AMC LIMITED

O

Termine colloquiale per definire l’esoftalmo.


POPEYE: Common term for exophthalmia.

ΕΞΟΦΘΑΛΜIΑ: Κατάσταση κατά την οποία οι οφθαλμικοί βολβοί αρχίζουν να προεκβάλλουν έξω από το κεφάλι (συνήθως συναντιέται στα ψάρια), ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης υγρού ή αερίων στο πίσω μέρος των οφθαλμικών κογχών. Η εξωφθαλμία είναι σύμπτωμα της "ασθένειας των αεροφυσαλίδων", αλλά προκαλείται και από ορισμένες άλλες μολύνσεις.

GLOTZAUGE: Umgangssprachliche Bezeichnung für Exophthalamus.

POPEYE: Nom commun pour exophthalmie.

POPEYE: En inglés, nombre común para exoftalmia.

UTSTÅENDE ØYNE: Vanlig betegnelse for eksoftalmus.

Was this helpful?
Anello fissato alla cassa di una puleggia.


BLOCK EYE: A rope grommet or metal eye at the bottom of a block for securing the standing end of a fall.

ΡΟΔΑΝΤΖΑ: Σχοίνινος ή μεταλλικός δακτύλιος στο κάτω άκρο μιας τροχαλίας.

HUNDSFOTT; HUNDSVOTT: Unterbügel oder unteres Auge (Leinen-Schlinge, Metallbügel) am unteren Ende eines Blocks.

RINGOT: Anneau fixé à la caisse dune poulie.

OJO DE POLEA: Ojal de cuerda u ojo metálico en el fondo de un bloque para asegurar una polea.

BLOKKØYE: Tauløkke eller metalløye på undersiden av en blokk.

Was this helpful?
Pezzo forgiato a 8, fissato per mezzo di unestremità ad un pannello, mentre laltro anello, quello attraverso il quale passa la cima dormeggio, resta scorrevole e si chiude attorno ad uno stopper quando viene messo in trazione.


KELLY`S EYE: 8-shaped steel forging, the smaller ring for attachment to backstrop, the larger through which the bridle passes, to retain the stopper at the fore end of the bridle.

ΟΧΤΑΡΙ: Σφυρήλατο χαλύβδινο έλασμα σχήματος 8, από τον μικρότερο δακτύλιο του οποίου εξαρτάται το φορτωτικό δίκτυ (ιμάντας) . Μέσα από τον μεγαλύτερο δακτύλιο διέρχεται το συρματόσχοινο που σταθεροποιείται με την βοήθεια ενός εμπλοκέα.

OCHSENAUGE: Durchzugring am Scheerbrett. Der kleinere Ring wird mit dem Hahnepot verbunden, durch den größeren wird der Jäger geführt.

HUIT; CRAQUELIN: Pièce forgée en forme de huit, fixée à lextrémité des pattes de panneau; le bras coulisse dans lun de ses trous où il vient se bloquer en traction par une autre pièce forgée appelée stoppeur.

LLAVE KELLY: Pieza forjada en forma de ocho, fijado en la extremidad de las patas de un panel; la parte móvil en uno de sus agujeros se bloquea mediante otra pieza forjada y llamada bloqueador.

KELLYS ØYE: Åttetallsformet stålstruktur, med en stor og en liten ring. Den minste ringen er festes til hanefoten, som igjen er festet til tråldøra (oterbord). Swiperen (tauet mellom trålen og tråldøra) går gjennom den største ringen. I enden av swiperen er det satt en stopper, som swiperen stopper i når tråling pågår. Fra stopperen går det et mellomtau til slepewiren.

Was this helpful?
Riferito all’oceano aperto oltre il limite della piattaforma continentale.


OCEANIC: Pertaining to the open ocean waters beyond the edge of the continental shelf.

ΩΚΕΑΝΙΟΣ: Σχετιζόμενος με τα ανοιχτά ωκεάνεια νερά πέρα από το όριο της υφαλοκρηπίδας. πρβλ νηριτικός.

OZEANISCH: Zum offenen Ozeanwasser gehörend; jenseits des kontinentalen Schelfs.

OCEANIQUE: Relatif à leau de mer au large de la marge continentale.

OCEÁNICO: Relativo al agua de mar más allá del litoral.

OSEANISK: Vedrører åpent hav utenfor kontinentalsokkelen. Jfr. nerittisk.

Was this helpful?
Disco trasparente con graduazioni in decimi e centesimi di millimetro, inserito all’interno di un oculare del microscopio. Viene calibrato utilizzando un micrometro situato sul piatto del microscopio.


OCULAR MICROMETER: It comprises a disk with 1/10 and 1/100 graduations which is placed inside the eyepiece of a microscope. This is calibrated using a stage micrometer and hence an object can be examined and measured under the microscope.

ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ: Διαφανής δίσκος αποτελούμενος από υποδιαιρέσεις 1/10 και 1/100 που τοποθετείται στον προσοφθάλμιο φακό του μικροσκοπίου. Βαθμονομείται με μία μικρομετρική πλάκα (βλ.λ) και επιτρέπει την μέτρηση των διαστάσεων των αντικειμένων που εξετάζονται στο μικροσκόπιο.

OKULARMIKROMETER: Ein scheibenförmiger Einsatz im Okular von Mikroskopen, der in Teilstriche von 1/10 und 1/100 eingeteilt ist. Dieser Maßstab wird kalibriert mit einem geeichten Mikrometer. Objekte können damit unter dem Mikroskop (Binokular) ausgemessen und somit ihre Größe rückberechnet werden.

MICROMETRE OCULAIRE: Disque transparent, gravé dune échelle au 1/10 ou au 1/100 ème qui se place dans locculaire dun microscope. Limage de léchelle graduée est surimposée sur limage de lobjet observé sous le microscope, permettant la mensuration des éléments de cet objet. Le micromètre oculaire est calibré à laide dun micromètre de platine.

MICRÓMETRO OCULAR: Disco transparente con graduación de 1/10 o 1/100 que se coloca en el ocular de un microscopio. La imagen de la escala graduada se superpone a la imagen del objeto observado en el microscopio, permitiendo así medir los elementos de este objeto. El micrómetro ocular es calibrado mediante micrómetro de platino.

OKULARMIKROMETER: Innsats i okular til mikroskop, som består av en skive med 1/10 og 1/100 gradinndelinger. Kalibreres ved hjelp av et kalibreringsobjektglass.

Was this helpful?
Relativo al senso dellolfatto.


OLFACTORY: Relating to the sense of smell.

ΟΣΦΡΗΤΙΚΟΣ: σχετιζόμενος με την αίσθηση της όσφρησης.

OLFAKTORISCH: Zum Geruchssinn gehörend.

OLFACTIF, IVE: Relatif à lodorat.

OLFATIVO: Relativo al olfato.

OLFAKTORISK: Som gjelder luktesansen.

Was this helpful?
(1) Organismo tollerante solo bassi livelli di salinità. (2) Acque salmastre con salinità compresa tra 0,5‰ e 3‰, o acque marine con salinità compresa tra 17‰ e 30‰.


OLIGOHALIN: (1) Used of organisms that are tolerant of only a moderate range of salinities. (2) Pertaining to brackish water having a salinity between 0.5-3.0 parts per thousand, or sea water having a salinity between 17-30 parts per thousand.

ΟΛΙΓΟΑΛΜΥΡΟΣ, ΟΛΙΓΟΑΛΟΣ: Χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που είναι ανθεκτικοί μόνο γιά ένα μικρό εύρος αλατοτήτων. Πρβ. ευρύαλος, ολοευρύαλος, στενόαλος.(2) ΟΛΙΓΟΑΛΜΥΡΟΣ: Αναφερόμενος σε υφάλμυρο νερό με αλατότητα μεταξύ 0.5-3.0‰ ή σε θαλασσινό νερό με αλατότητα μεταξύ 17-30‰. Πρβ. μεσοάλμυρο.

OLIGOHALIN: (1) Gebraucht für Organismen, die nur geringe Salinitätsunterschiede tolerieren. (2) Bezieht sich auf Brackwasser, das nur eine Salinität im Bereich von 0.5 - 3.0 ppt besitzt oder für Meerwasser mit einer Salinität von 17-30 ppt.

OLIGOHALIN(E): (1) Se dit des organismes qui ne tolérent quune gamme restreinte de salinités. (2) Relatif à leau saumâtre de salinité entre 0,5 et 3 ‰, ou de leau de mer entre 17 et 30 ‰.

OLIGOHALINO: (1) Dícese de organismos que toleran una gama restringida de salinidad. (2) Relativo al agua salobre cuya salinidad esta entre 0,5 y 3 ‰, o de agua de mar entre 17 y 30 ‰.

OLIGOHALIN: (1) Brukt om organismer som kun kan leve innen et smalt saltholdighetsområde. Jfr. euryhalin og stenohalin. (2) Vedrører brakkvann med saltholdighet mellom 0,5 og 3,0 ppt, eller saltvann med saltholdighet mellom 17 og 30 ppt.

Was this helpful?
Ordine degli Anellidi (vermi tondi, segmentati o dotati di metameri) che comprende i lombrichi di terra e specie affini, alcune delle quali sono acquatiche.


OLIGOCHAETES: Order of annelids (segmented worms) that includes earthworms and related species; certain species are aquatic.

ΟΛΙΓΟΧΑΙΤΟΙ: Τάξη των δακτυλιοσκωλήκων (σκώληκες με μεταμέρεια) που περιλαμβάνει τους γεωσκώληκες και άλλα συγγενή είδη, ορισμένα από τα οποία είναι υδρόβια.

OLIGOCHAETEN: Ordnung der Anneliden (segmentierte Würmer), die Regenwürmer einschließt und sowohl marine als auch limnische Arten beinhaltet.

OLIGOCHιTES: Ordre des annélides (vers segmentés); renferme les vers de terre et dautres espèces qui vivent dans les eaux douces ou marines.

OLIGOQUETOS: Orden de anélidos (gusanos segmentados); incluye lombrices y otras especies que viven en agua dulce o marina.

OLIGOCHAETA (FÅBØRSTEORMER): Klasse tilhørende rekke Annelida (leddormer), som inneholder meitemark og beslektede arter. Noen arter er akvatiske.

Was this helpful?
Un elemento nutritivo che pur essenziale per la crescita normale e lo sviluppo di un organismo, e necessario solo in piccolissime quantita.


TRACE ELEMENT: An element essential for normal growth and development of an organism, but required only in minute quantities.

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟ: Στοιχείο απαραίτητο για φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη ενός οργανισμού, αλλά απαιτούμενο σε ελάχιστες μόνο ποσότητες.

SPURENELEMENT: Ein Element, das essentiell für die Entwicklung und das normale Wachstum eines Organismus ist, aber nur in geringen Mengen benötigt wird.

ELEMENT TRACE: Elément essentiel pour la croissance et le développement normal dun organisme, mais qui est en très faible quantité.

ELEMENTO TRAZA: Elemento esencial para el crecimiento normal de un organismo, pero que existe en cantidades infinitésimas.

SPORSTOFF: Et stoff som er essensielt for normal vekst og utvikling, men som trengs i kun små mengder.

Was this helpful?
Uova con una piccola quantità di vitello distribuito in modo disomogeneo.


HOMOLECITHAL: Eggs with a small quantity of yolk which is evenly distributed.

ΟΜΟΛΕΚΙΘΙΚΟ: Αυγό με μικρή ποσότητα λεκίθου, ομοιόμορφα κατανεμημένης, π.χ.

HOMOLECITHAL: Eier mit geringer, aber gleichmäßig verteilter Dottermenge.

HOMOLECITHE: Se dit des oeufs dont le contenu en vitellus est faible et inégalement distribué.

HOMOLECITAL: Dícese del óvulo que tiene un cantidad reducida de yema.

HOMOLECITHAL: Egg med en liten mengde plomme som er jevnt fordelt.

Was this helpful?
(1) Con bassa produzione primaria; acque con basse concentrazioni di nutrienti (N e P) e quindi con limitato sviluppo algale. (2) Organismi che richiedono un basso apporto di nutrienti o che ne possono utilizzare una gamma molto ristretta. (3) Lago che anche durante il periodo estivo, non presenta uno strato ipolimnico anossico.


OLIGOTROPHIC: (1) Having low primary productivity; pertaining to waters having low levels of the mineral nutrients required by green plants; used of substrates low in nutrients; oligotropic. (2) Used of any organism requiring only a small nutrient supply, or restricted to a narrow range of nutrients. (3) Used of a lake in which the hypolimnion does not become depleted of oxygen during the summer.

ΟΛΙΓΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: (1) διαθέτων χαμηλή πρωτογενή παραγωγικότητα, αναφέρεται σε νερά ή υποστρώματα που παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα συγκεντρώσεων των ανόργανων θρεπτικών αλάτων που απαιτούνται από τα πράσινα φυτά. (2) χρησιμοποιείται γιά κάθε οργανισμό που απαιτεί μικρή μόνο ποσότητα τροφής ή που περιορίζεται σε ένα στενό φάσμα τροφής, ολιγοφάγος. (3) χρησιμοποιείται γιά λίμνες στων οποίων το υπολίμνιο δεν εξαντλείται το οξυγόνο κατά την διάρκεια του θέρους. Πρβ. δυστροφικός, ευτροφικός, μεσοτροφικός.

OLIGOTROPH: (1) Geringe Primärproduktion besitzend; beschreibt Gewässer, die eine geringe Konzentration an für Pflanzen wichtigen mineralischen Nährstoffen besitzen; Substrate mit geringem Nährstoffgehalt sind oligotroph. (2) Gebraucht für Organismen, die nur einen geringen Nährstoffbedarf haben, oder sich auf ein geringes Nährstoffangebot beschränken; oligophag. (3) Gebraucht für Seen, in denen das Hypolimnion während des Sommers nicht mit Sauerstoff versorgt wird.

OLIGOTROPHE: (1) Ayant une productivité primaire peu élevée; se dit des eaux à faible taux des sels nutritifs nécessaires au développement des plantes vertes; se dit des substrats à faible concentration dagents nutritifs. (2) Se dit des organismes qui nont besoin que de faibles quantités dagents nutritifs. (3) Se dit dun lac dont lhypolymne ne devient pas dépourvu doxygène pendant lété.

OLIGOTRÓFICO: (1) Que tiene la productividad primaria poco elevada; dícese de aguas con bajas tasas de sales nutritivas necesarias para el desarrollo de plantas verdes; dícese de sustratos con baja concentración de agentes nutritivos: (2) Dícese de organismos que necesitan pocas cantidades de agentes nutritivos. (3) Dícese del lago cuyo hipolimnion no se convierte en deficitario en oxígeno durante el verano.

OLIGOTROF: (1) Næringsfattig: Har lav primærproduksjon. Vedrører vann med lavt innhold av mineraler som trengs av grønne planter. Brukt om substrater med lavt næringsinnhold. (2) Brukt om organismer som trenger lite næring, eller klarer seg med et smalt spekter av næringsstoffer. (3) Brukt om innsjøer der det ikke oppstår oksygensvikt i hypolimnion (nederste, kalde vannlag) om sommeren. Jfr. dystrof, eutrof og mesotrof.

Was this helpful?
Termine generico riferito a diverse sostanze grasse, viscose, insolubili in acqua e combustibili. Gli oli sono allo stato liquido a temperatura ambiente o quando sottoposti a leggero riscaldamento; quelli per uso alimentare possono essere di derivazione animale o vegetale.


OIL: General term for any of a variety of greasy, viscous combustible substances that are insoluble in water. Oils are liquid at room temperature or when slightly warmed; can be derived from animal or vegetable sources.

ΕΛΑIΟ: Γενικός όρος γιά λιπαρές μεγάλου ιξώδους αναφλέξιμες ουσίες που είναι αδιάλυτες στο νερό. Σε θερμοκρασία δωματίου ή όταν θερμανθούν ελαφρά βρίσκονται σε υγρή μορφή. Παράγονται από ζωϊκές ή φυτικές πηγές.

ÖL: Allgemeiner Begriff für jede Form viskoser und brennbarer Substanzen, die weitgehend unlöslich in Wasser sind. Öle sind bei Zimmertemperatur oder leicht angewärmt flüssig, sie können von fossilen Ressourcen oder aus Tieren und Pflanzen gewonnen werden.

HUILE: Terme général pour désigner des variétés de substances graisseuses visqueuses et combustibles qui sont insolubles dans leau. Les huiles sont liquides à la température ambiante ou quand elles sont chauffées légèrement. Elles peuvent provenir dorigines animales, végétales ou minérales.

ACEITE: Término general que designa a una variedad de sustancias grasas viscosas y combustibles que son insolubles en el agua. Los aceites son líquidos a temperatura ambiente o cuando son calentados ligeramente. Pueden ser de origen animal, vegetal o mineral.

OLJE: Generell betegnelse som brukes om en rekke sleipe, tyktflytende brennbare substanser som er uløselige i vann. Oljer er flytende ved romtemperatur eller når de varmes forsiktig opp. Kan utvinnes fra animalsk eller vegetabilsk materiale.

Was this helpful?
Olio estratto dal pesce intero o dagli scarti di pesce. Gli olii di pesce vengono usati nella preparazione degli alimenti per pesci, dei grassi edibili e dei prodotti industriali.


FISH OIL: Oil extracted from total fish body or from fish waste. Fish oils are used in the manufacture of fish feeds, edible fats and industrial products.

ΙΧΘΥΕΛΑΙΟ: Λάδι που εξάγεται από ολόκληρο το σώμα του ψαριού ή από τα άχρηστα περισσεύματα των ψαριών. Τα ιχθυέλαια χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών, βρωσίμων λιπών και βιομηχανικών προiόντων.

FISCHÖL: Öl, welches aus Fischen und Abfällen (Innereien) der Fischverarbeitung gewonnen wird. Fischöl wird bei der Herstellung von Fischfuttern verwendet sowie zu industriellen Produkten und zu Fetten für den menschlichen Verzehr oder zu Industrieprodukten verarbeitet.

HUILE DE POISSON: Huile extraite des poissons entiers ou des déchets de poisson. Les huiles de poissons sont utilisées dans lélaboration des aliments piscicoles, des graisses alimentaires ainsi que des produits industriels.

ACEITE DE PESCADO: Aceite extraído de peces enteros o de los deshechos de peces. Los aceites de pescado son utilizados en la elaboración de alimentos piscícolas, de grasas alimentarias así como de algunos productos industriales.

FISKEOLJE: Oljeekstrakt fra hel fisk eller fiskeavfall. Fiskeolje brukes ved produksjon av fiskefôr, spiselig fett og industrielle produkter.

Was this helpful?
Classe di Echinodermi che occupano habitat marini. Animali sessili o sedimentari con simmetria radiale; es. il cetriolo di mare. Sono dei buoni candidati nellacquacoltura in Asia.


HOLOTHURIA: Class of Echinoderms found in marine habitats; sessile or sedentary animals with radial symmetry, e.g. sea cucumber. Now an aquaculture candidate in Asia.

ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ: Κλάση των εχινοδέρμων που βρίσκεται στα θαλάσσια ενδιαιτήματα. Εδραία ζώα με ακτινωτή συμμετρία. Η καλλιέργειά τους αναπτύσσεται σήμερα στην Ασία.

HOLOTHURIA: Eine Klasse der Echinodermata, die in marinen Habitaten entweder ungestielt oder festsitzend zu finden sind und eine Radialsymmetrie aufweisen, z. B. Seegurken; diese sind gegenwärtig geschätzte Aquakulturkandidaten in Asien.

HOLOTHURIES: Classe déchinodermes situés dans les habitats marins; animaux sédimentaires ou sessiles avec symétrie radiale, par exemple concombre de mer. Fait partie des développements actuels aquacoles en Asie.

HOLOTURIA: Clase de equinodermos situados en los hábitats marinos; animales sedimentarios o sésiles con simetría radial, por ejemplo pepino de mar. Forma parte del desarrollo acuícola actual en Asia.

HOLOTHURIOIDEA (SJØPØLSER): Klasse av pigghuder (Echinodermata) funnet i marine habitater. Stilkløse eller fastsittende dyr med radialsymmetri, f.eks. sjøpølse (kandidat for akvakultur i Asia).

Was this helpful?
Acido grasso polinsaturo a catena lunga con il primo doppio legame sul terzo atomo di carbonio usando come riferimento il metile terminale anziché il carbossile iniziale. Questi acidi grassi rappresentano, nellalimentazione di molti pesci di mare, un componente essenziale per lo sviluppo ottimale. Alcuni inoltre rappresentano una peculiarità dei prodotti ittici, per quanto riguarda l’alimentazione umana.


OMEGA-3-FATTY ACID: Long chain polyunsaturated fatty acids have the first double bond at the third Carbon. These fatty acids are essential constituents in the diets of many marine fish species for optimal development and survival.

ΩΜΕΓΑ-3-ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ: Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με μακρές αλυσίδες που έχουν τον πρώτο διπλό δεσμό στο τρίτο άτομο άνθρακα. Αποτελούν ουσιώδη συστατικά στην δίαιτα πολλών θαλάσσιων ψαριών γιά άριστη ανάπτυξη και επιβίωση.

OMEGA-3-FETTSÄURE: Langkettige mehrfachungesättigte Fettsäuren mit der ersten Doppelbindung am dritten Kohlenstoffatom. Diese Fettsäuren sind essentielle Bestandteile in Futtermitteln vieler mariner Fischarten, um eine optimale Entwicklung und hohe Überlebensraten zu erzielen.

ACIDE GRAS EN SERIE OMEGA-3: Chaine longue dacides gras polyensatures à double liaison avec le Carbone (3). Ces acides gras sont les constituents essentiels des régimes de beaucoup despèces de poissons marins pour leur développement optimum et leur survie.

ÁCIDO GRASO EN SERIE OMEGA-3: Larga cadena de ácidos grasos poli-insaturados cuyo primer doble enlace está en el tercer carbono. Estos ácidos grasos son constituyentes esenciales de la dieta para el desarrollo óptimo y supervivencia de muchas especies de peces marinos.

OMEGA-3-FETTSYRER: Langkjedete flerumettede fettsyrer som har første dobbeltbinding mellom 3. og 4. karbonatom talt fra metyl-enden. Disse fettsyrene er essensielle bestandeler i fôr for mange marine arter av fisk for optimal utvikling og overlevelse.

Was this helpful?
La capacità di mantenere un ambiente interno relativamente stabile in un organismo al variare dei parametri variabili esterni.


HOMEOSTASIS: The ability to maintain a relatively stable internal environment in an organism in the face of widely varying external forces.

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: Η ικανότητα των οργανισμών να διατηρούν σχετικά σταθερό το εσωτερικό τους περιβάλλον παρά τις ευρείες μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών.

HOMÖOSTASE: Die Tendenz, ein relativ stabiles inneres Milieu in einem Organismus trotz weit variierender externer Einwirkungen aufrechtzuerhalten.

HOMEOSTASIE: Capacité de certains organismes vivants à stabiliser leur environnement interne face aux divers paramètres variables externes.

HOMEOSTASIS: Capacidad de los organismos vivos de mantener estable su medio interno frente a diversos parámetros variables externos.

HOMEOSTASE: Egenskapen til å opprettholde et relativt stabilt indre miljø i en organisme tross store variasjoner fra ytre påvirkninger.

Was this helpful?
Forma di pinna caudale dei pesci che hanno lo spino dritto, in cui la parte dorsale e la parte ventrale della pinna sono simmetriche.


DIPHYCERCAL: Form of caudal fin in fishes with a straight backbone, where dorsal and ventral half of the fin are symmetrical.

ΔIΦΥΚΕΡΚΟ: Τύπος ουραίου πτερυγίου των ψαριών με ευθεία σπονδυλική στήλη, στον οποίο το ραχιαίο και το κοιλιακό ήμισυ των πτερύγων είναι συμμετρικά.

DIPHYCERK: Schwanzflossenform der Fische mit gerade verlaufendem Wirbelsäulenende, bei der die dorsale und ventrale Hälfte der Flosse symmetrisch sind.

DIPHYCERQUE: Se réfère à lextrémité de la queue des Vertébrés et à la forme des nageoires caudales des poissons.

BIFICERCA (HOMOCERCA): Se refiere a la extremidad de la cola de los vertebrados y la forma de las aletas caudales de peces cuyas lóbulos dorsal y ventral son simétricos.

DIPHYSERC: Form på halefinnen hos fisk med rett ryggrad, der de dorsale og ventrale halvdelen av finnen er symmetrisk.

Was this helpful?
Si riferisce alla forma della pinna caudale di un pesce dove i due lobi sono simmetrici esternamente ma internamente asimmetrici. E sostenuta da un complesso di ossa specializzate.


HOMOCERCAL: The type of fish tail that is externally symmetrical at its base but internally asymmetrical. It is supported by a complex of specialized bones.

ΟΜΟΚΕΡΚΟΣ: Τύπος της ουράς των ψαριών, εξωτερικά συμμετρικής στη βάση της, αλλά εσωτερικά ασύμμετρης. Υποστηρίζεται από σύμπλεγμα ειδικευμένων οστών.

HOMOCERK: Die fortgeschrittene Form der Schwanzflosse der meisten Teleosteer, die äußerlich symmetrisch erscheint, im inneren ein asymmetrisches Schwanzflossenskelett aufweist.

HOMOCERQUE: Forme de la nageoire caudale du poisson, symétrique extérieurement et asymétrique sur la partie interne. Elle est supportée par un complexe de rayons spécialisés.

HOMOCERCA: Forma de la aleta caudal de peces, simétrica exteriormente y asimétrica en la parte interna. Se soporta por un complejo de radios especializados.

HOMOCERC: Type halefinne, hos fisk, med ytre symmetri. Finneskjelettet er asymmetrisk og består av et kompleks av spesialiserte bein.

Was this helpful?
Identici nel tipo o nella funzione.


HOMOLOGY: Identical in type and function.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ταυτότητα στη μορφή (τύπο) και λειτουργία.

HOMOLOGIE: Identität im Typ und in der Funktion.

HOMOLOGIE: Similitude de type ou de fonction.

HOMOLOGÍA: Similitud de tipo o de funcionamiento.

HOMOLOGI: Identiske i type og funksjon.

Was this helpful?
Si dice di strutture, tratti o caratteri di origine comune, ma che non hanno necessariamente la stessa composizione, funzione o comportamento.


HOMOLOGOUS: Used of structures, traits or properties having a common ancestry but not necessarily retaining any similarities of structure, function or behaviour.

ΟΜΟΛΟΓΟΣ: Χρησιμοποιείται για δομές, χαρακτήρες, ή ιδιότητες, που έχουν κοινή καταγωγή, αλλά που δεν διατηρούν απαραίτητα ομοιότητα στη δομή, τη λειτουργία ή τη συμπεριφορά.

HOMOLOG: Wird benutzt für Strukturen, Merkmale oder Eigenschaften, die einen gemeinsamen Ursprung haben, aber nicht notwendigerweise eine Ähnlichkeit in Struktur, Funktion oder Verhalten aufweisen.

HOMOLOGUE: Se dit des structures, traits ou caractères dorigine commune, mais qui nont pas forcément les mêmes compositions, fonctions ou comportements.

HOMÓLOGO: Dícese de estructuras, rasgos o caracteres de origen común, pero que no tienen necesariamente las mismas composiciones, funciones o comportamientos.

HOMOLOG: Brukt om strukturer, trekk eller egenskaper med felles opphav, men som ikke nødvendigvis har utviklet likheter i struktur, funksjon eller atferd.

Was this helpful?
Riproduzione sessuale nei funghi che implica la fusione dei nuclei geneticamente simili derivati da un unico tallo.


HOMOMIXIS: Sexual reproduction in fungi involving the union of genetically similar nuclei from one thallus.

ΟΜΟΜΙΞΗ: Αμφιγονική αναπαραγωγή στους μύκητες που περιλαμβάνει την ένωση δύο γενετικά παρόμοιων πυρήνων από ένα θαλλό.

HOMOMIXIS: Sexuelle Reproduktion bei Pilzen, die die Vereinigung genetisch ähnlicher Zellkerne eines Thallus beinhaltet.

HOMOTHALIE: Reproduction sexuée des champignons impliquant la fusion de noyaux génétiquement similaires dérivés du même thalle.

HOMOTALISMO: Reproducción asexual de hongos que implica la fusión de núcleos genéticamente similares y derivados del mismo talo.

HOMOMIXIS: Seksuell reproduksjon hos sopp, involverer foreningen av genetisk like kjerner fra et tallus.

Was this helpful?
Descrive la condizione nella quale i geni allelomorfi responsabili di un carattere sono o tutti e due dominanti o tutti e due recessivi.


HOMOZYGOUS: The state of having two identical alleles at one gene locus.

ΟΜΟΖΥΓΟ: Ατομο που έχει ένα ζεύγος πανομοιότυπων αλληλομόρφων σε ένα γενετικό τόπο.

HOMOZYGOTISCH: Das Vorhandensein von zwei identischen Allelen auf einem Gen-Locus.

HOMOZYGOTE: Décrit la condition dans laquelle les gènes allélomorphes responsables dun caractère déterminé sont tous les deux dominants ou récessifs.

HOMOCIGOTO: Describe la condición por la cual ambos genes alelomorfos responsables de un carácter determinado son dominantes o recesivos.

HOMOZYGOT: Tilstand der en har to identiske alleler i ett genlocus.

Was this helpful?
La condizione di essere omozigote.


HOMOZYGOSITY: The condition of being homozygous.

ΟΜΟΖΥΓΩΤΙΑ: Η κατάσταση του ομόζυγου.

HOMOZYGOTIE: Gleicherbigkeit (Reinerbigkeit). Gegensatz siehe Heterozygotie.

HOMOZYGOSITE: Condition dun être homozygote.

HOMOCIGOSIDAD: Condición de ser homocigoto.

HOMOZYGOTI: Det å være homozygot.

Was this helpful?
Lo studio dei tumori; l’alta frequenza di tumori costituisce un importante fonte di dati per studi epidemiologici su popolazioni naturali di pesci che vivono in ambienti alterati o inquinati.


ONCOLOGY: The study of tumours; the prevalence of tumours has become important in studies on epidemiology of natural populations in stressed (i.e., polluted) waters.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των όγκων (νεοπλασιών). Η εμφάνιση όγκων είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις επιδημιολογικές μελέτες φυσικών πληθυσμών σε μολυσμένα νερά.

ONKOLOGIE: Ursprünglich ein Teilgebiet der Humanmedizin, das sich mit dem Studium von Tumoren befaßt. Heute werden Tumore und krebsähnliche Wucherungen auch in aquatischen Organismen untersucht; das Vorkommen von Tumoren hat in Studien zur Epidemiologie natürlicher Populationen in verschmutzten Gebieten an Bedeutung gewonnen.

ONCOLOGIE: Létude des tumeurs. Elle est devenue importante en épidémiologie des populations naturelles dans les eaux perturbées (polluées).

ONCOLOGÍA: Estudio de tumores. Es importante en epidemiología de poblaciones naturales en aguas contaminadas.

ONKOLOGI: Læren om svulster. Forekomst av svulster har blitt viktig i studier av epidemiologi hos naturlige populasjoner i forurenset vann.

Was this helpful?
Onda che viene mantenuta da una forza costante. Il periodo di unonda forzata deve coincidere sempre con il periodo della forza, indipendentemente dalle dimensioni del bacino o dallinfluenza dellattrito. Vengono provocate allinterno di bacini specialmente per testare gli scafi delle navi, piattaforme di perforazione, e gabbie galleggianti al fine di determinarne la loro stabilità e durata nel tempo.


FORCED WAVE: A wave that is maintained by a periodic force. The period of a forced wave must always coincide with the period of the force, regardless of the dimensions of the basin or of frictional influence. They are produced in specifically designed wave tanks to test models of ship hulls, drilling platforms and fish cages to determine their stability and life expectancy.

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟ ΚΥΜΑ: Κύμα που διατηρείται από μια περιοδική δύναμη. Η περίοδος του εξαναγκασμένου κύματος πρέπει να συμπίπτει πάντοτε με την περίοδο της δύναμης, ανεξάρτητα από τις διατάσεις της λεκάνης ή την επίδραση των τριβών. Τα κύματα αυτά παράγονται σε ειδικά σχεδιασμένες δεξαμενές και χρησιμεύουν για έλεγχο μοντέλων πλοίων, εξεδρών γεωτρήσεων και ιχθυοκλωβών, με σκοπό τον προσδιορισμό της σταθερότητάς τους και της προσδοκώμενης διάρκεια ζωής τους.

KÜNSTLICH ERZEUGTE WELLE: Eine Welle, die durch periodische Kräfte aufrechterhalten wird, und die Periode der künstlich erzeugten Welle muß stets mit der Periode der Kräfte übereinstimmen, ungeachtet der Ausmaße des Beckens oder dessen Reibungseinfluß. Wird in speziell konstruierten Wellenbecken erzeugt, um Modelle von Schiffsrumpfkörpern, Bohrplattformen und Netzkäfigen auf ihre Stabilität und Lebensdauer zu testen.

VAGUE FORCEE: Une vague maintenue par une force périodique. La période dune vague forcée doit toujours coïncider avec la période de la force, indifféremment des dimensions du bassin ou de linfluence de la friction. Elles sont provoquées dans des bassins spécialement conçus pour tester des modèles de coques de bateaux, de plates-formes, de forage et des cages à poissons pour déterminer leur stabilité et leur durée de vie.

OLA FORZADA: Ola mantenida por una fuerza periódica. El período de una ola forzada debe coincidir siempre con el período de la fuerza, indiferentemente de las dimensiones del estanque o de la influencia de la fricción. Son provocadas en estanques especialmente concebidos para probar los modelos de cascos de los barcos, de plataformas de perforación y de jaulas de peces para determinar su estabilidad y su duración.

KUNSTIG FREMSTILT BØLGE: En bølge som opprettholdes av en periodisk kraft. Perioden til en kunstig fremstilt bølge må alltid falle sammen med perioden til kraften, uavhengig av størrelsen på bassenget eller påvirkning av friksjon. De produseres i spesielt utformede bølgetanker for å teste modeller av skipsskrog, oljeplattformer og oppdrettsmerder for å bestemme stabilitet og forventet levetid.

Was this helpful?
Onda che rappresenta una delle possibili oscillazioni di una massa dacqua se questa viene messa in movimento da un impulso improvviso. Il periodo dellonda libera dipende dalle dimensioni del bacino e anche dagli effetti delle resistenze che incontra.


FREE WAVE: A wave representing one of the possible oscillations of a body of water if this body is set in motion by a sudden impulse. The period of a free wave depends on the dimensions of the basin and on the effects of friction.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΥΜΑ: Μία από τις δυνατές ταλαντώσεις μιας μάζας νερού, αν αυτή τεθεί σε κίνηση από μία απότομη διέγερση. Η περίοδος ενός ελεύθερου κύματος εξαρτάται από τις διαστάσεις της λεκάνης και από την επίδραση της τριβής.

FREIE WELLE: Eine Welle, die eine der möglichen Oszillationen eines Wasserkörpers repräsentiert, wenn der Wasserkörper durch einen plötzlichen Impuls in Bewegung versetzt wird. Die Periode einer freien Welle ist von der Ausdehnung des Wasserkörpers (Meeresbeckens) und dem Reibungseffekt abhängig .

VAGUE LIBRE: Une vague représentant une des oscillations possibles dune masse deau si celle-ci est mise en mouvement par une impulsion subite. La période dune vague libre dépend des dimensions du bassin ainsi que des effets de la friction.

OLA LIBRE: Ola que presenta una de las oscilaciones posibles de una masa de agua si esta última se pone en movimiento por impulsión súbita. El período de una ola libre depende de las dimensiones del estanque así como de las fricciones.

FRI BØLGE: En bølge som representerer en av de mulige oscillasjonene i en vannmasse dersom denne vannmassen er satt i bevegelse av et brått støt. Bølgeperioden til en fri bølge er avhengig av størrelsen på bassenget og effekten av friksjon.

Was this helpful?
Unonda in cui la direzione della dispersione di ciascuna particella nel mezzo è perpendicolare allonda stessa. Le onde sonore nellaria o nellacqua sono onde longitudinali.


LONGITUDINAL WAVE: A longitudinal wave is a wave in which the direction of displacement of each particle in the medium is perpendicular to the wave itself. Sound waves in air or water are longitudinal waves.

ΔIΑΜΗΚΕΣ ΚΥΜΑ: Διαμήκες κύμα είναι ένα κύμα στο οποίο η μετατόπιση των σωματιδίων του υλικού μέσου (υγρού) είναι κάθετη προς το μέτωπο του κύματος. Τα ηχητικά κύματα στον αέρα ή στο νερό είναι διαμήκη κύματα.

LONGITUDINALE WELLEN: Eine longitudinale Welle ist eine Welle, bei der die Richtung eines jeden Partikels in diesem Medium senkrecht versetzt zu der Welle selbst verläuft. Schallwellen in der Luft oder im Wasser sind longitudinale Wellen.

ONDE LONGITUDINALE: Mouvement ondulatoire dans lequel la direction du déplacement des particules individuelles du milieu est perpendiculaire à la direction du déplacement des ondes. Les ondes sonores dans lair ou dans leau sont des ondes longitudinales.

ONDA LONGITUDINAL: Movimiento ondulatorio en el cual la dirección de desplazamiento de partículas individuales del medio es perpendicular a la dirección de desplazamiento de las ondas. Las ondas sonoras en el aire o en agua son ondas longitudinales.

LONGITUDINALBOLGE: En longitudialbølge er en bølge der retningen av hver partikkel i mediet ligger normalt (900) på bølgens retning. Lydbølger i vann og luft er longitudialbølger.

Was this helpful?
(1) Onde provenienti da una grande distanza, responsabili della formazione di imponenti frangenti lungo le coste più esposte. (2) Onda lunga, che mantiene la sua forma senza frangersi prima di arrivare sulla spiaggia o sulla riva.


ROLLER: (1) Swells coming from a great distance and forming large breakers on exposed coasts. (2) A long, massive wave which usually retains its form without breaking until it reaches the beach or a shoal.

ΦΟΥΣΚΟΘΑΛΑΣΣΙΑ: (1) Φουσκοθαλασσιά (βουβό κύμα) που έρχεται από μεγάλη απόσταση και σχηματίζει μεγάλα κύματα σε εκτεθειμένες ακτές. (2) Μακρύ και ογκώδες κύμα το οποίο συνήθως διατηρεί το σχήμα του χωρίς να σπάει μέχρι να φθάσει στην ακτή ή μια ξέρα (ύφαλο).

ROLLER: (1) Anschwellung einer Welle, die aus einer großen Entfernung kommt und große Brecher an exponierten Küsten bedingt. (2) Eine lange, massive Welle, die gewöhnlich ihre Form behält, ohne Brecher zu bilden, bis sie die Küste oder eine Untiefe erreicht.

ROULEAU: (1) Houle arrivant dune grande distance et déferlant en rouleaux de grande taille sur les côtes exposées. (2) Vague longue et massive qui retient habituellement sa forme jusquà ce quelle atteigne lestran.

OLEAJE EN RODILLO: (1) Oleaje que viene de una gran distancia y forma grandes olas sobre costas expuestas. (2) Una ola larga, masiva que por lo general conserva su forma sin romperse antes de que alcance la playa o un fondo.

DØNNING: (1) Dønninger som kommer langveis fra og danner store brottsjøer på eksponerte kyster. (2) En lang diger bølge som holder sin form uten å bryte helt til den når en grunne eller land.

Was this helpful?
Onda che viene riflessa verso il mare, dopo essersi abbattuta contro una scogliera, una spiaggia ripida o un altro ostacolo.


REFLECTED WAVE: The wave that is returned seaward when a wave impinges upon a very steep beach, barrier, or other reflecting surface.

ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟ ΚΥΜΑ: Κύμα που επιστρέφει προς τα ανοιχτά της θάλασσας όταν προσκρούει σε μια πολύ απότομη ακτή, ένα φράγμα ή σε μια άλλη ανακλαστική επιφάνεια.

REFLEKTIERTE WELLE: Eine Welle, die wieder seewärts geht, nachdem sie an einen steilen Strand, eine Barriere oder andere, sie zurückwerfende Oberfläche gestoßen ist.

VAGUE REFLECHIE: La vague qui est réfléchie au large quand une vague se heurte à un estran escarpé, une barrière ou une autre surface réfléchissante.

OLA REFLEJADA: Ola que se refleja mar adentro cuando una ola choca contra una playa abrupta, una barrera u otra superficie rompiente.

REFLEKTERT BØLGE: Bølgen som sendes tilbake fra land når en bølge treffer en bratt overflate (svaberg etc.).

Was this helpful?
Onde in condizioni di profondità relativa (profondità dellacqua/lunghezza donda) e con un rapporto il cui valore risulta compreso fra 0,5 e 0,05.


INTERMEDIATE WAVES: Waves under conditions where the relative depth (water depth/wave length) lies between 0.5 and 0.05.

ΕΝΔIΑΜΕΣΑ ΚΥΜΑΤΑ: Κύματα υπό συνθήκες όπου το σχετικό βάθος (βάθος κύματος/μήκος κύματος) κυμαίνεται από 0.5 ως 0.05.

ZWISCHENWELLE: Wellen unter der Bedingung, daß die relative Tiefe (Wassertiefe/Wellenlänge) zwischen 0.5 und 0.05 liegt.

VAGUES INTERMEDIAIRES: Vagues dans des conditions de profondeur relative (profondeur deau/longueur de vague) avec un rapport de 0,05 à 0,5.

OLAS INTERMEDIARIAS: Olas en condiciones de profundidad relativa (profundidad de agua/longitud de la ola) con una relaciónde 0,05 a 0,5.

MELLOMBOLGER: Bølger der den relative dybden (vanndyp/bølgelengde) ligger mellom 0,5 og 0,05.

Was this helpful?
Le onde interne o onde di confine vengono create sotto la superficie , ai confini fra gli strati dacqua di densità diverse. A causa di una minore differenza di densità fra gli strati dacqua adiacenti nel mare, rispetto a quella esistente fra il mare e latmosfera, le onde interne si formano molto più facilmente delle onde di superficie, e sono spesso più ampie. Lampiezza massima delle onde di superficie generate dal vento è di circa 18 metri, mentre quella delle onde interne può anche arrivare a


INTERNAL WAVES (BOUNDARY WAVES): Internal waves or boundary waves are created below the surface, at the boundaries between water strata of different densities. Since the density differences between adjacent water strata in the sea are considerably fewer than those between the sea and the atmosphere, internal waves are much more easily formed than surface waves, and they are often much larger. The maximum height of wind waves on the surface is about 18m, but internal wave heights as great as 90m have been encountered. Internal w

ΕΣΩΤΕΡIΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (ΟΡIΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ): Τα εσωτερικά κύματα δημιουργούνται κάτω από την επιφάνεια, στα όρια μεταξύ στρωμάτων νερού με διαφορετικές πυκνότητες. Επειδή οι διαφορές πυκνότητας μεταξύ επάλληλων στρωμάτων νερού είναι σημαντικά μικρότερες από την διαφορά πυκνότητας θάλασσας-αέρα, τα εσωτερικά κύματα σχηματίζονται πολύ ευκολότερα από τα επιφανειακά κύματα και συχνά είναι πολύ μεγαλύτερα. Το μέγιστο ύψος των ανεμογενών κυμάτων στην επιφάνεια είναι περίπου 20 μέτρα, ενώ εσωτερικά κύματα έχουν καταγραφεί με ύψος μέχρι και 100 μ

INTERNE WELLEN; GRENZSCHICHTWELLEN: Diese Wellen entstehen unter der Wasseroberfläche an den Grenzschichten zwischen verschieden dichten Wasserkörpern. Interne Wellen werden aufgrund des geringeren Dichteunterschiedes leichter aufgebaut und sind oft sehr viel größer als Oberflächenwellen. Die maximale Höhe von Windwellen an der Oberfläche beträgt ca. 60 Fuß, während interne Wellen mit einer Höhe von 300 Fuß schon gemessen worden sind. Interne Wellen werden durch Aufzeichnung der vertikalen Temperaturdifferenzen entdeckt, z.B. mit

VAGUES INTERNES: Vagues créées sous la surface, à la frontière entre deux couches deau de densité différente. A cause de la plus faible différence de densité entre deux couches deau adjacentes, par rapport à celle existant entre la mer et lair, les vagues internes se produisent avec plus de facilité et ont souvent une amplitude supérieure aux vagues de surface. Lamplitude maximale des vagues de surface genérées par le vent est denviron 18m, alors que des vagues internes de 90m sont connues. Les vagues internes s

OLAS INTERNAS: Olas creadas en la superficie, en la frontera entre dos capas de agua de densidad diferente a causa de la pequeña diferencia de densidad entre dos capas de agua adyacentes, en relación con la existente entre el agua y el aire. Las olas internas se producen con más facilidad y tienen a menudo una amplitud superior a las olas de superficie La amplitud máxima de las olas de superficie generadas por el viento es de alrededor de 18m, mientras que olas internas de 90m son conocidas. Las olas internas

INDRE BØLGER: Indre bølger dannes under overflaten i grensene mellom vannlag med ulik tetthet. Siden tetthetsforskjellen mellom ulike lag i havet er mye mindre enn forskjellen mellom havet og atmosfæren, dannes indre bølger mye lettere og er mye større en overflatebølger. Den maksimale høyden på overflatebølger er omlag 18 meter, mens indre bølger kan nå høyder på 90 meter. Indre bølger påvises ved en serie målinger av den vertikale temperaturfordelingen, ved hjelp av måleutstyr (f.eks. batytermograf). De har

Was this helpful?
Una serie di onde che si incrocia trasversalmente con un altro sistema di onde.


CROSS SEA: A series of waves or swell crossing another wave system at an angle.

CROSS SEA: Αλληλουχία κυμάτων η οποία διασταυρώνεται υπό γωνία με ένα άλλο σύστημα κυμάτων.

KREUZSEE: Eine Serie von Wellen, die ein anderes Wellensystem kreuzen.

VAGUES LATERALES: Série de vagues ou de houle traversant latéralement un autre système de vagues.

OLAS LATERALES: Serie de olas o de oleadas que atraviesan lateralmente otro sistema de olas.

KRYSSENDE BØLGESYSTEMER (BØLGE INTERFERENS): Et bølgesystem som krysser et annet bølgesystem i en vinkel. Det vil da oppstå særlig høye bølger, atskilt av grupper med mindre bølger.

Was this helpful?
Strumento che registra le onde marine superficiali, basato sul principio che la capacitanza elettrica fra l’acqua di mare ed un filo conduttore isolato posto verticalmente in essa, varia secondo i cambiamenti del livello del mare. Questo cambiamento della capacità elettrica modula la frequenza di un oscillatore. Il segnale di modulazione di frequenza viene convertito elettronicamente in una differenza di potenziale elettrico proporzionale all’ampiezza dell’onda marina.


ELECTRONIC SEA-WAVE RECORDER: This instrument is a surface type of sea-wave recorder which is based upon the principle that the capacitance between sea water and an insulated wire placed vertically in it varies with changes in the level of the water. This change in capacitance is used to modulate the frequency of an oscillator. An electronic unit is used for recovering from the frequency modulated signal an electrical voltage which is an exact replica of the sea wave.

ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣIΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ: Το όργανο αυτό είναι ένας επιφανειακός τύπος καταγραφέα θαλασσίων κυμάτων, ο οποίος βασίζεται στην αρχή ότι η ηλεκτρική χωρητικότητα μεταξύ του θαλασσινού νερού και ενός μονωμένου σύρματος τοποθετημένου κατακόρυφα στο νερό, μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τις μεταβολές της στάθμης του νερού. Η αλλαγή της ηλεκτρικής χωρητικότητας χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της συχνότητας ενός ταλαντωτή. Με την βοήθεια μιας ηλεκτρονικής μονάδας τα σήματα της διαμορφωμένης συχνότητας μετατρέπονται σε η

MEERESWELLEN-AUFZEICHNUNGSGERÄT: Dieses Instrument der oberflächlichen Meereswellenregistrierung basiert auf dem Prinzip, daß sich der Widerstand zwischen Seewasser und einem isolierten Draht, der vertikal variabel angebracht ist, mit dem Wasserstand ändert; diese Widerstandsänderung verändert die Frequenz in einem Oszillographen; eine elektronische Einheit wandelt das frequenzmodulierte Signal in eine elektrische Spannung um, die ein exaktes Abbild der Meereswelle wiedergibt.

ENREGISTREUR ELECTRONIQUE DE VAGUES: Enregistreur des vagues placé en surface, qui exploite le principe que la capacitance entre leau de mer et un fil conducteur isolé placé verticalement qui varie avec les changements de niveau de la mer. Le changement de capacitance module la fréquence dun oscillateur. Le signal de modulation de fréquence est converti électroniquement en un voltage qui constitue une réplique exacte de la vague.

REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE LAS OLAS: Registrador de olas situado en la superficie, basado sobre el principio de que la capacitancia entre el agua del mar y un hilo conductor aislado y puesto verticalmente varía con los cambios del nivel del mar. El cambio de la capacitancia modula la frecuencia de un oscilador. La señal de modulación de la frecuencia es convertida electrónicamente en un voltaje que constituye una réplica exacta de la ola.

ELEKTRONISK BØLGEMÅLER: Instrumentet er av typen overflatebølgemåler, som er basert på prinsippet om at kapasitansen mellom sjøvann og en isolert wire plassert vertikalt i det varierer med forandringer i vannivå. Denne forandringen i kapasitans blir brukt til å modulere frekvensen av en tonegenerator. En elektronisk enhet brukes til å gjenopprette en elektrisk spenning fra det frekvensmodulerte signalet, som er en eksakt kopi av bølgen.

Was this helpful?
Unonda oceanica lunga che raggiunge grandi altezze in acque poco profonde; tuttavia unonda di fondale è meno alta e meno pericolosa di unonda lunga.


GROUND SWELL: A long, high ocean swell; also used to describe a swell as it rises to a discernible height in shallow water (not usually as high or as dangerous as blind rollers).

ΑΠΟΘΑΛΑΣΣIΑ: Ωκεάνιος κυματισμός με μεγάλο μήκος και πλατος κύματος. Το ύψος των κυμάτων σε ρηχά νερά είναι σημαντικό, χωρίς ωστόσο να φθάνει το ύψος ( και την επικινδυνότητα) των blind rollers. Ωκεάνεια φουσκοθαλασσιά. καθώς υψώνεται σε σημαντικό ύψος στα ρηχά μερά, χωρίς ωστόσο να φθάνει στο ύψος ή να είναι τόσο επικίνδυνη, όσο τα περιστρεφόμενα διογκούμενα κύματα (blind rollers).

BODENWELLE: Eine lange, hohe Ozeanwelle; ebenso die Welle, die beträchtliche Höhe in seichtem Wasser erreicht, normalerweise nicht so hoch oder gefährlich wie eine überrollende Welle.

LAME DE FOND: Houle océanique de périodicité longue qui atteint une grande hauteur en eau peu profonde; cependant, une lame de fond est normalement moins haute, et moins dangereuse quune lame de houle.

MAR DE FONDO: Ola oceánica de periodicidad larga que alcanza una altura grande en agua poco profunda; sin embargo, un mar de fondo es normalmente menos alto, y menos peligroso que un lámina de oleaje.

UNDERDØNNING: En lang, høy dønning. Også brukt for å beskrive en dønning når den stiger til en merbar høyde på grunt vann (vanligvis ikke så høy som eller så farlig som ”blind rollers”).

Was this helpful?
Che si nutre con qualsiasi tipo di cibo; tra i protozoi, inclusi molti ciliati, esistono specie che possono cibarsi di unampia gamma di sostanze nutritive tra cui batteri, alghe, tessuti di organismi multicellulari e anche detriti. Tra pesci e crostacei comunemente si osservano specie onnivore che si cibano di alghe, macrofite, detriti, plancton e/o più grandi organismi bentonici e neritici.


OMNIVOROUS: Literally, eats all or any kind of food; among protozoa, including many ciliates, such species appear to be satisfied in their feeding habits by nutritive substances ranging from bacteria and algae to ciliates, tissues of multicellular organisms, and even detritus. Among crustaceans and fish, species feeding on a range of substances such as algae, plants, weeds, detritus, plankton and/or larger benthic and neritic organisms.

ΠΑΜΦΑΓΟΣ: Στην κυριολεξία ο τρώγων όλα τα είδη τροφής. Μεταξύ των πρωτοζώων, περιλαμβανομένων και πολλών βλεφαριδωτών, τα είδη αυτά ικανοποιούν τις τροφικές τους ανάγκες με θρεπτικές ουσίες που εκτείνονται από τα βακτήρια και τα φύκη ως τα πρωτόζωα, τους ιστούς από πολυκύτταρους οργανισμούς και το τριπτόν. Μεταξύ των καρκινοειδών και των ψαριών, είδη που τρέφονται με ποικιλία ουσιών όπως φύκη, φυτά, σπόρους, τριπτόν, πλαγκτόν και/ή μεγαλύτερους βενθικούς και νηριτικούς οργανισμούς.

OMNIVOR: Allesfressend; bei den Protozoa, insbesondere bei Ciliaten, kommen einige Arten vor, die in ihren Freßgewohnheiten nicht sehr wählerisch sind. Ihr Nahrungspektrum reicht von Bakterien über Algen, anderen Ciliaten, Geweben von anderen Organismen bis zum Detritus. Bei Crustaceen und Fischen reicht der Nahrungsumfang von Algen, Pflanzen, Detritus, Plankton, größeren pflanzlichen und tierischen, benthischen oder neritischen Organismen.

OMNIVORE: Littéralement, qui se nourrit de toutes sortes de nourriture; parmi les protozoaires, surtout les ciliés, de telles espèces se nourissent de substances nutritives aussi diverses que des bactéries, des algues et dautres ciliés, des tissus dorganismes pluricellulaires et même de détritus. Chez les crustacés et les poissons, les espèces omnivores mangent des aliments divers tels que les algues, les plantes, les herbacés, le détritus, du plancton et/ou des organismes plus grands benthiques ou nériti

OMNÍVORO: Literalmente, que se alimenta de todo tipo de alimentos; entre los protozoos, sobre todo los ciliados, tales especies se alimentan de sustancias nutritivas tan diversas como bacterias, algas y otros ciliados, de tejido de organismos pluricelulares y incluso de detritus. En los crustáceos y peces, las especies omnívoras comen alimentos diversos tales como algas, plantas herbáceas, detritus, plancton y/o organismos más grandes béntónicos o neríticos.

OMNIVOR: Spiser både plante- og dyremateriale. Blant protozoer (encelledyr), medregnet mange ciliater, beiter omnivore arter på alt fra bakterier og alger til vev fra flercellede organismer og detritus. Blant krepsdyr og fisk beiter omnivore arter på blant annet alger, planter, ugress, detritus, plankton og/eller større bentiske eller nerittiske organismer.

Was this helpful?
Processo di crescita e sviluppo di un individuo che si verifica a partire dalla fecondazione dell’uovo fino allo stadio adulto. Campo di studio della biologia dello sviluppo.


ONTOGENY: The course of growth and development of an individual from the fertilized egg cell to maturity. The term also refers to the study of developmental biology.

ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ: Η πορεία της ανάπτυξης ενός ατόμου από το γονιμοποιημένο αυγό ως την ωριμότητα. Ο όρος αναφέρεται επίσης στην μελέτη της αναπτυξιακής βιολογίας.

ONTOGENIE: Keimesgeschichte, Entwicklungsgeschichte. Die Entwicklung der Individuen von der befruchteten Eizelle bis zur Erreichung der Fortpflanzungsfähigkeit. Als O. wird auch die Fachrichtung bezeichnet, die die mit der Keimesgeschichte verbundenen Fragen untersucht.

ONTOGENESE: Croissance et développement de lindividu depuis loeuf jusquà létat adulte. Le terme correspond aussi a létude du développement biologique.

ONTOGÉNESIS: Crecimiento y desarrollo del individuo desde el huevo hasta el estado adulto. El término corresponde también al estudio del desarrollo biológico.

ONTOGENI: Læren om tingenes vesen og utviklingsbiologi. En organismes vekst og utvikling fra befruktning til kjønnsmodning.

Was this helpful?
Stadio o struttura simile a una cisti, spesso contenente numerose cellule di un protozoo parassita. La membrana esterna, è costituita dallepitelio dellorgano (situato nel corpo dellospite) in cui si incista.


PSEUDOCYST: Cyst-like stage or structure, often containing numerous cells of a protozoan parasite, the wall or outer membrane(s) of which has (have) been formed by the host, not by the host«s intracellular parasite;

ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΗ: Κυστόμορφο στάδιο ή δομή, που περιέχει συχνά πολλά κύτταρα ενός παρασιτικού πρωτοζώου, το τοίχωμα ή η (οι) εξωτερική(ές) μεμβράνη(ες) του οποίου έχει (έχουν) σχηματισθεί από τον ξενιστή και όχι από το ενδοκυτταρικό παράσιτο του ξενιστή.

PSEUDOZYST: Zystenartiges Stadium oder Struktur, die oftmals zahlreiche Zellen eines protozoischen Parasiten enthält; die Wand oder die äußere(n) Membran(en) wird von der Wirtszelle gebildet, und nicht durch den interzellulären Parasiten des Wirtes selbst; der Ausdruck wird auch für den Rückstand der Gametozyten einiger Gregarinen gebraucht.

PSEUDOKYSTE: Stade ou structure dun parasite protozoaire qui ressemble à un kyste. Le pseudokyste comporte plusieurs cellules du parasite entourées dun paroi ou de membranes dont lorigine est la cellule hôte et non le parasite intracellulaire.

PSEUDOQUISTE: Estado o estructura de un parásito que es similar a un quiste. El pseudoquiste incluye varias células de parásitos rodeados de una pared o membranas cuyo origen es la célula huésped y no el parásito intracelular.

PSEUDOCYSTE: Cystelignende stadium eller struktur. Inneholder ofte store mengder parasittiske protozoer (encelledyr). Da er den ytre membranen i cysten dannet av verten, ikke av parasitten.

Was this helpful?
Sviluppo cellulare che porta alla formazione di un oocita.


OOGENESIS: Cellular development that leads to the formation of an ovum.

ΩΟΓΕΝΕΣΗ: Κυτταρική ανάπτυξη που οδηγεί στον σχηματισμό ενός ωαρίου.

OOGENESE: Zelluläre Entwicklung, die zur Bildung der weiblichen Eier führt.

OVOGENESE: Le développement cellulaire menant à la formation dun ovule.

OVOGÉNESIS: Desarrollo celular que conduce a la formación de huevo.

OOGENESE: Dannelse av hunnlige kjønnsceller, oocytter.

Was this helpful?
Osso che costituisce la porzione posteriore dell’opercolo.


OPERCULAR: In fishes, the posterior bone of the gill cover.

ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑΤIΚΟ: Στα ψάρια, οπίσθιο οστούν του καλύμματος των βραγχίων.

OPERCULARKNOCHEN: Der posteriore Knochen der Kiemenbedeckung bei Fischen.

OPERCULAIRE: Chez les poissons, pièce osseuse postérieure protégeant les branchies.

OPERCULAR: En los peces, referente a la pieza ósea posterior que protege las branquias.

GJELLELOKK-KNOKLER: Gjellelokket hos fisk består av fire flate knokler: Operculum, preoperculum, suboperculum og interoperculum.

Was this helpful?
(1) Nei molluschi prosobranchi: struttura per la chiusura dell’entrata della conchiglia. (2) Nei vertebrati superiori: membrana, nell’orecchio medio, su cui poggia la staffa. (3) Nei pesci: struttura di protezione delle branchie, presente negli ordini più evoluti, mancante in squali e razze. (4) Struttura a palpebra per il rilascio delle larve, presente nelle uova dei trematodi e di alcuni cestodi.


OPERCULUM: (1) Plate-like cover of most prosobranchs which closes the shell entrance. (2) Plate of the stirrup in the inner ear of vertebrates. (3) A flaplike protective gill covering, present in higher fishes, but absent in the lower species, the sharks and rays. (4) A lid; the lid-like structure on the end of trematode and some cestode eggs which opens to release the larva.

ΕΠIΠΩΜΑ: (1) Δισκοειδές κάλυμα που κλείνει την είσοδο του κέλυφους στα περισσότερα προσόβραχνα. (2) τμήμα του αναβολέα στο έσ ούς των σποδυλατών.(3) ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑ: Προστατευτικό κάλυμμα των βραγχίων που ομοιάζει με πτερύγιο. Απουσιάζει στα ανώτερα ψάρια, στους καρχαρίες και στα σαλάχια.(4) Επίπωμα: Εξάρτημα που ομοιάζει με πώμα στο άκρο των αυγών των τρηματωδών και ορισμένων κεστωδών το οποίο ανοίγει ώστε να απελευθερωθεί η προνύμφη.

OPERCULUM: (1) Plattenförmiger Deckel der meisten Prosobranchier, der den Schaleneingang verschließen kann. (2) Steigbügelplatte des Steigbügels in der Paukenhöhle des Säugetierohres. (3) Opercularapparat, Kiemendeckel und insbesondere die Skelettstücke des Kiemendeckels bei Ganoiden und Knochenfischen, bei Haien und Rochen fehlend. (4) Die deckelartige Struktur am Ende der Trematoden- und einiger Cestodeneier, die sich öffnen, wenn die Larve entlassen wird.

OPERCULE (2): (1) Partie du poisson recouvrant et protégeant les branchies chez les poissons osseux. (2) Partie de létrier de loreille interne des Vertébrés. (3) Membrane protégeant les branchies chez les poissons osseux, mais qui est absente chez les poissons cartilagineux, les requins et les raies. (4) Couvercle; la membrane en forme de couvercle située à lextrémité des oeufs de trématodes et de certains céstodes et par laquelle passe la larve au moment de léclosion.

OPÉRCULO : (1) Parte de pez que cubre y protege las branquias en los peces óseos. (2) Parte del estribo de la oreja interna en los vertebrados. (3) Membrana que protege las branquias en los peces óseos, pero que es ausente en los peces cartilaginosos, tiburones y rayas. (4) cubierta; membrana en forma de cubierta situada en la extremidad de los huevos de trematodos y ciertos cestodos y por la cual pasa la larva en el momento de la eclosión.

OPERCULUM: (1) Platelignende deksel hos de fleste forgjellesnegler. Lukker åpningen til sneglehuset. (2) Plate på stigbøylen i det indre øret hos virveldyr (vertebrater). (3) Brukes både som navn på hele gjellelokket, og på den øverste av knoklene i gjellelokket hos fisk. (4) Lokklignende struktur på enden av trematoder (parasittiske flatmark). Hos noen cestoder (bendelmark) et lokk som åpnes når larven klekker ut av egget.

Was this helpful?
Struttura piatta che copre la camera branchiale dei pesci ganoidi e dei pesci ossei. È sostenuto da quattro parti ossee, la superiore è lopercolo triangolare che a volte porta delle spine e il sottopercolo stretto. Le altre ossa che danno sostegno allopercolo sono linteropercolare, situato dietro la mandibola e il preopercolare.


GILL COVER: The gill cover is the flat structure that covers the gill chamber of ganoid and bony fishes. It is supported by four bones, the upper, triangular opercle that sometimes bears spines, and the narrow subopercle. Other bones that support the gill cover are the interopercle, just behind the lower jaw, and the preopercle or cheek bone.

ΒΡΑΓΧIΑΚΟ ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑ: Η πεπλατυσμένη δομή που καλύπτει τον βραγχιακό θάλαμο των γανοειδών και των οστεiχθύων. Στηρίζεται από τέσσερα οστά, το ανώτερο τριγωνικό επικαλυμματικό που μερικές φορές φέρει άκανθες, το στενό υποεπικαλυμματικό, το μεσοεπικαλυμματικό που είναι ακριβώς πίσω από την κάτω σιαγόνα και το προεπικαλυμματικό ή ζυγωματικό.

KIEMENDECKEL: Der Kiemendeckel besteht aus flachen Hautverknöcherungen, die die Kiemenhöhle der Ganoiden und Knochenfische schützen. Er wird von vier flachen Hautknochen gebildet, dem Operculum, Praeoperculum, Interoperculum und dem Subquadratum.

OPERCULE (1): Structure plate recouvrant les ouïes des poissons ganoïdes et des téléostèens. Lopercule est soutenu par quatre formations osseuses : le supérieur, lopercule triangulaire qui porte parfois des épines et le subopercule étroit. Les autres os qui supportent lopercule sont lintéroperculaire situé en arrière de la mandibule et le préoperculaire.

OPÉRCULO(Gill cover): Estructura plana que cubre las branquias de peces ganoideos y de teleósteos. El opérculo se sostiene por cuatro formaciones óseas: superior, opérculo triangular, que lleva a veces espinas, y subopérculo estrecho. Los otros huesos que soportan el opérculo son el interopercular situado detrás de la mandíbula y el preopercular.

GJELLELOKK: Flat struktur som dekker gjellehulen hos ganoider og beinfisk. Støttes av fire flate knokler: Operculum, preoperculum, suboperculum og interoperculum.

Was this helpful?
Capace di sfruttare spazi o risorse disponibili da poco. I batteri opportunisti aggrediscono l’animale non appena le difese immunitarie si riducono a causa per esempio di uno stress.


OPPORTUNISTIC: Having the ability to exploit newly available habitats or resources.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟ: Οργανισμός ικανός να εκμεταλλεύεται νέα ενδιαιτήματα ή φυσικές πηγές.

OPPORTUNISTISCH: Die Möglichkeit besitzend, neu zugängliche Habitate oder Resourcen zu erschließen.

OPPORTUNISTE: Ayant la capacité dexploiter des habitats ou des ressources nouvellement disponibles.

OPORTUNISTA: Que tiene capacidad de sacar provecho de los hábitats o recursos disponibles. Dícese del microorganismo que infecta un huésped debido a la debilidad transitoria de éste.

OPPORTUNISTISK: Har evnen til å utnytte nylig tilgjengelige habitater og ressurser.

Was this helpful?
Relativo alla bocca.


ORAL: Pertaining to the mouth.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟΝ: Σχετιζόμενο με το στόμα.

ORAL: Zum Mund gehörend.

ORAL, E: Relatif à la bouche.

ORAL: Relativo a la boca.

ORAL: Angår munnen.

Was this helpful?
Pesci costieri marini del genere Sparus che si trovano nel Mediterraneo, nel golfo di Biscaglia, in Irlanda e sulle coste spagnole. Lorata (Sparus auratus) ha un alto valore commerciale e viene prodotta su larga scala nelle regioni mediterranee.


SEA BREAM (Sparus spp.): Coastal marine fishes of the genus Sparus found in the Mediterranean, the Bay of Biscay and the Irish and Spanish coasts. Gilthead Sea Bream (S. auratus) is a highly valued fish product and is produced on a large scale in the Mediterranean region.

ΤΣΙΠΟΥΡΑ (Sparus spp.): Παράκτια θαλάσσια ψάρια του γένους Sparus που απαντούν στην Μεσόγειο, τον Βισκαϊκό κόλπο και στις ακτές της Ιρλανδίας και της Ισπανίας. Το είδος τσιπούρας S. auratus είναι προϊόν υψηλής αξίας και καλλιεργείται σε μαζική κλίμακα στην Μεσόγειο.

SEEBRASSE (Sparus spp.): Der Gattung Sparus zugehöriger Meeresfisch der Küstengewässer; ist im Mittelmeerraum, in der Biskaya und an den irischen und spanischen Küsten anzutreffen. Die Seebrasse (S. aurata) ist ein hochgeschätzter Speisefisch und wird in großem Maße in der Aquakultur der Mittelmeerländer produziert.

DAURADE (Sparus spp.): Poissons marins côtiers du genre Sparus distribués de la Méditerranée aux côtes Espagnoles et des côtes Irlandaises à la Baie de Biscaye. S. auratus est un poisson à grande valeur marchande et très prisé en pêche sportive. Actuellement élevé à grande échelle en Méditerranée.

DORADA (SPARUS SPP): Pez marino costero del género Sparus que se encuentra en todo el Mediterráneo y desde las costas Irlandesas hasta el Golfo de Vizcaya. S. Auratus es un pez de gran valor mercantil y muy bien valorado en la pesca deportiva. Actualmente su producción se ha incrementado a gran escala en el Mediterráneo.

HAVKARUSSER (SEA BREAM): Saltvannsfisker tilhørende slekten Sparus, lever i Middelhavet og Biscayabukta, og langs spanskekysten og kysten av Irland. ”Gilthead Sea Bream” (Sparus auratus) er en høyt aktet matfisk, som produseres i stor skala i Middelhavet. Syn. pagell.

Was this helpful?
(1) Cavità oculare del cranio dei vertebrati. (2) Nelle onde acquatiche è il tragitto delle particelle d’acqua sottoposte al moto ondoso. Nelle onde delle zone di maggior profondità l’orbita è quasi circolare, mentre nelle onde delle zone d’acqua bassa l’orbita è approsimativamente ellittica. In generale le orbite sono leggermente aperte nella direzione dell’onda dando origine al trasporto di massa.


ORBIT: (1) The eye cavity of the vertebrate skull. (2) In water waves, the path of a water particle affected by the wave motion. In deep water waves the orbit is nearly circular and in shallow water waves the orbit is nearly elliptical. In general, the orbits are slightly open in the direction of wave motion giving rise to mass transport.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΟΓΧΗ, ΤΡΟΧΙΑ: (1) Η οφθαλμική κοιλότητα στο κρανίο των σπονδυλωτών. (2) ΤΡΟΧΙΑ: Η πορεία ενός μορίου νερού σε ένα κύμα. Στα κύματα των βαθέων υδάτων η τροχιά είναι σχεδόν κυκλική ενώ στα κύματα των ρηχών υδάτων είναι σχεδόν ελλειπτική. Γενικά οι τροχιές είναι ελαφρά ανοιχτές κατά την διεύθυνση προς την οποία διαδίδονται τα κύματα με αποτέλεσμα την μεταφορά μάζας.

ORBIT: (1) Die Augenhöhle des Vertebratenschädels. (2) In Wasserwellen der Teil der Wasserpartikel, der durch die Wellenbewegung beeinflußt wird. In tiefen Wasserwellen ist der Orbit fast kreisförmig und in flachem Wasserwellen ist er fast elliptisch. Generell ist der Orbit in Richtung der Wellenbewegung leicht offen was zum Massentransport führt.

ORBITE: (1) La cavité de loeil dans la crâne des Vertébrés. (2) Dans les vagues deau, trajectoire fermée dune particule deau sous linfluence du mouvement de la vague. Dans les eaux profondes, lorbite est presque circulaire alors que dans les vagues deau peu profonde lorbite est approximativement elliptique. De façon générale, les orbites sont légèrements ouvertes dans la direction du déplacement de la vague, ce qui donne lieu au transport de masse.

ÓRBITA: (1) Cavidad del ojo en el cráneo de vertebrados. (2) En las olas, trayectoria cerrada de una partícula de agua bajo la influencia del movimiento de la ola. En las aguas profundas, la órbita es casi circular mientras que en las olas de aguas poco profundas la órbita es aproximadamente elíptica. De una manera general, las órbitas son ligeramente abiertas en la dirección de desplazamiento de la ola, lo que da lugar al transporte de masa.

ORBITAL: (1) Som hører til øyehulene i hodeskallen hos virveldyr (vertebrater). (2) Omløpsbanen til vannpartikler i vannbølger, blir påvirket av bølgenes bevegelse. I bølger på dypt vann er omløpsbanene nesten sirkulære, mens de er elliptiske i bølger på grunt vann. Omløpsbanene er generelt litt åpne i den retningen bølgene beveger seg, noe som gir opphav til massetransport.

Was this helpful?
Valore definito dalla potenza di dieci più vicina.


ORDER OF MAGNITUDE: Quantity given to the nearest power of ten.

ΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: Ποσότητα διδόμενη στην πλησιέστερη δύναμη του δέκα.

GRÖSSENORDNUNG: Mengenangabe zur nächsten Zehnerpotenz.

ORDRE DE GRANDEUR: Valeur citée à la puissance de dix la plus proche.

ORDEN DE MAGNITUD: Valor dado más cercano a la siguiente potencia de diez.

STØRRELSESORDEN: Mengdebestemmelse gitt i nærmeste tierpotens.

Was this helpful?
(1) Composto chimico costituito da catene di atomi di carbonio e contenente atomi di idrogeno (non sempre legati all’ossigeno), atomi di azoto e di altri elementi. (2) Derivato da organismi viventi.


ORGANIC: (1) Concerning chemical compounds based on carbon chains or rings and also containing hydrogen with or without oxygen, nitrogen and other elements. (2) Pertaining to or derived from living organisms.

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ: Αφορά οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από αλυσίδες ή δακτυλίους άνθρακα και περιέχουν επίσης υδρογόνο με ή χωρίς οξυγόνο, άζωτο και άλλα στοιχεία.

ORGANISCH: (1) Bezieht sich auf chemische Verbindungen, die auf Kohlenstoffketten oder -ringen basieren und ebenfalls Wasserstoff mit oder ohne Sauerstoff, Stickstoff und andere Elemente enthalten können. (2) Zu lebenden Organismen gehörend oder von diesen abstammend.

ORGANIQUE: (1) Relatif aux composés chimiques à base de chaînes ou danneaux de carbone et qui contiennent de lhydrogène avec ou sans oxygène, azote, et dautres eléments. (2) Se rapportant ou dérivés dorganismes vivants.

ORGÁNICO: (1) Relativo a los compuestos químicos basados en cadenas o anillos de carbón y que contienen hidrógeno con o sin oxígeno, nitrógeno y otros elementos. (2) Perteneciente o derivado de organismos vivos.

ORGANISK: (1) Angår kjemiske sammensetninger som er bygget opp av karbonkjeder eller –ringer, og som også inneholder hydrogen med eller uten oksygen, nitrogen og andre elementer. (2) Tilhører eller er utvunnet fra levende organismer.

Was this helpful?
Si dice di organismi che si alimentano di materia organica vivente o morta (contrario di autotrofi).


HETEROTROPHIC ORGANISMS: Organisms that are dependent on organic matter for food.

ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟI ΟΡΓΑΝIΣΜΟI: Οργανισμοί που εξαρτώνται από το οργανικό υλικό για την τροφή τους.

HETEROTROPHE ORGANISMEN: Organismen, die von organischem Futter abhängig sind.

HETEROTROPHIQUE (ORGANISME): Se dit des organismes qui se nourrissent de la matière organique.

HETEROTRÓFICO (ORGANISMO): Dícese de organismos que se alimentan de materia orgánica.

HETEROTROFE ORGANISMER: Organismer som er avhengig av organisk materiale som næringsgrunnlag.

Was this helpful?
Organismi che si attaccano a strutture artificiali come le barche, boe, paletti, gabbie gallegianti, zattere e altre strutture sommerse, incluse le pareti delle vasche. Nelle centrali elettriche questi organismi si attaccano alle griglie, alle pareti dei condensatori e ad altre parti del sistema di raffreddamento, riducendo così il trasferimento di calore e accelerando il processo di deterioramento dei materiali. In acquacoltura gli organismi incrostanti ostacolano il passaggio di acqua attrave


FOULING ORGANISMS: In power plants, fouling organisms may become attached to the screens, condenser tube walls, and other parts of the cooling system, thereby reducing heat transfer and accelerating corrosion. In aquaculture systems they mainly impede water flow (net cages, water pipes) and reduce the lifetime of netting material and other structures. Examples in aquaculture are algae, ascidians, barnacles, polychaetes.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΛΟΥΠΑΣ: Στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οργανισμοί της μαλούπας μπορεί να προσκολληθούν στα φίλτρα, στα τοιχώματα του σωλήνα συμπύκνωσης και σε άλλα μέρη του συστήματος ψύξης, με αποτέλεσμα να μειώνουν τη μεταφορά της θερμότητας και να επιταχύνουν τη διάβρωση. Στα συστήματα ιχθυοκαλλιέργειας παρεμποδίζουν τη ροή του νερού (κλωβοί, υδροσωλήνες) και μειώνουν τον χρόνο ζωής των διχτυών και των εγκαταστάσεων. Παραδείγματα τέτοιων μικροοργανισμών είναι τα φύκη, τα ασκίδια, τα θυσανόποδα, οι πολύχαι

BEWUCHS - ORGANISMEN: Organismen, die sich an vom Menschen geschaffenen Strukturen anheften (wie Schiffe, Bojen, Dalben, Netzkäfige, Kulturflöße, Saatmuschel-Kollektoren und andere Unterwasserstrukturen). In Kraftwerken können sich Bewuchs-Organismen an die Siebe anheften, sowie an Rohrwände und an andere Teile des Kühlsystems, wobei dieses dichtgesetzt wird. Dadurch wird die Wärmeübertragung reduziert und die Korrosion beschleunigt. In Aquakultursystemen behindern sie hauptsächlich den Wasserdurchfluß (-austausch) (

ORGANISMES DE FOULING: Les organismes qui sattachent aux structures artificielles telles que les bateaux, les bouées, les pieux, les cages aquacoles, les radeaux aquacoles et dautres structures submergées. Dans les centrales électriques, le "fouling" sattache aux grilles, aux parois des condenseurs et à dautres parties du système de refroidissement, réduisant ainsi le transfert de chaleur et accélérant la corrosion. En aquaculture, le "fouling" gêne le passage de leau à travers certaines structures (mailles des cages

ORGANISMOS DE FOULING: Organismos que se agarran a estructuras artificiales tales como barcos, jaulas flotantes y otras estructuras sumergidas. En las centrales eléctricas, el “fouling” se agarra a las barras y a las paredes de condensadores y a otras partes del sistema de refrigeración, reduciendo así el traspaso de calor y acelerando la corrosión. En acuicultura, el “fouling” molesta el paso de agua a través de ciertas estructuras (mallas de jaulas flotantes, tubos) y reduce el tiempo de vida de materiales tales com

BEGROINGSORGANISMER: På kraftverk kan begroingsorganismer feste seg til inntakssiler, innsiden av kondensatorrør, og andre deler av kjølesystemet, og på denne måten redusere varmetransport og fremme korrosjon. I oppdrettssystemer gir de hovedsakelig redusert gjennomstrømning (merder, vannledninger) og reduserer levetiden til merder og andre konstruksjoner. Grodde merder på lokaliteter med sterk strøm vil legge seg ”flate” og stresse fisken. Eksempler i akvakultur er alger, tunikater, rur, blåskjell og polychaeter.

Was this helpful?
Qualsiasi pianta o animale che cresce o vive in acqua dolce o acqua di mare.


AQUATIC ORGANISM: Any plant or animal growing or living in fresh or salt water.

ΥΔΡΟΒΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Κάθε φυτό ή ζώο που μεγαλώνει ή ζεί σε γλυκό ή θαλάσσιο νερό.

AQUATISCHE ORGANISMEN: Alle Pflanzen oder Tiere, die in Süß- oder Salzwasser leben oder aufwachsen.

ORGANISME AQUATIQUE: Organisme qui croît dans leau douce ou leau salée.

ORGANISMO ACUÁTICO: Organismo que crece en agua dulce o salada.

AKVATIK ORGANISME: Alle dyr eller planter som vokser og lever i ferskvann eller saltvann.

Was this helpful?
Animale che si alimenta filtrando minuscole particelle dallambiente acquatico circostante in cui vive. Molti molluschi bivalvi allevati sono filtratori (cozze, ostriche ecc.), come pure lo sono certi stadi larvali di crostacei allevati.


FILTER FEEDER: Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.

ΔIΗΘΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

FILTRIERER: Tiere, die kleine Nahrungspartikel filtrierend aus dem Wasser entnehmen. Viele gezüchtete Bivalvia (Muscheln, Austern, etc.) sowie bestimmte Larvalstadien von Crustaceen sind Filtrierer.

FILTREUR: Animal qui se nourrit de minuscules particules retirées de leau par un courant deau interne créé par un organe filtreur. Répandu chez les animaux aquatiques comme les crustacés et les ascidies.

FILTRADOR: Animal que se alimenta de minúsculas partículas extraídas de la agua por una corriente de agua interna provocada por un órgano filtrador. Extendido en los animales acuáticos como los crustáceos y los ascidies.

FILTERSPISER: Dyr som beiter ved å filtrere små partikler fra vannet de lever i. Mange oppdrettede muslinger (blåskjell, østers etc) og visse larvestadier av oppdrettede krepsdyr er filterspisere.

Was this helpful?
In fisiologia si riferisce agli organi che ricevono stimoli i quali aumentano la sensibilità; trasferimento di certe forme di energia negli impulsi nervosi che vengono percepiti come sensazioni particolari; essi sono suddivisi in: organi visivi, olfattivi, vestiboloculari, caratterizzati da neurorecettori altamente specializzati.


SENSE ORGAN: In physiology: refers to any organ receiving stimuli that give rise to sensations; translating certain forms of energy into nerve impulses which are perceived as special sensations. They include the visual, olfactory , vestibulocular organs each characterized by highly specialized neuroreceptors.

ΑIΣΘΗΤΗΡIΟ ΟΡΓΑΝΟ: Όργανο που δέχεται ερεθίσματα τα οποία προκαλούν αισθήματα. Μετατρέπει ορισμένες μορφές ενέργειας σε νευρικούς παλμούς που γίνονται αντιληπτοί ως ειδικά αισθήματα. Στα αισθητήρια όργανα περιλαμβάνονται τα οπτικά, εμοσφρητικά, τα ακουστικά οργανα καθένα από τα οποία διαθέτει υψηλά εξειδικευμένους νευροϋποδοχείς.

SINNESORGAN: In der Physiologie jedes stimulierbare und zu einer Reaktion fähige Organ. Es übersetzt bestimmte Energieformen in Nervenimpulse, die als spezifische Reaktionen wahrgenommen werden können.

ORGANE SENSORIEL: En physiologie, se dit de tout organe récepteur de stimulation sensorielle, le contenu énergétique de ses stimulations étant converti en influx nerveux. Par exemple les organes visuels, olfactifs et vestibulaires dont les neurorécepteurs sont hautement spécialisés.

ÓRGANO SENSORIAL: En fisiología, dícese de todo órgano receptor de estimulación sensorial; el resultado de su estimulación se convierte en impulsos nerviosos. Por ejemplo órganos visuales, olfativos y vestibulares cuyos neuroreceptores son altamente especializados.

SANSEORGAN: I fysiologi: Henviser til ethvert organ som ved berøring/stimulering fremkaller følelser. Omformer visse former for energi til nerveimpulser, som oppfattes som spesielle følelser. Inkluderer synssansen, luktesansen, smakssansen, likevekt, sidelinjesystemet og elektroresepsjon.

Was this helpful?
Percepito da un organo sensoriale, normalmente il gusto. Termine utilizzato per classificare le caratteristiche di un cibo nelle prove di degustazione.


ORGANOLEPTIC: Perceived by, or pertaining to, a sensory organ, usually taste. The term is used in the taste panel testing of food products.

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟ: Αντιληπτό από, ή σχετιζόμενο με, ένα αισθητήριο όργανο, συνήθως γευστικό. Ο όρος χρησιμοποιείται στις ομάδες γευστικής δοκιμής τροφίμων.

ORGANOLEPTISCH: Wahrgenommen durch oder bezogen auf ein sensorisches Organ. Der Begriff wird auch für Geschmackstests von Nahrungsmitteln verwendet.

ORGANOLEPTIQUE: Perçu par, ou se rapportant à un organe sensoriel (habituellement le goût). Le terme est utilisé dans les panels de dégustation des produits alimentaires.

ORGANOLÉPTICO: Percibido por, o refiriéndose a un órgano sensorial, normalmente el gusto. Término utilizado en paneles de degustación de productos alimentarios.

ORGANOLEPTISK: Som virker på sansene, spesielt smak. Betegnelsen brukes ved testing av matvarer.

Was this helpful?
Apertura o passaggio definito da un perimetro chiuso.


ORIFICE: Any opening or aperture with a closed perimeter.

ΤΡΗΜΑ, ΣΤΟΜΙΟ: Ανοιγμα κλειστής περιμέτρου.

ÖFFNUNG: Alle Öffnungen mit geschlossenem Umfang.

ORIFICE: Se dit de toute ouverture à périmètre fermé.

ORIFICIO: Dícese de toda abertura con perímetro cerrado.

MUNNING (ÅPNING): Enhver åpning med begrenset omfang.

Was this helpful?
Boa ancorata al fondo in modo permanente e dotata di punti di ormeggio per i natanti posti lungo la cima o catena di ancoraggio.


MOORING BUOY: A buoy secured to the bottom by permanent moorings and provided with means for mooring a vessel by use of its anchor chain or mooring lines. In its usual form a mooring buoy is equipped with a ring. If it has an opening through which a mootin pendant is passed, it is called a trunk buoy.

ΠΛΩΤΗΡΑΣ (ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ) ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗΣ: Πλωτήρας μόνιμα αγκυροβολημένος στο βυθό και εφοδιασμένος με μέσα γιά την πρόσδεση ενός σκάφους με την αλυσίδα της άγκυράς του ή με παλαμάρια. Στην συνήθη του μορφή ένας πλωτήρας αγκυροβόλησης διαθέτει έναν κρίκο. Αν διαθέτει άνοιγμα από το οποίο περνά ένα μανταπόδαρο (κρεμαστάρι) αγκυροβόλησης, καλείται σώμα αγκυροβόλησης.

ANKERBOJE: Eine Boje, die am Boden durch permanente Verankerung gesichert ist und die in bezug auf das Ankern von Booten unter Benutzung von Anker und Ankerkette eine Verbesserung darstellt. In ihrer normalen Form ist die Ankerboje mit einem Ring ausgestattet. Wenn sie eine Öffnung hat, durch die das Ankergehänge hindurchgeführt wird, wird sie als Tauchboje bezeichnet. (z.B. für Käfiganlagen).

BOUEE DE MOUILLAGE: Bouée amarrée sur le fond de façon permanente et qui est pourvue des moyens nécessaires pour le mouillage dun bateau par lintermédiaire de son cable dancre ou de ses amarres. Normalement équipée dun anneau. Si elle est équipée dune ouverture à travers laquelle est passé un mootin pendant, elle est appellé un coffre.

BOYA DE AMARRAJE: Boya amarrada al fondo de manera permanente y que lleva todos los medios necesarios para amarrar un barco por el uso de su cadena de ancla o de sus amarres. En su forma usual una boya de amarraje está provista de un anillo. Cuando tiene una apertura a través de la cual pasa el arpón, se llama boya de anclaje.

FORTØYNINGSBØYE: Bøye som festes til bunnen med permanent fortøyning (anker, sementblokker, store steiner etc.). Permanente bøyer som båter fortøyes til når de ikke er i bruk. Finnes i et utall størrelser og former, alt etter formål og størrelse på båten som skal fortøyes.

Was this helpful?
Sistema di ormeggio che permette il posizionamento stabile (privo di scarroccio) di un oggetto in acqua, p.e. gabbie per acquacoltura.


MOORING SYSTEM: A mooring system is that arrangement of components intended to locate the moored object in a body of water in such a way that its location remains within pre-established boundaries for a specified time, e.g. for cages.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗΣ: Διάταξη στοιχείων που αποσκοπούν στην σταθεροποίηση ενός αντικειμένου (π.χ. πλοίο ή κλωβός) στο νερό έτσι ώστε η θέση του να παραμένει σταθερή εντός προκαθορισμένων ορίων και επί έναν ορισμένο χρόνο.

VERANKERUNGSSYSTEM (VERTÄUUNGSART): Bezieht sich auf die Befestigungskomponenten, mit der bezweckt wird, das vertäute Objekt im Wasser in einer bestimmten Position zu halten, so daß dieses innerhalb vorgegebener Grenzen dort für eine festgelegte Zeit verbleibt. ( z. B. Käfiganker).

SYSTEME D AMARRAGE: Un système damarrage est un dispositif servant à amarrer un objet dans une masse deau de telle façon que la position de cet objet reste à lintérieur des limites pré-établies pendant une durée specifiée (par exemple pour les cages).

SISTEMA DE AMARRE: Dispositivo que sirve para amarrar un objeto en una masa de agua de tal manera que la posición de este objeto queda en el interior de los límites preestablecidos durante un tiempo especificado (por ejemplo, para las jaulas marinas).

FORTØYNINGSSYSTEM: Arrangement av komponenter (anker, tau, boyer) som skal holde det fortoyde objektet (f.eks. oppdrettsanlegg) fast i en spesiell stilling over lengre tid, uten at ytre pavirkninger/krefter (vind, strom, bolger) skal forandre denne.

Was this helpful?
Una sostanza chimica secreta nel dotto ghiandolare e riversata nel sangue e che agisce sugli organi o tessuti a distanza, attraverso il trasporto nel sangue.


HORMONE: A chemical substance secreted in a ductless gland and discharged into the blood stream which affects the functioning of another organ.

ΟΡΜΟΝΗ: Χημική ουσία που εκκρίνεται από ενδοκρινή αδένα (αδένα χωρίς εκφορητικό πόρο), ελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζει τη λειτουργία ενός άλλου οργάνου.

HORMON: Eine chemische Substanz, die von einer duktuslosen Drüse sekretiert und in den Blutstrom abgegeben wird, wobei die Wirkungsweise eines anderen Organs beeinflußt oder gesteuert wird.

HORMONE: Substance chimique sécretée par une glande directement dans le sang et qui agit sur des organes ou tissus situés à distance, après transport par le sang.

HORMONA: Sustancia química secretada por una glándula directamente en la sangre y que actúa sobre órganos o tejidos situados lejos de la glándula.

HORMON: En kjemisk substans som sekreres av en endokrin kjertel, og skilles ut i blodbanen som fører det til et målorgan der hormonet har sin funksjon.

Was this helpful?
Ormone peptidico secreto dalla parte anteriore della ghiandola pituitaria, la cui funzione primaria è quella di regolare la crescita attraverso il miglioramento del tasso dalimentazione e del fattore di conversione dellalimento. La stimolazione della crescita del pesce può essere indotta tramite somministrazione di GH esogeno o tramite integrazione del gene per il GH allinterno del genoma del pesce (pesci transgenici). Queste pratiche sono soggette a controlli regolamentari in molti paesi. Syn.


GROWTH HORMONE: A peptide hormone, secreted by the anterior pituitary, whose primary function is the regulation of growth through enhanced feed uptake and improved feed conversion. Stimulation of the growth of fish may be induced by the administration of exogenous GH or by integration of GH genes into the fish genome (transgenic fish). Such practices are subject to regulatory control in many countries. Syn. somatotropin.

ΑΥΞΗΤIΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH): Growth Hormone. Πεπτιδική ορμόνη, που εκκρίνεται από την οπίσθια υπόφυση και που έχει ως κύρια λειτουργία τη ρύθμιση της αύξησης, μέσω αυξημένης λήψης τροφής και βελτιωμένης μετατρεψιμότητας. Η αύξηση των ψαριών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση εξωγενούς GH ή με την εισαγωγή γονιδίων GH στο γονιδίωμα των ψαριών (διαγονιδιακά ψάρια). Τέτοιες μέθοδοι υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες. Συν. σωματοτροπίνη.

WACHSTUMSHORMON: Ein Peptidhormon der vorderen Hypophyse, dessen primäre Funktion die Regulation des Wachstums ist, und das die Nahrungsaufnahme und die Nahrungskonversion verbessert. Die Wachstumsleistung kann durch die Verabreichung von Wachstumshormon über das Futter, oder durch Integration von GH-Genen in das Fischgenom (transgenetische Fische) erzielt werden. Die Anwendung derartiger Methoden ist jedoch in vielen Ländern nicht oder nur unter strengen Auflagen gestattet. Syn. Somatotropin.

HORMONE DE CROISSANCE: Hormone peptidique sécrétée par lépiphyse et dont le rôle principal est la régulation de la croissance à travers lamélioration du taux dalimentation et du taux de conversion des aliments. Une stimulation de la croissance chez les poissons peut être obtenue par ladministration de GH exogène ou par lintégration de gènes codant GH dans le génome du poisson (poisson transgénique). De telles pratiques sont assujetties à un contrôle régulier dans plusieurs pays. Syn. Somatotropine.

HORMONA DE CRECIMIENTO: Hormona peptídica secretada por la pituitaria anterior y cuyo papel principal es la regulación del crecimiento a través de la mejora de la tasa alimentaría y de la tasa de conversión de los alimentos. Una estimulación del crecimiento en los peces puede obtenerse por la administración de GH exógena o por la integración de genes de GH en el genoma del pez (pez transgénico) Tales prácticas son sometidas a controles regulares en varios paises. Syn. Somatotropina.

VEKSTHORMON (GH): Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.

Was this helpful?
Ormone che stimola o che sostiene lo sviluppo e il funzionamento delle gonadi. Nei vertebrati le gonadotropine sono ormoni peptidici prodotti nella ghiandola pituitaria (ipofisi) sotto controllo dei fattori neuroormonali rilascianti gonadotropine. Stimolano la secrezione degli ormoni sessuali steroidei (es. testosterone, estrogeni). Gli estratti pituitari (spesso provenienti da specie differenti) vengono somministrati al pesce per poter ottenere avannotti al di fuori del normale periodo di ripro


GONADOTROPIC HORMONE: Hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period. Syn. Gonadotrophic hormone, gonadotropin.

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ: Ορμόνη που επάγει ή διατηρεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία των γονάδων. Στα σπονδυλωτά οι γοναδοτροπίνες είναι πεπτιδικές ορμόνες που παράγονται στην υπόφυση, υπό τον έλεγχο του παράγοντα παραγωγής της γοναδοτροπίνης (βλ. όμως ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη). Επάγουν την έκκριση στεροειδών φυλετικών ορμονών (π.χ. τεστοστερόνη, οιστρογόνα). Εκχυλίσματα υπόφυσης (συχνά από άλλα είδη) χορηγούνται στα ψάρια για την παραγωγή ιχθυδίων εκτός αναπαραγωγικής περιόδου. (Συν. Γοναδοτροφική ορμόνη, γονα

GONADOTROPES HORMON (GnH): Ein Steroidhormon, das die Funktion der Gonaden stimuliert. In Vertebraten werden gonadotropine Hormone vom vorderen Teil der Hypophyse ausgeschüttet, wobei diese von den Gonadotropin-freisetzenden Hormonen (GnRH) kontrolliert wird. Hypophysenextrakte (oft von anderen Arten) werden verwendet, um Fische außerhalb der Laichzeit zum Ablaichen zu stimulieren. Syn: Gonadotropin.

HORMONE GONADOTROPHE: Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologues) sont adminis

HORMONA GONADOTRÓPICA: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de asegurar una prod

GONADOTROPIN (GTH) : Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

Was this helpful?
Un ormone peptidico sintetizzato dallipotalamo che induce il rilascio di gonadotropine da parte della ghiandola pituitaria (ipofisi).


GONADOTROPIN RELEASING HORMONE: A peptide hormone synthesized in the hypothalamus inducing the release of gonadotropin from the pituitary.

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠIΝΗΣ, ΕΚΛΥΤIΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (GnRH): Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.

GONADOTROPIN FREIZETZENDES HORMON (GnRH): Ein Peptidhormon, das im Hypothalamus synthetisiert wird und die Freisetzung von Gonadotropin von der Hypophyse induziert.

GnRH (HORMONE DE LIBERATION DE LA GONADOTROPINE): Hormone peptidique synthétisée dans lhypothalamus et qui induit la libération de la gonadotrophine par lhypophyse.

GnRH (HORMONA LIBERADORA DE LA GONADOTROPINA): Hormona peptídica sintetizada en el hipotálamo y que induce la liberación de la gonadotropina por la hipófisis.

GONADOTROPIN FRISETTENDE HORMON (GnRH): Peptidhormon syntetisert i hypotalamus, som induserer frisetting av gonadotropiner fra hypofysen.

Was this helpful?
Un meccanismo per cui i ritmi fisiologici e i ritmi comportamentali di un organismo sono controllati da fattori esogeni e regolati dai meccanismi interni.


BIOLOGICAL CLOCK: A mechanism by which behavioural and physiological patterns of an organism are governed by exogenous factors and regulated by internal mechanisms.

ΒIΟΛΟΓIΚΟ ΡΟΛΟΪ: Μηχανισμός με τον οποίο ηθολογικά και φυσιολογικά πρότυπα ενός οργανισμού ελέγχονται από εξωγενείς παράγοντες και ρυθμίζονται από εσωτερικούς μηχανισμούς.

BIOLOGISCHE UHR: Ein interner Mechanismus in einem Organismus, welcher ihn befähigt, zeitgemäß den Metabolismus oder den endogenen Verhaltensrhythmus zu kontrollieren.

HORLOGE BIOLOGIQUE: Mécanisme interne dun organisme gouverné par des facteurs exogènes permettant la temporisation des rythmes endogènes.

RELOJ BIOLÓGICO: Mecanismo interno de un organismo gobernado por factores exógenos que permiten la regulación de los ritmos endógenos.

BIOLOGISK KLOKKE: Mekanisme der atferdsmessige og fysiologiske mønstre i en organisme blir styrt av ytre faktorer og regulert av indre mekanismer.

Was this helpful?
Processo attraverso il quale un organismo mantiene una concentrazione stabile di soluti. Il mantenimento della pressione osmotica sui due lati di una membrana semipermeabile, p.e. equilibrio osmotico


OSMOREGULATION: The process by which organisms maintain a stable solute concentration. The maintenance of osmotic pressure on each side of a semipermeable membrane, i.e. osmotic balance.

ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί διατηρούν στο σώμα τους σταθερή συγκέντρωση διαλελυμένων ουσιών. Η διατήρηση της ωσμωτικής πίεσης εκατέρωθεν μιάς ημιπερατής μεμβράνης, δηλαδή η ωσμωτική ισορροπία.

OSMOREGULATION: Der Prozeß, durch den ein Organismus seine Elektrolytenkonzentration stabil erhält. Die Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks auf beiden Seiten einer semipermeablen Membran.

OSMOREGULATION: Processus par lequel un organisme maintien une concentration stable délectrolytes. Le maintien dune pression osmotique de chaque côté dune membrane semiperméable; cest à dire un équilibre osmotique.

OSMOREGULACIÓN : Proceso por el cual un organismo mantiene una concentración estable de electrolitos. Mantenimiento de presión osmótica a cada lado de una membrana semipermeable; es decir equilibrio osmótico.

OSMOREGULERING: Prosessen der en organisme opprettholder stabil konsentrasjon av oppløste stoffer. Opprettholdelse av osmotisk trykk på hver side av en semipermeabel membran, dvs osmotisk balanse.

Was this helpful?
Diffusione di un solvente da una zona di bassa concentrazione di soluto ad una di alta concentrazione di soluto attraverso una membrana semipermeabile. Il processo continua fino a che la concentrazione delle due soluzioni non raggiunge lequilibrio.


OSMOSIS: Diffusion of a solvent through a semipermeable membrane from a region of low solute concentration to one of high solute concentration, thereby diluting the latter. Osmosis will continue until the concentrations of the two solutions are equalized.

ΩΣΜΩΣΗ: Διάχυση ενός διαλύτη μέσω μιάς ημιπερατής μεμβράνης από την περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης διαλελυμένης ουσίας στην περιοχή υψηλής συγκέντρωσης. Η ώσμωση θα συνεχιστεί μέχρι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των δύο διαλυμάτων.

OSMOSE: Konzentrationsausgleich zwischen ungleich konzentrierten Lösungen oder einer Lösung und dem reinen Lösungsmittel über die Diffusion meist durch eine feinporige (semipermeable) Membran.

OSMOSE: Passage dun solvant à travers une membrane semi-perméable qui sépare deux solutions de concentrations différentes, jusquà ce que les concentrations des deux solutions séquilibrent.

ÓSMOSIS: Paso de una solución a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de concentraciones diferentes, hasta el equilibrio de concentración entre las dos soluciones.

OSMOSE: Diffusjon av et løst stoff gjennom en semipermeabel membran fra et område med lav konsentrasjon av løste stoffer til et område med høy konsentrasjon av løste stoffer, for på denne måten å vanne ut sistnevnte. Osmosen vil fortsette helt til det osmotiske trykket er likt på begge sider av membranen.

Was this helpful?
Organismo nel quale vive un parassita; questultimo riceve dallospite i prodotti necessari al suo metabolismo o altri vantaggi biologici quali la protezione dai suoi predatori.


HOST: Organism on or in which a parasite lives, and from which it receives required metabolic products and occasionally, other biological needs, such as protection from predators.

ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός, επί ή εντός του οποίου ζει ένα παράσιτο, και από τον οποίο το παράσιτο λαμβάνει τα απαιτούμενα μεταβολικά προiόντα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καλύπτει και άλλες ανάγκες, όπως π.χ. προστασία από τους θηρευτές.

WIRT: Ein Organismus, auf oder in dem ein Parasit lebt und von dem er die benötigten Stoffwechselprodukte erhält und durch den gelegentlich auch andere biologische Funktionen abgedeckt werden, wie z. B. der Schutz vor Freßfeinden.

HοTE: Organisme dans lequel vit le parasite, et duquel il reçoit les produits nécessaires à son métabolisme et parfois dautres avantages biologiques comme la protection envers ses prédateurs.

HUÉSPED: Organismo en el cual vive el parásito, y a partir del cual recibe los productos necesarios por su metabolismo y a veces otras ventajas biológicas como la protección de sus predadores.

VERT: Organisme som en parasitt lever i eller på, og mottar nødvendige metabolske produkter fra. Og i noen tilfeller andre biologiske behov som vern mot predatorer.

Was this helpful?
Un organismo ospite in cui si sviluppano le fasi sessuali o finali nel ciclo vitale di un parassita.


DEFINITIVE HOST: A host organism in which the sexual or final stages in the life cycle of a parasite must develop.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός-ξενιστής, στον οποίο ένα παράσιτο διανύει το φυλετικό ή το τελικό στάδιο του κύκλου ζωής του.

ENDWIRT: Ein Wirtsorganismus, in dem sich die Sexual- oder Endstadien des Lebenszykluses eines Parasiten befinden.

HOTE DEFINITIF: Organisme hôte abritant les stades finaux ou sexués dun parasite.

HUÉSPED DEFINITIVO: Organismo huésped que alberga los estados finales o sexuales de un parásito.

SLUTTVERT : Vertsorganisme der det kjønnsmodne eller siste stadiene i livssyklusen til en parasitt må utvikles.

Was this helpful?
Lospite infestato dagli stadi dei giovanili di un parassita prima del passaggio allospite definitivo e nel quale avviene di frequente la riproduzione asessuale del parassita stesso; ospite secondario.


INTERMEDIATE HOST: The host occupied by juvenile stages of a parasite prior to the definitive host and in which asexual reproduction frequently occurs; secondary host.

ΔIΑΜΕΣΟΣ ΞΕΝIΣΤΗΣ: Ο ξενιστής στον οποίο ζουν τα νεαρά στάδια ενός παρασίτου πριν από τον τελικό ξενιστή (βλ. λήμμα) και εντός του οποίου συχνά συντελείται η αγενής αναπαραγωγή. Δευτερεύων ξενιστής.

ZWISCHENWIRT: Ein Wirt, bei dem die juvenilen Stadien von Parasiten auftreten, bevor sie den endgültigen Wirt befallen und in dem häufig eine asexuelle Reproduktion stattfindet; Zweitwirt.

HOTE INTERMEDIAIRE: Lhôte infesté par les stades juvéniles dune espèce parasite, avant linfestation de lhôte définitif; la reproduction asexuée du parasite est fréquente chez lhôte intermédiaire; lhôte secondaire.

HUÉSPED INTERMEDIARIO: Huésped infestado por los estados juveniles de una especie parásita, antes de la infestación del huésped definitivo; la reproducción asexuada del parásito es frecuente en el huésped intermediario; huésped secundario.

MELLOMVERT: Verten som de juvenile stadiene av parasitter lever i eller på, før de infiserer sluttverten. Parasitter har ofte ukjønnet formering i mellomverten.

Was this helpful?
Riferito all’osso o al tessuto osseo.


OSSEOUS: Refers to bone or bony tissue.

ΟΣΤΕΪΝΟΣ: Αναφέρεται σε οστά ή οστίτη ιστό.

KNÖCHERN: Bezieht sich auf Knochen oder Knochengewebe.

OSSEUX: Relatif aux os; qui a des os; poisson osseux.

ÓSEO: Relativo al hueso; que tiene huesos; pez óseo.

BENET: Henviser til bein eller beinvev.

Was this helpful?
Processo durante il quale una sostanza perde elettroni mentre un’altra (es. l’ossigeno) li guadagna. Processo durante il quale gli elettroni vengono persi da una sostanza e acquisiti da un’altra che viene ad essere ridotta e che prende il nome di agente ossidante.


OXIDATION: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form

ΟΞΕΙΔΩΣΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

OXIDAZION: Eine chemische Reaction bei Elektronen von einem Spender-Molekül auf einen Akzeptor-molekül übertragen werden. Der Elektronendonor und seine korrespondierende oxidierte Form werden als das Redox-Paar bezeichnet.

OXIDATION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

OXIDACIÓN: Proceso por el cual una sustancia pierde electrones y gana oxígeno. Proceso por el que una sustancia pierde electrones por una sustancia que es, a su vez reducida denominada agente oxidante.

OKSIDASJON: En prosess hvor et stoff (forbindelse, atomer eller ioner) mister elektroner og binder oksygen. Prosess hvor elektroner blir trukket fra et stoff til et annet stoff som selv blir redusert (oksidasjonsmiddelet).

Was this helpful?
Ossido di calcio (CaO); polvere bianca, caustica usata in acquacoltura come disinfettante. Può venir utilizzata per trattare le strutture di raccolta delle uova di ostrica.


CALCIUM OXIDE: Calcium oxide(CaO), a white caustic powder in fish culture used primarily as a disinfectant; may also be used to coat oyster spat collectors: quicklime.

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: (CaΟ). λευκή καυστική σκόνη χρησιμοποιούμενη κυρίως ως απολυμαντικό στις ιχθυοκαλλιέργειες. Χρησιμοποιείται επίσης γιά την επάλειψη των συλλεκτών γόνου στρειδιών.

KALZIUMOXID: Siehe BRANNTKALK.(Kalziumoxid (CaO); ein weißes, puderartiges Desinfektionsmittel, das in der Teichwirtschaft benutzt wird. Auch als Überzug für die Kollektoren von Austernbrut verwendet.).

OXYDE DE CALCIUM: Oxyde de calcium (CaO); poudre caustique employée principalement comme désinfectant des bassins délevage; aussi employée pour enduire les collecteurs dhuîtres.

ÓXIDO DE CALCIO: Óxido de calcio (CaO); polvo cáustico utilizado principalmente como desinfectante de las balsas de cultivo; utilizado también para recubrir los colectores de ostras.

KALSIUMOKSID: CaO3: Et hvit etsende pulver som brukes ved desinfeksjon i fiskeoppdrett. Kan også brukes for å ”coate” østersyngel-samlere.

Was this helpful?
Una reazione chimica nella quale avviene un trasferimento di elettroni da un donatore ad un accettore. Lèelemento o molecola che cede elettroni è ossidato/a, mentre l’elemento o molecola che li riceve viene ridotto/a. Il donatore di elettroni ed il suo corrispondente accettore sono detto “coppia-redox”.


OXIDATION REDUCTION: A chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

ΟΞΕΙΔΩΣΗ-ΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

OXIDAZION-REDUKTION: Eine chemische Reaction bei Elektronen von einem Spender-Molekül auf einen Akzeptor-molekül übertragen werden. Der Elektronendonor und seine korrespondierende oxidierte Form werden als das Redox-Paar bezeichnet.

OXIDATION REDUCTION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN: Reacción química en la cual los electrones son transferidos desde un donador a una molécula aceptora. El donador se oxida mientras que el aceptor se reduce. El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

OKSIDASJON REDUKSJON: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

Was this helpful?
Potenziale elettrochimico definito dalla proporzione tra sostanze ossidate e sostanze ridotte. Praticamente il potenziale redox è misurato rispetto ad un elettrodo di platino chiamato Eh. Se gli elettroni si spostano dalla soluzione all’elettrodo, le condizioni della soluzione sono dette riducenti e il potenziale (misurato in volt) esistente tra soluzione ed elettrodo è negativo. Le condizioni sono invece ossidanti quando gli elettroni passano dall’elettrodo alla soluzione instaurando un potenzi


OXIDATION-REDUCTION (REDOX) POTENTIAL: This potential of a solution is a measure of the proportion of oxidized to reduced substances. In practice, the redox potential is measured in respect of a platinum electrode and is called the Eh. If electrons flow from the solution to the electrode, reducing conditions are said to exist in the solution and the potential (measured in volts) existing between the electrode and the solution. Oxidizing conditions are said to exist in the solution when electrons flow from the electrode to the solutio

ΔΥΝΑΜIΚΟ ΟΞΕIΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ: Μέτρο της αναλογίας οξειδωμένων προς ανηγμένες ουσίες σε ένα διάλυμα. Στην πράξη, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό μετράται χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου και συμβολίζεται σαν Eh. Οταν παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων από το διάλυμα προς το ηλεκτρόδιο θεωρείται ότι επικρατούν αναγωγικές συνθήκες και το δυναμικό (μετρούμενο σε volt) μεταξύ ηλεκτροδίου και διαλύματος έχει αρνητικό πρόσημο. Οξειδωτικές συνθήκες θεωρείται ότι επικρατούν στο διάλυμα όταν τα ηλεκτρόνια ρέουν από το ηλεκτρόδιο πρ

OXIDATION-REDUKTIONS-(REDOX)POTENTIAL: Dieses Potential einer Lösung ist ein Maß für das Verhältnis von oxidierten und reduzierten Substanzen. In der Praxis wird das Redoxpotential mit Hilfe einer Platinelektrode gemessen, dieses wird Eh genannt. Wenn Elektronen von der Lösung zur Elektrode wandern, herrschen reduzierende Bedingungen in der Lösung und der gemessene Elektronenfluß, ausgedrückt in Volt, zeigt einen negativen Wert. Oxidierende Bedingungen herrschen, wenn in der Lösung die Elektonen von der Elektrode in die Lösung wander

POTENTIEL DOXYDO-REDUCTION (REDOX): Potentiel mesuré dans une solution qui représente la proportion des substances oxydées par rapport aux substances réduites. En pratique, le potentiel Redox est mesuré par lintermédiaire dune électrode en platine (Eh). Si des électrons passent de la solution à lélectrode, la solution est dite réductrice et le flux délectrons, mesuré en Volts, porte le signe négatif. Dans le cas inverse la solution est dite oxydative et le voltage porte le signe positif. Les conditions doxydation existent dans la

POTENCIAL REDOX: Potencial medido en una solución que representa la proporción de sustancias oxidadas con respecto a sustancias reducidas. En la práctica, el potencial Redox se mide mediante un electrodo de platino (Eh). Si los electrones pasan de la solución al electrodo, la solución es llamada reductora y el flujo de electrones, expresado en Voltios, lleva el signo negativo. En el caso inverso la solución se llama oxidante y el voltaje lleva el símbolo positivo. Las condiciones de oxidación existen en la soluc

OKSIDASJON-REDUKSJONS-(REDOKS-) POTENSIAL: Redokspotensialet for en løsning er et mål på forholdet mellom oksyderte og reduserte substanser. Måles med en platinaelektrode, kalt Eh. Dersom elektroner strømmer fra løsningen til elektroden er det reduserende forhold i løsningen, og spenningen i volt er negativ. Dersom elektroner strømmer fra elektroden til løsningen er det oksiderende forhold i løsningen, og spenningen i volt er positiv.

Was this helpful?
Trasformazione di un tessuto (di solito cartilagineo) in osso.


OSSIFICATION: Replacement of a tissue (usually cartilage) by bone.

ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ: Αντικατάσταση ενός ιστού (συνήθως χόνδρου) από οστούν.

VERKNÖCHERUNG: Die Umwandlung von Gewebe (gewöhnlich Knorpel) in Knochen.

OSSIFICATION: Conversion dun tissu (normalement cartilagineux) en os.

OSIFICACIÓN: Conversión de tejido (normalmente a partir del cartilaginoso) en hueso.

OSSIFIKASJON (BEINDANNELSE): Erstatning av et vev (vanligvis brusk) med bein.

Was this helpful?
Macchina progettata per ottimizzare il trasferimento ed il dissolvimento di ossigeno puro all’acqua.


OXYGENATOR: Device such as an airstone through which air or oxygen is injected to promote the diffusion of oxygen into water.

ΟΞΥΓΟΝΩΤΗΣ: Υλικό όπως μια αερόπετρα, δια του οποίου διοχετεύεται αέρας ή οξυγόνο για να ενισχυθεί η διάχυση του οξυγόνου στο νερό.

SAUERSTOFFANREICHERUNGSGERÄT: Eine Einrichtung (wie z.B. ein Lüfterstein) durch den Luft oder Sauerstoff eingeleitet wird, um die Diffusion von Sauerstoff in Wasser zu verbessern.

OXYGENATEUR: Dispositif tel quun diffuseur par lequel lair est injecté pour améliorer la diffusion de loxygène dans leau.

OXIGENADOR: Aireador: Dispositivo tal como un difusor, mediante el cual se inyecta aire para mejorar la difusión del oxígeno en el agua.

OKSYGENERINGSENHET: Enhet for å overføre oksygen til vann, f.eks. oksygeneringskjegle. Oksygen er kostbart så det er viktig at oksygenutbyttet (tilsatt oksygenmengde som blir igjen i vannet) blir høyest mulig.

Was this helpful?
(1) In acquacoltura: limmissione di ossigeno puro nellacqua per aumentarne o integrarne il quantitativo già presente. Il termine viene comunque spesso utilizzato impropriamente per descrivere l’aerazione dell’acqua (2) In fisiologia: il trasferimento dellossigeno agli eritrociti.


OXYGENATION: (1) In aquaculture: the input of pure oxygen into the culture medium to enhance or supplement its oxygen content; this promotes lower water exchange rates in the system. (2) In physiology: the oxygen transfer to blood cells (processes of uptake and release of haemoglobin bound oxygen).

ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια η εισαγωγή καθαρού οξυγόνου σε ένα μέσο καλλιέργειας ώστε να αυξηθεί η παροχή οξυγόνου με μικρούς ρυθμούς ανταλλαγής νερού στο σύστημα. (2) Στην φυσιολογία, η μεταφορά οξυγόνου στα αιμοκύτταρα (διαδικασίες πρόσληψης και απελευθέρωσης οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη)

SAUERSTOFFEINTRAG; OXYGENIERUNG: (1). In der Aquakultur der Eintrag von reinem Sauerstoff in das Kulturwasser zur Erhöhung des Sauerstoffangebots bei relativ niedrigem Wasseraustausch im Fischzuchtbecken. (2). In der Physiologie die Sauerstoffbindung des Blutes (die Prozesse der Aufnahme und Abgabe des Blutsauerstoffs).

OXYGÉNATION: (1) En aquaculture: technologie denrichissement en oxygène dissous dun milieu de culture permettant un faible renouvellement deau. (2) En physiologie: le processus de transfert de loxygène par le sang.

OXIGENACIÓN: (1) En acuicultura: tecnología de enriquecimiento en oxígeno disuelto de un medio de cultivo, lo que reduce la renovación de agua. (2) En fisiología: proceso de traspaso de oxígeno por la sangre.

OKSYGENERING: (1) I akvakultur: Tilsetting av rent oksygen (kjegler eller diffusorer) til vannet for å øke oksygeninnholdet. Dette tillater mindre vannforbruk. (2) I fysiologi: Oksygentransport til blodceller (prosessen der oksygen tas opp og settes fri av hemoglobin).

Was this helpful?
La quantità di ossigeno, O2, in soluzione nell’acqua. E’ influenzata dalla pressione e dalla temperatura ambiente.


DISSOLVED OXYGEN: The amount of oxygen, O2, in solution under existing atmospheric pressure and temperature.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ: Η ποσότητα του εν διαλύσει οξυγόνου, Ο2, υπό την κρατούσα ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία.

GELÖSTER SAUERSTOFF: Der Gehalt an Sauerstoff, O2, in Lösung unter bestehendem atmosphärischen Druck und bestehenderTemperatur.

OXYGENE DISSOUS: La quantité doxygène, O2, en solution à température et pression atmosphérique ambiantes.

OXÍGENO DISUELTO: Cantidad de oxígeno, O2, en solución a temperatura y presión atmosférica ambientales.

LØST OKSYGEN: Mengden oksygen, O2 , som er løst ved eksisterende atmosfærisk trykk og temperatur.

Was this helpful?
La quantità di ossigeno utilizzata (O2 mg/kg/ora) dagli organismi di un lotto di allevamento. Il consumo di ossigeno è determinato dalla specie ittica, dalla taglia media degli individui e dalla temperatura dellacqua. Il consumo aumenta con lattività alimentare/natatoria e in presenza di un profilo idroqualitativo scadente (p.e. alte concentrazioni di ammoniaca).


OXYGEN CONSUMPTION: The rate of use of oxygen (O2 mg/kg/hr) by the culture organisms in a holding unit. The oxygen consumption is essentially determined by the fish species, size and water temperature. Oxygen consumption increases with feeding/swimming activity and poor water quality conditions (for example, high ammonia levels).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ: Ο ρυθμός με τον οποίο προσλαμβάνεται το οξυγόνο (Ο2 mg/κg/hr) από τους καλλιεργούμενους οργανισμούς σε μία μονάδα. Η κατανάλωση οξυγόνου καθορίζεται βασικά από το είδος των ψαριών, το μέγεθος και την θερμοκρασία του νερού. Η κατανάλωση οξυγόνου αυξάνεται με την διατροφική/κολυμβητική δραστηριότητα και την χειροτέρευση της ποιότητας του νερού (π.χ. υψηλά επίπεδα αμμωνίας).

SAUERSTOFFVERBRAUCH: Der Begriff beschreibt die Aufnahme von Sauerstoff (Volumen oder Gewicht pro Körpergewicht und Zeiteinheit): Oftmals ausgedrückt als mg O2/kg/h. Der Sauerstoffverbrauch wird vorwiegend durch die Art, ihre Größe und die Wassertemperatur bestimmt. Der Sauerstoffverbrauch nimmt auch bei Fütterung und während des Schwimmens zu. Gleiches gilt bei schlechter Wasserqualität (z.B. niedriger Sauerstoff- und/oder hoher Ammoniumgehalt). Die Sauerstoffverbrauchsraten für den Grundstoffwechsel ze

CONSOMMATION DOXYGENE: Le taux dutilisation doxygène (O2 mg/Kg/hr) des organismes cultivés dans un système délevage. Le taux de consommation est fonction de lespèce cultivée, sa taiile et la température de leau. Il augmente en fonction des activités alimentaires et natatoires ainsi quavec la mauvaise qualité de leau (fort taux dammoniaque par exemple).

CONSUMO DE OXÍGENO: Tasa de utilización de oxígeno (O2 mg/Kg/hr) de organismos cultivados en un sistema de cultivo. La tasa de consumo varia según la especie cultivada, su talla y la temperatura del agua. Aumenta en función de las actividades alimentarias así como la calidad del agua (fuerte tasa de amoniaco por ejemplo).

OKSYGENFORBRUK: Forbruk av oksygen (O2 mg/kg/time) hos en organisme, målt i et respirasjonskammer. Oksygenforbruk hos fisk er avhengig av art, størrelse og vanntemperatur. Øker ved fôring/svømming og dårlig vannkvalitet (f.eks., mye ammoniakk).

Was this helpful?
Effetto cumulativo di un deficit di ossigeno sopportato da un organismo, da un suo organo o tessuto. E rappresentato dallaccumulo dei prodotti finali del metabolismo anaerobico. Il debito di ossigeno è recuperato quando il suo normale consumo viene ristabilito. Stato caratterizzato da un momentaneo aumento del consumo di ossigeno, che corrisponde allossidazione dei prodotti finali dellattività anaerobica. Un debito di ossigeno si può verificare quando organismi acquatici si trovano in condizioni


OXYGEN DEBT: The cumulative effect of an oxygen deficit endured by an organism or a tissue or organ of that organism. This is represented by the accumulation of anaerobic end-product metabolites. The oxygen debt is redressed when a normal oxygen supply is restored. This is observed as a momentary increase in normal oxygen consumption and corresponds to the oxidation of the accumulated anaerobic end products. An oxygen debt may be incurred when aquatic organisms are subjected to environmental hypoxia or durin

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Η συσσωρευτική επίπτωση της ανεπάρκειας οξυγόνου που υφίσταται ένας οργανισμός, ή ιστός ή όργανο. Χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση μεταβολιτών που αποτελούν τελικά προϊόντα αναερόβιας αναπνοής. Το έλλειμμα οξυγόνου επανορθώνεται όταν αποκατασταθεί ή κανονική παροχή οξυγόνου. Η αποκατάσταση συνοδεύεται από στιγμιαία αύξηση της κανονικής κατανάλωσης οξυγόνου που οφείλεται στην οξείδωση των συσσωρευμένων αναερόβιων τελικών προϊόντων. Το έλλειμμα οξυγόνου παρατηρείται όταν υδρόβιοι οργανισμοί ε

SAUERSTOFFMANGEL (-SCHULD): Der kumulative Effekt eines Sauerstoffdefizites, das von einem Organismus oder von Geweben oder Organen dieses Organismus überstanden wird. Dies drückt sich durch die Anreicherung von Endprodukten des anaeroben Stoffwechsels aus. Das Sauerstoffdefizit wird wieder abgebaut, wenn normale Sauerstoffspannungen auftreten. Die Erholung drückt sich durch einen kurzfristig erhöhten Sauerstoffverbrauch und der dazugehörigen vermehrten Anreicherung (oder Ausscheidung) anaerober Stoffwechselendprodukte aus

DETTE EN OXYGιNE: Les effets cumulés dun déficit en oxygène subi par un organisme, un tissu ou un organe. Il est caractérisé par laccumulation de métabolites anacrobies en fin de production. La dette en oxygène est compensée quand un approvisionnement normal en oxygène est fourni. Une dette en oxygène peut être provoquée quand les organismes aquatiques sont sujets à une hypoxie environnementale ou pendant des reprises dactivités intenses.

DEUDA DE OXÍGENO: Los efectos acumulados de una carencia de oxígeno sufrido por un organismo, un tejido o órgano. Se caracteriza por la acumulación de metabolitos anaeróbicos al final de la producción. La deuda de oxígeno se ve compensada después de un suministro normal de oxígeno.

OKSYGENGJELD: Den kumulative effekten av oksygenmangel i en organisme eller et vev/organ i organismen. Dette fører til opphoping av sluttprodukter fra anaerob (uten oksygen) metabolisme (f.eks. melkesyre). Oksygengjelden erstattes når normale oksygennivåer opprettes. Dette er synlig som en momentant økning i normalt oksygenforbruk, grunnet oksidering av de akkumulerte aerobe sluttproduktene. Hos akvatiske organismer kan det oppstå oksygengjeld ved surstoffmangel i miljøet eller under intens aktivitet. Jfr. ok

Was this helpful?
Differenza tra una bassa concentrazione di ossigeno misurata e la sua concentrazione, nelle medesime condizioni, al 100% di saturazione.


OXYGEN DEFICIT: The difference between an observed low oxygen concentration and the amount that would be present at 100 % saturation.

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑ: Η διαφορά μεταξύ των παρατηρούμενων συγκεντρώσεων οξυγόνου και της ποσότητας που αντιστοιχεί σε κορεσμό 100%.

SAUERSTOFFMANGEL: Der Unterschied zwischen einer beobachteten niedrigen Sauerstoffkonzentration und derjenigen gelösten Menge, die bei 100% Sättigung auftreten würde.

DEFICIT EN OXYGENE: Ecart entre le taux faible doxygène observé et celui présent à 100% de saturation.

DÉFICIT EN OXÍGENO: Diferencia entre el insuficiente contenido de oxígeno observado y el alto contenido presente condiciones del 100% de saturación.

OKSYGENMANGEL: Differansen mellom en observert lav oksygenkonsentrasjon og konsentrasjonen ved 100% metning.

Was this helpful?
Concentrazione di ossigeno necessaria per la vita e lo sviluppo di un organismo.


OXYGEN REQUIREMENT: The amount of oxygen which is necessary for life and for the optimal development of an organism.

ΑΠΑIΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ: Η ποσότητα διαλελυμένου στο νερό οξυγόνου που είναι απαραίτητη γιά την επιβιώνει και γιά την άριστη ανάπτυξη ενός οργανισμού.

SAUERSTOFFBEDARF: Die Menge an im Medium gelösten Sauerstoff, die für das Leben und die optimale Entwicklung eines Organismus nötig ist.

BESOIN EN OXYGENE: Quantité doxygène dissous nécessaire à la vie et au développement optimal dun organisme.

DEMANDA DE OXÍGENO: Cuantidad de oxígeno necesaria para la vida y el desarrollo óptimo de un organismo.

OKSYGENBEHOV: Mengden oksygen som er nødvendig for liv og optimal utvikling hos en organisme.

Was this helpful?
Antibiotico, appartenente alla classe delle tetracicline, prodotto da Streptomyces rimosus, efficace contro molti batteri patogeni nei pesci. Il suo impiego in acquacoltura è regolamentato.


OXYTETRACYCLINE (Terramycin): One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ (Τεραμυκίνη): Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.

OXYTETRACYCLIN (Terramycin): Eines der tetrazyklinen Antibiotika, die von Streptomyces rimosus produziert werden und gegen ein breites Spektrum bakteriologischer Fischkrankheiten wirksam sind.

OXYTETRACYCLINE(TERRAMYCINE): Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

OXITETRACICLINA (Terramicina): Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.

OKSYTETRACYKLIN (Terramycin): Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.

Was this helpful?
Superordine degli Euteleostei. Si stimano oltre 6000 specie, rappresentano la più ampia categoria sistematica di pesci d’acqua dolce con numerosi gruppi di specie aventi una maggiore importanza nell’acquacoltura, includendo i Cypriniformes (famiglia: Cyprinidae (vedi), Homalopteridae, Catostomidae, Cobitidae), Characiformes (circa 1400 specie: famiglie Characidae, Hepsetidae e Lebiasinidae; molti membri di queste famiglie sono ben conosciuti e allevati come pesci d’acquario) e i Siluriformes (ci


OSTARIAPHYSI: A Supraorder of the Infradivision Euteleostei. With an estimated 6000 species or more they provide the largest systematic category of freshwater fishes with numerous species groups of highest importance to aquaculture, including the Cypriniformes (families: Cyprinidae, Homalopteridae, Catostomidae, Cobitidae), Characiformes (about 1400 species: families Characidae, Hepsetidae and Lebiasinidae; many members of these families are well-known and cultured aquarium fishes) and the Siluriformes (abou

OSTARIAPHYSI: Υπερτάξη της υποδιαίρεσης Euteleostei. Η μεγαλύτερη ομάδα ψαριών του γλυκού νερού με πάνω από 6000 είδη από τα οποία πολλά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στις υδατοκαλλιέργειες. Ανάμεσά τους τα Cypriniformes (οικογένειες: Cyprinidae (βλ.λ.), Homalopteridae, Catostomidae, Cobitidae), τα Characiformes (περίπου 1400 είδη, οικογένειες: Characidae, Hepsetidae και Lebiasinidae, εκ των οποίων πολλοί αντιπρόσωποι χρησιμοποιούνται στα ενυδρεία) και τα Siluriformes (περίπου 2000 είδη, οικογένειες: Siluridae (

OSTARIAPHYSI: Eine Unterordnung der Ifradivision Euteleostei, die geschätzt etwa 6000 Arten umfaßt. Sie bilden die größte systematische Kategorie der Süßwasserfische, von denen vielen Artengruppierungen hohe Bedeutung in der Aquakultur haben. Hierzu gehören die Cypriniformes (Familien Cyprinidae, Homalopteridae, Catostomdae, Cobitidae), Characiformes (etwa 1400 Arten: Familien Characidae, Hepsetidae und Lebiastinidae; viele Arten dieser Familien sind gut bekannt und werden in der Aquaristik kultiviert), und d

OSTARIAPHYSI: Supraordre de l’infra division des téléostéens. Avec plus de 6000 espèces, constitue le plus grand groupe taxonomique de poissons d’eau douce, avec de nombreuses espèces très importantes en aquaculture, dont les cypriniformes (familles cyprinidés, homalopterdés, catostomidés, cobitidés), characiformes (environ 1400 espèces : familles characidés, hepsetidés et lebiasinidés : beaucoup d’espèces d’aquariophilies), siluriformes (environ 200 espèces, familles siluridés, ictaluridés, bagridés : beauco

OSTARIOFISIOS: Superorden de la infradivisión Euteleósteos. Se estima en unas 6000 especies y suponen la categoría sistemática más amplia de peces dulceacuícolas incluyendo muchas especies de interés acuícola como Cipriniformes (familias Ciprínodos, Homalopteridios, Catostomideos, Cobitideos); Caraciformes (1400 especies de las familias Carácidos, Hepsetídeos y Lebiasinídeos; muchos miembros de estas familias son bien conocidos y cultivados en acuarios) y los Siluriformes (unas 2000 especies de las familias Si

OSTARIOPHYSI: Superorden i infraklassen Euteleostei. Med et estimat på 6000 arter eller mer står den for den største systematiske kategorien av ferskvannsfisk. Mange artsgrupper er av stor betydning for akvakultur, inklusivt Cypriniformes (familier: Cyprinidae, Homalopteridae, Catostomidae og Cobitidae), Characiformes (omtrent 1400 arter; familier: Characidae, Hepsetidae og Lebiasinidae; mange medlemmer av disse familiene er velkjente akvariefisker) og Siluriformes (omtrent 2000 arter; familier: Siluridae, Ic

Was this helpful?
Baie protette con buon livello di ricambio d’acqua, frequenti in Scandinavia, possono essere predisposte e utilizzate per la produzione di ostriche.


OSTERPOLL: Sheltered bays with good water exchange rates, mainly found in Scandinavia, capable of being adapted and used for oyster production.

OSTERPOLL: Προφυλαγμένοι κόλποι με καλό ρυθμό ανανέωσης νερού, που βρίσκονται κυρίως στην Σκανδιναβία και είναι κατάλληλοι για στρειδοκαλλιέργεια.

OSTERPOLL: Geschützte Bucht mit gutem Wasseraustausch, die für die Austernproduktion benutzt wird. Der Begriff wird vor allem in Skandinavien benutzt.

OSTERPOLL: Baies abritées à bon renouvellement deau, principalement situées en Scandinavie et susceptibles dêtre utilisées pour lostréiculture.

OSTERPOLL: Bahías abrigadas con buena renovación de agua, situadas normalmente en Escandinavia y susceptibles de ser utilizadas en el cultivo de ostras.

ØSTERSPOLL: Beskyttede bassenger med god vannutskifting, hovedsakelig funnet i Skandinavia. Kan tilpasset og brukes til oppdrett av østers.

Was this helpful?
Nome della specie dell’ostrica piatta europea.


OSTREA EDULIS: The species name of the European Flat Oyster, a member of the family Ostreidae of bivalve molluscs, having an irregular shell with single adductor muscle, a small foot, and no siphon, occurring in the lower intertidal and farmed in temperate waters of Western Europe. Stocks have been severely affected by the parasite Bonamia Ostrea.

OSTREA EDULIS: Το όνομα του είδους του Ευρωπαϊκού επίπεδου στρειδιού (βλ.λ.).

OSTREA EDULIS: Der Artname für die Europäische Auster.

OSTREA EDULIS: Huître plate Européenne.

OSTREA EDULIS: Nombre específico de la ostra plana europea.

OSTREA EDULIS: Det latinske navnet på europeisk flatøsters.

Was this helpful?
Termine comune usato per i membri della famiglia Ostreidae, con oltre 100 specie appartenenti a diversi generi, specialmente Ostrea e Crassostrea.


OYSTER: The colloquial term used for members of the family Ostreidae, with over 100 species in several genera, especially Ostrea and Crassostrea.

ΣΤΡΕΙΔΙ: Κοινό όνομα των ατόμων της οικογένειας Ostreidae, η οποία περιέχει πάνω από 100 είδη τα οποία κατανέμονται σε διάφορα γένη μεταξύ των οποίων το γένος Ostrea και Crassostrea. Βλέπε, ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΕΙΔΙ

AUSTER: In der Umgangssprache ein allgemeiner Begriff für Arten der Familie Ostreidae, die mit über 100 Arten in mehreren Gattungen vertreten sind, speziell die Gattungen Ostrea und Crassostrea.

OYSTER: Nom d’usage courant décrivant les membres de la famille ostréidés qui renferme plus de 100 espèces dont les espèces des genres Ostrea et Crassostrea.

OSTRA: Nombre común que denomina los miembros de la familia Ostreidos con unas 100 especies de diferentes géneros, especialmente los Ostrea y Crassostrea.

ØSTERS: Betegnelse i dagligtalen på medlemmer i familien Ostreidae, med over 100 arter i flere slekter, særlig Ostrea og Crassostrea. Jfr. rundøsters og europeisk flatøsters.

Was this helpful?
Il nome comune di Ostrea edulis, un componente della famiglia delle Ostreidae, molluschi bivalvi, ha una conchiglia irregolare con un singolo muscolo adduttore, un piccolo piede, e non possiede il sifone, si trova sotto la fascia intertidale ed è allevata nelle acque marine e salmastre temperate dellEuropa occidentale. Gli stock sono stati gravemente colpiti dal parassita Bonamia.


EUROPEAN FLAT OYSTER: The common name for Ostrea edulis, a member of the family Ostreidae of bivalve molluscs, having an irregular shell with single adductor muscle, a small foot, and no siphon, occurring in the lower intertidal and farmed in temperate waters of Western Europe. Stocks have been severely affected by the parasite Bonamia Ostrea.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΤΡΕΙΔΙ: Η κοινή ονομασία του δίθυρου μαλακίου Ostrea edulis, το οποίο ανήκει στην οικογένεια Ostreidae. Χαρακτηριστικά του είδους είναι το ακανόνιστο κέλυφος, η ύπαρξη ενός μόνο προσαγωγού μυός, το μικρό μέγεθος του πόδα και η απουσία σιφωBonamia ostrea. Συνδ.

EUROPÄISCHE AUSTER: Der Vulgärname für Ostrea edulis, eine Art der Familie Ostreidae der bivalven Mollusken. Diese Auster hat eine irreguläre Schale mit einem einzigen Adduktormuskel, einen kleinen Fuß und keinen Siphon, kommt in der unteren Gezeitenzone vor und wird in der temperierten Zone des westlichen Europa kultiviert. Die Bestände sind erheblich durch den eingeschleppten Parasiten Bonamia ostreae beinträchtigt.

HUITRE PLATE EUROPÉENNE: Nom courant d’Ostréa edulis, un mollusque bivalve de la famille Ostréidés. Cette huître possède une coquille de forme irrégulière, un seul muscle adducteur, un petit pied et est dépourvue de siphons. Se rencontre en bas de la zone découverte par les marées. Elle est élevée dans les eaux tempérées de l’Europe de l’Ouest. Les stocks ont été sévèrement touchés par le parasiteBonamia ostrea.

OSTRA PLANA EUROPEA: Nombre común de la Ostrea edulis, miembro de la familia Ostreidae de moluscos bivalvos con una concha irregular y un músculo abductor simple y sin sifón. Se encuentra durante las bajas mareas en aguas templadas de Europa occidental. Los stocks son afectados severamente por el parásito Bonamia.

EUROPEISK FLATØSTERS (VANLIG ØSTERS): Navn på muslingen Ostrea edulis (familie Ostreidae). Den har et uregelmessig skall med enkel lukkemuskel, en liten fot og ingen sifon. Forekommer i den lavere tidevannssonen og oppdrettes i temperert sjøvann i Vest-Europa. Stammer har blitt alvorlig rammet av parasitten Bonamia.

Was this helpful?
Ostriche appartenenti al genere Crassostrea (Crassostrea angulata). Queste ostriche colonizzano una più vasta varietà di condizioni ecologiche rispetto alle ostriche piatte e crescono meglio in aree con bassa salinità, libere da alcuni dei più comuni predatori e parassiti. Richiedono temperature più alte delle ostriche piatte per la deposizione (più di 200C).


CUPPED OYSTER (Crassostrea ): Oysters belonging to the Crassostrea genus. These inhabit a wider range of ecological conditions than flat oysters, and can grow well in areas of lower salinities, free from some of the most common predators and parasites. Cupped oysters require higher temperatures (more than 200C) to spawn, than do flat oysters.

ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ (Crassostrea): Στρείδια που ανήκουν στο γένος Crassostrea. Εξαπλώνονται σε ένα μεγαλύτερο εύρος οικολογικών συνθηκών από το επίπεδο στρείδι και αναπτύσσονται καλά σε περιοχές με μικρότερες αλατότητες. Τα στρείδια αυτά απαιτούν μεγαλύτερες θερμοκρασίες (> 200C για γαμετοτοκία) από τα επίπεδα στρείδια. Δεν προσβάλλονται από τους κοινούς θηρευτές και παράσιτα.

PAZISCHE AUSTER (Crassostrea): Der Begriff CUPPED OYSTER wird vielfach aus dem Englischen übernommen, da dieser Begriff auch andere Austern einschließen kann, die der Gattung Crassostrea angehören. Diese kommen unter Bedingungen vor, die sehr verschieden von denen der europäischen Austern sind, wobei sie bei niedrigeren Salzgehalten noch gut wachsen und weitgehend frei von den gewöhnlichen Räubern und Parasiten sind. Crassostrea- Arten benötigen höhere Temperaturen zum Laichen ( über 200C) als die gewöhnliche Auste

HUITRE CREUSE (Crassostrea ): Huîtres appartenant au genre Crassostrea. Les huîtres creuses démontrent certains avantages par rapport aux huîtres plates du genre Ostrea : elles possèdent une étendue écologique plus importante, elles se développent dans des conditions de faible salinité et elles sont résistantes à la plupart des prédateurs et parasites communs. La libération des gamètes, par contre, a lieu à des températures plus élevées (>200C), la reproduction naturelle de ce genre na donc pas lieu dans certaines

OSTRA HUECA (Crassostrea): Ostras que pertenecen a la familia Crassostrea. Las ostras huecas muestran ciertas ventajas respecto a las ostras planas del generoOstrea, poseen una extensión ecológica más importante, se desarrollan en condiciones de baja salinidad y son resistentes a la mayoría de predadores y parásitos comunes. La liberación de los gametos tiene lugar a temperaturas más elevadas (> 200C); por consiguiente la reproducción natural de este género no tiene lugar en ciertas áreas de cultivo.

RUNDØSTERS (Crassostrea): Østers som hører til Crassostrea-slekten. Disse er mer robuste enn flatøsters, og kan vokse tilfredsstillende i områder med lav saltholdighet fri for noen av de vanligste predatorene og parasittene. Rundøsters krever høyere temperatur (over 200C) for å gyte enn flatøsters.

Was this helpful?
Tre strutture calcificate presenti nell’orecchio interno. Gli anelli di accrescimento concentrici dell’otolito più grande, contenuto nel sacculo, vengono utilizzati per la determinazione dell’età di un pesce cresciuto in acque temperate.


OTOLITHS: Three calcified structures within the inner ear. The concentric growth rings of the largest otolith in the sacculus are often used to estimate the age of the fish, in temperate waters.

ΩΤΟΛΙΘΟΙ: Τρία αποτιτανωμένα σωματίδια στο έσω ους. Οι συγκεντρικοί αυξητικοί δακτύλιοι του μεγαλύτερου ωτόλιθου στο ασκίδιο συχνά χρησιμοποιούνται γιά την εκτίμηση της ηλικίας του ψαριού στην εύκρατη ζώνη.

OTOLITH: Alle drei verkalkten Strukturen im Innenohr (Utriculus, Sacculus, und Lagena). Die konzentrischen Wachstumsringe des größten Otolithen im Sacculus werden oftmals gezählt, um das Alter der Fische gemäßigter Breiten zu bestimmen.

OTOLITHES: Trois structures calcifiées dans lutricule, saccule et lagéna de loreille interne. Les stries concentriques de la plus grande de ces otolithes, dans la saccule, sont parfois utilisées afin de déterminer lâge dun poisson.

OTOLITOS: Tres estructuras calcificadas en el utrículo, sáculo y lagena del oído interno. Los anillos concéntricos del más grande de estos otolitos (sáculo) son a veces utilizados para determinar la edad de un pez.

OTOLITTER: Ørestener, tre kalkstrukturer (Utriculus, Sacculus og Lagena) i det indre øret. Ligger over grupper av sanseceller. Brukes for registrering av likevekt. Vekstringer på Sacculus (størst) brukes ofte til å aldersbestemme fisk.

Was this helpful?
Organo sessuale interno che produce l’uovo o le uova in un organismo di sesso femminile.


OVARY: The sex organ which produces the egg or eggs in a female organism.

ΩΟΘΗΚΗ: Το φυλετικό όργανο που παράγει αυγό ή αυγά σε έναν θηλυκό οργανισμό.

OVARIUM: Gewebe oder Organ, in dem die Eizellen gebildet werden; Eierstock.

OVAIRE: Organe sexuel qui produit les ovules ou les oeufs dans un organisme femelle.

OVARIO: Órgano sexual que produce óvulos o huevos en un organismo femenino.

OVARIUM: Eggstokk, hunnlig kjonnskjertel.

Was this helpful?
Dotto che collega l’ovario al poro genitale da dove vengono espulse le uova mature.


OVIDUCT: A tube leading from the ovary to the exterior via which the mature ova are expelled.

ΩΑΓΩΓΟΣ: Σωλήνας που οδηγεί από την ωοθήκη στο εξωτερικό του σώματος, μέσω του οποίου αποβάλλονται τα ώριμα αυγά.

OVIDUKT: Die Verbindung vom Ovar nach außen; Eileiter.

OVIDUCTE: Conduit reliant lovaire à lextérieur par lequel loeuf mature est expulsé.

OVIDUCTO: Conducto que liga el ovario con el exterior y por el cual se expulsan los huevos.

OVIDUKT (EGGLEDER): Kanal som leder fra ovarium til utsiden, som de modne eggene skilles ut gjennom.

Was this helpful?
Animale che depone le uova invece di partorire direttamente la prole.


OVIPAROUS: Animals which lay eggs rather than give birth to live young.

ΩΟΤΟΚΟΣ: Ζώα που γεννούν αυγά μάλλον παρά ζωντανά μικρά. Πρβλ. Ζωοτόκος.

OVIPAR: Eierlegend; Fische oder andere Wirbeltiere, die Eier legen. Das Ei wird während oder nach der Ablage befruchtet.

OVIPARE: Se dit des organismes qui pondent des oeufs.

OVÍPARO: Dícese de organismos que depositan huevos.

OVIPARE (EGGLEGGENDE): Dyr som legger egg isteden for å føde levende unger. Jfr. vivipare (levendefødende).

Was this helpful?
Animale in cui le uova prodotte, sono fecondate all’interno del corpo e possono essere emesse anche prima della schiusa, come nel pescecane.


OVOVIVIPAROUS: Producing eggs that are fertilized inside the body, though expulsion may occur prior to hatching, as in dogfish.

ΩΟΖΩΟΤΟΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία γονιμοποιούνται εντός του σώματος, αλλά η απελευθέρωσή τους πραγματοποιείται μετά την εκκόλαψη (π.χ. σκυλόψαρο)

OVOVIVIPAR: Die Eier werden zwar im Inneren des Körpers befruchtet, können - müssen aber nicht - vor dem Schlupf abgelegt werden. Kommt z. B. bei Haien, Rochen und Lebendgebärenden Zahnkarpfen (Poeciliidae) vor.

OVOVIVIPARE: Se dit des animaux qui produisent des oeufs fécondés dans le corps. Ces oeufs peuvent éclore avant lexpulsion, par exemple la roussette.

OVOVIVÍPARO: Dícese de animales que producen huevos fecundados en el cuerpo. Estos huevos pueden eclosionar antes de la expulsión; por ejemplo, el cazón.

OVOVIVIPARE: Produserer egg som befruktes inni kroppen, eggende kan støtes ut før klekking (f.eks. rødhai).

Was this helpful?
Espulsione di un uovo maturo dal tessuto circostante (follicolo).


OVULATION: The expulsion of a mature egg out of the surrounding tissue, the follicle.

ΩΟΡΡΗΞΙΑ: Η αποκόλληση ενός ώριμου αυγού από τον περιβάλλοντα ιστό, το ωοθυλάκιο.

OVULATION: (Follikelsprung); Das Ausstoßen eines reifen befruchtungsfähigen Eies; z.B. bei weibl. Säugern aus dem Graafschen Follikel des Eierstocks.

OVULATION: Expulsion dun oeuf mature hors du tissu qui lentoure (la follicule).

OVULACIÓN: Expulsión de huevo maduro fuera del tejido que lo rodea (Folículo).

OVULERING: Utstøtning av modne egg fra det omgivende vevet, follikelen.

Was this helpful?
Apparato che produce ozono e altri radicali attraverso scariche elettriche, partendo da aria o miscele di ossigeno. Gli ozonizzatori producono per lo più radicali liberi, quindi nei processi di ozonizzazione sono maggiormente coinvolti i radicali ossidanti piuttosto che lozono puro.


OZONIZER: An apparatus that produces ozone and other radicals from oxygen or air in an electrical discharge. Ozonizers normally produce a number of intermediary oxygenation stages of ozone and other radicals so that ozonation includes in principle the treatment of media with total radical oxidants rather than with O3 alone.

ΟΖΟΝΙΣΤΗΣ: Συσκευή η οποία μετατρέπει με τη βοήθεια ηλεκτρικών εκκενώσεων το οξυγόνο (ή τον αέρα σε όζον. Η παραγωγή όζοντος συνοδεύεται από την παραγωγή ελεύθερων ριζών. Η οζόνωση ενός μέσου βασίζεται κυρίως στις αντιδράσεις αυτών των οξειδωτικών ριζών παρά στην δράση του καθαρού όζοντος

OZONISATOR: Ein Apparat, der Ozon und andere Radikale aus Sauerstoff oder Luft durch elektrische Entladungen produziert. Ozonisatoren produzieren gewöhnlich eine Anzahl intermediärer Sauerstoffstadien des Ozons und anderer Radikale, so daß die Ozonisierung im Prinzip eine Behandlung mit verschiedenen radikalen Oxidanten ist und nicht nur mit O3 allein.

OZONISEUR: Générateur dozone et de radicaux libres à partir doxygène ou dair par lintermédiaire dune décharge électrique. Les ozoniseurs produisent normalement un nombre de stades doxygénation intermédiaires dans la production dozone et dautres radicaux libres de telle façon que leau soit traitée par des radicaux oxydants plutôt que par lO3 seul.

OZONIZADOR: Generador de ozono y de radicales libres a partir de oxígeno o de aire con descarga eléctrica. Los ozonizadores producen normalmente un número de estados de oxigenación intermediarios en la producción de ozono y de otros radicales libres, de tal manera que el agua esté tratada por radicales oxidantes que por el O3 solo.

OZONGENERATOR: Apparat som produserer ozon og andre radikaler fra oksygen eller luft i et elektrisk felt. Ozongeneratorer produserer vanligvis flere mellomliggende oksigeneringssteg av ozon og andre radikaler, derfor inkluderer ozonbehandling i prinsippet behandling av medium med flere radikaloksidanter snarere enn med O3 alene.

Was this helpful?
Processo attraverso il quale una sostanza, un fluido o un gas è trattato con lozono. In acquacoltura lozonizzazione è utilizzata per degradare le sostanze organiche dissolte in acqua o per leliminazione di batteri patogeni eventualmente presenti nelle acque di allevamento. E anche utilizzato nel processo di potabilizzazione dellacqua per rimuoverne sapore o odore.


OZONATION: A process by which a substance, fluid or gas is treated with ozone. In aquaculture ozonation is usually employed to degrade organic substances which are dissolved in water and/or to disinfect water from target pathogens. It is also used to sterilize aquatic media, to remove taste and odour from drinking water.

ΟΖΟΝΩΣΗ: Διαδικασία κατά την οποία μία υγρή ή αέρια ουσία υφίσταται κατεργασία με όζον. Στην υδατοκαλλιέργεια, η οζόνωση χρησιμοποιείται συνήθως γιά την διάσπαση οργανικών ουσιών που είναι διαλελυμένες στο νερό και/η γιά την αποστείρωση νερού από ορισμένα παθογόνα. Χρησιμοποιείται ακόμη για αποστείρωση υδατικών μέσων και την απάλειψη της γεύσης και της οσμής από το πόσιμο νερό.

OZONISIERUNG: Ein Prozeß, bei dem eine Substanz, eine Flüssigkeit oder ein Gas mit Ozon behandelt wird. In der Aquakultur wird Ozon gewöhnlich dazu benutzt, um organische Verbindungen, die im Wasser gelöst sind, abzubauen und zu desinfizieren. Der Vorgang wird auch benutzt, um Wasser und andere Medien zu sterilisieren und um Geruchs- und Geschmacksstoffe aus Trinkwasser zu entfernen.

OZONISATION: Procédé par lequel une substance fluide est traitée par lozone. En aquaculture lozonisation est couramment employée pour dégrader les substances organiques dissoutes dans leau, et la désinfecter par rapport à certains agents pathogènes cibles. Utilisé également afin de stériliser les milieux aquatiques et pour enlever goût et odeur à leau potable.

OZONIZACIÓN: Procedimiento por el cual una sustancia fluida es tratada por ozono. En acuicultura la ozonización es corrientemente utilizada para degradar las sustancias orgánicas disueltas en agua, y desinfectarla de ciertos agentes patógenos. Utilizada también para esterilizar los medios acuáticos y para quitarle el sabor y el color al agua potable.

OZONERING: Prosess der en substans, væske eller gass blir behandlet med ozon. I akvakultur brukes ozonbehandling for å bryte ned organiske substanser som er løst i vannet og/eller for å desinfisere vann for sykdomsfremkallende organismer. Brukes også for sterilisere akvatiske medier, og for å fjerne smak og lukt fra drikkevann.

Was this helpful?
Stato allotropico dellossigeno. La molecola dellozono contiene tre atomi di ossigeno (P.M. 48 g/mole). Lozono è una delle 4 molecole con il maggior potere ossidante conosciuto (solo F2 , F2O e O• sono più efficaci); la reazione coinvolta nellossidazione è la seguente: 3 O2 + O•. Dove viene liberata una molecola di ossigeno e un radicale libero con elevato potere ossidante. In una soluzione acquosa la trasformazione della molecola di ozono av


OZONE: A specific molecular (allotropic) state of oxygen. The ozone molecule contains three oxygen (molecular weight of 48.00 grams per mole). Ozone is the fourth most powerful oxidizing agent known (only F2, F2O, and O• are better) and is thought to have a mechanism of oxidation related to the following reaction: O3 -> O2 + O•, where nascent oxygen produces a high-energy oxidation via free radical reaction. The decomposition of ozone in aqueous sol

ΟΖΟΝ: Ειδική μοριακή (αλλοτροπ2, F2Ο και ΟΞ) και θεωρείται ότι ο οξειδωτικός μηχανισμός του σχετίζεται με την αντίδραση: Ο3 -> Ο2 + Ο, όπου η υψηλή οξειδωτική δράση του οξυγόνου "εν τω γενάσθαι" οφείλεται σε αντιδράσεις ελευθέρων ριζών. Η διάσπαση του όζοντος σε υδατικά διαλύματα οδηγά στην παραγωγή βραχύβιων ελεύθερων ριζών. Η ταχύτητα της διάσπασης εξαρτάται από την σύνθεση και τις ιδιότητες του διαλύματος, την περιεκτικότητά του σε οργανικές ενώσεις, το p

OZON: Ozon ist eine bestimmte molekulare Form des Sauerstoffs. Das Ozonmolekül enthält drei Sauerstoffatome, hat ein Molekulargewicht von 48 Gramm pro Mol. Ozon ist das viertstärkste Oxidationsmittel (nur F2, F20 und O• haben starkere Oxidationspotentiale). Obwohl Ozone recht stabil in organischen Lösungsmitteln ist, zerfällt es schnell in aquatischen Medien. Die Zerfallsrate hängt weitgehend von der Zusammensetzung und den Eigenschaften des Mediums ab, besonders von der or

OZONE: Forme moléculaire spécifique (allotropique) de loxygène, composée de trois atomes doxygène et de poids moléculaire de 48 grammes/mole. Lozone est le quatrième plus puissant agent oxydant connu (derrière F2, F2O et O•). On pense que son mécanisme doxydation suit la réaction O3 -> O2 + O•, avec production doxygène et dun radical libre oxydant de forte énergie. Les molécules dozone se décomposent en milieux aquatiques produisant des radicaux lib

OZONO: Forma molecular específica (alotrópica) de oxígeno, compuesta de tres átomos de oxígeno y con peso molecular de 48 gramos/mol. El ozono es el cuarto agente más oxidante conocido (por detrás de F2, F2O y O•). Se piensa que su mecanismo de oxidación sigue la reacción O3 O2 + O•, con producción de oxígeno y de un radical libre oxidante. Las moléculas de ozono se descomponen en medios acuáticos produciendo radicales libres con una vida media muy

OZON: Spesifikk molekylær form for oksygen, der tre oksygenatomer (O3) er bundet sammen (molekylvekt = 48,00 g/mol). Ozon er det 4. sterkeste oksidasjonsmiddelet som er kjent (bare F2, F2O og O‰ er sterkere). Har en oksidasjonsmekanisme som henger sammen med følgende reaksjon: O3 a O2 + O‰, der O produserer en høyenergi oksidasjon via en fri radikal. Spalting av ozon i vannholdige løsninger skjer via radikaler med kort levetid. Hastigh

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES