AMC LIMITED

Ø

Ansamling av væske i vev på grunn av økt gjennomsiving av væske fra kapillærene.


OEDEMA: Excessive accumulation of fluid in the tissue spaces resulting from increased transudation of the fluid from the capillaries.

ΟΙΔΗΜΑ: Υπερβολική συγκέντρωση υγρού στα διαστήματα του ιστού που προκαλείται από αυξημένη διΐδρωση του υγρού από τα τριχοειδή.

ÖDEM: Gewebswassersucht; krankhafte Ansammlung seröser Flüssigkeit in den Interzellularräumen nach Austritt aus den Lymphgefäßen und Blutkapillaren infolge von Eiweißmangel, Durchblutungsstörungen u.a.

OEDEME: Accumulation excessive de fluide dans les espaces tissulaires provoquée par une augmentation de la transsudation de fluide à partir des capillaires.

EDEMA: Accumulo eccessivo di fluidi negli spazi tissutali causato da un incremento di trasudazione di fluidi dai capillari.

EDEMA: Acumulación excesiva de fluido en los espacios tisulares provocada por un aumento de la trasudación de fluido a partir de los capilares.

Was this helpful?
Studiet av forbindelser mellom organismer og deres miljø.


ECOLOGY: A branch of science concerned with the interrelationships of organisms and their environments.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Επιστημονικός κλάδος που μελετά τη σχέση των οργανισμών με το περιβάλλον τους.

ÖKOLOGIE: Wissenschaft von den Wechselbeziehungen der Organismen untereinander und mit ihrer Umwelt.

ECOLOGIE: Etude scientifique des rapports des êtres vivants avec leur milieu naturel.

ECOLOGIA: Branca della scienza che studia le interazioni fra gli organismi ed il loro ambiente.

ECOLOGÍA: Estudio científico sobre las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente.

Was this helpful?
Effektiviteten av transporten av energi fra et trofisk nivå til det neste.


ECOLOGICAL EFFICIENCY: The efficiency of transfer of energy from one trophic level to the next.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η αποδοτικότητα της μεταφοράς ενέργειας από ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο.

ÖKOLOGISCHE EFFIZIENZ: Die Menge an assimilierter Energie einer trophischen Stufe, die an die darauffolgende weitergegeben wird; ökologische Bruttoeffizienz.

EFFICACITE ECOLOGIQUE: Lefficacité du transfert dénergie dun niveau trophique à lautre.

EFFICIENZA ECOLOGICA: L’efficienza del trasferimento di energia da un livello trofico ad un altro.

EFICACIA ECOLÓGICA: La eficacia de transferencia de energía de un nivel trófico a otro.

Was this helpful?
Forholdet mellom energi inntatt i et gitt trofisk nivå og energi inntatt i forrige trofiske nivå; brutto økologisk effektivitet.


ECOLOGICAL EFFICIENCY, COEFFICIENT: The ratio of energy assimilated at a given trophic level to that assimilated at the previous trophic level; gross ecological efficiency.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Η αναλογία της ενέργειας που αφομοιώθηκε σε ένα τροφικό επίπεδο προς την ενέργεια που αφομοιώθηκε στο προηγούμενο τροφικό επίπεδο. Η ολική (ακαθάριστη) οικολογική αποδοτικότητα.

ÖKOLOGISCHE EFFIZIENZ; KOEFFIZIENZ: Die Menge an assimilierter Energie von einer trophischen Stufe, die an die darauffolgende weitergegeben wird; ökologische Bruttoeffizienz.

COEFFICIENT DEFFICACITE ECOLOGIQUE: Rapport entre lénergie assimilée par un niveau trophique donné et celle assimilée par le niveau tophique précédent; efficacité écologique brute.

COEFFICIENTE DI EFFICIENZA ECOLOGICA : Il rapporto di energia assimilata ad un dato livello trofico rispetto alla quantità di energia assimilata nel livello trofico precedente; efficienza ecologica lorda.

COEFICIENTE DE EFICACIA ECOLÓGICA: Proporción entre la energía asimilada por un nivel trófico dado y la energía asimilada por el nivel trófico anterior; eficacia ecológica bruta.

Was this helpful?
Det begrepsmessige rommet okkupert av en art, inkluderer både det fysiske rommet og den funksjonelle rollen til arten. Fremstilt som et multidimensjonalt hypervolum, der koordinatene er de ulike parameterene som påvirker artens eksistens. Disse parameterene inkluderer både fysisk-kjemiske faktorer (f.eks. temperatur, salinitet, pH) og biologiske faktorer (f.eks. konkurranse / predasjon, fôrtilgjengelighet). Iblant feilaktig brukt som ekvivalent til mikrohabitat. En art kan okkupere forskjellige


ECOLOGICAL NICHE: The conceptual space occupied by a species, which includes both the physical space as well as the functional role of the species; conceptualized as a multidimensional hypervolume, the coordinates of which are the various parameters affecting the existence of the species. These parameters include both physico-chemical factors (e.g., temperature, salinity, pH) and biological factors (e.g., competition/ predation, food availability). Sometimes erroneously used as the equivalent of microhabitat. A s

ΟΙΚΟΘΕΣΗ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΩΚΟΣ): Ο ενοιολογικός χώρος που καταλαμβάνει ένα είδος, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον φυσικό χώρο, όσο και τον λειτουργικό ρόλο ενός είδους. Ο χώρος αυτός μπορεί να θεωρηθεί πολυδιάστατος με συντεταγμένες τις ποικίλες παράμετρους που επηρεάζουν την ύπαρξη του είδους. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν φυσικοχημικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία, αλατότητα, pΗ) και βιολογικούς (π.χ. ανταγωνισμός/ θήρευση, διαθεσιμότητα τροφής). Μερικές φορές χρησιμοποιείται εσφαλμένα ως ισοδύναμο του μικροενδιαιτήμα

ÖKOLOGISCHE NISCHE: Der gedachte Raum, den eine Art bevölkert oder besetzt; er umfaßt sowohl den physischen Raum, als auch die funktionale Rolle der Arten in ihm; konzeptionell als ein multidimensionaler "Überraum" gedacht, der den "biologischen Raum" einer Art definiert, in dem diese lebt und der einzigartig für diese Art ist; die Ausdehnung dieses Raumes bestimmt die Parameter der Nische; gelegentlich wird der Begriff fälschlicherweise als Äquivalent für den Begriff "Mikrohabitat" verwendet. Die Vertreter einer A

NICHE ECOLOGIQUE: Concept de lespace occupé par une espèce qui comprend non seulement lespace physique mais également le rôle fonctionnel joué par lespèce; conceptualisé sous forme dun hyperespace multidimensionnel qui définit lespace biologique dune espèce et qui est propre à cet espèce. Les dimensions de cet espace sont les paramètres de la niche. Ces paramètres comprennent à la fois les facteurs physico-chimiques (températures, salinité pH) et biologiques (compétition, prédation, disponibilité de nourriture).

NICCHIA ECOLOGICA: Concetto di spazio ecologico occupato da una specie che include sia lo spazio fisico che il ruolo funzionale e trofico della specie; viene considerato come un ipervolume multidimensionale, le cui coordinate sono i vari parametri che influenzano l’esistenza della specie. Questi parametri includono sia fattori chimico- fisici (temperatura, salinità, pH) sia fattori biologici (competizione/predazione, disponibilità alimentare). Spesso questo termine viene confuso con habitat o microhabitat. Una spe

NICHO ECOLOGICO: Concepto del espacio ocupado por una especie que no sólo incluye el espacio físico sino también el papel funcional jugado por la especie; conceptuado bajo la forma de un hiperespacio multidimensional que define el espacio biológico de una especie y que es propio a esta especie. Las dimensiones de este espacio son los parámetros del nicho. Estos parámetros incluyen los factores físico-químicos (temperaturas, salinidad, pH) y biológicos (competición, predación, la disponibilidad de alimentos). Una

Was this helpful?
Ofte brukt i forbindelse med kontroll av eksklusive fiske- og havbruksressurser i en gitt nasjons sjøområder.


EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE: Often used in relation to control of exclusive fishing/aquaculture resources areas of a given state/nation.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ: Χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε συνάρτηση με τον έλεγχο των πόρων κάποιων αποκλειστικά αλιευτικών/υδατοκαλλιεργητικών περιοχών ενός συγκεκριμένου κράτους.

EXKLUSIVE WIRTSCHAFTZONE: Im Küstenbereich oft benutzter Begriff, um die Fischerei- und Aquakulturrechte innerhalb nationaler Gewässern zu schützen.

ZONE vCONOMIQUE EXCLUSIVE : Utiliser afin de décrire une zone dans laquelle les droits de pêche-aquaculture sont exclusivement réservés à un pays/état.

AREA IN CONCESSIONE: : Spesso usato per definire aree esclusive di risorsa per la pesca e per l’acquacoltura di un dato stato o nazione. Si tratta generalmente di aree date in concessione ad un particolare operatore economico.

ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA: Zona con un control exclusivo de recursos de pesca o acuicultura en una región o nación.

Was this helpful?
Et enhetlig biologisk system som er et resultat av interaksjoner mellom alle eller et begrenset antall av biotiske eller abiotiske faktorer innen en definert del av biosfæren. Størrelsen på et økosystem er i seg selv ikke fast eller begrenset. Biotiske elementer i et økosystem er populasjoner av arter og de abiotiske er fysiske eller kjemiske faktorer.


ECOSYSTEM: An integrated biological system which results from the interaction of all or a limited number of biotic or abiotic factors within a defined section of the biosphere. The dimensions of an ecosystem are not fixed or limited per se. Biotic elements of an ecosystem are populations of species and the abiotic elements (physical and chemical factors).

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένο βιολογικό σύστημα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων ή ενός αριθμού βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων σε ένα καθορισμένο τμήμα της βιόσφαιρας. Οι διαστάσεις ενός οικοσυστήματος δεν είναι σταθερές ή περιορισμένες per se. Τα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος είναι οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες και τα βιοτικά οι πληθυσμοί των ειδών.

ÖKOSYSTEM: Biologisches System, das sich aus der Integration und Wechselwirkung aller oder zahlmäßig begrenzter biotischer oder abiotischer Elemente eines definierten Bereichs der Biosphäre ergibt. In der Dimension ist das Ökosystem nicht festgelegt. Die biotischen Elemente sind die Populationen verschiedener Arten die abiotischen Elemente sind physikalische und chemische Faktoren.

ECOSYSTEME: Une communauté dorganismes et leur environnement physique interagissant comme une unité écologique; lensemble des composés biologiques et physiques dun biotope. Les dimensions dun écosystème ne sont pas fixées ou délimitées en soi. Un écosystème est composé déléments biotiques (populations despèces) et déléments abiotique (facteurs physico-chimiques).

ECOSISTEMA: Sistema biologico integrato risultante dall’interazione di tutti o di un numero limitato di fattori biotici e abiotici, costituisce una unità ecologica definita. Le dimensioni di un ecosistema non sono fissate o limitate di per sé. La componente biotica di un ecosistema è costituita dalle popolazioni animali e vegetali, per componente abiotica si intendono i fattori fisici e chimici che le influenzano.

ECOSISTEMA : Comunidad de organismos y su entorno físico que actúan como una unidad ecológica; el conjunto de los compuestos biológicos y físicos de un biotopo. Las dimensiones en si de un ecosistema no son delimitados o fijados. Un ecosistema se compone de elementos bióticos (poblaciones de especies) y de elementos abióticos (factores físico-químicos).

Was this helpful?
Prosedyre og system brukt i oppdrett av visse arter muslinger, spesielt kamskjell. Ved oppdrett av kamskjell på denne måten blir det boret hull i randen på skjellet, slik at skjellene kan henges i tau oppdrettes i hengekulturer.


EAR HANGING: A procedure and system used in the culture of certain bivalve mollusc species, particularly scallops, whereby holes are mechanically drilled in the shell margins enabling the individuals to be attached to lines and reared in suspended culture.

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Σύστημα για την καλλιέργεια ορισμένων ειδών διθύρων μαλακίων, ιδιαιτέρως χτενιών, κατά το οποίο ανοίγονται μηχανικά οπές στην άκρη των κελυφών, έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν να κρεμαστούν σε σχοινιά και να εκτραφούν σε αιωρούμενες καλλιέργειες.

EAR HANGING: Es existiert kein adäquater deutscher Ausdruck. Verfahren und System, das in der Kultur von bestimmten bivalven Molluskenarten verwendet wird (insbesondere bei der Kammuschel), wobei mechanisch Löcher in die Schalenränder gebohrt werden, so daß die Exemplare an Strängen hängen und so in einer Hängekultur aufgezogen werden können.

SUSPENSION AURICULAIRE: Procédé de culture de certains mollusques bivalves, particulièrement les coquilles St Jacques sur lesquelles on perce mécaniquement des trous sur les bords de la coquille pour les suspendre à des lignes délevage.

INANELLAMENTO: Procedura e sistema usato nell’allevamento di alcune specie di molluschi bivalvi, per esempio per le cappesante, in cui piccoli fori vengono fatti ai margini delle valve per attaccarle ai fili di sospensione delle colture.

SUSPENSIÓN AURICULAR: Procedimiento de cultivo de ciertos moluscos bivalvos, particularmente las vieiras, en los cuales se taladran mecánicamente agujeros en los bordes de la concha para suspenderlas en cultivos en línea.

Was this helpful?
På engelsk brukes ørret vidt om en rekke arter (i slektene Salmo, Oncorhyncus og Salvelinus), mens i Norge brukes ørret vekselvis for ørret (Salmo trutta) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Ørret (S. trutta) forekommer i ulike former (alle tilhører samme art): (a) Bekkørret er en dvergform som tilbringer hele livet i rennende vann, (b) innsjøørrret som lever i innsjøer og gyter i tilstøtende elver, og (c) sjøørret som er anadrom. Oppdrett av sjø-ørret er forsøkt, men arten hadde dårlig vekst


TROUT: A commonly used, non-specific name for a large range of fish species of the genera (Salmo, Oncorhynchus and Salvelinus) of the family Salmonidae. Confusion has arisen with the use of this term because of different colloquial regional usages and the fact that representatives of the genera are termed salmon and charr. Examples of trout include: Salmo trutta, the brown trout; Salvelinus fontinalis, the brook trout and Oncorhynchus mykiss the rainbow trout. Various trout species are now found distri

ΠΕΣΤΡΟΦΑ: Κοινά χρησιμοποιούμενο, μη ειδικό όνομα γιά ένα μεγάλο φάσμα ειδών ψαριών των γενών (Salmo, Οncorhynchus και Salvelinus) της οικογένειας των Σολομοειδών. Σημαντική σύγχυση προκύπτει με τον όρο αυτόν λόγω των διαφορετικών χρήσεών του στην καθομιλουμένη σε διάφορες περιοχές και του γεγονότος ότι αντιπρόσωποι των γενών αυτών ονομάζονται επίσης, σολομός, λιμνοπέστροφα και σαλβελίνος. Παραδείγματα πέστροφας είναι η καστανή πέστροφα (Salmo trutta), ο σαλβελίνος (Salvelinus fontinalis), και η ιριδίζου

FORELLE: Gruppe von Fischen aus der Familie Salmonidae. Es existieren drei Hauptarten: die Bachforelle, die Meerforelle (anadrome Form der Bachforelle) und die Regenbogenforelle. Die Bachforelle war ursprünglich in Europa und dem Kaukasus verbreitet, wurde aber erfolgreich auch in Amerika und Asien eingebürgert. Regenbogenforellen sind amerikanischen Ursprungs, heute aber Kosmopoliten. Forellen sind sowohl geschätzte Speise- als auch Angelfische.

TRUITE: Terme non-spécifique décrivant un grand nombre de poissons de la famille des salmonidés appartenant aux genres Salmo, Oncorhynchus et Salvelinus. Ce terme porte à confusion à cause des différences dinterprétation de région en région et du fait que certains membres des mêmes genres sont appellés saumon ou charr. Des exemples de poissons appellés truites comprennent la truite de mer, Salmo trutta, la truite des ruisseaux, Salvelinus fontinalis, et la truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss. Les di

TROTA: Nome comunemente usato, non specifico, per un ampio gruppo di specie ittiche appartenenti ai generi Salmo, Oncorhynchus e Salvelinus, facenti parte della famiglia dei Salmonidi. Questo termine ha creato confusione a causa dei diversi usi regionali correnti e per il fatto che ad esempio, rappresentanti dello stesso genere possono essere denominati "salmone" e "salmerino". Esempi di trota comprendono: Salmo trutta, la trota fario; Salvelinus fontinalis, il salmerino, Onchorhynchus mykiss la trota

TRUCHA: Término no específico que describe gran número de peces de la familia de los salmónidos; pertenecen a los géneros Salmo, Oncorhynchus y Salvelinus. Este término induce a veces confusión a causa de las diferentes denominaciones y del hecho que miembros del mismo género son llamados salmón y salmerino. Hay varios ejemplos de peces llamados trucha: trucha salmonada,Salmo trutta; trucha de arroyo o salmerino, Salvelinus fontinalis y la trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss. Hoy en día las diferentes

Was this helpful?
Betegnelse i dagligtalen på medlemmer i familien Ostreidae, med over 100 arter i flere slekter, særlig Ostrea og Crassostrea. Jfr. rundøsters og europeisk flatøsters.


OYSTER: The colloquial term used for members of the family Ostreidae, with over 100 species in several genera, especially Ostrea and Crassostrea.

ΣΤΡΕΙΔΙ: Κοινό όνομα των ατόμων της οικογένειας Ostreidae, η οποία περιέχει πάνω από 100 είδη τα οποία κατανέμονται σε διάφορα γένη μεταξύ των οποίων το γένος Ostrea και Crassostrea. Βλέπε, ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΕΙΔΙ

AUSTER: In der Umgangssprache ein allgemeiner Begriff für Arten der Familie Ostreidae, die mit über 100 Arten in mehreren Gattungen vertreten sind, speziell die Gattungen Ostrea und Crassostrea.

OYSTER: Nom d’usage courant décrivant les membres de la famille ostréidés qui renferme plus de 100 espèces dont les espèces des genres Ostrea et Crassostrea.

OSTRICA: Termine comune usato per i membri della famiglia Ostreidae, con oltre 100 specie appartenenti a diversi generi, specialmente Ostrea e Crassostrea.

OSTRA: Nombre común que denomina los miembros de la familia Ostreidos con unas 100 especies de diferentes géneros, especialmente los Ostrea y Crassostrea.

Was this helpful?
Beskyttede bassenger med god vannutskifting, hovedsakelig funnet i Skandinavia. Kan tilpasset og brukes til oppdrett av østers.


OSTERPOLL: Sheltered bays with good water exchange rates, mainly found in Scandinavia, capable of being adapted and used for oyster production.

OSTERPOLL: Προφυλαγμένοι κόλποι με καλό ρυθμό ανανέωσης νερού, που βρίσκονται κυρίως στην Σκανδιναβία και είναι κατάλληλοι για στρειδοκαλλιέργεια.

OSTERPOLL: Geschützte Bucht mit gutem Wasseraustausch, die für die Austernproduktion benutzt wird. Der Begriff wird vor allem in Skandinavien benutzt.

OSTERPOLL: Baies abritées à bon renouvellement deau, principalement situées en Scandinavie et susceptibles dêtre utilisées pour lostréiculture.

OSTERPOLL: Baie protette con buon livello di ricambio d’acqua, frequenti in Scandinavia, possono essere predisposte e utilizzate per la produzione di ostriche.

OSTERPOLL: Bahías abrigadas con buena renovación de agua, situadas normalmente en Escandinavia y susceptibles de ser utilizadas en el cultivo de ostras.

Was this helpful?
Mål på den daglige vekstraten. Den øyeblikkelige vekstraten bestemmes for en gruppe fisk over en kortere tidsperiode ut fra følgende ligning: g = [ln(Wt) – ln(W0)]/(t1 – t0), der Wt er fiskens vekt etter t1 dager, og W0 er startvekt ved t0.


INSTANTANEOUS GROWTH RATE: A measure of the daily weight increase. The instantaneous growth rate (g) is determined from a sample of fish over a short period of time and calculated by the following equation: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0), where Wt is the weight of the fish after t1 days and W0 is the initial weight.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Μέτρο για την ημερήσια αύξηση του βάρους. Προσδιορίζεται βάσει ενός δείγματος ψαριών επί μια μικρή χρονική περίοδο και υπολογίζεται με την εξίσωση: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0). Οπου Wt είναι το βάρος του ψαριού μετά απο t1 ημέρες και W0 το αρχικό βάρος. Βλ. και Ειδικός ρυθμός αύξησης (G).

UNMITTELBARE WACHSTUMSRATE: Ein Maß für die tägliche Gewichtszunahme. Sie wird bei Fischen durch eine Probennahme in kurzem Zeitintervall bestimmt und mit Hilfe folgender Gleichung berechnet: g = [Ln(Wt) - Ln (Wo)] / (t1-to), wobei Wt das Fischgewicht zur Zeit t1 (in Tagen) und Wo das Anfangsgewicht bedeuten. Siehe auch SPEZIFISCHE WACHSTUMRATE.

TAUX DE CROISSANCE INSTANTANEE: La mesure de laugmentation journaliere pondérale. Le taux de croissance instantanée (G) est déterminé a partir dun échantillon de poisson durant une courte durée et calculé par la formule suivante (g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0) ou Wt est le poids du poisson apres le jours t1 et Wo le poids initial.

VELOCITA’ DI CRESCITA ISTANTANEA: Misura dellaumento ponderale giornaliero. La velocità di crescita istantanea (g) viene determinata da un campione di pesce in un breve intervallo di tempo e calcolato dalla seguente equazione: g = (Ln(Wt) - Ln (W0))/(t1-t0), dove Wt è il peso del pesce dopo t1 giorni e W0 è il peso iniziale.

TASA DE CRECIMIENTO INSTANTÁNEO: Medida de aumento diario ponderal. La tasa de crecimiento instantánea (G) se determina a partir de una muestra de peces durante una periodo corto y se calcula a partir de la formula siguiente: G = (Ln(Wt) – Ln(W0) / (t1- t0), donde Wt es el peso de pez después del día t1 y W0 es el peso inicial.

Was this helpful?
Egg der embryo har nådd et avansert utviklingsstadium, der pigmenterte øyne lett ses. Lakseeggene tåler på dette stadiet mekanisk støt og egg transporteres derfor vanligvis på dette stadiet.


EYED EGGS: Eggs in which embryos have reached an advanced developmental stage, and where fully pigmented eyes can easily be seen. In the opaque salmonid eggs, this stage is resistant to mechanical shock; eggs are therefore commonly shipped upon reaching this stage.

ΟΦΘΑΛΜΟΦΟΡΑ ΑΥΓΑ: Αυγά στα οποία τα έμβρυα έχουν φθάσει σε προχωρημένο αναπτυξιακό στάδιο , στο οποίο είναι ευδιάκριτα τα πλήρως χρωματισμένα μάτια του εμβρύου. Αδιαφανή αυγά σολομού στο στάδιο αυτό είναι ανθεκτικά σε μηχανικές κρούσεις. Για τον λόγο αυτό τα αυγά πρέπει να μεταφέρονται μόνο αφού έχουν φθάσει σε αυτό το στάδιο.

AUGENPUNKTSTADIUM: Eier, in denen die Embryonen ein fortgeschrittenes Entwicklungsstadium erreicht haben, und vollständig pigmentierte Augen leicht erkennbar sind. In den weitgehend undurchsichtigen Eiern von Salmoniden ist dieses ein leicht identifizierbares Stadium, das auch gegenüber Erschütterungen widerstandsfähiger ist. Deshalb sollen Eier, die transportiert werden, das Augenpunktstadium erreicht haben.

OEUFS OEILLES: Oeufs dans lesquels les embryons sont à un stade de développement avancé avec des yeux complètement pigmentés qui sont facilement visibles. Les oeufs oeillés opaques de salmonidés sont résistants aux chocs mécaniques et sont donc transportables à ce stade.

UOVA EMBRIONATE: Uova in cui gli embrioni hanno raggiunto uno stadio di sviluppo avanzato, e in cui gli occhi completamente pigmentati possono essere osservati facilmente. Nelle uova opache dei Salmonidi, questa fase è resistente allo shock meccanico; le uova sono quindi solitamente trasportabili in questa fase.

HUEVOS CON OJOS: Huevos en los cuales los embriones se encuentran en un estado de desarrollo avanzado y dotados de ojos pigmentado que son fácilmente visibles. Los huevos con ojos opacos de salmónidos son resistentes a los choques mecánicos y por lo tanto se pueden transportar durante este estado.

Was this helpful?
En bevegelig stilk med et øye ytterst hos visse grupper av krepsdyr, f.eks. reker.


EYE STALK: A movable stalk bearing a terminal eye in certain crustacean groups, e.g. prawns.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΜΙΣΧΟΣ: Κινητός μίσχος που φέρει στην άκρη του μάτι. Συναντάται σε ορισμένες ομάδες καρκινοειδών, π.χ. αστακογαρίδες.

AUGENSTIEL: Die beweglichen stielartigen Auswüchse am Kopf vieler Krebse, an deren Spitze die Komplexaugen sitzen.

OEIL PEDONCULE: Pédoncule mobile portant un oeil en son extrêmité rencontré dans certains groupes de crustacés marins, par exemples les crevettes.

PEDUNCOLO OCULARE: Peduncolo mobile avente un occhio terminale in alcuni gruppi di crostacei, es. gamberi.

OJO PEDUNCULAR: Pedúnculo movible que lleva un ojo en su extremidad que se encuentra en ciertos grupos de crustáceos marinos, por ejemplo en las gambas.

Was this helpful?
Refererer til prosessen der det gjøres en unilateral kauterisasjon (brenning) av øyestilk hos reker fra familien Penaeidae. Dette reduserer nivået av gonadeinhiberende hormoner, og fører på denne måten til økt gonadeutvikling og indusert gyting.


EYE STALK ABLATION: Refers to the process of unilateral cauterization of the eye stalk in Penaeid prawns. This reduces the level of gonad-inhibiting hormone, thereby increasing the rate of gonad development and causing induction of spawning.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΜΙΣΧΟΥ, ΕΚΤΟΜΗ: Αναφέρεται στη διαδικασία μονόπλευρου καυτηριασμού του οφθαλμικού μίσχου στις αστακογαρίδες Ρenaeidae. Ο καυτηριασμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου της γοναδο-περιοριστικής ορμόνης και συνακόλουθα αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των γονάδων και επαγωγή γαμετοτοκίας.

AUGENSTIELABLATION: Bezieht sich auf den Prozeß des unilateralen Ausbrennens der Augenstiele bei Penaeidae. Dieses reduziert den Anteil des gonadenhemmenden Hormons und beschleunigt somit die Entwicklung der Gonaden und das Einsetzen des Laichens.

ABLATION DES YEUX PEDONCULES: Se rapporte au processus de caractérisation unilatérale dun oeil pédonculé des crevettes pénéides. Cette opération réduit le niveau dhormone gonado-inhibitrice, augmentant ainsi le taux de développement de gonades et provoquent linduction de la ponte.

ABLAZIONE DEL PEDUNCOLO OCULARE: Riferito al processo di cauterizzazione unilaterale del peduncolo oculare nei gamberi peneidi. Questo processo riduce il livello dell’ormone inibitore dello sviluppo gonadico, aumentando così il tasso di sviluppo delle gonadi e inducendo la riproduzione.

ABLACIÓN DE LOS OJOS PEDÚNCULOS: Se refiere al proceso de cauterización de un ojo pedúnculo de los camarones. Esta operación reduce el nivel de las hormonas inhibidoras de la gónada, aumentando así su tasa de desarrollo y provocando la inducción del desove.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES