AMC LIMITED

W

Tørket spiselig produkt framstilt fra brunalger, f.eks. Hoshi Wakame (tørket Undaria pinnatifida), Sarashi Wakame (Undaria bløtlagt i ferskvann og deretter tørket) og Naruto Wakame (Undaria tørket ved å strø aske på overflaten, deretter vasket og tørket igjen).


WAKAME: Dried edible product made from brown seaweeds, e.g. Hoshi Wakame (dried Undaria pinnatifida ), Sarashi Wakame (Undaria , dried after soaking in fresh water) or Naruto Wakame (Undaria, dried by sprinkling ashes on the surfaces, then washed and dried again).

WAKAME (Ιαπωνία): Ξηρό εδώδιμο προϊόν που παρασκευάζεται από φαιοφύκη πχ Hoshi Wakame (ξηρή Undaria pinnatifida), Sarashi Wakame (ξηρή Undaria, μετά από διαποτισμό με γλυκό νερό) ή Naruto Wakame (Undaria, που ξηραίνεται ρίχνοντας στάχτη στην επιφάνεια, μετά πλένεται και ξηραίνεται ξανά).

WAKAME: Getrocknetes Nahrungsmittel, aus Braunalgen hergestellt, z.B. Hoshi Wakame ( getrocknete Undaria pinnatifida), Sarashi Wakame (Undaria, in Süßwasser gewässert und anschließend getrocknet) oder Naruto Wakame (Undaria, getrocknet durch auf die Oberfläche aufgestreute Asche, gewaschen und erneut getrocknet.)

WAKAME: Produit séché comestible fait avec des algues brunes; ex. Hoshi Wakame (espèce Undaria pinnatifida séchée); Sarachi Wakame (esp. Undaria séchée après avoir été trempée dans de leau fraîche) ou Naruto Wakame (Undaria séchée sous une couche de cendres, puis lavée et séchée de nouveau).

WAKAME: Estratto secco commestibile prodotto da alghe brune, p.es. Hoshi Wakame (Undaria pinnatifida)essiccata, Sarashi Wakame (Undaria, essiccata dopo immersione in acqua dolce) o Naruto Wakame (Undaria, essiccata sotto uno strato di cenere, quindi lavate ed essiccate nuovamente).

WAKAME: Producto seco comestible hecho con algas marrones; por ejemplo. Hoshi Wakame (especie. Undaria pinnatifida secada); Sarachi Wakame (especie. Undaria secada después de haber sido mojada en agua fresca) o Naruto Wakame (Undaria secada encima de una capa de cenizas, después lavada y secada de nuevo).

Was this helpful?
Engelsk uttrykk som brukes om mallene Clarias batrachus (fra Asia) og Clarias gariepinus (afrikansk malle). Begge er i stand til å ta seg fram på land ved å bruke de parede finnene og deres forlengelser. Kan på denne måten forflytte seg mellom nærliggende vannsamlinger. Når fiskene beveger seg på land kan gjellelokkene lukkes for å unngå uttørring. Den førstnevnte arten holdes i burkultur (Mekong-type) i flere sørøst-asiatiske land, spesielt i Indonesia. I Florida sprer fiskene seg i naturen ett


WALKING CATFISH: The fish Clarias batrachus (from Asia) as well as Clarias gariepinus (African catfish), which are capable of walking on land by the use of paired fins and their extensions to reach another nearby water body. The gill covers can be kept closed while moving over land to prevent evaporation. The former species is employed in cage culture (Mekong type) in several countries of South-East Asia, especially in Indonesia. In Florida the walking catfish has been introduced via the aquarium trade and con

ΒΑΔIΣΤIΚΟ ΓΑΤΟΨΑΡΟ: Το ψάρι Clarias batrachusείδος (από την Ασία) καθώς επίσης το Clarias gariepinusείδος (Αφρικανικό γατόψαρο), που μπορούν να περπατούν στην ξηρά (χρησιμοποιώντας τα ζυγά πτερύγια) για να φθάσουν σε άλλο γειτονικό υδατικό σύστημα. Τα βραγχιακά επικαλύμματα μπορούν να κρατούνται κλειστά κατά την κίνηση στην ξηρά ώστε να αποφεύγεται η εξάτμιση. Το πρώτο είδος εκτρέφεται σε κλωβούς (τύπου Mekong) σε πολλές χώρες της Ν.-Α. Ασίας, ειδικά στην Iνδονησία. Στην Φλόριντα, το βαδιστικό γατόψαρο έχει εισαχθ

WALKING CATFISH: Für diese Fische gibt es eigentlich keine deutsche Bezeichnung. Der Terminus bezeichnet die zu den Welsen gehörenden Clarias batrachus (aus Asien) und Clarias gariepinus (afrikanischer Wels), die in der Lage sind, mit Hilfe ihrer paarigen Flossen und deren Fortsätze sich über Land zu bewegen und ein anderes, nahegelegenes Gewässer zu erreichen. Dabei bleiben die Kiemendeckel weitgehend geschlossen, um ein Austrocknen zu vermeiden. Die erstgenannte Art wird in Süd-Ost Asien, vor allem in Indones

CLARIAS SPP: Les poissons Clarias batrachus (Asie), ainsi que Clarias gariepinus (Afrique), sont capables de parcourir, à laide des paires de nageoires, des longues distances sur terre afin datteindre une étendue deau voisine. Les opercules restent fermées lors des déplacements terrestres afin de prévenir lévaporation. La première espèce est cultivée en cages (de type Mekong) dans plusieurs pays du sud-est de lAsie, surtout lIndonésie. Cette espèce a été introduite dans les eaux naturelles par lintermé

CLARIAS SPP : Il pesce gatto endemico del continente asiatico Clarias batrachus come pure Clarias gariepinus (pesce gatto africano), sono capaci di “camminare” sulla terra con luso delle pinne pari e con i loro prolungamenti per raggiungere zone umide vicine. Durante tali spostamenti gli opercoli possono essere tenuti chiusi per prevenire la perdita di liquidi. La prima specie è impiegata nellallevamento in gabbie (regioni del Mekong) in molti paesi del Sud-Est dellAsia, specialmente in Indonesia. In Flori

CLARIAS SPP: Los peces Clarias batracus (Asia), así como Clarias gariepinus (África), son capaces de caminar, con la ayuda de pares de aletas, largas distancias terrestres con el fin de alcanzar un espacio de agua vecino. Los opérculos quedan cerrados durante el desplazamiento terrestre con el fin de prevenir la evaporación. La primera especie se cultiva en jaulas (de tipo Mekong) en varios países del sureste asiático, sobretodo en Indonesia. Esta especie fue introducida en las aguas naturales a través de la

Was this helpful?
En kjede små knokler (tripus, intercalaria, scaphium og claustrum) som ligger på hver side av virvelsøylen hos noen beinfisker. Danner en forbindelse mellom den fremre delen av svømmeblæren og det indre øret. Knoklene er spesifikke for gruppen Ostariophysi og er av stor taksonomisk betydning. De er utviklet fra deler av de fire første ryggvirvlene og er sammenlignbare med apparatet for lydoverførsel hos terrestre vertebrater, selv om fisk ikke har mellomøre. Noen beinfisker (f.eks. maller og kar


WEBERIAN OSSICLES: A chain of small bones (tripus, intercalaria, scaphium and claustrum) which run along both sides of the vertebral column in some bony fishes and connect the anterior part of the swimbladder with the labyrinth. They are a specific feature of the Ostariophysi and originate from anterior vertebrae. They are of high taxonomic importance. The Weberian ossicles are comparable to the acoustic apparatus of terrestrial vertebrates, although fishes do not possess a middle ear. Some bony fishes (catfishes

ΟΣΤΑΡΙΑ WEBER (ΣΥΣΚΕΥΗ WEBER): Αλυσίδα μικρών οστών (τρίπους, εμβόλιμο, σκάφιον και ταινιώδες), τα οποία διατρέχουν την σπονδυλική στήλη μερικών ψαριών και από τις δύο πλευρές, συνδέοντας το πρόσθιο μέρος της νηκτικής κύστης με τον λαβύρινθο. Αποτελούν ειδικό χαρακτηριστικό των οσταριόφυσων και προέρχονται από τους εμπρόσθιους σπονδύλους. Εχουν μεγάλη ταξινομική σημασία. Τα οστάρια Weber είναι συγκρίσιμα με την ακουστική συσκευή των χερσαίων σπονδυλοζώων, μολονότι τα ψάρια δεν διαθέτουν μέσο ους. Ορισμένοι οστεϊχθύες (γατό

WEBERSCHER KNOCHENAPPARAT: Kette kleiner Knochen (Tripus, Intercalaria, Scaphium und Claustrum), die beidseitig der Wirbelsäule mancher Knochenfische liegen und das Vorderende der Schwimmblase mit dem Labyrinth verbinden. Sie stellen ein Sondermerkmal innerhalb der Ostariophysi dar und stammen von vorderen Wirbeln ab. Sie haben daher hohen taxonomischen Wert. Die Weberschen Knöchelchen sind mit den schalleitenden Apparat der Landwirbeltiere vergleichbar, obwohl die Fische kein Mittelohr haben. Einige Knochenfische, z.B. W

APPAREIL DE WEBER: Chaîne de petits osselets (tripus, intercalia, scaphium et claustrum) située de chaque côté de la colonne vertébrale chez certains téléostéens et qui relie la partie antérieure de la vessie gazeuse avec le labyrinthe. Il est caractéristique des Ostariophysi et trouve son origine à partir des vertèbres antérieures. Ces osselets sont dune grande importance taxonomique et sont analogues à ceux de lappareil acoustique des vertébrés supérieurs malgré le fait que les poissons ne possèdent pas doreille

APPARATO DEL WEBER: Una catena di piccole ossa (tripus, intercalaria, scaphium e claustrum) che si trovano in alcuni pesci ossei lungo i due lati della colonna vertebrale e collegano la parte anteriore della vescica natatoria con il labirinto. Tali ossa prendono origine dalle vertebre anteriori e sono di grande importanza tassonomica. L’apparato del Weber (ossicini Weberiani) è comparabile con l’apparato acustico dei vertebrati terrestri, anche se i pesci non possiedono l’orecchio intermedio. Alcuni pesci ossei (pe

APARATO DE WEBER: Cadena de huesos pequeños (tripus, intercalia, scaphium y claustrum) que corre a lo largo de ambos lados de la columna vertebral en algunos Teleósteos y conecta la parte anterior de la vejiga natatoria con el laberinto. Es un rasgo específico de los Ostariophysi y se originan a partir de vértebras anteriores. Son de una gran importancia taxonómica. Los osículos de Weber son análogos al aparato acústico de vertebrados superiores, aunque los peces no poseen un oído medio. Algunos Teleósteos (los

Was this helpful?
Metode der proteiner separert ved gel elektroforese overføres til en membran (vanligvis mikrocellulose) og immobiliseres. Tilstedeværelse av spesifikke proteiner (på membranen) påvises ved hjelp av merkede antistoff.


WESTERN BLOT: Technique in which proteins that have been separated by gel electrophoresis are transferred to a membrane (usually nitrocellulose) and immobilised. The presence of specific proteins can then be detected using labelled antibodies.

ΣΤΥΠΩΜΑ ΚΑΤΑ WESTERN: Τεχνική κατά την οποία πρωτείνες που έχουν απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση πήγματος, μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη (συνήθως από νιτροκυτταρίνη). Η παρουσία συγκεκριμένων πρωτεϊνών μπορεί να ανιχνευτεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους σημασμένα αντισώματα (βλ.λ.).

WESTERN BLOT: Kein deutscher Begriff verfügbar: Methode, bei der Proteine, die durch Gel-Elektrophorese getrennt wurden, auf eine Membran transferriert (üblicherweise Nitrozellulose) und immobilisiert werden. Die Anwesenheit eines spezifischen Proteins kann dann mit einem markierten Antikörper erkannt werden.

IMMUNOTRANSFERT : Technique par laquelle des protéines, préalablement séparées par électrophorèse en gel d’acrylamide, sont transférées sur une membrane (habituellement en nitrocellulose) et immobilisées. La présence de protéines spécifiques peut être ainsi décelée utilisant des anticorps marqués.

WESTERN BLOT: Tecnica con la quale le proteine, separate elettroforeticamente su gel, sono immobilizzate su una membrana, generalmente di nitrocellulosa. La presenza di proteine specifiche può essere evidenziata mediante anticorpi marcati.

WESTERN BLOT: Técnica en la que las preoteínas que han sido separadas por electroforesis en gel son transferidas a una membrana (normalmente de nitrocelulosa) e inmobilizadas. La presencia de proteínas específicas pueden ser detectadas usando anticuerpos marcados.

Was this helpful?
Arter som tilhører slektene Coregonus og Prosopium i orden Salmoniformes. Brukes i Tyskland om flere karpefisker.


WILCOXON TWO-SAMPLE TEST: A non-parametric method in which sample counts are ranked in a common sequence, used to determine whether two independent random samples are drawn from populations having the same distribution.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΟ ΔΕIΓΜΑΤΩΝ κατά WILCOXON: Μη-παραμετρική μέθοδος στην οποία οι μετρήσεις των δειγμάτων κατατάσσονται σε μια κοινή ακολουθία, που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί αν δύο ανεξάρτητα, τυχαία δείγματα προέρχονται από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή.

WILCOXON-ZWEI-PROBEN TEST: Ein nicht- parametrischer Test, bei dem die Ergebnisse in einfacher Reihenfolge angeordnet werden; wird benutzt, um zu bestimmen, ob zwei unabhängig voneinander genommene Zufallsproben verschiedener Populationen in der Verteilungskurve übereinstimmen.

TEST STATISTIQUE DE WILCOXON: Méthode non-paramétrique dans laquelle les valeurs des échantillons sont classées dans une séquence unique, utilisée afin de déterminer si deux échantillons indépendants pris au hasard appartiennent à des populations ayant la même distribution.

TEST DI WILCOXON : Un metodo statistico non parametrico nel quale i conteggi dei campioni sono ordinati in ranghi secondo lo stesso ordine. Questo metodo è utilizzato per determinare se due campioni scelti a caso sono estratti da popolazioni che hanno la stessa distribuzione.

PRUEBA ESTADÍSTICA DE WILCOXON: Método no paramétrico en el cual las muestras están clasificadas en una secuencia única; utilizado con el fin de determinar si dos muestras independientes cogidas al azar pertenecen a poblaciones con la misma distribución.

Was this helpful?
Metode for å bestemme oksygeninnhold ved titrering. I den opprinnelige Winkler metoden behandles en vannprøve med mangansulfat, kaliumklorid og natriumhydroksid. Ved høy pH oksideres manganionene med molekylært oksygen til manganoksid, et brunt bunnfall. Etter dette tilsettes prøven svovelsyre for å løse opp bunnfallet og skape surt miljø for oksidasjonen jodid til jod ved hjelp av manganoksid. Mengden I2 som produseres er proporsjonal med mengden O2 som opprinnelig var til


WINKLER METHOD: A method to determine the oxygen content by titration. In the basic Winkler procedure, a sample of water is treated with manganous sulphate, potassium iodide, and sodium hydroxide. Under highly alkaline conditions, the manganous ion is oxidized by molecular oxygen to manganous dioxide, a brown precipitate. Next, sulphuric acid is added to the sample to dissolve the precipitate and produce acid conditions for the oxidation of iodide to iodine by manganous dioxide. The quantity of I2 re

ΜΕΘΟΔΟΣ WΙΝΚLΕR: Μέθοδος προσδιορισμού του περιεχομένου οξυγόνου με τιτλοδότηση. Στην βασική μέθοδο Winkler, το δείγμα νερού υφίστανται επεξεργασία με θειικό μαγγάνιο, ιωδιούχο κάλιο και υδροξείδιο του νατρίου. Σε πολύ αλκαλικές συνθήκες, το ιόν του μαγγανίου οξειδώνεται από το μοριακό οξυγόνο σε διοξείδιο του μαγγανίου, ένα καφέ ίζημα. Ακολούθως, προστίθεται στο δείγμα θειικό οξύ για να διαλύσει το ίζημα και να δημιουργήσει όξινες συνθήκες για την οξείδωση των ιωδιούχων ενώσεων σε ιώδιο από διοξείδιο το

WINKLER-METHODE: Eine Methode, die den Sauerstoffgehalt über Titration bestimmt. Bei der ursprünglichen Winkler-Prozedur wird eine Wasserprobe mit Mangansulfat, Kaliumiodid und Natriumhydroxid versetzt. Unter starken alkalischen Bedingungen wird das Manganion durch molekularen Sauerstoff zu Mangandioxid, einem braunen Niederschlag, oxidiert. Als nächstes wird der Probe schwefelhaltige Säure zugefügt, um den Niederschlag zu lösen und saure Bedingungen für die Oxidation von Iodid zu Iod durch Manganoxide zu schaff

METHODE DE WINKLER: Méthode titrimétrique de détermination de la concentration doxygène. Dans la procédure de base de Winkler, un échantillon deau est traité avec du sulfate de manganèse, de liodure de potassium et de la soude. Dans ces conditions fortement alcalines, les ions de manganèse sont oxydés, par loxygène moléculaire, pour donner du dioxyde manganèse, un précipité marron. Ensuite, de lacide sulfurique est ajouté à léchantillon afin de dissoudre ce précipité et de produire des conditions acides dans lesque

WINKLER (METODO DI): Un metodo per titolare l’ossigeno disciolto in acqua. Nella procedura di Winkler di base, un campione d’acqua viene trattato con solfato di manganese, ioduro di potassio e idrossido di sodio. Lo ione manganoso in queste condizioni fortemente alcaline è ossidato dall’ossigeno molecolare presente nel campione di acqua per formare diossido di manganese, un precipitato di colore marrone. Quindi viene aggiunto acido solforico al campione per sciogliere il precipitato e creare l’ambiente acido necessa

MÉTODO DE WINKLER: Método utilizado para la determinación de oxígeno. En el procedimiento de base de Winkler, una muestra de agua es tratada con sulfato de magnesio, de yoduro de potasio y de hidróxido de sodio. En estas condiciones fuertemente alcalinas, los iones de magnesio son oxidados por el oxígeno molecular para dar un precipitado marrón, el dióxido de magnesio. Después, el ácido sulfúrico es añadido a la muestra con el fin de disolver este precipitado y de producir condiciones ácidas en las que el yoduro e

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES