AMC LIMITED

G

An alteration in the hereditary DNA material of an organism. Usually occurs as a result of exposure to certain chemicals, and/ or radioactivity.


Γενετική ζημιά: Μια μετάλλαξη στο κληρονομικό υλικό του DNA ενός οργανισμού. Εμφανίζεται συνήθως σαν αποτέλεσμα έκθεσης του οργανισμού σε ορισμένα χημικά, ακτινοβολία, ή ραδιενέργεια.

dano genético: Uma alteração no ADN hereditário de um organismo. Normalmente ocorre como resultado da exposição a certos quimicos, e/ou radioactividade.

genskada: Ändring av en organisms DNA. Detta sker vanligtvis i smaband med exponering till vissa kemikalier och viss typ av strålning.

Was this helpful?
A measure of the genetic disparity of two individuals or populations, in terms of the probability of the common possession of a given gene or character.


ΓΕΝΕΤIΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Μέτρο της γενετικής ανομοιότητας δύο ατόμων ή πληθυσμών. Εκφρά- ζεται ως η πιθανότητα να διαθέτουν ένα όμοιο γονίδιο ή χαρακτήρα.

distância genética : O grau de disparidade genética entre dois indivíduos ou populações, em relação à probabilidade de possuirem um determinado gene ou carácter comum.

genetiskt avstånd: Mått på den genetiska skillnaden mellan två individer eller populationer, uttryckt som sannolikheten av gemensamm innehavande av en viss gen eller karaktär.

Was this helpful?
All of the genetic variation in an individual, population or species.


ΓΕΝΕΤIΚΗ ΠΟIΚIΛΟΤΗΤΑ : Το σύνολο της γενετικής ποικιλότητας ενός ατόμου πληθυσμού ή είδους.

diversidade genética : Toda a variação genética num indivíduo, espécie ou população.

genetisk mångfald: Hela den genetiska variationen i en individ, population eller art.

Was this helpful?
The biochemical basis of heredity. The code consists of series of three successive nucleotide base pairs (codons) on messenger RNA (mRNA) molecules coding for the individual amino acids in translated protein molecules. The specific sequence of mRNA nucleotides is derived from that of the DNA by the process of transcription.


ΓΕΝΕΤIΚΟΣ ΚΩΔIΚΑΣ: Η βιοχημική βάση της κληρονομικότητας. Ο κώδικας συνίσταται σε μια σειρά από τριάδες νουκλεοτιδικών ζευγών βάσεων (κωδικονιών), στα μόρια του αγγελιοφόρου RNA (mRNA). Κάθε κωδικόνιο καθορίζει ένα αμινοξύ κατά την πρωτεïνοσύνθεση (μετάφραση). Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στο mRNA, προκύπτει από την αλληλουχία του DNA με τη διαδικασία της μεταγραφής.

código genético : A base bioquímica da hereditariedade. O código consiste de séries de três pares base de nucleótidos sucessivos (codões) nas moléculas ARN mensageiro (mARN), as quais codificam para amino-ácidos específicos na transcrição de moléculas proteícas. A sequência específica de nucleótidos de ARNm provem do ADN por transcrição.

genetisk kod: Den biokemiska basen av arvsmassan. Koden består av upprepade nukleotidtripletter (kodoner), som sitter på budbärar-RNA (mRNA), och utgör koden för aminosyror. Budbädar-RNA bildas då DNA-koden skall avläsas (transkription).

Was this helpful?
(1) The average duration of a life cycle between birth and reproduction. (2) The mean period of time between reproduction of the parent generation and reproduction of the first filial generation.


ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΑΣ: (1) Η μέση διάρκεια του κύκλου ζωής ανάμεσα στη γέννηση και την αναπαραγωγή. (2) Το μέσο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αναπα- ραγωγή της πατρικής γενιάς και την αναπαραγωγή της πρώτης θυγατρικής γενιάς.

tempo de geração : (1) A duração média de um ciclo de vida entre o nascimento e a reprodução. (2) O período médio de tempo entre a reprodução da geração progenitora e a reprodução da primeira geração descendente.

generationstid: (1) Medelängd på tiden mellan födsel och reproduktion. (2) Den genomsnittliga tid som förflyter mellan två på varandra följande generationers början.

Was this helpful?
The totality of the genetic information within a population or subpopulation. Especially includes all of the different alleles of each gene.


ΓΟΝIΔIΑΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (ΓΟΝIΔIΑΚΟ ΔΥΝΑΜIΚΟ): Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός πληθυσμού με αμφιγονική αναπαραγωγή σε μια συγκεκριμένη γενιά ή χρονική στιγμή.

pool genético : A totalidade da informação genética dentro de uma população ou subpopulação. Inclui todos os diferentes alelos de cada gene.

genpool: Den totala genetiska informationen inom en population eller subpopulation. Inkluderar alla olika alleller hos en gen.

Was this helpful?
Position of genes in a chromosome representing a specific property; a locus can be occupied by any allele of a gene.


ΓΟΝIΔIΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ: Η θέση ενός γονιδίου σε ένα χρωμόσωμα.

locus genético : Posição dos genes num cromossoma representando uma característica específica; um locus pode ser ocupado por qualquer alelo de um gene.

locus: En gens position på en kromosom som representerar en specifik egenskap; ett locus kan upptas av varje allel av ett gen.

Was this helpful?
The flow of genetic material within and between gene pools brought about by the movement of individuals, or gametes, between populations or sub populations.


ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΟΗ: Η ροή του γενετικού υλικού εντός και μεταξύ διαφορετικών γονιδιακών δεξαμενών (συνδ.) που προκύπτει όταν μετακινούνται άτομα ή γαμέτες ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς.

fluxo genético: O fluxo de material genético dentro e entre pools genéticos (q.v.) provocado pelo movimento de indivíduos, ou gâmetas, entre populações ou sub populações.

genflöde: Flöde av genetiskt material inom och mellan genpooler (q.v.) som uppstår på grund av individers eller gameters rörelse mellan populationer eller subpopulationer.

Was this helpful?
Gamma hexachlorohydrohexane; toxic chlorinated hydrocarbon which is used as an insecticide, i.e., Lindane.


Γάμα-HCH : Γάμα εξαχλωρο-υδρο-εξάνιο: τοξικός χλωριούχος υδρογονάνθρακας που χρησιμοποιείται σαν εντομοκτόνο. Π.χ. Lindane.

gama - HCH: Gamma hexachlorohydrohexane; hidrocarboneto de cloro tóxico que é usado como insecticida, i.e., Lindane.

gamma-HCH: Gamma hexahydroxicyklohexan.; toxisk kolhydrat som används som beskämpningsmedel, t.ex Lindane.

Was this helpful?
A form of radiation with high penetrative capabilities.


Ακτινοβολία Γάμα : Μια μορφή ακτινοβολίας υψηλής διεισδυτικότητας.

radiação gama: Uma forma de radiação com capacidades altamente penetrantes.

gammastrålning: Typ av strålning som har hög penetrerande förmåga.

Was this helpful?
The basic unit of inheritance, comprising a specific sequence of nucleotides on a DNA chain, that occupies a specific locus on a chromosome; coding for a specific RNA or polypeptide molecule; alternative forms of a gene on the same relative position on homologous chromosomes are known as alleles.


ΓΟΝIΔIΟ: Η βασική μονάδα της κληρονομικότητας, που αποτελείται από μια ειδική αλληλουχία νουκλεοτιδίων σε μια αλυσίδα DNA, κωδικοποιεί ένα συγκεκριμένο πολυπεπτίδιο και καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση (τόπο) σε ένα χρωμόσωμα. Οι εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου είναι γνωστές ως αλληλόμορφα.

gene : A unidade básica da hereditariedade, engloba uma sequência específica de nucleótidos de uma cadeia de ADN e ocupa um locus específico num cromossoma, codificando para um ARN ou molécula polipeptídea específicos; formas alternativas de um gene, que ocupam a mesma posição relativa, em cromossomas homólogos são conhecidos por alelos.

gen: Beståndsel av arvsmassan, som utgörs av en specifik nukleotidsekvens på en DNA-kedja, som innehar en specifik lokus på kromosomet; bestämmer sammansättningen hos en viss RNA-molekyl eller polypeptid; många gener förekommer i två eller flera varianter, som då kallas alleler.

Was this helpful?
Mature sex cell, haploid, that unites with another (iso- or aniso-gamete) of the opposite sex to form a diploid zygote; such a union is essential for true sexual reproduction.


ΓΑΜΕΤΗΣ: Ωριμο γεννητικό κύτταρο, απλοειδές, το οποίο ενώνεται με ένα άλλο (ισογαμέτη ή ανισογαμέτη) του αντίθετου φύλου, προς σχηματισμό του διπλοειδούς ζυγώτη (ζυγωτού) Η ένωση αυτή είναι απαραίτητη στην φυλετική (αμφιγονική, σεξουαλική) αναπαραγωγή.

gâmeta : Célula haplóide, sexualmente madura, que se une com outra de sexo oposto para formar um zigoto diplóide; esta união é essencial para uma verdadeira reprodução sexual.

gamet: Mogen könscell, haploid, som förenar sig med en annan gamet (isogamet eller anisogamet) av andra könet och bildar en diploid zygot; sådan förening är nödvändigt för sann sexuell reproduktion.

Was this helpful?
Wind of a force exceeding a specific value, from 50 km/h.


ΘΥΕΛΛΑ: Ανεμος ισχύος μεγαλύτερης από μια οριακή τιμή, κατά κανόνα 50κμ την ώρα.

furacão : Vento com uma força que excede um valor específico, a partir de 50 Km/h . Ver ESCALA DE BEAUFORT.

stormvind: Vind med en hastighet som överstiger 50 kilometer i timmen.

Was this helpful?
A circular or spiral system of movement, characteristic of oceanic currents, and other systems of water movement.


ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ: Κυκλική ή σπειροειδής κίνηση του νερού , χαρακτηριστική των θαλάσσιων ρευμάτων, και άλλων μετατοπίσεων υδάτινων μαζών.

giro : Um movimento circular ou em espiral, característico das correntes oceânicas, e de outros sistemas de movimento de água.

virvel: Circulär eller spiral rörelse som karakteriserar havströmmar eller andra system av vattenrörelse.

Was this helpful?
A genus of Dinoflagellates characterized by the possession of a single flagellum; one of the groups responsible for red tides.


GYMNODINIUM: Γένος δινομαστιγωτών που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός μόνου μαστιγίου. Μία από τις ομάδες που ευθύνονται για τις κόκκινες παλίρροιες.

Gymnodinium: Um género de dinoflagelados caracterizados por possuirem um único flagelo; um dos grupos responsáveis pela marés vermelhas.

gymnodinium: Genus inom ordningen Dinoflaggeli, som karakteriseras genom innehavandet av en enda flagell; en av grupperna som är ansvariga för farliga algblommningar.

Was this helpful?
The warm ocean-surface current derived from the Antilles and Florida currents: it flows north-east into the Atlantic and forms the northern limb of the North Atlantic Gyre.


ΡΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: Το θερμό επιφανειακό ωκεάνειο ρεύμα που ξεκινά από το ρεύμα των Αντιλών και της Φλόριδας, ρέει βορειοανατολικά στον Ατλαντικό και σχηματίζει τον βόρειο βραχίονα του Βορειοατλαντικού Γύρου.

corrente do golfo : Corrente oceância quente e superficial derivada das correntes das Antilhas e da Florida: corre no Atlântico no sentido nordeste e forma o braço norte do giro do Atlântico Norte.

golfströmmen: Den varma vattenströmmen som har sin ursprung vid Antillerna och strömmarna som omger florida: den strömmar i en nordöstlig rikning in i Atlanten och bildar den norra delen av den Nordatlantiska virveln.

Was this helpful?
A relatively large portion of an ocean or sea which penetrates into the interior of the land, generally larger than a bay.


ΚΟΛΠΟΣ: Ενα σχετικά μεγάλο τμήμα του ωκεανού ή του πελάγους το οποίο εισχωρεί στην ξηρά. Γενικά, μεγαλύτερος από τον όρμο.

golfo : Uma parte relativamente grande de um oceano ou mar que penetra uma costa, geralmente maior do que uma baía.

gulf: En relativ stor del hos en hav som når långt in på fastlandet, vanligtvis större än en bukt.

Was this helpful?
A group of species having similar ecological resource requirements and foraging strategies and, therefore, having similar roles in the community.


ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ: Ομάδα ειδών που έχουν παρόμοιες απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση των οικολογικών πόρων σε μία και παρόμοιες στρατηγικές νομής, και επομένως έχουν παρόμοιους ρόλους στη βιοκοινωνία.

associação : Um grupo de espécies que têm necessidades de recursos ecológicos e estratégias de alimentação similares e, por conseguinte, desempenham papéis semelhantes na comunidade.

grupp: En grupp arter som har likartade ekologiska resursbehov och furageringsstrategier och har därför samma roller i samhället.

Was this helpful?
A graphical representation which shows the absolute increase in weight, or other growth indicating parameters, of an organism against a corresponding time period.


ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΥΞΗΣΗΣ: Γραφική παράσταση που δείχνει την απόλυτη αύξηση του βάρους ή άλλης παραμέτρου ενδεικτικής της αύξησης, έναντι της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

curva de crescimento : Representação gráfica que mostra o aumento absoluto em peso, ou outro parâmetro indicador de crescimento de um organismo, num determinado período de tempo.

tillväxtkurva: Grafisk framställning som visar den absoluta viktökningen, eller andra parametrar som indikerar tillväxt, hos en organism under en viss tid.

Was this helpful?
Subsurface water occupying the zone of saturation. In a strict sense the term is applied only to water below the water table.


ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ: Υπόγειο νερό της ζώνης κορεσμού. Υπό τη στενή έννοια, ο όρος αναφέρεται μόνο στο υπόγειο νερό κάτω από την ελεύθερη στάθμη.

água subterrânea : água subterrânea que ocupa a zona de saturação. No sentido estrito o termo aplica-se apenas a água abaixo da camada freática.

grundvatten: Vattenmassa som befinner sig under ytan och ockuperar mättnadszonen. In a strict sense så aanvänds termen för att beskriva vatten som ligger under grundvattensnivån.

Was this helpful?
A normal process of increase in size of a tissue, organ or organism.


ΑΥΞΗΣΗ: Η φυσιολογική διαδικασία της αύξησης του μεγέθους ενός ιστού, οργάνου ή οργανισμού.

crescimento: Processo normal de aumento de tamanho de um tecido, orgão ou organismo.

tillväxt: En normal process som ökar mängden av en vävnad, organism eller ett organ.

Was this helpful?
A long, high ocean swell; also used to describe a swell as it rises to a discernible height in shallow water (not usually as high or as dangerous as blind rollers).


ΑΠΟΘΑΛΑΣΣIΑ: Ωκεάνιος κυματισμός με μεγάλο μήκος και πλατος κύματος. Το ύψος των κυμάτων σε ρηχά νερά είναι σημαντικό, χωρίς ωστόσο να φθάνει το ύψος ( και την επικινδυνότητα) των blind rollers. Ωκεάνεια φουσκοθαλασσιά. καθώς υψώνεται σε σημαντικό ύψος στα ρηχά νερά, χωρίς ωστόσο να φθάνει στο ύψος ή να είναι τόσο επικίνδυνη, όσο τα περιστρεφόμενα διογκούμενα κύματα (blind rollers).

vaga: Vaga oceânica alta e larga; termo também utilizado para descrever uma onda à medida que sobe até uma altura perceptível em águas baixas (normalmente não tão altas ou perigosas como as ondas que formam um tubo).

grunddyning: Lång och hög dyning; används också för att beskriva en dyning medan den stiger till en urskiljbar höjd i grund vatten.

Was this helpful?
The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross an


ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή παραγω

produção primária bruta (PPB) : Ver PRODUÇÃO PRIMÁRIA. A produção de nova matéria orgânica pelos autotróficos, tais como as algas fotossintéticas. Este é, muito frequentemente, o primeiro passo numa cadeia alimentar. Chama-se produção primária bruta a quantidade total de matéria orgânica produzida por unidade de tempo por um indivíduo, uma população, uma área ou um volume de água. Quando perdas simultâneas de matéria orgânica por catabolismo (e.g. respiração) são subtraídas à produção primária bruta, obtém-se uma medição da p

bruttoprimärproduktion: Förändringshastigheten i biomassa, inklusive alla förluster som t.ex. respiration, under ett specifikt tidsintervall.The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (q.v.) (e.g. respiration q.v.) are s

Was this helpful?
Collective term used when referring to gases (e.g. carbon dioxide, methane, etc.) that are responsible for the green house effect.


Αέρια του Θερμοκηπίου : Συγκεντρωτικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα αέρια (διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, κ.τ.λ.) που ευθύνονται για το φαινόμενο του Θερμοκηπίου.

gases de estufa: Termo colectivo utilizado quando se refere a gases ( e.g. dióxido de carbono, metano, etc.) que são responsáveis pelo efeito de estufa.

växthusgaser: Kollektiv benämning på gaser (koldioxid, metan) som orsakar växthuseffekten.

Was this helpful?
The total energy present in a unit of food (also given as gross calories).


ΣΥΝΟΛΙΚΗ (ΜΙΚΤΗ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η συνολική ενέργεια που περιέχεται σε μια μονάδα τροφής (δίνεται επίσης και ως συνολικές θερμίδες).

energia bruta : A energia total presente numa unidade de alimento (também referida como calorias brutas).

bruttoenergi: Den totala energin som finns i födan (kan uttryckas som den totala antal kalorier).

Was this helpful?
Trapping of radiated heat by the lower layers of the atmosphere caused by an increase in atmospheric carbon dioxide and water vapour. This phenomenon is considered by many to be responsible for long-term climate change.


Φαινόμενο του Θερμοκηπίου: Παγιδευμένη θερμική ενέργεια από τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, σαν αποτέλεσμα της αύξησης του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα και των υδρατμών. Το φαινόμενο είναι κατά πολλούς υπεύθυνο για τις μακροχρόνιες κλιματολογικές αλλαγές.

efeito de estufa : Aprisionamento do calor irradiado pelas camadas mais baixas da atmosfera causado por um aumento do dióxido de carbono e vapor de água na atmosfera. Este fenómeno é considerado por muitos como o responsável pelas alterações do clima a longo prazo.

växthuseffekt: Den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan p.g.a. sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder och som ökar på grund av högre mängder koldioxid och vattenånga i atmosfären. Detta fenomen tycks orsaka långsiktiga klimatförändringar.

Was this helpful?
Chlorophyta, the algae in which photosynthetic pigments are localized in chloroplasts with chlorophyll as the dominating pigment.


ΧΛΩΡΟΦΥΚΗ: Φύκη με φωτοσυνθετική ικανότητα. Διαθέτουν χλωροπλάστες που περιέχουν φωτοσυνθετικές χρωστικές με επικρατέστερη της χλωροφύλης (χλωρόφυτα).

algas verdes: Clorófitas, as algas nas quais os pigmentos fotossintéticos estão localizados nos cloroplastos com a clorofila como pigmento dominante.

grönalger: Klorofyta, alger som innehåller kloroplaster. Kloroplaster hyser fotosyntetiska pigment där klorofyll är den viktigaste.

Was this helpful?
A marine sediment of green colour, containing ferrous iron, fine clay and organic matter.


Πράσινη λάσπη : Θαλάσσιο ίζημα πράσινου χρώματος, το οποίο περιέχει υποξείδιο του σιδήρου, λεπτή άμμο, και οργανική ύλη.

lama verde: Sedimento marinho de cor verde, contendo ferro, argila fina e matéria orgânica.

grönslam: Grönt, marint sediment som innehåller ferroföreningar, finkornig lera och organisk material.

Was this helpful?
Sediment particles between 2-256 mm in diameter; sometimes used for a class of smaller particles between 2-4 mm in diameter.


ΧΑΛΙΚΙ : Αδρομερή συστατικά ενός ιζήματος διαμέτρου 2-256 mm. Μερικές φορές χρησιμο- ποιείται για μικρότερα σωματίδια, διαμέτρου 2-4 mm.

cascalho : Partículas de sedimento entre 2-256 mm de diâmetro, termo algumas vezes utilizado para uma classe de partículas mais pequenas entre 2-4 mm de diâmetro.

grus: Sedimentpartiklar som är mellan 2-256mm stora; ibland används det för att beskriva mindre partiklar som har en diameter på 2-4mm.

Was this helpful?
A form of feeding in which animals consume algae or plants by cropping the entire volume or surface growth.


Βοσκή : Μια μορφή διατροφής, κατά την οποία τα ζώα καταναλώνουν φύκη ή φυτά συλλέγοντας ολόκληρο τον όγκο ή την επιφανειακή βλάστηση.

pasto/pastagem: Uma forma de alimentação em que os animais consomem algas ou plantas comendo a totalidade ou a superfície crescida.

betning: Typ av ätande där djur konsumerar alger eller växter genom att beta av hela volymen som växer.

Was this helpful?
(1) The rate of change of a variable with distance. (2) A regularly increasing or decreasing change in a factor, such as ambient temperature and salinity.


ΔIΑΒΑΘΜIΣΗ (ΚΛIΣΗ): (1) Ο ρυθμός αλλαγής μιας μεταβλητής συναρτήσει της απόστασης. (2) Ομαλή αύξηση ή μείωση ενός παράγοντα, όπως, π.χ., η θερμοκρασία και η αλατότητα.

gradiente: (1) O grau de alteração de uma variável com a distância. (2) Uma mudança regular crescente ou decrescente num factor, tal como a temperatura ambiente e salinidade.

gradient: (1) Hastigheten med vilken en variabel förändras med ökad avstånd. (2) Regelbunden ökning eller minskning på en faktor, som omgivande temperatur och salinitet.

Was this helpful?
The primary sexual organ: testis or ovary.


ΓΟΝΑΔΑ: Το πρωταρχικό σεξουαλικό όργανο. όρχις ή ωοθήκη.

gónada : O principal orgão sexual: testículos e ovários.

gonad: Primära könsorganet: testikel eller äggstock.

Was this helpful?
The relationship of gonad weight to total body weight, or total body weight to gonad weight, usually expressed in %.


ΓΟΝΑΔΟΣΩΜΑΤIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Η σχέση του βάρους της γονάδας προς το συνολικό βάρος του σώματος, εκφρασμένη συνήθως %.

índice gonadossomático : A relação do peso do gónada sobre o peso total do corpo, ou o peso total do corpo sobre o peso do gónada, normalmente expressa em %.

gonadosomatiskt index: Förhållandet mellan gonadvikten och den totala kroppsvikten, vanligen uttryckt i procent.

Was this helpful?
A carbohydrate storage material in liver and other tissues which is converted into glucose when required for energy. Glycogen is a long-chain polysaccharide.


ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ: Υδατάνθρακας ο οποίος χρησιμεύει για την αποθήκευση ενέργειας στο συκώτι και άλλους ιστούς. Οταν ο οργανισμός χρειάζεται ενέργεια, το γλυκογόνο μετατρέπεται σε γλυκόζη. Το γλυκογόνο είναι πολυσακχαρίτης με μακριά αλυσίδα.

glicogénio : Um armazenamento de hidratos de carbono no fígado e outros tecidos, os quais são convertidos em glucose quando necessários para a obtenção de energia. O glicogénio é um polissacarídeos de cadeia longa.

glykogen: Ämne som lagrar kolhydrater inne i levern och andra vävnader och som kan konverteras till glukos när energi behövs. Glykogen är en polysackarid.

Was this helpful?
A six-carbon sugar obtained from the hydrolysis of starches, sucrose, maltose, lactose and others; the major sugar found in the blood.


ΓΛΥΚΟΖΗ: Σάκχαρο με 6 άτομα άνθρακα, το οποίο παράγεται από την υδρόλυση αμύλου, σακχαρόζης, μαλτόζης, λακτόζης κ.α. Το κύριο σάκχαρο του αίματος.

glucose : açúcar obtido da hidrólise do amido, sacarose, maltose, lactose e outros; o principal açúcar encontrado no sangue.

glukos: Socker som innehåller sex kolmolekyler (hexos) och som bildas när kolhydrater hydrolyseras; huvudsakliga sockret som finns i blodet.

Was this helpful?
The mud created by the calcareous shells of marine planktonic groups of Foraminifera (e.g., Globigerina)


Globigerina ιλύς : Ιλύς που δημιουργείται από τα σβεστολιθικά κελύφη θαλασσίων πλαγκτονικών ομάδων των Τρηματοφόρων (π.χ. Globigerina)

Vasa globerina: A lama criada pelas conchas cálcareas de grupos planctonicos marinhos de Foraminifera (e.g. Globegerina).

globigerinaslam: Lera som bildas av foraminiferas kalkartade skal.

Was this helpful?
Any ice that is or was once a part of a glacier. It has been consolidated from FIRN by further melting and refreezing, and by static pressure. Glacier ice may be found in the sea as an iceberg.


ΠΑΓΕΤΩΝΙΚΟΣ ΠΑΓΟΣ: Πάγος που είναι ή ήταν κάποτε μέρος ενός παγετώνα. Σχηματίζεται συνήθως από το χιόνι το οποίο συμπυκνώνεται ύστερα από επανειλλημένη τήξη και ανάπτυξη και υποβολή σε στατικές πιέσεις. Παγετωνικός πάγος συναντάται και στη θάλασσα ως παγόβουνο.

gelo glaciar : Qualquer gelo que faz ou fez alguma vez parte de um glaciar. Tem sido consolidado através de fusões e recongelamentos e pela pressão estática. O gelo glaciar pode ser encontrado no mar sob a forma de icebergues.

glaciäris: Varje ismassa som är, eller har varit, en del av en glaciär. Den har konsoliderats från FIRN genom fortsatt smältning och återfrysning, och genom statiskt tryck. Is från glaciärer finns i havet i form av isberg.

Was this helpful?
A marine sediment having a significant allochthonous terrigenous component derived from transportation by icebergs.


ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ: Θαλάσσια ιζήματα που περιέχουν σημαντικό ποσοστό αλλόχθονων, χερσαίας προέλευσης, στοιχείων, τα οποία μεταφέρθηκαν από παγόβουνα.

depósito glaciar marinho : Sedimento marinho que tem um componente alóctone terrígeno significativo derivado do transporte por icebergues.

glacial marin avlagring: Marint sediment som innehåller en avsevärd mängd med glacialt ursprung

Was this helpful?
Entanglement of marine animals due to passive fishing by lost or discarded fishing nets and creels.


Παθητική αλιεία : Η σύλληψη θαλάσσιων ζώων από την παθητική αλιεία από εγκαταλελειμμένα δίχτυα και κιούρτους.

pesca fantasma: Enredamento de animais marinhos devido à pesca passiva por meio de redes perdidas ou abandonadas.

spökfiske: Intrasslande av marina djur i fiskenät på grund av bifångst eller gamla nät som har slängts i vattnet.

Was this helpful?
Pertaining to those geological intervals characterized by cold climate conditions and advancing ice sheets and caps (glaciation).


ΠΑΓΕΤΩΔΗΣ, ΠΑΓΕΤΩΝΙΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στα γεωλογικά διαστήματα που χαρακτηρίζονται από ψυχρές κλιματικές συνθήκες και από επεκτεινόμενη κάλυψη με πάγους (παγετώδης περίοδος).

glaciar : Pertencente aos intervalos geológicos caracterizados por condições climáticas frias e avanços nas camadas de gelo e calotas glaciares (glaciação).

glacial: Hänför sig till de geologiska tidsperioder som kännetecknas av kalla klimatförhållanden och omfattande kontinentala nedisningar.

Was this helpful?
(1) That branch of physical geography which deals with the form of the Earth, the general configuration of its surface, the distribution of the land, water, etc. (2) The investigation of the history of geologic changes through the interpretation of topographic forms.


ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓIΑ: (1) Ο κλάδος της φυσικής γεωγραφίας που ασχολείται με τη μορφή της γης, τη γενική διαμόρφωση της επιφάνειάς της, την κατανομή της ξηράς και του νερού, κ.λ.π. (2) Η μελέτη της ιστορίας των γεωλογικών αλλαγών, μέσω της ερμηνείας των τοπογραφικών μορφών.

geomorfologia : (1) O ramo da geografia física que trata da forma da Terra, da configuração geral da sua superfície, da distribuição do solo e água, etc. (2) A investigação da história das alterações geológicas através da interpretação de formas topográficas.

geomorfologi: (1) Avdelning inom fysisk geografi som har att göra med jordens form, jordens allmänna ytbildning, landmassornas distribution, vattenmassor osv. (2) Undersökningen av dom historiska geologiska förändringarna genom tolkandet av topografiska variationen.

Was this helpful?
A measure of location, lying between the arithmetic mean and the harmonic mean, calculated as the nth root of the product of n values. See also ARITHMETIC MEAN.


ΓΕΩΜΕΤΡIΚΟΣ ΜΕΣΟΣ: Η νιοστή ρίζα του γινομένου ν τιμών. Η τιμή του είναι μεταξύ των τιμών του αριθμητικού και του αρμονικού μέσου.

média geométrica : Uma medição de localização, situada entre a média aritmética e a média harmónica, calculada como a raiz do produto de n valores. Ver também MÉDIA ARITMÉTICA.

geometriskt medel: Mått som ligger mellan aritmetiska medelvärdet och harmoniska delningen, räknas som den n:de roten av produkten på n värden.

Was this helpful?
Computer-based tools developed for handling spatially-referenced data and information. GIS can be used to evaluate and study environmental processes and can illustrate the possible consequences of a variety of scenarios. In aquaculture, it has been used to assess the suitability of geographical sectors, and also to investigate the suitability of a species to an area.


ΓΕΩΓΡΑΦIΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ (ΓΣΠ ή GIS): Συστήματα προς χρήση στους Η/Υ για τη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών που κατανέμονται στον χώρο. Χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και μελέτη περιβαλλοντικών διεργασιών και την περιγραφή των πιθανών επιπτώσεων μιας σειράς "σεναρίων". Στην υδατο- καλλιέργεια χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της καταλληλότητας γεωγραφικων περιοχών, καθώς επίσης και για τη μελέτη της καταλληλότητας ενός είδους για μια περιοχή.

sistemas de informação geográfica : Ferramentas computorizadas desenvolvidas para o manusemanento de dados e informação referenciados espacialmente. Os SIGs podem ser utilizados para avaliar e estudar processos ambientais e podem ilustrar as possíveis consequências de uma multiplicidade de cenários. Na aquacultura, têm sido utilizados para avaliar a conveniência de alguns sectores geográficos e investigar a aptidão de espécies a uma determinada área.

geografiskt informationssystem: Databaserat verktyg som har utvecklats för att hantera spatiell data och information. GIS system kan användas för att utvärdera och studera miljöprocesser och kan belysa eventuella konsekvenser hos ett antal händelseförlopp. Inom akvakulturen så har den använts för att bedömma olika geografiska områdens lämplighet och för att undersöka en arts lämplighet i förhållande till ett speciellt område.

Was this helpful?
A category in biological classification comprising one or more phylogenetically related, and morphologically similar species; a rank in the hierarchy of taxonomic classification forming the principal category between family and species.


ΓΕΝΟΣ: Κατηγορία της βιολογικής κατάταξης, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα φυλογενετικώς συγγενή και μορφολογικώς ομοιάζοντα είδη. Βαθ- μίδα της ταξινομικής κατάταξης, που αποτελεί την κύρια κατηγορία μεταξύ της οικογένειας και του είδους.

género : Uma categoria na classificação biológica que compreende uma ou mais espécies filogeneticamente relacionadas e morfologicamente similares; uma classificação na hierarquia de classificação taxonómica localizada entre a família e a espécie.

genus: Kategori inom hierarkiska systemet som består av en eller fler fylogentiskt besläktade, och morfologiskt likformiga, arter; kategori som ligger mellan familje- och artnivån.

Was this helpful?
(1) The heredity or genetic constitution of an individual; all the genetic material of a cell, usually referring only to the nuclear material. (2) All the individuals sharing the same genetic constitution; biotype. (3) The specimen on which a genus-group taxon is based; the primary type of the type species. (4) The sum total of the genes contained in the chromosomes of an individual organism, both those that are expressed and those that are latent.


ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ: (1) Το κληρονομικό υλικό ενός ατόμου. Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός κυττάρου, συνήθως μόνο του πυρηνικού υλικού. (2) Το σύνολο των ατόμων με την ίδια γενετική σύσταση. Βιότυπος. (3) Το άτομο στο οποίο βασίστηκε ο προσδιορισμός ενός τάξου στο επίπεδο του γένους. Ο αρχέτυπος ενός είδους. (4) Το σύνολο των γονιδίων που περιέχονται στα χρωμοσώματα ενός ατόμου, τόσο εκείνων που εκφράζονται, όσο και των αδρανών.

genótipo : (1) A hereditariedade ou constituição genética de um indivíduo; todo o material genético de uma célula, normalmente refere-se apenas ao material nuclear. (2) Todos os indivíduos que partilham a mesma constituição genética; biótipo. (3) O espécime no qual um género-grupo taxonómico se baseia; (4) A soma do total de genes contidos nos cromossomas de um único organismo, tanto os expresso como os latentes.

genotyp: (1) Arvsmassan eller den genetiska sammansättningen hos en individ; all genetisk material i en cell, vanligtvis syftar det på cellkärnans innehåll. (2) Alla individer som delar på samma genetiska sammansättning; biotyp (3) Provexemplaret som ett genus baseras på; första exemplaret av en typexemplar (4) Alla gener som finns på kromosomerna i en enskild organism, både de som uttrycks och de som är latenta.

Was this helpful?
General, non-specific term for the loss in genetic variation seen in wild stocks when they interbreed with farm-bred escapees.


ΓΕΝΕΤIΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ: Γενικός (μη ειδικός), όρος για την απώλεια γενετικής ποικιλότητας, που παρατηρείται σε άγρια αποθέματα όταν διασταυ- ρωθούν με φυγάδες από καλλιεργητικές μονάδες.

poluição genética : Termo geral, não específico, para a perda de variação genética observada nos mananciais selvagens, devido ao cruzamento de indivíduos destas populações com peixes que escapam de viveiros (q.v.).

genetisk förorening: Allmänn, ickespecifik term som beskriver förlusten i genetisk variation som observeras när vilda bestånd förökar sig med rymda tamdjur.

Was this helpful?
A branch of biology that deals with the heredity and variation of organisms and with the mechanisms by which these are effected.


ΓΕΝΕΤIΚΗ: Κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με την κληρονομικότητα και την ποικιλότητα των οργανισμών και με τους μηχανισμούς, με τους οποίους αυτές πραγματοποιούνται.

genética : Ramo da biologia que trata da hereditariedade e variação dos organismos e dos mecanismos dai resultantes.

genetik: Avdelning inom biologi som har att göra med ärftlighet och variation hos organismer och med mekanismerna som påverkar dessa.

Was this helpful?
The occurrence of random changes in the gene frequency of a population from one generation to another due to chance fluctuations not caused by selection, mutation and immigration.


ΓΕΝΕΤIΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛIΣΗ: Η εμφάνιση τυχαίων αλλαγών στις γονιδιακές συχνότητες μικρών, απομονωμένων πληθυσμών, που δεν οφείλονται σε επιλογή, μεταλλαγή ή μετανάστευση.

deriva genética : A ocorrência de alterações aleatórias na frequência genética de uma população de uma geração para a seguinte devido a flutuações ocorridas ao acaso, e não como consequência de selecção, mutação ou imigração.

genetisk drift: Förekomsten av slumpmässiga förändringar i genfrekvensen hos en population från en generation till den andra, på grund av slumpmässiga fluktuationer som inte orsakas av selektion, mutation och migration.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES