AMC LIMITED

W

Estratto secco commestibile prodotto da alghe brune, p.es. Hoshi Wakame (Undaria pinnatifida)essiccata, Sarashi Wakame (Undaria, essiccata dopo immersione in acqua dolce) o Naruto Wakame (Undaria, essiccata sotto uno strato di cenere, quindi lavate ed essiccate nuovamente).


WAKAME: Dried edible product made from brown seaweeds, e.g. Hoshi Wakame (dried Undaria pinnatifida ), Sarashi Wakame (Undaria , dried after soaking in fresh water) or Naruto Wakame (Undaria, dried by sprinkling ashes on the surfaces, then washed and dried again).

WAKAME (Ιαπωνία): Ξηρό εδώδιμο προϊόν που παρασκευάζεται από φαιοφύκη πχ Hoshi Wakame (ξηρή Undaria pinnatifida), Sarashi Wakame (ξηρή Undaria, μετά από διαποτισμό με γλυκό νερό) ή Naruto Wakame (Undaria, που ξηραίνεται ρίχνοντας στάχτη στην επιφάνεια, μετά πλένεται και ξηραίνεται ξανά).

WAKAME: Getrocknetes Nahrungsmittel, aus Braunalgen hergestellt, z.B. Hoshi Wakame ( getrocknete Undaria pinnatifida), Sarashi Wakame (Undaria, in Süßwasser gewässert und anschließend getrocknet) oder Naruto Wakame (Undaria, getrocknet durch auf die Oberfläche aufgestreute Asche, gewaschen und erneut getrocknet.)

WAKAME: Produit séché comestible fait avec des algues brunes; ex. Hoshi Wakame (espèce Undaria pinnatifida séchée); Sarachi Wakame (esp. Undaria séchée après avoir été trempée dans de leau fraîche) ou Naruto Wakame (Undaria séchée sous une couche de cendres, puis lavée et séchée de nouveau).

WAKAME: Producto seco comestible hecho con algas marrones; por ejemplo. Hoshi Wakame (especie. Undaria pinnatifida secada); Sarachi Wakame (especie. Undaria secada después de haber sido mojada en agua fresca) o Naruto Wakame (Undaria secada encima de una capa de cenizas, después lavada y secada de nuevo).

WAKAME: Tørket spiselig produkt framstilt fra brunalger, f.eks. Hoshi Wakame (tørket Undaria pinnatifida), Sarashi Wakame (Undaria bløtlagt i ferskvann og deretter tørket) og Naruto Wakame (Undaria tørket ved å strø aske på overflaten, deretter vasket og tørket igjen).

Was this helpful?
Tecnica con la quale le proteine, separate elettroforeticamente su gel, sono immobilizzate su una membrana, generalmente di nitrocellulosa. La presenza di proteine specifiche può essere evidenziata mediante anticorpi marcati.


WESTERN BLOT: Technique in which proteins that have been separated by gel electrophoresis are transferred to a membrane (usually nitrocellulose) and immobilised. The presence of specific proteins can then be detected using labelled antibodies.

ΣΤΥΠΩΜΑ ΚΑΤΑ WESTERN: Τεχνική κατά την οποία πρωτείνες που έχουν απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση πήγματος, μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη (συνήθως από νιτροκυτταρίνη). Η παρουσία συγκεκριμένων πρωτεϊνών μπορεί να ανιχνευτεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους σημασμένα αντισώματα (βλ.λ.).

WESTERN BLOT: Kein deutscher Begriff verfügbar: Methode, bei der Proteine, die durch Gel-Elektrophorese getrennt wurden, auf eine Membran transferriert (üblicherweise Nitrozellulose) und immobilisiert werden. Die Anwesenheit eines spezifischen Proteins kann dann mit einem markierten Antikörper erkannt werden.

IMMUNOTRANSFERT : Technique par laquelle des protéines, préalablement séparées par électrophorèse en gel d’acrylamide, sont transférées sur une membrane (habituellement en nitrocellulose) et immobilisées. La présence de protéines spécifiques peut être ainsi décelée utilisant des anticorps marqués.

WESTERN BLOT: Técnica en la que las preoteínas que han sido separadas por electroforesis en gel son transferidas a una membrana (normalmente de nitrocelulosa) e inmobilizadas. La presencia de proteínas específicas pueden ser detectadas usando anticuerpos marcados.

WESTERN BLOT: Metode der proteiner separert ved gel elektroforese overføres til en membran (vanligvis mikrocellulose) og immobiliseres. Tilstedeværelse av spesifikke proteiner (på membranen) påvises ved hjelp av merkede antistoff.

Was this helpful?
Una malattia della trota causata da uno protozoo sporozoo, Myxosoma cerebralis che si manifesta icon movimenti circolari dei pesci intorno al loro asse verticale (cosiddetto “caccia alla coda”). Myxosoma penetra in modo distruttivo dentro le strutture cerebrali. Le larve di trota sono particolarmente a rischio. Il rischio di infezione diminuisce con l’aumento dell’ossificazione del cranio.


WHIRLING DISEASE: A disease of trout caused by the sporozoan protozoan Myxosoma cerebralis manifested in circular movements of fish around their vertical axis (so- called "tail hunting"). Myxosoma penetretes destructively into the cephalic structures. Trout fingerlings are particularly at risk. Infectivity decreases with increasing ossification of the headbones.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΣΤΡΟΒIΛIΣΜΟΥ(1): Ασθένεια της πέστροφας που οφείλεται στο σπορόζωο πρωτόζωο Myxosoma cerebralis. Εκδηλώνεται με κυκλικές κινήσεις του ψαριού γύρω από τον κατακόρυφο άξονα (καλούμενες "κυνήγι της ουράς"). Το Myxosoma διεισδύει στα οστά και τους χόνδρους της κεφαλής τους οποίους καταστρέφει. Iδιαίτερα κινδυνεύουν τα νεαρά άτομα της πέστροφας (λιανώματα) ενώ η μολυσματικότητα μειώνεται με την αυξανόμενη οστεοποίηση των οστών της κεφαλής.

DREHKRANKHEIT: Krankheit bei Forellen, die sich in schnellen Drehbewegungen um die eigene Vertikalachse, sogenanntes Schwanzjagen, äußert. Verursacher dieser Krankheit sind einzellige Parasiten der Art Myxosoma cerebralis, die in den Kopfknochen/-knorpel eindringen und diesen teilweise zerstören. Gefährdet sind besonders Forellensetzlinge, da bei zunehmender Verknöcherung des Schädels im Laufe der Entwicklung die Infektionsgefahr abnimmt.

MALADIE DU TOURNIS(1): Une maladie des truites, causée par le sporozoaire Myxosoma cerebralis qui provoque des mouvements circulaires chez les poissons autour de laxe vertical (appelé aussi "se mordre la queue"). Myxosoma pénètre de façon destructive dans lossature crânienne ou les cartilages. Les truitelles sont particulièrement sensibles; la sensibilité à linfection diminue avec lévolution de lossification crânienne.

PEZ QUE SE MUERDE LA COLA (1): Enfermedad de truchas, causada por esporozoarios Myxosoma cerebralis que provoca movimientos circulares de los peces alrededor de un eje vertical (llamada también “morder la cola”). El Myxosoma penetra de manera destructiva en el esqueleto craneal o en el cartílago. Las truchas jóvenes son particularmente sensibles; esta sensibilidad disminuye con la evolución de la osificación craneal.

DREIESYKE: Sykdom på laksefisk (helst regnbueørret oppdrettet i jordammer) forårsaket av protozoen (encelledyr) Myxosoma cerebralis, som åpenbarer seg ved at fisken svømmer i sirkel rundt sin vertikalakse. M. cerebralis angriper bruskvev først og fremst i hode og ryggmarg. Yngel er særlig utsatt, siden utviklingen av dreiesyke fortrinnsvis skjer hos ung fisk der forbeiningen av knokkelvevet ikke har skjedd i særlig utstrekning.

Was this helpful?
Termine colloquiale anglosassone per infezioni causate dal protozoo parassita Ichthyophthirius sp., caratterizzate da lesioni a forma di macchie bianche.


WHITE SPOT: Colloquial term for infections of the protozoan parasite Ichthyophthirius; characterized by "white spot" lesions.

ΛΕΥΚΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

WEISSPÜNKTCHEN: Umgangssprachlicher Ausdruck für Infektionen mit dem parasitären Protozoen der Gattung Ichthyophthirius, die typischerweise durch weiße Hautknötchen gekennzeichnet sind.

TACHES BLANCHES: Terme dusage populaire pour désigner les infestations du parasite Ichthyophthirius qui provoque des lésions caractéristiques en forme de tâches blanches.

MANCHAS BLANCAS: Término de uso popular para designar infestaciones por el parásito Ichthyophthirius que provoca lesiones características en forma de manchas blancas.

INFEKSJONER MED PARASITTEN ICHTHYOPHTHITIUS: Vanlig betegnelse for infeksjoner med parasitten Ichthyophthirius, kjennetegnes ved hvite prikker/lesjoner.

Was this helpful?
Vedi Ichthiophthirius multifiliis. Protozoo ciliato che infetta lepidermide dei pesci dacqua dolce. Chiamato in modo familiare "white spot disease" o "Ich".


WHITE SPOT DISEASE: Species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΣΤIΓΜΑΤΩΝ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

WEISSPÜNKTCHEN-KRANKHEIT: Siehe Ichthyophthirius. Eine Art von bewimperten Protozoen, die die Hautschichten von Süßwasserfischen befüllt. In der Umgangssprache der Fischzüchter mit dem Begriff "Weißfleck" oder "Weißpünktchen" oder "Ichthio" benannt.

MALADIE DES TACHES BLANCHES: Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS: Llamada habitualmente enfermedad de las manchas blancas o ICH (Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce).

HVITPRIKKSYKE: ICHTHYOPHTHIRIUS.

Was this helpful?
Un metodo per titolare l’ossigeno disciolto in acqua. Nella procedura di Winkler di base, un campione d’acqua viene trattato con solfato di manganese, ioduro di potassio e idrossido di sodio. Lo ione manganoso in queste condizioni fortemente alcaline è ossidato dall’ossigeno molecolare presente nel campione di acqua per formare diossido di manganese, un precipitato di colore marrone. Quindi viene aggiunto acido solforico al campione per sciogliere il precipitato e creare l’ambiente acido necessa


WINKLER METHOD: A method to determine the oxygen content by titration. In the basic Winkler procedure, a sample of water is treated with manganous sulphate, potassium iodide, and sodium hydroxide. Under highly alkaline conditions, the manganous ion is oxidized by molecular oxygen to manganous dioxide, a brown precipitate. Next, sulphuric acid is added to the sample to dissolve the precipitate and produce acid conditions for the oxidation of iodide to iodine by manganous dioxide. The quantity of I2 re

ΜΕΘΟΔΟΣ WΙΝΚLΕR: Μέθοδος προσδιορισμού του περιεχομένου οξυγόνου με τιτλοδότηση. Στην βασική μέθοδο Winkler, το δείγμα νερού υφίστανται επεξεργασία με θειικό μαγγάνιο, ιωδιούχο κάλιο και υδροξείδιο του νατρίου. Σε πολύ αλκαλικές συνθήκες, το ιόν του μαγγανίου οξειδώνεται από το μοριακό οξυγόνο σε διοξείδιο του μαγγανίου, ένα καφέ ίζημα. Ακολούθως, προστίθεται στο δείγμα θειικό οξύ για να διαλύσει το ίζημα και να δημιουργήσει όξινες συνθήκες για την οξείδωση των ιωδιούχων ενώσεων σε ιώδιο από διοξείδιο το

WINKLER-METHODE: Eine Methode, die den Sauerstoffgehalt über Titration bestimmt. Bei der ursprünglichen Winkler-Prozedur wird eine Wasserprobe mit Mangansulfat, Kaliumiodid und Natriumhydroxid versetzt. Unter starken alkalischen Bedingungen wird das Manganion durch molekularen Sauerstoff zu Mangandioxid, einem braunen Niederschlag, oxidiert. Als nächstes wird der Probe schwefelhaltige Säure zugefügt, um den Niederschlag zu lösen und saure Bedingungen für die Oxidation von Iodid zu Iod durch Manganoxide zu schaff

METHODE DE WINKLER: Méthode titrimétrique de détermination de la concentration doxygène. Dans la procédure de base de Winkler, un échantillon deau est traité avec du sulfate de manganèse, de liodure de potassium et de la soude. Dans ces conditions fortement alcalines, les ions de manganèse sont oxydés, par loxygène moléculaire, pour donner du dioxyde manganèse, un précipité marron. Ensuite, de lacide sulfurique est ajouté à léchantillon afin de dissoudre ce précipité et de produire des conditions acides dans lesque

MÉTODO DE WINKLER: Método utilizado para la determinación de oxígeno. En el procedimiento de base de Winkler, una muestra de agua es tratada con sulfato de magnesio, de yoduro de potasio y de hidróxido de sodio. En estas condiciones fuertemente alcalinas, los iones de magnesio son oxidados por el oxígeno molecular para dar un precipitado marrón, el dióxido de magnesio. Después, el ácido sulfúrico es añadido a la muestra con el fin de disolver este precipitado y de producir condiciones ácidas en las que el yoduro e

WINKLER-METODEN: Metode for å bestemme oksygeninnhold ved titrering. I den opprinnelige Winkler metoden behandles en vannprøve med mangansulfat, kaliumklorid og natriumhydroksid. Ved høy pH oksideres manganionene med molekylært oksygen til manganoksid, et brunt bunnfall. Etter dette tilsettes prøven svovelsyre for å løse opp bunnfallet og skape surt miljø for oksidasjonen jodid til jod ved hjelp av manganoksid. Mengden I2 som produseres er proporsjonal med mengden O2 som opprinnelig var til

Was this helpful?
Ctenolabrus spp. I pesci della famiglia Labridae che hanno un rapporto di simbiosi con i pesci allevati nelle gabbie, ripulendoli degli ectoparassiti e pulendo le lesioni dell’ospite. Un esempio di questa simbiosi in acquacoltura è costituita da Ctenolabrus spp. (wrasse, per gli autori anglosassoni) che ripulisce i salmoni dai crostacei ectoparassiti (generalmente Lepeophtherius o Caligus).


WRASSE: Ctenolabrus spp. Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus ) from salmon.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus spp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.

WRASSE: Ctenolabrus spp.

WRASSE: Ctenolabrus spp.

LABRIDO: Ctenolabrus spp. Pez limpio.

LEPPEFISK: Ctenolabrus spp. Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved a fjerne ytre parasitter og holde sar rene hos vertsfisk.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES