AMC LIMITED

T

Piu correttamente detto test del T-Student. Test che implica la comparazione di uguaglianza delle medie campionarie standardizzate di due distribuzioni normali le cui varianze di popolazioni non sono note.


T-TEST: More correctly designated Students T-test. A test involving the comparison of equality of standardized sample means of two normal distributions where populations variances are not known.

ΕΛΕΓΧΟΣ-Τ: Μέθοδος γνωστή και ως δοκιμή Τ του Student. Δοκιμή που επιτρέπει να διαπιστωθεί η ισότητα δύο τυποποιημένων δειγματικών μέσων που ακολουθούν κανονικές κατανομές, όταν οι διασπορές των αντίστοιχων πληθυσμών δεν είναι γνωστές.

T-TEST: Korrekter als Students T-Test bezeichent. Ein statistischer Test, der die Mittelwerte zweier standardisierter Probenmittel miteinander vergleicht, die aus Normalverteilungen stammen, bei denen aber die Varianzen der Population nicht bekannt sind.

TEST T: En statistique, test utilisé afin de comparer légalité des moyens standardisés de deux populations de données à distribution normale, quand les variances des deux populations sont inconnues. La terminologie correcte est test de Student.

PRUEBA T: En estadística, prueba utilizada con el fin de comparar la igualdad de medias estándares de dos poblaciones de dos poblaciones con distribución normal, cuando las varianzas de dos poblaciones son desconocidas. La terminología correcta es test de Student.

T-TEST: Student`s T-test. Test for likhet mellom gjennomsnittet til to normalfordelte prøver, der populasjonens varianse ikke er kjent.

Was this helpful?
La taglia (normalmente stabilita dal peso) che un prodotto dellacquacoltura deve raggiungere per essere messa in commercio. Questa taglia può essere determinata dalle richieste e preferenze di mercato, ma per alcune specie la taglia minima commerciabile è regolamentata dalla legge.


MARKETABLE SIZE: The size (typically judged by weight) that an aquaculture product must reach for it to be commercially acceptable to the consumer market. This size may be determined by consumer perception and acceptance. but for some species the minimum marketable size is regulated by law.

ΕΜΠΟΡΕΥΣIΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ: Το μέγεθος (συνήθως με κριτήριο το βάρος) στο οποίο πρέπει να φθάσει ένα προϊόν της υδατοκαλλιέργειας γιά να προωθηθεί στην αγορά. Στις περισσότερες περιπτώσεις το μέγεθος αυτό καθορίζεται από τις προτιμήσεις και την αποδοχή των καταναλωτών. Εν τούτοις γιά μερικά είδη, το ελάχιστο εμπορεύσιμο μέγεθος καθορίζεται νομοθετικά.

MARKTGRÖßE: Diejenige Individualgröße (gewöhnlich bezogen auf das Gewicht), die ein Aquakulturprodukt erreichen muß, um kommerziell vermarktet werden zu können. In den meisten Fällen hängt diese Größe von der Verbrauchererwartung und -akzeptanz ab; bei einigen Arten ist diese Größe auch durch gesetzliche Mindestgrößen geregelt.

TAILLE MARCHANDE: La taille (souvent le poids) quun individu dune espèce aquacole doit atteindre avant dêtre commercialisé. Cette taille est souvent dictée par la perception et lacceptation des consommateurs. Cependant, pour certaines espèces, la taille minimale commercialisable est régulée statutairement.

TALLA COMERCIAL: Talla (a menudo peso) que un individuo de una especie acuícola debe alcanzar antes de ser comercializado. Esta talla es a menudo fijada por la percepción y la aceptación de los consumidores. Sin embargo, para ciertas especies, la talla mínima comercial se regula oficialmente.

MARKEDSSTØRRELSE: Størrelsen (vanligvis bedømt ut fra vekt) et akvakulturprodukt må ha nådd for at det skal bli akseptert i markedet. Størrelsen må bestemmes ut fra kundens (markedets) ønske. Minstemål er bestemt ved lov for enkelte arter.

Was this helpful?
La taglia che permette agli organismi di passare attraverso le griglie di protezione delle prese d’acqua e di essere eventualmente trattenuto all’interno dei condotti, oppure restituito con l’acqua di scarico (dipende dalla luce delle griglie).


ENTRAINABLE SIZE: That size which allows organisms to pass through the intake screens and to be entrained (depending on the mesh size of the screens).

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Το μέγεθος που επιτρέπει στους οργανισμούς να περάσουν μέσα από τα πλέγματα της εισόδου του νερού και να συμπαρασυρθούν (ανάλογα με το "μάτι" του πλέγματος).

DURCHLASSGRÖSSE: Die Größe, die es den Organismen erlaubt ,durch die eingesetzten Siebe (z.B. bei einem Kühlwasserzulauf eines Kraftwerks) zu gelangen (abhängig von der Maschenweite der Siebe oder dem Abstand der Rechengitter).

TAILLE DENTRAINEMENT: Taille permettant aux organismes de passer à travers les grilles de protection des prises deau et dêtre entrainés (cela dépend des dimensions des mailles des grilles).

TALLA DE PROTECCIÓN: Talla que deben tener los organismos para pasar a través de redes de protección de tomas de aguas y no ser arrastrados (dependiendo de las dimensiones de las mallas de las redes).

PASSASJESTØRRELSE: Storrelsen som tillater at organismer passere inntakssilen og blir revet med videre (avhengig av maskestørrelse i silen).

Was this helpful?
Area del proencefalo dei vertebrati. Ha funzione di coordinazione sensoriale; linformazione sensoriale dal midollo spinale, dal tronco encefalico e dal cervelletto perviene alla corteccia cerebrale attraverso il talamo.


THALAMUS: An area of the vertebrate forebrain. Its function is in sensory co-ordination; sensory information from the spinal cord, brainstem and cerebellum is relayed to the cerebral cortex via the thalamus.

ΘΑΛΑΜΟΣ: Τμήμα του προσθεγκεφάλου των σπονδυλωτών. Λειτουργία του είναι ο συντονισμός των αισθητηρίων. Πληροφορίες αισθητηρίων από τον νωτιαίο μυελό, το εγκεφαλικό στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα μεταδίδονται στον εγκεφαλικό φλοιό μέσω του θαλάμου.

THALAMUS: Ein Teil des Diencephalons im Hirn. Seine Funktion besteht in der Wahrnehmungskoordination; die Vermittlung von olfaktorischen und motorischen Körperimpulsen an die Rückenmarks- und spinalen Bahnen.

THALAMUS: Partie du diencéphale du cerveau. Cest un centre de coordination sensorielle servant de relais pour les influx spinaux, médullaires et cerébelleux vers le cortex cérébral.

TÁLAMO: Parte del cerebro. Es un centro de coordinación sensorial que sirve como transmisor de informaciones espinales, medulares y cerebrales hacia el cerebro.

THALAMUS: Område i diencephalon (nest fremste hjernedelen). Senter for sensoriske impulser. Sensoriske impulser fra ryggmargen, hjernestammen og cerebellum bringes videre til hjernebarken via thalamus.

Was this helpful?
Che riguarda i mari o le acque oceaniche profonde.


THALASSIC: Pertaining to the seas or deep oceanic waters.

ΘΑΛΑΣΣIΟΣ: Αναφέρεται στα θαλάσσια ή βαθειά ωκεάνεια νερά.

MARIN (THALASSISCH): Zum Meer oder tiefen ozeanischen Wassern gehörend.

THALASSIQUE: Qui concerne la mer ou les eaux profondes océaniques.

TALÁSICO: Que concierne la mar o las aguas oceánicas profundas.

THALASSOLOGI: Vitenskapen om havet.

Was this helpful?
Corpo vegetativo semplice di macroalghe, non mostra alcuna differenziazione tra radice, stelo e foglia.


THALLUS: Simple, vegetative body of macroalgae, showing no differentiation into root, stem and leaf.

ΘΑΛΛΟΣ: Απλό, βλαστητικό, φυτικό σώμα των μακροφυκών που δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση σε ρίζα, βλαστό και φύλλα.

THALLUS: Der einfache, vegetative Teil von Makroalgen, der keine Differenzierung in Wurzel, Stamm und Blatt aufweist.

THALLE: Appareil végétatif des plantes inférieures ne montrant aucune différenciation de type tige, feuilles ou racine.

TALO: Aparato vegetativo de plantas inferiores que no muestra ninguna diferenciación de tipo, tallo, hoja o raíz.

TALLUS: Den vegetative delen av makroalger (tang/tare), viser ingen oppdeling i rot, stamme og bland.

Was this helpful?
Nome Indonesiano degli stagni di acqua salmastra costieri, siti soprattutto tra le mangrovie e originariamente utilizzati per lallevamento di milkfish e muggini.


TAMBAK: The Indonesian name for coastal brackish water ponds, constructed mainly within the mangrove belt and originally used for milkfish and mullet culture.

ΤΑΜΠΑΚ: Το Ινδονησιακό όνομα για τις παράκτιες υδατοσυλλογές υφάλμυρων νερών, που είναι κατασκευασμένες κυρίως μέσα στη μαγκρόβια ζώνη και χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την καλλιέργεια του γαλακτόψαρου και του κέφαλου.

TAMBAK: Der indonesische Ausdruck für küstennahe Brackwasserteiche, die hauptsächlich zur Hälterung von Milchfischen und Meeräschen in den Mangroven angelegt wurden.

TAMBAK: Le nom Indonésien pour un bassin côtier saumâtre, construit essentiellement dans les mangroves, et utilisé à lorigine pour lélevage de "Milkfish" et de mulets

TAMBAK: Nombre indonesio que designa un estanque salobre costero, construido esencialmente en los manglares, y utilizado originariamente para el cultivo de Milkfish y del mújol.

TAMBAK: Indonesisk navn på brakkvannsdammer i mangrovebeltet, som opprinnelig ble brukt til produksjon av milkfish og multer.

Was this helpful?
Rullo meccanico utilizzato per avvolgere reti di grandi dimensioni (reti a strascico, reti a sacco etc.)


NET DRUM (=NET ROLLER; TRANSPORTER): Wide, powered spool (often hydraulic) over which a trawl or salmon purse seine net is wound when being hauled.

ΡΑΟΥΛΟ: Μεγάλο υδραυλικό καρούλι γύρω στο οποίο τυλίγεται η τράτα, το δίχτυ του γρι-γρι ή το δίχτυ.

NETZTROMMEL; NETZROLLE: Zumeist hydraulisch angetriebene Speichertrommel zur Aufnahme der Jager und des gesamten Netzes.

ENROULEUR DE FILET; TAMBOUR DE CHALUT: Tambour, entrainé mécaniquement, servant à virer ou à emmagasiner un filet de grande dimension (chalut, filet maillant, senne).

TAMBOR DE RED; CILINDRO DE RED: Tambor, carrete mecánico, que sirve para enrollar o almacenar una red de grandes dimensiones.

NOTTROMMEL: Bred, kraftdreven (ofte hydraulisk) trommel som trål eller snurpenot rulles opp på når den dras inn.

Was this helpful?
Una soluzione chimica che viene utilizzata per mantenere il pH ad un valore definito, all’interno di un ristretto intervallo. Il meccanismo avviene mediante cattura o rilascio di protoni.


BUFFER: A chemical used to maintain the pH within a given narrow range by taking up or releasing hydrogen ions.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ: Διάλυμα το οποίο χρησιμοποιείται για να διατηρεί το pΗ σχεδόν σταθερό (ώστε οι διακυμάνσεις του να περιορίζονται σε ένα στενό δεδομένο εύρος τιμών), ελευθερώνοντας ή δεσμεύοντας υδρογονοiόντα.

PUFFER: Eine Chemikalie, die den pH-Wert in einem bestimmten Bereich hält, indem sie Wasserstoffionen abgibt oder aufnimmt.

TAMPON: Substance chimique utilisée afin de maintenir le pH dans une gamme étroite autour du pH désiré en émettant ou absorbant des ions hydrogène.

TAMPÓN: Sustancia química utilizada para mantener el pH en un rango estrecho de pH deseado emitiendo o absorbiendo hidrógeno.

BUFFER: Kjemikalie brukt til å opprettholde pH innen et avgrenset område ved å ta opp eller sette fri hydrogenioner.

Was this helpful?
Nome comune dellacido tannico (C76H52O46) usato nelle industrie di concia e tessili


TANNIN: Popular name for tannic acid (C76H52O46) used in tanning and textiles industries: it can commonly be a water pollutant.

ΤΑΝΙΝΗ: Κοινό όνομα γιά το τανικό οξύ (C76H52O46) χρησιμοποιούμενο γιά την βαφή και στην κλωστουφαντουργία. Συχνά απαντάται ως ρύπος του νερού.

TANNIN: Vulgärname für die Tanninsäure (C76H52O46); in der Farben- und Textilindustrie verwendet und in vielen Schwarzwässern enthalten; kann ein potentieller Verschmutzungsstoff sein. In der Fischzucht eingesetzt, um bei festsitzenden Eiern (z.B. Karpfen) die klebrige Oberflächenschicht zu entfernen.

TANNIN: Nom populaire de lacide tannique (C76H52O46) utilisé dans le tannage par lindustrie des textiles: agent polluant de leau.

TANINO: Nombre común del ácido tánico(C76H52O46) utilizado para curtir en la industria textil: contaminante de agua.

TANNIN: Annet navn på garvesyre (C76H52O46), brukes ved garving og i tekstilindustri. Ofte som forurensing i vann.

Was this helpful?
Una reazione diretta o risposta di orientamento di un organismo che si muove liberamente verso (positivo) o in direzione opposta (negativo) alla sorgente dello stimolo; tassia (p.es. fototassia positiva dellArtemia).


TAXIS: A directed reaction or orientation response of a free moving organism toward (positive) or away from(negative) the source of the stimulus; tactism. (for example, Artemias positive phototaxis).

ΤΑΚΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΑ: Κατευθυνόμενη αντίδραση ή απόκριση προσανατολισμού ενός ελεύθερα κινούμενου οργανισμού προς (θετική) ή μακρυά από (αρνητική) την πηγή του ερεθίσματος. (π.χ. θετικός φωτοτακτισμός της Artemia)

TAXIE: Die orientierende Reaktion oder Bewegung von sich frei bewegenden Organismen. Die direkte Reaktion oder Orientierung als Antwort eines beweglichen Organismus hin zur (positiv) oder weg (negativ) von der Stimulanzquelle. Artemien sind z.B. positiv phototaktisch.

TAXIE: Réaction dirigée ou réponse dorientation dun organisme mobile vers (taxie positive) ou éloignant lorganisme (taxie négative) dune source de stimulus; par exemple la phototaxie positive dArtemia.

TAXIS O TAXIA: Reacción dirigida o respuesta de orientación de un organismo móvil acercándose (taxia positiva) o alejándose (taxia negativa) de una fuente de estímulo; por ejemplo fototaxia positiva de Artemia,/i>.

TAKSIS: En direkte reaksjons eller orienterings prosess hos en fritt bevegelig organisme mot (positiv) eller vekk fra (negativ) fra et stimulus.. (F.eks., positiv fototaksis hos artemia).

Was this helpful?
L’aumento reale della dimensione di un individuo, o di una popolazione, per unità di tempo sotto condizioni conosciute o specifiche


ABSOLUTE GROWTH RATE: The actual increase in size of an individual, or stock per unit time under known or specific conditions.

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΑΥΞΗΣΗΣ: Η πραγματική αύξηση μεγέθους ενός ατόμου ή ενός πληθυσμού στην μονάδα του χρόνου, υπό γνωστές ή καθορισμένες συνθήκες.

ABSOLUTE WACHSTUMSRATE: Die absolute Zunahme in der Größe (im Gewicht) eines Individuums oder einer Population innerhalb einer Zeiteinheit unter bekannten oder spezifischen Bedingungen.

TAUX DE CROISSANCE ABSOLU: Augmentation réelle de taille, par unité de temps, dun organisme, ou dune population, soumis à des conditions spécifiques connues.

TASA DE CRECIMIENTO ABSOLUTO: Aumento real de la talla, por unidad de tiempo, de un organismo, o de una población, sometida a condiciones específicas conocidas.

ABSOLUTT VEKSTRATE: Den reelle vekstøkningen til individet eller populasjonen.

Was this helpful?
Aumento della taglia (peso o lunghezza) di un individuo nell’unità di tempo, in proporzione alla sua taglia iniziale, spesso espresso come percentuale.


RELATIVE GROWTH RATE: The increase in size (length or weight) of an individual, or stock per unit time in proportion to its initial size, and often expressed as a percentage.

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Η αύξηση (συνήθως ποσοστιαία) σε μέγεθος ή βάρος ενός ατόμου ή αποθέματος ανά μονάδα χρόνου, σε σχέση με το αρχικό του βάρος ή μέγεθος (πρβλ. απόλυτος ρυθμός ανάπτυξης).

RELATIVE WACHSTUMSRATE: Die prozentuale Zunahme an Länge oder Gewicht eines Inidividuums oder einer Population pro Zeiteinheit im Verhältnis zur Ausgangsgröße oder -gewicht (siehe absolute Wachstumsrate).

TAUX DE CROISSANCE RELATIF: Augmentation de taille (longueur ou poids) dun individu ou dune population pendant une période de temps unitaire et par rapport à sa taille au début de cette période; souvent exprimé en pourcentage.

TASA DE CRECIMIENTO RELATIVO: Aumento de talla (longitud o peso) de un individuo o de una población durante un periodo de tiempo unitario en relación con su talla al principio de este periodo; a menudo expresada en porcentaje.

RELATIV VEKSTRATE: Økningen i størrelse (lengde eller vekt) hos et individ per tidsenhet i forhold til den opprinnelige størrelse, ofte uttrykt i prosent. Jfr. absolutt vekstrate.

Was this helpful?
Percentuale di gameti che mostrano il crossing over di un gene particolare.


CROSSOVER VALUE (COV): The percentage of gametes that exhibit crossing over of a particular gene.

ΕΠIΧIΑΣΜIΚΗ ΤIΜΗ (COV): Το % ποσοστό των γαμετών στους οποίους έχει συμβεί επιχιασμός σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο.

CROSSOVER WERT: Der prozentuale Anteil der Gameten, der ein Crossing-Over eines besonderen Gens zeigt.

TAUX DE CROSSING-OVER: La proportion des gamètes ayant subi un crossing-over sur un gène donné.

TASA DE CRUZAMIENTO: Proporción de gametos que han sufrido un cruzamiento en un gen dado.

CROSSOVER (OVERKRYSSINGS-) VERDI (COV): Prosenten av gameter (kjonnsceller) som gjennomgar crossing over (overkryssing) på et bestemt gen.

Was this helpful?
Il fabbisogno metabolico minimo necessario per mantenere i processi vitali di base, di solito descritto e misurato come la quantità di ossigeno consumato per unità di tempo, da un animale di un dato peso (o superficie) corporeo, mentre è in riposo ed a digiuno (per esempio, negli esseri umani 14-18 ore dopo l’ultimo pasto).


BASAL METABOLIC RATE: The minimum metabolic rate required to maintain basic (vital) life processes, usually described and measured as the amount of oxygen consumed per unit of time by an animal of given body weight while at rest in the post-absorptive state (e.g. in humans 14-18 hours after ingestion of food)

ΒΑΣIΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: (BMR): Ο ελάχιστος μεταβολικός ρυθμός που απαιτείται για την διατήρηση της ζωής. Συνήθως περιγράφεται και μετρείται ως η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται ανά μονάδα χρόνου από ένα ζώο δεδομένου βάρους ενώ αναπαύεται μετά την χώνευση (π.χ. στον άνθρωπο 14-18 ώρες μετά την χώνευση).

GRUNDSTOFFWECHSELRATE, GRUNDUMSATZRATE: Die minimale Stoffwechselrate, die erforderlich ist, um die grundsätzlichen (vitalen) Lebensprozesse aufrechtzuerhalten; normalerweise als die Menge des Sauerstoffverbrauchs pro Zeiteinheit ermittelt, die bei gegebenem Körpergewicht eines ruhenden Tieres nach Ablauf der Verdauungsphase ermittelt wird (z.B. beim Menschen etwa 14-18 Stunden nach der letzten Mahlzeit).

TAUX DU METABOLISME DE BASE: Taux métabolique minimal requis pour le maintien des processus vitaux essentiels. Habituellement exprimé en termes de quantité doxyène consommé par un animal, par unité de temps et par unité de masse corporelle, au repos pendant la période post-absorption (chez lhomme par exemple 14 à 18 heures après lingestion de la nourriture).

TASA METABÓLICA BASAL: Tasa metabólica mínima requerida para mantener los procesos vitales esenciales. Normalmente se expresa en términos de cantidad de oxígeno consumido por animal, por unidad de tiempo y por unidad de masa corporal en reposo durante el periodo post-absorción alimenticia (en el caso del hombre por ejemplo este periodo es de 14 a 18 horas después de la ingestión de comida).

BASAL METABOLSK RATE (BMR): Den laveste metabolske rate som trengs for å opprettholde grunnlegende kroppsfunksjoner, er vanligvis beskrevet og målt som mengden av oksygen forbrukt per tidsenhet av et dyr med en gitt kroppsvekt og som holder seg helt i ro i etter-absorptiv tilstand (f.eks. 14-18 timer etter inntak av mat hos mennesker).

Was this helpful?
Il numero di morti, dovuto ad un evento (causa) particolare, per unità di popolazione in un dato periodo di tempo.


CAUSE-SPECIFIC MORTALITY RATE: The number of deaths per unit of population within a given period resulting from a particular cause.

ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ: Ο αριθμός των θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού σε μια δεδομένη περίοδο, ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου αιτίου.

URSACHENSPEZIFISCHE MORTALITÄTSRATE: Die Anzahl von Toten innerhalb eines Bestandes während eines bestimmten Zeitraumes, die auf eine spezielle Ursache zurückgeführt werden kann.

TAUX DE MORTALITE CAUSE -SPECIFIQUE: Nombre de mortalités, provoquées par une cause spécifique, par unité de population et pendant une période donnée.

TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA: Número de mortalidades, provocada por una causa específica, por unidad de población durante un periodo dado.

ÅRSAKSSPESIFIKK DØDSRATE : Antall dødsfall per populasjonsenhet innen et gitt tidsrom grunnet en spesifikk årsak.

Was this helpful?
La percentuale degli organismi ancora vivi dopo un certo periodo ti tempo specificato, dipende dal sistema di allevamento. Per esempio nei salmoni, fino allo stadio di stadio di smolt, oppure dal trasferimento degli smolt in mare fino al la ricattura.


SURVIVAL RATE: The percentage of organisms remaining alive after a defined time period, e.g., to the smolt stage of salmon or from smolt transfer to seawater to harvest.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Το ποσοστό των οργανισμών που επιβιώνουν μετά από ένα καθορισμένο διάστημα, π.χ. στους σολομούς μέχρι την ηλικία αναπαραγωγής ή από την ηλικία αναπαραγωγής έως τη μεταφορά σε θαλασσινό νερό για συγκομιδή.

ÜBERLEBENSRATE: Der Prozentsatz an Organismen die nach einer definierten Zeit am Leben bleiben, z.B. bis zum Smoltstadium bei Lachsen oder nach dem Transfer in Meerwasserkäfige bis zur Marktgröße.

TAUX DE SURVIE : Le pourcentage des animaux restant en vie après une période de temps définie, par exemple de l’éclosion à la smoltification ou du transfert des saumoneaux en eau de mer à la récolte.

TASA DE SUPERVIVENCIA: Porcentaje de organismos vivos después de un periodo de tiempo predefinido, dependiendo del sistema de cultivo.

OVERLEVINGSRATE: Prosenten av organismer som er i live etter en gitt tid. Avhengig av oppdretts- eller dyrkingsmetoden.

Was this helpful?
Aumento di peso dellanimale per unità di alimento utilizzato.


FEED UTILIZATION: The weight increase per unit of utilized feed.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η αύξηση βάρους ανά μονάδα χρησιμοποιηθείσας τροφής.

NAHRUNGSVERWERTUNG: Die Gewichtszunahme pro Einheit ausgenutzten Futters.

TAUX DUTILISATION DUN ALIMENT: Laugmentation de poids dun animal par unité daliment utilisé.

TASA DE UTILIZACIÓN DE ALIMENTO: Aumento de peso de un animal por unidad (normalmente en peso) de alimento utilizada.

FÔRUTNYTTELSE: Vektøkning per enhet konsumert fôr.

Was this helpful?
Gruppo tassonomico di qualunque livello, che include tutti i livelli subordinati; qualunque gruppo di organismi, popolazioni o taxa, considerati sufficientemente distinti dagli altri gruppi per essere considerati entita separate


TAXON: A taxonomic group of any rank, including all the subordinate groups; any group of organisms, populations, or taxa considered to be sufficiently distinct from other such groups to be treated as a separate unit.

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΤΑΞΟΝ: Ταξινομική ομάδα οποιασδήποτε βαθμίδας, που περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες ομάδες. Κάθε ομάδα οργανισμών, πληθυσμών ή τάξων που είναι επαρκώς διακριτή από άλλες τέτοιες ομάδες ώστε να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή ενότητα.

TAXON: Eine taxonomische Gruppe jeden Ranges, einschließlich aller Untergruppierungen. Jede Gruppe von Organismen, Populationen oder Taxa (Plural von Taxon), die sich hinreichend von anderen gleichen Ranges unterscheidet.

TAXON: Groupement taxonomique de nimporte quel rang, y compris les groupes subordonnés; se dit de tout groupe dorganismes, de populations ou de taxon considéré être suffisament distinct dautres groupes semblables pour être traité comme une unité à part entière; lunité taxonomique.

TAXÓN: Agrupamiento taxonómico de cualquier rango, incluyendo los grupos jerárquicamente inferiores; dícese de todo grupo de organismos o de poblaciones que se consideran suficientemente distintas de otros grupos semejantes para ser tratado como unidad a parte; unidad taxonómica.

TAKSON (fl. taksa): Enhet eller gruppe som går inn i en systematisk inndeling av planter og dyr. Den generelle betegnelsen på konkrete systematiske grupper (f.eks. art, klasse, rike).

Was this helpful?
Un composto chimico impiegato in pitture antifouling. Provoca disturbi riproduttivi in particolare nei molluschi.


TBT: Tri-butylin: a chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TBT: ΤRI-BUTYLTIN. Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.

TBT: TRIBUTYLZINN. Eine in bestimmten Antifouling-Mitteln enthaltene chemische Verbindung, die bei Mollusken Imposex hervorruft.

TBE: TRI-BUTYL ETAIN.Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

TBE: Tributiltin: compuesto químico utilizado en ciertas pinturas "antifouling". provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.

TBT: Tributlyn: Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

Was this helpful?
Tecnica di conservazione delle sostanze, inclusi i materiali biologici, attraverso la disidratazione, a basse temperature e sottovuoto, per sublimazione. Con questo procedimento vengono rimossi i solventi volatili e resta così la parte solida, ad es. artemia liofilizzata.


FREEZE DRYING: A method of drying and preserving substances, including biological material, through freezing under high vacuum: in this process, the volatile solvents are removed and the solids remain, e.g. Artemia.

ΨΥΧΟΞΗΡΑΝΣΗ (ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΣΗ): Μέθοδος ξήρανσης και συντήρησης υλικών , περιλαμβανομένου και βιολογικού υλικού, με κατάψυξη υπό υψηλό κενό. Κατά τη διαδικασία αυτή τα πτητικά υγρά απομακρύνονται και τα στερεά παραμένουν, π.χ. Αrtemia.

GEFRIERTROCKNUNG: Eine Methode zur Konservierung von biologischem Material durch Dehydrierung in einem gefrorenen Zustand unter starkem Vakuum, z.B. artemia.

LYOPHILISATION TECHNIQUE: Technique de préservation de la matière biologique basée sur la déshydration par sublimation (passage direct de la phase solide à la phase gazeuse) à basse température et sous vide.

LIOFILISACION TECNICA: Técnica de preservación de la materia biológica basada sobre la deshidratación por sublimación (el pasaje directo de la fase solida a la fase gaseosa) a baja temperatura y bajo vacío.

FRYSETØRKING: Metode der en tørker og konserverer substanser, inkludert biologisk materiale, ved frysing under sterkt vakuum. I prosessen fjernes flyktige oppløsningsmidler og de faste stoffene blir igjen, f.eks. Artemia.

Was this helpful?
Dilatazione di piccoli vasi ematici cutanei e branchiali.


TELANGIECTIASIS: The dilation of the small blood vessels of the skin and gills.

ΤΗΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΑ: Διαστολή των μικρών αιμοφόρων αγγείων του δέρματος και των βραγχίων.

TELEANGIEKTASIE: Die Erweiterung von kleinen Blutgefäßen in der Haut und den Kiemen.

TELANGIECTASIE: Dilatation des vaisseaux capillaires de la peau et des branchies.

TELANGIECTIASIS: Dilatación de capilares de la piel y de las branquias.

TELEANGIEKTASE: Utvidelser av små blodkar i hud og gjeller.

Was this helpful?
Sotto-divisione della sotto-classe Attinopterigi, Classe Osteitti (pesci ossei), con piω di 28.000 specie; consiste di 4 sotto-classi; lo scheletro interno θ costituito da tessuto osseo, lopercolo sibasa sul secondo arco ioide, i raggi delle pinne dorsale ed anale sono basate su raggi basali ossei; le piω comuni specie ittiche allevate appartengono a tale ordine.


TELEOST: A sub-division of the sub-class actinopterygii, Class Osteichthyes(bony fish) (with more than 28000 species); consists of 4 sub-classes; internal skeleton contains bony tissue; operculum based on the second hyoid arch; rays of the dorsal and anal fins based on bony basal rays; the most commonly cultured fish species belong to this order.

ΤΕΛΕΟΣΤΕΟΙ: Υποδιαίρεση της υπόταξης Actinopterygii, κλάση Osteichthyes με πάνω από 28000 είδη. Αποτελείται από 4 υποκλάσεις. Ο εσωτερικός σκελετός αποτελείται από οστίτη ιστό, το βραγχιακό επικάλυμμα ξεκινάει από το υοειδές τόξο, το ραχιαίο και το εδραίο πτερυγίου υποβαστάζονται από οστέινες ακτίνες. Στην τάξη των οστεϊχθύων ανήκουν τα πιο κοινά καλλιεργούμενα είδη ψαριών.

TELEOSTEI: Eine Unterabteilung der Unterklasse Actinopterygii (Klasse Osteichthye (Knochenfische) (mit mehr als 28000 Arten); besteht aus 4 Unterklassen; inneres Skelet enthält Knochengewebe; operculum basiert auf dem zweiten Hyoidbogen; die Strahlen der Dorsalen und Analen basieren auf knöchernen Basalstrahlen; die Mehrzahl der kultuvierten Arten gehören zu dieser Unterklasse.

TELEOSTÉEN: Sous-division de la sous-classe des actinopterygés. La classe des Ostéichthyéens (poissons osseux) comportent plus de 28000 espèces et se divise en 4 sous-classes. Le squelette interne est osseux. L’opercule est monté sur la deuxième arche hyoïde. Les raies des nageoires dorsales et anales sont montées sur des raies basales osseuses. Les poissons les plus couramment cultivés appartiennent à ce groupe.

TELEÓSTO: Una subdivisión de la subclase actinopterigios, clase Osteíctios (peces óseos) con más de 28000 especies; consiste de 4 subclases; el esqueleto interno es óseo; el opérculo está asentado en el segundo arco hioideo; los radios de las aletas dorsales y anales están basadas en radios basales óseos; las especies comunmente usadas en acuicultura pertenecen a este orden.

TELEOST: En undergruppe av underklassen Actinopterygii, Klasse Osteichytes (beinfisk) (med mer en 28000 arter); består av 4 underklasser; internt skjelett inneholder forbeinet vev; operculum støttes av hyoidbuen (2. visceralbue); finnestråler (lepidotrich og actinotrich) i dorsal- og analfinnene har basis på beinståler kalt pterygiophorer; de vanligste oppdrettsartene finnes i denne klassen.

Was this helpful?
Acquisizione e analisi di dati provenienti dall’organismo o dall’area in esame, raccolti fisicamente da uno apparecchio rilevatore; p.e. strumenti di indagine subacquea, rilevamento satellitare delle temperature al suolo o della concentrazione di clorofilla.


REMOTE SENSING: The gathering and analysis of data from the study area or organism that is physically removed from the sensing equipment; e.g sub water surface detection instruments.

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων από μιά μελετώμενη περιοχή ή έναν οργανισμό από ειδικούς αισθητήρες π.χ. υποβρύχιους ανιχνευτές.

FERNERKUNDUNG: Die Gewinnung und Analyse von Daten eines Untersuchungsgebietes oder eines Organismus das oder der vom MeΏgerät physisch entfernt ist (z.B. Meeresboden-Untersuchungsinstrumente).

TELEDETECTION: Récolte et traitement de données dans une zone détude qui est physiquement éloignée des appareillages de détection; par exemple les appareils de détection subsurface.

TELEDETECCIÓN: Recogida y tratamiento de datos de una zona de estudio que está físicamente alejada de los aparatos de detección; por ejemplo instrumentos subacuáticos de detección.

FJERNANALYSE: Innsamling og analyse av data fra undersøkelsesområdet eller organismer som er fysisk fjernet fra prøvetakingsutstyret, f.eks. instrumenter som brukes ved undersøkelse av havbunnen.

Was this helpful?
Studio di aree umide, palustri e acquitrinose.


TELMATOLOGY: The study of wetlands, swamps and marshy areas.

ΤΕΛΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Μελέτη των τελμάτων, των ελών και βαλτωδών περιοχών.

TELMATOLOGIE: Das Studium der Feuchtgebiete, Moore und Marschen. Gebräuchlicher im Deutschen ist der Begriff Limnologie.

LIMNOLOGIE/TELMATOLOGIE: Létude des marais et des marécages.

LIMNOLOGÍA/TELMATOLOGÍA: El estudio de marisma y de ciénaga.

TELMATOLOGI: Læren om våtmarker, sumper og myrlendte områder.

Was this helpful?
Risposta di orientamento di un organismo mobile ad un singolo stimolo ed indifferenza per altre sorgenti di stimolo; orientamento con un obiettivo preciso.


TELOTAXIS: An orientation response of a motile organism to a single stimulus without reference to other sources of stimulation; goal orientation.

ΤΕΛΟΤΑΚΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΛΟΤΑΞΙΑ: Απάντηση προσανατολισμού ενός κινούμενου οργανισμού σένα μεμονωμένο ερέθισμα και ανεξάρτητα άλλων ερεθισμάτων. Στοχοπροσήλωση. Πρβλ. κλινοτακτισμός, τροποτακτισμός.

TELOTAXIS: Die orientierende Reaktion eines beweglichen Organismus auf einen einzelnen Reiz, unabhängig von anderen Stimulationsquellen; Zielorientierung.

TELOTAXIE: Réponse dorientation dun organisme mobile à une source de stimulus sans référence aux autres sources de stimulus; orientation avec un but.

TELOTAXIA: Respuesta de orientación de un organismo móvil hacia una fuente de estímulo sin referencia a otras fuentes de estímulo; orientación con objetivo.

TELOTAKSIS: Orienteringsrespons hos en bevegelig organisme på ett enkelt stimulus uavhengig av andre stimulasjonskilder. Jfr. klinotaksis.

Was this helpful?
La coda o parte terminale delladdome (nei crostacei).


TELSON: The "tail" of the abdomen (in crustaceans).

ΤΕΛΣΟΝ: Η "ουρά" της κοιλίας (στα καρκινοειδή).

TELSON: Der Schwanz"des Abdomens (bei Crustaceen).

TELSON: Dernier segment abdominal des arthropodes (chez les crustacés par exemple).

TELSON: Último segmento abdominal de artrópodos (en los crustáceos por ejemplo).

TELSON: Halen på bakkroppen (abdomen) hos krepsdyr.

Was this helpful?
La temperatura e una misura quantitativa del calore. Lunica scala di temperature con base assoluta e la scala termodinamica di Kelvin (TKTS), che si basa su funzioni che possono essere dedotte direttamente dalla prima e dalla seconda legge della termodinamica. Essendo lo zero assoluto il limite inferiore della TKTS, ed essendo la scala lineare per definizione, per stabilire la sua pendenza e necessario un solo punto di riferimento avente valore diverso da zero. Il punto di riferimento di 00


TEMPERATURE: Temperature is the quantitative statement concerning heat. The only temperature scale with an absolute basis in nature is the Thermodynamic Kelvin Temperature Scale (TKTS), which is based on functions that can be deduced directly from the first and second laws of thermodynamics. Since the lower limit of the TKTS is absolute zero, and since it is linear by definition, only one non-zero reference point is required to establish its slope. The reference point of 00C was chosen because it

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ: Μέγεθος που εκφράζει την ένταση της θερμότητας. Η μόνη θερμοκρασιακή κλίμακα με απόλυτη φυσική βάση είναι η Θερμοδυναμική Θερμοκρασιακή Κλίμακα Kelvin (TKTS), η οποία βασίζεται σε φαινόμενα που βασίζονται απευθείας στον πρώτο και στον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Επειδή το κατώτερο όριο της κλίμακας Κelvin είναι το απόλυτο μηδέν και επειδή η κλίμακα είναι εξ ορισμού γραμμική , απαιτείται ένα μόνο μη-μηδενικό σημείο αναφοράς ώστε να προσδιοριστθεί η κλίση της. Το σημείο αναφοράς τω

TEMPERATUR: Temperatur ist die quantitative Beschreibung des Wärmezustands. Die einzige Temperaturskala mit einer absoluten Basis in der Natur ist die Thermodynamische Temperaturskala nach Kelvin (TKTS), die auf Funktionen beruht, welche direkt vom ersten und zweiten Gesetz der Thermodynamik abgeleitet werden können. Da die untere Grenze dieser Skala der absolute Nullpunkt ist, und da sie aufgrund ihrer Definition linear verläuft, benötigt man nur einen Bezugspunkt, der ungleich Null ist, um die Temperaturk

TEMPERATURE: La température est une mesure quantitative concernant la chaleur. Pour quune mesure soit rationelle, il doit y avoir un accord concernant léchelle des valeurs numériques et les dispositifs servant à réaliser et à afficher ces valeurs. La seule échelle de température avec un fondement absolu naturel est lechelle thermodynamique de Kelvin qui est basée sur des fonctions qui peuvent être directement déduites à partir de la première et deuxième loi de la thermodynamique. Puisque la limite inférieure

TEMPERATURA: La temperatura es una medida cuantitativa de calor. Para que una medida sea racional, debe haber acuerdo sobre la escala de valores y los dispositivos que sirven para dar estos valores. La única escala de temperatura con criterio natural y absoluto es la escala termodinámica de Kelvin que se basa sobre las funciones que pueden ser directamente deducidas a partir de la primera y la segunda ley de la termodinámica. Dado que el limite inferior de esta escala es el cero absoluto y que, por definició

TEMPERATUR: Kvantitativt mål for varme. Eneste temperaturskala med absolutt basis i naturen er ”Thermodynamic Kelvin Temperature Scale” (TKTS), som er basert på funksjoner direkte avledet fra første og andre lov om termodynamikk. Siden den nedre grensen for TKTS er absolutt null og den er lineær ved definisjon, er bare ett ikke-null referansepunkt nødvendig for å fastslå stigningen. Referansepunktet 00C ble valgt siden dette er likevektstemperaturen for vann i væske- og fastform ved atmosfærisk t

Was this helpful?
Temperatura specifica alla quale viene determinata una velocità metabolica standard (di routine) per una specie ittica.


STANDARD ENVIRONMENTAL TEMPERATURE (SET): Given as a specified temperature for which a standard metabolic rate is determined for a fish species.

ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Δίνεται ως ειδική θερμοκρασία για την οποία προσδιορίζεται ένα τυπικό μεταβολικό τάχος για ένα είδος ψαριού.

STANDARDUMWELTTEMPERATUR: Eine spezifische Temperatur, bei der die Standardstoffwechselrate einer Fischart festgelegt ist.

TEMPERATURE ENVIRONNEMENTALE STANDARD: Température à laquelle le taux de métabolisme standard est déterminé pour une espèce de poisson.

TEMPERATURA AMBIENTAL ESTÁNDAR: Temperatura en la cual se determina la tasa metabólica estándar de una especie.

STANDARD OMGIVELSESTEMPERATUR: Gitt som en spesifikk temperatur der standard metabolismehastighet bestemmes for en fiskeart.

Was this helpful?
La temperatura superiore (TCS) alla quale l’attività locomotoria è incoordinata ed un organismo perde la sua capacità di sopravvivenza. Il valore della TCS è funzione della temperatura di acclimatazione, e si determina riscaldando l’acqua, a partire dalla temperatura di acclimatazione, ad una velocità tale per cui la temperatura dei tessuti profondi dell’organismo segua la temperatura dell’acqua con un ritardo di tempo trascurabile.


CRITICAL THERMAL MAXIMUM (CTM): The temperature at which locomotor activity becomes disorganized and an organism loses its ability to escape conditions which will quickly lead to its death. The CTM is determined by heating from acclimation temperature, at a constant rate that is fast enough to allow the deep body temperature to follow without significant time lag.

ΚΡΙΣΙΜΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΚΘΜ): Critical Τhermal Μaximum. Η θερμοκρασία στην οποία η κινητική δραστηριότητα αποδιοργανώνεται και ο οργανισμός χάνει την ικανότητά του να αποφεύγει τις συνθήκες που θα τον οδηγήσουν σύντομα στον θάνατο. Για τον προσδιορισμό της ΜΚΘ, ο οργανισμός θερμαίνεται υπεράνω της θερμοκρασίας με σταθερό ρυθμό που να επιτρέπει στη θερμοκρασία τού εσωτερικού τού σώματος να ακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία χωρίς σημαντική χρονική υστέρηση.

KRITISCHES TEMPERATURMAXIMUM: Die Temperatur, bei der die Bewegungsaktivität gestört wird und ein Organismus die Fähigkeit verliert, vor Bedingungen zu fliehen, die unweigerlich zum Tode führen. Das kritische Temperaturmaximum wird (von der Akklimatisationstemperatur ausgehend) durch Erwärmung mit einer konstanten Rate bestimmt, die so eingestellt ist, daß die in tieferen Körperteilen herrschende Temperatur ohne signifikante Verzögerung dem Anstieg nachfolgen kann.

TEMPERATURE CRITIQUE MAXIMALE: Température à laquelle lactivité locomotrice dun organisme devient désorganisée et lorganisme perd sa capacité déchapper aux conditions qui mènent rapidement à sa mort. La température critique maximale est déterminée en chauffant un organisme, à partir de la température dacclimation, à une vitesse telle que la température des tissus profonds de lorganisme suive la température externe avec un delai insignifiant.

TEMPERATURA CRÍTICA MÁXIMA: Temperatura a la cual la actividad locomotora de un organismo se desorganiza y el organismo pierde su capacidad de escapar a condiciones que llevan rápidamente a su muerte. La temperatura crítica máxima se determina calentando un organismo, a partir de la temperatura de aclimatación, a una velocidad en la que la temperatura de los tejidos profundos del organismo sigue la temperatura externa con un retraso no-significativo.

KRITISK TEMPERATURMAKSIMUM: Temperaturen der bevegelse blir hemmet, og en organisme mister evnen til å flykte fra forhold som fort vil føre til dens død. Bestemmes ved oppvarming fra akklimatiseringstemperatur. Hastigheten på oppvarmingen må være hurtig nok til at organismens kjernetemperatur følger uten signifikant forsinkelse.

Was this helpful?
La temperatura alla quale l’aria deve esser raffreddata, a pressione e tensione di vapore costante affinché avvenga la condensazione del vapore acqueo. Quando questa temperatura è inferiore agli zero gradi, essa è solitamente chiamata punto di congelamento.La temperatura di condensazione può esser alternativamente definita come la temperatura alla quale la pressione di vapore di saturazione in una massa di aria è uguale alla pressione di vapore del vapor acqueo che contiene.


DEW POINT: The temperature to which a given parcel of air must be cooled at constant pressure and constant water vapour content in order for saturation to occur. When this temperature is below zero degrees, it is sometimes called the frost point. The dew point may alternatively be defined as the temperature at which the saturation vapour pressure of the parcel is equal to the actual vapour pressure of the constant water vapour.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ ΔΡΟΣΟΥ: Η θερμοκρασία στην οποία πρέπει να ψυχθεί υπό σταθερή πίεση μια μάζα αέρα με σταθερή περιεκτικότητα υδρατμών, ώστε να φθάσει σε κατάσταση κορεσμού. Οταν αυτή η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη των 0οC, ονομάζεται ορισμένες φορές σημείο θερμοκρασίας παγετού. Τo σημείο δρόσου μπορεί να ορισθεί εναλλακτικά ως η θερμοκρασία στην οποία η πίεση κορεσμού των ατμών της αέριας μάζας ισούται με την πραγματική πίεση των περιεχομένων υδρατμών.

TAUPUNKT: Die Temperatur, auf die eine bestimmte Menge Luft bei konstantem Druck und konstantem Wasserdampfgehalt gekühlt werden muß, um eine Sättigung zu erreichen. Wenn diese Temperatur unter 00C liegt, wird sie manchmal Gefrierpunkt genannt. Der Taupunkt wird alternativ auch als die Temperatur bezeichnet, bei der der Sättigungsdampfdruck der Teilchen gleich dem aktuellen Dampfdruck oder dem konstanten Dampfdruck ist.

POINT DE CONDENSATION: La température jusquà laquelle une parcelle donnée dair doit être refroidie, à pression constante et taux de vapeur deau constant, pour que la condensation a lieu. La température à laquelle la pression de saturation en vapeur dune parcelle dair est égale à la pression actuelle de la vapeur deau quelle contient.

PUNTO DE CONDENSACIÓN: Temperatura hasta la cual una parcela de aire debe ser enfriada, a presión constante y tasa de vapor de agua constante, para que la condensación tenga lugar. Temperatura en la cual la presión de saturación en vapor de agua de una parcela de aire es igual a la presión actual de vapor de agua que contiene.

DOGGPUNKT: Temperaturen der en gitt kvantum med luft må bli avkjølt ved konstant trykk og med et konstant innhold av vanndamp for at det skal oppstå en mettning. Når denne temperaturen er under null grader kalles doggpunktet iblant for frysepunkt. En alternativ definisjon på duggpunkt er: Temperaturen der mettnings damptrykket i beholderen er likt damptrykket til den konstante vanndampen.

Was this helpful?
(1) Il tempo necessario ad un radionuclide per perdere metà della sua carica per decadimento fisico. (2) Il tempo di sopravvivenza di metà dei componenti individuali di un sistema instabile.( 3) Il tempo necessario ad un individuo o sistema biologico per eliminare metà di una data sostanza introdotta.


HALF-LIFE: (1) The time for the activity of a radionucleide to lose half of its value by decay. (2) The survival time of half the individual components of an unstable system. (3) The time taken for an individual or biological system to eliminate one-half of a given substance introduced to it.

ΗΜIΖΩΗ: (1) Ο χρόνος που απαιτείται για να μειωθεί στο ήμισυ της αρχικής της τιμής η ενεργότητα μιας ριαδιενεργού ουσίας που διασπάται (μεταστοιχειώνεται). (2) Ο χρόνος επιβίωσης των μισών από τα επί μέρους συστατικά ενός ασταθούς συστήματος. (3) Ο χρόνος που απαιτείται ώστε ένα άτομο ή βιολογικό σύστημα, να εξαλείψει τη μισή ποσότητα μιας ένωσης που εισάγεται σαυτό.

HALBWERTZEIT: (1) Die Zeit, die für den Zerfall der Hälfte der Strahlungsaktivität vom Ausgangswert gebraucht wird. (2) Die Überlebenszeit der Hälfte der individuellen Bestandteile eines instabilen Systems. (3) Die Zeit, die für ein Individuum oder ein biologisches System benötigt wird, um die Hälfte einer in sie eingebrachten Substanz zu eliminieren.

DEMI-VIE: (1) Temps au terme duquel un elément radioactif a perdu la moitié de son activité. (2) Le temps de survie de la moitié des composants individuels dun système instable. (3) Temps au terme duquel un individu ou un système biologique a éliminé la moitié de la substance introduite.

VIDA-MEDIA: (1) Tiempo durante lo cual un elemento radioactivo haya perdido la mitad de su actividad. (2) El tiempo de la supervivencia de la mitad de los componentes individuales de un sistema inestable. (3) Tiempo durante el cual un individuo o un sistema biológico haya eliminado la mitad de la sustancia introducida.

HALVERINGSTID: (1) Tiden det tar for at aktiviteten til et radionukleid skal bli halvert ved nedbrytning. (2) Overlevelsestiden for halvparten av de enkelte komponentene i et ustabilt system. (3) Tiden det tar for et individ eller biologisk system å fjerne halvparten av en substans (f.eks. medikament) som introduseres for det.

Was this helpful?
Il tempo compreso tra la fine di un trattamento con farmaci e la macellazione dei pesci. Questo tempo deve essere rispettato in modo che i residui del farmaco scendano a livelli tali da non presentare rischi per i consumatori e comunque siano inferiori alla massima concentrazione consentita per legge (MRL). La lunghezza di questo tempo dipende dal metabolismo dei pesci. Per gli organismi omeotermi i tempi di sospensione si misurano in giorni. Per i poichilotermi (i.e le specie d’interesse per


CLEARANCE TIME: The time between end of drug treatment and slaughter which must be observed so that the residues of the drug may reach levels which present no hazard to the consumer. This period is related to the metabolic rate. For homoiothermic organisms withdrawal times are therefore set in terms of days. For poecilotherms (i.e., most aquaculture species) the best approach is to set withdrawal time in terms of degree-days. Syn. with-holding period.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από το πέρας μιας φαρμακευτικής θεραπείας ως την σφαγή των ζώων. Κατά το χρόνο αυτό πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι έτσι ώστε τα επίπεδα των καταλοίπων των φαρμάκων να μη συνιστούν κινδύνο για τους καταναλωτές. Η διάρκεια της περιόδου αυτής σχετίζεται με τον μεταβολικό ρυθμό. Για τους ομοιόθερμους οργανισμούς η περίοδος παρακράτησης δίδεται σε ημέρες, ενώ για ποικιλόθερμους (όπως τα περισσότερα είδη στις υδατοκαλλιέργειες) δίδεται κατά προτίμηση σε βαθμοημέ

WARTEZEIT: Karenzperiode (Syn. nur im Englischen auch mit der Bedeutung "Rückhaltezeit" oder "Zeit bis zur Freigabe" belegt); In der Aquakultur diejenige Zeitspanne, die zwischen der Behandlung von Tieren mit zugelassenen Medikamenten und dem Zeitpunkt des Schlachtens der Tiere, bzw. ihrer Freigabe zum Konsum, vergehen muß. Die Medikamentenrückstände werden in dieser Zeit weitgehend abgebaut und liegen dann unterhalb eines für den Konsumenten gesundheitsgefährdenden Wertes. Dieser ist von der Stoffwechsel

TEMPS DEVACUATION: Temps réglementaire à respecter entre ladministration dun traitement prophylactique et la vente des organismes. Cette période est conçue de telle façon que les résidus du traitement ne présentent plus aucun danger pour le consommateur. La durée de cette période dépend du taux de métabolisme des organismes traités. Ainsi pour les animaux homéothermes, cette période est normalement exprimée en jours. Pour les organismes poecilothermes (la plupart des espèces cultivées en aquaculture), par contre,

TIEMPO DE EVACUACIÓN: Tiempo reglamentario a respetar entre la administración de tratamiento profiláctico y la venta del organismo. Este periodo está establecido de tal manara que los residuos del tratamiento no presentan ningún peligro para el consumidor. La duración de este período depende de la tasa metabólica de los organismos tratados. Así, para los animales homeotermos, este período se expresa en días. Mientras que para los organismos poiquilotermos (la mayoría de peces cultivados) la temperatura juega un papel

KLARERINGSTID: Tiden fra en medikament behandling er over til fisken kan slaktes, må være lang nok til at nivåer av medikamentet når verdier som ikke er skadelig for konsument. Perioden er avhengig av den metabolske nedbrytningen. For varmblodige dyr gis tilbakeholdstiden i dager, mens for vekselvarme dyr der den metabolske hastigheten er avhengig av omgivelsestemperaturen gis tilbakeholdstiden i døgngrader.

Was this helpful?
(1) La durata media di un ciclo vitale dalla nascita alla riproduzione.( 2) Lintervallo medio di tempo intercorso fra la riproduzione della generazione parentale e la riproduzione della prima generazione filiale.


GENERATION TIME: (1) The average duration of a life cycle between birth and reproduction. (2) The mean period of time between reproduction of the parent generation and reproduction of the first filial generation.

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΑΣ: (1) Η μέση διάρκεια του κύκλου ζωής ανάμεσα στη γέννηση και την αναπαραγωγή. (2) Το μέσο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αναπαραγωγή της πατρικής γενιάς και την αναπαραγωγή της πρώτης θυγατρικής γενιάς.

GENERATIONSDAUER: (1) Die durchschnittliche Dauer eines Lebenszyklus von der Geburt bis zur Reproduktion. (2) Die mittlere Periode zwischen Reproduktion der Elterngeneration und Reproduktion der ersten Tochtergeneration.

TEMPS DE GENERATION: (1) La durée moyenne dun cycle de vie, entre la naissance et la reproduction. (2) Lintervalle moyenne entre la reproduction de la génération mère et la reproduction de la première génération fille.

TIEMPO DE GENERACIÓN: (1) Duración media de ciclo de vida, entre el nacimiento y reproducción. (2) El intervalo medio entre la reproducción de la generación madre y la reproducción de la primera generación hija.

GENERASJONSTID: (1) Gjennomsnittlig varighet av en livssyklus, fra fødsel til formering. (2) Gjennomsnittlig tidsperiode fra foreldregenerasjonen formerer seg til den første avkomsgenerasjonen formerer seg.

Was this helpful?
In una cromatografia, è il tempo necessario a una sostanza contenuta nella fase mobile, per passare attraverso ed essere eluita dalla fase stazionaria (p. es, per essere letta dal detector).


RETENTION TIME: In chromatography, it is the duration of time for a test substance contained within the mobile phase to pass through and be eluted from the stationary phase.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ: Στην χρωματογραφία, ο χρόνος που απαιτείται ώστε η ουσία που περιέχεται στην κινητή φάση να διέλθει και να εκλουσθεί από την στατική φάση.

RETENTIONSZEIT: In der Chromatographie ist es diejenige Zeitdauer einer Testsubstanz, die die mobile Phase zu durchlaufen and dabie von der stationären getrennt wird.

TEMPS DE RETENTION: En chromatographie, le temps nécessaire à une substance donnée dêtre éluée de la phase stationnaire.

TIEMPO DE RETENCIÓN: En cromatografía, tiempo necesario para la extracción de una sustancia dada de la fase estacionaria.

RETENSJONSTID: I kromatografi: Tiden det tar for en prøve i den mobile fasen å gå gjennom og bli eluert fra den stasjonære fasen.

Was this helpful?
Nei sistemi di acquacoltura, il tempo di scomparsa della schiuma (schiumatura) viene frequentemente interpretato come il tempo richiesto per fa sì che le bolle di schiuma scompaiano completamente in condizioni di acqua tranquilla, ad es. in acque stagnanti.


FOAM COLLAPSE TIME: In aquaculture systems, the foam collapse time (foaminess) is frequently interpreted as the time required to allow the complete disintegration of foam bubbles under undisturbed conditions (i.e. stagnant water).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΦΡΟΥ: Στα συστήματα υδατοκαλλιέργειας, ο χρόνος κατάρρευσης του αφρού, συχνά ερμηνεύεται ως ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη διάλυση των φυσσαλίδων του αφρού, υπό αδιατάρακτες συνθήκες (δηλ. στάσιμο νερό). (Βλ. αφρότητα).

SCHAUMZERFALLZEIT: In Aquakulturbetrieben wird damit häufig die Zeitspanne bezeichnet, in der bei ungestörten Bedingungen (z.B. stehendem Wasser) ein vollständiger Zerfall der Schaumbildungen erfolgt. Siehe auch SCHAUMUNG (Messung der).

VITESSE DE DESINTEGRATION DE LECUME: En aquaculture, la vitesse de désintégration de lécume est fréquemment donnée par le temps requis pour la disparition totale de lécume dans des conditions non perturbées (eau stagnante).

VELOCIDAD DE DESINTEGRACIÓN DE LA ESPUMA: En acuicultura, la velocidad de desintegración de la espuma es frecuentemente dada por el tiempo requerido para la desaparición total de la espuma en condiciones no perturbadas (aguas estancadas).

SKUMFORFALLSTID (SKUMMETS LEVETID): I akvakultur systemer brukes skumforfallstid ofte om tiden som skal til for at alle skumboblene skal brytes ned under uforstyrrede forhold (dvs stagnert vann).

Was this helpful?
Il tempo compreso tra la fine di un trattamento con farmaci e la macellazione dei pesci. Questo tempo deve essere rispettato in modo che i residui del farmaco scendano a livelli tali da non presentare rischi per i consumatori e comunque siano inferiori alla massima concentrazione consentita per legge (MRL). La lunghezza di questo tempo dipende dal metabolismo dei pesci. Per gli organismi omeotermi i tempi di sospensione si misurano in giorni. Per i poichilotermi (i.e le specie d’interesse per


WITHDRAWAL PERIOD: The time between end of drug treatment and slaughter which must be observed so that the residues of the drug may reach levels which present no hazard to the consumer. This period is related to the metabolic rate. For homoiothermic organisms withdrawal times are therefore set in terms of days. For poecilotherms (i.e., most aquaculture species) the best approach is to set withdrawal time in terms of degree-days. Syn. with-holding period; clearance time.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από το πέρας μιας φαρμακευτικής θεραπείας ως την σφαγή των ζώων. Κατά το χρόνο αυτό πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι έτσι ώστε τα επίπεδα των καταλοίπων των φαρμάκων να μη συνιστούν κινδύνο για τους καταναλωτές. Η διάρκεια της περιόδου αυτής σχετίζεται με τον μεταβολικό ρυθμό. Για τους ομοιόθερμους οργανισμούς η περίοδος παρακράτησης δίδεται σε ημέρες, ενώ για ποικιλόθερμους (όπως τα περισσότερα είδη στις υδατοκαλλιέργειες) δίδεται κατά προτίμηση σε βαθμοημέ

KARENZZEIT: Karenzperiode (Syn. nur im Englischen auch mit der Bedeutung Rückhaltezeit oder Zeit bis zur Freigabe belegt); In der Aquakultur diejenige Zeitspanne, die zwischen der Behandlung von Tieren mit zugelassenen Medikamenten und dem Zeitpunkt des Schlachtens der Tiere, bzw. ihrer Freigabe zum Konsum, vergehen muß. Die Medikamentenrückstände werden in dieser Zeit weitgehend abgebaut und liegen dann unterhalb eines für den Konsumenten gesundheitsgefährdenden Wertes. Dieser ist von der Stoffwechselrate

TEMPS DELIMINATION: Temps réglementaire à respecter entre ladministration dun traitement prophylactique et la vente des organismes. Cette période est conçue de telle façon que les résidus du traitement ne présentent plus aucun danger pour le consommateur. La durée de cette période dépend du taux de métabolisme des organismes traités. Ainsi pour les animaux homéothermes, cette période est normalement exprimée en jours. Pour les organismes poecilothermes (la plupart des espèces cultivées en aquaculture), par contre,

TIEMPO DE ELIMINACIÓN: Tiempo reglamentario a respetar entre la administración de tratamiento profiláctico y la venta del organismo. Este periodo está establecido de tal manara que los residuos del tratamiento no presentan ningún peligro para el consumidor. La duración de este período depende de la tasa metabólica de los organismos tratados. Así, para los animales homeotermos, este período se expresa en días. Mientras que para los organismos poiquilotermos (la mayoría de peces cultivados) la temperatura juega un papel

TILBAKEHOLDELSESFRIST: Tiden fra en medikament behandling er over til fisken kan slaktes, må være lang nok til at nivåer av medikamentet når verdier som ikke er skadelig for konsument. Perioden er avhengig av den metabolske nedbrytningen. For varmblodige dyr gis tilbakeholdstiden i dager, mens for vekselvarme dyr der den metabolske hastigheten er avhengig av omgivelsestemperaturen gis tilbakeholdstiden i døgngrader.

Was this helpful?
Periodo durante il quale avviene allinterno delluovo lo sviluppo dellembrione; di solito viene espresso in giorni o ore o gradi/giorno che passano fra la fecondazione e la schiusa del 50 % degli embrioni.


INCUBATION TIME: The period during which embryos develop inside the egg; usually given in days or hours from fertilization until 50% of the embryos have hatched.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: Η περίοδος κατά την οποία το ψάρι αναπτύσσεται στο εσωτερικό του αυγού. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη του 50% των νεοσσών από ένα σύνολο εππαλημένων αυγών.

INKUBATIONSZEIT: Der Zeitraum, während dessen sich ein Organismus innerhalb der Eihülle entwickelt. In der Fischzucht und der experimentellen Biologie die Zeit, die von der Befruchtung bis zu dem Zeitpunkt, an dem 50% der inkubierten Embryonen geschlüpft sind, vergangen ist.

TEMPS DINCUBATION: La période pendant laquelle le développement dun poisson a lieu à lintérieur de loeuf; exprimé habituellement par le nombre de jours ou dheures entre la fécondation et léclosion de 5O% des embryons.

TIEMPO DE INCUBACIÓN: Período durante el cual el desarrollo de un pez tiene lugar dentro del huevo; normalmente es el número de días o de horas entre la fecundación y la eclosión del 50% de embriones.

INKUBASJONSTID: ((1) I akvakultur: Perioden når embryoer utvikler seg inni egget. Vanligvis gitt i dager eller timer fra befruktning til 50% av embryoene er klekket. (2) I patologi (sykdomslære): Tiden fra et individ blir smittet til sykdommen bryter ut, smittestoffers modningstid.

Was this helpful?
Tempo medio locale del meridiano di Greenwich; larco dellequatore celeste, che sottende langolo orario di Greenwich (distanza angolare ad ovest del meridiano celeste di Greenwich). Il tempo medio misurato a partire dal lato superiore del meridiano di Greenwich è chiamato tempo astronomico di Greenwich. Chiamato "Greenwich Civil Time" negli Stati Uniti a partire dal 1925. Anche chiamato tempo universale.


GREENWICH MEAN TIME: Local mean time at the Greenwich meridian; the arc of the celestial equator, at the angle at the celestial pole, between the lower branch of the Greenwich celestial meridian and the hour circle of the mean sum, measured westward from the lower branch of the Greenwich celestial meridian through 24 hours. Mean time reckoned from the upper branch of the Greenwich meridian is called Greenwich Astronomical time. Called Greenwich Civil Time in United States terminology from 1925 through 1952. Also cal

ΩΡΑ GREENWICH: Η τοπική μέση (ηλιακή) ώρα στον μεσημβρινό του Greenwich. Χρησιμεύει ως διεθνής κλίμακα αναφοράς για την μέτρηση του χρόνου. Ονομάζεται επίσης και "ώρα UTC" (Coordinated Universal Time).

GREENWICH ZEIT: Die lokale mittlere Zeit auf dem Greenwich Meridian; der Bogen am celestialen Äquator oder der Winkel am celestialen Pol zwischen dem unteren Ast des celestialem Greenwich-Meridian und dem Stundenzirkel der mittleren Summe, gemessen westwärts von dem unterem Teil des Greenwich- Meridians über 24 Stunden. Die mittlere Zeit, berechnet von dem oberen Teil des Greenwich-Meridian, wird astronomische Greenwich-Zeit genannt. In der Terminologie der Vereingten Staaten von 1925 bis 1952 als Greenwich-

GREENWICH MEAN TIME(TEMPS MOYEN DE GREENWICH): Temps moyen local du méridien de Greenwich. Larc de léquateur céleste, à langle du pôle céleste, entre la branche inférieure du méridien céleste de Greenwich et le cercle dune heure de la somme moyenne, mesurée vers louest de la branche inférieure du méridien céleste de Greenwich jusquà 24 heures. Le temps moyen mesuré à partir de la branche supérieure du méridien de Greenwich est appelé Greenwich Astronomical Time. Appelé Greenwich Civil Time aux Etats Unis entre 1925 et 1952. Appelé également

GREENWICH MEAN TIME (TIEMPO MEDIO DE GREENWICH): El arco del ecuador celeste, en el ángulo del polo celeste, entre la rama inferior de la meridiana celeste de Greenwich y el círculo de una hora de la suma media, medida hacia el oeste de la rama inferior de la meridiana celeste de Greenwich hasta 24 horas. El tiempo medio medido a partir de la rama superior del meridiano de Greenwich se llama Greenwich Astronomical Time. Llamado Greenwich Civil Time en estados Unidos entre 1925 y 1952. Llamado igualmente Tiempo Universal.

GREENWICH MIDDELTID: Lokal middeltid på Greenwich meridian. Buen ved det celeste ekvator eller vinkelen på den celeste polen mellom den nedre grenen av den celeste Greenwich-meridianen og timesirkelen av middelsummen. Målt vestover fra den nedre grenen av den celeste Greenwich-meridianen gjennom 24 timer. Middeltid beregnet fra den øvre grenen av Greenwich-meridianen kalles Astronomisk Greenwich-tid. Kalles ”Greenwich Civil Time” i terminologi fra USA mellom 1925 og 1952. Også kalt universaltid.

Was this helpful?
Che serve a curare o a guarire.


THERAPEUTIC: Serving to heal or cure.

ΘΕΡΑΠΕΥΤIΚΟΣ: Αυτός που χρησιμεύει για να επουλώνει ή να θεραπεύει.

THERAPEUTISCH: Zur Kranken- oder Heilbehandlung gehörend.

THERAPEUTIQUE: Qui sert à traiter ou guérir.

TERAPÉUTICO: Que sirve para tratar o curar.

TERAPEUTISK: Skal lege eller helbrede.

Was this helpful?
Qualsiasi trattamento di una patologia, ad esempio terapia con vaccini.


THERAPY: Any type of treatment of a disease, e.g. vaccine therapy.

ΘΕΡΑΠΕIΑ: Οποιοσδήποτε τύπος θεραπείας μιας ασθένειας, π.χ. η θεραπεία με εμβόλιο.

THERAPIE: Jede Art der Behandlung einer Krankheit.

THERAPIE: Se dit de toute traitement dune maladie, thérapie par vaccin par exemple.

TERAPIA: Dícese de todo tratamiento de una enfermedad; terapia por vacunación por ejemplo.

TERAPI: En type behandling av en sykdom, f.eks. vaksineterapi.

Was this helpful?
Mollusco marino che causa danni cronici al legno indebolendo cosi strutture come frangiflutti, pali utilizzati per lallevamento e le componenti in legno delle gabbie per pesci, causandone la rottura durante le mareggiate. Linfestazione puo essere controllata trattando il legno o sostituendo il pino con quercia o eucalipto.


TEREDO: Genus of common marine molluscan shipworm, which causes chronic damage to wood, thus weakening wooden structures such as piers, bouchot culture piles and timber components of fish cages, causing them to break up in storms. Infection can be deterred by the use of treated wood, or by replacing pine by oak or eucalyptus.

TEREDO: Γένος κοινών θαλάσσιων μαλακίων που προκαλούν καταστροφές στο ξύλο, αδυνατίζοντας έτσι τις ξύλινες κατασκευές όπως αποβάθρες, πάσσαλους και ξύλινα τμήματα των ιχθυοκλωβών και καθιστώντας τις εύθραυστες σε περιόδους θύελλας. Η δράση τους αποφεύγεται με χρήση κατεργασμένου ξύλου ή με αντικατάσταση του ξύλου πεύκου από δρύϊνο ή ξύλο ευκαλύπτου.

BOHRMUSCHEL: Gattung verbreiteter mariner Mollusken, auch als "Schiffswürmer" bekannt, die dauernde Schäden an Bauholz hervorrufen, was zur Instabilität von hölzernen Strukturen wie z.B. Schiffsanlegern, Pfahlkulturen (in Frankreich "Bouchot" genannt) führt, sowie hölzerne Bestandteile von Käfiganlagen beschädigen können. Bei Sturm kann es dann leicht zu Brüchen kommen. Diese Materialien können durch den Einsatz von vorbehandeltem Holz oder durch den Gebrauch von Eichen oder Eukalyptusholz anstatt von Fichte

TEREDO: Genre de mollusque marin qui creuse des galéries dans le bois, provoquant des dégâts considérables sur les structures en bois telles que les pilotis, les bouchots et certaines parties des cages piscicoles. Ces structures ainsi affaiblies se désintègrent lors de tempêtes. Les infestations sont maitrisées par le traitement du bois ou par lutilisation de bois durs tels que chêne, eucalyptus ou bois exotiques.

TEREDO: Tipo de moluscos marinos que provoca daños en estructuras de madera tales como, muelles, bouchots y ciertas partes de jaulas piscícolas. Estas estructuras se debilitan y desintegran durante las tempestades. Se pueden impedir las infestaciones tratando la madera o utilizando maderas duras tales como roble o eucalipto.

TEREDO: Slekt med marine pæleormer tilhørende bløtdyrene. Gir kroniske skader på trevirke, som medfører svekkelse i trestrukturer som er nedsunket i sjøen. Angrep kan avverges ved å bruke impregnert trevirke eller ved å erstatte furu med eik eller eukalyptus.

Was this helpful?
Sequenza nucleotidica di DNA indicante la fine della trascrizione dellRNA polimerasi.


TERMINATOR: DNA nucleotiode sequence which indicates the end of the transcription by RNA polymerase.

ΑΠΟΛΗΚΤΗΣ: Αλληλουχία νουκλεοτιδίων DNA που επισημαίνει το τέλος της μεταγραφής από την RNA πολυμεράση.

TERMINATOR: DNA-Sequenz, die der RNA das Ende der Transkriptionpolymerase anzeigt.

TERMINATEUR: Courte séquence nucléotidique sur lADN en aval dun gène agissant comme signal de terminaison de la transcription par l ARN polymérase.

SECUENCIA STOP: Secuencia nucleica corta de ADN que indica el fin de transcripción mediante la RNA polimerasa.

TERMINATOR: DNA-sekvens som indikerer slutt på transkripsjon med RNA-polymerase.

Was this helpful?
Zona di rapida variazione della temperatura in corpi di acqua stratificati termicamente, lo strato di acqua (strato orizzontale di discontinuita termica) compreso tra uno superiore caldo ed uno inferiore freddo. Il termoclino principale nei laghi profondi e negli oceani puo essere sia stagionale, dovuto al riscaldamento estivo della massa di acqua superficiale, sia permanente.


THERMOCLINE: The zone of rapid temperature change in a thermally-stratified body of water, the layer of water (horizontal temperature discontinuity layer) between the warm upper layer and the cool bottom layer. The principal thermocline in deep lakes and oceans are either seasonal, due to heating of the surface water in summer, or permanent.

ΘΕΡΜΟΚΛIΝΕΣ: Η ζώνη απότομης αλλαγής της θερμοκρασίας σένα θερμικά στρωματοποιημένο όγκο νερού. Το στρώμα νερού (στρώμα οριζόντιας θερμοκρασιακής ασυνέχειας) μεταξύ του ανώτερου θερμού στρώματος (βλ. επιλίμνιο των γλυκών νερών) και του κατώτερου ψυχρού στρώματος (βλ. υπολίμνιο των γλυκών νερών). Τα κυριότερα θερμοκλινή στις βαθειές λίμνες και τους ωκεανούς είναι είτε εποχιακά, οφειλόμενα στην θέρμανση των επιφανειακών νερών το καλοκαίρι, είτε μόνιμα.

THERMOKLINE (TEMPERATURSPRUNGSCHICHT): Die Zone der raschen Temperaturänderung in einem thermisch geschichteten Wasserkörper (horizontale Temperatursprungschicht) zwischen der wärmeren überliegenden (s.a. Epilimnion im Süßwasser) und der kälteren darunter liegenden Schicht (s.a. Hypolimnion im Süßwasser). Grundsätzlich kann die Thermokline in tiefen Seen und Meeren entweder saisonal (aufgrund der Aufwärmung von Oberflächenwasser im Sommer) oder permanent sein.

THERMOCLINE: Zone de changement rapide de température dans une masse deau à stratification thermique; la zone entre la couche supérieure tempérée (cf. epilimnion en eau douce) et la couche inférieure plus froide. Les thermoclines principales des lacs profonds et des océans sont soit saisonnières à cause du réchauffement des eaux superficielles en été, soit permanentes.

TERMOCLINA: Zona de cambio rápido de temperatura en una masa de agua con estratificación térmica; la zona entre la capa superior templada y la capa inferior más fría. Las termoclinas principales de lagos profundos y de océanos estacionales a causa del calentamiento de aguas superficiales en verano o permanentes.

TERMOKLIN (SPRANGSJIKTET): Sone med hurtige temperatursvingninger i en vannmasse med temperaturstratifikasjon. Vannlaget mellom det varme øvre laget (epilimnion i ferskvann) og det kalde bunnlaget (hypolimnion i ferskvann). Hovedsakelig er termoklinen i dype innsjøer eller havet enten sesongpreget grunnet oppvarming av overflatevann om sommeren eller permanent.

Was this helpful?
Sonda bimetallica sensibile alla temperatura.


THERMOCOUPLE: A temperature-sensitive bimetallic probe.

ΘΕΡΜIΚΟ ΖΕΥΓΟΣ: Θερμο-ευαίσθητος διμεταλλικός αισθητήρας. (ηλεκτρόδιο)

THERMISTOR: Halbleiter mit temperaturbedingtem Widerstand.

THERMOCOUPLE: Sonde bimétallique sensible à la température; couple thermo-électrique.

TERMOPAR: Sonda bimetálica sensible a la temperatura; par termoeléctrico.

VARMEELEMENT: Temperatur sensitiv bimetallisk probe.

Was this helpful?
Antibiotico, appartenente alla classe delle tetracicline, prodotto da Streptomyces rimosus, efficace contro molti batteri patogeni nei pesci. Il suo impiego in acquacoltura è regolamentato.


TERRAMYCIN: One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

ΤΕΡΑΜΥΚΙΝΗ: Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.

TERRAMYCIN: Eines der tetrazyklinen Antibiotika, die von Streptomyces rimosus produziert werden und gegen ein breites Spektrum bakteriologischer Fischkrankheiten wirksam sind.

TERRAMYCINE: Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

TERRAMICINA: Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.

TERRAMYCIN: Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.

Was this helpful?
Terreno precedentemente considerato come incoltivabile che viene rivalutato tramite l’utilizzo delle tecnologie integrative dell’allevamento del pesce. La costruzione di pond per l’acquacoltura, permette lo sviluppo dell’agricoltura integrata e della forestazione, per esempio in zone della Cina (Provincie lungo il fiume Giallo e lungo la costa).


SALINE-ALKALINE LAND: Land previously regarded as wasteland, now being reclaimed using integrated fish farming technologies. Construction of ponds for aquaculture allows the integrated development of agriculture and forestry, for example in parts of China (Provinces along the Yellow River and coast).

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΓΑΙΑ: Τμήματα γης τα οποία χαρακτηρίζονταν παλιά ως ακαλλιέργητα ενώ τώρα αναμορφώνονται με τη χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων ιχθυοκαλλιέργειας. Η κατασκευή χωμάτινων δεξαμενών επιτρέπει την ανάπτυξη της γεωργίας και της δασοπονίας όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε διάφορες περιοχές της Κίνας (επαρχίες κατά μήκος των ακτών και του κίτρινου ποταμού).

SALZIGES AKALI-LAND: : In vielen Tropen ein Gelände das als Brache angesehen wird und nun für integrierte Aquakultursysteme urbar gemacht wird. Die Konstruktion von Teichen für die Aquakultur erlaubt es auch die Integration mit der Agrikultur und dere Forstwirtschaft vorzunehmen, z.B. wie dies teilweise in China geschieht (Provinzen entlang des Gelben Flusses und angrenzender Küsten).

TERRES ALCALINES SALÉES : Terres anciennement considérées incultes, mais actuellement en cours de réclamation pour les technologies de pisciculture intégrée. La construction de bassins permet d’intégrer le développement de l’agriculture et des forets. Par exemple en Chine, surtout les provinces limitrophe le fleuve Jaune et la côte.

TIERRA SALINA-ALCALINA: Tierra previamente considerada como de deshecho y actualmente considerada para su uso en tecnología integrada acuícola. La construcción de estanques acuícolas permite así la integración para el desarrollo de la agricultura y silvicultura, por ejemplo en China (provincias de la vera del Río Amarillo y la costa).

SALT-ALKALI OMRÅDER: Landområder tidligere regnet som ødeland. Blir nå gjenvunnet ved å bruke integrert oppdrettsteknologi. Konstruksjon av dammer for akvakultur gjør det mulig å utvikle jordbruk og skogbruk, f.eks. i deler av Kina (provinser langs Gulefloden og langs kysten).

Was this helpful?
Gruppo di cellule specializzate aventi la stessa funzione, i tessuti compongono gli organi e altre strutture degli organismi viventi. Per campione tessutale si intende un pezzo rappresentativo del tessuto rimosso per ulteriori studi, generalmente istologici.


TISSUE: A group of similarly specialized cells that perform a common function, tissues make up the organs and other structures of living organisms. A tissue sample is a small representative piece of tissue which is removed for further study.

ΙΣΤΟΣ: Ομάδα κυττάρων με παρεμφερή εξειδίκευση τα οποία επιτελούν μία κοινή λειτουργία. Οι ιστοί αποτελούν τα όργανα και άλλες διαπλάσεις του σώματος των ζωντανών οργανισμών. Δείγμα ιστού είναι ένα μικρό αντιπροσωπευτικό τμήμα ιστού που αφαιρείται για περαιτέρω μελέτη.

GEWEBE: Eine Gruppe gleichartig spezielisierter Zellen die eine gemeisame Funktion haben; Gewebe bilden die Organe und andere Strukture lebender Organismen. Eine Gewebsprope besteht aus einem kleinen, aber repräsentativen Stück eines Gewebes, das für weitere Untersuchungen entnommen wird.

TISSU: Ensemble de cellules dont la spécialisation et les fonctions sont communes. Les tissus sont les composants des organes et des autres structures des organismes vivants. Un échantillon tissulaire (biopsie) est un prélèvement représentatif dun tissu servant à des études approfondies.

TEJIDO: Conjunto de células cuya especialización y funciones son conocidas. Los tejidos son los componentes de los órganos y de otras estructuras de los organismos vivos. Una muestra de tejido (biopsia) es representativa de todo el tejido y sirve para estudios funcionales y morfológicos.

VEV: Gruppe med liknende spesialiserte celler med samme funksjon. Utgjør organene og andre strukturer i levende organismer. En vevsprøve er en liten prøve fra et vev som fjernes for videre undersøkelser.

Was this helpful?
Tessuto diffuso nel rene dei pesci, responsabile per il rapido rilascio delle catecolamine adrenalina e noradrenalina, in risposta agli stimoli neurali e, in misura minore, ai cambiamenti ematochimici.


CHROMAFFIN TISSUE: Tissue scattered throughout the fish kidney, responsible for the rapid release of the catecholamines adrenaline and noradrenaline, in response to neural stimulation and, to a lesser extent, changes in blood chemistry.

ΧΡΩΜΙΟΦΙΛΟΣ ΙΣΤΟΣ: Iστός ο οποίος βρίσκεται διασκορπισμένος στο νεφρό των ψαριών και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ταχεία απελευθέρωση των κατεχολαμινών (βλ.λ) αδρεναλίνη (βλ.λ) και νοραδρεναλίνη (βλ.λ) μετά από κάποια νευρική διέγερση ή την αλλαγή στη χημική σύσταση του αίματος.

CHROMAFFINES GEWEBE: Gewebe, das in der Fischniere verteilt ist und für die schnelle Ausschüttung von Catecholamin, Adrenalin und Noradrenalin verantwortlich ist. Diese Freisetzung geschieht aufgrund neuraler Stimulation und – in geringerem Maße – aufgrund von Veränderungen in der Blutchemie.

TISSU CROMAFIN: Tissu parsemé à travers le rein des poissons et responsable de la libération rapide de catécholamines, adrénaline et noradrénaline, en réponse à une stimulation nerveuse ou, de façon moindre, à des changements de la composition sanguine.

TEJIDO CROMAFÍN: Tejido distribuido en el riñón de los peces, responsable de la liberación rápida de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) y, en menor medida, de cambios en la química de la sangre como respuesta a una estimulación neural.

KROMAFFINT VEV: Endokrint vev i fiskenyren. Kler veggene i den bakre kardinalvenen hos beinfisk og skiller raskt ut katekolaminer (adrenalin og noradrenalin) i respons til neurologisk stimulering og i mindre grad forandringer i blodkjemien.

Was this helpful?
Tessuto endocrino che nei pesci è equivalente alla ghiandola corticosurrenale, situato tra il rene e la vena cardinale posteriore, produce e secerne ormoni steroidi (es. cortisolo), importanti nellosmoregolazione. Elevati livelli di cortisolo nel sangue sono caratteristici di una condizione di stress, per esempio da manipolazione.


INTERRENAL TISSUE: Fish endocrine glands represented by yellowish patches in the vicinity of the kidneys and posterior cardinal veins. They produce corticosteroid hormones (e.g. cortisol) that appear to be important regulators of osmoregulation. Elevated blood cortisol levels are characteristic of handling stress.

ΜΕΣΟΝΕΦΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: Ενδοκρινείς αδένες των ψαριών που εμφανίζονται ως κιτρινωπές κηλίδες κοντά στους νεφρούς και τις οπίσθιες καρδιακές φλέβες. Παράγουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες (π.χ. κορτιζόλη) που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ωσμωρρύθμιση. Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα είναι χαρακτηριστικό έντασης (στρες) λόγω χειρισμού.

INTERRENALGEWEBE: In Fischen ein endokrines Drüsengewebe (Rindengewebe, in gelblichen Flecken in der Nähe der Nieren und der hinteren Kardinalvene verteilt), das als Äquivalent zu dem adrenocorticoiden Gewebe (Nebennierenrinde) der Säuger gelten kann. Das Gewebe produziert und sondert Steroidhormone (z.B. Cortisol und Epinephrine) ab, die offensichtlich bedeutsam für die Osmoregulation sind.

TISSU INTERRENAL: Léquivalent, chez les poissons, de la corticosurrénale. Ce tissu produit et sécrète des hormones stéroïdes et de lépinéphrine sous le contrôle de lACTH. Il produit des hormones corticosteroïdes (par exemple cortisol) qui semblent être important au niveau de losmorégulation. Laugmentation du niveau de cortisol dans le sang est provoquée par le stress du aux manipulations.

TEJIDO INTERRENAL: Equivalente, en peces, a la glándula adrenal. Este tejido produce y secreta adrenalina y también hormonas esteroides bajo el control de la ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por ejemplo cortisol) que importantes en la osmoregulación y la adaptación al estrés. El aumento del nivel de cortisol en la sangre es provocado por el estrés debido a la manipulación u otras alteraciones ambientales.

INTERRENALLEGEMER : Endokrine kjertler hos fisk som viser seg som spredte gule flekker på nyren. Den produserer kortikosteroider (kortisol og kortikosteron), som er viktige ved regulering av saltbalansen. Høye nivåer av kortisol i blodet oppstår ved behandlingsstress.

Was this helpful?
Un metodo statistico non parametrico nel quale i conteggi dei campioni sono ordinati in ranghi secondo lo stesso ordine. Questo metodo è utilizzato per determinare se due campioni scelti a caso sono estratti da popolazioni che hanno la stessa distribuzione.


WILCOXON TWO-SAMPLE TEST: A non-parametric method in which sample counts are ranked in a common sequence, used to determine whether two independent random samples are drawn from populations having the same distribution.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΟ ΔΕIΓΜΑΤΩΝ κατά WILCOXON: Μη-παραμετρική μέθοδος στην οποία οι μετρήσεις των δειγμάτων κατατάσσονται σε μια κοινή ακολουθία, που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί αν δύο ανεξάρτητα, τυχαία δείγματα προέρχονται από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή.

WILCOXON-ZWEI-PROBEN TEST: Ein nicht- parametrischer Test, bei dem die Ergebnisse in einfacher Reihenfolge angeordnet werden; wird benutzt, um zu bestimmen, ob zwei unabhängig voneinander genommene Zufallsproben verschiedener Populationen in der Verteilungskurve übereinstimmen.

TEST STATISTIQUE DE WILCOXON: Méthode non-paramétrique dans laquelle les valeurs des échantillons sont classées dans une séquence unique, utilisée afin de déterminer si deux échantillons indépendants pris au hasard appartiennent à des populations ayant la même distribution.

PRUEBA ESTADÍSTICA DE WILCOXON: Método no paramétrico en el cual las muestras están clasificadas en una secuencia única; utilizado con el fin de determinar si dos muestras independientes cogidas al azar pertenecen a poblaciones con la misma distribución.

WILCOXON TEST: Arter som tilhører slektene Coregonus og Prosopium i orden Salmoniformes. Brukes i Tyskland om flere karpefisker.

Was this helpful?
Un test che serve a valutare la capacità dei salmonidi di regolare la "frega", ne viene in questo modo determinata anche la loro fitness nel passaggio in acque salate. Generalmente un campione (n = 30) di pesci, che si trovano nel periodo della frega, viene messo in contatto con una soluzione salina standard al 35 per mille, per un periodo di tempo che di solito è di 48 ore; successivamente viene monitorata la loro capacità osmoregolatrice, valutando la concentrazione di ioni sodio e cloruro ne


SALT TOLERANCE TEST: A test to evaluate the regulatory ability of salmonid smolts and thus to determine their fitness for transfer to salt water. Normally, a sample (n=30) of smolts is exposed to a standard salt solution (35 ppt) for a period of time (usually 24 hours) and their osmoregulatory ability (sodium or chloride ion concentration in blood plasma) and survival are monitored. This practice ensures the effective transfer of stocks with minimal losses and good sea performance.

ΔΟΚIΜΑΣIΑ ΑΛΑΤΟΑΝΤΟΧΗΣ: Δοκιμασία χρησιμοποιούμενη για την εκτίμηση της ρυθμιστικής ικανότητας των νεαρών σολομοειδών (SMOLT) και επομένως της καταλληλότητάς τους γιά μεταφορά στο θαλασσινό νερό. Συνήθως ένα δείγμα 30 ατόμων εκτίθεται σε πρότυπο διάλυμα άλατος (35 ppt) επί ένα χρονικό διάστημα (συνήθως 24 ώρες) και παρακολουθείται ή ομοίως ωσμωρρυθμιστική τους ικανότητα (συγκέντρωση ιόντων νατρίου και χλωρίου στο αίμα) και η επιβίωση. Η πρακτική αυτή διασφαλίζει την αποτελεσματική μεταφορά των αποθεμάτων, με ελάχιστες

SALZGEHALTS-TOLERANZTEST: Ein Test zur Bewertung der osmoregulatorischen Fähigkeit der Smolts von Salmoniden. Er prüft die Eignung der Tiere für den Transfer vom Süßwasser zum Salzwasser (z.B. marine Käfiganlagen). Gewöhnlich werden etwa 30 smolts einer Standardsalzlösung (35 ppt) ausgesetzt (Zeitraum gewöhnlich 24 h) und ihre osmoregulatorische Kapazität anhand der Natriumchlorid-Ionenkonzentration im Blutplasma bewertet sowie die Überlebensrate verfolgt. Diese Praxis erlaubt eine effektive Bestimmung des Zeitpunktes, a

TEST DE TOLERANCE AU MILIEU SALIN: Test destiné à évaluer la capacité de régulation des saumoneaux afin de déterminer le moment propice pour leur transfert en eau de mer. Normalement, un échantillon de saumoneaux (n = 30) est exposé à une solution saline standard (35 ‰ ) pendant une période prédéterminée (normalement 24 h). La survie et la capacité dosmorégulation de ces poissons sont suivies. Cette procédure assure le transfert efficace des stocks de poissons avec un minimum de pertes et une bonne performance en eau de mer

PRUEBA DE TOLERANCIA AL MEDIO SALINO: Prueba para evaluar la capacidad de regulación salina en peces como los salmónidos con el fin de determinar el momento propicio para trasladarlos al agua de mar. Normalmente, una muestra de salmónidos (n = 30) es expuesta a solución salina estándar (35 ppm) durante un periodo predeterminado (24 h). La supervivencia y la capacidad de osmoregulación de estos peces están sometidas a un seguimiento regular. Este procedimiento asegura la transferencia eficaz de los stocks de peces con pérdidas mínima

SJOVANNSTEST: Test for å evaluere evnen smolt (q.v.) fra laksefisk har til å osmoregulere, for på den måten å bestemme om smolten er klar for utsetning i sjø. Vanligvis utsettes en gruppe smolt (n = 30) for en standard saltløsning (35ppt) over en tidsperiode (vanligvis 24 timer). Deretter bestemmes osmoreguleringsevne (klor eller natrium i blod) og overlevelse. Denne praksisen sikrere effektiv og sikker overføring av smolt til sjøvann, med minimale tap og god vekst. Samtidig analyse av NaK-ATPase aktivitet (s

Was this helpful?
Rivestimento esterno duro o guscio.


TESTACEOUS: Hard outer coating or shell.

ΟΣΤΡΑΚΙΝΟ: Σκληρό εξωτερικό περίβλημα ή όστρακο.

HARTSCHALIG: Eine harte äußere Ummantelung oder Schale besitzend.

TESTACÉ: Relatif à une coquille ou autre protection externe rigide.

TESTÁCEOS: Relativo a una concha u otras protecciones externas rígidas.

SKALL: Ytre skjellet hos arthropoder (leddyr) eller den harde delen av skjell.

Was this helpful?
Gonadi maschili; organi riproduttori maschili.


TESTES: Male reproductive organs.

ΟΡΧΕΙΣ: Αναπαραγωγικοί αδένες των αρσενικών.

TESTES: Die männlichen Keimdrüsen.

TESTICULE: Glande génitale mâle.

TESTÍCULO: Órgano reproductor masculino.

TESTIKLER (TESTIS): Hanlige forplantningsorgan. Er hos fisk to parete, flate organer som ligger langs undersiden av nyre.

Was this helpful?
Il piu importante ormone androgeno, viene prodotto nei testicoli dei vertebrati sotto il controllo degli ormoni gonadotropi ipofisari (vedi). Gli ormoni steroidi controllano i caratteri sessuali primari e secondari e in alcuni casi il comportamento riproduttivo. Lormone cheto-sterone (androsterone), precursore del testosterone, viene somministrato ai pesci attraverso la dieta al fine di influenzare la crescita e la maturazione sessuale (ad esempio inSciaenopus ocellatus). Gruppi di Tilapia aurea


TESTOSTERONE: The major androgenic hormone that is produced in the vertebrate testis under the control of pituitary gonadotropic hormones. The steroid hormone controls primary and secondary sexual characters and in some cases reproductive behaviour. the testosterone precursor keto-testosterone (androsterone) is administered to fish, usually by means of diet, in order to affect growth and sexual maturation rates (e.g. in Red drum Sciaenops ocellatus). Stocks of Tilapia aurea are produced by treating newly-hatc

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ: Η κύρια ανδρογόνος ορμόνη που παράγεται στους όρχεις των σπονδυλωτών υπό τον έλεγχο της γοναδοτροπικών (βλ.λ) ορμονών της υπόφυσης. Η στεροειδής αυτή ορμόνη ελέγχει τα πρωτογενή και δευτερογενή φυλετικά χαρακτηριστικά και σε μερικές περιπτώσεις την αναπαραγωγική συμπεριφορά. Ο πρόδρομος της τεστοστερόνης, η κετο-τεστοστερόνη (ανδροστερόνη) χορηγείται στα ψάρια, συνήθως μέσω της τροφής, ώστε να επηρεάσει τους ρυθμούς της αύξησης και της φυλετικής ωρίμανσης (π.χ. στο Στικτομυλοκόπι Sciaenops oce

TESTOSTERON: Das wichtigste androgene Steroidhormon, das von den Testes der Vertebraten ausgeschüttet wird. Dieser Vorgang wird von den gonadotropen Hormonen der Hypophyse kontrolliert. Testosteron kontrolliert die primären and sekudären Geschlechtsmerkmale und in einigen Fällen auch das Reproduktionsverhalten. Der Precursor Keto-Testosteron (Androsteron) wird auch Fischen verabreicht (gewöhnlich mit der Nahrung), um Wachstum und Geschlechtsreife zu beeinflussen (z.B. Augenfleck-Umberfisch Sciaenops ocellatu

TESTOSTERONE: Principale hormone androgène, sécrétée par les testicules sous le contrôle des hormones gonadotropes pituitaires. Cette hormone stéroïde contrôle les caractères sexuelles primaires et sécondaires, et parfois le comportement reproductif. Le précurseur kétotestostérone (androstérone) est administré aux poissons, normalement par lintermédiaire de lalimentation, afin daméliorer la croissance et la vitesse de maturation sexuelle (chez Sciaenops ocellatus par exemple). Des stocks de Tilapia aurea mâle

TESTOSTERONA: Principal hormona andrógena, secretada por los testículos bajo el control de hormonas gonadotrópicas pituitarias. Esta hormona esteroide controla los caracteres sexuales primarios y secundarios, y a veces el comportamiento reproductor. El precursor ketotestosterona (androsterona) se administra a los peces, normalmente mediante la alimentación, con el fin de mejorar el crecimiento y la velocidad de maduración sexual (en el caso de Sciaenops ocellatus por ejemplo). Se pueden obtener por ejemplo, s

TESTOSTERON: Det viktigste androgenet, som hos virveldyr produseres i testiklene under kontroll av peptidhormoner som skilles ut fra hypofysen. Hormonet kontrollerer primære og sekundære kjønnskarakterer, og i noen tilfeller gyteatferd. Forløperen til testosteron, keto-testosteron (androsteron), gis (vanligvis via fôr) til fisk for å påvirke vekst og kjønnsmodningsrate (f.eks. rød havgjørs, Sciaenops ocellatus). Tilapia aurea produseres ved å behandle nyklekket yngel med testosteron analogen, metyl-testoste

Was this helpful?
Genere di flagellati (alghe unicellulari) allevato nelle avannotterie per alimentare organismi filtranti, come larve di molluschi bivalvi o Artemia salina.


TETRASELMIS: A genus of flagellates (unicellular alga), batch-cultured in hatcheries as a food source for filter-feeding organisms, such as bivalve mollusc larvae and spat, or brine shrimp (Artemia salina).

TETRASELMIS: Γένος μαστιγωτών (μονοκύτταρα φύκη), που καλλιεργείται μαζικά στα εκκολαπτήρια ως πηγή τροφής γιά διηθηματοφάγους οργανισμούς, όπως ο γόνος και οι προνύμφες των διθύρων μαλακίων, ή η Artemia salina.

TETRASELMIS: Eine Gattung der Dinoflagellaten (einzellige Alge), die oftmals in Standkulturen in Brutanstalten als Naturnahrung für Filtrierer gezüchtet wird (z.B. für die Larvenanzucht von Bivalvia oder Salinenkrebse (Artemia salina)). Letztere werden an Fischlarven verfüttert.

TETRASELMIS: Genre de dinoflagellé (algue unicellulaire) cultivée en milieu clos dans les écloseries afin dalimenter les animaux filtreurs tels que les larves et naissain de mollusques bivalves et les artémies.

TETRASELMIS: Género de dinoflagelados (algas unicelulares) cultivado en medio cerrado en los criaderos con el fin de alimentar animales filtrantes como larvas de moluscos bivalvos y artemias.

TETRASELMIS: Slekt med flagellater (encellede alger), som dyrkes ved klekkerier som fode for filterspisende organismer (f.eks. skjell larver og yngel, eller saltkreps, Artemia salina).

Was this helpful?
Un ciclone tropicale che si origina nell Oceano Pacifico occidentale, particolarmente nelle vicinanze del mare cinese meridionale o a est delle isole Filippine. Questo fenomeno nelle Filippine e chiamato " Baguio".


TYPHOON: A tropical cyclone originating in the western Pacific Ocean, particularly in the vicinity of the South China Sea or to the eastward of the Philippine Islands. Such a disturbance is called a Baguio in the Philippine Islands.

ΤΥΦΩΝΑΣ: Τροπικός κυκλώνας που δημιουργείται στον Δ. Ειρηνικό Ωκεανό, ειδικά κοντά στην Θάλασσα της Ν. Κίνας ή στα Ανατολικά των Φιλιππίνων. Στις Φιλιππίνες, ονομάζεται Baguio.

TAIFUN: Ein tropischer Wirbelsturm im westlichen Pazifik, besonders in der Nähe des Südchinesischen Meeres oder auf der Ostseite der Philippinen. Ein solcher Sturm wird auf den Philippinen "Baguio" genannt.

TYPHON: Cyclone tropical qui a son origine dans louest de locéan Pacifique, particulièrement dans le voisinage du sud de la mer de Chine ou à lest des Philippines. Une telle perturbation est appellée "Baguio" aux Philippines.

TIFÓN: Ciclón tropical que tiene su origen en el oeste del océano Pacífico, particularmente en los alrededores del sur del mar de China o en el oeste de Filipinas. Tal perturbación se llama “Baguio” en Filipinas.

TYFON: Tropiske virvelstormer som oppstår i det vestlige Stillehavet, særlig i nærheten av Sør Kinahavet eller øst for Filippinene. Kalles en Baguio på Filippinene.

Was this helpful?
Risposta diretta di un organismo mobile al continuo contatto con una superficie solida.


THIGMOTAXIS: A directed response of a motile organism to a continuous contact with a solid surface; stereotaxis.

ΘIΓΜΟΤΑΚΤIΣΜΟΣ: Κατευθυνόμενη απόκριση ενός κινητού οργανισμού προς συνεχή επαφή με μια στερεά επιφάνεια. Στερεόταξη.

THIGMOTAXIS: Die zielgerichtete Reaktion eines beweglichen Organismus auf einen andauernden Kontakt mit einer festen Oberfläche.

THIGMOTAXIE: Une réponse directionnelle dun organisme mobile à un contact continu avec une surface solide; stéréotaxie.

TIGMOTAXIS: Respuesta dirigida de un organismo móvil hacia un contacto continuo con una superficie sólida; estereotaxis.

THIGMOTAKSIS: En direkte respons hos en bevegelig organisme mot en vedvarende kontakt med en fast overflate.

Was this helpful?
Pesci appartenenti alla famiglia dei Ciclidi, sono caratterizzati da lunghe pinne dorsali e possono essere vivacemente colorati. Sono le specie piu allevate al mondo dopo le carpe. La Tilapia e nativa dellAfrica e del Medio-Oriente.


TILAPIA: Members of the family Cichlidae, they are characterized by long dorsal fins and may be brightly coloured. Tilapia are second only to carps as the most popular fish cultured in the world. Tilapia are native to Africa and the Middle East.

ΤΙΛΑΠΙΑ: Μέλη της οικογενείας Cichlidae που χαρακτηρίζονται από μακρά ραχιαία πτερύγια και συχνά από ζωηρά χρώματα. Μετά τον κυπρίνο είναι το πλέον δημοφιλές καλλιεργούμενο ψάρι στον κόσμο. Ιθαγενές ψάρι στην Αφρική και στην Μέση Ανατολή.

TILAPIA: Vulgärname für viele Mitglieder der Familie Chilidae. Diese sind durch eine lange Dorsale sowie durch vielfältige Färbung gekennzeichnet. Tilapia-Arten stehen weltweit in der Warmwasseraquakultur hinter den Cypriniden an zweiter Stelle. Tilapia-Arten sind in Afrika und dem mittleren Osten einheimisch.

TILAPIA: Poissons de la famille des Cichlidae; Indigène dAfrique et du Moyen-orient. Caractérisés par de longues nageoires dorsales et parfois de coloration vive. Après les carpes, les tilapias sont les poissons les plus élévés au monde.

TILAPIA: Pez de la familia de los cíclidos; indígena de África y del Oriente Medio. Caracterizado por largas aletas dorsales y a veces de coloración viva. Después de las carpas, las tilapias son los peces más numerosos del mundo.

TILAPIA: Medlemmer av familien Cichlidae, med karakteristiske lange ryggfinner og i noen tilfeller fine fargedrakter. Tilapia er etter karper den fiskegruppen det produseres mest av i verden. Hører naturlig hjemme i Afrika og Midtøsten.

Was this helpful?
Ghiandola linfoide costituita da due lobi piramidali situata nella cavita mediastinica in alto rispetto al cuore, responsabile della produzione dei linfociti T, produzione regolata dagli ormoni prodotti dalle cellule epiteliali del timo.


THYMUS: A lymphoid gland consisting of two pyramidal lobes situated in the mediastinal cavity above the heart, the site of t-lymphocyte production, which is regulated by hormones produced by thymic epithelial cells.

ΘΥΜΟΣ: Λεμφαδένας αποτελούμενος από δύο πυραμιδοειδείς λοβούς ευρισκόμενος στην μεσοθωρακική κοιλότητα επάνω από την καρδιά. Παράγει τα - t λεμφοκύτταρα κατόπιν ρύθμισης από ορμόνες που εκκρίνονται από τα θυμικά επιθηλιακά κύτταρα.

THYMUS: Thymus-, Brustdrüse; paarige, in Hals oder Brustbereich vor dem Herzbeutel liegende aus Epithelwucherungen der embryonalen Kiementaschen hervorgehende "endogene Drüse" (ohne eigentl. Drüsenzellen) der Wirbeltiere, mit Ausnahme der Rundmäuler. Während der Geschlechtsreife bildet sie sich bei den meisten Tieren unter Einfluß der Geschlechtshormone zurück und wandelt sich bis auf einen Restkörper im Fettgewebe um. Der Thymus hemmt die geschlechtliche Reifung, ist für das Wachstum, die Bildung weiße

THYMUS: Glande lymphatique composée de deux lobes de forme pyramidale située dans la cavité médiastinale au dessus du coeur. Le site de production de lymphocytes T sous le contrôle dhormones produites par les cellules épithéliales du thymus.

TIMO: Glándula linfática compuesta de dos lóbulos de forma piramidal situada en la cavidad mediastinal por debajo del corazón. Es el lugar de producción de linfocitos T bajo el control de hormonas producidas por células epiteliales del timo.

THYMUS: Bloddannende organ som produserer lymfocytter (lymfoid organ), lokalisert dorsalt for gjellebuene.

Was this helpful?
NaUS2O3. Utilizzato per lallontanamento del cloro da una soluzione o come titolante per la determinazione dellossigeno disciolto attraverso il metodo di Winkler.


THIOSULPHATE, SODIUM: NaUS2O3.Used to remove chlorine from solution or as a titrant for determination of dissolved oxygen by the Winkler method.

ΘΕIΟΘΕIIΚΟ ΝΑΤΡIΟ: Νa2S2Ο3. Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του χλωρίου από ένα διάλυμα ή ως τιτλοδότης για τον προσδιορισμό του διαλυμένου οξυγόνου με την μέθοδο Winkler.

NATRIUMTHIOSULFAT: NaUS2O3Wird unter anderem dazu benutzt, Chlor aus einer Lösung zu entfernen; findet auch Verwendung als Titrant bei der Bestimmung des gelösten Sauerstoffs im Wasser durch die Winkler-Methode.

THIOSULFATE DE SODIUM: NaUS2O3 Utilisé pour éliminer le chlore dune solution ou dans le titrage de loxygène dissout dans la méthode de Winkler.

TIOSULFATO DE SODIO: NaUS2O3, utilizado para eliminar el cloro de una solución o en la dosificación del oxígeno disuelto en el método de Winkler.

TIOSULFAT, NATRIUM: NaUS2O3. Brukes til å fjerne klor fra løsninger eller som en ”titrant” ved bestemmelse av oppløst oksygen etter Winkler metoden.

Was this helpful?
Ghiandola endocrina dei vertebrati. Nei pesci e costituita da un gruppo di cellule follicolari separate, situato sul pavimento faringeo e sintetizzante gli ormoni tiroidei 3,5,3- triiodiotironina (T3) e 3,5,3,5- tetraiodiotironina (T4). Nei pesci, il ruolo preciso di questi ormoni non e del tutto chiarito, ma sembra siano importanti nelladattamento alle variazioni ambientali quali temperatura e stress osmotico e alle rapide variazioni interne durante la crescita e la maturazione sessuale.


THYROID GLAND: Vertebrate endocrine gland. In fishes it consists of a group of discrete follicular cells, located on the floor of the pharynx, that synthesize the iodinated thyroid hormones 3,5,3-tri-iodothyronine (T3) and 3,5,3,5-tetra-iodothyronine (thyroxine T4). The exact role of these hormones in fishes is unclear, but they appear to be important in adaption to environmental changes such as temperature and osmotic stress and to the rapid internal changes during growth and sexual maturation.

ΘΥΡΕΟΕIΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ: Ενδοκρινής αδένας των σπονδυλοζώων. Στα ψάρια αποτελείται από μια ομάδα διακριτών κυττάρων, στη βάση του φάρυγγα, που συνθέτουν τις ιωδιωμένες ορμόμες 3,5,3-τρι-ιωδιοθυρονίνη (Τ3) and 3,5,3,5-τετρα- ιωδιοθυρονίνη (θυροξίνη Τ4). Δεν είναι σαφής ο ρόλος των ορμονών αυτών στα ψάρια αλλά φαίνεται να είναι σημαντικός γιά την προσαρμογή σε περιβαλλοντικές αλλαγές όπως στις αλλαγές θερμοκρασίας και ώσμωσης καθώς και στις ταχείες εσωτερικές αλλαγές κατά την αύξηση και την φυλετική ωρίμανση.

SCHILDDRÜSE: Eine endokrine Drüse der Vertebraten. In Fischen ist sie ein unpaarer Abkömmling des Kiemendarmbodens. Sie speichert Jod, das aus dem Wasser aufgenommen werden kann, und baut es in die Hormone Monojodtyrosin (T1), Dijodtyrosin (T2), Trijodthyronin (T3), und Tetrajodthyronin (T4) ein. Die genaue Funktion dieser Hormone in Fischen ist nicht völlig aufgeklärt. Sie scheinen jedoch wichtig für die Anpassung an verschiedene Umweltbedingungen zu sein (z.B. Temperatur, osmotischer Streß) und auch eine w

GLANDE THYROIDIENNE: Glande endocrine des vertébrés. Composée, chez les poissons, de cellules folliculaires discrètes situées sur le plancher du palais. Cette glande produit les hormones thyroïdiennes iodées, 3,5,3-tri-iodothyronine (T3) et 3,5,3,5-tetra-iodothyronine (T4, thyroxine). Le rôle exacte de ces hormones nest pas clair, mais elles paraissent importantes dans ladaptation aux changements environnementaux tels que les stress thermiques et osmotiques ainsi que dans les changements internes pendant la croissan

GLÁNDULA TIROIDEA: Glándula endocrina de los vertebrados. Compuesta, en los peces, de células foliculares discretas y situadas en la pared de la faringe. Esta glándula produce hormonas tiroideas con yodo, 3,5,3’-tri-yodotironina (T3) y 3,5,3’,5’-tetra-yodotironina (T4, tiroxina). El papel exacto de estas hormonas todavía no esta claro. Pero parecen importantes en la adaptación a los cambios ambientales tales como el estrés térmico y osmótico así como en los cambios internos durante en crecimiento y la maduración s

THYROIDEA: Thyroksin produserende cellegrupper som ligger langs ventralaorta. Denne kjertelen kalles også skjoldbruskkjertel hos høyere virveldyr. To typer thyroksin produseres i kjertelen: (a) T3, med tre jodatomer, og (b) T4, med fire jodatomer. Disse hormonen har viktige funksjoner i prosesser som metamorfose og smoltifisering.

Was this helpful?
Ormone secreto dalla tiroide (vedi). E necessario per una corretta crescita e sviluppo, specialmente per il corretto funzionamento di tessuti quali quelli del sistema scheletrico e del sistema nervoso centrale.


THYROXINE: A hormone secreted by the thyroid gland. It is required for proper growth and development, especially for correct functioning of tissues such as those of the skeletal system and central nervous system.

ΘΥΡΟΞIΝΗ: Ορμόνη εκκρινόμενη από τον θυρεοειδή αδένα. Απαιτείται για την ορθή αύξηση και ανάπτυξη και κυρίως για την ορθή λειτουργία ιστών όπως το σκελετικό σύστημα και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

THYROXIN: Ein Hormon, das von der Schilddrüse sekretiert wird. Es ist an der Steuerung von Wachstum und Entwicklung maßgeblich beteiligt, besonders für die Funktion der Gewebe des Zentralnervensystems und der Skelettbildung.

THYROXINE: Hormone sécrétée par la glande thyroide. Hormone essentielle pour une croissance et un développement normal et surtout pour le fonctionnement correct des tissus tels que le squelette et le système nerveux central.

TIROXINA: Hormona secretada por la glándula tiroidea. Hormona esencial para un crecimiento y desarrollo normal y sobre todo para el funcionamiento correcto de tejidos tales como el esqueleto y el sistema nervioso central.

THYROKSIN: Hormon som produseres i thyroidea. Nødvendig for tilfredsstillende vekst og utvikling, spesielt for riktig funksjon av bein- og nervevev.

Was this helpful?
La capacita di sopportare grandi o crescenti dosi di un farmaco.


TOLERANCE: The power of enduring large or increasing doses of a drug.

ΑΝΟΧΗ: Η ικανότητα ενός οργανισμού τα αντέχει μεγάλες ή αυξανόμενες δόσεις ενός φαρμάκου.

TOLERANZ: Die Fähigkeit, hohe oder ansteigende Dosen eines Giftstoffes zu verkraften.

TOLERANCE: Propriété que possède lorganisme de supporter des doses importantes ou des doses croissantes dune drogue.

TOLERANCIA: Propiedad que posee el organismo para aguantar altas dosis o dosis crecientes de una droga.

TOLERANSE: Evne til holde ut store eller økende doser av et medikament.

Was this helpful?
Riferito alla riduzione della trasmissione della luce nellacqua dovuta a particelle sospese, colloidali o per la presenza di organismi planctonici.


TURBIDITY: Referring to the disturbance or reduction in light transmittance in water resulting from suspended, colloidal or dissolved matter or the presence of planktonic organisms.

ΘΟΛΟΤΗΤΑ: Διαταραχή ή ελάττωση της διείσδυσης του φωτός στο νερό που οφείλεται στην αιωρούμενη, κολλοειδή ή διαλελυμένη ύλη ή την παρουσία πλαγκτονικών οργανισμών. Πρβλ. Δίσκος Sechi.

TRÜBUNG: Bezieht sich auf die Störung oder Reduktion der Lichtdurchlässigkeites des Wasses, hervorgerufen durch das Vorhandensein von gelösten oder kolloidalen Stoffen oder Plankton.

TURBIDITE: Perturbation ou diminution de la pénétration de la lumière dans leau résultant de la matière en suspension, ou colloïdale ou de la présence dorganismes planctoniques.

TURBIDEZ: Perturbación o disminución de la penetración de luz en el agua que resulta de la materia en suspensión, o coloidal o de la presencia de organismos planctónicos.

TURBIDITET: Reduksjon i sikt grunnet løst organisk materiale eller alger. Jfr. Secchi skive.

Was this helpful?
Struttura per il raffreddamento dell’acqua per evaporazione parziale. Il vapore acqueo da raffreddare è ridotto gocce minutissime al fine di aumentare l’area totale della superficie esterna promuovendo così il raffreddamento e quindi miscelata con aria trasportata da correnti naturali di convezione o da correnti create da ventole. L’acqua raffreddata precipita e viene riciclata, reintegrando soltanto le perdite dovute all’evaporazione.


COOLING TOWER: A structure for cooling water through partial evaporation. The steam to be cooled is broken into a fine mist to increase the surface area and promote cooling and then mixed with air brought in by natural convection currents or forced in by fans. The cooling water is recycled and it is evaporation losses only that have to be made up.

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ: Κατασκευή που χρησιμεύει για την ψύξη του νερού μέσω μερικής εξάτμισης. Ο υδρατμός ψεκάζεται σε λεπτά σταγονίδια ώστε να αυξηθεί η επιφάνεια και να διευκολυνθεί η ψύξη. Στην συνέχεια αναμιγνύεται με αέρα, ο οποίος διοχετεύεται μέσω φυσικής μεταφοράς δια ρευμάτων ή με την βοήθεια ανεμιστήρων. Το νερό που χρησιμεύει ως ψυκτικό μέσο ανακυκλώνεται και μόνο οι απώλειες από την εξάτμιση πρέπει να αναπληρώνονται.

KÜHLTURM: Eine Konstruktion für den Durchlauf von Kühlwasser, wobei der Kühleffekt durch partielle Evaporation entsteht. Der Dampf, der abgekühlt werden soll, wird als feiner Nebel versprüht, um die Oberfläche zu vergrößern und die Abkühlung zu unterstützen, danach mit Luft gemischt und durch natürliche Konvektion oder mit Hilfe eines Ventilators im Turm vermischt. Das Kühlwasser wird wiederverwertet und nur Evaporationsverluste werden ersetzt.

TOUR DE REFROIDISSEMENT: Appareil qui refroidit leau au moyen dune évaporation partielle. La vapeur deau à refroidir est réduite en buée fine dans le but daugmenter sa surface afin daccélérer le refroidissement par évaporation et mélangée à lair apporté par convection naturelle ou forcée. Leau de refroidissement est récupérée et seules les pertes dues à lévaporation restent à combler.

TORRE DE ENFRIAMIENTO: Aparato que enfría el agua mediante evaporación parcial. El vapor de agua a enfriar se reduce a una fina niebla para aumentar la superficie con el fin de acelerar el enfriamiento por evaporación y después mezclar con el aire traído por convección natural o forzada. El agua de enfriamiento se recupera y solo existen pérdidas debidas a la evaporación.

KJØLETÅRN: Konstruksjon som kjøler ned vann ved delvis fordamping. Dampen som skal kjøles ned brytes ned til en fin tåke, for å øke overflaten og fremme kjøling, og blandes med luft som bringes inn ved naturlig konveksjonsstrømmer eller vifter. Kjølevannet resirkuleres, og bare vann tapt ved fordamping må erstattes.

Was this helpful?
Una misura relativa della capacita di un prodotto chimico di essere tossico, cioe di uccidere o causare un effetto dannoso. "Elevata tossicita" significa che piccole quote possono causare la morte o danni alla salute.


TOXICITY: A relative measure of the ability of a chemical to be toxic, i.e. to kill or cause an adverse effect. High toxicity means that small amounts are capable of causing death or ill health.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Σχετικό μέτρο των τοξικών ιδιοτήτων μιας χημικής ουσίας (π.χ. να προκαλεί θάνατο ή βλάβες). Υψηλή τοξικότητα σημαίνει ότι μικρές ποσότητες είναι ικανές να προκαλέσουν θάνατο ή να βλάψουν την υγεία.

TOXIZITÄT: Giftigkeit; ein relatives Maß der Fähigkeit einer Chemikalie, toxisch zu sein. Toxizität bezieht sich normalerweise auf die Fähigkeit eines Stoffes, eine schädigende oder tödliche Wirkung auszuüben. Hohe Toxizität bedeutet, daß bereits geringe Stoffmengen zu Krankheit oder Tod führen können.

TOXICITE: Mesure relative de la capacité dune substance à être toxique, cest-à-dire de provoquer la mort ou des effets nocifs. Une forte toxicité indique quune faible quantité de substance est capable de provoquer la mort ou la maladie.

TOXICIDAD: Medida relativa de la capacidad de una sustancia para ser tóxica, es decir de provocar la muerte o efectos nocivos. Una fuerte toxicidad indica que una pequeña cantidad de sustancia es capaz de provocar la muerte o la enfermedad.

GIFTIGHET: Mål på hvor giftig (dvs drepe eller gi skadelige effekter) et kjemikalie kan være. Høy giftighet betyr at små mengder er i stand til å forårsake død eller dårlig helse.

Was this helpful?
L’effetto dannoso di una sostanza tossica su un’organismo esposto per un periodo di tempo breve. Una curva di tossicità è definita col tempo medio di sopravvivenza (di solito 50% dei campioni in prova), contro la concentrazione della sostanza o tossina analizzata.


ACUTE TOXICITY: The damaging effect of a toxic substance on an organism over a short period of time. A toxicity curve is drawn of the median period of survival (usually 50% of the test specimens), against the concentration of the substance or toxin tested.

ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Η τοξική επίδραση μιας ένωσης σε έναν οργανισμό σε βραχεία χρονική περίοδο. Η καμπύλη τοξικότητας χαράσσεται ως συνάρτηση του χρόνου θνησιμότητας του 50% των πειραματοζώων με την συγκέντρωση της ελεγχόμενης τοξίνης που ελέγχεται.

AKUTE TOXIZITÄT: Die Schadwirkung einer Substanz oder chemischen Verbindung auf einen Organismus, die während einer relativ kurzen Expositionsperiode beobachtet oder gemessen werden kann. Eine Toxizitätskurve kann graphisch dargestellt werden, indem die mediane Überlebenszeit (üblicherweise für 50% der Testorganismen) gegen die Konzentration des Schadstoffs oder des Toxins aufgetragen wird.

TOXICITE AIGUE: Méthode de caractérisation des effets toxiques dun composé sur un organisme pendant une courte période. La courbe de toxicité est tracée sur la période moyenne de survie, daprès la concentration de toxines.

TOXICIDAD AGUDA: Método de caracterización de efectos tóxicos de un compuesto sobre un organismo durante corto periodo. La curva de toxicidad se basa en el periodo medio de supervivencia según la concentración de toxinas.

AKUTT TOKSISITET (FORGIFTNING): Skadevirkningen av en substans eller kjemisk forbindelse som kan måles på en organisme over en relativt kort eksponeringsperiode. En toksisitetskurve kan fremstilles grafisk ved å sette opp gjennomsnittlig overlevelse mot konsentrasjon av det skadelige stoffet.

Was this helpful?
L’ammoniaca è tossica per gli organismi acquatici ad alcune concentrazioni. La tossicità dipende dalla dissociazione ionica che è influenzata da parametri come pH, temperatura, salinità, solidi sospesi ed anidride carbonica. È uno dei più importanti parametri per la qualità dell’acqua per pesci. Il livello a cui l’ammoniaca è considerata tossica è specie-specifica.


AMMONIA TOXICITY: Ammonia is toxic to aquatic organisms at certain concentrations. Toxicity depends on its ionic dissociation which is influenced by parameters such as pH, temperature, salinity, suspended solids and carbon dioxide. It is one of the most important water quality parameters for fish. The level at which ammonia is considered toxic varies for different fish species.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ: Η αμμωνία σε ορισμένες συγκεντρώσεις είναι τοξική γιά τους υδρόβιους οργανισμούς. Η τοξικότητα εξαρτάται από την ιοντική διάσταση που επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, το pH η αλατότητα, τα αιωρούμενα στερεά και το διοξείδιο του άνθρακα. Γιά τα ψάρια αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους ποιότητας του νερού. Το επίπεδο στο οποίο η αμμωνία θεωρείται τοξική ποικίλλει γιά τα διάφορα είδη ψαριών.

AMMONIAKVERGIFTUNG: Ammonium ist ab bestimmten Konzentrationen für aquatische Organismen giftig. Die Giftigkeit des Ammoniums hängt von dessen Lösungszustand ab, der von Parametern wie Temperatur, pH, Salinität, gelösten Feststoffen und Kohlendioxid abhängt. Einer der wichtigsten Wasserqualitätsparameter für Fische. Die Grenze der Ammoniumverträglichkeit variiert bei unterschiedlichen Fischarten.

TOXICITE AMMONIACALE: A certaines concentrations, lammoniaque est toxique envers les organismes aquatiques. Le degré de cette toxicité dépend du degré de dissociation ionique de lammoniaque qui est à son tour influencé par plusieurs paramètres tels que la température, le pH, la salinité, le taux de gaz carbonique et les particules en suspension dans leau. En ce qui concerne les poissons, ce facteur est le paramètre le plus important de la qualité de leau, après le taux doxygène. Le taux dammoniaque considéré comme to

TOXICIDAD AMONIACAL: A ciertas concentraciones, el amoniaco es tóxico para los organismos acuáticos. El grado de esta toxicidad depende del grado de disociación iónica del amoniaco que a su vez está bajo la influencia de varios parámetros tales como la temperatura, el pH, la salinidad, la tasa de gas carbónico y las partículas en suspensión en el agua. En cuanto a los peces, este factor el parámetro más importante de la calidad de agua, después de la tasa de oxígeno. La tasa de amoniaco considerada como tóxica varía

AMMONIAKKFORGIFTNING: Ammonium er lite giftig mens ammoniakk er giftig for akvatiske organismer selv ved lave konsentrasjoner. Giftigheten avhenger av den ioniske dissosieringen som igjen er avhengig av pH, temperatur, salinitet, faste stoffer som er løste og karbondioksid. I sjø ved normal saltholdighet og temperatur vil 2-4% av total ammonium foreligge som ammoniakk, likevekten mellom de to vil være relativt stabil og under slike forhold vil det normalt ikke være nødvendig å skille mellom de to. I ferskvann, eller

Was this helpful?
Intossicazione a seguito dall’assorbimento o ingestione di tossine o alghe che producono tossine; di solito associato a bloom di alghe blu-verdi o dinoflagellati.


ALGAL TOXICOSIS: Toxicity resulting from the uptake or ingestion of toxins or toxin-producing algae; usually associated with blooms of blue-green algae or dinoflagellates.

ΦΥΚΟΤΟΞΙΝΩΣΗ: Δηλητηρίαση οφειλόμενη στην λήψη ή την κατάποση τοξινών ή φυκών. Συνήθως σχετίζεται με την ανθιση των κυανοφυκών και των δινομαστιγωτών.

ALGENVERGIFTUNG: Eine Vergiftung, die durch die Aufnahme von Algengiften oder giftigen Algenprodukten hervorgerufen wird; gewöhnlich in Zusammenhang mit blau-grünen Algen- oder Dinoflagellatenblüten.

TOXICOSE ALGALE: Intoxication provoquée par labsorption ou lingestion de toxines ou dalgues toxiques; habituellement associées à des blooms dalgues bleue-vertes ou de dinoflagellés.

TOXICOSIS ALGAL: Intoxicación provocada por la absorción o ingestión de toxinas o de algas tóxicas; normalmente asociadas a blooms de algas verdes, azules o de dinoflagelados.

ALGEFORGIFTNING: Forgiftning forårsaket av opptak eller inntak av toksiner eller toksinproduserende alger. Vanligvis i sammenheng med oppblomstring av blågrønnalger eller dinoflagellater.

Was this helpful?
Qualunque sostanza velenosa (tossica).


TOXIN: Any poisonous (toxic) substance.

ΤΟΞΙΝΗ: Κάθε δηλητηριώδης (τοξική) ουσία.

GIFT(1): Jegliche giftige (toxische) Substanz.

TOXINE: Un poison, une substance toxique.

TOXINA: Veneno, sustancia tóxica.

TOKSIN (GIFT): Enhver giftig substans.

Was this helpful?
Tossine ritrovate nei molluschi come risultato di un bioaccumulo di tossine algali e metalli pesanti. Tali tossine sono responsabili della DSP (intossicazione diarroica da molluschi) e la PSP (intossicazione paralizzante da molluschi).


SHELLFISH TOXINS: Toxins found in shellfish as a result of bioaccumulation of algal toxins and heavy metals. These toxins can produce DSP (diarrhoetic shellfish poisoning ) and PSP (Paralytic shellfish poisoning)

ΤΟΞΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ: Τοξίνες που απαντούν στα θαλασσινά ως αποτέλεσμα της βιοσυσσώρευσης τοξινών από φύκη και βαρέα μέταλλα. Οι τοξίνες αυτές προκαλούν σε ορισμένες περιπτώσεις Διαρροιακή Δηλητηρίαση ή Παραλυτική Δηλητηρίαση.

MUSCHELGIFTE: Durch Bioakkumulation von Schwermetallen und Algengiften in Muscheln vorhandene Gifte. Diese Gifte können DSP (diahorretic shellfish poisoning) und PSP (paralytic shellfish poison) sowie andere Erkrankungen hervorrufen.

TOXINES DE COQUILLAGES: Toxines accumulées chez les coquillages résultant de la bioaccumulation de toxines algales ou de métaux lourds. Ces toxines induisent divers troubles chez lhomme, tels la toxicose diarrhéique ou la toxicose paralytique.

TOXINAS DE CONCHAS: Toxinas acumuladas en las conchas como resultado de la bioacumulación de toxinas algales o de metales pesados. Estas toxinas inducen diversos trastornos en el hombre, tales como toxicosis diarreica o toxicosis paralítica.

SKALLDYRGIFTER: Toksiner i skalldyr som er et resultat av bioakkumulering av algetoksiner og/eller tungmetaller. Disse toksinene kan gi DSP (diaretisk skalldyrforgiftning) og PSP (paralytisk skalldyrforgiftning).

Was this helpful?
Una tossina resa non tossica con un trattamento chimico.


TOXOID: A toxin rendered non-toxic by chemical treatment.

ΑΝΑΤΟΞIΝΗ: Τοξίνη η οποία μετατρέπεται σε μη τοξική με την επενέργεια μιας χημικής ουσίας.

TOXOID: Durch chemische Behandlung entgiftetes Toxin.

TOXOIDE: Toxine rendue non-toxique par traitement chimique.

TOXICOIDE: Toxina convertida en no tóxica por tratamiento químico.

TOKSOID: Et toksin som ufarliggjøres ved kjemisk behandling.

Was this helpful?
Piccoli canali di scolo presenti sulle spiagge, dopo una marea o una tempesta. Sono causati dal flusso d’acqua, imprigionata nella sabbia, verso il mare.


RILL MARKS: Tiny drainage channels in a beach caused by the flow seaward of water left in the sands of the upper part of the beach after the retreat of the tide or after the dying down of storm waves.

ΑΥΛΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ: Μικρές αποστραγγιστικές νεροσυρμές σε μια παραλία που δημιουργούνται από την ροή προς τη θάλασσα του νερού που έχει απομείνει στο ανώτερο τμήμα της παραλίας μετά την υποχώρηση της παλίρροιας ή μετά την παυση των μεγάλων κυμάτων σε περιόδους καταιγίδων.

RILLENMARKEN: Kleine Drainage-Kanäle im Strand, verursacht durch den Abfluß des Wassers seewärts im Sand in den oberen Teilen des Strandes, entweder nachdem die Tiden zurückgegangen sind oder nachdem Sturmwellen sich gelegt haben.

TRACES DE RUISSELLEMENT: Petits canaux de drainage sur une plage provoqués par le ruissellement vers la mer de leau restant sur la partie supérieure de la plage après le reflux de marée ou suite à lapaisement des vagues de tempête.

MARCAS DE RIACHUELO: Pequeñas marcas de canales en la playa provocando riachuelos que quedan en la parte superior de la playa después de bajar la marea o después de retirarse las olas de tempestad.

SANDRIBBER: Små dreneringskanaler i en strand dannet ved at vann som er igjen i sanden etter at sjøen har fjæret renner mot sjøen.

Was this helpful?
Colorante che viene aggiunto a materiali o che viene somministrato ad organismi, che permette losservazione del movimento o il progresso di una molecola o organismo in un sistema.


DYE TRACER: A dye which is added to materials or administered to organisms, permitting the monitoring of movement or progress through a system.

ΧΡΩΣΤΙΚΟΣ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣ: Χρωστική που προστίθεται σε υλικά ή χορηγείται σε οργανισμούς και επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας τους σε ένα σύστημα.

FARBMARKIERUNG: Ein Farbstoff, der Materialien oder Organismen zugesetzt wird, um den Verlauf oder die Bewegung feststellen zu können.

TRACEUR A COLORANT: Colorant qui est ajouté à des matériels ou administré à des organismes afin de contrôler ses déplacements à travers un système.

TRAZADOR DE TINTA: Colorante que se añade a materiales o se administra a organismos con el fin de controlar sus desplazamientos a través de un sistema.

KONTRASTVÆSKE: Fargestoff som tilsettes materialer eller blir gitt til organismer, som gjør det mulig å overvåke bevegelse eller utvikling gjennom et system.

Was this helpful?
Sintesi di una proteina su una matrice di mRNA.


TRANSLATION: Synthesis of protein on a mRNA-matrix.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σύνθεση πρωτεΐνης σε μήτρα mRNA.

TRANSLATION: Synthese von Protein an einer mRNA-Matrize.

TRADUCTION: Synthèse dune protéine sur une matrice dARN messager.

TRADUCCIÓN: Síntesis de una proteína en una matriz de ARN mensajero.

TRANSLASJON: Syntese av protein fra et mRNA.

Was this helpful?
Una mutazione puntuale, con sostituzione di basi appaiate che comporta la sostituzione di una purina con unaltra purina, o di una pirimidina con unaltra pirimidina.


TRANSITION: A base-pair substitution mutation resulting in the replacement of one purine by another purine, or of one pyrimidine by another pyrimidine.

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ: Μετάλλαξη υποκατάστασης ζεύγους βάσεων που προκύπτει απο την αντικατάσταση μιας πουρίνης από άλλη πουρίνη ή μιάς πυριμιδίνης από άλλη πυριμιδίνη.

TRANSITION: Mutation, Substitution, bei der ein Purin durch ein anderes Purin oder ein Pyrimidin durch ein anderes Pyrimidin ersetzt wurde.

TRANSITION: Mutation ponctuelle dans laquelle une purine est remplacée par une autre purine, ou une pyrimidine par une autre pyrimidine.

TRANSICIÓN: Mutación en la cual una purina es remplazada por otra purina, o una pirimidina por otra pirimidina.

TRANSISJON: Basepar substitusjonsmutasjon der et purin erstattes av et annet purin, eller et pyrimidin erstattes av et annet pyrimidin.

Was this helpful?
Una mutazione cromosomica caratterizzata dal cambiamento di posizione di un segmento cromosomico.


TRANSLOCATION: A chromosomal mutation characterized by a change in position of a chromosome segment.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ: Χρωμοσωμική μετάλλαξη χαρακτηριζόμενη από αλλαγή στην θέση ενός χρωμοσωμικού τμήματος.

TRANSLOKATION: Bei Chromosomen eine Umordnung, bei der sich ein Bruchstück von einem Chromosom löst und an ein anderes angeheftet wird.

TRANSLOCATION: Mutation génétique impliquant un changement de position dun segment chromosomial.

DESPLAZAMIENTO: Mutación genética que implica cambio de posición de un segmento cromosómico.

TRANSLOKASJON: Kromosommutasjon karakterisert ved forandring i posisjon av et kromosomsegment.

Was this helpful?
Rullo meccanico utilizzato per avvolgere reti di grandi dimensioni (reti a strascico, reti a sacco etc.)


TRANSPORTER: Wide, powered spool (often hydraulic) over which a trawl or salmon purse seine net is wound when being hauled.

ΡΑΟΥΛΟ (3): (=ΤΥΜΠΑΝΟ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ).Μεγάλο υδραυλικό καρούλι γύρω στο οποίο τυλίγεται η τράτα, το δίχτυ του γρι-γρι ή το δίχτυ.

TRANSPORTER: Aus dem Englischen direkt übersetzt, um Deutschen jedoch mit anderer Bedeutung. Zumeist hydraulisch angetriebene Speichertrommel zur Aufnahme der Jager und des gesamten Netzes.

TAMBOUR DE CHALUT: Tambour, entrainé mécaniquement, servant à virer ou à emmagasiner un filet de grande dimension (chalut, filet maillant, senne).

TRANSPORTADOR: Tambor, carrete mecánico, que sirve para enrollar o almacenar una red de grandes dimensiones.

TRANSPORTER: Finnes ikke på norsk. Bred, kraftdreven (ofte hydraulisk) trommel som tral eller snurpenot rulles opp pa nar den dras inn.

Was this helpful?
Una sequenza di DNA che puo essere trasposto, che veicola uno o piu geni nella cui parte finale sono presenti sequenze dinserzione identiche, le quali conferiscono la capacita di trasposizione da una posizione ad unaltra.


TRANSPOSON: A transposable DNA sequence carrying one or more genes bounded at each end by identical insertion sequences, which confer the ability to move from one location to another.

ΜΕΤΑΘΕΤΟΝΙΟ, ΜΕΤΑΘΕΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Μεταθετή αλληλουχία DNA φέρουσα ένα ή περισσότερα γονίδια οριζόμενη σε κάθε άκρο από ταυτόσημες αλληλουχίες παρεμβολής, οι οποίες την καθιστούν ικανή να μετακινείται από μια θέση σε μιά άλλη.

TRANSPOSON: DNA-Sequenz, die ein oder mehrere Gene besitzt, deren Enden durch identische Sequenzen markiert sind, und die es ihr ermöglichen, sich an einer neuen Stelle ins Genom einzubauen.

TRANSPOSON: Séquence d ADN transposable portant un ou plusieurs gènes, encadrée de séquence dinsertion identique permettant un changement de localisation.

TRANSPOSÓN: Secuencia de ADN que lleva un o varios genes, con una secuencia de inserción idéntica que permite un cambio de localización.

TRANSPOSON: Transporterbar DNA-sekvens som kan bevege seg mellom plasmider, og mellom plasmid og bakterie kromosom. Er kjent for å transportere antibiotikaresistensgener mellom genetiske strukturer.

Was this helpful?
Una mutazione per sostituzione di basi appaiate che consiste nella sostituzione di una purina con una pirimidina, o viceversa.


TRANSVERSION: A base-pair substitution mutation resulting in the replacement of a purine by a pyrimidine, or vice versa.

ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ: Μετάλλαξη υποκατάστασης ζεύγους βάσεων που έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση μιάς πουρίνης από μιά πυριμιδίνη ή αντίστροφα.

TRANSVERSION: Mutation, bei der ein Purin durch ein Pyrimidin oder ein Pyrimidin durch ein Purin ersetzt wird.

TRANSVERSION: Mutation ponctuelle consécutive à la substitution, dans la molécule ADN, dune base purique par une base pyrimidique et vice versa.

TRANSVERSIÓN: Mutación puntual consecutiva a la sustitución en la molécula de ADN, de una base de purina por una base de pirimidina y viceversa.

TRANSVERSJON: Basepar substitusjonsmutasjon som resulterer i at purin erstattes med pyrimidin, eller omvendt.

Was this helpful?
Effetto che si osserva in certi organismi diploidi, per esempio drosofila, quando in alcuni eterozigoti viene traslocato un allele capace di determinare unalterazione fenotipica.


TRANSVECTION: The influence of one allele at a gene locus on the corresponding allele of the homologous chromosome during synapsis.

TRANSVECTION: Επίδραση ενός αλληλόμορφου ενός γονιδιακού τόπου στο αντίστοιχο αλληλόμορφο του ομόλογου χρωμοσώματος κατά τη σύναψη.

TRANSVEKTION: Einfluß eines Genlocus auf die Aktivität eines Allels auf dem homologen Chromosom während der Synapsis.

TRANSVECTION: Linfluence que peut avoir un allèle dun locus génique sur lallèle correspondant sur un chromosome homologue pendant la synapsis.

TRANSVECCIÓN: Influencia que puede tener un alelo de un locus genético sobre el alelo correspondiente en el cromosoma homólogo durante la sinapsis cromosómica.

TRANSVEKSJON: Påvirkning fra et allel på det korresponderende allelet på det homologe kromosomet under synapsis (q.v.).

Was this helpful?
Una tecnica di pesca per mezzo del quale pesci saltatori (per esempio, la triglia) e pesci volanti sono attratti alla superficie dell’acqua e intrappolati in cassette, zattere, barche e reti a veranda.


AERIAL TRAP: A fishing technique whereby jumping fish (e.g. mullet) and gliding fish (flying fish) are driven to the water surface and caught in boxes, rafts, boats and nets (veranda nets).

ΒΟΛΟΔIΧΤΑ ή ΑΕΡΟΠΑΓIΔΕΣ: Αλιευτική τεχνική βάσει της οποίας τα ψάρια που πηδούν έξω από το νερό (π.χ. κέφαλοι) και τα ανεμοπορούντα ψάρια (χελιδονόψαρα) μπορούν να πιαστούν στην επιφάνεια του νερού σε δοχεία, σχεδίες, σαλτσιέρες (σκεύος σε σχήμα βάρκας) και δίχτυα (καλαμωτές).

FANGKÄSTEN ÜBER WASSER: Eine Fangmethode, bei der springende Fische (z.B. Meeräschen) und gleitende Fische (z.B. fliegende Fische) über der Wasseroberfläche in Kästen, Flößen, Booten und Netzen (Veranda-Netz) gefangen werden können.

PIEGE AERIEN: Les poissons sauteurs (par exemple, mulets) ou poissons volants (exocets) peuvent être capturés à la surface dans des caisses, nattes ou bateaux, ainsi que dans des filets (appelés "sautades", "cannasses" ou "vérandas").

TRAMPA AÉREA: Trampa para peces saltadores (por ejemplo, mújol o salmonete) o peces voladores que pueden ser capturados en la superficie de agua en jaulas, balsas, barcos y redes (redes veranda).

LUFTFELLE: En fangstmetode der hoppende fisker (multer) og glidende fisker (flyvefisk) fanges i vannoverflaten i kasser, på flåter, båter og i nett (”verandanett”). Brukes ikke i Norge.

Was this helpful?
Un attrezzo da pesca da posizionare vicino alla riva costituito da una serie di tunnel, con imboccature tenute aperte da cerchi che si aprono uno nellaltro e infine si chiudono in un sacco finale a fondo chiuso. Questo tipo di rete, del quale ci sono diverse variazioni, e posta sul fondo ancorata ad un corpo morto.


COUNTER-CURRENT TRAP: An inshore fishing apparatus consisting of a series of funnels, with mouths kept open by hoops, opening into each other and finally closing into a sack forming a trap. This type of net, of which there are many variations, is fastened to the bottom.

ΑΝΤIΘΕΤΟΥ ΡΟΗΣ ΠΑΓIΔΑ: Παράκτιο αλιευτικό εργαλείο αποτελούμενο απο μια σειρά χωνιών, των οποίων τα στόμια κρατούνται ανοικτά με σύρμα. Τα χωνιά αυτά ανοίγουν μέσα στο άλλο και τελικά καταλήγουν σε ένα σάκκο όπου παγιδεύονται τα ψάρια. Αυτός ο τύπος διχτυού, του οποίου υπάρχουν πολλές παραλλαγές, στερεώνεται στο βυθό.

FANGFALLE IM GEGENSTROMPRINZIP: Ein Fanggerät, das in Ufernähe aufgebaut und am Boden befestigt wird. Oberbegriff für eine Vielzahl von Geräten wie Fangbauten, Fischzäune, Labyrinthbauten, Fallen im eigentlichem Sinn, Schwerkraftfallen, Schlingen aus diversen Werkstoffen und Reusen unterschiedlichster Bauart.

PIEGE A CONTRE-COURANT: Engin fixe le plus souvent calé sur le fond. Comporte en général une chambre munie dune ou plusieurs ouvertures de forme spécialement étudiée pour ne permettre que lentrée des animaux à capturer et en interdire la sortie. Ce type de piège, comportant de nombreuses variations est maintenu au fond.

TRAMPA A CONTRA CORRIENTE: Aparato fijado a menudo en el fondo. Incluye en general una cámara con una o varias aperturas dispuestas de forma especial para permitir sólo la entrada de animales que se quiere capturar y evitar su salida. Este tipo de trampa que incluye muchas variedades se mantiene siempre en el fondo.

MOTSTRØMSFELLE: Samlebetegnelse for faststående redskaper, bestående av en serie med nettrakter. Hver trakt åpner inn i neste, og fører fisken inn i en avsnøret pose. Traktene holdes åpne av store ringer av jern eller annet materiale.

Was this helpful?
La sintesi di molecole di DNA complementari alla sequenza di molecole di RNA utilizzando come stampo la sequenza di basi di quest’ultimo. Questo processo richiede un enzima noto come DNA polimerasi RNA dipendente (trascrittasi inversa) ed un primer.


REVERSE TRANSCRIPTASE: Reverse transcription, the synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template, requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΑΝΣΚΡΙΠΤΑΣΗ: Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

UMKEHRTRANSKRIPTASE: Die Synthese eines DNA-Moleküls, das komplemtär zu einem RNA-Molekül ist, wobei die Sequenz des letzteren als Basis für das Template benutzt wird. Dieser Prozess benötigt ein Enzym, das als eine RNA-abhängige DNA-Polymerase bezeichnet wird (Umkehrtranskriptase) und einen Primer.

TRANSCRIPTASE INVERSE: La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice. Ce procédé nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRANSCRIPCIÓN REVERSA: La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).

REVERS TRANSKRIPTASE: Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.

Was this helpful?
Sintesi dell RNA sulla matrice del DNA.


TRANSCRIPTION: RNA synthesis at a DNA matrix.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ: Σύνθεση RNA σε μία μήτρα DNA.

TRANSKRIPTION: RNA-Synthese an einer DNA-Matrize.

TRANSCRIPTION: Ce terme est habituellement réservé à la synthèse dARN à partir dune matrice dADN.

TRANSCRIPCIÓN: Síntesis de ARN a partir de una matriz de AND.

TRANSKRIPSJON: RNA syntese fra DNA.

Was this helpful?
La sintesi di molecole di DNA complementari alla sequenza di molecole di RNA utilizzando come stampo la sequenza di basi di quest’ultimo. Questo processo richiede un enzima noto come DNA polimerasi RNA dipendente (trascrittasi inversa) ed un primer.


REVERSE TRANSCRIPTION: The synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template. This process requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (RT): Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

UMKEHRTRANSKRIPTION: Die Synthese eines DNA-Moleküls, das komplemtär zu einem RNA-Molekül ist, wobei die Sequenz des letzteren als Basis für das Template benutzt wird. Dieser Prozess benötigt ein Enzym, das als eine RNA-abhängige DNA-Polymerase bezeichnet wird (Umkehrtranskriptase) und einen Primer.

TRANSCRIPTION, INVERSE : La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice, nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRANSCRIPTASA INVERSA: La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).

REVERS TRANSKRIPSJON: Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.

Was this helpful?
Trasporto delle larve di ostrica prodotte (allo stadio di pediveliger), per la semina su substrati adatti al loro insediamento.


REMOTE SETTLING: Shipping of cultured larval oysters still in the pediveliger stage, for final settlement on suitable substrate (cultch).

ΤΗΛΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μεταφορά καλλιεργούμενων προνυμφών στρειδιών που βρίσκονται ακόμη στο προ-πεπλοφόρο στάδιο, γιά τελική εγκατάσταση στο κατάλληλο υπόστρωμα.

AUSBRINGUNG; VERSETZUNG: Das Verschiffen von kultivierten larvalen Austern, die sich noch im Pediveliger- Stadium befinden, zur endgültigen Festsetzung auf geeignetem Substrat.

TELECAPTAGE: Envoi de naissain dhuîtres décloserie, au stade pédiveligère, destiné au captage sur un substrat préparé (capteur).

TELECAPTURA: Envío de larvas de ostras todavía en estado pediveliger para ser capturadas por un sustrato preparado (captador).

FJERN BUNNSLAING: Transport av oppdrettede osterslarver (pediveliger stadiet) til omrader der skal bunnsla på passende substrat.

Was this helpful?
Lassimilazione diretta di un DNA esogeno da parte di una cellula vivente che porta alla ricombinazione tra i due tipi di DNA.


TRANSFORMATION: The direct assimilation of exogenous DNA by a living cell, leading to recombination between the two DNA types.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Η άμεση αφομοίωση εξωγενούς DNA από ένα ζωντανό κύτταρο που οδηγεί στον ανασυνδυασμό μεταξύ δύο τύπων DNA.

TRANSFORMATION: Das direkte Einführen exogener DNS in eine lebende Zelle; führt zu einer Rekombination der DNS.

TRANSFORMATION: Introduction de lADN exogène dans une cellule vivante dont lincorporation conduit à lélaboration dun phénotype altéré.

TRANSFORMACIÓN: Introducción del ADN exógeno en una célula viva cuya incorporación induce la elaboración de un fenotipo alterado.

TRANSFORMASJON: Direkte opptak av eksogent DNA av en levende celle, forer til en rekombinasjon mellom det fremmede DNA og cellens eget DNA.

Was this helpful?
Il passaggio di un agente patogeno da un individuo allaltro. Trasmissione orizzontale: qualunque passaggio di un agente patogeno tra individui tranne il caso particolare di trasferimento da genitore alla progenie coi processi riproduttivi.


TRANSMISSION: The transfer of a disease agent from one individual to another. Transmission, horizontal: any transfer of a disease agent between individuals except for the special case of parent-to-progeny transfer via reproductive processes.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Μεταφορά ενός νοσογόνου παράγοντα από ένα άτομο σένα άλλο. Μετάδοση, οριζόντια: Μεταφορά ενός νοσογόνου μεταξύ ατόμων, εκτός από την ειδική περίπτωση μεταφοράς από γονείς σε απογόνους μέσω των αναπαραγωγικών διεργασιών. Πρβλ. κάθετη μετάδοση.

TRANSMISSION: Die Übertragung eines Krankheitserregers von einem Individuum auf ein anderes; horizontale Transmission: die Übertragung von Krankheitserregern auf ein anderes Individuum durch Geschlechtsprodukte, mit Ausnahme der Übertragung von Eltern auf ihre Nachkommen.

TRANSMISSION: Le transfert dun agent pathogène dun individu à un autre. La transmission horizontale est la transmission entre deux individus à lexception de la transmission entre un père ou une mère et sa progéniture par lintermédiaire des processus de la reproduction.

TRANSMISIÓN: Traspaso de un agente patógeno de un individuo a otro. La transmisión horizontal es la transmisión entre dos individuos a excepción de la transmisión entre padre o madre y su descendencia (transmisión vertical) mediante los procesos de reproducción; cf. transmisión vertical.

OVERFØRING: Overføring av et sykdomsfremkallende agens fra et individ til et annet. Horisontal overføring: Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom individer, unntatt overføring fra foreldre til avkom via egg/sperm. Jfr. vertikal overføring.

Was this helpful?
Ogni processo col quale i patogeni sono trasferiti da organismo ad organismo. Ci sono due principali modalita, cioe verticale (vedi) e orizzontale (vedi).


TRANSMISSION OF DISEASE: Any process by which pathogens are transported from organism to organism. There are two main categories, i.e. vertical and horizontal.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Διεργασία με την οποία παθογόνα μεταφέρονται από οργανισμό σε οργανισμό. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες μετάδοσης: η κάθετη (βλ.λ) και η οριζόντια.

KRANKHEITSÜBERTRAGUNG: Jeder Prozeß, bei dem Pathogene von einem Organismus auf einen anderen übertragen werden. Es gibt zwei Hauptübertragungsarten, vertikal und horizontal.

TRANSMISSION DUNE MALADIE: Relatif à tout processus par lintermédiaire duquel un agent pathogène est transmis dun organisme à un autre. Il existe deux catégories principales; verticale et horizontale.

TRANSMISIÓN DE ENFERMEDAD: Relativo a los procesos mediante los cuales un agente patógeno es transmitido de un organismo a otro. Existen dos categorías principales; vertical y horizontal.

SYKDOMSOVERFØRING: Enhver prosess der sykdomsfremkallende agens overføres mellom organismer. To hovedkategorier, dvs vertikal og horisontal.

Was this helpful?
Modalità di trasmissione nella quale la malattia viene trasmessa dallacqua allaria o per mezzo di un ospite intermedio ad altri individui.


HORIZONTAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which the disease is transmitted through water/air or intermediate hosts to other individuals.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μετάδοση μιας ασθένειας μέσω του νερού ή του αέρα ή ενδιάμεσων ξενιστών σε άλλα άτομα. Πρβ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

HORIZONTALE KRANKHEITSÜBERTRAGUNG: Eine Art der Krankheitsübertragung, bei der die Krankheit durch Wasser/Luft oder Zwischenwirte übertragen wird.

MALADIE A TRANSMISSION HORIZONTALE: Se dit dun processus dans lequel la maladie est transmise par leau ou lair, ou par lintermédiaire dautres individus.

ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN HORIZONTAL: Dícese de un proceso en el cual la enfermedad es transmitida por agua o aire, o mediante otros individuos; cf. enfermedad de transmisión vertical.

HORISONTAL SMITTEOVERFØRING : Når sykdommer overføres til andre individer gjennom luft, vann eller mellomverter. Jfr. vertikal smitteoverføring.

Was this helpful?
Modalita di trasmissione di una malattia in cui i genitori infetti generano prole infetta alla nascita.


VERTICAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which infected parents, in a cross, produce offspring infected at birth.

ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μέθοδος μετάδοσης ασθένειας κατά την οποία γονείς που έχουν μολυνθεί, παράγουν απογόνους που φέρουν την ασθένεια από την γέννησή τους. Πρβλ. Οριζόντια μετάδοση ασθένειας.

VERTIKALE KRANKHEITSVERTEILUNG: Eine Form der Krankheitsausbreitung, bei der infizierte Elterntiere die Nachkommen bei der Geburt infizieren.

TRANSMISSION VERTICALE DUNE MALADIE: Moyen de transmission dune maladie dans lequel les parents infectés engendrent des jeunes déja atteintents de cette maladie à la naissance.

TRANSMISIÓN VERTICAL DE ENFERMEDAD: Medio de transmisión de una enfermedad en la cual los padres infectados engendran jóvenes alcanzados por la enfermedad al nacer.

VERTIKAL SMITTEOVERFØRING: Prosess der sykdom overføres fra foreldre til avkom via egg og melke. Jfr. horisontal smitteoverføring.

Was this helpful?
Il movimento dell’acqua oceanica causato dal vento che soffia stabilmente sulla superficie dell’acqua; se la corrente provocata dal vento interessa tutta la profondità, c’è un trasporto netto dell’acqua che avviene a 90° rispetto alla direzione del vento. Questa forza ad angolo retto causa un significativo movimento dell’acqua superficiale (il flusso è verso destra nell’emisfero settentrionale e verso sinistra nell’emisfero meridionale) che provoca fenomeni sia di correnti ascendenti, sia di c


EKMAN TRANSPORT: The movement of ocean water caused by wind blowing steadily over the surface; if the wind drift current is integrated over all depths, there is then a net transport of water which occurs at 900 to the wind direction. This right-angle forcing causes significant movement of surface water (i.e. the flow is to the right in the Northern Hemisphere and to the left in the Southern Hemisphere) with the resulting phenomena of both upwelling and downwelling, depending on wind direction and geog

ΡΕΥΜΑΤΑ EKMAN: Η κίνηση του θαλάσσιου νερού, η οποία προκαλείται από ανέμους που πνέουν σταθερά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η μαθηματική ολοκλήρωση ενός ανεμογενούς ρεύματος ως προς το συνολικό βάθος δείχνει ότι υπάρχει καθαρή μεταφορά νερού προς κατεύθυνση που σχηματίζει γωνία 10ο προς την κατεύθυνση ανέμου. Η υπό ορθή γωνία ασκούμενη δύναμη, σε συνδυασμό με την δύναμη Conolis, δημιουργούν σημαντικά επιφανειακά ρεύματα με φορά, στο Βόρειο Ημισφαίριο, προς τα δεξιά και, στο Νότιο Ημισφαίριο, προς

EKMANTRANSPORT: Die durch stetigen Wind über die Wasseroberfläche erzeugte Meeresströmung. Wird die windgetriebene Strömung über alle Wassertiefen integriert, so erhält man einen Netto-Wassertransport im 900 -Winkel zur Windrichtung. Diese im rechten Winkel wirkende Kraft erzeugt signifikante Bewegungen des Oberflächenwassers (nach rechts zur Windrichtung auf der Nordhalbkugel, auf der Südhalbkugel durch die Corioliskraft nach links abgelenkt), die sowohl Auftrieb als auch Abtrieb, je nach Windrichtu

TRANSPORT DECKMAN: Mouvement de leau dans locéan causé par un vent soufflant fortement sur la surface; quand le courant provoqué par le vent sapplique sur toute la profondeur, il y a un net transport de leau qui se fait à 900 de la direction du vent (cest-à-dire, que ce flux est vers la droite dans lhémisphère nord et vers la gauche dans lhémisphère sud) avec comme phénomène résultant une remontée en surface ou une descente en profondeur suivant la direction du vent et la zone géographique.

TRANSPORTE DE ECKMAN: Movimiento de agua en el océano causado por viento que sopla fuertemente sobre la superficie; cuando la corriente provocada por el viento llega a toda la profundidad, se produce un transporte neto de agua en una dirección de 900 respecto a la dirección del viento (es decir, un flujo hacia la derecha en el hemisferio norte y hacía la izquierda en el hemisferio sur) y como resultado se da un fenómeno de subida en la superficie o bajada en las profundidades según la dirección del viento

EKMAN TRANSPORT: Bevegelsen av havvann grunnet vind som blåser jevnt på overflaten. Dersom den vinddrevne strømmen er integrert til alle dyp er det en netto transport av vann 900 fra vindretningen. Denne rettvinklete kraften fører til signifikant bevegelse av overflatevann (dvs at strømmen går til høyre på nordlig halvkule, og til venstre på sørlig halvkule), noe som fører til både oppstrømning og nedstrømning, avhengig av både vindretning og geografi.

Was this helpful?
Materiale trasportato sul litorale per mezzo delle onde e delle correnti.


LITTORAL DRIFT: Wave and current-mediated transportation of material in the littoral zone.

ΕΡΜΑIΑ ΥΛIΚΑ: Τα υλικά που μεταφέρονται στην παράκτια ζώνη υπό την επίδραση των κυμάτων και ρευμάτων.

LITORALDRIFT: Eine besondere Form des Materialtransports, wobei sich das Material in der Litoralzone unter Einfluß von Wellen und Strömungen bewegt.

LAISSES: Matériaux entrainés sur le littoral par les vagues et les courants.

DERIVA LITORAL: Materiales arrastrados en el litoral por olas y corrientes.

MATERIALTRANSPORT (I STRANDSONA): Bølge- og strømmediert transport av materialer i kystbeltet.

Was this helpful?
Un tipo di trattamento terapeutico o profilattico usato frequentemente per gli allevamenti dei pesci nei bacini. Le basse concentrazioni dei trattamenti vengono riversati e dispersi nellambiente con processi naturali.


LONG BATH: A type of bath frequently used in fish-pond treatment. Low concentrations of the treatment are applied and allowed to disperse by natural processes.

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΛΟΥΤΡΟ: Τύπος λουτρού που συχνά χρησιμοποιείται στην θεραπεία ψαριών σε δεξαμενές. Προστίθενται χαμηλές συγκεντρώσεις της θεραπευτικής ουσίας και αφήνονται να διαχυθούν με φυσικές διεργασίες.

LANGZEITBAD: Form eines Bades, das häufig bei der Behandlung von Fischteichen eingesetzt wird. Geringe Konzentrationen der Behandlungsmittel werden angewendet. Die ausgebrachten Mengen verteilen sich auf natürliche Weise.

BASSIN DE TRAITEMENT: Bassin long fréquemment utilisé dans la culture de poissons en bassin. Des faibles doses de produits sont déversées et se dispersent par processus naturels.

BAÑO DE TRATAMIENTO: Tipo de baño frecuentemente utilizado en el cultivo de peces en estanques. Bajas concentraciones de los productos de tratamiento se echan en el agua y se dispersan por un proceso natural.

LANGTIDSBAD (BADEBEHANDLING): Type bad ofte brukt ved behandling av fiskedammer. Lave konsentrasjoner av behandlingsmiddelet tilsettes, og det får sprer seg gjennom naturlige prosesser.

Was this helpful?
(1) La gestione medica di una malattia o di un disturbo. (2) Correzione di uno squilibrio ambientale (p. es. disinfezione con calce degli stagni, depurazione del liquame).


TREATMENT: (1) The medical management of a disease or disorder as a whole. (2) Correcting an environmental imbalance (e.g pond liming, wastewater purification).

ΘΕΡΑΠΕIΑ: (1) Iατρική αγωγή για την θεραπεία μιας ασθένειας ή μιας διαταραχής. (2)ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ: Διόρθωση μιας περιβαλλοντικής ανισορροπίας (με π.χ. ασβέστωση υδατοδεξαμενών, καθαρισμό αποβλήτων)

BEHANDLUNG: (1) Die medizinische Bekämpfung einer Krankheit oder Störung im allgemeinen. (2) Die Korrektur eines Ungleichgewichtes in der Umwelt (z. B. das Kalken eines Teiches zur pH-Stabilisierung; Abwasserbehandlung).

TRAITEMENT: (1) Lensemble de la gestion médicale dune maladie ou affection. (2) La correction dune déséquilibre de lenvironnement (par exemple lajout de chaux aux étangs piscicoles, le traitement des eaux usées).

TRATAMIENTO: (1) Gestión sanitaria de una enfermedad o infección. (2) Corrección de desequilibrio ambiental (por ejemplo añadir caliza a estanques de cultivo, tratamientos de aguas usadas).

BEHANDLING: (1) Den helhetlige medisinske behandlingen av en sykdom. (2) Rette på miljømessig ubalanse (f.eks. kalking av oppdrettsdammer og rensing av spillvann).

Was this helpful?
Un metodo per applicare un trattamento ectopico (esterno) ai pesci: piccoli numeri per volta vengono immessi in un bagno di soluzione di trattamento per un periodo di tempo breve.


BATH TREATMENT: A method for applying an ectopic (external) treatment to fish, where small numbers are placed in a bath of treatment solution for a short period of time.

ΘΕΡΑΠΕΥΤIΚΟ ΛΟΥΤΡΟ: Μέθοδος που εφαρμόζεται για εξωτερική θεραπεία του ψαριού. Κατά την μέθοδο αυτή ένας μικρός αριθμός ψαριών τοποθετείται σε ένα λουτρό του θεραπευτικού διαλύματος για μια σύντομη χρονική περίοδο.

BADEN: Eine Methode, um Fische äußerlich zu behandeln, bei der jeweils einige eine bestimmte Zeit lang in ein Bad mit einer bestimmten Lösung gesetzt werden.

BALNEATION: Méthode dapplication dun traitement externe aux poissons lorsquils sont placés en petit nombre dans une solution traitante pour une courte période.

BAÑO: Método de aplicación de un tratamiento externo para peces, normalmente en números reducidos dentro de un recipiente con la solución de tratamiento para un periodo de corta duración.

BADEBEHANDLING: Metode for å anvende en utvendig behandling på fisk, der et lavt antall blir badet i en blanding av vann og behandlingsmiddel over en kort tidsperiode.

Was this helpful?
Termine usato per descrivere uno qualsiasi dei trattamenti fisici (calore/ pressione) o metodi (irradiazione) applicati alle uova di pesce che vengono impiegati a) o per separare i resti delle uova morte b) o per creare triploidi.


SHOCK TREATMENT: Term used to describe any of a number of physical (heat/pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

ΘΕΡΑΠΕIΑ ΜΕ ΚΛΟΝIΣΜΟ (ΣΟΚ): Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

SCHOCKBEHANDLUNG: Allgemeiner Begriff, der eine ganze Reihe von physikalischen Behandlungen (Hitze/Druck) oder Prozeduren (Bestrahlung) umfaßt, die auf Fischeier angewandt werden; (a) um entweder fruchtbare von toten Eiern zu trennen (mechanisch) oder (b) um triploide Nachkommen zu erzeugen.

TRAITEMENT PAR CHOC: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

TRATAMIENTO POR CHOQUE: Término que agrupa un número de tratamientos físico-químicos (calor, presión, irradiación por ejemplo) utilizado con el fin de (a) separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma o (b) inducir triploide.

SJOKKBEHANDLING: Anvendelse av fysisk (f.eks. mekanisk risting, trykk eller temperatur) eller kjemisk sjokk på egg fra akvatiske organismer for å indusere triploidi. I Norge brukes betegnelsen for sjokkbehandling av rogn fra laksefisk, for å sortere ut ubefruktet rogn (solegg).

Was this helpful?
Termine usato per vari tipi di reti di piccola dimensione ; una rete usata per il trasferimento dei pesci catturati durante la pesca in altura. Si utilizza o completamente a mano o in parte a mano e in parte a verricello. In acquacoltura viene anche impiegata per la cattura dei pesci dalle gabbie galleggianti, in vasca e nei canali.


DIPNET: Includes various types of scoop, brailer, spoon net, brail net, hand brailer; a net used for transferring the catch of a deep-sea seine after it has been brought alongside. It is operated either entirely by hand, or partly by hand and partly by power. In aquaculture it is also used to catch fish in large cages, tanks and raceways.

ΑΠΟΧΗ: Δίχτυ που χρησιμοποιείται για την μεταφόρτωση του αλιεύματος από ένα δίχτυ ανοικτής θαλάσσης, το οποίο έχει ανασυρθεί στο πλευρό των πλοίων. Ο χειρισμός είναι είτε εξ ολοκλήρου χειροκίνητος, είτε εν μέρει χειροκίνητος και εν μέρει μηχανικός. Στην ιχθυοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται επίσης για να πιάνονται τα ψάρια από μεγάλους κλωβούς ή δεξαμενές.

KESCHER: Ein Netz, das in der Fischerei gewöhnlich für die Überführung eines Fanges aus einem Großnetz benutzt wird, nachdem dieses längsseits zum Schiff verholt war. Es kann entweder völlig von Hand eingesetzt werden, teilweise auch anders. In der Aquakultur auch zur Entnahme von Fischen in Netzgehegen, Becken und Rinnen eingesetzt.

EPUISETTE: Haveneau; salabarde; salabre; filet en forme de poche, monté sur une armature circulaire fixée à lextrémité dun manche. Epuisette de grande taille, manoeuvrée manuellement ou mécaniquement, servant au transfert de la capture du filet du bateau sur un senneur. En aquaculture, elle est utilisée pour capturer des poissons dans de grands cages, bassins ou raceways.

SALABRE: Malla en forma de bolsillo montada sobre una armadura circular fija al extremo de un mango. En pesca se usan salabres de gran talla, usado manualmente o mecánicamente para transferir la captura de la red de un barco. En acuicultura, se utiliza habitualmente para capturar peces en grandes jaulas, estanques o canales.

HÅV: Betegnelse som brukes om en mengde ulike notposer som brukes til å fange fisk i ulike innhegninger, f.eks. oppdrettskar, oppdrettsmerder eller ulike typer nøter brukt i kommersielt fiske (rundhåv eller flathåv). Kan betjenes med håndmakt eller ved en kombinasjon av håndmakt og maskinkraft.

Was this helpful?
Termine usato per vari tipi di reti di piccola dimensione ; una rete usata per il trasferimento dei pesci catturati durante la pesca in altura. Si utilizza o completamente a mano o in parte a mano e in parte a verricello. In acquacoltura viene anche impiegata per la cattura dei pesci dalle gabbie galleggianti, in vasca e nei canali.


BRAILER: A net used for transferring the catch of a deep-sea seine after it has been brought alongside. It is operated either entirely by hand, or partly by hand and partly by power. In aquaculture it is also used to catch fish in large cages, tanks and raceways.

ΑΠΟΧΗ-ΚΟΦΑ: Δίχτυ που χρησιμοποιείται για την μεταφόρτωση του αλιεύματος από ένα δίχτυ ανοικτής θαλάσσης, το οποίο έχει ανασυρθεί στο πλευρό των πλοίων. Ο χειρισμός είναι είτε εξ ολοκλήρου χειροκίνητος, είτε εν μέρει χειροκίνητος και εν μέρει μηχανικός. Στην ιχθυοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται επίσης για να πιάνονται τα ψάρια από μεγάλους κλωβούς ή δεξαμενές.

BRAILER (KESCHER): Kein entsprechender deutscher Begriff verfügbar. Ein Netz, das in der Fischerei gewöhnlich für die Überführung eines Fanges aus einem Großnetz benutzt wird, nachdem dieses längsseits zum Schiff verholt war. Es kann entweder völlig von Hand eingesetzt werden, teilweise auch anders. In der Aquakultur auch zur Entnahme von Fischen in Netzgehegen, Becken und Rinnen eingesetzt.

BRAILER(EPUISETTE): Il nexiste pas déquivalent en francais. Haveneau; salabarde; salabre; filet en forme de poche, monté sur une armature circulaire fixée à lextrémité dun manche. Epuisette de grande taille, manoeuvrée manuellement ou mécaniquement, servant au transfert de la capture du filet du bateau sur un senneur. En aquaculture, elle est utilisée pour capturer des poissons dans de grands cages, bassins ou raceways.

BRAILER (SALABRE): No tiene equivalente en castellano. Malla en forma de bolsillo montada sobre una armadura circular fija al extremo de un mango. En pesca se usan salabres de gran talla, usado manualmente o mecánicamente para transferir la captura de la red de un barco. En acuicultura, se utiliza habitualmente para capturar peces en grandes jaulas, estanques o canales.

FLATHÅV : Brukes til å ta fangst ombord i båt ved notfiske.

Was this helpful?
Termine usato per vari tipi di reti di piccola dimensione ; una rete usata per il trasferimento dei pesci catturati durante la pesca in altura. Si utilizza o completamente a mano o in parte a mano e in parte a verricello. In acquacoltura viene anche impiegata per la cattura dei pesci dalle gabbie galleggianti, in vasca e nei canali.


BRAIL NET: A net used for transferring the catch of a deep-sea seine after it has been brought alongside. It is operated either entirely by hand, or partly by hand and partly by power. In aquaculture it is also used to catch fish in large cages, tanks and raceways.

ΑΠΟΧΗΣ ΔIΧΤΥ: Δίχτυ που χρησιμοποιείται για την μεταφόρτωση του αλιεύματος από ένα δίχτυ ανοικτής θαλάσσης, το οποίο έχει ανασυρθεί στο πλευρό των πλοίων. Ο χειρισμός είναι είτε εξ ολοκλήρου χειροκίνητος, είτε εν μέρει χειροκίνητος και εν μέρει μηχανικός. Στην ιχθυοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται επίσης για να πιάνονται τα ψάρια από μεγάλους κλωβούς ή δεξαμενές.

BRAIL NET (KESCHER): Kein entsprechender deutscher Begriff verfügbar. Ein Netz, das in der Fischerei gewöhnlich für die Überführung eines Fanges aus einem Großnetz benutzt wird, nachdem dieses längsseits zum Schiff verholt war. Es kann entweder völlig von Hand eingesetzt werden, teilweise auch anders. In der Aquakultur auch zur Entnahme von Fischen in Netzgehegen, Becken und Rinnen eingesetzt.

BRAIL NET (EPUISETTE): Il nexiste pas déquivalent en francais. Haveneau; salabarde; salabre; filet en forme de poche, monté sur une armature circulaire fixée à lextrémité dun manche. Epuisette de grande taille, manoeuvrée manuellement ou mécaniquement, servant au transfert de la capture du filet du bateau sur un senneur. En aquaculture, elle est utilisée pour capturer des poissons dans de grands cages, bassins ou raceways.

BRAIL NET (SALABRE): No tiene equivalente en castellano.Salabre, malla en forma de bolsillo montada sobre una armadura circular fija al extremo de un mango. En pesca se usan salabres de gran talla, usado manualmente o mecánicamente para transferir la captura de la red de un barco. En acuicultura, se utiliza habitualmente para capturar peces en grandes jaulas, estanques o canales.

RUNDHÅV: Brukes til å ta fangst ombord i båt fra snurpenot.

Was this helpful?
Distanza orizzontale del tratto di mare aperto misurata nella direzione dalla quale soffia il vento.


FETCH: In wave forecasting, the horizontal distance (in the direction of the wind) over which the wind blows.

ΔIΑΔΡΟΜΗ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ): Η οριζόντια απόσταση ( προς την φορά του ανέμου), επί της οποίας πνέει ο άνεμος.

WINDFELD: Bei der Wellenvorhersage, die horizontale Distanz (in Windrichtung), über die der Wind bläst.

DISTANCE DE COURSE: Dans la prévision des vagues, la distance horizontale (dans le sens du vent) sur laquelle souffle le vent.

DISTANCIA DE SAQUE: En la previsión de la olas, la distancia horizontal (en el sentido del viento) sobre la cual sopla el viento.

SJØROMMET (VINDVEI PÅ SJØEN): I bølgevarsling, den horisontale distansen (i vindens retning) vinden blåser.

Was this helpful?
Danno o stress causato da un agente esterno.


TRAUMA: Injury or stress caused by an extrinsic agent.

ΤΡΑΥΜΑ: Πληγή ή στρές προκαλούμενο από εξωτερικό παράγοντα.

TRAUMA: Eine äußere Verletzung (Wunde) oder psychischer Streß, verursacht durch äußere Einflüsse.

TRAUMATISME: Lésion ou stress provoqué par un agent externe.

TRAUMATISMO: Lesión o estrés provocado por un agente externo.

TRAUME: Skade eller stress forårsaket av et ytre virkemiddel.

Was this helpful?
Formazione di bolle gassose allinterno di diversi organi del pesce, causate principalmente da ipersaturazione di gas inerti atmosferici. La malattia della bolla gassosa spesso colpisce pesci che si trovano in prossimità di canali di scarico e utilizzano in inverno acque calde provenienti da centrali elettriche, rapidamente riscaldate dal passaggio attraverso i condensatori. Può colpire pesci alimentati da acqua proveniente da una pompa in cavitazione, oppure prelevata sotto ad una diga, o ancora


GAS BUBBLE TRAUMA: Gas embolism in various organs and cavities of the fish, caused by super-saturation of, in the main, the inert gases of the atmosphere. Gas-bubble disease often affects fish in discharge canals below power plants in winter when cold water is rapidly heated by passage through the power plant condensers. It is also a problem in hatcheries, particularly those using bore-hole water. Fish exposed to supersaturated water may exhibit exophthalmia and other symptoms similar to the" bends" experienced by

ΤΡΑΥΜΑ ΑΕΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ: Εμβολή αερίου σε διάφορα όργανα και κοιλότητες του ψαριού, που προκαλείται από υπερκορεσμό κυρίως των αδρανών της ατμόσφαιρας. Η ασθένεια των αεροφυσαλίδων συχνά προσβάλλει τα ψάρια στα κανάλια απορροής των σταθμών παραγωγής ενέργειας τον χειμώνα, οπότε το κρύο νερό θερμαίνεται απότομα με το πέρασμά του από τους συμπυκνωτές. Είναι επίσης πρόβλημα στα εκκολαπτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ψάρια που εκτίθενται στο υπερκορεσμένο νερό είναι δυνατό να παρουσιάσου

GASBLASENTRAUMA: Gasembolie in verschiedenen Organen und Hohlräumen (Leibeshöhle) des Fisches, verursacht durch Übersättigung mit vorrangig inerten Gasen der Atmosphäre; diese kann zur Übersättigung von Gasen im Blut führen. Die Gasblasenerkrankung greift im Winter oft Fische in Abwasserkanälen unterhalb der Wärmetauscher der Kraftwerke an, wenn das Wasser beim Passieren durch die Wärmetauscher schnell aufgeheizt wird. Bei Fischen, die übersättigtem Wasser ausgesetzt sind, können Exopthalmie und andere Symptome

EMBOLIES GAZEUSES/TRAUMA: Formation de bulles de gaz dans divers organes chez les poissons, provoquée par la supersaturation de gaz, surtout les gaz inertes de latmosphère. Des embolies gazeuses sont souvent observées chez les poissons dans les canaux dévacuation des centrales électriques en hiver quand leau est chauffée rapidement par les condenseurs de la centrale. Les poissons exposés à leau supersaturée peuvent présenter des symptômes dexopthalmie et dautres symptômes du "mal des caissons" contracté par des plongeurs

EMBOLIA GASEOSA/TRAUMA: Formación de burbujas de gas en diversos órganos en peces, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo por los gases inertes de la atmósfera. Embolias gaseosas son a menudo observadas en peces dentro de los canales de evacuación de las centrales eléctricas en invierno cuando el agua se calienta rápidamente por los condensadores de la central. Los peces expuestos a agua sobresaturada pueden presentar síntomas de exoftalmia y otros síntomas de narcolepsia que sufren los buceadores que suben r

GASSBLÆRETRAUME: Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftstasjonens kondensatorer. Sykdommen er også et problem i klekkerier, særlig de som bruker grunnvann. Fisk som utsettes for gassovermettet vann kan vise eksoftalmus (utstående øyne) og andre symptomer som ligner på dykkersyke, erfart av dykkere med

Was this helpful?
I Trematodi rappresentano una classe di vermi piatti in cui tutte le specie conosciute sono parassite. Ci sono tre sottoclassi: Monogenea, per lo piu parassiti dei pesci, tra le quali poche specie parassitano gli anfibi e i rettili; Aspidogastrea, che sono endoparassiti di molluschi, pesci e tartarughe; e Digenea, endoparassiti di tutti i gruppi di vertebrati.


TREMATODA: The Trematoda (Trematodes) represent a class of flatworms in which all known species are parasitic. There are three subclasses: Monogenea, chiefly ectoparasites of fishes, with only a few endoparasitic species in amphibians and reptiles; Aspidogastrea, which are endoparasites of molluscs, fishes and turtles; and Digenea, endoparasites of all groups of vertebrates.

ΤΡΗΜΑΤΩΔΗΣ: Οι Τρηματώδεις αντιπροσωπεύουν μια κλάση πλατυελμίνθων, όλα τα γνωστά είδη της οποίας είναι παρασιτικά. Υπάρχουν 3 υποκλάσεις: Τα Μονογενή, κυρίως εξωπαράσιτα των ψαριών, με μόνο λίγα ενδοπαρασιτικά είδη των αμφιβίων και ερπετών. Τα Ασπιδογάστρεα, τα οποία είναι ενδοπαράσιτα των μαλακίων, ψαριών και χελωνών και τα Διγενή ενδοπαράσιτα όλων των ομάδων σπονδυλωτών.

TREMATODEN: Parasitische Saugwürmer der Klasse der Plathelminthes. Man unterscheidet 3 Unterklassen: die Monogenea, die überwiegend Ektoparasiten bei Fischen darstellen, mit wenigen Endoparasiten in Amphibien und Reptilien; die Aspidogastrea, die endoparasitisch in Mollusken, Fischen und Schildkröten leben, sowie die Digenea, die in Vertebraten vorkommen.

TREMATODES: Les trématodes représentent une classe des vers plats dont toutes les espèces connues sont des parasites. Les trématodes comprennent trois sous-classes: les monogènes qui sont pour la plupart des ectoparasites des poissons avec quelques espèces qui sont des endoparasites des amphibies et reptiles; les aspidogastrés qui sont des endoparasites des mollusques, poissons et tourtues marines; et les digènes, des endoparasites de tous les groupes des Vertébrés.

TREMATODOS: Los trematodos representan una clase de gusanos planos en la que todas la especies conocidas son parásitos. Los trematodos incluyen tres subespecies: monogéneos que son en su mayoria ectoparásitos de peces con algunas especies endoparásitos de anfibios y reptiles; aspidogastros que son endoparásitos de moluscos, peces y de tortugas marinas; y los digéneos, endoparásitos de todos los grupos de vertebrados.

TREMATODA (IKTER): Klasse av flatmarker (Platyhelminthes) der alle er parasittiske. Deles inn i tre underklasser, Aspidogastrea, Didymozoidea og Digenea. Den sistnevnte er den største og viktigste, og kalles i dagligtalen for ikter. Aspidogastrea er endoparasitter på fisk, bløtdyr (mollusker) og skilpadder, mens Digenea er endoparasitter på alle virveldyrgrupper (vertebrater).

Was this helpful?
Vermi piatti parassiti che possiedono ventose ed uncini; il loro ciclo vitale in genere richiede il passaggio in due o più ospiti.


DIGENETIC TREMATODES: Parasitic flatworms with suckers and hooks; their life cycles usually require several hosts.

ΔIΓΕΝΕΤIΚΟI ΤΡΗΜΑΤΩΔΕIΣ: Παρασιτικοί πλατυέλμινθες με μυζητήρες και άγκιστρα. Ο κύκλος ζωής τους απαιτεί συνήθως μια σειρά ξενιστών.

DIGENE TREMATODEN: Endoparasitische Saugwürmer mit Saugnäpfen und Widerhaken. Ihr Lebenszyklus erfordert meist mehrere Wirte. Im Deuschen oft fälschlich "digenetische" Trematoden genannt.

TREMATODE DIGENE: Ver plat parasite armé de ventouses et de crochets. Leur cycle vital requiert habituellement plusieurs hôtes.

TREMATODO DIGÉNEO: Gusano plano parásito armado de ventosas y de ganchos; su ciclo vital requiere normalmente varios huéspedes.

DIGENE TREMATODER (IKTER): Parasittiske flatormer med sugeskiver og kroker. Livssyklusen krever vanligvis flere verter.

Was this helpful?
Qualsiasi agente antimicrobico appartenente alla classe dei solfonammidi in combinazione con un farmaco potenziatore, di solito il trimethoprim. I solfonammidi potenziati, bloccano un diverso stadio metabolico dell’acido folico rispetto ai normali solfonammidi. Il rapporto di concentrazione tra solfonammide e potenziatore, dovrebbe essere basato sulle caratteristiche farmacocinetiche dei due farmaci. Per il trattamento dei pesci esistono scarsi dati sui dosaggi. I più comuni solfonammidi potenzi


TRIBRISSEN: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and sulphameth

TRIBRISSEN: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

TRYBRISSIN: Bezieht sich auf diejenigen antimikrobiellen Substanzen, die sich aus einem spezifischen Sulfonamid und einem Potenzierer zusammensetzen. Gewöhnlich handelt es sich dabei um Trimethoprim. Potenzierte Sulfonamide blockieren im Vergleich zu Sulphonamiden eine andere Phase des Folsäurestoffwechsels. Das Mischungsverhältnis zwischen potentiertem Sulphonamid und Potenzierer sollte im Idealfall auf das pharmakologische Verhalten der Substanzen abgestimmt sein. Daten, die dies zulassen, sind leider für

TRIBRISSEN: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIBRISSEN: Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.

TRIBRISSEN: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

Was this helpful?
Protozoo ciliato ectoparassita, abbastanza comune, puo essere patogeno per gli organismi acquatici.


TRICHODINA: Common ectoparasitic ciliate protozoan that can be pathogenic to aquatic organisms.

ΤΡΙΧΟΔΙΝΙΑ: Κοινά εξωπαρασιτικά βλεφαριδωτά παθογόνα για υδρόβιους οργανισμούς.

TRICHODINA: Häufiger bewimperter Ektoparasit, der für aquatische Organismen pathogen sein kann.

TRICHODYNES: Ciliés ectoparasites communs, pathogènes dorganismes aquatiques.

TRICIDINA: Ciliado ectoparásito común, patógeno de organismos acuáticos.

TRICHODINIDER: Vanlige ektoparasittiske ciliater (Ciliophora), som kan være sykdomsfremkallende for akvatiske organismer.

Was this helpful?
Bivalvi di giganti dimensioni appartenenti al genere Tridacna, Hippopus e altri. T.gigas evoca immagini di forza, come la "cozza assassina", che i subacquei catturano tra le conchiglie. Il maggior numero di specie vivono in acque tropicali associate ai banchi di corallo. Lallevamento dei tridacnidi è stato di recente tentato per la produzione come pure per il ripristino di stock in pericolo Le tridacne sono che sono protette dalla Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie in pericolo


GIANT CLAMS: Common name of species belonging to the genus Tridacna, Hippopus and others. Most species are found in tropical waters associated with coral reefs. Tridacnid culture is used in production for the ornamental trade as well as for the rehabilitation of endangered stocks which are protected under the Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES).

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΑΧΙΒΑΔΑ: Κοινό όνομα ειδών τα οποία ανήκουν στα γένη Tridacna, Hippopus και άλλα. Η κατανομή των περισσότερων ειδών σχετίζεται με τους κοραλλιογενείς υφάλους των τροπικών περιοχών. Είδη του γένους Tridacna, έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα σε δοκιμαστικές καλλιέργειες τόσο για εμπορικούς σκοπούς όσο και για την αποκατάσταση αποθεμάτων τα οποία βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και προστατεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση Απειλούμενων Εμπορικών Ειδών (CITES).

RIESENMUSCHEL: Vulgärname für Arten die zu den Gattungen Tridacna, Hippopus und anderen gehören. Die meisten Arten kommen in tropischen Gewässeren in Assoziation mit Korallenriffen vor. Seit kurzem wird versucht Tridacna unter Aquakulturbedingungen für den Handel zu produzieren und um gefährdete Bestände aufzustocken, die von der Artenschutzkonvention über den internationalen Handel gefährdeter Arten (Convention on the International Trade in Endangered Species, CITES) betroffen sind.

CLAM GÉANT : Nom couramment donné aux espèces des genres Tridacna et Hippopus (entre d’autres). La plupart de ces espèces vivent dans les eaux tropicales en association avec les récifs coralliens. L’élevage de tridacnides est utile pour la production des espèces dornement mais aussi afin de réhabiliter les stocks naturels qui sont menacés et protegés sous la Convention sur la Commerce Internationale des Espèces Menacés.

ALMEJAS GIGANTES: Nombre aplicado a las especies del género Tridacna, Hipopus y otros. T. Gigas evoca imágenes impactantes como las "almejas asesinas" que pueden atrapar submarinistas entre las conchas. Muchas de estas especies están asociadas a barreras de coral. La producción del cultivo de tridacnidos se utiliza tanto para el mercado ornamental como para la rehabilitación de stocks en peligro de extinción protegidos bajo la Convención Internacional sobre el tráfico de especies amenazadas (CITES).

KJEMPEMUSLINGER: Vanlig navn på artene som hører til slektene Tridacna, Hippopus og andre. T. gigas fremkaller mektige bilder som “drepermusling” med dykkere fanget mellom skjellene. De fleste artene forekommer i tropiske farvann i tilknytning til korallrev. Oppdrett av Tridacna har blitt forsøkt for kommersiell produksjon så vel som for rehabilitering av truede bestander som er beskyttet under konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES).

Was this helpful?
Un estere del glicerolo con tre acidi grassi.


TRIGLYCERIDE: An ester of glycerol and three fatty acids.

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΟ: Εστέρας γλυκερόλης και 3 λιπαρών οξέων.

TRIGLYZERID: Ein Ester aus Glyzerol und drei Fettsäuren.

TRIGLYCERIDE: Lipide formé par lestérification du glycérol par trois acides gras.

TRIGLICÉRIDOS: Lípidos formados por esterificación del glicerol en tres ácidos grasos.

TRIGLYSERIDER: Estere av glyserol og tre fettsyrer.

Was this helpful?
Qualsiasi agente antimicrobico appartenente alla classe dei solfonammidi in combinazione con un farmaco potenziatore, di solito il trimethoprim. I solfonammidi potenziati, bloccano un diverso stadio metabolico dell’acido folico rispetto ai normali solfonammidi. Il rapporto di concentrazione tra solfonammide e potenziatore, dovrebbe essere basato sulle caratteristiche farmacocinetiche dei due farmaci. Per il trattamento dei pesci esistono scarsi dati sui dosaggi. I più comuni solfonammidi potenzi


TRIMETHOPRIM: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and

TRIMETHOPRIM: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

TRIMETHOPRIM: Bezieht sich auf diejenigen antimikrobiellen Substanzen, die sich aus einem spezifischen Sulfonamid und einem Potenzierer zusammensetzen. Gewöhnlich handelt es sich dabei um Trimethoprim. Potenzierte Sulfonamide blockieren im Vergleich zu Sulphonamiden eine andere Phase des Folsäurestoffwechsels. Das Mischungsverhältnis zwischen potentiertem Sulphonamid und Potenzierer sollte im Idealfall auf das pharmakologische Verhalten der Substanzen abgestimmt sein. Daten, die dies zulassen, sind leider für

TRIMETHOPRIM: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIMETOPRIM: Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.

TRIMETOPRIM: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

Was this helpful?
Nome alternativo per acriflavina.


TRYPAFLAVINE: European name for acriflavine.

ΤΡΥΠΑΦΛΑΒΙΝΗ: Ευρωπαϊκό όνομα για την ακριφλαβίνη.

TRYPAFLAVIN: Der europäische Name für Acriflavin.

TRYPAFLAVINE: Synonyme en Europe de lacriflavine.

TRIPAFLAVINA: Sinónimo en Europa de acriflavina.

TRYPAFLAVIN: Europeisk navn for acriflavin.

Was this helpful?
Organismo o cellula trattata con tecniche per produrre tre set di cromosomi per nucleo, e quindi individui sterili. Tale sterilizzazione permette a specie come la carpa erbivora di essere rilasciata in natura senza rischi ecologici eventualmente dovuti allincremento incontrollato della popolazione.


TRIPLOID: Organism or cell treated by techniques to produce three sets of chromosomes per nucleus and, thereby, sterile individuals. Such sterilization permits species like grass carp to be released in nature without the danger of over-reproduction and possible harm to the ecology of an area.

ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΗΣ: Οργανισμός ή κύτταρο που έχει υποστεί εργαστηριακή κατεργασία ώστε να παράγει τρία σύνολα χρωμοσωμάτων ανά πυρήνα και επομένως, στείρα άτομα. Η στειρότητα αυτή επιτρέπει να απελευθερώνονται στη φύση είδη όπως ο χορτοκυπρίνος χωρίς τον κίνδυνο υπερ-αναπαραγωγής που θα έβλαπτε την οικολογία μιάς περιοχής.

TRIPLOID: Zustand ein Organismus oder einer Zelle, der(die) mit Hilfe von Labortechniken dazu gebracht werden, drei Chromosomensätze pro Zellkern zu produzieren, wodurch sterile Individueen enstehen.

TRIPLOIDE: Organisme ou cellule qui par des techniques produisent trois paires de chromosomes par noyau et de ce fait deviennent des individus stériles. La stérilisation permet de relâcher certaines espèces de poissons dans le milieu naturel sans risque de sur-reproduction nuisible à lenvironnement.

TRIPLOIDEA: Estado en el cual cada célula contiene tres juegos de cromosomas homólogos. La triploidía puede ser inducida experimentalmente en los peces y moluscos bivalvos con el fin de mejorar la tasa de crecimiento.

TRIPLOID: Organismer eller celler som er behandlet med teknikker (f.eks. sjokkbehandling) som gjør at de får tre sett med kromosomer per kjerne, og derfor blir sterile. Slike sterilisering gjør at arter som gresskarpe kan settes ut i naturen uten noen risiko for overbefolkning og skader på økosystemet.

Was this helpful?
Uno stato nel quale ciascuna cellula ospita tre set di cromosomi omologhi. La triploidia puo essere sperimentalmente indotta nei pesci e nei molluschi bivalvi per migliorare il tasso di crescita.


TRIPLOIDY: A state in which each cell harbours three sets of homologous chromosomes. Triploidy can be experimentally induced in fish and bivalve molluscs in order to improve growth rate.

ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΙΑ: Κατάσταση κατά την οποία κάθε κύτταρο φέρει τρεις ομάδες ομόλογων χρωμοσωμάτων (πρβλ. διπλοειδές, απλοειδές). Η τριπλοειδία επάγεται πειραματικά σε ψάρια και μαλάκια με σκοπό να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.

TRIPLOIDIE: Ein Zustand, in dem jede Zelle drei homologe Chromosomensätze enthält (siehe auch diploid, haploid). Triploidie kann experimentell, sowohl in Fischen als auch in Mollusken, induziert werden. Dies wird auch praktiziert, um die Wachstumsrate zu verbessern.

TRIPLOλDIE: Etat dans lequel chaque cellule renferme trois jeux de chromosomes homologues (cf. diploïd, haploïd). La triploïdie peut être induite expérimentalement chez les poissons et les mollusques bivalves afin daméliorer le taux de croissance.

TRIPLOIDE: Organismo o célula que mediante técnicas específicas produce tres pares de cromosomas por núcleo y por este hecho resultan estériles. La esterilización permite liberar ciertas especies de peces en el medio natural sin riesgo de sobreproducción perjudicial para el medio ambiente.

TRIPLOIDI: Tilstand der alle celler har tre sett med homologe kromosomer (jfr. diploidi og haploidi). Kan induseres hos fisk og muslinger for å øke veksten.

Was this helpful?
Un enzima proteolitico secreto dal pancreas e rilasciato nellintestino.


TRYPSIN: A proteolytic enzyme secreted by the pancreas and released into the intestine.

ΤΡΥΨΙΝΗ: Πρωτεολυτικό ένζυμο που εκκρίνεται από το πάγκρεας και ελευθερώνεται στα έντερα.

TRYPSIN: Wichtiges eiweißspaltendes Enzym, das zu den Endopeptidasen zählt. Ausgeprägt ist seine Spezifität.

TRYPSINE: Enzyme protéolytique sécrétée par le pancréas et libérée dans lestomac.

TRIPSINA: Enzima proteolítica (de separación proteínica) secretada por el páncreas y liberada en el estómago.

TRYPSIN: Proteolytisk enzym som skilles ut fra pankreas.

Was this helpful?
Pesce sminuzzato dopo leliminazione di ossa e pelle utilizzato per la preparazione di mangimi.


MINCED FISH: Minced fish flesh used for further processing, free from skin and bones.

ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΨΑΡI: Αλεσμένη σάρκα ψαριού γιά περαιτέρω κατεργασία, χωρίς δέρμα και κόκκαλα.

FISCH- HACK; ZERKLEINERTER FISH: Stark zerkleinertes (durchgelassenes) Fischfleisch ohne Haut und Knochen.

POISSON HACHE: Chair de poisson hachée, sans peau ni arêtes, utilisée pour des préparations variées.

PEZ PICADO: Carne de pez picada, sin piel ni espinas, utilizada para varias preparaciones.

FISKEFARSE (KVERNET FISK): Fiskefarse brukt til videre bearbeiding, fri for bein og skinn.

Was this helpful?
Isotopo radioattivo dellidrogeno col nucleo costituito da un protone e due neutroni. Anche chiamato Idrogeno-3.


TRITIUM (3H): Radioactive isotope of hydrogen having 1 proton and 2 neutrons in the nucleus. Also called hydrogen-3.

ΤΡΙΤΙΟ (3Η): Ραδιενεργό ισότοπο του υδρογόνου που έχει 1 πρωτόνιο και 2 νετρόνια στον πυρήνα. Ονομάζεται επίσης υδρογόνο-3.

TRITIUM (3H): Radioaktives Isotop des Wasserstoffs, das ein Proton und zwei Neutronen in seinem Kern besitzt. Wird auch als Wasserstoff-3 bezeichnet.

TRITIUM (3H): Isotope radioactif de lhydrogène dont le noyau posséde un proton et deux neutrons. Appelé également hydrogène-3.

TRITIO (3H): Isótopo radioactivo de hidrógeno cuyo núcleo posee un protón y dos neutrones. Llamado también hidrógeno-3.

TRITIUM (3H): Radioaktiv hydrogenisotop med 1 proton og 2 nøytroner i kjernen. Også kalt hydrogen-3.

Was this helpful?
Larva mobile di alcuni molluschi e anellidi, con corpo a forma di doppio cono.


TROCHOPHORE: Double cone shaped, free-swimming larva of some molluscs and annelids.

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ: Προνύμφη ορισμένων μαλακίων και δακτυλιοσκωλήκων, με μορφή σβούρας που κολυμβά ελεύθερα.

TROCHOPHORA: Typische Larve einiger Mollusken und Anneliden mit rad- bzw. ringförmiger Bewimperung; frei schwimmend.

TROCHOPHORE: Larve nageante de certaines annélides et mollusques, en forme de toupie.

TROCÓFORA: Larva en forma de cono de algunos moluscos y anélidos que puede nadar libremente.

TROCHOPHORALARVE: Dobbel kjegleformet frittlevende larvestadium hos noen bløtdyr (mollusker) og leddormer (annelider).

Was this helpful?
Piccole cellule nucleate fusiformi dei vertebrati; minuscoli corpi coinvolti nella coagulazione del sangue.


THROMBOCYTE: Small spindle-shaped nucleated cells found in vertebrates; minute bodies involved in blood clotting.

ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΑIΜΟΠΕΤΑΛIΑ: Μικρά ατρακτοειδή εμπύρηνα κύτταρα στο αίμα των σπονδυλοζώων, τα οποία συμμετέχουν στην θρόμβωση του αίματος.

THROMBOZYTEN: Kleine, spindelförmige und kernhaltige Zellen der Vertebraten; kleine Körper, die an der Blutgerinnung beteiligt sind.

THROMBOCYTES: Petites cellules nuclées et fusiformes des vertébrés impliquées dans la coagulation du sang.

TROMBOCITOS: Pequeñas células nucleadas y fusiformes de vertebrados implicadas en la coagulación de la sangre.

THROMBOCYTT: Spoleformede blodceller med kjerne som bidrar i koaguleringsprosessen.

Was this helpful?
Situato in, usato in, caratteristico di, o correlato ai tropici.


TROPICAL: Situated in, used in, characteristic of, or related to the tropics.

ΤΡΟΠΙΚΟΣ (επίθετο): Ευρισκόμενος ή χρησιμοποιούμενος στην, ή σχετιζόμενος με την ή χαρακτηριστικός γιά την τροπική ζώνη.

TROPISCH: Sich auf die Tropen beziehend.

TROPICAL: Relatif aux régions des tropiques.

TROPICAL: Relativo a las regiones tropicales.

TROPISK: Beliggende i, brukt i, karakteristisk for eller har forbindelse med tropene.

Was this helpful?
(1) Ciascuno dei due paralleli di latitudine 230 27 nord e sud dellequatore, cioe il Tropico del Cancro e del Capricorno. (2) Tropici : la regione compresa tra queste due latitudini, corrispondente alla Zona torrida.


TROPIC: (1) Either of two parallels of latitude 230 27 north and south of the equator, i.e. the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. (2) Tropics: the region bounded by these two latitudes, corresponding to the Torrid zone.

ΤΡΟΠΙΚΟΣ: (1) Ενας από τους δύο παραλλήλους σε γεωγραφικό πλάτος 230 27 Βόρεια και Νότια του Ισημερινού, δηλ. Τροπικός του Καρκίνου και Τροπικός του Αιγόκερω. (2) Η περιοχή μεταξύ των δύο αυτών παραλλήλων, που αντιστοιχεί στην διακεκαυμένη ζώνη.

TROPEN: (1) Bezeichnet die Grenzen der Tropen, die beidseitig vom Äquator durch den nördlichen und südlichen Breitenkreis von 23027 festgelegt sind. (2) Der Begriff bezeichnet auch die Region der Tropen (im Englischen "tropics") bis hin zu diesen Breitengraden, die mit der sog. Torrid-zone"übereinstimmt.

TROPIQUE: (1) Un de deux parallèles de latitude à 23027 nord ou sud de léquateur, cest à dire le tropique du capricorne et le tropique du cancer. (2) Tropiques: zone délimitée par ces deux latitudes, à climat torride.

TRÓPICO: (1) Uno de los dos paralelos de latitud 23027’ norte o sur del ecuador, es decir el trópico de capricornio y el trópico de cáncer. (2) Trópicos: zona limitada por estas dos latitudes, con clima tórrido.

TROPIK (VENDEKRETS): Begge de to breddegradene 230 27 nord og sor for ekvator. Tropene ligger mellom disse.

Was this helpful?
Una sezione di tubo solitamente circondata da una griglia inserita in prossimità delluscita centrale della vasca circolare; questo regola la profondità dellacqua nella vasca e risulta utile nelle operazioni di pulizia poichè permette la fuoriuscita dacqua.


STAND PIPE: A section of pipe usually surrounded by a screen inserted into the central outlet of circular tanks. This regulates the tank water depth and when temporarily removed aids cleaning of the tank by flushing water through the outlet.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ: Μέρος ενός σωλήνα, συνήθως περιβαλλόμενο από δικτυωτό πλέγμα, που προσαρμόζεται στην κεντρική έξοδο των κυκλικών δεξαμενών. Ρυθμίζει το βάθος του νερού στην δεξαμενή και η προσωρινή του απομάκρυνση βοηθά τον εύκολο καθαρισμό της, διοχετεύοντας νερό υπό πίεση μέσω της εξόδου.

STANDROHR: Ein Rohr, das gewöhnlich von einem Filtergitter umgeben ist und im zentralen Auslauf von Rundbecken und Langstrombecken eingesetzt wird. Mit Hilfe des Standrohres wird der Wasserstand im Becken reguliert. Wenn es kurzfristig entfernt wird, kann das Becken über den Auslauf gespült und gereinigt werden.

TROP PLEIN: Tuyau inséré dans le trou de vidange central au fond des bassins circulaires. Souvent protégé par une grille, le trop plein sert à réguler le niveau deau dans le bassin. Quand il est retiré, la vidange totale qui en résulte facilite le nettoyage du bassin.

PEDESTAL DE CAÑERÍA: Tubo insertado en agujero de desagüe central en fondos de estanques circulares, a menudo protegido. Sirve para regular el nivel de agua en el estanque. Cuando se retira, el desagüe total facilita la limpieza del estanque.

TARNSLUK: Avløpssystem i midten av sirkulære oppdrettskar. Består av to rør (munksystem) og en sil. Høyden på det indre røret bestemmer vannstanden i karet, og kortvarig fjerning av dette fører til at spillfôr og feces dras ut gjennom silen.

Was this helpful?
Nome comunemente usato, non specifico, per un ampio gruppo di specie ittiche appartenenti ai generi Salmo, Oncorhynchus e Salvelinus, facenti parte della famiglia dei Salmonidi. Questo termine ha creato confusione a causa dei diversi usi regionali correnti e per il fatto che ad esempio, rappresentanti dello stesso genere possono essere denominati "salmone" e "salmerino". Esempi di trota comprendono: Salmo trutta, la trota fario; Salvelinus fontinalis, il salmerino, Onchorhynchus mykiss la trota


TROUT: A commonly used, non-specific name for a large range of fish species of the genera (Salmo, Oncorhynchus and Salvelinus) of the family Salmonidae. Confusion has arisen with the use of this term because of different colloquial regional usages and the fact that representatives of the genera are termed salmon and charr. Examples of trout include: Salmo trutta, the brown trout; Salvelinus fontinalis, the brook trout and Oncorhynchus mykiss the rainbow trout. Various trout species are now found distri

ΠΕΣΤΡΟΦΑ: Κοινά χρησιμοποιούμενο, μη ειδικό όνομα γιά ένα μεγάλο φάσμα ειδών ψαριών των γενών (Salmo, Οncorhynchus και Salvelinus) της οικογένειας των Σολομοειδών. Σημαντική σύγχυση προκύπτει με τον όρο αυτόν λόγω των διαφορετικών χρήσεών του στην καθομιλουμένη σε διάφορες περιοχές και του γεγονότος ότι αντιπρόσωποι των γενών αυτών ονομάζονται επίσης, σολομός, λιμνοπέστροφα και σαλβελίνος. Παραδείγματα πέστροφας είναι η καστανή πέστροφα (Salmo trutta), ο σαλβελίνος (Salvelinus fontinalis), και η ιριδίζου

FORELLE: Gruppe von Fischen aus der Familie Salmonidae. Es existieren drei Hauptarten: die Bachforelle, die Meerforelle (anadrome Form der Bachforelle) und die Regenbogenforelle. Die Bachforelle war ursprünglich in Europa und dem Kaukasus verbreitet, wurde aber erfolgreich auch in Amerika und Asien eingebürgert. Regenbogenforellen sind amerikanischen Ursprungs, heute aber Kosmopoliten. Forellen sind sowohl geschätzte Speise- als auch Angelfische.

TRUITE: Terme non-spécifique décrivant un grand nombre de poissons de la famille des salmonidés appartenant aux genres Salmo, Oncorhynchus et Salvelinus. Ce terme porte à confusion à cause des différences dinterprétation de région en région et du fait que certains membres des mêmes genres sont appellés saumon ou charr. Des exemples de poissons appellés truites comprennent la truite de mer, Salmo trutta, la truite des ruisseaux, Salvelinus fontinalis, et la truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss. Les di

TRUCHA: Término no específico que describe gran número de peces de la familia de los salmónidos; pertenecen a los géneros Salmo, Oncorhynchus y Salvelinus. Este término induce a veces confusión a causa de las diferentes denominaciones y del hecho que miembros del mismo género son llamados salmón y salmerino. Hay varios ejemplos de peces llamados trucha: trucha salmonada,Salmo trutta; trucha de arroyo o salmerino, Salvelinus fontinalis y la trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss. Hoy en día las diferentes

ØRRET: På engelsk brukes ørret vidt om en rekke arter (i slektene Salmo, Oncorhyncus og Salvelinus), mens i Norge brukes ørret vekselvis for ørret (Salmo trutta) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Ørret (S. trutta) forekommer i ulike former (alle tilhører samme art): (a) Bekkørret er en dvergform som tilbringer hele livet i rennende vann, (b) innsjøørrret som lever i innsjøer og gyter i tilstøtende elver, og (c) sjøørret som er anadrom. Oppdrett av sjø-ørret er forsøkt, men arten hadde dårlig vekst

Was this helpful?
Nome comune non specifico per la trota anadroma Salmo trutta, usato anche per la trota iridea (O. mykiss) cresciuta in acqua di mare.


SEA TROUT: Commonly used non-specific name for anadromous troSalmo trutta but also used for rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) on-grown in sea water.

ΠΕΣΤΡΟΦΑ: Κοινό μη ειδικό όνομα το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάδρομη πέστροφα Salmo trutta αλλά και για την κοινή πέστροφα (O. Mykiss) η οποία μεγαλώνει σε θαλασσινό νερό.

MEERFORELLE: Ein nicht sehr spezifischer Vulgärnamen für mehrere anadrome Salmoniden der Gattung Salmo, vorrangig jedoch für die eigentliche Meerforelle Salmo trutta benutzt, gelegentlich (und sachlich unrichtig) für die Regenbogen-forelle (Stahlkopfforelle), Oncorhynchus mykiss) benutzt, wenn diese im Meerwasser aufgezogen wird.

TRUITE DE MER : Nom couramment attribué aux truites anadromes Salmo trutta, mais également la truite arc-en-ciel, grossie en mer.

TRUCHA MARINA: Nombre no específico usado comunmente para la trucha anádroma Salmo trutta pero también usada para la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) cultivada en agua salada.

SJØØRRET: Den anadrome formen for ørret (Salmo trutta). Den engelske betegnelsen ”sea trout” brukes også om regnbueørret (Oncorhynchus mykiss).

Was this helpful?
Nome giapponese per onde prodotte su ampia scala da movimenti improvvisi del fondo delloceano, come una eruzione vulcanica o un terremoto.


TSUNAMI: Waves produced by sudden, large-scale motion of a portion of the ocean floor, as by volcanic eruption or earthquake.

ΤΣΟΥΝΑΜΙ (ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΥΜΑ): Κύματα που παράγονται από ξαφνικές, μεγάλης κλίμακας κινήσεις ενός τμήματος του ωκεάνειου βυθού, όπως από ηφαιστειακή έκρηξη ή σεισμό.

TSUNAMI: Plötzliche Meereswellen im Pazifik, die durch große Bewegungen des Meeresbodens entstehen, wie z. B. bei unterseeischen Vulkanausbrüchen oder Seebeben.

TSUNAMI: Raz de marée provoqué par un déplacement soudain et massif dune partie du fond de la mer, par exemple, pendant une éruption volcanique ou un tremblement de terre .

TSUNAMI: Ola provocada por desplazamiento repentino y masivo de una parte del fondo de mar, por ejemplo, durante una erupción volcánica o terremoto.

TSUNAMI: Bølger som dannes ved kraftige bevegelser i havbunnen, f.eks. vulkanutbrudd eller jordskjelv.

Was this helpful?
Simile a un tubercolo; che ha tubercoli.


TUBERCULAR: Resembling a tubercle; having tubercles.

ΦΥΜΑΤΩΔΗΣ: Αυτός που μοιάζει με φυμάτιο. Αυτός που φέρει φυμάτια.

TUBERKULÄR: Knotig; mit der Bildung von Tuberkeln einhergehend.

TUBERCULEUX: Qui est de la nature du tubercule; atteint de tubercules.

TUBERCULOSO: Se parece a un tubérculo; tiene tubérculo.

TUBERØS: Knutet, har tuberkler.

Was this helpful?
Piccola, spesso tondeggiante protrusione di origine naturale o patologica (p.es. tubercoli nuziali dei ciprinidi; le lesioni della tubercolosi).


TUBERCLE: Small, often rounded protrusion of natural or pathological origin (e.g. spawning tubercules of Cyprinids; the lesions of tuberculosis).

ΦΥΜΑΤΙΟ: Μικρό, συχνά στρογγυλευμένο, εξόγκωμα με φυσική ή παθολογική προέλευση (π.χ. φυμάτια γαμετοτοκίας στα κυπρινοειδή, αλλοιώσεις προκαλούμενες από φυματίωση)

TUBERKEL: Kleine, oftmals runde Vorwölbung natürlichen (z.B. Laichausschlag beim Karpfen) oder pathologischen Ursprungs (z.B. knötchenförmige Geschwulst auf der Haut; Tuberkuloseknötchen).

TUBERCULE: Petite protrusion, souvent arrondie, dorigine naturelle ou pathologique (par exemple, les tubercules réproducteurs des cyprinidées; les lésions provoquées par la tuberculose).

TUBÉRCULO: Pequeña protuberancia, a menudo redonda, de origen natural o patológico (por ejemplo, tubérculos reproductivos de ciprínidos; lesiones provocadas por la tuberculosis).

TUBERKEL: Liten, ofte rund utstikkende del med naturlig eller sykelig opphav (f.eks. gytetuberkler hos karpefisk eller skade etter tuberkulose).

Was this helpful?
Tubo che serve a convogliare e distribuire liquidi o aria.


FEED PIPE: A pipe for conveying or distributing fluids or air.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Σωλήνας μεταφοράς ή διανομής υγρών ή αερίων.

ZULAUFLEITUNG: Eine Rohrleitung, die das Zulaufwasser oder die Zuluft fördert und/oder verteilt.

TUYAU DALIMENTATION: Tuyau portant ou distribuant de leau, de lair.

TUBO DE ALIMENTACIÓN: Tubo que lleva o distribuye agua o aire.

TILFØRSELSRØR: Rør for å transportere eller fordele væsker eller luft.

Was this helpful?
Questa parte essenzialmente tubolare dell’organismo, comprende tutti gli organi deputati alla digestione e lssorbimento di alimenti. Nel pesce, come in molti altri animali, consta di un’apertura (bocca) attraverso la quale viene ingerito il cibo e un’altra (ano) da cui viene emesso il materiale non assimilato; chiamato talvolta semplicemente tubo digerente, canale alimentare, intestino.


ALIMENTARY CANAL: This essentially tubular part of an organism, includes all associated organs concerned with digestion and absorption of food. In fish, as in many other animals, it has an opening (mouth) into which food is taken and another (anus) from which unassimilated material is ejected; also known as alimentary tract, digestive tract, gut.

ΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ: Το σύνολο των οργάνων που σχετίζονται με την πέψη και την απορρόφηση της τροφής. Στα ψάρια, όπως και σε πολλά άλλα ζώα περιλαμβάνει ένα άνοιγμα (στόμα) από το οποίο προσλαμβάνεται η τροφή και ένα άλλο (έδρα) από το οποίο αποβάλλονται τα μη αφομοιωμένα υλικά. Τροφικός σωλήνας, πεπτικός σωλήνας, έντερο.

NAHRUNGSKANAL: Beinhaltet im Prinzip alle Organe, die mit der Aufbereitung (Aufschluß) und der Absorption von Nahrung in Verbindung stehen. Wie bei vielen anderen Organismen beginnt der Nahrungstrakt auch bei Fischen mit der Maulöffnung, über die die Nahrung aufgenommen wird, und endet mit dem Anus, durch den unverdautes Material ausgeschieden wird. (Syn: Nahrungskanal, Verdauungstrakt, Eingeweide).

CANALE ALIMENTAIRE: Partie, essentiellement tubulaire, dun organisme, y compris tous les organes associés, impliquée dans la digestion et labsorption des aliments. Chez les poissons, et la plupart des autres animaux, le tube digestif comporte deux ouvertures vers lextérieur; la bouche par lintermédiaire de laquelle la nourriture entre, et lanus à partir duquel la matière non-assimilée est éliminée. Syn. voies digestives; boyau.

CANAL ALIMENTICIO: Parte, tubular de un organismo, incluyendo todos los órganos asociados, implicado en la digestión y la absorción de alimentos. En peces y en la mayoría de otros animales, el tubo digestivo tiene dos oberturas hacia el exterior; la boca mediante la cual la comida entra, y el ano por el cual la materia no asimilada es eliminada. Sin. Vías digestivas; canal alimentario.

FORDØYELSEKANAL: Innbefatter alle organer som er involvert i fordøyelse og absorpsjon av næring. Som mange andre dyr har fisk en åpning (munn) der næringen tas inn og en åpning (anus) der dyret kvitter seg med ufordøyd materiale. Også kjent som fordøyelsesapparat, fordøyelsessystem, tarm.

Was this helpful?
Letteralmente indica un rigonfiamento, ma il termine non e inteso comunemente per descrivere passeggeri rigonfiamenti causati da infiammazione acuta o granulomi. Esso dovrebbe essere usato per indicare neoformazioni, delle quali esistono due categorie: (a) benigno o semplice, che cresce lentamente in un punto, che puo comprimere le parti vicine senza invaderle, e di solito non e molto pericoloso per lanimale, e (b) maligno o invasivo, quando consiste in una anormale massa di tessuto, la cui cres


TUMOUR: Literally means any swelling but, by common consent the term is not held to include passing swellings caused by acute inflammation or granuloma. It should be restricted to neoplasms, of which there are two categories: (a) benign or simple, which grows slowly at one spot, pressing neighbouring parts aside but not invading them, and normally not doing any harm to the animal, and (b) malignant or invasive, which is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with th

ΟΓΚΟΣ: Στην κυριολεξία σημαίνει διόγκωση, οίδημα, αλλά ο όρος δεν χρησιμοποιείται γιά παροδικά οιδήματα προκαλούμενα από οξεία φλεγμονή ή κοκκίωμα. Χρησιμοποιείται μόνο γιά νεοπλάσματα τα οποία είναι δύο κατηγοριών: (α) καλοήθη τα οποία αναπτύσσονται αργά σε ένα σημείο, πιέζοντας τα γειτονικά μέρη, αλλά χωρίς να εισβάλλουν σαυτά και τα οποία φυσιολογικά δεν βλάπτουν το ζώο και (β) κακοήθη, που ανώμαλη μάζα ιστού η οποία αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα υπερβαίνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης των άλλων ιστών και η

TUMOR: Wörtlich bezeichnet dieser Begriff jede Form von Schwellung, er wird aber nicht für vorübergehende Schwellungen benutzt, die z.B. durch Entzündungen hervorgerufen werden. Der Begriff sollte auf Neoplasmen beschränkt bleiben, die in zwei Kategorien eingeteilt werden: (a) Gutartige oder einfache Tumore wachsen langsam an einer Stelle. Benachbarte Gewebe werden dabei beiseitegeschoben, aber nicht durchdrungen. Normalerweise wird keine negative Wirkung auf den Organismus ausgübt; (b) Bösartige oder

TUMEUR: Signifie littéralement une grosseur, mais, ne comprend pas les enflures passagères provoquées par linflammation aiguë ou des granulomes. Ce terme devrait être limité aux néoplasmes dont il existe deux catégories: (a) tumeurs bénignes à croissance lente qui sont bien circonscrites, repoussent les tissus voisins sans les envahir et qui ne nuit pas à lanimal; (b) tumeurs malignes ou envahissantes qui sont des masses anormales de tissu dont la croissance excède, et nest pas coordonnée avec celle des

TUMOR: Literalmente significa bulto, pero no incluye hinchazones pasajeras provocadas por inflamación aguda o granulomas. Este término debe limitarse a los neoplasmas que son dos categorías: (a) tumores benignos con crecimiento lento que están bien localizados, presionan los tejidos de alrededor sin invadirlos y que no molestan al animal; (b) tumores malignos o invasores que son masas anormales de tejido cuyo crecimiento supera el de los otros tejidos y que persisten de manera excesiva después cesar el

SVULST : Bokstavelig betegner ordet enhver svulming, men i den vanlige sammenhengen inkluderer svulst ikke forbigående svulming grunnet akutt betennelse eller en granulom. Bør kun brukes om neoplasmer (to typer): (a) Godartet, som vokser sakte på en plass og presser nabovev til siden uten å trenge inn i dem. Gjør vanligvis ikke skade på dyret. (b) Vondartet, som er en unormal vevsmasse med hurtigere vekst enn andre vev. Disse fortsetter å vokse i samme tempo etter at stimulus som gav opphav til den ukont

Was this helpful?
Cordati marini estremamente modificati, di solito di forma globulare o cilindrica, secernono un rivestimento esterno, o una tunica, che ne ricopre il corpo.


TUNICATES: Highly modified marine chordates, usually globular or cylindrical in shape, and having a secretion of outer covering, or tunic, about the body.

ΧΙΤΩΝΟΖΩΑ: Εξελιγμένα θαλάσσια χορδωτά, συνήθως σφαιρικού ή κυλινδρικού σχήματος που εκκρίνουν ένα περίβλημα (χιτώνα) που καλύπτει το σώμα τους.

TUNICATEN: Sehr stark modifizierte marine Chordaten, normalerweise rund oder zylindrisch im Umriß. Der Körper ist äußerlich von einer Sekrethülle oder Tunica umhüllt.

TUNICIERS: Chordés marins très modifiés, le plus souvent globulaires ou cylindriques, secrétant une enveloppe ou tunique.

TUNICADOS: Cordados marinos modificados, muy a menudo globulares o cilíndricos que secretan revestimiento o túnica.

KAPPEDYR (TUNICATA): Sterkt modifiserte marine ryggstrengsdyr, vanligvis med kuleformet eller sylindrisk kroppsform med en ytre kappe rundt kroppen.

Was this helpful?
Classe di vermi piatti non parassiti.


TURBELLARIA: Class of free-living flatworms.

ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΤΙΚΟΙ: Ομοταξία πλατυελμίνθων που ζούν ελεύθερες.

TURBELLARIEN: Eine Klasse von freilebenden Plattwürmern.

TURBELLARIES: Classe de vers plats.

TURBELARIOS: Clase de gusanos planos

TURBELLARIA: Klasse med frittlevende flatmark.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES