AMC LIMITED

Y

Generell benevnelse på flere fiskearter med karakteristisk gul halefinne, f.eks. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Arten Seriola quinqueradiata er en vanlig oppdrettsart i Japan.


YELLOW TAIL: General non-specific term for a variety of fishes with distinctive yellow tails, e.g. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus . Farmed in Japan.

ΚΙΤΡΙΝΟΚΕΡΚΟ: Γενικός μη ειδικός όρος για μια ποικιλία ψαριών με κίτρινη ουρά συγγενή με το Μαγιάτικο και τον Λουτιάνο πχ. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Καλλιεργούνται στην Ιαπωνία

GELBSCHWANZ: Im allgemeinen ein nicht-spezifischer Name für mehrere Arten mit gelb gefärbter Schwanzflosse, z.B. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Die Art Seriola quinqueradiata wird hauptsächlich in Japan in Käfigen gemästet.

QUEUES JAUNES: Nom commun décrivant certains poissons dont les nageoires caudales sont jaunes; par exemple la sériole Seriola lalandei et le vivaneau Ocyurus chrysurus, tout deux sujets de la pisciculture japonaise.

YELLOWTAIL: Termine generico, non-specifico per un certo numero di specie ittiche caratterizzate dalla coda di colore giallo, es. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Allevati in Giappone.

COLA AMARILLA: Nombre común para describir ciertos peces cuyas aletas caudales son amarillas; por ejemplo la Seriola lalandei y Ocyurus chrysurus cultivadas en Japón.

Was this helpful?
En slekt av gramnegative bakterier som forårsaker septikemi (blodforgiftning) hos fisk. Y. ruckeri forårsaker sykdommen Rødmunnsjuke (Yersinose), i engelsk litteratur kjent som ”Enteric Redmouth Disease”. Symptomer som blødninger og nekrose har sykdommen felles med mange andre tilstander og sikker diagnose stilles ved isolering og identifisering av bakterier.


YERSINIA : A genus of Gram-negative bacteria that produce septicaemias in fish: Y. ruckeri is the causative agent of Enteric Redmouth Disease. The symptoms of the disease are similar to necrosis and haemorrhagy.

YERSINIA: Γένος κατά Gram αρνητικών βακτηρίων που προκαλούν σηψαιμίες στα ψάρια. Το Y. ruckeri προκαλεί την ασθένεια της εντερικής ερυθροστομίασης (βλ.λ.). Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι παρεμφερή με αυτά της νέκρωσης και της αιμορραγίας.

YERSINIA: Eine Bakteriengattung, die die Fischkrankheit Septikämie auslöst. Yersinia ruckeri ist der Verursacher dieser Krankheit, die auch als Rotmaulseuche bezeichnet wird. Die Symptome ähneln denen der Nekrose oder der Hämorrhagie.

YERSINIA: Genre de bactéries gram-négatives à lorigine des septicémies des poissons. Y. ruckeri est lagent causal de la maladie de la "Bouche Rouge". Les symptômes ressemblent à des nécroses ou des hémorragies.

YERSINIA: Un genere di batteri Gram-negativi che causa la setticemia nei pesci: Y. ruckeri è l’agente responsabile della Malattia Intestinale della Bocca Rossa (Enteric Redmouth Disease. Sintomi della malattia sono emorragie (spesso localizzate in area cranioviscerale e necrosi.

YERSINIA: Género de bacterias gram negativas que da origen a septicemias en peces. Y. Ruckeri es el agente causante de la enfermedad de la "boca roja". Los síntomas se parecen a necrosis o a hemorragias.

Was this helpful?
Akutt til kronisk systemisk bakteriesykdom hos fisk, hovedsakelig laksefisk, forårsaket av Yersinia ruckeri. Yersinose kan gi store økonomiske tap. En effektiv kommersiell vaksine er tilgjengelig, men sykdommen kan også kontrolleres med systemiske antibakterieller.


ENTERIC REDMOUTH DISEASE: An acute to chronic systemic bacterial disease of fish, primarily salmonids, caused by Yersinia ruckeri: ERM can be responsible for significant economic losses. There is an effective commercial vaccine available; it can also be controlled by systemic antibacterials.

ΕΝΤΕΡIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ "ΚΟΚΚIΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ": Οξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια της πέστροφας, που προκαλείται από τη Yersinia ruckeri. Ελέγχεται αποτελεσματικά από συστημικά αντιβακτηριακά.

ROTMAULSEUCHE: Eine akute bis chronische systemische bakterielle Krankheit der Regenbogenforelle, die durch Yersinia ruckeri hervorgerufen wird . Sie kann durch Antibakterizide kontrolliert werden; kommerzielle Vaccine sind verfügbar.

MALADIE ENTERIQUE DE LA BOUCHE ROUGE: Infection bactérienne systémique, chronique ou aiguë des poissons provoquée par Yersinia ruckeri. Les antibactériens systémiques sont des agents prophylactiques efficaces dans le cas de cette maladie.

MALATTIA ENTERICA DELLA BOCCA ROSSA: Malattia sistemica batterica acuta o cronica nel pesce, colpisce preferenzialmente i salmonidi, causata da Yersinia ruckeri: può essere responsabile di significative perdite economiche. Esiste un efficace vaccino commerciale; questo batterio può essere anche controllato con l’utilizzo di antibiotici sistemici.

ENFERMEDAD ENTÉRICA DE LA BOCA ROJA: Infección bacteriana sistémica, crónica o aguda de peces, provocada por Yersinia ruckeri. Los agentes antibacterianos sistémicos son agentes profilácticos eficaces en el caso de esta enfermedad.

Was this helpful?
Akutt til kronisk systemisk bakteriesykdom hos fisk, hovedsakelig laksefisk. Y. ruckeri forårsaker sykdommen Rødmunnsjuke (Yersinose), i engelsk litteratur kjent som ”Enteric Redmouth Disease”. Symptomer som blødninger og nekrose har sykdommen felles med mange andre tilstander og sikker diagnose stilles ved isolering og identifisering av bakterier.


E.R.M.: An acute to chronic systemic bacterial disease of fish, primarily salmonids, caused by Yersinia ruckeri: ERM can be responsible for significant economic losses. There is an effective commercial vaccine available; it can also be controlled by systemic antibacterials.

E.R.M.: Οξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια της πέστροφας, που προκαλείται από τη Yersinia ruckeri. Ελέγχεται αποτελεσματικά από συστημικά αντιβακτηριακά.

E.R.M.: E.R.M.: ROTMAULSEUCHE. Eine akute bis chronische systemische bakterielle Krankheit der Regenbogenforelle, die durch Yersinia ruckeri hervorgerufen wird . Sie kann durch Antibakterizide kontrolliert werden; kommerzielle Vaccine sind verfügbar.

E.R.M.: Maladie enterique de la bouche rouge. Infection bactérienne systémique, chronique ou aiguë des poissons provoquée par Yersinia ruckeri. Les antibactériens systémiques sont des agents prophylactiques efficaces dans le cas de cette maladie.

E.R.M.: MALATTIA ENTERICA DELLA BOCCA ROSSA (Malattia sistemica batterica acuta o cronica nel pesce, colpisce preferenzialmente i salmonidi, causata da Yersinia ruckeri: può essere responsabile di significative perdite economiche. Esiste un efficace vaccino commerciale; questo batterio può essere anche controllato con l’utilizzo di antibiotici sistemici.)

E.E.B.R: Enfermedad Entérica de la Boca Roja: Infección bacteriana sistémica, crónica o aguda de peces, provocada por Yersinia ruckeri. Los agentes antibacterianos sistémicos son agentes profilácticos eficaces en el caso de esta enfermedad.

Was this helpful?
Unge dyr (vanligvis østers, blåskjell eller fisk) som samles eller oppdrettes i store mengder for utsetting i påvekstsområder eller dammer (oppdrettsenheter).


SEED: Young animals (generally oysters, clams, mussels, or fish) collected or raised in large quantities to stock grow-out areas or ponds.

ΓΟΝΟΣ: Νεαρά ζώα (γενικά στρείδια, μύδια ή ψάρια) που έχουν συλλεγεί ή εκτρέφονται σε μεγάλες ποσότητες ώστε να εμπλουτίσουν περιοχές προς καλλιέργεια ή υδατοσυλλογές.

BRUT(2): Junge Tiere (gewöhnlich Austern, Kammuscheln, Muscheln oder Fische), die in großer Stückzahl gesammelt oder aufgezogen werden, um Aufwuchsgebiete oder Teiche und Seen zu besetzen.

GRAINE: Jeunes animaux (généralement des huîtres, des palourdes, des moules ou des poissons) recoltés ou élevés en grandes quantités afin de les stocker dans des bassins ou des zones de grossissement.

SEME (DEI MOLLUSCHI): Giovani animali (in genere ostriche, vongole, molluschi o pesci) che vengono raccolti in grandi quantità per colonizzare intere aree o vasche dingrasso.

SEMILLA (LARVA): Animales jóvenes (generalmente ostras, almejas, mejillones o peces) recogidas o criadas en grandes cuantidades con el fin de almacenarlas en estanques o en zonas de engorde.

Was this helpful?
Sykdom forårsaket av Flavobacterium psycrophylum, tidligere kalt Cytophaga psycrophyla eller Flexibacter psycrophylum. Alminnelig i Danmark, Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia, og forekommer også i Nord-Amerika såvel som i Chile og Tasmania. Også kjent som bakteriell kaldtvannssyke, RTFS (Rainbow Trout Fry Syndrome) eller visceral myxobakteriose. Rammer hovedsakelig juvenile regnbueørret (0,2 til 10 gram). Infisert fisk slutter å ta til seg føde, blir mørk, får bleke gjeller og ofte ek


PEDUNCLE DISEASE: A chronic external and systemic bacterial disease of juvenile salmonids caused by Cytophaga psychrophila. The disease occurs during the low water temperature months (below 100C). Outbreaks resulting in catastrophic losses have been reported in yolk-sac fry. The disease is controlled by external and systemic antibacterials or by gradually transferring fish to warmer waters. Syn. peduncle disease.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΠΟΔIΣΚΟΥ: Χρόνια εξωτερική και συστημική βακτηριακή ασθένεια των νεαρών ατόμων των σολομοειδών που οφείλεται στο Cytophaga psychrophila. Η ασθένεια εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μηνών που η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (κάτω των 100C). Εξάρσεις με καταστροφικές απώλειες έχουν αναφερθεί σε ιχθυονεοσσούς με λεκιθικό σάκο. Η ασθένεια ελέγχεται με εξωτερική και συστημική αντιβακτηρίωση ή με σταδιακή μεταφορά των ψαριών σε θερμότερα νερά.

SCHWANZSTIELKRANKHEIT: Eine chronische, äußere und systemische Erkrankung von juvenilen Salmoniden, die durch Befall mit Cytophaga psychrophila verursacht wird. Die Krankheit tritt in den Monaten mit niedrigen Wassertemperaturen (unter 100C) auf. Ausbrüche mit katastrophalen Verlusten sind in der Dottersackbrut zu verzeichnen. Die Krankheit kann mit äußerlichen und systemischen Bakteriziden oder Umsetzen in wärmeres Wasser kontrolliert werden. (Syn: Blumenstielkrankheit).

MALADIE DU PEDONCULE: Infection chronique externe et systémique des salmonidés juveniles provoquée par Cytophaga psychrophila. La maladie se manifeste les mois pendant lesquels la température de leau est basse (en dessous de 100C). Des pertes catastrophiques dalevins à vitellus ont été associées aux manifestations de cette maladie. Le contrôle de cette maladie passe par le traitement externe et systémique avec des agents antibactériens ou par le transfert progressif des poissons en eau chaude.

MALATTIA DEL PEDUNCOLO: Malattia de acqua fredda(coldwater disease).Termine anglosassone per indicare la malattia da acque fredde dei salmonidi. Una malattia batterica cronica esterna e sistematica degli stadi giovanili dei salmonidi. La malattia è causata dai Cytophaga psychrophila e si verifica durante i mesi in cui la temperatura acquatica è molto bassa. A questa malattia sono associate perdite catastrofiche di larve con sacco vitellino. La malattia viene controllata da antibiotici sistemici o per bagno, oppure col

ENFERMEDAD DEL PEDÚNCULO : Enfermedad de aqua fría: Infección crónica y sistémica de salmónidos juveniles provocada por Cytophaga psychrophila. La enfermedad se manifiesta durante los meses en los cuales la temperatura del agua está por debajo de 100C. Origina pérdidas catastróficas en alevines con vitelo

Was this helpful?
Sykdom forårsaket av Flavobacterium psycrophylum, tidligere kalt Cytophaga psycrophyla eller Flexibacter psycrophylum. Alminnelig i Danmark, Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia, og forekommer også i Nord-Amerika såvel som i Chile og Tasmania. Også kjent som bakteriell kaldtvannssyke, RTFS (Rainbow Trout Fry Syndrome) eller visceral myxobakteriose. Rammer hovedsakelig juvenile regnbueørret (0,2 til 10 gram). Infisert fisk slutter å ta til seg føde, blir mørk, får bleke gjeller og ofte ek


RAINBOW TROUT FRY SYNDROME (RTFS): Disease caused by Flavobacterium psycrophylum, formerly known as Cytophaga psycrophyla or Flexibacter psycrophylum. Prevalent in Denmark, France, Germany, Spain and the UK, it also occurs in North America as well as in Chile and Tasmania. It is also known as Cold Water Disease, RTFS or visceral myxobacteriosis. It affects mainly juvenile rainbow trout (0.2 to 10 g weight). Infected fish stop feeding and show darkened skin while also having pale gills and often bilateral exophthalmia. Fish tend t

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ (RTFS): Ασθένεια η οποία προκαλείται από το είδος Flavobacterium psycrophylum, γνωστό παλιότερα ως Cytophaga psycrophyla ή Flexibacter psycrophylum. Εμφανίζεται κυρίως στη Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και το Ην. Βασίλειο αλλά και στη Β. Αμερική, τη Χιλή και την Τασμανία. Είναι γνωστή επίσης και με την ονομασία Ασθένεια Ψυχρού Νερού (βλ.λ.), RTFS ή σπλαχνική μυξοβακτηρίαση. Προσβάλει κυρίως ανώριμα άτομα πέστροφας (βάρους 0.2 έως 10 g). Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ανορεξία, μαύρισμα του δέρματος, χλο

REGENBOGENFORELLEN-JUNGFISCH SYNDROM (RTFS): Krankheit verursacht durch Flavobacterium psycrophylum. Häufig vorkommend in Dänemark, Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien. Es kommt auch in Nordamerika, in Chile und Tasmanien vor. Die Krankheit ist auch als Kaltwasserkrankheit, RTFS oder als viscerale Myxobacteriose bekannt. Sie beeinträchtigt überwiegend juvenile Regenbogenforellen (0.2 bis 10 g). Infizierte Fische fressen nicht mehr und zeigen dunkle Hautfärbung sowie blasse Kiemen, oft verbunden mit beidseitigem Exophtalmus.

RAINBOW TROUT FRY SYNDROME (RTFS): Syndrome provoqué par Flavobacterium psycrophylum (connu auparavant sous le nom Cytophaga psycophyla) ou Flexibacter psycrophylum. Prévalent en Danemark, France, Allemagne, Espagne et Royaume Unie, mais rencontré également en Amérique du Nord, Chili et Tasmanie. Connu également sous le nom de la Maladie de l’eau froide et encore la myxobactériose viscérale. Ce syndrome affecte surtout les juvéniles truites arc-en-ciel (0,2 à 10 g). Les poissons infectés arrêtent de se nourrir, et présentent un n

RAINBOW TROUT FRY SYNDROME (RTFS): Malattia causata da Flavobacterium psycrophylum, noto anche come Cytophaga psycrophila o Flexibacter psycrophylum. Prevalentemente endemica in Danimarca, afrancia, Germania, Spagna, e Regno Unito, segnalata anche in Nord America, Cile e Tasmania, Nota anche come “Cold water disease”, RTFS o mixobatteriosi viscerale. Attacca prevalentemente giovanili di trota (0,2-10 grammi di peso). I pesci infettati non si alimentano e si presentano scuri con branchie pallide, e spesso, esoftamia bilaterale. I

SÍNDROME DE LOS ALEVINES DE TRUCHA: Enfermedad causada por la bacteria Flavobacterium psycrophylum, conocida anteriormente como Cytophaga psycrophyla o Flexibacter psycrophylum. Prevalente en Dinamarca, Francia, Alemania, España y UK y también se encuentra en Norteamérica, Chile y Tasmania. Se conoce también como Enfermedad del agua fría, RTFS o mixobacteriosis bacteriana. Afecta a truchas juveniles (0.2 a 10 g). Los peces infectados paran de comer y muestran la piel oscura, mientras que las branquias tienen branquias pálidas y ex

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES