που ρέει προς τα ανοιχτά.

corrente offshore : (1) Qualquer corrente de largo. (2) Qualquer corrente que se afasta da costa.

frånlands ström: (1) En ström utanför stranden (2) En ström som flyter från stranden.

Was this helpful?
A circular movement of currents in the oceans.


Ωκεανική δίνη : Η κυκλική κίνηση των ρευμάτων στους ωκεανούς.

redemoinho oceânico : Um movimento circular de correntes nos oceanos.

oceanisk virvel: En cirkulär rörelse av strömmar i haven.

Was this helpful?
The ecological community occupying the large area defined as oceanic.


Ωκεανική μεγακοινότητα : Η οικολογική κοινωνία που καταλαμβάνει μια ευρύτερη περιοχή που χαρακτηρίζεται σαν ωκεάνια.

bioma oceânico: A comunidade ecológica que ocupa a área definida como oceano.

oceaniskt biom: Det ekologiska samhälle som upptar området som definieras som oceanisk.

Was this helpful?
A climate characteristic of continental margins and islands in which the annual temperature range is less than the average for that latitude because of the proximity of an ocean or sea.


ΩΚΕΑΝΙΟ ΚΛΙΜΑ: Το χαρακτηριστικό κλίμα που επικρατεί στις παρυφές των ηπείρων και τα νησιά όπου, χάρη στην γειτνίαση με τη θάλασσα, οι ετήσιες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας γύρω από την μέση τιμή, είναι μικρότερες από τις συνήθεις διακυμάνσεις.

clima oceânico : Um clima característico das margens continentais e ilhas em que a escala de temperatura anual é inferior à média para essa latitude devido à proximidade de um oceano ou de um mar.

oceaniskt klimat: Ett klimat som är karakteristiskt för kontinentalkanter och öar, vilket innebär att den årliga temperaturvariationen är mindre än genomsnittet på den breddgraden p.g.a. Närheten till havet.

Was this helpful?
Pertaining to the open ocean waters beyond the edge of the continental shelf.


ΩΚΕΑΝΙΟΣ: Σχετιζόμενος με τα ανοιχτά ωκεάνεια νερά πέρα από το όριο της υφαλοκρηπίδας. πρβλ νηριτικός.

oceânico: Que pertence ao oceano aberto para além da margem da plataforma continental; cf. Nerítico.

oceanisk: Öppna hav utanför kontinentalbranterna; jmf neritic.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES