AMC LIMITED

P

Kjemisk symbol for fosfor.


P: Chemical symbol for phosphorus.

P: Χημικό σύμβολο για τον φωσφόρο.

P: Chemisches Zeichen für Phosphor.

P: Symbole chimique du Phosphore.

P: Simbolo chimico del fosforo.

P: Símbolo químico del fosfato.

Was this helpful?
(C7H7O2N), del av folinsyre-molekylet. Essensiell i metabolismen hos visse mikroorganismer.


PABA (PARA-AMINOBENZOIC ACID): (C7H7O2N), part of the folic acid molecule; essential in the metabolism of certain microorganisms.

PABA (Παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ): C7Η7Ο2Ν, μέρος του μορίου του φολλικού οξέος. Απαραίτητο γιά τον μεταβολισμό ορισμένων μικροοργανισμών.

PABA ( PARA- AMINOBENZOESÄURE): (C7H7O2N), Teil des Folsäuremoleküls; essentiell im Stoffwechsel einiger Mikroorganismen.

APAB (ACIDE (PARA-AMINOBENZOIQUE): (C7H7O2N), faisant partie de la molécule dacide folique; essentiel dans le métabolisme de certains micro-organismes.

PABA (ACIDO PARA AMINOBENZOICO): (C7H7O2N), componente della molecola dell’acido folico; essenziale nel metabolismo di alcuni organismi.

APAB (ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO): (C7H7O2N), parte de la molécula de ácido fólico; esencial en el metabolismo de ciertos microorganismos.

Was this helpful?
Enkle luftere (q.v.) bestående av et hjul med flate skovl som skaper bevegelse av vann, fører til avgassing og lufting av vannet. Slike paddelhjul brukes f.eks. i fossefalluftere og i oppdrettsdammer (Østen).


PADDLE-WHEEL AERATOR: Simple aerator consisting of a turning wheel with flat paddles which agitates water, causing degassing and aeration of the water.

ΑΕΡIΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ: Απλός αεριστήρας αποτελούμενος από ένα περιστρεφόμενο τροχό με επίπεδα πτερύγια, ο οποίος αναδεύει το νερό, προκαλώντας αερισμό του νερού και απομάκρυνση ανεπιθύμητων αερίων.

OBERFLÄCHENBELÜFTER: Einfacher Belüfter, der aus einem sich langsam drehenden Rad besteht, an dem zahlreiche flache Paddel angebracht sind, die das Wasser bewegen und aufwühlen und dieses dabei sowohl belüften als auch entgasen.

AERATEUR A ROUE A AUBES: Aérateur simple, consistant en une roue tournante avec des palettes plates qui agitent leau, provoquant la désintoxication et laération de leau.

AERATORE A PALE: Aeratore che attraverso il movimento di una ruota dotata di pale provvede a degasare e aerare l’acqua, portando i gas disciolti all’equilibrio con quelli atmosferici.

AIREADOR DE REMOS O PALAS: Aireador simple que consta de una rueda giratoria con remos planos que agita el agua, provocando la aireación del agua y evitando su deterioro.

Was this helpful?
Ethvert stort område med flytende is som har blitt drevet tett sammen.


PACK ICE: Any large area of floating ice which has been driven closely together.

PACK ICE: Σωρός πάγου, κάθε μεγάλη περιοχή επιπλέοντος πάγου τα τεμάχια του οποίου έχουν οδηγηθεί το ένα κοντά στο άλλο.

PACKEIS: Jedes größere Gebiet von treibendem Eis, das sehr eng zusammengedriftet ist.

BANQUISE DERIVANTE: Ensemble de glaces flottantes qui dérivent.

BANCO DI GHIACCIO: Area estesa formata da numerose lastre di ghiaccio galleggianti alla deriva.

DERIVA DE HIELO: Conjunto de placas flotantes de hielo que se mueven estrechamente juntas.

Was this helpful?
Et langt, tynt stykke av tre, betong eller metall som stikkes ned i jorden eller havbunnen for å gi støtte eller vern.


PILE: A long, slender piece of wood, concrete, or metal to be driven into the earth or sea bed to serve as a support or protection.

ΠΑΣΣΑΛΟΣ: Μακρύ και λεπτό κομμάτι από ξύλο, μπετόν ή μέταλλο το οποίο εμπηγνύεται στη γη ή στον θαλάσσιο βυθό με σκοπό να χρησιμεύσει ως υποστήριγμα.

PFAHL: Ein langes, schlankes Stück aus Holz, Beton oder Metall, das in den Boden gesteckt oder geschlagen wird und als Stütze dient.

PIEU: Pièce de bois, de métal ou de béton de forme allongée qui est enfoncée dans la terre ou dans le sédiment du fond de leau et qui sert à soutenir ou protéger une structure.

PALO: Lungo e sottile pezzo di legno, ferro o altro materiale robusto, usato come supporto o struttura protettiva, che viene piantato nel terreno o nel fondo del mare.

ESTACA: Pieza de madera, de metal o de cemento de forma alargada que se introduce en tierra o en sedimento del fondo de agua y que sirve para mantener o proteger una estructura.

Was this helpful?
Viral infeksjon hos laksefisk, som fører til nedbrytning av pankreas (bukspyttkjertel). Økonomisk viktig sykdom som gir høy dødelighet på laks i sjø. Ingen effektiv behandlingsform.


PANCREAS DISEASE: Infection of salmonids, believed to be viral, resulting in the degeneration of the pancreas; an economically important disease which causes high mortalities of salmon at the marine stage of their life cycle. There is no known effective treatment.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: Μόλυνση των σολομοειδών, πιθανόν ιογενής, που επιφέρει εκφυλισμό του παγκρέατος. Οικονομικά σημαντική ασθένεια που προκαλεί υψηλή θνησιμότητα στους σολομούς κατά το θαλάσσιο στάδιο της ζωής τους. Δεν υπάρχει γνωστός τρόπος θεραπείας.

PANKREASERKRANKUNG: Eine vermutlich viral bedingte Erkrankung der Salmoniden, die sich in der Degeneration der Bauchspeicheldrüse äußert. Sie ist im marinen Stadium der Salmoniden eine durch hohe Sterblichkeit wirtschaftlich bedeutende Krankheit. Eine sichere Behandlungsmethode ist nicht bekannt.

MALADIE DU PANCREAS: Infection des salmonidés connue pour être virale, provoquant la dégénérescence du pancréas. Maladie économiquement importante qui cause une mortalité élevée chez les saumons au stade marin de leur cycle de vie. Aucun traitement efficaéce nexiste actuellement.

MALATTIA DEL PANCREAS: Infezione dei salmonidi, di probabile origine virale, che comporta la degenerazione del pancreas; malattia che causa un’alta mortalità durante la fase marina del ciclo vitale dei salmoni, con conseguenti ripercussioni economiche. Non esiste cura efficace.

ENFERMEDAD DEL PÁNCREAS: Infección viral de salmónidos, que provoca degeneración del páncreas. Enfermedad económicamente importante que causa una mortalidad elevada en salmónidos en el estado marino de su ciclo de vida. Actualmente no existe ningún tratamiento eficaz contra esta enfermedad.

Was this helpful?
En utbredt epidemi.


PANDEMIC: A widespread epidemic.

ΠΑΝΔΗΜΙΚΟΣ: Αναφέρεται σε επιδημία που προσβάλλει το σύνολο των πληθυσμών.

PANDEMISCH: Weitverbreitet, überall verbreitet; wird in Zusammenhang mit Krankheiten (Epidemien) verwendet.

PANDEMIQUE: Epidémie étendue.

PANDEMICO: Epidemico su larga scala.

PANDÉMICO: Epidemia extendida.

Was this helpful?
Pankreasvev ligger hos fisk spredt på flere steder i bukhulen, f.eks., i mesenterier, mellom pylorusblindsekkene, i submucosa, i lever, på galleblæren og langs vener i området. Består av eksokrine celler som produserer fordøyelsesenzymer, og endokrine celler (De Langerhanske celleøyer) som er hormonproduserende.


PANCREAS: Organ found in the primary region of the fish gut. The pancreas secretes digestive enzymes into the pyloric caecae, where digestion primarily takes place.

ΠΑΓΚΡΕΑΣ: Οργανο που βρίσκεται στο αρχικό τμήμα του εντέρου του ψαριού και εκκρίνει πεπτικά ένζυμα στα πυλωρικά τυφλά όπου γίνεται κυρίως η πέψη

PANKREAS: Bauchspeicheldrüse; Organ, das sich bei Fischen in der Primärregion des Darmes befindet und Verdauungsenzyme t zur Proteinumwandlung sekretier.

PANCREAS: Organe situé dans la zone primaire de lintestin du poisson. Le pancréas sécrète des enzymes de digestion par le pylore quand la digestion primaire a lieu.

PANCREAS: Organo situato nella parte iniziale dell’intestino dei vertebrati. Nei pesci, il pancreas secerne enzimi digestivi nei ciechi pilorici dove avviene la digestione.

PÁNCREAS: En peces, órgano situado en la zona primaria del intestino. El páncreas secreta enzimas de digestión en el intestino ciego pilórico donde tiene lugar la digestión primaria.

Was this helpful?
Betennelse i pankreas (bukspyttkjertel).


PANCREATITIS: Inflammation of the pancreas.

ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ: Φλεγμονή του παγκρέατος.

PANKREATITIS: Entzündung des Pankreas.

PANCREATITE: Inflammation du pancréa.

PANCREATITE: Infiammazione del pancreas.

PANCREATITIS: Inflamación del páncreas.

Was this helpful?
Enhver type småfisk som kan stekes hel. Brukes i Norge helst om ferskvannsfisk.


PAN-SIZE FISH: Any type of small fish that can be fried whole.

ΤΗΓΑΝΟΨΑΡΟ: Κάθε μικρό ψάρι που μπορεί να τηγανιστεί ολόκληρο.

FISCH IN PFANNENGRÖßE: Jeder kleine Fisch, der im Ganzen gebraten werden kann.

FRITURE: Petit poisson qui peut être frit entier.

PESCE DA FRITTURA: Pesce di piccola taglia che può essere fritto intero.

BOQUERONES: Pequeño pez que puede ser frito entero.

Was this helpful?
B-vitamin, essensielt vitamin for mange oppdrettsarter. Koenzym i energiomsetningen.


PANTOTHENIC ACID: Vitamin of the B group; an essential vitamin for many cultured species.

ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ: Βιταμίνη της ομάδας Β, απαραίτητη γιά πολλούς καλλιεργούμενους οργανισμούς.

PANTOTHENSÄURE: Wasserlösliches Vitamin des Vitamin-B-Komplexes, das einen weit verbreiteten Wachstumsfaktor darstellt.

ACIDE PANTOTHENIQUE: Une des vitamines du groupe B, la vitamine B5, formant un co-enzyme; absolument nécessaire pour la plupart des organismes.

ACIDO PANTOTENICO: Vitamina del gruppo B; vitamina essenziale per molte specie di allevamento.

ÁCIDO PANTOTÉNICO: Una de las vitaminas del grupo B, la vitamina B5, absolutamente necesario para la mayoría de los organismos.

Was this helpful?
Mangel på B-vitaminet pantotensyre (q.v.). Forekommer sjelden siden de fleste råstoff inneholder tilfredsstillende nivåer. Gir fortykning av gjellelameller, grunnet sammenvoksing av sekundærlameller.


PANTOTHENIC ACID DEFICIENCY: Deficiency of vitamin B complexes. Cases of deficiency rarely occur because pantothenic acid is present in sufficient quanties in most nutrient sources.

ΑΝΕΠΑΡΚΕIΑ ΠΑΝΤΟΘΕΝIΚΟΥ ΟΞΕΟΣ: Ανεπάρκεια σε σύμπλεγμα βιταμίνης Β. Περιπτώσεις αναπάρκειας σπανίως παρατηρούνται διότι το παντοθενικό οξύ βρίσκεται σε επαρκείς ποσότητες στις περισσότερες πηγές θρεπτικών συστατικών.

PANTOTHENSÄURE-DEFIZIT: Vitamin B-Mangel. Fälle von Vitamin B-Mangel treten selten auf, da Pantothensäure in den meisten Nahrungsmitteln in ausreichender Menge vorhanden ist.

CARENCE EN ACIDE PANTOTHENIQUE: Déficience en vitamine B. Ces cas de déficience surviennent rarement parce que lacide pantothénique est présent en quantité suffisante dans la plupart des sources daliments.

CARENZA DI ACIDO PANTOTENICO: Carenza di vitamina B; raramente si osserva la carenza di acido pantotenico, in quanto questa vitamina è presente in quantità sufficienti in molti alimenti.

CARENCIA EN ÁCIDO PANTOTÉNICO: Deficiencia en la vitamina B. Estas deficiencias raramente ocurren dado que el ácido pantoténico es presente en cuantidades suficientes en la mayoría de los alimentos.

Was this helpful?
Vorteaktig godartet svulst i hud eller slimhinner.


PAPILLOMA: A benign tumour involving overgrowth of epithelial tissue, or a papilla of vascular connective tissue.

ΘΗΛΩΜΑ (ΠΑΠIΛΛΩΜΑ): Καλοήθης όγκος που σχετίζεται με υπερανάπτυξη του επιθηλιακού ιστού, ή θηλή του αγγειακού συνδετικού ιστού.

PAPILLOM: Ein gutartiger Tumor, der Epithelgewebe , oder eine Papille eines vaskulären Bindegewebes überwächst.

PAPILLOME: Tumeur bégnine constituée du surdéveloppement de tissus épithéliaux ou dune papille de tissus conjonctifs vasculaires.

PAPILLOMA: Tumore benigno, caratterizzato da crescita eccessiva dei tessuti epiteliali, o una papilla di tessuto connettivo vascolarizzato.

PAPILOMA: Tumor benigno formado por desarrollo de tejidos epiteliales o de papila de tejido conjuntivo vascular.

Was this helpful?
Kvantitet som definerer en bestemt ting, tingen selv eller en numerisk karakterisering av en populasjon med ting. For å beskrive fysiske og kjemiske egenskaper til vann, bør betegnelsen ”vannkvalitets-egenskaper” brukes.


PARAMETER: A quantity which serves to define a certain item, the item itself, a numerical characteristic of a population of items. For physical and chemical properties of water, the term "water quality characteristics" should be used.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Μέγεθος που χρησιμεύει γιά τον προσδιορισμό ενός χαρακτηριστικού. Αριθμητικό χαρακτηριστικό ενός πληθυσμού αντικειμένων. Γιά τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες του νερού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος "χαρακτηριστικά ποιότητας νερού".

PARAMETER: Eine Menge, die dazu dient, einige Gegenstände zu definieren; eine numerische Charakterisierung einer Population, eines Gegenstandes. Für physikalische und chemische Eigenschaften des Wassers sollte der Ausdruck "Wasserqualitäts-Charakteristika" oder -eigenschaften benutzt werden.

PARAMETRE: Quantité qui sert à définir un item; litem lui-même, une caractéristique numérique dune population ditems. Pour les propriétés physico-chimique de leau, le terme de caractéristique qualitative est conseillé.

PARAMETRO: Una quantità che definisce una certa caratteristica; la caratteristica stessa. Per i parametri chimici e fisici dellacqua si usa lespressione "caratteristiche chimico-fisiche".

PARÁMETRO: Cantidad que sirve para definir un ítem, el ítem mismo, o una característica numérica de población de ítems. Para las propiedades físico-químicas del agua, se aconseja utilizar el término “cualidades características del agua”.

Was this helpful?
Parasitten får deler av eller all næring fra verten, og i mange tilfeller fungerer verten som et habitat for reproduksjon. Parasitten forårsaker ofte forandringer i fysiologisk yteevne hos verten, avhengig av spesifikke egenskaper hos både vert og parasitt.


PARASITE: The parasite derives part or all of its organic nutrients from the host and in many cases the host serves as a habitat for reproduction. The parasite often causes changes in the physiological performance of the host, depending on specific properties of both host and parasite. Parasitism is, in contrast to all other forms of symbiosis, a strictly patho-biological phenomenon.

ΠΑΡΑΣΙΤΟ: Μορφή συμβίωσης βασιζόμενη σε μονομερή φυσιολογική εξάρτηση, όπου το παράσιτο προσωρινά ή μόνιμα διαμένει εντός ή επί του ξενιστή κατά την διάρκεια ορισμένων ή όλων των αναπτυξιακών του σταδίων, προκαλώντας, ως έναν βαθμό, κάποιου βαθμού βλάβη στον ξενιστή. Το παράσιτο αντλεί μέρος ή όλες τις θρεπτικές οργανικές του ενώσεις από τον ξενιστή και, σε πολλές περιπτώσεις ο ξενιστής χρησιμοποιείται και ως ενδιαίτημα αναπαραγωγής. Το παράσιτο συχνά προκαλεί μεταβολές στις φυσιολογικές διεργασίες

PARASIT: Siehe PARASITISMUS.(Schmarotzertum; Form der Somatoxenie auf der Basis einseitiger physiologischer Abhängigkeit, wobei sich der Parasit zum Zwecke der Ernährung und nicht selten auch der Vermehrung zeitweilig oder ständig in einzelnen oder sämtlichen Entwicklungsstadien in oder auf dem Wirt aufhält und diesen schädigt. Der Parasit verursacht im Organismus des Wirts Veränderungen der Lebensabläufe, die (bei Abhängigkeit spezifischer Eigenschaften des Parasiten und Wirtes) in Art und Ausmaß versch

PARASITE: Le parasite réside sur ou dans lhôte de façon temporaire ou permanent sur une partie ou sur la totalité de ses stades de développement, endommageant ainsi lhôte. Le parasite dépend partiellement ou en totalité de lhôte en ce qui concerne son alimentation et, dans de nombreux cas lhôte sert dhabitat pour la reproduction du parasite. Suivant les spécificités de lhôte et du parasite, ce dernier peut altérer la performance physiologique de lhôte. Le parasitisme est, contrairement à toute autre forme

PARASSITA: Vedi PARASSITISMO (Forma di simbiosi basata su una dipendenza fisiologica unilaterale, dove il parassita vive temporaneamente o definitivamente sopra o allinterno dellospite, durante molti o alcuni stadi del suo ciclo di sviluppo, causando nel contempo a questo un danno più o meno grave. Il parassita, preleva le sostanze nutritive dallospite e talvolta lo utilizza anche come habitat riproduttivo. Il parassitismo è lunico esempio di simbiosi associato ad un fenomeno patologico.)

PARÁSITO: La dependencia fisiológica unilateral, en la cual el parásito reside sobre o en un huésped de manera temporal o permanente durante una parte o durante la totalidad de los estados de desarrollo, dañando así el huésped. El parásito depende parcialmente o en su totalidad del huésped en cuanto a la alimentación y en muchos casos el huésped sirve de hábitat para la reproducción del parásito. Según las características del huésped y del parásito, este último puede alterar el rendimiento fisiológico del

Was this helpful?
Form for symbiose som er basert på unilateral (ensidig) fysiologisk avhengighet, der parasitten oppholder seg midlertidig eller permanent på eller i en vert under flere eller alle sine utviklingsstadier. Påfører vanligvis verten en eller annen form for skade. Parasitten får deler av eller all næring fra verten, og i mange tilfeller fungerer verten som et habitat for reproduksjon. Parasitten forårsaker ofte forandringer i fysiologisk yteevne hos verten, avhengig av spesifikke egenskaper hos både


PARASITISM: A form of symbiosis based on unilateral physiological dependence, where the parasite temporarily or permanently resides in or on the host during several or all of its developmental stages, usually causing some degree of real damage to the host. The parasite derives part or all of its organic nutrients from the host and in many cases the host serves as a habitat for reproduction. The parasite often causes changes in the physiological performance of the host, depending on specific properties of bo

ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ: Μορφή συμβίωσης βασιζόμενη σε μονομερή φυσιολογική εξάρτηση, όπου το παράσιτο προσωρινά ή μόνιμα διαμένει εντός ή επί του ξενιστή κατά την διάρκεια ορισμένων ή όλων των αναπτυξιακών του σταδίων, προκαλώντας, ως έναν βαθμό, κάποιου βαθμού βλάβη στον ξενιστή. Το παράσιτο αντλεί μέρος ή όλες τις θρεπτικές οργανικές του ενώσεις από τον ξενιστή και, σε πολλές περιπτώσεις ο ξενιστής χρησιμοποιείται και ως ενδιαίτημα αναπαραγωγής. Το παράσιτο συχνά προκαλεί μεταβολές στις φυσιολογικές διεργασίες

PARASITISMUS: Schmarotzertum; Form der Somatoxenie auf der Basis einseitiger physiologischer Abhängigkeit, wobei sich der Parasit zum Zwecke der Ernährung und nicht selten auch der Vermehrung zeitweilig oder ständig in einzelnen oder sämtlichen Entwicklungsstadien in oder auf dem Wirt aufhält und diesen schädigt. Der Parasit verursacht im Organismus des Wirts Veränderungen der Lebensabläufe, die (bei Abhängigkeit spezifischer Eigenschaften des Parasiten und Wirtes) in Art und Ausmaß verschieden sind. Der Para

PARASITISME: Forme de symbiose basée sur la dépendance physiologique unilatérale, dans laquelle le parasite réside sur ou dans lhôte de façon temporaire ou permanent sur une partie ou sur la totalité de ses stades de développement, endommageant ainsi lhôte. Le parasite dépend partiellement ou en totalité de lhôte en ce qui concerne son alimentation et, dans de nombreux cas lhôte sert dhabitat pour la reproduction du parasite. Suivant les spécificités de lhôte et du parasite, ce dernier peut altérer la perfor

PARASSITISMO: Forma di simbiosi basata su una dipendenza fisiologica unilaterale, dove il parassita vive temporaneamente o definitivamente sopra o allinterno dellospite, durante molti o alcuni stadi del suo ciclo di sviluppo, causando nel contempo a questo un danno più o meno grave. Il parassita, preleva le sostanze nutritive dallospite e talvolta lo utilizza anche come habitat riproduttivo. Il parassitismo è lunico esempio di simbiosi associato ad un fenomeno patologico.

PARASITISMO: Forma de simbiosis basada en la dependencia fisiológica unilateral, en la cual el parásito reside sobre o en un huésped de manera temporal o permanente durante una parte o durante la totalidad de los estados de desarrollo, dañando así el huésped. El parásito depende parcialmente o en su totalidad del huésped en cuanto a la alimentación y en muchos casos el huésped sirve de hábitat para la reproducción del parásito. Según las características del huésped y del parásito, este último puede alterar e

Was this helpful?
Det spesifikke funksjonelle vevet i et organ.


PARENCHYMA: The specific functional tissue of an organ.

ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ: Ο ειδικευμένος λειτουργικός ιστός ενός οργάνου.

PARENCHYM: Das spezifische funktionelle Gewebe eines Organs.

PARENCHYME: Tissu spécifique et fonctionnel dun organe.

PARENCHIMA: Il tessuto con funzioni specifiche presente in un organo.

PARÉNQUIMA: Tejido específico y funcional de un órgano.

Was this helpful?
Betegnelse brukt i skalldyroppdrett (f.eks., hummer eller østers), for å beskrive et område på havbunnen som er lukket inne med garn eller gjerder. Benyttes til tilvekst (q.v.) av skalldyr, som på denne måten blir vernet mot predatorer og hindret i å rømme.


PARC: Term used in shellfish farming (e.g. clams, oysters) to describe an area of sea bed enclosed with nets or fencing in which ongrowing occurs. Shellfish are therefore protected from predators and enclosed within a prescribed area.

ΠΑΡΚΟ: Ορος χρησιμοποιούμενος στην καλλιέργεια ασπονδύλων (π.χ. μυδιών, στρειδιών) για την περιγραφή μιας περιοχής του θαλάσσιου βυθού που περικλείεται με διχτυα ή φράκτες και χρησιμοποιείται για την πάχυνση των οργανισμών. Στο πάρκο, τα καλλιεργούμενα ασπόνδυλα παραμένουν περιορισμένα και προστατευμένα από τους θηρευτές.

PARK: Ein Begriff aus der Muschelzucht, der ein Gebiet des Meeresbodens bezeichnet, das von Netzen/Zäunen umschlossen ist und der Aufzucht dient. Derart werden Muscheln vor Räubern geschützt, und sie bleiben auf ein Gebiet beschränkt.

PARC: Terme utilisé pour désigner les fermes de coquillages (palourdes, huîtres). Décrit une surface marine fermée par des filets ou abritée dans laquelle se fait lélevage. Les coquillages sont ainsi protégés des prédateurs et situés dans une zone déterminée.

PARCO: Termine utilizzato nellallevamento dei bivalvi (p.e. mitili, ostriche) per indicare unarea di fondale marino, delimitato da reti e palificazioni, dove avviene la fase di ingrasso. In questo modo i molluschi vengono protetti e confinati in unarea definita.

PARQUE (GRANJA): Término utilizado para describir granjas de cultivo de mariscos. Describe una superficie marina cerrada por redes o alambres en la cual se hace el cultivo. Así, los mariscos están protegidos frente a los predadores y situados en una zona determinada.

Was this helpful?
Livsstadium hos laksefisk fra eksogent næringsopptak til parrmerkene (fingermerkene) forsvinner. Etter parrstadiet smoltifiserer mange laksefisk og vandrer ut i sjøen, kalles da smolt.


PARR: A life stage of salmonid fishes which extends from the time exogenous feeding begins until the fish become sufficiently pigmented to obliterate the parr marks. Shortly after reaching this phase young salmonid fishes usually leave freshwaters and migrate to sea. The young fish is then referred to as a smolt.

ΣΟΛΟΜΙΔΙΟ (ΙΧΘΥΔΙΟ ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΟΥΣ -PARR): Στάδιο ζωής των σολομοειδών το οποίο διαρκεί από την στιγμή έναρξης της διατροφής με εξωγενή τροφή μέχρι το χρονικό σημείο που το ψάρι χρωματίζεται επαρκώς ώστε να εξαλειφθούν τα έντονα στίγματα που χαρακτηρίζουν αυτή τη φάση. Σύντομα μετά την είσοδό τους σε αυτή τη φάση τα νεαρά σολομοειδή εγκαταλείπουν συνήθως τα γλυκά νερά και μεταναστεύουν στη θάλασσα. Μετά το στάδιο αυτό τα νεαρά ψάρια ονομάζονται smolt.

PARR: Lebensstadium der Salmoniden. Es beginnt mit dem Zeitpunkt der ersten Nahrungsaufnahme und endet, wenn die Parr-Markierungsstreifen aufgrund der fortschreitenden Pigmentierung nicht mehr erkennbar sind. Dies geschieht gewöhnlich noch während des ersten Lebensjahres. Kurz nach Erreichen dieses Stadiums verlassen die Fische in der Regel das Süßwasser. Derartige Jungfische werden als Smolts bezeichnet.

PARR: Stade du cycle vital des salmonides qui sétend du début de lalimentation jusquau moment où la pigmentation du poisson est suffisante our effacer les marques caractéristiques de ce stade; habituellement sur la première année. Peu après la fin de ce stade, les jeunes saumons quittent les eaux douces et migrent vers la mer. Le jeune poisson est alors identifié comme smolt.

PARR: Stadio della vita dei salmonidi, compreso tra linizio della fase di alimentazione e la scomparsa delle macchie caratteristiche “parr”. La fine di questo stadio nei giovani salmoni coincide con la migrazione verso il mare (inizio dello stadio di smolt).

PARR: Estado del ciclo vital de salmónidos que se extiende desde el inicio de la alimentación exógena hasta el momento en el que la pigmentación del pez es suficiente para borrar las marcas de este estado; normalmente durante el primer año. Poco después de este estado, los jóvenes salmónidos abandonan las aguas saladas y emigran hacia el mar. El joven pez es así identificado como smolt.

Was this helpful?
Et spesielt genetisk bestemt atferdsmønster. Innebærer produksjon og mottakelse av en sammensatt serie av visuelle og kjemiske stimuli og lyder før parring.


COURTSHIP RITUAL: A genetically determined characteristic behaviour pattern involving the production and reception of a complex sequence of visual, auditory and chemical stimuli by the male and female prior to mating.

ΤΥΠΙΚΟ ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑΣ: Χαρακτηριστικό πρότυπο συμπεριφοράς, γενετικά καθοριζόμενο, το οποίο περιλαμβάνει την εκπομπή και την λήψη, από το αρσενικό και το θηλυκό άτομο, μιας σύνθετης ακολουθίας οπτικών, ακουστικών και χημικών ερεθισμάτων, πριν από το ζευγάρωμα.

WERBUNGSRITUAL: Ein bedingt genetisch festgelegtes, charakteristisches Verhaltensbild, beeinhaltend die Aussendung und den Empfang einer komplexen Sequenz an visuellen, akustischen und chemischen Stimuli. Hervorgerufen von Männchen und Weibchen zum Zwecke der Paarung.

COMPORTEMENT REPRODUCTEUR RITUEL: Comportement caractéristique à détermination génétique comprenant la production et la réception par le mâle et la femelle, dune séquence complexe de signaux visuels, auditifs et chimiques avant laccouplement.

RITUALE DI CORTEGGIAMENTO: Caratteristica innata di comportamento che implica la produzione e la ricezione di una sequenza complessa di stimoli visivi, uditivi e chimici trasmessa dai due sessi prima dell’accoppiamento.

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO RITUAL: Comportamiento característico con determinación genética que comprende la producción y la recepción por el macho y la hembra, de una compleja secuencia de señales visuales, auditivas y químicas antes del apareamiento.

Was this helpful?
Utvikling av et individ fra en gamet (kjønnscelle), uten befruktning.


PARTHENOGENESIS: The development of an individual from a gamete without fertilization.

ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗ: Η ανάπτυξη ενός ατόμου από ένα θηλυκό γαμέτη χωρίς γονιμοποίηση από αρσενικό γαμέτη.

PARTHENOGENESE: Entwicklung eines Nachkommen aus einer unbefruchteten Eizelle ohne Befruchtung durch einen männlichen Gameten.

PARTHENOGENESE: Développement dun ovule vierge sans intervention du gamète mâle.

PARTENOGENESI: Sviluppo di un individuo da un gamete non fecondato.

PARTENOGÉNESIS: Desarrollo de un óvulo virgen sin la intervención de gameto macho.

Was this helpful?
Vekten på tørrstoff som holdes tilbake når vann føres gjennom en fin filterduk er den totale mengden partikulært materiale. Anbefalt filtreringsmetode: Vakuumfiltrering (12-15 mg Hg) gjennom 1 mm (f.eks. Whatman GF-C) og 0,22 mm (f.eks. Millipore) filtre (0,45 mm brukes ofte av marinbiologer). I sjøvann må materialet som holdes tilbake av filteret vaskes med 0,9% ammoniumløsning (Strickland og Parsons, 1972). Filtre må veies før de brukes grunnet stor variasjon i vekt på filtrene, som noen gange


PARTICULATE MATTER: The weight of dry material retained after passing a water sample through a fine filter is the total particulate matter (suspended solids). Recommended filtration method: vacuum filtration (l2-15 mg Hg) through l µm (e.g. Whatman GF-C) and 0.22 µm (e.g. Millipore) filters (0.45 µm filters are commonly used by aquatic biologists). In sea water, wash residue with 0.9% ammonium formate (Strickland and Parsons, l972). Filters must be pre-weighed, because individual filter sheets var

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΥΛΗ: Το βάρος του ξηρού υλικού που συγκρατείται μετά την δίοδο ενός δείγματος νερού από λεπτό ηθμό είναι το ολικό σωματιδιακό υλικό (αιωρούμενα στερεά). Συνιστώμενη μέθοδος διήθησης: διήθηση εν κενώ (12-15 mg Ηg) μέσω φίλτρων 1 μm (π.χ. Whatman GF―C) και 0.22 μm (π.χ. Millipore) ενώ (φίλτρα 0.45 μm χρησιμοποιούνται συχνά από υδροβιολόγους). Σε θαλάσσιο νερό, το κατακρατούμενο ίζημα πρέπει να πλένεται με 0.9% μυρμηγκικό αμμώνιο (Strickland and Parsons, 1972). Τα φίλτρα πρέπει να προζυγίζονται, διότι υ

FESTSTOFFFRACHT: Das Gewicht von getrocknetem Material, nachdem die Wasserprobe durch einen feinen Filter filtriert wurde, wird als Feststoff-Fracht bezeichnet. Empfohlene Filtrationsmethode: Vakuumfiltration (12-15 mg Hg) durch 1 µm (e.g. Whatman GF―C) und 0.22 µm (e.g. Millipore) Filter (0.45 µm Filter werden gewöhnlich von Aquakulturbioloen benutzt). Im Salzwasser wird der Rückstand mit 0.9% Ammoniumlösung gewaschen (Strickland and Parsons, l972). Die Filter müssen vor der Filtration auch ge

MATIERES PARTICULAIRES: Poids total de matière sèche, retenu après passage dun échantillon deau dans un filtre fin. Il est appelé matière particulaire totale (solides en suspension). Méthode de filtration recommandée : filtration sous vide (12 - 15 mg Hg) à travers un filtre dun micromètre (par ex. Whatman GF-C) et un filtre de 0,22 µ m (par ex. Millipore) (les biologistes aquatiques emploient couramment des fils de 0,45 µm). Pour des échantillons deau de mer, le filtrat doit être lavé à laide de formate da

PARTICOLATO: Il peso secco del materiale raccolto dalla filtrazione di un campione dacqua è detto particolato totale (solidi sospesi). Il metodo di filtrazione consigliato è il seguente: filtrazioni con pompa da vuoto (12-15 mm Hg) prima con filtro da 1µm (p.e. Whatman GF-C) e poi da 0,22 µm (p.e. Millipore); oppure una sola volta con filtro da 0,45 µm. Per le acque salate il filtrato deve essere lavato con una soluzione allo 0,9% di formiato dammonio (Strickland e Parsons, 1972). Ogni filt

MATERIAS PARTICULADAS: Peso total de materia seca, retenida después de pasar una muestra de agua a través de un filtro fino. Se llama materia particulada total (sólidos en suspensión). El método de filtración recomendado es la filtración en vacío (12-15 mg Hg) a través de un filtro de micrómetro (vg. Whatman GF-C) y un filtro de 022 µm (vg. Millipore) (los biólogos acuáticos utilizan normalmente filtros de 0,45 µm). Para muestras de agua marina, el filtrado debe ser limpiado con formato de amonio a 0,9% (S

Was this helpful?
Organisk materiale som er til stede i vannsøylen i form av partikler. Denne fraksjonen kan bestemmes som vekttapet ved forbrenning av tørrstoff holdt tilbake på filter (jfr. partikulært materiale) ved 5500C, eller ved å trekke total mengde løste flyktige faste stoff fra total mengde flyktige faste stoff.


PARTICULATE ORGANIC MATTER (POM): Organic matter present in the water column in the form of particles. This fraction may be determined as the weight loss upon ignition at 5500C of the dry material retained on the filter used in the particulate matter analysis or by subtracting total dissolved volatile solids from total volatile solids.

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ: Το οργανικό υλικό που βρίσκεται στην στήλη του νερού υπό μορφήν σωματιδίων. Η σωματιδιακή οργανική ύλη προσδιορίζεται από την απώλεια βάρους μετά από καύση σε 5500C του ξηρού υλικού που συγκρατείται σε φίλτρο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση σωματιδιακής ύλης ή από την αφαίρεση των ολικών διαλυμένων πτητικών στερεών από τα ολικά πτητικά στερεά.

PARTIKULÄRES ORGANISCHES MATERIAL (POM): Organisches Material, das im Wasser partikulär vorliegt. Dieser Bestandteil wird als der Gewichtsverlust nach einer Erhitzung des auf Feststoff-Frachtanalysefiltern getrockneten Probenmaterials auf 5500C bestimmt oder durch Subtraktion der totalen gelösten flüchtigen Feststoffe von den totalen flüchtigen Stoffen.

MATIERE PARTICULAIRE ORGANIQUE: Matière organique présente dans leau sous forme de particules. Variable déterminée par la perte de poids après chauffage à 5500C de la matière sèche retenue par le filtre utilisé dans lanalyse de la matière particulaire ou par différence entre le solide volatil dissous et le total du solide volatile.

PARTICOLATO ORGANICO: Sostanza organica presente nella colonna dacqua sotto forma di particelle. Può essere determinata come la perdita ponderale, dopo essiccazione a 550 0C, rispetto ai solidi sospesi; si può calcolare anche sottraendo il peso dei solidi volatili totali disciolti da quello dei solidi volatili totali.

MATERIA ORGÁNICA PARTICULAR : Materia orgánica presente en el agua en forma de partículas. Variable determinada por la pérdida de peso después de calentar a 5500C la materia seca retenida por el filtro utilizado en el análisis de la materia particular o por diferencia entre el sólido volátil disuelto y el total de sólido volátil.

Was this helpful?
Storrelsen som tillater at organismer passere inntakssilen og blir revet med videre (avhengig av maskestørrelse i silen).


ENTRAINABLE SIZE: That size which allows organisms to pass through the intake screens and to be entrained (depending on the mesh size of the screens).

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Το μέγεθος που επιτρέπει στους οργανισμούς να περάσουν μέσα από τα πλέγματα της εισόδου του νερού και να συμπαρασυρθούν (ανάλογα με το "μάτι" του πλέγματος).

DURCHLASSGRÖSSE: Die Größe, die es den Organismen erlaubt ,durch die eingesetzten Siebe (z.B. bei einem Kühlwasserzulauf eines Kraftwerks) zu gelangen (abhängig von der Maschenweite der Siebe oder dem Abstand der Rechengitter).

TAILLE DENTRAINEMENT: Taille permettant aux organismes de passer à travers les grilles de protection des prises deau et dêtre entrainés (cela dépend des dimensions des mailles des grilles).

TAGLIA DI ENTREINEMENT : La taglia che permette agli organismi di passare attraverso le griglie di protezione delle prese d’acqua e di essere eventualmente trattenuto all’interno dei condotti, oppure restituito con l’acqua di scarico (dipende dalla luce delle griglie).

TALLA DE PROTECCIÓN: Talla que deben tener los organismos para pasar a través de redes de protección de tomas de aguas y no ser arrastrados (dependiendo de las dimensiones de las mallas de las redes).

Was this helpful?
Akutt systemisk bakteriesykdom på marin fisk, forårsaket av bakterien Pasteurella piscicida. Harde sporadiske utbrudd har funnet sted i Chesapeake Bay.


PASTEURELLOSIS: An acute systemic bacterial disease of marine fish caused by Pasteurella piscicida. Severe sporadic outbreaks have occurred in Chesapeake Bay.

ΠΑΣΤΕΡΕΛΛΩΣΗ (ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΖΩΩΝ): Οξεία συστηματική βακτηριακή ασθένεια των θαλάσσιων ψαριών προκαλούμενη από την Pasteurella piscicida. Σοβαρές σποραδικές εξάρσεις της έχουν συμβεί στο Chesapeake Βay.

PASTEURELLOSE: Eine akute systemische Bakterienkrankheit mariner Fische, die durch Pasteurella piscicida hervorgerufen wird. Schwerwiegende sporadische Ausbrüche sind in der Chesapeake Bay beobachtet worden.

PASTEURELLOSE: Maladie bactérienne systémique aiguë des poissons marins provoquée par Pasteurella piscicida. Des manifestations sevères mais sporadiques ont lieu dans la Baie de Chesapeake.

PASTEURELLOSI: Malattia sistemica di origine batterica (causata da Pasteurella piscicida) che colpisce littiofauna marina. Alcuni sporadici ma intensi focolai sono scoppiati nella baia di Chesapeake.

PASTEURELLOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica y aguda de peces marinos provocada por Pasteurilla piscicida. En la bahía de Chesapeake han tenido lugar manifestaciones severas esporádicamente.

Was this helpful?
Betegnelse brukt for varmebehandling, opprinnelig brukt for å drepe Mykobakterier i melk for å hindre spredning av tuberkulose i kontaminert melk. For å være 100% sikker var tiden som ble brukt det dobbelte av det som er nødvendig for å drepe Mykobakterier ved den temperaturen. Henviser nå til en rekke kombinasjoner av strengt spesifiserte temperaturer og tider for å oppnå samme resultat. Brukes i tillegg i en mer generell sammenheng for spesifikke varme/tid- behandlinger av materialer der varme


PASTEURIZATION: A term applied to heat treatment originally devised by Pasteur to kill Mycobacteria in milk and thus eliminate the spread of tuberculosis via contaminated milk. To provide a l00% safety factor, the time used was double that required to kill the Mycobacteria at the specified temperature. It now refers to a variety of combinations of rigorously specified times and temperatures to provide the same result. In addition, it is also used in a more general sense to include specific heat/time treatments

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ: Ο όρος χρησιμοποιήθηκε γιά την θερμική κατεργασία που ανακαλύφθηκε αρχικά από τον Παστέρ γιά την θανάτωση των μυκοβακτηρίων στο γάλα. Η παστερίωση εξάλειψε την διάδοση της φυματίωσης μέσω μολυσμένου γάλακτος. Γιά ασφάλεια 100%, ο χρόνος κατεργασίας ήταν ο διπλάσιος από τον απαιτούμενο γιά τη θανάτωση των μυκοβακτηρίων στην συγκεκριμένη θερμοκρασία. Σήμερα η παστερίωση αναφέρεται σε μία ποικιλία συνδυασμών από αυστηρά καθορισμένους χρόνους και θερμοκρασίες που επιτρέπουν να επιτευχθεί το

PASTEURISIERUNG: Eine von Pasteur entwickelte Wärmebehandlung, um Mykobakterien in der Milch abzutöten und so die Ausbreitung von Tuberkulose über infizierte Milch zu verhindern. Um einen 100%-gen Sicherheitsfaktor zu erzielen, wurde die Behandlung doppelt so lange durchgeführt, wie zum Abtöten der Mykobakterien erforderlich. Heute bezieht der Ausdruck sich auf eine Reihe von Behandlungskombinationen mit streng festgelegten Zeiten und Temperaturen, durch die das gleiche Ergebnis erzielt werden soll. Zusätzlich

PASTEURISATION: Terme décrivant le traitement par la chaleur conçu par Pasteur afin de tuer les mycobactéries du lait et déliminer ainsi la propagation de la tuberculose à travers le lait contaminé. Afin que ce procedé soit efficace à 100%, la durée du traitement nécessaire pour tuer les mycobactéries à une température déterminé était doublée. Aujourdhui, le terme est utilisé pour décrire une variété de combinaisons de températures et de durées dincubation qui sont rigoureusement spécifiées et qui apportent des

PASTORIZZAZIONE: Trattamento termico impiegato, per la prima volta da Pasteur, per distruggere i micobatteri (causa della tubercolosi) nel latte. La durata del trattamento, per garantire unefficacia del 100%, è pari al doppio del tempo necessario alla totale eliminazione dei micobatteri. Altre procedure analoghe, che utilizzano durate e tempi diversi (ma stabiliti in modo rigoroso), sono oggi disponibili. Più generalmente, si indica come pastorizzazione qualsiasi trattamento termico, con durata e temperatura pre

PASTEURIZACIÓN: Término que describe el tratamiento por calor inventado por Pasteur con el fin de matar micobacterias de la leche y de eliminar así la propagación de la tuberculosis a través de la leche contaminada. Para que este tratamiento sea efectivo al 100%, el tiempo necesario para matar las micobacterias a una temperatura determinada ha sido duplicado respecto al original. Hoy día, el término se utiliza para describir una variedad de combinaciones de temperatura y de duraciones de incubación que son rigu

Was this helpful?
Sjømat pakket i lufttette hermetikkbokser, glasskrukker eller andre beholdere, konservert ved pasteurisering (q.v.). Holdbarheten til slik mat er i noen land regulert (f.eks. 6 måneder i Tyskland).


PASTEURIZED FISH: Seafood packed in airtight cans, glass jars or other containers, preserved by pasteurization. The shelf-life of pasteurized fish is regulated in some countries (e.g. 6 months in Germany).

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΨΑΡΙ: Ψάρι ή άλλο θαλασσινό συσκευασμένο σε μεταλλικά, γυάλινα ή άλλα δοχεία, απολύτως αεροστεγή, συντηρημένα με παστερίωση (βλ.λ). Σε μερικές χώρες ο επιτρεπόμενος χρόνος διατήρησης των παστεριωμένων ψαριών καθορίζεται από τις αρχές (πχ. 6 μήνες στην Γερμανία).

PASTEURISIERTER FISCH: Fisch und andere Meeresprodukte, die in Dosen, Gläsern oder anderen Behältnissen luftdicht verpackt sind sowie kurzfristig erhitzt wurden. In einigen Ländern (z.B. Deutschland) Lagerungszeiten ohne spezielle Kühlung bis zu 6 Monaten zugelassen.

POISSON PASTEURISE: Poissons et dautres animaux marins mis en boites métalliques, bocaux de verre ou dautres récipients hermétiquement fermés, et conservés par pasteurisation. La durée de conservation de tels produits est réglémentée dans certains pays (6 mois en Allemagne par exemple).

PESCE PASTORIZZATO: Prodotti ittici, confezionati in contenitori ermetici (barattoli di vetro), sottoposti a pastorizzazione. La scadenza dei prodotti pastorizzati, in molti paesi, è regolata dalla legge.

PEZ PASTEURIZADO: Peces y otros animales marinos metidos en cajas metálicas, jarras de vidrio o otros recipientes herméticamente cerrados, y conservados por pasteurización. El tiempo de conservación de tales productos esta reglamentado en ciertos países (6 meses en Alemania por ejemplo).

Was this helpful?
Viktig kamskjellart i oppdrett i Japan og Sørøst-Asia. Kultiveres hovedsakelig i lanternenett (i bøyestrekk) i kystfarvann.


PATINOPECTEN YESSOENSIS: YESSO scallop, over 1 million t. produced annually using various culture techniques (mainly lantern nets) in coastal waters, in China, Japan and Southeast Asia.

PATINOPECTEN YESSOENSIS: Είδος χτενιού. Πάνω από 1 εκατομ. t. παράγονται ετησίως χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές (κυρίως με φανάρι) σε παράκτιες περιοχές της Κίνας, Ιαπωνίας και νοτιοανατολικής Ασίας. Συνδ. ΧΤΕΝΙ.

PATINOPECTEN YESSOENSIS: Kammmuschel. Weltweit werden jährlich über 1. Million t produziert, wobei in Küstengewässern verschiedene Kulturmethoden eingesetzt werden (überwiegend Laternen- Netze). Überwiegend in Japan, China und Südost-Asien.

PATINOPECTEN YESSOENSIS: Coquille St Jacques Yesso. Cultivée en Chine, Japon et Asie du Sud-Est, surtout dans des lanternes suspendues. Plus de 1 million de tonnes produit par an.

PATINOPECTEN YESSOENSIS: Specie di mollusco importante in molluschicoltura. Diverse tecniche di allevamento (soprattutto reti a lanterna) vengono impiegate nelle acque costiere, in Giappone e nel Sud-Est Asiatico.

PATINPECTEN YESSOENSIS: Molusco importante en acuicultura de marisco. Se emplean varios sistema de cultivo (especialmente redes de linterna) en aguas costeras especialmente en Japón y Suroeste asiático.

Was this helpful?
Produserer sykdom eller patologiske (sykelige) forandringer.


PATHOGENIC: Producing disease or pathological changes.

ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ (2): Αίτιο ασθένειας ή παθολογικών αλλαγών.

PATHOGEN (Adj.): Krankheitserregend, Krankheiten verursachend.

PATHOGENE (Adj.): Qui provoque les maladies.

PATOGENICO: Che provoca malattia o induce disordini di origine patologica.

PATÓGENO: Que produce enfermedades.

Was this helpful?
Opprinnelsen eller utviklingen til en sykdom.


PATHOGENESIS: The origin or development of a disease.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ: Η προέλευση ή ανάπτυξη μιάς ασθένειας.

PATHOGENESE: Gesamtheit der an Entstehung und Entwicklung einer Krankheit beteiligten Faktoren.

PATHOGENESE: Lorigine ou le développement dune maladie.

PATOGENESI: Lorigine o lo sviluppo di una malattia.

PATOGENESIA, PATOGENIA: Origen o desarrollo de una enfermedad.

Was this helpful?
Sykdomslære. Studiet av sykdommer ved hjelp av vitenskapelige metoder.


PATHOLOGY: The study of disease by scientific methods.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των ασθενειών με επιστημονικές μεθόδους.

PATHOLOGIE: Wissenschaft von den Krankheiten, besonders von der ihrer Entstehung und den durch sie hervorgerufenen organisch-anatomischen Veränderungen.

PATHOLOGIE: Létude des maladies par des moyens scientifiques.

PATOLOGIA: Studio delle malattie attraverso criteri scientifici.

PATOLOGÍA: Estudio de enfermedades por medios científicos.

Was this helpful?
Avvik fra normal tilstand, av kjent eller ukjent grunn.


PATHOLOGICAL CONDITION: A deviation from the normal condition, of known or unknown cause.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Απόκλιση από το φυσιολογικό, προκαλούμενη από γνωστά ή άγνωστα αίτια.

PATHOLOGISCHE BEDINGUNGEN: Die Abweichung vom Normalen durch bekannte oder unbekannte Ursachen.

CONDITION PATHOLOGIQUE: Une déviation de la condition normale, dorigine connue ou non.

CONDIZIONE PATOLOGICA: Qualsiasi cambiamento dalle condizioni normali che sia causa di patologia.

CONDICIÓN PATOLÓGICA: Desviación de la condición normal, de origen conocido o no.

Was this helpful?
Metode for eksponentielt å amplifisere spesifikke regioner i DNA ved bruk av primere og varmebestandig DNA-polymerase. Denne teknikken kan kobles sammen med revers transkripsjon av et spesifikt RNA (RT-PCR) for å produsere et amplifisert dobbeltrådet DNA som er komplementært med mål RNA. I noen tilfeller er det mulig å detektere og identifisere et enkelt mål DNA-molekyl med denne teknikken.


PCR: Polymerase chain reaction; method to exponentially amplify specific regions of DNA using primers and a heat-stable DNA polymerase. This technique may be coupled to the reverstranscription of a specific RNA (RT-PCR) producing an amplified double-stranded DNA that is complementary to the target RNA. In some cases it is possible to detect and identify a single target DNA molecule with this technique.

PCR: ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ. Μέθοδος με την οποία πολλαπλασιάζονται εκθετικά συγκεκριμένες περιοχές DNA, χρησιμοποιώντας κατάλληλους πριμοδότες (βλ.λ.) μαζί με μια ανθεκτική στη θερμοκρασία DNA πολυμεράση. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την ανάστροφη μεταγραφή (βλ.λ) ενός συγκεκριμένου RNA (RT-PCR), παράγοντας ένα ενισχυμένο, δίκλωνο DNA, το οποίο είναι συμπληρωματικό στο RNA στόχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με την τεχνική αυτή ακόμα και ένα μο

PCR: Methode zur exponentiellen Amplifizierung spezifischer Regionen der DNA mit Hilfe von sog. Primers und einer hitzestabilen DNA-Polymerase. Dieses Verfahren kann mit einer Umkehrtranskription einer spezifischen RNA (RT-PCR) verbunden werden, wobei eine amplifizierte Doppelstrang DNA erstellt wird, die komplementär zur Ziel-RNA ist. In einige Fällen ist es mit Hilfe dieser Methode möglich, eine einzelnes Ziel-DNA-Molekül zu erkennen und zu identifizieren.

PCR: Réaction polymérasique en chaine: méthode utilisée pour amplifier de façon exponentielle une région spécifique d’ADN utilisant des amorces et une polymérase ADN thermostable. Cette technique peut être couplée à la transcription inverse d’un ARN spécifique (RT-PCR), produisant un ADN double brin qui est complémentaire à l’ARN cible. Dans certaines circonstances, il est possible de déceler une seule molécule d’ADN par cette technique.

PCR: Reazione a catena della polimerasi; metodo per amplificare esponenzialmente specifiche regioni di DNA utilizzando un primer e DNA polimerasi termo-stabile. Questa tecnica può essere accoppiata con la trascrittasi inversa di uno specifico RNA (RT-PCR) che produce una doppia elica di DNA amplificata, complementare all’RNA target. In alcuni casi con questa tecnica è possibile determinare ed identificare un asingola molecola target di DNA.

PCR: Reacción en cadena de la Polimerasa. Método para amplificar exponencialmente regiones específicas de ADN usando iniciadores o « primers » y una polimerasa de ADN. Esta técnica puede acoplarse a la transcripción inversa de un ARN específico (RT-PCR) produciendo un ADN de doble hebra amplificado complementario al ARN diana. En algunos casos con esta técnica es posible detectar e identificar como diana un ADN simple.

Was this helpful?
Larvestadium hos østers og kamskjell som fremdeles har det cilierte svømmeorganet (velum), og har utviklet foten (viktig for bunnslåing og feste).


PEDIVELIGER: Larval stage of oysters that still has the swimming ciliated organ (velum) and has developed the sensitive foot needed for settlement and attachment.

ΠΟΔΟΠΕΠΛΟΦΟΡΟΣ: Προνυμφικό στάδιο των στρειδιών το οποίο φέρει ακόμη το κολυμβητικό βλεφαριδωτό όργανο (πέπλο) αλλά και έναν ευαίσθητο ποδίσκο που είναι απαραίτητος γιά την εγκατάσταση και προσκόλληση.

PEDIVELIGER: Larvales Stadium bei Austern, die noch das bewimperte Schwimmorgan tragen (Velum) und einen sensitiven Fuß haben, der zum Niederlassen und Feststetzen benötigt wird.

PÉDIVELIGιRE: Stade larvaire des huîtres, pourvu dun organe natatoire cilié (le velum) et dun pied sensoriel nécessaire à la fixation.

PEDIVELIGER: Stadio larvale delle ostriche, caratterizzato dalla presenza di un organo ciliato natatorio (velum) e dallo sviluppo di un piede tattile per l’ancoraggio e l’assestamento.

PEDIVELIGERO: Estado larvario de ostras que lleva todavía el órgano natatorio ciliado (velum) y que han desarrollado el pie sensorial necesario para la fijación.

Was this helpful?
Hører til, lever, eller forekommer i de frie vannmassene i hav eller innsjø.


PELAGIC: Relating to, living, or occurring in open water areas of lakes or oceans.

ΠΕΛΑΓΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος, ζων ή απαντώμενος σε περιοχές ανοιχτών νερών ή ωκεανών.

PELAGISCH: Zugehörig zu oder lebend im offenen Wasser des Meeres oder von Seen.

PELAGIQUE: Relatif au, ou résident dans, les eaux du large des océans ou des lacs.

PELAGICO: Riferito a, vivente, rinvenibile in zone di acque aperte di laghi e mari.

PELÁGICO: Relativo a o residente en las aguas de océanos o lagos.

Was this helpful?
Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Lamellibranchia.


PELECYPODA: Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia.

ΠΕΛΕΚΥΠΟΔΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.

PELECYPODA: Klasse der aquatischen Mollusken, die sich durch zwei kalkhaltige Schalen auszeichnen, die durch bewegliche Ligamente entlang der Schloßlinie verbunden sind. Diese Klasse beinhaltet verschiedene eßbare Arten, von denen viele kultiviert werden (z. B. Muscheln und Austern etc.). (Syn: Lamellibranchia). Dieser Begriff kann mißverstanden werden, da er im Englischen auch für die zweischaligen ostracoden Krebse und Brachiopoda benutzt wird.

PELECYPODE: Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple: moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Lamellibranchia.

PELECIPODI: Classe di molluschi acquatici caratterizzati da due valve calcaree collegate da un legamento flessibile lungo una linea di cerniera. Questa classe comprende varie specie commestibili, molte delle quali sono allevate (per esempio, le cozze, le ostriche, i pettini, le vongole). Conosciuti comunemente come bivalvi. Sin. Lamellibranchia.

PELECIPODO: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos. Syn. Lamelibranquios.

Was this helpful?
Fôrpartikkel som inneholder alle næringsstoffer som trengs av en oppdrettsart. Er formet i en pressform og tørket eller frosset slik at den kan fôres til dyret. Pelleter må ikke gå i oppløsning når de kommer i vann, mens de på den andre siden må kunne brytes ned i dyrets mage.


PELLET: A food particle in which all nutrient requirements for a cultivated species have been compounded, shaped through a die, dried or frozen, in order to be fed to the animal. The food particle must maintain its shape in water for a relatively long period of time but must be capable of breaking up in the stomach of the animal.

ΣΒΩΛΟΣ (ΠΕΛΕΤ): Συσσωμάτωμα τροφής στο οποίο έχουν περιληφθεί όλα τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά γιά ένα καλλιεργούμενο είδος, και το οποίο έχει μορφοποιηθεί με ειδικό μύλο, έχει ξηρανθεί ή καταψυχθεί και δίδεται ως τροφή στα ψάρια. Ο σβώλος τροφής πρέπει να διατηρεί το σχήμα του στο νερό επί ένα χρονικό διάστημα αλλά πρέπει να διαλύεται στο στομάχι των ψαριών.

PELLET: Futterpartikel, der alle Nahrungsanforderungen einer kultivierten Art erfüllt. Er wird in Form gebracht, getrocknet oder gefroren und dann an die Tiere verfüttert. Die Futterpartikel müssen im Wasser für eine gewisse Zeit ihre Form behalten, sich aber im Magen der Tiere auflösen können.

GRANULE: Particule dun aliment composé qui contient toutes les substances nutritives nécessaires pour une espèce cultivée, mélangées et passées à travers un moule et puis séchée ou congelée avant dêtre distribuée aux animaux. Le granulé doit maintenir sa forme pendant une période de temps déterminé mais doit être capable de se disperser dans lestomac de lanimal.

PELLET: Mangime costituito da particelle di forma caratteristica (ottenute utilizzando particolari stampi o estrusori) e somministrato agli animali secco o congelato. Ogni singola particella deve mantenere a lungo la sua forma in acqua ma deve disgregarsi una volta giunta nello stomaco dell’animale.

GRÁNULO: Partícula de alimento compuesto que contiene todas las sustancias nutritivas necesaria para una especie cultivada, mezcladas y pasadas a través de una matriz y después secadas o congeladas antes de ser distribuidas a los animales. El gránulo debe mantener su forma durante un periodo de tiempo determinado pero debe ser capaz de romperse en el estomago del animal.

Was this helpful?
Gjennomskinnelig, hard, beskyttede overflate av ikke-levende materiale, dekker mange protozoer (encelledyr).


PELLICLE: A translucent, hard, protective envelope of non-living material covering many protozoans.

ΥΜΕΝΙΟ: Διαφανής σκληρός, προστατευτικός φάκελλος από μη ζωντανό υλικό , ο οποίος περιβάλλει πολλά πρωτόζωα.

MEMBRAN; HÄUTCHEN: Eine durchsichtige Schutzhülle vieler Protozoen, die aus unbelebtem Material besteht.

PELLICULE: Enveloppe translucide composée de matière non vivante et couvrant de nombreux protozoaires.

PELLICOLA: Struttura protettiva traslucida, costituita da materiale non vitale, che ricopre interamente molti protozoi.

PELÍCULA: Membrana fina y traslúcida compuesta de materia no viva y que cubre numerosos protozoos.

Was this helpful?
Rekefamilie med viktige oppdrettsarter, f.eks. svart tigerreke (Penaeus monodon). Lever i brakk- og saltvann i tropiske og subtropiske strøk.


PENAEID: Common name for members of the crustacean family Penaeidae, often termed shrimps or prawns. An economically important crop indigenous to brackish and marine waters in tropical and subtropical areas.

ΓΑΡIΔΑ: Κοινό όνομα για μέλη της οικογενείας Penaeidae των καρκινοειδών. Οικονομικά σημαντικό αλίευμα ιθαγενές σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές.

PENAEIDEN: Allgemeiner Name für Mitglieder der Crustazeen-Familie Penaeidae. Sie sind in Brack- und Meerwasser in tropischen und subtropischen Gebieten einheimisch.

PENEIDES: Nom commun des membres de la famille des crustacés Penaeidae. Culture économiquement importante en eaux saumâtres et marines dans les zones tropicales et subtropicales.

PENEIDI: Famiglia di crostacei i cui membri sono comunemente chiamati gamberi o gamberetti. La loro pesca costituisce una risorsa economica importante nelle aree costiere della fascia tropicale e subtropicale.

PENEIDOS: Nombre común de los miembros de la familia de crustáceos Peanaeidae. Cultivos económicamente importantes en aguas salobres y marinas en las zonas tropicales y subtropicales.

Was this helpful?
Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.


PENDULUM FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

ΜΟΧΛΟ-ΤΑΪΣΤΡΑ: Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες

PENDELAUTOMATEN: Ein Automat der kleine Mengen Pellets verteilt, wenn diese von den in der Aquakultureinrichtung befindlichen Arten selbsttätig abgerufen werden. Siehe Bedarfsfütterer oder Pendelfütterer.

NOURRISSEUR A BALANCIER: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

DISTRIBUTORE A PENDOLO: Dispositivo che distribuisce il mangime pellettato e viene attivato quando è toccato dal pesce. Può essere usato per molte specie di pesci. Ne esistono varie tipologie, tra le quali alcune completamente meccaniche, altre con dispositivi elettronici. Il termine è riferito anche allalimentatore a pendolo (self feeder).

ALIMENTACIÓN CON PÉNDULO: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

Was this helpful?
Bredt spekter av antibiotika kommersielt produsert ved hjelp av utvalgte sorter av Penicillium.


PENICILLIN: A group of broad spectrum antibiotics produced commercially using selected strains of Penicillium.

ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ: Μία ομάδα αντιβιοτικών ευρέως φάσματος που παράγεται εμπορικά με την χρησιμοποίηση επιλεγμένων στελεχών του μύκητα Penicillium.

PENICILLIN: Eine Gruppe von Breitbandantibiotika, die kommerziell aus selektierten Penicillium-Stämmem gewonnen werden.

PENICILLINE: Un groupe dantibiotiques à grand spectre produit commercialement à partir de souches sélectionnées de Penicillium .

PENICILLINE: Gruppo di antibiotici ad ampio spettro prodotti per uso commerciale a partire da diversi ceppi di Penicillium.

PENICILINA: Grupo de antibióticos de gran espectro, producidos comercialmente a partir de cepas seleccionadas de Penicillium.

Was this helpful?
Klasse av blodsugende parasittiske artropoder (leddyr).


PENTASTOMIDA: Class of bloodsucking parasitic arthropods.

ΠΕΝΤΑΣΤΟΜΙΔΙΑ: Ομοταξία αιμομυζητικών παρασιτικών αρθροπόδων.

PENTASTOMIDA: Klasse blutsaugender parasitischer Arthropoden.

PENTASOMIDE: Classe darthropodes parasites sanguivores hématophages.

PENTASTOMIDI: Phylum composto da organismi vermiformi, simili agli Artropodi, parassiti ematofagi.

PENTASTÓMIDOS: Clase de artrópodos parásitos sanguívoros hematófagos.

Was this helpful?
Proteolytisk enzym som skilles ut av bestemte celler (hovedceller) i mageveggen. Har lavt pH-optimum.


PEPSIN: A proteolytic enzyme secreted by certain cells of the stomach wall.

ΠΕΨΙΝΗ: Πρωτεϊνολυτικό ένζυμο που εκκρίνεται από ορισμένα κύτταρα του τοιχώματος του στομάχου.

PEPSIN: Ein proteolytisches Enzym, das von speziellen Zellen in der Magenwand gebildet wird.

PEPSINE: Enzyme protéolytique sécretée par certaines cellules de la paroi de lestomac.

PEPSINA: Enzima proteolitico prodotto da alcune cellule delle pareti gastriche.

PEPSINA: Enzima proteolítica secretada por células específicas de la pared del estómago.

Was this helpful?
Forbindelse bygget opp av to eller flere aminosyrer, ved at amino-gruppen (-NH2) i en aminosyre er bundet sammen med karboksyl-gruppen (-COOH) i en annen via en peptidbinding.


PEPTIDE: Compound formed of two or more amino acids, by amino (NH2) group of one joining with carboxyl (COOH) group of the next, forming a peptide bond.

ΠΕΠΤΙΔΙΟ: Ενωση σχηματιζόμενη από δύο ή περισσότερα αμινοξέα, όπου η αμινο-ομάδα (ΝΗ2) του ενός ενώνεται με την καρβοξυλική ομάδα (CΟΟΗ) του επομένου, σχηματίζοντας ένα πεπτιδικό δεσμό.

PEPTID: Eine Verbindung aus zwei oder mehr Aminosäuren, wobei eine Aminogruppe (NH2) mit der Carboxyl (COOH)-Gruppe der nächsten Aminosäure eine Peptidbindung bildet.

PEPTID: Composé formé de deux ou plusieurs acides aminés unis par des liaisons peptidiques entre le groupement amino (NH2) de lun et le groupement carboxyl de lautre.

PEPTIDE: Composto formato dal legame di due o più aminoacidi. Il gruppo amminico (NH2) del primo aminoacido è legato al gruppo carbossilico (COOH) del successivo aminoacido attraverso un legame peptidico.

PÉPTIDO: Compuesto formado por dos o varios aminoácidos conectados por uniones pépticas entre el grupo amino (NH2) de un lado y el grupo carboxilo (COOH) de otro.

Was this helpful?
Forholdet mellom økning i kroppsvekt og mengden protein som er konsumert over en gitt tidsperiode.


PROTEIN EFFICIENCY RATIO: The ratio between gain in body weight to amount of protein consumed over a certain period of time.

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο λόγος αύξησης του σωματικού βάρους προς την ποσότητα της πρωτεΐνης που καταναλώθηκε σε μιά ορισμένη χρονική περίοδο.

PROTEIN-EFFIZIENZVERHÄLTNIS: Verhältnis von Gewichtszunahme zu Proteinverbrauch über eine bestimmte Zeitspanne.

TAUX DE CONVERSION PROTEINE: Le rapport entre le gain de poids corporel à la quantité de protéines absorbées pendant une période donnée.

RAPPORTO DI EFFICIENZA PROTEICA (PER): Rapporto tra incremento ponderale corporeo e consumo proteico durante un certo periodo di tempo, ossia tra guadagno totale in peso e quantità totali di proteine ingerite nello stesso periodo.

TASA DE CONVERSIÓN PROTEICA: Relación entre el incremento de peso corporal y la cantidad de proteínas absorbidas durante un periodo dado.

Was this helpful?
De fem bakre beinparene på thorax (brystet) hos krepsdyr (q.v.). Disse fungerer som gang- eller svømmeføtter, avhengig av art. Hos noen arter har det fremste pereopodparet klør (krabbe og hummer), og brukes da også ved forsvar og fôropptak.


PEREIOPODS: The five posterior pairs of thoracic appendages of crustaceans. Although the pereiopods are commonly termed walking legs (and are primarily used in locomotion), the first three pairs may be chelate (i.e. bearing claws) and in this case are involved in defence and feeding. The chelate first pair of pereiopods (chelipeds) of crabs and lobsters are a good example of this.

ΘΩΡΑΚΟΠΟΔIΑ: Τα πέντε οπίσθια ζεύγη θωρακικών εξαρτημάτων των καρκινοειδών (βλ.λ). Μολονότι τα θωρακοπόδια ονομάζονται κοινώς βαδιστικά πόδια (και χρησιμοποιούνται κυρίως στην κίνηση), τα πρώτα τρία ζεύγη ενδέχεται να φέρουν δαγκάνες και στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν στην άμυνα και διατροφή. Καλό παράδειγμα για την τελευταία αυτή περίπτωση είναι οι δαγκάνες στο πρώτο ζεύγος θωρακικών εξαρτημάτων (χηληπόδια βλ.λ) στα καβούρια και στους αστακούς.

PERAIOPODEN: Die Schreitbeine der Crustaceae. Es gibt vier Paare Peraiopoden, die vorwiegend der Fortbewegung dienen.

PEREIOPODES: Appendices locomoteurs. Les crustacés possèdent quatre paires de peréiopodes qui sont utilisées principalement pour la locomotion. Les cinq paires postérieures des appendices thoraciques des crustacés. Bien que péreiopode soit le terme désignant les pattes (dabord utilisées pour la locomotion), les trois premières paires peuvent être pourvues de pinces et servent alors pour la défense et lalimentation. Les premières paires pourvues de pinces des péreiopodes (crabes et homards) sont caractéristiq

PEREIOPODI: Le cinque paia di appendici posteriori dei crostacei. Sebbene i pereiopodi vengano definiti appendici deambulatorie (e siano principalmente utilizzati per la locomozione), le prime tre paia possono essere dotate di chele e quindi utilizzate per lalimentazione o la difesa, p.e. il primo paio di pereiopodi dotati di chele (chiamati chelipedi) presenti in granchi e aragoste.

PERIÓPODOS: Apéndices de locomoción. Los crustáceos poseen cuatro pares de periópodos que se utilizan principalmente para la locomoción. Los cinco pares de apéndices torácicos de crustáceos. Aunque periópodo es un término relacionado con las patas (utilizadas para la locomoción), los primeros pares pueden llevar pinzas y sirven entonces para la defensa y la alimentación. Los primeros pares que llevan pinzas de los cangrejos y langostas son característicos de estas especies.

Was this helpful?
Innløpsrør til fiskekar som er perforert med små hull i deler av eller hele sin lengde. Antall og størrelse på hull er avhengig av vannforbruket. Sikrer et godt strømbilde i karet.


MULTI-PORT DIFFUSER: An effluent discharge structure having more than one (usually many) openings. It promotes rapid mixing.

ΔIΑΧΥΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΟIΓΜΑΤΩΝ: Διάταξη η οποία χρησιμεύει γιά την διάθεση λυμάτων με περισσότερα από ένα (συνήθως πολλά) ανοίγματα. Διευκολύνει την ταχεία ανάμιξη.

MEHRFACHDIFFUSOR: Eine Einleitungseinrichtung, die mehr als eine (normalerweise viele) Öffnung hat. Diese gewährleisten eine schnelle Durchmischung (Verteilung) und Verdünnung der einzuleitenden Substanz in das Gewässer.

DIFFUSEUR MULTIPLE: Dispositif de décharge deffluent pourvu de plusieurs orifices. Permet un mixage rapide.

DIFFUSORE MULTIPLO: Struttura di scarico costituita da più punti di rilascio dell’acqua.

DIFUSOR: Dispositivo poroso utilizado para mejorar el intercambio de gases entre el aire y el agua. Eso mejora el transporte del oxígeno hacia el agua y la eliminación del gas carbónico.

Was this helpful?
Nettingstrømpe brukt i yngelsamlere for østers- og blåskjellyngel. Ved blåskjelloppdrett hjelper pergolaria yngelen i å feste seg til tau i bøyestrekksystemer for tilvekst.


PERGOLARIA: Mesh netting, part of spat collectors, used in oyster, mussel and clams culture. Pergolaria is also used to help mussel spat to attach to ropes for ongrowing on long lines.

ΠΕΡΓΟΛΑ: Δίχτυ που χρησιμοποιείται για την συλλογή γόνου στις καλλιέργειες διθύρων. Χρησιμοποιείται επίσης γιά την υποβοήθηση της προσκόλλησης του γόνου μυδιών στα σχοινιά σε μακροσειρές πάχυνσης.

PERGOLARIA: Ein für die Gewinnung von Saatmuscheln benutztes Drahtgewebe. Dieses Drahtgewebe wird auch verwendet, um Muscheln und Austern zum Abwachsen auf Langleinen zu befestigen.

PERGOLARIA: Filet à mailles, composant les collecteurs de naissains, utilisé en conchyliculture. Aussi utilisé pour aider les moules à se fixer sur les lignes pour leur grossissement.

PERGOLARO (PERGOLATO): Struttura costituita da pali infissi sul fondo e da corde (libani), che serve allallevamento delle ostriche e dei mitili.

PERGOLARIA: Red con mallas, colectora de animales recién nacidos, utilizada en el cultivo de mejillones y de almejas. También utilizada para ayudar a los moluscos a fijarse sobre los hilos para engordar.

Was this helpful?
Prefiks brukt for å beskrive i ytterkant eller omkring.


PERI: Prefix denoting surrounding.

ΠΕΡΙ: [Ελλ.]

PERI-: Präfix mit der Bedeutung umherum, umher, überhinaus.

PERI: Préfixe sappliquant à ce qui est environnant.

PERI: Prefisso indicante le vicinanze, lintorno.

PERI: Prefijo que se refiere a todo lo que rodea.

Was this helpful?
Den ytre overflaten.


PERIPHERY: The outer surface.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Η εξωτερική επιφάνεια.

PERIPHERIE: Die äußere Oberfläche.

PERIPHERIE: La surface externe.

CONTORNO: La superficie esterna.

PERIFERIA: Superficie externa.

Was this helpful?
Bindevevslagene rundt hjertet.


PERICARDIUM: The connective tissue layers around the heart.

ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΝ: Τα στρώματα συνδετικού ιστού γύρω από την καρδιά.

PERICARD(IUM): Aus zwei epithelialen Schichten (Myokard, Epikard) bestehende äußerste Umhüllung des Herzbeutels.

PERICARDE: Séreuse (membrane de tissu conjonctif) entourant le coeur.

PERICARDIO: Tessuto connettivo stratificato attorno al muscolo cardiaco.

PERICARDIO: Membrana conjuntiva que rodea el corazón.

Was this helpful?
En ekstra ytre levende membran som omslutter den egentlige ytre overflaten (inkluderer plasmamembran etc.) hos noen grupper av ciliater.


PERILEMMA: Additional outermost "living" membrane covering the pellicle (with its plasma membrane, etc.) in a few groups of ciliates, particularly the oligotrich spirotrichs.

ΠΕΡΙΛΗΜΜΑ: Πρόσθετη εξωτερική "ζώσα" μεμβράνη που καλύπτει τον υμένα (με την πλασματική του μεμβράνη κλπ.) σε μερικές ομάδες βλεφαριδωτών, ιδιαίτερα στα ολιγότριχα, σπειρότριχα.

PERILEMMA: Zusätzliche, am weitesten außen gelegene "lebende" Membran, die die eigentliche Außenhülle (incl. Plasmamembran etc.) überzieht; kommt bei einigen Gruppen von Ciliaten vor, besonders bei oligotrichen Spirotrichen.

PERILEMME: Membrane vitale la plus externe, entourant la pellicule (avec sa membrane plasmique etc.) dans certains groupes de ciliés, surtout les spirotriches oligotriches.

PLASMALEMMA: Nei protozoi ciliati la membrana elastica più esterna che ricopre l’ectoplasma ialino trasparente privo di granulazioni, il quale a sua volta racchiude la massa principale del corpo costituita da endoplasma granulare (plasmagel esterno e plasmasol interno) in cui si possono osservare correnti citoplasmatiche. Il plasmalemma trattiene il protoplasma all’interno ma lascia passare acqua, ossigeno ed anidride carbonica.

PERILEMMA: Membrana vital más externa, que rodea la cubierta de ciertos grupos de ciliados, sobre todo los espirotricos y oligotricos.

Was this helpful?
Rytmiske bevegelser i fordøyelseskanalen, som fører maten gjennom kanalen.


PERISTALSIS: The rhythmic movement of muscles of the alimentary tract which moves food through the tract.

ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΣΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ): Η ρυθμική κίνηση των μυών του τροφικού σωλήνα, η οποία μετακινεί την τροφή στο εσωτερικό του.

PERISTALTIK: Von den Wänden der muskulösen Hohlorgane ausgeführte Bewegung, bei der sich die einzelnen Organabschnitte nacheinander zusammenziehen und so den Inhalt des Hohlorgans transportieren. Bezieht sich insbesondere auf die fortlaufenden Kontraktionswellen im Darm vieler Tiere, wobei der Darminhalt vorwärts bewegt wird.

MOUVEMENT PERISTALTIQUE: Constriction annulaire qui se propage rythmiquement de haut en bas le long du tube digestif, poussant la nourriture à travers le tube.

PERISTALSI: Contrazioni ritmiche dei muscoli di un canale alimentare, responsabili del movimento di trasporto del cibo.

PERISTÁLTICO: Movimientos rítmicos de músculos del tubo digestivo que ayudan a hacer progresar la comida a través del tracto digestivo.

Was this helpful?
Dobbeltmembranen som omslutter bukhulen.


PERITONEUM: The double serous membrane lining the abdominal cavity and surrounding the liver, spleen, most of the gut, and other viscera.

ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ: Διπλή ορογόνος μεμβράνη η οποία επενδύει την κοιλιακή κοιλότητα και περιβάλλει το ήπαρ, τον σπλήνα, το μεγαλύτερο μέρος των εντέρων και τα άλλα σπλάχνα.

PERITONEUM: Bauchfell; eine Haut, die die Bauchhöhle auskleidet.

PERITOINE: Membrane séreuse double tapissant la cavité abdominale et recouvrant le foie, la rate, la plupart du tractus digestif, ainsi que les autres viscères.

PERITONEO: Membrana sierosa doppia che riveste la cavità addominale e avvolge il fegato, la milza, gran parte dellintestino e altri visceri.

PERITONEO: Doble membrana serosa que cubre la cavidad abdominal, rodea el hígado, el bazo y la mayor parte de tubo digestivo, así como las otras vísceras.

Was this helpful?
Bukhinnebetennelse. Betennelse i bukhinnen.


PERITONITIS: An inflammatory disorder of the peritoneum.

ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΣ: Φλεγμονώδης διαταραχή του περιτοναίου.

PERITONITIS: Bauchfellentzündung.

PERITONITE: Inflammation du péritoine.

PERITONITE: Stato infiammatorio del peritoneo.

PERITONITIS: Inflamación del peritoneo.

Was this helpful?
Rundt en blodåre.


PERIVASCULAR: Around a blood vessel.

ΠΕΡΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ: Γύρω από τα αιμοφόρα αγγεία.

PERIVASCULAR: Um ein Blutgefäß herum.

PERIVASCULAIRE: Entourant les vaisseaux sanguins.

PERIVASCOLARE: Intorno ad un vaso sanguigno.

PERIVASCULAR: Lo que rodea los vasos sanguíneos.

Was this helpful?
Rommet mellom chorion og plommen, fylt med væske.


PERIVITELLINE SPACE: The space between the chorion and the yolk of an egg, filled with fluid.

ΠΕΡΙΛΕΚΙΘΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Ο πλήρης υγρού χώρος μεταξύ του χωρίου και της λεκίθου ενός αυγού.

PERIVITELLINER RAUM: Der mit Flüssigkeit gefüllte Raum zwischen dem Chorion und dem Dotter in einem Ei.

ESPACE PERIVITELLINE: Espace, rempli dun liquide, entre le chorion et le vitellus dun oeuf.

SPAZIO PERIVITELLINO: Spazio, contenente fluido, compreso tra il corion e il vitello delluovo.

ESPACIO PERIVITELINO: Espacio lleno de un líquido, entre el corion y el vitelo de un huevo.

Was this helpful?
Betegnelse som benyttes for å beskrive kunstig perleproduksjon ved hjelp av ferskvannsblåskjell (f.eks. Hyriois schlegellis) og saltvannsøsters (f.eks. Pinctada fucata). I teknikken som opprinnelig ble utviklet i Japan i 1920-årene brukes det eldre og mer robuste blåskjell/østers med implantasjoner av små biter av skall som gir grunnlag for dannelse av perler. Etter 3-6 år i hengekultur tas perlene ut.


PEARL CULTURE: Term used to describe the production of pearls by artifical means using fresh water mussels (e.g. Hyriosis schlegellis) and marine water oysters (e.g. Pinctada fucata), for use in the jewellery industry. This technique, developed in Japan since the 1920s, consists of older and more robust mussels/oysters having various shell pieces implanted as a basis for pearl deposition (known as grafts). After 3-6 years of suspension culture the pearls are extracted.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ: Ορος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή της παραγωγής μαργαριταριών για την κοσμηματοποιία με τεχνητά μέσα χρησιμοποιώντας μύδια του γλυκού νερού (π.χ. Hyriosis schlegellis) και θαλάσσια στρείδια (π.χ. Pinctada fucata). Η τεχνική αυτή, που αναπτύχθηκε αρχικά στην Ιαπωνία το 1920, συνίσταται στην εμφύτευση σε μεγάλα και εύρωστα δίθυρα μικρών τεμαχίων (ξένων σωμάτων) που αποτελούν την βάση για τον σχηματισμό του μαργαριταριού. Τα μαργαριτάρια συλλέγονται μετά από 3-6 χρόνια, καλλιέργειας.

PERLENZUCHT: Der Begriff beschreibt die Produktion von Perlen, wobei Süßwassermuscheln (z.B. Hyriosis schlegellis) und Austern (z.B. Pinctada fucata) eingesetzt werden. Die Perlen gehen in die Schmuckindustrie. Die Kulturtechnik wurde in den Jahren um 1920 in Japan entwickelt, wobei kleinere Schalenstücke als Nuclei für die Ablagerung von Perlmutt in erwachsene Muscheln/ Austern implantiert werden. Die Perlen wurden nach etwa 3-6 Jahren Floßkultur entnommen.

PERLICULTURE: Terme utilisé pour décrire la production artificielle de perle en utilisant les moules deau douce (par exemple Hyriosis schlegellis) ou marines (par exemple Pinctada fucata), pour la joaillerie. Cette technique, développée au Japon depuis 1920, consiste à implanter au sein des plus agées et plus robustes moules/huitres, des morceaux de coquillages, qui sont a la base de la formation des perles. Apres 3-6 années de culture en suspension, les perles sont extraites.

PERLICOLTURA: Produzione di perle, tramite lallevamento di mitili dacqua dolce (p.e. Hyriosis schlegellis) e ostriche marine (p.e. Pinctada fucata), per la fabbricazione di gioielli. La tecnica, sviluppata in Giappone nel 1920, consiste nellimpianto, allinterno degli individui più vecchi e grossi, di diversi frammenti di conchiglia usati come base per lo sviluppo della perla. Dopo 5 o 6 anni di allevamento le perle possono essere estratte.

CULTIVO DE PERLAS (PERLICULTURA): Término utilizado para describir la producción artificial de perlas utilizando mejillones de agua dulce (por ejemplo Hyriosis schlegellis) o de mar (por ejemplo Pinctada fucata), para la industria de joyería. Esta técnica, desarrollada en Japón desde 1920, consiste en implantar en el seno de las más adultas y más robustas de mejillones/ostras, trozos de conchas, que son la base de las formaciones de perlas. Después de 3-6 años de cultivo en suspensión, las perlas son extraídas.

Was this helpful?
Det perlemorsaktige laget på innsiden av skall hos en rekke bløtdyr (mollusker), brukt som dekorasjonsmateriale.


MOTHER-OF-PEARL: Nacreous layer on the inside of the shell of a number of molluscs, used as an ornamental material.

ΣΕΝΤΕΦΙ: Μαργαριτώδες στρώμα στο εσωτερικό του οστράκου μαλακίων. Χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό υλικό.

PERLMUTT: Schimmernde Schicht im Inneren der Schale von vielen Mollusken, aus der auch Schmuck hergestellt wird.

NACRE: Couche nacrée tapissant lintérieur de la coquille de certains mollusques; utilisée comme matériau ornemental.

MADREPERLA: Strato madreperlaceo allinterno della conchiglia di alcuni molluschi, usato come materiale ornamentale.

NACÁR: Capa que cubre la parte interior de la cáscara de algunos moluscos; usada como material ornamental.

Was this helpful?
KMnO4. Sterkt oksidasjonsmiddel brukt som desinfeksjonsmiddel, og for å kontrollere ytre parasitter.


PERMANGANATE: KMnO4, strong oxidizing agent used as a disinfectant and to control external parasites.

ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ: ΚΜnΟ4, ισχυρό οξειδωτικό μέσο χρησιμοποιούμενο ως απολυμαντικό και γιά τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων.

PERMANGANAT: Siehe KALIUMPERMANGANAT. KMnO4.Stark oxidierende Verbindung, die als Desinfektionsmittel und zur Kontrolle von äußeren Parasiten benutzt wird.

PERMANGANATE: Voir Permanganate de Potassium. KMnO4; agent oxydant fort employé dans la désinfection et le contrôle des parasites externes.

PERMANGANATO: Vedi PERMANGANATO DI POTASSIO. (KMnO4, potente ossidante impiegato come disinfettante e efficace anche contro i parassiti esterni.).

PERMANGANATO: KMnO4.Fuerte agente oxidante utilizado en la desinfección y en el control de parásitos externos.

Was this helpful?
Gjennomtrengeligheten til en membran eller et porøst stoff for en væske. I landbruk brukes betegnelsen mer spesifikt for å angi hvor lett vann, luft eller planterøtter trenger gjennom et jordsmonn.


PERMEABILITY: The capability of a porous substance or membrane to allow a fluid to filter through it. In agriculture, it is used more specifically to refer to the ease with which water air or plant roots penetrate through a soil horizon.

ΔIΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: Η δυνατότητα μιας πορώδους ουσίας ή μεμβράνης να επιτρέπει την διέλευση ενός υγρού δια μέσου της. Στην γεωργία χρησιμοποιείται ειδικότερα αναφορικά με την ευκολία με την οποία αέρας, νερό ή φυτικές ρίζες διαπερνούν τον ορίζοντα του εδάφους.

PERMEABILITÄT: Die Fähigkeit einer porösen Substanz oder einer Membran, eine Flüssigkeit hindurchfiltern zu lassen. In der Landwirtschaft wird der Begriff für die Leichtigkeit, mit der Wasser, Luft oder Pflanzenwurzeln in den Untergrund eindringen, verwendet.

PERMEABILITE: Capacité dune substance poreuse ou dune membrane de permettre à un fluide de la traverser. En agriculture, ce terme concerne plus spécifiquement la facilité avec laquelle leau, lair ou les racines des plantes pénètrent à travers le sol.

PERMEABILITA: Capacità, di una sostanza o di una membrana porosa, di venire attraversata da un fluido. In agricoltura indica la facilità con la quale avviene il passaggio di acqua piovana o radici di piante, attraverso un orizzonte del suolo.

PERMEABILIDAD: Capacidad de una sustancia porosa o de una membrana de permitir el paso de un fluido. En agricultura, este término concierne más específicamente a la facilidad con la cual el agua, aire o raíces de plantas penetran en el suelo.

Was this helpful?
Mengden av vann som strømmer gjennom en porøs plate ved laminar strømming ved en hydraulisk gradientenhet og standard temperatur (vanligvis 200 C).


COEFFICIENT OF PERMEABILITY: The rate of discharge of water under laminar flow conditions through a unit cross-sectional area of a porous medium under a unit hydraulic gradient and standard temperature conditions (usually 200C).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Ο όγκος του νερού, ο οποίος, υπό την επίδραση μοναδιαίας πιεζομετρικής διαφοράς, διαπερνά ανά μονάδα χρόνου και υπό συνθήκες στρωτής ροής και σταθερής θερμοκρασίας ( συνήθης 200C), την μοναδιαία εγκάρσια επιφάνεια ενός πορώδους υλικού (ms-1) . (Βλ. επίσης Διαπερατότητα).

DURCHLÄSSIGKEITS-KOEFFIZIENT: Die Wasserdurchflußrate, die unter laminaren Fließbedingungen durch eine definierte Querschnittsfläche aus porösem Material unter einem gegebenen hydraulichen Gradienten und unter standardisierten Temperaturbedingungen (gewöhnlich 200C) hindurchfließt.

COEFFICIENT DE PERMEABILITE: Le taux de passage de leau, dans des conditions de flux laminaire, à travers un milieu poreux de surface unitaire provoqué par un gradient hydraulique dans des conditions de température standard (200C).

COEFFICIENTE DI PERMEABILITA’: Velocità di passaggio di un flusso laminare di acqua attraverso un mezzo poroso di superficie unitaria, ad una condizione unitaria di pressione idrostatica ed a temperatura standard (solitamente 200C).

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD: Proporción de paso del agua, en condiciones de flujo laminar, a través una unidad de superficie porosa causado por un gradiente hidráulico en condiciones estándares de temperatura (200C).

Was this helpful?
Progressiv anemi karakterisert ved en minking og variasjon i form av røde blodceller. Står i sammenheng med mangel på folat og/eller vitamin B12.


PERNICIOUS ANAEMIA: A progressive anaemia characterized by lessening in numbers and variation in form of the red corpuscles, related to deficiency in Vitamin B12.

ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ: Προϊούσα αναιμία χαρακτηριζόμενη από ελάττωση σε αριθμό και ποικιλία των ερυθρών αιμοσφαιρίων, σχετιζόμενη με ανεπάρκεια σε βιταμίνη Β12.

BÖSARTIGE ANÄMIE: Eine progressive Anämie, die durch eine Abnahme der Anzahl der roten Blutkörperchen und eine Veränderung ihrer Form gekennzeichnet ist. Wird durch einen Vitamin B 12-Mangel hervorgerufen.

ANEMIE PERNICIEUSE: Anémie progressive caractérisée par une diminution du nombre des hématies et par une variation de leur forme, par suite dune déficience en vitamine B12.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia progressiva, dovuta a carenza di Vitamina B12, caratterizzata da diminuzione del numero e da variazioni morfologiche degli eritrociti.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia de progresiva caracterizada por una disminución en número de los hematíes y una variación en su forma, relacionado con deficiencia de Vitamina B12.

Was this helpful?
Kjemisk mål for grad av oksidasjon eller harskning i fett eller oljer.


PEROXIDE VALUE: A chemical measure of the degree of oxidation or rancidity of fats and oils.

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑΚΗ ΤΙΜΗ: Μέτρο του βαθμού οξείδωσης ή τάγγισης των λιπών και ελαίων.

PEROXID-WERT: Ein chemisches Maß für den Oxidationsgrad oder das Ranzigwerden von Fetten und Ölen.

VALEUR DE PEROXYDE: Mesure chimique du degré doxydation et de la rancidification des graisses et des huiles.

NUMERO DEI PEROSSIDI: Misura chimica del grado di ossidazione o del livello di rancidità di oli e grassi.

VALOR DE PERÓXIDO: Medida química del grado de oxidación y de la rancidez de las grasas y aceites.

Was this helpful?
Betegnelse som beskriver spesifikk belastning per person, dvs utslipp av næringsstoff (f.eks. N, P, C, BOB, KOB) i en resipient eller i en vannmasse fra et menneskesamfunn (per person).


POPULATION EQUIVALENT: A general term used to describe the nutrient loading (eg N,P,C, BOD, COD) to a recipient system or water body from a human community.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή του ανθρωπογενούς φορτίου σε θρεπτικά (πχ Ν,Ρ,C, ΒΟD, CΟD) σε έναν αποδέκτη ή ένα υδατικό σύστημα.

EINNWOHNERGLEICHWERT (EGW): Im allgemeinen die Nährstoffracht (N, P, C, BSB, CSB, etc.), die pro Einwohner in die Umwelt entlassen wird. Dieser Begriff kann nicht in gleicher Weise auf die Abwässer in der Aquakultur angewendet werden, da die Nährstoffzusammensetzung grundsätzlich verschieden von den kommunalen Abwässern ist.

EQUIVALENT POPULATION: Terme général utilisé pour décrire la charge en éléments nutritifs (N, P, C, DBO, DCO, etc) fournie à un système aquatique par une communauté.

POPOLAZIONE EQUIVALENTE: Carico di nutrienti (p.e. N, P, C, BOD, COD) presenti in un sistema recettore o in un corpo d’acqua, equivalente a quello prodotto da una popolazione umana composta di “n” individui.

EQUIVALENTE DE POBLACIÓN: Término general utilizado para describir la carga en elementos nutritivos (N, P, C, DBO, DQO, etc) suministrados a un sistema acuático por una comunidad.

Was this helpful?
Kunstig eller naturlig stoff brukt til å drepe skadedyr.


PESTICIDE: Artificial or natural substance used to kill pests.

ΒIΟΚΤΟΝΟ (ΖIΖΑΝIΟΚΤΟΝΟ): Τεχνητή ή φυσική ουσία χρησιμοποιούμενη γιά την εξολόθρευση ανεπιθύμητων οργανισμών.

PESTIZID: Natürliche oder künstliche Substanz, die zum Töten von Schädlingen eingesetzt wird.

PESTICIDE: Substance chimique destinée à détruire les nuisibles.

PESTICIDA: Sostanza, naturale o artificiale, utilizzata per leliminazione degli organismi dannosi.

PESTICIDA: Sustancia química destinada a destrozar animales nocivos.

Was this helpful?
Gjennomsiktig rund skål av glass eller plastikk, som brukes (etter sterilisering og tilsetting av vekstmedium) til inkubasjon av mikroorganismer fra prøver (vann eller substrat). Antall kolonier blir talt etter inkubasjon.


PETRI DISH: A transparent, glass or plastic round plate and lid, used (after sterilization and the addition of a culture substrate) for the incubation of microorganisms from samples (water or substrate), the number of colonies being subsequently counted.

ΤΡΥΒΛΙΟ PETRI: Διαφανές γυάλινο ή πλαστικό κυκλικό δισκίο με καπάκι, το οποίο χρησιμοποιείται (αποστειρωμένο και μετά από προσθήκη μέσου καλλιέργειας) γιά την επώαση μικροοργανισμών από δείγματα (νερού ή υποστρώματος) και στην συνέχεια για την μέτρηση του αριθμού των αποικιών.

PETRISCHALE: Durchsichtige, runde Glas- oder Plastikschale mit Deckel. Hauptverwendungszweck von Petrischalen ist nach Sterilisation und nach Zugabe eines Kulturmediums die Inkubation von Mikroorganismen und die nachfolgende Bestimmung der Koloniezahlen.

BOITE DE PETRI: Boîte transparente, ronde et plate à couvercle en verre ou en plastique. Remplie de milieu de culture et stérilisée, elle sert à la culture de micro-organismes.

CAPSULA DI PETRI: Capsula trasparente, di vetro o di plastica, utilizzata (dopo sterilizzazione e aggiunta del terreno di coltura) per lincubazione e la successiva conta di colonie di microrganismi.

PLACA DE PETRI: Placa transparente, de plástico o vidrio, redonda y plana con una tapa. Rellena de medio de cultivo y esterilizada, sirve para el cultivo de microorganismos.

Was this helpful?
En dinoflagellat oppdaget tidlig i 1980-årene. Kjent for å være giftig for fisk og fører til alvorlige helseproblemer hos mennesker. P. piscicida har forårsaket massedød i fiskepopulasjoner langs kysten av North Carolina (USA). Forekommer sør for Philadelphia til Mexicogolfen. Den ser ut til å forekomme rett etter algeoppblomstringer. Under visse miljøforhold forandres metabolismen fra autotrof til heterotrof, og denne fysiologiske tilpasningen gjør arten i stand til å “fortære” fisk.


PFISTERIA SP.: A dinoflagellate that is toxic to fish and gives rise to severe health problems in humans, P. piscicida has caused mass mortalities in fish populations along the coast of North Carolina (USA). It is known to occur south of Philadelphia to the Gulf of Mexico. It seems to occur immediately after algal blooms, its metabolism switching, under certain environmental conditions, from autotrophic to heterotrophic.

PFISTERIA SP.: Δινομαστιγωτό το οποίο είναι τοξικό για τα ψάρια και προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας στον άνθρωπο. Έχει προκαλέσει στο παρελθόν μαζική θνησιμότητα στα ψάρια των ακτών της Β. Καρολίνας (ΗΠΑ). Η κατανομή του εκτείνεται από τα νότια της Φιλαδέλφειας έως τον κόλπο του Μεξικού. Εμφανίζεται συνήθως αμέσως μετά την άνθηση του φυτοπλαγκτού και ο μεταβολισμός του μπορεί να αλλάξει κάτω από ορισμένες συνθήκες από αυτότροφος σε ετερότροφο.

PFISTERIA SP.: Ein Dinoflagellat mit toxischen Eigenschaften gegenüber Fischen und Menschen, je nach physiologischen Zustand. P. piscicida hat hohe Mortalitäten in Fischpopulationen entlang der Küste von North Carolina (USA) verursacht. Die Art kommt nach derzeitigem Kenntnisstand von Philadelphia bis zum Golf von Mexoci vor. Sie scheint insbesondere unmittelbar nach Algenblüten vermehrt aufzutreten, ändert dann ihren ansonsten autotrophen Metabolismus unter bestimmten Umweltbedingungen zur heterotrophen Leben

PFISTERIA SP.: Dinoflagellé qui est toxique envers les poissons et provoque de sévères problèmes de santé humaine. P. picicida a provoqué des mortalités massives des populations de poissons le long du côte de Caroline du Nord (Etats-unis). Rencontré également du sud de Philadelphie jusqu’au Golfe de Mexique. Son apparition semble avoir lieu peu de temps après un bloom algal, son métabolisme changeant d’une mode autotrophie à une mode hétérotrophe.

PFISTERIA SP.: Dinoflagellato scoperto nei primi anni ottanta, tossico per i pesci, causa severi problemi sanitari per l’uomo, P. piscicida causa mortalità di massa nelle popolazioni marine lungo la costa della Carolina del Nord (USA). E’ diffusa da Philadelphia al golfo del Messico. Compare subito dopo la fioritura delle alghe, metabolismo variabile, in particolari condizioni ambientali, da autotrofo ad eterotrofo, al fine di adattamento ai substrati nutrizionali.

PFISTERIA SPP: Dinoflagelado descubierto en los años 1980 que es tóxico para los peces y originando problemas sanitarios en humanos. P. piscicida originó mortalidades masivas en poblaciones de peces de la costa de Carolina del norte (USA). Se encuentra desde el sur de Filadelfia hasta el golfo de México. Aparece después de un bloom de algas y bajo ciertas condiciones ambientales su metabolismo cambia de autótrofo a heterótrofo. En esta segunda condición se aprovecha de los peces.

Was this helpful?
Betegnelse som beskriver mengden av hydrogenatomer i en løsning, pH = -log[H+]. [H+] = den molare konsentrasjonen (mol/liter) av hydrogen i løsningen. pH i rent vann er 7, og henvises til som nøytral. Løsninger med pH under 7 er sure, mens løsninger med pH over 7 er basiske. pH sin logaritmiske natur gjør at den ikke kan beregnes ut fra aritmetisk gjennomsnitt av to verdier.


pH: A term used to describe the hydrogen ion activity of a solution; pH= -Log (H+). For dilute solutions[H+] = molar hydrogen ion concentration. The pH of pure water is 7 and is referred to as neutral. A solution of pH less than 7 is said to be acid whereas a solution of pH above 7 is said to be alkaline. The logarithmic nature of pH means that average pH cannot be calculated from the arithmetic mean of two values.

pH: Ορος που περιγράφει την συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου σε ένα διάλυμα. pH= -Log(H+). Για αραιά διαλύματα [Η+]=μοριακή συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου. Το pΗ του καθαρού ύδατος είναι 7 δηλαδή ουδέτερο. Διαλύματα με pH μικρότερο του 7, θεωρούναι όξινα και με μεγαλύτερο από 7 αλκαλικά. Η λογαριθμική φύση του pΗ δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του μέσου με τον αριθμητικό μέσο δύο τιμών.

pH: Der pH ist definiert als der negative dekadische Logarithmus der Wasserstoffionen-Aktivität: pH = -Log (H3O+). Kalkulierte arithmetische Mittelwerte des pH-Wertes von original pH- Messungen sind typische Beispiele der falschen Anwendung der gut definierten Einheit pH-Werte. Die Logarithmen sind zu addieren, bedeutet, die Ionenkonzentrationen zu multiplizieren, dividieren bedeutet die H+-Ionen zu subtrahieren. Der korrekte mittlere pH-Wert kann durch einfache Kalkulation erst nach Umwandlung der

pH: Coéfficient caractérisant lacidité ou la basicité dun milieu; le pH est défini comme le logarithme négatif de la concentration dions dhydrogène: pH = -Log [H+]. Le calcul du pH moyen à partir de la moyenne arithmétique de valeurs de pH estimées est un exemple de la mauvaise utilisation de ce coéfficient bien défini. La sommation de valeurs de pH, qui sont en réalité logarithmiques, est léquivalent de la multiplication des concentrations ioniques. Le pH moyen correct est obtenu par la conversion

pH: Parametro che indica la concentrazione di ioni idrogeno in una soluzione:pH= -log[H+] Il pH dellacqua pura è pari a 7 e viene considerato neutro. Una soluzione con pH inferiore a 7 è definita acida, mentre un pH superiore alla neutralità indica una soluzione alcalina. La natura logaritmica di questo parametro non permette laddittività (o il calcolo della media aritmetica) di due valori di pH.

pH: Coeficiente que caracteriza la acidez o la alcalinidad de un medio; el pH se define como el algoritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno: pH = -Log[H+]. El cálculo del pH medio a partir del promedio aritmético de valores de pH estimados es un ejemplo de la mala utilización de este coeficiente bien definido. La suma de valores de pH, que son en realidad logarítmicos, es el equivalente de la multiplicación de las concentraciones iónicas. El pH promedio correcto se obtiene por la conver

Was this helpful?
Delen av fordøyelseskanalen som sitter rett bak munnen fremfor spiserøret (oesophagus). Har av og til spesialiserte strukturer kalt svelgbeinstenner. Hos fisk omgir gjellebuene svelget.


PHARYNX: That part of the digestive tract situated immediately posterior to the mouth and anterior to the oesophagus: sometimes bears specialized structures (teeth, spikes, plates) for processing food. In fish, the gill arches surround the pharynx.

ΦΑΡΥΓΓΑΣ: Τμήμα του πεπτικού σωλήνα ευρισκόμενο αμέσως μετά το στόμα και πριν τον οισοφάγο. Σε μερικές περιπτώσεις φέρει ειδικευμένα εξαρτήματα (δόντια κλπ. μασητικά μόρια) για τον τεμαχισμό ή την σύνθλιψη της τροφής. Στα ψάρια περιβάλλεται από τα βραγχιακά τόξα.

PHARYNX: Der Schlund, Rachen; der Teil des Verdauungstraktes, der unmittelbar an das Maul anschließt und vor dem Ösophagus liegt: trägt manchmal spezielle Strukturen (Zähne, Dornen, Platten), die zur Nahrungsaufbereitung dienen. Die Kiemenbögen der Fische umgeben den Pharynx.

PHARYNX: Partie du tractus digestif immédiatement postérieure à la bouche et antérieure à loesophage; portant quelquefois des structures spécialisées (dents, épines) à fonctions alimentaires. Les arcs branchiaux entourent le pharynx.

FARINGE: Porzione del tubo digerente, situata posteriormente al cavo orale ed anteriormente allesofago: talvolta dotata di strutture (denti, spine, placche) specializzate per la trasformazione del cibo. Nei pesci, gli archi branchiali circondano la faringe.

FARINGE: Parte del tubo digestivo inmediatamente posterior a la boca y anterior al esófago; a veces incorpora estructuras especializadas (dientes, espinas) con funciones alimentarias. Los arcos branquiales que rodean la faringe.

Was this helpful?
Stadium i den polymorfe livssyklusen som finnes hos enkelte ciliater, der organismen bæres i en innkapslet tilstand på ryggskjoldet (carapax) til verten (krepsdyr).


PHORONT: Stage in the polymorphic life cycle of some apostome ciliates during which the organism is carried about in an encysted state ("phoretic cyst") on the carapace of the body of a crustacean host.

ΦΟΡΟΝΤΗΣ: Στάδιο του πολυμορφικού κύκλου ζωής ορισμένων αποστομικών βλεφαριδωτών κατα το οποίο ο οργανισμός μεταφέρεται σε εγκυστωμένη μορφή (φορητή κύστη) στον κεφαλοθώρακα ενός καρκινοειδούς ξενιστή.

PHORONT: Stadium im polymorphen Lebenszyklus einiger apostomer Ciliaten, während deessen der Organismus in ein enzystiertes Stadium auf dem Carapax einiger Crustaceenwirte übertragen wird (phoretische Zyste).

PHORONTE: Stade du cycle de vie polymorphique de certains ciliés apostomes pendant lequel lanimal est porté dans un kyste (kyste phoretique)sur la carapace dun crustacé hôte,

FORONTE: Stadio, nel ciclo vitale polimorfico dei ciliati apostomi, durante il quale lorganismo, è trasportato incistato (ciste foretica) sul carapace di un crostaceo ospite.

FORONTE: Estado de ciclo de vida polimorfo de ciertos ciliados apostomátidos durante el cual el animal es llevado a través de un quiste (quiste forético) a la superficie del crustáceo huésped.

Was this helpful?
Et fylum (rekke) kun bestående av marine organismer, karakterisert ved et unikt vaskularsystem brukt til ernæring, bevegelse, respirasjon og oppfatning. Dette fylumet inkluderer sjøstjerner, sjøpølser (q.v.) og sjøpinnsviner. Det drives oppdrett på visse arter av de to sistnevnte gruppene.


ECHINODERM: A phylum of exclusively marine organisms characterized by a unique water vascular system used for nutrition, locomotion, respiration and perception. This Phylum includes starfish, holothurians and sea urchins; certain species of the two latter groups are cultured.

ΕΧIΝΟΔΕΡΜΑ: Φύλο αποκλειστικά θαλάσσιων οργανισμών που χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό αγγειακό σύστημα κυκλοφορίας του νερού, το οποίο χρησιμεύει στη διατροφή, κίνηση, αναπνοή και αντίληψη. Το φύλο αυτό περιλαμβάνει τους αστερίες, τα ολοθούρια και τους αχινούς. Ορισμένα είδη της τελευταίας ομάδας καλλιεργούνται.

STACHELHÄUTER (ECHINODERMATA): Ein Stamm von ausschließlich marinen Organismen; fast alle Arten leben auf dem Meeresboden. Charakteristisch für sie ist ein Wassergefäßsystem, das zur Fortbewegung und Atmung dient. Der Stamm der Echinodermata umfaßt Seesterne (Asteroidea), Seewalzen (Holothuroidea) und Seeigel (Echinoidea). Einige Arten der beiden letzten Gruppen werden kultiviert.

ECHINODERME: Embranchement dorganismes exclusivement marins possédant un système vasculaire à eau servant à lalimentation, à la locomotion, à la respiration et à la perception. Cet embranchement inclut les étoiles de mer, les holothuries et les oursins. Certaines espèces de ces deux derniers groupes sont cultivées.

ECHINODERMI: Phylum di organismi esclusivamente marini caratterizzati da un unico sistema vascolare ad acqua usato per la nutrizione, locomozione, respirazione e percezione. Questo phylum include le stelle marine, le oloturie e i ricci di mare; alcune specie degli ultimi due gruppi vengono allevate.

EQUINODERMOS: Filum de organismos exclusivamente marinos que poseen un sistema vascular de agua que sirve para la alimentación, la locomoción, la respiración y la percepción. Este filum incluye las estrellas de mar, holoturoideos erizos de mar. Algunas especies de estos dos últimos grupos se cultivan.

Was this helpful?
Marin fisk i familien Bothidae. Det latinske synonymetPsetta maxima brukes en del. Finnes langs kysten av Svartehavet, Middelhavet, Vest-Atlanteren (fra Marokko til Nord-Norge) og Østersjøen. Kan bli 1 m lang og oppdrettes i Europa.


TURBOT: A marine fish of the genus Psetta Scopthalmus, Scopthlamus maxima (family Scopthalmida) occurring in coastal waters of the Mediterranean, North and Black Seas and in western Atlantic; grows to 1m length. S. Maesticus occurs in the Black Sea; P. maxima in the Baltic.

ΚΑΛΚΑΝΙ: Θαλάσσιο ψάρι του είδους Psetta Scopthalmus και Scopthlamus maxima (οικογένεια Scopthalmida) που εμφανίζεται στις παράκτιες ακτές της Μεσογείου, της Βορείου και Μαύρης Θάλασσας και το δυτικό Ατλαντικό. Το μήκος του φτάνει το 1m. Το είδος S. maesticus εμφανίζεται στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το είδος P. maxima στη Βαλτική.

STEINBUTT: Mariner Fisch der Gattungen Scophthalmus. (früher auch Psetta , heute ungültig), zur Familie der Scophthalmidae gehörend (Ordnung Pleuronectiformes). Scophthalmus maximus kommt in den Küstengewässern des Nortatlantiks und des Mittelmeeres, der Nordsee und in weiten Teilen der Ostsee vor; wächst bis zu 1 m Länge. Die Unterart S. maximus maeotica kommt im Schwarzen Meer vor.

TURBOT: Poisson marin du genre Psetta . Scopthlamus maxima (Famille des scopthalmidés) des eaux cotières de la Méditerranée, les mers du Nord et Baltique et de l’ouest Atlantique. Peut atteindre 1 m de long. S. Maesticus est l’espèce du Mer du Nord; S. maxima est l’espèce Baltique.

ROMBO: Pesce marino del genere Psetta, Scopthalmus, Scopthalmus maxima (famiglia Scopthalmida) vive nelle acque costiere del Mar Mediterraneo, del Mar Nord e del Mar Nero e nell’Oceano Atlantico occidentale; cresce fino ad una lunghezza di 1 metro. S. maesticus si trova nel Mar Nero; P. maxima nel Mar Baltico.

RODABALLO: Pez marino del género Psetta Scopthalmus, Scopthlamus maxima (familia Scopthalmida) presente en aguas costeras de los mares Mediterráneo, Norte y Negro y en el Atlántico occidental; crece hasta 1 m de longitud. S. Maesticus se encuentra en el Mar Negro y P. maxima en el Báltico.

Was this helpful?
Normal farging av deler eller hele kroppen som et resultat av konsentrering av naturlige fargepigmenter i vevet, f.eks. karotenoider.


PIGMENT: The normal colour of all or part of the body resulting from the concentration of natural colour (pigments) in the tissue, e.g. carotenoid.

ΧΡΩΣΤΙΚΗ (2): Το κανονικό χρώμα όλου ή μερους του σώματος που οφείλεται στη συγκέντρωση φυσικού χρώματος (χρωστικών) στους ιστούς. π.χ. καροτινοειδή.

PIGMENT: Siehe PIGMENTIERUNG.(Die normale Färbung aller Teile des Körpers aufgrund der Konzentration natürlicher Farbstoffe (Pigmente) im Gewebe (z.B. Carotenoide).).

PIGMENT: Formation et accumulation normale ou pathologique de pigment en certains points de lorganisme, par exemple, pigment caroténoïde.

PIGMENTO: Vedi PIGMENTAZIONE.(Normale colorazione di tutto il corpo o di alcune sue parti, dovuta alla distribuzione dei pigmenti nei tessuti; p.e. carotenoidi.).

PIGMENTO: Formación y acumulación normal o patológica de pigmento en ciertos puntos del organismo, por ejemplo, pigmento carotenoide.

Was this helpful?
Normal farging av deler eller hele kroppen som et resultat av konsentrering av naturlige fargepigmenter i vevet, f.eks. karotenoider.


PIGMENTATION: The normal colour of all or part of the body resulting from the concentration of natural colour (pigments) in the tissue, e.g. carotenoid.

ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ: Το κανονικό χρώμα όλου ή μερους του σώματος που οφείλεται στη συγκέντρωση φυσικού χρώματος (χρωστικών) στους ιστούς. π.χ. καροτινοειδή.

PIGMENTIERUNG: Die normale Färbung aller Teile des Körpers aufgrund der Konzentration natürlicher Farbstoffe (Pigmente) im Gewebe (z.B. Carotenoide).

PIGMENTATION: Formation et accumulation normale ou pathologique de pigment en certains points de lorganisme, par exemple, pigment caroténoïde.

PIGMENTAZIONE: Normale colorazione di tutto il corpo o di alcune sue parti, dovuta alla distribuzione dei pigmenti nei tessuti; p.e. carotenoidi.

PIGMENTACIÓN: Formación y acumulación normal o patológica de pigmento en ciertos puntos del organismo, por ejemplo, pigmento carotenoide.

Was this helpful?
Henviser til epifysen (pinealorganet).


PINEAL: Referring to the pineal gland.

ΕΠIΦΥΣIΚΟΣ: Αναφερόμενος στον αδένα της επίφυσης.

PINEAL: Bezieht sich auf die Zirbeldrüse (Pinealorgan; Scheitelorgan).

PINEAL: Qui se rapporte à la glande pinéale.

PINEALE: Riferito alla ghiandola pineale.

PINEAL: Referido a glándula pineal.

Was this helpful?
Ikke-spesifikt opptak av ekstracellulære væsker av en celle via vesikler som er avledet fra plasmamembranen. Dette er trolig prosessen som gjør aktiv transport mulig.


PINOCYTOSIS: The non-specific uptake of extracellular fluid by a cell via small vesicles derived from the plasma membrane. This is believed to be the process which enables active transport to take place.

ΚΥΤΤΑΡΟΠΟΣΙΑ: Μη ειδική πρόσληψη εξωκυτταρικού υγρού από ένα κύτταρο μέσω κυστιδίων που προβάλλουν από την πλασματική μεμβράνη. Πιστεύεται ότι αυτή είναι η διεργασία που επιτρέπει την ενεργό μεταφορά ουσιών από το περιβάλλον στο κύτταρο.

PINOCYTOSE: Nichtspezifische Aufnahme extrazellulärer Flüssigkeit durch eine Zelle mit Hilfe kleiner Vesikel, die der Plasmamembran entstammen. Man geht davon aus, daß dieser Vorgang aktiven Transport von Substanzen bewerkstelligt.

PINOCYTOSE: Lassimilation non-spécifique dun fluide par une cellule au moyen de petites vésicules dérivées de la membrane plasmatique. Processus qui permet un transport actif de se produire.

PINOCITOSI: Assunzione non specifica di fluidi extracellulari attraverso vescicole originate dalla membrana plasmatica. E considerato il processo alla base del meccanismo del trasporto attivo.

PINOCITOSIS: Asimilación no específica de fluido por una célula mediante pequeñas vesículas que derivan de la membrana plasmática. Proceso que permite un transporte activo.

Was this helpful?
Lever av fisk.


PISCIVOROUS: Feeding on fish.

ΙΧΘΥΟΦΑΓΟΣ, ΨΑΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με ψάρια.

PISCIVOR: Fischfressend.

PISCIVORE: Qui se nourrit de poissons.

ITTIOFAGO: Che si nutre di pesci.

PISCÍVORO: Que se alimenta de peces.

Was this helpful?
Liten endokrin kjertel funnet på undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.


PITUITARY GLAND: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions. Syn. hypophysis.

ΥΠΟΦΥΣΗ: Ο μικρός ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται στην κοιλιακή επιφάνεια του εγκεφάλου των σπονδυλωτών. Οι εκκρίσεις του περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ορμόνες: αδρενο-κορτικοτροπίνη, θυροτροπίνη, γοναδοτροπίνη, ΜCΗ, ΜSΗ και προλακτίνη. Αυτές οι ορμόνες ρυθμίζουν την αύξηση και τις φυλετικές λειτουργίες.

HIRNANHANGDRÜSE (Hypophyse): Eine kleine endokrine Drüse, die sich auf der ventralen Oberfläche des Wirbeltiergehirns befindet. Sie sekretiert folgende Hormone: Adreno-Corticotropin, Thyrotropin, Gonadotropin, MCH, MSH und Prolactin. Diese Hormone regulieren das Wachstum und die sexuellen Funktionen.

GLANDE PITUITAIRE: Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine. Syn. hypophysis.

GHIANDOLA PITUITARIA: Piccola ghiandola endocrina collocata sulla superficie ventrale del cervello dei vertebrati. Le sue increzioni comprendono i seguenti ormoni: adrenocorticotropo, tireotropo, gonadotropo, MCH, MSH e prolattina. Questi ormoni regolano la crescita e le funzioni sessuali. Sin. ipofisi.

GLÁNDULA PITUITARIA: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina.

Was this helpful?
Pigger i huden hos bruskfisk. Hos haier og skater dekker de hele kroppsoverflaten. Består av dentin, med en blot indre kjerne (pulpahulen).


PLACOID SCALE (denticle scale): Tooth-like scales present in many fish. In elasmobranchs they cover the total body surface. Placoid scales are composed of dentine, with a pulp cavity.

ΠΛΑΚΟΕΙΔΕΣ ΛΕΠΙ (Οδοντωτό λέπι): Λέπι πολλών ψαριών με σχήμα δοντιού. Στα ελασματοβράγχια, τα πλακοειδή λέπια καλύπτουν όλη την σωματική επιφάνεια. Τα πλακοειδή λέπια αποτελούνται από οδοντίνη και διαθέτουν πολφική κοιλότητα.

PLACOIDSCHUPPE: Zahnähnliche Schuppe vieler Fische. Bei Elasmobranchiern wird die gesamte Körperoberfläche bedeckt. Placoidschuppen sind aus Dentin und einer Pulpahöhle aufgebaut.

ECAILLE PLACOIDE: Ecaille en forme de dent présente chez certains poissons. Composée de dentine avec une cavité remplie de pulpe. De telles écailles couvrent le corps entier des élasmobranches.

SCAGLIE PLACOIDI : Scaglie a forma di dente presenti in molte specie di pesci. Negli Elasmobranchi ricoprono lintera superficie corporea. Le scaglie placoidi sono costituite da dentina e presentano una cavità pulpare.

ESCAMA PLACOIDE: Escama en forma de diente presente en ciertos peces. Compuesta de dentinas con una cavidad llena de pulpa. Tales escamas cubren el cuerpo entero de los elasmobraquios.

Was this helpful?
Lokaliserte klare områder i en bakteriekultur på agarmedium, som skyldes aktivitet av bakteriofag(er). En lignende effekt oppstår når virus fører til lysis i animalske cellekulturer. Telling av plakk-områder er en metode for å estimere konsentrasjonen av plakk-dannenede organismer.


PLAQUE: When bacteria are cultured on nutrient agar, localised clear areas form where bacteriophage action occurs. A similar effect is produced by viruses causing lysis in animal tissue culture. Counting plaques provides a method of estimating concentrations of plaque-forming organisms.

ΠΛΑΚΑ: Κατά την καλλιέργεια βακτηρίων σε θρεπτικό υλικό, σχηματίζονται στα σημεία όπου έχουμε βακτηριοφάγο δράση, τοπικές καθαρές περιοχές. Το ίδιο συμβαίνει και από τη δράση ιών οι οποίοι προκαλούν λύση των κυττάρων σε καλλιέργειες ζωικών ιστών. Η καταμέτρηση των πλακών αποτελεί μια μέθοδο εκτίμησης της πυκνότητας οργανισμών που σχηματίζουν πλάκες.

PLAQUE: Bakterien, die auf Nähragar kultiviert werden, treten lokalisiert klare Zonen auf, in denen bacteriophage Aktivität auftritt. Ein ähnlicher Effekt wird von Viren hervorgerufen, der die Lysis in Gewebekulturen von Organismen verursachen. Das Zählen derartiger xxx ist eine Methode der Abschätzung der Dichte von xxx-formenden Organismen.

PLAQUE: Région localisée de lyse de cellules ou de bactéries cultivées en tapis, provoquée par un virus. Le comptage du nombre de plaques peut etre utilisé afin d’estimer le titre virale.

COLONIE: Quando i batteri vengono coltivati su terreno nutriente di agar, l’azione batteriofaga è testimoniata dalla presenza di aree chiare. Un effetto simile viene prodotto dai virus che provoca la lisi del tessuto animale coltivato. Il conteggio delle colonie rappresenta un metodo di stima della concentrazione degli “organismi formanti colonia”.

CALVA: Área limpia de bacterias cultivadas e agar nutritivo debida a la acción de un bacteriófago. Los virus producen un efecto similar por lisis de cultivos tisulares. El recuento de calvas es un método para estimar las concentraciones de organismos formadores de calvas.

Was this helpful?
Passivt drivende eller i liten grad svømmende organismer. Inkluderer mange mikroskopiske planter og dyr, men også noen store maneter. Planteplankton kalles fytoplankton, mens dyreplankton kalles zooplankton.


PLANKTON: Passively drifting or weakly swimming organisms, including many microscopic plants and animals, but also some large jellyfish; plant plankton are called phytoplankton; animal plankton, zooplankton.

ΠΛΑΓΚΤΟΝ: Παθητικά παρασυρόμενοι ή ασθενώς κολυμβώντες οργανισμοί που περιλαμβάνουν πολλά μικροσκοπικά φυτά και ζώα, καθώς επίσης και μερικές μεγάλες μέδουσες. Το φυτικό πλαγκτόν ονομάζεται φυτοπλαγκτόν, ενώ το ζωικό ζωοπλαγκτόν.

PLANKTON: Passiv driftende oder leicht schwimmende Organismen; beinhaltet mikroskopisch kleine Pflanzen und Tiere, aber auch einige große Quallen; pflanzliches Plankton wird als Phytoplankton, tierisches als Zooplankton bezeichnet.

PLANCTON: Organismes flottants passifs ou à mouvements faibles des eaux douces et marines, renfermant beaucoup de végétaux et animaux microscopiques, mais aussi des méduses. Le plancton végétal est appelé phyloplancton et le plancton animal zooplancton.

PLANCTON: Organismi acquatici, trasportati passivamente dalla corrente, capaci di movimenti limitati; il plancton è principalmente costituito da animali e vegetali microscopici, ma anche da grossi celenterati (meduse). Il plancton vegetale è chiamato fitoplancton, quello animale è detto zooplancton.

PLANCTON: Organismos flotantes pasivos o con débiles movimientos de aguas dulces y marinas; incluye varios vegetales y animales microscópicos, pero también medusas. El plancton vegetal se llama fitoplancton y el plancton animal, zooplancton.

Was this helpful?
Ethvert middel, enten organisk eller uorganisk, som brukes til å ødelegge uønsket vegetasjon.


HERBICIDE: Any agent, either organic or inorganic, used to destroy unwanted vegetation.

ΖIΖΑΝIΟΚΤΟΝΟ: Κάθε παράγοντας, οργανικός ή ανόργανος, που χρησιμοποιείται για την καταστροφή ανεπιθύμητης βλαστησης.

HERBIZID: Jede (an-)organische Substanz, die zur Vernichtung unerwünschter Vegetation eingesetzt wird.

HERBICIDE: Tout agent organique ou non utilisé pour détruire une végétation indésirable.

ERBICIDA: Qualsiasi agente, organico o inorganico, usato per distruggere piante indesiderate.

HERBICIDA: Todo agente orgánico o inorgánico utilizado para destruir una vegetación indeseada.

Was this helpful?
Betegnelsen brukes også for å omfatte alle plantespisende organismer, medregnet organismer som beiter på alger (algeetende) eller fytoflagellater. Betegnelsen brukes også vidt for å inkludere organismer som beiter på bakterier (bakterieetende).


HERBIVOROUS: Plant-eating; the term is also used in a general way to embrace the habit of many organisms that feed on algae (algivorous), or phytoflagellates. In its widest sense, the term is occasionally used to include organisms that feed also on bacteria (bacterivorous).

ΦΥΤΟΦΑΓΟΣ: Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται, όχι μόνο για τους οργανισμούς που τρώνε φυτά, αλλά και με ευρύτερη έννοια για οργανισμούς που τρέφονται με φύκη (φυκοφάγοι) ή με φυτομαστιγωτά. Στην ευρύτατη έννοιά του ο όρος χρησιμοποιείται και για τους οργανισμούς που τρέφονται με βακτήρια.

HERBIVOR (Adj.): Wörtlich, ein Pflanzenfresser; der Ausdruck ist auch allgemeiner gebräuchlich und schließt die Verhaltensweise vieler Organismen ein, die sich von Algen (algivor) und von sog. "Algen " (einschließlich der pigmentierten Protozoen) ernähren, die als "Phytoflagellaten" bekannt sind. Im weitesten Sinne wird der Begriff gelegentlich auch für diejenigen Organismen verwendet, die sich von Bakterien (bakterivor) ernähren.

HERBIVORE (adj.): Salimentant de plantes; le terme est également utilisé dans un sens plus genéral pour décrire les organismes salimentant dalgues (algivore) ou de phytoflagellés. Dans un sens plus large, le terme sapplique parfois aux organismes salimentant de bactéries (bactérivores).

ERBIVORO: Che si alimenta di piante; il termine viene anche usato in maniera più generale per descrivere quegli organismi che si alimentano di alghe (algovori), o di fitoflagellate. Nel senso più ampio il termine viene applicato anche a quegli organismi che si alimentano con batteri (batteriovori).

HERBÍVORO : El que se alimenta de plantas; el término es igualmente utilizado en un sentido más general para describir los organismos que se alimentan de algas (alguívoro). En un sentido más amplio, el término se aplica a veces a los organismos que se alimentan de bacterias (bacterióvoros).

Was this helpful?
Den klare flytende fraksjonen av blodet hos virveldyr (vertebrater) som er igjen etter at blodcellene er fjernet ved sentrifugering. Inneholder fibrinogen.


PLASMA: The fluid fraction of the blood of vertebrates specifically including fibrinogen, the blood protein involved in clotting. Plasma may be separated from the blood cells by centrifugation.

ΠΛΑΣΜΑ: Το υγρό κλάσμα του αίματος σπονδυλωτών που περιέχει ινώδες, την πρωτεΐνη του αίματος που σχετίζεται με την θρόμβωση. Ο διαχωρισμός τους από τα αιμοκύτταρα επιτυγχάνεται με φυγοκέντρηση. Πρβλ ορός.

PLASMA: Klarer, flüssiger, zellfreier Anteil des Vertebratenblutes, den man erhält, wenn man die Blutkörperchen durch Zentrifugieren abtrennt. Das Plasma ist trennbar in das durchsichtig helle Serum (hoher Wasseranteil, Albumine, Globuline, Glucose, Salze) und Fibrinogen, das bei der Blutgerinnung in Fibrin umgewandelt wird.

PLASMA: Fraction liquide du sang des Vertébrés qui contient le fibrinogène, la protéine sanguine responsable de la coagulation. Le plasma est isolé à partir du sang en éliminant les cellules sanguines par centrifugation.

PLASMA: Parte fluida del sangue dei vertebrati che include il fibrinogeno, la proteina del sangue responsabile del coaugulo. Il plasma può essere separato dalla parte corpuscolata del sangue mediante centrifugazione.

PLASMA: Fracción líquida de sangre de la sangre de los vertebrados que contiene fibrinógeno, proteína sanguínea responsable de la coagulación. El plasma es aislado a partir de la sangre eliminando células sanguíneas mediante centrifugación.

Was this helpful?
Celler som utvikles fra B-lymfocytter, produserer antistoffer (immunglobuliner).


PLASMA CELL: A cell of lymphoid derivation, which is the major antibody-producing cell.

ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο λεμφικής προέλευσης. Το κατ εξοχήν κύτταρο που παράγει αντισώματα.

PLASMAZELLE: Eine Zelle lymphoider Ableitung, welche die wichtigste antikörperproduzierende Zelle ist.

PLASMOCYTE: Cellule dorigine lymphoïde, qui est une des principales cellules productrices danticorps.

PLASMACELLULA: Principale cellula, di origine linfatica, produttrice di anticorpi.

PLASMOCITO: Célula de origen linfoide, que es una de las principales células productoras de anticuerpos.

Was this helpful?
Et sirkulært DNA, opprinnelig uavhengig av vertens kromosom. Ofte funnet i bakterier og noen andre celletyper. Brukes mye i genteknologien.


PLASMID: A usually circular piece of DNA, primarily independent of the host chromosome, often found in bacterial and some other types of cell, widely used as a genetic engineering tool.

ΠΛΑΣΜΙΔΙΟ: Κυκλικό συνήθως τεμάχιο DΝΑ, αρχικά ανεξάρτητο από το χρωμόσωμα του ξενιστή, το οποίο βρίσκεται συχνά στα βακτηριακά κύτταρα, αλλά και σε μερικούς άλλους τύπους κυττάρων. Χρησιμοποιείται ευρέως ως εργαλείο στη γενετική μηχανική.

PLASMID: Autonomes, selbstreplizierendes, ringförmiges DNA-Molekül außerhalb des zugehörigen Chromosoms, oftmals in Bakterien und anderen Zelltypen vorkommend (häufig in der Gentechnologie verwendet).

PLASMIDE: ADN circulaire à replication autonome souvent trouvé chez les bactéries et certains autres types cellulaires. Largement employé dans les techniques de clonage moléculaire.

PLASMIDE: DNA circolare a replicazione autonoma, indipendente da quello cromosomico, spesso presente nei batteri e altri tipi di cellule, usato in tecniche di ingegneria genetica.

PLÁSMIDO: ADN circular con réplica autónoma que se encuentra a menudo en las bacterias y ciertos tipos celulares. Extensamente utilizada en técnicas de ingeniería genética.

Was this helpful?
Flerkjernet masse av cytoplasma. Ikke-homologt trofisk stadium i livssyklusen til enkelte protozoer (encelledyr). Et plasmodium kan bevege seg og spise på en amøbelignende måte.


PLASMODIUM: Multinucleate mass of cytoplasm; it is a non-homologous trophic stage in the life cycle of members of various protozoan taxa, serving a role appropriate to the group; a plasmodium may move and feed in amoeboid fashion.

ΠΛΑΣΜΩΔΙΟ: Πολυπύρηνη μάζα του πρωτοπλάσματος. Πρόκειται για ένα μη-ομόλογο τροφικό στάδιο του κύκλου ζωής μελών διαφόρων ομάδων των πρωτοζώων, που παίζει ρόλο ανάλογα με την ομάδα. Τα πλασμώδια κινούνται και τρέφονται με τον τρόπο των αμοιβάδων.

PLASMODIUM: Vielkernige Protoplasmamasse, die von einer Plasmamembran umschlossen ist; es handelt sich um ein bestimmtes, nicht-homologes Stadium im Lebenszyklus vieler Protozoen. Ein Plasmodium kann sich in amöboider Weise bewegen und ernähren.

PLASMODIUM: Masse de protoplasme renfermant plusieurs noyaux entourée dune membrane plasmique; un stade trophique non-homologue du cycle de vie despèces de plusieurs groupes de protozoaires et qui a un rôle approprié à chaque groupe; un plasmodium peut se déplacer et se nourrir de la même façon quune amibe.

PLASMODIO: Massa di citoplasma multinucleato; stadio trofico, non omologo, del ciclo vitale di molti protozoi. Un plasmodio può presentare un movimento e unalimentazione di tipo ameboide.

PLASMODIO: Masa de protoplasma que incluye varios núcleos, rodeada de una membrana plasmática; estado trófico no homólogo del ciclo de vida de especies de varios grupos de protozoos y que un tiene papel específico en cada grupo; el plasmodio puede desplazarse y comer de la misma manera que una ameba.

Was this helpful?
Egenskapen til et materiale som gjør at det kan omformes kontinuerlig uten at det revner når det utsettes for en kraft, og tillater materialet å opprettholde den nye formen når kraften fjernes. Plastisitet og konsistens er kvalitative betegnelser, som består av en sammensetning av fysiske egenskaper.


PLASTICITY: Property of a material which enables it to be continuously deformed without rupture when acted on by a force of sufficient magnitude and allows it to retain its deformed shape after the applied force has been removed. Plasticity, like consistency, is a qualitative term, representing a composite of physical properties.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ιδιότητα ενός υλικού που το καθιστά ικανό να παραμορφώνεται συνεχώς χωρίς να σπάει όταν εξασκείται πάνω του ικανή δυνατή και του επιτρέπει να διατηρεί το σχήμα του και αφού η δύναμη παύσει να ασκείται. Η πλαστικότητα, όπως και η συνοχή, είναι ποιοτικός όρος, που αντιστοιχεί σε ένα πλέγμα φυσικών ιδιοτήτων.

PLASTIZITÄT: Fähigkeit eines Materials, kontinuierlich verformt zu werden, ohne dabei zu zerbrechen, wenn eine ausreichende Kraft auf das Material einwirkt, sowie die Eigenschaft, die neue Form zu behalten, wenn die verformende Kraft nicht mehr einwirkt. Formbarkeit ist, wie Konsistenz, ein qualitativer Begriff, der auf zahlreichen physikalischen Eigenschaften beruht.

PLASTICITE: La capacité dune matière dêtre continuellement déformée, sans rupture, sous laction dune force suffisante pour provoquer un écoulement dans la matière, lui permettant de conserver la forme acquise lorsque la force nagit plus. Le terme plasticité comme le terme consistence est qualitatif et représente un ensemble de caractères physiques.

PLASTICITA: Capacità di un materiale, di essere continuamente deformato senza rotture attraverso lapplicazione di una forza di intensità sufficiente, e di rimanere deformato anche dopo lapplicazione della forza. La plasticità, come la consistenza, è una definizione qualitativa che comprende diverse proprietà fisiche.

PLASTICIDAD: Capacidad de una materia de ser continuamente deformada, sin ruptura, bajo la acción de una fuerza suficiente que le permite mantener su forma después de cesar esta fuerza. El término “plasticidad” como el término “consistencia” es cualitativo y representa un conjunto de caracteres físicos.

Was this helpful?
Beinplate på undersiden av skilpadder.


PLASTRON: Bony plate on the underside of turtles.

ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΘΥΡΕΟΣ: Οστέϊνος δίσκος στο κάτω μέρος του χελύου των χελωνών.

PLASTRON: Knochenplatte auf der Unterseite von Schildkröten.

PLASTRON: Ensemble des plaques osseuses ventrales de la carapace des tortues.

PIASTRONE: Scudo osseo ventrale dei Cheloni.

PLASTRÓN: Conjunto de placas óseas ventrales de la carcasa de tortugas.

Was this helpful?
Parede føtter på bakkroppen hos krepsdyr. Brukes til svømming og/eller feste for befruktet rogn. De første par pleopoder ofte omdannet til paringsorgan.


PLEOPOD: Paired abdominal appendages of crustaceans often referred to as swimmerets.The two first pairs in the male are modified to transfer sperm to females.

ΠΛΕΟΠΟΔΙΟ: Ζεύγη κοιλιακών εξαρτημάτων των καρκινοειδών αναφερόμενα συχνά ως κολυμβητικά εξαρτήματα. Στο αρσενικό τα δύο πρώτα ζεύγη έχουν τροποποιηθεί γιά να μεταφέρουν το σπέρμα στα θηλυκά.

PLEOPOD: Paarige abdominale Schwimmfortsätze der Crustaceen. Bei den Männchen dienen die ersten beiden Paare zur Samenübertragung auf Weibchen.

PLEOPODE: Appendice abdominal natatoire des crustacés jouant souvent le rôle de nageoires. Chez le mâle, les deux premières paires sont modifiées pour le transfert du sperme dans la femelle.

PLEOPODI: Appendici addominali pari dei crostacei, spesso definiti arti natatori. Le prime due paia , nei maschi, sono modificati per il trasferimento dello sperma alla femmina.

PLEÓPODO: Apéndice abdominal natatorio de crustáceos que juega a menudo un papel de aleta. En el macho, los dos primeros pares son modificados para transferir esperma en la hembra.

Was this helpful?
Mellomliggende larvestadium i livssyklusen til visse bendelormer. Har hode og en blæreformet bakkropp. Hos Diphyllobothrium latum utvikler dette larvestadiet seg i leveren til 2. mellomvert (fisk), fra procercoid.


PLEROCERCOID: Intermediate larval stage in the life cycle of certain tapeworms, with a head and a compact bubble-shaped posterior end. In Diphyllobothrium Latum L., this larval stage develops in the liver of the second intermediate host (fishes) from the procercoid.

ΠΛΗΡΟΚΕΡΚΟΕΙΔΕΣ: Ενδιάμεσο προνυμφικό στάδιο στον κύκλο ζωής ορισμένων πλατυελθμίνων το οποίο φέρει κεφαλή και συμπαγές οπίθιο άκρο σχήματος φυσαλίδας. Στο είδος Diphyllobothrium Latum L., το στάδιο αυτό αναπτύσσεται στον δεύτερο ενδιάμεσο ξενιστή (ψάρια) από το προκερκοϊδές.

PLEROCERCOID: Finne (Larvenstadium) mancher Cestoden mit einem Kopf und kompaktem blasenförmigem Hinterende. Entsteht z.B. bei Diphyllobothrium latum im 2. Zwischenwirt (Leber des Fisches) aus dem Procercoid.

PLEROCERCOλDE: Forme larvaire intermédiaire de certains cestodes, avec une tête et une partie postérieure en forme de bulle. Chez le Diphyllobothrium latum L., cette forme larvaire se développe dans le foie du second hôte intermédiaire (poissons) des procercoïdes.

PLEROCERCOIDE: Stadio larvale intermedio del ciclo vitale di alcuni cestodi parassiti, caratterizzato dalla presenza di un capo e da un corpo sferico compatto. In Diphyllobotrium latum questo stadio larvale, si sviluppa nel fegato dellospite intermedio (pesce) da una larva procercoide.

PLEROCERCOIDE: Forma larvaria intermediaria de ciertos cestodos (lombriz solitaria), con una cabeza y una parte posterior en forma de ampolla. En Diphyllobothrium latum L., esta forma larvaria se desarrolla en hígado del segundo huésped intermediario (peces) de los procercoides.

Was this helpful?
Antall kromosomsett som er tilstede, f.eks. haploid (1n), diploid (2n) og triploid (3n).


PLOIDY: The number of sets of chromosomes present, e.g., haploid (1n), diploid (2n) and triploid (3n).

ΠΛΟΕΙΔΙΑ: Ο αριθμός των χρωμοσωμικών ομάδων που φέρει ένα κύτταρο π.χ. απλοειδία (1n), διπλοειδία (2n) και τριπλοειδία (3n).

PLOIDIE: Zahl der Chromosomensätze in der Zelle; eine haploide Zelle hat einen Chromosomensatz (n), eine diploide zwei (2n), triploide drei (3n), usw.

PLOλDIE: Nombre de jeux de chromosomes présents dans une cellule; par exemple, haploïde (1n), diploïdie (2n) et triploïdie (3n).

PLOIDIA: Numero di corredi cromosomici presenti, p.e. aploide (1n), diploide (2n) e triploide (3n).

PLOIDÍA: Número de juegos de cromosomas presente en una célula; por ejemplo, haploide (1n), diploide (2n) y triploide (3n).

Was this helpful?
(1) Fullstendig næringsreserve inkorporert i eggcytoplasma, som aminosyrer, protein, glycogen, fosfolipid (lecitin) og vitaminer. (2) Celler og strukturer forbundet eller assosiert med plommemassen, og danning og utvikling av denne.


YOLK (VITELLUS): (1) Total nutritive reserves incorporated into the egg cytoplasm such as amino acids, proteins, glycogen, phospholipids (lecithin) and vitamins. (2) Cells and structures that are concerned with or associated to the egg yolk and its production and development.

ΛΕΚΙΘΟΣ: (1) Σύνολο θρεπτικών αποθεμάτων που ενσωματώνονται στο κυτταρόπλασμα του αυγού όπως αμινοξέα, πρωτεΐνες, γλυκογόνο, φωσφολιπίδια (λεκιθίνη) και βιταμίνες. (2) Κύτταρα και δομές που σχετίζονται ή αφορούν τον κρόκο του αυγού και την παραγωγή και ανάπτυξή του.

DOTTER (VITELLUS): (1) Gesamtheit der in das Cytoplasma eingelagerten Reserve (Nähr-)substanzen wie Aminosäuren, Proteine, Glykogen, Phospholipide (Lezithin) und Vitamine. (2) Zellen und Strukturen, die mit dem Eidotter und dessen Produktion und Entwicklung entweder verbunden oder assoziiert sind.

VITELLUS: (1) Réserves nutritives renfermées dans le cytoplasme ovulaire tels les acides aminés, protéine, glycogène, phospholipides (lécitine) et vitamines. (2) Cellules, substances ou structures nutritives servant lalimentation endogène doeufs ou de larves.

VITELLO (TUORLO): (1) Tutte le riserve nutritive che si trovano dentro il citoplasma dell’uovo come aminoacidi, proteine, glicogeno, fosfolipidi (lecitina) e vitamine. (2) Le cellule e le strutture che riguardano oppure sono associate al vitello dell’uovo e alla sua produzione e sviluppo.

VITELO: (1) Reservas nutritivas encerradas en el citoplasma ovular tales como los aminoácidos, proteínas, glucógeno, fosfolípidos (lecitina) y vitaminas. (2) Células, sustancias o estructuras nutritivas que sirven para la alimentación endógena de huevos o de larvas.

Was this helpful?
Et sekkliknende organ (lat. Syncytium) som omslutter plommemassen. Typisk for embryo som utvikles fra telolecitale egg (egg med stor plommemasse). Hos fisk dannes plommesekken fra de eksterne områdene av discoblastula der først ectoderm og deretter entoderm og parietale og vicerale cellelag fra mesoderm omslutter plommemassen.


YOLK SAC: A sac-like organ that encloses the yolk. It is typical for embryos which develop from telolecithal eggs. In fishes, the yolk sac is formed from the external areas of the disco-blastula where initially the ectoderm and later the entoderm and parietal and visceral germ layer of the mesoderm envelop the yolk.

ΛΕΚΙΘΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ: Σακόμορφο όργανο που περικλείει την λέκιθο. Είναι τυπικό γιά έμβρυα που αναπτύσσονται από τελολεκιθικά αυγά. Στα ψάρια, ο λεκιθικός σάκος σχηματίζεται από τις εξωτερικές περιοχές του δισκο-βλαστιδίου, όπου αρχικά το εξώδερμα και αργότερα το ενδόδερμα και η βρεγματική και σπλαγχνική βλαστική στιβάδα του μεσοδέρματος περικλείουν την λέκιθο.

DOTTERSACK: Ein meist kugelförmiges Organ, das mit Dottermasse gefüllt und typisch für Embryonen ist, die aus telolecithalen Eiern hervorgegangen sind. Bei Fischen entsteht er aus den außerembryonalen Bezirken der Discogastrula, in dem zunächst das Ektoderm und später das Entoderm und das parietale und vicerale Blatt des Mesoderms den Dotter umwachsen.

SAC VITELLIN: Organe en forme de petite boule qui renferme le vitellus. Typique des embryons issus doeufs télolécithes. Chez les poissons, le sac vitellin est élaboré à partir des régions extérieures de la disco-blastula ou initialement lectoderme et plus tard lentoderme ainsi que les feuillets viscéraux et pariétaux du mésoderme enveloppent le vitellus.

SACCO VITELLINO: Un organo sacciforme che racchiude il vitello. È tipico degli embrioni o larve che si sviluppano da uova telolecite. Nei pesci, il sacco vitellino prende origine dalle aree esterne della disco-blastula dove inizialmente l’ectoderma e dopo l’endoderma, insieme allo strato parietale e viscerale del mesoderma, incamerano il vitello.

SACO VITELINO: Órgano en forma de pequeña bola que contiene vitelo. Típico de embriones derivados de huevos telolecíticos. En peces, el saco vitelino es elaborado a partir de las zona externas del disco blastular o inicialmente el ectodermo y más tarde el endodermo así que las capas viscerales y parietales del mesodermo envuelven el vitelo.

Was this helpful?
Mange fiskelarver klekkes med en stor del av plommemassen intakt. Betegnelsen plommesekklarve blir benyttet fra klekking til plommemassen er fullstendig absorbert.


YOLK-SAC LARVAE: Many fishes hatch while they still have a considerable amount of yolk remaining. From the time of hatching until the yolk sac is fully absorbed, they are referred to as yolk-sac larvae .

ΠΡΟΝΥΜΦΗ ΜΕ ΛΕΚΙΘΟ: Μερικά ψάρια εκκολάπτονται ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη σημαντική ποσότητα λεκίθου. Αναφέρονται ως προνύμφες από την στιγμή εκκόλαψης και μέχρις ότου απορροφηθεί εντελώς ο λεκιθικός σάκκος και στη συνέχεια ως νύμφες.

DOTTERSACKLARVEN: (auch Dottersackbrut genannt); Viele Fische schlüpfen mit einem erheblichen Dottervorrat. Sie werden vom Zeitpunkt des Schlüpfens bis zur vollständigen Aufzehrung des Dottervorrats als Dottersacklarven bezeichnet.

ALEVIN A VITELLUS: Chez plusieurs espèces de poissons, léclosion des larves a lieu avant la résorption totale du vitellus. Les larves sont appelées alevins à vitellus jusquà résorption totale du sac vitellin.

LARVAE CON SACCO VITELLINO: Le uova di molti pesci schiudono avendo ancora una quantità considerevole di vitello riesiduo. Il nome dato alle larve di pesci nel periodo che intercorre dalla schiusa fino al totale assorbimento del sacco vitellino, è “larva con sacco vitellino”.

ALEVÍN CON VITELO: En muchos especies de peces, la eclosión de larvas tiene lugar antes de la absorción total del vitelo. Las larvas son llamadas alevín con vitelo hasta la absorción total del saco vitelino.

Was this helpful?
Sykdom karakteriseres ved unormalt store mengder væske i larvens plommesekk, skyldes en tidligere delvis asfyxi (kvelning). I klekkerier forekommer sykdommen ofte når utilstrekkelige mengder vann i inkubatorer fører til lave oksygennivåer og høye karbondioksidnivåer.


BLUE-SAC DISEASE: A disease of sac fry characterized by opalescence of the yolk sac and caused by previous partial asphyxia. In hatcheries, the disease often occurs when insufficient water exchange in incubators leads to low oxygen levels and high carbon dioxide levels.

ΓΛΑΥΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥ: Ασθένεια του σάκου των ιχθυδίων που χαρακτηρίζεται από ιριδισμό (οπαλισμό) του λεκιθικού σάκου και οφείλεται σε μερική ασφυξία. Στα εκκολαπτήρια, συχνά εκδηλώνεται όταν ανεπαρκής αλλαγή νερού στους επωαστές οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα.

DOTTERBLASENWASSERSUCHT: Eine Krankheit der Dottersackbrut. Kennzeichnet sich durch eine abnorme Vergrößerung und blauschillernde Verfärbung des Dottersackes nach vorangehendem Sauerstoffmangel. Sie wird hervorgerufen durch ungenügende Zufuhr von Frischwasser zum Erbrütungswasser verbunden mit geringem Sauerstoffgehalt und erhöhtem Kohlendioxidgehalt.

SAC VITELLIN BLEU: Maladie des larves à vitellus caractérisée par lopalescence du sac vitellin et provoquée par une asphyxie partielle subie préalablement. Cette maladie a lieu dans les écloseries quand les échanges deau sont insuffisants, créant un déficit en oxygène et un excédant en gaz carbonique.

SACCO VITELLINO BLU (MALATTIA DEL): Una malattia degli avannotti con sacco vitellino, caratterizzata dall’opalescenza del sacco vitellino e causata da precedente parziale asfissia. In avannotteria, la malattia si verifica spesso quando uno scambio insufficiente dell’acqua negli incubatoi causa un basso tenore di ossigeno e alti livelli di anidride carbonica.

SACO VITELINO AZUL: Enfermedad de larvas con vitelo caracterizada por opalecescencia del saco vitelino y provocada por una previa asfixia parcial. Esta enfermedad tiene lugar en los criaderos cuando el cambio de agua es insuficiente, creando déficit en oxígeno y exceso en dióxido carbónico.

Was this helpful?
Fiskens larvestadium fra klekking til slutten på plommesekkstadiet. Benevnelsen blir brukt på larver av salmonider og lignende fisk frem til de svømmer opp fra grusen/klekkesubstratet og begynner å svømme fritt.


ALEVIN: The larval stage of fish from hatching to the end of dependence on endogenous yolk as a source of nutrition. This term is often restricted to salmonids and related fishes before they emerge from the spawning gravel /incubation substrate, to begin swimming freely.

ΙΧΘΥΟΝΕΟΣΣΟΣ: Το νυμφικό στάδιο του ψαριού από την εκκόλαψη μέχρι το τέλος του σταδίου εξάρτησης από την ενδογενή λέκιθο ως πηγή τροφής. Στα σολομοειδή ο όρος συχνά περιορίζεται και αφορά την περίοδο πριν την ανάδυση από τα χαλίκια του υποστρώματος γαμετοτοκίας/εκκόλαψης και πριν αρχίσει να κολυμβά ελεύθερα.

ALEVIN: Larvenphase zwischen Schlupf und der Aufzehrung des Dottervorrats. Der Begriff wird meist nur für Salmoniden und Verwandte verwendet, bevor sie aus dem Laichbett/Erbrütungssubstrat aufsteigen und frei zu schwimmen beginnen. Synonym für Dottersacklarve.

ALEVIN: Stade du cycle du développement dun poisson de léclosion jusquà la fin de sa dépendance sur ses réserves vitellines. Ce terme est souvent limité aux Salmonidés, ou poissons apparentés avant quils émergent du gravier afin de nager librement.

LARVA CON SACCO VITELLINO: Il periodo larvale del pesce dalla schiusa dell’uovo al completo riassorbimento del sacco vitellino (tuorlo endogeno come fonte di alimentazione). Gli autori anglosassoni chiamano ‘alevin’ questo stadio, riferendo il termine principalmente ai salmonidi , prima che questi emergano dalla ghiaia d’incubazione, per cominciare a nuotare liberamente.

ALEVÍN: Estado del ciclo de desarrollo de un pez desde la eclosión hasta la dependencia de sus reservas vitelinas. En salmónidos y peces parecidos, este término se limita a las formas anteriores a la emersión para nadar libremente.

Was this helpful?
Henviser til dyr som mangler mekanismene som trengs for å kunne regulere kroppstemperaturen. Kroppstemperatur og metabolismehastighet påvirkes av temperaturen i det ytre miljøet, og kroppstemperaturen påvirkes til en viss grad av metabolismehastigheten.


POIKILOTHERMIC: Refers to animals that lack a mechanism for internal temperature regulation; the body temperature and the metabolic rate are influenced by the external temperature and to some extent body temperature is also influenced by the metabolic rate.

ΠΟΙΚΙΛΟΘΕΡΜΟΣ: Αναφέρεται σε ζώα που δεν έχουν εσωτερικό μηχανισμό για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία του σώματος και ο μεταβολικός ρυθμός επηρεάζονται από την εξωτερική θερμοκρασία και ως ένα βαθμό η θερμοκρασία του σώματος επηρεάζεται επίσης από τον μεταβολικό ρυθμό. Πρβλ. ομοιόθερμος

POIKILOTHERM: Wechselwarm; wechselwarmblütig sind Tiere, die keinen Mechanismus zur Regulierung der Körpertemperatur besitzen und deren innere Temperatur vom Aktivitätszustand (z.B. Thunfische) und von der Außentemperatur abhängig ist, wobei die Intensität der Stoffwechselvorgänge von der Außentemperatur beeinflußt wird.

PΈCILOTHERME: Se dit des animaux qui manquent dun mécanisme interne de régulation de température. La température corporelle ainsi que le taux de métabolisme sont influencés par la température ambiante et, à un certain degré, la température corporelle est également influencée par le taux de métabolisme.

PECILOTERMO: Animale sprovvisto di un meccanismo di regolazione della temperatura interna; la temperatura corporea ed il metabolismo sono influenzati dalla temperatura esterna.

POIQUILOTERMO: Dícese de los animales que carecen de mecanismo interno de regulación de temperatura. La temperatura corporal así como la tasa metabólica están bajo la influencia de la temperatura ambiental.

Was this helpful?
Liten celle som produseres under utviklingen av oocytter (hunnlige kjønnsceller). Inneholder én av kjernene som ble dannet ved første eller andre deling i meiosen.


POLAR BODY: Minute cells produced during development of oocyte containing one of the nuclei derived from first or second division of meiosis.

ΠΟΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ: Μικρά κύτταρα που παράγονται κατά την ανάπτυξη του ωοκυττάρου και περιέχουν έναν από τους πυρήνες που παράγονται κατά την πρώτη ή τη δεύτερη μειωτική διαίρεση.

POLKÖRPER: Während der Oozytenentwicklung entstandene Zellen, die einen der Nuclei aus der ersten oder zweiten Meioseteilung enthalten.

GLOBULE POLAIRE: Petite cellule issue des 1e et 2e division méiotique de lovocyte et ne comprenant que du matériel nucléaire.

GLOBULO POLARE: Piccola cellula prodotta durante lo sviluppo delloocita contenente uno dei due nuclei derivati dalla prima o dalla seconda divisione meiotica.

CUERPO POLAR: Pequeña célula producida durante la formación del oocito (óvulo en fase de maduración) y que contiene uno de los núcleos derivados de la primera o de la segunda división de la miosis.

Was this helpful?
Land som er gjenvunnet fra havet eller andre vannmasser ved konstruksjon av demninger for å holde vannet ute.


POLDER: Land reclaimed from the sea or other body of water by the construction of an embankment to hold back the water.

ΠΟΛΝΤΕΡ: Εκταση που έχει προέλθει από αποξήρανση της θάλασσας (αλίπεδο) ή άλλου υδατικού συστήματος με την κατασκευή αναχωμάτων που συγκρατούν το νερό.

POLDER: Aus dem Meer oder anderen Wasserkörpern gewonnenes Land durch den Bau von Deichen und Umfriedungen.

POLDER: Région conquise par lhomme sur la mer, ou autre plan deau, par la construction dune digue de rétention.

POLDER: Terreno sottratto al mare o a un corpo dacqua con la costruzione di un argine di contenimento.

PÓLDER: Zona conquistada por el hombre en el mar, o en otra masa de agua por la construcción de terraplén de retención.

Was this helpful?
Klasse med marine leddormer (rekke Annelida), med parede, flate bevegelsesorganer (børsteføtter med børster). Noen arter oppdrettes som agn. Noen arter skiller ut kalkholdige tuber, disse gir problemer ved begroing i akvakultur.


POLYCHAETES: Marine annelid worms with paired, flattened, bristle-tipped organs of locomotion. Some species are cultured as bait. In addition, some species secrete calcareous tubes. These often cause fouling problems in aquaculture.

ΠΟΛΥΧΑΙΤΟΙ: Θαλάσσιοι δακτυλιοσκώληκες που φέρουν ζευγαρωτά τριχόμορφα κινητήρια εξαρτήματα. Ορισμένα είδη καλλιεργούνται για να χρησιμεύσουν ως δόλωμα. Ορισμένα είδη εκκρίνουν ασβεστώδες υλικό και δημιουργούν προβλήματα σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας (μαλούπα (βλ.λ).

POLYCHAETEN: Marine Würmer (Anneliden) mit paarigen, abgeflachten, borstenartigen Organen zur Fortbewegung. Einige Arten werden als Köder kultiviert. Einige Arten scheiden kalkhaltige Hüllen aus. Diese verursachen in der Aquakultur oftmals Fouling-Probleme in wichtigen Systemkomponenten.

POLYCHETES: Vers marins portant des paires de parapodes aplatis garnis de soies et servant à la locomotion. Quelques espèces sont cultivées comme appâts. Dautre part, dautres espèces sécrètent des tubes calcaires. Elles sont souvent à lorigine de problèmes de fouling en aquaculture.

POLICHETI: Anellidi marini che presentano, su ogni segmento, un paio di parapodi dotati di un ciuffo di setole. Alcune specie, utilizzate come esche, vengono allevate. Le specie che secernono tubi calcarei possono, con le loro incrostazioni, causare problemi negli impianti di acquacoltura.

POLIQUETOS: Gusano anélido marino que lleva pares de parápodos aplanados que sirven para la locomoción. Algunas especies se cultivan como cebo. Además, algunas especies secretan tubos calcáreos. A menudo son el origen de problemas de contaminación en acuicultura.

Was this helpful?
Kan spise ulike typer føde, ofte fra ulike trofiske nivåer.


POLYPHAGOUS: Capable of eating various kinds of food, often derived from different trophic levels.

ΠΟΛΥΦΑΓΟΣ: Οργανισμός ικανός να τρέφεται με διάφορα είδη τροφής, συχνά προερχόμενα από διαφορετικά τροφικά επίπεδα.

POLYPHAG: Die verschiedensten Arten von Nahrung fressend.

POLYPHAGE: Qui salimente de nourriture variée, souvent dérivés de différents niveaux trophiques.

POLIFAGO: In grado di nutrirsi con vari tipi di cibo, spesso provenienti da diversi livelli trofici.

POLIFAGO: Que se alimenta varios tipos de comida, a menudo derive de diferentes niveles tróficos.

Was this helpful?
Brukt for å beskrive atferden til en organisme som formerer seg med mer enn én partner.


POLYGAMOUS: Used to describe the behaviour of an organism which reproduces with more than one mate.

ΠΟΛΥΓΑΜΙΚΟΣ: Χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή της συμπεριφοράς ενός οργανισμού ο οποίος αναπαράγεται με περισσότερους από έναν συντρόφους.

POLYGAM: Vielehig. Bezieht sich auf Individuen, die sich mit mehr als einem Partner vermehren.

POLYGAME: Comportement dun organisme saccouplant avec plus dun partenaire.

POLIGAMO: Individuo che durante il periodo riproduttivo si accoppia con più di un compagno.

POLÍGAMO: Comportamiento de un organismo que se acopla con más de una pareja.

Was this helpful?
Oppdrett av to eller flere ikke-konkurrerende arter i samme oppdrettsenhet.


POLYCULTURE: The rearing of two or more non-competitive species in the same culture unit.

ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η εκτροφή δύο ή περισσότερων μη ανταγωνιστικών ειδών στην ίδια μονάδα καλλιέργειας.

POLYKULTUR: Das Halten und Züchten von zwei oder mehreren nicht konkurrienden Arten in derselben Kultureinheit. Im Gegensatz zu integrierten Systemen (s. u. diesem Begriff) befaßt sich die Polykultur mit der gemeinsamen Haltung von ausschließlich aquatischen Organismen verschiedener Arten oder systematischer Kategorien (Fisch-Fisch; Fisch-Mollusken, Fisch-Krebs, oder jede andere Kombination). Unterschiede zu integrierten Systemen siehe unter diesem Begriff.

POLYCULTURE: Elevage dau moins deux espèces non-compétitives dans la même installation aquacole.

POLICOLTURA: Lallevamento di due o più specie non in competizione, allinterno di una stessa unità di coltura.

POLICULTIVO : Cultivo de al menos dos especies no competitivas en la misma instalación acuícola.

Was this helpful?
Metode for eksponentielt å amplifisere spesifikke regioner i DNA ved bruk av primere og varmebestandig DNA-polymerase. Denne teknikken kan kobles sammen med revers transkripsjon av et spesifikt RNA (RT-PCR) for å produsere et amplifisert dobbeltrådet DNA som er komplementært med mål RNA. I noen tilfeller er det mulig å detektere og identifisere et enkelt mål DNA-molekyl med denne teknikken.


POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR): Method to exponentially amplify specific regions of DNA using primers and a heat-stable DNA polymerase. This technique may be coupled to the reverstranscription of a specific RNA (RT-PCR) producing an amplified double-stranded DNA that is complementary to the target RNA. In some cases it is possible to detect and identify a single target DNA molecule with this technique.

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ. (PCR): Μέθοδος με την οποία πολλαπλασιάζονται εκθετικά συγκεκριμένες περιοχές DNA, χρησιμοποιώντας κατάλληλους πριμοδότες (βλ.λ.) μαζί με μια ανθεκτική στη θερμοκρασία DNA πολυμεράση. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την ανάστροφη μεταγραφή (βλ.λ) ενός συγκεκριμένου RNA (RT-PCR), παράγοντας ένα ενισχυμένο, δίκλωνο DNA, το οποίο είναι συμπληρωματικό στο RNA στόχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με την τεχνική αυτή ακόμα και ένα μοναδικό μόριο DNA.

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR): Methode zur exponentiellen Amplifizierung spezifischer Regionen der DNA mit Hilfe von sog. Primers und einer hitzestabilen DNA-Polymerase. Dieses Verfahren kann mit einer Umkehrtranskription einer spezifischen RNA (RT-PCR) verbunden werden, wobei eine amplifizierte Doppelstrang DNA erstellt wird, die komplementär zur Ziel-RNA ist. In einige Fällen ist es mit Hilfe dieser Methode möglich, eine einzelnes Ziel-DNA-Molekül zu erkennen und zu identifizieren.

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR): Méthode utilisée pour amplifier de façon exponentielle une région spécifique d’ADN utilisant des amorces et une polymérase ADN thermostable. Cette technique peut être couplée à la transcription inverse d’un ARN spécifique (RT-PCR), produisant un ADN double brin qui est complémentaire à l’ARN cible. Dans certaines circonstances, il est possible de déceler une seule molécule d’ADN par cette technique.

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR): Metodo per amplificare esponenzialmente specifiche regioni di DNA utilizzando un primer e DNA polimerasi termo-stabile. Questa tecnica può essere accoppiata con la trascrittasi inversa di uno specifico RNA (RT-PCR) che produce una doppia elica di DNA amplificata, complementare all’RNA target. In alcuni casi con questa tecnica è possibile determinare ed identificare un asingola molecola target di DNA.

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA: Método para amplificar exponencialmente regiones específicas de ADN usando iniciadores o « primers » y una polimerasa de ADN. Esta técnica puede acoplarse a la transcripción inversa de un ARN específico (RT-PCR) produciendo un ADN de doble hebra amplificado complementario al ARN diana. En algunos casos con esta técnica es posible detectar e identificar como diana un ADN simple.

Was this helpful?
Variasjon innen en art, tilstedeværelse av ulike former innen samme art. På DNA-nivå viser dette seg som forskjell i baseparsekvens mellom individer. Tilstedeværelse av genomer med ulike alleler i en populasjon. Forskjellene på DNA-nivå uttrykkes ofte som ulike fenotyper eller i form av ulike innskrenkende mønstre.


POLYMORPHISM: Intraspecific variation; the existence of individuals of more than one form within a species. On the DNA level, this refers to differences in base pair sequence between two individuals; occurrence of genomes with different alleles in a population; the differences are often expressed in different phenotypes or in forms of different restrictive patterns.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική ποικιλομορφία. Η ύπαρξη, σένα είδος, ατόμων με περισσότερες από μία μορφές. Στο επίπεδο του DΝΑ αναφέρεται στις διαφορές σε αλληλουχία ζευγών βάσεων μεταξύ δύο ατόμων. Η ύπαρξη γονιδιωμάτων με διαφορετικά αλληλόμορφα σε ένα πληθυσμό. Οι διαφορές συχνά εκφράζονται με διαφορετικούς φαινότυπους ή με μορφές με διαφορετικές περιοριστικές ιδιότητες.

POLYMORPHISMUS: Intraspezifische Variation. Das Vorkommen von mehreren Erscheinungsformen innerhalb einer Art. Im Hinblick auf die DNA bezieht sich der Begriff auf die Sequenz der Basenpaare zweier Individuen; Auftreten von Genomen mit unterschiedlichen Allelen in einer Population; die Unterschiede können sich in Form verschiedener Phänotypen oder z.B. in Form unterschiedlicher restriktiver Eigenschaften zeigen.

POLYMORPHISME: Variation intraspécifique. Lexistence dindividus de formes différéntes parmi une seule espèce. Au niveau de lADN, ce terme décrit les différences de séquences de bases entre deux individus; lexistence de génomes dont les allèles diffèrent dans une même population; les différences sont souvent exprimées sous forme de phénotypes différents ou sous forme de distribution restrictive différente.

POLIMORFISMO: Variazione intraspecifica; esistenza di individui morfologicamente diversi allinterno della stessa specie. A livello del DNA di due individui, è dovuto alla differente sequenza delle coppie di basi; presenza, in una popolazione, di genomi con alleli diversi.

POLIMORFISMO: Variación intraespecífica. Existencia de individuos de formas diferentes dentro de una sola especie. En el ámbito de ADN, este término describe las diferencias de secuencias de base entre dos individuos; la existencia de genomas cuyos alelos difieren en una misma población; las diferencias son a menudo expresadas en forma de fenotipos diferentes o en forma de distribución restrictiva diferente.

Was this helpful?
Celle med tre eller flere sett av det haploide genomet.


POLYPLOID CELL: Cells with three or more sets of the haploid genome.

ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρα με τρία ή περισσότερα αντίγραφα του απλοειδούς γονιδιώματος.

POLYPLOIDE ZELLE: Zellen mit mehr als zwei Kopien des haploiden Genoms.

CELLULE POLYPLOλDE: Cellules comportant plus de deux copies du génome haploïde.

CELLULA POLIPLOIDE: Cellula con tre o più corredi cromosomici aploidi.

CÉLULA POLIPLOIDE: Célula que contiene mas de dos copias del genoma haploide.

Was this helpful?
Tilstand der en celle eller flere celler i en organisme inneholder tre eller flere haploide sett med kromosomer.


POLYPLOIDY: State in which a cell or cells of an organism contain three or more haploid sets of chromosomes, e.g. triploid.

ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΙΑ: Κατάσταση στην οποία ένα κύτταρο ή κύτταρα ενός οργανισμού περιέχουν τρεις ή περισσότερες απλοειδείς σειρές χρωμοσωμάτων, π.χ. τριπλοειδία (βλ.λ)

POLYPLOIDIE: Zustand, in dem eine Zelle oder Zellen eines Organismus drei oder mehr haploide Chromosomensätze besitzen.

POLYPLOλDIE: Etat dans lequel une cellule, ou des cellules dun organisme sont porteuses dau moins trois compléments haploïdes de chromosomes.

POLIPLOIDIA: Condizione per la quale una cellula possiede tre o più corredi cromosomici aploidi, p.e. triploide.

POLIPLOIDÍA: Estado en el cual una célula o células de un organismo poseen un número de cromosomas mayor que 3 o más de lo normal.

Was this helpful?
Henviser til et oksygenfattig akvatisk miljø rikt på nedbrytingsprodukter (inneholder vanligvis mye organisk materiale).


POLYSAPROBIC: Pertaining to an aquatic habitat that is poor in dissolved oxygen and rich in decomposition products (typically containing a high degree of organic material).

ΠΟΛΥΣΑΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΣ: Αναφέρεται σε θαλάσσιο ενδιαίτημα φτωχό σε διαλυμένο οξυγόνο και πλούσιο σε προϊόντα αποικοδόμησης (κατά κανόνα, με υψηλή συγκέντρωση οργανικού υλικού).

POLYSAPROB: Bezieht sich auf ein aquatisches Habitat, das arm an gelöstem Sauerstoff und reich an Abbauprodukten (stark organisch belastet) ist; dieses steht im Gegensatz zu mesosaproben und oligosaproben Habitaten, die mäßig oder gering organisch verschmutzt sind, und somit weniger Ammonium und Schwefelwasserstoff produzieren. Synonyme: Sapropelebiotisch, sapropelisch.

POLYSAPROBIE: Relatif à un habitat aquatique qui est pauvre en oxygène, mais riche en produits de décomposition (fort degré de pollution organique).

POLISAPROBICO: Ambiente acquatico, con bassa concentrazione di ossigeno disciolto e ricco di prodotti della decomposizione (contenenti elevate quantità di materiale organico).

POLISAPRÓBICO: Relativo a un hábitat pobre en oxígeno, pero que es rico en productos de descomposición (fuerte grado de contaminación orgánica).

Was this helpful?
Kompleks oppbygd av flere tett sammenbundne ribosomer, som aktivt translaterer (oversetter) ett enkelt mRNA.


POLYSOME; POLYRIBOSOME: A complex of several ribosomes in close association, which are actively translating a single mRNA.

ΠΟΛΥΣΩΜΑ, ΠΟΛΥΡΙΒΟΣΩΜΑ: Σύμπλεγμα στενά συνδεδεμένων ριβοσωμάτων, τα οποία μεταφράζουν ενεργά ένα μοναδικό mRΝΑ.

POLYSOM; POLYRIBOSOM: mRNA, die mit einer Reihe aktiv umgesetzten Tribosomen verbunden ist.

POLYSOME ; POLYRIBOSOME: Unité de traduction active comportant un ARN messager et plusieurs ribosomes.

POLISOMA - POLIRIBOSOMA: Complesso di vari ribosomi strettamente associati, impegnati nella traduzione di un singolo mRNA.

POLISOMA, POLIRIBOSOMA: Unidad de traducción activa que incluye un ARNm y varios ribosomas.

Was this helpful?
(1) Gruppe individer av samme art, som lever innen et bestemt område. Er vanligvis til en viss grad isolert fra andre grupper av samme art. (2) I statistikk: Hele gruppen av ting eller individer som undersøkes.


POPULATION: (1) A group of individuals of one species, occupying a defined area and usually isolated to some degree from other groups of this species. (2) In statistics, the whole group of items or individuals under investigation.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: (1) Ομάδα ατόμων ενός είδους, που καταλαμβάνουν ορισμένη περιοχή, συνήθως σχετικά απομονωμένη από άλλες ομάδες του ιδίου είδους. (2) Στην στατιστική, το σύνολο των υπό μελέτην αντικειμένων.

POPULATION: Gruppe von Individuen einer Art, die ein definiertes Gebiet bewohnen und in einem bestimmten Maße von anderen Gruppen dieser Art isoliert sind. In der Statistik wird damit die ganze Gruppe oder Individuen in der Untersuchung bezeichnet.

POPULATION: (1) Groupe dorganismes dune même espèce occupant une zone géographique spécifique et plus ou moins isolé dautres groupes de cette espèce. (2) En statistique, se dit dun ensemble dentités ou dindividus étudiés.

POPOLAZIONE: (1) Gruppo di individui, appartenenti alla stessa specie, che occupa un’area definita e solitamente isolato da altri gruppi conspecifici. (2) In statistica definisce l’intero gruppo di oggetti o di individui oggetto della valutazione.

POBLACIÓN: (1) Grupo de organismos de una misma especie que ocupa una zona geográfica específica y más o menos aislada de otros grupos de esta especie. (2) En estadística, dícese de un conjunto de identidades o de individuos estudiados.

Was this helpful?
Slekt av rødalger, tilhørende familien Bangiaceae. Den har karakteristiske store røde eller fiolette blader (eg. thalli). Dyrkes som matkilde i Kina og Japan, der den er kjent som nori.


PORPHYRA: Genus of red algae belonging to the family Bangiaceae. It has characteristic large red or purple fronds, and is cultivated as a food source in China and Japan, where it is known as Nori.

PORPHYRA: Γένος ερυθρών φυκών που ανήκουν στην οικογένεια Bangiaceae. Φέρει χαρακτηριστικούς μεγάλους ερυθρούς η πορφυρούς θαλλούς και καλλιεργείται ως πηγή τροφής στην Κίνα και Ιαπωνία, όπου είναι γνωστό με το όνομα Νori.

PORPHYRA: Eine Gattung der Rotalgen, die zur Familie Bangiaceae gehört. Diese Algen besitzen lange rote bis purpurfarbene Thalli; sie werden überwiegend in Japan und China kultiviert; in Japan auch als Nori bekannt.

PORPHYRA: Genre dalgues rouges appartenant à la famille des Bangiaceae. Caractérisée par des grandes feuilles rouges ou pourpres. Cultivée comme source alimentaire en Chine et au Japon où elle est aussi appelée Nori.

PORPHYRA: Genere di alghe rosse appartenenti al genere delle Bangiaceae. Caratterizzata da estese ramificazioni rosse o purpuree; viene coltivata a scopo alimentare in Cina e Giappone, dove è chiamata Nori.

PORPHYRA: Género de alga que pertenece a la familia de Bangiaceae. Caracterizada por grandes hojas rojas o púrpuras. Cultivada como fuente alimentaria en China y Japón dónde se llama también Nori.

Was this helpful?
Det å være permeabel (gjennomtrengelig), dvs. å ha en løs nok tekstur til at væsker eller gasser kan trenge gjennom porer. Forholdet mellom volumet til hulrommene i det gjennomtrengelige materialet og volumet til massen av det gjennomtrengelige materialet (annet mål for porøsitet). Graden av luftstrøm gjennom et testmateriale.


POROSITY: The quality or state of being permeable, i.e., of sufficiently loose texture to permit the passage of fluids or gases through pores. The ratio of the volume of the interstices of the material to the volume of the mass is one measure of porosity; another is the rate of air movement through a test specimen.

ΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ: Ενα σώμα είναι πορώδες όταν η υφή του είναι αρκούντως χαλαρά ώστε να επιτρέπει την διεύλευση υγρών ή αερίων μέσω των πόρων του. Μέτρο του πορώδους είναι ο λόγος του όγκου των διάκενων του υλικού προς τον ολικό όγκο του.

POROSITÄT: Durchlässigkeit, Porigkeit, Löchrigkeit . Eine ausreichend poröse Struktur, die das Durchdringen von Flüssigkeiten oder Gasen durch Poren zuläßt. Das Verhältnis des Volumens der Zwischenräume im Material zum Volumen der Masse ist ein Maß der Porösität. Ein weiteres Maß ist die Rate der Luftbewegung durch ein Testmaterial.

POROSITE: Qualité ou état de ce qui est perméable, cest-à-dire de texture suffisamment lâche afin de permettre le passage de fluides à travers les pores. Le rapport entre le volume des interstices dun matériau et son volume total est une mesure de la porosité; une autre mesure est la vitesse de passage de lair à travers un échantillon expérimental.

POROSITA: Qualità di una struttura permeabile, cioè che presenta una discontinuità nella struttura tale da permettere il passaggio di fluidi e gas attraverso dei pori. Il rapporto tra il volume degli interstizi del materiale e il volume totale del materiale, viene utilizzato per misurare la porosità. Un’altra misura della porosità di un materiale, è data dalla quantità d’aria che lo attraversa.

POROSIDAD: Calidad o estado de lo que es permeable, es decir de textura suficientemente laxa para permitir el paso de fluidos a través los poros. La relación entre el volumen de intersticios de una materia y el volumen total es una medida de porosidad; otra medida es la velocidad de paso de aire a través una muestra experimental.

Was this helpful?
Metode brukt i skjelloppdrett (f.eks. østers) der matskjell produksjonen skjer i garnposer på bukker i litoralsona. I motsetning til i bunnkultur som finner sted på havbunnen.


BAG CULTURE: Method of shellfish culture (for example, oysters) in which ongrowing takes place in mesh bags held on intertidal trestles as opposed to bottom culture which takes place on the sea bed.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΚΚΟΥ: Μέθοδος οστρακοκαλλιέργειας (π.χ. στρείδια) κατά την οποία η αύξηση πραγματοποιείται σε σάκκο με τρύπες, ο οποίος τοποθετείται σε στύλους τοποθετημένους στην παλιρροιακή ζώνη. Σε αντιδιαστολή με την καλλιέργεια στον πυθμένα.

SACK-KULTUR: Eine Methode zur Zucht von Muscheln und Austern. Dabei werden die Tiere zum Abwachsen in engmaschigen Netzen gehalten, die auf Gestellen im Gezeitenbereich ausgebracht werden (im Gegensatz zur Bodenkultur auf dem Meeresgrund).

CULTURE EN POCHE: Méthode de culture de coquillages (par exemple les huîtres) dans laquelle le grossissement seffectue dans des poches en filets plastiques maintenues sur des tables dans les zones destran, par opposition à la culture de fond.

COLTIVAZIONE IN SACCO A RETE: Metodo di coltivazione di crostacei e molluschi (per esempio, delle ostriche) in cui la crescita si svolge dentro sacchi di rete sostenuti su cavalletti intertidali in alternativa alla coltivazione bentonica che si svolge sul fondale marino.

CULTIVO EN BOLSA: Método de cultivo de marisco (por ejemplo ostras) en el cual el engorde se efectúa en bolsas de plástico mantenidas encima de mesas en las zonas de la orilla, opuesto al cultivo de fondo.

Was this helpful?
Post, lat. = bakre. Anatomisk betegnelse brukt for a beskrive den bakre delen (kaudal) av en organisme, fremre delen (kranial) kalles anterior. Aksen mellom den fremre og bakre delen kan deles inn i dorsal (mot ryggsiden), ventral (mot buksiden)og lateral (ut mot siden).


POSTERIOR: Anatomical term used to describe one pole of the body plan of an organism, the opposite pole being termed anterior; the poles carry the mouth and anus respectively. With respect to the axis between the poles the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident. Since this is not the case in certai

ΟΠΙΣΘΙΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται πρόσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα διαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε άλλα

POSTERIOR: Begriff in der Anatomie, der zum hinteren Teil eines Organismus hinweist (Gegenteil zu "anterior"). In bezug auf die Körperachse zwischen dem Vorder- und Hinterende eines Organismus können die Körperebenen in dorsale, ventrale und laterale Segmente eingeteilt werden. Bei Vertebraten liegt die Wirbelsäule und das Notocord in der Regel dorsal. Bei Invertebraten liegt der zentrale Nervenstrang dagegen meist ventral. Bei Fischen sind die Lagen der angesprochenen Regionen offensichtlich. Dies ist ni

POSTERIEUR: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé antérieur. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci ne

POSTERIORE: Termine anatomico, per definire l’estremità della figura corporea di un organismo opposta a quella anteriore; le due estremità, sono rispettivamente caratterizzate dalla presenza di ano e bocca. Rispetto all’asse longitudinale, la figura corporea può essere distinta in regione dorsale, regione ventrale e regioni laterali. Nei vertebrati, la colonna vertebrale e la corda neurale sono dorsali; negli invertebrati, la catena gangliare è collocata ventralmente. Nei pesci l’orientazione anatomica dell

POSTERIOR: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto se llama anterior. El polo anterior lleva la boca y el polo posterior lleva el ano. Con relación al eje entre estos dos polos, el cuerpo se divide en cuatro zonas: dorsal, ventral, lateral izquierdo y lateral derecho. En vertebrados, la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales, mientras que en los invertebrados, el cordón nervioso es ventral. En peces, la orientación es evidente. Ese no es el caso de ot

Was this helpful?
Stadium etter larvestadiet. Ligner på det juvenile stadiet, men mangler fremdeles visse egenskaper.


POSTLARVA: Stage occurring after the larval stage, resembling the juvenile but still lacking certain characteristics.

ΜΕΤΑΝΥΜΦΗ: Στάδιο που ακολουθεί το προνυμφικό στάδιο. Μοιάζει με το νεαρό άτομο αλλά εξακολουθούν να απουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά.

POSTLARVE: Stadium nach dem Larvalstadium, das dem juvenilen Stadium sehr ähnlich ist, für dessen Erreichen jedoch noch einige Merkmale fehlen.

POST LARVE: Stade situé après le stade larvaire ressemblant au stade juvénile mais nen ayant pas encore certains caractères.

POSTLARVA: Stadio vitale successivo a quello larvale, con alcune caratteristiche tipiche dello stadio giovanile.

POST-LARVA: Estado situado después del estado larvario similar al estado juvenil pero que todavía no ha desarrollado ciertos caracteres.

Was this helpful?
Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p


POTENTIATED SULPHONAMIDES: Refers to any antimicrobial agent comprising a specific member of the sulphonamide group in combination with a potentiator, usually trimethoprim. Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5

ΔΡΑΣΤIΚΕΣ ΣΟΥΛΦΑΜIΔΕΣ: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

POTENTIERTE SULFONAMIDE: TEICHWIRTSCHAFT (TEICHKULTUR): POTENTENZIERTE SULFONAMIDE: Bezieht sich auf diejenigen antimikrobiellen Substanzen, die sich aus einem spezifischen Sulfonamid und einem Potenzierer zusammensetzen. Gewöhnlich handelt es sich dabei um Trimethoprim. Potenzierte Sulfonamide blockieren im Vergleich zu Sulphonamiden eine andere Phase des Folsäurestoffwechsels. Das Mischungsverhältnis zwischen potentiertem Sulphonamid und Potenzierer sollte im Idealfall auf das pharmakologische Verhalten der Substanzen

SULFANOMIDES POTENTIALISES: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

SOLFONAMMIDI POTENZIATI: Qualsiasi agente antimicrobico appartenente alla classe dei solfonammidi in combinazione con un farmaco potenziatore, di solito il trimethoprim. I solfonammidi potenziati, bloccano un diverso stadio metabolico dell’acido folico rispetto ai normali solfonammidi. Il rapporto di concentrazione tra solfonammide e potenziatore, dovrebbe essere basato sulle caratteristiche farmacocinetiche dei due farmaci. Per il trattamento dei pesci esistono scarsi dati sui dosaggi. I più comuni solfonammidi potenzi

SULFONÁMIDAS POTENCIADAS: Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.

Was this helpful?
Parts per billion. Se KONSENTRASJON.


Ppb: Parts per billion.

PPB: ppb: Μέρη ανά δισεκατομμύριο.

PPB: Die Menge einer Substanz in einem bestimmten Volumen eines Mediums, in dem es gleichmäßig verteilt ist. Verschiedene Mengeneinheiten sind gebräuchlich, um die Konzentration einer Substanz in einem Medium anzugeben. Das Gewicht einer Substanz in einem Liter Wasser wird häufig als Gewichts-Volumenverhältnis, also in mg/L ausgedrückt. Die Einheiten werden oft in Verhältniszahlen angegeben, wie z.B. in "parts per million" (ppm; z.B. 1 mg einer Substanz in einem Liter, oder 1000 g reinen Wassers = 1

Ppb: Parts par billion. Les concentrations de substances dans leau sont souvent exprimées en mg.l-1. Les unités: parts par million (ppm) et parts par billion (ppb) sont souvent employées de façon interchangeable avec mg.l-1. Cependant il est déconseillé dutiliser lunité ppb, puisque un billion nest pas interpreté de la même façon en Europe (1012) quen Amérique du Nord (109). Il faut noter que les unités mg/l et ppm ne sont pas strictement équivalentes puisque la première est une

Ppb: Parti per miliardo.

Ppb: Parte por billón.

Was this helpful?
Parts per million. Se KONSENTRASJON.


Ppm: Parts per million.

ppm: Mέρη ανά εκατομμύριο, βλ. συγκεντρώσεις.

ppm: Parts per million (ein Millionstel); Konzentrationsangabe, entspricht mg/L.

Ppm: Parts par million. Les concentrations de substances dans leau sont souvent exprimées en mg.l-1. Les unités: parts par million (ppm) et parts par billion (ppb) sont souvent employées de façon interchangeable avec mg.l-1. Cependant il est déconseillé dutiliser lunité ppb, puisque un billion nest pas interpreté de la même façon en Europe (1012) quen Amérique du Nord (109). Il faut noter que les unités mg/l et ppm ne sont pas strictement équivalentes puisque la première est une

Ppm: Parti per milione.

Ppm: Parte por millón.

Was this helpful?
Parts per thousand = promille. Se KONSENTRASJON.


Ppt: Parts per thousand.

ppt: ppt: Μέρη ανά χίλια.

Ppt: Ppt: Promille.

Ppt: Partws par mille. Les concentrations de substances dans leau sont souvent exprimées en mg.l-1. Les unités: parts par million (ppm) et parts par billion (ppb) sont souvent employées de façon interchangeable avec mg.l-1. Cependant il est déconseillé dutiliser lunité ppb, puisque un billion nest pas interpreté de la même façon en Europe (1012) quen Amérique du Nord (109). Il faut noter que les unités mg/l et ppm ne sont pas strictement équivalentes puisque la première est une

Ppt: Parti per mille.

Ppt: Parte por mil.

Was this helpful?
Handlingen der et dyr fanger eller fortærer et annet dyr (bytte) fra en annen og vanligvis mindre art.


PREDATION: Act of animal capturing or consuming another (prey) of a different and usually smaller species.

ΘΗΡΕΥΣΗ: Η πράξη ενός ζώου όταν τρώγει ένα άλλο ζώο (λεία) διαφορετικού είδους και συνήθως μικρότερου μεγέθους.

RAUB; PREDATION: Vorgang, bei dem ein Tier ein anderes (Beute) einer anderen und normalerweise kleineren Art erbeutet und frißt.

PRÉDATION: Acte dun animal se nourrissant dun autre (proie), despèce différente et en général plus petit.

PREDAZIONE: Atto di un animale che ne uccide o ne cattura un altro (preda), di specie differente e generalmente di taglia inferiore, per cibarsene.

PREDACIÓN: Hecho de que un animal se alimenta de otros (presa), de especie diferente y en general más pequeño.

Was this helpful?
Et dyr som dreper og fortærer et annet dyr (for å få føde).


PREDATOR: An animal which kills and consumes other animals for food.

ΘΗΡΕΥΤΗΣ: Ζώο που σκοτώνει και καταναλώνει άλλα ζώα ως τροφή .

RÄUBER: Ein Tier, das andere Tiere zum Beutererwerb tötet und als Futter verzehrt.

PREDATEUR: Animal qui tue dautres animaux afin de salimenter.

PREDATORE: Animale che cattura altri animali per nutrirsene.

PREDADOR: Animal que mata otros animales para alimentarse.

Was this helpful?
Anordning som brukes på oppdrettsanlegg for å skremme vekk predatorer (bla sel og fugl) ved å sende ut kraftige lydsignaler, eller lignende anordninger enten over eller under vann.


SCARER: A device used on farms to ward off predators (such as seals, birds) by sounding of a klaxon or similar device either over or under water.

ΦΟΒΗΤΡΟ: Συσκευή χρησιμοποιούμενη σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας γιά την προστασία από θηρευτές (όπως φώκιες ή πουλιά) με χρήση ηχητικού σήματος από κλάξον ή παρόμοιο όργανο στην επιφάνεια του νερού ή υποβρυχίως.

SCHEUCHGERÄT-ANLAGE: Eine Einrichtung, um Räuber von einer Aquakulturanlage fernzuhalten oder zu vertreiben (z.B. Seehunde, Seelöwen, Raubvögel). Es wird versucht, eine Scheuchwirkung durch Über- oder Unterwassergeräusche (z.B. Klickgeräusche) zu erzielen.

EPOUVANTAIL SONORE: Appareil utilisé sur les sites aquacole afin déloigner les prédateurs (oiseau, phoques par exemple), souvent à laide dun klaxon qui sonne sous ou au-dessus de leau.

SPAVENTAPASSERI SONORO: Strumento usato dagli allevatori per allontanare i predatori (come gli uccelli) tramite lemissione di un suono di clacson o uno scoppio, in prossimità dellacqua.

ESPANTAJO SONORO: Aparato utilizado en las granjas acuícolas para alejar a los predadores (pájaros o focas por ejemplo), a menudo con la ayuda de claxon que suena debajo o fuera del agua.

Was this helpful?
(1) I skalldyroppdrett: Et garn eller stengsel som brukes for å redusere effekten av predasjon (q.v.), f.eks. krabbegjerde brukt ved bunnkultur av kamskjell for å hindre krabber i å komme inn i oppdrettsområdet. (2) I fiskeoppdrett: Brukt rundt/over oppdrettsmerder og over kar for å holde ute predatorer (sel, oter, fugl etc.).


PREDATOR NET: (1) In shellfish farming, it is a net or barrier used to reduce the effects of predation, e.g. shellfish, typically by crabs and dog whelks on clams, mussels, oysters and other culture species. (2) In finfish farming, it is used to surround a cage under water or as a top-net over tanks or cages to deter predators.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ: Στην καλλιέργεια ασπονδύλων περίφραξη με δίχτυ που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των επιπτώσεων της θήρευσης, των μυδιών, των στρειδιών και άλλων καλλιεργούμενων ειδών κυρίως από τα καβούρια και από άλλα γαστρερόποδα. Στην ιχθυοκαλλιέργεια το προστατευτικό δίχτυ χρησιμοποιείται γύρω και πάνω από τους κλωβούς για να εμποδίζει την προσέγγιση των θηρευτών.

RÄUBERSCHUTZNETZ: (1) In der Molluskenzucht ein Netz oder eine künstliche Barriere, die den Wegfraß durch Räuber (z.B. durch Krabben und Bohrmuscheln auf Muschel- und Austernbetten und solcher anderer Mollusken-Bodenkulturen) verhindern sollen. (2) In der Fischzucht solche Netze, die entweder über Becken zum Schutz gegen Raubvögel oder um Käfige herum ausgebracht werden, um dort Räuber wie Seehunde und Seelöwen oder Fischottern abzuhalten.

FILET ANTI PREDATEURS: (1) Dans les entreprises ostréicoles, filet ou barrière utilisée pour réduire les effets des prédateurs; par ex. les coquillages par les crabes, de buccins sur les palourdes, les moules, les huîtres et les autres espèces en culture. (2) En pisciculture, on les utilise pour couvrir les cages immergées ou sur les bassins et les cages flottantes.

RETE ANTI PREDADATORI: (1) Negli allevamenti di crostacei o di bivalvi è una rete utilizzata per ridurre i casi di predazione; p.e. gamberi da parte di granchi oppure ostriche e mitili da parte di molluschi predatori. (2) In piscicoltura è installata, a protezione delle gabbie sommerse o come copertura di quelle galleggianti, per impedire l’accesso ai predatori (delfini, uccelli).

RED ANTI PREDADORES: (1) En las empresas ostreicolas, red o barrera utilizada para reducir los efectos de los predadores; por ejemplo las conchas para los cangrejos, de buccinos en los cangrejos, las almejas, las ostras y las otras espacies en cultivo. (2) En piscicultura, se utilizan para cubrir las jaulas sumergidas o sobre los estanques y las jaulas flotantes.

Was this helpful?
Naturlig utsatt for angrep av en sykdom.


PREDISPOSITION: Constitutional vulnerability to attack by a disease.

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ: Ευπάθεια σε μια ασθένεια οφειλόμενη στην κράση του οργανισμού.

PRÄDISPOSITION: Konstitutionelle Empfänglichkeit für bestimmte Krankheiten.

PREDISPOSITION: Aptitude naturelle à contracter certaines maladies.

PREDISPOSIZIONE: Vulnerabilità congenita all’attacco di una malattia.

PREDISPOSICIÓN: Aptitud natural para contraer ciertas enfermedades.

Was this helpful?
Utvikling av et stabilt atferdsmønster hos sosiale arter, som skjer i en spesiell tidsperiode tidlig i utviklingen. Dette skjer ved eksponering for et sett med stimuli, hvorved de brede overindviduelle egenskapene for artene blir gjenkjent som et ”artsmønster” og deretter brukt som utløsere.


IMPRINTING: The imposition of a stable behaviour pattern in social species by exposure, during a particular period in early development, to one of a restricted set of stimuli whereby the broad supra-individual characteristics of the species come to be recognized as a "species-pattern" and subsequently used as releasers.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ: Η παγίωση κατά την νεαρή ηλικία ενός ζώου ενός σταθερού προτύπου συμπεριφοράς το οποίο διαμορφώνεται με την έκθεση του ζώου σε ένα ερέθισμα ή ένα περιορισμένο σύνολο ερεθισμάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτού του υπερ-ατομικού προτύπου συμπεριφοράς αναγνωρίζονται από όλα τα άτομα ενός είδους και χρησιμεύουν ως έναυσμα για την ενεργοποίηση του δεδομένου προτύπου συμπεριφοράς.

PRÄGUNG: Die Einprägung stabiler Verhaltensmuster durch Exposition gegenüber einer begrenzten Anzahl von Stimuli während einer bestimmten Phase der frühen Entwicklung. Dabei werden die Charakteristika des Supra-Individuums der Art als "Artmuster" ausgeprägt und schließlich als Auslöser benutzt; d.h. bei sozialen Arten, bei welchen die auslösenden Reizsituationen in einer bestimmten Lebensphase erlernt werden müssen, ist ein späteres Umlernen kaum oder gar nicht möglich.

IMPREGNATION: Limposition dun mode stable de comportement chez les espèces sociales par exposition, pendant une période déterminée au début du développement, à un stimulus, ou à une série restreinte de stimulus; sur quoi les caractéristiques supra-individuelles dune espèce sont reconnues comme en qualité de spécimen spécifique et sont utilisés par la suite comme déclencheurs.

IMPRINTING: Imposizione di un quadro comportamentale stabile in specie sociali, in seguito allesposizione, allinterno di un periodo critico, ad uno stimolo compreso in un ristretto "set". Di conseguenza, vengono riconosciute e fatte proprie le caratteristiche sopraindividuali di una specie, utilizzate poi nelle espressioni comportamentali.

IMPREGNACIÓN/IMPRINTING: Imposición de un modo estable de comportamiento en las especies sociales por exposición, durante un periodo determinado al principio del desarrollo, a un estímulo, o a una serie restringida de estímulos; en él, las características supraindividuales de una especie son reconocidas como patrón específico y son utilizadas después como disparadores.

Was this helpful?
Blanding av vitaminer og mineraler (alene eller i lag) og andre bestanddeler.


PREMIX: A "preliminary mix" is a mixture of vitamins and minerals (alone or together) and other ingredients (preservatives, antioxidants) which is included in a formulated diet in very small quantities.

ΠΡΟΜΙΓΜΑ: "Προκαταρκτικό μίγμα" είναι μια ανάμειξη βιταμινών και ανόργανων αλάτων (χωριστά ή μαζί) και άλλων συστατικών (συντηρητικών, αντιοξειδωτικών) που περιλαμβάνεται σε μια δίαιτα σε πολύ μικρές ποσότητες.

PREMIX: Eine Mischung aus Vitaminen und/oder Mineralien und anderen Zutaten (Arznei, Konservierungsstoffe, Antioxidantien), die der hersgestellten Nahrung in sehr kleinen Mengen beigemischt wird. Premix ist die Abkürzung für "Preliminary mixture", was soviel wie "Vormischung" bedeutet, die der eigentlichen Futterrezeptur zugegeben wird.

PREMELANGE: Un prémélange est un mélange de vitamines et de minéraux ( à part ou ensemble) avec dautres ingrédients (médicaments, agents conservateurs, agents anti-oxydants) qui sont incorporés en faible quantité dans un aliment.

PREMIX: Miscela preliminare, da aggiungere al mangime, di vitamine, minerali e altre sostanze.

MEZCLA PREVIA: Mezcla de vitaminas y minerales (por separado o juntos) con otros ingredientes (medicamentos, agentes conservadores, agentes anti-oxidantes) que se incorporan en baja cantidad en un alimento.

Was this helpful?
Den fremste knokkelen i gjellelokket hos fisk. Den har gjerne kanaler for sidelinjeorganet. Gjellelokket er bygget opp av fire flate knokler.


PREOPERCULE: The cheekbone in fishes. A superficial, L-shaped bone on the side of the head. Its free edge marks the beginning of the gill cover and consists of a vertical and a horizontal lower limb. Many fishes have serrations along the edge of the preopercle.

ΠΡΟΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ: Το "μάγουλο" των ψαριών. Ενα επιφανειακό οστούν σχήματος L στο πλάϊ της κεφαλής. Η ελεύθερη ακμή του δείχνει την αρχή του βραγχιακού επικαλύμματος και αποτελείται από ένα κατακόρυφο και ένα οριζόντιο κάτω χείλος. Πολλά ψάρια έχουν οδοντώσεις στο χείλος του προεπικαλύμματος.

PRÄOPERCULUM:: Der "Backenknochen" der Fische. Ein oberflächlich gelegener Knochen in L-Form beiderseits des Kopfes. Seine freien Enden markieren den Anfang des Kiemendeckels. Viele Fische haben Zackenenden entlang der Kante des Präoperculums.

PREOPERCULE: Un des os supportant lopercule chez le poisson. Os superficiel et en forme de L situé sur la partie latérale de la tête. Le bord libre marque le début de lopercule et se compose dune partie verticale et dune partie inférieure horizontale. De nombreux poissons possèdent un préopercule à bord dentelé.

PREOPERCOLO: Porzione del capo dei pesci costituita da un osso a forma di “L” presente sui due lati del cranio. Presenta un bordo sporgente che delimita l’inizio della zona opercolare (osso opercolare).

PREOPÉRCULO: Uno de los huesos que soportan el opérculo en los peces. Hueso superficial y en forma de L situado en la parte lateral de la cabeza. El borde libre marca el comienzo del opérculo y se compone de una parte vertical y de una parte inferior horizontal. Varios peces poseen un preopérculo con borde dentado.

Was this helpful?
(1) Konserveringspraksis der målet er å bevare arter som er i ferd med å bli utryddet, eller utvalgte landområder i deres naturlige tilstand. (2) Konservering av matvarer. (3) Kjemisk fiksering av biologisk materiale (f.eks. ved hjelp av formalin).


PRESERVATION: (1) Conservation practices aimed at preserving disappearing species of organisms, or selected areas, in their natural state. (2) In food, cf. perishability (3) Chemical fixation of biological sample material (e.g. by formalin).

ΔIΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: (1)Μέθοδος που στοχεύει στην διατήρηση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση ή επιλεγμένων περιοχών στην φυσική τους κατάσταση. (2) στα τροφιμα: πρβλ ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ (3)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Χημκή μονιμοποίηση υλικού βιολογικών δειγμάτων (π.χ. με φορμόλη)

KONSERVIERUNG: (1) Schutzmaßnahmen zur Erhaltung aussterbender Arten oder für bestimmte Gebiete, um sie in ihrem ursprünglichen Zustand zu erhalten. (2) Haltbarmachung von leicht verderblichen Waren. Besonders wichtig für solche aus Fischerei und Aquakultur. (3) Langzeitaufbewahrung von biologischen und anderen Proben für spätere Untersuchung.

PRESERVATION: (1) Pratiques destinées à préserver une espèce en voie de disparition ou de préserver une zone géographique dans son état naturel. (2) Conservation des aliments. (3) Fixation chimique des échantillons biologiques (par le formol par exemple).

PRESERVAZIONE: (1) Protezione, volta alla conservazione dello stato naturale, di organismi o ambienti particolari, in via di scomparsa. (2) Conservazione degli alimenti. (3) Fissazione chimica di campioni biologici (p.e. formalina).

PRESERVACIÓN: (1) Prácticas destinadas a preservar una especie en vía de desaparición o de preservar una zona geográfica en un estado natural. (2) Concervación de alimentos, cf. corruptibilidad. (3) Fijación química de muestras biológicas (con formol por ejemplo).

Was this helpful?
Utbredelse av en sykdom målt i antall syke individer dividert med det totale antall individer i populasjonen.


PREVALENCE: The total number of disease cases in a population. It can be represented as a percentage of that population.

ΕΠIΚΡΑΤΗΣΗ: Ο συνολικός αριθμός περιστατικών ασθένειας σένα πληθυσμό. Εκφράζεται ως ποσοστό επί του πληθυσμού.

PRÄVALENZ: Die Gesamtanzahl von Krankheitsfällen innerhalb einer Population. Sie wird in Prozent der Population ausgedrückt.

PREDOMINANCE: Le nombre total de cas de maladie dans une population, parfois exprimé comme un pourcentage de la population.

INCIDENZA: Numero totale dei casi di una malattia in una popolazione. Può essere indicata come una percentuale della popolazione.

PREDOMINANCIA: Número total de casos de enfermedad en una población, a veces expresado como porcentaje de población.

Was this helpful?
En kort enkelttrådet oligonukleotid som fester seg til et DNA-molekyl og som fungerer som startpunktet for syntese av den komplementære DNA-tråden.


PRIMER (MOLECULAR GENETICS): A short (usually about 20 nucleotides) single-stranded DNA molecule complementary to part of a target DNA or RNA. Once hybridised to its target, it is used to initiate DNA or RNA synthesis by a DNA, or RNA, polymerase using the rest of the target as a template. This results in the production of a complementary DNA or RNA.

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣ (μοριακή γενετική): Ένα βραχύ (περίπου 20 νουκλεοτιδίων) μονόκλωνο μόριο DNA, συμπληρωματικό ενός DNA ή RNA στόχου. Μετά την υβριδοποίηση του με το μόριο στόχο, χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει η σύνθεση του DNA ή RNA με τη βοήθεια μιας DNA ή RNA πολυμεράσης, χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο τμήμα του στόχου ως εκμαγείο. Το αποτέλεσμα είναι να παραχθεί ένα συμπληρωματικό DNA ή RNA.

PRIMER: Ein bereits eingedeutschter Begriff in der Molekulargenetik: Ein kurzes (gewöhnlich etwa 20 Nukleotide umfassendes) Einzelstrang-DNA-Molekühl, das komplementär zu Teilen einer Ziel-DNA oder –RNA ist. Nachdem dieses Molekül mit der Ziel-DNA hybridisiert wurde, wird es benutzt, um die DNA oder RNA Synthese mittels eines DNA-oder RNA- Enzyms (polymerase) als Matritze einzuleiten. Das Ergebnis ist die Herstellung einer komplementären DNA oder RNA..

AMORCE (génétique Moléculaire) : Courte séquence d’ADN simple brin (généralement d’environ 20 nucléotides) qui est complémentaire à une région cible d’un ADN ou ARN. Une fois hybridé sur sa séquence cible, sert à initier la néosynthèse d’ADN ou d’ARN par une polymérase ADN ou ARN, utilisant le reste de l’acide nucléique cible comme matrice. Ceci mène à la synthèse d’un ADN ou ARN complémentaire à la cible.

PRIMER: (Genetica molecolare) : Un corto e singolo filamento di DNA (circa 20 nucleotidi), complementare ad una parte di DNA o RNA target. Una volta ibridizzato col proprio target è utilizzato per iniziare la sintesi di DNA o di RNA da parte di una DNA o RNA polimerasi utilizzando il resto del target come stampo. Ciò porta alla produzione di DNA o di RNA complementari.

PRIMER: En inglés original. Oligonucleótido corto de hebra simple que se une a la molécula de un ADN y que funciona como el punto de arranque de la síntesis de una hebra complementaria.

Was this helpful?
Serie av plateformede utvekster på gjellebuen, oftest stivet opp av brusk. Sekundærlamellene sitter på disse. Se GJELLELAMELL.


PRIMARY LAMELLA: Major structural constituent of the gills of fish and shellfish. The secondary lamellae are attached to these.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΑΣΜΑ: Σημαντικό χαρακτηριστικό των βραγχίων των ψαριών και ασπονδύλων, στο οποίο προσαρμόζονται τα δευτερογενή ελάσματα.

PRIMÄRLAMELLEN: Wichtige Strukturbestandteile der Kiemen von Fischen, Mollusken und Krebsen. Die Sekundärlamellen bauen auf diese auf sind.

LAMELLES PRIMAIRES: Structure majeure constituant les branchies de poissons et de coquillages. Les lamelles secondaires sont attachées à elles.

LAMELLA PRIMARIA: Struttura principale delle branchie dei pesci e dei molluschi, alla quale sono connesse le lamelle secondarie.

LAMINILLAS PRIMARIAS: Estructuras mayores constituyendo las branquias de peses y marisco. Las laminillas secundarias se atan a ellas.

Was this helpful?
Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske alger bestemmes brutto o


PRIMARY PRODUCTION: The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η παραγωγή (βλ.λ) νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους (βλ.λ) οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας (βλ.λ). Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (βλ.λ) (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά

PRIMÄRPRODUKTION: Die gesamte Masse an neuem organischen Material, die durch die photosynthetische Aktivität der Pflanzen erzeugt wurde.

PRODUCTION PRIMAIRE: La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production primaire nette.

PRODUZIONE PRIMARIA: La produzione di materia organica da parte degli autotrofi, come ad esempio le alghe fotosintetiche. Spesso, è il primo anello della catena alimentare. La quantità totale di materia organica prodotta nell’unità di tempo da un individuo, da una popolazione, in un area o in un volume d’acqua, è chiamata produzione primaria lorda. Dalla sottrazione alla produzione lorda, dei consumi di materia organica dovuti al metabolismo (p.e. respirazione, si ottiene la misura della produzione primaria netta. P

PRODUCCIÓN PRIMARIA: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

Was this helpful?
(1) I analytisk kjemi: En liten anordning (som en elektrode) for å teste eller måle en kvantitet. (2) I gentikk: DNA- eller RNA- fragment med en bestemt sekvens, ofte radioaktivt merket. Brukes for å finne og identifisere korresponderende sekvenser i nukleinsyrer ved hybridisering (mellom probe og nukleinsyre).


PROBE: (1) In analytical chemistry: a small device (such as an electrode) for testing or measuring a quantity. (2) In genetics: a fragment of DNA or RNA with a defined sequence usually labelled with a radioactive substance, which is used to find and identify corresponding sequences in nucleic acids by selectively hybridizing with them.

ΑΝIΧΝΕΥΤΗΣ: (1) Αναλυτική χημεία: Μικρή συσκευή (π.χ. ηλεκτρόδιο) γιά τον εντοπισμό ή την μέτρηση μιάς ποσότητας. (2) Γενετική: Τεμάχιο DNA ή RNA με μιά ορισμένη αλληλουχία συνήθως σημασμένη με ραδιενέργεια, χρησιμοποιούμενη γιά τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό των αντίστοιχων αλληλουχιών σε νουκλεϊκά οξέα μέσω επιλεκτικού υβριδισμού.

SONDE: (1) Analytische Chemie: ein kleines Gerät (z.B. eine Elektrode), um quantitative Messungen direkt durchzuführen. (2) Genetik: Ein Fragment einer DNA oder RNA mit definierter Sequenz, meist radioaktiv markiert, dass zur Identifizierung korrespondierender Nukleinsäuresequenzen mit Hilfe selektiver Hybridisierung verwendet wird.

SONDE: (1) Chimie analytique: petit dispositif (électrode par exemple), utilisé pour tester ou doser à distance un paramètre donné. (2) Génétique: petite chaîne dADN ou dARN à séquence définie et habituellement marquée radioactivement, utilisée afin de déceler une séquence correspondante dans un échantillon dacides nucléiques, par hybridation sélective.

SONDA: (1) In chimica analitica: piccolo strumento (come un elettrodo) per verificare e misurare una quantità. (2) In genetica: frammento di DNA o di RNA con una sequenza conosciuta, marcata con una sostanza radioattiva. La sonda marcata, viene utilizzata per individuare (attraverso un’ibridazione selettiva) le sequenze corrispondenti negli acidi nucleici.

SONDA: (1) Química analítica: pequeño dispositivo (electrodos por ejemplo), utilizado para probar o dosificar a distancia un parámetro determinado. (2) Genética: pequeña cadena de ADN o de ARN con secuencia definida y normalmente marcada con una sustancia radioactiva, utilizada con el fin de identificar una secuencia que corresponde a una muestra de ácidos nucleicos, por hibridación selectiva.

Was this helpful?
En levende mikrobiell fôrtilsetning der vertsdyrets tarmflora styrkes. Det er ikke klart hvordan disse bakteriefloraene virker, men det er kjent at de produserer enzymer og vitaminer i tillegg til å styrke motstandskraften mot sykdommer.


PROBIOTIC: A live microbial feed supplement where the host animal benefits by the improvement of the balance of its intestinal microbial flora. It is not yet clear how these bacterial flora function but it is known that they produces enzymes and vitamins in addition to enhancing protection against disease.

ΠΡΟΖΩΤΙΚΟ: Ζωντανό μικροβιακό τροφικό πρόσθετο το οποίο ο βελτιώνει το ισοζύγιο της εντερικής μικροβιακής χλωρίδας του ξενιστή. Αν και η ακριβής δράση αυτής της χλωρίδας δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητή, είναι ωστόσο γνωστό πως χρησιμεύει επειδή παράγει ένζυμα και βιταμίνες καθώς και επειδή βοηθάει στην άμυνα ενάντια σε μολύνσεις.

PROBIOTISCH : Mikrobenkulturen, die lebend als Futtermittelzusatz eingesetzt werden. Das "Wirtstier“ (die kultivierte Art) profitiert von einem verbesserten Gleichgewicht der mikrobiellen Intestinalflora. Es ist bisher nicht eindeutig geklärt, wie diese Bakterienflora im Darm funktioniert. Es ist jedoch bekannt, das sie Enzyme und Vitamine produzieren und zusätzlich den Schutz gegen Infektionskrankheiten erhöhen. Teilweise geschieht dies auch durch ihre Anwesenheit im Kulturwasser, in dem Konkurrenz (Platzhal

PROBIOTIQUE: Supplément alimentaire constitué de micro-organismes vivants qui sert à améliorer l’équilibre de la flore intestinale de l’animal nourri. Le rôle de la flore bactérienne du système digestif n’est pas complètement élucidé, mais il est clair que ces micro-organismes produisent des enzymes et des vitamines et augmentent la protection contre les maladies.

PROBIOTICO: Un alimento contenete microbi vivi, dei quali l’ospite beneficia pe l’equilibrio della propria flora batterica intestinale. Non è ancora del tutto chiaro come questa flora batterica funzioni ma è noto che produce enzimi e vitamine , oltre a fornire protezione contro malattie.

PROBIÓTICO: Suplemento alimenticio microbiológico vivo por el que el animal huésped se beneficia de la mejora del equilibrio de la flora microbiana. No está claro aún como funciona esta flora bacteriana pero se conoce que producen enzimas y vitaminas además de mejorar la protección contra las enfermedades.

Was this helpful?
Kreps som hører naturlig hjemme i det sørlig Nord Amerika der den oppdrettes ekstensivt i rismarker. Arten er blitt introdusert i Europa og Kina der den enten har utbredt seg i naturlige vannmasser, der den delvis har erstattet naturlige arter, eller oppdrettes ekstensivt (spesielt i Kina). Den lever hovedsakelig i lotisk vann, men finnes og i lentisk, begrodd vann. Tåler oksygennivåer så lave som 3 nm dm-, og er tolerant for et vidt pH-spekter. Når den settes ut i en naturlig vannmas


PROCAMBRUS CLARKII: Crayfish, native of southern North America where it is cultured extensively in ricefields. The species has been transferred to Europe and China where it either thrives in natural water bodies, partly replacing native species, or is extensively cultured (in particular in China). It dwells mainly in lotic waters, but is also found in lentic, vegetated waters. It is resistant to oxygen content as low as 3mn dm 3 and tolerant of a wide pH range. Once introduced into a water body, it out-c

PROCAMBRUS CLARKII: Ενδημικό είδος αστακού της Β. Αμερικής όπου καλλιεργείται εντατικά σε ορυζώνες. Έχει μεταφερθεί στην Ευρώπη και την Κίνα (όπου καλλιεργείται επίσης εντατικά) και ευδοκιμεί συνήθως αντικαθιστώντας μερικά τους ντόπιους πληθυσμούς, Ζει συνήθως σε περιοχές με αυξημένη ροή υδάτων, απαντάται όμως και σε στάσιμα νερά με βλάστηση. Είναι ανθεκτικό σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου 3mn dm3 ενώ μπορεί να ανεχθεί μεγάλο εύρος διακύμανσης του pH. Μετά την εισαγωγή του σε κάποιο σύστημα, αντικαθιστ

PROCAMBRUS CLARKII: Signalkrebs, einheimisch im südlichen Nordamerika, wo er extensive in Zusammenhang mit der Reiskultur gezüchtet wird. Die Art wurde in Europa und China eingeführt und gilt als etabliert in natürlichen Gewässern, wobei sie teilweise einheimische Arten verdrängt. Sie wird auch extensiv gezüchtet (insbesondere in China). Die Art gedeiht bestens in gering fließenden Gewässern kommt aber auch stehenden Gewässern vor (viel Vegetation!). Die Art verträgt niedrige Sauerstoffgehalte (bis 3 mg/L) und tole

PROCAMBRUS CLARKII: Ecrevisse native des régions méridionales de l’Amérique du Nord. Cultivée de façon extensive dans les rizières. Cette espèce a été transférée à l’Europe et la Chine ou elle prospère dans les corps d’eau naturel, remplaçant partiellement les espèces indigènes. Également cultivée de façon extensive en Chine. Habite généralement les eaux lotiques, mais se rencontre également dans les eaux lentiques avec beaucoup de végétation. Résiste à des taux faibles d’oxygène (3mn.dm3), et tolère une

PROCAMBRUS CLARKII: Crostaceo, gambero di fiume, nativo dell’America settentrionale dove è allevato nelle risaie. Questa specie è stata trasferita in Europa ed in Cina dove ha colonizzato le acque dolci sostituendosi parzialmente alle specie autoctone. Viene allevato con tecnologia estensiva, specialmente in Cina. Il suo habitat preferito sono le acque lotiche ma lo si trova anche in ambiente lentico, ricco di vegetazione. Resiste a basse concentrazioni di ossigeno e tollera ampie variazioni di pH. Una volta introd

PROCAMBARUS CLARKII: Cangrejo, nativo del sur de norteamérica donde se cultiva extensivamente en campos de arroz. La especie ha sido transferida a Europa y China en donde aparece en cursos naturales de agua, en parte reemplazando especies nativas, o se cultiva extensivamente (en China en particular). Habita especialmente en aguas lóticas aunque también se encuentra en aguas vegetativas. Es resistente a niveles de oxígeno tan bajos como 3mn dm3 y tolerantes a un amplio rango de pH. Una vez introducidos en

Was this helpful?
Utviklingsstadium hos enkelte bendelmark (Cestoda), f.eks. Diphyllobothrium sp.


PROCERCOID: A developmental stage, between the oncosphere larva and the plerocercoid stage, found in certain cestode parasites, e.g. Diphyllobothrium sp.

ΠΡΟΚΕΡΚΟΪΔΗΣ: Αναπτυξιακό στάδιο μεταξύ της ογκόσφαιρας και του πληροκερκοϊδούς σταδίου, που απαντάται στον κύκλο ορισμένων κεστωδών παρασίτων όπως π.χ. στο Diphyllobothrium sp.

PROCERCOID: Ein Zwischenstadium bestimmter Cestoden (Bandwürmmer, z.B. Diphyllobotrium latum) zwischen der Onkosphäre und dem Plerocercid. Es entwickelt sich in der Leibeshöhle eines Copepoden, des 1. Zwischenwirtes.

PROCERCOλDE: Stade de développement, entre la larve oncosphère et le stade plérocercoïde se trouvant chez certains parasites cestodes. Il se développe à lintérieur de lhémocèle du copépode, hôte intermédiaire. Par ex. Diphyllobothrium sp.

PROCERCOIDE: Stadio di sviluppo, compreso tra lo stadio di larva oncosfera e quello di plerocercoide, tipico di alcuni cestodi parassiti; p.e. Diphyllobothrium sp.

PROCERCOIDE: Estado de desarrollo, entre la larva oncosfera y el estado plerocercoide que se encuentra en ciertos casos de parásitos cestodos, por ejemplo Diphyllothrium.

Was this helpful?
Omdanning av energi til organisk materiale i en organisme, en populasjon eller et samfunn.


PRODUCTION: The assimilation of energy into organic materials by an organism, population or community.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η δέσμευση ενέργειας μέσω του σχηματισμού οργανικών υλικών από τον οργανισμό, τον πληθυσμό ή την βιοκοινωνία.

PRODUKTION: Die Umwandlung von Energie in organisches Material durch einen Organismus, eine Population oder eine Gemeinschaft.

PRODUCTION: Lassimilation dénergie avec la formation de la matière organique par un organisme, une population ou une communauté.

PRODUZIONE: L’utilizzo di energia per la produzione di materia organica.

PRODUCCIÓN: Asimilación de energía con formación de la materia orgánica por un organismo, una población o comunidad.

Was this helpful?
Grad av biomasseproduksjon. Uttrykt som produksjon over et gitt tidsintervall. Brutto: Grad av forandring i biomasse inkludert alle tap medregnet respirasjon, over et gitt tidsintervall. Netto: Grad av akkumulering eller produksjon av nytt organisk materiale eller lagret energi, minus tap, over en gitt tidsperiode.


PRODUCTIVITY: Rate of production of biomass; expressed as production during a specific time interval. Gross: Rate of change in biomass including all losses including respiration during a specific time interval. Net: Rate of accumulation or production of new organic matter or stored energy, less losses, during a specific time interval.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ: Ρυθμός της παραγωγής βιομάζας, εκφραζόμενος ως παραγωγή ανά μονάδα χρόνου.Ολική: Ρυθμός μεταβολής σε βιομάζα, ο οποίος περιλαμβάνει και όλες τις απώλειες (όπως η αναπνοή) εντός ενός χρονικού διαστήματος. Καθαρή: Η ταχύτητα συσσώρευσης ή παραγωγής νέας οργανικής ύλης ή αποθηκευμένης ενέργειας, ύστερα από την αφαίρεση των απωλειών, σε μια χρονική περίοδο. Πρωτογενής: Βλ. Πρωτογενής παραγωγή.

PRODUKTIVITÄT: Produktionsrate der Biomasse, beschrieben als die Produktion im Laufe eines bestimmten Zeitraums.Brutto: Stoffwechselrate einschließlich aller Verluste (z.B. durch Respiration) während des Beobachtungszeitraumes.Netto: Rate der Anreicherung oder Produkion von neuem organischen Material oder von gespeicherter Energie, abzüglich der Verluste während des festgelegten Zeitintervalls.Primär: siehe auch Primärproduktion.

PRODUCTIVITE: Taux de production, exprimée par période de temps unitaire.Globale: Changement observé dans la biomasse, y compris les pertes respiratoires, exprimé par période de temps unitaire.Nette: taux daccumulation ou de production de novo de la matière organique ou de lénergie stockée, sans prendre en compte les pertes, exprimé par période de temps unitaire.

PRODUTTIVITA: Livello di produzione di biomassa; espresso come produzione durante uno specifico intervallo di tempo. Produttività lorda: variazione della biomassa, inclusi i consumi catabolici, durante uno specifico intervallo di tempo. Produttività netta: differenza, tra livello di produzione (o accumulo) di nuova biomassa e consumi catabolici, durante uno specifico intervallo di tempo.

PRODUCTIVIDAD: Tasa de producción, expresada por periodo de tiempo unitario. Cambio observado en la biomasa, incluidas las perdidas respiratorias, expresada por periodo de tiempo unitario. Neta: tasa de acumulación o de producción de materia orgánica nueva o energía almacenada, sin tener en cuenta las pérdidas, expresada en periodo de tiempo unitario.

Was this helpful?
Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.


PROPHYLAXIS: A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.

PROPHYLAXE: Die Vorbeugung von Krankheiten oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder die Ausbreitung von Krankheiten verhindern.

PROPHYLAXIE: Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.

PROFILASSI: Prevenzione delle malattie; misure preventive contro lo sviluppo e la diffusione delle malattie.

PROFILAXIS: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

Was this helpful?
Differensierte segmenter hos bendelmark (Cestoda). Betegnes som modne når gonadene er ferdig utviklet, og gravide når uterus (livmoren) er fylt med modne egg.


PROGLOTTID: Differentiated segment of a cestode: termed mature when gonads are fully developed and gravid when the uterus is filled with ripe eggs.

ΠΡΟΓΛΩΤΤΙΔΑ: Διαφοροποιημένο μεταμερές κεστώδους. Θεωρείται ώριμο όταν οι γονάδες είναι πλήρως αναπτυγμένες και κυοφορούν όταν οι ωαγωγοί είναι γεμάτοι με ώριμα αυγά.

PROGLOTTID (SCHWANGER): Cestodensegment mit Gonaden (meistens von beiden Geschlechtern), wird als reif bezeichnet, wenn die Gonaden voll entwickelt sind und als tragend, wenn sie voll mit Eiern sind.

PROGLOTTIS: Chacun des segments différenciés dun ver cestode : appelé mature quand les gonades sont très développées et gravide quand lutérus est plein doeufs.

PROGLOTTIDE: Segmento differenziato di un cestode: definito "maturo" quando le gonadi appaiono completamente sviluppate e considerato "gravido" quando l’utero è colmo di uova prossime alla schiusa.

PROGLOTTIS: Cada uno de los segmentos diferenciados de un gusano cestodo: llamado maduro cuando las gónadas son muy desarrolladas y grávido cuando el útero esta lleno de huevos.

Was this helpful?
Forutsigelse av hvorledes en sykdom vil forløpe.


PROGNOSIS: A forecast of the outcome of a disease.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ: Πρόβλεψη για την εξέλιξη μιας ασθένειας.

PROGNOSE: Die Vorhersage des Verlaufs oder der Entwicklung einer Krankheit.

PROGNOSTIQUE: Jugement porté sur lévolution dune maladie.

PROGNOSI: Previsione riguardante l’esito di uno stato patologico.

PRONÓSTICO: Predicción del desarrollo de una enfermedad.

Was this helpful?
En infeksjon som utvikler seg til det stadiet der verten blir klinisk syk.


PROGRESSIVE INFECTION: An infection which progresses to the stage where the host becomes clinically ill.

ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση ή οποία προχωρεί μέχρι το σημείο όπου ο ξενιστής καθίσταται κλινικά ασθενής.

PROGRESSIVE INFEKTION: Eine Infektion, die in Richtung auf ein Stadium hin fortschreitet, in dem der Wirt klinisch erkrankt.

INFECTION PROGRESSIVE: Une infection qui progresse jusquà ce que le patient soit cliniquement malade.

INFEZIONE PROGRESSIVA: Infezione che progredisce fino allo stadio in cui l’individuo colpito, presenta uno stato patologico clinico.

INFECCIÓN PROGRESIVA: Infección que progresa hasta que el paciente esté clínicamente enfermo.

Was this helpful?
(Proximus, lat. = nærmest) Betyr i anatomiske studier nærmere et organ eller nærmere kroppens midtakse. Jfr. distal.


PROXIMAL: Nearest; basal.

ΕΓΓΥΣ: Κοντινός, παρά την βάση. Πρβλ. Απω.

PROXIMAL: Am nächsten; an der Basis.

PROXIMAL: Le plus près, basal.

PROSSIMALE: La più vicina; basale.

PRÓXIMO: El más cerca, basal.

Was this helpful?
Midttarmen hos enkelte grupper, ender i anus.


PROCTODERM: The midgut of certain groups, which ends with the anus.

ΠΡΩΚΤΟΔΕΡΜΑ: Το μέσο έντερο ορισμένων ζώων, που καταλήγει στον πρωκτό.

PROKTODERM: Der mittlere Darmabschnitt verschiedener Tiergruppen.

PROCTODERM: Une partie de lintestin qui se termine avec lanus.

PROCTODERMA: Intestino medio di certi gruppi, che termina con l’ano.

PROCTODERMA: Parte del intestino que se termina con el ano, fase de desarrollo del recto en el feto.

Was this helpful?
Peptidhormon som skilles ut fra hypofysen hos virveldyr (vertebrater). Navnet stammer fra pattedyrfysiologi der hormonet stimulerer melkeproduksjon. Viktig hormon for opprettholdelse av vann- og saltbalanse hos fisk i ferskvann. Hos atlantisk laks er det en nedgang i plasmanivået av prolaktin under smoltifiseringen. Prolaktin virker også i lag med intermedin (melanocyttstimulerende hypofysehormon) ved utvikling av spesifikke fargedrakter.


PROLACTIN: Peptide hormone secreted by the pituitary gland of vertebrates. The name derives from the role that it plays in the stimulation of lactation in mammals. In fishes it may play a role in maternal brooding and related behaviour and acts in concert with intermedin, a melanocyte-stimulating pituitary hormone, in promoting specific coloration of scales for camouflage (e.g. in Fundulus).

ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ: Ορμόνη εκκρινόμενη από την υπόφυση των σπονδυλωτών. Το όνομά της προέρχεται από τον ρόλο που παίζει στην διέγερση του θηλασμού στα θηλαστικά. Στα ψάρια πιθανόν σχετίζεται με την επώαση από τα θηλυκά και δρά σε συνδυασμό με την ιντερμεδίνη, μια ορμόνη της υπόφυσης που διεγείρει τα μελανοκύτταρα, που προδίδουν ειδικούς χρωματισμούς στα λέπια με στόχο την παραλλαγή (όπως π.χ. στο γένος Fundulus).

PROLAKTIN: Ein Hypophysenhormon (Peptidhormon), welches von der Hypophyse der Vertebraten sekretiert wird. Der Name leitet sich von der Funktion ab, die dieses Hormon beim Säugen (Laktation) der Warmblüter spielt. In Fischen kann es für die maternale Brutpflege und das damit einhergehende Verhalten von Bedeutung sein, wobei es mit Intermedin (Hypophysenhormon) zusammenwirkt, das bei bestimmten Fischen wie Fundulus die Bildung von Melanin in den Melanophoren fördert und zur Tarnfärbung der Schuppen beiträgt

PROLACTINE: Hormone peptidique secretée par la glande pituitaire chez les Vertébrés. Le nom de prolactine reflète le rôle joué par cette hormone chez les mammifères; cest-à-dire la stimulation de la lactation. Chez les poissons il est probable quelle joue un rôle dans la régulation du comportement de la reproduction. Elle agit également de concert avec lintermédine dans la déposition de la mélanine dans les mélanophores de certains poissons, tel leFundulus.

PROLATTINA: Ormone peptidico secreto dalla ghiandola pituitaria dei vertebrati. Il suo nome, è legato al ruolo che gioca nella stimolazione della secrezione del latte nei mammiferi. Nei pesci è coinvolto nell’osmoregolazione e può essere coinvolto nella protezione materna delle uova e in comportamenti analoghi, agisce in sinergia con l’intermedina, ormone pituitario melanotropo, responsabile della colorazione mimetica (p.e. in Fundulus).

PROLACTINA: Hormona peptídica secretada por la glándula pituitaria en los Vertebrados. El nombre prolactina refleja el papel que juega esta hormona en los mamíferos, es decir estimulación de la lactancia. En peces es probable que juege un papel en la regulación del comportamiento de reproducción. Se trata también de coordinación con la intermidina en la deposición de la melanina en los melanóforos de ciertos peces, por ejemplo Fundulus.

Was this helpful?
Økning i antall celler eller organismer ved reproduksjon.


PROLIFERATION: An increase in the numbers of cells or organisms by reproduction.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ: Αύξηση του αριθμού κυττάρων ή οργανισμών μέσω αναπαραγωγής.

PROLIFERATION: Teilungsbedingte Zunahme der Anzahl der Zellen oder der Organismen durch Reproduktion.

PROLIFERATION: Augmentation des nombres de cellules ou dorganismes provoquée par reproduction.

PROLIFERAZIONE: Incremento del numero di cellule o di organismi a causa della riproduzione.

PROLIFERACIÓN: Aumento de número de células o de organismos provocada por la reproducción.

Was this helpful?
Viktig temperaturavhengig sykdom som rammer laksefisk, forårsaket av en myxosporidie tilhørende slekten Sphaerospora. Skaper store forandringer i nyren. Sykdommen kan bryte ut med påfølgende store tap etter håndtering eller andre stressituasjoner, noe som vanskeliggjør behandling.


PROLIFERATIVE KIDNEY DISEASE; PKD: An important, temperature- dependent disease affecting salmonids, caused by a myxsosporeanean protozoan, and producing gross changes in the kidney. Heavy losses from this disease usually arise after handling or because of the presence of other stress factors, thus making administration of treatment difficult.

ΕΚΦΥΤIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: Σημαντική ασθένεια που προσβάλλει τα σολομοειδή, προκαλώντας μεγάλες αλλοιώσεις στο ήπαρ που οφείλονται σε ένα μυξοσποριακό πρωτόζωο. Σημαντικές απώλειες από την ασθένεια παρατηρούνται συνήθως μετά από χειρισμούς ή άλλους καταπονητικούς παράγοντες και επομένως η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής είναι δύσκολη. Εξαρτάται από την θερμοκρασία.

PROLIFERATIVE NIERENERKRANKUNG (PKD): Eine bedeutende Salmoniden befallende Krankheit, die Veränderungen der Niere verursacht. Sie erinnert an BKD, der Erreger ist aber ein myxospores Protozoon. Verluste durch diese Krankheit treten gewöhnlich bei Temperaturstreßsituationen auf, was die Behandlung nicht erleichtert.

MALADIE PROLIFERANTE DU REIN (MPR): Maladie importante des salmonidés provoquant des grosses altérations du rein. Les symptômes sont semblables à ceux de lInfection Bactérienne Rénale, mais lagent responsable est un protozoaire myxosporidé. Des mortalités importantes dues à cette maladie ont lieu lors de la manipulation des poissons ou en présence de facteurs stressants. Ceci rend difficile ladministration dun traitement.

MALATTIA PROLIFERATIVA DEL RENE: Importante malattia, dipendente dalla temperatura, che colpisce i salmonidi; è causata da un protozoo mixosporide, che induce seri problemi renali. Elevate perdite per questa patologia, vengono solitamente segnalate in seguito a manipolazione degli individui o in presenza di altri fattori stressanti.

ENFERMEDAD PROLIFERATIVA DEL RIÑÓN : Importante enfermedad de salmónidos que provoca grandes alteraciones del riñón. Los síntomas son parecidos a los de la Infección Bacteriana Renal, pero el agente responsable es un protozoo mixoesporidio. La mortalidades más importantes debidas a esta enfermedad tienen lugar durante la manipulación de peces o en presencia de factores estresantes, lo que dificulta el tratamiento.

Was this helpful?
Det tidligste (og fremre) nyreanlegget. Tilbakedannes vanligvis fullstendig. Finnes i voksne individer hos enkelte slimåler (Myxine).


PRONEPHROS: The fore-kidney , or "head kidney" of fishes and amphibians.

ΠΡΟΝΕΦΡΟΣ: Ο πρόνεφρος ή "πρόσθιο τμήμα του νεφρού" των ψαριών και αμφιβίων.

PRONEPHROS: Die Vorderniere oder Kopfniere der Fische und Amphibien.

PRONEPHROS: Rein primitif antérieur des poissons et des amphibiens.

PRONEFRO: Rene presente solo allo stadio larvale di pesci e anfibi.

RIÑÓN PRIMARIO (PRONEFROS): Riñón primitivo anterior de peces y de anfibios.

Was this helpful?
Formering av en organisme ved hvilken som helst metode.


PROPAGATION: The multiplication of organisms by any method from the parent stock.

ΔIΑΔΟΣΗ: Ο πολλαπλασιασμός οργανισμών με oποιαδήποτε μέθοδο από το πατρικό απόθεμα.

PROPAGATION: Die Vermehrung jedes Organismus durch jegliche Methode vom elterlichen Bestand.

PROPAGATION: Multiplication des organismes, par toutes méthodes, à partir de parents géniteurs.

PROPAGAZIONE: Moltiplicazione di un organismo con qualsiasi modalità a partire dal ceppo progenitore.

PROPAGACIÓN: Multiplicación de organismos, mediante cualquier método, a partir de parientes genitores.

Was this helpful?
Refererer til en organisme som er i stand til å produsere både hunnlige og hannlige gameter (kjønnsceller). Ved en type hermafrodittisme produseres funksjonelle hunnlige og hannlige gameter samtidig. Ved en annen type hermafrodittisme skifter organismen kjønn i løpet av livssyklusen. Sistnevnte formen for hermafrodittisme kalles protandri når organismen først er hann, og protogyni når organismen først er hunn. Protandri er mest vanlig. Hermafrodittisme finnes i 18 familier av fisk, og er utbredt


PROTANDRY: In one type of hermaphroditism (simultaneous), functional male and female gametes are produced at the same time; in a second type, consecutive hermaphroditism, a sex change occurs at some point in the life of the individual. Consecutive hermaphroditism is known as protandry when the initial sex is male and protogyny when the initial sex is female; the former is more common than the latter. Hermaphroditism occurs in 18 families of fish and is widespread in invertebrates; example species of aquacu

ΠΡΩΤΑΝΔΡΙΑ: Αναφέρεται σε ένα άτομο ικανό να παράγει τόσο θηλυκούς, όσο και αρσενικούς γαμέτες. Σε έναν τύπο ερμαφροδιτισμού (=σύγχρονο ερμαφροδιτισμό) παράγονται συγχρόνως λειτουργικοί αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες. Σε έναν δεύτερο τύπο, τον διαδοχικό ερμαφροδιτισμό, συμβαίνει αλλαγή φύλου σε κάποιο σημείο της ζωής του ατόμου. Ο διαδοχικός ερμαφροδιτισμός ονομάζεται πρωτανδρία όταν το αρχικό φύλο είναι το αρσενικό και πρωτογυνία όταν το αρχικό φύλο είναι το θηλυκό. Η πρωτανδρία είναι συνηθέστερη της πρωτ

PROTANDRIE: Zustand eines Individuums (Tier, Pflanze), in dem sowohl männliche als auch weibliche Reproduktionsorgane vorkommen; androgyn; bisexuell; die Reifung der männlichen vor den weiblichen Organen bezeichnet man als protandrischen Hermaphroditismus; die der weiblichen vor den männlichen als protogynen Hermaphroditismus und die simultane Entwicklung beider Geschlechtsorgane als synchronen Hermaphroditismus. Hermaphroditismus kommt in 18 Fischfamilien vor und ist unter Invertebraten weit verbreitet. Be

PROTANDRIE: Condition dans laquelle un individu est capable de produire des gamètes mâles et femelles. Dans une forme dhermaphrodisme (=simultané) les gamètes fonctionnelles mâles et femelles sont produites en même temps; dans une deuxième forme (=consécutif), un changement de sexe a lieu à un moment donné de la vie dun individu. Lhermaphrodisme consécutif est appelé protandre quand le sexe initial est mâle, et protogyne quand le sexe initial est femelle; cette dernière forme est plus rare. Lhermaphrodisme

PROTERANDRIA: Ciclo biologico di alcune specie nel quale il singolo individuo muta di sesso nel corso della propria vita passando dal sesso maschile a quello femminile (es: orata).

PROTANDRIA: Condición por la cual un individuo es capaz de producir gametos masculinos y femeninos. En una de las formas de hermafroditismo (simultáneo) los gametos masculinos y femeninos son producidos al mismo tiempo; en un segundo caso (consecutivo), un cambio de sexo tiene lugar en un momento dado de la vida del individuo. El hermafroditismo consecutivo es llamado protándrico cuando el sexo inicial es masculino, y proterógino cuando el sexo inicial es femenino; esta última forma es muy rara. El hermafro

Was this helpful?
Enzym som bryter ned proteiner.


PROTEASE: An enzyme which digests protein.

ΠΡΩΤΕΑΣΗ: Ενζυμο που διασπά πρωτεΐνες.

PROTEASE: Ein Enzym, das Proteine spaltet.

PROTEASE: Enzyme protéolytique; enzyme qui digère les protéines.

PROTEASI: Enzima proteolitico.

PROTEASA: Enzima que digiere las proteínas.

Was this helpful?
Naturlig forekommende komplekse poylmerer, som er bygget opp av aminosyrer festet sammen via peptidbindinger.


PROTEIN: Complex, naturally-occurring, polymers comprised of amino acids joined by peptide linkages.

ΠΡΩΤΕΪΝΗ: Φυσικά παραγόμενο σύνθετο πολυμερές αποτελούμενο από αμινοξέα (βλ.λ) που συνδέονται με πεπτιδικούς δεσμούς.

PROTEIN: Eine der zahlreichen natürlichen komplexen Polymeren aus Aminosäuren, die die Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und gelegentlich Schwefel, Phosphor oder andere Elemente enthalten.

PROTEINE: Polymères complexes naturels composés dacides aminés unis par des liaisons peptidiques.

PROTEINA: Catena di aminoacidi uniti fra loro da legami peptidici.

PROTEÍNA: Complejos polímeros naturales compuestos de amino ácidos unidos por uniones peptídicas.

Was this helpful?
Forholdet mellom forskjellen i kroppsnitrogen fra begynnelse til slutt av fôringsperioden og nitrogeninntaket i løpet av fôringsperioden.


PRODUCTIVE PROTEIN VALUE : Ratio of the difference between the body nitrogen at the end and the body nitrogen at the beginning of a growth period, and the nitrogen intake over the growth period.

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: Ο λόγος της διαφοράς του σωματικού αζώτου στο τέλος και στην αρχή μιας περιόδου προς την ποσότητα αζώτου που προσλήφθηκε σε όλη την περίοδο αυτή. Βλ. ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

PRODUKTIVER PROTEINWERT: Zuwachsrate an Körperstickstoff während einer bestimmten Wachstumsperiode und der Stickstoffaufnahme in dieser Wachstumsperiode.

PRODUCTIVITE PROTEINIQUE: Rapport entre le gain dazote corporel en fin dune période de croissance et lazote consommé pendant cette période.

UTILIZZAZIONE DELLE PROTEINE: La composizione aminoacidica delle proteine ne determina l’utilizzabilità. Il primo biologo che dette la dimostrazione dell’esistenza di cospicue differenze tra il valore trofico delle sostanze proteiche fu Magendic (1841), il quale dimostrò che la gelatina non poteva sostituire la carne nella dieta del cane, mentre Escher (1876) scopriva che il valore trofico della gelatina aumentava con l’aggiunta di tirosina.Il valore trofico o Valore Biologico (VB) delle proteine si determina calcolando il r

PRODUCTIVIDAD PROTEICA: Relación entre la ganancia de nitrógeno corporal para un periodo de crecimiento y el nitrógeno consumido durante este periodo.

Was this helpful?
Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon. Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.


PROTEIN UTILIZATION: The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Το ποσοστό της πρωτεΐνης (αζώτου) που κατακρατείται από ένα ζώο επί της συνολικής πρωτεΐνης (αζώτου) που καταναλώθηκε. Ονομάζεται επίσης συντελεστής παραγωγής πρωτεϊνών (βλ.λ). Η σχέση της πρωτεΐνης που καταναλώθηκε προς την πρωτεΐνη που χρησιμοποιήθηκε για ενέργεια και αύξηση.

PROTEINVERWERTUNG: Der Anteil an Proteinen (Stickstoff), der von einem Tier im Verhältnis zur Gesamtmenge an aufgenommenen Proteinen genutzt wird; wird auch als produktiver Proteinwert (c.f.) bezeichnet; das Verhältnis von aufgenommenem Protein und dem davon für Energie und Wachstum genutzten Protein.

UTILISATION DES PROTEINES: Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UTILIZZAZIONE NETTA DELLE PROTEINE (NPR): La composizione aminoacidica delle proteine ne determina l’utilizzabilità. Il primo biologo che dette la dimostrazione dell’esistenza di cospicue differenze tra il valore trofico delle sostanze proteiche fu Magendic (1841), il quale dimostrò che la gelatina non poteva sostituire la carne nella dieta del cane, mentre Escher (1876) scopriva che il valore trofico della gelatina aumentava con l’aggiunta di tirosina.Il valore trofico o Valore Biologico (VB) delle proteine si determina calcolando il r

UTILIZACIÓN DE PROTEÍNAS: La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

Was this helpful?
Refererer til en organisme som er i stand til å produsere både hunnlige og hannlige gameter (kjønnsceller). Ved en type hermafrodittisme produseres funksjonelle hunnlige og hannlige gameter samtidig. Ved en annen type hermafrodittisme skifter organismen kjønn i løpet av livssyklusen. Sistnevnte formen for hermafrodittisme kalles protandri når organismen først er hann, og protogyni når organismen først er hunn. Protandri er mest vanlig. Hermafrodittisme finnes i 18 familier av fisk, og er utbredt


PROTOGYNY: In one type of hermaphroditism (simultaneous), functional male and female gametes are produced at the same time; in a second type, consecutive hermaphroditism, a sex change occurs at some point in the life of the individual. Consecutive hermaphroditism is known as protandry when the initial sex is male and protogyny when the initial sex is female; the former is more common than the latter. Hermaphroditism occurs in 18 families of fish and is widespread in invertebrates; example species of aquacu

ΠΡΩΤΟΓΥΝΙΑ: Αναφέρεται σε ένα άτομο ικανό να παράγει τόσο θηλυκούς, όσο και αρσενικούς γαμέτες. Σε έναν τύπο ερμαφροδιτισμού (=σύγχρονο ερμαφροδιτισμό) παράγονται συγχρόνως λειτουργικοί αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες. Σε έναν δεύτερο τύπο, τον διαδοχικό ερμαφροδιτισμό, συμβαίνει αλλαγή φύλου σε κάποιο σημείο της ζωής του ατόμου. Ο διαδοχικός ερμαφροδιτισμός ονομάζεται πρωτανδρία όταν το αρχικό φύλο είναι το αρσενικό και πρωτογυνία όταν το αρχικό φύλο είναι το θηλυκό. Η πρωτανδρία είναι συνηθέστερη της πρωτ

PROTOGYNIE: Zustand eines Individuums (Tier, Pflanze), in dem sowohl männliche als auch weibliche Reproduktionsorgane vorkommen; androgyn; bisexuell; die Reifung der männlichen vor den weiblichen Organen bezeichnet man als protandrischen Hermaphroditismus; die der weiblichen vor den männlichen als protogynen Hermaphroditismus und die simultane Entwicklung beider Geschlechtsorgane als synchronen Hermaphroditismus. Hermaphroditismus kommt in 18 Fischfamilien vor und ist unter Invertebraten weit verbreitet. Be

PROTOGYNIE: Condition dans laquelle un individu est capable de produire des gamètes mâles et femelles. Dans une forme dhermaphrodisme (=simultané) les gamètes fonctionnelles mâles et femelles sont produites en même temps; dans une deuxième forme (=consécutif), un changement de sexe a lieu à un moment donné de la vie dun individu. Lhermaphrodisme consécutif est appelé protandre quand le sexe initial est mâle, et protogyne quand le sexe initial est femelle; cette dernière forme est plus rare. Lhermaphrodisme

PROTEROGINIA: Ciclo biologico di alcune specie nel quale il singolo individuo muta di sesso nel corso della propria vita passando dal sesso femminile a quello maschile (es: cernia).

PROTOGINIA: Condición por la cual un individuo es capaz de producir gametos masculinos y femeninos. En una de las formas de hermafroditismo (simultáneo) los gametos masculinos y femeninos son producidos al mismo tiempo; en un segundo caso (consecutivo), un cambio de sexo tiene lugar en un momento dado de la vida del individuo. El hermafroditismo consecutivo es llamado protándrico cuando el sexo inicial es masculino, y proterógino cuando el sexo inicial es femenino; esta última forma es muy rara. El hermafro

Was this helpful?
Allestedsnærværende gruppe bestående av encellede eukaryote organismer.


PROTOZOA: Ubiquitous group of unicellular eukaryotic organisms.

ΠΡΩΤΟΖΩΑ: Πανταχού παρούσα ομάδα μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών.

PROTOZOA: Eigenständige Gruppe einzelliger eukaryoter Organismen.

PROTOZOAIRES: Groupe cosmopolite comprenant des organismes unicellulaires eucaryotiques.

PROTOZOI: Gruppo ubiquitario di organismi unicellulari eucarioti.

PROTOZOOS: Grupo ubicuo que incluye organismos unicelulares eucarióticos.

Was this helpful?
Larvestadium mellom nauplius og mysis hos enkelte krepsdyr, f.eks. krabber. Har vanligvis syv par med bein.


PROTOZOEA: Larval stages between the nauplius and mysis in certain crustaceans, e.g. crabs; usually have seven pairs of appendages.

ΠΡΩΤΟΖΩΗ (=Πρωτοζωΐα): Προνυμφικά στάδια μεταξύ του ναυπλίου και της μύσιδας στα καρκινοειδή, π.χ. καβούρια. Συνήθως φέρουν επτά ζεύγη εξαρτημάτων.

PROTOZOEA: Larvale Stadien zwischen dem Nauplius- und dem Mysis-Stadium bei bestimmten Crustaceen; normalerweise sieben Paar Anhänge besitzend.

PROTOZOE: Stade larvaire des crustacés situé entre les stades nauplius et mysis; il porte sept paires dappendices.

PROTOZOEA: Stadio larvale, intermedio tra nauplio e mysis, di alcuni crostacei (p.e. granchi), dotato di sette paia di appendici.

PROTOZOEA: Estado larvario de crustáceos entre el estado nauplio y misis; lleva siete pares de apéndices.

Was this helpful?
En betegnelse ofte brukt om alle fiskene i det handles med i akvariebransjen. For det meste fargerike fisk fra tropiske ferskvannshabitater og korallrev.


ORNAMENTAL SPECIES: A term often used for fish species in the aquarium trade, mostly very colourful species from tropical freshwater (riverine) and marine habitats (coral reefs).

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ψάρια τα οποία χρησιμοποιούνται στην αγορά των ενυδρείων. Πρόκειται για πολύχρωμα συνήθως ψάρια του γλυκού νερού τα οποία προέρχονται από ποτάμια των τροπικών περιοχών ή για θαλάσσια είδη των κοραλλιογενών υφάλων.

ZIER(FISCH)ARTEN: Vorwiegend im Aquarienhandel für farbenprächtige Fische aus tropischen Gewässern (Süßwasser und Estuare) oder aus marinen Habitaten (überwiegend aus Korallenriffen) verwendet.

ESPECE D’ORNEMENT : Terme utilisé pour décrire les poissons de l’aquariophilie. Ces espèces sont normalement très colorées en provenance des eaux douces tropicales et des habitats marins (récifs coralliens).

SPECIE ORNAMENTALI: Termine spesso usato per tutte le specie ittiche di acquario, soprattutto per le specie molto colorate provenienti da ambienti d’acqua dolce (fluviale) e habitat marini (barriera corallina).

ESPECIE ORNAMENTAL: Término frecuentemente usado para especies comerciales de acuario, muchas de ellas con colorido y procedentes de aguas dulces tropicales o hábitats marinos (arrecifes coralinos).

Was this helpful?
En representativ del av en større enhet, brukt til å undersøke egenskapene til hele enheten. F.eks. en del av en populasjon, et individ, et organ, et vev eller en væske.


SAMPLE: A representative part of a larger unit used to study the properties of the entire unit. For example, a portion or quantity of a population, individual, organ, tissue or liquid.

ΔΕIΓΜΑ: Αντιπροσωπευτικό τμήμα μιας μεγαλύτερης μονάδας, χρησιμοποιούμενο για την μελέτη των ιδιοτήτων της. Για παράδειγμα τμήμα ή μέρος ενός πληθυσμού, ατόμου, οργάνου, ιστού, ή υγρού. Πρβλ. επίσης Δείγμα νερού, τυχαίο δείγμα.

PROBE: Ein repräsentativer Teil einer größeren Einheit, der zum Studium der Eigenschaften der Grundgesamtheit genommen wird. Zum Beispiel ein Teil oder die Menge einer Population, eines Individuums, eines Organs, eines Gewebes oder einer Flüssigkeit.

ECHANTILLON: Partie représentative dun grand ensemble pour étudier les propriétés de lensemble. Par exemple une partie dune population dindividus, dorganes, de tissus ou de liquide; échantillonage représentatif, échantillon deau.

CAMPIONE: Parte rappresentativa di un insieme più grande, usato per studiare le proprietà dellinsieme. ad es. quantità di una popolazione, individuo, organo, tessuto, o liquido. Campione randomizzato (scelto a caso), campione dacqua.

MUESTRA: Parte representativa de un gran conjunto para estudiar las propiedades del conjunto. Por ejemplo una parte de una población de individuos, de órganos, de tejidos o líquidos; muestreo representativo, muestreo de agua.

Was this helpful?
Betegner hele eller deler av en prøve etter at den er gjort klar for analyse. Forberedelsen kalles prøvepreparering. Når slike forberedelser er nødvendige inngår de som en integrert del av hele prøvetakingsprosessen. Forberedelser er ikke alltid nødvendig, prøver kan da analyseres direkte. Tre prosedyrer er inkludert i prøvepreparering: (i) Merking av prøven. (ii) Overføring av prøven til en eller flere ”prøve beholdere”. (iii) Fysisk og/eller kjemisk behandling av prøven for å hindre at konsent


SAMPLE FOR ANALYSIS: This term denotes all or a part of a sample after it has been prepared for analysis. This preparation is referred to as "sample preparation". When such preparation is necessary, it is regarded as an integral part of the total sampling process. Sample preparation is, however, not always required; for example, analysis may be made of a sample or sample stream directly it becomes available at the sample delivery point. Note that "sample for analysis" refers to a portion of the water of interest onl

ΔΕIΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο όρος δηλώνει όλο ή μέρος του δείγματος αφού αυτό προετοιμαστεί για ανάλυση. Αυτή η προετοιμασία αναφέρεται ως "προπαρασκευή δείγματος". Οταν είναι αναγκαία, θεωρείται ότι αποτελεί μέρος όλης της διαδικασίας δειγματοληψίας. Ομως, δεν απαιτείται πάντα προπαρασκευή του δείγματος. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να γίνει ανάλυση ενός δείγματος ή μιας σειράς δειγμάτων απευθείας μόλις παραληφθούν. Σημειωτέον ότι ο όρος "δείγμα προς ανάλυση" αναφέρεται μόνο σένα μέρος του νερού που μας ενδιαφέρει και

ANALYSENPROBE: Probe oder Unterprobe nach der Vorbereitung für eine Analyse. Wenn eine solche Vorbereitung notwendig ist, wird sie als integrierter Bestandteil der ganzen Probennahmeprozedur betrachtet. Probenvorbereitung ist nicht immer notwendig. Analysen können auch unmittelbar nach der Gewinnung der Proben durchgeführt werden. Es gilt zu beachten, daß Analysenproben sich nur auf einen Teil des betreffenden Gewässers beziehen, und daß nur drei Vorgehensweisen der Probenvorbereitung nötig sind: (i) Die entsp

ECHANTILLON POUR ANALYSE: Ce terme signifie lensemble ou une partie dun échantillon après sa préparation pour analyse. Cette préparation est appelée "la préparation de léchantillon". Quand une telle préparation savère nécessaire elle est considérée être une partie intégrale du processus global déchantillonnage. La préparation de léchantillon nest pas toujours nécessaire; certains échantillons ou un écoulement déchantillonnage, par exemple, peuvent être analysés directement, dès quils deviennent disponibles au lieu de liv

CAMPIONE PER ANALISI: Termine che indica tutto o una parte del campione, dopo che questo è stato preparato per lanalisi. Tale preparazione viene chiamata appunto "preparazione del campione" o "pretrattamento del campione". Quando è necessaria tale preparazione, essa viene registrata come parte integrale dellintero processo di campionamento oppure della stessa analisi. La preparazione del campione tuttavia non è sempre richiesta, ad es. possono essere eseguite analisi di un campione o di un flusso di campioni. Nota c

MUESTRA PARA ANALIZAR: Este término significa el conjunto o una parte de una muestra después de su preparación para el análisis. Esta preparación es llamada “preparación de muestra”. Cuando tal preparación se estima necesaria, es considerada una parte integral del proceso global de muestreo. La preparación de la muestra no es siempre necesaria; algunas muestras o flujo de muestras, por ejemplo, pueden ser analizadas directamente, a partir del momento que estén disponibles. Hay que anotar que el término “muestra para a

Was this helpful?
Prosessen der en velger ut deler av en populasjon ved tilfeldig utvalg for å danne en gruppe (prøve) som skal kunne representere hele populasjonen.


SAMPLING: The process consisting of choosing elements of a population in order to form a subset of that population known as a sample.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ: Διαδικασία επιλογής στοιχείων ενός πληθυσμού με σκοπό την δημιουργία ενός υποσυνόλου αυτού του πληθυσμού, γνωστού ως δείγμα.

PROBENNAHME: Ein Prozeß, der darin besteht, Teile einer Population auszuwählen, die diese Population repräsentativ wiedergeben. Diese Untergruppe wird Probe genannt.

ECHANTILLONNAGE: Processus qui comprend la sélection déléments dune population afin de constituer un sous-ensemble de cette population appelé un échantillon.

CAMPIONAMENTO: Il procedimento che consiste nella scelta degli elementi di una popolazione per ottenere una sottopopolazione conosciuta come campione.

MUESTREO: Proceso que comprende la selección de elementos de una población con el fin de constituir un subconjunto de esta población llamada muestra.

Was this helpful?
Betegner en spesifikk prøvetakingsprotokoll.


SAMPLING METHOD: This term denotes a specific protocol for sampling.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνώνυμος με τον όρο "πρωτόκολλο δειγματοληψίας" που περιλαμβάνει μια σειρά προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται κατά την απόληψη δειγμάτων.

METHODE DER PROBEN(ENT)NAHME: Eine Probennahme mit Regelungen für Einzelheiten des Geräteaufbaus und -gebrauchs und der Probenkonservierung.

TECHNIQUE DECHANTILLONNAGE: Protocole spécifique déchantillonnage.

METODO DI CAMPIONAMENTO: Un metodo specifico di campionamento.

TÉCNICA DE MUESTREO: Protocolo específico de muestreo.

Was this helpful?
Enhver anordning som brukes til å ta prøver.


SAMPLERS: Any device used to take a sample.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ: Συσκευή ή οργανο που χρησιμοποιείται γιά την λήψη δειγμάτων. (βλ.λ).

PROBENNEHMER: Jeder Apparat, mit dem man Proben nehmen kann.

ECHANTILLONNEUR: Dispositif servant à récolter un échantillon.

CAMPIONATORE: Qualsiasi dispositivo usato per raccogliere un campione.

MUESTRARIO: Dispositivo que sirve para coleccionar muestras.

Was this helpful?
Organismene som lever i eller beveger seg gjennom sand. Interstitial (lever i porer) flora og fauna.


PSAMMON: Those organisms living in, or moving through, sand; the interstitial flora and fauna.

ΨΑΜΜΟΝ: Οι οργανισμοί που ζούν εντός, ή κινούνται εντός , της άμμου. Η χλωρίδα και πανίδα των διακένων.

PSAMMON: Diejenigen Organismen, die im Sand leben oder durch ihn hindurchwandern; betrifft die Interstitialflora und -fauna.

PSAMMON: Ensemble des organismes vivant se déplaçant dans le sable; la faune et la flore interstitielles.

PSAMMON: Organismi che vivono o si muovono tra la sabbia; flora e fauna interstiziali.

PSAMMON: Conjunto de organismos vivos que se desplazan en la arena; fauna y flora intersticial.

Was this helpful?
Hos fisk, restene av den tilbakedannede forste gjellbuen. Har ingen respiratorisk funksjon, men er trolig innblandet i hormonell aktivering eller utskillelse av karbonholdige stoffer. Pseudobranchen inneholder mye karbonanhydrase.


PSEUDOBRANCH: In fish, the remnant of the first gill arch which often does not have a respiratory function and is thought to be involved in hormonal activation or carbonaceous secretion. The pseudobranch is rich in carbonic anhydrase.

ΨΕΥΔΟΒΡΑΓΧΙΟ: Στα ψάρια τo υπόλειμμα του πρώτου βραγχιακού τόξου, το οποίο συχνά δεν επιτελεί αναπνευστική λειτουργία και το οποίο ενδέχεται να έχει σχέση με ορμονική ενεργοποίηση της ανθρακικής έκκρισης. Το ψευδοβράγχιο είναι πλούσιο σε ανθρακική ανυδράση.

PSEUDOBRANCHIE: Der Rest des ersten Kiemenbogens der Fische, der oftmals keine respiratorische Funktion besitzt und dem eine hormonale oder Karbonatsekretion zugeschrieben wird. Die Pseudobranchien sind reich an Karbonanhydrasen.

PSEUDOBRANCHIE: Chez les poissons, le reste de la première arche branchiale qui ne joue souvent pas de rôle respiratoire, mais qui est vraisemblablement impliqué dans le contrôle endocrine de la sécrétion carbonique, et qui est riche en anhydrase carbonique.

PSEUDOBRANCHIA: Vestigio del primo arco branchiale dei pesci, che spesso non ha una funzione respiratoria, mentre può essere coinvolto in fenomeni di attivazione ormonale (osmoregolazione) o di regolazione del metabolismo della CO2 (le pseudobranchie presentano elevate concentrazioni di anidrasi carbonica).

PSEUDOBRANQUIA: En peces, el resto del primer arco branquial que no juega a menudo ningún papel respiratorio, pero que está implicado en el control endocrino de la secreción carbónica, que es rica en anhidrasa carbónica.

Was this helpful?
Hos fisk, restene av den tilbakedannede forste gjellbuen. Har ingen respiratorisk funksjon, men er trolig innblandet i hormonell aktivering eller utskillelse av karbonholdige stoffer. Pseudobranchen inneholder mye karbonanhydrase.


PSEUDOBRANCHIUM: In fish, the remnant of the first gill arch which often does not have a respiratory function and is thought to be involved in hormonal activation or carbonaceous secretion. The pseudobranch is rich in carbonic anhydrase.

ΨΕΥΔΟΒΡΑΓΧΙΟ (2): Στα ψάρια τo υπόλειμμα του πρώτου βραγχιακού τόξου, το οποίο συχνά δεν επιτελεί αναπνευστική λειτουργία και το οποίο ενδέχεται να έχει σχέση με ορμονική ενεργοποίηση της ανθρακικής έκκρισης. Το ψευδοβράγχιο είναι πλούσιο σε ανθρακική ανυδράση.

PSEUDOBRANCHIUM: Siehe PSEUDOBRANCHIE. (Der Rest des ersten Kiemenbogens der Fische, der oftmals keine respiratorische Funktion besitzt und dem eine hormonale oder Karbonatsekretion zugeschrieben wird. Die Pseudobranchien sind reich an Karbonanhydrasen.).

PSEUDOBRANCHIES: Chez les poissons, le reste de la première arche branchiale qui ne joue souvent pas de rôle respiratoire, mais qui est vraisemblablement impliqué dans le contrôle endocrine de la sécrétion carbonique, et qui est riche en anhydrase carbonique.

PSEUDOBRANCHIA SPIRACOLARE: Vestigio del primo arco branchiale dei pesci, che spesso non ha una funzione respiratoria, mentre può essere coinvolto in fenomeni di attivazione ormonale (osmoregolazione) o di regolazione del metabolismo della CO2 (le pseudobranchie presentano elevate concentrazioni di anidrasi carbonica).

PSEUDOBRANQUIO: En peces, el resto del primer arco branquial que no juega a menudo ningún papel respiratorio, pero que está implicado en el control endocrino de la secreción carbónica, que es rica en anhidrasa carbónica.

Was this helpful?
Cystelignende stadium eller struktur. Inneholder ofte store mengder parasittiske protozoer (encelledyr). Da er den ytre membranen i cysten dannet av verten, ikke av parasitten.


PSEUDOCYST: Cyst-like stage or structure, often containing numerous cells of a protozoan parasite, the wall or outer membrane(s) of which has (have) been formed by the host, not by the host«s intracellular parasite;

ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΗ: Κυστόμορφο στάδιο ή δομή, που περιέχει συχνά πολλά κύτταρα ενός παρασιτικού πρωτοζώου, το τοίχωμα ή η (οι) εξωτερική(ές) μεμβράνη(ες) του οποίου έχει (έχουν) σχηματισθεί από τον ξενιστή και όχι από το ενδοκυτταρικό παράσιτο του ξενιστή.

PSEUDOZYST: Zystenartiges Stadium oder Struktur, die oftmals zahlreiche Zellen eines protozoischen Parasiten enthält; die Wand oder die äußere(n) Membran(en) wird von der Wirtszelle gebildet, und nicht durch den interzellulären Parasiten des Wirtes selbst; der Ausdruck wird auch für den Rückstand der Gametozyten einiger Gregarinen gebraucht.

PSEUDOKYSTE: Stade ou structure dun parasite protozoaire qui ressemble à un kyste. Le pseudokyste comporte plusieurs cellules du parasite entourées dun paroi ou de membranes dont lorigine est la cellule hôte et non le parasite intracellulaire.

OOCISTI: Stadio o struttura simile a una cisti, spesso contenente numerose cellule di un protozoo parassita. La membrana esterna, è costituita dallepitelio dellorgano (situato nel corpo dellospite) in cui si incista.

PSEUDOQUISTE: Estado o estructura de un parásito que es similar a un quiste. El pseudoquiste incluye varias células de parásitos rodeados de una pared o membranas cuyo origen es la célula huésped y no el parásito intracelular.

Was this helpful?
Partikulært materiale som tas opp og spyttes ut igjen av filterspisere, vanligvis gjennom pusteapparater (f.eks. østers).


PSEUDOFAECES: Particulate matter that is collected and then rejected by filter feeders, usually through the inhalant aperture, e.g. oysters.

ΨΕΥΔΟΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Σωματιδιακή ύλη που έχει διαχωριστεί από την αρχικά συλλεγείσα τροφή και έχει απορριφθεί από τους διηθηματοφάγους (π.χ. στρείδια) συνήθως από το εισροφητικό άνοιγμα.

PSEUDOFAECES: Partikuläre Substanz, die aktiv von Filtrierern aus dem Filterstrom abgetrennt und wieder abgestoßen wird; gewöhnlich geschieht dies durch die Ingestionsöffnung (z.B. bei Muscheln und Austern).

PSEUDOFECES: Matière particulaire séparée de certaines particules captées par les animaux filtreurs et rejetées sous forme de petits amas enrobés de mucus, par lorifice inhalant.

PSEUDOFECI: Sostanze particolate che viengono prima raccolte e poi eliminate da molluschi filtratori, normalmente dal sifone inalante; p.e. ostriche.

PSEUDOHECES: Materia particular separada de ciertas partículas captadas por los animales filtrantes y excretada en forma de pequeños conglomerados de mucus, por el orificio inhalante.

Was this helpful?
FLERUMETTEDE FETTSYRER. Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr. To viktige former er DHA (22:6 n-3) og EPA (20:5 n-3).


PUFA: Poly unsaturated fatty acids: fatty acids with 18 or more carbon atoms and two or more double bonds. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.

PUFA: ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με 18 ή περισσότερα άτομα άνθρακα και δύο τουλάχιστον διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.

PUFA: PUFA: MEHRFACH UNGESÄTTIGTE FETTSÄUREN; nach engl. poly unsaturated fatty acids.Fettsäuren mit 18 (oder mehr) Kohlenstoffatomen und 2 (oder mehr) Doppelbindungen. Diese Lipide sind während der ersten Entwicklungsstadien vieler mariner Fische und Muschellarven äußerst wichtig.

AGPI: Acides gras polyinsatures: Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les tissus des poissons ont une teneur élevée dAGPI tels le 20:5w3 et le 22:6w3. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.

P.U.F.A.: Vedi ACIDI GRASSI POLINSATURI. (Acidi grassi (lipidi) costituiti da 18 o più atomi di carbonio e contenenti 2 o più doppi legami (legami insaturi). Questi lipidi, sono considerati molto importanti per le prime fasi di sviluppo di pesci e molluschi.)

AGPI: Ver Ácidos grasos poli-insaturados, se conocen sobre todo por sus siglas en inglés (PUFA).

Was this helpful?
Mekanisk anordning hovedsakelig for å flytte væsker. En pumpe drar inn og tømmer ut en væske. Det finnes en mengde ulike typer (f.eks. stempel-, mammut-, tannhjuls-, vinge-, ejektor- og sentrifugalpumper) som utnytter ulike teknologier avhengig av vannmengde og løftehøyde.


PUMP: A mechanical device used primarily for the movement of fluids; a pump draws in and then discharges fluids. There are a variety of types and forms which employ different technologies, e.g. suction and compression.

ΑΝΤΛIΑ: Μηχανική συσκευή που χρησιμοποιείται για την κίνηση των ρευστών. Αντλεί και διανέμει ρευστά. Υπάρχει ποικιλία τύπων αντλιών που αξιοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες π.χ. αναρροφηση και συμπίεση.

PUMPE: Ein mechanisches Gerät, welches hauptsächlich zum Transport von Flüssigkeiten eingesetzt wird; eine Pumpe saugt Flüssigkeiten zuerst an und stößt diese dann aus. Es gibt eine Vielzahl von Pumpentypen und -formen, die unterschiedliche Technologien anwenden. Siehe auch SAUGPUNMPE und KREISELPUMPE.

POMPE: Système mécanique servant à déplacer des fluides; une pompe par aspiration et propulsion. Il existe des différentes variétés de pompes exploitant des principes divers; aspiration et compression par exemple.

POMPA: Apparecchiatura meccanica per il movimento dei fluidi; una pompa aspira e spinge i fluidi. Esistono diverse tipologie di funzionamento, p.e. pompe aspiranti e pompe aspiranti-prementi. Vedi anche POMPE ASPIRANTI e POMPE CENTRIFUGHE.

BOMBA: Sistema mecánico que sirve para desplazar fluidos; una bomba aspira y propulsa. Existen diferentes variedades de bombas basándose en diversos principios; aspiración y compresión por ejemplo.

Was this helpful?
Mengden væske som kan forflyttes av en pumpe i løpet av et bestemt tidsintervall, vanligvis uttrykt som kubikkmeter per time.


PUMPING CAPACITY: The amount of fluid that can be moved by a pump in a stated time interval, usually expressed in cubic metres per hour.

ΑΝΤΛΗΣΗΣ IΚΑΝΟΤΗΤΑ: Η ποσότητα του αερίου ή του υγρού που είναι σε θέση να μετακινήσει μια αντλία σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Συνήθως εκφράζεται σε κυβικά μέτρα ανά ώρα.

PUMPENKAPAZITÄT: Die Pumpkapazität wird in SI-Einheiten Kubikmeter pro Stunde (m3/h) sowohl für Flüssigkeiten, als auch für Gase ausgedrückt.

CAPACITE DE POMPAGE: Quantité de fluide qui peut être véhiculé par une pompe, par unité de temps. Souvent exprimé en m cube/heure.

CAPACITA DI POMPAGGIO: Quantità di fluido che può essere aspirata in un intervallo di tempo, espresso in metri cubi per ora.

CAPACIDAD DE BOMBEAR: Cantidad de fluido que puede ser movida por una bomba, por unidad de tiempo. A menudo expresada en m cúbicos/hora.

Was this helpful?
Inneholder eller består av materie.


PURULENT: Containing or consisting of pus.

ΠΥΩΔΗΣ: Ο περιέχων ή ο αποτελούμενος από πύον.

EITRIG: Aus Eiter bestehend oder beeinhaltend.

PURULENT: Qui a laspect ou la nature du pus; qui produit ou qui contient du pus.

PURULENTO: Contenente o formato da pus.

PURULENTO: Que tiene el aspecto o naturaleza de pus; que produce o contiene pus.

Was this helpful?
Viskøs gul væske som produseres ved betennelse i huden.


PUS: A viscous yellow fluid produced as a result of inflammation of the skin. It consists of a liquid (liquor puris) containing dead white blood cells (leucocytes).

ΠΥΟΝ: Πηκτό κίτρινο υγρό που παράγεται ως αποτέλεσμα φλεγμονής του δέρματος. Αποτελείται από ένα υγρό (liquor puris) που περιέχει νεκρά λευκά αιμοσφαίρια (λευκοκύτταρα)

EITER: Eine viskose gelbliche Flüssigkeit, die von entzündetem Hautgewebe ausgeschieden wird. Diese Flüssigkeit enthält viele tote weiße Blutkörperchen.

PUS: Liquide jaune visqueux résultant de linflammation de la peau. Cest un liquide (liquor puris) contenant des globules blancs morts (leucocytes).

PUS: Fluido viscoso giallastro, prodotto in seguito ad una infiammazione. E costituito da un liquido contenente leucociti morti.

PUS: Líquido amarillo viscoso que resulta de la inflamación de la piel. Es un líquido (liquor puris) que contiene glóbulos blancos muertos (leucocitos).

Was this helpful?
Liten byll i huden.


PUSTULE: A small abscess in the skin.

ΕΚΦΥΜΑ, ΕΞΟΓΚΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Ενα μικρό απόστημα στο δέρμα.

PUSTEL: Ein kleiner Abszeß in der Haut.

PUSTULE: Petit soulèvement inflammatoire de la peau, qui devient purulent.

PUSTOLA: Piccolo ascesso nella pelle.

PÚSTULA: Pequeño absceso en la piel.

Was this helpful?
Virksomhet der fisk (ofte regnbueørret) settes ut i elver, dammer, eller innsjøer for at det skal drives sportsfiske etter den. Det settes ut fisk av passende størrelse når det er nødvendig, vanligvis fra nærliggende oppdrettsanlegg. vanligvis fra nærliggende oppdrettsanlegg.


PUT-AND-TAKE FISHING: An operation in which fish are placed in rivers, ponds or lakes (often abandoned gravel pits) which are provided for angling purposes. The waters are re-stocked when necessary with cultivated fish of a size appropriate for angling, usually from nearby fish farms.

ΜΟΡΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ: Ερασιτεχνική αλιεία σε ποτάμια, λιμνοδεξαμενές ή λίμνες συχνά λάκκους χαλκοληψίας) εμπλουτισμένες με ψάρια. Τα νερά επανεμπλουτίζονται όταν χρειάζεται, με καλλιεργημένα ψάρια μεγέθους κατάλληλου για ψάρεμα, συνήθως από γειτονικές μονάδες καλλιέργειας.

ANGELN AUF BESATZFISCH: Eine Betriebsform der Sportfischerei, bei der Fische in Teiche oder Seen zum Angeln eingesetzt werden. Die Gewässer werden wiederbesetzt mit gezüchteten Fischen, die eine zum Angeln geeignetete Größe besitzen; die Fische kommen oftmals aus benachbarten Fischfarmen. Angler bezahlen eine Gebühr oder den gefangenen Fisch.

PECHE DE LOISIR: Poissons mis en bassins (souvent des gravières abandonnées) ou en lacs avec dautres poissons aux fins de pêche à la ligne amateur. Les étendues deau sont réapprovisionnés au fur et à mesure des besoins avec des poissons délevage dune taille appropriée à la pêche à la ligne. Ces poissons sont habituellement issus de fermes piscicoles.

PESCA FACILITATA: Pesca praticata in fiumi, laghi (spesso cave di ghiaia dismesse) o stagni, periodicamente ripopolati con esemplari "pronta pesca", provenienti da allevamenti intensivi.

PESCA RECREATIVA (O DEPORTIVA): Pesca de peces puestos en estanques (a menudo abandonados) o en lagos con otros peces para la pesca amateur. Las extensiones de agua se llenan cuando es necesario con peces de cultivo de una talla apropiada para la pesca con caña; estos peces proceden normalmente de granjas acuícolas.

Was this helpful?
Vinylklorid polymer. Dens egenskaper (termoplastisitet, motstandsevne mot nedbryting) gjør at PVC er mye brukt i oppdrettsutstyr, i alt fra små komponenter til store kar. Blir myk ved 2000C og opprettholder den formen den blir gitt etter at den er avkjølt.


PVC (POLYVINYLCHLORIDE): A polymer of vinylidene chloride. Its properties (thermoplasticity, resistance to degradation) make it widely used in fish farms for the construction of various items from small ones to big water tanks. It becomes soft at about 200 0C and after cooling it maintains the shape it was given.

ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ: Πολυμερές του χλωριούχου βινυλίου. Οι ιδιότητές του (θερμοπλαστικότητα, αντίσταση στην αποσύνθεση) συνέτειναν στην ευρεία χρησιμοποίησή του στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας γιά την κατασκευή πολλών αντικειμένων από μικροεξαρτήματα έως μεγάλες δεξαμενές. Μαλακώνει περίπου σε θερμοκρασία 2000C και μετά την ψύξη διατηρεί το σχήμα που του δόθηκε.

PVC (POLYVINYLCHLORID): Ein Polymer des Vinylidene-Chlorids. Die thermoplastischen Eigenschaften und die Resistenz gegenüber dem Abbau macht das Material in Fischzuchtanlagen vielseitig einsetzbar, vor allem für die Konstruktion von verschiedenen Gegenständen wie Wasserbecken unterschiedlicher Größe. Es wird bei Temperaturen über 2000C zähflüssig und versteift sich beim Abkühlen in der vorgegebenen Form.

PVC (POLYVINYLCHLORIDE): Polymère de chlorure de vinylidene. Matière de choix dans la construction de divers dispositifs aquacoles, y compris des grands bassins, grâce à sa thermoplasticité et sa résistance à la dégradation. Devient malléable à 2000C, mais retient la forme qui lui est donnée lors du refroidissement.

PVC (POLIVINILCLORURO): Polimero del cloruro di vinile. Le sue caratteristiche (termoplasticità, resistenza alluso), lo rendono idoneo per la costruzione di vari componenti (tubature, vasche) degli impianti di acquacoltura. Si deforma e si può modellare a circa 2000C, mantenendo, a raffreddamento avvenuto, la forma data.

PVC (POLYVINYLCHLORIDE): Polímero de cloruro de vinilidina. Material de construcción de diversos dispositivos acuícolas, incluidos grandes estanques, gracias a su termoelasticidad y su resistencia a la degradación. Se vuelve blando a 2000 C, pero retiene la forma que se le da durante el enfriamiento.

Was this helpful?
I nekrotiske celler med opphopning av kromatin dannes det tette klumper, disse brytes ned og danner små korn innenfor kjernemembranen eller i cytoplasma.


PYKNOSIS: In necrotic cells with abundant chromatin, dense masses are formed which break up (karyorrhexis) to form granules inside the nuclear membrane or throughout the cytoplasm.

ΠΥΚΝΩΣΗ: Σε νεκρωτικά κύτταρα με άφθονη χρωματίνη, σχηματίζονται πυκνές μάζες που διαλύονται (πυρηνολυσία) ώστε να δημιουργήσουν κοκκία στο εσωτερικό της πυρηνικής μεμβράνης ή στο κυτταρόπλασμα.

PYKNOSE: In toten Zellen mit angereichertem Chromatin, werden dichte Massen gebildet, die aufbrechen, um Granulate innerhalb der Zellkernmembran oder im Zytoplasma zu bilden.

PYCNOSE: Formation de granules à lintérieur de la membrane nucléaire ou à travers le cytoplasme suite à la désintégration (karyorrhexie) de masses denses dans les cellules nécrotiques à chromatine abondante.

PICNOSI: Formazione di granuli allinterno della membrana nucleare o nel citoplasma, dovuta allaccumulo e successiva rottura di masse di cromatina.

PICNOSIS: Formación de gránulos en el interior de la membrana nuclear o a través del citoplasma después de la desintegración de masas densas en las células necróticas con cromatina abundante.

Was this helpful?
Blindt endende utvekster fra første del av midttarmen hos fisk. Tar del i fordøyelsesprosessen som det viktigste stedet for nedbryting av proteiner. Antall blindsekker varierer sterkt mellom ulike arter.


PYLORIC CAECA: Blind-ended side branches of the first part of the fish intestine, at the end of the pyloric sphincter. They participate in the digestive processes as the principal site of protein digestion.

ΠΥΛΩΡΙΚΑ ΤΥΦΛΑ: Τυφλοί κλάδοι του πρώτου μέρους του εντέρου του ψαριού, στο τέλος του πυλωρικού σφιγκτήρα. Τα πυλωρικά τυφλά συμβάλλουν στην πέψη των πρωτεϊνών. Αποτελούν την κύρια θέση της πρωτεϊνικής πέψης.

PYLORISCHE ANHÄNGE: Blind endende Säcke am vorderen Teil des Verdauungstraktes, am Ende der pylorischen Einschnürung. Sie sind am Verdauungsvorgang der Proteine beteiligt.

CAECUM PYLORIQUE: Branches en cul-de-sac de la partie antérieure de lintestin, juste en arrière du sphincter pylorique; site principal de la digestion des protéines.

CIECHI PILORICI: Canali a fondo cieco situati nellintestino dei pesci dopo lo sfintere pilorico. Coinvolti nei processi digestivi delle proteine.

INTESTINO CIEGO PILÓRICO: Ramas en forma de sacos de la parte anterior del intestino, justo detrás del esfínter pilórico; lugar principal de la digestión de proteínas.

Was this helpful?
Essensielt B-vitamin. Nødvendig for opprettholdelse av normalt nervevev, hudpigmenter og andre essensielle funksjoner.


PYRIDOXINE: An essential vitamin of the B complex; essential for maintenance of normal nervous tissue, skin pigments, and other essential functions.

ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ: Βασική βιταμίνη του συμπλέγματος Β, ουσιώδης για την διατήρηση φυσιολογικών νευρικών ιστών, των χρωστικών της επιδερμίδας και άλλων βασικών λειτουργιών.

PYRIDOXIN: Ein essentielles Vitamin aus dem B-Komplex; notwendig zur Aufrechterhaltung des normalen Nervengewebes, der Hautpigmente und anderer essentieller Funktionen.

PYRIDOXINE: Un membre du complexe des vitamines B; essentielle pour le fonctionnement normal du tissu nerveux, de la pigmentation de la peau et dautres fonctions essentielles.

PIRIDOSSINA : Vitamina del complesso B; necessaria per il normale mantenimento del tessuto nervoso, pigmenti della pelle e altre funzioni essenziali

PIRIDOXINA: Miembro complejo de vitaminas B; esencial para el funcionamiento normal del tejido nervioso, de la pigmentación de la piel y de otras funciones esenciales.

Was this helpful?
Essensielt B-vitamin. Nødvendig for opprettholdelse av normalt nervevev, hudpigmenter og andre essensielle funksjoner.


PANTOTHENIC ACID: Vitamin of the B group; an essential vitamin for many cultured species.

ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ: Βιταμίνη της ομάδας Β, απαραίτητη γιά πολλούς καλλιεργούμενους οργανισμούς.

PANTOTHENSÄURE: Wasserlösliches Vitamin des Vitamin-B-Komplexes, das einen weit verbreiteten Wachstumsfaktor darstellt.

ACIDE PANTOTHENIQUE: Une des vitamines du groupe B, la vitamine B5, formant un co-enzyme; absolument nécessaire pour la plupart des organismes.

ACIDO PANTOTENICO: Vitamina del gruppo B; vitamina essenziale per molte specie di allevamento.

ÁCIDO PANTOTÉNICO: Una de las vitaminas del grupo B, la vitamina B5, absolutamente necesario para la mayoría de los organismos.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES