AMC LIMITED

N

Kjemisk symbol for nitrogen.


N: Chemical symbol for nitrogen.

Ν: Χημικός συμβολισμός του αζώτου.

N: Chemisches Symbol für Stickstoff (Nitrogenium).

N: Symbole chimique de lazote.

N: Simbolo chimico dell’Azoto.

N: Símbolo químico del nitrógeno.

Was this helpful?
Det laveste punktet, spesielt i en kurve eller syklus. Motsatt av senit.


NADIR: The lowest point, particularly in a curve or cycle: the opposite of zenith.

ΝΑΔΙΡ: Το χαμηλότερο σημείο ειδικά σε μία καμπύλη ή κύκλο: το αντίθετο του ζενίθ.

NADIR: Fußpunkt; der dem Zenit genau gegenüberliegende Punkt an der Himmelskugel.

NADIR: Le point le plus bas dans une courbe ou un cycle: le contraire de zénith.

NADIR: Punto più basso (rispetto all’osservatore) di una traiettoria curva o di un ciclo orbitale.

NADIR: El punto más bajo en una curva o un ciclo: el contrario de cénit.

Was this helpful?
Små planktoniske organismer med en kroppsdiameter på 2 til 20 mm. Tidligere brukt om planktonikske organismer som gikk gjennom 0,034-0,04 mm planktonduk.


NANOPLANKTON: Minute planktonic organisms with a body diameter of 2 to 20 micrometers, formerly used of those planktonic organisms that are not retained by a 0.03-0.04 mm mesh silk bolting cloth.

ΝΑΝΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Πολύ μικροί πλαγκτονικοί οργανισμοί με διάμετρο σώματος 2 έως 20 μm. Παλαιότερα ο όρος εχρησιμοποιείτο για τους πλαγκτονικούς οργανισμούς που διέρχονται από δίχτυ ανοίγματος 30 μm.

NANOPLANKTON: Sehr kleine Planktonorganismen mit einem Durchmesser von 2 bis 20 Mikrometern; früher für solche Planktonorganismen verwendet, die nicht von einem Seidentuch von 0.03-0,04 mm Maschenweite zurückgehalten wurden.

NANOPLANCTON: Très petits organismes planctoniques dont le diamètre du corps va de 2 à 20 micromètres, autrefois utilisé pour les organismes planctoniques qui ne sont pas retenus par les mailles de 0,03 à 0,04 mm du filet en soie à bluter.

NANOPLANCTON: Piccoli organismi planctonici con diametro del corpo compreso tra 2 e 20 micrometri, riferito comunemente a organismi che non vengono trattenuti da una rete con maglia di 0.03-0.04 mm.

NANOPLANCTON: Organismos planctónicos muy pequeños cuyo diámetro del cuerpo varia entre 2 y 20 micrómetros, utilizados antes por los organismos planctónicos que no son retenidos por mallas de seda de 0,03 a 0,04 mm.

Was this helpful?
Beholder som måler temperatur og tar vannprøve på samme tid på et gitt dyp. Flasken senkes ned til ønsket dyp og lukkes igjen ved hjelp av en mekaniske som kan styres fra overflaten, for på denne måten å låse inne en vannprøve og låse termometeret på den temperaturen som er på prøvedypet.


NANSEN BOTTLE: Vessel used to sample simultaneously sea water and temperature at depth. The bottle is lowered to the test depth and inverted by remote messenger action, thus trapping a sample of water and fixing the mercury thermometer reading.

ΦΙΑΛΗ ΝΑΝΣΕΝ: Δοχείο χρησιμοποιούμενο γιά την ταυτόχρονη δειγματοληψία θαλασσινού νερού και την μέτρηση θερμοκρασίας. Η φιάλη φθάνει στο επιθυμητό βάθος δειγματοληψίας και αναστρέφεται με την βοήθεια ενός βαριδίου-αγγελιοφόρου, παγιδεύοντας ένα δείγμα νερού και σταθεροποιώντας την ένδειξη του υδραργυρικού θερμομέτρου.

NANSEN-FLASCHE: Gerät zur gleichzeitigen Entnahme einer Wasserprobe und Bestimmung der Temperatur in einer bestimmten Wassertiefe. Die Flasche wird auf die jeweilige Tiefe herabgelassen und mit Hilfe eines Auslösers gekippt, wobei eine Wasserprobe eingeschlossen wird, der Quecksilberfaden des Thermometers abreißt und dabei in der jeweiligen Position, die die aktuelle Temperatur anzeigt, stehenbleibt.

BOUTEILLE DE NANSEN: Bouteille servant à récolter un échantillon deau de mer et sa température à diverses profondeurs. La bouteille est descendue à une profondeur donnée en position inversée, et laction du messager déclenche le retournement.

NANSEN, BOTTIGLIA di : Contenitore utilizzato per misurare la temperatura e raccogliere campioni di acqua marina in profondità. La bottiglia è calata alla profondità stabilita in posizione inversa e tramite un comando a distanza (messaggero) viene ribaltata per raccogliere il campione e registrarne la temperatura con un termometro a mercurio.

BOTELLA DE NANSEN: Botella que sirve para recoger muestras de agua y su temperatura a diversas profundidades. La botella es bajada a una profundidad en posición inversa, y su inversión y su retorno es controlado mediante sistema remoto. Eso permite atrapar una muestra de agua y fijar el termómetro de mercurio.

Was this helpful?
En serie med Nansenflasker (ulike dyp) med vannprover og temperaturmalinger.


NANSEN CAST: A series of Nansen-bottles with water samples and associated temperature observations.

ΣΕΙΡΑ NANSEN: Σειρά δειγμάτων που ελήφθησαν με φιάλες Nansen και οι αντίστοιχες παρατηρήσεις θερμοκρασίας που προκύπτουν από την ρίψη ενός βαριδίου-αγγελιοφόρου.

NANSEN-WASSERSCHÖPFER: Eine Serie von NANSEN-Flaschen mit Wasserproben und begleitenden Temperaturbeobachtungen.

SERIE DE NANSEN: Une série déchantillons deau issus de bouteilles de Nansen suspendues à différentes profondeurs sur une corde avec les observations de température associées.

NANSEN, SERIE di: Serie di campioni d’acqua e relative misurazioni di temperatura provenienti da prelievi a diverse profondità effettuati con la bottiglia di Nansen.

SERIE DE NANSEN: Serie de muestras de agua que provienen de botellas de Nansen suspendidas a diferentes profundidades sobre una cuerda y asociada a observaciones de temperatura.

Was this helpful?
Aktiv når det er mørkt.


NOCTURNAL: Active during the hours of darkness.

ΝΥΚΤΟΒΙΟΣ: Ενεργός κατά τις ώρες του σκότους. Πρβ. ημερόβιος.

NOCTURNAL: Nachtaktiv; nur eine Nacht andauernd oder nur während der dunklen Stunden aktiv.

NOCTURNE: Qui est actif pendant la nuit.

NOTTURNO: Attivo durante i periodi di oscurità.

NOCTURNO: Que es activo durante la noche.

Was this helpful?
Karakteristisk krepsdyrlarve, med enkleste form for hoderegion. Nauplius klekker med kun tre par vedheng (1. antennepar, 2. antennepar og mandibler). Ikke alle krepsdyr har et napliusstadium. Er vanlig hos primitive former, mens stadiet forekommer under eggutviklingen hos mer avanserte arter der larvene er avanserte ved klekking.


NAUPLIUS: A characteristic crustacean larva which exhibits the simplest type of head region. The nauplius hatches with only three pairs of appendages (antennules, antennae, and mandibles). Although the nauplius larva is typical, it does not appear in all crustaceans. It is common in lower forms, but in many of the higher forms it occurs during development in the egg, and the young are hatched as differentiated and more advanced larvae.

ΝΑΥΠΛΙΟΣ: Χαρακτηριστική προνύμφη των καρκινοειδών, ο ναύπλιος, παρουσιάζει τον απλούστερο τύπο κεφαλικής περιοχής. Εκκολάπτεται μέ τρία μόνο ζεύγη εξαρτημάτων (κεραιϊδια, κεραίες και γνάθους). Μολονότι η προνύμφη ναύπλιος είναι τυπική δεν εμφανίζεται σε όλα τα καρκινοειδή. Είναι κοινή στις κατώτερες μορφές, αλλά σε πολλές από τις ανώτερες μορφές εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη εντός του αυγού, και τα νεογνά εκκολάπτονται ως διαφορετικές πλέον ανεπτυγμένες προνύμφες.

NAUPLIUS: Die charakteristische Crustaceenlarve, die den einfachsten Bau der Kopfregion aufweist. Der Nauplius schlüpft mit nur drei Paar Anhängen (1. und 2.Antennen, Mandibeln). Obwohl die Nauplius-Larve typisch ist, so kommt sie nicht bei allen Crustaceen vor. Sie ist bei niederen Formen gängig, jedoch in vielen höheren Formen tritt sie während der Entwicklung nur im Ei auf, und die Juvenilen durchlaufen andere und weiter fortgeschrittene Larvenstadien. Die Lebenszyklen variieren bei den unterschiedli

NAUPLIUS: Forme larvaire caractéristique des crustacés avec une région céphalique très simple. Le nauplius éclôt avec trois paires dappendices (antennules, antennes, mandibules). Malgré le fait que le nauplius est typique, cette forme larvaire nest pas observée chez toutes les espèces de crustacés. Elle est fréquente chez les crustacés primitifs, mais souvent absente chez les crustacés plus avancés, le stade nauplius dans ce cas ayant lieu lors du développement de loeuf, avec léclosion dun stade larvaire

NAUPLIO: Stadio di sviluppo larvale dei crostacei con struttura cefalica molto semplice. Alla schiusa il nauplio possiede solo tre paia di appendici (antennule, antenne e mandibole). Lo stadio larvale di nauplio è comune per molte forme di crostacei, ma non compare nello sviluppo dei crostacei più evoluti che alla schiusa presentano un più alto livello di organizzazione.

NAUPLIO: Forma larvaria característica de crustáceos con una región cefálica muy simple. El Nauplio nace con tres pares de apéndices (anténulas, antenas, las mandíbulas). A pesar de que el nauplio es típico, esta forma larvaria no se observa en todas las especies de crustáceos. Esta forma es frecuente en los crustáceos primitivos, pero a menudo ausente en los crustáceos más avanzados. En este caso el estado nauplio tiene lugar durante el desarrollo del huevo, con la eclosión en un estado larvario más ava

Was this helpful?
Lengdeenhet som er lik den gjennomsnittlige lengden på jordens overflate over et breddeminutt. Lengden på 1 nautisk mil er satt til 1852 meter i SI-systemet, 6080 fot i England (British Hydrographic Office) og 6082, 27 fot i USA (US Coastal Survey).


NAUTICAL MILE (INTERNATIONAL): A unit of length equal to the average distance on the Earth«s surface subtended by one minute of latitude. This distance is variously considered to be 1852 metres in the SI system, 6080 feet by the British Hydrographic Office or 6082.27 feet by the US Coastal Survey.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ (ΔΙΕΘΝΕΣ): Μονάδα μήκους ίση προς 1852 μέτρα στο σύστημα SI. Η μέση απόσταση στην επιφάνεια της γής η οποία αντιστοιχεί σε γεωγραφικό πλάτος ενός πρώτου λεπτού.

SEEMEILE (INTERNATIONAL): Eine sekundäre SI Einheit der Länge, gleichbedeutend mit 1852 Metern; die durchschnittliche Distanz auf der Erdoberfläche von einer Minute auf einem Breitengrad zum nächsten. Die Länge einer Meile wird in Großbritannien auch mit 6080 Fuß (British Hydrographie Office) und in den USA mit 6082,27 Fuß (US Coastal Survey) angegeben.

MILLE MARIN (INTERNATIONAL): Unité de longueur, correspondant à la distance moyenne de deux points de la surface de la Terre qui ont même longitude et dont les latitudes diffèrent dun angle dune minute. Cette valeur est de 1852 m dans le Système International, 6080 pieds par les Services Hydrographiques Britanniques ou 6082,27 pieds par les Services de Surveillance Cotière des Etats Unis.

MIGLIO NAUTICO (internazionale) : Unità di lunghezza pari alla distanza sulla superficie terrestre definita da un minuto di latitudine. Questa misura è pari a 1852 m per il Sistema Internazionale, 6080 piedi per l’Ufficio Idrografico Britannico, 6082.27 piedi per l’Ispettorato alle coste degli Stati Uniti.

MILLA NÁUTICA (INTERNACIONAL): Unidad de longitud, que corresponde a la distancia media entre dos puntos de la superficie de la Tierra y que tienen la misma longitud y cuyas latitudes difieren en un ángulo de un minuto. Este valor es 1852 m en el sistema internacional, 6080 pies para los Servicios Hidrográficos Británicos o 6082,27 pies para los Servicios de Vigilancia Costera de los Estados Unidos.

Was this helpful?
Området der en elv, innsjø eller et reservoar får vann fra gjennom overflatisk avrenning eller naturlig nedbør.


CATCHMENT AREA: The area from which a river, lake or reservoir is fed by surface run-off of natural rainfall; a catchment area.

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ: Η περιοχή, από την οποία ένας ποταμός, μια λίμνη ή υδατοσυλλογή τροφοδοτείται από επιφανειακή απορροή των νερών των βροχοπτώσεων.

QUELLGEBIET, EINZUGSGEBIET: Das Einzugsgebiet, das ein Fluß, See oder Reservoir mit Oberflächenwasser aus natürlichem Regenfällen speist.

BASSIN HYDROGRAPHIQUE: Région à partir de laquelle les eaux de pluie alimentent un fleuve, un lac ou un réservoir.

BACINO IDROGRAFICO: Zona che fornisce l’acqua ad un fiume, un lago o ad una diga raccogliendo e convogliando le acque piovane; zona di captazione d’acqua.

ESTANQUE HIDROGRÁFICO: Zona de desagüe: area a partir de la cual el agua de la lluvia alimenta un río, un lago o un depósito.

Was this helpful?
Enhver organisme som lever av å bryte ned organisk materiale.


DECOMPOSER: Any organism that feeds by degrading organic matter.

ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΤΗΣ (ΔIΑΣΠΑΣΤΗΣ): Οργανισμός που τρέφεται διασπώντας οργανική ύλη.

ABBAUENDE BAKTERIEN, ZERSETZER: Alle Organismen, die organisches Material durch Zersetzen aufnehmen (mikrobielle Zersetzung, mikrobieller Abbau).

DECOMPOSEUR: Un organisme qui se nourrit de matière organique, provoquant ainsi sa décomposition.

DECOMPOSITORE: Qualunque organismo che si nutra di materia organica, provocandone la decomposizione.

DESCOMPONEDOR: Todo organismo que se alimenta de la materia orgánica, y que provoca su descomposición.

Was this helpful?
Nedbryting av organisk materiale til enkle organiske og uorganiske forbindelser, der det frisettes energi.


DECOMPOSITION: The degradation of organic matter into simple organic and inorganic compounds, with consequent liberation of energy.

ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΣΗ (ΔIΑΣΠΑΣΗ): Η μεταβολική αποδόμηση της οργανικής ύλης σε απλές οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Συνοδεύεται από έκλυση ενέργειας.

ZERSETZUNG: (Dekomposition). Der Abbau von organischem Material in einfachere organische und anorganische Verbindungen, wobei Energie frei wird.

DECOMPOSITION: Dégradation métabolique de la matière organique en composés simples organiques et inorganiques avec libération dénergie.

DECOMPOSIZIONE: La degradazione di materiale organico in composti semplici organici ed inorganici, con conseguente liberazione di energia.

DESCOMPOSICIÓN: Degradación metabólica de la materia orgánica en compuestos orgánicos e inorgánicos más simples acompañada de una liberación de la energía.

Was this helpful?
Området der en elv, innsjø eller et reservoar får vann fra gjennom overflatisk avrenning eller naturlig nedbør.


DRAINAGE BASIN: The area from which a river, lake or reservoir is fed by surface run-off of natural rainfall; a catchment area.

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ: Η περιοχή, από την οποία ένας ποταμός, μια λίμνη ή υδατοσυλλογή τροφοδοτείται από επιφανειακή απορροή των νερών των βροχοπτώσεων.

DRÄNAGEBECKEN: Das Einzugsgebiet, das ein Fluß, See oder Reservoir mit Oberflächenwasser aus natürlichem Regenfällen speist.

BASSIN VERSANT: Région à partir de laquelle les eaux de pluie alimentent un fleuve, un lac ou un réservoir.

BACINO IMBRIFERO (O DI DRENAGGIO): Zona che fornisce l’acqua ad un fiume, un lago o ad una diga raccogliendo e convogliando le acque piovane; zona di captazione d’acqua.

ZONA DE DESAGÜE: Área a partir de la cual el agua de la lluvia alimenta un río, un lago o un depósito.

Was this helpful?
Betegnelse brukt om praksis der en slakter ned deler eller hele beholdningen av fisk. Det er pålagt å slakte ut all fisken i et anlegg dersom det påvises ondartede smittsomme sykdommer (A-sykdommer, f.eks. VHS).


KILL-OUT: Term applied to the practice in which some of, or an entire stock are slaughtered, usually because of the presence of notifiable diseases (e.g. VHS); the destruction of runts with poor growth.

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ: Ορος που περιγράφει την πρακτική κατά την οποία μέρος του αποθέματος ή και όλο, θανατώνεται, συνήθως λόγω της παρουσίας ασθενειών (πχ. VHS). Η καταστροφή καχεκτικών ατόμων με μικρό ρυθμό αύξησης.

AUSMERZEN: Ein Begriff, der den Vorgang des Schlachtens eines Teils oder des ganzen Bestandes beschreibt; meist beim Auftreten von Krankheiten (z.B. VHS). Bezeichnet auch das Selektieren von Organismen mit geringem Wachstum.

ABATTAGE: Terme sappliquant à la destruction de tout ou une partie dun stock, habituellement à cause de la présence de maladies caractérisées (par exemple VHS); labattage des bovidés de faible croissance.

ELIMINAZIONE DI MASSAl (Stamping-out): Termine applicato alla pratica con la quale una parte o lintero stock vengono eliminati, di solito a causa della presenza di malattie identificabili (quali ad es. la VHS, Setticemia Emorragica Virale); abbattimento di esemplari che presentano una crescita ridotta.

ABATAMIENTO: Término que se aplica a la destrucción de toda o una parte de un stock, habitualmente a causa de la presencia de enfermedades notificables (Ej. VHS): abatamiento de bovinos de pobre crecimiento.

Was this helpful?
Bevegelse nedover av overflatevann som et resultat av Ekman transport. Motsatt av oppstrøming.


DOWNWELLING: The downward movement of surface water as a result of Ekman transport; the opposite of upwelling.

ΚΑΤΑΒΛΥΣΗ: Κίνηση του επιφανειακού νερού προς τα κάτω, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς Εkman. Το αντίθετο της ανάβλυσης.

ABTRIEB; " DOWNWELLING": Die Abwärtsbewegung von Oberflächenwasser als Folge des Ekman-Transports.

DOWNWELLING: Descente des eaux de surface résultant du transport dEkman.

CORRENTE DISCENDENTE: Movimento verso il basso dell’acqua superficiale che risulta a causa del trasporto di Ekman; il contrario di “corrente ascendente”.

MOVIMIENTO DESCENDENTE: Bajada de las aguas de superficie como resultado del transporte de Ekman.

Was this helpful?
Oppdrettsenhet for yngel av muslinger (f.eks. østers) hvor vannstrømmene som forsyner fytoplankton enten tilføres fra toppen eller bunnen av tanken hvor yngelen enten er samlet på substrat eller uten underlag. For ikke å spyle ut algene kan vannet i et nedstrømssystem delvis resirkuleres ved å bruke en luftpumpe. Tilførselen av innløpsvannet med algekultur reguleres av celletettheten og filtreringsraten til muslingyngelen.


DOWNWELLER/UPWELLER SYSTEM: A culture unit for shellfish (e.g., oyster) spat in which the water flow supplying phytoplankton is either introduced from the top or the bottom of the tank, where the spat is aggregated either on substrate or as cultch-free individuals. In order to minimize outflushing of the algal cells, the water system in a downweller unit can be partially recirculated by an airlift and the flow rate of the inlet water containing the algal cultures is regulated according to cell density and filtration rate o

ΚΑΤΑΒΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σύστημα παροχής νερού το οποίο χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των οστρακοειδών (π.χ. στρειδιών), όπου το νερό, το οποίο περιέχει φυτοπλαγκτόν, εισάγεται είτε από την κορυφή είτε από τη βάση της δεξαμενής, ανάλογα αν ο γόνος είναι συγκεντρωμένος στην επιφάνεια του νερού ή περιφέρεται ελεύθερα. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια φυτικών κυττάρων, χρησιμοποιείται πολλές φορές στα συστήματα κατάβλησης ένας αεροανυψωτής (βλ.λ) με τη βοήθεια του οποίου το νερό επανακυκλοφορεί πίσω στις δεξαμενές. Η

DOWNWELLER/UPWELLER SYSTEM: Kein adequatet deutschet Begriff verfügbar. Eine Aufzuchteinheit für Molluskenlarven und Ansatz von Brut (z.B. Austern), in denen die Nahrung (Phytoplankton) mit dem Wasserstrom entweder von oben oder von unten in das Becken eingebracht wird, und die sich festsetzenden Jungtiere entweder auf einem Substrat anheften oder frei-schwimmend (cultch-free) metamorphosieren. Um das Auswaschen der Algensuspension zu minimieren, kann der Wasserzufluß in dem “downweller”-System teilweise rezirkuliert werd

SYSTEME DOWNWELLING/UPWELLING : Unité d’élevage de naissain de bivalves (huître par exemple) dans laquelle, l’entrée d’eau chargée de phytoplancton est située en haut ou en bas du bac contenant le naissain en grappe sur un substrat ou séparée des grappes. Dans un système downwelling, l’eau est partiellement recirculée grâce à un exhausteur à air et le débit de l’entrée d’eau contenant les micro-algues est régulé en fonction de la concentration des algues dans l’eau et du taux de filtration du naissain.

SYSTEMA DOWNWELLER/UPWELLER : Termine anglosassone per indicare un’unità colturale per le uova di molluschi (es. ostrica) costruita in modo che il flusso dell’acqua che fornisce il fitoplacton venga introdotto o da sopra o dal fondo della vasca, dove le larve (spat) vengono aggregate o sul substrato o come individui liberi nella coltura. Per poter minimizzare il deflusso delle cellule algali, il sistema di un’unità dowmweller può essere attrezzato per il ricircolo parziale dell’acqua mediante airlift, così il flusso flusso d

SISTEMA DE BOMBEO VERTICAL: Unidad de flujo de agua vertical (introducido de arriba a abajo o viceversa) que lleva fitoplancton para los cultivos de mariscos y donde éstos son colocados como sustrato o individualmente. Para minimizar la proliferación de algas el sistema en el bombeo hacia abajo puede tener una recirculación parcial mediante aire, y el flujo de la entrada de agua que contiene Las algas se regula según la densidad y la tasa de filtración.

Was this helpful?
Reduksjon av vannstand eller reduksjon av trykkhøyde på grunn av fjerning av fritt vann (f.eks. dammer eller reservoarer).


DRAWDOWN: Vertical distance the free water elevation is lowered or the reduction of the pressure head due to the removal of free water (e.g. ponds, reservoirs, header tanks).

ΔIΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ: Η κατακόρυφη απόσταση κατά την οποία ταπεινώνεται η ελεύθερη στάθμη του νερού ή η μείωση της πυελομετρικής πιέσεως λόγω υδροληψίας (π.χ. από μια λιμνοδεξαμενή, έναν ταμιευτήρα κ.λ.π.).

ABLASSEN: Abnahme der Höhe des Wasserspiegels oder auch des Wasserdrucks im Ablauf einer Leitung aufgrund der Absenkung des offenen Wasserspiegels (z.B. in Stauseen, Hochbehältern).

DRAWDOWN: Diminution de la hauteur de leau libre, ou de la réduction de la pression manométrique, due à lélimination dune partie de leau (par exemple, étangs, réservoirs, château deau).

DRAWDOWN: Termine anglosassone che indica diminuzione dellaltezza dellacqua libera o riduzione della pressione idrostatica dovuta alleliminazione di una parte dellacqua.

DRAWDOWN: Disminución de la altura del agua libre, o reducción de la presión manométrica, debido a la eliminación de una parte del agua (por ejemplo, estanques, almacenes, depósitos de agua).

Was this helpful?
Nyrebetennelse.


NEPHRITIS: Inflammation of the kidneys.

ΝΕΦΡΙΤΙΣ: Φλεγμονή των νεφρών.

NEPHRITIS: Entzündungen der Niere.

NEPHRITE: Inflammation du rein.

NEFRITE: Infiammazione renale.

NEFRITIS: Inflamación del riñón.

Was this helpful?
Avsetning av kalsiumsalt (ofte kalsiumfosfat) i nyren, fører til degenerering og fibrose av nyretubuli, mellomvev og glomeruli. Kan til slutt gi nyresvikt. Er et økende problem i intensiv smoltproduksjon. Det er vist økt frekvens av nefrokalsinose hos regnbueørret ved høye konsentrasjoner av karbondioksid i vannet.


NEPHROCALCINOSIS: Sclerosis or hardening of the kidney due to precipitation of calcium salts leading to degeneration and fibrosis of renal tubules, interstitial tissue and glomeruli which may ultimately lead to renal insufficiency; often shows precipitation of calciumphosphates in the kidney tubule; may lead to kidney failure caused by the accumulation of calcium salts in the tubule of the kidneys; observed frequently in cultured salmonids.

ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ: Σκλήρυνση του νεφρού προκαλούμενη από την απόθεση αλάτων ασβεστίου που οδηγεί σε εκφυλισμό και ίνωση των νεφρικών σωληνίσκων, του μεσοδιαστηματικού ιστού και των σπειραμάτων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια. Παρατηρείται συχνά στα καλλιεργούμενα σολομοειδή.

NEPHROKALZINOSE: Sklerose oder Verhärtung der Niere, die durch Degeneration und Fibrose des Nierentubulus, des interstitialen Gewebes und der Glomeruli hervorgerufen wird und die ultimativ zum Nierenversagen führt. Fällung von Kalziumphosphaten in den Tubuli der Niere; eine Art des Nierenversagens, hervorgerufen durch die Ansammlung von Kalziumsalzen in den Tubuli der Niere. Häufig beobachtet bei kultivierten Salmoniden.

NEPHROCALCINOSE: Sclérose ou durcissement des reins provoqué par la précipitation des sels de calcium et qui aboutit à la dégénérescence et à la fibrose des tubules rénaux, des tissus intersticiels et des glomérules. Elle peut entraîner une insuffisance rénale. Elle est fréquemment observée dans les élevages des salmonidés.

NEFROCALCINOSI: Sclerificazione o irrigidimento dei reni a causa della precipitazione dei sali di calcio con conseguente degenerazione e fibrosi dei tubuli renali, dei tessuti interstiziali e dei glomeruli. Il perdurare della patologia porta ad uno stato di insufficienza renale; colpisce frequentemente i salmonidi di allevamento.

NEFROCALCINOSIS: Esclerosis o endurecimiento de los riñones provocado por la precipitación de sal de calcio y que lleva a la degeneración y a la fibrosis de los túbulos renales, de tejidos intersticiales y de glomérulos. Puede conducir a una insuficiencia renal. Frecuentemente observada en los cultivos de salmónidos.

Was this helpful?
Den funksjonelle enheten i den ekskretoriske delen av nyren. Består i prinsippet av glomerulus, proksimal tubulus og distal tubulus. Ligger spredt i nyren uten noe spesielt mønster.


NEPHRON: The individual units, each consisting of a renal corpuscle and a kidney tubule, which make up a typical fish kidney.

ΝΕΦΡΩΝΑΣ: Τα στοιχειώδη μέρη από τα οποία αποτελείται ο νεφρός. Κάθε νεφρώνας αποτελείται από ένα νεφρικό σωμάτιο και ένα νεφρικό σωλινίσκο.

NEPHRON: Die individuellen Einheiten, die die typische Fischniere ausmachen; diese bestehen aus den renalen Korpuskeln und einem Nierentubulus.

NEPHRON: Unité sécrétrice élémentaire du rein (de poisson par exemple) composé des glomérules et du tubule rénal.

NEFRONE: Unità funzionale del rene composta (come nei pesci) da tubulo e glomerulo.

NEFRONA: Unidad de secreción elemental del riñón (de pez por ejemplo) compuesta de glomérulos y de túbulos renales.

Was this helpful?
Medisinsk undersøkelse av kroppen etter død, for å fastslå dødsårsak. Betegnelsen blir vanligvis brukt for undersøkelse av dyrekropper, ikke av menneskekropper (obduksjon).


NECROPSY: A medical examination of the body after death to ascertain the cause of death. Generally, this term is reserved for the examination of an animal, other than human, body.

ΝΕΚΡΟΨΙΑ: Ιατρική μετά θάνατον εξέταση του σώματος ώστε να διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου. Γενικά ο όρος χρησιμοποιείται (στην αγγλική) γιά την εξέταση ενός ζώικού, μη ανθρώπινου, σώματος.

NEKROPSIE: Eine medizinische Untersuchung des Körpers nach dem Tod zur Feststellung der Todesursache. Dieser Ausdruck wird für die Untersuchung von Tieren benutzt, nicht für die Untersuchung von menschlichen Körpern.

NECROPSIE: Examen médical du corps après la mort afin didentifier la cause du décès. Ce terme sapplique généralement aux cadavres animaux plutôt quaux etres humains.

NECROPSIA: Esame medico di un corpo dopo la sua morte per accertare le cause del decesso. Generalmente questo termine si riferisce all’esame di un animale piuttosto che a quello di un corpo umano.

NECROPSIA: Examen médico del cuerpo después de la muerte para identificar la causa del fallecimiento. Este término se aplica generalmente a los cadáveres animales más que a los seres humanos.

Was this helpful?
Død av celler eller vev i en levende organisme.


NECROSIS: The death of cells or tissues within the living body.

ΝΕΚΡΩΣΗ: Νεκρά ή θνήσκοντα κύτταρα ή ιστοί σε ένα ζωντανό σώμα.

NEKROSE: Das Absterben von Zellen, Gewebs- oder Organbezirke als pathologische Reaktion auf bestimmte Einwirkungen (z.B. Krankheitserreger, Schadstoffe, physikalische Faktoren wie Temperatur).

NECROSE: Mort de cellules ou de tissus au sein du corps vivant.

NECROSI: Morte di cellule o tessuti di un essere vivente.

NECROSIS: Muerte de células o de tejidos dentro del cuerpo vivo.

Was this helpful?
De aktivt svømmende pelagiske organismene som kan bevege seg uavhengig av vannstrømmen. Vanligvis innen størrelsesområdet 20mm - 20m. Er delt inn i tre grupper etter størrelse: Centimeternekton, desimeternekton og meternekton.


NEKTON: Those actively-swimming pelagic organisms able to move independently of water currents; typically within the size range 20 mm-20 m, divided into three categories on the basis of body size: centimetre nekton, decimetre nekton, metre nekton.

ΝΗΚΤΟΝ: Το σύνολο των πελαγικών οργανισμών που έχουν την ικανότητα να κινούνται αναξάρτητα από τα υδάτινα ρεύματα. Το μέγεθό του κυμαίνεται από 20mm ως 20m. Το νηκτόν υποδιαιρείται σε τρείς κατηγορίες βάσει του σωματικού μεγέθους, νηκτόν εκατοστού, νηκτόν δεκάτου, νηκτόν μέτρου.

NEKTON: Solche aktiv schwimmenden pelagischen Organismen, die sich unabhängig von der Strömung bewegen können; Größe zwischen 20 mm und 20 m, unterteilt in drei Kategorien, die auf der Körpergröße beruhen - Zentimeternekton, Dezimeterneton, Meternekton.

NECTON: Lensemble des animaux pélagiques qui nagent activement et qui sont capables de se déplacer indépendemment des courants. La gamme des tailles du necton sétale de 20 mm à 20 m et donne lieu à trois groupes: le necton centimètre, le necton decimètre et le necton mètre.

NECTON: Organismi pelagici capaci di spostarsi autonomamente; di dimensioni variabili tra i 20 mm e i 20 m sono divisi in tre categorie in base alla taglia corporea: necton centimetrico, necton decimetrico, necton metrico.

NECTON: Conjunto de los animales pelágicos que nadan activamente y que son capaces de moverse independientemente de corrientes. El rango de tamaños del necton varia desde los 20 mm hasta los 20 m y da lugar a tres grupos: el necton centímetro, el necton decímetro y el necton metro.

Was this helpful?
Rundmarker som både er frittlevende og parasittiske på planter og dyr. Finnes i mange akvatiske dyr. F.eks. kveis.


NEMATODES: Roundworms that are both free-living and parasitic in plants and animals, occurring in many species of aquatic animals.

ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ: Ασκαρίδες, οι οποίες ζουν ελεύθερα ή παρασιτούν σε ζώα και φυτά. Απαντούν σε πολλά είδη υδρόβιων ζώων.

NEMATODEN: Rundwürmer, die freilebend oder parasitisch in Pflanzen und Tieren leben; parasitäre Arten treten in vielen aquatischen Organismen auf.

NEMATODES: Vers ronds, vivant librement ou parasites; beaucoup despèces se retrouvent chez les animaux aquatiques.

NEMATODI: Vermi di sezione circolare a vita libera o parassiti di piante e animali, frequenti negli organismi acquatici.

NEMATODOS: Gusanos de sección redonda, que viven libremente o en forma de parásitos; muchas especies parásitas se encuentran en el interior de los animales acuáticos.

Was this helpful?
Ukontrollert cellevekst, svulst.


NEOPLASM: Uncontrolled cell growth; tumour.

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ: Ανεξέλεγκτη αύξηση των κυττάρων, όγκος.

NEOPLASMA: Unkontrolliertes Zellenwachstum; Tumor.

NÉOPLASME: Croissance cellulaire incontrôlée; tumeur.

NEOPLASIA: Crescita cellulare incontrollata; tumore.

NEOPLASMA: Crecimiento celular no controlado; tumor.

Was this helpful?
Vedrører det grunne havet over kontinentalsokkelen.


NERITIC: Pertaining to the shallow waters overlying the continental shelf.

ΝΗΡΙΤΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος με αβαθή νερά υπερκείμενα της υφαλοκρηπίδας. πρβ. ωκεάνειος.

NERITISCH: Bezieht sich auf Flachwasser, das den kontinentalen Schelf überdeckt; siehe auch unter ozeanisch.

NERITIQUE: Se dit des eaux peu profondes de la marge continentale; cf. océanique.

NERITICO: Riferito alle acque (normalmente profonde fino a 200 m) della piattaforma continentale.

NEFRÍTICO: Dícese de aguas poco profundas del margen continental.

Was this helpful?
Maskene i et fiskegarn, er bundet av hamp, bomull, nylon eller monofilament. Rundt nettet er det festet tau, dvs telnene (under- og overtelne).


NET: A sturdy, open-mesh fabric formed by knotting or weaving cord, used mainly for capturing or confining the movement of marine organisms.

ΔIΧΤΥ: Iστός αποτελούμενος από διαπλεγμένα νήματα. Χρησιμοποιείται για τη σύλληψη ή τον περιορισμό θαλάσσιων οργανισμών.

NETZ: Ein im allgemeinen industriell gefertigtes offenmaschiges Gerät aus verknoteten oder gewobenen Garnen, das zum Fang oder zur Bewegungseinschränkung von aquatischen Organismen benutzt wird.

FILET(2): Matériel robuste formé de mailles en fils noués ou lissés, utilisé principalement pour la capture ou le confinement dorganismes aquatiques.

RETE: Attrezzo formato da maglie assemblate con filo annodato o intrecciato; utilizzato per catturare la fauna acquatica o limitarne gli spostamenti.

RED: Material resistente formado por mallas de hilo anudados o lisas, usado principalmente para la captura o le confinamiento de organismos acuáticos.

Was this helpful?
Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon, trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske alger bestemmes brutto o


NET PRIMARY PRODUCTION (NPP): The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΚΠΠ): Πρβλ. ολική (ακαθάριστη) πρωτογενής παραγωγή.

NETTO-PRIMÄRPRODUKTION (NPP): Siehe PRODUKTIVITÄT: Produktionsrate der Biomasse, beschrieben als die Produktion im Laufe eines bestimmten Zeitraums. Brutto: Stoffwechselrate einschließlich aller Verluste (z.B. durch Respiration) während des Beobachtungszeitraumes. Netto: Rate der Anreicherung oder Produkion von neuem organischen Material oder von gespeicherter Energie, abzüglich der Verluste während des festgelegten Zeitintervalls. Primär: siehe auch Primärproduktion.

PRODUCTION PRIMAIRE NETTE: La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production primaire nette.

NETTA, PRODUZIONE PRIMARIA (PPN): La produzione di materia organica da parte degli autotrofi, come ad esempio le alghe fotosintetiche. Spesso, è il primo anello della catena alimentare. La quantità totale di materia organica prodotta nell’unità di tempo da un individuo, da una popolazione, in un area o in un volume d’acqua, è chiamata produzione primaria lorda. Dalla sottrazione alla produzione lorda, dei consumi di materia organica dovuti al metabolismo (p.e. respirazione, si ottiene la misura della produzione primaria netta. P

PRODUCCIÓN PRIMARIA NETA: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

Was this helpful?
Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon. Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.


NET PROTEIN UTILIZATION: The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

ΚΑΘΑΡΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ: Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή π

NETTO-PROTEINVERWERTUNG: Der Anteil an Proteinen (Stickstoff), der von einem Tier im Verhältnis zur Gesamtmenge an aufgenommenen Proteinen genutzt wird; wird auch als produktiver Proteinwert bezeichnet; das Verhältnis von aufgenommenem Protein und dem davon für Energie und Wachstum genutzten Protein.

UTILISATION NETTE PROTEIQUE: Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

NETTA, UTILIZZAZIONE PROTEICA: La composizione aminoacidica delle proteine ne determina l’utilizzabilità. Il primo biologo che dette la dimostrazione dell’esistenza di cospicue differenze tra il valore trofico delle sostanze proteiche fu Magendic (1841), il quale dimostrò che la gelatina non poteva sostituire la carne nella dieta del cane, mentre Escher (1876) scopriva che il valore trofico della gelatina aumentava con l’aggiunta di tirosina.Il valore trofico o Valore Biologico (VB) delle proteine si determina calcolando il r

UTILIZACIÓN NETA PROTEICA: La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

Was this helpful?
Bred, kraftdreven (ofte hydraulisk) trommel som trål eller snurpenot rulles opp på når den dras inn.


NET ROLLER: Wide, powered spool (often hydraulic) over which a trawl or salmon purse seine net is wound when being hauled.

ΡΑΟΥΛΟ (2): (=ΤΥΜΠΑΝΟ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ). Μεγάλο υδραυλικό καρούλι γύρω στο οποίο τυλίγεται η τράτα, το δίχτυ του γρι-γρι ή το δίχτυ.

NETZROLLE: Zumeist hydraulisch angetriebene Speichertrommel zur Aufnahme der Jager und des gesamten Netzes.

ENROULEUR DE FILET: Tambour, entrainé mécaniquement, servant à virer ou à emmagasiner un filet de grande dimension (chalut, filet maillant, senne).

AVVOLGITORE DI RETE: Rullo meccanico utilizzato per avvolgere reti di grandi dimensioni (reti a strascico, reti a sacco etc.)

CILINDRO DE RED: Tambor, carrete mecánico, que sirve para enrollar o almacenar una red de grandes dimensiones.

Was this helpful?
(1) Utløper fra nervecelle. (2) Nervebetennelse.


NEURITIS: Degenerative or inflammatory nerve lesions.

ΝΕΥΡΙΤΙΣ: Εκφυλιστική ή φλεγμονική αλλοίωση των νεύρων.

NEURITIS: Verletzungen eines oder mehrerer Nerven, entweder mit Degeneration oder mit einer Entzündung verbunden.

NEURITE: Lésion des nerfs, du genre dégénératif ou inflammatoire.

NEVRITE: Lesione degenerativa o infiammatoria di un nervo.

NEURITÍS: Lesión de nervios, del tipo degenerativo o inflamatorio.

Was this helpful?
Sansecelle (hårcelletype) i sidelinjesystemet hos fisk, som består av en flagell og flere mikrovilli som stikker ut i en geléaktig masse (cupula).


NEUROMAST: A bud-like sensory organ located just under the epidermis of the lateral line of fish and composed of sensory cells and a cupula.

ΝΕΥΡΟΜΑΣΤΟΣ: Ασκοειδές αισθητήριο όργανο ευρισκόμενο ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα της πλευρικής γραμμής των ψαριών και αποτελούμενο από αισθητήρια κύτταρα και μία ζελατινώδη κάψα.

NEUROMAST: Ein knospenartiges, sensorisches Organ, das sich direkt unter der Epidermis an der Seitenlinie befindet und aus sensorischen Zellen und einer Cupula besteht.

NEUROMASTE: Ampoule sensorielle sous lépiderme de la ligne latérale des poissons, composée de cellules sensorielles et dune cupule.

NEUROMASTO: Recettore sensoriale ampolliforme situato sotto l’epidermide dei pesci in corrispondenza della linea laterale; composto da una cellula sensoriale e una cupola.

NEUROMASTO: Órgano sensorial debajo de la epidermis de la línea lateral de peces, compuesta de células sensoriales y de una cúpula.

Was this helpful?
Små til middels store organismer som lever på (epineuston) eller under (hyponeuston) overflatefilmen i vannmasser.


NEUSTON: Small to medium size organisms that live on (epineuston) or under (hyponeuston) the surface film of water bodies.

ΝΕΥΣΤΟΝ: Οργανισμοί μικρού έως μεσαίου μεγέθους που ζουν επί του (επινευστόν) ή υπό (υπονευστόν) το επιφανειακό υδαατικό στρώμα.

NEUSTON: Organismen von kleiner oder mittlerer Größe, die auf (Epi-Neuston) oder unter (Hypo-Neuston) der Wasseroberfläche leben.

NEUSTON: Organismes de petite à moyenne taille habitant sur (épineuston) ou sous (hyponeuston) le film superficiel de leau.

NEUSTON: Organismi di taglia medio-piccola che sfruttando la tensione superficiale, vivono sopra (epineuston) o immediatamente sotto (iponeuston) la superficie acquatica.

NEUSTON: Organismos de tamaño pequeño a mediano que viven en (epineuston) o debajo (hiponeuston) de la película superficial del agua.

Was this helpful?
Leukocytt uten affinitet for basiske eller sure fargestoff, men som farges av nøytrale fargestoff. Den mest tallrike leukocyttypen. Er i stand til å gå fra blod og over i kroppsvev for å drepe bakterier.


NEUTROPHIL: A leucocyte having no affinity for acid or basic dyes, but stainable by neutral dyes. The most abundant type of leucocyte; they are able to move out of the blood and into the tissues of the body to engulf bacteria wherever they invade.

ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΟΣ: Λευκοκύτταρο που δεν έχει συγγένεια προς τις όξινες ή βασικές χρωστικές, είναι όμως δυνατόν να χρωσθεί με ουδέτερες χρωστικές.

NEUTROPHIL: Leukozyten, die keine Affinität zu sauren oder basischen Farben besitzen, die aber von neutralen Farben gefärbt werden können; die am weitesten verbreiteten Leukozyten; sie können aus dem Blut aus- und in Gewebe einwandern, um eingedrungene Bakterien einzuschließen.

NEUTROPHILE: Leucocytes nayant pas daffinité pour les colorants acides et basiques mais qui sont sensibles aux colorants neutres. Cest le type le plus abondant des leucocytes. Ils sont capables dinfiltrer les tissus à partir du sang et de phagocyter les bactéries envahissantes.

NEUTROFILO: Leucocita che non presenta affinità né per coloranti acidi, né per quelli basici ma sensibile a sostanze neutre. E’ categoria di leucociti più abbondante, con capacità di migrazione al di fuori del sistema circolatorio per fagocitare batteri infettivi.

NEUTRÓFILO: Leucocitos que no tienen afinidad por los colorantes ácidos y básicos pero que son sensibles a los colorantes neutros. Es el tipo más abundante de leucocitos. Son capaces de infiltrar tejidos a partir de la sangre y de fagocitar las bacterias invasoras.

Was this helpful?
Som gjelder nervene.


NEURAL: Relating to the nervous system.

ΝΕΥΡΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος με το νευρικό σύστημα.

NEURAL: Zum Nervensystem gehörend; sich auf das Nervensystem beziehend.

NEURAL(E): Relatif au système nerveux.

NEURALE: Relativo al sistema nervoso.

NEURAL: Relativo al sistema nervioso.

Was this helpful?
(Carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) etylen hydroklorid. Et nitrofuran som er effektivt mot bakterier som A. salmonicida.


NIFURPRAZINE: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) ethylene hydro-chloride. A nitrofuran effective against bacteria such as A. salmonicida.

ΝΙΦΟΥΡΠΡΑΖΙΝΗ: 1-(5-Νιτρο-2-Φουρυλ)-2-(6-Αμινο-3-πυριδαζολ) αιθυλενο υδροχλωρίδιο. Αποτελεσματική γιά την καταπολέμηση βακτηρίων όπως το A. salmonicida.

NIFURPRAZIN: (Carofur) 1- (5- Nitro- 2- Furyl)- 2- (6- Amino -3 - pyridazol) Ethylenhydrochlorid. Ein Nitrofuran, das gegen A. salmonicida und andere Bakterien wirkt.

NIFURPRAZINE: (Carofure) 1-(5-nitro-2furyl)-2-(6-amino-3-pyridazyle)ethylene hydrochlorure. Une nitrofuranne efficace contre A. salmonicida et dautres bactéries.

NIFURPRAZINA: 1-(5-nitro-2-furil)-2-(6-amino-3-piridazol) etilene idrocloruro. Nitrofurano efficace contro A. salmonicola e altri batteri. Per l’impiego in acquacoltura occorre consultare la legislazione locale.

NIFURPRAZINA: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra la A. salmonicida y otras bacterias.

Was this helpful?
Tidevann med liten høydeforskjell på flo og fjære. Forekommer to ganger per måned (vinkelen solen-jorden-månen = 900, kvadraturene eller halvmånefasene). Motsatt av springflo som også forekommer to ganger i måneden (vinkelen solen-jorden-månen = 00, syzygiene eller ny-/halvmånefasene). Ved nippflo motvirker (utligner) solens og månens krefter hverandre, mens de forsterker hverandre ved springflo.


NEAP TIDES OR TIDAL CURRENTS: Tides of decreased range or tidal currents of decreased velocity occurring semi-monthly as the result of the moon being in quadrature (i.e. the sun and the moon acting at right angles to each other). The range of neap tides is the average semidiurnal range occurring at the time of neap tides and is most conveniently computed from the harmonic constants. It is smaller than the mean range where the type of tide is either semidiurnal or mixed and is of no practical significance where the type of ti

ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: (1) Παλίρροιες μειωμένου εύρους ή παλιρροιακά ρεύματα μειωμένης ταχύτητας που παρατηρούνται δύο φορές τον μήνα ως αποτέλεσμα του τετραγωνισμού της σελήνης. Το εύρος τετραγωνισμού είναι το μέσο ημιημερήσιο εύρος που παρατηρείται κατά τον χρόνο των παλιρροιών τετραγωνισμού και υπολογίζεται ευκολότερα μέσω των αρμονικών σταθερών. Είναι μικρότερο από το μέσο εύρος όπου η παλίρροια είναι είτε ημιημερήσια είτε μικτή και είναι ασήμαντο όταν ο τύπος της παλίρροιας είναι ημερήσιος. Το μέσο ύψος της

NIPPTIDEN ODER GEZEITENSTRÖME: Gezeiten mit reduzierter Höhe oder Gezeitenströme mit reduzierter Geschwindigkeit, die halbmonatlich aufgrund des Mondstandes auftreten. Der Nippbereich der Tide ist das Mittel der täglichen Schwankungsbreite, die während der Nipptiden auftreten. Sie können aus der harmonischen Konstanten berechnet werden. Die Schwankungsbreite ist geringer als die mittlere Schwankungsbreite, wenn die Gezeiten halbtäglich oder gemischt auftreten und praktisch unbedeutend bei täglichen Tiden. Die mittlere Höhe de

MAREE, OU COURANTS DE MAREE, DE MORTE-EAU: Marée détendue réduite ou des courants de marée de moindre vitesse, provoquée bimensuellement par la quadrature de la lune (cest-à-dire que les forces attractionnelles de la lune et du soleil sont perpendiculaires). Létendue des marées de morte-eau est létendue moyenne sémidiurne au moment de la morte-eau. Par convention, elle est calculée à partir des constantes harmoniques. Elle est moins importante que létendue moyenne là où les marées sont semidiurnes ou mixtes. Elle na aucune signification

MAREE DI QUADRATURA O CORRENTI DI MAREA: Maree di ampiezza decrescente o correnti di marea di velocità decrescente con frequenza semi mensile dovuta all’effetto della quadratura lunare (quando le forze attrattive del sole e della luna sono fra loro perpendicolari). L’ampiezza delle maree di quadratura è definita come l’ampiezza media delle maree semidiurne che hanno luogo durante il periodo di quadratura, questa misura viene convenzionalmente ricavata da costanti armoniche.

MAREA, O CORRIENTE DE MAREA: Marea de extensión reducida o de corrientes de marea de menor velocidad, provocada bimensualmente por la cuadratura de la luna con el sol (es decir que las fuerzas de atracción de la luna y del sol son perpendiculares). La extensión de mareas de agua-muerta es la extensión de media semidiurna en el momento de agua-muerta. Por convención, es calculada a partir de constantes armónicas. Es menos importante que la extensión media dónde las mareas son semidiurnas o mixtas. No tiene ninguna significac

Was this helpful?
Det begrepsmessige rommet okkupert av en art, inkluderer både det fysiske rommet og den funksjonelle rollen til arten. Fremstilt som et multidimensjonalt hypervolum, der koordinatene er de ulike parameterene som påvirker artens eksistens. Disse parameterene inkluderer både fysisk-kjemiske faktorer (f.eks. temperatur, salinitet, pH) og biologiske faktorer (f.eks. konkurranse / predasjon, fôrtilgjengelighet). Iblant feilaktig brukt som ekvivalent til mikrohabitat. En art kan okkupere forskjellige


NICHE: The conceptual space occupied by a species, which includes both the physical space as well as the functional role of the species; conceptualized as a multidimensional hypervolume, the coordinates of which are the various parameters affecting the existence of the species. These parameters include both physico-chemical factors (e.g., temperature, salinity, pH) and biological factors (e.g., competition/ predation, food availability). Sometimes erroneously used as the equivalent of microhabitat. A s

ΟΙΚΟΘΕΣΗ: Ο ενοιολογικός χώρος που καταλαμβάνει ένα είδος, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον φυσικό χώρο, όσο και τον λειτουργικό ρόλο ενός είδους. Ο χώρος αυτός μπορεί να θεωρηθεί πολυδιάστατος με συντεταγμένες τις ποικίλες παράμετρους που επηρεάζουν την ύπαρξη του είδους. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν φυσικοχημικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία, αλατότητα, pΗ) και βιολογικούς (π.χ. ανταγωνισμός/ θήρευση, διαθεσιμότητα τροφής). Μερικές φορές χρησιμοποιείται εσφαλμένα ως ισοδύναμο του μικροενδιαιτήμα

NISCHE: Der gedachte Raum, den eine Art bevölkert oder besetzt; er umfaßt sowohl den physischen Raum, als auch die funktionale Rolle der Arten in ihm; konzeptionell als ein multidimensionaler "Überraum" gedacht, der den "biologischen Raum" einer Art definiert, in dem diese lebt und der einzigartig für diese Art ist; die Ausdehnung dieses Raumes bestimmt die Parameter der Nische; gelegentlich wird der Begriff fälschlicherweise als Äquivalent für den Begriff "Mikrohabitat" verwendet. Die Vertreter einer A

NICHE: Concept de lespace occupé par une espèce qui comprend non seulement lespace physique mais également le rôle fonctionnel joué par lespèce; conceptualisé sous forme dun hyperespace multidimensionnel qui définit lespace biologique dune espèce et qui est propre à cet espèce. Les dimensions de cet espace sont les paramètres de la niche. Ces paramètres comprennent à la fois les facteurs physico-chimiques (températures, salinité pH) et biologiques (compétition, prédation, disponibilité de nourriture).

NICCHIA: Concetto di spazio ecologico occupato da una specie che include sia lo spazio fisico che il ruolo funzionale e trofico della specie; viene considerato come un ipervolume multidimensionale, le cui coordinate sono i vari parametri che influenzano l’esistenza della specie. Questi parametri includono sia fattori chimico- fisici (temperatura, salinità, pH) sia fattori biologici (competizione/predazione, disponibilità alimentare). Spesso questo termine viene confuso con habitat o microhabitat. Una spe

NICHO: Concepto del espacio ocupado por una especie que no sólo incluye el espacio físico sino también el papel funcional jugado por la especie; conceptuado bajo la forma de un hiperespacio multidimensional que define el espacio biológico de una especie y que es propio a esta especie. Las dimensiones de este espacio son los parámetros del nicho. Estos parámetros incluyen los factores físico-químicos (temperaturas, salinidad, pH) y biológicos (competición, predación, la disponibilidad de alimentos). Una

Was this helpful?
Sammensetning som inneholder ett nitrogenatom (N) bundet til tre oksygenatomer (O). Sluttproduktet ved aerob stabilisering av organisk N. Tilstedeværelse i vann tyder på tilførsel av organiske stoffer eller utslipp fra landbruk/industri. I motsetning til nitritt er nitrat lite giftig for fisk. Vann i oppdrettsanlegg kan derfor gjøres mindre giftig ved oksidering av nitritt til nitrat. Ofte bruk som gjødsel i damoppdrett for å øke primærproduksjonen.


NITRATE: A compound which contains nitrogen bound to three oxygen atoms. The end product of the aerobic stabilization of organic nitrogen; presence in water indicates organic enrichment or agricultural or industrial contamination. In contrast to nitrites, nitrates are generally of low toxicity to fish. Water in rearing units can, therefore be detoxified by oxidizing nitrites to nitrates. Often used as fertilizer in pond culture.

ΝΙΤΡΙΚΟ: Ενωση περιέχουσα άζωτο ενωμένο με τρία άτομα οξυγόνου. Το τελικό προϊόν της αερόβιας σταθεροποίησης του οργανικού αζώτου. Η παρουσία του στο νερό είναι ένδειξη οργανικού εμπλουτισμού ή αγροτικής ή βιομηχανικής ρύπανσης. Σε αντίθεση με τα νιτρώδη, τα νιτρικά είναι γενικά χαμηλής τοξικότητας για τα ψάρια. Επομένως το νερό στις μονάδες εκτροφής μπορεί να αποτοξικοποιείται με οξείδωση των νιτρωδών προς νιτρικά. Συχνά χρησιμοποιείται ως λίπασμα σε δεξαμενές καλλιέργειας.

NITRAT: Eine Verbindung, die Stickstoff an drei Sauerstoffatome gebunden enthält. Das Endprodukt des aeroben Abbaus von organischen Stickstoffverbindungen; die Anwesenheit von Nitrat im Wasser zeigt organische Anreicherung oder landwirtschaftliche oder industrielle Verschmutzung an. Nitrate sind im Gegensatz zu Nitrit weniger toxisch für Fische. Die Toxizität von nitrithaltigem Wasser in Aquakulturanlagen kann daher durch Oxidation des Nitrits zu Nitrat weitgehend unschädlich gemacht werden. In der Aqu

NITRATE: Substance composée dun atome dazote lié à trois atomes doxygène. Produit terminal de la stabilisation de lazote organique; sa présence dans leau est indicative dun enrichissement organique dorigine agricole ou industrielle. Contrairement aux nitrites, les nitrates sont généralement peu toxiques pour les poissons. Leau des systèmes aquacoles peut donc être détoxifiée en transformant les nitrites en nitrates par oxydation. Souvent utilisé comme fertilisant en culture en étang.

NITRATO: Composto costituito da un atomo di azoto legato a tre atomi di ossigeno, presente in acqua come anione disciolto. Prodotto finale della degradazione dell’azoto organico; la presenza nelle acque indica ricchezza di sostanza organica oppure un’inquinamento di origine industriale, domestica o agricola. Al contrario dei nitriti, i nitrati presentano un basso livello di tossicità per l’ittiofauna. L’acqua delle piscicolture può quindi essere detossificata attraverso l’ossidazione dei nitriti a nitra

NITRATO: Sustancia compuesta de un átomo de nitrógeno unido a tres átomos de oxígeno. Producto final de la estabilización del nitrógeno orgánico; su presencia en el agua es indicativo de un enriquecimiento orgánico de origen agrícola o industrial. Contrariamente a los nitritos, los nitratos son generalmente poco tóxicos para los peces. El agua de los sistemas de acuicultura puede ser detoxificada transformando los nitritos en nitratos por oxidación. Usado a menudo como fertilizante en cultivo en estanque

Was this helpful?
Oksidasjon av nitritt til nitrat (andre steg i nitrifikasjon), spesielt ved hjelp av aerobe mikroorganismer fra slekten Nitrobacter.


NITRATION: The oxidation of nitrite to nitrate (second step of nitrification), especially via aerobic micro-organisms of the genus Nitrobacter.

ΝΙΤΡΩΣΗ: Η οξείδωση των νιτρωδών σε νιτρικά (δεύτερο στάδιο της νιτροποίησης), μέσω αερόβιων μικροοργανισμών του γένους Nitrobacter.

NITRATION: Die Oxidation von Nitrit zu Nitrat (zweite Stufe der Nitrifizierung), besonders durch aerobe Mikroorganismen der Gattung Nitrobacter.

NITRATION: Oxydation des nitrites en nitrates, surtout par des micro-organismes aérobies du genre Nitrobacter.

NITRATAZIONE: L’ossidazione dei nitriti a nitrati (seconda fase della nitrificazione), operata in particolare da batteri aerobi del genere Nitrobacter.

NITRACIÓN: Oxidación de los nitritos en nitratos, sobre todo por microorganismos aeróbicos del genero Nitrobacter.

Was this helpful?
Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt av Nitrosomonas, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering


NITRIFICATION: The aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates): commonly by Nitrosomonas and Nitrobacter sp. bacteria. Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ: Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.

NITRIFIKATION: Die aerobe bakterielle Umsetzung (Oxidation) von Ammonium und organischem Stickstoff in stabile Salze (Nitrate): gewöhnlich durch Bakterien der Gattungen Nitrosomas und Nitrobacter. Ammonium wird dabei in zwei Schritten aufoxidiert: zunächst wird das Ammonium-Ion durch Nitrosomonas-Arten in Nitrit umgesetzt und danach durch Bakterien der Nitrobacter-Gruppe zu Nitrat aufoxidiert. Dieser zweite Schritt wird Nitration genannt.

NITRIFICATION: La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.

NITRIFICAZIONE: Conversione aerobica (ossidazione) dell’ammoniaca e dell’azoto organico in sali stabili (nitrati): operata da batteri del genere Nitrosomonas e Nitrobacter. In ambiente aerobico, l’ammoniaca viene ossidata a nitrati in due fasi: prima l’ammoniaca è convertita in nitriti daNitrosomonas (prima fase), quindi i nitriti sono trasformati in nitrati da Nitrobacter (seconda fase).

NITRIFICACIÓN: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp. El amoníaco se oxida y se transforma en nitrato en dos fases: primero se transforma en nitrito por Nitrosomonas y después se transforma en nitrato por Nitrobacter. Esta segunda fase se llama nitración.

Was this helpful?
Forbindelse som inneholder ett nirogenatom (N) bundet til to oksygenatomer (O). Dannes i det første steget av oksideringen av ammoniakk som skilles ut av akvatiske organismer (sluttprodukt fra proteinmetabolismen). Nitritt hemmer opptak av oksygen i hemoglobin og er derfor giftig for fisk. Er ikke så giftig for krepsdyr siden nitritt bare delvis hemmer opptak av oksygen i hemocyanin. Giftigheten er avhengig av pH, og tilstedev ærels av monovalente ioner (klorider og bikarbonater) reduserer gifti


NITRITE: A compound which contains nitrogen bound to two oxygen atoms. It is the first step in the oxidation of the ammonia excreted by aquatic organisms as the endproduct of the protein metabolism. Nitrite inhibits the uptake of oxygen by haemoglobin and is thus toxic to fish. Crustaceans are affected to a lesser extent as haemocyanin is only partially inhibited. pH modulates nitrite toxicity, and the presence of monovalent ions (chlorides or bicarbonates) strongly reduces nitrite toxicity. For a given

ΝΙΤΡΩΔΗΣ ΕΝΩΣΗ: Ενωση περιέχουσα άζωτο συνδεδεμένο με δύο άτομα οξυγόνου. Είναι το πρώτο βήμα στην οξείδωση της αμμωνίας που εκκρίνεται από υδρόβιους οργανισμούς ως τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πρωτεϊνών. Τα νιτρώδη παρεμποδίζουν την πρόσληψη οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη και για τον λόγο αυτό είναι τοξικά για τα ψάρια. Τα καρκινοειδή επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό καθώς η αιμοκυανίνη παρεμποδίζεται μόνο εν μέρει. Το pΗ επηρεάζει την τοξικότητα των νιτρωδών και η παρουσία μονοσθενών ιόντων (χλωριούχων

NITRIT: Eine Verbindung, die Stickstoff an zwei Sauerstoffatome gebunden enthält. Sie stellt das erste Oxidationsprodukt des von aquatischen Organismen ausgeschiedenen Ammomiums dar. Nitrit inhibiert die Aufnahme von Sauerstoff durch das Hämoglobin und ist daher toxisch für Fische. Crustaceen sind weniger beeinflußt durch Nitrit, da das Hämocyanin nur teilweise beeinflußt wird. Der pH-Wert verändert die Nitrittoxizität, und die Gegenwart monovalenter Ionen (Chloride oder Bikarbonate) reduziert die Nitri

NITRITE: Composé contenant de lazote lié à deux atomes doxygène. Il constitue la première étape dans loxydation de lammonium excrété par les organismes aquatiques comme produit final de la dégradation métabolique. Le nitrite inhibe la fixation de loxygène par lhémoglobine et devient ainsi toxique pour les poissons. Les crustacés sont moins affectés parce que lhémocyanine nest que partiellement inhibée. Le pH module la toxicité des nitrites et la présence dions monovalents (chlorures ou bicarbonates) la r

NITRITO: Composto contenente un atomo di azoto legato a due atomi di ossigeno. E’ il prodotto della prima fase dell’ossidazione dell’ammoniaca (prodotto finale del metabolismo proteico) proveniente dall’escrezione degli organismi acquatici. I nitriti, causando l’ossidazione del ferro II del gruppo eme a ferro III (metaemoglobina) inibiscono la funzione dell’emoglobina favorendone un legame stabile con l’ossigeno, il quale a sua volta non può essere ceduto ai tessuti (anemia funzionale), sono quindi tossi

NITRITO: Compuesto que contiene nitrógeno unido a dos átomos de oxígeno. Constituye la primera fase de la oxidación del amonio excretado por los organismos acuáticos como producto final de la degradación metabólica. El nitrito inhibe la fijación del oxígeno por la hemoglobina resultando así tóxico para los peces. Los crustáceos son menos afectados porque la hemocianina esta parcialmente inhibida. El pH modula la toxicidad de los nitritos y la presencia de los iones monovalentes (cloruros o bicarbonatos)

Was this helpful?
Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt av Nitrosomonas, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.


NITROBACTER: Nitrobacter sp. bacteria (and Nitrosomas) play an important role in the aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates). Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

NITROBACTER: Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.

NITROBACTER: Siehe NITRIFIKATION. Die aerobe bakterielle Umsetzung (Oxidation) von Ammonium und organischem Stickstoff in stabile Salze (Nitrate): gewöhnlich durch Bakterien der Gattungen Nitrosomas und Nitrobacter. Ammonium wird dabei in zwei Schritten aufoxidiert: zunächst wird das Ammonium-Ion durch Nitrosomonas-Arten in Nitrit umgesetzt und danach durch Bakterien der Nitrobacter-Gruppe zu Nitrat aufoxidiert. Dieser zweite Schritt wird Nitration genannt.

NITROBACTER: La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.

NITROBACTER: Conversione aerobica (ossidazione) dell’ammoniaca e dell’azoto organico in sali stabili (nitrati): operata da batteri del genere Nitrosomonas e Nitrobacter. In ambiente aerobico, l’ammoniaca viene ossidata a nitrati in due fasi: prima l’ammoniaca è convertita in nitriti da Nitrosomonas (prima fase), quindi i nitriti sono trasformati in nitrati da Nitrobacter (seconda fase).

NITROBACTER: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp.

Was this helpful?
Antibakerieller avledet fra furfural med en nitro-gruppe i 5. posisjon og ulike radikaler satt inn i 2. posisjon. Hovedsakelig aktive mot gramnegative bakterier, f.eks. Nifurprazin.


NITROFURANS: Antimicrobial agents derived from furfural with a nitro group in the 5 position and various radicals substituted in the 2 position. They are active primarily against Gram negative bacteria, e.g. Nifurprazine.

ΝΙΤΡΟΦΟΥΡΑΝΙΑ: Αντιμικροβιακοί παράγοντες προερχόμενοι από φουρφουρόλη με μία νιτροομάδα στην 5 θέση και διάφορες ρίζες υποκατάστασης στην 2 θέση. Επιδρούν κυρίως στα κατά Gram αρνητικά βακτήρια, π.χ. Νιφουρπραζίνη (βλ.λ)

NITROFURANE: Antimikrobielle Wirkstoffe vom Furfural mit Nitro-Gruppen an der 5. Position und verschiedenen radikalen Substituenten an der 2. Position abgeleitet. Sie sind primär bei gramnegativen Bakterien wirksam.

NITROFURANES: Agents antimicrobiens dérivés du furfural avec un groupement nitro- en position 5 et divers radicaux substitués en position 2. Efficace surtout contre les bactéries Gram-négatives (par exemple Nifurprazine).

NITROFURANI: Agenti antimicrobici derivati dalla furfuraldeide con un gruppo nitro in posizione 5 e vari radicali sostituiti in posizione 2. Sono principalmente efficaci contro batteri Gram negativi, p.e. Nifurprazina.

NITROFURANOS: Agentes antimicrobianos derivados del furfuralo con agrupación nitro en posición 5 y varios radicales sustituidos en posición 2. Eficaz sobre todo contra las bacterias Gram-negativas (por ejemplo Nifurprazina).

Was this helpful?
Omdanning av atmosfærisk nitrogen (N2) til uorganiske former som er tilgjengelige for planter. Nitrogenbinding er ikke utelukket biologisk. Biologiske nitrogenbindingssystemer innbefatter: (a) Frittlevende alger og blågrønnalger (flere obligat aerobe, fotosyntetiserende bakterier og arter av blågrønnalger tilhørende ordenene Nostocales, stigone Metales, Chroococcales og Oscillatoria); (b) Plantesamfunn og symbiotiske systemer (dvs lav: sopp pluss blågrønnalger, azolla: vannbregne plus


NITROGEN FIXATION: The conversion of atmospheric nitrogen (N2 ) to inorganic forms which are available to plants. Nitrogen fixation is not exclusively biological. Biological nitrogen-fixing systems include: (a) free-living bacteria and blue-green algae (several obligate aerobes, facultative and obligate anaerobes, photosynthetic bacteria and species of blue-greens of the orders nostocales, stigone metales, chroococcales, and oscillatoria; (b) plant associations and symbiotic systems (i.e. lichens: fungu

ΑΖΩΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Η μετατροπή του ατμοσφαιρικού αζώτου (Ν2) σε ανόργανες μορφές που είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται από τα φυτά. Η δέσμευση αζώτου δεν είναι αποκλειστικά βιολογική. Τα βιολογικά αζωτο-δεσμευτικά συστήματα περιλαμβάνουν: (α) ελεύθερα βακτήρια και κυανοφύκη (αρκετά υποχρεωτικά αερόβια, προαιρετικά και υποχρεωτικά αναερόβια, φωτοσυνθετικά βακτήρια και είδη κυανοφυκών των κλάσεων Nostocales, Stigonemetales, Chroococcales και Oscillatoriales, (β) κοινωνίες φυτών και συμβιωτικών συστημάτων

STICKSTOFFIXIERUNG: Die Umwandlung von atmosphärischem Stickstoff (N2) in anorganische Formen, so daß diese von den Pflanzen aufgenommen werden können. Stickstoffixierung geschieht nicht ausschließlich biologisch. Biologische Stickstoffixierungs-Systeme beeinhalten: (i) freilebende Bakterien und blaugrüne Algen (verschiedene obligatorische aerobe, fakultative und obligatorisch anaerobe, photosyntetische Bakterien und Arten von blaugrünen Algen, aus der Ordnung der Nostocales, stigone Metales, Chroococcal

FIXATION DAZOTE: La conversion de lazote atmosphérique (N2 ) en formes inorganiques disponibles aux plantes. La fixation dazote nest pas exclusivement biologique. Des systèmes de fixation dazote biologique ont lieu et comprennent: (a) des bactéries libres et des algues bleu-vertes (plusieurs espèces daerobies obligées, danaerobies facultatives et obligées, de bactéries photosynthétiques, et despèces dalgues bleu-vertes: des nostocales, stigone metales, chroococcales, et oscillatoria; (b) associations

FISSAZIONE DELLAZOTO: Conversione dell’azoto atmosferico (N2) in forme inorganiche che sono utilizzabili dalle piante. La fissazione dell’azoto non è esclusivamente biologica. I sistemi di fissazione biologica includono: (a) batteri a vita libera e alghe azzurre (molti aerobi obbligati, alcuni anaerobi facoltativi e obbligati), batteri fotosintetici, e specie di alghe azzurre appartenenti agli ordini: Nostocales (p.e. Oscillatoria), Chroococcales, Stigonematales; (b) associazioni vegetali e sistemi simbio

FIJACIÓN DE NITROGENO: La conversión del nitrógeno atmosférico (N2) en formas inorgánicas disponibles a las plantas. La fijación de nitrógeno no es exclusivamente biológica. Los sistemas de fijación de nitrógeno biológico tienen lugar y incluyen: (a) bacterias libres y des algas azul-verde (varias especies aeróbicas obligatorias, de anaerobias facultativas y obligatorias, de bacterias fotosintéticas, y de especies de algas azul-verdes: las nostocales, stigone metales, chroococcales, y oscillatoria; (b) asoc

Was this helpful?
Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt av Nitrosomonas, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.


NITROSOMONAS: Nitrosomas (and Nitrobacter sp. bacteria) play an important role in the aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates). Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

NITROSOMONAS: Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.

NITROSOMONAS: Siehe NITRIFIKATION. Die aerobe bakterielle Umsetzung (Oxidation) von Ammonium und organischem Stickstoff in stabile Salze (Nitrate): gewöhnlich durch Bakterien der Gattungen Nitrosomas und Nitrobacter. Ammonium wird dabei in zwei Schritten aufoxidiert: zunächst wird das Ammonium-Ion durch Nitrosomonas-Arten in Nitrit umgesetzt und danach durch Bakterien der Nitrobacter-Gruppe zu Nitrat aufoxidiert. Dieser zweite Schritt wird Nitration genannt.

NITROSOMONAS: La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.

NITROSOMONAS: Conversione aerobica (ossidazione) dell’ammoniaca e dell’azoto organico in sali stabili (nitrati): operata da batteri del genere Nitrosomonas e Nitrobacter. In ambiente aerobico, l’ammoniaca viene ossidata a nitrati in due fasi: prima l’ammoniaca è convertita in nitriti da Nitrosomonas (prima fase), quindi i nitriti sono trasformati in nitrati da Nitrobacter (seconda fase).

NITROSOMONAS: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp.

Was this helpful?
Teoretisk konsentrasjon eller tilstand som ikke har skadelige virkninger på en organismes liv. Dette antyder at det ikke var noen tydelige eller statistisk signifikante effekter.


NO-EFFECT LEVEL: A theoretical concentration or condition which has no adverse effect upon the life of an organism. This usually implies that there was no apparent, or statistically significant effect.

ΜΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Θεωρητική συγκέντρωση ή κατάσταση η οποία δεν έχει βλαπτική επίδραση στην ζωή ενός οργανισμού. Αυτο συνήθως σημαίνει ότι δεν υπάρχει προφανής ή στατιστικά σημαντική επίδραση.

NO-EFFECT LEVEL (Wirkungsloser Konzentrationsbereich): Eine theoretische Konzentration oder Bedingung, die keinen nachteiligen Effekt auf das Leben von Organismen hat. Das bedeutet im allgemeinen, daß kein sichtbarer oder statistisch signifikanter Effekt des untersuchten Kriteriums erkennbar ist. Oftmals wird durch das experimentelle Hintergrundsrauschen ein vorhandener, geringer, in niedrigen Konzentrationsbereichen produzierter Effekt verdeckt (im englischen Jargon als "No-detect level" benannt und oft mit dem "no-effect level" verwechselt).

NIVEAU SANS EFFET: Une concentration théorique ou une condition théorique pour laquelle il ny a pas deffet néfaste sur un organisme. Ceci implique généralement quil ny a pas deffet apparent, observé ou statistiquement significatif.

LIVELLO (O CONCENTRAZIONE) SENZA EFFETTO OSSERVABILE: Concentrazione di una sostanza o condizione teorica che non ha effetti negativi sulla vita di un organismo. Questo implica che non ci siano effetti apparenti o statisticamente significativi.

NIVEL SIN EFECTO: Concentración teórica o condición teórica por la cual no hay efecto nefasto sobre un organismo. Eso implica generalmente que no hay ningún efecto aparente, observado o estadísticamente significativo.

Was this helpful?
Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk, grunnet infeksjon av Nocardia asteroides. Forekommer svært sjelden, finnes ingen effektive behandlinger.


NOCARDIOSIS: A chronic systematic bacterial disease of all fish caused by Nocardia asteroides. It occurs very rarely and there is no known effective treatment.

ΝΟΚΑΡΔΙΑΣΙΑ: Χρόνια συστηματική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από την Νocardia asteroides. Συμβαίνει σπάνια και δεν είναι γνωστή καμμία αποτελεσματική θεραπεία.

NOCARDIOSE: Eine chronische, systemische, bakterielle Krankheit von Fischen, hervorgerufen durch Nocardia asteroides. Sie kommt sehr selten vor; es ist keine wirksame Behandlung bekannt.

NOCARDIOSE: Maladie systémique chronique bactérienne provoquée par Nocardia asteroides; maladie très rare dont aucun traitement efficace nest connu.

NOCARDIOSI: Infezione sistemica cronica causata dal batterio Nocardia asteroides. Si osserva molto raramente e non si conosce una terapia efficace.

NOCARDIOSIS: Enfermedad crónica bacteriana sistémica provocada por Nocardia asteroides; enfermedad muy rara sin ningún tratamiento eficaz conocido.

Was this helpful?
Vedrørende kjølige eller kalde tempererte regioner på nordlig halvkule, den nordlige delen av barskogbeltet og taigaen.


BOREAL: Pertaining to cool or cold temperate regions of the northern hemisphere, the northern coniferous zone and taiga.

ΑΡΚΤIΚΟΣ: Αναφέρεται στις ψυχρές ή στις ψυχρές ώς εύκρατες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, στις βόρειες ζώνες κωνοφόρων και την τάïγκα.

BOREAL: Die kühlen und kalten Regionen der nördlichen Hemisphäre; die nördliche Koniferenzone und die Taiga.

BOREALE: Se dit des régions froides ou froides- tempérées de lhémisphère nord; zone septentrionale des conifères et de la taïga.

BOREALE: Che appartiene alle regioni temperate fresche o fredde del’emisfero boreale, la zona a conifere del nord e la taiga.

BOREAL: Dícese de las regiones frías o frías-templadas del hemisferio norte; zona septentrional de coníferas y de taiga.

Was this helpful?
Navn på det bearbeidede ekstraktet fra tare (Porphyra) som dyrkes i Japan og Kina. Benyttes i medisiner og mat. I Storbritannia er ”laver” et lignende produkt.


NORI: Name given to the processed extracts of a variety of Porphyra sea weeds cultured in Japan and China and developed into medicinal and food products. In the British Isles a similar product is known as laver.

NORI: Ονομα που δίδεται σε επεξεργασμένα προϊόντα από μακρόφυτα Porphyra που καλλιεργούνται στην Ιαπωνία και την Κίνα και μετατρέπονται σε τρόφιμα και φαρμακευτικές ουσίες. Ενα συναφές προϊόν στα Βρετανικά νησιά είναι γνωστό ως Laver.

NORI: Name für zahlreiche verarbeitete Extrakte aus der Makroalgenkultur (Porphyra-Arten) in Japan und China. Produkte werden in der Medizin und als Nahrungsmittel verwendet. In Großbritannien wird ein vergleichbares Produkt als "Laver" bezeichnet.

NORI: Nom attribué aux extraits conditionnés de diverses variétés de lalgue Porphyra cultivées au Japon et en Chine. Ces produits sont utilisés à des fins médicinales et alimentaires. Un produit équivalent des Iles Britanniques est appelé "laver".

NORI: Estratto dell’alga marina Porphyra coltivata in Cina e Giappone e utilizzata nell’industria farmaceutica e alimentare. Nelle isole britanniche esiste un prodotto simile chiamato “laver”.

NORI: Nombre atribuido a extractos condicionados de diversas variedades de algas marinas Porphyra cultivadas en Japón y en China. Estos productos se usan con fines medicinales y alimentarios. Un producto equivalente de las Islas Británicas se llama laver.

Was this helpful?
En akseptert standard.


NORM: An accepted standard.

ΠΡΟΤΥΠΟ: Προδιαγραφές που έχουν γίνει κοινά αποδεκτές.

NORM: Ein akzerptierter Standard.

NORME: Valeur standard acceptée.

NORMA: Standard accettato.

NORMA: Valor estándar aceptado.

Was this helpful?
Brukt om habitater med normalt atmosfærisk nivå av oksygen.


NORMOXIC: Used of a habitat having the normal atmospheric level of oxygen.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΞΕΙΚΟΣ (ή Νορμοξεικός): Χρησιμοποιείται γιά ένα ενδιαίτημα που έχει κανονικά επίπεδα ατμοσφαιρικού οξυγόνου.

NORMOXISCH: Gebraucht bei Habitaten, die einen normalen atmosphärischen Gehalt an Sauerstoff haben.

NORMOXIQUE: Se dit dun habitat ayant un taux doxygène atmosphérique.

NORMOSSICO: Habitat con una concentrazione di ossigeno in equilibrio con quella atmosferica.

NORMÓXICO: Dícese de un hábitat que tiene la misma tasa de un oxígeno que la atmósfera.

Was this helpful?
Metode der RNA-molekyler som har blitt separert ved gel elektroforese transporteres til en membran (vanligvis nylon) og immobiliseres. Tilstedeværelse av spesifikke sekvenser kan da påvises ved å bruke av merkede prober.


NORTHERN BLOT: Technique in which RNA molecules, that have been separated by gel electrophoresis, are transferred to a membrane (usually nylon) and immobilised. The presence of specific sequences can then be detected using labelled probes.

ΣΤΥΠΩΜΑ ΚΑΤΑ NORTH: Τεχνική κατά την οποία μόρια RNA, τα οποία έχουν απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση πήγματος, μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη (συνήθως νάιλον). Η παρουσία συγκεκριμένων αλληλουχιών μπορεί να ανιχνευτεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους ανιχνευτές (βλ.λ.).

NORTHERN BLOT: Kkein deutscher Begriff verfügbar. Eine Methode bei der RNA-moleküle, die durch Gel-Elektrophorese getrennt wurden, auf eine Membran (gewöhnlich Nylon) aufgebracht und immobilisiert werden. Die Anwesenheit spezifischer Sequenzen können dann mit markierten Proben bestimmt werden.

TRANSFERT DE TYPE NORTHERN : Technique dans laquelle des molécules d’ARN qui ont été séparées les unes des autres par électrophorèse en gel d’agarose sont transférées sur une membrane (normalement du nylon) et immobilisées. La présence de séquences spécifiques peut être ainsi décelée à l’aide de sondes marquées (normalement).

NORTHERN BLOT: Tecnica in cui le molecole di RNA che sono state separate mediante elettroforesi su gel, sono trasferite su di una membrana (in genere di nylon) ed immobolizzate. La presenza di sequenze specifiche può essere determinata utilizzando sonde marcate.

NORTHERN BLOT: Técnica en la que las moléculas de ARN, que han sido separadas por electroforesis en gel, son transferidas a una membrana (normalmente de nylon) e inmobilizadas. La presencia de secuencias específicas pueden ser detectadas usando sondas marcadas.

Was this helpful?
Vitenskapelig klassifikasjon av sykdommer.


NOSOLOGY: A scientific classification of diseases.

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ: Επιστημονική κατάταξη των ασθενειών.

NOSOLOGIE: Krankheitslehre, systematische Einordnung und Beschreibung der Krankheiten.

NOSOLOGIE: La classification scientifique des maladies.

NOSOLOGIA: Classificazione scientifica delle malattie.

NOSOLOGÍA: Clasificación científica de las enfermedades.

Was this helpful?
Not som vanligvis settes fra båt, og som kan betjenes fra land (landnot) eller fra båten. Den lange noten som kan ha en pose på midten fisker ved at den omringer en stor vannmasse. Betjenes ved hjelp av to tau, som både brukes til å dra nota inn og gjete fisken inn i nota. I akvakultur brukes slike nøter i store grunne dammer ved innhøsting. Se VAD.


SEINE NET: Seine fishing net; net which is usually set from a boat and which can be operated, either from the shore or from the boat itself. The manner of capture is to surround an area of water with a very long net, with or without a bag at the centre. The net is usually operated by two ropes fixed to its ends, used both for hauling it and for herding the fish. In aquaculture it is used in large shallow ponds for harvesting.

ΓΡΥΠΟΣ: Δίχτυ που χρησιμοποιείται με σκάφος και του οποίου ο χειρισμός γίνεται είτε από την ακτή είτε από το σκάφος. Η σύλληψη γίνεται με περικύκλωση μιας περιοχής με ένα πολύ μακρύ δίχτυ με ή χωρίς σάκο στο κέντρο. Συνήθως ο χειρισμός του γίνεται με δύο σχοινιά δεμένα στα άκρα του που χρησιμοποιούνται για την ανάσυρση και την συγκέντρωση των ψαριών. Στην υδατοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται για την συγκομιδή σε μεγάλες ρηχές λιμνοδεξαμενές.

ZUGNETZ: Fischfanggerät der Binnen-, Küsten-, und Hochseefischerei. Wade kann eine Bezeichnung für Umschließugsnetze sein, wobei die Fangobjekte durch Umschließen mit einer Netzwand am Entweichen gehindert werden, oder für Zugnetze für relativ flache Gewässer. In der Aquakultur häufig in großen und flachen Teichen zum Abfischen des Bestandes eingesetzt. Siehe auch BOOTSWADE.

SENNE: Filet de pêche normalement mis en place à partir dun bateau; est opéré soit à partir du bateau soit à partir du rivage. Un filet de grand longueur utilisé afin dencercler une grande zone, les organismes étant guidés vers le centre où ils sont capturés; il existe parfois un sac central. Lopération du filet a lieu par lintermédiare de deux funes attachés aux deux extremités. Ce filet est utilisé dans les bassins de culture de faible profondeur afin de récolter les organismes cultivés.

SENNA: Rete da circuizione che di solito viene manovrata da unimbarcazione o dalla costa. Il metodo di cattura è quello di circondare una zona dacqua con una rete molto lunga, che può essere provvista o no di una sacca centrale. La rete di solito viene ammainata tramite due cime alle estremità. Viene usata sia per catturare che per conservare il pesce. In acquacoltura viene usata in stagni poco profondi.

JÁBEGA: Red de pesca normalmente desplegada desde un barco; se maneja desde el barco o desde la orilla. Gran red utilizada para rodear una gran zona; los organismos se guían hacia el centro en donde se capturan; existe a veces un saco central. El manejo de la red se hace mediante dos cuerdas fijadas en los dos extremos. Esta red se utiliza en los estanques de cultivo de baja profundidad para recoger los organismos cultivados.

Was this helpful?
En av de to lange tauene som brukes til å dra inn ei not.


SEINE ROPE: One of the two long ropes used to haul a seine net.

ΣΧΟΙΝΙ ΔΑΝΕΖΙΚΗΣ ΤΡΑΤΑΣ: Ενα από τα δύο μεγάλου μήκους σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την έλξη του διχτυού.

WADENLEINE: Eine der zwei gewöhnlich sehr langen Leinen zum Ausfahren und Einholen der Waden.

FUNE: Un des deux très longs cordages utilisé pour traîner le filet (senne).

CIMA DA SENNA: Una delle due cime lunghe usate per sostenere una senna.

CUERDA DE JÁBEGA: Una de las dos cuerdas largas utilizada para extraer la red (jábega).

Was this helpful?
Notposen som er festet til flyteelementet i et merdanlegget (sjøbasert fiskeoppdrett). Skiftes regelmessig for reparasjoner eller for å fjerne groing.


BAG NET: In finfish aquaculture, it is the fish holding net attached to the cage support frame. It is regularly changed for repairs and to remove fouling.

ΔIΧΤΥ ΣΑΚΚΟΥ: Στην ιχθυοκαλλιέργεια των ακανθοπτερυγίων ψαριών είναι το δίχτυ που περιορίζει τα ψάρια και που βρίσκεται στερεωμένο στον σκελετό του κλωβού. Αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επισκευαστεί και να καθαριστεί. Βλέπε ΔIΧΤΥ.

SACKNETZ, KÄFIGNETZ: In der Fischzucht das Netz, das für die Haltung von Fischen am Rahmen der Käfiganlage befestigt wird. Es wird regelmäßig für Reparaturzwecke und zur Entfernung von Bewuchs ausgetauscht.

FILET DE CULTURE: En aquaculture de poisson en cage, le filet fixé au cadre support. Est régulièrement changé pour réparations et traitement du fouling.

GABBIA DI RETE: In allevamenti ittici in gabbia flottante, è la rete di contenimento del pesce, attaccata alla struttura di sostegno della gabbia. Può essere necessario sostituirla spesso per manutenzione e per rimuovere le incrostazioni. Vedi RETE.

RED DE CULTURA: En la acuicultura de peces en jaulas, la red fijada al cuadro del soporte. Es regularmente cambiada para las reparaciones y tratamientos del fouling.

Was this helpful?
Bred, kraftdreven (ofte hydraulisk) trommel som trål eller snurpenot rulles opp på når den dras inn.


NET DRUM (=NET ROLLER; TRANSPORTER): Wide, powered spool (often hydraulic) over which a trawl or salmon purse seine net is wound when being hauled.

ΡΑΟΥΛΟ: Μεγάλο υδραυλικό καρούλι γύρω στο οποίο τυλίγεται η τράτα, το δίχτυ του γρι-γρι ή το δίχτυ.

NETZTROMMEL; NETZROLLE: Zumeist hydraulisch angetriebene Speichertrommel zur Aufnahme der Jager und des gesamten Netzes.

ENROULEUR DE FILET; TAMBOUR DE CHALUT: Tambour, entrainé mécaniquement, servant à virer ou à emmagasiner un filet de grande dimension (chalut, filet maillant, senne).

TAMBURO PER RETE: Rullo meccanico utilizzato per avvolgere reti di grandi dimensioni (reti a strascico, reti a sacco etc.)

TAMBOR DE RED; CILINDRO DE RED: Tambor, carrete mecánico, que sirve para enrollar o almacenar una red de grandes dimensiones.

Was this helpful?
Stor ”vaskemaskin” som brukes til å vaske merdene ute på anlegget, for å fjerne groe.


NET WASHER: A large industrial machine used on farm sites to wash fish cage nets, in order to remove fouling and other unwanted materials.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΔΙΧΤΥΩΝ: Μεγάλη βιομηχανική συσκευή χρησιμοποιούμενη στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας γιά την πλύση των διχτυών των κλωβών γιά την απομάκρυνση της μαλούπας και άλλων ανεπιθύμητων υλικών.

NETZWASCHMASCHINE: Eine große Maschine zum Reinigen von Käfignetzen, in der Aufwuchs und andere unerwünschte Materialien entfernt werden.

LAVE-FILET: Important matériel industriel utilisé dans les fermes pour laver les filets de cages, qui retiennent le fouling et dautres matériaux non désirés.

LAVA RETE: Apparecchiatura industriale utilizzata in maricoltura per lavare (eliminando incrostazioni e altri materiali indesiderati) le reti delle gabbie di allevamento.

LAVA-RED: Importante material industrial usado en granjas para lavar redes de jaulas, que retienen el fouling y otros materiales no deseados.

Was this helpful?
NETTO PRIMÆRPRODUKSJON


NPP: Net primary production: the production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosy

NPP: ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΚΠΠ). Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυ

NPP: NETTO-PRIMÄRPRODUKTION. Produktionsrate der Biomasse, beschrieben als die Produktion im Laufe eines bestimmten Zeitraums. Brutto: Stoffwechselrate einschließlich aller Verluste (z.B. durch Respiration) während des Beobachtungszeitraumes. Netto: Rate der Anreicherung oder Produkion von neuem organischen Material oder von gespeicherter Energie, abzüglich der Verluste während des festgelegten Zeitintervalls. Primär: siehe auch Primärproduktion.

PPN: Production primaire nette. La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production pri

NPP: La produzione di materia organica da parte degli autotrofi, come ad esempio le alghe fotosintetiche. Spesso, è il primo anello della catena alimentare. La quantità totale di materia organica prodotta nell’unità di tempo da un individuo, da una popolazione, in un area o in un volume d’acqua, è chiamata produzione primaria lorda. Dalla sottrazione alla produzione lorda, dei consumi di materia organica dovuti al metabolismo (p.e. respirazione, si ottiene la misura della produzione primaria netta. P

PPN: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

Was this helpful?
NETTO PROTEINUTNYTTELSE. Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon. Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.


NPU: The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

NPU: Ο λόγος της διαφοράς του σωματικού αζώτου στο τέλος και στην αρχή μιας περιόδου προς την ποσότητα αζώτου που προσλήφθηκε σε όλη την περίοδο αυτή.

NPU: NETTO-PROTEINVERWERTUNG. Der Anteil an Proteinen (Stickstoff), der von einem Tier im Verhältnis zur Gesamtmenge an aufgenommenen Proteinen genutzt wird; wird auch als produktiver Proteinwert (c.f.) bezeichnet; das Verhältnis von aufgenommenem Protein und dem davon für Energie und Wachstum genutzten Protein.

UPN: Utilisation proteique nette.Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

NPU: Acronimo derivato dalla lingua inglese, significa Netta Utilizzazione delle Proteine e si ricava moltiplicando il valore biologico della proteina per la sua digeribilità.

UPN: La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

Was this helpful?
Neurotoksin som brukes til å fjerne ytre parasitter på fisk (hovedsakelig lakselus). Kan kun brukes i form av en løsning. Momenter som må tas i betraktning før en eventuell behandling er tid til levering/slakting (temperaturavhengig tilbakeholdelsestid) og strøm ved merdoppdrett (bør være strømstille). Er ulovlig i noen land, f.eks. Canada. Den aktive bestandelen er diklorvos.


NUVAN: Neurotoxin used to remove ectoparasitic infestations of fish (notably sea lice on salmonids). Nuvan can be administered only in the form of a solution; treatment of fish with nuvan must be suspended previous to harvesting. Nuvan use is not permitted in certain countries (e.g. Canada). The active ingredient is dichlorvos.

NUVAN: Νευροτοξίνη που χρησιμοποιείται γιά την εξάλειψη ενδοπαρασιτικών μολύνσεων των ψαριών (κυρίως "θαλάσσιες ψείρες" των σολομοειδών). Χορηγείται μόνο υπό μορφή διαλύματος και η χρήση του αναστέλλεται πριν την συγκομιδή ενώ σε μερικές χώρες (π.χ. Καναδάς) απαγορεύεται τελείως. Το ενεργό συστατικό του ονομάζεται dichlorvos.

NUVAN: Ein Neurotoxin, das zur Entfernung von Ektoparasiten von befallenen Fischen z. B. "Seeläuse" (parasitäre Copepoden) bei Salmoniden) dient. Nuvan kann nur als Lösung appliziert werden. Die Behandlung von Fischen muß jedoch vor dem Abfischen und Vermarkten eingestellt werden. Nuvan ist in einigen Ländern nicht zugelassen (z. B. Kanada).

NUVAN: Substance neurotoxique utilisée dans le traitement des infestations dectoparasites de poissons (surtout les poux de mer sur les salmonidés). Administré sous forme de solution, le traitement est suspendu avant la récolte des poissons. Lutilisation de Nuvan est interdite dans certains pays (par exemple le Canada).

NUVAN: Neurotossina usata per rimuovere gli ectoparassiti che infestano i pesci (particolarmente le pulci di mare nei salmonidi). Il Nuvan può essere somministrato solo in soluzione; il trattamento deve essere sospeso prima dellalimentazione. Luso di questa sostanza è vietato in alcuni paesi (p.e. Canada, paesi europei). Il principio attivo è il diclorvos.

NUVANO: Sustancia neurotóxica utilizada en el tratamiento de infestaciones de ectoparásitos de peces (sobre todo los parásitos marinos de los salmónidos). Administrada en forma de solución, el tratamiento se suspende antes de la recogida de peces. Se prohíbe la utilización del Nuvano en ciertos países (por ejemplo en Canadá).

Was this helpful?
Organ for ekskresjon og vannregulering hos virveldyr (vertebrater). Består av en mengde nefroner og deres blodforsyninger.


KIDNEY, NEPHROS: Organ of excretion and water regulation in vertebrates, consisting of numerous nephrons and their blood supply.

ΝΕΦΡΟΣ: Οργανο έκκρισης και ρύθμισης του νερού στα σπονδυλόζωα, αποτελούμενο από πολυάριθμους νεφρώνες και το αγγειακό σύστημα.

NIERE, NEPHROS: Organ der Exkretion und der Regulation des Wasserhaushalts bei Vertebraten, aus zahlreichen Nephronen bestehend.

REIN, NEPHROS: Organe des Vertébrés, siège de lexcrétion et de la régulation hydrominérale. Composé de nombreuses néphridies et de leur irrigation sanguine.

RENE: Organo nei Vertebrati che assolve la funzione di escrezione e alla regolazione idrica e minerale; costituito da numerose unità chiamate nefroni e dal circolo sanguigno che li attraversa.

RIÑÓN, NEPHROS: Órgano de los vertebrados, en donde se da la excreción y regulación hidromineral. Compuesto de varios nefridios y de sus irrigaciones sanguíneas.

Was this helpful?
Et forenklet begrep som refererer til rekkefølgen av dyr på ulike trofiske nivå innen et samfunn. Energi blir overført mellom nivåene ved beiting. Den kommer inn i næringskjeden ved binding av primærprodusentene (hovedsakelig grønne planter), går videre først til herbivore (plantespisende) dyr og til slutt til karnivore (kjøttetende) dyr. Næringsstoffer vender tilbake til primærproduksjon via detrivore organismer.


FOOD CHAIN: A simplistic concept referring to the sequence of organisms on successive trophic levels within a community, through which energy is transferred by feeding; energy enters the food chain during fixation by primary producers (mainly green plants) and passes to the herbivores (primary consumers) and then to the carnivores (secondary and tertiary consumers). Nutrients are returned to primary production by detritivores.

ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ: Απλουστευτική έννοια που αναφέρεται σε μία αλληλουχία οργανισμών μιας βιοκοινωνίας, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά τροφικά επίπεδα. Οι οργανισμοί αυτοί μεταφέρουν ενέργεια, μέσω της διατροφής τους, από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο. Η ενέργεια εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα με την δέσμευσή της (στερέωση) από τους πρωτογενείς παραγωγούς (κυρίως πράσινα φυτά) και περνά στα φυτοφάγα (πρώτοι καταναλωτές) και στη συνέχεια στα σαρκοφάγα (δεύτεροι και τρίτοι καταναλωτές). Τα θρεπτικά συστατικά ε

NAHRUNGSKETTE: Eine sukzessive Folge von Organismen (Arten) innerhalb einer Lebensgemeinschaft, die Energie über die Nahrungsaufnahme von einer trophischen Ebene zur nächsthöheren transferiert; Energie gelangt in die Nahrungskette während der Fixierung durch einen Primärproduzenten (hauptsächlich grüne Pflanzen) und wird über die Herbivoren (Primärkonsumenten) und den Karnivoren (Sekundär-, Tertiärkonsumenten) weitergereicht.

CHAINE ALIMENTAIRE: Une série séquentielle dorganismes, appartenant à des niveaux trophiques successifs dune communauté, à travers lesquels de lénergie est transférée par voie alimentaire. Lénergie entre dans la chaîne alimentaire grâce à la fixation par la production primaire (plantes vertes pour la majeure partie). Elle passe ensuite aux herbivores (consommateurs primaires) et ensuite aux carnivores (consommateurs secondaires, tertiaires).

CATENA ALIMENTARE: Concetto basilare riferito alla serie sequenziale di organismi appartenenti a livelli trofici successivi della comunità, attraverso la quale lenergia si trasferisce per via alimentare; lenergia entra nella catena alimentare durante la fissazione da parte dei produttori primari (principalmente piante verdi) e passa agli erbivori (consumatori primari) e poi ai carnivori (consuamtori secondari e terziari). I nutrienti ritornano alla produzione primaria per mezzo dei detritivori.

CADENA ALIMENTARÍA: Una serie secuencial de organismos que pertenecen a niveles tróficos sucesivos de una comunidad, a través los cuales la energía está transferida por via alimentaría. La energía entra en la cadena alimentaría gracias a la fijación por la producción primaria (plantas verdes en la mayor parte). Después pasa a los herbívoros (consumadores primarios) y después a los carnívoros (consumadores segundarios, terciario).

Was this helpful?
Nettverket av tilkoplede næringskjeder innen et samfunn.


FOOD WEB: The network of interconnected food chains of a community.

ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ: Το δίκτυο των αλληλοσυνδεόμενων τροφικών αλυσίδων μιας βιοκοινωνίας.

NAHRUNGSNETZ: Das Netzwerk der miteinander verknüpften Nahrungsketten einer Lebensgemeinschaft.

RESEAU ALIMENTAIRE: Réseau de chaînes alimentaires interconnectées dans une communauté.

FOOD WEB (O RETE TROFICA): Il network delle catene alimentari interconnesse nellambito di una comunità.

RED ALIMENTARIA: Red de cadenas alimentarias interconectadas en una comunidad.

Was this helpful?
Substans som gir næring. Betegnelsen er ofte brukt om fôrkomponenter (mikro- og makronæringsstoffer).


NUTRIENT: A substance which provides nourishment; the term is often used to refer to dietary components.

ΘΡΕΠΤIΚΗ ΟΥΣIΑ: Ουσία η οποία χρησιμεύει στην θρέψη. Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για τα συστατικά που περιλαμβάνονται στην τροφή.

NÄHRSTOFF: Eine Substanz, die der Ernährung dient; wird häufig für Futterkomponenten verwendet.

ELEMENT NUTRITIF: Substance nutritive ou substance qui fournit une alimentation. Terme souvent employé pour décrire les eléments constitutifs dun régime alimentaire.

NUTRIENTE: Sostanza che provvede al nutrimento, spesso riferito ai componenti di una dieta.

ELEMENTO NUTRITIVO: Sustancia nutritiva o sustancia que suministra una alimentación. Término utilizado para describir los alimentos que forman una dieta alimentaria.

Was this helpful?
Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.


NUTRIENT ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ ΜΕ ΘΡΕΠΤIΚΑ: Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

NÄHRSTOFFANREICHERUNG: Ein Verfahren, bei dem lebenden Organismen verschiedene Stoffe (z. B. Nährstoffe, Prophylaktika) zugeführt werden, um sie so als Futter für andere Tiere verwerten zu können. Zum Beispiel werden Rotatorien mit PUFA angereichert, um sie danach marinen Fischlarven verfüttern zu können.

ENRICHISSEMENT NUTRITIONNEL: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

NUTRIENTI di ARRICCHIMENTO: Aumento o miglioramento di alcuni costituenti o proprietà, particolarmente tramite l’aggiunta di materiali specifici. In acquacoltura: (a) l’aggiunta di vitamine e minerali a diete per pesci, con lo scopo di rimpiazzare i nutrienti che possono essere persi durante i processi di produzione di mangimi per pesce, e (b) arricchimento organico o nutrizionale, si riferisce al rilascio di nutrienti organici provenienti da allevamenti ittici nell’ambiente acquatico (inquinamento).

ENRIQUECIMIENTO NUTRICIONAL: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

Was this helpful?
Å søke etter mat.


FORAGE: To search for food.

ΝΟΜΗ: Η αναζήτηση τροφής.

FUTTERSUCHE; FUTTERVERSORGUNG: Nach Futter suchen, sich mit Futter versorgen.

FOURRAGER: Chercher de la nourriture.

FORAGGIAMENTO: Termine poco usato in acquacoltura, per indicare la distribuzione dellalimento. Può anche significare la ricerca del cibo da parte del pesce.

FORRAJEAR: Búsqueda de alimentos.

Was this helpful?
Den numeriske mangelen på den første begrensende aminosyren i fôrprotein.


NUTRITIONAL SCORE (CHEMICAL SCORE): The numerical deficiency of the first limiting amino acid in the protein being fed in a ration.

ΘΡΕΠΤIΚΗ ΑΞIΑ (ΧΗΜIΚΗ ΑΞIΑ): Καθορίζεται από το πιο ελλειματικό από τα απαραίτητα αμινοξέα που χορηγούνται σε ένα σιτηρίσκο.

NÄHRWERT: Die numerische Abwesenheit der ersten limitierten Aminosäure im verfütterten Protein.

COMPTE NUTRITIONELLE: Déficience numérique du premier acide aminé limitant de la protéine fournie dans un régime alimentaire.

LIMITANTE PRIMARIO: Il primo aminoacido deficitario, limitante nella proteina contenuta nella dieta.

CUENTA NUTRITIVA: Deficiencia numérica del primer amino-ácido limitante de una proteína suministrada en un régimen alimentario.

Was this helpful?
En mutasjon som ikke påvirker et individs evne til å bidra genetisk til neste generasjon. De fleste mikrosatellitter blir regnet som nøytrale mutasjoner.


NEURAL MUTATIONS: Mutations that do not affect the "fitness" of the individual. Most microsatellites are regarded as neutral mutations.

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ: Μεταλλαγές οι οποίες δεν την αρμοστικότητα του οργανισμού. Τα περισσότερα μικροδορυφορικά θεωρούνται ουδέτερες μεταλλαγές.

NEUTRALE MUTATIONEN: Mutationen, die nicht die "Fitness“ eines Individuums beeinflussen. Die Mehrzahl der Microsatelliten werden als neutrale Mutationen angesehen.

MUTATIONS NEUTRES : Mutations qui n’affectent pas le dégré d’adaptation de l’individu. La plupart de microsatellites sont considérées d’être des mutations neutres.

MUTAZIONI NEUTRE: Mutazioni che non sono responsabili di differenze fenotipiche. La maggior parte dei microsatelliti non soo localizzati in regioni codificanti, quindi vengono considerati neutri.

MUTACIONES NEUTRALES: Mutaciones que no afectan el éxito individual. Muchos microsatélites son considerados mutaciones neutrales.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES