AMC LIMITED

I

Necrosi Infettiva Ematopoietica (IHN).


I.H.N.: Infectious haematopoietic necrosis:an acute, systemic and usually virulent rhabdoviral disease occurring in the wild, though more typically seen in epizootic proportions among cultured trout and some salmon species.

I.H.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΑIΜΑΤΟΠΟIΗΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, συστημική και συνήθως μολυσματική ασθένεια οφειλόμενη σε ραβδοϊούς. Προσβάλλει και άγριους πληθυσμούς, μολονότι συνήθως συναντάται σε επιζωοτικές αναλογίες σε καλλιεργούμενες πέστροφες και μερικά είδη σολομού.

I.H.N.: INFEKTIÖSE HÄMATOPOIETISCHE NEKROSE. Eine akute, systemische und gewöhnlich virulente Rhabdoviren-Erkrankung, die in Wildfischen, aber typischerweise auch in epizootischen Ausmaßen in der Aquakultur von Forellen und einigen anderen Salmoniden vorkommt.

N.I.H.: Necrose Infectieuse Hematopietique. Maladie rhabdovirale aigüe, systémique et habituellement virulente survenant en milieu sauvage, quoique rencontrée dans des proportions épizootiques dans les cultures de truites et dans quelques espèces de saumon.

N.H.I.: Necrosis hematopoietica infecciosa: Enfermedad rabdoviral aguda, sistémica y normalmente virulenta que tiene lugar en medios salvajes, aunque se encuentra en proporciones epizoóticas en cultivos de truchas y en algunas especies de salmón.

IHN: INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE. En akutt systemisk og vanligvis ondartet sykdom forårsaket av rhabdovirus. Hovedsakelig på villfisk, men forekommer oftere på oppdrettet ørret og noen laksearter (Salmo).

Was this helpful?
Tipo di allevamento che resta in sospensione in mare aperto; le specie allevate crescono su delle corde (brecce) o in diversi contenitori (es. i cestelli per le ostriche delle reti a lanterna) che vengono sospesi su corde orizzontali di superficie (filari, long line) sostenute da galleggianti e mantenuti nella stessa posizione per mezzo di corpi morti sul fondo. Questa tecnica viene utilizzata per lallevamento dei molluschi bivalvi (cozze, ostriche e cappesante) e delle alghe marine.


LONG-LINE CULTURE: Form of open-water suspended culture in which cultured species are ongrown on ropes or diverse containers (e.g. baskets, stacked trays, lantern nets) suspended from anchored and buoyed surface or subsurface ropes (long lines). Used for the culture of bivalve molluscs, e.g., mussels, oysters, scallops, and marine macroalgae.

ΜΑΚΡΟ-ΣΕΙΡΑ: Τύπος αιωρούμενης καλλιέργειας σε ανοιχτά νερά, στην οποία τα καλλιεργούμενα είδη μεγαλώνουν σε σχοινιά ή χωριστά δοχεία (π.χ. καλάθια, δίσκους) που κρέμονται από επιφανειακά ή υποεπιφανειακά οριζόντια σχοινιά (μακρο-σειρές) στερεωμένες με άγκυρες και πλωτήρες. Χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια διθύρων μαλακίων (μύδια. στρείδια, χτένια) και θαλάσσιων μακροφυκών.

LANGLEINE: Eine Form der Kultur in offenen Gewässern, bei der die betreffende Art an Leinen oder in verschiedenen, an Leinen befestigten Behältern (z.B. Körben, übereinander gestapelten Kästen, Laternennetzen) freihängend gezogen werden. Die Leinen sind mit Verankerungen verbunden und werden von Bojen getragen, die an der Oberfläche schwimmen oder unter der Oberfläche positioniert sind. In der Molluskenkultur (Muscheln, Austern, Kammmuscheln) und der Makroalgenkultur eingesetzt.

LONGUE-LIGNE: Type de culture en suspension en mer ouverte dans laquelle les espèces cultivées sont grossies sur des cordes ou divers containers (paniers, lanternes) suspendus à partir de cordes en surface ou subsurface (longues lignes) elles même maintenues en place par des bouées et des corps morts. Le naissain de moules est grossi en boudins de filet plastique suspendus à partir de lignes amarrées à chaque extrémité par des corps morts. Cette technique est utilisée pour la culture de mollusques bivalves (m

LARGA-LÍNEA: Tipo de cultivo en suspensión en mar abierto en el que las especies cultivadas se engordan sobre cuerdas o diversos contenedores (cestos, linternas) suspendidas a partir de las cuerdas en superficie o subsuperficie (largas líneas) ellas mismas mantenidas en un lugar por boyas y de cuerpos muertos. El recién nacido de mejillones se engorda en budines de hilos de plástico suspendido a partir de líneas amarradas a cada extremidad por cuerpos muertos. Esta técnica se usa para cultivo de moluscos bi

BØYESTREKKANLEGG: Type nedsenket oppdrett i de frie vannmassene, der de oppdrettede artene vokser på tau eller i kasser/nett (f.eks. perlenett, lanternenett, Akva-kompakt nett og Aqua Trading Mark kasser). Disse henger på en oppankret bæreline, som holdes på to til ti meters dyp av markeringsbøyer. Brukt ved oppdrett av muslinger (f.eks. blåskjell, østers og kamskjell) og marine makroalger.

Was this helpful?
Lappaiamento delle due catene polinucleotidiche (DNA o RNA) per formare un duplex. 2) Incrocio di linee consanguinee di individui con differente costituzione genetica o di due specie differenti.


HYBRIDIZATION: (1) The pairing of complementary polynucleotide chains (DNA or RNA) to form a duplex. (2) Crossing of inbred lines or individual organisms of different genetic constitution or species.

ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ, ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: (1) ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σύνδεση (ζευγάρωμα) των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων (DNA ή RNA) αλυσίδων για τον σχηματισμό διπλής αλυσίδας. (2) ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ: Η διασταύρωση ομομικτικών σειρών ή μεμονωμένων οργανισμών διαφορετικής γενετικής σύστασης ή ειδών.

HYBRIDISIERUNG: (1) Basenpaarung zwischen komplementären DNA- oder RNA-Strängen. (2) Kreuzung von reinen Linien oder Individuen unterschiedlicher genetischer Konstitution oder Art.

HYBRIDATION: (1) Appariement de deux chaînes polynucléotidiques (ADN ou ARN) formant un duplex. (2) Croisement de lignées consanguines dindividus de constitution génétique différente ou de deux espèces.

HIBRIDACIÓN: (1) Emparejamiento de dos cadenas de polinucleótidos (ADN o ARN) formando así una doble hélice. (2) Cruce congénito consanguíneo de individuos de constitución genética diferente o de dos especies.

HYBRIDISERING (KRYSNING): (1) Sammenkobling av komplementære polynukleotidkjeder (DNA eller RNA) for å forme en dobbeltråd. (2) Kryssing av innavlede linjer eller individuelle organismer av forskjellig genetisk sammensetning eller art.

Was this helpful?
Progenie derivanti da due specie o varietà differenti.


HYBRID: Offspring of two plants or animals from different species or varieties.

ΥΒΡΙΔΙΟ: Απόγονος δύο φυτών ή ζώων από διαφορετικά είδη ή ποικιλίες.

HYBRID: Nachkomme zweier Pflanzen oder Tiere verschiedener Arten oder Formen ( Varietäten).

HYBRIDE: Progéniture issue du croisement de deux espèces (ou variétés) différentes.

HÍBRIDO: Descendencia que resulta del cruce de dos especies (o variedades) diferentes.

HYBRID: Avkom fra to planter eller dyr som er av forskjellig art eller sort.

Was this helpful?
Una cellula ibrida creata per fusione di un linfocita con una cellula cancerogena; produce degli anticorpi specifici di un solo epitopo di un antigene.


HYBRIDOMA: A hybrid cell created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.

ΥΒΡΙΔΩΜΑ: Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).

HYBRIDOMA: Eine Hybrid-Zelle, die durch die Fusion einer Lymphozyte und einer Krebszelle geschaffen wurde; produziert einen Antikörper, der für nur ein Antigen spezifisch ist.

HYBRIDOME: Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.

HIBRIDOMA: Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.

HYBRIDOM: En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).

Was this helpful?
Ichthiophthirius multifiliis. Protozoo ciliato che infetta lepidermide dei pesci dacqua dolce. Chiamato in modo familiare "white spot disease" o "Ich".


ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIISspecies of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ICH: Ichthyophthirius multifiliis.

ICHTHYO: Eine Art von bewimperten Protozoen, die die Hautschichten von Süßwasserfischen befüllt. In der Umgangssprache der Fischzüchter mit dem Begriff "Weißfleck" oder "Weißpünktchen" oder "Ichthio" benannt.Siehe Ichthyophthirius multifiliis.

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS.Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICH: ICHTIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

Was this helpful?
Protozoo ciliato che infetta lepidermide dei pesci dacqua dolce. Chiamato in modo familiare "white spot disease" o "Ich".


ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Γένος βλεφαριδωτών πρωτοζώων που προσβάλλει τα επιδερμικά στρώματα των ψαριών του γλυκού νερού. Στην καθομιλουμένη η ασθένεια αναφέρεται ως "ασθένεια λευκών στιγμάτων" ή "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Eine Art von bewimperten Protozoen, die die Hautschichten von Süßwasserfischen befällt. In der Umgangssprache der Fischzüchter mit dem Begriff "Weißfleck" oder "Weißpünktchen" oder "Ichthio" benannt.

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

Was this helpful?
Sinonimo di Costia.


ICHTHYOBODO: Synonym of Costia.

ICHTHYOBODO: Συνώνυμο του Costia.

ICHTHYOBODO: Syn. für Costia.

ICHTHYOBODO: Synonyme de Costia.

ICHTHYOBODO: Sinónimo de Costia.

ICHTHYOBODO NECATOR: Costia.

Was this helpful?
(= Ichthyosporidium) genere di funghi che provoca infezioni interne nei pesci.


ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Genus of fungi which causes internal infection in fishes.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) - Γένος μύκητα που προκαλεί εσωτερική μόλυνση στα ψάρια.

ICHTHYOPHONUS: Eine Gattung endobionter Pilze, die innere Infektionen bei Fischen hervorrufen.

ICHTHYOPHONUS: Genre de champignon qui provoque une infection interne chez les poissons.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTYOSPORIDIUM) Género de hongos que provoca infección interna de peces.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Soppslekt som gir indre infeksjoner hos fisk.

Was this helpful?
Famiglia comprendente sei generi di pesci di acqua dolce dell’America del Nord e Centrale con una pinna adiposa, importante in acquacoltura (p.es., I. punctatus). Alcune specie sono state trasferite in Europa per scopi di allevamento.


ICTALURIDAE: A family of six genera of freshwater fishes of North and Central America with an adipose fin, important in aquaculture (e.g., I. punctatus):. Some species have been transferred to Europe for cultivation purposes.

ICTALURIDAE: Οικογένεια ψαριών του γλυκού νερού με έξι συνολικά γένη. Τα ψάρια αυτά έχουν ένα λιπώδες πτερύγιο και είναι σημαντικά για τις υδατοκαλλιέργειες της νοτίου και κεντρικής Αμερικής (π.χ. I. punctatus). Ορισμένα είδη έχουν μεταφερθεί για καλλιέργεια στην Ευρώπη.

ICTALURIDAE: Eine Familie mit sechs Gattungen im Süßwasser Nord- und Zentral-amerikas (mit einer adiposen (Fett-)flosse. Eine wichtige Art in der Aquakultur ist u.a. Ictalurus punctatus. Einige Arten sind auch nach Europa und anderswo hin für Zuchtzwecke transplantiert worden.

ICTALURIDAE: Famille de poissons-chats comportant six genres. Poissons des eaux douces de l’Amérique Centrale et du Nord. Possèdent une nageoire adipeuse. Certaines espèces sont cultivées, par exemple I. punctatus. Introduite en Europe pour élevage.

ICTALURIDAE: Familia de peces de agua dulce compuesta de seis géneros de América del Norte y Central, con una aleta adiposa (Vg. I. Punctatus) y que son importantes en acuicultura. Algunas especies han sido transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Familie med seks slekter ferskvannsfisk i Nord- og Mellom-Amerika. Har fettfinne. Viktige i akvakultur (f.eks. Ictalurus punctatus), og noen arter har blitt innført til Europa for oppdrett.

Was this helpful?
Malattia che colpisce i gamberi peneidi con macchie biancastre sulla muscolatura, riducendone il valore commerciale. L’eziologia non è nota, tuttavia si pensa che la malattia sia dovuta ad uno sbilanciamento degli elettroliti, a causa della qualità dell’acqua.


IDIOPATHIC MUSCLE NECROSIS SYNDROME (IMNS): This disease presents itself as whitish spots in the tail muscle of penaeid shrimps, affecting their commercial value. Though the aetiology is unknown, it is thought that it may be caused by a cation-anion imbalance (due to either inadequate feed or poor water quality).

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ (IMNS): Η ασθένεια αυτή εμφανίζεται με τη μορφή λευκών κηλίδων στους ουραίους μυς της γαρίδας, μειώνοντας έτσι την εμπορική της αξία. Αν και η αιτία που την προκαλεί είναι άγνωστη, υπάρχει η εικασία πως οφείλεται σε κακή ρύθμιση της ισορροπίας ιόντων – κατιόντων, η οποία μπορεί να προκαλείται από τροφική ανεπάρκεια ή κακή ποιότητα νερών.

IDIOPATHISCHES MUSKEL-NEKROSESYNDROME (IMNS) : Diese Krankheit erkannt man an den weißlichen Flecken in der Schwanzmuskulatur penaeider Krebse, was ihren Marktwert beeinträchtigt. Obwohl die Ätiologie unbekannt ist, wird angenommen, das sie von einnem mangelnden Kationen-Anionen-Gleichgewicht verursacht wird (vermutlich in Zusammenhang mit unausgewogener Ernährung oder schlechter Wasserqualität).

SYNDROME DE NECROSE IDIOPATHIQUE MUSCULAIRE : Maladie qui se manifeste comme des points blanchâtres sur l’abdomen des crevettes penaeidées, diminuant leur valeur commerciale. L’étiologie exacte est inconnue, mais un déséquilibre cations :anions (provoqué par lalimentation inadéquate ou la mauvaise qualité deau) est soupçonné d’être impliqué.

SÍNDROME DE LA NECROSIS IDIOPÁTICA DEL MUSCULO (SNIM): Esta enfermedad se expresa mediante manchas blancas en el músculo de la cola de las gambas o peneidos y que afectan su valor comercial. Aunque la etiología no es conocida se piensa que puede ser causada por un desequilibrio catión-anión (debido a una dieta inadecuada o poca calidad del agua).

IDIOPATISK MUSKEL NEKROSE SYNDROM: Denne sykdommen er karakterisert av hvitaktige flekker i halemuskelen på reker (Penaeus sp.), noe som påvirker den kommersielle verdien. Selv om årsaksforløpet er ukjent, tror man at sykdommen skyldes kation – anion ubalanse (grunnet enten utilstrekkelig fôr eller dårlig vannkvalitet).

Was this helpful?
Molecole organiche costituite da due o più anelli aromatici; composti altamente tossici ed inquinanti.


POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS (PAH): Organic molecules composed of two or more aromatic rings; important pollutant compounds.

ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: Οργανικά μόρια αποτελούμενα από δύο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους. Σημαντικός ρύπος.

PAH (POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE): Organische Moleküle, die mehr als zwei aromatische Ringe enthalten. In bezug auf Verschmutzungsprobleme wichtige Verbindungen.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYNUCLEAIRES (HAP): Molécules organiques composées dau moins deux anneaux aromatiques. Polluants importants.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLINUCLEARES (HAP): Moléculas orgánicas compuestas de al menos dos anillos aromáticos. Contaminantes importantes.

FLERKJERNEDE AROMATISKE HYDROKARBONER (PAH): Organiske molekyler oppbygd av to eller flere aromatiske ringer. Forekommer ofte i ulike typer forurensning.

Was this helpful?
Condizione patologica provocata dallaumento di volume del fluido cerebrospinale nel cranio, cosa che avviene occasionalmente nelle larve e nei giovanili dei pesci dallevamento.


HYDROCEPHALY: An abnormal condition caused by increased volume of cerebro-spinal fluid within the skull, which occasionally occurs in larval and juvenile fish in hatcheries.

ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ: Ανώμαλη κατάσταση που προκαλείται από τον αυξημένο όγκο εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα στο κρανίο.

HYDROCEPHALIE: Ein abnormaler Zustand, der durch die Zunahme des Volumens der cerebralen Spinalflüssigkeit im Schädel verursacht wird. Kommt gelegentlich als krankhafte Erscheinung in Brutanstalten bei larvalen und juvenilen Fischen vor.

HYDROCEPHALIE: Condition pathologique provoquée par laugmentation du volume du liquide céphalo-rachidien dans la boîte crânienne. A lieu, parfois, chez les larves et juvéniles de poissons décloserie.

HIDROCEFALIA: Condición patológica provocada por el aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal.

HYDROCEFALI (VANNHODE): En unormal tilstand forårsaket av økt volum av cerebrospinalvæske inni hodeskallen, som fra tid til annen forekommer hos fiskelarver og småfisk i klekkerier.

Was this helpful?
H2S. Un gas solubile in acqua e dallodore pungente, è il risultato della decomposizione anaerobica; si trova comunemente nellipolimnio e nel fango sedimentario. Può essere rilasciato anche da materiale organico sedimentato (feci e alimenti guasti) che si accumula nelle gabbie dei pesci o sui cavalletti delle ostriche situati là dove le correnti e le profondità sono deboli.


HYDROGEN SULPHIDE: A strong-smelling soluble gas, H2S, resulting from anaerobic decomposition; commonly found in the hypolimnion or bottom mud. Also can be released from the sedimented organic material (faeces and waste feed) that accumulates beneath fish cages or oyster trestles at sites restricted with regard to currents and depth.

ΥΔΡΟΘΕΙΟ: Δύσοσμο, διαλυτό αέριο, Η2S, παραγόμενο κατά την αναερόβια διάσπαση. Συνήθως παρατηρείται στο υπολίμνιο ή στην ιλύ του πυθμένα. Επίσης εκλύεται από ιζήματα οργανικού υλικού (περιττώματα και περισσεύματα τροφής), τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τους κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας ή από τους υποστάτες των στρειδιών, όταν το βάθος είναι μικρό και δεν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα.

SCHWEFELWASSERSTOFF: Ein riechbares, lösliches Gas, H2S, das bei der anaeroben Zersetzung ensteht; wird im allgemeinen im Hypolimnion oder Bodenschlamm gefunden. Wird auch aus Sedimenten freigesetzt, die unter Käfiganlagen der modernen Fischzucht oder unter Austerngestellen durch die Ablagerung von Kot und Futteresten akkumulieren.

HYDROGENE SULFURE: Gaz soluble et odorant, H2S, produit lors de la décomposition anaérobie; souvent trouvé dans lhypolymne et les boues sédimentaires. Parfois libéré par les matières organiques sédimentées (fèces et aliments résiduels) qui saccumulent sous les cages à poissons et les tables ostréicoles installées là où les courants et la profondeur sont faibles.

SULFATO DE HIDRÓGENO: Gas soluble y de fuerte olor, H2S, producido durante la descomposición anaeróbica; se encuentra a menudo en el hipolimnion y el barro de sedimentación. A veces liberado por la las materias orgánicas sedimentadas (excrementos y alimentos residuales) que se acumulan debajo de las jaulas de peces y las tablas ostrícolas instaladas en las que las corrientes y la profundidad don bajas.

HYDROGENSULFID: En illeluktende oppløselig gass (H2S), som dannes ved anaerob nedbrytning. Ofte funnet i hypolimnion eller bunnslam. Kan også utskilles fra sedimentert organisk materiale (spillfôr og feces) under fiskemerder plassert på lite eksponerte, grunne lokaliteter med dårlig vannutskiftning.

Was this helpful?
La scienza che studia le misure delle figure fisiche degli oceani, mari, laghi, fiumi, e altri corpi dacqua e le loro aree di terreno adiacente, con particolare riferimento agli elementi che riguardano la sicurezza della navigazione, la pubblicazione di alcune informazioni disponibili per luso dei naviganti. Le condizioni idrografiche sono importanti in acquacoltura per decidere la scelta di un sito e il progetto di un allevamento.


HYDROGRAPHY: The science which deals with the measurement of the physical features of the oceans, seas, lakes, rivers, and other water bodies and their adjacent land areas, with special reference to the elements that affect safe navigation, and the publication of such information in a suitable form for the use of navigators. Hydrographic conditions are particularly important in aquaculture to decide on site selection and system design.

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ: Η επιστήμη που αφενός ασχολείται με την μέτρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των ωκεανών, θαλασσών, λιμνών, ποταμών και άλλων υδάτινων συστημάτων καθώς και των γειτονικών τους χερσαίων περιοχών με ειδική αναφορά στα στοιχεία που αφορούν στην ασφαλή πλοήγηση και αφ΄εταίρου με την δημοσίευση των πληροφοριών αυτών υπό μορφή κατάλληλη γιά τους ναυτιλομένους. Οι υδρογραφικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην υδατοκαλλιέργεια γιά τις αποφάσεις που αφορούν στην επιλογή θέσης και τον σχεδιασμ

HYDROGRAPHIE: Die Wissenschaft, die sich mit der Messung von physikalischen Kriterien in den Ozeanen, den Seen, Flüssen und anderen Gewässern und den an sie angrenzenden Landgebieten befaßt. Besondere Aufmerksamkeit wird im Sinne der Schiffahrt auf Aspekte gelegt, die ein sicheres Navigieren ermöglichen, einschließlich der Publikation der hierfür nutzbaren Informationen. In der Aquakultur sind hydrographische Daten insbesondere für die Beurteilung der Standortkriterien und der Systemauslegung wichtig.

HYDROGRAPHIE: Science qui étudie les paramètres physiques des océans, mers, lacs, cours deau et autres masses deau et des terres limitrophes, surtout les facteurs affectant la sécurité de la navigation. Les données receuillies sont publiées à lusage des navigateurs. Les conditions hydrographiques sont particulièrement importantes en aquaculture en ce qui concerne lemplacement des installations et leur conception.

HIDROGRAFÍA : Ciencia que estudia los parámetros físicos de los océanos, mares, lagos, corrientes de agua y otras masas de agua y de tierras limítrofes, sobre todo los factores que afectan la seguridad de navegación. Los datos recogidos son publicados para el uso de los navegadores. Las condiciones hidrográficas son particularmente importantes en acuicultura en cuanto al sitio de instalación y de diseño de las jaulas.

HYDROGRAFI: Vitenskapen som har å gjøre med målinger av de fysiske egenskapene til hav, innsjøer, elver og andre vannmasser med deres tilstøtende områder. Spesielt med tanke på faktorene som påvirker trygg navigering, og publikasjon av informasjonen i en form som gjør den lett å forstå for navigatører. Hydrografiske forhold er særlig viktig i akvakultur ved bestemmelse av beliggenhet for oppdrettslokaliteter og valg av anleggstype.

Was this helpful?
Reazione di scissione di una molecola per azione dellacqua, che ha come risultato lottenimento di due o più molecole più piccole o di ioni.


HYDROLYSIS: The splitting of a product or substance into smaller units by the addition of the elements in water.

ΥΔΡΟΛΥΣΗ: Η διάσπαση μίας ουσίας κατά τη διάλυσή της σε νερό.

HYDROLYSE: Die Spaltung eines Produktes oder einer Substanz in kleinere Einheiten durch die Zugabe von Elementen ins Wasser.

HYDROLYSE: La décomposition de certains composés chimiques par addition des eléments de leau.

HIDRÓLISIS: La descomposición de ciertos compuestos químicos por adición de agua.

HYDROLYSE: Splitting av et produkt eller en substans til mindre enheter, ved bruk av vannmolekyler.

Was this helpful?
Studio scientifico delle acque della terra (idrosfera), specialmente in relazione agli effetti delle precipitazioni ed allevaporazione sulle caratteristiche delle acque dei corsi dacqua, dei laghi e del terreno. In termini di studio del ciclo idrologico, le competenze dellidrologia si estendono dalla precipitazione alla ri-evaporazione o al ritorno dellacqua al mare. Lidrologia applicata utilizza scoperte scientifiche al fine di stabilire previsioni sullo smaltimento dellacqua (previsioni fluvia


HYDROLOGY: The scientific study of the waters of the earth, especially with relation to the effects of precipitation and evaporation upon the occurrence and character of water in streams, lakes and on or below the land surface. In terms of the hydrologic cycle, the scope of hydrology may be defined as that portion of the cycle from precipitation to re-evaporation or return of the water to the seas. Applied hydrology utilizes scientific findings to predict rates and amounts of runoff (river forecasting), es

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ: Η επιστημονική μελέτη των υδάτων της ξηράς. Εξετάζει την επίδραση των κατακρημνισμάτων και της εξάτμισης στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού στους ποταμούς, τις λίμνες και την επιφανειακή και υπόγεια απορροή. Με βάση τον υδρολογικό κύκλο, το αντικείμενο της υδρολογίας ορίζεται ως το μέρος του κύκλου από την κατακρήμνιση μέχρι την επανεξάτμιση ή την επιστροφή του νερού στις θάλασσες. Η εφαρμοσμένη υδρολογία χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους για την πρόγνωση των συντελεστών και του όγκο

HYDROLOGIE: Die Wissenschaft vom Wasser auf der Erde, insbesondere in bezug auf die Auswirkungen von Niederschlag und Verdunstung auf das Auftreten und den Charakter von Wasser in Strömen, Seen und auf oder unter der Erdoberfläche. Bezogen auf den hydrologischen Zyklus, kann der Bereich der Hydrologie im Zyklus vom Niederschlag bis zur Wiederverdunstung definiert werden, oder bis zur Rückkehr des Wassers ins Meer. Die angewandte Hydrologie nutzt wissenschaftliche Erkenntnisse, um Abflußraten und -mengen (Ab

HYDROLOGIE: Science qui étudie lhydrosphère, surtout en ce qui concerne les effets de la précipitation et de lévaporation sur la présence et les caractères de leau dans les cours deau, lacs et sur ou dessous la terre. En termes de cycle hydrologique, les compétences de lhydrologie sétendent de la précipitation jusquà la reévaporation ou retour de leau à la mer. En hydrologie appliquée, les données receuillies scientifiquement sont exploitées afin détablir des prévisions de lécoulement deau (prévisions fluvi

HIDROLOGÍA: Ciencia que estudia la hidrosfera, sobre todo lo que concierne los efectos de la precipitación y la evaporación sobre la ocurrencia y los caracteres del agua en las corrientes de agua, lagos subterráneos o superficiales. En términos de ciclo hidrológico, la competencia de la hidrología se extiende desde la precipitación hasta la reevaporación o el retorno del agua al mar. En hidrología aplicada, los datos recogidos científicamente son utilizados para prevenir el flujo de agua (previsiones fluvia

HYDROLOGI: De vitenskapelige studiene av jordens vannmasser, spesielt i relasjon til effektene av nedbør og fordamping på forekomst av og egenskaper til vann i bekker, innsjøer eller over/under bakkenivå. Med bakgrunn i den hydrologiske syklusen (vannets kretsløp) er hydrologi definert som delen av syklusen fra nedbør til vannet igjen fordamper eller vannet vender tilbake til sjøen. Anvendt hydrologi bruker vitenskapelige funn til å anslå avrenning (elvevarsling), beregne nødvendige overløps- og reservoark

Was this helpful?
Accumulo di fluidi sierosi nei tessuto cellulari o in una cavità corporea. Viene generalmente usato per la cavità addominale. Non bisogna confondere questo termine con “edema”.


DROPSY: An accumulation of serous fluid in the cellular tissue or in any cavity of the body. Generally used of the abdominal cavity. Not to be confused with oedema.

ΥΔΡΩΠΙΚΙΑ: Συσσώρευση ορώδους υγρού στον κυτταρικό ιστό ή σε οποιαδήποτε κοιλότητα του σώματος. Συνήθως χρησιμοποιείται προκειμένου για την κοιλιακή κοιλότητα. Δεν πρέπει να συγχέεται με το οίδημα (βλ.λ.).

ÖDEM: Dropsy (der englische Begriff "Dropsy" wird häufig im Deutschen verwendet). Eine Anreicherung von seröser Flüssigkeit in zellulären Geweben oder anderen Hohlräumen des Körpers; im allgemeinen für Hohlräume im Abdominalbereich benutzt. Nicht zu verwechseln mit dem englischen Begriff oedema.

HYDROPISIE: Accumulation pathologique de sérosité dans les tissus cellulaires ou cavités du corps. Ce terme sapplique généralement à des régions bien délimitées du corps, telles les organes.

HIDROPESÍA: Acumulación patológica de la serosidad en los tejidos celulares o cavidades del cuerpo. Este término se aplica generalmente a regiones bien determinadas del cuerpo, tales como órganos.

VATERSOTT: Opphopning av serøs væske i cellulært vev eller i enhver kroppshule. Vanligvis brukt om bukhulen. Må ikke forveksles med ødem.

Was this helpful?
La parte liquida della crosta terrestre che si distingue dalla parte solida, chiamata litosfera, e da quella gassosa, chiamato atmosfera; la massa dacqua globale, comprende lacqua atmosferica, lacqua di supericie atmosferica e lacqua sotterranea.


HYDROSPHERE: The water portion of the earth as distinguished from the solid part, called the lithosphere, and from the gaseous outer envelope, called the atmosphere; the global water mass, including atmospheric, surface and subsurface waters.

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ: Το σύνολο των υδάτων της γης σε αντιδιαστολή με τον στερεό φλοιό που καλείται ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ και από το αέριο περίβλημα που καλείται ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Η συνολική μάζα του ύδατος, η οποία περιλαμβάνει τα ατμοσφαιρικά, επιφανειακά και υπόγεια νερά.

HYDROSPHÄRE: Der Wasseranteil der Erde, der vom festen Anteil, der LITHOSPHÄRE, und von der gasförmigen äußeren Hülle, der Atmosphäre, unterschieden wird. Die globale Wassermasse, die Atmosphären-, Oberflächen- und Tiefenwasser umfaßt.

HYDROSPHERE: La partie liquide de la croûte terrestre qui se distingue de la partie solide, la lithosphère et de lenveloppe gazeuse, appelée latmosphère. La masse globale deau, comprenant leau atmosphérique, leau de surface et leau souterraine.

HIDROSFERA: Parte líquida de la tierra que se distingue de la parte sólida, llamada litosfera, y de la capa gaseosa, llamada atmósfera. Masa global de agua que incluye el agua atmosférica, agua superficial y agua subterránea.

HYDROSFÆRE: Alt vann på jordkloden, skilt fra de faste områden (litosfæren) og luftlaget rundt (atmosfæren). De globale vannmassene, medregnet atmosfærisk, overflate- og grunnvann.

Was this helpful?
Classe di Celenterati che include meduse e polipi.


HYDROZOANS: Class of the Phylum Cnidaria including simple and compound jellyfishes and polyps.

ΥΔΡΟΖΩΑ: Ομοταξία του φύλου των Κνιδοζώων που περιλαμβάνει απλές και σύνθετες μέδουσες και πολύποδες.

HYDROZOA: Eine Klasse der Cnidaria (Phylum), die solitäre und kolonienbildende Arten von Quallen und Polypen umfaßt.

HYDROZOAIRES: Classe de coelentérés incluant les méduses et les polypes.

HIDROZOA: Clase de celenterados del filum de los cnidarios, que incluye medusas y pólipos.

HYDROZOER: Klasse Hydrozoa tilhørende rekke Cnidaria (nesledyr), inneholder enkle og sammensatte maneter og polypper.

Was this helpful?
Immunofluorescenza. Una tecnica dove la presenza di particolari antigeni nei tessuti è confermata microscopicamente dal loro legame con un anticorpo fluorescente. Questa tecnica è spesso detta IFAT.


IFAT: Immunofluorescence: a technique where the presence of particular antigens in tissue materials is confirmed microscopically through binding to a fluorescent antibody conjugate.

IFAT(ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ): Τεχνική όπου η ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων επιβεβαιώνεται μικροσκοπικά μέσα από τη σύνδεση των αντισωμάτων τους με κάποια φθορίζουσα ένωση. Οι τεχνικές αυτές αναφέρονται και ως IFAT.

IFAT: IMMUNOFLUORENSZENZ. Eine Methode bei der die Gegenwart von partikularen Antigenen im Gewebe mikroskopisch über die Bindung an ein Konjugate eines fluorenzierenden Antikörper bestätigt wird.

IFAT: Immunofluorescence: se dit des techniques dans lesquelles la présence d’un antigène spécifique est décelée par l’intermédiaire d’un anticorps couplé à un fluorochrome.

IFAT: Inmunofluorescencia: Técnica en la que la presencia de antígenos específicos es confirmada microscópicamente en tejidos mediante unión con un anticuerpo conjugado fluorescente.

IFAT: Immunfluorescens: Teknikk hvor tilstedeværelsen av spesielle antigener i vevsprøver blir stadfestet i mikroskop gjennom kompleksdannelse med et fluorescerende antistoffkonjugat.

Was this helpful?
Pratica per il mantenimento dello stato di salute attraverso la pulizia.


HYGIENE: The practice of maintaining health through cleanliness.

ΥΓΙΕΙΝΗ: Σύνολο κανόνων και μέτρων καθαριότητας για την διατήρηση της υγείας.

HYGIENE: Die Praxis, durch Sauberkeit den Gesundheitszustand zu erhalten.

HYGIENE: Le maintien de la bonne santé à travers la propreté.

HIGIENE: Mantenimiento de buena salud a través de la limpieza.

HYGIENE: Praksis der en opprettholder helse ved renslighet.

Was this helpful?
Strumento che misura il grado di umidità dellatmosfera. Ci sono sei differenti significati interpretativi della misura igrometrica e ne è una conseguenza il fatto che esistano altrettanti tipi di igrometri. Ci sono : i) gli psicrometri, che utilizzano il metodo termodinamico; ii) la classe di strumenti sensibili ai cambiamenti delle dimensioni fisiche dellelemento sensibile, dovuto allassorbimento dellumidità (igrometro a capello, igrometri a torsione, igrometro a film di carbone); iii) quelli


HYGROMETER: An instrument which measures the water vapour content of the atmosphere. There are six different means of transduction used in measuring this quantity and hence an equal number of types of hygrometers. These are: (i) the psychrometer, which utilizes the thermodynamic method; (ii) the class of instruments which depends upon a change of physical dimensions due to the absorption of moisture (hair hygrometer, torsion hygrometers, goldbeaters-skin hygrometer, carbon-film hygrometer element); (iii) th

ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ: Οργανο που χρησιμεύει για την μέτριση της υγρασίας της ατμόσφαιρας (της περιεκτικότητας σε υδρατμούς). Υπάρχουν οι εξής βασικές μέθοδοι για την μέτρηση της υγρασίας και ένας αντίστοιχος αριθμός υγρομέτρων α) το ψυχρόμετρο που λειτουργεί με βάση της θερμοδυναμική, β) τα όργανα που βασίζοται στην ιδιότητα ορισμένων σωμάτων να μεταβάλλουν τις διαστάσεις τους όταν υγρανθούν (υγρόμετρα τριχός, υγρόμετρο στρέψεως, υγρόμετρα ζωϊκής μεμβράνης, υγρόμετρα υμενών άνθρακα), γ) υγρόμετρα που βασίζονται στη

HYGROMETER: Ein Instrument, das den Wasserdampfgehalt in der Atmospäre mißt. Für die Messung dieser Quantität gibt es sechs grundsätzlich verschiedene Ansätze der Transduktion und folglich dieselbe Anzahl von Hygrometertypen. Diese sind: (i) der Psychrometer, der die thermodynamische Methode benutzt; (ii) die Klasse der Instrumente, die auf eine Veränderung in der physikalischen Ausdehnung von Materialien infolge der Absorption von Feuchtigkeit beruhen (Haar-Hygrometer, Torisions-Hygrometer, Goldschlägers H

HYGROMETRE: Appareil pour mesurer le degré dhumidité de latmosphère. Il existe six principes essentiellement différents de transduction exploitées dans la mesure de lhygrométrie et en conséquence un nombre égal de types dhygromètres: (i) le psychromètre, qui exploite une méthode thermodynamique; (ii) les appareils qui exploitent des changements de dimensions physiques provoquées par labsorption de lhumidité (hygromètre à cheveux, hygromètre à torsion, hygromètre à baudruche, hygromètre à film de carbone); (

HIGRÓMETRO: Aparato para medir la humedad atmosférica. Existen seis principios esencialmente diferentes de la transducción utilizados en la higrometría y por consiguiente un número igual de tipos de higrómetros: (i) sicrómetro, que utiliza método termodinámico; (ii) aparatos que utilizan los cambios de dimensiones físicas provocadas por absorción de humedad (higrómetro capilar, higrómetro de torsión, higrómetro de piel, higrómetro con capa de carbón); (iii) aparatos que utilizan la condensación de vapor de

HYGROMETER (FUKTIGHETSMALER): Instrument som måler innholdet av vanndamp i atmosfæren. Det er seks forskjellige måter å måle innholdet av vanndamp på, og det finnes like mange forskjellige hygrometre. Disse er: (i) Psykrometer, som utnytter den termodynamiske metoden. (ii) Klassen av instrumenter som er avhengig av en forandring i fysiske størrelser som oppstår på grunn av opptak av vanndamp (hårhygrometer, torsjonshygrometer, gullslagerhudshygrometer, karbonfilmshygrometer). (iii) De som er avhengige av kondensasjon av fukt

Was this helpful?
Rapporto fra peso della gonade e peso corporeo totale, espresso solitamente in percentuale.


G.S.I..: Gonadosomatic index: the relationship of gonad weight to total body weight, or total body weight to gonad weight, usually expressed in %.

G.S.I.: Η σχέση του βάρους της γονάδας προς το συνολικό βάρος του σώματος, εκφρασμένη συνήθως %.

G.S.I.: GONADOSOMATISCHER INDEX. Das Verhältnis von Gonaden- zu Gesamtkörpergewicht, normalerweise in Prozent ausgedrückt.

G.S.I.: Le rapport du poids de la gonade sur le poids total du corps, exprimé habituellement en %.

G.S.I: Indice gonadosomático:Relación entre el peso de la gónada y el peso total del cuerpo, expresado normalmente en %.

G.S.I.: Gonadosomatisk indeks: Forholdet mellom gonadevekt og total kroppsvekt, vanligvis uttrykt i prosent.

Was this helpful?
Il processo di identificare i laghi e le acque marine che non possono essere utilizzate per la pesca commerciale dove il livello di metalli pesanti o altre sostanze tossiche nel pesce superano i livelli consentiti.


BLACKLISTING: The process of identifiying lakes and marine waters which may not be utilized for commercial fishing where the levels of heavy metals or other substances in the fish exceed the permitted levels.

ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ: Περιλαμβάνει τις περιοχές όπου απαγορεύεται η αλιεία για εμπορικούς σκοπούς, όταν τα επίπεδα των βαρέων μετάλλων ή άλλων ουσιών στα ψάρια, υπερβαίνουν τα επιτρεπτά επίπεδα.

SCHWARZE LISTE: Beinhaltet Seen oder Meeresgebiete, die nicht zum kommerziellen Fischfang freigegeben sind, da ihr Fischbestand eine Belastung von Schwermetallen oder anderen Substanzen aufweist, die über den erlaubten Grenzwerten liegt.

LISTE NOIRE: Classement des lacs ou des eaux marines interdites à la pêche commerciale quand les concentrations de métaux lourds, ou autres substances toxiques dans les poissons excèdent les limites permises.

LISTA NEGRA: Clasificación de lagos o de aguas marinas prohibidas a la pesca comercial cuando las concentraciones de metales pesados, o otras substancias toxicas en peses exceden los límites autorizados.

SVARTELISTING: Prosess der en karakteriserer innsjøer og marine områder som ikke kan brukes til kommersielt fiske grunnet nivåer av tungmetaller eller andre substanser som ligger over lovlige grenser.

Was this helpful?
In tecnologia alimentare, limballaggio e la chiusura ermetica di alimenti in un contenitore tipo una scatoletta o un sacchetto, attraverso la rimozione della maggior parte possibile dellaria prima della chiusura, per assicurare la freschezza e allungare il tempo di conservazione


VACUUM PACKING: In food technology, the packing and sealing of food in a container such as a can, jar or bag, while removing as much air as possible before sealing, to ensure freshness and extended shelf life.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΕΝΟΥ: Στην τεχνολογία τροφίμων, η αεροστεγής συσκευασία τροφής σε μεταλλικό ή γυαλινο δοχείο ή και σάκκο, με προηγούμενη αφαίρεση όσο το δυνατόν περισσότερου αέρα, ώστε να παραμείνουν φρέσκα επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

VAKUUMVERPACKUNG: Die Verpackung und der Einschluß von Nahrungsmitteln in Behältnissen unter Vakuum, wobei soviel Luft als möglich aus dem Behältnis entfernt wird, bevor es verschlossen wird. Damit soll die Frische und Haltbarkeit verlängert werden.

EMBALLAGE SOUS VIDE: En téchnologie alimentaire, lemballage des aliment en boites, bocaux ou sachets qui sont rendus étanches par lextraction de la plus grande partie de lair possible. Ce procédé conserve la fraicheur des aliments et augmente la durée de consommation.

EMBALAJE EN VACÍO: En tecnología alimentaria, embalaje de alimentos en cajas, jarras o bolsas después de mover todo el aire posible. Este procedimiento conserva la frescura de los alimentos y aumenta el tiempo de consumo.

VAKUUMPAKNING: I matteknologi: Pakning og forsegling av mat i beholdere, som f.eks. hermetikkbokser, krukker eller poser. Mest mulig luft fjernes før forsegling for å sikre friskhet og lang holdbarhet.

Was this helpful?
Lassorbimento passivo dellacqua, per esempio, lassorbimento dacqua durante o in seguito alla fecondazione delle uova di pesce.


IMBIBITION: The non-active absorption or uptake of water, for example, the uptake of water during or shortly after fertilization of fish eggs.

ΕΜΠΟΤIΣΜΟΣ: Παθητική απορρόφηση ή πρόσληψη ύδατος π.χ. η διαδικασία πρόσληψης ύδατος κατά την διάρκεια ή αμέσως μετά την γονιμοποίηση των αυγών των ψαριών.

QUELLUNG: Die nicht aktive Absorption oder Aufnahme von Wasser, z.B. die Wasseraufnahme während oder unmittelbar nach der Befruchtung von Fischeiern.

IMBIBITION: Labsorption passive de leau, par exemple labsorption deau pendant ou après la fécondation des oeufs de poisson.

IMBIBICIÓN: Absorción pasiva de agua, por ejemplo absorción de agua durante o después de la fecundación de los huevos de peces.

SVELLING: Passivt opptak av vann, f.eks. opptak av vann under eller rett etter befruktningen av fiskeegg.

Was this helpful?
Gli stadi di sviluppo di un organismo precedenti al raggiungimento della maturità sessuale.


IMMATURE: The developmental stages of an organism preceding the attainment of sexual maturity.

ΑΝΩΡIΜΟ: Αναφέρεται στα αναπτυξιακά στάδια ενός οργανισμού πριν από την γεννητική ωριμότητα.

UNREIF: Jener Entwicklungszustand eines Organismus, der der sexuellen Reifung vorausgeht.

IMMATURE: Se dit de tout stade dans le développement dun organisme avant datteindre la maturité sexuelle.

INMADURO: Dícese de todo estado de desarrollo de un organismo antes de alcanzar la madurez sexual.

UMODEN: Utviklingsstadiene til en organisme før kjønnsmodning.

Was this helpful?
Un tipo di trattamento terapeutico che consiste nell’immergere i pesci in una soluzione medicinale concentrata per breve tempo.


DIP: A type of bath treatment which involves dipping the fish into a concentrated solution of a treatment for a short period of time.

ΕΜΒΑΠΤIΣΗ: Τύπος θεραπευτικού λουτρού (βλ.λ.) που συνίσταται στη βραχύχρονη εμβάπτιση ενός ψαριού σε συμπυκνωμένο διάλυμα.

TAUCHBAD (KURZZEITIG): Ein Bad, bei dem die Fische kurz in eine konzentrierte Lösung getaucht werden; gewöhnlich für eine Minute oder kürzer.

BALNEATION PONCTUELLE: Traitement par trempage, pendant une courte période, des organismes délevages dans un bain concentré dun agent prophylactique.

ZAMBULLIDA: Tipo de tratamiento en baño qué requiere zambullir los animales en un baño concentrado con una solución profiláctica durante un periodo de corta duración.

DYPPBEHANDLING: Type badebehandling som innebærer dypping av fisk i en konsentrert behandlingsløsning for en kort periode.

Was this helpful?
Entrata di un individuo o di un gruppo in una nuova popolazione o regione geografica. Anche riferito alle cellule.


IMMIGRATION: The movement of an individual or group into a new population or geographical region. Also used with reference to cells.

ΕΠΟIΚIΣΗ: Η κίνηση ενός ατόμου ή ομάδος προς ένα νέο πληθυσμό ή γεωγραφική περιοχή. Πρβ. αποδημία. Χρησιμοποιείται επίσης για κύτταρα.

IMMIGRATION: Die Bewegung eines Individums oder einer Gruppe zu einer neuen Population oder in eine neue geographische Region; bezieht sich auch auf Zellen.

IMMIGRATION: La venue dun individu, ou dun groupe, dans une nouvelle population ou région géographique. Appliqué aussi aux cellules.

INMIGRACIÓN: Llegada de un individuo, o grupo, a una nueva población o región geográfica. Aplicada también a células.

INNVANDRING (IMMIGRASJON): Bevegelse av et individ eller en gruppe inn i en ny populasjon eller et nytt geografisk område. Jfr. emigrasjon. Også brukt i forbindelse med celler.

Was this helpful?
(1) In ingegneria: unentrata daria, acqua, benzina o altri fluidi( 2) In biologia: la quantità di un fluido che entra. (3) In idrologia: un termine usato per indicare le aperture attraverso le quali lacqua passa in una sorgente o per descrivere sostanze o il totale delle sostanze ingerite da un corpo.


INTAKE: (1) In engineering; an opening for air, water, fuel or other fluid. (2) In biology: the quantity of the fluid taken in. (3) In hydrology; a term for the openings through which water passes into a well, or to describe substances or amounts of substances ingested by the body.

ΕIΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ: Ανοιγμα για την εισροή νερού. ΠΡΟΣΛΗΨΗ (βιολογία) : Ποσότητα ουσιών που παραλαμβάνονται από το σώμα ενός οργανισμού. ΠΟΤΗΡI (υδρολογία) : Διάτρητο εξάρτημα που εφαρμόζεται στην άκρη του σωλήνα άντλησης στις γεωτρήσεις.

AUFNAHME: (1) In der Technik: ein Einlaß für Luft, Wasser, Treibstoff und andere Flüssigkeiten in ein Behältnis oder ein System. (2) Die Menge der aufgenommenen Flüssigkeit. In der Hydrologie ein Begriff für den Einlaß, durch den Wasser in ein Reservoir fließt. In der Ernährungsphysiologie beschreibt der Begriff die Substanzmengen, die mit der Nahrung dem Körper zugeführt werden.

ADMISSION: (1) En technologie: une entrée dair, deau, de carburant ou dautre fluide. (2) En biologie: la quantité de fluide qui entre. (3) En hydrologie: terme désignant les ouvertures au travers desquelles leau sécoule dans une source; décrit aussi les substances ou les quantités de substances ingérées par le corps.

INSUMO: (1) En tecnología: una entrada de aire, de agua, de carburante o de otros fluidos. (2) En biología: la cantidad de fluido que entra. (3) En hidrobiología: término que designa las aberturas por las cuales el agua se infiltra dentro de un pozo; describe también las sustancias o la cantidad de sustancias ingeridas por un cuerpo.

INNTAK: (1) I ingeniørvitenskap: En åpning for luft, vann, drivstoff eller andre væsker. (2) I biologi: Mengden av væske som tas inn. (3) I hydrologi: Betegnelse for åpninger som vann strømmer gjennom på vei inn i en brønn. (4) I ernæringsfysiologi: For å beskrive substanser eller mengden av substanser som tas opp av kroppen. (5) I akvakultur: Beskriver plassen der en landbasert oppdrettsenhet henter vann fra.

Was this helpful?
Diagnosi di una malattia tramite uso di tecnica immunologica.


IMMUNODIAGNOSIS: The diagnosis of disease, using immunological techniques.

ΑΝΟΣΟΔIΑΓΝΩΣΗ: Η διάγνωση ασθένειας με χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

IMMUNODIAGNOSE: Die Diagnose einer Krankheit unter Benutzung von immunologischen Techniken.

IMMUNODIAGNOSTIC: Identification dune maladie par des techniques immunologiques.

INMUNODIAGNOSIS: Identificación de una enfermedad por técnicas inmunológicas.

IMMUNDIAGNOSE: Diagnose av en sykdom ved hjelp av immunkjemiske metoder.

Was this helpful?
Mancanza di sensibilità; resistenza. Uno stato ereditato (innato) o acquisito mediante lesperienza, nel quale grazie a vari fattori, un individuo, gruppo o razza diventa resistente o relativamente resistente alla manifestazione e agli effetti di una condizione avversa specifica (per esempio, la presenza di un agente infettivo o di una sua tossina).


IMMUNITY: Lack of susceptibility; resistance. An inherited (innate) or experience-mediated (acquired) status in which various factors result in an individual, group or race being resistant or relatively resistant to the occurrence and effects of a specified adverse condition (for instance, the presence of an infectious agent or its toxic products).

ΑΝΟΣIΑ: Ελλειψη ευπάθειας, αντίσταση. Κληρονομική (συγγενής) ή επίκτητη ικανότητα ενός οργανισμού (ομάδας οργανισμών, ποικιλίες), να ανθίσταται σε παθογόνους προσβολές (στην παρουσία ενός μολυσματικού ή τοξικού παράγοντα). ή σχετικά ανθεκτικό στην παρουσία και την επίδραση μιάς ορισμένης αρνητικής κατάστασης (π.χ. της παρουσίας ενός μολυσματικού παράγοντα ή των τοξικών προϊόντων του).

IMMUNITÄT: Mangel an Anfälligkeit; Widerstandskraft. Ein vererbter (angeborener) oder experimentell vermittelter (erworbener) Status, bei dem verschiedene Faktoren in einem Individium, einer Gruppe oder einer Rasse zu einer relativen Resistenz oder Resistenz gegenüber dem Auftreten und der Beeinflußung eines spezifischen sich nachteilig auswirkenden Umstandes führen (z.B. die Anwesenheit von infektiösen Keimen oder ihren toxischen Produkten).

IMMUNITE: Manque de sensibilité ; résistance. Statut hérité (inné) ou acquis (médiation par expérience) dans lequel, et grâce à divers facteurs, un individu, un groupe ou une race sont résistants ou relativement résistants aux manifestations et aux effets dune condition adverse spécifique (par exemple la présence dun agent infectieux ou des toxines quil produit).

INMUNIDAD: Falta de sensibilidad; resistencia. Estado heredado (innato) o adquirido (mediación por experiencia) en el cual, y gracias a diversos factores, un individuo, un grupo o una raza son resistentes o relativamente resistentes a manifestaciones o a efectos de una condición adversa específica (por ejemplo la presencia de agente infeccioso o toxinas que produce).

IMMUNITET: Mangel på mottakelighet, dvs. resistens. En arvet eller ervervet tilstand, der ulike faktorer fører til at et individ, en gruppe eller en rase blir resistente eller forholdsvis resistente mot forekomst og effekter av en spesifiserte skadelige tilstand (f.eks. , tilstedeværelse av et infeksiøst agens eller dets giftige produkter).

Was this helpful?
La risposta immunitaria citolitica prodotta dalle cellule T, distinta da quella anticorpale delle immunoglobuline.


CELL MEDIATED IMMUNITY: The immune responses produced by cytolytic T-cells as distinct from the humoral response mediated by antibodies (immunoglobins)..

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ: Ανοσολογική αντίδραση που προκαλείται από κυτολιτικά Τ-λεμφοκύτταρα σε αντιδιαστολή με την αντίδραση που προκαλείται από τα αντισώματα (ανοσοσφαιρίνες).

ZELL-VERÄNDERTE IMMUNITÄT: Die Immunreaktion, die durch zytolytische T-Zellen als bestimmte Form der humoralen Reaktion erzeugt und durch Antikörper verändert wird (Immunoglobuline).

IMMUNITÉ CELLULAIRE : Réponse immunitaire médiée par les cellules T cytolytiques, au contraire de la réponse humorale médiée par la production d’anticorps (immunoglobulines).

INMUNIDAD MEDIADA POR CELULAS: Respuesta inmune producida por células T diferencialmente de las inmunoglobulinas.

CELLEMEDIERT IMMUNITET: Immunresponsen produsert av T-celler i motsetning til immunglobuliner (antistoffer).

Was this helpful?
Immunità specifica mediata da anticorpi.


HUMORAL IMMUNITY: Specific immunity mediated by antibodies.

ΟΡΟΑΝΟΣΙΑ: Ειδική ανοσία μέσω αντισωμάτων.

HUMORALE IMMUNITÄT: Spezifische Immunität, vermittelt durch Antikörper.

IMMUNITE HUMORALE: Immunité spécifique dont les médiateurs sont les anticorps.

INMUNIDAD HUMORAL: Inmunidad específica cuyos mediadores son anticuerpos u otros agentes presentes en el suero.

HUMORAL IMMUNITET: Spesifikk immunitet dannet av spesifikke antistoffer.

Was this helpful?
Processo o procedimento mediante il quale un individuo diventa resistente alla malattia; in maniera specifica ad una malattia infettiva, per esposizione agli antigeni o immunogeni.


IMMUNIZATION: Process or procedure by which an individual is made resistant to disease, specifically infectious disease, generally through exposure to antigens or immunogens.

ΑΝΟΣΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία ή λειτουργία με την οποία ένα άτομο καθίσταται ανθεκτικό σε μία ασθένεια, ιδίως σε μια μολυσματική ασθένεια. Η ανοσοποίηση επιτυγχάνεται με έκθεση σε αντιγόνα ή ανοσογόνα.

IMMUNISIERUNG: Prozeß oder Prozedur, bei der ein Individuum resistent gegenüber einer Krankheit gemacht wird, speziell Infektionskrankheiten, im allgemeinen durch Exposition gegenüber Anti- oder Immungenen.

IMMUNISATION: Processus ou procédure par lequel un individu est rendu résistant envers une maladie, spécifiquement une maladie infectieuse, par exposition aux antigènes ou immunogènes.

INMUNIZACIÓN: Proceso o procedimiento por el cual un individuo se convierte en resistente hacia una enfermedad, específicamente una enfermedad infecciosa, por exposición a antígenos o inmunógenos.

IMMUNISERING (VAKSINERING): Prosessen eller fremgangsmåten der et individ blir gjort immun mot en sykdom. Spesielt smittsomme sykdommer, vanligvis ved eksponering av antigener eller immunogener.

Was this helpful?
La capacità di un individuo di acquisire una resistenza immunitaria.


IMMUNOCOMPETENCE: The ability of an individual to acquire an immune resistance.

ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕIΑ: Η δυνατότητα ενός ατόμου να αποκτά ανοσία.

IMMUNOKOMPETENZ: Die Fähigkeit eines Individuums, immunologische Widerstandskraft zu erwerben.

IMMUNOCOMPETENCE: La capacité dun individu daquérir une résistance immunitaire.

UNMUNOCOMPETENCIA: Capacidad de un individuo de adquirir resistencia inmunitaria.

IMMUNKOMPETENT: Evnen til å oppnå immunologisk resistens.

Was this helpful?
Un saggio immunologico per monitorare la reazione dell’anticorpo e dell’antigene, mentre diffondono a vicenda nel gel di agar; il complesso formato è rivelato come una linea di precipitazione.


IMMUNODIFFUSION: An immunological assay that monitors reaction of antibody and antigen as they move towards each other in agar gels; the complex formed is revealed as a preciptin mark/line.

ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ: Ανοσολογική μέθοδος με την οποία ελέγχεται η αντίδραση των αντισωμάτων καθώς αυτά μετακινούνται προς τα αντιγόνα σε πήγμα άγαρ. Στο σημείο συνάντησης εμφανίζεται μια χαρακτηριστική γραμμή.

IMMUNODIFFUSION: Ein immunologischer Test der die Reaktion von Antikörpern und Antigenen verfolgt, während sie sich auf einem Agar-Gel aufeinander zu bewegen; der sich bildende Komplex wird an der Preciptin-Markierung erkannt.

IMMUNODIFFUSION: Test immunologique utilisé pour analyser la réaction entre un anticorps et un antigène. Les deux se rencontrent lors de leur diffusion dans un gel d’agar et les complexes formés par leur interaction forment une précipité visible (appelé couramment un test d’Ouchterlony) .

INMUNODIFUSION: Análisis inmunológico por el que se monitoriza una reacción antígeno-anticuerpo por la migración de uno hacia el otro en un gel de agar; el complejo formado se revela con precipitina.

IMMUNDIFFUSJON: Immunologisk analyse som overvåker reaksjonen mellom antistoff og antigen når de beveger seg mot hverandre i en agar. Komplekset som dannes blir synliggjort som en utfelt linje.

Was this helpful?
Tecnica sierologica nella quale i componenti di un antigene vengono prima separati tramite elettroforesi e poi evidenziati tramite immunodiffusione, il che rende visibili gli archi di precipitazione degli anticorpi specifici.


IMMUNOELECTROPHORESIS: A technique combining an initial electrophoretic separation of proteins followed by immunodiffusion with resultant precipitation arcs.

ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ: Τεχνική προσδιορισμού πρωτεϊνών οι οποίες διαχωρίζονται με ηλεκτροφόρηση και στην συνέχεια καθιζάνει με ανοσιοδιάχυση.

IMMUNOELECTROPHORESE: Ein Verfahren, daßssnachfolgend auf elektrophoretische Trennung von Proteinen durch Immunodiffusion bestimmte Proteine durch Fällung nachweist.

IMMUNOELECTROPHORιSE: Technique combinant la séparation électrophorétique des protéines suivie de leur analyse par immunodiffusion, se traduisant par la formation darcs de précipitation.

INMUNOELECTROFORESIS: Técnica que combina separación electroforética de proteínas seguida de su análisis por inmunodiffusión, que se traduce por la formación de arcos de precipitación.

IMMUNELEKTROFORESE: Metode som kombinerer en innledende elektroforetisk separering av proteiner etterfulgt av immunodiffusjon med resulterende presipiteringsbuer.

Was this helpful?
Una tecnica dove la presenza di particolari antigeni nei tessuti è confermata microscopicamente dal loro legame con un anticorpo fluorescente. Questa tecnica è spesso detta IFAT.


IMMUNOFLUORESCENCE: A technique where the presence of particular antigens in tissue materials is confirmed microscopically through binding to a fluorescent antibody conjugate. Such techniques are often referred to as IFAT.

ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική όπου η ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων επιβεβαιώνεται μικροσκοπικά μέσα από τη σύνδεση των αντισωμάτων τους με κάποια φθορίζουσα ένωση. Οι τεχνικές αυτές αναφέρονται και ως IFAT.

IMMUNOFLUORENSZENZ: Eine Methode bei der die Gegenwart von partikularen Antigenen im Gewebe mikroskopisch über die Bindung an ein Konjugate eines fluorenzierenden Antikörper bestätigt wird. Derartige Verfahren werden oft mit dem Begriff IFAT bezeichnet.

IMMUNOFLUORESCENCE: Se dit des techniques dans lesquelles la présence d’un antigène spécifique est décelée par l’intermédiaire d’un anticorps couplé à un fluorochrome. Souvent appelé IFAT.

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica en la que la presencia de antígenos específicos es confirmada microscópicamente en tejidos mediante unión con un anticuerpo conjugado fluorescente.

IMMUNFLUORESCENS: Teknikk hvor tilstedeværelsen av spesielle antigener i vevsprøver blir stadfestet i mikroskop gjennom kompleksdannelse med et fluorescerende antistoffkonjugat.

Was this helpful?
Proteine del siero con proprietà anticorpali.


IMMUNOGLOBULINS: Glycoproteins having the ability to bind other molecules with a high degree of specificity.

ΑΝΟΣΟΣΦΑIΡIΝΕΣ: Γλυκοπρωτεΐνες οι οποίες δρούν ως αντισώματα.

IMMUNOGLOBULINE: Glycoproteine, die die Fähigkeit haben, andere Moleküle hoher Spezifizität zu binden.

IMMUNOGLOBULINE: Protéine du plasma sanguin, de la fraction globuline, douée de propriétés danticorps.

INMUNOGLOBULINA: Proteína de plasma sanguíneo, de la fracción globulina, con propiedades de anticuerpo.

IMMUNGLOBULINER: Glykoproteiner med evne til å binde seg spesifikt til andre molekyler.

Was this helpful?
Scienza che studia il sistema immunitario e le reazioni immunologiche.


IMMUNOLOGY: The study and science of immune systems and reactions.

ΑΝΟΣΟΛΟΓIΑ: Η επιστήμη που εξετάζει το ανοσοποιητικό σύστημα και τις αντιδράσεις του.

IMMUNOLOGIE: Wissenschaft von den Immunsystemen und den Immunreaktionen.

IMMUNOLOGIE: Science qui étudie limmunité et les réactions immunologiques.

INMUNOLOGÍA: Ciencia que estudia la inmunidad y las reacciones inmunológicas.

IMMUNOLOGI: Læren og vitenskapen om immunsystemer og -reaksjoner.

Was this helpful?
Meccanismo di soppressione della risposta immune, tramite linduzione delle cellule-T suppressor. Questo tipo di risposta viene trasferita passivamente grazie allazione delle cellule T-suppressor o dei loro prodotti solubili.


IMMUNOSUPPRESSION: A mechanism for producing a specific state of immunological unresponsiveness by the induction of suppressor T-cells. This type of unresponsiveness is passively transferrable by suppressor T-cells or their soluble products.

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ: Μηχανισμός γιά την πρόκληση ενός ειδικού τύπου ανοσολογικής απάθειας με την εισαγωγή κατασταλτικών κυττάρων-Τ. Αυτός ο τύπος απάθειας μεταδίδεται παθητικά από τα κατασταλτικά κύτταρα-Τ ή τα διαλυτά τους προϊόντα.

IMMUNSUPPRESSION: Ein Vorgang, bei dem ein spezifischer Zustand der Unterdrückung der Immunreaktion durch Induktion der "Suppressor"-T- Zellen hervorgerufen wird. Diese Unterdrückung ist durch die Suppressor-T- Zellen oder ihrer löslichen Produkte passiv transferierbar.

IMMUNO SUPPRESSION: Mécanisme produisant un état spécifique de non-réponse immunologique par induction de cellule-T suppresseur. Ce type de non-réponse est tranféré passivement par les cellules-T suppresseurs ou leur produit soluble.

INMUNOSUPRESIÓN: Mecanismo que produce un estado específico de no-respuesta inmunológica por inducción de células-T supresoras. Este tipo de no respuesta es inducido pasivamente por células-T supresoras o por sus productos solubles.

IMMUNSUPPRESJON: Mekanisme som gir en immunologisk passiv tilstand, ved induksjon av suppresor T-celler. Denne typen passivitet kan transporteres passivt ved hjelp av suppresor T-celler eller deres løselige produkter.

Was this helpful?
Specifici composti (p. es. glucani) che somministrati con la dieta, aumentano la risposta immunitaria dei pesci.


IMMUNOSTIMULANT: Compound (e.g., glucan) included in the diet in order to enhance the immune response.

ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟ: Ένωση (π.χ. γλυκάνη) η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό την ενίσχυση της ανοσοποιητικής αντίδρασης.

IMMUNOSTIMULANZ: Verbidung (z.B. Glucan), die mit der Nahrung verabreicht wird, um das Immunsystem zu unterstützen.

IMMUNOSTIMULANT: Composé (glucan par exemple) incorporé dans le régime alimentaire afin de stimuler la réponse immunitaire.

INMUNOESTIMULANTE: Compuestos específicos añadidos a la dieta (Vg. glucanos) que potencian la respuesta inmune.

IMMUNSTIMULANT: Spesielle komponenter (f.eks. glukaner) som tilsatt i fôret har en positiv effekt på immunforsvaret.

Was this helpful?
La cattura degli organismi acquatici sulle griglie delle prese dacqua, poste a monte delle pompe, per impedire il passaggio di organismi e di materiali attraverso le tubature dellimpianto (Impingement o cattura di pesci alle opere di presa di una centrale termoelettrica).


IMPINGEMENT: The striking or capture of aquatic organisms on the intake screens placed before the pumps (or intake of a power plant or an aquaculture facility) to prevent the passage of organisms and debris through the plant.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ: Η εμπόδιση ή παγίδευση υδρόβιων οργανισμών σε πλέγματα που τοποθετούνται στον σωλήνα εισόδου των αντλιών (σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή μονάδες υδατοκαλλιέργειας) γιά να εμποδίζουν την διέλευση οργανισμών και θρυμμάτων στις εγκαταστάσεις.

ABSTOßEN (EINWIRKUNG): Das Zurückhalten oder Fangen von aquatischen Organismen an einem Zuflußgitter, das vor den Pumpen (vor Kraftwerkseinläufen oder vor dem Zufluß einer Aquakulturanlage) angebracht ist, um dem Eindringen von Organismen und sperrigem Abfall entgegenzuwirken.

FILTRATION PAR GRILLE: Le heurt ou capture dorganismes aquatiques sur les grilles des prise deau, en amont des pompes, qui empêchent le passage dorganismes et débris à travers linstallation.

FILTRACIÓN POR IMPACTO: La captura de organismos acuáticos sobre las rejas de captura de agua, río arriba de las bombas, que impiden el paso de organismos y de residuos a través de la instalación.

FRASTØTING: Tilbakeholdelse eller festing av akvatiske organismer på inntakssiler som monteres for pumpene (eller inntaket til kraftstasjon eller oppdrettsenhet) for a hindre at organismer og planterester blir spredt i anlegget.

Was this helpful?
1) Fecondazione delluovo maturo da parte degli spermatozoi. 2) Trattamenti di dighe porose o fondi degli stagni con un prodotto impermeabile al fine di prevenire perdite o fuoriuscite.


IMPREGNATION: (l) The fertilization of a mature egg by spermatozoids. (2) Treatment of porous dykes or pond bottoms with a sealing medium to stop seepage or pressure leaks.

ΓΟΝIΜΟΠΟIΗΣΗ, ΔIΑΠΟΤIΣΜΟΣ: (1)η γονιμοποίηση ενός ώριμου ωαρίου από σπερματοζωάρια. (2) ΔIΑΠΟΤIΣΜΟΣ: Διαποτισμοί πορωδών αναχωμάτων ή πυθμένων δεξαμενών με ένα στεγανοποιητικό μέσο ώστε να εμποδιστούν οι διαρροές.

IMPRÄGNATION; IMPRÄGNIERUNG: (1) Das Eindringen der Samenfäden in das reife Ei, Befruchtung. (2) Die Behandlung von porösen Deichen und Teichböden mit einer Dichtungsmasse, um ein Durchsickern des Wassers zu verhindern.

IMPREGNATION: (1) Fécondation de lovule mature par les spermatozoïdes. (2) Traitement des digues poreuses ou les fonds de bassins avec un produit détanchéité afin de prévenir un suintement ou des fuites.

IMPREGNACIÓN: (1) Fecundación del óvulo maduro por espermatozoides. (2) tratamiento de diques porosos o de fondos de estanques con productos para su lacrado para prevenir infiltraciones o fugas de presión.

IMPREGNERING: (1) Behandling av porøse demninger eller dambunner med et tettende middel, for å hindre lekkasje. (2) Behandling av oppdrettsmerder med antibegroingsmiddel for hindre at merdene blir sterkt begrodde. Mye groe gir dårlig vannutskifting, overbelastning av merder og for mye mat til eventuell leppefisk. (3) Den engelske betegnelsen ”impregnation” kan også bety befruktning.

Was this helpful?
Imposizione di un quadro comportamentale stabile in specie sociali, in seguito allesposizione, allinterno di un periodo critico, ad uno stimolo compreso in un ristretto "set". Di conseguenza, vengono riconosciute e fatte proprie le caratteristiche sopraindividuali di una specie, utilizzate poi nelle espressioni comportamentali.


IMPRINTING: The imposition of a stable behaviour pattern in social species by exposure, during a particular period in early development, to one of a restricted set of stimuli whereby the broad supra-individual characteristics of the species come to be recognized as a "species-pattern" and subsequently used as releasers.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ: Η παγίωση κατά την νεαρή ηλικία ενός ζώου ενός σταθερού προτύπου συμπεριφοράς το οποίο διαμορφώνεται με την έκθεση του ζώου σε ένα ερέθισμα ή ένα περιορισμένο σύνολο ερεθισμάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτού του υπερ-ατομικού προτύπου συμπεριφοράς αναγνωρίζονται από όλα τα άτομα ενός είδους και χρησιμεύουν ως έναυσμα για την ενεργοποίηση του δεδομένου προτύπου συμπεριφοράς.

PRÄGUNG: Die Einprägung stabiler Verhaltensmuster durch Exposition gegenüber einer begrenzten Anzahl von Stimuli während einer bestimmten Phase der frühen Entwicklung. Dabei werden die Charakteristika des Supra-Individuums der Art als "Artmuster" ausgeprägt und schließlich als Auslöser benutzt; d.h. bei sozialen Arten, bei welchen die auslösenden Reizsituationen in einer bestimmten Lebensphase erlernt werden müssen, ist ein späteres Umlernen kaum oder gar nicht möglich.

IMPREGNATION: Limposition dun mode stable de comportement chez les espèces sociales par exposition, pendant une période déterminée au début du développement, à un stimulus, ou à une série restreinte de stimulus; sur quoi les caractéristiques supra-individuelles dune espèce sont reconnues comme en qualité de spécimen spécifique et sont utilisés par la suite comme déclencheurs.

IMPREGNACIÓN/IMPRINTING: Imposición de un modo estable de comportamiento en las especies sociales por exposición, durante un periodo determinado al principio del desarrollo, a un estímulo, o a una serie restringida de estímulos; en él, las características supraindividuales de una especie son reconocidas como patrón específico y son utilizadas después como disparadores.

PREGING: Utvikling av et stabilt atferdsmønster hos sosiale arter, som skjer i en spesiell tidsperiode tidlig i utviklingen. Dette skjer ved eksponering for et sett med stimuli, hvorved de brede overindviduelle egenskapene for artene blir gjenkjent som et ”artsmønster” og deretter brukt som utløsere.

Was this helpful?
Nel suo luogo dorigine.


IN SITU: In the original location.

ΕΠI ΤΟΠΟΥ: Στον φυσικό τόπο όπου παρατηρείται ένα φαινόμενο.

IN SITU: Am ursprünglichen Ort, im Freien.

IN SITU: Dans son lieu dorigine.

IN SITU: En su medio de origen.

IN SITU: I den opprinnelige (originale) lokaliseringen.

Was this helpful?
Usato in riferimento ai test o agli esperimenti che riguardano le colture cellulari o tissutali, eseguiti in un ambiente artificiale.


IN VITRO: Used with reference to tests or experiments including cell or tissue cultures, conducted in an artificial environment.

IN VITRO: Αναφέρεται σε δοκιμές ή πειράματα, περιλαμβανομένων των κυτταροκαλλιεργειών και ιστοκαλλιεργειών, που διεξάγονται σε τεχνητό περιβάλλον.

IN VITRO: Bezieht sich auf Tests oder Experimente, die mit Zellen oder Gewebekulturen in einem künstlichen Milieu durchgeführt werden.

IN VITRO: En référence aux essais ou expériences concernant des cultures de cellules ou de tissus, conduits dans un environnement artificiel.

IN VITRO: En referencia a ensayos o experimentos que conciernen el cultivo de células o de tejidos, mantenidos en medio artificial.

IN VITRO: Bruk i forbindelse med tester eller eksperimenter, inkludert celle- eller vevskulturer, gjennomført i et kunstig miljø.

Was this helpful?
Usato in riferimento a test o esperimenti condotti su organismi vivi .


IN VIVO: Used in reference to tests or experiments conducted in or on, intact living organisms.

IN VIVO: χρησιμοποιείται αναφορικά με πειράματα ή δοκιμές που διεξάγονται επί ή εντός ζωντανών οργανισμών.

IN VIVO: Wird in bezug auf Tests oder Experimente benutzt, die in oder auf intakten, lebenden Organismen durchgeführt werden.

IN VIVO: Employé en référence aux essais ou expériences faits sur ou dans un organisme vivant.

IN VIVO: Usado en referencia a ensayos o experimentos llevados a cabo en un organismo vivo.

IN VIVO: Brukt i forbindelse med tester og eksperimenter gjennomført i eller på intakte levende organismer.

Was this helpful?
Procedura e sistema usato nell’allevamento di alcune specie di molluschi bivalvi, per esempio per le cappesante, in cui piccoli fori vengono fatti ai margini delle valve per attaccarle ai fili di sospensione delle colture.


EAR HANGING: A procedure and system used in the culture of certain bivalve mollusc species, particularly scallops, whereby holes are mechanically drilled in the shell margins enabling the individuals to be attached to lines and reared in suspended culture.

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Σύστημα για την καλλιέργεια ορισμένων ειδών διθύρων μαλακίων, ιδιαιτέρως χτενιών, κατά το οποίο ανοίγονται μηχανικά οπές στην άκρη των κελυφών, έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν να κρεμαστούν σε σχοινιά και να εκτραφούν σε αιωρούμενες καλλιέργειες.

EAR HANGING: Es existiert kein adäquater deutscher Ausdruck. Verfahren und System, das in der Kultur von bestimmten bivalven Molluskenarten verwendet wird (insbesondere bei der Kammuschel), wobei mechanisch Löcher in die Schalenränder gebohrt werden, so daß die Exemplare an Strängen hängen und so in einer Hängekultur aufgezogen werden können.

SUSPENSION AURICULAIRE: Procédé de culture de certains mollusques bivalves, particulièrement les coquilles St Jacques sur lesquelles on perce mécaniquement des trous sur les bords de la coquille pour les suspendre à des lignes délevage.

SUSPENSIÓN AURICULAR: Procedimiento de cultivo de ciertos moluscos bivalvos, particularmente las vieiras, en los cuales se taladran mecánicamente agujeros en los bordes de la concha para suspenderlas en cultivos en línea.

ØREHENGNING: Prosedyre og system brukt i oppdrett av visse arter muslinger, spesielt kamskjell. Ved oppdrett av kamskjell på denne måten blir det boret hull i randen på skjellet, slik at skjellene kan henges i tau oppdrettes i hengekulturer.

Was this helpful?
Indumento impermeabile indossato da chi va per mare e dagli acquacoltori al di sopra del normale vestiario.


OILSKINS: Waterproof apparel worn by farm operatives over their normal garments.

ΑΔIΑΒΡΟΧΟ: Μη υδατοδιαπερατό ένδυμα που χρησιμοποιείται από το προσωπικό των μονάδων κατά τις συνήθεις εργασίες.

ÖLHAUT: Bezeichnet eine Berufskleidung, die von Fischern als wasserdichte Überbekleidung über der normalen Kleidung bei der Arbeit getragen wird. (In der deutschen Umgangssprache auch oft als "Ölzeug" bezeichnet).

CIRE: Vêtement imperméable porté par dessus les vêtements habituels par les ouvriers aquacoles.

ENCERADO: Ropa impermeable que se lleva encima de la ropa habitual por los obreros de acuicultura.

OLJEKLÆR: Vanntett kledning som tas på utenpå de vanlige klærne.

Was this helpful?
Il numero di nuovi casi di una particolare malattia che appare in una data popolazione, o in una determinata parte di popolazione, nel corso di un determinato periodo. Lincidenza può essere espressa come una percentuale se il numero di nuovi casi per unità di tempo è basata su un campione di dimensioni conosciute; se la dimensione della popolazione è più o meno stabile, ma non se ne conosce la dimensione esatta, allora lincidenza può essere espressa in maniera meno precisa, ma non certo meno ut


INCIDENCE: The number of new cases of a particular disease occurring within a specified period in a given population or unit of the population. Incidence may be expressed as a percentage if the number of new cases per unit of time is based upon a sample of known size; if the population size remains fairly stable, but is not exactly known, incidence may be expressed somewhat less precisely, but nevertheless usefully, as the number of new cases per unit of time for the entire population.

ΣΥΧΝΟΤΗΣ (ΝΟΣΟΥ): Ο αριθμός νέων περιστατικών μιάς συγκεκριμένης ασθένειας που εμφανίζονται σε έναν δεδομένο πληθυσμό ή μονάδα πληθυσμού. Η συχνότητα εκφράζεται ως ποσοστό εάν ο αριθμός των νέων περιστατικών ανά μονάδα χρόνου βασίζεται σε δείγμα γνωστού μεγέθους. Εάν το μέγεθος του πληθυσμού παραμένει αρκετά σταθερό, αλλά δεν είναι ακριβώς γνωστό, η συχνότητα εκφράζεται, με μικρότερη μεν ακρίβεια, αλλά με επαρκή βεβαιότητα, με κάπως μικρότερη ακρίβεια, ως ο αριθμός νέων περιστατικών σε ολόκληρο τον πληθυσμ

VORKOMMEN: Häufigkeit, Ereignis: Die Anzahl neuer Fälle einer bestimmten Krankheit, die in einer bestimmten Periode in einer gegebenen Population vorkommen oder bei einem Einzelwesen aus dieser Population auftreten. Das Vorkommen kann in Prozenten ausgedrückt werden, wenn die Anzahl der neuen Fälle pro Zeiteinheit auf eine Probe bekannter Größe basiert; wenn die Größe der beprobten Population nahezu stabil bleibt, aber nicht exakt bekannt ist, kann die beobachtete Häufigkeit etwas weniger präzise, aber tro

INCIDENCE: Nombre de nouveaux cas dune maladie spécifique apparaissant dans une population donnée, ou sur partie déterminée de cette population, au cours dune période déterminée. Si léchantillon, dans lequel le nombre de nouveaux cas enregistrés pendant un temps unitaire, est de taille connue, lincidence peut être exprimée en pourcentage. Si létendue de la population est plus ou moins stable, mais sa taille exacte inconnue, lincidence peut être exprimée de façon moins stricte, mais néanmoins utile, comme l

INCIDENCIA: Nombre de nuevos casos de una enfermedad que aparece en una población dada, o en parte determinada de esta población, durante un periodo determinado. Si la muestra en la cual el número de nuevos casos registrados durante una unidad de tiempo es de rango conocido, la incidencia puede ser expresada en porcentaje. Si la extensión de la población es más o menos estable, pero su talla es desconocida, la incidencia puede ser expresada de manera más o menos estricta, como el número de nuevos casos por

HYPPIGHET: Antall nye tilfeller av en spesiell sykdom som forekommer innen en viss periode i en gitt populasjon eller andel av populasjonen. Hyppighet kan uttrykkes i prosent dersom antall nye tilfeller per tidsenhet er basert på en prøve med kjent størrelse. Dersom populasjonsstørrelsen holder seg forholdsvis stabil, men den eksakte størrelsen ikke er kjent, blir hyppigheten uttrykt mindre presist. Den vil allikevel være nyttig, som antall nye tilfeller per tidsenhet for hele populasjonen.

Was this helpful?
Numero totale dei casi di una malattia in una popolazione. Può essere indicata come una percentuale della popolazione.


PREVALENCE: The total number of disease cases in a population. It can be represented as a percentage of that population.

ΕΠIΚΡΑΤΗΣΗ: Ο συνολικός αριθμός περιστατικών ασθένειας σένα πληθυσμό. Εκφράζεται ως ποσοστό επί του πληθυσμού.

PRÄVALENZ: Die Gesamtanzahl von Krankheitsfällen innerhalb einer Population. Sie wird in Prozent der Population ausgedrückt.

PREDOMINANCE: Le nombre total de cas de maladie dans une population, parfois exprimé comme un pourcentage de la population.

PREDOMINANCIA: Número total de casos de enfermedad en una población, a veces expresado como porcentaje de población.

PREVALENS: Utbredelse av en sykdom målt i antall syke individer dividert med det totale antall individer i populasjonen.

Was this helpful?
Racchiuso in una cisti o vescicola.


ENCYSTED: Enclosed in a cyst or vesicle.

ΕΓΚΥΣΤΩΜΕΝΟΣ: Ο περικλειόμενος σε κύστη ή κυστίδιο.

ENZYSTIERT: In eine Zyste oder ein Vesikel eingeschlossen .

ENKYSTE: Se dit dun organisme renfermé dans un kyste ou vésicule.

ENQUISTADO: Dícese de un organismo encerrado dentro de un quiste o vesícula.

INNKAPSLET: Innesperret i en cyste eller blære.

Was this helpful?
Onde rotte da correnti con verso opposto o da venti che soffiano contro corrente.


OVERFALLS: Breaking waves caused by a conflict of currents or by the wind moving against the current.

ΣΑΛΟΣ: Θραύση των κυμάτων προκαλούμενη από σύγκρουση των ρευμάτων ή από άνεμο που κινείται αντίθετα με το ρεύμα.

BRECHER: Brechende Wellen, verursacht durch einen Konflikt der Stömungen oder des Windes, der der Strömung entgegen bläst.

VAGUES DEFERLANTES: Vagues provoquées par un conflit de courants ou par un vent soufflant contre la direction dun courant.

OLAS ROMPIENTES: Olas provocadas por un conflicto de corrientes o por un viento que sopla en contracorriente.

SKAVL: Brekkende bølger som dannes når vind og strøm går i motsatt retning, eller ved konflikt mellom strømmer.

Was this helpful?
Piccoli gradini di forma perlopiù regolare, presenti nell’alveo di un corso d’acqua o su di una superficie terrestre, formati da una corrente d’acqua o dal vento. Possono indicare la direzione di acqua o vento, in quanto la loro struttura è approssimativamente perpendicolare alla direzione dei due agenti morfogenetici.


RIPPLE MARKS: Small, fairly regular ridges in the bed of a waterway or on a land surface caused by water currents or wind. As their form is approximately normal to the direction of current or wind, they indicate both the presence and the direction of currents or winds.

ΡΥΤΙΔΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΔΙΑ: Μικρά, σχεδόν κανονικά ζαρώματα στην κοίτη μιας υδάτινης οδού ή στην επιφάνεια μιας χέρσου που προκαλούνται από ρεύματα νερού ή αέρα. Επειδή η μορφή τους είναι σχεδόν κανονική ως προς την διεύθυνση του ρεύματος ή του αέρα, υποδεικνύουν την παρουσία καθώς και την διεύθυνση των ρευμάτων ή των ανέμων.

BODENWELLEN: Kleine, nahezu gleichmäßige Wellen im Bett von Wasserstraßen oder auf der Landoberfläche, durch Wasserströmung und Wind verursacht. Ihre Form ist normalerweise in der Richtung der Strömung oder des Windes regelmäßig ausgeprägt. Sie zeigen sowohl das Vorhandensein als auch die Richtung der Strömungen oder des Windes an.

RIDES DE SABLE: Petits sillons éspacés plus ou moins régulièrement sur le lit dun cours deau ou sur le sable ou sol et provoqué par les courants deau ou le vent. Leur alignement étant normal à la direction du courant ou du vent, leur orientation est indicative de la présence et de la direction des courants ou des vents.

RIZO DE ARENA: Pequeñas crestas situadas de una manera más o menos regular en una corriente de agua o en la arena o en el suelo y provocadas por la corriente de agua o por el viento. Su alineación sigue la dirección de la corriente de agua o del viento, su orientación indica la presencia y de la dirección de corrientes de agua o de viento.

BØLGESLAGMERKER: Små riller på sandbunnen. Siden retningen til rillene ligger normalt på retningen til bølgene/strømmen indikerer bølgeslagmerkene både tilstedeværelse og retningen til bølger/strømmer.

Was this helpful?
Selezione di tipi in un incrocio programmato, al fine di produrre delle generazioni aventi determinate caratteristiche.


SELECTIVE BREEDING: Selection of mates in a breeding programme to produce offspring possessing certain defined characteristics.

ΕΠIΛΕΚΤIΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Επιλογή των συντρόφων σένα πρόγραμμα αναπαραγωγής ώστε να παραχθούν απόγονοι με συγκεκριμένα και καθορισμένα χαρακτηριστικά.

SELEKTIVE ZÜCHTUNG: Die Selektion von Elterntieren in einem Zuchtprogramm, um Nachkommen zu produzieren, die bestimmte definierte Charakteristiken aufweisen.

CROISEMENT SELECTIF: Lacte de choisir les géniteurs dans un programme delévage afin de produire une progéniture possedant certains caractères définis.

CRUCE SELECTIVO: El hecho de escoger los genitores en un programa de cultivo con el fin de producir una progenitura que posee ciertos caracteres definidos.

SELEKSJONSAVL: Seleksjon av par i et avlsprogram for å produsere avkom med visse definerte egenskaper.

Was this helpful?
Incubatore per uova o larvale nel quale un flusso dacqua proveniente dl basso e usato per consentire una ottimale distribuzione di ossigeno e di nutrienti (per le larve) permettendo cosi lallevamento di unalta densita di uova o larve in volumi ridotti.


VERTICAL INCUBATOR: Larval incubator unit in which upwelling is used to enable a optimal distribution of nutrients thus allowing very high densities of eggs/larvae to be raised in a small area.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΕΠΩΑΣΤΗΣ: Δεξαμενή εκτροφής νυμφών στην οποία χρησιμοποιείται μηχανισμός ανάβλυσης για την βέλτιστη διασπορά των θρεπτικών. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται δυνατή η εκκόλαψη πολύ μεγάλων ποσοτήτων αυγών/νυμφών σε περιορισμένο χώρο.

VERTIKALES INKUBATIONSGEFÄSS: Erbrütungs- und Aufzuchtgefäß für Eier und Larven, wobei die Eier durch eine Aufwärtströmung in Schwebe gehalten werden, und später Larven durch optimale Verteilung von Nährstoffen/Nahrungspartikeln in hoher Dichte über eine gewisse Zeit aufgezogen werden können.

INCUBATEUR VERTICALE: Incubateur de larves aquatiques dans lequel le mouvement ascendant de leau est exploité afin de maintenir une distribution optimale de sels nutritifs permettant ainsi des densités de larves/oeufs très élevées sur une surface restreinte.

INCUBADORA VERTICAL: Incubadora de larvas acuáticas en la cual el movimiento ascendente del agua es aprovechado para mantener una distribución óptima de sales nutritivas que permiten así densidades de larvas/huevos muy elevadas en una superficie restringida.

VERTIKAL INKUBATOR: Oppstrøms larveinkubator der strømsettingen muliggjør optimal fordeling av næringspartikler, noe som gjør at høye tettheter av egg/larver kan oppdrettes på små arealer.

Was this helpful?
Un apparecchio orizzontale a forma di scatola usato per la schiusa delle uova di pesci, specialmente dei salmonidi.


CALIFORNIAN INCUBATOR: A horizontal box-like apparatus for hatching fish eggs, especially salmonids.

ΕΠΩΑΣΤΗΣ ΚΑΛIΦΟΡΝIΑΣ: Οριζόντιος παραλληλεπίπεδος εξοπλισμός για την εκκόλαψη των αυγών των ψαριών, ιδιαίτερα των σολομοειδών.

KALIFORNISCHER ERBRÜTUNGSAPPARAT: Ein horizontaler kastenförmiger Apparat, der dazu dient, Fischeier, inbesondere von Salmoniden, zu erbrüten.

INCUBATEUR CALIFORNIEN: Dispositif en forme de boîte horizontale utilisé pour léclosion doeufs de poisson, surtout de Salmonidés.

INCUBADORA CALIFORNIANA: Dispositivo en forma de caja horizontal utilizada para la eclosión de huevos de peces, sobre todo de salmónidos.

KALIFORNISK INKUBATOR: Horisontal kasselignende apparat for klekking av rogn, spesielt laksefisk. Klekkebakker i en klekkerenne.

Was this helpful?
(1) In acquacoltura: conservazione delle uova dalla fecondazione alla schiusa .( 2) In patologia: il periodo che intercorre fra la penetrazione dellagente patogeno e la manifestazione dei sintomi di una malattia. (3) In microbiologia: colture di batteri in un ambiente specifico e in determinate condizioni.


INCUBATION: (1) The holding of eggs from fertilization to hatching. (2) In pathology: the period between the time of entry of an infecting agent and the onset of symptoms of the disease. (3) In microbiology: culture of bacteria on specific media under controlled conditions.

ΕΠΩΑΣΗ: (1) γενικά: η διατήρηση των αυγών από την γονιμοποίηση έως την εκκόλαψη. (2) στην παθολογία: η περίοδος από τον χρόνο εισόδου ενός μολυσματικού παράγοντα ως την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου. (3) στην μικροβιολογία: καλλιέργεια μικροβίων σε ειδικά μέσα υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

ERBRÜTUNG: (1) Allgemein und in der Aquakultur: die Haltung von Eiern von der Befruchtung bis zum Schlupf der Larven; (2) In der Pathologie: der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt des Eintretens eines infektiösen Keimes in einen Organismus und dem Ausbruch von Krankheitssymptomen; (3) In der Mikrobiologie: die Kultur von Bakterien auf einem speziellen Medium unter kontrollierten Bedingungen.

INCUBATION: (1) En aquaculture: la conservation des oeufs de la fécondation jusquà léclosion. (2) En pathologie: la période de temps qui sécoule entre la pénétration dun agent pathogène dans le corps et lapparition des premiers symptômes de la maladie provoquée. (3) En microbiologie: la culture de bactéries sur un milieu spécifique et dans des conditions déterminées.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: conservación de huevos fecundados hasta la incubación. (2) En patología: periodo que pasa entre la penetración de un agente patógeno en el cuerpo y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad que provoca. (3) en microbiología: cultivo ce bacterias en un medio específico en condiciones determinadas.

INKUBASJON: (1) Å holde egg fra befruktning til klekking. (2) I patologi (sykdomslære): Perioden fra et sykdomsfremkallende agens kommer inn i kroppen til sykdommen bryter ut. (3) I mikrobiologi: Dyrking av bakterier på spesielle vekstmedier under kontrollerte forhold.

Was this helpful?
Misura del numero di specie in una comunità e loro relativa abbondanza; queste misure includono il rapporto tra il numero di specie e il numero di individui di una specie; alcuni esempi sono l’indice Shannon-Weiner, l’indice Brillouin e l’indice Simpson.


DIVERSITY INDEX: A measure of the number of species in a community and their relative abundances; such measures include the ratio between number of species and number of individuals; examples include the Shannon- Wiener index, richness index, Brillouin index and Simpson index.

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ: Μέτρο του αριθμού των ειδών και της σχετικής τους αφθονίας σε μια βιοκοινότητα. Παραδείγματα δεικτών ποικιλότητας η αναλογία του αριθμού των ειδών προς τον αριθμό των ατόμων, ο δείκτης Shannon - Wiener, ο δείκτης αφθονίας, ο δείκτης Brillouin και ο δείκτης Simpson.

DIVERSITÄTS-INDEX: Die Bestimmung der Artenanzahl in einer Gemeinschaft und ihre relative Abundanz; solche Bestimmungen beeinhalten das Verhältnis zwischen der Artenanzahl und der Anzahl der Individuen; Shannon-Wiener-Index; Artenreichtumdindex; Brillouin-Index; Simpson-Index;

INDICE DE DIVERSITE: Mesure du nombre despèces et de leurs abondances relatives dans une communauté; les indices de diversité comprennent: le rapport entre le nombres despèces et le nombre dindividus, lindice de Shannon-Weiner, lindice de richesse, lindice de Brillouin, et lindice de Simpson.

INDICE DE DIVERSIDAD: Medida de número de especies y de sus abundancias relativas en una comunidad; los índices de diversidad incluyen: relación entre el número de especies y el número de individuos, índice de Shannon-Weiner, índice de riqueza, índice de Brillouui y el índice de Simpson.

DIVERSITETSINDEKS: Mål på antall arter i et sammfunn og deres relative tetthet/fordeling. Slike mål inkluderer forholdet mellom antall arter og antall individer, for eksempel Shannon- Wiener indeks, rikdoms indeks, Brillouin indeks og Simpson indeks.

Was this helpful?
Misura della varianza genetica basata sulla diversità genotipica.


HETEROGENEITY INDEX: A measure of genetic variance based on genotypic distance.

ΕΤΕΡΟΓΕΝΕIΑΣ, ΔΕIΚΤΗΣ: Μέτρο της γενετικής διασποράς, βασιζόμενο στη γονοτυπική απόσταση.

HETEROGENITÄTSINDEX: Ein Maß für die genetische Varianz, die auf der genotypischen Distanz basiert.

INDICE DHETEROGENEITE: Mesure de la variation génétique basée sur la distance génotypique.

INDICIO DE HETEROGENEIDAD: Medida de la variación genética basada sobre la distancia genotípica.

HETEROGENITETSINDEKS: Et mål på genetisk variasjon basert på genotypisk avstand.

Was this helpful?
Il rapporto tra le velocità della luce v1 e v2 rispettivamente attraverso il vuoto (o l’aria) ed attraverso un mezzo trasparente, si chiama indice di rifrazione assoluto. Se invece del vuoto si ha un mezzo trasparente (aria od altri corpi trasparenti) si parla di indice di rifrazione relativo. La differenza di velocità di propagazione può essere misurata grazie allo sfasamento tra le due onde. La rifrazione è il fenomeno che si osserva alla superficie di separazione di due mezzi quando su di es


REFRACTIVE INDEX: The ratio of the phase velocity of electromagnetic radiation in a vacuum (or, for practical purposes, in air) to that in a transparent medium.

ΔΕIΚΤΗΣ ΔIΑΘΛΑΣΕΩΣ: Ο λόγος ταχύτητας φάσεως της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο κενό (ή, πρακτικά, στον αέρα) προς την ταχύτητα φάσεως σε ένα διαφανές μέσον.

BRECHUNGSINDEX: Ein Begriff, der das Verhältnis der Phasengeschwindigkeit elektromagnetischer Strahlung im Vakuum (oder in der Praxis, in Luft) verglichen mit der in einem transparenten Medium angibt.

INDICE DE REFRACTION: Rapport de la vitesse de phase dune onde électromagnétique in vacuo (ou, pour des raisons pratiques dans lair) et sa vitesse dans un milieu transparent.

INDICE DE REFRACCIÓN: Relación de velocidad de la fase de onda electromagnética en el vacío (o, por razones prácticas en el aire) y su velocidad en medio transparente.

BRYTNINGSINDEKS: Forholdet mellom fasehastighet til elektromagnetisk stråling i vakuum (i praksis luft) og fasehastigheten til elektromagnetisk stråling i et gjennomsiktig medium.

Was this helpful?
Unindice spesso usato negli studi di impatto ambientale. Misura della somiglianza della composizione dei campioni confrontati con un numero di individui e di specie. Esistono pochi indici di questo tipo come la distanza euclidea, Bray-Curtis e Canberra.


SIMILARITY INDEX: An index often used in environmental impact studies. A measure of the similarity in composition between samples comparing both the numbers of individuals and species. There are several indices of this kind such as Euclidian distance, Bray-Curtis, Canberra.

ΔΕIΚΤΗΣ ΟΜΟIΟΤΗΤΑΣ: Δείκτης που χρησιμοποιείται συχνά στις μελέτες της επιδρασης του περιβάλλοντος. Αποτελεί μέτρο της ομοιότητας μεταξύ δειγμάτων λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τον αριθμό ειδών όσο και των ατόμων. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες αυτού του τύπου όπως: Ευκλείδεια απόσταση, Bray-Curtis, Canberra etc.

ÄHNLICHKEITSINDEX ( ZUORDNUNGSINDEX): Ein in der Umweltforschung häufig benutzter Index, der oftmals die Ähnlichkeit der Artenzusammensetzung zwischen unterschiedlichen Biotop-Vergesellschaftungen angibt, z.B. zwischen den Lebensgemeinschaften A und B; dieser Index wird kalkuliert als A = c/(a x b)1/2, wobei a und b die Artenzahlen darstellen, die nur in a oder b vorkommen; C repräsentiert die Zahl der Arten, die in beiden Gemeinschaften vorkommen. Es gibt verschiedene andere Indices, z.B. Bray-Curtis, Canberra.

INDICE DAFFINITE: Indice souvent employé dans les études dimpact écologique. Une mesure de la similarité de la composition entre échantillons comparant à la fois le nombre dindividus et le nombre despèces. Il existe plusieurs indices daffinité: la distance Euclidienne, Bray-Curtis, Canberra etc.

INDICE DE AFINIDAD: Indice a menudo utilizado en los estudios de impacto ecológico. Medida de similitud de la composición de muestras comparando al mismo tiempo el número de individuos y el número de especies. Existen varios índices de afinidad: distancia Euclidiana, Bray-Curtis, Canberra etc.

LIKHETSINDEKS: Indeks ofte brukt i miljøpåvirkningsstudier. Mål på likheten mellom prøver, der både antall individer og arter sammenlignes. Det finnes mange indekser av denne sorten, f.eks. Bray-Curtis og Canberra.

Was this helpful?
Rapporto fra peso della gonade e peso corporeo totale, espresso solitamente in percentuale.


GONADOSOMATIC INDEX: The relationship of gonad weight to total body weight, or total body weight to gonad weight, usually expressed in %.

ΓΟΝΑΔΟΣΩΜΑΤIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Η σχέση του βάρους της γονάδας προς το συνολικό βάρος του σώματος, εκφρασμένη συνήθως %.

GONADOSOMATISCHER INDEX: Das Verhältnis von Gonaden- zu Gesamtkörpergewicht, normalerweise in Prozent ausgedrückt.

INDICE GONADO-SOMATIQUE: Le rapport du poids de la gonade sur le poids total du corps, exprimé habituellement en %.

INDICE GONADOSOMÁTICO: Relación entre el peso de la gónada y el peso total del cuerpo, expresado normalmente en %.

GONADOSOMATISK INDEKS: Forholdet mellom gonadevekt og total kroppsvekt, vanligvis uttrykt i prosent.

Was this helpful?
Nativo di una particolare regione; autoctono; si dice di un organismo o di una specie che vive naturalmente o è originaria di una regione o ambiente particolare.


INDIGENOUS: Native to a particular area; autochthonous; used of an organism or species existing and having originated naturally in a particular region or environment.

IΘΑΓΕΝΗΣ ΑΥΤΟΧΘΩΝ: Εχων γενηθεί σε μιά συγκεκριμένη περιοχή// αυτόχθων // χρησιμοποιείται γιά έναν οργανισμό ή είδος που υπάρχει φυσικά σε ένα περιβάλλον ή περιοχή.

EINHEIMISCH: Ursprünglich in einem bestimmten Gebiet vorkommend; autochthon; wird für einen Organismus oder eine Art benutzt, die natürlicherweise in einer Umgebung oder einer Region vorkommt.

INDIGENE: Natif dune région particulière; autochtone; se dit dun organisme ou dune espèce qui vit naturellement ou qui est originaire dun environnement ou dune région particulière.

INDÍGENA: Nativo de una región particular; autóctono; dícese del organismo o especie que vive de manera natural o que es originario de un ambiente o de una región particular.

INNFØDT: Hører naturlig hjemme i et område. Brukt om en organisme eller art som eksisterer i og har oppstått naturlig i et gitt område eller miljø.

Was this helpful?
In acquacoltura, aggiunta di acqua alle uova appena fecondate per indurire il corion.


WATER HARDENING: In aquaculture, the addition of water to newly fertilized eggs to harden the chorion.

ΥΔΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ: Στην υδατοκαλλιέργεια, η προσθήκη ύδατος σε προσφάτως γονιμοποιημένα αυγά ώστε να σκληρυνθεί το χόριο.

WASSERAUFHÄRTUNG: In der Aquakultur wird dieser Begriff für die Härtung des sehr weichen Chorions von Fischeiern nach der Befruchtung und Wasseraufnahme benutzt.

DURCISSEMENT (PAR LEAU): Technique aquacole de durcissement du chorion des oeufs de poisson, qui viennent dêtre fécondés, par lajout de leau.

ENDURECIMIENTO: Técnica de reforzamiento del corion de los huevos recién fecundados añadiendo agua.

VANNHERDING: I akvakultursammenheng brukes begrepet om tilsetningen av vann til nylig befruktede egg for å herde korion.

Was this helpful?
Presenza di parassiti in un organismo ospite da cui essi dipendono.


INFESTATION: Presence of parasites in or upon a host organism.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ: Παρουσία παρασίτων επί ή εντός ενός οργανισμού-ξενιστή.

BEFALL: Das Auftreten von Parasiten in oder auf einem Wirtsorganismus.

INFESTATION: Présence de parasites dans ou sur un organisme (hôte) qui vivent au dépens de celui-ci.

INFESTACIÓN: Presencia de parásitos en un organismo (huésped) que viven en dependencia de este último.

ANGREP: Tilstedeværelse av parasitter i eller på en vertsorganisme.

Was this helpful?
Un individuo che riversa lagente infettante per mezzo delle feci o di altri escreti del corpo.


SHEDDER: An individual which sheds infective agents (via faeces or other body discharges).

ΜΟΛΥΝΤΗΣ: Ατομο που αποβάλλει μολυσματικούς παράγοντες (μέσω κοπράνων ή άλλων σωματικών εκκριμάτων).

VERBREITER: Ein Individuum, das infektiöse Keime entläßt (über Faeces oder andere Körperausscheidungen). (Im Deutschen eher als Infektions- oder Verbreitungsherd bezeichnet).

CONTAMINATEUR: Un individu qui répand des agents infectieux (par lintermédiare des fèces ou autre décharge corporelle par exemple).

CONTAMINANTE: Individuo que expande agentes infecciosos (mediante feces o otra descarga corporal por ejemplo).

SMITTEBÆRER : En organisme som sprer en smittsom sykdom (via feces eller andre kroppslige utskillinger).

Was this helpful?
1) Invasione e moltiplicazione degli agenti patogeni (es. batteri, virus, funghi) nel corpo, tessuti o cellule di un ospite. 2) Malattia infettiva specifica.


INFECTION: (1) Invasion and multiplication of pathogenic agents (e.g. bacteria, viruses, fungi) into the body with or without manifestation of the disease. (2) Specific infectious disease.

ΜΟΛΥΝΣΗ: (1) Εισβολή και πολλαπλασιασμός παθογόνων παραγόντων (π.χ. βακτηρίων, ιών, μυκήτων) στο σώμα ανεξάρτητα από το αν αυτό οδηγεί σε εκδήλωση ασθένειας ή όχι. (2) ειδική μολυσματική νόσος.

INFEKTION: (1) Die Übertragung oder das Eintreten von Krankheitserregern (z.B. Bakterien, Viren oder Pilzen) in den Körper eines Wirtes sowie ihre Vermehrung im Gewebe oder in den Zellen des Wirtes, ganz gleich ob diese Invasion in einen offensichtlichen Krankheitsausbruch mündet oder nicht. (2) Verwendung des Begriffes für spezifische Infektionen unter zusätzlicher Nennung des Erregernamens.

INFECTION: (1) Etat maladif résultant de lintroduction ou de la pénétration dun agent pathogène (par exemple bactérie, parasite, champignon) dans le corps, les tissus ou les cellules dun hôte. (2) Maladie infectieuse specifique.

INFECCIÓN: (1) Estado que resulta de la introducción o penetración de un agente patógeno (por ejemplo bacteria, parásito, hongo) en el cuerpo, tejidos o células de un huésped. (2) Enfermedad infecciosa específica.

INFEKSJON: (1) Invasjon og oppformering av patogene agens (f.eks. bakterier og virus) i kroppen, med eller uten utbrudd av sykdom. (2) Spesifikk smittsom sykdom.

Was this helpful?
Un’infezione che non dà nessun segno evidente della sua presenza.


ATTENUATED INFECTION: An infection giving no overt sign of its presence.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση χωρίς έκδηλα συμπτώματα.

INFEKTIONSSCHWÄCHE, SCHWÄCHUNG DURCH EINE INFEKTION: Eine Infektion, bei der ihr Vorhandensein nicht gleich offensichtlich wird.

INFECTION ATTENUEE: Une infection qui ne provoque aucun symptôme apparent.

INFECCIÓN ATENUADA: Infección que no provoca ningún síntoma aparente.

ATTENUERT INFEkSJON: En infeksjon som ikke viser åpenlyse tegn på å være tilstede.

Was this helpful?
Un’infezione o malattia che genera dei segnali ovvi di patologia.


CLINICAL INFECTION: An infection or disease generating obvious signs of pathology.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση ή ασθένεια που έχει εμφανή παθολογικά συμπτώματα.

KLINISCHE INFEKTION: Eine Infektion oder Krankheit, die ein unverkennbares Krankheitsbild hervorbringt.

INFECTION CLINIQUE: Infection ou maladie provoquant des signes pathologiques évidents.

INFECCIÓN CLÍNICA: Infección o enfermedad que provoca signos patológicos evidentes.

KLINISK INFEKSJON: Infeksjon eller sykdom som utvikler klare sykdomstegn.

Was this helpful?
Una malattia con progressione lenta e di lunga durata.


CHRONIC INFECTION: Denoting a disease of slow progression and long duration.

ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗ: Ασθένεια με βραδεία εξέλιξη και μεγάλη διάρκεια.

CHRONISCHE INFEKTION: Beschreibt eine Krankheit von langsamer Progression und langer Dauer.

INFECTION CHRONIQUE: Se dit dune maladie à progression lente et de longue durée.

INFECCIÓN CRÓNICA: Dícese de una enfermedad con progresión lenta y de larga duración.

KRONISK INFEKSJON: Betegner en sykdom med langsom utvikling og lang varighet.

Was this helpful?
Una infezione ben circoscritta o localizzata come ecto o endo parassita.


FOCAL INFECTION: A well-circumscribed or localized infection in or on a host.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΕΣΤΙΑΚΗ: Μία περιορισμένη επί ή εντός του οργανισμού ενός ξενιστή ή σαφώς εντοπισμένη μόλυνση.

KRANKHEITSHERD: Eine gut umschreibbare oder örtlich begrenzte Infektion in oder auf einem Wirt.

INFECTION LOCALISEE: Une infection bien circonscrite ou localisée dans ou sur un hôte.

INFECCIÓN LOCALIZADA: Infección bien circunscrita y localizada en un huésped.

FOKAL INFEKSJON: En avgrenset eller lokalisert infeksjon i eller på en vert.

Was this helpful?
Trasmissione di un patogeno da un individuo ad un altro della stessa specie.


CROSS INFECTION: The transfer of a disease organism from one individual to another of the same species.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μεταφορά ενός παθογόνου οργανισμού από άτομο σε άτομο ενός είδους. (σταυρομόλυνση, αλληλομόλυνση)

KREUZINFEKTION: Der Transfer eines Krankheitskeimes von einem Individuum zu einem anderen derselben Art.

INFECTION CROISEE: Le transfert dun organisme pathogène dun indivdu à un autre de la même espèce.

INFECCIÓN CRUZADA: Traspaso de organismo patógeno de un individuo a otro de la misma especie.

KRYSSINFEKSJON: Overføring av en sykdomsorganisme fra et individ til et annet innen samme art.

Was this helpful?
Uninfezione che non dà segni clinici della malattia per un lungo periodo e che si esprime solo dopo un periodo di latenza considerevolmente più lungo del solito periodo di incubazione per la stessa malattia.


LATENT INFECTION: An infection which gives no clinical signs of disease for a long period and which expresses itself only after a latency period considerably longer than the usual incubation period for the given disease.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ: Μόλυνση χωρίς κλινικά συμπτώματα ασθένειας επί μιά μακρά περίοδο. Τα συμπτώματα εκδηλώνονται μετά από περίοδο σημαντικά μεγαλύτερη από το συνήθη χρόνο επωάσεως της συγκεκριμένης ασθένειας.

LATENTE INFEKTION: Eine Infektion, bei der keine klinischen Anzeichen einer Krankheit über einen längeren Zeitraum zu sehen sind, und die nur nach einer Latenzzeit zum Ausbruch kommt, dann allerdings wesentlich stärker als bei einer normalen Inkubationszeit einer regulären Krankheit.

INFECTION LATENTE: Infection ne manifestant aucun symptôme clinique de la maladie pendant une longue période, et qui sexprime uniquement après un temps de latence beaucoup plus long que lincubation habituelle de cette maladie.

INFECCIÓN LATENTE: Infección que no manifiesta ningún síntoma clínico de la enfermedad durante un largo periodo, y que se expresa únicamente después de un tiempo de latencia más largo que la incubación habitual de esta enfermedad.

LATENT INFEKSJON: Infeksjon uten kliniske sykdomstegn over lengre tid, men som bryter ut etter en latent periode som er mye lenger enn inkubasjonstiden for sykdommen.

Was this helpful?
Stato nel quale non sono evidenti i segni clinici o biologici diuna malattia.


INAPPARENT INFECTION: A state where there are no clinical or biological signs of disease.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΑΦΑΝΗΣ: Στάδιο στο οποίο δεν εμφανίζονται τα κλινικά ή βιολογικά συμπτώματα μιας ασθένειας.

SCHEININFEKTION: Ein Stadium, in dem keine klinischen oder biologischen Anzeichen einer Krankheit erkennbar sind.

INFECTION INAPPARENTE: Etat dans lequel il n y a aucun symptôme clinique ou biologique dune maladie.

INFECCIÓN INAPARENTE: Estado en el cual no hay ningún síntoma clínico o biológico de una enfermedad.

SKJULT INFEKSJON: Stadium der det ikke er noen synlige biologiske tegn til infeksjon.

Was this helpful?
Infezione causata da un agente patogeno, la cui presenza è normalmente innocua, ma attivo in particolari condizioni.


OPPORTUNISTIC INFECTION: An infection caused by a pathogen, normally present and innocuous, but which arises when conditions are favourable to that pathogen.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ: Μόλυνση που προκαλείται από ένα παθογόνο το οποίο είναι παρόν και αδρανές, αλλά αναπτύσσεται όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές γιά το παθογόνο.

OPPORTUNISTISCHE INFEKTION: Eine durch Erreger verursachte Infektion, welche normalerweise vorhanden und harmlos sind. Die Krankheit bricht aus, wenn diese Erreger zunehmen, weil sich die Bedingungen für ihre Entwicklung vorteilhaft verändert haben.

INFECTION OPPORTUNISTE: Infection provoquée par un agent pathogène qui est habituellement présent et inoffensif, mais qui se manifeste lorsque les conditions lui sont favorables.

INFECCIÓN OPORTUNISTA: Infección provocada por un agente patógeno que es normalmente presente y inofensivo, pero que se manifiesta cuando las condiciones le son favorables.

OPPORTUNISTISK INFEKSJON: En infeksjon forårsaket av et patogen (sykdomsfremkallende organisme), som er normalt tilstede og er ufarlig, men som blir farlig når forholdene er gunstige for patogenet.

Was this helpful?
Infezione che progredisce fino allo stadio in cui l’individuo colpito, presenta uno stato patologico clinico.


PROGRESSIVE INFECTION: An infection which progresses to the stage where the host becomes clinically ill.

ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση ή οποία προχωρεί μέχρι το σημείο όπου ο ξενιστής καθίσταται κλινικά ασθενής.

PROGRESSIVE INFEKTION: Eine Infektion, die in Richtung auf ein Stadium hin fortschreitet, in dem der Wirt klinisch erkrankt.

INFECTION PROGRESSIVE: Une infection qui progresse jusquà ce que le patient soit cliniquement malade.

INFECCIÓN PROGRESIVA: Infección que progresa hasta que el paciente esté clínicamente enfermo.

PROGRESSIV INFEKSJON: En infeksjon som utvikler seg til det stadiet der verten blir klinisk syk.

Was this helpful?
Infezione che colpisce un animale già infettato da un agente patogeno di altro tipo; es. saprolegnosi.


SECONDARY INFECTION: An infection in an animal which is already infected by a pathogenic organism of another kind, e.g. saprolegniasis.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση που προσβάλλει ένα ζώο που έχει ήδη μολυνθεί από έναν άλλου είδους παθογόνο οργανισμό. π.χ. σαπρολεγνίαση.

SEKUNDÄRINFEKTION: Eine Infektion in einem Tier, das bereits durch einen pathogenen Organismus anderer Art infiziert ist, z.B. saprolegniasis.

INFECTION SECONDAIRE: Infection dun organisme qui est déjà atteint dune infection différente. Par exemple saprolegnose.

INFECCIÓN SECUNDARIA: Infección de un organismo que ya esta infectado por un agente patógeno diferente. Por ejemplo saprolegniasis.

SEKUNDÆRINFEKSJON: Infeksjon av et dyr som allerede er infisert av en annen sykdomsfremkallende organisme. F.eks. saprolegniose.

Was this helpful?
Reazione patologica di un tessuto che si manifesta allinizio di unaggresione traumatica, chimica o microbiologica. I segni clinici sono: calore, rossore, tumefazione e dolore. Le reazioni patologiche sono date da vaso-dilatazione, iperemia, accumulo di leucociti , essudato e depositi di fibrina.


INFLAMMATION: The reaction of the tissues to injury characterized clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin. This reaction is termed the inflammatory response.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ: Η αντίδραση των ιστών στον τραυματισμό χαρακτηριζόμενη κλινικά από πυρετό, οίδημα, ερύθημα και πόνο, και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσώρευση λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρού και απόθεση ινώδους. Η αντίδραση περιγράφεται με τον όρο φλεγμονώδης απόκριση.

ENTZÜNDUNG: Die Reaktion eines Gewebes auf eine Verletzung, die sich klinisch durch Temperaturerhöhung, Schwellung, Rötung und Schmerz, pathologisch durch Vasodilation, Hyperämie, Anreicherung von Leukozyten, Exsudation von Flüssigkeit und die Deposition von Fibrin charakterisiert.

INFLAMMATION: Réaction pathologique des tissus qui sétablit à la suite dune agression traumatique, chimique ou microbienne; se caractérise cliniquement par la chaleur, la rougeur, la tuméfaction et la douleur; se caractérise pathologiquement par une vasodilatation, de lhyperémie, une accumulation de leucocytes, lexudation de fluide et la formation de fibrine.

INFLAMACIÓN: Reacción patológica de tejidos que se establece después de agresión traumática, química o microbiana; clínicamente caracterizada por el calor, enrojecimiento, tumefacción y el dolor; patológicamente caracterizada por una vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación y formación de fibrina.

BETENNELSE: Vevsreaksjon mot skader. Karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved utvidelse av blodkarene, hyperemi (økt blodmengde), opphopning av leukocytter, utsondring av væske og avsetning av fibrin. Denne reaksjonen kalles en betennelsesreaksjon.

Was this helpful?
Lapplicazione di tecniche elaborate per alterare il patrimonio genetico di un organismo.


GENETIC ENGINEERING: The application of experimental techniques to alter the genetic constitution of an organism.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΜΗΧΑΝIΚΗ: Πειραματική τροποποίηση της γενετικής σύστασης ενός ατόμου.

GENTECHNIK: Anwendung experimenteller Techniken, um die genetische Konstitution eines Organismus zu verändern.

GENIE GENETIQUE: Laltération expérimentale de la constitution génétique dun individu.

INGENIERÍA GENÉTICA: Alteración experimental de la constitución genética de un individuo.

GENTEKNOLOGI: Anvendelse av eksperimentelle metoder for å endre den genetiske sammensetningen i en organisme.

Was this helpful?
Processo di assunzione di cibo per ingerimento o assorbimento.


INGESTION: The process of taking in food, by swallowing or absorbing.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η κατάποση ή απορρόφηση της τροφής

INGESTION, NAHRUNGSAUFNAHME: Der Vorgang des Einverleibens der Nahrung durch Schlingen, Schlucken oder Absorbieren.

INGESTION: Processus par lequel les aliments sont incorporés, par avalement ou par absorption.

INGESTIÓN: Proceso por el cual los alimentos son tragados o absorbidos.

FÔROPPTAK: Prosessen der fôr tas opp ved svelging eller oppsuging.

Was this helpful?
In allevamento, fase di accrescimento fino a che gli esemplari non raggiungono la taglia commerciale.


GROWING OUT: Maintaining crops until they reach harvest size.

ΜΕΓΑΛΩΜΑ: Η διατήρηση καλλιεργουμένων αποθεμάτων μέχρι να φθάσουν το μέγεθος συγκομιδής.

ABWACHSEN: Einen Bestand kultivieren, bis die Marktgröße erreicht ist.

GROSSISSEMENT(1): Phase de croissance en culture jusquà la taille marchande.

CRECIMIENTO (1): Fase de crecimiento en cultivo hasta la talla de cosecha.

TILVEKST: Oppdrette fisk fram til de oppnar markedsstorrelse.

Was this helpful?
Termine colloquiale per indicare quella fase di allevamento degli organismi che va dagli stadi giovanili alla taglia di mercato.


ONGROWING: Colloquial term for the process of raising of organisms after the initial larval/juvenile stages to a marketable size.

ΠΑΧΥΝΣΗ: Η καλλιέργεια οργανισμών μετά το αρχικό (προνυμφικό ή νεαρό) στάδιο ως το εμπορεύσιμο μέγεθος.

MAST: Begriff der Umgangsprache, der den gesamten Vorgang der Aufzucht vom Larven- und Jungtierstadium bis zur Marktgröße einschließt.

GROSSISSEMENT(2): Terme général désignant le processus de croissance des organismes de la phase initiale (larve/juvénile) à la taille marchande.

CRECIMIENTO (2): Término general designado a los proceso de crecimiento de los organismos de la fase inicial (larva/Juvenil) hasta la fase de cosecha.

TILVEKST: Vanlig betegnelse brukt om oppdrett av en organisme etter de tidlige stadiene (larve, juvenil) frem til markedsstørrelse.

Was this helpful?
Latto di somministrare direttamente una sostanza in soluzione nel corpo, di solito per via endovenosa, intramuscolare o intraperitoneale.


INJECTION: The act of directly administering a substance in solution into the body usually via the venous system, muscle system or into the peritoneal cavity.

ΕΝΕΣΗ: Η απ ευθείας χορήγηση μιας διαλελυμένης ουσίας στο σώμα συνήθως μέσω του φλεβικού συστήματος, του μυϊκού συστήματος ή της περιτοναιϊκής κοιλότητας.

INJEKTION: Einspritzung von Flüssigkeiten in den Körper zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken. Eine Injektion erfolgt entweder intravenös, subkutan oder intramuskulär.

INJECTION: Action consistant à administrer une solution directement dans le corps, habituellement par le système veineux, le système musculaire ou dans la cavité péritonéale.

INYECCIÓN: Acción que consiste en administrar directamente en el cuerpo una solución; normalmente a través del sistema venoso, sistema muscular o en la cavidad peritoneal.

INJEKSJON: Direkte tildeling av en oppløst substans inn i kroppen, vanligvis via vene, muskel eller inn i bukhulen.

Was this helpful?
Incrocio o accoppiamento di individui strettamente correlati fra di loro, i cui parenti sono molto più vicini di quelli che ci attenderemmo se lincrocio delle coppie in una popolazione fosse casuale.


INBREEDING: Mating or crossing of individuals more closely related than average pairs in the population; endogamy.

ΟΜΟΜΙΞΙΑ: Διασταύρωση ή σύζευξη ατόμων που συγγενεύουν στενότερα μεταξύ τους, από ό,τι ένα μέσο ζεύγος στον πληθυσμό, ενδογαμία. Πρβ. ετερομιξία

INZUCHT: Kopulation oder Kreuzung von Individuen, die näher verwandt miteinander sind, als durchschnittliche Paare einer Population; Endogamie.

ENDOGAMIE: Croisement ou accouplement dindividus dont la parenté est plus proche que celle attendue des couples formés par hasard dans une population.

ENDOGAMIA: Cruce o acoplamiento de individuos cuyos parentescos son más próximos que lo esperado en una pareja formada al azar dentro de una pobación.

INNAVL: Paring eller kryssing mellom individer som er nærmer i slekt enn de gjennomsnittlige parene i populasjonen. Endogami.

Was this helpful?
(1) Coefficente: La probabilità che due geni (alleli) su un locus siano identici per discendenza. (2) Depressione: una riduzione dell’adattamento o del vigore dovuto ad inincrocio.


INBREEDING (CO-EFFICIENT/DEPRESSION): (1) Coefficent: The probability that two genes (alleles) at a locus are identical in descent. The correlation of genes within individuals or the correlation of genes within individuals within populations, Hardy-Weinberg proportions; positive values indicate a deficiency of heterozygotes while negative values indicate an excess of heterozygotes. (2) Depression: a reduction in fitness or vigour due to inbreeding.

ΟΜΟΜΙΞΙΑΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ): (1) Συντελεστής: Η πιθανότητα δύο γονίδια (αλληλόμορφα) σε έναν τόπο να είναι πανομοιότυπα. Η συσχέτιση γονιδίων μεταξύ ατόμων ή η συσχέτιση γονιδίων ανάμεσα σε άτομα πληθυσμών, οι αναλογίες Hardy-Weinberg (βλ.λ.). Θετικές τιμές υποδηλώνουν ανεπάρκεια ετεροζυγωτών ενώ αρνητικές τιμές υποδηλώνουν περισσότερους ετεροζυγώτες. (2) Υποβιβασμός: μείωση της αρμοστικότητας και του σφρίγους λόγω της ομομιξίας (βλ.λ.).

INNZUCHT (KOEFFIZIENT, DEPRESSION): (1) Koeffizient: die Wahrscheinlichkeit das zwei Gene (Allele) an einem Lokus ursprungsidentisch sind: die Korrelation von Genen zwischen Individuen, oder die Korrelation von zwischen Individuen innerhalb von Populationen; Hardy-Weinberg (s.d.) Proportionen; positive Werte zeigen ein Defizit der Heterozygotie an während negative Werte einen Überschoß derselben belegen. (2) Depression: ein Verminderung der Fittnes aufgrund von Inzucht.

CONSANGUINITE : (1) Coefficient de consanguinité : la probabilité que deux allèles d’un locus sont identiques chez la progéniture. Se refère aux gènes à l’intérieur d’un individu ou au niveau d’une population. Se décrit par une valeur d’équilibre Harvey-Weinberg : une valeur positive indiquant une déficience d’hétérozygotes alors qu’une valeur négative indique un excès d’hétérozygotes. (2) Dépression de consanguinité : diminution du dégré d’adaptation ou vigueur provoquée par la consanguinité .

ENDOGAMIA (COEFICIENTE/ DEPRESION): (1) Coeficiente: Probabilidad deque dos genes (alelos) en un locus sean idénticos en la descendencia. Correlación de genes entre individuos o entre individuos de una población; proporciones de Hardy-Weinberg; los valores positivos indican una deficiencia de heterocigotos mientras que los negativos indican un exceso (2) Depresión: Reducción en el éxito o vigor reproductivo debido a la endogamia.

INNAVLSKOEFFISIENT/-DEPRESJON: (1) Innavlskoeffisient: Sannsynligheten for at to alleler i et locus er identiske i avkom som følge av innavl; Et mål på reduksjon av heterozygositet som følge av innavl. (2) Innavlsdepresjon: Reduksjon i levedyktighet eller livskraft som følge av innavl.

Was this helpful?
Introduzione di un organismo, patogeno o non, nei tessuti di un organismo ospite vivo o in unambiente di coltura appropriato.


INOCULATION: The introduction of an organism, pathogenic or otherwise, into the tissues of a living host organism or into an appropriate culture medium.

ΕΜΒΟΛIΑΣΜΟΣ (ΕΝΟΦΘΑΛΜIΣΜΟΣ?): Η εισαγωγή ενός παθογόνου ή μη οργανισμού στους ιστούς ενός ζωντανού οργανισμού-ξενιστή ή σε κατάλληλο μέσο καλλιέργειας.

INOKULATION: Die Übertragung/das Einbringen eines pathogenen oder anderen Organismus in das Gewebe eines lebenden Organismus oder in ein Kulturmedium.

INOCULATION: Introduction dun organisme, pathogène ou non, dans les tissus dun hôte vivant ou dans un milieu de culture approprié.

INOCULACIÓN: Introducción de organismos, patógenos o no, en los tejidos de un huésped o en un medio de cultivo apropiado.

INOKULASJON: Innføring av en organisme, sykdomsfremkallende eller ikke, inn i en levende organismes vev eller i et passende vekstmedium.

Was this helpful?
Individuo o gruppo di individui che servono a formare una nuova colonia o popolazione.


INOCULUM: The individual or group of individuals comprising the founders of a colony or newly-established population.

ΕΝΟΦΘΑΛΜIΣΜΑ: Το άτομο ή η ομάδα ατόμων που περιλαμβάνει τους ιδρυτές μιάς αποικίας ή ενός πρόσφατα εγκατεστημένου πληθυσμού.

INOKULUM: Ein Individuum oder eine Gruppe von Individuen, die aus den Begründern einer Kolonie oder neu etablierten Population besteht.

INOCULUM: Individu ou groupe dindividus servant à fonder une nouvelle colonie ou population; géniteurs.

INÓCULO: Individuo o grupo de individuos utilizados para formar una nueva colonia o población; genitores.

INOKULAT: Stoff som blir inokulert.

Was this helpful?
Composti chimici che non contengono il carbonio come costituente principale, a eccezione dei carbonati, cianidi e cianati.


INORGANIC: Chemical compounds not containing carbon as the principal element, with the exception of carbonates, cyanides and cyanates.

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣIΕΣ: Χημικές ενώσεις που δεν περιέχουν άνθρακα με εξαίρεση τις ανθρακικές, κυανιούχες και κυανικές ουσίες.

ANORGANISCH: Chemische Komponenten, die keinen Kohlenstoff als prinzipielles Element enthalten, mit Ausnahme von Karbonaten, Cyaniden und Cyanaten.

INORGANIQUE: Se dit des composés chimiques sans carbone comme élément principal, à lexception des carbonates, cyanures et cyanates; minérale.

INORGÁNICO: Dícese de los compuestos químicos sin carbón como elemento principal, a la excepción de carbonatos, cianuros y cianatos; mineral.

UORGANISK: Kjemiske sammensetninger som ikke har karbon som ”hovedbyggestein”. Med unntak av karbonater, cyanider og cyanater.

Was this helpful?
Un alcool solubile in acqua, che fa parte del complesso delle vitamine B; fattore di crescita.


INOSITOL: A water soluble alcohol which is sometimes grouped with the vitamins (B complex): it functions as a growth factor.

IΝΟΣIΤΟΛΗ: Υδατοδιαλυτή αλκοόλη η οποία ορισμένες φορές κατατάσσεται στις βιταμίνες (σύμπλεγμα Β) και η οποία δρα ως αυξητικός παράγοντας.

INOSITOL: Eine vitamin-ähnliche Substanz, gleich dem Zucker, die manchmal dem B-Komplex zugeordnet wird.

INOSITOL: Alcool soluble dans leau, parfois considéré comme faisant partie du complexe des vitamines B; une fonction de facteur de croissance.

INOSITOL: Alcohol soluble en agua, a veces considerado como parte de del complejo de la vitamina B; función del factor de crecimiento.

INOSITOL: Vannløselig alkohol, som noen ganger grupperes i lag med vitaminene (B kompleks). Virker som en vekstfaktor.

Was this helpful?
(1) Ogni peggioramento della qualità dell’acqua, reale o potenziale, da parte di un qualsiasi organismo, uomo compreso, attraverso l’aggiunta di qualsiasi sostanza estranea. (2) L’acquacoltura intensiva può, se non propriamente controllata, contribuire all’inquinamento delle acque tramite l’eccessivo rilascio dei nutrienti (fosforo ed azoto) attraverso le escrezioni di ammonio per via branchiale, feci e residui di mangime, causando potenzialmente ipertrofia del corpo idrico ricevente e/o arricc


WATER POLLUTION: (1) Any impairment of the suitability of water for any beneficial use, actual or potential, by any organism, including man, by any foreign matter added thereto. (2) Intensive aquaculture can, if not properly controlled, contribute to water pollution through excessive release of nutrients (ammonia excretion through gills, faeces and lost food), leading to hypernutrification of the receiving water and/or benthic sediment enrichment with organic solids (in the case of fish farming). In most countri

ΝΕΡΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗ: (1) Κάθε ελάττωση της καταλληλότητας του νερού για οποιαδήποτε ωφέλιμη χρήση, πραγματική ή δυνητική, από οποιοδήποτε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, εξαιτίας προσθήκης οποιασδήποτε ξένης ύλης. (2) Η εντατική υδατοκαλλιέργεια είναι δυνατόν, αν δεν ελέγχεται κατάλληλα, να συμβάλει στη ρύπανση του νερού μέσω της υπερβολικής απελευθέρωσης θρεπτικών (έκκριση αμμωνίας από τα βράγχια. περιττώματα και αχρησιμοποίητη τροφή), οδηγώντας στην υπερλίπανση του υδάτινου αποδέκτη και/η τον εμπλουτι

WASSERVERSCHMUTZUNG: (1) Die Verunreinigung des Wassers vornehmlich durch antrophogene Aktivitäten (Abwässer, Einträge durch die Luft). Diese können zu einer Störung bzw. zur Zerstörung des ökologischen Gleichgewichtes in einem Gewässer führen. (2) Die intensive Aquakultur kann - wenn nicht ordentlich kontrolliert - zur Wasserverschmutzung beitragen, wenn z. B. Nährstoffe in großem Maßstab entlassen werden (z. B. durch exzessive Ausscheidung von Nährstoffen (z. B. Ammonium-Exkretion über die Kiemen), Faeces und Futt

POLLUTION AQUATIQUE: (1) Toute détérioration de la qualité de leau pour une utilisation bénéfique, actuelle ou potentielle, provoquée par un organisme, y compris lhomme, ou par laddition de matières étrangères. (2) La mauvaise gestion de laquaculture intensive peut contribuer à la pollution de leau à travers la libération excessive de sels nutritifs (excrétion dammoniaque à travers les branchies, fécès et surplus daliments). Ceci mène à une hypernitrification des eaux ou lenrichissement des sédiments benthiques par

POLUCIÓN ACUÁTICA: (1) Todo deterioro de la calidad del agua para una utilización benéfica, actual o potencial, provocada por un organismo, incluido el hombre, o por la adición de materias extrañas. (2) La mala gestión de la acuicultura intensiva puede contribuir a la contaminación del agua a través de la liberación excesiva de sales nutritivas (excreción de amoniaco por las branquias, feces y exceso de alimentos). Eso lleva a una hipernitrificación de las aguas o el enriquecimiento de los sedimentos bentónicos po

VANNFORURENSNING: (1) Enhver forringelse av vannkvaliteten gjennom tilførsel av fremmedstoffer. Gjør eller kan gjøre vannet mindre egnet for organismer, inkludert menneske. (2) Intensiv akvakultur kan, dersom ikke riktig kontrollert, bidra til vannforurensing gjennom utslipp av næringsstoffer (f.eks. ammoniakk fra ekskresjon, fekalier og spillfôr). Dette kan føre til hypereutrofiering av vannresipienten og/eller sedimentering av organiske partikler. I de fleste land blir forurensing forårsaket av akvakultur regul

Was this helpful?
Termine generico, non specifico, usato per indicare la perdita di variabilità genetica osservata negli stock selvaggi che si riproducono per incrocio con esemplari provenienti da allevamenti di acquacoltura.


GENETIC POLLUTION: General, non-specific term for the loss in genetic variation seen in wild stocks when they interbreed with farm-bred escapees.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ: Γενικός (μη ειδικός), όρος για την απώλεια γενετικής ποικιλότητας, που παρατηρείται σε άγρια αποθέματα όταν διασταυρωθούν με φυγάδες από καλλιεργητικές μονάδες.

GENETISCHE VERSCHMUTZUNG: Allgemeiner Begriff für den Verlust an genetischer Varianz in einer Art, der durch die Einkreuzung von Kulturfischen in Wildfischbestände verursacht wird.

POLLUTION GENETIQUE: Terme général et non spécifique décrivant la perte de variation génétiquqe constatée chez les stocks sauvages se reproduisant par croisement avec des individus échappés dinstallations aquacoles.

POLUCIÓN GENÉTICA: Término general y no específico que describe la perdida de variación genética observada en stocks salvajes que se reproducen cruzándose con otros individuos escapados de otras instalaciones acuícolas.

GENETISK FORURENSNING: Generell, ikke-spesifikk betegnelse for tap av genetisk variasjon når ville individer krysser seg med oppdrettsrømlinger.

Was this helpful?
Lintroduzione (diretta o indiretta), dovuta ad attività umane, di sostanze o energia allinterno di un ambiente, con effetti negativi sugli ecosistemi. Gli impianti di acquacoltura, sebbene possano essere a loro volta colpiti da fenomeni di polluzione, possono costituire, al pari di altre attività produttive, delle potenziali fonti inquinanti, soprattutto se non gestiti nel rispetto dellambiente circostante.


POLLUTION: The introduction by human activities, directly or indirectly, of substances or energy into the environment resulting in deleterious effects on living organisms. While aquaculture often suffers from specific impairments of water quality by sewage, pesticides, and industrial wastes, it can, as an industry, also negatively affect the environment if not properly managed.

ΡΥΠΑΝΣΗ: Η εισαγωγή μέσω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας στο περιβάλλον με επιβλαβείς επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς. Μολονότι η υδατοκαλλιέργεια συχνά υποφέρει από την κακή ποιότητα νερού λόγω των αστικών λυμάτων, των φυτοφαρμάκων και των βιομηχανικών αποβλήτων, προκαλεί και η ίδια, όταν η διαχείρισή της δεν είναι η ορθή προβλήματα στο περιβάλλον.

VERSCHMUTZUNG: Direkte oder indirekte Einleitung von Substanzen oder von Energie in die Umwelt durch den Menschen, mit schädlichen Auswirkungen auf lebende Organismen . Während die Aquakultur oftmals durch spezifische Umweltverschmutzungen wie häuslichen Abwässern, Pestiziden und industriellen Abwässern leidet, kann sie selbst - falls nicht optimal betrieben - negative Umwelteffekte durch Abwässer hervorrufen.

POLLUTION: Introduction directe ou indirecte, à cause des activités de lhomme, de substances ou dénergie dans lenvironnement ayant des effets nuisibles pour les organismes vivants. Alors que laquaculture souffre par la déterioration de la qualité deau par le rejet des eaux usées, pesticides et rejets industrielles, laquaculture industrielle peut également polluer lenvironnement si elle est mal gérée.

CONTAMINACIÓN, POLUCIÓN: Introducción directa o indirecta, a causa de las actividades del hombre, de sustancias o de energía en el ambiente y que tiene efectos nefastos para los organismos vivos. La acuicultura sufre deterioro de la calidad de agua por las aguas residuales, pesticidas y desagües industriales. La acuicultura también puede ser contaminante si está mal gestionada.

FORURENSNING: Innføring av substanser eller energi i miljøet ved menneskelig aktivitet, direkte eller indirekte, som gir skadelige effekter på levende organismer. Dårlig vannkvalitet grunnet kloakk, pesticider eller utslipp fra industri er ofte et problem for oppdrettsvirksomhet, som selv kan selv ha negative effekter på miljøet.

Was this helpful?
Una rientranza della costa che forma una baia aperta.


EMBAYMENT: A shoreline indentation that forms an open bay.

ΚΟΛΠΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ: Ελαφρά καμπύλωση της ακτογραμμής.

EINBUCHTUNG: Eine Küstenlinie, die eine offene Bucht formt.

BAIE: Echancrure dun littoral.

BAHÍA: Depresión de la línea de la costa que forma un entrante.

BUKT: En innbuktning i en kystlinje som danner et apent basseng.

Was this helpful?
(1) Piccola insenatura naturale interessata dalle sole acque di marea. (2) Qualsiasi piccola insenatura ove la marea fluisce e refluisce.


TIDAL INLET (TIDAL OUTLET): (1) A natural inlet maintained by tidal flows. (2) Any inlet in which the tide ebbs and flows.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ: (1) Φυσική είσοδος νερού που διατηρείται από τη ροή της παλίρροιας. (2) Κάθε είσοδος νερού μέσω της οποίας η παλίρροια υποχωρεί και ανέρχεται.

TIDENEINLASS(TIDENAUSLASS): (1) Natürliche Meeresenge, die von der Tide erhalten wird. (2) Im weiteren Sinne jeder enge Durchlaß, durch den die Tide hindurchgeht.

BRAS DE MER DE MAREE: (1) Crique naturelle maintenue par les marées. (2) Se dit de toute crique influencée par le flux et le reflux de marée.

ENTRADA DE LA MAREA (SALIDA DE LA MAREA): (1) Entrada natural mantenida por los flujos de la marea. (2) Cualquier entrada influida por el flujo y reflujo de la marea.

TIDEVANNSINNLØP (TIDEVANNSUTLØP): (1) Et naturlig innløp som opprettholdes av tidevannsstrømmer. (2) Ethvert innløp som sjøen flør inn gjennom og faller ut gjennom.

Was this helpful?
Gamma di composti (generalmente neurotossine) che sono tossici per gli insetti; usati in agricoltura per proteggere il raccolto.


INSECTICIDE: A range of compounds (usually neurotoxins) which are toxic to insects; used to protect crops.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ: Φάσμα ενώσεων (συνήθως νευροτοξίνες) που είναι τοξικές γιά τα έντομα. Χρησιμοποιούνται για την προστασία της σοδειάς.

INSEKTIZIDE: Eine Reihe von Mitteln (meist Neurotoxine), die für Insekten giftig sind und eingesetzt werden, um die Ernte vor Schädlingen zu schützen.

INSECTICIDE: Gamme de composés (généralement des neurotoxines) qui sont toxiques pour les insectes; utilisé pour protéger des récoltes.

INSECTICIDA: Abanico de compuestos (generalmente neurotoxinas) que son tóxicas para los insectos; utilizado para proteger las cosechas.

INSEKTMIDDEL: En rekke sammensetninger (vanligvis neurotoksiner) som er giftige for insekter.

Was this helpful?
La conservazione di foraggio o di prodotti di scarto degli allevamenti ittici (inclusi i pesci morti e scarti della macellazione), in ambiente debolmente acido, tramite l’aggiunta di acidi o di batteri acidificanti.


ENSILING: The preservation of fodder or fish farm wastes (including mortalities and fish offal), in an acidic environment, by the addition of acids or acid-producing bacteria.

ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΣΕ ΣIΛΟ): Η διατήρηση της νομής (ζωοτροφής) ή των αποβλήτων μιας ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας σε όξινο περιβάλλον, π.χ. με την προσθήκη οξέων ή οξεοπαραγωγών βακτηρίων.

SILAGE(1): Gärfutter; die Konservierung von Futter oder Fischfarmabfällen durch die Einwirkung von Säuren oder säureproduzierenden Bakterien in einer sauren Umgebung.

ENSILAGE(1): Méthode de conservation du fourrage dans un milieu acidifié, par laddition dacides ou de bactéries productrices dacides par exemple.

ENSILLAR (1): Método de conservación del pienso en un medio acidificado, por adición de ácidos o bacterias que producen ácidos por jemplo.

ENSILERING: Konservering av fôr eller avfallsprodukter fra oppdrettsvirksomhet, inkludert dødfisk og slakteavfall, i syre. Gjøres ved å tilsette syre eller syreproduserende bakterier.

Was this helpful?
Ormone polipeptidico secreto dalle isole del Langerhans del pancreas, importante nel controllo della glicemia con attività ipoglicemica.


INSULIN: A polypeptide hormone secreted by the pancreatic islets, which plays an important role in the regulation of blood glucose levels.

IΝΣΟΥΛIΝΗ: Πολυπεπτιδική ορμόνη, εκκρινόμενη από τα νησίδια του παγκρέατος, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα.

INSULIN: Ein Polypeptid-Hormon, das von den Pankreas- Inselchen abgesondert wird und eine wichtige Rolle in der Regulation des Glucosetransport im Blut spielt.

INSULINE: Hormone polypeptidique sécrétée par les îlots de Langerhans du pancréas et qui a une activité hypoglycémiante (diminution du taux de glucose dans le sang).

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada por las células de Langerhans del páncreas y que juega un papel importante en la regulación del nivel de la glucosa sanguínea.

INSULIN: Polypeptid-hormon som produseres i den endokrine delen av pankreas, De Langerhanske celleøyer. Spiller en viktig rolle i reguleringen av glukosenivået i blodet.

Was this helpful?
Aggiunta di nutrienti allalimento.


FORTIFICATION: The addition of nutrients to feed.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ: Προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στην τροφή.

STÄRKUNGSMITTEL: Die Zugabe bestimmter Nährstoffe zu einem Futter.

FORTIFIANT: Laddition déléments nutritifs aux aliments.

FORTIFICANTE: La adición de elementos nutritivos a los alimentos.

STYRKING AV FÔR: Tilsetning av næringsstoff til fôr.

Was this helpful?
Una strategia commerciale completa, in cui un allevamento ha controllo sulle proprie possibilita di sostentamento, sui riproduttori ,sui rifornimenti alimentari, sull avannotteria, sullamministrazione, sulla lavorazione e sul marketing.


VERTICAL INTEGRATION: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: Συνολική εμπορική στρατηγική κατά την οποία μια επιχείρηση υδατοκαλλιεργειών έχει δικές της ιδιόκτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές, γεννητόρων, παραγωγής τροφής, εκκολαπτήριο, μονάδες κατεργασίας και εμπορίας.

VERTIKALE INTEGRATION: Eine allgemeine kommerzielle Strategie, bei der eine Farm die Kontrolle über alle angeschlossenen Betriebe und Zulieferbetriebe besitzt, z. B. Futterversorgung, Bebrütung, Aufzucht und Verkauf.

INTEGRATION VERTICALE: Stratégie commerciale globale dan laquelle une ferme aquacole possède ses propres facilités, géniteurs, source daliments, écloserie, gestion, transformation des produits et commercialisation.

INTEGRACIÓN VERTICAL: Estrategia comercial global en la cual una granja acuícola posee sus propias instalaciones, progenitores, fuentes de alimentación, criaderos, gestión, transformación de productos y comercialización.

VERTIKAL INTEGRASJON: En generell kommersiell strategi der et oppdrettsanlegg har kontroll over alle produksjonsledene (oppdrettsfasiliteter, stamfisk, for tilforsel, klekkeri, drift, videreforedling og markedsforing).

Was this helpful?
(1) in parassitologia: (di infestazione) il numero di parassiti per ospite in una popolazione. (2) In ecologia: (di abbondanza) il numero di individui per sito abitabile in una comunità. (3) In fisica: il potere trasmesso dalle onde luminose o sonore attraverso ununità di superficie perpendicolare alle onde.


INTENSITY: (1) In parasitology: (of infestation) the number of parasites per host in a population. (2) In ecology: (of abundance) the number of individuals per habitable site in a community. (3) In physics: the power transmitted by a light or sound wave across a unit area perpendicular to the wave.

ΕΝΤΑΣΗ: (1) Στην Παρασιτολογία (~ μόλυνσης): ο αριθμός των παρασίτων ανά ξενιστή σε έναν πληθυσμό. (2) Στην Οικολογία (~ αφθονίας) ο αριθμός ατόμων ανά κατοικήσιμη θέση σε μιά κοινότητα. (3) Στην Φυσική: η ενέργεια που μεταδίδεται από ένα κύμα φωτός ή ήχου ανά μονάδα επιφανείας κάθετη προς την διεύθυνση προς την οποία αποδίδεται.

INTENSITÄT: (1) Parasitologie: (Intensität eines Parasitenbefalls) Die Zahl der Parasiten pro Individuum einer Wirtspopulation. (2) Ökologie: (Intensität der Abundanz) Die Zahl der Individuen pro Habitat innerhalb einer Vergesellschaftung. (3) Physik: diejenige Energie, die senkrecht auf eine Flächeneinheit vom Licht oder Schall übertragen wird.

INTENSITÉ: (1) En parasitologie (de linfection): nombre de parasites par hôte dans une population. (2) En écologie (dabondance): nombre dindividus par site habitable dans une communauté. (3) En physique: puissance transmise par la lumière ou les ondes sonores à travers une unité de surface perpendiculaire aux ondes.

INTENSIDAD: (1) En parasitología (de la infección): número de parásitos por huésped en una población. (2) En ecología (de abundancia): número de individuos por sitios habitables en una comunidad. (3) En física: potencia transmitida por la luz o por ondas sonoras a través de unidad de superficie perpendicular a las ondas.

INTENSITET: (1) I parasittologi: Antall parasitter per vert. (2) I økologi: Antall individer per beboelige område i et samfunn. (3) I fysikk: Kraften som blir overført av en lys- eller lydbølge over en lengdeenhet normalt på bølgen.

Was this helpful?
Prefisso che significa "fra".


INTER: Prefix meaning between.

ΔIΑ-: Πρόθεμα που σημαίνει μεταξύ.

INTER: Präfix mit der Bedeutung "zwischen".

INTER: Préfixe signifiant entre.

INTER: Prefijo que significa entre.

INTER-: Prefiks som betyr ”mellom”.

Was this helpful?
Contatto fra superfici di sostanze o zone contigue.


INTERFACE: The contact surface between two contiguous substances or zones.

ΔIΕΠΑΦΗ: Η επιφάνεια επαφής μεταξύ δύο συνεχόμενων ουσιών ή ζωνών.

GRENZSCHICHT: Die Kontaktfläche zwischen zwei angrenzenden Substanzen oder Zonen.

INTERFACE: La surface de contact entre deux substances ou deux zones contiguës.

INTERFAZ: Superficie de contacto entre dos sustancias o dos zonas.

GRENSEFLATE: Kontaktflaten mellom to tilstøtende substanser eller soner.

Was this helpful?
Riferito allerrore, nella determinazione del pH dellacqua di mare, che si verifica quando viene utilizzato un indicatore colorimetrico; tale errore è causato dalla presenza di ioni neutri in soluzione, i quali vanno ad accentuare la colorazione dellindicatore e ad influenzare di conseguenza la lettura apparente del pH.


SALT ERROR: In determining the pH of sea water by indicators an error is introduced by the fact that neutral ions in the solution have a pronounced effect upon the colour and hence, upon the apparent pH.

ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΦΑΛΜΑ: Στον προσδιορισμό του pH του θαλασσινού νερού με δείκτες εισάγεται σφάλμα επειδή τα ουδέτερα ιόντα στο διάλυμα επηρεάζουν έντονα το χρώμα του δείκτη, άρα τη μέτρηση του pH.

SALZGEHALTSFEHLER: Die Bestimmung des pH-Wertes von Meerwasser durch Indikatoren beeinhaltet einen Fehler durch die Anwesenheit von neutralen Ionen in der Lösung, die die Farbe beeinflussen und damit den wahren pH-Wert falsch einschätzen lassen.

ERREURS DUES AU SEL: Dans la détermination du pH de leau de mer à laide dindicateurs colorés, une erreur est introduite par le fait que les ions neutres de la solution ont un effet marqué sur la couleur de lindicateur et donc sur le pH apparent.

ERROR DEBIDO A LA SAL: En la determinación del pH del agua marina con un indicador de color, se introduce un error por el hecho de que los iones neutros de la solución tienen un efecto marcado sobre el color del indicador y por lo tanto sobre el pH aparente.

SALTFEIL: Ved bestemmelse av salinitet introduseres en feil siden nøytrale ioner i løsningen har en tydelig effekt på farge, og derfor på den tilsynelatende pH-verdien.

Was this helpful?
Gruppo di glicoproteine secrete dalle cellule infettate da virus, che proteggono le cellule non infette; hanno anche funzioni di immunoregolazione e possono inibire la crescita dei parassiti intracellulari non virali.


INTERFERON: Any of a group of glycoproteins secreted by virus infected cells, which can protect non-infected cells from replication of the virus; they also have immunoregulatory functions and can inhibit the growth of nonviral intracellular parasites.

IΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ: Ορος αναφερόμενος στα μέλη ομάδας γλυκοπρωτεϊνών που εκκρίνονται από κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιούς και προστατεύουν τα μη προσβεβλημένα κύτταρα από την αναπαραγωγή του ιού. Παρουσιάζουν επίσης ανοσορρυθμιστικές λειτουργίες και μπορούν να αναστέλλουν την αύξηση μη ιικών ενδοκυτταρικών παρασίτων.

INTERFERON: Eine Gruppe von Glycoproteinen, die von virusinfizierten Zellen sekretiert werden und nichtinfizierte Zellen vor dem Virus schützen. Sie besitzen auch eine immunoregulatorische Funktion und können das Wachstum von nichtviralen intrazellulären Parasiten hemmen.

INTERFERON: Groupe de glycoprotéines secrétées par les cellules infectées par un virus, qui peut protéger les cellules non infectées de la reproduction de ce virus; elles ont aussi des fonctions dimmunorégulation et peuvent inhiber la croissance des parasites intracellulaires non viraux.

INTERFERÓN: Grupo de glucoproteínas secretadas por las células infectadas por un virus, que puede proteger las células no infectadas de la reproducción de este virus; tienen también funciones de inmunoregulación y pueden inhibir el crecimiento de parásitos intracelulares no virales.

INTERFERON: Ethvert av en gruppe glykoproteiner utskilt av virusinfiserte celler, kan verne uinfiserte celler mot virus. De har også immunregulatoriske funksjoner og kan hemme vekst hos intracellulære parasitter (ikke virus).

Was this helpful?
Glicoproteina secreta da una varietà di leucociti che ha effetti su altri leucociti, stimolamdone l’accrescimento e promuovendone la differenziazione. Nei pesci è stato identificato un gruppo di interleuchine. Le loro attività includono complicazioni nel riconoscimento di antigeni estranei alle cellule T, amplificano la proliferazione delle cellule T attivate, attraggono i macrofagi e aumentano l’efficacia di ingestione fagocitaria dei microrganismi aumentando il respiratory burst del macrofago,


INTERLEUKIN: Glycoproteins secreted by a variety of leucocytes that have effects on other leucocytes, i.e., stimulating growth and promoting differentiation. A range of interleukins has been identified in fish. Their activities include involvement in the recognition of foreign antigens by T cells, amplifying the proliferation of activated T cells, attracting macrophages and increasing the effectiveness of phagocytic ingestion of microorganisms by enhancing the macrophage’s respiratory burst activity, promo

ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ: Γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκκρίνεται από τα λευκά αιμοσφαίρια και επιδρά επάνω σε άλλα λευκά αιμοσφαίρια, π.χ. προκαλώντας αύξηση και συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση. Στα ψάρια έχουν αναγνωριστεί διάφορες ιντερλευκίνες. Ανάμεσα στις δραστηριότητές τους συμπεριλαμβάνεται η αναγνώριση ξένων αντιγόνων από τα Τ κύτταρα, η εξάπλωση των ενεργοποιημένων Τ κυττάρων, η προσέλκυση φαγοκυττάρων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φαγοκυττάρων για φαγοκύτωση ενισχύοντας την αναπνευστική έκρηξη, η παρακίνη

INTERLEUKIN: Glycoproteine, das von einer Vielzahl von Leukozyten sekretiert wird und dabei auf andere Leukozyten wirkt (u.a. stimuliert es Wachstum und fördert die Differenzierung). Zahlreiche Interleukine sind in Fischen identifiziert worden. Ihre Aktivität ist auch involviert in der Erkennung fremder Antigene in T-Zellen, wobei die Proliferation aktivierter T-Zellen verstärkt wird, Makrophagen angelockt und ihre Effektivität Mikroorganismen zu umschließen erhöht wird. Dies geschieht durch erhöhte respirat

INTERLEUKINE: Glycoprotéines secrétées par divers leucocytes qui stimulent la croissance et la différentiation d’autres leucocytes. Plusieurs interleukins ont été identifiés chez les poissons. Ils jouent un rôle dans la récognition d’antigènes par les cellules T. Ils promeuvent la prolifération de cellules T activées, l’hématopoïèse et l’attraction de macrophages et l’augmentation de leur efficacité de phagocytose par induction d’un choc oxidatif.

INTERLEUCINA: Glucoproteína secretada por linfocitos que tienen efectos sobre otros leucocitos, i.e., estimulando su crecimiento, promoviendo su diferenciación. Se han identificado algunas interleucinas en peces y sus actividades incluyen la participación en el reconocimiento de antígenos foráneos por las células T, la amplificación de la proliferación de las células T activadas, la atracción de macrófagos y el incremento de eficacia fagocítica en la ingestión de microorganismos potenciando la explosión respi

INTERLEUKIN: Glykoproteiner som skilles ut av ulike leukocytter og som påvirker andre leukocytter, f.eks. ved å stimulere vekst og differensiering. En rekke interleukiner har blitt identifisert hos fisk. Deres aktivitetsområder inkluderer T-cellers deteksjon av fremmede antigener, forsterkning av celledeling hos aktiverte T-celler, stimulering av vekst hos blodceller og tiltrekning av makrofager og effektivisering av deres evne til å ta opp mikroorganismer.

Was this helpful?
Ormone che stimola i melanociti degli anfibi, rettili e pesci e viene secreto dal lobo intermedio della ghiandola pituitaria.


INTERMEDIN: Hormone which stimulates melanocytes in amphibians, reptiles and fish. It is secreted from the intermediate lobe of the pituitary gland.

IΝΤΕΡΜΕΔIΝΗ: Ορμόνη που διεγείρει τα μελανοκύτταρα των αμφιβίων ερπετών και ψαριών. Εκκρίνεται από τον ενδιάμεσο λοβό της υπόφυσης.

INTERMEDIN: Ein Hormon der Amphibien, Fische und Reptilien, das die Melanozytenfunktion stimuliert. Es wird vom Mittelteil der Hypophyse sekretiert.

INTERMEDINE: Hormone qui stimule les mélanocytes chez les amphibiens, les reptiles et les poissons. Sécrétée par le lobe intermédiaire de lhypophyse.

INTERMEDINA: Hormona que estimula los melanocitos en los anfibios, reptiles y peces. Secretada por el lóbulo intermedio de la hipófisis.

INTERMEDIN: Hormon som stimulerer melanocytter hos amfibier, krypdyr og fisker. Utskilles fra hypofysen.

Was this helpful?
Si dice di un individuo di specie bisessuale, che possiede organi riproduttivi e caratteri secondari sessuali di un sesso e in parte dellaltro sesso; tale organismo però possiede solamente il patrimonio genetico maschile o femminile.


INTERSEX: An individual of a bisexual species possessing reproductive organs and secondary sexual characters partly of one sex and partly of the other, but which, genetically, is of one sex only .

ΔIΑΦΥΛΟ: Ατομο ενός διφυλετικού είδους που διαθέτει αναπαραγωγικά όργανα και δευτερογενείς φυλετικούς χαρακτήρες εν μέρει του ενός φύλου και εν μέρει του άλλου, αλλά το οποίο γενετικά είναι ενός μόνο φύλου.

INTERSEX: Ein Individium einer bisexuellen Art, das Fortpflanzungsorgane und sekundäre Sexualmerkmale teils von dem einen und teils von dem anderen Geschlecht besitzt, jedoch genetisch nur zu einem Geschlecht gehört.

INTERSEXUELS: Se dit des individus dune espèce bisexuée qui possèdent les organes génitaux et les caractères sexuels secondaires dun sexe et, en partie, de lautre sexe, mais qui sont génétiquement mâle ou femelle.

INTERSEXUAL: Dícese de individuos de una especie bisexual que poseen órganos genitales y caracteres sexuales de un sexo y, en parte del otro sexo, pero que son genéticamente machos o hembras.

INTETKJONN: Individ fra en tokjønnet art, som har kjønnsorgan og sekundære kjønnskarakterer fra begge kjønn, men som er genetisk bare ett kjønn.

Was this helpful?
Cambiamento di sesso; situazione riscontrata in certi gruppi di molluschi, particolarmente in Buccinum sp., dove la condizione di intersessualità sopravvive grazie agli effetti di alcune sostanze inquinanti inorganiche, ad es. lo stagno tributile, TBT.


IMPOSEX: A condition found in certain groups of molluscs, particularly whelks (Buccinum sp) where an intersex state arises as a result of the effects of certain inorganic pollutants, for example, TBT.

ΔΥΣΦΥΛΕΤIΣΜΟΣ: Διαφυλετική κατάσταση εμφανιζόμενη σε ορισμένες ομάδες μαλακίων (κυρίως Βuccinum sp) υπό την επίδραση ορισμένων ανόργανων ρύπων, π.χ. ΤΒΤ.

ZWITTER: Ein zwischengeschlechtliches Stadium bei einer bestimmten Gruppe von Mollusken (besonders bei Buccinum spp.), das aufgrund einiger anorganischer Schadstoffe, z. B. TBT auftritt.

CHANGEMENTS DE SEXE: Situation rencontrée dans certains groupes de mollusques, particulièrement les buccins (Buccinum sp) chez lesquels un état intersexe survient comme résultat des effets de certains polluants inorganiques, par exemple TBT.

CAMBIO DE SEXO: Situación encontrada en ciertos grupos de moluscos, particularmente los buccinos (Buccinum sp) en los cuales un estado ínter-sexuado surge como resultado del efecto de ciertos contaminantes inorgánicos, por ejemplo, TBT.

TVEKJØNNET: Tilstand funnet i visse grupper av bløtdyr (mollusker), spesielt snegler (Buccinum sp), der eksponering for uorganiske miljøgifter (f.eks. TBT) gir tvekjønnethet.

Was this helpful?
Riferito agli eventi o relazioni che avvengono fra individui di specie differenti; si dice di un ibrido risultante dallincrocio di due specie distinte.


INTERSPECIFIC: Referring to events or relationships which occur between individuals of different species; often used of a hybrid between two distinct species.

ΔIΑΕIΔIΚΟΣ: Αναφερόμενος σε περιστατικά ή σχέσεις που συμβαίνουν μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών. Συχνά χρησιμοποιείται γιά ένα υβρίδιο μεταξύ δύο διακριτών ειδών.

INTERSPEZIFISCH: Bezogen auf Vorkommnisse oder Beziehungen, die zwischen Individuen unterschiedlicher Arten auftreten. Oftmals auch benutzt für einen Hybriden zwischen zwei bestimmten Arten.

INTERSPECIFIQUE: Se dit des rapports ou des événements ayant lieu entre des individus despèce différente. Se dit dun hybride résultant du croisement de deux espèces distinctes.

INTERESPECÍFICO: Dícese de las relaciones o hechos que tienen lugar entre individuos de especies diferentes. Dícese de un híbrido que resulta del cruce de dos especies distintas.

INTERSPESIFIKK : Viser til hendelser eller forhold som forekommer mellom individer fra forskjellige arter. Ofte brukt om hybrider mellom to atskilte arter.

Was this helpful?
(1) Riferito ad organismi che vivono, in mezzo ai granelli di sabbia (o sedimenti simili); gli invertebrati che mostrano di preferire questo habitat si trovano allinterno biotopi dacqua dolce e soprattutto marini. (2) Formazioni cellulari situate cellule dentro i canali degli organi, es. cellule interstiziali del rene.


INTERSTITIAL: (1) Living between, among, or in interstices of sand grains (or similar sediments); invertebrate organisms exhibiting this habitat preference are found in freshwater and (especially) marine biotopes. (2) Between cells or ducts in organs, e.g. interstitial cells in the kidney.

ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ: (1) Οργανισμός που ζει στα διάκενα μεταξύ των κόκκων της άμμου (ή συναφών ιζημάτων). Ασπόνδυλοι οργανισμοί που προτιμούν αυτού του είδους τα ενδιαιτήματα βρίσκονται σε βιοτόπους με γλυκό νερό και (κυρίως) σε θαλάσσιους βιότοπους. (2) μεταξύ των κυττάρων ή των πόρων των οργάνων, π.χ. μεσοδιαστηματικά κύτταρα του νεφρού.

INTERSTITIELL: (1) Zwischen oder in Zwischenräumen von Sandkörnern (oder ähnlichen Sedimenten) lebend; wirbellose Organismen, die dieses Habitat vorziehen, finden sich in Süß- und (insbesonders) in marinen Biotopen. (2) Kann sich auch auf das Auftreten zwischen den Zellen oder Gängen in Organen beziehen, z.B. interstitielle Zellen in der Niere.

INTERSTITIEL: (1) Se dit des organismes qui vivent dans les interstices des grains de sable (ou autre sédiment semblable); les invertébrés montrant cette préférence dhabitat se trouvent dans les biotopes deau douce et (surtout) marins. (2) Se dit des formations cellulaires situées entre les canaux des organes; les cellules interstitielles du rein, par exemple.

INTERSTICIAL: (1) Dícese de organismos que viven en los intersticios de granos de arena (u otro sedimento semejante); los invertebrados que tienen preferencia por este hábitat se encuentran en los biotopos de agua dulce y (sobre todo) marinos. (2) Dícese de formaciones celulares situadas entre órganos; células intersticiales del riñón por ejemplo.

INTERSTITIAL: (1) Lever mellom, blant eller i hulrom mellom sandkorn (eller lignende sedimenter). Virvelløse organismer som lever i dette habitatet finnes i ferskvann og (spesielt) i marine biotoper. (2) Mellom celler eller kanaler i organer, f.eks. interstitialceller i nyren.

Was this helpful?
La parte posteriore del tratto alimentare che va dal cieco pilorico dello stomaco fino allano.


INTESTINE: The posterior part of the alimentary tract from the pyloric end of the stomach to the anus.

ΕΝΤΕΡΟ(1): Το κατώτερο μέρος του πεπτικού σωλήνα από το πυλωρικό στόμιο του στομάχου μέχρι τον πρωκτό.

DARMTRAKT: Der hintere Teil des Verdauungstraktes von den pylorischen Anhängen des Magens bis zum Anus.

INTESTIN: Partie inférieure du tube digestif allant du pylore à lanus.

INTESTINO: Parte inferior del tubo digestivo que va desde el píloro al ano.

TARM: Den bakre delen av fordøyelseskanalen, fra magesekkens slutt til anus. Hos fisk er denne tarmen delt opp i midttarm og baktarm.

Was this helpful?
Termine comune non specifico per indicare il tratto alimentare.


GUT: Common, non-specific term for the alimentary tract.

ΕΝΤΕΡΟ(2): ΕΝΤΕΡΟ(2): Κοινός, μη ειδικος όρος γιά τον πεπτικό σωλήνα (βλ.λ).

DARMTRAKT; EINGEWEIDE: Ein nicht-spezifischer Begriff für den Ernährungstrakt.

BOYAU: Terme courant et non spécifique désignant le tube digestif.

TRIPA: Termino común y no especifico que designa tubo digestivo.

INNVOLLER (SLO): Vanlig ikke-spesifikk betegnelse for fordøyelseskanalen.

Was this helpful?
Termine usato per descrivere lavvelenamento risultante dallassunzione di molluschi contaminati. Lintossicazione da molluschi può essere dovuta a diverse cause: inquinamento algale, virale, batterico o da metalli pesanti.


SHELLFISH POISONING: Term used to describe poisoning as a result of eating contaminated shellfish. Shellfish poisoning can be due to a variety of causes: algal, viral bacterial and heavy metal pollutants.

ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟΕIΔΗ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή δηλητηρίασης που οφείλεται στην κατανάλωση μολυσμένων ασπονδύλων. Οι δηλητηριάσεις από οστρακοειδή οφείλονται σε ποικιλία αιτίων όπως τοξίνες φυκών, μόλυνση από ιούς ή βακτήρια ή ρύπανση από βαρέα μέταλλα.

MUSCHELVERGIFTUNG: Eine durch ein Muschelgift (Mytilotoxin), Giftalgen im Darmtrakt der Muschel, Schwermetallanreicherung oder (bakterielle) Fäulnisprodukte hervorgerufene Vergiftung nach dem Verzehr von Muscheln.

INTOXICATION ALIMENTAIRE PAR CONSOMMATION DE COQUILLAGES: Intoxication alimentaire provoquée par la consommation de coquillages contaminées. Les agents toxiques sont dorigines diverses: microalgues, bactéries, virus, métaux lourds.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MARISCO: Intoxicación provocada por el consumo de marisco contaminado. Los agentes tóxicos son de orígenes diversos: microalgas, virus y metales pesados.

SKALLDYRFORGIFTNING: Betegnelse brukt for å beskrive forgiftninger som er et resultat av konsumpsjon av forurensede (kontaminerte) skalldyr. Kan ha ulikt opphav, f.eks. fra alger, virus, og tungmetaller.

Was this helpful?
Si verifica nella specie umana a causa del consumo di molluschi o crostacei contaminati; i sintomi comprendono la perdita di memoria e il disorientamento causati dall’acido domoico neurotossina, a quanto pare prodotta da una diatomea filtrata dalle cozze.


AMNESIC SHELLFISH POISONING (ASP): Condition found in humans that have consumed contaminated shellfish; symptoms include memory loss and disorientation which are caused by neurotoxin domoic acid, apparently produced by a diatom eaten by the mussels.

ΑΜΝΗΣIΑΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ (ΑSΡ): Τοξική δηλητηρίαση οφειλόμενη στην κατανάλωση ομοειδών. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται απώλεια της μνήμης και της δυνατότητας προσανατολισμού. Προκαλείται από το νευροτοξικό δομοϊκό οξύ, το οποίο παράγεται από διάτομα, που αποτελούν τροφή για τα μύδια. Γαλάζια μύδια που καταναλώθηκαν στην νήσο Prince Edward (Καναδάς) προσέβαλαν 129 άτομα και ήταν η αιτία δύο θανάτων. Κατάσταση που συναντάται σε ανθρώπους που καταναλώνουν μολυσμένα οστρακόδερμα. Αυτά καθ αυτά τα οστρακόδερμα έχουν πέψει διάτο

BETÄUBENDE MUSCHELVERGIFTUNG (ASP): Die Symptome beinhalten Gedächtnisverlust und geistige Verwirrung, die durch das Neurotoxin Dominsäure hervorgerufen werden, das anscheinend von Diatomeen produziert wird und sich über die Nahrung in Muscheln anreichert. 129 Menschen erkrankten nach dem Verzehr von Miesmuscheln auf der Prince Edward Island (Kanada) und zwei starben an ASP.

INTOXICATION AMNESIQUE PAR COQUILLAGE: Intoxication alimentaire chez les humains ayant consommé des coquillages contaminés. Les symptômes de cette intoxication comprennent la perte de mémoire et de léquilibre due à une neurotoxine, lacide domoïque, produite apparamment par une diatomée consommée par les moules.

INTOXICACIÓN AMNÉSICA POR MARISCO: Intoxicación alimentaria en humanos que han consumido marisco contaminado. Los síntomas de esta intoxicación incluyen la pérdida de memoria y del equilibrio debido a una neurotoxina, el ácido domoico, producto que pertenece a un diatomea consumida por mariscos como los mejillones.

AMNESISK SKALLDYRFORGIFTNING (ASP): Oppdaget i 1987 i forbindelse med en oppblomstring av diatoméen Pseudonitzshia pungens i farvannene rundt Prince Edvard Island, Canada, der mange ble syke etter å ha spist forgiftede blåskjell. Symptomene innbefatter kramper, hukommelsestap og desorientering. I visse tilfeller kan forgiftning medføre at pasienten dør. Forgiftningen er forårsaket av neurotoksinet dominsyre.

Was this helpful?
Disordine gastro-intestinale causato dall’ingestione di molluschi bivalvi contaminati da dinoflagellati appartenenti alle specieDinophysis fortii e D. acuminata e le tossine associate. I sintomi durano in genere 3 giorni. Lamalattia fu descritta in Giappone nel 1976 e si verifica ormai in tutte le regioni dove vengono allevati molluschi bivalvi. Gli agenti tossici sono l’acido akodoico, pecteotossine e dinophysitossine.


DIARRHOETIC SHELLFISH POISONING: DSP: Gastro- intestinal disorder usually lasting up to three days caused by ingestion of shellfish produced in waters containing high concentrations of the armoured dinoflagellates Dinophysis fortii and D.acuminata and associated toxins. First recognised in Japan in 1976, now occurring worldwide in shellfish farming areas. The specific toxins are akodoic acid, dinophysistoxines and pecteotoxins.

ΔΙΑΡΡΟΪΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Γαστρεντερική διαταραχή η οποία προκαλείται μετά από βρώση θαλασσινών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε νερά με υψηλή συγκέντρωση των δυνομαστιγοφόρων Dinophysis fortii και D. acuminata. Τα είδη αυτά παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1976, και αποτελούν σοβαρό πρόβλημα των υδατοκαλλιεργειών, σε παγκόσμια κλίμακα, εξαιτίας των τοξινών (ακοδοϊκό οξύ, δυνοφυσιοτοξίνες και πηκτοτοξίνες) που παράγουν.

DIARRHOETISCHE MUSCHELVERGIFTUNG (DSP): Gastro-intestinale Störung, die gewöhnlich bis zu drei Tagen andauert und durch den Verzehr von kontaminierten Schalentieren (z. B. Muscheln, Austern) verursacht werden. Diese haben in der Regel Wassermassen filtriert, in denen hohe Konzentrationen toxischer Dinoflagellaten vorhanden waren (z.B. Dinophysis fortii, D. accuminata. Erstmals wurde dieser Zusammenhang in Japan in 1976 beobachtet, gegenwärtig jedoch weltweit in Molluskenfarmen vorkommend. Die spezifischen Toxine, die zur Erkrankung fü

INTOXICATION DIARRHEIQUE : Maladie gastro-intestinale qui dure jusqu’à trois jours, provoquée par l’ingestion de coquillages élevés dans des eaux contenant des fortes concentrations des dinoflagellés Dinophysis fortii et iD. acuminata. Les toxines responsables sont l’acide akodoïke, les dinophysistoxines et les pecteotoxines.

CONTAMINACIÓN DIARREICA DE MARISCO: Desorden gastrointestinal que normalmente dura hasta 3 días causada por laingestión de marisco producido en aguas que contienen altas concentraciones de dinoflagelados Dinophysis fortii y D. Acuminata y toxinas asociadas. Se descubrió inicialmente en Japón en 1976 y existen ahora episodios en todo el mundo en donde se cultiva marisco. Las toxinas específicas son el ácido akodoico, dinofisistoxinas y pectetoxinas.

DIARETISK SKALLDYRFORGIFTNING (DSP): Mage/tarm syke som varer opp til tre dager, grunnet konsum av skalldyr som er produsert i vannmasser med høyt innhold av de armerte dinoflagellatene Dinophysis fortii og D. acuminata. Ble først oppdaget i Japan i 1976, men forekommer nå i områder det drives skalldyroppdrett over hele verden. De spesifikke DSP-giftene er ”akodoic acid”, dinophysistoksiner og pecteotoksiner.

Was this helpful?
Prefisso che significa: dentro, allinterno.


INTRA: Prefix meaning on the inside, within.

ΕΝΔΟ-: Πρόθεμα που σημαίνει στο εσωτερικό, εντός.

INTRA: Präfix mit der Bedeutung "innerhalb".

INTRA: Préfixe signifiant à lintérieur.

INTRA: Prefijo que significa interior.

INTRA-: Prefiks som betyr inni eller innen.

Was this helpful?
Allinterno di una cellula.


INTRACELLULAR: Within a cell.

ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡIΚΟΣ: Εντός του κυττάρου.

INTRAZELLULÄR: Innerhalb der Zelle.

INTRACELLULAIRE: Dans la cellule.

INTRACELULAR: Dentro de las células.

INTRACELLULÆR: Inni cellen.

Was this helpful?
Somministrazione di una sostanza sotto lo strato epidermico, sottopelle.


INTRACUTANEOUS: Administration of a substance between the skin layers, within the skin.

ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ: Χορήγηση με ένεση μίας ουσίας στις εσωτερικές στιβάδες του δέρματος.

INTRAKUTAN: Das Einspritzen einer Substanz zwischen die Hautschichten, im Innern der Haut.

INTRACUTANE: Se dit de ladministration dune substance dans lépaisseur de la peau.

INTRACUTÁNEO: Dícese de administración de una sustancia en la piel.

INTRAKUTAN: Injeksjon av en substans mellom hudlagene, innen huden.

Was this helpful?
Allinterno dello strato del derma.


INTRADERMAL: Within the dermal layers.

ΕΝΔΟΔΕΡΜIΚΟΣ: Mεταξύ των δερμικών στιβάδων.

INTRADERMAL: Im Innern der Dermalschichten.

INTRADERMIQUE: Dans lépaisseur du derme.

INTRADÉRMICO: Dentro de la piel.

INTRADERMAL: Inni hudlagene.

Was this helpful?
Allinterno di un muscolo: spesso usato per descrivere la somministrazione di una sostanza allinterno dello strato muscolare.


INTRAMUSCULAR: Within the substance of a muscle: often used to describe the administration of a substance between the muscle layers.

ΕΝΔΟΜΥΪΚΟΣ: Εντός της μυϊκής μάζας, συχνά χρησιμοποιείται αναφορικά με την ένεση μιάς ουσίας μεταξύ των στρωμάτων του μυός.

INTRAMUSKULÄR (IM): Innerhalb der Muskulatur; oftmals verwendet, um das Einspritzen einer Substanz zwischen die Muskelschichten zu beschreiben.

INTRAMUSCULAIRE: Dans lépaisseur du muscle. Se dit de ladministration dune substance dans la masse dun muscle.

INTRAMUSCULAR: Dentro del músculo. Dícese de la administración de una sustancia en la masa muscular.

INTRAMUSKULÆR: Inni muskelmassen. Brukes ofte for å beskrive injeksjon av en substans mellom muskellagene.

Was this helpful?
Allinterno della cavità peritoneale del corpo: spesso usato per descrivere la somministrazione di una sostanza nella cavità peritoneale.


INTRAPERITONEAL: Within the peritoneal body cavity: often used to describe the administration of a substance into the peritoneal cavity (body cavity).

ΕΝΔΟΠΕΡIΤΟΝΑΪΚΟΣ: Εντός της περιτοναιϊκής σωματικής κοιλότητας. Συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χορήγηση, με ένεση μιάς ουσίας εντός της περιτοναιϊκής κοιλότητας (σωματικής κοιλότητας).

INTRAPERITONEAL: Innerhalb der Leibeshöhle; auch oft benutzt für das Einspritzen einer Substanz in den Bauchfellraum (Bauchhöhle).

INTRAPERITONEAL: Qui est ou se fait à lintérieur du péritoine. Se dit de ladministration dune substance dans le péritoine.

INTRAPERITONEAL: Que es o que se hace en el interior del peritoneo. Dícese de la administración de una sustancia dentro del peritoneo.

INTRAPERITONEAL: Inni bukhulen. Ofte bruk for å beskrive injeksjon av en substans inn i bukhulen.

Was this helpful?
Riferito agli eventi o relazioni fra individui della stessa specie.


INTRASPECIFIC: Referring to events or relationships which occur between individuals or populations of the same species.

ΕΝΔΟΕIΔIΚΟΣ: Αναφέρεται σε περιστατικά ή σχέσεις μεταξύ ατόμων ή πληθυσμών του ιδίου είδους.

INTRASPEZIFISCH: Bezieht sich auf Geschehnisse oder Beziehungen, die zwischen Individuen oder Populationen derselben Art auftreten.

INTRASPECIFIQUE: Se dit des rapports ou des événements ayant lieu entre des individus de la même espèce.

INTRAESPECÍFICO: Dícese de las relaciones que tienen lugar entre individuos de la misma especie.

INTRASPESIFIKK: Henviser til hendelser eller forhold som forekommer mellom individer eller populasjoner av samme art.

Was this helpful?
Di origine o appartenente ad un individuo, gruppo o sistema.


INTRINSIC: Originating or occurring within an individual, group or system.

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ: Προερχόμενος ή συμβαίνων εντός ενός ατόμου, ομάδας ή συστήματος. πρβ εξωγενής.

INTRINSISCH: Den Ursprung haben oder im Inneren eines Individiums, einer Gruppe oder eines Systems auftretend.

INTRINSEQUE: Dorigine ou appartenant à un individu, groupe ou système; inhérent; cf. extrinseque.

INTRÍNSECO: De origen o perteneciente a un individuo, grupo o sistema.

INDRE: Stammer fra eller forekommer inni et individ, en gruppe eller et system. Jfr. ytre.

Was this helpful?
Specie introdotte. Specie non indigene, alloctone. Qualsiasi specie trasportata deliberatamente o accidentalmente e rilasciata dalluomo in un ambiente esterno alla sua regione dorigine.


INTRODUCTIONS: Introduced species:Transferred species splanted species) any species intentionally or accidentally transported and released within its present range. Quarantined species: any species held in a confined or enclosed system that is designed to prevent any possibility of the release into the environment of the species or any other associated organism. Exporting country: the country from which a specific consignment of a species is received (regardless of its native region).

ΕIΣΑΓΩΓΕΣ (ΕIΔΩΝ): Ξενικό είδος (μεταφυτευμένο είδος). Είδος που μεταφέρθηκε τυχαία ή από πρόθεση και απελευθερώθηκε στην σημερινή περιοχή εξάπλωσής του.Είδος σε καραντίνα: Είδος που κρατείται σε ένα κλειστό ή περιφραγμένο σύστημα σχεδιασμένο έτσι ώστε να εμποδίζεται κάθε πιθανότητα διαφυγής στο περιβάλλον τόσο του είδους όσο και κάθε σχετιζόμενου με αυτό οργανισμού.Εξάγωγική Χώρα: Η χώρα από την οποία παραλαμβάνεται μία συγκεκριμένη αποστολή ενός είδους (ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσεώς του)

EINFÜHRUNG, EINFUHR: Transferierte Art: (= transplantierte Art); jede Art, die beabsichtigt oder zufällig im Rahmen ihrer gegenwärtigen Verbreitung transportiert und freigelassen wurde. Art in Quarantäne: jede Art, die in einem begrenzten oder geschlossenen System gehalten wird, durch dessen Bauweise einem Entkommen der Art oder das eines mit ihr assozierten Organismus in die Umwelt verhindert wird. Exportland: das Land, von dem eine spezifische Sendung einer Art erhalten wird (ungeachtet des Ursprungslandes der

INTRODUCTIONS: Espèce transférée: (= espèce transplantée) espèce transportée et libérée intentionnellement ou accidentellement dans son aire de répartition actuelle. Espèce mise en Quarantaine: espèce maintenue en réclusion ou dans un système fermé conçu pour prévenir toute possibilité de fuite de son environnement ou celui dautres organismes qui lui sont associés. Pays exportateur: pays dexpédition dune espèce sans égard au pays dorigine. Pays dorigine: le pays doù une espèce est originaire. Pratiques commerc

INTRODUCCIONES: Ver también especie introducida.Especie transferida: (= especie transplantada) especie transportada intencionadamente o accidentalmente y liberada en su medio actual. Especie puesta en cuarentena: especie mantenida en reclusión o en sistema cerrado diseñado para prevenir toda posibilidad de fuga de su ambiente o de otros organismos que le son asociados País exportador: País de expedición de una especie sin tener cuenta el país de origen.País de origen: país de origen de una especie. Practicas co

INTRODUKSJONER (INNFØRSLER): Forflyttede arter: Enhver art som er transportert, med eller uten vilje, og satt fri innen sitt utbredelsesområde. Arter holdt i karantene: Enhver art som holdes i et begrenset eller innesperret system, som er konstruert for å hindre at arten eller tilknyttede organismer slipper fri i det omkringliggende miljøet. Eksportland (utførselsland): Landet som en spesifikk forsendelse av en art blir mottatt fra (uavhengig av hvor arten horer naturlig hjemme). Opprinnelsesland: Landet der en art hører n

Was this helpful?
Entrata o introduzione di un gene da un pool genico ad un altro.


INTROGRESSION: The entry or introduction of a gene from one gene complex (pool) into another.

ΔIΕIΣΔΥΣΗ: Η είσοδος ή εισαγωγή ενός γονιδίου από ένα σύμπλεγμα (δεξαμενή) γονιδίων σε ένα άλλο.

INTROGRESSION: Der Zugang oder die Einführung eines Gens aus einem Genkomplex (Pool) in einen anderen.

INTROGRESSION: Lentrée ou lintroduction dun gène dans un complexe génique (pool génique) à partir dun autre complexe génique.

INTROGRESIÓN: Entrada o introducción de un gen en un complejo genético (pool genético) a partir de otro complejo genético.

INTROGRESJON: Innkomst eller introduksjon av et gen fra et kompleks (pol) til et annet.

Was this helpful?
Una sequenza nucleotidica non codificante nel DNA degli eucarioti, che separa due sequenze nucleotidiche codificanti (esoni). Gli introni non vengono espressi nelle sequenze di mRNA citoplasmatico.


INTRON: A non-coding nucleotide sequence in eukaryotic DNA, separating two portions of nucleotide sequence found to be contiguous in cytoplasmic mRNA.

ΕΣΩΝIΟ, IΝΤΡΟΝIΟ, ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧIΑ: Μη κωδική νουκλεϊκή αλληλουχία στο ευκαρυωτικό DNA, η οποία διαχωρίζει δύο τμήματα συναφών κωδικών νουκλεοτιδικών αλληλουχιών (εξωνικών) στο κυττοπλασματικό mRNA.

INTRON: DNA-Abschnitt, der transkribiert wird, der aber aus dem Transkript durch Zusammenspleißen der beiderseitig gelegenen Sequenzen (Exons) entfernt wird.

INTRON: Séquence nucléotidique non codante de lADN des eucaryotes, qui sépare deux séquences codantes (Exon). Les introns sont éliminés pendant lépissage de lARNm.

INTRÓN: Secuencia nucleica no codificada del ADN de eucariotas, que separa dos secuencias codificadas y encontradas contiguamente en el ARNm citoplásmico.

INTRON: Ikke-kodende nukleotidsekvens i eukaryot DNA, som skiller to nukleotidsekvenser (exoner) som koder for mRNA.

Was this helpful?
Il movimento di massa o invasione di organismi da una regione cellulare allaltra.


INVASION: The mass movement or encroachment of organisms or cells from one area into another.

ΕIΣΒΟΛΗ: Η μαζική μετακίνηση ή επέκταση οργανισμών ή κυττάρων από μιά περιοχή σε μία άλλη.

INVASION: Die Massenbewegung oder der Übertritt von Organismen aus einem Gebiet in ein anderes; bezieht sich auch auf die Einwanderung von Zellen.

INVASION: Déplacement massif ou empiétement dorganismes dune région vers une autre.

INVASIÓN: Desplazamiento masivo de organismos o de células de un área a otra.

INVASJON: Masseforflytning eller inntrenging av organismer eller celler fra et område til et annet.

Was this helpful?
Cambiamento di sesso che avviene naturalmente o in seguito alla somministrazione di ormoni sessuali steroidei. Si verifica naturalmente in orata ed in cernia.


SEX INVERSION: Change of sex occurring naturally or after sex steroid hormone application, e.g. sea bream. Often referred to as sex reversal.

ΦΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ: Αλλαγή φύλου που συμβαίνει με φυσικό τρόπο ή μετά από παροχή φυλετικής στεροειδούς ορμόνης (π.χ. στην τσιπούρα). Συχνά, αναφέρεται ως αντιστροφή του φύλου.

GESCHLECHTSUMWANDLUNG: Die Umwandlung des Geschlechts, hervorgerufen durch Steroidhormone oder natürlich vorkommend. Wird oft als sexuelle Umkehr bezeichnet.

INVERSION DE SEXE: Changement de sexe ayant lieu naturellement ou induit par ladministration dhormones sexuelles stéroïdes; appellé également renversement de sexe.

INVERSIÓN DE SEXO: Cambio de sexo que tiene lugar naturalmente (por ejemplo en la dorada) o inducido mediante la administración de hormonas sexuales esteroides. Llamada también cambio de sexo.

KJØNNSENDRING: Naturlig skifte av kjønn (hermafroditter) eller etter injeksjon med steroider. Ofte henvist til som kjønnsskifte.

Was this helpful?
Processo mediante il quale vengono cambiate le caratteristiche sessuali di un pesce, di solito attraverso luso di ormoni sessuali. Questo fa sì che il pesce risulti fenotipicamente di un sesso e geneticamente di un altro.


SEX REVERSAL: Process by which the sexual characteristics of fish are changed, usually through sex hormones. This produces fish which are phenotypically of one sex yet genetically of the other.

ΑΝΤIΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΟΥ: Διεργασία με την οποία τα φυλετικά χαρακτηριστικά του ψαριού αλλάζουν. Συνήθως η αλλαγή αυτή προκαλείται με την βοήθεια ορμονών. Τα παραγόμενα ψάρια που είναι φαινοτυπικά ενός φύλου αλλά γενετικά του αντιθέτου φύλου.

GESCHLECHTSUMKEHR: Ein normalerweise durch Hormonverabreichung ausgelöster Prozeß, der bei Fischen zu einer Veränderung der Geschlechtsmerkmale führt. Die so behandelten Fische sind zwar phänotypisch unverändert, genetisch aber ein anderes Geschlecht.

RENVERSEMENT DE SEXE: Processus par lequel les caractéristiques sexuelles dun organisme sont changées. Ce changement est habituellement induit par ladministration dhormones sexuelles dans le but de produire des poissons au phénotype dun sexe, mais qui reste génétiquement de lautre.

CONVERSIÓN DE SEXO: Proceso por lo cual las características sexuales de un organismo cambian. Este cambio es normalmente inducido por la inyección de hormonas sexuales con el fin de producir peces con el fenotipo de un sexo, pero que son genéticamente del otro sexo.

KJØNNSSKIFTE: Prosess der kjønnskarakterene hos fisk forandres, vanligvis ved hormonbehandling. Dette fører til produksjon av fisk som er fenotypisk et kjønn, mens de er genotypisk motsatt kjønn.

Was this helpful?
Si dice di una sostanza facilmente colorabile con lo iodio.


IODINOPHILIC: Staining readily with iodine.

ΙΩΔΙΟΦΙΛΟ: Χρωματίζεται ανάλογα με την βοήθεια ιωδίων.

IODINOPHIL: Durch Jod leicht zu färben

IODOPHILE: Se dit des substances qui sont facilement colorées par liode.

YODÓFILO: Dícese de sustancias que se colorean fácilmente con el yodo.

JODOFIL: Farges lett med jod.

Was this helpful?
Complesso chimico composto che, con lesposizione allacqua, rilascia lo iodio. Può essere usato in appropriate concentrazioni per disinfettare le uova o le attrezzature, ma è altamente tossico per i pesci.


IODOPHOR: A complex chemical compound which, on exposure to water, releases iodine. Can be used in appropriate concentrations for disinfecting eggs or equipment, but is highly toxic to fish.

ΙΩΔΟΦΟΡΟΣ: Σύνθετη χημική ένωση η οποία, όταν εκτεθεί στο νερό, ελευθερώνει ιώδιο. Χρησιμοποιείται σε κατάλληλες συγκεντρώσεις, γιά την απολύμανση αυγών ή εξοπλισμού, αλλά είναι εξαιρετικά τοξική γιά τα ψάρια.

IODOPHOR: Eine komplizierte chemische Komponente, die bei Ausbringung ins Wasser Jod freisetzt. Kann in angemessenen Konzentrationen zur Desinfektion von Fischeiern oder Geräten benutzt werden, ist jedoch für Fische hoch toxisch.

IODOPHORE: Composé chimique complexe qui libère de liode au contact de leau. Utile, aux concentrations appropriées, pour la désinfection des oeufs de poissons ou des installation aquacoles, mais savère très toxique envers les poissons.

YODÓFORO: Compuesto químico muy complejo que en contacto con el agua libera yodo. Útil, a concentraciones apropiadas, para la desinfección de huevos de peces o de instalaciones acuícolas, pero es tóxico para los peces.

JODOFOR: En kompleks kjemisk forbindelse som frisetter jod dersom den tilsettes vann. Kan i passende konsentrasjoner brukes til å desinfisere egg og utstyr, men er svært giftig for fisk.

Was this helpful?
Processo mediante il quale un atomo o una molecola neutra acquista una carica elettrica.


IONIZATION: The process by which a neutral atom or molecule acquires an electric charge.

IΟΝΤIΣΜΟΣ: Η διαδικασία με την οποία ένα ουδέτερο άτομο ή μόριο αποκτά ηλεκτρικό φορτίο.

IONISATION: Ein Prozeß, bei dem ein neutrales Atom oder Molekül in einen elektrisch geladenen Zustand versetzt wird.

IONISATION: Processus par lequel des atomes ou des molécules acquièrent des charges électriques.

IONIZACIÓN: Proceso por el cual átomos o moléculas adquieren cargas eléctricas.

IONISERING: Prosessen der et nøytralt atom eller molekyl oppnår elektrisk ladning.

Was this helpful?
Prefisso che indica che una certa quantità è sopra, aldilà, o eccedente un valore normale.


HYPER: Prefix indicating that a certain quantity is over, above, beyond or exceeding a normal level.

ΥΠΕΡ: [ελλ.] Πρόθεμα που δηλώνει περίσσεια.

HYPER-: Präfix mit der Bedeutung "über, übermäßig, über - hinaus", wird z. B. zur Bezeichnung einer Überfunktion eines Organs verwendet.

HYPER: Préfixe indiquant quune certaine quantité est au dessus, au delà, ou "excède" un niveau normal.

HIPER: Prefijo que indica que una cierta cantidad esta por encima, más allá, o excede un nivel normal.

HYPER-: Prefiks som indikerer at en viss mengde er ”over, ovenfor, hinsides eller høyere enn” det normale nivået. Jfr. hypo-.

Was this helpful?
Condizione nella quale vengono ritrovate eccessive concentrazioni di anidride carbonica nel sangue. Condizioni di ipercapnia possono esistere anche nellambiente esterno (ipercapnia ambientale) o nei fluidi corporei (ipercapnia fisiologica).


HYPERCAPNIA: A condition in which excessive concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream. Hypercapnic conditions can exist either in the external environment (environmental hypercapnia) or in the body fluids of animals (physiological hypercapnia).

ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ: Υπερβολικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Υπερκαπνικές συνθήκες παρατηρούνται είτε στο περιβάλλον (περιβαλλοντική υπερκαπνία) ή στα σωματικά υγρά των ζώων (φυσιολογική υπερκαπνία).

HYPERCAPNIE: Zustand übermäßiger Anreicherung von Kohlendioxid im Blut. Diese kann entweder durch externe Umweltbedingungen (Umwelt-Hypercapnie) oder innerhalb der Körperflüssigkeit der Tiere hervorgerufen werden (physiologische Hypercapnie).

HYPERCAPNIE: Condition dans laquelle se trouvent des concentrations excessives de gaz carbonique; elle existe soit dans le milieu ambiant (hypercapnie environnementale) ou dans les fluides corporels de lanimal (hypercapnie physiologique).

HIPERCAPNIA: Condición de exceso de anhídrido carbónico en la sangre; existe en el medio ambiente (hipercapnia ambiental) o en los fluidos corporales del animal (hipercapnia fisiológica).

HYPERKAPNI: Tilstand der konsentrasjonen av karbondioksid i blodet er unormalt høy. Hyperkapniske tilstander kan forekomme enten i det ytre miljøet (miljøhyperkapni) eller i et dyrs kroppsvæsker (fysiologisk hyperkapni).

Was this helpful?
Eccesso di sangue in un tessuto.


HYPERAEMIA: Local congestion of blood in a tissue.

ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ (2): Τοπική συσσώρευση αίματος σε έναν ιστό.

HYPERÄMIE: Eine lokale Ansammlung von Blut im Gewebe.

HYPEREMIE: Excès de sang dans un tissu.

HIPEREMIA: Exceso de sangre en un tejido.

HYPEREMI: Lokal opphoping av blod i et vev.

Was this helpful?
Solitamente una condizione risultante dal rilascio di nutrienti a un corpo idrico (p.es. attraverso il rilascio di metaboliti escreti dalle gabbie dei pesci) che non conduce, tuttavia, all’eutrofizzazione (vedi). Ci sono molte ragioni perché possono esserci elevate concentrazioni di nutrienti senza causare eutrofizzazione, p.es., (a) tempo di ritenzione troppo breve (alti livelli di marea con ulteriore diluizione) in quanto il fitoplancton non può approfittare di esposizioni di breve durata alle


HYPER-NUTRIFICATION: Usually a condition resulting from the release of nutrients to an aquatic water body (e.g. through the release of excreted metabolites from fish cages) which does not lead, however, to eutrophication. There are several reasons why elevated nutrient concentrations may occur without causing eutrophication, e.g., (a) too short a retention time (high tidal flushing with subsequent dilution) so that phyto-plankton cannot profit from short-term exposure to the concentrations, or (b) other nutrients or

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΣΜΟΣ: Κατάσταση η οποία προέρχεται από τον εμπλουτισμό μιας υδάτινης μάζας με θρεπτικά (π.χ. έκκριση μεταβολιτών από κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας), η οποία όμως δεν οδηγεί σε ευτροφισμό (βλ.λ.). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών δεν οδηγούν σε ευτροφισμό: (α) πολύ μικρός χρόνος διατήρησης των υψηλών συγκεντρώσεων (μεγάλη παλιρροϊκή δράση με επακόλουθη διάλυση) με αποτέλεσμα το φυτοπλαγκτόν να μην προλαβαίνει να τις εκμεταλλευτεί, (β) άλλα θρεπτικά ή ιχνοστοιχεία (π.χ. πυρίτιο)

HYPER-NÄHRSTOFFANGEBBOT: Eine im allgemeinen ungewöhnliche Situation in Gewässern, die von übermäßiger Ausschüttung von Nährstoffen in begrenzten Wasserkörpern verursacht werden kann (z.B. durch die Freisetzung großer Mengen ausgeschiedener Metabolite aus Fischen in Käfiganlagen). Auf keinen Fall führt diese übermäßige Nährstoffangebot zu einer Eutrophierung (vermehrte Primärproduktion). Es gibt mehrere Gründe weil erhöhte Nährstoffkonzen-trationen ohne Eutrophierung in Folge auftreten, z.B. (a) aufgrund zu kurzer Reten

HYPER-NUTRIFICATION: Condition résultant de la décharge de sels nutritifs dans un corps d’eau ( par exemple la libération de métabolites d’excrétion à partir des cages piscicoles), mais en quantité insuffisante pour produire une eutrophication. Ils existent plusieurs raisons pourquoi une telle augmentation des taux de sels nutritifs ne mène pas à l’eutrophication, par exemple, (a) temps de rétention trop court (taux de renouvellement important par des marées) et une dilution conséquente, telle que le phytoplancton n

HIPER NUTRIFICACIÓN: Condición por la cual se liberan al agua nutrientes (Vg. excreciones metabólicas de jaulas marinas) que no llegan a producir eutrofización. Existen distintas razones por las que una elevada concentración de nutrientes puede no resultar en eutrofización, Vg., (a) poco tiempo de retención (movimiento mareal fuerte con la consiguiente dilución) o (b) otros nutrientes o elementos minerales (sílice) están en mínimos, no permitiendo que la comunidad de algas utilice los nutrientes liberados.

HYPEREUTROFIERING: Vanligvis en tilstand som oppstår ved utslipp av næringssalter til et akvatisk miljø (f.eks. gjennom ekskresjonsprodukter fra fiskemerder), men hvor tilførselen av næringsstoff ikke fører til eutrofiering. Det kan være flere grunner til at økte konsentrasjoner av næringsstoffer ikke fører til eutrofiering, f.eks. (a) for kort retensjonstid (vannbevegelser fører til fortynning) til at fytoplankton kan dra nytte av eksponeringen eller (b) andre næringsemner eller sporstoffer (f.eks. silisium) er

Was this helpful?
Eccesso di glucosio nel sangue.


HYPERGLYCAEMIA: Excess glucose in the blood.

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ: Περίσσεια γλυκόζης στο αίμα.

HYPERGLYKÄMIE: Ein Übermaß an Glukose im Blut.

HYPERGLYCEMIE: Excès du taux de glucose dans le sang.

HIPERGLICEMIA: Exceso de glucosa en la sangre.

HYPERGLYKEMI: Forhøyet glukosekonsentrasjon i blodet.

Was this helpful?
Riferito a una soluzione che mostra una pressione osmotica più alta di quella della soluzione di riferimento che in termine clinico è detta soluzione fisiologica.


HYPEROSMOTIC: Refers to a solution which shows a higher osmotic pressure than a comparative solution.

ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ: Αναφέρεται σε διάλυμα που παρουσιάζει υψηλότερη ωσμωτική πίεση από ένα διάλυμα αναφοράς.

HYPEROSMOTISCH: Sich auf eine Lösung beziehend, die einen höheren osmotischen Druck besitzt als die Vergleichslösung.

HYPEROSMOTIQUE: Concerne les solutions exerçant une plus grande pression osmotique que celle de la solution de comparaison (témoin).

HIPEROSMÓTICO: Se refiere a soluciones que ejercen gran presión osmótica, mayores que la presión de una solución de referencia.

HYPEROSMOTISK: Sikter til en løsning som har et høyere osmotisk trykk sammenlignet med en annen løsning.

Was this helpful?
Aumento nel volume tissutale dovuto allaumento nel numero di cellule, che conservano le loro dimensioni normali: la condizione è di solito patologica.


HYPERPLASIA: An increase in tissue volume by increase in the number of cells in a tissue or organ, which individually retain their usual size: the condition is usually pathological.

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ: Αυξηση του όγκου ενός ιστού οφειλόμενη στην αύξηση του αριθμού των κυττάρων, τα οποία όμως διατηρούν το σύνηθες μέγεθός τους: η κατάσταση αυτή είναι συνήθως παθολογική.

HYPERPLASIE: Erweiterung des Gewebevolumes durch Zunahme der Anzahl der Zellen in einem Gewebe oder Organ, die gewöhnlich ihre individuelle Größe beibehalten; der Zustand kann gewöhnlich als pathologisch bezeichnet werden.

HYPERPLASIE: Augmentation du volume tissulaire par augmentation du nombre de cellules, qui conservent leur taille normale: cette condition est en général pathologique.

HIPERPLASIA: Aumento del volumen de tejido por aumento del número de células, que conservan su talla normal: esta condición es generalmente patológica.

HYPERPLASI: En volumøkning i vev grunnet en økning i celleantall i et vev eller organ. Cellen øker ikke i volum. Tilstanden er som regel patologisk (sykelig).

Was this helpful?
Che possiede unelevata salinità.


HYPERSALINE: Having a high salinity.

ΥΠΕΡΑΛΟΣ: Εχων υψηλή αλατότητα.

HYPERSALIN: Eine hohe Salinität aufweisend.

HYPERSALIN: Ayant une haute salinité.

HIPERSALINO: Que tiene una alta salinidad.

HYPERSALIN: Har høy salinitet.

Was this helpful?
Soluzione dove la pressione osmotica è superiore a quella della soluzione di riferimento.


HYPERTONIC: A solution having a higher solute concentration than the one to which it is being compared.

ΥΠΕΡΤΟΝΟ: Ενα διάλυμα που έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση διαλελυμένης ουσίας από ένα διάλυμα αναφοράς.

HYPERTONISCH: Eine Lösung, die eine höhere Konzentration an gelösten Stoffen besitzt als die, mit der sie verglichen wird.

HYPERTONIQUE: Solution dont la pression osmotique est supérieure à celle dune solution de reférence.

HIPERTÓNICO: Solución cuya presión osmótica es superior a la presión de la solución de referencia.

HYPERTONISK: En løsning som har høyere konsentrasjon av oppløste stoffer sammenlignet med en annen løsning.

Was this helpful?
Crescita eccessiva. (1) In patologia: accrescimento anomalo delle dimensioni della cellula o dellorgano.(2) In limnologia: livello eccessivo della produzione primaria basata su un eccesso di nutrienti disponibili. Negli stagni dallevamento convenzionali ed in vallicoltura, spesso è indotta di proposito allinizio del ciclo produttivo attraverso laggiunta di fertilizzanti.


HYPERTROPHY: Excessive growth. (1) In pathology: abnormal increase in size of cell or organ. (2) In limnology: excessive level of primary production based on an oversupply of nutrients. In conventional pond culture, often induced on purpose at the beginning of the production cycle via the addition of fertilizers.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ: Υπερβολική ανάπτυξη, (1) στην παθολογία: αύξηση σε μέγεθος ενός κυττάρου ή οργάνου πέρα από το φυσιολογικό, (2) στην λιμνολογία: υπερβολικά υψηλό επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής λόγω υπερβολικής παροχής θρεπτικών. Στην συμβατική καλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, χρησιμοποιείται συχνά σκοπίμως στην αρχή του κύκλου παραγωγής μέσω της προσθήκης λιπασμάτων.

HYPERTROPHIE: Übermäßiges Wachstum; (1) In der Pathologie das Wachsen einer Zelle oder eines Organs über die normale Größe hinaus. (2) In der Gewässerbiologie: eine übermäßige Primärproduktion, die auf ein hohes Angebot von Nährstoffen beruht. In der konventionellen Teichwirtschaft oft zu Beginn der Produktionsperiode durch Düngung bewußt hervorgerufen.

HYPERTROPHIE: Croissance excessive. (1) En pathologie: laccroissement anormal dune cellule ou dun organe. (2) En limnologie: le niveau excessif de production primaire basée sur un excès daliments. Dans les étangs délevage conventionnel, souvent induite au commencement du cycle de production par addition de fertilisants.

HIPERTROFIA: Crecimiento excesivo. (1) En patología: crecimiento anormal de célula o de órgano. (2) En limnología: Nivel excesivo de producción primaria basada en el exceso de alimentos. En los estanques de cultivo convencionales, a menudo inducida al principio del ciclo de producción por adición de fertilizantes.

HYPERTROFI: Overdreven vekst. (1) I patologi (sykdomslære): Unormal økning i størrelse av celler eller organ. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Overdrevent nivå av primærproduksjon basert på for høye utslipp av næringsstoffer. Ofte indusert tidlig i produksjonssyklusen ved damoppdrett ved tilsetting av gjødsel.

Was this helpful?
Condizione nella quale il livello di una vitamina nel sangue o nel tessuto è più alto del normale e può causare sintomi indesiderabili.


HYPERVITAMINOSIS: A condition in which the level of a vitamin in the blood or tissues is higher than normal and may cause undesirable symptoms.

ΥΠΕΡΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ: Η κατάσταση κατά την οποία η συγκέντρωση μιάς βιταμίνης στο αίμα ή στους ιστούς είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό και μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα συμπτώματα.

HYPERVITAMINOSE: Ein Zustand, bei dem die Menge an Vitaminen im Blut oder in den Geweben höher als normal ist und dabei unerwünschte Symptome verursachen kann.

HYPERVITAMINOSE: Condition dans laquelle le taux dune vitamine dans le sang ou dans les tissus dépasse la concentration normale et peut provoquer des symptômes indésirables.

HIPERVITAMINOSIS: Condición en la cual la tasa de una vitamina en la sangre o en un tejido supera la concentración normal y puede provocar síntomas indeseados.

HYPERVITAMINOSE: Tilstand der nivået av vitaminer i blod eller vev er høyere enn normalt, og kan gi uønskete symptomer.

Was this helpful?
Un prefisso che indica una deficienza, mancanza, concentrazione inferiore ad un valore di riferimento, lo stare al di sotto di qualche cosa.


HYPO: A prefix which is used to denote below, beneath, and thus indicates a deficiency or lack.

ΥΠΟ: πρόθεμα που δηλώνει ανεπάρκεια.

HYPO: Eine Vorsilbe, die soviel bedeutet wie Unvollständigkeit, Mangel, Werte unterhalb oder niedriger als normal.

HYPO-: Préfixe indiquant une déficience, un manque, en dessous.

HIPO: Prefijo que indica una deficiencia, ausencia, por debajo.

HYPO-: Prefix brukt for å betegne under (nedenunder). Og på denne måten indikere en mangel.

Was this helpful?
Un ormone di composizione nota, anche conosciuto come Teleocalcina o Stanniocalcina, prodotto dai corpuscoli di Stannius (vedi) (una ghiandola del rene) che esiste solo negli Olostei e nei Teleostei. Riduce il livello del calcio nel sangue perciò contribuisce al controllo della calcemia ed ha influenza sull’osmoregolazione.


HYPOCALCIN: A peptide hormone, also known as Teleocalcin or Stanniocalcin, produced by the Stannius corpuscles (a kidney gland) and existing only in Holostei and Teleostei. It reduces the calcium level in the blood and thereby contributes to osmoregulation.

ΥΠΟΚΑΛΣΙΝΗ: Ορμόνη γνωστή και με την ονομασία Τελεοκαλσίνη ή Στανιοκαλσίνη η οποία παράγεται από τα σωμάτια του Stannius (βλ.λ.) (αδένας του ήπατος) και βρίσκεται αποκλειστικά στους ολόστεους και τελεόστεους ιχθύες. Μειώνει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα συμβάλλοντας έτσι στην οσμωρύθμιση.

HYPOCALCIN: Ein Peptidhormon, auch als Teleocalcin oder Stanniocalcin bekannt, da es in den Stannius’schen Körperchen (in der Niere) produziert wird. Es kommt sowohl in den Holostei als auch in den Teleostei vor. Es reduziert den Kalziumspiegel im Blut und trägt somit zur Osmoregulation bei.

HYPOCALCINE: Hormone peptide, connue également sous les noms de téléocalcin ou stanniocalcin. Produite par moyen des corpuscules de Stannius, une glande rénale, elle réduit le taux circulant de calcium et contribue ainsi à l’osmorégulation. Se trouve uniquement chez les holostéens et les téléostéens.

HIPOCALCINA: Péptido hormonal conocido también como Teleocalcina o Stanniocalcina producido por los corpúsculos de Stannius, glándula renal existente en Holósteos y Teleósteos. Reduce los niveles de calcio en la sangre y contribuye así a la osmoregulación.

HYPOCALCIN: Et peptidhormon med kjent sammensetning, også kjent som teleocalcin og stanniocalcin. Produseres av Stanniuslegemer som bare finnes hos Holostei og Teleostei. Hormonet reduserer kalsiumnivået i blodet og bidrar derved til osmoreguleringen.

Was this helpful?
Condizione nella quale vengono ritrovate basse concentrazioni di anidride carbonica nel sangue.


HYPOCAPNIA: A condition in which abnormally low concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream.

ΥΠΟΚΑΠΝΙΑ: Αφύσικα χαμηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα.

HYPOCAPNIE: Ein Zustand bei dem ungewöhnlich niedrige Kohlendioxid-Konzentrationen im Blutstrom von Tieren gefunden werden.

HYPOCAPNIE: Diminution de la pression partielle de CO2 dans lappareil respiratoire et dans le sang.

HIPOCAPNIA: Disminución de la presión parcial de CO2 en el aparato respiratorio y en la sangre.

HYPOKAPNI: Tilstand der innholdet av karbondioksid i blodet unormalt lavt.

Was this helpful?
Strato di tessuto immediatamente sottostanti allepidermide, vale a dire sottocutaneo.


HYPODERMIS: The layers of tissue immediately under the skin or epidermis, i.e. sub-cutaneous.

ΥΠΟΔΕΡΜΙΔΑ: Τα στρώματα του ιστού αμέσως κάτω από το δέρμα ή την επιδερμίδα, δηλαδή τα υποδόρια.

HYPODERMIS: Die Gewebeschichten, die unmittelbar unter der Haut oder Epidermis liegen, z.B. subkutan.

HYPODERME: Partie profonde de la peau, sous lépiderme, cest-à-dire sous-cutané.

HIPODERMIS: Parte profunda de la piel, debajo de la epidermis, es decir subcutánea.

HYPODERMIS (UNDERHUD): Hudlaget rett under skinnet eller epidermis.

Was this helpful?
GHIANDOLA PITUITARIA. Piccola ghiandola endocrina collocata sulla superficie ventrale del cervello dei vertebrati. Le sue increzioni comprendono i seguenti ormoni: adrenocorticotropo, tireotropo, gonadotropo, MCH, MSH e prolattina. Questi ormoni regolano la crescita e le funzioni sessuali.


HYPOPHYSIS: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions.

ΥΠΟΦΥΣΗ (αδένας): Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ

HYPOPHYSE: Eine kleine endokrine Drüse, die sich auf der ventralen Oberfläche des Wirbeltiergehirns befindet. Sie sekretiert folgende Hormone: Adreno-Corticotropin, Thyrotropin, Gonadotropin, MCH, MSH und Prolactin. Diese Hormone regulieren das Wachstum und die sexuellen Funktionen.

HYPOPHYSE: Glande pituitaire. Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine.

HIPÓFISIS: Glándula pituitaria: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina.

HYPOFYSE: Liten endokrin kjertel funnet på undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

Was this helpful?
Iniezione di un estratto acquoso di ghiandola pituitaria, di solito di ciprinidi o salmonidi, in un pesce al fine di indurre lovulazione o la spermiazione.


HYPOPHYZATION: Injection of a water-soluble extract of a pituitary (mostly of cyprinid or salmonid origin) into a fish to induce ovulation or spermination.

ΥΠΟΦΥΣΙΩΣΗ: Ενεση υδατοδιαλυτού εκχυλίσματος από την υπόφυση (κυρίως από κυπρινοειδή ή σολομοειδή) σε ένα ψάρι ώστε να επαχθεί η ωοτοκία ή η σπερματογένεση.

HYPOPHYSIERUNG: Die Injektion eines wasserlöslichen Extraktes aus einer Hypophyse (in der Aquakultur meistens aus Hypophysen von Cypriniden und Salmoniden) in einen Fisch, um die Eireifung oder Spermienbildung einzuleiten.

HYPOPHYSATION: Injection dun extrait aqueux dhypophyses (souvent de cyprinide ou salmonides) dans un poisson afin de provoquer lovulation ou la spermiation.

HIPOFISACIÓN: Inyección de extracto acuoso de la hipófisis (a menudo de ciprínidos o salmónidos) a un pez con el fin de provocar la ovulación.

INJISERING AV HYPOFYSEEKSTRAKT: Injisering av fisk med hypofyseekstrakt (vanligvis fra laks eller karpe) løst i vann, for å indusere ovulering og spermiering.

Was this helpful?
Corpo di acque fredde situate al di sotto del termoclinio, allinterno di un lago o di un bacino dacqua dolce.


HYPOLIMNION: The cold water layer below the thermocline (inclusive of the bottom near water) in freshwater lakes or ponds which is not directly influenced by surface events.

ΥΠΟΛΙΜΝΙΟ: Το ψυχρό στρώμα του νερού κάτω από το θερμοκλινές (περιλαμβανομένου και του νερού κοντά στον πυθμένα) σε μία λίμνη ή υδατοσυλλογή γλυκού νερού το οποίο δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές στην επιφάνεια (πρβ. επιλίμνιο).

HYPOLIMNION: Der unterhalb der Sprungschicht (Thermokline) gelegene, den Oberflächenwirkungen entzogene, kältere Tiefenwasserbereich (einschließlich der Bodenwasserzone) in Süßwasserseen oder Teichen (s.a. Epilimnion).

HYPOLYMNE: (1) Couche de leau située sous la thermocline dans un lac ou un bassin deau douce; opposé de lépilymne. (2) La zone deau froide située sous la thermocline dans un lac.

HIPOLIMNION: (1) Capa de agua situada debajo de la termoclina en un lago o en estanque de agua dulce; opuesto a epilimnion. (2) Zona de agua fría situada debajo del termoclino de un lago.

HYPOLIMNION: Det kalde vannlaget under sprangsjiktet (termoklinen) i ferskvannsinnsjøer eller dammer, som ikke påvirkes direkte av begivenheter på overflaten (f.eks. vind). Jfr. epilimnion.

Was this helpful?
Organismi di taglia medio-piccola che sfruttando la tensione superficiale, vivono sopra (epineuston) o immediatamente sotto (iponeuston) la superficie acquatica.


HYPONEUSTON: Small to medium size organisms that live under the surface film of water bodies.

ΥΠΟΝΕΥΣΤΟΝ: Οργανισμοί μικρού έως μεσαίου μεγέθους που ζουν επί του (επινευστόν) ή υπό (υπονευστόν) το επιφανειακό υδαατικό στρώμα.

HYPONEUSTONS: Organismen von kleiner oder mittlerer Größe, die auf (Epi-Neuston) oder unter (Hypo-Neuston) der Wasseroberfläche leben.

HYPONEUSTON: Organismes de petite à moyenne taille habitant sur (épineuston) ou sous (hyponeuston) le film superficiel de leau.

HIPONEUSTON: Organismos de tamaño pequeño a mediano que viven en (epineuston) o debajo (hiponeuston) de la película superficial del agua.

HYPONEUSTON: Små til middels store organismer som lever på (epineuston) eller under (hyponeuston) overflatefilmen i vannmasser.

Was this helpful?
Riferito a una soluzione che mostra una pressione osmotica più bassa della soluzione di riferimento.


HYPOOSMOTIC: Refers to a solution which shows a lower osmotic pressure than a comparative solution.

ΥΠΩΣΜΩΤΙΚΟ: Αναφέρεται σε διάλυμα που έχει χαμηλότερη ωσμωτική πίεση ένα διάλυμα αναφοράς.

HYPOSMOTISCH: Bezieht sich auf eine Lösung, deren osmotischer Druck niedriger als in einer vergleichbaren Lösung ist.

HYPOOSMOTIQUE: Décrit une solution qui a une pression osmotique plus faible que celle dune solution de référence.

HIPOOSMÓTICO: Describe una solución que tiene una presión osmótica más baja que la presión de una solución de referencia.

HYPOOSMOTISK: Henviser til en løsning som har lavere osmotisk trykk sammenlignet med en annen.

Was this helpful?
Ridotta concentrazione di ossigeno nel sangue, in un tessuto od organo o nellambiente.


HYPOXIA: Reduced oxygen concentrations in the blood, liver or environment.

ΥΠΟΞΕΙΑ: Μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, το ήπαρ ή το περιβάλλον.

HYPOXIE: Sauerstoffmangel im Blut, der Leber oder der Umgebung.

HYPOXIE: Pression partielle doxygène inférieure à la normale.

HIPOXIA: Presión parcial de oxígeno inferior a la normal.

HYPOKSI (OKSYGENMANGEL): Redusert oksygenkonsentrasjon i blod, lever eller miljø.

Was this helpful?
Porzione centrale del diencefalo dei vertebrati. Si ritiene che la sua funzione possa essere associata con il coordinamento dellattività viscerale neuroendocrina (es. equilibrio dellacqua, controllo della temperatura).


HYPOTHALAMUS: Central portion of the forebrain in vertebrates. In function, it is believed to be associated with the neuro-endocrine coordination of visceral activities (e.g. solute water-balance, temperature control).

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ: Κεντρικό μέρος του προσθεγκεφάλου των σπονδυλοζώων. Πιστεύεται ότι η λειτουργία του σχετίζεται με τον νευρο-ενδοκρινικό συντονισμό των σπλαχνικών δραστηριοτήτων (π.χ. ισορροπία διαλελυμένων ουσιών, θερμική ρύθμιση)

HYPOTHALAMUS: Der unter dem Thalamus liegende Teil des Zwischenhirns. Es wird angenommen, daß dieser Teil des Gehirns für die neuroendokrine Koordination von viszeralen Funktionen (z.B. Temperaturkontrolle, Wasserhaushalt) verantwortlich ist.

HYPOTHALAMUS: Partie centrale située sur lavant du cerveau chez les vertébrés. Fonctionnellement connu pour assurer la coordination neuro-endocrine des activités viscérales (par exemple, contrôle de température, équilibre en eau).

HIPOTÁLAMO: Parte situada en la parte delantera-central del cerebro en los vertebrados. Funcionalmente conocido por asegurar la coordinación neuro-endocrina de las actividades viscerales (por ejemplo, control de temperatura, equilibrio en el agua, etc.).

HYPOTALAMUS: Sentral del av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypotalamus er involvert i den neuroendokrine koordineringen av innvollsaktiviteter (f.eks. vannbalanse og temperaturkontroll).

Was this helpful?
Parte della teca nei dinoflagellati che è posteriore allannulus ed è ricoperta dallipocono; il termine è qualche volta usato per indicare lintera parte posteriore del corpo stesso.


HYPOTHECA: The part of the theca in "armoured" dinoflagellates that is posterior to the annulus, covering the hypocone; the term is sometimes used to mean the whole posterior half of the body itself.

ΥΠΟΘΗΚΗ: Με την αυστηρή έννοια, το τμήμα της θήκης στα "θωρακισμένα" δινομαστιγωτά που βρίσκεται όπισθεν του δακτυλίου, καλύπτοντας τον υποκώνο. Ο όρος χρησιμοποιείται μερικές φορές εννοώντας το όλο οπίσθιο ήμισυ του σώματος.

HYPOTHECA: Streng genommen, der Teil einer Theca in festsitzenden Dinoflagellaten, der posterior zum Annulus liegt und das Hypocon bedeckt; dieser Ausdruck wird manchmal für die gesamte posteriore Hälfte des Körpers an sich verwendet.

HYPOTHEQUE: Sensu stricto, une partie de la thèque dun dinoflagellé qui est postérieure à lannulus et recouvert par lhypocone; le terme désigne souvent lensemble de la partie postérieure du corps.

HIPOTECA: Parte de la teca de dinoflagelados posterior al anillo y cubierta de hipocono; término que designa a menudo al conjunto de la parte posterior del cuerpo.

HYPOTHECA: Delen av theca i ”armerte” dinoflagellater som ligger bak annulus, og dekker hypoconen. Betegnelsen brukes av og til om hele den bakre halvdelen av kroppen.

Was this helpful?
Abbassamento della temperatura del corpo sotto il livello normale.


HYPOTHERMIA: A lowering of the body temperature below normal.

ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ: Μείωση της θερμοκρασίας του σώματος κάτω από το κανονικό.

HYPOTHERMIE: Der Zustand erniedrigter Körpertemperatur in homoiothermen Organismen.

HYPOTHERMIE: Abaissement au-dessous de la normale de la température du corps.

HIPOTERMIA: Disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal.

HYPOTERMI: Senking av kroppstemperaturen under det normale nivået.

Was this helpful?
(1) In patologia: diminuzione delle dimensioni; crescita meno rapida rispetto a quella normale. (2) In limnologia, un corpo dacqua che manca di sali nutritivi.


HYPOTROPHY: (1) In pathology: diminution in size; subnormal growth. (2) In limnology, a water body deficient in nutrients.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ): (1) Στην παθολογία: ελάττωση σε μέγεθος, ανώμαλη ανάπτυξη (2) Στην λιμνολογία: υδατικό σύστημα με ανεπαρκή ποσότητα θρεπτικών

HYPOTHROPHIE: (1) In der Pathologie: Verminderung in der Größe; unterhalb normaler Größe. (2) In der Limnologie: die Nährstoffarmut eines Gewässers.

HYPOTROPHIE: (1) En pathologie: diminution de taille; croissance moins rapide que la normale. (2) En limnologie: se dit des plans deau carencés en sels nutritifs.

HIPOTROFIA: (1) En patología: disminución de la talla; crecimiento menos rápido que lo normal. (2) En limnología; dícese de cuerpos de agua deficientes en sales nutritivas.

HYPOTROFI: (1) I patologi (sykdomslære): Minsking av størrelse, subnormal vekst. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Vannmasse som er fattig på næringsstoff.

Was this helpful?
Tipo di cromatoforo che riflette la luce mediante la colorazione dei granuli di pigmento; frequente nei pesci dove conferiscono il particolare aspetto argenteo e iridescente.


IRIDOPHORE: Type of chromatophore, that reflects light due to the coloration of their pigment granules, which give fish their distinctive silvery and iridescent appearance.

IΡIΔΟΦΟΡΟ: Τύπος χρωματοφόρου που ανακλά το φως, λόγω του χρωματισμού των κοκκίων χρωστικής που περιέχει. Δίνει στα ψάρια την διακριτή αργυρο-ιριδίζουσα όψη.

IRIDOPHORE: Eine spezifische Chromatophore, die aufgrund der Färbung der Pigmentgranulae Licht reflektiert. Sie geben dem Fisch seine bekannte silbrig-reflektierende Färbung.

IRIDOPHORE: Chromatophores qui réfléchissent la lumière à cause de la coloration des granulés pigmentés. Fréquents chez les poissons chez lesquels ils donnent une apparence distinctive argentée et irisée.

IRIDÓFORO: Cromatóforo que refleja la luz a causa de la coloración de los gránulos pigmentados. Frecuente en los peces en los cuales da una apariencia plateada distintiva.

IRIDOFOR: Type kromatofor som reflekterer lys på grunn av fargelegging av pigmentkorn. Gir fisk et distinkt skinnende og reflekterende utseende.

Was this helpful?
Questi virus sono stati identificati in una molteplicità di ospiti vertebrati e invertebrati, compresi anfibi e pesci. Gli iridovirus dei pesci sono individuati su pesci rossi adulti (Carassius auratus), Micropogon undulatus (con evidenti lesioni simil-papillomatose) e pesce persico (Perca fluviatilis) che mostrano necrosi ematopoietiche. Tra gli iridovirus dei pesci è comunemente noto il virus della malattia dei linfociti dei pesci (FLCDV). La malattia si manifesta in molte specie con alto pote


IRIDOVIRUSES: These have been identified in a variety of vertebrate and invertebrate hosts, including amphibians and fishes. Piscine iridoviruses are known from adult goldfish (Carassius auratus), Micropogon undulatus (exhibiting papilloma-like lesions) and perch (Perca fluviatilis) showing haematopoietic necrosis. Among the piscine iridoviruses is the one commonly known as fish lymphocystis disease virus (FLCDV). The disease occurs in many species with high aquaculture potential.

ΙΡΙΔΟΪΟΣ: Ιοί οι οποίοι έχουν απομονωθεί από διάφορα σπονδυλωτά και ασπόνδυλα, συμπεριλαμβανομένων ψαριών και αμφιβίων. Ιχθυικοί ιριδοϊοί είναι γνωστό πως προσβάλουν τα ενήλικα χρυσόψαρα Carassius auratus, και Micropogon undulatus προκαλώντας όγκο του επιθηλιακού ιστού καθώς και την πέρκα Perca fluviatilis, προκαλώντας αιμοποιητική νέκρωση. Ανάμεσα στους ιχθυικούς ιριδοϊοούς συγκαταλέγεται και ο γνωστός ιός (FLCDV) που προκαλεί λεμφοκυττάρωση στα ψάρια. Η ασθένεια αυτή είναι πολύ κοινή ανάμεσα σε καλλιερ

IRIDOVIRUS: Dies Viren sind in verschiedenen Vertebraten und Invertebraten nachgewiesen worden, einschließlich der Amphibien und Fische. Fisch-Iridioviren sind vom adulten Goldfisch (Carassius auratus), Mixropogon undulatus (mit papillom-ähnlichen Lesionen) und dem Barsch (Perca fluviatilis) bekannt. Hier zeigen sie Bilder ähnlich der Hämatopoetischen Nekrose. Unter den Fisch-Iridoviren ist eine Art die allgemein als Fisch-Lymphocystis Krankheit (FLCDV = fish lymphocystis disease virus) bezeichnet wird. Di

IRIDOVIRUS: Famille de virus affectant plusieurs vertébrés, incluant les poissons et les amphibies. Des iridovirus ont été identifiés chez le poisson rouge (Carassius auratus), Micropogon undulatus (provoquant des lésions du genre papillome) et chez la perche (Perca fluviatalis) chez laquelle le virus provoque une nécrose hématopoïétique. La maladie le plus caractéristique chez les poissons est la maladie lymphocytaire virale. Le virus infecte plusieurs espèces à forte potentielle aquacole.

IRIDOVIRUS: Virus identificados en una amplia variedad de huéspedes de vertebrados e invertebrados incluyendo anfibios y peces. Los iridovirus de peces se han identificado en carpines dorados adultos (Carassius auratus), en Micropogon undulatus mostrando lesiones tipo papiloma y en la perca (Perca fluviatilis) mostrando necrosis hematopoyéticas. El FLCDV (virus de la enfermedad linfocística de peces) es también un iridovirus que puede encontrarse en muchas especies con potencial para la acuicultura.

IRIDOVIRUS: Virus identifisert i en rekke evertebrater og vertebrater, inkludert amfibier og fisk. Iridovirus spesifikke for fisk forårsaker nekroser i bloddannende vev og er kjent fra adulte gullfisk (Carassius auratus), Micropogon undulatus (fremviser papilloma-liknende lesjoner) og abbor (Perca fluviatilis). Blant iridovirusene hos fisk er fiskelymfocystis viruset, som fører til sykdom hos mange arter med stort potensial i oppdrett.

Was this helpful?
Metodo di conservazione del pesce per esposizione a radiazioni ionizzanti provenienti da isotopi radioattivi o da una sorgente di elettroni. Alle dosi di pastorizzazione da 150,000 a 450,000 Rad, più del 90 % dei batteri vengono distrutti, e lo stoccaggio del pesce, con temperature comprese fra 0 a 200>/sup>C, può essere prolungato di 2 settimane circa.


IRRADIATION: A method for preserving fish by exposure to ionizing radiation from radiactive isotopes or an electron source. At pasteurization doses of 150,000 to 450,000 rads over 90% of the spoilage bacteria are killed and the shelf life of the fish at 0 0to 200C is extended by about 2 weeks.

ΑΚΤIΝΟΒΟΛΗΣΗ: Μέθοδος γιά την συντήρηση των ψαριών με έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία προερχόμενη από ραδιοϊσότοπα ή από ηλεκτρονική πηγή. Γιά την παστερίωση με δόσεις 150000 έως 450000 rads θανατώνεται περισσότερο από 90% των βακτηρίων και ο χρόνος διατήρησης του ψαριού σε θερμοκρασίες 0 έως 20°C επεκτείνεται κατά 2 περίπου εβδομάδες.

BESTRAHLUNG (BESTRAHLUNGSKONSERVIERUNG): Methode zur Konservierung von Fisch durch ionisierte Strahlung ausgehend von radioaktiven Isotopen oder einer Elektronenquelle. Bei einer Pasteurisierungsdosis von 150.000 bis 450.000 rad werden über 90% aller Fäulnisbakterien abgetötet, und die Haltbarkeit des Fisches wird bei 0-200C um ungefähr zwei Wochen verlängert. In einigen Ländern nicht zugelassen.

IRRADIATION: Méthode de conservation du poisson par exposition aux radiations ionisantes provenant disotopes radio-actifs ou dune source delectrons. Aux doses de la pasteurisation 150,000 à 450,000 rads plus de 90% des bactéries sont détruites et le stockage du poisson de 0 à 200C peut etre prolongé denviron deux semaines.

IRRADIACIÓN: Método de conservación de peces por exposición a radiaciones ionizantes provenientes de isótopos radioactivos o de fuentes de electrones. A niveles de pasteurización 150,000 a 450,000 rads más del 90% de bacterias son destruidas y el almacenamiento de peces de 0 a 200C puede ser prolongado hasta dos semanas.

BESTRÅLING: Metode for å konservere fisk ved å utsette den for ioniserende stråling fra radioaktive isotoper eller en elektronkilde. Ved pasteuriseringsdoser på 150,000 til 450,000 rad vil over 90% av de ødeleggende bakteriene drepes, og fiskens holdbarhet ved 0 0til 200C i forlenges med om lag 2 uker.

Was this helpful?
Comunemente riferito alla distribuzione dellacqua su un terreno agricolo per mezzo di dispositivi artficiali costruiti dalluomo. Può essere inoltre usato per indicare la perfusione di un tessuto con vari fluidi.


IRRIGATION: Commonly referring to the distribution, using artificial man-made means, of water to land for agricultural use. Can also be used to denote the perfusing of tissues with various fluids.

ΑΡΔΕΥΣΗ: Αναφέρεται στην διανομή νερού σε χερσαίες εκτάσεις, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα, για αγροτικές χρήσεις.

BEWÄSSERUNG: Bezieht sich im allgemeinen auf die Verteilung von Wasser in landwirtschaftlichen Gebieten mit geringem oder unzureichendem Niederschlag, wobei in der Regel verschiedene Sprinkler-Systeme oder andere, über Zulaufkanäle geführte Verteiler, eingesetzt werden. Dieser Begriff wird auch bei der Perfusion von Flüssigkeiten in Geweben verwendet.

IRRIGATION: Généralement appliquée à la distribution par moyens artificiels deau sur les terres affectées à lagriculture. Peut aussi sappliquer à la perfusion de tissus aux différents fluides.

IRRIGACIÓN: Generalmente aplicada a la distribución por medios artificiales de agua en tierras destinadas a la agricultura. Aplicable también a la perfusión de tejidos con varios fluidos.

IRRIGASJON: Henviser vanligvis til fordeling, med kunstige hjelpemidler, av vann til landbruksområder. Kan også brukes i forbindelsen med utskylling av vev med ulike væsker.

Was this helpful?
Classe di anellidi che comprende le sanguisughe (parassiti o predatori).


HIRUDINEA: Class comprising leeches, parasitic or predatory annelid worms.

ΒΔΕΛΛΟΕIΔΗ: Κλάση που περιλαμβάνει τις βδέλλες, παρασιτικούς ή θηρευτικούς δακτυλιοσκώληκες.

HIRUDINEA: Blutegel. Klasse von parasitischen oder räuberischen Anneliden (Ringelwürmer).

HIRUDINEES: Classe dannélides renfermant les sangsues (parasites ou prédateurs).

HIRUDÍNEOS: Clase de anélidos que incluye las sanguijuelas (parásitos o predadores).

HIRUDINEA: Klasse av annelider (leddormer) bestående av igler, er parasitter eller predatorer.

Was this helpful?
Anemia di un tessuto localizzata provocata dallostruzione dellaffusso di sangue arterioso.


ISCHAEMIA: Localized tissue anaemia due to obstruction of the inflow of arterial blood.

ΙΣΧΑΙΜΙΑ: Αναιμία εντοπισμένη σε έναν ιστό, η οποία οφείλεται στην εισροή του αρτηριακού αίματος.

ISCHÄMIE: Eine auf ein Gewebe begrenzte Anämie, die zu einer Hemmung des arteriellen Blutflusses in diesem Gewebe führt.

ISCHEMIE: Anémie tissulaire localisée provoquée par locclusion de lafflux sanguin artériel.

ISQUEMIA: Anemia tisular localizada y provocada por la oclusión del flujo sanguíneo arterial.

ISKEMI: Lokal vevsanemi, oppstår ved hindring av innstrømning av arterielt blod.

Was this helpful?
Prefisso che significa uguale; prefisso usato per indicare che non ci sono differenze fra un valore dato e un valore preso come riferimento. Di solito viene utilizzato per indicare una linea che su una carta o una mappa unisce i punti di eguale valore.


ISO-: Equal; Prefix used to indicate that there is no change in respect of the level of a certain quantity along a given reference, usually represented as a line on a chart or map.

ΙΣΟ-: Πρόθεμα, το οποίο δηλώνει την ισότητα. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά μιας τιμής από την τιμή διαφοράς. Συνήθως χρησιμοποιείται στην χαρτογραφία για να χαρακτηρίσει την καμπύλη που συνδέει σημεία ίσης αξίας (π.χ. ισόψεις).

ISO-: Gleich; eine Vorsilbe, die mit einem anderen Wort benutzt wird und im allgemeinen anzeigt, daß gegenüber den Referenzwerten und den angegebenen Werten kein Unterschied besteht. Üblicherweise werden Punkte gleicher Werte auf Karten mit Linien verbunden, die man als Iso-Linien bezeichnet.

ISO: Préfixe signifiant égalité. Utilisé afin dindiquer quil ny a aucune différence dune valeur donnée par rapport à une valeur référence. Souvent utilisé afin de décrire une ligne sur une carte reliant les points de valeurs égales.

ISO: Prefijo que significa igualdad. Utilizado para indicar que no hay ninguna diferencia de un valor dado respecto a otro valor de referencia. A menudo utilizado con el fin de describir una línea sobre una carta para ligar dos puntos de valores iguales.

ISO-: Lik. Prefiks brukt for å indikere at det ikke er noen forandring i nivået av en viss mengde i forhold til en gitt referanse. Vanligvis framstilt som en linje på et kart eller diagram.

Was this helpful?
1) Riferito alle soluzioni che hanno la stessa concentrazione salina. 2) Linea sulla carta o sulla mappa che unisce punti di eguale salinità.


ISOHALINE: (1) Refers to solutions having the same salt concentration. (2) A line on a chart or map connecting points of equal salinity.

ΙΣΟΑΛΜΥΡΟΣ: (1) Αναφέρεται σε διαλύματα με την ίδια συγκέντρωση αλάτων. (2) Καμπύλη που συνδέει σημεία ίσης αλατότητας σε έναν χάρτη.

ISOHALIN(E): (1) Bezieht sich auf Lösungen gleicher Salzkonzentrationen; (2) Eine Linie auf einer Karte oder Zeichnung, die Punkte gleicher Salinität verbindet.

ISOHALIN: (1) Se dit des solutions ayant la même concentration en sel. (2) Ligne reliant les points dégale salinité sur une carte.

ISOHALINO: (1) Dícese de soluciones que tienen la misma concentración de sal. (2) Línea que une puntos de igual salinidad.

ISOHALIN: (1) Henviser til løsninger med sammen saltkonsentrasjon. (2) Linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med lik saltholdighet.

Was this helpful?
Sulla carta o sulla mappa, la linea che unisce i punti con uguale pressione atmosferica o idrostatica.


ISOBAR: A line on a chart or map connecting points of equal atmospheric or hydrostatic pressure.

ΙΣΟΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ: Η καμπύλη που ενώνει σημεία με την ίδια ατμοσφαιρική ή υδροστατική πίεση σε έναν χάρτη.

ISOBARE: Eine Linie auf einer See- oder Landkarte, die Punkte gleichen atmosphärischen oder hydrostatischen Drucks verbindet.

ISOBARE: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale pression atmosphérique ou hydrostatique.

ISOBARA: Sobre un mapa, línea que conecta dos puntos de presión atmosférica o hidrostática iguales.

ISOBAR (LIKETRYKKSLINJE): En linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med likt atmosfærisk eller hydrostatisk trykk.

Was this helpful?
Sulla carta o sulla mappa, la linea che unisce i punti di uguale profondità; contorni batimetrici.


ISOBATH: A line on a chart or map connecting points of equal depth; bathymetric contour.

ΙΣΟΒΑΘΗΣ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία ίδιου βάθους σε έναν χάρτη. Βαθυμετρική καμπύλη.

ISOBATHE: Eine Linie auf einer See- oder Landkarte, die Punkte gleicher Tiefe verbindet; bathymetrische Kontur.

ISOBATHE: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale profondeur; contour bathymétrique.

ISOBATA: Sobre un mapa, línea que conecta dos puntos de igual profundidad; contorno batimétrico.

ISOBAT (DYBDEKOTE): En linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med lik dybde.

Was this helpful?
Linea o superficie che mostra le profondità oceaniche o dei laghi nei punti ad uguale temperatura. Le isobatiterme di solito mostrano le sezioni delle masse dacqua.


ISOBATHYTHERM: A line or surface showing the depths in oceans or lakes at which points have the same temperature. Isobathytherms are usually drawn to show cross sections of the water-mass.

ΙΣΟΒΑΘΥΘΕΡΜΙΚΗ: Η καμπύλη ή η επιφάνεια που δείχνει τα βάθη των ωκεανών ή λιμνών στην οποία τα σημεία έχουν την ίδια θερμοκρασία. Ισοβαθυθερμικές συνήθως χαράσσονται ώστε να δείξουν εγκάρσιες τομές θαλάσσιων μαζών.

ISOBATHYTHERME: Eine Linie oder Fläche, die die Tiefe eines Ozeans oder Sees über Punkte gleicher Temperatur darstellt. Isobathytherme werden normalerweise gezeichnet, um ein Profil der Wassermassen aufzuzeigen.

ISOBATHYTHERME: Ligne qui joint les profondeurs dégale température dans locéan ou dans un lac; les isobathythermes sont habituellement déssinés sur le profil dune masse deau.

ISOBATITERMA: Línea que conecta las profundidades de igual temperatura en el océano o en un lago; las isobatitermas son normalmente trazadas en el perfil de una masa de agua.

ISOBATYTERM: Linje eller overflate som viser dybdene i hav eller innsjø som holder samme temperatur. Isobatytermer tegnes ofte for å vise et tverrsnitt av vannmassen.

Was this helpful?
Sulla carta o sulla mappa, la linea che unisce i punti di eguale biomassa.


ISOBENTH: A line on a chart or map connecting points of equal biomass.

ΙΣΟΒΕΝΘΙΚΗ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία με την ίδια βιομάζα σε έναν χάρτη.

ISOBENTHE: Eine Linie auf einer See- oder Landkarte, die Punkte gleicher Biomasse verbindet.

ISOBENTHE: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale biomasse.

ISOBENTOS: En un mapa, línea que conecta puntos de igual biomasa.

ISOBENT: Linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med lik biomasse.

Was this helpful?
Sulla carta o sulla mappa, la linea che unisce i punti che hanno la stessa temperatura media invernale.


ISOCHEIM: A line on a map or chart connecting points having the same mean winter temperature.

ΙΣΟΧΕΙΜΕΡΙΑ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία που έχουν την ίδια μέση χειμερινή θερμοκρασία σε έναν χάρτη.

ISOCHIMENE: Verbindungslinie zwischen zwei Orten gleicher mittlerer Wintertemperatur.

ISOCHIMENE: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale température moyenne hivernale.

ISOQUIMENA: Sobre un mapa, línea que une puntos de igual temperatura media invernal.

ISOKIMENE: Linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med samme gjennomsnittlige vintertemperatur.

Was this helpful?
Genere di diatomee, alghe frequentemente usate per avviare una catena alimentare nei sistemi di acquacoltura.


ISOCHRYSIS: Genus of algae, frequently used to develop a food chain in aquaculture systems.

ISOCHRYSIS: Γένος φυκών συχνά χρησιμοποιούμενο γιά την ανάπτυξη τροφικών αλυσίδων σε συστήματα υδατοκαλλιέργειας.

ISOCHRYSIS: Gattungsname von Algen, die häufig in der Aquakultur zum Aufbau einer Nahrungskette benutzt werden.

ISOCHRYSIS: Algue unicellulaire, très employée pour induire une chaîne alimentaire en élevage aquacole.

ISOCHRYSIS: Alga unicelular, muy utilizada para inducir una cadena alimentaria en cultivo acuícola.

ISOCHRYSIS: Algeslekt som ofte brukes for å skape en næringskjede i oppdrettssystemer.

Was this helpful?
Sulla carta o sulla mappa, la linea che unisce punti a uguale intensità di gelo o di formazione contemporanea del ghiaccio durante linverno.


ISOPECTIC: A line connecting points on a map or chart at which ice begins to form at the same time of the winter.

ΙΣΟΠΗΚΤΙΚΗ: Η ακμπύλη που συνδέει σημεία στα οποία αρχίζει να σχηματίζεται ο πάγος την ίδια χρονική στιγμή τον χειμώνα. Η καμπύλη η οποία που συνδέει σημεία στα οποία ο πάγος λειώνει την ίδια χρονική στιγμή την άνοιξη ονομάζεται ισοτηκτική.

ISOPEKTISCH: Eine Linie, die Punkte auf einer See- oder Landkarte verbindet, die für einen gleichen Zeitpunkt im Winter angeben, wann sich Eis zu bilden beginnt.

ISOPECTIQUE: Sur une carte, ligne qui joint les points où la formation de la glace commence au même moment pendant lhiver; cf. isotac.

ISOPÉCTICO: Sobre un mapa, línea que une puntos dónde la formación de hielo empieza al mismo tiempo durante el invierno.

ISOPEKTISK: Linje som binder sammen punkter på et kart eller diagram der isen legger seg til samme tid om vinteren.

Was this helpful?
Riferito a forme molecolari differenti (isomeri) di un enzima che derivano da differenze genotipiche.


ISOENZYME: Refers to different molecular forms (isomers) of an enzyme, arising from genotypic differences.

ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ: Διαφορετικές , ως προς τη μοριακή δομή, μορφές ενός ενζύμου (ισομερή), οι οποίες οφείλονται σε γονιδιακές διαφορές.

ISOENZYM: Bezieht sich auf verschiedene molekulare Formen (Isomere) eines Enzyms, die aufgrund genotypischer Unterschiede vorkommen können.

ISOENZYME: Forme distincte d’une enzyme résultant de différences génotypiques.

ISOENZIMA: Forma molecular diferenciada (isómero) resultado de diferencias genotípicas.

ISOENZYM: Referer til en av flere forskjellige molekylære former (isomerer) av et enzym. Forskjellige alleler av et gen kan gi opphav til forskjellige isoenzymer.

Was this helpful?
Un’isola vicina e geologicamente associata ad un continente, formatasi per separazione dal continente.


CONTINENTAL ISLAND: An island close to, and geologically related to, a continental land mass, which was formed by separation from the continent.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΝΗΣΟΣ: Νησί που είναι κοντά και γεωλογικά συσχετισμένο με μια ηπειρωτική μάζα, και που σχηματίστηκε με διαχωρισμό του από την ήπειρο. (πρβλ. ωκεάνειες νήσους)

KONTINENTALE INSEL: Eine Insel, die nahe bei und geologisch zu einer kontinentalen Landmasse gehört und die durch Separation vom Kontinent entstanden ist.

ILE CONTINENTALE: κle proche du continent, et du même caractère géologique que celui-ci et provenant dune séparation de ce dernier.

ISLA CONTINENTAL: Isla cercana al continente, y del mismo carácter geológico que está y proviene de una separación del este último.

KONTINENTAL ØY: En øy som ligger nærme og er geografisk beslektet med fastlandet. Dannet ved atskillelse fra fastlandet.

Was this helpful?
Procedura con la quale un organismo è mantenuto in cattività in condizioni di elevata sicurezza escludendo qualsiasi possibilità di evasione. La procedura è utilizzata con la finalità di svolgere test od a fini di riproduzione, per esempio per produrre una progenie monosessuale sterile nel caso che l’introduzione di una nuova specie possa produrre danni ecologici anche se esiste una certificazione medica. I criteri essenziali sono: (a) gli animali non possono fuggire e un’autorità competente ha


CONTAINMENT: Sometimes introductions may have adequate health certification but still be viewed as potential ecological risks. To determine the potential of such risks it may ultimately be necessary to establish some animals in an escape-proof environment to carry out tests or for breeding, for example in order to establish monosex or sterile progeny. The essential features of containment facilities are that: (a) animals cannot escape and that the regulatory authority has agreed the design (b) the design min

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ: Διατήρηση ενός οργανισμού σε αιχμαλωσία υπό συνθήκες υψηλής ασφάλειας που καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε απόδραση. Η απομόνωση εφαρμόζεται με σκοπό την διεξαγωγή ελέγχων και την αναπαραγωγή μονοφυλετικών ή στείρων απογόνων, στις περιπτώσεις που η εισαγωγή ενός οργανισμού σε ένα νέο περιβάλλον ενέχει οικολογικούς κινδύνους ακόμη όταν η εισαγωγή αυτή συνοδεύεται από επαρκή υγειονομικά πιστοποιητικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τα εξής : (α) Οι οργανισμοί δεν πρέπει να

ISOLIERHALTUNG, ISOLIERSTATION: Die Einführung von exotischen Arten kann trotz vorhandener Gesundheitszertifikate potentiell ökologische Risiken beinhalten. Um das Ausmaß solcher Risiken einzuschätzen, kann es unbedingt notwendig sein, einige Tiere in sicherer Gefangenschaft zu halten, um Vermehrungsversuche durchzuführen (z.B. um sterile oder Monosex- Nachkommen zu erhalten). Essentielle Aspekte der Quarantänehaltung sind: (a) Tiere können nicht entkommen und die zuständige Überwachungsbehörde stimmt dem Anlagendesign zu; (b)

ISOLEMENT: Se dit de la procédure par laquelle un organisme est maintenu en captivité dans des conditions de haute sécurité excluant toute possibilité dévasion. Cette procédure est utilisée afin daccomplir des tests ou pour des fins de reproduction, dans un but détablir une progéniture monosexuée stérile par exemple, dans des cas ou lintroduction dun organisme dans un nouvel environnement présente un risque écologique, même si la certification médicale appropriée a été obtenue. Les critères essentiels dune

AISLAMIENTO: Dícese del procedimiento por el cual un organismo se mantiene en cautividad en condiciones de alta seguridad excluyendo toda posibilidad de fuga. Este procedimiento se utiliza con el fin de realizar pruebas o con fines reproducctivos, con el fin de establecer una descendencia monosexual estéril por ejemplo, cuando la introducción de un organismo en un nuevo ambiente presenta riesgos ecológicos, aunque exista un certificado médico apropiado. Los criterios básicos de esta modalidad son las siguie

KARANTENE, ISOLASJONSAVDELING: Noen ganger kan introduksjoner ha tilfredsstillende helse attestasjon, men blir allikevel betraktet som potensielle økologiske risikoer. For å bestemme risikoen kan det bli nødvendig å etablere noen dyr i et rømningssikkert miljø, for å gjøre tester eller drive avl. F.eks. for å etablere enkjønnet eller sterilt avkom. De viktigste egenskapene til karantenefasiliteter er: (a) Dyr kan ikke rømme og tilsynsmyndigheter har godkjent konstruksjonen. (b) Konstruksjonen minimaliserer faren for at menne

Was this helpful?
Sulla carta o sulla mappa, la linea che unisce punti di eguale concentrazione (o quantità, densità) di un determinato fattore o parametro.


ISOPLETH: A line on a chart or map connecting points of equal concentration (or density, or amount) of a given factor or parameter.

ΙΣΟΠΛΗΘΗΣ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία ίσης συγκέντρωσης (ή πυκνότητας ή ποσότητας) ενός δεδομένου παράγοντα ή παραμέτρου σε έναν χάρτη ή διάγραμμα.

ISOPLETHE: Eine Linie auf einer See-oder Landkarte, die Punkte gleicher Konzentrationen (oder Dichte, oder Menge) eines gegebenen Faktors oder Parameters verbindet.

ISOPLETE: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale concentration dune substance déterminée.

ISOPLETA: Sobre un mapa, línea que une puntos de igual concentración de una sustancia determinada.

ISOPLET: Linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med lik konsentrasjon (eller tetthet/antall) av en gitt faktor eller parameter.

Was this helpful?
Piccoli crostacei marini, di acqua dolce, e terrestri che possiedono corpi piatti, occhi fissi, sono privi di carapace, per la maggior parte detritivori; alcune specie sono parassite dei pesci.


ISOPODS: Small marine, freshwater, and terrestrial crustaceans with flattened bodies, fixed eyes and no carapace; mostly scavengers; some species are parasitic on fish.

ΙΣΟΠΟΔΑ: Μικρά καρκινοειδή θαλάσσια, χερσαία ή του γλυκού νερού με νωτοκοιλιακά πεπλατυσμένα σώματα, σταθερά μάτια και χωρίς κεφαλοθώρακα. Είναι κυρίως νεκροφάγα. Μερικά είδη είναι παράσιτα των ψαριών.

ISOPODEN: Kleine marine Süßwasser- und terrestrische Crustaceen mit abgeflachten Körpern, festsitzenden Augen und fehlendem Carapax; meist Aasfresser; einige Arten parasitieren auf Fischen.

ISOPODES: Petits crustacés marins, deau douce et terrestres, avec un corps aplati, yeux fixes, nayant pas de carapace, et souvent détrivores. Quelques espèces sont parasites des poissons.

ISOPODOS: Pequeños crustáceos marinos, con un cuerpo aplanado, ojos fijos, no tienen exoesqueleto, y a menudo son detritívoros. Algunas especie son parásitos de peces.

ISOPODER: Små marine, ferskvannslevende eller terrestriske (landlevende) krepsdyr med flattrykt kropp, fast øye og uten ryggskjold. For det meste åtseletere, mens noen er parasitter på fisk.

Was this helpful?
Una linea sulla carta o sulla mappa che unisce tutti i punti di eguale intensità di terremoto; linea isosismica. Tali mappe vengono usate particolarmente nella valutazione dei potenziali siti di acquacoltura nelle aree per le quali esiste unalta frequenza di terremoti. In Giappone, dette aree presentano un rischio elevato a causa dello Tsunamis, sono quindi poco utilizzate per lacquacoltura, nel caso vengono principalmente impiegate complesse strutture di gabbie galleggianti.


ISOSEISMAL: A line on a chart or map connecting points of equal earthquake intensity; isoseismic line. Such maps are particularly useful for the evaluation of potential aquaculture sites in areas with a high frequency of earthquakes. In Japan, areas predicted as having a high risk of Tsunamis are of limited use only for mariculture, with the use of complex cage structures.

ΙΣΟΣΕΙΣΜΙΚΗ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία με ίση ένταση σεισμών. Ισοσεισμική γραμμή σε έναν χάρτη . Ισοσεισμικοί χάρτες είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για την αξιολόγηση δυνητικών θέσεων για υδατοκαλλιέργεια σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας. Στην Ιαπωνία, οι περιοχές υψηλού κινδύνου λόγω των σεισιμικών κυμάτων (τσουνάμι, βλ.λ.) είναι περιορισμένης αξίας για καλλιέργειες με χρήση σύνθετων συστημάτων κλωβών.

ISOSEISMISCH: Eine Linie auf einer See-oder Landkarte die Punkte gleicher Erdbeben-Intensität verbindet; isoseismische Linie. Derartige Karten sind besonders für die Standortwahl von Aquakulturanlagen in Küstengebieten nützlich, wenn diese in Gebieten mit hoher Erdbebenfrequenz liegen. In Japan sind Gebiete mit starken Erdbeben und hohem Risiko des Auftretens von Tzunamis nur begrenzt für die Küstenaquakultur (z.B. für Käfige) verwendbar.

ISOSEISMIQUE: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale séismicité. Ligne isoséismique. Ces cartes sont particulièrement usitées pour lévaluation de sites potentiels pour laquaculture dans les zones de haute fréquence séismique. Au japon les zones repérées comme étant à haut risque de Tsunamis sont seulement affectées à la mariculture avec utilisation de structures de cages complexes.

ISOSÍSMICA: Sobre un mapa, línea que une puntos de igual seismidad. Línea isosismica. Este tipo de mapas son especialmente utilizados para la evaluación de sitios potenciales para la acuicultura en zonas en las que exista alta frecuencia sísmica. En Japón, las zonas declaradas de alto riesgo de Tsunamis están limitadas únicamente a la maricultura utilizando jaulas con estructuras muy especiales.

ISOSEISMISK: En linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med samme jordskjelvsintensitet, isoseismisk linje. Slike kart er særlig nyttige ved evaluering av mulige oppdrettslokaliteter i områder med mye jordskjelv. I Japan er områder der det er stor risiko for Tsunamier kun av begrenset betydning for marint merdoppdrett.

Was this helpful?
Riferito a soluzioni che presentano la stessa concentrazione molecolare quando hanno la medesima pressione osmotica.


ISOSMOTIC: Pertaining to solutions that exert the same osmotic pressure.

ΙΣΟΟΣΜΩΤΙΚΟΣ, ΙΣΟΤΟΝΟΣ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά διαλύματα που εξασκούν την ίδια ωσμωτική πίεση. Πρβ υπερωσμωτικός, υποωσμωτικός.

ISOSMOTISCH: Bezogen auf Lösungen, die denselben osmotischen Druck aufweisen.

ISOSMOTIQUE: Se dit dune solution qui, ayant la même concentration moléculaire quune autre, à la même pression osmotique que celle-ci.

ISOOSMÓTICO: Dícese de una solución que tiene la misma concentración molecular que otra, en la misma condición de presión osmótica.

ISOSMOTISK: Vedrører løsninger som utøver sammen osmotiske trykk.

Was this helpful?
Sulla carta o la mappa, la linea che unisce i punti di fusione del ghiaccio nello stesso periodo dellanno.


ISOTAC: Points at which ice melts at the same time of the year.

ΙΣΟΤΗΚΤΙΚΗ: Η καμπύλη που συνδέει τα σημεία σημεία στα οποία ο πάγος λειώνει την ίδια εποχή του χρόνου σε ένα χάρτη. Πρβλ. ισοπηκτική.

ISOTAC: Kein deutscher Begriff verfügbar: Beschreibt Punkte (Isolinien), an denen jeweils zur gleichen Zeit im Jahr das Eis schmilzt.

ISOTAC: Ligne reliant sur une carte les points de fonte de glace au même moment dune année.

ISOTAC: Sobre un mapa, línea que une puntos de deshielo en la misma época del año.

ISOTAK: Punkter der isen smelter til samme tid på året.

Was this helpful?
Linea su una mappa o carta che unisce punti aventi la stessa temperatura.


ISOTHERM: A line on a map or chart connecting points having the same temperature.

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία που έχουν την ίδια θερμοκρασία σε χάρτη.

ISOTHERME: Eine Linie, die Punkte gleicher mittlerer Temperatur verbindet.

ISOTHERME: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale température.

ISOTERMA: Sobre un mapa, línea que une puntos de igual temperatura.

ISOTERM (LIKEVARMELINJE): Linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med lik temperatur.

Was this helpful?
Riferito alle soluzioni che hanno la stessa pressione osmotica.


ISOTONIC: Referring to solutions that exhibit the same osmotic pressure.

ΙΣΟΤΟΝΟΣ: Αναφέρεται σε ένα διάλυμα το οποίο παρουσιάζει την ίδια ωσμωτική πίεση με το διάλυμα προς το οποίο συγκρίνεται.

ISOTONISCH: Bezieht sich auf eine Lösung, die denselben osmotischen Druck aufweist wie eine Lösung, mit der sie verglichen wird.

ISOTONIQUE: Se dit de deux solutions ayant la même pression osmotique.

ISOTÓNICO: Dícese de dos soluciones que tienen la misma presión osmótica.

ISOTONISK: Henviser til løsninger med likt osmotisk trykk.

Was this helpful?
Elementi che possiedono lo stesso numero atomico ma differiscono per il numero di massa.


ISOTOPES: Nucleides with the same atomic number but different mass numbers.

ΙΣΟΤΟΠΑ: Στοιχεία με τον ίδιο ατομικό αριθμό αλλά με διαφορετικούς μαζικούς αριθμούς.

ISOTOPE: Elemente mit derselben Atomzahl, aber einer sich unterscheidenden Massenzahl.

ISOTOPES: Se dit des éléments possédant le même numéro atomique, ne différant que par la masse de leurs noyaux.

ISÓTOPOS : Dícese de elementos que poseen el mismo número atómico, y que solo difieren por la masa del núcleo.

ISOTOPER: Elementer med likt atomtall, men med ulikt massetall.

Was this helpful?
Unammina che stimola i muscoli viscerali, dilata i capillari e stimola le secrezioni salivari, pancreatiche e gastriche.


HISTAMINE: An amine which stimulates visceral muscles, dilates capillaries and stimulates salivary, pancreatic and gastric secretions.

ΙΣΤΑΜΙΝΗ: Αμίνη που διεγείρει τους σπλαχνικούς μυς, διευρύνει τα τριχοειδή αγγεία και επάγει την έκκριση σιέλου και παγκρεατικού και γαστρικού υγρού.

HISTAMIN: Ein Amin, das viscerale Muskeln stimuliert, Kapillaren erweitert und die Speichel-, Pankreas- und Gastrosekretion anregt.

HISTAMINE: Une amine qui stimule les muscles des viscères, qui provoque une dilatation des capillaires et qui stimule les sécrétions pancréatiques et gastriques.

HISTAMINA: Amina que estimula los músculos de vísceras, que provoca una dilatación de capilares y estimula las secreciones pancreáticas y gástricas.

HISTAMIN: Amin som stimulerer innvollsmuskler, utvider kapillærer og stimulerer spytt-, pancreas- og gastrisk sekresjon.

Was this helpful?
Macrofago immobile del tessuto connettivo che, insieme con altre categorie cellulari, costituisce il sistema reticoloendoteliale.


HISTOCYTE: A fixed macrophage of the loose connective tissue which in common with other cells belongs to the reticuloendothelial system.

ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΟ: Εδραίο μακροφάγο του χαλαρού συνδετικού ιστού, που μαζί με άλλα κύτταρα ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα.

HISTOZYTE: Ein unbeweglicher Makrophage des losen Bindegewebes, der im allgemeinen mit anderen Zellen zum reticulo-endothelialen System gehört.

HISTIOCYTE: Macrophage immobile du tissu conjonctif lâche qui, avec dautres catégories cellulaires, constitue le système réticulo-endothélial.

HISTIOCITO: Macrófago inmóvil del tejido conjuntivo que, con otras categorías celulares, forma el sistema retículo-endotelial.

HISTOCYTT: En stasjonær makrofag i det løse bindevevet, som felles med andre celler tilhører det retikuloendotele systemet.

Was this helpful?
Un tipo di grafico a barre utilizzato spessoper descrivere la frequenza di distribuzione. Le barre sono costituite da rettangoli le cui basi coincidono con le classi di intervalli e le cui aree sono proporzionali alle frequenze di ciascuna classe; quando gli intervalli della classe sono uguali, le altezze dei rettangoli sono proporzionali alle frequenze di ciascuna classe.


HISTOGRAM: A graph of a frequency distribution obtained by constructing rectangles whose bases coincide with the class intervals and whose areas are proportional to the class frequencies; when class intervals are equal the rectangle height is also proportional to class frequency.

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική παράσταση της κατανομής των συχνοτήτων, των κλάσεων τιμών μιας μεταβλητής. Αποτελείται από ορθογώνια, των οποίων οι βάσεις συμπίπτουν με το εύρος των κλάσεων και των οποίων το εμβαδόν είναι ανάλογο με τη συχνότητα των κλάσεων. Οταν το εύρος των κλάσεων είναι ίσο, τότε η συχνότητα των κλάσεων είναι ανάλογη προς το ύψος των ορθογωνίων.

HISTOGRAMM: Eine graphische Darstellung einer Häufigkeitsverteilung, die durch das Konstruieren von Rechtecken ensteht, deren Basis mit Klassenintervallen übereinstimmt und deren Flächen proportional zur Klassenhäufigkeit sind; wenn die Klassenintervalle gleich der Rechteckhöhe sind, ist die Höhe auch proportional zur Klassenhäufigkeit.

HISTOGRAMME: Graphique formé de rectangles de même base et dont les surfaces sont proportionelles aux quantités à représenter. Représentation graphique employée souvent pour les fréquences de distribution; les bases coïncident avec les intervalles de classe et les surfaces sont proportionelles aux fréquences de chaque classe. Quand les intervalles de classe sont égaux, les hauteurs des rectangles sont proportionelles aux fréquences de chaque classe.

HISTOGRAMA: Gráfico formado por rectángulos de misma base y cuyas superficies o alturas son proporcionales a la cantidad a representar. Representación gráfica utilizada a menudo para las frecuencias de distribución; las bases coinciden con los intervalos de clase, y las superficies son proporcionales a las frecuencias de cada clase. Cuando los intervalos de clase son iguales, las alturas de los rectángulos son proporcionales a las frecuencias de cada clase.

HISTOGRAM: En graf med en frekvensfordeling, dannet ved å lage rektangler som er inndelt i klasser i basis (ofte x-aksen) og med arealer som er proporsjonale med klassenes frekvenser. Når klasseintervallene er like er også rektangelhøyden proporsjonal med klassefrekvensen.

Was this helpful?
La scienza che studia i tessuti costituenti gli esseri viventi.


HISTOLOGY: The science of the organisation and minute structure of tissues.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της oργάνωσης και της λεπτής δομής των ιστών.

HISTOLOGIE: Die Wissenschaft von der Organisation und Feinstruktur von Geweben.

HISTOLOGIE: Science qui étudie les tissus constituant les êtres vivants.

HISTOLOGÍA: Ciencia que estudia los tejidos que constituyen los seres vivos.

HISTOLOGI (VEVSLÆRE): Læren om organiseringen og små strukturer i vev.

Was this helpful?
Istologia patologica.


HISTOPATHOLOGY: Histology of pathological conditions.

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Ιστολογία των παθολογικών καταστάσεων.

HISTOPHATHOLOGIE: Pathologische Histologie.

HISTOPATHOLOGIE: Histologie pathologique.

HISTOPATOLOGÍA: Histología patológical.

HISTOPATOLOGI: Histologi ved patologiske tilstander.

Was this helpful?
Specie con riproduzione ripetuta durante la vita di un organismo, normalmente una volta per stagione.


ITEROPAROUS: Breeding more than once in the lifetime of an organism, typically once per season.

ΠΟΛΥΤΟΚΟΣ: Οργανισμοί οι οποίοι αναπαράγονται περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Συνήθως αναπαράγονται μία φορά κάθε εποχή. Συγκρ. Μονότοκος.

ITEROPAROUS: Vermehrt sich mehr als einmal im Leben, typischerweise einmal pro Saison.

ITEROPARE: Reproduisant plusieurs fois dans une vie; typiquement une fois par an.

ITEROPARENTAL: Que se reproduce más de una vez en la vida de un organismo, típicamente y una vez por estación.

ITEROPAR: Formering mer enn én gang i løpet av en organismes livssyklus, vanligvis en gang per sesong.

Was this helpful?
Che si nutre di pesci.


PISCIVOROUS: Feeding on fish.

ΙΧΘΥΟΦΑΓΟΣ, ΨΑΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με ψάρια.

PISCIVOR: Fischfressend.

PISCIVORE: Qui se nourrit de poissons.

PISCÍVORO: Que se alimenta de peces.

PISCIVOR : Lever av fisk.

Was this helpful?
Fauna ittica.


ICHTHYOFAUNA: Fish fauna.

ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ: Η πανίδα των Ιχθύων.

ICHTHYOFAUNA: Die Fischfauna in einer gegebenen Region.

ICHTHYOFAUNE: La faune de poissons dune région déterminée.

ICTIOFAUNA: Fauna de peces de una región determinada.

IKTYOFAUNA: Fiskefauna.

Was this helpful?
La componente ittiologica del neuston, tipicamente formata dalle uova e le larve di pesce.


ICHTHYONEUSTON: The ichthyological component of the neuston, typically fish eggs or fry.

ΙΧΘΥΟΝΕΥΣΤΟΝ: Το ιχθυολογικό συστατικό του νευστού, τυπικά αυγά ψαριών ή γόνος.

ICHTHYONEUSTON: Der ichthyologische Anteil im Neuston; typischerweise Fischeier oder Brut.

ICHTHYONEUSTON: Partie ichthyologique du neuston, habituellement les oeufs et les larves de poissons.

ICTIONEUSTON: Parte ictiológica del neuston, normalmente huevos y larvas de peces.

IKTYONEUSTON: Den iktyologiske komponenten i neuston, typisk fiskeegg og yngel.

Was this helpful?
Lo studio tassonomico dei pesci.


ICHTHYOLOGY: The study of fishes.

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των ψαριών.

ICHTHYOLOGIE: Fischkunde.

ICHTHYOLOGIE: Etude des poissons.

ICTIOLOGÍA: Estudio de peces.

IKTYOLOGI: Læren om fiskene.

Was this helpful?
Antibiotico macrolide (classe avermectine) prodotto da un fungo, efficace contro alcuni parassiti dei mammiferi quali endo ed ectoartropodi e nematodi. Agisce come agonista per il neurotrasmettitore acido gamma-amino-butirrico (GABA) sito nel sistema nervoso periferico negli invertebrati a differenza dei mammiferi dove è sito nel sistema nervoso centrale. E’ stato testato nei salmonidi infestati dalla pulce di mare attraverso trattamento orale ma non è raccomandato per l’utilizzo in acqua in qua


IVERMECTIN: A macrolide antibiotic (avermectin) produced from a fungus, shown to be effective against internal and external arthropod and nematode parasites of mammals. Acts as an agonist for the neurotransmitter gamma amino butyric acid (GABA) found in the peripheral nervous system in invertebrates in contrast to the CNS of mammals. Has been trialled as an in-feed treatment for salmonids infested with sea lice but not recommended for use in water because of its long half-life.

ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗ: Αντιβιοτικό το οποίο ανήκει στην ομάδα των μακρολιδίων, παράγεται από μύκητες και είναι αποτελεσματικό ενάντια σε αρθρόποδα και νηματώδεις που παρασιτούν επάνω σε θηλαστικά. Δρα ανταγωνιστικά για το νευροδιαβιβαστικό γάμα αμινοβουτιρικό οξύ (GABA), το οποίο βρίσκεται στο περιφερειακό νευρικό σύστημα των ασπόνδυλων, ενώ το αντίστοιχο των θηλαστικών είναι το CNS. Έχει δοκιμαστεί ως πρόσθετο στην τροφή των σολομών για την καταπολέμηση των παρασίτων, δεν συνίσταται όμως για χρήση στο νερό εξαιτίας

IVERMECTIN: Ein Antibiotikum, das aus einem Pilz gewonen wird. Wirksam gegen interne und externe Parasiten, die zu den Arthropoden oder Nematoden der Mammalia zählen. Verhält sich als Agonist für den Neurotransmitter Gamma-amino-butyl-säure (GABA), die in dem peripheren Nervensystem der Invertebraten vorkommt (im Gegensatz zum zentralen Nervensystem (CNS) der Mammalia. Wurde mit dem Futter zur Behandlung des Befalls mit der Seelaus inder Salmoniden-Aquakultur benutzt, wird jedoch aufgrund der langen Halbwe

IVERMECTIN: Macrolide antibiotique (avermectin) produite par un champignon, efficace dans le traitement de mammifères contre les crustacées et nématodes parasites externes et internes. Agit en agoniste du neurotransmetteur du système nerveux périphérique des invertébrés, le g-a-acide butyrique (GABA). Ce neurotransmetteur est absent dans le système nerveux central des mammifères. L’Ivermectin a été évalué en tant que traitement alimentaire pour les salmonidés infestés de poux de mer, mais n’est pas recomman

IVERMECTINA: Antibiótico macrolídico (avermectina) producido a partir de un hongo que es efectivo contra artrópodos externos y nematodos parásitos de mamíferos. Actúa como antagonista del neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) del sistema nervioso periférico de los invertebrados, en contraste con su localización en el SNC de los mamíferos. Se ha probado añadido a la comida para el tratamiento contra el piojo marino (sea lice) pero no se recomienda su uso en el agua debido a su larga permanencia.

IVERMECTIN: Antibiotikum produsert av en sopp. Har vist seg å være effektivt mot endo- og ektoparasittiske artropoder og nematoder hos pattedyr. Virker som en antagonist for neurotransmitteren gammaamino-smørsyre (GABA) som finnes i det perifere nervesystemet hos evertebrater og i sentralnervesystemet hos vertebrater. Har blitt brukt i forsøk med oral behandling mot lakselus, men anbefales ikke for bruk i vann pga. den lange halveringstiden.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES