AMC LIMITED

D

Genus av monogen trematode (Monogena), med verdensomspennende distribusjon. De er ovipare haptormark som er gjelleparasitter på fisk, spesielt på karpe (se d.o.).


DACTYLOGYRUS: Genus of monogenic trematode with a worldwide distribution. They are oviparous worms and are gill parasites of fish, especially carp.

DACTYLOGYRUS: Γένος μονογονικών τρηματωδών κοσμοπολιτικής κατανομής. Πρόκειται για ωοτόκα σκουλήκια που παρασιτούν τα βράγχια των ψαριών, ιδιαίτερα του κυπρίνου.

DACTYLOGYRUS: Eine Gattung der monogenen Trematoden mit weltweiter Verbreitung. Es sind ovipare Würmer und Kiemenparasiten bei Fischen, insbesondere bei Karpfen.

DACTYLOGYRUS: Genre de trématode monogène cosmopolite. Vers ovipares parasites des branchies de poissons, spécialement des carpes.

DATTILOGIRO: Genere di trematode monogeneo distribuito in tutto il mondo. Sono vermi ovipari e sono parassiti delle branchie dei pesci, specialmente della carpa.

DACTYLOGYRUS: Genero de trematodo monogeneo cosmopolita. Gusano ovíparo parásito de las branquias de peces, especialmente de las carpas.

Was this helpful?
Genus av krepsdyr (Crustacea) som finnes primært i ferskvann, ofte kalt ”vannloppe”, vanligvis mellom 0,5 til 3 mm lang.


DAPHNIA: A genus of primarily freshwater crustaceans, commonly called the "water flea", usually 0.5 to 3 mm long.

DAPHNIA: Γένος καρκινοειδών, του γλυκού νερού κυρίως. Αποκαλείται κοινώς "ψύλος του νερού" και συνήθως έχει μήκος 0,5 έως 3mm.

DAPHNIEN: Eine Gattung der Süßwasserkrebse; werden allgemein als Wasserflöhe bezeichnet und haben eine Länge zwischen 0.5 und 3 mm.

DAPHNIE: Crustacé du genre Daphnia habitant surtout leau douce, nageant par saccades, dou son nom habituel "puce deau"; longueur habituellement comprise entre 0,5 et 3,0 mm.

DAPHNIA: Un genere di crostacei principalmente di acqua dolce, chiamato comunemente ‘pulce dacqua dolce’; solitamente lungo 0,5 - 3 mm.

DAFNIA: Crustáceo del género Daphnia vive sobre todo en agua dulce, normalmente llamado “pulga de agua”, de 0,5 a 3,0 mm de longitud.

Was this helpful?
Betegnelse brukt for å beskrive varigheten av perioden det er lys i lopet 24 timer, jfr. fotoperiode.


DAY LENGTH: Term used to describe the duration of the light period in a given 24 hours.

ΔIΑΡΚΕIΑ ΗΜΕΡΑΣ (ΦΩΤΟΣ): Ορος που αναφέρεται στη διάρκεια της φωτεινής περιόδου ενός ορισμένου 24ώρου. Πρβ. φωτοπερίοδος.

TAGESLÄNGE: Der Begriff beschreibt die Dauer der Lichtperiode in einem 24-Stunden-Zyklus.

LONGUEUR DE JOUR: Terme décrivant la durée de la luminosité pendant une période donnée de 24h.

LUNGHEZZA DEL GIORNO: Termine usato per descrivere la durata del periodo di luce in un intervallo di 24 ore.

LONGITUD DEL DÍA: Término que describe la duración de la luminosidad durante un periodo dado de 24h.

Was this helpful?
I akvakultur, den aktive justeringen og omskiftning av den naturlige fotoperioden (vanligvis over en utstrakt tidsperiode) for å danne en alternativ fotoperiodisk syklus ute av fase i forhold til den naturlige. Dette fører til modifikasjoner i mange fysiologiske prosesser. Denne prosedyren brukes i ulike sammenhenger i oppdrett der en vil styre en prosess, f.eks. smoltifisering og kjønnsmodning.


DAYLENGTH MANIPULATION: In aquaculture, the active adjustment and alteration of the natural ambient daylength schedule (usually over an extended time period) to produce an alternative photoperiod cycle out of phase with the natural one and generally resulting in the modification of many physiological processes. This procedure can assist in a number of management production practices, for example in smoltification and breeding programmes.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: Στην υδατοκαλλιέργεια, η τεχνητή μεταβολή της φυσικής εναλλαγής ημέρας-νύχτας (συνήθως επί ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα) με σκοπό τη δημιουργία ενός τεχνητού φωτοπεριοδικού κύκλου, διαφορετικού από τον φυσικό, ώστε να επιτευχθεί η τροποποίηση των φυσιολογικών διεργασιών πολλών οργανισμών. Η τεχνική αυτή βοηθά σε ορισμένες πρακτικές της παραγωγής, όπως π.χ. smoltification, προγράμματα διασταύρωσης.

TAGESLÄNGEN-MANIPULIERUNG: In der Aquakultur die aktive Regulierung und Veränderung des natürlichen Tageslängenrhythmus meist über eine längere Zeitspanne hinweg, mit dem Ziel, einen alternativen Helligkeitszyklus zu erzeugen. Dies zieht im allgemeinen eine Modifikation vieler physiologischer Prozesse nach sich. Dieses Vorgehen kann zusätzlich zu anderen Produktionspraktiken z.B. Brutprogrammen angewandt werden.

MODULATION DE LA PERIODE DIURNE: En aquaculture, la manipulation de la photopériode, dans le but de créer un cycle déphasé par rapport au cycle naturel, permettant de modifier le processus physiologique des organismes élevés. Cette technique a pour but daméliorer la gestion de la production. (par exemple, smoltification et reproduction).

MANIPOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL GIORNO: In acquacoltura, la manipolazione del fotoperiodo naturale (solitamente durante un esteso periodo di tempo) per produrre un ciclo fotoperiodico alternativo, sfasato rispetto a quello naturale che generalmente provoca una modificazione di molti processi fisiologici. Questa procedura può agevolare molte pratiche produttive (ad esempio, la riproduzione e alcune fasi dellallevamento dei salmoni o di altre specie di interesse commerciale).

MODULACIÓN DEL PERIODO DIURNO: En acuicultura, manipulación del fotoperiodo, para crear un ciclo desfasado respecto al ciclo natural, permitiendo así modificar el proceso fisiológico de los organismos cultivados. Esta técnica tiene como objetivo mejorar la gestión de producción. (por ejemplo, esmoltificacion y reproducción.

Was this helpful?
Vedrører en 24 timers periode.


DIEL: Daily; pertaining to a 24-hour period.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ: Αναφερόμενος σε ένα 24ωρο.

TÄGLICH: Ein zyklisches Phänomen in einer 24- Stunden- Periode.

DIEL: Phénomène cyclique avec une période dun jour.

CIRCADIANO: Giornaliero; si riferisce ad un periodo di 24 ore.

DIAL: Fenómeno cíclico con período de un día.

Was this helpful?
Gyting i spesiallagete dammer med reir eller andre konstruksjoner for avsetning av egg.


POND SPAWNING: Spawning in a specifically- designed pond equipped with nests or other containers for the deposition of eggs.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑ ΣΕ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗ: Γαμετοτοκία σε ειδικά σχεδιασμένη υδατοσυλλογή, εφοδιασμένη με φωλιές-καταφύγια ή άλλα δοχεία για την εναπόθεση των αυγών. Χρησιμοποιείται π.χ. στην καλλιέργεια κυπρίνων.

TEICHZUCHT: Ein Verfahren, bei dem der Reproduktionsvorgang in einem speziellen Laichteich stattfindet.

FRAI EN BASSIN: Le frai dans un bassin spécifiquement conçu à cet effet et équipé de nids ou de récipients dans lesquels sont déposés les oeufs.

RIPRODUZIONE IN STAGNO : Riproduzione in stagno apposito, allestito con substrati e strutture adatte alla deposizione delle uova.

DESOVE EN ESTANQUE: El desove en un estanque específicamente concebido a este fin y equipado de nidos o de recipientes en los cuales son desposados los huevos.

Was this helpful?
Vanlig betegnelse brukt ved oppdrett av organismer i landbaserte dammer. Vanlig ved oppdrett av karpe, reker og regnbueørret. Ulike damtyper brukes ved de ulike utviklingsstadiene til en oppdrettsart, som gytedammer, overvintringsdammer, yngeldammer og tilvekstsdammer.


POND CULTURE: Common term used to describe the cultivation of organisms in land-based ponds. This typically occurs with carp, shrimps and rainbow trout. Various pond designs are used in the different stages of an organisms development, such as spawning ponds, wintering ponds, fry ponds and on-growing ponds.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ: Κοινός όρος χρησιμοποιούμενος για καλλιέργειες οργανισμών σε χερσαίες λιμνοδεξαμενές. Συνήθως χρησιμοποιείται για κυπρίνους, γαρίδες και πέστροφες. Διάφοροι τύποι λιμνοδεξαμενών χρησιμοποιούνται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης του οργανισμού, όπως λιμνοδεξαμενές γαμετοτοκίας, διαχείμασης, γόνου και πάχυνσης.

TEICHKULTUR: Allgemeiner Begriff, der für die Kultur von Wasserorganismen in landgestützen Anlagen (vorwiegend in offenen Teichen) verwendet wird. Typischerweise wird dieser Begriff mit der Karpfenzucht, der Forellenhaltung und der Großgarnelenzucht in Verbindung gebracht. Für die Kultur einzelner Lebensstadien der Arten werden Teiche in unterschiedlicher Größe und Auslegung eingesetzt (z.B. Laichteiche, Winterungsteiche, Brutteiche, Abwachsteiche).

CULTURE EN BASSIN: Nom commun utilisé pour décrire les cultures dorganismes en bassin à terre. Sapplique typiquement à la culture des carpes, des crevettes, des truites arc-en-ciel. Des configurations variées de bassins sont utilisées aux différentes étapes du développement des organismes, tels que les bassins de reproduction, dhivernage ou de grossissement.

COLTURA IN STAGNO: Allevamento di specie ittiche, in stagni scavati nel terreno. Forma di acquacoltura adatta per la carpa, la trota iridea e i gamberi. Stagni di diversa morfologia, vengono utilizzati in base ai diversi stadi di sviluppo degli organismi allevati; ad esempio: stagni di deposizione, di svernamento, di svezzamento e di ingrasso.

CULTIVO EN ESTANQUE: Nombre común utilizado para describir los cultivos de organismos en estanque de tierra. Se aplica típicamente al cultivo de carpas, gambas, truchas arco iris. Varios tipos de estanques son utilizados durante las diferentes etapas del desarrollo de los organismos, tales como los estanques de reproducción, de invernar o de engorde.

Was this helpful?
Enheter med informasjon; fakta; observasjoner; resultater fra et eksperiment eller studie.


DATUM / DATA: Units of information, facts; observations; results from an experiment or study.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Μονάδες πληροφορίας, παρατηρήσεις, αποτελέσματα πειράματος ή μελέτης.

DATEN: Informationseinheiten, Fakten und Beobachtungen; Ergebnisse einer experimentellen Studie.

DONNEES: Unités dinformation factuelle; observations ou résultats issus dune étude expérimentale.

DATO / DATI: Unità di informazioni, fatti, osservazioni; risultati di un esperimento o di uno studio.

DATOS: Unidades de información, de circunstancias; observaciones o resultados de un estudio experimental.

Was this helpful?
Den en av de to cellene som blir dannet ved deling av en enkelt celle, vanligvis ved mitose.


DAUGHTER CELL: Either one of the two cells resulting from division of a single cell, usually by mitosis.

ΘΥΓΑΤΡIΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο που σχηματίζεται από τη διαίρεση ενός μητρικού κυττάρου.

TOCHTERZELLE: Jede der beiden Folgezellen, die aus der Teilung der einzelnen Mutterzelle hervorgegangen sind. Dies geschieht gewöhnlich durch Mitose.

CELLULE FILLE: Chacune des cellules résultant de la division dune seule cellule (cellule mère) généralement par mitose.

CELLULA FIGLIA: Ognuna delle due cellule risultanti dalla divisione di una singola cellula, in genere tramite la mitosi.

CÉLULA HIJA: Cada una de las células que resulta de la división de una sola célula (célula madre) generalmente por mitosis.

Was this helpful?
Et stykke dødt vev som har falt av et sår eller en betent overflate.


SLOUGH: A piece of dead (necrosed) tissue which has been separated from a wound or inflamed surface.

ΕΦΕΛΚIΔΑ: Τμήμα νεκρού (ή νεκρωμένου) ιστού που έχει χωριστεί από την επιφάνεια μιας πληγής ή φλεγμονής.

SCHORF: Ein Teil eines abgestorbenen Gewebes, das sich von der wunden oder entzündeten Oberfläche ablöst.

ESCARRE: Morceau de peau morte (nécrosée) qui se sépare dune plaie ou dune surface enflammée.

ESCARA: Un pezzo di tessuto necrotico, che è stato isolato da una ferita o da una superficie infiammata.

COSTRA: Trozo de piel muerta (necrosis) que se separa de una herida o de una superficie inflamada.

Was this helpful?
1,1-p,p/-dikloro-difenyl-2,2,2-trikloroetan. Var tidligere et av de mest brukte pesticidene (sproytemiddel). Bruken er nå strengt regulert. I damoppdrett kan DDT og dets nedbrytningsprodukt DDD (1,1-p,p/-dikloro-difenyl-2,2-dikloroetan) med opprinnelse fra jordbruket skape store problemer.


DDT: 1,1-p,p-dichloro-diphenyl-2,2,2- trichloroethane. Formerly one of the most commonly used pesticides, its use is now subject to severe regulatory control. In pond culture, DDT and its breakdown product DDD (1,1-p,p-dichloro-diphenyl-2,2-dichloroethane)of agricultural origin, can cause severe problems.

DDT: 1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2,2-τριχλωροαιθάνιο. Ενα από τα κατά το παρελθόν ευρύτερα χρησιμοποιούμενα παρασιτοκτόνα. Σήμερα, η χρήση του υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Στην υδατοκαλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, το DDΤ και το προϊόν της διάσπασής του, DDD (1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2-διχλωροαιθάνιο), τα οποία προέρχονται απο τις γεωργικές καλλιέργειες, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

DDT: 1,1-p.p-dichloro-diphenyl-2,2,2-trichlorethan. Früher eines der meistverbreitetsten Pestizide. Die Anwendung ist in vielen Ländern verboten oder unter strenger Kontrolle. In Gewässern und in der Teichwirtschaft können DDT und seine Abbauprodukte (z.B. DDD [1,1-p.p-dichloro-diphenyl-2,2-dichlorethan] und DDE), die mit dem Regenwasser aus der landwirtschaftlichen Anwendung ausgeschwemmt werden, erhebliche Umweltprobleme verursachen.

DDT: 1,1-p,p-dichloro-diphényl-2,2,2- trichloréthane. Auparavant, un des pesticides les plus courants. Son usage est actuellement soumis à une règlementation sévère. En aquaculture, DDT et le produit de sa dégradation DDD (1,1-p,p-dichloro-diphényl-2,2- dichloréthane) dorigine agricole, peuvent engendrer des problèmes dans lélevage en étang.

DDT: 1,1-p,p-dicloro-difenil-2,2,2- tricloroetano. Nel passato, uno dei pesticidi più usato. Attualmente il suo uso è soggetto a severi controlli e regolamenti. In acquacoltura dacqua dolce il DDT e il suo prodotto di degradazione DDD (1,1-p,p-dicloro-difenil-2,2-dicloroetano) di origine agricola, possono causare seri problemi.

DDT: 1,1-p, p’-di cloro-difenilo-2,2,2-tricloroetano. Antiguamente, uno los pesticidas más corrientes. Actualmente su utilización está sometida a una reglamentación muy severa. En acuicultura, el DDT y el producto de su degradación DDD (1,1-p,p’-dicloro-difenilo-2,2-dicloroetano) de origen agrícola, puede generar graves problemas en los cultivo en estanques.

Was this helpful?
Orden tilhørende overklassen Malacostraca (Storkreps), inkluderer reker, hummere og krabber. Tre par bein er modifisert for spising, de resterende fem er for bevegelse, selv om et av disse kan bære klør (”chelae”).


DECAPOD: Order of Malacostraca including prawns, lobsters, crabs. Three pairs of appendages are modified for feeding, the remaining five for locomotion, though one pair may bear chelae.

ΔΕΚΑΠΟΔΑ: Τάξη των Μαλακοστράκων που περιλαμβάνει τις γαρίδες, τα καβούρια και τους αστακούς. Τρία ζεύγη εξαρτημάτων έχουν τροποποιηθεί για την πρόσληψη τροφής , τα υπόλοιπα πέντε για την κίνηση, αν και ένα ζεύγος μπορεί να φέρει χηλές.

DEKAPODA, ZEHNFUSSKREBSE: (1) Bezieht sich auf die Ordnung der Malacostraca einschließlich der Garnelen, Hummer und Krabben. Besitzen drei Paare von Anhängen, die für die Nahrungsaufnahme modifiziert worden sind; die übrigen fünf Paar dienen der Fortbewegung, wobei ein Paar Scheren tragen kann. (2) Eine Gruppe der Cephalopoden (z.B. Tintenfisch).

DECAPODE: Ordre de crustacés (malacostracés) renfermant les crevettes, les homards, les crabes. Trois paires dappendice sont modifiées pour la prise de nourriture; les cinq autres paires sont locomotrices, une dentre elles peut porter des pinces.

DECAPODI: Ordine di Malacostraca includente gamberetti, aragoste e granchi. Tre paia di appendici, delle quali un paio può essere provvista di chele, sono modificate per mangiare e le rimanenti cinque sono usate per la deambulazione.

DECÁPODO: Orden de crustáceos (malacostráceos) que incluye langostinos, langostas, cangrejos. Poseen tres pares de apéndices modificados que sirven para la captura de presas; las otras cinco pares son locomotoras, una de estas últimas puede llevar pinzas.

Was this helpful?
Prosess der noe tilbakevender til en mindre spesialisert struktur eller tilstand.


DEDIFFERENTIATION: The process of regression to a less specialized structure or condition.

ΑΠΟΔIΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΗ: Η διαδικασία της επιστροφής σε μια λιγότερο εξειδικευμένη δομή ή κατάσταση.

DEDIFFERENZIERUNG: Der Prozeß der Rückentwicklung in weniger spezialisierte Strukturen oder Bedingungen.

DEDIFFERENCIATION: Le processus de régression dune structure ou dun état différencié en structure ou état plus simple.

DE-DIFFERENZIAZIONE: Il processo di regressione che porta alla formazione di una struttura o condizione meno specializzata.

DESDIFERENCIACIÓN: Proceso de regresión de una estructura o de un estado diferenciado a una estructura o un estado más simple.

Was this helpful?
Skjevhet i en del av kroppen eller misdannelse av kroppen.


DEFORMITY: Distortion of any part of the body or general malformation of the body.

ΔΥΣΜΟΡΦIΑ: Παραμόρφωση μέρους τού σώματος ή γενική δυσπλασία του σώματος.

DEFORMIERUNG: Entstellung von einigen Körperteilen; oder die völlige Verformung des Körpers.

DEFORMATION: La distorsion dune partie du corps, ou la malformation générale du corps.

DEFORMITA’: Alterazione di una qualunque parte del corpo o una generale malformazione del corpo.

DEFORMACIÓN: Distorsión de una parte del cuerpo, o la malformación general del cuerpo.

Was this helpful?
Enhver strukturell forandring i et organ, vev eller celle slik at funksjon svekkes. Degenerasjonsskaden kan, eller kan ikke, føre til nekrose.


DEGENERATION: Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.

ΕΚΦΥΛIΣΜΟΣ: Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .

DEGENERATION: Jede strukturelle Veränderung eines Organs, Gewebe oder Zelle, die die Funktion beeinträchtigt. Degenerative Veränderungen können, aber müssen nicht zur Nekrosis führen.

DEGENERESCENCE: Altération de la structure dun organe, tissu ou cellule, génant son fonctionnement. Un changement dégénératif évolue parfois, mais pas toujours, en nécrose.

DEGENERAZIONE: Qualunque cambiamento strutturale di un organo, tessuto o cellulain conseguenza del quale la sua funzione viene impedita. Il cambiamento degenerativo potrebbe portare alla necrosi.

DEGENERACIÓN: Alteración de la estructura de un órgano, tejido o célula, que altera su funcionamiento. Un cambio degenerativo que evoluciona a veces, aunque no siempre, en necrosis.

Was this helpful?
Tap av vann fra kropp eller vev.


DEHYDRATION: The loss of water, as from the body or a tissue.

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ: Η απώλεια νερού π.χ. από το σώμα ή έναν ιστό.

ENTWÄSSERUNG; DEHYDRATION: Entwässerung des Körpers oder von Geweben.

DESHYDRATATION: La perte deau, dun corps ou dun tissu par exemple.

DEIDRATAZIONE: La perdita di acqua da un corpo o da un tessuto.

DESHIDRATACIÓN: La perdida del agua por el cuerpo o por un tejido.

Was this helpful?
Forstavelse som betyr ti, tidobbel. Brukt for å betegne enheter x10.


DECA-: Prefix meaning ten, tenfold; used to denote unit x 10; deca-.

ΔΕΚΑ-: Πρόθεμα που σημαίνει δέκα, δέκα φορές. Χρησιμοποιείται στο σύστημα μονάδων για να δηλώσει το δεκαπλάσιο μιας βασικής μονάδας. (deca-).

DEKA-: Vorsilbe - bedeutet zehn; zehnfach, kennzeichnet alles was mit 10 multipliziert wird; deca-.

DECA: Préfixe signifiant dix fois.

DECA-: Prefisso che significa dieci, decuplo; usato per indicare unità x 10; deca-.

DECA: Prefijo que significa diez veces.

Was this helpful?
Prosessen der kapselen til saltkrepscyster fjernes før krepsen brukes videre i kultiveringen. Cysten, ofte kalt egg, er arrestert i gastrulastadiet og innkapslet i et hardt lipoprotein skall eller kapsel. En effektiv måte å klekke Artemia på er å dekapsulere cysten med hypoklorittløsnig (OCl-, dannet ved klorblekning) før inkubering og klekking. Hypokloritt fjerner kapselen kjemisk uten å påvirke levedyktigheten til det uklekte embryo. En stor fordel ved dekapsulering er at cystene desinfiseres


DECAPSULATION: A process whereby the capsules of brine shrimp cysts are removed before they are used further in cultivation. The cyst, often called an egg, is an arrested gastrula encapsulated within a hard lipoproteinaceous shell or capsule. An efficient method of hatching Artemia is to decapsulate the cysts with the hypochlorite solution (OCl-, supplied by chlorine bleach) prior to incubation and hatching. Hypochlorite chemically removes the capsule without affecting the viability of the unhatched embryo. De

ΑΦΑIΡΕΣΗ ΚΑΨΑΣ: Διαδικασία κατά την οποία απομακρύνονται οι κάψες από τις κύστεις της "γαρίδας της άλμης" (Artemia), πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην υδατοκαλλιέργεια. Η κύστη, που συχνά αποκαλείται και αυγό, είναι ένα αδρανοποιημένο γαστρίδιο, το οποίο περιβάλλεται από ένα σκληρό λιποπρωτεϊνικό κέλυφος ή κάψα. Μια αποτελεσματική μέθοδος για την εκκόλαψη της Artemia είναι η απομάκρυνση της κάψας από τις κύστεις με υποχλωριώδες διάλυμα (OCl-), πριν απο την επώαση και εκκόλαψη. Το υποχλωριώδες διάλυμα απομακρ

ENCYSTIERUNG;DEKAPSULIERUNG: Ein Verfahren, bei dem die Zystenmembran von Salinenkrebsen chemisch entfernt wird. Die Zysten, die in der Umgangssprache oft als Eier bezeichnet werden, befinden sich im Gastrula-Stadium im Zustand eines Entwicklungsstillstands. Sie sind von einer lipoproteinhaltigen Kapsel eingeschlossen. Eine effektive Methode, die Artemia-Nauplien schlüpfen zu lassen besteht darin, daß die Zysten vor der Inkubation in einer Hypochlorit-Lösung (aus Chlorbleiche hergestellt), von der sie ungebenden Hülle befre

DECAPSULATION: Processus par lequel les capsules des kystes dartémies sont éliminées avant la mise en culture de ces dernières. En effet, le kyste (souvent appellé oeuf) est une larve dont le développement est arrêté suite à la gastrulation et qui est enveloppée par une coque dure de nature lipoprotéique; la capsule. Les solutions dhypochlorite (OCl-, fournie par leau de javel) sont efficaces dans la décapsulation chimique des kystes dartémies. Cette méthode naffecte pas la viabilité des artémies et a lavantag

DECAPSULAZIONE: Un processo di rimozione della capsula delle cisti di Artemia, prima di essere utilizzate per lallevamento. La cisti, spesso chiamata uovo, è una gastrula quiescente incapsulata in un duro guscio o capsula lipoproteica. Un modo efficace per schiudere l’Artemia consiste nella decapsulazione delle cisti usando una soluzione di ipoclorito (ClO- , ad esempio candeggina) prima dell’incubazione e della schiusa. L’ipoclorito dissolve chimicamente la capsula senza aver effetto sulla vitalità dell’emb

DESCAPSULAR : Proceso por el cual las cápsulas de los quistes de artemia se eliminan antes de cultivar estos últimos. En efecto, el quiste (a menudo llamado huevo) es una larva cuyo desarrollo se ha parado después de gastrulación y que se ha encapsulado dentro de una cáscara dura de lipoproteínas o cápsula. Las soluciones de hipoclorito (OC1-, proporcionado por la lejía) son eficaces para descapsular químicamente los quistes de artemia. Este método no afecta la viabilidad de las artemias y tiene la ventaja de

Was this helpful?
Enhver deling (multiplisering) av celler i vev. I embryologi siktes det til delingen av befruktede egg til blastomerer og alle videre delinger som gir (omnipotente) spesialiserte celler.


CLEAVAGE: Any division (multiplication) of cells in tissues. In embryology, it refers to the subdivision of fertilized eggs into early blastomeres and in any further divisions that produce omnipotent or specialized cells.

ΣΧΑΣΗ, ΔΙΑΙΡΕΣΗ, ΑΥΛΑΚΩΣΗ: Η διαίρεση (πολλαπλασιασμός) των κυττάρων στους ιστούς. Στην εμβρυολογία ο όρος αναφέρεται στη διαίρεση των γονιμοποιημένων ωαρίων σε βλαστομερή και στις επόμενες σε διαιρέσεις που παράγουν ειδικευμένα κύτταρα.

ZELLTEILUNG: Jede Teilung (Multiplikation) von Zellen in einem Gewebe. In der Embryologie ist die Teilung der befruchteten Eizelle in Blastomeren und in weitere, teils noch omnipotente, teils spezialisierte Zellen, gemeint.

CLIVAGE: Toute division (multiplication) de cellules dans un tissu. En embryologie, indique la sous-division de loeuf fécondé en ébauches de blastomères ainsi que toute division ultérieure qui produit des cellules omnipotentes ou spécialisées.

SCISSIONE: Qualunque divisione (moltiplicazione) delle cellule. In embriologia, si riferisce alla divisione segmentativa delle uova fertilizzate in blastomeri o qualunque altra divisione che produca cellule totipotenti o specializzate.

HENDIDURA: Toda división de células en un tejido. En embriología, indica la subdivisión del huevo fecundado en blastómeros así como toda división ulterior que produce células omnipotentes o especializadas.

Was this helpful?
Forgreiningspunkt i et fylogenetisk tre.


NODE: A branching point in a phylogenetic tree.

ΚΟΜΒΟΣ: Σημείο διακλάδωσης ενός φυλογενετικού δένδρου.

GABELUNG (KNOTEN): Bezeichnet in der Phylogenie eine Gabelung in einem Stammbaum.

NODE: Points de ramification dun arbre phylogénique.

NODO: Punto di diramazione di un albero filogenetico.

NUDO(1): Punto de ramificación de un árbol filogenético.

Was this helpful?
Voksende ulikhet mellom to temperaturer, f.eks. forskjellen i omgivende vanntemperatur ved to ulike prøvetakinger. En viktig faktor i akvakultur hvor det brukes spillvarme, produsert fra kraftstasjoner og annen spillvarme produserende industri. Defineres da som forskjell i temperatur mellom kjølevannet og vannet i varmeveksleren.


DELTA-T (Δ0T): Incremental difference between two temperature values, for example, the difference in temperature of ambient water on two sampling occasions. In aquaculture, an important factor in waste heat utilization, produced from power plants and other waste heat producing industries from the ambient cooling water temperature of the heat exchanger (across the condenser).

ΔΕΛΤΑ-Τ (Δ0°Τ): Θερμοκρασιακή διαφορά, π.χ. διαφορά της θερμοκρασίας του νερού μεταξύ δύο δειγματοληψιών. Σημαντικό για τη χρησιμοποίηση της απόβλητης θερμότητας εργοστασίων στις υδατοκαλλιέργειες. Στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σε λοιπά εργοστάσια όπου απάγεται θερμότητα, το μέγεθος μετριέται ως διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του νερού ψύξεως στα δύο άκρα του εναλάκτη θερμότητας ή του συμπυκνωτή.

DELTA-T (Δ;0T): Die Differenz zwischen zwei Temperaturwerten; wichtiger Faktor bei der Abwärmenutzung für die Aquakultur; gemessene Differenz zwischen dem Kühlwasser und den nach den Wärmetauschern (Kondensatoren) erhaltenen Werten in Kraftwerken und anderen Abwärme produzierenden Industrien.

DELTA-T (Δ0T): La différence entre deux valeurs de température (par exemple la différence de température de leau ambiante à loccasion de deux échantillonnages). Facteur important dans lemploi deau de refroidissement dans les centrales électriques et dautres industries nécessitant une déperditition de chaleur, cette eau étant souvent utilisée en aquaculture. DT est la différence de température de part et dautre du condenseur ou échangeur de chaleur, cest-à-dire laugmentation de température subie par leau ambian

DELTA-T (Δ0T): La differenza fra due valori di temperatura, per esempio, la differenza di temperatura dell’acqua di un ambiente naturale in due periodi di campionamento. In acquacoltura, un fattore determinante per la scelta di impiegare le acque di raffreddamento di impianti energetici o di altre industrie.

DELTA-T (Δ0T): Diferencia entre dos valores de temperatura (por ejemplo la diferencia de temperatura del agua ambiente durante dos muestreos). Factor importante en la utilización del agua en el enfriamiento de las centrales eléctricas y otras industrias que liberan calor, este agua es a menudo utilizado en acuicultura. DT es la diferencia de temperatura de un lado y otro de un condensador o intercambiador de calor, es decir el aumento de temperatura del agua ambiente.

Was this helpful?
Lever på eller nære bunnen av en dam, innsjø eller havet.


DEMERSAL: Living on or close to the bottom of a pond, lake, or the sea.

ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓIΚΟΣ: Αυτός που ζει πάνω ή κοντά στον πυθμένα μιας υδατοσυλλογής, λίμνης ή της θάλασσας.

DEMERSAL: Auf oder nahe am Boden eines Teiches, Sees oder des Meeres lebend.

DEMERSAL: Demeurant proche du fond dun bassin, dun lac ou de la mer.

BENTONICO: Vive in prossimità del fondo di uno stagno, di un lago, o del mare e con questo mantiene rapporti trofici.

DEMERSAL: Que se mantiene vivo cerca del fondo de un estanque, lago o mar.

Was this helpful?
Teknikk brukt i ernæringsstudier, der den totale mengden mineraler eller enkelte spesifikke mineraler fjernes ved tilsetting av chelatdannere (som EDTA).


DEMINERALIZATION: Technique used in nutritional studies in which the total mineral content of a sample or individual specific minerals are removed by the addition of chelating agents such as EDTA.

ΑΠΟ-ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟIΗΣΗ: Τεχνική χρησιμοποιούμενη στις διατροφικές μελέτες, κατά την οποία το συνολικό ανόργανο περιεχόμενο ενός δείγματος, ή συγκεκριμένα ανόργανα στοιχεία απομακρύνονται με την προσθήκη ουσιών όπως το EDTA.

DEMINERALISATION: Ein Verfahren, das bei ernährungsphysiologischen Studien benutzt wird, um den Gesamtanteil an Mineralien in einer Probe, oder um einzelne, spezifische Mineralien durch die Zugabe von EDTA zu entfernen.

DEMINERALISATION: Technique délimination de sels minéraux dun échantillon par addition dagents chelatants tel que lEDTA. Souvent utilisée dans les études nutritionnelles.

DEMINERALIZZAZIONE: Tecnica che può essere impiegata per studi sulla nutrizione: il contenuto minerale di un campione viene rimosso tramite l’aggiunta di agenti chelanti come l’EDTA.

DESMINERALIZACIÓN: Técnica de eliminación de sales minerales de una muestra por la adición un agente como el EDTA. A menudo utilizada en los estudios nutricionales.

Was this helpful?
(1) En omskiftning i struktur av et protein, som gir forandringer i enzymatiske, hormonelle eller andre biokjemiske aktiviteter. (2) Omskiftning i de naturlige egenskapene til en substans ved bruk av kjemiske eller fysiske hjelpemidler. (3) Nedbrytning av hydrogenbindingene som er involvert i baseparing av nukleinsyrer ved hjelp av kjemiske eller fysiske hjelpemidler.


DENATURATION: (1) An alteration in the structural properties of a protein producing a change in enzymatic, hormonal or other biochemical activities. (2) Alteration of the natural properties of a substance by use of a chemical or physical means. (3) Breakdown by chemical or physical means of the hydrogen bonds involved in base pairing of nucleic acids.

ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ: (1) Αλλαγή των δομικών χαρακτηριστικών μιας πρωτεïνης η οποία προκαλεί μεταβολή στην ενζυμική, ορμονική ή άλλη βιοχημική δραστικότητά της. (2) Αλλαγή των φυσικών ιδιοτήτων μιας ουσίας με τη χρησιμοποίηση φυσικών ή χημικών μέσων. (3) Διάσπαση, με τη χρησιμοποίηση χημικών ή φυσικών μέσων, των δεσμών υδρογόνου που συνδέουν τα ζεύγη των συμπληρωματικών βάσεων των νουκλεïκών οξέων.

DENATURIERUNG: (1) Eine Veränderung der strukturellen Eigenschaften eines Proteins, wobei diese von enzymatischen, hormonellen und anderen biochemischen Reaktionen hervorgerufen wird. (2) Veränderung der natürlichen Eigenschaften einer Substanz durch chemische oder physikalische Einflüsse. (3) Zerfall der Wasserstoffbrücken von Nukleinsäuren durch chemische oder physikalische Prozesse.

DENATURATION: (1) Altération de la structure dune protéine qui aboutit à un changement de ses caractéristiques fonctionnelles (activité enzymatique, hormonale ou autre activité biochimique). (2) Altération des caractéristiques naturelles dune substance par action chimique ou physique. (3) Rupture, par des moyens physiques ou chimiques des liaisons hydrogènes impliquées dans lhybridation des acides nucléiques.

DENATURAZIONE: (1) Un’alterazione delle proprietà strutturali di una proteina che produce un cambiamento funzionale enzimatico, ormonale o di altre attività biochimiche (2) L’alterazione delle proprietà naturali di una sostanza tramite un metodo chimico o fisico. (3) La separazione dei legami idrogeno, coinvolti nell’accoppiamento degli acidi nucleici, tramite un mezzo chimico o fisico.

DESNATURALIZACIÓN: (1) Alteración de la estructura de una proteína que produce un cambio de sus propiedades funcionales (actividad enzimática, hormonal o otra actividad bioquímica). (2) Alteración de las características naturales de una sustancia por acción química o física. (3) Ruptura, por medios físicos o químicos de las uniones hidrógeno implicadas en la hibridación de los ácidos nucleicos.

Was this helpful?
Forgreiningsdiagram i form av et ”tre” brukt til å skildre grad av slektskap eller likhet.


DENDROGRAM: A branching diagram in the form of a "tree" used to depict degrees of relationship or resemblance.

ΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜΜΑ: Διακλαδιζόμενο, δενδροειδές διάγραμμα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των βαθμών συγγένειας ή ομοιότητας.

DENDROGRAM; STAMMBAUM: Ein sich verzweigendes Diagramm in der Form eines Baumes; wird benutzt, um Beziehungen und Verwandtschaften aufzuzeigen.

DENDROGRAMME: Représentation diagrammatique en forme darbre démontrant les rapports ou ressemblances entre différents eléments.

DENDROGRAMMA: Un diagramma ramificato a forma di albero che viene usato per descrivere il grado di relazione o di somiglianza.

DENDROGRAMA: Representación en un diagrama en forma de árbol de las relaciones o semejanzas entre diferentes elementos.

Was this helpful?
Den biokjemiske reduksjonen av nitrat via nitritt til nitrogen (gass) og karbondioksid, gjennom mikrobiologisk (bakterier) aktivitet. Prosessen er mest effektiv under oksygenfattige forhold (for eksempel under 0.5 mg/L). Bakterie gruppene som er involvert i prosessen kalles vanligvis denitrifiserende bakterier. I akvakultur gjør en bruk av denitrifikasjons prosessen i resirkulerings systemer, hvor en får opphopninger av nitrat dannet ved biologisk nitrifikasjon i biologiske filtre. Denitrifikasj


DENITRIFICATION: The biochemical reduction of nitrate via the intermediate nitrite to molecular (gaseous) nitrogen and carbon dioxide through microbiological activity. This process occurs most efficiently in oxygen-deficient environments (e.g. below 0.5 mg/L). The bacterial groups involved are generally called denitrifiers. In aquaculture, denitrification becomes a necessary treatment process in recycling systems with little or no water exchange because of the rapid nitrate accumultion derived from effective bio

ΑΠΟΝIΤΡΩΣΗ: Η βιοχημική αναγωγή των νιτρικών, μέσω νιτρωδών, προς μοριακό (αέριο) άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα. Η διεργασία αυτή είναι αποτελεσματικότερη σε περιβάλλοντα με μειωμένο οξυγόνο (π.χ. κάτω από 0.5 mg/L). Τα βακτήρια που συμμετέχουν σ αυτή τη διεργασία ονομάζονται γενικά απονιτροποιά. Στην υδατοκαλλιέργεια η απονίτρωση αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για την διαχείριση ανακυκλωνομένων συστημάτων με μικρή ή μηδενική ανανέωση του νερού, οφειλόμενη στην ταχεία συσσώρευση νιτρικών από τη νιτ

DENITRIFIKATION: Die biochemische Reduktion von Nitrat zu molekularem (gasförmigen) Stickstoff über die Zwischenverbindung Nitrit durch verschiedene Mikroorganismen. Dieser Prozeß verläuft sehr effizient bei niedrigen Sauerstoffgehalten (<0,5 mg/L). Die involvierten Bakteriengruppen werden generell als Denitrifizierer bezeichnet. In der Aquakultur ist die Denitrifikation bei einem hohen Grad der Kreislaufführung (geringer oder kein Wasseraustausch) notwendig, da durch die effiziente Nitrifikation des Ammoniums

DENITRIFICATION: La réduction biochimique des nitrates jusquà lazote moléculaire par lintermédiaire de nitrite avec émission de CO2 à la suite dune activité microbiologique. Ce processus se produit avec plus defficacité dans un environnement déficient en oxygène (au dessous de 0,5mg/L). Les bactéries responsables sont en général appelées dénitrifiantes. En aquaculture, la dénitrification devient un traitement nécessaire pour le recyclage avec peu ou pas déchanges deau à cause de laccumulation rapide d

DENITRIFICAZIONE: La riduzione biochimica dei nitrati attraverso la riduzione a nitriti, in azoto molecolare (gassoso). Il processo che oltre al nitrito consuma carbonio organico, libera anche anidride carbonica tramite le attività microbiche; si svolge più efficacemente in ambienti carenti di ossigeno (al di sotto di 0,5 mg/l); i ceppi di batteri coinvolti sono detti denitrificanti. In acquacoltura, la denitrificazione diventa un tipo di trattamento necessario nei sistemi a ricircolo che non hanno alti livelli d

DESNITRIFICACIÓN: Reducción bioquímica de los nitratos a través de una actividad del microbiológica, hasta obtener el nitrógeno molecular (gaseoso) pasando por nitrito y con la emisión del dióxido del carbono. Este proceso se produce con más eficacia en un ambiente deficiente en oxígeno (por debajo de 0,5mg/L). Las bacterias responsables son generalmente llamadas desnitrificadoras. En acuicultura, la desnitrificación es un tratamiento necesario para el reciclaje con poco o sin cambio de agua a causa de la acumula

Was this helpful?
Brukt et miljø uten fritt oksygen.


DEOXYGENATED: Used of an environment depleted of free oxygen.

ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΟ: Αναφέρεται σε περιβάλλον στερούμενο ελεύθερου οξυγόνου (βλ. αναερόβιος).

SAUERSTOFFREI (DEOXYGENIERT): Frei von Sauerstoff.

DEOXYGENE: Se dit dun milieu dépourvu doxygène.

DEOSSIGENATO: Termine usato per descrivere un ambiente privato di ossigeno libero.

DESOXIGENADO: Dícese de un medio que carece de oxígeno.

Was this helpful?
Vedrører huden.


DERMAL: Pertaining to the skin.

ΔΕΡΜΑΤIΚΟΣ: Eλληνικός όρος.

DERMAL: Zur Haut gehörend.

DERMIQUE: Relatif au derme (la peau).

DERMICO: Pertinente della pelle.

DÉRMICO: Relativo de la dermis (la piel).

Was this helpful?
Betennelse i huden.


DERMATITIS: An inflammation of the skin.

ΔΕΡΜΑΤIΤIΔΑ: Φλεγμονή του δέρματος.

DERMATITIS: Eine Entzündung der Haut.

DERMATITE: Une inflammation de la peau.

DERMATITE: Un’infiammazione della pelle.

DERMATITIS: Inflamación de la piel.

Was this helpful?
Enhver soppinfeksjon i huden.


DERMATOMYCOSIS: Any fungal infection of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΚΗΤIΑΣΗ: Μόλυνση του δέρματος από μύκητες.

DERMATOMYCOSIS: Jede Pilzinfektion der Haut.

DERMATOMYCOSE: Infection fongique de la peau.

DERMATOMICOSI: Qualunque infezione fungina della pelle.

DERMATOMICOSIS: Infección fúngica de la piel.

Was this helpful?
Enhver hudsykdom.


DERMATOSIS: Any disease of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΩΣΗ: Κάθε ασθένεια του δέρματος.

DERMATOSEN: Alle Krankheiten der Haut.

DERMATOSE: Maladie de peau en général.

DERMATOSI: Qualunque malattia della pelle.

DERMATOSIS: Enfermedad de piel en general.

Was this helpful?
Ødeleggelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer, agens eller deres gifter eller vektorer. Desinfeksjon påvirkes negativt ved tilstedeværelse av løst eller partikulært organisk karbon. Betegnelsen må ikke forveksles med sterilisering.


DISINFECTION: Destruction of pathogenic microorganisms, agents or their toxins or vectors. Disinfection is affected adversely by the presence of dissolved and particulate organic carbon. This term is not to be confused with sterilization.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: Καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών και παραγόντων, καθώς και των τοξινών τους ή των φορέων τους. Η απολύμανση επηρεάζεται δυσμενώς από την παρουσία διαλυμένου ή διεσπαρμένου οργανικού άνθρακα. Ο όρος αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με την αποστείρωση.

DESINFEKTION: Zerstörung von Krankheitserregern, Mikroorganismen, Substanzen oder ihrer Gifte oder Träger; Desinfektion wird durch gelöste oder partikuläre organische Substanzen ungünstig beeinflußt; Desinfektion darf nicht mit Sterilisation verwechselt werden.

DESINFECTION: Destruction dagents ou de micro-organismes pathogènes ou de leurs toxines ou de leurs vecteurs. La présence de carbone organique dissous ou particulaire a un effet inverse sur la désinfection. La désinfection nest pas à confondre avec la stérilisation.

DISINFEZIONE: Distruzione di microrganismi, agenti patogeni o dei loro rispettivi vettori o tossine. La disinfezione può essere condizionata negativamente da presenza di carbonio organico disciolto o particolato. Questo termine non deve esser confuso con la ‘sterilizzazione’.

DESINFECCIÓN(2): Destrucción de agentes o microorganismos patógenos o de sus toxinas o de sus vectores. La presencia de carbono orgánico disuelto o particular tiene un efecto inverso sobre la desinfección. No hay que confundir desinfección y esterilización.

Was this helpful?
Middel som dreper smittsomme agens. Kan være selektive selv om det behandlede medium eller overflate ikke er sterilisert.


DISINFECTANT: An agent which destroys infective agents. Can be selective without sterilizing the treated medium or treated surfaces.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤIΚΟ: Παράγοντας που καταστρέφει μολυσματικούς παράγοντες. Η δράση του απολυμαντικού είναι δυνατόν να είναι επιλεκτική και να μην αποστειρώνει το μέσο ή την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται.

DESINFEKTIONSMITTEL: Ein Wirkstoff, der infektiöse Keime zerstört; kann selektiv sein und das behandelte Medium oder die Oberfläche nicht unbedingt sterilisieren.

DESINFECTANT: Substance capable de détruire des agents infectants.Peut être sélectif sans stériliser le milieu ou les surfaces traitées.

DISINFETTANTE: Sostanza che elimina gli agenti infettivi. Può essere selettivo, in questo caso si evita di sterilizzare il terreno o le superfici trattate.

DESINFECTANTE: Sustancia capaz de destrozar los agentes infecciosos. Puede ser selectiva, sin esterilizar el medio o las superficies tratadas.

Was this helpful?
Vann som har gatt gjennom en renseprosess, der det blir varmet opp, fordampet og kondensert, for å fjerne opploste urenheter i vannet.


DISTILLED WATER: Water that has been subjected to a crude purification process in which it is heated, evaporated and condensed, thus removing dissolved impurities which constitute the solute.

ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ: Νερό που έχει υποστεί καθαρισμό με απόσταξη. Κατά την διαδικασία αυτή, το νερό θερμαίνεται, εξατμίζεται και συμπυκνώνεται, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση των διαλυμένων προσμίξεων.

DESTILLIERTES WASSER: Wasser, das durch Verdampfung in ein anderes Behältnis überführt und dort kondensiert wird. Dabei bleiben alle gelösten Unreinheiten zurück.

EAU DISTILLEE: Eau partiellement purifiée par distillation, cest-à-dire évaporée par chauffement avec condensation des vapeurs.

ACQUA DISTILLATA : Acqua che subisce un processo di purificazione grezza in cui viene riscaldata, evaporata e condensata in modo di rimuovere le sostanze in soluzione.

AGUA DESTILADA: Agua parcialmente purificada por destilación, es decir se evapora por calentamiento y después se condensa el vapor de agua.

Was this helpful?
Mengden av de ulike gassene som finnes i atmosfæren som vil løse seg i vann er avhengig av andelen av hver gass i atmosfæren og deres løselighet. Under normale forhold er den målte konsentrasjonen av en gass sjelden i likevekt med partialtrykket i gassfasen. Partialtrykket i væskefasen som skal være i likevekt med den målte konsentrasjonen kalles trykket av oppløste gasser, og de kumulative verdien (summen av alle partialtrykkene) for alle gasser kalles det totale trykket av oppløste gasser (PT)


TOTAL DISSOLVED GAS PRESSURE AND SUPERSATURATION: The amount of constituent gases in atmospheric air that will dissolve in water depends on the proportion of each gas in the air and the solubility of each constituent gas. Under natural conditions, the measured concentration of a gas is rarely in equilibrium with the partial pressure in the gas phase. The partial pressure in the liquid phase that would be in equilibrium with the measured concentration is called the dissolved gas pressure, and the cumulative value for all gases is the total disso

ΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΔΙΑΛΥΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΟΡΕΣΜΟΣ: Η ποσότητα των αερίων συστατικών του ατμοσφαιρικού αέρα που διαλύεται στο νερό, εξαρτάται από το ποσοστό κάθε αερίου στον αέρα καθώς και από την διαλυτότητά του. Υπό κανονικές συνθήκες, η μετρούμενη συγκέντρωση ενός αερίου σπάνια βρίσκεται σε ισορροπία με την μερική πίεση στην αέριο φάση. Η μερική πίεση στην υγρή φάση σε ισορροπία με την μετρημένη συγκέντρωση καλείται πίεση του διαλυμένου αερίου και η συγκεντρωτική τιμή για όλα τα αέρια είναι η ολική πίεση διαλυμένων αερίων (ΤGΡ). Υπό κανονικές

GESAMTGASDRUCK UND ÜBERSÄTTIGUNG: Die Menge an Gaskomponenten aus der atmophärischen Luft, die sich in Wasser löst, ist abhängig vom Anteil des jeweiligen Gases an der Luft und seiner Löslichkeit. Unter natürlichen Bedingungen ist die gemessene Konzentration eines Gases mit seinem Partialdruck in der Gasphase selten im Gleichgewicht. Derjenige Partialdruck in der flüssigen Phase, der mit der gemessenen Konzentration im Gleichgewicht stünde, wird der gelöste Gasdruck genannt, und die Summe aller Gase ist der totale gelöste Gasdru

PRESSION TOTALE DES GAZ DISSOUTS ET SURSATURATION: La quantité des gaz constituant lair atmosphérique qui sont dissous dans leau dépend de la proportion dans lair de chaque gaz et de sa solubilité. Dans des conditions naturelles, la concentration mesurée dun gaz est rarement en équilibre avec la pression partielle dans la phase gazeuse. La pression partielle de la phase liquide qui sera en équilibre avec la concentration mesurée sappelle la pression de gaz dissous, et la valeur totale de lensemble des gaz est la pression totale des gaz dissous (

PRESSIONE TOTALE DEI GAS DISCIOLTI E SOVRASSATURAZIONE GASSOSA: La somma delle pressioni parziali dei gas disciolti in acqua, viene generalmente definita come percentuale della pressione totale dei gas disciolti espressa alle condizioni di equilibrio con i gas presenti in atmosfera. La composizione dei costituenti gassosi dellaria atmosferica (azoto, ossigeno, vapore acqueo, anidride carbonica, gas rari) che si potrebbe sciogliere nellacqua dipende dalla proporzione di ciascun gas nellaria e dalla sua solubilita specifica. La quantita totale di gas solubile

PRESIÓN TOTAL DE GASES DISUELTOS Y SOBRESATURACIÓN: Cantidad de gases que forma el aire atmosférico y que son disueltos en el agua dependiendo de la proporción de aire de cada gas y de su solubilidad. En las condiciones naturales, la concentración medida de un gas está raramente en equilibrio con la presión parcial en la fase gaseosa. La presión parcial de la fase líquida que estará en equilibrio con la concentración medida se llama presión de gas disuelto, y el valor total del conjunto de gases es la presión total de gas disuelto (PTGD). En cond

Was this helpful?
Strekk bestandig overfalteaktivt stoff som består av en ikke-polar, hydrofob hydrokarbon kjede med en polar ende. Detergenter er ofte en bestanddel i vaskemiddler siden de emulgerer skit og olje. Som avfalls produkt fra industri og husholdninger kan detergenter ha en skadelig effekt på oppdettsenheter. I England brukes betegnelsen detergent løst, for å beskrive ethvert rengjøringsmiddel (inkludert såpe).


DETERGENT: Tensio-active surfactant compound that features a non-polar, hydrophobic hydrocarbon chain with a polar end. Detergents are often included in cleaning solutions as they emulsify dirt and oil. As waste products of industrial and domestic processes they may have a detrimental effect on the water quality of aquaculture units. In English, the term detergent is often used loosely, to describe any cleaning agent, including soaps.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤIΚΟ: Τασιενεργή χημική ένωση που μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού. Αποτελείται από μία μη πολική, υδρόφοβη αλυσίδα υδρογονάνθρακα, με ένα πολικό άκρο. Τα απορρυπαντικά περιέχονται συχνά σε διαλύματα καθαρισμού, επειδή γαλακτοματοποιούν τους ρύπους και τα έλαια. Η παρουσία τους στα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα του νερού των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα για οποιοδήποτε καθαριστικό, των σαπουνιών συμπεριλαμβανο

DETERGENS: Genau genommen und in der Chemie wird der Begriff für Tenside verwendet, die auch als oberflächenaktive Substanzen bezeichnet werden und non-polare, hydrophobe Eigenschaften besitzen. Hierher gehören auch eine Reihe synthetischer Waschmittel mit ähnlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften. In der englischen Umgangsprache beschreibt der Begriff jede Art von Reinigungsmittel, einschließlich der amphilischen Verbindungen ohne Carboxyl-Gruppe sowie Seifen und Mischungen dieser Verbindungen. Als

DETERGENT: Agent tensio-actif, surfactif constitué dune chaîne hydrocarbonée hydrophobe avec une extremité polaire. Les agents nettoyants comportent souvent des détergents puisque ces derniers émulsifient lhuile et les saletés. Leur présence dans les déchets industriels et domestiques peuvent détériorer la qualité de leau destinée à laquaculture. En anglais ce terme est souvent étendu à tout agent nettoyant, y compris le savon.

DETERGENTE: Un composto ad azione tensioattiva che contiene una catena idrocarburica idrofobica non polare che ha un’estremità polare. I detergenti vengono spesso usati in soluzioni confezionate per ripulire oggetti da oli ed altre sostanze organiche che vengono emulsionate con l’acqua. Sottoprodotti di processi industriali e domestici, possono avere effetti dannosi sull’ambiente acquatico ed in acquacoltura. Nella lingua inglese, il termine detergente viene usato spesso per descrivere qualunque sostanza u

DETERGENTE: Agente tensioactivo surfactante, compuesto de una cadena de hidrocarburo hidrófoba con una extremidad polar. Los materiales de limpieza se componen a menudo de detergentes dado que estos últimos emulsionan el aceite y la suciedad. Su presencia en los deshechos industriales y domésticos puede deteriorar la calidad del agua destinada a la acuicultura. En inglés, este término es a menudo extendido a todo material de limpieza incluido el jabón.

Was this helpful?
Analyse der alle populasjons og miljø parametre er formodet å holde seg konstante og nøyaktig spesifiserte, jamfør stokastisk prosess.


DETERMINISTIC ANALYSIS: An analysis in which all population and environmental parameters are assumed to be constant and accurately specified.

ΑIΤIΟΚΡΑΤIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Ανάλυση, στην οποία όλες οι πληθυσμιακές και περιβαλλοντικές παράμετροι θεωρούνται οτι είναι σταθερές και επακριβώς καθορισμένες. Π.ρ.β. στοχαστική διαδικασία.

DETERMINISTISCHE ANALYSE: Eine Analyse, bei der alle Populations- und Umweltfaktoren als konstant und korrekt spezifiziert angenommen werden.

ANALYSE DETERMINISTIQUE: Analyse dans laquelle tous les paramètres de la population et de lenvironnement sont considérés comme constants et correctement specifiés.

ANALISI DETERMINISTICA: Un’analisi in cui tutti i parametri di popolazione e dell’ambiente si presumono costanti e accuratamente specificati.

ANÁLISIS DETERMINISTA: Análisis en que todos los parámetros de la población y medioambientales se asumen como constantes y correctamente especificados.

Was this helpful?
Beiter på fragmentert partikulært organisk materiale.


DETRITIVORE: Feeding on fragmented particulate organic matter.

ΤΡΙΜΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ο διατρεφόμενος από τρίμματα οργανικού υλικού.

DETRITIVOR: Aufnahme von Nahrung als fragmentierte partikuläre organische Substanz.

DÉTRITIVORE (adj.): Se nourrissant de substance organique particulaire fragmentée.

DETRITOFAGIA: Nutrirsi di materiale organico particolato, in genere frammisto ai detriti del fondo.

DETRITÍVORO (adj.): Organismo que se alimenta de materia orgánica fragmentada en partículas.

Was this helpful?
(1) I limnologi (ferskvannsbilogi) og oceanografi: Fragmentene av organisk materiale eller andre oppløste materialer som forflyttes rundt av vann. (2) I patologi: En samling eller hop av fragmenter dannet ved avskuring, spesielt i fiske gjeller.


DETRITUS: (1) In limnology and oceanography: the fragments of organic matter or other disintegrated material moved about by water. (2) In pathology: a collection or heap of fragments formed by detrition, especially in fish gills.

ΤΡΙΠΤΟΝ: (1) Στη λιμνολογία και την ωκεανογραφία, τα τρίμματα οργανικού ή άλλου αποσαρθρωμένου υλικού που μετακινούνται από το νερό. (2) Στην παθολογία μια μάζα ή συσσωμάτωμα τριμμάτων που προέρχονται από αποσάθρωση, ιδιαίτερα στα βράγχια των ψαριών.

DETRITUS: In der Limnologie und der Ozeanographie besteht Detritus aus Fragmenten organischen oder anderem sich zersetzenden Material, das vom Wasser bewegt wird. (2) In der Pathologie ist Detritus eine Ansammlung von Fragmenten, die durch Erosion entstanden ist, speziell in Fischkiemen.

DETRITUS: (1) En limnologie et en océanographie: fragments de matière organique ou autre matière désintégrée déplacés par leau. (2) En pathologie: accumulation ou masse de fragments formés par détrition, surtout dans les branchies des poissons.

DETRITO: (1) In limnologia e oceanografia: i frammenti di materiale organico o altro materiale disintegrato mosso dal l’acqua. (2) In ittiopatologia: un insieme di frammenti formati dalla disgregazione dovuta allacqua, generalmente rintracciati nelle branchie dei pesci.

DETRITO: (1) En limnología y en oceanografía: fragmentos de materia orgánica o otra materia desintegrada y desplazada por el agua. (2) En patología: acumulación o masa de fragmentos formados por restos de tejidos, sobre todo en las branquias de los peces.

Was this helpful?
Beitestrategi for bunnlevende dyr, der organismer spiser plante og dyreavfall fra, på eller under overflaten til sedimentene.


DEPOSIT FEEDING: Feeding strategy of benthic animals, in which organisms ingest plant and animal debris from, on or under the sediment surface.

IΖΗΜΑΤΟΦΑΓIΑ: Στρατηγική διατροφής βενθικών ζώων, κατά την οποία οι οργανισμοί τρέφονται με φυτικά και ζωϊκά τρίμματα τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια του ιζήματος ή κάτω από αυτή.

DEPOSIT FEEDER; DEPOSITIONSFRESSER: Kein direkt verwendbarer deutscher Begriff verfügbar. Der englische Begriff beschreibt eine Ernährungsstrategie benthischer Tiere, die pflanzlichen und tierischen Abfall von der Sedimentoberfläche her fressen oder diesen aus dem Sediment oder von der Schicht darunter aufnehmen.

DETRITIVORE (subst.): Stratégie dalimentation danimaux benthiques, ces organismes ingèrent des débris végétaux ou animaux dans ou sur le sédiment de surface.

BENTOFAGIA: Strategia di alimentazione degli animali bentonici, gli organismi ingeriscono detriti vegetali o animali trovati sopra o sotto alla superficie del sedimento.

DETRITÍVORO (subst.): Estrategia de alimentación de los animales bénticos. Estos organismos ingieren restos vegetales o animales dentro o encima del sedimento de superficie.

Was this helpful?
En omfattende betegnelse brukt om fisk som vandrer naturlig mellom saltvann og ferskvann. Anadrome vandrer fra saltvann til ferskvann for å gyte, mens katadrome vandrer fra ferskvann til saltvann for å gyte.


DIADROMOUS: A comprehensive term used of fish which migrate freely between the sea and fresh water. Anadromous fish move from salt to fresh water and catadromous fish move from fresh to salt water (mainly to spawn).

ΔIΑΔΡΟΜΑ: Ορος που αναφέρεται σε ψάρια που μεταναστεύουν ελεύθερα μεταξύ του θαλασσινού και του γλυκού νερού. Τα ανάδρομα ψάρια μεταναστεύουν από το αλμυρό στο γλυκό νερό και τα κατάδρομα κινούνται από το γλυκό στο αλμυρό νερό (κυρίως για γαμετοτοκία).

DIADROM: Echte Wanderfische, die zwischen Meer- und Süßwasser wandern. Der Begriff wird generell verwendet. Anadrom sind Fische, die zum Laichen vom Meer- ins Süßwasser einwandern (z.B. viele Salmoniden), während katadrome Fische (z.B. Aale) vom Süß- ins Meerwasser ziehen (meist zum Laichen).

DIADROME: Terme dIchtyologie, poissons migrant librement entre la mer et leau douce. Anadromes: poissons allant de leau salée vers leau douce.Catadromes: poissons allant de leau douce vers leau salée.

DIADROMO: Termine usato per descrivere i pesci che migrano liberamente tra il mare e l’acqua dolce. I pesci anadromi si trasferiscono dall’acqua salata in acqua dolce ed i pesci catadromi si trasferiscono dall’acqua dolce in acqua salata (principalmente per la riproduzione).

DIADROMO: Termino Ictiológico. Peces que migran libremente entre el mar y el agua dulce. Anádromo: peces que van del agua salada hacia el agua dulce. Catádromo: peces que van del agua dulce hacia el agua salada.

Was this helpful?
Identifisering, gjennom analyse, av årsaken til et gitt symptom(er). F.eks. diagnose av en sykdom eller diagnose av svake punkt i et oppdrettssystem.


DIAGNOSIS: The identification through analysis of the cause of a given symptom(s), for example, the diagnosis of a disease or the diagnosis of weak points in an aquaculture system.

ΔIΑΓΝΩΣΗ: Ο αναλυτικός προσδιορισμός, της αιτίας ενός συμπτώματος ή συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, η διάγνωση μιας ασθένειας ή των τρωτών σημείων ενός συστήματος υδατοκαλλιέργειας.

DIAGNOSE: Die Identifizierung der Ursache eines bestimmten Symptoms aufgrund sorfältiger Analyse, z.B., das Erkennen und Bestimmen einer Krankheit oder die Fehlersuche in der Systemtechnik; auch bei der Schwachstellenanalyse von Aquakultursystemen verwendet.

DIAGNOSTIC: Identification par analyse de lagent causal de symptomes donnés, par exemple, une maladie ou les points faibles dun système aquacole.

DIAGNOSI: L’identificazione della causa di determinati sintomi tramite un’analisi. Il termine è anche utilizzato in economia. Ad esempio, la diagnosi di una malattia o dei punti deboli di un’azienda.

DIAGNOSTICO: Análisis para identificar el agente causativo de un síntoma dado, por ejemplo, una enfermedad o los puntos débiles de un sistema acuícola.

Was this helpful?
Genetisk lokus med to forskjellige alleler.


DIALLELE: Genetic locus with two different alleles.

ΔIΑΛΛΗΛIΚΟΣ: Γενετικός τόπος με δύο διαφορετικά αλληλόμορφα.

DIALLELISCH: Zwei verschiedene Allele auf demselben Lokus.

DIALLELE: Un polyploïde avec deux allèles différents à un locus donné.

DIALLELE: Sito genetico comprensivo di due diversi alleli.

BIALELO: Poliploide con dos alelos diferentes para un locus dado.

Was this helpful?
Et hvilestadium. En periode med midlertidig opphold av vekst eller utvikling, karakterisert ved sterkt redusert metabolsk aktivitet, vanligvis under vinterdvale eller sommerdvale.


DIAPAUSE: A resting phase; a period of suspended growth or development, characterized by greatly reduced metabolic activity, usually during hibernation or estivation.

ΔIΑΠΑΥΣΗ: Φάση αδράνειας. Περίοδος αναστολής της αύξησης ή της ανάπτυξης, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονα μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα, συνήθως κατά τη διάρκεια της χειμέριας ή της θερινής νάρκης.

DIAPAUSE: Eine Ruhephase; eine Periode, bei der Wachstum und Entwicklung angehalten wird; bei wirbellosen Tieren, im engeren Sinne bei Insekten, eine Phase ausgeprägter Entwicklungsruhe mit herabgesetztem Stoffwechsel, die meist einem endogenen Rhythmus unterliegt.

DIAPAUSE: Phase de repos; une période darrêt dans la croissance et le développement dun organisme, caractérisée par une activité métabolique fortement réduite, habituellement pendant lhibernation ou lestivation.

DIAPAUSA: Una fase di riposo; un periodo in cui crescita o sviluppo sono sospesi, caratterizzato da una grande riduzione dell’attività metabolica, di solito durante la fase di ibernazione o di estivazione.

DIAPAUSA: Período fisiológico de reposo; un período de paro en el crecimiento y el desarrollo de un organismo, caracterizado por una fuerte reducción de la actividad metabólica, normalmente durante la hibernación y la estivación.

Was this helpful?
Mage/tarm syke som varer opp til tre dager, grunnet konsum av skalldyr som er produsert i vannmasser med høyt innhold av de armerte dinoflagellatene Dinophysis fortii og D. acuminata. Ble først oppdaget i Japan i 1976, men forekommer nå i områder det drives skalldyroppdrett over hele verden. De spesifikke DSP-giftene er ”akodoic acid”, dinophysistoksiner og pecteotoksiner.


DIARRHOETIC SHELLFISH POISONING: DSP: Gastro- intestinal disorder usually lasting up to three days caused by ingestion of shellfish produced in waters containing high concentrations of the armoured dinoflagellates Dinophysis fortii and D.acuminata and associated toxins. First recognised in Japan in 1976, now occurring worldwide in shellfish farming areas. The specific toxins are akodoic acid, dinophysistoxines and pecteotoxins.

ΔΙΑΡΡΟΪΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Γαστρεντερική διαταραχή η οποία προκαλείται μετά από βρώση θαλασσινών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε νερά με υψηλή συγκέντρωση των δυνομαστιγοφόρων Dinophysis fortii και D. acuminata. Τα είδη αυτά παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1976, και αποτελούν σοβαρό πρόβλημα των υδατοκαλλιεργειών, σε παγκόσμια κλίμακα, εξαιτίας των τοξινών (ακοδοϊκό οξύ, δυνοφυσιοτοξίνες και πηκτοτοξίνες) που παράγουν.

DIARRHOETISCHE MUSCHELVERGIFTUNG (DSP): Gastro-intestinale Störung, die gewöhnlich bis zu drei Tagen andauert und durch den Verzehr von kontaminierten Schalentieren (z. B. Muscheln, Austern) verursacht werden. Diese haben in der Regel Wassermassen filtriert, in denen hohe Konzentrationen toxischer Dinoflagellaten vorhanden waren (z.B. Dinophysis fortii, D. accuminata. Erstmals wurde dieser Zusammenhang in Japan in 1976 beobachtet, gegenwärtig jedoch weltweit in Molluskenfarmen vorkommend. Die spezifischen Toxine, die zur Erkrankung fü

INTOXICATION DIARRHEIQUE : Maladie gastro-intestinale qui dure jusqu’à trois jours, provoquée par l’ingestion de coquillages élevés dans des eaux contenant des fortes concentrations des dinoflagellés Dinophysis fortii et iD. acuminata. Les toxines responsables sont l’acide akodoïke, les dinophysistoxines et les pecteotoxines.

INTOSSICAZIONE DIARROICA DA MOLLUSCHI BIVALVI (DSP): Disordine gastro-intestinale causato dall’ingestione di molluschi bivalvi contaminati da dinoflagellati appartenenti alle specieDinophysis fortii e D. acuminata e le tossine associate. I sintomi durano in genere 3 giorni. Lamalattia fu descritta in Giappone nel 1976 e si verifica ormai in tutte le regioni dove vengono allevati molluschi bivalvi. Gli agenti tossici sono l’acido akodoico, pecteotossine e dinophysitossine.

CONTAMINACIÓN DIARREICA DE MARISCO: Desorden gastrointestinal que normalmente dura hasta 3 días causada por laingestión de marisco producido en aguas que contienen altas concentraciones de dinoflagelados Dinophysis fortii y D. Acuminata y toxinas asociadas. Se descubrió inicialmente en Japón en 1976 y existen ahora episodios en todo el mundo en donde se cultiva marisco. Las toxinas específicas son el ácido akodoico, dinofisistoxinas y pectetoxinas.

Was this helpful?
Kiselalger, klasse Bacillariophyceae (Diatomeae). Består av ca. 6000 arter med svært karakteristiske silisiumskjelett (epitek og hypotek). Svært mangfoldig gruppe morfologisk, har vegetativ formering gjennom celledeling som resulterer i to datterceller. Artene finnes i alle vanntyper, i myrer så vel som i jordsmonn i alle klimatyper. Artene i ordenen Centrales inkluderer viktige fytoplankton som bidrar vesentlig i havets primærproduksjon. Medlemmene i Pennales er for det meste bentiske ferskvann


DIATOMS: Unicellular algae belonging to the class Bacillariophyceae (Diatomeae) comprising a group of about 6000 species with highly characteristic silica-skeletons (epitheca and hypotheca). Morphologically very diverse, they are ubiquitous phytoplanktonic organisms, contributing substantially to the primary productivity of the oceans. Those belonging to the Pennales are mainly freshwater benthic species.

ΔΙΑΤΟΜΑ: Ομάδα μονοκύτταρων φυκών που ανήκει στην κλάση Bacillariophyceae (Diatomeae), αποτελούμενη από 6000 είδη τα οποία περιβάλλονται από μια διπλή πυριτική κάψα (επιθήκιο και υποθήκιο). Χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ποικιλία σχήματος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σπουδαιότερους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς συμβάλλοντας στην πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών. Τα περισσότερα άτομα της ομάδας Pennales, αποτελούν βενθικά είδη των γλυκών νερών.

DIATOMEEN: Die Klasse der Bacillariophyceae (Diatomeae) ist mit etwa 6000 Arten coccaler Einzeller, die charakteristische Kieselsäureschalen (Epitheka und Hypotheka) bilden, eine äußerst formenreiche Gruppe. Bei der vegetativen Vermehrung durch Zweiteilung werden die beiden Schalenhälften auf die Tochterzellen aufgeteilt. Sie sind morphologisch sehr divers und kommen in allen Gewässern, im Moos und im Boden aller Klimate vor; die Centrales ist der wichtigste Phytoplankter der Primärproduzenten im Meer, die

DIATOMEES : Algues unicellulaires appartenant à la classe des bacillariophyceae. Groupe comprennent environ 6000 espèces avec des squelettes en silice très caractéristiques (epithèque et hypothèque). Morphologiquement très diverse. Organismes ubiquitaires parmi le plancton et contribuant de façon significative à la productivité primaire des océans. Les membres du groupe Pennales sont pour la plupart dulçaquicoles.

DIATOMEE: Appartenenti alla classe Bacillariophyceae (Diatomeae) che annovera circa 6000 specie caratterizzate da scheletri di silice (valve) costituiti di due parti unite come una scatola al coperchio. Morfologicamente possono essere molto diverse, la riproduzione è vegetativa tramite la divisione cellulare in due cellule figlie. Queste specie si trovano in tutti i tipi di acqua, nel muschio e anche nel suolo di tutti i climi. Le diatomee appartenenti all’ordine Centrales includono importanti organism

DIATOMEAS: Algas pertenecientes al grupo Bacillariofíceas que comprenden 6000 especies con un esqueleto característico de sílice (epiteca e hipoteca). Morfológicamente son muy diversas y tienen reproducción vegetativa mediante divisiones en dos células hermanas. Se encuentran en todo tipo de aguas, en zonas pantanosas y en suelos de todos los climas. Las pertenecientes al Orden Centrales incluyen especies importantes del fitoplancton que contribuyen sustancialmente a la productividad primaria de los océano

Was this helpful?
Slekt av marine og estuarine fisk i familien Moronidae. Forekommer og oppdrettes langs Vest-Europa og i Middelhavet. F.eks. D. labrax. En av mange slekter ofte referert til som havabbor.


DICENTRARCHUS: Genus of marine and estuarine fish of the family Moronidae, occurring in and cultured off western Europe and in the Mediterranean, e.g., D.Labrax. One of many genera commonly referred to as sea bass.

DICENTRARCHUS: Γένος παράκτιων θαλάσσιων ψαριών, της οικογένειας Moronidae, τα οποία κατανέμονται και καλλιεργούνται κυρίως στη Δ. Ευρώπη και τη Μεσόγειο π.χ. D. labrax. Αποτελεί ένα από τα πολλά είδη τα οποία συγκαταλέγονται κάτω από την κοινή ονομασία λαβράκι (βλ.λ.)

DICENTRARCHUS: Eine Gattung mariner und estuariner Fische der Familie Moronidae, die im Mittelmeer und im westlichen Europa sowohl natürlich vorkommt als auch vermehrt an westeuropäischen Küsten gezüchtet wird, z.B. die Art Dicentrarchus labrax. Sie stellt eine der vielen Gattungen der, die allgemein unter dem Vulgärnamen “Seebrassen oder Seebarsch”

DICENTRARCHUS: Genre de poisson marin ou estuaire de la famille moronidés. Native des côtes de l’Europe de l’Ouest et de la Méditerranée, ou il est élevé de façon intensive. Par exemple D. labrax, le loup or bar.

DICENTRARCHUS: Genere di pesce eurialino (marino e estuariale) della famiglia Moronidae, si trova in Europa occidentale dove viene principalmente allevato e nell’areale Mediterreaneo, es., D. labrax. La specie più comune in acquacoltura, chiamato regionalmente spigola o branzino.

DICENTRARCHUS: Género de peces marinos y estuarinos de la familia Moronidae que se encuentran y cultivan en el Mediterráneo, Vg., D.labrax. Uno de los muchos géneros se identifica con la lubina.

Was this helpful?
Naturlig eller obligatorisk fôringsregime.


DIET: Natural or prescribed feeding regime.

ΔIΑIΤΑ: Παροχή τροφής, σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα.

NAHRUNG: Futter, das natürlich vorhanden oder regelmäßig bereitgestellt und konsumiert wird.

REGIME ALIMENTAIRE: Alimentation, fournie ou naturelle, consommée régulièrement.

DIETA: Regime alimentare naturale o prescritto.

DIETA ALIMENTARIA: Alimentación, natural o prescrita, consumida regularmente.

Was this helpful?
Spesialiseringsprosessen og den progressive diversifikasjonen av strukturer eller funksjoner. Integrert cellulær spesialisering under den embryoniske utviklingen.


DIFFERENTIATION: The process of specialization and the progressive diversification of structure or function; integrated cellular specialization during embryonic development.

ΔIΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΗ: Η διαδικασία της εξειδίκευσης και της προοδευτικής διαφοροποίησης της δομής ή της λειτουργίας. Ολοκληρωμένη (συνδυασμένη) κυτταρική εξειδίκευση κατά τη διάρκεια της εμβρυiκής ανάπτυξης.

DIFFERENZIERUNG: (1) Der Prozeß der Spezialisierung und die fortschreitende Diversifizierung in der Struktur oder in der Funktion; integrierte zelluläre Spezialisierung während der Embryonalentwicklung. (2) Die Beurteilung eines Merkmals.

DIFFERENCIATION: Processus de spécialisation et diversification progressive de structure ou fonctionnement; spécialisation cellulaire intégrée lors du développement embryonnaire.

DIFFERENZZIAZIONE: Il processo di specializzazione e di diversificazione progressiva di una struttura o di una funzione; la specializzazione cellulare integrata durante lo sviluppo embrionale.

DIFERENCIACIÓN: Proceso de especialización y de diversificación progresivo de estructura o de funcionamiento; especialización celular integrada durante el desarrollo embrionario.

Was this helpful?
(1) Spredning av et stoff i en gass, væske eller faststoff, bidrar til å gjøre alle dele uniforme. (2) Spontan bevegelse av atomer eller molekyler til nye steder innen et materiale.


DIFFUSION: (1) Spreading of a constituent in a gas, liquid or solid, tending to make the composition of all parts uniform. (2) The spontaneous movement of atoms or molecules to new sites within a material.

ΔIΑΧΥΣΗ: (1) Η εξάπλωση ενός συστατικού σε αέριο, υγρό ή στερεό μέσο, η οποία τείνει να ομογενοποιήσει τη σύσταση όλων των μερών. (2) Η αυθόρμητη μετατόπιση των ατόμων και των μορίων σε ένα υλικό.

DIFFUSION: (1) Die Ausbreitung einer Substanz in Gas, Flüssigkeiten oder in Festkörpern; dazu genügt ein sich gleichmäßiges Verteilen. (2) Die spontanen Bewegungen von Atomen oder Molekülen zu neuen Stellen innerhalb eines Materials.

DIFFUSION: (1) Redistribution dun composant dans un fluide tendant à uniformiser sa concentration à travers le fluide. (2) Déplacement spontané datomes ou de molécules dans une matière.

DIFFUSIONE: (1) Propagazione all’interno di un mezzo (aria, liquido) di un gas, di un liquido o di un solido, che solitamente rende uniforme la composizione di tutte le parti all’interno dello stesso mezzo. (2) Il movimento spontaneo degli atomi o delle molecole in nuove posizioni all’interno di una sostanza.

DIFUSIÓN: (1) Redistribución de un compuesto en un fluido que tiende a uniformizar su concentración dentro del fluido. (2) Desplazamiento espontáneo de átomos o de moléculas en una materia.

Was this helpful?
En forholdsmessig faktor som representerer mengden av en substans som diffunderer over en arealenhet gjennom en konsentrasjonsgradient i løpet av en tidsenhet.


DIFFUSION COEFFICIENT: A factor of proportionality representing the amount of substance diffusing across a unit area through a unit concentration gradient in unit time.

ΔIΑΧΥΣΗΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Αναλογικός συντελεστής, ο οποίος ισούται με την ποσότητα μιας ουσίας που διαχέεται ανά μονάδα χρόνου και μονάδα χρόνου και μονάδα επιφάνειας υπό την επίδραση μοναδιαίας διαβάθμισης της συγκέντρωσης.

DIFFUSIONSKOEFFIZIENT: Ein Proportionalitätsfaktor, der die Menge von diffundierendem Material über eine bestimmte Fläche, über einen Konzentrationsgradienten und über eine bestimmte Zeit ausdrückt.

COEFFICIENT DE DIFFUSION: Facteur proportionnel qui exprime la quantité dun composant diffusant à travers une surface unitaire dans un temps unitaire sous linfluence dun gradient de concentration unitaire.

COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE: Un fattore di proporzionalità che rappresenta la quantità di sostanza che diffonde attraverso un’area specifica in un unità di tempo con un dato gradiente di concentrazione.

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN: Factor de proporcionalidad que representa la cantidad de una sustancia que difunde a través de una unidad de superficie por unidad de tiempo bajo la influencia de una unidad de un gradiente de concentración.

Was this helpful?
En lufter som f.eks. er tilkoblet en luftkompressor og som tilfører luft til vannsøylen i små bobler, f.eks. en perforert slange eller keramiske steiner plassert på karbunnen.


AIR DIFFUSER: Piece of equipment consisting of a porous material/substance through which air propelled by an air blower can be dispersed into the water column of a culture tank.

ΑΕΡΟΔIΑΧΥΤΗΣ: Τμήμα εξοπλισμού που αποτελείται από πορώδες υλικό/υπόστρωμα μέσα από το οποίο ο αέρας προωθείται με έναν αεροφυσητήρα και διαχέεται στη στήλη του νερού της δεξαμενής.

AUSSTÖMER; LUFTVERTEILER: Zubehörteil aus einem porösen Material (Kieselgur, Holz etc.), durch das Luft aus einer Pumpe feinverteilt in eine Wassersäule oder ein Kulturgefäß eingetragen werden kann.

DIFFUSEUR D’AIR: Matériel comprenant des substances poreuses au travers desquelles lair est propulsé par une soufflerie et ensuite dispersé dans les colonnes deau dun bassin de culture.

DIFFUSORE D’ARIA: Un’apparecchio di materiale/sostanza porosa attraverso cui l’aria spinta da un aerosoffiante può essere diffusa nella colonna d’acqua di una vasca per l’allevamento.

DIFUSOR MULTIPLE: Dispositivo de descarga de efluentes dotado de varios orificios. Permite una mezcla rápida.

Was this helpful?
Innretning som blåser luft inn vannet gjennom et perforert rør eller en annen enhet med fine porer (diffusor) vha. en vifte eller kompressor.


AIR BLOWER: A device that pumps large quantities of ambient air at low pressure, through an air distribution network to aerate water by air stones or diffusors.

ΑΕΡΟΦΥΣΗΤΗΡΑΣ: Συσκευή που αντλεί υπό χαμηλή πίεση μεγάλες ποσότητες αέρα από το περιβάλλον, και τον διοχετεύει στο νερό μέσω ενός δικτύου διανομής μέσα από αερόπετρες και διαχυτές.

RINGBELÜFTER: Ein Gerät, das unter geringer Verdichtung große Luftmengen für ein Verteilersystem (Lüfterkerzen oder -steine) bereitstellt; mit solchem Gerät können für geringe Eintauchtiefen auch hydropneumatische Förderer betrieben werden.

SOUFFLERIE: Dispositif qui pompe des grands volumes dair ambiant à des pressions peu élevées et le distribue par lintermédiaire dexhausteurs ou de diffuseurs afin daérer leau.

AEROSOFFIANTE: Un meccanismo che pompa grandi quantità d’aria a bassa pressione, attraverso una rete di distribuzione d’aria per aerare l’acqua con materiale poroso o diffusori.

SOPLADOR DE AIRE: Dispositivo que bombea grandes volúmenes de aire ambiental con presiones poco elevadas mediante aireadores o difusores para airear el agua.

Was this helpful?
Brukt om egenskaper eller trekk som er kontrollert av to ulike gen.


DIGENIC: Used of characteristics or traits controlled by the integrated action of two genes.

ΔIΓΟΝIΔIΑΚΟΣ: Χρησιμοποιείται για χαρακτήρες ή γνωρίσματα, τα οποία ελέγχονται από τη συνδυασμένη δράση δύο γονιδίων.

DIGENETISCH: Gebraucht für Merkmale oder Wesenszüge, die durch die ergänzende Wirkung von zwei Genen kontrolliert werden.

DIGENIQUE: Se dit des caractères ou traits contrôlés par laction intégrée de deux gènes.

DIGENICO: Termine usato per descrivere caratteristiche o aspetti controllati dall’azione integrata di due geni.

BIGÉNICO: Dícese de caracteres o rasgos controlados por la acción integrada de dos genes.

Was this helpful?
Parasittiske flatormer med sugeskiver og kroker. Livssyklusen krever vanligvis flere verter.


DIGENETIC TREMATODES: Parasitic flatworms with suckers and hooks; their life cycles usually require several hosts.

ΔIΓΕΝΕΤIΚΟI ΤΡΗΜΑΤΩΔΕIΣ: Παρασιτικοί πλατυέλμινθες με μυζητήρες και άγκιστρα. Ο κύκλος ζωής τους απαιτεί συνήθως μια σειρά ξενιστών.

DIGENE TREMATODEN: Endoparasitische Saugwürmer mit Saugnäpfen und Widerhaken. Ihr Lebenszyklus erfordert meist mehrere Wirte. Im Deuschen oft fälschlich "digenetische" Trematoden genannt.

TREMATODE DIGENE: Ver plat parasite armé de ventouses et de crochets. Leur cycle vital requiert habituellement plusieurs hôtes.

TREMATODI DIGENEI: Vermi piatti parassiti che possiedono ventose ed uncini; il loro ciclo vitale in genere richiede il passaggio in due o più ospiti.

TREMATODO DIGÉNEO: Gusano plano parásito armado de ventosas y de ganchos; su ciclo vital requiere normalmente varios huéspedes.

Was this helpful?
Underklasse av ikter (Trematoda), bestånde av parasittiske flatormer.


DIGENEA: Class of parasitic flukes or flatworms.

ΔIΓΕΝΕΑ: Τάξη τρηματωδών σκωλήκων ή πλατυελμίνθων.

DIGENEA: Klasse von endoparasitischen Trematoden (Saugwürmer).

DIGENE: Classe de vers plats comprenant les douves.

DIGENEI: Classe di platelminti o vermi piatti.

DIGENEA: Clase de gusanos planos parásitos.

Was this helpful?
Voll (forhøyning) som grenser til en eller begge sidene av en canyon, kanal eller oppdrettsdam.


LEVEE: An embankment bordering one or both sides of a canyon, sea channel, or pond farm.

ΑΝΑΧΩΜΑ: Φράγμα παράλληλο προς την μία (ή και τις δύο όχθες) ενός φαραγγιού, ή θαλάσσιου διαύλου, ή λιμνοδεξαμενής.

UFERDAMM (UFERBÖSCHUNG): Eine Uferbefestigung, die eine oder beide Seiten eines Grabens oder eines Meerwasserkanals oder eines Teiches begrenzt.

LEVEE: Digue parallèle à la rive (ou deux rives) dun canyon, dun chenal ou dun étang délevage.

ARGINE (DI CONTENIMENTO): Un terrapieno che fiancheggia uno o entrambi i lati di un canyon, un canale di mare, o uno stagno dallevamento.

DIQUE: Dique paralelo a la orilla (o dos orillas) de un cañón, un canal o un estanque de ganadería.

Was this helpful?
2,2-Dichlorovinyl dimetyl phosphate (DDVP), et organofosfor insekt- og middmiddel med forholdsvis kort vedvarenhet. Ofte brukt til avlusing av fisk, særlig i merdoppdrett av laks.


DICHLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP); an organophosphorus insecticide and acaricide of relatively short persistence; frequently used in delousing fish, particularly in salmon net cage farms.

DICHLORVOS: 2,2 Διχλωροβινυλο -διμεθυλο -φωσφορικό (DDVΡ). Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σχετικά μικρό χρόνο διατήρησης. Χρησιμοποιείται συχνά για αποφθειρίωση των ψαριών, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες σολομού σε κλουβιά.

DICHLORVOS: 2,2-Dichlorovinyldimethylphosphat (DDVP); ein phosphororganisches Insektizid und Akarizid mit relativ kurzer Wirkungszeit; gelegentlich genutzt zur Entlausung von Fischen, vorwiegend in Lachs-Netzkäfig-Farmen.

DICHLORVOS: 2,2- dichlorovinyldiméthylphosphate (DDVP); insecticide et acaricide organophosphoré de persistance relativement courte; utilisé pour déparasiter les poissons, surtout en salmoniculture en cages.

VAPONA (DICHLOROVOS): 2,2-Diclorovinil dimetil fosfato (DDVP); un insetticida e acaricida organofosforico che ha una persistenza relativamente breve; spesso usato in passato nella disinfezione dei pesci, particolarmente negli allevamenti di salmoni in gabbie galleggianti. Non consentito l’impiego in acquacoltura dalla legislazione europea.

DICLORVOS: 2,2-diclorovinilo-dimetilfosfato (DDVP); insecticida y acaricida organofosfatado de una persistencia relativamente corta; utilizado para desparasitar los peces, sobre todo en el cultivo de salmón en jaulas.

Was this helpful?
Brukt om innsjøer som har to perioder i året med omveltning og fri sirkulasjon, med et ledsagende sammenbrudd av termoklinen.


DIMICTIC: Used of a lake having two seasonal overturn periods of free circulation, with an accompanying disruption of the thermocline.

ΔIΜIΚΤIΚΗ: Λίμνη που έχει δύο εποχιακές περιόδους ανάμιξης κατά τις οποίες κυκλοφορεί ελεύθερα με αποτέλεσμα την εμφάνιση του θερμοκλινούς.

DIMIKTISCH: Gebraucht für einen See mit einem zweimaligen Wechsel von Zirkulation und Stagnation im Jahr, wobei die Thermokline zerstört wird.

DIMICTIQUE: Se dit dun lac quand il a deux périodes saisonnières de renversement à circulation libre, associées à une rupture de la thermocline.

DIMITTICO: Termine usato per descrivere un lago che ha due periodi stagionali di rimescolamento, associati alla rottura del termoclino.

DIMÍCTICO: Dícese de un la lago cuando este tiene dos períodos estaciónales con circulación libre, asociadas a una ruptura de la termoclina.

Was this helpful?
Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).


DINOFLAGELLATE BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΑΚΜΗ ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΩΝ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

DINOFLAGELLATENBLÜTE: Das schnelle (explosionsartige) Anwachsen von einer oder mehreren Planktonart(en) innerhalb eines Gebietes, oft im Frühling oder Herbst, was zu einer temporär erhöhten Konzentration dieser Organismen führt; diese beherrschen dann die Plankton-Gemeinschaft; Blüten können zu Wasserverfärbungen führen. Phytoplanktonblüten sind oft als "Rote Tiden" ("red tides") bekannt und können mit dem Freiwerden von Toxinen gebracht in Zusammenhang werden (z.B. Blüten der Dinoflagellatengattung Gymnodinium).

BLOOM DE DINOFLAGELLES: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

BLOOM di DINOFLAGELLATI : La crescita rapida e localizzata di una o più specie planctoniche, spesso in primavera o autunno, causando la dominazione della comunità da parte di grandi concentrazioni temporanee di queste specie; il risultato vistoso può essere la colorazione delle acque (maree rosse). La fioritura del fitoplancton (alghe) può essere collegata con il rilascio di tossine (per esempio, la fioritura del dinoflagellato Gymnodinium).

FLORACIÓN DE DINOFLAGELADOS: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

Was this helpful?
Svært små, stortsett marine, mikroalger med to flageller. Er en av de største bestanddelene i plankton.


DINOFLAGELLATES: Minute, mostly marine, micro-algae having two flagella; they form one of the chief constituents of plankton.

ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΑ: Μικροσκοπικά, κατά κανόνα θαλάσσια, μικροφύκη που έχουν δύο μαστίγια. Αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του πλαγκτού.

DINOFLAGELLATEN: Kleine, meist marine Mikroalgen mit zwei Geißeln; wichtiger Bestandteil des Planktons.

DINOFLAGELLÉS: Minuscules protozoaires marins ayant principalement deux flagelles; ils forment un des principaux constituants du plancton.

DINOFLAGELLATI: Microalghe, generalmente marine, provviste di due flagelli; rappresentano uno dei due principali costituenti del plancton.

DINOFLAGELADOS: Minúsculos protozoos marinos que tienen básicamente dos flagelos; forman uno de los principales constituyentes del plancton.

Was this helpful?
Tetraklordibenzoparadioksin (TCDD), et svært giftig produkt fra produksjon av 2,4,5, T. Holdes lenge i miljøet.


DIOXIN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.

ΔIΟΞIΝΗ: Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παραμονής). Προiόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.

DIOXIN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); ein hoch toxisch und in der Umwelt lang wirksames Produkt des 2,4,5, T.

DIOXINE: Tétrachlorodibenzoparadioxine (TCDD); sous-produit hautement toxique, et très persistant dans lenvironnement, de la fabrication de 2,4,5-T.

DIOSSINA: Tetraclorodibenzoparadiossina (TCDD); un prodotto altamente tossico e persistente nell’ambiente, proveniente dalla manifattura del 2,4,5, T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproducto altamente tóxico y muy persistente en el ambiente, de la fabricación de 2,4,5-T.

Was this helpful?
Slekt av parasittiske bendelormer med et plerocercoid stadium i fisk. Kjent for å spre seg til nye habitater gjennom utsatt yngel og andre mellomverter.


DIPHYLLOBOTHRIUM: A genus of parasitic tapeworm with a plerocercoid stage in fishes. Known to be transferred to new habitats with stocked juveniles and other intermediate hosts.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Γένος κεστωδών με πληροκερκοειδές στάδιο στα ψάρια.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Eine Cestodenart mit einem Plerocercoidstadium in Fischen. Mit dem Graskarpfen in europäische Gewässer unbeabsichtigt eingeschleppt worden.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Genre des cestodes avec un stade plerocercoïde parasite des poissons. Ce parasite est transféré par lintermédiaire des juvéniles stockés ou dhôtes intermédiaires.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Genere di verme piatto parassita che possiede una fase plerocercoide all’interno dei pesci. Si trasferisce in nuovi habitat insieme a partite di giovani pesci e ad altri ospiti.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Género de cestodos con un estado pleurocecoide parásito de peces. Este parásito es transferido a nuevos hábitats mediante stock de jóvenes y otros huéspedes intermediarios.

Was this helpful?
Form på halefinnen hos fisk med rett ryggrad, der de dorsale og ventrale halvdelen av finnen er symmetrisk.


DIPHYCERCAL: Form of caudal fin in fishes with a straight backbone, where dorsal and ventral half of the fin are symmetrical.

ΔIΦΥΚΕΡΚΟ: Τύπος ουραίου πτερυγίου των ψαριών με ευθεία σπονδυλική στήλη, στον οποίο το ραχιαίο και το κοιλιακό ήμισυ των πτερύγων είναι συμμετρικά.

DIPHYCERK: Schwanzflossenform der Fische mit gerade verlaufendem Wirbelsäulenende, bei der die dorsale und ventrale Hälfte der Flosse symmetrisch sind.

DIPHYCERQUE: Se réfère à lextrémité de la queue des Vertébrés et à la forme des nageoires caudales des poissons.

OMOCERCA: Forma di pinna caudale dei pesci che hanno lo spino dritto, in cui la parte dorsale e la parte ventrale della pinna sono simmetriche.

BIFICERCA (HOMOCERCA): Se refiere a la extremidad de la cola de los vertebrados y la forma de las aletas caudales de peces cuyas lóbulos dorsal y ventral son simétricos.

Was this helpful?
En organisme som framviser en regelmessig veksling mellom haploide og diploide generasjoner gjennom livssyklusen.


DIPLOBIONT: An organism exhibiting a regular alternation of haploid and diploid generations during the life cycle.

ΔIΠΛΟΒIΟΝΤΗΣ: Οργανισμός που παρουσιάζει κανονική (ομαλή) εναλλαγή απλοειδών και διπλοειδών γενεών στον κύκλο ζωής του.

DIPLOBIONT: Ein Organismus, der einen regelmäßigen Wechsel von haploiden und diploiden Generationen innerhalb eines Lebenszykluses aufweist.

DIPLOBIONTIQUE: Se dit dun organisme montrant une alternance régulière de générations haploïdes et diploïdes pendant son cycle vital.

DIPLOBIONTE: Un organismo che esibisce un’alternanza regolare di generazioni aploidi e diploidi durante il ciclo vitale.

DIPLOBIONTE: Dícese de un organismo que muestra una alternancia regular de generaciones haploides y diploides durante su ciclo vital.

Was this helpful?
Har et dobbelt sett av homologe kromosomer, typisk for de fleste organismer som stammer fra en befruktet eggcelle.


DIPLOID: Having a double set of homologous chromosomes, typical of most organisms derived from fertilized egg cells.

ΔIΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο διαθέτων δύο ομάδες ομολόγων χρωμοσωμάτων. Είναι η τυπική κατάσταση των οργανισμών που προκύπτουν από γονιμοποιημένα ωοκύτταρα.

DIPLOID: Eine doppelte Anzahl von homologen Chromosomen besitzend; typisch für die meisten Organismen, die aus befruchteten Eizellen hervorgegangen sind (synkariotisch).

DIPLOλDE: Possèdant un complément double de chromosomes homologues; état typique de la plupart des organismes dérivés de la fécondation de loeuf.

DIPLOIDE: Possiede un doppio corredo di cromosomi omologhi, una condizione tipica di molti organismi provenienti da cellule uovo fecondate.

DIPLOIDE: Organismo que tiene un juego doble de cromosomas homólogos; típico de la mayoría de los organismos derivados de la fecundación del huevo.

Was this helpful?
Antall parede kromosomer i en cellekjerne, dobbelte av haploid nummer.


DIPLOID NUMBER: Number of paired chromosomes in a cell nucleus; twice the haploid number.

ΔIΠΛΟΕIΔΗΣ ΑΡIΘΜΟΣ: Ο συνολικός αριθμός χρωμοσωμάτων στον πυρήνα ενός κυττάρου. Το διπλάσιο του απλοειδούς αριθμού.

DIPLOIDE ANZAHL (ZWEIFACHER SATZ): Die Anzahl der gepaarten Chromosomen in einem Zellkern; der zweifache haploide Satz.

NOMBRE DIPLOIDE: Nombre de paires de chromosomes dans le noyau cellulaire; le double du nombre haploïde.

NUMERO DIPLOIDE: Numero di cromosomi accoppiati nel nucleo cellulare; il doppio del numero aploide.

NÚMERO DIPLOIDE: Número de pares de cromosomas en el núcleo celular; el doble del número haploide.

Was this helpful?
Gjenoppretting av diploidi, f.eks. ved sammensmelting av postmeiotiske haploide kjerner.


DIPLOIDIZATION: The attainment or restoration of the diploid state, for example, by the fusion of postmeiotic haploid nuclei.

ΔIΠΛΟΕIΔIΣΜΟΣ: Η απόκτηση ή η αποκατάσταση της διπλοειδούς φάσης, π.χ. με σύντηξη των μεταμειωτικών απλοειδών πυρήνων.

DIPLOIDISATION: Das Erreichen oder die Wiederherstellung des diploiden Zustandes, z.B. bei der Fusion (Verschmelzung) der postmeiotischen haploiden Zellkerne.

DIPLOλDISATION: Acquisition ou restauration de létat diploïde, par la fusion de noyaux haploïdes post meiotiques par exemple.

DIPLOIDIZZAZIONE: L’acquisizione o ripristino dello stato diploide, ad esempio, dopo la fusione dei nuclei aploidi postmeiotici.

DIPLOIDIZACIÓN: Adquisición o restauración del estado diploide, por la fusión de núcleos haploides post-meióticos por ejemplo.

Was this helpful?
Atskillelse av kromosomer under cellekjerne deling.


DISJUNCTION: The separation of the chromosomes during nuclear division.

ΔIΑΧΩΡIΣΜΟΣ: Ο διαχωρισμός των χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της πυρηνικής διαίρεσης.

TRENNUNG: Die Trennung der Chromosomen während der Zellteilung.

DISJONCTION: La séparation des chromosomes pendant la division nucléaire.

DISGIUNZIONE: Separazione dei cromosomi durante la divisione nucleare.

DISYUNCIÓN: Separación de los cromosomas durante la división nuclear.

Was this helpful?
Spesiell form for tidlig embryonisk utvikling som finner sted i svært plommeholdige egg hos bruskfisk, beinfisk, fugler og andre. I motsetning til total kløyving hvor også plommen deles, samles celleplasma ved den animale pol etter aktivering og inseminering. Påfølgende celledelinger inkluderer ikke plommemassen, og blastulastadiet danner en kappe eller disk på toppen av plommen. Et tynt lag med plasma (periblast) opprettholdes mellom plommen og blastodisken. Dette laget er ikke en del av embryo


DISCOIDAL CLEAVAGE: A specific type of early embryonic development which occurs in extremely telolecithal (yolky) eggs of elasmobranchs, bony fishes and Aves, and others. In contrast to total cleavages where the yolk is also divided, the cell plasma concentrates after activation and insemination at the animal pole and cell cleavages do not include the yolky egg mass while forming the blastula stage positioned as a "cap" or "disk" on top of the yolk. A thin plasma layer (periblast) is maintained between the yolk and

ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗ: Συγκεκριμένος τύπος διαίρεσης που απαντάται στα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης των τελολεκιθικών αυγών των ελασματοβραγχύων, των οστεοϊχθύων και των πτηνών. Στα αυγά αυτά, σε αντίθεση με την πλήρη αυλάκωση κατά την οποία διαιρείται και η λέκιθος, η αυλάκωση περιορίζεται στο κυτταρόπλασμα ενώ το πλούσιο σε λέκιθο τμήμα του αυγού συγκεντρώνεται στον έναν πόλο του αυγού και δεν διαιρείται. Κατά το στάδιο σχηματισμού του βλαστιδίου, το κυτταρόπλασμα σχηματίζει ένα καπέλο ή έναν δίσκο τοποθετημ

DISCOIDALE FURCHUNG: Ein spezifischer Furchungstyp während der frühen Embryonalentwickling, die in extrem telolecitalen (dotterreichen) Eiern der Elasmo-branchier, Teleostei und Aves sowie einigen anderen Gruppen vorkommt. Im Gegensatz zur totalen Furchung, bei der der Dotter mitgeteilt wird, konzentriert sich das Plasma der Zelle nach der Aktivierung des Eies und der Befruchtung am animalen Pol und die Zellteilungen schließen den Dotter nicht mehr mit ein. Die ersten Teilungen formen dagegen die Blastula, die wie e

CLIVAGE DISCOIDALE : Type de développement embryonnaire précoce rencontré dans les œufs très télolécithes des élasmobranches et téléostéens. Au contraire du clivage total, dans laquelle le vitellus est également divisé, le plasma cellulaire se concentre, après activation et insémination, au pôle animal et les clivages cellulaires menant au stade blastula n’affectent pas le vitellus. La blastula forme donc un disque ou coiffe montée sur le vitellus. Une fine couche plasmatique (périblaste) est maintenue entre le vite

SEGMENTAZIONE DISCOIDALE: Una fase specifica caratteristica della prima parte dello sviluppo embrionale. Si verifica all’interno delle uova tipicamente telolecitiche (contenenti abbondante tuorlo) di elasmobranchi e pesci ricchi di spine, aves, ecc.. Al contrario della segmentazione totale in cui anche il tuorlo viene diviso, il plasma cellulare viene concentrato dopo la fecondazione al polo animale. Quindi, le segmentazioni cellulari durante la formazione della blastula non coinvolgono la massa del tuorlo e si forma una

DIVISIÓN DISCOIDAL: Tipo específico de desarrollo embrionario prematuro que se produce en huevos muy telolecíticos (con mucho contenido de reservas) de elasmobranquios, peces óseos, aves y otros animales. En contraste con la división total, en donde la "yema" se divide también, el citoplasma se concentra después de la activación e inseminación en el polo animal y las divisiones no incluyen la masa de yema mientras que se forma la blástula en la cabeza o disco de la yema. Una pequeña capa de citoplasma (periblasto)

Was this helpful?
Kjemisk eller fysisk hjelpemiddel brukt til å spre eller fordele materialer. Ofte brukt ved behandling av forurensning, slik som olje. En bieffekt kan være forfremmelse av mer effektiv kontakt mellom forurensning og organisme.


DISPERSANT: Chemical or physical agents used to disperse or distribute materials. Often used in the control of pollutants such as oil. A side effect may be the promotion of more effective contact between the pollutants and the organism.

ΔIΑΣΚΟΡΠIΣΤIΚΟ: Χημικοί ή φυσικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον διασκορπισμό ή τη διερεύνηση της κατανομής ουσιών. Συχνά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ρύπων, όπως π.χ. πετρελαίου. Μια από τις παρενέργειες των διασκορπιστικών είναι ότι καθιστούν αποτελεσματικότερη την επαφή των τοξικών παραγόντων με τον οργανισμό, την περισσότερο αποτελεσματική επαφή μεταξύ των τοξικών παραγόντων και του οργανισμού.

DISPERSIONSMITTEL, VERTEILER: Chemisch oder physikalisch wirkende Substanzen, die dazu benutzt werden, um andere Substanzen zu verteilen oder auszubreiten, wobei sie einen besseren Kontakt zwischen dem Wirkstoff und dem Organismus gewährleisten. Häufig in Medikamenten angewandt.

DISPERSANT: Agent chimique ou physique utilisé afin de disperser ou distribuer des matériaux. Souvent utilisé dans le contrôle de polluants tel que le pétrole. Un effet secondaire est laugmentation de lefficacité du contact entre les polluants et lorganisme.

DISPERSORE: Agenti chimici o fisici utilizzati per disperdere o distribuire materiali. Impiegati spesso per il controllo di sostanze inquinanti come il petrolio. Un effetto collaterale può essere la promozione di un contatto più efficace tra gli organismi e le sostanze inquinanti.

DISPERSIVO: Agente químico o físico utilizado con el fin de dispersar o de distribuir materiales. A menudo utilizado en el control de contaminantes tal como el petróleo. Uno de sus efectos secundarios es el aumento de la eficacia de contacto entre los contaminantes y el organismo.

Was this helpful?
Når to sædceller befrukter samme egg.


DISPERMY: The penetration of a single ovum by two spermatozoa at the time of fertilization.

ΔIΣΠΕΡΜIΑ: Η είσοδος δύο σπερματοζωαρίων σέ ένα ωάριο κατά τη γονιμοποίηση. Βλ. πολυσπερμία.

DISPERMIE: Das Eindringen von zwei Spermatozoen in ein Ovum während der Befruchtung.

DISPERMIE: La pénétration dun seul ovule par deux spermatozoïdes au moment de la fécondation.

DISPERMIA: Penetrazione di due spermatozoi in un singolo uovo al momento della fecondazione.

DISPERMIA: Penetración de un solo óvulo por dos espermatozoides durante la fecundación.

Was this helpful?
(1) Den romlige utbredelses mønsteret av organismer og populasjoner. (2) Bevegelse som ikke skyldes uhell av individer inn i eller utfra et område eller en populasjon, typisk en kort forflytting av mer eller mindre normal art. (3) I statistikk: Fordelingen eller spredningen av observasjoner eller verdier rundt gjennomsnittet eller middelverdi.


DISPERSION: (1) The spatial pattern of distribution of organisms or populations. (2) The non-accidental movement of individuals into or out of an area or population, typically a movement over a relatively short distance and of a more or less regular nature. (3) In statistics, the distribution or scatter of observations or values about the mean or central value.

ΔIΑΣΠΟΡΑ: (1) Το πρότυπο κατανομής οργανισμών ή πληθυσμών στον χώρο. (2) Η μη περιστασιακή κίνηση ατόμων τα οποία εισέρχονται σε μια περιοχή ή πληθυσμό. Κατά κανόνα οι κινήσεις αυτές είναι τακτικές και εκτείνονται σε μικρές αποστάσεις. (3) Στη στατιστική, η κατανομή των παρατηρήσεων ή τιμών γύρω από τον μέσο όρο ή την κεντρική τιμή.

DISPERSION: (1) Das Verteilungsmuster von Organismen oder Populationen im Raum. (2) Die nicht zufälligen Wanderungen von Individuen innerhalb oder außerhalb ihres Gebietes oder Population; typisch sind Wanderungen über relativ kurze Distanzen und mehr oder weniger regelmäßig. (3) In der Statistik die Verteilung von Beobachtungswerten um ein Mittel- oder einen Zentralwert.

DISPERSION: (1) Léchantillon de distribution des organismes ou des populations. (2) Le déplacement non-accidentel des individus entrant ou sortant dune zone ou dune population, typiquement un déplacement sur une distance relativement courte et dune nature plus ou moins régulière. (3) En statistique: la distribution ou dissémination de valeurs ou dobservations autour dune valeur moyenne ou centrale.

DISPERSIONE: (1) Lo schema della distribuzione territoriale di organismi o popolazioni. (2) Il trasferimento intenzionale di individui da un’area o popolazione ad un’altra, è tipicamente un trasferimento non a lunga distanza dal punto di origine ed è più o meno di natura omogenea. (3) In statistica, la distribuzione o diffusione di osservazioni o valori intorno alla media.

DISPERSIÓN: (1) La muestra de distribución de organismos o de poblaciones. (2) El desplazamiento no-accidental de individuos entrando o saliendo de una zona o de una población, típicamente es un desplazamiento sobre una distancia relativamente corta y de naturaleza más o menos regular. (3) En estadística: la distribución o diseminación de valores o de observaciones alrededor de un valor promedio o central.

Was this helpful?
Spredning av infeksiøse agens, frø, sporer og andre formerings- eller spredningsstadier.


DISSEMINATION: The scattering or spreading, as of infectious agents, seeds, spores or other propagules.

ΔIΑΣΠΟΡΑ (ΔIΑΔΟΣΗ): Η εξάπλωση ή διασκορπισμός μολυσματικών παραγόντων, σπόρων, σπορίων ή άλλων μονάδων εξάπλωσης (propagules).

DISSEMINATION, AUSBREITUNG: Das Verteilen oder Ausbreiten von infektiösen Keimen, Samen, Sporen oder anderen Fortpflanzungs- und Verbreitungsstadien.

DISSEMINATION: Dispersion ou distribution; se dit, par exemple, des agents infectieux, graines, spores ou autres propagules.

DISSEMINAZIONE: Distribuzione o diffusione di agenti, semi, spore o altri propaguli infettivi.

DISEMINACIÓN: Dispersión o distribución; dícese, por ejemplo, de los agentes infecciosos, granos, esporas o otros propágulos.

Was this helpful?
Vekk fra festepunktet; motsatt av proksimal.


DISTAL: Away from the point of attachment; the opposite of proximal.

ΑΠΩ (ΠΕΡIΦΕΡIΑΚΟΣ): Απομακρυσμένος από το σημείο σύνδεσης ή πρόσφυσης. Το αντίθετο τού εγγύς (κεντρικός).

DISTAL: Weiter von der Körpermitte entfernt liegend als andere Körperteile ; Gegenteil von proximal.

DISTAL(E): Eloigné du point de référence; le contraire de proximal.

DISTALE: Distante dal punto di attacco; il contrario di prossimale.

DISTAL: Alejado del punto de referencia; el contrario de proximal.

Was this helpful?
Tilbakevender hvert døgn (24 timer); intreffer, eller hovedsakelig aktiv når det er dagslys.


DIURNAL: Recurring every 24 hours; occurring, or chiefly active, during daylight hours.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ: Επαναλαμβανόμενος κάθε 24 ώρες. Εμφανιζόμενος ή κυρίως δραστήριος κατά τις ώρες του φωτός της ημέρας.

DIURNAL: Täglich; während des Tages aktiv sein; für nur einen Tag bestehend.

DIURNE: Se dit des actions qui se répètent toutes les 24 heures; se manifestant le jour, ou étant principalement actif le jour.

GIORNALIERO: Che avviene ogni 24 ore; presente o attivo principalmente durante le ore di luce.

DIURNO: Dícese de acciones que se repiten cada 24 horas; se manifiestan durante el día, o son principalmente activos durante el día.

Was this helpful?
(1) Tilegnelse av ulike karakterer av beslektede organismer; divergent evolusjon. (2) Sone med oseanisk oppstrøming der dypvann stiger og sprer seg utover overflaten, som i den atlantiske divergenssonen.


DIVERGENCE: (1) The acquisition of dissimilar characters or traits by related organisms; divergent evolution. (2) A zone of oceanic upwelling where deep water rises and spreads out over the surface, as in the Antarctic divergence.

ΑΠΟΚΛIΣΗ: (1) Η εμφάνιση ανόμοιων χαρακτήρων ή γνωρισμάτων σε συγγενείς οργανισμούς. Αποκλίνουσα εξέλιξη. (2) Ζώνη ωκεάνιας ανάβλυσης (up-welling), όπου νερό ανέρχεται από βαθειά στρώματα και απλώνεται στην επιφάνεια, όπως π.χ. στην απόκλιση της Ανταρκτικής (πρβ. σύγκλιση).

DIVERGENZ: (1)Der Erwerb von verschiedenen Merkmalen oder Wesenszügen bei verwandten Organismen. (2) Eine Zone von ozeanischem Auftrieb, in der Tiefenwasser aufsteigt und sich an der Oberfläche ausbreitet, wie in der antarktischen Divergenzzone.

DIVERGENCE: (1) Acquisition, par des organismes apparentés, de caractères ou traits dissemblables; évolution divergente. (2) Zone dupwelling océanique où les eaux profondes remontent pour sétaler sur la surface; la divergence antarctique par exemple.

DIVERGENZA: (1) l’acquisizione di caratteristiche o aspetti dissimili da organismi correlati; evoluzione divergente. (2) Zona oceanica di risalita in cui le acque profonde dell’oceano risalgono e si diffondono sulla superficie, es., la divergenza Antarctica.

DIVERGENCIA: (1) Adquisición, por los organismos emparentados, de caracteres o rasgos diferentes; evolución divergente. (2) Zona de movimientos ascendentes oceánicos o de aguas profundas que remontan para formar una cubierta en la superficie; divergencia antártica por ejemplo.

Was this helpful?
(1) Det totale antall arter i en samling, samfunn eller prøve; artsrikdom. (2) Et mål på antall arter og deres relative tetthet i et samfunn. Lav diversitet relaterer til få arter eller ulik fordeling/tetthet, høy diversitet relaterer til mange arter eller lik fordeling/tetthet. (3) Tilstand der det er forskjeller vedrørende en gitt karakter eller trekk.


DIVERSITY: (1) The absolute number of species in an assemblage, community or sample; species richness. (2) A measure of the number of species and their relative abundance in a community; low diversity refers to few species or unequal abundances, high diversity to many species or equal abundances. (3) The condition of having differences with respect to a given character or trait.

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: (1) Ο απόλυτος αριθμός ειδών σε μια συνάθροιση, κοινότητα ή δείγμα. Η αφθονία των ειδών. (2) Μέτρο τού αριθμού των ειδών και της σχετικής τους αφθονίας σε μια βιοκοινότητα. Μικρή ποικιλότητα σημαίνει λίγα είδη ή διαφορές στην αφθονία, μεγάλη ποικιλότητα σημαίνει πολλά είδη ή παρόμοιες αφθονίες. (3) Η ύπαρξη διαφορών σε ένα χαρακτήρα ή γνώρισμα.

DIVERSITÄT: (1) Die absolute Anzahl von Arten in einer Ansammlung, Gemeinschaft oder Probe; Artenreichtum. (2) Ein Maß für die Zahl von Arten und ihre relative Abundanz in der Gemeinschaft; geringe Divergenz bedeutet aus wenigen Arten bestehend oder ungleiche Abundanzen aufzeigend; hohe Divergenz zeichnet sich durch viele Arten oder gleichartige Abundanz aus. (3) Unterschiede in Bezug auf ein Merkmal oder Wesenszug aufweisend.

DIVERSITE: (1) Nombre absolu despèces dans un biocœnose, communauté ou échantillon; diversité spécifique. (2) Mesure du nombre despèces et de leurs abondances relatives dans une communauté; diversité faible indique un nombre faible despèces ou d abondances inégales, alors quune forte diversité correspond à un nombre élévé despèces ou d abondances uniformes. (3) Létat dans lequel il existe des différences par rapport à un caractère ou trait donné.

DIVERSITA’: (1) Numero assoluto di specie in una biocenosi, comunità, o campione; diversità di specie. (2) Misura del numero di specie e della loro abbondanza relativa in una comunità; una bassa diversità indica un basso numero di specie o un’abbondanza disomogenea; una elevata diversità si riferisce alla presenza di molte specie o abbondanza uniforme. (3) La condizione nella quale esiste una differenza rispetto ad un dato aspetto o carattere.

DIVERSIDAD: (1) Número absoluto de especies en una biocenosis, comunidad o muestra; diversidad específica. (2) Recuento de especies y de su abundancia relativa en una comunidad; una baja diversidad indica un bajo número de especies o de abundancia desigual; mientras que una alta diversidad corresponde a un elevado número de especies o de abundancias uniformes. (3) estado en el cual existen diferencias respecto a un carácter o a un rasgo dado.

Was this helpful?
Mål på antall arter i et sammfunn og deres relative tetthet/fordeling. Slike mål inkluderer forholdet mellom antall arter og antall individer, for eksempel Shannon- Wiener indeks, rikdoms indeks, Brillouin indeks og Simpson indeks.


DIVERSITY INDEX: A measure of the number of species in a community and their relative abundances; such measures include the ratio between number of species and number of individuals; examples include the Shannon- Wiener index, richness index, Brillouin index and Simpson index.

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ: Μέτρο του αριθμού των ειδών και της σχετικής τους αφθονίας σε μια βιοκοινότητα. Παραδείγματα δεικτών ποικιλότητας η αναλογία του αριθμού των ειδών προς τον αριθμό των ατόμων, ο δείκτης Shannon - Wiener, ο δείκτης αφθονίας, ο δείκτης Brillouin και ο δείκτης Simpson.

DIVERSITÄTS-INDEX: Die Bestimmung der Artenanzahl in einer Gemeinschaft und ihre relative Abundanz; solche Bestimmungen beeinhalten das Verhältnis zwischen der Artenanzahl und der Anzahl der Individuen; Shannon-Wiener-Index; Artenreichtumdindex; Brillouin-Index; Simpson-Index;

INDICE DE DIVERSITE: Mesure du nombre despèces et de leurs abondances relatives dans une communauté; les indices de diversité comprennent: le rapport entre le nombres despèces et le nombre dindividus, lindice de Shannon-Weiner, lindice de richesse, lindice de Brillouin, et lindice de Simpson.

INDICE DI DIVERSITA’: Misura del numero di specie in una comunità e loro relativa abbondanza; queste misure includono il rapporto tra il numero di specie e il numero di individui di una specie; alcuni esempi sono l’indice Shannon-Weiner, l’indice Brillouin e l’indice Simpson.

INDICE DE DIVERSIDAD: Medida de número de especies y de sus abundancias relativas en una comunidad; los índices de diversidad incluyen: relación entre el número de especies y el número de individuos, índice de Shannon-Weiner, índice de riqueza, índice de Brillouui y el índice de Simpson.

Was this helpful?
Deoksyribonukleidsyre, det primære genetiske materialet i en celle. Polymer av deoksyribonukleotider; deoksyadenin trifosfat, deoksyguanin trifosfat, deoksycytosin trifosfat og deoksythymin trifosfat. Polynukleoid kjeden foreligger som en dobbel heliks. Sekvensen av nukleotider i kjeden gir grunnlaget for den genetiske koden. DNA er de største biologisk aktive molekylet som er kjent.


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell. A polymer of the deoxyribonucleotides ; deoxyadenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and deoxythymine triphosphate. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code. DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

DNA: Δεοξυριβονουκλεiκό οξύ, Deoxyribonucleic Acid. Το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου, πολυμερές των δεοξυριβονουκλεοτιδίων της αδενίνης, της γουανίνης, της κυτοσίνης και της θυμίνης. Στην τυπική του μορφή περιέχει τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπό μορφή διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών ζευγών στις αλυσίδες αποτελεί τη βάση του γενετικού κώδικα (βλ. λέξη). Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά βιολογικώς ενεργά μόρια.

DNA: Deoxyribonucleinsäure; das ursprüngliche genetische Material der Zelle; ein Polymer der Desoxyribonucleotide; Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin; Typischerweise kommen die Polynucleotidketten in Form einer Doppelhelix vor. Die Sequenz der Nucleotidpaare in der Kette ist die Basis des genetischen Codes. DNA-Moleküle sind die längsten bekannten biologisch aktiven Moleküle.

ADN: Acide désoxyribonucléique; matière génétique primaire de la cellule. Un polymère, désoxyadénosine triphosphate, désoxycytosine triphosphate, désoxyguanine triphosphate et désoxythymine triphosphate. Typiquement, deux chaînes polynucléotidiques sassocient en double hélice. La séquence spécifique des nucléotides est lélément fondamental du code génétique. Les molécules dADN sont les plus grandes molécules biologiquement actives connues.

DNA: Acido deossiribonucleico; il principale materiale genetico di una cellula. Un polimero dei deossiribonucleotidi; deossiadenosina trifosfato, deossiguanidina trifosfato, deossicitidina trifosfato e deossitimidina trifosfato. Tipicamente le catene polinucleotidiche si presentano nella forma di doppia elica. La sequenza delle coppie nucleotidiche nelle catene è la base del codice genetico. Le molecole del DNA sono le molecole biologicamente attive più grandi che si conoscano.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; material genético primario de la célula. Polímero de trifosfato de desoxiadenosina, trifosfato de desoxicitosina, trifosfato de desoxiguanina y trifosfato de desoxitimina. Típicamente, dos cadenas de polinucleótidos se asocian en una doble hélice. La secuencia específica de los nucleótidos es el elemento fundamental del código genético. Las moléculas del ADN son las más grandes moléculas conocidas biológicamente activas.

Was this helpful?
Merket DNA-segment som kan danne hybrider med komplementært DNA eller RNA fra en kompleks nukleinsyreprøve. Ved å påvise hybridene kan en fastslå at en organismes celler inneholder den spesifikke DNA- eller RNA-sekvensen.


DNA PROBE: Specific DNA or RNA segment that is labelled radioactively or fluorescently, used to hydridise and detect complementary DNA sequences in a complex nucleic acid sample prepared from an organism.

DNA ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ: Συγκεκριμένο τμήμα DNA ή RNA, το οποίο έχει σημανθεί με κάποια ραδιενεργή ή με κάποια φθορίζουσα ουσία. Χρησιμοποιείται για τον υβριδισμό ή τον εντοπισμό συμπληρωματικών αλληλουχιών μέσα σε ένα σύνθετο οργανικό δείγμα νουκλεϊνικών οξέων.

SONDE DNA: Spezifisches DNA- oder RNA-segment, das radioaktiv oder durch Fluoreszenz markiert ist; wird zur Hybridisierung und Erkennung komplementärer DNA-Sequenzen in einer komplexen Nucleinsäureprobe (gewonnen aus einem Organismus) benutzt.

SONDE AND: Segment d’ADN, ou d’ARN, de séquence connue et marqué radioactivement, ou avec un fluorochrome, qui est utilisé pour la détection d’une séquence d’acide nucléique complémentaire avec laquelle elle s’hybride au sein d’un mélange complexe d’acides nucléiques extraite d’un organisme.

SONDA DI DNA: Un segmento di DNA o RNA specificamente marcato con prodotti radioattivi o fluorescenti, usato per ibridare e trovare sequenze di DNA complementari in campioni complessi di acidi nucleici provenienti da un organismo.

SONDA DE ADN: Segmento marcado específico de ADN o ARN usado para hibridizar y detectar secuencias de ADN complementario en una muestra compleja de ácido nucleico preparado a partir de un organismo.

Was this helpful?
Kartlegging av rekkefølgen av nukleotider i et DNA-molekyl.


DNA SEQUENCING: Determination of the order of nucleotides in a DNA molecule.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ DNA: Ο προσδιορισμός της σειράς των νουκλεοτιδίων σε ένα μόριο DNA.

DNA-SEQUENZ: Bestimmung der Reiheinfolge von Nukleotiden in einem DNA Molekül.

SEQUENCAGE D’ADN : La détermination de l’ordre des nucléotides dans une chaîne d’ADN.

SEQUENZIARE IL DNA : La determinazione dell’ordine della sequenza dei nucleotidi in una molecola di DNA

SECUENCIACIÓN DE ADN: Determinación del orden de los nucleótidos de una molécula de AND.

Was this helpful?
Et individ kan identifiseres på grunnlag av dets unike genotype. Et standardisert sett av mikrosatelittloci blir amplifisert vha. PCR og mønsteret av DNA-fragmenter etter restriksjonsanalyse er karakteristisk for et individ.


FINGERPRINTING (DNA): Method of producing a genetic signature characteristic of an individual that relies on the identification, and estimation of the comparative lengths, of tandemly repeated DNA sequences (minisatellites or microsatellites). This is achieved either by Southern blot or by PCR.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ (DNA): Η δημιουργία μιας μοναδικής «γενετικής» υπογραφής ενός ατόμου, η οποία στηρίζεται στην αναγνώριση και εκτίμηση του μήκους διαδοχικών τμημάτων DNA (μινιδορυφορικά βλ.λ. ή μικροδορυφορικά βλ.λ.). Επιτυγχάνεται είτε με τη μέθοδο του Southern blot (βλ.λ.), είτε με την PCR (βλ.λ.).

FINGERABDRUCK (DNA): Eine Methode, um eine genetische “Unterschrift” (Charakterisierung) eines Individuums zu erstellen, die auf die Identifizierung und Einschätzung von nacheinander replizierten DNA –Sequenzen (Minisatelliten Microsatelliten) basiert. Dieses erreicht man entweder durch den sog. “Southern Blot” oder durch die Anwendung der PCR-Technik .

EMPREINTE(FINGERPRINTING (DNA): Méthode utilisée pour produire une signature génétique unique caractéristique d’un individu, basé sur la mesure des longueurs comparatives des mini- ou micro-satélites par transfert de type Southern ou par PCR.

MARCATURA DEL DNA: Metodo per marcare geneticamente un individuo, basato sull’identificazine e sulla stima della lunghezza comparata di sequenze ripetute di DNA (minisatelliti o microsatelliti). L’analisi viene effettuata con il Southern blotting o con la PCR. DNA FINGERPRINT: L’identificazione di un individuo basata sul suo genotipo. Vengono comunemente usate sequenze altamente polimorfe (microsatelliti o minisatelliti), esistono in commercio kit standardizzati per PCR (vedere anche VNTRs e minisatelliti). Noto a

FINGERPRINTING: Método para producir una identificación genética característica de un individuo que se basa en la estimación, identificación y longitud comparativa de secuencias tandem repetidas de ADN (minisatélites o microsatélites). Se realiza mediante Southern blot o PCR.

Was this helpful?
Lost organisk karbon: Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg C/l. .


DOC: Dissolved organic carbon: a measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C/l.

DOC: Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg C -1. Βλ. επίσης και Διαλυμένο οργανικό υλικό.

DOC: GELÖSTER ORGANISCHER KOHLENSTOFF.Gelöster organischer Kohlenstoff; ein Maß für die gelöste organische Belastung in einem bestimmten Wasservolumen; wird in Gramm Kohlenstoff pro Liter ausgedrückt.

COD: Carbone Organique Dissoute. Mesure de la quantité de carbone organique dissout dans un volume deau donné. Habituellement exprimée en mg C/l.

DOC: CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO.(Misura della quantità di carbonio disciolto in un dato volume di acqua. Espresso in genere in mg C/L).

COD: Carbono orgánico disuelto: La medida del cantidad de carbono orgánico disuelto en un volumen de agua dado. Habitualmente se expresa en mg C/l.

Was this helpful?
Temperaturen der en gitt kvantum med luft må bli avkjølt ved konstant trykk og med et konstant innhold av vanndamp for at det skal oppstå en mettning. Når denne temperaturen er under null grader kalles doggpunktet iblant for frysepunkt. En alternativ definisjon på duggpunkt er: Temperaturen der mettnings damptrykket i beholderen er likt damptrykket til den konstante vanndampen.


DEW POINT: The temperature to which a given parcel of air must be cooled at constant pressure and constant water vapour content in order for saturation to occur. When this temperature is below zero degrees, it is sometimes called the frost point. The dew point may alternatively be defined as the temperature at which the saturation vapour pressure of the parcel is equal to the actual vapour pressure of the constant water vapour.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ ΔΡΟΣΟΥ: Η θερμοκρασία στην οποία πρέπει να ψυχθεί υπό σταθερή πίεση μια μάζα αέρα με σταθερή περιεκτικότητα υδρατμών, ώστε να φθάσει σε κατάσταση κορεσμού. Οταν αυτή η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη των 0οC, ονομάζεται ορισμένες φορές σημείο θερμοκρασίας παγετού. Τo σημείο δρόσου μπορεί να ορισθεί εναλλακτικά ως η θερμοκρασία στην οποία η πίεση κορεσμού των ατμών της αέριας μάζας ισούται με την πραγματική πίεση των περιεχομένων υδρατμών.

TAUPUNKT: Die Temperatur, auf die eine bestimmte Menge Luft bei konstantem Druck und konstantem Wasserdampfgehalt gekühlt werden muß, um eine Sättigung zu erreichen. Wenn diese Temperatur unter 00C liegt, wird sie manchmal Gefrierpunkt genannt. Der Taupunkt wird alternativ auch als die Temperatur bezeichnet, bei der der Sättigungsdampfdruck der Teilchen gleich dem aktuellen Dampfdruck oder dem konstanten Dampfdruck ist.

POINT DE CONDENSATION: La température jusquà laquelle une parcelle donnée dair doit être refroidie, à pression constante et taux de vapeur deau constant, pour que la condensation a lieu. La température à laquelle la pression de saturation en vapeur dune parcelle dair est égale à la pression actuelle de la vapeur deau quelle contient.

TEMPERATURA DI CONDENSAZIONE: La temperatura alla quale l’aria deve esser raffreddata, a pressione e tensione di vapore costante affinché avvenga la condensazione del vapore acqueo. Quando questa temperatura è inferiore agli zero gradi, essa è solitamente chiamata punto di congelamento.La temperatura di condensazione può esser alternativamente definita come la temperatura alla quale la pressione di vapore di saturazione in una massa di aria è uguale alla pressione di vapore del vapor acqueo che contiene.

PUNTO DE CONDENSACIÓN: Temperatura hasta la cual una parcela de aire debe ser enfriada, a presión constante y tasa de vapor de agua constante, para que la condensación tenga lugar. Temperatura en la cual la presión de saturación en vapor de agua de una parcela de aire es igual a la presión actual de vapor de agua que contiene.

Was this helpful?
Oppløst organisk stof: Mål for hvor mye organisk stoff som er løst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg/l.


DOM: Dissolved organic matter: a measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg/l.

D.O.M.: Διαλελυμένο οργανικό υλικό (Dissolved organic matter). Βλ. και DOC.

GELOESTE ORGANISCHE FESTSTOFFE (DOM): Ein Maß der organischen Belastung, die in gelöster Form in einem bestimmten Wasservolumen vorhanden ist. Üblicherweise als mg L-1 angegeben.

MOD: Matièlre organique dissoute.

DOM: MATERIALE ORGANICO DISCIOLTO.(Misura della quantità di carbonio disciolto in un dato volume di acqua. Espresso in genere in mg/L.).

MOD: Materia orgánica disuelta: Medida de la cantidad de materia orgánica disuelta en un volumen de agua determinado. Normalmente expresada en mg/l..

Was this helpful?
I kromosomer, en klart definert strukturell del som er uavhengig fra andre domener. Betegnelsen brukes og om et større område i kromosomet som inneholder et gen med økt sensivitet mot DNAase nedbrytning (enzym). I proteiner er domene en definert aminosyre sekvens som kan tilskrives en spesifikk funksjon.


DOMAIN: In chromosomes, a clearly defined structural section which remains independent from other domains; the term is also used to describe a larger chromosome area which contains a gene with increased sensitivity against DNAase-degradation. In proteins it is a defined portion of an amino acid sequence which can be correlated with a specific function.

ΠΕΡΙΟΧΗ: Σαφώς καθορισμένο δομικό τμήμα ενός χρωματοσώματος, το οποίο παραμένει ανεξάρτητο από άλλες περιοχές. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για την περιγραφή μιας μεγαλύτερης χρωμοσωμικής περιοχής που περιέχει ένα γονίδιο με αυξημένη ευαισθησία στη διασπαση από DNA-άσες. Στις πρωτεiνες, είναι ένα καθορισμένο τμήμα της αλληλουχίας των αμινοξέων, το οποίο σχετίζεται με μια ειδική λειτουργία.

DOMÄNE: In Chromosomen ein abgegrenzter Strukturbereich, in dem Über-Windungen unabhängig von anderen Domänen bestehen bleiben; auch: ein größerer Bereich, der ein exprimiertes Gen mit erhöhter Empfindlichkeit gegen DNAase I-Abbau enthält. Im Protein ein abgegrenzter Teil der Aminosäuresequenz, den man mit einer bestimmten Funktion korrelieren kann.

DOMAINE: Segment structural bien défini des chromosomes et qui reste indépendant dautres domaines; le terme décrit également une zone plus importante dun chromosome à sensibilité aiguë par rapport à la dégradation par les DNase. Séquence dacides aminés définie dans une protéine qui est corrélée à une fonction spécifique.

DOMINIO: In cromosomi, una sezione strutturale ben definita; Nelle proteine, è una porzione definita di una sequenza aminoacidica che può esser correlata ad una funzione specifica.

DOMINIO: Segmento bien definido de cromosomas y que queda independiente de otros dominios; el término describe igualmente una zona más importante de un cromosoma con sensibilidad aguda respecto a la degradación por DNAasa. Secuencia de aminoácidos definidos en una proteína que esta correlacionada con una función específica.

Was this helpful?
(1) Til hvilken grad en gitt art har herredømmet i et samfunn, grunnet sin størrelse, overflod eller rekkevidde, og påvirker ”fitnessen” (dugeligheten) til tilknyttete arter. (2) Tendensen til at fenotypiske trekk kontrollert av ett allel (dominant) blir uttrykt før trekk kontrollert av andre allel (recessive) på samme lokus. (3) Fysisk dominans innført og opprettholdt ved aggresjon eller andre atferdsmønster fra et individ.


DOMINANCE: (1) The extent to which a given species predominates in a community because of its size, abundance or coverage, and affects the fitness of associated species. (2) The tendency of the phenotypic traits controlled by one allele (dominant) to be expressed over traits controlled by other alleles (recessive) at the same locus. (3) Physical domination initiated and sustained by aggression or other behavioural patterns of an individual.

ΕΠIΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΥΡIΑΡΧIΑ): (1) Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο είδος κυριαρχεί σε μια βιοκοινότητα, λόγω τού μεγέθους του, της αφθονίας ή της κάλυψής του, και επηρεάζει την αρμοστικότητα των άλλων ειδών. (2) Η τάση των φαινοτυπικών γνωρισμάτων που ελέγχονται από ένα αλληλόμορφο (επικρατές ή κυρίαρχο) να εκφράζονται επικαλύπτοντας γνωρίσματα που ελέγχονται από άλλα αλληλόμορφα (υπολειπόμενα) στον ίδιο γενετικό τόπο. (3) Η φυσική κυριαρχία που πηγάζει και συντηρείται από την επιθετικότητα ή άλλα πρότυπα συμπεριφοράς

DOMINANZ: (1) Der Rang auf dem eine Art innerhalb einer Gemeinschaft aufgrund ihrer Größe, Abundanz oder Geltung dominiert und die Fitness von assoziierten Arten beeinflußt. (2) Die Tendenz von phänotypischen Merkmalen, die von einem dominanten Allel kontrolliert werden, sich über andere Merkmale, die von anderen (rezessiven) Merkmalen kontrolliert werden, am selben Lokus hinwegzusetzen. (3) Physische Überlegenheit, eingeleitet und beibehalten durch Aggression oder durch Verhaltensmuster eines Individuums

DOMINANCE: (1) Degré auquel une espèce donnée prédomine dans une communauté grâce à sa taille, son abondance ou sa couverture, et le degré auquel elle affecte la capacité dadaptation des espèces associées. (2) Tendance de certains traits phénotypiques, sous le contrôle dun allèle dominant, à être exprimés en préférence des traits sous le contrôle dautres allèles (recessifs) sur le même locus. (3) Supériorité physique dun individu initiée et maintenue par agression ou par des comportements particuliers.

DOMINANZA: (1)Il grado con cui una specie predomina in una comunità a causa della sua dimensione, abbondanza, o diffusione, modificando ladattamento delle specie associate. (2) La tendenza dei caratteri fenotipici controllati da un’allele (dominante) ad esser espressi su caratteri controllati da altri alleli (recessivi) che si trovano nello stesso locus. (3) Imposizione iniziata e mantenuta tramite aggressioni o con altri comportamenti di un individuo.

DOMINACIÓN: (1) Grado por lo cual una especie dada predomina en una comunidad gracias a su talla, su abundancia o su cobertura, y el grado que afecta la capacidad de adaptación de especies asociadas. (2) Tendencia de ciertos rasgos fenotípicos, bajo el control de un alelo dominante, para ser expresados preferentemente en otros rasgos bajo el control de otros alelos (recesivos) sobre el mismo locus. (3) Superioridad física de un individuo iniciada y mantenida por agresión o por comportamientos particulares.

Was this helpful?
(1) Det høyest rangerte individet i et dominans hierarki; alfa. (2) En organisme som har betydelig innflytelse i et samfunn grunnet sin størrelse, overflod eller rekkevidde. (3) Et allel som bestemer fenotypen til en heterozygot.


DOMINANT: (1) The highest ranking individual in a dominance hierarchy; alpha. (2) An organism exerting considerable influence upon a community by its size, abundance or coverage. (3) An allele which determines the phenotype of a heterozygote.

ΕΠIΚΡΑΤΕΣ (ΚΥΡIΑΡΧΟ): (1) Το άτομο που κατέχει την πρώτη θέση σε μια κυριαρχική ιεραρχία. (2) Οργανισμός που ασκεί σημαντική επίδραση σε μια βιοκοινότητα, λόγω μεγέθους, αφθονίας ή κάλυψης. (3) Το αλληλόμορφο που καθορίζει τον φαινότυπο του ετεροζυγώτη.

DOMINANT: (1) Das Individuum mit dem höchsten Rang innerhalb einer dominanten Hierarchie. (2) Ein Organismus, der einen beträchtlichen Einfluß auf die Gemeinschaft ausübt, aufgrund seiner Größe, Abundanz oder Geltung. (3) Ein Allel das den Phänotyp einer Heterozygote bestimmt, wenn es gleichzeitig mit einem anderen (rezessiven Allel) vorliegt.

DOMINANT: (1) Individu du plus haut rang dans une hiérarchie de dominance; alpha. (2) Se dit dun organisme exercant une influence considérable sur une communauté grâce à sa taille, abondance ou couverture. (3) Un allèle qui détermine le phénotype dun hétérozygote.

DOMINANTE: (1) Grado più alto di una gerarchia dominante; alfa. (2) Un organismo che esercita una considerevole influenza su una comunità a causa della sua dimensione, abbondanza o diffusione. (3) Un allele che determina il fenotipo di un eterozigote.

DOMINANTE: (1) Individuo de alto rango de una jerarquía de dominación; alpha. (2) Dícese de un organismo que ejerce una influencia considerable sobre la comunidad gracias a su talla, abundancia o cobertura. (3) Un alelo que determina el fenotipo de un heterocigoto.

Was this helpful?
Et gen eller tilsvarende genprodukt, som er uttrykt i alle heterozygoter. Motsatte av det recessive genet.


DOMINANT GENE: A gene or the corresponding gene product, that is manifest in all heterzygotes; the opposite of recessive gene.

ΕΠIΚΡΑΤΕΣ (ΚΥΡIΑΡΧΟ) ΓΟΝIΔIΟ: Γονίδιο (ή το αντίστοιχο γονιδιακό προiόν) που εκφράζεται σε όλους τους ετεροζυγώτες. Το αντίθετο του υπολειπόμενου γονιδίου (βλ.λ.).

DOMINANTES GEN: Als dominant wird ein Gen bezeichnet, wenn es sich bereits im heterozygoten Organismus manifestiert; es überdeckt die Wirkung des korrespondierenden Gens in der phänotypischen Ausprägung; Gegensatz zu rezessiv.

GιNE DOMINANT: Un gène ou le produit correspondant à un gène, qui se manifeste dans tous les hétérozygotes.

GENE DOMINANTE : Gene o il corrispondente prodotto di un gene che si manifesta in tutti gli eterozigoti; il contrario di gene recessivo.

GENE DOMINANTE: Un gene o el producto correspondiente a un gene, que se manifiesta en todos lo heterocigotos; el contrario del gene recesivo.

Was this helpful?
Et neuroamin involvert i hemming av gonadotropin frisetting.


DOPAMINE: A neuro-amine involved in the inhibition of gonadotropin release.

ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ: Νευροαμίνη που παίζει ρόλο στην παρεμπόδιση της παραγωγής της γοναδοτροπίνης.

DOPAMIN: Ein Neuroamin, das die Gonatropinausschüttung hemmt.

DOPAMINE: Hydroxytryptamine; une neuro-amine impliquée dans linhibition de la libération de la gonadotropine.

DOPAMINA: Neurotrasmettitore. Neuroammina coinvolta nellinibizione del rilascio di gonadotropine.

DOPAMINA: Hidroxitriptamina; un neuropéptido implicado en la inhibición de la liberación de la gonadotropina.

Was this helpful?
Et anatomisk relasjonsuttrykk som angir retning (dorsalis, lat. = rygg). Dorsal er mot ryggsiden av et dyr. Relasjonsuttryket som benyttes til å beskrive mot buksiden av et dyr er ventral (ventralis, lat. = bukside). Hos virveldyr (vertebrater) ligger ryggsøylen og ryggmargen dorsalt, mens ryggmargen ligger ventralt hos virvelløse dyr (invertebrater). Hos fisk er den anatomiske orienteringen av regionene svært tydelig. Dette er ikke tilfellet hos andre oppdretts arter (for eksempel toskjellete


DORSAL: Anatomical term used to describe one pole of the body plan of an organism, the opposite pole being termed anterior; the poles carry the mouth and anus respectively. In respect of the axis between the poles, the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however, the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident. This is not the case in some other c

ΝΩΤΙΑΙΟΣ (ΡΑΧΙΑΙΟΣ): Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται οπίσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα υποδιαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε ά

DORSAL: Begriff in der Anatomie, der zum Rücken des Teil eines Organismus hinweist (Gegenteil zu anterior). In bezug auf die Körperachse zwischen dem Vorder- und Hinterende eines Organismus können die Körperebenen in dorsale, ventrale und laterale Segmente eingeteilt werden. Bei Vertebraten liegt die Wirbelsäule und das Notocord in der Regel dorsal. Bei Invertebraten liegt der zentrale Nervenstrang dagegen meist ventral. Bei Fischen sind die Lagen der angesprochenen Regionen offensichtlich. Dies ist nic

DORSAL: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé antérieur. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les Invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci ne

DORSALE: Termine anatomico usato per descrivere una parte della struttura corporea di un organismo, la parte opposta si chiama ventrale; esiste poi una parte cefalica o anteriore che porta la bocca ed una parte posteriore (anale) che porta l’ano. Rispetto all’asse centrale della struttura corporea, troviamo tre regioni: ventrale, dorsale e laterale. Nei vertebrati la colonna vertebrale ed il midollo spinale si trovano nella regione dorsale. Negli invertebrati, però, le fibre nervose sono nella regione ve

DORSAL: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado anterior o ventral. En el polo anterior se encuentra la boca, mientras que en el polo posterior se encuentra el ano. En referencia al eje trazado entre estos dos polos, el cuerpo se divide en cuatro regiones, dorsal, ventral, lateral izquierdo, lateral derecho. En los vertebrados la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales, mientras que en los invertebrados, el cordón nervioso es ventral. En

Was this helpful?
En av flere lange piggstråler som er lokalisert anterior (foran) for ryggfinnen i noen arter av fisk (for eksempel stingsild). Den primære funksjonen er antatt å være forsvar.


DORSAL SPINE: One of several long spines which are found anterior to the dorsal fin on some fin fish (e.g., stickleback). Its primary function is thought to be defence.

ΝΩΤΙΑΙΑ ΑΚΑΝΘΑ: Μία ή περισσότερες μακρές άκανθα που βρίσκονται μπροστά από το νωτιαίο (ραχιαίο) πτερύγιο ορισμένων ψαριών (π.χ. γαστερόστεος, κοινώς σταυρίδι). Η πρωταρχική του λειτουργία θεωρείται ότι είναι αμυντική.

DORSALER STACHELSTRAHL: Einer von oft mehreren mehr oder weniger langen Hartstrahlen, die sich im frontalen Abschnitt der Rückenflosse von Fischen befinden (z.B. Stichling). Es wird angenommen, daß sie der Verteidigung dienen.

EPINE DORSALE: Une ou plusieurs grandes épines qui se trouvent sur la partie antérieure de la nageoire dorsale de certains poissons (cest-à-dire lépinoche). Sa fonction première est supposée être défensive.

SPINA DORSALE: Uno dei numerosi raggi spinosi che si trovano nella regione anteriore alla pinna dorsale di alcuni pesci ossei (es. spinarello). Si pensa che la sua funzione primaria sia di difesa.

ESPINA DORSAL: Una o varias grandes espinas que se encuentran en la parte anterior de la aleta dorsal en algunos peces. Se supone que su primera función es defensiva.

Was this helpful?
Mengden av en substans som blir gitt til en organisme eller et system. Betegnelsen brukes på forskjellige måter for å beskrive samlete mengden som blir tilsatt på et tidspunkt; den spesifikke mengde tilsatt per vekt- eller volumenhet av organismen eller systemet det angår; eller mengden tilsatt over en gitt tidsperiode. Det skal derfor brukes stor forsiktighet ved bruk av denne betegnelsen.


DOSE: The quantity of a substance administered to an organism or a system. This term is variously used to described the total amount administered at a single time; the specific amount administered per unit weight or volume of the organism or system concerned; or the amount administered over a given period of time. Great care should therefore be taken in the use of this term.

ΔΟΣΗ: Η ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί ή να χορηγηθεί σε έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σε μία χρονική στιγμή. Στη Μ. Βρετανία ο όρος δηλώνει τη ρύθμιση ή την κλιμάκωση των δόσεων, ποτέ την ποσότητα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή (δοσολογία).

DOSIS: Diejenige Menge einer Substanz, die in einer bestimmten Zeit verabreicht wird oder die gesamte Menge während einer Behandlung; im englischen Sprachgebrauch ist die Regulierung oder Abstufung der Dosis gemeint, nicht die Menge, die zu einem Zeitpunkt genommen wird (dosage).

DOSE: Quantité déterminée dun médicament pris ou administré en totalité ou pendant une période de temps donnée. En Grande Bretagne = la régulation ou graduation des doses, et jamais la quantité dune seule prise (dosage). De grandes précautions doivent etre prises dans lutilisation de ce terme.

DOSE: La quantità di una sostanza somministrata ad un organismo o ad un sistema. Questo termine spesso viene usato per descrivere la quantità totale della sostanza somministrata in un determinato istante; la quantità specifica che viene somministrata secondo il peso o volume dell’organismo o del sistema coinvolto; la quantità di una sostanza somministrata per un periodo di tempo. Si raccomanda di utilizzare tale termine con cautela.

DOSIS: La cantidad de una sustancia administrada a un organismo o sistema. Este término se usa para describir la cantidad total administrada en un momento dado; la cantidad específica administrada por unidad de peso o de volumen del organismo o del sistema involucrados; o la cantidad administrada durante un período dado. Por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado en el uso de este término.

Was this helpful?
Lik konsentrasjon-respons kurve bortsett fra at dosen (mengden) av substansen mottatt av organismen er kjent og gis som konsentrasjon ved plotting av data.


DOSE-RESPONSE CURVE: Similar to concentration-response curve except that the dose (the quantity) of the substance received by the organism is known and takes the place of concentration in plotting the data.

ΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΚΡIΣΗΣ, ΚΑΜΠΥΛΗ: Παρόμοια με την καμπύλη συγκέντρωσης - απόκρισης, με τη διαφορά ότι η δόση (η ποσότητα) που προσλαμβάνεται από το ψάρι είναι γνωστή και αντικαθιστά τη συγκέντρωση στο διάγραμμα.

DOSIS-WIRKUNGS-KURVE: Ähnlich der Konzentrations-Wirkungskurve, mit dem Unterschied, daß die Dosis (Menge) des Wirkstoffes, die dem Fisch verabreicht wird, bekannt ist und an die Stelle der Konzentration bei Diagramm-Darstellungen gesetzt wird.

COURBE EFFET-DOSE: Similaire à une courbe effet-concentration, à lexception que la concentration ambiante est remplacée par la dose dune substance actuellement reçue par lorganisme.

CURVA DOSE EFFETTO : Simile alla curva ‘concentrazione –effetto’ di una sostanza eccetto che la dose (la quantità) della sostanza ricevuta nel tempo predeterminato è nota e il valore di questa quantità sostituisce la concentrazione nell’elaborazione dei dati.

CURVA EFECTO-DOSIS: Similar a una curva efecto-concentración, a la excepción que la concentración ambiente es reemplazada por la dosis de una sustancia actualmente recibida por el organismo.

Was this helpful?
Små anker som brukes til å holde mindre båter i posisjon, f.eks. ved fiske eller fortøying. Brukes og til å holde stående fiskeredskap i posisjon.


SEA ANCHOR: Small floating anchor used to help maintain small boats at a specific point in a body of water.

ΠΛΩΤΗ ΑΓΚΥΡΑ: Μικρή επιπλέουσα άγκυρα χρησιμοποιούμενη από μικρές βάρκες γιά την διατήρηση της θέσης τους.

SEEANKER (Treibanker): Kleiner, frei treibender Anker, der zur Positionierung kleinerer Boote an einer bestimmten Stelle im offenen Wasser benutzt wird.

ANCRE FLOTTANTE: Petite ancre flottante utilisée afin dimmobiliser un petit bateau en un lieu donné.

ANCORA MARINA: Piccola ancora galleggiante che aiuta le piccole imbarcazioni a mantenere la posizione.

ANCLA FLOTANTE: Pequeña ancla flotante utilizada para inmovilizar un pequeño barco un sitio dado.

Was this helpful?
Dreiesyke hos laksefisk forårsakes av myxosporidien Myxobolus cerebralis. Rammer først og fremst regnbueørret som holdes i jorddammer, mens smittet laks og ørret sjelden blir klinisk syk.


MYXOSOMIASIS: This term has been used for whirling disease in salmonids caused by Myxosoma cerebralis, but since there are many species of Myxosoma it has become a rather confusing term.

ΜΥΞΟΣΩΜΙΑΣΗ: Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί γιά την ασθένεια ιλίγγου των σολομοειδών που προκαλείται από το Myxosoma (τώρα Myxobolus) cerebralis, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά είδη του γένους αυτού, ο όρος δημιουργεί σύγχυση.

MYXOSOMIASIS: Dieser Ausdruck wurde für die Drehkrankheit bei Salmoniden, verursacht durch Myxosoma (heute Myxobolus) cerebralis, benutzt, seit jedoch mehrere Arten von Myxsoma bekannt sind, ist dieser Ausdruck eher verwirrend.

MYXOSOMIASE: Terme utilisé auparavent pour les infections des salmonidés provoquées par Myxosoma (maintenant Myxobolus) cerebralis; mais puisquil existe plusieurs espèces de Myxosoma, le terme porte à confusion.

MIXOSOMIASI: Termine usato per definire la Whirling disease’ nei salmonidi, causata da Myxosoma cerebralis.

MIXOSOMIASIS: Término utilizado antiguamente para las infecciones de salmónidos provocadas por Myxosoma (ahora, Myxobolus cerebralis), pero, dado la existencia de varias especies de Myxosoma este término lleva a la confusión.

Was this helpful?
Sykdom på laksefisk (helst regnbueørret oppdrettet i jordammer) forårsaket av protozoen (encelledyr) Myxosoma cerebralis, som åpenbarer seg ved at fisken svømmer i sirkel rundt sin vertikalakse. M. cerebralis angriper bruskvev først og fremst i hode og ryggmarg. Yngel er særlig utsatt, siden utviklingen av dreiesyke fortrinnsvis skjer hos ung fisk der forbeiningen av knokkelvevet ikke har skjedd i særlig utstrekning.


WHIRLING DISEASE: A disease of trout caused by the sporozoan protozoan Myxosoma cerebralis manifested in circular movements of fish around their vertical axis (so- called "tail hunting"). Myxosoma penetretes destructively into the cephalic structures. Trout fingerlings are particularly at risk. Infectivity decreases with increasing ossification of the headbones.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΣΤΡΟΒIΛIΣΜΟΥ(1): Ασθένεια της πέστροφας που οφείλεται στο σπορόζωο πρωτόζωο Myxosoma cerebralis. Εκδηλώνεται με κυκλικές κινήσεις του ψαριού γύρω από τον κατακόρυφο άξονα (καλούμενες "κυνήγι της ουράς"). Το Myxosoma διεισδύει στα οστά και τους χόνδρους της κεφαλής τους οποίους καταστρέφει. Iδιαίτερα κινδυνεύουν τα νεαρά άτομα της πέστροφας (λιανώματα) ενώ η μολυσματικότητα μειώνεται με την αυξανόμενη οστεοποίηση των οστών της κεφαλής.

DREHKRANKHEIT: Krankheit bei Forellen, die sich in schnellen Drehbewegungen um die eigene Vertikalachse, sogenanntes Schwanzjagen, äußert. Verursacher dieser Krankheit sind einzellige Parasiten der Art Myxosoma cerebralis, die in den Kopfknochen/-knorpel eindringen und diesen teilweise zerstören. Gefährdet sind besonders Forellensetzlinge, da bei zunehmender Verknöcherung des Schädels im Laufe der Entwicklung die Infektionsgefahr abnimmt.

MALADIE DU TOURNIS(1): Une maladie des truites, causée par le sporozoaire Myxosoma cerebralis qui provoque des mouvements circulaires chez les poissons autour de laxe vertical (appelé aussi "se mordre la queue"). Myxosoma pénètre de façon destructive dans lossature crânienne ou les cartilages. Les truitelles sont particulièrement sensibles; la sensibilité à linfection diminue avec lévolution de lossification crânienne.

WHIRLING DISEASE: Una malattia della trota causata da uno protozoo sporozoo, Myxosoma cerebralis che si manifesta icon movimenti circolari dei pesci intorno al loro asse verticale (cosiddetto “caccia alla coda”). Myxosoma penetra in modo distruttivo dentro le strutture cerebrali. Le larve di trota sono particolarmente a rischio. Il rischio di infezione diminuisce con l’aumento dell’ossificazione del cranio.

PEZ QUE SE MUERDE LA COLA (1): Enfermedad de truchas, causada por esporozoarios Myxosoma cerebralis que provoca movimientos circulares de los peces alrededor de un eje vertical (llamada también “morder la cola”). El Myxosoma penetra de manera destructiva en el esqueleto craneal o en el cartílago. Las truchas jóvenes son particularmente sensibles; esta sensibilidad disminuye con la evolución de la osificación craneal.

Was this helpful?
En avløpskanal som mottar spillvann fra ulike virksomheter, som landbruk, akvakultur eller annen industri.


DRAINAGE CANAL: A runoff channel, receiving effluents from various activities such as agriculture and/or aquaculture or from other industries.

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ: Τάφρος η οποία δέχεται τα υγρά από διάφορες δραστηριότητες, όπως γεωργικές επιχειρήσεις ή υδατοκαλλιέργειες ή άλλες βιομηχανικές μονάδες.

DRÄNAGEKANAL: Ein Ablaufkanal, der die Abwässer oder Abläufe von Wasser aus verschiedenen Nutzungsarten aufnimmt: z.B. Landwirtschaft, Aquakultur oder anderen Industrien (z.B. Kraftwerkskühlwasser).

CANAL DE DRAINAGE: Canal recevant des effluents provenant dactivités variées comme lagriculture, laquaculture ou dautres industries.

CANALE DI DRENAGGIO: Canale di scolo che riceve gli effluenti provenienti da varie attività agricole e/o acquacolturali o da industrie.

CANAL DE DESAGÜE: Canal que recibe los efluentes que provienen de varias actividades como la agricultura, la acuicultura o de otras industria.

Was this helpful?
Vann som er behandlet slik at det er egnet til human konsumpsjon.


POTABLE WATER: Drinking water.; water treated in such a way as to render it suitable for human consumption.

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ: Νερό που έχει υποστεί επεξεργασία έτσι ώστε να γίνει κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

TRINKWASSER: Wasser, das so behandelt (aufbereitet) wurde, daß es für den menschlichen Konsum geeignet ist.

EAU POTABLE: Eau propre à être bu. Eau traitée de telle façon à la rendre propre à la consommation humaine.

ACQUA POTABILE: Acqua da bere; acqua sottoposta a trattamenti che la rendono idonea al consumo umano.

AGUA POTABLE: Agua destinada a beber. Agua tratada para ser preparada para el consumo humano.

Was this helpful?
Anker (vanligvis en stor presenningspose) som brukes av mindre båter for å hindre avdrift (f.eks. ved fiske), og redusere hastighet i sterk vind. Gir stor motstand i vannet.


SEA DROGUE: Anchor used with small boats to prevent drifting at sea, and to reduce their speed in strong winds.

ΠΛΩΤΗ ΑΓΚΥΡΑ (DROGUE): Αγκυρα χρησιμοποιούμενη από μικρές βάρκες γιά να μη παρασύρονται κατά την διάρκεια ισχυρών ανέμων.

TREIBANKER: Ein vornehmlich von kleinen Booten benutzter Anker, der das Verdriften auf See bei starken Winden verhindern soll.

ANCRES FLOTTANTES: Ancres utilisées afin de prévenir la dérive des petites embarcations ou afin de réduire leur vitesse quand le vent est fort.

ANCORA GALLEGGIANTE : Struttura a forma di cono tronco od imbuto, o anche un semplice secchio che legato ad una barca per mezzo di una cima ne limita gli spostamenti dovuti alle correnti. Utilizzata da piccole imbarcazioni al fine di non andare alla deriva in mare; utilizzata anche per ridurre la velocità nel caso in cui ci siano venti forti.

ANCLAS FLOTANTES: Anclas utilizadas para prevenir la deriva de pequeñas embarcaciones o para reducir su velocidad cuando el viento es fuerte.

Was this helpful?
Metode for karpekultivering med spesielle gytedammer, dvs Dubisch dam.


DUBISCH METHOD: A method for carp cultivation with specially designed spawning ponds, i.e., Dubisch pond.

DUBISCH, ΜΕΘΟΔΟΣ: (Λιμνοδεξαμενή Dubisch) Μέθοδος καλλιέργειας κυπρίνου με ειδικά σχεδιασμένες λιμνοδεξαμενές γαμετοτοκίας.

DUBISCH-METHODE: Eine Methode, um Karpfen in speziell dafür entworfenen Laichteichen zu vermehren.

TECHNIQUE DE DUBISCH: Une technique délevage de carpe utilisant des bassins de frai spécialement conçus.

DUBISCH (TECNICA DI): Metodo di allevamento della carpa sviluppato in stagni provvisti di speciali bacini di frega.

TÉCNICA DE DUBISCH: Técnica de cría de carpa utilizando estanques de desove especialmente diseñados.

Was this helpful?
Kanal mellom spiserøret og svømmeblæren hos fysostome fisk, dvs primitive (med bl.a. myke finner) teleoster som laksefisk og karper. Er funksjonell hos alle teleoster ved tidlige utviklingsstadier. Jfr. fysoclist og fysostom.


PNEUMATIC DUCT: The narrow duct connecting the oesophagus with the air bladder and occurring in soft rayed fishes and primitive teleosts, e.g. salmonids: functional in early life stages of all teleosts; also referred to as ductus pneumaticus.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ: Ο στενός αγωγός που συνδέει τον οισοφάγο με την νηκτική κύστη και που υπάρχει στα μαλακοπτερύγια ψάρια και τους πρωτόγονους τελεόστεους, π.χ. σολομοειδή: είναι λειτουργικός στα νεαρά στάδια ζωής όλων των τελεοστέων. Βλ. επίσης φυσόστομοι και φυσόκλειστοι.

PNEUMATISCHER GANG: Ein schmaler Gang (Ductus pneumaticus), der den Ösophagus mit der Schwimmblase verbindet; kommt zeitlebens bei Fischen mit Weichstrahlen und primitiven TeleostIern vor. Funktionsfähig in frühen Lebenstadien aller Teleostier.

CANAL PNEUMATIQUE: Un canal étroit qui relie la vessie gazeuse à loesophage chez les poissons cartilagineux et les poissons osseux primitifs. Cet organe est fonctionnel dans les premiers stades de tous les téléostéens.

DOTTO PNEUMATICO: Stretto dotto di connessione tra faringe e vescica natatoria presente negli Olostei ed in alcuni Teleostei.

CANAL NEUMÁTICO: Canal estrecho que conecta la vejiga al esófago en los peces cartilaginosos y los peces óseos primitivos. Este órgano es funcional durante las primeras fases de vida de todos los teleósteos.

Was this helpful?
Slekt av dinoflagelater (encellete alger), dyrket i lukkete kulturer ved klekkerier som fôr for filterspisende organismer, slik som toskjellete bløtdyr (mollusker) larver og østersyngel, eller saltkreps (Artemia salina). Sistnevnte brukes som fôr til fiskelarver.


DUNALIELLA: A genus of dinoflagellate (unicellular alga), batch-cultured in hatcheries as a food source for fiilter-feeding organisms, such as bivalve mollusc larvae and spat, or brine shrimp ( Artemia salina). The latter are fed to fish larvae.

DUNALIELLA: Γένος δινομαστιγωτών (μονοκύτταρα φύκη) που καλλιεργείται σε στατικές (batch) καλλιέργειες ως τροφή για τους διηθηματοφάγους οργανισμούς, όπως οι προνύμφες των μαλακίων ή η Artemia salina. Οι τελευταίοι οργανισμοί χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις προνύμφες των ψαριών.

DUNALIELLA: Eine Gattung der Dinoflagellaten (einzellige Algen), häufig in Standkulturen von Brutanstalten produziert, um filtrierende Organismen wie Larven und Jungtiere verschiedener Bivalvia und Salinenkrebse (Artemia salina) zu ernähren. Letztere werden an Fischlarven verfüttert.

DUNALIELLA: Genre de dinoflagellé (algue unicellulaire), élevé en fournée dans les écloseries comme source dalimentation pour les organismes filtreurs, tels les larves et les naissains de mollusques bivalves ou les Artemies. Ces dernières sont consommées par les larves de poissons.

DUNALIELLA: Genere di dinoflagellati (alghe unicellulari), coltivata nelle avannotterie per essere usate come mangime per gli organismi filtratori, tipo molluschi bivalvi, larve, rotiferi o crostacei (Artemia salina). Questi ultimi vengono utilizzati come mangime per le larve dei pesci.

DUNALIELLA: Género de dinoflagelados (alga unicelular), cultivada en criadores como fuente de alimentación para los organismos filtradores, tales como larvas de moluscos bivalvos o artemias. Estas últimas sirven para alimentar las larvas de peces.

Was this helpful?
Tilstand der vekst er hemmet. Mye mindre enn normal. Ha redusert vekst, mikrosomi.


DWARFISM: The condition of being stunted; much smaller than normal; having restricted growth; microsomia.

ΝΑΝΙΣΜΟΣ: Η κατάσταση ενός οργανισμού του οποίου η αύξηση παύει πριν αυτός αποκτήσει φυσιολογικό μέγεθος, Μικροσωμία.

ZWERGENHAFTIGKEIT: Zustand des Verkümmertseins, viel kleiner als normal; im Wachstum eingeschränkt; Mikrosomie.

NANISME: Etat dêtre nain ou rabougri, plus petit que la normale; ayant une croissance restreinte; microsomie.

NANISMO: Condizione in cui si ha l’arresto della crescita di un organismo; molto più piccolo del normale; avere una crescita limitata; microsomia.

ENANISMO: Estado de ser enano o encogido, más pequeño que lo normal; que tiene un crecimiento restringido; microsomía.

Was this helpful?
En linje på et kart som forbinder punkt med likt dyp i havet eller i innsjø.


BATHYMETRIC CONTOUR: A line on a chart connecting points of equal depth in an ocean or lake; depth contour.

ΒΑΘΥΜΕΤΡIΚΗ IΣΟΚΑΜΠΥΛΗ, IΣΟΒΑΘΗΣ: Καμπύλη που ενώνει σημεία ίσου βάθους μιας θαλάσσιας περιοχής ή μιας λίμνης. Iσοβαθής καμπύλη.

BATHYMETRISCHE KONTUR: Linie gleicher Tiefenpunkte in Seekarten; Tiefenkontur.

CONTOUR BATHYMETRIQUE: Sur une carte, ligne qui relie des points de profondeur égale des fonds marins ou du fond dun lac; contour de profondeur.

CURVA DI LIVELLO BATIMETRICO (ISOBATA): Una linea curva su una carta che collega i punti di uguale profondità in mare o in lago; curva dei livelli di profondità.

CONTORNO BATIMÉTRICO: Sobre una carta, línea que une dos puntos de igual profundidad de fondos marinos o fondo de un lago; contorno de profundidad.

Was this helpful?
Medisinsk tilstand oftest funnet hos sportsdykkere, grunnet rask trykkøkning som medfører at nitrogenbobler dannes i blod og vev. Kan i ekstreme tilfeller føre til emboli og død. Også kjent i hverdagsspråket som ”bend”.


CAISSONS DISEASE: A medical condition most frequently found in SCUBA divers, resulting from a rapid decrease in pressure causing nitrogen bubbles to form in the blood and body tissues; in extreme cases leading to emboli and death. Also known as compressed air disease and colloquially as "the bends".

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ: Ασθένεια που προσβάλλει συχνά τους δύτες. Οφείλεται στην ταχεία μείωση της πίεσης που προκαλεί τον σχηματισμό φυσσαλίδων αζώτου στο αίμα και τους ιστούς. Σε ακραίες περιπτώσεις οδηγεί σε εμβολή ή θάνατο.

CAISSON-KRANKHEIT: Ein physiologisch-medizinisch anomaler und gefährlicher Zustand, der durch rasche und substantielle Abnahme hohen Umgebungsdrucks verursacht wird (z.B. schnelles Auftauchen), wobei Stickstoff-Gasblasen im Blut und in den Körpergeweben entstehen, die bis hin zur Embolie und zum Tod führen können. Die leichte Form dieser Krankheit wird allgemein auch als "Bends" bezeichnet (ein Begriff, der aus dem Englischen übernommen wurde).

MALADIE DES CAISSONS: Condition clinique affectant les plongeurs sous-marins et qui résulte de la décompression trop rapide et dont la conséquence est la formation de bulles dazote dans le sang et les tissus. Dans les cas extrêmes, cette affection se présente sous forme dembolie gazeuse et peut devenir fatale.

MALATTIA DEI CASSONI: Una sindrome medica che si verifica solitamente nei subacquei che operano con bombole riempite di aria compressa. La malattia è causata da un rapido calo di pressione idrostatica che a sua volta è causa di microbolle di azoto, le quali formano emboli nel sangue e nei tessuti corporei; nei casi estremi porta all’embolia e alla morte. La malattia dei cassoni è anche nota come embolia gassosa o malattia dei palombari.

ENFERMEDAD DE CAISSON: Condición clínica que afecta a los buceadores y que resulta de la descompresión rápida y cuya consecuencia es la formación de burbujas de nitrógeno en la sangre y los tejidos. En los casos extremos puede provocar embolia y llevar a la muerte.

Was this helpful?
Brønn dypere enn 30 meter, vanligvis med en vanntett bekledning som gjør den uberørt av forurensninger i overflatevannet. Trekker vann fra den mettete sonen, men selv om dette vannet er relativt reint kan det være hardt.


DEEP-WELL: Well deeper than 30m, usually with a watertight casing which is therefore largely unaffected by surface water impurities. It usually draws water from the zone of saturation and though this water may be relatively pure, it may also be hard.

ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔI: Πηγάδι με βάθος μεγαλύτερο των 30 m, συνήθως με στεγανό περίβλημα, έτσι ώστε να μην ρυπαίνεται από επιφανειακά ακάθαρτα ύδατα. Συνήθως τροφοδοτείται από τη ζώνη κορεσμού, και το νερό είναι σχετικά καθαρό, αν και μπορεί να παρουσιάζει αυξημένη σκληρότητα.

TIEFENQUELLE: Eine Quelle, die tiefer als 30 m reicht, im oberen Teil gewöhnlich mit einer wasserdichten Schicht ausgekleidet, so daß sie unbeeinflußt von den Unreinheiten des Oberflächenwasser bleibt. Tiefenquellwasser ist gewöhnlich sehr sauber, kann aber große Härte aufweisen.

PUITS PROFOND: Puits plus profond que 30 m, habituellement pourvu dune paroi étanche et donc non-affecté par les impuretés de leau de surface. Habituellement utilisé afin de tirer leau de la nappe phréatique. Leau est relativement pure, mais peut être calcaire.

POZZO PROFONDO: Un pozzo profondo più di 30 m, che di solito contiene un rivestimento stagno e quindi non presenta aspetti negativi quali ad esempio le impurità che si possono trovare nell’acqua superficiale. Utilizzato in genere per prelevare acqua freatica. L’acqua è relativamente pura ma può essere calcarea e contenere gas indesiderati per l’impiego in acquacoltura, quali azoto ed anidride carbonica.

POZO PROFUNDO: Pozo más profundo de 30 m, normalmente con una envoltura hermética y no afectado por la impurezas del agua de superficie. Normalmente utilizado para sacar agua de las capas freáticas. El agua es relativamente pura, pero puede ser calcárea.

Was this helpful?
Type badebehandling som innebærer dypping av fisk i en konsentrert behandlingsløsning for en kort periode.


DIP: A type of bath treatment which involves dipping the fish into a concentrated solution of a treatment for a short period of time.

ΕΜΒΑΠΤIΣΗ: Τύπος θεραπευτικού λουτρού (βλ.λ.) που συνίσταται στη βραχύχρονη εμβάπτιση ενός ψαριού σε συμπυκνωμένο διάλυμα.

TAUCHBAD (KURZZEITIG): Ein Bad, bei dem die Fische kurz in eine konzentrierte Lösung getaucht werden; gewöhnlich für eine Minute oder kürzer.

BALNEATION PONCTUELLE: Traitement par trempage, pendant une courte période, des organismes délevages dans un bain concentré dun agent prophylactique.

IMMERSIONE (TRATTAMENTO PER): Un tipo di trattamento terapeutico che consiste nell’immergere i pesci in una soluzione medicinale concentrata per breve tempo.

ZAMBULLIDA: Tipo de tratamiento en baño qué requiere zambullir los animales en un baño concentrado con una solución profiláctica durante un periodo de corta duración.

Was this helpful?
Uspesifikk betegnelse for prosessen der en avler opp og røkter planter eller dyr gjennom dyrkningssyklusen.


RAISE: Non-specific term for the process of growing and tending plant or animal stocks through the culture cycle. Syn. rear.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Στα Αγγλικά, όρος της καθολουμένης ισοδύναμης με τον όρο καλλιέργεια

AUFZIEHEN: Ein unspezifischer Begriff für den Vorgang des Aufziehens und Haltens von Pflanzen- und Tierbeständen während des gesamten Aufzuchtzyklus. Gleichbedeutend mit dem englischen "rear", d.h. "Aufziehen".

ELEVER: Terme non spécifique décrivant le processus de culture de stocks danimaux ou de plantes.

ALLEVAMENTO: Termine generico riferito alle tecniche per la produzione e l’accrescimento di organismi animali.

CULTIVAR(3): Término no específico que describe el proceso de cultivo de stocks de animales o de plantas.

Was this helpful?
Unormal eller ufullstendig funksjon av et organ.


DYSFUNCTION: Abnormal or imperfect functioning of an organ.

ΔΥΣΛΕIΤΟΥΡΓIΑ: Μη φυσιολογική ή ατελής λειτουργία ενός οργάνου.

FEHLFUNKTION: Abnorme oder fehlerhafte Funktion eines Organs.

DISFONCTIONNEMENT: Fonctionnement anormal ou imparfait dun organe.

DISFUNZIONE: Funzionamento imperfetto o anormale di un organo.

DISFUNCIÓN: Función anormal o imperfecta de un órgano.

Was this helpful?
(1) Bruk av vannmasser rike på organisk materiale hovedsakelig i form av suspenderte plantekolloider og større plantefragmenter, men som har et lavt næringsinnhold; dystrof innsjø. (2) Brukt av arter som er karakteristiske for dystrofe habitater.


DYSTROPHIC: (1) Used of water bodies rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content; dystrophic lake. (2) Used of species characteristic of dystrophic habitats.

ΔΥΣΤΡΟΦIΚΟΣ: (1)Χρησιμοποιείται για μάζες γλυκού νερού πλούσιες σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, τα οποία όμως έχουν χαμηλό θρεπτικό περιεχόμενο. Δυστροφική λίμνη. (2) Χρησιμοποιείται για είδη χαρακτηριστικά των δυστροφικών ενδιαιτημάτων.

DYSTROPH: (1) Süßwasserkörper, die reich an organischem Material sind, hauptsächlich an gelösten pflanzlichen Kolloiden und größeren Pflanzenfragmenten, die aber einen geringen Nährwert besitzen; dystropher See. (2) Gebraucht bei Arten, die in dystrophen Gebieten beheimatet sind.

DYSTROPHIQUE: (1) Se dit dun plan deau riche en matière organique, principalement sous la forme de colloïdes végétaux et de fragments dorigine macroflorale, mais pauvre en sels nutritifs; lac dystrophique. (2) Se dit des espèces caractéristiques des habitats dystrophiques.

DISTROFICO: (1) Termine usato per descrivere un corpo dacqua ricco di materiale organico, principalmente sotto forma di sospensioni colloidali vegetali e frammenti di piante, ma povero di sostanze nutrienti; lago distrofico. (2) Usato per descrivere le specie caratteristiche degli habitat distrofici.

DISTRÓFICO: (1) Dícese de un espacio de agua rico en materia orgánica, principalmente en forma de coloides vegetales y de fragmentos que tienen su origen en la macroflora, pero pobre en sales nutritivas; lagos distróficos. (2) Dícese de especies características de hábitats distróficos.

Was this helpful?
Vannmasser rike på organisk materiale hovedsakelig i form av suspenderte plantekolloider og større plantefragmenter, men som har et lavt næringsinnhold; dystrof innsjø.


DYSTROPHIC LAKES: Water bodies rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content.

ΔΥΣΤΡΟΦIΚΕΣ ΛIΜΝΕΣ: Χρησιμοποιείται για μάζες γλυκού νερού πλούσιες σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, τα οποία όμως έχουν χαμηλό θρεπτικό περιεχόμενο.

DISTROPHE SEEN: Siehe DYSTROPH. (Süßwasserkörper, die reich an organischem Material sind, hauptsächlich an gelösten pflanzlichen Kolloiden und größeren Pflanzenfragmenten, die aber einen geringen Nährwert besitzen).

LAC DYSTROPHIQUE: Un plan deau riche en matière organique, principalement sous la forme de colloïdes végétaux et de fragments dorigine macroflorale, mais pauvre en sels nutritifs.

LAGO DISTROFICO: Vedi DISTROFICO. (Termine usato per descrivere un corpo dacqua ricco di materiale organico, principalmente sotto forma di sospensioni colloidali vegetali e frammenti di piante, ma povero di sostanze nutrienti; lago distrofico.)

LAGO DISTROFICO: Lagos rico en materia orgánica, principalmente en forma de coloides vegetales y de fragmentos que tienen su origen en la macroflora, pero pobre en sales nutritivas.

Was this helpful?
Tilstand der ferskvann er rikt på organisk materiale hovedsakelig i form av suspenderte plantekolloider og større plantefragmenter, men som har et lavt næringsinnhold (myr vann, brune innsjøer).


DYSTROPHY: Condition in which freshwater is rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content (bog lake, brown water lake).

ΔΥΣΤΡΟΦIΑ: Κατάσταση του νερού, κατά την οποία αυτό είναι πλούσιο σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, αλλά είναι φτωχό σε (ανόργανα) θρεπτικά υλικά.

DYSTROPHIE: Zustand von Süßgewässern, die reich an organischem Material, vor allem kolloidalem und größerem Pflanzenmaterial, aber arm an gelösten Nährstoffen ist (Moorsee, Braunwassersee).

DISTROPHIE: Condition dans laquelle de leau douce est riche en matière organique sous la forme prédominante de colloïdes et particules dorigine végétale avec des taux de sels nutritifs faibles (marécage, eaux brunes).

DISTROFIA: Condizione in cui l’acqua è ricca di materiale organico, principalmente sotto forma di sospensioni colloidali vegetali e frammenti di piante, ma povero di nutrienti disciolti (pantano, acquitrino).

DISTROFIA: Condición por la cual agua dulce es rica en materia orgánica en forma predominante de coloides y partículas de origen vegetal con tasas bajas de sales nutritivas (agua de pantano, agua marrón).

Was this helpful?
Fullstendig og irreversibel opphør av alle livsprosesser.


DEATH: The total and irreversible cessation of all life processes.

ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ολική και μη αναστρέψιμη παύση όλων των διεργασιών της ζωής.

TOD: Der totale und irreversible Stillstand aller Lebensprozesse in einem Organismus.

MORT: La cessation totale et irréversible de tout processus vital.

MORTE: La cessazione totale e irreversibile di tutti i processi vitali.

MUERTE: Cesación total irreversible de todo proceso vital.

Was this helpful?
Mengden av et stoff som dreper en gitt prosent av en prøve med testorganismer i løpet av et gitt tidsrom. F.eks., 96 timers LD50 = 50% dodelighet i løpet av 96 timer.


LETHAL DOSE (LD): The amount of a substance that will kill a given portion of a sample of test animals in a given amount of time, for example, 96 hours LD50 = 50% mortality in 96 hours.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΟΣΗ: Η ποσότητα μιάς ουσίας που θα θανατώσει ένα δεδομένο ποσοστό ενός δείγματος πειραματοζώων σε μιά δεδομένη χρονική περίοδο, π.χ. 96 ώρες LD50 = 50% θνησιμότητα σε 96 ώρες.

LETALDOSIS (LD): Die Menge einer Substanz, die eine vorgegebene Anzahl von Testorganismen in einer bestimmten Zeit tötet, z.B. 96 Stunden LD50 = 50% Sterblichkeit in 96 Stunden.

DOSE LETALE: La quantité dune substance toxique qui tue une proportion déterminée dune population expérimentale dorganismes au bout dune durée unitaire; par exemple la DL50 (96h) est la dose pour laquelle il y a une mortalité de 50% au bout de 96 heures.

DOSE LETALE (LD): La quantità di una sostanza tossica che uccide una data parte di un campione sperimentale di organismi test, in un dato tempo, per esempio , la LD 50 (96 ore) sta ad indicare la dose per la quale si ha una mortalità del 50 % in circa 96 ore.

DOSIS LETAL: La cantidad de una sustancia tóxica que mata una proporción determinada de una población experimental de organismos durante une período dado; por ejemplo la DL50 (96h) es la dosis que provoca el 50% de mortalidad después de 96h.

Was this helpful?
Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.


LETHAL CONCENTRATION: Term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC50, LC70 indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (LC): Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

LETALKONZENTRATION: Ein die Giftigkeit einer Substanz quantitativ beschreibendes Maß. Ausschlaggebendes Kriterium für die Giftigkeit ist in diesem Zusammenhang der Tod eines Versuchstieres. Die Letalkonzentration wird numerisch angegeben (LC 50, LC 70), und gibt den prozentualen Anteil der bei einer bestimmten verabreichten Konzentration getöteten Versuchsorganismen an. Die Expositionszeit muß ebenfalls angegeben werden.

CONCENTRATION LETALE: Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, CL70, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.

CONCENTRAZIONE LETALE: Termine usato per esprimere quantitativamente il grado di tossicità di una sostanza. In questo caso è la morte dellorganismo test che rappresenta il criterio di tossicità. La LC viene espressa numericamente, es. LC50, LC70 indicando in tal modo la percentuale degli organismi uccisi da una data concentrazione. Viene anche fornito il tempo di esposizione.

CONCENTRACIÓN LETAL: Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, CL70, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.

Was this helpful?
Andelen av dødsfall i en spesifisert del av populasjonen eller andelen dødsfall i en gruppe individer. Jfr. død.


MORTALITY: The proportion of deaths in a specified portion of a population or the proportion of deaths in a group of individuals.

ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ: Η ποσοστό θανάτων σε μιά ορισμένη μερίδα του πληθυσμού ή η αναλογία θανάτων σε μία ομάδα ατόμων.

STERBLICHKEIT: Der Anteil der Todesfälle in einem definierten Teil einer Population oder der Anteil der Todesfälle an einer Gruppe von Individuen.

MORTALITE: Proportion des décès survenus dans une portion spécifiée dune population. La proportion des décès survenus dans un groupe dindividus.

MORTALITA: La proporzione di morti in una specifica parte di popolazione o la proporzione di morti in un gruppo di individui.

MORTALIDAD: Proporción de fallecimientos en una porción específica de una población. Proporción de fallecimientos en un grupo de individuos.

Was this helpful?
Dødelighet hos organismer grunnet medriving.


ENTRAINMENT MORTALITY: The death of organisms due to entrainment.

ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Ο θάνατος οργανισμών που οφείλεται στην συμπαράσυρση.

ANSAUG-(TRANSPORT)-STERBLICHKEIT: Der Tod von Organismen, hervorgerufen durch den Einschluß in transportierten Wasserkörpern.

MORTALITE PAR ENTRAINEMENT: La mort des organismes due à leur entrainement.

MORTALITA’ DA ENTREINEMENT : La morte di organismi a causa dell’entreinement.

MORTALIDAD POR CAPTURA: Muerte de organismos debido a su captura.

Was this helpful?
Forholdet mellom antall organismer som blir drept og det totale antall organismer som blir revet med i et system.


ENTRAINMENT MORTALITY FRACTION: The ratio of the number of organisms killed to the number entrained in the system.

ΚΛΑΣΜΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Η αναλογία των οργανισμών που θανατώνονται προς τον αριθμό των οργανισμών που εισέρχονται (παρασύρονται) στο σύστημα.

ANSAUGSTERBLICHKEITSANTEIL: Das Verhältnis zwischen den beim Ansaugen in eine Rohrleitung ( z. B. Kühlwasserzulauf von Kraftwerken) gestorbenen Tieren und der Gesamtanzahl der angesaugten Tiere.

PROPORTION DE MORTALITE PAR ENTRAINEMENT: Le rapport du nombre dorganismes tués par entrainement sur le nombre dorganismes entrainés dans le système.

PERCENTUALE DI MORTALITA’ DA ENTREINEMENT : Il rapporto fra il numero di organismi catturati e quelli uccisi dall’entreinement di un impianto (es: zooplancton o avannotti di pesce catturati dall’opera di presa di una centrale elettrica e restituiti allo scarico).

PROPORCIÓN DE MORTALIDAD POR CAPTURA: Relación de número de organismos muertos por captura con el número de organismos capturados en un sistema.

Was this helpful?
Antall dødsfall per populasjonsenhet per tidsenhet. Syn. dødsrate.


MORTALITY RATE: The number of deaths per unit of population during a specific period. Syn. death rate; fatality rate.

ΡΥΘΜΟΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Ο αριθμός θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού κατά την διάρκεια μιάς ορισμένης περιόδου.

STERBLICHKEITSRATE: Die relative Anzahl der Todesfälle innerhalb einer Population während eines bestimmten Zeitraumes.

TAUX DE MORTALITE: Nombre des décès survenus dans une portion unitaire dune population au cours dun laps de temps donné.

MORTALITA, TASSO di : Il numero di morti per unità di popolazione durante uno specifico periodo. Sin. percentuale di morti.

TASA DE MORTALIDAD: Número de fallecidos en una población durante un periodo específico.

Was this helpful?
Nærmer seg tydelig døden, nesten død.


MORIBUND: Obviously progressing towards death, nearly dead.

ΕΤΟIΜΟΘΑΝΑΤΟΣ: Εμφανώς βαδίζων προς τον θάνατο, σχεδόν νεκρός.

MORIBUND: Offensichtlich dem Tod entgegengehend, nahezu tot.

MORIBOND(E): Qui est près de mourir, mourant.

MORIBONDO: Evidentemente vicino alla morte, quasi morto.

AGONIZANTE: Que esta a punto de morir, muriendo

Was this helpful?
Enhet brukt til å måle lengden på en livssyklus eller en spesiell vekstfase hos en organisme (for eksempel eggutvikling). Beregnet som produktet av tid og gjennomsnitts temperatur over et gitt tidsintervall.


DEGREE DAYS: Units used in the measurement of the duration of a life cycle or a particular growth phase of an organism (e.g. egg development); calculated as the product of time and temperature average over a specific interval.

ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ: Μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της διάρκειας τού κύκλου ζωής ή μιας συγκεκριμένης φάσης της ανάπτυξης ενός οργανισμού (π.χ. της ανάπτυξης του ωαρίου). Υπολογίζεται ως το γινόμενο τού χρόνου επί τη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

TAGESGRADE: Einheiten zur Messung der Dauer von Lebenszyklen oder Wachstumsphasen von Organismen (insb. Eientwicklung); kalkuliert als ein Produkt der durchschnittlichen Zeit und Temperatur über ein spezifisches Zeitintervall.

DEGRES-JOURS: Unité de mesure de la durée du cycle de vie dun organisme ou de la durée dune phase de croissance particulière (développement de loeuf par exemple); estimé à partir du produit temps température moyenne pour une période donnée.

GRADI GIORNO: Unità usate per la misura della durata del ciclo vitale o di una specifica fase di crescita di un organismo (es. lo sviluppo dell’uovo). Queste unità vengono calcolate come il prodotto del tempo in giorni e della temperatura media giornaliera di un periodo specifico.

GRADO-DÍA: Unidad para medir la duración de vida de un organismo o la duración de una fase de crecimiento particular (el desarrollo del huevo por ejemplo); estimada a partir del cálculo del producto tiempo-promedio de temperatura por encima de un intervalo específico durante un período dado.

Was this helpful?
24 timers rytme eller dag-natt rytme i fysiologiske eller atferdsmessige kroppsfunksjoner.


CIRCADIAN RHYTHM: A 24-hour rhythm or day-night rhythm in physiological or behavioural body functions.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: 24-ωρος ρυθμός των σωματικών λειτουργιών καθορίζεται από την φυσιολογία ή την συμεριφορά ενός οργανισμού.

CIRKADIANER RHYTHMUS: Ein 24-Stunden- Rhythmus oder Tag-Nacht-Rhythmus in physiologischen oder verhaltensbestimmten Körperfunktionen.

RYTHME CIRCADIEN: Rythme de 24 h, ou rythme jour-nuit, des fonctions physiologiques ou comportementales.

RITMO CIRCADIANE: Un ritmo di 24 ore, ritmo notte-giorno delle funzioni fisiologiche o comportmentali.

RITMO CIRCADIANO: Ritmo de 24 h, o ritmo día-noche, de funciones fisiológicas o de comportamiento.

Was this helpful?
Biologisk rytme med en periodisitet på om lag 24 timer.


DIURNAL RHYTHM: A biological rhythm having a periodicity of about 24 hours.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Βιολογικός ρυθμός με περίοδο περίπου 24 ωρών.

TÄGLICHER RHYTHMUS: Ein biologischer Rhythmus, der eine regelmäßige Wiederkehr von einer Tageslänge besitzt.

RYTHME DIURNE: Rythme biologique avec une périodicité denviron 24 heures.

RITMO GIORNALIERO: Ritmo biologico che ha una periodicità di circa 24 ore.

RITMO DIURNO: Ritmo biológico con periodicidad de alrededor de 24 horas.

Was this helpful?
(1) Dønninger som kommer langveis fra og danner store brottsjøer på eksponerte kyster. (2) En lang diger bølge som holder sin form uten å bryte helt til den når en grunne eller land.


ROLLER: (1) Swells coming from a great distance and forming large breakers on exposed coasts. (2) A long, massive wave which usually retains its form without breaking until it reaches the beach or a shoal.

ΦΟΥΣΚΟΘΑΛΑΣΣΙΑ: (1) Φουσκοθαλασσιά (βουβό κύμα) που έρχεται από μεγάλη απόσταση και σχηματίζει μεγάλα κύματα σε εκτεθειμένες ακτές. (2) Μακρύ και ογκώδες κύμα το οποίο συνήθως διατηρεί το σχήμα του χωρίς να σπάει μέχρι να φθάσει στην ακτή ή μια ξέρα (ύφαλο).

ROLLER: (1) Anschwellung einer Welle, die aus einer großen Entfernung kommt und große Brecher an exponierten Küsten bedingt. (2) Eine lange, massive Welle, die gewöhnlich ihre Form behält, ohne Brecher zu bilden, bis sie die Küste oder eine Untiefe erreicht.

ROULEAU: (1) Houle arrivant dune grande distance et déferlant en rouleaux de grande taille sur les côtes exposées. (2) Vague longue et massive qui retient habituellement sa forme jusquà ce quelle atteigne lestran.

ONDA LUNGA: (1) Onde provenienti da una grande distanza, responsabili della formazione di imponenti frangenti lungo le coste più esposte. (2) Onda lunga, che mantiene la sua forma senza frangersi prima di arrivare sulla spiaggia o sulla riva.

OLEAJE EN RODILLO: (1) Oleaje que viene de una gran distancia y forma grandes olas sobre costas expuestas. (2) Una ola larga, masiva que por lo general conserva su forma sin romperse antes de que alcance la playa o un fondo.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES