AMC LIMITED

F

Fattoredi conversione dellalimento.


F.C.R.: Food conversion ratio: ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain. Measure (ratio) of the efficiency of conversion of food to flesh. The sum of the amount of food offered in kilograms over a number of days (T) divided by the increase in wet fish weight (kg) over the time period (T).

FCR: ΔΕIΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ.Η αναλογία του βάρους της τροφής που χορηγήθηκε προς την αύξηση του βάρους (παραγωγής). Μέτρο (αναλογία) της αποδοτικότητας της μετατροπής της τροφής σε σάρκα. Το πηλίκο του αθροίσματος της ποσότητας της τροφής (σε kg) που χορηγήθηκε σε ένα ορισμένο αριθμό ημερών (Τ), προς την αύξηση του υγρού βάρους των ψαριών (kg) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

F.C.R.: FUTTERKONVERSIONSRATE. Verhältnis von verfüttertem Futter zu Gewichtszunahme. Maß für die Effizienz der Konversion von Futter in Körpersubstanz. Die Summe der über eine bestimmte Anzahl an Tagen (T) verabreichten Futtermenge wird durch den Naßgewichtzuwachs der Fische (in kg) dividiert.

T.C.A.: Taux de conversion alimentaire. Rapport, entre le poids daliment et le gain de poids. Mesure (rapport) de lefficacité de conversion des aliments en biomasse. La somme totale daliments distribués en kilogramme pendant un nombre de jours (T) est divisée par laugmentation de poids frais du poisson (kg) pendant cette même période.

T.C.A: Tasa de Conversión Alimentaria: Relación, entre el peso del alimento y el incremento de peso. Medida (relación) de la eficacia de conversión de alimentos en biomasa. Suma total de alimentos distribuidos en kilogramos durante un periodo de días (T) dividido por el aumento de peso fresco del pez (kg) durante este mismo periodo.

F.C.R.: Fôrfaktor: Forhold mellom vekten på fôr som er utfôret og vektøkning i biomasse. Mål på effektiviteten på omdannelsen av fôr til kjøtt. Summen av alt fôret i kilo som er utfôret i løpet av et antall dager (T) delt på økning i våtvekt (kg) av fisk over samme tidsrommet (T). Høy fôrfaktor ved bruk av formulert fôr kan indikere overfôring (spillfôr).

Was this helpful?
Coefficiente di ‘parentela’. Una misura dellinterconnessione degli individui appartenenti ad una popolazione. F-(coefficiente): Un insieme di coefficienti statistici che misurano la ripartizione della variazione genetica all’interno e tra popolazioni e individui.


FST: Termed the co-ancestry coefficient. A measure of the inter-relatedness of individuals within a population. The intercorrelation of genes of individuals in a population reflecting actual gene frequencies.F-statistics: A set of coefficients that measure the apportionment of genetic variation within and between populations and individuals.

FST: Ονομάζεται και συντελεστής συγγένειας. Αποτελεί έναν τρόπο μέτρησης των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στα άτομα ενός πληθυσμού. Εκφράζει τις γονιδιακές συχνότητες που υπάρχουν μέσα στον πληθυσμό.

FST: Wird als Co-Verwandtschaftskoeffizient bezeichnet. Ein Maß für die Zwischenbeziehung von Individuen innerhalb einer Population. Die Korrelation zwischen den Genen von Individuen in einer Population reflektiert die aktuellen Genfrequenzen.

FST: Coefficient de co-ascendance. Une mesure des inter-rélations génétiques entre les membres d’une population. La corrélation entre les gènes des individus d’une population qui reflète les fréquences réelles des gènes.

FST: Coeficiente de co-ancestro. Es una medida de la interrelación de individuos dentro de una población. La intrercorrelación génica entre individuos de una población refleja las frecuencias reales génicas.

FST: Slektskapskoeffisienten. Et mål på slektskapsgraden mellom individer i en populasjon. Korrelasjonen av gener mellom individer i en populasjon. Denne korrelasjonen reflekterer genfrekvenser i populasjonen.

Was this helpful?
Vedi BATTERIOFAGO.((Fago) Qualsiasi virus il cui l’ospite sia un batterio. I batteriofagi sono un gruppo di virus molto vario. La maggior parte o tutti i battteri possono essere infettati da fagi specifici. Comunemente, un dato fago può infettare solo uno o pochi ceppi o specie di batteri. Le conseguenze dell’infezione del fago dipendono dal fago e dall’ospite, e fino a un certo punto, dalle condizioni ambientali. Fagi virulenti inducono sempre un ciclo litico nella cellula ospite, mentre i fagi


PHAGE: A highly diverse group of viruses. Most or all bacteria can be infected by particular phages. Commonly, a given phage can infect only one or a few strains or species of bacteria. The consequences of phage infection depend on phage and host, and to some extent on conditions. Virulent phages always induce a lytic cycle in the host cell, while temperate phages can establish a stable, non-lytic relationship (lysogeny) with the host. Some phages can replicate and produce progeny virions within the ho

ΦΑΓΟΣ: Iός που παρασιτεί ένα βακτήριο. Οι βακτηριοφάγοι είναι μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη ομάδα ιών. Τα περισσότερα ή όλα τα βακτήρια προσβάλλονται από ορισμένους φάγους. Συνήθως, ένας δεδομένος φάγος προσβάλλει μόνο ένα ή λίγα στελέχη ή είδη βακτηρίων. Οι συνέπειες της προσβολής από φάγο εξαρτώνται από τον φάγο και τον ξενιστή και ως έναν βαθμό από τις συνθήκες. Οι μολυσματικοί φάγοι επάγουν έναν λυτικό κύκλο στα κύτταρα του ξενιστή, ενώ οι ήπιοι φάγοι δημιουργούν μία σταθερή, μη-λυτική σχέση

PHAGE: Siehe BAKTERIOPHAGEN. (Außerordentlich diverse Gruppe von Viren, die Bakterien befallen. Wohl alle Bakterien können von bestimmten Phagen infiziert werden. Häufig kann ein bestimmter Phage aber nur wenige Bakterienstämme oder -arten befallen. Die Folgen einer Infektion hängen vom Wirt und vom Phagen ab, zum Teil aber auch von anderen Umständen. Virulente Phagen verursachen immer das Auflösen der Wirtszelle, während andere Phagen eine stabile, nicht zerstörende Verbindung mit ihrem Wirt eingehen

PHAGE: Un virus dont lhôte est une bactérie. Les bactériophages forment un groupe de virus très divers. La plupart des bactéries peuvent être infectées par un bactériophage donné. Souvent, un bactériophage donné ne peut infester quune souche, ou un nombre restreint de souches. Les conséquences de linfection des bactéries par des bactériophages dépendent de la souche bactérienne, du type de bactériophage et des conditions du milieu. Les bactériophages virulents induisent toujours un cycle lytique de la

FAGO: Cualquier virus cuyo huésped es una bacteria. Los bacteriófagos forman un grupo muy diverso de virus. La mayoría de las bacterias pueden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado sólo puede infectar una cepa, o a un número restringido de cepas de bacterias. Las consecuencias de infección de las bacterias por bacteriófagos dependen de la cepa bacteriana, del tipo de bacteriófago y de las condiciones ambientales. Los bacteriófagos virulentos siempre inducen u

FAG: Virus som bruker bakterier som vert. Bakteriofager er en meget mangfoldig gruppe av virus. De fleste eller alle bakterier kan bli infisert av bestemte bakteriofager. Svært ofte kan en bestemt bakteriofag kun angripe en eller noe få sorter eller arter av bakterier. Konsekvensene av en infeksjon avhenger av både bakteriofag og vert, men også til en viss grad av forhold. Ondartede bakteriofager induserer alltid en nedbrytning av bakeriens cellevegg slik at bakterien sprekker, mens mindre farlige ba

Was this helpful?
Cellula capace di fagocitare batteri, particelle estranee e altre cellule. I fagociti si dividono in: (a) microfagi (leucociti neutrofili) in grado di compiere movimenti e (b) macrofagi che sono immobili o sessili (p.e. cellule endoteliali, monociti e istiociti).


PHAGOCYTE: A cell capable of ingesting bacteria, foreign particles, and other cells. There are (a) microphages (neutrophil leucocytes) which are mobile and (b) macrophages which are immobile or sessile (e.g. endothelial cells, mono- and histocytes).

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο που έχει την δυνατότητα να πέπτει βακτήρια, ξένα σώματα και άλλα κύτταρα. Διακρίνονται σε (1) μικροφάγα (ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα) που είναι κινητά και (2) μακροφάγα που είναι ακίνητα ή εδραία (π.χ. ενδοθυλιακά κύτταρα, μονο- και ιστοκύτταρα).

PHAGOZYTE: Freßzelle, die sich Gewebstrümmer, Fremdkörper, Mikroben und Zellen einverleibt und verdaut; von Metschnikoff 1883 geprägter Terminus. Es werden unterschieden: (i) Mikrophagen (neutrophile Leukozyten), die mobil sind; (ii) Makrophagen, die überwiegend immobil, sessil sind (z.B. Endothel-, Retikulumzellen, Sternzellen der Leber, Mono-, Histozyten).

PHAGOCYTE: Une cellule capable dingérer des bactéries, des corps étrangers et dautres cellules. On distingue: (a) les microphages (leucocytes neutrophiles) mobiles. (b) les macrophages qui sont immobiles ou sessiles (par exemple, cellules endothéliales, monocytes et histocytes).

FAGOCITO: Célula capaz de ingerir bacterias, cuerpos extraños y otras células. Se pueden distinguir: (a) micrófagos (leucocitos neutrifilicos) móviles. (b) macrófagos que son inmóviles o sésiles (por ejemplo, células endoteliales, monocitos y histiocitos).

FAGOCYTT: Celle som kan ta opp bakterier, fremmede partikler og andre celler. To typer: (a) Mikrofager (neutrofile leukocytter), som er bevegelige. (b) Makrofager, som er ubevegelige eller fastsittende (f.eks. endotelceller, mono- og histocytter).

Was this helpful?
Relativo ai fagociti.


PHAGOCYTIC: Pertaining to phagocytes.

ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΚΟ: Σχετιζόμενο με τα φαγοκύτταρα.

PHAGOZYTISCH: Zu den Phagozyten gehörend.

PHAGOCYTAIRE: Relatif à la phagocytose.

FAGOCITARIO: Relativo a la fagocitosis.

FAGOCYTTISK: Vedrører fagocytter.

Was this helpful?
Assunzione intracellulare di particelle solide, da parte di cellule come i fagociti, a scopo nutritivo (p.e. cibo) o difensivo (p.e. corpi estranei).


PHAGOCYTOSIS: The intracellular uptake of solid particles by cells such as phagocytes, either for nutritional purposes (e.g. food) or as a defence mechanism (foreign bodies).

ΦΑΓΟΚΥΤΤΩΣΗ ή ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΑ: Η ενδοκυτταρική κατάποση στερεών σωματιδίων από κύτταρα (φαγοκύτταρα) είτε γιά λόγους διατροφής είτε γιά λόγους άμυνας (ξένα σώματα).

PHAGOZYTOSE: Die Fähigkeit der Phagozyten, bestimmte Bestandteile ins Zytoplasma aufzunehmen. Die Aufnahme und Verdauung von fester partikulärer Substanz durch eine Zelle, die eine Vakuole um den Partikel bildet, entweder als Nahrungsaufnahme oder als Abwehrmechanismus.

PHAGOCYTOSE: Le fait dincorporer les particules (ex. particules alimentaires, corps étrangers) dans les cellules.

FAGOCITOSIS: Mevanismo de incorporación de partículas (por ejemplo, partículas alimentarias, cuerpos extraños) a las células.

FAGOCYTOSE: Intracellulært opptak av faste partikler av celler, f.eks. fagocytter. Enten for ernæring (mat) eller som forsvarsmekanisme (fremmedlegemer).

Was this helpful?
Materiale detritico composto da particelle (inferiori a 0,0625 mm) più piccole di quelle della sabbia


MUD: Pelagic or terrigeneous detrital material consisting of particles smaller than sand, that is, an undifferentiated sediment made up of particles mostly within the silt-clay range smaller than 0.0025 inch (0.0625 mm).

IΛΥΣ: πελαγικό ή χερσογενές μέρος του τριπτού αποτελούμενο από κόκκους μικρότερους από εκείνους της άμμου, το οποίο συνιστά αδιαφοροποίητο ίζημα απαρτιζόμενο κατά κύριο λόγο από ιλυο-αργιλώδεις κόκκους διαμέτρου μικρότερης από 0.0625 χιλιοστά.

SCHLAMM(1): Pelagisches oder terrestrisches Detritusmaterial, aus Partikeln kleiner als Sand bestehend, die ein undifferenziertes Sediment darstellen, meist aus Lehmschlick -Partikeln mit einer Ausdehnung kleiner als 0.0025 Inch (0.0 625 Millimeter) aufgebaut.

VASE(1): Matière terrigène ou pélagique composée de particules plus petites que des grains de sable et formant un sédiment non-différencié dont les particules appartiennent à la gamme de tailles des vases argileuses < 0,0625 mm.

FANGO: Material terrígeno o pelágico con partículas más pequeñas que los granos de arena y que forma un sedimento no diferenciado cuyas partículas pertenecen a la gama de la arcilla < 0,0625 mm.

MUDDER: Pelagisk eller terrigent materiale som består av partikler som er mindre enn sandkorn. Utgjør et udifferensiert sediment som er oppbygd av partikler i silt-leire størrelsesområdet, mindre enn 0,0025 tomme (0,0625 mm).

Was this helpful?
Un letto di argilla densamente compatto e relativamente impermeabile che si trova vicino alla superficie dellacqua e si indurisce quando lacqua viene a mancare. La sua presenza può interferire con il movimento dellacqua durante il drenaggio o lirrigazione del tereno.


HARD CLAY: A bed of densely-compacted and relatively impervious clay occurring near the surface which becomes hard when it is dry. Its presence may interfere with water movement during the drainage or irrigation of land.

ΣΚΛΗΡΗ ΑΡΓΙΛΟΣ: Στρώμα έντονα συμπιεσμένης και σχετικά υδατοστεγούς αργίλου, που συναντάται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και που σκληραίνει όταν ξηραίνεται. Η παρουσία της επηρεάζει την κίνηση του νερού κατά την στράγγιση ή την άρδευση της γης.

HARTLEHM: Eine Schicht sehr dichten und undurchlässigen Tons, die in Oberflächennähe vorkommt und bei Trocknung aushärtet. Das Vorkommen beeinträchtigt die Bewässerung und Drainage.

VASE COMPACTEE: Lit de vase fortement compactée et relativement imperméable qui est faiblement immergée et qui devient dure quand elle sèche. Sa présence peut gêner les opérations de drainage et dirrigation.

ARCILLA COMPACTO: Masa de arcilla compactada y relativamente impermeable, poco emergida y que se vuelve dura cuando se seca. Su presencia puede alterar las operaciones de drenaje y de irrigación de la tierra.

HARD LEIRE: Et sedimentlag av tettpakket og relativ ugjennomtrengelig leire nær overflaten, blir hardt når det tørker. Tilstedeværelse av slik leire kan interferere med vannbevegelse ved drenering eller vanning av landområder.

Was this helpful?
Un sedimento marino terrigeno, di colore nero, ricco di idrogeno solforato e con un alto contenuto organico; tipico dei bacini anerobici scarsamente o per nulla aerati.


BLACK MUD: A terrigenous marine sediment, black in colour, rich in hydrogen sulphide and having a high organic content; typical of poorly ventilated anaerobic basins.

ΜΑΥΡΗ ΛΑΣΠΗ: Γαιογενές θαλάσσιο ίζημα, μαύρου χρώματος, πλούσιο σε υδρόθειο και με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη. Τυπική των ανεπαρκώς αεριζόμενων, αναερόβιων λεκανών.

SCHWARZSCHLAMM: Ein marines Sediment von schwarzer Farbe, reich an Schwefelwasserstoff mit einem hohem organischen Anteil; typisch für schwach durchströmte, anaerobe Gebiete.

BOUE NOIRE: Dépôt marin terrigène de couleur noire riche en sulfure dhydrogène ayant une forte teneur en matière organique; boue typique des bassins anaérobies mal ventilés.

LODO NEGRO: Depósito marino terrígeno de color negro rico en sulfuro de hidrógeno con una alta tasa de materia orgánica; lodo típico de los estanque anaeróbicos mal ventilados.

SVART MUDDER: Jordprodusert marint sediment, svart i farge, rikt på hydrogensulfid og med høyt organisk innhold. Typisk i anaerobe basseng med dårlig vannutskiftning (f.eks. poller og små terskelfjorder).

Was this helpful?
Tipo di farina ottenuta dalle ossa macinate degli animali domestici e pesci. È ricca di calcio e fosforo ed è usata come componente dei mangimi per pesci. A causa del suo alto contenuto di fosforo ed il seguente rilascio di questa sostanza nutriente nelle acque naturali, la quantità di farina di ossa usata nei mangimi per pesci negli anni recenti è stata ridotta sempre di più. Regolamenti comunitari e nazionali ne vietano l’impiego nei mangimi per animali, per motivi epidemiologici.


BONE MEAL: Type of meal obtained from the ground bones of domestic animals and fish. It is high in calcium and phosphorus and is used as a component of fish feeds. Because of its high phosphorus content and the subsequent release of this nutrient into natural waters, the amount of bone meal used in fish feeds has continuously been reduced in recent years.

ΟΣΤΕΑΛΕΥΡΟ: Τύπος τροφής που παράγεται από αλεσμένα κόκκαλα ζώων. Είναι πλούσιο σε ασβέστιο και φώσφορο και χρησιμοποιείται ως συστατικό της τροφής των ψαριών. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο και της απελευθέρωσης αυτού του θρεπτικού στα φυσικά νερά, η ποσότητα των οστεαλεύρων που χρησιμοποιείται στην τροφή των ψαριών μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

KNOCHENMEHL: Besteht aus gemahlenen Knochen, die aus der landwirtschaftlichen Tierproduktion und von Fischen stammen. Es ist reich an Kalzium und Phosphor und wird häufig in Fischfuttern verwendet. Wegen des hohen Phosphorgehaltes und dem damit verbundenen Eintrag dieses Nährstoffes in natürliche Gewässer bei Verfütterung in der Aquakultur, wird der Anteil an Knochenmehl (u.a. Fischmehl) mehr und mehr in Fischfuttern reduziert.

FARINE DOS: Farine obtenue par broyage des os de poissons ou dautres animaux. Riche en calcium et en phosphore, elle est utilisée dans la confection des aliments pour poissons. Compte-tenu de sa forte teneur en phosphore, et la libération de ce sel nutritif dans les eaux naturelles, la quantité de farine dos incorporée dans les aliments pour la pisciculture a diminué progressivement ces dernières années.

HARINA DE HUESO: Harina obtenida por molido de huesos de peces y otros animales. Rico en calcio y en fósforo, utilizada en la confección de alimentos para peces. Teniendo en cuenta su gran contenido en fósforo, y la liberación de esta sal nutritiva en las aguas naturales, la cantidad de harina de huesos incorporada en los alimentos para el cultivo de peces ha disminuido progresivamente estos últimos años.

BEINMEL: Type mel laget av bein fra husdyr og fisk. Har høyt innhold av kalsium og fosfor, og brukes i fiskefôr. På grunn av det høye innholdet av fosfor og det påfølgende utslippet av dette nærigsstoffet i vannet, har mengden av beinmel blitt redusert i fiskefôr de siste årene.

Was this helpful?
Pesce o scarti di pesce disidratato e privo di grasso, utilizzati come alimento e più raramente come fertilizzante.


FISH MEAL: A dehydrated and often defatted ground fish or fish waste produced in different grades and used as feed or less commonly as fertilizer.

ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟ: Αφυδατωμένα και συχνά απολιπωμένα κονιοποιημένα ψάρια ή υπολείμματα ψαριών, που χρησιμοποιούνται ως τροφή ή - σπάνια - ως λίπασμα.

FISCHMEHL: Ein dehydriertes und oft auch entfettetes gemahlenes Produkt aus Fisch oder Fischabfällen. Es wird gewöhnlich als Futter oder weniger häufig als Dünger eingesetzt. Fischmehl wird auf dem Weltmarkt in unterschiedlichen Qualitäten angeboten.

FARINE DE POISSON: Broyat deshydraté, et parfois délipidé, de poisson ou de déchets de poissons utilisé dans la confection daliments et (rarement) comme engrais.

HARINA DE PEZ: Molido deshidratado, y a veces sin lípidos, de pescado o de deshechos de pescado utilizado en la confección de alimentos y (raramente) como abono.

FISKEMEL: Dehydrert og ofte avfettet hel fisk eller fiskeavfall produsert i ulike grader, og brukt til fôr (eller som proteinkilde i formulert fôr) og i mindre utstrekning som gjødsel.

Was this helpful?
La proteina animale del sangue che viene trasformata in una farina. Usata per ridurre l’impiego di farine più costose nei mangimi per pesci, è ora proibita in Europa, per motivi igienici. Di solito era presente in bassi livelli (meno del 10%) nei mangimi per salmonidi.


BLOOD MEAL: Animal protein sourced from blood which is processed into a meal. It can be used to reduce the levels of expensive fish meal in fish feeds. It is usually present in low levels (less than 10%) in salmonid feeds.

ΑIΜΑΛΕΥΡΟ: Ζωϊκή πρωτεΐνη που προέρχεται από το αίμα και μετατρέπεται σε τροφή. Χρησιμοποιείται ως μερικό υποκατάστατο του υψηλού κόστους ιχθυαλεύρων στις ιχθυοτροφές. Περιέχεται συνήθως σε χαμηλές συγκεντρώσεις (λιγότερο από 10%) στην τροφή των σολομοειδών.

BLUTMEHL: Tierisches Protein, das aus Blut gewonnen wird und als trockenes Mehl in den Handel kommt. Es kann partiell als Ersatz für teures Fischmehl in Fischfuttern eingesetzt werden. Es wird in geringen Mengen (bis zu 10%) den Futtermitteln für Salmoniden beigemischt.

ALIMENT SANGUIN: Protéine animale tirée du sang qui est transformée en aliment pouvant être utilisé pour réduire les prix élevés des aliments pour poissons. Elle est habituellement présente à faible dose (moins de 10%) dans les aliments pour salmonidés.

ALIEMENTO SANGUÍNEO: Proteína sacada de la sangre animal y que se procesa en una comida. Puede usarse para reducir los altos precios de la materia prima procedente del pescado. Es normalmente presente a bajos niveles (menos del 10%) en los piensos para salmónidos.

BLODMEL: Animalsk proteinkilde fra blod som er prosessert til mel. Kan brukes til å redusere innholdet av dyrt fiskemel i fiskefôr. Er som regel tilstede i små mengder (mindre en 10%) i laksefôr.

Was this helpful?
Veleno selettivo per pesce contenente 10-15% di saponina attiva. La farina di semi di camelia puo essere ottenuta come sottoprodotto dallestrazione dellolio dai semi di Camelia. Come saponina e 50 volte piu letale per il pesce che per i gamberi, viene usato negli allevamenti di crostacei al fine di eliminare pesci predatori o competitori.


TEA SEED CAKE: A selective fish poison containing 10-15% of the active ingredient saponin. After oil has been extracted from the seeds of Camellia, tea seed cake can be made from the resulting residue. As saponin is 50 times more lethal to fish than it is to shrimps, it is used in crustacean farming to remove fish predators or competitors.

ΠΙΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ: Επιλεκτικό δηλητήριο που περιέχει 10-15% ενεργής σαπωνίνης. Παρασκευάζεται από σπόρους του φυτού Camellia μετά την εξαγωγή του ελαίου. Καθώς η σαπωνίνη είναι 50 φορές πιό τοξική για τα ψάρια από ότι για τις γαρίδες, το δηλητήριο αυτό χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των καρκινοειδών για την εξολόθρευση ψαριών-θηρευτών ή ανταγωνιστών.

TEESAAT-KUCHEN: Wird als selektives Fischgift eingesetzt, das etwa 10 - 15% der aktiven Substanz Saponin enthalten kann. Nachdem das Öl aus den Teesamen der Camellia extrahiert worden ist, wird Teesamenkuchen aus den Rückständen hergestellt. Da Saponin etwa 50 mal toxischer für Fische als für Krebse ist, wird es bei der Präparation von Teichen in der marinen Krebszucht eingesetzt, um Räuber und konkurrierende Fischarten zu eliminieren.

FARINE DE GRAINES DE CAMELIA: Poison qui tue sélectivement les poissons. Suite à lextraction de lhuile des graines de camélia, le résidu qui contient 10 à 15 % de saponine, est utilisé dans le contrôle des prédateurs ou des compétiteurs dans les élevages de crevettes, la saponine étant 50 fois plus toxique envers les poissons quenvers les crevettes.

HARINA DE SEMILLAS DE CAMELIA: Veneno que mata selectivamente los peces. Después de la extracción del aceite de las semillas de la camelia, el residuo que contiene el 10 a15 % de saponina, es utilizado en el control de los predadores o de los competidores en los cultivos de gambas, la saponina es 50 veces más tóxica para los peces que para las gambas.

TEFROKAKE: Selektiv fiskedrepende gift med 10-15% saponin. Etter at olje er utvunnet fra Camellia-fro kan tefrokake lages av restene. Siden saponin er 50 ganger giftigere for fisk enn for reker brukes tefrokake i krepsdyroppdrett for å utrydde fisk (konkurrenter eller predatorer).

Was this helpful?
Porzione del tubo digerente, situata posteriormente al cavo orale ed anteriormente allesofago: talvolta dotata di strutture (denti, spine, placche) specializzate per la trasformazione del cibo. Nei pesci, gli archi branchiali circondano la faringe.


PHARYNX: That part of the digestive tract situated immediately posterior to the mouth and anterior to the oesophagus: sometimes bears specialized structures (teeth, spikes, plates) for processing food. In fish, the gill arches surround the pharynx.

ΦΑΡΥΓΓΑΣ: Τμήμα του πεπτικού σωλήνα ευρισκόμενο αμέσως μετά το στόμα και πριν τον οισοφάγο. Σε μερικές περιπτώσεις φέρει ειδικευμένα εξαρτήματα (δόντια κλπ. μασητικά μόρια) για τον τεμαχισμό ή την σύνθλιψη της τροφής. Στα ψάρια περιβάλλεται από τα βραγχιακά τόξα.

PHARYNX: Der Schlund, Rachen; der Teil des Verdauungstraktes, der unmittelbar an das Maul anschließt und vor dem Ösophagus liegt: trägt manchmal spezielle Strukturen (Zähne, Dornen, Platten), die zur Nahrungsaufbereitung dienen. Die Kiemenbögen der Fische umgeben den Pharynx.

PHARYNX: Partie du tractus digestif immédiatement postérieure à la bouche et antérieure à loesophage; portant quelquefois des structures spécialisées (dents, épines) à fonctions alimentaires. Les arcs branchiaux entourent le pharynx.

FARINGE: Parte del tubo digestivo inmediatamente posterior a la boca y anterior al esófago; a veces incorpora estructuras especializadas (dientes, espinas) con funciones alimentarias. Los arcos branquiales que rodean la faringe.

PHARYNX (SVELG): Delen av fordøyelseskanalen som sitter rett bak munnen fremfor spiserøret (oesophagus). Har av og til spesialiserte strukturer kalt svelgbeinstenner. Hos fisk omgir gjellebuene svelget.

Was this helpful?
Relativo alla faringe.


PHARYNGEAL: Pertaining to the pharynx.

ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος με τον φάρυγγα (βλ.λ).

PHARYNGAL: Auf den Rachen bezogen.

PHARYNGIEN: Qui se rapporte au pharynx.

FARÍNGEO: Que se refiere a la faringe.

FARYNGAL: Vedrører svelget (pharynx).

Was this helpful?
Termine generale che include tutte le sostanze usate per prevenire, trattare o curare qualunque malattia o condizione anormala: si riferisce anche alle sostanze narcotizzanti.


DRUG: General term encompassing all substances used to prevent, treat or cure any disease or condition: more specifically, referring to narcotizing agents.

ΦΑΡΜΑΚΟ (ΔΡΟΓΗ): Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, αντιμετώπιση ή θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας ή κατάστασης. Με τη στενή έννοια (ιδίως ο αγγλικός όρος drug) αναφέρεται σε ναρκωτικές ουσίες.

DROGE: Allgemeiner Ausdruck, der alle Substanzen umfaßt, die verwendet werden, um einer Krankheit vorzubeugen oder sie zu behandeln; im speziellen zur Bezeichnung von Betäubungsmitteln.

PRODUIT PHARMACEUTIQUE: Terme général incluant toutes les substances utilisées pour prévenir, traiter ou soigner les maladies; utilisé plus spécifiquement pour les narcotiques.

PRODUCTO FARMACÉUTICO: Término general que incluye todas las sustancias utilizadas para prevenir, tratar o curar las enfermedades; utilizado más específicamente para drogas.

MEDIKAMENT: Vanlig betegnelse som inneslutter alle substanser brukt til å forebygge, behandle eller kurere en sykdom eller tilstand.

Was this helpful?
1) La parte della riva giacente tra il "limite massimo di flusso" (o il limite massimo dellacqua con lalta marea) e il livello medio di bassa marea, che normalmente viene attraversato dal flusso e riflusso di marea. 2) Parte di un profilo di litorale che è compresa fra il livello medio delle alte maree e il livello medio delle basse maree; si dice ugualmente della porzione di litorale immersa eccezionalmente durante le alte maree equinoziali. 3) La riva di un lago. Individuazione di una linea


FORESHORE: (1) The part of the shore lying between the crest of the seaward berm (or the upper limit of wave wash as high tide) and the ordinary low water mark, that is ordinarily traversed by the uprush and backrush of the waves as the tides rise and fall. (2) Within a typical beach profile, the zone between mean high water and mean low water; also used of the upper intertidal zone that is covered only by exceptional spring tides. (3) The strip of land forming the margin of a lake. Use of the foreshore ma

FORESHORE: (1) Το τμήμα της ακτής το οποίο εκτείνεται μεταξύ του ανώτερου ορίου που βρέχεται από τα κύματα κατά την διάρκεια της πλήμμης και της μέσης στάθμης, της ρηχίας, και το οποίο διαβρέχεται από τα επερχόμενα κύματα , καθώς η παλίρροια ανεβαίνει και κατεβαίνει. (2)Η ζώνη μεταξύ της μέσης πλήμμης και της μέσης ρηχίας. Χρησιμοποιείται επίσης και για την ανώτερη παλιρροιακή ζώνη, η οποία καλύπτεται μόνο περιστασιακά από εαρινές παλίρροιες. (3) Η λωρίδα ξηράς που σχηματίζει τις παρυφές μιας λίμνης.

WATT(WATTENMEER): (1) Der Teil der Küste, der zwischen dem Kamm der seewärtigen Böschung (oder der oberen Grenze der Auswaschung durch die Wellen bei Hochwasser) und der normalen Niedrigwassermarke liegt, und der gewöhnlich von auf- und abdrängenden Wellen der steigenden und fallenden Tide durchflossen wird. (2) Bei einem typischen Strandprofil, die Zone zwischen dem normalen Hoch- und Niedrigwasser, auch gebräuchlich für die obere intertidale Zone, die nur bei außergewöhnlichen Springtiden bedeckt wird, (3) Der

ESTRAN, LITTORAL: (1) Portion du littoral comprise entre le maximum de flot (limite maximale déclaboussure à marée haute) et le niveau moyen des marées basses, qui est normalement traversé par le flux et reflux. (2) Portion dun profil de littoral compris entre le niveau moyen des marées hautes et le niveau moyen des marées basses; se dit également de la portion du littoral immergée exceptionellement pendant les marées hautes des vives eaux équinoxiales. (3) Le rivage dun lac. Lutilisation du rivage peut être soum

BANDA COSTERA: (1) Zona del litoral comprendida entre la cresta del berma (o limite superior de lavado de la ola en la marea alta) y el nivel medio de las mareas bajas, que es normalmente atravesado por el flujo y el reflujo. (2) Zona de un perfil típico del litoral comprendido entre el nivel medio de las mareas altas y el nivel medio de las mareas bajas; dícese igualmente de la porción del litoral sumergida excepcionalmente durante la mareas altas. (3) El borde de un lago. El uso de la banda costera puede ser

FJÆRE (STRAND): (1) Området som ligger mellom øvre grense for (store) bølger ved høyvann og lavvanns grensen, som hele tiden er i forandring (mengde av området som er over og under vann) siden sjøen faller og flør kontinuerlig. (2) I en typisk strandprofil: Sonen mellom gjennomsnittlig høy- og lavvann. Også brukt om den øvre sonen som kun er under vann ved springflo. (3) Stripen av land som danner bredden av en innsjø. Bruk av fjæra kan være regulert ved restriksjoner.

Was this helpful?
Regioni comprese tra 23,50 N e lArctico e 23,50 S e lAntarctico, aventi stagioni distinte.


TEMPERATE ZONE: Region from 23.50 N and S of the equator to the respective polar region areas, having distinct seasons.

ΕΥΚΡΑΤΗ ΖΩΝΗ: Περιοχή από γεωγραφικό πλάτος 23.50 Βόρεια και Νότια του ισημερινού έως τις αντίστοιχες πολικές περιοχές. Το κλίμα στην εύκρατη ζώνη χαρακτηρίζεται από διάκριση σε εποχές.

GEMÄSSIGTE BREITEN; TEMPERIERTE ZONE: Region 23.50 N und S des Äquators in Richtung der Polarregionen; Gebiete mit ausgeprägten Jahreszeiten.

ZONE TEMPEREE: Régions situées entre la latitude 23,5°0N et larctique et entre 23,50 S et lantarctique, ayant des saisons tranchées.

ZONA TEMPLADA: Región situada entre la latitud 23,50 n y el ártico y entre 23,50y el antártico, con estaciones distintas.

TEMPERERT SONE: Områdene nord for 23,50N og sør for 23,50S til de respektive polarsirklene, har atskilte årstider.

Was this helpful?
Termine anglosassone per indicare varie formazioni di ghiaccio: ghiaccio stabile che si mantiene a contatto o attaccato alla riva. Viene chiamato "ice foot" quando è attaccato alla riva, " ice shore" quando è fuso alla riva o incagliato, "stranded ice" se arenato e "bottom ice" se il ghiaccio si trova attaccato al fondo. Il ghiaccio che non è a contatto o attaccato alla riva viene chiamato ghiaccio galleggiante, detto anche ghiaccio costiero.


FAST ICE: Ice which is held in position by contact with or attachment to the shore or bottom. It is called foot ice if frozen to the shore, shore ice if cast onto the shore or beached, stranded ice if grounded, and bottom ice if frozen to the bottom. Ice which is not in contact with or attached to the shore or bottom is called floating ice (coastal ice, coast ice, landfast ice).

FAST ICE: Προσκολλημένος πάγος που συγκρατείται στη θέση του με επαφή ή προσκόλληση στην ακτή ή στον πυθμένα. Αποκαλείται "ice foot" αν έχει παγώσει στην άκρη της ακτής, "shore ice" αν έχει παγώσει πάνω στην ακτή "stranded", αν προσαράξει στην ξηρά, και "bottom ice", αν έχει παγώσει στον πυθμένα. Πάγος που δεν βρίσκεται σε επαφή ή σε προσκόλληση με την ακτή ή τον πυθμένα αποκαλείται επιπλέων πάγος (coastal ice, coast ice, landfast ice).

FESTEIS: Eis, das durch den Kontakt oder die Berührung mit dem Küstenstreifen oder dem Boden festgehalten wird. Es wird als Küsteneisgürtel bezeichnet, wenn es an der Küste festfriert, als Küsteneis , wenn es auf der Küste oder dem Strand friert, als gestrandetes Eis bei Anschwemmung, als Grundeis am Boden. Eis, das weder in Kontakt noch Berührung mit der Küste oder dem Grund ist, wird Treibeis genannt.

GLACE COTIERE: Glace tenue en place par contact ou fixation avec lestran ou le fond. Appelée glace ice foot quand elle est attachée à lestran, glace destran quand elle est rejetée sur lestran, glace echouée si echouée sur lestran, glace du fond quand elle est attachée au fond. La glace qui nest pas attaché au fond ou à lestran sappelle glace flottante (glace cotière, banquise).

HIELO COSTERO: Hielo que se forma por contacto o fijación con la orilla o el fondo. Llamado hielo a pie de orilla si se encuentra helado en la orilla; hielo de orilla cuando esta esparcido en la orilla; hielo encallado, cuando está en contacto con la tierra; hielo de fondo cuando está adherido al fondo. El hielo que no está en contacto con el fondo o con la orilla se llama hielo flotante (hielo costero).

FASTIS: Is som holdes i posisjon ved kontakt eller feste med land eller bunn. Kalles fastisbeltet når den er frosset fast til kysten, kystis dersom den er kastet på land, strandet is dersom den er gått på grunn, og bunnis dersom den er frosset fast i bunnen. Is som ikke er i kontakt med eller festes til kyst/bunn kalles drivis.

Was this helpful?
Misura dell’accumulo di una sostanza (generalmente uno xenobiotico) presente in un ambiente acquatico, nella biomassa degli organismi (per esempio, alghe) che vivono nello stesso quell’ambiente. BCF = Co/Cw dove Co = la concentrazione del composto negli organismi, e Cw è la concentrazione del composto nell’acqua.


BIOCONCENTRATION FACTOR (BCF): A measure of the degree to which a compound (commonly a xenobiotic), present in an aquatic environment, is accumulated in the biomass of organisms (e.g. algae) living in that environment. BCF = Co/Cw where Co = concentration of the compound in the organisms, and Cw is the concentration of the compound in the water.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΙΟΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ : Μέτρο του βαθμού στον οποίο ένα συστατικό (συνήθως ξενοβιοτικό), το οποίο είναι παρόν σε ένα υδάτινο περιβάλλον, συσσωρεύεται στην βιομάζα των οργανισμών (π.χ. φύκη) που ζουν στο περιβάλλον. BCF=Co/Cw, όπου Co= η συγκέντρωση του συστατικού στους οργανισμούς και Cw= η συγκέντρωση του συστατικού στο νερό.

BIO-KONZENTRATIONSFAKTOR (BCF): Ein Maß für die Anreicherung einer Verbindung (gewöhnlich eine xenobiotische Substanz) aus dem aquatischen Milieu in der Biomasse von Organismen (z.B. Algen), die in diesem Milieu vorkommen. BCF = Co/Cw, wobei Co die Konzentration der Verbindung in den Organismen, und Cw die Konzentration der gleichen Verbindung im Wasser bedeutet.

FACTEUR DE BIOCONCENTRATION: Mesure de laccumulation dune substance (normalement xénobiotique) par la biomasse des organismes vivant dans le milieu ou cette substance est présente. FBC = Co/Cw où Co est la concentration de la substance dans les organismes, et Cw est la concentration dans leau.

FACTOR DE BIOCONCENTRACIÓN: Medida de acumulación de una sustancia (normalmente xenobiótica) para la biomasa de los organismos vivientes en el medio en el cuál esta sustancia es presente. FBC = Co/Cw dónde Co es la concentración de la sustancia en los organismos, y Cw es la concentración en agua.

BIOKONSENTRERINGSFAKTOR (BKF): Måling for til hvilken grad en sammensetning (vanligvis et xenobiotika), tilstede i et akvatisk miljø, blir akkumulert i biomassen til en organisme (f.eks. alge) som lever i dette miljøet. BKF = Co/Cw der Co = konsentrasjonen av sammensetningen i organismen, og Cw = konsentrasjonen av sammensetningen i vannet.

Was this helpful?
Il fattore che viene utilizzato per convertire una concentrazione che causa un effetto nocivo in un esperimento a breve durata, in quello che è spesso arbitrariamente considerato un livello accettabile nell’ambiente. Di solito un dato protocollo è usato per predire questo livello di sicurezza di un agente tossico da un livello di reazione noto, di solito il limite di tolleranza per la media. Per esempio, il valore di LC50 di 4 giorni è spesso moltiplicato per 0.1 o 0.01 per ottenere questo livel


APPLICATION FACTOR: The factor by which a concentration observed as causing a harmful effect in a short-term experiment is converted to give what is frequently arbitrarily considered as an acceptable level in the environment. Usually a given protocol is used to predict this safety level of toxicant from a known level of response, usually the median tolerance limit. For example, the 4-day LC50 is frequently multiplied by 0.1 or 0.01 to give this level; data derived from chronic tests are, however, also used to deriv

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Ο συντελεστής με την βοήθεια του οποίου πραγματοποιείται η αναγωγή των ορίων τοξικότητας που έχουν προσδιορισθεί στο πλαίσιο ενός βραχύχρονου πειράματος σε όρια που (αυθαιρέτως) θεωρούνται αποδεκτά για το περιβάλλον. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή αυτού χρησιμοποιούνται τα δεδομένα βραχύχρονων πειραμάτων, αλλά και τα δεδομένα πειραμάτων χρόνιας τοξικότητας. Συνήθως ως βάση λαμβάνεται το ενδιάμεσο επίπεδο ανοχής. μετατρέπεται σε αυτήν που συνήθως θεωρείται αυθαίρετα ως το αποδεκτό επίπεδο γι

APPLIKATIONSFAKTOR: Umrechnungsfaktor, mit dessen Anwendung ein im Kurzzeit-Experiment ermittelter Grenzwert für einen Schadstoff auf den im Feld zu tolerierenden Wert erniedrigt wird. Meist wird ein bestimmtes Protokoll verwendet, um diese Sicherheitsgrenze eines Giftstoffes von einem bekannten Reaktionsniveau aus vorherzusagen; im allgemeinen die durchschnittliche Toleranzgrenze. Zum Beispiel wird der 4-Tage LC50-Wert häufig mit dem Faktor 0,1 oder 0,01 multipliziert, um diesen Wert zu erhalten. Daten aus chronis

FACTEUR DAPPLICATION: Facteur de conversion utilisé pour établir la limite de concentration, dune substance toxique, considérée arbitraire sauf pour lenvironnement. Ce facteur est établi à partir de données de toxicité dans des expériences à court terme. Ainsi, par exemple, la LC50 pour 4 jours est souvent multipliée par un facteur de 0,1 ou 0,01; les données issues de tests de toxicité chronique sont également prises en considération pour létablissement de ce facteur.

FACTOR DE APLICACIÓN: Factor de conversión usado para establecer el limite de concentración, de una sustancia tóxica, considerado arbitrario excepto para el medio ambiente. Este factor es establecido a partir de los datos de toxicidad de los experimentos a corto plazo. Así, por ejemplo, el LC50 para 4 días es a menudo multiplicado por un factor de 0,1 o 0,01; los datos extraídos de los tests de toxicidad crónica son también tomados en consideración para fijar ese factor.

APPLIKASJONSFAKTOR: Omregningsfaktoren som brukes for å bestemme konsentrasjonen som er akseptabel for miljøet, beregnet ut fra konsentrasjonen som er skadelig ved korttidseksponering. Vanligvis er en gitt protokoll brukt til å forutsi dette sikkerhetsnivået av et gitt giftstoff ut i fra en kjent konsentrasjon som gir respons, vanligvis det mediale toleransnivået. F.eks. kan en fire dagers LC50 bli multiplisert med 0,1 eller 0,01 for å estimere den akseptable konsentrasjonen. Data fra kroniske tester blir imidlerti

Was this helpful?
Il fattore K. un indice numerico: il rapporto fra il peso (W) e la lunghezza (L) di un esemplare, espresso da K= aW/Lb, dove a e b sono costanti specifiche della specie. La costante b ha solitamente il valore di 3, o in genere un valore vicino, determinato sperimentalmente. Un basso valore di K indica un pesce non in buone condizioni (magro). Il pesce prossimo alla maturazione sessuale ha un valore molto alto del fattore di condizione.


CONDITION FACTOR: K Factor. A numerical index: the relationship between weight (W) and length (L) of a specimen, expressed as: K = aW/Lb, where a and b are species-specific constants. The constant b is usually taken to be three, or an experimentally determined figure close to this value. Low K values indicate fish in a poor condition. Fish approaching sexual maturation have a very high condition factor.

ΔΕIΚΤΗΣ ΕΥΡΩΣΤIΑΣ: "Παράγοντας Κ". Αριθμητικός δείκτης, η σχέση βάρους (W) και μήκους (L) ενός δείγματος. Ο τύπος είναι Κ=aW/L^b όπου a και b είναι ειδο-ειδικές σταθερές. Ο εκθέτης b συνήθως λαμβάνεται ίσος με 3 ή ίσος με έναν πειραματικά προσδιοριζόμενο αριθμό κοντά στο 3. Χαμηλή τιμή Κ δείχνει ένα ψάρι που ζει σε φτωχές συνθήκες. Ενα ψάρι που προσεγγίζει την φυλετική (σεξουαλική) ωριμότητα έχει πολύ υψηλό δείκτη ευρωστίας.

KONDITIONSFAKTOR: K-Faktor; ein numerischer Index: die Beziehung zwischen Gewicht (W) und Länge (L) eines Organismus, ausgedrückt in: K = axW/Lxb. Als Konstante b wird in der Regel die Zahl drei angenommen, oder eine experimentell bestimmte Zahl, die in der Nähe von drei liegt; a ist ein artspezifischer Faktor. Zum Beispiel, niedrige K-Werte signalisieren Fische mit geringer Kondition, während Fische, die die Geschlechtsreife erreichen, einen sehr hohen Konditionsfaktor aufweisen.

FACTEUR DE CONDITION: Facteur K. Indice numérique exprimant le rapport entre le poids (W) et la longueur dun poisson (L) donnée par: K = aW/Lb, où a et b sont des constantes propre pour chaque espèce. Souvent b est égal à 3, ou une valeur proche de 3 déterminée expérimentalement. Les valeurs faibles de K indiquent des poissons en mauvaise condition. Les poissons approchant la maturité sexuelle montrent une valeur de K très élevée.

FACTOR CONDICIÓN: Factor K. Indice numérico que expresa la relación entre el peso (W) y la longitud de un pez (L) dado por: K = aW/Lb, donde a y b son constantes propias por cada especie. A menudo b es igual à 3, o un valor próximo de 3 determinado experimentalmente. Los valores pequeños de K son indicadores de peces en malas condiciones. Los peces que se aproximan a la madurez sexual muestran un valor de K muy elevado.

KONDISJONSFAKTOR: K-faktor. En numerisk indeks, sammenheng mellom vekt (V) og lengde (L) for et individ, uttrykt som: K = aV/Lb. der a og b er artsspesifikke konstanter. Konstanten b blir vanligvis satt til 3, eller en eksperimentelt bestemt verdi nær denne. Lav K-faktor indikerer at fisken har dårlig kondisjon. Fisk som nærmer seg kjønnsmodning har svært høy K-faktor.

Was this helpful?
Quantità di alimento secco consumato necessario per produrre un incremento ponderale unitario di peso corporeo, nella stessa unità di misura.


FEED COEFFICIENT: The feed consumption per unit weight of increase.

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Η κατανάλωση τροφής ανά μονάδα βάρους αύξησης.

NAHRUNGSKOEFFIZIENT: Der Nahrungsverbrauch für die Zunahme pro Einheit Körpergewicht.

COEFFICIENT DEFFICACITE ALIMENTAIRE: La masse daliment consommée nécessaire pour produire une augmentation unitaire de masse du consommateur.

COEFICIENTE DE EFICACIA ALIMENTARÍA: Masa de alimento consumida y necesaria para producir un aumento unitario de la masa del consumidor.

FÔRKOEFFISIENT: Fôrkonsumpsjon per økt vektenhet.

Was this helpful?
Probabilità per unità di dose equivalente (di radiazioni per esempio), di sviluppare un cancro, una leucemia o un danno ereditario. Normalmente si riferisce a tumori maligni e gravi danni ereditari; espresso anche come probabilità per sievert (Sv).


RISK FACTOR: The probability of cancer and leukaemia or hereditary damage per unit dose equivalent. Usually refers to fatal malignant diseases and serious hereditary damage; expressed as the probability per sievert.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Πιθανότητα καρκίνου, λευχαιμίας ή κληρονομήσιμης βλάβης ανά μονάδα ισοδύναμου δόσης. Συνήθως, αναφέρεται σε μοιραίες κακοήθεις ασθένειες και σοβαρές κληρονομικές βλάβες. Εκφράζεται ως πιθανότητα ανά sievert.

RISIKOFAKTOR: In der Strahlenbiologie die Wahrscheinlichkeit von Krebs und Leukämie oder Erbfehlern pro Äquivalent Einheitsdosis; bezieht sich normalerweise auf fatale bösartige Krankheiten und schwerwiegende Erbfehler; ausgedrückt als die Wahrscheinlichkeit je Sievert.

FACTEUR DE RISQUE: La probabilité dun cancer ou dune leucémie ou de dommage héréditaire par unité de dose équivalent. Souvent utilisé pour les affections malignes fatales et lésions héréditaires graves; exprimé en termes de probabilité par Sievert.

FACTOR DE RIESGO: La probabilidad de un cáncer o de una leucemia o de daños hereditarios por unidad de dosis equivalente. A menudo usado para las infecciones malignas fatales y lesiones hereditarias graves; expresado en términos de probabilidad por Sievert.

RISIKOFAKTOR: Sannsynlighet for kreft og leukemi eller arvelige skader per doseenhet. Henviser vanligvis til dødelige ondartede sykdommer og alvorlige arvelige skader. Uttrykt som sannsynlighet per sievert.

Was this helpful?
Fattore ormonale che inibisce la secrezione dellormone gonadotropo. Nei pesci molto probabilmente esso è rappresentato dalla dopamina.


GONADOTROPIN RELEASE INHIBITING FACTOR (GRIF): Hormonal factor that inhibits the secretion of gonadotropic hormone. In fish, probably dopamine.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (GRΙF): Gonadotropin Release Inhibiting Factor. Ορμονικός παράγοντας που παρεμποδίζει την έκκριση της γοναδοτρόπου ορμόνης. Στα ψάρια, πιθανώς η ντοπαμίνη.

GRIF: Abkürzung des englischen Begriffes "Gonadotropin release inhibiting factor", was so viel wie "Gonadotropinhemmer" heißt. In Fischen ist dies wahrscheinlich das Dopamin, das die Ausschüttung des Gonadotropins hemmt.

FACTEUR INHIBITEUR DE LA LIBERATION DE GONADOTROPINE: Une hormone qui inhibe la sécrétion de lhormone gonatropode; en toute probabilité, la dopamine chez les poissons.

FACTOR INHIBIDOR DE LIBERACIÓN DE GONADOTROPINA: Hormona que inhibe la secreción de gonadotropina; probablemente dopamina en peces.

GONADOTROPINHEMMER (“GRIF”): Hormonell faktor som hemmer sekresjon av gonadotropin. I fisk, trolig dopamin.

Was this helpful?
Qualsiasi fattore ambientale, o gruppo di fattori correlati, che esistono a un livello subottimale e perciò impediscono agli organismi di raggiungere il loro completo potenziale biotico.


LIMITING FACTOR: Any environmental factor, or group of related factors, which exists at suboptimal level and thereby prevents an organism from reaching its full biotic potential.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ: Περιβαλλοντικός, σε επίπεδα κάτω από το άριστο και γιαυτό εμποδίζουν έναν οργανισμό να φθάσει στο πλήρες βιοτικό του δυναμικό.

BEGRENZENDER FAKTOR: Jeder Umweltfaktor oder eine Gruppe von miteinander verknüpften Faktoren, die unterhalb des Optimums liegen und dadurch einen Organismus hindern, sein volles biotisches Potential zu entfalten.

FACTEUR LIMITANT: Se dit de tout facteur environnemental, ou groupe de facteurs apparentés, qui existent à un niveau sous-optimal, et de ce fait empêchent un organisme datteindre son potentiel biotique maximal.

FACTOR LIMITANTE: Dícese de todo factor ambiental, o grupo de factores aparentados, que existen en un nivel suboptimo, y de hecho impiden a un organismo de llegar a su potencial biótico máximo.

BEGRENSENDE FAKTOR: Enhver miljøfaktor, eller en gruppe beslektede faktorer, som er tilstede ved suboptimle nivåer. Og på denne måten hindrer en organisme i å nå sitt fulle biotiske potensiale.

Was this helpful?
Animali che vivono sul od in prossimità del fondo di un bacino d’acqua.


BENTHIC (BENTHONIC) FAUNA: Animals living on or near the bottom of a body of water.

ΒΕΝΘIΚΗ (ΒΕΝΘΟΝIΚΗ) ΠΑΝIΔΑ: Οργανισμοί που ζουν πάνω, μέσα ή κοντά στον βυθό, ή σε στενή σχέση με αυτόν.

BENTHISCHE FAUNA, BENTHOSFAUNA: Organismen, die auf oder nahe dem Boden eines Gewässers leben.

FAUNE BENTHIQUE: Animaux peuplant les fonds aquatiques.

FAUNA BÉNTICA: Animales viviendo en los fondos acuáticos.

BENTISK FAUNA (BUNNFAUNA): Dyr som lever på eller nær bunnen i vannmassene.

Was this helpful?
Residuo di cibo non digerito, mescolato a secrezioni, batteri ecc. che viene espulso dal canale alimentare attraverso il retto.


FAECES: Undigested food residue, together with residue of secretions, bacteria, etc., expelled from alimentary canal through the anus.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Απεπτα υπολείμματα τροφής, μαζί με υπολείμματα εκκρίσεων, βακτηρίων, κ.λ.π., που αποβάλλονται από την πεπτική οδό μέσω της έδρας.

FAECES: Unverdauliche Futterrückstände, die zusammen mit Sekretionsrückständen (z. B. Bakterien) durch den Anus aus dem Verdauungstrakt ausgeschieden werden.

FAECES: Résidu daliment indigeste, mélangé au résidu de secrétions, de bactéries, etc., rejeté du tube digestif par lanus.

HECES: Residuos de los alimentos ingeridos, mezclados con los residuos de secreciones, de las bacterias, etc., eliminados del tubo digestivo por el ano.

FECES (AVFØRING): Ufordøyde fôrrester, i lag med rester av sekreter, bakterier etc, som støtes ut fra fordøyelseskanalen gjennom anus.

Was this helpful?
Lunione di due gameti per formare uno zigote.


FERTILIZATION (SEXUAL): The union of two gametes to form a zygote.

ΓΟΝIΜΟΠΟIΗΣΗ: Ενωση δύο γαμετών προς σχηματισμό ζυγώτη.

BEFRUCHTUNG (SEXUELLE): Die Vereinigung zweier Gameten zu einer Zygote.

FECONDATION: Lunion de deux gamètes formant un zygote.

FECUNDACIÓN: La unión de dos gametos que forman un cigoto.

BEFRUKTNING (KJONNET): Sammensmeltning av to gameter for å danne en zygote.

Was this helpful?
La fecondazione di solito effettuata mescolando i gameti (uova e spermatozoi) prelevati dai riproduttori (riproduzione artificiale, riproduzione in vitro).


ARTIFICIAL FERTILIZATION: Fertilization usually carried out by stripping brood-stock organisms and mixing together sperm and eggs (artificial propagation, artifical reproduction).

ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Γονιμοποίηση επιτελούμενη με την μείξη σπέρματος και ωαρίων που αποσπώνται (ή απομυζώνται) από τους γονικούς οργανισμούς. (Τεχνητός πολλαπλασιασμός, αναπαραγωγή).

KÜNSTLICHE BEFRUCHTUNG: Die Befruchtung wird gewöhnlich durch Abstreifen von Elterntieren und dem Mischen von Sperma und Eiern durchgeführt (künstliche Vermehrung, künstliche Reproduktion, künstliche Besamung).

FECONDATION ARTIFICIELLE: Fécondation accomplie par le mélange doeufs et de sperme prélevés sur des géniteurs (propagation artificielle, fécondation in vitro).

FECUNDACIÓN ARTIFICIAL: Fecundación obtenida por la mezcla huevos y esperma de los genitores (propagación artificial, fecundación in vitro).

KUNSTIG BEFRUKTNING: Befruktning vanligvis utført ved å stryke avlsdyr (f.eks. stamfisk) og deretter blande egg og melke (kunstig formering, kunstig reproduksjon).

Was this helpful?
Numero di uova prodotte da una femmina per unità di tempo e/o per unità di peso corporeo.


FECUNDITY: The number of eggs or young produced annually by a female animal or per unit body weight of a female.

ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑ: Ο αριθμός των αυγών ή των απογόνων που παράγονται ετησίως από ένα θηλυκό ζώο ή ο αριθμός αυγών ανά μονάδα βάρους σώματος ενός θηλυκού.

FRUCHTBARKEIT: Die Anzahl der Eier oder Nachkommen, die jährlich von einem weiblichen Tier produziert werden oder die Anzahl der Eier pro Einheit Körpergewicht.

FECONDITE: La quantité doeufs produits par une femelle par unité de temps et/ou par poids unitaire.

FECUNDIDAD: La cantidad de huevos producidos por la hembra por unidad de tiempo y/o por peso unitario.

FRUKTBARHET: Antall egg og avkom produsert årlig av en hun per enhet kroppsvekt. Syn. fekunditet.

Was this helpful?
Letteralmente retroalimentazione; il "segnale" di uscita ritorna allingresso per essere comparato ad un valore assunto come riferimento: il sistema si autoregola sulla base del valore differenziale che ne deriva. Sistema di regolazione o meccanismo omeostatico i cui elementi risultano strettamente correlati e si influenzano reciprocamente tanto che i prodotti finali di una serie di reazioni metaboliche modificano continuamente lorigine o limput della fase iniziale al fine di mantenere un equil


FEEDBACK: Those elements of a control system or homeostatic mechanism linked by reciprocal influences, so that the source or input is continuously modified by a product of the process in order to maintain the necessary degree of constancy; a feedback loop may be of negative or positive effect, for example, as a method of biochemical pathway control, where a pathway of successive enzymes leads to the formation of an important metabolite. The amount of the metabolite present may control the activity of one

ΑΝΑΔΡΑΣΗ: Η συνεχής τροποποίηση ή ο έλεγχος ενός συστήματος ή ενός ομοιοστατικού μηχανισμού, μέσω των προϊόντων ή των επιπτώσεών τους. Η ανάδραση διακρίνεται σε αρνητική, όταν το προίόν επιδρά ανασταλτικά στην περαιτέρω παραγωγή του, οπότε διατηρείται η σταθερότητα του συστήματος (ομοιόσταση) και σε θετική, όταν το προϊόν επιδρά ενισχυτικά στην περαιτέρω παραγωγή του ( καταστροφική εξέλιξη). Ως παράδειγμα αναφέρουμε τη μέθοδο ελέγχου μιας βιοχημικής οδού, που περιλαμβάνει μια σειρά ενζύμων και που καταλ

RÜCKKOPPLUNG: Im allgemeinen: solche Elemente in einem Kontrollsystem oder homöostatischen Mechanismus, die durch gegenseitige Einflüße derart verknüpft sind, daß die Quelle oder der Input kontinuierlich durch das Produkt des Gesamtprozesses modifiziert werden kann, um den notwendigen Grad an Konstanz aufrechzuerhalten; eine Rückkopplungsschleife kann negativ sein, und damit einen stabilisierenden oder hemmenden Effekt haben, oder positiv, und damit einen unterstützenden Effekt haben. In der Physiologie: Eine

RETROCONTROLE (FEED-BACK): Les eléments dun système de contrôle, ou dun mécanisme homéostatique, liés par des influences réciproques, de telle sorte que linput ou la source est continuellement modifié par le produit dun processus afin de maintenir le degré nécessaire de continuité; une boucle de rétrocontrôle peut être négative ou positive. Par exemple, dans le contrôle dune voie biochimique, où dune série de réactions enzymatiques menant à la formation dun métabolite important. Ce métabolite peut inhiber (négatif) ou aug

RETROALIMENTACIÓN (FEED-BACK): Elementos de un sistema de control, o de un mecanismo homeostático ligados por influencias recíprocas, de tal manera que la fuente es continuamente modificada por el producto del proceso con el fin de mantener el grado necesario de continuidad; un bucle de retroalimentación puede se negativo o positivo. Por ejemplo, en el control de una vía bioquímica, o de una serie de reacciones enzimáticas que conducen a la formación de un metabolito importante: Este metabolito puede inhibir (r. negativa) o a

TILBAKEKOPLING: De elementene i et kontrollsystem eller en homeostatisk mekanisme som er koblet ved gjensidige påvirkning, slik at kilden kontinuerlig modifiseres av et produkt av prosessen for å opprettholde den nødvendige graden av konstanthet. En ”feedback”-sløyfe kan ha en negativ eller positiv effekt, f.eks. for å kontrollere en biokjemiske vei der en lang rekke enzymreaksjoner fører til dannelse av en viktig metabolitt. Mengden av metabolitten som er tilstede kan kontrollere aktiviteten av et av de første

Was this helpful?
Spiagge ampliate artificialmente, per alimentare altre spiagge a valle, tramite correnti litorali naturali.


FEEDER BEACH: An artificially widened beach serving to nourish downdrift beaches by natural littoral currents or forces.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΚΤΗ: Ακτή που έχει διαπλατυνθεί τεχνητά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται, ο εμπλουτισμός με θρεπτικά στοιχεία άλλων παραλιών μέσω των φυσικών ρευμάτων ή δυνάμεων.

VERLANDUNGSSTRAND: Ein künstlich erweiterter Strand, der hilft, das Abrutschen (den Abtrag) von Stränden durch natürliche Littoralströmungen oder Kräfte zu verhindern.

PLAGE DALIMENTATION: Plage agrandie artificiellement afin dalimenter dautres plages en aval par lintermédiaire des courants littoraux naturels.

PLAYA DE ALIMENTACIÓN: Playa ampliada artificialmente para alimentar otras playas mediante corrientes litorales naturales.

TILFØRSELSSTRAD: En kunstig utvidet strand, som styrker nærliggende strender ved hjelp av naturlige litoral strømmer eller krefter.

Was this helpful?
La corrente che fluisce parallelamente alla riva prima di riunirsi a formare il collo di una corrente turbolenta.


FEEDER CURRENT: The current which flows parallel to shore before converging and forming the neck of a rip current.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: Ρεύμα που ρέει παράλληλα προς τις ακτές πριν να συγκλίνει και να σχηματίσει τον λαιμό ενός ρεύματος επιστροφής.

ZUFÜHRENDE STRÖMUNG (NÄHRSTROM): Eine Strömung, die parallel zur Küste verläuft, bevor sie konvergiert und zur reißenden Strömung wird.

COURANT DALIMENTATION: Courant qui court parallèle à lestran avant de converger et former le cou dun courant de déchirure.

CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN: Corriente que paralelamente a la orilla antes de converger y formar el cuello de una corriente de rasgón.

TILFØRSELSSTRØM: Strøm som følger parallelt med kysten før den konvergerer og danner halsen til et dragsug.

Was this helpful?
Una barca a bordo e fondo piatto usata per trasportare mangime per alimentazione in pond e lagune. Negli allevamenti di salmone, barche molto grandi (sopra le 500 t di capacità ) sono equipaggiate con un sistema di dispensazione automatica.


FEEDING BARGE: A flat-bottomed boat used to transport feed to feeding areas in ponds and lagoons. In salmon farming, extremely large barges (up to 500 t. capacity) are equipped to automatise dispensing systems.

ΜΑΟΥΝΑ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ: Σκάφος με επίπεδη καρίνα το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τροφής σε λίμνες και λιμνοθάλασσες. Το μέγεθός της μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλο (χωρητικότητα έως 500 t.) και χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια του σολομού όπου με τον κατάλληλο εξοπλισμό διανέμει την τροφή αυτόματα. Συγκρ. ΦΥΣΟΥΝΑ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ

FUTTERBOOT: Ein Boot mit flachem Boden, das benutzt wird, um Futter zu den einzelen Futterplätzen in großen Teichen und Lagunen zu transportieren. In der Lachszucht existieren extrem große Boote, die bis zu 500 t Futter an Bord nehmen können und über automatisch arbeitende Verteilersysteme verfügen.

BARQUE D’ALIMENTATION : Barque à fond plat utilisée pour transporter les aliments aux zones d’alimentation dans des lagunes ou en mer. Dans la salmoniculture, ces barques sont très grandes (jusqu’à 500 t de capacité) et sont équipées avec des distributeurs d’aliments automatisées.

BARCAZA DE ALIMENTACIÓN: Bote plano usado como transportador de comida en estanques o lagunas. En salmonicultura existen grandes barcazas (hasta 500 tm de capacidad) que están equipadas para automatizar los sistemas dispensadores.

FÔRINGSFLÅTE: Flatbunnet båt brukt til å transportere fôr til fôringsområder i dammer og laguner. I lakseoppdrett er ekstremt store flåter (kapasitet opp til 500 tonn) utstyrt for å automatisere utfôringen. Jfr. sentralfôringsanlegg.

Was this helpful?
Organo responsabile di molti processi metabolici vitali, come limmagazzinamento e la filtrazione di sostanze assimilate dal canale alimentare.


LIVER: Organ responsible for many vital metabolic processes, such as the storage and filtration of assimilated products from the digestive tract.

ΗΠΑΡ: Οργανο υπεύθυνο για πολλές ζωτικές μεταβολικές διαδικασίες, όπως η αποθήκευση και διήθηση των αφομοιωμένων προϊόντων από τον πεπτικό αγωγό.

LEBER: Ein zentrales Organ, das für viele Stoffwechselprozesse verantwortlich ist; insbesondere für die Einlagerung und Filtration vieler Stoffwechselprodukte, die aus dem Verdauungstrakt assimiliert wurden.

FOIE: Organe responsable de nombreux processus métaboliques vitaux, tels que stockage et filtration de produits assimilés par le tube digestif.

HÍGADO: Órgano responsable de números procesos metabólicos vitales, tales que la almacenamiento y filtración de productos absorbidos por el tubo digestivo.

LEVER: Organ som er ansvarlig for mange livsviktige metabolske prosesser, som lagring og filtrering av stoffer som blir tatt opp i tarmen.

Was this helpful?
Nel crostacei di maggiore dimensione (per esempio, nell’aragosta), il termine è usato per descrivere quelle femmine con grandi quantità di uova attaccate sotto l’addome durante il periodo di incubazione.


BERRIED FEMALE: In larger crustacea (e.g. lobsters) a term which is used to describe those females with large egg masses attached under the abdomen during the period of incubation.

ΑΥΓΩΜΕΝΟ ΘΗΛΥΚΟ: Ο όρος στα αγγλικά αναφέρεται στα θηλυκά μεγάλων καρκινοειδών (π.χ. αστακοί) τα οποία έχουν προσκολλημένες μεγάλες μάζες αυγών κοιλιακά κατά την περίοδο της επώασης. Στα ελληνικά ο όρος χρησιμοποιείται τόσο για τα αυγωμένα θηλυκά καρκινοειδή όσο και για τα ψάρια με έντονα ανεπτυγμένες γονάδες.

TRAGENDES WEIBCHEN: Bei Großkrebsen (z.B. Hummer und Großgarnelen) diejenigen Weibchen, die ihre Eimassen während der Inkubation mit sich tragen.

FEMELLE OEUVEE: Chez les grands crustacés (par exemple homard), femelle avec de grandes quantités doeufs fixées sur elle.

HEMBRA PORTADORA: En los grandes crustáceos (por ejemplo langosta), hembra que transporta grandes cantidades de huevos fijados en el abdomen durante el periodo de incubación.

HUNN MED UTROGN: En betegnelse brukt for beskrive hunner av større krepsdyr (f.eks. hummer) med en stor eggmasse festet til buken under inkubering.

Was this helpful?
Fenomeno di inversione sessuale nel quale i giovani pesci maschi vengono fisiologicamente indotti, tramite lutilizzo di appropriati steroidi sessuali, a produrre uova. Tali animali risultano fenotipicamente femmine, pur mantenendo un patrimonio genetico sessuale maschile. Questo metodo permette di avere un maggiore controllo sulle strategie di produzione.


FEMINIZATION: Process of sex reversal in which young male fish are physiologically induced, by appropriate sex steroids, to produce eggs that are genetically male, i.e., heterogametic XY. This procedure is used to facilitate certain management/production strategies.

ΘΗΛΕΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία αναστροφής φύλου, κατά την οποία, με τη χορήγηση κατάλληλων στεροειδών ορμονών, νεαρά αρσενικά άτομα εξωθούνται να παραγάγουν αυγά, τα οποία είναι γενετικά αρσενικά, δηλ. ετερογαμετικά, ΧΥ. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση ορισμένων στρατηγικών διαχείρισης/παραγωγής.

FEMINISIERUNG: Prozeß der Geschlechtsumwandlung in männlichen Jungfischen, nachdem durch die Gabe von Geschlechtssteroiden diese Tiere veranlaßt werden, Eier zu produzieren, die genetisch männlich, d.h. heterogametisch XY sind. Dieses Verfahren wird benutzt, um bestimmte Produktionsstrategien in der Aquakultur durchführen zu können.

FEMINISATION: Processus dinversion du sexe dans lequel les jeunes poissons mâles sont physiologiquement amenés à produire des oeufs qui sont génétiquement mâles, cest-à-dire hétérogamètes XY. Cette procédure est utilisée pour favoriser certaines stratégies de gestion de production.

FEMINIZACIÓN: Proceso de inversión del sexo en el cual los jóvenes peces machos son fisiologicamente llevados a producir huevos que son genéticamente machos, es decir heterogametos XY. Ese proceso es utilizado para favorecer ciertas estrategias de gestión de producción.

FEMINISERING: Prosess der genetisk hannlig fiskeyngel behandles med kjønnssteroider, slik at de utvikler seg til fenotypiske hunner. Disse fiskene (genotypisk han, fenotypisk hun ) brukes til å produserer egg som er genetisk hanner, dvs heterogametisk XY. Denne prosedyren brukes for å gjøre visse produksjonsstrategier lettere.

Was this helpful?
Diagramma ramificato che collega le specie/taxa tramite le caratteristiche simili. Viene costruito usando l’analisi dei cluster.


PHENOGRAM: A branching diagram that links species/taxa by estimates of overall similarity. Usually constructed using cluster analysis.

ΦΑΙΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική απεικόνιση, η οποία συνδέει μεταξύ τους με διακλαδώσεις είδη/τάξα υπολογίζοντας τη συνολική τους ομοιότητα. Κατασκευάζεται συνήθως χρησιμοποιώντας μεθόδους κατάταξης.

PHÄNOGRAMM: Ein Diagramm, in dem durch Verzweigung die eingeschätzte Nähe der systematischen Ähnlichkeiten dagestellt werden (gewöhnlich unter Verwendung der Kluster-Analyse ermittelt).

PHÉNOGRAMME: Schéma à branche illustrant les liens entre des espèces-taxa basé sur leurs similarités générales. Normalement construit par analyse de groupes.

FENOGRAMA: Diagrama ramificado que relaciona especies o taxones por la estimación de su similitud general. Normalmente se construye usando análisis de grupos (cluster).

FENOGRAM: Et forgrenet diagram som forbinder arter eller taksoner ved å estimere deres totale likhet. Konstrueres vanligvis ved å bruke gruppeanalyse.

Was this helpful?
Formula chimica: C5H5OH. Sostanza cristallina, bianca, solubile in acqua o alcol. I fenoli sono presenti in numerosi solventi, resine ed erbicidi. Questa classe di composti aromatici è caratterizzata dal legame di almeno un gruppo OH allanello benzenico.


PHENOL: Chemical formula: C5H5OH. White crystalline mass, soluble in water and alcohol. Phenol is used in solvents, resins and herbicides. This class of aromatic compounds is characterized by the attachment of at least one hydroxy group to the benzene ring.

ΦΑΙΝΟΛΗ: Χημ. τύπος C6Η5ΟΗ. Λευκή κρυσταλλική μάζα, διαλυτή στο νερό και την αλκοόλη. Χρησιμοποιείται σε διαλύτες, ρητίνες και ζιζανιοκτόνα. Η κατηγορία αυτή των αρωματικών ενώσεων χαρακτηρίζεται από την προσθήκη ενός τουλάχιστον υδροξυλίου σε ένα βενζοϊκό δακτύλιο.

PHENOL: Chem. Formel C5H5OH. Weiße, kristalline Substanz, löslich in Wasser und Alkohol. Phenol wird in Lösungsmitteln, Harzen und Herbiziden verwendet. Diese Gruppe aromatischer Verbindungen ist durch die Anlagerung von mindestens einer Hydroxy-Gruppe an den Benzol-Ring charakterisiert.

PHENOL: De formule chimique C5H5OH. Masse cristalline blanche, soluble dans leau et dans lalcool. Le phénol est utilisé dans les solvants, les résines et les herbicides.

FENOL: De fórmula química C5H5OH. Masa cristalina blanca, soluble en el agua y en el alcohol. El fenol se utiliza en los solventes, resinas y herbecidas.

FENOL: Kjemisk formel: C5H5OH. Hvit krystallisk masse, som er løselig i vann og alkohol. Bruket i løsemidler, harpiks og plantedrepende midler. Denne klassen med aromatiske forbindelser karakteriseres ved at de har bundet minst én hydroksygruppe til benzenringen.

Was this helpful?
Tutte le caratteristiche strutturali e funzionali osservabili in un organismo; il prodotto dellinterazione tra il genotipo e lambiente.


PHENOTYPE: The sum total of observable structural and functional properties of an organism; the product of the interaction between the genotype and the environment.

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ: Το σύνολο των παρατηρήσιμων δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων ενός οργανισμού. Το προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονοτύπου και περιβάλλοντος.

PHÄNOTYP: Die Gesamtheit, der zu einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung ausgebildeten (äußeren) Eigenschaften eines Organismus.

PHÉNOTYPE: Ensemble de caractères morphologiques et physiologiques dun organisme; le produit de linteraction entre le génotype et lenvironnement.

FENOTIPO: Conjunto de caracteres morfológicos y fisiológicos de un organismo; producto de interacción entre el genotipo y el ambiente.

FENOTYPE: Totalsummen av de merkbare strukturelle og funksjonelle egenskapene til en organisme. Produktet av den gjensidige påvirkningen mellom genotypen og miljøet.

Was this helpful?
Degradazione anaerobica della sostanza organica sotto controllo enzimatico.


FERMENTATION: The enzymatically controlled anaerobic breakdown of organic substrates.

ΖΥΜΩΣΗ: Η ενζυματικά ελεγχόμενη αναερόβια διάσπαση των οργανικών ενώσεων.

FERMENTATION: Der enzymatisch kontrollierte anaerobe Aufschluß eines organischen Substrates.

FERMENTATION: La dégradation anaérobie de substances organiques sous contrôle enzymatique.

FERMENTACIÓN: La degradación anaerobia de substancias orgánicas bajo control enzimático.

GJÆRING: Den enzymatisk kontrollerte anaerobe (uten oksygen) nedbrytningen av organiske substrater.

Was this helpful?
Sostanza, prodotta da un organismo, che trasmette informazioni veicolate da segnali chimici.


PHEROMONE: A substance produced by organisms, that transmits information between individuals of a species.

ΦΕΡΟΜΟΝΗ: Ουσία εκκρινόμενη από οργανισμούς η οποία μεταφέρει πληροφορία μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους.

PHEROMONE: Botenstoffe, die von Drüsen nach außen abgegeben werden; sie haben die Funktion der stofflichen Kommunikation zwischen den Individuen einer Art.

PHEROMONE: Substance émise par un animal qui transmet ainsi de linformation à dautres individus de la même espèce.

FEROMONA: Sustancia emitida por un animal que transmite la información a otros individuos de la misma especie.

FEROMON: Substans produsert av organismer, som overfører informasjon mellom individer av sammen art.

Was this helpful?
Sostanza immessa in acqua che serve a migliorare la produttività primaria nello stesso corpo idrico.


FERTILIZER: A material applied to water to improve its productivity.

ΛΙΠΑΣΜΑ: Υλικό που χορηγείται στο νερό για να αυξηθεί η παραγωγικότητά του.

DÜNGER: Ein nährstoffhaltiges Material, das auf Böden ausgebracht oder dem Wasser zugegeben wird, um die Produktivität zu erhöhen.

FERTILISANT: Une matière ajoutée au sol ou à leau afin daugmenter leur productivité; un engrais.

FERTILIZANTE: Una materia añadida a la tierra o al agua con el fin de aumentar su productividad; un abono.

GJØDSEL: Materiale som tilsettes vann for å øke produktiviteten.

Was this helpful?
Relativo a vasche, laghi, fiumi; laggiunta di nutrienti (fertilizzanti) a corpi dacqua ha lo scopo di arricchire artificialmente, oltre che stimolare, i produttori primari della catena alimentare. Il tipo e la quantità dei fertilizzanti usati dipendono dal tipo di bacino dacqua, o sistema di cultura, nonchè dalle specie allevate.


FERTILIZATION (WATER): Relating to ponds, lakes, rivers; the addition of nutrients (fertilizers) to a water body for the purpose of artificial enrichment in order to stimulate primary production as the base of the food chain. Type and amount of fertilization depends on the type of water body (or culture system) and on the species to be cultivated.

ΛΙΠΑΝΣΗ: Προσθήκη θρεπτικών υλικών σε ένα υδατικό σύστημα με σκοπό τον τεχνητό εμπλουτισμό του, έτσι ώστε να αυξηθεί η πρωτογενής παραγωγή, ως βάση της τροφικής αλυσίδας. Ο τύπος και η ποσότητα της λίπανσης εξαρτάται από τον τύπο του νερού (ή του συστήματος καλλιέργειας) και από το καλλιεργούμενο είδος.

DÜNGUNG (WASSER): Zugabe von Nährstoffen (Düngern) zu einem Teich oder Fluß, um die Primärproduktion als Basis der Nahrungspyramide anzuregen. In Abhängigkeit von der Art des Gewässers (Kultursystems) und der kultuvierten Arten werden verschiedene Düngemittel eingesetzt.

FERTILISATION (EAU): Aux étangs, lacs, rivières; addition de sels nutritifs (engrais) à une étendue deau en vue dun enrichissement artificiel servant à stimuler la production primaire qui est à la base de la chaine alimentaire. La quantité et la qualité de la fertilisation dépendent du type de milieu aquatique (ou de système de culture) et également des espèces cultivées.

FERTILIZACIÓN (AGUA): A los estanques, lagos, ríos; añadido de sales nutritivas (abono) a una superficie de agua para enriquecerla artificialmente permitiendo la estimulación da la producción primaria que es la base de la cadena alimentaria. La cantidad y la calidad de la fertilización dependen del tipo de medio acuático (o del sistema de cultivo) y de las especies cultivadas.

GJØDSLING (VANN): Vedrører dammer, innsjøer og elver. Tilsetning av næringsstoffer (gjødsel) til en vannmasse for å øke primærproduksjonen , som er grunnlaget for næringskjeden. Type og mengde av gjødsel avhenger av type vannmasse (eller oppdrettssystem) og hvilken art som skal oppdrettes.

Was this helpful?
Carboidrato non digeribile.


DIETARY FIBRE: Non-digestible carbohydrate.

ΔIΑIΤΗΤIΚΗ IΝΑ: Μη πεπτόμενοι υδατάνθρακες.

DIÄTFASERSTOFFE: Nicht verdauliche Kohlenhydrate, Ballaststoffe.

FIBRE ALIMENTAIRE: Glucide non digéré.

FIBRA ALIMENTARIA: Carbohidratos non digeridos.

KOSTFIBER: Ikke-fordøyelig karbohydrat.

Was this helpful?
La proteina insolubile che forma il coagulo di sangue, per azione della trombina sul fibrinogeno (vedi).


FIBRIN: The insoluble protein that forms a blood clot formed by the action of thrombin on fibrinogen.

ΙΝΩΔΕΣ: Δυσδιάλυτη πρωτείνη με την οποία σχηματίζεται ο θρόμβος του αίματος και η οποία σχηματίζεται με τη δράση της θρομβίνης επάνω στο ινωδογόνο.

FIBRIN: Das unlösliche Protein, das die Blutgerinnung über Thrombin und Fibrinogen einleitet

FIBRIN: La protéine insoluble responsable de la coagulation du sang. Produit de l’activité du fibrinogène sur la thrombine.

FIBRINA: Proteína insoluble que forma el coágulo sanguíneo, formado gracias a la acción de la trombina sobre el fibrinógeno.

FIBRIN: Det uløselige proteinet som danner levret blod. Omdannes fra fibronogen av enzymet trombin.

Was this helpful?
Una proteina plasmatica prodotta nel fegato, riportata anche come fattore I della coagulazione, si trasforma in fibrina insolubile durante il processo di coagulazione.


FIBRINOGEN: A plasma protein produced in the liver, sometimes referred to as factor I, that is converted into the insoluble fibrin during blood clotting.

ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ: Πρωτείνη του πλάσματος, γνωστή και ως παράγοντας Ι, η οποία μετατρέπεται στο αδιάλυτο ινώδες (βλ.λ.) κατά τη διαδικασία σχηματισμού του θρόμβου του αίματος.

FIBRINOGEN: Ein Plasmaprotein, das in der Leber produziert und manchmal aquch als Faktor I bezeichnet wird. Es wird während der Blutgerinnung zu unlöslichem Fibrin umgewandelt

FIBRINOGENE: Protéine circulante produite par le foie et parfois appelée facteur I. Convertie en fibrine insoluble pendant la coagulation du sang.

FIBRINÓGENO: Proteína plasmática producida en el hígado que a veces se le designa como Factor I.

FIBRINOGEN: Et plasmaprotein produsert i leveren. Iblant referert til som faktor I.

Was this helpful?
Tipo di cellula che interviene comunemente nello sviluppo o nella riparazione dei tessuti e che è anche coinvolto nella sintesi delle proteine e del collagene.


FIBROBLAST: A type of cell which is common in developing or repairing tissues and involved in protein and collagen synthesis.

IΝΟΒΛΑΣΤΕΣ: Τύπος κυττάρων, κοινός σε αναπτυσσόμενους ή επουλωνόμενους ιστούς, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση πρωτεινών και κολλαγόνου.

FIBROBLAST: Ein Zellentyp, der gängig bei der Entwicklung oder der Reparatur von Zellen ist und an der Protein- und Kollagensynthese beteiligt ist.

FIBROBLASTE: Genre de cellule conjonctive, commune dans les tissus en cours de réparation et impliquée dans la synthèse de protéine et collagène.

FIBROBLASTO: Tipo de célula conjuntiva, común en los tejidos en proceso de reparación y implicadas en la síntesis de proteínas colágeno.

FIBROBLAST: Celletype som er vanlig i nydannende eller reparerende vev, og vanlig i protein- og kollagensyntese.

Was this helpful?
Tumore benigno costituito principalmente da tessuto fibroso.


FIBROMA: A benign tumour composed chiefly of fibrous tissue.

IΝΩΜΑ: Καλοήθης όγκος που συνίσταται κυρίως από ινώδεις ιστούς.

FIBROM: Ein gutartiger Tumor, der sich hauptsächlich aus fibrösem Gewebe zusammensetzt (Plural: Fibrome).

FIBROME: Tumeur bénigne constituée principalement de tissu fibreux.

FIBROMA: Tumor benigno constituido principalmente de tejido fibroso.

FIBROM: Begynnende svulst, hovedsakelig bestående av bindevev.

Was this helpful?
Formazione patologica costituita da tessuto fibroso, che determina indurimento del tessuto. (degenerazione fibrosa o fibroide).


FIBROSIS: Pathological formation of fibrous tissue, causing hardening of the tissue.

IΝΩΜΑΤΩΣΗ: Παθολογικός σχηματισμός ινώδους ιστού που προκαλεί σκλήρυνση του ιστού.

FIBROSE: Pathologische Ausbildung von fibrösem Gewebe, das eine Verhärtung des Gewebes verursacht.

FIBROSE: Formation pathologique de tissu fibreux, provoquant une induration du tissu.

FIBROSIS: Formación patológica de tejido fibroso, induciendo un endurecimiento del tejido.

FIBROSE: Patologisk dannelse av bindevev, fører til at vevet blir hardere.

Was this helpful?
Termine descrittivo riferito ad una struttura costituita a mo di tessuto, ad es. come le branchie, filamenti branchiali.


FILAMENT: Descriptive term referring to a thread-like structure, e.g., gill.

ΝΗΜΑΤΙΟ: Περιγραφικός όρος που αναφέρεται σε δομές με τριχοειδή εμφάνιση, όπως, π.χ. βράγχια.

FILAMENT: Fadenförmiges Anhängsel. Beschreibender Begriff für alle fadenförmigen Strukturen, z.B. Kiemenfilamente.

FILAMENT: Terme descriptif se référant à une structure en forme de fil, par exemple les branchies.

FILAMENTO: Termino descriptivo que se refiere a una estructura en forma de hilo, por ejemplo las branquias.

FILAMENT: Beskrivende betegnelse som refererer til trådlignende strukturer.

Was this helpful?
Composto da filamenti. Ad es. le microalghe sono costituite da unità ripetute o filamenti, responsabili dei problemi della qualità delle acque che causano la schiuma nei fanghi attivi e producono masse filamentose.


FILAMENTOUS: Threadlike; composed of filaments. Microscopic algae composed of repeat units or filaments, responsibile for water quality problems by causing foaming in bodies of activated sludge and producing filamentous bulking.

ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗΣ: Ο έχων μορφή νήματος. Μικροσκοπικά φύκη που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες μονάδες ή νημάτια, τα οποία ευθύνονται για προβλήματα ποιότητας του νερού, επειδή προκαλούν άφρισμα της ενεργού ιλύος και δημιουργία συσσωματωμάτων νηματίων.

FADENFÖRMIG: (1) Im allgemeinen für "fädig" verwendet; aus Filamenten zusammengesetzt; (2) Für mikroskopisch kleine Algen benutzt, die fädig in Mengen auftreten und bei der Wasseraufbereitung, insbesondere beim Belebtschlammverfahren, zu Wasserqualitätsproblemen führen können, wobei oft Blähschlamm gebildet wird.

FILAMENTEUX: Filiforme; composé de filaments. Algue microscopique composée dunités répétées ou de filaments, responsable des problèmes de qualité deau occasionnant de lécume dans les boues activées et produisant des charges filamenteuses.

FILAMENTOSO: Filiforme; compuesto de filamentos. Algas microscópicas compuestas de unidades repetitivas o de filamentos, responsable de los problemas de calidad del agua ocasionado en el barro activado y produciendo cargas filamentosas.

FILAMENTÆR: (1) Trådaktig, består av filamenter. (2) Mikroskopiske alger som består av repeterende enheter eller filamenter, fører til redusert vannkvalitet ved skumming i aktivert slam og produksjon av trådaktig fuktsvelling.

Was this helpful?
Termine usato nella lavorazione del pesce per indicare le porzioni di carne di pesce tagliate parallelamente alla colonna vertebrale dellanimale e dalle quali vengono rimosse le pinne, le spine più grandi e la pelle.


FILLET: A term used in fish processing, referring to strips of fish flesh cut parallel to the central bone of fish from which fins, main bones and sometimes skin and belly flap have been removed.

ΦΙΛΕΤΟ: Ορος σχετιζόμενος με την επεξεργασία των ψαριών. Λωρίδες της σάρκας του ψαριού, κομμένες παράλληλα με τη σπονδυλική στήλη, και από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα πτερύγια και τα κύρια οστά και μερικές φορές και το δέρμα.

FILET: Ein Begriff aus der Fischverarbeitung. Betrifft das Muskelfleisch und teilweise die Bauchlappen von Fischen. Es wird parallel zur Körperachse geschnitten und vom Knochenskelett und den Flossen getrennt. Häufig werden in der modernen Verarbeitung auch die Haut und die Bauchlappen entfernt.

FILET(1): Terme utilisé dans lexploitation alimentaire des poissons afin de décrire des lambeaux de chair coupés parallèlement à la colonne vertébrale et dont les arêtes ont été enlevées ainsi que les nageoires et parfois la peau.

PRENDEDERO: Termino usado en la explotación alimentaria de peces con el fin de describir trozos de carne cortados paralelamente a la columna vertebral y los cuales las espinas fueron eliminadas así que las aletas y a veces la piel.

FILET: Betegnelse brukt i fiskebearbeiding. Refererer til fiskemuskel som er skåret ut fra fisk parallelt med ryggbeinet, der finner, hovedbein, og noen ganger skinnet er skåret vekk.

Was this helpful?
Attrezzo che produce mangime per estrusione.


EXTRUSION DIE: Device to produce food pellets by extrusion.

ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΩΘΗΣΗΣ: Μηχανή για την παραγωγή σβώλων (συσσωματώματα) τροφής με εξώθηση.

STRANGPRESSFORM; (SCHLAUCH-)SPRITZFORM: Gerät zur Herstellung von Futterpellets durch EXTRUSION (Strangpressen).

EXTRUSION: Etampe dextrusion; moyen de production des granulés par extrusion.

EXTRUSIÓN(2): Dispositivo de producción de gránulos de comida por extrusión.

EKSTRUDERINGSFORM: Anordning for å produsere fôrpelleter ved ekstrudering.

Was this helpful?
A mo di filamento, ad es.come il Flexibacter spp.


FILIFORM: Thread-like, e.g. Flexibacter spp.

ΝΗΜΑΤΟΜΟΡΦΟΣ: Νηματοειδής, τριχοειδής, όπως π.χ. τα είδη Flexibacter.

FILIFORM: Fadenartig, z.B. Flexibacter spec.

FILIFORME: Comme un fil (Flexibacter spp. par exemple).

FILIFORME: Como un hilo (Flexibacter spp. por ejemplo).

FILIFORM: Trådaktig, f.eks. Flexibacter spp.

Was this helpful?
Qualsiasi filato adatto alla costruzione delle reti.


NETTING YARN: All yarns (strands of two or more fibres coiled loosely together), suitable for the manufacture of netting.

ΝΗΜΑ ΔΙΧΤΥΟΥ: Νήμα (αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες χαλαρά πλεγμένες ίνες) κατάλληλο γιά το πλέξιμο των διχτυών.

NETZGARN: Sammelbegriff für alle Arten von einfachen Garnen, Zwirnen, gedrehten oder geflochtenen Schnüren, Monofilen und Chemiedrähten sowie Kombinationen daraus, die für die Herstellung von Netztuchen verwendbar sind.

FIL POUR FILET: Terme général servant à désigner toute espéce de fil utilisable pour la fabrication dΪune nappe de filet.

HILO PARA RED: Termino general que sirve para designar todo tipo de hilo utilizado para la fabricación de una red.

FISKEGARNSTRÅD: Alle trådtyper (tvinna sammen av to eller flere enkle tråder) som kan brukes til garnbinding.

Was this helpful?
(1) La storia evolutiva di un gruppo di origine comune. (2) Origine ed evoluzione dei Phyla.


PHYLOGENY: (1) The evolutionary history of a group or lineage. (2) The origin and evolution of higher taxa.

ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ: (1) Η εξελικτική ιστορία μιά ομάδας ή γενεάς. (2) Η καταγωγή και εξέλιξη των ανώτερων ταξινομικών ομάδων.

PHYLOGENESE: (1) Die Stammesentwicklung der Organismen. (2) Die Herkunft und Entwicklung höherer Taxa.

PHYLOGÉNιSE: (1) Evolution dun groupe ou dune lignée. (2) Origine et évolution dun taux supérieur.

FILOGENIA: (1) Evolución de grupo o de linaje. (2) Origen y evolución de categoría de clasificación superior.

FYLOGENI: (1) Evolusjonær historie for en gruppe eller linje. (2) Opprinnelsen og evolusjonen til høyere taxa.

Was this helpful?
Rappresentazione visuale o ramificata che dimostra i rapporti tra diverse entità. Differisce dal cladogramma in quanto le ramificazioni vengono proporzionate secondo la quantità di modifiche delle caratteristiche.


PHYLOGRAM: A pictorial representation or tree that depicts inferred relationships between entities. It differs from a cladogram in that the branches are drawn proportionally to the amount of estimated character change.

ΦΥΛΛΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική απεικόνιση με την οποία εξάγονται συμπεράσματα για τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων. Διαφέρει από το κλαδόγραμμα στο ότι οι διάφορες διακλαδώσεις αποτελούν ποσοστιαίες εκτιμήσεις των χαρακτήρων που έχουν μεταβληθεί.

PHYLOGRAMM: Eine bildliche Darstellung eines "Baums“, der die abgeleiteten Verwandschaftsbeziehungen zwischen den verglichenen Gruppen darstellt. Diese Darstellungsform unterscheidet sich von einem Kladogramm dadurch, das die Distanz der Zweige proportional zur eingeschätzten Bedeutung des verwendetetn Charakters stehen.

PHYLOGRAMME: Représentation schématique (arbre) illustrant les rapports inférés entre deux entités. Diffère d’un cladogramme du fait que les branches sont dessinées en fonction de la proportion estimée de changement de caractère.

FILOGRAMA: Representación gráfica o árbol gráfico que representa las relaciones inferidas entre entidades. Difiere de un cladograma en que las ramificaciones se establecen en proporción al cambio estimado de un carácter.

FYLOGRAM: Billedlig representasjon eller tre som fremstiller dedusert slektskap mellom enheter. Skiller seg fra kladogram ved at grenene er tegnet proporsjonalt til graden av estimert karakterforandring.

Was this helpful?
Animale che si alimenta filtrando minuscole particelle dallambiente acquatico circostante in cui vive. Molti molluschi bivalvi allevati sono filtratori (cozze, ostriche ecc.), come pure lo sono certi stadi larvali di crostacei allevati.


SUSPENSION FEEDER: Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.

ΑIΩΡΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

SUSPENSIONSFRESSER: Tiere, die kleine Nahrungspartikel filtrierend aus dem Wasser entnehmen. Viele gezüchtete Bivalvia (Muscheln, Austern, etc.) sowie bestimmte Larvalstadien von Crustaceen sind Filtrierer.

SUSPENSION FEEDER: Filtreur. Animal qui se nourrit de minuscules particules retirées de leau par un courant deau interne créé par un organe filtreur. Répandu chez les animaux aquatiques comme les crustacés et les ascidies.

ALIMENTADOR SUSPENDIDO: Animal que se alimenta de minúsculas partículas extraídas de la agua por una corriente de agua interna provocada por un órgano filtrador. Extendido en los animales acuáticos como los crustáceos y los ascidies.

SUSPENSJONSSPISER: Dyr som beiter ved å filtrere små partikler fra vannet de lever i. Mange oppdrettede muslinger (blåskjell, østers etc) og visse larvestadier av oppdrettede krepsdyr er filterspisere.

Was this helpful?
Separazione di un miscuglio o una soluzione, in componenti che potrebbero essere puri o a loro volta costituiti da altri due o più materiali diversi.


FILTRATION: Separation of a mixture or solution into component parts which may be pure or mixtures of two or more constituents.

ΔIΗΘΗΣΗ (ΦIΛΤΡΑΡIΣΜΑ): Ο διαχωρισμός ενός μίγματος ή διαλύματος στα συστατικά του μέρη, τα οποία μπορεί να είναι καθαρά ή μίγματα δύο ή περισσοτέρων συστατικών.

FILTRATION: Die Auftrennung einer Stoffmischung oder Lösung in verschiedene Bestandteile, die sowohl rein oder wiederum Stoffmischungen von zwei oder mehr Komponenten darstellen können.

FILTRATION: Séparation dun mélange ou dune solution en différents composants qui peuvent être purs ou des mélanges de deux ou plusieurs constituants.

FILTRACIÓN: Separación de una mezcla o de una solución en diferentes componentes que pueden ser puros o mezclas de dos o más constituyentes.

FILTRERING: Atskillelse av en blanding eller løsning i komponenter som kan være reine eller blandinger av to eller flere bestanddeler.

Was this helpful?
La rimozione di sostanze (principalmente sostanze organiche in soluzione, ma anche i composti di azoto e del fosforo) da una soluzione, mediante adsorbimento su un substrato poroso, a livello molecolare, o per frazionamento o mediante ossidazione.


CHEMICAL FILTRATION: The removal of substances (primarily dissolved organics, but also nitrogen and phosphorus compounds) from a solution on a molecular level by adsorption on a porous substrate, or by direct chemical fractionation or oxidation.

ΧΗΜΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ: Η απομάκρυνση των ενώσεων (κυρίως των διαλυμένων οργανικών, αλλά επίσης και αζωτούχων και φωσφορούχων συστατικών), από το διάλυμα σε μοριακό επίπεδο με προσρόφηση σε πορώδες υπόστρωμα, ή με άμεσο χημικό διαχωρισμό ή οξείδωση.

CHEMISCHE FILTERUNG: Die Entfernung von Stoffen (vorangig gelöste organische Stoffe, aber auch Stickstoff- und Phosphorkomponenten) aus einer wässrigen Lösung auf molekularer Ebene, basierend auf den adsorbierenden Eigenschaften von porösen Substraten (Aktivkohle, Zeolith), oder auch direkt durch chemische Fällung oder Oxidation.

FILTRATION CHIMIQUE: Elimination de substances solubles (essentiellement des substances organiques dissoutes, mais également des composés azotés ou phosphorylés) par adsorption, au niveau moléculaire, sur un substrat poreux ou par fractionnement ou oxydation chimique.

FILTRACIÓN QUÍMICA: Eliminación de sustancias solubles (esencialmente sustancias orgánicas disueltos, pero también componentes nitrogenados o fosforilados) por adsorción, al nivel molecular, sobre un sustrato poroso o por fraccionamiento o oxidación química.

KJEMISK FILTRERING: Fjerning av substanser (helst løste organiske stoff, med også nitrogen- og fosforforbindelser) fra en løsning på molekylnivå, ved adsorpsjon på et porøs substrat eller ved direkte kjemisk fraksjonering eller oksidering.

Was this helpful?
Dispositivo poroso usato per rimuovere le impurità o il materiale particolato dai fluidi.


FILTER: A porous device for removing impurities or particulate matter from a fluid.

ΦΙΛΤΡΟ: Πορώδες μέσο γαι την απομάκρυνση προσμίξεων ή σωματιδιακής ύλης από ένα υγρό.

FILTER: Ein poröses, durchlässiges Gerät, das verwendet wird, um Verunreinigungen oder feste Partikel aus Flüssigkeiten zurückzuhalten bzw. herauszufiltern.

FILTRE: Dispositif poreux destiné à retenir des impuretés ou les particules dun fluide.

FILTRO: Dispositivo poroso destinado a retener los impuro o las partículas de un fluido.

FILTER: Porøs anordning som fjerner urenheter eller partikulært materiale fra væsker.

Was this helpful?
Un filtro usato per il trattamento dell’acqua, costituito da carbone attivo, rimuove le sostanze organiche disciolte ed il cloro residuo.


CARBON FILTER: Apparatus used in water treatment in which an adsorption filter of activated carbon is used to remove dissolved organics.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ: Συσκευή που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του νερού. Αποτελείται από ένα απορροφητικό φίλτρο ενεργού άνθρακα, που χρησιμοποιείται για να απομακρύνει διαλυμένα οργανικά υλικά. Πρβλ. Ενεργός άνθρακας.

KOHLEFILTER: Ein Gefäß, das mit einem Material großer innerer Oberfläche gefüllt ist und hohe Adsorptionsfähigkeit aufweist (Aktivkohle); es wird eingesetzt, um gelöste organische Substanzen aus dem Wasser zu entfernen.

FILTRE A CHARBON: Filtre contenant du charbon actif au travers duquel est retenu la matière organique de leau à filtrer.

FILTRO DE CARBÓN: Filtro que contiene carbón activo a través del cual es retenida la materia orgánica de l a agua a filtrar.

KULLFILTER: Apparat som brukes ved vannbehandling, der et adsorpsjonsfilter bestående av aktivkull brukes til å fjerne løste organiske stoff. Jfr. aktivkull.

Was this helpful?
Filtro che possiede come materiale filtrante la sabbia disposta in strati che vanno dallalto verso il basso secondo una granulometria crescente. I filtri a sabbia vengono usati quasi esclusivamente per il trattamento delle acque e per raggiungere così un alto grado di purificazione, non solo nella rimozione dei solidi sospesi ma anche nella degradazione della sostanza organica disciolta.


SAND FILTER: Filter frequently made up of sand arranged in layers of increasing grain size from top to bottom. Sand filters are widely used for treating water to yield a high degree of purification, not only for removing suspended solids, but also for degrading dissolved organics.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ: Φιλτρο (βλ.λ) συχνά αποτελούμενο από άμμο διευθετημένη σε στρώσεις κόκων αύξουσας διαμέτρου από την κορυφή προς την βάση. Φίλτρα άμμου χρησιμοποιούνται ευρέως γιά την κατεργασία του νερού με σκοπό την επίτευξη ενός υψηλού βαθμού καθαρισμού τόσο με την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών όσο και με την αποικοδόμηση των διαλελυμένων οργανικών.

SANDFILTER: Ein mechanisch-biologischer Filter, der mit Sand (meist geschichtet; von oben nach unten mit zunehmender Korngröße) gefüllt ist. Sandfilter werden häufig in Systemen mit geringer organischer Belastung eingesetzt (öffentliche Aquarien), um eine hohe Aufbereitungsleistung zu erzielen, nicht nur in bezug auf die Entfernung der Feststoff-Fracht, sondern auch in bezug auf den Abbau der gelösten organischen Fracht.

FILTRE A SABLE: Filtre constitué de sable disposé en couches de granulométrie croissante de haut en bas. Souvent utilisé dans le traitement de leau. Fournit un fort degré de purification par élimination des matières en suspension ainsi que par la dégradation de la matière organique dissoute.

FILTRO DE ARENA: Filtro constituido de arena depositada en capas de granulomatria creciente de abajo arriba. A menudo usado en el tratamiento de la agua. Da un fuerte grado de purificación por eliminación de las materias en suspención así que por la degradación de la materia orgánica disuelta.

SANDFILTER: Filter som er oppbygget av sand, der sanden ligger i lag med økende kornstørrelse fra bunnen til toppen. Mye brukt til å rense vann, ved at de fjerner suspenderte stoffer og bryter ned organiske stoffer.

Was this helpful?
Pesci Anaplomatidi (Anaploma fimbrica); una specie che è stata identificata come candidato dellacquacoltura nella costa occidentale canadese.


SABLE FISH: The anaplomatid fishAnaploma fimbrica, a species which has been identified as an aquaculture candidate on the Canadian west coast.

IΚΤIΨΑΡΟ: Το ψάρι Anaploma fimbrica, είδος που είναι υποψήφιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες στον Δ. Καναδά.

SÄBELFISCH: Ein anaplomatider Fisch (Anaploma fimbrica), ein potentieller Aquakulturkandidat an der kanadischen Westküste.

ANAPLOMA FIMBRICA: Poisson anaplomatidae Anoploma fimbrica, espèce identifiée en tant que candidate à laquaculture sur les côtes ouest du Canada.

ANAPLOMA FIBRICA: Pez anaplomátido Anaploma fibrica, especie identificada como candidata en la acuicultura de la costa oeste de Canadá.

SVARTTORSK(Anaploma fimbrica): Fisk (Anaploma fimbrica) tilhørende orden Scorpaeniformes. Er ansett som en kandidat for akvakultur på de kanadiske vest kysten.

Was this helpful?
Insenatura marina di origine glaciale che si estende sulla terraferma, di solito si tratta di una lingua di terra, stretta e ramificata, fiancheggiante una scarpata della scogliera, spesso con un letto basso verso il mare.


FJORD: An arm of the sea of glacial origin extending inland, usually long, narrow and deep, bordered by steep cliffs and often with a shallow sill towards the sea.

ΦΙΟΡΔ: Θαλάσσιος όρμος, ο οποίος έχει σχηματισθεί από την δράση των παγετώνων. Είναι συνήθως επιμήκης, στενός, βαθύς, και περιβάλλεται από απότομα βράχια, συχνά με ένα ρηχό κρηπίδωμα προς τη θάλασσα.

FJORD: Ein Salzwasserarm eiszeitlichen Ursprung, der sich ins Landesinnere zieht, normalerweise lang, eng und tief, begrenzt durch steile Klippen und oft mit einer flachen Schwelle zur See (untergetauchtes Trogtal).

FJORD: Ancienne auge glaciaire envahie par la mer; habituellement longue, étroite, profonde et flanquée de falaises escarpées souvent avec un haut-fond vers la mer.

FIORDO: Antiguo comedero glacial invadido por el mar; habitualmente largo, estrecho, profundo y flanqueado por acantilados farillones y a menudo con un alto fondo hacia el mar.

FJORD: En grein av havet med glasial opprinnelse som strekker seg inn i landet. Vanligvis lang, trang og dyp, omkranset av bratte fjell, og med en grunn terskel ytterst (kalles da terskelfjord).

Was this helpful?
La crescita rapida e localizzata di una o più specie planctoniche, spesso in primavera o autunno, causando la dominazione della comunità da parte di grandi concentrazioni temporanee di queste specie; il risultato vistoso può essere la colorazione delle acque (maree rosse). La fioritura del fitoplancton (alghe) può essere collegata con il rilascio di tossine (per esempio, la fioritura del dinoflagellato Gymnodinium).


BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΑΝΘIΣΗ (ΠΛΑΓΚΤΟΥ): Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

BLÜTE: Das schnelle (explosionsartige) Anwachsen von einer oder mehreren Planktonart(en) innerhalb eines Gebietes, oft im Frühling oder Herbst, was zu einer temporär erhöhten Konzentration dieser Organismen führt; diese beherrschen dann die Plankton-Gemeinschaft; Blüten können zu Wasserverfärbungen führen. Phytoplanktonblüten sind oft als Rote Tiden (red tides) bekannt und können mit dem Freiwerden von Toxinen gebracht in Zusammenhang werden (z.B. Blüten der Dinoflagellatengattung Gymnodinium).

BLOOM: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

FLORACIÓN: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
La crescita rapida e localizzata di una o più specie planctoniche, spesso in primavera o autunno, causando la dominazione della comunità da parte di grandi concentrazioni temporanee di queste specie; il risultato vistoso può essere la colorazione delle acque (maree rosse). La fioritura del fitoplancton (alghe) può essere collegata con il rilascio di tossine (per esempio, la fioritura del dinoflagellato Gymnodinium).


ALGAL BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΦΥΚΩΝ ΑΚΜΗ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

ALGENBLÜTE: Das schnelle (explosionsartige) Anwachsen von einer oder mehreren Planktonart(en) innerhalb eines Gebietes, oft im Frühling oder Herbst, was zu einer temporär erhöhten Konzentration dieser Organismen führt; diese beherrschen dann die Plankton-Gemeinschaft; Blüten können zu Wasserverfärbungen führen. Phytoplanktonblüten sind oft als Rote Tiden (red tides) bekannt und können mit dem Freiwerden von Toxinen gebracht in Zusammenhang werden (z.B. Blüten der DinoflagellatengattungGymnodinium).

BLOOM PHYTOPLANCTONIQUE: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

FLORACIÓN FITOPLANCTÓNICA: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium ).

ALGEOPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
Pesce osseo che non possiede una connessione (dotto pneumatico) tra la vescica natatoria e la faringe. Molti pesci ossei appartengono a questo gruppo.


PHYSOCLISTOUS: Refers to bony fishes without an open connection between swimbladder and foregut. The pneumatic duct is closed or degenerated. Most of the bony fishes belong to this group.

ΦΥΣΟΚΛΕΙΣΤΟΙ: Οστεϊχθύες χωρίς επικοινωνία μεταξύ νηκτικής κύστης και οισοφάγου. Ο πνευματικός αγωγός είναι κλειστός ή εκφυλισμένος. Οι περισσότεροι οστεϊχθύες ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Πρβλ Φυσόστομοι.

PHYSOCLISTEN: Knochenfische ohne offenen Schwimmblasengang, d.h., der Ductus pneumaticus zwischen Schwimmblase und Vorderdarm ist verschlossen und rückgebildet; diese umfassen die meisten Knochenfische.

PHYSOCLYSTES: Poissons téléostéens ne possédant pas une connection ouverte entre la vessie gazeuse et loesophage. Dans ces espèces, le ductus pneumaticus est fermé ou dégénéré. La plupart des téléostéens appartiennent à ce groupe.

FISOCLISTO: Pez teleósteo que no posee conexión abierta entre la vejiga natatoria y el esófago. En estas especies, el ducto neumático esta cerrado o degenerado. La mayoría de teleósteos pertenecen a este grupo.

FYSOCLIST: Henviser til beinfisk som mangler en åpen kobling mellom svømmeblæren og spiserøret. Kanalen (Ductus pneumaticus) er enten stengt eller degenerert. De fleste beinfisker hører til denne gruppen. Jfr. fysostom.

Was this helpful?
Pesce osseo, con connessione diretta (dotto pneumatico) tra vescica natatoria e faringe costituita da un canale aperto. Salmonidi, Ciprinidi ed Esocidi sono fisostomi.


PHYSOSTOMOUS: Refers to bony fishes with a swimbladder canal. The air-filled swimbladder is directly connected with the gut by an open connection. Salmonids, cyprinids and esocids are typical examples of the physostomes.

ΦΥΣΟΣΤΟΜΟΙ: Οστεϊχθύες με αγωγό στην νηκτική κύστη. Η αεροφόρος νηκτική κύστη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το έντερο μέσω ενός ανοίγματος. Τα σολομοειδή, κυπρινοειδή και οι κλουπίδες είναι τυπικά παραδείγματα φυσόστομων. Πρβλ. Φυσόκλειστοι

PHYSOSTOMEN: Knochenfische mit Schwimmblasengang, d.h. die luftgefüllte Schwimmblase steht mit dem Darm in offener Verbindung. Zu den Physostomen gehören u.a. die Salmoniden, Cypriniden und Esociden.

PHYSOSTOMES: Poissons téléostéens dont la vessie gazeuse et loesophage sont reliés par un conduit, le ductus pneumaticus. Les salmonidés, les cyprinidés et les esocidés sont des exemples de physostomes.

FISOSTOMOS: Peces teleósteos cuya vejiga natatoria y el esófago están ligados por un conducto, el ducto neumático. Los salmónidos, ciprínidos y esócidos son ejemplos de fisostomos.

FYSOSTOM: Henviser til beinfisk som har en åpen kanal mellom spiserøret og svømmeblæren, slik at den luftfylte svømmeblæren står i direkte kontakt med innvollene. Laksefisk og karper er typiske eksempler på fysostomer. Jfr. fysoclist.

Was this helpful?
Termine comunemente usato per indicare le soluzioni (come ad es. formolo, alcool) nelle quali vengono immersi i tessuti/organi dei campioni da esaminare. Questi ultimi così conservati sono pronti per una successiva analisi, di solito istologica/patologica.


FIXATIVE: Common term for solutions (e.g. Formol saline, alcohol) in which samples of tissues/organs or whole organisms are stored and preserved for later investigation (usually pathological/histological).

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ: Κοινός όρος για τα διαλύματα (π.χ. αλκοόλη, φορμόλη), μέσα στα οποία διατηρούνται δείγματα ιστών/οργάνων ή ολόκληρων οργανισμών με σκοπό την μετέπειτα εξέταση (συνήθως παθολογική ή ιστολογική).

FIXATIV: Allgemeiner Ausdruck für Lösungen (z. B. Davidson-Alkohol), in denen Organ- oder Gewebeproben oder ganze Orgasnismen für spätere (normalerweise histologische oder pathologische) Untersuchungen konserviert und aufbewahrt werden.

FIXATEUR: Terme commun pour des solutions (alcool, formol) dans lesquelles des échantillons de tissus/organes ou tout autre organisme sont stockés et conservés pour des recherches ultérieures (habituellement en pathologie ou histologie).

FIJADOR: Termino común de soluciones (alcohol, formol) en las cuales muestras de tejido/órgano o todo otro organismo son almacenadas para investigación posterior (normalmente en patología o histología).

FIKSÉRVÆSKE: Vanlig betegnelse for løsninger (f.eks. alkohol, formalin) der prøver av vev/organer eller hele organismer lagres og konserveres for senere undersøkelser (vanligvis patologiske/histologiske).

Was this helpful?
Fissato, attaccato; non libero di muoversi.


SESSILE: Fixed or attached; not free-moving.

ΕΔΡΑIΟΣ: Εγκατεστημένος, σταθεροποιημένος, μη κινούμενος ελεύθερα.

SESSIL: Permanent festsitzend oder angewachsen; nicht frei beweglich.

SESSILE: Fixé en permanence, incapable dactivité locomotrice.

SÉSIL: Asentado en el suelo directamente y permanentemente, incapaz de actividad locomotora.

SESSIL (FASTSITTENDE): Fastsittende, ikke frittlevende.

Was this helpful?
Metodo di conservazione permanente dei tessuti usato per la preparazione allo studio microscopico. Previene eventuali deterioramenti dei tessuti morti e riduce al minimo la presenza di artefatti.


FIXATION: Method of permanently mounting preparations of organisms or tissues for microscopic study. Prevents subsequent change through metabolism or decay with the least distortion of structure and the minimal presence of artefacts.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ή ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Μέθοδος μόνιμης διατήρησης παρασκευασμάτων οργανισμών ή ιστών για μικροσκοπική παρατήρηση. Παρεμποδίζει την αλλοίωση του παρασκευάσματος λόγω του μεταβολισμού ή της σήψης, ελαχιστοποιώντας παραμόρφωση της δομής και την ελάχιστη παρουσία "τεχνουργημάτων" (artefacts) (βλ.λ.).

FIXIERUNG: Haltbarmachen von Präparaten (Gewebeproben oder Organismen) für mikroskopische Untersuchungen. Verhindert nachfolgende Veränderungen durch den Stoffwechsel oder dem Verfall der Präparate, wobei die geringste Verzerrung von Strukturen und damit nur ein minimales Maß an Artefakten erzeugt wird.

FIXATION: Méthode de montage de préparations permanentes dorganismes ou de tissus pour une étude microscopique. Empêche des changements ultérieurs dus au métabolisme ou à la dégradation avec le moins de dégradation de la structure et le minimum de présence dartefacts.

FIJACIÓN: Método de montaje de preparaciones permanentes de organismos o de tejidos para un estudio microscópico. Impide los cambios posteriores debidos al metabolismo o a la degradación con al menos la degradación de la estructura y el mínimo de presencia de artefactos.

FIKSERING: Metode der en gjør en permanent montering av organismer eller vev for mikroskopiske studier. Hindrer senere forandringer som følge av metabolisme eller nedbryting. Hemmer også distorsjon av strukturer og minimaliserer tilstedeværelsen av artefakter.

Was this helpful?
Conversione dell’azoto atmosferico (N2) in forme inorganiche che sono utilizzabili dalle piante. La fissazione dell’azoto non è esclusivamente biologica. I sistemi di fissazione biologica includono: (a) batteri a vita libera e alghe azzurre (molti aerobi obbligati, alcuni anaerobi facoltativi e obbligati), batteri fotosintetici, e specie di alghe azzurre appartenenti agli ordini: Nostocales (p.e. Oscillatoria), Chroococcales, Stigonematales; (b) associazioni vegetali e sistemi simbio


NITROGEN FIXATION: The conversion of atmospheric nitrogen (N2 ) to inorganic forms which are available to plants. Nitrogen fixation is not exclusively biological. Biological nitrogen-fixing systems include: (a) free-living bacteria and blue-green algae (several obligate aerobes, facultative and obligate anaerobes, photosynthetic bacteria and species of blue-greens of the orders nostocales, stigone metales, chroococcales, and oscillatoria; (b) plant associations and symbiotic systems (i.e. lichens: fungu

ΑΖΩΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Η μετατροπή του ατμοσφαιρικού αζώτου (Ν2) σε ανόργανες μορφές που είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται από τα φυτά. Η δέσμευση αζώτου δεν είναι αποκλειστικά βιολογική. Τα βιολογικά αζωτο-δεσμευτικά συστήματα περιλαμβάνουν: (α) ελεύθερα βακτήρια και κυανοφύκη (αρκετά υποχρεωτικά αερόβια, προαιρετικά και υποχρεωτικά αναερόβια, φωτοσυνθετικά βακτήρια και είδη κυανοφυκών των κλάσεων Nostocales, Stigonemetales, Chroococcales και Oscillatoriales, (β) κοινωνίες φυτών και συμβιωτικών συστημάτων

STICKSTOFFIXIERUNG: Die Umwandlung von atmosphärischem Stickstoff (N2) in anorganische Formen, so daß diese von den Pflanzen aufgenommen werden können. Stickstoffixierung geschieht nicht ausschließlich biologisch. Biologische Stickstoffixierungs-Systeme beeinhalten: (i) freilebende Bakterien und blaugrüne Algen (verschiedene obligatorische aerobe, fakultative und obligatorisch anaerobe, photosyntetische Bakterien und Arten von blaugrünen Algen, aus der Ordnung der Nostocales, stigone Metales, Chroococcal

FIXATION DAZOTE: La conversion de lazote atmosphérique (N2 ) en formes inorganiques disponibles aux plantes. La fixation dazote nest pas exclusivement biologique. Des systèmes de fixation dazote biologique ont lieu et comprennent: (a) des bactéries libres et des algues bleu-vertes (plusieurs espèces daerobies obligées, danaerobies facultatives et obligées, de bactéries photosynthétiques, et despèces dalgues bleu-vertes: des nostocales, stigone metales, chroococcales, et oscillatoria; (b) associations

FIJACIÓN DE NITROGENO: La conversión del nitrógeno atmosférico (N2) en formas inorgánicas disponibles a las plantas. La fijación de nitrógeno no es exclusivamente biológica. Los sistemas de fijación de nitrógeno biológico tienen lugar y incluyen: (a) bacterias libres y des algas azul-verde (varias especies aeróbicas obligatorias, de anaerobias facultativas y obligatorias, de bacterias fotosintéticas, y de especies de algas azul-verdes: las nostocales, stigone metales, chroococcales, y oscillatoria; (b) asoc

NITROGENBINDING: Omdanning av atmosfærisk nitrogen (N2) til uorganiske former som er tilgjengelige for planter. Nitrogenbinding er ikke utelukket biologisk. Biologiske nitrogenbindingssystemer innbefatter: (a) Frittlevende alger og blågrønnalger (flere obligat aerobe, fotosyntetiserende bakterier og arter av blågrønnalger tilhørende ordenene Nostocales, stigone Metales, Chroococcales og Oscillatoria); (b) Plantesamfunn og symbiotiske systemer (dvs lav: sopp pluss blågrønnalger, azolla: vannbregne plus

Was this helpful?
Passaggio o dotto che si è formato in seguito a malattie, ferite o interventi chirurgici; tale canale anomalo può portare alla formazione di pus nelle cavità interne; sinus.


FISTULA: A narrow passage or duct formed by disease, injury or surgically; an abnormal canal leading to some pus-forming internal cavity; sinus.

ΣΥΡΙΓΓΙΟ: Στενός πόρος που σχηματίζεται ύστερα από ασθένεια ή τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση. Μη φυσιολογικός πόρος που οδηγεί σε κάποια πυοπαραγωγό κοιλότητα του σώματος - συριγγώδης πόρος.

FISTEL: Eine enge Passage oder Gang, der durch eine Krankheit, Verletzung oder Operation gebildet wird; ein nicht normaler Kanal, der zu eitrigen inneren Höhlungen führt; Sinus.

FISTULE: Canal ou passage étroit provoqué pathologiquement, par une blessure ou par chirurgie; canal anormal en communication avec une cavité interne remplie de pus; sinus.

FÍSTULA: Canal estrecho provoqué patológicamente, por una herida o por cirugía; canal anormal en comunicación con una cavidad interna llena de pus; seno.

FISTEL: En trang passasje eller kanal dannet ved sykdom, skade eller kirurgisk inngrep. En unormal kanal som fører til et materiedannende indre hulrom.

Was this helpful?
Termine anglosassone: misura della risposta degli organismi di una popolazione alla selezione naturale; la relativa abilità nella competizione è data da un determinato genotipo che conferisce dei caratteri morfologici, fisiologici e comportamentali che rendono possibile ladattabilità; essa viene espressa e di solito quantificata come il numero medio della progenie sopravvissuta avente genotipo che permette la competitività.


FITNESS: A measure of the response of a population of organisms to natural selection; the relative competitive ability of a given genotype conferred by adaptive morphological, physiological or behavioural characters; expressed and usually quantified as the average number of surviving progeny of competing genotypes.

ΑΡΜΟΣΤIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της απόκρισης των οργανισμών στη φυσική επιλογή. Η σχετική ανταγωνιστική ικανότητα ενός γονοτύπου, η οποία απορρέει από τα μορφολογικά, φυσιολογικά ή ηθολογικά του προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Ποσοτικά εκφράζεται συνήθως ως ο μέσος αριθμός των απογόνων ανταγωνιζόμενων γονοτύπων.

FITNESS: Ein Maß für den Erfolg einer Population bei natürlicher Selektion; die relative Konkurrenzfähigkeit eines gegebenen Genotyps aufgrund adaptiver morphologischer, physiologischer oder verhaltensbezogener Merkmale; dargestellt und gewöhnlich quantifiziert als die durchschnittliche Überlebensrate der Nachkommen eines Genotyps verglichen mit der konkurrierender Genotypen.

DEGRE DADAPTATION: Mesure de la réponse dune population ou des organismes à la sélection naturelle. La capacité compétitive relative à un génotype donné est conférée par des caractères dadaptation morphologiques, physiologiques ou comportementaux; elle est exprimée et habituellement quantifiée par le nombre moyen de progéniture survivante des génotypes en compétition.

GRADO DE ADAPTACIÓN: Medida de la respuesta de una población o de organismos a la selección natural. La capacidad competitiva relativa a un genotipo dado es conferida por caracteres de adaptación morfológicas, fisiológicas o de comportamiento; expresada normalmente y cuantificada por el promedio de la descendencia superviviente a genotipos en competitividad.

FITNESS (DUGELIGHET): Et mål for en populasjons eller organismes respons på naturlig utvalg. Den relative konkurranseevnen til en gitt genotype bestemt av adaptive morfologiske, fysiologiske eller atferdsmessige karakterer. Uttrykt og vanligvis kvantifisert som det gjennomsnittlige antall overlevende avkom hos konkurrerende genotyper.

Was this helpful?
Piccoli organismi vegetali che vivono sospesi nelle acque della zona fotica; definiti frequentemente come microalghe (componente vegetale del plancton).


PHYTOPLANKTON: Minute plants suspended in water with little or no capability of controlling their position in the water mass; frequently referred to as microalgae (the plant component of plankton).

ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Μικροσκοπικά φυτά που αιωρούνται στο νερό με μικρή ή καθόλου ικανότητα ελέγχου της θέσης τους στην υδάτινη μάζα. Συχνά αναφέρονται ως μικροφύκη (το φυτικό μέρος του πλαγκτού).

PHYTOPLANKTON: Sehr kleine Pflanzen, die im Wasser schweben und ihre Lage und Position im Wasser kaum oder gar nicht kontrollieren könen; wird oft Mikroalge genannt (pflanzlicher Anteil am Plankton).

PHYTOPLANCTON: Végétaux minuscules suspendues dans leau sans aucun moyen, ou peu de moyen, de contrôler leur position dans la masse deau; le terme microalgues est fréquemment utilisé comme un synonyme de phytoplancton; le plancton végétal.

FITOPLANCTON: Vegetales minúsculos suspendidos en el agua sin ningún medio para controlar su posición en la masa de agua; el término microalgas es frecuentemente utilizado como sinónimo de fitoplancton ; plancton vegetal.

FYTOPLANKTON (PLANTEPLANKTON): Små vannlevende planter uten eller med liten evne til å kontrollere sin posisjon i vannmassene. Ofte referert til som mikroalger (plantekomponenten av planktonet).

Was this helpful?
Classe di Protozoi caratterizzati dallavere di solito uno o più flagelli.


FLAGELLATES: Class of protozoa characterized by possession of one or more flagella in their usual state.

ΜΑΣΤΙΓΩΤΑ (ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ): Κλάση πρωτοζώων τα οποία, στη συνήθη καταστασή τους, διαθέτουν ένα ή περισσότερα μαστίγια.

FLAGELLATEN: Klasse der Protozoa, die ein oder mehrere Flagellen besitzen.

FLAGELLES: Classe de protozoaire caractérisée par la possession dun ou plusieurs flagelles dans leur état habituel.

FLAGELADOS: Clase de protozoario caracterizados por la posesión de un o más flageles en su estado habitual.

FLAGELLATER: Klasse av protozoer (encelledyr) karakterisert ved tilstedeværelse av en eller flere flageller.

Was this helpful?
Struttura a flagello (pl. Flagella) viene usato per il movimento dellorganismo o per creare correnti; esso è generalmente più lungo e meno numeroso rispetto alle cilia; lo ritroviamo come struttura in alcuni protozoi e batteri.


FLAGELLUM: Long, whiplike structure (pl. flagella) used for movement of an organism or to create currents to bring to itself the necessities of life; generally longer and fewer in number than cilia; found in some protozoans and bacteria.

ΜΑΣΤΙΓΙΟ: Μακρύς, μαστιγιοειδής σχηματισμός, που χρησιμοποιείται για την κίνηση ενός οργανισμού ή για τη δημιουργία ρευμάτων που μεταφέρουν την τροφή. Συνήθως τα μαστίγια είναι μακρύτερα και λιγότερα σε αριθμό από τις βλεφαρίδες. Ανευρίσκονται σε πρωτόζωα και βακτήρια.

FLAGELLE; GEIßEL: Längliche, peitschenartige Struktur, die zur Fortbewegung von Organismen und zur Erzeugung von Wasserströmen (Zuführung von Nahrungspartikeln) dient; gewöhnlich in ihrer Länge diejenige von Cilien übertreffend und in geringerer Anzahl als diese; treten bei verschiedenen Protozoen und Bakterienarten auf.

FLAGELLE: Structure locomotrice en forme de fouet utilisée pour le déplacement dun organisme ou pour créer des courants nécessaires à sa survie; généralement plus long et moins nombreux que les cils; rencontré chez certains protozoaires et bactéries.

FLAGELO: Estructura locomotora en forma de látigo utilizado para el desplazamiento de un organismo o para crear corrientes necesarias a su supervivencia; generalmente mas largo y menos numeroso que las pestañas; se encuentra en ciertos protozoarios y bacterias.

FLAGELL (PISKEHÅR): Lang, piskelignende struktur brukt til bevegelse av en organisme eller til å skape strømmer for å få tilført næringspartikler. Ofte lengre og færre enn cilier. Funnet hos noen protozoer (encelledyr) og bakterier.

Was this helpful?
Tipico comportamento dei pesci quando vengono attaccati da ectoparassiti. Come conseguenza di tali infezioni i pesci nuotano in maniera anomala esponendo i lati o laddome in superficie causando così un flash dovuto alla luce riflessa.


FLASHING: The action often exhibited by ecto- parasitized fishes when they swim erratically and expose the sides or abdomen to the surface, causing a flash of reflected light.

ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ: Το φαινόμενο, κατά το οποίο ψάρια που έχουν προσβληθεί από εξωπαράσιτα, καθώς κολυμπούν ασταθώς, εκθέτουν τις πλευρές τους ή την κοιλιά τους προς την επιφάνεια, δημιουργώντας αναλαμπές ανακλώμενου φωτός.

FLASHING, AUFBLITZEN, SCHRECKREAKTION: AUFBLITZEN, SCHRECKREAKTION: Ein eindeutiger deutscher Begriff existiert für diesen Sachverhalt nicht. Die bezeichnete Reaktion tritt oft bei Fischen auf, die von Ektoparasiten befallenen sind. Dabei schwimmen sie wahllos umher und drehen ihre Körperflanken oder das Abdomen zur Wasseroberfläche hin, was dem über Wasser stehenden Betrachter den Eindruck eines Aufblitzens vermittelt, welches durch das von den Schuppen reflektierende Licht verursacht wird.

MIROITEMENT: Se dit dun comportement de poissons parasités, caractérisé par une nage erratique, le poisson exposant ses flancs ou son abdomen vers la surface et renvoyant ainsi de la lumière réflechie.

FULGURANTE: Dícese de comportamiento de peces parásitos, caracterizado por la inmersión irregular del pez, exposición de los lados o abdomen hacia la superficie enviando así señales de luz reflejada.

BLINKING: Handling hos fisk infisert med ytre parasitter, der fisken svømmer uregelmessig og eksponerer sidene eller buken mot overflaten. Lysrefleksjon fører til blinking.

Was this helpful?
Distensione del tratto del canale alimentare dovuta alla presenza di gas.


FLATULENCE: Distension of the alimentary tract with gases.

ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ: Διάταση της πεπτικής οδού οφειλόμενη σε συσσώρευση αερίων.

BLÄHUNG: Ausdehnung des Verdauungstraktes durch Gase.

FLATULENCE: Distension du canal alimentaire provoquée par une accumulation de gaz.

FLATULENCIA: Distensión del canal alimentario provocada por una acumulación de gas.

OPPBLASTHET: Utvidelse av fordøyelseskanalen pga. gasser.

Was this helpful?
Batteri Gram-negativi, di appartenenza incerta, sono gli agenti della Flavobatteriosi.


FLAVOBACTERIUM: Genus of Gram-negative bacteria of uncertain affiliation, implicated in Bacterial Gill Disease.

FLAVOBACTERIUM: Gram-αρνητικό βακτηριακό γένος ασαφούς ταξινομικής θέσης, υπεύθυνο για τη βακτηριακή ασθένεια των βραγχίων (βλ.λ.).

FLAVOBACTERIUM: Gattungsname von Gram-negativen Bakterien unsicherer Zugehörigkeit, verantwortlich für die bakterielle Kiemenkrankheit Flavobacteriosis.

FLAVOBACTERIE: Genre de bactérie Gram-négative, daffiliation incertaine, responsable des flavobactérioses.

FLAVOBACTERIA: Clase de bacteria Gram-negativo, de afiliación incierta, responsable de las flavobacteriosis.

FLAVOBACTERIUM: Slekt av gramnegative bakterier av usikker tilhørighet, implisert i bakteriell gjellesykdom.

Was this helpful?
Malattia batterica sistemica, acuta o cronica, di pesci marini e dacqua dolce causata da diversi membri del genere Flavobacterium. Si manifesta sporadicamente e il trattamento è sintomatico.


FLAVOBACTERIOSIS: An acute to chronic systemic bacterial disease of freshwater and marine fishes caused by several members of the genus Flavobacterium. It occurs sporadically and treatment is symptomatic.

ΦΛΑΒΟΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ: Οξεία έως χρονία συστημική βακτηριακή ασθένεια των ψαριών του γλυκού νερού και της θάλασσας που προκαλείται από διάφορα μέλη του γένους Flavobacterium. Εμφανίζεται σποραδικά και η θεραπευτική αγωγή είναι συμπτωματική.

FLAVOBAKTERIOSE: Eine akute bis chronische systemische bakterielle Krankheit bei Süß- und Salzwasserfischen, verursacht durch verschiedene Arten von Flavobakterien. Sie tritt sporadisch auf, und die Behandlung ist symptomatisch.

FLAVOBACTERIOSE: Infection bactérienne systémique, aiguë ou chronique, des poissons marins et deau douce provoquée par de nombreuses espèces du genre Flavobacterium. Les manifestations sont sporadiques et le traitement symptomatique.

FLAVOBACTERIOSIS: Infección bacteria sistemática, aguda o crónica, de los peces marinos y de agua dulce provocada por múltiples especies del clase Flavobacterium. Las manifestaciones son esporádicas y el tratamiento sintomático.

FLAVOBACTERIOSE: Akutt til kronisk sykdom hos saltvanns- og ferskvannsfisk forårsaket av ulike medlemmer av slekten Flavobacterium. Forekommer sporadisk og behandlingen er symptomatisk.

Was this helpful?
Ripiegamento dorsale della notocorda nella formazione del primordio della pinna caudale.


FLEXION: Upward bending of the notochord as part of the formation of the "Anlage" of the caudal fin.

ΚΑΜΨΗ: Κάμψη προς τα πάνω της νωτοχορδής, κατά τον σχηματισμό της καταβολής του ουραίου πτερυγίου στο έμβρυο των ψαριών.

FLEXION: Aufwärtsbiegung des Notochords als Teil des Prozesses zur Anlage der Kaudalflosse.

FLEXION: Repli dorsal du notochorde formant lébauche de la nageoire caudale.

FLEXIÓN: Pliegue dorsal del notocorde formando del esbozo de la aleta caudal.

FLEXION: Oppadvendt bøying av notokorden som en del av dannelsen av anlegget for halefinnen.

Was this helpful?
Processo che porta alla formazione di flocculi (aggregazione di piccole particelle che si trovano nella fase dispersa di un colloide).


FLOCCULATION: The process of forming flocs; the aggregation of fine particles in the disperse phase of a colloid.

ΚΡΟΚΥΔΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού κροκύδων. Η συσσωμάτωση λεπτών σωματιδίων στη φάση διασποράς ενός κολλοειδούς.

AUSFLOCKUNG: Der Prozeß, bei dem Flocken gebildet werden. Die Aggregation von feinen Partikeln in der dispersen Phase eines Kolloids.

FLOCULATION: Le processus de formation de flocons. Laggrégation de fines particules dans la phase dispersée dune suspension colloïdale.

FLOCULACIÓN: El proceso de formación de los copos. La agregación de finas partículas en fase dispersada de una suspención coloidal.

FLOKKULASJON (UTFELLING): Prosessen der det dannes fnugg. Aggregasjon av små partikler i den finfordelte fasen i en kolloid.

Was this helpful?
Massa leggera a struttura aperta, che si forma in una sospensione per aggregazione di piccole particelle.


FLOC: Loose, open-structured mass formed in a suspension by the aggregation of minute particles.

ΚΡΟΚΥΔΑ: Χαλαρή, μάζα που σχηματίζεται σένα αιώρημα με τη συνάθροιση μικροσωματιδίων.

FLOCKE: Lose, offen strukturierte Masse, die in einer Suspension durch die Aggregation von kleinen Partikeln gebildet wird.

FLOCON: Amas léger à structure ouverte formé dans une suspension par laggrégation de minuscules particules.

FLOCULO: Pila ligera a estructura abierta formada en una suspención por la agregación de minúsculas partículas.

FNUGG: Løst og åpent strukturert masse dannet i en suspensjon ved aggregasjon av små partikler.

Was this helpful?
Termine per indicare un blocco di ghiaccio galleggiante. Ghiaccio di mare, dato da un singolo blocco o da vari pezzi che ricoprono unarea dellacqua. Le dimensioni di un piccolo blocco vanno da 10 a 200 metri circa; un blocco medio va da 200 a 1000 metri; e una banchisa può misurare più di 8 chilometri.


FLOE: Sea ice, either a single unbroken piece or many individual pieces, covering an area of water. A small floe is l0 m to 200 m across; a medium floe is 200 m to l000 m across; an ice field is more than 5 miles (8 km) across; a land floe is thick fast ice which has broken adrift.

ΟΓΚΟΠΑΓΟΣ: Θαλάσσιος πάγος, είτε ένα ενιαίο κομμάτι, είτε πολλά μεμονωμένα κομμάτια, τα οποία καλύπτουν μια έκταση νερού. Ενας μικρός ογκόπαγος έχει διαγώνιο 10 - 200 m, ένας μεσαίος 200 -1000 m, ενώ ένα παγοπέδιο έχει διαγώνιο μεγαλύτερη των 5 μιλίων (8 km). Ενας χερσαίος ογκόπαγος είναι τεμάχιο πάγων μεγάλου πάχους, το οποίο έχει αποκοπεί από τον στερεωμένο πάγο και έχει παρασυρθεί στη θάλασσα.

EISSCHOLLE; TREIBEIS: Eis auf dem Ozean, entweder ein einzelnes nicht zerbrochenes Stück oder viele individuelle Stücke, die das Wasser bedecken. Eine kleine Eisscholle hat 10 m bis 200 m Durchmesser; eine mittlere 200 m bis 1000 m; ein Eisfeld ist mehr als 5 Meilen (8.0 km) breit; eine Landeisscholle besteht aus dickem Festeis, das beim Treiben abgebrochen ist und abtreibt.

GLACE FLOTTANTE; BANQUISE: Croûte de glace qui se forme par congélation de leau de mer et couvre une surface de mer dune seule pièce ou grâce à une accumulation de plusieurs pièces; dune seule plaque ou de plusieurs coalescentes. Une petite plaque mesure de 10 à 200m; une moyenne de 200m à 1km et une banquise peut mesurer plus de 8 km.

TEMPANO DE HIELO: Masa de hielo que se forma por congelación del agua de mar y que cubre una superficie del mar en una sola pieza o gracias a al acumulación de varias piezas. Una pequeña placa mide entre 10 y 200 metros; una placa mediana mide entre 200 m y 1 km mientras que una placa grande puede medir más de 8 km.

ISFLAK: Havis i et helt stykke eller knekt opp i flere mindre enheter, som dekker et havområde. Et lite isflak er 10 – 200 meter på tvers, et medium isflak er 200 – 1000 meter på tvers, og et stort isflak er mer en 8 km på tvers. De aller største isflakene stammer fra fastis som har brukket løs fra land.

Was this helpful?
Rimozione delle particelle solide immerse in acqua sfruttando la differenza di tensione superficiale tra una sostanza e laltra. La macroflottazione implica la rimozione di particelle macroscopiche; la microflottazione o flottazione colloidale, interessa la rimozione di sostanze microscopiche, colloidi o microorganismi. Con la flottazione molecolare si intende la rimozione di sostanze senza sfruttare la differenza di tensione superficiale, piuttosto si impiega un surfactant collettore che da luo


FLOTATION: The term usually implies the removal of solid particle material. Macroflotation is the removal of macroscopic particles; microflotation (also called colloid flotation), is the removal of microscopic particles, particularly colloids or micro-organisms; molecular flotation, the removal of surface inactive molecules, involves the use of a collector (surfactant) which yields an insoluble product; precipitate flotation, in which a precipitate is removed by a collector which is not the precipitating a

ΕΠIΠΛΕΥΣΗ: Ο όρος συνήθως δηλώνει την απομάκρυνση σωματιδιακού στερεού υλικού. Μακροεπίπλευση είναι η απομάκρυνση των μακροσκοπικών σωματιδίων. Μικροεπίπλευση (που επίσης αποκαλείται κολλοειδής επίπλευση) είναι η απομάκρυνση μικροσκοπικών σωματιδίων, ιδιαιτέρως κολλοειδών ή μικροοργανισμών (<1 mm). Μοριακή επίπλευση είναι η απομάκρυνση των αδρανών επιφανειακών μορίων, με την βοήθεια των ενεργών ουσιών, οι οποίες προκαλούν κροκύδωση του διαλύματος,. Στον διαχωρισμό με καθίζηση απομακρύνεται ίζημα με τη χρη

FLOTATION, ABSCHÄUMEN: Dieser Begriff bezieht sich auf die Beseitigung von festem partikulären Material durch gezieltes Ausschäumen. Die Entfernung von makroskopischen Partikeln wird mit Makro-Flotation bezeichnet; Mikroflotation (auch als Kolloid-Flotation bezeichnet) steht für die Beseitigung mikroskopisch kleiner Partikel, partikuläre Kolloide oder Mikroorganismen; die molekulare Flotation, die oberflächlich inaktive Moleküle beseitigt, erfordert die Verwendung einer Kollektorsubstanz (Detergentien), die ein unlös

FLOTTATION: Procédé denlèvement de matières particulaires grâce à la tension superficielle dun liquide. La macroflottation est lenlèvement de particules macroscopiques; la microflottation, ou la flottation colloïdale, est lenlèvement de particules microscopiques, surtout des colloïdes et micro-organismes. La flottation moléculaire est lenlèvement de molécules qui ne sont pas influencées par la tension superficielle et implique lutilisation dun surfactant (collecteur) qui donne un produit insoluble. La flott

FLOTACIÓN: Proceso de eliminación de materias particularices debido a la tensión superficial de un liquido. La macroflotación es la eliminación de partículas macroscópicas; la microflotacion, o la flotación coloidal, es la eliminación de partículas microscópicas, sobre todo de los coloides y microorganismos. La flotación molecular es la eliminación de moléculas que no son influenciadas por la tensión superficial y implica la utilización de un surfactante (colector) que da un producto insoluble. La flotació

FLOTASJON: Betegnelse som vanligvis innbefatter fjerning av fast partikulært materiale. Makroflotasjon er fjerning av makroskopiske partikler. Mikroflotasjon er fjerning av mikroskopiske partikler, spesielt kolloider eller mikroorganismer. Molekylær FLOTASJON er fjerning av overflateaktive molekyler, der en benytter seg av en samler (overflateaktivt stoff) som gir et uløselig produkt. Ved utfellingsflotasjon fjernes bunnfallet av en samler, som ikke er stoffet som gir utfelling.

Was this helpful?
Capacità di un fluido a fluire, scorrere.


FLUIDITY: The ability of a material to flow; the ease of flow of a material, where the greater the viscosity the less the fluidity.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα ενός υλικού να ρέει. Η ευκολία ροής ενός υλικού. Ορος αντίθετος του ιξώδους. Όσο μεγαλύτερο είναι το ιξώδες, τόσο μικρότερη η ρευστότητα.

DÜNNFLÜSSIGKEIT: Die Eigenschaft eines Materials zu fließen, bzw. die Leichtigkeit eines Stoffes zu fließen. Im Gegensatz dazu steht die Viskosität; je größer die Viskosität ist, desto geringer ist die Dünnflüssigkeit.

FLUIDITE: La capacité dune matière de couler. La facilité avec laquelle une matière sécoule. Le contraire de la viscosité: la plus grande est la viscosité, la plus faible est la fluidité.

FLUIDEZ: La capacidad de una materia de fluir. La facilidad con la cual una materia fluye. El contrario de la viscosidad: la más grande es la viscosidad, la más pequeña es la fluidez.

FLUIDITET (FLYTEEVNE): Evnen et materiale har til å flyte/strømme. Jfr. viskositet, økt viskositet gir redusert fluiditet.

Was this helpful?
Fluido contenente lo sperma; gonadi degli individui di sesso maschile, vendute fresche o in scatola, estratte soprattutto da sgombri e aringhe.


MILT: Sperm-bearing fluid; gonads from male fish, often called soft roe; sold fresh, canned, particularly milts from herring, or mackerel.

ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: υγρό που περιέχει σπέρμα. Γονάδες από αρσενικό ψάρι, που συχνά καλούνται "μαλακό αυγοτάραχο". Πωλείται νωπό, ή σε κονσέρβα, κυρίως γονάδες ρέγγας, σκουμπριού κλπ.

MILCH (FISCH-MILCH): Die spermaenthaltende Gonadenflüssigkeit. Männliche Gonaden, oft als "weicher Rogen" bezeichnet; wird frisch oder auch in Konserven vermarktet (besonders vom Hering und der Makrele).

LAITANCE: Sperme de poissons. Les gonades des poissons mâles sont souvent appelées rogue molle. Vendus frais ou en boîte, particulièrement la laitance des harengs, des maquereaux.

LECHAZA: Esperma de peses. Gónadas del pez masculino se llaman a menudo rogue molle. Vendidos frescos o en lata, particularmente la lechaza de arenques, de caballas.

MELKE: Spermiebærende væske. Gonader fra hannfisk. Selges fersk eller hermetisk, spesielt melke fra sild og makrell.

Was this helpful?
Produce luce con uno spettro simile a quello della luce diurna. Emana pochissimo calore ed è utilizzata quando è necessaria la luce senza riscaldamento dellacqua, p.es. la produzione di microalghe. Può essere utilizzata nelle foto-manipolazioni. I tubi a fluorescenza perdono la loro efficienza con lutilizzo e dovrebbero perciò essere regolarmente sostituiti.


FLUORESCENT LIGHT: Produces light of a spectrum close to daylight. It gives off very little heat and is useful where light is requred without warming water, e.g., the production of microalgae. Can be used in photo manipulation. Fluorescent tubes lose efficiency with age and should therefore be regularly replaced.

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ: Λάμπα η οποία παράγει φως το οποίο βρίσκεται φασματικά κοντά στο φως της ημέρας. Το φως αυτό εκλύει μικρότερα ποσά θερμότητας και για αυτό χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου είναι ανεπιθύμητη η θέρμανση του νερού, π.χ. στην παραγωγή μικροφυκών. Χρησιμοποιείται σε συστήματα ρύθμισης της φωτοπεριόδου. Οι λάμπες φθορισμού χάνουν σταδιακά την αποτελεσματικότητά τους και για αυτό θα πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

FLUORISIERENDES LICHT: Es erzeugt Licht das in der Nähe des Spektrums des Tageslichts liegt. Es emitiiert wenig Wärme und kann nützlich dort eingesetzt werden wo das Wasser nicht erwärmt werden soll, z.B. bei der Masseproduction von Mikroalgen. Kann auch zur Manipulation der Photoperiode eingesetzt werden. Fluoreszierens Röhren verlieren ihre Effizienz mit der Alterung und sollten daher regelmäßing ersetzt werden.

LAMPE FLUORESCENTE : Source lumineuse avec un spectre de rayonnement proche de celui de la lumière de jour. Produisant peu de chaleur, les lampes fluorescentes sont importantes dans les situations ou le réchauffement de l’eau est nuisible, comme la culture de micro-algues photosynthétiques. Utilisées également dans la manipulation de la photopériode. Les lampes fluorescentes perdent en efficacité en vieillissant et devraient êtres remplacées souvent.

LUZ FLUORESCENTE: Luz que produce un espectro parecido a la luz diurna. Da poco calor y es útil cuando se requiere luz sin que el agua se caliente y Vg., se produzcan microalgas. Puede usarse para la manipulación fotográfica. Los tubos fluorescentes pierden eficiencia con el tiempo y se tienen que recambiar regularmente.

LYS(STOFF)RØR: Kan produsere lys i et spektrum nær dagslys. Avgir svært lite varme og er nyttig når det kreves lys uten oppvarming av vann, f.eks. ved produksjon av mikroalger. Kan brukes i lysmanipulering. Lysrør taper intensitet med tiden og bør derfor skiftes ut regelmessig.

Was this helpful?
Emissione di onde elettromagnetiche da parte di corpi che sono stimolati da una sorgente energetica. Questo termine è molto spesso applicato allemissione di luce visibile quando una sostanza viene irradiata da luce ultravioletta. Questo fenomeno viene utilizzato per la ricerca e la quantificazione di vari composti tramite fluorimetria (ad es. pigmenti algali nello studio della produzione primaria e acidi nucleici in biologia molecolare). Il fenomeno è sfruttato in studi biologici (microscopio a


FLUORESCENCE: The emission of electromagnetic radiation by a substance induced by the stimulation of a substance with a different energy source. This term is most often applied to the emission of visible light where a substance is irradiated by ultraviolet light. This phenomenon is exploited for the detection and quantification of various compounds by fluorimetry (for instance, algal pigments in studies of primary production and nucleic acids in molecular biology) as well as in a number of light resolutive mo

ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ένα σώμα, η οποία επάγεται από πρόσπτωση μιας άλλης ακτινοβολίας. Ο όρος χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την εκπομπή ορατού φωτός, όταν αυτό το σώμα ακτινοβοληθεί από υπεριώδες φως. Το φαινομένο αυτό χρησιμεύει στη φθοριομετρία, με την οποία ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά χημικές ενώσεις (π.χ. νουκλεικά οξέα στη μοριακή βιολογία, χρωστικές των φυκών σε μελέτες πρωτογενούς παραγωγής), καθώς επίσης και σε έναν αριθμό σύγχρονων τεχνικών

FLUORESZENZ: Der Begriff bezieht sich auf die Eigenschaft einiger Substanzen, Licht einer längeren Wellenlänge auszusenden, nachdem Licht einer kürzeren Wellenlänge absorbiert worden ist. Der Begriff wird auch häufig für die Emission sichtbaren Lichts verwendet, wobei die emittierenden Substanzen von ultra-violettem Licht getroffen werden. Dieses Phänomen wird für die qualitative und quantitative Bestimmung verschiedener Verbindungen mit Hilfe der Fluorimetrie verwendet (z.B. Algenpigmente in Studien zur Pr

FLUORESCENCE: Lémission dénergie électromagnétique par certains corps suite à la stimulation de ces corps avec une source énergétique différente. Ce terme sapplique surtout à lémission de la lumière visible suite à lirradiation dun corps par la lumière ultraviolette. Ce phénomène est exploité afin de déceler et de quantifier certaines substances par fluorimétrie (par exemple les pigments des micro-algues dans les études de la productivité primaire, les acides nucléiques dans la biologie moléculaire) ainsi que

FLUORESCENCIA: La emisión de energía electromagnética por ciertos cuerpos después de su estimulación por una fuente de energía diferente. Ese termino se aplica sobre todo a la emisión de la luz visible después de la irradiación de un cuerpo por la luz ultravioleta. Ese fenómeno es explotado en fin de detectar y de cuantificar ciertas sustancias por flurimetria (por ejemplo los pigmentos de micro- algas en los estudios de la productividad primaria, los ácidos nucleicos en la biología molecular) así que en un nu

FLUORESCENS: Utstråling av elektromagnetisk stråling fra et stoff som er indusert ved stimulering av en substans med en annen energikilde. Betegnelsen anvendes oftest om utstråling av synlig lys der et stoff blir irritert med ultrafiolett lys. Fenomenet utnyttes til detektering og kvantifisering av ulike komponenter ved fluorimetri (f.eks. algepigmenter i studier av primærproduksjon, og nukleinsyrer i molekylærbiologi), men også i en mengde moderne lysresolusjonsteknikker brukt i biologisk forskning (f.eks.

Was this helpful?
Modo improprio per definire linsieme della materia organica e/o dellenergia trasferita con la marea.


FLUX: (1) The amount of organic matter and/or energy transferred from one compartment of a food web to another per unit time. (2) The quantity of substance that crosses a given surface in a unit time.

ΡΟΗ: (1) Η ποσότητα οργανικού υλικού ή/και ενέργειας που μεταφέρεται από ένα τμήμα ενός τροφικού πλέγματος σε ένα άλλο από μονάδα χρόνου. (2) Η ποσότητα ενός υλικού που διέρχεται από μια μοναδιαία επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

FLUß; FLUX: (1) Die Menge an organischem Material und/oder an Energie, die von einem Glied der Nahrungskette an das nächste weitergegeben wird. (2) Die Menge einer Substanz, die eine bestimmte Fläche in einer bestimmten Zeiteinheit durchquert.

FLUX: (1) Quantité de matière organique ou dénergie transférée entre compartiment de réseaux alimentaires par unité de temps. (2) Quantité de substance qui franchit une surface donnée par unité de temps.

FLUJO: (1) Cantidad de materia orgánica o de energía transferida entre compartimentos de las redes alimentarias por unidad de tiempo. (2) Cantidad de sustancia que traviesa una superficie dada por unidad de tiempo.

FLUKS: (1) Mengden av organisk materiale og/eller energi som transporteres fra en avdeling av et næringsnett til en annen per tidsenhet. (2) Mengden stoff som krysser en gitt overflate per tidsenhet.

Was this helpful?
Il flusso di materiale genetico all’interno di o tra pool genetici, causato dagli spostamenti di individui o gameti, tra popolazioni o subpopolazioni. Il naturale movimento degli individui (o gameti) tra (sub)popolazioni all’interno della stessa specie, è causa di inserimento e consolidamento di nuovi genotipi nella rispettiva (sub)popolazione.


GENE FLOW: The flow of genetic material within and between gene pools brought about by the movement of individuals, or gametes, between populations or sub populations.

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΟΗ: Η ροή του γενετικού υλικού εντός και μεταξύ διαφορετικών γονιδιακών δεξαμενών (συνδ.) που προκύπτει όταν μετακινούνται άτομα ή γαμέτες ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς.

GENFLUß: Der Fluss genetischen Materials innerhalb und zwischen Genpools der entseht wenn ein Transfer von Individuen oder Gameten zwischen Populations oder Unterpopulationen erfolgt.

FLUX GÉNÉTIQUE : Le flux de matière génétique à travers et à l’intérieure de groupes géniques. Ceci a lieu grâce aux mouvements des individus ou de gamètes entre populations ou sous-populations.

FLUJO GÉNICO: Movimiento natural de los individuos o gametos entre (sub)poblaciones de especies que proporcionan inclusión y establecimiento de nuevos genotipos en las respectivas (sub)poblaciones.

GENFLYT: Naturlig forflyttelse av individer eller gameter mellom (sub)populasjoner. Legger til rette for inklusjon og etablering av nye genotyper i de respektive (sub)populasjoner.

Was this helpful?
Un flusso non turbolento, nel quale gli strati di fluido scorrono gli uni sugli altri parallelamente senza creare appunto movimenti contrastanti. (flusso laminare, flusso a strati, flusso a corrente).


LAMINAR FLOW: A flow in which the fluid moves smoothly in streamlined parallel layers or sheets; a non-turbulent flow. (Laminary flow, sheet flow, streamline flow).

ΣΤΡΩΤΗ ΡΟΗ: Το είδος της ροής κατά την οποία το υγρό κινείται ομαλά σε παράλληλα στρώματα. Η μη τυρβώδης ροή.

LAMINARER FLUß: Ein Fluß, in dem sich eine Flüssigkeit gleichmäßig in stromlinienförmigen parallelen Schichten oder Massen bewegt; ein nicht turbulenter Fluß.

REGIME LAMINAIRE: Régime découlement dun fluide qui seffectue par glissement des couches de fluide les unes sur les autres sans quil y ait échange de particules entre elles.

DIETA LAMINARIA: Dieta líquida que se efectúa por movimiento liso y aerodinámico de las capas del fluido sin que haya intercambio de partículas entre estas capas.

LAMINÆR STRØMNING: Strøm der væsken beveger seg i tynne, parallelle lag. Motsatt av turbulent strøm. Lagdelt strømning.

Was this helpful?
Strumento utilizzato per misurare la velocità del flusso di acqua in una data posizione di un corpo di acqua. Gli strumenti moderni misurano e registrano (a brevi intervalli) la velocità, la direzione e la profondità del flusso .


CURRENT METER: Device used to measure the velocity of water flow at a certain point in a body of water. Modern devices measure and register at short intervals current speed, direction and water depth.

ΡΕΥΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: Συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ης ταχύτητας ροής του νερού σε ένα σημείο μιας υδατοσυλλογής. Οι σύγχρονες συσκευές μετρούν και καταγράφουν ανά σύντομα χρονικά διαστήματα, την ταχύτητα, την κατεύθυνση του ρεύματος και το βάθος του νερού.

STRÖMUNGSMESSER: Ein Gerät, das die Fließgeschwindigkeit von Wasser an einem festgelegten Punkt eines Wasserkörpers bestimmt. Moderne Geräte registrieren in kurzen Zeitintervallen Geschwindigkeit, Richtung und Tiefe.

COURANTOMETRE: Dispositif utilisé pour mesurer la rapidité du flux deau en un point donné du milieu aquatique. Appareil récent de mesure et denregistrement simultané de la vitesse, de la direction et de la profondeur du courant.

MEDIDOR DE CORRIENTE: Dispositivo utilizado para medir la rapidez del flujo de agua en un punto determinado del medio acuático. Reciente aparato de medida y de registro simultaneo de la velocidad, de la dirección y la profundidad de la corriente.

STRØMMÅLER: Instrument brukt til å måle farten på vannstrømmen på et visst punkt i en vannmasse. Moderne utgaver registrer ved korte intervaller strømhastighet, retning og vanndyp.

Was this helpful?
Strumento meccanico o elettronico che misura, e in alcuni casi registra, il flusso di un fluido che ha superato un punto fissato come riferimento.


FLOW METER: A mechanical or electronic device that measures, and in some cases records, the flow of a fluid past a fixed reference point.

ΡΟΟΜΕΤΡΟ: Μηχανική ή ηλεκτρονική συσκευή που μετρά, ή και καταγράφει, την ροή ενός ρευστού.

DURCHFLUSSMENGENMESSER: Ein mechanisches oder elektronisches Gerät, das die Durchflußmengen an einem festgelegten Referenzpunkt gemißt. Vergleiche auch Strömungsmesser.

COURANTOMETRE(FLOW METER): Dispositif mécanique ou électronique utilisé pour estimer, et parfois enregistrer, le flux dun fluide à un point de référence.

MEDIDOR DE FLUJO: Dispositivo mecánico o eléctrico utilizado para estimar, y a veces registra, el flujo de un fluido en un punto de referencia.

STRØMNINGSMÅLER (FLOWMETER): Mekanisk eller elektronisk anordning som maler, og i noen tilfeller lagrer, strommen av v?ske forbi et fast referansepunkt.

Was this helpful?
Unità epidemiologica di casi patologici, espressi clinicamente o in un luogo durante un breve periodo di tempo. Un focolaio può avere dimensioni variabili dal singolo caso (un solo organismo colpito) a un numero di soggetti molto elevato (la maggior parte degli individui).


OUTBREAK: An epidemiological unit of pathological cases, clinically expressed or not, on a site over a limited period of time. An outbreak can range in severity from a single case (only one affected organism) to a large proportion of the stock.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΕΠIΔΗΜIΑΣ): Σύνολο παθολογικών περιστατικών, με ή χωρίς κλινικά συμπτώματα, σε συγκεκριμένο χώρο (καλλιέργεια) και χρόνο. Η εκδήλωση της επιδημίας είναι δυνατό να περιορίζεται σε ένα μόνο περιστατικό ή να αφορά μεγάλο ποσοστό του αποθέματος.

AUSBRUCH: In Bezug auf Krankheiten ein epidemiologischer Begriff bei gehäuften und zeitlich begrenztem Auftreten pathologischer Fälle. Ein Krankheitsausbruch kann einen infizierten Organismus oder viele Tausende betreffen (z. B. in industriellen Zucht- (Mast-) anlagen).

MANIFESTATION EPIDEMIQUE: Une unité epidémiologique des cas pathologiques, avec ou sans manifestations cliniques, dans un même site (piscicole) et pendant une durée limitée. La manifestation peut impliquer un seul cas (lorganisme affecté uniquement) jusquà plusieurs milliers de cas.

MANIFESTACIÓN EPIDÉMICA: Manifestación epidemiológica de casos patológicos, con o sin alteraciones clínicas, en un mismo lugar (piscícola) y durante un periodo limitado. La manifestación puede implicar un solo caso (el organismo afectado únicamente) hasta varios miles de casos.

UTBRUDD: En epidemiologisk enhet for patologiske tilfeller, kliniske uttrykt eller ikke, på en bestemt plass over en begrenset tidsperiode. Et utbrudd kan variere i omfang fra å ramme kun én enkelt organisme til ramme en stor del av beholdningen.

Was this helpful?
Il network delle catene alimentari interconnesse nellambito di una comunità.


FOOD WEB: The network of interconnected food chains of a community.

ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ: Το δίκτυο των αλληλοσυνδεόμενων τροφικών αλυσίδων μιας βιοκοινωνίας.

NAHRUNGSNETZ: Das Netzwerk der miteinander verknüpften Nahrungsketten einer Lebensgemeinschaft.

RESEAU ALIMENTAIRE: Réseau de chaînes alimentaires interconnectées dans une communauté.

RED ALIMENTARIA: Red de cadenas alimentarias interconectadas en una comunidad.

NÆRINGSNETT: Nettverket av tilkoplede næringskjeder innen et samfunn.

Was this helpful?
Termine poco usato in acquacoltura, per indicare la distribuzione dellalimento. Può anche significare la ricerca del cibo da parte del pesce.


FORAGE: To search for food.

ΝΟΜΗ: Η αναζήτηση τροφής.

FUTTERSUCHE; FUTTERVERSORGUNG: Nach Futter suchen, sich mit Futter versorgen.

FOURRAGER: Chercher de la nourriture.

FORRAJEAR: Búsqueda de alimentos.

NÆRINGSSØK (FÔRSØK): Å søke etter mat.

Was this helpful?
Foraggio che viene conservato o raccolto e successivamente messo in un silos per la fermentazione.


SILAGE: Any material that is harvested or collected and then subsequently stored in a silo for fermentation.

ΣΙΡΟΘΕΜΑ: Υλικό που μετά την συγκομιδή ή την συλλογή αποθηκεύεται σε σιρό(σιλό) γιά ζύμωση.

SILAGE(2): Jedes geerntete oder gesammelte Material, das anschließend zur Fermentation (Gärung) in einem Silo gelagert wird.

ENSILAGE(2): Matière recoltée et stockée en silo pour la fermentation.

ENSILLAR (2): Materia recogida y almacenada en silo para la fermentación.

SILOFÔR: Ethvert materiale som er hostet eller samlet inn og deretter lagret i en silo for fermentering. Den engelsk betegnelsen ”silage” kan og bety ensilasje, som i oppdrettssammenheng er syrekonservert fisk og fiskeavfall.

Was this helpful?
Vedi formalina


FORMALDEHYDE: See FORMALIN. Solution of approximately 37% by weight of formaldehyde in water. Effective in control of external parasites and fungal infections on fish and eggs. Also used as a tissue fixative.

ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ: Διάλυμα αερίου φορμαλδεύδης στο νερό, περίπου 37% κατά βάρος. Αποτελεσματική για τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων και των μυκητικών μολύνσεων των ψαριών και των αυγών. Χρησιμοποιείται επίσης ως στερεωτικό των ιστών.

FORMALDEHYD: Siehe FORMALIN. (Lösung von schätzungsweise 37% (Gewicht) von Formaldehyd in Wasser. In der Aquakultur als effektives Mittel in der Kontrolle von äußeren Parasiten und Pilzinfektionen bei Fischen und Eiern eingesetzt. Wird vorwiegend auch als Gewebefixativ angewendet.).

FORMALDEHYDE: Une solution de formaldéhyde dans leau à environ 37% (poids/volume). Traitement efficace des parasites externes et infections fongiques chez les poissons et leurs oeufs. Egalement utilisé comme fixateur de tissus.

FORMALDEHÍDO: Tratamiento eficaz de los parásitos externos y infecciones fongicas de los peces sus huevos. Igualmente usado como fijador de los tejidos.

FORMALDEHYD: Løsning av vann og formaldehyd der formaldehyd utgjør 37% av vekten. Effektiv ved kontroll av infeksjoner av ytre parasitter på fisk og egg. Også brukt som fiksérvæske.

Was this helpful?
Soluzione acquosa di formaldeide al 37 % (peso/volume), efficace nel trattamento degli ectoparassiti e delle infezioni fungine dei pesci e delle uova. Limpiego in acquacoltura è ammesso solo per la disinfezione delle attrezzature e delle vasche. Usato anche come fissativo dei tessuti.


FORMALIN: Solution of approximately 37% by weight of formaldehyde in water. Effective in control of external parasites and fungal infections on fish and eggs. Also used as a tissue fixative.

ΦΟΡΜΟΛΗ: Διάλυμα αερίου φορμαλδεύδης στο νερό, περίπου 37% κατά βάρος. Αποτελεσματική για τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων και των μυκητικών μολύνσεων των ψαριών και των αυγών. Χρησιμοποιείται επίσης ως στερεωτικό των ιστών.

FORMALIN: Lösung von schätzungsweise 37% (Gewicht) von Formaldehyd in Wasser. In der Aquakultur als effektives Mittel in der Kontrolle von äußeren Parasiten und Pilzinfektionen bei Fischen und Eiern eingesetzt. Wird vorwiegend auch als Gewebefixativ angewendet.

FORMOL: Une solution de formaldéhyde dans leau à environ 37% (poids/volume). Traitement efficace des parasites externes et infections fongiques chez les poissons et leurs oeufs. Egalement utilisé comme fixateur de tissus.

FORMOL: Una solución de formaldehído en el agua a aproximadamente 37% (peso/volumen). Tratamiento eficaz de los parásitos externos y infecciones fongicas de los peces sus huevos. Igualmente usado como fijador de los tejidos.

FORMALIN: Løsning av vann og formaldehyd der formaldehyd utgjør 37% av vekten. Effektiv ved kontroll av infeksjoner av ytre parasitter på fisk og egg. Også brukt som fiksérvæske.

Was this helpful?
Metodo di produzione di diete commerciali atte a soddisfare le richieste nutrizionali ottimali dei pesci o dei crostacei allevati, bilanciando al contempo gli ingredienti per approfittare di prezzi ottimali delle materie costituenti. Per raggiungere tale obiettivo, si può usare la programmazione lineare, ad esempio, quando i prezzi della farina di pesce aumentano, le proteine possono essere ottenute dalla soia.


LEAST COST FORMULATION: Method of producing commercial diets to meet optimum nutritional requirements of cultured fish or crustaceans while balancing ingredients to take advantage of optimum prices of raw materials. Linear programming may be used to achieve this. When fishmeal prices rise, a proportion of the protein may be obtained from soya.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: Μέθοδος παρασκευής τροφής για καλλιεργούμενα ψάρια ή καρκινοειδή με την οποία γίνεται προσπάθεια βέλτιστης εκμετάλλευσης των πρωτογενών υλικών, συνδυάζοντας τα με κατάλληλο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να μεγιστοποιηθεί η θρεπτική τους απόδοση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ακολουθείται πολλές φορές η μέθοδος του ευθύγραμμου προγραμματισμού. Όταν έχουμε αύξηση στις τιμές των ιχθυάλευρων ένα μέρος των χρησιμοποιούμενων πρωτεϊνών μπορεί να αντικατασταθεί από σόγια.

LEAST COST FORMULATION: Kein adequater deutscher Ausdruck verfügbar). Eine Methode, bei der die kommerziellen Futtermittel so hergestellt werden, daß sie den ernährungsphysiologischen Ansprüchen der gezüchteten Art genügen, gleichzeitig aber die Ingredentien so marktgerecht auswählen, daß die Herstellungskosten minimiert werden. _Linear Programming“ kann hierfür eingesetzt werden. Wenn die Fischmehlpreise steigen, wird ein Teil dieses Protein durch preiswerteres Sojamehl ersetzt.

FORMULATION A MOINDRE COUT : Méthode de fabrication d’aliments commerciaux qui vise à optimiser les qualités des poissons ou les crustacés, tout en exploitant les prix optimaux des matières premières. Ce but peut être atteint par programmation linéaire. Quand le prix des farines de poissons augmente, une proportion plus importante du contenu protéique peut être fournie par le soja.

FORMULACION DE COSTE MÍNIMO: Método de producción de dietas comerciales que cumple con los requerimientos nutricionales mínimos de peces o crustáceos cultivados y que equilibra los ingredientes para optimizar los precios de las materias primas. La programación lineal también puede conseguirlo, Vg. cuando los precios de la harina de pescado suben, la proteína puede obtenerse de la soja.

LAVESTE FORMULERINGSKOSTNAD: Metode for produksjon av kommersielle fôrtyper hvor sammensetningen av fôret optimaliserer ernæringsmessig samtidig som sammensetningen av ingredienser balanseres for å oppnå laveste råvarepriser. Lineær programmering kan også brukes for å oppnå dette, f.eks. kan soya brukes som proteinkilde når prisene på fiskemel stiger.

Was this helpful?
Stadio, nel ciclo vitale polimorfico dei ciliati apostomi, durante il quale lorganismo, è trasportato incistato (ciste foretica) sul carapace di un crostaceo ospite.


PHORONT: Stage in the polymorphic life cycle of some apostome ciliates during which the organism is carried about in an encysted state ("phoretic cyst") on the carapace of the body of a crustacean host.

ΦΟΡΟΝΤΗΣ: Στάδιο του πολυμορφικού κύκλου ζωής ορισμένων αποστομικών βλεφαριδωτών κατα το οποίο ο οργανισμός μεταφέρεται σε εγκυστωμένη μορφή (φορητή κύστη) στον κεφαλοθώρακα ενός καρκινοειδούς ξενιστή.

PHORONT: Stadium im polymorphen Lebenszyklus einiger apostomer Ciliaten, während deessen der Organismus in ein enzystiertes Stadium auf dem Carapax einiger Crustaceenwirte übertragen wird (phoretische Zyste).

PHORONTE: Stade du cycle de vie polymorphique de certains ciliés apostomes pendant lequel lanimal est porté dans un kyste (kyste phoretique)sur la carapace dun crustacé hôte,

FORONTE: Estado de ciclo de vida polimorfo de ciertos ciliados apostomátidos durante el cual el animal es llevado a través de un quiste (quiste forético) a la superficie del crustáceo huésped.

PHORONT: Stadium i den polymorfe livssyklusen som finnes hos enkelte ciliater, der organismen bæres i en innkapslet tilstand på ryggskjoldet (carapax) til verten (krepsdyr).

Was this helpful?
Forza degli ibridi. In un incrocio di razze che appaiono deboli, il valore medio (tasso di crescita, efficienza di conversione dellalimento ecc.) dei caratteri vantaggiosi dei discendenti arriva ad essere persino superiore al valore medio dei caratteri delle razze incrociate.


HYBRID VIGOUR: Heterosis:the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

ΥΒΡΙΔΙΑΚΟ ΣΦΡΙΓΟΣ (ΕΤΕΡΩΣΗ): Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

HYBRIDKRAFT: Das Resultat der Zucht von weitläufig verwandten Individuen kann manchmal eine Zunahme der Wachstumsrate, der Effizienz der Nahrungskonversion, der Filetausbeute oder die Ausbildung anderer wünschenswerter Eigenschaften bedeuten.

VIGUEUR HYBRIDE: La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise. Heterosis.

VIGOR HÍBRIDO: Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.

HYBRIDKRAFT: Krysningsfrodighet: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i økt vekstrate, fôromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre ønskede egenskaper.

Was this helpful?
Concentrazione totale di ioni in soluzione data dalla formula I = 1/2 ∑ mi zi2; dove I: forza ionica, mi: concentrazione molare della iesima specie e zi: carica della specie ionica (i). Per le soluzioni elettrolitiche con un rapporto 1/1 delle concentrazioni di anioni su cationi, la forza ionica è equivalente alla molarità della soluzione. Per qualsiasi altra stechiometria delle specie ioniche la forza ionica è più grande della molarità di una soluzione. Syn. concentrazione ionica.


IONIC STRENGTH: The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution. Syn. Ionic concentration.

IΟΝΤIΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: Η ολική συγκέντρωση ιόντων σε ένα διάλυμα οριζόμενη από τον τύπο I = 1/2 ∑ mi zi2; όπου mi είναι η μοριακή συγκέντρωση του ιόντος i και zi το φορτίο του. Στην περίπτωση διαλυμάτων ηλεκτρολυτών με συγκεντρώσεις 1:1 ανιόντων προς κατιόντα η ιοντική δύναμη ισούται προς την μοριακότητα. Γιά κάθε άλλη στοιχειομετρική σύσταση, η ιοντική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την μοριακότητα. Συνών. IΟΝΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.

IONENSTÄRKE: Die gesamte Ionenkonzentration in einer Lösung. Sie kann durch folgende Formel ausgedrückt werden: I = 1/2 Ζ mi zi2; wobei I = Ionenstärke, mi = molare Konzentration der i. Diese beeinflußt die Physiologie aquatischer Organismen. Der Begriff wird im Englischen auch in Zusammenhang mit der Osmoregulation und dem Mineraliengleichgewicht von Aquakulturkandidaten zur Erhaltung ihrer Gesundheit verwendet. Im Deutschen wird der Terminus Ionenkonzentration bevorzugt. Syn. Ionenkonzentration.

FORCE IONIQUE: La concentration totale dions dans une solution définie par léquation I = 1/2 ∑ mi zi2. Où mi est la concentration de lion I et zi est sa charge. Dans le cas des solutions délectrolytes dans lesquelles les concentrations des anions et des cations sont égales, la concentration ionique est égale à la molarité. Pour dautres stoichiométries, la concentration ionique est supérieure à la molarité.La concentration totale en ions dune solution. Syn. concentration ionique.

FUERZA IÓNICA: La concentración total de iones en una solución definida por la ecuación I = 1/2 ∑ mi zi2. Donde mi es la concentración del ion I y zi es su carga. En el caso de soluciones de electrolitos en las cuales las concentraciones de los aniones y de los cationes son iguales, la concentración iónica es igual a la molaridad. Para otros stoichiometrias, la concentración iónica es superior a la molaridad. La concentración total en iones de una solución. Syn. Concentración iónica.

IONESTYRKE: Den totale konsentrasjonen av ioner i en løsning, gitt ved formelen I = ½ ∑ mi zi2. der I = inoestyrke, mi = molar konsentrasjon til i og zi = ladningen til i. For elektrolytter med en 1/1 konsentrasjon av anioner og kationer er ionestyrken lik molariteten. Ved alle andre tilfeller er ionestyrken større en molariteten. Syn. ionekonsentrasjon.

Was this helpful?
Vedi Fosforo. Elemento chimico. Il fosforo è uno dei principali nutrienti per la produzione primaria ed è coinvolto in numerosi processi metabolici, è presente infatti negli acidi nucleici, nellATP, nellADP, nellAMP e anche nei fosfolipidi di membrana. Il fosforo, nelle acque naturali e di scarico, è presente come """"fosfato"""" sotto forma di: ortofosfati, fosfati condensati (piro-, meta- e polifosfati) e fosfati legati a vari composti organici. H3PO4 = H+ + H<


PHOSPHATES: See Phosporus. A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as """"phosphates"""". These forms can be summarised as follows: H

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHATE: Siehe PHOSPHOR. Häufiges Spurenelement und einer der wichtigsten Nährstoffe. Phosphor wird aus Gesteinen ausgewaschen und ins Meer transportiert. In natürlichen Gewässern kommt Phosphor gewöhnlich in folgenden Formen vor: H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4- = H+ + HPO42-. HPO4 2- = H+ + PO43-. Sowohl in Süß- als auch in Salzw

PHOSPHATES: Les formes inorganiques de phosphore des eaux naturelles sont normalement décrites en tant que produits dionisation de lacide orthophosphoriques (H3PO4) et sont appellées phosphates. Ces formes se résument ainsi : H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4- = H+ + HPO42-. HPO4 2- = H+ + PO43-. De plus, des for

FOSFATO: Sal de fósforo. Elemento común. Uno de las sales más importantes en la productividad primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, se encuentra en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como en los fosfolípidos de las membranas celulares. Las formas inorgánicas de fósforo de aguas naturales son normalmente descritas como productos de ionización del ácido ortofosfórico (H3PO4) y son llamados fosfatos. Estas formas se resumen: H3PO4 = H+

FOSFATER: Vanlig uorganisk element. Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for primærproduksjon. Er også involvert i mange metabolske prosesser, og finnes i nukleinsyrer, ATP, ADP, AMP og fosfolipider. De formene av fosfor som er til stede i naturlige vannmasser er vanligvis ioniserte produkter av fosforsyre (H3PO4), og omtales som fosfater. Disse formene er: H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4

Was this helpful?
Sostanze contenenti fosfati, glicerolo, acidi grassi e altri componenti; importanti molecole costituenti le unità funzionali di ogni membrana biologica. P.e. lecitina.


PHOSPHOLIPID: Substances containing phosphate and other constituents together with glycerol and fatty acids; important component of all biological membranes, one example of which is lecithin.

ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΟ: Ουσίες που περιέχουν φωσφορικά και άλλα συστατικά μαζί με γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. Σημαντικό συστατικό γιά όλες τις βιολογικές μεμβράνες όπως γιά παράδειγμα της λεκιθικής.

PHOSPHOLIPID: Substanzen, die Phosphate und andere Bestandteile zusammen mit Glycerin und Fettsäuren enthält; wichtiger Bestandteil aller Bio-Membranen, ein Beispiel ist Lecithin.

PHOSPHOLIPIDE: Composé graisseux qui contient un phosphate et dautres composés additionnés de glycérol et dacides gras. Constituant important de toutes les membranes biologiques; ex. lécithine.

FOSFOLÍPIDO: Compuesto lipídico que contiene fosfato y otros compuestos adicionales de glicerol y de ácidos grasos, Compuesto importante de todas las membranas biológicas; por ejemplo lecitina.

FOSFOLIPID: Substans som inneholder fosfat og andre bestanddeler i lag med glyserol og fettsyrer. Viktig komponent i biologiske membraner, et eksempel er lecitin.

Was this helpful?
Radiazione simile alla fluorescenza ma avvertibile dopo la cessazione della stato eccitato. Emissione di luce in assenza di combustione o calore percepibili.


PHOSPHORESCENCE: Radiation similar to fluorescence but detectable after excitation ceases. Emission of light without combustion or perceptible heat.

ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΣ: Ακτινοβολία παρόμοια με τον φθορισμό αλλά ανιχνεύσιμη και μετά την παύση της διέγερσης. Εκπομπή φωτός χωρίς καύση ή αντιληπτή θερμότητα.

PHOSPHORESZENZ: Der Fluoreszenz ähnliche Strahlung. Lichtemission ohne Verbrennung oder Hitze.

PHOSPHORESCENCE: Radiation semblable à la fluorescence mais détectable après la fin de lexcitation. Emission de lumière sans combustion ni production de chaleur.

FOSFORESCENCIA: Radiación similar a la fluorescencia pero detectable después del fin de la excitación. Emisión de luz sin combustión ni producción de calor.

FOSFORESCENS: Stråling som ligner på fluorescens, men som er påviselig etter at eksitering opphører. Utstråling av lys uten forbrenning eller merkbar varme.

Was this helpful?
Elemento chimico. Il fosforo è uno dei principali nutrienti per la produzione primaria ed è coinvolto in numerosi processi metabolici, è presente infatti negli acidi nucleici, nellATP, nellADP, nellAMP e anche nei fosfolipidi di membrana. Il fosforo, nelle acque naturali e di scarico, è presente come """"fosfato"""" sotto forma di: ortofosfati, fosfati condensati (piro-, meta- e polifosfati) e fosfati legati a vari composti organici. H3PO4 = H+ + H2PO<


PHOSPHORUS: See Phosporus. A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as """"phosphates"""". These forms can be summarised as follows: H

ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHOR: Häufiges Spurenelement und einer der wichtigsten Nährstoffe. Phosphor wird aus Gesteinen ausgewaschen und ins Meer transportiert. In natürlichen Gewässern kommt Phosphor gewöhnlich in folgenden Formen vor: H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4- = H+ + HPO42-. HPO4 2- = H+ + PO43-. Sowohl in Süß- als auch in Salzwasser liegt anor

PHOSPHORE: Elément commun. Un des sels nutritifs les plus importants dans la productivité primaire. Impliqué dans de nombreux processus métaboliques, il se trouve dans les acides nucléiques, ATP, ADP, AMP ainsi que dans les phospholipides des membranes cellulaires. Les formes inorganiques de phosphore des eaux naturelles sont normalement décrites en tant que produits dionisation de lacide orthophosphoriques (H3PO4) et sont appellées phosphates. Ces formes se résument ainsi: H3<

FÓSFORO: Elemento común. Uno de las sales más importantes en la productividad primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, se encuentra en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como en los fosfolípidos de las membranas celulares. Las formas inorgánicas de fósforo de aguas naturales son normalmente descritas como productos de ionización del ácido ortofosfórico (H3PO4) y son llamados fosfatos. Estas formas se resumen: H3PO4 = H+ + H2

FOSFOR (P): Vanlig uorganisk element. Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for primærproduksjon. Er også involvert i mange metabolske prosesser, og finnes i nukleinsyrer, ATP, ADP, AMP og fosfolipider. De formene av fosfor som er til stede i naturlige vannmasser er vanligvis ioniserte produkter av fosforsyre (H3PO4), og omtales som fosfater. Disse formene er: H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4

Was this helpful?
Risposte fisiologiche alla lunghezza della fase di luce, a quella di buio o a entrambe.


PHOTOPERIODISM: Physiological responses to the length of night or day, or both.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΙΣΜΟΣ: Φυσιολογικές αποκρίσεις στη χρονική διάρκεια της νύχτας ή/και της ημέρας.

PHOTOPERIODIK: Physiologische Antworten auf die Länge von Tag oder Nacht, oder beidem.

PHOTOPÉRIODISME: Réponses physiologiques en relation avec la durée du jour et de la nuit ou les deux.

FOTOPERIODISMO: Respuestas fisiológicas en relación a la duración de día y de noche o de los dos.

FOTOPERIODISITET: Fysiologiske responser på lengden av natt og/eller dag.

Was this helpful?
Durata del tempo di luce e di quello di buio, durante le 24 ore, al quale vengono esposti gli organismi allevati. La fonte di luce può essere naturale o artificiale, p.e. un fotoperiodo 12L:12B descrive la situazione di 12 ore di luce e 12 ore di buio.


PHOTOPERIOD: The duration of time in a given day during which the culture organsims are exposed to light and dark. The light source can be natural or artificial, e.g. a 12L:12D photoperiod describes an environment where there are 12 hours of light followed by 12 hours of darkness.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η χρονική διάρκεια σε μια δεδομένη ημέρα κατά την οποία οι καλλιεργούμενοι οργανισμοί εκτίθενται στο φώς και το σκότος. Η πηγή του φωτός μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή, π.χ. 12L:12D φωτοπερίοδος περιγράφει ένα περιβάλλον όπου μετά από 12 ώρες φωτός ακολουθούν 12 ώρες σκότους.

PHOTOPERIODE: Die Zeitdauer, in der die Kulturorganismen während eines Tages dem Licht ausgesetzt sind. Die Lichtquelle kann künstlich oder natürlich sein. Eine 12L:12D Photoperiode beschreibt eine Umgebung, in der jeweils 12 h Licht und Dunkelheit herrschen.

PHOTOPERIODE: Durée dans un jour donné pendant laquelle des organismes en culture sont exposés à la lumière et à lobscurité. La source de lumière peut être naturelle ou artificielle : par ex. un 12L:12D décrit une photopériode dans un environnement il y a 12 heures de lumière suivies de 12 heures dobscurité.

FOTOPERIODO: Periodo normalmente diario durante el cual los organismos en cultivo son expuestos a la luz y la oscuridad. La fuente de luz puede ser natural o artificial: por ejemplo 12L:12D describe un fotoperiodo en un ambiente dónde hay 12 horas de luz seguidos de 12 de oscuridad.

FOTOPERIODE: Tiden i løpet av et gitt døgn som en oppdrettsorganisme utsettes for lys og mørke. Lyskilden kan være naturlig eller kunstig, f.eks. beskriver en 12L:12D fotoperiode et miljø der det er 12 timer lys (L) og 12 timer mørke (D).

Was this helpful?
Sintesi di composti organici (carboidrati) e simultanea produzione di ossigeno, da parte delle cellule vegetali, in presenza di luce, utilizzando anidride carbonica e acqua.


PHOTOSYNTHESIS: Synthesis by plant cells of organic compounds (mainly carbohydrates) in the presence of light from carbon dioxide and water, with simultaneous production of oxygen.

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: Χρησιμοποίηση της ενέργειας του φυτού από τα φυτικά κύτταρα για την σύνθεση οργανικών ενώσεων (κυρίως υδατανθράκων) από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου.

PHOTOSYNTHESE: Synthese organischen Materials (hauptsächlich Kohlehydrate) aus Kohlendioxid und Wasser durch Pflanzenzellen unter Lichteinwirkung bei gleichzeitiger Sauerstoffproduktion.

PHOTOSYNTHESE: La synthèse, par les plantes chlorophyliennes, de composés organiques (surtout des glucides) à partir du gaz carbonique et de leau par lintermédiaire de lénergie lumineuse et avec la libération doxygène.

FOTOSÍNTESIS: Síntesis, por las plantas, de compuestos orgánicos (sobre todo de carbohidratos) a partir de dióxido de carbono y de agua mediante energía luminosa y con liberación de oxígeno.

FOTOSYNTESE: Syntese av organiske stoff (hovedsakelig karbohydrater) og produksjon av oksygen i planteceller fra karbondioksid og vann ved tilstedeværelse av lys.

Was this helpful?
Organismo autotrofo che, attraverso lenergia luminosa, è in grado di sintetizzare molecole organiche a partire da sostanze inorganiche. Gli autotrofi obbligati possono sopravvivere e moltiplicarsi solamente attraverso i processi fotosintetici a livello dei plastidi; molti fototrofi sono parzialmente eterotrofi, possono quindi utilizzare come fonte di sostentamento sostanze organiche (anche se unitamente alla presenza di vitamine). Tutti i vegetali contenenti clorofilla sono fototrofi come pure m


PHOTOTROPH: Autotrophic organism that uses energy derived from light to build up organic molecules from inorganic materials; obligate autotrophs can survive and multiply via their photosynthetic plastids alone, but many phototrophs are also partially heterotrophic, able to break down organic materials as a source of some of the energy they need, but many also require supplementary growth factors (vitamins); most chlorophyll-containing plants are phototrophs as are some bacteria; the so-called "phytoflagella

ΦΩΤΟΤΡΟΦΟΣ: Αυτότροφος οργανισμός που χρησιμοποιεί ενέργεια που προέρχεται από το φως για να οικοδομήσει οργανικά μόρια από ανόργανα υλικά. Οι αποκλειστικά αυτότροφοι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιασθούν μόνο μέσω των φωτοσυνθετικών τους πλαστιδίων, αλλά πολλοί φωτοτρόφοι οργανισμοί είναι επίσης μερικώς ετερότροφοι, ικανοί να αποικοδομούν οργανικά υλικά ως πηγή ενέργειας (τουλάχιστον, ένα μέρος από αυτήν που χρειάζονται), και/αλλά, πολλοί οργανισμοί απαιτούν επιπλέον αυξητικούς παράγοντε

PHOTOTROPH: Der Begriff bezeichnet Organismen, die zum Aufbau eigener Körpersubstanz unabhängig von organischen Kohlenstoffquellen sind. Das organische Material phototropher Organismen wird ausschließlich aus anorganischen Quellen metabolisiert, wobei Sonnenenergie als Energiequelle eingesetzt wird. Die meisten der Chlorophyll-haltigen Pflanzen sowie einige Bakterien und blaugrüne Algen sind phototroph.

PHOTOTROPHE: Se dit des organismes qui utilisent de lénergie lumineuse pour convertir des molécules simples inorganiques en molécules organiques complexes; les organismes autotrophes obligés ne peuvent survivre et se développer quà laide de leurs plastes photosynthétiques, mais la plupart des organismes phototrophes sont également partiellement hétérotrophes, capables de dégrader des matières organiques afin de combler (au moins en partie) leurs besoins énergétiques, quoique beaucoup parmi eux aient besoin d

FOTOTROFO: Dícese de organismos que utilizan energía luminosa para convertir moléculas simples inorgánicas en moléculas orgánicas complejas; Los organismos autótrofos obligados no pueden sobrevivir y desarrollarse sin la ayuda de sus plastos fotosintéticos, pero la mayoría de organismos fototrofos son también parcialmente heterótrofos, capaces de degradar materias orgánicas para reponer a sus necesidades energéticas, aunque varios de ellos necesitan factores suplementarios (vitaminas); la mayoría de planta

FOTOTROF: Brukt om autotrofe organismer som bruker energi avledet fra lys til å bygge opp organiske molekyler fra uorganisk materiale. Obligat autotrofe organismer kan overleve og formere seg ved hjelp av deres fotosytetiserende plastider, mens mange fototrofe organismer er delvis heterotrofe. Disse er i stand til å bryte ned organiske materialer for å dekke en del av energimengden de trenger, men de kan også trenge supplerende vekstfaktorer (vitaminer). De fleste planter som inneholder klorofyll og noen

Was this helpful?
Assembramento di organismi acquatici che si sviluppano su strutture artificiali come le barche, boe, paletti, gabbie gallegianti, zattere e altre strutture sommerse, incluse le pareti delle vasche. Vedi anche ORGANISMI INCROSTANTI


FOULING: The assemblage of aquatic organisms that attach to and grow upon underwater objects, such as ship hulls, harbour structures, net cages, net pens and rafts (floats).

ΜΑΛΟΥΠΑ: Η συνάθροιση θαλάσσιων οργανισμών που προσκολλώνται και μεγαλώνουν πάνω σε αντικείμενα βυθισμένα στο νερό, όπως σε κύτη πλοίων, λιμενικές εγκαταστάσεις, κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας και επιπλέουσες κατασκευές (σχεδίες).

FOULING: Die Anhäufung mariner Organismen, die an und auf Unterwasserobjekten anheften und dort wachsen, wie z.B. an Schiffsrümpfen, Hafenstrukturen, Netzkäfigen, Netzmaterialien und Flößen (Schwimmkörpern).

FOULING, SALISSURE: Ensemble dorganismes marins se développant sur des structures submergées, telles que les coques des bateaux, les structures portuaires, les cages aquacoles, les flotteurs, les radeaux.

FOULING: Conjunto de organismos marinos que crecen sobre estructuras sumergidas, tales que los cascos de los barcos, las estructuras portuarias, las jaulas acuícolas, los flotantes, las balsas.

BEGROING: Opphopning av akvatiske organismer som fester seg og vokser på undervannsobjekter, som skipsskrog, oppdrettsmerder, kaianlegg, flåter etc.

Was this helpful?
Un enzima che taglia entrambi i filamenti di una doppia elica di DNA in un sito che è definito da una specifica sequenza nucleotidica. Sono disponibili molti enzimi di restrizione ognuno con una specifica sequenza di ricognizione. Questi enzimi sono validi strumenti nella mappatura del DNA in quanto producono segmenti di DNA di lunghezza caratteristica, noti come “frammenti di restrizione”.


RESTRICTION FRAGMENT: DNA segments of characteristic length produced by restriction enzymes, valuable tools in the cartography of long DNA.

ΘΡΑΥΣΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ: Ένζυμο το οποίο διασπά και τους δύο κλώνους ενός δίκλωνου DNA σε έναν τόπο με συγκεκριμένη νουκλεοτιδική αλληλουχία. Σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων περιοριστικών ενζύμων τα οποία έχουν το καθένα μια συγκεκριμένη αλληλουχία διάσπασης. Αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στη χαρτογράφηση μακριών αλυσίδων DNA καθώς δημιουργούν τμήματα DNA με συγκεκριμένο μέγεθος γνωστά και ως θραύσματα εκ περιορισμού.

RESTRIKTIONSFRAGMET: Ein Enzym, das beide Teile einer Doppelstrang-DNA an einer Stelle teilt, die durch eine spezifische Nukleotid-Sequenz restriktiert ist. Zahlreiche dieser Restriktionsenzyme sind kommerziell vorhanden, jede mit einer spezifischen Erkennungs-Sequenz. Derartige Enzyme sind wertvolle Hilfsmittel in der Kartierung langer DNA-Ketten, da sie DNA-Segmente von typischer Länge produzieren, die auch als Restriktionsfragmente bezeichnet werden.

FRAGMENT DE RESTRICTION : Fragments dADN de longueur caractéristique sont appelés fragments de restriction.

SEGMENTO DE RESTRICCIÓN: Enzima que se une a las dos hebras de un ADN en un sitio que está restringido mediante una secuencia nucleotídica específica. Se dispone de un amplio número de enzimas de restricción, cada uno con una secuencia de reconocimiento específico. Estos enzimas son instrumentos muy valiosos para la cartografía de ADN largos ya que se producen segmentos de longitud característica conocidos como segmentos de restricción.

RESTRIKSJONSFRAGMENT: En stor mengde restriksjonsenzymer er tilgjengelige, hvert med en spesifikk gjenkjenningssekvens. Slike enzymer er verdifulle redskaper ved kartografi av lange DNA siden de produserer DNA-segmenter med karakteristisk lengde, kjent som restriksjonsfragmenter.

Was this helpful?
1) Misura del numero di oscillazioni o dei cicli compiuti per unità di tempo; essa corrisponde anche allinverso del periodo di una oscillazione. 2) In statistica: riguarda la classificazione delle osservazioni o delle misure in gruppi discreti o classi, linsieme delle quali costituiscono la totalità di un dato evento. Vedi anche distribuzione di frequenza.


FREQUENCY: (1) A measure of the number of oscillations or cycles per unit time; the reciprocal of the time duration (period) of an oscillation. (2) In statistics: upon classification of observations or measurements into discrete groups or classes, the frequency refers to the total count for a given category.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: (1) Ο αριθμός των ταλαντώσεων ή κύκλων ανά μονάδα χρόνου. το αντίστροφο της (περιόδου) μιας ταλάντωσης. (2) Στην στατιστική, ο λόγος του αριθμού των περιπτώσεων στις οποίες παρατηρήθηκε μια ομάδα ή κλάση συμβάντων προς τον συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων. Βλ. και ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

HÄUFIGKEIT: (1) In der Physik: Die Bestimmung der Anzahl von Oszillationen oder Zyklen pro Zeiteinheit; das Reziprok zur Dauer (Periode) einer Oszillation. (2) In der Statistik: Die Frequenz mit der Beobachtungen oder Messungen nach Zuordnung zu diskreten Gruppen oder Klassen auftreten. Die Frequenz bezieht sich auf die Gesamtzahl der vorgegebenen Kategorie.

FREQUENCE: (1) Nombre doscillations, ou cycles, par unité de temps dans un phénomène périodique. La réciproque de la durée (période) dune oscillation. (2) En statistique, suite à la classification des observations ou des données dans des groupes discrets appelés classes, la fréquence décrit le total des items dans une classe donnée.

FRECUENCIA: (1) Número de oscilaciones, o ciclos, por unidad de tiempo de un fenómeno periódico. La reciprocidad de la duración (periodo) de una oscilación. (2) En estadística, después de clasificar las observaciones o datos en grupos discretos llamados clases, la frecuencia describe el total de casos en una clase determinada.

FREKVENS: (1) Et mål på antall oscillasjoner eller sykluser per tidsenhet. Tilsvarende lengden på en oscillasjon. (2) I statistikk: Ved klassifisering av observasjoner eller målinger i atskilte grupper eller klasser. Frekvensen refererer til totale mengden av en gitt kategori.

Was this helpful?
La proporzione di un allele rispetto al numero totale di tutti gli alleli nello stesso locus, in un pool di geni.


ALLELIC FREQUENCY: The proportion of one allele to the total number of all alleles at the same locus in the gene pool.

ΑΛΛΗΛIΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: Το ποσοστό ενός αλληλομόρφου ως προς τον ολικό αριθμό όλων των αλληλομόρφων, στον ίδιο γενετικό τόπο, μιας γονιδιακής δεξαμενής.

ALLEL-FREQUENZ: Das Verhältnis eines Allels zur Gesamtzahl aller Allele desselben Locus im Genpool.

FREQUENCE ALLELIQUE: La proportion entre un allèle et le total de tous les allèles situés dans le même locus dans un pool génique.

FRECUENCIA ALÉLICA: Proporción entre un alelo y el total de todos los alelos en el mismo locus de un pool genético.

ALLELFREKVENS: Forholdet mellom et allel og det totale antall allel på samme locus i populasjonen.

Was this helpful?
Lorganizzazione dei dati in classi predeterminate, ciascuna con una propria frequenza.


FREQUENCY DISTRIBUTION: An arrangement of data grouped into classes, each with its corresponding frequency of occurrence.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: Κατάταξη των δεδομένων σε κλάσεις ανάλογα με τη συχνότητα με την οποία παρατηρούνται.

HÄUFIGKEITSVERTEILUNG: Eine Anordnung von Datengruppierungen in Klassen, jede mit einer korrespondierenden Häufigkeit des Auftretens.

DISTRIBUTION DE FREQUENCE: Larrangement des données en classes prédéterminées, chacune avec sa fréquence de cas.

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS: Ordenación de los datos en clases predeterminadas, cada una con su frecuencia.

FREKVENSFORDELING: Innretning av datagrupper i klasser, hver enkelt med sin egen frekvens for hvor ofte de forekommer.

Was this helpful?
Proporzione di un particolare tipo o gene all’interno di una popolazione. : La frequenza con cui un particolare gene (o allele) ricorre in una popolazione.


GENE FREQUENCY: Proportion of a particular type of gene within a population.

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: Η αναλογία ενός συγκεκριμένου αλληλόμορφου μέσα σε έναν πληθυσμό.

GENFREQUENZ: Proportionaler Anteil eines bestimmten Types eines Gens innerhalb einer Population.

FREQUENCE GÉNIQUE : La proportion d’un type spécifique de gène dans une population.

FRECUENCIA GÉNICA: Frecuencia de presencia de un gen o alelo particular en una población.

GENFREKVENS: Frekvensen av spesifikke gen- eller allelforekomster i en populasjon.

Was this helpful?
Nei sistemi di allevamento come vasche, canali, stagni e altre unita, questo termine si riferisce alla velocita di ricambio reale dellacqua definita come tempo di permanenza: Q (quantita di acqua, m3 h-1)/V (volume della vasca, m3). La reale velocita di ricambio e raramente conosciuta dagli operatori e di rado riportata correttamente in letteratura. Spesso si considera semplicemente come tempo di ricambio, il tempo di riempimento di una vasca, ossia il tempo impi


TURNOVER RATE: In culture systems such as tanks, raceways, ponds and other units this term refers to the real water exchange rate defined as the residence time: Q (water quantity, m3 h-1) / V (tank volume, m3). The true rate is rarely known by practitioners and seldom properly reported in the literature. It is often simply assumed that a complete water exchange is achieved if the volume of water added to a given unit equals a full exchange in that unit. Such misuse of terms, if

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: Σε συστήματα καλλιέργειας, όπως οι δεξαμενές, διαδρομοδεξαμενές, λιμνοδεξαμενές κλπ ο όρος αναφέρεται στον πραγματικό ρυθμό ανταλλαγής νερού που εκφράζεται με τον χρόνο παραμονής: Q (ροή, m3 h-1) / V (όγκος δεξαμενής, m3). Ο πραγματικός ρυθμός σπανίως είναι γνωστός και σπανίως αναφέρεται ορθά στην βιβλιογραφία. Συχνά θεωρείται ότι απλώς επιτυγχάνεται πλήρης ανανέωση όταν ο όγκος νερού που προστίθεται σε μία μονάδα ισούται με τον ολικό όγκο του νερού. Τέτοιες παρεξηγήσεις μ

UMSATZRATE: In Kultursystemen wie Becken, Langstromrinnen, Teichen und anderen Hälterungseinrichtungen bezieht sich dieser Begriff auf die reale Wasseraustauschrate, die als die Residenzzeit Q (Wassermenge in m3h-1) / V (Beckenvolumen in m3). Die wahre Austauschrate ist dem Praktiker selten bekannt und oft nicht richtig in der Literatur angegeben. Es wird häufig vereinfacht angenommen, daß ein vollständiger Wasseraustausch stattfindet, wenn eine dem Hälterungsvolumen äquiva

TAUX DE RENOUVELLEMENT: Dans les systèmes de culture tels que les bassins, mares et "raceways" ce terme détermine la mesure de léchange réel de leau et se définit par léquation Q/V où Q est la quantité deau échangée(m3.h-1) et V le volume du système (m3). Le taux réel est fréquemment inconnu des aquaculteurs et rarement rapporté de façon convenable dans la littérature. Il est souvent présumé que laddition dun volume deau équivalent au volume du système provoque une échange total de leau

TASA DE RENOVACIÓN: En los sistemas de cultivo tales como estanques, jaulas y raceways este término determina el intercambio real de agua y se define por la ecuación Q/V dónde Q es la cantidad de agua intercambiada (m3 h-1) y V es el volumen del sistema (m3). La tasa real es frecuentemente desconocida por los acuicultores y raramente definida de una manera conveniente en la literatura. A menudo se supone que el hecho de añadir un volumen equivalente al volumen del sistema provoca un

VANNUTSKIFTING: I oppdrettsenheter som tanker, lengdestromsrenner og dammer henviser denne betegnelsen til den reelle vannutskiftingen definert som oppholdstid: Q (vannmengde, m3/time) / V (karvolum, m3). Den virkelige utskiftningen av vann er sjelden kjent. Det antas ofte at dersom et vannvolum som er likt volumet til en gitt oppdrettsenhet tilsettes vil dette gi en total utskifting av vannet. Slik misbruk av betegnelser, dersom strengt anvendt, har store konsekvenser ved beregning av opp

Was this helpful?
La fascia che separa due strati daria o due masse dacqua che differiscono per alcune proprietà quali densità, pressione, temperatura o salinità.


FRONT: The boundary zone between two air or water masses differing in properties, such as density, pressure, temperature or salinity.

ΜΕΤΩΠΟ: Η ζώνη επαφής μεταξύ δύο αερίων ή υδάτινων μαζών, που διαφέρουν ως προς τις φυσικές τους ιδιότητες , όπως είναι πυκνότητα, πίεση, θερμοκρασία ή αλατότητα.

UFERZONE: Die Grenzzone zwischen zwei Luft- oder Wassermassen, die in Eigenschaften wie Dichte, Druck, Temperatur und Salinität differieren.

FRONT: Limite entre deux masses dair ou deau , différenciées par leurs caractères physiques, tels que densité, température, pression, humidité, salinité.

FRENTE: Límite entre dos masas de aire o de agua, diferenciados por sus características físicas, tales como la densidad, temperatura, presión humedad y salinidad.

FRONT: Grensesonen mellom to luft- eller vannmasser med ulike egenskaper, som tetthet, trykk, temperatur eller salinitet.

Was this helpful?
Nella previsione delle onde; lestremità dellarea di generazione delle onde orientata in direzione del vento.


FRONT OF THE FETCH: In wave forecasting, it is that end of the generating area towards which the wind is blowing.

ΜΕΤΩΠΟ ΚΥΜΑΤΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ: Το όριο της περιοχής δημιουργίας του κυματισμού το οποίο είναι στραμμένο προς τη φορά του ανέμου.

BEGINN DER WINDZONE:: In der Wellenvorhersage ist es das Ende des Enstehungsgebietes in Windrichtung.

FRONT DE COURSE: Dans la prévision des vagues; lextremité dune zone de genération de vagues orientée vers la direction du vent.

FRENTE DEL CURSO: En la previsión de las olas; extremidad de una zona de generación de olas orientada hacía la dirección del viento.

SJØROMSFRONT: I bølgevarsling, den enden av det genererende området som vinden blåser mot.

Was this helpful?
Invertebrati acquatici che possiedono una conchiglia, valve o carapace. Crostacei (gamberi) o molluschi (ostriche, mitili, gasteropodi).


SHELLFISH: Aquatic invertebrates possessing a shell or exoskeleton, usually molluscs and/or crustaceans.

ΘΑΛΑΣΣIΝΑ: Υδρόβια ασπόνδυλα που φέρουν όστρακο ή εξωσκελετό, συνήθως μαλάκια και/ή καρκινοειδή.

SCHALENTIERE: Aquatische Invertebraten, die eine Schale oder ein Außenskelett besitzen, gewöhnlich Mollusken und/oder Crustaceen.

FRUITS DE MER: Se dit des Invertébrés aquatiques possedant une coquille ou un exosquelette; se dit surtout des mollusques et/ou crustacés.

FRUTOS DE MAR: Dícese de Invertebrados acuáticos que poseen concha o exoesqueleto; dícese sobretodo de moluscos y/o crustáceos.

SKALLDYR: Akvatiske virvelløse (evertebrate) organismer som har skall eller ytre skjellet, vanligvis bløtdyr (mollusker) og/eller krepsdyr.

Was this helpful?
Alghe brune appartenenti allordine delle Laminarie, comprendono le più grandi alghe conosciute, le specie che vivono nelle acque fredde raggiungono le dimensioni maggiori; possono arrivare persino a 30 m di lunghezza e a più di 1m di larghezza; vengono coltivate in estremo oriente.


KELP: Brown algae of the order Laminariales, including the largest known algae. Kelp typically grow on rock or stone substrates. Some species can attain a length as great as 30m, with blades in excess of one metre in width. Cultivated in the Far East.

ΚΕΛΠ: Φαιοφύκη της τάξης των Laminariales που περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα γνωστά φύκη. Τα Κελπ αναπτύσσονται συνήθως σε βραχώδεις και πετρώδεις βυθούς. Μερικά είδη φθάνουν σε μήκος τα 30m με πλάτος "φύλλου" που υπερβαίνει το 1m. Καλλιεργούνται στην Απω Ανατολή.

SEETANG (KELP): Braunalge, aus der Ordnung der Laminariales, umfaßt die größten bekannten Algen. "Kelp" wächst typischerweise auf Fels oder Steinboden. Seetange erreichen ihre maximale Größe in kaltem Wasser mit einer Länge von mehr als 30 m und Blättern von 1 oder mehr m Breite.

LAMINAIRES: Algues brunes de lordre Laminariae, comprenant les plus grandes algues connues. Typiques des côtes rocheuses, elles atteignent leurs plus grandes tailles dans les eaux froides; leur taille peut atteindre 30 m de long et plus dun mètre de large. Cultivées en Extrême-Orient.

LAMINARES: Algas pardas del orden Laminariae, incluye las más grande algas conocidas. Típicas de las costas rocosas, alcanzan sus tamaños más grandes en las aguas frías; su tamaño puede alcanzar 30 ms de largo y más de un metro de grande. Cultivadas en el Extremo-Oriente.

TARE: Brunalger tilhørende orden Laminariales, inneholder de største algene som er kjent. Tare vokser på berg eller stein. Noen arter kan bli opp til 30 meter lange, med blader som er 1 meter brede. Oppdrettes i Det fjerne østen.

Was this helpful?
Genere appartenente allordine delle Fucales nella classe delle Feoficee (alghe brune). Le specie di questo genere comprendono quasi esclusivamente diplonti a causa della estrema riduzione delllo stadio gametofito nel ciclo vitale (senza formazione degli stadi meiotici mobili dei gameti). Riproduzione per oogamia e parzialmente per frammentazione dei talli. Lalga cresce più di 1 m in lunghezza ancorandosi su substrati duri con uncini. Le specie di Fucus crescono in acque poco profonde dellEuropa


FUCUS: Genus of seaweed belonging to the order of Fucales within the Class of Phyeophyceae (brown algae). Species of this genus consist almost entirely of diplonts because of the extreme reduction of the gametophyte in their life cycle (without forming mobile meiotic stages of gametes). The alga grows to more than 1 m in length, anchoring on hard substrates by holdfasts. Fucus species form in northern European shallow, coastal waters, often in large meadows which may be partly exposed during low tide.

FUCUS: Γένος θαλάσσιου φύκους το οποίο ανήκει στην τάξη Fucales της κλάσης Phyeophyceae (φαιοφύκη). Τα είδη του γένους αυτού αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από διπλοειδή άτομα κυρίως εξαιτίας της σχεδόν ολοκληρωτικής έλλειψης του γαμετόφυτου από την κύκλο ζωής τους. Το μήκος του φύκους ξεπερνάει πολλές φορές το 1 m και φύεται δημιουργώντας ένα μίσχο στήριξης. Ορισμένα είδη, φύονται σε μεγάλες πυκνότητες στις παλιρροϊκές περιοχές της Β. Ευρώπης, δημιουργώντας ολόκληρα λιβάδια, τα οποία αποκαλύπτονται

FUCUS: Eine Gattung von Großalgen innerhalb der Ordnung Fucales (Klasse Phaeophycea; Braune Algen). Bestände dieser Arten setzten sich fast ausschließ-lich aus diplonten Individuen zusammen, da der Gametophyt im Lebenszyklus stark reduziert ist (ohne mobile meiotische Gametenstadien zu bilden). Die Alge wächst bis zu über 1 m in der Länge, verankert sich an Hartsubstraten mit ihren Rhizoiden. Fucus-Arten bilden in Nord-Europa große Wiesen in flachen Küstengewässern. Diese können während der Niedrigwass

FUCUS: Genre d’algue brune appartenant à l’ordre des Fucales et la classe des Phyeophycées. Le stade gamétophyte de ce genre est extremement réduit et les algues sont quasi-exclusivement diploïdes. Cet algue atteint des longueurs de plus d’un mètre et s’ancre ou substrat. Des champs importants de Fucus se développent dans les faibles profondeurs des zones côtières de l’Europe du Nord et peuvent être exposés à marée basse. Récolté à partir de populations sauvages et utilisé pour l’élaboration d’alginate

FUCUS: Género de algas perteneciente al orden Fucales dentro de las Feofíceas (algas marrones). Las especies de este género son casi enteramente diplontes por la extrema reducción del gametofito en el ciclo vital (sin formación de estadios meióticos móviles de gametos). La reproducción es por oogamia y parcialmente por fragmentación del talo. El alga crece más de 1 m de largo y se ancla en sustratos duros. En el norte de Europa se encuentra en aguas costeras y poco profundas, a menudo formando amplias

FUCUS: Slekt i ordenen Fucales (klasse Phaeophyceae, brunalger). Artene i denne slekten nesten utelukkende av diploide sporofytter ved at gametofytten er svært redusert i livssyklusen (danner ikke mobile gameter). Reproduksjon gjennom oogami og delvis gjennom fragmentering av thalli. Makroalgen kan nå en lengde på mer enn én meter og er forankret til hardt underlag vha. festestrukturer (haptera). I grunne kystområder i Nord-Europa danner Fucus ofte store felter som kan bli delvis eksponerte ved lavvan

Was this helpful?
Associazione di semplici organismi eucarioti privi di clorofilla (funghi, muffe, ruggini, lieviti, ecc.) che si riproducono sessualmente e asessualmente per mezzo di spore. Molti di essi sono microscopici.


FUNGUS: Group of simple eukaryotic organisms lacking chlorophyll (mushrooms, moulds, rusts, yeasts etc.) which reproduce sexually and asexually with formation of spores. Many fungi are microscopic.

ΜΥΚΗΤΕΣ: Ομάδα απλών ευκαρυωτικών οργανισμών, οι οποίοι δεν έχουν χλωροφύλλη (μανιτάρια, ερυσίβες των φυτών, μούχλες, ζύμες). Αναπαράγονται αμφιγονικά και μονογονικά με παραγωγή σπορίων. Πολλοί μύκητες είναι μικροσκοπικοί.

PILZE: Gruppe einfacher eukaryoter Organismen ohne Chlorophyll (Pilze, Schimmel, Rostpilze, Hefen, etc.). Sie vermehren sich sexuell und asexuell durch Sporenbildung. Viele Pilze sind mikroskopisch klein.

CHAMPIGNON: Groupe deucaryotes simples qui ne possèdent pas de chlorophylle (champignons, moisissures, levures). Reproduction sexuée ou asexuée avec formation de spores. Beaucoup de champignons sont microscopiques.

HONGO: Grupo de organismos eucarióticos simples que no poseen clorofila (champiñones, humus, levaduras). Reproducción sexual o asexual con la formación de esporas. Muchos hongos son microscópicos.

SOPP: Gruppe av enkle eukaryote organismer uten klorofyll (sjampinjong, mugg, rust, gjær etc.), som formerer seg kjønnet og ukjønnet med sporer. Mange sopp er mikroskopiske.

Was this helpful?
Sostanza tossica per i funghi; in acquacoltura, unampia varietà di fungicidi (ad es. il verde malachite) sono stati impiegati in passato per il trattamento delle infezioni nei pesci: attualmente, benché ancora in uso in molti paesi, molti di essi sono banditi dai paesi dellUnione Europea.


FUNGICIDE: Substances toxic to fungi; in aquaculture, a variety of fungicidal agents (e.g. malachite green) are used for treating infected fish.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ: Ουσίες τοξικές για τους μύκητες. Στην υδατοκαλλιέργεια, χρησιμοποιείται μια σειρά μυκητοκτόνων (π.χ. πράσινο του μαλαχίτη), για τη θεραπεία των μολυσμένων ψαριών.

FUNGIZIDE: Ein Mittel zur Bekämpfung von Pilzen; in der Aquakultur eine Reihe pilztötender Mittel, die zur Behandlung infizierter Fische verwendet wird (z. B. MALACHITGRÜN)

FONGICIDE: Substances toxiques pour les champignons. En aquaculture, une variété dagents fongicides (par exemple, le vert de malachite, est utilisée pour traiter les poissons infectés.

FUNGICIDA: Substancies tóxicas para los hongos. En acuicultura, una variedad de agentes fungicidas (por ejemplo, ele verde de malaquita, es utilizada para tratar los peces infectados.

FUNGICID (SOPPDREPER/-MIDDEL): Stoff som er giftig for sopp. I akvakultur brukes en rekke ulike soppdrepende midler (f.eks. malakittgront) for å behandle infisert fisk og rogn.

Was this helpful?
Comunità bentica di microrganismi che si sviluppano in ambienti dacqua dolce, sono pesantemente inquinati da effluenti di scarico; appare come unaggregazione macroscopica attaccata di colore bianco o marroncino. Di solito sono batteri (Sphaerotilus natans) e non i funghi a dominare nelle comunità delle acque di rifiuto.


SEWAGE FUNGUS: Benthic community of microscopic organisms which develop in fresh water environments that are heavily polluted by sewage effluents. It appears as an attached macroscopic growth which forms a white or light brown slime. It is usually the bacteria Sphaerotilus natans, not a fungus, that dominate in the sewage fungus community.

ΜΥΚΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: Βενθική κοινωνία μικροσκοπικών οργανισμών που αναπτυσσονται σε περιβάλλοντα γλυκού νερού βαρέως ρυπασμένου από λύματα. Εμφανίζεται ως μακροσκοπική διάπλαση που έχει μορφή λευκής ή ανοιχτοκίτρινης βλέννας. Η κοινωνία του μύκητα των λυμάτων συνήθως κυριαρχείται όχι από μύκητες αλλά από το βακτήριο Sphaerotilus natans .

ABWASSERPILZE: Benthische Gemeinschaft mikroskopischer Organismen, die in durch Abwässer verunreinigten Süßgewässern vorkommt. Diese Gemeinschaften bilden weiße oder hellbraune makroskopische schleimige Beläge. Normalerweise dominiert die Bakterienart Sphaerotilus natans und nicht ein Pilz die Lebensgemeinschaft.

VOILE BACTERIEN: Communauté dorganismes benthiques qui se développe dans des environnements dulçaquicole à forte charge deffluent des eaux usées. La communauté prend la forme dun humeur visqueux macroscopique blanchâtre ou brunâtre. Habituellement dominé par la bactérie Sphaerotilus natans.

VELO BACTERIANO: Comunidad de organismos bénticos que se desarrollan en agua dulce con una fuerte carga de efluentes de aguas usadas. La comunidad coge la forma de un tarquín macroscópico viscoso de color blanco o moreno. Normalmente dominada por la bacteria Sphaerotilus natans.

KLOAKKSOPP: Bunnlevende mikroorganismesamfunn som utvikler seg i sterkt forurensede ferskvannsmiljøer. Gjør seg synlig som fastsittende makroskopiske vekster som danner et hvit eller lysebrunt slim. Det er vanligvis bakterien Sphaerotilus natans, ikke sopp, som dominerer kloakksopp-samfunnet.

Was this helpful?
Vedi FURPYRINAL.(6 Idrossimetil-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinil piridina, un nitrofurano efficace contro unampio spettro di malattie batteriche e alcuni parassiti, attivo particolarmente come trattamento per immersione.)


FURANACE: Furpyrinal: 6 Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridine, a nitrofuran effective against a wide variety of bacterial fish diseases and some parasites, particularly as a bath treatment.

ΦΟΥΡΑΝΑΣΗ: ΦΟΥΡΠΥΡΙΝΑΛΗ. 6 Υδροξυμεθυλο-2-2-(5-νιτρο-2φουρυλο) βινυλο πυριδίνη, νιτροφουράνιο. Αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ευρείας ποικιλίας βακτηριακών ασθενειών των ψαριών και ορισμένων παρασίτων, ιδιαίτερα ως αγωγή με τη μορφή λουτρού.

FURANACE: 6-Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl-pyridine, ein Nitrofuran, das für seine Effektivität bei einer großen Anzahl bakterieller Fischerkrankungen und bei einigen Parasiten bekannt ist, besonders wenn eine Behandlung über Bäder erfolgt.

FURANACE: (P-7138) 6-hydroxyméthyl-2-2-(5-nitro-2-furyl)vinyl pyridine. Un nitrofurane dont lefficacité contre une gamme diverse de maladies bactériennes de poisson ainsi que contre certains parasites, surtout en balnéation, à été signalée.

FURANACE: (Furannace, P-7138) 6-hidroxímetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano cuya eficacia frente a una diversa gama de enfermedades bacterianas de peces así que en contra de ciertos parásitos, sobretodo en balneación, ha sido señalada.

FURANACE: 6 Hydroksymetyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridin, et nitrofenyl som er effektivt mot en rekke bakterielle fiskesykdommer og noen parasitter. Brukes vanligvis ved badebehandling.

Was this helpful?
Furoxone, NF-l80:3-(5 Nitrofurfurilico enneamino) 2-ossiadolidinone. Un nitrofurano efficace per il controllo dellinfezione da Aeromonas salmonicida.


FURAZOLIDONE: Furoxone, NF-l80:3-(5 Nitrofurfurylic eneamino) 2-oxyadolidinone. A nitrofuran effective for control of Aeromonas salmonicida infections.

ΦΟΥΡΑΖΟΛΙΔΟΝΗ: Φουροξονη, NF-180:3-(5 Νιτροφουρφουλικό εννεάμινο) 2-οξυαδολιδινόνη. Νιτροφουράνιο αποτελεσματικό για τον έλεγχο των μολύνσεων της Aeromonas salmonicida.

FURAZOLIDON: Furoxone; NF-180:3-(5 Nitrofurfurylic eneamino)-2-oxyadolidinone. Ein Nitrofuran, das in der Behandlung von Aeromonas salmonicida- Infektionen effektiv ist.

FURAZOLIDONE: Furoxone; NF-180:3-(5nitrofurfuryliqueeneamino) 2-oxyadolidinone. Un nitrofurane efficace dans le contrôle des infections dAeromonas salmonicida.

FURAZOLIDONA: Furoxona; NF-180:3-(5 Nitrofurfurilico eneamino) 2-oxiadolidinona. Nitrofurano eficaz en el control de las infecciones de Aerosomonas salmonicida .

FURAZOLIDON: Furoxon, NF-180:3-(5 Nitrofurfurylic eneamion) 2-oxyadolidinone. Et nitrofuran som er effektivt ved kontroll av Aeromonas salmonicida infeksjoner.

Was this helpful?
6 Idrossimetil-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinil piridina, un nitrofurano efficace contro unampio spettro di malattie batteriche e alcuni parassiti, attivo particolarmente come trattamento per immersione.


FURPYRINAL (FURANACE, P_7l38): 6 Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridine, a nitrofuran effective against a wide variety of bacterial fish diseases and some parasites, particularly as a bath treatment.

ΦΟΥΡΠΥΡΙΝΑΛΗ (ΦΟΥΡΑΝΑΣΗ, P-7138): 6 Υδροξυμεθυλο-2-2-(5-νιτρο-2φουρυλο) βινυλο πυριδίνη, νιτροφουράνιο. Αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ευρείας ποικιλίας βακτηριακών ασθενειών των ψαριών και ορισμένων παρασίτων, ιδιαίτερα ως αγωγή με τη μορφή λουτρού.

FURPYRINAL (FURANACE, P―7l38): 6-Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl-pyridine, ein Nitrofuran, das für seine Effektivität bei einer großen Anzahl bakterieller Fischerkrankungen und bei einigen Parasiten bekannt ist, besonders wenn eine Behandlung über Bäder erfolgt.

FURPYRINAL: (Furannace, P-7138) 6-hydroxyméthyl-2-2-(5-nitro-2-furyl)vinyl pyridine. Un nitrofurane dont lefficacité contre une gamme diverse de maladies bactériennes de poisson ainsi que contre certains parasites, surtout en balnéation, à été signalée.

FURPIRINAL: (Furannace, P-7138) 6-hidroxímetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano cuya eficacia frente a una diversa gama de enfermedades bacterianas de peces así que en contra de ciertos parásitos, sobretodo en balneación, ha sido señalada.

FURPYRINAL (FURANACE, P―7l38): 6 Hydroksymetyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridin, et nitrofenyl som er effektivt mot en rekke bakterielle fiskesykdommer og noen parasitter. Brukes vanligvis ved badebehandling.

Was this helpful?
Infezione della pelle localizzata, tessuto sottocutaneo o muscolo che diventa un ascesso e può fuoriuscire esternamente.


FURUNCLE: A localized infection of the skin, subcutaneous tissue or muscle which develops a solitary abscess and may drain externally.

ΔΟΘIΗΝΑΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ): Εντοπισμένη μόλυνση του δέρματος, υποδερματικών ιστών ή μυών, η οποία αναπτύσσεται ως ένα (μεμονωμένο) απόστημα που μπορεί να πυορροεί ή να μην πυορροεί.

FURUNKEL: Eine lokal begrenzte Infektion der Haut, des subkutanen Gewebes oder des Muskels, die sich zu einem solitären Abszess entwickelt und/oder äußerlich nässen kann.

FURONCLE: Infection localisée de la peau, du tissu sous-cutané ou du muscle qui se développe en abcès qui draine, ou ne draine pas, vers lextérieur.

FURÚNCULO: Infección localizada de la piel, de tejido subcutáneo o de músculo que se desarrolla en abscesos que drenan o no hacía el exterior.

FURUNKEL (BYLL): En lokalisert infeksjon i huden, subkutant vev eller muskel, som utvikler en isolert byll som kan tømmes utvendig.

Was this helpful?
Malattia sistemica batterica causata da Aeromonas salmonicida. Possono essere colpiti da questa malattia pesci di qualsiasi specie ed età.


FURUNCULOSIS: A systemic bacterial disease caused by Aeromonas salmonicida. All species and ages of fish are susceptible with the majority of outbreaks occurring in 1st year class fish. These outbreaks can occur at any time, are stress-mediated, and can be controlled by systemic antibacterials. Effective vaccines are now available, but the best form of control is good husbandry practice.

ΔΟΘIΗΝΩΣΗ: Συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από την Αeromonas salmonicida. Ολα τα είδη και ηλικίες των ψαριών είναι ευάλωτα. Η πλειονότητα των προσβολών εκδηλώνονται στα ψάρια ηλικίας περίπου ενός έτους. Η εκδήλωση της ασθένειας διευκολύνεται από την καταπόνηση και ελέγχεται από συστημικά αντιβακτηριακά. Υπάρχουν σήμερα αποτελεσματικά εμβόλια, αλλά ο καλύτερος τρόπος ελέγχου είναι η κατάλληλη διαχείριση των καλλιεργούμενων αποθεμάτων.

FURUNKOLOSE: Eine systemische bakterielle Krankheit, die durch Aeromonas salmonicida verursacht wird. Alle Arten und jedes Alter von Fischen sind betroffen; die Krankheit kommt bei jungen einjährigen Fischen häufiger zum Ausbruch. Die direkte Übertragung im Salzwasser ist nicht entsprechend nachgewiesen worden. Marine Fische sind mit dem Organismus infiziert worden und nachfolgend an der Krankheit gestorben. Diese Krankheit kann zu jeder Zeit ausbrechen, ist streßbedingt und kann mit Hilfe systemischer Antib

FURONCULOSE: Infection bactérienne systémique provoquée par Aeromonas salmonicida. Les poissons de toutes espèces et de tous âges sont prédisposés, et la majorité des manifestations affectent les jeunes poissons de lannée. La maladie, dont le stress est un médiateur, peut se manifester à tout moment. Les agents antibactériens systémiques sont efficaces dans le contrôle de cette maladie. Des vaccins efficaces existent maintenant, mais la meilleure forme de contrôle reste une bonne gestion de lélevage.

FURUNCULOSIS: Infección bacteriana sistémica provocada por Aeromonas salmonicida. Los peces de todas las especies y todas las edades están predepuestas, y la mayoría de las manifestaciones afectan los jóvenes peces del año. La enfermedad, cuyo mediador es el estrés, puede manifestarse en todo momento. Los agentes antibacterianos sistémicos son eficaces en el control de esta enfermedad. Actualmente existen vacunas para esta infección, paro la mejor forma de control es una buena gestión de cultivo.

FURUNKULOSE: Systemisk bakteriesykdom grunnet infeksjon av Aeromonas salmonicida. Alle arter og aldre av fisk er mottakelige, men de fleste utbruddene er på 1. årsklasse fisk. Utbruddene kan komme når som helst, være forårsaket av stress, og kontrolleres effektivt ved hjelp av systemiske antibakterieller. Effektive vaksiner er tilgjengelige, men beste kontrollmekanisme er gode oppdrettsrutiner.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES