AMC LIMITED

B

Hvite blodceller i immunforsvaret. Blir hos pattedyr dannet i benmargen. Hos fisk som mangler benmarg skjer dannelsen av hvite blodceller i milt, hodenyre og thymus. Involvert i produksjonen av antistoff.


B CELL (B LYMPHOCYTE): White blood cells of the immune system derived from bone marrow and involved in the production of antibodies.

ΚΥΤΤΑΡΑ-Β (ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ-Β): Λευκοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που προέρχονται από τον μυελό των οστών και συμμετέχουν στην παραγωγή αντισωμάτων.

B-ZELLEN (B-LYMPHOZYTEN): Weiße Blutzellen des Immunsystems, gewonnen aus dem Knochenmark; spielen eine Rolle in der Produktion von Antikörpern.

LYMPHOCYTE B: Lymphocyte du système immunitaire, élaboré dans la moëlle osseuse et impliqué dans la fabrication danticorps.

CELLULA B (LINFOCITA B): Globuli bianchi del sistema immunitario derivati dal midollo osseo e coinvolti nella produzione di anticorpi.

LINFOCITO B: Linfocitos del sistema inmunológico, elaborado en la médula ósea y implicado en la fabricación de anticuerpos.

Was this helpful?
Stavformet, som i bakterier.


BACILLUS: A genus of rod-like bacteria.

Bacillus: Γένος ραβδόμορφων βακτηρίων.

BACILLUS: Zu den Sporenbildnern gehörige Gattung aerober, stäbchenförmiger, meist beweglicher, grampositiver Bakterien.

BACΙLLUS: Bacille; bactérie en forme de bâtonnet.

BACILLO: Un genere di batteri a forma di bastoncelli.

BACILLUS: Bacilo; bacteria en forma de bastoncillo o filamento.

Was this helpful?
Slekt av stavformede bakterier.


BACILLIFORM: Rod-shaped, as in bacteria.

ΒΑΚIΛΛΟΜΟΡΦΟΣ: Ραβδόμορφος, όπως μερικά βακτήρια.

BAZILLENFÖRMIG: Stäbchenförmig; wie eine stäbchenförmige Bakterie geformt.

BACILLIFORME: En forme de bâtonnet; se dit des bactéries en forme de bâtonnet.

BACILLIFORME: A forma di bastoncelli; si dice per batteri a forma di bastoncello.

BACILLIFORME: En forma de bastoncillo, dícese de bacterias en forma de bastoncillos.

Was this helpful?
Metode for å anvende en utvendig behandling på fisk, der et lavt antall blir badet i en blanding av vann og behandlingsmiddel over en kort tidsperiode.


BATH TREATMENT: A method for applying an ectopic (external) treatment to fish, where small numbers are placed in a bath of treatment solution for a short period of time.

ΘΕΡΑΠΕΥΤIΚΟ ΛΟΥΤΡΟ: Μέθοδος που εφαρμόζεται για εξωτερική θεραπεία του ψαριού. Κατά την μέθοδο αυτή ένας μικρός αριθμός ψαριών τοποθετείται σε ένα λουτρό του θεραπευτικού διαλύματος για μια σύντομη χρονική περίοδο.

BADEN: Eine Methode, um Fische äußerlich zu behandeln, bei der jeweils einige eine bestimmte Zeit lang in ein Bad mit einer bestimmten Lösung gesetzt werden.

BALNEATION: Méthode dapplication dun traitement externe aux poissons lorsquils sont placés en petit nombre dans une solution traitante pour une courte période.

TRATTAMENTO PER BAGNO: Un metodo per applicare un trattamento ectopico (esterno) ai pesci: piccoli numeri per volta vengono immessi in un bagno di soluzione di trattamento per un periodo di tempo breve.

BAÑO: Método de aplicación de un tratamiento externo para peces, normalmente en números reducidos dentro de un recipiente con la solución de tratamiento para un periodo de corta duración.

Was this helpful?
Spesiell sort Saccharomyces cerevisiae som kan fermentere hurtig selv ved lave oksygennivåer, i stillestående vann og ved høyt osmotisk trykk. I akvakultur blir bakegjær brukt som fôr til hjuldyr som igjen blir brukt som levendefôr til fiskelarver.


BAKERS YEAST: A specialized strain of Saccharomyces cerevisiae which is capable of rapid fermentative activity under conditions of low oxygen tension, low water activity, and high osmotic pressure. The yeast is manufactured by batch culture. In aquaculture, bakers yeast is frequently used in the culture of rotifers as live food for fish larvae.

ΖΥΜΗ ΨΩΜIΟΥ (κ.ν. ΜΑΓIΑ): Εξειδικευμένο στέλεχος του Saccharomyces cerevisiae, το οποίο είναι σε συνθήκες χαμηλής μερικής πίεσης οξυγόνου, χαμηλής δραστικότητας του νερού και υψηλής ωσμωτικής πίεσης είναι ικανό να προκαλέσει ταχεία ζύμωση. Η ζύμη παρασκευάζεται με καλλιέργειες εμβολιασμού. Στην υδατοκαλλιέργεια, η ζύμη του ψωμιού χρησιμοποιείται συχνά σε καλλιέργειες τροχοζώων και ως ζωντανή τροφή για νύμφες ψαριών.

BÄCKERHEFE: Eine besondere Rasse von Saccharomyces cerevisiae, die unter geringen Sauerstoffspannungen, Wassergehalt und hohem osmotischen Druck zur raschen Gärung fähig ist. Hefe wird in Standkulturen produziert. In der Aquakultur wird die Bäckerhefe häufig für Rotiferenkulturen benutzt, die wiederum an Fischlarven verfüttert werden.

LEVURE DE BOULANGER: Souche spéciale de Saccharomyces cerevisiae capable dune fermentation rapide et active dans un milieu pauvre en oxygène, avec une faible teneur en eau et une forte pression osmotique. Cette levure est fabriquée par culture en cuves. Vendue sous forme de granulés, la levure active séchée se conserve jusquà 18 mois en récipient hermétique. En aquaculture, la levure de boulanger est souvent utilisée pour cultiver les rotifères, proies des jeunes larves de poisson.

LIEVITO DEL PANE: Un ceppo specializzato di Saccaromyces cerevisiae capace di rapida attività fermentativa in ambiente povero di ossigeno, con basso tenore di acqua ed elevata pressione osmotica. Questo lievito è prodotto in coltura su bacinelle. In acquacoltura, il lievito del fornaio è spesso usato nell’allevamento di rotiferi, a loro volta necessari come alimento vivo per le larve di pesce.

LEVADURA DE PANADERO: Cepa especial de Saccharomyces cerevisiae capaz de una fermentación rapida y activa en un medio pobre en oxígeno, con un contenido débil en agua y una presión osmótica fuerte. Esta levadura esta fabricada por cultivo en cuba. Vendida bajo la forma de granulado, la levadura activa seca se conserva hasta 18 meses en recipiente hermético. En acuicultura, la levadura de panadero a menudo usada para cultivar los rotíferos, presa de larvas jóvenes de pez.

Was this helpful?
En tilsynelatende sirkulær bevegelse av vann, inne et relativt lite område, dannet i le av et hinder eller langs kanten av to regioner med strøm av forskjellig fart og retning.


EDDY: A quasi-circular movement of water, of relatively small area, formed in the lee of obstructions or along the edge of two regions with different current speeds or directions.

ΔIΝΗ: Κυκλοτερής κίνηση του νερού, σε μικρή σχετικά περιοχή, που σχηματίζεται στην πίσω (προστατευόμενη) πλευρά εμποδίων, ή κατά μήκος της διεπαφής δύο ρευμάτων με διαφορετική ταχύτητα ή κατεύθυνση.

EDDY: Eine fast zirkuläre Bewegung des Wassers in einem relativ kleinen Gebiet, geformt durch die Leeströmung oder entlang des Endes eines Gebietes mit zwei Strömungen in unterschiedlichen Richtungen.

TOURBILLON: Mouvement quasi-circulaire de leau, à surface relativement restreinte, formé du côté sous le vent, dun engorgement et le long de linterface de deux masses deaux à des vitesses ou des directions de courant différentes.

MULINELLO: Movimento semicircolare dell’acqua, di un’area relativamente piccola, che si forma al fondo di ostruzioni o lungo i lati di due regioni con differenti velocità o direzioni di corrente.

TURBIÓN: Aguacero con viento fuerte, que viene repentinamente y dura poco.

Was this helpful?
En viktig stressfaktor som ofte blir oversett i akvakultur og som kommer fra bakgrunnsstøy fra høyteknologiske system som f.eks. resirkuleringsenheter.


ADVENTITIOUS SOUND: An important but frequently overlooked cause of biological stress resulting from background noise which may occur in high-technology systems such as recirculation units.

ΕΠΕIΣΑΚΤΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ: Σημαντική αλλά συχνά παραβλεπόμενη αιτία βιολογικής καταπόνησης (stress), που συνήθως είναι αποτέλεσμα των διαφόρων θορύβων στα συστήματα υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι οι μονάδες ανακύκλωσης.

NEBENGERÄUSCH: In Bezug auf die Aquakultur ein wichtiger, oftmals übersehener biologischer Streßfaktor in hochintensiven Kultursystemen.

SON ADVENTIF: Cause de stress biologique importante mais souvent négligée résultant des bruits de fonds existant dans des systèmes de haute technologie tels les systèmes de recirculation.

SUONO AVVENTIZIO: Una causa importante ma spesso tralasciata di stress biologico che risulta da rumore di sottofondo. Si può verificare nei sistemi di alta tecnologia come unità di ricircolazione.

SONIDO ADVENTICIO: Causa importante de estrés biológico pero a menudo pasada por alto, que resulta del ruido de fondo que existe en los sistemas con tecnología intensa tales como sistemas de circulación.

Was this helpful?
Parede føtter på bakkroppen hos krepsdyr. Brukes til svømming og/eller feste for befruktet rogn. De første par pleopoder ofte omdannet til paringsorgan.


SWIMMERETS: Paired abdominal appendages of crustaceans often referred to as swimmerets.The two first pairs in the male are modified to transfer sperm to females.

ΠΛΕΟΠΟΔΙΑ: Ζεύγη κοιλιακών εξαρτημάτων των καρκινοειδών αναφερόμενα συχνά ως κολυμβητικά εξαρτήματα. Στο αρσενικό τα δύο πρώτα ζεύγη έχουν τροποποιηθεί γιά να μεταφέρουν το σπέρμα στα θηλυκά.

SCHWIMMBEINE: Pleopoden. Paarige abdominale Schwimmfortsätze der Crustaceen. Bei den Männchen dienen die ersten beiden Paare zur Samenübertragung auf Weibchen.

PLEOPODES: Swimmerets est un nom commun anglo-saxon qui signifie pléopodes.

PLEOPODI: Appendici addominali pari dei crostacei, spesso definiti arti natatori. Le prime due paia , nei maschi, sono modificati per il trasferimento dello sperma alla femmina.

PLEÓPODOS: Apéndice abdominal natatorio de crustáceos que juega a menudo un papel de aleta. En el macho, los dos primeros pares son modificados para transferir esperma en la hembra.

Was this helpful?
Området av stranden som ligger over flomålet. Også brukt om området mellom full flo og grensen der bølgene når ved uvanlig grov sjø.


BACKSHORE: The zone of a typical beach profile above mean high water; also used for the zone covered only in exceptionally severe storms.

ΥΠΕΡΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ: Ζώνη , το ύψος του ανάγλυφου της οποίας υπερβαίνει την μέση στάθμη της πλήμμης. Αναφέρεται επίσης για την ζώνη που καλύπτεται μόνο σε εξαιρετικά σφοδρές θύελλες.

UFERZONE, SUPRALITORAL: Die Zone eines typischen Strandprofils oberhalb des normalen Hochwassers; auch die Region, die nur bei extrem starken Stürmen überspült wird.

SUPRALITTORAL: Partie du littoral recouverte uniquement lors des marées hautes de vives eaux; se dit également de la zone du littoral couverte uniquement par temps de grande tempête

SOPRALITORALE: Un profilo tipico di spiaggia che è più in alto dell’alta marea media; usato anche per la zona coperta solo durante i temporali eccezionalmente forti.

SUPRALITORAL: Parte de litoral cubierto únicamente durante las mareas altas de aguas vivas; dícese también de la zona litoral cubierta únicamente durante una gran tempestad.

Was this helpful?
Middel som dreper bakterier.


BACTERICIDE: An agent which kills bacteria.

ΒΑΚΤΗΡIΟΚΤΟΝΟ: Παράγοντας που σκοτώνει βακτήρια.

BAKTERIZID: Bezieht sich auf die bakterientötende Eigenschaft vieler chemischer Stoffe.

BACTERICIDE: Se dit dune substance ayant la capacité de tuer les bactéries.

BATTERICIDA: Un agente che uccide i batteri.

BACTERICIDA: Dícese de una sustancia con capacidad de matar bacterias.

Was this helpful?
Relativt enkel allestedsnærværende prokaryot mikroorganisme.


BACTERIA: Relatively simple ubiquitous prokaryotic microorganisms.

ΒΑΚΤΗΡIΔIΑ: Σχετικά απλοί, πανταχού παρόντες, προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί.

BAKTERIE: Extrem kleiner, relativ einfach aufgebauter Prokaryont (ohne Zellkern).

BACTERIE: Micro-organisme ubiquitaire et de structure relativement simple.

BATTERI: Microorganismi procariotici onnipresenti e relativamente semplici.

BACTERIAS: Microorganismos ubicuos y de estructura relativamente simple.

Was this helpful?
En åndedrettssykdom på oppdrettet yngel (primært hos laksefisk og nordamerikanske maller). Utbrudd kommer som regel som et resultat av en sammenheng mellom miljømessige, fysiologiske og bakterielle faktorer. Sykdommen er mest hyppig om våren når fisken vokser fort og tettheten øker, med følge at oksygennivået synker mens ammoniakkonsentrasjonen øker i oppdrettsenheten. Bakteriene som er involvert er for det meste myxobakterier. Flexibacter columnaris har vært implisert ved flere anledninger. Syk


BACTERIAL GILL DISEASE: A respiratory disease of juvenile hatchery-raised fish (primarily salmonids and ictalurids). An outbreak generally results from a complex of environmental, physiological and bacterial factors. The disease occurs most frequently in the springtime when the fish are actively growing and are crowded in waters of low oxygen and high ammonia. The bacteria involved are for the most part unspecified myxobacteria. Flexibacter columnaris has been implicated on several occasions. The disease is controlled

ΒΑΚΤΗΡIΑΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΒΡΑΓΧIΩΝ: Αναπνευστική ασθένεια των νεαρών ψαριών που προέρχονται από εκκολαπτήρια (κυρίως σολομοειδών και γατόψαρων). Ενα σύνολο περιβαλλοντικών φυσιολογικών και βακτηριακών παραγόντων προκαλεί την εκδήλωση της ασθένειας. Η ασθένεια εκδηλώνεται συχνότερα κατά την διάρκεια της άνοιξης, όταν τα ψάρια έχουν ενεργό ανάπτυξη και συνωστίζονται σε νερά με λίγο οξυγόνο και πολλή αμμωνία. Τα βακτήρια που την προκαλούν είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ανεξειδίκευτα μυξοβακτήρια. Σε πολλές περιπτώσεις έχει βρεθεί ό

BAKTERIELLE KIEMENERKRANKUNG: An dieser Erkrankung leiden in der Aquakultur vor allem Salmoniden- und Ictaluridenbrütlinge und kleine Setzlinge. Eine Vielzahl von Umwelt-, physiologischen und bakteriellen Faktoren führen zum Ausbrechen der Krankheit. Die Krankheit tritt häufig im Frühling auf, wenn die Fische wachsen und aufgrund zu hoher Besatzdichten zu wenig Sauerstoff und eine zu hohe Ammoniumkonzentration vorhanden ist. Die Krankheit wird häufig durch unspezifische Myxobakterien, wie Flexibacter columnaris, ausgelöst. D

MALADIE BACTERIENNE DES BRANCHIES: Maladie respiratoire des poissons juvéniles délevage (surtout les Salmonidés et Ictaluridés). Un complexe de facteurs environnementaux, physiologiques et bactériens sont impliqués dans la manifestation de cette maladie, qui apparaît le plus souvent au printemps pendant la période de croissance active des poissons maintenus à forte densité dans des eaux pauvres en oxygène et riches en ammoniaque. Les bactéries pathogènes sont des espèces, souvent non spécifiées de myxobactéries. Dans beaucoup de

MALATTIA BATTERICA BRANCHIALE: Una malattia respiratoria in pesci di allevamento in stadi giovanili (generalmente salmonidi e ictaluridi ma sono interessati anche altri gruppi). Generalmente l’epidemia risulta da un complesso di fattori ambientali, fisiologici e batterici. La malattia si osserva più spesso durante la primavera, quando i pesci stanno crescendo e sono ammassati in acque con basso tenore di ossigeno ed alta concentrazione di azoto ammoniacale. I batteri implicati sono per la maggior parte mixobatteri non specif

ENFERMEDAD BACTERIANA DE BRANQUIAS: Enfermedad respiratoria de peces juveniles de cultivo (sobre todo Salmónidos e Ictalúridos). Un complejo de factores ambientales, fisiológicos y bacterianos están implicados en la manifestación de estas enfermedades, que aparece muy a menudo en primavera durante el periodo de crecimiento activo de peces mantenidos en gran densidad en agua pobres en oxígeno y ricos en amoníaco. Las bacterias patógenas involucradas son especies a menudo mixobacterias no específicas. En varios casos se ha identific

Was this helpful?
Kronisk ytre og systemisk bakteriesykdom på juvenile laksefisk, forårsaket av Flavobacterium psychrophilum. Forekommer i månedene med lav vanntemperatur (under 100 C). Utbrudd som har ført til katastrofale tap er rapportert fra plommesekkyngel. Sykdommen kan kontrolleres med ytre eller systemiske antibakterieller eller ved å gradvis overføre fisk til varmere vann. Synonym ”rainbow trout fry syndrome (RTFS)”. Jfr. yngeldødelighetssyndrom.


COLDWATER DISEASE: A chronic external and systemic bacterial disease of juvenile salmonids caused by Cytophaga psychrophila. The disease occurs during the low water temperature months (below 100C). Outbreaks resulting in catastrophic losses have been reported in yolk-sac fry. The disease is controlled by external and systemic antibacterials or by gradually transferring fish to warmer waters. Syn. peduncle disease.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: Χρόνια εξωτερική και συστημική βακτηριακή ασθένεια των νεαρών ατόμων των σολομοειδών που οφείλεται στο Cytophaga psychrophila. Η ασθένεια εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μηνών που η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (κάτω των 100C). Εξάρσεις με καταστροφικές απώλειες έχουν αναφερθεί σε ιχθυονεοσσούς με λεκιθικό σάκο. Η ασθένεια ελέγχεται με εξωτερική και συστημική αντιβακτηρίωση ή με σταδιακή μεταφορά των ψαριών σε θερμότερα νερά (Ασθένεια ποδίσκου).

KALTWASSER KRANKHEIT: Eine chronische, äußere und systemische Erkrankung von juvenilen Salmoniden, die durch Befall mit Cytophaga psychrophila verursacht wird. Die Krankheit tritt in den Monaten mit niedrigen Wassertemperaturen (unter 100C) auf. Ausbrüche mit katastrophalen Verlusten sind in der Dottersackbrut zu verzeichnen. Die Krankheit kann mit äußerlichen und systemischen Bakteriziden oder Umsetzen in wärmeres Wasser kontrolliert werden. (Syn: Blumenstielkrankheit).

MALADIE DE LEAU FROIDE: Infection chronique externe et systémique des salmonidés juveniles provoquée par Cytophaga psychrophila. La maladie se manifeste les mois pendant lesquels la température de leau est basse (en dessous de 100C). Des pertes catastrophiques dalevins à vitellus ont été associées aux manifestations de cette maladie. Le contrôle de cette maladie passe par le traitement externe et systémique avec des agents antibactériens ou par le transfert progressif des poissons en eau chaude. Syn. maladie

COLDWATER DISEASE (malattia da acque fredde dei salmonidi): Termine anglosassone per indicare la malattia da acque fredde dei salmonidi. Una malattia batterica cronica esterna e sistematica degli stadi giovanili dei salmonidi. La malattia è causata dai Cytophaga psychrophila e si verifica durante i mesi in cui la temperatura acquatica è molto bassa. A questa malattia sono associate perdite catastrofiche di larve con sacco vitellino. La malattia viene controllata da antibiotici sistemici o per bagno, oppure col trasferimento graduale del pesce in acque p

ENFERMEDAD DEL AGUA FRÍA: Infección crónica y sistémica de salmónidos juveniles provocada por Cytophaga psychrophila. La enfermedad se manifiesta durante los meses en los cuales la temperatura del agua está por debajo de 100C. Origina pérdidas catastróficas en alevines con vitelo.

Was this helpful?
Systemisk (angriper hele organismen) bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Renibacterium salmoninus. Sykdommen er vidt utbredt, og utbrudd er vanligst ved synkende vanntemperaturer. Sykdommen har både kroniske og akutte former.


BACTERIAL KIDNEY DISEASE: A systematic bacterial disease of salmonids caused by Renibacterium salmoninus. The disease is widespread and epidemics occur usually when water temperatures are declining. The disease has both chronic and acute forms.

ΒΑΚΤΗΡIΑΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ: Συστηματικά βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Renibacterium salmoninus. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και οι επιδημίες εκδηλώνονται συνήθως όταν μειώνεται η θερμοκρασία του νερού. Η ασθένεια έχει και χρόνιο (βλ. λέξη) και οξύ τύπο (βλ. λέξη).

BAKTERIELLE NIERENERKRANKUNG (BKD): Eine systematische, bakterielle Krankheit von Salmoniden, hervorgerufen durch Renibacterium salmoninus. Die Krankheit ist weit verbreitet und Epidemien treten vor allem bei steigenden Wassertemperaturen auf. Nachdem die Krankheit ausgebrochen ist, kann sie nicht wirkungsvoll mit Bakteriziden bekämpft werden. Die Krankheit hat sowohl chronische als auch akute Erscheinungsbilder.

INFECTION BACTERIENNE RENALE: Infection bactérienne systématique chez les Salmonidés provoquée par Renibacterium salmoninus. La maladie est largement répandue et les manifestations épidémiques sont souvent associées au refroidissement de leau. La maladie comporte des formes chroniques et aiguës.

MALATTIA BATTERICA RENALE: Una malattia batterica sistemica di salmonidi causata da Renibacterium salmoninus. La malattia è diffusa e le epidemie avvengono di solito quando la temperatura dell’acqua è in diminuzione. La malattia presenta forme sia croniche che acute.

INFECCIÓN BACTERIANA: Infección bacteriana sistemática en los salmónidos provocada por Renibacterium salmoninus. La enfermedad está muy extendida y las manifestaciones epidémicas van a menudo asociadas al enfriamiento de agua. La enfermedad incluye formas crónicas y agudas.

Was this helpful?
Tilstedeværelse av levende bakterier i blodet, med eller uten signifikant patologisk effekt.


BACTERAEMIA: The presence of living bacteria in the blood with or without significant pathological response on the part of the host.

ΒΑΚΤΗΡΑIΜIΑ: Η παρουσία ζώντων βακτηρίων στο αίμα με ή χωρίς σημαντική παθολογική αντίδραση εκ μέρους του ξενιστή.

BAKTERIÄMIE: Auftreten von Bakterien im Blut in sehr großer Zahl, mit oder ohne signifikante pathologische Auswirkungen auf den Wirt.

BACTERIEMIE: Présence dans le sang de bactéries vivantes, provoquant ou non une réaction pathologique significative chez lhôte.

BATTERIEMIA: La presenza di batteri vivi nel sangue con o senza reazione patologica significativa da parte dell’ospite.

BACTEREMIA: Presencia de bacterias vivientes, provocando o no una reacción patológica significativa en el huésped.

Was this helpful?
Vaksine laget av bakterier som inaktiveres av varme eller kjemikalier slik at bakteriens antigene egenskaper beholdes, mens sykdomsfremkallende egenskaper ødelegges.


BACTERIN: A vaccine prepared from bacteria, inactivated by heat or chemicals in a manner that does not alter the cell antigens or immunogens.

ΒΑΚΤΗΡIΝΗ: Εμβόλιο που παρασκευάζεται από βακτήρια, τα οποία έχουν αδρανοποιηθεί με την βοήθεια θερμότητας ή χημικών ουσιών με τρόπο ώστε να μην αλλάζουν τα αντιγόνα των κυττάρων ή τα ανοσογόνα.

BAKTERIN: Impfstoff, der aus Bakterien hergestellt und durch Hitze oder Chemikalien inaktiviert wird. Dabei werden keine zellulären Antigene oder Immunogene verändert.

BACTERINE: Un vaccin préparé à partir de bactéries inactivées chimiquement ou par la chaleur, sans altération de leurs antigènes ou immunogènes cellulaires.

VACCINO BATTERICO: Un vaccino preparato da batteri, inattivati col calore o con sostanze chimiche in modo che non ne risultino alterat le componenti antigeniche o immunogene.

BACTERINA: Vacuna preparada a partir de bacterias vueltas inactivas químicamente o por calor o de una manera que no altera los antígenos o inmunógenos celulares.

Was this helpful?
Virus som bruker bakterier som vert. Bakteriofager er en meget mangfoldig gruppe av virus. De fleste eller alle bakterier kan bli infisert av bestemte bakteriofager. Svært ofte kan en bestemt bakteriofag kun angripe en eller noe få sorter eller arter av bakterier. Konsekvensene av en infeksjon avhenger av både bakteriofag og vert, men også til en viss grad av forhold. Ondartede bakteriofager induserer alltid en nedbrytning av bakeriens cellevegg slik at bakterien sprekker, mens mindre farlige ba


BACTERIOPHAGE: Bacteriophages are a highly diverse group of viruses. Most or all bacteria can be infected by particular phages. Commonly, a given phage can infect only one or a few strains or species of bacteria. The consequences of phage infection depend on phage and host, and to some extent on conditions. Virulent phages always induce a lytic cycle in the host cell, while temperate phages can establish a stable, non-lytic relationship (lysogeny) with the host. Some phages can replicate and produce progeny vi

ΒΑΚΤΗΡIΟΦΑΓΟΣ (ΦΑΓΟΣ): Iός που παρασιτεί ένα βακτήριο. Οι βακτηριοφάγοι είναι μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη ομάδα ιών. Τα περισσότερα ή όλα τα βακτήρια προσβάλλονται από ορισμένους φάγους. Συνήθως, ένας δεδομένος φάγος προσβάλλει μόνο ένα ή λίγα στελέχη ή είδη βακτηρίων. Οι συνέπειες της προσβολής από φάγο εξαρτώνται από τον φάγο και τον ξενιστή και ως έναν βαθμό από τις συνθήκες. Οι μολυσματικοί φάγοι επάγουν έναν λυτικό κύκλο στα κύτταρα του ξενιστή, ενώ οι ήπιοι φάγοι δημιουργούν μία σταθερή, μη-λυτική σχέση

BAKTERIOPHAGEN: Außerordentlich diverse Gruppe von Viren, die Bakterien befallen. Wohl alle Bakterien können von bestimmten Phagen infiziert werden. Häufig kann ein bestimmter Phage aber nur wenige Bakterienstämme oder -arten befallen. Die Folgen einer Infektion hängen vom Wirt und vom Phagen ab, zum Teil aber auch von anderen Umständen. Virulente Phagen verursachen immer das Auflösen der Wirtszelle, während andere Phagen eine stabile, nicht zerstörende Verbindung mit ihrem Wirt eingehen können. Einige Phagen k

BACTERIOPHAGE: Un virus dont lhôte est une bactérie. Les bactériophages forment un groupe de virus très divers. La plupart des bactéries peuvent être infectées par un bactériophage donné. Souvent, un bactériophage donné ne peut infester quune souche, ou un nombre restreint de souches. Les conséquences de linfection des bactéries par des bactériophages dépendent de la souche bactérienne, du type de bactériophage et des conditions du milieu. Les bactériophages virulents induisent toujours un cycle lytique de la

BATTERIOFAGO: (Fago) Qualsiasi virus il cui l’ospite sia un batterio. I batteriofagi sono un gruppo di virus molto vario. La maggior parte o tutti i battteri possono essere infettati da fagi specifici. Comunemente, un dato fago può infettare solo uno o pochi ceppi o specie di batteri. Le conseguenze dell’infezione del fago dipendono dal fago e dall’ospite, e fino a un certo punto, dalle condizioni ambientali. Fagi virulenti inducono sempre un ciclo litico nella cellula ospite, mentre i fagi temperati possono

BACTERIÓFAGO: Cualquier virus cuyo huésped es una bacteria. Los bacteriófagos forman un grupo muy diverso de virus. La mayoría de las bacterias pueden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado sólo puede infectar una cepa, o a un número restringido de cepas de bacterias. Las consecuencias de infección de las bacterias por bacteriófagos dependen de la cepa bacteriana, del tipo de bacteriófago y de las condiciones ambientales. Los bacteriófagos virulentos siempre inducen u

Was this helpful?
Er i stand til å hemme eller bremse ned vekst eller formering av bakterier.


BACTERIOSTATIC: Having the ability to inhibit or retard the growth or reproduction of bacteria.

ΒΑΚΤΗΡIΟΣΤΑΤIΚΟ: Αυτός που έχει την ικανότητα να αναστέλλει ή να διακόπτει την αύξηση ή την αναπαραγωγή των βακτηρίων.

BAKTERIOSTATISCH: Wachstum und Vermehrung von Bakterien hemmend.

BACTERIOSTATIQUE: Substance ayant la proprieté dinhiber la croissance ou la reproduction des bactéries.

BATTERIOSTATICO: Prodotto con la capacità di inibire o ritardare la crescita o la riproduzione dei batteri.

BACTERIOSTÁTICO: Sustancia con la capacidad de inhibir o retardar el crecimiento o la reproducción de bacterias.

Was this helpful?
Organisme (f.eks. ciliat eller amøbe) som har bakterier som hoved eller eneste føde.


BACTERIVORE: Any organism (for example, a ciliate or amoeba) which ingests bacteria as its main or sole source of nutrients.

ΒΑΚΤΗΡIΟΒΟΡΟΣ: Οργανισμός (π.χ. βλεφαριδωτά ή αμοιβάδες) που καταναλώνει βακτήρια, ως κύρια ή μοναδική πηγή τροφής (πρβλ. τριπτοβόρος).

BAKTERIVOR (Nom.): Alle Organismen (wie Ciliaten oder Amöben), welche Bakterien als Haupt- oder einzige Nahrungsquelle haben.

BACTERIVORE (subst.): Un organisme salimentant principalement de bactéries; protozoaires ciliées ou amibes par exemple; cf. détritivore.

BATTERIOVORO (sost.): Qualsiasi organismo (per esempio, ciliati o amebe) che ingerisce batteri come fonte principale o la sua unica fonte di nutrimenti.

BACTERÍVORO (subst.): Cualquier organismo que ingiere las bacterias como su principal fuente de nutrientes; protozoos ciliados o amebas por ejemplo.

Was this helpful?
Spiser bakterier.


BACTERIVOROUS: Feeding on bacteria; (sometimes spelled "bactivorous").

ΒΑΚΤΗΡIΟΒΟΡΟΣ: Τρεφόμενος με βακτήρια.

BAKTERIVOR (Adj.): Von Bakterien lebend.

BACTERIVORE (adj.): Se nourrissant de bactéries.

BATTERIOVORO (agg.): Che si nutre con batteri.

BACTERÍVORO (adj.): Que se alimentan de bacterias.

Was this helpful?
En bakterielignende celle eller en modifisert bakteriecelle. ”Bakteroid” refererer hos actinorrhiza til aldrende hyfesegmenter.


BACTEROID: A bacterium-like cell or a modified bacterial cell. In an actinorrhiza, the term bacteroid may refer for instance to a senescent hyphal fragment.

ΒΑΚΤΗΡIΟΕIΔΕΣ: Βακτηριόμορφο ή μετασχηματισμένο βακτηριακό κύτταρο. Σε μια ακτινόρριζα ο όρος "βακτηριοειδές" αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε γηρασμένα τμήματα της υφής.

BAKTEROID: Bakterienartige Zelle oder modifizierte Bakterienzelle. Im Falle der Actinorrhiza bezieht sich der Begriff bakteroid u.a. auf ein Hyphensegment.

BACTEROIDE: Cellule semblable à une bactérie ou une cellule bactérienne modifiée. Se dit, par exemple, des fragments sénescents chez les actinorrhiza.

BACTEROIDE: Una cellula tipo batterio o una cellula batterica modificata. In un’actinorrhiza, il termine si può riferire, per esempio, a un frammento ifale senescente.

BACTEROIDE: Célula en forma de bacteria o bacteria modificada. Dícese, por ejemplo, de los fragmentos de hifas envejecidos en la actinoriza.

Was this helpful?
Diett som inneholder alle nødvendige næringsstoffer i slike mengder at den kan ernære et gitt dyr.


BALANCED DIET: A diet which furnishes all necessary nutrients in such amounts as will properly nourish a given animal.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΑ: Δίαιτα κατά την οποία παρέχονται όλα τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά, σε ποσότητες κατάλληλες για την ορθή διατροφή ενός ζώου.

AUSGEWOGENE ERHNÄHRUNG: Eine Nahrung, die alle wichtigen Ansprüche an die Nährstoffe mengenmäßig erfüllt, so daß das jeweilige Tier vollständig ernährt wird.

ALIMENTATION EQUILIBREE: Régime alimentaire qui fournit toutes les substances nutritives essentielles à des concentrations optimales pour lalimentation dun animal donné.

DIETA EQUILIBRATA: Una dieta che fornisce tutti i nutrimenti necessari nelle quantità giuste per nutrire in modo corretto un dato animale.

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA: Dieta alimenticia que proporciona todas las sustancias nutritivas esenciales a concentraciones óptimas para la alimentación de un animal dado.

Was this helpful?
Vannmassen tatt opp av et skip for å balansere dets stilling under lasting i havner og under fart. Vannet blir tatt om bord i spesialdesignede tanker langs bunnen eller akter på et skip. Flere båttyper har også sidetanker. Det er estimert at omtrent 12 milliarder tonn ballastvann blir transportert interkontinentalt årlig. Omtrent 3000 arter er i interkontinental transitt daglig, og sprer på denne måten fiske- og skalldyrsykdommer, parasitter, giftige alger og humanpatogener. Mange av artene har


BALLAST WATER: The water mass taken up by ships to balance their position while being loaded in harbours or while at sea. The water is taken on board in specially designed tanks distributed along the bottom, or located at the stern and aft of a ship. Several ship types have also top-wing tanks. It is estimated that about 12 billion tonnes of ballast water are annually transported intercontinentally. About 3000 offish and shellfish pathogens, parasites, toxic algae and human pathogens, many of which affect aqu

ΕΡΜΑ: Ποσότητα ύδατος η οποία χρησιμοποιείται στα πλοία ως αντίβαρο κατά τη φόρτωσή τους στα λιμάνια ή κατά τον πλου. Το νερό συσκευάζεται σε κατάλληλες δεξαμενές και τοποθετείται στον πάτο του πλοίου και προς την πρύμνη. Ορισμένα πλοία φέρουν ειδικές δεξαμενές για αυτό το σκοπό οι οποίες προεξέχουν στα πλευρά του σκάφους. Υπολογίζεται πως περίπου 12 δισεκατομμύρια τόνοι νερού το οποίο χρησιμοποιείται ως έρμα, μεταφέρεται ετησίως μεταξύ των ηπείρων. Μαζί με το νερό αυτό υπολογίζεται πως μεταφέρονται ε

BALLASTWASSER: Das während des Beladens im Hafen oder während der Fahrt zur Stabilisierung von einem Schiff aufgenommenen Wasservolumen. Das Wasser wird in spezielle Tanks aufgenommen, die sich am Schiffsboden, seitlich am Rumpf oder im Achter-und Hinterschiff befinden. Einige Schiffe haben zusätzlich Hochtanks. Schätzungsweise werden 12 Milliarden Tonnen Ballastwasser pro Jahr interkontinental transportiert. Dadurch befinden sich ca. 3000 Arten an Fischen und Schalentiere, einschließlich ihrer Krankheitserreg

EAU DE LESTAGE : Masse d’eau pompée dans des cuves situées le long des bateaux de cargaison afin de les lester et d’équilibrer la hauteur dans l’eau. Parfois les cuves sont situées aux extrémités du bateau, ou plus en hauteur. Il a été estimé que près de 12 billions de tonnes d’eau de lestage sont transportées entre les continents chaque année. Quelques 3000 espèces de pathogènes de poissons coquillages ainsi que des parasites, des algues toxiques et des pathogènes humaines sont répertoriées comme ayant été tran

ACQUA DI ZAVORRA: Massa di acqua caricata da una nave quando entra nel porto o quando sta alla fonda o in navigazione. L’acqua viene caricata a bordo tramite vasche specialmente progettate che si trovano in fondo alla nave o a poppa. Parecchi tipi di nave sono provviste di speciali vasche top-wing. Si stima che circa 12 miliardi di tonnellate di acqua di zavorra vengono trasportate da un continente all’altro per anno. Circa 3000 specie patogene per pesci ed invertebrati acquatici, parassiti, alghe tossiche, patog

AGUA DE LASTRE: Masa de agua que usan los barcos en tanques del casco para equilibrar su posición y que se cargan en los puertos o navegando en alta mar. El agua se carga en tanques de fondo o en la popa y proa del barco. Algunos barcos tienen también tanques en los lados. Se estima en unos 12 billones las toneladas de lastre que se transportan intercontinentalmente al año. Unas 3000 especies de animales marinos se desplazan diariamente intercontinentalmente acarreando también enfermedades, parásitos, algas tóx

Was this helpful?
Strekker seg langs strandlinjen, er under vann i alle fall ved flo sjø.


BAR: A sand bar which extends generally parallel with the shoreline and is submerged at least at high tide.

ΛΩΡΟΝΗΣΙΔΑ: Αμμώδης έκταση που εκτείνεται γενικά παράλληλα προς την ακτή και καλύπτεται από το νερό τουλάχιστον κατά την πλημμυρίδα.

SANDBANK: Eine Sandbank, die sich parallel zur Küstenlinie erstreckt und zumindest bei Hochwasser überflutet wird.

BAR (1): Une barre ou banc de sable qui sétend parallèle à la côte et qui est immergé, au moins à marée haute.

BANCO, BARRIERA DI SABBIA, DUNA: Striscia o banco di sabbia che si estende di solito parallelamente alla costa ed è sommersa almeno con lalta marea.

BARRERA: Banco de arena: Una barrera o banco de arena que se extiende generalmente en paralelo con la costa y que queda sumergido al menos durante la marea alta.

Was this helpful?
Tynne, kjøttfulle tråder på hode hos fisk (f.eks. maller, karper og noen torskefisk) som registrerer bevegelse eller smak. Barbene varierer i størrelse, antall og lokalisering mellom ulike arter av fisk, noe som gjør dem viktige under klassifisering og identifisering.


BARBELS: Thin and fleshy projections on the head of fishes (e.g. catfishes, cyprinids, and some cods) which function as receptors of mechanical stimuli or taste. In fish species barbels vary in size, number and location and are important in classification and identification.

ΠΩΓΩΝΕΣ: Λεπτές μυϊκές προεξοχές στο κεφάλι ορισμένων ψαριών (π.χ. γατόψαρα, κυπρινοειδή και μερικοί βακαλάοι), οι οποίες λειτουργούν ως μηχανικά αισθητήρια αφής και γεύσης. Επειδή οι πώγωνες ποικίλλουν σε μέγεθος, αριθμό και θέση είναι σημαντικοί για τον προσδιορισμό και την ταξινόμηση.

BARTELN: Dünne, fadenförmige und oftmals auch fleischige Hautorgane (Bartfäden) am Kopf (Maul) vieler Fische wie Welsen, Cypriniden und einigen Gadiden. Ihre Zahl und Position am Kopf ist für die Systematik und Identifizierung besonders wichtig. Sie dienen zur Aufnahme von Geschmacks- und Tastreizen.

BARBILLON: Excroissance filamenteuse de la tête des poissons (poissons-chats, cyprinidés et autres), agissant comme mécanorécepteurs et organes gustatifs. Chez les poissons les barbillons varient en taille, en nombre et en localisation ce qui constitue des caractères importants didentification et de classification.

BARBIGLI: Proiezioni sottili e carnose in testa ai pesci (per esempio, nel pesce gatto, in alcuni ciprinidi ciprinidi, e alcuni merluzzi) che funzionano come recettori di stimoli meccanici o gustatori. In alcune specie ittiche i barbigli variano in dimensioni, numero e posizione e sono importanti per la classificazione sistematica e per l’identificazione.

BARBILLA: Apéndice delgado y carnoso en la cabeza de algunos peces (barbos, ciprínidos y otros), que funciona como mecanorreceptor y órgano gustativo. En peces las barbillas varían en tamaño, número y localización y por lo tanto constituyen caracteres importantse en la clasificación y la identificación.

Was this helpful?
Den laveste metabolske rate som trengs for å opprettholde grunnlegende kroppsfunksjoner, er vanligvis beskrevet og målt som mengden av oksygen forbrukt per tidsenhet av et dyr med en gitt kroppsvekt og som holder seg helt i ro i etter-absorptiv tilstand (f.eks. 14-18 timer etter inntak av mat hos mennesker).


BASAL METABOLISM: See Basic Metabolic rate. The minimum metabolic rate required to maintain basic (vital) life processes, usually described and measured as the amount of oxygen consumed per unit of time by an animal of given body weight while at rest in the post-absorptive state (e.g. in humans 14-18 hours after ingestion of food)

ΒΑΣIΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ: Ο ελάχιστος μεταβολικός ρυθμός που απαιτείται για την διατήρηση της ζωής. Συνήθως περιγράφεται και μετρείται ως η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται ανά μονάδα χρόνου από ένα ζώο δεδομένου βάρους ενώ αναπαύεται μετά την χώνευση (π.χ. στον άνθρωπο 14-18 ώρες μετά την χώνευση).

GRUNDSTOFFWECHSEL, STOFFWECHSELGRUNDUMSATZ: Siehe GRUNDSTOFFWECHSELRATE. (Die minimale Stoffwechselrate, die erforderlich ist, um die grundsätzlichen (vitalen) Lebensprozesse aufrechtzuerhalten; normalerweise als die Menge des Sauerstoffverbrauchs pro Zeiteinheit ermittelt, die bei gegebenem Körpergewicht eines ruhenden Tieres nach Ablauf der Verdauungsphase ermittelt wird (z.B. beim Menschen etwa 14-18 Stunden nach der letzten Mahlzeit).

METABOLISME DE BASE: Taux de métabolisme dun animal pœcilotherme exprimé sous forme de la consommation minimale doxygène par temps unitaire et par poids corporel unitaire, mesuré à la température environnementale optimale pour cette espèce.

METABOLISMO BASALE: Il fabbisogno metabolico minimo necessario per mantenere i processi vitali di base, di solito descritto e misurato come la quantità di ossigeno consumato per unità di tempo, da un animale di un dato peso (o superficie) corporeo, mentre è in riposo ed a digiuno (per esempio, negli esseri umani 14-18 ore dopo l’ultimo pasto).

METABOLISMO BASAL: Tasa metabólica mínima requerida para mantener los procesos vitales esenciales. Normalmente se expresa en términos de cantidad de oxígeno consumido por animal, por unidad de tiempo y por unidad de masa corporal en reposo durante el periodo post-absorción alimenticia (en el caso del hombre por ejemplo este periodo es de 14 a 18 horas después de la ingestión de comida).

Was this helpful?
Den laveste metabolske rate som trengs for å opprettholde grunnlegende kroppsfunksjoner, er vanligvis beskrevet og målt som mengden av oksygen forbrukt per tidsenhet av et dyr med en gitt kroppsvekt og som holder seg helt i ro i etter-absorptiv tilstand (f.eks. 14-18 timer etter inntak av mat hos mennesker).


BASAL METABOLIC RATE: The minimum metabolic rate required to maintain basic (vital) life processes, usually described and measured as the amount of oxygen consumed per unit of time by an animal of given body weight while at rest in the post-absorptive state (e.g. in humans 14-18 hours after ingestion of food)

ΒΑΣIΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: (BMR): Ο ελάχιστος μεταβολικός ρυθμός που απαιτείται για την διατήρηση της ζωής. Συνήθως περιγράφεται και μετρείται ως η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται ανά μονάδα χρόνου από ένα ζώο δεδομένου βάρους ενώ αναπαύεται μετά την χώνευση (π.χ. στον άνθρωπο 14-18 ώρες μετά την χώνευση).

GRUNDSTOFFWECHSELRATE, GRUNDUMSATZRATE: Die minimale Stoffwechselrate, die erforderlich ist, um die grundsätzlichen (vitalen) Lebensprozesse aufrechtzuerhalten; normalerweise als die Menge des Sauerstoffverbrauchs pro Zeiteinheit ermittelt, die bei gegebenem Körpergewicht eines ruhenden Tieres nach Ablauf der Verdauungsphase ermittelt wird (z.B. beim Menschen etwa 14-18 Stunden nach der letzten Mahlzeit).

TAUX DU METABOLISME DE BASE: Taux métabolique minimal requis pour le maintien des processus vitaux essentiels. Habituellement exprimé en termes de quantité doxyène consommé par un animal, par unité de temps et par unité de masse corporelle, au repos pendant la période post-absorption (chez lhomme par exemple 14 à 18 heures après lingestion de la nourriture).

TASSO DI METABOLICO BASALE: Il fabbisogno metabolico minimo necessario per mantenere i processi vitali di base, di solito descritto e misurato come la quantità di ossigeno consumato per unità di tempo, da un animale di un dato peso (o superficie) corporeo, mentre è in riposo ed a digiuno (per esempio, negli esseri umani 14-18 ore dopo l’ultimo pasto).

TASA METABÓLICA BASAL: Tasa metabólica mínima requerida para mantener los procesos vitales esenciales. Normalmente se expresa en términos de cantidad de oxígeno consumido por animal, por unidad de tiempo y por unidad de masa corporal en reposo durante el periodo post-absorción alimenticia (en el caso del hombre por ejemplo este periodo es de 14 a 18 horas después de la ingestión de comida).

Was this helpful?
Fôr som dekker elementære ernæringsbehov, som sikrer normal utvikling (av fisk).


BASIS DIET: Food which covers elementary nutritional requirements, assuring normal development (of fish).

ΒΑΣIΚΗ ΔIΑIΤΑ: Τροφή που καλύπτει τις στοιχειώδεις τροφικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας την κανονική ανάπτυξη (του ψαριού).

GRUNDNAHRUNG: Nahrung, die alle elementaren Nährstoffanforderungen enthält und eine normale Körperentwicklung sichert.

ALIMENT DE BASE: Aliment couvrant les besoins nutritionnels élémentaires necessaire au développement normal (des poissons).

DIETA DI BASE: Alimenti che comprendono i fabbisogni nutrizionali elementari, assicurando lo sviluppo normale (dei pesci).

ALIMENTO DE BASE: Alimento que cubre los requisitos nutritivos elementales y asegura el desarrollo normal (de los peces).

Was this helpful?
Den innerste delen av protopoditten på gangbein hos krepsdyr.


BASIPODITE: The distal part of the basal protopodite of the crustacean appendages.

ΒΑΣIΠΟΔIΔIΟ: Το ακραίο τμήμα των πρωτοπεδιτών των εξαρτημάτων των καρκινοειδών.

BASIPODIT: Ein Basalglied des Grundtypus des Crustaceen-Spaltbeines. Das Spaltbein besteht aus einem primär dreigliedrigen Stamm, dem Protopodit, der den Exopoditen und Endopoditen trägt.

BASIPODITE: Partie distale du protopodite basal dun appendice de crustacé.

BASIPODITE: La parte distale del protopodite basale delle appendici dei crostacei.

BASIPODIO: Parte distal del protopodio basal de un apéndice de crustáceo.

Was this helpful?
Substans eller vevselement (f.eks. hvite blodceller) med affinitet for basiske fargestoffer, f.eks. granulocytter (gruppe hvite blodceller) som kan innta mikroorganismer. Antallet er normalt veldig lavt i blod. Det stilles spørsmål til om slike celler finnes i fisk.


BASOPHIL: A substance or tissue element (e.g. white blood cell) showing an affinity for basic dyes, for instance granulocytes that can digest microorganisms. Their numbers are normally very low in blood. There is some question as to whether such cells are present in fish.

ΒΑΣΕΟΦIΛΟΣ (ουσ.): Ουσία ή συστατικό ιστού (π.χ. λευκοκύτταρο), το οποίο έχει την τάση να χρωματίζεται από αλκαλικές χρωστικές (π.χ. ένα κοκκιοκύτταρο, ικανό να πέψει μικροοργανισμούς). Κανονικά, ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός στο αίμα. Υπάρχουν μερικά ερωτηματικά για το αν τέτοια κύτταρα υπάρχουν στα ψάρια.

BASPHILISCH (Nom.): Eine Substanz oder ein Gewebsbestandteil (wie z.B. weiße Blutzellen) mit der Neigung von basischen Farbstoffen angefärbt zu werden (z.B. Granulozyten, die Mikroorganismen verdauen können). Ihre Zahl im Blut ist gewöhnlich sehr gering. Es bestehen einige Zweifel, ob diese Zellen in Fischen vorhanden sind.

BASOPHILE (subst.): Substance ou élément tissulaire (par exemple un leucocyte) montrant une affinité pour les colrants basiques (par exemple les granulocytes capables de digérer les microorganismes). Le nombre de granulocytes est normalement peu élevé dans le sang. Lexistence de telles cellules chez les poissons est controversée.

BASOFILO (sost.): Una sostanza o elemento di tessuto (per esempio, globulo bianco) che dimostra un’affinità per coloranti basici, per esempio, i granulociti che possono fagocitare e digerire microorganismi. Il loro numero è di solito basso nel sangue. Ci sono ancora dubbi sul fatto che queste cellule siano presenti nel pesce.

BASÓFILO (subst): Sustancia o elemento de un tejido (por ejemplo leucocito) que muestra una afinidad por los tintes básicos (por ejemplo granulocitos capaces de digerir los microorganismos). El número de granulocitos es normalmente muy bajo en la sangre. La existencia de tales células en peces ha sido cuestionada.

Was this helpful?
Adjektiv som beskriver en substans i en celle med affinitet for hemotoksylin eller andre fargestoffer.


BASOPHILIC: An adjective describing a substance in a cell which has an affinity for haemotoxylin or other dyes.

ΒΑΣΕΟΦIΛIΚΟΣ: Επίθετο που περιγράφει ένα υπόστρωμα στο κύτταρο, το οποίο παρουσιάζει χημική συγγένεια με την αιματοξυλίνη ή άλλες όξινες χρωστικές.

BASOPHILISCH (Adj.): Ein Adjektiv, das einer zellulären Substanz zuzuordnen ist, die eine Affinität zu Haemotoxylin oder anderen Säurefärbungen zeigt.

BASOPHILE (adj.a): Se dit des structures cellulaires ayant une affinité pour les colorants basiques tels que lhématoxyline.

BASOFILO (agg. A): Un aggettivo per descrivere una sostanza dentro una cellula che mostra affinità per l’ematossilina o altri coloranti.

BASÓFILO (adj.a): Dícese de estructuras celulares que tienen afinidad para colorantes básicos tales como la hematoxilina.

Was this helpful?
Oppblomstrende i alkaliske habitater.


BASOPHILOUS: Thriving in alkaline habitats.

ΒΑΣΕΟΦIΛΟΣ (επιθ.): Ο αναπτυσσόμενος σε αλκαλικά ενδιαιτήματα.

BASOPHIL: Gedeihen in alkalischen Habitaten.

BASOPHILE (adj.b): Se dit des organismes se développant dans des milieux alcalins.

BASOFILO (agg. B): Che cresce bene in habitat alcalini.

BASÓFILO (adj.b): Dícese de organismos que crecen en medios alcalinos.

Was this helpful?
Tilstand hvor basofiler er tilstede i unormalt høyt antall, som f.eks. blyforgiftning eller leukemi.


BASOPHILIA: A condition in which basophils are present in undue numbers, e.g., lead poisoning, leukaemia.

ΒΑΣΕΟΦIΛIΑ: Κατάσταση στην οποία τα βασεόφιλα είναι παρόντα σε υπερβολικούς αριθμούς, όπως κατά την δηλητηρίαση με μόλυβδο, την λευχαιμία κ.λ.π.

BASOPHILIE: Ein Zustand, bei dem Basophile in übermäßiger Anzahl anwesend sind, z.B. bei Blei-Vergiftungen, Leukämie usw.

BASOPHILIE: Pathologie caractérisée par un excés numérique de basophiles, provoquée par lintoxication par le plomb, par les leucémies.

BASOFILIA: Una condizione nella quale i leucociti basofili sono presenti in numero eccessivo, per esempio, avvelenamento da piombo, leucemia.

BASOFILIA: Condición patológica caracterizada por un exceso de basófilos, provocada por una intoxicación por plomo, o por las leucemias.

Was this helpful?
Vanlig uspesifikt navn brukt hverdagslig om en rekke fiskearter uten nært slektskap, medregnet arter i familiene Centrarchidae

BASS: A common non-specific name used colloquially for a wide range of unrelated fish species including members of the Centrarchidae and Serranidae.

BASS (ΛΑΒΡΑΚI): Κοινή μη ειδική ονομασία για ένα μεγάλο φάσμα μη συγγενών ψαριών που περιλαμβάνει μέλη των Centrarchidae και Serranidae. Συνιστάται η χρήση περισσότερο ειδικών και ταξινομικών ονομασιών. Δες ΛΑΒΡΑΚI.

BARSCH: Ein allgemeiner, nicht-spezifischer Name, der umgangssprachlich für eine ganze Reihe nicht verwandter Fischarten verwendet wird; unter anderem für Centrarchidae und Serranidae. Es ist anzuraten statt dessen die spezifischen taxonomischen Namen zu verwenden.

BASS: Nom commun non spécifique, pour désigner usuellement plusieurs espèces taxonomiquement distinctes incluant les Centrarchidae et les Serranidae. Il est préférable demployer des noms taxonomiques plus spécifiques.

BASS: Un nome comune anglosassone, non specifico, usato colloquialmente per una grande gamma di specie di pesci non della stessa famiglia che comprendono membri dei Centrarchidae e Serranidae. È consigliabile usare nomi tassonomici più specifici. Vedi SPIGOLA o BRANZINO.

BASS: Nombre común no específico, utilizado para muchas especies de peces taxonómicamente distintos incluyendo los Centrarchidos y Serranidos. Se recomienda utilizar taxones más específicos.

Was this helpful?
(1) I akvakultur: En beholder for vann som er mindre dyp enn bred. Den kan være lang (også kalt lengdestrømsrenne), oval eller rund og laget av ulike materialer (f.eks. betong, tre, plastikk eller metall). (2) I topografi: Et område drenert av en elv og dens bielver eller lavtliggende land omkranset av høyder.


BASIN: (1) In aquaculture, a vessel that is less deep than wide for holding water. It may be long (when it will more frequently be termed raceway), oval or round and can be constructed from various materials (e.g. concrete, wood, plastic, metal). (2) In topography, an area drained by a river and its tributaries or low-lying land encircled by hills. (3) In geology, an area in which stratified rocks dip into a central spot.

ΛΕΚΑΝΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια, ο όρος αναφέρεται σε δοχείο με μεγαλύτερο πλάτος παρά βάθος, που χρησιμοποιείται για την διατήρηση νερού. Μπορεί να είναι επιμήκες (διαδρομοδεξαμενή=raceway), ωοειδές ή κυκλικό και κατασκευάζεται από διάφορα υλικά (π.χ. τσιμέντο, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο). (2) Στην Τοπογραφία, λεκάνη είναι μια περιοχή που στραγγίζεται από έναν ποταμό και τους παραπόταμούς του ή μια χαμηλή περιοχή που περικλείεται από λόφους. (3) Στη Γεωλογία λεκάνη είναι μια περιοχή όπου στρωματοπο

BECKEN: (1) Im allgemeinen wird mit diesem Begriff in der Aquakultur ein Kulturgefäß von geringer Tiefe bezeichnet. Es kann langgestreckt (Langstromrinne), oval oder auch rund sein und aus verschiedenen Materialien bestehen (Beton, Holz, Kunststoff, Metall). (2) In der Topographie versteht man darunter ein tiefliegendes Land (umgeben von Hügeln) innerhalb eines Einzugsgebiet eines Flußsystems, das auch von diesem entwässert wird. (3) In der Geologie bezeichnet man mit diesem Begriff ein Gebiet, in dem S

BASSIN (3): (1) En aquaculture, récipient moins profond que large, capable de contenir de leau. Peut être long (raceway), oval ou circulaire et peut être construit en divers matériaux (béton, bois, métal plastique par exemple). (2) En topographie, zone drainée par un fleuve et ses affluents ou une vallée encerclée de collines. (3) En géologie, une zone dans laquelle les roches stratifiées plongent vers un point central.

BACINO: (1)In ’acquacoltura, una vasca per contenere l’acqua che è meno profonda che larga. Può essere lunga (canaletta), ovale o rotonda e può essere costruita con diversi materiali (per esempio, cemento, legno, plastica, metallo). (2) In topografia, una zona drenata da un fiume e dai suoi tributari o una valle circondata da colline. (3) In geologia, una zona dove rocce stratificate scendono ad un punto centrale.

VALLE: (1) En acuicultura, una extensión de agua menos profunda que larga construido de forma larga, ovalada o circular y construida en varios materiales (por ejemplo de hormigón, madera, plástico o de metal). (2) En topografía, un área atravesada por un río y sus afluentes o una llanura rodeada de colinas. (3) En geología, un área en dónde las rocas estratificadas se dirigen hacia un punto central.

Was this helpful?
Forkortelse for det engelske uttrykket “Best Available Technology”, eller “beste tilgjengelige teknologi” på norsk. BAT brukes av industrien i forbindelse med BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) som en akseptabel metode for å kontrollere miljøpåvirkning. Europeisk og internasjonal lovgivning støtter bruken av BAT og BEP i en todelt tilnærming til miljøvern gjennom miljøkvalitetsstandarder. Noen tilsynsmyndigheter innlemmer BAT i konsesjonsprosedyrene for å minimalise


BAT(BEST AVAILABLE TECHNOLOGY): BATs are used by the industry in conjunction with BATNEECs (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) as an acceptable method of controlling environmental impacts. European and international legislation supports the use of Best Environmental Practice/Best Available Techniques in a two-tier approach to environmental controls using Environmental Quality Standards. Some regulatory authorities incorporate in their aquaculture licence/permit/ consent procedures the requirement to use B

BAT (ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ): Μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται από τη βιομηχανία με σκοπό τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας συγκεκριμένης δράσης χωρίς την υπερβολική αύξηση του κόστους της δράσης. Η ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνής νομοθεσία υποστηρίζουν την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου δύο επιπέδων, αυτών της βέλτιστης Περιβαλλοντικής Πρακτικής/Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας με σκοπό τον έλεγχο των επιπτώσεων με βάση τα διεθνή κριτήρια ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι αρχές ορισμένων κρατών, προκειμένου να ελαχιστοποι

BAT (BEST- VERFÜGBARE TECHNOLOGIE): BATs werden zur industriellen Auflage gemacht, um in Verbindung mit sog. BATNEECs (Beste verfügbare Technologie, die nicht excessive Kosten zur Folge hat) eine akzeptable Methode der Kontrolle von Umwetlverschmutzung zu erreichen. Die europäische und internationale Rechtsprechung unterstützen die Anwendung von “Bester Umwelt-Praxis (BEPs) and “Bester verfügbarer Technologie (BATs) als ein doppelseitiger Ansatz für den Umwetlschutz unter Benutzung von Umweltqualitätsstandards. Einige Behörden bez

MEILLEUR TECHNIQUE DISPONIBLE : Constitue des standards industriels, en conjonction avec des Meilleurs Techniques Disponibles, N’Imposant pas un Coût Excessif, comme des méthodes de contrôle acceptable de l’impact sur l’environnement. La législation européenne et internationale imposent l’utilisation des Meilleurs Techniques Disponibles et Meilleurs Pratiques Environnementales dans un système de contrôle à deux niveaux, à travers des Standards de Qualité Environnementale. Certaines autorités incorporent l’utilisation de ces st

BAT=(BEST AVAILABLE TECHNOLOGY(Miglior Tecnologia Disponibile): L’acronimo indica la “Miglior Tecnologia Disponibile”. L’applicazione dei BAT presso le attività industriali è associata all’applicazione di BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Escessive Cost), ed è considerato come un metodo accettabile per il controllo dell’impatto ambientale. La legislazione Europea e internazionale ne sostengono l’uso.

BAT: En inglés Best Available Technology (Mejor tecnología disponible). Se usa en conjunción con BATNEEC (BAT not entailing excessive cost) (mejor tecnología disponible sin coste excesivo). La legislación internacional y europea apoya el uso de las Buenas prácticas ambientales/BAT para una aproximación de control ambiental usando Estándares de Calidad Ambiental. Algunas autoridades reguladoras incorporan en sus permisos/licencias acuícolas los procedimientos del uso de los BAT para minimizar los impa

Was this helpful?
Bestemmelse av dybde og bunntopografi i havet eller i innsjø.


BATHYMETRY: The measurement of ocean or lake depth and the study of floor topography.

ΒΑΘΥΜΕΤΡIΑ: Μέτρηση του βάθους μιας θαλάσσιας περιοχής ή μιας λίμνης και η μελέτη της τοπογραφίας του πυθμένα.

BATHYMETRIE: Die Bestimmung der Tiefe in Seen und Ozeanen und das Studium der Bodentopographie.

BATHYMETRIE: Mesure de la profondeur des mers ou des lacs.

BATIMETRIA: La misurazione della profondità di oceani e laghi e lo studio della topografia del fondo.

BATIMETRÍA: Estudio de la profundidad de océanos, mares y lagos.

Was this helpful?
Instrument for å måle vanntemperatur ved forskjellige dyp. Gir en kontinuerlig spor av temperatur mot dyp. Blir erstattet av elektronisk (KTD konduktivietet, temperatur, dyp) instrumentering.


BATHYTHERMOGRAPH: Instrument for monitoring water temperature at different depths. It gives a continuous trace of temperature against depth. Although still in use the mechanical bathythermograph has in general been replaced by electronic (CTD conductivity, temperature, depth) instrumentation.

ΒΑΘΥΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ: Οργανο μέτρησης της θερμοκρασίας του νερού σε διάφορα βάθη. Επηρεάζει τη συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας σε διαφορετικά βάθη. Αν και οι μηχανικοί βαθυθερμογράφοι, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν σε σημαντικό βαθμό αντικατασταθεί από ηλεκτρονικά μηχανήματα (CTD) αγωγιμότητα, θερμοκρασία, βάθος).

BATHYTHERMOGRAF: Ein Instrument zur kontinuierlichen Aufnahme der Wassertemperaturen in verschiedenen Tiefen. Es erlaubt die kontinuierliche Verfolgung der Temeraturveränderungen mit der Tiefe. Obwohl mechanische Bathythermographen noch immer benutzt werden, sind elektronische Instrumente (CTD- Leitfähigkeitsmeßgeräte, Temperatur-Tiefenprofile) an ihre Stelle getreten.

BATHYTHERMOGRAPH: Appareil destiné à mesurer la température de leau à différentes profondeurs. Il fournit un graphique continu des températures en profondeur. Quoique toujours utilisé, linstrument mécanique est largement remplacé par un système électronique (CTD, conductivité, température, profondeur).

BATITERMOGRAFO: Strumento per controllare la temperatura dell’acqua a profondità diverse. Dà una traccia continua di temperatura contro la profondità. Anche se ancora in uso il batitermografo meccanico è stato generalmente sostituito dalla strumentazione elettronica (conduttività CTD, temperatura, profondità).

BATITERMÓGRAFO: Instrumento destinado a medir la temperatura del agua a diferentes profundidades. Da un registro continuo de las temperaturas en las profundidades. Aunque todavía en uso, el instrumento mecánico se ha reemplazado en general por un sistema electrónico (CTD, conductibilidad, temperatura, profundidad).

Was this helpful?
Slekt av aerobe gramnegative bakterier som karakteriseres ved at de dreper andre bakterier. Finnes over hele verden i jord og avløpsvann, og i marine- og ferskvannshabitater. Ved første isolasjon er alle stammene obligate parasitter på visse gramnegative bakterier (Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp og Rhodospirillum rubrum). Bredden av byttearter varierer mellom stammer av Bdellovibrio. Kultiverte bytte-uavhengige stammer kan utvikles fra mer predatoriske stammer, og noen


BDELLOVIBRIO: A genus of aerobic Gram-negative bacteria which are characteristically predatory on other bacteria. They occur worldwide in soil and sewage, and in freshwater and marine habitats. On primary isolation, all strains are obligately parasitic on certain Gram-negative bacteria, including Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, and Rhodospirillum rubrum, the range of prey species varying with the strain of Bdellovibrio. Prey-independent, cultivable strains can develop from strictly p

BDELLOVIBRIO: Γένος αεροβίων, κατά Gram-αρνητικών βακτηρίων, τα οποία είναι θηρευτές άλλων βακτηρίων (πρβλ. Vampirovibrio). Η εξάπλωσή τους είναι παγκόσμια και συναντώνται στο χώμα και στις αποχετεύσεις, καθώς και σε ενδιαιτήματα γλυκών και θαλασσίων νερών. Κατά την αρχική απομόνωση, όλα τα στελέχη είναι υποχρεωτικώς παρασιτικά ορισμένων κατα Gram- αρνητικών βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων και των Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp και Rhodospirillum rubrum. Το εύρος των θηρευομένων ειδ

BDELLOVIBRIO: Gattung beweglicher, aerober gramnegativer Bakterien, die charakteristischerweise räuberisch von anderen Bakterien leben. Weltweite Verbreitung in Böden und Klärschlamm sowohl im Süß- als auch im Meerwasser. Alle Stämme sind parasitisch in gewissen gram-negativen Bakterien, wie z.B. Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp., und Rhodospirillum rubrum, das Spektrum der Beutearten variiert je nach dem Stamm von Bdellovibrio. Räuberunabhängige, kultivierbare Stämme können sich aus

BDELLOVIBRIO: Genre de bactéries aérobies gram-négatives, prédatrices dautres bactéries. Elles sont cosmopolites, et se trouvent dans la terre, les égouts ainsi que dans les habitats marins et deau douce. Après leur isolation primaire, elles sont des parasites obligés de certaines bactéries gram-négatives telles quAquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp. Rhodospirillum rubrum; la gamme despèces proies varie avec la souche de Bdellovibrio. Des souches cultivables en labsence de proies peuvent

BDELLOVIBRIO: Un genere di batteri aerobici Gram negativi che hanno la caratteristica di predare altri batteri. Sono cosmopoliti, si trovano nel suolo e nelle acque luride, negli habitat marini e di acqua dolce. All’isolamento primario, tutti i ceppi sono parassiti obbligatori di alcuni batteri Gram negativi, Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, e Rhodospirillum rubrum, la gamma di specie batteriche preda varia con il ceppo di Bdellovibrio. Ceppi preda-independenti, coltivabili, possono s

BDELLOVIBRIO: Género de bacterias aerobias Gram-negativas, predatorias de otras bacterias. Son ubicuas y se encuentran en la tierra, alcantarillas así como en hábitat de agua dulce y marina. Después de su aislamiento primario, son obligatoriamente parásitos de ciertas bacterias Gram-negativas, tales como Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, y Rhodospirillum rubrum; el rango de especies presa varía con la cepa de Bdellovibrio. Algunas cepas cultivadas en ausencia de presas pueden desarroll

Was this helpful?
Formulert for laget av utvalgte ravarer, utformet ved bruk av ”forteknologi”.


PROCESSED DIET: A formulated diet made of selected crude raw materials which has been designed by means of food technology/engineering.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΔIΑIΤΑ: Τροφή αποτελούμενη από επιλεγμένες πρώτες ύλες που έχει παρασκευασθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας τροφίμων.

AUFBEREITETES FUTTER: Ein Futter, das aus ausgesuchten Rohmaterialien hergestellt wird, um die von der Nahrungstechnologie bzw. -technik gestellten Anforderungen an die Rezeptur zu erfüllen.

ALIMENT FORMULE: Aliment confectionné à partir de matières premières sélectionnées et conçu par les technologues de lindustrie alimentaire.

DIETA ELABORATA: Dieta costituita da materie prime selezionate, ottenute attraverso i processi della tecnologia/ingegneria alimentare.

ALIMENTO PROCESADO: Alimento confeccionado a partir de materias primas seleccionadas y conocidas por los tecnólogos de alimentación.

Was this helpful?
Skala for vindstyrke uttrykt på en skala fra 0 til 12. Hastighet på vinden er gitt i meter/sekund og knopp i 10 meters høyde over flatt lende. 0.      Stille. Røyken stiger rett opp: 0,0-0,2 m/s (0-1 knop). 1.      Flau vind. En kan se vindretningen av røykens drift: 0,3-1,5 m/s (1-3 knop). 2.      Svak vind. En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte vimpler: 1,6-3,3 m/s (4-6 knop). 3.      Lett bris. Lauv og småkvister rører seg. Vinden strekker lett flagg og vimpler:


BEAUFORT WIND SCALE: Wind force scale expressed numerically from 1 - 12. 0. Calm. Calm, smoke rises vertically: 0 - 1 mph 1. Light air. Direction of wind shown by smoke drift but not by wind vanes: 1 - 3 mph. 2. Light breeze. Wind felt on face; leaves rustle; ordinary vane moved by wind: 4 - 7 mph. 3. Gentle breeze. Leaves and small twigs in constant motion; wind extends light flag: 8 - 12 mph. 4. Moderate breeze. Raised dust and loose paper; small branches are moved: 13 - 18 mph. 5. Fresh breeze. Small trees i

ΜΠΟΦΟΡ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΕΜΟΥ: Κλίμακα έντασης του ανέμου η οποία εκφράζεται αριθμητικά από 1-12. 0. Νηνεμία, ο καπνός ανεβαίνει κατακόρυφα, 0-1 μίλι ανά ώρα 1. Υποπνέων άνεμος. Η κατεύθυνση του ανέμου γίνεται αντιληπτή από την παρέκκλιση του καπνού αλλά όχι από τους ανεμοδείκτες, 1-3 μίλια ανά ώρα 2. Ασθενής άνεμος. Ο άνεμος γίνεται αισθητός στο πρόσωπο, τα φύλλα κινούνται, οι συνήθεις ανεμοδείκτες κινούνται από τον αέρα, 4-7 μίλια ανά ώρα. 3. Λεπτός άνεμος. Τα φύλλα και κλαδάκια σε συνεχή κίνηση, ο άνεμος κυματίζει την σημα

BEAUFORT WINDSKALA: 0. Windstille, Rauch steigt senkrecht auf: 0-1 Knoten. 1. Leichter Lufthauch, Richtung an Rauch, nicht an Wetterfahne zu erkennen: 1-3 Knoten. 2. Leichte Brise, spürbar im Gesicht, Blätter rascheln, Windfahne wird bewegt: 4-7 Knoten. 3. Milde Brise, Blätter und kleine Zweige in dauernder Bewegung, Wind entfaltet leichte Fahne: 8-11 Knoten. 4. Mäßige Brise, wirbelt Staub oder lose Blätter auf, kleine Äste bewegen sich: 11-16 Knoten. 5. Frische Brise, kleine Bäume beginnen sich zu wie

ECHELLE DE BEAUFORT: Echelle de classification des vents numérotée de 0 à 12.Vitesse ( km/h )0. Calme: la vitesse sélève verticalement: <1. 1. Très légère brise: direction du vent révélée par le sens de la fumée et par la girouette: 1 à 5. 2. Légère brise: on perçoit le souffle du vent sur le visage; une girouette ordinaire est mise en mouvement: 6 à 11. 3. Petite brise: feuilles et petites branches sont constamment agitées; le vent déploie les pavillons légers: 12 à 19. 4. Jolie brise: le vent soulève la poussièr

SCALA DI BEAUFORT DEL VENTO: Scala dell’intensità del vento espressa numericamente da 1-12.0. Calmo. Calmo, il fumo si alza verticalmente: 0-1 mph. 1. Aria leggera. Direzione di vento mostrata dal movimento del fumo ma non dal mostravento: 1-3 mph. 2. Brezza leggera. Vento sentito in faccia; le foglie stormiscono; mostravento normalmente mosso dal vento: 4-7 mph. 3. Lieve brezza. Foglie e rametti piccoli in movimento costante; il vento alza una bandiera leggera: 8-12 mph. 4. Brezza moderata. Si alzano polvere e carta; si mu

ESCALA DE BEAUFORT: Escala de clasificación de vientos, numerada de 0 a 12. Velocidad (Km/h). 0) Calma: La velocidad se eleva verticalmente: <1. 1) Brisa muy ligera: dirección del aire revelada por el sentido el humo y no por la giraldilla de aire: 1 a 5. 2) Brisa ligera: notamos como sopla el viento en la cara; una giraldilla ordinaria de aire se pone en movimiento: 6 a 11. 3) Pequeña brisa: las hojas de pequeñas ramas son constantemente agitadas; el viento extiende las banderas ligeras: 12 a 19. 4) Brisa

Was this helpful?
Enhet for å måle radioaktivitet, 1 Bq = 1 radioaktiv desintegrasjon (spalting) per sekund. 1 Bq= 27 x 10 -12 Ci.


BECQUEREL: Unit of radioactivity 1 Bq= 1 radioactive disintegration per second. 1 Bq= 27 x 10 -12 Ci.

ΜΠΕΚΕΡΕΛ (Βq): Μονάδα ραδιενέργειας 1Βq= 1 ραδιενεργός διάσπαση ανά δευτερόλεπτο. 1Βq=27x10-2 Ci.

BECQUEREL: SI-Einheit für Radioaktivität; 1 Bq = 1 radioaktiver Zerfall pro Sekunde.1 Bq= 27 x 10 -12 Ci.

BECQUEREL (Bq): Unité (SI) de mesure dactivité dune source radioactive. 1 Bq = 1 désintégration par seconde. 1 Bq= 27 x 10 -12 Ci.

BECQUEREL: Unità di radioattività 1 Bq = 1 disintegrazione radioattiva per secondo. 1 Bq= 27 x 10 -12 Ci.

BECQUEREL (Bq): Unidad (SI) de medida de la actividad radioactiva. 1 Bq = 1 desintegración radiactiva por segundo.1 Bq= 27 x 10 -12 Ci.

Was this helpful?
Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.


ANAESTHETICS: In the case of fish, chemicals used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Commonly-used agents include tricane methane sulfonate (MS-222), benzocaine, quinaldine, and carbon dioxide. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

ΑΝΑIΣΘΗΤIΚΑ: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

BETÄUBUNGSMITTEL: Chemikalien, die benutzt werden, um Fische zu beruhigen und deren Handhabung bei Operationen und künstlichem Ablaichen zu erleichtern.Gewöhnlich werden Stoffe benutzt, die MS-222, Benzocain, Quinaldine, und Kohlendioxid enthalten. Diese Mittel werden üblicherweise in Form eines Bades angewandt, in das die Fische kurzfristig eingetaucht werden.

ANESTHESIQUES: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

ANESTETICI: Nel caso del pesce, prodotti chimici usati per rilassare e facilitare la manipolazione, e le procedure di chirurgia e fecondazione. Tra gli agenti usati comunemente si ricorda il metil-sulfonato di tricaina (MS-222), benzocaine, quinaldine, e anidride carbonica. Di solito vengono somministrati immergendo il pesce in una soluzione nella vasca.

ANESTÉSICOS: En el caso de peces, sustancias químicas utilizadas para relajar el pez con el fin de facilitar su manejo, cirugía o desove. Los agentes normalmente usados incluyen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, y dióxido de carbono.

Was this helpful?
Sammensmeltning av to gameter for å danne en zygote.


FERTILIZATION (SEXUAL): The union of two gametes to form a zygote.

ΓΟΝIΜΟΠΟIΗΣΗ: Ενωση δύο γαμετών προς σχηματισμό ζυγώτη.

BEFRUCHTUNG (SEXUELLE): Die Vereinigung zweier Gameten zu einer Zygote.

FECONDATION: Lunion de deux gamètes formant un zygote.

FECONDAZIONE (SESSUALE): Lunione di due gameti per formare uno zigote.

FECUNDACIÓN: La unión de dos gametos que forman un cigoto.

Was this helpful?
Bakterieslekt med noen arter i gruppen gramnegative Eubacteria og noen i Cyanophyta (blågrønnalger, cyanobakterier). Beggiatoa danner ofte pigmentfrie matter over anoksiske, H2S-holdige organiske sedimenter hvor de kan forflytte seg sakte. Kan også forekomme i åpent sjøvann på grensen mellom H2S og oksygenrike lag. Bakteriene oksiderer sulfid til sulfat hvorved svovel blir lagret midlertidig som energikilde i cellen. Artene forekommer i vann med høy organisk forurensning,


BEGGATIATOA SPP.: Bacteria genus, some members of which belong to the gram-negative class of Eubacteria and some to the Cyanophyta (bluegreens). Pigment-free Beggiatoa mats are often found as covering layers of anoxic, H2S containing organic sediments where they can move about slowly. They can also occur in open seawater at the boundary between H2S and oxygen-rich layers. They oxidize sulphide to sulphate whereby sulphur will temporarily be stored as an energy source in the cells. Beggiatoa

BEGGATIATOA SPP.: Γένος βακτηρίων. Συμπεριλαμβάνει είδη τα οποία ανήκουν στην αρνητική κατά gram κλάση των Eubacteria καθώς και είδη τα οποία ανήκουν στα Cyanophyta (κυανοβακτήρια). Εμφανίζονται κυρίως στα θαλάσσια ανοξικά ιζήματα (ιζήματα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες H2S) όπου αναπτύσσονται σε μεγάλους αριθμούς δημιουργώντας ένα παχύ στρώμα επικάλυψης. Μπορεί να εμφανιστούν όμως και στη στήλη του νερού κυρίως στη διεπιφάνεια ανάμεσα σε καλά οξυγονωμένα νερά και σε νερά που περιέχουν μεγάλες ποσότη

BEGGATIATOA SPP.: Eine teilweise zur Klasse der gram-negativen Eubacteria und teilweise zu den Cyanophythen (Blaualgen) zählende Bakteriengattung mit einer gleitenden fädigen Form. Die pigmentfreien Beggiatoa-Rasen befinden sich am Grund , H2S -haltiger Gewässer als Überzug auf dem Faulschlamm, wo sie sich gleitend fortbewegen können, oder im Meer, wo schwefelwasserstoffhaltiges Wasser mit dem Luftsauerstoff in Berührung kommt. Sie oxidieren Sulfid zu Sulfat, wobei vorübergehend Schwefel als Energiequ

BEGGATIATOA SPP.: Genre de bactéries. Certains membres appartiennent aux Eubactéries Gram négative et d’autres aux Cyanophytes (bleu-vert). Des tapis mobiles de Beggiatoa sans pigments couvrent souvent les sédiments organiques riche en H2S. Se trouve également dans la mer à l’interface entre des couches riches en H2S et en oxygène. Ces bactéries sont capables d’oxyder le sulfite en sulfate qui est stocké de façon transitoire dans les cellules comme source énergétique. Se développe de façon

BEGGATIATOA SPP.: Genere batterio, di quale alcuni membri appartengono alla classe gram-negativa degli eubatteri e alcuni appartengono alla classe cianofite (verdi-azzurre). Popolazioni di Beggiatoa prive di pigmenti spesso ricoprono i sedimenti organici anossici contenenti H2S. Possono anche verificarsi in mare aperto nell’interfaccia tra sedimenti ossigenati e sedimenti riccchi di H2S. Ossidano i solfuri a solfati e lo zolfo viene temporaneamente immagazzinato nella cellula come sorgent

BEGGIATOA spp: Género de bacterias, algunas de las cuales son Eubacterias gram-negativas y algunas Cianófitas (verde azuladas). Las placas que están libres de pigmento a menudo cubren capas de sedimentos anóxicos ricos en H2S en donde se mueven lentamente. También se encuentran en aguas abiertas en la interfase entre zonas ricas en H2S y zonas ricas en oxígeno. Oxidan el sulfhídrico al sulfato aunque el azufre se almacena temporalmente como fuente energética en las células. Se encuentra

Was this helpful?
Enhver miljøfaktor, eller en gruppe beslektede faktorer, som er tilstede ved suboptimle nivåer. Og på denne måten hindrer en organisme i å nå sitt fulle biotiske potensiale.


LIMITING FACTOR: Any environmental factor, or group of related factors, which exists at suboptimal level and thereby prevents an organism from reaching its full biotic potential.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ: Περιβαλλοντικός, σε επίπεδα κάτω από το άριστο και γιαυτό εμποδίζουν έναν οργανισμό να φθάσει στο πλήρες βιοτικό του δυναμικό.

BEGRENZENDER FAKTOR: Jeder Umweltfaktor oder eine Gruppe von miteinander verknüpften Faktoren, die unterhalb des Optimums liegen und dadurch einen Organismus hindern, sein volles biotisches Potential zu entfalten.

FACTEUR LIMITANT: Se dit de tout facteur environnemental, ou groupe de facteurs apparentés, qui existent à un niveau sous-optimal, et de ce fait empêchent un organisme datteindre son potentiel biotique maximal.

FATTORE LIMITANTE: Qualsiasi fattore ambientale, o gruppo di fattori correlati, che esistono a un livello subottimale e perciò impediscono agli organismi di raggiungere il loro completo potenziale biotico.

FACTOR LIMITANTE: Dícese de todo factor ambiental, o grupo de factores aparentados, que existen en un nivel suboptimo, y de hecho impiden a un organismo de llegar a su potencial biótico máximo.

Was this helpful?
Opphopning av akvatiske organismer som fester seg og vokser på undervannsobjekter, som skipsskrog, oppdrettsmerder, kaianlegg, flåter etc.


FOULING: The assemblage of aquatic organisms that attach to and grow upon underwater objects, such as ship hulls, harbour structures, net cages, net pens and rafts (floats).

ΜΑΛΟΥΠΑ: Η συνάθροιση θαλάσσιων οργανισμών που προσκολλώνται και μεγαλώνουν πάνω σε αντικείμενα βυθισμένα στο νερό, όπως σε κύτη πλοίων, λιμενικές εγκαταστάσεις, κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας και επιπλέουσες κατασκευές (σχεδίες).

FOULING: Die Anhäufung mariner Organismen, die an und auf Unterwasserobjekten anheften und dort wachsen, wie z.B. an Schiffsrümpfen, Hafenstrukturen, Netzkäfigen, Netzmaterialien und Flößen (Schwimmkörpern).

FOULING, SALISSURE: Ensemble dorganismes marins se développant sur des structures submergées, telles que les coques des bateaux, les structures portuaires, les cages aquacoles, les flotteurs, les radeaux.

FOULING: Assembramento di organismi acquatici che si sviluppano su strutture artificiali come le barche, boe, paletti, gabbie gallegianti, zattere e altre strutture sommerse, incluse le pareti delle vasche. Vedi anche ORGANISMI INCROSTANTI

FOULING: Conjunto de organismos marinos que crecen sobre estructuras sumergidas, tales que los cascos de los barcos, las estructuras portuarias, las jaulas acuícolas, los flotantes, las balsas.

Was this helpful?
På kraftverk kan begroingsorganismer feste seg til inntakssiler, innsiden av kondensatorrør, og andre deler av kjølesystemet, og på denne måten redusere varmetransport og fremme korrosjon. I oppdrettssystemer gir de hovedsakelig redusert gjennomstrømning (merder, vannledninger) og reduserer levetiden til merder og andre konstruksjoner. Grodde merder på lokaliteter med sterk strøm vil legge seg ”flate” og stresse fisken. Eksempler i akvakultur er alger, tunikater, rur, blåskjell og polychaeter.


FOULING ORGANISMS: In power plants, fouling organisms may become attached to the screens, condenser tube walls, and other parts of the cooling system, thereby reducing heat transfer and accelerating corrosion. In aquaculture systems they mainly impede water flow (net cages, water pipes) and reduce the lifetime of netting material and other structures. Examples in aquaculture are algae, ascidians, barnacles, polychaetes.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΛΟΥΠΑΣ: Στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οργανισμοί της μαλούπας μπορεί να προσκολληθούν στα φίλτρα, στα τοιχώματα του σωλήνα συμπύκνωσης και σε άλλα μέρη του συστήματος ψύξης, με αποτέλεσμα να μειώνουν τη μεταφορά της θερμότητας και να επιταχύνουν τη διάβρωση. Στα συστήματα ιχθυοκαλλιέργειας παρεμποδίζουν τη ροή του νερού (κλωβοί, υδροσωλήνες) και μειώνουν τον χρόνο ζωής των διχτυών και των εγκαταστάσεων. Παραδείγματα τέτοιων μικροοργανισμών είναι τα φύκη, τα ασκίδια, τα θυσανόποδα, οι πολύχαι

BEWUCHS - ORGANISMEN: Organismen, die sich an vom Menschen geschaffenen Strukturen anheften (wie Schiffe, Bojen, Dalben, Netzkäfige, Kulturflöße, Saatmuschel-Kollektoren und andere Unterwasserstrukturen). In Kraftwerken können sich Bewuchs-Organismen an die Siebe anheften, sowie an Rohrwände und an andere Teile des Kühlsystems, wobei dieses dichtgesetzt wird. Dadurch wird die Wärmeübertragung reduziert und die Korrosion beschleunigt. In Aquakultursystemen behindern sie hauptsächlich den Wasserdurchfluß (-austausch) (

ORGANISMES DE FOULING: Les organismes qui sattachent aux structures artificielles telles que les bateaux, les bouées, les pieux, les cages aquacoles, les radeaux aquacoles et dautres structures submergées. Dans les centrales électriques, le "fouling" sattache aux grilles, aux parois des condenseurs et à dautres parties du système de refroidissement, réduisant ainsi le transfert de chaleur et accélérant la corrosion. En aquaculture, le "fouling" gêne le passage de leau à travers certaines structures (mailles des cages

ORGANISMI INCROSTANTI: Organismi che si attaccano a strutture artificiali come le barche, boe, paletti, gabbie gallegianti, zattere e altre strutture sommerse, incluse le pareti delle vasche. Nelle centrali elettriche questi organismi si attaccano alle griglie, alle pareti dei condensatori e ad altre parti del sistema di raffreddamento, riducendo così il trasferimento di calore e accelerando il processo di deterioramento dei materiali. In acquacoltura gli organismi incrostanti ostacolano il passaggio di acqua attrave

ORGANISMOS DE FOULING: Organismos que se agarran a estructuras artificiales tales como barcos, jaulas flotantes y otras estructuras sumergidas. En las centrales eléctricas, el “fouling” se agarra a las barras y a las paredes de condensadores y a otras partes del sistema de refrigeración, reduciendo así el traspaso de calor y acelerando la corrosión. En acuicultura, el “fouling” molesta el paso de agua a través de ciertas estructuras (mallas de jaulas flotantes, tubos) y reduce el tiempo de vida de materiales tales com

Was this helpful?
Plater som senkes ned i sjøen for at begroingsorganismer skal feste seg, analyseres hver måned. Bestemmelse av art, vekstrate og vekstmønster, som påvirkes av miljøforhold og tid, undersøkes i en slik studie.


FOULING PLATES: Plates submerged to allow attachment of the fouling organisms, which are analyzed on a monthly or seasonal schedule. Determination of species, growth rate, and growth pattern, as influenced by environmental conditions and time, are the aims of such programmes.

ΔIΣΚΟI ΜΑΛΟΥΠΑΣ: Ποντιζόμενοι μεταλλικοί δίσκοι οι οποίοι χρησιμεύουν για την προσκόλληση των οργανισμών μαλούπας, αναλύονται σε μηνιαία ή εποχιακή βάση. Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των ειδών, καθώς και των επιδράσεων των περιβαλλοντικών συνθηκών και του χρόνου στον ρυθμό και τον τρόπο με τον οποίο αυξάνονται.

BEWUCHSPLATTEN: Untergetauchte Metall- oder andere Platten, die eine Anheftung von Bewuchs-Organismen ermöglichen und nach einem monatlichen oder saisonalen Schema analysiert werden. Ziele solcher Untersuchungsprogramme sind die Bestimmung der Arten, deren Wachstumsraten und deren Wachstumsmuster unter dem zeitabhängigem Einfluß der Umwelbedingungen.

PLAQUES DE FOULING: Des plaques, souvent métalliques, submergées et analysées sur une base mensuelle ou saisonière afin détudier la composition et le développement des communautés dorganismes du fouling sous les effets du temps et des conditions environnementales.

SUBSTRATI ARTIFICIALI: Lastre sommerse di solito metalliche che vengono controllate mensilmente o stagionalmente al fine di studiare la composizione e lo sviluppo di comunità di organismi incrostanti nel corso del tempo e sotto linfluenza di vari fattori ambientali.

PLACAS DE CONTAMINACIÓN: Placas, a menudo metálicas, sumergidas y analizadas mensualmente o estacionalmente con el fin de estudiar la descomposición y el desarrollo de comunidades de organismos de fooling bajo los efectos del tiempo y del las condiciones ambientales.

Was this helpful?
Konsentrasjonen av en gift som gir de første tegn til dødelige effekter.


INCIPIENT LETHAL CONCENTRATION: The concentration of a toxicant at which lethal effects are first observed.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η συγκέντρωση μιάς τοξικής ουσίας στην οποία αρχίζει να παρατηρείται θνησιμότητα.

AKUTE LETALKONZENTRATION: Die Konzentration eines Giftes, bei der die Letalität beginnt.

CONCENTRATION LETALE: La concentration dun agent toxique qui entraine les premières mortalités.

CONCENTRAZIONE LETALE INCIPIENTE: La concentrazione di una sostanza tossica alla quale iniziano a comparire gli effetti letali.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración de un agente tóxico que provoca las primeras mortalidades.

Was this helpful?
(1) Den helhetlige medisinske behandlingen av en sykdom. (2) Rette på miljømessig ubalanse (f.eks. kalking av oppdrettsdammer og rensing av spillvann).


TREATMENT: (1) The medical management of a disease or disorder as a whole. (2) Correcting an environmental imbalance (e.g pond liming, wastewater purification).

ΘΕΡΑΠΕIΑ: (1) Iατρική αγωγή για την θεραπεία μιας ασθένειας ή μιας διαταραχής. (2)ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ: Διόρθωση μιας περιβαλλοντικής ανισορροπίας (με π.χ. ασβέστωση υδατοδεξαμενών, καθαρισμό αποβλήτων)

BEHANDLUNG: (1) Die medizinische Bekämpfung einer Krankheit oder Störung im allgemeinen. (2) Die Korrektur eines Ungleichgewichtes in der Umwelt (z. B. das Kalken eines Teiches zur pH-Stabilisierung; Abwasserbehandlung).

TRAITEMENT: (1) Lensemble de la gestion médicale dune maladie ou affection. (2) La correction dune déséquilibre de lenvironnement (par exemple lajout de chaux aux étangs piscicoles, le traitement des eaux usées).

TRATTAMENTO: (1) La gestione medica di una malattia o di un disturbo. (2) Correzione di uno squilibrio ambientale (p. es. disinfezione con calce degli stagni, depurazione del liquame).

TRATAMIENTO: (1) Gestión sanitaria de una enfermedad o infección. (2) Corrección de desequilibrio ambiental (por ejemplo añadir caliza a estanques de cultivo, tratamientos de aguas usadas).

Was this helpful?
Et kvantitativt overslag over den totale massen av organismer i hele eller deler av en populasjon eller annen spesifisert enhet. Eller innen et gitt område ved et gitt tidspunkt. Målt som volum, masse (levende, død, tørr eller askefri vekt) eller energi (Joules, kalorier). I oppdrettssammenheng brukes biomasse om den samlede mengden fisk (i kilo) i en oppdrettsenhet (kar/merd) eller i hele anlegget.


STANDING STOCK: Any quantitative estimate of the total mass of organisms comprising all or part of a population or any other specified unit, or within a given area at a given time; measured as volume, mass (live, dead, dry or ash-free weight) or energy (Joules, calories). Syn. standing crop.

ΣΤΑΘΜΕΥΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑ: Ποσοτική εκτίμηση της ολικής μάζας των οργανισμών που συναποτελούν έναν πληθυσμό ή τμήμα ενός πληθυσμού ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη βιολογική ενότητα σε μια δεδομένη περιοχή και σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μετρείται ως όγκος, μάζα (ζωντανή, νεκρή, ξηρό ή οργανικό βάρος) ή ενέργεια (Joules, calories).

BESTANDSGRÖßE: Jede quantitative Abschätzung der Gesamtmasse der Organismen, die entweder die gesamte Population oder Teile von ihr oder jede andere ausgewiesene biologische Einheit, oder innerhalb eines bestimmten Gebietes zu einer bestimmten Zeit einschließt; gemessen als Volumen, Masse (lebend, tot, getrocknetes oder aschefreies Gewicht) oder als Energie (Joules, Kalorien).

STANDING STOCK: Il nexiste pas déquivalent en francais. Biomasse.

STANDING STOCK: Qualsiasi stima quantitativa della massa totale degli organismi che comprende tutta o una parte di una popolazione o qualsiasi altra unità specificata, o dentro una data area ad un dato momento; misurata come volume, massa (peso vivo, fresco, secco o secco libero da ceneri) o energia (Joule, calorie). Sin. Angl. standing crop; standing stock.

STOCK ESTÁTICO: Biomasa: stimación cuantitativa de la masa de organismos que constituyen toda o parte de una población, o de otra unidad, o encerrada en un área dada durante un periodo dado. Se expresa como volumen, masa (peso fresco de la materia viva o muerta, peso seco o peso sin cenizas), o como energía (julios, calorías).

Was this helpful?
Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.


DEMAND FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

ΤΑΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(SELF FEEDER): Αυτόματη συσκευή που διανέμει τροφή στα ψάρια σε προεπιλεγμένα χρονικά διαστήματα και σε μετρήσιμες ποσότητες. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην εντατική ιχθυοκαλλιέργεια. Τα περισσότερα μηχανήματα αυτόματης διανομής τροφής λειτουργούν ηλεκτρονικά.

BEDARFSFUTTERAUTOMAT: Ein Automat der kleine Mengen Pellets verteilt, wenn diese von den in der Aquakultureinrichtung befindlichen Arten selbsttätig abgerufen werden.

DISTRIBUTEUR SUR DEMANDE: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

ALIMENTATORE A RICHIESTA: Dispositivo che distribuisce il mangime pellettato e viene attivato quando è toccato dal pesce. Può essere usato per molte specie di pesci. Ne esistono varie tipologie, tra le quali alcune completamente meccaniche, altre con dispositivi elettronici. Il termine è riferito anche allalimentatore a pendolo (self feeder).

DITRIBUIDOR DE AUTODEMANDA: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

Was this helpful?
Populærnavn for teleoster.


BONY FISHES: Popular name for teleost fishes.

ΟΣΤΕΪΧΘΥΕΣ: Bony fish είναι στα αγγλικά το λαiκό όνομα των Τελεόστεων και γενικά των ψαριών που δεν είναι χονδριχθύες, είναι αγγλική μετάφραση του εξαγγλισμένου ελληνικού όρου οστεiχθυες.

KNOCHENFISCHE(Teleostier): Volkstümlicher Name für die Teleostier.

POISSONS OSSEUX: Nom populaire décrivant les poissons Téléostéens.

PESCI OSSEI: Nome comune per i pesci teleostei.

PECES ÓSEOS: Nombre popular que describe los peces teleósteos.

Was this helpful?
Type mel laget av bein fra husdyr og fisk. Har høyt innhold av kalsium og fosfor, og brukes i fiskefôr. På grunn av det høye innholdet av fosfor og det påfølgende utslippet av dette nærigsstoffet i vannet, har mengden av beinmel blitt redusert i fiskefôr de siste årene.


BONE MEAL: Type of meal obtained from the ground bones of domestic animals and fish. It is high in calcium and phosphorus and is used as a component of fish feeds. Because of its high phosphorus content and the subsequent release of this nutrient into natural waters, the amount of bone meal used in fish feeds has continuously been reduced in recent years.

ΟΣΤΕΑΛΕΥΡΟ: Τύπος τροφής που παράγεται από αλεσμένα κόκκαλα ζώων. Είναι πλούσιο σε ασβέστιο και φώσφορο και χρησιμοποιείται ως συστατικό της τροφής των ψαριών. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο και της απελευθέρωσης αυτού του θρεπτικού στα φυσικά νερά, η ποσότητα των οστεαλεύρων που χρησιμοποιείται στην τροφή των ψαριών μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

KNOCHENMEHL: Besteht aus gemahlenen Knochen, die aus der landwirtschaftlichen Tierproduktion und von Fischen stammen. Es ist reich an Kalzium und Phosphor und wird häufig in Fischfuttern verwendet. Wegen des hohen Phosphorgehaltes und dem damit verbundenen Eintrag dieses Nährstoffes in natürliche Gewässer bei Verfütterung in der Aquakultur, wird der Anteil an Knochenmehl (u.a. Fischmehl) mehr und mehr in Fischfuttern reduziert.

FARINE DOS: Farine obtenue par broyage des os de poissons ou dautres animaux. Riche en calcium et en phosphore, elle est utilisée dans la confection des aliments pour poissons. Compte-tenu de sa forte teneur en phosphore, et la libération de ce sel nutritif dans les eaux naturelles, la quantité de farine dos incorporée dans les aliments pour la pisciculture a diminué progressivement ces dernières années.

FARINA DI OSSA: Tipo di farina ottenuta dalle ossa macinate degli animali domestici e pesci. È ricca di calcio e fosforo ed è usata come componente dei mangimi per pesci. A causa del suo alto contenuto di fosforo ed il seguente rilascio di questa sostanza nutriente nelle acque naturali, la quantità di farina di ossa usata nei mangimi per pesci negli anni recenti è stata ridotta sempre di più. Regolamenti comunitari e nazionali ne vietano l’impiego nei mangimi per animali, per motivi epidemiologici.

HARINA DE HUESO: Harina obtenida por molido de huesos de peces y otros animales. Rico en calcio y en fósforo, utilizada en la confección de alimentos para peces. Teniendo en cuenta su gran contenido en fósforo, y la liberación de esta sal nutritiva en las aguas naturales, la cantidad de harina de huesos incorporada en los alimentos para el cultivo de peces ha disminuido progresivamente estos últimos años.

Was this helpful?
(1) Utsetting av juvenile fisk, krepsdyr eller bløtdyr (mollusker) fra oppdrettsanlegg for vekst til høstbar størrelse i naturlige habitater. Vanlig med havbeite av juvenil Stillehavs laks, som har sterke tilbakevandrings-instinkter. (2) Å spise.


RANCHING: The release of juvenile fish, crustacean or molluscs from culture facilities for growth to harvestable size in a natural habitat. Commonly practised with juvenile Pacific salmon, exploiting their strong homing instinct.

RANCHING: Η απελευθέρωση ανηλίκων ψαριών, καρκινοειδών ή μαλακίων από καλλιεργητικές μονάδες στο φυσικό περιβάλλον, για αύξηση μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος. Συνήθως εφαρμόζεται για τον σολομό του Ειρηνικού, εξαιτίας του ισχυρού παλιννοστικού του ενστίκτου.

FISCH RANCHING: Das Aussetzen von juvenilen Organismen (z.B. Fischen Crustaceen, Mollusken), die in Aquakultureinrichtungen aufgezogen wurden, in natürliche Habitate. Diese wachsen dort zur marktfähigen Größe heran. Bei mehreren Salmoniden wird dabei ihr starkes Heimfindevermögen ausgenutzt, das sie in ihr Heimatgewässer zurückkehren läßt. Der Rückkehrerfolg hängt u.a. von der Aussetzungsgröße und -zeit ab.

RANCHING: Libération de juvéniles (poissons, crustacés ou mollusques) issus décloséries en vue de leur grossissement en milieu naturel. Cette technique est souvent appliquée à la culture de saumon du Pacifique à cause de leur fort instinct de retour au point de libération.

RANCHING: La semina di avannotti, piccoli crostacei o molluschi d’allevamento in un ambiente naturale, per incrementarne la successiva pesca. Pratica comune, utilizzando avannotti di Salmoni del Pacifico.

RANCHING (GANADERIA MARINA): Liberación de juveniles (peces, crustáceos o moluscos) derivados de criaderos en vista de su engorde en medio natural. Esta técnica es a menudo aplicada en el cultivo de salmón de pacífico a causa de su gran instinto para volver a su punto de liberación.

Was this helpful?
Engelsk uttrykk for infeksjon i fiskemuskel forårsaket av mikrosporidier.


BEKO DISEASE: Microsporean infection in fish muscles.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΜΠΕΚΟ: Μικροσποριακή μόλυνση των μυών των ψαριών.

BEKO-KRANKHEIT: Infektion von Fischmuskulatur durch Mikrosporidien.

MALADIE DE BEKO: Atteinte des muscles des poissons par une microsporidie.

SINDROME (MALATTIA) DI BEKO: Infezione da microsporidio nei muscoli del pesce.

ENFERMEDAD DE BEKO: Infección en músculos de peces por microesporídeos.

Was this helpful?
Et lokalt og internasjonalt navn for den kaspiske støren (jfr. stør), Acipenser güldenstaedtii. Fisken er anadrom og innbefatter atskilte stammer innen Kaspihavet, selv om mange stammer foretar migrasjoner vinter og sommer, avhengig av når gytevandringen starter.


BELUGA: A local but also internationally used name for the Caspian sturgeon Acipenser güldenstaedtii. The fish is anadromous and comprises separate stocks within the Caspian Sea though several stocks also exhibit winter and summer races, depending on the onset of their spawning migration.

ΜΠΕΛΟΥΓΚΑ: Κοινή και διεθνής ονομασία για το στουριόνι (βλ.λ) της Κασπικής Θάλασσας Acipenser guldenstaedtii. Το ψάρι αυτό ανήκει στα ανάδρομα είδη και εμφανίζει ανεξάρτητους πληθυσμούς στη Κασπία Θάλασσα. Ορισμένοι πληθυσμοί διαχωρίζονται περαιτέρω σε χειμερινές ή θερινές φυλές, διαχωρισμός ο οποίος εξαρτάται από την έναρξη της αναπαραγωγικής τους μετανάστευσης. ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ

BELUGA: Ein lokal und international benutzter Name für den kaspischen Stör . Acipenser güldenstaedtii, ein anadromer Fisch, der separate Bestände (Rassen) im Kaspischen Meer formt, einschließlich von Sommer- und Winterrassen (Unterscheidung beruht auf den Beginn der Laichwanderung).

BELUGA: Nom régional (devenu international) pour l’esturgeon Caspienne, Acipenser güldenstaedtii. Poisson anadrome dont plusieurs stocks se distinguent dans la mer Caspienne. Certains stocks se composent de races d’hiver et d’été en fonction du démarrage de la ponte.

BELUGA: Nome internazionale dato allo Storione del mar Caspio Acipenser güldenstaedtii. E’ una specie anadroma e comprende stock separati del mar Caspio. In molti stock si trovano insieme le razze invernali ed estive, ciò dipendendo dalle migrazioni di accoppiamento.

BELUGA: Nombre local usado también internacionalmente del esturión del Caspio Acipenser güldenstaedtii. Pez anadromo que incluye stocks diferentes dentro del mar Caspio aunque algunos de ellos muestran razas invernales o estivales, dependiendo del comienzo de la emigración reproductiva.

Was this helpful?
Bearbeidet kaviar utvunnet fra Russisk stør (Huso huso).


BELUGA CAVIAR: The processed caviar (roe) derived from the Russian Sturgeon (Huso huso).

ΧΑΒΙΑΡΙ BELUGA (Μαύρο): Το επεξεργασμένο χαβιάρι που προέρχεται από τον ρωσικό μπελούγκα (Huso huso).

BELUGA - KAVIAR: Der verarbeitete Rogen des russischen Hausen (Huso huso).

CAVIAR DE BELUGA: Caviar (rogue) transformé issu de lestrurgeon Russe (Huso huso).

CAVIALE BELUGA: Il caviale (uova di pesce) trattato, derivato dallo storione russo (Huso huso).

CAVIAR DE BELUGA: Caviar transformado derivado del esturión Ruso (Huso huso).

Was this helpful?
Vanlig uspesifikk betegnelse for ulike segmenterte parasittiske flatmarker tilhørende klasse Cestoda.


TAPE WORM: Common non-specific term for various segmented parasitic flatworms of the Class Cestoda.

ΤΑΙΝΙΑ: Κοινός μή ειδικός όρος για διάφορους παρασιτικούς Κεστώδεις που φέρουν μεταμέρεια.

BANDWURM: Allgemeiner, nicht-spezifischer Name für verschiedene, segmentierte parasitäre Plattwürmer der Klasse Cestoda.

VER SOLITAIRE: Terme non-spécifique dusage courant décrivant un nombre de vers parasites de la classe des Cestodes.

VERME SOLITARIO: Termine comune non specifico che identifica diversi vermi piatti parassiti segmentati, appartenenti alla classe dei Cestodi.

GUSANO SOLITARIO: Término no específico pero común que describe el nombre gusanos parásitos de la clase de cestodos.

Was this helpful?
Henviser til bein eller beinvev.


OSSEOUS: Refers to bone or bony tissue.

ΟΣΤΕΪΝΟΣ: Αναφέρεται σε οστά ή οστίτη ιστό.

KNÖCHERN: Bezieht sich auf Knochen oder Knochengewebe.

OSSEUX: Relatif aux os; qui a des os; poisson osseux.

OSSEO: Riferito all’osso o al tessuto osseo.

ÓSEO: Relativo al hueso; que tiene huesos; pez óseo.

Was this helpful?
Vedrører bunnområdene i vannmassene, beskriver den delen av de akvatiske miljøet som er habitat for organismer som lever på eller i sedimentene.


BENTHIC: Pertaining to the bottom terrain of water bodies; describing the portion of the aquatic environment inhabited by organisms that live on or in the sediment.

ΒΕΝΘIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο έδαφος του βυθού θαλασσών, λιμνών ή ποταμών. Περιγράφει το τμήμα του υδατικού περιβαλλοντος, το οποίο κατοικείται από οργανισμούς που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα.

BENTHISCH: Bodenlebend; beschreibt den Teil der aquatischen Umwelt, der von Organismen bewohnt wird, die im oder auf dem Sediment leben.

BENTHIQUE: Se dit des fonds des régions aquatiques; se dit de la partie de lenvironnement aquatique habitée par des organismes vivant sur, ou dans, le substrat.

BENTONICO: Ambiente di fondale in un bacino d’acqua; la parte dell’ambiente acquatico abitata da organismi che vivono sul o dentro il sedimento o fondi duri.

BENTO: Dícese de los fondos acuáticos; describiendo la parte del ambiente acuático habitado por organismos que viven en o dentro del sedimento.

Was this helpful?
Dyr som lever på eller nær bunnen i vannmassene.


BENTHIC (BENTHONIC) FAUNA: Animals living on or near the bottom of a body of water.

ΒΕΝΘIΚΗ (ΒΕΝΘΟΝIΚΗ) ΠΑΝIΔΑ: Οργανισμοί που ζουν πάνω, μέσα ή κοντά στον βυθό, ή σε στενή σχέση με αυτόν.

BENTHISCHE FAUNA, BENTHOSFAUNA: Organismen, die auf oder nahe dem Boden eines Gewässers leben.

FAUNE BENTHIQUE: Animaux peuplant les fonds aquatiques.

FAUNA BENTONICA: Animali che vivono sul od in prossimità del fondo di un bacino d’acqua.

FAUNA BÉNTICA: Animales viviendo en los fondos acuáticos.

Was this helpful?
Organisme som lever av bunnfaunaen.


BENTHOPHAGOUS: Organism that feeds on the benthos.

ΒΕΝΘΟΦΑΓΟΣ: Οργανισμός τρεφόμενος με βένθος.

BENTHOPHAGE: Organismus, der sich vom Benthos ernährt.

BENTHOPHAGES: Organismes qui se nourrissent du benthos.

BENTOFAGO: Organismo che si nutre sul fondo marino.

BENTÓFAGO: Organismo que se alimenta del bentos.

Was this helpful?
Leire med høyt innhold av mineralet montmorillonitt, vanligvis karakterisert ved sterk svelling når vann tilføres. Ofte brukt til å tette dammer.


BENTONITIC CLAY: A clay with a high content of the mineral montmorillonite, usually characterized by high swelling on wetting, often used to seal ponds.

ΒΕΝΤΟΝIΤIΚΗ ΑΡΓIΛΟΣ: Αργιλος με υψηλή περιεκτικότητα σε ορυκτό μοντμοριλλονίτη. Συνήθως χαρακτηρίζεται από υψηλή διόγκωση κατά την διάβρεξη. Χρησιμοποιείται συχνά γιά την στεγανοποίηση δεξαμενών.

BENTONISCHER TON: Ein Ton mit einem hohen Anteil von mineralischen Montmorillonit; normalerweise charakterisiert durch starke Quellung bei Nässe. Oft zur Versiegelung von Teichböden benutzt.

BENTONITE: Argile à contenu élevé en montmorillonite, habituellement caractérisée par sa forte dilation au contact de leau; souvent utilisée pour endiguer et imperméabiliser des étangs.

BENTONITE: Un’argilla con un alto contenuto di montmorillonite (minerale), di solito caratterizzata da grande rigonfiamento quando idratata, spesso usata per sigillare gli stagni.

BENTONITA: Arcilla con alto volumen contenido en montmorillonita, normalmente caracterizado por su fuerte hinchazón en contacto con el agua; a menudo utilizado para secar los estanques.

Was this helpful?
Lever på bunnen av elv eller bekk.


BENTHOPOTAMOS: Living on the bed of a river or stream.

ΒΕΝΘΟΠΟΤΑΜIΟΣ: Οργανισμός που ζεί επί της κοίτης ενός ποταμού ή ενός ρυακιού.

BENTHOPOTAMISCH: Im Bett eines Flusses oder Stromes lebend.

BENTHOPOTAME: Se dit des organismes vivant sur les fonds des fleuves et rivières.

BENTOPOTAMICO: Vivente sul fondo di un fiume o di un ruscello.

BENTOPÓTAMO: Dícese de organismos que viven en fondo de los ríos o arroyos.

Was this helpful?
Organisme som lever på eller i sedimentene i akvatiske miljøer (jfr. meiobentos, epibentos og macrobentos).


BENTHOS: Organisms that live on or in the sediment in aquatic environments.

ΒΕΝΘΟΣ: Οι οργανισμοί που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα ενός υδατικού περιβάλλοντος, πρβλ. μειοβένθος,μακροβένθος, επιβένθος.

BENTHOS: Organismen, die auf oder im Sediment im aquatischem Milieu leben.

BENTHOS: Lensemble des organismes vivant sur, ou dans, les sédiments des milieux aquatiques.

BENTHOS: Organismi che vivono sul o dentro il sedimento o fondi duri di ambienti acquatici.

BENTOS: Conjunto de organismos que viven encima o dentro de los sedimentos en los ambientes acuáticos.

Was this helpful?
Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.


BENZOCAINE: In the case of fish, a chemical used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Commonly-used agents include tricane methane sulfonate (MS-222), benzocaine, quinaldine, and carbon dioxide. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

ΒΕΝΖΟΚΑΪΝΗ: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

BENZOCAIN: Chemikalien, die benutzt werden, um Fische zu beruhigen und deren Handhabung bei Operationen und künstlichem Ablaichen zu erleichtern.Gewöhnlich werden Stoffe benutzt, die MS-222, Benzocain, Quinaldine, und Kohlendioxid enthalten. Diese Mittel werden üblicherweise in Form eines Bades angewandt, in das die Fische kurzfristig eingetaucht werden.

BENZOCAINE: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

BENZOCAINA: Nel caso del pesce, prodotti chimici usati per rilassare e facilitare la manipolazione, e le procedure di chirurgia e fecondazione. Tra gli agenti usati comunemente si ricorda il metil-sulfonato di tricaina (MS-222), benzocaine, quinaldine, e anidride carbonica. Di solito vengono somministrati immergendo il pesce in una soluzione nella vasca.

BENZOCAÍNA: En el caso de peces, sustancias químicas utilizadas para relajar el pez con el fin de facilitar su manejo, cirugía o desove. Los agentes normalmente usados incluyen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, y dióxido de carbono.

Was this helpful?
Engelsk forkortelse for “Best Environmental Practice”, eller “beste miljøpraksis” på norsk. En definert miljøprotokoll som bør følges for å minimalisere innvirkningene mellom akvakultur og andre aktiviteter. Dekker aspekter som utslippsgrenser, fôringsmetoder og -effektivitet, håndtering av legemidler, periodiske brakklegginger, osv. Kan defineres av tilsynsmyndighetene og industrien som retningslinjer. BEP blir utviklet for de fleste akvakultursystemer og stiller ofte krav til BAT. F.eks. forut


BEP(BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE): A defined environmental target protocol that should be followed to minimise interactions between aquaculture and other activities, covering aspects such as discharge limits, feeding methods and efficiency, management of therapeutics, fallowing to allow sea bed recovery. Can be defined by regulatory authorities and the industry in Codes of Practice. BEPs are being developed for most aquaculture systems and are often linked to BAT (Best Available Technology) requirements. For example, some nationa

BEP (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ): Πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να ακολουθείται με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων. Καλύπτει θέματα όπως μέγιστες συγκεντρώσεις αποβλήτων, μεθόδους τροφοδοσίας, διαχείριση θεραπευτικών, αγρανάπαυση με σκοπό την ανάκαμψη του βυθού κ.α. Είναι δυνατόν να καθορίζεται από εξουσιοδοτημένες αρχές και τη βιομηχανία. BEP έχουν αναπτυχθεί για τις περισσότερες μεθόδους καλλιέργειας και συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις των BAT (Βέλτιστη Διαθέσιμη Τ

BEP (Beste Umweltschutzpraxis): Beschreibt ein Protokoll für jeden Wirtschaftszweig für definierte Umweltziele, das befolgt werden muß, um die Umwelteinflüsse und die Interaktionen der Aquakultur mit anderen Aktivitäten zu minimieren. Diese schließen in der Regel Vorschriften ein wie z.B. Abwassergrenzwerte, Fütterungsmethoden und Nahrungs­effizienz, das Management von Therapeutika, die _Brache“ an Standorten zur Benthoserholung. BEPs können von der lokalen Behörde und von der Wirtschaft gemeinsam in einer Richtlinie festgeleg

MEILLEUR PRATIQUE ENVIRONNEMENTALE (MPE) : Protocole définie ciblant à minimiser les interactions entre l’aquaculture et d’autres activités. Les protocoles MPE couvrent des aspects comme la limitation des décharges, les moyens, ainsi que l’efficacité de l’alimentation, la gestion de la prophylaxie et la gestion des périodes de jachère qui permettent la réhabilitation des fonds. De tels protocoles peuvent êtres définis par les autorités régulatrices sur la base des codes de pratiques industrielles. MPE sont actuellement en cours de dével

BEP=BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE (Miglior Pratica Ambientale Disponibile): L’acronimo indica la “Miglior Pratica Ambientale Disponibile” e definisce il protocolo ambientale da mettere in pratica per minimizzare le interazioni fra l’acquacoltura ed altre attività. Tale protocolo dovrebbe coprire aspetti come: limiti di scarico, tecnologia di allevamento, gestione dei prodotti terapeutici e pratiche di “riposo” (maggese) atte a permettere il recupero dell’ambiente bentonico. Le BEP possono essere definite dalle autorità di controllo e dalle aziende con applicazione di Co

BPA: Buenas Prácticas Ambientales (Best Environmental Practice): Protocolo ambiental a seguir para minimizar las influencias de la acuicultura en otras actividades, cubriendo aspectos como límites de descargas, métodos y eficiencia en la alimentación, gestión sanitaria o prácticas de barbecho para recuperar los fondos. Estas prácticas pueden definirse por las autoridades competentes y por la industria en Códigos de conducta. Las BPA se están desarrollando en muchas instalaciones acuícolas y a menudo

Was this helpful?
En fiskegruppe som betraktes i en gitt situasjon.


STOCK: A quantity of fish considered in a given situation.

ΑΠΟΘΕΜΑ: Ποσότητα ψαριών που θεωρείται ότι βρίσκονται σε μια ορισμένη κατάσταση.

BESTAND: Die Anzahl von Fischen, die in einer gegebenen Situation berücksichtigt werden.

STOCK: Un nombre de poissons considéré dans une situation déterminée.

STOCK: Una quantità di pesci considerata in una data situazione.

STOCK: Número de peces considerado en una situación determinada.

Was this helpful?
Prosess der en styrker ville bestander ved å sette ut oppdrettet yngel.


STOCK ENHANCEMENT: Process by which the numbers of wild stocks of a particular species in a particular body of water are boosted by releasing large numbers of hatchery raised-organisms.

ΕΝIΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ: Διαδικασία με την οποία ο αριθμός του αγρίου πληθυσμού ενός είδους σε ένα σώμα νερού αυξάνεται με την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων από οργανισμούς που προέρχονται από εκκολαπτήριο.

BESTANDSAUFBESSERUNG: Ein Vorgang, bei dem die Individuenanzahl eines Wildbestandes einer bestimmten Art in einem bestimmten Gewässer durch die Aussetzung einer großen Anzahl aus Brutanstalten stammenden Organismen erhöht wird.

REPEUPLEMENT: Processus par lequel le nombre dindividus dun stock sauvage dune espèce donnée dans un lieu donné est augmenté par la libération dun grand nombre dorganismes issus décloserie.

RIPOPOLAMENTO: Procedimento col quale un certo numero di stock selvatici di una particolare specie in un particolare corpo dacqua viene incrementato tramite il rilascio di un certo numero di organismi allevati.

REPOBLACIÓN(STOCK ENHANCEMENT): Proceso por el cual el número de individuos de un stock salvaje, de una especie determinada en un lugar determinado es aumentada por la liberación de un gran número de organismos de cultivo.

Was this helpful?
Metode for å konservere fisk ved å utsette den for ioniserende stråling fra radioaktive isotoper eller en elektronkilde. Ved pasteuriseringsdoser på 150,000 til 450,000 rad vil over 90% av de ødeleggende bakteriene drepes, og fiskens holdbarhet ved 0 0til 200C i forlenges med om lag 2 uker.


IRRADIATION: A method for preserving fish by exposure to ionizing radiation from radiactive isotopes or an electron source. At pasteurization doses of 150,000 to 450,000 rads over 90% of the spoilage bacteria are killed and the shelf life of the fish at 0 0to 200C is extended by about 2 weeks.

ΑΚΤIΝΟΒΟΛΗΣΗ: Μέθοδος γιά την συντήρηση των ψαριών με έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία προερχόμενη από ραδιοϊσότοπα ή από ηλεκτρονική πηγή. Γιά την παστερίωση με δόσεις 150000 έως 450000 rads θανατώνεται περισσότερο από 90% των βακτηρίων και ο χρόνος διατήρησης του ψαριού σε θερμοκρασίες 0 έως 20°C επεκτείνεται κατά 2 περίπου εβδομάδες.

BESTRAHLUNG (BESTRAHLUNGSKONSERVIERUNG): Methode zur Konservierung von Fisch durch ionisierte Strahlung ausgehend von radioaktiven Isotopen oder einer Elektronenquelle. Bei einer Pasteurisierungsdosis von 150.000 bis 450.000 rad werden über 90% aller Fäulnisbakterien abgetötet, und die Haltbarkeit des Fisches wird bei 0-200C um ungefähr zwei Wochen verlängert. In einigen Ländern nicht zugelassen.

IRRADIATION: Méthode de conservation du poisson par exposition aux radiations ionisantes provenant disotopes radio-actifs ou dune source delectrons. Aux doses de la pasteurisation 150,000 à 450,000 rads plus de 90% des bactéries sont détruites et le stockage du poisson de 0 à 200C peut etre prolongé denviron deux semaines.

IRRADIAZIONE: Metodo di conservazione del pesce per esposizione a radiazioni ionizzanti provenienti da isotopi radioattivi o da una sorgente di elettroni. Alle dosi di pastorizzazione da 150,000 a 450,000 Rad, più del 90 % dei batteri vengono distrutti, e lo stoccaggio del pesce, con temperature comprese fra 0 a 200>/sup>C, può essere prolungato di 2 settimane circa.

IRRADIACIÓN: Método de conservación de peces por exposición a radiaciones ionizantes provenientes de isótopos radioactivos o de fuentes de electrones. A niveles de pasteurización 150,000 a 450,000 rads más del 90% de bacterias son destruidas y el almacenamiento de peces de 0 a 200C puede ser prolongado hasta dos semanas.

Was this helpful?
Blodplasma proteiner som kan skilles elekroforetisk fra andre globuliner, utgjør det meste av immunglobuliner (antistoff) i fisk.


BETA GLOBULINS: Blood plasma proteins distinguished from other globulins by their differing electrophoretic characteristics, and making up the majority of fish immunoglobulins.

ΒΗΤΑ ΣΦΑIΡIΝΕΣ: Πρωτεΐνες του πλάσματος του αίματος, διακρινόμενες από τις άλλες σφαιρίνες από τον ρυθμό μετατόπισής τους σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Αποτελούν την πλειονότητα των ανοσοσφαιρινών στα ψάρια.

BETA-GLOBULINE: Blutplasma-Proteine, die sich von anderen Globulinen durch die Migrationsrate im elektrischen Feld unterscheiden (elektrophoretische Charakteristika); sie machen die Hauptzahl der Fisch-Immunoglobuline aus.

BETA GLOBULINES: Protéines sériques se distinguant des autres protéines sériques par ses caractéristiques électrophorétiques. Composant majoritaire des immunoglobulines des poissons.

BETA GLOBULINE: Proteine del plasma sanguigno riconoscibili fra altre globuline per le loro caratteristiche elettroforetiche. Comprendono la maggior parte delle immunoglobuline del pesce.

BETA GLOBULINA: Proteínas plasmáticas que se distinguen de las otras proteínas plasmáticas por sus características electroforéticas. Compuesto mayoritario de las inmunoglobulinas de peces.

Was this helpful?
Fettløselig pigment i planter, blir ikke syntetisert av dyr. Er kjemisk oppbygd av åtte umettede isoprenringer. Betakaroten utgjør mesteparten av karotener produsert av planter og cyanobakterier. Kan bli hydroksylert til vitamin A i leveren. Jfr. karotenoider.


BETA-CAROTENE: A lipid-soluble plant pigment that is not synthesized by animals. Chemically, a molecule built on eight unsaturated isopren rings, Beta-carotene is the main carotene produced by plants and cyanobacteria. It can be hydroxilated in the liver to form Vitamin A.

Β-ΚΑΡΟΤΙΝΗ: Χρωστική ουσία των φυτών η οποία ανήκει στα καροτενοειδή και η οποία δεν συνθέτεται από ζώα. Σχηματίζεται από οκτώ ισοπρενοειδείς μονάδες και αποτελεί τη βασικότερη καροτενοειδή ουσία που παράγεται από τα φυτά και τα κυανοβακτήρια. Με υδροξυλίωση στο ήπαρ δίνει Βιταμίνη Α. (βλ.λ. καροτενοειδή).

BETA-CAROTENE: Fettlösliches pflanzliches Pigmente, die der tierische oder menschliche Organismus nicht selbst synthetisieren kann. Chemisch ist es ein aus acht stark ungesättigten Isopreneinheiten aufgebautes Molekül. Beta-Karoteen ist das Hauptcarotin bei Pflanzen und Cyanobakterien und liefert nach Halbierung des Moleküls und Anfügen einer OH-Gruppe an das Ende jeder Hälfte zwei Moleküle Vitamin A.

BETA-CAROTENE: Pigment végétal liposoluble qui n’est pas synthétisé par les animaux. Comprennent huit anneaux isoprène, la béta-carotene est le principal carotène produit par les plantes et les cyanobactéries. Chez les animaux, il est hydroxylé par le foie pour donner la vitamine A.

BETA-CAROTENE: Un pigmento vegetale solubile in lipidi non sintetizzabile dagli animali. Chimicamente si tratta di una molecola costituita da otto anelli isoprenici insaturi. Il Beta-carotene è il principale carotene prodotto dalla piante e dai cianobatteri. Può essere idrossilato nel fegato dove si trasforma in Vitamina A.

BETA-CAROTENO: Pigmento liposoluble vegetal no sintetizable en animales. Químicamente es una molécula basada en 8 anillos isopreno no-saturados. Es el caroteno más importante producido por las plantas y las cianobacterias. Puede ser hidroxilado en el hígado para formar Vitamina A.

Was this helpful?
Virksomhet der fangbare organismer settes ut i en dam eller innsjø, og folk må betale for å fiske etter disse. Betaling beregnes ut fra: (a) Antall individer fanget, (b) per time, og (c) vekt på fangst. Se ”PUT AND TAKE” FISKE.


FEE FISHING: An enterprise in which catchable organisms are stocked into a pond or lake and customers pay for the privilege of fishing. Payment may be calculated in terms of (a) animal caught; (b) hourly; (c) weight of catch.

ΑΛIΕIΑ ΕΠ ΑΜΟIΒΗ: Επιχείρηση στην οποία οι οργανισμοί προς σύλληψη διατηρούνται σε λιμνοδεξαμενές ή λίμνες και οι πελάτες πληρώνουν για το δικαίωμα ψαρέματος. Η πληρωμή μπορεί να γίνεται ανάλογα α) με τα ζώα που πιάστηκαν, β) με το βάρος τους, γ) με την ώρα ψαρέματος. Βλ. ψάρεμα σε εμπλουτισμένα νερά.

ANGELGEBÜHR: FISCHEN GEGEN GEBÜHR: Ein Unternehmen, bei dem fangbare Organismen in einen Teich oder See ausgesetzt werden, und Besucher für das Privileg zu fischen ( angeln), bezahlen müssen. Bezahlung kann a) über die Anzahl der gefangenen Tiere, b) pro Stunde oder c) über das Gewicht des Fanges erfolgen.

PECHE PRIVEE: Se dit dune entreprise dont lactivité consiste à stocker des plans deau avec des organismes adaptés à la pêche sportive et à commercialiser les droits de pêche; le paiement étant effectué en fonction du nombre danimaux pêchés, du poids danimaux pêchés ou par heure.

PESCA A PAGAMENTO: Impresa che si occupa dello stoccaggio in vasche o laghetti di animali da destinare alla pesca sportiva, facendo pagare ai clienti il diritto di pesca. Il pagamento può essere stabilito in termini di numero di animali catturati o di peso degli animali pescati per ora.

PESCA PRIVADA: Dícese de la actividad comercial consistente en almacenar organismos adaptados a la pesca deportiva en lagos o estanques y a comercializar los derechos de pesca; el pago se efectúa en función del número de animales pescados, del peso de animales pescados o por hora.

Was this helpful?
Vevsreaksjon mot skader. Karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved utvidelse av blodkarene, hyperemi (økt blodmengde), opphopning av leukocytter, utsondring av væske og avsetning av fibrin. Denne reaksjonen kalles en betennelsesreaksjon.


INFLAMMATION: The reaction of the tissues to injury characterized clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin. This reaction is termed the inflammatory response.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ: Η αντίδραση των ιστών στον τραυματισμό χαρακτηριζόμενη κλινικά από πυρετό, οίδημα, ερύθημα και πόνο, και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσώρευση λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρού και απόθεση ινώδους. Η αντίδραση περιγράφεται με τον όρο φλεγμονώδης απόκριση.

ENTZÜNDUNG: Die Reaktion eines Gewebes auf eine Verletzung, die sich klinisch durch Temperaturerhöhung, Schwellung, Rötung und Schmerz, pathologisch durch Vasodilation, Hyperämie, Anreicherung von Leukozyten, Exsudation von Flüssigkeit und die Deposition von Fibrin charakterisiert.

INFLAMMATION: Réaction pathologique des tissus qui sétablit à la suite dune agression traumatique, chimique ou microbienne; se caractérise cliniquement par la chaleur, la rougeur, la tuméfaction et la douleur; se caractérise pathologiquement par une vasodilatation, de lhyperémie, une accumulation de leucocytes, lexudation de fluide et la formation de fibrine.

INFIAMMAZIONE: Reazione patologica di un tessuto che si manifesta allinizio di unaggresione traumatica, chimica o microbiologica. I segni clinici sono: calore, rossore, tumefazione e dolore. Le reazioni patologiche sono date da vaso-dilatazione, iperemia, accumulo di leucociti , essudato e depositi di fibrina.

INFLAMACIÓN: Reacción patológica de tejidos que se establece después de agresión traumática, química o microbiana; clínicamente caracterizada por el calor, enrojecimiento, tumefacción y el dolor; patológicamente caracterizada por una vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación y formación de fibrina.

Was this helpful?
En feilkilde forårsaket av systematisk avvik av en beregning fra den sanne verdien.


BIAS: The error caused by systematic deviation of an estimate from the true value.

ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ: Το λάθος που οφείλεται σε συστηματική απόκλιση της εκτίμησης από την πραγματική τιμή.

BIAS: Ein Fehler, der durch die systematische Abweichung einer Schätzung vom wahren Wert verursacht wird.

BIAIS: Ecart systématique entre lestimation dun paramètre et sa valeur réelle.

DISTORSIONE: L’errore causato dalla deviazione sistematica di un valore stimato dal valore vero.

INCLINACIÓN: Desviación sistemática entre la estimación de un parámetro y su valor verdadero.

Was this helpful?
Fangst av andre arter enn det primært fiskes etter i et område eller med et spesielt fiskeredskap. Blir ofte kassert eller brukt i fiskemel.


BYCATCH: Non-target species taken in fishing gear, which are not typical of a fishing gear or area, and frequently discarded or incorporated into fish meal.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟ ΑΛΙΕΥΜΑ: : Είδη τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στο αλίευμα ενός αλιευτικού εργαλείου και τα οποία δεν αποτελούν στόχο του συγκεκριμένου εργαλείου ή δεν είναι τυπικά της συγκεκριμένης περιοχής όπου έγινε η αλίευση. Συνήθως τα άτομα αυτά πετιόνται πάλι πίσω στη θάλασσα ή ενσωματώνονται στο υπόλοιπο αλίευμα.

BEIFANG: Fänge von Arten, die unbeabsichtigt von dem eingesetzten Fanggerät mitgefischt werden, auf die die Fischerei aber nicht zielt. Diese werden häufig vor Ort verworfen oder finden Verwendung im Fischmehl .

BYCATCH: Espèces non-ciblées attrapées par accident dans des filets de pêche. Ces espèces sont atypiques de la zone de pêche ou de type de filet et sont soit rejetées à l’eau ou incorporées dans des farines alimentaires.

SCARTI DELLA PESCA : Specie catturate pur non costituendo il bersaglio delle operazioni di pesca, frequentemente scartate od utilizzate per produrre farina di pesce.

MORRALLA: Otras especies pescadas en una red junto a las especies buscadas y que no son típicas del área o del tipo de pesca. Son frecuentemente devueltas al mar o incorporadas a la harina de pescado.

Was this helpful?
ARISTICHTHYS NOBILIS.


BIGHEAD CARP: ARISTICHTHYS NOBILIS: a cyprinid commonly cultured in China in polyculture ponds and reservoirs. A planktivorous fish first reproduced artificially through hormone-induced spawning in China in the 1950s.

BIGHEAD CARP (ΚΥΠΡΙΝΟΣ(ARISTICHTHYS NOBILIS): Ένα είδος κυπρίνου το οποίο καλλιεργείται εκτενώς στην Κίνα σε πολυκαλλιέργειες, χωμάτινες δεξαμενές και υδατοσυλλογές. Πρόκειται για ένα πλαγκτονοφάγο είδος το οποίο άρχισε να καλλιεργείται στην Κίνα τη δεκαετία του ’50 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ορμονικής πρόκλησης της ωοτοκίας.

MARMORKARPFEN: ARISTICHTHYS NOBILIS. Ein Cyprinidae, der in China weitverbreitet in der Polykultur in Teichen und Stauseen eingesetzt wird. Er is planktivor und wurde zuerst künstlich vermehrt durch hormon-induziertes Laichen in China in den 1950er Jahren. S.a. Ostariophysi, Karpfen.

CARPE A GROSSE TETE : Nom commun non spécifique pour désigner des poissons de la famille des Cyprinidés incluant la carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis)

BIGHEAD CARP: Carpa a grande testa, un nome non specifico usato per indicare Aristichthys nobilis. Si raccomanda l£impiego dei nomi specificii..

CARPA CABEZONA: ARISTICHTHYS NOBILIS. Ciprínido cultivado habitualmente en policultivos y pantanos en China. Primer pez que come plancton que se reprodujo mediante tratamiento hormonal en China en los años 50.

Was this helpful?
Andelen av total (karbon)alkalinitet som skyldes bikarbonat.


BICARBONATE ALKALINITY: The portion of total alkalinity contributed by bicarbonate ions.

ΔIΣΑΝΘΡΑΚIΚΗ ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ: Το ποσοστό της ολικής αλκαλικότητας το οποίο οφείλεται στα δισανθρακικά ιόντα.

BIKARBONAT - ALKALINITÄT (BIKARBONATHÄRTE): Der Anteil an der Gesamtalkalinität, die von den Bikarbonat-Ionen beigesteuert wird.

ALCALINITE BICARBONATEE: Contribution à lalcalinité totale des ions bicarbonates.

ALCALINITÀ BICARBONATICA: La porzione di alcalinità totale (vedi) alla quale contribuiscono gli ioni bicarbonati.

ALCALINIDAD BICARBONATO: La contribución a la alcalinidad total de iones de bicarbonato.

Was this helpful?
Refererer til datamaskinanalyser som gir deskriptiv informasjon om digitale bilder, for på denne måten å muliggjøre mengdebestemmelse av elementer som størrelse, fasong og optisk tetthet og også gjøre klassifisering av data lettere.


IMAGE ANALYSIS: Refers to computer routines that produce descriptive information about digital images, thus enabling the quantification of elements such as size, shape and optical density and also facilitating the classification of data.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕIΚΟΝΑΣ: Αναφέρεται σε υποπρογράμματα υπολογιστών που παράγουν περιγραφική πληροφορία από ψηφιακές εικόνες, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτόν την ποσοτικοποίηση στοιχείων όπως το μέγεθος, το σχήμα και η οπτική πυκνότητα η οποία διεκολύνει την ταξινόμηση των δεδομένων.

BILDANALYSE: Computerauswertung, die beschreibende Informationen über digitale Bilder hervorbringt. Damit wird es möglich, Größe, Form und optische Dichte von Objekten quantitativ zu bestimmen und auszuwerten und somit vereinfacht Daten zu klassifizieren.

ANALYSE DIMAGES: Techniques informatiques délivrant des informations descriptives à partir dimages digitalisées, permettant ainsi la quantification de divers paramètres tels la taille, la forme et la densité optique qui facilitent le classement de données.

ANALISI DIMMAGINE: Tecnica informatica che fornisce informazioni descrittive a partire da immagini digitali; tali immagini permettono una quantificazione alcuni parametri quali la dimensione, la forma e la densità ottica che facilitano la raccolta dei dati.

ANÁLISIS DE IMÁGENES: Se refiere a técnicas informáticas que dan información descriptiva sobre las imágenes digitales, permitiendo así la cuantificación de parámetros tales como tamaño, forma y densidad óptica y también facilita la clasificación de datos.

Was this helpful?
(Statistikk) Fordeling av data i to grupper.


BIMODAL DISTRIBUTION: (Statistics) A distribution of data which has two modes.

ΔIΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: (Στατιστική). Κατανομή τιμών, στην οποία υπάρχουν δύο κορυφές.

BIMODALE VERTEILUNG: In der Statistik die Verteilung von Daten auf zweifache Weise.

DISTRIBUTION BIMODALE: En statistique, distribution des données en deux modes.

DISTRIBUZIONE BIMODALE: (Statistica) Una distribuzione di dati che ha due modi.

DISTRIBUCIÓN BIMODAL: En estadística, distribución de los datos en dos modos.

Was this helpful?
Klebrende komponent som holder i samme ikke-klebrende komponenter i en sammensatt blanding. I akvakultur blir binder brukt til å holde i sammen komponentene i fiskefôr (binde fôret). (a) Binder, naturlig: Klebrig substans utformet av naturlige ingredienser (kasein, mais stivelse, soya protein etc.). (b) Binder, syntetisk: Klebrig substans utformet av syntetiske ingredienser (akryl eller styren butadien latex etc.).


BINDER: The adhesive component which holds together the non-adhesive components of a compound mixture. In aquaculture it is usually used to hold together the components of a diet. (a) Binder, natural: adhesive formulation of natural ingredients, casein, corn starch, soya protein, etc. (b) Binder, synthetic: adhesive formulation of synthetic ingredients, acrylic or styrene butadiene latex, etc.

ΔΕΤΗΣ: Το κολλώδες συστατικό το οποίο συγκρατεί μαζί τα μη συγκολλούμενα συστατικά ενός σύνθετου μείγματος. Στην υδατοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται συνήθως για να συγκρατήσει τα συστατικά μιας δίαιτας. (α) Φυσικός δέτης: κολλώδες σκεύασμα αποτελούμενο από φυσικά συστατικά: καζεïνη, αμυλόκολλα, πρωτεΐνη σόγιας κ.λ.π. (β) Συνθετικός δέτης: κολλώδες σκεύασμα αποτελούμενο από συνθετικά συστατικά, ακρυλικά ή βουταδιενικό του στυρολιολατικού (λατέξ) κλπ.

BINDEMITTEL: Eine adhäsive Komponente, die nicht adhäsive Komponenten in einer Komponentenmischung zusammenhält. In der Aquakultur halten sie die Nahrungskomponenten zusammen. (a) natürliche Bindemittel: Kasein, Kornstärke, Soya, Proteine usw. (b) synthetische Bindemittel: acyl- oder styren-butadien-Latex, usw.

LIANT: Constituant adhésif servant à agglomérer les constituants non adhésifs dun mélange composé. En aquaculture un agent liant est fréquemment utilisé pour agglutiner les divers constituants dun aliment. (a) Liant naturel: formulation dingrédients naturels adhésifs: caséine, fécule de maïs, protéine de soja. (b) Liant synthétique: formulation dingrédients synthétiques adhésifs: acrylique ou styrène butadiene latex, etc.

LEGANTE: Il componente adesivo che agglomera i componenti non adesivi di una miscela composta. In acquacoltura è usato di solito per legare i componenti di una dieta. (a) Legante, naturale: formulazione adesiva di ingredienti naturali, caseina, farina di granoturco, proteina di soia, ecc. (b) Legante, sintetico: formulazione adesiva di ingredienti sintetici, acrilico o lattice, stirene, butadiene, ecc.

LIGANDO: Constituante adhesivo que sirve para aglomerar los constituantes no adhesivos de una mezcla compuesta. En aquaculture un agente ligante es frecuentemente usado para aglutinar los varios constituyentes de un alimento. (a) Ligando natural: formulación de ingredientes naturales adhesivos: caseína, la fécula de maíz, proteína de soja. (b) Ligando sintético: formulación de ingredientes sintéticos adhesivos: acrílico o estirena butadiena látex, etc.

Was this helpful?
Prosess der et kjemikalie, f.eks. kadmium, blir konsentrert i en organisme, organ eller vev i en konsentrasjon høyere enn den som er funnet i miljøet eller fôret, jfr. biologisk forstørrelse.


BIOACCUMULATION: The process whereby a chemical, for example, cadmium, is concentrated in an organism, organ or tissue at a concentration higher than that found in the environment or food.

ΒIΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ: Διεργασία κατά την οποία μια χημική ουσία συγκεντρώνεται σε έναν οργανισμό, όργανο ή ιστό σε συγκέντρωση υψηλότερη από αυτή που συναντάται στο περιβάλλον ή στην τροφή (Βλ. βιομεγέθυνση).

BIOAKKUMULATION: Anreicherung von Stoffen im Organismus oder Organen und Geweben in einer höheren Konzentration als sie in der Umwelt oder im Futter vorhanden sind.

BIOACCUMULATION: Accumulation dune substance chimique dans un organisme, un organe ou un tissu, à une concentration supérieure à celle rencontrée dans le milieu ou lalimentation.

BIOACCUMULO: Il processo per mezzo del quale una sostanza chimica, per esempio, cadmio, è concentrata in un organismo, organo, o tessuto ad una concentrazione più alta di quella trovata nell’ambiente o negli alimenti.

BIOACUMULACIÓN: Acumulación de una sustancia química en un organismo, órgano o tejido, a una concentración superior a la del ambiente o de los alimentos.

Was this helpful?
Hvilken som helst test der levende organismer blir brukt til å påvise eller måle tilstedeværelse eller effekt av en eller flere substanser eller forhold.


BIOASSAY: Any test in which organisms are used to detect or measure the presence or effect of one or more substances or conditions.

ΒIΟΑΝΑΛΥΣΗ: Δοκιμασία στην οποία χρησιμοποιούνται οργανισμοί για τον εντοπισμό ή την μέτρηση της παρουσίας ή της επίδρασης μιάς ή περισσοτέρων ενώσεων ή συνθηκών.

BIOTEST: Jedes Testverfahren, bei dem Organismen oder Zellen dazu benutzt werden, um die Anwesenheit oder den Effekt von einer oder mehreren Substanzen oder Bedingungen anzuzeigen oder zu messen.

BIOESSAI: Lutilisation dorganismes vivants afin de déceler la présence ou les effets d une ou plusieurs substances ou conditions environnementales.

BIOASSAY (TEST BIOLOGICO): Termine anglosassone per indicare un test nel quale gli organismi sono utilizzati per scoprire o misurare la presenza o l’effetto di una o più sostanze o condizioni ambientali.

BIOENSAYO: Utilización de organismos vivos para detectar la presencia o el efecto de una o varias sustancias o condiciones ambientales.

Was this helpful?
Antall arter som forekommer i et habitat, i et spesifikt område eller i et definert økosystem. Flere indekser har blitt kartlagt for beskrive artsmangfold og artenes betydning for økosystemets stabilitet. Ofte er bare et lite antall av artene i et økosystem kjent, og mangfoldsindeksene reflekterer bare forekomsten av visse indikatorarter og er derfor avhengige av sammenhengen. I forbindelse med miljøvern blir vanligvis biodiversiteten i sedimentene under fiskemerder definert som antall makroben


BIODIVERSITY: The number of species known to occur in a habitat, a specific site or a defined ecosystem. A number of indices have been defined to describe species diversity and to estimate their importance for ecosystem stability. As only a small fraction of the species of an ecosystem are known, the diversity indices often reflect only the occurrence of certain indicator species and are therefore context-dependent. For environmental management purposes, biodiversity in sediments under fish cages is usually

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Ο αριθμός των ειδών που υπάρχουν σε μια βιοκοινωνία ή ένα οικοσύστημα. Χρησιμοποιείται συνήθως για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής σταθερότητας και για αυτό το σκοπό έχουν αναπτυχθεί διάφοροι δείκτες που μετράνε τη βιοποικιλότητα και αναφέρονται ως δείκτες ποικιλότητας. Συνήθως υποεκτιμούν την πραγματική ποικιλότητα καθώς τις περισσότερες φορές είναι γνωστό μόνο ένα μικρό ποσοστό των ειδών που απαρτίζουν μια βιοκοινωνία. Για διαχειριστικούς λόγους, σε περιοχές όπου εφαρμόζονται υδατοκαλλιέργειε

BIODIVERSITÄT: Die Anzahl aller Arten, von denen man weiß, daß sie in einem Habitat, einem bestimmten Platz oder einem definierten Ökosystem vorkommen. Es wurden zahlreiche Indices für die Biodiversität definiert, um die Artenvielfalt zu beschreiben und deren Rolle für die Stabilität des Ökosystems abzuschätzen. Es muß jedoch festgestellt werden, daß nur ein geringer Anteil der Arten eines Ökosystems überhaupt bekannt sind, und Diversitätsindices somit oft nicht mehr als einen Index einer bestimmten Zielarteng

BIODIVERSITÉ: Le nombre d’espèces habitant un habitat, un site ou un écosystème bien défini. Plusieurs indices ont été définis afin de décrire la diversité des espèces et d’estimer leur importance pour la stabilité de l’écosystème. L’interprétation des indices de biodiversité dépend du contexte, puisque souvent la totalité des espèces n’est pas connue et seules les espèces indicatrices sont considérées. En ce qui concerne la gestion de l’environnement, la biodiversité des sédiments sous des cages piscicoles e

BIODIVERSITA: Il numero di specie conosciute che colonizzano un habitat, un sito specifico o un ecosistema definito. Molti indici ambientali sono stati definiti per descrivere la diversità di specie presenti e per valutare la loro importanza per la stabilità dell’ecosistema. Siccome solo una piccola frazione delle specie di un’ecosistema è conosciuta, gli indici di diversità spesso rispecchiano solo certe specie assunte come indicatori e quindi questi indici sono dipendenti dal contesto. Per motivi di gestion

BIODIVERSIDAD: El número de especies que se encuentran en un hábitat, lugar específico o ecosistema definido. Se han definido un número de índices para describir la diversidad de las especies y estimar su importancia para la estabilidad del ecosistema. Dado que solamente se conocen una pequeña fracción de las especies de un ecosistema, los índices de diversidad reflejan a menudo la presencia de especies indicadoras y por lo tanto son dependientes del contexto. Los sedimentos situados debajo de las jaulas mari

Was this helpful?
Tynt lag hovedsakelig bestående av bakterier (ett eller flere lag), eller generell påvekst på substrater som er sunket ned i vann. I moderene akvakultur: Den mikrobielle hinnen på substrat i biofiltre, der alle nedbrytingsprosesser av organisk materiale og næringsstoffer finner sted. Organismene i biofilmen er mest effektive ved optimal tykkelse på biofilmen, og deres effektivitet er også påvirket av hydrodynamikk (f.eks. utvekslingshastigheten i vann-substrat grenseflaten). Overdreven vekst av


BIOFILM: A thin carpet mostly of bacteria (single or multilayered) or general "Aufwuchs" on substrate surfaces submerged in water. In modern aquaculture, the microbial and invertebrate mats settling on biofilter material, in which all degradation processes of organic substances and nutrients take place. These organisms work best at an optimal film thickness and their efficiency is also related to the hydrodynamics (e.g. exchange rate of water-substrate interface). Excessive growth of fungi and ciliate

ΒΙΟΦΙΛΜ: Λεπτό στρώμα βακτηρίων (απλό ή πολλαπλό) το οποίο σχηματίζεται σε επιφάνειες που έχουν βυθιστεί μέσα στο νερό. Στις υδατοκαλλιέργειες, εννοείται το στρώμα βακτηρίων το οποίο σχηματίζεται επάνω στα βιολογικά φίλτρα (βλ.λ.) όπου λαμβάνει χώρα η αποικοδόμηση όλων των οργανικών ενώσεων. Η απόδοση των οργανισμών αυτών είναι βέλτιστη όταν το στρώμα το οποίο σχηματίζουν έχει ένα συγκεκριμένο πάχος και επηρεάζεται από διάφορα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά (π.χ. ο ρυθμός ανανέωσης του νερού στη διεπιφάνεια

BIOFILM: Ein dünner Teppich von ein- bis mehrschichtigen Lagen Bakterien oder Aufwuchs an Substratoberflächen im Wasser oder - in der modern Aquakultur - auf dem Material eines Biofilters; in diesem Film laufen alle Prozesse die mikrobielle Umwandlung von Stoffen ab, in der Wasseraufbereitung übernehmen. Sie arbeiten am besten unter Gleichgewichtsbedingungen wobei die optimale Biofilmdicke von den hydrodynamischen Gegebenheiten abhängt. Z.B. Pilze und Ciliaten sind bekannte Probleme für Biofilme, währen

BIOFILME: Filme de bactéries (mono- ou pluri-couche) ou d’autres organismes qui se développe sur les surfaces soumergées. En aquaculture moderne, un tel filme microbienne associée aux divers invertébrés qui se dépose sur les bio filtres est le cœur de tout processus de dégradation de substances organiques et sels nutritifs. L’efficacité d’une telle bio filme dépend de l’épaisseur et des hydrodynamiques (c’est-à-dire le taux d’échange à l’interface eau-substrat). Un développement excessif de champignons et

BIOFILM: Sottile tappeto generalmente batterico, singolo o multistrato, detto anche “periphyton” od “aufwuchs”, ricoprente substrati immersi in acqua. Nella moderna acquacoltura che ricircola le acque, batteri ed invertebrati si riproducono sui materiali del biofiltro e partecipano alla degradazione della sostanza organica e alla segregazione dei nutrienti. Per ottimizzare il rendimento di questi organismi sono necessari spessori ottimali e precisi rapporti idrodinamici tra flusso dell’acqua e superficie

BIOFILM: Fina capa mayoritariamente bacteriana (simple o mullticapa) o "Aufwuchs" general sobre superficies de sustrato sumergido en el agua. En acuicultura moderna una capa microbiana y de invertebrados depositada en los biofiltros en la que tienen lugar los procesos de degradación de las sustancias orgánicas. Estos organismos trabajan mejor a un grosor óptimo y su eficiencia está relacionada a la hidrodinámica (e.g. tasa de intercambio de la interfase agua-sustrato). El excesivo crecimiento de hongos y

Was this helpful?
Enheten i et resirkuleringsanlegg der organisk materiale blir fjernet og løste avfallsstoff blir omdannet (hovedsakelig oksidert) som et resultat av mikrobiologisk aktivitet. Den viktigste prosessen er nedbrytningen av organiske materiale av heterotrofe bakterier og oksideringen av amoniakk til nitrat via nitritt (tostegs nitrifikasjon).


BIOFILTER: A component of the treatment units of a culture system in which the removal of organic matter takes place and dissolved metabolic byproducts are converted (mainly oxidized) as a result of micro-biological activity. The most important processes are the degradation of organics by heterotrophic bacteria and the oxidation of ammonia via nitrite to nitrate (two-step nitrification).

ΒIΟΗΘΜΟΣ ή ΒIΟΦIΛΤΡΟ: Μέρος μιας μονάδας κατεργασίας σε ένα σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο πραγματοποιείται η απομάκρυνση του οργανικού υλικού και η μετατροπή (οξείδωση) με την βοηθεια μικροοργανισμών των προίόντων του μεταβολισμού, τα διαλυμένα μεταβολικά υποπροïόντα, ως αποτέλεσμα της μικροβιακής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη διεργασία είναι η αποδόμηση των οργανικών υλικών από ετεροτροφικά βακτήρια και η οξείδωση της αμμωνίας σε νιτρώδη και των νιτρωδών σε νιτρικά (δύο βήματα νιτροποίησης).

BIOLOGISCHER FILTER ;BIOFILTER: Diejenige Komponente einer Wasseraufbereitungsanlage in einem Kultursystem, in der die Beseitigung von organischem Material stattfindet und in der gelöste Stoffwechselendprodukte aufgrund mikrobiologischer Aktivität umgewandelt (hauptsächlich oxidiert) werden. Die wichtigsten Prozesse sind der Abbau von organischem Material durch heterotrophe Bakterien und die Oxidation von Ammonium über Nitrit zu Nitrat (Zweistufen- Nitrifikation).

FILTRE BIOLOGIQUE: Composant d un système de culture dans lequel la matière organique est supprimé et les sousproduits metaboliques sont convertis (surtout par oxydation) par lactivité bactérienne. Les processus les plus importants sont la dégradation de la matière organique par les bactéries hétérotrophes et loxydation de lammoniaque en nitrite, puis en nitrate (nitrification en deux étapes).

BIOFILTRO: Un componente delle unità di trattamento di un sistema di allevamento in cui la sostanza organica ed i prodotti del catabolismo (azotato) vengono abbattuti (generalmente per ossidazione) come risultato dell’attività microbiologica. I processi più importanti sono la degradazione della sostanza organica da parte dei batteri eterotrofi e l’ossidazione dell’ammoniaca a nitrito e quindi a nitrato (nitrificazione in due fasi).

FILTRO BIOLOGICO: Componente de un sistema de cultivo en el cual la materia orgánica es suprimida y los subproductos metabólicos son convertidos (sobre todo por oxidación) por la actividad bacteriana. Los procesos los más importantes son la degradación de la materia orgánica por las bacterias heterotrofas y la oxidación del amoniaco en nitrito, después en nitrato (nitrificación en dos etapas).

Was this helpful?
(1) Enhver organisme som bidrar med dannelsen av et koralrev. (2) En kolle lignende opphopning av fossiler blir avsatt der slike organismer har levd.


BIOHERM: (1) Any organism contributing to the formation of a coral reef. (2) A mound-like accumulation of fossil remains on the site where such organisms lived.

ΒIΟΕΡΜΑ: (1) Κάθε οργανισμός που συνεισφέρει στον σχηματισμό κοραλλιογενούς υφάλου. (2) Σωρός απολιθωμένων υπολλειμάτων, στη θέση που ζούσαν οργανισμοί.

BIOHERM: (1) Alle Organismen, die das Korallenriff aufbauen. (2) Eine erdhügelartige Anreicherung von fossilen Überresten an dem Ort, wo die Organismen lebten.

BIOHERME: (1) Se dit des organismes contribuant à la formation de récifs coralliens. (2) Accumulation en tas des restes fossilisés dorganismes sur le lieu quils habitaient.

BIOHERM: Termine anglosassone per indicare: (1)Qualsiasi organismo che contribuisce alla formazione di una barriera corallina. (2) Un accumulo di resti fossili nel luogo in gli stessi organismi sono vissuti.

BIOHERMA: (1) Dícese de organismos que contribuyen a la formación de los arrecifes. (2) Acumulación en forma de restos fosiles de organismos en el mismo sitio donde vivían.

Was this helpful?
Teknikk der ulike substanser, f.eks. ernæringselementer og sykdomsforebyggende midler, blir gitt til og tatt opp av levende organismer som igjen blir brukt som fôr til et annet dyr. F.eks. prosessen der PUFA blir tatt opp av hjuldyr som igjen blir brukt som fôr til marine larver.


BIOENCAPSULATION: A technique whereby various substances, for example, nutritional elements and prophylactics, are administered into living organisms, which can then be administered as feed to another animal, i.e., the process of incorporating PUFA into rotifers for feeding to marine fish larvae.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ: Τεχνική κατά την οποία διάφορες ουσίες π.χ. θρεπτικά στοιχεία και προληπτικές ουσίες χορηγούνται σε ζώντες οργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμεύουν ως τροφή για άλλα ζώα. Για παράδειγμα η ενσωμάτωση της PUFA (βλ.λέξη) σε τροχόζωα, τα οποία χρησιμοποιούνται για θρέψη θαλασσίων ιχθυο-νυμφών.

ANREICHERUNG (BIOENKAPSULIERUNG): Ein Verfahren, bei dem lebenden Organismen verschiedene Stoffe (z. B. Nährstoffe, Prophylaktika) zugeführt werden, um sie so als Futter für andere Tiere verwerten zu können. Zum Beispiel werden Rotatorien mit PUFA angereichert, um sie danach marinen Fischlarven verfüttern zu können.

BIOENCAPSULATION: Technique par laquelle diverses substances, par exemple, éléments nutritionnels ou prophylactiques sont administrés dans des organismes vivants servant de nourritures à dautres animaux. Par exemple le processus dincorporation de PUFA dans des rotifères servant de nourriture aux larves de poissons marins.

BIOINCAPSULAZIONE: Una tecnica per mezzo della quale varie sostanze, per esempio, elementi nutritivi e profilattici, sono somministrati negli organismi viventi, i quali possono poi essere somministrati ad altri animali come alimento, per esempio il processo di incorporare PUFA (vedi) nei rotiferi per nutrire le larve di pesci marini.

BIOENCAPSULACIÓN: Técnica por la cual diversas sustancias, por ejemplo elementos nutricionales o profilácticos, son administrados a organismos que a su vez sirven de comida a otros animales. Por ejemplo el proceso de incorporación de PUFA (ver PUFA) en los rotíferos que sirven de comida para las larvas de peces marinos.

Was this helpful?
Mengden oksygen tatt opp i respiratoriske prosesser i bakterier og oksidering av organisk materiale som blir målt i en vannprøve holdt i mørke ved en spesifikk temperatur i en spesifikk tid. Standard BOF bestemmelser gjennomføres ved 200 over 5 dager (BOF 5). Det skal alltid dokumenteres om en vannprøve er filtrert (løselig BOF) eller ikke (total BOF). Biokjemisk oksygenforbruk blir ofte feil framstilt som biologisk oksygenforbruk. Nitrifiserende bakterier tilstede i høye konsentras


BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD): The amount of oxygen consumed by respiratory processes of bacteria and the oxidation of organic material which measured in a water sample maintained in darkness at a specified temperature for a specified amount of time. Standard BOD determinations are for 5-day incubations at 200C (BOD 5). It should always be stated whether a water sample has been filtered (soluble BOD) or not (total BOD). The biochemical oxygen demand is often wrongly reported as biological oxygen demand. Nitrifying

ΒIΟΧΗΜIΚΩΣ ΑΠΑIΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ: (ΒOD): Η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται από την διεργασία της αναπνοής των βακτηρίων και της οξείδωσης οργανικής ύλης, η οποία μετράται σε ένα δείγμα νερού που επωάζεται στο σκοτάδι και σε συγκεκριμένη θερμοκρασία επί ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Ο τυπικός προσδιορισμός ΒOD γίνεται με επώαση 5 ημερών στους 200C (ΒOD 5). Θα πρέπει πάντα να αναφέρεται εάν το δείγμα του νερού έχει διηθηθεί (ΒOD διαλυτών) ή όχι (ολικό ΒOD). Η βιοχημική απαίτηση οξυγόνου συχνά αναφέρεται λανθασμ

BIOCHEMISCHER SAUERSTOFFBEDARF (BSB): Die Menge von verbrauchtem Sauerstoff bei respiratorischen Prozessen; der biochemische Sauerstoffbedarf wird in einer Wasserprobe bestimmt, die in Dunkelheit bei konstanter Temperatur für eine spezifische Zeit inkubiert wird. Standard BSB-Bestimmungen werden für 5-Tage bei 200C (BSB5) inkubiert. Es muß stets erwähnt werden, ob eine Probe gefiltert wurde (gelöster BSB) oder nicht (Gesamt-BSB). Der biochemische Sauerstoffbedarf wird oft fälschlicherweise als biologischer Sauerstoffbeda

DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGENE (DBO): La consommation doxygène, due aux processus de la respiration, mesurée dans une bouteille deau incubée à lobscurité et à température constante pendant une durée déterminée. La détermination standard de DBO implique une incubation de 5 jours à une température de 200C (DBO 5). Il est impératif de préciser si léchantillon deau a été filtré avant la détermination de la DBO (DBO soluble). Le terme "Demande Biochimique en Oxygène" est souvent employé à tort à la place de "Demande Biologique

DOMANDA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD, BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND): La quantità di ossigeno consumato dai processi respiratori dei batteri per l’ossidazione di materiale organico, misurata in un campione d’acqua tenuto al buio ad una temperatura e per un periodo di tempo specifici. Le determinazioni standard del BOD si effettua con incubazioni di 5 giorni a 200C (BOD5). Dovrebbe essere sempre specificato se un campione d’acqua è stato filtrato (BOD solubile) o no (BOD totale). La domanda biochimica di ossigeno è spesso riferita erroneamente come do

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO): Consumo de oxígeno, debido a los procesos de respiración, medido en una botella de agua incubada en oscuridad y a temperatura constante durante un período determinado. La determinación estándar de DBO implica una incubación durante 5 días a una temperatura de 200C (DBO 5). Es imprescindible precisar si la muestra de agua ha sido filtrada antes de la determinación de la DBO (DBO soluble, cf. DBO total). El término “Demanda Bioquímica de Oxígeno” es a menudo utilizado en lugar de “Deman

Was this helpful?
Måling for til hvilken grad en sammensetning (vanligvis et xenobiotika), tilstede i et akvatisk miljø, blir akkumulert i biomassen til en organisme (f.eks. alge) som lever i dette miljøet. BKF = Co/Cw der Co = konsentrasjonen av sammensetningen i organismen, og Cw = konsentrasjonen av sammensetningen i vannet.


BIOCONCENTRATION FACTOR (BCF): A measure of the degree to which a compound (commonly a xenobiotic), present in an aquatic environment, is accumulated in the biomass of organisms (e.g. algae) living in that environment. BCF = Co/Cw where Co = concentration of the compound in the organisms, and Cw is the concentration of the compound in the water.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΙΟΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ : Μέτρο του βαθμού στον οποίο ένα συστατικό (συνήθως ξενοβιοτικό), το οποίο είναι παρόν σε ένα υδάτινο περιβάλλον, συσσωρεύεται στην βιομάζα των οργανισμών (π.χ. φύκη) που ζουν στο περιβάλλον. BCF=Co/Cw, όπου Co= η συγκέντρωση του συστατικού στους οργανισμούς και Cw= η συγκέντρωση του συστατικού στο νερό.

BIO-KONZENTRATIONSFAKTOR (BCF): Ein Maß für die Anreicherung einer Verbindung (gewöhnlich eine xenobiotische Substanz) aus dem aquatischen Milieu in der Biomasse von Organismen (z.B. Algen), die in diesem Milieu vorkommen. BCF = Co/Cw, wobei Co die Konzentration der Verbindung in den Organismen, und Cw die Konzentration der gleichen Verbindung im Wasser bedeutet.

FACTEUR DE BIOCONCENTRATION: Mesure de laccumulation dune substance (normalement xénobiotique) par la biomasse des organismes vivant dans le milieu ou cette substance est présente. FBC = Co/Cw où Co est la concentration de la substance dans les organismes, et Cw est la concentration dans leau.

FATTORE DI (BIO)CONCENTRAZIONE (FC, FBC, BCF): Misura dell’accumulo di una sostanza (generalmente uno xenobiotico) presente in un ambiente acquatico, nella biomassa degli organismi (per esempio, alghe) che vivono nello stesso quell’ambiente. BCF = Co/Cw dove Co = la concentrazione del composto negli organismi, e Cw è la concentrazione del composto nell’acqua.

FACTOR DE BIOCONCENTRACIÓN: Medida de acumulación de una sustancia (normalmente xenobiótica) para la biomasa de los organismos vivientes en el medio en el cuál esta sustancia es presente. FBC = Co/Cw dónde Co es la concentración de la sustancia en los organismos, y Cw es la concentración en agua.

Was this helpful?
Festesubstrat for biofilm (mikroflora) som bryter ned organisk materiale og oksyderer løselige metabolske sluttprodukt som ammonium (NH4+). Konvensjonelle biofiltre bruker sand og grus. Materialer med jevn overflate (f.eks. Raschig-ringer, plastikkpartikler eller kuler) er foretrukket før de med uregelmessige overflater (f.eks. slagg). Moderne filtre (f.eks. sildrefiltre, nedsunket nedstrøms- eller oppstrømsfiltre) bruker forskjellige plastikkmedier utformet som gitter, bølgeplater, b


BIOLOGICAL FILTER MEDIA: Substrates for attachment of the microflora that degrade organics and oxidize soluble metabolic end products such as ammonia. Conventional biofilters employ sand and gravel . Materials with regular surface structures (e.g. Raschig-rings, plastic granules or beads) are preferred to those with irregular surfaces (e.g. slag). Modern filters (e.g. trickling filters, submerged downflow or upflow filters) make use of various plastic media structured as grids, corrugated sheets, balls, or honeycomb-sha

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ: Υπόστρωμα επί του οποίου αναπτύσσεται η μικροχλωρίδα που αποσυνθέτει μικροοργανισμούς και οξειδώνει τα διαλυτά τελικά προϊόντα όπως η αμμωνία. Τα συμβατικά βιοφίλτρα χρησιμοποιούν αμμο και χαλίκια. Προτιμούνται υλικά ομαλή επιφάνεια (π.χ. πλαστικοί κόκκοι) από αυτά με ανώμαλες επιφάνειες (π.χ. σκωρία). Στα σύγχρονα φίλτρα (π.χ. φίλτρα ενστάλαξης, εμβυθιζόμενα φίλτρα) χρησιμοποιούν πλαστικά μέσα διαφόρων μορφών (π.χ. σφαιρίδια, πλέγματα κ.λ.π.). Στην υδατοκαλλιέργεια προτιμούνται τα υποστρώ

BIOFILTERMATERIALIEN: In konventionellen Biofiltern werden Kies und Sand als Substrat für die Anheftung derjenigen Mikroflora verwendet, die den Abbau organischer Substanz und die Oxidation gelöster Stoffwechselendprodukte (z.B. Ammonium) bewerkstelligen. Materialien mit regelmäßigen Oberflächenstrukturen (Raschigringe, Plastikgranulat) werden solchen mit unregelmäßiger Oberfläche (Schlacke, Granitbruch) vorgezogen. Moderne Biofilterverfahren (z.B. Tropfkörper, untergetauchte Filter) verwenden vielfache Plastikstrukt

SUPPORTS DE FILTRATION BIOLOGIQUE: Substrats sur lesquels se développe la microflore qui dégrade la matière organique et qui oxyde les métabolites excrétés tels que lammoniaque. Les biofiltres conventionnels sont constitués par du sable et du gravier. Les matières à surface (les anneaux de Raschig, les granulés en plastique, les billes) sont à préférer par rapport aux matières à surface rugueuse. Les filtres modernes emploient diverses matières plastiques sous forme de grilles, de feuilles ondulées, de billes ou de structures en

MATERIALI DI RIEMPIMENTO PER FILTRO BIOLOGICO: Substrati per l’attecchimento della microflora che degrada i composti organici e ossida i prodotti metabolici solubili, per esempio, l’ammoniaca. I biofiltri convenzionali usano la sabbia e la ghiaia come substrato. I materiali con superficie liscia (per esempio, anelli di Raschig, granuli o perline di plastica) sono preferibili a quelli con superficie irregolare (per esempio, le scorie). Nei filtri moderni si usano vari oggetti di plastica come griglie, fogli ondulati, palle, o materiali a nido

SOPORTE DE FILTRACIÓN BIOLÓGICA: Substrato sobre el cual de desarrolla la microflora que degrada la materia orgánica y que oxida los metabolitos excretados tal como el amoníaco. Los biofiltros convencionales son constituidos de arena y de gravilla. Las materias con superficies regulares (anillos de Raschig, gránulos de plástico, cuentecilla) son preferidos a los de las materias con superficies irregulares. Los filtros modernos utilizan diversas materias plásticas en forma de rejilla, de hojas onduladas, bolas o estructuras como

Was this helpful?
Akkumulasjon av høye konsentrasjoner i en organisme gjennom opphopning av et stoff funnet i lave konsentrasjoner i diett eller vann.


BIOLOGICAL MAGNIFICATION: The accumulation of high concentrations in an organism through the retention of a compound found in low levels in the diet and water. Syn. biomagnification.

ΒIΟΛΟΓIΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ: Συσσώρευση σε έναν οργανισμό, υψηλών συγκεντρώσεων, με την κατακράτηση ενός συστατικού που βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στην δίαιτα ή στο νερό (συνώνυμο: Βιομεγέθυνση).

BIO-MAGNIFIKATION: Die sich von Stufe zu Stufe der Nahrungskette verstärkende Anreicherung von Schadstoffrückständen in Organismen. Diese Akkumulation kann auch über das Wasser erfolgen, wobei diese Stoffe nur in geringer Konzentration vorkommen.

BIOMAGNIFICATION: Accumulation de fortes concentrations dune substance dans un organisme grâce à sa rétention, alors quelle est présente à faible concentration dans leau ou dans lalimentation.

BIOMAGNIFICAZIONE: L’accumulo per ritenzione di concentrazioni elevate di una sostanza in un organismo, rispetto alle più basse concentrazioni presenti in acqua o nell’alimento.

BIOMAGNIFICACIÓN: Acumulación de fuertes concentraciones de una sustancia en un organismo a través de su retención, mientras que la concentración de esta sustancia es baja en el agua o en el alimento.

Was this helpful?
Mekanisme der atferdsmessige og fysiologiske mønstre i en organisme blir styrt av ytre faktorer og regulert av indre mekanismer.


BIOLOGICAL CLOCK: A mechanism by which behavioural and physiological patterns of an organism are governed by exogenous factors and regulated by internal mechanisms.

ΒIΟΛΟΓIΚΟ ΡΟΛΟΪ: Μηχανισμός με τον οποίο ηθολογικά και φυσιολογικά πρότυπα ενός οργανισμού ελέγχονται από εξωγενείς παράγοντες και ρυθμίζονται από εσωτερικούς μηχανισμούς.

BIOLOGISCHE UHR: Ein interner Mechanismus in einem Organismus, welcher ihn befähigt, zeitgemäß den Metabolismus oder den endogenen Verhaltensrhythmus zu kontrollieren.

HORLOGE BIOLOGIQUE: Mécanisme interne dun organisme gouverné par des facteurs exogènes permettant la temporisation des rythmes endogènes.

OROLOGIO BIOLOGICO: Un meccanismo per cui i ritmi fisiologici e i ritmi comportamentali di un organismo sono controllati da fattori esogeni e regolati dai meccanismi interni.

RELOJ BIOLÓGICO: Mecanismo interno de un organismo gobernado por factores exógenos que permiten la regulación de los ritmos endógenos.

Was this helpful?
I stand til å bli brutt ned ved vanlige prosesser.


BIODEGRADABLE: Capable of being decomposed by natural processes.

ΒIΟΔIΑΣΠΑΣIΜΟΣ: Iκανός να διασπασθεί μεσω ισολογικών διεργασιών.

BIOLOGISCH ABBAUBAR: Geeignet zum Abbau durch natürliche Prozesse.

BIODEGRADABLE: Se dit des produits qui, laissés à labandon, sont décomposés par voie de processus naturels.

BIODEGRADABILE: Che può essere decomposto dai processi naturali.

BIODEGRADABLE: Dícese de productos que, si son dejados abandonados, son descompuestos por un proceso natural.

Was this helpful?
Mekanisme som styrer den atferdsmessige aktivitet som inntreffer ved faste intervall i en organisme.


BIOLOGICAL RHYTHM: Mechanism by which those behavioural activities of an organism occurring at regular intervals, is governed.

ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Μηχανισμός ο οποίος ρυθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα επαναλαμβόμενα πρότυπα συμπεριφοράς ενός ζωικού ή φυτικού οργανισμού.

BIOLOGISCHE RHYTHMIK: Ein Mechanismus, der die in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden Verhaltensmuster eines Organismus steuert.

RYTHME BIOLOGIQUE: Evolution cyclique du comportement dun organisme animal ou végétal.

RITMO BIOLOGICO: Meccanismo cui è dovuto il controllo di quelle attività comportamentali di un organismo che si verificano ad intervalli regolari.

RITMO BIOLÓGICO: Evolución cíclica del comportamiento de un organismo animal o vegetal.

Was this helpful?
Prosent av fôrnitrogen brukt til vekst og vedlikehold, involverer fordøyelse, absorpsjon, utnyttelse og ekskresjon av nitrogenholdige sammensetninger, spesielt proteiner.


BIOLOGICAL VALUE: Percentage of food nitrogen utilized for growth and body maintenance; involves digestion, absorption, utilization and excretion of nitrogen-bearing compounds, especially proteins.

ΒIΟΛΟΓIΚΗ ΤIΜΗ: Το ποσοστό του αζώτου της τροφής το οποίο χρησιμοποιείται στην αύξηση και την διατήρηση του σώματος ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει την πέψη, απορρόφηση, χρησιμοποίηση και απέκκριση των αζωτούχων ενώσεων, και ειδικά πρωτεϊνών.

BIOLOGISCHER WERT: Der Anteil von Stickstoff im Futter, der für Wachstum und Aufrechterhaltung der Körperfunktionen genutzt wird; beeinhaltet Verdauung, Absorption, Umsetzung und Exkretion von stickstoffhaltigen Komponenten, speziell Proteine.

VALEUR BIOLOGIQUE: Se dit de la proportion dazote alimentaire utilisée pour la croissance et lentretien corporel: implique la digestion, labsorption, lutilisation et lexcrétion de composés azotés, spécialement les protéines.

VALORE BIOLOGICO: La percentuale di azoto alimentare utilizzata per la crescita e il mantenimento del peso corporeo; coinvolge la digestione, l’assorbimento, l’utilizzazione e l’escrezione di composti che contengono azoto, soprattutto le proteine.

VALOR BIOLÓGICO: Dícese de la proporción de nitrógeno alimentario utilizado por el crecimiento corporal: implica la digestión, la absorción, la utilización y la excreción de compuestos nitrogenados, especialmente las proteínas.

Was this helpful?
Lys produsert av levende organismer (f.eks. plankton og fisk). I størst utstrekning utviklet midt i vannsøylen og hos bunnlevende dypvannsarter (f.eks. lanterne fisker, Lophiformes). Lyset stammer fra (a) en lysende bakterie som lever i et symbiotisk forhold med fisken, eller (b) kjertelceller med eget lysproduserende system. Bioluminescens kan fungere som kurtiserende atferd eller lokkemat for byttedyr.


BIOLUMINESCENCE: Light produced by living organisms (e.g. plankton and fishes). It is most extensively developed in midwater and bottom- dwelling deep sea species (e.g. lantern fishes). It arises from (a) luminous bacteria living on the fish in a symbiotic relationship or (b) from photophores. Bioluminescence may serve as courting behaviour or as a lure for prey.

ΒIΟΦΩΤΑΥΓΕIΑ: Παραγωγή φωτός από ζώντες οργανισμούς (π.χ. πλαγκτόν και ψάρια). Είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στα ψάρια που ζούν σε μεσαία βάθη και στα ψάρια που ζούν στο βυθό σε μεγάλα βάθη (π.χ. λυχναρόψαρα). Προέρχεται (α) από φωτοβολούντα βακτήρια που ζουν πάνω στα ψάρια με συμβιωτική σχέση (β) από τα φωτοφόρα. Η βιοφωταύγεια παίζει ρόλο στην αναπαραγωγική συμπεριφορά και την προσέλκυση λείας.

BIOLUMINESZENZ: Die Produktion von Licht durch lebende Organismen (z.B. Plankton und Fischen). Weitverbreitet in Tiefseefischen (z.B. Laternenfische); erzeugt durch (a) Leuchtbakterien, die auf der Oberfläche der Fische leben oder durch (b) Photozellen. Die Biolumineszenz dient dem Fortpflanzungsverhalten oder der Anlockung von Nahrungsorganismen.

BIOLUMINESCENCE: Emission de lumière par des organismes vivants (par exemple plancton et poissons). Fortement développé chez les espèces des eaux moyennes et profondes (par exemple, poisson lanterne). Ce phénomène est dû à des bactéries lumineuses vivant en symbiose avec les poissons ou à des cellules spéciales les photophores. La bioluminescence est importante dans le comportement reproducteur ou sert de leurre pour les prédateurs.

BIOLUMINESCENZA: Luce generata da organismi viventi (per esempio, il plancton ed i pesci). È sviluppata più estensivamente nelle specie che vivono a mezza profondità o su alti fondali marini (per esempio, i pesci di lanterna). Proviene da (a) batteri luminosi che vivono sui pesci in un rapporto di simbiosi o (b) da fotofori. La bioluminescenza può servire per il comportamento riproduttivo (corteggiamento) o come esca dai pesci predatori.

BIOLUMINISCENCIA: Luz emitida por organismos vivientes (por ejemplo, plancton y peces). Extensivamente desarrollada en las especies de aguas medio-profundas y profundas (por ejemplo el pez linterna). Este fenómeno es debido a bacterias luminosas que viven en simbiosis con los peces o a células especiales (fotóforas). La bioluminiscencia sirve en el comportamiento reproductor (cortejo) o como un señuelo para la presa.

Was this helpful?
Et kvantitativt overslag over den totale massen av organismer i hele eller deler av en populasjon eller annen spesifisert enhet. Eller innen et gitt område ved et gitt tidspunkt. Målt som volum, masse (levende, død, tørr eller askefri vekt) eller energi (Joules, kalorier). I oppdrettssammenheng brukes biomasse om den samlede mengden fisk (i kilo) i en oppdrettsenhet (kar/merd) eller i hele anlegget.


BIOMASS: Any quantitative estimate of the total mass of organisms comprising all or part of a population or any other specified unit, or within a given area at a given time; measured as volume, mass (live, dead, dry or ash-free weight) or energy (Joules, calories). Syn. standing crop; standing stock.

ΒIΟΜΑΖΑ: Ποσοτική εκτίμηση της ολικής μάζας των οργανισμών που συναποτελούν έναν πληθυσμό ή τμήμα ενός πληθυσμού ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη βιολογική ενότητα σε μια δεδομένη περιοχή και σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μετρείται ως όγκος, μάζα (ζωντανή, νεκρή, ξηρό ή οργανικό βάρος) ή ενέργεια (Joules, calories).

BIOMASSE: Jede quantitative Abschätzung der Gesamtmasse der Organismen, die entweder die gesamte Population oder Teile von ihr oder jede andere ausgewiesene biologische Einheit, oder innerhalb eines bestimmten Gebietes zu einer bestimmten Zeit einschließt; gemessen als Volumen, Masse (lebend, tot, getrocknetes oder aschefreies Gewicht) oder als Energie (Joules, Kalorien).

BIOMASSE: Estimation quantitative de la masse des organismes constituant tout ou partie dune population, ou dune autre unité donnée, ou renfermé dans une surface donnée pendant une période donnée. Exprimée en termes de volume, de masse (poids frais de matière vivante ou morte, poids sec ou poids hors cendres),ou dénergie (Joules, Calories).

BIOMASSA: Qualsiasi stima quantitativa della massa totale degli organismi che comprende tutta o una parte di una popolazione o qualsiasi altra unità specificata, o dentro una data area ad un dato momento; misurata come volume, massa (peso vivo, fresco, secco o secco libero da ceneri) o energia (Joule, calorie). Sin. Angl. standing crop; standing stock.

BIOMASA: Estimación cuantitativa de la masa de organismos que constituyen toda o parte de una población, o de otra unidad, o encerrada en un área dada durante un periodo dado. Se expresa como volumen, masa (peso fresco de la materia viva o muerta, peso seco o peso sin cenizas), o como energía (julios, calorías).

Was this helpful?
Anvendelse av statistiske metoder på biologiske problemer, og matematisk analyse av biologiske data.


BIOMETRY: The application of statistical methods to biological problems and the mathematical analysis of biological data.

ΒIΟΜΕΤΡIΑ: Η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων σε βιολογικά προβλήματα και η μαθηματική ανάλυση βιολογικών δεδομένων.

BIOMETRIE: Die Anwendung mathematisch-statistischer Methoden zur Erfassung und Auswertung biologischer Daten.

BIOMETRIE: Application des méthodes statistiques aux problèmes biologiques et à lanalyse mathématique des données biologiques.

BIOMETRIA: L’applicazione dei metodi di statistica ai problemi biologici (misurazioni) e l’analisi matematica dei dati biologici.

BIOMETRÍA: Aplicación de métodos estadísticos a problemas biológicos y al análisis matemático de resultados biológicos.

Was this helpful?
Mekanisme som styrer den atferdsmessige aktivitet som inntreffer ved faste intervall i en organisme.


BIORHYTHM: Mechanism by which those behavioural activities of an organism occurring at regular intervals, is governed.

ΒIΟΡΥΘΜΟΣ: Μηχανισμός ο οποίος ρυθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα επαναλαμβόμενα πρότυπα συμπεριφοράς ενός ζωικού ή φυτικού οργανισμού.

BIORHYTHMUS: Ein Mechanismus, der die in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden Verhaltensmuster eines Organismus steuert.

BIORYTHME: Evolution cyclique du comportement dun organisme animal ou végétal.

BIORITMO: Meccanismo cui è dovuto il controllo di quelle attività comportamentali di un organismo che si verificano ad intervalli regolari.

BIORRITMOS: Evolución cíclica del comportamiento de un organismo animal o vegetal.

Was this helpful?
Plankton, nekton og suspendert organisk partikulært materiale som stammer fra levende organismer. Den biologiske komponenten av seston.


BIOSESTON: Plankton, nekton and suspended organic particulate matter derived from living organisms; the biological component of seston.

ΒIΟΣΗΣΤΟΝ: Πλαγκτόν, νηκτόν και αιωρούμενα οργανικά σωματίδια προερχόμενα από ζώντες οργανισμούς. Η βιολογική συνιστώσα του σηστού.

BIOLOGISCHES SESTON: Plankton, Nekton und schwebende organische Feststoffracht, die von lebenden Organismen stammt; der biologische Anteil des Sestons.

BIOSESTON: La partie organique ou biologique du seston; lensemble du plancton, necton et des particules organiques, dérivées dorganismes vivants, en suspension dans leau.

BIOSESTON: Il Plancton, il necton e la materia particellata organica in sospensione dovuta agli organismi viventi; il componente biologico del seston.

BIOCESTON: La parte orgánica o biológica del ceston; el conjunto del plancton, necton y de las partículas orgánicas, derivados orgánicos vivos, en suspensión en el agua.

Was this helpful?
Det globale økosystemet, delen av jordkloden og dens atmosfære som er i stand til å huse levende organismer.


BIOSPHERE: The global ecosystem; that part of the earth and its atmosphere capable of supporting living organisms.

ΒIΟΣΦΑIΡΑ: Το παγκόσμιο οικοσύστημα. Το τμήμα εκείνο της Γης και της ατμόσφαιρας όπου είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η ζωή.

BIOSPHÄRE: Das globale Ökosystem; der Teil der Erde und der Atmosphäre, in dem lebende Organismen existieren.

BIOSPHERE: Lécosystème global; partie de la terre et de son atmosphère dans laquelle la vie peut se développer.

BIOSFERA: L’ecosistema globale; quella parte della terra e della sua atmosfera capace di mantenere gli organismi vivi.

BIOSFERA: El ecosistema global; parte de la tierra y de su atmósfera en dónde puede existir la vida.

Was this helpful?
Kjemikalie som er dødelig for levende organismer.


BIOCIDE: A chemical that is lethal to living organisms.

ΒIΟΚΤΟΝΟ: Χημικό, θανατηφόρο για τους ζωντανούς οργανισμούς.

BIOZID: Eine Chemikalie, die giftig oder tödlich für lebende Organismen ist.

BIOCIDE: Se dit dun agent toxique ou létal pour les organismes vivants.

BIOCIDA: Una sostanza chimica che è letale per gli organismi viventi.

BIOCIDA: Dícese de un agente químico tóxico o letal para los organismos vivientes.

Was this helpful?
Bruken av avanserte genteknologiske metoder til å danne nye sorter av organismer og få nye mutante former som kan produsere forsterket kvalitet eller kvantitet.


BIOTECHNOLOGY: The use of advanced genetic techniques to create new strains of organisms and obtain mutated forms which can produce enhanced quantity or quality.

ΒIΟΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ: Η χρήση προηγμένων γενετικών τεχνικών στην παραγωγή νέων στελεχών οργανισμών ή μεταλλαγμένων τύπων με σκοπό αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της ποσότητας.

BIOTECHNOLOGIE: Verfahrenskunde von der Anwendung von (Mirkro-) Organismen, um neuartige Rassen von Organismen herzustellen; die so gewonnenen Mutanten können der Qualitäts- oder Quantitätsverbesserung dienen.

BIOTECHNOLOGIE: Utilisation des techniques génétiques avancées afin de créer des souches nouvelles ou mutants dans le but daméliorer la productivité ou la qualité.

BIOTECNOLOGIA: L’uso di tecniche genetiche avanzate per creare nuovi ceppi di organismi e per ottenere delle forme mutate che possono aumentare la quantità e la qualità.

BIOTECNOLOGÍA: La utilización de técnicas genéticas avanzadas para crear nuevas cepas o mutantes con el fin de mejorar la productividad o la calidad.

Was this helpful?
Vitamin H. Et B-vitamin, koenzym som deltar i karboksylering og dekarboksylering. Mangel av dette vitaminet kan i visse typer fisk medføre spasmer, nedsatt slimproduksjon og blåslimsyke.


BIOTIN: Vitamin H; a vitamin of the B complex: a coenzyme concerned in carboxylation and decarboxylation. Deficiency of this vitamin in certain fish causes convulsions, impaired mucus production, and blue slime disease.

ΒIΟΤIΝΗ: Βιταμίνη H. Βιταμίνη του συμπλόκου-Β: συνένζυμο που λαμβάνει μέρος στην καρβοξυλίωση και την αποκαρβοξυλίωση. Ανεπάρκεια αυτής της βιταμίνης σε ορισμένα ψάρια προκαλεί σπασμούς, ελάττωση της παραγωγής βλέννας και την ασθένεια "γαλάζια βλέννα".

BIOTIN: Vitamin H.; ein Vitamin des B-Komplex. Ein Co-Enzym, das an der Karboxylierung und Dekarboxylierung beteiligt ist. Ein Mangel an diesem Vitamin ruft bei Fischen Krämpfe, verschlechterte Schleimproduktion und die Blauschleimkrankheit hervor.

BIOTINE: Vitamine H. Un des constituants de lensemble des vitamines du groupe B: elle intervient comme coenzyme dans la carboxylation et la décarboxylation. Chez les poissons, une carence de cette vitamine provoque des convulsions, une détérioration de la production de mucus et la maladie du mucus bleu.

BIOTINA: Vitamina H; una vitamina del complesso B: un coenzima coinvolto nella carbossilazione e decarbossilazione. La carenza di questa vitamina in alcuni pesci causa le convulsioni, la produzione anomala del muco, e la malattia del muco blu.

BIOTINA: Vitamina H. Uno de los constituyentes del conjunto de vitaminas del grupo B: interviene como coenzima en la carboxilación y la descarboxilación. En peces, una carencia de esta vitamina provoca convulsiones, un deterioro de la producción de la mucosa y la enfermedad de la mucosa azul.

Was this helpful?
I forbindelse med liv eller levende materiale.


BIOTIC: Relating to life or living matter.

ΒIΟΤIΚΟ: Σχετιζόμενος με την ζωή ή με την ζώσα ύλη.

BIOTISCH: Bezieht sich auf Lebewesen, auf das Leben, auf alles lebenden Ursprungs.

BIOTIQUE: Relatif à la vie ou à la matière vivante.

BIOTICO: Si riferisce alla vita o alla materia viva.

BIÓTICO: Relativo la vida o a la materia viva.

Was this helpful?
Et samfunn eller en naturlig samling av organismer som holder til i samme biotop, det ses helt vekk fra de fysiske sidene ved økosystemet. Strengt definert inkluderes bare flora-fauna sammensetningen i et gitt habitat.


BIOCOENOSIS: A community or natural assemblage of organisms inhabiting a biotope, specifically excluding physical aspects of the ecosystem. Strictly defined it includes only the flora-fauna assemblages in a given habitat.

ΒIΟΚΟIΝΟΤΗΤΑ (ΒIΟΚΟIΝΩΝIΑ): Κοινότητα ζώντων οργανισμών που ζούν σε έναν βιότοπο, ( ένα συγκεκριμένο φυσικό-χημικό περιβάλλον). Υπό την στενή έννοια, ο ορισμός περιλαμβάνει μόνο τις κοινότητες πανίδας-χλωρίδας σε ένα δεδομένο ενδιαίτημα.

BIOZÖNOSE: Lebensgemeinschaft; Bezeichnung für eine Vergesellschaftung von Lebewesen, die einen einheitlichen Abschnitt des Lebensraumes bewohnen und deren Glieder mehr oder weniger in einem Zustand gegenseitiger, korrelativer Bedingtheit leben. Streng genommen beschreibt der Begriff die Fauna/Flora-Vergesellschaftung an sich, ausgenommen die physikalischen Faktoren der Umgebung.

BIOCENOSE: Communauté ou association naturelle dorganismes habitant une biotope à lexclusion des aspects physiques du milieu. Terme décrivant lensemble des organismes habitant un biotiope donné sans référence aux aspects physiques de ce biotope. La définition stricte couvre uniquement lensemble de la flore et de la faune dun habitat donné.

BIOCENOSI: Una comunità o associazione naturale di organismi che abitano in un biotopo. Il termine descrive esclusivamente l’insieme degli organismi che abitano un biotopo, senza riferimenti agli aspetti fisici dello stesso biotopo. In senso stretto, comprende solamente la flora e la fauna in un dato habitat.

BIOCENOSIS: Comunidad o conjunto natural de organismos que habitan un biotopo excluyendo los aspectos físicos del ecosistema. El termino estricto cubre únicamente el conjunto de flora y de la fauna de un biotopo dado.

Was this helpful?
Område der de viktigste miljøforholdene og biotypene tilpasset dem er homogene.


BIOTOPE: An area in which the main environmental conditions and biotypes adapted to them are uniform.

ΒIΟΤΟΠΟΣ: Περιοχή στην οποία οι κύριες περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και οι βιότυποι που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτές, είναι ομοιόμορφα.

BIOTOP: Ein Gebiet, in dem die hauptsächlichen Umweltbedingungen und die daran angepaßten Biotypen sind.

BIOTOPE: Aire géographique dans laquelle les principales caractéristiques du milieu et les biotypes correspondants sont uniformes.

BIOTOPO: Una zona in cui i biotipi presenti sono adatti alle principali caratteristiche ambientali.

BIOTOPO: Área geográfica en el cual las principales características del medio y los biotipos correspondientes son uniformes.

Was this helpful?
Blanding av et sediment ved graving, beiting eller andre aktiviteter utført av levende organismer, slik at det blir dannet et bioturbasjonssediment.


BIOTURBATION: The mixing of a sediment by the burrowing, feeding or other activity of living organisms, forming a bioturbated sediment.

ΒIΟΤΟΠΟΣ: Περιοχή στην οποία οι κύριες περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και οι βιότυποι που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτές, είναι ομοιόμορφα.

BIOTURBATION: Die Durchmischung des Sediments durch Wühlen, Fressen oder andere Aktivitäten von Lebewesen, die dabei ein biologisch umgeschichtetes Sediment bilden.

BIOTURBIDITE: Brassage biologique du sédiment; le mélange des sédiments par les activités des organismes vivants (alimentation, formation de galéries etc.).

BIOTORBIDITA’: Il rimescolamento di un sedimento da parte di organismi viventi mediante l’escavazione di gallerie, l’alimentazione, o altra attività.

BIOTURBIDEZ: Mezcla biológica del sedimento; mezcla de sedimentos producida por la actividad de los organismos vivos (alimentación, formación de galerías etc.).

Was this helpful?
Alle individer av identisk genotype. I bakterier, et takson utmerket av visse fysiologiske trekk. Egen rase innen en art.


BIOTYPE: All the individuals of identical genotype; in bacteria, a taxon distinguished by certain physiological features; type specimen of an organism.

ΒIΟΤΥΠΟΣ: Το σύνολο των ατόμων που έχουν ταυτόσημο γονότυπο. Στα βακτήρια, ταξινομική ομάδα που διακρίνεται από ορισμένους φυσιολογικούς χαρακτήρες. Τυπικό δείγμα ενός οργανισμού.

BIOTYP: Die Gesamtheit der phänotypischen Erscheinungen, zu denen ein bestimmter Genotyp gehört; bei Bakterien wird das Taxon aufgrund von physiologischen Formen unterschieden (Typenbeispiel einer Art).

BIOTYPE: Lensemble des organismes du même génotype; chez les bactéries, un groupe taxonomique défini par des caractéristiques physiologiques; spécimen type dun organisme.

BIOTIPO: Tutti gli individui di identico genotipo; nei batteri, un gruppo tassonomico che si riconosce per alcune caratteristiche fisiologiche particolari; campione tipo di un organismo o specie.

BIOTIPO: Conjunto de organismos del mismo genotipo; en las bacterias, un grupo taxonómicamente definido por características fisiológicas; espécimen tipo de un organismo.

Was this helpful?
Delt i to grener, f.eks. spesielle vedheng på krepsdyr.


BIRAMOUS: Divided into two branches, for example, certain appendages of crustaceans.

ΔIΧΑΛΩΤΟΣ: Διαιρούμενος σε δύο κλάδους π.χ. ορισμένα εξαρτήματα των καρκινοειδών.

ZWEIÄSTIG: Verzweigt in zwei Äste. (z.B. bestimmte Anhänge bei Crustaceen).

BIRAME: Division en deux branches, par exemple, certains appendices de crustacés.

BIRAMIFICATO: Diviso in due rami, per esempio, alcune appendici dei crostacei.

BIRAMAL: División en dos ramas, por ejemplo, ciertos apéndices de crustáceos.

Was this helpful?
Miljørelaterte aromaer, f.eks. evje eller mudder, som kan sette smak på damoppdrettet fisk (f.eks. maller og karper). Skjer på grunn av at fisken spiser blågrønnalger, som produserer stoffet geosmin. Bismaken kan fjernes ved å holde fisk i strømmende vann i 7 – 14 dager. I Norge er bismak ikke noe problem i oppdrett, men er kjent fra villfisk som mudder-/evjesmak (hyse og flyndrer) eller myrsmak (f.eks. ørret).


OFF-FLAVOUR: Environment-related flavours, like "muddy" or "musty", which can permeate pond-raised fish. (e.g American cat fish and common carp). This results from the fish eating blue green algae which produce the compound Geosmin. The off-flavour can be removed by holding the fish in flowing water for 7-14 days.

ΚΑΚΟΣΜΙΑ: Γεύση-οσμή σχετιζόμενη με το περιβάλλον, όπως είναι η οσμή "λάσπης" ή "μούχλας" ή μουχλιασμένη που μπορεί να διαποτίσει τα ψάρια που καλλιεργούνται σε δεξαμενές (π.χ. Αμερικανικό γατόψαρο η κυπρίνος). Αυτό είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης κυανοφυκών που παράγουν την ένωση γεωσμίνη. Η κακοσμία εξαλείφεται με την διατήρηση των ψαριών σε ρέον νερό επί 7-14 ημέρες.

BEIGESCHMACK: Umgebungsbedingter Geschmack, wie "schlammig" oder "modrig", der die im Teich aufgezogenen Fische durchdringen kann. (z. B. Amerikanischer Katzenwels und der Gewöhnliche Karpfen). Oftmals das Ergebnis der Aufnahme von blaugrünen Algen mit der Nahrung. Diese Algen produzieren die Verbindung Geosmin. Der Beigeschmack kann durch Haltung in sauberem und unbelastetem Durchflußwasser (7- 14 Tage) weitgehend entfernt werden.

DÉFAUT DE SAVEUR: Goût dû aux facteurs environnementaux (par exemple vase, moisissure) parfois associés aux poissons élevés en étang (poissons chats et carpe commune Américaine). Ce phénomène provient de la consommation dalgues bleues-vertes qui produisent le composé "Geosmin". Cette mauvaise saveur peut être éliminée en faisant séjourner le poisson de 7 à 14 jours en eau courante.

RETROGUSTO SGRADEVOLE, OFF-FLAVOR: Caratteristico sapore, ad esempio “sapore di fango” o “sapore di alghe”, che può presentare la carne di pesci allevati in stagno (p.e. pesce gatto americano e carpa comune). E’ causato, nei pesci che si cibano di alghe azzurre, dalla formazione di un composto chiamato Geosmina. Il retrogusto viene eliminato stabulando i pesci in acqua corrente per 7-14 giorni.

DEFECTO DE SABOR: Gustos debidos a factores ambientales (por ejemplo, borroso, mohoso) a veces asociados a los peces cultivados en estanques (pez gato y carpa común americana). Este fenómeno es debido al consumo de las algas azules-verdes que producen el compuesto “Geosmina”. Este mal sabor puede ser eliminado poniendo los peces durante 7 a 14 días en agua dulce corriente.

Was this helpful?
Todelt enhet av informasjon bruk i digitale datamaskiner. Navnet, som er avledet fra den første og de to siste bokstavene i uttrykket binary digit, kom i bruk tidlig på 1950 tallet. I informasjons teorien er bit den minste enheten for informasjon.


BIT: The binary unit of information used in digital computers. The name, which is derived from the first and last two letters of the phrase binary digit, came into use in the early nineteen-fifties. In information theory, the bit is the smallest possible unit of information.

ΔΥΑΔIΚΟ ΨΗΦIΟ (BIT): Δυαδική μονάδα πληροφορίας που χρησιμοποιείται στους ψηφιακούς υπολογιστές. Το όνομα προέρχεται από το πρώτο και τα δύο τελευταία γράμματα της αγγλικής φράσης binary digit (Δυαδικό ψηφίο) που πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην δεκαετία του 50. Στην θεωρία της πληροφορικής, το μπιτ είναι η μικρότερη δυνατή μονάδα πληροφορίας.

BIT: Die binäre Einheit von Informationen bei digitalen Computern. Der Name, der sich aus dem ersten und den letzten zwei Buchstaben von binary digit zusammensetzt, entstand in den frühen 50-ern. In der Informatik ist das Bit die kleinste mögliche Informationseinheit.

BIT: Unité elémentaire dinformation qui ne peut prendre que deux valeurs distinctes; utilisée dans les ordinateurs digitaux. Le terme bit, dérivé de la première et de la dernière syllabe de "binary digit", a apparu pour la première fois dans les années 1950. En informatique, le bit est la plus petite unité possible dinformation.

BIT: L’unità binaria d’informazione usata nei computer digitali. Il nome, che deriva dalla prima e le ultime due lettere della frase ‘binary digit’, è entrato nell’uso nei primi anni cinquanta. Nella teoria informatica, il bit è l’unità d’informazione più piccola possibile.

BIT: Unidad elemental de información que no puede tener más que dos valores distintos; utilizada en los ordenadores digitales. El termino BIT, derivado de la primera y la ultima sílaba de “binary digit”, apareció por primera vez durante los años 1950. En informática, el BIT es la unidad más pequeña de información.

Was this helpful?
En uønsket virkning som inntreffer ilag med den ønskede virkningen av en behandling. Er ofte giftig.


SIDE EFFECT: An undesirable effect which occurs in addition to the useful effect of a treatment. Usually related to some degree of toxicity.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ανεπιθύμητη επίδραση που παρατηρείται ταυτόχρονα με την χρήσιμη επίδραση μιας ένωσης. Συνήθως οι παρενέργειες είναι τοξικές.

NEBENWIRKUNG: Der unerwünschte Effekt, der neben dem gewünschten bei einer Behandlung auftritt. Oft einhergehend mit Anzeichen einer Vergiftung.

EFFET SECONDAIRE: Effet indésiré dun composé qui sajoute à son effet utile. Normalement observé sous la forme dun degré de toxicité.

EFFETO SECONDARIO: Effetto indesiderato che si verifica parallelamente alleffetto tipico di un trattamento. Di solito è correlato col grado di tossicità della terapia.

EFECTO SECUNDARIO: Efecto indeseado de un compuesto que se añade a su efecto útil. Normalmente observado debido a un cierto grado de toxicidad.

Was this helpful?
Sykdommen gir mørke til svarte gjeller hos oppdrettede reker (fam. Penaeidae), kan forårsakes av en rekke sykdomsfremkallende organismer eller dårlig vannkvalitet ( f.eks. høyt innhold av ammoniakk, nitrat, klor og andre kjemikalier som brukes ved behandling av rekedammer). Denne sykdommen må ikke forveksles med mørke gjeller som er forårsaket av opphopning av organisk materiale (f.eks. sterkt grumset vann i oppdrettsdammer), en tilstand som er vanlig i dårlig styrt intensivt rekeoppdrett.


BLACK GILL DISEASE: Disease expressing itself by dark to black appearances of gills in cultured shrimps (penaeids) and can be caused by several disease agents as well as by poor water quality (e.g. high ammonia, nitrate, chlorine and other chemicals typically employed in shrimp pond management). Such disease causes must be clearly distinguished from those "black gills" caused by the accumulation of organic matter (e.g., highly turbid pond water), a condition also frequently encountered in poorly-managed highly-inte

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΒΡΑΓΧΙΩΝ: Ασθένεια η οποία παρατηρείται στις καλλιεργούμενες γαρίδες (penaeids) και εκδηλώνεται με την εμφάνιση σκούρου (μαύρου) χρώματος στα βράγχια. Μπορεί να προκληθεί από διάφορους μολυσματικούς παράγοντες ή ακόμα και από την κακή ποιότητα του νερού (π.χ. ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων αμμωνίας και νιτρικών ή χλωρίνης και άλλων χημικών που χρησιμοποιούνται ευρέως στην καλλιέργεια της γαρίδας). Η ασθένεια αυτή είναι σημαντικό να διαχωρίζεται από το πρόβλημα των μελανών βραγχίων, το οποίο αν και έχει τα ίδ

SCHWARZENKIEMEN-KRANKHEIT: Schwarzkiemen-Krankheit: Eine Krankheit, die von den Kiemen der kultivierten Penaeiden Krebse bekannt ist, und die als dunkle bis schwarze Flecken erscheinen und von verschiedenen mikrobiellen Krankheitserregern ebenso hervorgerufen werden können wie von schlechter Wasserqualität (z.B. hohe Ammonium-, Nitrit- imd Chlorwerte spwoe anderen Chemikalien, die typischerweise im Teich­management der Krebskultur eingesetzt werden). Derartige Krankheitsursachen müssen deutlich von denen der sog “Schwarzk

NOIRCISSEMENT BRANCHIALE (MALADIE DE): Pathologie caractérisée par un noircissement des branchies de crevettes (penéidées) cultivées. De nombreuses pathogènes peuvent être à l’origine de ce phénomène ainsi qu’une mauvaise qualité de l’eau (taux élevés d’ammoniaque, nitrate, chlore ou d’autres substances utilisées couramment en penéiculture). Il est important de distinguer un tel noircissement de celui provoqué par l’accumulation de matière organique (par exemple dans un bassin avec de l’eau à forte turbidité) qui est fréquent dans la

BLACK GILL DISEASE: Malattia che colpisce i gamberi peneidi in acquacoltura. Le branchie assumono un colore scuro nerastro e può essere causata da vari patogeni o da agenti ambientali quali elevate concentrazioni di ammoniaca, nitrati, cloro residuo, od altre sostanze utilizzate nel trattamento dei bacini. Questa malattia si distingue da quella detta “black gills” a sua volta causata da accumulo di sostanza organica, elevata torbidità delle acque,che si verifica in bacini ad elevata densità, gestiti in modo impropr

ENFERMEDAD DE LA BRANQUIA NEGRA: Esta enfermedad se expresa mediante manchas negras u oscuras en cultivos de gambas (peneidos) y pueden causar diferentes agentes patógenos así como baja calidad del agua (e.g. Altos niveles de amoníaco, nitratos, cloruros y otros productos químicos típicamente empleados en la gestión de los estanques de gambas). Esta enfermedad debe de distinguirse de la enfermedad producida por la acumulación de materia orgánica (eg, aguas de estanque muy turbias), una condición frecuente en cultivos intensivos

Was this helpful?
Cyanobakterier, den eneste algen der fotosyntetiske pigmenter ikke er lokalisert i kromatoplastene og som ikke har kjerne. Pigmentene er maskert av det blå pigmentet fykocyanin.


BLUE-GREEN ALGAE: Cyanophyta, the only algae in which photosynthetic pigments are not localized in chromatoplasts and which do not have a nucleus. The pigments are masked by the blue pigment phycocyanin.

ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ: Κυανόφυτα, τα μοναδικά φύκη στα οποία οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεν είναι εντοπισμένες στους χρωματοπλάστες και τα οποία δεν έχουν πυρήνα. Οι χρωστικές περιβάλλονται από κυανή χρωστική, την φυκοκυανίνη.

BLAUALGEN, BLAU-GRÜNE ALGEN: Cyanophyta; Prokaryotischen; einzellige Algen, bei denen die Photosynthesepigmente nicht auf den Chromoplasten lokalisiert sind. Die Pigmente sind vom blauen Pigment Phycozyanin verdeckt. Die Zellen sind von einer mehrschichtigen Zellwand umgeben, auf denen außen häufig Schleim- oder Gallerthüllen aufgelagert sind.

ALGUES BLEUES-VERTES: Cyanophycées; algues primitives procaryotes (sans noyaux cellulaires) dans lesquelles les pigments photosynthétiques ne sont pas localisés dans des chloroplastes. Les pigments sont masqués par un pigment bleu, la phycocyanine.

ALGHE VERDI-AZZURRE: Cyanophyta, le uniche alghe nelle quali i pigmenti fotosintetici non sono localizzati nei cromoplasti e che non hanno un nucleo. I pigmenti sono mascherati dal pigmento blu, la ficocianina.

ALGAS VERDE-AZULES: Cianofíceas; algas primitivas procariotas (sin núcleo celular) en las cuales los pigmentos fotosintéticos no están localizados en los cloroplastos. Los pigmentos están enmascarados por un pigmento azul, la ficocianina.

Was this helpful?
Oppdrett av fisk av forskjellige aldre og størrelser, eller forskjellige arter, i samme vannmasse.


MIXED CULTURE: The rearing of fish of different age and size, or species, in the same water body.

ΜΙΚΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η εκτροφή ψαριών διαφορετικής ηλικίας και μεγέθους ή διαφορετικών ειδών στο ίδιο υδατικό σύστημα.

MISCHKULTUR: Die Haltung von Fischen unterschiedlichen Alters und verschiedener Größe oder unterschiedlicher Arten im gleichen Wasserkörper.

CULTURE MIXTE: Lélevage de poissons de tailles différentes, dâges différents ou despèces différentes dans le même volume deau.

COLTURA MISTA: Lallevamento di pesci di differente specie, taglia, età, nello stesso corpo dacqua.

CULTIVO MIXTO: Cultivo de peces de tallas diferentes, de edades diferentes o de especies diferentes en el mismo volumen de agua.

Was this helpful?
En oppdriftsenhet som brukes til å holde oppe eller markere posisjon for garn eller markere grunner.


FLOAT: A buoyant unit used to give lift or to mark the position of a net, or both.

ΠΛΩΤΗΡΑΣ, ΦΕΛΛΑΡΙΑ: Πλευστική διάταξη που χρησιμοποιείται για να συγκρατεί στην επιφάνεια ή να δείχνει την θέση ενός διχτυού ή και για τα δύο ταυτόχρονα.

SCHWIMMER; SCHWIMMKÖRPER: Auf dem Wasser treibende Vorrichtung, die einem Netz Auftrieb verleiht und/oder seine Position markiert.

FLOTTEUR: Elément flottant utilisé pour donner une portance au filet ou pour en indiquer la position, ou les deux.

GALLEGGIANTE: Elemento galleggiante usato per dare sostegno alla rete o per segnalare la posizione di una rete o per entrambi i motivi.

FLOTADOR: Elemento flotante usado como soporte a la red o para indicar su posición, o las dos.

Was this helpful?
Andelen av vann i et lukket kjølesystem som fjernes for å hindre akkumulering av løste stoff.


ALIMENTARY TRACT: This essentially tubular part of an organism, includes all associated organs concerned with digestion and absorption of food. In fish, as in many other animals, it has an opening (mouth) into which food is taken and another (anus) from which unassimilated material is ejected; also known as alimentary canal, digestive tract, gut.

ΠΕΠΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ: Το σύνολο των οργάνων που σχετίζονται με την πέψη και την απορρόφηση της τροφής. Στα ψάρια, όπως και σε πολλά άλλα ζώα περιλαμβάνει ένα άνοιγμα (στόμα) από το οποίο προσλαμβάνεται η τροφή και ένα άλλο (έδρα) από το οποίο αποβάλλονται τα μη αφομοιωμένα υλικά. Τροφικός σωλήνας, πεπτικός σωλήνας, έντερο.

NAHRUNGSTRAKT: Beinhaltet im Prinzip alle Organe, die mit der Aufbereitung (Aufschluß) und der Absorption von Nahrung in Verbindung stehen. Wie bei vielen anderen Organismen beginnt der Nahrungstrakt auch bei Fischen mit der Maulöffnung, über die die Nahrung aufgenommen wird, und endet mit dem Anus, durch den unverdautes Material ausgeschieden wird. (Syn: Nahrungskanal, Verdauungstrakt, Eingeweide).

TUBE DIGESTIF(1): Partie, essentiellement tubulaire, dun organisme, y compris tous les organes associés, impliquée dans la digestion et labsorption des aliments. Chez les poissons, et la plupart des autres animaux, le tube digestif comporte deux ouvertures vers lextérieur; la bouche par lintermédiaire de laquelle la nourriture entre, et lanus à partir duquel la matière non-assimilée est éliminée. Syn. voies digestives; boyau.

APPARATO DIGERENTE: Questa parte essenzialmente tubolare dell’organismo, comprende tutti gli organi deputati alla digestione e lssorbimento di alimenti. Nel pesce, come in molti altri animali, consta di un’apertura (bocca) attraverso la quale viene ingerito il cibo e un’altra (ano) da cui viene emesso il materiale non assimilato; chiamato talvolta semplicemente tubo digerente, canale alimentare, intestino.

TUBO DIGESTIVO (1): Parte, tubular de un organismo, incluyendo todos los órganos asociados, implicado en la digestión y la absorción de alimentos. En peces y en la mayoría de otros animales, el tubo digestivo tiene dos oberturas hacia el exterior; la boca mediante la cual la comida entra, y el ano por el cual la materia no asimilada es eliminada. Sin. Vías digestivas; canal alimentario.

Was this helpful?
Svært vanlig musling langs hele norskekysten. Er fastsittende som adulte, festet til et substrat (båt, not, berg, kai etc.) ved hjelp av byssustråder. En lovende kandidat for akvakultur, siden oppdrett av denne arten krever små investeringer.


MUSSEL: Order of bivalvia typically marine or estuarine. Sedentary in the adult stage, attached by a byssus to a substratum. Characterized by their gill structure.

ΜΥΔΙ: Κατηγορία διθύρων που ζούν κυρίως στην θάλασσα ή τις εκβολές ποταμών. Εδραία κατά την ενήλικη φάση τους, προσκολλώνται στο υπόστρωμα με τον βύσσο. Χαρακτηρίζονται από την δομή των βραγχίων τους.

MUSCHELN: Ordnung der Bivalvia, die typischerweise in marinen und estuarinen Habitaten vorkommen. Sedentäre adulte Tiere haften mit Byssusfäden am Substrat. Charakteristisch ist auch ihre Kiemenstruktur.

MOULE: Nom courant donné aux mytilidés (Bivalvia). Les adultes sont sédentaires, vivant fixés au substrat par le byssus. Caractérisées par la structure de leurs branchies.

MUSCOLO (2): Termine regionale per indicare molluschi bivalvi lamellibranchi tipicamente marini o di estuario. Sedentari nello stadio adulto si attaccano al substrato tramite il bisso; sin. cozza, mitilo.

MEJILLÓN: Nombre común que designa un tipo de bivalvos. Los adultos son sedentarios, viven fijados a un substrato por el biso. Caracterizados por la estructura de sus branquias.

Was this helpful?
Overdrevne mengder av slim på fisk, vanligvis forårsaket av irritasjon av skinn som igjen er forårsaket av ektoparasitter (ytre parasitter) eller feilernæring.


BLUE-SLIME DISEASE: Excessive mucus accumulation on fish, usually caused by skin irritation caused by ectoparasites or malnutrition.

ΚΥΑΝΗ ΒΛΕΝΝΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ): Περίσσεια συγκέντρωσης βλέννας στο ψάρι, προκαλούμενη συνήθως από ερεθισμό του δέρματος λόγω εξωπαρασίτων ή κακής διατροφής.

HAUTTRÜBUNG: Starke Schleimabsonderung bei Fischen, hervorgerufen durch Reizung der Haut, z.B. durch Ektoparasiten oder durch Fehl- oder Unterernährung.

MALADIE DU MUCUS BLEU: Accumulation excessive de mucus chez les poissons, souvent provoquée par lirritation de la peau par des ectoparasites ou par la malnutrition.

MALATTIA DEL MUCO BLU: L’accumulo eccessivo di muco sul pesce, di solito causato dall’irritazione della pelle da parte di ectoparassiti o da malnutrizione.

ENFERMEDAD DE LA MUCOSA AZUL: Acumulación excesiva de mucosa en peces, a menudo provocada por irritación de la piel por ectoparásitos o por mala nutrición.

Was this helpful?
Overfladisk plate av celler formet som et resultat av deling i et plommefylt egg.


BLASTODERM: A superficial sheet of cells formed as a result of cleavage of a yolky egg.

ΒΛΑΣΤΟΔΕΡΜΑ: Λεπτό επιφανειακό στρώμα κυττάρων που σχηματίζεται από την διαίρεση ενός λεκιθούχου ωαρίου (αυγού).

BLASTODERM: Stadium in der Embryonalentwicklung; auch primäres Keimblatt, das durch die Anhäufung von Blastodermen am animalen Pol gekennzeichnet ist.

BLASTODERME: Feuillet superficiel de cellules résultant du clivage du vitellus de loeuf.

BLASTODERMA: Una copertura superficiale di cellule formata come risultato della scissione di un’uovo con molto tuorlo.

BLASTODERMO: Conjunto de células procedentes de la segmentación del huevo de los animales, que suele tener la forma de disco o de membrana.

Was this helpful?
Kimskive formet av blastomerer. Kimskivestadiet ender ved begynnelsen av epiboli (omvoksning av plommemassen).


BLASTODISC: Germinal disc formed by blastomeres. The germinal disc stage ends with the beginning of epiboly.

ΒΛΑΣΤΟΔIΣΚΟΣ: Βλαστικός δίσκος που σχηματίζεται από βλαστομερή. Το στάδιο του βλαστοδίσκου τελειώνει με την έναρξη της επιβολής.

BLASTODISK: Keimscheibe bestehend aus den Blastomeren. Das Keimscheiben-Stadium endet mit dem Beginn der Epibolie.

BLASTODISQUE: Disque germinal composé de blastomères. Le stade du disque germinal se termine au début de lépibolie.

BLASTODISCO: Il disco germinale formato dai blastomeri. Lo stadio del disco germinale finisce con l’inizio dell’epibolia.

BLASTODISCO: Disco Germinal formado por blastómeros. El estado del disco germinal determina el principio de epibolia.

Was this helpful?
Delende celler. Alle cellene i en blastodisk fram til begynnelsen av epiboli (omvoksning av plommemassen).


BLASTOMERES: Cleavage cells; all cells of a blastodisc until the beginning of epiboly.

ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΗ: Βλαστικά κύτταρα. Το σύνολο κυττάρων ενός βλαστοδίσκου μέχρι την έναρξη της επιβολής.

BLASTOMEREN: Furchungszellen, alle Zellen des Blastodisk bis zum Beginn der Epibolie.

BLASTOMERES: Cellules composant le blastodisque.

BLASTOMERI: Cellule che compongono il blastodisco.

BLASTÓMEROS: Células que forman el blastodisco.

Was this helpful?
I teleostembryologi representerer denne poren det siste stadiet av epobolien som startet med dannelse av blastodisken. Når den lukkes avsluttes blastulastadiet, og gjør det som regel mulig for fiskeembryoet å osmoregulere.


BLASTOPORE: In teleost embryology this porus represents the final stage of the epibolic processes starting with the flattening of the blastodisc in telolecithal eggs. With its closure, the gastrulation terminates, in most cases enabling fish embryos to osmoregulate.

ΒΛΑΣΤΟΠΟΡΟΣ: Αποτελεί το εξωτερικό άνοιγμα του γαστροκοιλώματος και στην εμβρυολογία των τελεόστεων ιχθύων αντιπροσωπεύει το τελικό στάδιο αυλάκωσης και γαστριδιοποίησης σε τελολεκιθικά αυγά. Το κλείσιμο του πόρου σημαίνει και το τέλος της γαστριδιοποίησης δίνοντας στα έμβρυα των ιχθύων το σήμα έναρξης της οσμωρύθμισης.

BLASTOPORUS: In der Embryologie der Teleosteir zeigt das Blastoporus-Stadium das nahe Ende des Vorgangs der Epibolie an, die mit der Abflachung des frühen Blastodisk in telolecitalen Eiern beginnt. Mit dem Verschluß des Blastoporus ist die Gastrulation abgeschlossen und in vielen Fällen sind von diesem Stadium an die Embryonen in der Lage zu osmoregulieren.

BLASTOPORE: Dans l’embryologie des téléostéens, ce pore représente l’étape finale du processus epibolique, démarré par l’aplatissement du blastodisque dans les oeufs télolécithes. Sa fermeture termine la gastrulation. À ce moment, la plupart des poissons sont capables d’osmoréguler.

BLASTOPOR0: Nell’embriologia dei teleostei il completamento del blastoporo rappresenta la fase finale dei processi epibolici. Questa fase inizia quando il blastodisco delle uova telolecitiche si appiattisce. Con la sua chiusura ha termine la gastrulazione e di solito avviene l’osmoregolazione da parte degli embrioni dei pesci.

BLASTOPORO: En embriología de los teleósteos este poro representa el estadio final del proceso epibólico que empieza con el aplanamiento del blastodisco en huevos telolecíticos. Con su cierre se termina la gastrulación, permitiendo, en muchos casos, que el embrión pueda osmoregular.

Was this helpful?
Skinnblære som inneholder væske.


BLEB: A skin vesicle containing fluid.

ΦΛΥΚΤΑΙΝΑ ή ΦΟΥΣΚΑΛΑ: Κύστη του δέρματος η οποία περιέχει υγρό.

BLASE: Ein mit Flüssigkeit gefüllter Hautvesikel.

CLOQUE: Vésicule sous-cutanée remplie de liquide.

VESCICOLA: Una vescica sottocutanea che contiene liquido.

AMPOLLA: Vesícula subcutánea llena de líquido

Was this helpful?
Handling hos fisk infisert med ytre parasitter, der fisken svømmer uregelmessig og eksponerer sidene eller buken mot overflaten. Lysrefleksjon fører til blinking.


FLASHING: The action often exhibited by ecto- parasitized fishes when they swim erratically and expose the sides or abdomen to the surface, causing a flash of reflected light.

ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ: Το φαινόμενο, κατά το οποίο ψάρια που έχουν προσβληθεί από εξωπαράσιτα, καθώς κολυμπούν ασταθώς, εκθέτουν τις πλευρές τους ή την κοιλιά τους προς την επιφάνεια, δημιουργώντας αναλαμπές ανακλώμενου φωτός.

FLASHING, AUFBLITZEN, SCHRECKREAKTION: AUFBLITZEN, SCHRECKREAKTION: Ein eindeutiger deutscher Begriff existiert für diesen Sachverhalt nicht. Die bezeichnete Reaktion tritt oft bei Fischen auf, die von Ektoparasiten befallenen sind. Dabei schwimmen sie wahllos umher und drehen ihre Körperflanken oder das Abdomen zur Wasseroberfläche hin, was dem über Wasser stehenden Betrachter den Eindruck eines Aufblitzens vermittelt, welches durch das von den Schuppen reflektierende Licht verursacht wird.

MIROITEMENT: Se dit dun comportement de poissons parasités, caractérisé par une nage erratique, le poisson exposant ses flancs ou son abdomen vers la surface et renvoyant ainsi de la lumière réflechie.

FLASHING: Tipico comportamento dei pesci quando vengono attaccati da ectoparassiti. Come conseguenza di tali infezioni i pesci nuotano in maniera anomala esponendo i lati o laddome in superficie causando così un flash dovuto alla luce riflessa.

FULGURANTE: Dícese de comportamiento de peces parásitos, caracterizado por la inmersión irregular del pez, exposición de los lados o abdomen hacia la superficie enviando así señales de luz reflejada.

Was this helpful?
Animalsk vev bestående av sirkulerende celler i et flytende medium (plasma eller serum). Blodet inneholder vanligvis respiratoriske pigmenter, og har som oppgave å transportere oksygen, næringsstoffer og ekskresjonsprodukt gjennom kroppen. Blodet sirkulerer ved hjelp av muskulær kontraksjon i blodårene eller spesialiserte organ (hjertet).


BLOOD: Animal tissue composed of circulatory cells in a liquid medium (plasma or serum). Blood usually contains respiratory pigments; its role is to carry oxygen, food-materials, excretory products, through the body. Blood is circulated by the muscular action of vessels or specialized organs (hearts).

ΑIΜΑ: Ζωϊκός ιστός αποτελούμενος από κύτταρα που κυκλοφορούν σε ένα υγρό μέσο (πλάσμα ή ορός). Το αίμα συνήθως περιέχει αναπνευστικές χρωστικές και ο ρόλος του είναι να μεταφέρει οξυγόνο, τροφικά προϊόντα, απεκκρίσεις, μέσα στο σώμα. Το αίμα κυκλοφορεί με μυικές συσπάσεις αγγείων ή εξειδικευμένων οργάνων (καρδιά).

BLUT: Tierisches Gewebe, das sich aus zirkulierenden Zellen und einem flüssigen Medium (Plasma, Hämolymphe) zusammensetzt. Blut enthält im allgemeinen respiratorische Pigmente. Es transportiert Sauerstoff und Nährstoffe sowie Exkretionsprodukte. Die Blutzirkulation wird durch Muskelaktivität der Gefäße oder spezieller Organe (Herzen) aufrechterhalten.

SANG: Liquide circulatoire des animaux servant le transport doxygène, de la matière nutritive et des produits dexcrétion. Contient souvent des pigments respiratoires. Le sang circule à travers le corps sous laction musculaire des vaisseaux sanguins ou dorganes spécifiques appelés coeurs.

SANGUE: Il tessuto animale composto di cellule circolanti in un mezzo liquido (il plasma o il siero). Di solito il sangue contiene i pigmenti respiratori; tra i suoi ruoli vi è il trasporto attraverso il corpo dell’ossigeno, delle sostanze alimentari, dei prodotti escretori. Il sangue viene fatto circolare con l’azione muscolare dei vasi o degli organi specializzati (il cuore).

SANGRE: Líquido circulatorio de los animales que sirve para transportar oxígeno, materia nutritiva y productos de excreción. Contiene a menudo pigmentos respiratorios. La sangre circula a través del cuerpo bajo la acción muscular de los vasos sanguíneos o de órganos propulsores musculares específicos llamados corazones.

Was this helpful?
Hirudinea: klasse av annelider (leddormer) bestående av igler, er parasitter eller predatorer.


LEECHES: Class comprising leeches, parasitic or predatory annelid worms.

ΒΔΕΛΛΕΣ: Βλ. Hirudinea.

BLUTEGEL: Klasse von parasitischen oder räuberischen Anneliden (Ringelwürmer).

SANGSUES: Classe dannélides renfermant les sangsues (parasites ou prédateurs).

SANGUISUGHE: Classe di anellidi che comprende le sanguisughe (parassiti o predatori).

SANGUIJUELA: Clase de anélidos que incluye las sanguijuelas (parásitos o predadores).

Was this helpful?
Animalsk proteinkilde fra blod som er prosessert til mel. Kan brukes til å redusere innholdet av dyrt fiskemel i fiskefôr. Er som regel tilstede i små mengder (mindre en 10%) i laksefôr.


BLOOD MEAL: Animal protein sourced from blood which is processed into a meal. It can be used to reduce the levels of expensive fish meal in fish feeds. It is usually present in low levels (less than 10%) in salmonid feeds.

ΑIΜΑΛΕΥΡΟ: Ζωϊκή πρωτεΐνη που προέρχεται από το αίμα και μετατρέπεται σε τροφή. Χρησιμοποιείται ως μερικό υποκατάστατο του υψηλού κόστους ιχθυαλεύρων στις ιχθυοτροφές. Περιέχεται συνήθως σε χαμηλές συγκεντρώσεις (λιγότερο από 10%) στην τροφή των σολομοειδών.

BLUTMEHL: Tierisches Protein, das aus Blut gewonnen wird und als trockenes Mehl in den Handel kommt. Es kann partiell als Ersatz für teures Fischmehl in Fischfuttern eingesetzt werden. Es wird in geringen Mengen (bis zu 10%) den Futtermitteln für Salmoniden beigemischt.

ALIMENT SANGUIN: Protéine animale tirée du sang qui est transformée en aliment pouvant être utilisé pour réduire les prix élevés des aliments pour poissons. Elle est habituellement présente à faible dose (moins de 10%) dans les aliments pour salmonidés.

FARINA DI SANGUE: La proteina animale del sangue che viene trasformata in una farina. Usata per ridurre l’impiego di farine più costose nei mangimi per pesci, è ora proibita in Europa, per motivi igienici. Di solito era presente in bassi livelli (meno del 10%) nei mangimi per salmonidi.

ALIEMENTO SANGUÍNEO: Proteína sacada de la sangre animal y que se procesa en una comida. Puede usarse para reducir los altos precios de la materia prima procedente del pescado. Es normalmente presente a bajos niveles (menos del 10%) en los piensos para salmónidos.

Was this helpful?
En hindring i en blodåre som skylles en klump av materiale transportert i blodstrommen. Hindringen kan skylles en blodklump, luftboble, fett, bakterieklump eller fremmede kropps- eller vevsceller (f.eks. kreft).


EMBOLUS: An obstruction of a blood vessel caused by a mass of material transported by the blood stream. The obstruction may be caused by a blood clot, air bubble, fat, clumps of bacteria, foreign body or tissue cells (e.g. cancer).

ΕΜΒΟΛΗ: Απόφραξη αγγείου που προκαλείται από μια μάζα υλικού που μεταφέρεται από την κυκλοφορία του αίματος. Η μάζα αυτή μπορεί να είναι θρόμβος, φυσσαλίδα αέρα, λίπος, συσσωματώματα βακτηρίων, ξένα σώματα ή κύτταρα ιστών (π.χ. καρκίνος).

EMBOLIE: Blockierendes Material, das vom Blutstrom transportiert worden ist, wie Blutgerinnsel, Luftblasen, Krebs- oder andere Gewebszellen, Fett, Bakterienklumpen oder Fremdkörper, wobei es in einem Blutgefäß stecken bleibt und dieses verstopft.

EMBOLIE: Oblitération dun vaisseau sanguin par un amas de matière dans le flux sanguin. Lobstruction peut être de plusieurs origines (caillot, bulle dair, cellules cancéreuses ou non, graisse, amas de bactéries, ou corps étranger).

EMBOLO: Ostruzione di un vaso sanguigno causata da una massa di materiale trasportato dalla circolazione sanguigna. L’ostruzione può essere causata da un coagulo di sangue, una bolla d’aria, grasso, gruppi di batteri, materiali estranei o da tessuti cellulari (es. cancro).

EMBOLIA: Obstrucción de un vaso sanguíneo por una masa de materia en el flujo sanguíneo. La obstrucción puede tener varios orígenes (coágulo sanguíneo, burbuja de aire, células cancerígenas o no, grasa, masa de bacterias, o cuerpo extraño).

Was this helpful?
Hematokrit: volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet.


PACKED CELL VOLUME: Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume.

ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ (PACKED CELL VOLUME): Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

PACKED CELL VOLUME: Siehe HÄMATOKRI. (Volumetrische Beziehung der zellularen Elemente des Blutes zum Gesamtblutvolumen; das geballte Zellvolumen.)

VALEUR DHEMATOCRIT: Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.

VOLUME DEL PRECIPITATO CELLULARE: Rapporto volumetrico fra il volume degli elementi cellulari del sangue e il volume totale del sangue; volume di sedimentazione dei globuli.

VALOR DE HEMATOCRITO: Hemacrito: Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.

Was this helpful?
Vann fra bløgging og slakteprosedyrer av oppdrettsfisk. Blodvann må behandles som spesialavfall for å hindre spredning av potensielle sykdomsagens i fiskeblodet. Kan resirkuleres (kompost, ensilasje og andre produkter).


BLOOD WATER: Water generated by the bleeding and slaughter procedures in the harvesting of farmed fish which must be disposed of in an approved manner to prevent transmission to the wild of disease agents potentially present in fish blood. Can be used for recycling purposes (composting, silage and other products).

ΝΕΡΟ ΜΕ ΑΙΜΑ: Νερό το οποίο προέρχεται από την εφαρμογή της τεχνικής της αιμορραγίας (βλ.λ.) κατά τη συγκομιδή των καλλιεργούμενων ψαριών. Το πρόβλημα με το νερό αυτό είναι πως πρέπει να διατεθεί με τρόπο ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά μολυσματικών ασθενειών, που μεταδίδονται με το αίμα, στους άγριους πληθυσμούς. Για αυτό το λόγω και δεν αποβάλλεται στον περιβάλλοντα χώρο αλλά ανακυκλώνεται (π.χ. με τη δημιουργία λιπάσματος ή ζωοτροφής).

BLUTWASSER: Wasser, das beim Ausbluten von Schlachtfischen aus Fischfarmen anfällt. Dies muß nach anerkannten Vorschriften entsorgt werden, um die Kontamination der Umwelt mit potentiellen Krankheitserregern, die im Blut vorhanden sein können, zu verhindern. Blut kann anderweitig verwendet werden (z.B. Kompostierung, Silage und in anderen Produkten).

L’EAU DE SAIGNEMENT : Eau pollué par le saignement des poissons avant leur abattage. Cette eau doit être éliminée d’une manière appropriée afin de prévenir la transmission d’agents pathogènes aux poissons sauvages. Cette eau peut être recyclée par compostage ou sillage.

ACQUA INSANGUINATA: L’acqua prodotta dai processi di dissanguamento e macello dei pesci. Tale acqua deve essere scaricata in modo da previene la trasmissione alle specie selvatiche di agenti patogeni potenzialmente presenti nel sangue dei pesci allevati. Può essere riutilizzata dopo opportuno trattamento (Compostaggio, insilaggio)

AGUA SANGUINOLENTA: Agua generada por el desangrado y procesado del pescado que debe ser expedido de manera regulada para prevenir transmisión de posibles agentes patógenos de la sangre de los peces a la fauna salvaje. Se puede usar en reciclaje (ensilaje, compostaje, etc.).

Was this helpful?
Tauløkke eller metalløye på undersiden av en blokk.


BLOCK EYE: A rope grommet or metal eye at the bottom of a block for securing the standing end of a fall.

ΡΟΔΑΝΤΖΑ: Σχοίνινος ή μεταλλικός δακτύλιος στο κάτω άκρο μιας τροχαλίας.

HUNDSFOTT; HUNDSVOTT: Unterbügel oder unteres Auge (Leinen-Schlinge, Metallbügel) am unteren Ende eines Blocks.

RINGOT: Anneau fixé à la caisse dune poulie.

OCCHIELLO : Anello fissato alla cassa di una puleggia.

OJO DE POLEA: Ojal de cuerda u ojo metálico en el fondo de un bloque para asegurar una polea.

Was this helpful?
Virussykdom på laksefisk og ål. Hos ål opptrer blomkålsyke helst i munn- og kjeveparti, men kan og forekomme på finner og huden.


CAULIFLOWER DISEASE: A viral disease of eel; the lesion usually appears on the mandible or maxilla but may also be found on fins and skin.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΒΡΑΣΗΣ ή ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠIΔIΟΥ: Ασθένεια του χελιού που προκαλείται από ιό. Η μόλυνση εμφανίζεται στην άνω και κάτω σιαγώνα, αλλά μπορεί να εμφανιστεί επίσης στα πτερύγια ή στο δέρμα.

BLUMENKOHLKRANKHEIT: Eine Viruserkrankung der Aale. Die Schädigung tritt gewöhnlich an den Mandibeln und Maxillen auf, wird aber auch an den Flossen und der Haut gefunden.

CHOUX FLEUR (MALADIE DU): Maladie virale des anguilles; les lésions se situent souvent sur les machoires, mais apparaissent également sur la peau et les nageoires.

CAULIFLOWER DISEASE: Termine anglosassone per descrivere un’evoluzione patologica della cute che ricorda la forma del cavolfiore. Definita un’infezione virale, si osserva in anguilla; la lesione in genere appare sulla mandibola o sulla mascella ma può anche trovarsi sulle pinne e sulla pelle.

COLIFLOR (ENFERMEDAD DE): Enfermedad viral de anguilas; las lesiones se encuentran a menudo en las mandíbulas, pero aparecen también en la piel y las aletas.

Was this helpful?
Utført som del av visse slakteteknikker. Under innhøsting og før slakting blir fisken tappet for blod ved å kutte blodårene i gjellebuene. Under denne prosessen blir fisken vanligvis holdt i nedkjølt vann. Det resulterende blodvannet blir ikke sluppet ut i miljøet for å hindre enten lokal organisk forurensning eller spredning av blodsykdommer (f.eks. rickettsia) til vill fisk eller oppdrettsfisk i nærheten.


BLEEDING: A procedure carried out during certain slaughter techniques. During harvest and prior to slaughter fish are bled by cutting the blood vessels in the gill arches. During this process, fish are usually kept in chilled water. The resultant blood water is not discharged to the environment in order to prevent either local organic pollution or the transfer of blood diseases (e.g., Rickettsia) to wild or cultured fish in the vicinity.

ΑΦΑΙΜΑΞΗ: Τεχνική η οποία εφαρμόζεται στη συγκομιδή των ψαριών. Πριν τη θανάτωσή τους προκαλείται αιμορραγία δημιουργώντας μια τομή στα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται στην περιοχή των βραγχιακών τόξων. Κατά τη διαδικασία αυτή τα ψάρια κρατούνται συνήθως σε κάποια δεξαμενή με νερό χαμηλής θερμοκρασίας. Μετά το πέρας της διαδικασίας δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το νερό με αίμα (βλ.λ.) που προκύπτει να μην αποβληθεί στον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι αποφεύγεται η πρόκληση οργανικής ρύπανσης αλλά και η μεταφορά

AUSBLUTEN: Wird bei einigen Schlachtmethoden durchgeführt. Entweder während des Abfischens oder kurz vor dem Schlachten werden die Fische durch einen Schnitt durch die Adern der Kiemenbögen eingeleitet. Während des Ausblutens werden die Fische meist in gekühltem Wasser gehalten. Das resultierende Blutwasser wird nicht in die Umwelt entlassen, um zum einen lokale Verschmutzung zu vermeiden, zum anderen zu verhindern, daß Krankheitserreger im Blut (.z.B. Rickettsia) freigesetzt werden und natürliche und gezü

SAIGNEMENT : Dans certaines techniques d’abattage, les poissons sont saignés par louverture des vaisseaux sanguins des arches branchiales avant de les sacrifier. Pendant ce processus, les poissons sont maintenus dans de l’eau froide. L’eau de saignement qui en résulte n’est pas rejetée dans l’environnement à fin d’éviter la pollution organique du site et le transfert d’agents pathogènes, transmise par le sang (comme le Rickettsia), aux poissons sauvages ou cultivés dans les environs.

DISSAGUAMENTO: Procedura applicata con alcune tecniche di macellazione. Durante l’allevamento e prima della macellazione i pesci vengono dissanguati tagliando i vasi sanguini negli archi branchiali. Durante questo processo, i pesci vengono in acqua fredda. L’acqua insanguinata non viene scaricata nell’ambiente per prevenire sia l’inquinamento organico locale sia la trasmissione di patologie trasmissibili per via ematica (es. Rickettsia) ai pesci selvatici o allevati in prossimità.

DESANGRADO: Realizado en ciertas técnicas de procesamiento del pescado. Después de la despesca, los peces se desangran cortando los vasos sanguíneos de las branquias. Durante el proceso, los peces se mantienen en agua fría. El agua resultante (agua sanguinolenta) no se descarga al medio a fin de evitar contaminación orgánica local o la transmisión de enfermedades sanguíneas a los peces salvajes o cultivados en las proximidades.

Was this helpful?
Kontinuerlig strøm av luftbobler avgitt fra en nedsunket ledning med hull i faste intervall. Drives av komprimert luft. Virker som et gjerde ved å hindre eller lede bevegelse av fisk.


BUBBLE FENCE (SCREEN): A continuous stream of air bubbles emitted from a sunken hose or pipe, perforated at intervals, through which compressed air is released; acts as a fence by restricting or guiding movement of some fish species.

ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ: Συνεχής ροή φυσαλίδων που αναδύονται από κατά διαστήματα διάτρητους ποντισμένους σωλήνες, μέσω των οποίων διοχετεύεται πεπιεσμένος αέρας. Δρα ως παραπέτασμα το οποίο περιορίζει ή καθοδηγεί την κίνηση ορισμένων ειδών ψαριών.

BLASENVORHANG: Ein kontinuierlicher Gasblasenstrom, der von einer abgesenkten und in Intervallen perforierten Rohrleitung ausströmt. Der Gasstrom wird mit Pressluft erzeugt. Funktioniert als Zaun und schränkt die Bewegung einiger Fische ein oder lenkt sie in eine Richtung.

BUBBLE FENCE/RIDEAU DAIR: Bulles dair émises en continu par des perforations éspacées sur un tuyau placé au fond de leau dans lequel passe de lair comprimé; agit comme une barrière en restreignant ou guidant les mouvements de certains poissons.

BARRIERA DI ARIA: Un rilascio continuo di bolle d’aria da un tubo immerso sul fondo della vasca, perforato ad intervalli, dal quale l’aria compressa viene rilasciata; funge da barriera, impedendo il passaggio dei pesci.

CORTINA DE BURBUJAS: Burbujas de aire emitidas continuamente por los agujeros de una manguera situado en el fondo del agua dónde pasa aire comprimido; actúa como barrera restringiendo o guiando el movimiento de ciertos peces.

Was this helpful?
Biokjemisk oksygenforbruk: Mengden oksygen tatt opp i respiratoriske prosesser i bakterier og oksidering av organisk materiale som blir målt i en vannprøve holdt i mørke ved en spesifikk temperatur i en spesifikk tid. Standard BOF bestemmelser gjennomføres ved 200 C over 5 dager (BOF 5). Det skal alltid dokumenteres om en vannprøve er filtrert (løselig BOF) eller ikke (total BOF). Biokjemisk oksygenforbruk blir ofte feil framstilt som biologisk oksygenforbruk. Nitrifiserende bakterie


BOD: Biochemical oxygen demand: the amount of oxygen consumed by respiratory processes of bacteria and the oxidation of organic material which measured in a water sample maintained in darkness at a specified temperature for a specified amount of time. Standard BOD determinations are for 5-day incubations at 200C (BOD 5). It should always be stated whether a water sample has been filtered (soluble BOD) or not (total BOD). The biochemical oxygen demand is often wrongly reported as biological

ΒOD: Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο. Ακρωνύμιο από τον Αγγλικό όρο Biochemical oxygen demand.

BSB: BIOCHEMISCHER SAUERSTOFFBEDARF. Die Menge von verbrauchtem Sauerstoff bei respiratorischen Prozessen; der biochemische Sauerstoffbedarf wird in einer Wasserprobe bestimmt, die in Dunkelheit bei konstanter Temperatur für eine spezifische Zeit inkubiert wird. Standard BSB-Bestimmungen werden für 5-Tage bei 200C (BSB5) inkubiert. Es muß stets erwähnt werden, ob eine Probe gefiltert wurde (gelöster BSB) oder nicht (Gesamt-BSB). Der biochemische Sauerstoffbedarf wird oft fälschlicherweise

DBO: Demande biochimique en oxygène. La consommation doxygène, due aux processus de la respiration, mesurée dans une bouteille deau incubée à lobscurité et à température constante pendant une durée déterminée. La détermination standard de DBO implique une incubation de 5 jours à une température de 200C (DBO 5). Il est impératif de préciser si léchantillon deau a été filtré avant la détermination de la DBO (DBO soluble). Le terme "Demande Biochimique en Oxygène" est souvent employé à tort à

BOD: Domanda Biochimica di Ossigeno. La quantità di ossigeno consumato dai processi respiratori dei batteri per l’ossidazione di materiale organico, misurata in un campione d’acqua tenuto al buio ad una temperatura e per un periodo di tempo specifici. Le determinazioni standard del BOD si effettua con incubazioni di 5 giorni a 200C (BOD5). Dovrebbe essere sempre specificato se un campione d’acqua è stato filtrato (BOD solubile) o no (BOD totale). La domanda biochimica di ossigeno è spess

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno. Consumo de oxígeno, debido a los procesos de respiración, medido en una botella de agua incubada en oscuridad y a temperatura constante durante un período determinado. La determinación estándar de DBO implica una incubación durante 5 días a una temperatura de 200C (DBO 5). Es imprescindible precisar si la muestra de agua ha sido filtrada antes de la determinación de la DBO (DBO soluble). El término “Demanda Bioquímica de Oxígeno” es a menudo utilizado en

Was this helpful?
Prosessen der høye CO2 konsentrasjoner reduserer hemoglobinets oksygenaffinitet, noe som fører til for tidlig frisetting av oksygen over i vevet.


BOHR-EFFECT: The action of high CO2 concentrations in reducing the affinity of haemoglobin for oxygen, resulting in the early release of oxygen into the body tissue.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ BOHR: Μείωση της ικανότητας της αιμοσφαιρίνης να δεσμεύει το οξυγονο προκαλούμενη από την επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων CΟ2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση οξυγόνου στους σωματικούς ιστούς.

BOHREFFEKT: Die Erniedrigung der Sauerstoffaffinität respiratorischer Pigmente, die durch erhöhte Kohlendioxidwerte hervorgerufen wird. Grundlage sind die Reaktionsabläufe zwischen den Erythrozyten und dem Plasma beim Transport der Blutgase im Gewebsbereich. Das dort entstandene Kohlendioxid vermindert die Sauerstoffbindung des Blutes, was die Freisetzung des Sauerstoffs aus diesen Geweben fördert.

EFFET DE BOHR: Diminution de laffinité de lhémoglobine pour loxygène provoquée par des teneurs élevées en gaz carbonique. Ceci a pour effet de libérer doxygène dans les tissus.

EFFETTO BOHR: La riduzione dell’affinità dell’emoglobina per l’ossigeno dovuta alla presenza di CO2, con il risultato di un rilascio di ossigeno ai tessuti.

EFECTO BOHR: Disminución de la afinidad de la hemoglobina al oxígeno, provocada por altas tasas de gas carbónico, lo que provoca una liberación precoz de oxígeno en los tejidos.

Was this helpful?
Kontinuerlig føring av all informasjon knyttet til en oppdrettsvirksomhet (temperatur, oksygennivå, dødelighet, fôrmengder, dødelighet etc.). Viktig for sikker og effektiv drift.


RECORD KEEPING: The maintaining of accurate and up-to-date management information: these include written reports of stock input, mortalities, feed, etc. These records are to facilitate good management and husbandry strategy.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ: Η τήρηση ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών που αφορούν την διαχείριση. Περιλαμβάνουν γραπτές αναφορές για το απόθεμα, την θνησιμότητα, την τροφή κλπ. και διευκολύνουν την καλή διαχείριση και την στρατηγική καλλιέργειας.

BUCHFÜHRUNG: Die Erstellung und Erhaltung akkurater und auf neuestem Stand befindlicher für das Management wichtiger Informationen. Diese beinhalten schriftliche Berichte über Besatz, Sterblichkeiten, Futtermengen usw. Diese Protokollf ührung ist Grundlage eines guten Managements und einer guten Aufzuchtstrategie.

ENREGISTREMENT DE DONNEES: Enregistrement de toutes les données dun système aquacole ; taux de stockage, mortalités, taux dalimentation etc. Ces données facilitent la bonne gestion du système.

REGISTRO DELLE ATTIVITA’: Accurate e aggiornate informazioni scritte riguardanti la produzione di un impianto di acquacoltura, la mortalità, la somministrazione del mangime ecc.. Queste note informative contribuiscono alla gestione ottimale e allo sviluppo di strategie produttive.

REGISTRO DE DATOS: Registro de todos los datos de un sistema acuícola; tasa de almacenamiento, mortalidades, tasa de alimentación etc. Estos datos facilitan una buena gestión del sistema.

Was this helpful?
Patogen protozo på europeisk flatøsters (Ostrea edulis), som fører til sykdommen bonamiose. Sykdommen gjenkjennes ved gul misfarging av østersen. Bonamia blei for først gang i Europa observert i Bretagne i 1979, og har siden spredd seg til Holland og Irland hvor den har redusert ville østersbestander. Dette har ført til en økning i oppdrett av den innførte arten Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) som ikke er mottakelig for Bonamia. Patogenet påvirker i størst grad eldre østers og kan derfor ko


BONAMIA OSTREA: Protozoan pathogen of the European flat oyster (Ostrea edulis) affecting oysters and causing the disease bonamiasis. The disease is characterized by yellow discolouration of the oyster. Bonamia was first observed in Europe in Brittany in 1979, and has since spread to Holland and Ireland, decimating the native oyster stocks. This had led to a concomitant increase in the culturing of the introduced species Crassostrea gigas , the Pacific oyster, which is not susceptible to Bonamia. The pathogen af

BONAMIA OSTREA: Παθογόνo πρωτόζωo των ευρωπαϊκών στρειδιών (Ostrea edulis) που προσβάλλει τα στρείδια προκαλώντας την ασθένεια Μποναμίαση. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από κίτρινο δυσχρωματισμό των στρειδιών . Το Bonamia παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1979 στην Βρετάνη και στη συνέχεια μεταδόθηκε στην Ολλανδία και την Iρλανδία, αποδεκατίζοντας τα ιθαγενή αποθέματα των στρειδιών. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της καλλιέργειας του εισαχθέντος είδους στρειδιού Crassostrea gigas που δεν προσβάλλεται από το Bonamia. Το παθογ

BONAMIA OSTREA: Ein nach Europa eingeschlepptes Protozoon, das für die europäische Auster (Ostrea edulis) pathogen ist und die Krankheit Bonamiasis verursacht. Die Kranheit äußert sich zunächst durch gelbe Verfärbung der Austern. Sie hat zu erheblichen Mortalitäten geführt. Der Krankheitserreger wurde zuerst 1979 in der Bretagne entdeckt und hat sich seither stark ausgebreitet (Holland, Irland, Spanien). Als Folge der Schäden ist die Austernkultur in Europa mehr und mehr auf die Kultur der eingeführten pazifi

BONAMIA OSTREA: Protozoaire pathogène de lhuître plate Européenne (Ostrea edulis) qui est lagent de la maladie bonamiose. Cette maladie est caractérisée par la discoloration des huîtres. Elle a été signalée pour la première fois en Europe en Bretagne en 1979, et sest répandue depuis à la Hollande et à lIrlande où elle a décimé les stocks dhuîtres indigènes. Ces stocks ont été remplacés par des espèces introduites comme lhuître Pacifique, Crassostrea gigas, qui nest pas affectée par Bonamia. La maladie affecte s

BONAMIA OSTREA: L’agente patogeno protozoario dell’ostrica piatta europea (Ostrea edulis) che colpisce le ostriche e causa la malattia bonamiasi. La malattia è caratterizzata dallo scoloramento giallo dell’ostrica. La bonamia osservata nell’Europa per la prima volta in Bretagna nel 1979 e da allora si è diffusa in Olanda e Irlanda, decimando le riserve di ostriche native. Ciò ha portato ad un aumento concomitante della coltura della specie introdotta Crassostrea gigas, l’ostrica del Pacifico, che non è suscetti

BONAMIA OSTREA: Protozoo patógeno de la ostra plana europea (Ostrea edulis) que es el causante de la enfermedad bonamiasis. La enfermedad se caracteriza por la decoloración de la ostra Bonamia se observó primero en Europa en Bretaña en 1979, y se ha extendido subsecuentemente a Holanda e Irlanda dónde ha diezmando los stocks de las ostras nativas. Esto ha llevado a un aumento concomitante del cultivo de especies introducidas como la ostra del Pacífico, Crassostrea gigas, que no es susceptible a Bonamia. El pató

Was this helpful?
Patogen protozo på europeisk flatøsters (Ostrea edulis), som fører til sykdommen bonamiose. Sykdommen gjenkjennes ved gul misfarging av østersen. Bonamia blei for først gang i Europa observert i Bretagne i 1979, og har siden spredd seg til Holland og Irland hvor den har redusert ville østersbestander. Dette har ført til en økning i oppdrett av den innførte arten Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) som ikke er mottakelig for Bonamia. Patogenet påvirker i størst grad eldre østers og kan derfor ko


BONAMIASIS: A disease characterized by yellow discolouration of the oyster, Bonamia was first observed in Europe in Brittany in 1979, and has since spread to Holland and Ireland, decimating the native oyster stocks. This had led to a concomitant increase in the culturing of the introduced species Crassostrea gigas , the Pacific oyster, which is not susceptible to Bonamia. The pathogen affects older oysters in the main and can therefore be controlled by appropriate management strategies.

ΜΠΟΝΑΜΙΑΣΗ: Παθογόνo πρωτόζωo των ευρωπαϊκών στρειδιών (Ostrea edulis) που προσβάλλει τα στρείδια προκαλώντας την ασθένεια Μποναμίαση. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από κίτρινο δυσχρωματισμό των στρειδιών . Το Bonamia παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1979 στην Βρετάνη και στη συνέχεια μεταδόθηκε στην Ολλανδία και την Iρλανδία, αποδεκατίζοντας τα ιθαγενή αποθέματα των στρειδιών. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της καλλιέργειας του εισαχθέντος είδους στρειδιού Crassostrea gigas που δεν προσβάλλεται από το Bonamia. Το παθογ

BONAMIASIS: Ein nach Europa eingeschlepptes Protozoon, das für die europäische Auster (Ostrea edulis) pathogen ist und die Krankheit Bonamiasis verursacht. Die Kranheit äußert sich zunächst durch gelbe Verfärbung der Austern. Sie hat zu erheblichen Mortalitäten geführt. Der Krankheitserreger wurde zuerst 1979 in der Bretagne entdeckt und hat sich seither stark ausgebreitet (Holland, Irland, Spanien). Als Folge der Schäden ist die Austernkultur in Europa mehr und mehr auf die Kultur der eingeführten pazifi

BONAMIASIS: La maladie bonamiose. Cette maladie est caractérisée par la discoloration des huîtres. Elle a été signalée pour la première fois en Europe en Bretagne en 1979, et sest répandue depuis à la Hollande et à lIrlande où elle a décimé les stocks dhuîtres indigènes. Ces stocks ont été remplacés par des espèces introduites comme lhuître Pacifique, Crassostrea gigas, qui nest pas affectée par Bonamia. La maladie affecte surtout les huîtres plus âgées et son contrôle passe donc par la gestion rigoureuse d

BONAMIASI: Vedi BONAMIA OSTREA.(L’agente patogeno protozoario dell’ostrica piatta europea (Ostrea edulis) che colpisce le ostriche e causa la malattia bonamiasi. La malattia è caratterizzata dallo scoloramento giallo dell’ostrica. La bonamia osservata nell’Europa per la prima volta in Bretagna nel 1979 e da allora si è diffusa in Olanda e Irlanda, decimando le riserve di ostriche native. Ciò ha portato ad un aumento concomitante della coltura della specie introdotta Crassostrea gigas, l’ostrica del Pacific

BONAMIASIS: La enfermedad se caracteriza por la decoloración de la ostra Bonamia se observó primero en Europa en Bretaña en 1979, y se ha extendido subsecuentemente a Holanda e Irlanda dónde ha diezmando los stocks de las ostras nativas. Esto ha llevado a un aumento concomitante del cultivo de especies introducidas como la ostra del Pacífico, Crassostrea gigas, que no es susceptible a Bonamia. El patógeno afecta principalmente las ostras más viejas y por consiguiente, puede controlarse por estrategias aprop

Was this helpful?
Statistisk metode svært ofte brukt i molekylær økologi. Gjentatte tilfeldige utvalg blir foretatt fra et orginalt prøvesett for å gi flere estimat av en parameter. På grunnlag av disse estimatene kan varians og konfidensintervall beregnes. Brukes ofte i DNA sekvensering for å estimere hvor nært ulike grupper er beslektet.


BOOTSTRAPPING: A statistical method used commonly in molecular ecology where repeated random samplings are made from an original sample to provide estimates of a parameter thereby allowing calculation of variance and confidence limits, often used in DNA sequencing when comparing the closeness of relationships between groups.

BOOTSTRAPPING: Μαθηματική τεχνική η οποία στηρίζεται στην επαναλαμβανόμενη τυχαία υποδειγματοληψία από ένα αρχικό δείγμα με σκοπό την εκτίμηση της διακύμανσης και των ορίων εμπιστοσύνης κάποιου παράγοντα. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στη μοριακή οικολογία για την αποκάλυψη της υπάρχουσας ποικιλότητας στις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες.

BOOTSTRAPPING: Kein adequater deutscher Begriff bekannt. Ein statistisches Verfahren, das häufig in der Molekularökologie eingesetzt wird, wobei wiederholte Zufallsproben aus einer Ursprungsprobe entnommen werden, um eine Abschätzung der Varianz und des Konfidenzintervals zu ermöglichen. Dies Verfahren wird häufig in der DNA-Sequenzierung verwendet, wenn es gilt, die verwandtschaftliche Nähe zwischen Gruppen zu vergleichen.

BOOTSTRAPPING: Méthode statistique fréquemment utilisée en écologie moléculaire dans des cas ou des échantillonnages aléatoires et répétés sont pratiqués à partir d’un échantillon d’origine, permettant l’estimation de la variance et des limites de confiance. Souvent employé dans l’établissement des rapports des groupes à partir de séquences d’ADN.

BOOTSTRAPPING: Metodo statistico usato spesso in ecologia molecolare in cui da un campione originario vengono effettuati ripetuti campionamenti randomizzati per poter effettuare valutazioni di un parametro col calcolo dei imiti di varianza e di confidenza. Questo metodo viene spesso usato nella sequenzazione del DNA, quando si comparano le vicinanze e le relazioni tra gruppi.

BOOTSTRAPPING: Método estadístico usado habitualmente en ecología molecular en el que los muestreos repetidos al azar son realizados a partir de una muestra original que proporciona estimaciones de un parámetro, permitiendo así cálculos de la variancia y límites de confianza, a menudo usados en secuenciación del DNA cuando se comparan las similitudes entre grupos.

Was this helpful?
Bendelormer i familien Bothriocephalidae. Tilstedeværelse av tomme egg med lokk karakteristisk. Noen arter av asiatisk opprinnelse (B. gowkongensis) er introdusert til Europa og USA med innføring av gresskarpe (Ctenopharyngodon idella). Kan føre til problemer i oppdrett av karpefisk i dammer. B. acheilognathi er den europeiske representanten i ferskvann, mens B. scorpii forekommer hos marine europeiske flatfisk, f.eks. hos skrubbe (Platichthys flesus) og piggvar (Scopthalmus maximus).


BOTHRIOCEPHALUS: Cestodes of the family Bothriocephalidae are characterised by the presence of operculated and unembryonated eggs. Certain species of Asian origin (B. gowkongensis ) introduced into Europe and the USA with the transfer of grass carp (Ctenopharyngodon idella) can cause difficulties in the pond culture of cyprinid fish. B. acheilognathi is the European freshwater species of the genus while B.scorpii occurs in European marine flatfish (Platichthys flesus) and turbot (Scopthamus maxima).

BOTHRIOCEPHALUS: Κεστώδεις πλατυέλμινθες οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια Bothriocephalidae. Ο βιολογικός τους κύκλος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αυγών με κάλυμμα καθώς και τη δημιουργία προνυμφικών σταδίων. Ορισμένα είδη (B. gowkongensis) τα οποία εισήχθησαν στην Ευρώπη και την Αμερική από την Ασία με τη μεταφορά του Ctenopharyngodon idella προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην καλλιέργεια των κυπρινοειδών. Ο αντιπρόσωπος των γλυκών υδάτων στην Ευρώπη είναι το είδος B. acheilognathi ενώ το είδος B.scorpii παρασιτ

BOTHRIOCEPHALUS: Eine Gattung der Familie Botriocephalidae (Cestoda), die durch die stete Anwesenheit von nicht-embryonierten Eiern gekennzeichnet ist. Einige Arten aus Asien (z.B. B. gowkongensis) sind in Europa und in die USA mit dem Transfer von Cypriniden (insbesondere dem Graskarpfen Ctenopharyngodon idella) eingeschleppt worden. Sie können erhebliche Probleme inder Teichwirtschaft von Cypriniden verursachen. B. acheilognathi ist die europäische Art bei Süßwasserfischen und B. scorpii kommt in Europa bei ma

BOTHRIOCEPHALUS: Les cestodes de la famille Bothriocephalidae sont caractérisés par la présence d’un opercule sur les œufs non embryonnaires. Certaines espèces d’origine asiatique (B. gowkongensis) ont été introduites en Europe et aux Etats-unis avec le transfert du carpe (Ctenopharyngodon idella) et provoquent des problèmes dans la cultivation en bassin de poissons cyprinidés. B. acheilognathi est l’espèce des eaux douces d’Europe alors que B. scorpii est trouvé chez les poissons plats marins Européens (Paltich

BOTHRIOCEPHALUS: Cestodi appartenenti alla famiglia Bothriocephalidae sono caratterizzati dalla presenza di uova opercolate non embrionate. Certe specie di origine Asiatica (B. gowkongensis), introdotta in Europa e negli USA insieme ad un trasporto di carpa erbivora (Ctenopharyngodon idella), possono causare difficoltà negli allevamenti dei ciprinidi in stagnicoltura. B. acheilognathi è la specie europea di acqua dolce e B. scorpii si trova nei pesci marini europei come la passera (Platichthys fesus) ed il rombo

BOTHRIOCEPHALUS: Cestodos de la familia Botriocefalidae caracterizados por la presencia de huevos operculados y no embrionados. Algunas especies de origen asiático (B. Gowkongensis) introducidos a Europa y USA debido a la transferencia de la carpa Ctenopharyngodon idella puede originar dificultades en los cultivos de ciprínidos en estanques. B. Acheilognathi es la especie de agua dulce europea del género B.scorpii y se encuentra en la platija (Platichthys flesus) y el rodaballo (Scophthalmus maximus).

Was this helpful?
Passivt fiskeredskap. Fisken eller annet bytte blir ledet inn i ”hodet” gjennom en kalv ved hjelp av et ledegarn. Kalven gjør at byttet ikke kan rømme. I enden av ”hodet” er det en samleruse. Kan bare brukes på grunt vann der forholdene egner seg til det og der forskjellen på flo og fjære er ubetydelig, slik som på Sør- og Østlandet. Se også IKKE OVERDEKKET BOTNGARN.


FISH WEIR: Weir; barricade; traplike arrangement of fences in which fish or other prey enter a catching chamber from which escape is difficult, especially when the way out of the trap is secured by a non-return device.

ΙΧΘΥΟΦΡΑΚΤΗΣ: Διάταξη φρακτών τοποθετούμενη στους διαύλους επικοινωνίας των λιμνοθαλασσών με την ανοικτή θάλασσα, η οποία χρησιμεύει για την παγίδευση των ψαριών. Η δραπέτευση των ψαριών είναι δύσκολη, ιδιαίτερα όταν η έξοδος φράσσεται από κατάλληλους μηχανισμούς.

STELLNETZ: Fallenartige Anordnung von Netzen, die den Fisch oder andere Beutetiere in eine Fangkammer schwimmen lassen, aus der ein Entkommen kaum möglich ist, vor allem, wenn der Weg aus der Falle heraus durch ein Einwege-System versperrt ist.

BORDIGUE; BOURDIGUE: Installation fixe, constituée de clayonnage en métal ou autres matériaux, placée dans le chenal de communication dune lagune avec la mer; constituant un piège permettant de retenir ou capturer les poissons.

CHIUSA: Chiusa (diga), sbarramento con una sorta di recinto costruito. Allinterno di tale recinto, camera di cattura, i pesci rimangono intrappolati e risulta molto difficile per loro scappare, specialmente se luscita della trappola è fornita di un sistema antifuga.

AZUD DE PESCA: Azud; barricada; instalación fija, construida de metal o de otras materias, situada en la canal de comunicación de una laguna con el mar; formando una trampa para capturar los peces e impedir su retorno a la laguna.

Was this helpful?
Alvorlig matforgiftning forårsaket av giften i mat infisert av organismen, Clostridium botulinum.


BOTULISM: Serious food poisoning caused by the toxin in food infected with the organism, Clostridium botulinum.

ΑΛΛΑΝΤIΑΣΗ: Σοβαρή τροφική δηλητηρίαση από τοξίνες που βρίσκονται σε τρόφιμα μολυσμένα από τον οργανισμό Clostridium botulinum.

BOTULISMUS: Bakterielle Lebensmittelvergiftung. Hervorgerufen durch ein Toxin, das von Clostridium botulinum bei Auftreten in Lebensmitteln erzeugt wird.

BOTULISME: Empoisonnement grave produit par la toxine contenue dans les aliments contaminés par la bactérie Clostridium botulinum.

BOTULISMO: Intossicazione alimentare grave causata dalla tossina batterica nel cibo infetto da Clostridium botulinum.

BOTULISMO: Envenenamiento grave, producido por la toxina de los alimentos contaminados por la bacteria Clostridium botulinum.

Was this helpful?
Metode for å dyrke blåskjell som er mest brukt på den atlantiske franskekysten, men kan også brukes i andre områder med stor forskjell på flo og fjære. Yngel samles ved at larver bunnslår på tau som er hengt ut i sjøen. Tau med små blåskjell transporteres til tilvekstområdene og snurres rundt påler satt ned i tidevannssonen.


BOUCHOT CULTURE: Method of culturing mussels that is primarily used along the French Atlantic coast but is applicable to other areas with a high tidal flux. Spat are collected by larval settlement on ropes suspended in the sea. Ropes with young mussels are transported to the on-growing area and wrapped around poles (i.e. bouchots) embedded in the intertidal zone.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ BOUCHOT: Μέθοδος καλλιέργειας μυδιών που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στις Γαλλικές ακτές του Ατλαντικού, αλλά μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλες περιοχές με υψηλή παλιρροιακή ροή. Ο γόνος συλλέγεται καθώς εγκαθίσταται σε σχοινιά που αιωρούνται στη θάλασσα. Τα σχοινιά με τα νεαρά μύδια μεταφέρονται στις περιοχές πάχυνσης και τυλίγονται γύρω από στύλους (bouchot) που βρίσκονται στην διαπαλιρροιακή ζώνη.

BOUCHOT-KULTUR, PFAHLKULTUR: Methode der Muschelkultur, die überwiegend entlang der französischen Atlantikküste benutzt wird, aber auch in anderen Gebieten mit hohem Tidenwechsel verwendet werden kann. Saatmuscheln werden durch Ansatz von Larven an ausgehängten Seilen gewonnen. Diese mit Jungmuscheln behafteten Seile werden in Abwachsgebiete der Gezeitenzone verbracht und dort um senkrecht stehende Pfähle gewickelt (sog. bouchots).

BOUCHOT (CULTURE SUR BOUCHOT): Méthode de culture des moules très répandue sur les Côtes Atlantiques de la France, mais également applicable à dautres régions à fort coefficient de marée. Le naissain de moules est capté sur des cordes suspendues dans la mer. Les cordes sont ensuite transférées sur des pieux, appelés bouchots, enfoncés dans le sédiment de lestran dans des parcs de grossissement.

ALLEVAMENTO A BOUCHOT (SU PALI): Termine di derivazione francese. Un metodo di allevare le cozze il quale è usato soprattutto lungo la costiera atlantica francese ma è applicabile ad altre zone con elevato flusso di marea. Il novellame di molluschi è raccolto sulle corde sospese nel mare, dove si deposita naturalmente. Le stesse corde sono poi trasportate nella zona di crescita e sono avvolte intorno a pali (cioè, i bouchot) fissati nella zona intertidale.

CULTIVO BOUCHOT: Método de cultivar mejillones que se encuentran principalmente a lo largo de la costa Atlántica francesa, pero es aplicable a otras regiones con un alto flujo de la mareas. Los mejillones recién nacidos son colocados encima de sogas suspendidas en el mar. Las sogas con los mejillones jóvenes pegados se transportan al área de crecimiento y envueltos alrededor de los polos (i.e. bouchot) incrustados en la zona intermareal.

Was this helpful?
Brutto Primær Produksjon.


GPP: Gross Primary Production. The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photo

GPP: Ολική πρωτογενής παραγωγή. Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (βλ.λ) (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυν

BPP: Brutto-Primärproduktion. Siehe PRODUKTIVITÄT: Produktionsrate der Biomasse, beschrieben als die Produktion im Laufe eines bestimmten Zeitraums. Brutto: Stoffwechselrate einschließlich aller Verluste (z.B. durch Respiration) während des Beobachtungszeitraumes. Netto: Rate der Anreicherung oder Produkion von neuem organischen Material oder von gespeicherter Energie, abzüglich der Verluste während des festgelegten Zeitintervalls. Primär: siehe auch Primärproduktion.

GPP: Grosse Production Primaire.La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production pri

PPP: Acronimo anglosassone per "produzione primaria lorda".

PRODUCCIÓN PRIMARIA GRUESA : Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

Was this helpful?
Slekt tilhørende rekke (fylum) Rotifera (pseudocoelomater, hjuldyr), som viser både partenogenetisk og seksuell formering. Arten B. plicatilis blir oppdrettet som fôr for marine larver.


BRACHIONUS: A genus of the Phylum Rotifera (minute aquatic organisms), pseudocoelomates, which exhibit parthenogenetic and sexual reproduction. The species B.plicatilis is widely cultured for use as a feed source, as prey for larval marine fish.

BRACHIONUS: Γένος τροχοζώων (μικρών υδρόβιων οργανισμών,). Ψευδοκοιλωματικά, τα οποία πολλαπλασιαζόμενα με φυλετική ή παρθενογεννετική αναπαραγωγή. Το είδος B. plicatilis καλλιεργείται ευρέως και χρησιμεύει ως τροφή για τις νύμφες των θαλασσίων ψαριών.

BRACHIONUS: Eine Gattung des Stammes der Rotatoria (Pseudocoelomaten), die sich sexuell und parthenogenetisch fortpflanzt. Die Art B. plicatilis wird überall gezüchtet, um insbesondere ein Lebendfutter für marine Fischlarven zur Verfügung zu haben.

BRACHIONUS: Genre de lembranchement des rotifères (organismes aquatiques minuscules), pseudocœlomates, se reproduisant sexuellement et par parthénogenèse. Lespèce B.plicatilis est couramment élevée pour servir de nourriture aux alevins de poissons.

BRACHIONUS (ROTIFERI): Un genere del Phylum Rotifera (organismi acquatici microscopici), pseudocelomati, che esibiscono la riproduzione partenogenetica e sessuale. La specie B. plicatilis è coltivata largamente per essere utilizzata come una fonte alimentare viva per larve di pesci marini.

BRACHIONUS: Género del Filum de los Rotíferos (organismos acuáticos minúsculos), pseudocelomados; se reproducen sexualmente y por partenogénesis. La especie B.plicatilis es extensamente cultivada para servir como alimento a los alevines de peces.

Was this helpful?
Prosess i akvakultur der oppdrettslokaliteter legges brakk, i deler av eller hele vekstsesongen, for å ta seg opp igjen. Fylkesveterinæren kan kreve at anlegg slaktes ned og brakklegges dersom det påvises A- eller B-sykdommer.


FALLOWING: A process in aquaculture where sites normally used for production are left to recover for part or all of a growing season.

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ: Γεωργική πρακτική, εφαρμοζόμενη και στις υδατοκαλλιέργειες, κατά την οποία περιοχές που χρησιμοποιούνται κανονικά για παραγωγή αφήνονται χωρίς καλλιέργεια για να αναλάβουν, μία καλλιεργητική περίοδο ή μέρος της.

BRACHE, BRACHLIEGEN: Ein Vorgang, bei dem ein Aquakulturstandort vorübergehend für die Produktion nicht genutzt wird, um sich während eines Teils oder der gesamten Wachstumsperiode von der Belastung zu erholen. Ursprünglich in der Landwirtschaft definiert, heute auch für Aquakulturstandorte verwendet.

JACHERE: Procédure en aquaculture dans laquelle les sites normalement exploités pour la production restent inexploités pendant tout ou une partie de la saison de grossissement.

RIPOSIZIONAMENTO DELLE GABBIE (MAGGESE): Tecnica usata in Maricoltura: le aree sfruttate per lallevamento, vengono lasciate a riposo in parte o per tutta la stagione successiva, riposizionando le gabbie galleggianti.

BARBECHO: Procedimiento usado en agricultura y acuicultura en el cual los sitios normalmente explotados para la producción quedan sin explotar durante todo o una parte del período de engorde.

Was this helpful?
Vann dannet ved blanding av salt og ferskvann, har salinitet på 0,5 til 17,0‰. Forekommer vanligvis i overflaten nær elvemunninger.


BRACKISH WATER: Water arising from mixing of salt water and fresh water and having a salinity of 0.50 to 17.0‰, commonly occurring in near-surface estuarine environments.

ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ: Νερά που προέρχονται από ανάμειξη αλμυρών και γλυκών νερών και έχουν αλατότητα απο 0.50 έως 17‰. Συνήθως υφάλμυρα είναι τα επιφανειακά νερά στις εκβολές ποταμών και τις λιμνοθάλασσες.

BRACKWASSER: Wasser mit einer Salinität von 0.50 bis 17.0%, das durch das Mischen von Süß- und Salzwasser entsteht; tritt in oberflächennahen, estuarinen Gewässern auf.

EAU SAUMATRE: Eau issue dun mélange deau douce et deau de mer, de salinité entre 0,5 et 17,0 δ S, fréquente en surface dans les estuaires.

ACQUA SALMASTRA: L’acqua che si forma dal mescolamento d’acqua salata e acqua dolce e che ha una salinità di 0.50 a 17.0. Si trova spesso negli ambienti estuariali, vicino alla superficie.

AGUA SALOBRE: Agua que resulta de una mezcla de agua dulce y de agua de mar, su salinidad esta entre 0,5 y 17 %o, frecuente en los estuarios.

Was this helpful?
Angår gjeller.


BRANCHIAL: Pertaining to gills.

ΒΡΑΓΧIΑΚΟΣ: Ελλ. όρος.

BRANCHIAL: Zu den Kiemen gehörend.

BRANCHIAL, E: Relatif aux branchies.

BRANCHIALE: Che appartiene alle branchie.

BRANQUIAL: Relativo a las branquias.

Was this helpful?
Små (3-10 mm) parasittiske igler (Klasse Hirudinea, Fylum Annelida) på ferskvannskreps. Kroppen består av 15 segmenter, hvert med to ringer. Har en sugekopp i hver ende. Innbefatter kun en familie bestående av ti slekter, tilhørte tidligere børstemarkene (Fylum Oligochaeta).


BRANCHIOBDELLIDS: Parasitic leeches of crayfish; sub-class of minute (3-10mm) hirudinoidean worms (Annelida) ectoparasitic on freshwater crayfish; body with 15 segments each bearing two annulii; anterior and posterior sucker present; comprises a single family containing ten genera, formerly classified with oligochaetes.

ΒΡΑΓΧIΟΒΔΕΛΛIΔΕΣ: Βδελλόμορφα παράσιτα των καραβίδων (του γλυκού νερού).Υφομοταξία των μικροσκοπικών (3-10mm) βδελλών (Αννελίδες) που είναι έξωπαράσιτα των καραβίδων του γλυκού νερού. Το σώμα τους αποτελείται από 15 μεταμερή, που το καθένα φέρει δύο δακτυλίους. Υπάρχουν πρόσθιος και οπισθιος μυζητήρες. Αποτελούν μία μοναδική οικογένεια που περιλαμβάνει δέκα γένη, παλαιότερα κατατάσσονταν στους Ολιγόχαιτους.

BRANCHIOBDELLIDE: Kleine (3-10 cm) egelartige Parasiten bei Süßwasserkrebsen. Zur Unterklasse der Hirudineen (Anneliden) gehörend; Ektoparasiten: Körper mit 15 Segmenten mit jeweils 2 Ringen; vorderer und hinterer Saugnapf vorhanden; umfaßt eine einzige Familie mit 10 Gattungen, früher zu den Oligochaeten gerechnet.

BRANCHIOBDELLIDES: Hirudinée (sangsue) ectoparasite des écrevisses, à corps composé de 15 segments, chacun portant deux anneaux avec ventouses antérieure et postérieure. Cette famille contient dix genres précédemment classés avec les oligochètes.

BRANCHIOBDELLIDI: Le mignatte parassitiche del gambero di acqua dolce; sottoclasse dei vermi irudinei (Annelida) di piccole dimensioni (3-10mm) sono ectoparassiti del gambero di acqua dolce; corpo con 15 segmenti ognuno con due anelli con ventosa, anteriore e posteriorei; comprendono una singola famiglia che contiene dieci generi, in passato sono stati classificati con oligocheti.

BRANQUIOBDÉLIDOS: Tipo de sanguijuela, ectoparásito de cangrejos, con un cuerpo compuesto de 15 segmentos, cada segmento lleva dos anillos con ventosas anteriores y posteriores. Esta familia tiene diez géneros clasificados dentro de los oligoquetos.

Was this helpful?
Beinstrålene som er festet til den store hudfolden på undersiden av gjellelokket (branchiostegalmembranen) hos beinfisker. Branchiostegalstrålene er en del hyoidbuen.


BRANCHIOSTEGAL RAYS: The bony rays attached to the ventral skin of the gill cover (branchiostegal membrane) of bony fishes. The branchiostegal rays are located on the hyoid arch.

ΒΡΑΓΧIΟΣΤΕΓΕIΣ ΑΚΤIΝΕΣ: Οι οστέϊνες ακτίνες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του δέρματος των βραγχιακού επικαλύμματος (βραγχιοστεγής μεμβράνη) των οστεϊχθύων (πρβλ επικαλυμματικός μηχανισμός). Οι βραγχιοστεγείς ακτίνες βρίσκονται πάνω στο υοειδές τόξο.

BRANCHIOSTEGALSTRAHLEN: Die knöchernen Strahlen in der ventral an den Kiemendeckel dicht anschließenden Haut (Branchiostegalmembran) der Knochenfische. Die Branchiostegalstrahlen sitzen auf dem Hyoidbogen.

RAYONS BRANCHIOSTEGES: Rayons osseux attachés aux parois ventrales des ouïes (membranes branchéostèges) chez les téléostéens. Ils sont localisés sur larc hyoide.

RAGGI BRANCHIOSTEGHI: I raggi ossei attaccati alla pelle ventrale della membrana opercolare (membrana branchiostega) dei pesci teleostei. I raggi branchiosteghi si trovano sull’arco ioide.

RADIOS BRANQUIOSTEGOS: Radios óseos ligados a las paredes del opérculo (membranas branquiostegas) en teleósteos. Se localizan sobre el arco hioides.

Was this helpful?
Fiskelus.


BRANCHIURA: Fish lice.

ΒΡΑΓΧIΟΥΡΑ: Ψείρες ψαριών.

BRANCHIURA: Parasitische Krebse, z.B. Karpfenläuse, Kiemenschwänze.

BRANCHIURES: Parasites des salmonidés.

BRANCHIURA: Parassiti dei salmonidi detti anche pidocchi del pesce.

BRANQUIUROS: Parásitos de los salmónidos.

Was this helpful?
Vanlig uspesifikt navn brukt hverdagslig om en rekke fiskearter som ikke er i slekt, medregnet medlemmer av karpefamilien (Cyprinidae, f.eks. Abramis brama) og havkarussfamilien (Sparidae, f.eks. Sparus aurata). Det anbefales at mer taksonomisk riktige navn benyttes. Se også HAVKARRUS.


BREAM: A common non-specific name used colloquially for a wide range of unrelated fish species including members of the Cyprinidae (Abramis brama) and Sparidae (Sparus aurata).

BREAM: Αγγλικό κοινό μη ειδικό όνομα που χρησιμοποιείται συλλογικά για μεγάλο εύρος μη συγγενικών ειδών ψαριών, στα οποία περιλαμβάνονται τα Cyprinidae (Abramis brama ) και τα Sparidae (Sparus aurata ). Συνίσταται η χρήση πιο ειδικών ταξινομικών ονομάτων. Πρβλ ΤΣIΠΟΥΡΑ.

BRASSEN (BRACHSEN): Ein allgemeiner, nicht-spezifischer Name, der umgangssprachlich für eine ganze Reihe nicht verwandter Fischarten verwendet wird; unter anderem für Cyprinidae (Abramis brama) und Sparidae (Sparus aurata). Es ist anzuraten, statt dessen die spezifischen taxonomischen Namen zu verwenden.

BREME: Nom commun du poisson cyprindé Abramis brama. Le terme anglo-saxon "bream" regroupe un certain nombre de poissons taxonomiquement éloignés, par exemple A. brama mais aussi membre des sparidés (Sparus auratus). Il est donc préférable dutiliser des noms taxonomiques spécifiques.

BREMA: Nome comune del ciprinide Abramis brama. Il termine anglosassone “bream” include una grande gamma di specie ittiche non collegate tra di loro compresi Cyprinidae (Abramis brama), Sparidae (Sparus aurata). È consigliabile usare i nomi tassonomici più specifici. Vedi p.es., SPARIDI.

BREMA: Nombre común del pez ciprínido Abramis brama. El término bream agrupa un cierto número de peces taxonómicamente alejados, por ejemplo A. brama pero también miembro de espáridos (Sparus auratus). Así es aconsejable utilizar nombres taxonómicos específicos.

Was this helpful?
Enhver is som er eller har vært en del av en isbre. Den har blitt samlet av gjentatte smeltingen og innfrysninger, og av statisk trykk. Breis kan finnes i havet som isfjell.


GLACIER ICE: Any ice that is or was once a part of a glacier. It has been consolidated by further melting and refreezing, and by static pressure. Glacier ice may be found in the sea as an iceberg.

ΠΑΓΕΤΩΝΙΚΟΣ ΠΑΓΟΣ: Πάγος που είναι ή ήταν κάποτε μέρος ενός παγετώνα. Σχηματίζεται συνήθως από το χιόνι το οποίο συμπυκνώνεται ύστερα από επανειλλημένη τήξη και ανάπτυξη και υποβολή σε στατικές πιέσεις. Παγετωνικός πάγος συναντάται και στη θάλασσα ως παγόβουνο.

GLETSCHEREIS: Jedes Eis, das einmal Teil eines Gletschers war. Es hat sich über Firn durch vorangegangenes Schmelzen und Frieren und durch statischen Druck konsolidiert. Gletschereis kann im Meer als Eisberg gefunden werden.

MASSE GLACIERE: Masse de glace provenant dun glacier, et qui a été consolidée en névé par fonte et recongélation, ainsi que par la pression statique. Se trouve en mer sous la forme dicebergs.

GHIACCIO DI GHIACCIAIO: Qualsiasi tipo di ghiaccio che è, o faceva parte di un ghiacciaio. Riconsolidato da ulteriori fusioni e ricongelamenti causati dalla pressione statica. Il ghiaccio dei ghiacciai si può ritrovare in mare sottoforma di iceberg.

MASA GLACIAR: Masa de hielo que proviene de un glaciar, y que ha sido consolidada en nevera por fundición y recongelación, así como por la presión estática. Se encuentra en el mar en forma de iceberg.

Was this helpful?
Phaeophycea, klasse av marine sjøvekster som lever i litoralsona og på grunt vann under flomålet. Bestående av mer en 1500 arter. Jfr. tang.


BROWN ALGAE: Phaeophyceae; class of marine seaweed of the intertidal and shallow subtidal zones of more than 1500 species.

ΦΑΙΟΦΥΚΗ: Phaeophycae, ομοταξία θαλασσίων φυκών της παλιρροιακής και της ρηχής υποπαλιρροιακής ζώνης. Η ομοταξία περιλαμβάνει πάνω από 1500 είδη Πρβλ. Λαμιναριώδη.

BRAUNALGEN: Phaeophyceae; Marine Großalgen der Gezeitenzone mit mehr als 1500 Arten.

ALGUE BRUNE: La Phaeophycae, une classe dalgues marines de la zone interditale et les zones peu profondes. Plus de 1500 espèces sont répertoriées; cf. les laminaires.

ALGA BRUNA: Phaeophyceae; una classe di alghe marine che si trova nelle zone intertidali e nelle basse zone subtidali, contiene più di 1500 specie.

ALGA MARRÓN: Feofíceas, una clase de algas marinas (más de 1500 especies) de la zona intermareal y de las zonas poco profundas.

Was this helpful?
Sykdom som påvirker det ytre skjelettet til engelske reker (Palaemon serratus), er spesielt vanlig når reker holdes svært tett og er muligens en bakteriell sykdom.


BROWN SPOT DISEASE: Disease affecting the exoskeleton of English prawns (Palaemon serratus) and shrimps, it is particularly evident in prawns held in conditions of crowding and is possibly of bacterial etiology.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΦΑIΩΝ ΚΗΛIΔΩΝ: Ασθένεια που προσβάλλει τον εξωσκελετό της γαρίδας (Palaemon serratus). Εκδηλώνεται ιδιαίτερα σε γαρίδες που ζούν σε συνθήκες συνωστισμού και οφείλεται πιθανότατα σε βακτηριακή αιτία.

BRAUNFLECKENKRANKHEIT: Eine das Exoskelett der Steingarnele (Palaemon serratus) befallende Krankheit, die besonders dann auftritt, wenn Tiere in hoher Dichte gehalten werden. Sie ist wahrscheinlich von bakterieller Ätiologie.

MALADIE DES TACHES BRUNES: Maladie affectant lexosquelette de la crevette Palaemon serratus. Cette maladie est peut être dorigine bactérienne et affecte surtout les crevettes maintenues à une forte densité de stockage.

BROWN SPOT DISEASE: Termine anglosassone per definire una malattia che colpisce l’esoscheletro del gambero (Palaemon serratus). Questa malattia potrebbe avere un’origine batterica e si manifesta principalmente in stock ad elevata densità.

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS MARRONES: Enfermedad que afecta el exoesqueleto de gambas Palaemon serratus. Esta enfermedad puede ser de origen bacteriano y afecta sobre todo las gambas a grandes densidades de almacenamiento.

Was this helpful?
Økonomisk viktig sykdom på manillaskjell (Japansk teppeskjell) der Vibrio kan være det kausale agens, karakterisert ved deformasjon av skjell og en markant brun ring på indre overflate.


BROWN RING DISEASE: Economically important disease of the manilla clam in which Vibrio may be the causative agent, characterized by shell deformation. and a distinctive brown ring on the internal surface.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Οικονομικά σημαντική ασθένεια των θιδύρων της Iαπωνίας, η οποία μάλλον προκαλείται από το vibrio. Χαρακτηρίζεται από παραμόρφωση του οστράκου και έναν διακριτό καφέ δακτύλιο στην εσωτερική επιφάνεια.

BRAUNRING-KRANKHEIT: Eine wirtschaftlich bedeutende Krankheit der Japanischen Teppichmuschel, die eventuell durch Vibrio verursacht wird. Charakteristische Symptome sind Schalendeformierungen und ein ausgeprägter brauner Ring auf deren Innenseite.

MALADIE DE LANNEAU BRUN: Maladie à impact économique important de la palourde de Manille dans laquelle le Vibrio peut être lagent responsable. Elle est caractérisée par une déformation de la coquille et un anneau brun repérable sur la surface interne.

BROWN RING DISEASE: Termine anglosassone per definire una malattia della vongola filippina, con importanti riflessi economici. Batteri del genere Vibrio potrebbero essere l’agente responsabile. La malattia è caratterizzata da una deformazione della valva e si trova un anello marrone ben distinto sulla superficie interna della valva.

ENFERMEDAD DEL ANILLO MARRÓN: Enfermedad de impacto importante sobre el cultivo de almeja en Manila, en la cual el Vibrio puede ser el agente responsable. Se caracteriza por una deformación de la concha y un anillo marrón distintivo en su parte interna.

Was this helpful?
Skjellet vev i vertebrater bestående av avrundete celler spredt i en elastisk polysakkarid holdig matriks med tallrike kollagene (bindevevs-) fibre. Fri for blodårer hos voksne.


CARTILAGE: Skeletal tissue of vertebrates consisting of rounded cells scattered in a resilient polysaccharide containing matrix with numerous collagen fibres. Devoid of blood vessels in the adult.

ΧΟΝΔΡΟΣ: Σκελετικός ιστός των σπονδυλωτών που αποτελείται από αποστρογγυλευμένα κύτταρα, διασκορπισμένα σε μια ελαστική μεσοκυττάρια ουσία, που περιέχει πολυσακχαρίτες, με πολυάριθμες ίνες κολλαγόνου. Χωρίς αιμοφόρα αγγεία στα ενήλικα άτομα.

KNORPEL: Skelettgewebe der Vertebraten, aus Rundzellen bestehend und verteilt in der elastischen, polysaccharidhaltigen und mit zahlreichen kollagenen Fasern versehenen Matrix. In Adulten keine Blutgefäße enthaltend.

CARTILAGE: Tissu squelettique des Vertébrés composé de cellules arrondies réparties dans une matrice résistante composée de polysaccharides avec de nombreuses fibres collagènes. Dépourvu dirrigation sanguine chez ladulte.

CARTILAGINE: Il tessuto dello scheletro dei vertebrati composto di cellule rotondeggianti sparse all’interno di una matrice (una sostanza intercellulare del tessuto) che contiene polisaccaridi elastici e numerose fibre di collagene. Questo tessuto è privo di vasi sanguigni negli adulti.

CARTÍLAGO: Tejido esquelético de vertebrados compuesto de células redondas repartidas en una matrice resistente compuesta de polisacáridos con numerosas fibras colágenas. Carece de irrigación sanguínea en los adultos.

Was this helpful?
Klasse av vertebrater, inneholder haier, havmus, skater og rokker. Bruskfisk mangler bein (har brusk) og svømmeblære, men har avanserte parringsorganer. Nesten alle er marine.


CARTILAGINOUS FISH: Class of vertebrates containing the Selachii (sharks, dogfish, skates, rays) characterized by the absence of true bone (the presence of cartilage), no air bladder, and the presence of complicated copulatory organs. Almost exclusively marine.

ΧΟΝΔΡΪΧΘΥΕΣ: Ομοταξία σπονδυλωτών που περιλαμβάνει τα Σελάχια (καρχαρίες, σκυλόψαρα, ράγιες). Χαρακτηρίζονται από απουσία πραγματικών οστών, που έχουν αντικατασταθεί από χόνδρο, απουσία νηκτικής κύστης και παρουσία πολύπλοκων οργάνων σύζευξης. Είναι σχεδόν αποκλειστικά θαλάσσιοι οργανισμοί.

KNORPELFISCHE: Klasse der Vertebraten einschließlich der Selachier (Haie, Rochen), die durch das Fehlen echter Knochen (Vorhandensein von Knorpel) gekennzeichnet sind, keine Schwimmblase haben und komplizierte Kopulationsorgane besitzen. Fast ausschließlich marin.

POISSONS CARTILAGINEUX: Classe de poissons comprenant les sélaciens (requin, roussette, raies) caractérisés par labsence de véritables os (présence de cartilages). Ne possèdent pas de vessie gazeuse, mais présence dorganes copulateurs complexes. Presque exclusivement marins.

PESCI CARTILAGINEI: Una classe di vertebrati che include i Selaci (squali, pescecane, palombo, razze) caratterizzata dall’assenza di vero tessuto osseo (scheletro cartilagineo), privi di vescica natatoria e presenza di complicati organi copulatori. Sono quasi esclusivamente animali marini

PECES CARTILAGINOSOS: Clase de peces que incluye seláceos (tiburones, gatos de mar, y rayas) que se caracterizan por la ausencia de verdaderos huesos (presencia de cartílagos). No poseen vejiga natatoria pero tienen complejos órganos copuladores. Casi exclusivamente marinos.

Was this helpful?
En vannslipt stein (rundet eller delvis rundet), mellom 64 og 256 mm i diameter. Større enn en rund småstein men mindre enn en rullestein (kampestein).


COBBLE: A water-worn rock fragment (rounded or partially rounded) between 64 and 256mm in diameter, larger than a pebble but smaller than a boulder (cobblestone).

ΚΡΟΚΑΛΑ: Θραύσμα πετρώματος το οποίο έχει λευκανθεί από την δράση του νερού (αποστρογγυλευμένο ή εν μέρει αποστρογγυλευμένο), διαμέτρου από 64 μέχρι 256mm, μεγαλύτερο από βότσαλο και μικρότερο από τρόχαλο.

KOPFSTEIN; PFLASTERSTEIN: Ein vom Wasser geformter Stein (rund oder teilweise abgerundet) von einer Größe zwischen 64 und 256 mm Durchmesser.

PETIT GALET: Fragment rocheux, normalement poli et arrondi par laction de leau, de taille comprise entre 64 à 256 mm.

CIOTOLO: Un frammento di pietra consumato dall’acqua (rotondo o parzialmente rotondo) che ha un diametro dai 64 mm e 256 mm.

ADOQUÍN: Fragmento de roca, normalmente pulido y redondeado por la acción de agua, su talla suele estar entre 64 y 256 mm.

Was this helpful?
Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det forste steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et omrade eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Nar samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, far en malet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske alger bestemmes brutto o


GROSS PRIMARY PRODUCTION(GPP): The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή π

BRUTTO-PRIMÄRPRODUKTION (BPP): Siehe PRODUKTIVITÄT: Produktionsrate der Biomasse, beschrieben als die Produktion im Laufe eines bestimmten Zeitraums. Brutto: Stoffwechselrate einschließlich aller Verluste (z.B. durch Respiration) während des Beobachtungszeitraumes. Netto: Rate der Anreicherung oder Produkion von neuem organischen Material oder von gespeicherter Energie, abzüglich der Verluste während des festgelegten Zeitintervalls. Primär: siehe auch Primärproduktion.

GPP: Grosse Production Primaire.La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production pri

PRODUZIONE PRIMARIA LORDA: La produzione di materia organica da parte degli autotrofi, come ad esempio le alghe fotosintetiche. Spesso, è il primo anello della catena alimentare. La quantità totale di materia organica prodotta nell’unità di tempo da un individuo, da una popolazione, in un area o in un volume d’acqua, è chiamata produzione primaria lorda. Dalla sottrazione alla produzione lorda, dei consumi di materia organica dovuti al metabolismo (p.e. respirazione, si ottiene la misura della produzione primaria netta. P

GPP: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

Was this helpful?
Den totale mengden energi som er tilstede i en enhet av mat (også gitt som bruttokalorier).


GROSS ENERGY: The total energy present in a unit of food (also given as gross calories).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ (ΜΙΚΤΗ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η συνολική ενέργεια που περιέχεται σε μια μονάδα τροφής (δίνεται επίσης και ως συνολικές θερμίδες).

BRUTTOENERGIE: Die gesamte Energie, die in einer Futtermenge enthalten ist (auch angegeben in Bruttokalorien).

ENERGIE BRUTE: Lénergie totale présente dans une quantité unitaire dun aliment (exprimée également en calories brutes).

ENERGIA GREZZA: Lenergia totale presente in una quantità unitaria di alimento (anche espressa come calorie lorde).

ENERGÍA BRUTA: La energía total presente en una cantidad unitaria de un alimento (expresada igualmente en calorías).

Was this helpful?
Struktur som fartøy legge til ved.


WHARF: A structure serving as a berthing-place for vessels.

ΑΠΟΒΑΘΡΑ: Κατασκευή που χρησιμεύει για την πρόσδεση των πλοίων.

KAI(2): Schiffsanleger.

DEBARCADERE: Structures servant au moullage des bateaux.

MOLO: Una struttura che serva come posto di ormeggio per imbarcazioni.

DESCARGADERO: Estructura que sirve para alojar a los barcos.

Was this helpful?
Små koloniserende salt- og ferskvannsdyr som ligner på mose.


BRYOZOANS: Small colonial marine and freshwater animals that resemble mosses.

ΒΡΥΟΖΩΑ: Μικρά ζώα των γλυκών νερών και της θάλασσας που ζουν σε αποικίες και μοιάζουν με βρυόφυτα.

BRYOZOA; MOOSTIERCHEN: Kleine, koloniebildende Tiere in Süß- und Meerwasser, die äußerlich an Moose erinnern.

BRYOZOAIRES: Petits animaux aquatiques coloniaux.

BRIOZOI: Animali coloniali marini e di acqua dolce che assomigliano ai muschi.

BRIOZOOS: Pequeños animales acuáticos coloniales.

Was this helpful?
Finne plassert ventralt bak gjellelokket. Viktigste funksjon er bevegelse og manovrering.


PECTORAL FIN: The anterior and ventrally located fins whose principal function is locomotor manoeuvering.

ΘΩΡΑΚIΚΟ ΠΤΕΡΥΓIΟ: Τα πρόσθια και τα κοιλιακά πτερύγια των οποίων η κύρια λειτουργία είναι η εκτέλεση ελιγμών.

BRUSTFLOSSEN: Die ventral angeordneten Flossen, deren Hauptaufgabe die Steuerung der Bewegung ist.

NAGEOIRE PECTORALE: Nageoires des poissons, situées antérieurement et ventralement dont le rôle principal réside dans les manœvres locomotrices.

PINNE PETTORALI: Pinne pari anteriori utilizzate per le variazioni direzionali durante il nuoto.

ALETA PECTORAL: Aletas de peces, situadas en la parte ventral anterior cuyo papel principal reside en maniobras locomotoras.

Was this helpful?
Forholdet mellom fasehastighet til elektromagnetisk stråling i vakuum (i praksis luft) og fasehastigheten til elektromagnetisk stråling i et gjennomsiktig medium.


REFRACTIVE INDEX: The ratio of the phase velocity of electromagnetic radiation in a vacuum (or, for practical purposes, in air) to that in a transparent medium.

ΔΕIΚΤΗΣ ΔIΑΘΛΑΣΕΩΣ: Ο λόγος ταχύτητας φάσεως της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο κενό (ή, πρακτικά, στον αέρα) προς την ταχύτητα φάσεως σε ένα διαφανές μέσον.

BRECHUNGSINDEX: Ein Begriff, der das Verhältnis der Phasengeschwindigkeit elektromagnetischer Strahlung im Vakuum (oder in der Praxis, in Luft) verglichen mit der in einem transparenten Medium angibt.

INDICE DE REFRACTION: Rapport de la vitesse de phase dune onde électromagnétique in vacuo (ou, pour des raisons pratiques dans lair) et sa vitesse dans un milieu transparent.

INDICE DI RIFRAZIONE: Il rapporto tra le velocità della luce v1 e v2 rispettivamente attraverso il vuoto (o l’aria) ed attraverso un mezzo trasparente, si chiama indice di rifrazione assoluto. Se invece del vuoto si ha un mezzo trasparente (aria od altri corpi trasparenti) si parla di indice di rifrazione relativo. La differenza di velocità di propagazione può essere misurata grazie allo sfasamento tra le due onde. La rifrazione è il fenomeno che si osserva alla superficie di separazione di due mezzi quando su di es

INDICE DE REFRACCIÓN: Relación de velocidad de la fase de onda electromagnética en el vacío (o, por razones prácticas en el aire) y su velocidad en medio transparente.

Was this helpful?
Hull gravd ut i grunnen ved hjelp av boreutstyr (a) for å få adgang til naturressurser og (b) for å studere lagdeling (stratifikasjon).


BORE HOLE: A hole dug in the ground using drilling equipment in order to (a) access natural resources, usually water and (b) study stratifcation.

ΓΕΩΤΡΗΣΗ: Φρεάτιο που διανοίγεται με γεωτρύπανο με σκοπό α) την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους (συνήθως σε υδροφόρα στρώματα), β) την μελέτη στρωματογραφίας.

BOHRLOCH: Ein Loch, das unter Verwendung von Bohrausrüstungen entstanden ist, um (a) Zugriff auf natürliche Ressourcen (meist Wasser) zu erhalten und (b) die Stratifikation zu untersuchen.

FORAGE: Percer un trou dans le sol afin daccéder à des ressources naturelles (habituellement eau) ou en étudier la stratification.

POZZO DI TRIVELLAZIONE: Una buca scavata in terra usando l’attrezzatura di trivellazione (a) per aver accesso alle risorse naturali, di solito l’acqua e (b) per studiare la stratificazione.

FORRAJE: Perforar un agujero en el suelo por fin de llegar a fuentes naturales (habitualmente agua) o para estudiar su estratificación.

Was this helpful?
Lavbunnet fartøy med eller uten dekk, drevet av årer eller motor og utstyrt med fraktkammer for levende organismer. Har innretninger som sørger for kontinuerlig utskifting av vannet. Brukes f.eks. til transport av store kvanta smolt eller skalldyryngel. Tradisjonelt brukt til transport av fisk.


WELL BOAT: Craft, with or without deck, of shallow draught equipped with cage chambers between the sides, with apertures for continuous ambient water exchange while in motion; used for transport of live organisms which permits continuous ambient water exchange, e.g., to transport large quantities of smolts and shellfish spat. Traditionally used in the transport of fish. Must be disinfected thoroughly.

ΜΑΟΥΝΑ WELL: Σκάφος με ή χωρίς κατάστρωμα, με μικρό σχετικά βύθισμα το οποίο φέρει ανάμεσα στα πλευρά του κλωβούς οι οποίοι διαθέτουν ειδικά ανοίγματα ώστε να είναι εφικτή η ελεύθερη ροή του νερού μέσα από αυτούς καθώς το σκάφος βρίσκεται σε κίνηση. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά οργανισμών που πρέπει να βρίσκονται συνεχώς εντός του νερού, για παράδειγμα για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων αναπαραγωγικά ώριμων ή γόνου θαλασσινών. Παραδοσιακά χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ψαριών. Πρέπει να απολυμαίνεται εξο

BOOT MIT BÜNN: Ein Boot mit oder ohne Deckaufbauten, flachliegend, mit käfigartigen Kammern zwischen den Seitenwänden ausgerüstet, die für den kontinuierlichen Wasseraustausch während der Fahrt perforiert sind. Solche Boote werden für den Lebendtransport von Organismen benutzt.

BARQUE A VIVIERS : Vaisseau avec ou sans ponton, à faible tirant d’eau, équipé de cages à poisson entre les deux bords, avec des ouvertures permettant un échange d’eau avec l’eau ambiante. Utilisé pour le transport d’organismes vivants par exemple dans le transport de quantités importantes de saumoneaux et naissain de coquillages. Traditionnellement utilisé pour le transport de poissons. Doit être soigneusement désinfecté.

ZATTERA: Una imbarcazione, con o senza il ponte, di limitato pescaggio, governata con l’uso di remi o con motore, equippaggiata di gabbie o strutture analoghe all’interno, comprese tra i due bordi, dotata di aperture per lo scambio continuo di acqua mentre la struttura si muove; usata per il trasporto di grandi quantità di organismi vivi, permette il ricambio continuo dell’acqua. Viene utilizzata per esempio, per il trasporto di grandi quantità di uova, di avannotti, di larve (spat) di molluschi, tradizi

BARCA-TANQUE: Casco con o sin cubierta de bajo calado propulsado con motores o remos equipado con cámaras entre los flancos y oberturas para el intercambio continuo de agua, Vg., para transportar cantidades grandes de peces o de ostras. Se usan tradicionalmente para el transporte de peces.

Was this helpful?
Kjemikalie brukt til å opprettholde pH innen et avgrenset område ved å ta opp eller sette fri hydrogenioner.


BUFFER: A chemical used to maintain the pH within a given narrow range by taking up or releasing hydrogen ions.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ: Διάλυμα το οποίο χρησιμοποιείται για να διατηρεί το pΗ σχεδόν σταθερό (ώστε οι διακυμάνσεις του να περιορίζονται σε ένα στενό δεδομένο εύρος τιμών), ελευθερώνοντας ή δεσμεύοντας υδρογονοiόντα.

PUFFER: Eine Chemikalie, die den pH-Wert in einem bestimmten Bereich hält, indem sie Wasserstoffionen abgibt oder aufnimmt.

TAMPON: Substance chimique utilisée afin de maintenir le pH dans une gamme étroite autour du pH désiré en émettant ou absorbant des ions hydrogène.

TAMPONE: Una soluzione chimica che viene utilizzata per mantenere il pH ad un valore definito, all’interno di un ristretto intervallo. Il meccanismo avviene mediante cattura o rilascio di protoni.

TAMPÓN: Sustancia química utilizada para mantener el pH en un rango estrecho de pH deseado emitiendo o absorbiendo hidrógeno.

Was this helpful?
Parede finner lokalisert på fiskens underside, festet til bekkenbuen. Brukes til effektiv bevegelse. Bukfinnenes plassering benyttes som en indikasjon på hvor avansert (utviklet) en art er. Plassering bak (posterior) er et primitivt trekk, mens plassering lengre framme (anterior) er et avansert trekk.


PELVIC FIN: Paired fins of fish found on the ventral surface, attached to the pelvic girdle, and used for effecting locomotion. Pelvic fins are qualified by position e.g. abdominal, thoracic, jugular, and by the shape and the number of fin of rays.

ΚΟΙΛΙΑΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ: Ζεύγη πτερυγίων των ιχθύων ευρισκόμενα στην κοιλιακή επιφάνεια, προσαρτημένα στην πυελική ζώνη. Χρησιμεύουν γιά να κατευθύνουν την κίνηση και όχι για προώθηση. Τα πτερύγια χαρακτηρίζονται από την θέση τους π.χ. κοιλιακά, θωρακικά, σφαγιδιτικά, καθώς και από το σχήμα και τον αριθμό των ακανθών τους. Αν οι άκανθες γίνονται βραχύτερες προς το ουραίο πτερύγιο θεωρούνται εκφυλισμένα. Συχνά η τελευταία άκανθα συνδέεται με το σώμα με μία μεμβράνη.

BAUCHFLOSSEN: Paarige, ventrale Flossen. Am Bauchgürtel befestigt, stehen im Dienste der Lokomotion. Bauchflossen werden aufgrund ihrer Lage als abdominal, thorakal, jugular oder mental, sowie aufgrund ihrer Strahlenanzahl und ihrer Form beschrieben. Wenn die Strahlen nach hinten hin kürzer werden, wird die Flosse als retrogressiv bezeichnet. Die Flosse ist zugespitzt, wenn die mittleren Flossenstrahlen am längsten sind.

NAGEOIRE PELVIENNE: Nageoires ventrales paires des poissons rattachées à la ceinture pelvienne, servant à la locomotion. Classées par leur emplacement : abdominales, thoraciques, jugulaires, etc., ainsi que par le nombre et la forme de rayons.

PINNE VENTRALI: Pinne pari situate nella zona ventrale dei pesci, attaccate al cinto pelvico e utilizzate per la locomozione. Le pinne ventrali vengono classificate in base alla loro particolare posizione (p.e. toraciche, addominali), alla loro forma e al numero dei raggi che le costituiscono.

ALETA PELVIANA: Aletas ventrales, siempre en pares ligadas a la cintura pelviana que sirven para la locomoción. Clasificadas por su posición: abdominales, torácicas, yugulares, etc., así como por el número y la forma de los radios.

Was this helpful?
Kroppshulen som er omsluttet av bukhinnen (peritoneum), og som inneholder innvollene.


PERITONEAL CAVITY: The space (coelom) in the abdominal region enclosed by the membranes of the peritoneum.

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ: Ο χώρος (κοίλωμα) στην κοιλιακή χώρα που περικλείεται από τις μεμβράνες του περιτόναιου (βλ.λ).

PERITONEALRAUM: Körperhohlraum, der die Leber, die Milz, den größten Teil des Darmes und andere Eingeweide aufnimmt.

CAVITÉ PÉRITONÉAL: Cavité abdominale (coelome) délimité par les membranes du péritoine.

CAVITA PERITONEALE: Spazio (celoma) nella regione addominale racchiuso dalla membrana del peritoneo.

CAVIDAD PERITONEAL: Cavidad abdominal (celoma) delimitada por las membranas del peritoneo.

Was this helpful?
En innbuktning i en kystlinje som danner et apent basseng.


EMBAYMENT: A shoreline indentation that forms an open bay.

ΚΟΛΠΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ: Ελαφρά καμπύλωση της ακτογραμμής.

EINBUCHTUNG: Eine Küstenlinie, die eine offene Bucht formt.

BAIE: Echancrure dun littoral.

INSENATURA: Una rientranza della costa che forma una baia aperta.

BAHÍA: Depresión de la línea de la costa que forma un entrante.

Was this helpful?
Fôr karakterisert av stort volum og lav næringsverdi.


BULK FOOD: Food characterized by large volume and relatively low nutritive (feeding) value.

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΤΡΟΦΗ: Τροφή χαρακτηριζόμενη από τον μεγάλο όγκο της και την σχετικά χαμηλή θρεπτική της αξία.

MASSENFUTTER: Futter, das charakterisiert ist durch ein großes Volumen und einen relativ geringen Nährwert.

ALIMENT EN VRAC: Aliment caractérisé par son grand volume et par sa valeur nutritive relativement peu élevée.

ALIMENTI RIEMPITIVI: Alimenti caratterizzati da un basso rapporto tra valore nutrizionale e volume.

ALIMENTO EN MASA: Alimento caracterizado por volumen grande y su valor nutritivo relativamente bajo.

Was this helpful?
Utstrakt type oppdrett av blåskjell, østers, kamskjell og muslinger der tilvekstfasen skjer på sjøbunnen. Etter en passende vekstperiode høstes skjellene ved skraping/pløying (østersskrape, skjellplog).


BOTTOM CULTURE: Type of extensive culture of mussels, oysters, scallops and clams in which ongrowing occurs on the sea bed. After an appropriate growth period, the shellfish are harvested by dredging. Stocks produced in this way grow more slowly and contain higher levels of silt than those produced from more modern techniques.

ΒΥΘΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Τύπος εκτατικής καλλιέργειας μυδιών και στρειδιών, κατά τον οποίο η πάχυνση συντελείται στον βυθό της θάλασσας. Μετά την απαιτούμενη χρονική διάρκεια τα μύδια συλλέγονται με δράγα (στρειδολόγο). Τα μύδια που καλλιεργούνται με αυτό τον τρόπο μεγαλώνουν αργά και περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις ιλύος από τα μύδια που προέρχονται από πιο σύγχρονες καλλιέργειες.

BODENKULTUR: Eine Form der extensiven Muschelkultur mit schwindender Bedeutung aber noch immer von hoher ökonomischer Relevanz in einigen Gebieten wie Holland, Deutschland und Dänemark. Das Abwachsen der Muscheln erfolgt auf dem Meeresboden. Die marktfähigen Muscheln werden mit Hilfe von Dredgen geerntet. Derartig gezüchtete Muscheln wachsen langsamer und enthalten mehr Sand als solche, die mit modernen Methoden produziert werden.

CULTURE A PLAT: Forme délevage extensif de moules dans lequel le grossissement a lieu sur le fond de la mer. Suite à une période de grossissement appropriée, les moules sont récoltées par dragage. Les moules cultivées ainsi ont un taux de croissance inférieur, et contiennent davantage de sédiments que les moules cultivées par des techniques plus récentes. Limportance économique de ce type délevage est en régression.

ALLEVAMENTO BENTONICO (SUL FONDALE): Tipo di allevamento estensivo di cozze, ostriche, pettini e vongole in cui la crescita avviene sul fondo marino. Dopo un appropriato periodo di crescita, i molluschi sono raccolti con il dragaggio. Gli stock allevati in questo modo crescono più lentamente e contengono livelli di sedimento più elevati di quelli prodotti usando tecniche più moderne.

CULTIVO EN EL FONDO: Forma de cultivo extensivo de moluscos en el cual el engorde tiene lugar en el fondo del mar. Después de un periodo de engorde apropiado, los mejillones y mariscos son recogidos dragando. Los mejillones cultivados tienen así una tasa de crecimiento inferior, y contienen más sedimentos que los mejillones cultivados por técnicas recientes. La importancia económica de este tipo de cultivo esta en regresión.

Was this helpful?
Prosess der bløtdyrlarver går fra å være frittlevende til å være fastsittende. Karakteriseres ved at velum erstattes av gjeller, og ved en omorganisering av alle organer.


SETTLEMENT: Process by which molluscan larvae undergo a cessation of their mobile stage and begin a sedentary life stage by attachment to a suitable support. Settlement is characterized by replacement of the velum by the gills and a reorganization of all organs.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Διαδικασία με την οποία οι προνύμφες των μαλακίων σταματούν την κινητική φάση της ζωής τους και αρχίζουν την εδραία φάση προσκολλώμενες σε κατάλληλο υποστήριγμα. Η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση του πέπλου από βράγχια και την αναδιοργάνωση όλων των οργάνων.

MUSCHELFALL, ANSIEDELN, ANHEFTEN:: Vorgang bei Muschellarven, bei dem sie ihre mobile Lebensweise zugunsten einer stationären, an ein Substrat angehefteten, aufgeben. Der Muschelfall ist gekennzeichnet durch die Ersetzung des Velums durch die Kiemen und einer Reorganisation aller Organe.

METAMORPHOSE(2): Processus par lequel les larves des mollusques bivalves terminent leur vie mobile en sattachant à un substrat convenable. La métamorphose est caractérisée par le remplacement du vélum par les branchies ainsi que par un profond remaniement des organes.

METAMORFOSI (2): Evento mediante il quale le larve dei molluschi passano ad uno stadio sessile attaccandosi a un substrato. La metamorfosi è caratterizzata dalla sostituzione del velum delle branchie e da una riorganizzazione di tutti gli organi.

METAMORFOSIS (2): Proceso por el cual las larvas de moluscos bivalvos terminan su vida móvil y empiezan una vida sedentaria pegados a un substrato conveniente. La metamorfosis se caracteriza por la sustitución de velo (velum) por branquias así como por una profunda reorganización de órganos.

Was this helpful?
Trådlignende fibre utskilt av byssuskjertelen lokalisert i foten av visse muslinger, fester dyrene til substratet. Tilstedeværelse av byssustråder hos noen arter (f.eks. blåskjell) utnyttes til å feste disse til kunstige substrat (f.eks. tau) for tilvekst. Siden byssustråder kan produseres på nytt for feste på nytt substrat utnyttes denne egenskapen ved flåteoppdrett av blåskjell, der setteblåskjell fylles oppi nettingstrømper. Under veksten flytter skjellen til utsiden av strømpene der de feste


BYSSUS: A mass of thread-like fibres secreted by the byssus gland situated in the foot of certain bivalvia (molluscs) and which serves to fix the animal to the substrate. The presence of a byssus in some species (e.g. mussels) may be exploited for their attachment to artificial substrates (e.g. ropes or bouchot piles) for the purposes of ongrowing. Because byssus threads can be repeatedly produced to adhere to new attachment sites, this capability is utilized in mussel raft culture where seed mussels ar

ΒΥΣΣΟΣ: Μάζα κεράτινων ινών που εκκρίνονται από τον αδένα του βύσσου που βρίσκεται στον πόδα ορισμένων μαλακίων και οι οποίες χρησιμοποιούνται για προσκόλληση στο υπόστρωμα. Η παρουσία βύσσου σε ορισμένα είδη (π.χ. μύδια) μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσκόλληση και την ανάπτυξή τους σε τεχνητά υποστρώματα (π.χ. σχοινιά). Η ικανότητα αναπαραγωγής του βύσσου, η οποία επιτρέπει την προσκόλληση των μυδίων σε νέες θέσεις χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες μυδιών σε σχεδίες, όπου αρχικά οι νεοσσοί τοποθετ

BYSSUS: Muschelseide; fädiges, zähflüssiges Sekret einer im ventralen Teil des Fußes vieler Bivalvia (Mollusken) liegenden Drüse (Byssusdrüse), das im Wasser schnell zu feinen, seidenartigen und zugfesten Fäden (Byssusfäden) erhärtet. Die Fäden dienen zum Festhalten (befestigen) an der Unterlage. Das Vorhandenensein von Byssusfäden kann bei einigen Arten (z.B. Muscheln) für die Anheftung an künstliche Substrate (z.B. Leinen oder Pfähle) benutzt werden, um sie daran abwachsen zu lassen. Da die Byssusfäd

BYSSUS: Faisceau de filaments sécrétés par une glande byssogène située à la base du pied chez certains mollusques lamellibranches et par lesquels lanimal se fixe à son support (par exemple, la "barbe" chez la moule). La présence dun byssus chez certaines espèces (par exemple la moule) est utilisée pour la fixation des animaux aux supports artificiels (lignes, bouchots) pour le grossissement. La capacité de réformation du byssus est exploitée en mytiliculture pour le transfert de naissains dans des filet

BISSO: Una massa di fibre sottili secreta dalla ghiandola del bisso situata sul piede di alcuni bivalvi (molluschi), serve per attaccare l’animale al substrato. La presenza del bisso in alcune specie (es. le cozze) viene sfruttata per l’attecchimento ai substrati artificiali (es. corde, substrati duri) sui quali prosegue la crescita. La capacità di riformazione del bisso viene sfruttata per il riposizionamento dei mitili all’esterno delle reste a rete (calze) sulle quali avviene la crescita. D’altra p

BISO: Masa de filamentos secretada por una glándula bisógena situada a la base del pie de ciertos moluscos lamelibranquios y que sirve para fijar en el sustrato (por ejemplo, la “barba” de los mejillones). La presencia de un biso en algunas especies (por ejemplo los mejillones) puede servir para su fijación en los sustratos artificial (cuerdas o bouchot) para su engorde. La capacidad de producción del biso esta explotada en el cultivo de mejillones por la transferencia de los recién nacidos en mallas

Was this helpful?
Dyr som jages og spises av predatorer.


PREY: Animal that is hunted and eaten by predators.

ΛΕΙΑ: Ζώο το οποίο κυνηγούν και τρώγουν ζώα θηρευτές.

BEUTE: Tier, das von räuberischen Tieren gejagt und gefressen wird.

PROIE: Animal chassé et consommé par un prédateur.

PREDA: Animale cacciato e mangiato dai predatori.

PRESA: Animal cazado y consumido por un predador.

Was this helpful?
Levendefôr for husdyr, dyr som plasseres eller stimuleres til å vokse i en dam for å skaffe næring til mer ønskelige rovfisk (f.eks. solabbor i dam med ”largemouth bass”). Jfr. fôrfisk.


FORAGE SPECIES: Live feed for domestic species; animals that are placed or encouraged to grow in a pond to provide nourishment for a more desirable predatory species (e.g. sunfish in pond with largemouth bass).

ΕIΔΗ ΝΟΜΗΣ: Ζωντανή τροφή για καλλιεργούμενα είδη. Ζώα που αφήνονται ή διευκολύνονται να μεγαλώσουν σε μια λιμνοδεξαμενή για να καταναλωθούν από ένα περισσότερο επιθυμητό θηρευτικό είδος (π.χ. φεγγαρόψαρα σε λιμνοδεξαμενές με λαβράκια).

BEUTETIERE: Lebende Nahrungsorganismen für domestizierte Arten; Tiere die in Teiche eingesetzt oder deren Wachstum gefördert wird, um die Ernährung der höherwertigen räuberischen Art zu gewährleisten.

ESPECES FOURRAGES: Nourriture pour espèces domestiques; les animaux qui sont mis ou dont on facilite le développement en étang afin de fournir une alimentation à une espèce prédatrice de plus grande valeur (par exemple, le sunfish en étang avec les bars).

PESCE FORAGGIO: Alimento vivo per specie domestiche; animali posti nello stesso bacino o vasca delle specie predatrici, di maggior valore commerciale, per facilitarne la crescita e renderli più appetibili. Come ad es. per il persico sole che viene lasciato nello stagno insieme al persico trota.

ESPECIES-FORRAJE: Comida para especies domésticas; animales a los que se facilita el desarrollo en estanques con el fin de servir de alimento para una especie depredadora de mayor valor (por ejemplo, el pez luna en estanques con lubinas).

Was this helpful?
Miljøets evne til å tilpasse seg en spesiell aktivitet eller aktivitetsrate (f.eks. utslippsmengde av et stoff per tidsenhet, dumping av mudder i et område per tidsenhet, uttak av mineraler per tidsenhet) uten uakseptable følger. Beskrivelser av bæreevne må ta hensyn til fysikalske prosesser som fortynning, spredning, sedimentering og fordampning, så vell som kjemiske, biokjemiske og biologiske (f.eks. bioturbasjon) prosesser som fører til at kontaminanter, næringsstoffer eller aktiviteter miste


CARRYING CAPACITY (ASSIMILATIVE CAPACITY, ENVIRONMENTAL CAPACITY): These terms are often used to describe the ability of the environment to accommodate a particular activity or rate of activity (e.g. volume of discharge of a substance per unit time) without unacceptable impacts. Descriptions of carrying capacity must take into account such physical processes as dilution, dispersion, sedimentation and evaporation, as well as all chemical, biochemical and biological (e.g. bioturbation) processes which lead to degradation or removal from the impacted area by whic

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΦΟΜΟΙΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ): Αναφέρεται συνήθως στην ικανότητα του περιβάλλοντος να ανεχθεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. όγκος μιας απορριπτόμενης ουσίας προς τη μονάδα του χρόνου), χωρίς να υποστεί κάποια μη αποδεκτή υποβάθμιση. Ο καθορισμός της φέρουσας ικανότητας ενός συστήματος είναι απαραίτητο να λαμβάνει υπόψη του, εκτός από τις φυσικές διεργασίες, όπως είναι η αραίωση, η διασπορά, η καθίζηση και η εξάτμιση και όλες τις χημικές βιοχημικές και βιολογικές διεργασίες που είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην αποικοδόμ

TRAGFÄHIGKEIT (ASSIMILATIVE KAPAZITÄT AUFNAHMEKAPAZITÄT DER UMWELT): Diese Begriffe werden oftmals benutzt, um die Fähigkeit der Umwelt (oder eines Habitats) zu beschreiben, die es erlaubt bestimmte menschliche Aktivitäten ohne nennenswerten Schaden zu verkraften (z.B. das Volumen von Abwässern, oder das Entlassen einer bestimmten Substanz innerhalb einer gegebenen Zeiteinheit). Die Beschreibung der Tragfähigkeit eines biologischen Systems muß die physikalischen Prozesse wie Verdünnung und Dispersion, Sedimentation und Verdunstung, ebenso berücksichtigen, wie die

CAPACITÉ PONDÉRALE, CAPACITÉ D’ASSIMILATION: La capacité de l’environnement d’accommoder une activité, ou un taux de cette activité (par exemple le volume de décharge d’une substance par unité de temps), sans effets inacceptables. La description de la capacité d’assimilation doit prendre en compte les processus physiques comme la dilution, la dispersion, la sédimentation et l’évaporation ainsi que des processus chimiques, biochimiques ou biologiques (bioturbation par exemple). Ces processus mènent à la dégradation ou à l’élimination des su

CAPACITA ASSIMILATIVA: Capacità assimilativa, Capacità ambientale: Questo termine anglosassone vengono usato spesso per descrivere la capacità dell’ambiente di supportare una particolare attività, l’intensità di un’attività (es. volume di una sostanza scaricata in un periodo di tempo definito, una quantità di materiale escavato scaricata in una data area in un periodo di tempo, una quantità di minerale estratto in un dato periodo di tempo) senza che questo provochi impatti inaccettabili. La descrizione della carryi

CAPACIDAD PONDERAL, CAPACIDAD ASIMILATIVA. CAPACIDAD AMBIENTAL: Estos términos se usan a menudo para describir la capacidad del medio para acomodarse a una actividad o tasa de actividad (Vg. volumen de descarga de una sustancia por unidad de tiempo, cantidad de dragado extraído en una área concreta según tiempo, cantidad de minerales extraídos por unidad de tiempo) sin impactos inaceptables. Las descripciones de la capacidad de transporte tienen que tener en cuenta los procesos físicos como la dilución dispersión, sedimentación y evaporación, así como los pr

Was this helpful?
Bruk av komponenter av biologisk diversitet (og resurser generelt) på en måte og ved en hastighet som ikke fører til langsiktige nedgang i biologisk diversitet eller noen av dens komponenter. Opprettholder på denne måten dere potensial til å møte behovene til fremtidige generasjoner.


SUSTAINABLE USE: The use of components of biological diversity (and resources generally) in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity or of any of its components, thereby maintaining their potential to meet the needs and aspirations of present and future generations.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ: Η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του φυσικού μας πλούτου με τρόπο ώστε να αποφευχθεί η σταδιακή μείωση της βιολογικής του ποικιλομορφίας, ή της υποβάθμισης κάποιου άλλου στοιχείου αυτού του πλούτου και ως εκ τούτου, η διατήρηση της δυνατότητας να χρησιμοποιηθεί ο φυσικός αυτός πλούτος με τον ίδιο και καλλίτερο τρόπο από τις τωρινές και μελλοντικές γενιές.

NACHAHLTIGE NUTZUNG: Die Verwendung von Komponenten biologischer Diversität (und der Ressourcen generell) in solcher Weise und Rate, daß sie nicht zur langfristigen Erniedrigung der Biodiversität oder einer ihrer Kompnenten führt. Dadurch wird deren Produktionspotential erhalten, um für die Nutzung kommender Generationen verfügbar zu sein.

UTILISATION SOUTENABLE : L’utilisation des éléments composant la diversité biologique (et les ressources en général) de telle façon, et à un taux tel, que la diminution à long terme de la diversité biologique ou de ses éléments soit évitée. De cette façon, le potentiel de la diversité biologique est maintenu afin de pouvoir satisfaire les aspirations de la génération présente et les générations futures.

USO SOSTENIBILE: L’utilizzo di componenti della biodiversità (e delle risorse in genere) in un modo e con una intensità tali da non causare in un lungo periodo un declino nella biodiversità od in qualsiasi sua componente, mantenendo inalterata la potenzialità di soddisfare le esigenze delle generazioni attuali e future.

USO SOSTENIBLE: Uso de los componentes de la diversidad biológica (y los recursos en general) de modo y en una tasa que no lleve a la reducción a largo plazo de la diversidad biológica o de sus componentes, manteniendo el potencial para conseguir las necesidades y aspiraciones para generaciones futuras y presentes.

Was this helpful?
Forvaltningen og bevaring av en naturresurs og retningen av teknologiske og institusjonelle forandringer, som sikrer at nåværende og kommende generasjoner kan høste av den. En slik bærekraftig utvikling (i landbruk, skogbruk og fiskerier) bevarer land, vannmasser og genetisk grunnlag for planter og dyr, og er ikke-nedbrytende på miljøet, teknologisk hensiktsmessig, økonomisk levedyktig og sosialt tilfredsstillende.


SUSTAINABLE DEVELOPMENT: The management and conservation of the natural resource base and the orientation of technological and institutional change in such a manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for present and future generations. Such sustainable development (in the agriculture, forestry and fisheries sectors) conserves land, water, plant and animal genetic resources, is environmentally non-degrading, technically appropriate, economically viable and socially acceptable.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων καθώς και ο τεχνολογικός και ιδρυματικός προσανατολισμός με τρόπο ώστε να είναι η δυνατή η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές. Αυτή η αειφόρος ανάπτυξη (στον τομέα της γεωργίας, της δασοπονίας και της αλιείας) έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση του φυσικού πλούτου (γης, υδάτων, φυτών και ζώων) καθώς και την αποφυγή της υποβάθμισης αυτού του πλούτου με τρόπο ο οποίος είναι τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά αποδ

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: Schutz und Management natürlicher Ressourcenbasen und die Ausrichtung technologischer undinstitutioneller Veränderungen derart, das die langfristige Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gegenwärtiger und künftiger Generationen befriedigt werden kann. Eine derartige Entwicklung (in der Agrikultur, der Forstwirschaft und Fischerei) schützt die genetischen Ressourcen von Boden, Wasser, Pflanzen und Tieren, erhält die Umwelt, ist technisch angepaßt, ökonomisch gesund und sozial akzeptabel

DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE : La gestion et la conservation des ressources naturelles et l’orientation des changements techniques et institutionnelles de telle façon que les besoins humains soient satisfaits pour la génération présente et les générations futures. Un tel développement soutenable (dans les domaines de l’agriculture, forets et pêche) conserve la terre, l’eau, ainsi que les ressources génétiques animales et végétales, ne dégradent pas l’environnement, et sont techniquement appropriées, économiquement viables et

SVILUPPO SOSTENIBILE: La gestione e la conservazione delle risorse naturali e la regolamentazione circa lo sviluppo tecnologico ed istituzionale, in modo tale da garantire le risorse necessarie al fabbisogno umano per le generazioni presenti e future. Tale sviluppo sostenibile, applicando tecnologie appropriate (nei settori agricolo, forestale e della pesca) permette la conservazione dei terreni, delle acque, delle risorse genetiche delle piante e degli animali, evitando la degradazione dell’ambiente, è economicament

DESARROLLO SOSTENIBLE: El manejo y la conservación de las bases de recursos naturales y la orientación de los cambios institucionales y tecnológicos de manera que aseguren la satisfacción continuada de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo sostenible (en la agricultura, silvicultura y acuicultura) trata de conservar la tierra, agua, plantas y recursos genéticos animales, de no degradar el medio ambiente, ser técnicamente apropiada, económicamente viable y socialmente acept

Was this helpful?
Tau mellom bøye og utstyret som holdes oppe eller merkes (f.eks. østersflåte, flotilje for bur eller en langline).


BUOY ROPE: Buoy line; rope connecting buoy(s) to that part of the gear being supported or marked (e.g. a cage flotilla, or an oyster raft, or a longline).

ΣΗΜΑΔΟΥΡΑΣ ΣΧΟΙΝΙ: Το σχοινί που συνδέει έναν πλωτήρα (σημαδούρα) με μια εξαρτημένη διάταξη ή με μια διάταξη της οποίας την θέση επισημαίνει (π.χ. ένα ποντισμένο κλωβό, ή σχεδία στρειδιών, ή ένα παραγάδι).

BOJENLEINE; SCHWIMMERLEINE: Leine, die die Boje oder den Schwimmkörper mit demjenigen Gerät verbindet, dem Auftrieb verliehen wird oder das markiert wird; z. B. eine Käfiganlage oder eine Austernlangleine.

ORIN DE BOUEE: Cordage reliant un engin mouillé ou calé au fond (casier, filet maillant, palangre) à une bouée signalant sa position à la surface.

BOA SEMISOMMERSA O BOA BOA FLOTTANTE: Serve per mantenere in tensione una catena od una struttura sommersa evitando che si strofini contro il corpo morto. (es. in testa all’ormeggio di una flottiglia di gabbie, zattere per ostriche, long-line, ecc.)

CABLE DE BOYA: Cordaje que conecta un objeto sumergido o fijado en el fondo (flotilla, balsa de ostras o longline) a una boya señalando así su posición.

Was this helpful?
Organisme som huser et patogent (sykdomsfremkallende) agens. Forholdet kan være aktivt (infeksjon) eller passivt (uten formering av patogenet). Det kan være kortsiktig (ikke ved passiv infeksjon) eller kronisk. Patogenet kan bli utskilt (kontinuerlig eller i perioder) eller det kan forbli i vevet permanent.


CARRIER: An organism harbouring a pathogenic agent. The relationship can be active (infection) or passive (without any multiplication of the pathogen). It can be short-term (not in a passive infection), or chronic. The pathogen can be excreted (continuously or occasionally) or it can remain in the tissues permanently.

ΦΟΡΕΑΣ: Οργανισμός που φιλοξενεί παθογόνο παράγοντα. Η μετάδοση πραγματοποιείται κατά τρόπο ενεργό (μόλυνση) ή παθητικό (μηχανική, χωρίς πολλαπλασιασμό του παθογόνου) και είναι παροδική ή χρόνια. Ο παθογόνος παράγοντας απεκκρίνεται από τον οργανισμό (συνεχώς ή περιστασιακά) ή παραμένει στους ιστούς (μόνιμα).

TRÄGER; ÜBERTRÄGER: Ein Organismus, der latent einen krankheitserregenden Keim in sich trägt. Die Übertragung kann aktiv (infektiös) oder passiv (ohne Multiplikation der Krankheitserreger) vonstatten gehen. Sie kann nur vorübergehend sein (nicht bei einer passiven Infektion) oder sehr lang anhaltend (chronischer Überträger). Der pathogene Keim kann vom Überträger ausgeschieden werden (ständig oder gelegentlich) oder nicht (der Keim verbleibt im Gewebe).

PORTEUR: Organisme porteur dun agent infectieux. Lassociation peut être active (infection) ou passive (purement mécanique, sans la multiplication de lagent pathogène). Elle peut être à court terme ou chronique. Lorganisme pathogène peut être excrété ou non, ou maintenu dans les tissus (porteur permanent, porteur occasionnel).

PORTATORE: Un organismo che ospita un agente patogeno. Il rapporto tra l’agente e il portatore può essere attivo (un’infezione) o passivo (senza moltiplicazioni del patogeno). Il rapporto può essere a breve termine (non per un’infezione passiva), o cronico. Il patogeno può essere espulso (continuamente o occasionalmente) o può rimanere all’interno dei tessuti permanentemente.

PORTADOR: Organismo portador de un agente infeccioso. La asociación puede ser activa (infección) o pasiva (puramente mecánica, sin manipulación del agente patógeno). Puede ser aguda o crónica. El organismo patógeno puede ser excretado o no, o mantenido en los tejidos (portador permanente, portador ocasional).

Was this helpful?
Stadie i en infeksjon der vertens immunforsvar holder patogenet i sjakk, ingen kliniske tegn til sykdom. Forandring i vertens resistens mot patogenet kan resultere i klinisk sykdom.


CARRIER STATE: A state of infection in which the hosts defences are balanced with the pathogens virulence resulting in no clinical signs of disease. A change in host resistance of pathogen virulence may result in clinical disease.

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤIΚΟ ΣΤΑΔIΟ: Στάδιο προσβολής κατά το οποίο η άμυνα του ξενιστή βρίσκεται σε ισορροπία με την τοξικότητα του παθογόνου με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα ή ασθένεια. Αλλαγή της αντίστασης του ξενιστή στην δράση του παθογόνου μπορεί να προκαλέσει κλινικά συμπτώματα.

ÜBERTRÄGER, ÜBERTRAGUNGSSTADIUM: Ein Infektionszustand, in dem die Abwehr des Wirtes mit der pathogenen Ansteckungsfähigkeit des Keimes im Gleichgewicht steht und man keine klinischen Anzeichen der Krankheit feststellen kann. Ein Wandel in der Resistenz des Wirtes gegen die pathogene Ansteckungsfähigkeit kann zum klinischen Ausbruch der Krankheit führen.

ETAT PORTEUR: Etat dinfection dans lequel les défenses de lhôte sont en équilibre avec la virulence de lagent pathogène avec comme résultat un manque de symptômes cliniques. Un changement dans la résistance de lhôte envers lagent pathogène peut favoriser lapparition de symptômes cliniques.

STATO DI PORTATORE: Uno stato di infezione in cui le difese dell’ospite vengono bilanciate con la virulenza del patogeno. L’ospite non mostra nessun segno di malattia. Un cambiamento della resistenza dell’ospite potrebbe risultare in una patologia clinica conclamata.

ESTADO PORTADOR: Estado de infección en el cual las defensas del huésped están en equilibrio con la virulencia del agente patógeno y por la tanto tienen como resultado una ausencia de síntomas clínicos. Un cambio en la resistencia del huésped hacia el agente patógeno puede favorecer la aparición de síntomas clínicos.

Was this helpful?
(1) Lengden av en periodisk bølge i et isotropt medium er den perpendikulære avstanden mellom to bølgefronter som har en faseforskjell på én periode. (2) Den horisontale strekningen tilbakelagt av en bølge i løpet av én hel periode. Er lik hastigheten dividert med frekvensen.


WAVE LENGTH: (1) The length of a periodic wave in an isotropic medium is the perpendicular distance between two wave fronts in which the displacements have a difference in phase of one complete period. (2) The horizontal distance travelled by a wave during the time interval of one complete cycle. It is equal to the velocity divided by the frequency.

ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ: Η οριζόντια απόσταση που διανύεται από το κύμα κατά την διάρκεια μιας περιόδου. Ισούται με την ταχύτητα δια της συχνότητας.

WELLENLÄNGE: (1) Die Wellenlänge einer periodischen Welle in einem isotropen Medium ist der vertikale Abstand zwischen dem Wellental und dem Wellenberg einer vollständigen Periode. (2) Die horizontale Entfernung, die eine Welle innerhalb einer vollständigen Periode zurücklegt. Diese ist gleich dem Quotienten aus Geschwindigkeit und Frequenz.

LONGUEUR DONDE: (1) La longueur donde dune onde périodique dans un milieu isotrope est la distance perpendiculaire entre deux ondes enveloppes dont les déplacements ont une différence de phase dune période. (2) La distance horizontale parcourue par une vague pendant lintervalle dun cycle complet. La longueur donde est égale à la vitesse divisée par la fréquence.

LUNGHEZZA D’ONDA: (1) La lunghezza d’onda periodica in un ambiente isotropo è la distanza perpendicolare tra due fronti d’onda tra i quali esiste la differenza di fase equivalente ad un periodo completo. (2) La distanza orizzontale percorsa da un’onda durante l’intervallo di un ciclo completo. La lunghezza d’onda è equivalente alla velocità divisa per la frequenza.

LONGITUD DE ONDA: (1) La longitud de onda de una onda periódica en un medio isotropo es la distancia perpendicular entre dos ondas sobres cuyos desplazamientos tienen una diferencia de fase de un periodo. (2) La distancia horizontal recorrido por una ola durante el intervalo de un ciclo completo. La longitud de onda es igual a la velocidad dividida por la frecuencia.

Was this helpful?
Små riller på sandbunnen. Siden retningen til rillene ligger normalt på retningen til bølgene/strømmen indikerer bølgeslagmerkene både tilstedeværelse og retningen til bølger/strømmer.


RIPPLE MARKS: Small, fairly regular ridges in the bed of a waterway or on a land surface caused by water currents or wind. As their form is approximately normal to the direction of current or wind, they indicate both the presence and the direction of currents or winds.

ΡΥΤΙΔΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΔΙΑ: Μικρά, σχεδόν κανονικά ζαρώματα στην κοίτη μιας υδάτινης οδού ή στην επιφάνεια μιας χέρσου που προκαλούνται από ρεύματα νερού ή αέρα. Επειδή η μορφή τους είναι σχεδόν κανονική ως προς την διεύθυνση του ρεύματος ή του αέρα, υποδεικνύουν την παρουσία καθώς και την διεύθυνση των ρευμάτων ή των ανέμων.

BODENWELLEN: Kleine, nahezu gleichmäßige Wellen im Bett von Wasserstraßen oder auf der Landoberfläche, durch Wasserströmung und Wind verursacht. Ihre Form ist normalerweise in der Richtung der Strömung oder des Windes regelmäßig ausgeprägt. Sie zeigen sowohl das Vorhandensein als auch die Richtung der Strömungen oder des Windes an.

RIDES DE SABLE: Petits sillons éspacés plus ou moins régulièrement sur le lit dun cours deau ou sur le sable ou sol et provoqué par les courants deau ou le vent. Leur alignement étant normal à la direction du courant ou du vent, leur orientation est indicative de la présence et de la direction des courants ou des vents.

INCRESPATURE DI FONDO: Piccoli gradini di forma perlopiù regolare, presenti nell’alveo di un corso d’acqua o su di una superficie terrestre, formati da una corrente d’acqua o dal vento. Possono indicare la direzione di acqua o vento, in quanto la loro struttura è approssimativamente perpendicolare alla direzione dei due agenti morfogenetici.

RIZO DE ARENA: Pequeñas crestas situadas de una manera más o menos regular en una corriente de agua o en la arena o en el suelo y provocadas por la corriente de agua o por el viento. Su alineación sigue la dirección de la corriente de agua o del viento, su orientación indica la presencia y de la dirección de corrientes de agua o de viento.

Was this helpful?
Type nedsenket oppdrett i de frie vannmassene, der de oppdrettede artene vokser på tau eller i kasser/nett (f.eks. perlenett, lanternenett, Akva-kompakt nett og Aqua Trading Mark kasser). Disse henger på en oppankret bæreline, som holdes på to til ti meters dyp av markeringsbøyer. Brukt ved oppdrett av muslinger (f.eks. blåskjell, østers og kamskjell) og marine makroalger.


LONG-LINE CULTURE: Form of open-water suspended culture in which cultured species are ongrown on ropes or diverse containers (e.g. baskets, stacked trays, lantern nets) suspended from anchored and buoyed surface or subsurface ropes (long lines). Used for the culture of bivalve molluscs, e.g., mussels, oysters, scallops, and marine macroalgae.

ΜΑΚΡΟ-ΣΕΙΡΑ: Τύπος αιωρούμενης καλλιέργειας σε ανοιχτά νερά, στην οποία τα καλλιεργούμενα είδη μεγαλώνουν σε σχοινιά ή χωριστά δοχεία (π.χ. καλάθια, δίσκους) που κρέμονται από επιφανειακά ή υποεπιφανειακά οριζόντια σχοινιά (μακρο-σειρές) στερεωμένες με άγκυρες και πλωτήρες. Χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια διθύρων μαλακίων (μύδια. στρείδια, χτένια) και θαλάσσιων μακροφυκών.

LANGLEINE: Eine Form der Kultur in offenen Gewässern, bei der die betreffende Art an Leinen oder in verschiedenen, an Leinen befestigten Behältern (z.B. Körben, übereinander gestapelten Kästen, Laternennetzen) freihängend gezogen werden. Die Leinen sind mit Verankerungen verbunden und werden von Bojen getragen, die an der Oberfläche schwimmen oder unter der Oberfläche positioniert sind. In der Molluskenkultur (Muscheln, Austern, Kammmuscheln) und der Makroalgenkultur eingesetzt.

LONGUE-LIGNE: Type de culture en suspension en mer ouverte dans laquelle les espèces cultivées sont grossies sur des cordes ou divers containers (paniers, lanternes) suspendus à partir de cordes en surface ou subsurface (longues lignes) elles même maintenues en place par des bouées et des corps morts. Le naissain de moules est grossi en boudins de filet plastique suspendus à partir de lignes amarrées à chaque extrémité par des corps morts. Cette technique est utilisée pour la culture de mollusques bivalves (m

iALLEVAMENTO CON I FILAN (LONG LINE): Tipo di allevamento che resta in sospensione in mare aperto; le specie allevate crescono su delle corde (brecce) o in diversi contenitori (es. i cestelli per le ostriche delle reti a lanterna) che vengono sospesi su corde orizzontali di superficie (filari, long line) sostenute da galleggianti e mantenuti nella stessa posizione per mezzo di corpi morti sul fondo. Questa tecnica viene utilizzata per lallevamento dei molluschi bivalvi (cozze, ostriche e cappesante) e delle alghe marine.

LARGA-LÍNEA: Tipo de cultivo en suspensión en mar abierto en el que las especies cultivadas se engordan sobre cuerdas o diversos contenedores (cestos, linternas) suspendidas a partir de las cuerdas en superficie o subsuperficie (largas líneas) ellas mismas mantenidas en un lugar por boyas y de cuerpos muertos. El recién nacido de mejillones se engorda en budines de hilos de plástico suspendido a partir de líneas amarradas a cada extremidad por cuerpos muertos. Esta técnica se usa para cultivo de moluscos bi

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES