AMC LIMITED

F

Group of simple eukaryotic organisms lacking chlorophyll (mushrooms, moulds, rusts, yeasts etc.) which reproduce sexually and asexually with formation of spores. Many fungi are microscopic.


ΜΥΚΗΤΕΣ: Ομάδα απλών ευκαρυωτικών οργανισμών, οι οποίοι δεν έχουν χλωροφύλλη (μανιτάρια, ερυσίβες των φυτών, μούχλες, ζύμες). Αναπαράγονται αμφιγονικά και μονογονικά με παραγωγή σπορίων. Πολλοί μύκητες είναι μικροσκοπικοί.

fungos : Grupo de organismos eucariotas simples aos quais falta clorofila (cogumelos, bolor, ferrugem, levedura, etc.) que se reproduzem de forma sexuada e assexuada com consequente formação de esporos. Muitos fungos são microscópicos.

svampar: Grupp av enkla eukaryoter som saknar klorofyll (svampar, mögel, jäst) och som reproducerar sexuellt och asexuellt genom sporer. Många svampar är mikroskopiska.

Was this helpful?
A term used to describe a young fish at the post-larval stage. All stages from hatching to fingerling stage can potentially be covered by "fry". Advanced fry: any young fish from the start of exogenous feeding (after the yolk is absorbed).


ΓΟΝΟΣ (IΧΘΥΔIΟ): Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός νεαρού ψαριού στο μετα-προνυμφικό στάδιο. Ολα τα στάδια από την εκκόλαψη μέχρι το στάδιο του fingerling (=λιανώματα), μπορεί να καλυφθούν από τον όρο "ιχθύδιο". Μεταλεκιθικό ιχθύδιο: Κάθε νεαρό ψάρι από την αρχή της εξωγενούς διατροφής (μετά την απορρόφηση της λεκίθου). Για τον σολομό και τη μεταναστευτική πέστροφα βλ. "PARR". Λεκιθοφόρο ιχθύδιο: νεαρό ψάρι από τη στιγμή της εκκόλαψης μέχρι την απορρόφηση του λεκιθικού σάκκου.

juvenil: Termo utilizado para descrever um peixe jovem no estado pós-larvar. Todos os estados desde a eclosão até ao estado de pós-larva podem ser potencialmente chamados “juvenil”. Advanced fry: qualquer peixe jovem desde o início da alimentação exógena (após o saco vitelino ter sido absorvido). Para o salmão e trutas, ver PARR.Larvas com saco vitelino: peixes desde o tempo de eclosão até ao momento em que o saco vitelino é absorvido.

yngel: En allmän term som beskriver en ung fisk som befinner sig mellan larvstadiet och könsmognad. Avancerat yngel [Advanced fry]: en ung fisk som tar upp föda utifrån (efter gulsäcken är absorberad). För lax och öring se STIRR. Säckyngel [Sac fry]: ung fisk från det att den kläcks till gulsäcken är absorberad

Was this helpful?
A reef attached to an insular or continental shore.


ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΦΑΛΟΣ: Υφαλος σε επαφή με μια νησιωτική ή ηπειρωτική ακτή.

recife marginal : Um recife ligado a uma costa insular ou continental.

kustrev: Rev som associeras med kusten på en ö eller kontinent.

Was this helpful?
The boundary zone between two air or water masses differing in properties, such as density, pressure, temperature or salinity.


ΜΕΤΩΠΟ: Η ζώνη επαφής μεταξύ δύο αερίων ή υδάτινων μαζών, που διαφέρουν ως προς τις φυσικές τους ιδιότητες , όπως είναι πυκνότητα, πίεση, θερμοκρασία ή αλατότητα.

frente : A zona de fronteira entre duas massas de ar ou de água com propriedades diferentes, tais como densidade, pressão, temperatura ou salinidade.

front: Gränsen mellan två luftmassor eller vattenmassor som har olika egenskaper, som densitet, tryck, temepratur eller salinitet.

Was this helpful?
An arrangement of data grouped into classes, each with its corresponding frequency of occurrence.


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: Κατάταξη των δεδομένων σε κλάσεις ανάλογα με τη συχνότητα με την οποία παρατηρούνται.

frequência de distribuição : Uma disposição de dados agrupados em classes, cada uma com a sua correspondente frequência de ocorrência.

frekvensdistribution: Uppställning av data i olika klasser med olika förekomstfrekvenser.

Was this helpful?
Water with 2 parts per thousand, or less, of dissolved salts.


ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ: Νερό που περιέχει 2 ‰ ή και λιγότερο διαλυμένα άλατα.

água doce : Água com duas partes por mil, ou menos, de sais dissolvidos.

sötvatten: Vatten som innehåller mindre än två tusendelar lösta salter.

Was this helpful?
That portion of the chlorine concentration present as hypochlorous acid and/or hypochlorite ion.


ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡIΟ: Το κλάσμα της συγκέντρωσης του χλωρίου που βρίσκεται υπό μορφή υποχλωριώδους οξέος ή/και υποχλωριωδών ιόντων.

cloro livre : A porção da concentração de cloro presente como ácido hipocloroso e/ou iões de hipocloretos.

fritt klorin: Andelen av klorkoncentrationen som existerar som hypoklorisk syra och/eller hypokloritjoner.

Was this helpful?
A fragment of a compound or an element that contains an unpaired electron. Free radicals are highly reactive and chemically toxic.


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡIΖΑ: Τμήμα χημικής ένωσης ή στοιχείο, το οποίο περιέχει αδέσμευτα ηλεκτρόνια. Οι ελεύθερες ρίζες είναι πολύ δραστικές και χημικά τοξικές.

radical livre : Um fragmento de um composto ou elemento que contem um electrão livre. Os radicais livres são altamente reactivos e quimicamente tóxicos.

fria radikaler: Fragment av en förening eller element som innehåller en oparad elektron. Fria radikaler är väldigt reaktiva och toxiska.

Was this helpful?
An area along which a crack in the earth’s crust (fault) has occurred.


Ζώνη ρήγματος: Μια περιοχή στην οποία εμφανίζεται σπάσιμο του φλοιού της γης.

zona de factura: Uma área ao longo da qual apareceu uma fenda na crosta terrestre (falha).

frakturzon: Område där en spricka har skett i jordskorpan.

Was this helpful?
In power plants, fouling organisms may become attached to the screens, condenser tube walls, and other parts of the cooling system, thereby reducing heat transfer and accelerating corrosion. In aquaculture systems they mainly impede water flow (net cages, water pipes) and reduce the lifetime of netting material and other structures. Examples in aquaculture are algae, ascidians, barnacles, polychaetes.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΛΟΥΠΑΣ: Στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οργανισμοί της μαλούπας μπορεί να προσκολληθούν στα φίλτρα, στα τοιχώματα του σωλήνα συμπύκνωσης και σε άλλα μέρη του συστήματος ψύξης, με αποτέλεσμα να μειώνουν τη μεταφορά της θερμότητας και να επιταχύνουν τη διάβρωση. Στα συστήματα ιχθυοκαλλιέργειας παρεμποδίζουν τη ροή του νερού (κλωβοί, υδροσωλήνες) και μειώνουν τον χρόνο ζωής των διχτυών και των εγκαταστάσεων. Παραδείγματα τέτοιων μικροοργανισμών είναι τα φύκη, τα ασκίδια, τα θυσανόποδα, οι πολύχαι

organismos incrustantes : Nas centrais eléctricas, os organismos incrustrantes podem prender-se a painéis, paredes de tubos de condensação e outras partes do sistema de arrefecimento, reduzindo assim a transferência de calor e acelerando a corrosão. Nos sistemas de aquacultura estes organismos podem, principalmente, impedir o fluxo de água (atráves das redes das jaulas, dos tubos de água) e reduzir o tempo de vida das redes e outras estruturas.

påväxtorganismer: I kraftverk så kan det förekomma att djur växer fast på isoleringsmaterialet, kondensorväggarna och andra delar inom kylanläggningen. Detta kan resultera i att värmegenomgången minskar och risken för korrosion ökar. I akvakultersystem så kan dessa organismer hindra vattenflödet (i vattenledningar osv) och minskar livslängden på nätmaterial och annat utrustning. Exempel på dessa organismer är alger, ascidier, långhalsar, havsborstmaskar.

Was this helpful?
The assemblage of aquatic organisms that attach to and grow upon underwater objects, such as ship hulls, harbour structures, net cages, net pens and rafts (floats).


ΜΑΛΟΥΠΑ: Η συνάθροιση θαλάσσιων οργανισμών που προσκολλώνται και μεγαλώνουν πάνω σε αντικείμενα βυθισμένα στο νερό, όπως σε κύτη πλοίων, λιμενικές εγκαταστάσεις, κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας και επιπλέουσες κατασκευές (σχεδίες).

incrustação: O agrupamento de organismos aquáticos que se prendem e crescem sobre objectos submersos, tais como cascos de navios, estruturas portuárias, redes das jaulas e jangadas (flutuadores).

påväxt: En samling akvatiska organismer som fäster sig och växer på föremål under vattnet som båtskrov, hamnstrukturer, fisketinor och flottar.

Was this helpful?
A naturally-occurring fuel, such as coal, petroleum and natural gas, derived from the anaerobic decomposition of organic material.


Ορυκτά καύσιμα: Φυσικό καύσιμο που προέρχεται από αρχαία οργανικά κατάλοιπα όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

combustível fóssil: Combustível natural obtido de restos orgânicos antigos, tais como carvão, petróleo e gaz natural.

fossilt bränsle: Ett naturligt förekommande bränsle, som kol, petroleum och naturgas, uppkommer genom syrefri nedbrytning av organiskt material

Was this helpful?
(1) The part of the shore lying between the crest of the seaward berm (or the upper limit of wave wash as high tide) and the ordinary low water mark, that is ordinarily traversed by the uprush and backrush of the waves as the tides rise and fall. (2) Within a typical beach profile, the zone between mean high water and mean low water; also used of the upper intertidal zone that is covered only by exceptional spring tides. (3) The strip of land forming the margin of a lake. Use of the foreshore


ΠΡΟΒΥΘΙΣΜΑ (ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ): Βαθύ, επίμηκες ωκεανικό κοίλωμα, που βρίσκεται μπροστά από μια ορεινή χερσαία περιοχή. Πρόκειται για τάφρο, αν έχει απότομες πλευρές, και για λεκάνη, αν έχει πλευρές με ελαφρή κλίση.

antepraia: (1) A parte da costa que fica entre a crista da berma do mar (ou o limite superior do espraiar das ondas na maré alta) e a linha da baixa-mar, que é geralmente atravessada pelo movimento ascendente e de retorno das ondas. (2) Num perfil de praia típico, a zona entre a meia baixa-mar e a meia preia-mar, também usada para a zona que é coberta apenas excepcionalmente pelas marés vivas. (3) A faixa de terra que rodeia a margem de um lago. A utilização da ante-costa pode estar sujeita a restrições r

strand: (1) Kustdel som ligger mellan toppen på strandvallen (eller övre gränsen av högvattnet) och lågvattensgränset och är vanligtvis den del av stranden som bearbetas av vågor (2) På en vanlig strand är det zonen mellan hög- och lågvattenmärkerna (3) Kanten på en sjö.Use of the foreshore may be the subject of regulatory restrictions.

Was this helpful?
The methods employed by an organism in its search for food.


ΝΟΜΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Οι μέθοδοι που μεταχειρίζεται ένας οργανισμός για την αναζήτηση της τροφής του.

estratégia alimentar : Os métodos empregados por um organismo na procura por alimento.

födosöksstrategi: Metoder som används av en organism när den letar efter föda.

Was this helpful?
The network of interconnected food chains of a community.


ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ: Το δίκτυο των αλληλοσυνδεόμενων τροφικών αλυσίδων μιας βιοκοινωνίας.

rede alimentar: A rede de cadeias alimentares interligadas de uma comunidade.

näringsväv: Nätverk av sammanbundna näringskedjor i ett samhälle.

Was this helpful?
Ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain. Measure (ratio) of the efficiency of conversion of food to flesh. The sum of the amount of food offered in kilograms over a number of days (T) divided by the increase in wet fish weight (kg) over the time period (T).


ΔΕIΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ: Η αναλογία του βάρους της τροφής που χορηγήθηκε προς την αύξηση του βάρους (παραγωγής). Μέτρο (αναλογία) της αποδοτικότητας της μετατροπής της τροφής σε σάρκα. Το πηλίκο του αθροίσματος της ποσότητας της τροφής (σε kg) που χορηγήθηκε έναν ορισμένο αριθμό ημερών (Τ), προς την αύξηση του υγρού βάρους των ψαριών (kg) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

taxa de conversão alimentar : Razão entre o peso do alimento fornecido e o peso ganho pelo organismo. A medição (taxa) da eficiência da conversão do alimento em carne. A soma da quantidade de alimento fornecido em quilos sobre um número de dias (T) dividido pelo aumento de peso de peixe fresco (Kg) sobre o período de tempo (T) .

födokonverterings faktor: Mått på hur effektivt föda konverteras till kroppmassa. Summan på födomängden som tillförs (i kilogram) under en viss tidsperiod (T), genom fiskens viktökning under samma tidsperiod.

Was this helpful?
A simplistic concept referring to the sequence of organisms on successive trophic levels within a community, through which energy is transferred by feeding; energy enters the food chain during fixation by primary producers (mainly green plants) and passes to the herbivores (primary consumers) and then to the carnivores (secondary and tertiary consumers). Nutrients are returned to primary production by detritivores.


ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ: Απλουστευτική έννοια που αναφέρεται σε μία αλληλουχία οργανισμών μιας βιοκοινωνίας, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά τροφικά επίπεδα. Οι οργανισμοί αυτοί μεταφέρουν ενέργεια, μέσω της διατροφής τους, από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο. Η ενέργεια εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα με την δέσμευσή της (στερέωση) από τους πρωτογενείς παραγωγούς (κυρίως πράσινα φυτά) και περνά στα φυτοφάγα (πρώτοι καταναλωτές) και στη συνέχεια στα σαρκοφάγα (δεύτεροι και τρίτοι καταναλωτές). Τα θρεπτικά συστατικά ε

cadeia alimentar : Um conceito simplista para referir a sequência de organismos em níveis tróficos sucessivos dentro de uma comunidade, através da qual a energia é transferida pela alimentação; a energia entra na cadeia alimentar durante a fixação por produtores primários (principalmente plantas verdes) e passa para os herbívoros (consumidores primários) e depois para os carnívoros (consumidores secundário e terciários). Os nutrientes são devolvidos à produção primária pelos detrítivoros.

näringskedja: Förenklat koncept som syftar på det stegvisa överförandet av näringsämnen genom en serie olika organismer, där varje led utgör föda för nästa; energin kommer ursprungligen från instrålat ljusenergi och binds genom gröna växters fotosyntes och överförs till herbivorerna (primärkonsumenter) och vidare till karnivorerna (sekundära och tertiärakonsumenter). Näringsämnen återvänder till primärproduktionen genom nedbrytningsorganismerna.

Was this helpful?
Source of energy-providing nutrients (carbohydrates, proteins, fats), vitamins and minerals, necessary in order for metabolism to function.


ΤΡΟΦΗ: Πηγή θρεπτικών στοιχείων που παρέχουν ενέργεια (υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, λίπη), βιταμινών και ανοργάνων αλάτων. Τα συστατικά αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μεταβολισμού.

alimento: Fonte de energia fornecedora de nutrientes (hidratos de carbono, proteínas, gorduras), vitaminas e minerais, necessários para o funcionamento do metabolismo.

föda: Källa av energigivande näringsämnen (kolhydrater, proteiner, fettämnen), vitaminer och mineraler, som är nödvändig för en fungerande metabolism.

Was this helpful?
Waste material from coal-fired power stations consisting of lumps of partly-burnt coal and very fine powder.


Απόβλητα καυστήρα : Απόβλητα που προέρχονται από σταθμούς καύσης άνθρακα και αποτελούνται από καμένο άνθρακα και ψιλή σκόνη.

cinza volante : Desperdício das centrais de carvão consistindo em pedaços de carvão parcialmente queimados e de pó muito fino.

flygaska: Avfall från koldrivna kraftverk, bestående av delvis eldade kolklumpar och väldigt finkornig puder.

Was this helpful?
(1) The amount of organic matter and/or energy transferred from one compartment of a food web to another per unit time. (2) The quantity of substance that crosses a given surface in a unit time.


ΡΟΗ: (1) Η ποσότητα οργανικού υλικού ή/και ενέργειας που μεταφέρεται από ένα τμήμα ενός τροφικού πλέγματος σε ένα άλλο από μονάδα χρόνου. (2) Η ποσότητα ενός υλικού που διέρχεται από μια μοναδιαία επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

fluxo: (1) A quantidade de matéria orgância e/ou energia transferida de um compartimento de uma rede alimentar para outro por unidade de tempo. (2) A quantidade de matéria que atravessa uma dada superfície numa unidade de tempo.

flöde: (1) Mängden organiskt material och/eller energi som överförs från en del i en näringskedja till en annan per tidsenhet. (2) Mängden av en substans som passerar en yta per tidsenhet.

Was this helpful?
The rate at which a quantity of water from a lake, bay, tank or container passes through its outlet.


ΡΥΘΜΟΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ (ΕΚΡΟΗΣ) : Ο ρυθμός με τον οποίο μία ποσότητα νερού από λίμνη, όρμο, δοχείο ή δεξαμενή διέρχεται από το στόμιο εκροής.

taxa de inundação: A taxa da quantidade de água de um lago, baia, tanque ou reservatório que passa através da sua saída.

flödeshastighet: Hastigheten som en vattenmängd passerar genom en vattendrags mynning i en sjö, bukt, behållare eller kärl.

Was this helpful?
The emission of electromagnetic radiation by a substance induced by the stimulation of a substance with a different energy source. This term is most often applied to the emission of visible light where a substance is irradiated by ultraviolet light. This phenomenon is exploited for the detection and quantification of various compounds by fluorimetry (for instance, algal pigments in studies of primary production and nucleic acids in molecular biology) as well as in a number of light resolutive mo


ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Η εκπομπή φωτός από ένα σώμα το οποίο διεγείρεται από την απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ο όρος χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την εκπομπή ορατού φωτός, όταν το σώμα ακτινοβολείται από υπεριώδες φως. Το φαινομένο αυτό χρησιμεύει στη φθοριομετρία, με την οποία ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά χημικές ενώσεις (π.χ. νουκλεικά οξέα στη μοριακή βιολογία, χρωστικές των φυκών σε μελέτες πρωτογενούς παραγωγής), καθώς επίσης και σε έναν αριθμό σύγχρονων τεχνικών των βιολογικώ

fluorescência : A emissão de radiação electromagnética por uma substância produzida pela estimulação de uma substância com uma fonte de energia diferente. Este termo é normalmente aplicado à emissão de luz visível onde uma substância é irradiada por luz ultravioleta. Este fenómeno é explorado para a detecção e quantificação de vários compostos por fluorometria (por exemplo, pigmentos de algas em estudos de produção primária e ácidos nucleicos na biologia molecular) bem como num número de modernas técnicas de lu

fluorescens: En form av luminiscens från ett system. Fluorescens förutsätter att systemet först har exciterats (utifrån tillförts energi) genom absorption av ljusstrålning. Termen används som oftast för att beskriva utsrålningen av ljus hos en substans som bestrålas med ultraviolet ljus. Denna fenomen används för att upptäcka och kvantifiera olika föreningar genom fluorometri (till exempel, algpigmenter i studier av primärproduktion och nukleinsyror inom molekylärbiologi), såväl som inom ett stort antal and

Was this helpful?
In oceanography, that part of the tidal cycle between low water and the following high water.


ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ: Στην ωκεανογραφία, το μέρος εκείνο του παλιρροιακού κύκλου μεταξύ της ρηχίας και της επόμενης πλήμμης.

enchente: Em oceanografia, a parte do ciclo de marés entre a baixa-mar e a preia-mar que se segue.

flod: Inom oceanografin, den fas i tidvattenscykeln som sker mellan lågvatten och högvatten.

Was this helpful?
The volumetric movement of water past a given point in a unit of time.


ΡΟΗΣ, ΡΥΘΜΟΣ : Ο όγκος ενός ρευστού ο οποίος διέρχεται από μια κάθετη επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

taxa de fluxo: O movimento volumétrico da água que passa num dado ponto numa unidade de tempo.

flödeshastighet: Vattenvolymen som flödar förbi en given punkt under en viss tid.

Was this helpful?
The movement of a tidal current toward the shore and up a tidal stream. In the semidiurnal type of reversing current, the terms greater flood and lesser flood are applied respectively to the flood currents of greater and lesser velocity each day.


ΡΕΥΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑΣ: Ρεύμα οφειλόμενο στη ροή της παλίρροιας προς την ακτή. Σε ένα σύστημα αναστροφής των ρευμάτων ανά δωδεκαήμερο, οι όροι ανώτερη (μείζων) και κατώτερη (ελάσσων) πλημμυρίδα αναφέρονται αντιστοίχως στα, ανάλογα με την ημέρα, ταχύτερα ή βραδύτερα ρεύματα πλημμυρίδας.

inundação : O movimento de uma corrente de maré na direcção da costa e para cima no fluxo de maré.

flodström: Rörelsen hos en tidvattenström mot kustlinjen, eller mot havet i en tidvattenspåverkad flod. I en tidvattensregim med två ebbperioder per dygn, används termerna "större ebb" och "mindre ebb" för att beskriva den ebb med större respektive mindre strömhastighet per dygn.

Was this helpful?
The process of forming flocs; the aggregation of fine particles in the disperse phase of a colloid.


ΚΡΟΚΥΔΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού κροκύδων. Η συσσωμάτωση λεπτών σωματιδίων στη φάση διασποράς ενός κολλοειδούς.

floculação : O processo de formação de flocos; a agregação de pequenas partículas na fase de dispersão de um coloidal.

flockning: Process där flockar formas; samlingen av småpartiklar vid skingringsfasen hos en kolloid.

Was this helpful?
Class of protozoa characterized by possession of one or more flagella in their usual state.


ΜΑΣΤΙΓΩΤΑ (=ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ) : Κλάση πρωτο- ζώων τα οποία, στη συνήθη καταστασή τους, διαθέτουν ένα ή περισσότερα μαστίγια.

flagelados : Classe dos protozoários caracterizada por possuirem no seu estado normal um ou mais flagelos.

flagellater: Klass inom protozoerna som karakteriseras genom innehavandet av en eller fler flageller.

Was this helpful?
An arm of the sea of glacial origin extending inland, usually long, narrow and deep, bordered by steep cliffs and often with a shallow sill towards the sea.


ΦΙΟΡΔ: Θαλάσσιος όρμος, ο οποίος έχει σχηματισθεί από την δράση των παγετώνων. Είναι συνήθως επιμήκης, στενός, βαθύς, και περιβάλλεται από απότομα βράχια, συχνά με ένα ρηχό κρηπίδωμα προς τη θάλασσα.

fiorde : Um braço de mar de origem glaciar que se estende para terra, normalmente longo, estreito e profundo, confinado por penhascos ingremes e muitas vezes com uma entrada para o mar pouco profunda.

fjord: En djup, långt inskjutande, smal havsvik med höga, branta stränder. Oftast med glaciär ursprung.

Was this helpful?
A measure of the response of a population of organisms to natural selection; the relative competitive ability of a given genotype conferred by adaptive morphological, physiological or behavioural characters; expressed and usually quantified as the average number of surviving progeny of competing genotypes.


ΑΡΜΟΣΤIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της απόκρισης των οργανισμών στη φυσική επιλογή. Η σχετική ανταγωνιστική ικανότητα ενός γονοτύπου, η οποία απορρέει από τα μορφολογικά, φυσιολογικά ή ηθολογικά του προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Ποσοτικά εκφράζεται συνήθως ως ο μέσος αριθμός των απογόνων ανταγωνιζόμενων γονοτύπων.

aptidão: A medição da resposta de um população de organismos à selecção natural; a capacidade competitiva relativa de um dado genótipo conferida por caracteres morfológicos, fisiológicos ou comportamentais adaptativos; expressa e geralmente quantificada como o número médio de descendentes dos genótipos competidores que sobrevivem.

fitness: Mått på en populations respons på naturlig urval; den konkurrenskraftiga förmågan hos en genotyp beroende på de anpassade morfologiska, fysiologiska eller betteendeegenskaper; uttrycks och vanligtvis kvantifierat som medelantalet av överlevande avkomma av konkurrande genotyper.

Was this helpful?
Non-specific term describing an aquaculture production unit (either land- or water-based); usually consisting of holding facilities (tanks, ponds, raceways, cages), plant (buildings, storage, processing), service equipment and stock.


ΜΟΝΑΔΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ : Μη ειδικός όρος που αναφέρεται σε μια παραγωγική υδατοκαλλιεργητική μονάδα, που συνήθως αποτελείται από τον εξοπλισμό (δεξαμενές, λιμνοδεξαμενές, κλωβούς), τις εγκαταστάσεις (κτίρια, αποθήκες, χώρους επεξεργασίας) και τα αποθέματα.

piscicultura: Termo não específico que descreve uma unidade de produção de aquacultura (instalada em terra ou na água); normalmente consiste em instalações de estabulação (tanques, viveiros, raceways, jaulas) instalações de equipamento (edifícios, armazéns, processamento), material e stock .

fiskodling: Benämning på akvakultursanläggningar (antingen vatten eller land baserat); består vanligtvis av lagringsfaciliteter (kärl, dammar, burar), översiktsutrustning och förråd.

Was this helpful?
(definitions used in the ""Code of Practice for fresh fish""; FAO, Fisheries report No. 74 (1969). Whole Fish: fish as captured, ungutted. Gutted fish: fish from which the guts have been removed. Fresh fish: have either received no preserving treatment or have been preserved only by chilling. Fillet: a slice of fish, removed from the carcass by cuts made parallel to the backbone. Keeping time: refers to the length of time that fish will remain wholesome and acceptable as human food. Bulk stowage


ΨΑΡΙ -ΙΧΘΥΣ : [Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο "Code of Practice for fresh fish", FAO, Fisheries report No. 74 (1969)]

Ολόκληρο ψάρι: Ψάρι όπως πιάστηκε, από το οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί τα εντόσθια.

Καθαρισμένο ψάρι: Ψάρι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα εντόσθια.

Νωπό ψάρι: Ψάρι, στο οποίο είτε δεν έγινε καμμιά κατεργασία συντήρησης, είτε διατηρήθηκε μόνο σε ψύξη.

Φιλέτο: Φέτα ψαριού που κόπηκε από το σώμα με τομές παράλληλες προς τη σπονδυλική στήλη.

Διάρκεια: Αναφέρεται

peixe : PEIXE (definição utilizada no “Código de Práticas para o peixe fresco”; FAO, Fisheries report No. 74 (1969).

Peixe inteiro: peixe como capturado, com vísceras.

Peixe eviscerado: peixe após a remoção das vísceras.

Peixe fresco: peixe que não sofreu nenhum tratamento de preservação ou que foi preservado apenas por resfriamento.

Filete: uma fatia de peixe, removida da carcaça por cortes efectuados paralelamente à espinha.

Tempo de retenção: refere-se ao tempo em que o

fisk: Hel fisk: Fisk som den fångas, orensad hel fisk

Was this helpful?
Term used in feeding strategies, for coexisting related species that are morphologically similar and consume similar food sources.


Fine-grained species : Όρος που χρησιμοποιείται σε στρατηγικές διατροφής, για συγγενικά είδη που συνυπάρχουν και τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες, τόσο μορφολογικά, όσο και διατροφικά.

espécies de grão fino : Termo utilizado em estratégias de alimentação, para espécies coexistentes muito próximas que são morfologicamente similares e consomem fontes similares de alimentação.

finkorniga arter: Benämning som används att beskriva födosöksstrategier. Samexisterande, besläktade arter som är morfologiskt lika och intar liknande födoämnen.

Was this helpful?
Refers to the total volume of a fluid effectively cleared of particles by a filter in a given time. If the filtration efficiency of a filter is less than 100%, the filtration rate is equivalent to the volume of the fluid passing through the filter in a given time multiplied by the relative efficiency of the filter.


ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΔΙΗΘΗΣΗΣ: Αναφέρεται στον συνολικό όγκο ενός υγρού, ο οποίος καθαρίζεται αποτελεσματικά από ένα φίλτρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν η αποδοτικότητα φιλτραρίσματος ενός φίλτρου είναι μικρότερη του 100%, ο ρυθμός φιλτραρίσματος ισοδυναμεί προς το γινόμενο του όγκου του υγρού που περνάει μέσα από το φίλτρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επί την αποδοτικότητα του φίλτρου.

taxa de filtração: Refere-se ao volume total de um fluido efectivamente limpo de partículas por um filtro num dado período de tempo. Se a eficiência de filtração é inferior a 100%, a taxa de filtração é equivalente ao volume do fluido que passa pelo filtro num dado período de tempo multiplicado pela eficiência relativa do filtro.

filtrationshastighet: Syftar på den totala vätskevolym som, genom filtrering under en viss tid, har effektivt rensats från partiklar. Om filtreringseffektiviteten hos filtret är lägre än 100%, så är filteringshastigheten lika med vätskevolymet som passeras genom filtret under en viss tid, gånger den relativa effektivitetetn hos filtret.

Was this helpful?
Algae with a threadlike thallus.


ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗ ΦΥΚΗ: Φύκη με νηματοειδή θαλλό.

algas filamentosas : Algas com um talo filiforme.

filamenösa alger: Alger med en trådlik bål.

Was this helpful?
Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.


ΔIΗΘΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

filtrador : Animal que se alimenta pela filtração de partículas minúsculas da água em que vive. Muitos moluscos bivalves são filtradores (mexilhões, ostras, etc.) assim como certos estados larvares de crustáceos cultivados.

filtrerare: Djur som livnär sig genom filtrering av små partiklar i vattnet. Många odlade bivalver är filtrerare (musslor, ostron) i likhet med larvstadiet hos vissa odlade kräfdjur.

Was this helpful?
In wave forecasting, the horizontal distance (in the direction of the wind) over which the wind blows.


ΔIΑΔΡΟΜΗ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ) : Η οριζόντια απόσταση ( προς την φορά του ανέμου), επί της οποίας πνέει ο άνεμος που προκαλεί κυματισμό.

alcance : Na previsão da ondulação, a distância horizontal (na direcção do vento) sobre a qual o vento sopra.

fetch: Vindens väglängd över öppet vatten till en viss plats.

Was this helpful?
A material applied to water to improve its productivity.


ΛΙΠΑΣΜΑ: Υλικό που χορηγείται στο νερό για να αυξηθεί η παραγωγικότητά του.

fertilizante: Um material aplicado à água para melhorar a sua productividade.

gödning: Ämne som appliceras till vatten för att förbättra dess produktivitet.

Was this helpful?
Relating to ponds, lakes, rivers; the addition of nutrients (fertilizers) to a water body for the purpose of artificial enrichment in order to stimulate primary production as the base of the food chain. Type and amount of fertilization depends on the type of water body (or culture system) and on the species to be cultivated.


ΛΙΠΑΝΣΗ: Προσθήκη θρεπτικών υλικών σε ένα υδατικό σύστημα με σκοπό τον τεχνητό εμπλουτισμό του, έτσι ώστε να αυξηθεί η πρωτογενής παραγωγή, ως βάση της τροφικής αλυσίδας. Ο τύπος και η ποσότητα της λίπανσης εξαρτάται από τον τύπο του νερού (ή του συστήματος καλλιέργειας) και από το καλλιεργούμενο είδος.

fertilização (água) : Que se refere à adição de nutrientes (fertilizantes) a uma massa de água, de tanques, lagos, rios, com o fim do seu enriquecimento artificial de modo a estimular a produção primária como base da cadeia alimentar. O tipo e quantidade de fertilizante depende do tipo da massa de água (ou sistema de cultura) e da espécie a ser cultivada.

övergödning: Syftar på dammar, sjöar, flodar; tillsättningen av näringsämnen (gödningsmedel) i en vattenmassa för att stimulera primärproduktionen i basen av näringskedjan genom artificiell berikning. Typen och mängden gödningsmedel beror på vilken slags vattenmassa (eller odlingssystem) ska användas och vilken art som ska odlas.

Was this helpful?
The union of two gametes to form a zygote.


ΓΟΝIΜΟΠΟIΗΣΗ: Ενωση δύο γαμετών προς σχηματισμό ζυγώτη.

fertilização (sexual) : A união de dois gâmetas para formar um zigoto.

befruktning: Föreningen av två gameter för att skapa en zygot.

Was this helpful?
Process of sex reversal in which young male fish are physiologically induced, by appropriate sex steroids, to produce eggs that are genetically male, i.e., heterogametic XY. This procedure is used to facilitate certain management/production strategies.


ΘΗΛΕΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία αναστροφής φύλου, κατά την οποία, με τη χορήγηση κατάλληλων στεροειδών ορμονών, νεαρά αρσενικά άτομα εξωθούνται να παραγάγουν αυγά, τα οποία είναι γενετικά αρσενικά, δηλ. ετερογαμετικά, ΧΥ. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση ορισμένων στρατηγικών διαχεί- ρισης/παραγωγής.

feminização : Processo de reversão sexual em que machos juvenis são fisiologicamente induzidos, por esteroides sexuais apropriados, para produzir ovos que são geneticamente masculinos, i.e., heterogamêticos XY . Este procedimento é utilizado para facilitar certas estratégias de gestão/produção.

feminisering: Könsbyte där unga fiskhanar induceras fysiologiskt, genom användningen av lämpliga könshormoner, till att producera ägg som utvecklas till hannar, dvs, heterogametisk XY. Denna process används för att främja vissa skötsel/produktions strategier.

Was this helpful?
(1)The supplying of organisms with food. (2) The consuming of food by organisms.


ΔIΑΤΡΟΦΗ: (1) Η παροχή τροφής προς τους οργανισμούς. (2) Η κατανάλωση τροφής από τους οργανισμούς.

alimentação : (1) O fornecimento de alimento aos organismos. (2) O consumo de alimento pelos organismos.

utfodra: (1)Tillförsel av mat till organsimer (2) Matkonsumption hos organismer.

Was this helpful?
The level at which food is offered to fish over an unit time (T), usually given as the percentage of fish body weight per time T.


ΕΠIΠΕΔΟ ΔIΑΤΡΟΦΗΣ: Το επίπεδο στο οποίο παρέχεται τροφή στα ψάρια στη μονάδα του χρόνου (Τ), συνήθως εκφραζόμενο ως επί τοις εκατό ποσοστό του σωματικού βάρους των ψαριών ανά μονάδα χρόνου (Τ).

nível alimentar : O nível de alimento fornecido aos peixes durante uma unidade de tempo (T), normalmente dada como a percentagem do peso do corpo do peixe por tempo T.

födonivå: Mängden mat som ges till fiskar per tidenhet (T), vanligtvis uttryckt som procenten av fiskens kroppsvikt per tidsenhet (T).

Was this helpful?
The current which flows parallel to shore before converging and forming the neck of a rip current.


ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: Ρεύμα που ρέει παράλληλα προς τις ακτές πριν να συγκλίνει και να σχηματίσει τον λαιμό ενός ρεύματος επιστροφής.

corrente alimentadora: A corrente que corre paralela à costa antes de convergir e formar o colo de uma corrente encrespada.

feeder current: Ström som flödar parallelt med kusten innan de konvergerar och bildar en utåtriktad ripström.

Was this helpful?
An artificially widened beach serving to nourish downdrift beaches by natural littoral currents or forces.


ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΚΤΗ: Ακτή που έχει διαπλατυνθεί τεχνητά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται, ο εμπλουτισμός με θρεπτικά στοιχεία άλλων παραλιών μέσω των φυσικών ρευμάτων ή δυνάμεων.

praia alimentadora : Uma praia alargada artificialmente para servir de sustento a outras praias a jusante por meio das correntes ou forças litorais naturais.

Artificiell strand: Artificiellt utvidgad strand som främjar återbyggandet av stränder nerströms genom naturliga kustströmmar.

Was this helpful?
Those elements of a control system or homeostatic mechanism linked by reciprocal influences, so that the source or input is continuously modified by a product of the process in order to maintain the necessary degree of constancy; a feedback loop may be of negative or positive effect, for example, as a method of biochemical pathway control, where a pathway of successive enzymes leads to the formation of an important metabolite. The amount of the metabolite present may control the activity of one


ΑΝΑΔΡΑΣΗ: Η συνεχής τροποποίηση ή ο έλεγχος ενός συστήματος ή ενός ομοιοστατικού μηχανισμού, μέσω των προϊόντων ή των επιπτώσεών τους. Η ανάδραση διακρίνεται σε αρνητική, όταν το προίόν επιδρά ανασταλτικά στην περαιτέρω παραγωγή του, οπότε διατηρείται η σταθερότητα του συστήματος (ομοιόσταση) και σε θετική, όταν το προϊόν επιδρά ενισχυτικά στην περαιτέρω παραγωγή του ( καταστροφική εξέλιξη). Ως παράδειγμα αναφέρουμε τη μέθοδο ελέγχου μιας βιοχημικής οδού, που περιλαμβάνει μια σειρά ενζύμων και που καταλ

reacção/retorno : Os elementos de um sistema de controlo ou mecanismo homeoestático ligados por influências recíprocas, de modo a que a fonte ou entrada é continuamente modificada por um produto do processo a fim de manter o necessário grau de constância; um ciclo de retorno pode ser de efeito negativo ou positivo, por exemplo, como um método de controlo do percurso bioquímico, onde um percurso de sucessivas enzimas conduz à formação de um metabolito importante. A quantidade de matabolito presente pode controlar

feedback: Reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda systemets beteende återförs till den styrande mekanismen. Därigenom kan systemet styras mot det önskade målet trots förändringar eller störningar i omgivningen. Det finns både negativ feedback och positiv feedback. Feedback kan fungera som en metod att kontrollera kemiska reaktionssekvenser, där en reaktionssekvens som innefattar flera enzymer leder till bildningen av en viktig metabolit. Metaboliten kan kontrollera aktiviteten hos

Was this helpful?
The number of eggs or young produced annually by a female animal or per unit body weight of a female.


ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑ : Ο αριθμός των αυγών ή των απογόνων που παράγονται ετησίως από ένα θηλυκό ζώο ή ο αριθμός αυγών ανά μονάδα βάρους σώματος ενός θηλυκού.

fecundidade: O número de ovos ou juvenis produzidos anualmente por uma fêmea ou por unidade de peso do corpo de uma fêmea.

fekunditet: Antalet ägg eller avkomma som produceras årligen av en djurhona, eller kroppsvikten hos en hona.

Was this helpful?
A secondary fps unit of length; used especially for measuring water depth; equal to 6 feet or 1.8288 m.


ΟΡΓΙΑ (αρχ. Οργυιά): Δευτερεύουσα μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του βάθους. Ισούται με 6 πόδια ή 1,8288 m.

braça: Uma unidade de comprimento fps secundária; utilizada especialmente para medir a profundidade da água; igual a 6 pés ou 1,8288 m.

famn: Sekundär längdmått som mäter fot per sekund; används för att mäta djup på vatten; lika med 6 fot eller 1.8288 meter.

Was this helpful?
Ice which is held in position by contact with or attachment to the shore or bottom. It is called foot ice if frozen to the shore, shore ice if cast onto the shore or beached, stranded ice if grounded, and bottom ice if frozen to the bottom. Ice which is not in contact with or attached to the shore or bottom is called floating ice (coastal ice, coast ice, landfast ice).


FAST ICE : Προσκολλημένος πάγος που συγκρατείται στη θέση του με επαφή ή προσκόλληση στην ακτή ή στον πυθμένα. Αποκαλείται "ice foot" αν έχει παγώσει στην άκρη της ακτής, "shore ice" αν έχει παγώσει πάνω στην ακτή "stranded", αν προσαράξει στην ξηρά, και "bottom ice", αν έχει παγώσει στον πυθμένα. Πάγος που δεν βρίσκεται σε επαφή ή σε προσκόλληση με την ακτή ή τον πυθμένα αποκαλείται επιπλέων πάγος (coastal ice, coast ice, landfast ice).

gelo fixo : Gelo que é mantido em posição pelo contacto ou por estar preso à costa ou fundo. Chama-se gelo de base quando fundido à costa, gelo de costa quando lançado na costa ou praia, gelo encalhado quando dá à costa e gelo de fundo quando fundido ao fundo. O gelo que não está em contacto ou preso à costa ou fundo chama-se gelo flutuante (gelo costeiro, gelo de costa).

fast is: Is som hålls fast genom kontakt med eller förankring till kusten eller botten. Den kallas för isfot om den är fastfrusen till strandlinjen och inlandsis om den täcker en stor landareal. Is som inte är förankrad till kusten eller botten kallas havsis eller drivis.

Was this helpful?
Undigested food residue, together with residue of secretions, bacteria, etc., expelled from alimentary canal through the anus.


ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Απεπτα υπολείμματα τροφής, μαζί με υπολείμματα εκκρίσεων, βακτηρίων, κ.λ.π., που αποβάλλονται από την πεπτική οδό μέσω της έδρας.

fezes : Resíduos alimentares não digeridos, juntamente com resíduos de secreções, bactérias, etc, expelidos do trato alimentar ( q.v.) através do ânus.

feces: Osmälta matrester, tillsammas med sekretrester, bakterier osv, som har stöts ut ur magsmältningskanalet (q.v.) genom anus.

Was this helpful?
Bacteria of the germs Streptococcus which live in the gut of humans and animals.


Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι: Βακτηρίδια του ιού Streptococcus τα οποία ζουν στα έντερα του ανθρώπου και των ζώων.

estreptococos fecais: Bactéria dos germes Streptococcus que vivem no intestino dos humanos e animais.

fekal streptokock: Bakterier som tillhör familjen Streptococcus. De lever i tarmkanalerna hos djur och männsikor.

Was this helpful?
Coliform bcteria found in excrement.


Κοπρανώδη κωλοβακτηρίδια: Κωλοβακτηρίδια που βρίσκονται στα κόπρανα.

coliformes fecais: Bactéria coliforme encontrada nos excrementos.

fekal koliform: Koliform bakterier som hittas i exkrement.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES