AMC LIMITED

G

In acquacoltura, una camera a rete o recinzione specialmente costruita con filo mettalico o filo da rete che viene sospesa ad una struttura galleggiante. Si usa per la stabulazione e l’allevamento dei pesci in acque libere.


CAGE: In aquaculture, a specially constructed chamber or enclosure (pen), generally made of wire or netting, that is suspended from a floating frame. Used to hold and rear stocks in open water.

ΚΛΩΒΟΣ: Στην ιχθυοκαλλιέργεια, ειδικά κατασκευασμένος χώρος, περιφρασσόμενος από σύρμα ή δίχτυ και εξαρτημένος από ένα στέρεο πλαίσιο. Χρησιμοποιείται για την διατήρηση και εκτροφή των ψαριών σε ανοιχτά υδατικά συστήματα.

KÄFIG: Eine kastenartige, kreisförmige oder andere für die Umschließung geeignete Konstruktion aus Draht, Metall, Kunststoff oder auch anderen natürlichen Materialien (z.B. Bambus, Holz), die dazu benutzt wird, um aquatische Organismen (meist Fische) im offenen Wasser zu halten (züchten).

CAGE: En aquaculture, enclos spécialement conçu et généralement confectionné avec du grillage ou des filets suspendus à partir dun cadre rigide flottant. Utilisé pour lélevage de stock en eau libre.

JAULA: En acuicultura, una cámara especialmente conocida y generalmente construida de alambres o de mallas suspendidas a partir de un marco flotante. Utilizada para la cría en agua libre.

MERD: I akvakultur, spesielt konstruert kammer eller innhegning. Består av tre hovedkomponenter, flyteenehet (oppdrift), notpose og hoppenett. Brukt til å holde og oppdrette fisk i åpent vann. Er avhengig av forankringssytem.

Was this helpful?
In allevamenti ittici in gabbia flottante, è la rete di contenimento del pesce, attaccata alla struttura di sostegno della gabbia. Può essere necessario sostituirla spesso per manutenzione e per rimuovere le incrostazioni. Vedi RETE.


BAG NET: In finfish aquaculture, it is the fish holding net attached to the cage support frame. It is regularly changed for repairs and to remove fouling.

ΔIΧΤΥ ΣΑΚΚΟΥ: Στην ιχθυοκαλλιέργεια των ακανθοπτερυγίων ψαριών είναι το δίχτυ που περιορίζει τα ψάρια και που βρίσκεται στερεωμένο στον σκελετό του κλωβού. Αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επισκευαστεί και να καθαριστεί. Βλέπε ΔIΧΤΥ.

SACKNETZ, KÄFIGNETZ: In der Fischzucht das Netz, das für die Haltung von Fischen am Rahmen der Käfiganlage befestigt wird. Es wird regelmäßig für Reparaturzwecke und zur Entfernung von Bewuchs ausgetauscht.

FILET DE CULTURE: En aquaculture de poisson en cage, le filet fixé au cadre support. Est régulièrement changé pour réparations et traitement du fouling.

RED DE CULTURA: En la acuicultura de peces en jaulas, la red fijada al cuadro del soporte. Es regularmente cambiada para las reparaciones y tratamientos del fouling.

NOTPOSE: Notposen som er festet til flyteelementet i et merdanlegget (sjøbasert fiskeoppdrett). Skiftes regelmessig for reparasjoner eller for å fjerne groing.

Was this helpful?
Gabbie in rete, solitamente installate in baie riparate e fiordi, dotate di strutture per il galleggiamento. I lati e il fondo delle gabbie sono in rete, di norma la parte superiore è aperta, ma può essere anch’essa coperta per evitare fenomeni di predazione da parte di uccelli acquatici o fughe del materiale allevato. Esistono gabbie sommergibili che possono essere utilizzate come gabbie galleggianti con mare calmo e venire affondate ad una profondità intermedia in occasione di frangenti.


NET PENS: Large enclosures usually placed in protected bays, fjords, or inlets and supported near or at the sea surface by floats. Netting forms the sides and bottom of the pen, but the top is usually uncovered, except to prevent predation on the enclosed animals or their escape by jumping.

ΔIΧΤΥΟΚΛΩΒΟI: Μεγάλοι περιφραγμένοι χώροι, συνήθως τοποθετημένοι σε προστατευμένες περιοχές, φιόρδ ή διαύλους, που συγκρατούνται με την βοήθεια πλωτήρων στην επιφάνεια ή κοντά σ αυτήν. Το δίχτυ καλύπτει τον πυθμένα του περικλειόμενου χώρου, αλλά το άνω μέρος είναι συνήθως ακάλυπτο, εκτός αν απαιτείται η κάλυψη ώστε να παρεμποδίζεται η θήρευση των εγκλωβισμένων οργανισμών ή η απόδρασή τους με άλμα. Πρβ. Κλωβοί.

NETZGEHEGE: Große Netzumschließungen, die normalerweise in geschützten Buchten, Fjorden oder Meeresarmen installiert und durch Schwimmer wenig unterhalb oder an der Wasseroberfläche gehalten werden. Netzmaterial bedeckt den Boden der Netzgehege, die jedoch nach oben hin im Normalfall nicht abgedeckt sind, es sei denn, um Wegfraß der gehaltenen Tiere durch Räuber oder deren Entkommen durch Herausspringen zu verhindern.

CAGE A POISSONS = ENCLOS: Grands enclos (soutenus en surface par des flotteurs) placés dans des baies protégées, des fjords, ou bras de mer . Le fond et les côtés sont fermés par une nappe de filet, le dessus est habituellement découvert, sauf pour prévenir de la prédation ou les sauts de poissons.

JAULAS FLOTANTES: Grandes vallas (sostenidas en la superficie por flotadores) colocadas en las bahías protegidas, fiordos, o entradas del mar. El fondo y los lados están cerrados por una malla, la parte superior es normalmente descubierta, excepto para prevenir la entrada de predadores o el escape, saltando, de los peces.

STENG: Store innhegninger vanligvis plassert på lite eksponerte lokaliteter. Laget av not og holdes flytende ved hjelp av flottører. Oftest fortøyd i land. Brukes til å holde villfanget fisk frem til salg, i avvente på magetømming, bedre priser etc.

Was this helpful?
Particelle di grafite amorfa con una struttura altamente porosa, prodotte da legno, erba, carbone da ossa animali e usato per rimuovere componenti organici (compresi odori) e particelle estremamente fini dallacqua attraverso lassorbimento. Il carbone attivo ha una elevata superficie relativa interna (500-2000 m2/g). E anche utilizzato nella purificazione dellacqua da bere e nella disintossicazione da gas (p.es. distruzione dell’ozono).


GAC (GRANULATED ACTIVATED CARBON): Amorph graphite particles of highly porous structure, produced from wood, turf, coal or animal bones and used to remove organics (including odours) and extremely small fine particles from water through adsorption. GAC has a high inner surface area (500 - 2000 m2/g_1). It is also used in drinking water purification and in off-gas detoxification (e.g. ozone destruction).

GAC (Κοκκοποιημένος Ενεργός Άνθρακας): Σωματίδια άμορφου γραφίτη τα οποία προέρχονται από ξύλο, κάρβουνο ή οστά ζώων και τα οποία χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση οργανικών και διαφόρων άλλων μικρού μεγέθους σωματιδίων (συμπεριλαμβανομένων και οσμών) με προσρόφηση. Τα σωματίδια GAC έχουν μεγάλη εσωτερική επιφάνεια (500 - 2000 m2/g-1) και χρησιμοποιούνται επίσης στον καθαρισμό του πόσιμου ύδατος καθώς και στην αποτοξίνωση των αναθυμιάσεων (π.χ. κατά την καταστροφή του όζοντος).

GAC (GRANULIERTE AKTIVOHLE: Granulierte Aktivkohle: Amorphe Kohlenstoffpartikle, die hoch poröse Strukturen aufweisen. Sie werden aus Holz, Torff, Kohle oder Tierknochen hergestellt. GAC wird benutzt, um organische Stoffe aus dem Wasser zu entfernen (einschließlich von Geruchsstoffen) sowie extrem kleine Partikel aus dem Wasser durch Adsorption zu entfernen. GAC hat eine sehr hohe innere Oberfläche (500 bis 2000 m2/g-1). Granulierte Aktivkohle wird auch in der Trinkwasseraufbereitung und zur Abgas-Entgiftung eingesetzt (z

CAG (Charbon Activé Granulaire) : Particules de graphite amorphes de structure fortement poreuse, produites à partir de bois, charbon ou des os animaux. Utilisées pour adsorber la matière organique (y compris les odeurs) et retenir des fines particules dans les systèmes de traitement de l’eau en aquaculture. Également utilisées dans la purification de l’eau potable et la détoxification gazeuse (par exemple la destruction d’ozone. CAG a une surface interne très élevée (500 à 2000 m2/g-1).

CAG: Carbón Activado Granulado. Partículas de grafito amorfas de estructura muy porosa procedentes de maderas, turba, carbón o huesos animales usado para extraer del agua por absorción compuestos orgánicos (incluyendo olores) y partículas muy finas. Este carbón tiene una gran superficie interior (500-2000 m2/g). Se usa también para purificación de agua potable y detoxificación sin gases.

GAC (GRANULERT AKTIVKULL): GAC er en forkortelse for det engelske uttrykket “granulated activated carbon”. Amorfe grafittpartikler med svært porøs struktur. Produseres fra tre, torv, kull eller bein og brukes til å fjerne organiske stoffer (inkludert lukt) og svært fine partikler fra vann gjennom adsorpsjon. GAC har en stor indre overflate (500-2000 m2/g). Brukes også i rensing av drikkevann og i avgassrensing (f.eks. ozondestruksjon).

Was this helpful?
La forza netta diretta verso l’alto che agisce su di un oggetto immerso in una massa di fluido. Questa forza viene causata dalla differenza di densità tra l’oggetto e il fluido che lo circonda; l’oggetto ha il peso quantitivamente uguale a quello del fluido spostato col proprio volume (principio di Archimede).


BUOYANCY: The net upward force exerted on an object or parcel of fluid due to the difference in density between it and the surrounding fluid; quantitatively equal to the weight of the water displaced by the object.

ΑΝΩΣΗ-ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η καθαρή προς τα άνω δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο ή τμήμα υγρού και η οποία οφείλεται στην διαφορά πυκνότητας του αντικειμένου και του υγρού. Ποσοτικά είναι ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το αντικείμενο.

AUFTRIEB: Die aufwärts treibende Kraft, die auf einen Festkörper oder einen Flüssigkeitskörper wirkt und die aus dem Dichteunterschied zum umgebenden Wasser resultiert. Quantitativ entspricht der Auftrieb dem Gewicht des Wassers, das durch den Körper verdrängt wird.

FLOTTABILITE: Force ascendante exercée sur un objet ou une parcelle deau due à la différence de densité entre lobjet et le fluide qui lentoure; quantitativement égal au volume deau déplacé par lobjet.

FLOTABILIDAD: Fuerza ascendente ejercida sobre un objeto o una parcela de agua debida a la diferencia de densidad entre el objeto y el fluido que le rodea; cuantitativamente igual al volumen de agua desplazada por el objeto.

OPPDRIFT: Kraft som virker oppover på et objekt grunnet forskjell i tetthet mellom objektet og den omgivende væsken. Kvantitativt lik vekten av den massen vann som blir fortrengt av objektet.

Was this helpful?
Elemento galleggiante usato per dare sostegno alla rete o per segnalare la posizione di una rete o per entrambi i motivi.


FLOAT: A buoyant unit used to give lift or to mark the position of a net, or both.

ΠΛΩΤΗΡΑΣ, ΦΕΛΛΑΡΙΑ: Πλευστική διάταξη που χρησιμοποιείται για να συγκρατεί στην επιφάνεια ή να δείχνει την θέση ενός διχτυού ή και για τα δύο ταυτόχρονα.

SCHWIMMER; SCHWIMMKÖRPER: Auf dem Wasser treibende Vorrichtung, die einem Netz Auftrieb verleiht und/oder seine Position markiert.

FLOTTEUR: Elément flottant utilisé pour donner une portance au filet ou pour en indiquer la position, ou les deux.

FLOTADOR: Elemento flotante usado como soporte a la red o para indicar su posición, o las dos.

BLÅSE (FLOTTØR): En oppdriftsenhet som brukes til å holde oppe eller markere posisjon for garn eller markere grunner.

Was this helpful?
Termine usato per descrivere diversi apparati a forma di fungo o di sfera. (1) Apparato che viene posto dietro ad una barca senza abbrivio per rallentarne la deriva o lo scarroccio; ancora galleggiante. (2) Apparecchiatura che contiene un misuratore di corrente, una vela o paracadute all’interno di una boa galleggiante. (3) Una boa posizionata alla fine della corda della fiocina.


DROGUE: Term used to describe a number of mushroom-shaped devices. (1) A device dragged behind a boat in order to reduce its speed; a sea anchor. (2) A current-measuring assembly consisting of a weighted current-metering device, a sail or parachute and a surface buoy. (3) A buoy at the end of a harpoon line.

ΠΛΩΤΗ (DROGUE) ΑΓΚΥΡΑ: Αναφέρεται σε διάφορες κατασκευές σε σχήμα μανιταριού. (1) Συσκευή που σύρεται πίσω από ένα σκάφος για να μειώσει την ταχύτητα του. (2) Συσκευή για τη μέτρηση την ταχύτητα του ρεύματος που αποτελείται από ένα ρευματόμετρο, ένα ιστίο ή αλεξίπτωτο και μία επιφανειακή σημαδούρα. (3) Σημαδούρα στην άκρη του σχοινιού του καμακιού.

SCHWIMMER: Bezieht sich auf zahlreiche verschiedene pilzförmige Gerätschaften. (1) Ein Gegenstand, der hinter einem Boot hergezogen wird, um die Geschwindigkeit zu reduzieren; Seeanker. (2) Ein Strömungsmeßgerät, das aus einem geeichten Strömungsmesser, einem Segel oder Bremsschirm und einer Oberfächenboje besteht. (3) Eine Boje am Ende einer Harpunentrosse.

CONE ANCRE: Terme anglo-saxon recouvrant des dispositifs variés. (1) un système remorqué par un bateau pour ralentir sa vitesse; cône-ancre. (2) Un système associant un courantomètre lesté relié à une bouée de surface associée à une voile où à un parachute. (3) Une bouée placée à lextrémité dune ligne de harpon.

DROGUE (ANCLA FLOTANTE): Término anglosajono que describe varios dispositivos. (1) Sistema remolcado por un barco para reducir su velocidad. (2) Sistema que asocia un corrientemotro ligado a una boya de superficie asociada a una vela o un paracaídas. (3) Boya situada en la extremidad de una línea de arpón.

VINDPOSE: Anordning for å måle styrke og rettning til vind. På engelsk kan ”drogue” også bety drivanker, blåsen på enden av en harpunline eller strømmåler.

Was this helpful?
Unita di volume uguale a 0.8327 galloni imperiali (3.785412 dm3).


US GALLON: A unit of volume equal to 0.8327 Imperial gallon (3.785412 dm3).

ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΓΑΛΟΝI: Μονάδα όγκου ίση με 0.8327 του Βρετανικού γαλονιού βλ.λ (3.785412 dm3).

GALLONE: Hohlmaß (US) = 3,785412 dm3.

GALLON AMERICAIN: Unité de volume équivalent à 0,8327 gallon britannique et 3,785412 dm3.

GALÓN AMERICANO: Unidad de volumen equivalente a 0,8327 galón británico y 3,785412 dm3.

GALLON (US): Volumenhet, 1 US gallon = 3,785412 dm3.

Was this helpful?
I termini “gambero” e “gamberetto” vengono utilizzati indifferentemente per diversi crostacei decapodi. In termini commerciali, solitamente vengono definite gamberi (ma talvolta anche gamberetti), le specie di maggiori dimensioni. Specie che vengono definite con uno dei due o entrambi i termini sono gli appartenenti alle famiglie dei Pandalidae, Penaeide, Crangonidae e Paleomonidae. P.e. Pandalus borealis (chiamato gambero di profondità o gamberetto rosa).


PRAWN: The term "prawn" and "shrimp" are used indiscriminately, but commercially, "prawn" is often used in reference to the larger species or individuals (though the term "shrimp" is used as frequently). Species identified by these common names include members of the families Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae and Palaemonidae. Examples are Pandalus borealis (called deep water prawn or pink shrimp) from Pandalidae; Penaeus monodon (giant tiger prawn), Penaeus japonicus (Kuruma prawn), (crystal shrimp)

ΚΑΡΑΒΙΔΑ: Ο όρος καραβίδα και γαρίδα συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση. Στην αγορά η καραβίδα αναφέρεται σε μεγαλύτερα είδη ή άτομα μολονότι η ονομασία γαρίδα χρησιμοποιείται επίσης. Στις καραβίδες συγκαταλέγονται τα είδη των οικογενειών Pandalidae, Penaeidae και Palaemonidae. Ως παραδείγματα αναφέρονται τα είδη Pandalus borealis (γαρίδα της αρκτικής) από τα Pandalidae, Penaeus monodon (γάμπαρη τίγρης), Penaeus japonicus (γαρίδα της Ιαπωνίας), Penaeus brevirostris (κρυσταλλογαρίδα) από τα Penaeida

KRABBE; GARNELE: Der Begriff Krabbe und Shrimp wird im Deutschen für Kleingarnelen überwiegend aus den Familien der Crangonidae sowie Pandalidae verwendet, wogegen der Begriff Garnele auch für Mitglieder der Familien Palaemidae, Penaeidae und Metapaeneidae genutzt wird. Beide Begriffe sind nicht eindeutig definiert. Die Konfusion der Begriffsverwendung besteht auch im Englischen. Dort werden die Termini prawn und shrimp sehr variable verwendet. Im kommerziellen Handel werden eher die größeren Individuen vieler A

CREVETTE: Nom commun et peu spécifique décrivant un certain nombre de crustacés. Crevette traduit deux termes anglo-saxones "prawn" et "shrimp" qui sont souvent utilisés lun pour lautre, mais commercialement "prawn" désigne les espèces ou individus plus grands, particulièrement les Pandalidae, Penaeidae,Crangonidae et Palaemonidae. Exemples: Pandalus borealis (Pandalidae); Penaeus monodon , P. japonicus, P. brevirostris (Penaeidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Cra

CAMARÓN (LANGOSTINO): Nombre común y poco específico que describe cierto número de crustáceos. “gamba” es a menudo utilizado como referencia a un gran número de especies o individuales como “prawn” y “shrimp”, pero comercialmente “prawn” se refiere a las especies o individuos más grandes, particularmente las Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae y Palaeminidae. Por ejmplo: Pandalus borealis (Pandalidae); Penaeus monodon, Penaeus japonicus, Penaeus brecirostris (Penaidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon

REKE: På engelsk brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” om reker. ”Prawn” brukes om de største artene eller individene. Ulike rekefamilier er Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae og Palaemonidae. Eksempler på arter er Panadalus borealis (dypvannsreke, fam. Pandalidae), Penaeus monodon (svart tigerreke, fam. Penaeidae), Peneaus japonicus (kurumareke, fam. Penaeidae), Peneaus brevirostris (krystallreke, fam. Penaeidae), Macrobrachium rosenbergii (stor ferskvannsreke, fam. Palaemonidae) og Crangon crangon

Was this helpful?
Crostacei Decapodi dellordine dei Natanti, comune è il Penaeus spp. Per tradizione i termini "shrimp" e "prawn" sono intercambiabili e stanno ad indicare differenti specie di gamberi in differenti parti del mondo. La FAO per convenzione chiama le forme marine e salmastre "shrimps" e quelle dacqua dolce "prawns".


SHRIMP: Decapod crustaceans of the suborder Natantia, commonly the Penaeus spp. Traditionally the terms for shrimp and prawn are interchangeably used of different species in different parts of the world. The FAO convention is to call marine and brackish water forms shrimps, and fresh water forms prawns.

ΓΑΡIΔΑ: Δεκάποδο καρκινοειδές της υποτάξης Κολυμβητικά (Natantia), συνήθως του γένους Penaeus. Παραδοσιακά οι όροι γαρίδα και καραβίδα χρησιμοποιούνται εναλλάξ γιά διάφορα είδη σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με την σύμβαση του FAO οι μορφές που ζούν στην θάλασσα και τα υφάλμυρα νερά καλούνται γαρίδες (shrimps) ενώ εκείνες του γλυκού νερού καραβίδες (prawns).

GARNELE: Decapode Crustaceen der Unterordnung Natantia, im allgemeinen für die Penaeus-Arten, im Deutschen eher für die Sandgarnele Crangon crangon, benutzt. Im Englischen werden traditionell die Begriffe "shrimp" und "prawn" in verschiedenen Gegenden der Welt austauschbar für verschiedene Arten benutzt. Laut FAO-Definition werden marine und Brackwasserarten "shrimps" und Süßwasserarten "prawns" genannt.

CREVETTES: Crustacé décapode appartenant au sous-ordre des Natantia; souvent des espèces de Penaeus. Deux termes anglo-saxons sont utilisés afin de décrire les crevettes; "shrimp" et "prawn". Les deux termes sont couramment employés de façon interchangeable, mais la convention de la FAO est de réserver le terme "shrimp" pour les crevettes marines et deau douce et le terme "prawn" pour les espèces dulçaquicoles.

CAMARÓN: Crustáceo decápodo que pertenece al suborden de Natantia; a menudo especies de Penaeus. Dos términos anglosajonos son utilizados con el fin de describir los camarones; “shrimp” y “prawn”. Los dos términos son normalmente utilizados de manera intercambiable, pero la convención de la FAO se reserva el termino “shrimp” para los camarones marinos y de agua salobre y el término “prawn” para las especies de agua dulce.

SHRIMP(PENAEUS spp): Tifotet krepsdyr, vanligvis Penaeus spp. Tradisjonelt brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” (på engelsk) på forskjellig måte ulike plasser i verden. FAO definisjon: Marine og brakkvannsarter kalles ”shrimps”, og ferskvannsarter kalles ”prawns”.

Was this helpful?
Crostaceo Decapode di acqua dolce. Ci sono più di 500 specie di gamberi di acqua dolce in tutto il mondo, vivono nei laghi, nei ruscelli e negli stagni, solitamente onnivori. Alcuni generi comuni di gamberi di acqua dolce appartengono al genere Astacus, il termine crayfish viene usato comunemente negli Stati Uniti in riferimento al decapode di acqua dolce Procambarus clarkii.


CRAYFISH: Freshwater decapods. There are more than 500 crayfish species worldwide, living in lakes, streams and ponds, usually omnivorous. Common crayfish genera include Astacus, though the term crawfish is used widely and colloquially in the United States with reference to freshwater decapods (Procambarus clarkii).

ΠΟΤΑΜΙΟΙ ΑΣΤΑΚΟΙ (Astacus ): Δεκάποδα του γλυκού νερού. Υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη σε όλο τον κόσμο που ζουν σε ποτάμια, λίμνες και λιμνοδεξαμενές. Συνήθως είναι παμφάγα. Στις ΗΠΑ ο αγγλικός όρος crayfish χρησιμοποιείται ευρέως στην καθομιλουμένη για το είδος Procambarus clarkii .

SÜSSWASSERKREBSE: Süßwasser-Decapoden. Es gibt weltweit über 500 Arten von Süßwasserkrebsen; meist in Seen, Flüssen und Teichen lebend. Sie sind gewöhnlich omnivor. Der Begriff crawfish wird in den USA vielfach für Procambarus clarkii verwendet.

ECREVISSE: Crustacé décapode vivant en eau douce. Il existe plus de 500 espèces au monde, habitant les lacs les cours deau et les mares. Habituellement omnivores. Le terme "écrevisse" est largement utilisé localement aux Etats-Unis pour décrire le Procambarus clarkii.

CÁMBARO CAMARÓN: Crustáceo decápodo que vive en agua dulce. Existen más de 500 especies en el mundo que viven en los lagos, corrientes de agua y mares. Normalmente omnívoros. El término cangrejo”es utilizado extensamente en Estados Unidos para describir el Procambarus clarkii.

FERSKVANNSKREPS: Tifotet krepsdyr som lever i ferskvann. Det finnes globalt mer en 500 arter av ferskvannskreps, lever i innsjøer, elver og dammer. De vanligste slektene tilhører Astacus. Betegnelsen kreps brukes i dagligtalen i USA om tifotede ferskvannskreps (Procambarus clarkii).

Was this helpful?
Cellula sessuale aploide matura, che si unisce con la cellula del sesso opposto (iso o aniso-gamete), per formare uno zigote diploide; questa unione di gameti rappresenta una fase essenziale nella riproduzione sessuale.


GAMETE: Mature sex cell, haploid, that unites with another (iso- or aniso-gamete) of the opposite sex to form a diploid zygote; such a union is essential for true sexual reproduction.

ΓΑΜΕΤΗΣ: Ωριμο γεννητικό κύτταρο, απλοειδές, το οποίο ενώνεται με ένα άλλο (ισογαμέτη ή ανισογαμέτη) του αντίθετου φύλου, προς σχηματισμό του διπλοειδούς ζυγώτη (ζυγωτού) Η ένωση αυτή είναι απαραίτητη στην φυλετική (αμφιγονική, σεξουαλική) αναπαραγωγή.

GAMET: Eine reife Geschlechtszelle, haploid, die sich mit einer anderen (Iso- oder Anisogamet) des entgegengesetzten Geschlechts vereinigt, um eine diploide Zygote zu bilden; diese Vereinigung ist wesentlich für eine tatsächliche sexuelle Reproduktion.

GAMETE: Cellule sexuelle mûre, haploïde, qui sunit avec un autre gamète (isogamète ou anisogamète) du sexe opposé pour former un zygote diploïde; une telle réunion de gamètes est une étape essentielle de la reproduction sexuée.

GAMETO: Célula sexual madura, haploide, que se une con otro gameto (isogameto o anisogameto) de sexo opuesto para formar un cigoto diploide; tal unión de gametos es una etapa fundamental de la reproducción sexual.

GAMET (KJØNNSCELLE): Moden kjønnscelle, haploid, som smelter sammen med en annen (iso- eller anisogamet) av motsatt kjønn for å danne en diploid zygote. En slik sammensmelting er essensiell for ekte kjønnet formering.

Was this helpful?
Piante aploidi; anche riferito a un gametofita, es.alga.


GAMETOPHYTE: A haploid plant also referred to as a gametophyte, e.g. in seaweeds.

ΓΑΜΕΤΟΦΥΤΟ: Απλοειδές φυτό, που ονομάζεται και γαμετόφυτο, π.χ. στα φύκη.

GAMETOPHYT: Siehe HAPLOPHYTEN. (Eine haploide Pflanzen, die auch als Gametophyt bezeichnet wird; z.B. bei marinen Algen.).

GAMETOPHYTE: Une plante haploïde; un gamétophyte, par exemple les goëmons.

GAMETOFITO: Planta haploide; gametófito, por ejemplo las algas marinas clorofíceas.

GAMETOFYTT: Haploide planter også kalt gametofytter, f.eks. tang.

Was this helpful?
Formazione di gameti, sinonimo di spermatogenesi nei maschi e ovogenesi nelle femmine.


GAMETOGENESIS: Gamete formation; synonymous with spermatogenesis in males and oogenesis in females.

ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ: Ο σχηματισμός γαμετών. Συνώνυμη προς τη σπερματογένεση στα αρσενικά και την ωογένεση στα θηλυκά.

GAMETOGENESE: Gametenbildung (Keimzellenbildung); Syn.: Spermatogenese bei Männchen und Oogenese bei Weibchen.

GAMATOGENESE: Formation des gamètes: synonyme de spermatogénèse chez les mâles et doogénèse chez les femelles.

GAMETOGÉNESIS: Formación de gametos; sinónimo de espermatogénesis en los machos y oogénesis en las hembras.

GAMETOGENESE: Dannelse av gameter. Er synonymt med spermatogenese hos hanner og oogenese hos hunner.

Was this helpful?
Classe di molluschi con conchiglia univalve, oppure assente; presentano un piede muscolare largo che usano per la locomozione; vi appartengono tra altri labalone, le lumache di mare e di terra.


GASTROPODS: Class of molluscs with a univalve shell or none; large musculcar foot, used in locomotion; includes abalone, whelks, winkles, slugs and snails.

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ: Κλάση μαλακίων με μονόθυρο κέλυφος ή χωρίς κέλυφος. Διαθέτουν μεγάλο μυiκό πόδα που χρησιμοποιείται στην κίνηση. Περιλαμβάνει τα σαλιγκάρια, τους γυμνοσάλιαγκες, τις λιττορίνες, κ.λ.π.

GASTROPODEN; SCHNECKEN: Klasse der Mollusken mit einschaliger oder fehlender Schale, z.B. Strandschnecken, Wellhornschnecken, Wegschnecken, Abalone. Gewöhnlich mit großem Muskelfuß, der der Fortbewegung dient.

GASTEROPODES: Classe de mollusques comportant (ou non) une coquille univalve, avec muscle pédieux important servant à la locomotion. Il comprend les buccins, les bigorneaux, les limaces, les escargots et les ormeaux.

GASTERÓPODO: Clase ce moluscos que lleva (o no) una concha univalva, con un importante músculo pedio que sirve para la locomoción; incluye los abalones (oreja de mar) buccinos, bígaros y caracoles.

GASTROPODA (SNEGLER) : Klasse av bløtdyr (mollusker) med ett eller ingen skall. Har en stor muskuløs fot, som brukes til bevegelse. Inkluderer abalone, landsnegler og strandsnegler.

Was this helpful?
Infiammazione della mucosa dello stomaco.


GASTRITIS: Inflammation of the stomach wall.

ΓΑΣΤΡIΤIΔΑ: Μόλυνση του στομαχικού τοιχώματος.

GASTRITIS: Entzündung der Magenwände.

GASTRITE: Inflammation de la muqueuse de lestomac.

GASTRITIS: Inflamación de la mucosa estomacal.

GASTRITT (MAGEKATARR): Betennelse i mageveggen.

Was this helpful?
Sassolini di carbonato di calcio localizzati su ciascun lato della regione cardiaca dello stomaco nei crostacei decapodi. Durante il processo di muta essi sono dislocati nello stomaco cardiaco dove il calcio si scioglie e viene riassorbito dallanimale per essere poi utilizzato nel nuovo esoscheletro.


GASTROLITH: Stomach stones which are found on either side of the cardiac stomach in decapod crustaceans. These are composed of calcium carbonate. During moulting, these are located in the cardiac stomach where the calcium is dissolved and reabsorbed by the body for hardening the shell.

ΓΑΣΤΡΟΛIΘΟΣ: Πέτρες του στομάχου που βρίσκονται στις δύο πλευρές του καρδιακού στομάχου των δεκαπόδων καρκινοειδών. Συνίστανται από ανθρακικό ασβέστιο. Κατά τη διάρκεια της έκδυσης, οι γαστρόλιθοι εντοπίζονται στον καρδιακό στόμαχο, όπου διαλύεται το ασβέστιο και επαναπορροφάται από το σώμα για τη σκλήρυνση του κελύφους.

GASTROLITH, " MAGENSTEIN": "Magenstein", der auf jeder Seide des Magens in decapoden Krebsen gefunden wird. Diese bestehen aus Kalziumkarbonat. Während der Häutung werden sie gelöst und vom Körper wieder resorbiert und für die Aushärtung des Außenskeletts verwendet.

GASTROLITHES: Grains de carbonate de calcium localisés de chaque côté de la région cardiaque de lestomac des crustacés décapodes. Lors de la mue ces grains se trouvent dans lestomac cardiaque où le calcium se dissout afin dêtre reabsorbé par le corps et utilisé pour le durcissement du nouveau tégument.

GASTROLITO: Granos de carbonato de calcio localizados de cada lado de la zona cardiaca del estómago de los crustáceos decápodos. Durante la muda estas larvas se encuentran en el estomago cardiaco dónde el calcio se disuelve con el fin de ser reabsorbido por el cuerpo y utilizado para el endurecimiento de nuevos tegumentos.

GASTROLITT: ”Magesteiner” som finnes på en av sidene av magen hos tifotede (dekapode) krepsdyr. Disse består av kalsiumkarbonat. Under skallskifte befinner disse seg i magen, der kalsiumet løser seg opp og reabsorberes av kroppen for herding av skallet.

Was this helpful?
Infiammazione contemporanea della mucosa dello stomaco e dellintestino.


GASTROENTERITIS: Inflammation of the mucosa of the stomach and intestines.

ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡIΤIΔΑ: Μόλυνση του βλεννογόνου του στομάχου και των εντέρων.

GASTROENTERITIS: Entzündung der Schleimhaut des Magens oder der Eingeweide.

GASTRO-ENTERITE: Inflammation simultanée de la muqueuse de lestomac et de celle des intestins.

GASTROENTERITIS: Inflamación simultanea de la mucosa del estomago y de los intestinos.

GASTROENTERITT (MAGE- OG TARMKATARR): Betennelse av mucosa i tarm og mage.

Was this helpful?
Una piccola boa ancorata sul fondo, segnalata a sua volta da una bandierina; viene usata dai pescatori per demarcare la posizione di un filare.


KEG BUOY: A buoy consisting of a keg to which is attached a small pole with a flag, used by fishermen to mark the position of a trawl line.

ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ- ΒΑΡΕΛΑΚΙ: Σημαδούρα αποτελούμενη από ένα βαρελάκι στο οποίο έχει προσαρμοστεί ένα μικρό κοντάρι με μία σημαία. Χρησιμοποιείται από τους ψαράδες γιά την επισήμανση της καλάδας.

FÄßCHEN-BOJE: Eine aus einem Faß bestehende Boje, an der eine Stange mit einer Flagge angebracht ist. Sie wird von Fischern für die Markierung der Schleppleine benutzt.

BOUEE A TONNELET: Petite bouée constituée dun tonnelet équipé dun petit mat avec un drapeau, utilisée par les pecheurs afin de marquer lemplacement des funes dun chalut.

BOYA DE TONEL: Pequeña boya que consiste en un tonel equipado con un poste al que se ata una bandera, utilizado por los pescadores con el fin de marcar la posición de la red barredera.

KAVLSTAUR: En bøye bestående av en flottør med en stav med flagg, brukes av fiskere for å markere stående bruk (redskap).

Was this helpful?
Unità ereditaria di base, costituita da una sequenza specifica di nucleotidi, occupa un locus specifico sul cromosoma e codifica per una sequenza di RNA specifica (dando origine a un polipeptide specifico); le due forme analoghe del gene, nella medesima posizione relativa ai due cromosomi omologhi, sono denominate alleli.


GENE: The basic unit of inheritance, comprising a specific sequence of nucleotides on a DNA chain, that occupies a specific locus on a chromosome; coding for a specific RNA or polypeptide molecule; alternative forms of a gene on the same relative position on homologous chromosomes are known as alleles.

ΓΟΝIΔIΟ: Η βασική μονάδα της κληρονομικότητας, που αποτελείται από μια ειδική αλληλουχία νουκλεοτιδίων σε μια αλυσίδα DNA, κωδικοποιεί ένα συγκεκριμένο πολυπεπτίδιο και καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση (τόπο) σε ένα χρωμόσωμα. Οι εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου είναι γνωστές ως αλληλόμορφα.

GEN: Die Basiseinheit der Vererbung, umfaßt eine spezifische Sequenz an Nukleotiden auf der DNA-Kette, die eine bestimmte Funktion hat und spezifische Stellen auf einem Chromosom besetzt; alternative Formen eines Gens derselben relativen Stellung auf homologen Chromosomen werden als Allele bezeichnet.

GENE: Unité de base de lhérédité, constitué dune séquence spécifique de nucléotides dans la chaîne dADN, occupant un locus spécifique sur un chromosome et codant un ARN spécifique ou un polypeptide spécifique; des formes analogues dun gène, dans la même position relative sur deux chromosomes homologues, sont appelées allèles.

GENE: Unidad de base de la herencia, se constituye de una secuencia específica de nucleótidos en la cadena de ADN, que ocupan un locus específico sobre el cromosoma y que codifican un ARN específico; formas análogas de un gene, en la misma posición relativa sobre dos cromosomas homólogos, son llamados alelos.

GEN: Den grunnleggende enheten for arv. Innbefatter en spesifikk sekvens av nukleotider i en DNA kjede, som igjen okkuperer et spesifikt lokus på et kromosom. Koder for et spesifikt RNA eller polypeptid. Alternative former av et gen på samme relative plass på homologe kromosomer kalles alleler.

Was this helpful?
Gene o il corrispondente prodotto di un gene che si manifesta in tutti gli eterozigoti; il contrario di gene recessivo.


DOMINANT GENE: A gene or the corresponding gene product, that is manifest in all heterzygotes; the opposite of recessive gene.

ΕΠIΚΡΑΤΕΣ (ΚΥΡIΑΡΧΟ) ΓΟΝIΔIΟ: Γονίδιο (ή το αντίστοιχο γονιδιακό προiόν) που εκφράζεται σε όλους τους ετεροζυγώτες. Το αντίθετο του υπολειπόμενου γονιδίου (βλ.λ.).

DOMINANTES GEN: Als dominant wird ein Gen bezeichnet, wenn es sich bereits im heterozygoten Organismus manifestiert; es überdeckt die Wirkung des korrespondierenden Gens in der phänotypischen Ausprägung; Gegensatz zu rezessiv.

GιNE DOMINANT: Un gène ou le produit correspondant à un gène, qui se manifeste dans tous les hétérozygotes.

GENE DOMINANTE: Un gene o el producto correspondiente a un gene, que se manifiesta en todos lo heterocigotos; el contrario del gene recesivo.

DOMINANT GEN: Et gen eller tilsvarende genprodukt, som er uttrykt i alle heterozygoter. Motsatte av det recessive genet.

Was this helpful?
Gene e relative caratteristiche corrispondenti, espresse solo nella condizione di omozigosi.


RECESSIVE GENE: A gene, and the corresponding trait, that is manifest only in the homozygous condition.

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΓΟΝΙΔΙΟ: Γονίδιο, το οποίο εκφράζεται στον φαινότυπο μόνο σε ομόζυγη (βλ.λ.) κατάσταση.

REZESSIVES GEN: Ein Gen und seine zugehörigen Eigenschaften, die sich ausschließlich unter homozygoten Bedingungen manifestieren.

GENE RECESSIF: Qui ne sexprime pas chez les descendants dun croisement sauf si ceux-ci sont homozygotes pour ce gène.

GENE RECESIVO: Que no se expresa en los descendientes de un cruce excepto si son homocigotos por este gen.

RECESSIVE GEN: Et gen og den korresponderende egenskapen, som kun uttrykkes i homozygot tilstand.

Was this helpful?
Prima generazione filiale derivante dallincrocio dei parentali.


F1ENERATION (First filial generation): The first generation of offspring from a cross of a parental generation.

ΓΕΝIΑ F1 (πρώτη θυγατρική γενιά): Η πρώτη γενιά απογόνων από μια διασταύρωση της πατρικής γενιάς.

F1-GENERATION (Erste Tochtergeneration): Die ersten Nachkommen der Kreuzung einer Elterngeneration.

GENERATION F1: La première génération de progéniture issue du croisement dune génération parentale.

GENERACIÓN F1: La primera generación de la descendencia como resultado del cruce de una generación paternal.

F1 GENERASJON (Første søskengenerasjon): Den første generasjonen med avkom etter en krysning av en foreldregenerasjon.

Was this helpful?
Categoria della classificazione biologica che comprende una o più specie, filogeneticamente e morfologicamente simili; un grado di gerarchia nella classificazione tassonomica che è superiore a quello della specie ed è subordinato al livello della famiglia.


GENUS: A category in biological classification comprising one or more phylogenetically related, and morphologically similar species; a rank in the hierarchy of taxonomic classification forming the principal category between family and species.

ΓΕΝΟΣ: Κατηγορία της βιολογικής κατάταξης, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα φυλογενετικώς συγγενή και μορφολογικώς ομοιάζοντα είδη. Βαθμίδα της ταξινομικής κατάταξης, που αποτελεί την κύρια κατηγορία μεταξύ της οικογένειας και του είδους. Βλ. ΟΝΟΜΑ ΓΕΝΟΥΣ.

GATTUNG: Eine systematische Einheit in der biologischen Klassifikation, die sich auf ein oder mehrere phylogenetisch verwandte und morphologisch ähnliche Arten bezieht; eine Einheit der wissenschaftlichen Klassifikation, die eine bis mehrere eng miteinander verwandte Arten umfaßt.

GENRE: Une catégorie dans la classification biologique comprenant une ou plusieurs espèces qui sont phylogénétiquement proches; un rang hiérarchique de la classification taxonomique constituant le niveau principal entre les rangs de famille et despèce.

GÉNERO: Categoría en la clasificación biológica que incluye una o varias especies que son filogenéticamente cercanas; rango jerárquico de la clasificación taxonómica que constituye el nivel principal entre los rangos de la familia y la especie.

SLEKT: En kategori i biologisk klassifikasjon som innbefatter en eller flere fylogenetisk beslektede, og morfologisk like arter. En rang i hierarkiet av taksonomisk klassifikasjon som danner den prinsipielle kategorien mellom familie og art.

Was this helpful?
Branca della biologia che studia lereditarietà e la variabilità degli organismi nonché i loro meccanismi dazione.


GENETICS: A branch of biology that deals with the heredity and variation of organisms and with the mechanisms by which these are effected.

ΓΕΝΕΤIΚΗ: Κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με την κληρονομικότητα και την ποικιλότητα των οργανισμών και με τους μηχανισμούς, με τους οποίους αυτές πραγματοποιούνται.

GENETIK: Ein Sachgebiet der Biologie, das sich mit der Vererbung und der Variation von Organismen und den Mechanismen, die diese zur Folge haben, beschäftigt.

GENETIQUE: Une branche de la biologie traitant de lhérédité et les variations des organismes, ainsi que de leurs mécanismes daction.

GENÉTICA: Rama de biología que estudia la herencia y las variaciones de los organismos, así como sus mecanismos de acción.

GENETIKK: Gren av biologien som handler om arvelighet og variasjon hos organismer, og mekanismene som kontrollerer disse.

Was this helpful?
Pesci sessualmente maturi, mantenuti per la riproduzione da destinare al reclutamento degli allevamenti.


BREEDER: Sexually mature fish, especially for propagation in fish farms.

ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ: Φυλετικά (σεξουαλικά) ώριμα ψάρια, ειδικά αυτά που διατηρούνται για αναπαραγωγή σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. (Βλ. Απόθεμα γεννητόρων)

LAICHTIERE (LAICHER): Sexuell ausgereifte Tiere speziell für die Fortpflanzung in Fischfarmen

GENITEUR: Un nom commun dont il nexiste pas déquivalent en français.

PROCREADOR: Peces sexualmente maduros reservados para la procreación en los establecimientos de piscicultura.

GYTEFISK: Kjønnsmoden fisk, spesielt til forplantning i fiskeoppdrett. Jfr. stamfiskstamme.

Was this helpful?
Pesci sessualmente maturi, mantenuti per la riproduzione da destinare al reclutamento degli allevamenti.


BROOD FISH: Sexually mature fish, especially for propagation in fish farms.

ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΨΑΡIΩΝ: Φυλετικά (σεξουαλικά) ώριμα ψάρια, ειδικά αυτά που διατηρούνται για αναπαραγωγή σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. (Βλ. Απόθεμα γεννητόρων)

ZUCHTFISCHE: Sexuell ausgereifte Tiere speziell für die Fortpflanzung in Fischfarmen.

GENITEURS: Poissons sexuellement matures reservés pour la propagation dans les établissements de pisciculture.

PECES CREADORES: Peces sexualmente maduros reservados para la procreación en los establecimientos de piscicultura.

STAMFISK: Kjønnsmoden fisk, spesielt til forplantning i fiskeoppdrett.

Was this helpful?
(1) Lereditarietà o il patrimonio genetico di un individuo; tutto il materiale genetico di una cellula che di solito si riferisce esclusivamente al materiale nucleare. (2) Tutti gli individui che condividono lo stesso patrimonio genetico; biotipo. (3) Il tipo specifico sul quale è basato il gruppo tassonomico; il tipo primario di una specie. (4) Il totale dei geni portati sui cromosomi di un individuo, che possono essere espressi o latenti.


GENOTYPE: (1) The heredity or genetic constitution of an individual; all the genetic material of a cell, usually referring only to the nuclear material. (2) All the individuals sharing the same genetic constitution; biotype. (3) The specimen on which a genus-group taxon is based; the primary type of the type species. (4) The sum total of the genes contained in the chromosomes of an individual organism, both those that are expressed and those that are latent.

ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ: (1) Το κληρονομικό υλικό ενός ατόμου. Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός κυττάρου, συνήθως μόνο του πυρηνικού υλικού. (2) Το σύνολο των ατόμων με την ίδια γενετική σύσταση. Βιότυπος. (3) Το άτομο στο οποίο βασίστηκε ο προσδιορισμός ενός τάξου στο επίπεδο του γένους. Ο αρχέτυπος ενός είδους. (4) Το σύνολο των γονιδίων που περιέχονται στα χρωμοσώματα ενός ατόμου, τόσο εκείνων που εκφράζονται, όσο και των αδρανών.

GENOTYP: (1) Die Vererbbarkeit oder die genetischen Konstitution eines Individuums; das gesamte genetische Material einer Zelle, das normalerweise auf nur einen Zellkern zurückzuführen ist. (2) Alle Individueen, die dieselbe genetische Konstitution teilen; Biotyp. (3) Das Muster, auf dem ein Gattungsgruppen-Taxon beruht; der ursprüngliche Typ von Artentpen. (4) Die Summe aller Gene, die in den Chromosomen eines einzelnen Organismus enthalten ist, und zwar sowohl die dominanten als auch die rezessiven.

GENOTYPE: (1) La constitution génétique ou héréditaire dun individu; lensemble de toute la matière génétique dune cellule (se réfère normalement à la matière nucléaire uniquement). (2) Tous les individus partageant la même constitution génétique; biotype. (3) Le spécimen type sur lequel est basé un groupe taxonomique du rang de genre; le type primaire de ce spécimen type. (4) La somme totale de tous les gènes portés sur les chromosomes dun individu, quils soient exprimés ou latents.

GENOTIPO: (1) Construcción genética o hereditaria de un individuo; el conjunto de la materia genética de una célula (se refiere normalmente y únicamente a la materia nuclear). (2) todos los individuos que comparten la misma constitución genética; biotipo. (3) El tipo de espécimen sobre lo cual se basa un grupo taxonómico del rango de género; el tipo primario de este tipo de espécimen. (4) La suma total de todos los genes de los cromosomas de un individuo, que sean expresado o latentes.

GENOTYPE: (1) Genetisk sammensetning av et individ. Alt genetisk materiale i en celle, refererer vanligvis kun til kjernematerialet. (2) Alle individer som har samme genetiske sammensetning, biotype. (3) Prøveeksemplar som en slektgruppe-klassifikasjon er basert på. Det opprinnelige eksemplaret av arten. (4) Den totale summen av gener i kromosomer som finnes i en enkelt organisme, både de som er uttrykt og de som er latente.

Was this helpful?
1) Branca della geografia fisica che studia la forma della Terra , i rilievi terrestri, la distribuzione delle terre, delle acque, ecc. 2) studio della storia dei cambiamenti geologici attraverso linterpretazione delle forme topografiche.


GEOMORPHOLOGY: (1) That branch of physical geography which deals with the form of the Earth, the general configuration of its surface, the distribution of the land, water, etc. (2) The investigation of the history of geologic changes through the interpretation of topographic forms.

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓIΑ: (1) Ο κλάδος της φυσικής γεωγραφίας που ασχολείται με τη μορφή της γης, τη γενική διαμόρφωση της επιφάνειάς της, την κατανομή της ξηράς και του νερού, κ.λ.π. (2) Η μελέτη της ιστορίας των γεωλογικών αλλαγών, μέσω της ερμηνείας των τοπογραφικών μορφών.

GEOMORPHOLOGIE: (1) Zweig der physikalischen Geographie, der sich mit der Form der Erde, der generellen Konfiguration ihrer Oberfläche, der Land-Wasser- Verteilung, etc. befaßt. (2) Die Erforschung der Geschichte der geologischen Veränderungen der Erde über die Interpretation von topographischen Formen.

GEOMORPHOLOGIE: (1) Partie de la géographie physique qui à pour objet la description et lexplication du relief terrestre, la distribution des terres et des eaux etc. (2) Létude de lévolution des changements géologiques permis par linterprétation des formes topographiques.

GEOMORFOLOGÍA: (1) parte de la geografía física que tiene como objetivo la descripción del relieve terrestre, la distribución de la tierras y de las aguas etc. (2) El estudio de la evolución de los cambios geológicos permitidos por la interpretación de las formas topográficas.

GEOMORFOLOGI: (1) Greinen i den fysisk geografien som omhandler formen på jorden, den generelle fasongen på dens overflate, fordelingen av vann, landområder etc. (2) Undersøkelse av historien til geologiske forandringer gjennom fortolkning av topografiske former.

Was this helpful?
Composto prodotto da alghe presenti in stagni o bacini di allevamento, il quale confluisce al pesce un gusto sgradevole.


GEOSMIN: Environment-related flavours, like "muddy" or "musty", which can permeate pond-raised fish. (e.g American cat fish and common carp). This results from the fish eating blue green algae which produce the compound Geosmin. The off-flavour can be removed by holding the fish in flowing water for 7-14 days.

GEOSMIN: Γεύση-οσμή σχετιζόμενη με το περιβάλλον, όπως είναι η οσμή "λάσπης" ή "μούχλας" ή μουχλιασμένη που μπορεί να διαποτίσει τα ψάρια που καλλιεργούνται σε δεξαμενές (π.χ. Αμερικανικό γατόψαρο η κυπρίνος). Αυτό είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης κυανοφυκών που παράγουν την ένωση γεωσμίνη. Η κακοσμία εξαλείφεται με την διατήρηση των ψαριών σε ρέον νερό επί 7-14 ημέρες.

GEOSMIN: Umgebungsbedingter Geschmack, wie "schlammig" oder "modrig", der die im Teich aufgezogenen Fische durchdringen kann. (z. B. Amerikanischer Katzenwels und der Gewöhnliche Karpfen). Oftmals das Ergebnis der Aufnahme von blaugrünen Algen mit der Nahrung. Diese Algen produzieren die Verbindung Geosmin. Der Beigeschmack kann durch Haltung in sauberem und unbelastetem Durchflußwasser (7- 14 Tage) weitgehend entfernt werden.

GEOSMINE: Goût dû aux facteurs environnementaux (par exemple vase, moisissure) parfois associés aux poissons élevés en étang (poissons chats et carpe commune Américaine). Ce phénomène provient de la consommation dalgues bleues-vertes qui produisent le composé "Geosmin". Cette mauvaise saveur peut être éliminée en faisant séjourner le poisson de 7 à 14 jours en eau courante.

GEOSMINA: Ver defecto de sabor.

GEOSMIN: Miljørelaterte aromaer, f.eks. evje eller mudder, som kan sette smak på damoppdrettet fisk (f.eks. maller og karper). Skjer på grunn av at fisken spiser blågrønnalger, som produserer stoffet geosmin. Bismaken kan fjernes ved å holde fisk i strømmende vann i 7 – 14 dager. I Norge er bismak ikke noe problem i oppdrett, men er kjent fra villfisk som mudder-/evjesmak (hyse og flyndrer) eller myrsmak (f.eks. ørret).

Was this helpful?
(1) Un sistema generale integrato che comprende due o più livelli, dove le attività del livello più in basso sono controllate dalle attività dei livelli più alti.( 2) Organizzazione di una serie di categorie subordinate che formano nellinsieme un sistema di classificazione, es. gerachia tassonomica.


HIERARCHY: (1) A general integrated system comprising two or more levels, the higher controlling to some extent the activities of the lower levels. (2) A series of consecutively subordinate categories forming a system of classification, e.g., taxonomic hierarchy.

IΕΡΑΡΧIΑ: (1) Γενικό ολοκληρωμένο σύστημα, που αποτελείται από δύο ή περισσότερα επίπεδα, όπου το υψηλότερο επίπεδο ελέγχει ως ένα βαθμό τις δραστηριότητες των κατωτέρων. (2) Σειρά διαδοχικά εξηρτημένων κατηγοριών που σχηματίζουν ένα σύστημα κατάταξης.

HIERARCHIE: (1) Ein im allgemeinen integriertes System bestehend aus zwei oder mehreren Ebenen; die höhere kontrolliert in gewissem Umfang die Aktivitäten der niedrigeren. (2) Eine Serie von aufeinanderfolgenden, untergeordneten Kategorien, die ein Klassifizierungssystem bilden; vernetzte Hierarchie; z.B. Dominanzhierarchie; Taxonomische Hierarchie.

HIERARCHIE: (1) Système intégré général comprenant au moins deux niveaux, dont un est plus élevé et contrôle, à un certain degré, les activités des niveaux moins élevés. (2) Organisation dun ensemble dans lequel chaque catégorie est supérieure à la catégorie précédente, formant un système de classification, par exemple la hiérarchie taxonomique.

JERARQUÍA: (1) Sistema integrado general que lleva al menos dos niveles; uno es más elevado y controla (hasta cierto punto) las actividades de los niveles más elevados. (2) Organización de un conjunto dónde cada categoría es superior a la anterior, formando así un sistema de clasificación, por ejemplo la jerarquía taxonómica.

HIERARKI: (1) Et generelt integrert system bestående av to eller flere nivåer, de høyere kontrollerer til en viss grad aktivitetene til de lavere. (2) En serie av underordnete kategorier etter hverandre, som danner et klassifikasjonssystem (f.eks. taksonomisk hierarki).

Was this helpful?
Relativo, o che influenza, le cellule riproduttive.


GERMINAL: Pertaining to, or influencing, the reproductive cells.

ΒΛΑΣΤIΚΟΣ (ΓΕΝΝΗΤIΚΟΣ): Σχετικός με τα γεννητικά (βλαστικά) κύτταρα ή επηρεάζων τα γεννητικά κύτταρα.

KEIM: Bezieht sich auf Frühstadien der Embryonalentwicklung, auch auf alles was Keimzellen beeinflußt.

GERMINAL, E: Relatif aux, ou qui influence, les cellules germinales.

GERMINAL: Relativo a, o que influye, las células germinales.

KIM: Angår eller har innflytelse på kjønnsceller.

Was this helpful?
Nella gestione programmata della fascia costiera, in cui la costa è considerata un’unità integrata che tocca l’acque del mare, comprende le aree intertidali e superfici di terraferma che influenzano o che vengono influenzate dalle attività o dai processi, sia umani che naturali, della costa. Gli obiettivi della Gestione della Fascia Costiera (GFC) sono di gestire le risorse della costa in modo chiaro, utilizzando tutte le risorse sia della di terraferma che del mare all’interno di un’area specif


COASTAL ZONE MANAGEMENT (CZM): The planned management of the coastal zone, in which the coastal zone is understood to be an integrated unit, embracing inshore waters, intertidal areas and those land areas significantly influencing or influenced by coastal activities or coastal processes, whether natural or human. CZM objectives are to manage coastal resources in a comprehensive way, encompassing all resources on both land and water within a specified area, the boundaries of which should extend as far inland and as far seaward

ΔIΑΧΕIΡIΣΗ ΠΑΡΑΚΤIΩΝ ΖΩΝΩΝ: Η σχεδιασμένη διαχείριση παράκτιων ζώνων, κατά την οποία παράκτια ζώνη θεωρείται ως μια ενότητα, που συμπεριλαμβάνει τα παράκτια νερά, την παλιρροιακή ζώνη και εκτάσεις της ξηράς που επηρεάζουν ή επηρέαζαν σημαντικά τις παράκτιες δραστηριότητες, είτε αυτές είναι φυσικές, είτε ανθρωπογενείς. Αντικείμενο της ΔΠΖ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των χερσαίων και των θαλάσσιων φυσικών πόρων της παράκτιας ζώνης. Τα χερσαία και τα θαλάσσια όρια της παράκτιας ζώνης πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο

KÜSTENZONEN-BEWIRTSCHAFTUNG: Die geplante Nutzung einer Küstenzone, wobei die Küstenzone als ein zusammengefaßter Bereich zu verstehen ist, der aus Küstengewässern, den Festlandgebieten und den Tidenzonen besteht, die in bedeutendem Umfang von der natürlichen oder künstlichen (menschlichen) Küstenaktivität beeinflußt sind oder diese beeinflussen. CZM-Ziele schließen ein umfassendes Co-Management aller Küstenressourcen ein (sowohl land- als auch wasserseitig), wobei die Grenzen einer Management-Zone soweit landseitig als auc

AMENAGEMENT DU LITTORAL: Laménagement planifié de la zone côtière en une unité intégrale, renfermant les eaux côtières des régions intertidales et les terres assujetties dune façon significative ou modifiées par les activités et processus (naturels et humains) côtiers. Les objectifs de cet aménagement visent à gérer les ressources côtières de façon claire, englobant toutes les ressources dune zone spécifique quelles soient terrestre ou aquatique. Les limites de cette zone vers les terres ou vers le large doivent être ar

GESTIÓN DEL LITORAL: Gestión planificada de la zona costera en una unidad integrada incluyendo las aguas costeras de las áreas entre mareas y aquellas áreas que influyen significativamente o que resultan modificadas por actividades o procesos costeros (naturales o humanos). El objetivo es gestionar los recursos costeros de una manera comprensiva y abarcar todos los recursos de una zona específica, sea terrestre o acuática. Delimitar esta zona que se extiende tanto al interior del continente como hacia dentro del mar

KYSTSONEPLAN: Planlagt forvaltning av kystsonen, definert som kystnære farvann, tidevannssonen og de landområder som påvirker eller blir påvirket av virksomheter eller prosesser ved kysten (menneskelige eller naturlige). Målet med kyssoneplanen er at kystressursene skal forvaltes på en omfattende måte, slik at alle ressurser på land og i sjøen innen et gitt område innbefattes. Grensene må strekkes så langt inn på land og så langt ut i sjøen at alle forvaltnings målene i planen kan oppnås. Kystsoneplaner bør v

Was this helpful?
Insieme delle pratiche in acquacoltura che riguardano lallevamento, la riproduzione, le cure e lalimentazione.


HUSBANDRY: Aquaculture practices concerned with the raising of stock including breeding, care and feeding.

ΔIΑΧΕIΡIΣΗ: Πρακτικές της υδατοκαλλιέργειας που αφορούν στην εκτροφή των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της αναπαραγωγής, φροντίδας και διατροφής.

TIERHALTUNG: Aquakulturmethoden, die mit der Aufzucht von gehaltenen Beständen aquatischer Organismen befaßt sind und die Vermehrung, Betreuung und Fütterung einschließen.

GESTION DE CULTURE: Lensemble des pratiques aquacoles concernant lélévage, y compis la réproduction, lalimentation et les soins.

GESTIÓN DE CULTIVO: Conjunto de practicas acuícolas relacionadas con el cultivo incluyendo la reproducción el cuidado y alimentación.

OPPDRETTSPRAKSIS: Fremgangsmåter i akvakultur angående oppfostring av en beholdning, medregnet avl, omsorg og fôring.

Was this helpful?
La gestione del territorio e delle risorse idriche naturali tenendo conto di differenti vocazioni esistenti, in modo tale da ottenere il massimo dei benefici per tutte le parti interessate.


WATER MANAGEMENT: The management of land and natural water resources in such a manner that the combined use of the water provides maximum benefits for all concerned.

ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση της γης και των πηγών φυσικού νερού κατά τρόπο ώστε η συνδυασμένη χρήση του νερού να παρέχει μέγιστη ωφέλεια για όλους τους χρήστες.

WASSERMANAGEMENT: Management von Land und natürlichen Wasservorkommen mit dem Ziel, daß der gesamte Gebrauch von Wasser zum maximalen Nutzen aller Verbraucher führt.

GESTION DES RESSOURCES AQUATIQUES: La gestion des ressources naturelles aquatiques et terrestres de telle façon que lensemble des utilisations fournisse des bénéfices maximum pour tous ceux qui sont concernés.

GESTIÓN DE RECURSOS ACUÁTICOS: Gestión de recursos naturales acuáticos y terrestres de tal manera que la utilización del agua sea benéfica para todas las partes implicadas.

VANNFORVALTNING: Forvaltning av land og vannressurser på en slik måte at det totale forbruket av vann gir maksimalt utbytte for alle forbrukere.

Was this helpful?
Ormone peptidico secreto dalla parte anteriore della ghiandola pituitaria, la cui funzione primaria è quella di regolare la crescita attraverso il miglioramento del tasso dalimentazione e del fattore di conversione dellalimento. La stimolazione della crescita del pesce può essere indotta tramite somministrazione di GH esogeno o tramite integrazione del gene per il GH allinterno del genoma del pesce (pesci transgenici). Queste pratiche sono soggette a controlli regolamentari in molti paesi. Syn.


GH: Growth hormone: a peptide hormone, secreted by the anterior pituitary, whose primary function is the regulation of growth through enhanced feed uptake and improved feed conversion. Stimulation of the growth of fish may be induced by the administration of exogenous GH or by integration of GH genes into the fish genome (transgenic fish). Such practices are subject to regulatory control in many countries. Syn. somatotropin.

GH: ΑΥΞΗΤIΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH): Growth Hormone. Πεπτιδική ορμόνη, που εκκρίνεται από την οπίσθια υπόφυση και που έχει ως κύρια λειτουργία τη ρύθμιση της αύξησης, μέσω αυξημένης λήψης τροφής και βελτιωμένης μετατρεψιμότητας. Η αύξηση των ψαριών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση εξωγενούς GH ή με την εισαγωγή γονιδίων GH στο γονιδίωμα των ψαριών (διαγονιδιακά ψάρια). Τέτοιες μέθοδοι υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες. Συν. σωματοτροπίνη.

GH (WACHSTUMSHORMON): Deutsche Abkürzung unüblich, englische ist international.

GH: Hormone de croissance.

GH: Hormona peptídica secretada por la pituitaria anterior y cuyo papel principal es la regulación del crecimiento a través de la mejora de la tasa alimentaría y de la tasa de conversión de los alimentos. Una estimulación del crecimiento en los peces puede obtenerse por la administración de GH exógena o por la integración de genes de GH en el genoma del pez (pez transgénico) Tales prácticas son sometidas a controles regulares en varios paises. Syn. Somatotropina.

GH: Veksthormon: Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.

Was this helpful?
Acqua allo stato solido; acqua ghiacciata.


ICE: Frozen water, a brittle transparent crystalline solid.

ΠΑΓΟΣ: Στερεοποιημένο νερό, το οποίο σχηματίζει διαφανείς, εύθραστους κρυστάλλους.

EIS: Gefrorenes Wasser; ein brüchiger, durchsichtiger und kristalliner Feststoff.

GLACE: Eau gelée, cristaux transparents fragiles.

HIELO: Agua congelada, cristales transparentes y frágiles.

IS: Frosset vann, et skjørt gjennomsiktig krystallisk fast stoff.

Was this helpful?
Qualsiasi tipo di ghiaccio che è, o faceva parte di un ghiacciaio. Riconsolidato da ulteriori fusioni e ricongelamenti causati dalla pressione statica. Il ghiaccio dei ghiacciai si può ritrovare in mare sottoforma di iceberg.


GLACIER ICE: Any ice that is or was once a part of a glacier. It has been consolidated by further melting and refreezing, and by static pressure. Glacier ice may be found in the sea as an iceberg.

ΠΑΓΕΤΩΝΙΚΟΣ ΠΑΓΟΣ: Πάγος που είναι ή ήταν κάποτε μέρος ενός παγετώνα. Σχηματίζεται συνήθως από το χιόνι το οποίο συμπυκνώνεται ύστερα από επανειλλημένη τήξη και ανάπτυξη και υποβολή σε στατικές πιέσεις. Παγετωνικός πάγος συναντάται και στη θάλασσα ως παγόβουνο.

GLETSCHEREIS: Jedes Eis, das einmal Teil eines Gletschers war. Es hat sich über Firn durch vorangegangenes Schmelzen und Frieren und durch statischen Druck konsolidiert. Gletschereis kann im Meer als Eisberg gefunden werden.

MASSE GLACIERE: Masse de glace provenant dun glacier, et qui a été consolidée en névé par fonte et recongélation, ainsi que par la pression statique. Se trouve en mer sous la forme dicebergs.

MASA GLACIAR: Masa de hielo que proviene de un glaciar, y que ha sido consolidada en nevera por fundición y recongelación, así como por la presión estática. Se encuentra en el mar en forma de iceberg.

BREIS: Enhver is som er eller har vært en del av en isbre. Den har blitt samlet av gjentatte smeltingen og innfrysninger, og av statisk trykk. Breis kan finnes i havet som isfjell.

Was this helpful?
Ghiaccio di nuova formazione allinterno di fessure, o attorno a ghiaccio vecchio o a chiazze sopra il ghiaccio vecchio.


GLIMMER ICE: Newly-formed ice within cracks or holes of older ice, or in the puddles upon older ice.

GLIMMER ICE: Νεοσχηματισμένος πάγος μέσα σε σχισμές, οπές ή λακκούβες παλιότερου πάγου.

EISGLIMMER: Neugebildetes Eis in Rissen oder Löchern von älterem Eis oder in den Pfützen auf älterem Eis.

GLACE LUISANTE: Glace néo-formée à linterieur de fissures ou de trous dans la glace ancienne, ou dans les flaques sur la glace plus ancienne.

HIELO BRILLANTE: Hielo recién formado en el interior de las fisuras o de agujeros de una masa de hielo antigua, o en los charcos encima de una masa de hielo más antigua.

GLIMMER ICE: Nydannet is i sprekker eller hull i eldre is, eller i vanndammer oppå eldre is.

Was this helpful?
Particelle sedimentarie del diametro compreso fra 2 e 256 millimetri; il termine è usato anche per particelle più piccole del diametro compreso fra 2 e 4 millimetri.


GRAVEL: Sediment particles between 2-256 mm in diameter; sometimes used for a class of smaller particles between 2-4 mm in diameter.

ΧΑΛΙΚΙ: Αδρομερή συστατικά ενός ιζήματος διαμέτρου 2-256 mm. Μερικές φορές χρησιμοποιείται για μικρότερα σωματίδια, διαμέτρου 2-4 mm.

KIES: Sedimentpartikel zwischen 2 und 256 mm im Durchmesser; manchmal angewendet auf eine Gruppe kleinerer Partikel zwischen 2 und 4 mm im Durchmesser.

GRAVIER: Particules sédimentaires de diamètre de 2 à 256 mm; se dit également des particules de diamètre plus petit, 2 à 4mm.

GRAVELA: Partículas sedimentarias con diámetro de 2 a 256 mm; dícese igualmente de las partículas de diámetro más pequeño, 2 a 4mm.

GRUS: Sedimentpartikler mellom 2-256 mm i diameter. Noen ganger brukt om en klasse av mindre partikler mellom 2-4 mm i diameter.

Was this helpful?
(1) In senso stretto ciottoli di spiaggia composti di sassolini levigati arrotondati e della stessa dimensione. Lo spazio compreso fra i sassolini non viene riempito da materiale fine come avviene di solito per i sassi. (2) Utilizzato per indicare i comuni sassi della spiaggia più o meno appiattiti.


SHINGLE: (1) In the strict sense, beach gravel composed of smooth, well-rounded pebbles of roughly the same size. The spaces between pebbles are not filled with finer materials as they are in ordinary gravel. (2) Any beach gravel which is coarser than ordinary gravel, especially if consisting of flat or flattish pebbles.

ΚΡΟΚΑΛΕΣ: (1) Ο αγγλικός όρος αναφέρεται σε παραλίες με , στρογγυλεμένα βότσαλα, χονδρικά του ίδιου μεγέθους. Τα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στις κροκάλες δεν γεμίζονται με λεπτότερα υλικά. (2) Τα πεπλατυσμένα βότσαλα των παραλιών τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα συνηθισμένα.

GROBER KIES: (1) Genaugenommen beschreibt der Begriff den Strandkies aus regelmäßig und rund geformten Körnern; die Zwischenräume zwischen den einzelnen Körnern sind nicht mit feinerem Material ausgefüllt, wie sonst in gewöhnlichem Kies üblich. (2) Im allgemeinen jeder Uferkies, der gröber ist als gewöhnlicher Kies, besonders wenn er aus abgeflachten Steinchen besteht.

GALETS: (1) Sensu stricto, un gravier de plage constitué de galets arrondis et de taille approximativement uniforme. Les interstices entre les galets ne sont pas remplis de matière plus fine, tel est le cas du gravier ordinaire. (2) Terme fréquemment utilisé pour décrire tous les graviers des plages, surtout si ceux-ci sont constitués de galets plus ou moins aplatis.

GUIJARRO: (1) En el sentido estricto, la arena gruesa playera compuesta de granos redondeados y aproximadamente del mismo tamaño. Los espacios entre los granos no están llenos de materia más fina, tal como es el caso de la arena gruesa ordinaria. (2) Cualquier arena gruesa de la playa que es más tosca que la arena gruesa ordinaria, sobre todo si consiste en granos mas o menos aplastados.

SINGEL: (1) I streng betydning: Grus bestående av glatte, avrundede steiner med homogen størrelse. Mellomrommene mellom singel steinene er ikke fylt med finere materiale, slik de er i vanlig grus. (2) Generelt: Enhver grus som er grovere en vanlig grus, spesielt dersom den består av flate eller avrundede steiner.

Was this helpful?
Aggregato cellulare che sintetizza e rilascia sostanze chimiche. Se sono destinate allutilizzo da parte dellorganismo si chiamano ghiandole secretorie, se invece servono ad eliminare materiali di rifiuto dellorganismo si dicono escretorie. Se il prodotto ghiandolare viene direttamente riversato nel sangue, come nel caso degli ormoni, la ghiandola viene detta endocrina.


GLAND: An aggregate of cells which synthesizes and releases chemical substances, either for the body to use (secretory gland) or to be eliminated as waste material from the body (excretory gland). If the substance is secreted directly into the bloodstream (e.g. hormones) the gland is termed endocrine.

ΑΔΕΝΑΣ: Iστός που παράγει και εκκρίνει χημικές ουσίες, που χρησιμεύουν στις σωματικές λειτουργίες (εκκριτικός αδένας), ή αποβάλλονται από το σώμα (απεκκριτικός αδένας). Οταν το προiόν του αδένα εκκρίνεται απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος (ορμόνες), ο αδένας λέγεται ενδοκρινής.

DRÜSE: Eine Ansammlung von Zellen oder ein Organ zur Synthese und Sekretion von spezifischen Substanzen, die der Körper benötigt (sekretorische Drüsen) oder die aus ihm ausgeschieden werden (exkretorische Drüsen). Wird die Substanz direkt in den Blutkreislauf sekretiert (z.B. Hormone), so bezeichnet man diese Drüse als endokrine.

GLANDE: Agrégat de cellules qui synthétisent et qui libèrent des substances chimiques. Si elles sont destinées à lutilisation par lorganisme la glande est dite sécrétrice, si elles servent à éliminer des déchets, elle est dite excrétrice. Si les substances sont directement déversées dans le système circulatoire (par exemple, hormones) la glande est appelée endocrine.

GLÁNDULA: Aglomeración de células que sintetizan y que liberan sustancias químicas. Si estas últimas están utilizadas por el organismo la glándula es llamada secretoria, si sirven eliminar los residuos, la glándula es llamada excretoria. Si las sustancias pasan directamente a la circulación (por ejemplo, hormonas) la glándula es llamada endocrina.

KJERTEL: Et aggregat av celler som syntetiserer og skiller ut kjemiske substanser som enten blir brukt i kroppen (sekretoriske kjertler) eller blir skilt ut fra kroppen som avfallsprodukter (ekskretoriske kjertler). Dersom substansen som syntetiseres skilles direkte ut i blodstrømmen (f.eks. hormoner) kalles kjertelen endokrin.

Was this helpful?
Anche chiamata ghiandola che secerne il sale; si tratta di un organo localizzato vicino allocchio ed è presente nei rettili marini e in alcuni uccelli; viene usata per la regolazione osmotica mediante leliminazione delleccesso di cloruro di sodio; la sua funzione è simile a quella delle cellule a cloruri localizzate nelle branchie dei pesci.Grazie a questa ghiandola, molte specie di uccelli marini possono bere direttamente lacqua di mare.


SALT GLAND: Also referred to as the salt-secreting gland. Organ located close to the eye in marine reptiles and also in birds, used in osmoregulation for the excretion of excess sodium chloride; also similar in function to the chloride cells found in the gills of fish.

ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΑΤΙΚΟΣ ΑΔΕΝΑΣ: Οργανο ευρισκόμενο κοντά στο μάτι των θαλάσσιων ερπετών καθώς και στα πτηνά, χρησιμοποιούμενο στην ωσμωρρύθμιση, γιά την έκκριση του πλεονάζοντος χλωριούχου νατρίου. Παρεμφερής λειτουργικά με τα χλωριο-κύτταρα (βλ.λ) που υπάρχουν στα βράγχια των ψαριών.

SALZDRÜSE: Ein Organ mariner Reptilien und Vögel nahe beim Auge. Dient osmoregulatorisch der Ausscheidung überschüssigen Natriumchlorids. Die Funktion ist ähnlich der der Chloridzellen der Fischkiemen.

GLANDE A SEL: Organe dosmorégulation situé à proximité de loeil des reptiles marins et des oiseaux. Sert à éliminer lexcès de chlorure de sodium. Fonctionne de façon analogue aux chlorocytes des poissons.

GLÁNDULA DE SAL: Órgano de osmoregulación situado en la proximidad del ojo de los reptiles marinos y de las aves. Sirve para eliminar los excesos de cloruro de sodio. Funciona de manera análoga a las células clorocitas que se encuentran en las branquias de los peces.

SALTKJERTEL: Henviser til kjertler som skiller ut salt. Organ som sitter nærme øyet hos marine reptiler (krypdyr) og fugler. Brukt ved osmoregulering for ekskresjon av overskudd av natriumklorid. Sammen funksjon som kloridcellene som finnes i gjellene hos fisk.

Was this helpful?
Piccola ghiandola endocrina collocata sulla superficie ventrale del cervello dei vertebrati. Le sue increzioni comprendono i seguenti ormoni: adrenocorticotropo, tireotropo, gonadotropo, MCH, MSH e prolattina. Questi ormoni regolano la crescita e le funzioni sessuali. Sin. ipofisi.


PITUITARY GLAND: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions. Syn. hypophysis.

ΥΠΟΦΥΣΗ: Ο μικρός ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται στην κοιλιακή επιφάνεια του εγκεφάλου των σπονδυλωτών. Οι εκκρίσεις του περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ορμόνες: αδρενο-κορτικοτροπίνη, θυροτροπίνη, γοναδοτροπίνη, ΜCΗ, ΜSΗ και προλακτίνη. Αυτές οι ορμόνες ρυθμίζουν την αύξηση και τις φυλετικές λειτουργίες.

HIRNANHANGDRÜSE (Hypophyse): Eine kleine endokrine Drüse, die sich auf der ventralen Oberfläche des Wirbeltiergehirns befindet. Sie sekretiert folgende Hormone: Adreno-Corticotropin, Thyrotropin, Gonadotropin, MCH, MSH und Prolactin. Diese Hormone regulieren das Wachstum und die sexuellen Funktionen.

GLANDE PITUITAIRE: Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine. Syn. hypophysis.

GLÁNDULA PITUITARIA: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina.

PITUITÆRKJERTEL: Liten endokrin kjertel funnet på undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

Was this helpful?
Sviluppo delluovo in seguito alla penetrazione dello spermatozoo, senza che sia avvenuta la fusione dei gameti. Luovo si sviluppa con patologie, e la progenie presenta solo leredità materna.


GYNOGENESIS: The development of an ovum following sperm penetration, but without fusion of the gametes. The egg develops parthenogenetically, with all offspring having only maternal inheritance.

ΓΥΝΟΓΕΝΕΣΗ: Η ανάπτυξη ενός ωαρίου μετά την διείσδυση του σπέρματος, αλλά χωρίς σύντηξη των πυρήνων των γαμετών. Το ωάριο αναπτύσσεται παρθενογενετικά. Ολα τα χρωμοσώματα και τα γονίδια προέρχονται από τη μητέρα.

GYNOGENESE: Die Entwicklung eines Ovums nach dem Eindringen des Spermiums, aber ohne die Fusion der Gameten. Das Ei entwickelt sich parthenogenetisch, die Nachkommen weisen alle nur das maternale Erbgut auf.

GYNOGENESE: Le développement dun ovule suite à la pénétration dun spermatozoïde, mais sans que la fusion des gamètes ait lieu; loeuf se développe par parthénogenèse. La production dune progéniture de caractère héréditaire uniquement maternelle.

GINOGENESIS: El desarrollo de un óvulo después de la penetración del espermatozoide, pero sin que haya fusión de los gametos; el huevo se desarrolla por partenogénesis. La descendencia tiene únicamente los caracteres hereditarios maternos.

GYNOGENESE: Utvikling av et egg etter at sperm har trengt inn i egget, men uten at gametene (kjønnscellene) smelter sammen. Eggene utvikler seg partenogenetisk, og gir kun avkom med moderlig arv.

Was this helpful?
Che avviene ogni 24 ore; presente o attivo principalmente durante le ore di luce.


DIURNAL: Recurring every 24 hours; occurring, or chiefly active, during daylight hours.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ: Επαναλαμβανόμενος κάθε 24 ώρες. Εμφανιζόμενος ή κυρίως δραστήριος κατά τις ώρες του φωτός της ημέρας.

DIURNAL: Täglich; während des Tages aktiv sein; für nur einen Tag bestehend.

DIURNE: Se dit des actions qui se répètent toutes les 24 heures; se manifestant le jour, ou étant principalement actif le jour.

DIURNO: Dícese de acciones que se repiten cada 24 horas; se manifiestan durante el día, o son principalmente activos durante el día.

DIURNAL (DØGN- / DAG-): Tilbakevender hvert døgn (24 timer); intreffer, eller hovedsakelig aktiv når det er dagslys.

Was this helpful?
periodo compreso tra due alte maree consecutive in un dato luogo, dura in media 24h 51 min (24,84h).


TIDAL DAY: The period between two consecutive high waters at a given place, averaging 24 h 51 min (24.84 h).

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ: Η χρονική περίοδος μεταξύ δύο διαδοχικών πλημμών σ έναν δεδομένο τόπο, κατά μέσον όρο 24 h 51 min (24.84 h).

TIDENTAG: Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Hochwassern an einem bestimmten Ort. Ein Tidentag beträgt durchschnittlich 24 h. 51 min.

JOURNEE DE MAREE: La période entre deux marées hautes consecutives dans un endroit déterminé, avec une moyenne de 24 h 51 min (24,84 h).

DIA DE MAREA: Período entre dos mareas altas consecutivas en un sitio determinado, con una media de 24h51min (24,84h).

TIDEVANNSDØGN: Tiden av to etterfølgende tidevannssykluser, gjennomsnittlig 24 timer og 51 minutter (24,84 timer).

Was this helpful?
Pesce che ha superato lo stadio di avannotto ma che non ha ancora raggiunto la maturità sessuale o la taglia commerciale. Il termine è molto impreciso, dipende dalla specie e dalla temperatura di cresita (gradi giorno accumulati). Nei salmonidi si tratta in genere di una età compresa tra uno e due anni a partire dal giorno della schiusa.


YEARLING: Fish of any age between one and two years from date of hatching.

ΧΡΟΝΙΑΡΙΚΟ: Ψάρι οποιασδήποτε ηλικίας μεταξύ ενός και δύο ετών από την ημερομηνία εκκόλαψης.

JÄHRLING: Fisch im Alter zwischen ein und zwei Jahren nach dem Zeitpunkt des Schlüpfens.

POISSON DUN AN: Poisson agé entre un et deux ans après léclosion.

PEZ AÑOJO: Pez de cualquier edad ente un año y dos años después de la eclosión.

ÅRING: Fisk mellom ett og to ar gammel regnet fra klekking.

Was this helpful?
Termine non strettamente definito; si riferisce a giovani pesci con una età che va da quella di avannotto fino ad uno stadio non meglio definito, tuttavia ancora lontano dalla maturità sessuale e comunque al di sotto (o molto al di sotto) di un anno di allevamento; di solito per la trota questo stadio si raggiunge ad un peso di 10-70 g e una lunghezza di 8-15 cm.


FINGERLING: Not a rigidly defined term; related to any fish from advanced fry to the age of one year from date of hatching regardless of size; usually applied to trout of about 10 - 70 g in weight, or 8 -15 cm fork length.

ΛΙΑΝΩΜΑΤΑ: Ορος χωρίς αυστηρό ορισμό. Αναφέρεται σε κάθε ψάρι από το στάδιο του προχωρημένου ιχθυδίου μέχρι την ηλικία του ενός έτους από την εκκόλαψη, ανεξάρτητα του μεγέθους. Στην πέστροφα ο όρος χρησιμοποιείται για ψάρια βάρους μέχρι 10 - 70 g περίπου ή 8 - 15 cm 1 κεφαλουραίο μήκος..

FINGERLING: Ein nicht streng definierter Ausdruck. Bezieht sich auf jegliche Fischarten, ausgehend von fortgeschrittener Brut bis zu einjährigen Tieren, ungeachtet ihrer Größe. Der Ausdruck wird vorwiegend bei Forellen von ungefähr 10-70 g Gewicht oder 8-15 cm Gabellänge verwendet.

POISSON JUVENILE: Terme sans définition rigoureuse; se dit des jeunes poissons à partir de lalevin avancé jusquà lage dun an à partir de léclosion (indépendant de la taille). Terme appliqué surtout aux truites pesant environs 10 à 70 g ou de 8 à 15 cm de longueur.

PEZ JUVENIL: Término sin definición rigurosa; dícese de jóvenes peces a partir del estado alevín avanzado hasta la edad de un año a partir de la eclosión (independientemente de la talla). Término aplicado sobre todo a truchas que pesan alrededor de 10 a 70g o de 8 a 15 cm de longitud.

SMÅFISK: Ikke en strengt definert betegnelse, vedrører alt fra avansert yngel fram til ett år etter klekking, uavhengig av størrelse. Brukes vanligvis om ørret mellom 10 og 70 gram, eller 8-15 cm gaffellengde.

Was this helpful?
Due pezzi riuniti tramite le parti terminali attorno a un perno che permette ad uno di ruotare e allaltro di restare fermo. Usato in certi sistemi di ormeggio.


SWIVEL: Two links joined end to end by a pivot, thus allowing one link to rotate without the other moving. Used in certain mooring systems.

ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ: Δύο κρίκοι ενωμένοι με έναν άξονα, έτσι ώστε ο ένας κρίκος να περιστρέφεται ανεξάρτητα από τον άλλο. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε συστήματα αγκυροβόλησης.

WIRBELSCHÄKEL: Schäkel mit einem Wirbel am oberen Teil des Bügels; erlaubt das freie Rotieren eines Endes, während das andere festgelegt ist. Wird bei vielen Verankerungssystemen eingesetzt.

EMERILLON: Accessoire comportant un axe central et présentant en général un anneau à chaque extrémité. Utilisé habituellement pour relier deux cordages (ou deux lignes) dont l un dentre eux peut tourner librement, sans vriller. Utilisé dans certains systèmes de mouillage.

PIVOTE: Accesorio que comprende un eje central y que presenta en general un anillo en cada extremo. Utilizado normalmente para ligar dos cuerdas (o dos líneas) dónde una de las dos puede girar libremente. Utilizados en ciertos sistemas de amarre.

SVIVEL: To forbindelsesledd som er festet isammen med en dreietapp, slik at ene forbindelsesleddet kan rotere uten at det andre beveger seg. Brukt i visse fortoyningssystemer.

Was this helpful?
Genere di Nematode monogeneo, Gyrodactylus spp. Sono piccole forme vivipare, ectoparassiti predominanti sui pesci e tendono ad avere alta specificità sullospite. Possono riprodursi molto rapidamente in condizioni favorevoli e possono rappresentare un aspetto patologico nellallevamento di acqua dolce e di acqua di mare.


GYRODACTYLUS: Genus of monogenetic trematode. Gyrodactylus spp. are small viviparous forms, predominantly ectoparasitic on fishes, and tend to be highly host-specific. They can reproduce very rapidly in favourable conditions and can be a significant pathological feature in freshwater and sea water culture.

GYRODACTYLUS: Γένος μονογονικών τρηματωδών. Τα είδη Gyrodactylus είναι μικρά ζωοτόκα εξωπαράσιτα των ψαριών, με έντονη εξειδίκευση ως προς τον ξενιστή. Υπό ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να αναπαράγονται πολύ γρήγορα και συνιστούν σημαντικό παθολογικό παράγοντα σε καλλιέργειες γλυκού και θαλασσινού νερού.

GYRODACTYLUS: Eine Gattung der Trematoden. Gyrodactylus-Arten sind kleine, vivipare Ektoparasiten bei Fischen, die hochgradig wirtsspezifisch sind. Sie können sich bei günstigem Wetter extrem schnell reproduzieren und führen bei Massenvermehrung zu bedeutenden pathologischen Vorkommen in der Aquakultur in Süß- und Meerwasser.

GYRODACTYLUS: Genre de trématode monogénétique de lespèce Gyrodactylus, de petites formes vivipares, particulièrement ectoparasite des poissons. Ils peuvent se reproduire très rapidement dans des conditions favorables et peuvent être caractéristiques de pathologies en cultures deau douce comme en cultures marines.

GYRODACTYLUS: Género de trematodo monogenético de la especie Gyrodactylus de pequeña forma vivíparo, particularmente ectoparásito de peces. Puede reproducirse rápidamente en las condiciones favorables y puede ser característico de patologías tanto en cultivos de agua dulce como en cultivos de agua marina.

GYRODACTYLUS: Slekt av monogenetiske trematoder (ikter). Gyrodactylus spp. er små vivipare former, hovedsakelig ektoparasitter på fisk, som er svært vertsspesifikke. De kan formere seg svært raskt ved gunstige miljøforhold, og kan være et signifikant patologisk moment i ferskvanns- og saltvannsoppdrett.

Was this helpful?
Relativo alle ere geologiche caratterizzati dal clima freddo e dalla formazione di strati di ghiaccio e una copertura di ghiaccio (glaciazione).


GLACIAL: Pertaining to those geological intervals characterized by cold climate conditions and advancing ice sheets and caps (glaciation).

ΠΑΓΕΤΩΔΗΣ (ΠΑΓΕΤΩΝΙΚΟΣ): Ο αναφερόμενος στα γεωλογικά διαστήματα που χαρακτηρίζονται από ψυχρές κλιματικές συνθήκες και από επεκτεινόμενη κάλυψη με πάγους (παγετώδης περίοδος).

GLAZIAL; EISZEITLICH: Bezogen auf die geologischen Intervalle, die durch kalte Klimabedingungen charakterisiert sind und in der Eisdecken und-kappen vorrücken (Vereisung).

GLACIAIRE: Relatif aux périodes géologiques caractérisées par un climat très froid et marquées par le développement de glaciers et dune couverture de glace (glaciation).

GLACIAL: Relativo a los periodos geológicos caracterizados por un clima muy frío y marcado por el desarrollo de glaciares y una cobertura de placas de hielo (glaciación).

GLASIAL (ISTIDS-): Vedrører de geologiske intervallene som er karakterisert med kaldt klima og voksende ismasser (isbredannelse/nedising).

Was this helpful?
Si dice di sedimenti trasportati da un ghiacciaio e abbandonati durante lo scioglimento del ghiacciaio stesso.


GLACIOFLUVIAL: Used of sediments transported by ice and deposited from the flowing meltwater of a glacier.

ΠΑΓΕΤΟΠΟΤΑΜΙΟΣ: Χρησιμοποιείται για ιζήματα που μεταφέρθηκαν από τους πάγους και εναποτέθηκαν από τα υδατορεύματα που προήλθαν από την τήξη των πάγων.

GLAZIOFLUVIAL: Der Ausdruck wird für Sedimente benutzt, die durch Eis transportiert und von den nachfolgenden Schmelzwässern der Gletscher abgelagert wurden.

GLACIOFLUVIAL: Se dit des moraines, sédiments transportés par la glace et abondonnés par les eaux de fonte dun glacier.

GLACIOFLUVIAL: Dícese de los sedimentos transportados por el hielo y depositados por las aguas desheladas de un glaciar.

GLASIFLUVIAL: Brukt om sedimenter som er transportert av is og avsatt fra smeltevann fra isbre.

Was this helpful?
Malattia dellocchio evidenziata dallaumentata pressione allinterno dellorbita che causa un danno al globo oculare e determina una perdita graduale della vista.


GLAUCOMA: A disease of the eye marked by increased pressure within the eyeball causing damage to the optic disc and gradual loss of vision.

ΓΛΑΥΚΩΜΑ: Ασθένεια του ματιού που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση του οφθαλμικού βολβού, η οποία προκαλεί βλάβη στον οπτικό δίσκο και βαθμιαία απώλεια της όρασης.

GLAUKOM: Eine Krankheit der Augen, gekennzeichnet durch einen erhöhten Druck im Augapfel, die eine Schädigung der optischen Linse und den graduellen Verlust der Sehfähigkeit verursacht.

GLAUCOME: Maladie de loeil caractérisée par une augmentation de la pression interne du globe oculaire qui endommage les disques optiques et entraîne une diminution progressive de la vision.

GLAUCOMA: Enfermedad del ojo caracterizada por el aumento de la presión interna del globo ocular que daña los disco ópticos y que lleva a una disminución progresiva de la visión.

GLAUKOM (GRØNN STÆR): Sykdom i øyet som skyldes økt trykk i øyeeple, som gir skader på øyet og gradvis blindhet.

Was this helpful?
Un estere organico del glicerolo.


GLYCERIDE: An organic ester of glycerol.

ΓΛΥΚΕΡIΔIΟ: Οργανικός εστέρας της γλυκερόλης.

GLYZERIDE: Ein organischer Ester des Glyzerols.

GLYCERIDE: Ester organique de la glycérine.

GLICÉRIDO: Éster orgánico de glicerina.

GLYSERID: En organisk ester av glyserol.

Was this helpful?
Carboidrato, materiale di riserva nel fegato e altri tessuti che viene convertito in glucosio quando è richiesta altra energia. Il glicogeno è un polisaccaride a lunga catena ramificata.


GLYCOGEN: A carbohydrate storage material in liver and other tissues which is converted into glucose when required for energy. Glycogen is a long-chain polysaccharide.

ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ: Υδατάνθρακας ο οποίος χρησιμεύει για την αποθήκευση ενέργειας στο συκώτι και άλλους ιστούς. Οταν ο οργανισμός χρειάζεται ενέργεια, το γλυκογόνο μετατρέπεται σε γλυκόζη. Το γλυκογόνο είναι πολυσακχαρίτης με μακριά αλυσίδα.

GLYCOGEN: Ein Kohlenhydrat-einlagerndes Material in der Leber oder anderen Geweben, das bei Energiebedarf in Glukose konvertiert wird. Glycogen ist ein langkettiges Polysaccharid.

GLYCOGENE: Glucide complexe constituant les réserves énergétiques du foie, des muscles et dautres tissus. Converti en glucose quand la demande en énergie est forte. Polysaccharide à chaîne longue.

GLUCÓGENO: Carbohidrato complejo en forma de reservas energéticas del hígado, músculo y otros tejidos. Se convierte en glucosa cuando la demanda en energía es fuerte. Polisacárido con cadena larga.

GLYKOGEN: Karbohydrat som lagres som opplagsnæring i leveren og andre vev, og omdannes til glukose når det trengs energi. Glykogen er et langkjedet polysakkarid.

Was this helpful?
Demolizione del glicogeno epatico di riserva a glucosio 6-fosfato che poi entra nel ciclo glicolitico. Vedi anche GLICOLISI.


GLYCOGENOLYSIS: The breakdown of stored liver glycogen reserves to glucose-6-phosphate which then enters the glycolytic pathway.

ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΛΥΣΗ: Η διάσπαση του αποθηκευμένου γλυκογόνου προς 6-φωσφορική γλυκόζη, η οποία στη συνέχεια υφίσταται γλυκόλυση.

GLYCOGENOLYSE: Der Abbau von gespeicherten Leberglycogen-Reserven zu Glucose-6-Phosphat, das dann in den glycolytischen Prozess einmündet.

GLYCOGENOLYSE: La dégradation des réserves de glycogène en glucose - 6 - phosphate qui entre en glycolyse avec libération dénergie.

GLUCOGENÓLISIS: Degradación de las reservas del glucógeno en glucosa –6-fosfato que entra en la glucólisis con formación de energía.

GLYKOGENOLYSE: Nedbrytning av glykogenreserver i leveren til glokose-6-fosfat, som går inn i glykolysen.

Was this helpful?
Una via biochimica ubiquitaria citoplasmatica. La glicolisi è una sequenza di reazioni (mediata da un complesso di enzimi e co-enzimi) mediante la quale il glucosio viene convertito in piruvato con la produzione concomitante di ATP. Il prodotto della glicolisi è lacido piruvico richiesto per iniziare il ciclo di Krebs.


GLYCOLYSIS: A universal cytoplasmic biochemical pathway. Glycolysis is a sequence of reactions (mediated by a complex of enzymes and co-enzymes ) that converts glucose into pyruvate with the concomitant production of ATP. The product of glycolysis is pyruvic acid which is required to initiate the Krebs cycle.

ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ: Σειρά βιομηχανικών αντιδράσεων οι οποίες παρατηρούνται στο κυτταρόπλασμα όλων των εμβίων οργανισμών. Οι αντιδράσεις αυτές, οι οποίες καταλύονται από συμπλέγματα ενζύμων και συνενζύμων, χρησιμεύουν για την μετατροπή της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό οξύ και ΑTP. Το τελικό προϊον της γλυκόσης είναι το πυροσταφυλικό οξύ, που απαιτείται για την έναρξη του κύκλου του Krebs.

GLYKOLYSE: Ein universeller cytoplasmatisch- biochemischer Prozeßablauf; die Glykolyse besteht aus einer Sequenz von Reaktionen (vermittelt durch zahlreiche Enzyme und Co-Enzyme), die Glucose in Pyruvat umwandelt und dabei ATP produziert; Pyruvat initiiert den Krebszyklus.

GLYCOLYSE: Voie biochimique ubiquitaire cytoplasmique; la glycolyse est une séquence de réactions (dont les médiateurs sont des complexes enzymatiques et des coenzymes) qui convertit le glucose en pyruvate avec une production concomitante dATP. Le produit de la glycolyse est lacide pyruvique qui entre dans le cycle de Krebs.

GLUCÓLISIS: Vía bioquímica citoplásmica; la glucólisis es una secuencia de reacciones (cuyos mediadores son complejos enzimáticos y coenzimas) que convierte la glucosa en piruvato acompañado de una producción concomitante de ATP. El producto de la glucólisis es el ácido pirúvico que entra en el ciclo de Krebs.

GLYKOLYSE: En universell cytoplasmatisk biokjemisk stoffskiftevei. Inneholder en serie av reaksjoner (katalysert av et kompleks av enzymer og koenzymer) som omdanner glukose til pyruvat, med en medfølgende produksjon av ATP. Produktet fra glykolysen er pyrodruesyre, som går inn i Krebs’ syklus (sitronsyresyklusen).

Was this helpful?
Sale disopropilamina, solido, bianco, solubile in acqua, fonde a 2000C e si decompone a 230C. Largamente utilizzato come erbicida. Formula bruta: C3H8NO5P.


GLYPHOSATE: White solid; soluble in water, melts at 2000C and decomposes at 2300C. Widely used as a herbicide.Chemical formula: C3H8NO5P.

GLYPHOSATE: Λευκό στερεό, διαλυτό στο νερό, τήκεται στους 2000C και διασπάται στους 2300C. Ευρέως χρησιμοποιούμενο ως ζιζανιοκτόνο. Χημικός τύπος C3Η8ΝΟ5Ρ.

GLYPHOSAT: Weißer, in Wasser löslicher Feststoff, der bei 2000C schmilzt und bei 2300C zerstört wird. Weiverbreitetes Herbizid. Chem. Formel: C3H8NO5P.

GLYPHOSATE: (Sel dIsopropylamine) Solide blanc, soluble dans leau qui fond à 2000C et se décompose à 2300C. Largement utilisé comme herbicide. Formule chimique: C3H8NO5P.

GLUFOSATO: Sólido blanco, soluble en el agua que se funde a 2000C y se descompone a 2300C. Ampliamente utilizado como herbicida. Su formula química es:C3H8NO5P.

GLYFOSFAT: Hvitt fast stoff. Ikke løselig i vann, smelter ved 2000 C og dekomponerer ved 2300 C. Mye bruk herbicid (ugressmiddel). Kjemisk formel:C3H8NO5P.

Was this helpful?
Piccola cellula prodotta durante lo sviluppo delloocita contenente uno dei due nuclei derivati dalla prima o dalla seconda divisione meiotica.


POLAR BODY: Minute cells produced during development of oocyte containing one of the nuclei derived from first or second division of meiosis.

ΠΟΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ: Μικρά κύτταρα που παράγονται κατά την ανάπτυξη του ωοκυττάρου και περιέχουν έναν από τους πυρήνες που παράγονται κατά την πρώτη ή τη δεύτερη μειωτική διαίρεση.

POLKÖRPER: Während der Oozytenentwicklung entstandene Zellen, die einen der Nuclei aus der ersten oder zweiten Meioseteilung enthalten.

GLOBULE POLAIRE: Petite cellule issue des 1e et 2e division méiotique de lovocyte et ne comprenant que du matériel nucléaire.

CUERPO POLAR: Pequeña célula producida durante la formación del oocito (óvulo en fase de maduración) y que contiene uno de los núcleos derivados de la primera o de la segunda división de la miosis.

POLARLEGME: Liten celle som produseres under utviklingen av oocytter (hunnlige kjønnsceller). Inneholder én av kjernene som ble dannet ved første eller andre deling i meiosen.

Was this helpful?
Stadio larvale dei mitili dacqua dolce (Margaritifera laevis, Pelecypoda sp., Unio sp.), parassita delle branchie dei salmonidi o di altre specie di acqua dolce. La larva, incubata tra le valve dei molluschi adulti, viene "sparata" con il sifone sul pesce di passaggio. Nel caso non colpisca lobiettivo, la larva precipita sul fondo ma può ancora parassitare pesci che vengano in contatto. Attacca le branchie e le distrugge inserendosi nei tessuti sottostanti e formando delle cisti. Si riconosce pe


GLOCHIDIA: The larval stage of freshwater mussels which are parasitic on the gills of salmonids. After being expelled by the mussel the larva infects the gills which it destroys as it enters the underlying tissue, forming cysts. Glochidia can be identified as white specks on the gill lamellae.

ΓΛΩΧIΔIΟ: Το προνυμφικό στάδιο μυδιών του γλυκού νερού, τα οποία δρούν ως παράσιτα στα βράγχια των σολομοειδών. Μετά την εξώθησή της από το μύδι η προνύμφη προσβάλλει τα βράγχια, τα οποία καταστρέφει καθώς εισέρχεται στους υποκείμενους ιστούς σχηματίζοντας κύστεις. Τα γλωχίδια αναγνωρίζονται ως άσπρα στίγματα πάνω στα βράγχια.

GLOCHIDIE: Das Larvenstadium der Süßwassermuscheln, die parasitisch auf den Kiemen der Salmoniden vorkommen. Nachdem die Larven von den Muscheln entlassen werden, infizieren die Larven die Kiemen, wobei diese zerstört werden, während die Larven im unterliegenden Gewebe Zysten bilden. Glochidien können als weiße Pünktchen auf den Kiemenlamellen erkannt werden.

GLOCHIDIA: Stade larvaire de certaines moules deau douce qui sont des parasites des branchies des salmonidés. Expulsés par la moule, les glochidia infestent les branchies qui sont détruites quand les parasites pénètrent les tissus sousjacents et forment des kystes. Linfestation se reconnait par des taches blanchâtres sur les lamelles branchiales.

GLOCHIDIA: Estado larvario de ciertos mejillones de agua dulce que son parásitos de las branquias de los salmónidos. Expulsado por el mejillón, las glochidias infestan las branquias que son destruidas cuando los parásitos penetran en los tejidos y forman quistes. La infección se puede reconocer por unas marcas blancas sobre las laminas branquiales.

GLOCHIDIER: Larvestadium av ferskvannsmuslinger som er parasittiske på gjeller hos laksefisk. Etter at larvene er pumpet ut av muslingen infiserer larvene gjellene, som de ødelegger når de går inn i underliggende vev og former cyster. Glochidier kan sees som små hvite prikker på gjellelamellene.

Was this helpful?
Un polisaccaride composto da D-glucosio, naturalmente presente nelle pareti di lieviti e funghi, come oligomero solubile in acqua, macromolecole non solubili in acqua e componenti specifici. Favorisce i meccanismi di difesa stimolando la produzione di antibiotici (phytoelaxine) nelle piante, dellenzima polifenilossidasi negli invertebrati, e in vertebrati, compresi i pesci, attiva i meccanismi di difesa non specifici e umorali ed i fagociti, aumenta il livello di lisozima e interferone, rafforza


GLUCAN: A polysaccharide composed of D-glucose, naturally occurring in yeasts and fungi as water-soluble oliomeres, non-water soluble macromolecules and specific compounds. It assists defence mechanisms by stimulating production of antibiotics (phytoelaxins) in plants, the enzyme polyphenyloxidase in invertebrates, and in vertebrates, including fish, it activates non-specific and humoral immune defence mechanisms and phagocytes and increases levels of lysozyme and interferon, thereby strengthening resis

ΓΛΥΚΑΝΗ: Πολυσακχαρίτης ο οποίος αποτελείται από D-γλυκόζη και εμφανίζεται στη ζύμη και τους μύκητες ως υδατοδιαλυτό ολιγομερές, αδιάλυτο μακρομόριο και τμήμα σύνθετων ενώσεων. Διεγείρει την παραγωγή αντιβιοτικών (φυτοελαξίνες) στα φυτά, του ενζύμου πολυφαινοξυδάση στα ασπόνδυλα και τα σπονδυλωτά, συμπεριλαμβανομένων και των ψαριών, συμβάλλοντας έτσι στην άμυνα τους. Ενεργοποιεί επίσης μη εξειδικευμένους χουμικούς αμυντικούς μηχανισμούς καθώς και τη δημιουργία φαγοκυττάρων ενώ αυξάνει τα επίπεδα της λυσι

GLUCAN: Ein Polysaccharid bestehend aus D-Glukose, natürlich in Hefen und Pilzen sowohl als wasserlösliches Oligomer, als auch als nicht-wasseerlösliches Makromolekül und in anderen Verbindungen vorkommend. Es unterstützt die Abwehrmechanismen von Organismen, in dem es die Produktion von Antibiotika (Phytoelaxine) in Pflanzen stimuliert, das Enzym Polyphenyloxidase in Invertebraten stimuliert (ebenso in Fischen). Es aktiviert auch nichtspezifische und humorale Immunabwehrmechanismen und Phagozyten und

GLUCAN: Un polysaccharide composé de D-glucose présent chez les levures et champignons sous la forme d’oligomères solubles à l’eau ou des polymères insolubles. Activent les systèmes de défense de nombreux organismes ; stimule la production d’antibiotiques (phytoelaxins) chez les plantes, l’enzyme polyphényloxidase chez les invertébrés et chez les vertébrés, comme les poissons, stimule le système immune humorale (macrophages, taux de lysozyme et d’interféron). De cette façon la résistance contre des path

GLUCANO: Polisacárido compuesto por D-Glucosa, componente natural de hongos como oligomeros hidrosolubles, macromoléculas no solubles en agua y componentes específicos. Ayudan a la defensa inmune por estimulación de la producción de antibióticos (fitoelaxinas) en las plantas, el enzima polifeniloxidasa en invertebrados y vertebrados incluyendo los peces. Activan los mecanismos de defensa inespecíficos humorales y fagocitosis e incrementa los niveles de lisozima e interferón, fortaleciendo la resistencia

GLUKAN: Polysakkarid bygget opp av D-glukose. Forekommer naturlig i gjær og sopp som vannløselige oligomerer, uløselige makromolekyler og spesifikke forbindelser. Hjelper forsvarsmekanismene ved å stimulere produksjonen av antibiotika (fytoelaxiner) i planter og enzymet polyfenyloksidase i evertebrater. I vertebrater (inkludert fisk) aktiverer glukan uspesifikke og humorale forsvarsmekanismer, stimulerer fagocytter og øker nivåene av lysozym og interferon. Glukan øker derved motstanden mot virus-, bakte

Was this helpful?
Formazione di glucosio a partire da sostanze che non siano carboidrati.


GLUCOGENESIS: Formation of glucose from non-carbohydrate substances.

ΓΛΥΚΟΓΕΝΕΣΗ: Σχηματισμός γλυκόζης από μη υδατανθρακικές ενώσεις.

GLUCOGENESE: Bildung von Glucose aus nicht-kohlenhydrathaltigen Substanzen,

GLUCOGENESE: La formation de glucose à partir de substances non-glucidiques.

GLUCOGÉNESIS: Formación de la glucosa a partir de sustancias que no son los carbohidratos.

GLUKOGENESE: Dannelse av glukose fra ikke-karbohydrat substanser.

Was this helpful?
Uno zucchero a sei atomi di carbonio ottenuto dallidrolisi di amido, saccarosio, maltosio, lattosio, e altri glucidi; è il principale zucchero trovato nel sangue.


GLUCOSE: A six-carbon sugar obtained from the hydrolysis of starches, sucrose, maltose, lactose and others; the major sugar found in the blood.

ΓΛΥΚΟΖΗ: Σάκχαρο με 6 άτομα άνθρακα, το οποίο παράγεται από την υδρόλυση αμύλου, σακχαρόζης, μαλτόζης, λακτόζης κ.α. Το κύριο σάκχαρο του αίματος.

GLUCOSE: Ein sechsfacher Kohlenstoff-Zucker, der aus der Hydrolyse von Stärke, Rohrzucker, Maltose, Laktose und anderen Substanzen gewonnen wird; der hauptsächliche Zucker im Blut.

GLUCOSE: Glucide à six carbones obtenu par hydrolyse damidon, sucrose, glycogène, maltose, lactose et dautres glucides complexes; principal sucre circulatoire.

GLUCOSA: Azucare de seis carbonos que se obtiene por la hidrólisis del almidón, sucrosa, glucógeno, maltosa, lactosa y otros carbohidratos complejos; el azucare más abundante en la circulación sanguínea.

GLUKOSE: Et sukkermolekyl med seks karbonatomer, som fås ved hydrolyse av stivelse, sukrose, maltose, laktose og andre. Det sukkeret som det finnes mest av i blodet.

Was this helpful?
Proteina del grano e altri cereali.


GLUTEN: Protein from wheat and other cereals.

ΓΛΟΥΤΕΝΗ: Πρωτείνη από το σιτάρι και άλλα δημητριακά.

GLUTEN: Protein aus Weizen und anderen Getreiden.

GLUTEN: Protéine contenue dans le blé et dautres céréales.

GLUTEN: Proteína encontrada en el trigo y otros cereales.

GLUTEN: Protein fra hvete og andre kornslag.

Was this helpful?
Tutto il DNA cromosomiale nella cellula: una distinzione può essere fatta tra il genoma nucleare e il genoma degli organuli (p.es. mitocondriale).


GENETICALLY MODIFIED ORGANISM (GMO): An organism in which the genetic material has been altered by gene manipulation. Endogenous genes may be altered or removed or exogenous genes introduced into living cells and organisms. The term also encompasses the production of living cells with new combinations of genetic material by the fusion of two or more cells (e.g., in the production of monoclonal antibodies).

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (GMO): Οργανισμός του οποίου η γενετική σύσταση έχει αλλάξει μετά από επέμβαση στα γονίδιά του. Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει είτε με μεταβολή ή αφαίρεση των ενδογενών γονιδίων, είτε με την εισαγωγή ξένων γονιδίων μέσα σε κάποιο κύτταρο ή τον ίδιο τον οργανισμό. Ο όρος περιγράφει επίσης την παραγωγή κυττάρων με ανασυνδιασμένο γενετικό υλικό μετά από συνένωση δύο ή περισσότερων κυττάρων (π.χ. στην παρασκευή μονοκλωνικών αντισωμάτων).

GENETISCH VERÄNDERTER ORGANISMUS (GMO): Organismen, in denen das genetische Material durch Genmanipulation geändert worden ist. Endogene Gene können verändert oder entfernt, oder exogene Gene in lebende Zellen oder Organismen implantiert werden. Der Begriff schließt auch die Produktion von lebenden Zellen ein, die mit einer neuen Kombination genetischen Materials ausgestattet worden sind (z.B. durch die Fusion von zwei oder mehr Zellen, wie bei der Produktion von monoclonalen Antikörpern).

ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ (OGM) : Organisme chez lequel le patrimoine génétique a été modifié grâce à des techniques de manipulation génétique. Des gènes endogènes peuvent être modifiés ou éliminés ou des gènes exogènes introduits. Le terme englobe également la production de cellules vivantes à partir de la fusion de deux (ou davantage) types cellulaires. Cette dernière technique est utilisée notablement dans la production d’anticorps monoclonaux.

ORGANISMO MODIFICADO GENÉTICAMENTE: Organismo en el cual el material genético ha sido alterado por manipulación genética. Los genes originales pueden ser alterados o cambiados o se pueden introducir genes externos en células vivas originando nuevo material genético por fusión de dos o más células (eg. en la producción de anticuerpos monoclonales).

GENETISK MODIFISERT ORGANISME (GMO): En organisme hvor det genetiske materialet har blitt endret ved genetisk manipulasjon. Endogene gen kan være endret eller fjernet, eller eksogene gen kan være tilført levende celler og organismer fra andre arter. Termen omfatter også produksjonen av levende celler med nye kombinasjoner av genetisk materiale ved fusjon av to eller flere celler (eksempelvis ved produksjon av monoklonale antistoffer).

Was this helpful?
Acronimo anglosassone di Gonadotropin Releasing Hormon. Si tratta di un neuroormone di produzione ipotalamica che stimola lipofisi a produrre gonadotropine (LH, FSH).


GnRH: Gonadotropin releasing hormone: a peptide hormone synthesized in the hypothalamus inducing the release of gonadotropin from the pituitary.

GnRH: Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.

GnRH: GONADOTROPIN FREISETZENDES HORMON. Ein Peptidhormon, das im Hypothalamus synthetisiert wird und die Freisetzung von Gonadotropin von der Hypophyse induziert.

GnRH: Hormone libératrice de la Gonadotropine. Hormone peptidique synthétisée dans lhypothalamus et qui induit la libération de la gonadotrophine par lhypophyse.

GnRH: Hormona liberadora de la gonadtropina: Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración

GnRH: Gonadotropin frisettende hormon: Peptidhormon syntetisert i hypotalamus, som induserer frisetting av gonadotropiner fra hypofysen.

Was this helpful?
Anello metallico o plastico, con lato concavo al quale puo essere collegata una cima. Usualmente costituito di ferro galvanizzato, acciaio, ottone, bronzo o PVC.


THIMBLE: Metal or plastic ring, with concave side into which a rope may be spliced, or seized. Usually of galvanized iron, steel, brass, gunmetal or PVC.

ΔΑΚΤΥΛΟΣ: Μεταλλικός δακτύλιος με κοίλη πλευρά, μέσα στην οποία ματίζεται ή δένεται μια ληγαδούρα (ένα σχοινί). Συνήθως είναι από γαλβανισμένο σίδερο, ατσάλι, ορείχαλκο, ερυθρό ορείχαλκο ή ΡVC.

KAUSCH: Metallschutz in den Augen von Tauwerk. Das Tauwerk in die Keep (Rille) der Kausch gelegt und fest verspleißt. Besteht häufig aus galvanisiertem Eisen, Stahl oder Bronze.

COSSE: Anneau de métal avec une partie concave où lon place le cordage devant être épissé ou aiguilleté. Il est en général en fer galvanisé, en acier, laiton, bronze ou PVC.

DEDAL: Anillo de metal con una parte cóncava dónde se empalma o se agarran las cuerdas. Generalmente de hierro galvanizado, en acero, latón, bronce o PVC.

KAUS: Ring av plastikk eller metall med konkave sider som splises inn i en løkke på enden av tau. Vanligvis laget av galvanisert jern, stål, messing rødmetall eller PVC. Brukes blant annet i fortøyinger.

Was this helpful?
Una porzione relativamente larga di un oceano o mare che penetra sulla terraferma; lapertura è generalmente più grande di quella di una baia.


GULF: A relatively large portion of an ocean or sea which penetrates into the interior of the land, generally larger than a bay.

ΚΟΛΠΟΣ: Ενα σχετικά μεγάλο τμήμα του ωκεανού ή του πελάγους το οποίο εισχωρεί στην ξηρά. Γενικά, μεγαλύτερος από τον όρμο.

GOLF: Ein relativ großer Teil des Meeres, der ins Landesinnere vordringt. Im allgemeinen größer als eine Bucht.

GOLFE: Partie relativement large de la mer qui avance dans les terres. Louverture est généralement plus grande que la profondeur de pénétration dans les terres.

GOLFO: Parte relativamente larga del mar que penetra en las tierras. La apertura es generalmente más grande que profundidad.

GOLF: En relativt stor del av et hav som trenger langt inn i landet, større enn en bukt.

Was this helpful?
Organo sessuale primario: testicolo o ovario.


GONAD: The primary sexual organ: testis or ovary.

ΓΟΝΑΔΑ: Το πρωταρχικό σεξουαλικό όργανο. όρχις ή ωοθήκη.

GONADE: Die ursprünglichen primären Sexualorgane: Testis oder Ovar.

GONADE: Organe sexuel primaire; testicule ou ovaire.

GÓNADA: Órgano sexual primario; testículo o ovario.

GONADE: Det primære kjønnsorgan: testikkel og ovarie.

Was this helpful?
Ormone peptidico secreto dalla parte anteriore della ghiandola pituitaria, la cui funzione primaria è quella di regolare la crescita attraverso il miglioramento del tasso dalimentazione e del fattore di conversione dellalimento. La stimolazione della crescita del pesce può essere indotta tramite somministrazione di GH esogeno o tramite integrazione del gene per il GH allinterno del genoma del pesce (pesci transgenici). Queste pratiche sono soggette a controlli regolamentari in molti paesi. Syn.


GONADOTROPIN: See Gonadotropic Hormone. Hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period.

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠIΝΗ: Ορμόνη που επάγει ή διατηρεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία των γονάδων. Στα σπονδυλωτά οι γοναδοτροπίνες είναι πεπτιδικές ορμόνες που παράγονται στην υπόφυση, υπό τον έλεγχο του παράγοντα παραγωγής της γοναδοτροπίνης (βλ. όμως ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη). Επάγουν την έκκριση στεροειδών φυλετικών ορμονών (π.χ. τεστοστερόνη, οιστρογόνα). Εκχυλίσματα υπόφυσης (συχνά από άλλα είδη) χορηγούνται στα ψάρια για την παραγωγή ιχθυδίων εκτός αναπαραγωγικής περιόδου. (Συν. Γοναδοτροφική ορμόνη, γονα

GONADOTROPIN: Siehe GONADOTROPES HORMON. (Ein Steroidhormon, das die Funktion der Gonaden stimuliert. In Vertebraten werden gonadotropine Hormone vom vorderen Teil der Hypophyse ausgeschüttet, wobei diese von den Gonadotropin-freisetzenden Hormonen (GnRH) kontrolliert wird. Hypophysenextrakte (oft von anderen Arten) werden verwendet, um Fische außerhalb der Laichzeit zum Ablaichen zu stimulieren. Syn: Gonadotropin. ).

GONADOTROPINE: Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologues) sont adminis

GONADOTROPINA: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de asegurar una prod

GTH I: Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen. Se INJISERING AV HYPOFY

Was this helpful?
Ormone dei mammiferi che è prodotto dallo zigote dopo che si è annidato nellutero. Durante la gestazione, si sostituisce nelle funzioni fisiologiche dalle gonadotropine ipofisarie; per esempio nella stimolazione della secrezione di progesterone ed estrogeni. In acquacoltura è spesso usato per indurre la deposizione nei pesci. Limpiego degli ormoni specie specifici è preferibile al fine di minimizzare gli effetti fisiologici a lungo termine.


HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN (HCG): A mammalian hormone which is produced by the fertilized egg after nidation in the uterus. During gestation, it takes over the physiological functions of the gonadotropins usually produced by the pituitary, for example, the stimulation of progesterone and oestrogen release. In aquaculture, it is often used to induce spawning in fish. However group-specific hormones are increasingly preferred as they minimize long-term physiological effects.

ΑΝΘΡΩΠIΝΗ ΧΟΡIΟΝIΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠIΝΗ (HCG): Ορμόνη των θηλαστικών που παράγεται από το γονιμοποιημένο ωάριο, μετά την εμφύτευσή του στη μήτρα. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η ορμόνη αυτή αναλαμβάνει τις λειτουργίες των γοναδοτροπινών που συνήθως παράγονται στην υπόφυση, δηλαδή την επαγωγή της παραγωγής προγεστερόνης και οιστρογόνων. Στην υδατοκαλλιέργεια συχνά χρησιμοποιείται για την επαγωγή της γαμετοτοκίας στα ψάρια. Ωστόσο, όλο και περισσότερο προτιμώνται ορμόνες ειδικές για την κάθε συγκεκριμένη ομάδα ψαριών, στην οποία χορηγούντα

MENSCHLICHES CHORIO-GONADOTROPIN (HCG): Ein menschliches Proteo-Hormon, das vom befruchteten Ei nach der Einnistung in den Uterus produziert wird. Während der Schwangerschaft übernimmt es die physiologische Funktion der Gonadotropine, die gewöhnlich von der Hypophyse produziert werden (z.B. die Stimulation der Progesteron- und Oestrogen-Ausschüttung). In der Aquakultur wird das Hormon vielfach eingesetzt, um Fische zum Laichen zu bringen. Es werden jedoch in der Praxis zunehmend arten- bzw. gruppenspezifische choriongonadotrope Hormon

G.C.H. (GONADOTROPINE CHORIONIQUE HUMAINE): Hormone de mammifères secrétée par loeuf fécondé après nidation dans lutérus. Pendant la gestation, elle se substitue aux fonctions physiologiques des gonadotrophines habituellement secrétées par lhypophyse. Par exemple, la stimulation de la secrétion de progestérone et doestrogène. En aquaculture, elle est souvent utilisée pour stimuler la maturation finale des géniteurs. Lemploi dhormones spécifiques des groupes taxonomiques est préférable afin de minimiser les effets physiologiques à long ter

G.C.H (gonadotropina del corion humano): Hormona de los mamíferos secretada por el huevo fecundado después de la implantación en el útero. Durante la gestación sustituye la funciones fisiológicas de las gonadotrofinas normalmente secretados por la hipófisis. Por ejemplo, la estimulación de la secreción de la progesterona y los estrógenos. En acuicultura, a menudo utilizada para estimular la maduración de los peces. Es preferible utilizar hormonas específicas de grupos taxonómicos con el fin de minimizar los efectos fisiológicos a largo

HCG: Human Chronic Gonadotropin: Et pattedyrhormon som produseres av det befruktede egget etter at det har festet seg til livmoren. Under svangerskapsperioden tar HCG over den fysiologiske rollen til gonadotropinene som vanligvis produseres i hypofysen, f.eks. å stimulere frisettingen av progesteron og østrogen. Brukes i akvakultur for å indusere gyting hos fisk, men det brukes mer og mer uspesifikke hormoner siden disse gir lavere grad av fysiologiske langtidsvirkninger.

Was this helpful?
Le prime due paia di pleiopodi nei crostacei decapodi che diventano corneificati e la cui funzione è quella di trasferire lo sperma alla femmina.


GONOPODS: The first two pairs of decapod crustacean pleopods which become cornified and whose function is to transfer sperm to the female.

ΓΟΝΟΠΟΔIΑ: Τα πρώτα δύο ζεύγη των πλεοποδίων των δεκαπόδων καρκινοειδών, τα οποία έχουν αποσκληρυνθεί και έχουν ως λειτουργία τη μεταφορά σπέρματος στο θηλυκό.

GONOPODEN: Die ersten beiden Paare der Schwimmfüße bei decapoden Crustaceen (Pleopoden), die dem Transfer der Spermien auf das Weibchen dienen.

GONOPODES: Deux premières paires dappendices abdominaux (pléopodes) dun crustacé décapode mâle, fortement modifiées en forme de cornes et servant au transfert du sperme vers la femelle.

GONOPODOS: Dos primeras pares de apéndices abdominales (pleópodos) de un crustáceo decápodo macho, fuertemente modificado en forma de cuernos y sirve para el transporte de esperma hacia la hembra.

GONOPODER: De to første parene av bakkroppsføtter (pleopoder) hos tifotreps (dekapoder), som hjelper til med å transportere sperm til hunnen.

Was this helpful?
Pigmento fenolico tossico, di colore giallo, componente del seme di cotone. La farina di semi di cotone è un prodotto di scarto e potenzialmente una importante alternativa alla farina di soia, come sostituto parziale per la farina di pesce nei mangimi per lacquacoltura. Comunque, il gossypol libero è tossico; il trattamento termico riduce la sua tossicità ma riduce la qualità delle proteine (in particolare riducendo la presenza di lisina). I programmi di selezione genetica sono indirizzati alla


GOSSYPOL: Toxic yellow phenolyic pigment component of cotton seed. Cotton seed meal is a waste product and potentially important alternative to soya meal as a partial substitute for fishmeal in aquaculture feeds. However, free gossypol is toxic; heat treatment reduces the toxicity but reduces protein quality. Genetic selection programmes are leading to the production of cotton seed without the pigment glands which produce gossypol.

ΓΟΣΣΥΠΟΛΗ: Τοξική φαινόλη κίτρινου χρώματος συστατικό των σπορίων του βαμβακιού. Τα σπόρια του βαμβακιού χρησιμοποιούνται, εναλλακτικά της σόγιας, ως τροφικό συμπλήρωμα στις υδατοκαλλιέργειες. Ωστόσο η ελεύθερη γοσσυπόλη αποτελεί πρόβλημα διότι είναι τοξική. Η θερμική επεξεργασία μπορεί να μειώσει την τοξικότητα της αλλά καταστρέφει συγχρόνως και τις πρωτεΐνες. Σήμερα χρησιμοποιούνται προγράμματα γενετικής επιλογής τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή σπορίων βαμβακιού χωρίς την ύπαρξη γοσσυπόλης.

GOSSYPOL: Eine toxische, gelbe, phenolhaltige Komponente des Pigmentes von Baumwollsamen. Baumwollsamen-Mehl ist ein Abfallprodukt und von potentieller Bedeutung als Alternative zum Soyamehl bei der teilweisen Substitution von Fischmehl in Futtermitteln der Aquakultur. Das freie Gossypol ist toxisch. Wärmebehandlung can die Toxizität reduzieren, vermindert aber gleichzeitig die Qualität des Proteins. Programme zur genetischen Selektion führen zu Baumwollsamen ohne die Pigmentzellen, die das gossypol produ

GOSSYPOL: Pigment jaune phénolique issu des graines du coton et qui est toxique. La farine des graines de coton, actuellement regardée comme déchet, est potentiellement un substitut pour la farine de soja utilisée dans le régime alimentaire de poisson. Cependant le gossypol est toxique. Cette toxicité est réduite quand la farine est chauffée, mais ce dernier traitement diminue la qualité des protéines. Des programmes de sélection génétique sont en cours afin de produire de graine de coton sans les glandes

GOSIPOL: Pigmento fenólico amarillo tóxico componente de la semilla de algodón. Esta semilla, siendo un producto de deshecho puede resultar una alternativa parcial a la soja en los piensos para peces. No obstante en su forma libre es tóxico. El tratamiento con calor reduce la toxicidad pero también la calidad proteica (en especial la Liseina). Los programas de selección genética se dirigen a producir gosipol sin los glándulas de pigmento que lo producen.

GOSSYPOL: Giftig, gult fenolpigment som finnes i bomullfrø. Mel fra bommulfrø er et avfallsprodukt og et potensielt viktig alternativ til soyamel som substitutt for fiskemel i fôr. Fritt gossypol er imidlertid giftig, og varmebehandling som reduserer giftigheten, reduserer også proteinkvaliteten (særlig lysin). Seleksjonsprogrammer fører til produksjon av bomullfrø uten pigmentkjertlene som produserer gossypol.

Was this helpful?
Unità usate per la misura della durata del ciclo vitale o di una specifica fase di crescita di un organismo (es. lo sviluppo dell’uovo). Queste unità vengono calcolate come il prodotto del tempo in giorni e della temperatura media giornaliera di un periodo specifico.


DEGREE DAYS: Units used in the measurement of the duration of a life cycle or a particular growth phase of an organism (e.g. egg development); calculated as the product of time and temperature average over a specific interval.

ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ: Μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της διάρκειας τού κύκλου ζωής ή μιας συγκεκριμένης φάσης της ανάπτυξης ενός οργανισμού (π.χ. της ανάπτυξης του ωαρίου). Υπολογίζεται ως το γινόμενο τού χρόνου επί τη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

TAGESGRADE: Einheiten zur Messung der Dauer von Lebenszyklen oder Wachstumsphasen von Organismen (insb. Eientwicklung); kalkuliert als ein Produkt der durchschnittlichen Zeit und Temperatur über ein spezifisches Zeitintervall.

DEGRES-JOURS: Unité de mesure de la durée du cycle de vie dun organisme ou de la durée dune phase de croissance particulière (développement de loeuf par exemple); estimé à partir du produit temps température moyenne pour une période donnée.

GRADO-DÍA: Unidad para medir la duración de vida de un organismo o la duración de una fase de crecimiento particular (el desarrollo del huevo por ejemplo); estimada a partir del cálculo del producto tiempo-promedio de temperatura por encima de un intervalo específico durante un período dado.

DØGNGRADER: Enhet brukt til å måle lengden på en livssyklus eller en spesiell vekstfase hos en organisme (for eksempel eggutvikling). Beregnet som produktet av tid og gjennomsnitts temperatur over et gitt tidsintervall.

Was this helpful?
1) La velocità di cambiamento di una variabile in funzione della distanza. 2) Aumento o diminuzione progressiva di un fattore, come la temperatura ambientale e la salinità.


GRADIENT: (1) The rate of change of a variable with distance. (2) A regularly increasing or decreasing change in a factor, such as ambient temperature and salinity.

ΔIΑΒΑΘΜIΣΗ (ΚΛIΣΗ): (1) Ο ρυθμός αλλαγής μιας μεταβλητής συναρτήσει της απόστασης. (2) Ομαλή αύξηση ή μείωση ενός παράγοντα, όπως, π.χ., η θερμοκρασία και η αλατότητα.

GRADIENT: (1) Die Anzahl der Veränderungen einer Variablen mit dem Abstand. (2) Eine reguläre zu- oder abnehmende Veränderung innerhalb eines Faktors wie der Umgebungstemperatur und des Salzgehaltes.

GRADIENT: (1) Le taux de changement dune variable en fonction de la distance. (2) Laugmentation ou la décroissance progressive dun facteur, tel que la température ambiante par exemple.

GRADIENTE: (1) Grado de cambio de una variable en función de la distancia. (2) El aumento o el decrecimiento progresivo de un factor, tal como la temperatura ambiente.

GRADIENT: (1) Hastigheten av forandringen av en variable over distanse. (2) En regelmessig økende eller minkende forandring av en faktor, slik som omgivende temperatur og saltholdighet.

Was this helpful?
La pendenza del profilo dei livelli statici per un sistema idraulico. Nel flusso di un canale aperto, il gradiente idraulico è la pendenza della superficie dellacqua in rapporto a un piano parallelo al flusso; allinterno di un flusso libero di acqua freatica, il gradiente idraulico è la pendenza della superficie freatica in rapporto al piano dei suoi contorni; per lacqua artesiana è la pendenza della superficie piezometrica in rapporto al piano dei suoi contorni. .


HYDRAULIC GRADIENT: The slope of the profile of the static levels for a hydraulic system. In open channel flow, the hydraulic gradient is the slope of the water surface taken parallel to the flow; in unconfined ground water flow, it is the slope of the water table taken normal to its contours; and for artesian ground water, it is the slope of the piezometric surface taken normal to its contours.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΙΣΗ: Η κλίση της πιεζομετρικής στάθμης ενός υδραυλικού συστήματος. Στα ανοιχτά κανάλια, υδραυλική διαβάθμιση είναι η κλίση της στάθμης του νερού, κατά τη φορά και την ροή. Στη μη περιοριζόμενη ροή των υπογείων νερών, είναι η κλίση του υδροφόρου ορίζοντα κάθετα προς τις ισοπιεζομετρικές γραμμές. Στους αρτεσιανούς υδροφορείς, είναι η κλίση της πιεζομετρικής στάθμης, κάθετα στις ισοπιεζομετρικές γραμμές.

HYDRAULISCHER GRADIENT: Das Profilgefälle einer statischen Ebene eines hydraulischen Systems. Beim Verlauf im offenen Kanal ist der hydraulische Gradient das Gefälle der Wasseroberfläche, die parallel zur Fließrichtung betrachtet wird; im uneingeschränkten Grundwasserverlauf wird das Gefälle des Grundwasserspiegels als normal zu seinen Konturen angenommen; für artesisches Grundwasser wird das Gefälle der piezometrischen Oberfläche als gleichbedeutend mit seinen Konturen angenommen.

GRADIENT HYDRAULIQUE: La pente du profil du niveau statique dun système hydraulique. Dans un flux de canal ouvert, le gradient hydraulique est la pente de la surface de leau par rapport à un plan parallèle au flux; dans un flux libre deaux phréatique, le gradient hydraulique est la pente de la surface de la nappe par rapport au plan de ses contours; pour leau artésienne cest la pente de la surface piezométrique par rapport au plan de ses contours.

GRADIENTE HIDRÁULICO: La pendiente de perfil del nivel estático de un sistema hidráulico. En un flujo con canal abierto, el gradiente hidráulico es la pendiente de la superficie del agua respecto a una superficie paralela al flujo; en un flujo libre de agua friática, el gradiente hidráulico es la pendiente de la superficie de la napa respecto al plano de su contorno; en cuanto al agua artesiana, es la pendiente de la superficie piezométrica en relación al plano de su contorno.

HYDRAULISK GRADIENT: Stigningen på profilen til de statiske nivåene i et hydraulisk system. I åpen kanalstrøm er den hydrauliske gradienten lik stigningen til vannoverflaten parallelt med strømretningen. I fritt grunnvann er den hydrauliske gradienten lik stigningen til grunnvannsspeilet normalt på sine konturer. I artesisk grunnvann er den hydrauliske gradienten lik stigningen til den piezometriske overflaten normalt på sine konturer.

Was this helpful?
Metodo di colorazione usato per identificare i batteri e classificarli come batteri Gram-negativi o Gram positivi. I primi perdono la colorazione del cristal violetto per decolorazione e trattengono il controcolorante, i secondi trattengono invece la colorazione del cristal violetto.


GRAM-POSITIVE: See Gram Stain. A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.

GRAM-ΘΕΤIΚΑ: Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.

GRAMPOSITIV: Siehe GRAMFÄRBUNG. (Ein Färbungsprozeß, der zur Identifizierung von Bakterien und zu deren Klassifizierung in gramnegative oder grampositive Bakterien benutzt wird. Gramnegative Bakterien verlieren im Gramschen Färbungsprozeß die purpurne Färbung und erfahren eine Gegenfärbung, Grampositive behalten sie.).

GRAM POSITIF: Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

GRAM POSITIVO: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

GRAMPOSITIV: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

Was this helpful?
Metodo di colorazione usato per identificare i batteri e classificarli come batteri Gram-negativi o Gram positivi. I primi perdono la colorazione del cristal violetto per decolorazione e trattengono il controcolorante, i secondi trattengono invece la colorazione del cristal violetto.


GRAM-NEGATIVE: See Gram Stain. A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.

GRAM-ΑΡΝΗΤIΚΑ: Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.

GRAMNEGATIV: Siehe GRAM-FÄRBUNG.(Ein Färbungsprozeß, der zur Identifizierung von Bakterien und zu deren Klassifizierung in gramnegative oder grampositive Bakterien benutzt wird. Gramnegative Bakterien verlieren im Gramschen Färbungsprozeß die purpurne Färbung und erfahren eine Gegenfärbung, Grampositive behalten sie.).

GRAM NEGATIF: Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

GRAM NEGATIVO: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

GRAMNEGATIV: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

Was this helpful?
Leucociti del sistema immunitario caratterizzati dalla presenza di granuli nel citoplasma che si colorano intensamente. Vengono chiamati neutrofili, acidofili o eosinofili e basofili.


GRANULOCYTE: Leucocytes of the immune system which are distinguished by the presence of granular material in the cytoplasm which stain deeply. They are named neutrophils, acidophils, eosinophils, and basophils in fish.

ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑ: Λευκοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία χαρακτηρίζονται από την παρουσία κοκκιωδών σχηματισμών στο κυτταρόπλασμα, οι οποίοι χρωματίζονται έντονα. Ονομάζονται ουδετερόφιλα, οξεόφιλα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα.

GRANULOZYTE: Leukozyten, die durch die Präsenz von granulärem Material im Cytoplasma, das sehr stark färbt, unterscheidbar sind. Sie werden in Fischen, je nach ihren Eigenschaften, als neutrophil, acidophil, eosinophil und basophil bezeichnet.

GRANULOCYTE: Leucocytes du système immunitaire caractérisés par la présence de granules avec une forte affinité pour les colorants. Chez les poissons ils sont appelés neutrophiles, acidophiles, basophiles ou éosinphiles.

GRANULOCITO: Leucocito del sistema inmunitario caracterizado por la presencia de gránulos con una fuerte afinidad por los colorantes. En los peces, son llamados neutrófilos, acidófilos, basófilos o eosinófilos.

GRANULOCYTTER: Leukocytter i immunsystemet som gjenkjennes ved tilstedeværelse av granula i cytoplasma, som farges sterkt. De kalles neutrofiler, acidofiler, eosinofiler og basofiler i fisk.

Was this helpful?
1)Piccolo nodulo o granulo formato per aggregazione e proliferazione dei macrofagi. 2) Un tumore o neoplasia formato da tessuto granulare.


GRANULOMA: (1) The aggregation and proliferation of macrophages to form small nodules or granules. (2) A tumour or neoplasm made up of granulation tissue.

ΚΟΚΚΙΩΜΑ: (1) Η συνάθροιση και πολλαπλασιασμός μακροφάγων κυττάρων, τα οποία σχηματίζουν μικρά φυμάτια ή κοκκία. (2) Ογκος ή νεόπλασμα που συνίσταται από κοκκιοποιημένο ιστό.

GRANULOM: (1) Die Aggregation und Proliferation von Makrophagen zur Formung von kleinen Knoten oder Granula. (2) Ein Tumor oder Neoplast, der aus Granulationsgewebe aufgebaut ist.

GRANULOME: (1) Petit nodule ou granule formé par lagrégation et la prolifération de macrophages. (2) Tumeur ou néoplasme formé de tissu de granulation.

GRANULOMA: (1) Pequeño nódulo o granulo formado por la agregación y la proliferación de macrófagos. (2) Tumor o neoplasma formado de tejido de granulación.

GRANULOM: (1) Aggregasjon og forøkning av makrofager for å danne små knoller eller granula. (2) Svulst eller neoplasma dannet av granulasjonsvev.

Was this helpful?
Formazione di granulomi multipli negli organi.


GRANULOMATOSIS: A condition resulting from multiples of granuloma in organs.

ΚΟΚΚΙΟΜΑΤΩΣΗ: Κατάσταση που προκύπτει από πολλαπλά κοκκιώματα στα όργανα.

GRANULOMATOSE: Ein Zustand, der das Resultat einer Vielzahl von Granulomen in Organen ist .

GRANULOMATOSE: Condition résultant de la multiplication de granulomes dans un organe.

GRANULOMATOSIS: Condición que resulta de multiplicación de granulomas en un órgano.

GRANULOMATØS BETENNELSE: Tilstand som skyldes store mengder granulomer i organer.

Was this helpful?
Formazione di una massa di granuli.


GRANULOSIS: Formation of a mass of granules.

ΚΟΚΚΙΩΣΗ: Σχηματισμός μάζας κοκκίων.

GRANULOSE: Bildung einer Masse aus Granula.

GRANULOSE: La formation dune masse de granules.

GRANULOSIS: Formación de una masa de gránulos.

GRANULOSE: Dannelse av en klump av granuler.

Was this helpful?
Termine generico per indicare i lipidi.


FAT: General collective term for lipid.

ΛΙΠΗ: Γενικός συλλογικός όρος για τα λιπίδια.

FETT: Allgemeine Sammelbezeichnung für Lipide.

GRAISSES: Terme général pour désigner les lipides.

GRASAS: Termino general designado a los lípidos.

FETT: Generelt samlebegrep for lipider.

Was this helpful?
Portatore di uova e pronto per la deposizione.


GRAVID: Ripe with eggs and ready to spawn.

ΚΥΟΦΟΡΩΝ: Ο φέρων αυγά ή νεαρά άτομα, έτοιμος για ωοτοκία.

TRÄCHTIG; SCHWANGER: Eier oder Junge tragend.

GRAVIDE: Qui porte des oeufs mûrs prêts à être pondus.

GRÁVIDO: El que lleva huevos maduros preparados para la puesta.

GRAVID: Bærer på egg eller foster.

Was this helpful?
Nel sistema SI è lunità di misura della dose di radiazione assorbita; 1 Gy = 1 joule di energia assorbita per chilogrammo di tessuto. 1 Gy = 100 rads.


GRAY (Gy): The SI unit for an absorbed dose of radiation :1 Gy= 1 Joule of energy absorbed per kilogram of tissue. 1 Gy= 100 rads.

GRAY (Gy): Η μονάδα του SI για την απορροφώμενη δόση ακτινοβολίας: 1 Gy= 1 Joule απορροφώμενης ενέργειας ανά χιλιόγραμμο ιστού. 1 Gy= 100 rads.

GRAY (Gy): Die SI-Einheit für eine Dosis, die absorbiert wurde: ein Gy = 1 Joule an Energie absorbiert von einem Kilogramm Gewebe. 1 Gy = 100 rads.

GRAY (Gy): Unité de mesure de dose absorbée; Un Gy = 1 Joule dénergie absorbée par 1 Kg de tissu. 1 Gy = 100 rads.

GRAY (GY): Unidad de medida de la dosis absorbida; un Gy = 1 Joule de energía absorbida por 1 Kg de tejido. 1 Gy = 100 rads.

GRAY (Gy): SI enheten for en absorbert dose av stråling: 1 Gy = 1 Joule av energi absorbert per kilo vev. 1 Gy = 100 rad.

Was this helpful?
Non esiste una precisa definizione in lingua italiana. Letteralmente ghiaccio brillante, si tratta di un tipo di ghiaccio pastoso formatosi per congelamento dei cristalli di ghiaccio nelle fasi precoci di solidificazionee che dà alla superficie del mare un aspetto oleoso.


GREASE ICE: A kind of slush formed from the congelation of ice crystals in the early stages of freezing. It gives the sea surface a greasy appearance.

ΑΛΛΕIΜΑΤΟΠΑΓΟΣ: Ενα είδος χαλαρού πάγου που σχηματίζεται από την πήξη παγοκρυστάλλων στα πρώτα στάδια του παγώματος. Δίνει στην επιφάνεια της θάλασσας μια λιπαρή εμφάνιση.

EISGRIES: Eine Art "Matsch", der durch das Verfestigen von Eiskristallen im frühen Gefrierstadium gebildet wird. Er gibt der Meeresoberfläche ein griesiges Aussehen.

GLACE GRASSE: Genre de glace pâteuse formée par la congélation de cristaux de glace dans les étapes précoces de la solidification et qui donnent un aspect gras à la surface de la mer.

HIELO GRASO: Tipo de hielo formado por la congelación de cristales de hielo en las etapas previas a la solidificación y que dan un aspecto graso a la superficie marina.

ISSØRPE: En slags søle som dannes ved frysing av iskrystaller i de tidlige stadiene av frysing. Gir hav overflaten et gjørmete utseende.

Was this helpful?
(1) (n) Un divisorio, fisso o mobile, usato per separare o trattenere materiale particolato in acqua. (2) (v) Esame di un numero di campioni al fine di rivelare la presenza di una malattia.


SCREEN: (1)(n.) A fixed or movable partition used to separate or retain particulate matter in water. (2) (v.) To examine specimens for the presence of a disease.

ΔIΑΦΡΑΓΜΑ: (1) Σταθερό ή κινητό πέτασμα χρησιμοποιούμενο για τον διαχωρισμό ή την κατακράτηση σωματιδιακού υλικού στο νερό. (2) ΕΞΕΤΑΣΗ: Η εξέταση ατόμων γιά την παρουσία μιάς ασθένειας.

BILDSCHIRM ; SIEBNETZ: (1) Ein festes oder bewegliches Siebnetz, das zur Rückhaltung oder Trennung partikulären Materials aus dem Wasser benutzt wird. (2) Im Englischen wird der Begriff "screening" auch für die Untersuchung von Organismen auf die Präsenz von Krankheiten hin benutzt.

GRILLE/CRIBLE: Cloison fixe ou amovible utilisée pour filtrer et retenir la matière particulaire suspendue dans leau. (2) Cribler: Examiner un nombre de spécimens afin de déceler la présence dune condition spécifique (maladie par exemple).

CRIBA: (1) Partición fija o movible utilizada para filtrar e retener la materia particular suspendida en el agua (2) Cribar: Examinar un número de especimenes con el fin de detectar la presencia de una enfermedad.

SILPLATE: Stasjonært eller flyttbart filter for å holde tilbake partikulært materiale.

Was this helpful?
Griglia che può essere spostata orizzontalmente o verticalmente.


MOVABLE SCREEN: Screen placed to protect an intake pump. The screen moves either vertically or horizontally. Material caught on the screen is usually passed through a sluice-way for removal.

ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑ: Προπέτασμα που τοποθετείται με σκοπό την προστασία των αντλιών εισαγωγής και μετακινείται κατακόρυφα ή οριζόντια. Υλικά που κατακρατούνται πάνω στο προπέτασμα συνήθως απομακρύνονται με άφθονο νερό.

RÜTTELSIEB: Ein Sieb, das vor dem Pumpeneinlauf angebracht ist, und sich vertikal oder horizontal bewegt. Das Material, das sich im Sieb ansammelt, wird durch spezielle Abflußvorichtungen entfernt.

GRILLE MOBILE: Grille placée devant une prise deau qui se déplace verticalement ou horizontalement. Les particules retenues par la grille passent à travers une vanne afin dêtre éliminées.

CRIBA MOVIBLE: Criba situada delante de una toma de agua y que se desplaza verticalmente y horizontalmente. Las partículas retenidas por la criba pasan a través de compuerta con el fin de ser eliminados.

SELVRENSENDE INNTAKSSIL: Sil som plasseres for å beskytte inntakspumpen. Et eksempel på denne typen inntakssiler er roterende siler, hvor silen roterer forbi dyser som spyler vekk materiale som fester seg til silen.

Was this helpful?
Generatore elettrico di emergenza, generalmente costituito da un motore diesel al quale è meccanicamente collegato un generatore elettrico.


GENERATOR: Machine for converting mechanical energy into electrical energy; typically used as a backup in the event of electrical grid failure.

ΓΕΝΝΗΤΡIΑ: Μηχανή για τη μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Συνήθως χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου.

GENERATOR: Eine Maschine, die mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt. In der Regel wird ein derartiges Gerät als Backup-System benutzt, für den Fall, das öffentliche elektrische Versorgungsnetz versagt.

GROUPE ELECTROGENE: Dispositif qui génère de lélectricité à partir dénergie mécanique. Typiquement utilisé comme réserve en cas de panne de courant domestique.

GRUPO ELECTRÓGENO: Dispositivo que genera electricidad a partir de energía mecánica. Típicamente utilizado como reserva en caso de avería de la corriente doméstica.

GENERATOR : Maskin som omgjør mekanisk energi til elektrisk energi, typisk bruksområde er som støtte ved strømbrudd.

Was this helpful?
Gonadotropini. Ormone peptidico secreto dalla parte anteriore della ghiandola pituitaria, la cui funzione primaria è quella di regolare la crescita attraverso il miglioramento del tasso dalimentazione e del fattore di conversione dellalimento. La stimolazione della crescita del pesce può essere indotta tramite somministrazione di GH esogeno o tramite integrazione del gene per il GH allinterno del genoma del pesce (pesci transgenici). Queste pratiche sono soggette a controlli regolamentari in mol


GTH: Gonadotropin: hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period.

GtH: Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.

GTH: Siehe GONADOTROPES HORMON. (Ein Steroidhormon, das die Funktion der Gonaden stimuliert. In Vertebraten werden gonadotropine Hormone vom vorderen Teil der Hypophyse ausgeschüttet, wobei diese von den Gonadotropin-freisetzenden Hormonen (GnRH) kontrolliert wird. Hypophysenextrakte (oft von anderen Arten) werden verwendet, um Fische außerhalb der Laichzeit zum Ablaichen zu stimulieren. Syn: Gonadotropin. ).

GTH: Gonadotropine. Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologue

GTH: Gonadotropina: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de as

GTH II: Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen. Se INJISERING AV HYPOFY

Was this helpful?
GRAY. Nel sistema SI è lunità di misura della dose di radiazione assorbita; 1 Gy = 1 joule di energia assorbita per chilogrammo di tessuto. 1 Gy = 100 rads.


Gy: Gray. The SI unit for an absorbed dose of radiation :1 Gy= 1 Joule of energy absorbed per kilogram of tissue. 1 Gy= 100 rads.

GY: Η μονάδα του SI για την απορροφώμενη δόση ακτινοβολίας: 1 Gy= 1 Joule απορροφώμενης ενέργειας ανά χιλιόγραμμο ιστού. 1 Gy= 100 rads.

GY: GRAY.Die SI-Einheit für eine Dosis, die absorbiert wurde: ein Gy = 1 Joule an Energie absorbiert von einem Kilogramm Gewebe. 1 Gy = 100 rads.

Gy: GRAY.Unité de mesure de dose absorbée; Un Gy = 1 Joule dénergie absorbée par 1 Kg de tissu. 1 Gy = 100 rads.

Gy: GRAY: Unidad de medida de la dosis absorbida; un Gy = 1 Joule de energía absorbida por 1 Kg de tejido. 1 Gy = 100 rads.

Gy: GRAY: SI enheten for en absorbert dose av stråling: 1 Gy = 1 Joule av energi absorbert per kilo vev. 1 Gy = 100 rad.

Was this helpful?
Genere delle dinoflagellati i cui esemplari sono caratterizzati dal possedere un unico flagello; uno dei gruppi responsabili delle maree rosse.


GYMNODINIUM: A genus of Dinoflagellates characterized by the possession of a single flagellum; one of the groups responsible for red tides.

GYMNODINIUM: Γένος δινομαστιγωτών που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός μόνου μαστιγίου. Μία από τις ομάδες που ευθύνονται για τις κόκκινες παλίρροιες.

GYMNODINIUM: Eine Gattung der Dinoflagellaten, die durch den Besitz eines einzigen Flagellums charakterisiert sind. Eine derjenigen Gruppen, die sog. Rote Tiden verursachen können.

GYMNODINIUM: Genre de Dinoflagellé caractérisé par la possession dun simple flagelle. Un des groupes responsables des marées rouges.

GYMNODINIUM: Género De Dinoflagelados caracterizado por la posesión de un simple flagelo. Uno de los grupos responsables de las mareas rojas.

GYMNODINIUM: En slekt av Dinoflagellater karakterisert ved at de har kun én flagell. En av artene som er ansvarlig for rødt tidevann.

Was this helpful?
Torba sedimentaria derivata in gran parte da depositi di residui di piante e animali provenienti da acque stagnanti.


GYTTJA: Sedimentary peat comprising predominantly plant and animal residues precipitated from standing water.

ΗΜIΣΑΠΡΟΠΗΛΟΣ: Iζηματογενής τύρφη που συνίσταται κυρίως από φυτικά και ζωικά υπολείμματα που εναποτέθηκαν σε στάσιμα νερά. Σε αντίθεση με τον σαπροπηλό έχει αποτεθεί από αερόβιες ως αναερόβιες συνθήκες.

GYTTJA: Sedimentierter Schlamm, der überwiegend pflanzliche und tierische Überreste enthält, die sich in stehendem Wasser absetzten.

GYTTJA: Tourbe sédimentaire dérivée en grande partie du dépôt de restes de plantes et danimaux à partir de leau stagnante.

GYTTJA: Turba sedimentaria derivada en gran parte de la precipitación de restos de plantas y animales en agua estática.

GYTJE: Sedimentær torv bestående av plante- og dyrerester avsatt fra stillestående vann.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES