AMC LIMITED

Å

Det vanlige uspesifikke navnet som brukes i dagligtalen om en rekke arter av fisk, tilhorende ordenen Anguilliformes, der arter i slekten Anguilla er viktige oppdrettsarter. Særpreget ved en langstrakt, slangeaktig kroppsform.


EEL: The common non-specific name used colloquially for fish species, belonging to the order of Anguilliformes, of which species of the genus Anguilla are important in aquaculture; typified by an elongate, serpentine body form.

ΧΕΛΙ: Κοινό, μη ειδικό όνομα, που χρησιμοποιείται συλλογικά για ένα ευρύ φάσμα ειδών ψαριών, τα οποία ανήκουν στην τάξη Anguilliformes. Μεταξύ αυτών είδη του γένους Anguilla (βλ.λ.) είναι σημαντικά για την υδατοκαλλιέργεια. Εχουν κατά κανόνα επιμήκη, οφιοειδή μορφή σώματος.

AAL: Allgemeine, nicht-spezifische Bezeichnung, die umgangssprachlich für eine ganze Reihe nicht verwandter Fischarten benutzt wird, die sich durch eine längliche, sich windende Körperform charakterisiert sind (z.B. Anguilla).

ANGUILLE: Nom commun utilisé pour une distribution étendue despèces de poissons taxonomiquement différents, appartenant à lordre des Anguilliformes dont les espèces du genre Anguilla sont importantes en aquaculture; caractérisées par un corps longiligne en forme de serpent.

ANGUILLA: Nome comune non specifico utilizzato in maniera colloquiale per riferirsi alle specie di pesci appartenenti all’ordine degli Anguilliformes, di cui le specie appartenenti al genere Anguilla sono importanti in acquacoltura; caratterizzate da un corpo allungato serpentiforme.

ANGUILA: Nombre común no específico utilizado familiarmente para las especies del orden Anguilliformes. peces del género Anguilla importantes en acuicultura; tienen una forma corporal alargada y serpentiforme.

Was this helpful?
Et oppdrettssystem der vannet brukes kun en gang, og deretter slippes ut behandlet eller ubehandlet (avhengig av tetthet og avfallsmengde). Betegnelsen ”apne systemer” bor ikke brukes. Jfr. Resirkuleringssystemer.


OPEN (-CYCLE) SYSTEM: A culture system in which the water supplied to it is used once only and then discharged into the receiving water with or without primary treatment (depending on stocking density and waste output).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο το νερό παρέχεται στο σύστημα, χρησιμοποιείται για μία μόνο φορά και στη συνέχεια αποχετεύεται σε έναν αποδέκτη, μετά από ή χωρίς πρωτογενή επεξεργασία (ανάλογα με την πυκνότητα του καλλιεργούμενου αποθέματος και την ποσότητα αποβλήτων). Τα συστήματα αυτά αποκαλούνται συχνά "ανοιχτά συστήματα", όμως η χρήση αυτού του όρου δεν συνιστάται. (Πρβ. συστήματα ανακύκλωσης).

OFFENES (KREISLAUF)SYSTEM: Siehe KREISLAUFSYSTEM. (Weitgehend geschlossenes System als spezielle Form der Aquakultur, bei der das Wasser aufbereitet und rezirkuliert wird, anstatt in den Vorfluter entlassen und durch Frischwasser im Durchlaufverfahren ersetzt zu werden.).

SYSTEME OUVERT(CYCLE): Système de culture dans lequel lalimentation en eau est seulement utilisée une fois et évacuée dans le milieu récepteur avec ou sans traitement primaire (suivant la densité de stockage et la nature des rejets).

SISTEMA (A CICLO) APERTO : Un sistema di allevamento nel quale lacqua passa attraverso le unità di allevamento senza effettuare il ricircolo e viene scaricata direttamente o attraverso un sistema di depurazione, decantazione.

SISTEMA ABIERTO (CICLO): Sistema de cultivo en el cual la alimentación de agua se utiliza solamente una vez y se evacua en el medio de recepción con o sin tratamiento primario (según la densidad de almacenaje y la naturaleza de los deshechos). No es aconsejable utilizar este término.

Was this helpful?
Fisk mellom ett og to ar gammel regnet fra klekking.


YEARLING: Fish of any age between one and two years from date of hatching.

ΧΡΟΝΙΑΡΙΚΟ: Ψάρι οποιασδήποτε ηλικίας μεταξύ ενός και δύο ετών από την ημερομηνία εκκόλαψης.

JÄHRLING: Fisch im Alter zwischen ein und zwei Jahren nach dem Zeitpunkt des Schlüpfens.

POISSON DUN AN: Poisson agé entre un et deux ans après léclosion.

GIOVANILE: Pesce che ha superato lo stadio di avannotto ma che non ha ancora raggiunto la maturità sessuale o la taglia commerciale. Il termine è molto impreciso, dipende dalla specie e dalla temperatura di cresita (gradi giorno accumulati). Nei salmonidi si tratta in genere di una età compresa tra uno e due anni a partire dal giorno della schiusa.

PEZ AÑOJO: Pez de cualquier edad ente un año y dos años después de la eclosión.

Was this helpful?
Begrep som brukes i akvakultur for å beskrive mengden (antall tonn) organismer (markedsstørrelse) produsert av en oppdrettsenhet eller av industrien i løpet av et kalenderår.


ANNUAL PRODUCTION: Term commonly used in aquaculture to describe the quantity (usually expressed in tonnes) of market-sized organisms produced by a specific rearing unit, or the industry, in a calendar year.

ΕΤΗΣIΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ορος που χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια για να περιγράψει την ποσότητα (συνήθως εκφρασμένη σε τόννους) των οργανισμών εμπορεύσιμου μεγέθους που παράγονται από μια μονάδα ή το σύνολο του κλάδου σε ένα ημερολογιακό έτος.

JAHRESPRODUKTION: Ein Begriff, der in der Aquakultur diejenige Menge (gewöhnlich in Tonnen angegeben) marktfähiger Organismen angibt, die in einer spezifischen Systemeinheit (Teich, Becken, Anlage) oder vom Wirtschaftszweig insgesamt innerhalb eines Kalenderjahres erzeugt wird.

PRODUCTION ANNUELLE: Terme fréquemment utilisé en aquaculture afin de décrire la quantité (en tonnes habituellement) dorganismes de taille marchande produite par an et par une installation aquacole ou par lindustrie.

PRODUZIONE ANNUALE: Termine usato comunemente in acquacoltura per descrivere la quantità (di solito espressa in tonnellate) di biomassa di taglia commerciale prodotta da un’unità di allevamento specifica, o dal settore, in un anno solare.

PRODUCCIÓN ANUAL: Término utilizado en acuicultura para describir la cantidad (normalmente en toneladas) de organismos de talla mercantil producida en un año por una instalación acuícola o por la industria.

Was this helpful?
Ringer i skjell og øresten fra fisk og i skjell fra noen muslinger, som kan brukes til å bestemme organismens livshistorie. I fisk fra tempererte områder kan årlig vekst inntil fangst bestemmes ut fra årringene. I noen tilfeller er det mulig å bestemme hvor mange ganger en fisk har gytt. Hos skalldyr kan livshistorien i noen tilfeller tolkes.


GROWTH RING: Rings or annuli found on fish scales and some bivalve shells that can be used in the interpretation of the organism«s life history. In temperate fishes, the yearly incremental growth prior to capture can be estimated from the growth rings. In some cases, it is possible to estimate the number of times a fish has spawned. In shellfish, growth history can in some cases be interpreted. Annulus.

ΑΥΞΗΤIΚΟI ΔΑΚΤΥΛIΟI: Ετήσιοι δακτύλιοι που σχηματίζονται στα λέπια των ψαριών και επηρεάζουν την ανασύσταση του ιστορικού της ζωής ενός ψαριού. Από τους δακτύλιους είναι δυνατός ο προσδιορισμός του μήκους που είχε το ψάρι κάθε έτος πριν από τη σύλληψή του. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό να εκτιμηθεί και ο αριθμός των γαμετοτοκιών του ψαριού. Η ανασύσταση του ιστορικού είναι επίσης δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις και για τα οστρακόδερμα. Βλ. επίσης Δακτύλιος.

JAHRESRING(1): Ringe auf den Schuppen der Fische und auf Schalen der Bivalvia. Diese könnenAufschluß über die Lebensgeschichte eines Organismus geben. Von diesen Ringen kann die jeweilige Länge eines Fisches in jedem Jahr vor dem Fangjahr bestimmt werden. Manchmal kann auch abgeschätzt werden, wie oft der Fisch abgelaicht hat. In Schalentieren kann in einigen Fällen die Wachstumsgeschichte des Individuums ebenfalls aus den Ringen deutlich interpretiert werden. Siehe auch Annulus.

STRIES DACCROISSEMENT: Anneaux déposés sur les écailles des poissons et des coquilles de certains mollusques bivalves; ils sont souvent utilisés pour linterprétation de lhistorique de la croissance. Chez les poissons des eaux tempérées, laugmentation annuelle de croissance peut être estimée par linterprétation de la disposition de ces anneaux. Dans certains cas, les stries daccroissement chez les mollusques bivalves peuvent être interprétées de façon analogue. Il est quelquefois possible destimer le nombre de pontes r

ANELLO DI CRESCITA: Anelli che si osservano nelle squame dei pesci e in qualche mollusco bivalve; essi vengono frequentemente usati per valutare laccrescimento di questi organismi. Nei pesci delle zone temperate, lincremento annuale di crescita può essere stimato interpretando la posizione di questi anelli. In alcuni casi, è possibile stimare il numero di deposizioni di un pesce allanno. Anche nei molluschi, in alcuni casi, tramite questi anelli può essere valutato laccrescimento. Vedi ANELLI DI CRESCITA.

ANILLOS DE CRECIMIENTO: Anillos de depósitos minerales en las escamas de peces, conchas de ciertos moluscos bivalvos; a menudo utilizados en la interpretación de la secuencia de crecimiento. En ciertos peces de aguas templadas, el aumento anual de crecimiento puede ser estimado por la interpretación de la disposición de estos anillos. En ciertos casos, los anillos de crecimiento de los moluscos bivalvos pueden ser interpretados de manera análoga. A veces es posible estimar el número de desoves para un pez.

Was this helpful?
Årlige avsetninger som danner merker i fiskeskjell, otolitter (øresteiner), trestammer etc. og som tydelig viser perioder med rask vekst (sommer) og perioder med lite eller ingen vekst (vinter). Undersøkelser av fiskeskjell og otolitter er en vanlig måte å bestemme alderen til fisk på.


ANNULUS: A mark formed annually or seasonally on fish scales or otoliths when rapid growth resumes after a period of slow or no growth. This usually occurs in winter in the temperate zone, and in the dry season in the tropics ; growth ring.

ΔΑΚΤΥΛIΟΣ: Ετήσιο ή εποχιακό σημάδι που σχηματίζεται στα λέπια ή τους ωτόλιθους του ψαριού όταν ξαναρχίζει η ταχεία ανάπτυξη ύστερα από μια περίοδο, αργής ή καθόλου αύξησης (πχ συνήθως κατά τον χειμώνα στην εύκρατη ζώνη, ή κατά την ξηρά εποχή στους τροπικούς). Πρβλ. δακτύλιος αύξησης).

JAHRESRING(2): Jährliche Anlagerung z. B. bei Fischschuppen oder Otholiten (oder Holz). Man kann deutlich die Perioden mit starkem Wachstum und Phasen mit geringem oder keinem Wachstum (z.B. in den gemäßigten Breiten im Winter; in den Tropen während der Trockenzeit) unterscheiden.

ANNEAUX DE CROISSANCE: Stries formées annuellement sur les écailles des poissons et les coquilles des mollusques bivalves dues à la reprise dune croissance rapide suite à une période de croissance lente ou inexistante, normalement en hiver; strie de croissance.

ANNULUS: Un anello formato annualmente o stagionalmente sulle squame di pesce o sugli otoliti quando riprende la crescita rapida dopo un periodo di crescita lenta o assenza di crescita. Questo accade di solito in inverno nelle zone temperate, e durante la stagione secca ai tropici.

ANILLOS: Marcas formadas anualmente o estacionalmente en escamas o otolitos de peces cuando el crecimiento rápido se reanuda después de un periodo de crecimiento lento o nulo. Esto normalmente ocurre en invierno en zonas templadas, y en estación seca en zonas tropicales.

Was this helpful?
Antall dødsfall per populasjonsenhet innen et gitt tidsrom grunnet en spesifikk årsak.


CAUSE-SPECIFIC MORTALITY RATE: The number of deaths per unit of population within a given period resulting from a particular cause.

ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ: Ο αριθμός των θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού σε μια δεδομένη περίοδο, ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου αιτίου.

URSACHENSPEZIFISCHE MORTALITÄTSRATE: Die Anzahl von Toten innerhalb eines Bestandes während eines bestimmten Zeitraumes, die auf eine spezielle Ursache zurückgeführt werden kann.

TAUX DE MORTALITE CAUSE -SPECIFIQUE: Nombre de mortalités, provoquées par une cause spécifique, par unité de population et pendant une période donnée.

TASSO DI MORTALITA’ PER CAUSA SPECIFICA: Il numero di morti, dovuto ad un evento (causa) particolare, per unità di popolazione in un dato periodo di tempo.

TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA: Número de mortalidades, provocada por una causa específica, por unidad de población durante un periodo dado.

Was this helpful?
Gruppe fisk innen en gitt populasjon klekket i samme periode (sesong). Begynnelsen av kalenderåret blir som regel regnet som overgangen fra en årsklasse til en annen. I fiskeoppdrett angir betegnelsen det året en gruppe fisk ble tatt inn i anlegget.


YEAR CLASS: Cohort of fish within a particular population, born at a particular time. In finfish farming, the term is used to designate the year when the fish were installed into their rearing unit.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: Ομάδα ψαριών τα οποία ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό και τα οποία έχουν γεννηθεί κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στις ιχθυοκαλλιέργειες ο όρος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη χρονιά κατά την οποία τα ψάρια εισήχθησαν στη δεξαμενή εκτροφής τους.

JAHRGANG: Eine Kohorte einer Art innerhalb einer bestimmten Population, die zu einer bestimmten Zeit geboren wurde. In der Fisch-Aquaklutur zählt dieser Begriff die Jahre, die die Fische in den Anlagen verbringen.

CLASSE D’AGE : Cohorte de poissons d’une population donnée, nés à un temps défini. Dans la pisciculture, le terme désigne l’année de l’installation dans l’unité d’élevage.

CLASSE DI RECLUTAMENTO: Coorte di individui all’interno di una data popolazione, nati in un determinato tempo. Il punto di transito da un anno di classificazione a quello successivo avviene in genere all’inizio dell’anno. Negli allevamenti ittici, il termine è usato per identificare l’anno in cui il pesce è stato reclutato nell’unità di allevamento.

CLASE DE EDAD: Cohorte de peces de una población específica nacidos en un periodo específico. El punto de transición entre una clase de edad y otra es normalmente tomado al principio del calendario anual. En acuicultura de peces este término es usado para designar el año en el cual los peces se instalan en su unidad de engorde.

Was this helpful?
Laks bruker normalt to til tre år på å nå markedsstørrelse. Ved å holde årsklassene av laks i merder med forskjellig beliggenhet (flere kilometers avstand) har en greid å redusere antall lakselus på eldre fisk. Lakselus fester seg lettest til saktesvømmende juveniler. Det er derfor mest sannsynlig at påslaget av lakselus vil være størst på den første årsklassen, som igjen kan smitte eldre fisk i nærliggende merder. Denne atskillelsen har i stor grad bidratt til å redusere bruken av kjemikalier m


SINGLE YEAR CLASS SITE: In salmonid culture the use of separate sites for different year classes of fish cuts down the transmission of parasites, e.g., sea lice and diseases from older to younger fish, thus reducing reliance on chemicals. It is good practice for a farm to operate at least three sites; one for newly transferred smolts, one for older fish and one left fallow for 6-12 months.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ: Στην καλλιέργεια των σολομοειδών χρησιμοποιούνται πολύ συχνά διαφορετικές και απομακρυσμένες τοποθεσίες για ψάρια διαφορετικής ηλικίας. Η πρακτική αυτή μειώνει τη μετάδοση παρασίτων π.χ. θαλάσσιες ψείρες (βλ.λ.) καθώς και άλλων ασθενειών από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα ψάρια μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης χημικών. Μια μονάδα είναι καλό να χρησιμοποιεί τουλάχιστον τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, μία για τα νεαρά άτομα που είναι έτοιμα για ωοτοκία, μία για τα μεγαλύτερα ψάρια και μία τρίτη γ

EINZELJAHRGANGHALTUNG: In der Salmonidenkultur werden getrennte Standorte für die einzelnen Alterklassen in der Käfigkultur betrieben, um die Übertragung von Parasiten, insbesondere der Seelaus und anderer Krankheiten von älteren auf jüngere Fische zu übertragen. Damit wird die Abhängigkeit von Chemikalien reduziert. Es ist übliche Praxis für eine Lachsfarm mindestens drei Standorte zu betreiben; eine für die neu aus der Süßwasser- Aufzuchtanlage in die Käfige überführten smolts, eine für ältere Jahrgänge und eine, di

SITE A CLASSE D’AGE UNIQUE: L’utilisation de sites séparés pour les poissons de classe différente en salmoniculture. Ceci réduit la transmission de parasites (poux de mer) et maladies des poissons plus âgés vers les poissons plus jeunes et de se fait réduit la nécessité d’utiliser des traitements prophylactiques. Il est généralement considéré que trois sites devraient être utilisés: un pour les saumoneaux recemment transférés, un pour les poissons plus âgés et un qui est laissé en jachère pendant 6 à 12 mois.

SITO PER LA CLASSE 0+ (primo anno di vita): Il salmone di solito necessita tre anni per raggiungere la taglia di mercato. Separando i salmoni allevati in gabbie galleggianti in classi di età e mantenendoli in posti diversi uno dall’altro (a chilometri di distanza), si arriva ad una riduzione della infestazione da pidocchio del salmone (sealice) nei pesci adulti. Il parassita ha maggior successo nell’attaccare i giovanili che sono lenti nuotatori. Quindi, i livelli di infestazione sono probabilmente più elevati nella classe del primo anno

SEPARACIÓN POR CLASES DE EDAD: Los salmones necesitan tres años para alcanzar el tamaño comercial. La separación por clases de edad en cultivos de salmón en jaulas y su mantenimiento separado (varios Km. de distancia) ha ayudado en la reducción de infestaciones por piojo marino en peces grandes respecto de los más jóvenes con natación más lenta en donde el piojo marino se adhiere más fácilmente. Por lo tanto las tasas de infestación probables en peces de un año pasarían a jaulas adyacentes de peces mayores. Estas separaciones

Was this helpful?
En organisme som beiter på dødt eller nedbrutt organisk materiale.


SCAVENGER: An organism that feeds on dead or decomposing organic matter.

ΝΕΚΡΟΦΑΓΟΣ: Οργανισμός που τρέφεται με νεκρή ή αποσυντιθέμενη οργανική ύλη.

AASFRESSER: Organismus, der sich von gefundenem toten oder bereits verwesenden organischen Substanzen ernährt.

COPROPHAGE: Se dit des organismes qui se nourrissent de matières organiques mortes ou en état de décomposition rencontrées fortuitement.

COPFROFAGO: Organismo che si alimenta di prodotti fecali, animali morti o comunque di sostanza organica in decomposizione.

COPRÓFAGO: Dícese de organismos que se alimentan de materias orgánicas muertas o en estado de descomposición encontradas de manera fortuita.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES