AMC LIMITED

K

One thousand calories: a unit of heat now replaced by the joule.


Χιλιοθερμίδα: Χίλιες θερμίδες: Μονάδα μέτρησης της ενέργειας, η οποία έχει αντικατασταθεί από το Τζάουλ (joule).

kilocaloria : Mil calorias; uma unidade de calor substituida agora pela joule.

kilokalori: Tusen kalorier: en energienhet som ersatts med joule.

Was this helpful?
A unit of velocity equal to one nautical mile (608 ft, 1.8532 km) per hour.


ΚΟΜΒΟΣ (ΚΝ): Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας ίση με ένα ναυτικό μίλι (1,8532 km) ανά ώρα.

nó : Uma unidade de velocidade igual a uma milha náutica (608 pés, 1,8532 Km) por hora.

knop: En hastighets enhet som är lika med en nautisk mil (608 ft, 1,8532 km) per timme.

Was this helpful?
Small (5cm) shrimp-like marine crustacea, characterized by light organs under the abdomen and large black eyes. Krill were used to make high protein meal and because of pigmenting properties were also used as a component of wet feeds for Salmonids. Antarctic species include Meganyctiphanes norvegica (nordic krill) and Euphasia superba.


ΚΡΙΛ (Meganyctiphanes norvegica): Mικροί (5cm) γαριδοειδείς θαλάσσιοι οργανισμοί. Χαρακτηρί- ζονται από υποκοιλιακά φωτοφόρα όργανα και μεγάλα μαύρα μάτια. Χρησιμοποιείται γιά την παρασκευή τροφής υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.Λόγω των χρωστικών του έχει χρησιμοποιηθεί ως συστατικό γιά την νωπή τροφή των σολομοειδών.

krill: Pequeno crustáceo marinho (5cm) semelhante ao camarão, caracterizado pela presença de orgãos luminosos sob o abdómen e grandes olhos pretos. O krill foi utilizado para produzir alimentação rica em proteínas e, devido às suas propriedades pigmentares, foi também utilizado como um componente de alimentos húmidos para os salmonídeos. As espécies antárticas incluem os Meganyctiphanes norvegica (krill nórdico) e Euphasia superba.

krill: Litet (5 cm) räk-liknande marint kräftdjur. Karaktäriseras av ljusorgan under buken och stora svarta ögon. Krill används vid tillverkning av proteinrikt fiskmjöl och på grund av sitt innehåll av pigment används den ofta som del av mat för laxfiskar. Arctiska arter inkluderar Meganyctiphanes norvegica (nordic krill) and Euphasia superba.

Was this helpful?
Brown algae of the order Laminariales, including the largest known algae. Kelp typically grow on rock or stone substrates. Some species can attain a length as great as 30m, with blades in excess of one metre in width. Cultivated in the Far East.


ΚΕΛΠ: Φαιοφύκη της τάξης των Laminariales που περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα γνωστά φύκη. Τα Κελπ αναπτύσσονται συνήθως σε βραχώδεις και πετρώδεις βυθούς. Μερικά είδη φθάνουν σε μήκος τα 30m με πλάτος "φύλλου" που υπερβαίνει το 1m. Καλλιεργούνται στην Απω Ανατολή.

sargaço : Algas castanhas da ordem das laminárias, incluindo as maiores algas conhecidas. O sargaço cresce tipicamente em substractos rochosos. Algumas espécies podem atingir um comprimento de 30 m, com folhas com mais de um metro de largura. É cultivado no Extremo Oriente.

kelp: Brunalg från ordningen Laminariales, inkluderar världens största alg. Växer vanligen på klipp eller sten substrat. Några arter kan bli längre än 30 m, med en bredd på mer än 1 m. Odlas i bl a Asien.

Was this helpful?
A species that has a dominant effect on the presence and abundance of other species and the structure of the food-web or ecosystem.


Θεμελιώδη είδη : Τα είδη τα οποία έχουν ισχυρή επίδραση σε ότι αφορά την παρουσία και την εγκατάλειψη άλλων ειδών καθώς και στην δομή της τροφικής αλυσίδας ή του οικοσυστήματος.

espécies chave: Espécie que tem um efeito dominante na presença e abundância de outras espécies e na estrutura da cadeia alimentar ou ecosistema.

nyckelarter: En art som har en dominerande ställning i ekosystemets födoväv och påverkar närvaron och antalet av andra arter.

Was this helpful?
K-selected species are those adapted to a relatively unchanging environment and are characterised by a low reproductive rate.


Κ -επιλογη: Επιλεγμένα είδη τα οποία έχουν προσαρμοσθεί σε ένα σταθερό περιβάλλον και σαν αποτέλεσμα χαρακτηρίζονται από χαμηλό αναπαραγωγικό ρυθμό.

selecção K : As espécies de selecção K são as que estão adaptadas a um ambiente relativamente constante e são caracterizadas por uma baixa taxa de repordução.

K selektion: Naturligturval genom selektion för arter bäst anpassade för sena stadier av succession.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES