AMC LIMITED

R

Tecnica di valutazione dei legami che impiega due materiali, un legante e un ligando. Il risultato dipende dalla determinazione della quantità di ligando (utilizzando una piccola quantità di ligando marcato radioattivamente), distribuita tra la fase libera e quella legata.


RIA: Radioimmunoassay: a number of different, sensitive immunological techniques based around the specificity of the antigen-antibody reaction. R.I.As are used to quantify low concentrations of antigenic or antibody titres, using radiolabelled reagents.

RIA: Βλ. ΡΑΔΙΟ-ΑΝΟΣΟ-ΔΟΚΙΜΗ. Ραδιοανοσολογική μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού.

RIA: Siehe RADIOIMMUNTEST. Beinhaltet mehrere sensitive immunologische Techniken, die auf die Spezifizität von Antigen-Antikörper-Reaktionen basieren. RIAs werden benutzt, um geringe Konzentrationen der Antigen- oder Antikörper-Titer quantitativ mit Hilfe von radioaktiven Markern zu bestimmen.

RIA: Voir Dosage radio-immunologique. Un nombre de techniques immunologiques de très grande sensibilité basées sur la spécificité de liaison entre un anticorps et un antigène. Lutilisation de composés radiomarqués permet la détection de très faibles quantités dantigènes ou le titrage des anticorps.

RIA: Radioinmunoanálisis: tipo de técnicas inmunológicas de gran sensibilidad basadas en la especificidad de las uniones entre anticuerpo y antígeno. La utilización de compuestos marcados radioactivamente permite la detección de cantidades muy bajas de antígenos o de dosificación de anticuerpos.

RIA: Radioimmunoassai: En rekke forskjellige immunkjemiske teknikker, som er basert på spesifiteten i antistoff-antigen bindinger. Brukes til å mengdebestemme lave konsentrasjoner av antistoff eller antigen, ved hjelp av radioaktivt merkede reagenser.

Was this helpful?
Tumore della muscolatura striata.


RHABDOMYOMA: A tumour of striated muscle.

ΡΑΒΔΟΜΥΩΜΑ: Νεόπλασμα του γραμμωτού μυός.

RHABDOMYOM: Ein Tumor der quergestreiften Muskulatur.

RHABDOMYOME: Une tumeur du muscle strié.

RABDOMIOMA: Tumor del músculo estriado.

RHABDOMYOM: Svulst av stripet muskulatur.

Was this helpful?
In acquacoltura questo termine si riferisce al processo, tempo o stagione nella quale gli stock degli organismi allevati vengono raccolti e macellati. Da questo momento in avviene il passaggio da organismo vivo a prodotto alimentare, che è quindi soggetto a differenti controlli e regolamenti.


HARVEST: In aquaculture, this term refers to the process, time or season when stocks are gathered, yielded or slaughtered. Once slaughtered, the status of fish changes from livestock to food product and is therefore subject to different regulatory controls.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Στην υδατοκαλλιέργεια, ο όρος αναφέρεται στη διαδικασία, τον χρόνο ή την εποχή, κατα την οποία τα αποθέματα συλλέγονται ή θανατώνονται. Μετά τη θανάτωση ψάρια θεωρούνται πλέον ως προϊόν διατροφής και υπόκεινται σε διαφορετικούς ρυθμιστικούς ελέγχους.

ERTRAG; ERNTE: In der Aquakultur wird unter diesem Begriff der Vorgang verstanden, bei dem die herangezogene Biomasse aus der Kulturanlage (oder dem Teich) abgefischt und geschlachtet wird. Durch das Schlachten wird aus dem Lebendbestand ein Nahrungsmittel und untersteht deshalb anderen gesetzlichen Kontrollauflagen.

RECOLTE: En aquaculture, ce terme décrit le processus, le moment ou la saison où les stocks dorganismes cultivés sont recoltés et abattus. Au moment de labattage, le statut des organismes passe dorganismes vivants à produit alimentaire, ces deux catégories étant controlées par différents services règlementaires.

DESPESQUE (COSECHA): En acuicultura, este término describe el proceso, el momento o la temporada donde los stocks de organismos cultivados son recogidos y sacrificados. En el momento de sacrificio, los animales pasan de un estado vivo a ser producto alimentario; estas dos categorías están controladas por diferentes servicios reglamentarios.

LEVERING: I akvakultur refererer betegnelsen til prosessen der beholdningen samles og leveres for slakt. Når fisken er slaktet skifter den status fra beholdning til matprodukt, og er derfor underlagt forskjellige reguleringskontroller.

Was this helpful?
Unità di allevamento costituita da un lungo e relativamente stretto canale, costruito in cemento, dotato di un’entrata e un’uscita alle opposte estremità, che garantiscono la presenza di un continuo flusso d’acqua regolabile. Queste vasche permettono densità di allevamento maggiori rispetto ai comuni stagni di coltura.


RACEWAY: Usually a long narrow culture unit of relatively large volume, often constructed from concrete, where the water inlet and outlet are at opposite ends, permitting fish to be grown in streams of controlled velocity. These structures permit much higher densities of fish than conventional earthen ponds.

ΔIΑΔΡΟΜΟΔΕΞΑΜΕΝΗ: Μακρόστενη δεξαμενή καλλιέργειας, σχετικά μεγάλου όγκου, συχνά κατασκευασμένη από μπετόν, όπου η είσοδος και η έξοδος του νερού βρίσκονται σε αντίθετα άκρα, επιτρέποντας στα ψάρια να μεγαλώνουν σένα ρεύμα ελεγχόμενης ταχύτητας. Ο τύπος αυτός των δεξαμενών επιτρέπει υψηλότερες ιχθυοφορτίσεις από τις κοινές λιμνοδεξαμενές (βλ.λ)

LANGSTROMBECKEN: Ein langes, schmales Haltungsbecken (oftmals aus Beton), dessen Durchschnittsgröße etwa bei 2.5 (Breite) x 20.0 (Länge) x 1.0 m (Tiefe) beträgt. Wasserzu- und -ablauf liegen an entgegengesetzten Enden. Dies erlaubt eine Haltung der Fische in einer Strömung mit kontrollierter Geschwindigkeit und eine relativ hohe Besatzdichte, höher als in konventionellen Erdteichen.

RACEWAY: Long bassin étroit (souvent en béton) dun volume assez important. Les entrées et sorties deau sont aux deux extrémités. Il permet au poisson dévoluer dans des courants contrôlés. De telles structures permettent un stockage des poissons à des densités plus importantes que dans des étangs.

RACEWAY (CANAL DE CULTIVO): Unidad de cultivo larga y estrecha (a menudo construída de cemento) de volumen bastante importante. Las entradas y salidas de agua están en los dos extremos. Permite el desarrollo de los peces en corrientes controladas. Tales estructuras permiten el almacenamiento de peces a densidades más importantes que en los estanques.

LENGDESTRØMSRENNER: Vanligvis en lang smal oppdrettsenhet med relativt stort volum, ofte laget av betong. Innløp og utløp er i motsatt ende, noen som gjør at fisk kan oppdrettes i strøm med kontrollert hastighet. Tillater høyere tettheter enn i vanlige jordammer. Grunne lengdestrømsrenner, ofte laget av glassfiber eller PEH, er effektive ved oppdrett av arter som krever stort bunnareal (bunnlevende), som piggvar og steinbit.

Was this helpful?
Unità di dose assorbita di radiazioni. La dose assorbita è di un rad quando vengono assorbiti 10-2 joule di energia per kg di materiale irradiato. Nel 1956 la Commissione Internazionale per le Unità di Misura ha sostituito il roentgen (R) (unità di esposizione alla radiazione) con il rad nelle applicazioni cliniche delle radiazioni. Il rad e il R definiscono circa lo stesso quantitativo di energia (1000 rad equivalgono a 1100 ±50 R), ma il rad, a differenza del R, è applicabile a tutti i ti


RAD: The unit of absorbed dose of radiation. The absorbed dose is one rad when one kg absorbs 10 -2 joules of energy. In 1956 the rad replaced the roentgen (unit of radiation exposure) for clinical work involving X-rays or radioactive sources. In practice the rad and the roentgen both represent about the same amount of energy since 1000 rads equal 1100 ±±50 roentgen but unlike the roentgen the rad is applicable to all types of radiation.

RAD: Η μονάδα της απορροφούμενης δόσης ακτινοβολίας. Η απορροφούμενη δόση είναι ένα rad όταν ένα kg ενός σώματος απορροφά ακτινοβολία ενέργειας 0.01 joule. Το 1956, το rad αντικατέστησε το roentgen (μονάδα έκθεσης σε ακτινοβολία) στις κλινικές εφαρμογές, όπου υπεισέρχονται οι ακτίνες Χ ή άλλες ραδιενεργές πηγές ακτινοβολίας. Στην πράξη, το rad και το roentgen αντιπροσωπεύουν και τα δύο το ίδιο ποσό ενέργειας, αφού 1000 rads ισοδυναμούν με 1000 ±± 50 roentgen, όμως σε αντίθεση με το roentge

RAD: (radiation absorbed dose) Einheit der Strahlungsdosis von Röntgen- oder Korpuskularstrahlen. Die absorbierte Dosis beträgt 1 rad, wenn 1 kg 10 -2 Joule an Energie absorbiert. Seit 1956 wird Rad statt Röntgen in der klinischen Arbeit benutzt, beeinhaltet X-Strahlen oder radioaktive Quellen. In der Praxis wird sowohl Rad als auch Röntgen für die Menge an Energie benutzt. 1.000 Rad sind 1.100 ± 50 Röntgen, aber im Gegensatz zu Röntgen wird Rad für alle Arten von Strahlung benutzt.

RAD: Unité de mesure de dose absorbée de rayonnements ionisants, équivalent à la dose absorbée dans un élément de matériau de masse 1 kg auquel les rayonnements ionisants communiquent de façon uniforme une énergie de 10-2 joules. En 1956, le rad remplaça le roentgen (unité de mesure de lexposition aux rayonnements) dans lutilisation clinique des rayons X et des sources radioactives. Dans la pratique, le rad et le roentgen représentent une quantité dénergie semblable, puisque 1000 rads équivaut à 1100

RAD: Unidad de dosis absorbida de radiaciones ionizantes, equivalente a la dosis absorbida por un material de 1 Kg de masa al cual las radiaciones ionizantes transfieren de manera uniforme una energía de 10-2 joules. En 1956, el rad reemplazó al roentgen (unidad de medida de exposición a radiaciones) en el uso clínico de rayos X y de fuentes radioactivas. En la práctica, el rad y el roentgen representan una cantidad de energía igual, dado que 1000 rads equivalen a 1100 ± 50 roentgens. El rad es

RAD: Enheten for mengde absorbert stråling. Den absorberte dosen er en rad når en kilo absorberer 10-2 joule. I 1956 ble røntgen erstattet av rad, for klinisk arbeid som involverer røntgenstråler og radioaktive kilder. I praksis representerer røntgen og rad samme mengde energi, siden 1000 rad er lik 1100 ± 50 rontgen. Mens rad i motsetning til røntgen er anvendelig for alle typer stråling.

Was this helpful?
Il termine radar deriva dall’espressione “RAdio Detection And Ranging” (rilevamento radio della distanza n.d.t.). E’ un sistema per la determinazione della distanza di un oggetto, attraverso la misura dell’intervallo di trasmissione di due segnali radio.


RADAR: The name radar is derived from the words RAdio Detection And Ranging. Radar is a system of determining the distance of an object by measuring the interval of time between transmission of a radio signal, or by a transmitter triggered by the outgoing signal.

ΡΑΝΤΑΡ: Στα Αγγλικά το όνομα Ραντάρ (Radar) προέρχεται από τις λέξεις ράδιο-εντόπιση και βεληνεκές (RAdio Detection And Ranging). Ο ραδιοεντοπιστής είναι ένα σύστημα το οποίο προσδιορίζει την θέση και την κίνηση ενός αντικειμένου σε απόσταση, μετρώντας το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκπομπής ενός ράδιο-σήματος και της επιστροφής του, μετά από την ανάκλησή του στο αντικείμενο, ή της επιστροφής ενός σήματος από έναν πομπό, τοποθετημένο στο αντικείμενο, ο οποίος ενεργοποιείται από το σήμα του ραδιοεντοπι

RADAR: Der Name Radar kommt von den Worten Radio Detection And Ranging. Radar ist ein System zur Bestimmung der Entfernung eines Objektes, durch Messung der Zeitintervalle zwischen der Transmission von Radiosignalen oder durch einen Sender, der durch das herausgehende Signal ausgelöst wird.

RADAR: Abréviation de langlais RAdio Detection And Ranging, détection et télémétrie par radio. Dispositif permettant de déterminer la position et la distance dun obstacle par lémission dondes radioélectriques et par la détection des ondes réfléchies à sa surface.

RADAR: Abreviación del ingles Radio Detection And Ranging, detección y telemetría por radio. Dispositivo que permite determinar la posición y la distancia de un obstáculo por emisión de ondas radioeléctricas y por la detección de ondas reflejadas en su superficie.

RADAR: Navnet radar er en forkortelse for ”Radio Detection And Ranging”. Radar er et system der avstanden til en gjenstand bestemmes ut fra målinger av tidsintervallet mellom transmisjon av et radiosignal, eller ut fra en sender som utløses av det utgående signalet.

Was this helpful?
Energia, emessa da nuclei radioattivi, propagata attraverso lo spazio o la materia sotto forma di fotoni o particelle.


RADIATION: Energy, emitted from radioactive nuclei, propagated through space or a material medium as waves or particles.

ΑΚΤIΝΟΒΟΛIΑ: Ενέργεια που εκπέμπεται και που διαδίδεται στο χώρο ή σ ένα υλικό μέσον υπό μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή σωματιδίων. Η ακτινοβολία προέρχεται ορισμένες φορές από ραδιενεργές πηγές.

STRAHLUNG: Energieform, ausgehend vom radioaktiven Kern, die sich durch den Raum oder durch festes Material als Wellen oder Partikel ausbreitet.

RADIATION: Energie émise par une source radioactive, propagée à travers lespace ou les matériaux sous forme dondes ou de particules.

RADIACIÓN: Energía emitida por una fuente radioactiva, protegida a través del espacio o de materiales en forma de ondas o de partículas.

STRÅLING: Energi som avgis fra en radioaktiv kjerne, forplantes gjennom luft eller fast materiale i form av bølger eller partikler.

Was this helpful?
Molecole che contengono un numero di elettroni dispari. I radicali liberi sono altamente reattivi e tossici per gli organismi viventi.


FREE RADICAL: A fragment of a compound or an element that contains an unpaired electron. Free radicals are highly reactive and chemically toxic.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡIΖΑ: Τμήμα χημικής ένωσης ή στοιχείο, το οποίο περιέχει αδέσμευτα ηλεκτρόνια. Οι ελεύθερες ρίζες είναι πολύ δραστικές και χημικά τοξικές.

FREIES RADIKAL: Ein "Fragment" einer Verbindung oder eines Elementes, das ein unpaares Elektron besitzt. Freie Radikale sind hoch reaktiv und chemisch toxisch.

RADICAL LIBRE: Partie dun composé moléculaire qui comporte un électron non apparié. Les radicaux libres sont fortement réactifs et très toxiques.

RADICAL LIBRE: Parte de un compuesto molecular que tiene un electrón no apareado. Los radicales libres son fuertemente reactivos y muy tóxicos.

FRI RADIKAL: Et fragment av en sammensetning eller et element som inneholder et uparet elektron. Frie radikaler er sterkt reaktive og kjemisk giftige.

Was this helpful?
Proprietà dei radionuclidi di emettere spontaneamente radiazioni ionizzanti.


RADIOACTIVITY: The property of radionuclides of spontaneously emitting ionizing radiation.

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η ιδιότητα των ραδιοϊσοτόπων να εκπέμπουν αυθόρμητα ιονίζουσα ακτινοβολία.

RADIOAKTIVITÄT: Die Eigenschaft der Atomkerne gewisser Isotope, sich ohne äußere Einflüsse umzuwandeln und dabei bestimmte Strahlen auszusenden.

RADIOACTIVITE: La propriété de radionucléides démettre spontanément des irradiations ionisantes.

RADIOACTIVIDAD: Propiedad de radionúclidos de emitir espontáneamente radiaciones ionizantes.

RADIOAKTIV: Radionukliders egenskap til spontant å avgi ioniserende stråling.

Was this helpful?
Lo studio degli effetti delle radiazioni sugli organismi viventi.


ACTINOBIOLOGY: The study of the effects of radiation on living organisms.

ΑΚΤIΝΟΒIΟΛΟΓIΑ: Η μελέτη της επίδρασης της ακτινοβολίας στους οργανισμούς.

STRAHLENBIOLOGIE: Das Studium von Strahlungseffekten auf lebende Organismen.

ACTINOLOGIE: Létude de leffet des radiations sur les organismes vivants.

ACTINOLOGÍA: El estudio del efecto de las radiaciones sobre los organismos vivos.

ACTINOBIOLOGI: Studiet av effekten av stråling på levende organismer.

Was this helpful?
Studio degli effetti delle radiazioni sui sistemi biologici.


RADIOBIOLOGY: The study of the effects of radiation on biological systems.

ΑΚΤIΝΟΒIΟΛΟΓIΑ, ΡΑΔIΟΒIΟΛΟΓIΑ: Η μελέτη των επιπτώσεων των ακτινοβολιών στα βιολογικά συστήματα.

RADIOBIOLOGIE: Strahlenbiologie; Teilgebiet der Biologie, das die Wirkung von Strahlung auf den Organismus untersucht.

RADIOBIOLOGIE: Létude des effets des rayonnements ionisants sur les systèmes biologiques.

RADIOBIOLOGÍA: Estudio del efecto de radiaciones ionizantes sobre los sistemas biológicos.

RADIOBIOLOGI: Læren om effekt av stråling på biologiske systemer.

Was this helpful?
Elemento (nuclide) instabile che emette radiazioni ionizzanti.


RADIONUCLIDE: An unstable nuclide that emits ionizing radiation.

ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΟ: Ενα ασταθές ισότοπο το οποίο εκπέμπει ιονίζουσα ακτινοβολία.

RADIONUKLEID: Ein unstabiler Kern, der ionisierte Strahlung abgibt.

RADIONUCLIDE: Nuclide instable qui émet un rayonnement ionisant.

RADIONÚCLIDO: Núcleo inestable que emite radiaciones ionizantes.

RADIONUKLIDE: Et ustabilt nuklide som avgir ioniserende stråling.

Was this helpful?
Fascia o lingua ruvida presente nei molluschi (tranne i bivalvi); i piccoli denti presenti sulla superficie, raschiano il cibo dal substrato e lo trasportano alla bocca.


RADULA: Horny band or ribbon in molluscs (other than bivalves); minute teeth on its dorsal surface tear up food and draw it into the mouth.

ΞΥΣΤΡΟ: Κεράτινη ταινία στα (μη δίθυρα) μαλάκια που φέρει στην ραχιαία της επιφάνεια μικροσκοπικά δόντια με τα οποία η τροφή τεμαχίζεται και παρασύρεται στο στόμα.

RADULA: Aus Horn bestehendes Band oder Leiste in der Mundhöhle von Mollusken (mit Ausnahme der Bivalvia); kleine Zähne, die mit ihrer dorsal ausgerichteten Fläche Futter ausreißen und in den Mundraum ziehen.

RADULA: Bande cornée des mollusques (autres que les bivalves); des petites dents sur la face dorsale râpent la nourriture et la conduisent à la bouche.

RÁDULA: Banda córnea de moluscos (excepto bivalvos); pequeños dientes en la parte dorsal que mastican la comida y la conducen a la boca.

RADULA (RASPETUNGE): Hornaktig bånd eller remse hos bløtdyr (mollusker), utenom muslinger. Små tenner på den dorsale (q.v.) overflaten som river i stykker føden og transporterer den inn i munnen.

Was this helpful?
I raggi ossei attaccati alla pelle ventrale della membrana opercolare (membrana branchiostega) dei pesci teleostei. I raggi branchiosteghi si trovano sull’arco ioide.


BRANCHIOSTEGAL RAYS: The bony rays attached to the ventral skin of the gill cover (branchiostegal membrane) of bony fishes. The branchiostegal rays are located on the hyoid arch.

ΒΡΑΓΧIΟΣΤΕΓΕIΣ ΑΚΤIΝΕΣ: Οι οστέϊνες ακτίνες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του δέρματος των βραγχιακού επικαλύμματος (βραγχιοστεγής μεμβράνη) των οστεϊχθύων (πρβλ επικαλυμματικός μηχανισμός). Οι βραγχιοστεγείς ακτίνες βρίσκονται πάνω στο υοειδές τόξο.

BRANCHIOSTEGALSTRAHLEN: Die knöchernen Strahlen in der ventral an den Kiemendeckel dicht anschließenden Haut (Branchiostegalmembran) der Knochenfische. Die Branchiostegalstrahlen sitzen auf dem Hyoidbogen.

RAYONS BRANCHIOSTEGES: Rayons osseux attachés aux parois ventrales des ouïes (membranes branchéostèges) chez les téléostéens. Ils sont localisés sur larc hyoide.

RADIOS BRANQUIOSTEGOS: Radios óseos ligados a las paredes del opérculo (membranas branquiostegas) en teleósteos. Se localizan sobre el arco hioides.

BRANCHIOSTEGALSTRÅLE: Beinstrålene som er festet til den store hudfolden på undersiden av gjellelokket (branchiostegalmembranen) hos beinfisker. Branchiostegalstrålene er en del hyoidbuen.

Was this helpful?
La radiazione elettromagnetica dello spettro solare, con lunghezza donda superiore ai 780 nm.


INFRARED RADIATION: That part of the solar radiation spectrum above the wavelength 780 nm.

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Το τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας με μήκος κύματος μεγαλύτερο από 780 nm.

INFRAROTSTRAHLUNG: Der Teil eines solaren Strahlungsspektrums oberhalb einer Wellenlänge von 780 nm.

INFRAROUGE: Se dit du rayonnement électromagnétique du spectre solaire de longueur donde supérieur à 780 nm.

INFRARROJO: Dícese de los rayos electromagnéticos del espectro solar de longitud de onda superior a 780 nm.

BRANCHIOSTEGALSTRÅLE: Beinstrålene som er festet til den store hudfolden på undersiden av gjellelokket (branchiostegalmembranen) hos beinfisker. Branchiostegalstrålene er en del hyoidbuen.

Was this helpful?
Onde elettromagnetiche nel campo del non-visibile di frequenza maggiore (lunghezza donda minore) della luce violetta. Quella parte dello spettro della radiazione luminosa solare tra 40 e 400 nm di lunghezza donda. Il range di lunghezza donda si sovrappone in parte a quello dei raggi X . La radiazione prodotta da questa luce e usata in acquacoltura per disinfettare lacqua e prevenire le malattie causate da microrganismi patogeni.


ULTRAVIOLET (UV) RADIATION: Non-visible electromagnetic waves which follow at the end of the violet end of the light spectrum. That part of the solar radiation spectrum between 40 and 400 nm wavelength. The range overlaps the wavelengths of long x-rays. The radiation produced by this light is used in aquaculture to disinfect water and prevent diseases caused by pathogenic microorganisms.

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Mη ορατά ηλεκτρομαγνητικά κύματα με την ζώνη του ιώδους στο φάσμα του φωτός. Η περιοχή του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας με μήκος κύματος μεταξύ 40 και 400nm. Η περιοχή αυτή του φάσματος επικαλύπτει την περιοχή της μακράς ακτινοβολίας Χ. Η ακτινοβολία αυτή χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια γιά την απολύμανση του νερού και την πρόληψη ασθενειών που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς.

ULTRAVIOLETTE STRAHLUNG (UV): Unsichtbare elektromagnetischeWellen, die sich an das violette Ende des Lichtspektrums anschließen. Ihre Wellenlängen liegen etwa zwischen 40 und 400 nm. Die kürzeren Wellenlängen überlappen mit den längeren Röntgenstrahlen. Die UV-Strahlung wird in der Aquakultur zur Desinfizierung von Wasser benutzt, um Krankheiten, verursacht durch pathogene Mikroorganismen, vorzubeugen.

RADIATION ULTRAVIOLETTE (UV): Ondes électromagnétiques non-visibles qui font suite aux longueurs dondes violette dans le spectre lumineux. Cette partie du spectre des radiations solaires de longueur donde entre 40 et 400 nm. Cette gamme de longueurs donde chevauche celle des rayons X. Ces radiations sont utilisées pour la désinfection de leau, et la prévention des maladies issues de germes pathogènes.

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: Ondas electromagnéticas no visibles que siguen las ondas violetas en el espectro de luz. La longitud de onda de esta parte del espectro de radiaciones solares esta entre 40 y 400nm. Esta gama de longitudes de ondas se superpone a la longitud de rayos X. Estas radiaciones son utilizadas para desinfectar el agua, y para prevenir enfermedades derivadas de gérmenes patógenos.

ULTRAFIOLETT (UV) STRÅLING: Usynlige elektromagnetiske bølger, som befinner seg i den fiolette enden av lysspekteret. Delen av solstrålespekteret som ligger mellom 40 og 400 nm. Overlapper bølgelengdene for røntgenstråler. UV-stråling brukes i akvakultur for å desinfisere vann og hindre sykdom forårsaket av sykdomsfremkallende organismer.

Was this helpful?
Radiazione penetrante propagata come un’onda elettromagnetica che ha una minore lunghezza d’onda (frequenza maggiore) rispetto alla luce visibile ed ultravioletta, ma maggiore dei raggi gamma. Questo tipo di radiazione ionizzante prende origine dallo spostamento di un elettrone su un’orbita più interna di un atomo, con cessione di energia.


X-RAY: Penetrating radiation propagated as an electromagnetic wave having a length shorter than visible light and originating from electron transitions in atoms.

ΑΚΤIΝΕΣ: Διεισδύουσα ακτινοβολία μεταδιδόμενη ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα με μήκος κύματος μικρότερο από αυτό του ορατού φωτός και προερχόμενη από μεταβολές των ηλεκτρονίων στα άτομα.

RÖNTGENSTRAHLEN: Elektromagnetische Wellen, die eine kürzere Länge als das sichtbare Licht und ihren Ursprung in der Elektronenübertragung in Atomen haben. Sie sind in der Lage, feste Körper zu durchdringen.

RAYONS X: Radiations pénétrantes propagées sous la forme dondes électromagnétiques avec une longueur donde plus faible que la lumière visible et dont lorigine est la transition délectrons dans les atomes.

RAYOS X: Radiaciones penetrantes protegidas en forma de ondas electromagnéticas con una longitud de onda más baja que la luz visible y cuyo origen es la transición de electrones en los átomos.

RØNTGENSTRÅLE: Gjennomtrengende elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. Oppstår fra elektronoverganger i atomer.

Was this helpful?
Malattia causata da Flavobacterium psycrophylum, noto anche come Cytophaga psycrophila o Flexibacter psycrophylum. Prevalentemente endemica in Danimarca, afrancia, Germania, Spagna, e Regno Unito, segnalata anche in Nord America, Cile e Tasmania, Nota anche come “Cold water disease”, RTFS o mixobatteriosi viscerale. Attacca prevalentemente giovanili di trota (0,2-10 grammi di peso). I pesci infettati non si alimentano e si presentano scuri con branchie pallide, e spesso, esoftamia bilaterale. I


RAINBOW TROUT FRY SYNDROME (RTFS): Disease caused by Flavobacterium psycrophylum, formerly known as Cytophaga psycrophyla or Flexibacter psycrophylum. Prevalent in Denmark, France, Germany, Spain and the UK, it also occurs in North America as well as in Chile and Tasmania. It is also known as Cold Water Disease, RTFS or visceral myxobacteriosis. It affects mainly juvenile rainbow trout (0.2 to 10 g weight). Infected fish stop feeding and show darkened skin while also having pale gills and often bilateral exophthalmia. Fish tend t

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ (RTFS): Ασθένεια η οποία προκαλείται από το είδος Flavobacterium psycrophylum, γνωστό παλιότερα ως Cytophaga psycrophyla ή Flexibacter psycrophylum. Εμφανίζεται κυρίως στη Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και το Ην. Βασίλειο αλλά και στη Β. Αμερική, τη Χιλή και την Τασμανία. Είναι γνωστή επίσης και με την ονομασία Ασθένεια Ψυχρού Νερού (βλ.λ.), RTFS ή σπλαχνική μυξοβακτηρίαση. Προσβάλει κυρίως ανώριμα άτομα πέστροφας (βάρους 0.2 έως 10 g). Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ανορεξία, μαύρισμα του δέρματος, χλο

REGENBOGENFORELLEN-JUNGFISCH SYNDROM (RTFS): Krankheit verursacht durch Flavobacterium psycrophylum. Häufig vorkommend in Dänemark, Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien. Es kommt auch in Nordamerika, in Chile und Tasmanien vor. Die Krankheit ist auch als Kaltwasserkrankheit, RTFS oder als viscerale Myxobacteriose bekannt. Sie beeinträchtigt überwiegend juvenile Regenbogenforellen (0.2 bis 10 g). Infizierte Fische fressen nicht mehr und zeigen dunkle Hautfärbung sowie blasse Kiemen, oft verbunden mit beidseitigem Exophtalmus.

RAINBOW TROUT FRY SYNDROME (RTFS): Syndrome provoqué par Flavobacterium psycrophylum (connu auparavant sous le nom Cytophaga psycophyla) ou Flexibacter psycrophylum. Prévalent en Danemark, France, Allemagne, Espagne et Royaume Unie, mais rencontré également en Amérique du Nord, Chili et Tasmanie. Connu également sous le nom de la Maladie de l’eau froide et encore la myxobactériose viscérale. Ce syndrome affecte surtout les juvéniles truites arc-en-ciel (0,2 à 10 g). Les poissons infectés arrêtent de se nourrir, et présentent un n

SÍNDROME DE LOS ALEVINES DE TRUCHA: Enfermedad causada por la bacteria Flavobacterium psycrophylum, conocida anteriormente como Cytophaga psycrophyla o Flexibacter psycrophylum. Prevalente en Dinamarca, Francia, Alemania, España y UK y también se encuentra en Norteamérica, Chile y Tasmania. Se conoce también como Enfermedad del agua fría, RTFS o mixobacteriosis bacteriana. Afecta a truchas juveniles (0.2 a 10 g). Los peces infectados paran de comer y muestran la piel oscura, mientras que las branquias tienen branquias pálidas y ex

YNGELDØDELIGHETS-SYNDROM: Sykdom forårsaket av Flavobacterium psycrophylum, tidligere kalt Cytophaga psycrophyla eller Flexibacter psycrophylum. Alminnelig i Danmark, Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia, og forekommer også i Nord-Amerika såvel som i Chile og Tasmania. Også kjent som bakteriell kaldtvannssyke, RTFS (Rainbow Trout Fry Syndrome) eller visceral myxobakteriose. Rammer hovedsakelig juvenile regnbueørret (0,2 til 10 gram). Infisert fisk slutter å ta til seg føde, blir mørk, får bleke gjeller og ofte ek

Was this helpful?
La semina di avannotti, piccoli crostacei o molluschi d’allevamento in un ambiente naturale, per incrementarne la successiva pesca. Pratica comune, utilizzando avannotti di Salmoni del Pacifico.


RANCHING: The release of juvenile fish, crustacean or molluscs from culture facilities for growth to harvestable size in a natural habitat. Commonly practised with juvenile Pacific salmon, exploiting their strong homing instinct.

RANCHING: Η απελευθέρωση ανηλίκων ψαριών, καρκινοειδών ή μαλακίων από καλλιεργητικές μονάδες στο φυσικό περιβάλλον, για αύξηση μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος. Συνήθως εφαρμόζεται για τον σολομό του Ειρηνικού, εξαιτίας του ισχυρού παλιννοστικού του ενστίκτου.

FISCH RANCHING: Das Aussetzen von juvenilen Organismen (z.B. Fischen Crustaceen, Mollusken), die in Aquakultureinrichtungen aufgezogen wurden, in natürliche Habitate. Diese wachsen dort zur marktfähigen Größe heran. Bei mehreren Salmoniden wird dabei ihr starkes Heimfindevermögen ausgenutzt, das sie in ihr Heimatgewässer zurückkehren läßt. Der Rückkehrerfolg hängt u.a. von der Aussetzungsgröße und -zeit ab.

RANCHING: Libération de juvéniles (poissons, crustacés ou mollusques) issus décloséries en vue de leur grossissement en milieu naturel. Cette technique est souvent appliquée à la culture de saumon du Pacifique à cause de leur fort instinct de retour au point de libération.

RANCHING (GANADERIA MARINA): Liberación de juveniles (peces, crustáceos o moluscos) derivados de criaderos en vista de su engorde en medio natural. Esta técnica es a menudo aplicada en el cultivo de salmón de pacífico a causa de su gran instinto para volver a su punto de liberación.

BEITE: (1) Utsetting av juvenile fisk, krepsdyr eller bløtdyr (mollusker) fra oppdrettsanlegg for vekst til høstbar størrelse i naturlige habitater. Vanlig med havbeite av juvenil Stillehavs laks, som har sterke tilbakevandrings-instinkter. (2) Å spise.

Was this helpful?
La semina di avannotti, piccoli crostacei o molluschi d’allevamento in un ambiente naturale, per incrementarne la successiva pesca. Pratica comune, utilizzando avannotti di Salmoni del Pacifico.


OCEAN RANCHING: The release of juvenile fish, crustacean or molluscs from culture facilities for growth to harvestable size in a natural habitat. Commonly practised with juvenile Pacific salmon, exploiting their strong homing instinct.

ΩΚΕΑΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η απελευθέρωση ανηλίκων ψαριών, καρκινοειδών ή μαλακίων από καλλιεργητικές μονάδες στο φυσικό περιβάλλον, για αύξηση μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος. Συνήθως εφαρμόζεται για τον σολομό του Ειρηνικού, εξαιτίας του ισχυρού παλιννοστικού του ενστίκτου.

OCEAN RANCHING: Siehe RANCHING.(RANCHING: Das Aussetzen von juvenilen Organismen (z.B. Fischen Crustaceen, Mollusken), die in Aquakultureinrichtungen aufgezogen wurden, in natürliche Habitate. Diese wachsen dort zur marktfähigen Größe heran. Bei mehreren Salmoniden wird dabei ihr starkes Heimfindevermögen ausgenutzt, das sie in ihr Heimatgewässer zurückkehren läßt. Der Rückkehrerfolg hängt u.a. von der Aussetzungsgröße und -zeit ab.).

RANCHING OCEANIQUE: Libération de juvéniles (poissons, crustacés ou mollusques) issus décloséries en vue de leur grossissement en milieu naturel. Cette technique est souvent appliquée à la culture de saumon du Pacifique à cause de leur fort instinct de retour au point de libération.

RANCHING OCEÁNICO: Liberación de juveniles (peces, crustáceos o moluscos) derivados de criaderos en vista de su engorde en medio natural. Esta técnica es a menudo aplicada en el cultivo de salmón de pacífico a causa de su gran instinto para volver a su punto de liberación.

HAVBEITE: (1) Utsetting av juvenile fisk, krepsdyr eller bløtdyr (mollusker) fra oppdrettsanlegg for vekst til høstbar størrelse i naturlige habitater. Vanlig med havbeite av juvenil Stillehavs laks, som har sterke tilbakevandrings-instinkter. (2) Å spise.

Was this helpful?
Relativo a sostanza di sapore o odore simili al grasso stantio. Non adatto al consumo alimentare.


RANCID: Smelling or tasting of rank stale fat; term used to describe food that is unfit for consumption.

ΤΑΓΓΟΣ: Με οσμή ή γεύση παρόμοια με δύσοσμου πολυκαιρισμένου λίπους.

RANZIG: Nach abgestandenen, schlecht gewordenem Fett riechend und schmeckend; beschreibt Nahrungsmittel, die aufgrund der Bildung von Oxidationsprodukten der Fettsäuren nicht mehr für den Konsum geeignet sind. Solche Oxidationsprodukte enthalten erhebliche Anteile an Ketonen.

RANCE: Un goût et odeur de gras ranci; impropre à la consommation.

RANCIO: Gusto y olor de grasa rancio; malo para el consumo.

HARSK: Lukt eller smak av oksidert fett. Betegnelse som brukes om mat som ikke er egnet til konsumpsjon.

Was this helpful?
Rapporto in peso tra la quantità di pesce prodotto e lalimento usato per produrlo. Misura lefficienza di conversione del cibo. La somma della quantità totale di cibo è espressa in chilogrammi su numero di giorni (T) diviso per laumento in peso netto del pesce (Kg) sullo stesso periodo di tempo (T).


FOOD CONVERSION RATIO: Ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain. Measure (ratio) of the efficiency of conversion of food to flesh. The sum of the amount of food offered in kilograms over a number of days (T) divided by the increase in wet fish weight (kg) over the time period (T).

ΔΕIΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ: Η αναλογία του βάρους της τροφής που χορηγήθηκε προς την αύξηση του βάρους (παραγωγής). Μέτρο (αναλογία) της αποδοτικότητας της μετατροπής της τροφής σε σάρκα. Το πηλίκο του αθροίσματος της ποσότητας της τροφής (σε kg) που χορηγήθηκε σε ένα ορισμένο αριθμό ημερών (Τ), προς την αύξηση του υγρού βάρους των ψαριών (kg) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

FUTTERKONVERSIONSFAKTOR: Verhältnis von verfüttertem Futter zu Gewichtszunahme. Maß für die Effizienz der Konversion von Futter in Körpersubstanz. Die Summe der über eine bestimmte Anzahl an Tagen (T) verabreichten Futtermenge wird durch den Naßgewichtzuwachs der Fische (in kg) dividiert.

TAUX DE CONVERSION ALIMENTAIRE: Rapport, entre le poids daliment et le gain de poids. Mesure (rapport) de lefficacité de conversion des aliments en biomasse. La somme totale daliments distribués en kilogramme pendant un nombre de jours (T) est divisée par laugmentation de poids frais du poisson (kg) pendant cette même période.

TASA DE CONVERSIÓN ALIMENTARÍA: Relación, entre el peso del alimento y el incremento de peso. Medida (relación) de la eficacia de conversión de alimentos en biomasa. Suma total de alimentos distribuidos en kilogramos durante un periodo de días (T) dividido por el aumento de peso fresco del pez (kg) durante este mismo periodo.

FÔRFAKTOR: Forhold mellom vekten på fôr som er utfôret og vektøkning i biomasse. Mål på effektiviteten på omdannelsen av fôr til kjøtt. Summen av alt fôret i kilo som er utfôret i løpet av et antall dager (T) delt på økning i våtvekt (kg) av fisk over samme tidsrommet (T). Høy fôrfaktor ved bruk av formulert fôr kan indikere overfôring (spillfôr).

Was this helpful?
Rapporto tra incremento ponderale corporeo e consumo proteico durante un certo periodo di tempo, ossia tra guadagno totale in peso e quantità totali di proteine ingerite nello stesso periodo.


PROTEIN EFFICIENCY RATIO: The ratio between gain in body weight to amount of protein consumed over a certain period of time.

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο λόγος αύξησης του σωματικού βάρους προς την ποσότητα της πρωτεΐνης που καταναλώθηκε σε μιά ορισμένη χρονική περίοδο.

PROTEIN-EFFIZIENZVERHÄLTNIS: Verhältnis von Gewichtszunahme zu Proteinverbrauch über eine bestimmte Zeitspanne.

TAUX DE CONVERSION PROTEINE: Le rapport entre le gain de poids corporel à la quantité de protéines absorbées pendant une période donnée.

TASA DE CONVERSIÓN PROTEICA: Relación entre el incremento de peso corporal y la cantidad de proteínas absorbidas durante un periodo dado.

PER (“PROTEIN EFFICIENCY RATIO”): Forholdet mellom økning i kroppsvekt og mengden protein som er konsumert over en gitt tidsperiode.

Was this helpful?
Indica il rapporto maschi/femmine di una data popolazione.


SEX RATIO: The ratio between males and females in a given population.

ΦΥΛΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΑ: Η αναλογία μεταξύ αρσενικών και θηλυκών σένα πληθυσμό.

GESCHLECHTERVERHÄLTNIS: Das Verhältnis zwischen Männchen und Weibchen in einer gegebenen Population.

SEX RATIO: Rapport entre le nombre de mâles et de femelles dans une population donnée.

PROPORCIÓN SEXUAL: Relación entre el número de machos y hembras en una población determinada.

KJØNNSFORDELING: Forholdet mellom hanner og hunner i en gitt populasjon.

Was this helpful?
Comparsa improvvisa, ma momentanea, di un arrossamento o di un’eruzione della cute.


RASH: An outbreak of transitory redness or generalized eruption of the skin.

ΕΞΑΝΘΗΜΑ: Εξαρση παροδικής φλεγμονής ή κηλίδων του δέρματος.

HAUTAUSSCHLAG: Der Ausbruch von vorübergehender Rötung oder Anschwellung der Haut.

ERUPTION CUTANEE: Sortie transitoire de boutons, de taches, de rougeurs qui se forment sur la peau.

ERUPCIÓN CUTÁNEA: Aparición transitoria en la piel de granos, manchas o zonas enrojecidas.

UTSLETT: Utbrudd av forbigående rødhet eller hevelse i huden.

Was this helpful?
La quantità di cibo che può essere somministrata ad un animale nell’arco di 24 ore.


RATION: The amount of feed allowed for a given animal over a 24-hour period.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ, ΜΕΡΙΔΑ ΤΡΟΦΗΣ: Η συνολική ποσότητα τροφής που χορηγείται για ένα ορισμένο ζώο στη διάρκεια 24 ωρών.

RATION: Die zugeteilte Futtermenge, die einem Tier während 24 Stunden oder einer anderen Zeiteinheit verabreicht wird; sie kann entweder auf einmal oder in Portionen zu verschiedenen Zeiten verabreicht werden.

RATION: Quantité de nourriture distribuée à un animal pendant une durée de 24 heures.

RACIÓN: Cantidad de comida distribuida a un animal durante un periodo de 24 horas.

RASJON: Fôrmengden et gitt dyr får i løpet av en 24-timers periode.

Was this helpful?
Quantità di cibo fornito al pesce per unità di tempo (T); di solito viene data come percentuale giornaliera di peso corporeo del pesce.


FEEDING LEVEL: The level at which food is offered to fish over an unit time (T), usually given as the percentage of fish body weight per time T.

ΕΠIΠΕΔΟ ΔIΑΤΡΟΦΗΣ: Το επίπεδο στο οποίο παρέχεται τροφή στα ψάρια στη μονάδα του χρόνου (Τ), συνήθως εκφραζόμενο ως επί τοις εκατό ποσοστό του σωματικού βάρους των ψαριών ανά μονάδα χρόνου (Τ).

FUTTERNIVEAU: Die Menge an Futter, die Fischen über eine bestimmte Zeit (T) angeboten wird; im allgemeinen als Prozentsatz des Fischgewichtes pro Zeiteinheit T angegeben.

NIVEAU DALIMENTATION: La quantité de nourriture proposée aux poissons pendant un temps unitaire, normalement exprimée en pourcentage du poids corporel des poissons par jour.

NIVEL DE ALIMENTACION: Cantidad de comida dada a los peces durante un tiempo unitario, normalmente expresada en porcentaje del peso corporal de peces por día.

FÔRSTYRKE (FÔRMENGDE): Foringsnivå fôr fisk per tidsenhet (T). Vanligvis gitt som prosent kroppsvekt per T.

Was this helpful?
Qantità massima di alimento che un individuo può consumare in un singolo pasto; di solito viene espressa come percentuale di peso corporeo.


SATIATION RATION: Maximum amount of food an individual will consume in a single meal, usually expressed as a percentage body weight.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΚΟΡΕΣΜΟΥ: Η μέγιστη ποσότητα τροφής που μπορεί να καταναλώσει ένα άτομο ανά γεύμα συνήθως εκφραζόμενη ως ποσοστό επί του σωματικού βάρους.

SÄTTIGUNGSRATION: Die maximale Menge an Nahrung, die ein Individuum aufnehmen kann. Wird gewöhnlich als relatives Gewicht, bezogen auf das Körpergewicht pro Tag, angegeben.

RATION DE SATIÉTÉ: Quantité maximale daliments consommés par un individu; habituellement exprimée en pourcentage du poids corporel par jour.

RACIÓN DE MANTENIMIENTO: En energética, nivel de consumo que permite mantener todas las funciones fisiológicas, pero que no permite un aumento de la biomasa.

MAKSIMALT FOROPPTAK: Den maksimale mengden fôr et individ kan konsumere i løpet av en enkelt fôring, vanligvis uttrykt som prosent av kroppsvekt.

Was this helpful?
Risposta ad uno stimolo.


REACTION: A response to a stimulus.

ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Η απόκριση σε ένα ερέθισμα

REAKTION: Die Antwort auf eine Stimulation (nach Stimulus).

REACTION: Réponse dun organisme face à un stimulus.

REACCIÓN: Respuesta de un organismo a un estímulo.

REAKSJON: Respons på et stimulus.

Was this helpful?
Sensibilità acquisita (indotta) in cui un soggetto suscettibile risponde ad un allergene (antigene) con un cambiamento notevole nella reattività immunologica. Le reazioni allergiche possono essere classificate in: batteriche, da contatto, ritardate, da droga, immediate, latenti o polivalenti.


ALLERGIC REACTION: Acquired (induced) sensitivity where a susceptible subject responds to an allergen (antigen) with a marked change in immunological reactivity. Allergic reactions can be further classified into : bacterial, contact, delayed, drug, immediate, latent or polyvalent .

ΑΛΛΕΡΓIΚΗ ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Επίκτητη ευαισθησία κατά την οποία ένα ευαίσθητο υποκείμενο αντιδρά σε μια ουσία που προκαλεί αλλεργία (αντιγόνο), με μια σημαντική αλλαγή στην ανοσολογική του αντίδραση. Οι αλλεργικές αντιδράσεις διαχωρίζονται σε: βακτηριακές, επαφής, αναβολικές, φαρμακευτικές, άμεσες, λανθάνουσες.

ALLERGISCHE REAKTION: Eine enstandene (induzierte) Sensitivität, wobei der empfindliche Organismus auf ein Allergen (Antigen) mit einer deutlichen Änderung seiner immunologischen Reaktivität antwortet. Allergische Reaktionen können aufgrund der sie verursachenden Agentien weiterhin wie folgt eingeteilt werden: bakteriell, kontaktbedingt, verursacht durch Medikamente, verspätet, unmittelbar, latent oder polyvalent.

REACTION ALLERGIQUE: Sensibilité acquise (induite) dans laquelle un sujet susceptible répond à un allergène par une réaction immunologique marquée. Les réactions allergiques sont classées comme suit: bactérienne, de contact, tardive, aux drogues, immédiate, latente ou polyvalente.

REACCIÓN ALÉRGICA: Sensibilidad adquirida en la cual un sujeto susceptible responde a un alérgeno con reacción inmunológica marcada. Las reacciones alérgicas se clasifican como: bacterianas, de contacto, tardías, a drogas, inmediatas, latentes o polivalentes.

ALLERGISK REAKSjON: En indusert (påført) følsomhet der en mottakelig organisme reagerer på et allergen (antigen) med en tydelig forandring i immunologisk reaktivitet. Allergiske reaksjoner kan vider deles opp i bakteriell, kontakt, forsinket, medikament, latent eller polyvalent.

Was this helpful?
Le azioni di organismi per evitare concentrazioni di materiali o altre condizioni, con movimenti attivi o passivi diretti fuori dalla zona con condizioni sfavorevoli.


AVOIDANCE RESPONSE: The action(s) of organisms to avoid concentrations of materials or other conditions which cause active or passive movements out of a zone of unfavourable conditions.

ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Αντίδραση (-σεις) ενός οργανισμού που του επιτρέπει να αποφεύγει συγκεντρώσεις επιβλαβών ουσιών ή άλλες δυσμενείς συνθήκες. Η αντίδραση αυτή συνίσταται στην ενεργητική ή παθητική μετακίνηση του οργανισμού εκτός της περιοχής των δυσμενών συνθηκών.

VERMEIDUNGSREAKTION: Das Verhalten von Organismen, Schadstoffkonzentrationen oder andere Bedingungen zu vermeiden, was zu aktiven oder passiven Bewegungen führt, diesen ungünstigen Bedingungen zu entkommen.

REACTION DEVITEMENT: Comportement dun organisme servant à leloigner activement ou passivement dune zône où les conditions environnementales sont défavorables.

REACCIÓN DE EVITACIÓN: Comportamiento de un organismo que sirve para alejarle activamente o pasivamente de una zona dónde las condiciones ambientales son desfavorables.

AVVERGELSESRESPONS: Organismers handling(er) for å unngå konsentrasjoner av skadelige stoffer eller andre forhold, og som medfører passive eller aktive bevegelser ut av et område med ugunstige betingelser.

Was this helpful?
In molluschicoltura: grado di successo degli stadi giovanili nellancorarsi al substrato in un certo periodo di tempo.


RECRUITMENT: Term used in shellfish farming referring to the degree that successful juvenile settlement has occurred over a given time period.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ: Ο όρος χρησιμοποιείται (μεταξύ άλλων) στην καλλιέργεια των ασπονδύλων και αναφέρεται στον βαθμό επιτυχίας στην εγκατάσταση νεαρών ατόμων σε ένα δεδομένο υπόστρωμα εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος.

REKRUTIERUNG: In der Molluskenaquakultur wird dieser ansonsten in der Fischereibiologie etablierte Begriff für den Erfolg des Ansetzens juveniler Tiere in einer bestimmten Periode auf einem bestimmten Substrat verwendet.

RECRUTEMENT: Terme décrivant le dégré de repeuplement par des juvéniles pendant une période donnée; le captage de mollusques bivalves par exemple.

RECLUTAMIENTO: Término que describe el grado de repoblación por juveniles durante un periodo dado.

REKRUTTERING: Henviser til graden av bunnslaing over en gitt tidsperiode i skjelloppdrett.

Was this helpful?
Stadio intermedio di alcuni Trematodi (ordine Digenei) parassiti dei molluschi. La redia si sviluppa dalle uova nel primo ospite intermedio, in seguito riproducendosi per via asessuata, da luogo a numerose altre redie o cercarie pronte per parassitare il secondo ospite intermedio. P.e. Cryptocotyle.


REDIA: Intermediate stage in the life cycle of certain digenetic trematodes, commonly occurring in molluscs. The redia develops from the egg in the first intermediate host and it can reproduce asexually to form either daughter rediae or cercariae which are infective to a second intermediate host. Species include, for example, Cryptocotyle.

ΡΕΔΙΑ: Ενδιάμεσο στάδιο στον κύκλο ζωής ορισμένων διγενετικών τρηματωδών που απαντούν συχνά στα μαλάκια. Η ρεδία αναπτύσσεται από το αυγό στον πρώτο ενδιάμεσο ξενιστή και αναπαράγεται αφυλετικά σχηματίζοντας είτε θυγατρικές ρέδιες είτε κερκάρια που είναι ικανά να μολύνουν έναν δεύτερο ενδιάμεσο ξενιστή. Παράδειγμα Cryptocotyle (βλ.λ).

REDIEN: Stadium innerhalb des Lebenszyklus der Trematoden, die in Schnecken parasitieren. Redien können sich asexuell vermehren, wobei sie das Cercarien-Stadium oder weitere Redien produzieren. Die Cercarien infizieren andere Wirte und nicht Schnecken. Beispiel: Cryptocotyle.

REDIE: Forme intermédiaire du cycle de développement de certains trématodes digènes parasites des mollusques. Se développe à partir de loeuf chez un premier hôte intermédiaire et peut se reproduire pour donner soit des rédies filles soit des cercaires qui infestent un deuxième hôte intermédiaire. Cryptocotyle par exemple.

REDIA: Forma intermediaria del ciclo de desarrollo de ciertos trematodos parásitos de moluscos. Se desarrolla a partir del huevo en un primer huésped intermediario y puede reproducirse asexualmente para formar más radias o para producir cercarias que infestan un segundo huésped intermediario; Cryptocotyle por ejemplo.

REDIE: Stadium i livssyklusen til visse digene (underklasse Digenea) trematoder (ikter), som er vanlige i bløtdyr (mollusker). Rediene utvikler seg fra eggene i 1. mellomvert, og formerer seg ukjønnet til datter-redier eller cerkarier. Disse infiserer 2. mellomvert. Eksempel på art er Cryptocotyle.

Was this helpful?
Vedi OSSIDO-RIDUZIONE. (Una reazione chimica nella quale avviene un trasferimento di elettroni da un donatore ad un accettore. Lèelemento o molecola che cede elettroni è ossidato/a, mentre l’elemento o molecola che li riceve viene ridotto/a. Il donatore di elettroni ed il suo corrispondente accettore sono detto “coppia-redox”.).


REDOX: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

REDOX: Siehe OXIDATION-REDUKTION. Eine chemische Reaction bei Elektronen von einem Spender-Molekül auf einen Akzeptor-molekül übertragen werden. Der Elektronendonor und seine korrespondierende oxidierte Form werden als das Redox-Paar bezeichnet.

REDOX: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

REDOX: El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

REDOKS: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

Was this helpful?
Accurate e aggiornate informazioni scritte riguardanti la produzione di un impianto di acquacoltura, la mortalità, la somministrazione del mangime ecc.. Queste note informative contribuiscono alla gestione ottimale e allo sviluppo di strategie produttive.


RECORD KEEPING: The maintaining of accurate and up-to-date management information: these include written reports of stock input, mortalities, feed, etc. These records are to facilitate good management and husbandry strategy.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ: Η τήρηση ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών που αφορούν την διαχείριση. Περιλαμβάνουν γραπτές αναφορές για το απόθεμα, την θνησιμότητα, την τροφή κλπ. και διευκολύνουν την καλή διαχείριση και την στρατηγική καλλιέργειας.

BUCHFÜHRUNG: Die Erstellung und Erhaltung akkurater und auf neuestem Stand befindlicher für das Management wichtiger Informationen. Diese beinhalten schriftliche Berichte über Besatz, Sterblichkeiten, Futtermengen usw. Diese Protokollf ührung ist Grundlage eines guten Managements und einer guten Aufzuchtstrategie.

ENREGISTREMENT DE DONNEES: Enregistrement de toutes les données dun système aquacole ; taux de stockage, mortalités, taux dalimentation etc. Ces données facilitent la bonne gestion du système.

REGISTRO DE DATOS: Registro de todos los datos de un sistema acuícola; tasa de almacenamiento, mortalidades, tasa de alimentación etc. Estos datos facilitan una buena gestión del sistema.

BOKFØRING: Kontinuerlig føring av all informasjon knyttet til en oppdrettsvirksomhet (temperatur, oksygennivå, dødelighet, fôrmengder, dødelighet etc.). Viktig for sikker og effektiv drift.

Was this helpful?
Processo mediante il quale i pesci mantengono e controllano il loro equilibrio ionico, es. osmoregolazione. Lo scopo dei pesci dacqua dolce è quello di mantenere una concentrazione salina interna elevata e produrre grandi quantità di urina diluita. Al contrario dei pesci dacqua salata che devono espellere sali di sodio, bere grandi quantità di acqua, e produrre piccole quantità di urina concentrata.


IONIC REGULATION: Process by which fish maintain and control their ionic balance, i.e. osmoregulate. Freshwater fish achieve this by actively taking up salt and producing large quantities of dilute urine. Conversely, saltwater fish excrete sodium salts, drink large quantities of water and produce small quantities of concentrated urine.

IΟΝΤIΚΗ ΡΥΘΜIΣΗ: Διαδικασία με την οποία τα ψάρια διατηρούν και ελέγχουν την ιοντική τους ισορροπία, δηλ. ωσμωρρυθμίζονται. Τα ψάρια των γλυκών νερών το επιτυγχάνουν με την ενεργή πρόσληψη αλάτων και την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αραιών ούρων. Αντίθετα τα θαλάσσια ψάρια αποβάλλουν άλατα νατρίου, πίνουν μεγάλες ποσότητες νερού και παράγουν μικρές ποσότητες πυκνών ούρων.

IONENREGULATION: Prozeß, bei dem Fische ihr ionisches Gleichgewicht halten bzw. es kontrollieren, d. h. Osmoregulation. Süßwasserfische erreichen dieses durch aktive Salzaufnahme und die Produktion großer Mengen verdünnten Urins. Umgekehrt scheiden Salzwasserfische Natriumsalze aus, nehmen große Wassermengen auf und produzieren nur geringe Mengen konzentrierten Urins.

REGULATION IONIQUE: Processus par lequel les poissons maintiennent et contrôlent leur équilibre ionique, cest-à-dire losmorégule. Les poissons deau douce laccomplissent en prélevant le sel en léliminant en grande quantité dans leur urine. Les poissons deau salée, eux, excrétent les sels de sodium, boivent de grandes quantités deau et produisent de petites quantités durine concentrée.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso por el cual los peces mantienen y regulan el equilibrio iónico, es decir la osmoregulación. Los peces de agua dulce cumplen esta función extrayendo sal y eliminando agua en grandes cantidades en la orina. Los peces de agua salada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de agua y producen pequeñas cantidades de orina concentrada.

IONEREGULERING: Prosess der fisk kontrollerer og opprettholder ionebalansen, dvs osmoregulere. Ferskvannsfisk oppnår dette ved aktivt opptak av salt og produksjon av store mengder fortynnet urin. Saltvannsfisk skiller ut salt, drikker store mengder vann og produserer små mengder konsentrert urin.

Was this helpful?
(1) Riattivazione di meccanismi comportamentali, evolutivamente precedenti, dovuta alla riduzione dei livelli di sviluppo. (2) Ritorno ai primitivi, immaturi livelli istintivi. (3) Riduzione, nella distribuzione geografica, di una specie o di una razza.


REGRESSION: (1) Reactivation of older evolutionary behaviour patterns under reduction of higher levels of development. (2) Falling back to earlier, immature levels of instinct. (3) Reduction in geographic distribution of a species or strain. (4) A relapse following an improvement in the diseased state. (5) An expression of the relationship between two (or more) variables usually given as a regression line (curve) with an associated equation. This shows the manner in which the dependent variable changes as a

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ: (1) Επαν-ενεργοποίηση εξελικτικά παλαιότερων προτύπων συμπεριφοράς, με έκπτωση (εξασθένιση) ανώτερων επιπέδων ανάπτυξης. (2) Μετάπτωση σε προγενέστερα ανώριμα επίπεδα ενστίκτου (3) Περιορισμός της γεωγραφικής εξάπλωσης ενός είδους ή στελέχους (4) Υποτροπή, μετά από μια βελτίωση, της κατάστασης μιας ασθένειας. (5) Σχέση μεταξύ δύο (ή περισσότερων) μεταβλητών, η οποία εκφράζεται με έναν μαθηματικό τύπο και απεικονίζεται γραφικά με την ευθεία (καμπύλη) παλινδρομησης, που δείχνει πώς μεταβάλλεται η

REGRESSION: (1) Reaktivierung entwicklungsgeschichtlich älterer Verhaltensweisen bei Abbau oder Verlust des höheren Niveaus. (2) Das Zurückfallen auf frühere, kindliche Stufen der Triebvorgänge. (3) Das Schrumpfen des Ausbreitungsgebietes einer Art oder Rasse. (4) Eine Rückbildung aufgrund der Verbesserung des Krankheitszustandes. (5) Ein mathematischer Ausdruck der Beziehung zweier (oder mehr) Variablen, gewöhnlich in einer Regressionskurve dargestellt und mit einer Gleichung versehen. Eine Regression besc

REGRESSION: (1) Réactivation de comportements plus anciens dans lévolution suite à une réduction du niveau de développement. (2) Retour vers des instincts primitifs ou immatures. ( 3) Diminution de la distribution géographique dune espèce ou souche. (4) Récidive dune maladie après une amélioration de létat pathologique, une rechute. (5) En statistique, lexpression dun rapport entre deux (ou plus) variables normalement décrites par une courbe de régression donnée par une équation. Cette courbe représente les

REGRESIÓN: (1) reactivación de comportamientos antiguos en la evolución seguido a una reducción de nivel de desarrollo. (2) Retorno hacía instintos primitivos o inmaduros. (3) disminución de la distribución geográfica de una especie o de una cepa. (4) Recaída de una enfermedad después de una mejora del estado patológico. (5) En estadística, expresión de la relación entre dos (o más) variables normalmente descrita por una curva de regresión dada por una ecuación. Esta curva representa los cambios de una var

REGRESJON: (1) Reaktivisering av evolusjonært gamle atferdstrekk ved reduksjon av høyere utviklingstrinn. (2) Falle tilbake til tidligere umodne instinkt. (3) Reduksjon i den geografiske utbredelsen til en art eller rase. (4) Et tilbakefall med en etterfølgende forbedring i sykdomstilstand. (5) Utrykk for sammenhengen mellom to (eller flere) variabler, vanligvis gitt ved en regresjonslinje (kurve) med en tilhørende ligning. Dette viser hvordan en avhengig variable forandrer seg som en funksjon av forandrin

Was this helpful?
L’incrocio di razze tra un individuo appartenente alla generazione F1 con un membro della generazione parentale. Un reincrocio con un membro recessivo omozigote delle generazione parentale costituisce sempre un test per determinare l’omozigosità o l’eterozigosità di un indiviuduo.


BACKCROSS: The crossbreeding of an individual of the F1 generation with a specimen of the parent generation. A backcross with a homozygotic, recessive parent always constitutes a test to determine the homozygosity or heterozygosity of an individual.

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: Η διασταύρωση ενός ατόμου της F1 γενιάς με ένα άτομο της πατρικής γενιάς. Η ανάδρομη διασταύρωση με έναν ομοζυγώτη, υπολειπόμενο γονέα αποτελεί έναν έλεγχο για τον προσδιορισμό της ομοζυγοτίας ή της ετεροζυγωτίας ενός ατόμου.

RÜCKKREUZUNG: Die Kreuzung von einem Individuum der F1-Generation und einem Individuum der Elterngeneration. Eine Rückkreuzung mit einem homozygoten rezessiven Elter ist eine Testkreuzung, um die Homozygotie oder Heterozygotie eines beliebigen Individuums festzustellen.

BACKCROSS: Croisement d’un individu de la génération F1 avec un individu de la génération parentale. Le croisement avec une parente homozygote récessive constitue un test afin de déterminer l’homo- ou hétéro-zygosité d’un individu.

CRUZAMIENTO RETRÓGRADO: Cruzamiento de un individuo de la generación F1 con un individuo de la generación paterna. Un cruzamiento retrógrado con un elemento paterno homocigoto recesivo constituye un test para determinar la homocigosidad o heterocigosidad de un individuo.

TILBAKEKRYSSING: En kryssing mellom et individ fra F1 generasjonen og et individ fra foreldregenerasjonen. En tilbakekryssing med en homozygot, recessiv forelder vil alltid utgjøre en test for å avgjøre et individ er homozygot eller heterozygot.

Was this helpful?
Stato patologico dovuto ad un agente infettivo che ha causato una recente infezione.


RE-INFECTION: Refers to acquiring more of the same infectious agent that is present in a current or recent infection.

ΕΠΑΝΑΜΟΛΥΝΣΗ: Αναφέρεται σε περιπτώσεις προσβολής από τον ίδιο μολυσματικό παράγοντα που ήδη προκαλεί ή έχει πρόσφατα προκαλέσει μόλυνση.

REINFEKTION: Bezieht sich auf eine zusätzliche Infektion mit bereits vorhandenen, kürzlich aufgenommenem Keim oder auch auf eine zweite Infektion (nach Ausheilung) durch denselben Typ von Mikroorganismen.

REINFECTION: Se dit de lacquisition à nouveau du même agent infectieux que celui présent dans une infection actuelle ou récente.

REINFECCIÓN: Dícese de la adquisición de nuevo del mismo agente infeccioso presente en una infección anterior o reciente.

REINFEKSJON: Henviser til fornyet smitte med smittestoff fra en tidligere infeksjon.

Was this helpful?
Neuro-ormone prodotto dall’ipotalamo, in grado di agire sulla porzione anteriore dell’ipofisi (adenoipofisi) per stimolare il rilascio di uno specifico ormone. Questi ormoni, sono disponibili in commercio e utilizzati in acquacoltura per indurre la maturazione sessuale nei riproduttori (es: GnRH: Gpnadotropin Releasing Hormon; CRH: Corticotropin Releasing Hormon).


RELEASING HORMONE: A substance that is produced by the hypothalamus and acts on the anterior pituitary to stimulate the release of a specific hormone. These are commercially available and employed in aquaculture broodstock rearing in order to promote maturation development.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ: Ενωση παραγόμενη από τον υποθάλαμο η οποία επιδρά στην πρόσθια υπόφυση επάγοντας την έκκριση μιας συγκεκριμένης ορμόνης. Διατίθενται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες γιά την προαγωγή της ωρίμανσης του αποθέματος των γεννητόρων.

AUSLÖSENDES HORMON: Ein im Hypothalamus produziertes Hormon, das auf die hintere Hypophyse wirkt, um die Ausschüttung spezifischer Hormone zu stimulieren. Derartige Hormone sind heute kommerziell verfügbar und können in der Aquakultur für die Aufzucht von Laicherbeständen eingesetzt werden, um die Entwicklung zur Laichreife hin zu stützen.

HORMONE DE LIBERATION: Substance produite par lhypothalamus et qui agit sur sa partie antérieure pour stimuler la libération dune hormone spécifique. Elles sont commercialement disponibles et employées en aquaculture pour provoquer le développement de la maturation.

HORMONA DE LIBERACIÓN: Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración.

FRISETTENDE HORMONER: Substanser som produseres i hypotalamus og stimulerer frisetting av spesifikke hormoner fra adenohypofysen. Eksempler er TRH (Thyroid Releasing Hormone) og GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone). Analoger av sistnevnte er mye brukt i oppdrett for å indusere gyting (hormonbehandling av fisk er ulovlig i Norge).

Was this helpful?
Termine giapponese che indica un substrato di adesione (utilizzato in molluschicoltura), costituito da valve di ostriche o capesante unite da un cavo trattato contro la corrosione.


REN: A collector consisting of oyster or scallop shells threaded on a galvanized wire (primarily Japanese term).

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ REN: Συλλέκτης αποτελούμενος από όστρακα στρειδιών ή χτενιών, περασμένα σε γαλβανισμένο σύρμα (πρωταρχικά Ιαπωνικοί όροι).

REN: Ein Kollektor aus Austern- oder Kammuschelschalen, die auf galvanisierte Drähte aufgezogen worden (primär ein japanischer Ausdruck).

REN: Terme Japonais pour désigner une brochette de coquilles dhuîtres ou de coquilles St Jacques sur un fil de fer galvanisé servant de collecteur de naissain.

REN: Término japonés que designa a una hilera de conchas de ostras sobre hilo de hierro galvanizado que sirve de colector de recién nacidos.

REN: Yngelsamler bestående av østers- eller kamskjellskall som er trædd inn på en metalltråd (opprinnelig er japansk uttrykk).

Was this helpful?
Organo nei Vertebrati che assolve la funzione di escrezione e alla regolazione idrica e minerale; costituito da numerose unità chiamate nefroni e dal circolo sanguigno che li attraversa.


KIDNEY, NEPHROS: Organ of excretion and water regulation in vertebrates, consisting of numerous nephrons and their blood supply.

ΝΕΦΡΟΣ: Οργανο έκκρισης και ρύθμισης του νερού στα σπονδυλόζωα, αποτελούμενο από πολυάριθμους νεφρώνες και το αγγειακό σύστημα.

NIERE, NEPHROS: Organ der Exkretion und der Regulation des Wasserhaushalts bei Vertebraten, aus zahlreichen Nephronen bestehend.

REIN, NEPHROS: Organe des Vertébrés, siège de lexcrétion et de la régulation hydrominérale. Composé de nombreuses néphridies et de leur irrigation sanguine.

RIÑÓN, NEPHROS: Órgano de los vertebrados, en donde se da la excreción y regulación hidromineral. Compuesto de varios nefridios y de sus irrigaciones sanguíneas.

NYRE, NEPHROS: Organ for ekskresjon og vannregulering hos virveldyr (vertebrater). Består av en mengde nefroner og deres blodforsyninger.

Was this helpful?
Vedi BKD. (Una malattia batterica sistemica di salmonidi causata da Renibacterium salmoninus. La malattia è diffusa e le epidemie avvengono di solito quando la temperatura dell’acqua è in diminuzione. La malattia presenta forme sia croniche che acute.).


RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Causes a systematic bacterial disease of salmonids known as bacterial kidney disease. The disease is widespread and epidemics occur usually when water temperatures are declining. The disease has both chronic and acute forms.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Συστηματικά βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Renibacterium salmoninus. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και οι επιδημίες εκδηλώνονται συνήθως όταν μειώνεται η θερμοκρασία του νερού. Η ασθένεια έχει και χρόνιο (βλ. λέξη) και οξύ τύπο (βλ. λέξη).

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Durch Renibacterium salmoninus eine systematische Krankheit ist hervorgerufen (Bakterielle Nierenerkrankung BKD). Die Krankheit ist weit verbreitet und Epidemien treten vor allem bei steigenden Wassertemperaturen auf. Nachdem die Krankheit ausgebrochen ist, kann sie nicht wirkungsvoll mit Bakteriziden bekŠmpft werden. Die Krankheit hat sowohl chronische als auch akute Erscheinungsbilder.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Infection bactérienne rénale; infection bactérienne systématique chez les Salmonidés provoquée par Renibacterium salmoninus. La maladie est largement répandue et les manifestations épidémiques sont souvent associées au refroidissement de leau. La maladie comporte des formes chroniques et aigues.

RENIBACTERIUM SALMONARUM: Renibacterium salmoninus provocada infección bacteriana sistemática en los salmónidos. La enfermedad está muy extendida y las manifestaciones epidémicas van a menudo asociadas al enfriamiento de agua. La enfermedad incluye formas crónicas y agudas.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Systemisk (angriper hele organismen) bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Renibacterium salmoninus. Sykdommen er vidt utbredt, og utbrudd er vanligst ved synkende vanntemperaturer. Sykdommen har både kroniske og akutte former.

Was this helpful?
Movimento direzionale, di un organismo motile, in risposta a una corrente d’aria o d’acqua, sia controcorrente (reotassi positiva), sia in favore di corrente (reotassi negativa).


RHEOTAXIS: A directed movement response of a motile organism to a water or air current, either in to the current (positive rheotaxis) or with the current (negative rheotaxis).

ΡΟΟΤΑΞΙΑ: Κινητική απόκριση οργανισμών στην κίνηση ενός ρεύματος (στο νερό ή στον αέρα) είτε κατά την φορά του (αρνητική ροοταξία) είτε αντίθετα (θετική ροοταξία).

RHEOTAXIE: Eine direkte Bewegungsantwort eines beweglichen Organismus auf eine Wasser- oder Luftströmung entweder gegen die Strömung (positive Rheotaxis) oder mit der Strömung (negative Rheotaxis).

REOTAXIE: Réponse motile et directionnelle dun organisme envers un courant deau ou dair. La réotaxie est dite positive si le mouvement est à contre-courant et négative si le mouvement suit le courant.

REOTAXIS: Respuesta móvil y direccional de un organismo hacia una corriente de agua o de viento. La reotaxis es positiva si el movimiento es en contra corriente y negativa si sigue el movimiento de la corriente.

RHEOTAXIS: Direkte bevegelses respons hos en bevegelig organisme mot en luft- eller vannstrøm, er enten mot strømmen (positiv rheotaxis) eller med strømmen (negativ rheotaxis).

Was this helpful?
Un virus a RNA non provvisto di capsula, causa disordini intestinali ed encefaliti


REOVIRUSES: A non-enveloped double-stranded RNA virus causing intestinal disorders and encephalitis.

ΡΕΟΙΟΙ: Δίκλωνοι RNA ιοί χωρίς φάκελο οι οποίοι προκαλούν εντερικές διαταραχές και εγκεφαλίτιδες.

REOVIRUSEn: Nicht-umschlossene, Doppelstrang-RNA-Viren, die intestinale Krankheiten und Encephalitis hervorrufen.

REOVIRUS: Virus non-enveloppé provoquant des désordres intestinaux et de l’encéphalite. Virus à ARN double brin.

REOVIRUS: Virus de ARN no encapsulado, de doble hebra que causan desórdenes intestinales y encefalitis.

REOVIRUS: Dobbeltstrenget RNA-virus uten membran, forårsaker tarmskader og hjernebetennelse (encefalitt).

Was this helpful?
La percentuale del peso rimanente del pesce dopo l’eviscerazione, la rimozione della testa e della coda.


DRESS-OUT PERCENTAGE: The percentage weight of the whole fish that remains after removal of viscera, head and tail. It may also be used to refer to the carcass weight including the head.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ: Η εκατοστιαία αναλογία του ολικού βάρους ενός ψαριού μετά την αφαίρεση των εντοσθίων, του κεφαλιού και της ουράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται και στο βάρος του σώματος συμπεριλαμβανομένου και του κεφαλιού.

RELATIVES SCHLACHTGEWICHT: Gewicht des Fisches (in Prozent) nach Entfernen der Innereien, des Kopfes und des Schwanzes. Oftmals auch das Gewicht der Karkasse mit Kopf.

POIDS NET: Le pourcentage du poids dun poisson entier après suppression des viscères, de la tête et de la queue.

PESO NETO: Porcentaje de peso de un pez entero después de quitarle las vísceras, la cabeza y la cola.

TRIMMET VEKT: Vekten (i prosent) av det som er igjen av fisken etter at den er sløyd hode og hale kappet. Brukes og fisk med hode.

Was this helpful?
(1) Qualcosa che è avanzato; che produce una quantità residua di materiale. (2) In acquacoltura: usato comunemente per riferirsi alle concentrazioni residue nei tessuti, dei vari prodotti chimici o antibiotici.


RESIDUE: (1) Something that is left over; making up a residual quantity of material. (2) In aquaculture: commonly used to refer to residual quantities of various chemicals or antibiotics in the tissues.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ: (1) Παραμένοντα υπολλείματα ενός υλικού. (2) Στην υδατοκαλλιέργεια, συχνά χρησιμοποιείται αναφορικά με ποσότητες διαφόρων χημικών ή αντιβιοτικών που παραμένουν στους ιστούς.

RÜCKSTAND: (1) Etwas das übrig bleibt; ein Rest eines Materials. (2) In der Aquakultur wird der Begriff gewöhnlich in Bezug auf Restmengen von verschiedenen Chemikalien oder Antibiotika im Gewebe benutzt.

RESIDU: (1) Ce qui reste, la matière résiduaire. (2) En aquaculture se dit des quantités résiduaires de produits chimiques ou dantibiotiques rencontrées dans les tissus des organismes délevage.

RESIDUO: (1) Lo que queda, materia residual. (2) En acuicultura, dícese de cantidades residuales de productos químicos o de antibióticos encontrados en los tejidos de organismos de cultivo.

REST: (1) Noe som er igjen. Utgjør en gjenværende mengde materiale. (2) I akvakultur: Brukt i henvisning til rester av ulike kjemikalier eller antibiotika i vev.

Was this helpful?
In acquacoltura, si riferisce alle quantità stimate di specifici farmaci trovati nei tessuti campione. Vedi anche tempo di sospensione.


DRUG RESIDUE: In aquaculture, referring to the estimated quantities of specific drugs found in tissue samples.

ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ: Στην υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται στην εκτιμώμενη ποσότητα ειδικών φαρμάκων που βρίσκεται σε δείγματα ιστών. Βλ. επίσης χρόνος απομάκρυνσης.

DROGENRÜCKSTÄNDE: In der Aquakultur dient dieser Ausdruck zur Bezeichnung von geschätzten Mengen von spezifischen Drogen, die in Gewebeproben zu finden sind.

TRACES RESIDUELLES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES: En aquaculture, concernent les quantités estimées des produits pharmaceutiques trouvés dans les échantillons de tissus.

RESTOS RESIDUALES DE FÁRMACOS: En acuicultura, se refiere a las cantidades estimadas de productos farmacéuticos encontrados en muestras de tejidos.

MEDISINRESTER: Betegnelsen brukes i akvakultur for å gi et overslag over mengden av spesifikke medikamenter funnet i vevsprøver. Se også tilbakeholdelsestid.

Was this helpful?
Capacità naturale di un organismo di sopportare gli effetti di vari agenti chimici, fisici e biologici che, in caso contrario, potrebbero indebolire l’organismo.


RESISTANCE: The natural ability of an organism to withstand the effects of various physical, chemical, and biological agents which might otherwise act to debilitate the organism.

ΑΝΤΟΧΗ: Η φυσική ικανότητα ενός οργανισμού να αντέχει τις επιδράσεις διαφόρων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων, χωρίς να εξασθενεί.

RESISTENZ: Die natürliche Fähigkeit eines Organismus, verschiedenen physischen, chemischen und biologischen Stoffen zu widerstehen, die ihm sonst schaden würden.

RESISTANCE: La capacité naturelle dun organisme de tolérer les effets dagents physiques, chimiques ou biologiques qui pourraient être, en dautres circonstances, débilitant envers cet organisme.

RESISTENCIA: Capacidad natural de un organismo para tolerar efectos de agentes físicos, químicos o biológicos que pueden ser, entre otras circunstancias, los que pueden debilitarle.

RESISTENS: Den naturlige egenskapen til en organisme til å motstå effektene av ulike fysiske, kjemiske og biologiske virkemidler, som ville ha svekket organismen.

Was this helpful?
L’abilità di sopravvivere all’esposizione a temperature inferiori allo 00C.


COLD RESISTANCE: The ability to survive exposure to temperatures below 00C.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ: Iκανότητα επιβίωσης ενός οργανισμού που εκτίθεται σε θερμοκρασίες κάτω από 00C.

KÄLTERESISTENZ: Die Fähigkeit, bei Temperaturen unter 00C zu überleben.

RESISTANCE AU FROID: La capacité de survivre aux températures en dessous de 00C.

RESISTENCIA AL FRÍO: Capacidad de sobrevivir a temperatura por debajo de 00 C.

KULDEBESTANDIGHET: Evnen til å overleve eksponering for temperaturer under 00 C.

Was this helpful?
Resistenza ad un dato antibiotico (resistenza al farmaco) che può essere costitutiva (intrinseca) in quelle cellule dove non sono presenti i siti bersaglio per lantibiotico o che presentano una permeabilità specifica allantibiotico. Una cellula può ereditare la resistenza agli antibiotici con diverse modalità. Per esempio, il sito bersaglio per un certo antibiotico può essere modificato a causa di una mutazione cromosomica, per cui, in presenza di concentrazioni normalmente inibitorie di farmac


ANTIBIOTIC RESISTANCE: Resistance to a given antibiotic (drug resistance} is said to be constitutive (= intrinsic ) in cells which lack the specific target site(s) of the antibiotic and/or which are inherently impermeable to the antibiotic. A cell may acquire heritable resistance to antibiotic(s) in several ways. For example, the target site of a given antibiotic may be modified as a result of a chromosomal mutation, so that it functions more or less normally in the presence of otherwise inhibitory concentrations of t

ΑΝΤIΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤIΒIΟΤIΚΑ: Η αντίσταση σε ένα δεδομένο αντιβιοτικό (φαρμακευτική αντίσταση ) θεωρείται εγγενής σε κύτταρα τα οποία δεν διαθέτουν τις θέσεις-στόχους και/ή είναι μη διαπερατά στο αντιβιοτικό. Ενα κύτταρο αποκτά κληρονομική αντίσταση σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά με διάφορους τρόπους. Γιά παράδειγμα, η θέση-στόχος ενός δεδομένου αντιβιοτικού τροποποιείται ύστερα από χρωμοσωμική μετάλλαξη. Το κύτταρο τότε λειτουργεί λίγο ως πολύ φυσιολογικά όταν σε συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού που υπό κανονικές σ

ANTIBIOTIKARESISTENZ: Siehe RESISTENZ VON MIKROBEN GEGEN ANTIBIOTIKA. (Resistenz gegenüber einem verabreichten Antibiotikum ("Drogen-Resistenz") wird als konstitutiv (= intrinsisch) in Zellen bezeichnet, denen die für das Antibiotikum spezifischen Bindungsstellen fehlen und/oder die vorhandenen für das Antibiotikum nicht durchlässig sind. Eine Zelle kann die erbliche Resistenz gegenüber Antikörpern auf verschiedenen Wegen erlangen. Zum Beispiel kann die Bindungsstelle eines verabreichten Antibiotikums durch eine chro

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES: Résistance aux antibiotiques déterminés (résistance aux drogues) est dite constitutive (=intrinsèque) chez les cellules qui ne possèdent pas le site spécifique cible de lantibiotique et/ou qui ne sont pas par nature imperméables à cet antibiotique. Une cellule peut acquérir une résistance héreditaire à un antibiotique de plusieurs façons. Par exemple le site cible de lantibiotique peut être modifié par une mutation chromosomique, de telle façon quil fonctionne plus ou moins normalement aux conce

RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS: La resistencia a antibióticos determinados (resistencia a drogas) se llama intrínseca; en los moluscos, que no poseen dianas específicas de antibiótico y/o que no son impermeables a este antibiótico. Se puede adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneras diferentes. Por ejemplo, el sitio o diana del antibiótico puede ser modificado por una mutación cromosómica, de tal manera que funciona más o menos normal a concentraciones de este antibiótico normalmente inhibidoras (ver por ejem

ANTIBIOTIKARESISTENS: Motstandsdyktighet (resistens) mot et gitt antibiotikum kalles konstitutiv hos celler som mangler bindingsseter for og/eller er arvelig ugjennomtrengelige for antibiotikumet. En celle kan opparbeide seg arvelig antibiotikaresistens pa flere mater. Malet (bindingssetet) for antibiotikumet kan forandres ved kromosommutasjoner. I bakterier kan resistensgener (mot antibiotika) transporteres til antibiotikasensitive celler ved konjugasjon, transduksjon eller transformasjon. Resistens som har oppstatt

Was this helpful?
Attrito esercitato su un fluido che si muove rispetto ad una superficie solida (come la rete di una gabbia, chiglia di una barca) o ad unaltra zona del fluido come risultato di un processo di scambio della quantità di moto. Questultimo può insorgere a causa di movimenti molecolari o movimenti turbolenti: flusso laminare.


FRICTIONAL DRAG: The retarding force exerted on a fluid moving relative to a solid surface (i.e. net cage, boat) or to another region of fluid as a result of momentum exchange processes. The momentum exchange can arise through molecular motions or through eddyline motions.

ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑ ΤΡΙΒΗΣ: Η επιβραδυντική δύναμη που εξασκείται σε ένα ρευστό που κινείται σε σχέση με κάποια επιφάνεια ενός στερεού ( π.χ. ενός κλώβου, μιας βάρκας) ή με άλλη περιοχή του ρευστού ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής ορμής. Η ανταλλαγή ορμής είναι αποτέλεσμα των μοριακών κινήσεων ή της τυρβώδους ροής. (βλ. στρωτή ροή, τυρβώδης ροή).

REIBUNGSWIDERSTAND: Die verlangsamende Kraft, die auf eine sich relativ zu einer festen Oberfläche bewegende Flüssigkeit einwirkt (z.B. Netzkäfige, Boot) oder auf eine andere Fließregion momentaner Austauschprozesse wirkt. Dieser momentane Austauschvorgang kann durch molekulare oder durch wirbelförmige Bewegungen zustande kommen (siehe laminarer Fluß, turbulenter Fluß).

FORCE DE FROTTEMENT: La force retardatrice exercée sur un fluide qui se déplace par rapport à une surface solide (par exemple une cage aquacole, un bateau) ou par rapport à un autre fluide par lintermédiaire des processus déchange délan. Léchange délan résulte des mouvements moléculaires ou des mouvements tourbillonnaires; cf. régime laminaire.

FUERZA DE RESISTENCIA: La fuerza retrazo ejercida sobre un fluido que se desplaza con relación a una superficie sólida (por ejemplo una jaula acuícola, un barco) o con relación a otro fluido por el intermediario de procesos de intercambio de impulso. El intercambio de impulso resulta de los movimientos moleculares o de los movimientos de turbulancia; cf. régimen laminar.

FRIKSJONSMOTSTAND: Den bremsende kraften som utøves på en væske som flyter mot en fast overflate (dvs merd, båt) eller mot en annen væske. Kraftmomentet som utveksles kan oppstå ved bevegelse av molekyler eller ved virvelbevegelser. Jfr. laminær strømning.

Was this helpful?
(1) Respirazione cellulare: processo metabolico, di piante e animali, in cui le sostanze organiche vengono trasformate in prodotti più semplici, con liberazione di energia. (2) Respirazione fisica: scambio di gas attraverso una superficie respiratoria (p.e. branchie).


RESPIRATION: (1) Cellular respiration: the metabolic process in plants and animals whereby organic substances are broken down to simpler products with the generation of energy. (2) Physical respiration: gas exchange across a respiratory surface (e.g. gills)

ΑΝΑΠΝΟΗ: (1) κυτταρική αναπνοή: η μεταβολική διεργασία σε φυτά και ζώα κατά την οποία οι οργανικές ουσίες διασπώνται σε απλούστερα παράγωγα απελευθερώνοντας ενέργεια. (2) φυσική αναπνοή: ανταλλαγή αερίων δια μέσου μιας αναπνευστικής επιφάνειας (π.χ. βράγχια).

ATMUNG: (1) Zellatmung: Der Stoffwechselprozeß in Pflanzen und Tieren, bei dem organische Substanzen in einfachere Produkte unter Energiefreisetzung umgewandelt werden. Die freiwerdende Energie wird für andere Stoffwechselprozesse benutzt. (2) Atmung: Der Gasaustausch über respiratorische Oberflächen (z.B. Kiemen).

RESPIRATION: (1) Respiration cellulaire: les processus métaboliques des organismes vivants par lesquels les substances organiques sont dégradées en produits plus simples, avec libération dénergie. (2) Respiration mécanique: les échanges gazeux à travers les surfaces respiratoires (les branchies par exemple).

RESPIRACIÓN: (1) Respiración celular: procesos metabólicos de organismos vivos por los cuales sustancias orgánicas son degradadas hasta productos más simples, con liberación de energía. (2) Respiración mecánica: intercambio de gases a través superficies respiratorias (branquias por ejemplo).

RESPIRASJON: 1) Cellulær respirasjon: Den metabolske prosessen i planter og dyr der organisk materiale brytes ned til enklere produkter ved produksjon av energi. (2) Fysikalsk respirasjon: Utveksling av gass over en respiratorisk overflate (f.eks., gjelle).

Was this helpful?
Respirazione sotto condizioni anaerobiche, quando l ‘accettore terminale di elettroni non è l’ossigeno gassoso (secondo la specie e/o l’ambiente).


ANAEROBIC RESPIRATION: Respiration under anaerobic conditions, when the terminal electron acceptor is not gaseous oxygen (according to species and/or environment). Also involved in dissimilatory sulphate reduction, fumarate respiration, methano- genesis, nitrate respiration, sulphur respiration.

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗ: Αναπνοή υπό αναερόβιες συνθήκες, όταν ο τελικός αποδέκτης ηλεκτρονίων δεν είναι το αέριο οξυγόνο (ανάλογα με το είδος και/ή το περιβάλλον). Σχετίζεται επίσης με την ανομοιωτική αναγωγή θειϊκών, την αναπνοή φουμαρικών, την μεθανογένεση, την αναπνοή νιτρικών και την αναπνοή θείου.

ANAEROBE ATMUNG: Atmung unter anaeroben Bedingungen, wenn der letzte Elektronenakzeptor nicht gasförmiger Sauerstoff ist (abhängig von Arten und/oder Umwelt), z.B. Desulfurikation, Fumaratatmung, Methanogenese, Nitratatmung, Schwefelatmung)

RESPIRATION ANAEROBIE: La respiration dans des conditions danaérobiose; laccepteur terminal délectrons nest pas loxygène gazeux. Dépend de lespèce et/ou du milieu (voir réduction de sulfate, respiration de fumarate, méthanogénèse, respiration de nitrate, respiration de sulfure).

RESPIRACIÓN ANAERÓBICA: Respiración en condiciones de anaerobiosis en la que el aceptor terminal de electrones no es el oxígeno gaseoso. Depende de la especie y/o del medio.

ANAEROB RESPIRASJON: Ånding under anaerobe forhold der den endelige elektron akseptoren ikke er oksygen i gassform (avhengig av art og eller omgivelser) f.eks. sulfatreduksjon, fumaratrespirasjon, metanogenese, nitratrespirasjon og svovelrespirasjon.

Was this helpful?
Attrezzo formato da maglie assemblate con filo annodato o intrecciato; utilizzato per catturare la fauna acquatica o limitarne gli spostamenti.


NET: A sturdy, open-mesh fabric formed by knotting or weaving cord, used mainly for capturing or confining the movement of marine organisms.

ΔIΧΤΥ: Iστός αποτελούμενος από διαπλεγμένα νήματα. Χρησιμοποιείται για τη σύλληψη ή τον περιορισμό θαλάσσιων οργανισμών.

NETZ: Ein im allgemeinen industriell gefertigtes offenmaschiges Gerät aus verknoteten oder gewobenen Garnen, das zum Fang oder zur Bewegungseinschränkung von aquatischen Organismen benutzt wird.

FILET(2): Matériel robuste formé de mailles en fils noués ou lissés, utilisé principalement pour la capture ou le confinement dorganismes aquatiques.

RED: Material resistente formado por mallas de hilo anudados o lisas, usado principalmente para la captura o le confinamiento de organismos acuáticos.

NETT (LIN): Maskene i et fiskegarn, er bundet av hamp, bomull, nylon eller monofilament. Rundt nettet er det festet tau, dvs telnene (under- og overtelne).

Was this helpful?
Rete formata da più compartimenti, ognuno dei quali è fatto a forma di cesto, sovrapposti luno sullaltro; ciascuna di queste reti ha lestremità superiore fissata al filare di superficie, rimanendo così sommersa in sospensione nellacqua. Ciascun compartimento risulta accessibile per mezzo di una apertura nella rete. Di solito vengono impiegate per lallevamento delle cappesante, e delle ostriche.


LANTERN NET: Net basket with several compartments, one over the other, which hangs on a longline. Access is provided into each compartment by a covered slit in the net. Usually used for ongrowing of scallops.

ΦΑΝΑΡΙ (ή ΦΑΝΙ): Καλάθι από δίχτυ με διάφορα διαμερίσματα., το ένα πάνω στο άλλο, τα οποία κρέμονται από παραγάδι. Η πρόσβαση σε κάθε διαμέρισμα γίνεται από καλυμμένη σχισμή στο δίχτυ Συνήθως χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια χτενιών.

LATERNENNETZ: Netzschlauch mit mehreren, übereinanderliegenden Kammern, der von Langleinen herabhängt. Durch abgedeckte Schlitze besteht Zugang zu jeder Kammer. Wird im Anbau von Kammuscheln verwendet.

FILET LANTERNE: Filet en forme de panier, divisé en plusieurs compartiments superposés, et suspendu à de longues lignes. Chaque compartiment est accessible par un clapet. Habituellement employé dans le grossissement des coquilles St. Jacques.

RED LINTERNA: Red en forma de cesta, dividida en varios compartimentos superpuestos, y suspendida a grandes líneas. Cada compartimento es accesible por un abertura. Habitualmente empleada para engordar las cochas St. Jacques.

LANTERNENETT: Notpølse med mange rom over hverandre. Henger på en langline. Det er adgang til alle rommene. Brukes vanligvis for tilvekst av kamskjell.

Was this helpful?
(1) Negli allevamenti di crostacei o di bivalvi è una rete utilizzata per ridurre i casi di predazione; p.e. gamberi da parte di granchi oppure ostriche e mitili da parte di molluschi predatori. (2) In piscicoltura è installata, a protezione delle gabbie sommerse o come copertura di quelle galleggianti, per impedire l’accesso ai predatori (delfini, uccelli).


PREDATOR NET: (1) In shellfish farming, it is a net or barrier used to reduce the effects of predation, e.g. shellfish, typically by crabs and dog whelks on clams, mussels, oysters and other culture species. (2) In finfish farming, it is used to surround a cage under water or as a top-net over tanks or cages to deter predators.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ: Στην καλλιέργεια ασπονδύλων περίφραξη με δίχτυ που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των επιπτώσεων της θήρευσης, των μυδιών, των στρειδιών και άλλων καλλιεργούμενων ειδών κυρίως από τα καβούρια και από άλλα γαστρερόποδα. Στην ιχθυοκαλλιέργεια το προστατευτικό δίχτυ χρησιμοποιείται γύρω και πάνω από τους κλωβούς για να εμποδίζει την προσέγγιση των θηρευτών.

RÄUBERSCHUTZNETZ: (1) In der Molluskenzucht ein Netz oder eine künstliche Barriere, die den Wegfraß durch Räuber (z.B. durch Krabben und Bohrmuscheln auf Muschel- und Austernbetten und solcher anderer Mollusken-Bodenkulturen) verhindern sollen. (2) In der Fischzucht solche Netze, die entweder über Becken zum Schutz gegen Raubvögel oder um Käfige herum ausgebracht werden, um dort Räuber wie Seehunde und Seelöwen oder Fischottern abzuhalten.

FILET ANTI PREDATEURS: (1) Dans les entreprises ostréicoles, filet ou barrière utilisée pour réduire les effets des prédateurs; par ex. les coquillages par les crabes, de buccins sur les palourdes, les moules, les huîtres et les autres espèces en culture. (2) En pisciculture, on les utilise pour couvrir les cages immergées ou sur les bassins et les cages flottantes.

RED ANTI PREDADORES: (1) En las empresas ostreicolas, red o barrera utilizada para reducir los efectos de los predadores; por ejemplo las conchas para los cangrejos, de buccinos en los cangrejos, las almejas, las ostras y las otras espacies en cultivo. (2) En piscicultura, se utilizan para cubrir las jaulas sumergidas o sobre los estanques y las jaulas flotantes.

PREDATORVERN: (1) I skalldyroppdrett: Et garn eller stengsel som brukes for å redusere effekten av predasjon (q.v.), f.eks. krabbegjerde brukt ved bunnkultur av kamskjell for å hindre krabber i å komme inn i oppdrettsområdet. (2) I fiskeoppdrett: Brukt rundt/over oppdrettsmerder og over kar for å holde ute predatorer (sel, oter, fugl etc.).

Was this helpful?
Una rete rotonda, che viene lanciata in modo da disporsi piatta sopra l’acqua, per poi affondare rapidamente. Cattura qualunque pesce che ci si trovi sotto.


CAST NET: Circular net, thrown in such a way as to fall flat upon the water and, dropping rapidly to the bottom, encloses any fish underneath it.

ΠΕΖΟΒΟΛΟ: Κυκλικό δίχτυ, το οποίο ρίχνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να πέφτει επίπεδα πάνω στο νερό, να βυθίζεται γρήγορα προς τον πυθμένα και να εγκλωβίζει κάθε ψάρι που τυχαίνει να είναι από κάτω του.

WURFNETZ: Ein rundes Netz, das so geworfen wird, daß es ausgebreitet auf das Wasser fällt, und während es rasch zum Boden sinkt, Fische umschließt, die sich gerade unter ihm befinden.

EPERVIER: Filet lancé du rivage ou dune embarcation, capturant les poissons en retombant et en se refermant sur eux. Son emploi est généralement limité aux eaux peu profondes.

RED DE REPARTO: Red lanzada desde el litoral o de una embarcación, capturando los peces cayendo sobre ellos o encerrándolos. Su uso es limitado a las aguas poco profundas.

KASTEGARN: Rundt garn som kastes slik at det lander flatt på vannoverflaten. Den synker fort til bunnen og sperrer inne all fisk som befinner seg under. Brukes på grunt vann, men ikke i Norge.

Was this helpful?
Termine generico usato per indicare un qualsiasi tipo di rete che durante la pesca viene fissata per mezzo di ancore e/o paletti.; es. tramaglio fisso; è un tipo di rete fissa.


FENCE NET: General term for any simple net when it is held in fishing trim by anchors, sinkers and/or stakes. Syn. set net; fixed net.

ΦΡΑΚΤΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΧΤΥΑ, ΚΑΡΤΕΡΙΑ: Γενικός όρος για απλό δίχτυ, όταν διατηρείται σε αλιευτική ετοιμότητα από άγκυρες, βαρίδια και/ή πασσάλους. (Συν ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΧΤΥΑ, ΚΑΡΤΕΡΙΑ)

STELLNETZ; STANDNETZ: Im Englischen wird der Begriff "fence" generell für jede Art einfacher Netze verwendet, wenn diese mit Ankerleinen auf eine bestimmte Position gehalten werden. Im Deutschen entspricht die Bedeutung der englischen Interpretation des Begriffes eher derjenigen von Stellnetz und Standnetz. Ein Stellnetz besteht aus aneinandergereihten Netzen, die meist quer zum Strom verankert werden. Bei Hochwasser werden Stellnetze in Strandnähe oder in Priele gesetzt. Mit dem ablaufendem Wasser treiben die Fische

FILET FIXE: Nom générique désignant un filet simple maintenu ouvert par des pieux et/ou des corps morts . Syn. parc.

RED FIJA (Fence net): Nombre genérico representando una red simple mantenida abierta por piadosos.

STÅENDE GARN: Samlebetegnelse for garn som festes med anker, lodd, påler eller lignende.

Was this helpful?
Una rete, che consta di due ali, un corpo e un sacco, operata da una barca, generalmente usata sul fondo, dove viene trascinata da due cime, di solito molto lunghe, messa in acqua in modo di assicurare che la maggior quantità possibile di pesce sia spinta verso l’apertura della rete. Un modello caratteristico di questo tipo di rete è la rete danese. Un modello modificato è usato nei grandi bacini di allevamento.


BOAT SEINE: Net, consisting of two wings, a body and a bag, operated from a boat, generally used on the bottom, where it is hauled by two ropes, usually very long, set in the water so as to ensure that as many fish as possible are driven or herded towards the opening of the net. The type most representative of this category is the Danish seine. A modified design is used in large aquaculture ponds.

ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΓΡΙΠΟΣ, ΚΑΘΕΤΟ ΔΙΧΤΥ ΠΛΟΙΟΥ: Δίχτυ που αποτελείται από δύο. Ο χειρισμός του γίνεται από το πλοίο. Γενικά χρησιμοποιείται στον βυθό, όπου σύρεται με δύο σχοινιά, συνήθως μεγάλου μήκους, που το σταθεροποιούν στο νερό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται, ότι όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια θα κατευθυνθούν ή θα συγκεντρωθούν προς το δίχτυ. Ο πιο αντιπροσωπευτικός τύπος είναι ο δανέζικος γρίπος. Ενας τροποποιημένος τύπος χρησιμοποιείται σε μεγάλες ιχθυοκαλλιεργητικές υδατοσυλλογές. Πρβλ. ΓΡΥΠΟΣ

BOOTSWADE: Zugnetz mit zwei Flügeln, an die sich der kleine Netzsack anschließt. Es wird gewöhnlich vom Boot aus betrieben. Die langen Wadenleinen sind mit dem Knüppel am Netzflügel befestigt. Sie haben einerseits ihren Festpunkt an der Ankerboje, andererseits am Kutter. Die Flügel helfen, so viele Fische wie möglich zur Netzöffnung zu treiben. In abgewandelter Form oft als Handzugnetz zum Abfischen von Großteichen eingesetzt.

SENNE DE BATEAU: Filet formé de deux ailes, dun corps et dune poche, manoeuvré à partir dun bateau, généralement utilisé sur le fond où il est halé par deux cordages, habituellement très longs, mis à leau de manière à assurer le plus grand rabattement possible du poisson vers louverture du filet. Le type le plus représentatif de cette catégorie est la senne danoise. Une forme modifiée est utilisée dans les grands étangs aquacoles.

JÁBEGA DE BARCO: Red formada por dos alas, un cuerpo y un bolsillo, maniobrada a partir de un barco, generalmente utilizada en los fondos dónde esta arrastrada por dos cuerdas, normalmente muy larga y metida en agua de manera que asegure la mayor conducción posible de peces hacia el centro de la red. El tipo más representativo de esta categoría es la jábega Danesa. Otra forma modificada es utilizada en los grandes estanques acuícola.

VAD: Not, bestående av to hovedbestanddeler, en kropp (”vingene”) og en pose (håvbusen) på midten. Brukes fra båt, der nota trekkes ved hjelp av to lange tau. Den settes i sjøen slik at flest mulig fisk drives inn i posen. Snurpenot er en type vad som settes rundt en eventuell fiskestim og lukkes i bunnenden hjelp av en snurpeline, brukes til fiske etter sei, torsk, brisling, sild, makrell, lodde og størje. Snurrevad er en type not (opprinnelig dansk) som brukes til å fiske langs bunnen.

Was this helpful?
Una rete che ha il margine inferiore ancorato al fondo o alla barca e quello superiore restante libero a mezzacqua o affiorante in superficie.


FLOATING GILL NET: A set gill net anchored to the seabed or to a boat so that the netting is in midwater or near the surface.

ΑΦΡΟΔIΧΤΟ: Διχτυ το οποίο αγκυροβολείται στο βυθο ή προσδίδεται σε μια βάρκα κατά τρόπο ώστε το ψάρεμα να γίνεται στα μεσαία βάθη ή κοντά στην επιφάνεια του νερού.

TREIBNETZ (TREIB-KIEMENNETZ): Ein ausgelegtes Kiemennetz, das am Grund verankert oder mit einem Boot von der Oberfläche her derart verbunden wird, daß es in mittleren Wassertiefen oder in der Nähe der Oberfläche schwimmt.

FILET MAILLANT FLOTTANT: Filet maillat dont la ralingue supérieure apparait à la surface.

RED AGALLA FLOTANTE: Red agalla en la cual la ancla superior aparece en la superficie.

FLYTEGARN: Garn som står helt i overflaten når de settes (f.eks. silde- og makrellgarn). Forholdet mellom over- og undertelnen er slik at garnet flyter. Kan forankres til bunnen med et langt tau (ile) eller til en båt (kalles da drivgarn). Kan også senkes ned til bunnen eller passende dyp (kaggesette), men det må da festes lodd til undertelnen.

Was this helpful?
Una rete che di solito è di forma rettangolare e lavorata con una maglia sottile la cui larghezza o luce è calcolata per trattenere il pesce. Questo tipo di reti vengono tenute verticalmente nellacqua tramite galleggianti posti nella lima superiore e pesi posti nella lima inferiore.


GILL NET: A net which is usually rectangular in shape, made of thin twine, which catches fish by holding them in the meshes, e.g. drift net or set gill net. Gill nets are held vertically in the water by floats and weights.

ΑΠΛΑΔI ή ΑΠΛΟ ΔIΧΤΥ: Συνήθως παραλληλογράμμου σχήματος, από λεπτό δίχτυ, το οποίο συλλαμβάνει και κρατά τα ψάρια μεταξύ των ματιών του διχτυού. Κρατείται κάθετα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια.

KIEMENNETZ: Gewöhnlich ein rechteckiges, einwandiges Netz aus dünnem Garn mit beschwertem Untersimms, senkrecht im Wasser hängend. Es hält die Fische in den Maschen fest. s.a. Treibnetz.

FILET MAILLANT; FILET DROIT:: De forme rectangulaire et fabriqué en fils fins, ce type de filets se tient verticalement dans lΪ eau, tendu entre les flotteurs de la ralingue supérieure et les plombs de la ralingue inférieure. La largeur des mailles est calculée pour retenir le poisson par la tête ou lΪavant du corps.

RED AGALLA; RED RECTA: De forma rectangular y fabricada por hilos finos, ese tipo de redes se sostiene verticalmente en la agua, tendido entre los flotadores de la ancla superior y los plomos de la ancla inferior. La anchura de las mallas es calculada para retener el pez por la cabeza o la parte delantera del cuerpo.

FISKEGARN: Et garn som vanligvis har en rektangulær form, er laget av tynn hyssing (bomull, nylon eller monofilament), som fanger fisk ved at fisken går fast i maskene. Kan være forankret i bunnen (botna-/settegarn) eller overflaten (flytegarn), eller kan drive fritt i overflaten (drivgarn). Fiskegarn holdes vertikalt i vannsøylen av overtelnen (flottører) og undertelnen (lodd).

Was this helpful?
Rete ormeggiata o fissata al fondo con dei pali costituita da un’entrata principale e da una o più camere a fondo cieco, p.e. rete a sacco, rete a marmitta.


POUND NET: General term for any moored or staked net comprising a leader and one or more enclosures, eg. bag net, stake net, kettle net.

ΔIΚΤΥΩΣΗ IΧΘΥΟΠΑΓIΔΑ (ΒΟΛΚΟΣ0: Γενικός όρος για κάθε αγκυροβολημένο ή στερεωμένο με πάσσαλους δίχτυ, το οποίο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους φραγμούς που οδηγούν τα ψάρια στην ή στις κυρίως παγίδες.

REUSE: Fanggerät der Binnen- und Küstenfischerei zum Fang von Grundfischen und pelagisch in Flachwasserregionen lebenden Fangobjekten.

FILET-PIEGE: Engin généralement des grandes dimensions, mouillé dans les eaux cotières peu profondes, de structure complexe.

RED-TRAMPA: Dispositivo generalmente de grandes dimensiones, amarrado en las aguas costeras poco profundas, de estructura compleja.

IKKE OVERDEKKET BUNNGARN: Generell betegnelse brukt om faststående garn som holdes på plass av påler. Består av et ledegarn som leder fisken inn i en nettpose (uten topp) som er ca 10 favner i diameter og 4 - 7 favner dyp.

Was this helpful?
Vedi RETE DA POSTA.(Termine generico usato per indicare un qualsiasi tipo di rete che durante la pesca viene fissata per mezzo di ancore e/o paletti.; es. tramaglio fisso; è un tipo di rete fissa.)


SET NET: General term for any simple net when it is held in fishing trim by anchors, sinkers and/or stakes. Syn fixed net.

ΣΤΑΣΙΜΟ ΔΙΧΤΥ ή ΚΑΡΤΕΡΙ: Γενικός όρος για απλό δίχτυ, όταν διατηρείται σε αλιευτική ετοιμότητα από άγκυρες, βαρίδια και/ή πασσάλους. (Συν ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΧΤΥΑ, ΚΑΡΤΕΡΙΑ)

STELLNETZ: Fallenartige Anordnung von Netzen, die den Fisch oder andere Beutetiere in eine Fangkammer schwimmen lassen, aus der ein Entkommen kaum möglich ist, vor allem, wenn der Weg aus der Falle heraus durch ein Einwege-System versperrt ist.

FILET FIXE: Nom générique désignant un filet simple maintenu ouvert par des pieux et/ou des corps morts .

RED FIJA: Nombre genérico representando una red simple mantenida abierta por piadosos.

FASTSTÅENDE REDSKAP: Samlebetegnelse for garn som festes med anker, lodd, påler eller lignende.

Was this helpful?
La protezione intorno agli impianti che contengono i pesci per impedire o scoraggiare gli uccelli ittiofagi.


BIRDNET: Protective covering around fish holding facilities that can prevent or deter predation by birds.

ΔIΧΤΥ ΠΟΥΛIΩΝ: Προστατευτικό κάλυμμα για τις θέσεις όπου διατηρούνται ψάρια και το οποίο εμποδίζει ή αποτρέπει την θήρευση των ψαριών από τα πουλιά.

VOGELNETZ: In der Teichwirtschaft, der Käfighaltung und anderen offenen Fischhaltungssystemen eine netzartige Abdeckung, die fischfressende Vögel abschrecken bzw. deren Zugang zu den Fischen verhindern soll.

FILET PROTECTEUR: Filet couvrant une structure de stockage de poissons dans le but déviter ou de minimiser la prédation par les oiseaux.

RED PROTECTORA: Red que cubre una estructura de almacenamiento de peces que tiene por objetivo evitar o de minimizar la predación por los pájaros.

FUGLENETT: Dekker til oppdrettsenheter for å hindre fugl i å ta fisk.

Was this helpful?
Un tipo di rete, dalla moderna tecnologia, che possiede una maglia priva di qualsiasi nodo in modo tale da ridurre al massimo i problemi di stress per il pesce.


KNOTLESS NETS: Modern type and design of nylon net in which there are no knots in the mesh and as a result the problems of scale loss and stress in fish are reduced.

ΑΚΟΜΠΑ ΔIΧΤΥΑ: Σύγχρονος τύπος πλαστικών διχτυών στον οποίο δεν υπάρχουν κόμποι με αποτέλεσμα να μειώνεται το ξελέπισμα και η καταπόνηση των ψαριών.

KNOTENLOSES NETZ: Eine neue Form von Netzen, in denen durch die Verwendung von Kunststoffgarnen die Maschen ohne Knoten geformt sind; beim Einsatz solcher Netze werden Schuppenverlust und Streß für die Fische weitgehend reduziert.

FILETS SANS NOEUDS: Technologie moderne de filet en nylon dans laquelle il ny a aucun noeud dans les mailles, diminuant ainsi les problèmes de stress sur les prises.

REDES SIN NUDOS: Tecnología moderna de red de nylon en la cual no existe nigua nodo en les malles, disminuyendo así los problemas de estrés sobre las capturas.

KNUTELØS NOT: Moderne nylonnot uten knuter i maskene. Dette gir mindre skader (f.eks. skjelltap) på fisk.

Was this helpful?
Proteina albuminoide presente nel tessuto connettivo; elemento precursore del collagene.


RETICULIN: An albuminoid protein in connective tissue; the precursor of collagen tissue.

ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗ: Λευκωματοειδής προτεΐνη στον συνδετικό ιστό. Πρόδρομος του κολλαγόνου ιστού.

RETIKULIN: Ein Albuminoid im Bindegewebe. Es ist der Vorläufer des Collagengewebes.

RETICULINE: Un albuminoïde du tissu conjonctif; le précurseur du collagène.

RETICULINA: Albuminoide del tejido conjuntivo; precursor de colágeno.

RETIKULIN: Et albumoid protein i bindevev. Forstadium til collagent vev.

Was this helpful?
Caratteristico sapore, ad esempio “sapore di fango” o “sapore di alghe”, che può presentare la carne di pesci allevati in stagno (p.e. pesce gatto americano e carpa comune). E’ causato, nei pesci che si cibano di alghe azzurre, dalla formazione di un composto chiamato Geosmina. Il retrogusto viene eliminato stabulando i pesci in acqua corrente per 7-14 giorni.


OFF-FLAVOUR: Environment-related flavours, like "muddy" or "musty", which can permeate pond-raised fish. (e.g American cat fish and common carp). This results from the fish eating blue green algae which produce the compound Geosmin. The off-flavour can be removed by holding the fish in flowing water for 7-14 days.

ΚΑΚΟΣΜΙΑ: Γεύση-οσμή σχετιζόμενη με το περιβάλλον, όπως είναι η οσμή "λάσπης" ή "μούχλας" ή μουχλιασμένη που μπορεί να διαποτίσει τα ψάρια που καλλιεργούνται σε δεξαμενές (π.χ. Αμερικανικό γατόψαρο η κυπρίνος). Αυτό είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης κυανοφυκών που παράγουν την ένωση γεωσμίνη. Η κακοσμία εξαλείφεται με την διατήρηση των ψαριών σε ρέον νερό επί 7-14 ημέρες.

BEIGESCHMACK: Umgebungsbedingter Geschmack, wie "schlammig" oder "modrig", der die im Teich aufgezogenen Fische durchdringen kann. (z. B. Amerikanischer Katzenwels und der Gewöhnliche Karpfen). Oftmals das Ergebnis der Aufnahme von blaugrünen Algen mit der Nahrung. Diese Algen produzieren die Verbindung Geosmin. Der Beigeschmack kann durch Haltung in sauberem und unbelastetem Durchflußwasser (7- 14 Tage) weitgehend entfernt werden.

DÉFAUT DE SAVEUR: Goût dû aux facteurs environnementaux (par exemple vase, moisissure) parfois associés aux poissons élevés en étang (poissons chats et carpe commune Américaine). Ce phénomène provient de la consommation dalgues bleues-vertes qui produisent le composé "Geosmin". Cette mauvaise saveur peut être éliminée en faisant séjourner le poisson de 7 à 14 jours en eau courante.

DEFECTO DE SABOR: Gustos debidos a factores ambientales (por ejemplo, borroso, mohoso) a veces asociados a los peces cultivados en estanques (pez gato y carpa común americana). Este fenómeno es debido al consumo de las algas azules-verdes que producen el compuesto “Geosmina”. Este mal sabor puede ser eliminado poniendo los peces durante 7 a 14 días en agua dulce corriente.

BISMAK: Miljørelaterte aromaer, f.eks. evje eller mudder, som kan sette smak på damoppdrettet fisk (f.eks. maller og karper). Skjer på grunn av at fisken spiser blågrønnalger, som produserer stoffet geosmin. Bismaken kan fjernes ved å holde fisk i strømmende vann i 7 – 14 dager. I Norge er bismak ikke noe problem i oppdrett, men er kjent fra villfisk som mudder-/evjesmak (hyse og flyndrer) eller myrsmak (f.eks. ørret).

Was this helpful?
Un gruppo di virus ad RNA che possono causare forti mortalità tra gli animali infetti. Quelli trovati nei pesci comprendono il virus della SEV (Setticemia Emorragica Virale) che colpisce prevalentemente molte specie marine e di acqua dolce.


RHABDOVIRUS: A group of RNA-based animal viruses that can cause significant mortalities in animals. Those found in fish include the causative agent for Viral Haemorrhagic Septicaemia which occurs commonly in many freshwater and marine fish species.

ΡΑΒΔΟΙΟΣ: Ομάδα RNA-ιών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεγάλη θνησιμότητα σε ζώα. Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στα ψάρια συμπεριλαμβάνεται και ο παράγοντας που προκαλεί την Ιογενή Αιμορραγική Σηψαιμία, ασθένεια που προσβάλει κυρίως ψάρια του γλυκού νερού (σολομούς), η οποία όμως έχει απομονωθεί πρόσφατα και από ψάρια της θάλασσας.

RHABDOVIRUS: Eine Gruppe von RNA-Viren der Tierre, die erhebliche Mortalitäten in Kulturbeständen hervorrufen können. Zu den in Fischen gefundenen Viren gehört auch der Verursacher der VHS (Virale Haemorhargischen Septikemie), die allgemein bei Süßwasseersalmoniden vorkommt aber kürzlich auch in marinen Arten nachgewiesen wurde.

RHABDOVIRUS: Groupe de virus à ARN infectant les animaux et provoquant souvent des mortalités importantes. Chez les poissons, il y a l’agent étiologique de l’hémorragie septicémique qui est fréquent chez les salmonidés d’eau douce et dautres espèces marines.

RHABDOVIRUS: Grupo de virus ARN de animales que pueden causar mortalidades importantes en los animales. Los que se encuentran en peces incluyen el que causa la VHS (Septicemia hemorrágica viral) que se encuentra habitualmente en especies de aqua dulce y en peces marinos.

RHABDOVIRUS: En gruppe RNA-virus som kan forårsake betydelig dødelighet hos dyr. De som er funnet hos fisk inkluderer det kausale agens for Egtvedsyke (viral haemorrhagic septicaemia; VHS) som ofte opptrer i ferskvann og marine arter..

Was this helpful?
Vitamina essenziale del complesso vitaminico B (B2). La carenza di questa vitamina nei pesci causa ritardo nell’accrescimento e induce l’opacizzazione delle cornee.


RIBOFLAVIN: An essential vitamin of the B complex group (B2). Deficiency of this vitamin in fish causes growth retardation and an opaque corneal condition.

ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ: Πολύ σημαντική βιταμίνη του συμπλόκου Β (Β2). Ελλειψή της στα ψάρια επιφέρει επιβράδυνση της ανάπτυξης και θόλωση του κερατοειδούς χιτώνα.

RIBOFLAVIN: Ein essentielles Vitamin aus der B-Gruppe (B2). Das Fehlen dieses Vitamins bei Fischen führt zu einem Nachlassen des Wachstums und Trübung der Hornhaut.

RIBOFLAVINE: Vitamine essentielle du complexe B (B2). Une carence de cette vitamine chez les poissons provoque un retard de croissance et une opacité de la cornée.

RIBOFLAVINA: Vitamina esencial del complejo B (B2). La carencia de esta vitamina en los peces provoca retraso del crecimiento y opacidad de la córnea.

RIBOFLAVIN: Essensielt B-vitamin (B2). Mangel på dette vitaminet i fiskefôr medfører vekststagnasjon og blakking av hornhinnen.

Was this helpful?
Sostituzione dell’acqua di un bacino (vasca, canale, stagno) con ingresso di un’altra massa d’acqua. La nuova acqua sostituirà quella già presente nella vasca, dopo essersi parzialmente miscelata con quest’ultima. Il tempo necessario per riempire una vasca (tempo di riempimento) non corrisponde pertanto al tempo di ricambio totale. Si calcola per esempio, mediante appositi diagrammi, il tempo necessario per sostituire (rinnovare) il 90% dell’acqua di una vasca, con un dato flusso idrico. Il “ri


WATER DISPLACEMENT (WATER EXCHANGE): Discharge of water from a vessel (tank, raceway, pond) by partially or completely displacing its internal volume with another batch of water. The term "water exchange" is often confused in aquaculture with the term "water flow rate".

ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ (ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ): Εκκένωση του νερού από ένα δοχείο (δεξαμενή, διαδρομοδεξαμενή, υδατοσυλλογή) με αντικατάσταση, μερική ή ολική, του όγκου του με νέο νερό. Ο όρος "αλλαγή νερού" συγχέεται συχνά στις υδατοκαλλιέργειες με τον όρο "ρυθμός ροής νερού".

WASSERAUSTAUSCH: Bei ständiger Zufuhr von Frischwasser wird "verbrauchtes" Wasser (z. B. in Fischhältern mit Stoffwechselabbauprodukten angereichertes Wasser) erneuert. Der Begriff "Wasseraustausch" wird in der Aquakultur oft mit dem Begriff "Wasserzuflußrate" verwechselt.

DEPLACEMENT DEAU (ECHANGE DEAU): Lévacuation décharge leau à partir dun récipient (aquarium, bac, bassin) et le remplacement partiel ou total de son volume interne par une autre masse deau. Le terme "échange deau" est souvent confondu en aquaculture avec le terme "débit découlement".

DESPLAZAMIENTO DEL AGUA (INTERCAMBIO DE AGUA): Descarga del agua de un recipiente (acuario, canal, estanque) y el cambio parcial o total de su volumen interno por otra masa de agua. El término intercambio de agua es a menudo confundido con término “flujo de agua”.

VANNUTVEKSLING: Delvis eller hel utveksling av vannvolumet i en beholder (kar, lengdestrømsrenne, dam) med en annen vannmengde. Forveksles ofte i akvakultur med ”vanngjennomstrømning”.

Was this helpful?
Nome comune degli Echinodermi, appartenenti alla classe degli Echinoidei, aventi corpo sferico e ricoperto da spine mobili. Alcuni membri di questo gruppo vengono anche utilizzati come specie di allevamento.


SEA URCHIN: The common name for echinoderms in the Class Echinoidea with spherical bodies covered by movable spines. Certain members of this group are reared in culture conditions.

ΑΧIΝΟI: Κοινό όνομα των εχινοδέρμων της ομοταξίας Echinoidea με σφαιρικό σώμα καλυμμένο με κινούμενες ακάνθους. Ορισμένα μέλη της ομάδας αυτής καλλιεργούνται.

SEEIGEL: Vulgarname für Echinodermen, Klasse Echinoidea; von runder Körpergestalt; besetzt mit beweglichen Stacheln. Bestimmte Mitglieder dieser Gruppe werden unter Kulturbedingungen aufgezogen.

OURSIN: Echinodermes de lordre Echinodea de forme sphérique et recouvert dépines mobiles. Certains oursins sont cultivés.

ERIZO DE MAR: Equinodermo del orden de los Equinoideos de forma esférica y cubierto de espinas móviles. Algunos erizos de mar son cultivados.

KRÅKEBOLLE (SJØPINNSVIN): Kuleformede pigghuder (Echinodermata) tilhørende klasse Echinoidea, som er dekket av bevegelige pigger. Det drives oppdrett på visse arter. Rogn fra kråkeboller har svært høy verdi i Japan.

Was this helpful?
Metodo impiegato da una specie od un organismo nella ricerca dellalimento.


FORAGING STRATEGY: The methods employed by an organism in its search for food.

ΝΟΜΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Οι μέθοδοι που μεταχειρίζεται ένας οργανισμός για την αναζήτηση της τροφής του.

FORAGING, STRATEGIE DER NAHRUNGSSUCHE: Im Deutschen wird häufig der englische Begriff benutzt, da kein passendes Schlagwort üblich ist. Eine Methode, die ein Organismus während seiner Suche nach Futter anwendet.

STRATEGIE DE FOURRAGE: Les méthodes employées par un animal dans sa recherche de la nourriture.

ESTRATEGIA ALIMENTARIA: Métodos utilizados por un animal en la búsqueda de la comida.

STRATEGI FOR NÆRINGSSØK: Metodene som brukes av en organisme for å søke etter mat.

Was this helpful?
Processo di conversione di materiali (in particolare rifiuti), ad uno stato per il quale è possibile il loro riutilizzo.


RECYCLING: Process of converting material (especially waste) to a previous state so that it is a reusable material.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Διαδικασία επαναφοράς ενός υλικού (κυρίως αποβλήτων) σε προγενέστερη κατάσταση ώστε να είναι δυνατό να χρησιμοποιθεί εκ νέου.

RECYCLING: Wiederverwertung; die Umwandlung von (Abfall-)Stoffen in frühere Zustände, so daß sie wiederzuverwenden sind.

RECYCLAGE: Processus de conversion des matériaux (normalement usés) sous un état où ils peuvent être réutilisés.

RECICLAJE: Proceso de conversión de materiales (normalmente usados) en otras formas que pueden ser reutilizadas.

GJENBRUK: Prosess der materialer (spesielt avfall) omformes til et tidligere stadium slik at de kan brukes på nytt.

Was this helpful?
Riutilizzo dell’acqua in un impianto di acquacoltura. Gli impianti di acquacoltura possono venir classificati, in un ampia gamma, in base alla quantità di acqua ricircolata utilizzata: si passa dai sistemi chiusi (con ricambio minimo o nullo) ai sistemi aperti (ricambio continuo).


RECIRCULATION: The reuse of water within an aquaculture facility. Aquaculture facilities may be classed into broad categories on the basis of the proportion/rate of water exchange as compared to that which is recirculated, extending from closed systems (little or no water exchange) to open systems (continual replacement of water).

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ανακυκλοφόρηση: Επαναχρησιμοποίηση του νερού σε μιά μονάδα υδατοκαλλιέργειας. Οι υδατοκαλλιεργητικές μονάδες κατατάσσονται σε αδρές κατηγορίες με βάση την αναλογία/ποσοστό νερού που ανταλλάσσεται σε σχέση με αυτό που ανακυκλώνεται. Η κατάταξη αυτή περιλαμβάνει όλο το εύρος των κατηγοριών από τα κλειστά συστήματα (με μικρή ή καθόλου ανταλλαγή νερού) μέχρι τα ανοικτά συστήματα (με συνεχή αντικατάσταση του νερού) Βλ. Συστημα ανακύκλωσης.

REZIRKULATION: Die erneute Nutzung von Wasser in einer Aquakultur-Einrichtung. Die Form des Recycling kann in grobe Kategorien eingeteilt werden, insbesondere in bezug auf den Anteil des rezirkulierten Volumens, bzw. der Wasseraustauschrate pro Zeiteinheit. Die Rezirkulation reicht vom nahezu geschlossenen System (wenig oder nur geringer Austausch) bis hin zu weitgehend offenen Systemen (kontinuierliche Erneuerung durch Frischwasser).

RECIRCULATION: Réutilisation de leau dans un système aquacole. Les systèmes daquaculture peuvent être divisés en deux grandes catégories suivant la proportion de leau échangée par rapport au volume deau en recirculation. Cette division sétend des systèmes fermés (sans ou avec peu déchange deau) aux systèmes ouverts (renouvellement continuel deau).

RECIRCULACIÓN: Reutilización de agua en un sistema acuícola. Los sistemas de acuicultura pueden ser divididos en dos grandes categorías según la proporción de agua cambiada respecto al volumen de agua en circulación. Esta división se extiende desde los sistemas cerrados (sin o con poco cambio de agua) hasta los sistemas abiertos (renuevo continuo de agua).

RESIRKULERING: Gjenbruk av vann i en akvakulturenhet. Landbaserte oppdrettsanlegg kan klassifiseres etter hvor mye av vannet de resirkulerer, strekker seg fra lukkede systemer (høy grad av resirkulering) til gjennomstrømningssystemer (ingen resirkulering).

Was this helpful?
Famiglia di cellule batteriche spesso presenti negli artropodi; include germi patogeni dell’uomo e degli animali.


RICKETTSIA: Family of bacterial cells often found in arthropods; includes human and animal pathogens.

ΡΙΚΕΤΣΙΑ: Οικογένεια βακτηριακών κυττάρων που συχνά παρατηρούνται στα αρθρόποδα. Περιλαμβάνει παθογόνα που προσβάλλουν πολλά ζώα και τον άνθρωπο.

RICKETTSIA: Familie von Bakterien, die häufig in Arthropoden vorkommen; in dieser Familie gibt es sowohl menschliche als auch tierische Krankheitserreger.

RICKETTSIA: Famille de bactéries souvent rencontrées chez les arthropodes; renferment des bactéries pathogènes de lhomme et des animaux.

RICKETTSIA: Familia de bacterias que se encuentran a menudo en artrópodos; incluyen bacterias patógenas del hombre y de los animales.

RICKETTSIA: Familie med bakterieceller som ofte finnes i arthropoder (leddyr). Inkluderer bakterier som er sykdomsfremkallende for mennesker og dyr.

Was this helpful?
Raccolta di ostriche, vongole e altri molluschi bivalvi in un luogo e semina, o ricollocamento delle reste, in un altro, dove è possibile raggiungere un maggior accrescimento o un miglior livello qualitativo delle carni.


RELAYING: Collecting oysters, clams, or mussels in one location and planting them in another to obtain better growth or better quality meats.

ΕΠΑΝΑΠΟΘΕΣΗ, (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ): Συλλογή στρειδιών και μυδιών σε μια τοποθεσία και τοποθέτησή τους σε μια άλλη για να επιτευχθεί καλύτερη ανάπτυξη ή καλύτερη ποιότητα.

WIEDERAUSSETZEN: Das Sammeln von verschiedenen Arten von Austern, Kammuscheln, oder Muscheln in einem bestimmten Gebiet und anschließendes Wiederausbringen dieser in ein anderes Gebiet unter der Annahme, daß sie in diesem bessere Wachstumsbedingungen finden und bessere Fleischqualität liefern.

RE-ENSEMENCEMENT: La récolte dhuîtres, palourdes ou moules afin de les ensemencer dans un lieu où les conditions du milieu sont plus favorables à la croissance ou la qualité de la chair.

RESIEMBRA: Recolecta de ostras, almejas o mejillones con el fin de sembrarlos en un sitio dónde las condiciones de medio son más favorables para el crecimiento o para la calidad de carne.

FORFLYTTING: Samler inn østers eller blåskjell på en lokalitet og setter dem ut på en annen for å oppnå bedre vekst eller kvalitet.

Was this helpful?
Trattamento delle acque prima del riutilizzo.


RECONDITIONING: The treatment of water before reuse.

ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΝΕΡΟΥ: Ο καθαρισμός του νερού πριν την επαναχρησιμοποίηση.

WIEDERAUFBEREITUNG: In der Aquakultur die Behandlung von Wasser vor der Wiederbenutzung.

RECONDITIONNEMENT: Le traitement deau avant quelle soit réutilisée.

REACONDICIONAMIENTO: Tratamiento de agua antes de ser reutilizada.

VANNBEHANDLING: Behandling av utstrømmende vann før brukes på nytt i et landbasert oppdrettsanlegg.

Was this helpful?
Vedi OSSIDO-RIDUZIONE. (Una reazione chimica nella quale avviene un trasferimento di elettroni da un donatore ad un accettore. Lèelemento o molecola che cede elettroni è ossidato/a, mentre l’elemento o molecola che li riceve viene ridotto/a. Il donatore di elettroni ed il suo corrispondente accettore sono detto “coppia-redox”.).


REDUCTION: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

ΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

REDUCTION: Siehe OXIDATION-REDUCTION. Eine chemische Reaction bei Elektronen von einem Spender-Molekül auf einen Akzeptor-molekül übertragen werden. Der Elektronendonor und seine korrespondierende oxidierte Form werden als das Redox-Paar bezeichnet.

REDUCTION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

REDUCCIÓN: Reacción química en la cual los electrones son transferidos desde un donador a una molécula aceptora. El donador se oxida mientras que el aceptor se reduce. El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

REDUKSJON: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

Was this helpful?
Depositi di terra provenienti da materiale di rifiuto naturale o materiale di scarto dovuto allazione delluomo.


FILL: Manmade deposits of natural soils and waste materials.

ΜΠΑΖΑ: Ανθρωπογενείς εναποθέσεις χωμάτων και απορριμματικών υλικών.

DEPONIE: Von Menschen geschaffene Landdeponien von natürlichem Erdreich und Abfallmaterialien.

REMBLAIS: Dépôts de sol naturel ou de déchets creés par laction de lhomme.

VERTEDERO: Acumulación artificial de tierras o de materiales de deshecho.

FYLLMASSE: Kunstig avleiring bestående av naturlig jord og avfallsmateriale.

Was this helpful?
Questo termine è usato per descrivere qualunque tipo di materiale di scarto. Si riferisce anche allacqua di scarico che proviene da un allevamento ittico.


WASTE: This term is used to describe any type of discarded material. In aquaculture, it usually refers to the effluent water that emanates from a farm unit.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Ορος χρησιμοποιούμενος για κάθε τύπο αποβαλλόμενου υλικού. Στην υδατοκαλλιέργεια συχνά αναφέρεται στο νερό που εκρέει από μιά μονάδα.

ABFALL: Dieser Begriff beschreibt jegliche Art verworfenen Materials. In der Aquakultur werden mit diesem Begriff gewöhnlich die Abwässer beziehungsweise Abfälle bezeichnet, die aus einer Anlage abgegeben werden.

DECHARGE: Terme décrivant toute matière à éliminer. En aquaculture cet terme sapplique souvent aux effluents issus des unités de production aquacole.

RESIDUAL: Termino que describe toda materia a eliminar. En acuicultura este término se aplica a menudo a los efluentes de las unidades de producción acuícola.

AVFALL: Uttrykket brukes om alle typer kassert materiale. I akvakultursammenheng brukes det som regel om spillvannet fra et anlegg.

Was this helpful?
Risposta immediata ed involontaria di un organismo ad uno stimolo.


REFLEX: An involuntary response of an organism to a stimulus.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤIΚΟ: Ακούσια απάντηση ενός οργανισμού σε ένα ερέθισμα.

REFLEX: Die unfreiwillige Antwort eines Organismus auf einen Reiz in einer deutlich beschriebenen Art und Weise.

REFLEXE: Réponse stéréotypée involontaire dun organisme à un stimulus.

REFLEJO: Respuesta involuntaria de un organismo a un estímulo.

REFLEKS: En ikke-viljestyrt respons til et stimulus.

Was this helpful?
(1) In oceanografia: il riflusso di acqua che segue la rottura dell’onda; porta il materiale più fine verso l’acqua più profonda dove viene depositato temporaneamente. (2) Nei filtri biologici o meccanici utilizzati in acquacoltura, il termine è sinonimo di controlavaggio: qualsiasi operazione per la rimozione dai filtri delle particelle accumulate e iripristinare il normale flusso idrico.


BACKWASH: (1) In oceanography: the back flow of water which follows the breaking of a wave; it scours and carries the finer material towards deeper water where it is temporarily deposited. (2) In biofiltration for aquaculture: any regeneration of gravel filters through back flushing in order to remove accumulated particles from the filter and prevent clogging.

ΠΙΤΥΛΟΣ ή ΑΝΤΙΜΑΜΑΛΟ (1), ΕΚΠΛΥΣΗ (2): (1) Στην ωκεανογραφία: η ροή επιστροφής του ύδατος που ακολουθεί την θραύση ενός κύματος. Ξεπλένει και μεταφέρει τα λεπτότερα υλικά προς τα βαθύτερα νερά όπου και αποτίθενται προσωρινά. ΕΚΠΛΥΣΗ: (2) Στην βιοδιήθηση: η αναγέννηση των φίλτρων χαλικιού με διοχέτευση νερού κατά την αντίστροφη κατεύθυνση ώστε να απομακρυνθούν από το φίλτρο συσσωρευμένα σωματίδια και να αποφευχθεί η απόφραξη.

RÜCKSPÜLUNG: (1) In der Ozeanographie: Der Rückfluß von Wasser, der auf das Brechen einer Welle folgt. Die Rückspülung transportiert feinere Partikel in Tiefenwasser, wo sie sich (kurzzeitig) ablagern. (2) In der Filtertechnologie für die Aquakultur: Jedes Verfahren zur Regeneration von Kiesbettfiltern, bei dem Wasser im Gegenstrom durch den Filter geschickt wird, um die akkumulierten Feststoffe herauszuspülen und damit ein Verstopfen des Filters zu vermeiden. Häufig druckkontrolliert.

BACKWASH: (1) En océanographie : mouvement descendant de leau suivant le jet de rive dune vague qui emporte les particules fines vers de leau plus profonde où elles se déposent temporairement. (2) En biofiltration en aquaculture : dit dune génération filtre à sable en courant inversé afin déliminer du filtre les particules accumulées et de prévenir un colmatage.

REMANSO: (1) En oceanografía: flujo descendiente del agua siguiendo la ruptura de una ola que lleva material fino hacia aguas más profundas dónde se deposita temporalmente. (2) En la biofiltración para la acuicultura: Cualquier regeneración de filtros de arena gruesa en corriente inversa con el fin de eliminar las partículas acumuladas y prevenir la obstrucción.

MOTSJØ: (1) I Oseanografi: Dragsuget som følger etter at en bølge bryter, det graver ut og tar med seg finkornet materiale på dypere vann der det blir midlertidig avleiret. (2) På engelske betyr betenelsen ”back wash” også tilbakespyling: Rensing av grusfiltre brukt i akvakultur ved tilbakespyling for å fjerne opphopninger av partikler og hindre at filtre går tett.

Was this helpful?
In oceanografia, è rappresentata da quella fase del ciclo di marea che intercorre fra la bassa e la successiva alta marea.


FLOOD TIDE: In oceanography, that part of the tidal cycle between low water and the following high water.

ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ: Στην ωκεανογραφία, το μέρος εκείνο του παλιρροιακού κύκλου μεταξύ της ρηχίας και της επόμενης πλήμμης.

FLUT: In der Ozeanographie der Teil des Tidenzyklus zwischen Niedrigwasser und dem nachfolgenden Hochwasser.

MAREE MONTANTE: En océanographie, partie du cycle de marée entre les basses eaux et la marée haute suivante.

MAREA ASCENDENTE: En oceanografía, parte de ciclo de marea entre aguas bajas y la siguiente marea alta.

FLØENDE SJØ: I oceanografi: Perioden i tidevannssyklusen mellom lavvann og det påfølgende høyvannet.

Was this helpful?
Strumento che misura l’indice di rifrazione dei liquidi. Il rifrattometro può essere utilizzato per misurare la salinità. Poiché indice di rifrazione e densità sono correlati, la salinità può essere ricavata dalla densità.


REFRACTOMETER: An instrument that measures the refractive index of liquids. A refractometer can be utilized to measure the salinity of water because refractive index and density are directly related, and salinity can be determined from density.

ΔIΑΘΛΑΣΟΜΕΤΡΟ: Οργανο που μετρά τον δείκτη διαθλάσεως των υγρών. Το διαθλασόμετρο χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για μετρήσεις της αλατότητας του νερού επειδή ο δείκτης διαθλάσεως και η πυκνότητα είναι παράμετροι ευθέως ανάλογες, η αλατότητα προσδιορίζεται από την πυκνότητα.

REFRAKTOMETER: Ein Instrument, das den Brechungsindex von Flüssigkeiten mißt. Ein Refraktometer kann benutzt werden, um den Salzgehalt von Wasser zu bestimmen, weil der Brechungsindex und die Dichte in direkter Relation zueinander stehen und der Salzgehalt durch die Dichte bestimmt werden kann.

REFRACTOMETRE: Instrument de mesure des indices de réfraction des liquides. Un tel instrument peut servir à la détermination de la salinité de leau, lindice de réfraction de leau étant fonction de sa salinité. La salinité peut également être déterminée à partir de la densité de leau.

REFRACTÓMETRO: Instrumento para medir los indicios de refracción de líquidos. Tal instrumento puede servir para la determinación de salinidad en agua. El índice de refracción de agua depende de su salinidad. La salinidad puede ser determinada a partir de la densidad de agua.

REFRAKTOMETER (LYSBRYTNINGSMÅLER): Instrument som måler brytningsindeksen i væsker. Kan brukes til å måle saltholdighet i vann siden det er direkte sammenheng mellom brytningsindeks og tetthet, og saltholdighet kan bestemmes ut fra tetthet.

Was this helpful?
(1) Cambiamento di direzione di un’onda, che si muove in acque costiere al di sopra di un fondale dal profilo obliquo. La parte di onda che avanza in superficie si muove meno velocemente rispetto alla parte che avanza in acque profonde, causando la deviazione delle creste e allineandole al profilo del fondale. (2) La deviazione delle creste d’onda causata dalle correnti.


REFRACTION OF WATER WAVES: (1) The process by which the direction of a wave moving in shallow water at an angle to the contours is changed. The part of the wave advancing in shallower water moves more slowly than that part still advancing in deeper water, causing the wave crest to bend toward alignment with the underwater contours. (2) The bending of wave crests by currents.

ΔIΑΘΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ: (1) Η διαδικασία βάσει της οποίας αλλάζει η διεύθυνση ενός κύματος που κινείται σε ρηχά νερά με γωνία ως προς τις ισοβαθείς. Το τμήμα του κύματος που προχωράει στα ρηχότερα νερά, κινείται πιο αργά από το τμήμα που εξακολουθεί να προχωράει σε βαθύτερα νερά, έτσι ώστε η κορυφή του κύματος καμπτεται ώστε να τείνει να ευθυγραμμισθεί με τις υποθαλάσσιες ισοβαθείς. (2) Η κάμψη της κορυφής των κυμάτων από τα ρεύματα.

REFRAKTION VON WASSERWELLEN: (1) Der Vorgang, bei dem sich die Richtung der Welle in seichtem Wasser in einem bestimmten Winkel zur Grundlinie ändert. Der Teil der Welle, der in seichtes Wasser gelangt, bewegt sich langsamer als der Teil, der sich noch in tieferem Wasser befindet. Dies bedingt, daß der Wellenkamm in Ausrichtung zu den Unterwasserkonturen bricht. (2) Das Brechen der Wellenkämme an Strömungen.

REFRACTION DES VAGUES: (1) Processus par lequel la direction dune vague se déplaçant obliquement aux contours du fond dans de leau peu profonde est altérée. Cette partie de la vague se déplaçant dans leau la moins profonde avance moins rapidement que la partie qui se déplace dans leau plus profonde, provoquant la réfraction de la crête de la vague dont le déplacement saligne sur les contours du fond. (2) Le détournement des crêtes des vagues par les courants.

REFRACCIÓN DE OLAS: (1) Proceso por lo cual se altera la dirección de desplazamiento de una ola en agua poco profunda. Esta parte de la ola que se desplaza en aguas poco profundas avanza menos rápido que la parte que se desplaza en aguas más profundas, provocando así la refracción de la cresta de la ola cuyo desplazamiento se alinea con el contorno del fondo. (2) Deflexión de crestas de las olas por las corrientes.

REFRAKSJON AV VANNBØLGER: (1) Prosessen der retningen til bølger som beveger seg på grunt vann i en vinkel på dypdekurven forandres. Delen av bølgen som befinner seg på grunt vann beveger seg seinere enn den delen som er på dypere vann, noe som fører til at bølgekamen bøyer av slik at den ligger på linje med dybdekurvene. (2) Bøying av bølgekammer grunnet strømmer.

Was this helpful?
Nuova crescita o riparazione di strutture o tessuti, persi a causa di eventi patologici o traumatici.


REGENERATION: New growth or repair of structures or tissues lost by disease or injury.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Εκ νέου ανάπτυξη ή επιδιόρθωση ιστών που καταστράφηκαν από ασθένεια ή τραύμα.

REGENERATION: Neues Wachstum oder die Wiederherstellung von Strukturen oder Geweben, die durch Krankheit oder Verletzung zerstört wurden.

REGENERATION: Croissance nouvelle ou reconstitution des structures, organes ou tissus détruits par maladie ou par blessure.

REGENERACIÓN: Nuevo crecimiento o reconstitución de estructuras, órganos o tejidos destrozados por alguna enfermedad o herida.

REGENERASJON: Nydanning eller reparasjon av strukturer eller vev som er ødelagt grunnet sykdom eller skade.

Was this helpful?
Allargamento anomalo di una parte di un organo.


SWELLING: The abnormal enlargement of any part of an organ.

ΟΙΔΗΜΑ (2): Μη φυσιολογική διόγκωση οποιουδήποτε μέρους ενός οργάνου.

SCHWELLUNG: Die abnormale Vergrößerung von Organteilen.

ENFLURE: Le gonflement anormal dune partie dun organe.

HINCHAZÓN: Ensanchamiento anormal de una parte de un órgano.

HEVELSE: Unormal forstørrelse av en hvilken som helst del av et organ.

Was this helpful?
Un processo che si verifica dopo la morte per modifiche biochimiche nei tessuti che portano a rigidità. E’ importante ricordare che il rigor mortis è influenzato dal metodo di allevamento, di cattura e di macellazione (temperatura, manipolazioni, ecc.). Il rigor mortis ha un notevole impatto sulla qualità delle carni e sulla shelf life (vita di scaffale), così come in altri processi, inclusa l’affumicatura.


RIGOR MORTIS: A process that occurs after death whereby biochemical changes within the tissues cause muscular rigidity. Most importantly, the rigor mortis process is influenced by pre-harvest conditions, slaughter methods and post-harvest treatments (temperature, handling, etc.) Rigor mortis has a major impact on flesh quality and shelf life, as well as other processes, including smoking.

ΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΜΨΙΑ: Φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται μετά το θάνατο όπου εξαιτίας των βιοχημικών αλλαγών που συμβαίνουν στους ιστούς προκαλείται ακαμψία των μυών. Η πτωματική ακαμψία επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες πριν τη θανάτωση, τη μέθοδο σφαγής καθώς και τη μεταχείριση μετά τη σφαγή (θερμοκρασία, χειρισμός κτλ.). Η πτωματική ακαμψία έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα του κρέατος, στο χρόνο διατήρησης του προϊόντος και σε άλλες διεργασίες όπως είναι το κάπνισμα.

RIGOR MORTIS: Ein Vorgang, der nach dem Tode eintritt, wobei biochamische Prozesse innerhalb des Gewebes die Festigkeit der Muskulatur beeinflussen. Wichtig ist die Tatsache, daß dieser Prozess von den Bedingungen vor dem Abfischen, während des Schlachtens und der Behandlungsmethoden unmittelbar danach sehr beeinflußt werden können (z.B. Temperatur, Handhabung, etc.). Der Rigor mortis-Vorgang hat bedeutende Auswirkungen auf die Fleischqualität und die Haltbarkeit von Frischfisch sowie auf andere Veredlungspro

RAIDEUR CADAVÉRIQUE : Rigidité musculaire liée aux changements biochimiques des tissus post mortem. Ce phénomène est influencé par les conditions de pré-recolte, les méthodes d’abattage et les traitements post-abattage (température, manipulation etc.). La raideur cadavérique affecte de façon considérable la qualité, la durée de vie sur étagère et l’aptitude aux procédées comme le fumage.

RIGOR MORTIS: Proceso de rigidez muscular debido a cambios bioquímicos que ocurre después de la muerte. Más importante, el rigor mortis viene influenciado por las condiciones previas al despesque y procesamiento (temperatura, manipulación, tiempo, etc.). El Rigor mortis tiene un impacto importante en la calidad de la carne o de las conchas así como en otros procesos (ahumado).

RIGOR MORTIS : Dødsstivhet; En prosess som finner sted etter døden, hvor rigiditeten i musklene influeres av biokjemiske forandringer. Rigor mortis-prosessen blir påvirket av forhold før høsting, slaktemetoder og behandling etter høsting (temperatur, håndtering, osv.). Rigor mortis har stor innvirkning på kjøttkvalitet og holdbarhet så vel som på andre prosesser, inkludert røyking.

Was this helpful?
Una tecnica usata per cambiare lo schema di migrazione di salmoni prodotti in avannotteria. Ad esempio, durante lo stadio di smolt i salmoni vengono immessi in mareall’interno di gabbie di rete e poi vengono nutriti (pringrassati) per un certo periodo prima del rilascio. Questa tecnica aumenta la proporzione di salmoni che ritornano a maturità sessuale.


DELAYED RELEASE: A technique used to change the migration pattern of ranched salmonids. For example, the smolt stage is put to sea in net cages and fed for a period before it is released. This technique enhances the return rate in ranching programmes.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ: Τεχνική που χρησιμοποιείται για την αλλαγή τού προτύπου μεταναστευτικού κύκλου των σολομοειδών. Π.χ., στο στάδιο smolt των σολομοειδών τα ψάρια εκκρίνονται στην θάλασσα μέσα σε δικτυοκλωβούς, όπου παραμένουν επί δύο περίπου μήνες πριν από την απελευθέρωσή τους. Η τεχνική αυτή αυξάνει το ποσοστό επιστροφής σε προγράμματα ranching.

VERZÖGERTE FREISETZUNG ; FREILASSUNG: Eine Besatztmethode, die das Abwanderungsverhalten der Salmoniden verändert. Z.B., werden Smolts in Netzkäfige gesetzt und dort im Küstenwasser für einige Monate gefüttert, bevor sie freigelassen werden. Dies erhöht ihre Rückkehrrate in Ranchingprogrammen.

LACHAGE RETARDE: Technique utilisée afin de changer le cycle de migration chez les salmonidés. Par exemple les smolts sont maintenus et nourris en cage dans la mer pendant un certain temps avant dêtre libérés. Cette technique améliore le taux de retour dans les programmes de ranching.

AFLOJAMIENTO RETRASADO: Técnicas utilizadas para cambiar el ciclo de inmigración de salmónidos. Por ejemplo smolts se mantienen y se alimentan en jaula en el mar durante un cierto tiempo antes de librarse. Esta técnica mejora la proporción del retorno en programas de ranching.

FORSINKET UTSETTING: Teknikk brukt for å forandre migrasjonsmønsteret til laks brukt i havbeite. F.eks. ved at smolt settes i sjøen og fôres en periode før de settes fri. Denne teknikken har økt tilbakevandringsgraden i havbeiteprogrammer.

Was this helpful?
Metodo di trattamento delle acque usato esclusivamente in acquacoltura per migliorare la qualità delle acque dellallevamento (come ad es. le vasche dei pesci). Colloidi e particelle solide (provenienti ad es. da residui di pellets di alimento e altre particelle ) vengono rimosse dalla superficie per mezzo degli schiumatoi. Areatori causano un aumento di schiuma nellinterfaccia aria-acqua che può essere asportata dalla superficie. Il termine anglosassone "protein skimming" ("schiumaggio" proteico


FOAM STRIPPING: A water treatment method widely used in aquaculture to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (for example, broken food pellets and particles of debris) are removed from the installation as foam that can be skimmed from the water surface. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration. The overflowing foam, after collapse, is called the foamate. The term "protein skimming" is incorrectly used for fo

ΕΞΑΦΡΩΣΗ: Μέθοδος επεξεργασίας του νερού που χρησιμοποιείται ευρέως στην υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα συστήματα καλλιέργειας (π.χ. δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. τεμαχίδια τροφής) απομακρύνονται από το σύστημα υπό μορφή αφρού που "ξαφρίζεται" από την επιφάνεια του νερού. Η δημιουργία του αφρού γίνεται με αύξηση της διεπαφής νερού - αέρα, με την βοήθεια ισχυρού αερισμού. Ο όρος "εξάφρωση πρωτεϊνών" χρησιμοποιείται εσφαλμένα αντί της εξάφρω

ABSCHÄUMEN: Siehe SCHAUMFRAKTIONIERUNG. (Eine Wasserbehandlungsmethode, die in weiten Bereichen der Aquakultur angewendet wird, um die Wasserqualität in Kultursystemen zu verbessern (z.B. im Fischbecken). Kolloide und Feststoffpartikel (z.B. zerbrochene Pellets und Futterstaub) werden von der Anlage ausgeschäumt. Das Schäumen wird durch starke Belüftung erzielt, wobei die Kontaktfläche zwischen Luft und Wasser sehr erhöht wird. Der an der Oberfläche sich aufbauende lockere Schaum kollabiert, das resultieren

STRIPPING DE L ECUME: Technique de traitement de leau fréquemment employée en aquaculture afin daméliorer la qualité de leau des systèmes délevage (bassins par exemple). Les colloïdes et les particules solides (débris et particules alimentaires résiduelles) sont éliminés de la surface de linstallation sous forme décume. Lécume est générée en augmentant linterface air-eau par lintermédiaire dune aération puissante. Lécume qui déborde de linstallation est appelée écumat. Le terme anglo-saxon "protein skimming" (écumage

STRIPPING DE ESPUMA: Técnica de tratamiento de la agua frecuentemente empleado en acuicultura por fin de mejorar la cualidad de la agua de los sistemas de ganadería (estanque por ejemplo). Los coloides y les partículas solides (restos y partículas alimentarias residuales) son eliminadas de la superficie de la instalación bajo la forma de espuma. La espuma es generada aumentando la interfaz aire - agua por el intermediario de una ventilación potente. La espuma que desborda de la instalación es llamada écumat. El term

AVSKUMMING: Vannbehandlingsmetode mye brukt i akvakultur for å forbedre vannkvaliteten i oppdrettssystemer (f.eks. fiskekar), der vannet trykksettes. Kolloider og faste partikler (f.eks. ødelagte fôrpelleter og avfallspartikler) fjernes fra anlegget som skum. Skummet dannes ved at overflaten mellom luft og vann økes ved sterk lufting. Overløpende skum, etter forfall (nedbryting) kalles slam. Betegnelsen ”proteinskumming” brukes uriktig om løst-luft-trykk flotasjon, men ble innført og brukes i stor utstrekni

Was this helpful?
Semina di specie acquatiche d’allevamento o selvatiche (catturate), solitamente allo stadio giovanile, nell’ambiente naturale. Questa tecnica è parte integrante del processo d’incremento faunistico.


RESTOCKING: Releasing cultured or wild caught aquatic species (usually juveniles) into the wild environment. This technique is an integral element of stock enhancement.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ: Απελευθέρωση καλλιεργούμενων ή άγριων υδρόβιων ζώων (συνήθως νεαρών) στο περιβάλλον. Η τεχνική αυτή είναι αναπόσπαστο μέρος της ΕΝIΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (βλ.λ)

WIEDERBESATZ: Aussetzung von gezüchteten oder im Freien gefangenen aquatischen Arten (gewöhnlich juvenile Tiere) in die natürliche Umwelt. Dieses Verfahren ist Bestandteil der Programme zur Bestandsaufbesserung.

REPEUPLEMENT: La libération dans le milieu naturel dindividus dune espèce donnée. Ces individus, qui sont habituellement des juvéniles, sont issus dun élevage ou dune capture. Cette technique est une partie intégrale dun programme de repeuplement.

REPOBLACIÓN: Liberación en el medio natural de individuos de una especie dada. Estos individuos, normalmente juveniles, derivan de cultivo o de captura. Esta técnica es una parte integral de un programa de repoblación.

GJENUTSETTING: Frisetting av oppdrettede eller villfangede akvatiske arter (vanligvis juvenile) i naturlige miljøer. Teknikken er en viktig vel ved bestandsstyrking.

Was this helpful?
Definito come il rilascio di pesci (es. salmoni) da strutture di allevamento allo scopo di incrementare il numero di individui della popolazione selvatica. Non si intende necessariamente che il pesce venga ricatturato dopo il suo rilascio. Il ripopolamento può essere effettuato in varie forme, quali la semina di avannotti negli stessi luoghi in cui sono stati catturati i riproduttori. Seminare gli avannotti è la tecnica più semplice di ripopolamento; il costo d’intervento è relativamente basso


ENHANCEMENT: Enhancement is defined as the release of fish (e.g. salmon) from a fish culture facility for the purpose of enlarging the wild population. It is not necessarily intended that the fish should be recaptured at any later stage. Enhancement takes a range of forms, that may vary from the seeding of unfed fry into the same locations from which their parents were obtained, to ranching itself. Planting unfed fry is the simplest of enhancement techniques; the level of intervention is relatively low. Howe

ΕΝIΣΧΥΣΗ: Αναφέρεται στην απελευθέρωση ψαριών, π.χ. σολομών, από μια μονάδα υδατοκαλλιέργειας προς τον σκοπό της ενίσχυσης του άγριου πληθυσμού. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη σκοπιμότητα για τη σύλληψη των ατόμων σε καποιο μεταγενέστερο στάδιο. Η ενίσχυση παίρνει διάφορες μορφές που ποικίλλουν από τη ρίψη ιχθυδίων (πριν από την έναρξη της διατροφής) στις ίδιες περιοχές από όπου προέρχονται οι γονείς τους, μέχρι το ranching (βλ.λ.). Η απελευθέρωση ιχθυδίων είναι η απλούστερη τεχνική και το επίπεδο παρέμβασης είναι

VERBESSERUNG: Der Begriff "Enhancement" (auch im Deutschen verwendet) wird für den Besatz von Fischen (z.B. Lachsen) benutzt. Diese stammen aus Aquakulturanlagen und dienen der Aufstockung von Wildpopulationen. Dabei wird nicht unbedingt der spätere Wiederfang beabsichtigt. Enhancement-Verfahren haben viele Formen: vom Aussetzen ungefütterter Brut, die unter Verwendung lokaler Elterntiere erzeugt wurden, bis hin zum Ranching.

RENCHERISSEMENT: Correspond au largage de poisson (par exemple saumon) délevage pour accroître la population sauvage. Il est possible de recapturer ces poissons à un stade ultérieur. Cette action prend des formes variées qui peuvent aller de lensemencement dalevins aux mêmes endroits que ceux où vivent leurs reproducteurs à lélevage lui-même. Limplantation dalevins est la technique la plus simple de renchérissement. Cependant, des modèles dassemblage sont imposés pour les adultes et très simplifiés par comparais

REPOBLACIÓN(1): Dícese de la liberación de peces de cultivo (por ejemplo salmón) para incrementar la población salvaje. Es posible la captura de estos peces en un estado posterior. Esta acción puede tomar diferentes formas que varían desde la siembra de los alevines en el mismo sitio dónde viven sus reproductores hasta el cultivo mismo. La siembra de alevines es la técnica más simple para el incremento. Sin embargo, se imponen modelos de apareamiento para los adultos y son muy simplificados en comparación con e

FORSTERKNING: Utsetting av oppdrettet fisk (f.eks. laks) for å styrke ville populasjoner, ikke nødvendigvis for å den skal fanges igjen ved et senere stadium. Forsterkning gjøres på mange måter, alt fra utsetting av ikke-fôret yngel til havbeite på de samme lokalitetene som foreldrene ble fanget. Utsetting av ikke-fôret yngel er den enkleste forsterkningsteknikken, graden av innblanding er relativ lav. I forsterkningsprogrammer blir paringsmønstre påtvunget og sterkt forenklet sammenlignet med naturlig gyting

Was this helpful?
Procedimento col quale un certo numero di stock selvatici di una particolare specie in un particolare corpo dacqua viene incrementato tramite il rilascio di un certo numero di organismi allevati.


STOCK ENHANCEMENT: Process by which the numbers of wild stocks of a particular species in a particular body of water are boosted by releasing large numbers of hatchery raised-organisms.

ΕΝIΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ: Διαδικασία με την οποία ο αριθμός του αγρίου πληθυσμού ενός είδους σε ένα σώμα νερού αυξάνεται με την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων από οργανισμούς που προέρχονται από εκκολαπτήριο.

BESTANDSAUFBESSERUNG: Ein Vorgang, bei dem die Individuenanzahl eines Wildbestandes einer bestimmten Art in einem bestimmten Gewässer durch die Aussetzung einer großen Anzahl aus Brutanstalten stammenden Organismen erhöht wird.

REPEUPLEMENT: Processus par lequel le nombre dindividus dun stock sauvage dune espèce donnée dans un lieu donné est augmenté par la libération dun grand nombre dorganismes issus décloserie.

REPOBLACIÓN(STOCK ENHANCEMENT): Proceso por el cual el número de individuos de un stock salvaje, de una especie determinada en un lugar determinado es aumentada por la liberación de un gran número de organismos de cultivo.

BESTANDSSTYRKNING: Prosess der en styrker ville bestander ved å sette ut oppdrettet yngel.

Was this helpful?
Tecnica usata in Maricoltura: le aree sfruttate per lallevamento, vengono lasciate a riposo in parte o per tutta la stagione successiva, riposizionando le gabbie galleggianti.


FALLOWING: A process in aquaculture where sites normally used for production are left to recover for part or all of a growing season.

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ: Γεωργική πρακτική, εφαρμοζόμενη και στις υδατοκαλλιέργειες, κατά την οποία περιοχές που χρησιμοποιούνται κανονικά για παραγωγή αφήνονται χωρίς καλλιέργεια για να αναλάβουν, μία καλλιεργητική περίοδο ή μέρος της.

BRACHE, BRACHLIEGEN: Ein Vorgang, bei dem ein Aquakulturstandort vorübergehend für die Produktion nicht genutzt wird, um sich während eines Teils oder der gesamten Wachstumsperiode von der Belastung zu erholen. Ursprünglich in der Landwirtschaft definiert, heute auch für Aquakulturstandorte verwendet.

JACHERE: Procédure en aquaculture dans laquelle les sites normalement exploités pour la production restent inexploités pendant tout ou une partie de la saison de grossissement.

BARBECHO: Procedimiento usado en agricultura y acuicultura en el cual los sitios normalmente explotados para la producción quedan sin explotar durante todo o una parte del período de engorde.

BRAKKLEGGING: Prosess i akvakultur der oppdrettslokaliteter legges brakk, i deler av eller hele vekstsesongen, for å ta seg opp igjen. Fylkesveterinæren kan kreve at anlegg slaktes ned og brakklegges dersom det påvises A- eller B-sykdommer.

Was this helpful?
Esemplari sessualmente maturi di entrambi i sessi che vengono tenuti a scopo di riproduzione controllata; nella definizione sono inclusi anche i giovanili selezionati allo stesso scopo.


BROODSTOCK: Sexually mature specimens of both sexes kept for the purpose of controlled reproduction (independent of whether a first or subsequent generation is produced), as well as younger specimens destined to be used for the same purpose.

ΑΠΟΘΕΜΑ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ: Σεξουαλικά ώριμα άτομα και από τα δύο φύλα, τα οποία διατηρούνται για ελεγχόμενη αναπαραγωγή (ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχουν γεννήσει). Αφορά επίσης και νεότερα άτομα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για αυτό τον σκοπό.

LAICH(TI)ERBESTAND: Individuen einer Art, die entweder als Jungtiere oder Adulte mit dem Ziel der kontrollierten Fortpflanzung gehalten werden, gleichgültig ob sie von der ersten oder folgenden Generation ausgehend, in Aquakulturanlagen produziert werden; adulte Fische, die ausgesucht wurden, um Nachkommen zu produzieren.

STOCK DE GENITEURS: Spécimens des deux sexes, ayant atteint la maturité sexuelle, réservés pour les besoins de la reproduction contrôlée; spécimens plus jeune destinés aux mêmes besoins.

STOCK DE REPRODUCTORES: Especimenes de dos sexos, que han alcanzado la madurez sexual, reservados para las necesidades de la reproducción controlada; especimenes más jóvenes destinados a los mismos fines.

STAMFISKSTAMME: Kjønnsmodne individer av begge kjønn som holdes i oppdrett for å brukes i kontrollert formering (uavhengig av om en første eller senere generasjoner er produsert), og yngre individer som skal brukes til samme formål.

Was this helpful?
Riproduzione in stagno apposito, allestito con substrati e strutture adatte alla deposizione delle uova.


POND SPAWNING: Spawning in a specifically- designed pond equipped with nests or other containers for the deposition of eggs.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑ ΣΕ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗ: Γαμετοτοκία σε ειδικά σχεδιασμένη υδατοσυλλογή, εφοδιασμένη με φωλιές-καταφύγια ή άλλα δοχεία για την εναπόθεση των αυγών. Χρησιμοποιείται π.χ. στην καλλιέργεια κυπρίνων.

TEICHZUCHT: Ein Verfahren, bei dem der Reproduktionsvorgang in einem speziellen Laichteich stattfindet.

FRAI EN BASSIN: Le frai dans un bassin spécifiquement conçu à cet effet et équipé de nids ou de récipients dans lesquels sont déposés les oeufs.

DESOVE EN ESTANQUE: El desove en un estanque específicamente concebido a este fin y equipado de nidos o de recipientes en los cuales son desposados los huevos.

DAMGYTING: Gyting i spesiallagete dammer med reir eller andre konstruksjoner for avsetning av egg.

Was this helpful?
Unione di gameti aploidi come risultato della divisione meiotica (maschi femmine, micro o macro gameti) per formare uno zigote diploide, il quale potrà dare luogo a una progenie multipla.


SEXUAL REPRODUCTION: Uniting of haploid gametes as a result of meiotic division (male or female, micro- or macro-) to form a diploid zygote that, by subsequent fission, will yield multiple offspring.

ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ενωση ενός θυληκού (μακρο) γαμέτη με έναν αρσενικό (μικρό) γαμέτη και , μικρο- ή μακρο-) προς σχηματισμό διπλοειδούς ζυγώτη, ο οποίος, με διαδοχικές διαιρέσεις, παράγει πολλαπλά κύτταρα- απογόνους.

SEXUELLE REPRODUKTION: Die Vereinigung von haploiden Gameten (männliche oder weibliche, Mikro- oder Makro-, etc.) zu einer diploiden Zygote, aus der sich nach erfolgter Fusion Nachkommen entwickeln.

REPRODUCTION SEXUELLE: Union de gamètes haploïdes (mâle ou femelle, micro- ou macro-, par exemple) pour former un zygote diploïde, qui produira (éventuellement) par ses divisions immédiates une progéniture multiple.

REPRODUCCIÓN SEXUAL: Unión de gametos haploides (masculino o femenino, micro- o macro-, por ejemplo) para formar un cigoto diploide, que producirá descendencia múltiple por divisiones múltiples.

KJØNNET FORMERING: Sammensmelting av haploide gameter som er et resultat av meiotisk deling (hanlig eller hunlig, mikro- eller makro-), for å danne en diploid zygote.

Was this helpful?
Termine comune usato per indicare il ritorno alle acque dolci dei salmoni che hanno passato un anno in mare raggiungendo la maturità sessuale. Viene anche usato per descrivere i cambiamenti fisiologici e biochimici apportati con la maturazione.


GRILSING: Common term for the overall process in which a salmon matures within a single year of going to sea as a smolt; also used to describe the collective physiological and biochemical changes brought about by maturation.

GRILSING: Κοινός όρος για τη συνολική διαδικασία, κατά την οποία ένας σολομός ωριμάζει μέσα σε ένα μόνο έτος μετά την μετανάστευσή του στη θάλασσα ως smolt. Χρησιμοποιείται επίσης για την περιγραφή των συνολικών φυσιολογικών και βιοχημικών αλλαγών που επιφέρει η ωρίμανση.

GRILSING: Ein allgemeiner Begriff für den gesamten Reifeprozeß eines Lachses nach einem Winter im Meer (er beinhaltet die Wanderung als "Smolt" ins Meer). Er wird auch verwendet, um die physiologischen und biochemischen Veränderungen zu bezeichnen, die die Reifung mit sich bringt.

GRILSING: Terme commun sappliquant au processus par lequel le saumon mature sur une seule année passée en mer. Aussi utilisé pour décrire les changements physiologiques et biochimiques apportés par la maturation.

GRISLING: Término común que se aplica al proceso por el cual el salmón madura en un solo invierno pasado en el mar. También utilizado para describir los cambios fisiológicos y bioquímicos que conlleva la maduración.

TERTMODNING (“GRILSING”): Vanlig betegnelse brukt om hele prosessen der laks modner innen ett år i sjøen. Også brukt for å beskrive de samlede fysiologiske og biokjemiske forandringene ved kjønnsmodning.

Was this helpful?
Possibilità di rischio, perdita, danno o altro evento funesto.


RISK: Chance or possibility of danger, loss or injury or other adverse consequences.

ΔIΑΚΥΝΔΥΝΕΥΣΗ (ΡIΣΚΟ): Μέτρο του μεγέθους ενός αναλαμβανομένου κινδύνου. Είναι ανάλογο προς την πιθανότητα του κινδύνου και την ένταση και την έκταση της αναμενόμενης ζημίας.

RISIKO: Die Höhe oder Wahrscheinlichkeit, mit der eine angenommene Gefahr eintritt, z.B. Verlust oder Verletzung oder eine andere negative Auswirkung.

RISQUE: La possibilité ou chance de subir un danger, perte, lésion ou autre conséquence adverse.

RIESGO: Posibilidad o probabilidad de pérdida, lesión y otras consecuencias adversas.

RISIKO: Sjansen eller muligheten for fare, tap, skade eller andre uheldige følger.

Was this helpful?
Rapporto tra rischio stocastico legato all’irradiazione di un tessuto e rischio stocastico totale, dovuto a panirradiazione (irradiazione uniforme di tutto il corpo).


RISK WEIGHTING FACTOR: Ratio of the stochastic risk resulting from irradiation of a tissue to the total stochastic risk when the whole body is irradiated uniformly.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Λόγος του στοχαστικού κινδύνου από την ακτινοβόληση ενός ιστού προς τον ολικό στοχαστικό κίνδυνο όταν ολόκληρο το σώμα ακτινοβολείται ομοιόμορφα.

RISIKOABSCHÄTZUNGSFAKTOR: In der Strahlenbiologie der Vergleich des statistischen Risikos, das bei der Bestrahlung eines bestimmten Gewebes entsteht, zum statistischen Risiko, das entsteht, wenn der gesamte Körper gleichmäßig bestrahlt wird.

FACTEUR DE CORRECTION DU RISQUE: Le rapport du risque stochastique résultant de lirradiation dun tissu sur le risque total stochastique quand le corps entier est uniformement irradié.

FACTOR DE CORECCIÓN DE RIESGO: Relación del riesgo stocástica que resulta de la irradiación de un tejido sobre el riesgo total stocástica cuando el cuerpo es uniformemente irradiado.

RISIKOVURDERINGSFAKTOR: Forholdet mellom den stokastiske risikoen ved stråling av et vev og den totale stokastiske risikoen når hele kroppen stråles.

Was this helpful?
Potenziale metabolico disponibile per tutte le attività dellanimale; essa viene stimata sottraendo il consumo di ossigeno necessario per il metabolismo basale (standard) al consumo massimo di ossigeno (capacità vitale) di cui un pesce è capace.


SCOPE FOR ACTIVITY: The metabolic capacity available for all activities by an animal, estimated by subtracting standard oxygen consumption from maximum oxygen consumption.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Η μεταβολική ικανότητα η διαθέσιμη από ένα ζώο για όλες τις δραστηριότητες. Υπολογίζεται αφαιρώντας την συνήθη κατανάλωση οξυγόνου από την μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου.

AKTIVITÄTSSTOFFWECHSEL: Die metabolische Kapazität, die für alle Aktivitäten benötigt wird. Ermittelt wird sie, indem man vom maximalen Sauerstoffverbrauch den Standardsauerstoffverbrauch abzieht.

CAPACITE DACTIVITE: Potentiel métabolique disponible pour lactivité dun animal estimé par la différence entre la consommation standard doxygène et la consommation maximale doxygène.

CAPACIDAD DE ACTIVIDAD: Potencial metabólico disponible por la actividad de un animal estimado por la diferencia entre el consumo estándar de oxígeno y el consumo máximo de oxígeno.

AKTIVITETSKAPASITET: Dem metabolske kapasiteten som er tilgjengelig for alle aktiviteter hos en organisme. Bestemmes ved å trekke standard oksygenforbruk fra maksimalt oksygenforbruk.

Was this helpful?
Periodica oscillazione di un corpo dacqua, il cui periodo è determinato dalle caratteristiche di risonanza di un bacino e dipende dalle dimensioni del bacino stesso. Di solito è attribuita a forti venti o cambiamenti di pressioni barometriche. Può interessare sia corpi dacqua chiusi (come il mar Baltico) che oceani aperti dove tale fenomeno si va a sovrapporre a quello delle onde di marea.


SEICHE: A periodic oscillation of a body of water whose period is determined by the resonant characteristics of the containing basin as controlled by the physical dimensions; usually attributed to strong winds or changes in barometric pressure; found both in enclosed bodies of water (such as the Baltic) and superimposed upon the tide waves of the open ocean.

ΚΥΜΑΤΑ ΙΔΙΟΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ: Περιοδική ταλάντωση ενός σώματος νερού της οποίας η περίοδος καθορίζεται από χαρακτηριστικά της λεκάνης που εξαρτώνται από τις φυσικές της διαστάσεις. Συνήθως αποδίδεται σε ισχυρούς ανέμους ή αλλαγές της βαρομετρικής πίεσης. Παρατηρείται τόσο στα κλειστά υδάτινα συστήματα (όπως η Βαλτική) όσο και στις ανοικτές θάλασσες όπου προστίθεται στα παλιρροιακά κύματα.

SEICHES: Eine periodisch oszillierende Welle, deren Periode durch die Reflektionscharakteristika (physikalischen Dimensionen) des Beckens (Meeresgebietes), in dem sie auftritt, bestimmt wird. Gewöhnlich wird sie auf starke Winde oder Veränderungen des barometrischen Drucks zurückgeführt. Wird sowohl in eingeschlossenen Wasserkörpern (wie der Ostsee) beobachtet, als auch im offenen Ozean, wo sie die Gezeitenwellen überlagert.

SEICHE(1): Oscillation périodique dune étendue deau dont la période est déterminée par les caractéristiques de résonance du bassin qui la renferme, ces dernières étant fonction des dimensions du bassin; normalement attribuée aux vents forts ou aux changements de pression atmosphérique; a lieu à la fois dans des étendues deau fermées (la Baltique par exemple) et superposé sur les vagues des marées de locéan ouvert.

SEICHE (MOVIMIENTO DE SUPERFICIE DEL AGUA): Oscilación periódica de la superficie del agua cuyo periodo se determina por las características de la resonancia del estanque que encierra el agua; estas características son función de las dimensiones del estanque; normalmente atribuido a vientos fuertes o cambios de la presión atmosférica; tiene lugar a la vez en las aguas encerradas (Bálticas por ejemplo) y superpuestas a las olas de mareas del océano abierto.

SEICHE: Periodiske svingninger i en vannmasse (som svingninger i vannstanden i en kopp som er i bevegelse), der perioden til svingningene er bestemt av resonasegenskapene til bassenget som igjen er bestemt av de fysiske størrelsene. Oftest i forbindelse med sterk vind eller forandringer i barometertrykk. Finnes både i lukkede vannmasser (som i Østersjøen) og i åpent hav (da i forbindelse med tidevannsbølger).

Was this helpful?
Meccanismo cui è dovuto il controllo di quelle attività comportamentali di un organismo che si verificano ad intervalli regolari.


BIOLOGICAL RHYTHM: Mechanism by which those behavioural activities of an organism occurring at regular intervals, is governed.

ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Μηχανισμός ο οποίος ρυθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα επαναλαμβόμενα πρότυπα συμπεριφοράς ενός ζωικού ή φυτικού οργανισμού.

BIOLOGISCHE RHYTHMIK: Ein Mechanismus, der die in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden Verhaltensmuster eines Organismus steuert.

RYTHME BIOLOGIQUE: Evolution cyclique du comportement dun organisme animal ou végétal.

RITMO BIOLÓGICO: Evolución cíclica del comportamiento de un organismo animal o vegetal.

BIOLOGISK RYTME: Mekanisme som styrer den atferdsmessige aktivitet som inntreffer ved faste intervall i en organisme.

Was this helpful?
Un ritmo di 24 ore, ritmo notte-giorno delle funzioni fisiologiche o comportmentali.


CIRCADIAN RHYTHM: A 24-hour rhythm or day-night rhythm in physiological or behavioural body functions.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: 24-ωρος ρυθμός των σωματικών λειτουργιών καθορίζεται από την φυσιολογία ή την συμεριφορά ενός οργανισμού.

CIRKADIANER RHYTHMUS: Ein 24-Stunden- Rhythmus oder Tag-Nacht-Rhythmus in physiologischen oder verhaltensbestimmten Körperfunktionen.

RYTHME CIRCADIEN: Rythme de 24 h, ou rythme jour-nuit, des fonctions physiologiques ou comportementales.

RITMO CIRCADIANO: Ritmo de 24 h, o ritmo día-noche, de funciones fisiológicas o de comportamiento.

DØGNRYTME: 24 timers rytme eller dag-natt rytme i fysiologiske eller atferdsmessige kroppsfunksjoner.

Was this helpful?
Ritmo biologico che ha una periodicità di circa 24 ore.


DIURNAL RHYTHM: A biological rhythm having a periodicity of about 24 hours.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Βιολογικός ρυθμός με περίοδο περίπου 24 ωρών.

TÄGLICHER RHYTHMUS: Ein biologischer Rhythmus, der eine regelmäßige Wiederkehr von einer Tageslänge besitzt.

RYTHME DIURNE: Rythme biologique avec une périodicité denviron 24 heures.

RITMO DIURNO: Ritmo biológico con periodicidad de alrededor de 24 horas.

DØGNRYTME: Biologisk rytme med en periodisitet på om lag 24 timer.

Was this helpful?
Caratteristica innata di comportamento che implica la produzione e la ricezione di una sequenza complessa di stimoli visivi, uditivi e chimici trasmessa dai due sessi prima dell’accoppiamento.


COURTSHIP RITUAL: A genetically determined characteristic behaviour pattern involving the production and reception of a complex sequence of visual, auditory and chemical stimuli by the male and female prior to mating.

ΤΥΠΙΚΟ ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑΣ: Χαρακτηριστικό πρότυπο συμπεριφοράς, γενετικά καθοριζόμενο, το οποίο περιλαμβάνει την εκπομπή και την λήψη, από το αρσενικό και το θηλυκό άτομο, μιας σύνθετης ακολουθίας οπτικών, ακουστικών και χημικών ερεθισμάτων, πριν από το ζευγάρωμα.

WERBUNGSRITUAL: Ein bedingt genetisch festgelegtes, charakteristisches Verhaltensbild, beeinhaltend die Aussendung und den Empfang einer komplexen Sequenz an visuellen, akustischen und chemischen Stimuli. Hervorgerufen von Männchen und Weibchen zum Zwecke der Paarung.

COMPORTEMENT REPRODUCTEUR RITUEL: Comportement caractéristique à détermination génétique comprenant la production et la réception par le mâle et la femelle, dune séquence complexe de signaux visuels, auditifs et chimiques avant laccouplement.

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO RITUAL: Comportamiento característico con determinación genética que comprende la producción y la recepción por el macho y la hembra, de una compleja secuencia de señales visuales, auditivas y químicas antes del apareamiento.

PARRINGSRITUAL: Et spesielt genetisk bestemt atferdsmønster. Innebærer produksjon og mottakelse av en sammensatt serie av visuelle og kjemiske stimuli og lyder før parring.

Was this helpful?
Parte della costa protetta dal vento che serve come riparo per le imbarcazioni.


LEE SHORE: The shore to the lee-ward side of a ship or boat.

ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΑΚΤΗ: Η ακτή αντίκρυ στην υπήνεμο πλευρά ενός σκάφους.

LEESEITE: Die windabgewandte Seite eines Schiffs oder Bootes.

ABRICOTIER: Partie de côte abritée du vent servant de refuges aux bateaux.

SOTAVENTO COSTERO: La parte abrigada de la costa que sirve de refugio para los barcos.

LEGERVALL: Land som ligger på lesiden av et skip eller en båt.

Was this helpful?
Un materiale, come un foglio di polietilene, che viene applicato al fondo di un bacino per trattenere lacqua e prevenire le infiltrazioni.


LINER: A material, such as polythene sheeting, applied to the earth or sand surface of a pond to retain water and prevent seepage.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Υλικό, όπως φύλλο πολυαιθυλενίου, που επιστρώνεται στην αμμώδη επιφάνεια μιάς δεξαμενής ώστε να συγκρατεί το νερό και να εμποδίζει την διαρροή.

LINER: (Ein teilweise eingedeutscher Begriff) Verschalung; Abdichtung; Schutzanstrich; ein Material, z.B. Polyethylen, zur Abdichtung von Erd- oder Sandoberflächen in Teichen, um ein Durchsickern von Wasser zu verhindern.

REVETEMENT DETANCHEITE: Materiau, telle une feuille de polyethylène, appliqué au sol au fond dun bassin afin de retenir leau et de prévenir le suintement.

REVESTIMIENTO: Material, tal como una capa de polietileno, aplicada al suelo en el fondo de un estanque con el fin de retener el agua y prevenir la infiltración.

TETNINGSMATERIALE: Materiale (f.eks. polyetylen) som anvendes på jord- og sandoverflater i dammer for å holde på vannet og hindre siving.

Was this helpful?
Parte basale ramificata delle alghe che garantisce l’attacco al substrato solido.


HOLDFAST: Branched basal portion of seaweed which ensures attachment to solid substrate.

ΜΙΣΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Διακλαδισμένο τμήμα της βάσης θαλάσσιων φυκών με το οποίο είναι δυνατόν να προσκολλώνται σε σκληρά υποστρώματα. Βλ. LAMINARIA

HAFTFUß: Verzweigte Basis von Großalgen, mit denen sich diese an Hartsubstraten verankern.

HOLDFAST: Partie basale fortement branchée de certaines algues, permettant leur attachement solide sur le substrat .

HOLDFAST: Porción basal subdividida de alga que permite la sujeción a un sustrato sólido.

HAPTER: Grenet basal del hos makroalger. Sikrer feste til hardt underlag. Jfr. Fucus og Laminaria.

Was this helpful?
Acido Ribonucleico; polinucleotide formato dalla polimerizzazione dei ribonucleotidi (adenosina trifosfato, guanosina trifosfato, citosina trifosfato e uracile trifosfato). L’RNA solitamente si presenta come una molecola a catena singola, sebbene le molteplici interazioni intramolecolari, possano dare origine anche a complesse strutture secondarie. In alcuni virus, l’RNA costituisce il genoma, ma nelle cellule gioca un ruolo fondamentale nel passaggio delle informazioni dal DNA alle proteine. L


RNA: Ribonucleic acid; a polynucleotide formed by the polymerization of the ribonucleotides adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate and uracyl triphosphate. RNA usually occurs as single-stranded molecules, although extensive intramolecular base pairing causes it to assume complex secondary structures. It serves as genome in certain viruses but in other cells it accomplishes a number of vital roles in the passage of information from DNA (qv) to proteins. DNA-based genetic

RΝΑ: Ριβονουκλεϊκό όξύ. Πολυνουκλεοτίδιο που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό των ριβονουκλεοτιδίων τριφωσφορική αδενοσίνη, τριφωσφορική γουανοσίνη, τριφωσφορική κυτοσίνη και τριφωσφορική oυριδίνη. Το RNA συνήθως απαντά ως μονόκλωνο μόριο, αν και ο εκτεταμένος ενδομοριακός σχηματισμός δεσμών μεταξύ συμπληροματικών βάσεων δημιουργεί σύνθετες δευτεροταγείς δομές. Λειτουργεί ως γονιδίωμα σε ορισμένους ιούς αλλά στα άλλα είδη κυττάρων εκπληρώνει ενα σημαντικό αριθμό από ζωτικές δημιουργίες για την με

RNS: Ribonukleinsäure; ein Polynucleotid, das durch die Polyerisation von Ribonucleotid-Adenosintriphosphat, Guanosin-Triphosphate, Cytosin-Triphosphat und Uracyl-Triphosphate gebildet wird. RNS kommt gewöhnlich in einkettigen Molekülen vor, obwohl häufig intermediäre Basenpaarbildung zu komplexen Sekundärstrukturen führt. Sie dient als Genom in einigen Viren, erfüllt jedoch in Zellen zahlreiche wichtige Übermittlungsfunktionen von der DNS zu den Proteinen. Genetische DNS-Informationen werden zur R

ARN: Acide ribonucléique: chaîne polynucléotidique formée par la polymérisation des ribonucléotides adénosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate, et uracyle triphosphate. Normalement présent sous forme de chaînes simples; lexistence dappariement entre les bases dune seule chaîne confère une structure secondaire complexe. Sert de génome chez certains virus, mais dans dautres cellules, lARN a un nombre de rôles vitaux. Linformation génétique renfermée par lADN est transferée à

ARN: Ácido Ribonucleico; Cadena polinucleotídica formada por la polimerización de ribonucleótidos, trifosfato de adenosina, trifosfato de guanosina, trifosfato de citosina y trifosfato de uracilo. Normalmente presente en forma de cadenas simples; la existencia de apareamiento entre las bases de una sola cadena le confiere una estructura secundaria compleja. Sirve como genoma en ciertos virus, pero en otras células el ARN tiene varios funciones vitales. La información genética del ADN es transferida

RNA: Ribonukleinsyre. Polynukleotid som dannes ved polymerisering av ribonukleotidene adenosin trifosfat, guanosin trifosfat, cytosin trifosfat og uracil trifosfat. RNA forekommer vanligvis som enkeltstrengede molekyler, selv om intramolekylær baseparing gir det en kompleks sekundærstruktur. Fungerer som genom i visse virus, men i andre celler har RNA en rekke essensielle funksjoner ved overføring av informasjon fra DNA (q.v.) til proteiner. Genetisk informasjon fra DNA overføres til RNA ved transkri

Was this helpful?
Unità di dose assorbita di radiazioni. La dose assorbita è di un rad quando vengono assorbiti 10-2 joule di energia per kg di materiale irradiato. Nel 1956 la Commissione Internazionale per le Unità di Misura ha sostituito il roentgen (R) (unità di esposizione alla radiazione) con il rad nelle applicazioni cliniche delle radiazioni. Il rad e il R definiscono circa lo stesso quantitativo di energia (1000 rad equivalgono a 1100 ± 50 R), ma il rad, a differenza del R, è applicabile a tutti i tipi d


ROENTGEN: The unit of absorbed dose of radiation. The absorbed dose is one rad when one kg absorbs 10 -2 joules of energy. In 1956 the rad replaced the roentgen (unit of radiation exposure) for clinical work involving X-rays or radioactive sources. In practice the rad and the roentgen both represent about the same amount of energy since 1000 rads equal 1100 ± 50 roentgen but unlike the roentgen the rad is applicable to all types of radiation.

ΑΚΤIΝΕΣ ROENTGEN: Η μονάδα της απορροφούμενης δόσης ακτινοβολίας. Η απορροφούμενη δόση είναι ένα rad όταν ένα kg ενός σώματος απορροφά ακτινοβολία ενέργειας 0.01 joule. Το 1956, το rad αντικατέστησε το roentgen (μονάδα έκθεσης σε ακτινοβολία) στις κλινικές εφαρμογές, όπου υπεισέρχονται οι ακτίνες Χ ή άλλες ραδιενεργές πηγές ακτινοβολίας. Στην πράξη, το rad και το roentgen αντιπροσωπεύουν και τα δύο το ίδιο ποσό ενέργειας, αφού 1000 rads ισοδυναμούν με 1000 ±± 50 roentgen, όμως σε αντίθεση με το roentge

RÖNTGEN (R): (radiation absorbed dose) Einheit der Strahlungsdosis von Röntgen- oder Korpuskularstrahlen. Die absorbierte Dosis beträgt 1 rad, wenn 1 kg 10 -2 Joule an Energie absorbiert. Seit 1956 wird Rad statt Röntgen in der klinischen Arbeit benutzt, beeinhaltet X-Strahlen oder radioaktive Quellen. In der Praxis wird sowohl Rad als auch Röntgen für die Menge an Energie benutzt. 1.000 Rad sind 1.100 ± 50 Röntgen, aber im Gegensatz zu Röntgen wird Rad für alle Arten von Strahlung benutzt.

ROENTGEN: Unité de mesure de dose absorbée de rayonnements ionisants, équivalent à la dose absorbée dans un élément de matériau de masse 1 kg auquel les rayonnements ionisants communiquent de façon uniforme une énergie de 10-2 joules. En 1956, le rad remplaça le roentgen (unité de mesure de lexposition aux rayonnements) dans lutilisation clinique des rayons X et des sources radioactives. Dans la pratique, le rad et le roentgen représentent une quantité dénergie semblable, puisque 1000 rads équivaut à 1100

ROENTGEN: Unidad de dosis absorbida de radiaciones ionizantes, equivalente a la dosis absorbida por un material de 1 Kg de masa al cual las radiaciones ionizantes transfieren de manera uniforme una energía de 10-2 joules. En 1956, el rad reemplazó al roentgen (unidad de medida de exposición a radiaciones) en el uso clínico de rayos X y de fuentes radioactivas. En la práctica, el rad y el roentgen representan una cantidad de energía igual, dado que 1000 rads equivalen a 1100 - 50 roentgens. El rad es aplic

RØNTGEN: Enheten for mengde absorbert stråling. Den absorberte dosen er en rad når en kilo absorberer 10-2 joule. I 1956 ble røntgen erstattet av rad, for klinisk arbeid som involverer røntgenstråler og radioaktive kilder. I praksis representerer røntgen og rad samme mengde energi, siden 1000 rad er lik 1100 ± 50 røntgen. Mens rad i motsetning til røntgen er anvendelig for alle typer stråling.

Was this helpful?
Nome usato per indicare alcuni pesci piatti appartenenti ai generi Hippoglossus, Scophtalmus, Psetta; i.e., Hippoglossus hippoglossus del nord Atlantico o Hippoglossus stenoleosis del nord Pacifico, Scophthalmus maximus del Mediterraneo. Un pesce di valore commerciale che si trova in acque fredde e profonde; viene considerato come candidato allacquacoltura nei paesi del nord. Le tecniche di schiusa e di allevamento, nonchè la sua produzione commerciale sono iniziate a partire dal 1993.


HALIBUT: Either of two large flat fish of the genusHippoglossus, i.e., Hippoglossus hippoglossus of the North Atlantic or Hippoglossus stenoleosis of the North Pacific. A commercially valuable fish found mainly in cold deep waters, it is considered to be an aquaculture candidate in the northern hemisphere where hatchery techniques were developed and commercial production started in 1993.

IΠΠΟΓΛΩΣΣΟΣ: Δύο είδη μεγάλων πλατιχθύων του γένους Hippoglossus, δηλαδή H. hippoglossus του Β. Ατλαντικού και H. stenoleosis του Β. Ειρηνικού. Εμπορικά αξιόλογα ψάρια που βρίσκονται συνήθως στα βαθιά κρύα νερά. Θεωρούνται είδη υποψήφια για υδατοκαλλιέργεια στο Β. ημισφαίριο. Εχουν αναπτυχθεί οι τεχνικές εκκολαπτηρίου και η εμπορική παραγωγή άρχισε το 1993.

HEILBUTT: Gebräuchlicher Name für zwei große Plattfischarten: Hippoglossus hippoglossus aus dem Nordatlantik und Hippoglossus stenoleosis aus dem Nordpazifik. Beide sind ökonomisch bedeutende Arten und leben überwiegend in kaltem Tiefenwasser. Der nordatlantische Heilbutt wird als wichtiger Aquakulturkandidat betrachtet. Erbrütungs- und Aufzuchttechniken wurden entwickelt, und die erste kommerzielle Mastanlage ging 1993 in Produktion.

FLETAN: Désigne les deux grands poissons plats plats du genre Hippoglossus, viz. Hippoglossus hippoglossus de lAtlantique Nord ou encore lHippoglossus stenoleosis du Nord Pacifique. Poisson de valeur commerciale rencontré principalement en eaux froides et profondes. Il est considéré comme candidat en aquaculture dans les pays du nord. Des techniques décloseries ont été développées et une production commerciale a debutée en 1993.

FLETAN: Designa los dos grandes peces planos de la clase de Hippoglossus, viz. Hippoglossus hippoglossus del Atlántico Norte o el Hippoglossus stenoleosis del Norte Pacifico. Pez de valor comercial encontrado principalmente en las aguas frías y profundas. Es considerado como candidato en la acuicultura en los países del norte. Las técnicas de eclosión fueron desarrolladas y una producción comercial se inicio en 1993.

KVEITE: En av to store flatfiskarter tilhørende slekten Hippoglossus, dvs Hippoglossus hippoglossus fra Nord-Atlanteren eller Hippoglossus stenolepis fra det Nordlige Stillehavet. En kommersielt verdifull fisk, hovedsakelig funnet på dypt og kaldt vann. Den ansees å være en lovende kandidat for akvakultur på den nordlige halvkulen, der klekketeknikker er utarbeidet og kommersiell produksjon startet i 1993.

Was this helpful?
Pesce marino del genere Psetta, Scopthalmus, Scopthalmus maxima (famiglia Scopthalmida) vive nelle acque costiere del Mar Mediterraneo, del Mar Nord e del Mar Nero e nell’Oceano Atlantico occidentale; cresce fino ad una lunghezza di 1 metro. S. maesticus si trova nel Mar Nero; P. maxima nel Mar Baltico.


TURBOT: A marine fish of the genus Psetta Scopthalmus, Scopthlamus maxima (family Scopthalmida) occurring in coastal waters of the Mediterranean, North and Black Seas and in western Atlantic; grows to 1m length. S. Maesticus occurs in the Black Sea; P. maxima in the Baltic.

ΚΑΛΚΑΝΙ: Θαλάσσιο ψάρι του είδους Psetta Scopthalmus και Scopthlamus maxima (οικογένεια Scopthalmida) που εμφανίζεται στις παράκτιες ακτές της Μεσογείου, της Βορείου και Μαύρης Θάλασσας και το δυτικό Ατλαντικό. Το μήκος του φτάνει το 1m. Το είδος S. maesticus εμφανίζεται στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το είδος P. maxima στη Βαλτική.

STEINBUTT: Mariner Fisch der Gattungen Scophthalmus. (früher auch Psetta , heute ungültig), zur Familie der Scophthalmidae gehörend (Ordnung Pleuronectiformes). Scophthalmus maximus kommt in den Küstengewässern des Nortatlantiks und des Mittelmeeres, der Nordsee und in weiten Teilen der Ostsee vor; wächst bis zu 1 m Länge. Die Unterart S. maximus maeotica kommt im Schwarzen Meer vor.

TURBOT: Poisson marin du genre Psetta . Scopthlamus maxima (Famille des scopthalmidés) des eaux cotières de la Méditerranée, les mers du Nord et Baltique et de l’ouest Atlantique. Peut atteindre 1 m de long. S. Maesticus est l’espèce du Mer du Nord; S. maxima est l’espèce Baltique.

RODABALLO: Pez marino del género Psetta Scopthalmus, Scopthlamus maxima (familia Scopthalmida) presente en aguas costeras de los mares Mediterráneo, Norte y Negro y en el Atlántico occidental; crece hasta 1 m de longitud. S. Maesticus se encuentra en el Mar Negro y P. maxima en el Báltico.

PIGGVAR (SCOPTHALMUS MAXIMUS): Marin fisk i familien Bothidae. Det latinske synonymetPsetta maxima brukes en del. Finnes langs kysten av Svartehavet, Middelhavet, Vest-Atlanteren (fra Marokko til Nord-Norge) og Østersjøen. Kan bli 1 m lang og oppdrettes i Europa.

Was this helpful?
Becco o struttura analoga dei crostacei.


ROSTRUM: Beak or beak-like structure in crustacea.

ΑΣΠIΔIΟ: Εμβολο ή εμβολοειδής κατασκευή στα καρκινοειδή.

ROSTRUM: Spitze oder schnabelartige Struktur.

ROSTRE: Structure en forme de bec rencontrée chez les crustacés.

ROSTRO: Estructura en forma de pico encontrada en los crustáceos.

ROSTRUM (PANNETORN): Pigg i pannen til krepsdyr.

Was this helpful?
Movimento circolatorio chiuso, caratteristico delle correnti oceaniche, e altri sistemi di movimento dellacqua.


GYRE: A circular or spiral system of movement, characteristic of oceanic currents, and other systems of water movement.

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ: Κυκλική ή σπειροειδής κίνηση του νερού , χαρακτηριστική των θαλάσσιων ρευμάτων, και άλλων μετατοπίσεων υδάτινων μαζών.

WIRBEL: Ein zirkulares oder spiraliges, großräumiges Bewegungsmuster in einem Wasserkörper, charakteristisch für ozeanische Strömungen und andere Wassermassenbewegungen.

ROTATION: Mouvement circulaire ou spiral, caractéristique des courants océaniques et dautres systèmes de déplacement deau.

ROTACIÓN: Movimiento circulatorio o espiral, característico de corrientes oceánicas y otros sistemas de desplazamiento de agua.

VIRVEL: Sirkulær eller spiral bevegelse, karakteristisk ved havstrømmer og andre systemer av vannbevegelse.

Was this helpful?
Componente attivo di un glicoside fitoinsetticida estratto dalle radici di una pianta subtropicale del genere Derris; molto tossico per insetti e per pesci, meno per gli uccelli, usato come tracciante.


ROTENONE: An active component of a glycoside phytoinsecticide, found in roots of subtropical plants of the genus Derris; very toxic to insects and fish, less so for birds,

ΡΟΤΕΝΟΝΗ: Το ενεργό συστατικό ενός γλυκοζιτικού ζιζανιοκτόνου. Παράγεται από το ρίζωμα υποτροπικών φυτών του γένους Derris, και είναι ιδιαίτερα τοξικό για τα ψάρια και τα έντομα και λιγότερο τοξικό για τα πουλιά.

ROTENON: Eine aktive Komponente eines glycosiden Phytoinsektizids. Es blockiert den Elektronentransport vom NADH zum Ubichinon (ein fettlösliches Chinon) hemmt. Es ist in den Wurzeln tropisschen Pflanzen der Gattung Derris vorhanden und ist sehr toxisch für Insekten und Fische

ROTENONE: Glycoside insecticide issu des racines de plantes subtropicaux du genre Derris. Forte toxicité envers les insectes et les poissons. Toxicité moins forte envers les oiseaux.

ROTENONA: Componente activo de un fitoinsecticida glucosídico que se encuentra en raíces de plantas subtropicales del género Derris; es muy tóxico en insectos y peces y menos en aves. Se usa como trazador.

ROTENON: Aktiv komponent i et glykosid som finnes i røttene til subtropiske planter i slekten Derris, og som er veldig giftig for insekter og fisk, og i mindre grad for fugl. Brukes i svært lave konsentrasjoner.

Was this helpful?
Phylum di animali acquatici microscopici, primariamente acquatici, precedentemente inclusi nel Phylum degli Aschelminti. Sono caratterizzati da una corona anteriore fornita di ciglia utilizzate per l’alimentazione e la locomozione. I Rotiferi sono impiegati in acquacoltura come alimento per lo svezzamento delle larve di pesci marini; p.e. Brachionus spp.


ROTIFERS: Group of microscopic, primarily aquatic, animals belonging to a distinct class of the Phylum Aschelminthes. They are characterized by corona at the anterior end which bears tufts of cilia used for feeding and locomotion. Rotifers are important live-food organisms in the rearing of marine fish larvae in hatcheries. (e.g. Brachionus).

ΤΡΟΧΟΖΩΑ: Φύλο μικροσκοπικών, κυρίως υδρόβιων ζώων που ανήκουν σε διακριτή ομοταξία του φύλου των ασκελμίνθων. Χαρακτηρίζονται από στεφάνη στο πρόσθιο άκρο η οποία φέρει τούφες βλεφαρίδων που χρησιμεύουν στην θρέψη και την κίνηση. Τα τροχόζωα αποτελούν σημαντικούς οργανισμούς που χρησιμοποιούνται ως ζωντανή τροφή στην εκτροφή θαλάσσιων ψαριών στα εκκολαπτήρια. (π.χ. Brachionus)

ROTATORIEN (RÄDERTIERCHEN): Vulgärname für die Klasse der Rotifera, die mit über 1800 Arten neben den Nematoden die größte Gruppe der Nemathelminthes bilden und überwiegend im Süßwasser vorkommen. Der Name leitet sich von der vorhandenen Zilienkrone, der Corona, ab. Wenn die Zilien schlagen, führen sie zu einer dem rollenden Rad vergleichbaren Drehbewegung. Rotiferen sind wichtige Organismen in der Kultur und Aufzucht mariner Larven in Brutanstalten. Die am häufigsten eingesetzte Art ist Brachionus plicatilis, die viele Lo

ROTIFERES: Classe dInvertébrés microscopiques aquatiques, appartenant à lembranchement des Aschelminthes, portant antérieurement deux couronnes de cils utilisés pour lalimentation et la locomotion. Les rotifères constituent une source importante de nourriture vivante pour les larves de poissons dans les écloseries (exemple: Brachionus).

ROTÍFEROS: Clase de invertebrados microscópicos acuáticos, que pertenecen al filo de asquelmintos, llevan en la parte anterior dos coronas de cilios que utilizan para la alimentación y la locomoción. Los rotíferos constituyen una fuente importante de comida viva para larvas de peces en los criaderos. (e.g Brachionus,/i>).

HJULDYR: Gruppe med mikroskopiske, primært akvatiske dyr, som hører til rekke Rotifera (hjuldyr). Har en karakteristisk ciliert korona i framenden, som brukes ved fødeopptak og bevegelse. Er viktige levendefôr-organismer ved oppdrett av marine fiskelarver (f.eks. Branchionus).

Was this helpful?
Scomparsa della vescicola germinale dopo la migrazione; sta ad indicare una completa maturazione delluovo.


GERMINAL VESICLE BREAK-DOWN(GVBD): Disappearance of the germinal vesicle after GVM indicating full maturation of an egg.

ΕΚΦΥΛIΣΗ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤIΚΟΥ ΚΥΣΤIΔIΟΥ, (GVBD): Η εξαφάνιση του βλαστητικού κυστιδίου, μετά τη μετανάστευσή του. Υποδεικνύει την πλήρη ωρίμανση ενός αυγού.

GERMINALER VESIKEL-ZUSAMMENBRUCH (GVBD): Optisches Verschwinden des germinalen Vesikels nach der Einwanderung desselben; zeigt die vollständige Reifung eines Eies an.

DEGRADATION DE LA VESICULE GERMINALE: Disparition visuelle de la vésicule germinale suite à sa migration, qui est indicative, de la maturation complète de loeuf.

DEGRADACIÓN DE LA VESÍCULA GERMINAL: Desaparición visual de la vesícula germinal después de su migración, lo que indica la maduración completa del huevo.

KJERNENEDBRYTING: Forsvinning av kimblæren (kjernen) etter GVM, indikerer at egget er modent.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES