AMC LIMITED

I

The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution.


ΙΟΝΤIΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: Η ολική συγκέντρωση ιόντων σε ένα διάλυμα οριζόμενη από τον τύπο I = ½ ∑ mi zi 2 όπου mi είναι η μοριακή συγκέντρωση του ιόντος i και zi το φορτίο του. Στην περίπτωση διαλυμάτων ηλεκτρολυτών με συγκεντρώσεις 1:1 ανιόντων προς κατιόντα η ιοντική δύναμη ισούται προς την μοριακότητα. Γιά κάθε άλλη στοιχειομετρική σύσταση, η ιοντική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την μοριακότητα. Συνών. Iοντικη συγκεντρωση.

força iónica : A concentração total de iões numa solução dada pela fórmula I = 1/2 ∑ mi zi2; onde I: força iónica, mi: a concentração molar da espécie i e zi: a massa da espécie iónica i. Para soluções electrólito com concentrações de 1/1 de aniões a catiões a força iónica é equivalente à molaridade da solução. Para qualquer outra estequiometria de espécies iónicas a força iónica é maior do que a molaridade da solução. Sin. concentração iónica.

jonstyrka: Ett mått på graden av elektrisk växelverkan i en saltlösning. Definitionen av jonstyrkan I tar hänsyn både till jonernas koncentrationer (ci) och laddningar (zi) enligt formeln I = 1/2 ∑ mi zi2; där index i betecknar jonslaget och summan tas över alla sådana.

Was this helpful?
The entry or introduction of a gene from one gene complex (pool) into another.


ΔIΕIΣΔΥΣΗ: Η είσοδος ή εισαγωγή ενός γονιδίου από ένα σύμπλεγμα (δεξαμενή) γονιδίων σε ένα άλλο.

inserção : A entrada ou introdução de um gene, proveniente de um pool genético, noutro.

introgression: Införandet eller intruducerandet av en gen från en genpool till en annan.

Was this helpful?
Originating or occurring within an individual, group or system.


ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ: Προερχόμενος ή συμβαίνων εντός ενός ατόμου, ομάδας ή συστήματος. πρβ εξωγενής.

intrínseco : Que tem origem, ou que ocorre, dentro de um indivíduo, grupo ou sistema; cf. extrínseco.

inom: Har sitt ursprung eller sker inom en individ, grupp eller system. Jmf extrinsic

Was this helpful?
Non-indigenous species. Any species intentionally or accidentally transported and released by man into an environment outside its present range.


ΕIΣΑΓΟΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Μη ιθαγενές είδος. Κάε είδος που μεταφέρεται τυχαία ή σκόπιμα και απελευθερώνεται από τον άνθρωπο σε ένα περιβάλλον έξω από τα σημερινά όρια διασποράς του.

espécie introduzida : Espécie não indígena. Qualquer espécie intencionalmente ou acidentalmente transportada e libertada pelo homem num ambiente fora do seu alcance actual.

införda arter: En art som ej är inhems. En art som medvetet eller omedvetet transporterats och släppts ut i en miljö eller område utanför dess rådande utbredning.

Was this helpful?
Competition among members of the same species for the same resource.


ΕΝΔΟΕIΔIΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ : Ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων ενός είδους γιά τον ίδιο πόρο.

competição intraespecífica : Competição pelo mesmo recurso entre membros da mesma espécie.

inomartskonkurrens: Kamp mellan individer av samma art för samma resurs.

Was this helpful?
Referring to events or relationships which occur between individuals or populations of the same species.


ΕΝΔΟΕIΔIΚΟΣ: Αναφέρεται σε περιστατικά ή σχέσεις μεταξύ ατόμων ή πληθυσμών του ιδίου είδους.

intraespecífico : Que se refer a acontecimentos ou relacionamentos que ocorrem entre indivíduos ou populações da mesma espécie.

intraspecifik: Syftar på händelser eller förhållanden som sker mellan individer eller populationer av samma art.

Was this helpful?
Generally considered to be the zone between mean high water and mean low water levels. The shore zone between the highest and lowest tides; eulittoral zone; littoral; tidal zone.


ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΗ ΖΩΝΗ: Γενικά έτσι ονομάζεται η ζώνη μεταξύ της στάθμης μέσης πλημμυρίδας και της μέσης αμπώτιδος. Η παράκτια ζώνη μεταξύ της ανώτερης και κατώτατης στάθμης της παλίρροιας // ευπαραλιακή ζώνη.

zona intertidal : Geralmente considerada a zona entre o nível médio da maré alta e o nível médio da maré baixa. A zona da costa entre o nível máximo da maré alta e do nível mínimo da maré baixa; zona eulitoral , litoral; zona de maré.

intertidal: Zon mellan medelhögvattennivån och medellågvattennivån. Området mellan lögsta och lägsta tidvattensnivån kallas ofta eulitoralen.

Was this helpful?
Animals living in the spaces between sediment particles.


Υποπαραλιακή πανίδα : Ζωικοί οργανισμοί που κατοικούν στα κενά που δημιουργούνται μεταξύ των ιζημάτων.

fauna intersticial: Animais que vivem nos espaços entre as partículas de sedimento.

interstitial fauna: Organism som lever i hålrummen mellan sedimentpartiklarOrganisms living in the spaces between sediment particles.

Was this helpful?
(1) Living between, among, or in interstices of sand grains (or similar sediments); invertebrate organisms exhibiting this habitat preference are found in freshwater and (especially) marine biotopes. (2) Between cells or ducts in organs, e.g. interstitial cells in the kidney.


ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ: (1) Οργανισμός που ζει στα διάκενα μεταξύ των κόκκων της άμμου (ή συναφών ιζημάτων). Ασπόνδυλοι οργανισμοί που προτιμούν αυτού του είδους τα ενδιαιτήματα βρίσκονται σε βιοτόπους με γλυκό νερό και (κυρίως) σε θαλάσσιους βιότοπους. (2) μεταξύ των κυττάρων ή των πόρων των οργάνων, π.χ. μεσοδιαστηματικά κύτταρα του νεφρού.

intersticial : (1) Que vive entre, misturado com ou nos interstícios dos grãos de areia (ou sedimentos similares) ; os organismos invertebrados que exibem a preferência por este habitat são encontrados em biótopos de água doce e (especialmente) em marinhos. (2) Entre células ou canais nos orgãos, e.g. células instesticiais nos rins.

interstitial: (1) Levande mellan eller bland sandkorn (eller motsvarande material); ryggradslösadjur som påträffas i sötvatten och framför allt i marina biotoper. (2) Mellan celler eller kanaler i organ t ex interstitialceller i njurarna.

Was this helpful?
Competition among members of different species for the same resource.


ΔIΑΕIΔIΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών γιά τον ίδιο φυσικό πόρο.

competição interespecífica : Competição pelo mesmo recurso entre membros de diferentes espécies.

mellanartkonkurrens: Kamp mellan olika arter för en och samma resurs.

Was this helpful?
An individual of a bisexual species possessing reproductive organs and secondary sexual characters partly of one sex and partly of the other, but which, genetically, is of one sex only .


ΔIΑΦΥΛΟ: Ατομο ενός διφυλετικού είδους που διαθέτει αναπαραγωγικά όργανα και δευτερογενείς φυλετικούς χαρακτήρες εν μέρει του ενός φύλου και εν μέρει του άλλου, αλλά το οποίο γενετικά είναι ενός μόνο φύλου.

intersexo : Um indivíduo de uma espécie bissexuada que possui orgãos reprodutores e carácteres sexuais secundárias em parte de um sexo e em parte de outro, mas que, geneticamente, possui apenas um sexo.

intersex: En individ av en tvåkönad art som besitter reproduktionsorgan och andra könskaraktärer delvis från ena könet och delvis från andra, dock oftast bara från ett kön.

Was this helpful?
Internal waves or boundary waves are created below the surface, at the boundaries between water strata of different densities. Since the density differences between adjacent water strata in the sea are considerably fewer than those between the sea and the atmosphere, internal waves are much more easily formed than surface waves, and they are often much larger. The maximum height of wind waves on the surface is about 18m, but internal wave heights as great as 90m have been encountered. I


ΕΣΩΤΕΡIΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (ΟΡIΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ): Τα εσωτερικά κύματα δημιουργούνται κάτω από την επιφάνεια, στα όρια μεταξύ στρωμάτων νερού με διαφορετικές πυκνότητες. Επειδή οι διαφορές πυκνότητας μεταξύ επάλληλων στρωμάτων νερού είναι σημαντικά μικρότερες από την διαφορά πυκνότητας θάλασσας-αέρα, τα εσωτερικά κύματα σχηματίζονται πολύ ευκολότερα από τα επιφανειακά κύματα και συχνά είναι πολύ μεγαλύτερα. Το μέγιστο ύψος των ανεμογενών κυμάτων στην επιφάνεια είναι περίπου 18 μέτρα, ενώ εσωτερικά κύματα έχουν καταγραφεί με ύψος μέχρι και 90 μέ

ondas internas : Ondas internas ou ondas limítrofes são criadas abaixo da superfície, nos limites entre as camadas de água de diferentes densidades. Dado que as diferenças de densidade entre camadas de água adjacentes no mar são consideravelmente menores do que entre o mar e a atmosfera, as ondas internas formam-se muito mais facilmente do que as ondas de superfície e são geralmente muito maiores. A altura máxima das vagas de vento à superfície é de cerca de 18 metros, mas têm sido encontradas ondas internas

intern våg: Våg som bildas då en stabil densitetsskiktning, t.ex. ett språngskikt i havet, rubbas ur sitt jämviktsläge. P.g.a. de små densitetsskillnaderna i havet jämfört med de mellan vatten och luft, minskar gravitationens återförande kraft. Detta medför att interna vågor är sävliga och kan få mycket stor amplitud. De kan genereras av strömmar vilka för vattnet upp och ned utmed en sluttande botten, genom ett trångt sund eller över en rygg. Innanför Gibraltar sund förekommer interna vågor med uppemot 10

Was this helpful?
Waves under conditions where the relative depth (water depth/wave length) lies between 0.5 and 0.05.


ΕΝΔIΑΜΕΣΑ ΚΥΜΑΤΑ : Κύματα υπό συνθήκες όπου το σχετικό βάθος (βάθος κύματος/μήκος κύματος) κυμαίνεται από 0.5 ως 0.05.

ondas intermédias : Ondas sob condições em que a profundidade relativa (profundidade da água/comprimento da onda) está situada entre 0.5 e 0.05.

medelvåg: Vågor under förhållanden där det relativa djupet (vattendjup / våghöjd) ligger mellan o,5 och 0,05.

Was this helpful?
An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική, κατά την οποία μιά μονάδα ελέγχει πλήρως τις βοηθητικές της εγκαταστάσεις, τους γενήτορες, την παροχή τροφής, το εκκολαπτήριο, την πάχυνση, την κατεργασία και την προώθηση στην αγορά.

aquacultura integrada : Uma estratégia comercial global, onde uma aquacultura tem o controlo sobre as suas próprias instalações, reprodutores, recursos alimentares, maternidade, processamento e marketing.

integrerad akvakultur: En kommersiell strategi där en odling har kontroll över sina olika underhålls delar. Allt från avel, kläckning till mattillförsel och marknadsföring.

Was this helpful?
Cultivation (in hatchery, nursery, ongrowing stages) in a largely controlled environment (covering for example temperature, predators, pests), involving a high input of energy to optimize growth and survival, in for example, salmonids, shellfish.


ΕΝΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Εκτροφή (εκκόλαψη, ανάπτυξη, πάχυνση) υπό σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενες συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, θήρευση, ασθένειες), και υψηλή προσθήκη ενέργειας ώστε να βελτιστοποιηθούν η ανάπτυξη και η επιβίωση. Π.χ. σολομοειδή, ασπόνδυλα.

cultura intensiva : Cultura (em maternidade, viveiro, tanques) num ambiente altamente controlado (cobrindo por exemplo a temperatura, predadores, pragas), envolvendo uma elevada entrada de energia para optimizar o crescimento e sobrevivência, de por exemplo, salmonídeos, crustáceos.

intensivodling: Odling i en till stort kontrollerad omgivning (temperatur, sjukdommar, rovdjur). Innebär ofta stor tillförsel av energi för att optimera tillväxt och överlevnad; laxfiskar och skaldjur.

Was this helpful?
In beach terminology, the zone of variable width extending from the shore face through the breaker zone.


ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ: Ζώνη μεταβλητού πλάτους, η οποία εκτείνεται από την ακτογραμμή μέχρι την ζώνη θραύσης των κυμάτων.

zona costeira: Em terminologia da praia, a zona de largura variável que se estende desde a frente da costa até à zona de rebentação.

kustnära zon: Zon med varierande bredd som sträcker sig från strandkanten genom vågbrytarzoonen.

Was this helpful?
The zone surrounding an island extending from the line of permanent immersion to the depth (usually about 200 m) where there is a marked or rather steep descent toward the abyssal zone.


ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΡΗΠΙΔΑ: Η ζώνη που περιβάλλει μία νήσο και που εκτείνεται από την χαμηλότερη ίσαλο γραμμή μέχρι το βάθος (συνήθως περίπου 200 μ) όπου η κλίση του βυθού προς την αβυσσαία ζώνη γίνεται έντονη.

plataforma insular : A zona circundante de uma ilha que se estende desde a linha de imersão permanente até à profundidade (normalmente cerca de 200 m) onde existe um declive vincado em direcção à zona abissal.

öshelf: Område som omger öar, från området utanför kusten som aldrig hamnar ovanför ytan till den markerade branten som leder ner till de abyssala regionerna.

Was this helpful?
Chemical compounds not containing carbon as the principal element, with the exception of carbonates, cyanides and cyanates.


ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣIΕΣ: Χημικές ενώσεις που δεν περιέχουν άνθρακα με εξαίρεση τις ανθρακικές, κυανιούχες και κυανικές ουσίες.

inorgânico : Compostos químicos que não contêm carbono como elemento principal, com excepção dos carbonatos, cianidos e cianatos.

oorganisk: Kemisk förening som inte innehåller kol, med undantag för karbider, karbonater, cyanider, cyanater.

Was this helpful?
A range of compounds (usually neurotoxins) which are toxic to insects; used to protect crops.


ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ: Φάσμα ενώσεων (συνήθως νευροτοξίνες) που είναι τοξικές γιά τα έντομα. Χρησιμοποιούνται για την προστασία της σοδειάς.

insecticida : Uma série de compostos (normalmente neurotoxinas) que são tóxicos para os insectos; utilizado para proteger as colheitas.

insekticid: En grupp ämnen (ofta neurotoxiner) som är giftiga för insekter; används för att skydda grödor.

Was this helpful?
Short narrow waterway connecting a bay, lagoon, or similar body of water with a large parent body of water; arm of the sea (or other body of water), which is long compared to its width, and which may extend for a considerable distance.


ΔIΑΥΛΟΣ: Βραχύς και στενός θαλάσσιος δρόμος που ενώνει μιά λίμνη, λιμνοθάλασσα ή παρόμοιο υδατικό σύστημα με ένα μεγαλύτερο υδατικό σύστημα. Ενας επιμήκης θαλάσσιος (ή λιμναίος) βραχίονας που εκτείνεται σε αρκετά μεγάλη απόσταση εντός της χέρσου.

enseada : Canal pequeno e estreito que liga uma baía, lagoa ou uma massa de água similar com uma grande massa de água semelhante; braço de mar (ou outra massa de água), comprido e estreito, e que se pode estender por uma distância considerável.

intag: Kort, smal vatten förbindelse som kopplar samman en vik, lagun eller likannde med en större vattenkropp. Del av hav (eller annat vatten) som är lång jämfört med dess bredd, och som kan sträcka si avsevärda avstånd.

Was this helpful?
The upper sub-division of the marine sublittoral zone.


Υποπαραλιακή παρυφή : Η ανώτερη υποδιαίρεση της θαλάσσιας υποπαραλιακής ζώνης.

franja infralitoral: A sub-divisão superior de uma zona marinha sublitoral.

infralittoral randzon: Den övre undergruppen av den marina sublitorala zonen.

Was this helpful?
That part of the solar radiation spectrum above the wavelength 780 nm.


ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Το τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας με μήκος κύματος μεγαλύτερο από 780 nm.

radiação infravermelha : A parte da radiação do espectro solar acima de um comprimento de onda de 780 nm.

infrarödstrålning: Strålning som ligger över våglängden 780 nm.

Was this helpful?
The process of taking in food, by swallowing or absorbing.


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η κατάποση ή απορρόφηση της τροφής

ingestão : O processo de ingerir alimento, por ingestão ou absorção.

födointag: Intagandet av föda genomsväljning eller absorbering.

Was this helpful?
Presence of parasites in or upon a host organism.


ΠΡΟΣΒΟΛΗ : Παρουσία παρασίτων επί ή εντός ενός οργανισμού-ξενιστή.

infestação : Presença de parasitas num ou sobre um organismo hospedeiro.

infestation: Närvaro av parasit i eller på en värdorganism.

Was this helpful?
Animal life within a sediment; endobenthos.


Ενδοπανίδα : Οι ζωικοί οργανισμοί που υπάρχουν σε ένα ίζημα, ενδοβένθος.

infauna: A vida animal dentro de um sedimento; endobentos.

infauna: Allt djurliv inom sedimen; endobentos.

Was this helpful?
(1) Invasion and multiplication of pathogenic agents (e.g. bacteria, viruses, fungi) into the body with or without manifestation of the disease. (2) Specific infectious disease.


ΜΟΛΥΝΣΗ: (1) Εισβολή και πολλαπλασιασμός παθογόνων παραγόντων (π.χ. βακτηρίων, ιών, μυκήτων) στο σώμα ανεξάρτητα από το αν αυτό οδηγεί σε εκδήλωση ασθένειας ή όχι. (2) ειδική μολυσματική νόσος.

infecção : (1) Invasão e multiplicação de agentes patogénicos (e.g. Bactérias, vírus, fungos) no corpo com ou sem manifestação de doença. (2) Doença infecciosa específica.

infektion: (1) Tillstånd som uppkommer när en mikroorganism eller ett virus invaderar en annan organism. Kan leda till utbrott av sjukdom, men ej nödvändigtvis. (2) Specifik infektionssjukdom.

Was this helpful?
Usually refers tofish caught specifically for reduction into meal and oil; in some countries it might also refer to fish used for other processing (e.g. canning).


ΨΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ: Συνήθως ψάρι που αλιεύεται γιά να μετατραπεί σε κρέας και έλαιο. Σε μερικές χώρες αναφέρεται επίσης και σε ψάρια που χρησιμοποιούνται σε άλλες διαδικασίες (π.χ. κονσερβοποιία).

pescaria indústrial: Normalmente refere-se a uma pescaria cuja principal finalidade é ser ser reduzida a rações ou óleos; em alguns países também se refere a uma pescaria utilizada para outro porcessamento (e.g. enlatados).

industrifisk: Används vanligen om fisk som fångas för att malas till mjöl eller olja. I en del länder kan termen syfta på fisk för andra ändamål, t ex konservering.

Was this helpful?
Native to a particular area; autochthonous; used of an organism or species existing and having originated naturally in a particular region or environment.


ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΑΥΤΟΧΘΩΝ: Εχων γενηθεί σε μιά συγκεκριμένη περιοχή// αυτόχθων // χρησιμοποιείται γιά έναν οργανισμό ή είδος που υπάρχει φυσικά σε ένα περιβάλλον ή περιοχή.

indígena : Nativo de uma área em particular; autoctone; utilizado para referir um organismo ou espécie existente e que apareceu naturalmente numa dada região ou ambiente.

inhemsk: Inhemsk för ett visst område.

Was this helpful?
A species, the presence or absence of which is indicative of a particular habitat, community or set of environmental conditions; characteristic species; guide species; index species.


ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Είδος, του οποίου η παρουσία ή απουσία είναι ενδεικτική ενός ορισμένου ενδιαιτήματος, κοινότητας ή ενός συνόλου περιβαλλοντικών συνθηκών.

espécie indicadora : Uma espécie, cuja presença ou ausência é indicativa de uma habitat, comunidade ou conjunto de condições ambientais particulares; espécie característica; espécie guia; espécie índice.

indikatorart: En art vars närvaro eller avsaknad indikerar en visst typ av habitat, samhälle eller uppsättning miljöfaktorer; karaktärsart, guidart, indexart.

Was this helpful?
(1) Coefficent: The probability that two genes (alleles) at a locus are identical in descent. The correlation of genes within individuals or the correlation of genes within individuals within populations, Hardy-Weinberg proportions; positive values indicate a deficiency of heterozygotes while negative values indicate an excess of heterozygotes. (2) Depression: a reduction in fitness or vigour due to inbreeding.


ΟΜΟΜΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: Μείωση της αρμοστικότητας και του σφρίγους, λόγω της αυξημένης ομοζυγωτίας, ως αποτέλεσμα της ομομιξίας σε έναν φυσιολογικά ετερομικτικό πληθυσμό.

depressão de consanguinidade : (1) Coeficiente: A probabilidade de dois genes (alelos) num locus serem idênticos na descendência. A correlação de genes em indivíduos ou a correlação dos genes em indivíduos de uma populações, as proporcionalidades de Hardy-Weinberg (q.v.); valores positivos indicam uma falta de heterozigotos e valores negativos indicam um excesso destes. (2) Depressão: uma redução da aptidão ou vigor devido à consaguinidade (q.v.).

inavelsdepression: (1) Koefficient: Sannolikheten att två gener (alleler) i ett locus har samma ursprung. Korrelationen av gener inom individer eller korrelationen av gener inom individer inom populationer. Hardy-Weinberg förhållanden; positivt värde indikerar en brist hos heterozygoter medan negativt värde visar på ett överflöd av heterozygoter. (2) Depression: en minskad fitness eller livskraft p g a inavel.

Was this helpful?
Mating or crossing of individuals more closely related than average pairs in the population; endogamy.


ΟΜΟΜΙΞΙΑ: Διασταύρωση ή σύζευξη ατόμων που συγγενεύουν στενότερα μεταξύ τους, από ό,τι ένα μέσο ζεύγος στον πληθυσμό, ενδογαμία.

consanguinidade : Cruzamento de indivíduos com parentesco mais próximo do que a média dos pares na população; endogamia.

inavel: Parandet eller korsandet av individer närmare besläktade än medel paren i en population; endogami.

Was this helpful?
A condition found in certain groups of molluscs, particularly whelks (Buccinum sp) where an intersex state arises as a result of the effects of certain inorganic pollutants, for example, TBT.


ΔΥΣΦΥΛΕΤIΣΜΟΣ: Διαφυλετική κατάσταση εμφανιζόμενη σε ορισμένες ομάδες μαλακίων (κυρίως Βuccinum sp) υπό την επίδραση ορισμένων ανόργανων ρύπων, π.χ. ΤΒΤ (βλ.λ)

imposex: Uma característica encontrada em certos grupos de molucos, particularmente búzios (Buccinum sp) em que ocorre uma mudança de sexo como resultado dos efeitos de certos poluentes inorgânicos, por exemplo, TBT (q.v.).

imposex: Ett tillstånd som påträffas i vissa moluskgrupper, särskilt Buccinum sp., som när de blir utsatta för vissa oorganiska föroreningar t ex TBT, visar könsförändringar.

Was this helpful?
The movement of an individual or group into a new population or geographical region. Also used with reference to cells.


ΕΠΟIΚIΣΗ: Η κίνηση ενός ατόμου ή ομάδος προς ένα νέο πληθυσμό ή γεωγραφική περιοχή. Πρβ. αποδημία. Χρησιμοποιείται επίσης για κύτταρα.

imigração : O movimento de um indivíduo ou grupo para uma nova população ou região geográfica; cf. Emigração. Também utilizado em referência às células.

immigration: Förflyttningen av en individ eller grupp in i en ny population eller nytt geografiskt område. Jmf emigrera. Kan användas om celler.

Was this helpful?
The developmental stages of an organism preceding the attainment of sexual maturity.


ΑΝΩΡIΜΟ: Αναφέρεται στα αναπτυξιακά στάδια ενός οργανισμού πριν από την γεννητική ωριμότητα.

imaturo : O estado de desenvolvimento de um organismo antes de atingir a maturidade sexual.

omogen: Utvecklingsstadium hos organismer som föregår könsmognaden.

Was this helpful?
The ichthyological component of the neuston, typically fish eggs or fry.


ΙΧΘΥΟΝΕΥΣΤΟΝ: Το ιχθυολογικό συστατικό του νευστού, τυπικά αυγά ψαριών ή γόνος.

ictioneúston: O componente ictiológico do neúston, normalmente ovos e larvas de peixes.

iktyologisk neuston: Den ichtiologiska delen av neuston, ofta ägg eller yngel.

Was this helpful?
Frozen water, a brittle transparent crystalline solid.


ΠΑΓΟΣ : Στερεοποιημένο νερό, το οποίο σχηματίζει διαφανείς, εύθραστους κρυστάλλους.

gelo : Água gelada, um sólido quebradiço transparente e cristalino.

is: Fruset vatten. En spröd, genomskinlig kristallstruktur.

Was this helpful?
Fish fauna.


ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ : Η πανίδα των Ιχθύων.

ictiofauna: Fauna piscícola.

iktyologisk fauna: Fisk fauna.

Was this helpful?
Process by which fish maintain and control their ionic balance, i.e. osmoregulate. Freshwater fish achieve this by actively taking up salt and producing large quantities of dilute urine. Conversely, saltwater fish excrete sodium salts, drink large quantities of water and produce small quantities of concentrated urine.


ΙΟΝΤIΚΗ ΡΥΘΜIΣΗ: Διαδικασία με την οποία τα ψάρια διατηρούν και ελέγχουν την ιοντική τους ισορροπία, δηλ. ωσμωρρυθμίζονται. Τα ψάρια των γλυκών νερών το επιτυγχάνουν με την ενεργή πρόσληψη αλάτων και την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αραιών ούρων. Αντίθετα τα θαλάσσια ψάρια αποβάλλουν άλατα νατρίου, πίνουν μεγάλες ποσότητες νερού και παράγουν μικρές ποσότητες πυκνών ούρων.

regulação iónica : Processo pelo qual o peixe mantém e controla o seu equilibrio iónico, i.e. regulação osmótica. Os peixes de água doce conseguem este fenómeno retendo sal e produzindo grandes quantidades de urina diluída. Ao contrário, os peixes de água salgada excretam sais de sódio, ingerem grandes quantidades de água e produzem pequenas quantidades de urina concentrada.

jonreglering: Process med vars hjälp fiskar upprätthåller ochkontrollerar sin jonbalans, d v s osmoregulering. Sötvattensfiskar klarar av detta genom att aktivt ta upp salter och samtidigt producera stora mängder utspädd urin. Salvattensfiskar gör tvärt om, de utsöndrar salt, dricker stora mängder vatten och producerar små mängder koncentrerad urin.

Was this helpful?
Nucleides with the same atomic number but different mass numbers.


ΙΣΟΤΟΠΑ: Στοιχεία με τον ίδιο ατομικό αριθμό αλλά με διαφορετικούς μαζικούς αριθμούς.

isótopos : Nucleídeos com o mesmo número atómico mas de massa diferentes.

isotoper: Atomer av samma grundämne men med olika (atom)massa.

Was this helpful?
Pertaining to solutions that exert the same osmotic pressure.


ΙΣΩΣΜΩΤΙΚΟΣ (ΙΣΟΤΟΝΟΣ): Ορος που χρησιμοποιείται γιά διαλύματα που εξασκούν την ίδια ωσμωτική πίεση. Πρβ υπερωσμωτικός, υποωσμωτικός.

isosmótico : Pertencente a soluções que exercem a mesma pressão osmótica; cf. hiperosmótico, hipo-osmótico.

isosmotisk: Lösningar som har samma osmotiska potential; jmf hyperosmotic, hypoosmotic.

Was this helpful?
A line on a map or chart connecting points having the same temperature.


ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία που έχουν την ίδια θερμοκρασία σε χάρτη.

isotérmica: Uma linha numa carta ou num mapa que liga pontos com a mesma temperatura.

isoterm: En linje på en karta eller graf som binder samman punkter med samma temperatur.

Was this helpful?
A line on a chart or map connecting points of equal concentration (or density, or amount) of a given factor or parameter.


ΙΣΟΠΛΗΘΗΣ : Η καμπύλη που συνδέει σημεία ίσης συγκέντρωσης (ή πυκνότητας ή ποσότητας) ενός δεδομένου παράγοντα ή παραμέτρου σε έναν χάρτη ή διάγραμμα.

isolinhas: Uma linha numa carta ou mapa que liga pontos de igual concentração (ou densidade, ou quantidade) de um dado factor ou parâmetro.

isoplet: En linje på en karta eller graf som binder samman punkter med samma koncentration (eller densitet, eller mängd) av en given faktor eller parameter.

Was this helpful?
(1) Refers to solutions having the same salt concentration. (2) A line on a chart or map connecting points of equal salinity.


ΙΣΑΛΜΥΡΟΣ: (1) Αναφέρεται σε διαλύματα με την ίδια συγκέντρωση αλάτων. (2) Καμπύλη που συνδέει σημεία ίσης αλατότητας σε έναν χάρτη.

isoalina: (1) Refere-se a soluções que têm a mesma concentração de sal. (2) Uma linha numa carta ou num mapa que liga pontos de igual salinidade.

isohalin: (1) Lösningar med samma salthalt. (2) En linje på en karta eller graf som binder samman punkter medsamma salinitet.

Was this helpful?
A line on a map or chart connecting points having the same mean winter temperature.


ΙΣΟΧΕΙΜΕΡΙΑ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία που έχουν την ίδια μέση χειμερινή θερμοκρασία σε έναν χάρτη.

isocheim: Uma linha num mapa ou carta ligando pontos com a mesma temperatura média de inverno.

isocheim: En linje på en karta eller graf som binder samman punkter med samma medelvintertemperatur.

Was this helpful?
A line on a chart or map connecting points of equal biomass.


ΙΣΟΒΕΝΘΙΚΗ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία με την ίδια βιομάζα σε έναν χάρτη.

isobenth: Uma linha numa carta ou mapa que liga pontos de biomassa igual.

isobent: En linje på en karta eller graf som binder samman punkter med lika stor biomassa.

Was this helpful?
A line on a chart or map connecting points of equal depth; bathymetric contour.


ΙΣΟΒΑΘΗΣ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία ίδιου βάθους σε έναν χάρτη. Βαθυμετρική καμπύλη.

isóbata : Uma linha que, numa carta ou mapa, liga pontos de igual profundidade; curva batimétrica.

isobat: En linje på en karta eller graf som binder samman punkter med samma djup.

Was this helpful?
A line or surface showing the depths in oceans or lakes at which points have the same temperature. Isobathytherms are usually drawn to show cross sections of the water-mass.


ΙΣΟΒΑΘΥΘΕΡΜΙΚΗ: Η καμπύλη ή η επιφάνεια που δείχνει τα βάθη των ωκεανών ή λιμνών στην οποία τα σημεία έχουν την ίδια θερμοκρασία. Ισοβαθυθερμικές συνήθως χαράσσονται ώστε να δείξουν εγκάρσιες τομές θαλάσσιων μαζών.

isotérmica : Uma linha ou superfície que mostra as profundidades dos oceanos ou lagos nas quais os pontos têm a mesma temperatura. As isotérmicas são normalmente desenhadas para mostrar cortes transversais da massa de água.

isobatyterm: En linje eller yta som visar vid vilket djup vattnet har samma temperatur. Används ofta vid tvärsnitt av vattenmassan.

Was this helpful?
A line on a chart or map connecting points of equal atmospheric or hydrostatic pressure.


ΙΣΟΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ : Η καμπύλη που ενώνει σημεία με την ίδια ατμοσφαιρική ή υδροστατική πίεση σε έναν χάρτη.

isóbara : Também chamada isobárica; Uma linha numa carta ou mapa ligando pontos de pressão atmosférica ou hidroestática iguais.

isobar: En linje på en karta eller graf som binder samman punkter med samma atmosfäriskt- eller hydrostatiskttryck.

Was this helpful?
The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution.


ΙΟΝΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Βλ. IΟΝΤIΚΟ ΣΘΕΝΟΣ.

concentração iónica : A concentração total de iões numa solução dada pela fórmula I = 1/2 ∑ mi zi2; onde I: força iónica, mi: a concentração molar da espécie i e zi: a massa da espécie iónica i. Para soluções electrólito com concentrações de 1/1 de aniões a catiões a força iónica é equivalente à molaridade da solução. Para qualquer outra estequiometria de espécies iónicas a força iónica é maior do que a molaridade da solução

jonkoncentration: Ett mått på graden av elektrisk växelverkan i en saltlösning. Definitionen av jonstyrkan I tar hänsyn både till jonernas koncentrationer (ci) och laddningar (zi) enligt formeln I = 1/2 ∑ mi zi2; där index i betecknar jonslaget och summan tas över alla sådana.

Was this helpful?
The mass movement or encroachment of organisms or cells from one area into another.


ΙΩΔΙΟΦΙΛΟ: Χρωματίζεται ανάλογα με την βοήθεια ιωδίων.

invasão : O movimento em massa ou invasão de organismos ou células de uma área para outra.

invasion: Mass-förflyttning av organismer eller celler från ett område till ett annat.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES